You are on page 1of 43

AA Jh ije xq# ijekReus ue% AA

ije izlwu
Hktu dh fdrkc

Jh ijegal n;ky th egkjkt] Jh uaxyh ljdkj ,oa Jh ije xq#nso ds pj.kksa esa
lefiZr Jh Lokeh iw.kkZuUn th egkjkt ds }kjk jfpr Hktuksa dk mRV laxzg

-: Psalm Creator :Our Venerable

Swami Purnanand
Ji Maharaj

Publisher :- Adwait Swarup Ashram, Parmarth Seda Sadan,


Tupudana, Ranchi-3 (Jharkhand) Pin 834003 Ph:-0651(22909087)

Composed By Kapish Kumar


~1~

Lrqfr%
ueks cz.;nsok; xqjos KkuewkZ;sA loZ/keZLo:ik; gfjgjk; ueks ue%AA 1
e`R;qat;k; ojnk; dk#.;s rdke;sA egkHkko le`)k; guqer;s ueks ue%AA 2
thoHkko leqRFkk; f'koHkkos lekfgrsA fuR;korkj lafl)~;s ujgj;s ueks ue%AA 3
^rkdqyk* iqfj izdVk; nsorkRek fgeky;sA ^d`".kkuUn* x`gksRiUus ^y{eh* nsO;S ueks ue%AA 4
^ijeiqjh* fogkjk; czkuUn i;ksn/ksA HkocU/ku foeks{kk; Kku:ik; rs ue%AA 5
lqrs lnuq"Bkus fujrk% lqtu gsrosA egkjktkf/kjktk; ;frjktk; rs ue%AA 6
'kj.kkxrkfrZuk'kk; {kek'khys lqoRlysA ijes'ojk; iwT;k; ikouk; ueks ue%AA 7

H
fou;
ueks&ueks ln~xq# 'kqHkn ldy lqeaxyewyA ije iq#"k iwj.k /kuh gfjgj gj.k f='kwyAA 1
lgt ljy lokZRee; losZ'oj lq[k/kkeA {kekfla/kq d#.kk;ru uhfr&fuiq.k fu"dkeAA 2
ikn`f"V yoys'k rs tM+efr gksr lqtkuA tho rjS Hkolkxjfg csfx fcuk ty;kuAA 3
xq# efgek oj.kr Fkfdr lgl 'kEHkq vt 'ks"kA vkxe fuxe u dfg lds gkjs fxjk&x.ks'kAA 4
Jh xq#pj.k ljkst jt fut eu eqdqj lq/kkjA dgu pgkaS gfj fo'kn ;'k fut y?kqefr vuqlkjAA 5
yf[k lcesa futukFk dks djkaS lcUg lksa usgA yfx ijfgr midkj esa lqQy gks; ujnsgAA 6
iki&okluk tfj ejS ck<+S fojfr&foosdA xq# lkfgc vuqdwy gkas] ;gh euksjFk ,dAA 7
izHkq in&jfr n`<+ efr cus lk/ku&/;ku izoh.kA lsok v# lRlax esa] lnk jgSa yoyhuAA 8
ije Kku vkuUn?ku b"Vnso HkxokuAA ik djSa eq> nhu is fut vuU; tu tkuAA 9

~2~

j{keke~!
gs ije thou/ku lnu&'kqHk 'kj.k&v'kj.k ikfgeke~A
gs n;ukFk vukFkikyd vtj vej.k j{keke~AA1
ln~xq# Lo:ikuUnuUnu "V guqeu~ ikfgeke~A
t; t; ijeiqfjifr ije f'ko lq[k&lqQyizn j{keke~AA2
gs uaxyh'k izoh.k ifjdj ije eksgu ikfgeke~A
gs fo'ofofnr fo'kky O;kid txn~xq#oj j{keke~AA3
gs dey dksey dq'ky ^dsoy* dqy dyk/kj ikfgeke~A
gs diV dqfVy djkydky&dqBkj dj/kj j{keke~AA4
gs HkDr&Hkorkjd ldy larkigkjd ikfgeke~A
gs dYir# d#.kkfu/ks dY;k.k dkjd j{keke~AA5
gs /;s; izs; ves; vfHkuo v?km/kkju ikfgeke~A
gs lkSE; 'khry ljy 'kqHk eneksgekju j{keke~AA6
gs Kkuxq.kfuf/k Ks; xkSjo xqg~; xq#oj ikfgeke~A
gs lR; f'ko lqUnj 'kqHkk;r /keZ/ot/kj j{keke~AA7
gs ije xq# ijekFkZ izsjd iwT; xq#oj ikfgeke~A
gs txr~ca/k fudUn fut fuysZi ujoj j{keke~AA8
gs fl) loZ izfl) lknj f'ko lukru ikfgeke~A
gs foK oj oSjkX; oiq/kj fojnokgu j{keke~AA9
gs ijegal iz'kaluh; iz.kE; iq"dy ikfgeke~A
gs ijeKkukuUn?ku lokZRe lqjoj j{keke~AA10
gs ije iw.kkZuUn:i vuwi Nfo/kj ikfgeke~A
gs fuxe uhfrfu/kku ujgfj fuiq.k fu'py =kfgeke~AA11

~3~

Jh ijegal n;ky th egkjkt dks fuosfnr Hktu


lquks th eksjs lrxq# ije n;kyA
eaxyewy veaxygkjh] dkj.kjfgr d`ikyAA
ijefirk ijes'oj ikou ifrr m/kkjugkjA
Jh ^v}Sr* ^Lo:i* ^ije* f'ko] ^ghjk* gfj twa ds ykyAA
xkor xq.k 'kkjn Jqfr gkjs] Kku&fxjk&xksikjA
izk.ks'oj izHkq ijmidkjh] miekjfgr mnkjAA
pj.k 'kj.k tkdj Hk; uk'ks] dkir dky djkyA
ea= egkef.k vtik tidj] dVk dfBu ;etkyAA
;g efreUn vcw> vukM+h dgr u ik;ks ikjA
ijegal xq# f'ko&Lo:i dks] fouokSa ckjEckjAA
t;rq&t;rq t; tueugkjh] ^ije Kku* vorkjA
iw.kkZuUn pj.k cfygkjh] xkor gqvk fugkyAA

ueu rqEgsa ln~xq# n;ky!


ueu rqEgsa ln~xq# n;ky!
ujru esa ukjk;.k vk;k] lkj 'kCn ?kj&?kj igqpk;kA
gjks txr dk fodV tkyAA gS ueu0
lqjfHkr flr lkSHkkX; gekjk] egkea= ef.k feyk lgkjkA
lqjr&fujfr dks feyh <kyAA gS ueu0
eu ekul esa clks fujUrj] vey vpy dj nks vH;arjA
djks lqiFk ij iz.krikyAA gS ueu0
gsrqjfgr d#.kkdj Lokeh] txrkju vkjrgj ukehA
pj.k&'kj.k ns dj fugkyAA gS ueu0
nhu&ghu diVh dqfopkjh] Kku&foew<+ v/ke lalkjhA
tkus dSls foHkq fo'kkyAA gS ueu0
ijegal ijes'oj ikou] fnO;'kfDr/kj tueuHkkouA
lR; lukru f'ko d`ikyAA gS ueu0
gs ^v}Sr* ^Lo:i* vuke;] ^ghjk* ^ije* iquhr izHkke;A
'kksd gjks ekul ejkyAA gS ueu0

H
~4~

ckjEckj iz.kke
ln~xq# n;ky d#.kklkxj gS ckjEckj iz.kke rq>s AA1
gs txrkju tx midkjh] gs ldy xq.kksa ds Hk.Mkjh A
gs fl) riks/ku vfodkjh] gS ckjEckj iz.kke rq>s AA2
gs ujgfj:i fujadkjh] gs fojfr foosd lqozr/kkjh A
gs HkoHkze&Hkwy dqefrgkjh] gS ckjEckj iz.kke rq>s AA3
gs vt ^v}Sr&Lo:i* izHkks] gs f'ko&lqUnj&fpn~:i foHkks A
gs vfopy vy[k vuwi izHkks] gS ckjEckj iz.kke rq>s AA4
gs czkuUn lq/kklkxj] gs izseewfkZ 'kqHkxq.kvkxj A
gs fuR; fujke; uj ukxj] gS ckjEckj iz.kke rq>s AA5
gs djdY;k.k iz.krdkjh] gs tux.keaxy eqndkjh A
t; t; t; gs f'ko vorkjh] gS ckjEckj iz.kke rq>s AA6
gs lqfofnr lar&lqtuuk;d] gs vtj vej xq# xq.kxk;d A
gs lqxfr lqefr 'kqHk ojnk;d] gS ckjEckj iz.kke rq>s AA7
gs fnO; 'kfDr/kj Jqfr'kks/kd] gs fuxe uhfr ds ifjiks"kd A
gs vxq.k v'kqHk ds vojks/kd] gS ckjEckj iz.kke rq>s AA8
gs ^jke;kn* je.kkuUnh] ^gfjgj* ^Lo:i* 'kj.kkuUnh A
gs ijegal ijekuUnh] gS ckjEckj iz.kke rq>s AA9
gs uo ^rqylh* ds ojn jke] gs loZs'oj lq[k 'kkfUr/kke A
gs bfUnz;ftr nsf'kd vuke] gS ckjEckj iz.kke rq>s AA10
gs tx ds lPps ckn'kkg] gs f=xq.kikj lcls vpkg A
gks jgh prqfnZd okgokg] gS ckjEckj iz.kke rq>s AA11
gs mnklhu vuo| vVy] gs R;Drifjxzg vHk; vey A
gs ohrjkx 'kqHk pfjr /koys] gS ckjEckj iz.kke rq>s AA12

~5~

ueu xhr
ueu gS ueu gs ijegal Kkuh] fou; vkt lqu yks djks fegjckuhA
iqu% jkeuoeh dks Jhjke vk,] lksga f'koksga dk Madk ctk,A
dgw vkidh xq.k&dFkk D;k tqckuhAA1
izcy iki&ik[k.M iqjtksj re Fkk] lqiFk NksM+ Hkwyk&HkVdrk euqt FkkA
vk, /kjk dks cukus uqjkuhAA2
djk jke dh ;kn lkjs oru dks] fn;k lR; dk cks/k vucw> tu dksA
tik tki vtik cuk;k lqKkuhAA3
tyk T;ksfr ^gfjgj* dh tx dks txk;k] gtkjksa ds thou dks thou cuk;kA
vuks[kh gS xq#oj ik dh dgkuhAA4
t;&t; eph vkt lhrkje.k dh] b/kj /kwe Nijk esa ln~xq# pj.k dhA
lqgkfxu /kjk ns jgh gS lykehAA5
foey dhfkZ QSyh gS vt&tx esa Hkkjh]/kjk /kU; gS [kq'k fn'kk;sa ;s lkjhA
/kqja/kj rih ur gSa fo}ku KkuhAA6
cus Hkksys 'kadj fo"ke fo"k ipk;k] gekjs fy;s lzksr ve`r cgk;kA
rjrs lgt fla/kq Hkoc) izk.khAA7
dq'ky dqy dyk/kj yfyr yksdikou] lnkf'ko lqjatu lqtu&eu&yqHkkouA
c/kk gkFk gkftj gw vf[k;ksa esa ikuhAA8
ijeHkfDr dk ns nks ojnku Lokeh] fourh ;gh ys yks 'kr'k% iz.kkehA
yxs rsjh lsok esa dqy ftUnxkuhAA9
lPps 'kga'kkg loZLo R;kxh] foosdh foxr&eksg&eRlj fojkxhA
lquk;k lnk 'kkL=&Jqfr;ksa dh ok.khAA10
tek HkDr lkjs tue&fnu eukus] ^ijegal ckck* dk vk'kh"k ikusA
lth vkt [kqf'k;ksa dh egfQy lqgkuhAA11

~6~

c/kS;k
ysy gks c/kS;k rqylh ckckth ds NS;k rw] ysy gks c/kS;k jke;kn j?kqjS;k rwA
pSr jkeuoeh ds Nijk uxfj;k] ikBd th ds ?kjok esa mrjy vatksfj;kA
jke:i cfu 'kqHk tue /kjS;k rwAA ysy0
Qfl txtky esa nqf[kr jgs yksxok] jke ds Hkqykb ijs dfBu dqjksxokA
?kjs&?kjs t; fljhjke jVoS;k rwAA ysy0
,d fnu lkl jksd vklu tekb ds] mfM+ xby rqgq nqb eafty pkb dsA
lcds pfdr dby xko&?kjoS;k rwAA ysy0
NksVfga esa ekb xbyh ljx fl/kkb ds] lkSafi nsys ckck ikys [kkfrj nkslj ekb dsA
^ykyk ujgfj* ds vkxu [ksyoS;k rwAA ysy0
dk'kh ds xq:th nsyha tksx ds tqxqfr;k] yxys yxu oksfg lk/ku Hkxfr;kA
lk/kw cus [kkfrj [kwc ftn BuoS;k rwAA ysy0
nsf[k ds yxu xq# fngys vkns'kok] ekbZ ds 'kjhj ckn tbg fcns'kokA
ekbZ ds eju ckn ?kj rstoS;k rwAA ysy0
tkb ^cDlj* dqy cLrj mrkfj ds] f'k[kk&lwr rst nsy lk/kw Hks"k /kkfj dsA
lh/ks jksgrkl tkb Hkle jeS;k rwAA ysy0
xqQk esa ibZfl nh<+ vklu tekb ds] ckluk fcdkj ek;k&eksgok tjkb dsA
dfBu rislok esa eu ds nsoS;k rwAA ysy0
dqy Hkxrkb ikb ldy fl)kbZ rw] dby v?kV Kku&/ku ds dekbZ rwA
rsft jksgrkl rc ifNe xoS;k rwAA ysy0
Kku&mins'k nsy rqgq ?kwfe&?kwfe ds] ikb nj'ku yksx ukps >wfe&>wfe dsA
Vsjh&t;iwj chps /kwe epoS;k rwAA ysy0
ckck ^csfyjke* ds ^Vsfj* esa viukb ds] /kqfu lqyxkb ti&ri esa yxkb dsA
vkxjk esa ^gfjgj* /kqu ctoS;k rwAA ysy0
ri esa rikb tksx&/;ku esa l/kkb ds] lgt l:ikuUn muds y[kkb dsA
^ukud* ^dchj* tblu xq# cuoS;k rwAA ysy0
mufga ds lkSafi vkiu Kku&xq#vkbZ ds] /kby/ks;ku nh+<+ vklu yxkbZ dsA
fygy lek/kh lr/kke ds xoS;k rwAA ysy0
nqfu;k esa pk# vksj rksgjs cM+kbZ ck] vkt bgk Nijk esa rksgjs c/kkbZ ckA
^fljh ijegal* nkrk uke ls tuS;k rwAA ysy0
jg Nijfg;k iqtkb xby lxjks] pj.k&'kj.k ikb Hkkx tkxy gejksA
^uaxfy* esa cfl ^txrkju* dgS;k rwAA ysy0
yksxok fugky Hkbys ikb gfjuke /kqu] tkfj iki rki dbys lqQy euqt&ruA
lgt lekf/k tki vtik fl[kS;k rwAA ysy0
geuha xjhcou ds bgs ck vjft;k] jgs rksgj pjuha esa vpy Hkxfr;kA
nkrk rw ^n;ky* ln~xq#oj xksl;
Sa k rwAA ysy0
ysy vorkj jkeuoeh ds fnuok] jketh tblu rqgq d#.kkfu/kkuokA
lpgw ^n;ky*&ckck jke&j?kqjS;k rwAA ysy0
~7~

pbrk
Hkkos eksgs pbr eghuok gks jkek] uoeh ds fnuokA
^jke&jke;kn* ds tueok gks jkek] uoeh ds fnuokAA
lar&lqtu fgr ysys vorjok] /kjrh ds Hkkj mrjuok gks jkek] uoeh ds fnuokAA
jketh ds lqf/k;k Hkqykby jgs yksxok] djs v/kje ds djeok gks jkek] uoeh ds fnuokA A
dfy esa izxV gksds ^jke;kn* lxjks] jke ds dbys xquxkuok gks jkek] uoeh ds fnuokAA
jketh la?kkj dbys nleq[k jkouok] ^jke;kn* eu ds ekjuok gks jkek] uoeh ds fnuokAA
jketh vfgY;k vkS 'kcjh ds rjys] ^jke;kn* lar&lqtuok gks jkek] uoeh ds fnuokAA
vtq, ds fnu jke vo/k tueys] ^jke;kn* Nijk vkouok gks jkek] uoeh ds fnuokAA
jke jgysa n;kfuf/k v'kju 'kj.kuok] txrkju xq# Hkxokuok gks jkek] uoeh ds fnuokAA
vkt nquks izHkq yksx ds /kwe epy ck] nqugq ds pj.k iqtuok gks jkek] uoeh ds fnuokAA
vksus gksyk t;jke vo/k esa lxjks] Nijk esa t;xq# xkuok gks jkek] uoeh ds fnuokAA
gejks n;ky ckck Kku ds [ktuok] jkepUnz 'khy ds fu/kkuok gks jkek] uoeh ds fnuokAA
nquks ,ds :i jgys] nquks ,ds tkuok] nquks iq#"kkske iwjuok gks jkek] uoeh ds fnuokAA
geuh cydou ds bgs ck vjft;k] jgs xq#in esa /ksvkuok gks jkek] uoeh ds fnuokAA
Hkkos eksgs pbr eghuok gks jkek] uoeh ds fnuokAA

c/kS;k
vktq Nijk esa c/kS;k ckts
pbr ds eghuk jgs uoeh vatksfj;k] lwck fcgkj fcps Nijk uxfj;kA
ikBd lqoa'k mft;kjsAAc/kS;k0AA1
/kfu&/kfu tud ^rqylhjke* cM+Hkkxh] ftudk Hkou vbys ^jke;kn* R;kxhA
ckck ^ujgfj* ds nqykjsAAc/kS;k0AA2
tkxy fcjkx yfjdba;s esa Hkkjh] xsg usg NksM+ fngys izhr jhr lkjhA
cxlj tk lk/kq Hks"k /kkjsAAc/kS;k0AA3
lk/ku ls ikb xbys flf) 'kfDRk lkjh] cfu xbys 'kadj leku NsedkjhA
^ijeKku* /ku ds HkaMkjsAAc/kS;k0AA4
/kwe epy nqfu;k esa pk# vksj Hkkjh]Nijk esa t;&t; iqdkjsa uj&ukjhA
flfj ijegal vorkjssAAc/kS;k0AA5
/kfu&/kfu lqfnu vkt /kfu Hkkjr Hkqba;k] uj cfu tue fygys l`f"V ds lSa;kA
HkDr&lar&lqtuu lgkjsAAc/kS;k0AA6
lgts djkb nsys tx ls eqdqfr;k] lcds crkb nsys tksx ds tqxqfr;kA
[kksyys v}Sr ds utkjsAAc/kS;k0AA6
geuha ds Hkkx tkxy vtq, ds fnuok] Qs# flfj jke vbyha uoeh ds fnuokA
euqok jkouok ds ekjsAAc/kS;k0AA6

H
~8~

lksgj
/kfu /kfu uoeh lqfnuok pbr ds eghuok u thA
yyuk izHkq flfj jke ds tueok ts nq[k ds gjuok u thAA
vtq, ds fnu =srk tqxok esa n'kjFk Hkouok esa thA
yyuk izHkq fygys uj vorkj lqtu ds dkjuok u thAA
,fg dfytqx esa vusr c<+y v/kje Hkje c<+y thA
yyuk jke ds Hkqykb lc yksxok ts iki esa fcpkj dbys thAA
Qs# jkeuoeh ds lar:i /kfj ^jke;kn* vbyha thA
ckck Nijk uxfj;k ds Hkkx txys ^rqylh* ds jke vbyha thAA
'kq# yfjdba;s esa ?kj rstyha lk/kq lus;klh Hkbyha thA
ckck jksfgrkl cuok esa vkf[k ewafn vklu vpy xgyha thAA
fjf/k flf/k ti&ri lk/ku tksx esa fuiqu Hkbyha thA
ckck ioyha vej lr/kke ts Kkuh ijegal Hkbyha thAA
v'kj.ktu ds 'kj.k fygyha iki&rki Nkj dbyhaa thA
ckck xko&xko ?kjs&?kjs ?kwfe&?kwfe Kku&mins'k fngyha thAA
^Vsjh* ^t;iqj* chps Bko /kbyha vkxjk esa /kqba jpyha thA
ckck ri esa yxkb ^Lokeh gfjgj* ds vius l:i dbyha thAA
nqfu;ka ds vtxqr vk/kkj fngyha fcey fcpkj fngyha thA
ckck lgt ^l:ikuUn* /ku fngyha eqdqfr lgy dbyha thAA
^uaxyh* esa Hkxfr ds /kke [kksyyha lcds fugky dbyha thA
ckck ^txrkju* ukes e'kgwj Hkbyha cM+ xq#/kke fngyha thAA
Nijk ds rsft ds fcns'ks xbyha dcgqa uk eqfM+ vbyha thA
ckck vkt ,fg /kjrh ds Hkkx tkxy jmjks t;&t;dkj gksyk thAA
vftcs fetkt jgs QdM+h ts /ku&eku ykrs ejyha thA
ckck ueoksa uk pgyha crkoy vblu fcjkxh jgyha thAA
QksVqvks f[kapr [kkfu MkV iM+yha eqg fcpdkb fngyha thA
ckck lcls jfg ds mijke flfjQ mins'k fngyha thAA
jktkth ds fcurh Bksdj ejyha eBoks uk cus fngyha thA
ckck /ku&tu&eku ds pkguok uk dcgq fetkts yoyhas thAA
jgfy ije vo/kwr HkHkqfr;k jekb jgyha thA
ckck nqfu;k ds lq[k&eku ukgha pgyha lc nqrdkj fngyha thAA
dcgq uk psyou ds ny cUgyha lcls vlaax jgyha thA
ckck ije fcjkxh euftr jgyha vkBks igjh eLr jgyha thAA
dbls c[kkuha jmjks xquok vkiu NksV eqgok ls thA
ckck jgfya vkdk'ks tblu cM+xj vk xfgM+ leqanj tblu thAA
jmjks rislok ds Qy vblu lHks t;&t;dkj djs thA
ckck ?kjs&?kjs gks[ksyk iqtuok ts yk[kksa yksx /;ku /kjs thAA
vx&tx esa efgek Qbyy ckVs ukeok pyr ckVs thA
ckck tfi&tfi jmjks earfj;k ts yksx Hkoikj gkssys thAA
lksuosa esa fy[ky tkrk uko jmjks pfjr c[kku gksrk thA
ckck lHkds fgjnb;k ds nso cfu /;ku ds ewjfr cuyha thAA
nqfu;k esa epy ckVs /kwe ts xq#oj ^n;ky* feyyha thA
ckck Nijk esa gksrk t;&t;dkj ts Qs# flfjjke vbyha thAA
lqfua , n;ky ckck geuha ds vjt&xjt lquha thA
ckck geuha ds gfj ds dqefr;k fcey dfja efr;k u thAA
~9~

rfu Qsj utfj;k


vbyha 'kjf.k;k rksgkj gks rfu Qsj utfj;kA
flfj jkeuoeh ds jke cfu vby] ^jke:i* ^jke;kn* ukeks /kjbA
laojy djeok gekj gks] rfu Qsj utfj;kAA1
NksVs mfefj;k esa ?kj&ckj rsty] jksfgrkl cuok esa lqjrh lgstyA
[kksyys eqdqfr ds nqvkj gks] rfu Qsj utfj;kAA2
vkxjk esa ^gfjgj* ds /kqfu;ka txoy] lk/kw&lqtu ds lqekjx ns[koyA
?kj&?kj epy t;dkj gks] rfu Qsj utfj;kAA3
nqfu;k esa lxjks ck rksgjss cM+kbZ] Nijk esa cktsyk 'kqHk 'kgukbZA
yksxok tqVy cs'kqekj gks] rfu Qsj utfj;kAA4
ftfuxh esa /ku&eky gkFkks u yoy] QksVqvks f[kapr [kkfu eqg fcpdoyA
vblu rw jg euekj gks] rfu Qsj utfj;kAA5
nhuu ds ukFk jg v'kj.k ds lkbZa] dgok ys rksgjks ge xquok fxukbZaA
ckck rw thou vk/kkj gks] rfu Qsj utfj;kAA6
Kkfu ijegal rw r /keZ/otk/kkjh] uko txrkju g lar&lq[kdkjhA
larUg ds go ljnkj gks] rfu Qsj utfj;kAA7
dk migkj vkt rksgds p<+kbZa] dqNqvks u ikl ckVs dbls eukbZaA
vlqos ds ysy migkj gks] rfu Qsj utfj;kAA8
dj tksfj foubayk csj csj ckck] geuh xjhcou ds vjth bgs ckA
tkxs pjfu;ka esa I;kj gks] rfu Qsj utfj;kAA9
uaxyh fcgkjh ds xq#nso Lokeh] yk[k lar&lqtuu ds ysy lykehA
/kfu rksgj lar vorkj gks] rfu Qsj utfj;kAA10
vkt bgk Hkxru ds ykxy ck esyk] ?kj&?kj esa ckck ds t;&t; epsykA
lqUnj lty njckj gks] rfu Qsj utfj;kAA11
nqfu;k esa lc fnu HkVdy Hkqybyha] Hkkxtkxy rksgjs 'kjf.k;k esa vbyhaAA
dfj n ftfufx;k lq/kkj gks] rfu Qsj utfj;kAA12
bgs Hkjkslk ck fnyok esa Lokeh] izk.k jgh rc ys uk NksM+c xqykehA
rksgjs is tkbc cfygkj gks] rfu Qsj utfj;kAA13

~ 10 ~

vfHk;ku&xhr
ckck ds ykxy njckj gks] py Nijk pys dsA
[kqfy tkb fd'er rksgkj gks] py Nijk pys dsA
flfj jkeuoeh ds jke cfu vbys] ^jke:i* ^jke;kn* ukeks /kjbysA
iwtsyk dqy lalkj gks] py Nijk0AA1
NksVs mfefj;k esa ?kj&ckj rstys] jksfgrkl cuok esa lqjrh lgstysA
[kksyys eqdqfr ds nqvkj gks] py Nijk00AA2
vkxjk esa ^gfjgj* ds /kqfu;ka txoys] lk/kw&lqtu ds lqekjx ns[koysA
?kj&?kj epy t;dkj gks] py Nijk0AA3
nqfu;k esa lxjks ck muds cM+kbZ] Nijk esa cktsyk 'kqHk 'kgukbZA
yksxok tqVy cs'kqekj gks] py Nijk0AA4
ftfuxh esa /ku&eky gkFkks u yoys] QksVqvks f[kapr [kkfu eqg fcpdoysA
vblu jgysa euekj gks] py Nijk0AA5
nhuu ds ukFk gosa v'kj.k ds lkbZa] dgok ys mudj ge xquok fxukbZaA
ckck dfjgsa csM+k ikj gks] py Nijk0AA6
Kkfu ijegal gosa /keZ/otk/kkjh] uko txrkju g lar&lq[kdkjhA
larUg ds gosa ljnkj gks] py Nijk0AA7
uaxyh fcgkjh ds xq#nso Lokeh] yk[k&yk[k yksx fefy nhgsa lykehA
Hkby vkt lar vorkj gks] py Nijk0AA8
xq#oj n;ky gosa cstksM+ nkuh] vufxu ck mudj n;k ds dgkuhA
nq[kok ls dfjgsa mckj gks] py Nijk0AA9

ueu lkS ckj


n;k ds nso nkrk vkxeu dh gS [kq'kh lcdksA txn~xq# lar&lqtuksa ds ueu lkS ckj gS rq>dksA
i/kkjs jkeuoeh dks] egk'k; vki Nijk esa]djkus ;kn j?kqcj dh] fofnr ;g jkt gS lcdksA
fn;k ?kj&ckj rt lkjk] fy;k oSjkX; cpiu esa]fd;k ?ku?kksj ri&lk/ku izHkks ;g Kkr gS tx dksA
tyk;k T;ksfr ^gfjgj* dh] fd;k jkS'ku lQy tx dks]^Lo:ikuUn* ds nkrk eqckjd tUefnu rq >dksA
n;kyw uke gS rsjk txr m)kj fgr vk,]>qdkrs lar Kkuh Hkwi ujoj lhl gSa rq>dksA
ije vo/kwr vrqfyr foK oj oSjkX; ozr/kkjh]vej ^v}Sr* vHk;kuUn?ku lkS&lkS ueu rq>dksA
lquk >adkj vugn dk] crk;k tki vtik dk]ik rsjh gs ln~xq# eqfDr dk ojnku gS gedksA
eq>s vk'kh"k ,slk nks txs ln~HkfDr xq#in esa]egkxq# lefiZr izk.k&eu loZLo gS rq>dksA

~ 11 ~

Lrqfr
esjs nkrk rqEgkjs indey dh /kwy cu tk] ije xq#nso ds pj.kksa dk uUgk Qwy cu ikA
txr dh oklukvksa esa dHkh engks'k uk gks] lnk yhyk&dFkk lcls rqEgkjh ukFk dg ikA
HkVdrk fQj jgk Fkk ukFk rqeus gkFk dks Fkkek] fd yTtk dj Fkekus dh Dofpn~ xq#oj fuHkk ikA
ugha gS lk/kuk&la;e u gh oSjkX; dk lEcy] rqEgkjs vkljs [kqn dks fdukjs eSa yxk ikA
,s lPps ckn'kk esjs] ije izhre firk&ekrk ! lHkh fj'rksa dk eryc ,d rqels eS a fuHkk ikA
ugha gS pkg lksgjr dh ugha ijokg ru&/ku dh] rqEgkjs Kku/ku dks ukFk fdafpn~ eSa cpk ikA
cuw eSa csxjt lsod rqEgkjs }kj dk xq#oj] vgsrqd gks d`ik ,slh [kqnh viuh feVk ikA
rqEgkjs fnO; pj.kksa dks fcBk fut vkRe&eafnj esa] ?kM+h iy&fNu lnk vpZu rqEgkjk ukFk dj ikA
rqEgha gks jke uVoj ';ke 'kadj nso&nsohx.k] lHkh dk fnO; n'kZu eSa rqEgha esa nso dj ikA
feyw lcls rqEgkjk cu d: loZ= xq#&n'kZu] rqEgkjs uke dk Madk txr~ Hkj esa ctk ikA
fd;s lRdk;Z dk Hkxou~ rfud vfHkeku uk gksos] rqEgkjk ;a= cudj nso lcdqN dj&djk ikA
feys dksbZ lqtu eq>ls fiyk xq#izse dk ve`r] n; mldk ^ije* xq#nso dk eafnj cuk ikA
dgha tx ds va/ksjs esa HkVd tk;sa u ix esjs] txr~ dks Kku&vkHkk ls mtkxj ukFk dj ikA
Hkjks lkeF;Z rqe ,slh feVkdj }s"k&dVqrk;sa] txr~&cU/kqRo dk loZ= gh xaxk cgk ikA
prqfnZd esa lrr~ Qgjs irkdk uke dk rsjs] rqEgkjs f'k"; gksus dk lgh xkSjo dek ikA
n;ke; uke gS nkrk rsjk e'kgwj nqfu;k esa] n;k dk nku ikdj eSa dje viuk cuk ikA
lHkh esa xq.k fuj[k ik y[kw voxq.k lnk viuk] >iVdj ds xqugxkjksa dks Hkh fny ls yxk ikA
tfVyrk, esjs eu dh djks lc nwj gs Hkxou] n; ,slk cus ikou fd lcdk nq[k cVk ikA
feVs lc Hksn cqf) vkS yxs ;g fo'o dqy miou] lHkh izk.kh rqEgkjs va'k gSa&,slk le> ikA
d: ln~Hkko dh o"kkZ] txr esa ?kwedj izHkq th] ngdrh dqy euqtrk dks rfud 'khry cuk ikA
fn;k tks Kku dk ve`r nok og yk[k jksxksa dh] fiyk djds mls lcdh O;Fkk;sa eSa feVk ikA
vxjps Dykar tu ysaxs ugha nkrk 'kj.k rsjh] euqtrk u"V gksxh&lR; ;g lcdks lquk ikA
/kjks vorkj fQj ls vk cpk yks ukFk nqfu;k dks] ;gh fourh gs ln~xq#nso eSa rqedks lquk ikA
djs eu /;ku&ti&lqfeju lrr iwtu&Hktu rsjk] ;gh vk'kh"k gs xq#oj rfud rqels dek ikA
txr dh eksg&ek;k esa efyu jgrk gekjk eu] rqEgkjh Kku&xaxk esa bls fueZy cuk ikA
;gh gS ,d vfHkyk"kk vgfuZ'k gks Hktu&lqfeju] rqEgkjs fnO; ea=ksa ls dfBu Hko#t NqM+k ikA
n; ds izseeafnj esa yxk 'kqHk vkluh izHkqth] rqEgkjh ewfkZ lqUnj nso eSa mlesa fcBk ikA
NVs dqy eksg dk cU/ku rqEgkjk usg gks iDdk] rqEgkjs izsfe;ksa ls izse dk fj'rk cuk ikA
egknqLrj gS Hkolkxj rqEgkjk uke txrkju] rqEgkjh gh d`ik ds vkljs Hko ikj dj ikA
eSa ukpw ukp og tSls upkvks vki gs uVoj] fujFkZd yksdyhyk ls xyk viuk NqM+k ikA

H
~ 12 ~

ije xq# Hkxoku dh vkjrh


t;rq t;rq f'ko'kadj t; ln~xq# LokehA lar:i losZ'oj t; vUr;kZehAA vkse~ t; ijekFkZfu/ks !
t; v}Sr lR; f'ko lqUnj ru/kkjhA KkuLo:i ^ije* xq# 'kadj vorkjhAA vkse0AA
t; okxh'k _rEHkj t; d#.kklkxjA t; ujgfj ukjk;.k t; ln~xq.k vkxjAA vkse0AA
yksd/keZlaj{kd vfoxr vfodkjhA ljy lqekxZfuns'kd lPps fgrdkjhAA vkse0AA
dkydjkyfuokjd Hkounm)rkZA Kkufoosdiznk;d Dys'k dqefrgrkZ] vkse0AA
izsefu/kku ljy 'kqHk f'ko lRinoklhA ijegal iqjks"kke t; ?kV&?kVoklhAA vkse0AA
{kekfla/kq lq[knk;d vfHker QynkrkA ije firk izfrikyd Lusgfla/kq ekrkAA vkse0AA
uknczmins'kd egkeU= nz"VkA 'kj.kkxr Hk;gkjh v?kgj txlz"VkAA vkse0AA
;qxkpk;Z xq#iqaxo 'kr&'kr vfHkuUnuA ikdYir# vfiZr ;g fouhr oUnuAA vkse0AA
t; ijekFkZfu/ks ! izHkq t; dY;k.kfu/ks! t; nsf'kd nq[kgkkZ] ijekuUnfu/ks !! vkse~ t; ijekFkZfu/ks !!

vkjfr ijepfjrke`r xzaFk dh


vkjfr ^ije pfjr* xq#oj dhA
ijek;.kh ije izHkqoj dhA
yhyk ije iq#"k dh ikofu] ldy dyq"k dfy Dys'k ulkofuA
ln~xq# :i izdV gfjgj dhAA1
lR;&/keZ v# Kkuxq.kkdj] fuxekxe Jqfr&lkj lq/kkdjA
lqxfr lqefrnk;d 'kqHkoj dhAA2
Jheq[k opu ldy lal`frgj] vfHkuo xq#xhrk HkoHk;gjA
lR;&lukru f'ko&lqUnj dhAA3
egkizK ln~xq# dh ok.kh]d#.kk&ike;h dY;k.khA
nq[k&nkfjn~z; eukseygj dhAA4
Hkxfr&fojfr v# /;ku n`<+kbZ] lk/kuizn fjf/k&flf/k 'kqfprkbZA
HkDr&lqtu lsfor lqjoj dhAA5
lknj ikB djfga tks dksbZ] lqQy euksjFk rkds gksbZAA
ygfga ik xq#&ijes'oj dhAA6
^ijljke&eqfu* dg~;ks lqukbZ] n;jkf[k xq#jkt xqlkbZaA
eaxyewy veaxygj dhAA7
vkjfr ^ije pfjr* xq#oj dhAA

H
~ 13 ~

dhZu
Hktq eu lrxq# lrxq# lrxq# thA cksyks t;xq# t;xq# t;xq# thAA
lar:i /kfj vk;s Hkwij]ije firk ln~xq# ijes'ojA
ikjcz vorkj ije xq#AA lrxq#0
ujru dk ms'; crk;k] ije 'kkfUr lans'k lquk;kA
fd;k egk midkj ije xq#AA lrxq#0
ln~xq# esjs Kku xq.kkdj] ;ksxs'oj v/;kRe izHkkdjA
Hkoun [ksougkj ije xq#AA lrxq#0
ln~xq# 'kkfUr&lqefr ds nkrk] lR; Kku lq[k/kke fo/kkrkA
v?kHkatu drkZj ije xq#AA lrxq#0
'kj.kkxfr dk ikB i<+k;k] lsok HkfDr&;ksx fl[kyk;kA
fd;k eksg lagkj ije xq#AA lrxq#0
ijero dk cks/k djk;k] eu ekul esa jke y[kk;kA
fujkdkj lkdkj ije xq#AA lrxq#0
egkea= vtik cryk;k] =kVd&f=dqVh /;ku fl[kk;kA
fd;k 'kCn >adkj ije xq#AA lrxq#0
fuxqZ.k fuR; fujatu Lokeh] vf[ky yksd lq[k/kke vdkehA
ueu d: lkS ckj ije xq#AA lrxq#0

lkj f'k{kk
ije xq# dh lkj f'k{kk ;kn j[kuh pkfg,A vpy J)k Hkko ls izHkqHkfDr djuh pkfg,AA
lc erksa dk lkj gS fl)kar ln~xq#nso dkA vkpj.k dj 'kh?kz fut dY;k.k djuk pkfg,AA
oSj] fgalk] ks/k rt ik[k.M feF;kpkj dksA izsee;] 'kqfp Lusg&ln~O;ogkj djuk pkfg,AA
fo"k; lq[k lalkj ds fuLlkj ek;k:i gSaA eksg&eerk R;kx izHkq esa fny yxkuk pkfg,AA
pan fnu dk gS fBdkuk gSa eqlkfQj yksx geA fQj u tx&tatky esa eu dks Qlkuk pkfg,AA
cSBdj lRlax esa fur /kkj n`<+ oSjkX; dksA lqjfr ls izfr lkl vtik tki tiuk pkfg,AA
eu]opu vkS deZ dks dj 'kq) lsok&HkfDr lsAfuR; fu;fer xq# pj.k dk /;ku djuk pkfg,AA
xq#ik ls vkRen'kZu lqyHk gksrk tho dksA HkfDr&lsok ls ik dk ik= cuuk pkfg,AA
ije xq# lk{kkr~ f'ko vkuUn&d#.kk/kke gSaA ekudj ;g lR; Hkxon~Hkko j[kuk pkfg,AA
O;Dr vkS vO;Dr lpjkpj lHkh izHkq:i gSaA Hkko ,slk j[k lHkh ls izse djuk pkfg,AA
/keZ dk lkezkT; gks xq#Kku dk Madk ctsA lc txg ln~Hkko dk nhid tykuk pkfg,AA

H
~ 14 ~

fou;
gs nhucU/kq n;kyq xq# dSls d: xq.kxku eSa]gS vfr ifo= pfj= izHkq dk vkSj fuiV xokj eSaA
ftg~ok esjh vifo= gS efgek lqikofu ukFk dh]lalkj nq[k ls =Lr gks vk;k 'kj.k Jheku~ dhA
/ku&/kkU; ek;k:i gSa viZ.k bUgsa dSls d:] eu gS Qlk Hkotky esa xq#&/;ku eSa dSls /k:A
ru rks lnk nq"deZjr eu ladqfpr bl Hkkj ls] loZLo Hkh nsdj u gks m_.k eSa ljdkj lsA
vlgk; gksdj gs n;kfuf/k vkids }kjs [kM+k] eSa ifrr gw izHkq ifrrikou vkidk gS vkljkA
Hkofla/kq esa gw Ql x;k tYnh mckjsa ukFk vc] dksbZ lgkjk gS ugha] xq#nso Fkkesa gkFk vcA
vk;s v/ke tks 'kj.k esa gs ukFk os lkjs rsjs] rc ;g fHk[kkjh vkidk izHkq vkljk fdlk djsA
eSa nhu gw izHkq nhucU/kq vukFk eSa izHkq ukFk gSa] eSa v/ke izHkq m)kjdkkZ xq# ije /kheku gSaA
ekrk&firk ukjh fuy; nsaxs u dksbZ lkFk ;s] nqLlg ujd nq[k ls NqM+k;saxs u dksbZ gkFk ;sA
ljdkj vc eSa 'kj.k vk;k lc fBdkus NksM+dj] j{kk djsa gs ukFk lcls vk iM+k eqg eksM+djA

ctjaxh dh Lrqfr
iou ds iq= ctjaxh n;k bruh rks fn[kykukA Hkqyk jke dks tc Hkh eq>s lqfeju djk nsukAA
lrkrs gSa eq>s [kyny NqM+kuk pkgrs lRiFkA guudj 'k=q dk Hkxou~ esjk ladV NqM+k nsukAA
nlkuu eu izcy gjne #ykrk 'kkafr lhrk dksA nyudj niZ gs guqeu~ fl;k dk nq[k ?kVk nsukAA
Hkxsa Hkze Hkwr lc eu ls rqEgkjk uke ysrs ghA lgk;d lar&HkDrksa ds txr dk Hk; feVk nsukAA
yxs fl;jkee; lc tx cus ,slk lqeu&ekulA tikdj jke dh ekyk lQy thou cuk nsukAA
dqiFk ij gSa pys lc yksx ?kj&?kj gS dyg HkkjhAcqjkbZ c<+ jgh lc vksj x<+ mldk fgyk nsukAA
mBkdj gs xnk/kj ohjoj guqer~ xnk viuhA dfBu dfydky dh yadk LoHkqtcy ls <gk nsukAA
djks t;dkj vius jke izHkq dh gs lqcy'kkyh! /kjk ij jkexaxk dh vfe; /kkjk cgk nsukAA
vej Jh jkexq.kxk;d dFkk ?kj&?kj lquk izHkq dhA lqtu&eu dks cuk izHkqe; ije ikou cuk nsukAA
yxs ujtUe lsok esa feys lRlax HkDrksa dkA ^ije* izHkq ds ;qxyin esa vpy efr xfr cuk nsukAA

~ 15 ~

Jh ije xq#nso ds tUefnol ij lHkfDr lefiZr


vtUek rwus dSls fy;k vorkjA
tc&tc HkhM+ iM+h HkDru ij c<+rk ikikpkjArc&rc fofo/k :i esa vk;s gjus Hko dk HkkjAAvtUek0
ek ^y{eh* ds ije nqykjs firk ^d`".k* lkdkjA iq.;Hkwfe ^rkdqyk* /kU; Fkh rsjk :i fugkjAA vtUek0
T;s"B&'kqDy ,de 'kqHk fnu dks vk;s d#.kkxkjA iki rki ls rIr /kjk ij cjlk;s jl/kkjAA vtUek0
cpiu esa gh nqfu;k NksM+h ik;k xq# ls I;kjAgq, ^Lo:ikuUn* yhu rqe ln~xq# ^ije* mnkjAA vtUek0
vkt gekjs HkkX; fo/kk;d cudj izk.kk/kkjAdhUg rkjFk n'kZu nsdj tu&tu ds fg;&gkjAA vtUek0

ln~xq# ujru /kjdj vk;sA


ln~xq# ujru /kjdj vk;sA
T;s"B 'kqnh izfrink lqgkou] HkkSeokj 'kqHk frfFk vfr ikouA
^dsoy* dey f[kyk;sAAln~xq#0
ukjk;.k ujgfj uj:ik] ^ijeKkuvkuUn* Lo:ikA
".k&dqekj dgk;sAAln~xq#0
riksHkwfe ^rkdqyk* flgkbZa] ^y{eh* ekrq ru; lq[k ikbZaA
yksfgfu dqy izdVk;sAAln~xq#0
iwoZtUe ds iq.; ?kusjs] oj fojkx jfo mxk lcsjsA
x`g rft nwj fl/kk;sAAln~xq#0
^dsoy* cus ije jNikyk] izHkq ^Lo:i* ds ^guqer* ykykA
lsok&flf) dek;sAAln~xq#0
vVu fd;s cgq ckj Lons'kk] mins'ks uj&ukfj ujs'kkA
;frdqy Js"B dgk;sAAln~xq#0
f'k"; lqtu loZLo p<+k;s] vkReKku ln~xq# ls ik;sA
thou&ykHk dek;sAAln~xq#0
^iw.kkZuUn* pj.k cfygkjh] n; clsa gfj n;fcgkjhA
eu ekul gj"kk;sAAln~xq#0

okj nw ljdkj ij
gs ukFk tx&m)kjfgr ujtUe /kkjk vkiusA l)eZ&laLFkkiu fd;k Hko ls mckjk vkiusAA 1
t; ^rkdqyk* izdfVr iqyd ru lqvu ^".kkuUn* dsA ^y{eh* ru; xkSjkax xq# xEHkhj xgukuUn dsAA 2
/kfu /kfu lqikofu Hkwfe tg izdVs ^ije* ljdkj FksA Jhoa'k dqyHkw"k.k gj.knw"k.k lxq.k lkdkj FksAA 3
t; t; ^Lo:ikuUnuUnu* ^ije* iwj.kdke dhA vkuUndUn fudanfutrk Js"B uj fu"dke dhAA 4
t; t; lqtu&eu&eqndju ijes'k izsefu/kku dhA t; t; ^ijeiqfjifr* ;rhUnz equhUnz xq# xq.k[kku dhAA5
t; ^ijeKkukuUn?ku* futcks/k:i egku dhA t; n;ukFk vukFkikyd b"Vnso lquke dhAA 6
t; t;fr thou/ku lnu&lq[k&'kkfUr ^iw.kkZuUn* dhAt; jke vfHkuo ';ke f'ko l)ke d#.kkdUn dhAA 7
HkoflU/kqrkjd nq[kmckjd t; rqjh;krhr dhA t; fuxe&uhfrfu/kku ujgfj lq[kn lqn~ lqehr dhAA 8
foKku?ku oSjkX; oj xq#o;Z xkSjo/kke dksA 'kr~ 'kr~ ueu 'kqHk fnol ij dY;k.kdj rdke dksAA 9
djtksj dksey indey lqiquhr ^dsoy* dar dksA fouokSa vgfuZ'k lR; lqUnj lkSE; lar vuar dksAA 10
vorkj fnu ij ukFk dfj d#.kk fcyksdgq nkl ijA ;g tUe lsok esa yxs lc okj nw ljdkj ijAA 11

H
~ 16 ~

eu ds eksguokaA
ije izHkq vbys Hkouoka gks jkek eu ds eksguokaA
jks;sa&jks;as iqyds cnuoka gks jkek eu ds eksguokaAA
/kfu /kfu /kfu oksfg ^rdqyk* uxfj;k] ekb ^yfNfe* ds Hkbys frjfir utfj;kA
ckck ^".kkuUn* ds vaxuoka gks jkek eu ds eksguokaAA
'kqHk fge izns'ks vYeksM+k lqHkqfe;ka] tsB 'kqDy ,de ds Hkbys tufe;kaA
^dsoy* dqlqe ds f[kyuok gks jkek eu ds eksguokaAA
'kq#fg esa rsft nsys cki ds Hkouoka] xsg usg NksfM+ /kbys xq# ds pjuokaA
ri esa >qjoys ijuoka gks jkek eu ds eksguokaAA
ti tksx fjf/k flf/k ikb eudkeok] ioys vN; in dqy cjnkuokA
cfu xbys guqer~ lekuoka gks jkek eu ds eksguokaAA
ns'ks ns'ks ?kqfe&?kqfe nsys mins'kok] ckafV ds fugky dbys xq# ds lans'kokA
rkfj fngys ldy tguoka gks jkek eu ds eksguokaAA
gejks lqHkkx txys txys djeoka] pj.k 'kj.k nsb esVys HkjeokaA
xqu xkb gqyls ijkuoka gks jkek eu ds eksguokaAA
dgoka ys ge budj xquoka fxukbZa] cM+ midkj dbys dsruk lqukbZaA
bgs gej xq# Hkxokuoka gks jkek eu ds eksguokaAA

gejks ijcok ds--vbys tuefnu izHkq vkt vkbZa] gejks ijcok ds lqQy cukbZAa
xg&xg dj rkM+s vlje vaxuok] vkljk yxy ckVs vbgsa ltuokA
cktsyk e`na x <ksy ckts 'kgukbZAA gejks ijcok ds---1
eafnj Hkouoka esa yxys vkluoka] vkb ds fcjktha izHkq nhgha nj'kuokA
gafl&gafl izHkq eksj vkjrh djkbZaAA gejks ijcok ds----2
txex lksgr ckVs jmjh eafnfj;k] ghjk eksrh pkuh tblu peds fctqfj;kA
jsleh vlfu;ka iS rfu i/kjkbZaAA gejks ijcok ds----3
lksuk&pkanh ukgha ckVs ukgha vu&/kuok] fcurh ds ywj ukgha lw>s uk cS;uokA
valq, ds HkasV ysb eksds viukbZaAA gejks ijcok ds----4
lHks r yqVkor ckVs vu&/ku lksuoka] cM+s&cM+s yksxou ds djsyk tqVuokaA
gejk r dqNqoks uk rcks rfu vkbZaAA gejks ijcok ds----5
Msxs&Msxs [krjk ck iljy vUgfj;k] fcifr ls Hkjy ckVs gejh Mxfj;kA
vaxqfj idfM+ rfu geds pykbZaAA gejks ijcok ds----6
ccqvk ds nsf[k jmok tj rkjs yksxok] utfj uk ykxs dgha ,fg ds ck [krjkA
vc r dqutjh ls geds cpkbZaAA gejks ijcok ds----7
cgqr fnuu Hkbys Hkksxok yxoyk] xksM+ok ncoyk vk lq[k ls lqroykA
vkbZa rfu Hkfj ft;k lsmok djkbZaAA gejks ijcok ds----8
jksb jksb gkFk tksfM+ djha yk vjft;k] izHkq th gekj vkt lquha yha fcufr;kA
NNur ft;jk ds frjfir djkbZaAA gejks ijcok ds----9

H
~ 17 ~

vkt lth egfQy cM+hAA


c/kkbZ bUgsa lkS ckj vkt lth egfQy cM+hA
[kq'k gSa ije ljdkj vkt lth egfQy cM+hAA
d#.kkfu/kku n;kflU/kq nkrk] ln~xq# lnkf'ko lqeaxy fo/kkrkA
nsrs nqvk;sa gtkj vkt lth egfQy cM+hAA
xq# ds ojniq= fo}ku Kkuh] xq#izse lsok esa dksbZ u 'kkuhA
gj fny dh lqurs iqdkj vkt lth egfQy cM+hA
tkxy fcjkx yfjdb;sa esa Hkkjh] ?kj&ckj rst nsys cki&egrkjhA
xq#oj ds /kbys nqvkj vkt lth egfQy cM+hA
ukps [kq'kh ls lHkh uj&ukjh] [kq'k ckck f'ko ikjcfk egrkjhA
^eqfu* ckck [kq'k cs'kqekj vkt lth egfQy cM+hA
cM+ Hkkx geuha ds vtq, ds fnuok] czt xksi&xkfiUg ds feyys eksguokA
fd'er lojys gekj vkt lth egfQy cM+hA
fljh ijegal ckck uaxyh ds lkbZa] ije izHkq geuha is gksbZ lgkbZaA
tqx&tqx eus b R;ksgkj vkt lth egfQy cM+hA

c/kkbZ
d: dSls c;k eqg ls [kq'kh fdruh cM+h gedks] four gSa ikn&in~eksa esa lefiZr gks izHkks rq>dksA
fn;k dSls Hkyk tk, rsjs midkj dk cnyk] _.kh gSa izk.k&eu&ru lc ueu lkS ckj gS rq>dksAA
eqckjd tUefnu dh gS c/kkbZ yk[k gs Lokeh] ojsa vk'kh"k ln~xq#oj lqeu&ru HksaV gS rq>dksAA
djsa fdruh cM+kbZ R;kx&lsok&izse dh rsjs] eqfnr gksdj fn;s ojnku ln~xq# us vrqy rq>dksAA
fnokus gks ^ije* izHkq ds mUgha esa izk.k&eu rsjk] vgfuZ'k gSa yqVkrs izse&lsok lq[k&lqefr lcdksA
lefiZr ftUnxh djds ije xq#nso izHkqoj dks] prqfnZd fQj jgs nsrs vej xq#Kku vx&tx dksA
lnkozr gSa pykrs lc txg ln~Kku&lsok dh] rkjFk gks jgs lkjs feyk uotUe gS lcdksA
lrr~ Qgjs irkdk fo'o esa xq#nso Lokeh dh] yxs ;g tUe lRr esa ;gh vk'kh"k nsa gedksA
f[kys vuqfnu lqeu&ekul fo#t gksa ru&cnu rsjs] feys lc fnu nqvk rsjh djsa ln~xq# ik gedksA
^ije* xq# ds nqykjs ije I;kjs lar&lqtuksa ds] lHkh HkDrksa ds rueugj vfer t;dkj gS rq>dksA
foey oSjkX; ds nkrk lqefr ln~Kku ds LOkkeh] yxkvks pj.k deyksa esa vHk; ojnku nks gedksA

H
~ 18 ~

d#.kkfu/kku
xq#oj gekj jmvk d#.kkfu/kku gbZa] Lokeh gekj jmvk Kkuxq.k[kku gbZaA
cgqr fnu ls ge vkljk yxoyha th] ysb ds lju esa jmjk Mqcs ls cpoyha thA
ln~xq# n;ky jmvk rkjs esa egku gbZaAA1
jmjs Hkjksls vc dkyks ds uk Mj dksbZ] ftfuxh gekjk jmjk fdfjik ls ikj gksbZA
izHkq ls feykos [kkfrj jmvk fceku gbZaAA2
esfV vxs;ku ijekre xs;ku fngyha] lc fdNq djkb ds Hkh lcls mckj fygyhaA
egkcy'kkyh jmvk flf) 'kfDreku gbZaAA3
lqjfr ds rkj viuk I;kj esa feykb fygyha] vtik earj lkal&lkal esas tikb fngyhaA
nhu&nq[kgkjh jmvk lq[k ds [knku gbZaAA4
jmjs Hkjksls gej ftfuxh dVr ckVs] nq[koks esa Lokeh jkmj fdfjis y[kkr ckVsA
lpgw gekj izHkq th f'ko&lq[k/kke gbZaAA5
izse ds ewjr gbZa v'kj.k ds BkSj Lokeh] lc lejFk jmvk lar fljekSj LOkkehA
fd'er ds ys[k jmvk fcf/k ds fc/kku gbZaAA6
uaxyh ds izHkq ds ^ije* eLrku jmvk] ijeiqfjifr tx tkfgj egku jmvkA
dqy nsch nsoru esa cM+ cqf/keku gbZaAA7
xq#lsok&Hkxfr esa guqeku chj jmvk] tx ls vysi gha vtcs Qdhj jmvkA
lc fdNq tkfu ds Hkh [qkn vutku jghaAA9
^iwju* nqy#vk ds cki&egrkjh jmvk] tku&izk.k lHks gbZa fgjnsfcgkjh jmvkA
gejk ftfufx;k ds dqy vjeku gbZaAA10
csj&csj pjuha esa gej fcufr;k th] fngha izHkq fnyok esa viuh Hkxfr;k thA
tu&eugkjh jmvk Hkxfrfu/kku gbZaAA11

rfu Qsj utfj;k


vbyha 'kjf.k;k rksgkj gks rfu Qsj utfj;kA
tkbc uk nkslj nqvkj gks] rfu Qsj utfj;kAA
nqfu;k ds esyk esa lc fnu Hkqybyha] cnys esa Hkjiwj ikis debyhaA
vc r vbfya njckj gks] rfu Qsj utfj;kAA1
lquyha fd izHkq rq r v/kem/kkjh] uj :i esa gfj xq# Kku vorkjhA
dfj n dqefr;k lq/kkj gks] rfu Qsj utfj;kAA2
izk.k/ku go rq gh xq#oj n;kyw] ekbZ&cki rw gh Hkksys 'kadj ikywA
ge r ckydok rksgkj gks] rfu Qsj utfj;kAA3
fclqjs uk izHkq rksgj lqUnj lqjfr;k] Hkwys uk ekb tl rksgjks fifjfr;kA
NNusyk ft;jk gekj gks] rfu Qsj utfj;kAA4
lar vorkj ysb v/kje u'koy] ?kwfe&?kwfe Kku&mins'k leq>oyA
tkusyk nqfu;k&tokj gks] rfu Qsj utfj;kAA5
rksgjs nj'k [kkfrj rjlsyk ft;jk] rM+isyk izk.k vkt nsg Hkby fi;jkA
lqfu y rq vkjr iqdkj gks] rfu Qsj utfj;kAA6
vblu Hkjkslk ck fnyok esa Lokeh] izk.k jfg rc ys uk NksM+c xqykehA
Hkwyc u rksgj nqykj gks] rfu Qsj utfj;kAA7
cfg;k lEgjyk ds ykt rfu jk[k] Hky pkgs cn gbZa 'kj.kha esa jk[kA
ukfga r gfl lalkj gks] rfu Qsj utfj;kAA8
uaxyhfcgkjh ds guqer~ fnokuk] ijeiqjhifr rw r d#.kkfu/kkukA
rw gh r Lokeh gekj gks] rfu Qsj utfj;kAA9
~ 19 ~

lPps lkfgc
rq>dks ekrk firk ;k fo/kkrk dgw] rw gh fuxqZ.k lxq.k lR; lkdkj gksA
rw gh fo|k&foHko nso&nsos'k gks] rw gh ln~xq# ijacz vorkj gksAA
osn dgds Fkds usfr efgek rsjh] o".kq&fof/k&gj ugha ik lds ikj gSaA
gSa Fkdha lkjnk rsjs xq.kxku esa] ge rks ckyd efyucqf) uknku gSaAA
vk;s ^gfjgj* lxq.k lar ujnsg esa] ckVus dks ^ije Kku* djus vHk;A
rsjs 'kqHk vkxeu ls /kjk /kU; gS] ge izQqfYyr gSa lcds feVs rki=;AA
dky dk Hk; x;k tUe ikou gqvk] rwus ckVk egkea= vejo dkA
fof/k crk;h lgt ;ksx ti&/;ku dh] fpk esa Hkj x;k cks/k czRo dkAA
Jh pj.krhFkZ ij ok: loZLo eSa] /kj n;daqt esa ewfkZ xq#jkt dhA
fnO; ekul esa iwtk d: jkr&fnu] cksy t;&t; djsa vius egjkt dhAA
tx ds izk.kh yxsa vkReor~ izsee;] lcesa fuj[kk d: lPps ljdkj dksA
eu opu ls vgfuZ'k d: oUnxh] eSa prqfnZd yqVk ^ije* I;kj dksA
gs n;/ku ^ijeKkuvkuUn* ?ku] lPps lkfgc lpy f'ko lukru ln;A
o`fk fut:i esa dj nks ,slh vpy] ftUnxh ;g cus iw.kZvkuUne;AA

ije izse eafnj


ije izse eafnj cqgkjk djsaxs] lnk xq# dh t;&t; iqdkjk djsaxsA
feys lar&HkDrksa dh twBu izlknh] ogh ftUnxh dk xqtkjk djsaxsA
feysaxs dgha izsehtu pkj&nks Hkh] rqEgkjh dgkuh lquk;k djsaxsA
/kjkry xxu pkn lwjt esa Lokeh] prqfnZd rqEgha dks fugkjk djsaxsA
nq[kksa esa fo"ke vkinkvksa esa Hkh ge] rqEgkjh d`ik dk lgkjk djsaxsA
u dkfcy gSa fQj Hkh ugha NksM+ nsuk] oju uko dSls fdukjk djsaxsA
fcBk fny ds eafnj esa ewjr rqEgkjh] lnk vkjrh ge mrkjk djsaxsA
rqEgha gks n;/ku ije izk.kI;kjs] rqEgkjs fy;s tUe okjk djsaxsA

fnO; pj.kksa esa lknj iz.kkehAA


dSls xk lq;'k vkt ok.kh vo'k esjs LokehA fnO; pj.kksa esa lknj iz.kkehAA
izse iqyfdr nz; vkt esjk] ekuks vk;k lqgkou lcsjkA
f[ky mBk eu peu [kq'k gS /kjrh xxu esjs LokehAAfnO;0
fdl tqck ls nw vglku rsjk] tks fd;k rwus midkj esjkA
HkkX; jkS'ku gqvk dky dk Hk; x;k esjs LokehAAfnO;0
Fks HkVdrs jgs eksg re esa] =k.k ik;k rqEgkjh 'kj.k esaA
eu dh nqfo/kk feVh] eksg ek;k dVh esjs LokehAAfnO;0
vki ^gfjgj* lxq.k lar ru esa] gksrh t;&t; prqfnZd xxu esaA
Kku dk /ku fn;k tUe ikou fd;k esjs LokehAAfnO;0
Jhpj.k esa fuosnu gekjk] tk, lsok esa thou ;s lkjkA
tc ryd gS ;s ne] rq>dks /;kosaxs ge esjs LokehAAfnO;0
tUefnu dh gS yk[kksa c/kkbZ] HksaV D;k nw le> dqN u vkbZA
dqN u lkeku gS] nhu vjeku gSa esjs LokehAA
fnO;0vklqvksa dh ;s ekyk gekjh] dj yks Lohdkj esjs eqjkjhA
cudj rsjk jgw] rq>dks viuk dgw esjs LokehAAfnO;0
~ 20 ~

vki vk x;s ge ij ikdjA


djds n'kZu foey vkt ge gSa fog~oy lc Hkqykdj] vki vk x;s ge ij ikdjA
lk/k o"kksZa dh iwjh gqbZ gS] ns[k r`Ir ;s vk[ksa gqbZ gSa A
f[ky mBk eu peu [kq'k gSa /kjrh xxu izse ikdjAvki vk x;s-----eq> ls ifrrksa ds rkjugkjs] iwT; ln~xq# ije izk.kI;kjsA
ikds rq>dks fi;k vkt gqyls ft;k xe HkqykdjA vki vk x;s-----LoxZ ds nsork feyds lkjs] lPps Bkdqj dh t;&t; mpkjsaA
ge xjhcksa ds /ku I;kjs lrxq# ^ije* izk.kukxjA vki vk x;s-----esjh fcxM+h dks vkdj cuk;s] VwVh uS;k fdukjs yxk;sA
VwVh uS;k esjh gS gokys rsjh d#.kklkxjA vki vk x;s-----tUe Hkj izkIr gks ;g lqvolj] pj.kksa esa cSBus dk gs xq#oj]
gksos ru&eu exu] /kU; fu;fr xxu izselkxjA vki vk x;s------

c/kS;k ckts
vktq xq#}kjs c/kS;k cktsA
tsB ds eghuk jgs ,de vtksfj;k] fcps fge izns'k ,xks ^rdqyk* uxfj;kA
^yksfgfu* lqoa'k mft;kjs] c/kS;k0AA1
/kfu&/kfu tud ^".kkuUn* cM+Hkkxh] ftudk Hkou vbys ^dsoy* fcjkxhA
ekrq ^yfNeh* ds nqykjs] c/kS;k0AA2
tkxy fcjkx yfjdba;s esa Hkkjh] xbys fcns'k rsft cki&egrkjhA
^ghjk&Lo:i* xq# /kkjs] c/kS;k0AA3
ln~xq# ls ikb xbys flf) 'kfDr lkjh] cfu xbys 'kadj leku NsedkjhA
^ijeKku* /ku ds HkaMkjs] c/kS;k0AA4
lgts ygkb nsys vkre eqdqfr;k] lcds fl[kkb nsys tksx ds tqxqfr;kA
meM+s vkuUn ds Qokjs] c/kS;k0AA5
/kwe epy nqfu;k esa pkjks vksj Hkkjh] ln~xq# ds t;&t; mpkjsa uj&ukjhA
geds feyysa ^ije* I;kjs] c/kS;k0AA6
/kfu&/kfu lqfnu vkt /kfu Hkkjr Hkqba;k] uj cfu tue ys ys l`"Vh ds lSa;kA
HkDr lar lqtuu lgkjs] c/kS;k0AA7
dgoka ls mrjy bZ vtxqr eqjfr;k] lksuk tl pedsyk ftudj lqjfr;kA
iqyfdr u;u uhj <kjs] c/kS;k0AA8
^rdqyk* esa izxVy iykby bZ nsfg;k] lrxq# ds lsok esa Hkbys fonsfg;kA
^ijeiqjh* ikou ixq /kkjs] c/kS;k0AA9
ljx mrfj vbys vlje vaxuok] HkDr&lar xkosays lksgj lxquokA
nq%[k&Dys'k Hkxys fdukjs] c/kS;k0AA10
pgq vksj cktsyk eaxy c/kkbZ] ^ek;k* cfgfu nsfy xq# ds nqgkbZA
^eqfu* HkS;k t;&t; mpkjsa] c/kS;k0AA11
ije izse vefjr ds gks[ksyk ckfjl] ru&eu&f[kyy feyy [kqfl;k fu[kkfylA
Hkbys fugky Hkxr lkjs] c/kS;k0AA12
geuha ds Hkkx tkxy vtq, ds fnuok] ujru esa gfj vbys Hkxru djuokA
tUe lqQy Hkbys gekjs] c/kS;k0AA13
~ 21 ~

jmjh e/kqjh glfu;k


jmjh e/kqjh glfu;k xq#oj ;kn vkosykA
izse ds elhgk jgyha d#.kkfu/kkuk] tx esa yqVkbZ xbyha befjr [ktkukA
jmjh iszfey cpfu;k xq#oj ;kn vkosykA
uj&ukjh cky&cw<+ Hkbys fnokuk] lqUnj lqjr nsf[k eksgy tekukA
lkuy Nksg esa cpfu;k jmjh ;kn vkosykA
MVoks r ehB ykxs mgks rkjugkjok] fg;k esa vek;s ukgha jmjks nqykjokA
Hkorkjuh pjfu;k jmjh ;kn vkosykA
ek;k eksg esfV nsyha vkre fcpkjok] lgts fl[kkb nsyha eqdqfr earjokA
lgts tksx ds tqxqfr;k jmjh ;kn vkosykA
d#.kkfu/kku jgha izHkq egkKkuh] eerk&n;k ds jmjh vdFk dgkuhA
ekbZa tblu fifjfr;k jmjh ;kn vkosykA
yViV xksM+ok ls pys ukgha tuyha] vaxqjh idfM+ luekjx pyoyhaA
jmjh idM+y dyb;k xq#oj ;kn vkosykAA
nqfu;k esa dgk dksbZ jmjs cjkcj] ekbZ&cki lkFkh lHks eryc ls ykxyA
jmjh lpdh lusfg;k xq#oj ;kn vkosykA
d`ik ds eqjr jgyha n;k ds leqanj] geuha v/ke uhp fuiVs NqNqUnjA
jmjh lpdh l#fi;k xq#oj ;kn vkosykA
Mj ykxs nqfu;k esa Msxs&Msxs [krjk] dsgw u la/kkrh ckVs pyyha ,dljkA
jmjh fngy ydqfV;k xq#oj ;kn vkosykA
vk[k ls vyksr Hkys gbZa ljcKkuh] ifrru ds rkjs ds ck vufxu dgkuhA
txrkjfu vjfr;k jmjh ;kn vkosykAA
geuha ds rkjs [kkfrj ,dks uk mBoyha] pkjks csn Ngks lkLrj lgts croyhaA
lksga lqjrh p<+fu;k jmjh ;kn vkosykAA
Kkuh ijegal jgyha rcks Hkksyk ckck] ljy lqHkko jgs ukgha vkck&dkckA
ujyhyk ds c[kfu;k jmjh ;kn vkosykAA
^uaxyh* ds ihj jgyha jmjks xq# Lokeh] frUgdk fnokuxh esa eLr eu&ckuhA
^guqer* tblu Hkxfr;k jmjh ;kn vkosykAA
cfr;k djr [kkuha Nydr vf[k;k] jks;sa&jks;sa cly jgs xq# ds fifjfr;kA
Hkxrh&lsok ds djfu;k jmjh ;kn vkosykAA
gkFk tksfM+ ib;k ifM+ vjft djhayk ge] jgs usg pjuha esa tc ys jghr neA
Hkbyh lqQy ftfufx;k gejh ;kn vkosykAA

H
~ 22 ~

t;&t; dgks
lqgkuk ltk njckj lHkh vkt t;&t; dgks
i/kkjs ^ije* ljdkj lHkh vkt t;&t; dgksA1
^rdqyk* esa cktsyk eaxy c/kkbZ] tksrh ljx ds /kjkry is vkbZA
meM+y tufu ds nqykj] lHkh vkt t;&t; dgksAA2
>wesa [kq'kh ls ldy uj&ukjh] fQj ls tue fygys eksgu eqjkjhA
txys /kjfr;k ds Hkkx] lHkh vkt t;&t; dgksAA3
/kfu&/kfu fu;fr vkt /kfu Hkkjr Hkqba;k] uj cfu izxV Hkbys l`"Vh ds lSa;kA
[kqyys eqdqfr ds nqvkj]lHkh vkt t;&t; dgksAA4
ln~xq# ds ^guqeku* ^vkf'kd* ^fnokuk*] eksj izHkq usg&Nksg&lq[k ds [ktkukA
vf[k;k ls cfjlsyk I;kj] lHkh vkt t;&t; dgksAA5
lPps egknso cstksM+ nkuh] dgyks u tk, ik ds dgkuhA
lq/kjy ftfufx;k gekj] lHkh vkt t;&t; dgksAA6
bZgs vjft;k ck xq#oj ls gejks] ns[kha utfj;k ls mugha ds lxjksA
VwVs uk Hkxrh ds rkj] lHkh vkt t;&t; dgksAA7

lqgkuk lty njckj


lqgkuk lty njckj vkt lHkh t;&t; dgsAa
fojktsa ^ije* ljdkj vkt lHkh t;&t; dgsAa A
pgq vksj cktsyk eaxy c/kkbZ] [kqf'k;k ljx ds /kjkry is vkbZA
cfjlsyk befjr ds /kkj vkt lHkh----------AA1AA
nkslj uk rhjFk ck ,dj lekuk] ln~xq# egknso d#.kkfu/kkukA
dfjgsa dqefr;k lq/kkj] lHkh vkt----------AA2AA
lRlax&lsok esa euok yxko] vkiu ftfufx;k ds dapu cukoA
fd'er lofjgsa rksgkj] vkt lHkh----------AA3AA
ru&eku&/kuok ds dfj Mky viZ.k] fny gksbgsa fueZy pefd tSls niZ.kA
tbc uk te ds nqvkj] vkt lHkh----------AA4AA
xq# ds fifjfr;k rq fny esa clko] eksguh eqjfr;k utj esa vVkoA
fefy tbgsa lktu rksgkj] vkt lHkh----------AA5AA
xq#oj ds ethZ is lc fdNq NksM+] euok ls ek;k ds csM+h ds rksM+A
dfjgsa ^ije* f'ko lEgkj] vkt lHkh----------AA6AA
vkBks igfj;k xq# ds xq.k xko] mudk cpfu;k is thou fcrkoA
Hkwys u xq# ds nqykj vkt lHkh----------AA7AA
lc fdNq NwVs Hktu ukfga NwVs] ln~xq#&pj.k ls yxu ukfg VwVsA
NwVs uk xq#&njckj vkt lHkh----------AA8AA
xq#oj ds ?kjok g eFkqjk vk dk'kh] ek;k ufxfu;k ds dfV tkbZ Qklh
gksb tkb eqdqrh rksgkj vkt lHkh----------AA9AA
~ 23 ~

xg xg djsyk
xg xg djsyk vaxuok ts gqyls u;uok uq gksA
Lokeh vtq, ds jgs 'kqHk fnuok ts fygy tueok uq gksAA
lq[kh Hkbys Hkxr lqtuok ts feyy eksguok uq gksA
Lokeh ckck ".kkuUn ds Hkouok ts yfNeh vxuok uq gksAA
nsf[k Hkby lkFkh ds ejuok ts rsft fut tuok uq gksA
Lokeh tkb /kby xq# ds pjuok fclkfj ru&euok uq gksAA
dfj Hkby ri esa yxuok >qjoy cnuok uq gksA
Lokeh cfu xby xq# ds fnouok vkf'kd elruok uq gksAA
ioy vej cjnuok ts Kku ds [ktkuok uq gksA
Lokeh cfu xby guqer~ lekuok ts chj cy/kkeok uq gksAA
?kqfe&?kqfe cVy xsvkuok ts rjy tguok uq gksA
Lokeh xkos djs lHks lqt'k c[kuok dfg ds Hkxouok uq gksAA
dbls c[kkus rksgj xquok gej NksV eqgok uq gksA
Lokeh jks;sa jks;sa djsyk dFkuok ts lojy djeok uq gksAA
vkt bgk tqVy ck tqVuok eukosyk tueoka uq gksA
Lokeh t; t; dgsyk yksxuok ekxsyk cjnuok uq gksAA
pj.kha esa ykxy jgs euok ftfufx ds ijuoka uq gksA
Lokeh m# uk fdNq vjekuok ts rksgjs /ksvkuok uq gksAA
lpgha esa rw r jke&';keok ts f'ko lq[k/kkeok uq gksA
Lokeh tku&izk.k gejks cyeok ts ln~xq# ltuok uq gksAA

~ 24 ~

Jh ije xq#nso ds fuokZ.fnol ij jfpr


iqdkj
vkvks&vkvks xq#oj rqe fNis gks fd/kj izk.kI;kjs A nkl jk&jks ds rq>dks iqdkjsAA
eSaus fny ls rq>s viuk;k] rsjs pj.kksa esa thou yqVk;kA
izhfr rksM+ x;s eqg eksM+ x;s izk.kI;kjsA nkl jk&jks-----------AA
gksos fdl rkSj fny dks lcj gS] feyrh eq>dks u dksbZ [kcj gSA
/kks[kk nsdj x;s dqN u dgdj x;s izk.kI;kjsA nkl jk&jks-----------AA
uk b/kj ds jgs uk m/kj ds] dj x;s vki gedks cs?kj dsA
tSls iaNh ds ij dksbZ nsos dqrj izk.kI;kjsA nkl jk&jks-----------AA
gky fdldks lquk eSa viuk] Lokfe fcu lkjk lalkj liukA
tc ryd gSa ;s ne rq>dks /;kosaxs ge izk.kI;kjsA nkl jk&jks-----------AA

egkiz;k.k
lkou eghuk cnh NfB;s ds fnuok gs eueksgu LokehA NksfM+ xbyha txr tatky gs eueksgu Lokeh AA
lqcg ds lk<+s nl fcdV igfj;k gs eueksgu LokehA vlq, esa cwM+y dqy lekt gs eueksgu LokehAA
f=dqVh esa /kkfj fygyha xq# ds l:fi;k gs eueksgu LokehAxbyha lek/kh esa lek; gs eueksgu LokehAA
yk[k&yk[k Hkxru ds 'kj.kha yxoyha gs eueksgu LokehA ekbZ tblu dbyha nqykj gs eueksgu LokehAA
fNu&fNu ;kn vkos jmjh fifjfr;k gs eueksgu LokehA dgk fefy vksblu nqykj gs eueksgu LokehAA
[kkstr&[kkstr eksjk iS;k fijbys gs eueksgu LokehA vf[k;k xbZy iFkjk; gs eueksgu LokehAA
vaxqjh /kjkb luekjx pyoyha gs eueksgu LokehA vpds esa nsyha >Vdkj gs eueksgu LokehAA
ek;k ds uxfj;k esa pksjou ds Msjk gs eueksgu LokehA ywVys lqefr;k gekj gs eueksgu LokehAA
?kV&?kVoklh gbZa Kkuxq.k [kkuh gs eueksgu LokehA geuha r ewj[k uknku gs eueksgu LokehAA
nqfu;k ds ?kqejh esa euok gsjbys gs eueksgu LokehA vkos ukgha Hktu&/ks;ku gs eueksgu LokehAA
gkFkok lEgjyk ds ykt rfu jk[kha gs eueksgu LokehA rjs ds uk nksljks vklkj gs eueksgu LokehAA
izse ds eqjfr jgyha n;k ds leqanj gs eueksgu LokehA Hkwys uk lqjfr;k rksgkj gs eueksgu LokehAA
dNqvks uk ikl eksjk nwcj gyfr;k gs eueksgu LokehA dofu pht nhgha migkj gs eueksgu LokehAA
Hkko uk Hkxfr gejks efr;k vcks/k gs eueksgu LokehA valqos bZ ckVs migkj gs eueksgu LokehAA
lsok esa yxu djha euok vpy gs eueksgu LokehA nhgha pjf.k;k ds I;kj gs eueksgu LokehAA

H
~ 25 ~

fojg
gSa fuxkgsa ijenso dks [kkstrha] O;xz gksdj O;Fkk dh dfBu ekj lsA
gs ije izk.kI;kjs dgk dks x;s] nh[krk vkt dqN Hkh u lalkj esaAA
tx ls ukrk lHkh rksM+dj vk x;k] vki vius cus tx ijk;k cukA
tc ls Jhin dey dk lgkjk feyk] rc ls lalkj lkjk csxkuk cukAA
eSa fdlh dk ugha vkS u esjk dksbZ] vkidk NksM+dj gs ije izk.k/ku !
vkl fdldh d: eSa flok vkids] dqN u esjk cpk gS ;gk eky&/kuAA
vkidks ns[kdj tks Fks lius iys] vkt uSjk'; esa izk.k cspSu gSA
gks x;k gw fody eSa fcuk BkSj dk] [kkstrh ;s fuxkgsa fnol&jSu gSaAA
ns[k djds esjh ghurk&nhurk] tks d#.k us= >M+rs lnk Lusg&tyA
vkt dSls gq, gSa fuBqj izk.koj] nwj gksdj gq, izk.k fog~oy&fodyAA
vkt mtM+k peu I;kj&vuqjkx dk] Je cgqr dj ftls Fkk jpk vkiusA
ge vukM+h] dyadh vHkkxs jgs] tj lEHkkyk ugha tks fn;k vkiusAA
ftuds thou dh irokj yh vkius] vkS ftUgsa vkius Fkk nqykjk dHkhA
os lHkh vkt gSa cslgkjs cus] Fkk ftUgsa vkidk gh lgkjk dHkhAA
gs ije HkDroRly ^Lo:ik;ru*] I;kj ls fLuX/k utjsa dgk dks x;ha\
vkt cPps lHkh jks jgs vkids] izse&ih;w"k ok.kh dgk dks x;h \
vc ije izk.keksgu n;k dhft;s] vius lalkj dh nqnZ'kk nsf[k;sA
izk.k gkjs lgkjs fcuk vkids] gs firkth] rfud rks ik dhft;sAA

vcgw r izHkqth ds lqf/k;k u vkbyA


cfjl fcry tk, fnu fu;jkby] vcgw r izHkqth ds lqf/k;k u vkbyA
lkou eghuk jgs fcdV ig#vk] NksfM+ xbys Lokeh eksds bgk ,dl#vkA
ftfuxh igkM+ Hkbys vkf[k iFkjkbyAA vcgw r0
ckcwth ds Nksg NwVy ekbZ ds nqykjok] cufya Qdhj xbyha xq# ds nqvjokA
nqfu;ka ds lq[k mudk lsok esa HkqykbyAA vcgw r0
izHkqth gekj jgha Nksg ds leqanj] nfj;k n;k ds nkuh fny ds /kqja/kjA
rcks dkgs yfjdu ls eu fuBqjkbyAA vcgw r0
^ijeiqjh* cuy jgs eFkqjk vk dk'kh] tgok ije f'ko lksgsa lq[kjk'khA
fnuok vcys u eu ls HkqykbyAA vcgw r0
ije Hkxfr;k ds cfjls cnfj;k jgys fugky lHks vkBks igfj;kA
vblu mtkM+ fnu dkgs vkt vkbyAA vcgw r0
nqfu;k ds esyok uk rfudks lksgk,] izHkqth ds ns[ks [kkfrj ft;k NNuk,A
lq[kok ds fnu dkgs nq[k esa lekbyAA vcgw r0
dsgq uk la?kkrh bgk dklksa cfr;kbZa] izHkq ds cpu ge dsdjk lqukbZaA
lHks r viufga esa ckM+s v>qjkbyAA vcgw r0
ykxsyk fd ,gh [kkuh chfrgasa ftfufx;k] izHkqth ds ns[ksyk rjfl tbgsa vf[k;kA
lksprs&lkspr vc nsg fi;jkbyAA vcgw r0
jfr;k Msjkou ykxs cks> ykxs fnuok] fefygsa uk tkus dc ^ije* eksguokA
ckdh dqNks gejk uk rfudks lksgkbyAA vcgw r0
Nus&Nu ;kn vkos izHkq ds cpfu;k] doy ds Qwy tblu dksey pjfu;kA
lqjrh ds rkj ckVs vksfg ls cUgkbyAA vcgw r0
Hkwys ukgha ,dks Nu Lokeh ds lqjfr;k] dcks r xjhcou ds izHkq yhgsa lqf/k;kA
,fg ,d vkljk ck fg;k esa lekbyAA vcgw r0
~ 26 ~

cgqr fnu chrs


cgqr fnu chrs xq#oj dks ns[ksA xq#oj dks ns[ks cgqr fnu chrsAA
ftfuxh ds fnu xrs&xrs fu;jk,] nsg Hkby nwcj fuxkg iFkjk,A
Noys vUgfj;k drgq ufga nh[ksAA xq#oj0
cfg;k idfM+ds fclkj nsys ltuk] pgdr cfx;k mtkfM+ nsys fc/kukA
lqanj eafnfj;k bZ lwu Hkby gh dsAA xq#oj0
nqfu;k ds esyk uk rfudks lksgk,] fnu pSu jfr;ks esa fuafn;k u vk,A
izHkq fcuk nqfu;k esa dk djfc th dsAA xq#oj0
ixs&ixs foifr iM+s ft;jk Msjk,] vkxk&ihNk lksfp&lksfp fny ?kcjk,A
fefygsa ltu rcs rks"k gksb th ds AA xq#oj0
izHkq ds eqjfr;k uk eu ls Hkqyk,] fcuk izHkq&n'kZu ds nq[kok u tk,A
xq#oj n;ky ckr dfg nsyha BhdsAA xq#oj0
,ds Hkjkslk ck fnyok esa Hkkjh] izHkq th gekj gbZa nhu&fgrdkjhA
dcks r xjhcou ds lqf/k yhgsa uhdsAA xq#oj0

Jh ije xq#nso dks vfiZr Hkko&iq"i


rsjk ft dqy tgk esa ljs&vke gks jgk gSA rsjh ik ls lrxq# lc dke gks jgk gSAA
fcxM+s gq, eqdj curs rsjh n;k ls] lc tx&tatky dVrs Bkdqj rsjh nqvk lsA
rsjk uke ysds thou rdke gks jgk gSAA
jksrk fQjk Fkk nj&nj fQj Hkh u pSu ik;k] tc ls yxk 'kj.k esa eu&izk.k eqLdqjk;kA
iM+dj vHkko esa Hkh vkjke gks jgk gSAA
ftlus Hkh lj >qdk;k rsjs pj.kdey esa] uj [kq'kulhc oSlk dksbZ ugha gS tx esaA
dk;y lq[kksa ds mlds lqj/kke gks jgk gSAA
^v}Sr* cks/kxkeh ^gfjgj*&^Lo:i* Lokeh] ^ijes'k* vkIrdkeh] gs ^ijegal* ukehA
gj fny&tqck esa nkrk rsjk uke gks jgk gSAA
Qhdh gS dqy [kqnkbZ rsjs fcuk gs lkbZa] rsjh ikyqrk dh dSls djsa cM+kbZA
xq#}kj ^uaxyh* dk f'ko/kke gks jgk gSAA
>qdrs rqEgkjs nj is Hkw/kj /kuh /kqja/kj] gksrh ;gk is ckfj'k c['kh'k dh fujarjA
t; ^uaxyh izHkw* dk vfojke gks jgk gSAA
lsok djksxs xq# dh ru /ku&opu vks eu ls] nj ls tqM+s jgksxs rkftUnxh vxjpsA
;e ikl uk fQjsxk&bygke gks jgk gSAA

H
~ 27 ~

'kj.k ekxrk gw
u dapu lh dk;k u /ku ekxrk gw] iM+k gw pj.k esa 'kj.k ekxrk gw AA
lquks esjs ekfyd rw Lokeh gks tx ds] rsjs ikl vk;k gw tx lkjk rt ds A
euksjFk ;gh gS esjs fny dk xq#oj] eSa vtqZu gw ,d lkjFkh ekxrk gw AA
;s uS;k gekjh Hkoj esa Qlh gS] rsjs fcu [ksoS;k izHkw vc ugha gS A
rsjh tqLrtw esa rq>s ikds eSa vc] Qdr rsjk fpUru&Hktu ekxrk gw AA
rw eq> tSls ikih dks fxjrs cpk;s] Mqch eksfj uS;k fdukjs yxk;sA
n;kflU/kq eq>ij n;k dh utj gks] eSa gjne rq>s izk.k/ku ekxrk gw AA
j[kks ikl vius u eq>dks rq NksM+ks] tks dh gS ik mlls vc eqg u eksM+ks A
djksM+ksa tue ckn eq>is ik dh] eSa ,slh ik dh yxu ekxrk gw AA

HkDrksa dks lEcks/ku


dHkh uk HkqykukA
tkrs gSa ge rqels vc nwj ysfdu] dguk gekjk dHkh uk HkqykukA
rqEgsa vktrd geus tks dqN lquk;k] ogh iwT; xq#oj us gedks crk;kA
mls eku thou dks ve`r cukukAAdguk0
mtkxj jgs xq# dk njckj I;kjk] ygs eqfDr dk iaFk lalkj lkjkA
lRlax&iwtk esa eu dks yxkukAAdguk0
ehBs opu lR; gjne dgks rqe] lnk nwljksa dh HkykbZ djks rqeA
dHkh rqe fdlh ds u fny dks nq[kkukAAdguk0
ln~Kku dh T;ksfr ?kj&?kj tykvks] lnk izse ls xq# dk xq.kxku xkvksA
ekuks ugha dksbZ eu dk cgkukAAdguk0
lcds fy, fuR; xq# dh ik gks] lq[kh 'kkUr gksa lkjs ,slh nqvk gksA
vk'kh"k xq#oj dk gjoDr ikukAA dguk gekjk dHkh uk HkqykukAA

^ije Kksu vkuUn*


ijekjk/; ije xq# ^ije Kku vkuUn*A ije ike; ije xfr ije lfPpnkuUnAA
ije y{; ijekFkZe; ije iq#"k fu"dkeA ije cz izHkq ije fgr ije jke ?ku';keAA
ije lq[kn xq# indey] ije izrki egkuA ije iquhr opu lq/kk] ihrs HkDr lqtkuAA
eks{k iznkrk ije izHkq] ije izse vorkjA ukSdk ln~xq# intyt] lsod mrjs ikjAA
ldy l`f"VdkkZ xq# txikyd drkZjA egkdky f=iqjkfj xq# tx vlkj izHkq lkjAA
lR; lukru /keZxq# v{k; Kkufu/kkuA n;k {kek larks"k ds ln~xq# izdfVr [kkuAA
xq.kkrhr loZK xq# ije firk HkxokuA fuR; fujatu v?knyu] Kku&[kku&foKkuAA
?kV&?kVoklh izsee; nhucU/kq vf[kys'kA 'kj.kkxr j{kd ^ije* d#.kkflU/kq egs'kAA
larf'kjksef.k ije xq#] len'khZ egkjktA vfr nqxZe Hkofla/kq esa] ln~xq# uke tgktAA
eSa lsod Lokeh ^ije*] eSa ikih os ukFkA d#.kkdj d#.kk djsa] xgsa gekjs gkFkAA

H
~ 28 ~

fou; lquks eksjh


xq# egkjkt fou; lquks eksjhA fcxfM+ cuk nks 'kj.k izHkq rksjhAA
ekr&firk xq# cU/kq rqEgha gks] Lokfe l[kk lq[kfla/kq rqEgha gksA
Hko fcp ckg idfM+ fy;ks eksjhAA
izHkq rqus v/ke vusdksa rkjs] ftlus iqdkjs izHkq mldks mckjsA
vc eksfj csj u dfj;ks nsjhAA
voxq.k izHkq eksfj fpr uk /kfj;ks] pj.k&'kj.k ls nwj u dfj;ksA
eu eksj djr cgqr cjtksjhAA
ti ri lk/ku Hktu u dksbZ] fcu fdjik nq[k nwj u gksbZA
pkgs tru djs yk[k&djksM+hAA
tue tue ls HkVdr vb;ks] vc xq# 'kj.k rqEgkjh ib;ksA
vjt d: nqugw dj tksjhA

rw esjks thou&vk/kkj!
vk/kkj esjs lr~xq#] rw esjks thou&vk/kkj!
rw gh gks uS;k rw gh [ksoS;k] rw gh gks xq#&firq&ekrq lgS;kA
rw gh lcy vk/kkj] vk/kkj esjs lrxq#0AA
tx ds m)kjfgr ujnsg /kkjk] yk[kksa ifrr nhu&nqf[k;ksa dks rkjkA
djds ik cs'kqekj] 'kqekj esjs lrxq#0AA
d#.kk&n;k ds vrqy ojnkuh] v'kj.k'kj.k ukFk f'ko ln~KkuhA
djrs gks Hko ls mckj] mckj esjs lrxq#0AA
Jh ^v}Sr* ^Lo:i* eqdqUnk] ^ghjk* ^ijeKku* vkuUndUnkA
lr~fpr~ lnkf'ko lkdkj] lkdkj esjs lrxq#0AA
Hkj nks foey cqf) vkuUnnkrk] feV tk; vKku HkotU; ck/kkA
ns nks pj.kjfr vikj] vikj esjs lrxq#0AA
ti&ri&lk/ku u lsok dekbZ] ujru veksyd vdkjFk esa tkbZA
rjus dk ukgha vklkj] vklkj esjs lrxq#0AA
nklunkl ds rw gh lgkjk] rsjs fcuk ufga dksbZ gekjkA
ix&ix ij djuk lEgkj] lEgkj esjs lrxq#0AA

~ 29 ~

esjs ln~xq# ckck !


djuk HkDrksa dk csM+k ikj] esjs ln~xq# ckck!
ok.kh rqEgkjh ckck Hko ls m)kj djrhA lRiFk fn[kykdj lcdks eu esa oSjkX; HkjrhAA
djrh gS ikiksa dk lagkj] esjs ln~xq# ckck!!
Mwch Fkh thou uS;k ikj yxk;h rwusA ikou ijekjFk dh jkg fn[kk;h rwusAA
nsdj fut pj.kksa esa iukg] esjs ln~xq# ckck!!
d#.kk n;k dk fn;k vn~Hkqr [ktkuk rwusA gj yhuh ek;k eksg tx dk Qlkuk rwusAA
cM+ Hkkjh dhUgk midkj] esjs ln~xq# ckck!!
fdl eqg ls xk nkrk efgek fujkyh rsjhA _f"k&eqfu gkj x;s ikj u ik;s rsjhAA
eSa rks gw lcfcf/k ykpkj] esjs ln~xq# ckck!!
pj.kksa dk I;kj nsuk eu esa vuqjkx nsukA fgjn; esa /;ku fueZy fu'py oSjkx nsukAA
gjne cjlkuk d#.kk/kkj] esjs ln~xq# ckck!!
djuk HkDrksa dk csM+k ikj] esjs ln~xq# ckck!!

esjs nkrk ije midkjh


esjs nkrk ije midkjh] midkfj nhu fgrdjhA
xq# ujru esa ukjk;.k] izxVs Hkoun rkjk;.k A d#.kke; f'ko f=iqjkjhAA esjs0
Hkotky lqjfr mj>kbZ] pgq vksj v/ksjh NkbZ A fn;ks czT;ksfr mft;kjhAA esjs0
en dke ks/k fjiq Hkkjh] ;s vlqj cM+s cydkjh Axq# Kku [kM~x ls ekjhAA esjs0
xq# czk fo".kq eqjkjh] Jhpj.k&iz.kr lq[kdkjh A fru ij tk cfygkjhAA esjs0

gs xq# leFkZ
gs xq# leFkZ ljdkj esjs] cy Hkj nks bl nqcZy eu esaA
NwVs u dgha nkeu rsjk] iM+dj nqfu;k ds Unu esaAA1
ix&ix ij ck/kk nsrk ru] gS NwV jgk lkgl izfriyA
ek;k dh tksj Hk;kud gS] blls cpuk gS ugha ljyAA2
gs ukFk Hkjkslk vkSj ugha] lc vkl lgkjs NwV x;sA
rq> fcuk ugha gS BkSj dgha] viuksa ls ukrs VwV x;sAA3
gS pkg ugha lalkj feys] /ku&eku feys u feys LokehA
lsok&lRlax feys rsjk] ,slk oj nks vUr;kZehAA4
vjeku ;gh cl 'ks"k jgk] rw flj ij gks gkftj&ukftjA
cl I;kj rqEgkjk feys lnk] th eSa bd~ rsjs [kkfrjAA5
lq[k esa nq[k esa ;'k&vi;'k es]a lcesa lecqf) jgs Hkxou~A
lk{kh 'kqHk&v'kqHk lHkh dk cu] yhyk rsjh fuj[kw Hkxou~AA6
pkgs ftl Hkkfr upkuk rw] eSa [kq'kh&[kq'kh ukpw oSlkA
rw lw=/kkj dkkZ&/kkkZ] fQj lq[k&nq[k gks eq>dks dSlkAA7
cu fu%Lo fuekuk fu"dkeh] nqfu;k ds dqy O;ogkj d:A
izHkq:i yxs ;g tx lkjk] j[k Hkko ;gh vkpkj d:AA8
thou Hkj rsjk cuk jgw] ;g vk'khokZn eq>s nsukA
ejus ds ckn eq>s Bkdqj] rw vius ikl cqyk ysukAA9
d#.kke; uke ukFk rsjk] bruh rks n;k eq>s djukA
lRiFk&lRlax ugha NwVs] pkgs xj eq>s iM+s ejukAA10
~ 30 ~

j{kk cU/ku ioZ ij jfpr


j{kk djks
j{kk djks xq#nso vkt eksfj j{kk djksA
dke ks/k en yksHk yqVsjs] eku eksg eRlj fjiq ?ksjsA
gw buls ykpkj vkt ekssfj j{kk djksAA
iko iM+h ek;k dh csM+h] vk'k ,d ln~xq#oj rsjhA
lqu yks nhu iqdkj vkt ekssfj j{kk djksAA
eSa efreUn vcw> vukM+h] nhu ghu nqcZy lalkjhA
rw n;ky vorkj vkt eksfj j{kk djksAA A
;gh lk/k thou dh esjh] yxs tUe lsok esa rsjhA
NwVs uk njckj vkt ekssfj j{kk djksAA
Jh ^v}Sr* ^Lo:i* f'koky;] ^ghjk* ^ije* iw.kZ izfriky;A
gs xq#oj xq.k/kke vkt eksfj j{kk djksAA
lar&HkDr dj tksj [kM+s gS]a t; xq#nso iqdkj jgs gSaA
gs leFkZ ljdkj vkt eksfj j{kk djksAA
rw ujgfj ukjk;.k :ik] vfoxr vy[k vHksn vuwikA
ln~xq# f'ko lkdkj vkt ekssfj j{kk djksAA

lPps ljdkj
eq>dks gS vk'k nkrk rsjs njckj ls] gksxk fuLrkj esjk rsjs gh I;kj lsA
Bkdqj rw gS eu eafnj dk lcdk ikyugkjk] eSa gw nhu fHk[kkjh rsjs nj dk ,d lgkjkA
iwtk djus dks vk;k fny ds migkj lsAAeq>dks0
esjk fny lw[kk miou gS rw gS bldk ekyh] rsjh ,d utj ls gksxh cfx;k esa gfj;kyhA
gjne fyiVk;s j[kuk dksey pj.kkj lsAAeq>dks0
dfBu dqjksx yxk tUeksa ls eSa gw nqf[k;k Hkkjh] rw gS oS| ldy jksxksa dk tkur nqfu;k lkjhA
thou dpukj gksxk rsjs mipkj lsAAeq>dks0
ru eu fucZy csx Hk;kog Hkoty gS vfr nqLrj] bl xjhc dks ikj yxkuk ln~xq# ckg idM+djA
fourh Bqdjk er nsuk fu"Bqj QVdkj lsAAeq>dks0
dqfVy dBksj diV dq'k dkVs dM+d dpksVsa eu esa] dke ks/k v# yksHk ?kusjs lfUuikr Hks ru esaA
pksyk [kq'kgky gksxk rsjs midkj lsAAeq>dks0
rw gS ldy lq[kksa dk nkrk ln~xq# lejFk'kkyh] usg&Nksg ljlkrh vk[ksa d#.kk&ik fujkyhA
ru&eu fog~oy gS Lokeh rsjh t;dkj lsAAeq>dks0
HkfDr foey efr oj nks xq#oj lRlaxfr 'kqfprkbZ] lsok&lqfeju 'khy lqturk fFkjfpr eu eqfnrkbZA
lkS&lkS fourh gS esjh lPps ljdkj lsAAeq>dks0

H
~ 31 ~

vk/kkj Hkh rw gh gS
'kj.kkxr thoksa dk vk/kkj Hkh rw gh gS] ln~xq# lRdeksZa dk vkxkj Hkh rw gh gSA
rw ekrq&firk esjk lq[kfla/kq lgkjk gS] bl thou uS;k dk irokj Hkh rw gh gSA
d#.kk&o#.kky; rw rw nhucU/kq nkrk] lRizse&lqturk dk vorkj Hkh rw gh gSA
nqLrj Hkolkxj ls rw rkjugkjk gS] ln~Kku&'kkafr&lq[k dk HkaMkj Hkh rw gh gSA
esjs euefUnj esa gjne rsjk :i cls] xq#oj Hkojksxksa dk mipkj Hkh rw gh gSA
rsjs 'kqHk opuksa ls eu ds larki dVs] fny esa 'kqHk Hkkoksa dk lapkj Hkh rw gh gSA
gs ije&Kku&lkxj lr~&fpr~&vkuUnfu/ks ! f'ko lR; lkSE; lqUnj lkdkj Hkh rw gh gSA
tx esa u dgha dksbZ rq>&lk izfrikyd gS] rw losZ'oj esjk lalkj Hkh rw gh gSA
rsjs midkjksa dk gS dksbZ var ugha] rw thou/ku lPpk ljdkj Hkh rw gh gSA
gs ^uaxyh'kuUnu* gs ^ijeiqjhoklh*] rw Hkkofl) guqeu~ Jqfrlkj Hkh rw gh gSA

ije midkj dj nsuk


fou; ,slh gs ln~xq#oj bls Lohdkj dj ysuk] NqM+k eq>dks xqukgksa ls ije midkj dj nsukA
tiw eSa jkr&fnu ekyk rqEgkjs fnO; ea=ksa dh] NqM+kdj eksg&ca/ku ls esjk m)kj dj nsukAA
jgs uk okluk tx dh rfud Hkh 'ks"k gs Lokeh] yxs ;g tUe lsok esa ;gh ljdkj oj nsukAA
feys laxr lnk eq>dks rqEgkjs lar&HkDrksa dh] pyk lRiFk&lqekjx ij eq>s Hkoikj dj nsukAA
d: eSa csxjt lsok rsjs njckj dh Hkxou~ ejs eu ds fodkjksa dk ldy lagkj dj nsukAA
dgha HkVdw u nqfu;k ds Nykos esa esjs ekfyd] tfVy Hkojksx dk gs oS|oj mipkj dj nsukAA
y[kw loZ= eSa izHkqe; cus ,slk lqeu&ekul] esjs ohjku eu esa izsejl&lapkj dj nsukAA
jgs lk;k rsjs pj.kksa dh bl ukpht ij gjne] n; dks HkfDr&Hkkoksa dk izHkks HkaMkj dj nsukA

~ 32 ~

ikj yxk nks


Hkolkxj ikj djS;k izHkq ikj yxk nks uS;kA
gw nhu ghu eSa Lokeh] rqe ifrrm/kkju ukehA
lrxq# Hkoikj djS;kAA izHkq0
eu ek;k esa Hkjek,] izHkq rqels nwj gVk,A
Hkock/kk fodV gjS;kAA izHkq0
vc ukFk u dNq cy esjks] ,d~ vkl Hkjkslk rsjksA
gs rkr Hkzkr firq eS;kAA izHkq0
gS fo"k; osx vfr Hkkjh] cgs tho ldy cygkjhA
xq#nso ik cjlS;kAA izHkq0
txtky lqjfr mj>kbZ] cus dSls Hktu dekbZA
gs Kku&/;ku fl[kyS;kAA izHkq0
eu eF;ks enu endkjh] fo"kna'k yxk;ks HkkjhA
gs dkfy; ukx uFkS;kAA izHkq0
xq# ^ijeKku* xqulkxj] d#.kke; izse izHkkdjA
gs uVoj ".k dUgS;kAA izHkq0
yw iy&iy uke rqEgkjk] fg; cls dey&in I;kjkA
vc lquks fou; xq#jS;kAA izHkq0
eSa lk/ku Hktu foghuk] ujtUe vdkjFk dhUgkA
gs thou lQy djS;kAA izHkq0
eu ekuljksoj oklh] gs ijegal vfouk'khAA
gs ladVgju xkSlSa;kAA izHkq0
gs ^iw.kkZuUn* eqdqUnk] eu&ekul ijekuUnkA
vc ukFk idM+ yks cfg;kAA izHkq0

rsjk lgkjk lnk pkfg,A


rtZ & vkljk bl tgk dk feys uk feys] eq>dks rsjk lgkjk lnk pkfg,A
usg rq>ls yxh izhfr eu esa txh] dke en eksg ek;k dh lsuk HkxhA
dksbZ gkyr is esjh tys rks tys] ykS yxu dh rqEgha ls yxh pkfg,AA
tx ds lkFkh&lekth lHkh csoQk] eq>dks ijok ugha dksbZ [kq'k ;k [kQkA
esjs ekfyd rw eq>is jgs [kq'k lnk] eq>dks [kqf'k;k rqEgkjh lnk pkfg,AA
tUeHkj eSa jgw rsjs pj.kksa rys] rw u NwVs txr~ pkgs NwVs HkysA
fny esa rsjk rlOoqj jgs jkr&fnu] eq>dks vkSjksa dh uk dqN [kcj pkfg,AA
,s esjs nsork! ,s esjs ln~xq:! rw jgs loZnk gh esjs :&c&:A
rsjs jgeks&dje dh nqgkbZ eq>s] eq>dks rsjh [kqnkbZ lnk pkfg,AA
eu dh r`".kk fo'kky izk.k vfr'k; csgky] gw Qlk csrjg blls tYnh fudkyA
esjh uS;k Hkoj esa Mqch tk jgh] lPps ukfod fdukjk eq>s pkfg,AA
rw gS d#.kkdj.k tx ls rkj.krj.k] eksg&ek;ktfur d"V&foinkgj.kA
esjs lPps elhgk lquks vkjtw] nnsZ&fny dh rqEgha ls nok pkfg,AA
yM+[kM+krs dne esjs ?kqVrs gSa ne] rw lEHkkyks u rks dSls lEHkysaxs geA
esjs vkdk ;gh gS vdhnk esjk] Jhpj.k dk lgkjk lnk pkfg,AA
uk gh lqUnj cnu uk feys [kwc /ku] pkfg, uk izfr"Bk u Hkw"k.k HkouA
gs n;ke; n;kn`f"V rsjh jgs] eq>dks rsjh n;k dh utj pkfg,AA
~ 33 ~

nks Qwy ys yks


nks Qwy ys yks fnyoj mtM+s gq, peu dsA detksj iko ds ge jkgh rsjs oru dsAA
ix&ix is eqf'dysa gSa pkgs vFkkg eu dh] ge <w<+rs gSa dadM+ nkrk gks rqe jru dsAA
gS jkLrk v/ksjk ihNs vusd nq'eu] gS o'k u buds vkxs esjs fdlh tru dsAA
xyrku jkr&fnu gSa fo"k;ksa ds xans ty esa] iwjs u dj lds gSa okns euq"; ru dsAA
djds n;k ifrr ij fQj Hkh gS gkFk Fkkek] gedks mckj ysaxs fu'p; ;gh gS eu dsAA
ikrs iukg lkjs pj.kksa esa rsjs xq#oj] ,glkueUn gSa lc rsjs ik;ru dsAA
dqN Hkh u ikl esa gS iwtk esa D;k p<+k,] Lohdkj dj yks izHkqoj nks cwn bu u;u dsA

djuk m)kj esjk


xq#oj n;ky esjs djuk [k;ky esjkA
Hkkjh Hkolkxj fcPps Mwcs&mrjk, csM+kAA
lkFkh la?kkrh esjk dksbZ uk flj ij esjs] pyuk nq'okj ex esa ix&ix ij nq'eu ?ksjsA
pj.kksa dh vksV nsdj djuk m)kj esjkAA
Mwch Fkh thou uS;k ikj yxk;h rwus] ikou&ijekjFk dh jkg pykbZ rwusA
rksM+h ek;k dh csM+h djds midkj esjkAA
Hkxrh cSjkx eu esa ti&ri late uk dksbZ] ru eu esa jksx Hkkjh dSls fuLrkj gksbZA
djds n;k gs Lokeh djuk mipkj esjkAA
fo"k;ksa dk osx Hkkjh ix&ix ij fQlyu tkjh] >wBs nqfu;k ds ukrs dsoy gS vk'k rqEgkjhA
rsjs lgkjs nkrk thou xqytkj esjkAA
lsok lqfeju esa rsjs tk esa thou okjh] rw gh gks jke esjs rw gh gks ".k eqjkjhA
rw gh txrkj.k Lokeh d#.kk&djrkj esjkAA
rw esjs thounkrk lr~ fpr~ lq[k&'kkafr fo/kkrk] lPps ljdkj esjs rw gh gks xq# firq ekrkA
rsjs lgkjs nkrk thou fuLlkj esjkAA
Hkj nks fgjn; esa vius pj.kksa dk I;kj Lokeh] nqfu;k esa th cudj rsjk lsod fu"dkehA
izk.kksa ds I;kjs rw gh thou vk/kkj esjkAA

uke cM+h ygjh


esjks xq# us crk;ks uke cM+h ygjhA
vklu ekj fugkjks fny esa Nfo fnyoj dh U;kjh] vkor&tkr djks 'oklksa dh iy&iy esa j[kokjhA
p<+s lksga dh [kqekjh uke cM+h ygjhAA
vk[ksa ewn lqjfr dks ij eLrd chp tekvks] eu dks [kkyh djks vkSj lksga&lksga /kqu xkvksA
NwVs ek;k dh fcekjh uke cM+h ygjhAA
f=dqfV e/; esa T;ksfr vuks[kh tSls lwjt&pUnk] fleV o`fk tc terh mlesa dVrk te dk QUnkA
vkokxeu fuokjh uke cM+h ygjhAA
/kqj eaMy ls 'kCn vukgn izxVs ?kV ds vanj] egkfnO; /kqfu lquks yxkdj lqUu lekf/k fujUrjA
iw.kkZuUn lq[kdkjh uke cM+h ygjhAA
lsok&lqfeju lk/ku&la;e lRlaxr dj HkkbZ] fo"k;&vk'k nqcZyrk NksM+ks Hktks uke lq[knkbZA
=;rki Hk;gkjh uke cM+h ygjhAA
xq# dh ik fcuk gs HkkbZ dVs u te dh Qklh] ln~x# ^ije* n;k ds nkuh f'ko'kadj vfouk'khAA
fru ij tk cfygkjh uke cM+h ygjhAA esjks xq# us crk;ks uke cM+h ygjhAA
~ 34 ~

[kqn ljdkj vk;s gS!a


vgk lkSHkkX; ge lcdk fd [qkn ljdkj vk;s gSa!
egkikou gS ;g Hkwry fd [kqn Hkxoku vk;s gSaAA
rsjs pj.kksa esa gelc yo yxk;sa fny dh gs Lokeh]
n'kk ge lc xjhcu dh ns[ku fgr vki vk;s gSaAA
u fo|k gS u cqf) gS ugha dqN ;ksx vkjk/ku]
deh tks dqN Hkh gS geesa iwjh djus dks vk;s gSaAA
=flr gks iki&rkiksa ls O;fFkr ge gks jgs dc ls]
gekjs gsrq ve`r dk cgk jl/kkj yk;s gSaA
egk cyoku fo"k;ksa us gesa ck/kk gS deksZa esa]
izcy lalkj&ca/ku ls NqM+kus ukFk vk;s gSaAA

rqe fcu dkSu gekjk


ln~xq#nso n;k ds lkxj rqe fcu dkSu gekjkA
nku n;k dk ns nks Bkdqj eSa gw nkl rqEgkjkAA
rqe rks gks loZK lnkf'ko eSa gw lcls gkjkA
vk'k d: eSa fdldh Lokeh foink dk gw ekjkAA
lkxj chp iM+h gS uS;k fn[krk ugha fdukjkA
ukFk cpk yks Hkookfjf/k esa rqe gks [ksougkjkAA
tue&tue ds ikiksa ls eu nqcZy gqvk gekjkA
txrkju izHkq tueuHkkou ikou uke rqEgkjkAA
nsrs ije ih;w"k lHkh dks Hkjrs foey fopkjkA
pj.k&'kj.k ns nks gs Lokeh fouokSa ckjEckjkAA

ueu xq# I;kjs dks


d: 'kr&ckj ueu xq# I;kjs dksA n; clk izHkq ije fi;kjs dksAA
lqUnj :i flagklu lksgs] lar lqtu dfj nj'k foeksgsA
u[k f'k[k Nfo/kj tx mft;kjs dksAA d: 'kr ckj0
ije e`nqy eueksgu Lokeh] ikflU/kq mj vUr;kZehA
/k: flj foey pj.k txrkjs dksAA d: 'kr ckj0
glfu e/kqj fuj[kr eu eksjk] ukpfr ftfe yf[k pan pdksjkA
cfy cfy tk iz.krizfrikys dksAA d: 'kr ckj0
Kku fojkx vHk; ojnk;h] cgr tyf/k tx gksr lgkbZA
ln~xq# ekrq&firk] ifr I;kjs dksAA d: 'kr ckj0
^iw.kkZuUn* pj.k cfygkjh] n; clsa gfj n;fcgkjhA
okfj okfj tk ldy lq[kdkjs dksAA d: 'kr&ckj ueu xq# I;kjs dksA

H
~ 35 ~

nq[k ls mckjha thA


dfja ge jmjks fugksjk ijexq#] nq[k ls mckjha thA
yksHk eksg ek;k esa efr;k gsjbys] dke ks/k r`".kk esa eu cmjbysA
xjts ?keaM fuxksM+k ijexq#] nq[k ls mckjha thAA
ti&ri lk/ku u late ds cy ck] cqf/k;k ejkby v/ksjk Mxj ckA
dc gksbgsa lq[ke; lcsjk ijexq#] nq[k ls mckjha thAA
Mwcsys ub;k Hkje ds Hkoj esa] dsgw uk lkFkh&la?kkrh 'kgj esaA
jmjh n;k ls mcsjk ijexq#] nq[k ls mckjha thAA
vu&/ku nsfg;s esa ikxy ck yksxok] dsgw uk ekusyk xq# ds luslokA
tgj ds fuxys dVksjk ijexq#] nq[k ls mckjha thAA
dk lksa dgha ukFk fnyok ds cfr;k] jmjs esa ykxy ck usfg;k fifjfr;kA
pkgha pj.k&u[k ds tksM+k ijexq#] nq[k ls mckjha thAA
HkVdy jfg;k esa vaxqjh /kjoyha] v'kj.k'kj.k ukFk eksgs viuoyhaA
vc dkgs NksM+yha vdsyk ijexq#] nq[k ls mckjha thAA
viuh pjf.k;k ds usfg;k txkbZa] lksga lqjfr;k esa euok yxkbZaA
fg; esa djha vc clsjk ijexq#] nq[k ls mckjha thAA
d#.kkfu/kku egkxq#Kkuh] nfj;k n;k ds vHk; ojnkuhA
esVha txr ds c[ksM+k ijexq#] nq[k ls mckjha thA

rq>dks yk[kksa ijuke


ln~xq# nhun;kyk rq>dks yk[kksa ijukeA
lc nsou esa vkyk rq>dks yk[kksa ijukeAA
d#.kke; izHkq Kku xq.kkdj] izsefu/kku ljy lq[klkxjA
dhUgs eksgs fugkykAA rq>dks0
Lokl&Lokl esa tki tik;k] lgtfg vkReLo:i y[kk;kA
nhUgas T;ksfr fujkykAA rq>dks0
lR;klR; fopkj txkdj] lksga dksga ro crkdjA
dkV~;ks tx tatkykAA rq>dks0
xq# ^v}Sr*&^Lo:i* vuke;] ^ghjk* ^ije* iquhr izHkke;A
ekul eatq ejkykAA rq>dks0
{kkSe oL= ru cnu foey efr] fnO; nsg/kj glfu e/kqj vfrA
lq[ke; lar ikykAA rq>dks0
tx dY;k.k gsrq ru/kkjs] vk'kqrks"k f'ko ije fi;kjsA
lqfofnr foK fo'kkykAA rq>dks0

H
~ 36 ~

fou; lquks
fou; lquks xq#nso gekjh nks lsok ln~Kku] gekjh fou; lquksA
'khy lqefr lRlaxfr ns nks] Jh pj.kksa dk I;kj izHkks!
clks gekjs fg; eafnj esa] djks lR; lapkj izHkks!!
rsjs }kjs [kM+k fHk[kkjh ln~xq# n;kfu/kku] gekjh fou; lquksA
flok rqEgkjh pj.k&'kj.k ds] vkSj dgha Hkh BkSj ughaA
tx esa lPpk laxh&lkFkh flok rqEgkjs vkSj ughaAA
ikn`f"V Qsjks gs xq#oj gks tk, dY;k.k] gekjh fou; lquksA
fclj tk; eu ls dqy nqfu;k] jgs rqEgkjk /;ku izHkks!
lkl&lkl esa gks ti&lqfeju] feVs ldy vKku izHkks !!
lsod dks fut pj.k&'kj.k esa jk[kks gs Hkxoku] gekjh fou; lquksA
VwVsa lHkh txr ds ca/ku] ,d rqEgkjk usg jgsA
>wBs tx ds fj'rs&ukrs] vVy rqEgkjk Lusg jgsA
tUe&ej.k ds pDdj NwVsa nks ,slk ojnku] gekjh fou; lquksA

fo'o esa Madk ctk nks


fo'o esa Madk ctk nks ije izHkq ds uke dkA
gj xyh gj ?kj esa gks t;xku xq# Hkxoku dkAA
/keZ dk lkezkT; gks ln~Hkko gks lc yksx esaA
LokFkZ dVqrk Hkze feVs vkS tM+ fgys vfHkeku dkA
,d ekuo&/keZ gks lc uj ijLij Hkzkr`or~A
tUe ysa lRiq= ?kj&?kj ;'k c<+s dqy eku dkAA
Lusg 'kqfprk 'kkfUr&lq[k le`f) Nk;s lc txgA
eku gks loZ= xq#&xksfoUn lar&lqtku dkAA
o`fk gks HkxoRijk;.k tx yxs izHkq izsee;A
/kU; gks thou lnk eu ti djs gfjuke dkAA
u"V gks nqokZluk;sa fnO; eu ekul cusA
euu 'kqHk vkpj.k gks vkn'kZ lhrkjke dkAA
nku&lsok&ozr djsa lk/ku lrr~ lnqiklukA
txnxq# 'kadj gjsa fo"kna'k fo"k/kj dke dkAA

H
~ 37 ~

eSa tiw rqEgkjk uke


eSa tiw rqEgkjk uke ln~xq# n;k djksA
tue&tue dk HkVdk Lokeh] ik djks gs vUr;kZehA
feVs ldy vKku] ije izHkq n;k djks!!
dfyeyxzflr ifrr efrew<+k] uke rqEgkj ukFk vfr xw<+kA
dSls ik tku ije izHkq n;k djks!!
fo?u gjks gs fo?ufouk'ku] nks lRlax vjfr&vkjk/kuA
lsokozr fu"dke] ije izHkq n;k djks!!
lcesa jew rqEgkjk gksdj] tiw rqEgsa lc lq/k&cq/k [kksdjA
esjs 'kadj jke] ije izHkq n;k djks!!
txs pj.k&vuqjkx v[k.Mk] lksga lqjfr p<+s cz.MkA
lr~fpr~&lq[k ds [kku] ije izHkq n;k djks!!
/keZ/kqjh.k egkxq# Kkuh] ;ksfxjkt f'ko vo<jnkuhA
dj nks iwj.kdke] ije izHkq n;k djks!!
J)k&'khy&lqefr nks Lokeh] oj oSjkX; Hkjks xq# ukehA
^iw.kkZuUnfu/kku*] ije izHkq n;k djks!!

gs Lokeh!
djuk Hkolkxj ls uS;k gejh ikj gs Lokeh!
cUnkSa xq#in inqe ijkxk] lq#fp lqckl ljl vuqjkxkA
nsuk pj.k dey esa fu'py fueZy I;kj gs Lokeh!
Jh xq# inu[k efuxu tksrh] lqfejr fnO;n`f"V fg; gksrhA
nsuk inu[k ef.k ds lqfeju dk ojnku gs Lokeh!
nyu eksgre lks lqizdklw] cM+s Hkkx mj vkofg tklwA
gjuk eksg rel ns ^ije Kku* mft;kj gs Lokeh!
xq# fcu Hkofuf/k rjS u dksbZ] tks fojafp 'kadj le gksbZA
ik;k cM+s HkkX; Hkojksxksa dk mipkj gs Lokeh!
fourh d: ukFk dj tksj] ik HkfDr fujUrj rksjA
djuk n; dey esa Kku&/;ku lapkj gs Lokeh!
djds ik n;k cM+Hkkjh] yhUgh pj.k&'kj.k v?kgkjhA
djuk n;k utj ls ifrru dk m)kj gs Lokeh!
djuk Hkolkxj ls uS;k gejh ikj gs Lokeh!!

H
~ 38 ~

D;k tkusa!
egjkt rqEgkjh efgek dks ge uhp ijkuh D;k tkusa!
vfHkeku Hkjk ftlds fny esa vfHkuUnu djuk D;k tkusa!
tks ik[k.Mksa esa fyIr jgs fnu&jkr fcrkrs ikiksa esa]
tks dkadj&ikFkj <ks, lnk os ghjk&ekfud D;k tkusa!
efgek ro vxe vxkspj gS] inlsfor lqj&_f"k&eqfutu gSAa
ge ek;keksfgr tho foo'k rq> ije iq#"k dks D;k tkusa \
fcu dkj.k ukFk n;k dhts ifrrksa dks izHkq ikou dhts]
ge ew<+ xokj dq<axhtu 'kj.kkxr gksuk D;k tkusa \
gS vk'k Hkjkslk ,d ;gh nhuksa ds m)kjd rw gks]
gs nhun;kyq n;k dhtS ge Kku&/;ku dqN uk tkusaA

vjnkl gekjh gS
vjnkl gekjh gS vk/kkj rqEgkjk gS] vktUe jgw rsjk bdjkj gekjk gSA
vk[kksa esa Hkjs jguk izk.kksa esa jes jguk] Hkwysa u rq>s iy Hkh Hkkoksa esa cls jgukA
lsok esa jgw fuf'kfnu vjeku gekjk gSAA
fcu ;kn fd;s rsjh gesa pSu ugha vk,] rq>dks rtdj Lokeh dqN Hkh u gesa Hkk,A
gjoDr Hktw rq>dks ;g Hkko gekjk gSAA
rqe ekrq&firk esjs Jh lrxq# I;kjk gSA rsjs Jh pj.kksa ij ru&eu&/ku okjk gSAA

gs ukFk n;k djukA


gw }kj iM+k rsjs gs ukFk n;k djukA
nj&nj dk ekjk gw vijk/k {kek djukAA
voxq.k gS cgqrsjs vfr nhu n'kk esjh] eq>dks viukus esa er ukFk djks nsjhA
lRiFk dh ck/kk;sa ljdkj lQk djukAA
bl thou uS;k dh irokj izHkks idM+ks] HkVdw u dgha ex esa gs nso ik dj nksA
bl fucZy jkgh ij midkj fd;k djukAA
eu fody lnk jgrk nqfoZ"k; fodkjksa ls] HkVdkrk ek;k ds xans xfy;kjs esaA
gs nso efyu eu dk mipkj fd;k djukAA
tx esa u dgha dksbZ xq#nso lgkjk gS] cl vkl Hkjkslk Hkh gs ukFk rqEgkjk gSA
nqfu;k Bqdjk;s ij rqe I;kj fd;k djukAA
lsok&lRlaxfr dk xq#nso vej oj nks] gks /;ku&Hktu lqfeju eu vey vpy dj nksA
eu esa 'kqHk Hkkoksa dk lapkj fd;k djukAA
lc deZ d: tx esa cu lsod fu"dkeh] eSa izse d: lcls rqEgjs ukrs LokehA
/kj ckg fodV Hkoty rqe ikj fd;k djukAA
eu&ekuljksoj ds rqe jktgal cuuk] thou dh cfx;k esa cu 'kqHkz lqeu f[kyukA
fur~ ukFk n; xqy'ku xqytkj fd;k djukAA
gs iw.kkZuUnfu/ks! gs ijKkuvkxj ! gs egknso esjs ! gs ujgfj ujukxj !
'kqfp HkfDr lqefr&xfr dk ojnku fn;k djukAA
~ 39 ~

nq[k nwj dj gekjk


xq#oj n;kyq nkrk nq[k nwj dj gekjk] rsjh 'kj.k esa vk;k nsuk izHkks lgkjkAA
ekrk&firk rqEgha gks rqe HkkX; dk fo/kkrk] bl l`f"V ds jpS;k rsjk lHkh ilkjkAA
tM+&tUrq&tho lkjs /kjrh xxu flrkjs] lc gqDe esa rqEgkjs rq> fcuk txr mtkjkAA
Hkop esa Qlk gw en&eksg esa /klk gw] gw vkljs rqEgkjs nsuk eq>s fdukjkAA
viuh 'kj.k esa ys yks pj.kksa dh /kwy ns nks] ftlus rq>s iqdkjk rwus mls mckjkAA
ee eu foek Hkkjh rw f'ko f='kwy/kkjh] efr&xfr lq/kkj dj nks thou cps gekjkAA

izHkq th eu esjks cyoku!


izHkq th eu esjks cyoku!
fuf'k oklj ;g pgr fo"k; jl] nsgtfur lq[k ekuAA
lqr fcr ukfj Hkou dk Hkw[kk] dke ks/k dh [kkuAA
lk/kujfgr /kjexfr ghuk] xq#efr foeq[k vtkuA
ek;k&eksg foek fuxksM+k] uhp fuiV uknkuAA
papy fpr fur pyr dqekjx] rtr u vkiu ckuA
eksj dgk ;g ,d u ekur] Bkur oSj egkuAA
lc fcf/k lejFk nso n;kfuf/k] ln~xq# lar lqtkuA
osfx gjgqa vfr nk#.k Hko#t] nhu ru; fut tkuAA
xq# firq ekrq lgk;d Lokeh] HkxroNy HkxokuA
fojfr foosd foeyefr oj nks] xq#oj n;kfu/kkuAA

mckj fy;ks jsA


,slh ik nj'kkb esjs ln~xq#] nq%[k ls mckj fy;ks jsA
cM+s cM+s tksxh fc;ksxh cgk; x;s] cM+s cM+s chj cgknqj Fkdk; x;sA
pj.k tgkt fcBk; geu Hkolkxj ya?kk; fn;ks jsAA
HkVd jgs Fks tx taxy esa] >qyfl jgs Fks iki vuy esaA
ln~xq# fy;ks viuk; riu ru eu ds feVk; fn;ks jsAA
iap fo"k; fo"kiku djr eu] Qfl txtky fcxkjr ujruA
lR;klR; y[kk; ^ije* xq#] fcxM+h cuk; fn;ks jsAA
lgt tksx ti /;ku fl[kk;ks] lqjfr&fujfr dks xxu p<+k;ksA
vUrT;ksZfr txk; ije f'ko ?kV esa fn[kk; fn;ks jsAA
xq#in ij tk cfygkjh] gks ikyq xq# n;fcgkjhA
ysdj opu&ru&/ku esjs izHkq euekul lokj fn;ks jsAA

H
~ 40 ~

gs xq#nso
gs xq#nso ije fgrdkjh txikyd tx=krkA nhucU/kq lq[k/kke n;ke; v{k; izse iznkrkAA
izseewfkZ izHkq lR; lukru v'kj.k'kj.k fo/kkrkA Js; ekxZ ijekFkZ izn'kZd vf[ky yksd firq&ekrkAA
eSa vfr v/ke ije izHkq ikou eSa lsod rqe LokehA eSa efrean >wB vfHkekuh izHkq rqe vUr;kZehAA
eSa vuqxkeh Jhpj.kksa dk eq>s rqEgkjh vk'kkA tx }U}ksa esa iM+dj Lokeh ls Nk;h xgu fujk'kkAA
eSa cyghu lcy rqe Lokeh nqLlg tx dk HkkjA ihfM+r gksdj rqEgsa iqdk: djks ukFk m)kjAA
nq[kh f=rki&rIr eu esjk vfr vleFkZ v/khjA gw vlgk; fodV ygjksa esa fdl fof/k ik rhjAA
fou; rqEgkjs in&in~eksa esa {k.k&{k.k djrk /;kuA rqe fcu dkSu lgkjk esjk dgk feysxk =k.kAA
Mwc jgk gw egktyf/k esa Fkkeks vc irokjA ukFk mckjks egkd"V ls ln~xq# d#.kkxkjAA

H
ije pfjrkoyh
'kSyksa ij 'kSy fojkt jgs eueksgd fge vkPNkfnr gaSA loZ= nsoiwtu gksrk eaxy /ofu lnk fuukfnr gSAA
lkSUn;Z ije u;ukfHkjke iFk ij iFk eqM+rs tkrs gSaA os nsonkj vkS phM+ l?ku ou esa Lokxr Loj xkrs gSaAA
og fge izns'k vfr ikou gS] gSa 'kr iz;kx dsnkj tgkA xaxk&;equk dk mn~xe gS] cnzh fo'kky gfj}kj tgkAA
og nsoHkwfe vYeksM+k dh] lqj&fl)tuksa dk lk/ku FkyA gSa txg&txg ij nsoky;] /ofu gj&gj dh mBrh izfriyAA

Jh ckxs'oj x.kukFk tgk] f'ko/kke vkSj lkses'oj gSaA gSa yksx HkDr&Hkkoqd vfr'k;] lcds J)s; egs'oj gSaAA
dqN nwj clh vYeksM+k ls] og lIriqjh ^lrjkyh* gSA ^rkdqyk* ,d muesa egku~] nsrh lcdks [kqf'k;kyh gSAA
'kqHk tUeHkwfe og ln~xq# dh]'kr&'kr iz.kE; fpjoanuh;AlkSHkkX;orh ek&firk /kU;] yksfguh oa'k vfHkuUnuh;AA
izdVs dqyHkw"k.k iq#"kjRu] os d:.kkdj ^dsoy* ikyA gs ekr`Hkwfe rkdqykrhFkZ] midkj rqEgkjk vfr fo'kkyAA
gS ije euksgj Nfo rsjh] lq[k&'kkafr eksnnk;d ekSleA gSa yns Qyksa ls ou&miou] dqlqfer lc fnu vkuu&dkuuAA

?kj&?kj esa iwftr nso&foiz] lqj fl)kar lEekfur gSaA lc gSa J)kyq HkDr&lk/kd] fuoSZj] fu%Lo vg~ykfnr gSaAA
gSa ij midkjh /keZfu"B] ml nsoyksd ds yksx lHkhA xq#eq[k] lRlaxh] 'khyoku] pyrs u dqiFk dh vksj dHkhAA
gs ijenso dh tUeHkwfe] midkj rqEgkjk vfr egkuAgs rhFkZ ^rkdqyk* iq.;Hkwfe] tu tu dk yks 'kr~&'kr~ iz.kkeAA
izfrink T;s"B dks ijenso] ekrk ^y{eh* ?kj vk;s FksA firq ".kkuan HkkX;'kkyh] lqr dks ik vfr gj"kk;s FksAA
rstLoh ije lq[kn laaqnj] 'kqHk 'khy Js"B 'kqfprklesrA vfr mnklhu fur euu'khy] vkn'kZfu"B ln~xq.kfudsrAA
mijke o`fk/kj ;ksa dgrs] tx gS vlkj ln~HkkoghuA gS lkj HkfDr ijes'oj dh] jguk vuqfpr tx ds v/khuAA
'kadj lh izfrHkk] oj fojkx eu esa Fkk Hkjk ckyiu esaA mRlqd jgrs laU;kl gsrq O;FkZrk txr dh Fkh eu esaAA
Fks iwoZtUe ds HkkX; cM+s ftuds 'kqHk y{k.k gq, izdVA Nk;k jgrk fojkx eu esa] yxrk thou iFk egkfodVAA
fur mnklhu lcls jgrs] yxrs lEcU/k lHkh >wBsA /ku&eky lax lc O;FkZ tku] ekuks jgrs lcls :BsAA
m|eh] /khjefr] n`<+izfrK] midkjh ljy 'kqHkx lqanjAeueksgu] foK] foiz&xksfgr] ln; fur fueZy vfHkvaarjAA
Fkh ,d fe= dh e`R;q gqbZ] og Mwck Luku oDr ty esaA lkjs iqjoklh fody gq,] firq&ekrk jksrs fut ?kj esaAA
ml d#.k n`'; dks ns[k&ns[k] eu gqvk O;fFkr vfr ^dsoy* dkA eu esa Nk;k fcjkx Hkkjh dSlk gS thou Hkwry dk !

dSlh foMEcuk ekfyd dh] dSlh ;g ekSr Hk;kud gSA dSlk fo/kku gS dqnjr dk] fdldk lalkj lgk;d gSAA
lc Kkuh&/;kuh egkcyh] ikih iquhrdehZ lkjsA lalkj NksM+dj pys x,] blls rks x, lHkh gkjsAA
ew[kZrk Hkyk dSlh uj dh tks Qlk gqvk gS bl tx esaA ekuk gS [kqn dks egklR;] Msjk Mkys cSBk ex esaAA
iyHkj dh [kcj ugha fQj Hkh gS bartke lkS o"kksZa dkA ;g tx ljk; gS lHkh ;gk nsrs fglkc fut deksZa dkAA
~ 41 ~

gS >wBk lcdk esy ;gk] dksbZ u fdlh dk gksrk gSA >wBs gSa ukrs usg lHkh Qldj ftlesa tx jksrk gSAA
tks djrs vkt I;kj gedks os gh dy gesa tykrs gSaA fiz; ifjtu gh ?kj ls fudky] ys tk ej?kV igqpkrs gSaAA
tyrk gS ;kSou ygd ;gk feVrs gSa ukrs viuksa dsA yxrh gS vkx ;gk lc lq[kiw.kZ euksgj liuksa esaAA
lc tku cw>dj Hkh ekuo D;ksa tx ls eksg yxkrk gS \ edM+h lk tkyk cuk cuk] [kqn Qldj ejrk tkrk gSAA
gS lkj HkfDr ijes'oj dh] fuLlkj txr&O;kikj lHkhA tks eku lR; ;g pyrk gS] feyrk u mls euqgkj dHkhAA
Fks mlh jkst vk;s iqj esa nks laU;klh lkjaxh/kjA os yxs cM+s vPNs izHkq dks] fQjrs rc jgs lkFk fnuHkjAA
iwNs Jheku dgk jgrs] ?kj&ckj vkSj ifjokj dgk\ gldj cryk;k larksa us] ?kj ogha gekjk jgsa tgkAA
lcyksx gekjs vius gSa] gS firk gekjk ijes'ojA gS Hkwfe fcNkSuk ?kj viuk] lkjk olq/kk ry Nr vEcjAA
gS Hkkstu fHk{kk dh jksVh jgrs ge r#ry ;k ou esaA gfjHktu dekbZ djrs gSa] dkeuk ugha dqN Hkh eu esaA
x`gR;kx x;s xq#pj.kksa esa ik;k dk"kk;&Hks"k xq# lsA rt ek;k&eksg Hktu djrs] fopj.k djrs jgrs lq[k lsAA
os jers lk/kq x;s tc ls] ^dsoy* ds eu esa yxh vkxA NksM+s tx ds >wBs ukrs] mj esa Nk;k Hkh"k.k fojkxAA
i<+rs Fks rc vYeksM+k esa jgrs Fks Nk=kokl chpA Fks Nk= ikpos ntsZ ds] eu x;k fdlh fnu ogk [kh>AA
lc NksM&+NkM+ py iM+s Hkkx idM+s xkM+h dk'kh igqpsaA gksaxs laU;klh cgqr ogk ftuls tkdj eafty iwNsaAA
djuk tks mke thou esa ge ogh djsa dk'kh jgdjA lh[ksaxs bYe Hktu&ti dk] D;k gksxk ;g fo|k i<+djAA
jkLrs esa feys ,d lTTu tks Fks igpkus iqjoklhA y[k fy;k mUgksaus ^dsoy* dks] Hkkxsxk og eFkqjk&dk'khAA
tM+ fn;s rekps nks mudks] mu iqjoklh us idM+ fy;kA ys x;s mUgsa okil ?kj dks] ckck dks tkdj lkSai fn;kAA
jks&jksdj gq, fody cw<+s] lqr dh og euksn'kk y[kdjA cksys] csVk rqe x;s vxj ej tkxk rqedks [kksdjAA
rc uke fy[kk;k lkses'oj] i<+us dks Hkstk x;k mUgsaA nks lky jgs fQj fdlh rjg] eu yxk u tkdj ogk mUgsaAA
izkjC/k izcy jgus u fn;k ek;k eerk ds ca/ku esaA Fkk iwoZtUe dk ;ksx cM+k] jgrs dSls bl Unu esaAA
cu fueksZgh ?kj ls fudys] os pkSng o"kksZa ds fd'kksjA vfoxr vuUr iFk dks idM+s lR;kUos"k.k fgr gks foHkksjAA
rc fd;k rfud Hkh [;ky ugha ckck ds I;kj lgkjs dkAml cqqvk fcpkjh cqf<+;k dk fiz;tu ds iFk mft;kjs dkAA
tcrd gksrk gS R;kx ugha bl Hkkfr Js; iFk dh [kkfrjArcrd feyrk gS dgk fdlh dks egklR; bZ'oj vkf[kjAA
NksM+k firq&ek dk I;kj] jkT; dk lq[k lkjk j?kquk;d usA NksM+k lhrk le lrh rqjr Js;l [kkfrj dqyuk;d usAA
xkSre us NksM+k lqr lEifr jkuh ;'kks/kjk firqdqy dksA 'kadj us NksM+k cpiu esa fo/kok ekrk dh vkpy dksAA
xq# jkenkl] Jh jkerhFkZ] rqylh ln~xq# Qdhj lkjsA larksa eqfu;ksa vorkjksa us] NksM+s lcdqN futtu I;kjsAA
tks esjh eerk esa jgrs os tx esa Bksdj [kkrs gSaA tks buls ij mBs vxj os fQj vueksy fcdkrs gSaAA
mu R;kxh egktuksa dk gh] tx esa gS uke vej jgrkA pj.kksa esa mu lRiq#"kksa ds] U;ksNkoj tx lcdqN djrkAA
cu n;nso lcds os gh] ?kj&?kj esa iwts tkrs gSaA muds pj.kksa esa egkjkt&jkts'oj lhl >qdkrs gSaAA
vKkr y{k.k dh vksj c<+s] igqps ykgkSj lqnwj izkarA Fkh ,d vkl ijes'oj dh] ftlds ikus fcu Fks v'kkarAA
gksrs u mtkM+s ?kj viuk rtrs u firk dh eerk dksA rc feyrk dSls egk=k.k v?kny ls bl ekuork dksAA
Hkw[ks&I;kls] iFk Jkar DykUr c<+rs tkrs dsoy fd'kksjAfofy;e lkgc ds caxys ij] ns [kk yksxksa dks [kq'k foHkksjAA
Fks ogk i/kkjs lar ,d ftudk mins'k fuR; gksrkA n'kZu&lRlax gsrq tu dk lEesyu jkst ogk gksrkAA
os Lokeh ^ghjkuUn* ukeokys 'kqHk lar izpkjd FksA xq# dh vkKk&vk:<+ ;ksxfoUn Kkuh ije fopkjd FksAA
vkxs c<+dj dj ueLdkj cksys ^dsoy* fd'kksj mulsA Lokeh nks eq>dks Kkunku] esjk lcdqN ys yks eq>lsAA
;g ekSr egkHk;dkjh gS] vkrh gS ;g D;ksa lcds ij\ gS D;k mik; ge ejsa ugha] gS D;k jgL; blds Hkhrj \
^^rsjk D;k gS 'kqHkuke oRl] gS dgk fBdkuk ?kj rsjk\ dSlh /kqu D;k dqN ikus dk] gs iq= euksgj gS rsjk \**
cksys fouhr 'kj.kkxr gks] ^dsoy* gS uke ukFk esjkA mkjk[k.M esa tUe fy;k] czk.k dqy dk ifjp; esjkAA
^dsoy* gw fut firq dk dsoy lqr ekr`ghu 'kj.kkFkhZ gwA ?kj&ckj NksM+dj vk;k gw] ln~xq# lsok ykHkkFkhZ gwAA
iwNk Lokeh us fcuk cz tkus dSls czk.k HkkbZ \ lqdqekj voLFkk ns[k&ns[k rq>ij gS eq>s n;k vkbZAA
cksys ^dsoy* fd'kksj lkxzg] nsa Kku ikdj LokehojA jgus nsa vius ikl eq>s] cryk;sa czKku xq#ojAA
Lokeh us gldj dgk rkr] mlds cnys eSa flj ywxkA ;fn gks rS;kj pyks vanj rqe nks igys eSa fQj nwxkAA
>V~ ls rS;kj gq, ^dsoy* flj Vsd fn;k xq# ds vkxsA cksys] yks flj nks Kku 'kh?kz] gs ukFk blh ls ?kj R;kxsAA
xq# us dVkj j[k xnZu ij] iwNk ;fn Mj gks ?kj tkvksA cksys >V~ os ladYi/kuh] nkrk u eq>dks vc cgykvksAA
gs vk;Z ! HksaV gS flj esjk] ljdkj vkids pj.kksa esaA dj ik djsa mins'k rkfd <kysa mudks vkpj.kksa esaAA
~ 42 ~

Lokeh us ij[kk vfer rst oSjkX; rhoz la;e dBksjA izfrHkk] laLdkjJs"B ln~xq.k laiwfjr og vn~Hkqr fd'kkssjAA
nsdj rc egkea= xq# dk] nh{kk ns ti&ri fl[kyk;kA vtik vugn /kqfu lgt;ksx lk/ku lekf/k dk cryk;kAA
fu"Bk vVwV /kqu txh rhoz ekul ti ri&vkjk/ku esaA ,dkar tek vklu dBksj tqV x;s /;ku ti lk/ku esaAA
igys gh fnu fVd xbZ o`fk eu eas Nk;k vuqjkx ?kksjA y[k T;ksfr fnO; lqu 'kCn gqvk eu vkuafnr fog~oy foHkksjAA

Mwcs jgus rc yxs fuR;] lk/ku vH;kl dekbZ esaA [kkyh jgus ij tqVs jgsa] fuf'kfnu xq# dh lsodkbZ esaAA
,d fnu ns[kk lc lar&HkDr feytqydj iwtk djrs FksA rLohj ,d lkeus /kjh] ftldk lc oanu djrs FksAA
ftKklk gqbZ dkSu gSa ;s] ftldh lc iwtk djrs gSa\ Lokeh th Hkh gksdj foHkksj] futeq[k ls efgek djrs gSaAA
cksy Lokeh] csVk ;s gSa] [kqn ukjk;.k uj:i /kjsA lfPpnkuUn lq[k&'kkafr/kke] 'kj.kkxr ds =;rki gjsaAA
;s gSa Hkxoku feysaxs ;s] rqedks tc rqe gksxs yk;dA n`<+ eu ls lsok djks] feysaxs rqedks ln~&fpr&lq[knk;dAA
Lokeh us [kq'k gksdj Hkstk xq#/kke ^pdkSM+h* jgus dksA fl[kyk;k djks [kwc lsok ru&eu dks ikou djus dksAA
tqV x;s vgfuZ'k lsok es]ru&cnu txr~ lq[k lc fclkjAizHkq gq, ^Lo:ikuUn* yhu] lcdqN ik;k xq#in fugkjAA
'kqHk uke iM+k Fkk ^ijeKkuvkuUn* lR;ozr/kkjh dkA xq#lsok ri lk/ku&la;e] cstksM+ vkRecy'kkyh dkAA
yoyhu jgs Fks o"kksZa rd xq#lsok esa lcdqN [kksdjA gks ;ksxfu"B ru m/oZ gqvk] xq#ik lqyHk eafty ikdjAA
xq# fpjlekf/k esa yhu gq, tc nsg rts fut/kke x;sA rc fxjk otz euekul ij] eu&izk.k ije cspSu gq,A
eu&Hkzej xok;k in ljkst] ef.k [kksdj Qf.k csgky gqvkA fNu x;k Lo:ikuUn gk; thou gh rc daxky gqvkAA
ladYi fd;k ru u"V djsa]tc jgk u dksbZ dk;Z ys'kAikxy ls gksdj pys x;s] fgefxfj dks gks O;kdqy fo'ks"kAA
chgM+ ioZr ou eaas igqps]os ije fo;ksxh ejus dksA fleVkdj eu&ekul lcls] rc x;s cQZ esa xyus dksAA
lglk ln~xq#&vkns'k gqvk] okil tkvks];g gB NksM+ksA;g nsg vekur gS xq# dh] bldks u fcxkM+ks]eqg eksM+ksAA
tkdj tx dks nks Kku&nku tks ik;k gS rqeus eq>lsA dqnjr dk xq#rj dk;Z fl)] gksxk fuf'pr fiz;oj rqelsAA

H
~ 43 ~