You are on page 1of 14

People’s Coalition for Green Tamilnadu

஧சுமநத் தநழமகத்தழற்கள஦ நக்கள் கூட்டணி

People’s Coalition for Green Tamilnadu

Public Affairs Centre, Bangalore (PAC) &
People’s Action for Development (PAD), Vembar

Workshop on Greening Tamilnadu – ஧சுமநத் தநிமகம் ஧ணினபங்கம்
Tuticorin Multipurpose Social Service Society - 26-09-2011

People’s Coalition for Green Tamilnadu –஧சுமநத் தநழமகத்தழற்கள஦ நக்கள் கூட்டணி

அ஫ிக்மகனா஭ர்**
ஜெ.ொர்ஜ்
PAD, இபாசநஸ்யபம்

26.09.11- தழங்கள் அன்று தூத்துக்குடி ஧ல்ந஥ளக்கு நேயளேங்க கட்டிடத்தழல் PAD-

என்஦ ஥டந்தது

PAC

ததளண்டு

தநழழ்஥ளட்டிற்கள஦

஥ழறுய஦ங்க஭ளல்
நக்கள்

அமநக்கப்஧ட்ட

கூட்டமநப்஧஧ின்”

“஧சுமநத்

஧னிற்ேழப்

஧ட்டம஫

஥மடத஧ற்஫து களம஬ ஧த்து நணினி஬ழருந்து நளம஬ ஍ந்து நணி யமப
஥மடத஧ற்஫து.

இப்஧னிற்ேழப் ஧ட்டம஫னில்

நளயட்டங்கம஭ச்
யியேளனிகள்

நேர்ந்த

நற்றும்

இபளந஥ளதபுபம், தூத்துக்குடி

நீ ஦யர்கள்,

சுற்றுச்சூமல்,

஧ம஦த்ததளமழ஬ள஭ர்கள்,

ஆர்ய஬ர்கள்

யளழ்யளதளப

அமநப்புகம஭ப் ஧ளதுகளக்கும் த஧ளருட்டு ஧ணிதேய்ப௅ம் ஧஬ தன்஦ளர்யத்
ததளண்டு஥ழறுய஦

அமநப்஧ள஭ர்கள்,

஧ணினள஭ர்கள்

க஬ந்துதகளண்டளர்கள். இந் ஥ழகழ்ச்ேழமன PAD-PAC ததளண்டு ஥ழறுய஦ங்கள்
஌ற்஧ளடுகள் தேய்தழருந்தளர்கள்
ப௃த஬ாயதாக

஥ிறுய஦

PAD

திட்ட

ஒபேங்கிமணப்஧ா஭ர் ப௃ம஦யர் திபே.சேகர் அயர்கள்
஥ிகழ்ச்ேினில்

க஬ந்துஜகாண்டயர்கம஭

கபேத்து஧ட்டம஫னின்

ச஥ாக்கத்மத

கடந்த

நதர்தலுக்குப௃ன்,

ேட்டேம஧

அமநப்புகல௃டன்

இமணந்து

யபசயற்று

எடுத்துமபத்தார்.
ேழ஬

஧சுமநத்

ேப௄க
நதர்தல்

அ஫ழக்மகமன உருயளக்கழ, அமத அபேழனல் கட்ேழக஭ின்
நதர்தல் அ஫ழக்மகக஭ில் நேர்க்க ப௃னற்ேழ ஋டுத்நதளம்.
சுற்றுச் சூமல் ஧ற்஫ழன ப௃க்கழனத்துயத்மத
கட்ேழகல௃க்கும்,
஧சுமநத்

ஆள்஧யர்கல௃க்கும்

தநழழ்஥ளட்டிற்கள஦

அ஫ழக்மகனில்

஥ளம்

நக்கள்

தேளன்஦யற்஫ழல்

அபேழனல்

உணர்த்தநய
கூட்டணி

டாக்டர்.சேகர்

உருயளக்கப்஧ட்டது.

஋ன்த஦ன்஦

யிரனங்கள்

நதர்தல்
அபேழனல்

2

People’s Coalition for Green Tamilnadu –஧சுமநத் தநழமகத்தழற்கள஦ நக்கள் கூட்டணி
கட்ேழக஭ளல்

஋டுத்துக்தகளள்஭ப்஧ட்டது

஧ல்ந஥ளக்கு

நேயள

ேங்க

஧குதழக஭ில்

அதளயது

஋஦

கட்டிடத்தழல்

கடந்த

24.05.11

ந஧ேப்஧ட்டது.

அன்று

தழருச்ேழ

தநழழ்஥ளட்டில்

஥ளன்கு

ததன்தநழமகம், யடதநழமகம், நநற்குதநழமகம், கழமக்குத்

சுற்றுச் சூமல் ஧ற்஫ின ப௃க்கினத்துயத்மத

அபேினல்

கட்ேிகல௃க்கும், ஆள்஧யர்கல௃க்கும் உணர்த்தசய ஧சுமநத்
தநிழ்஥ாட்டிற்கா஦ நக்கள் கூட்டணி உபேயாக்கப்஧ட்டது

தநழமகம்

ஆகழன

஥ளன்கு

நண்ட஬ங்க஭ில் சுற்றுச்சூமல் கு஫ழத்த
஧ிபச்ேம஦கம஭

ஆய்வுதேய்து

அமதப் புகளர்க஭ளக உருயளக்க அப்ந஧ளது ஧சுமநத் தநழழ்஥ளட்டிற்கள஦ நக்கள்
கூட்டணி ப௃டிவுதேய்தது.
யியளதம்

தேய்து

஥நது ஧குதழனில் உள்஭ சுற்றுச்சூமல் ஧ிபேம஦கம஭

கூட்டுச்

தேனல்஧ளடுகம஭

ப௃டிதயடுக்க

தற்ந஧ளது

கூடிப௅ள்ந஭ளம் அம஦யபது ஧ங்நகற்பும் இந்த ப௃னற்ேழகல௃க்குத் நதமய ஋஦
கூ஫ழ஦ளர்
஧ின்பு

஥ழகழ்ச்ேழனில்

க஬ந்துதகளண்ட

அம஦யரும்

தங்கம஭

அ஫ழப௃கம்

தேய்துதகளண்டளர்கள்
அடுத்ததாக

஥ிறுய஦

PAD

஥ிம஫சயற்றுப்஧ணினா஭ர்

ச஧பாேிரினர்

திபே.ஜபங்கோநி

ஆற்஫ி஦ார்.

஥ளன்

(Executive

அயர்கள்

அ஫ிப௃க

஋ப்ந஧ளதும்

஧ளர்மயனள஭பளகநய

இருக்க

Director)
உமப

கூட்டங்க஭ில்

யிரும்புநயன்.

஋ன்

நதழப்஧ிற்குரின, ேழக்க஬ள஦ நக்கள் ந஧ளபளட்டங்கம஭ ஋டுத்து
஥டத்தழன
நக்கள்

அனு஧யநழக்க ததளண்டு ஥ழறுய஦ தம஬யர்கல௃ம்,
தம஬யர்கல௃ம்

சுற்றுச்சூமல்
ச஧பா.ஜபங்கோநி

சூமம஬ப்

னளரும்

நறுப்பு

எரு

஧ளதுகளக்க

தநழழ்஥ளட்டிற்கள஦
஋ல்ந஬ளரும்

ந஧சுயதற்கு

஋ன்஧து

இங்நக
ேழக்க஬ள஦

நயண்டும்

நக்கள்

஌ற்஧ளர்கள்தளன்.
தேளல்஬நளட்டளர்கள்

யந்துள்஭ ீர்கள்.

யிரனம்.
஋ன்று

கூட்டணி

஧சுமநத்
தேளன்஦ளல்

சுற்றுச்சூமல்
ஆ஦ளல்

சுற்றுச்

஧ற்஫ழ

சுற்றுச்சூமம஬

3

People’s Coalition for Green Tamilnadu –஧சுமநத் தநழமகத்தழற்கள஦ நக்கள் கூட்டணி
஧ளதுகளக்நயண்டும்,

அமதச்

ேவ பமழப்஧மதத்

தடுக்கநயண்டும்

஋ன்று

தேன஬ழல்

இ஫ங்கும் ந஧ளது ஧஬ர் களணளநல் ந஧ளய்யிடுயளர்கள்.
ந஥ற்று எரு நகளயிலுக்கு தேன்஫ழருந்நதன். ந஬ம் நட்டும்தளன் அங்கு இல்ம஬.
நற்஫஧டி

நளசு஧டுத்தக்கூடின

஋ன்த஫ளரு

அம஦த்துத஧ளருள்கல௃ம்

இ஦ப௃ண்டு

தேளல்கழந஫ளம்.
஧குதழகம஭

த஦ிநன

஧க்கத்தழல்

இ஬ங்மக

஧ளபளட்டத்தக்க

஧ிபச்ேம஦னளல்

அ஭வு

தநழமர்கள்

சுத்தநளக

கஷ்டப்஧ட்டும்கூட

மயத்துள்஭ளர்கள்.
குணப௃ண்டு

அயற்தகளரு

தநழமன்

஋ன்஫

தநழமன்

குணப௃ண்டு

஋ன்று

தங்க஭து

குடினிருப்புப்

மயத்துள்஭ளர்கள்.

சுற்றுச்சூமம஬

஋ன்த஫ளரு

கூற்று

இருக்கழன்஫஦.

இ஦ப௃ண்டு

அயர்கல௃க்கு

உள்஥ளட்டுப்
஧ளதுகளப்஧ளக

த஦ிநன

அயற்தகளரு

நயண்டுநள஦ளல்

த஧ளருத்தநளக

இருக்க஬ளம். தநழழ்஥ளட்டில் அந்த அ஭வு இல்ம஬ ஆ஦ளல் தற்ந஧ளது தகளஞ்ேம்
நள஫ழயருகழ஫து சுற்றுச்சூமம஬ப் ஧ளதுகளப்஧தளலும் எரு ஥ளட்டளல் ஥ழம஬னள஦
த஧ளரு஭ளதளப

ய஭ர்ச்ேழமன

அமடன ப௃டிப௅ம் ஋ன்஫ ஋ண்ணம்
நநந஬ளங்கழ

யருகழன்஫து.

஋ண்ணம்

கழபளந

நயரூன்஫
மயத்துச்
சூமல்

஥நக்குக்

தேய்துயிடப௃டினளது.
தேனல்஧டநயண்டும்

நயண்டுநள஦ளல் த஧ளருத்தநளக இருக்க஬ளம்.

உள்஭ளட்ேழத்நதர்தல்
கழமடக்கும்

சுற்றுச்சூமம஬

஧ளதுகளப்ம஧

குணப௃ண்டு ஋ன்஫ கூற்று இ஬ங்மகத் தநழமர்கல௃க்கு

அ஭யில்

நயண்டும்.

தம஬யர்கள்

இந்த

தநழமன் ஋ன்த஫ளரு இ஦ப௃ண்டு த஦ிநன அயற்தகளரு

஧ட்ேத்தழல்

நநம்஧டுத்த

அபநேள

இதுந஧ளன்஫

இருக்கழன்஫து.

(கழமடப்஧ளர்கள்)

ப௃னற்ேழகள்

அல்஬து

தன்஦ளர்ய

஥மடத஧஫

அயர்கம஭

஋டுக்கநயண்டும்.

ததளண்டு஥ழறுய஦ங்கந஭ள

அமநப்புகல௃டன்
கூட்டங்கள்

நக்கள்

கருத்து

஥ல்஬
சுற்றுச்
நட்டும்

இமணந்து

஧ட்டம஫கள்தளன்

இமணந்து தேனல்஧டுயதற்கள஦ யளய்ப்புகம஭ தப நயண்டுதந஦ கூ஫ழ஦ளர்
அடுத்ததாக

PAD

஧ட்டம஫னின்

஥ிறுய஦

ச஥ாக்கம்

ஜேன஬ா஭ர்
கு஫ித்து

திபே.பாசெந்திப஧ிபோத்

எடுத்துமபத்தார்.

கபேத்து

“இனற்மகமன

ந஥ேழக்கழ஫யன் இம஫யம஦ ந஥ேழக்கழ஫ளன்” ஋ன்஧து ஋஦து ஆமநள஦ ஥ம்஧ிக்மக.
஥ளம்

நற்஫

ஜீயபளேழகம஭

தகளல்கழந஫ளம்.

ஜீயபளேழகம஭

஥ளம்

தகளல்஬஬ளம்.

஧ளம்ம஧

தகளல்஬஬ளம்.
ஜீயபளேழகம஭

஥நக்களக

஧மடக்கப்஧ட்ட

ேளப்஧ிடுயதற்களக

நட்டுநந

ேளப்஧ிடுநயதநன்஫ளல்

சும்நள

அமதக்

ந஧ளய்க்தகளண்டிருக்கும்

தகளன்ந஫ளதநன்஫ளல்

அது

இனற்மகக்கு

தேய்கழன்஫ அ஥ீதழ. ஥நக்கு இந்த உ஬கத்தழல் உனிர்யளம
உரிமந இருப்஧து ந஧ள஬ ஋ல்஬ள உனிர்கல௃க்கும் உரிமந
இருக்கழ஫து.

இன்று

ஜீயபளேழகம஭

ந஥ேழக்க

னளரும்

இல்ம஬. ஧சுமநத் தநழழ்஥ளட்டிற்கள஦ நக்கள் கூட்டணி
பாசெந்திப஧ிபோத்

இதழல்

நளற்஫த்மதக்

உள்஭ளட்ேழத்நதர்த஬ழல்

தகளண்டுயபநயண்டும்.
இது

யரும்

஧ிபதழ஧஬ழக்கநயண்டும்.

4

People’s Coalition for Green Tamilnadu –஧சுமநத் தநழமகத்தழற்கள஦ நக்கள் கூட்டணி
இன்ம஫ன

ய஭ர்ச்ேழ

஋ன்஧து

ேந்மதமன

மநனநளகக்தகளண்ட,

இனற்மகமன

அமழக்கழன்஫ ய஭ர்ச்ேழனளக இருக்கழ஫து. இமத நளற்஫நயண்டுநள஦ளல் ஆல௃ம்
ப௃ம஫கம஭

நளற்஫நயண்டும்.

இனற்மகமன

“இனற்மகமன ந஥ேழக்கழ஫யன் இம஫யம஦ ந஥ேழக்கழ஫ளன்”

ந஥ேழக்கும்

ஆல௃மநமனக்

தகளண்டுயபநயண்டும்.

அண்ணள

லேளநப

஋தழர்த்துப்

ஊமம஬

ந஧ளபளட்டம் ஥டத்துகழ஫ளர். அது ஧ளபளட்டப்஧ட நயண்டும். இனற்மகமன அமழத்து
஥ளேம்

தேய்஧யர்கல௃க்கு

஥டத்தநயண்டும்.
அ஫ழக்மகமன
தற்ந஧ளது

஋தழபள஦

கடந்த

ேட்டேம஧

அபேழனல்

கட்ேழகள்

உள்஭ளட்ேழத்நதர்தல்

அ஫ழக்மகமன
தற்ந஧ளது

ந஧ளபளட்டத்மதப௅ம்
நதர்த஬ழல்

஥ளம்

அவ்ய஭யளகக்

யபப்ந஧ளகழ஫து.

஋த்தம஦

஥மடத஧ற்஫து.

இனற்மகமன

இருந்தளர்கள்

ய஭ர்ச்ேழ

அணுஉம஬க்கு
ந஥ேழப்஧யர்கள்தளன்

஋ன்஧து

஧சுமந

தகளள்஭யில்ம஬.

ந஧ர்

஥நது

஧சுமந

஋ன்஧து

ததரினயில்ம஬.

஋தழபளக

உண்ணளயிபதம்

அந்த

இனற்மகமன

லேளநப

஧ிநபரி஧ித்த

கண்டு

஌ற்றுக்தகளள்஭ப்ந஧ளகழன்஫ளர்கள்
கூடங்கு஭த்தழல்

அண்ணள

உண்ணளயிபதத்தழல்

மநனநளகவும்

நக்கம஭

மநனநளகவும் தகளண்டது. ஥நது கழபளந ேம஧க்கு த஧ரின அதழகளபம் இருக்கழ஫து.
உள்஭ளட்ேழ

நன்஫ங்கல௃க்குத்

இனற்மகமன

ந஥ேழப்஧து

நதர்ந்ததடுக்கப்஧டும்

஧ற்஫ழப௅ம்,

இனற்மகமன

தம஬யர்கல௃க்கு

மநனநளகக்

தகளண்ட

ய஭ர்ச்ேழ இருக்கநயண்டும் ஋ன்஧து ஧ற்஫ழப௅ம் யிமழப்புணர்வு அ஭ிக்கநயண்டும்
இமதத்தளன் ஧சுமநத் தநழழ்஥ளட்டிற்கள஦ கூட்டணி தேய்னப்ந஧ளகழ஫து
அடுத்ததாக
ஜெனபாம்

PAC

திட்ட

ஒபேங்கிமணப்஧ா஭ர்

திபே.

ெங்கால்

அயர்கள் ஧சுமநக் கூட்டணி ஧ற்஫ி யி஭க்கம்

அ஭ித்தார்கள்.
தேனல்஧ட்டு
஋ப்஧டி

஥ிறுய஦

஋ங்க஭து

யருகழன்஫து.

(PAC)

஥ழறுய஦ம்

சுற்றுச்

சூமல்

஥ழர்யளகழக்கப்஧டுகழன்஫து

அ஫ழந்துதகளள்஭
தேனல்஧டும்

PAD

நற்றும்

த஧ங்கல௄ரில்
஧ற்஫ழப௅ம்

஋ன்஧மதப்

஧ற்஫ழப௅ம்

அதனுடன்

஥ழறுய஦ங்கல௃டன்

அது

இமணந்து

தேனல்஧டும்

யளய்ப்பு

஋ங்கல௃க்கு கழமடத்துள்஭து. ஥நது ஆள்யிம஦மன (ஆல௃ம்
தழ஫ன்–Governance)
அடிப்஧மடனில்
நக்கல௃க்குச்

யலுப்஧டுத்தநயண்டும்
PAC

஥ழறுய஦ம்

தேய்னநயண்டின

தேய்னப௃டிகழன்஫தள?

அப்஧டிச்

஋ன்஫

ததளடங்கப்஧ட்டது.
கடமநகம஭ச்

அபசு

ேரினளக

தேய்னப௃டினளததற்கள஦

஧சுமநமனப் ஧ளதுகளக்கும்஧டினள஦ தகளள்மககம஭

அந்தக்

களபணங்கள்

஋ன்஦?

கும஫஧ளடுகம஭

஋ப்஧டிக்

தகளண்டு யப அபசு ப௃ன்யபநயண்டும். அபசு தழட்டம்

கம஭ன஬ளம்?

தீட்டும் ந஧ளது நக்க஭ின் கருத்மதக் நகட்ட஫ழன நயண்டும்

மநனப்஧டுத்தழன
஋ப்஧டி

ெங்கால் ஜெனபாம்

நக்கம஭
ஆள்யிம஦மன

யலுப்஧டுத்தநயண்டும்.

இதற்களக ஧ருயகள஬நளற்஫த்தளல் ஌ற்஧ட்ட தளக்கங்கள், அந்த தளக்கங்கம஭க்
மகனள஭ மகனள஭ப்஧டும் ஆள்யிம஦ ப௃ம஫கள் ஧ற்஫ழ ஆய்வுதேய்னப்஧ட்டது.
இந்த

ஆய்யின்

ப௄஬ம்

நக்க஭து

யளழ்யளதளபம்,

ஆள்யிம஦,

5

People’s Coalition for Green Tamilnadu –஧சுமநத் தநழமகத்தழற்கள஦ நக்கள் கூட்டணி
஧ருயகள஬நளற்஫ம்

ஆகழனயற்஫ழல்

இல்ம஬தனன்஫ளல்

நக்கல௃க்கு

தகளண்டுயருயது

஋ன்஧மதப்

அபசுதகளள்மக

ேரினளக

அனுேபமணனள஦
஧ற்஫ழன

இருக்கழ஫தள?

நளற்஫ங்கம஭

ேழந்தம஦மனப்

஋ப்஧டிக்

஧பய஬ளக்கும்

ப௃னற்ேழகம஭ PAC ஥ழறுய஦ம் ஋டுத்து யருகழன்஫து. இமதத் தநழழ்஥ளட்ட஭யில்
஋டுத்து தேல்யதற்குத்தளன் ஧சுமநத் தநழழ்஥ளட்டிற்கள஦ நக்கள் கூட்டமநப்பு
஌ற்஧டுத்தப்஧ட்டுள்஭து..

஧சுமநமனப்

஧ளதுகளக்கும்஧டினள஦

தகளள்மககம஭

தகளண்டு யப அபசு ப௃ன்யபநயண்டும். அபசு தழட்டம் தீட்டும் ந஧ளது நக்க஭ின்
கருத்மதக் நகட்ட஫ழன நயண்டும். இனற்மகய஭த்மத மநனப்஧டுத்தழதளன் எரு
஥ளடு ப௃ன்ந஦஫ப௃டிப௅ம். ஥ல்஬ சுற்றுச் சூமல், ஌ழ்மநமனப் ந஧ளக்குயதற்கும்,
நக்க஭ின்
஧சுமந

யளழ்யளதளபத்மத
஥ழம஬

நநம்஧டுத்துயதற்குநள஦

யபநயண்டும்.

இமதச்

கூட்டமநப்பு

நயண்டும்.

கூட்டமநப்பு.

ஆர்யப௃ள்஭யர்கம஭

நற்றும்

புதுமய

கூட்டமநப்பு

அதுதளன்

நள஥ழ஬ங்கல்

இதழல்

இமணக்கநயண்டும்.

உருயளக்கப்஧ட்டிருக்கழன்஫து.

த஧ளரு஭ளதளபம்,

யளழ்யளதளபம்,

ஆய்வுகம஭ச்

தேய்துள்ந஭ளம்.

கய஦த்தழற்குக்

தகளண்டு

஧ிரிக்கப்஧ட்டு,

ததன்தநழமகத்தழல்

தகளண்டிருக்கழ஫து.

ந஥ளய்கள்

கு஫ழத்த

இந்தப்

கூட்டம்

நக்கள்

PAD

உருயளக்கப்஧ட்டுள்஭து. சுற்றுச்சூமல்,
஧ிபச்ேம஦கம஭ப்

஧ற்஫ழன

ப௃டிவுகம஭

அபேழன்

ஆய்வு

தேல்஬நயண்டும்.

இந்தக்

நக்கள்

தநழழ்஥ளடு

இமதத்

த஦ி஥஧பளகச்

தேய்னப௃டினளது. அமநப்஧ளக இருந்துதளன் தேனல்஧டுத்த ப௃டிப௅ம்.
஧குதழனளகத்தளன்

எரு

தநழழ்஥ளட்டிற்கள஦

நண்ட஬ங்க஭ளகப்

எருங்கழமணப்புடன் இந்தக் கூட்டமநப்பு

அதற்கு

தேய்னநயண்டுநள஦ளல்

஧சுமநத்

஍ந்து

யமழப௃ம஫.

தூத்துக்குடினில்

அமநப்புகம஭

இதன் எரு

஥மடத஧ற்றுக்

உருயளக்கழ,

அதன்ப௄஬நளக

தயற்஫ழத஧஫நய PAC ஥ழறுய஦ம் ப௃னன்று யருகழன்஫து. அயபயர் ஧குதழக஭ில்
உள்஭

஧ிபச்ேம஦கம஭

தேல்஬நயண்டும்.

நளயட்ட,

அப்ந஧ளதுதளன்

நள஥ழ஬,

஋தளயது

நதேழன

ந்ல்஬

அ஭யில்

யிரனம்

தகளண்டு

஥டக்கும்.

அநத

ந஥பத்தழல் கவ ழ்நட்ட அ஭யில் தேன஬஧டுயது த஧ரின அ஭யில் நளற்஫ங்கம஭
தகளண்டுயப

உதயி

தேய்ப௅ம்.

இதற்கு

஥ழறுய஦த்தழற்கு

த஧ரிதும்
PAC

உதயின

PAD

஥ழறுய஦த்தழன்

ததளண்டு
஥ன்஫ழமன

ததரியித்துக்தகளள்கழந஫ன் ஋ன்஫ளர்.
஧ின்பு

PAD

஥ிறுய஦த்மதச்

திபே.நன்஦ர்நன்஦ன்
஧ற்஫ிப௅ம்,

தற்ச஧ாது

சேர்ந்த

ப௃ம஦யர்

கடல்

ய஭ங்கள்

஥ிம஬னில்

இபேக்கி஫து

அயர்கள்
என்஦

என்஧து ஧ற்஫ிப௅ம், அயற்ம஫ ஧ாதுகாக்கும் யிரனங்கள்
஧ற்஫ிப௅ம் Power Point Presentation ஜேய்தார்
நன்஦ர்நன்஦ன்

அடுத்ததாக

திபே. புஷ்஧பானன்

(Coastal People Federation)

அயர்கள் ஜதாமிற்ோம஬க஭ால் ஏற்஧டும் யிம஭வுகள் ஧ற்஫ி யி஭க்கி஦ார்.

6

People’s Coalition for Green Tamilnadu –஧சுமநத் தநழமகத்தழற்கள஦ நக்கள் கூட்டணி
கடந஬ளப

நக்கள்

கடல்ய஭ங்கம஭ப்

஧ளதழக்கக்கூடின

யிரனங்கம஭த்

தடுக்கநயண்டும். கூடங்கு஭ம் அணுநழன் ஥ழம஬னத்தளல் ஌ற்஧ட்டுள்஭ ஧ிபச்ம஦
஧ற்஫ழ

யிரியளக

நகட்களநல்

஋டுத்துமபத்தளர்.

அணு

நள஫நயண்டும்.

நக்க஭ிடம்

கருத்துக்

஥ழறுவும்

ந஧ளக்கு

உ஬க

நக்கள்

உம஬கம஭

இவ்யிரனத்தழல்

அம஦யரும் அணு உம஬கல௃க்கு ஋தழர்ப்஧ளக இருக்கும்
ந஧ளது,

஥நது

஥ளட்டில்

நக்க஭ின்

நட்டும்

஌ன்

அபசு

கருத்துகல௃க்கு

இருக்கநயண்டும்.
யளமப௃டினளது.

஧ளபளப௃கநளக

நழன்ேளபம்

யளழ்ந்துயிட஬ளம்

இல்஬ளநல்

ஆ஦ளல்
஥நது

இப்஧டி
கூட

அச்சுறுத்தந஬ளடு

கடல்஧குதழ

திபே.புஷ்஧பானன்

஋஭ிதழல்

஧ளதழப்஧மடனக்கூடின ஧குதழனளக இருக்கழ஫து. ததன் தநழமகக் கடற்கமபநனளபப்
஧குதழமன இபளணுயநனநளக்ககும் தழட்டம் இருக்கழன்஫து. இபளணுயம் நற்றும்
நழன்

தழட்டங்கம஭க்

தய஭ிநனற்றும்

தகளண்டுயந்து

தழட்டத்மத

யருகழன்஫து.

அபசு

தற்ந஧ளது

நக்கம஭

தகளஞ்ேம்

நக்கல௃க்க஦

கடந஬ளபத்தழ஬ழருந்து

தகளஞ்ேநளகச்
ஆட்ேழ

தேனல்஧டுத்தழ

இல்ம஬.

஧ன்஦ளட்டு

கம்த஧஦ிகல௃க்கள஦

கடற்கமபசனாபப் ஧குதிக஭ில் நணம஬க்

அனுேபமணனள஦

ஜகாள்ம஭னடிக்கி஫ார்கள். அதிலுள்஭ க஦ிநங்கம஭
எடுத்துயிட்டு ேக்மகமனக் கட஬ில் ஜகாட்டுகி஫ார்கள்.

ஆட்ேழதளன்
஥மடத஧ற்றுக்

இத஦ால் கடல்சூமல் ஧ாதிக்கப்஧டுயது நட்டுநல்஬ாநல்

தகளண்டிருக்கழ஫து.

புதின ச஥ாய்கல௃ம் உபேயாகின்஫து.

கடல்ய஭ம்

இன்று

கும஫ந்துயிட்டது

஋ன்று தேளல்கழந஫ளம். இதற்குக் களபணம் அபசு ேந்மதக்கள஦ நீ ன்஧ிடிப்஧ிற்கு
ஆதபவு

தகளடுத்ததுதளன்.

கடற்கமபநனளபப்

஧குதழக஭ில்

நணம஬க்

தகளள்ம஭னடிக்கழ஫ளர்கள். அதழலுள்஭ க஦ிநங்கம஭ ஋டுத்துயிட்டு ேக்மகமனக்
கட஬ழல்

தகளட்டுகழ஫ளர்கள்.

நட்டுநல்஬ளநல்
நள஧ினள

புதழன

இத஦ளல்

ந஥ளய்கல௃ம்

கும்஧ல்க஭ளல்

நீ ஦யன்

கடல்சூமல்

உருயளகழன்஫து.
அமழகழ஫ளன்.

஧ளதழக்கப்஧டுயது
தகளள்ம஭னடிக்கும்

யியேளனி

இனற்மகப௅ம் அமழகழ஫து. ஸ்தடர்ம஬ட் தளநழப உருக்குஆம஬
“சுற்றுச்சூமம஬ப்
நகட்க,

஍த௄று

஧ளதுகளக்க

஋ன்஦

஋஦

஥ழர்யளகத்தழடம்
உனர்஥ீதழநன்஫ம்

நகளடி ரூ஧ளய் தே஬வு தேய்து சுற்றுச்சூமம஬ப் ஧ளதுகளக்க

஌ற்஧ளடுகள் தேய்துள்ள்஭தளக
தே஬வுதேய்து

தேய்துள்஭ ீர்கள்?”

அமழகழ஫ளன்.

஥ழறுய஦ம் ஧தழ஬஭ித்தது. ஍த௄று நகளடி ரூ஧ளய்

சுற்றுச்சூமம஬ப்

நநளேநளகச்

சுற்றுச்சூமம஬ப்

நதமயமனப்

பூர்த்தழதேய்ன

஧ளதுகளத்துள்஭ளர்கத஭ன்஫ளல்

஋வ்ய஭வு

஧ளதழப்஧ிற்குள்஭ளக்கழனிருப்஧ளர்கள்?

த஧ரின

த஧ரின

ஆம஬கம஭

நழன்ேளபத்

஥ழறுயளநல்,

சூரின

ேக்தழ ப௄஬ம் நழன்ேளபம் உற்஧த்தழ தேய்ப௅ம் தழட்டங்கம஭க் தகளண்டுயப஬ளம்.
இமததனல்஬ளம் தேய்னளநல் கு஫ழகழன கள஬ப் ஧னன்கம஭த் தரும் ஥ழம஬னற்஫
தழட்டங்கம஭

நக்கள்

நநல்

஧ளதுகளத்து

அதன்ப௄஬ம்

தழணிக்கழன்஫ளர்கள்.
நக்க஭ின்

இனற்மக

ய஭ங்கம஭ப்

யளழ்யளதளபத்மத

நநம்஧டுத்த

7

People’s Coalition for Green Tamilnadu –஧சுமநத் தநழமகத்தழற்கள஦ நக்கள் கூட்டணி
நயண்டுதநன்஫ளல்,

அமத

எட்டுதநளத்த

நக்கள்

஋ல௅ச்ேழனளல்தளன்

தேய்ன

ப௃டிப௅ம்.
அடுத்ததாக திபே.கிபேஷ்ணப௄ர்த்தி அயர்கள் (அமநப்பு ோபாத் ஜதாமி஬ா஭ர்
கூட்டமந மநப்பு) ஥ீ பாதாப ஧ாதிப்புகள் ஧ற்஫ி ச஧ேி஦ார்.
இன்ம஫ன அபேளங்கம் ஧ன்஦ளட்டு

஥ழறுய஦ங்கல௃க்கள஦

அபேளங்கம்.

கட்ேழகள்

இன்ம஫ன

அபேழனல்

஧ன்஦ளட்டு

கம்த஧஦ிக஭ின் ஌தஜண்டுக஭ளக நயம஬ தேய்கழ஫ளர்கள்.
த௄று நகளடி ஬ழட்டர் தண்ணமப

அபசு கம்த஧஦ிகல௃க்குக்
தகளடுக்கழ஫து. குடி஥ீர் யடிகளல் யளரினம் ஆனிபம் ஬ழட்டர்
஥ீமப

஧தழம஦ந்து

ஆம஬கல௃க்கு
திபே கிபேஷ்ணப௄ர்த்தி

஥ம்஧ிப௅ள்஭

களசுக்கு

஍ம்஧து

யடிகளல்

யளரினத்தழற்கு

ரூ஧ளமன

கட்டளநல்

யியேளனி

யளங்கழ,

களசுக்கு

த஧ரின

த஧ரின

யிற்கழ஫து.

குடி஥ீர்

கம்த஧஦ிகள்
஧ளக்கழ

஧ளதழக்கப்஧டுகழ஫ளன்.

஧஬

நகளடிகள்

மயத்துள்஭து.
஥ளடு

஥ீமப

ய஭ர்ச்ேழனமடன

ததளமழற்ேளம஬கள் ப௃க்கழனம். அத஦ளல் அயர்கல௃க்கு தட்டுப்஧ளடில்஬ளநல் ஥ீர்
தகளடுக்க அபசு ப௃னற்ேழ ஋டுக்கழன்஫து. ஆ஦ளல் உணமய உற்஧த்தழ தேய்கழன்஫
யியேளனிக்குத் தண்ணர்ீ தப அபசுக்கு யிருப்஧ம் இல்ம஬. தநழழ்஥ளட்டிந஬நன
தளநழப஧பணி

ஆறு

நட்டும்தளன்

கட஬ழல்

க஬க்கழ஫து. இன்னும் ேழ஬
யருடங்க஭ில்
கட஬ழல்
இல்ம஬.

஥தழ

க஬க்க

஥ீர்

஥ாடு ய஭ர்ச்ேினமடன ஜதாமிற்ோம஬கள் ப௃க்கினம். அத஦ால்
அயர்கல௃க்கு தட்டுப்஧ாடில்஬ாநல் ஥ீ ர் ஜகாடுக்க அபசு ப௃னற்ேி
எடுக்கின்஫து. ஆ஦ால் உணமய உற்஧த்தி ஜேய்கின்஫
யியோனிக்குத் தண்ண ீர் தப அபசுக்கு யிபேப்஧ம் இல்ம஬.

யளய்ப்பு

நள஫ளக

கட஬ழல்

ததளமழற்ேளம஬க஭ின்

கமழவுகள்தளன்

க஬ந்து

தகளண்டிருக்கழ஫து. கடல் கமழவு஥ீர்த் ததளட்டினளக நள஫ழயிட்டது. கடற்கமபநனளப
஥கபங்க஭ின்

எட்டுதநளத்தக் கமழவுகல௃ம்

கட஬ழல்தளன்

க஬க்கழ஫து.

இத஦ளல்

஥நது கடல் உணவு ஥ஞ்ேளகழ அதன் நதழப்பு கும஫கழன்஫து. ஧சுமநக் கூட்டணி
ப௄஬ம் இனற்மகமன ஥ளேப்஧டுத்தும் நயம஬கம஭த் தடுக்கநயண்டும். ஧சுமநக்
கூட்டணி

நக்கம஭

எருங்கழமணக்கக்கூடினதளக
கூட்டணி

ப௄஬நளக

ததளமழ஬ள஭ர்கம஭ப௅ம்

இருக்கநயண்டும்.
அம஦த்து

எருங்கழமணத்து

அமநப்புேளபள
தேனல்஧ட்டு

இனற்மக ஆதளபங்கம஭ப் ஧ளதுகளக்கநயண்டும்
அடுத்ததாக
பு஦பமநப்பு
திபே.கபேப்஧ோநி

திபே.கபேப்஧ோநி
இனக்கம்)

(தநிழ்஥ாடு

அயர்கள்

இந்தக்

஋ன்஫ளர்.
கிபாநப்

நீ ஦யர்க஭ின்

஧ிபச்ேம஦கள் கு஫ித்துப் ச஧ேி஦ார்.
஥நது

஥ளட்டில்

நக்கல௃க்குப்

஧ளதுகளப்பு

஋ப்஧டி

இருக்கழ஫து? எரு யி஧த்நதள, ேம்஧யநநள ஥டந்து ப௃டிந்த ஧ின்புதளன் ஧ளதுகளப்பு

8

People’s Coalition for Green Tamilnadu –஧சுமநத் தநழமகத்தழற்கள஦ நக்கள் கூட்டணி
஥டயடிக்மககள்

஋டுக்கப்஧டுகழ஫து.

பஷ்னளவுட஦ள஦

இந்தழன

கயம஬னில்ம஬.

உ஫வு

நன்஦ளர்

கூடங்கு஭ம்

அணு

ப௃஫ழந்துயிடுநளம்.
யம஭குடளக்

உம஬மன

஥ளட்டு

கடல்

ப௄டி஦ளல்

நக்கம஭ப்

஧குதழனில்

஧ற்஫ழ
஥ளன்கு

நளயட்டங்கம஭ச் நேர்ந்த நீ ஦யர்கள் ஧ிமமப்பு ஥டத்தழக் தகளண்டிருக்கழ஫ளர்கள்.
இன்று

நக்கள்

கடற்கமபமன

யிட்டு

தய஭ிநனற்஫ப்஧டும்

சூழ்஥ழம஬னில்

இருக்கழ஫ளர்கள். நன்஦ளர் யம஭குடளப் ஧குதழ ய஭ம் ஥ழம஫ந்த ஧குதழ. ஧ளபம்஧ரின
நீ ஦யர்கள்

இனற்மகநனளடு

தம஬ப௃ம஫னளகத்

இமணந்து

ததளமழல்

அதம஦ப்

தேய்து

஧ளதுகளத்து

யருகழ஫ளர்கள்.

தம஬ப௃ம஫

ஆ஦ளல்

அமதச்

ேவ ர்கும஬க்கும் யிதநளக அபசு ஧ல்நயறு தழட்டங்கம஭க் தகளண்டுயருகழன்஫து.
நன்஦ளர்

யம஭குடள

நதேழன

கடல்

பூங்களமய

஥ழர்யகழத்து

யரும்

ய஦த்தும஫னி஦ர் நீ ஦யர்கள் கடலுக்குள் தேல்யமதநனள, தீவுகல௃க்கு அருகழல்
தேல்யமதநனள யிரும்புயதழல்ம஬. கடம஬க் களப்஧ளற்றுயதும்/ ஧ளதுகளப்஧தும்
தளன் அயர்கள் த஧ளறுப்஧ளம். அதற்குத்தளன் ேம்஧஭ம் யளங்குகழ஫ளர்க஭ளம். அமத
நட்டும்தளன்

அயர்கள்

஧ிடித்த஬ழல்

தேய்யளர்க஭ளம்.

நநம்஧ளடமடன

தும஫மன

நதடிச்

நயண்டுநளம்.

நயறு
தேல்஬

அந்தப்

த஧ளறுப்பு

அயர்கல௃க்கழல்ம஬னளம்.

இந்தச்

நக்க஭ின்

யளழ்யளதளபநள஦

நீ ன்

இனற்மகமனச் ேீபமிக்கும்/ கடம஬
ஒன்றுநில்஬ாந஬ாக்கும் ேக்திகம஭க் இ஦ம் கண்டு
அமிக்காநல், நாற்஫ாக

஧ாபம்஧ரின நீ ஦யர்கம஭

ேித்திபயமதக்குள்஭ாக்குகி஫ார்கள்.

சூமல் ததளடர்ந்தளல் நீ ஦யன் ஋ப்஧டிப் ஧ிமமப்பு ஥டத்துயளன்? இனற்மகமனச்
ேவ பமழக்கும்/

கடம஬

அமழக்களநல்,

என்றுநழல்஬ளந஬ளக்கும்
நளற்஫ளக

ேக்தழகம஭க்

இ஦ம்

஧ளபம்஧ரின

ேழத்தழபயமதக்குள்஭ளக்குகழ஫ளர்கள்.

ததளமழற்ேளம஬க்

கண்டு

நீ ஦யர்கம஭
கமழவுகள்

கட஬ழல்

க஬க்கழ஫து தழருப்பூர் ேளனப்஧ட்டம஫க் கம்த஧஦ிகள் இபளந஥ளதபுபம் கடற்கமபப்
஧குதழக்கு யந்துயிட்டளர்கள். கடல் ய஭ங்கம஭ப்
அபநே

ப௃ன்஦ின்று

யருகழன்஫

தேய்கழ஫து.

உள்஭ளட்ேழத்

தம஬யர்க஭ிடம்

ஆகநய

நதர்த஬ழல்

஧சுமநமனப்

஧ளதழக்கக்கூடின யிரனங்கம஭

இந்த

஧சுமநக்

ந஧ளட்டினிடும்

஧ளதுகளப்஧து

கூட்டணி

ப௄஬ம்

தயற்஫ழ

த஧றும்

நற்றும்

஋ப்஧டி

஋ன்஫

யிமழப்புணர்மய

஌ற்஧டுத்தநயண்டும். அம஦யரும் என்று நேர்ந்து நளசு இல்஬ளத தநழழ்஥ளட்மட
உருயளக்க ப௃னற்ேழப்ந஧ளம்.
அடுத்ததாக

஧ம஦நபத்

ஜதாமி஬ா஭ர்கள்

ேங்கத்

தம஬யர் திபே.இபானப்஧ன் அயர்கள் ஧ம஦த்ஜதாமி஬ின்
஥ிம஬ கு஫ித்து யி஭க்கி஦ார்.
யருகழ஫

உள்஭ளட்ேழத்நதர்த஬ழல்

ந஧ளட்டினிடு஧யர்கள்

யட்மட

யிற்று தே஬வு தேய்கழ஫ளர்கள். தம஬யர்கம஭ச்
திபே.இபானப்஧ன்

தேளல்஬ழக்

குற்஫நழல்ம஬.

இருக்கழ஫ளர்கள்.

இன்று

நக்கல௃ம்

அப்஧டித்தளன்

஧ம஦த்ததளமழல்

நழகவும்

஥஬ழயமடந்துயிட்டது. ஋ங்க஭து ஧குதழ (தூத்துக்குடி) ஧த஥ீரில் ஥ல்஬

கருப்஧ட்டி

9

People’s Coalition for Green Tamilnadu –஧சுமநத் தநழமகத்தழற்கள஦ நக்கள் கூட்டணி
கழமடக்கும். இபளந஥ளதபுபம் ஧குதழக஭ில் ஧ளதழக்குப் ஧ளதழதளன் கழமடக்கும். அபசு
கள்ல௃ யிற்஧ம஦மன தமடதேய்துயிட்டு ஧ிபளந்தழ யிற்஧ம஦மன ஧டுநஜளபளக
஥டத்துகழ஫து.

எ஦து நகம஦ கல்லூரி ஧டிப்பு ஧டிக்க மயத்துள்ச஭ன். கள்

இ஫க்க

தமட இருப்஧தளல்தளன் ஧ம஦

இ஫க்க இபேக்கும் தமடமன ஥ீ க்கி஦ால் எ஦து நகம஦ப௅ம்
஧ம஦ ஏ஫த்தான் யிடுசயன். காபணம் அதில் கம்ப்பூட்டர்
இஞ்ேி஦ினமப யிட

கள்

அதிகம் ேம்஧ாதிக்க ப௃டிப௅ம்.

ததளமழ஬ழல் ந஧ளதுநள஦ யருநள஦நழல்஬ளநல்

த஧ளருட்கல௃க்கு

யிம஬

இல்஬ளநல்,

஧ம஦த்

஧ம஦நபங்கள் அதழக அ஭யில்

தயட்டப்஧டுகழன்஫஦. கள்ல௃க்குத் தமடப௅ம் நயண்டளம். கள்ல௃க்குக் கமடப௅ம்
நயண்டளம். தய஭ி஥ளடுக஭ில் நது஧ள஦ம் தனளரித்து யிற்஧ம஦ தேய்யதுந஧ளல்
஥நது

஥ளட்டிலும்

தகளள்ப௃தல்

தேய்ன஬ளம்.

தேய்து

஧ம஦த்ததளமழல்

நகப஭

ய஭ர்ச்ேழ

஌ன்

அபநே

அபசுந஧ளல்

அமடப௅ம்

஋ங்க஭ிடம்

யிற்஧ம஦

கள்ல௃ப்஧த஦ிமன

தேய்ன஬ளம்.

஧ம஦நபங்கம஭

இத஦ளல்

தயட்டநளட்டளர்கள்.

நள஫ளகப் ஧ம஦ நபங்கம஭ அதழகநளக ய஭ர்ப்஧ளர்கள். தற்ந஧ளது ஋஦து நகம஦
கல்லூரி

஧டிப்பு

஧டிக்க

மயத்துள்ந஭ன்.

கள்

இ஫க்க

இருக்கும்

தமடமன

஥ீக்கழ஦ளல் ஋஦து நகம஦ப௅ம் ஧ம஦ ஌஫த்தளன் யிடுநயன். களபணம் அதழல்
கம்ப்பூட்டர் இஞ்ேழ஦ினமப
஧சுமநனளக்க

யிட

நயண்டுநள஦ளல்

அதழகம் ேம்஧ளதழக்க ப௃டிப௅ம். தநழழ்஥ளட்மடப்
நபங்கள்

அதழக஭வு

ய஭ர்க்கப்஧டநயண்டும்.

இதழல் ஋ங்க஭து ஧ங்க஭ிப்பும் இருக்கும்.
அடுத்ததாக
தம஬யர்

இபாந஥ாதபுபம்

திபே.஧ால்ோநி

நாயட்ட

அயர்கள்

நீ ன்஧ிடித்

கடச஬ாபப்

ஜதாமி஬ா஭ர்
஧குதிக஭ில்

பெ஦ினன்

சுற்றுச்சூமல்

஧ாதிப்பு கு஫ித்து ச஧ேி஦ார்
தநழழ்஥ளட்மடப்

஧சுமந

ந஥ளக்கநளக

இருக்க

த஧ருகழக்தகளண்நட
சுற்றுச்சூமல்

நழகவும்

நீ ஦யர்கம஭த்தளன்

கடற்கமபநனளபங்க஭ில்
யபயிட்டுருக்கநளட்டளர்கள்.
தழட்டங்கம஭

உ஬க

கடந஬ளபத்தழலுள்஭

஧ளதழக்கும்.
நதமய

நீ ஦யர்கல௃க்கு

அப்஧டினிருந்தளல்

இவ்ய஭வு

ஆம஬கம஭

நீ ஦யர்கல௃க்கு

஌தளயது

அயர்கம஭த்

தழமே

யமங்கழ

கூட்டணினின்

ப௄஬ம்

நளேமடகழ஫து.

ப௃த஬ழல்

இந்த

யளக஦ங்கள்

யளக஦ங்கள்

யிம஭வுகள்

யிமழப்புணர்வு

நளற்றுயதுதளன்

நயண்டும்.

யருகழன்஫து.

தயப்஧நனநளத஬ழன்
அதழகநள஦

நள஥ழ஬நளக

திபே.஧ால்ோநி

தழருப்஧ியிடுகழ஫ளர்கள். அண்மட நள஥ழ஬நள஦ ஆந்தழபளயில் ஋ங்கு ஧ளர்த்தளலும்
யிம஭஥ி஬ங்கள் என்஫ தகுதினி஬ிபேந்து ஥ி஬ங்கள்
தடம்நா஫ி

யிம஬ஜ஧ாபே஭ாக நா஫ியிட்டது

யிம஭஥ழ஬ங்கள்
நள஫ழயிட்டது.

஋ன்஫

஧சுமந.

தநழழ்஥ளட்டில்

஥ழ஬ங்கம஭

யிற்று

ஆம஬க஭ளக்குகழன்ந஫ளம்.

தகுதழனி஬ழருந்து

஥கபநனநளத஬ளல்

ஆ஦ளல்

நபங்கள்

தடம்நள஫ழ
அதழக஭யில்

஥ழ஬ங்கள்

யிம஬த஧ளரு஭ளக
தயட்டப்஧டுகழன்஫஦.

10

People’s Coalition for Green Tamilnadu –஧சுமநத் தநழமகத்தழற்கள஦ நக்கள் கூட்டணி
தயப்஧ம்

கும஫க்கப்஧டநயண்டுநள஦ளல்

஧சுமநனள஦

தநழமகத்மத

஥ளம்

அம஦யரும் நேர்ந்து உருயளக்க நயண்டும். இமத ப௃ல௅மநனள஦ நக்கள் ேக்தழ
ப௄஬நளகநய அமடனப௃டிப௅ம்.
அடுத்ததாக
ச஧ேி஦ார்.
கழபளநத்தழல்
யியேளனம்

திபே.ஆறுப௃க஧ாண்டி
஋ங்க஭து

கழபளநம்

ப௃ன்பு

஥ழம஫ன

தேய்நயளம்.

தேய்னநயண்டின
஥ழ஬த்தடி

நபங்கள்

எமடகள்

தற்ந஧ளது

அதழக஭வு

உணவு

இருந்தது.

஥ழ஬த்தடி஥ீர்

நட்டுநந

இந்தக்

உப்பு

கழபளநம்.

஋ங்க஭து

஥ம்஧ி

ப௄஬ம்

஥ீபளக

கூட்டணிப௅டன்
நக்கள்

கு஫ித்து

஧ன்஦ளட்டு

இருக்கநயண்டும்.

இமடசயம஭க்குப்஧ின்பு

஥ிம஬

யருடம்

கழணறுகள்

உருயளக்கப் ஧ளடு஧டுநயளம்
நதின

யியேளன

இருக்கழந஫ளம்.

களடுகள்

ய஭ர்க்கநயண்டும்.

யியோன

நமமமன

பளட்ேற

஋டுத்துக்தகளண்டிருக்கழன்஫஦.
நயண்டுநள஦ளல்

ப௃ல௅மநனள஦

சூழ்஥ழம஬னில்

஥ீமப

அயர்கள்

ப௃ல௅யதும்
யியேளனம்

கம்த஧஦ிகள்
உ஫ழஞ்ேழ

நள஫ழயிட்டது.
஥ளம்

இமணந்து

க஬ந்தாய்வு

நமம

அம஦யரும்
஧சுமநமன
஥மடஜ஧ற்஫து

இபாந஥ாதபுபம், தூத்துக்குடி எ஦ இபே நாயட்டங்க஭ாக குழு ஧ிரிக்கப்஧ட்டது நக்கள்
க஬ந்தாய்வு ஜேய்ன தம஬ப்புகள் ஜகாடுக்கப்஧ட்டது.

1.

எவ்தயளரு
சுற்றுச்சூமல்

நளயட்டத்தழலும்
நற்றும்

நக்கள்

஋தழர்தகளண்டுள்஭

யளழ்யளதளபத்மதப்

஧ளதழக்கக்கூடின

ப௃க்கழனநள஦
யிரனங்கள்

஋ன்஦?

11

People’s Coalition for Green Tamilnadu –஧சுமநத் தநழமகத்தழற்கள஦ நக்கள் கூட்டணி
2.

சுற்றுச்

சூமல்

஧ிபச்ம஦கள்

஋ம்நளதழரினள஦

தளக்கங்கம஭

஌ற்஧டுத்தழ

இருக்கழன்஫஦?
3.

இதற்கு ஧ங்நகற்஧ள஭ர்க஭ின் ஆந஬ளேம஦கள் ஧ரிந்துமபகள் ஋ன்த஦ன்஦?

தூத்துக்குடி

நளயட்டக்

குல௅மய

தழரு.சுந்தபநளணிக்கம்

அயர்கல௃ம்,

இபளந஥ளதபுபம் நளயட்டக் குல௅மய தழரு.கருப்஧ேளநழ அயர்கல௃ம் யமழ஥டத்தழச்
தேன்஫ளர்கள்
தூத்துக்குடி

நளயட்டக்

குல௅யி஦ரின்

க஬ந்துமபனளட஬ழ஬ழருந்து

தய஭ிப்஧ட

கருத்துக்கள்.

சுற்றுச்சூமல் நற்றும் யாழ்யாதாபத்மத ஧ாதிக்கக்கூடின யிரனங்கள்
நற்றும் அதன் தாக்கங்கள்

ய.எ

காபணிகள்

யிம஭வுகள்

1

இ஫ளல்஧ண்மணகள்

2

உப்஧஭ம்

஥ழ஬த்தடி஥ீர் உப்புத்தன்மநனளக நளறுதல். யியேளன ஥ழ஬ங்கள் ஧ளதழப்பு

3

நணல் தகளள்ம஭

கடல் அரிப்பு,஥ழ஬த்தடி஥ீர் ஧ளதழப்பு, ஆற்று஥ீர் யபத்து கடலுக்கு யருயது

கமழவுகள் கட஬ழல் க஬ப்஧தளல் கடல்ய஭ம் நீ ன்ய஭ம் ஧ளதழப்பு.
஥ழ஬த்தடி஥ீர் தன்மந ஧ளதழப்பு

கும஫வு, யியேளனம் ஧ளதழப்பு,ஆற்று ப௃கத்துயளபத்தழல் உனிர்ச்சூமல்
஧ளதழப்பு, ந஧ரிடர் அ஧ளனம்

ஏமட, ஥ீர்யபத்துகள் நற்றும்

஥ீர்஥ழம஬க஭ில் ஥ீர்யபத்து இன்மந, களல்஥மடகள் ஧ளதழப்பு

5

தேங்கல் சூம஭கள்

யிம஭஥ழ஬ம் ஧ளதழக்கப்஧டுகழ஫து, களற்று நளசு஧ளடு

6

நபங்கம஭ தயட்டுதல்

நமமய஭ம் இல்ம஬

7

஧ள஬ழத்தீன் ம஧ ஧னன்஧ளடு

களற்றுநண்ட஬ம் ஧ளதழப்பு, நமம஥ீர் ஥ழ஬த்தழல் உட்புக

8

ப௃ம஫னற்஫ நீ ன்஧ிடிப்பு

9

ததளமழற்ேளம஬ கமழவுகள் கட஬ழல் க஬த்தல்

10

஧யர் ஧ி஭ளண்ட் (அ஦ல் நழன் ஥ழம஬னம்)

11

஧ம஦த்ததளமழல் ஧ளதழப்பு

12

யிம஭஥ழ஬ம் யிம஬ ஥ழ஬ங்க஬ளதல் (Real Estate)

13

தபமய ஆக்கழபநழப்பு

஥ன்஦ ீர் நதக்கங்கள் ஧ளதழப்பு களல்஥மடகல௃க்கு தீய஦நழன்மந

14

நேதுக்களல்யளய்த்தழட்டம்

கடல்ய஭ம் நீ ன்ய஭ம் ஧ளதழப்பு, ஧ய஭ப்஧ளம஫கள் அமழப்பு,

15

஥ழ஬த்தடி஥ீர் யிற்஧ம஦

஋தழர் கள஬ ேந்த்தழக்கு குடி஥ீர் ஧ளதழப்பு

16

஧ன்஦ளட்டு ததளமழற்ேளம஬கள்

புதழன ந஥ளய்கள் யபவு, புயி தயப்஧நமடதல்

17

இபேளன஦ உபம்

யிம஭஥ழ஬ம் ஧ளதழப்பு

18

நணல்குன்றுகள் அமழப்பு

புனல் தயள்஭ம் அச்ேம், குடினிருப்பு ஧ளதழப்பு, ந஧ரிடர் அ஧ளனம்

19

சுற்று஬ளத்த஭ங்கள்

கடற்கமப ஆக்கழபநழப்பு, கடற்கமப குப்ம஧க஭ளகுதல்,

20

அம஬னளத்தழகளடுகள் அமழப்பு

இனற்மக ேவற்஫ம், நீ ன் உற்஧த்தழ ஧ளதழப்பு

21

கடல்஥ீமப ஥ன்஦ ீபளக்குதல்

நீ ஦யர் குடினிருப்பு ஧ளதழப்பு, ததளமழல் ஧ளதழப்பு

4

கண்நளய் ஆக்கழபநழப்பு

ப௃டியதழல்ம஬, நண்ய஭ம் ஧ளதழப்பு
கடல்ய஭ம் நீ ன்ய஭ம் ஧ளதழப்பு

கடல்ய஭ம் நீ ன்ய஭ம் ஧ளதழப்பு
யிம஭஥ழ஬ங்க஭ில் கருமயநபம் ய஭ர்ப்பு

கருமயநபம் ய஭ர்ப்஧ளல் ஥ழ஬த்தடி஥ீர் ஧ளதழப்பு
யியேளனம் ப௃ற்஫ழலுநளக ஧ளதழப்பு

நீ ஦யர்கல௃க்கு சுதந்தழபநழன்மந, உனிர்ச்நேதம், த஧ளருள்நேதம்

நீ ஦யர்கல௃க்கு ப் ஧ளதழப்பு, ஧ளபம்஧ரின க஬ளச்ேளப ேவபமழவு

12

ஆச஬ாேம஦கள் / ஧ரிந்துமபகள்

People’s Coalition for Green Tamilnadu –஧சுமநத் தநழமகத்தழற்கள஦ நக்கள் கூட்டணி

ஆந஬ளேம஦கள் நற்றும் ஧ரிந்துமபகள்

஧ஞ்ேளனத்து அமநப்புகம஭ யலுப்஧டுத்துதல் (஥ீர்஥ழம஬ ஧பளநரிப்பு)

இனற்மக ய஭ங்கம஭ப் ஧ளதுகளக்க தகளள்மக அ஭யி஬ள஦ நளற்஫ங்கம஭


அபசு தகளண்டு யருதல்.
இனற்மக ய஭ங்கம஭ப் ஧ளதுகளக்க நக்க஭ிடம் ந஦ரீதழனள஦ நளற்஫த்மத
஌ற்஧டுத்துதல்
இனற்மகமனப்

஧ளதழக்கழன்஫

இபேளன஦,

஧ள஬ழத்தீன்

஧னன்஧ளட்மடத்

தமடதேய்தல்


஧ிபச்ேம஦கம஭ அபேழனல் நனநளக்குதம஬ ஥ழறுத்துதல்
நக்கம஭ எருங்கழமணத்து ந஧ளபளடுதல்
ேட்டநீ ஫லுக்கு ஥ீதழநன்஫ம் ப௄஬ம் தீர்வு களணுதல்

இபளந஥ளதபுபம் நளயட்டக் குல௅யி஦ரின் க஬ந்துமபனளட஬ழ஬ழருந்து தய஭ிப்஧ட
கருத்துக்கள்.

சுற்றுச்சூமல் நற்றும் யாழ்யாதாபத்மத ஧ாதிக்கக்கூடின யிரனங்கள்
நற்றும் அதன் தாக்கங்கள்

ய.எ காபணிகள்
1

ததளமழற்ேளம஬க் கமழவுகள், ஥கபக் கமழவுகள்
கட஬ழல் க஬த்தல்

யிம஭வுகள்

கடல்ய஭ம் நீ ன்ய஭ம் ஧ளதழப்பு

2

஧ி஭ளஸ்டிக் கமழவுகள் கட஬ழல் க஬த்தல்

3

தமடதேய்னப்஧ட்ட யம஬கம஭ப் ஧னன்஧டுத்துதல்

4

தும஫ப௃க யிரியளக்கத்தளல் கடல் நளசு஧ளடு

கடல் அரிப்பு, குடினிருப்பு ஧ளதழப்பு, ந஧ரிடர்

5

கடற்கமப நணல் தகளள்ம஭

கடல் அரிப்பு

6

கடற்கமப சுற்று஬ளத்த஭நளக
நளறுதல்

கடல்ய஭ம் நீ ன்ய஭ம் ஧ளதழப்பு, சுற்றுச்சூமல் ஧ளதழப்பு
கடல்ய஭ம் நீ ன்ய஭ம் ஧ளதழப்பு

அ஧ளனம்

கடற்கமப ஆக்கழபநழப்பு, கடற்கமப குப்ம஧க஭ளகுதல்,

நீ ஦யர்கல௃க்குப் ஧ளதழப்பு, ஧ளபம்஧ரின க஬ளச்ேளப ேவபமழவு

7

தீவுப் ஧குதழனில் நீ ன்஧ிடிக்கத்

தமட

8

ஆழ்கடல் நீ ன்஧ிடிப்ம஧ ஆதரிப்஧தன் ப௄஬ம்

நீ ஦யர்கள் ஧ளதழப்பு

9

க஦ிநய஭ங்கம஭ச் சுபண்டுதல்

இனற்மகய஭ங்கள் இல்஬ளநல் ந஧ளகழ஫து

10

இமடத்தபகர்கள் தம஬னீடு

அம஦த்துத் ததளமழ஬ள஭ர்கல௃க்கும் ஧ளதழப்பு

11

யிம஭஥ழ஬ங்கள் நம஦க஭ளக நளறுதல்

யியேளனம் ப௃ற்஫ழலுநளக ஧ளதழப்பு

12

நப஧ணு நளற்஫ம் தேய்னப்஧ட்ட யிமதகள்

஧ளபம்஧ரின யிமதகள் அமழப்பு

13

஥ழ஬த்தடி஥ீர் தகளள்ம஭

஋தழகள஬ ேந்த்தழக்கு குடி஥ீர் ஧ளதழப்பு

஧ளபம்஧ரின நீ ஦யர்கம஭ ஥சுக்குதல்

நீ ஦யர்கள் ஧ளதழப்பு

13

People’s Coalition for Green Tamilnadu –஧சுமநத் தநழமகத்தழற்கள஦ நக்கள் கூட்டணி
஥ீர்஧ிடிப்பு ஧குதழகள் ஆக்கழபநழப்பு

14

஥ன்஦ ீர் நதக்கங்கள் ஧ளதழப்பு களல்஥மடகல௃க்கு
தீய஦நழன்மந

கருநய஬நபங்க஭ின் ய஭ர்ச்ேழ

஥ழ஬த்தடி஥ீர் நளசு஧ளடு

16

஧ம஦நபங்கள் அமழப்பு

஧ம஦த்ததளமழல் அமழப௅ம் அ஧ளனம்

ஆச஬ாேம஦கள் நற்றும் ஧ரிந்துமபகள்

15

ஆந஬ளேம஦கள் நற்றும் ஧ரிந்துமபகள்

அனுநதழக்கப்஧ட்ட

தழட்டங்கள்

நற்றும்

ய஭ர்ச்ேழப்஧ணிகல௃க்கு

யளழ்யளதளப தளக்கங்கள் கு஫ழத்த ஆய்வு நதமய
நக்கம஭, இனற்மக ஆதளபங்கம஭ப் ஧ளதழக்கும் ததளமழற்ேளம஬கல௃க்கு
அனுநதழ அ஭ிக்கக்கூடளது

஥ழம஬த்த, ஥ீடித்த யளழ்யளதளபத்மத உறுதழ தேய்ன நக்கள் ஧ங்நகற்ம஧
ய஬ழப௅றுத்துதல்

஧ளப஧ட்ேநற்஫

ேட்டதழட்டங்கம஭

஥மடப௃ம஫ப்஧டுத்துதல்-

கண்களணித்தல்


தழட்டங்கள் கு஫ழத்த யி஭க்கங்கம஭ கழபளந அ஭யில் உள்஭ அம஦த்து
அமநப்஧ிற்கும் ததரினப்஧டுத்துதல்
கழபளநேம஧னில்

஋டுக்கப்஧ட்ட

தீர்நள஦ங்கம஭

நக்கள்

஧ளர்மயக்கு

மயக்கநயண்டும்
஧ம஦த்ததளமழ஬ழல் ஥ய஦

ததளமழல்த௃ட்஧த்மத புகுத்துதல்

இபண்டு

குல௅யி஦ரும்

ேநர்ப்஧ித்தளர்கள்

தங்க஭து

க஬ந்தளய்வுக்

க஬ந்தளய்வு

கருத்துக்கம஭

கருத்துக்கள்

கூட்டத்தழல்

கு஫ழத்து

யி஭க்கங்கள்

தத஭ிவு஧டுத்தப்஧ட்டது.
ப௃ம஦யர்

தழரு.நேகர்

தேனயிருக்கும்
அயர்கள்,

அயர்கள்

஋தழர்கள஬ச்

“கருத்து

கருத்துப்஧ட்டம஫னின்

தேனல்஧ளடு

஧ட்டம஫மன

஧ற்஫ழ

ேழ஫ப்஧ளக

கூ஫ழ஦ளர்.

யிம஭யளக
தழரு.

஥டத்தழப௅ள்ந஭ளம்.

ஜங்களல்

இதுந஧ளன்஫

கருத்துப் ஧ட்டம஫கள் தநழமகத்தழன் நநற்கு, ததற்கு, யடக்கு நற்றும் புதுச்நேரி
஧குதழக஭ிக஭ிலும்

஥மடத஧஫வுள்஭து.

அ஧ி஬ளமேகம஭

அபசுக்

ப௃னற்ேழகம஭ப௅ம்

PAC

இறுதழனளக

PAD

தகளள்மகக஭ில்
஥ழறுய஦ம்

஥ழறுய஦ப்

நக்க஭ின்
இடம்த஧஫ச்

நநற்தகளள்ல௃ம்

஧ணினள஭ர்

யிருப்஧ங்கம஭,
தேய்ன

஋ன்று

அம஦த்து

ப௃டித்தளர்கள்.

தழரு.பளந஬ழங்கம்

அயர்கள்

கருத்து஧ட்டம஫னில் க஬ந்துதகளண்ட அம஦யருக்கும் ஥ன்஫ழ ததரியித்தளர்
இந்த அ஫ிக்மக ஧ணினா஭ர் தி஫ன் எப்஧டி சநம்஧டுகின்஫து என்஧மதச் சுட்டிக்காட்டு
கின்஫து. PAC –PAD ஥ிறுய஦ங்கள் இமணந்து ஥டத்தின கபேத்தபங்குக஭ில்

ஆங்கி஬த்தில் அ஫ிக்மக தனாரிக்கும் ஜ஧ாறுப்ம஧ PAC ஥ிறுய஦சந எடுத்துக்
ஜகாள்ல௃ம். ஆ஦ால் திபே. ொர்ஜ் நற்றும்

ஸ்ரீதபன் எழுதின ப௃ந்மதன அ஫ிக்மகமன

஧ார்த்த PAC ஥ிறுய஦ம், PAD ஥ிறுய஦ப் ஧ணினா஭ர்க஭ால் தநிமில் யிரியா஦
அ஫ிக்மகமனத் தபப௃டியதால், அயர்கள் எழுதும் அ஫ிக்மகமனசன PAC ஥ிறுய஦ம்
ஆங்கி஬த்தில் ஜநாமினாக்கம் ஜேய்துஜகாள்ல௃ம் என்று PAD ஥ிறுய஦ப்
஧ணினா஭ர்க஭ின் தி஫ன் நீ து ஥ம்஧ிக்மக மயத்தார்கள். அந்த ஥ம்஧ிக்மகமனமன
இந்த அ஫ிக்மகனின் ப௄஬ம் ய஭ர்த்த ொர்ஜ் அயர்கல௃க்கு ஥ன்஫ி.
ச஧பா.ஜபங்கோநி எக்றிக்பெடிவ் மடஜபக்டர் PAD

14
திபே. ொர்ஜ்