POWERPOINT

2010

Autor:
dipl. inf. Predrag Jovanović

POWER POINT .......................................................................................................................................... 5
OPCIJA FILE ............................................................................................................................................. 7
OPCIJA HOME .......................................................................................................................................... 8
Paleta Clipboard ......................................................................................................................................... 8
Paleta Slides ................................................................................................................................................. 8
Paleta Font ................................................................................................................................................... 8
Paleta Paragraph ........................................................................................................................................ 9
Paleta Drawing ............................................................................................................................................ 9
Paleta Editing .............................................................................................................................................. 9
OPCIJA INSERT ...................................................................................................................................... 10
Paleta Tables.............................................................................................................................................. 10
Paleta Images............................................................................................................................................. 10
Paleta Illustrations .................................................................................................................................... 10
Paleta Links ............................................................................................................................................... 11
Paleta Text ................................................................................................................................................. 11
Paleta Symbols .......................................................................................................................................... 11
Paleta Media Clips .................................................................................................................................... 11
OPCIJA DESIGN ..................................................................................................................................... 12
Paleta Page Setup ...................................................................................................................................... 12
Paleta Themes............................................................................................................................................ 12
Paleta Background .................................................................................................................................... 12
OPCIJA TRANSITIONS ......................................................................................................................... 13
Paleta Preview ........................................................................................................................................... 13
Paleta Transition to ThisSlide.................................................................................................................. 13
Paleta Timing ............................................................................................................................................ 13
2

OPCIJA ANIMATIONS .......................................................................................................................... 14
Paleta Preview ........................................................................................................................................... 14
Paleta Animations ..................................................................................................................................... 14
Advanced Animation ................................................................................................................................ 14
Paleta Timing ............................................................................................................................................ 14
OPCIJA SLIDE SHOW ........................................................................................................................... 15
Paleta Start Slide Show ............................................................................................................................ 15
Paleta Set Up ............................................................................................................................................. 15
Paleta Monitors ......................................................................................................................................... 15
OPCIJA REVIEW .................................................................................................................................... 16
Paleta Proofing .......................................................................................................................................... 16
Paleta Language ........................................................................................................................................ 16
Paleta Comments ...................................................................................................................................... 16
Paleta Compare ......................................................................................................................................... 17
OPCIJA VIEW.......................................................................................................................................... 17
Paleta Presentation Views ........................................................................................................................ 17
Paleta Master Views ................................................................................................................................. 17
Paleta Show................................................................................................................................................ 18
Paleta Zoom ............................................................................................................................................... 18
Paleta Color/Grayscale ............................................................................................................................. 18
Paleta Window .......................................................................................................................................... 18
Paleta Macros ............................................................................................................................................ 18
OPCIJA FORMAT ................................................................................................................................... 19
Paleta Insert Shapes.................................................................................................................................. 19
Paleta Shape Styles ................................................................................................................................... 19

3

Paleta WordArt Styles .............................................................................................................................. 19
Paleta Arrange .......................................................................................................................................... 20
Paleta Size .................................................................................................................................................. 20

4

POWER POINT

Na vrhu prozora je naslovna linija na čijoj sredini piše Presentation 1. Sa leve strane nalazi se
ikona koja predstavlja PowerPoint i osnovni toolbar koji se sastoji iz ikona: Save, Undo i
Repeat. Ovaj toolbar, kao osnovni, uvek ostaje na ekranu bez obzira koju smo opciju pokrenuli.
Kada kliknemo na neku ikonu, ona se uglavnom otvara u okviru posebnog prozora i u njoj se
nalaze komande za rad u radnoj knjizi.

5

Dalje ispod osnovnog menija nalazi se meni sa opcijama: File, Home, Insert, Design,
Translations, Animations, Slide Show, Review i View. Klikom na bilo koju od ovih opcija
pojaviće se paleta sa ikonama – komandama koje izvršavaju određeni zadatak. Možemo dodavati
nove ikone ako su nam potrebne nove komande za svaku radnu knjigu ponaosob. Ispod paleta sa
ikonama nalazi se red sa poljem koje nam pokazuje poziciju gde se trenutno nalazimo u radnom
listu i funkcijsku liniju koja nam daje prikaz unetog podatka u tabeli.

Ispod paleta sa ikonama, na levoj strani ekrana nalazi se pano u kome možemo da vidimo sve
slajdove jedne prezentacije. Kada kliknemo na željeni slajd u centralnom delu ekrana pojaviće se
njegov sadržaj. Ispod se nalazi prozor Click to add notes u koji možemo da unesemo napomene
(zabeleške) o željenom slajdu.

Na dnu ovog prozora je Status Bar, statusna linija koja nam pokazuje na kom se slajdu nalazimo
trenutno u prezentaciji.
Na desnoj strani prozora nalazi se Scroll bar (vertikalni klizač) kojim prelazimo sa slajda na slajd
tako što kliknemo na njegovu gornju ili donju strelicu levim tasterom miša.

6

OPCIJA FILE
File Menu je osnovni meni i nalazi se u gornjem levom uglu prozora
PowerPoint 2010. Kada kliknemo na opciju File na ekranu će se pojaviti
prozor koji se sastoji iz sledećih ikona:
Save – čuvanje prezentacije;
Save As – čuvanje prezentacije sa promenama pod nekim drugim
imenom;
Open – otvaranje neke od postojećih prezentacija;
Close – zatvaranje prezentacije;
Info – dobijanje informacija o prezentaciji u kojoj se nalazimo;
Recent – prikaz prezentacija korišćenih u skorijem vremenskom periodu;
New – kreiranje nove prezentacije;
Print – štampanje prezentacije;
Share – za distribuciju prezentacije drugim korisnicima;
Help – za pružanje pomoći korisnicima pri radu sa programom;
Options – podešavanje raznih parametara programa Excel;
Exit – izlaz iz programa PowerPoint.

7

OPCIJA HOME

Predstavlja traku koja se sastoji iz sledećih paleta:

Paleta Clipboard
Koristimo je za premeštanje sadržaja slajda u privremenu memoriju
računara kada želimo da ga premestimo sa jedne na drugu poziciju
(Cut), kopiranje sadržaja slajda u privremenu memoriju računara
kada želimo da ga kopiramo sa jedne na drugu poziciju (Copy),
pozivanje premeštenog ili kopiranog sadržaja slajda iz privremene
memorije računara kada želimo da ga zalepimo na određenu
poziciju (Paste), kao i kopiranje formata sa određenog dela slajda
na neki drugi deo slajda (Format Painter).

Paleta Slides
Koristimo je za dodavanje novog slajda sa željenim izgledom (pozicije na
kojima možemo unositi tekst, ubacivati slike i tabele...) tekućoj
prezentaciji (New Slide), promenu izgleda slajda nekim drugim izgledom
za unos sadržaja (Layout), povratak na početni izgled slajda uklanjanjem
svih formatiranja koja smo mu dodali (Reset), kao i za rad na određenim
sekcijama slajda (Section).

Paleta Font
Koristimo je za izbor vrste slova (Font), izbor
veličine slova (Font Size), povećavanje fonta
(Increase Font Size), umanjenje fonta (Decrease
Font Size), uklanjanje svih formatiranja koja smo
uradili na tekstu da bi se tekst prikazao u prvobitnoj
varijanti (Clear All Formatting); podebljana slova
(Bold), iskošena slova (Italic), podvučena slova (Underline), precrtavanje teksta linijom po
sredini (Strikethrough), dodavanje senki tekstu (Text Shadow), razmak između slova (Character
Spacing), promenu velikih slova u mala i obratno (Change Case), kao i promenu boje slova (Font
Color).
8

Paleta Paragraph
Koristimo je za dodavanje predznaka
tekstu (Bullet), dodavanje brojevne liste
(različitih stilova brojeva ili slova)
predznaka
tekstu
(Numbering),
pomeranje teksta u levo radi njegovog
povratka na niži nivo (Decrease List
Level), pomeranje teksta u desno radi njegovog postavljanja na viši nivo (Increase List Level),
određivanje proreda u tekstu (Line spacing), promenu smera teksta (Text Direction), poravnanja
teksta po vrhu, sredini i dnu polja (Align Text), poravnanje teksta po levoj margini (Align Text
Left), centriranje teksta (Center), poravnanje teksta po desnoj margini (Align Text Right),
poravnanje teksta po obe margine (Justify), prelom teksta u kolone (Columns), kao i
konvertovanje teksta u SmartArt grafiku (Convert to SmartArt).

Paleta Drawing
Koristimo je za ubacivanje oblika
(Shapes), aranžiranje objekata kada
imamo više od jednog objekta
(Arrange), primenu gotovih stilova na
pozadinu sadržaja slajda (Quick
Styles), bojenje pozadine sadržaja
slajda (Shape Fill), određivanje boje, širine i stila linije ivica pozadine (Shape Outline), kao i
dodavanje senki ivicama oblika i dodavanje trodimenzionalnih efekata obliku (Shape Effects).

Paleta Editing

Koristimo je za pronalaženje određene reči ili izraza (Find), zamenu određene
reči ili izraza nekom drugom reči ili izrazom (Replace), kao i selektovanje teksta
ili objekata (Select).

9

OPCIJA INSERT

Predstavlja traku koja se sastoji iz sledećih paleta:

Paleta Tables

Koristimo je za ubacivanje tabela na slajd (Table).

Paleta Images
Koristimo je za ubacivanje slika (Picture), ubacivanje iz galerije
već ponuđenih slika (ClipArt), ubacivanje (isecanje) slike
aktivnih programa koji nisu minimizovani na taskbaru
(Screenshot), kao i ubacivanje foto albuma (Photo Album)

Paleta Illustrations
Koristimo je za ubacivanje raznih oblika u tekst (Shapes), ilustrovanje
procesa hijerarhije (SmartArt), kao i ubacivanje grafičkih šema da bismo
ilustrovali i upoređivali podatke (Chart). PowerPoint 2010 Računajte na
računare 2010 361

10

Paleta Links
Koristimo je za povezivanje izabranog podatka iz sadržaja slajda sa nekim
drugim fajlom koji je rađen u bilo kom programu (Hyperlink), kao i kreiranje
akcije – režiramo akciju koja predstavlja sled željenih dogadjaja na
selektovanom objektu (Action).

Paleta Text
Koristimo je za uba-civanje boksova za
tekst koje smeštamo bilo gde na slajdu
(Text Box), ubacivanje sadržaja zaglavlja i
podnožja (Header and Footer), ubacivanje
dekorativnog teksta(WordArt), ubacivanje
datuma i vremena (Date & Time),
ubacivanje broja slajda (Slide Number), ubacivanje simbola (Symbol), kao i za ubacivanje
objekata (Object).

Paleta Symbols

Koristimo je za ubacivanje uobičajenih matematičkih jednačina ili kreiranje
svojih korišćenjem biblioteke matematičkih simbola (Equation), kao iza
ubacivanje simbola (Symbols)

Paleta Media Clips

Koristimo je za ubacivanje animiranih oblika – filmova (Movie), kao i
ubacivanje muzike sa CD-a ili glasova snimljenih putem mikrofona na željeni
slajd (Sound).

11

OPCIJA DESIGN

Predstavlja traku koja se sastoji iz sledećih paleta:

Paleta Page Setup
Koristimo je za podešavanje veličine (dimenzija), širine i visine slajda
(Page Setup), kao i podešavanje položaja slajda, Portrait – vertikalan ili
Landscape – horizontalan (Slide Orientation).

Paleta Themes

Koristimo je za promenu celokupnog dizajna slajda uključujući boje, fontove i efekte (Themes),
promenu boje izabrane teme (Theme Color), promenu fonta izabrane teme (Theme Fonts), kao i
promenu efekata za izabranu temu (Theme Effects).

Paleta Background

Koristimo je za izbor gradijenta, tekstura ili gotovih slika kao
pozadina slajda (Background Styles), kao i skrivanje pozadine slajda
koje uključuje i temu koju smo izabrali (Hide Background
Graphics).

12

OPCIJA TRANSITIONS

Predstavlja traku koja se sastoji iz sledećih paleta:

Paleta Preview

Koristimo je za prikazivanje efekata animacije koje smo izabrali za ceo slajd
(Preview).

Paleta Transition to ThisSlide

Koristimo je za izbor efekata za animaciju celog slajda (Transition to This Slide), kao i za izbor
ostalih efekata za animaciju celog slajda (Effect Options).

Paleta Timing
Koristimo je za izbor zvučnih efekata koji će da
prate animaciju (Sound), određivanje dužine
traja-nja prelaska sa slajda na slajd (Duration),
primenu izabranih efekata na sve slajdove
(Apply To All), izbor da kliknemo mišem
prilikom prelaska sa slajda na slajd u okviru prikazivanja prezentacuije (On Mouse Click), kao i
za izbor vremenskog intervala prilikom automatskog prikazivanja prezentacije – prelaska sa
slajda na slajd (After).
13

OPCIJA ANIMATIONS

Predstavlja traku koja se sastoji iz sledećih paleta:

Paleta Preview
Koristimo je za prikazivanje efekata animacije koje smo izabrali za sadržaj slajda
(Preview).

Paleta Animations

Koristimo je za izbor najčešće korišćenih efekata za animaciju sadržaja slajda (Animation), kao i
za izbor ostalih efekata za animaciju sadržaja slajda (Effect Options).

Advanced Animation
Koristimo je za dodavanje novih animacija na već postojeće
(Add Animation), prikazivanje ili uklanjanje panoa u kome lakše
možemo da pratimo i pregledamo animacije sadržaja slajda
(Animation Pane), postavljanje specijalnih uslova za početak
animacije (Trigger), kao i za kopiranje animacije sa jednog na
drugi objekat (Animation Painter).

Paleta Timing
Koristimo je za izbor početka animacije (Start),
određivanje dužine trajanja animacije (Duration),
određivanje dužine trajanja prelaska sa jedne na drugu
animaciju (Delay), kao i za snimanje animacije
(Recorder Animation).

14

OPCIJA SLIDE SHOW

Predstavlja traku koja se sastoji iz sledećih paleta:

Paleta Start Slide Show
Koristimo je definisanje početka prezentacije,
pokretanje prezentacije od prvog slajda (From
Beginning), pokretanje prezentacije od slajda na
kome se trenutno nalazimo (From Current Slide),
prikazivanje prezentacije putem web pretraživača
(Broadcast Slide Show), kao i samostalno kreiranje načina kojim želimo da počnemo
prezentaciju (Custom Slide Show).

Paleta Set Up
Koristimo je za podešavanje
pokretanja slajdova, napredne
opcije u podešavanju prezentacije
(Set Up Slide Show), skrivanje
slajda na kome se nalazimo (Hide
Slide), sinhronizaciju trajanja
našeg izlaganja sa pojavljivanjem slajdova (Rehearse Timings), snimanje izlaganja putem
mikrofona i snimanje kretanja laser pokazivača koji će pratiti tok prezenzacije u određenim
vremenskim intervalima (Record Slide Show), puštanje audio efekata i laser pointera za vreme
trajanja prezentacije (Play Narrations), automatsko pojavljivanje animiranih slajdova sa
prikazivanjem njihovog trajanja (Use Timings), kao i mogućnost prikazivanja dugmadi za
kontrolu audio ili video klipova tokom prezentacije (Show Media Controls)

Paleta Monitors
Koristimo je za podešavanje monitora na kome prikazujemo prezentaciju, postav-ljanje željene
rezolucije na monitoru na kome prikazujemo prezentaciju (Resolution), izbor monitora na kome
ćemo da prikažemo prezentaciju koju želimo da pustimo
preko projektora (Show Presentation On:), kao i
projektovanje prezentacije na jednom monitoru ili
projektoru, dok na drugom monitoru imamo prikaz svih
slajdova te prezentacije (Use Presenter View).
15

OPCIJA REVIEW

Predstavlja traku koja se sastoji iz sledećih paleta:

Paleta Proofing
Koristimo je za proveravanja reči ispisanih u slajdu - jezičku i
gramatičku korekturu netačno ispisanih reči, prikazivanje i
provera tačnosti ispisanih engleskih reči na slajdu (Spelling),
pretraživanje radi provere određene reči korišćenjem različitih
rečnika i enciklopedija koje postoje u programu (Research),
predlaganje reči sa sličnim značenjem onoj koju smo
selektovali (rečnik sinonima) da ne bismo istu reč upotrebljavali više puta u tekstu (Thesaurus).

Paleta Language

Koristimo je za prevod selektovanog teksta u drugi jezik (Translate), kao i za
postavljanje jezika koji se koristi pri proveri tačno napisanih reči i gramatike
(Language).

Paleta Comments
Koristimo je za prikazivanje ili skrivanje
komentara sadržaja slajda (Show Markup),
dodavanje komentara markiranoj ćeliji (New
Comment), prikazivanje sadržaja komentara
radi lakšeg pregleda i izmena (Edit Comment),
brisanje komentara sadržaja slajda (Delete), prikazivanje prethodnog komentara u slajdu
(Previous), kao i prikazivanje sledećeg komentara u slajdu (Next).
16

Paleta Compare
Koristimo je za upo-ređivanje i kombinovanje
prezentacije koju trenutno radimo sa nekom
drugom prezentacijom (Compare), prihvatanje
promena (Accept), odbijanje promena (Reject),
pregled prethodnih ili sledećih revizija radi
prihvatanja ili odbijanja određenih promena u prezentaciji (Previous ili Next), prikazivanje panoa
u kome možemo da vidimo sve promene na određenom slajdu ili prezentaciji (Reviewing Pane),
donošenje konačnih odluka o prihvatanju ili odbijanju promena (End Review).

OPCIJA VIEW

Predstavlja traku koja se sastoji iz sledećih paleta:

Paleta Presentation Views
Koristimo je za različite poglede na prezen-taciju, standardni
pregled slajdova (Normal), pogled kojim se omogućava lakše
uređenje redosleda slajdova (Slide Sorter), pogled na tekst koji
govorno prati slajd radi njegovog pregleda ili izmena (Notes
Page).

Paleta Master Views
Koristimo je za projekciju prezentacije (Slide Show), izmenu dizajna i
podloge glavnih slajdova (Slide Master), izmenu napomena koje su
vezane za glavne slajdove (Handout Master), kao i za promenu stila
glavnog slajda (Notes Master).
17

Paleta Show
Koristimo je za prikazivanje ili uklanjanje lenjira (Ruller), uključivanje mrežnih
linija prema kojima možemo lakše izvoditi poravnanja sadržaja slajda (Gridlines),
kao i pomoćnih linija za pozicioniranje (Guides).

Paleta Zoom

Koristimo je za određivanje nivoa zumiranja dokumenta (Zoom), kao i za
zumiranje prezentacije čija će se širina slajdova poklapati sa ivicama monitora
na kome puštamo prezentaciju (Fit to Window).

Paleta Color/Grayscale

Koristimo je za način prikazivanja prezentacije, u boji (Color), u sivim
tonovima (Grayscale), kao i za prikazivanje jednostavnih crno belih slajdova
(Pure Black and White).

Paleta Window
Koristimo je za otvaranje novog prozora sa istim slajdom
(New Window), prikazivanje otvorenih prozora programa
koje ređa jedne pored drugih (Arange All), kaskadno
postavljanje otvorenih prozora programa koje ređa jedan na
drugi (Cascade), pomeranje linija koje omogućavaju
povećanje ili smanjenje različitih segmenata prozora (Move Split), kao i čekiranje otvorenog
prozora koji želimo da bude aktivan (Switch Window).

Paleta Macros
Koristimo je za automatsko snimanje akcija (postupaka) koje sami kreiramo po
određenom redosledu (Macros).

18

OPCIJA FORMAT

Koristimo je za formatiranje oblika. Predstavlja traku koja se sastoji iz sledećih paleta:

Paleta Insert Shapes

Koristimo je za ubacivanje gotovih oblika (Insert Shapes),
promenu ubačenih oblika (Edit Shape) i ubacivanje tekst
boksa (Text Box).

Paleta Shape Styles
Koristimo je za promenu stila i boje stila
prikazivanja pozadine oblika (Shape Styles),
bojenje pozadine oblika (Shape Fill),
određivanje boje, širine i stila linije ivica
oblika (Shape Outline), kao i primenu
vizuelnih efekata (senka, sjaj, refleksija, ili 3-d
rotacija) na izabrani oblik (Shape Effects).

Paleta WordArt Styles
Koristimo je za izbor stila selektovanog teksta
(WordArt Styles), izbor boje selektovanog
teksta (Text Fill), određivanje boje, širine i
stila linije za ivicu selektovanog teksta (Text
Outline), kao i primenu vizuelnih efekata
(senka, sjaj, refleksija ili 3-d rotacija) na
selektovani tekst (Text Effects).
19

Paleta Arrange
Aktivira se kada imamo više od jednog objekta i
koristimo je za postavljanje tekst boksa na željenu
poziciju na radnoj stranici u odnosu na druge objekte,
postavljanje selektovanog tekst boks objekta ispred
svih ostalih objekata (Bring Forward), postavljanje
selektovanog tekst boks objekta iza svih ostalih
objekata (Send Backward), prikazivanje panoa koji
nam omogućava selektovanje pojedinačnih objekata, promenu njihovog redosleda prikazivanja i
vidljivosti (Selection Pane), poravnanje ivica više selektovanih objekata (Align), grupisanje
objekata tako da se oni mogu posmatrati kao jedan (Group) i rotiranje selektovanog objekta
(Rotate).

Paleta Size

Koristimo je za podešavanje visine (Shape Height) i širine (Shape Width)
oblika.

20

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful