You are on page 1of 12

6.

Plan wynikowy
Plan wynikowy jest dokumentem nauczycielskim, ktry w zasadzie powinien zastpi dawny rozkad materiau. Rozkad materiau zawiera podzia materiau rzeczowego realizowanego w danym okresie (semestr, rok szkolny). Plan wynikowy natomiast opisuje wyniki nauczania, a materia rzeczowy podporzdkowany jest efektom dydaktycznym. O wyszoci planu wynikowego nad rozkadem materiau stanowi fakt, i wskazuje on na rzeczywiste wyniki nauczania, a nie na ilo zrealizowanego materiau. Zarwno rozkad materiau, jak i plan wynikowy mog okaza si pomocne w pracy pocztkujcego nauczyciela.

24

Wymagania programowe Wymagania podstawowe Ucze potrafi: edukacja europejska edukacja czytelnicza i medialna edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w regionie sformuowa krtk wypowied na temat wypoczynku letniego, polegajc na wprowadzeniu do opracowanego wczeniej tekstu realiw wasnych, sformuowa krtk wypowied na temat wasnych preferencji dotyczcych wypoczynku letniego na podstawie przeczytanego tekstu, sformuowa krtk informacj na temat wypoczynku letniego w postaci e-maila, nazywa czynnoci wykonywane przez osoby ze rodowiska szkolnego i rodzinnego ucznia, tworzy formy czasu teraniejszego, przeszego i przyszego prostego oraz zoonego czasownikw regularnych I i II koniugacji. samodzielnie prowadzi rozmow na temat wypoczynku letniego, zrozumie autentyczny tekst, selekcjonowa usyszane i przeczytane informacje, sformuowa wypowied na temat znaczenia znajomoci jzykw obcych na podstawie przeczytanego tekstu, samodzielnie pyta i udziela informacji o czynnociach wykonywanych przez osoby ze rodowiska szkolnego i rodzinnego. Wymagania ponadpodstawowe Uwagi

Rozdzia

Treci programowe

1.

Rne formy wypoczynku letniego. Regiony turystyczne. Kierunki, strony wiata. Zainteresowania uczniw (nauka jzykw obcych). Rne sytuacje i czynnoci na lekcjach.

25

26

Wymagania programowe Wymagania podstawowe Ucze potrafi: powiedzie, co posiada a czego nie posiada dana osoba, nazywa niektre cechy wygldu zewntrznego i charakteru czowieka, sformuowa krtk wypowied na temat osoby przedstawionej w opracowanym wczeniej tekcie, stosowa przyimek z rzeczownikiem lub zaimkiem dla wyraenia stanu posiadania, tworzy i stosowa formy mianownika, dopeniacza i biernika rzeczownikw. zapyta i odpowiedzie, czyja jest dana rzecz, nazywa niektre cechy osb i przedmiotw, odpowiedzie twierdzco i przeczco na pytania typu: ?, zapyta i odpowiedzie, czyja jest dana rzecz, samodzielnie pyta i udziela informacji o przynalenoci osb i przedmiotw, sformuowa krtk wypowied na temat danej osoby lub przedmiotu, samodzielnie pyta i udziela informacji dotyczcych stanu posiadania, samodzielnie opisa wygld zewntrzny i cechy charakteru czowieka, wyselekcjonowa ze suchanego tekstu okrelone informacje. edukacja czytelnicza i medialna Wymagania ponadpodstawowe Uwagi

Rozdzia

Treci programowe

2. ,

Przedstawiciele kultury rosyjskiej. Wygld zewntrzny i cechy charakteru czowieka.

3. ? ?

Przedstawiciele kultury rosyjskiej. Wybrane utwory literackie. Okrelanie przynalenoci. Okrelanie cech osb i przedmiotw.

edukacja czytelnicza i medialna

stosowa formy mianownika przymiotnikw, stosowa zaimki przymiotne pytajce ?, ?, ?, ?, stosowa formy mianownika zaimkw dzierawczych.

przeczyta samodzielnie ze zrozumieniem tekst dydaktyczny zawierajcy sownictwo i konstrukcje morfosyntaktyczne objte programem oraz wyszuka w nim okrelone informacje, wysucha ze zrozumieniem wiersza S. Jesienina, a nastpnie nauczy si go na pami. edukacja prozdrowotna edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w regionie kultura polska na tle tradycji rdziemnomorskiej

4. Zainteresowania uczniw. ? Przyszy zawd.


pyta o zajcia osb ze rodowiska szkolnego i rodzinnego i odpowiada na tego typu pytania, pyta o zainteresowania i odpowiada na tego typu pytania, pyta o zawd oraz plany zawodowe i odpowiada na tego typu pytania, sformuowa yczenia z rnych okazji, sformuowa krtk wypowied na temat Igrzysk Olimpijskich na podstawie przeczytanego tekstu, tworzy i stosowa formy narzdnika rzeczownikw.

Skadanie ycze. Zawody sportowe (Igrzyska Olimpijskie). Przedstawiciele kultury rosyjskiej.

opowiedzie o ulubionych zajciach wasnych i innych osb, opowiedzie o zawodach czonkw rodziny i znajomych oraz o wasnych planach zawodowych, wyselekcjonowa ze suchanego tekstu okrelone informacje, opowiedzie o Igrzyskach Olimpijskich.

27

28

Wymagania programowe Wymagania podstawowe Ucze potrafi: edukacja prozdrowotna edukacja czytelnicza i medialna nazywa czynnoci wykonywane przez osoby w czasie wolnym, poda podstawowe informacje o synnym rosyjskim uczonym na podstawie wysuchanego tekstu, tworzy i stosowa formy gramatyczne zaimkw pytajcych ?, ?, tworzy i stosowa formy gramatyczne rzeczownikw, stosowa przyimki , , , dla okrelenia kierunku ruchu. sformuowa wypowied na temat pasji, zainteresowa wasnych oraz innych osb, samodzielnie zapyta oraz udzieli informacji o sobie i innych osobach, uywajc form gramatycznych zaimkw pytajcych ?, ? oraz rzeczownikw, znale w czytanym tekcie szczegowe informacje, przeczyta samodzielnie ze zrozumieniem tekst dydaktyczny, zawierajcy sownictwo i konstrukcje morfosyntaktyczne objte programem i nada mu tytu, opowiedzie o synnym rosyjskim uczonym na podstawie wysuchanego tekstu. Wymagania ponadpodstawowe Uwagi

Rozdzia

Treci programowe

5.

Zainteresowania, pasje, nauka. Przedstawiciele nauki rosyjskiej. Rne sposoby spdzania czasu wolnego.

6. Okrelanie czynnoci za pomoc form strony ?

biernej czasownikw. Zainteresowania uczniw.

okrela czynnoci za pomoc form strony biernej czasownikw,

przekaza tre tekstu w formie krtkiego opowiadania, wypowiada si na temat kontaktw z rwienikami,

edukacja prozdrowotna

informowa, kiedy co si zaczyna, kiedy koczy i jak dugo trwa, odpowiada na pytania dotyczce treci przeczytanego tekstu, tworzy i stosowa formy czasu teraniejszego, przeszego i przyszego czasownikw , , , , i ich zwrotnych odpowiednikw. edukacja czytelnicza i medialna edukacja europejska czy zdania pojedyncze w zdania zoone, rozrnia zdania oznajmujce, pytajce i wykrzyknikowe, formuowa pytania do podanych odpowiedzi na temat pobytu w hotelu, poleci komu jakie zadanie lub zachci go do wykonania jakiej czynnoci, nazwa po rosyjsku ulubione bajki, przeczyta ze zrozumieniem bajk i uoy jej fragmenty we waciwej kolejnoci, tworzy i stosowa zdania wsprzdnie zoone ze spjnikami , , , samodzielnie udziela informacji dotyczcych osb i przedmiotw za pomoc zda zoonych, samodzielnie opowiedzie bajk, opowiedzie legend o budowniczym piknej cerkwi, wypowiada zdania oznajmujce, pytajce i wykrzyknikowe z waciw intonacj, znale polskie odpowiedniki rosyjskich przysw.

wysucha ze zrozumieniem krtki tekst oryginalny i wyrazi wasn opini na temat zawartego w nim problemu, wypowiada si na temat bada kosmosu oraz UFO na podstawie przeczytanego lub wysuchanego tekstu.

7.

Synne bajki. Pikno przyrody rosyjskiej.

29

30

Wymagania programowe Wymagania podstawowe Ucze potrafi: tworzy i stosowa zdania podrzdnie zoone ze spjnikami , , tworzy i stosowa formy trybu rozkazujcego z wyrazami , (). Wymagania ponadpodstawowe Uwagi

Rozdzia

Treci programowe

8. - Spdzanie czasu wolnego. ? Turystyka, podr.


nazywa rne sposoby przemieszczania si osb i przedmiotw, nazywa rne rodki komunikacji miejskiej, powiedzie, w jaki sposb dociera do szkoy, wypowiada si na temat aktywnych form wypoczynku, zapyta i udzieli odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku i skd przemieszcza si dana osoba lub przedmiot, tworzy i stosowa formy czasu teraniejszego czasownikw , , , , , , , oraz ich

Zdrowy styl ycia. rodki komunikacji miejskiej.

samodzielnie wypowiada si na temat sposobw przemieszczania si osb i przedmiotw, prowadzi rozmow na temat rnych rodkw komunikacji miejskiej, opisa swoj drog do szkoy, wypowiada si na temat aktywnych form wypoczynku, opowiedzie o ciekawej podry, zrozumie szczegowe informacje w tekcie suchanym, wykorzysta tekst czytany do formuowania wasnych opinii, podzieli tekst na czci i nada im tytuy.

odpowiednikw oznaczajcych czynnoci powtarzajce si (, , , , , , , ). zapyta i odpowiedzie na pytanie dotyczce miejsca znajdowania si osb lub przedmiotw w przestrzeni, zapyta i odpowiedzie na pytanie dotyczce drogi do okrelonego obiektu w miecie, wymieni nazwy moskiewskich dworcw, odpowiedzie na pytania dotyczce przeczytanego tekstu, stosowa formy czasownikw dokonanych i niedokonanych tworzonych za pomoc przedrostkw, stosowa przyimki , , , , , , dla okrelenia miejsca pobytu lub pooenia. opisa wygld i pooenie budynku, wypowiedzie si na temat wyposaenia danego pomieszczenia, opisa przemieszczanie si osb i przedmiotw w okrelonym kierunku, uoy plan do treci tekstu w formie pyta i udzieli na nie odpowiedzi, sformuowa krtk wypowied na temat moskiewskich dworcw na podstawie przeczytanego tekstu. samodzielnie opisa pooenie w przestrzeni osoby lub przedmiotu, edukacja europejska

9. Wygld i pooenie domu. Wyposaenie pomieszcze.

Moskiewskie dworce kolejowe. Uzyskiwanie i udzielanie informacji dotyczcych pooenia okrelonych obiektw w miecie.

31

32

Wymagania programowe Wymagania podstawowe Ucze potrafi: sformuowa prob dotyczc wykonania usugi w pralni, u fryzjera, u fotografa, sformuowa ogoszenie na temat zagubionej rzeczy na podstawie ogoszenia-wzorca, zapyta w sklepie o cen, wag, dat przydatnoci produktu z zastosowaniem adekwatnych do sytuacji zwrotw grzecznociowych, wypowiada si na temat zakupw, udzielajc odpowiedzi na pytania, wyselekcjonowa z tekstu na temat reklamy okrelone informacje, stosowa formy osobowe czasu przeszego i przyszego czasownika (), stosowa formy osobowe czasu teraniejszego, przeszego i przyszego czasownika , samodzielnie prowadzi rozmow dotyczc wykonania usugi w pralni, u fryzjera, u fotografa, samodzielnie sformuowa ogoszenie na temat zagubionej rzeczy, prowadzi rozmow w sklepie na temat cen, iloci, daty przydatnoci produktw z zastosowaniem adekwatnych do sytuacji zwrotw grzecznociowych, sformuowa dusz wypowied na temat zakupw na podstawie materiau ilustracyjnego, sformuowa dusz wypowied na temat reklamy i jej roli w naszym yciu. Wymagania ponadpodstawowe Uwagi

Rozdzia

Treci programowe

10.

Usugi: pralnia, fotograf, fryzjer, biuro rzeczy znalezionych. Zakupy. Rozmiary, jednostki wagi, ceny, data przydatnoci. Wybr towaru. Reklama.

stosowa formy osobowe czasu teraniejszego, przeszego i przyszego czasownikw o bezokoliczniku zakoczonym na - (, ), stosowa przyimek z rzeczownikami w narzdniku dla okrelenia celu ( ), stosowa formy gramatyczne rzeczownikw rodzaju mskiego i eskiego o temacie zakoczonym na - (, ).

11.
zapyta i odpowiedzie na pytanie dotyczce porwnania cech osb, przedmiotw, miejsc, czynnoci, zapyta i odpowiedzie na pytanie dotyczce wygldu zewntrznego osoby ze szczeglnym uwzgldnieniem odziey, wyselekcjonowa z wysuchanego i przeczytanego tekstu informacje na temat ubioru, tworzy i stosowa formy stopnia wyszego i najwyszego przymiotnikw,

Charakterystyka czowieka. Wygld zewntrzny. Rola mody w yciu modego czowieka. Formuowanie opinii na temat innych ludzi.

samodzielnie opisa wygld zewntrzny osoby ze szczeglnym uwzgldnieniem odziey, samodzielnie opisywa osoby, przedmioty, miejsca, czynnoci, porwnujc i ich cechy, sformuowa wypowied na temat ubioru stosownego do danej sytuacji, sformuowa wasn opini na temat mody na podstawie przeczytanego tekstu.

33

34

Wymagania programowe Wymagania podstawowe Ucze potrafi: tworzy i stosowa formy stopnia wyszego i najwyszego przyswkw, tworzy i stosowa krtk form przymiotnikw , , , , stosowa przyswki typu: -, - dla wyraenia wasnej opinii, stosowa artykuy - i - z przyswkami i zaimkami pytajcymi dla oznaczenia nieokrelonoci osb, przedmiotw, miejsc i zjawisk. sformuowa zaproszenie do kina, na koncert na podstawie zaproszenia-wzorca, zapyta i odpowiedzie na pytania dotyczce obejrzanego filmu, przyporzdkowa gatunek do tytuu filmu, samodzielnie sformuowa zaproszenie do kina, na koncert, sformuowa dusz wypowied na temat obejrzanego filmu, Wymagania ponadpodstawowe Uwagi

Rozdzia

Treci programowe

12. !

Charakterystyka czowieka. Wygld zewntrzny. Rola mody w yciu modego czowieka.

zapyta i odpowiedzie na pytania dotyczce znanego reysera i jego twrczoci, tworzy i stosowa formy gramatyczne liczby pojedynczej i mnogiej przymiotnikw o temacie zakoczonym na , , , , tworzy i stosowa formy gramatyczne liczby pojedynczej i mnogiej przymiotnikw o temacie zakoczonym na , , , tworzy i stosowa formy gramatyczne zaimkw , , tworzy i stosowa formy gramatyczne rzeczownikw rodzaju nijakiego typu: .

samodzielnie sformuowa wypowied na temat znanego reysera i jego twrczoci na podstawie przeczytanego tekstu.

13. ?

Zwroty grzecznociowe przydatne w rnych sytuacjach ycia codziennego (odmowa, reakcja na przeprosiny, reakcja na podzikowanie, proba o pomoc, odbieranie telefonu, reakcja na pukanie do drzwi).

35

uprzejmie odmwi, zareagowa, kiedy kto przeprasza, zareagowa, kiedy kto dzikuje, poprosi o pomoc, zareagowa, kiedy kto do niego dzwoni, zareagowa, kiedy kto puka do drzwi, stosowa w dialogach zwroty grzecznociowe.