Polarne koordinate: @3<0 Enter Znak @znaci da se rastojanje racuna od relativno od posljednje izabrane tacke Uglovi se racunaju kao

“+” ako su u smjeru counter-clockwise. Prelazak na absolutne koordinate pritiskom na F6. Absolutne koordinate: @2,6.4 Enter @-2,6.4

-Otvaranje i zatvaranje paleta sa alatkama: View->Toolbars

---otvaranje palete sa alatkama za precizno biranje tačaka: View->Toolbars->Object Snap

1

------alatka za precizno biranje krajnje tačke objekta

------alatka za precizno biranje srednje tačke objekta

------alatka za precizno biranje presječne tačke dva objekta

------alatka za precizno biranje centra kruga

------alatka za precizno biranje kvadrantnih tačaka sa kruga

------alatka za precizno povlačenje tangente

------alatka za precizno povlačenje normale

2

-Podešavanje radnog režima za automatizaciju preciznog biranja tačaka: Tools->Drafting Settings->Object Snap

---Uključivanje radnog režima za automatizaciju preciznog biranje tačaka

-Alatka za crtanje pravougaonika

---primjer: Nacrtati kvadrat dimenzija 5x5 u proizvoljnom položaju ------aktivirati alatku za crtanje pravougaonika (kvadrata) i na zahtjev za izbor prvog tjemena izabrati proizvoljno neku tačku sa radnog prostora koja će predstavljati donje lijevo tjeme kvadrata

------na zahtjev za izbor drugog tjemena kvadrata, u ovom primjeru to će biti gornje desno tjeme, upisati relativne koordinate drugog tjemena u odnosu na tačku koja predstavlja prvoizabrano tjeme

-Alatka za crtanje kruga pomoću dvije tačke (tačke koje predstavljaju krajeve prečnika kruga) ---primjer: Nacrtati figuru sa slike u proizvoljnom položaju i proizvoljnih dimenzija

3

-----aktivirati alatku za crtanje kruga -----nacrtati spoljnji krug zadajući proizvoljno položaj centra kruga i veličinu radijusa -----ponovo aktivirati alatku za crtanje kruga -----za crtanje unutrašnjeg kruga izabrati opciju za crtanje kruga pomoću dvije tačke -------za prvu krajnju tačku prečnika kruga izabrati precizno lijevu kvadrantnu tačku sa postojećeg kruga -------za drugu krajnju tačku prečnika kruga izabrati precizno centar postojećeg kruga 4 .

a potom u njega ucrtati krug -----aktivirati alatku za crtanje kvadrata i umetnuti kvadrat zadatih dimenzija na radni prostor -----aktivirati alatku za crtanje kruga (položaj centra kruga odrediti u odnosu na donje lijevo tjeme kvadrata) -------postaviti koordinatni početak u donje lijevo tjeme kvadrata na sledeći način ---------aktivirati alatku Snap From sa palete za precizne izbore ---------precizno izabrati donje lijevo tjeme kvadrata ---------unijeti koordinate centra kruga u odnosu naa koordinatni sistem u novom položaju --------precizno izabrati sredinju tačku neke od stranica kvadrata kako bi se definisala i dužina radijusa kruga -Alatka za crtanje kružnog luka ---primjer: Nacrtati pravougaonik dimenzija 11x7 i kružni luk radijusa 15 u položaju kao na slici 5 .-Alatka za postavljanje koordinatnog početka koordinatnog sistema u proizvoljan položaj: Snap From ---primjer: Nacrtati kvadrat dimenzija 5x5 u proizvoljnom položaju.

-----Aktivirati alatku za crtanje pravougaonika i nacrtati pravouganik zadatih dimenzija u proizvoljnom položaju -----Aktivirati alatku za crtanje kružnog luka -------U prvom koraku izabrati tačku koja predstavlja početak luka -------U drugom koraku treba birati tačku koja predstavlja kraj luka. što je jedna od alternativnih opcija koju prvo treba izabrati 6 .

što je jedna od alternativnih opcija koju prvo treba izabrati. a potom unijeti i zadatu veličinu za radijus 7 .-------U trećem koraku definišemo veličinu radijusa.

-1. -2. Uključivanje radnog režima za rad sa skokovitim pomjeranjem -Podešavanje koraka skokovitog pomjeranja Tools->Drafting Settings->Snap and Grid U polja Snap X spacing i Snap Y spacing unosi se korak skokovitog pomjeranja duž pravca X i Y ose.Uključivanje radnog režima za rad sa mrežom -Podešavanje veličine područja prekrivenog mrežom Format->Drawing-Limits -Podešavanje gustine mreže Tools->Drafting Settings->Snap and Grid (ili: kursor na SNAP ili GRID pa desni klik tasterom – izabrati Settings) U polja Grid X spacing i Grid Y spacing unosi se rastojanje čvornih tačaka mreže duž pravca X i Y ose. 7 .

Formiranje novih incremenata je preko NEW – upisati 1.8.. Da bi izbor iz liste Increment angle bio aktivan. zatim kada je ugao 1. 1.-3.2. Ako je Increment npr..30..2 onda su tragovi samo za 30.2.60. a ukljucena je nova lista npr. -Kombinovanje radnih režima za skokovito pomjeranje i polarni traking Ostvaruje se uključivanjem oba radna režima aktiviranjem dugmadi SNAP i POLAR sa statusne linije. onda se javljaju tragovi svakih 30 stepeni. stepeni). a nije ukljucena nova lista npr. 2 stepena itd. u istom okviru mora biti izabrana opcija Track using all polar settings. itd. Ako je Increment npr.. Uključivanje radnog režima za rad sa polarnim trakingom koji omogućava izbor tačaka sa prethodno izabranih pravaca -Izbor pravaca duž kojih se u radnom režimu polarnog trakinga mogu precizno birati tačke Tools->Drafting Settings->Polar Tracking ((ili deasni klik tastera na POLAR – Settings) Iz liste Increment angle izabrati veličinu ugla koji predstavlja priraštaj koji odre uje dostupne pravce u radnom režimu polarnog trakinga (to moze biti trag svakih 90.. ---Podešavanje koraka skokovitog pomjeranja u režimu polarnog trakinga Tools->Drafting Settings->Snap and Grid 8 . 1... stepeni..30.

5 čiji centar leži na pravcu povučenom pod uglom od 450 kroz centar prethodno iscrtanog kruga od kojeg je udaljen za 4. osnap trakinga i skokovito kretanje Ostvaruje se uključivanjem sva tri radna režima aktiviranjem dugmadi OSNAP. -Uključivanje radnog režima za rad sa osnap trakingom -Kombinovanje radnih režima za automatizaciju preciznog biranja karakterističnih tačaka i osnap trakinga Ostvaruje se uključivanjem oba radna režima aktiviranjem dugmadi OSNAP i OTRCAK sa statusne linije. Podešavanje koraka skokovitog kretanja vrši se na isti način kao i u radnom režimu polarnog trakinga. koji prolaze kroz neku od karakterističnih tačaka koje se mogu precizno birati u režimu za automatizaciju preciznog biranja tačaka. Potom se veličina koraka unosi u polje Polar Distance. -Nacrtati prvi krug -Aktivirati alatku za crtanje kruga kako bi docrtali i drugi krug ---Postaviti pokazivač miša u blizinu centra postojećeg kruga kako bi se pojavio marker alatke za precizno biranje tačaka 9 . . OTRCAK i SNAP sa statusne linije. način izbora dostupnih pravaca već je objašnjen za radni režim polarnog trakinga. a potom dodati još jedan krug radijusa 0.Uključiti radne režime za automatizaciju preciznog biranje karakterističnih tačaka. Primjer: Nacrtati krug radijusa 5 u proizvoljnom položaju. osnap trakinga i skokovito kretanje -Podesiti korak skokovitog kretanja u radnom režimu osnap trakinga na vrednost 1.Aktiviranje podešavanja koraka skokovitog pomjeranja u režimu polarnog trakinga se ostvaruje izborom opcije Polar Snap. -Kombinovanje radnih režima za automatizaciju preciznog biranje karakterističnih tačaka. Na ovaj način se omogućava izbor tačaka sa prethodno izabranih pravaca.

Izabrati tačku kako bi pozicionirali centar kruga. 10 . a potom pokazivač miša povlačiti duž tog pravca dok ne budemo na željenoj udaljenosti 4<450.---Potom lagano pomjerati miša dok se ne pojavi pravac pod uglom od 450 stepeni povučen kroz centar postojećeg kruga. ---Zadati radijus kruga.

Alatka za crtanje elipse Draw->Ellipse primjer: Nacrtati elipsu dimenzija 8x4 čija je duža osa horizontalna u proizvoljnom položaju. ---Konačno pritiskom na taster ESC okončati operaciju. U ovom slučaju je to linija. -Nacrtati elipsu -Nacrtati liniju -Aktivirati alatku za otkidanje dijelova objekata ---U prvom koraku se biraju objekti koji su granični za otkidanje. Nakon obavljenog izbora pritiskom na desni taster miša završiti prvi korak. zatim zadati r=0. 11 . U ovom slučaju je to dio elepse sa lijeve strane linije. -Aktivirati alatku za crtanje elipse ---Početnu tačku horizontalne ose izabrati proizvoljno ---Krajnju tačku horizontalne ose izabrati korišćenjem relativnih koordinata ---Unijeti dužinu polovine druge ose elipse -Alatka za otkidanje dijelova objekata Modify->Trim primjer: Otkinuti dio elipse sa lijeve strane linije. ---U drugom koraku se biraju djelovi objekata koje želimo ukloniti.5.ili: nacrtati krug r=5. -5. pozvati komandu za drugi krug sa centrom @4<45.

-Aktivirati alatku za osnosimetrično preslikavanje ---Izabrati dio elipse ---Izabrati kao prvu tačku kroz koju prolazi osa simetrije jednu od krajnjih tačaka linje ---Izabrati kao drugu tačku kroz koju prolazi osa simetrije drugu krajnju tačku linije ---Na pitanje da li želimo da brišemo original odgovoriti odrečno -Alatka za crtanje pravilnog poligona Draw->Polygon 12 .-Alatka za osnosimetrično preslikavanje Modify->Mirror primjer: Osnosimetrično preslikati preostali dio elipse iz prethodnog primjera oko ose koja prolazi kroz liniju.

-Aktivirati alatku za crtanje poligona ---Unijeti broj stranica poligona ---Proizvoljno izabrati tačku u kojoj leži centar poligona ---Izabrati varijantu definisanja veličine poligona radijusom kruga u koji je poligon upisan ---Unijeti veličinu radijusa -Alatka za rotiranje objekata Modify->Rotate primjer: Rotirati kvadrat oko donjeg lijevog tjemena za 300.primjer: Nacrtati osmostrani poligon koji je upisan u krug radijusa 5 u proizvoljnom položaju. 13 . -Nacrtati kvadrat -Aktivirati alatku za rotaciju objekata ---Izabrati kvadrat kao objekat koji se želi rotirati ---Izabrati donje lijevo tjeme kao tačku oko koje ćemo rotirati kvadrat ---Unijeti veličinu ugla za koji se kvadrat rotira -Alatka za kopiranje objekata Modify->Copy Object primjer: Iskopirati krug tako da je kopija u odnosu na original pojerena za 5 udesno i 4 nagore.

-Nacrtati krug -Aktivirati alatku za kopiranje ---Izabrati krug kao objekat koji kopiramo ---Za baznu tačku se može izabratri bilo šta ukoliko se zna udaljenost duž obje ose izme u originala i kopije ---Na zahtjev za izbor tačke u koju treba smjestiti kopiju odgovoriti unosom relativne koordinate 14 .

--Crtanje kruga koji dodiruje (tangira) dva objekta -Nacrtati dva manja kruga radijusa 1. čiji se centri nalaze na rastojanju 6 -Aktivirati crtanje kruga ---Izabrati opciju za crtanje kruga pomoću dvije tangente i radijusa ---Primaći pokazivač miša gornjem krugu i to u blizinu tačke u kojoj se krugovi trebaju dodirnuti. kada se pojavi marker pritisnuti lijevi taster miša 14 . kada se pojavi marker pritisnuti lijevi taster miša ---Primaći pokazivač miša donjem krugu i to u blizinu tačke u kojoj se krugovi trebaju dodirnuti.5 na.

---Unijeti veličinu radijusa kruga -Alatka za kopiranje po krugu (polarno kopiranje) Modify->Array primjer: Iskopirati liniju oko centra kruga u 8 primjeraka 15 .

po završenoj selekciji pritisnuti ---Izabrati tačku oko koje se original rotira. centar kruga. liniju. aktiviranjem dugmeta ---Unijeti broj primjeraka u koji se vrši kopiranje u polje obuhvaćen original i 7 kopija ---Unijeti veličinu ugla po kojem se vrši kopiranje u polje ---Konačno nakon podešavanja svih parametara pritisnuti dugme . ovim brojem je 16 . koje se ---Izabrati objekat koji se kopira.-Nacrtati krug i liniju proizvoljne veličine u položaju sličnom onom na prethodnoj slici -Aktivirati alatku za polarno kopiranje i izabrati tip kopiranje Polar Array čekiranjem polja u okviru sa slike nalazi gore po sredini. aktiviranjem dugmeta desni taster miša .

-Alatka za paralelno kopiranje Modify->Offset primjer: Iskopirati liniju paralelno sa gornje strane na rastojanju 8 -Nacrtati horizontalnu liniju proizvoljne dužine -Aktivirati alatku za paralelno kopiranje ---Unijeti veličinu rastojanja na koje se vrši kopiranje ---Izabrati objekat koji se kopira ---Pomjeriti pokazivač miša na stranu sa koje se želi kopirati i pritisnuti lijevi taster miša ---Pritisnuti taster ESC kako bi se operacija paralelnog kopiranja okončala -Alatka za zaobljavanje oštrih ivica Modify->Fillet 17 .

primjer: Napraviti prelazno zaobljenje radijusa 2 izme u dvije linije koje zaklapaju ugao od 90o -Nacrtati dvije linije koje zaklapaju ugao od 90o -Aktivirati alatku za zaobljavanje ---Izvršiti podešavanje radijusa prelaznog zaobljenja ---Izabrati linje izme u kojih se umeće prelazno zaobljenje Alatka Modify>Champfer: 18 .

a kolona 6 -Nacrtati krug -Aktivirati alatku za kopiranje u redove i kolone izabrati tip kopiranje Rectangular Array čekiranjem polja koje se u okviru sa slike nalazi gore po sredini. liniju. rastojanje redova treba da bude 4. po završenoj selekciji pritisnuti . aktiviranjem dugmeta desni taster miša ---Unijeti broj redova u polje 19 . ---Izabrati objekat koji se kopira.-Alatka za kopiranje u redove i kolone Modify->Array primjer: iskopirati krug u 3 reda i 5 kolona.

---Unijeti broj kolona u polje ---Unijeti rastojanje redova u polje ---Unijeti rastojanje kolona u polje ---Konačno nakon podešavanja svih parametara pritisnuti dugme -Alatka za produžavanje objekata Modify->Extend primjer: Produžiti kružni luk do linije -Nacrtati liniju i kružni luk u položaju kao na slici -Aktivirati alatku za produžavanje objekata ---U prvom koraku birati objekte koji su granični za produžavanje i do kojih produžavamo druge objekte (u ovom slučaju to je linija). biranje ovih objekata okončati pritiskom na desni taster miša 20 .

---U drugom koraku birati objekte koji se produžavaju i to sa strane sa koje se trebaju produžiti (u ovom slučaju to je kružni luk) ---Operaciju okončati pritiskom na taster ESC -Alatka za proporcionalno uvećanje/umanjenje objekata Modify->Scale primjer: Proporcionalno umanjiti krug 4 puta -Nacrtati krug proizvoljne veličine -Aktivirati alatku za proporcionalno uvećanje/umanjenje ---Izabrati krug i pritiskom na desni taster miša završiti sa selekcijom ---Na zahtjev za izbor bazne tačke (tačka oko koje će se izabrani objekat uvećati/umanjiti) izabrati centar kruga ---Unijeti veličinu faktora skaliranja 21 .

-Izmjena boje kojom se crtaju objekti -Izmjena vrste linije kojom se crtaju objekti 21 .

-Učitavanje novih vrsta linija Za istovremeni izbor dva ili više vrsta linija selektovati željene vrste linja uz pritisnut taster Ctrl -Izmjena debljine linije kojom se crtaju objekti 22 .

-Uključivanje radnog režima za prikazivanje debljina pridruženih linijama -Alatka za izmjenu osobina objekata Standard->Properties -Izmjena faktora skaliranja linije alatkom za izmjenu osobina objekata primjer: Uvećati tri puta dužinu elemenata tačka-crta linije prikazane na slici 23 .

-Izabrati liniju -Unijeti u polje Linetype Scale novu vrednost za faktor skaliranja 3 i pritisnuti ENTER kako bi ta vrednost bila prihvaćena -Pokazivač miša pomeriti na radni prostor. a potom pritisnuti taster ESC kako bi se uklonile čvorne tačke -Alatka za upravljanje lejerima (nivoima) (Format) Layers->Layers Properties Manager 24 .

-Otvaranje novih lejera -Promjena tekućeg lejera -Gašenje lejera 25 .

-Zaključavanje lejera -Alatka za formiranje internih blokova Draw->Make Block primjer: Formirati blok Telefon od figure na slici -Aktivirati alatku za formiranje blokova ---Zadati ime bloku ---Izabrati objekte koji čine blok 26 .

---Izabrati baznu tačku ---Prihvatiti zadate vrednosti prethodno navedenih parametara -Alatka za umetanje bloka Draw->Insert Block primjer: Umetnuti blok Telefon dva puta uvećan u odnosu na original i zarotirati ga pri tome za 900 -Aktivirati alatku za umetanje blokova ---Izabrati blok Telefon ---Unijeti potrebne veličine faktora skaliranja kako bi blok bio dva puta uvećan 27 .

---Unijeti potrebnu veličinu ugla za koji će se blok zarotirati pri umetanju ---Prihvatiti zadate vrednosti prethodno navedenih parametara -Alatka za razbijanje blokova Modify->Explode -Alatka za formiranje eksternih blokova File->Export primjer: Formirati eksterni blok Telefon 28 .

-Aktivirati alatku za formiranje eksternih blokova ---Izabrati format u kojem se čuvaju blokovi ---Unijeti ime eksternog bloka ---Prihvatiti zadate vrednosti prethodno navedenih parametara ---Unijeti ime postojećeg internog bloka od kojeg pravimo eksterni ---Brisanje bloka: File->Drawing utilities->Purge 29 .

visina slova 5. nazvati ga Text. -Aktivirati alatku za kreiranje novih tekstualnih stilova ---Izabrati font Times New Romain ---Zadati visinu teksta 29 .-Alatka za kreiranje novih tekstualnih stilova primjer: Kreirati tekstualni stil kojem je pridružen font Times New Romain.

---Zadati ime novom tekstualnom stilu

-Alatka za umetanje višelinijskog teksta

primjer: Ispisati ime i prezime -Aktivirati alatku za umetanje višelinijskog teksta

---Razvući pravougaoni prozor izborom dvije krajnje tačke sa dijagonale pravougaonika, a potom upisati tekst

---Umetnuti upisani tekst pritiskom na dugme OK

30

-Smještanje ispisanog teksta u jedan red promjenom širine pravougaonog prozora razvučenog pri umetanju teksta ---Selektovati tekst

---Aktivirati jednu od dvije desne čvorne tačke

31

---Povući pokazivač miša udesno sve dok širina pravougaonog prozora ne bude dovoljna da tekst bude ispisan u jednom redu u tom trenutku pritisnuti lijevi taster miša

-Editovanje višelinijskog teksta ---Selektovati tekst

---Pritsnuti desni taster miša i sa plutajućeg menija, koji se nakon toga otvara, izabrati opciju MText Edit...

32

neposredno pored donje krajnje tačke linije ---Unijeti ugao pod kojim će tekst biti ispisan ---Otkucati tekst. od koje će početi upisivanje teksta.-Alatka za ispisivanje teksta u jednom redu Draw->Text->Single Line Text primjer: Ispisati AutoCAD duž proizvoljno postavljene linije tako da tekst bude odmaknut od linije -Nacrtati liniju u proizvoljnom položaju -Aktivirati alatku za izmjenu i očitavanje osobina objekata Standard->Properties -Selektovati liniju -Koristeći alatku za očitavanje osobina objekata provjeriti pod kojim je uglom postavljena linija -Aktivirati alatku za unos teksta u jednoj liniji ---Izabrati tačku. a nakon toga dva puta pritisnuti taster ENTER 33 .

primjer: Ispisati tekst AutoCAD ulijevo i centralno u odnosu na horizontalnu liniju -Nacrtati horizontalnu liniju -Aktivirati alatku za unos teksta u jednoj liniji ---Izabrati opciju za poravnavanje ---Izabrati opciju za poravnavanje ulijevo i centralno u odnosu na neku tačku ---Izabrati desnu krajnju tačku linije ---Zadati ugao pod kojim će tekst biti ispisan ---Otkucati tekst. a nakon toga dva puta pritisnuti taster ENTER 34 .

-Aktivirati alatku za šrafiranje ---Izabrati oblast za šrafiranje izborom tačke unutar željene oblasti 35 . Pri umetanje šrafure smanjiti gustinu šrafure 10 puta i zarotirati šrafuru za ugao od 450.-Alatka za umetanje šrafure Draw->Hatch primjer: Umetnuti šrafuru ANSI 31 u donju polovinu kruga sa slike.

-Aktivirati alatku za šrafiranje ---Izabrati oblast za šrafiranje izborom tačke unutar željene oblasti --Pritisnuti desni taster miša i sa padajućeg menija izabrati opciju ENTER kojom se vraća na prvobitno otvoreni okvir za dijalog ---Aktivirati dugme za izbor tipa šrafure 36 .--Pritisnuti desni taster miša i sa padajućeg menija izabrati opciju ENTER kojom se vraća na prvobitno otvoreni okvir za dijalog ---Podesiti gustinu šrafure ---Podesiti ugao za koji će šrafura biti zarotirana ---Umetnuti šrafuru primjer: Umetnuti šrafuru SOLID u gornju polovinu kruga sa prethodne slike.

a potom iz novootvorenog okvira ikonicu za SOLID šrafuru ---Potrditi izbor šrafure ---Umetnuti šrafuru 37 .-----Izabrati karticu Other Predefined.

primjer: Kreirati blok za unutrašnji izvod sa promjenljivim tekstualnim podacima o kapacitetu izvoda i broju parica glavnog kabla. -Nacrtati jednakostranični trougao dužine stranice 4.. Podatak o broju parica glavnog kabla treba da bude nevidljiv..-Alatka za kreiranje atributa Draw->Block->Define Attributes.5 -Aktivirati alatku za kreiranje atributa ---Zadati ime prvom atributu ---Zadati pitanje koje će biti postavljeno tokom umetanja bloka pri zadavanju vredosti prvom atributu ---Izabrati tekstualni stil kojim će biti ispisan sadržaj atributa (prethodno je kreiran teksualni stil Text sa fontom Times New Romain i visinom 1) ---Izabrati poravnavanje atributa po sredini i centralno u odnosu na izabranu tačku ---Izabrati tačku za poravnavanje atributa 38 .

---Umetnuti atribut -Aktivirati alatku za kreiranje atributa ---Zadati ime drugom atributu ---Zadati pitanje koje će biti postavljeno tokom umetanja bloka pri zadavanju vredosti drugog atributa ---Izabrati tekstualni stil kojim će biti ispisan sadržaj atributa ---Izabrati poravnavanje atributa po ulijevo i centralno u odnosu na izabranu tačku ---Izabrati tačku za poravnavanje atributa 39 .

ATTDIA=1 vrijednost atributa se unose u okvir za dijalog) 40 .---Proglasiti atribut nevidljivim ---Umetnuti atribut -Napraviti blok Unutrasnji izvod -Podešavanje sistemske promjenljive ATTDIA koja kontroliše prikazivanje okvira za dijalog u koji se unose vrijednosti atributa pri umetanju blokova koi sadrže atribute (ATTDIA=0 vrijednost atributa se unose u komandnu liniju.

primjer: Umetnuti blok Unutrasnji izvod -Aktivirati alatku za umetanje blokova ---Potvrditi izbor bloka za umetanje ---Unijeti vrednosti atributa ---Umetnuti blok 41 .

primjer: Očitati vrijednosti atributa umetnutog bloka -Aktivirati alatku za očitavanje osobina objekata Standard->Properties -Selektovati blok -Alatka za izmjenu osobina atributa u sastavu blokova ModifyII->Block Attribute Manager 42 .

-Alatka za kreiranje novih tipova multilinija Format->Multiline Style primjer: Kreirati multiliniju koju čine tri linije na rastojanjima 0. Sačuvati ovaj tip multilinije za trajno korišćenje i u svim ostalim crtežima-Aktivirati alatku za kreiranje novih tipova multilinija ---Podesiti parametre elemenata multilinije 43 . srednja plave boje i puna.5. Novom tipu multilinije dati ime Mline1. a donja zelene boje i crta-tačka. Gornja linija treba da bude crvene boje i isprekidana.

---Dodati trecu liniju koja treba da se nalazi izme u postojeće dvije ---Izabrati gornju liniju ---Podesiti boju gornje linije ---Podesiti tip linije gornje linije 44 .

---Dati ime novom tipu multilinije ---Dodati novi tip multilinije ---Sačuvati trajno ovaj tip multilinije za korišćenje u svim crtežima 45 .

tako da bude centrirana u odnosu na lijevu krajnju tačku prethodno iscrtane horizontalne linije.primjer: Nacrtati horizontalnu mutliliniju dužine 10. -Nacrtati horizontalnu liniju -Aktivirati alatku za crtanje multilinija Draw->Multiline ---Aktivirati poravnavanje multiliniju ---Poravnati multiliniju u odnosu na postojeći objekat na potreban način ---Izabrati krajnju lijevu tačku linije ---Nacrtati horizontalnu multiliniju dužine 10 koja počinje od izabrane tačke kao na slici 46 .

krugovi. zatvorene petlje). Isto vazi I za 3 dimenzionalni prostor. UNION SUBTRACTING INTERSECT 47 .Region Koncept: Regioni su dvodimenzionalne zatvorene oblasti koje se kreiraju od objekata koji su zatvorene petlje (npr.

Sa palete Draw menija odabrati Region : Draw/Region UNION: Modify/Solids Editing/Union/ selektovati objekte/Enter SUBTRACTING: : Modify/Solids Editing/Subtracting/selektovati svaki objekat posebno i poslije svakog/Enter INTERSECTING: Modify/Solids Editing/Intersecting/ selektovati objekte/Enter 48 .

-Izabrati DIN A3 šablon i učitati ga -Preći u prostor papira sa umetnutim šablonom DIN A3 49 ...primjer: Pripremiti šablon sa zaglavljem za format A3 -Postaviti pokazivač miša na jednu od Layout kartica. a potom pristisnuti desni taster miša -Izabrati opciju From template.

-Izbrisati postojeće zaglavlje i prozor iz prostora papira -Aktivirati opciju za brisanje definicija File->Drawing Utilities->Purge ---Izabrati stavku Blocks ---Izbrisati prostojeći blok 50 .

a potom pritisnuti desni pokazivač miša 51 .---Izabrati stavku Layers ---Izbrisati prostojeće lejere ---Završiti sa brisanjem definicija -Postaviti pokazivač na karticu Layout1. a potom pritisnuti desni taster miša ---Izabrati opciju Delete i izbrisati karticu -Na isti način izbrisati i karticu Layout2 -Postaviti pokazivač na karticu DIN A3.

a desna. donja i gornja ivica okvira za 5mm od odgovarajućih ivica papira.---Izabrati opciju Rename i promjeniti ime kartici -Otvoriti novi lejer Zaglavlje dodijeliti mu debljinu linije 0. U donjem lijevom ćošku papira formata A3 u prostoru papira je smješten koordinatni početak apsolutnog koordinatnog sistema) -Sačuvati pripremljeni šablon File->Save 52 .50. a potom preći na novootvoreni lejer -Nacrtati okvir sa zaglavljem u prostoru papira za format A3 420mm x 297mm (Napomena: Lijeva ivica okvira je za 20mm udaljena od lijeve ivice papira.

a potom pristisnuti desni taster miša -Izabrati opciju From template.dwt) ---Dati ime šablonu Telekom A3 ---Sačuvati šablon primjer: Smjestiti izabrani detalj elektronske mape na format A3 sa pripremljenim zaglavljem u prostoru papira -Otvoriti elektronsku mapu -Postaviti pokazivač miša na jednu od Layout kartica..---Izabrati format AutoCAD Drawing Template (*.. -Izabrati Telekom A3 šablon i učitati ga -Preći u prostor papira sa umetnutim šablonom Telekom A3 -Otvoriti paletu sa alatkama za kreiranje prozora u prostoru papira View->Toolbars->Viewports -Aktivirati alatku za otvoranje prozora pravougaonog oblika Viewports->Single Viewport 53 .

---Razvući prozor unutar papira formata A3 ---Aktivirati prozor sa dva uzastopna pritiska na lijevi taster miša dok je pokazivač miša unutar prozora i opcijama za zumiranje uvećati i izdvojiti unutar prozora dio elektronske mape koji se želi odštampati na formatu A3 ---Deaktivirati prozor dva uzastopna pritiska na lijevi taster miša dok je pokazivač miša van prozora 54 .

primjer: Štampati izabrani detalj elektronske mape na format A3 sa pripremljenim zaglavljem u prostoru papira -Aktivirati opciju za štampanje File->Plot ---Izvršiti izbor drajvera za štampač ---Izabrati fromat na kojem će se štampati ---Izabrati ono što se želi štampati pomoću prozora -----Unijeti koordinate za donje lijevo tjeme 55 .

-----Unijeti koordinate za gornje desno tjeme ---Ukloniti potvrdu sa polja Plot offset ---Sa liste za razmjere izabrati opciju Scaled to fit kako bi se izbjegao nedostatak svih štampača koji se ogleda u nemogućnosti da se odštampa ono što je preblizu gornjoj odnosno desnoj ivici papira ---Poslati crtež na štampu 56 .

Extension Lines. unutar ili iza < > -Text. b)klikne se dva puta na tekst (odn. Fit 4. U okviru Dimension Style izabrati New ili Modify. Text 3. Angle. Rotated Ako na dimenziji napravimo crveni grips. U okviru Modify Dimension Style izvrsiti sljedeca podesavanja: 1. Rotate. mirror. Horizontal. Rotate. New. Arrowheads.KOTIRANJE Paleta sa alatkama View/Toolbars/Dimension Na paleti Dimensin izabrati Dimension Style. Izmjena teksta komandom Dimedit u komandnoj liniji (ili sa paleteDimension edit) – Home. dimenziju) Aligned Dimension Poravnava kote sa linijom. Primary Units 5. Izmjena teksta i kota – pomocu a)dugmeta pProperties. Odabrati Lines and Arrows – dalje izvrsiti podesavanja: Dimension Lines. Oblique. itd. potom kliknemo desni taster misa mozemo izvrsiti dodatne opracije Move. 2. itd Linear Dimension -Specify first selection line -Specify second selection line -Mtext: ubaciti text ispred . Vertical. Quick dimension – brzo kotiranje Baseline dimension 57 .

selektuje ona kota koja se bira za baznu 9npr. Continued dimension Nastavlja kotiranje. Pomjeranje kotnih linija navies.Nacrta se prva dimenzija (Linear Dimension). odabere u komandnoj liniji < Select>. Pomjeranje kotnih dimenzija navies. Odakle ce se vrsiti nastavak kotiranja zavisi moze se podesiti preko <Select>. Center Mark – markira centar kruga Radius dimension – daje dimenzije poluprecnika kruga Diameter dimension –daje dimenzije precnika kruga Angular dimension – dimenzije ugla 58 . Pozove se Baseline dimension. Prva kota) i nastavi kotiranje.nanize vrsi se preko crvenih gripsova.nanize vrsi se preko crvenih gripsova.

Oblique. Dimension text edit Dimension style 59 . New. Rotate.Dimension edit .izmjena teksta komandom Dimedit u komandnoj liniji (ili sa paleteDimension edit) – Home.

-Otvoriti paletu sa alatkama za odre ivanje geometrijskih podataka View->Toolbars->Inquiry primjer: Odrediti rastojanje centra kruga i sredine linije prikazane na slici -Aktivirati alatku Inquiry->Distance -Izabrati centar kruga i sredinu linije primjer: Odrediti apsolutne koordinate centra kruga sa prethodne slike -Aktivirati alatku Inquiry->Locate Point -Izabrati centar kruga 60 .

primjer: Povezati elektronsku mapu sa Access-ovom bazom podataka Telekom..mdb -Aktivirati alatku Tools->dbConnect -Pritisnuti desni taster miša dok se pokazivač miša nalazi na stavci jet_dbsamples unutar dbconnect managera -Izabrati opciju Configure. sa plutajućeg menija 61 ..

-Upisati putanju baze podataka koja se povezuje sa elektronskom mapom u polje ili je potražiti na lokalnom disku aktiviranjem dugmeta primjeru kao u ovom -Testirati uspješnost povezivanja baze podataka sa elektronskom mapom uspostavljena uspješno dobija se odgovor . ukoliko je veza -Prihvatiti povezivanje primjer: Povezati nastavak na kabl sa slike sa podacima u bazi podataka 62 .

-Pritisnuti lijevi taster miša uzstopno dva puta dok se pokazivač miša nalazi na stavci jet_dbsamples unutar dbconnect manager-a -Izabrati tabelu Nastavak_na_kabl -Aktivirati alatku za pravljenje šablona veze objekata sa elektronske mape i slogova u izabranoj tabeli dbconnect manager->New Link Template 63 .

-Dati ime šablonu veze -Pritsnuti lijevi taster miša dok je pokazivač na dugmetu -Izabrati polje iz tabele koje će služiti kao ključno za povezivanje objekata sa elektronske mape i slogova u izabranoj tabeli (to bi trebalo da bude indeksno polje koje je jedinstveno) -Pritsinuti lijevi taster miša dok je pokazivač na dugmetu 64 .

-Aktivirati alatku dbconnect manager->View Table -Izabrati slog koji se želi povezati sa objektom -Aktivirati alatku dbconnect manager->View Table->Link -Selektovati objekat. a potom pritisnuti desni taster miša 65 .

primjer: Pronaći slog u bazi podataka koje je povezan sa nastavkom na kabl -Aktivirati alatku dbconnect manager->View Table -Aktivirati alatku dbconnect manager->View Table->View Linked Record In Data View -Izabrati objeka. a potom pritisnuti desni taster miša 66 .

*.wmf.bmp) File->Export primjer: Sačuvati izvod iz elektronske mape u *.-Alatka za čuvanje sadžaja AutoCAD-ovih crteža u spoljnjim fajlovima (*.wmf formatu -Aktivirati alatku File->Export -Izabrati željeni format 67 .

-Zadati ime fajlu -Aktivirati dugme -Izabrati dijelove mape koji se žele sačuvati u spoljnjem fajlu -Pritisnuti desni taster miša kako bi se selektovanje objekata završilo 68 .

sa mapom objekata -Aktivirati alatku za unakrsno preklapanje crteža Insert->External Reference -Izabrati elektronsku mapu objekata -Učitati izabranu mapu 69 .primjer: Preklopiti elektronsku mapu katastarskih parcela. prikazanu na slici.

-Podesiti parametre za unakrsno povezivanje mapa kao što je prikazano -Završti proces unakrsnog povezivanje mapa 70 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful