Библиоте

ка
САВРЕМЕНАКЊИЖЕВНОСТ

Књиг
а36

ISBN 978-86-7974-036-6
Copyright  2007. by “Alma” & Zoran Spasojevic
Овапублик
ациј
ауцелиниилидел
ов
имане
с
мес
еумножа
ва
ти, прешт
а
мпав
ат
иилипре
нос
ит
иубилокој
ојформиилибил
окој
им с
редс
тв
ом бе
здоз
в
олеа
утораилииз
да
ва
ча, нити
можебит
инабилокој
иначинилибилок
ој
им
друг
им с
редс
тв
ом дис
трибуира
наилиу
множава
набезодобре
њаиз
дава
ча.
Сваправаз
аобј
а
вљива
њеов
ек
њиг
ез
а
држа
ва
ј
уа
уторииз
дава
чпоодредба
маЗа
конао
а
уторс
кимправима.
2

З
о
ра
нСпа
с
о
ј
е
в
и
ћ

ГавриловПринцип
или
какосам постала
балетан
докуме
нт
арнакоме
диј
а

A

Alma
Бе
ог
ра
д
, 2008

3

З
ора
нСп
а
с
ој
е
ви
ћ
ГАВРИЛОВПРИНЦИПИЛИКАКОСАМ
ПОСТАЛАБАЛЕТАН:
д
ок
уме
нт
а
рнак
оме
диј
а
Ре
це
н
з
е
н
т

Ра
до
мирПут
н
ик

Те
х
н
ич
к
иу
ре
д
ни
к Гора
нОт
а
ше
в
ић
Ко
ри
це

Мила
нБе
шт
и
ћ

Ко
ре
к
ту
р
а

Дра
г
а
н
аЛа
з
ић

Из
д
ав
а
ч


Ал
ма

, Бе
о
г
р
а
д

З
аиз
да
в
ач
а

ДрЂор
ђ
еОт
а
ше
в
ић

Шта
мпа


Ск
рип
т
аи
нт
е
рн
а
цион
а
л”
, Бе
о
г
ра
д

Ти
ра
ж

300

ISBN

978-86-7974-036-6
Бе
о
г
ра
д
, 2008
almabg@sezampro.yu
www.alma.co.yu

4

З
аМо
ј
уДе
ц
у

5

6

Пи
с
а
ц ко
ме
д
иј
е„
Га
в
рил
ов Пр
инцип
ил
ика
к
ос
а
мп
ос
т
а
лаба
ле
т
а
н”с
в
ојт
е
к
с
т
о
др
е
ђу
ј
ек
а
опо
з
и
внаиг
р
уот
в
о
ре
нупр
е
ма
но
в
имд
ог
а
ђ
а
ј
и
маиу
че
с
н
ицимаудр
а
мс
к
ој
иг
ри,уко
ме
диј
иис
т
о
риј
е

в
е
т
с
к
еид
ома
ћ
е
по
лит
икеижив
от
а
. Пр
от
а
г
о
нис
т
ик
оме
д
иј
е

Га
в
рил
овПрин
цип...”с
ул
ицаг
о
т
о
вос
ви
х
г
е
не
ра
циј
аиу
з
р
а
с
т
а
, мла
д
и, с
т
а
ри, з
ре
л
и,
пр
е
з
р
е
л
иљуди
, лицаизг
р
а
ђ
а
нс
к
ихс
о
баи
ма
л
их ва
ро
шк
их ка
фи
ћа
, људ
ићи на
ше
г
с
в
а
к
од
не
в
ља
, иг
ор
ос
т
а
с
нипол
ит
ич
киз
в
а
нич
нициз
ак
ој
еј
ер
е
з
е
рв
ис
а
нас
це
наТВ
е
к
ра
н
аимон
ит
ор
ира
чун
а
ра
. Ду
хо
м, от
в
о
р
е
ном, фра
г
ме
нт
а
рно
м др
а
ма
т
у
рг
иј
ом, му
з
ик
ом, т
е
х
нол
ог
иј
ом, к
о
ме
диј
а„
Га
в
рил
ов
Пр
инцип...”пр
ипа
д
ариз
ич
нос
у
л
удо
м но
в
оммиле
н
иј
у
муип
ис
му.
Ут
ри р
а
з
л
ичи
т
апро
с
т
о
ра
, г
ра
ђ
а
нс
к
а
с
о
ба
, ка
фе
, иупр
ос
т
о
р
ук
ој
ис
в
а
кол
ице
, по
по
т
ре
би пишче
в
ео
т
в
ор
е
не др
а
ма
т
у
рг
иј
е
,
о
с
в
а
ј
аз
ас
е
б
е

епр
из
ор
ес
ат
е
л
е
в
из
и
ј
с
к
о
г
е
к
ра
н
а
, из
ме
ђуСт
а
љинаи Кл
инт
о
нака
о
дв
ав
е
ли
ка ис
т
о
ри
ј
с
ка з
ида
, с
ме
њу
ј
ус
е
7

к
ру
пнеис
ит
неиг
р
еииг
риц
еко
ј
ено
с
ез
н
а
ч
е
њаод
бра
нежив
о
гжив
о
т
а
, пр
е
дс
ил
а
ма
к
ој
епр
е
т
ед
адо
ма
ћува
т
рицуј
е
днев
р
с
т
е
љу
диз
а
г
а
с
е
. Дв
ај
е
з
ик
а
, жа
р
г
о
на

е
з
икно
в
инаис
в
е
т
с
кихТВе
кр
а
на

е
з
икна
шихб
а
к
а

е
ка

че
в
а

е
с
т
р
ица
, бр
а
ћеик
омшиј
а
,
ме
ша
ј
ус
еипре
п
лић
у; о
нис
уис
т
ов
р
е
ме
ни
ип
а
ра
л
е
лн
и, нат
а
јна
ч
ино
црт
а
ва
ј
уј
а
зиз
ме
ђ
умо
ћно
гот
у
ђ
е
ногј
е
з
ик
ас
ве
т
с
к
еј
а
в
но
с
т
иид
ома
ће
г
, ку
ћ
е
в
ног
, фа
мили
ј
а
р
но
гч
а
в
рља
њапр
ив
а
т
но
с
т
и. Су
че
ље
нис
у
, д
а
кл
е
,
нако
ме
ди
ог
р
а
фс
к
ие
к
о
номич
а
ние
фе
к
т
а
н
на
ч
ин, ре
т
ор
ика в
е
л
ики
х пр
е
т
е
нцио
з
н
их
Иг
ра
ч
аи ј
е
з
икдо
ма
ће
гс
ве
т
а
, ј
е
з
икиз
в
е
шт
а
ј
нез
в
а
ни
чно
с
т
ииј
е
з
икуг
ро
же
непр
ив
а
т
но
с
т
и. ј
е
д
нана
с
п
ра
мд
ру
г
ес
т
ој
ео
ко
ло
,
г
ла
с
нас
в
е
т
с
к
о
с
тид
ома
ћ
адух

ушауц
инич
но-ху
мор
номо
т
к
ло
ну. У с
в
е
т
у

лине
к
а
к
омимоње
г
а
, не
у
ре
ђе
н
аис
кр
а
ј
нут
а
, ов
а
ду
шаилиду
х„
у
г
р
оже
нихв
рс
т
а
”удиј
а
л
ог
у
ј
ес
апо
ру
ка
маиу
пут
и
мав
е
л
ик
их, иут
ој
с
а
мо
ув
е
р
е
но
с
т
ик
омич
них, ус
т
ро
ј
и
ва
чано
в
огре
д
ас
т
в
а
р
и. Ис
ме
шн
оит
у
жно
, цинич
ноит
ра
г
ично
, ис
апа
т
р
иот
из
мо
мко
ј
ис
е
,
к
а
к
ок
а
жепи
с
а
цо
в
ек
оме
д
иј
е
, под
ра
з
у
ме
8

в
а
. Ов
едв
епр
ире
д
бе

напл
а
не
т
а
р
на
, иов
а
на
ша
, ма
л
а
, шт
ос
н
аба
л
ка
н
иј
а
на
, ус
ре
д
ишт
ус
уко
ме
диј
е„
Га
в
р
ило
вПр
инцип...”
.
Мух
аре
мПе
рвић
Рад
омирПут
ник
Слоб
од
анЖикић

9

НАПОМЕНА
Те
кс
тк
ој
ис
ле
д
ит
р
е
бапри
хв
а
т
ит
ика
о
по
з
и
внаиг
ру
. Дра
мане
маник
ра
јнип
оч
е
т
а
к
. Ниј
еда
т
ос
ве
. Ос
т
а
в
ље
нај
емо
г
у
ћно
с
т
у
ноше
њано
ви
хдо
г
а
ђа
ј
ао
дс
т
ра
нео
нихко
ј
иже
ледау
ч
е
с
т
в
уј
у
. Допу
шт
е
ној
еиу
в
ођ
е
њено
в
ихл
ица
. Та
к
ос
епру
жамо
г
у
ћно
с
т
да

ат
ре
нут
а
к
, не
коз
а
мис
лис
е
беуул
оз
и
в
е
ћп
ос
т
о
ј
е
ће
гилине
ко
гно
в
огј
у
на
к
а
, при
др
у
жис
еит
а
к
о,попрв
ипу
тужи
во
т
у

т
ич
енат
окне
ч
иј
ежив
о
т
непр
ичебе
зик
а
к
ви
х
по
с
ле
д
ица
. Па
т
р
иот
и
з
а
мс
епо
др
а
з
у
ме
в
а
.

10

ЛИЦА:
ДАЧА, ч
е
т
рд
е
с
е
тпе
тг
од
ина
, прип
а
дник
с
р
е
дње
гс
т
а
ле
жауне
с
т
а
ј
а
њуипис
а
цуна
с
т
а
ј
а
њу, бу
нт
о
вни
кср
а
з
ло
г
о
мибе
зр
а
з
ло
г
а(не
к
а
да
) ичо
в
е
кк
ој
ип
ре
жи
в
ља
ва(с
а
да
).
З
а
љуб
ље
никур
окмуз
ик
у. Фа
р
ме
р
кениј
е
но
с
иос
а
моув
ој
с
ц
ииз
ав
ре
мес
в
огв
е
нч
а
ња
. Жив
ис
аЖе
но
мид
е
цомуБа
б
инојку
ћ
и. З
а
ду
же
нз
аи
з
в
о
ђе
њеДе
деуше
т
њу.
ЖЕНА, ч
е
т
рд
е
с
е
тт
риг
од
ине
, Да
ч
инаже
на
,
пр
офе
с
о
рк
њиже
в
но
с
т
и, д
ома
ћ
ицаима
ј
к
а
.
Пр
в
ич
ит
а
л
а
цДа
ч
инихде
л
ауна
с
т
а
ј
а
њуи
на
ј
с
т
ро
жик
ри
т
ича
р
.
ЋЕРКА, пе
т
на
е
с
тг
од
ина
, Да
ч
инаиЖе
нина
ћ
е
рк
а
, ма
минапр
инце
з
а
.
СИН, д
ва
д
е
с
е
тг
од
ина
, Да
чи
ниЖе
нинс
ин,
с
т
а
риј
ипе
тг
о
динаодЋе
р
ке

ош у
в
е
кне
з
нашт
аб
ис
ас
об
ом.

11

БАБА, с
е
да
мде
с
е
тпе
тг
о
дина
, вл
а
с
ниц
аку
ћ
еубл
из
ин
ихип
одр
омаив
е
л
ико
г
, не
к
а
д
л
е
по у
ре
ђе
но
г
, дв
ор
ишт
а
. Жив
а
х
наже
на
.
Виј
уг
еиз
д
ра
в
љеј
еј
ошдо
бр
ос
л
у
же
.
ДЕДА, ос
а
мде
с
е
тг
о
дина
, поз
а
нима
њуБа
би
нмужупе
нз
иј
и, по
з
ор
ишниг
а
р
де
р
обе
р
упе
нз
иј
ииг
лу
ма
цс
т
а
т
ис
т
аупе
н
з
иј
и.Са
да
с
л
об
од
нис
т
ре
л
а
циј
а
х
а
ч. Кос
т
имек
ој
еј
е
но
с
иок
а
ос
т
а
т
ис
т
ад
об
иок
а
оот
пр
е
мнину
,
по
ку
пиоихипре
н
е
оуку
ћупоо
дл
а
с
к
уу
пе
нз
иј
у
, аБа
бауг
а
р
а
жука
д
ај
ојј
епр
е
к
ипе
л
о. Ви
т
а
ла
н и хи
пе
ра
к
т
и
ва
нс
т
а
р
а
ц.
Гла
в
ниликудр
а
ми.
МУШКАРАЦ, МОНИКА, ГОСПОЂА КАРИ, КОНОБАР, БРАДОЊА, КУМ, ГОСТ...

12

Триг
лавнамест
адешавања:
1. Дне
в
н
ас
об
а– г
ра
ђ
ан
с
к
ас
о
б
а: о
рма
ри
,
в
е
л
ик
ис
то
, тр
ос
е
д

то
л
и
це
, фо
те
ља

е
л
ик
ис
е
к
ре
те
р, в
е
л
и
к
ап
ол
иц
ас
ак
њи
г
а
ма,
у
ме
тн
ич
к
ес
л
ик
е

и
дн
ис
ат, с
тал
акз
ано
те
, те
л
е
в
и
з
о
р, мин
ил
ин
иј
а

о
мпј
у
те
рс
а
шта
мпа
че
м...
2. Кафе– трис
то
л
ап
ре
кр
ив
е
нак
ар
ир
ан
им
ч
ар
ша
в
и
ма
, ша
нк
, триба
рс
к
ес
тол
иц
е
. Из
а
шан
ка
:п
ол
и
ца
. Уок
в
и
р
е
нифл
а
шамаио
г
л
е
дал
има
: ТВ, р
а
дио
, Ста
љи
но
впо
р
тре
т, с
ов
ј
е
тс
к
аз
а
с
та
в
а, на
тп
ис„НЕПРИЈ
АТЕЉ
ТЕИСКУШАВА'КОКА-КОЛОМ'“. Из
н
ад
по
ртр
е
таис
п
и
с
анј
ен
аз
ив
: „КГБКАФЕ”.
(Оваме
с
т
ас
уо
дв
о
ј
е
нат
р
е
ћи
мпро
с
т
о
ро
ми
има
г
ина
р
нимз
идо
в
има
.)
3. Пр
ос
то
риз
ме
ђ
упр
в
адв
аме
с
тад
е
шав
а
ња, к
ро
зк
ој
ис
ек
р
е
ћупо
ј
е
ди
нил
и
к
ов
ии
иг
ра
ј
ус
в
о
ј
ес
ц
е
не
.

13

Зас
це
неко
ј
ес
еод
виј
а
ј
унаТВе
кр
а
нуи
монит
ор
ур
а
чу
на
р
ак
ор
ис
т
ит
ив
иде
о
-би
м
илине
шт
ос
лич
но.
Муз
ичк
апо
д
ло
г
а– ис
к
ључ
ив
оро
ке
н
рол
:
ЏимиХе
ндр
икс
, МикЏе
г
е
р
...
Ко
с
т
ими
:„
от
ка
ч
е
ни”
.

14

(Тр
е
ћ
ип
ро
с
то
р.
Чу
ј
ес
ети
х
аму
з
ик
а.Мон
ик
ас
тој
и
. Св
е
тл
о
н
аМо
ни
к
у
. Мо
ни
кај
еу
с
х
ић
е
н
а.)
МОНИКА: Кра
ј
е
м ме
с
е
ца на
пис
а
ла
с
а
м Пре
д
с
е
д
никуне
жно љу
ба
в
но пи
с
мо:

Ле
пи, о
дб
ро
ј
а
в
а
мда
ненак
а
ле
нд
а
руд
оиз
бо
р
а
. Та
кос
а
мс
иг
у
рн
адаће
ш мев
ике
нд
по
с
леиз
б
ор
апоз
в
а
т
ид
ат
епо
с
е
т
им, даће
ш
мес
т
р
а
с
ноп
ољу
бит
иир
е
ћиданеможе
ш
даишче
к
а
ш дат
ис
ев
р
а
т
им. Пит
а
ћ
е
ш ме
г
деже
лим д
ара
д
им ире
ћић
е
ш не
шт
оу
с
т
и
лу'с
ма
т
ра
јт
ог
о
т
о
ви
м' ит
а
к
оћеби
т
и.
Тв
о
ј
аЈ
ул
иј
а
.”
(Св
е
тл
он
е
с
та
ј
ес
аМон
ик
е
.)
(Дне
в
нас
об
а.
Св
е
тл
ос
ел
аг
ан
оп
ал
и. ТВј
еу
к
љу
че
н
. Си
н
и
г
р
ар
атн
уиг
р
иц
унара
ч
у
на
руипр
ав
иг
ри
ма
с
е
. Дач
ау
тишав
атонте
л
е
в
и
з
ор
у
. Же
н
а
з
ад
ив
ље
н
опо
с
матр
аЋе
р
к
у
. Баб
адр
е
мау
фо
те
љи. Де
дас
е
дин
апо
ду
,п
ор
е
дБа
би
ни
х
н
ог
у– по
к
у
шав
ад
ана
ду
в
аба
л
о
нуо
б
л
ик
у
з
е
ца
: му
чег
ау
ши.Ће
р
каимак
и
к
ицес
ацр
15

в
е
ниммашна
ма. Држив
е
л
и
к
ог
, б
е
л
ог
, к
р
з
не
н
огз
е
цас
ацр
в
е
н
им оч
и
ма. Сре
ћ
нај
е
.
Об
ра
ћас
еДач
имаз
н
имг
л
ас
ом– у
в
и
ј
а
ј
у
ћ
и
с
еис
то
в
ре
ме
нобл
аг
оуте
л
у
.)
ЋЕРКА: Хоћ
е
шл
ид
ат
ире
ц
ит
уј
е
ммо
ј
уомиље
нуоз
е
цу
?
ДАЧА: Ре
цит
у
ј

ушо.
ЋЕРКА (наг
ру
д
имад
ржиз
е
ца
, р
е
ци
ту
ј
епе
с
ми
ц
у
: ре
чии
з
г
о
в
а
рак
аод
ах
в
а
та
в
а
з
д
у
х
):
З
имаид
е
,
ид
ез
има
,
ма
л
из
е
к
а
шумуима
.
З
имаид
е
,
ид
ез
има
,
ма
л
из
е
к
а
ма
ј
к
уима
.
З
имаид
е
,
ид
ез
има
,
16

ма
л
из
е
к
а
б
унд
уи
ма
.
Са
мој
е
дн
о
з
е
к
ане
ма
:
с
е
кудај
ој
к
ре
ве
тс
пр
е
ма
.
ДЕДА (б
ал
о
н-з
е
цу
): На
ду
ћу ј
ат
е
б
е
,
г
ов
на
р
у.Вид
е
ће
шт
икос
а
мј
а
.
ЖЕНА (та
пше дл
ан
ов
и
ма, Ће
р
ки
):
Бра
в
о
! Ма
минапа
ме
т
над
е
в
ој
ч
ица
.
(Ће
рк
ас
епо
кл
ањаими
л
у
ј
ез
е
ц
а. Дач
ас
е
с
ме
шк
а. Ос
та
л
инеоб
ра
ћа
ј
уп
ажњу
. Св
е
тл
ос
еу
по
л
ас
мањи
.)
(Тр
е
ћ
ип
ро
с
то
р.
Чу
ј
ес
ети
х
аму
з
ик
а
. Го
с
по
ђаКа
рис
то
ј
иу
с
та
в
уми
рн
о. Св
е
тл
онаг
о
с
по
ђ
уКар
и. Го
с
п
ођ
аКа
риг
ов
ор
ик
а
од
ара
по
рти
ра
.)
ГОСПОЂА КАРИ: У д
ив
нојмор
на
р
с
к
оп
ла
в
о
јГа
пов
о
јх
а
љиниг
о
с
пођ
ицаМо
ник
ај
ес
т
а
ј
а
л
апр
е
дПр
е
дс
е
дник
омиби
ла
з
а
ис
т
ане
р
в
оз
на
: н
ика
к
од
ао
с
т
а
нус
а
ми.
17

Ка
дс
укр
е
нул
иизОв
а
лно
гк
а
бине
т
аупр
ив
а
т
нус
об
у, ј
ас
а
мимр
е
к
ла
:„
Од
ма
хс
ев
р
а
ћ
а
м”ио
т
ишлауос
т
а
ву

д
ес
а
мче
к
а
л
ад
ок
с
уПр
е
дс
е
дникиг
ос
по
ђ
ицабил
ис
а
ми: о
д
18:29:18.15 до18:44:27.21 шт
оиз
но
с
иј
е
дв
а
не
шт
ов
ишео
дпе
т
на
е
с
тмину
т
а
.
(Св
е
тл
он
е
с
та
ј
ес
аг
ос
п
ођ
еКа
ри
.)
(Ка
фе
.
Чу
ј
ес
ети
х
аму
з
и
к
а. Св
е
тл
ос
ел
аг
а
нопа
л
и
. З
ај
е
д
ни
мс
тол
ом Да
чаиј
о
шд
в
о
ј
иц
а
и
г
р
ај
ука
рте
. Кон
об
ар

бу
ч
е
нур
у
с
к
ур
у
ба
шк
у

р
е
ђ
у
ј
ешан
к
. Ос
л
оње
н
аоша
нкс
то
ј
е
дв
аг
о
с
та. Ј
е
д
ано
дњи
хобр
аћ
ас
ек
о
но
ба
р
уј
ак
и
мс
е
о
с
к
имн
а
г
л
а
с
к
ом.)
ПРВИГОСТ: Да
јка
рт
е
.
КОНОБАР(о
дс
е
ч
н
о): Не
ма
.
ПРВИ ГОСТ (п
ок
а
з
у
ј
у
ћ
ир
у
к
ом п
ре
ма
п
ол
и
ци
): Ка
к
он
е
мак
а
дс
ут
у.
КОНОБАР(з
ај
е
д
љи
в
о): Не
ма
. Тес
уз
а
пр
е
фе
ра
нс
.
ПРВИ ГОСТ: Зо
в
иг
а
з
ду
, хо
ћуд
ас
е
жа
лим.
18

КОНОБАР: Га
з
д
ада
на
снеп
рима
. Ак
о
т
ине
шт
от
е
шк
ол
е
жинас
р
цу
, ис
т
о
в
а
риг
а
ук
њиг
ужа
л
би.
ДРУГИГОСТ: Шт
аима
модт
о
г
а
?
КОНОБАР: Не
ма
ш ни
шт
а

лић
ез
а
т
о
о
с
об
љед
ас
ес
ме
ј
ечи
т
а
вс
а
тчит
а
ј
у
ћ
ит
в
ој
е
шкр
а
бо
т
ине
.
(Св
е
тл
ос
еу
по
л
ас
ма
њи.)
(Тр
е
ћ
ип
ро
с
то
р.
Чу
ј
ес
ети
х
аму
з
ик
а.Мон
ик
ас
тој
и
. Св
е
тл
о
н
аМо
ни
к
у
. Мо
ни
кај
еу
с
х
ић
е
н
а.)
МОНИКА: Пре
д
с
е
дни
к иј
ас
т
а
ј
а
ли
с
мопо
ре
дк
у
па
т
ил
аиљуб
илис
е
. Љу
би
ли
с
мос
еио
нмиј
ео
т
ко
пч
а
оха
љин
уима
з
ио
миг
ру
дипр
е
к
ог
ру
дња
к
а

ндаихј
еиз
в
а
ди
оизг
р
уд
ња
к
а
, љу
биои
хид
од
ирив
а
ору
к
а
ма
.
Ми
с
лимд
ас
а
монд
апоч
е
лад
амудо
ди
ру
ј
е
мпе
нисимо
шни
цекр
озпа
н
т
а
ло
неи
мис
л
имдај
ео
нс
а
мот
к
о
пча
ок
о
шу
љуида
с
а
ммуљуб
илаг
р
у
ди. Ондас
а
мпоже
ле
ла
даиз
ве
д
е
мор
а
л
нис
е
к
с
. Тос
а
миу
р
а
дил
а
.
19

Аон
да
, мис
л
имдај
ечу
оне
шт
о, ил
иј
ечу
о
не
к
о
г
аук
а
бин
е
т
у

а
т
ос
мос
епр
е
ме
с
т
ил
и
ук
упа
т
и
ло
.
На
с
т
а
в
илас
а
мд
аиз
во
димо
ра
л
нис
е
к
с
,
ао
ндамеј
еонна
ј
е
дн
омо
дг
ур
нуо
, пр
ене
г
о
шт
ој
ее
ј
а
ку
ли
ра
о
. Ондас
а
мј
ау
с
т
а
л
аир
е
к
ла
:„
То
л
икомиј
ес
т
а
лод
от
е
б
е
, нера
з
у
ме
мз
а
шт
оминед
оз
в
ол
иш, т
омиј
ев
а
жно
,
мис
л
имниј
епот
пуно
, ни
ј
еуре
д
у.”
Онмеј
ез
а
г
р
лиоир
е
ка
о
:„
Неже
ли
мда
по
с
т
а
не
мз
а
в
ис
а
нодт
е
б
е

еже
л
имд
апо
с
т
а
не
шз
а
в
ис
наодме
не
.”
По
г
л
е
да
лис
мос
енат
ре
ну
т
а
к
. Онд
ами
ј
ео
нр
е
к
а
о: „
Неже
л
имд
ат
ера
з
о
ча
р
а
м.”
Пр
в
и пу
тс
а
м из
в
е
л
аор
а
л
ни с
е
к
сд
о
к
ра
ј
а
.
(Св
е
тл
он
е
с
та
ј
ес
аМон
ик
е
.)
(Дне
в
нас
об
а.
Св
е
тл
ос
еп
ој
а
ча
в
а
. Ће
р
к
ап
ре
дог
л
е
д
ал
ом
п
е
в
у
шипе
с
муоз
е
ц
уита
к
тир
ан
о
г
о
м. Да
ч
апо
ме
р
амон
ито
р, к
у
ћ
иште
, та
с
тату
р
у
ио
с
тал
ед
е
л
о
в
ер
ач
у
н
ар
а по с
е
кр
е
те
р
у
.
Же
н
ап
е
г
л
а.Ба
бапр
е
ба
цу
ј
еу
пр
ав
ои
с
пе
г
л
а
20

н
ип
р
е
к
ри
в
ачп
ре
кофоте
ље
. Де
дал
е
жин
а
п
одуир
аз
г
л
е
дача
с
о
пи
с
ез
аму
шк
ар
це
. Си
н
у
л
а
з
иус
о
буис
тај
епо
ре
дДе
де
:п
ос
ма
тр
а
г
а.)
СИН(Де
д
и): Оп
е
тс
имиул
а
з
иоус
обу
.
Ка
конес
хв
а
т
а
ш дас
ипре
р
а
с
т
а
от
ув
рс
т
у
ч
а
с
опи
с
а
.
ДЕДА(Нере
а
г
у
ј
е
.)
(Си
нс
л
е
же ра
ме
н
има
, с
е
д
ан
а трос
е
д:
у
з
имад
аљин
с
к
ииу
к
љу
ч
у
ј
еТВ. Нае
кр
ан
у
с
еп
ој
а
в
љу
ј
уз
н
акСи
-Ен-ЕнаиМе
дл
инОл
б
ра
ј
тс
ака
у
б
ој
с
к
имше
ши
ро
мнаг
л
а
в
и.)
ГЛАС СПИКЕРА: Аме
р
ичк
ис
е
к
ре
т
а
р
з
аинос
т
ра
непо
с
ло
в
еМе
дл
инОлбр
а
ј
тда
л
а
ј
е3. нов
е
мбр
а1988. но
ви
на
римас
ле
де
ћ
у
из
ј
а
в
у: „
Аме
ри
кај
еу
з
не
мире
наз
а
т
ошт
о
Са
уд
иј
с
к
аАр
а
биј
ај
о
шув
е
код
би
ј
адап
оно
в
обу
део
дс
ко
чнада
с
к
аз
ана
па
днаИр
а
к
.
Аме
р
ичк
ив
о
ј
н
икј
епр
ипа
д
никн
а
ј
пле
ме
н
ит
иј
ево
ј
с
к
енас
в
е
т
у.Аме
рич
кив
ој
никпок
о
з
нак
ој
ипу
тже
л
идас
т
а
в
ис
в
ој
уп
ле
ме
н
ит
о
с
туод
бр
а
нус
ло
бо
деиде
мо
кр
а
т
иј
еп
ре
о
с
т
а
ло
гд
е
лачо
в
е
ча
нс
т
ва
.”
21

ДЕДА(Ба
б
и, б
ац
ив
шинатр
е
ну
та
кпо
г
л
е
днаТВ, г
е
с
ти
к
у
л
ир
ај
у
ћиру
ко
м): Зе
ч
ић
у, ов
ама
ле
н
аиз
г
л
е
дак
а
одан
емо
жеда
жи
в
ибе
зљу
ба
в
но
гми
шић
а
.
СИН: Врт
ес
еук
ру
г
у
. Пр
е
ла
з
епоно
в
о
наИр
а
к
. Ак
оихСа
да
мб
уд
ез
а
в
ла
ч
ио, мис
л
имдаће
момо
ћима
лод
апр
е
да
х
не
мо.
БАБА (Си
ну
): Ре
ч
никт
ис
в
евишена
л
ику
ј
еДе
дино
м.
СИН: Шт
ас
ме
т
а
. Де
д
ај
емојид
ол
.
ЖЕНА (Си
ну
): Одк
а
дат
от
е
беинт
е
р
е
с
у
ј
епо
лит
ика
?
СИН: Неинт
е
р
е
с
уј
еме

л
иупо
с
ле
д
њев
р
е
мев
о
лимдана
г
а
ђ
а
мшт
амеоч
е
к
уј
е
.
ДАЧА (пр
ик
љу
ч
у
ј
ез
в
у
чн
ик
ен
а ра
ч
у
н
ар
): Же
н
о, на
ј
з
а
дпо
пра
в
ихо
в
оч
удо
. Ма
л
ос
а
мг
аи„
про
ши
рио

: ча
кћемо
ћиида
с
в
ир
а
.
ЖЕНА (Дач
и

ар
к
ас
ти
чн
о, н
еод
в
ај
а
ј
у
ћ
ипо
г
л
е
додв
е
ша
): Оча
р
а
нас
а
м. Са
мо
на
мј
еј
ош муз
ик
ас
ат
ес
ка
л
а
ме
р
иј
ене
до
с
т
а
ј
а
ла
.

22

ДАЧА (на
с
тав
ља, н
ео
бр
аћ
ај
у
ћ
и па
жњун
ау
па
ди
цу
): З
на
ш, пр
икљу
чиос
а
мс
е
наИнт
е
р
не
т
. Иот
во
ри
ос
в
оји
-ме
ј
л
. Ос
т
в
а
р
иламис
еда
в
на
шњаже
ља
: чит
а
вс
в
е
тми
ј
еур
ук
а
ма
.
ДЕДА (с
а
мз
ас
е
б
е
, неодв
ај
а
ј
у
ћипо
г
л
е
до
дч
а
с
оп
ис
а
): Ов
депишедај
еНа
пол
е
о
нуI Бона
па
р
т
икит
аук
ру
т
о
мс
т
а
њубил
а
ду
г
ас
а
модв
аипоце
нт
име
т
ра
.
(Ћу
ти, г
л
е
дауч
ас
о
пи
с

аор
аз
мишља, до
б
у
ј
епр
с
тимапоч
а
с
оп
ис
у
, ао
нд
ана
с
та
в
ља.)
ДЕДА(в
е
с
е
л
о
): Ха
! Зада
с
уо
дме
т
а
ри
поинес
ле
дуј
еду
жак
ит
а
.
ЖЕНА (Дач
и

ар
к
ас
ти
чн
о, н
еод
в
ај
а
ј
у
ћ
ип
ог
л
е
додв
е
ша): Бл
а
г
от
е
б
и. За
пла
к
а
ћ
у
о
дс
ре
ћ
е
. Инт
е
р
не
тит
в
о
ј
ае
л
е
кт
ро
нс
к
апо
шт
ас
ув
а
жни
ј
иодмо
ј
и
хг
а
ћ
аура
с
па
да
њу
.
(Да
ч
ан
ер
е
аг
у
ј
енаЖе
н
ин
упр
и
ме
дб
у
, и
с
п
ро
ба
в
ашта
мпа
ч.)
ДЕДА(до
бу
ј
еид
аљепр
с
тимапоч
ас
о
п
ис
у

амз
ас
е
бе
): Дамуј
ек
ит
аб
илад
ужа
,
из
г
л
е
да
л
аб
ине
п
рир
одн
о.
23

(На
с
та
в
љадара
з
г
л
е
д
ач
ас
о
пи
с
. По
с
л
ен
е
к
огв
ре
ме
н
аоб
ра
ћас
еБаб
иоду
ше
в
ље
н
о.)
ДЕДА: З
е
чић
у! Су
т
рат
ику
пу
ј
е
мцр
в
е
нире
пић
!
БАБА: Го
с
по
де
, з
а
шт
омес
а
с
т
а
в
ис
а
о
во
мб
уд
а
ло
м.
ДЕДА(з
аг
л
е
д
ав
шис
еуБа
би
нос
то
па
л
о
): Да
јмит
ос
т
опа
ло
. Да
јмит
епрс
т
иће
.
(Св
е
тл
ос
еу
по
л
ас
ма
њи.)
(Тр
е
ћ
ип
ро
с
то
р.
Чу
ј
ес
ети
х
аму
з
и
ка
. Гос
п
ођ
аКа
рииМо
ни
к
ас
то
ј
еј
е
д
нап
ор
е
ддр
у
г
е
. Св
е
тл
он
аг
о
с
п
ођ
уКар
и.)
ГОСПОЂАКАРИ: Ус
у
б
от
ус
а
му
г
о
во
р
илас
а
с
т
а
на
киз
ме
ђуг
о
с
пођ
ицеМоник
еи
Пр
е
дс
е
д
ник
анање
г
о
вз
а
х
т
е
в
. Одв
е
лас
а
м
г
ос
по
ђ
ицуМо
ник
ууОв
а
лник
а
б
ине
тдас
а
ч
е
ка Пр
е
дс
е
д
ник
а
. У 14:03:12.29 он ј
е
у
ша
о
, биој
еуз
а
в
о
ј
и
ма

е
рј
епо
вр
е
диоко
л
е
нонаФл
ор
идидв
ене
де
љер
а
ниј
е
.
(Св
е
тл
оне
с
та
ј
ес
аг
ос
п
ођ
еКа
ри
. Св
е
тл
о
н
аМо
ни
к
у
.)
24

МОНИКА: Се
к
с
у
а
лн
ио
дносј
епо
ч
е
о
из
не
на
д
нимпо
љупци
ма
. Тој
еби
лај
о
шј
е
д
наод он
их с
ит
у
а
циј
ак
а
д
ај
абр
бља
мо
не
ч
е
му
, ао
нмеј
е
д
нос
т
а
вн
ољу
би, к
а
ода
х
оћ
едамеућ
ут
к
а

а
љд
а
. Пр
е
дс
е
д
никмиј
е
о
т
ко
пч
а
об
лу
з
уи до
дир
нуоми г
р
уд
и не
с
к
ида
ј
у
ћипрс
лу
че
. Кр
е
ну
ој
ед
амис
т
а
в
и
р
ук
унас
ук
њу, ај
ас
а
мј
ез
а
диг
лаз
а
т
ошт
о
ј
ет
а
к
оби
лој
е
д
нос
т
а
в
ниј
е
. И ни
с
а
мнос
ил
а
г
а
ћице
. Онмеј
ема
нуе
л
нос
т
иму
лис
а
о. Се
ћ
а
мс
е
: же
ле
л
ас
а
мдамив
а
г
инудод
иру
ј
е
с
в
о
ј
и
мпе
нис
о
м. Ио
нј
ет
оу
ра
дио,ла
г
а
нои
бе
зпе
не
т
р
а
циј
е
. Ондас
а
ми
з
в
е
л
ао
ра
л
ни
с
е
к
с
, поно
в
од
окниј
ее
ј
а
к
ул
ира
о
.
(Св
е
тл
он
е
с
та
ј
ес
аМо
н
ик
е
. Св
е
тл
он
аг
о
с
п
ођ
уКар
и.)
ГОСПОЂА КАРИ: Гос
по
ђ
ицаМоник
а
на
пу
с
т
ил
ај
е Ова
л
ни к
а
бине
тт
а
чно у
14:18:25.16 шт
оиз
но
с
иј
е
дв
ане
шт
овише
о
дпе
т
на
е
с
тмину
т
аодк
а
дај
епр
е
д
с
е
дни
к
у
ша
о
.
(Св
е
тл
он
е
с
та
ј
ес
аг
ос
п
ођ
еКа
ри
.)

25

(Ка
фе
.
Чу
ј
ес
ети
х
аму
з
и
ка
. Св
е
тл
ос
еп
ој
а
ч
ав
а
.
З
ај
е
дн
имс
то
л
омДач
аиј
о
шд
в
о
ј
и
цаи
г
ра
ј
ук
а
рте
. Докј
еДач
аз
а
г
л
е
да
нук
ар
те

аи
г
ра
ч
из
ап
о
чи
њур
аз
г
ов
о
р.)
ПРВИ САИГРАЧ: Гдеј
еов
д
епице
р
иј
а
?
ДРУГИСАИГРАЧ: Ру
ча
ос
ипи
цу.
ПРВИСАИГРАЧ: Ако

ла
да
нс
а
м.
ДРУГИ САИГРАЧ: Ј
абихпрв
одапо
в
а
л
имон
е
шт
о
.
ПРВИСАИГРАЧ: Гл
а
да
нс
а
м.
ДРУГИ САИГРАЧ: До
бро
, ку
пић
е
мо
пр
в
опи
цу.Падапов
а
л
имоонд
ане
шт
о?
(Па
у
з
а.)
ПРВИСАИГРАЧ: Ј
о
к.
ДРУГИ САИГРАЧ: „
Ј
о
к
”пос
л
епо
ла
с
а
т
а
. Алас
ир
е
чит
. Пра
в
абуј
иц
ар
е
чи. Ге
ј
з
ир,чо
в
е
че
!
ДАЧА: Шв
а
ле
р
и, б
е
т
л
!

26

(Са
иг
р
ач
ис
епо
г
л
е
да
шек
ис
е
л
оис
пу
с
тише
к
ар
тенас
то
. Ул
аз
иЦи
г
а
ни
нс
аг
ита
ро
ми
ц
рн
имк
а
у
бо
ј
с
к
имше
ши
ро
мн
аг
л
ав
и
. Ста
ј
еис
пр
е
дшан
к
а. Об
ра
ћас
еКо
но
ба
руп
ок
а
з
у
ј
у
ћимун
аг
ита
руо
бл
е
пље
нур
аз
н
об
ој
н
им
с
е
л
оте
ј
п
омп
оив
и
ца
ма.)
ЦИГАНИН (п
ро
му
к
л
им г
л
ас
ом, „ал
а
Сач
мо”): Ше
фе

да
р
ине
к
ут
р
а
купог
ит
а
р
и. Ов
ас
т
а
рас
ео
дл
е
пила
.
КОНОБАР: Да
јо
в
а
мо. Са
дк
а
дј
еиз
л
е
пим, имад
ај
о
јс
епо
бо
љшаз
в
у
к.
ЦИГАНИН: Бо
л
имепа
т
каз
аз
в
у
к, ше
фе
. Ва
жној
еданеис
п
а
да
ј
упа
р
е
.
(Св
е
тл
ос
еу
по
л
ас
ма
њи.)
(Тр
е
ћ
ип
ро
с
то
р.
Чу
ј
ес
ети
х
аму
з
и
ка
. Гос
п
ођ
аКа
рииМо
ни
к
ас
то
ј
еј
е
д
нап
ор
е
ддр
у
г
е
. Св
е
тл
он
аг
о
с
п
ођ
уКар
и.)
ГОСПОЂА КАРИ: Гос
по
ђ
ицаМоник
а
до
шлај
еус
у
бо
т
уна
ме
рнадао
с
т
в
а
р
ис
е
к
с
у
а
лнув
е
з
ус
аПр
е
дс
е
д
ник
ом. УОв
а
л
ник
а
би
не
тс
т
упил
ај
еу9:20:36.25.
27

Пр
ет
ог
а
, у9:18:01.07 Ов
а
лн
ик
а
б
ине
т
ј
ена
пус
т
илаг
ос
пођ
ицаКе
т
л
ин.Де
л
ов
а
л
ај
е
р
а
шч
упа
н
оиб
илај
ера
з
др
а
г
а
на

р
е
ћн
а

а
до
с
на
.
(Св
е
тл
оне
с
та
ј
ес
аг
ос
п
ођ
еКа
ри
. Св
е
тл
о
н
аМо
ни
к
у
.)
МОНИКА: Ра
з
г
о
в
а
ра
л
ас
а
мс
аПре
д
с
е
д
ник
омус
об
иОва
л
но
гка
б
ине
т
а
. Ус
о
би
с
а
мв
иде
лане
к
ол
ик
опок
л
онак
ој
ес
а
мда
л
а
пр
е
дс
е
д
ник
у– д
век
њиг
еиот
ва
р
а
чз
ап
ис
мауо
бл
ик
ужа
бе
.
По
кл
о
нилас
а
ммут
а
д
адр
жа
чпа
пир
ау
о
бл
икуБе
л
еку
ће
. Та
к
ођ
ес
а
ммупо
к
а
з
а
л
а
и-ме
ј
лпор
ук
ууко
ј
о
јо
пис
у
ј
е
ме
фе
ка
тжв
а
к
а
њаме
н
т
олб
омб
онапреор
а
л
ногс
е
к
с
а

т
о
мт
ре
н
ут
к
ус
а
мжв
а
ка
ламе
нт
о
лб
омб
ону
,
а
л
иПре
дс
е
д
никј
ере
ка
одане
мав
ре
ме
наз
а
о
ра
л
нис
е
кс
. Пољу
бил
ис
мос
е
, ао
ндај
е
Пр
е
дс
е
д
никод
ј
ур
ионаз
в
а
ничнув
е
ч
е
рус
а
пр
е
дс
е
д
ник
омМе
к
с
ика
.
(Св
е
тл
он
е
с
та
ј
ес
аМон
ик
е
.)

28

(Дне
в
нас
об
а.
Св
е
тл
ос
епо
ј
ач
а
в
а. Да
ч
ас
е
д
ин
атр
ос
е
ду
ич
итан
ов
и
не
. Синс
е
д
из
ас
е
кр
е
те
р
оми
и
г
р
аи
г
ри
цен
ар
ач
у
н
ар
у
. Же
н
ас
е
диз
ас
то
л
о
м ил
а
к
ир
ан
ок
тенар
у
к
ама
. Де
дас
е
д
и
н
ап
од
ук
ос
ти
мир
анк
аома
чк
а
, п
ок
у
шав
а
да„п
ре
д
е
”. Баб
ас
е
диуфоте
љи: г
л
е
даТВ
ич
е
шк
аДе
д
упог
л
а
в
и
. Ће
рк
а„у
л
е
ће
”ус
о
б
уне
р
ас
по
л
оже
н
аине
рв
о
з
н
а.Ћу
ти
. Ск
ид
а
шк
ол
с
к
ир
а
на
цс
ал
е
ђаиба
цаг
анап
од
.
Пр
ил
а
з
ио
г
л
е
да
л
у
: о
г
л
е
дас
е
. Же
нај
о
јс
е
о
бр
аћ
ан
ео
дв
а
ј
ај
у
ћ
ипо
г
л
е
до
дн
ок
тиј
у
.)
ЖЕНА: Чу
л
ас
а
муд
а
рра
нцаопо
д, а
л
и
нис
а
мч
ул
ат
в
ојг
л
а
с
ић
. Ко
лик
ој
аз
на
м, к
а
дас
еу
ђ
еуку
ћу

а
жес
е„
д
об
а
рда
н”
.
ЋЕРКА(не
р
в
о
з
н
о): До
ба
рда
н
!
(Ће
рк
ас
епо
с
матр
ауо
г
л
е
да
л
у
: не
з
а
дов
ољн
ај
ес
в
о
ј
ими
з
г
л
е
до
м. Ск
и
дату
фна
с
тема
шнеиу
б
ац
у
ј
еи
хуфи
о
ку
. Ра
с
пл
и
ћек
ик
иц
е
ипок
у
ша
в
ад
ан
ап
ра
в
ин
е
к
уфри
з
у
ру
. Ниј
е
з
ад
ов
о
љн
аи
с
х
о
дом. Об
ра
ћас
еДач
и ма
з
ни
мг
л
а
с
ом – у
в
иј
а
ј
у
ћи с
еис
тов
р
е
ме
н
о
б
л
аг
оуте
л
у
.)
29

ЋЕРКА: Вол
е
лаб
ихд
аима
мно
в
уфр
из
ур
у.Хоћ
е
шлидамев
оди
шк
одфри
з
е
р
а
?
ДАЧА: Хо
ћу
, ду
шо
.
ЋЕРКА (ћ
у
ти, н
а
с
тав
љад
ас
еп
ос
ма
тр
ауог
л
е
д
ал
у
.)
(Си
ну
с
та
ј
ео
дс
е
к
р
е
те
р
аип
ри
л
аз
ите
л
е
фо
ну
. НаТВе
к
р
ан
ус
еп
о
ре
дТВв
о
ди
те
ља
с
ме
њу
ј
ус
нимци п
ре
д
с
е
д
ни
каКл
ин
тон
ау
џ
ог
е
рс
ки
мп
оз
ама
. Уд
оње
мл
е
в
о
му
г
л
у
е
к
р
ан
ас
уз
на
кСи
-Ен
-Ен
аида
ту
м 4. д
е
ц
е
мба
р1998. То
нс
еиз
н
е
на
даг
у
би
. ТВ„шу
шти”.Дач
аг
ау
тиша
в
аида
ј
еБаб
ид
аљин
с
к
и
, ос
та
в
љано
в
и
ненатро
с
е
д, о
д
л
аз
ид
о
р
ач
у
на
р
аипо
чи
њедап
ре
тр
ажу
ј
епоИн
те
р
не
ту
. Намо
ни
тор
ус
еп
ој
а
в
љу
ј
ег
р
афи
к
а: Да
ч
ај
еми
ше
мл
а
г
ан
оп
ос
та
в
љан
ас
р
е
ди
н
умон
итор
а.)

30

ГРАФИКА:

ДАЧА (о
дв
а
ј
а по
г
л
е
д од мон
ито
ра
,
о
бр
аћ
ас
еЖе
ни
): Ба
ципог
ле
днамо
нит
ор.
ЖЕНА(п
од
ижег
л
а
в
у
, ма
шеру
ка
мас
у
ше
ћил
ак
, г
л
е
даумон
и
тор
): Ба
цил
ас
а
м.
Па
?
ДАЧА: Нис
ииз
н
е
на
ђ
е
на
?
ЖЕНА (г
ра
фи
к
ај
еј
о
шу
в
е
кн
амо
ни
то
ру
): Ни
с
а
м. Аме
р
ис
а
дадобе
с
в
е
с
т
ико
31

р
ис
т
ез
ас
о
пс
т
в
е
нупр
опа
г
а
ндус
в
ој
уиз
мишљот
ин
уИнт
е
рне
т
.
СИН(с
п
у
штас
л
у
ша
л
иц
уип
ри
л
аз
имо
н
ито
ру
, ша
љи
в
о): Ба
шс
уд
ух
ов
ит
и. Има
ј
у
ио
нипон
е
ка
дс
во
ј
ет
р
е
ну
т
ке
. Алит
ониј
е
до
в
оља
нра
з
л
огдаб
ине
кона
пу
ниог
а
ћ
е
.
ЖЕНА (г
л
е
да
ј
у
ћ
ис
в
ев
ре
меу мо
ни
то
р): Ј
у
ч
ес
а
м пр
оч
ит
а
ладај
еИнт
е
р
не
т
по
с
т
а
ор
а
јз
апс
их
ич
киифиз
ичк
из
а
пу
шт
е
нељуде
.
(Си
ннек
оме
н
тар
и
ше
: ра
з
ми
шља
. Ба
баћ
у
ти
, ч
е
шк
аДе
дуинеод
в
а
ј
ап
ог
л
е
до
дТВ.
Да
чау
с
та
ј
еодс
е
к
р
е
те
р
а, о
бр
аћ
ас
еЋе
р
к
и
шаљив
о.)
ДАЧА: Ду
шо
, даи
де
моко
дфри
з
е
р
а
?
Док пр
оме
нимо фр
из
у
ру нат
в
ој
о
јле
пој
г
ла
в
и, про
ме
нић
ес
еис
в
е
т
.
СИН(Да
ч
и, д
окс
еДа
час
пр
е
мад
аи
з
а
ђ
е
): Дас
к
е
нир
а
мон
а
јДе
д
инма
л
ис
т
а
р
ипо
з
ор
ишнипла
ка
тизСССР-аиз
а
в
уч
е
мг
ан
е
к
имАме
р
имае
л
е
к
т
ро
нс
к
омпошт
ом?
ДАЧА (з
ај
е
дљи
в
о
): Не
мо
јдаиху
пл
а
шиш.
32

ЖЕНА: По
ша
љи. Поша
љи. Не
к
ас
ес
е
т
ес
т
а
р
ихд
об
рихв
ре
ме
на
.
(Си
нс
е
даз
ас
е
к
ре
те
рис
к
е
ни
рапл
а
к
атс
а
Стаљин
ов
им л
ик
о
м: у
бр
з
ос
еп
ој
а
в
љу
ј
ен
а
мо
ни
тор
у
.)
ПЛАКАТ:

(Де
дау
с
тај
ес
ап
од
а, п
р
ил
а
з
ир
ач
у
на
руи
п
оч
ињедав
и
ч
е
.)

33

ДЕДА: Хе
ј
! Пај
аз
на
мо
во
гма
н
г
у
па
.
З
на
мг
а
! Их
!
(Ма
л
оз
а
с
тај
е
, з
а
тим п
оч
ињеда п
ље
с
к
а
„шап
ама
”, по
с
к
а
ку
ј
еии
з
в
ик
у
ј
е
.)
ДЕДА: Па
па
шас
епр
об
уд
ио! Па
па
ша
с
епро
бу
дио
! Ру
с
ипо
нов
ој
а
шу
!
ДАЧА(д
окс
то
ј
ис
аЋе
рк
о
мпр
е
дп
о
л
у
о
тв
ор
е
н
имв
р
ати
ма): Де
д
а
, Ст
а
љинс
ениј
е
пр
об
уд
ио. Са
д
ажи
ведру
к
чиј
еРу
ј
е
. Њихо
в
ес
а
д
а
шњепа
па
шеод
уч
илес
уи
хо
дј
а
х
а
ња
.
ДЕДА (п
р
ко
с
но
): Ник
а
данис
а
мв
е
ро
в
а
от
уђ
имре
ч
има
. Нис
в
ој
им.
(Да
ч
аиз
л
а
з
ис
аЋе
р
к
ом. Де
дас
ев
р
аћ
ан
а
с
в
о
ј
еме
с
топо
ре
дБа
бе
. Баб
аг
ач
е
шк
ап
о
г
л
ав
и. Намо
ни
тор
ус
еп
ој
ав
љу
ј
ег
р
афи
к
а
п
ос
л
а
танаДач
ини-ме
ј
л
. Синк
л
и
маг
л
ав
ом
ио
к
ре
ћ
ес
ес
а
моз
атр
е
н
у
такк
аЖе
н
ик
о
ј
а
г
л
е
д
аумон
ито
р.)

34

ГРАФИКА:

СИН(г
ов
о
риумон
ито
р): Аме
р
и, з
а
т
р
па
в
а
т
ена
сс
в
о
ј
им е
л
е
кт
ро
нс
ки
м ле
цима
.
Ос
е
ћ
а
мв
а
шума
лумр
жњу
. Ра
з
в
е
с
е
лић
ув
а
с
до
кк
а
же
т
е„
пит
аодку
пина

.
ЖЕНА (Син
у
, н
ео
дв
а
ј
ај
у
ћ
ип
о
г
л
е
до
д
мо
ни
тор
а): От
к
а
чиих.
(Де
дапо
но
в
опо
ч
ињеда„пр
е
де
”. Синк
у
ц
а
п
ота
с
та
ту
риира
димише
м. Сме
шк
ас
е
.)
СИН: Пос
л
а
ос
а
м им мрт
в
упр
иро
ду
.
Ј
ошма
л
оз
е
з
а
њани
ј
енао
дме
т
.
(Намо
ни
тор
ус
епо
ј
ав
љу
ј
ег
ра
фи
к
а.)

35

ГРАФИКА:

БАБА (ок
р
е
ћес
ек
ара
чу
н
а
ру
, п
ос
ма
тр
аг
ра
фик
у
, Си
ну
): Пр
ос
т
а
кл
укс
ина
с
л
е
ди
опому
шк
ој
лини
ј
и.
ДЕДА(п
ок
а
з
у
ј
у
ћ
иру
к
о
мк
аСи
ну
, по
но
с
н
о): Ов
ој
емоју
ну
к.
(По
с
л
еи
з
в
е
с
но
гв
ре
ме
нар
ач
у
н
арс
иг
н
ал
и
з
ир
ад
ај
еп
ри
с
пе
л
ае
л
е
ктро
нс
к
апо
шта
.
Синј
еп
ри
х
в
а
та: намо
ни
то
рус
епо
ј
ав
љу
ј
е
г
ра
фи
ка
.)

36

ГРАФИКА:

СИН (Же
ни
): Нев
ре
д
и: ди
же
м ру
к
е
.
Ху
моримни
ј
еј
а
час
т
р
а
на
.
ЖЕНА (шаљив
о
): Пок
у
ша
ос
и. Ма
л
о
з
е
з
а
њаниј
ен
ао
дме
т
.
(Де
дас
еок
ре
ћек
амо
ни
то
ру

с
та
ј
еип
ри
л
а
з
иму
. За
мах
у
ј
е„к
ан
џа
ма”.)
ДЕДА: По
ј
е
шћ
уМик
уМиша
! По
ј
е
шћ
у
Мик
уМиша
! Ус
ла
с
т
!
(Св
е
тл
ос
еу
по
л
ас
ма
њи.)
(Ка
фе
.
Чу
ј
ес
ети
х
аму
з
и
ка
. Св
е
тл
ос
еп
ој
а
ч
ав
а
.
З
ај
е
д
ни
мо
дс
то
л
о
в
аДач
аиј
ош дв
о
ј
иц
а
и
г
р
ај
ук
а
рте
. Ко
но
ба
рс
то
ј
ио
с
л
о
ње
но
37

шан
кипре
л
ис
тав
ан
о
в
ин
е

о
ме
н
тар
ишеи
ч
итан
аг
л
а
с
.)
КОНОБАР: Па
з
ио
в
о. У ј
е
д
ном б
ро
ј
у
бе
ог
ра
д
с
ко
г„
Дне
в
но
гл
ис
т
а
”из1890. г
од
инеоб
ј
а
вље
нј
еио
в
а
к
а
вог
ла
с
:

Ра
д
из
на
ња
. По
шт
ос
а
мс
ез
а
в
а
диос
мо
ј
упо
р
оди
цу, з
ак
ој
уис
т
ус
а
м под
иг
а
о
по
ро
дич
нуг
ро
бницунаНов
омГро
бљу
, иу
к
ој
ус
ус
а
р
а
ње
нас
а
момој
аб
а
баМа
г
а
, т
о
ис
к
ључ
уј
е
мс
во
ј
уп
ор
од
ицуизд
а
љес
а
р
а
њив
а
њеуис
т
упоме
ну
т
уг
ро
бни
цуиз
а
др
жа
ва
ј
у
ћ
иј
е
д
номе
с
т
оз
аме
не

с
т
а
л
ук
омо
циј
уиз
да
ј
е
мподки
риј
у

дно
с
ној
е
днов
е
л
икоме
с
т
оидв
ама
ла
. Комет
ре
б
а
, упр
а
в
о
к
оумре
, не
к
ас
еме
нио
бр
а
т
и. Дол
е
пот
пис
а
н
и, Сре
ј
аМе
к
ић,ов
д.”
ДАЧА(ше
р
е
тс
к
и): До
браиде
ј
а

е
бо
т
е
.
По
шт
онег
о
в
ор
имс
ап
ол
афа
милиј
е
, мо
г
а
о
би
хиј
ад
аиз
да
мпо
дк
ир
иј
уо
с
т
а
лук
омо
циј
у
. Акос
т
ез
а
инт
е
ре
с
о
в
а
ни, да
ћ
ув
а
мпо
пу
с
т
.
ПРВИИДРУГИСАИГРАЧ(у
г
л
а
с
): Не
к
е
ња
ј

е
г
оиг
р
а
ј
.
(Св
е
тл
ос
еу
по
л
ас
ма
њи.)
38

(Тр
е
ћ
ип
ро
с
то
р.
Св
ир
атих
аму
з
и
ка
. Мо
ни
к
ас
тој
и
. Св
е
тл
о
н
аМо
ни
к
у
. Мо
ни
кај
ема
л
оз
аб
ри
ну
та
.)
МОНИКА: Се
д
е
лас
а
м уз
а
дње
мд
е
л
у
Ов
а
л
ногка
б
ине
т
а
. До
не
лас
а
мбил
ако
ла
чс
ј
а
б
ук
а
маиро
ђе
нда
нс
к
епо
кл
онез
аПре
д
с
е
д
ник
а
. Ст
а
в
илас
а
мс
в
е
ћицеуко
ла
чи
с
пу
с
т
ил
апо
кл
он
енас
т
о. Ка
дај
еуша
о, о
т
пе
в
а
л
ас
а
м„
Ср
е
ћа
нр
о
ђе
нд
а
н”
, о
нј
еу
з
е
о
по
кл
он
е
, ај
ас
а
мг
апит
а
л
ад
алиможе
мода
р
а
з
ме
ниморо
ђ
е
нда
н
с
кепо
љупц
епо
в
одо
м
на
шихр
ођ
е
нда
н
а

е
рј
емо
јб
иос
а
мон
е
ко
л
иконе
д
е
љара
н
иј
е
. Онј
ер
е
к
а
од
ај
ет
оу
р
е
ду
. Онд
ас
мос
епо
љу
бил
и.
Дод
ирив
а
л
ас
а
мње
г
о
вп
е
нисимошницек
ро
зпа
нт
а
л
онеи кр
е
ну
лад
аиз
ве
де
м
о
ра
л
нис
е
к
с

л
ио
нмеј
еодг
ур
ну
о. Вид
но
с
еуз
не
мир
ио. Ре
к
а
омиј
е
:„
Тру
ди
мс
еда
нера
д
им о
в
ои по
ку
ша
ва
м дабу
де
м до
ба
р.”Ј
ас
а
мг
аз
а
г
рл
илаире
к
ламудамиј
е
жа
о,дас
енеу
з
не
мира
ва
.
(Св
е
тл
он
е
с
та
ј
ес
аМон
ик
е
.)

39

(Дне
в
нас
об
а.
Св
е
тл
ос
епо
ј
ач
а
в
а. Дач
ас
е
д
иуфо
те
љи
,
п
иј
ек
а
фу
, п
у
шии г
л
е
д
а ТВ. Еми
ту
ј
ес
е
с
п
от „Аме
р
и
ка
”г
р
у
пе „Џу
ке
л
е
”. Ће
р
к
а
ч
е
тк
ак
о
с
уп
ре
дог
л
е
да
л
омите
л
о
мпр
а
ти
р
ита
мму
з
и
ке
. Си
нл
е
жинатро
с
е
ду

и
та
к
њи
г
у
. Ба
баЖе
н
из
ас
то
л
о
мг
а
таук
ар
те
.
Де
д
апу
з
ип
оте
п
их
у

о
с
тими
ра
нус
тар
ог
с
р
пс
к
о
гв
о
ј
н
ик
а, г
у
рај
у
ћип
л
а
с
тич
н
упу
шк
у
и
с
пр
е
дс
е
бе
. Спо
тн
аТВ с
ез
ав
ршав
а
. На
е
к
р
ан
ус
епр
ик
а
з
у
ј
еу
н
ишта
в
ањев
е
л
ик
ог
г
ра
да
. Чу
ј
ус
ее
к
с
пл
оз
иј
еис
и
ре
н
еамб
у
л
а
нтн
ихив
атро
г
а
с
ни
хк
о
л
а. Св
еј
еуди
му
ип
л
аме
н
у
. Про
тив
в
аз
д
у
шн
аод
бр
ан
аже
с
то
к
од
е
ј
с
тв
у
ј
е
. ТВ в
од
ите
љк
а, о
з
а
ре
н
ог
л
и
ца
, нал
иц
уј
еме
с
та. Уд
оње
мл
е
в
ому
г
л
у
е
к
р
ан
ај
ез
на
кСи-Ен
-Ен
а, ис
по
дз
н
ак
ај
е
и
с
пи
с
ан
оБа
г
да
ди17.12.1998. )
ГЛАС СИМУЛТАНОГ ПРЕВОДИОЦА: Но
ћа
с
, у00.51 поира
чк
омв
р
е
ме
ну

т
по
че
ој
еиз
не
на
днив
а
з
ду
шнин
а
па
дк
рс
т
а
р
е
ћим р
а
ке
т
а
ма„
т
о
ма
ха
в
к
”и с
т
ра
т
е
шк
им
бо
мба
рде
рима н
аг
у
с
т
о на
с
е
ље
неде
л
ов
е
Ба
г
д
а
дао
дс
т
р
а
неСАДиВе
ли
кеБри
т
а
ниј
е
40

по
д на
з
ив
о
м„
Пус
т
ињс
к
али
с
ица

. Шт
е
т
е
с
у
...
(Де
дапр
е
с
та
ј
ен
ај
е
д
но
мд
апу
з
и
, п
о
чи
ње
дан
иша
ниуТВ.)
ДЕДА(в
и
ч
е
): Та
к! т
а
к

а
к!
ГЛАС СИМУЛТАНОГ ПРЕВОДИОЦА: На
па
дј
ена
р
е
диопр
е
дс
е
д
никСАДБил
Клин
т
онб
е
зо
до
бр
е
њаСа
в
е
т
абе
з
бе
дно
с
т
и
УН. По
др
жа
ог
ај
еб
рит
а
нс
к
ипр
е
миј
е
рТо
ниБле
р
. Са
ве
тб
е
з
бе
д
нос
т
иј
ез
а
с
е
д
а
она
з
а
хт
е
вРус
иј
е
, а
л
ика
д
ај
ена
па
дз
а
по
че
о
,
пр
е
ки
нуој
е
...
ДЕДА(н
ишан
иив
ич
е
): Та
к

а
к! т
а
к
!
ЖЕНА (н
еод
в
а
ј
а
ј
у
ћипо
г
л
е
до
дк
а
ра
та
): Ут
о
к
уј
ед
е
мон
т
ира
њеУН. КофиАна
нас
в
а
к
огча
с
ање
г
о
в
ипос
ло
да
в
цимо
г
уда
в
ра
т
еуро
днуџунг
лу
. Зас
в
е
тћ
еб
ит
ибо
ље
дас
к
а
чепод
рв
е
ћ
у.
ГЛАС СИМУЛТАНОГ ПРЕВОДИОЦА: Инт
е
ре
с
а
н
т
ној
едас
ена
па
до
дв
иј
ад
а
н
у
оч
и пок
ре
т
а
ња импи
чме
нт
а (оп
оз
ив
а
)
пр
е
дс
е
д
ник
аБил
аКл
инт
о
наз
богор
а
лн
их

41

с
е
к
с
у
а
лниха
фе
р
ас
аМо
ник
ом Ле
в
инс
к
и,
пр
ипра
вни
цомБе
л
ек
ућ
е
.
ДАЧА(Же
н
и): Моник
аиз
г
л
е
даимадо
ба
рцу
г
. Кро
зк
ит
уј
еДеБил
уис
и
с
а
лама
л
е
с
ив
ећ
е
ли
ј
е
. Ак
а
ког
о
с
по
дин„
ме
ша
”д
ок
х
ода
, ре
к
лобис
едамуј
еув
ук
лаг
а
ћ
еубу
љу
.
ЖЕНА (н
еод
в
а
ј
а
ј
у
ћипо
г
л
е
до
дк
а
ра
та
): Па
з
ишт
ап
рич
а
шпре
дде
ц
ом.
ДАЧА: Де
цанес
лу
ша
ј
уна
шепри
че
:
з
а
уз
е
т
ас
ус
об
ом.
ДЕДА (п
оч
ињедапу
з
ик
аТВ, в
ич
е
):
Та
к

а
к

а
к!
БАБА (н
ео
дв
а
ј
ај
у
ћ
ипо
г
л
е
до
дк
а
ра
та
): Да
чо
, из
ве
д
иДе
дума
лона
по
ље
: про
би
ћен
а
мбу
бнеопнеов
о
мпа
љб
ом.
ДЕДА (ок
р
е
ћес
ек
а Баби
, љу
тито
):
Ув
е
кс
а
м оношт
оуод
ре
ђ
е
но
мт
ре
ну
т
к
у
т
р
е
бадаб
уд
е
м!
ДАЧА (Ба
би
): Хоћ
у, из
в
е
шћ
уг
а
, с
а
мо
дачу
ј
е
мпр
е
дс
е
д
нич
кооб
ра
з
л
оже
ње
.
(НаТВ п
ос
л
ев
о
ди
те
љап
ој
а
в
љу
ј
ес
еБи
л
Кл
ин
то
нуОв
ал
н
ом к
а
би
не
ту
: с
пр
е
манј
е
42

дас
еобр
а
тина
ци
ј
и. Гл
е
д
аука
ме
р
еис
ме
шк
ас
е
: л
и
цемуј
еру
ме
н
о. На
ј
з
а
дп
о
чи
ње
дач
и
таг
о
в
ор
.)
ГЛАС СИМУЛТАНОГ ПРЕВОДИОЦА: Ва
з
ду
шнао
пе
р
а
циј
а„
Пу
с
т
ињс
к
али
с
ица
”ниј
еуп
е
ре
напр
от
ивир
а
чк
огна
ро
да
в
е
ћпро
т
ивње
г
о
во
гру
ко
в
од
с
т
в
а
. Аме
рик
а
иВе
л
икаБри
т
а
ниј
ао
в
омо
пе
ра
циј
омс
т
а
ј
у
у
зир
а
чк
ина
ро
д. Ир
а
чк
ина
ро
дћес
а
д
ад
а
па
т
и, ч
а
кдаг
ине

лионнез
над
ај
ет
оз
а
ње
г
ов
одоб
ро
. Аме
р
ик
аиВе
лик
аБри
т
а
ниј
а
с
а
мохо
ћед
аг
аз
а
шт
ит
еив
р
а
т
ед
е
мок
ра
т
иј
уи д
ос
т
ој
а
нс
т
во
. Ира
ч
кор
ук
ов
о
дс
т
в
ој
е
с
в
о
ј
и
м не
о
дг
о
в
ор
ним, т
в
р
до
г
л
а
в
им по
на
ша
ње
м уг
ро
з
илобе
з
бе
д
нос
тСАД, Ве
лик
е
Брит
а
ниј
е

ус
е
д
нихз
е
ма
љаио
с
т
а
л
огде
л
а
ч
ов
е
ча
нс
т
в
а

к
ра
т
к
о
: це
лепла
не
т
е
.
БАБА (н
ео
дв
а
ј
ај
у
ћ
ипо
г
л
е
до
дк
а
ра
та
): Нис
имо
ра
одад
а
нг
уб
иш: Аме
р
ик
а
нци
у
в
е
кпр
ича
ј
уј
е
д
нот
еи
с
т
о. Њих
ов
ар
а
з
мишља
њас
упр
а
в
ат
у
г
а
.
ДАЧА: Ка
д Аме
ри п
рич
а
ј
у„
ј
е
днот
е
ис
т
о”
, Ира
ча
ни, Кур
ди, ил
и Сома
л
иј
ци
у
в
е
кна
г
ра
б
ус
е
. Дас
ек
ла
димод
аће
мои
43

ми, а
коимСа
д
а
мпо
нов
онеис
пу
ниже
ље
,
дапопи
ј
е
моне
кура
к
е
т
ууимено
во
гс
ве
т
с
к
огпор
е
т
к
а
. Се
т
ит
ес
ек
а
кос
уу
т
е
ри
ва
ли
до
с
т
о
ј
а
нс
т
в
оиде
мо
кр
а
т
иј
уна
шимауБо
с
ни.
БАБА (н
ео
дв
а
ј
ај
у
ћ
ипо
г
л
е
до
дк
а
ра
та
): Тре
б
ане
коус
в
е
т
ув
е
ћј
е
д
номдаим
к
а
жедана
сос
т
а
в
енамиру
.
ДАЧА: Има
ми
де
ј
у
. По
с
ла
ће
моДе
дуу
њих
ов
уа
мба
с
а
ду
.
(Ба
бан
ео
дг
о
в
ар
анаДач
ин
уу
па
ди
цу
. Па
к
у
ј
ешпи
лук
у
тиј
у
.)
ЖЕНА (шаљив
о
): Не
к
аим Де
даоб
ј
а
с
ника
к
от
ре
бад
ана
св
ол
е
.
ДАЧА: И т
ре
б
ад
ана
св
ол
е
. Пос
т
а
ј
е
мо
с
в
ер
е
ђ
ав
рс
т
а
.
СИН (с
та
в
ља
ј
у
ћи к
њи
г
ун
аг
р
у
ди
):
Има
моша
нс
едапр
е
т
е
к
не
моа
к
опо
чн
уда
на
сдр
жепор
е
з
е
рв
а
т
има
.
(НаТВ е
кр
а
ну
,п
ор
е
дв
о
ди
те
ља
, по
ј
ав
љу
ј
е
с
епу
на
чк
аг
о
с
по
ђ
иц
аМе
дл
и
нОл
б
ра
ј
тс
а
с
ме
шн
имцр
в
е
н
имк
ау
б
ој
с
к
и
м ше
шир
омн
а
о
г
р
омн
ојг
л
а
в
и: д
ај
еи
з
ј
а
в
у
. Ид
аљес
ун
а
44

е
к
р
ан
уз
н
акСи
-Ен
-Енаида
ту
м17.12.1998.
Ос
и
мЖе
неиЋе
р
к
ес
в
и, на
ј
е
дн
ом, по
чи
њу
дапр
атеТВп
ро
г
ра
м. Дач
аиСи
нг
л
а
с
нос
е
с
ме
ј
уиз
г
л
е
дуг
ос
п
ођ
и
цеОл
бр
ај
т. Баб
аим
п
ок
а
з
у
ј
еру
ко
мд
ау
ћу
те
. Же
нап
од
ижепо
г
л
е
до
дно
в
и
наипр
ид
ру
жу
ј
ес
ег
л
е
да
њуТВ
п
ро
г
р
ама
.)
ДАЧА (Же
ни
): Одпр
в
огх
оно
ра
раку
пић
ут
ио
в
а
ка
вше
шир.
ЖЕНА: Уве
кс
а
мг
о
в
ор
илад
ас
ид
уше
в
а
нч
ов
е
к
.
ГЛАС СИМУЛТАНОГ ПРЕВОДИОЦА: Гос
пођ
ицаМе
дл
инОлб
ра
ј
т

ме
р
ичк
и
с
е
к
ре
т
а
рз
аино
с
т
ра
н
епо
с
ло
в
е
, у
пр
ав
ој
е
из
ј
а
в
илаз
аСи-Ен-Ен
:„
Смртпол
амилио
на
из
г
л
а
дн
е
леир
а
ч
кед
е
це

дпос
л
е
ди
цас
а
нк
циј
а

еис
пла
т
илај
е
рис
пуња
в
ац
иљ.”
ДЕДА (ше
р
е
тс
к
и): Ов
упр
е
к
ра
с
нуд
а
муз
а
ми
шља
м уцр
ним ч
из
ма
ма
, уцр
ним
ч
а
ра
па
ма
, црн
им чипк
а
ним г
а
ћиц
а
маис
а
цр
нимк
ор
ба
ч
е
мув
ит
к
ој
руц
и.
БАБА (п
оштос
епр
е
к
р
с
тил
атрип
у
та
): Сако
рб
а
че
муру
циил
иб
е
зње
г
а

на
ј
ео
па
с
на
. Гос
по
де

а
ња
ћ
уј
еноћ
а
с
.
45

ДЕДА(л
е
жин
ате
п
их
уини
ша
ниуТВ,
Баб
и): Зе
чић
у, о
ва
к
в
еже
не
, о
с
е
ћ
а
м, мог
у
ч
удадана
пра
веус
ва
чиј
е
мкр
е
в
е
т
у
.
(Ба
ба с
ен
амр
г
о
ди
л
а: ћ
у
ти. Синс
ес
ме
шк
а.)
БАБА (п
о
с
л
еи
з
в
е
с
но
гв
ре
ме
н
а, жу
с
тр
о): Да
ч
о, в
о
диДе
дуна
по
ље
: поч
е
ој
еда
му
дру
ј
е
. Ка
дамумоз
а
кпро
ра
д
и, он
дане
мо
г
удас
кл
опи
моч
и: почит
а
вуно
ћн
ез
а
т
в
а
р
ау
с
т
а
. Мор
ама
л
од
ас
ез
а
мор
и.
(Де
даос
та
в
ља п
у
шку
. Ус
тај
ес
ате
п
их
а
к
аоо
па
ре
н

ав
л
ач
ив
ој
н
и
чк
ишиње
лип
о
чи
њедацу
п
к
апр
е
дв
ра
тима
.)
ДЕДА: Би
ћер
а
т
а
.
СИН: Де
да
, мис
моур
а
т
ус
к
ор
од
е
с
е
т
г
од
ина
. Ск
ор
оп
олас
в
е
т
ај
еура
т
у
.
БАБА: Ра
тј
еув
е
к
.
ДЕДА (по
к
аз
у
ј
у
ћ
иру
к
омупр
е
де
л
удо
ње
гс
то
мак
а): Бић
еве
л
ик
огр
а
т
а
! На
па
шћ
е
на
сј
е
рњи
хо
вла
б
а
в
инеможедас
ез
а
ба
в
и.
СИН(пље
с
ну
в
шис
ед
л
а
но
в
имапок
ол
е
н
има
): Де
д
а
, д
а
на
сше
т
а
шс
амно
м: в
о
дим
т
еуд
ру
шт
в
о
.
46

(Де
даиСинпр
е
л
а
з
еутр
е
ћ
ипр
о
с
тор
. Де
д
а
ј
еоз
а
ре
н

а
дипл
а
тне
н
итран
с
п
ар
е
нт и
с
п
одши
ње
л
аипо
ч
ињењимедамл
а
тар
а.)
ТРАНСПАРЕНТ:

ДЕДА (мл
а
тар
а тр
ан
с
па
ре
н
то
м, по
с
к
а
ку
ј
е
): Са
да
ме
, з
а
в
уци Аме
римапа
т
ку
!
Са
да
ме

а
в
уциимпа
т
к
у
!
(Ул
а
з
еук
афе
. Св
е
тл
ос
еп
ој
а
ч
ав
а
. ДокДе
да„г
ал
а
ми”,ук
афеу
л
аз
иДе
в
ој
к
а
. Пр
ил
а
з
и
Син
у

р
л
иг
аок
ос
тр
у
к
аиу
п
у
ћу
ј
емук
ра
та
кпо
љу
б
ац
.)
ДЕВОЈ
КА(Син
у
, ра
до
з
на
л
оп
ос
ма
тра
ј
у
ћ
иДе
ду
): Ак
от
иј
ео
во
?
ДЕДА (Де
в
о
ј
ци
, п
он
ос
н
о): То ј
емој
у
нук
!
ДЕВОЈ
КА(с
ме
ше
ћис
е
): Ба
шј
ес
ла
да
к
.
47

СИН (Де
в
ој
ц
и, п
он
ос
н
о– ими
тир
ај
у
ћ
и
Де
д
у
): Тој
емојд
е
да
!
(Св
е
тл
ос
еу
по
л
ас
мањи.Си
нг
р
л
иДе
в
ој
к
уи
Де
д
у
: п
ре
л
аз
еутре
ћип
ро
с
то
р. Де
д
амл
а
та
ратра
нс
п
ар
е
н
том, а
л
ић
у
тк
е
. У ис
то
в
р
е
меус
о
би
: Баб
ас
е
диуфо
те
љи, д
ре
ма
.
Же
н
а, Да
чаиЋе
р
к
ас
е
ден
атр
ос
е
д
уиг
л
е
да
ј
ун
аТВфи
л
м„Пти
це
”Ал
фр
е
даХи
чк
о
к
а.)
ЋЕРКА: Пл
а
ши
мс
е
. Иде
мумо
ј
ус
об
у
дауч
импе
с
мицуос
л
он
у.
ЖЕНА: Ма
ми
напа
ме
т
наде
во
ј
чиц
а
.
ДАЧА (Же
ни
, до
ктра
ј
ес
це
н
ан
ап
ад
а
п
тиц
ан
аг
р
ађ
а
не
): Те
кс
а
д
амиј
еј
а
с
нона
к
ог
амепо
дс
е
ћ
а
ј
уа
ме
р
ичк
ецрноо
бо
ј
е
не
л
е
т
или
це
.
ЖЕНА: Нап
т
ице
?
ДАЧА: НаХич
к
ок
ов
епт
ице
. Упр
а
вуј
е
би
оФе
линика
д
ај
ефил
м„
Пт
ице
”на
з
в
а
о
а
по
ка
липт
ичк
омп
ое
мо
м.
(Св
е
тл
ос
еу
п
ол
ас
ма
њи. Чу
ј
ес
е Де
ди
н
г
л
ас
.)

48

ДЕДА: Са
да
ме

а
в
уциимп
а
т
к
у! За
в
у
циимпр
а
в
упт
ицу!
(Тр
е
ћ
ип
ро
с
то
р.
Св
ир
ати
х
аму
з
ик
а
. Гос
п
ођ
аКар
ис
то
ј
иу
с
та
в
уми
рн
о. Св
е
тл
онаг
о
с
по
ђ
уКар
и. Го
с
п
ођ
аКа
рир
ап
ор
тир
а.)
ГОСПОЂА КАРИ: Пошт
ој
еу
шл
ау
Ов
а
л
ника
бине
т

о
с
пођ
ицаМо
ник
ај
ез
а
т
е
к
лаПр
е
д
с
е
дник
аиме
нека
кос
еиг
ра
мос
а
Ба
диј
е
м, Пре
д
с
е
д
нико
в
им пс
о
м. Пр
е
дс
е
д
никс
еодма
хус
п
ра
в
иоио
дв
е
ој
еупри
в
а
т
нус
об
у, г
д
еј
ојј
епре
д
а
оне
ко
ли
кобо
жић
нихпок
ло
на
: ме
рме
р
нуг
ла
в
уме
дв
е
да

е
бе
, пре
па
рир
а
нужив
о
т
ињуи
з„
Бле
кд
ог
а

,
к
ут
иј
уч
ок
ол
а
ди
ца и с
ме
шн
е на
о
ча
р
из
а
с
у
нце
.
Пр
е
дс
е
дникј
еиз
не
на
д
ау10:41:52.14
с
а
о
пшт
ио г
о
с
по
ђиц
и Моник
и дапр
е
ки
да
с
е
к
с
у
а
лнув
е
з
ус
ањо
мидаодт
огт
ре
нут
к
а
ниј
ев
ишепр
ипра
вни
цауБе
л
ојк
ућ
и, а
л
и
дас
ена
дад
аћеос
т
а
т
иприј
а
т
е
љиј
е
ро
н
мо
жемно
г
от
о
г
адауч
иниз
ању
.
49

Ка
дај
еиз
а
шл
аизприв
а
т
нес
об
ес
т
а
л
а
ј
еис
пр
е
дме
не
, уне
л
амис
еул
ицеихис
т
е
р
ичномис
ео
бр
а
т
ил
а
: „
Же
лимдв
ес
т
в
а
ри
о
дПр
е
д
с
е
дник
а
. Прв
ај
ек
а
ј
а
ње
: пот
р
е
б
но
муј
едаприз
надај
епо
мо
г
а
одамо
јжи
во
т
бу
дез
а
ј
е
б
а
н. Дру
г
ас
т
в
а
рј
ед
об
а
рп
ос
а
о
: не
же
лимд
амол
имз
апо
с
а
о
. Же
лимд
амибу
деда
т
.”
(Св
е
тл
он
е
с
та
ј
ес
аг
ос
п
ођ
еКа
ри
.)
(Ка
фе
.
Чу
ј
ес
ети
х
аму
з
и
ка
. Св
е
тл
ос
еп
ој
а
ч
ав
а
.
Да
час
е
диз
ај
е
дн
имодс
тол
ов
аииг
р
ак
ар
тес
адв
о
ј
и
цомс
а
иг
ра
ча
. Ул
аз
иПопип
ри
л
а
з
ишан
к
у
. Се
д
ан
ас
тол
иц
уиоб
ра
ћас
е
Кон
об
ар
у
.)
ПОП: Мог
улидоб
ит
ис
окодј
а
г
од
а
?
КОНОБАР (из
не
на
ђе
н
о): Тонед
ржимо

че
.
ПОП: Ас
о
ко
дку
пина
?
КОНОБАР: Нед
ржимонит
о
.
ПОП: Али
муна
д
у?
50

КОНОБАР: Нит
о

че
.
ПОП: Др
жишлив
от
к
у

ине
?
КОНОБАР (шаљив
о
): Е, т
о др
жимо
,
о
че– уне
о
г
р
а
ниче
нимк
ол
ичин
а
ма
.
ПОП: Ондамис
ипа
јду
плув
от
к
у
.
(Ко
но
ба
ру
з
и
мафл
ашуина
л
и
в
ап
ић
еуч
а
шу
.)
ПОП(п
ог
л
е
да
в
шиу
в
ис
): Богмиј
ес
в
е
до
кдас
а
мима
она
ме
рудапиј
е
мс
о
к.
КОНОБАР(ше
ре
тс
к
и
): Виу
нифор
мис
а
н
и– ув
е
кз
на
т
ед
ас
еп
ов
а
ди
т
е
.
(По
пп
од
ижеча
шу
, пр
е
к
рс
тис
еиотп
иг
у
тљај
. Прв
ис
а
иг
ра
чс
ео
бр
ати По
пу н
е
о
дв
а
ј
ај
у
ћ
ипог
л
е
до
дк
а
ра
та.)
ПРВИ САИГРАЧ (шаљив
о): Чит
а
ос
и
Библ
иј
у,оч
е
?
ПОП(н
ео
к
ре
ћ
у
ћис
еодшан
к
а): Све
т
о
пис
мо
?
ПРВИСАИГРАЧ: Св
е
т
опис
мо.
ПОП(на
миг
ну
в
шиКон
об
ар
у
): Ве
ро
в
а
т
но
. Чу
ос
а
мус
в
а
ко
мс
л
уч
а
ј
у.

51

ПРВИ САИГРАЧ: Нед
а
шс
е
, о
че

е
да
нну
лаз
ат
е
бе
.
(По
пс
ео
к
ре
ћ
ек
аи
г
р
ач
и
маип
од
ижеч
ашу
у
в
и
с
.)
ПОП: Не
к
апо
диг
нуча
шео
нико
ј
иже
л
едаод
уур
а
ј
.
(Св
ипо
ди
жуч
аше
, ос
и
мДа
че
.)
ПОП: Да
ч
о, т
инеже
лиш д
аид
е
шу
р
а
ј
?
ДАЧА(ше
р
е
тс
к
и): Же
лим, оч
е
. Ал
ине
с
а
д
а
.
(Св
ис
ес
ме
ј
у
. Св
е
тл
ос
еу
по
л
ас
ма
њи.)
(Тр
е
ћ
ип
ро
с
то
р.
Св
ир
атих
аму
з
ик
а.Му
шк
а
ра
цс
то
ј
ира
ши
р
е
ни
хн
ог
у

у
к
еј
ес
тав
иоуџ
е
по
в
еп
а
нта
л
о
на
. Св
е
тл
он
аМу
шка
рц
а. Му
шк
ар
ацг
о
в
о
рис
ми
ре
н
о, бе
зе
мо
ц
иј
а.)
МУШКАРАЦ: Гос
п
ођ
ица Мо
ник
а
,
у
в
иде
в
шид
аодд
об
ро
гпо
с
лан
е
маништ
а
,
т
у
жил
ај
ес
уд
уПр
е
дс
е
д
ник
аз
ас
е
к
с
у
а
лн
о
з
ло
с
т
а
в
ља
њеиз
ат
ро
шк
ов
ехе
миј
с
к
огч
и52

шће
њамо
рн
а
рс
к
оп
ла
в
еГа
пов
ех
а
љинео
д
мр
љако
ј
еј
еПр
е
д
с
е
дни
кне
п
а
жњо
мна
не
о
.
Из
а
т
р
а
жи
лав
е
л
ик
уо
дшт
е
т
у
.
ТВ с
нима
кс
а
с
л
уша
ња Пре
д
с
е
дник
а
пр
е
дВе
лик
омпо
ро
т
о
миз
р
а
с
т
а
ој
еупла
не
т
а
р
нупри
ре
дб
у.
Пр
е
дк
а
ме
р
ом, уј
е
д
номка
д
ру

т
а
ј
а
ој
е
ч
ов
е
к
. По
ку
ша
в
а
ој
едаде
финишес
е
к
сч
е
т
ир
ич
а
с
аип
е
тмину
т
апр
е
до
чи
мачо
в
е
ч
а
нс
т
в
а
. Из
но
ј
иос
е
. И из
в
иња
в
а
она
циј
и,
же
ниић
е
р
ки.
Од
ма
хпоз
а
в
р
ше
т
куТВ с
ни
мкад
е
финици
ј
ес
е
к
с
аииз
в
иња
в
а
њана
циј
и, же
нии
ћ
е
рк
и, на
ј
моћ
ниј
ич
ов
е
кс
в
е
т
ас
епра
з
ни:
р
уши шк
ол
е
, б
ол
нице
, ку
ћеи фа
бр
икеу
Ав
г
а
нис
т
а
нуиСу
да
нупо
моћ
ус
е
да
мде
с
е
т
к
рс
т
а
ре
ћ
ихр
а
ке
т
ат
ипа„
т
о
ма
х
а
в
к”
. Ве
ч
е
р
а
сј
ез
а
пр
е
т
иоСрби
ма
.
(Св
е
тл
он
е
с
та
ј
ес
аМу
шка
рц
а.)
(Дне
в
нас
об
а.
Св
е
тл
ос
еп
ој
а
ч
ав
а
. Ће
р
кал
е
жинатр
ос
е
ду
,п
ре
л
и
с
та
в
аПо
ли
т
ик
инз
а
ба
в
никипо
к
у
шав
ан
е
штодаод
з
в
ижд
и. Синс
е
д
из
ас
е
53

к
ре
те
ро
ми„с
у
р
фу
ј
е
”поИн
те
рн
е
ту
. Да
ч
а
с
е
д
из
ас
то
л
омп
ор
е
дЖе
не
, пи
ј
ек
афу
,п
у
шииг
л
е
д
аТВ. Же
напи
ј
ек
а
фуир
е
шав
а
у
к
р
ште
н
ере
чи
. Баб
ас
е
д
иуфо
те
љиии
с
п
одо
к
ап
ос
ма
траДе
ду
. Де
дај
еутре
не
р
ц
и: п
ок
у
ша
в
адаз
ау
з
мес
тојн
аг
л
ав
и. На
ТВе
к
ра
нус
ео
дв
и
ј
ади
р
е
ктанп
ре
н
осп
ри
с
ти
з
а
њау
ч
е
с
ни
к
ауз
ама
куРа
мбу
ј
е
у
. Удо
ње
мл
е
в
ом у
г
л
уј
ез
на
кСк
а
јЊу
з
а, з
а
тим
и
с
по
дње
г
а: Ра
мбу
ј
е
, 8. фе
бр
уа
р1999. Ро
б
инКу
кс
еп
ој
а
в
љу
ј
еи
зау
то
моб
ил
а: к
а
ме
р
аг
апр
ати
. Нов
и
на
рк
аис
иму
л
та
нипр
е
в
о
ди
л
ацс
еог
л
а
ша
в
а
ј
у
.)
СИМУЛТАНИ ПРЕВОДИЛАЦ: Срб
има ј
ео
в
о по
с
ле
д
ња ша
нс
а да по
т
пишу
по
лит
ичк
оре
ше
ње
, при
пре
мље
н
оус
а
ра
д
њиАме
рик
еиНАТО, ми
рнопо
ву
к
ув
о
ј
неи
по
лици
ј
с
кес
на
г
еипр
е
да
ј
уКо
с
ов
оАлб
а
нцимаиНАТО т
ру
па
манау
пр
а
в
ља
ње
. Го
с
по
динРо
бинКу
кј
епов
о
до
мт
ог
ад
а
ос
л
е
де
ћуиз
ј
а
ву
:„
Уб
е
ђ
ива
ће
моко
с
о
вс
кеАлб
а
нцед
апот
пишус
по
ра
з
у
м опо
лит
и
чк
омр
е
ше
њук
а
коб
иНАТО мог
а
одабо
мба
р
ду
ј
е
Срб
еу
ко
лик
ос
енепов
у
кус
аКо
с
ов
а
.”
54

(Ће
рк
апр
е
с
та
ј
едаз
в
иждиипр
е
л
и
с
тав
а
З
аб
ав
н
ик
: о
кр
е
ћ
ес
ек
аДа
ч
и. По
к
аз
у
ј
ему
к
ажи
пр
с
томв
рхс
в
о
г
ано
с
а
.)
ЋЕРКА: Та
т
а

ел'ов
опуб
е
рт
е
т
с
ка
?
(Да
ч
ан
ео
дг
о
в
ар
а. Гл
е
дауТВис
р
ку
ћ
ек
а
фу
.)
ЋЕРКА (Да
ч
и, љу
ти
то): Не
ћ
уд
ат
и
р
е
цит
у
ј
е
ммо
ј
уо
миље
нуоз
е
цу
!
(Да
ч
ан
ео
дг
ов
ар
а. Пр
и
па
љу
ј
ен
ов
уци
г
ар
е
ту
.)
ЖЕНА (Ће
рк
и, неди
жу
ћ
ипо
г
л
е
до
д
у
к
р
ште
н
иц
е
): Кр
а
ј
њеј
ев
р
е
мед
апр
оме
н
иш
пе
с
ми
цу. Мис
лимд
ас
иј
еода
в
нопре
р
а
с
л
а
.
Ре
цит
ујна
монуос
ло
ну
.
ДАЧА (с
а
рк
а
с
тич
н
о): Ов
а
јма
ли
, бу
ља
в
и,шт
она
мс
т
а
лн
опр
е
т
и,ув
е
кс
еп
роп
ињен
апр
с
т
ед
окг
ов
ор
и.
БАБА(Дач
и
, пр
ате
ћ
иДе
д
ин
епо
к
у
шај
е
даз
а
у
з
мес
тојнаг
л
а
в
и
): Ништ
амун
ев
р
е
ди
. Можедас
епро
пињек
ол
икохо
ће

ли
о
дт
о
г
ас
енера
с
т
е
.
СИН (Да
чи

е
с
тр
пљив
о
): Да
ч
о, чу
ј
е
ш
л
име
?... Да
чо
...
55

ДАЧА: Чуј
е
м, шт
ахо
ћ
е
ш?
СИН (к
р
озс
ме
х
): Срб
иук
омп
ј
у
т
е
р
с
к
имиг
риц
а
ма
!
ДАЧА: Оз
биљно
? Ка
к
ос
ез
о
в
еиг
риц
а
?
СИН: „
Пу
с
т
о
ло
ви
нанат
л
уЕв
ро
пе

. Да
т
из
а
г
ол
ица
мма
шт
у
?
ДАЧА: Може
. Ка
кв
ес
уу
ло
г
ена
ме
нил
иСрби
ма
?
СИН: Во
з„
Ориј
е
нте
к
с
пре
с
”к
ре
ћ
еиз
Па
р
из
а24. ј
а
нуа
р
а1914. Сле
д
бе
ниц
и Га
в
ри
лаПр
инципас
ушв
е
рце
р
ио
ру
жј
а
, а
л
и
г
ла
в
ниј
у
на
кј
еЕн
г
л
е
зко
ј
и по
ку
ша
в
ада
с
пр
е
чиСрбедаз
а
по
чнуПр
в
ис
в
е
т
с
к
ир
а
т
.
ДАЧА (ша
љив
о
): Из
г
ле
д
адас
ебе
зЕнг
ле
з
анеможе
. Ов
их да
нанаИнт
е
рне
т
у
г
ла
в
ниј
у
на
цис
удв
апи
ј
а
нае
нг
ле
с
кав
о
ј
на
шка
р
т
а
. Зара
чу
нАме
р
ауб
е
ђу
ј
учит
а
вс
в
е
т
даСр
биз
а
поч
ињуТре
ћис
в
е
т
с
кира
т
.
(Де
дај
е„у
х
в
а
тио
”с
тојнаг
л
а
в
и. Об
ра
ћ
а
с
еБа
бипо
штој
ес
таонан
ог
е
.)
ДЕДА(п
он
о
с
но
,п
оштос
еис
п
р
с
ио
): Ј
а
с
а
мс
пор
т
с
к
ит
ип
! Ха
! Шт
ак
а
же
ш!
(Св
е
тл
ос
еу
по
л
ас
ма
њи.)
56

(Тр
е
ћ
ип
ро
с
то
р.
Св
ир
атих
аму
з
ик
а.Му
шк
а
ра
цс
то
ј
ира
ши
р
е
ни
хно
г
у
: ур
у
к
амадр
жин
о
в
ин
е
. Св
е
тл
о
н
аМу
шк
ар
ца
. Му
шк
ар
ацч
итас
ми
ре
н
о, бе
з
е
мо
ци
ј
а.)
МУШКАРАЦ:
Обс
е
р
в
е
р (Па
р
из
).
Пр
е
дс
е
д
никКлинт
онГе
т
е
у, Ге
т
епр
е
дс
е
д
ник
у Кл
инт
о
ну. Не
ма
чк
и д
не
в
ни л
ис
т

Ве
лт
”обј
а
ви
ој
е15. фе
б
ру
а
рапи
с
моко
ј
е
ј
еБилКл
инт
о
н, а
ме
р
ичк
ипр
е
дс
е
д
никив
ис
о
кифун
кци
оне
рДе
мок
р
а
т
с
к
ес
т
ра
н
ке
, по
с
л
а
од
ир
е
кт
ор
уГе
т
е
о
в
огинс
т
и
т
ут
ауБо
ну:

Дра
г
и Ге
т
е
, и
ма
м ча
с
т да Ва
м
пр
е
дл
ожим д
а по
с
т
а
н
е
т
еч
ла
н Де
мок
ра
т
с
к
огк
ру
г
ауВа
шинг
т
онук
а
к
об
ис
мора
с
пр
а
в
ља
лиоб
уд
ућ
е
мс
в
е
т
с
ко
мпо
ре
т
ку
. Та
к
ођ
ебихв
о
ле
од
аВа
мпр
е
дс
т
а
в
иммо
ј
ус
у
пр
уг
уХи
ла
р
и.”
Од
г
о
в
ордир
е
к
т
ор
аИнс
т
ит
ут
а
:

З
а
х
ва
љу
ј
е
мнаВа
ше
мљу
ба
з
но
мпоз
ив
у
, а
лижа
л
им шт
оне
ћ
умо
ћид
ас
т
е
г
не
м
р
ук
у Ва
ше с
упр
уг
е
. Ј
ох
а
н Вол
фг
а
нгфо
н
Ге
т
е(1749 – 1832).”
57

(Св
е
тл
он
е
с
та
ј
ес
аму
шк
ар
ца
.)
(Ка
фе
.
Чу
ј
ес
ети
х
аму
з
и
ка
. Св
е
тл
ос
еп
ој
а
ч
ав
а
.
Да
час
е
диз
ај
е
дн
имодс
тол
ов
аииг
р
ак
ар
тес
ад
в
о
ј
и
цо
мс
а
иг
ра
ч
а. Зашан
к
ом с
е
д
е
дв
аг
о
с
та
:п
иј
уипу
ше
. Кон
об
арп
ре
л
ис
та
в
ан
ов
и
не
)
ПРВИ САИГРАЧ (по
с
л
еп
ро
те
з
ања
):
Ук
о
чиос
а
мс
ена
чи
с
т
о.
ДРУГИСАИГРАЧ: Не
к
ат
еже
наноћ
а
с
из
ма
с
ир
а
.
ПРВИСАИГРАЧ: Чи
ј
аже
н
а
?
ДРУГИСАИГРАЧ: Тв
о
ј
аже
на
.
ПРВИ САИГРАЧ: Да
б
ог
дат
е
бема
с
ир
а
ла
.
(Др
у
г
ис
а
иг
ра
чиДа
чап
оч
и
њуд
ас
ес
ме
ј
у
г
ро
х
отом. З
а ша
н
ко
мј
е
д
ан од г
ос
ти
ј
у
о
бр
аћ
ас
еКо
н
оба
р
у
.)
ПРВИ ГОСТ(з
ап
л
ић
у
ћиј
е
з
ик
о
м): Шт
а
пишеуно
ви
на
ма
?

58

КОНОБАР(ше
ре
тс
ки
): Ништ
ана
р
оч
ит
о
. Не
шт
ооЦрв
е
нк
а
пици
.
ДРУГИ ГОСТ(з
ап
л
ић
у
ћ
иј
е
з
и
к
ом): Цр
в
е
нк
а
пица
? Тоу
општ
ениј
еб
илад
е
в
ој
чи
ца
.
Тој
еб
илођ
уб
реодде
т
е
т
а
.
ПРВИГОСТ: Кот
иј
ет
она
п
рич
а
о?
ДРУГИ ГОСТ: По
у
з
д
а
нч
ов
е
к
, же
л
ида
о
с
т
а
неа
нонима
н.
ПРВИГОСТ(п
ре
те
ћи
мг
л
ас
о
м): Мор
а
ћ
е
шд
амика
же
шње
г
о
в
ои
ме
.
ДРУГИГОСТ: Ниулу
дил
у.
ПРВИ ГОСТ: Акоминео
т
кр
иј
е
ш ње
г
ов
оиме

а
з
бић
ут
из
уб
е
!
(Др
у
г
иг
о
с
тв
адив
и
л
и
цуи с
пу
штај
ен
а
шан
к
.)
ДРУГИ ГОСТ: Евот
из
у
би. Ра
з
бијих
с
л
об
од
но,с
а
моне
мо
јме
нед
ади
ра
ш.
(Ко
но
ба
рпр
е
к
ри
в
ал
иц
еша
к
ом. Св
е
тл
ос
е
у
п
ол
ас
ма
њи.)

59

(Дне
в
нас
об
а.
Св
е
тл
ос
еп
ој
а
ч
ав
а
. Да
ч
ај
ен
атр
о
с
е
дус
а
Же
н
ом: с
а
мис
уус
об
и. Ћу
те
. Ра
ди
ој
е
у
к
љу
че
н, ч
у
ј
ес
еБа
ј
аг
ин
ап
е
с
ма„Ба
л
к
ан
”.
Да
час
ес
ме
шк
аил
у
п
к
аде
с
н
омшак
о
мп
о
к
ол
е
ну
. Же
напо
пр
ав
љашми
н
куифр
из
у
р
у
.
По
с
л
ез
а
в
р
ше
ткапе
с
мео
г
л
ашав
ас
ес
пи
к
е
р
.)
ГЛАССПИКЕРА: Да
на
с
, 23. фе
бр
уа
р
а
,
не
у
с
пе
шноз
а
в
рше
нира
з
г
о
в
ор
иомирн
ом
р
е
ше
њупр
обл
е
ман
аКо
с
ов
уу Ра
мб
уј
е
у
.
Конт
а
ктг
ру
паз
а
к
љу
чил
адас
ера
з
г
о
в
ор
ио
р
е
ше
њупр
обл
е
мана
с
т
а
в
е15. ма
р
т
ане
г
деу
Фр
а
нцу
с
ко
ј
. Ва
шинг
т
он ћеце
о пос
т
упа
к
бу
дн
опр
ома
т
р
а
т
и: Срб
ит
о
ко
мма
рт
амор
а
ј
удапот
пишу
, ма
к
а
рт
опот
пис
ив
а
њеб
ил
о
по
т
по
мог
нут
опр
е
т
њо
м ор
ужа
нес
илеНАТО. Та
коб
иб
илас
пр
е
че
намо
г
у
ћно
с
тн
ов
е
х
ума
ни
т
а
рнека
т
а
с
т
р
офен
аКос
о
вук
ој
еби
т
р
е
ба
л
од
апо
с
т
а
неа
ут
о
номно, а
л
инеин
е
з
а
в
ис
но
. Аме
р
ик
ај
ез
а
бр
ину
т
аз
а
...
ДАЧА: Ништ
анис
а
мук
а
пир
а
о,а
лис
а
м
с
иг
ур
а
ндашт
ој
едр
жа
в
ама
њаида
љао
д
60

Аме
р
ик
е

ој
ез
а
бр
ину
т
ос
тАме
ри
кез
ању
в
е
ћ
а
.
ЖЕНА: Нез
а
ма
р
а
јмоз
а
к
: не
мат
ушт
а
дас
ек
а
пир
а
.
(Па
у
з
а.)
ЖЕНА: Мо
ра
ћ
е
шд
амев
о
з
иш напо
с
а
о
. Дижиду
пе
:п
ро
фе
с
ор
инек
а
с
нен
ач
а
с
о
в
е
.
СПИКЕР: Над
а
на
шњид
а
нна
ј
ис
т
а
к
ну
т
иј
ифра
нц
ус
к
и по
лит
ичк
ил
иде
риј
уна
к
XX в
е
к
а
, Ша
рлдеГо
л, уоч
а
ј
а
њуј
еу
з
в
ик
ну
о: „
Ка
к
ој
емо
г
ућ
еу
пра
вља
т
из
е
мљомко
ј
аима246 вр
с
т
ас
ире
ва
?!”
Ин
т
е
ре
с
а
нт
нобиби
лов
иде
т
ик
а
к
оби
с
в
о
ј
уду
жно
с
тоб
а
в
ља
ос
а
дка
дс
еб
ро
јв
р
с
т
ас
ир
е
вапоп
е
он
а290.
(Же
наиДа
ч
ас
ес
ме
ј
у
.)
ДАЧА (Же
ни
, к
р
озс
ме
х
): Ст
в
а
р
нов
е
л
икадил
е
ма
. Аз
ан
ац
иона
л
но
гј
у
на
каов
а
ј
ч
ит
а
чве
с
т
ис
ер
ос
н
оз
а
ј
е
ба
о
. На
ј
в
е
ћ
ифра
н
цу
с
киј
у
на
кXX в
е
к
ај
еРе
неизе
нг
л
е
с
к
еТВ
с
е
р
иј
е„'Ало
, 'а
л
о”

а
кор
е
чео
на
јт
во
јоми
ље
ниђа
к.
61

(Же
наиДа
ч
ау
с
та
ј
ус
атро
с
е
д
аин
ап
у
штај
ус
об
у
. Св
е
тл
ос
еу
по
л
ас
мањи.)
(Тр
е
ћ
ип
ро
с
то
р.
Св
ир
атих
аму
з
ик
а.Му
шк
а
ра
цс
то
ј
ира
ши
р
е
ни
хн
ог
у

у
к
еј
ес
тав
иоуџ
е
по
в
еп
а
нта
л
о
на
. Св
е
тл
он
аМу
шк
ар
ца
. Му
шк
а
ра
цв
а
диру
к
еизџе
п
ов
аип
о
чи
њедап
ри
ча
. Док
п
ри
ча
,п
ома
жес
еп
ок
р
е
ти
мал
и
цаите
л
а
.)
МУШКАРАЦ: Ба
ле
т
а
нј
ес
т
а
ј
а
ор
а
с
к
ре
ч
е
н, ог
рну
тв
е
л
ики
м црв
е
н
им ша
ло
ми
о
кр
е
ну
тле
в
имбо
ко
мпре
мапуб
лици
. Ла
г
а
ној
ема
ха
ору
к
а
ма

а
ос
а
о
бр
а
ћа
ј
а
ц. Де
с
е
т
а
кк
рх
кихба
ле
р
ина
, ус
ук
њица
маб
ој
ез
л
а
т
а

ка
ку
т
а
л
ој
ео
коње
г
а
. По
к
ре
т
ињихо
в
их
е
л
а
с
т
ич
нихру
куопо
на
ша
лис
ур
а
дв
е
л
ик
их
пт
и
чј
ихк
ри
ла
. Му
з
икај
еби
лат
их
а
, не
жна
,
с
мир
уј
у
ћа

с
па
в
љу
ј
у
ћ
ач
а
к
. Вр
е
меј
епро
т
иц
а
ло

л
ик
а
одас
ен
ишт
аниј
ед
ог
а
ђ
а
ло
.
Уч
инил
омис
ед
ав
е
ћч
ит
а
вс
а
тпри
с
ус
т
в
у
ј
е
мпо
че
т
к
у

а
ле
т
а
нј
еид
а
љес
т
а
ј
а
о, б
а
л
е
р
инеи д
а
љес
ка
ку
т
а
л
ео
коње
г
а
. Не
ка
д
а
,
до
кс
а
мбиомла
ђи, на
пре
з
а
обихс
едане
шт
ос
хв
а
т
им: нат
р
е
ну
т
кебимис
еч
инил
о
62

дас
а
мн
е
шт
оира
з
уме
ва
о

а
монат
р
е
ну
т
к
е
. Дас
а
мба
рс
ме
одаз
а
па
лимциг
а
ре
т
у
.
Хр
а
бр
иипа
ме
т
нис
ун
а
пус
т
и
липр
е
дс
т
а
в
у
ил
из
а
с
па
л
и.
По
че
ос
а
м дар
а
з
мишља
моба
л
е
ри
на
ма
. Га
ћ
ицес
уимс
иг
ур
нобил
емок
ре

ме
о
с
а
мд
ас
екл
а
димдас
ус
епр
иле
пи
лез
ањи
х
ов
ема
л
ег
уз
е

иос
а
мс
т
опо
с
т
ос
иг
ур
а
н
дас
уимс
еус
е
к
леупице
.
Ао
ндас
ему
з
ик
ана
г
лоп
ој
а
ч
а
лаипр
е
к
ину
ламимис
л
и. На
ј
з
а
дс
ене
шт
од
ог
а
ђ
а
л
о: ба
л
е
т
а
нј
ена
ј
е
дно
м по
че
од
ап
оди
же
ј
е
д
нупој
е
днуба
л
е
ринуув
ист
а
к
одамус
е
л
ицес
в
а
к
ипу
т
, нат
р
е
ну
т
а
к, на
л
а
з
илоиз
ме
ђ
уњихо
в
ихо
з
ној
е
ни
хб
ут
ина
. Мно
г
иу
пу
бл
ицинис
уу
с
пе
л
идаз
а
др
жес
у
з
е
.

З
а
шт
оихс
в
епо
диже
?”
, ус
у
дихс
еда
у
пит
а
мже
ну
.

Љуб
ии
мр
ибице

, о
дг
ов
о
рил
амиј
е
ша
па
т
о
м.
(Св
е
тл
он
е
с
та
ј
ес
аМу
шка
рц
а.)

63

(Ка
фе
.
Св
е
тл
ос
епо
ј
ач
ав
а. Да
час
е
диз
аша
н
ко
м.
Ул
аз
иБр
ад
оња
: Да
чи
ни
хј
ег
о
ди
на
. Пр
ил
а
з
и
шан
к
ус
п
у
штар
у
к
ун
аДа
ч
ин
ор
а
ме
.)
БРАДОЊА (в
е
с
е
л
о): Гд
ес
и, Да
ч
о? Нис
а
мт
ев
ид
е
ос
т
ог
од
ина
.
ДАЧА: Тус
а
м. Мот
а
мс
ес
а
мопокр
а
ј
у:не
ма
мл
ов
уз
ада
ље
. Ка
к
от
иј
ес
т
а
ри?
БРАДОЊА: Умр
ој
епр
епе
тг
о
дина
.
ДАЧА (с
к
ру
ше
н
о): З
а
рј
емог
ућед
ас
е
т
о
лик
овр
е
ме
нанис
мовид
е
л
и? Ос
е
ћ
а
мс
е
к
а
ос
е
ро
ња
.
БРАДОЊА: Тој
ев
р
е
меуко
межив
имо
. Не
г
ошт
апише
ш?
ДАЧА: Пише
мпр
иче
.
БРАДОЊА: Ка
к
ве
?
ДАЧА: Шт
ој
е
вт
иниј
е
, шт
опе
р
ве
р
з
ниј
е
, онек
ој
еда
н
а
сима
ј
уп
ро
ђу
. Зна
шл
ине
к
у?
(Св
е
тл
ос
еу
по
л
ас
ма
њи.)

64

(Тр
е
ћ
ип
ро
с
то
р.
Св
ир
атих
аму
з
ик
а.Му
шк
а
ра
цс
то
ј
ира
ши
р
е
ни
хн
ог
у

у
к
еј
ес
тав
иоуџ
е
по
в
еп
а
нта
л
о
на
. Св
е
тл
он
аМу
шк
а
рц
а.)
МУШКАРАЦ(ос
в
рн
у
в
шис
еок
ос
е
б
е
):
Ве
ру
ј
т
еми
: ра
т
ов
ипо
чињул
а
жима
.
(Св
е
тл
он
е
с
та
ј
ес
аМу
шка
рц
а.)
(Дне
в
нас
об
а.
Св
е
тл
ос
епо
ј
а
ч
ав
а
. Де
дас
е
дина
с
ре
дс
об
е
,
ур
у
цимуј
ешта
пз
ап
е
ц
ање
. Гл
е
да„па
жљи
в
о
”и
с
пр
е
дс
е
б
е
. Баб
адр
е
мауфо
те
љи. ТВј
еу
к
љу
че
н
: Ти
тој
ен
ае
к
ра
ну
. Баб
а
с
ебу
д
и.Кр
с
тис
е
.)
БАБА (з
б
у
ње
н
о): Го
с
по
де

а
ронниј
е
у
мро
?
(Де
даћу
ти
. Ти
тог
о
в
ор
ика
к
ој
епо
тк
ра
да
о
г
аз
ду
.)
БАБА(у
з
б
у
ђе
н
о): Дас
а
мј
уч
еу
мрла
, не
би
хз
на
л
адај
ео
ва
јТит
об
иоп
ро
бис
в
е
т
.
(Де
даћу
ти
. Ул
а
з
иДа
ча

бр
аћ
ас
еДе
ди
.)
ДАЧА: Ј
е
с
ил
иу
пе
ца
оне
шт
од
а
на
с
?
65

ДЕДА: Ј
е
с
а
м, т
ис
ипе
т
ио
дј
у
т
ро
с
.
(Да
ч
ас
ес
ме
шка
. Се
даз
ас
е
кр
е
те
р
. Де
д
а
з
аб
ац
у
ј
ештап
. Св
е
тл
ос
еу
п
ол
ас
ма
њи.)
(Тр
е
ћ
ип
ро
с
то
р.
Св
ир
атих
аму
з
ик
а.Му
шк
а
ра
цс
то
ј
ира
ши
р
е
ни
хн
ог
у

у
к
еј
ес
тав
иоуџ
е
по
в
еп
а
нта
л
о
на
. Св
е
тл
он
аМу
шк
а
рц
а.)
МУШКАРАЦ(ос
в
рн
у
в
шис
еок
ос
е
б
е
):
Ве
ру
ј
т
еми
: ра
т
ов
ипо
чињул
а
жима
.
(Св
е
тл
он
е
с
та
ј
ес
аМу
шка
рц
а.)
(Ка
фе
.
Св
е
тл
ос
еп
о
ј
а
ч
ав
а
. Де
да, Дач
аиГо
с
тс
е
де
з
ашан
к
ом. Да
ч
аиГо
с
т пу
шеиг
у
с
тир
ај
у
п
ић
е
. Де
д
ау
ба
цу
ј
ек
у
тиј
уши
би
цауп
ра
з
н
у
ч
ашу
. Кон
об
арс
е„му
в
а
”ушан
ку
. ТВ ј
е
у
к
љу
че
н. Нае
к
ра
нус
уз
н
акБи
-Би-Си
ј
а
, Па
р
из
, 8. ма
рт 1999. ив
од
ите
љк
а. Си
му
л
та
н
ип
ре
в
од
ил
а
цј
ег
л
ас
а
н.)
СИМУЛТАНИ ПРЕВОДИЛАЦ: „
Ак
о
бу
деј
а
с
нодас
уСрбио
дг
ов
ор
низ
аиз
ос
т
а
66

на
кпо
т
пис
ив
а
њас
п
ор
а
з
у
ма
, НАТОј
ес
пр
е
ма
нд
ас
про
в
е
дев
а
з
д
ушн
ена
па
д
е


е
ка
ој
е
г
е
не
ра
лни с
е
к
р
е
т
а
р Ал
иј
а
нс
е
. Со
ла
на ј
е
,
ме
ђ
ут
им, из
р
а
з
иона
д
уд
ав
ој
наинт
е
р
в
е
нциј
аНАТО не
ћеб
ит
ине
опх
од
на
. Тој
еоб
ј
а
с
ни
оув
е
ре
ње
мд
аћ
ед
ипло
ма
т
с
к
иприт
ис
а
к
, пр
а
ће
нв
о
ј
нимприт
ис
ко
м, про
ме
нит
и,
к
а
к
ој
ере
к
а
о
, „
ме
нт
а
лит
е
тСр
ба
”идаћ
е
о
ни„
ко
на
ч
нопр
ихв
а
т
ит
ина
ј
бо
љере
ше
ње

з
ас
т
а
б
илиз
а
циј
уБа
л
к
а
наире
ша
в
а
њепит
а
њаКо
с
ме
т
а
.
КОНОБАР: Да
чо

уј
е
шл
ио
в
огшп
а
нс
к
огна
т
ис
т
у
? Хо
ћедан
а
мпр
оме
ниме
нт
а
л
ит
е
т
.
ДАЧА (шаљив
о
): Тобио
нд
ана
мс
е
с
в
е
т
и шт
ос
у му на
ше д
е
кез
а
в
ит
ла
ва
л
е
Фр
а
нк
аипипк
а
леба
к
у
. Те
б
и име
нион
л
ичнонеможеништ
а

ат
а
кв
имамиук
а
фа
нибри
ше
мопа
т
ос
.
КОНОБАР: З
ање
г
аб
ихр
е
ка
оидане
шика
. Онне
маук
а
фа
ништ
ад
ат
р
а
жи.За
т
о
из
иг
р
а
в
ар
а
т
ник
а
.
(Да
ч
аћ
у
тиис
ме
шкас
е
. Мал
ок
а
с
ни
ј
ео
тп
иј
аг
у
тљајпи
ћа
. Гос
тг
л
е
дауТВ, пи
ј
епи
67

в
о
, тих
од
об
у
ј
еп
р
с
тимап
опу
л
туиг
л
а
с
н
о
п
с
у
ј
едр
жав
у
.)
ГОСТ(з
ас
е
б
е
): Му
к
амиј
еодв
а
шема
л
едр
жа
в
е

р
а
ћа
мс
еуАме
р
ику
.
ДАЧА (необ
ра
ћа
ј
у
ћи п
а
жњуна Го
с
та
, Ко
ноб
ар
у
): Шт
ат
иј
ет
о„
на
т
и
с
т
а

?
ГОСТ(у
п
ад
аур
аз
г
ов
ору
ме
с
тоКо
но
б
ар
а): Пос
в
е
т
с
к
им нов
ина
мапишудај
е
к
ла
с
и
чнифа
шиз
а
миз
умр
о. ПишудаАме
р
икаи НАТО д
а
на
сшир
ом с
в
е
т
аде
мо
нс
т
р
ира
ј
уне
к
а
к
а
вт
е
хно
ло
шк
иид
е
мок
ра
т
с
к
и фа
шиз
а
м. Но
в
ина
р
иг
а
, ми
с
лим, з
бо
г
с
к
ра
ћ
е
ниц
еНАТОз
о
вуна
т
из
а
м.
КОНОБАР(на
до
в
е
з
у
ј
ес
ед
окпе
р
еча
ше
): Тој
е

а
к
ос
а
мј
ар
а
з
уме
о

а
дана
па
да
чу
биј
ас
а
моноћ
у,изда
љинеис
авис
и
не
,
неви
де
ћ
ижр
т
в
е
.
ГОСТ (з
на
ч
ај
н
о): До
бр
ос
ир
а
з
уме
о
.
Аме
р
ис
ус
ил
а
. Тој
ет
е
х
нол
ошкана
циј
а
.
Чу
дамо
г
удана
п
ра
в
еиништ
анеможеда
импро
ма
кн
е
.
КОНОБАР(ше
ре
тс
ки
): Ус
р'ос
а
мс
ео
д
с
т
р
а
х
аодт
ес
иле
. Кол
икоз
на
м Аме
рис
у
68

ј
е
д
инира
тус
в
ој
о
јб
о
г
а
т
о
ји
с
т
ор
иј
идо
бил
и
пр
от
и
вИндиј
а
на
ца
.
ГОСТ(к
л
и
мај
у
ћ
иу
в
р
е
ђ
е
ног
л
ав
о
м): Са
мот
из
е
з
а
ј
. Докс
а
мк
е
ња
оуњи
хо
во
јз
а
т
в
о
рс
к
ој
ће
л
иј
и, с
ни
ма
лис
умек
а
ме
ро
м.
(Да
ч
аиКон
об
арс
ес
ме
ј
у
.)
ДАЧА (Гос
ту
, в
е
с
е
л
о, н
ами
г
у
ј
у
ћиКо
н
об
ар
у
): Има
ш ша
нс
едак
а
ог
ла
в
ниг
лу
ма
ц
до
би
ј
е
ш Ос
к
а
р
а
. Да
јми од
ма
ха
у
т
о
г
р
а
м,
по
с
лене
ћумо
ћидат
ипр
иђе
м.
ДЕДА (по
к
аз
у
ј
еГос
ту„ми
ши
ће
”): Ј
а
с
а
мчо
ве
ко
дч
е
л
ика
!
ГОСТ(у
в
р
е
ђ
е
н
о): Вис
т
ене
киз
а
ј
е
б
а
нт
и? Бр
з
оћ
е
т
ес
ес
е
т
и
т
имо
ј
ихр
е
ч
и.
ДЕДА (Гос
ту
): Ба
шс
иле
попр
ича
о
.
Купи
ћут
ив
е
л
ико
гз
е
ца
.
ГОСТ(Де
ди

в
ре
ђе
н
о): Ма
т
о
ри, т
ис
и
пр
а
в
има
ниј
а
к
.
ДЕДА (ше
ре
тс
к
и
, ус
тил
уСрђ
а
наТо
до
р
ов
и
ћаизфи
л
ма „Мини
с
мо а
нђ
е
л
и
”):
Аме
р
у,не
мо
јдат
има
ниј
а
кд
апопич
ци.
(Го
с
т жу
с
троос
та
в
љано
в
а
цн
ашан
ки
и
з
л
а
з
иб
е
зпо
з
др
ав
а
.)
69

ДАЧА: Пра
в
иа
ме
р
ичк
ипе
т
па
ра
ч
к
ис
е
р
оња
.
КОНОБАР (Да
ч
и, в
е
с
е
л
о): Пише
шл
и
не
шт
о? Овит
во
ј
ипа
ј
т
о
с
ика
жуд
анера
де
ништ
а

рин
еихов
ас
и
т
уа
ц
иј
а
.
ДАЧА (ша
љив
о
): Се
ро
ње

у
чес
а
мј
е
д
но
јприч
ида
она
с
л
ов„
Не
ва
жнабо
ј
ама
ч
к
е

.
КОНОБАР: До
бр
ос
мишље
но.
ДАЧА (л
у
пис
ед
л
ан
о
мп
оче
л
у
): Тој
е
би
лопро
с
т
о

л
ишт
аћ
уз
ап
ок
ло
неже
нс
к
а
маук
ућ
и? Ба
ципог
ле
днаТВ.
(НаТВе
к
ра
нуј
о
шс
то
ј
и: Па
ри
з
, 8. мар
т
1999.)
ДЕДА (у
б
ац
ив
шишиб
иц
ууча
шу
): Ј
а
с
а
мШп
а
на
ц! Ј
ас
а
мШпа
н
а
ц!
КОНОБАР: Томус
а
дра
д
има
шт
а
?
ДАЧА: Не

омуј
ер
а
т
нич
коиме
. Он
ј
еј
е
да
нодон
ихна
ши
хде
к
ашт
ос
уз
а
в
ит
л
а
в
а
лиФра
нка
.
(Св
е
тл
ос
еу
по
л
ас
ма
њи.)

70

(Тр
е
ћ
ип
ро
с
то
р.
Св
ир
атих
аму
з
и
к
а.Му
шк
а
ра
цс
ано
в
и
на
ма
ур
у
к
амас
тој
ира
ши
ре
ни
хно
г
у
. Де
даужу
то
м, с
в
ил
е
но
мп
он
ч
уше
тао
к
оМу
шк
а
рц
а
к
аома
не
к
е
н
. Св
е
тл
онаМу
шка
рц
а.Му
шк
а
р
ацч
итамир
но

е
зе
мо
ци
ј
а
.)
МУШКАРАЦ: Ру
муни с
уа
ме
рич
ко
м
пр
е
дс
е
д
ник
у Бил
у Кли
нт
онуа
пл
а
уд
ира
ли
о
нома
дк
а
д
ај
епр
илик
омпо
с
е
т
еРуму
ниј
и
з
а
хв
а
л
ион
апо
кл
ону– з
а
с
т
а
виизре
в
о
луц
иј
е

ачиј
еј
ес
р
е
ди
неот
фи
ка
р
е
наз
в
е
з
д
а

е
ч
има
: „
Од
а
в
нонис
а
мви
де
от
а
к
оле
ппо
нч
о.”
(Св
е
тл
он
е
с
та
ј
ес
аму
шк
ар
ца
.)
(Дне
в
нас
о
ба
.
Св
е
тл
ос
епо
ј
а
ч
ав
а. Ус
о
б
ис
уБа
ба
, Де
даи
Да
ча
. Св
и
рара
ди
о. Ба
баиДач
ас
е
дез
а
с
то
л
ом: п
ре
дњимас
ушо
љи
цез
ак
афу
. Ба
б
ар
е
ђ
апа
с
иј
а
нс
. Да
чап
у
ши, с
л
у
шаму
з
ик
у
ипр
е
л
и
с
тав
ано
в
ин
е
. Де
да, уоб
ич
ни
мп
ан
та
л
он
амаик
ошу
љи, с
тој
ип
ре
дог
л
е
да
л
ом

71

н
е
по
мич
ноип
ос
ма
трас
е
: мог
л
об
идас
е
п
оми
с
л
ика
к
онедише
.)
ДЕДА(н
ео
дв
а
ј
ај
у
ћ
ипог
л
е
до
до
г
л
е
да
л
а
): Мо
ждаћ
уу
с
к
ор
опо
ку
ша
т
ид
ас
ет
р
а
нс
фор
мише
м.
БАБА (Дач
и– неод
в
а
ј
ај
у
ћ
ипо
г
л
е
до
д
к
ар
а
та, ша
љи
в
о): Ба
ш межив
оин
т
е
ре
с
у
ј
е
шт
аћ
ет
ос
а
д
адабу
де
.
ДАЧА(о
тпи
ј
аг
у
тљајк
а
фе
, Де
ди
): Где
с
ут
ико
с
т
имире
к
в
из
ит
и? Ка
к
омис
л
иш т
о
даиз
ве
де
ш?
ДЕДА(н
ео
дв
а
ј
ај
у
ћ
ипог
л
е
до
до
г
л
е
да
л
а
): Из
в
е
обихт
он
ас
л
е
д
е
ћина
ч
ин: пус
т
и
о
би
хд
амид
ушаиз
а
ђ
енаоч
и, о
дед
оо
г
л
е
д
а
л
аив
р
а
т
ис
еуме
не

р
а
нс
фор
мис
а
н
ауне
к
огдр
уг
ог
.
ДАЧА (ша
љи
в
о): Тру
дт
иј
еуз
а
л
уд
а
н.
Сиг
у
рн
оз
на
мд
ат
онеможе
.
БАБА (Дач
и– неод
в
а
ј
ај
у
ћ
ипо
г
л
е
до
д
к
ар
а
та, ша
љи
в
о): Нис
ира
з
уме
ос
т
в
а
р
.
ДЕДА(н
ео
дв
а
ј
ај
у
ћ
ипог
л
е
до
до
г
л
е
да
л
а
, пр
к
ос
н
о): Ва
шео
бр
а
з
о
в
а
њеј
еб
илос
а
с
в
иму
з
а
лу
дно
.
72

(Св
е
тл
ос
еу
по
л
аг
ас
и
.)
(Тр
е
ћ
ип
ро
с
то
р.
Св
ир
атих
аму
з
и
к
а.Му
шк
а
ра
цс
ано
в
и
на
ма
уру
к
а
мас
тој
ира
шир
е
ни
хн
ог
у
. Св
е
тл
он
а
Му
шк
ар
ца
. Му
шк
ар
ац ч
ита ми
рн
о, бе
з
е
мо
ци
ј
а.)
МУШКАРАЦ: Са
ве
т
ник а
ме
р
ичк
о
г
к
онг
ре
с
ме
на Па
т
р
ика Бј
у
ке
н
е
на
, То
ма
с
Фл
е
минг
, из
ј
а
ви
ој
еда
на
сд
ав
ла
д
уСАДне
з
а
нимашт
аћебит
ис
аСр
бима
, ко
ј
из
ању
пр
е
дс
т
а
вља
ј
у„
не
приј
а
т
нупре
пр
е
кууе
к
с
па
нз
иј
иНАТОуре
г
ио
ну”
.
Фле
мин
гј
е
, уинт
е
р
вј
у
уб
а
ња
лу
чк
им

Не
з
а
в
ис
нимно
в
ина
ма


е
к
а
о„
даћ
еНАТОСр
беос
т
а
в
ит
инамир
уч
импр
е
с
т
а
нуда
бу
дуСрб
иипо
чнуд
ас
епо
на
ша
ј
ук
а
оЧе
с
и”
.
(Св
е
тл
он
е
с
та
ј
ес
аМу
шка
рц
а.)
(Ка
фе
.
Св
е
тл
ос
еп
ој
а
ч
ав
а
. Ра
ди
ој
еу
к
љу
ч
е
н: е
ми
ту
ј
ус
ев
е
с
ти. З
ај
е
д
ни
мс
тол
омс
е
д
еДе
да
,
73

Во
до
ин
с
та
л
ате
риДач
а. Водо
ин
с
та
л
ате
р
иДач
ап
иј
у
ц
к
ај
уп
ив
оди
ре
ктн
ои
зфл
а
ша
.
Де
д
ас
е
дип
ор
е
дњихииг
раша
хс
аз
ами
шље
н
импр
оти
в
н
ик
ом.)
ГЛАССПИКЕРА: Ј
у
че
, 15. ма
р
т
а1999.
уЊуј
о
рк
у, н
ак
он
фе
ре
нциј
из
анов
ина
рес
а
Сол
а
но
м, п
ре
д
с
е
дни
кСАДј
ер
е
к
а
одапр
их
ва
т
а
њес
по
ра
з
умап
ре
д
с
т
а
в
љај
е
дин
ина
ч
индас
е„
с
а
ч
ув
аин
т
е
г
р
ит
е
тСр
биј
е

. Онј
е
з
а
т
им, одг
о
ва
р
а
ј
ућ
инапро
в
ок
а
т
ив
напит
а
њанов
ина
р
а
, поно
в
ио поз
на
т
епр
е
т
ње о
в
ој
но
м уд
а
ру
, у
ко
лик
оСрб
и, о
вихда
н
ау
Па
р
из
у, нес
т
а
в
епо
т
писнапону
ђ
е
ни„
п
а
к
е
т
-пла
н” к
ој
иу
кљу
чу
ј
ед
а
в
а
ње в
е
лик
е
а
у
т
он
омиј
еАлб
а
нцима
, по
в
ла
ч
е
њес
рпс
к
е
в
ој
с
к
еипо
ли
циј
ес
аКос
ме
т
аиу
лт
има
т
ум
опри
с
ус
т
вуНАТОт
ру
пауСрб
иј
и.
(Ве
с
тј
ез
а
в
р
ше
н
а, по
ч
ињему
з
и
к
а.)
ДАЧА (шаљив
о): Мо
ник
ин Опу
ша
к
ј
ош нис
уо
ба
в
е
с
т
ил
идас
еСр
би
манепр
е
т
и. Св
ео
в
ег
од
инемунис
убил
едо
во
љне
дау
ка
п
ирадас
уСрб
имаму
дав
е
лик
ака
о
цр
кв
е
наз
в
о
на
.

74

ВОДОИНСТАЛАТЕР (д
ржи г
р
л
и
ћ
фл
ашебл
и
з
уу
с
та): Же
с
т
ок
оћ
ед
ана
ск
а
з
неа
к
онеп
ла
т
и
мор
е
ке
т
. Имад
ана
ст
р
т
е
с
в
ед
окнеприс
т
а
не
мо
.
ДАЧА: Ка
ка
вр
е
к
е
т
? Кодана
ст
р
т
и?
ВОДОИНСТАЛАТЕР

аб
ри
ну
то
):
Комшиј
а
, НАТОј
ена
ј
ј
а
час
ил
анап
ла
не
т
и.
У но
вин
а
мапишедапо
с
лу
ј
ен
апр
инцип
у
ма
фиј
е

аок
ои
мј
ез
а
па
лоКо
с
ов
о
. Акоим
г
анеп
рине
с
е
мо н
ат
а
цни
, у
рнис
а
ћена
с
.
Руме
ниБилна
мне
ћедо
з
в
о
лит
идас
л
ужимока
ол
ош при
ме
р. Тошт
оке
ња
ј
уд
ас
е
бр
инуоШи
пцима
, ко
ј
еник
оинед
ира

е
мапој
ма
: бо
лиихпа
т
каз
ањих
. Акот
ре
б
а
,
по
мла
т
ићеихк
а
опа
цо
в
е
.
ДАЧА: Комшиј
а
, ч
ит
а
шп
ог
р
е
шнено
в
ине

ош н
ико
мениј
епошлоз
ару
ко
мда
на
т
рт
иСрбеб
е
зпо
с
ле
д
ица– т
а
к
оћеида
о
с
т
а
не
. Ј
ао
в
огт
р
е
ну
т
камис
л
им с
а
мона
бо
ј
ле
р. Аког
анез
а
кр
пиш инеок
а
ч
иш у
мо
м ку
па
т
ил
удомра
к
а
, ра
с
па
шћ
ус
е
: нис
а
мс
ек
упа
ок
а
очо
в
е
кве
ћд
вада
на
.

75

ВОДОИНСТАЛАТЕР(Дач
и, о
дма
х
ну
в
шиг
л
ав
о
м): Тис
ипр
в
ио
дко
г
ачу
ј
е
мд
аг
а
ниј
ебри
г
ашт
ас
ео
коње
г
аде
ша
в
а
.
ДАЧА(ше
ре
тс
ки
): За
рбр
иг
аобо
ј
л
е
р
у
ниј
ебри
г
а
?
ВОДОИНСТАЛАТЕР: Ј
е
с
т
е

либ
е
з
на
ч
а
ј
науодн
ос
унаон
ошт
аможедан
а
мс
е
до
г
оди.
ДАЧА: Тис
ипрв
иво
до
инс
т
а
л
а
т
е
ро
д
к
ог
ач
уј
е
мд
ас
еук
е
ња
оода
б
ро
ва

а
рни
с
и, з
ао
ви
хде
с
е
т
а
кра
т
н
ихг
о
ди
наиз
ан
а
с
,
на
у
чиодас
т
е
же
шбу
љу?
ВОДОИНСТАЛАТЕР: Нис
а
м. Пр
об
а
о
с
а
м, а
лиминеиде
.
(Му
з
и
кап
ре
с
тај
е
. Спи
ке
рна
с
тав
љад
ачи
тав
е
с
ти
.)
ГЛАС СПИКЕРА: По
дг
ори
ца
. Пре
д
с
е
д
никЦр
неГор
еј
еиз
ј
а
в
иоз
аСи-Ен-Ен:

Об
ј
а
в
ур
а
т
аие
в
е
нт
у
а
лноб
омб
а
рдо
в
а
ње
цр
ног
ор
с
к
ихг
ра
дов
а
, одс
т
р
а
неНАТО, не
ћ
е
мос
хв
а
т
ит
ика
оне
при
ј
а
т
е
љс
к
иа
ктпр
е
маЦр
но
јГо
ри. Зана
ш на
ро
дт
оне
ћеб
ит
и
а
г
ре
с
и
ј
ав
е
ћи
нт
е
р
ве
н
циј
апро
т
ивс
рпс
к
о
г
76

р
е
жима
. На
шен
е
боћ
еб
ит
иши
ро
мо
т
в
ор
е
ноз
аНАТОа
в
ионе
.”
(Ве
с
тј
ез
а
в
р
ше
н
а, ч
у
ј
ес
етих
аму
з
ик
а
.)
ВОДОИНСТАЛАТЕР (с не
в
е
ри
цо
м,
с
те
жефл
а
шу
): Шт
ај
е
, бре
, о
в
о? Св
ио
к
о
Срб
иј
ешир
омот
ва
ра
ј
ус
в
о
ј
ан
е
бе
с
аз
аНАТОа
в
ионе
.
ДАЧА (ми
рн
о, отп
ив
ши г
у
тља
ј из
фл
аше
): Тој
ењи
хо
в
опр
а
в
о: неможе
моник
омедаз
а
бр
а
нимодабу
деширо
ко
г
р
у
ди
дадо
бр
ов
о
љн
ос
к
ид
аг
а
ће
.
(Му
з
и
кас
еу
тиша
в
а, с
пи
к
е
рна
с
тав
ља
.)
ГЛАС СПИКЕРА: Ва
з
д
ушном а
г
ре
с
иј
омСАДиВе
л
икеБр
ит
а
ниј
енаИр
а
ку
пр
а
в
ља
ј
ук
ре
а
т
ор
иј
а
в
но
гмње
њаис
а
ве
т
ници
з
а шт
а
мпу
, у
поз
ор
а
в
а да
на
сл
ондо
нс
к
и

Са
нде
јт
е
ле
г
ра
ф”иук
а
з
уј
едас
уз
бо
гт
о
г
а
а
ме
р
ич
кииб
рит
а
нс
к
иофици
рив
е
о
мане
з
а
до
в
ољни
.
(Кр
атк
аму
з
ич
к
ап
а
у
з
ап
ан
ов
ав
е
с
т. Да
ч
а
ив
о
дои
н
с
тал
а
те
рпи
ј
уп
ив
о
.)
ГЛАС СПИКЕРА: Аме
р
ичк
ипр
е
дс
е
д
никпоз
в
а
ој
ес
ин
оћа
ме
рич
куинду
с
т
р
иј
у
77

з
а
ба
в
едас
ма
њик
ол
ичинуна
с
и
љауфилмо
в
имаинат
е
л
е
в
из
иј
и, ј
а
в
ља„
Ро
ј
т
е
р”
. Ур
е
до
в
ном о
бр
а
ћ
а
њу на
ц
иј
и пре
к
о ра
д
иј
а
,
пр
е
дс
е
д
никСАДз
а
бр
инут
ој
еиз
ј
а
в
иодај
е
уСАД, инама
лиминав
е
ли
киме
к
ра
н
има
,
пр
е
в
ишена
с
иља
, шт
оне
г
а
т
ив
ноу
т
ич
ена
р
а
з
в
о
ја
ме
р
ичк
ед
е
це
.
(По
ч
ињему
з
ик
а.)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: Ко
ј
а ду
ша о
д
ч
ов
е
к
а
.
(Отпи
ј
аг
у
тљај
, одв
ај
а фл
а
шу од у
с
та
.
Ими
тир
аг
л
у
мц
аБра
ни
с
л
а
в
аЛе
ч
ић
а: и
з
г
о
в
а
ра
, н
ас
к
ор
о ис
ти н
ач
ин
, р
е
ч
е
ни
цуиз
фи
л
ма„Нинане
бун
ин
аз
е
мљи”, п
ос
л
еБа
ј
а
г
и
непе
с
ме„Мо
ј
ис
уд
ру
г
ов
и”.)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: У ј
е
бо
т
е
, о
д
о
во
г
аможедас
ер
ик
не
!
ДАЧА: Та
к
ој
еб
оље
. Из
е
з
а
њеСрб
ина
с
па
с
а
в
а
.
(Вод
ои
нс
та
л
а
те
рс
ес
ме
ј
е
. Му
з
и
к
ас
еу
ти
шав
а. Сп
ик
е
рпо
ч
ињедач
итано
в
ув
е
с
т.)
ГЛАССПИКЕРА: Да
на
сј
епр
е
д
с
е
дни
к
САД пр
имиобрит
а
нс
к
огпре
миј
е
раТо
ниј
а
78

Бле
р
аиу
ме
с
т
опр
е
дв
иђ
е
нихпо
лача
с
ар
а
з
г
ов
а
р
а
лис
уче
т
р
де
с
е
тпе
тмину
т
а
. Ми
нис
т
а
рино
с
т
р
а
нихпос
лов
аВе
л
ик
еБрит
а
ниј
е
,
Роб
инКук
, да
ој
епо
в
од
омт
о
г
ас
л
е
де
ћ
уиз
ј
а
в
у
:„
Тре
б
адабу
де
мопо
нос
ништ
ој
еа
ме
р
ичк
ипр
е
дс
е
д
никпо
с
в
е
т
иот
ол
ик
ов
р
е
ме
на
на
ше
мпр
е
миј
е
р
у.”
(Му
з
и
чк
иин
те
р
ме
цо
.)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: Ов
ој
ене
к
из
е
з
?
ДАЧА: Не
. Та
к
ос
еопх
о
децив
ил
из
о
в
а
ниљуди
.
(Вод
ои
нс
та
л
а
те
рс
еу
д
ар
адл
ан
омпоч
е
л
у
из
ак
о
л
у
та о
чи
ма. Му
з
и
ка с
еу
ти
шав
а
.
Спи
к
е
рч
и
тано
в
ув
е
с
т.)
ГЛАССПИКЕРА: Изв
е
о
мапо
уз
да
н
их
иоб
а
в
е
шт
е
нихиз
в
ор
ас
а
з
н
а
ј
е
модаћ
еРу
с
и
ис
по
ру
чи
т
иБа
г
да
д
упон
осс
в
ој
ера
т
неинду
с
т
р
иј
е
, ор
уђ
еко
ј
ес
п
а
даув
ој
нут
е
хно
ло
г
иј
уз
ат
ре
ћ
имиле
ни
ј
у
м. Ре
чј
еона
ј
мо
де
р
ниј
имс
ире
н
а
маз
ауз
бу
нуко
ј
емо
г
удана
ј
а
в
ев
а
з
д
ушну о
па
с
но
с
тз
ав
р
е
мене
с
т
а
нк
а
с
т
р
уј
е
.
(Му
з
и
чк
апа
у
з
а.)
79

ДЕДА (у
с
х
и
ће
н
о, нео
дв
ај
а
ј
у
ћипо
г
л
е
д
о
дша
х
-та
б
л
е
): Рус
ипо
но
вој
а
шу
! Рус
ипо
но
в
ој
а
шу!
ВОДОИНСТАЛАТЕР: Де
д
ав
ол
идаз
е
з
аРуј
е
?
ДАЧА: Та
ма
н по
с
ла
. Обо
жа
в
а Ру
ј
е
.
Два
п
утс
уг
ав
а
д
илиизне
ма
ч
кихк
а
нџи.
ВОДОИНСТАЛАТЕР: Коћедаг
ав
а
ди
к
а
дНе
мцид
ођ
упот
ре
ћ
ипу
т
?
ДАЧА (ша
љи
в
о): Кобид
ру
г
ине
г
оРу
ј
е
.
(Св
е
тл
ос
еу
по
л
ас
ма
њи.)
(Тр
е
ћ
ип
ро
с
то
р.
Св
ир
ати
х
аму
з
ик
а
. Дач
аиСи
нс
то
ј
е

у
к
е
др
жеуџ
е
по
в
и
мапа
нтал
о
на
. Из
ањихс
то
ј
иМу
шка
ра
ц: др
жир
ад
ио
. Св
е
тл
он
ара
ди
о.По
чи
њув
е
с
ти.)
ГЛАС СПИКЕРА: Да
на
с
, 19. ма
р
т
а
1999. г
оди
не

а
вр
ше
н
ад
ру
г
ару
нд
ар
а
з
г
о
в
ор
ауПа
риз
уоре
ша
в
а
њупр
об
ле
ман
аКо
с
ме
т
у. Ко
пре
д
с
е
да
ва
ј
у
ћи па
рис
к
о
гс
к
у
па
,
мини
с
т
рии
нос
т
р
а
нихпос
л
ов
аФра
нц
ус
к
еи
80

Ве
лик
еБр
ит
а
ниј
е
, Ибе
рВе
дри
н и Роб
ин
Кук

а
кљу
чил
ис
удане
мас
в
рх
ед
ас
ер
а
з
г
ов
ор
иуПа
р
из
уда
љеп
ро
ду
жа
в
а
ј
у. „
Пр
е
г
ов
ор
ис
еод
ла
жу”

а
општ
ил
ис
у
.„
Спре
мнис
модана
с
т
а
в
имод
а
љера
з
г
ов
о
ре
, а
л
и
бе
зпр
ит
ис
а
к
аипре
т
њи”

т
а
вј
ес
рп
с
кед
е
л
е
г
а
ци
ј
е
.
(Му
шк
ар
ацме
ња с
тан
иц
у
. Чу
ј
ес
епе
с
ма
„Аме
р
ич
к
ис
а
н”г
ру
пе„Тру
л
ак
оа
л
иц
и
ј
а
”.
По
с
л
еиз
в
е
с
н
огв
ре
ме
нас
в
е
тл
он
е
с
та
ј
ес
а
р
ади
ј
а. Му
з
ик
ас
еу
по
л
ау
ти
ша
в
а
. Св
е
тл
о
н
аДа
ч
у
.)
ДАЧА: Ак
о на
сна
па
д
ну, т
оћеб
ит
и
с
в
е
т
с
к
абр
ук
а
. Ср
бибис
еонд
ат
у
к
лиуод
но
с
у 1:100. Де
с
е
тмил
ионапро
т
ив ј
е
д
не
мил
иј
а
рд
е
. Тоб
иб
ио, с
по
рт
с
кир
е
че
но
, бо
љире
з
у
лт
а
то
доно
гуТе
рмо
пилс
к
о
мк
ла
н
цу
.
(Св
е
тл
он
е
с
та
ј
ес
аДач
е
. Св
е
тл
онаСин
а.)
СИН: З
ане
кемој
едр
уг
ов
еине
кена
ше
по
лит
ича
р
еЛе
они
даиСпа
р
т
а
нц
инис
удо
ба
рпр
име
р
.
(Св
е
тл
он
е
с
та
ј
ес
аСин
а.Св
е
тл
онаДач
у
.)
81

ДАЧА: Нане
с
р
е
ћу

ве
кћ
ебит
иСр
ба
з
ак
ој
еј
у
на
цинис
удо
ба
рпр
име
р.
(Св
е
тл
оне
с
тај
ес
аДа
че
.)
(Дне
в
нас
об
а.
Св
е
тл
ос
епо
ј
ач
ав
а. Св
ич
л
а
но
в
ип
о
род
иц
е
с
уус
об
и. Же
наз
ас
то
л
о
мпо
к
у
ша
в
адас
е
о
бр
атиСин
ук
ој
иг
л
е
д
аТВ. Ће
рк
ас
ео
г
л
е
да
. Де
дал
е
жинапо
дуиц
ртафл
ома
с
те
ри
мапос
к
иц
е
н
-бл
ок
у
. Ба
бас
е
диуфоте
љии
р
аз
г
л
е
даа
л
б
у
мс
ас
та
ри
мфо
тог
р
афи
ј
ама
.
Да
час
е
д
ин
атро
с
е
дуиг
л
е
д
аТВдн
е
в
н
ик

г
ор
ње
мл
е
в
о
му
г
л
уе
кр
а
нас
ев
и
диз
н
акРТС
1. Докс
пи
к
е
рч
и
тав
е
с
т, и
з
ање
г
о
в
ихл
е
ђ
а
с
ео
дв
и
ј
ас
ни
маки
зНа
ро
дн
ес
к
у
пштин
е
Ре
п
у
б
л
ик
еСр
би
ј
е
.)
ЖЕНА (Си
ну
, не
р
в
о
з
н
о): Ока
нис
ет
е
л
е
в
из
иј
е
. Нег
ле
д
а
јуТВпоце
ода
н
: ис
т
ру
л
ићет
имо
з
а
к
. Чит
а
јоНе
ма
њић
има
: з
бо
г
њихс
ит
рип
ут
апа
да
онаис
пит
у
.
(Си
нћ
у
ти
. Кол
у
тао
ч
имаин
ео
дв
а
ј
апо
г
л
е
додте
л
е
в
из
ор
а.)

82

СПИКЕР: На
р
од
на с
к
у
пшт
ина Ре
пу
бл
ик
еСрб
иј
е
, нас
е
дницио
држа
но
јда
н
а
с
,
23. ма
р
т
а1999. г
о
дине

оне
лај
еод
лу
куда
непри
хв
а
т
априс
у
с
т
в
ос
т
р
а
нихв
о
ј
н
ихт
ру
панаКос
о
вуиМе
т
ох
иј
и. Кос
ме
тс
ус
амо
в
ра
т
ак
ро
зк
о
ј
аСАД иНАТО по
ку
ша
в
а
ј
у
л
а
кшедауђ
ууна
шуз
е
мљуидај
еок
у
пир
а
ј
уце
лу
, дај
ера
з
биј
уиу
с
пос
т
а
в
ере
жим
к
а
пит
у
ла
ц
иј
еук
ој
о
јбичит
а
во
мна
шо
мз
е
мљо
мис
в
имна
шимг
р
а
ђ
а
нимау
пр
а
вља
ли
т
у
ђ
ару
к
аит
у
ђ
иинт
е
р
е
с
и.
СИН (шаљив
о
): Из
г
л
е
дадас
уАме
ри
р
е
шил
ид
ана
сс
ке
ња
ј
у
.
ДАЧА (Си
ну
): Пре
пор
уч
иобихдас
е
у
оз
биљишиз
а
поч
не
шд
ачит
а
ш оНе
ма
њић
има
. Ск
е
ња
ћ
ет
епо
нов
опр
офе
с
о
рнаи
с
пит
у.
СИН (ша
љи
в
о): Ов
огт
р
е
ну
т
ками с
е
ч
инид
аб
имиби
лол
а
кшедас
еј
у
римс
а
Аме
р
имапобр
ди
мане
г
одау
чимис
т
о
риј
у
.
ЖЕНА (з
ај
е
д
љи
в
о): Не
ће
ш има
т
ипр
ил
икедаихј
у
риш побрд
има
. Пос
л
еиз
г
у
бље
ногр
а
т
ауСома
л
иј
иАме
рис
ус
еоп
а
ме
т
и
ли: с
ила
з
есне
б
е
с
ат
е
кка
дас
веу
ни83

шт
еис
пр
же
. Са
дапрв
ос
а
мол
е
т
е
, ба
ц
а
ј
у
бо
мби
цеиуп
ућу
ј
ура
к
е
т
е
. Ниј
еим н
ужда
да з
но
ј
ег
уз
ице по бил
о чиј
им б
рд
има
.
Има
ш фо
редаз
а
в
ршиш фа
к
ул
т
е
тдо
кне
с
л
е
т
е
. Онис
у
, з
ара
з
л
икуоду
мишље
ни
х
Срб
а

т
в
а
р
ноне
б
е
с
кина
ро
д.
ДАЧА: Шт
ос
ионд
ау
пис
ив
а
оп
ра
в
а
а
к
об
ит
ибил
ол
а
к
шед
аиз
иг
р
а
в
а
ш ра
т
н
ик
а
?! Мо
г
а
ос
идана
му
шт
е
дишпа
реио
дј
у
р
иш н
аВој
нуа
к
а
де
миј
у
.
СИН(ша
љи
в
о
): Ит
а
мос
еу
чии
с
т
ор
иј
а
.
ЋЕРКА(Да
ч
и): Ко
с
амиј
епор
а
с
л
а
. Хо
ћ
е
мол
ипо
но
вок
одфриз
е
р
а
?
ДАЧА: Хо
ће
мо

ушо.
(Де
дау
с
тај
ес
ап
од
а, др
жил
и
с
тс
к
и
це
н
б
л
ок
а
. По
ди
жег
аиз
на
дг
л
ав
еипо
к
аз
у
ј
е
с
в
и
ма.За
до
в
о
ља
нј
е
.)
ДЕДА: Ов
а
јј
емр
т
а
в
! Ов
а
јј
емр
т
а
в
!
Уб
иос
е
.

84

ЦРТЕЖ:

ДАЧА (с
ме
шк
ај
у
ћ
ис
е
): Та
јј
о
ш ниј
е

к
а
даће
, нез
нас
е
.
(Св
е
тл
ос
еу
по
л
аг
ас
и
.)
(Тр
е
ћ
ип
ро
с
то
р.
Чу
ј
ес
ети
х
аму
з
и
к
а. Му
шк
ар
ацс
то
ј
ира
шир
е
ни
хн
о
г
у
: ру
к
едр
жиуџе
по
в
имап
ан
та
л
он
а. Де
д
аше
тао
к
оМу
шк
а
рц
ано
с
е
ћ
и
85

в
е
л
ик
оп
л
иша
но ма
г
аре
. Св
е
тл
он
а Му
шк
ар
ца
.)
МУШКАРАЦ(ос
в
рн
у
в
шис
еок
ос
е
б
е
):
Дав
а
мк
а
же
мупо
в
е
ре
њу
: бо
љеј
еб
ит
ижив
има
г
а
р
а
цне
г
омр
т
а
вл
а
в
.
(Де
дас
та
в
љамаг
ар
епор
е
дМу
шк
ар
ца
. Уз
ј
а
х
у
ј
ема
г
а
ре
: те
г
л
имуу
ши
. Св
е
тл
он
е
с
та
ј
ес
аМу
шк
ар
ца
.)
(Ка
фе
.
Св
е
тл
ос
епо
ј
ач
а
в
а. ТВј
еу
кљу
ч
е
н. Ек
ра
н
омп
ро
мич
уак
р
об
ац
иј
ев
ој
н
ихав
ио
на
. Да
ч
ас
е
д
ис
амз
ашан
к
ом. Кон
об
арп
ре
л
ис
та
в
ан
ов
и
не
.)
КОНОБАР: Сл
уша
јов
о
. По
з
н
а
т
ит
о
пмо
де
лКл
а
уд
иј
аШифе
риз
ј
а
в
ил
ај
епр
ил
ик
ом н
е
да
в
непос
е
т
еСло
в
е
ниј
идабир
а
д
о
по
с
е
т
ил
аи Хр
в
а
т
с
к
у„
ј
е
рј
еБе
о
г
р
а
дл
е
п
г
ра
д

, пишеда
на
шњи „
Ј
ут
а
рњи л
ис
т
”из
З
а
г
р
е
ба
.

Во
ле
л
абихдапо
с
е
т
им Хрв
а
т
с
к
уј
е
р
с
епри
чадај
еБе
о
г
р
а
дле
пг
ра
д

, ре
к
лај
е

86

ма
не
ке
нк
аг
о
с
т
у
ј
у
ћинаљуб
ља
нс
к
ојт
е
л
е
в
из
иј
и.
ДАЧА (шаљив
о): Ах
! Пл
а
в
ушеиг
е
о
г
ра
фиј
а
. Ништ
ано
во
.
КОНОБАР: Билоб
ид
об
рок
а
дабиов
и
шт
он
а
мпре
т
ез
на
лиг
е
о
г
р
а
фиј
ук
а
от
ал
е
по
т
ица
. Ник
а
дан
а
снеб
ина
шли
.
ДАЧА (о
дмах
ну
в
ширу
к
о
м): На
ђ
уони
с
в
а
к
ог
. Пл
а
т
ене
к
огд
аи
мпо
ка
жеме
с
т
она
ма
пи. На
ша
об
ис
ен
е
кона
ш даиху
пу
т
и.
Ув
е
кс
ен
а
ђ
е
.
(Ул
а
з
ис
р
е
до
в
е
ч
анму
шк
ар
ац
. При
л
а
з
ишан
к
у
. Да
ч
амус
ео
бр
аћ
аше
р
е
тс
к
и.)
ДАЧА: Шв
а
ле
р
ч
ино, паг
дес
ит
и? Види

иди
: нено
с
ишв
ишена
оч
а
ри
?
КОНОБАР: Дани
с
ир
е
шиодас
епод
мл
а
дишпас
ис
т
а
виос
о
чив
а
.
ДАЧА: Пр
е
цв
а
леку
р
оњеиз
г
ле
дав
и
ше
нис
уумо
ди.
ШВАЛЕР: Ма

а
кв
ас
оч
ив
а
. Сл
омил
а
миихј
еже
нс
к
ас
иноћдо
кс
мос
еиг
ра
л
и.
КОНОБАР(кр
о
зс
ме
х
): Дан
иј
ес
е
лана
њих
?
87

ШВАЛЕР (о
с
в
р
ну
в
ши с
е ок
ос
е
б
е
):
Об
е
ћа
ј
т
едане
ће
т
еник
омедака
же
т
е
.
КОНОБАР: Има
шна
шуре
ч
.
ШВАЛЕР: Та
ма
нс
мос
пој
ил
иус
нек
а
д
о
нас
к
упибу
т
инеис
ло
мимина
о
ча
р
и1 .
(Па
у
з
а.Сме
х
. Св
е
тл
ос
еу
по
л
ас
мањи.)
(Тр
е
ћ
ип
ро
с
то
р.
Чу
ј
ес
ети
х
аму
з
и
к
а. Му
шк
ар
ацс
то
ј
ира
шир
е
ни
хн
ог
у
: ру
к
ес
умууџе
по
в
имап
ан
та
л
он
а.Св
е
тл
онаМу
шк
ар
ца
.)
МУШКАРАЦ(ос
в
рн
у
в
шис
еок
ос
е
б
е
):
Мо
ник
а
, вр
а
т
ис
еуБе
луку
ћуипр
е
с
е
ци
с
т
в
а
р
. (Св
е
тл
оне
с
та
ј
ес
аМу
шк
ар
ца
.)
(Дне
в
нас
об
а.
Св
е
тл
ос
епо
ј
ач
ав
а. Св
ич
л
а
но
в
ип
о
род
иц
е
с
уус
о
би
. Гл
е
д
ај
уТВ с
н
има
кп
оз
о
ри
шн
е
п
ре
д
с
тав
е„Кр
аљ Иб
и”, Ал
фр
е
даЖар
иј
а
,
с
аЗ
ор
ан
ом Рад
мил
о
в
и
ће
м уу
л
о
з
и Иб
иј
а
.
Ће
р
к
а, Си
ниЖе
нас
е
ден
атр
ос
е
ду
. Да
ч
а
с
е
д
из
ас
тол
о
м, пи
ј
у
ц
капи
в
оизфл
а
шеи
п
у
ши
. Баб
ај
ез
ав
аље
науфо
те
љи
. Де
д
а
с
то
ј
ииз
афоте
љеоб
у
ч
е
нк
аов
о
ј
нип
ил
о
т
88

и
зПр
в
огс
в
е
тс
ко
гр
ата
: ими
тир
ати
х
им
б
ру
ј
а
ње
мир
ашир
е
ни
мру
к
а
мал
е
та
в
и
он
а
мо
тре
ћ
ин
аТВ. Нае
к
ра
нус
еод
в
иј
ас
ц
е
нау
к
ој
о
јЗо
ра
нРа
дми
л
ов
и
ћ, с
ас
пи
ра
л
о
м „н
а
с
то
мак
у
”к
о
ј
ап
од
с
е
ћ
ан
аме
ту
, г
о
в
ор
ио
а
в
ио
нуко
ј
ид
о
но
с
ип
ис
мо
. Св
иос
и
мДе
д
ес
е
с
ме
ј
у
. Поз
ав
р
ше
тк
уов
ес
ц
е
н
етонте
л
е
в
и
з
ор
аис
ме
хн
ај
е
д
но
мз
а
г
л
у
шу
ј
ез
в
у
кс
и
ре
н
е
к
ој
а на
ј
ав
љу
ј
ев
а
з
д
у
шну о
па
с
но
с
т. Ба
б
а
г
л
е
д
аТВ, к
а
од
ас
ен
иштан
едо
г
ађ
а. Де
д
а
ида
љеими
тир
ал
е
тав
ио
на
. Ће
р
к
а, Си
ни
Же
н
ас
ео
кр
е
ћ
ук
аДач
и

б
у
ње
н
ис
у
. Да
ч
а
и
хмир
ноп
ос
ма
тр
а, у
в
л
ач
ииис
п
у
штал
а
г
ан
одимци
г
а
ре
те
.)
СИН(з
а
бр
ин
у
то
): Шт
ај
еов
о
?
ДЕДА (кр
у
жип
ос
о
би
, ма
л
опо
г
н
у
ти
с
ар
аши
ре
н
им ру
ка
ма): Ва
з
ду
шнана
па
с
т
!
Ва
з
душнана
па
с
т
! Ва
з
д
ушнана
п
а
с
т
!
ДАЧА(ми
рн
о, по
с
л
еДе
ди
но
гн
а
с
ту
па
):
З
на
кз
ава
з
д
ушнуоп
а
с
нос
т
. Поч
ињеху
ма
нит
а
рнав
а
з
ду
шнао
пе
р
а
циј
а„
ПЛЕМЕНИТИАНЂЕО”
. Пре
пор
уч
иоб
ихв
а
мд
апо
не
с
е
т
ене
опх
од
нес
т
в
а
р
ииз
бр
ише
т
еу по
др
у
м.
89

БАБА (мир
но
): Ј
анеиде
м ник
у
д. Ни
пр
ошлир
а
тни
с
а
мпро
в
е
лаупо
др
уму
. По
др
у
ма
шис
уку
ка
виц
еко
ј
еми
с
лес
а
мона
с
в
о
ј
уз
а
д
њицу
. У на
шојпор
од
ицит
а
к
ви
х
ник
а
д
аниј
еб
ило
.
ДАЧА (ша
љи
в
о): Ба
ба

вон
ис
уНе
мци. Ов
ос
уа
ме
рич
кио
с
в
а
ј
а
чи
. Са
д
ај
о
ши
с
ат
имомс
нов
аис
т
рч
а
в
а
ј
унат
е
ре
н.
БАБА(Дач
и
): Тошт
от
ина
з
ив
а
шо
с
в
а
ј
а
ч
имао
бич
а
нј
еол
ош. Та
јо
ло
шс
ен
ика
да
ниј
ет
у
к
а
ов
ит
е
шки
. Про
т
ив Инди
ј
а
на
ца
има
л
ис
упишт
оље
, про
т
ивНе
ма
цас
а
в
е
з
ник
е
, пр
от
ивЈ
а
па
на
ц
аа
т
омс
кеб
омб
е
, а
пр
от
и
в Срб
аСи
-Ен-Ен, ч
ит
а
в
у Ев
ро
пу и
с
в
е
мир
с
кут
е
хно
ло
г
иј
у
.
ДЕДА (ј
о
шк
ру
жип
ос
об
и, ма
л
опо
г
ну
т ира
шир
е
ни
хру
к
у
): На
ш Бе
л
иа
нђ
е
о
имај
а
чак
р
ила
! Имај
а
чак
ри
ла
!
(Да
ч
ад
аљин
с
к
ими
с
к
љу
чу
ј
ев
ид
е
оипр
е
л
а
з
и
н
ар
е
до
в
анп
ро
г
р
ам. Сп
ик
е
рпо
ч
ињедачи
тав
е
с
ти
. Уд
оње
мл
е
в
ому
г
л
уе
к
р
ан
аи
с
пи
с
а
нј
еда
ту
м: 24. ма
рт1999.)
СПИКЕР: НАТО з
а
по
че
оз
лик
о
ва
чк
у
а
г
ре
с
и
ј
упро
т
ивн
а
шез
е
мље
. Ге
н
е
ра
л
шт
а
б
90

Вој
с
к
еЈ
у
г
о
с
ла
виј
еоб
а
в
е
шт
а
в
ај
у
г
о
с
ло
в
е
нс
к
уи ме
ђу
на
р
од
нуј
а
в
нос
тдај
еве
че
р
а
с
,
24. ма
р
т
а1999. г
о
дине
, не
шт
опос
л
е20.00
ч
а
с
ов
а
, НАТО из
не
на
да
, бе
зо
бј
а
в
ера
т
аи
бе
здо
з
в
о
леСа
ве
т
аб
е
з
б
е
дно
с
т
иУН, из
вр
шиоа
г
ре
с
и
ј
унаСа
в
е
з
н
уРе
пу
блик
уЈ
у
г
о
с
л
а
в
иј
у. Ув
ишема
с
о
вн
ихна
л
е
т
аб
ор
бе
н
их
а
в
ио
наик
рс
т
а
ре
ћ
ихра
к
е
т
аде
ј
с
т
во
в
а
ној
е
поцив
илн
имиде
л
имич
нов
о
ј
нимоб
ј
е
кт
иманаце
ло
к
упно
мпро
с
т
о
руна
шез
е
мље

де
ј
с
т
в
ај
ош ув
е
кт
ра
ј
у
. Пр
вее
к
с
пл
оз
иј
ед
о
к
ој
ихј
едо
шл
опо
с
лен
а
па
даНАТОоз
на
ч
ил
ес
ук
ра
јме
ђ
ун
а
ро
дно
гпр
а
в
а

у
с
пе
ндо
в
а
л
еПов
е
љуУНиот
в
о
рил
енов
ут
у
жнус
т
р
а
ницус
в
е
т
с
к
еис
т
о
риј
е
.
Бор
бе
н
ие
фе
к
т
ив
ис
ис
т
е
мапро
т
ив
в
а
з
ду
шнеод
бр
а
не

ој
ис
упр
а
в
ов
р
е
ме
ноо
т
к
рил
иа
г
ре
с
ор
с
кепро
ј
е
к
т
ил
еие
фи
ка
с
н
о
де
ј
с
т
в
ов
а
л
и, н
ис
уошт
е
ћ
е
ниио
с
т
а
ј
ууб
ор
бе
номр
а
с
пор
е
дуис
пре
мнос
т
из
ада
љад
е
ј
с
т
в
а
. У из
ра
з
ит
о не
р
а
в
но
пра
в
но
јб
ор
би
о
бо
ре
нас
уд
ване
п
риј
а
т
е
љс
кабо
рб
е
наа
в
ио
наив
ишек
р
с
т
а
р
е
ћихр
а
к
е
т
а
. Гра
ђ
а
нис
е
мо
лед
аос
т
а
нуми
рниид
ас
ев
ла
да
ј
уп
о

91

у
пут
с
т
в
имашт
а
б
ов
ацив
илнез
а
шт
ит
е
: Во
ј
с
к
аЈ
у
г
ос
ла
в
иј
еј
ес
пос
об
надаихз
а
шт
ит
и
.
(Чита
њев
е
с
тиј
ез
а
в
рше
н
о. Св
ићу
те
. Да
ч
ау
к
љу
ч
у
ј
ев
и
де
о. На
с
тав
љас
ее
митов
а
ње„Кр
аљаИбиј
а
”. Ће
р
к
ау
с
тај
ес
атр
ос
е
да

тај
еДа
ч
ии
з
ал
е
ђа
. Гр
л
иг
а
.)
ЋЕРКА (маз
но
): Дат
ире
цит
уј
е
м пе
с
мицуос
л
ону
?
ДАЧА(с
ми
ре
но
): Ре
цит
уј

ушо.
ЋЕРКА (р
е
ц
иту
ј
еиу
в
и
ј
ас
еб
л
а
г
оу
те
л
у
):
Де
дамуј
ес
ло
н
Та
т
амуј
ес
л
о
н
Уј
а
кмуј
ес
ло
н
Те
чамуј
ес
ло
н
Ибр
а
тмуј
ес
л
он.
Шт
ај
ео
ндаОН?
ЖЕНА: Па
ме
т
нама
минаде
в
о
ј
чица
.
БАБА: Ис
т
о
риј
аћ
ез
а
бе
л
е
жит
идај
е
ј
е
д
ногд
а
нас
к
о
роч
ит
а
вс
в
е
тз
а
ра
т
иопро
т
ив Срб
а
. Св
е
тј
еи
з
г
уб
ио д
ос
т
ој
а
нс
т
во
,
х
ра
б
ро
с
тич
а
с
т
. Тр
е
бад
ас
епо
нос
имошт
о
с
модр
ук
ч
иј
и
.
92

СИН (Баб
и): Ј
а
к
ас
т
в
а
р
. Ла
к
ој
ет
е
би
т
а
к
одаприч
а
шка
дс
ис
ена
жив
е
ла
.
БАБА (з
а
ј
е
дљив
о): На
жи
ве
ће
шс
еит
и.
Ј
е
да
нра
тнез
на
чиоба
ве
з
ноу
про
па
шћ
е
н
жи
в
от
. Зас
веимав
р
е
ме
на– а
к
опре
жив
иш.
ГЛАСЗ
ОРАНАРАДМИЛОВИЋА: Чу
в
а
јне
б
о,бо
гт
еј
е
б
о!
(Да
ч
апр
е
к
ид
а„Кра
љаИби
ј
а”ип
ре
л
аз
ин
а
р
е
до
в
анТВ пр
ог
ра
м. Би
лКл
ин
то
нс
е
д
иу
Ов
а
л
н
омк
аб
ин
е
ту

пр
е
ма
нј
едас
еоб
ра
тина
ци
ј
и. Гл
е
да ука
ме
р
еи с
ме
шк
ас
е
.
На
ј
з
а
дп
о
чи
њед
ач
и
таг
о
в
ор
.)
ГЛАС СИМУЛТАНОГ ПРЕВОДИОЦА: Ва
з
д
ушна х
ума
нит
а
р
на о
пе
р
а
циј
а

ПЛЕМЕНИТИАНЂЕО”ниј
еу
пе
ре
напро
т
ивс
рпс
к
о
гн
а
ро
дав
е
ћпро
т
ивње
г
ов
о
гру
к
ов
о
дс
т
в
а
. Аме
рик
аиНАТОо
во
моп
е
ра
ц
иј
омс
т
а
ј
уузс
рпс
к
ина
р
од. Срп
с
кина
р
одћ
е
с
а
д
адапа
т
и, ча
кд
аг
и
не

л
ио
ннез
над
а
ј
ет
оз
ање
г
о
в
одо
бр
о. Аме
рик
аиНАТОс
а
мох
оћ
ед
аг
аз
а
шт
ит
еидамув
ра
т
едо
с
т
о
ј
а
нс
т
во
. Ср
пс
к
ору
ко
в
одс
т
в
ој
ес
в
ој
имне
о
дг
о
во
рни
м, т
в
р
до
г
ла
ви
м пон
а
ша
ње
муг
ро
з
илобе
з
бе
д
но
с
те
т
нич
кихАлб
а
на
ца
, САД,
93

де
в
е
т
на
е
с
тч
ла
ни
цаНАТО, с
у
с
е
дни
хз
е
ма
љаиос
т
а
логде
лач
ов
е
ч
а
нс
т
в
а– у
кр
а
т
к
о:
це
л
епл
а
не
т
е
.
(Да
ч
ас
ев
р
аћ
ан
а„Кр
аљаИби
ј
а”.)
БАБА: Ка
дс
е чо
в
е
к ма
л
о по
дс
е
т
и,
с
л
ично с
уг
ов
ор
или и не
ма
ч
к
и на
цис
т
и.
Ниј
ет
а
к
од
а
в
ноб
ило
.
ДАЧА: Ру
ме
ни Бил
, о
в
а
ко н
а
ко
с
т
р
е
ше
н, с
а
дамилич
инапит
бу
лс
а
пиј
е
нс
а
.
ЖЕНА (з
ај
е
д
љи
в
о): Е, с
а
дс
имеут
е
шио.
(Св
е
тл
ос
еу
п
ол
ас
ма
њи.)
(Тр
е
ћип
ро
с
тор
.
Чу
ј
ес
ети
х
аму
з
и
ка
. Му
шк
ар
ацс
тој
ира
шир
е
ни
хно
г
у

ржин
ов
и
не
. Ће
р
к
ас
к
а
ку
ћ
е
о
коМу
шк
ар
ца
. Св
е
тл
он
аМу
шк
а
рц
а. Му
шк
ар
ацч
ита
.)
МУШКАРАЦ: Џе
ј
ми Ше
ј
, по
рт
па
ро
л
НАТО да
ој
ес
ле
де
ћ
уиз
ј
а
в
унако
нфе
р
е
нциј
из
ашт
а
мп
ууБрис
е
л
у: „
З
аНАТО в
о
ј
ник
ав
а
жи дај
ео
дл
ича
нс
к
а
к
а
ч. На
име
,
НАТО во
ј
никбе
зик
а
к
в
огз
а
л
е
т
амо
жеда
94

пр
е
с
ко
ч
ире
к
уширо
кудв
а
де
с
е
т
а
кме
т
а
р
а

имат
а
к
в
емишић
еко
ј
ис
ет
ре
н
ут
номог
у
з
а
т
е
г
нут
иио
дба
ц
ит
ит
е
л
опопу
тне
к
ес
н
а
жн
еч
е
лич
нео
пру
г
е
. Ипа
к, ипр
ин
а
ј
ду
же
м
с
к
ок
уНАТОв
ој
никпр
е
с
к
оч
ис
а
мод
е
с
е
т
а
к
пу
т
аве
ћера
с
т
ој
а
њене
г
ошт
ој
ење
г
ов
ав
ис
ина
.”
(Св
е
тл
он
е
с
та
ј
ес
аМу
шка
рц
а.)
ЋЕРКА: Бо
мба
р
да
н
! Бо
мба
р
да
н! Бо
мба
рд
а
н!
(Ка
фе
.
Св
е
тл
ос
еп
о
ј
а
ч
ав
а
. Пр
о
с
тор
иј
ај
еп
ра
з
н
а–
н
иг
ден
ик
о
г
а
. Изр
ад
иј
ад
оп
ир
ему
з
и
к
а. По
в
р
е
ме
нос
еч
у
ј
ех
у
кав
и
он
а
. Ул
а
з
иКо
но
ба
р:
н
ас
л
а
њас
ен
аша
нк
.)
КОНОБАР (по
тиште
н
о): Ло
к
а
т
о
ра
ј
ошне
ма
.
(Св
е
тл
ос
еу
по
л
ас
ма
њи.)

95

(Тр
е
ћ
ип
ро
с
то
р.
Чу
ј
ес
ети
х
аму
з
и
к
а. Му
шк
ар
ацс
то
ј
ира
шир
е
ни
хно
г
у
: с
ав
и
ј
ан
ов
и
неис
тав
љаи
х
п
одпа
з
у
х
. Ће
рк
ас
к
ак
у
ћ
ео
коМу
шк
ар
ца
.
Св
е
тл
он
аМу
шк
ар
ца
.)
МУШКАРАЦ(ос
в
рн
у
в
шис
еок
ос
е
б
е
):
Ј
ут
р
о
сс
а
мчу
онара
д
иј
уд
ара
тнаКос
о
в
у
нис
уиз
а
з
в
а
лиАме
р
ив
е
ћс
уг
аСр
бипа
жљи
воис
п
ла
нир
а
ли
.
(Св
е
тл
он
е
с
та
ј
ес
аМу
шка
рц
а.)
ЋЕРКА: Тома
х
а
в
к! То
ма
ха
вк
! То
ма
х
а
в
к!
(Дне
в
нас
об
а.
Св
е
тл
ос
епо
ј
ач
а
в
а. Поро
ди
цај
енаок
у
п
у
.
Де
д
ај
ек
ос
ти
мир
анк
аокр
аљ Иби
. ТВ ј
е
у
к
љу
че
н: од
в
и
ј
ас
епр
е
но
спр
оте
с
тно
гр
ок
к
он
ц
е
рта„Пе
с
ман
асј
еодр
жал
а”с
аТр
г
а
Ре
п
у
б
л
ик
еуБе
о
г
р
ад
у
. Из
в
ођ
а
чи
маипу
бл
и
ц
ис
ун
аг
ру
д
имапр
ик
а
че
нес
ти
л
из
о
в
ан
е
ме
тес
ана
тп
ис
о
м„ТАРГЕТ”/ме
та/. Уп
у
б
л
иц
ис
уу
о
чљив
итр
ан
с
п
ар
е
нти
:
96

Ф– 117 А= СКУПАБРУКААМЕРИЧКЕ
АВИЈ
АЦИЈ
Е
АВИОНЕСЛОМИЋУТИКРИЛАДАНЕ
ЛЕТИШ ЗАДЕБИЛА!
ШТОСЕКУРЧИШ КАДНЕЗНАШ ДА
ЛЕТИШ?
НОЋНИСОКОИЗ
ГУБИООКО!
МЕДЛИННИЈ
ЕБУШНА!
НАТОТРУПЕПОЉУБИТЕМЕУДУПЕ!
Наби
нис
ес
ме
њу
ј
уи
з
в
ођ
ач
и
. Пу
б
л
ик
аиз
в
и
к
у
ј
еп
ар
ол
е
:
З
АУСТАВИТЕПЛАНЕТУ!
БИЛКЛИНТОНМОРАДАСИЂЕ.
НЕМАНАМ ДРУГЕ
– МОРАМОПОБЕДИТИ!
БУШИЋЕМОВАМ АВИОНЕ
КАОШАРЕНЕБАЛОНЕ.
ТОНИБЛЕР– КЛИНТОНОВКЕР!
КЛИНТОННЕМАПИШУ.
Же
н
а, Да
ча
, Ће
р
каиСи
нк
ис
е
л
ос
ес
ме
шк
ај
у
. Де
д
ас
к
ид
аде
с
н
о
мр
у
к
омно
к
ши
рс
г
л
ав
е
, ма
шењи
меипо
с
к
ак
у
ј
е
.)
97

ДЕДА(у
з
в
и
к
у
ј
е
): Бољер
а
тне
г
опа
т
к
а
!
Бољера
тне
г
опа
т
ка
! Бољер
а
тн
е
г
опа
т
к
а
!
(Св
е
тл
ос
еу
по
л
ас
ма
њи.)
(Тр
е
ћ
ип
ро
с
то
р.
Чу
ј
ес
ети
х
аму
з
и
к
а. Му
шк
ар
ацс
то
ј
ира
шир
е
ни
хно
г
у
: с
ав
и
ј
ан
ов
и
неис
тав
љаи
х
п
одпа
з
у
х
. Ће
рк
ас
к
ак
у
ћ
ео
коМу
шк
ар
ца
.
Св
е
тл
он
аМу
шк
ар
ца
.)
МУШКАРАЦ: Ка
жит
име
ништ
ај
ет
о

т
о
ма
х
а
в
к”
.
ЋЕРКА: Аме
р
ичк
ар
а
к
е
т
а
.
МУШКАРАЦ: Ка
жит
име
ништ
ај
ет
о

пу
с
т
ињс
к
ао
лу
ј
а

.
ЋЕРКА: Аме
р
ичк
ар
а
т
н
аопе
ра
циј
а
.
МУШКАРАЦ: Ка
жи...
(Му
шк
ар
ацо
дма
х
у
ј
ер
у
к
о
м. Св
е
тл
он
е
с
та
ј
ес
аМу
шк
ар
ца
.)

98

(Ка
фе
.
Св
ир
а ти
х
а му
з
ик
а
. Св
е
тл
ос
еп
ој
а
ч
ав
а
.
Да
чаз
ај
е
д
ним с
то
л
ом с
адв
о
ј
и
цом иг
р
а
к
ар
те
. Задр
у
г
им с
то
л
о
мс
е
дедв
аг
ос
та
.
Кон
об
арп
ос
л
у
ј
еок
ошан
к
а. Чу
ј
ес
еу
да
ље
н
ах
у
к
аав
и
он
а. Ко
но
ба
ри
з
н
е
н
ад
апо
с
та
в
љапи
тање
.)
КОНОБАР: Гос
по
до
, има
т
еливиг
а
с
ма
с
к
е
?
ПРВИ САИГРАЧ: Шт
опит
а
ш? Дане
ћ
е
ш мо
жд
ад
ак
упиш?
КОНОБАР: Ме
д
иј
иј
а
в
ља
ј
у да на
м

Ми
ло
с
рд
ниа
нђ
е
о
”с
ане
бапушт
ао
т
ро
в
не
г
а
с
ов
еи по
с
ипан
а
сба
к
т
е
р
иј
а
ма
. Можда
ба
шс
а
даб
а
ца
ј
уне
к
аг
ов
нан
ана
с
.
ДАЧА: Нет
р
е
ба
ј
уна
маг
а
с
-ма
с
ке
. Ср
бис
уот
п
ор
а
нна
р
од
.
ПРВИ ГОСТ: Ј
ас
ев
ишенебихз
е
з
а
о
.
Сут
р
ак
уп
уј
е
мј
е
д
ну
.
ДРУГИ ГОСТ: Ј
ас
а
мо
с
т
а
обе
зма
с
к
е
.
Пр
ис
в
ој
ил
ај
уј
емо
ј
аже
на
.
ПРВИСАИГРАЧ: Име
нимој
а
.
99

ПРВИГОСТ: Шт
оимихнеоду
з
ме
т
е
?
ДРУГИГОСТ: Тоник
а
ко
.
ДРУГИ САИГРАЧ (дру
г
о
мг
о
с
ту
): Ј
а
ч
ај
ео
дт
е
бе
?
ДРУГИ ГОСТ(ша
љи
в
о): Ниј
е
. Алик
а
дас
т
а
в
има
с
к
упре
к
олиц
а

ођ
емине
к
а
к
о
л
е
пша
.
ПРВИ САИГРАЧ (ше
р
е
тс
к
и): А мо
ј
а
,
к
а
дас
т
а
в
имша
купре
к
офил
т
е
ра
, ме
шака
о
л
уда
.
(Сме
х
. Св
е
тл
ос
еу
п
ол
ас
ма
њи
.)
(Тр
е
ћ
ип
ро
с
то
р.
Чу
ј
ес
ети
х
аму
з
и
к
а. Си
нс
тој
и
, др
жимо
б
ил
н
ите
л
е
фо
н. Ра
з
г
о
в
ар
а. Св
е
тл
он
аСи
н
а.)
СИН: Шт
ас
ир
а
дил
ав
е
ч
е
ра
с
?
ЖЕНСКИ ГЛАС: Гл
е
да
л
ас
а
мн
ат
е
л
е
в
из
иј
ин
е
кифилмук
омеСилв
е
с
т
е
рСт
а
ло
нера
з
нос
ине
к
ав
о
з
ил
аиоб
ј
е
к
т
еназ
е
мљи
уру
шил
а
ч
ко
м бе
с
у. До
кс
ефил
м од
мот
а
в
а
о
, к
ро
зпр
оз
орс
об
ес
ев
иде
л
оне
б
ооб
а
100

с
ј
а
нор
ужи
ча
с
т
и
мпла
ме
номизпра
в
цаПа
нч
е
в
а
, апо
в
ре
ме
нос
ус
еч
ул
еис
л
а
беде
т
о
на
ци
ј
е
. Оду
с
т
а
л
ас
а
мо
дфил
мас
аСт
а
ло
не
о
м, из
а
шл
анат
е
р
а
с
уин
а
с
т
а
в
илад
апо
с
ма
т
р
а
мне
б
она
дБе
о
г
р
а
до
м. Бил
ој
ек
уд
ика
мо
инт
е
ре
с
а
н
т
ниј
еир
е
а
лн
иј
е

к
о
родог
ра
н
ицена
др
е
а
лн
ог
.
СИН(шаљив
о): Ба
шт
из
а
в
идим: ј
ас
а
м
по
т
пу
ноот
упе
о
. Вр
е
ме
но
мс
а
мс
ена
в
ика
о
на з
в
ук
е„
т
ома
х
а
в
ка
”к
а
он
ак
ло
па
р
а
ње
но
ћно
гт
ра
мв
а
ј
а
.
ЖЕНСКИ ГЛАС (шаљив
о
): Те
шк
от
е
би
. Не
мат
ис
па
с
а
.
(Св
е
тл
он
е
с
та
ј
ес
аСин
а.)
(Дне
в
нас
об
а.
Св
е
тл
ос
епо
ј
ач
а
в
а. Баб
ај
ес
а
маус
о
би
.
Др
е
мауфоте
љи
. ТВ ј
еу
к
љу
ч
е
н
. Еми
ту
ј
у
с
ев
е
с
ти. Сину
л
аз
иус
о
бу
. Про
в
е
ра
в
аБаб
у
ма
шу
ћ
иру
к
о
м ис
п
ре
д ње
ногл
иц
а. Уз
и
ма
да
љин
с
к
ииис
к
љу
ч
у
ј
ете
л
е
в
и
з
о
р. Баб
ас
е
н
аг
л
обу
д
и.Љу
титос
еоб
ра
ћаСи
н
у
.)
БАБА: Шт
ос
иис
кљу
чиот
е
л
е
в
из
о
р?
101

СИН(с
мир
е
но
): Спа
в
а
ш.
БАБА („на
к
ос
тр
е
ше
но
”): Нес
па
в
а
м.
Ук
ључ
иг
а
.
СИН (п
ри
тис
к
а да
љи
нс
к
и
, с
мир
е
но
):
Виде
ос
а
м, до
бр
ос
а
мв
иде
одас
па
в
а
ш.
(НаТВе
к
р
ан
ус
еу
ме
с
тов
е
с
тив
р
тин
е
к
и
ц
рта
нифи
л
м.)
БАБА (ма
ње„н
ак
о
с
тре
ше
н
о”): Ник
а
данес
п
а
в
а
мдо
кг
л
е
да
мцрт
а
ћ
е
.
СИН: Ма
ло
прес
уб
ил
ев
е
с
т
и.
БАБА: Тиће
шдамик
а
же
ш.
(Св
е
тл
ос
еу
по
л
ас
ма
њи.)

102

(Тр
е
ћ
ип
ро
с
то
р.
Да
чаиДе
дау
л
а
з
е
. Де
дај
ек
о
с
тими
ра
ни
н
ао
ру
жа
нк
а
ос
р
п
с
к
ир
атн
икизв
р
е
ме
н
а
Кос
о
в
с
к
о
гбо
ј
а. Ко
њу
шарс
е
диз
ас
тол
о
м,
ч
итан
ов
и
н
еис
л
у
шатра
н
з
и
с
тор
. Да
ч
аи
Де
д
ал
а
г
а
нопр
ил
а
з
ес
тол
у
. Дач
ас
ер
у
к
у
ј
е
с
аКоњу
ша
ро
м ис
е
д
аз
ас
то
. Де
д
ацу
п
к
а
п
ор
е
дс
тол
а
.)
КОЊУШАР: Ва
ма не ма
њк
а бе
нз
ин
к
а
ддо
л
а
з
и
т
еко
лиманахипо
др
ом. З
ав
а
с
с
а
нк
циј
енев
а
же
.
ДАЧА: Нев
а
жес
а
мод
а
на
с
. Мо
ра
ос
а
м
дак
ре
ше
ма
ут
оз
бо
гДе
дино
гко
с
т
има

е
дв
ас
ек
ре
ћ
еуње
му. Тре
б
а
ћена
мдиз
а
л
ица
даг
апоп
е
ње
монак
оња
.
КОЊУШАР (г
л
е
да
ј
у
ћ
иуДе
д
у
, ша
љи
в
о
): До
кк
а
же
ш„
к
а
дј
ат
а
моао
номе
ђу
т
им”

в
ол
икаг
в
о
жђ
ур
иј
анање
муимака
о
ма
г
не
тд
апр
ив
уч
ена
т
и
с
т
ичк
еб
омб
а
рд
е
ре
.
ДЕДА (из
в
и
к
у
ј
е
): Ј
ас
а
м Мило
ш Об
ил
ић! Ј
ас
а
мМи
лош Обил
ић! Ј
ас
а
мМи
ло
ш
Об
илић
!

103

КОЊУШАР(с
ме
ше
ћис
е
): Ба
шј
ес
л
а
да
к.Ка
дг
оддо
ђеов
де

ле
пшамида
н.
(Ко
њу
шару
з
и
ман
о
в
ин
ес
ас
тол
аипо
чи
ње
б
рз
од
аихп
р
е
л
ис
тав
а
.)
ДАЧА: Дапе
ње
моДе
дунане
к
огко
ња
.
По
с
т
а
ј
ене
рв
оз
а
н.
КОЊУШАР(г
л
е
д
аун
ов
и
не
): Пр
в
ода
т
ипро
чит
а
мне
шт
о.
ДАЧА: Пус
т
ис
а
дно
вин
е
. До
с
т
амиј
е
г
лу
пос
т
из
ачит
а
вжив
о
т
.
(Ко
њу
шарнеоб
ра
ћапа
жњунаДа
чи
нод
г
о
в
о
р. По
чи
њедач
и
тау
зти
х
ур
окму
з
ич
к
у
п
од
л
ог
у
.)
КОЊУШАР: Ме
т
р
оо
м на она
јс
ве
т
.
Њуј
ор
к
, 19. ма
ј
а 1999. (Њу
ј
ор
к Та
ј
мс
) –
Ст
а
р
а
цј
еу
ша
оуњуј
о
ршкиме
т
р
о, з
а
у
з
е
о
с
е
д
ишт
еит
их
оумр
о, аон
дас
екоз
н
ак
ол
ик
ос
а
т
ив
оз
иопрене
г
ошт
ој
ене
к
оо
джи
в
их пу
т
ник
ао
ба
в
е
с
т
ио пол
ициј
у. Ст
а
р
а
ц
ниј
еид
е
нт
ифик
ов
а
н, анез
нас
енинако
ј
ој
ј
ес
т
а
нициуша
он
ав
оз

е
кл
ис
упо
лиц
а
ј
ци,
на
г
ла
ша
в
а
ј
у
ћидас
а
момог
удапр
оце
неко
л
икос
еду
г
омр
т
в
а
цт
ру
цка
оуподз
е
мно
ј
,
104

нал
иниј
иЈ
у
жниМе
нхе
т
н– Бр
онк
с
.„
Има
т
е
л
и по
ј
мак
ол
икољу
ди с
па
в
ауме
т
р
оу
?”
,
пит
а
ој
еј
е
д
а
н пол
ица
ј
а
ц но
в
ина
ре
. „
Ак
о
не
к
оу
мр
еиба
шнепа
д
ненас
а
пут
ни
кеил
и
с
енеу
с
мрд
и, ник
ог
ане
ћепри
ме
т
ит
и.”
ДЕДА(г
л
ас
н
о): Ј
ас
а
мМило
ш Об
илић
!
Ј
ас
а
мМил
ошОбил
ић! Ј
ас
а
мМило
ш Об
ил
ић!
ДАЧА(ша
љи
в
о): Нов
ис
ве
т
с
кипор
е
да
к
на
ме
ћенов
ис
в
е
т
с
к
ина
ч
инжив
от
аиу
мир
а
ња
. Ми с
мо пос
л
е
д
ња г
е
не
ра
ци
ј
ако
ј
а
бр
инеос
т
а
р
цима
. Пок
у
ша
јд
аз
а
мис
ли
ш
на
шес
ино
в
еил
ибу
ду
ћеуну
кека
к
она
сше
т
а
ј
уг
ра
доминес
т
ид
ес
ек
а
дпр
е
ддр
уг
има
из
в
а
лимо„
Ј
ас
а
мМи
ло
ш Об
илић

. Во
жња
ме
т
р
о
омнаона
јс
ве
тј
еина
шабу
ду
ћно
с
т
.
ДЕДА (г
л
а
с
но
, л
у
п
ив
ши пе
с
ни
цо
мо
с
то
): Ј
ас
а
мМил
ошОби
лић
!
КОЊУШАР (д
ок у
с
та
ј
е
, к
розс
ме
х
):
Об
илић
у, одо
хд
ат
ио
с
е
дл
а
мна
ј
б
оље
гко
ња
.
(Ко
њу
шарс
еу
да
ља
в
а
. Тра
нз
ис
торп
о
чи
ње
дашу
шти
: Да
ч
аг
аис
к
љу
ч
у
ј
е
. Ог
л
ашав
ас
е
с
и
ре
н
аз
ав
аз
ду
шн
уоп
ас
н
ос
т. Чу
ј
ус
еа
в
и
105

о
нс
к
имото
ри
. Да
чапо
ди
жег
л
ав
уу
в
ис
. Де
даид
аљецу
п
к
а. Чу
ј
ус
еде
тон
ац
иј
е
. Коњу
шарс
ев
ра
ћаис
е
даз
ас
то.)
КОЊУШАР: Мо
ра
мома
л
одас
а
ч
е
к
а
мо
. Коњис
ууз
не
мир
е
нио
дз
в
ук
ас
и
ре
не
.
ДЕДА: Ј
ас
а
мМил
ош Об
илић

ас
а
м
Мил
ошОб
илић

ас
а
мМил
ошОб
илић
!
ДАЧА (Ко
њу
шар
у
): Ва
жи, а
л
ид
ар
а
ширимос
у
нцоб
ра
н. Наов
о
мс
унцуДе
да
имапо
до
ви
мпле
х
ов
имад
апро
пишт
ика
о
е
к
с
пр
е
с

она
ц
.
(Ко
њу
шариДач
ау
с
тај
у
. Ши
рес
у
нц
об
ра
н
ип
ос
та
в
ља
ј
уг
ап
ор
е
дДе
де
. Се
да
ј
уп
он
ов
о
з
ас
то
. Ко
њу
ша
ру
к
љу
ч
у
ј
етр
ан
з
и
с
то
р: ч
у
ј
ес
еро
кму
з
ик
а
.)
КОЊУШАР (в
е
с
е
л
о
): Докс
еко
њине
с
мир
е
, про
чи
т
а
ћут
ит
а
з
ел
е
т
а
к
. Мис
л
имда
на
сз
е
з
а
ј
у
.
ДАЧА: Дачу
ј
е
м.
КОЊУШАР: Ва
жноупо
з
ор
е
њеСрб
има
! Мн
ог
ив
о
ј
ницимог
убр
з
одале
т
е
. Ср
пс
к
ив
ој
никле
т
ио
кос
е
да
мде
с
е
тк
ил
оме
т
а
ра
нас
а
т
. Не
кирус
кив
о
ј
ницид
ос
т
ижуид
о
106

с
т
опе
де
с
е
тки
ло
ме
т
а
р
анас
а
т
. Ме
ђ
у
т
им,
нина
ј
в
е
ћире
к
ор
де
риме
ђув
о
ј
ницимап
о
бр
з
инил
е
т
анемог
уд
ас
еме
р
ес
аа
ме
рич
к
им в
о
ј
ницима
. Аме
р
ичк
ив
ој
никл
е
т
ибр
з
ино
мв
е
ћ
омодз
в
ук
а

богт
ог
апос
т
а
ј
ен
е
в
идљи
в!
ДАЧА (в
е
с
е
л
о
): У пр
а
в
ус
и: у
да
р
а
ј
у
на
мфи
ниј
а
д
а
ц. Са
моов
а
к
а
вз
е
зАме
рине
мо
г
ус
а
мид
ас
мис
ле
: не
шт
омиг
о
в
ор
ида
имј
ене
к
ина
шг
о
в
на
рпома
г
а
о
.
КОЊУШАР(с
ме
ј
ес
е
, об
ра
ћас
еДе
ди
):
Об
илић
у,иде
мопок
оња
.
(Де
даиКоњу
ша
риз
л
а
з
е
. Мал
ок
ас
н
иј
еДе
даиКо
њу
шарс
ев
р
аћ
ај
у
. Де
д
ај
ашедршк
у
о
дме
тл
ес
а„нак
а
л
е
мље
но
м”ко
њс
к
омг
л
а
в
о
м. Чу
ј
ес
еб
ру
ј
а
ње а
в
и
он
с
к
ихмото
ра
.
Коњу
ша
рс
е
д
аз
ас
то п
ор
е
д Дач
е
. Де
д
а
к
ру
жио
коњи
х
. Ср
е
ћа
нј
е
. Об
ра
ћаимс
е
.)
ДЕДА(по
мпе
з
н
о): Мур
а
тј
емој
! Мур
а
т
ј
емо
ј
! Мур
а
тј
емо
ј
!

107

(Ка
фе
.
Св
е
тл
ос
ен
еп
о
ј
а
ч
ав
а. Дач
ау
л
а
з
ил
а
г
а
но
.
Нас
то
л
о
в
имаишан
к
уг
о
рес
в
е
ћ
е
. Зај
е
д
н
им о
дс
тол
ов
ас
е
д
еПи
с
ациСл
ик
а
рс
а
„ј
ар
е
ћ
ом”бр
а
ди
цом: ма
л
ос
у„г
ас
и
ра
ни
”.
Да
чапр
ил
аз
ињи
х
о
в
омс
тол
уис
е
д
ан
ап
ра
з
нус
тол
иц
у
.)
ДАЧА (Пи
с
цу
, ша
љи
в
о): Го
с
под
ина
Слик
а
р
ави
ђа
мс
к
о
рос
в
а
к
ида
н, а
лит
е
бе
ниг
дене
ма
. Прене
к
ид
а
нс
а
мпо
мис
ли
од
а
нис
имождар
ик
нуо
.
СЛИКАР(з
а
ј
е
дљив
о): Имаг
а
. Са
мот
и
нез
а
л
а
з
ишпос
к
л
оништ
имаипо
др
умима
.
(Пи
с
а
цс
ек
ис
е
л
ос
ме
шк
а
. Ћу
ти.)
ДАЧА (Сл
ик
а
ру
, шаљив
о): Сино
ћс
а
м
у
с
пе
одапр
од
а
мт
в
о
ј
ус
л
ик
уо
но
мс
ому
.
Тр
е
бадамипо
љуби
шг
уз
у
.
СЛИКАР: Мог
ус
а
модат
ик
упи
мг
у
ме
небо
мбо
не
.
(Да
ч
апо
ди
жеде
с
н
уру
к
уу
в
ис
. Ко
но
ба
род
ма
хдо
но
с
итр
ипи
в
аиме
њапе
п
е
ља
ру
. Св
а
тр
ој
и
цапо
ди
жуфл
а
ше

аз
др
ав
ља
ј
у
.)
108

ДАЧА (Пис
ц
у
, по
с
л
ег
у
тљај
ап
ив
а
): Па
пр
ича
ј
, Пис
а
ц.Шт
ас
ет
одо
г
а
ђ
аст
об
ом?
ПИСАЦ (с
пу
шта фл
ашу н
а с
то
,
о
з
б
иљно
): Чу
в
а
мру
к
опис
е
.
ДАЧА: Одбомби?
ПИСАЦ: Не
. Не
г
омине
к
ок
р
а
дер
е
ч
и.
ДАЧА (ша
љив
о
): Чу
ч
а
ње п
ос
к
ло
ништ
имат
еј
еу
чини
лоду
хо
в
ит
им.
ПИСАЦ (оз
би
љн
о): Неша
ли
мс
е
. Од
не
д
а
в
нас
уизр
ук
опи
с
апоч
е
лед
амине
с
т
а
ј
уре
ч
и, т
е
кон
а
ко
. Бе
зт
ра
г
аиг
ла
с
а
. Не
к
о
в
ре
ме нис
а
м ништ
апре
д
уз
има
о
. Мис
ли
о
с
а
мдас
а
ња
ми
лидау
мишља
м: пр
ос
т
он
ис
а
м мо
г
а
одапо
ве
р
уј
е
мд
ај
ет
а
коне
шт
о
мо
г
у
ће
. Али, уре
ч
е
ница
мас
уз
ј
а
пилебе
л
ине
.
(Да
ч
аиСл
ик
а
рс
ез
г
л
е
д
ај
у
. На
ми
г
у
ј
уј
е
да
н
др
у
г
омедо
кПис
а
цг
о
в
о
ри
. На
кр
е
ћ
упи
в
о
.)
ПИСАЦ: По
че
ос
а
мд
ак
риј
е
мр
у
ко
пис
е
. Ниј
ев
р
е
де
л
о. Пр
ик
ра
д
а
ос
а
мс
еку
ћ
ии
з
дв
о
ришт
а
, пр
е
кот
ра
в
ња
к
аи мо
т
р
иокр
оз
пр
оз
ор
енебихл
ис
па
з
иол
опо
в
а
. Би
ос
а
м

109

не
у
мор
а
нут
оме

л
ибе
зус
пе
ха
. Нес
х
в
а
т
а
муче
муј
ешт
ос
. Пит
а
мс
ешт
ад
ар
а
дим.
ДАЧА (Пис
ц
у
): Акос
ен
ез
е
з
а
ш, он
да
бе
жиизс
к
л
оништ
аме
ђужи
вис
в
е
т
.
СЛИКАР(д
ода
ј
еша
љив
о
): Дапр
ив
иј
е
шнаг
ру
дине
шт
оже
нс
к
о.
(Пи
с
а
цна
с
тав
љадап
ри
ч
ак
аон
иштани
ј
е
ч
у
о.)
ПИСАЦ (с
ад
ас
апа
ће
ни
чк
и
м из
ра
з
ом
л
и
ца
): Не
д
ос
т
а
ј
емис
к
о
рос
в
а
кад
ру
г
аре
ч
.
Пр
е
ос
т
а
лер
е
чип
ос
т
а
лес
ус
а
с
в
им бе
с
мис
л
е
не
. Бе
змо
ј
ихр
е
чиј
ас
а
мништ
а
: одњи
х
с
а
мс
т
в
ор
иос
в
е
тпос
в
ој
о
јме
р
и. Ибионе
к
о
уње
му
.
ДАЧА ИСЛИКАР(у
г
л
ас
, шаљив
о): Не
к
е
ња
ј
. Ти с
и не
к
ос
а
мо с
а на
ма
: з
а
ј
е
би
с
к
ло
ништ
а
.
(Пи
с
а
цихп
ос
ма
тр
аз
б
у
ње
н
о. Да
ч
аиСл
и
к
арн
ами
г
у
ј
уј
е
да
ндр
у
г
о
меина
к
ре
ћуп
ив
о.)
ПИСАЦ (до
к по
ди
же фл
а
шу
): Кој
и
к
ре
т
е
ни.
(Св
атр
ој
и
цаи
с
пи
ј
ај
упи
в
о
. Вра
ћа
ј
уп
ра
з
н
е
фл
ашена с
то. Да
чапо
ди
жед
е
с
нур
у
к
у
110

у
в
и
с
. Ко
но
ба
рд
он
о
с
и тр
ифл
а
шепи
в
аи
до
кп
о
с
пр
е
ма с
то
, п
о
ку
ша
в
а даис
п
ри
ч
а
в
и
ц.)
КОНОБАР: Зн
а
т
ел
ик
а
к
оп
ол
ит
ича
ри
иг
ра
ј
уша
хме
ђус
о
бом?
ДАЧА: Не
.
КОНОБАР: Уз
има
ј
уфиг
у
рупофиг
ур
у
до
кт
а
б
лан
еос
т
а
непр
а
з
на
.
ДАЧА: Ха
.
СЛИКАР: Шт
алир
а
д
ес
апра
з
но
мт
а
бл
ом?
КОНОБАР: Неб
их з
на
о
. Ј
ас
а
мо
в
о
с
х
в
а
т
иока
ов
иц: ни
с
а
миша
от
а
к
од
уб
ок
о.
(Па
у
з
а.)
КОНОБАР: Ув
е
кмиу
ј
е
бе
т
ев
иц.
ПИСАЦ (Сл
и
к
ару
): Обр
ијс
ал
ицат
а
ј
пици
нпр
ко
с
, нелич
ишнаму
шк
о.
СЛИКАР(в
е
с
е
л
о): Овут
у
руј
апл
а
ћ
а
м.
Чо
ве
кс
епов
р
а
т
ио
.

111

(Тр
е
ћ
ип
ро
с
то
р.
Чу
ј
ус
е„ти
х
е
”е
к
с
п
л
оз
и
ј
е
. Му
шк
а
ра
цу
л
а
з
и
п
ол
а
к
ос
ау
п
аље
но
мс
в
е
ћо
мур
у
к
ама
. Ста
ј
е
. Св
е
тл
онаМу
шка
рц
а.)
МУШКАРАЦ(ос
в
рн
у
в
шис
еок
ос
е
б
е
):
Ниј
е
да
нлуд
а
книј
еу
с
пе
од
аос
т
ва
ринов
и
с
в
е
т
с
к
ипо
р
е
да
к
.
(Му
шк
ар
ацд
у
в
аус
в
е
ћ
у
. Пл
аме
нс
ег
а
с
и.Не
ч
у
ј
ус
ев
и
шее
к
с
пл
о
з
иј
е
. Св
е
тл
оне
с
тај
ес
а
Му
шк
ар
ца
.)
(Дне
в
нас
об
а.
Св
е
тл
ос
ен
еп
ој
а
ча
в
а
. Да
чај
ес
а
мус
о
би
.
Се
диз
ас
то
л
ом: пр
е
дњим с
удв
ев
е
л
ик
е
с
в
е
ће
. Чи
такњиг
у
. З
в
о
ните
л
е
фон
. Да
ч
а
н
е
в
ољн
оу
с
та
ј
еип
од
ижес
л
у
ша
л
и
цу
.)
З
АБРИНУТИ ЖЕНСКИ ГЛАС ИЗ
СЛУШАЛИЦЕ: Да
ч
о, о
в
дет
во
ј
аДр
у
г
а
р
ица
изЊуј
ор
к
а
. Ка
к
ос
и
, шт
ар
а
диш?
ДАЧА: Ништ
ан
а
ро
чит
о
. Прои
з
в
о
дим
а
т
о
мс
к
ебомбеибо
ј
неот
р
ов
е
. Сил
уј
е
ми
пр
ог
а
ња
м Шипт
а
р
е
. Коље
м, па
лим, р
а
з
а
р
а
м.
112

ЗАБРИНУТИ ЖЕНСКИ ГЛАС ИЗ
СЛУШАЛИЦЕ: Ша
л
иш с
е
? От
о
мег
ов
о
ри
иСи-Ен-Ен. Ка
жидас
еша
лиш!
ДАЧА: Мр
т
а
вс
а
моз
биља
н.
ЗАБРИНУТИ ЖЕНСКИ ГЛАС ИЗ
СЛУШАЛИЦЕ: Шт
ас
ет
оч
уј
ет
а
к
ог
л
а
с
но
?
ДАЧА: У т
ок
уј
ена
т
ис
т
ич
ках
ума
нит
а
р
наа
к
циј
а„
Пле
ме
нит
иа
нђ
е
о

. Ов
ит
в
ој
и
ша
љуре
д
ов
но. Уг
ла
в
но
мно
ћу
. Ша
љуб
ол
ница
ма
, шко
ла
ма
, мо
с
т
о
ви
ма

л
е
к
т
ра
н
а
ма
,
фа
бр
ик
а
ма
, му
з
е
ј
и
ма

поме
ницима

ибл
ио
т
е
ка
ма
, цр
кв
а
ма

р
об
љима
. На
р
оч
ит
ос
у
из
да
шнипр
е
маже
на
ма
, де
циуинку
ба
т
ор
има
, и
з
б
е
г
л
ичк
им к
ол
она
ма
. Препо
лас
а
т
а
с
уча
кпомо
г
л
ики
не
с
к
уа
мб
а
с
а
ду

е
д
а
нхо
т
е
лифа
р
мус
в
иња
.
З
АБРИНУТИ ЖЕНСКИ ГЛАС ИЗ
СЛУШАЛИЦЕ: Ј
аот
омен
ез
н
а
м ништ
а
.
Са
моз
на
мдабо
мба
р
ду
ј
ув
а
шев
о
ј
н
еци
ље
в
е
. Си-Ен-Еннела
же
!
ДАЧА: Тус
иупр
ав
у

уч
ес
убо
мба
р
до
в
а
лиде
ч
ј
еоб
да
н
ишт
е

ус
е

а
жув
а
шии
113

Си-Ен-Ен
, одг
а
ј
а
ј
уб
уд
ућ
ив
о
ј
ници. На
т
ис
т
ииСи-Ен-Еннел
а
жу
.
З
АБРИНУТИ ЖЕНСКИ ГЛАС ИЗ
СЛУШАЛИЦЕ: Аме
рик
а
нцинис
уна
цис
т
и.
ДАЧА: Нис
а
мр
е
к
а
од
ас
уна
цис
т
ине
г
о
на
т
ис
т
и. Ра
з
ли
кај
еуј
е
дно
мс
ло
в
у, ат
ој
е
в
е
л
икас
т
в
а
р.
З
АБРИНУТИ ЖЕНСКИ ГЛАС ИЗ
СЛУШАЛИЦЕ: Тимез
а
в
ит
ла
в
а
ш. Нис
ис
е
пр
оме
н
ио. Са
мод
аз
на
ш: про
с
е
ча
нАме
р
ик
а
на
цв
о
лива
ш на
ро
д.
ДАЧА: Ипро
с
е
ч
а
нСрби
ноб
ожа
в
ава
ш
на
р
од
. Са
момунепо
ма
же
.
З
АБРИНУТИ ЖЕНСКИ ГЛАС ИЗ
СЛУШАЛИЦЕ: Из
г
л
е
даданис
а
мпо
г
о
ди
ла
пр
а
в
ов
ре
мез
ар
а
з
г
ов
о
р. Ал
идаз
на
ш да
с
момио
в
деј
а
коз
а
бр
инут
из
ав
а
с
.
ДАЧА: И ми о
в
дес
моз
а
бри
нут
из
а
в
а
с
.
З
АБРИНУТИ ЖЕНСКИ ГЛАС ИЗ
СЛУШАЛИЦЕ: Небихдас
епре
п
ире
мс
т
о
бо
м. Шт
аће
шс
а
ддара
д
иш?
ДАЧА: Ма
л
оћудапише
м.
114

З
АБРИНУТИ ЖЕНСКИ ГЛАС ИЗ
СЛУШАЛИЦЕ: Пат
оз
на
чидаима
т
ес
т
ру
ј
у.
ДАЧА: Не
ма
мо, а
ли г
ор
ис
к
л
а
дишт
е
г
ор
ив
аубл
из
ин
ипас
едо
бр
ов
ид
и.
З
АБРИНУТИ ЖЕНСКИ ГЛАС ИЗ
СЛУШАЛИЦЕ: Ст
о
бо
мне
шт
они
ј
еур
е
ду
.
Ј
а
в
ићус
ека
дт
ибуд
еб
оље
. Зд
ра
в
о
.
(Да
ч
ао
с
та
в
љас
л
у
ша
л
и
цу
. Св
е
тл
ос
еп
ој
а
ч
ав
а. Дач
ау
к
љу
ч
у
ј
еТВ: е
миту
ј
ес
ес
по
т
п
е
с
ме„По
г
л
е
да
јдо
мс
в
ојан
ђ
е
л
е
”„Рибље
ч
ор
бе
”. Да
ч
ап
ој
ач
а
в
ато
нис
е
данатро
с
е
д
.)
ДАЧА (поз
ав
рше
тк
ус
по
та, з
ас
е
б
е
):
Ме
н
ес
ина
шл
а
!
(Св
е
тл
ос
еу
по
л
ас
ма
њи.)
(Тр
е
ћ
ип
ро
с
то
р.
Чу
ј
ес
етих
аму
з
и
к
а. Ће
рк
ас
ек
р
е
ћек
а
о
и
нд
иј
а
нс
к
итр
а
г
а
ч. Му
шк
а
ра
цу
л
а
з
ил
а
г
а
н
о.Ста
ј
е
. Св
е
тл
он
аМу
шк
а
рц
а.)
МУШКАРАЦ(ос
в
рн
у
в
шис
еок
ос
е
б
е
):
Добо
мба
р
до
ва
њаСрб
иј
еодс
т
р
а
неАме
р
и115

к
еиНАТОра
т
омс
ес
ма
т
ра
ос
у
к
обд
в
ев
о
ј
с
к
е
.
(Ће
рк
ас
тај
еис
п
ре
дМу
шка
рц
а: г
л
е
д
аг
ау
о
чи
.)
ЋЕРКА (ос
в
рн
у
в
шис
ео
к
ос
е
бе
): Цр
в
е
нк
а
пај
ек
ре
ну
л
а
. Пра
т
иј
е
. Не
мо
јдај
е
из
г
у
биш, о
дв
е
шћена
ск
одба
ке
.
(Му
шк
ар
ац н
ами
г
н
у
. Св
е
тл
о не
с
тај
ес
а
Му
шк
ар
ца
.)

116

(Дне
в
нас
об
а.
Св
е
тл
ос
енеп
ој
а
ч
ав
а
. Св
ис
ун
ао
к
у
пу
. Не
мас
тру
ј
е

п
аље
нес
ус
в
е
ћ
е
. Чу
ј
ес
ему
з
и
к
а
с
атра
нз
и
с
тор
а.Ба
ба
, Же
н
аиДа
час
е
д
ез
а
с
то
л
ом: иг
ра
ј
ук
ар
те
. Де
дај
ек
о
с
тими
ра
н
к
аоКоз
ак
: ше
тк
ас
еп
ос
о
биип
ок
у
шав
ад
а
и
г
р
ак
аз
а
чо
к
. Си
ниЋе
р
к
ас
е
д
енатр
ос
е
ду
ии
г
р
ај
учо
в
е
ч
енељу
ти с
е
. На
ј
е
дн
ом с
е
с
в
е
тл
оп
ој
а
ч
ав
а
. Ус
о
бипо
с
та
ј
ежи
в
ље
.
Сину
з
и
мад
аљин
с
к
ииу
к
љу
чу
ј
еТВ. Обр
аћ
а
с
еБа
бииЖе
ни
.)
СИН (шаљи
в
о): Дома
ћице
, има
т
ес
р
е
ћ
е

а
мрз
ив
а
ч
ипо
нов
оз
у
ј
е
.
(Ба
баи Же
н
ас
еки
с
е
л
ос
ме
шк
ај
у
. ТВ ј
е
„пр
о
ра
дио
”: Бр
ижит Бар
додај
еи
з
ј
ав
у

до
ње
мл
е
в
о
му
г
л
уе
к
р
ан
ај
ез
на
кБи
-Би-Си
ј
а. Да
чаи
с
к
љу
чу
ј
етра
н
з
и
с
тор
. Де
даг
л
е
д
а
уТВк
аоо
пч
иње
н. Си
му
л
та
нип
ре
в
о
ди
л
а
ц
ј
ег
л
а
с
ни
ј
иодБ. Б.)
БАБА: Тишина
. Го
в
ор
и Де
д
ин с
е
к
с
с
имб
олив
е
л
ик
аз
а
шт
и
т
ницажив
от
и
ња
.
(Де
дап
ри
л
а
з
ил
аг
ан
о: с
тич
ес
еу
тис
а
кд
а
б
иу
ша
оуТВ.)
117

ГЛАС СИМУЛТАНОГ ПРЕВОДИОЦА: Заме
неј
ет
а
јра
туСрб
иј
иу
жа
с
а
н,
о
кр
ут
а
н, с
т
ра
ша
н, к
а
ошт
ос
уу
ос
т
а
л
омс
в
и
р
а
т
ов
и. Ника
конера
з
у
ме
м чи
ње
ницуда
с
в
е
тниј
емо
г
а
о
, ил
иниј
ехт
е
о, д
аут
о
мт
р
е
ну
т
к
ур
е
а
г
у
ј
енапр
а
в
ина
чиниупр
а
в
ов
р
е
мека
кобис
пр
е
ч
иот
уужа
с
ну
, н
е
мог
ућ
у
к
ла
н
ицу. Ј
ас
а
м нас
т
р
а
ниСр
ба
, н
а
ра
в
но
!
То ј
е ра
з
у
мљив
о, Аме
р
ик
а
нци о
с
ва
ј
а
ј
у
с
в
е
т
! Њих
ов
ена
в
икеио
бич
а
ј
ипро
т
ив
ес
е
с
в
а
к
ојцив
ил
из
а
циј
и. Ва
рв
а
р
ис
у
. Ко
љужив
от
иње
, ај
ас
епро
т
ивт
о
г
або
р
им с
ва
ко
дн
е
в
но.ВОЛИТЕЖИВОТИЊЕ!
ДЕДА (по
к
аз
у
ј
ер
у
к
о
мн
ас
е
б
е

аод
а
с
ен
у
д
и): Ј
ас
а
мз
ве
р! Ј
ас
а
мв
е
л
иказ
в
е
р
!
Ре
т
к
аз
в
е
р!
(Св
ис
ес
ме
ј
уДе
ди
но
јп
ре
д
с
тав
и. Од
ј
е
дн
ом
с
еч
у
ј
ех
у
к
аа
в
ио
на
. Чу
ј
ес
еиз
н
акз
ав
аз
д
у
шнуоп
ас
н
ос
т. )
СИН: Ов
ој
еби
ла„
з
а
к
а
с
не
ла

.
(ПВОј
епр
ор
ад
ил
а

у
ј
ус
еде
тон
ац
иј
е

л
а
с
о
в
ииап
л
а
у
з
ис
а„у
л
и
ц
е
”. Кро
з„пр
оз
о
р”
с
ев
ид
етр
аг
ов
ис
в
е
тл
е
ћ
ихме
так
а.)
ПРВИГЛАС: Тома
ј
с
т
ор
и!
118

ДРУГИГЛАС: Та
к
ој
е
! Бр
а
во
!
ДЕДА: Из
бушит
еихк
'ођ
е
в
ђир
е
!
ТРЕЋИГЛАС: Ка
дс
иђ
е
т
едо
ле

у
з
еће
дабо
ле
!
ЧЕТВРТИГЛАС: По
г
ођ
е
нај
еј
о
шј
е
д
нара
к
е
т
а
! Хоћ
е
т
еј
о
ш?
(Де
дап
од
ижеру
кеу
в
ис
, п
ље
с
кадл
а
но
в
и
ма
.)
ДЕДА: ЗаРу
с
ећ
ев
а
мт
ре
б
а
т
иви
ше
а
в
ио
на
.
СИН (ше
ре
тс
ки
): Ка
ка
вдив
а
нва
т
ро
ме
т
.
ДАЧА (шаљи
в
о): Оништ
очу
чепопо
др
у
мимани
ка
д
ане
ћ
ес
а
з
на
т
ишт
ас
упро
пу
с
т
ил
ино
ћа
с
.
(Св
е
тл
ос
еу
по
л
ас
ма
њи.)
(Тр
е
ћ
ип
ро
с
то
р.
Чу
ј
ес
етих
аму
з
ик
а
. Дач
ау
л
аз
и
: н
о
с
ифа
с
ц
ик
л
у по
д па
з
у
х
ом. Из
г
л
е
да з
а
до
в
ољно
.
Чу
ј
ес
ез
н
акз
ав
а
з
д
у
шнуоп
ас
н
ос
т. При
л
а
з
иУр
е
дн
ик
о
в
омс
тол
у
: ру
к
у
ј
ус
е
.)
119

УРЕДНИК (с
рд
ач
но
): Да
ч
о, не
шт
от
е
не
ма
. На
ша
ос
ииз
да
в
а
ч
ак
ој
ибо
љепла
ћа
?
ДАЧА (с
е
дан
ас
тол
и
цу
, шаљив
о
): Нис
а
м, Уре
д
нич
е
. Сла
б
амиј
епр
од
ук
циј
а
. Па
у
з
ир
а
мдо
кб
омб
епа
да
ј
уок
ок
ућ
е
. Ане
с
т
а
ј
еис
т
ру
ј
а

е
з
амира
ч
уна
р
.
УРЕДНИК: Чит
а
ос
а
мне
к
ев
е
л
икеп
ис
цек
ој
ис
уп
ис
а
лиг
ушчј
импе
р
ому
зпл
а
ме
нс
в
е
ће
.
ДАЧА (п
ру
жа фа
с
ци
к
л
у Уре
д
ни
к
у
):
Онис
убил
иупр
е
дно
с
т
и: г
ушчј
апе
ране
з
а
хт
е
в
а
ј
ус
т
ру
ј
у
.
УРЕДНИК(ки
с
е
л
о
): Ку
ра
ј
бе
рс
к
аша
ла
.
ДАЧА: Ша
лана
сј
еод
ржа
ла
.
УРЕДНИК: Има ма
ло в
ис
к
иј
а
. Ка
к
о
ћ
е
ш?
ДАЧА: Шт
а
?
УРЕДНИК: Вис
к
и.
ДАЧА: Садо
с
т
ара
з
уме
в
а
ња
.
УРЕДНИК: Имама
л
ов
ис
к
иј
а
, а
л
иу
о
вов
ре
мема
л
ор
а
з
уме
в
а
ња
.

120

(Уре
дн
икс
и
пав
и
с
к
иуч
а
ше
. Дач
ау
з
и
мача
шу

аз
др
ав
ља
ј
у
.)
ДАЧА (з
ап
ал
и
в
шиц
иг
ар
е
ту
): Чит
а
јт
о
па
жљив
о.Уло
же
н
ој
емног
от
ру
да
.
(Уре
дн
икп
иј
у
ц
к
ав
и
с
к
ииз
а
ин
те
р
е
с
ов
ан
о
п
ре
л
а
з
ип
ог
л
е
д
омп
ре
к
ору
к
о
пи
с
а.Не
к
ип
у
т
тр
е
пн
е
, на
ч
ин
иг
ри
мас
у
. Ил
ина
ду
в
аоб
ра
з
е
. Да
чапу
ши
,п
иј
у
ц
к
ав
и
с
к
иинеодв
ај
апо
г
л
е
додУре
д
ни
к
а.)
УРЕДНИК(Дач
и

а
в
р
ши
в
шич
ита
ње
):
Не
шт
ос
ис
еуму
др
ио.
ДАЧА: По
с
т
а
ј
е
мв
р
ло пр
ибр
а
н ка
да
мис
л
им даз
а
в
ис
им одне
ч
иј
е
гмишље
ња
:
т
а
д
аима
мут
и
с
а
кдао
с
т
а
л
ис
в
е
тнепо
с
т
о
ј
и
.
УРЕДНИК (з
н
ач
а
ј
но
): Види
, ј
е
д
нао
д
о
ви
хпр
ичао
бич
ној
ес
р
а
ње
, про
с
т
о– уњој
с
ена
л
а
з
иодс
в
а
ч
е
г
апоне
шт
о, ат
ој
ени
шт
а
. Дру
г
ај
еиз
уз
е
т
н
а
, о
нај
еа
п
с
ол
ут
но
пр
е
див
наич
ис
т
а
. Оношт
обит
р
е
ба
лос
а
да
дау
ра
д
им ј
е
с
т
е дај
е
д
нос
т
а
в
но о
дб
а
цим
ј
е
д
нуиод
а
бе
р
е
мд
ру
г
у
.
ДАЧА („на
к
ос
тр
е
ше
но
”): Тој
ет
ачу
в
е
нат
в
ој
ама
л
амр
жња
?
121

УРЕДНИК (с
ме
шк
ај
у
ћ
ис
е
): Имако
д
ј
е
д
ногфил
оз
о
фат
е
з
а

дно
с
ноч
ит
а
в
ат
е
о
р
иј
а
, д
ас
уз
а
ј
е
ба
нциј
ек
ор
ис
нас
т
в
а
рида
с
упо
т
ре
б
нељу
димака
ов
р
с
т
ах
иг
иј
е
не
.
(Да
ч
ана
ј
е
д
номи
з
г
л
е
дас
ми
ре
н
оиз
а
до
в
ољн
о. Чу
ј
ес
ез
н
акз
ап
р
е
с
тан
акв
аз
д
у
шн
е
о
па
с
но
с
ти. Ур
е
д
никиДа
чап
ри
но
с
еч
аше
у
с
н
ама
.)
ДАЧА (по
с
л
еи
с
пи
ј
е
но
гп
и
ћа и пр
е
с
та
нк
аз
на
к
ав
а
з
д
у
шнеоп
ас
н
ос
ти): Има
к
одд
ру
г
о
гфило
з
о
фат
е
з
а
, о
дно
с
ноч
ит
а
в
а
т
е
о
ри
ј
а

ара
тс
л
ужих
а
р
монич
номр
а
з
в
о
ј
у
љу
дс
к
ев
рс
т
е
.
(Ка
фе
.
Св
е
тл
ос
еп
ој
а
ч
ав
а
. Зај
е
д
ни
мо
дс
то
л
ов
а
с
е
д
едв
о
ј
иц
ар
мпа
л
иј
ауте
г
е
т тр
е
г
е
рма
ј
и
ца
ма
. Из
г
л
е
да
ј
уо
па
с
но
. Ис
пр
е
дњи
хј
еп
о
к
оц
к
аше
ће
ра. Из
г
л
е
д
ак
аод
ара
з
мишљај
у
п
у
но
мп
ар
ом, нан
ач
и
нк
ак
отор
адешах
и
с
тиама
те
ри
. Дач
ау
л
аз
и
. Ок
ос
то
л
ас
то
ј
и
н
е
к
ол
и
к
ок
и
би
це
р
а. По
ка
з
у
ј
у Да
чи да н
е
п
ра
в
иб
у
к
у
. Ма
л
ои
з
ао
с
тал
ихс
то
ј
иКо
но
б
ар
. Да
чамус
еоб
ра
ћа
.)
122

ди
?

ДАЧА (з
аи
нте
р
е
с
о
в
ан
о): Оч
е
мус
ер
а
КОНОБАР: Кла
д
илис
ус
е
.

ДАЧА: Ушт
а
?
КОНОБАР: Начиј
ућ
ек
о
цкуше
ће
ра
пр
в
од
ас
л
е
т
иму
ши
ца
.
(На
ј
е
д
номд
оп
ир
ех
у
к
аа
в
и
он
а. Ма
л
ок
а
с
ни
ј
ес
еч
у
ј
удв
ес
н
ажн
еде
тон
ац
иј
е
.)
ПРВИРМПАЛИЈ
А(у
да
р
ив
шис
епоч
е
л
у
): Црк
лида
б
ог
да
! Попл
а
ши
шена
ммушице
!
ДРУГИРМПАЛИЈ
А(у
да
рапе
с
н
и
цомо
с
то
): Е, ј
е
ба
ће
моимма
т
е
р!
КИБИЦЕРИ(ух
ор
у
): Ст
ва
рноимт
ре
ба
ј
е
б
а
т
има
т
е
р!
(Да
ч
аи
хн
ап
у
штаис
е
д
аз
ас
л
о
бо
да
нс
то:
п
ок
а
з
у
ј
ер
у
к
о
мКо
н
оба
рудапр
и
ђе
.)
КОНОБАР: Из
в
оли
.
ДАЧА (ша
љив
о
): Ј
е
д
но л
е
де
но п
ив
о.
Саиг
лиц
а
ма

а
оизСиб
ира
.
КОНОБАР: Има
шс
ре
ћ
е
. Но
ћа
сј
ебил
о
с
т
р
уј
е
.
123

ДАЧА (ир
он
ич
н
о): Бла
г
оме
ни. Сре
ћ
а
меп
ра
т
икр
озжив
от
.
(Ко
но
ба
ру
л
а
з
иуша
нк
. Бр
з
ос
ев
ра
ћас
а
фл
ашом п
ив
а ич
ашом напо
с
л
у
жав
ни
к
у
.
Хо
ћедана
л
иј
епи
в
оуча
шу
. Да
ч
амуп
ок
а
з
у
ј
ер
у
к
омд
атон
ер
ад
и.)
ДАЧА: З
а
бо
р
а
ви
ос
и. Пив
опиј
е
м ис
к
ључ
ив
ои
зфл
а
ше
.
КОНОБАР(ша
љи
в
о): Мис
мон
е
кичу
да
нн
а
ро
д. Нит
е
бинес
ме
т
ад
апиј
е
шд
ок
с
ера
з
б
а
цуј
уб
омб
а
ма
? Мог
лабине
к
адат
е
из
не
на
д
и.
ДАЧА (о
дма
х
у
ј
еру
к
ом, ша
љи
в
о): Нис
а
мј
ат
ес
ре
ћ
е
. Ме
нед
ос
а
дани
шт
аниј
е
из
не
на
д
ило
. Нил
оз
, нил
от
о
, ниби
нг
о
, ни
с
по
рт
с
капро
г
но
з
а

а
шт
об
ион
даб
омб
а
.
КОНОБАР (п
ог
л
е
д
ав
ши у Ста
љи
но
в
п
ор
тре
т, жу
с
тро
): Св
ећ
еимРус
ина
пл
а
т
ит
и! Снима
ћ
еАме
р
и по
нов
офил
мо
вео
цр
в
е
нима
.
ДАЧА (з
ас
е
бе
, д
окКо
но
ба
ро
дл
а
з
и
,
шаљив
о): Видим, КГБ ј
ешир
ом о
т
в
ор
ио
в
ра
т
а

ошс
а
моДе
дадас
т
иг
н
е
.
124

(Св
е
тл
ос
еу
по
л
ас
ма
њи.)
(Тр
е
ћ
ип
ро
с
то
р.
Чу
ј
ес
ети
х
аму
з
и
к
а. Му
шк
ар
ацс
то
ј
ира
шир
е
ни
хн
ог
у
. Св
е
тл
онаМу
шк
арц
а.)
МУШКАРАЦ (ос
в
рн
у
в
шис
еок
ос
е
б
е
,
к
аод
ас
еп
ов
е
ра
в
а): Тр
а
жиос
а
м имви
з
у
.
Од
бил
ис
умез
апе
тминут
а
. Ка
др
а
з
мишља
мот
о
ме
, на
ј
т
е
жемипа
дат
ошт
ос
а
м
мо
ра
одап
ише
ммол
бу

ошв
ишемеј
ес
р
а
мо
т
ашт
ас
а
мс
в
ес
ра
оумолб
и. Бо
же

а
к
о
с
а
мимс
еув
л
а
чиоуб
уљу
! Ка
д
абихмо
г
а
о
с
а
модас
еу
ву
че
муњихо
вуа
рх
ив
уипо
це
па
мт
ос
ра
ње
. Умр
е
ћуне
с
ре
ћ
а
на
к
от
оне
у
ра
д
им.
(Св
е
тл
он
е
с
та
ј
ес
аМу
шка
рц
а.)
(Дн
е
в
н
ас
об
а.
Св
е
тл
ос
еп
ој
а
ч
ав
а
. Св
ис
упри
с
у
тн
и. Да
ч
а
п
ре
тр
ажу
ј
еп
оИн
те
р
не
тус
ас
л
у
шал
и
ца
ман
аг
л
а
в
и
. Синс
ео
бу
в
а
. Де
дај
ео
де
в
е
ну
де
чј
емор
на
рс
к
оод
е
л
о
: цу
п
к
ап
ре
дв
ра
ти
ма
125

иг
л
е
дауБаб
у
. Синпр
и
л
аз
иДач
иита
пше
г
апора
ме
ну
. Да
час
к
и
дас
л
у
шал
иц
е
.)
СИН: Шт
ас
лу
ша
ш?
ДАЧА (ше
р
е
тс
к
и): Слу
ша
м„
Одмо
ру
Срб
иј
и”о
д„
Мрт
в
ихАме
р
а

.
СИН: Шт
осј
евр
ху
нс
к
и, иа
к
ос
има
з
ну
оиде
ј
уод„
Мр
т
в
ихКе
не
д
иј
е
в
их”
. Тис
и
г
е
ниј
е
.
ДАЧА: Зна
м. Не
шт
от
ит
ре
б
а
?
СИН: Да
јн
е
куки
нт
уд
аку
пимб
а
на
не
з
ама
ј
муне
. Вод
им Де
д
ууз
оол
ошк
ив
р
т
.
Не
к
аг
ао
биђ
еј
ош ј
е
дно
мпрене
г
ошт
ог
а
на
т
ис
т
ис
т
ич
к
ар
а
т
нама
шине
р
иј
апр
е
т
в
о
ри
упр
а
хипе
пе
о
.
ДЕДА (Баб
и, ц
у
пк
а
ј
у
ћи
): Ид
е
модај
е
де
мома
ј
муне
!
БАБА(к
рс
те
ћис
е
): Ид
е
т
ед
аихх
ра
нит
е
, бл
а
г
оме
ни
.
(Де
даиСи
ни
з
л
аз
е
. З
в
о
ните
л
е
фо
н. Да
ч
а
с
к
и
дас
л
у
шал
иц
еиос
та
в
љаи
хн
ас
е
к
ре
те
р
.
Пр
ил
а
з
ите
л
е
фон
уип
од
ижес
л
у
ша
л
и
цу
.)
ДАЧА: Ха
л
о.
126

(Чу
ј
ес
ера
до
с
ниг
л
асДач
и
но
гк
у
ма.)
КУМ: Ку
ме
! Зна
шлишт
ара
депа
ме
т
ни
Срб
идо
кпа
да
ј
уб
омб
епоСрби
ј
и
?
ДАЧА: Ка
жи.
КУМ (ше
р
е
тс
к
и): Ј
а
в
ља
ј
ус
ег
лу
пим
Срб
има т
е
л
е
фон
ом изино
с
т
р
а
нс
т
в
а
. Ха
!
х
а

а
!
ДАЧА: Тис
ис
ед
уг
от
ру
диодапос
т
а
не
ш па
ме
т
а
н. Кол
ик
оз
на
мдоп
рене
к
ид
а
н
т
от
иниј
еу
с
пе
в
а
ло
.
КУМ: Ус
пе
л
омиј
еку
ме
. Ипа
кмиј
е
у
с
пе
ло
! Из
в
иништ
онис
а
мс
т
иг
а
одас
епо
з
др
а
в
имо.Св
еј
ебил
она
в
ра
т
-на
но
с
.
ДАЧА: Не
мав
е
з
е
. Ва
жниј
еј
ет
ошт
о
мо
же
ш дат
е
л
е
фонир
а
ш изино
с
т
р
а
нс
т
в
а
до
кми„
т
о
ма
х
а
в
к”пре
л
е
ћ
епр
е
кок
ућ
е
.
КУМ (од
у
ше
в
ље
но
): Ј
а
в
ља
мс
еизВа
шинг
т
она
. Овд
ес
ес
а
да с
т
в
а
р
ас
в
е
т
с
к
а
ис
т
ори
ј
а
.
ДАЧА: Упр
а
в
ус
и, Ку
ме
. Аме
р
ис
ума
шт
ов
ит
ииб
ог
а
т
и: с
т
во
р
ићен
ов
уис
т
о
риј
у
.
Из
мис
л
ићеонис
веис
в
а
шт
а

а
ошт
ос
уиз
127

мис
л
илииРа
мбаи КингКо
нг
аи о
с
т
а
л
е
ма
ј
му
не
.
КУМ: У Аме
риц
иможе
шс
в
ед
аур
а
ди
ш, аданеиз
а
ђ
е
шизко
ла
.
ДАЧА: З
а
див
ље
нс
а
м. Тој
ес
а
с
в
имдо
в
ољн
оз
ас
р
е
ћу
.
КУМ: Тис
ика
оне
шт
ољу
тнаме
не
?
ДАЧА: Та
ма
нпос
л
а
. Ба
шс
едив
имт
во
ј
о
јс
на
л
а
жљив
о
с
т
и.
(Ве
з
ас
еп
ре
к
и
да
, Да
час
пу
штас
л
у
ша
л
иц
у
.
Од
л
аз
ид
ос
е
к
ре
те
ра

е
да
. Став
љас
л
у
ша
л
и
цен
ау
шиипо
чи
њедак
у
цапота
с
та
ту
р
и.)
ДАЧА: Ит
ис
имена
ша
о!
(Св
е
тл
ос
еу
по
л
ас
ма
њи.)
(Тр
е
ћ
ип
ро
с
то
р.
Чу
ј
ес
ети
х
аму
з
и
к
а. Де
д
ај
еук
ади
. Пр
е
д
њи
мј
епр
ошир
е
нс
а
с
тавр
атн
ефл
оте
: но
с
а
чав
и
о
на, б
ој
н
иб
ро
д, к
рс
та
ри
ц
а, ра
з
а
р
ач
, ок
л
о
п
ник
р
с
ташито
по
в
ња
ч
а. Иг
рас
е
р
атн
имбр
од
ић
има

у
р
аихи
с
пр
е
дс
е
б
еиз
128

в
о
де
ћ
и„так
ти
чк
ев
е
жбе
”. Да
час
то
ј
ипо
р
е
дње
г
ас
афро
тир
с
к
имман
ти
л
омуру
к
а
ма
. Не
р
в
оз
а
нј
е
.)
ДЕДА (к
ру
же
ћ
итоп
ов
њач
ом ок
оно
с
а
чаа
в
и
он
а): По
т
оп
ићуј
ат
е
б
е
. Ви
де
ће
ш
т
ишт
ај
епр
а
в
ик
а
пе
т
а
н.
ДАЧА: По
т
оп
иг
ав
е
ћј
е
д
ном. Па
шћ
уу
не
с
в
е
с
тодс
т
а
ј
а
ња
.
ДЕДА (нере
аг
у
ј
ен
аДа
чи
нуу
п
ад
иц
у
):
По
т
опи
ћуј
ат
е
бе
. Вид
е
ће
шт
икос
а
мј
а
.
ДАЧА (н
е
р
в
оз
н
о): Де
да
, ис
па
д
а
јна
по
ље
. Мо
рај
ош не
код
ас
ео
ку
па
: с
а
мошт
о
ниј
ене
с
т
а
л
ас
т
р
у
ј
а
.
(Де
дау
с
тај
еии
з
л
аз
иизк
а
де
. Да
ч
амуна
в
л
ач
и фро
тир
с
к
и ма
нти
л
. Де
да ј
о
шу
в
е
к
„пр
е
ти
”.)
ДЕДА (п
ре
те
ћик
ажип
рс
том): Пот
о
пић
уј
ат
е
б
е
. Вра
т
ићус
еј
а
.
(Де
даиДач
ау
л
а
з
еудне
в
нус
об
у
. Ба
б
ас
е
д
и
уфоте
љиип
ре
к
и
дараз
г
л
е
д
ањеал
б
у
мас
а
фо
тог
р
афи
ј
ама
. Об
ра
ћас
еДе
ди.)
БАБА: Ј
ел'т
ео
к
упа
оДа
ча
?
ДЕДА: Нез
на
м. Помир
ишиме
.
129

(Ка
фе
.
Чу
ј
ес
ети
х
аму
з
и
ка
. Св
е
тл
ос
еп
ој
а
ч
ав
а
.
Кон
об
ар с
тој
ии
з
а ша
нк
а. З
ај
е
д
ним о
д
с
то
л
ов
аДач
аиг
рапре
фе
ра
нс
. Ул
а
з
иСл
и
к
ар
, н
о
с
ис
л
ик
у
: п
ри
л
а
з
и шан
к
у
, с
та
в
ља
с
л
и
к
ун
аша
нк

е
данас
то
л
и
цу
.)
КОНОБАР: Шт
ај
е
, хо
ће
ш опе
тдами
у
в
а
лишс
ли
куу
ме
с
т
опа
ра
?
СЛИКАР: Ка
к
от
ииз
г
л
е
даов
ас
л
ик
а
?
КОНОБАР: Зе
л
е
нај
е
, к
а
оизду
ше
в
не
бо
л
нице
.
СЛИКАР: Дај
епр
е
фа
рб
а
муфин
уцр
в
е
ну

?
КОНОБАР(од
мах
у
ј
еру
ко
м, у
з
и
мас
л
и
к
у
, ос
та
в
љај
еи
з
аша
нк
а): Немор
а
ш дас
е
т
р
уд
иш, о
в
омћудапо
кр
ив
а
мка
ц
ус
аки
с
е
л
имк
упу
с
ом.
ДАЧА (ше
ре
тс
к
и): З
а
рт
а
к
ос
аде
л
ом
ј
е
д
ногг
е
н
иј
а
?
СЛИКАР(о
к
ре
ну
в
шис
ек
аДа
чи
): З
е
з
а
ш, ат
а
ма
нс
а
мх
т
е
од
ат
ика
же
мдас
а
м
в
иде
от
в
о
ј
уно
в
укњиг
у.
ДАЧА: Гд
ес
ив
иде
омо
ј
ук
њиг
у?
130

СЛИКАР: Ук
ло
њинабе
нз
и
нс
ко
јпу
мпи.До
бр
омиј
епо
с
лу
жил
а
.
(Св
ис
ес
ме
ј
уо
с
имДа
ч
е
.)
ДАЧА (с
ач
е
к
ав
шид
ас
еис
ме
ј
у
, те
а
тр
ал
н
о): Гл
е
д
а
ј
т
еипла
ч
ит
е
. Ув
е
рб
е
т
л
!
(Па
у
з
а.)
ПРВИ САИГРАЧ (б
ац
ив
шик
ар
тен
а
с
то
): Св
е
тихј
епр
е
пу
н.
ДАЧА: Ког
аиличе
г
а
?
ДРУГИСАИГРАЧ: Се
р
оња
.
(Сме
х
. Дач
ас
ес
ме
ј
еив
ртиг
л
ав
ом.)
СЛИКАР(Да
чи
, к
р
озс
ме
х
): Тв
ој
ифа
з
онинис
умо
г
л
идапр
о
ђу

па
ос
иума
ка
з
е
иг
ра
ч
ас
в
е
т
с
к
ек
л
а
с
е
.
(Св
е
тл
ос
еу
по
л
ас
ма
њи.)
(Тр
е
ћ
ип
ро
с
то
р.
Чу
ј
ес
ети
х
аму
з
и
к
а. Му
шк
ар
ацс
то
ј
ира
шир
е
ни
хн
ог
у
. Св
е
тл
онаМу
шк
арц
а.)
МУШКАРАЦ(ос
в
рн
у
в
шис
еок
ос
е
б
е
):
Ос
о
бек
о
ј
еј
ет
р
е
ба
л
од
ас
в
е
д
оч
епро
т
ив
131

пр
е
дс
е
д
ник
аКлин
т
онанас
у
дуз
а
с
па
л
ена
же
ле
з
нич
кимшина
мапаи
хј
еп
ре
г
а
з
иов
о
з
.
(Па
у
з
а.)
МУШКАРАЦ(ос
в
рн
у
в
шис
еок
ос
е
б
е
):
Ид
ру
г
о. Аме
ри
чк
опи
вој
еод
лич
ноз
ач
ишће
њез
у
бнихпр
от
е
з
а
.
(Св
е
тл
он
е
с
та
ј
ес
аМу
шка
рц
а.)
(Дне
в
нас
об
а.
Св
е
тл
ос
епо
ј
ач
а
в
а. Поро
ди
цај
енаок
у
п
у
.
Да
чаку
цап
ота
с
тату
рир
ач
у
н
ар
а. Де
д
ај
е
к
ос
тими
ра
нк
а
оЧар
л
иЧап
л
и
н. Нал
е
п
иој
е
б
рк
ов
еипа
ра
ди
рапос
об
и. Баб
ас
е
д
иуфо
те
љииг
л
е
даТВ. Же
на
, СиниЋе
р
к
ас
е
де
н
атр
о
с
е
ду
. Ће
р
кад
ржиог
л
е
д
ал
оуд
е
с
н
ој
р
у
циипр
ав
иг
ри
мас
е
. Же
н
аиСи
нз
а
ин
те
р
е
с
ов
ан
опра
теТВ. Нае
к
ра
ну
, ис
пре
дс
пи
к
е
р
а, удо
ње
мде
с
н
ому
г
л
уис
п
ис
а
ној
е
: Ск
ај
Њу
з
, 3. ј
у
н1999. Сп
ик
е
рч
и
тав
е
с
т: с
иму
л
та
нипр
е
в
о
ди
л
ацг
ап
ра
ти.Нае
к
ра
нуп
о
чи
њудапр
ик
аз
у
ј
ус
ни
макНа
ро
дн
ес
к
у
пшти
н
е
.)

132

ГЛАС СИМУЛТАНОГ ПРЕВОДИОЦА: Пос
л
ес
е
да
мд
е
с
е
тдв
ад
а
нане
пр
е
кид
но
г бомба
р
дов
а
ња од с
т
ра
не де
в
е
т
н
а
е
с
т
НАТО з
е
ма
љаначе
л
ус
аАме
ри
ко
м, На
р
од
нас
ку
пшт
инаРе
пуб
ли
кеСрб
иј
еус
в
о
ј
и
л
ај
едо
к
уме
нтз
апо
с
т
и
з
а
њеми
раГ-8 к
ој
и
с
удо
не
л
ина
ј
в
ишипр
е
дс
т
а
в
ни
циЕв
р
опс
к
е
у
ниј
еи Ру
с
иј
е
. Док
у
ме
нтпр
е
дв
иђ
абе
з
у
с
л
ов
ноиубр
з
а
нопов
л
а
че
њес
рпс
к
ево
ј
с
к
е
,
по
лици
ј
еиа
д
минис
т
р
а
циј
ес
аКос
о
в
а
. До
к
уме
н
т

а
к
о
ђе
, пре
дв
иђ
апр
ис
ус
т
вов
о
ј
н
их
ипо
лиц
иј
с
кихт
р
упаНАТО, УН иРу
с
иј
е
по
дк
ома
нд
ом САД. Док
у
ме
нт
, нак
ра
ј
у
,
пр
е
дв
иђ
ад
ау
в
ођ
е
ње
мме
ђу
на
р
од
нецив
ил
неу
пр
а
вепре
с
т
а
ј
ес
ув
е
р
е
нит
е
тСр
биј
ен
а
д
т
е
р
ит
о
риј
о
мКос
о
в
а
.
З
бо
гл
о
ше
гис
к
ус
т
в
ас
ас
рпс
к
омс
т
р
а
но
мНАТОћ
ена
с
т
а
в
ит
ибомба
р
до
ва
њес
в
е
до
кСк
у
пшт
ин
аСр
биј
еипре
д
с
е
дн
икМи
л
оше
в
ићнес
т
а
в
епо
т
пис
енав
е
ћу
с
во
ј
е
н
до
к
уме
нт

а
в
ља„
Ро
ј
т
е
р

.
(Ће
рк
ап
оч
и
њедапе
в
у
шиитак
ти
рано
г
ом. Си
нс
ео
к
ре
ћ
ек
аЖе
ни
.)

133

СИН (р
аз
о
ча
ра
но
): Кос
ов
ој
еи
з
г
уб
ље
но

ел
' ов
ок
а
пит
у
ла
ци
ј
а
?
ЖЕНА (з
а
ј
е
дљив
о
): Ниј
е
. Поб
е
ди
ли
с
мо
. Опе
тс
мопоб
е
ди
ли.
ДАЧА(мир
но

л
е
д
ај
у
ћ
иумо
ни
тор
): И
а
к
оов
ие
нг
ле
с
кипе
де
рис
л
уч
а
ј
нонел
а
жу
,
о
пе
тништ
аниј
ек
он
а
чноиз
г
уб
ље
но
. От
по
р
о
ку
па
т
о
рун
е
мар
окт
ра
ј
а
ња
. Ко
дна
сс
в
е
ду
г
от
ра
ј
е
,п
аир
а
т
. Ов
а
јра
тј
ет
е
кп
оч
е
ои
имај
о
ш о, хо
, ходат
р
а
ј
е
. Мо
ждај
о
шс
т
о
г
од
ина
. Се
т
ит
ес
епр
ошлеКос
о
в
с
кеб
ит
к
е
.
Се
т
ит
ес
ешт
ас
ед
ог
од
илоТу
рцима
: ниј
е
т
а
к
ода
в
ноби
ло
.
ЖЕНА (з
а
ј
е
дљив
о): Зна
мо. Ср
бис
уг
у
би
либ
ит
к
е

л
ини
ка
д
аниј
е
да
нра
т
.
(Ни
к
он
еод
г
о
в
а
ра
. Дач
ан
а
с
тав
љас
ак
у
ца
ње
мп
ота
с
тату
ри
. Же
нане
р
в
о
з
н
оме
ња
к
ан
ал
. НаТВе
кр
а
нус
уТВс
пи
ке
рк
аиМе
дл
инОл
бр
ај
т. У д
оње
мл
е
в
ому
г
л
уј
ез
н
ак
Си-Ен-Ена

ати
м: Ва
шин
г
тон
, 3. ј
у
н1999.
ТВс
пи
к
е
р
кап
оч
и
њедач
итав
е
с
т, с
иму
л
та
нипр
е
в
о
ди
л
ацј
еп
ра
ти
.)
ГЛАС СИМУЛТАНОГ ПРЕВОДИОЦА: Срб
ис
епоно
в
оиз
в
ук
ли.Аме
рич
к
ис
е
134

к
ре
т
а
рз
аин
ос
т
р
а
неп
ос
л
ов
е
, Ме
дл
инОл
бр
а
ј
т
, обр
а
т
и
ла с
е нов
ина
р
има по
в
одо
м
с
е
д
ницеНа
ро
днес
к
у
пшт
и
неРе
пу
бли
кеСр
би
ј
е
: „
З
на
л
ас
а
мд
аћеСрб
иј
априс
т
а
т
ина
с
в
еик
она
ч
ноод
ус
т
а
т
ио
дКо
с
ов
а
, ко
ле
в
к
е
а
л
ба
нс
к
ецив
или
з
а
ци
ј
е
. Уо
кт
о
бр
упро
шл
е
г
од
инес
а
мв
е
ћиз
ј
а
в
илад
ас
уСр
биј
а
к
ис
а
монаре
ч
има
. Дас
уј
у
на
цис
а
моуне
по
с
т
о
ј
е
ћ
имб
ит
к
а
маипе
с
ма
мак
ој
ес
ус
а
миос
е
биис
пе
в
а
ли. Ип
а
к, а
к
ос
т
а
в
имор
ук
унас
р
це
, по
ка
з
а
лис
ума
л
ој
у
на
шт
в
о: б
ра
ни
лис
у
с
ед
опе
тпор
уше
нихфа
б
ри
ка

римо
с
т
ић
а
,
дв
ане
с
т
а
нкас
т
ру
ј
еиј
е
д
ногТВре
пе
т
ит
о
р
а
.”
(Де
дај
еп
од
иг
а
оштапу
в
и
с
: у
пе
р
иог
ај
е
п
ре
мате
л
е
в
и
з
о
ру
. Обр
аћ
ас
еМе
дл
инОл
б
ра
ј
т.)
ДЕДА: Ма
ле
на
, уг
ур
а
ћут
ис
л
а
до
ле
ду
г
а
ћице
. Бит
к
ај
ошниј
ез
а
вр
ше
на
!
(Ба
баг
л
е
дауДе
д
уипо
ч
ињедас
ес
ме
ј
е
.)
БАБА(с
ме
ше
ћ
ис
е
): З
ање
нег
а
ћ
ицеб
ић
ет
ип
от
р
е
бнод
аис
пр
а
з
ниш н
е
кубо
ље
с
на
б
де
в
е
нупо
с
ла
с
т
ича
рницу
.
135

(Ће
рк
апр
е
с
та
ј
едапе
в
у
ши. Обр
аћ
ас
еБа
б
ииЖе
н
из
а
бр
ин
у
то.)
ЋЕРКА: Сведе
в
ој
ч
ицеима
ј
упуб
е
рт
е
т
с
к
еб
уб
уљице
. Са
мој
ане
ма
мниј
е
дн
у.
СИН (Ће
рк
и, љу
ти
то): По
лу
де
ћ
уо
д
т
в
о
ј
и
хб
уб
уљица
.
ЋЕРКА (у
в
р
е
ђе
но): Не
ћ
удат
ир
е
цит
у
ј
е
мпе
с
мицуос
ло
ну.
СИН (Дач
и
, с
а
рк
а
с
тич
н
о): Бо
мба
р
до
в
а
њес
а
миз
г
л
е
дапре
жив
е
о. Алипуб
е
рт
е
т
с
к
ебу
буљи
цет
в
огме
з
имч
е
т
аиДе
ди
неРу
с
е– нев
е
ру
ј
е
м.
(Св
е
тл
ос
еу
по
л
ас
ма
њи.)
(Тр
е
ћ
ип
ро
с
то
р.
Чу
ј
ес
ети
х
аму
з
и
к
а. Му
шк
ар
ацс
то
ј
ира
шир
е
ни
хн
ог
у
. Св
е
тл
онаМу
шк
арц
а.)
МУШКАРАЦ(ос
в
рн
у
в
шис
еок
ос
е
б
е
):
Ос
о
бако
ј
ај
ет
ре
б
а
лод
ас
в
е
до
ч
и пр
от
ив
пр
е
дс
е
д
ник
аКл
инт
о
нанас
уд
упро
на
ђ
е
на
бе
зг
ла
в
е
. Из
г
ле
д
ад
аниј
еу
мрл
ап
рир
од
но
мс
мр
ћу
.
(Па
у
з
а.)
136

МУШКАРАЦ(ос
в
рн
у
в
шис
еок
ос
е
б
е
):
Дру
г
о
. Го
с
по
ђиц
аМе
дл
инОл
бра
ј
тпишеу
т
а
ј
н
ос
т
иа
у
т
об
иог
ра
фс
к
ук
њиг
у по
д ра
д
нимна
с
ло
в
ом„
Ка
к
ос
а
мп
ос
т
а
лаб
а
ле
т
а
н”
.
(Па
у
з
а.)
МУШКАРАЦ(ос
в
рн
у
в
шис
еок
ос
е
б
е
):
Ит
р
е
ће
. Имако
ри
с
нихс
т
ва
р
иуу
мира
њу:
мо
же
шдапушишко
ли
кохо
ће
ш.
(Св
е
тл
он
е
с
та
ј
ес
аМу
шка
рц
а.)
(Ка
фе
.
Тих
уму
з
ик
уре
ме
тиу
д
аље
нах
у
к
аа
в
ио
на
.
Св
е
тл
ос
е по
ј
ач
ав
а. Кон
об
ар с
тој
ии
з
а
шан
к
а. З
ај
е
дн
имодс
то
л
о
в
ас
е
д
едв
о
ј
иц
а
п
ри
пи
тих
. Ј
е
да
но
дњихп
о
с
матр
ав
е
л
ик
у
фо
тог
р
афи
ј
у
.)
ПРВИ ПРИПИТИ (з
а
пл
и
ћеј
е
з
и
ко
ми
др
жи к
а
жи
пр
с
ту
п
е
ре
нуфо
тог
ра
фи
ј
у
):
Шт
ат
иј
ео
в
о?
ДРУГИ ПРИПИТИ (з
ап
л
ић
еј
е
з
ик
о
м):
Ску
пнаРа
в
нојГо
ри.
ПРВИ ПРИПИТИ: Ка
к
в
ис
ув
а
мо
в
о
к
ос
т
ими?
137

ДРУГИПРИПИТИ: Че
т
ничк
и.
ПРВИ ПРИПИТИ: Мо
јма
т
ор
ис
ебо
р
иоуп
рошло
мр
а
т
унас
т
ра
нипа
р
т
из
а
на
.
Ре
к
а
омиј
едав
а
сј
ес
в
епоб
ио. Ишу
муј
е
,
к
а
же
, по
с
е
ка
о
. От
ку
дс
а
давиов
де
?! От
ку
д
с
а
дшу
мао
в
де
?!
(Па
у
з
а.Уд
ар
ас
едл
ан
омпоче
л
у
.)
ПРВИПРИПИТИ: Го
с
под
е
! Из
г
л
е
дада
меј
ес
ла
г
а
о
.
(Ко
но
ба
рс
ес
ме
ј
е
. Уда
ље
н
ас
и
р
е
наог
л
а
ша
в
ак
ра
јв
аз
ду
шн
е оп
ас
н
ос
ти. Св
е
тл
ос
е
у
п
ол
ас
ма
њи.)
(Тр
е
ћ
ип
ро
с
то
р.
Чу
ј
ес
е тих
а му
з
и
к
а. Му
шк
ар
ац у
л
а
з
и
.
Стај
е
. Св
е
тл
онаМу
шк
ар
ца
.)
МУШКАРАЦ(ос
в
рн
у
в
шис
еок
ос
е
б
е
):
Ј
ут
р
о
сс
а
м чу
она„
Гл
а
с
уАме
рик
е
”д
ау
Аме
р
ициро
дит
е
љимн
ог
око
рис
т
ес
к
р
ив
е
нека
ме
реуд
е
чј
имиг
р
а
чк
а
ма
. За
мис
лит
е
,
т
ема
л
ек
а
ме
р
епра
т
ера
дд
а
ди
ља
. На
пр
а
в
ље
нис
нимцис
ече
с
т
ок
ор
ис
т
ека
одо
к
а
з
нима
т
е
риј
а
лз
аод
биј
а
њеис
пла
т
еус
луг
е
138

а
к
ос
еут
вр
дидапо
на
ша
њеда
диљен
еод
г
о
в
а
р
аут
вр
ђ
е
нимс
т
а
нда
р
дима
.
(Па
у
з
а.)
МУШКАРАЦ (р
ашир
ив
ширу
к
е
): Ет
о
,
ч
а
киупо
т
ре
б
ама
л
ихс
кр
ив
е
нихка
ме
рач
иниихв
е
л
ик
им. Пр
ос
т
ок
а
оз
г
а
же
нај
а
г
од
а
.
(Св
е
тл
оне
с
тај
ес
аМу
шк
ар
ца
.)

139

(Дне
в
нас
об
а.
Св
е
тл
ос
еп
ој
а
ч
ав
а
. Ус
о
бис
уБа
ба
, Же
н
аи
Да
ча
. ТВј
еу
кљу
ч
е
н, а
л
ин
и
ког
ан
ег
л
е
да
.
Да
час
е
диз
ас
е
к
ре
те
ро
м: иг
раша
хнара
ч
у
н
ару
. Ба
баиЖе
н
ас
е
д
ез
ас
то
л
о
м. За
у
з
е
тес
у„г
л
е
да
ње
м”ук
ар
те
. Пос
л
епр
в
ог
а
ко
р
дап
е
с
ме„Хе
ј
, Џо
”Џими
ј
аХе
нд
рик
с
а
Же
н
аиДа
ч
ас
еб
рз
оо
к
ре
ћ
упр
е
маТВ. На
е
к
р
ан
ус
еод
в
и
ј
а
ј
ур
атнес
це
н
енате
р
ито
р
иј
иСр
би
ј
ео
д24. мар
та1999. г
о
ди
не
, пр
в
о
гда
наб
омб
ар
до
в
а
ња, п
адо3. ј
у
н
а1999.
г
од
ин
е

е
д
амд
е
с
е
тд
ру
г
о
гд
ан
аб
омб
ар
до
в
а
њаиз
а
с
е
д
ањаНар
од
нес
к
у
п
штин
еРе
п
у
б
л
ик
еСр
биј
е– б
е
зик
а
к
в
ихк
о
ме
нтар
а: с
а
мод
ок
у
ме
н
тар
нима
те
р
иј
ал
. Ратн
ес
це
н
е
п
ок
л
а
па
ј
ус
ес
ас
тв
ар
ни
м да
ту
мимак
о
ј
и
с
е
, бе
зн
аз
и
в
аме
с
тадо
г
а
ђа
ња
, с
ме
њу
ј
уу
до
ње
мл
е
в
о
му
г
л
уе
к
р
ан
а.
НАПОМЕНА: Пр
ил
огтре
б
адап
р
е
дс
та
в
љан
е
к
ув
рс
ту„с
п
о
та”, к
ој
инес
мед
ад
е
л
у
ј
епа
те
ти
чн
о. Ду
жин
ас
по
тапо
к
л
ап
ас
е
с
аду
жи
но
мму
з
ич
к
еп
од
л
о
г
е
.)
ДАЧА (уто
к
упр
ил
о
г
а, ир
он
ич
н
о): Ав
е
Џо
, мо
рит
у
рит
ес
а
лу
т
е
!
140

ЖЕНА: Комет
ит
о
?
ДАЧА: Они
машт
ос
уне
о
пре
з
ноз
а
г
а
з
илиужив
обла
т
о.
(Пр
и
л
огс
ез
а
в
р
ша
в
а
. Же
н
аћ
у
ти
.)
БАБА (Да
ч
и, оз
би
љн
о): Мис
енес
пр
е
ма
модаумр
е
мо
.
ДАЧА: Ба
ба
, мис
ли
ос
а
мнаАме
р
е
. Ниј
еимбиод
ов
о
ља
нВиј
е
т
на
м: п
оно
в
оп
ра
в
е
г
ре
шкеук
о
ра
цима
.
(Св
е
тл
ос
еу
п
ол
ас
ма
њи.)
(Тр
е
ћ
ип
ро
с
то
р.
СиниДе
в
ој
к
а„иг
ра
ј
у
”те
ни
с
. Де
дај
еод
е
в
е
нк
аоте
ни
с
е
р, а
л
иј
ес
амоуу
л
оз
ип
ос
ма
тр
ач
а. Из
г
л
е
дак
а
одас
ез
а
ба
в
ља. Из
ање
г
ов
и
хл
е
ђаз
ас
то
л
о
мс
е
дег
о
с
тиуте
ни
с
е
р
с
к
о
јоп
ре
ми. Докод
ј
е
к
у
ј
ему
з
и
кас
ар
аз
г
л
а
с
а
, Де
в
о
ј
к
аиСи
нубе
л
о
мв
и
тл
а
ј
уре
к
е
ти
ма
. Де
д
ас
те
жеп
рс
ти
мажи
ч
ан
уо
г
р
ад
у
.
По
ме
раг
л
ав
ул
е
в
о-д
е
с
но
. Ср
е
ћа
нј
е
.)
ДЕДА (у
с
х
и
ће
но
): Они и
г
ра
ј
ут
е
нис
.
Онис
ут
е
нис
е
р
и!

141

(Му
з
и
кап
ре
с
та
ј
е
. Поч
ињув
е
с
ти. Де
дана
с
та
в
љадас
те
жеп
р
с
тимажи
ч
ан
уог
р
ад
у
.
По
ме
раг
л
ав
ул
е
в
о-д
е
с
но
. Ср
е
ћа
нј
е
.)
ГЛАССПИКЕРА: Шипт
а
рс
к
еис
рпс
к
е
из
бе
г
ли
цес
у„
не
б
оиз
е
мља

. Па
риз
. 5. ј
у
н
1999. (Мо
нд) – Зв
а
нич
нициУН т
вр
деда
шипт
а
р
с
ки
ми
з
б
е
г
л
ица
ма

а
в
икл
имнак
а
пу
ћиноиCNN, мора
ј
уд
апру
жев
и
шис
т
а
нда
рджив
от
адабио
др
жа
л
ињих
ов
оо
с
е
ћ
а
њед
ос
т
о
ј
а
нс
т
в
аис
т
а
бил
нос
т
и. О пр
опис
у
УН а
г
е
нциј
е – Св
е
т
с
ки пр
ог
р
а
м хр
а
не
(WFP) из
бе
г
ли
це с
в
уд
а до
биј
а
ј
у дне
в
но
с
л
е
до
в
а
њео
бр
ок
ао
д2.100 к
а
л
ор
иј
а

ако
с
о
в
с
кеШипт
а
рет
их2.100 к
а
л
ор
иј
ас
т
ижеу
о
бл
икупил
е
ће
гпа
т
е
а
, в
а
к
уу
мир
а
ногс
ир
а
,
с
в
е
жи
хпо
мор
а
нџиимле
ка
. У не
к
импа
ко
в
а
њимаг
о
т
ов
ехр
а
нез
аШипт
а
реимаик
а
феиво
ћни
хко
ла
ча
...! У Срби
ј
ииЦр
ној
Гор
и, с
р
пс
к
им из
бе
г
л
ица
мас
е

ме
с
т
ог
о
т
о
в
ех
ра
н
е
, с
е
рв
ир
аз
р
не
в
ље (пше
н
ица
,
пр
ос
о
, па
с
у
љ...) д
оме
р
ео
д2.100 к
а
л
ор
иј
а
.
БобАл
е
н, ме
на
џ
е
рор
г
а
ни
з
а
ци
ј
е„
SAVE”
,
из
ј
а
в
иој
едас
уСрб
имно
г
опро
с
т
иј
и:Шип
т
а
р
имао
др
жа
т
идо
с
т
о
ј
а
нс
т
в
оис
т
илжив
о
т
ада
л
е
к
ој
ет
е
же

а
т
ос
у, к
а
к
ој
еј
о
ш из
ј
а
142

в
иоБо
бАл
е
н, уиз
бе
г
ли
чк
имк
а
мпов
имау
Ма
к
е
д
ониј
и Шип
т
а
ри
ма на ра
с
пол
а
г
а
њу
мо
бил
нит
е
ле
фо
нинаиз
н
а
ј
мљив
а
ње

а
ои
т
е
н
ис
кит
е
р
е
нии...
ДЕДА (у
с
х
ић
е
н
о): И онииг
р
а
ј
ут
е
нис
.
Ио
нис
ут
е
нис
е
ри
!
(Го
с
тии
з
аДе
ди
нихл
е
ђапо
чи
њудас
ес
ме
ј
уње
г
о
в
о
ју
па
ди
ци
. Сара
з
г
л
а
с
апо
но
в
одо
п
ир
ему
з
ик
а
. Де
в
о
ј
к
аиСинида
љеиг
ра
ј
у
те
н
ис
. Де
дана
с
та
в
љадас
те
жепр
с
ти
ма
жич
а
нуог
ра
ду
. Поме
р
аг
л
ав
ул
е
в
о
-де
с
но
.
Сре
ћ
анј
е
. Чу
ј
ес
ех
у
кав
ио
на
: г
о
с
типр
е
с
та
ј
удас
ес
ме
ј
уиу
п
у
ћу
ј
упо
г
л
е
дека„н
е
б
у
”.)
ПРВИ ГОСТ (с
ми
ре
н
о, „з
н
ал
а
ч
ки
”):
Ов
а
јс
а
мос
ни
ма
.
(Де
да пре
с
тај
ед
ап
ра
ти иг
ру
. Под
иже
г
л
ав
ук
ане
буип
оч
и
њед
ас
ес
ме
ши
. Об
ра
ћ
ас
е„пи
л
оту
”.)
ДЕДА (ше
ре
тс
к
и
, „до
з
и
в
ај
у
ћи
” р
у
к
ом): Ак
оима
ш пе
нис

ле
т
ид
аиг
ра
мот
е
нис
!

143

(Ав
ио
нс
е„у
да
љав
а
”. Из
аДе
ди
ни
хл
е
ђ
адо
п
ир
ег
ро
х
ота
нс
ме
х
.)
ГОШЋА (п
ок
аз
у
ј
ен
а„а
в
ио
н”, ша
љи
в
о
): Ов
а
јо
де
, ниј
ет
е
нис
е
р
.
ДРУГИ ГОСТ(уДе
ди
н
омс
ти
л
у
): Ил
и
не
мапишу.
(Дне
в
нас
об
а.
Св
е
тл
ос
еп
ој
а
ча
в
а
. Ус
об
ис
ус
а
моБа
ба
,
Же
н
аиДач
а
. Чу
ј
ес
етих
аму
з
и
кас
ара
ди
ј
а. Дач
ас
е
диз
ас
е
кр
е
те
р
омик
у
ц
ап
ота
с
та
ту
рир
ач
у
н
ар
а. БабаиЖе
н
ас
е
ден
а
тр
ос
е
д
у
. Же
начи
таБаб
ич
л
ан
акизно
в
и
н
а.)
ЖЕНА: ДрЏо
нКу
лма
нп
ишедамо
де
рни ј
а
ха
ч
и Апо
ка
липс
ес
ло
бо
дно ј
а
шу
из
ано
ви
химе
на
: Те
ле
в
из
иј
а
, Инт
е
рне
т
, Ва
з
ду
хо
пло
в
ис
мр
т
ииПол
ит
ик
амо
ћи.
Из
о
па
че
ниумо
в
и на
у
чник
аус
л
ужби
а
ме
р
ич
кера
т
н
ема
шине
р
иј
ера
з
р
а
дил
ис
у
но
в
увр
с
т
ур
а
т
о
ва
њачи
ј
иј
ег
л
а
в
нициљ,
по
ре
д физ
ичк
е лик
в
ида
циј
е
, о
в
ла
да
в
а
ње
к
ол
е
к
т
ив
номс
в
е
шћуј
е
дн
огн
а
ро
да
. Ов
ав
р
144

с
т
ар
а
т
о
в
а
њас
енепре
дуз
имаив
о
дира
ди
физ
ичк
огос
ва
ј
а
њат
е
р
ит
о
риј
ав
е
ћра
диу
с
по
с
т
а
в
ља
ња„
к
он
т
ро
ле
”н
а
дна
р
од
имаиру
к
ов
о
дс
т
в
има с
т
ра
н
их з
е
ма
ља
, о
да
кл
ес
е
о
че
к
уј
еве
лик
ае
к
о
номс
к
ак
ор
ис
т
.
Уда
р
нас
р
е
дс
т
в
ао
в
огр
а
т
ов
а
ња(ј
е
з
ик
,
с
л
ик
аиинфо
рма
ци
ј
а– с
пе
циј
а
л
нопо
де
ше
нидау
т
ичунас
ве
с
тн
а
па
дну
т
о
г
) до
жи
ве
л
а
с
у

зне
об
ј
а
шњи
ви
хр
а
з
ло
г
а
, пот
пун
ине
у
с
пе
хс
а
моуна
па
дунад
ухСрб
аиИр
а
ч
а
на
.
З
а
т
ошт
ој
ео
в
а
јна
ч
инра
т
ов
а
њас
аСрби
ј
о
м
иИр
а
ко
м ома
ну
о, н
а
с
т
уп
илис
уВа
з
ду
хо
пл
ов
ис
мрт
и. Одс
т
р
а
неАме
рик
еиНАТО
ј
ош т
ра
ј
ефа
нт
о
мс
коиг
е
н
оцид
нобо
мба
р
до
в
а
њео
в
ихз
е
ма
ља
.
БАБА(с
а
рк
а
с
тич
н
о): З
на
ч
и, на
с
т
упил
а
ј
ед
ипл
ома
т
и
ј
а
.
ЖЕНА: Нер
а
з
уме
м.
БАБА: Вик
т
о
рИг
ој
ез
а
пи
с
а
о: „
Уб
ит
и
ј
е
д
ногч
ов
е
к
ај
ез
л
о
чин, ау
би
т
иј
е
д
а
нн
а
р
одј
еди
пло
ма
т
иј
а

.
(Да
ч
апр
е
с
та
ј
ес
ак
у
ца
ње
мио
к
ре
ћ
ес
ек
а
Же
н
и.)
145

ДАЧА (Же
н
и, ша
љи
в
о): Има
м не
шт
о
бо
љео
дт
огј
а
л
ов
о
гна
уч
ничк
огна
к
ла
па
ња
нако
ј
ет
р
ошишт
в
ој
ен
е
жнег
л
а
с
нежице
.
ЖЕНА: Има
шне
шт
обо
ље
?
ДАЧА (з
а
до
в
о
љн
о): Не
г
ошт
а
. До
кна
м
с
еов
ихда
наино
ћио
дв
иј
а
ору
с
киру
ле
тиз
на
дг
ла
в
а
, из
ме
ђудв
ане
с
т
а
нк
ас
т
р
у
ј
е

с
пе
ос
а
мдана
пише
мдо
бр
ук
р
а
т
купр
ичу
.
ЖЕНА: Пр
оч
ит
а
јј
е
.
ДАЧА: Мо
ра
ћ
е
шс
а
ма
. Умор
иос
а
мс
е
.
(Же
нау
с
та
ј
ес
атро
с
е
д
а. Стај
еДач
ии
з
а
л
е
ђ
аис
п
у
штар
у
кен
ање
г
ов
ара
ме
на
. Гл
е
даумон
ито
р.)
ДАЧА: Чит
а
јна
г
ла
с
. Во
л
е
об
ихд
ачу
ј
е
мк
а
к
оз
в
у
чи.
ЖЕНА (ша
љи
в
о): Тв
ој
еже
љаћ
еб
ит
и
у
с
лише
на
.
(Же
нап
о
чи
њедачи
тапр
ич
уна
г
л
ас
. Док
ч
ита
, те
кс
тпр
атик
о
ми
ч
ни
мпо
к
ре
ти
ма.)

146

ПРИЧА:
ОДЛАСЦИ
г
ле
д
а
мј
еле
пај
еј
ош у
ве
кј
ев
ол
имво
ди
лис
мољуб
а
вс
в
а
к
ида
нпас
в
а
кидр
у
г
и
папе
т
ко
мпасме
непанау
шт
а
па
лис
а
да
ч
ис
т
од
ас
ео
т
ре
с
е
мпок
уша
в
а
мдај
еп
од
с
е
т
имн
ас
т
а
рад
об
рав
р
е
ме
наз
г
у
з
аа
липр
е
к
а
с
нопоч
ера
тпа
д
ебо
мбапа
дез
идб
е
жимо
упод
ру
мг
ол
ог
уз
иг
ол
ор
ук
и
упо
дру
муг
у
жв
ас
мр
а
дп
ла
чиз
вл
а
ч
имо
с
епо
т
р
бу
шк
еук
о
че
нихз
а
кр
в
а
в
ље
нихоч
иј
уна
пољумра
кбл
а
т
об
ук
апр
е
ла
з
импо
г
л
е
до
мпр
е
к
ој
е
дв
ав
идљив
ихз
г
р
че
н
ихт
е
ла
сл
е
в
ана
д
е
с
носд
е
с
нана
ле
в
оп
оме
р
а
мос
ег
ол
ог
уз
иг
ол
ор
ук
ипо
ме
рас
ес
в
а
к
ио
д
на
сис
в
из
а
ј
е
днопо
ме
ра
мос
ес
аз
а
па
дана
ис
т
окилис
аи
с
т
о
каназ
а
па
думра
к
уубл
а
т
уму
че
њехла
дно
ћа
г
ур
а
мв
уч
е
мног
ас
еопр
ужару
кас
ес
а
в
иј
ас
в
из
г
л
об
ов
ир
а
дег
ла
в
ас
ус
т
ижеру
к
у
по
т
рб
ушкепре
да
х
т
ос
еде
ша
в
аупро
с
т
ор
унич
иј
е
мпро
с
т
о
руко
ј
ис
ео
в
деуз
имака
оп
утус
л
об
од
у
пу
тус
л
об
од
упр
е
маис
т
о
куилипр
е
маз
а
147

па
д
уч
уд
ноаис
мр
тв
ре
бап
ре
маз
а
па
д
уи
пр
е
маис
т
ок
упопр
а
в
илупаб
илона
сч
е
т
в
о
рицаилимили
он
з
на
ч
иич
е
т
в
ор
ицаимил
ион
ни
ј
е
да
нк
она
ча
нбр
о
јб
илопа
р
нибил
о
не
па
рни
с
а
н
д
а
тмиј
ес
а
нк
а
ов
а
р
а
мже
н
ук
а
оо
ку
с
иос
а
мљу
ба
вс
ане
к
омже
ницо
мпомо
ј
ој
ме
р
ико
ј
аис
а
мас
а
њаит
оус
нуому
шк
а
р
цупос
в
ој
о
јме
р
ит
омиј
еужи
во
т
уда
т
о
о
ва
јпут
(Же
наз
а
в
р
ша
в
ач
ита
њеп
ри
че
.)
ДАЧА (з
а
до
в
ољно
): Дај
ес
а
данис
а
м
из
ба
ци
о, пук
а
обих
.
ЖЕНА (г
рл
иДач
у
, шаљив
о): З
а
рз
бо
г
же
ницепот
в
о
ј
ојме
ри?
БАБА(к
р
с
тис
е
): Мо
г
а
ос
ид
аиз
ба
ц
иш
не
шт
опа
ме
т
но
. Не
шт
обе
зпр
ос
т
а
к
лу
к
а
. На
пр
име
р,не
шт
оос
т
ра
д
а
њуСр
ба
.
ДАЧА: Ба
ба
, ов
ој
епр
ич
ас
а
моос
т
р
а
да
њу.
(Св
е
тл
ос
еу
по
л
ас
ма
њи.)
148

(Тр
е
ћ
ип
ро
с
то
р.
Ће
р
к
ау
л
аз
ил
аг
ан
о.Св
е
тл
онаЋе
р
ку
. Ће
р
к
ас
тај
еип
оч
и
њедаре
ци
ту
ј
епе
с
му„Ла
в

Ду
шан
а Ра
до
в
ић
а: р
е
ч
и из
г
о
в
а
ра к
ао д
а
х
в
а
тав
аз
д
у
х
. Из
в
и
ј
ас
ел
а
г
а
н
оуте
л
у
.)
ПЕСМА:
Биој
е
дно
мј
е
д
а
нл
а
в
...
Ка
к
а
вла
в
?
Ст
р
а
ша
нла
в
,
на
ро
г
у
ше
ниљутс
а
в
!
Ст
р
а
шно

т
ра
шно!
Непит
а
ј
т
е– шт
ај
еј
е
о.
Та
јј
еј
е
ошт
ај
ех
т
е
о
–т
р
а
мв
а
јце
о
иоб
ла
к
ај
е
д
а
нде
о!
Ст
р
а
шно

т
ра
шно!
Иша
ој
енат
рин
ог
е
,
г
ле
д
а
ој
енат
рио
к
а
,
с
л
уша
ој
енат
риув
а
...
Ст
р
а
шно

т
ра
шно!

149

З
уб
иошт
р
и, по
г
л
е
дз
а
о
?
о
нз
амил
ос
тниј
ез
на
о
!
Ст
р
а
шно

т
ра
шно!
Докг
аБра
н
а
,
ј
е
д
ногда
на
,
ни
ј
ег
у
момиз
б
рис
а
о.
Ст
р
а
шно

т
ра
шно!
(Св
е
тл
оне
с
та
ј
ес
аЋе
р
к
е
. Си
ну
л
аз
ил
а
г
а
н
о.Ста
ј
еп
ор
е
дЋе
рк
е
. Св
е
тл
онаСин
а.)
СИН (ше
р
е
тс
к
и, к
аодас
епо
в
е
р
ав
а
):
Ул
ицанад
ру
г
о
јоб
а
л
ир
е
кеда
н
а
сј
епос
т
а
л
ане
до
с
т
у
пна
. По
др
ума
шис
уна
мз
а
б
ра
н
ил
идап
ре
л
а
з
имопр
е
к
опе
ша
ч
ко
гмо
с
т
ај
е
р
с
унас
т
а
з
и ис
пр
е
ди
с
црт
а
ни не
к
ич
у
дни
з
на
ци. Никониј
еу
ме
одаи
х пр
от
ума
ч
и.
Пр
ича
л
ос
едај
ет
оне
к
оуп
оз
ор
е
њеид
ај
е
,
на
ј
в
е
р
ов
а
т
ни
ј
е

е
лоби
ћаизс
в
е
мира
. Пр
а
т
иос
а
мс
ав
е
л
икимз
а
нима
ње
м по
на
ша
ње
с
е
р
оња
. Хт
е
ос
а
мне
шт
одаимк
а
же
м, а
л
и
с
а
мд
иг
а
ору
кепр
име
т
ив
шив
е
лик
уна
пе
т
о
с
т
. Кр
с
т
ил
ис
ус
еииз
г
ле
д
а
липре
пл
а
ше
но
. Би
ос
а
м, д
абу
де
мс
а
с
в
имис
к
р
е
н, пот
-

150

пу
ноз
а
д
ов
оља
н

е
рс
ут
ечу
днежв
рљо
т
ине
би
лер
е
ме
к

е
лок
лина
цаизна
шеу
лице
.
(Св
е
тл
он
е
с
та
ј
ес
аСин
а.Ул
аз
иМу
шк
ар
ац
.
Стај
епо
ре
дСи
н
а.Св
е
тл
онаМу
шка
рц
а.)
МУШКАРАЦ(ос
в
рн
у
в
шис
еок
ос
е
б
е
):
Не
шт
оз
ане
у
пућ
е
не
. Ко
лу
мбониј
ез
н
а
ода
ч
ит
ама
пе
: от
к
р
иој
еАме
р
икуизне
з
на
ња
.
СИН (о
к
ре
н
у
в
шис
ек
аМу
шк
ар
цу
): Ви
с
еу
в
е
ко
с
в
рне
т
еок
ос
е
бепрен
е
г
ошт
ос
е
о
бра
т
ит
еп
убл
ици.За
шт
о
?
МУШКАРАЦ(с
та
в
ив
шиб
рз
оша
к
ен
а
ту
р
): Пл
а
ши
мс
едаменеи
з
не
н
а
дие
н
г
л
е
с
к
имин
ис
т
а
ринос
т
ра
н
ихп
ос
л
ов
а
.
(Св
е
тл
он
е
с
та
ј
ес
аМу
шка
рц
а.)
(Дне
в
нас
об
а.
Св
е
тл
о
с
тс
еп
ој
а
ча
в
а
. По
ро
ди
цај
енао
к
у
п
у
. Дач
ас
ас
л
у
шал
и
ца
мап
ре
к
оу
шиј
ук
у
ц
а
п
ота
с
тату
рира
чу
на
ра
. Де
дас
ен
ап
о
ду
и
г
р
ав
е
л
и
ки
мг
л
об
у
с
о
м. Ле
в
омр
у
к
омо
к
ре
ћ
е
г
л
об
у
сок
оос
е
, аде
с
н
ом, с
ас
тре
л
иц
омз
а
п
ик
а
до у шац
и, к
ру
жи из
на
д г
ор
ње
х
е
ми
с
фе
р
е
. Баб
ас
е
диуфо
те
љииг
л
е
даТВ.
151

Же
н
а, СиниЋе
рк
ас
е
ден
атро
с
е
д
у
. Ће
р
к
а
др
жиог
л
е
д
ал
оуде
с
но
јр
у
циип
оп
ра
в
ља
фр
из
у
р
у
. Же
наиСинз
аи
нте
р
е
с
о
в
ан
оп
ра
теТВ. Нае
к
р
ан
у

с
п
ре
дс
п
ик
е
р
а, удо
ње
м
де
с
но
му
г
л
уи
с
пи
с
ан
ој
е
: Ск
а
јЊу
з
, 12. ј
у
н
1999. Из
ас
п
ик
е
р
ов
ихл
е
ђ
ас
еод
в
иј
ас
ни
мак
п
ро
л
ас
к
ар
у
с
к
ев
ој
с
к
ек
розСр
би
ј
у
, њих
о
в
у
л
а
з
акуПри
штин
уиз
а
у
з
и
мањеае
р
од
ро
ма
Сл
атин
а. Сп
ик
е
рч
ита в
е
с
т: с
иму
л
тан
и
п
ре
в
о
ди
л
а
цг
апр
ати
.)
ГЛАС СИМУЛТАНОГ ПРЕВОДИОЦА: Рус
ипрв
ис
т
и
г
линаКос
о
в
о. У т
ок
у
пр
от
е
кл
ено
ћ
ив
е
ћ
аг
ру
пару
с
ки
хофицир
а
иво
ј
ник
ас
аме
х
а
низ
а
циј
омив
о
ј
номопр
е
мо
мс
т
и
г
л
ај
еиз
не
на
даизБос
ненаКос
о
в
о
из
а
по
с
е
л
апр
ишт
и
нс
киа
е
ро
др
ом.
Унут
а
рНАТО з
а
в
ла
д
а
ој
ел
е
де
ниму
к
з
бо
гфа
к
т
ад
ај
еМо
с
к
ва„
ук
ра
л
ашоу
”с
пр
е
мље
нуМа
к
е
до
ниј
из
апо
т
ре
б
ес
в
е
т
с
к
ихт
е
л
е
в
из
иј
с
к
ихк
а
ме
р
а
. При
з
о
рру
с
к
ек
о
ло
неу
у
с
иље
но
м ма
ршупре
маКо
с
ов
уприк
а
з
а
н
нат
е
л
е
в
из
иј
ип
ре
не
р
а
з
иој
ече
л
ник
еНАТО
ипр
е
дс
е
д
ник
аКл
инт
о
нај
е
рт
опос
л
е
дњи
х
де
с
е
т
а
кг
оди
наниј
еб
ио„
ру
с
к
ис
т
и
л”
...
152

(Си
ну
з
и
ма да
љи
н
с
ки ис
ас
в
им у
тишав
а
то
н.)
СИН: Сме
ј
а
л
ис
мос
еДе
д
и. Алииз
г
л
е
дадаРу
ј
епо
но
вој
а
шу.
ЖЕНА (з
ај
е
д
љи
в
о, д
октр
ај
епр
ил
ог
):
Гло
ба
л
нес
е
ља
чинеов
а
јз
е
зне
ћет
а
к
ол
а
к
о
дапре
бо
ле
.
БАБА: Ониј
ош ни
с
упре
б
ол
е
линиру
с
к
ип
об
е
днич
киу
ла
з
а
куБе
р
лин1945. г
о
ди
не
.
ЋЕРКА (у
пе
ри
в
ши ка
жип
рс
т на в
р
х
н
ос
а
): Ов
ај
епуб
е
рт
е
т
с
к
а
!
(НаТВ с
ебе
зто
наод
в
и
ј
ас
н
има
ку
л
а
с
к
а
е
н
г
л
е
с
к
их
, не
ма
ч
к
их
, ита
л
иј
а
нс
к
и
х
, фр
а
нц
у
с
к
и
хиа
ме
р
ич
к
ихтру
пан
аКос
о
в
о. Да
ч
а
п
ре
с
та
ј
ес
ак
у
ца
ње
м. Ос
л
оба
ђ
ал
е
в
оу
в
оо
д
с
л
у
ша
л
иц
е

кр
е
ћ
ес
ек
ате
л
е
в
и
з
о
руип
о
чи
њедапр
атип
ро
г
р
ам.)
ДАЧА: Ев
оис
т
а
рихдо
бри
хне
ма
ч
к
их
в
ој
ни
ка
. Пос
т
а
ј
ун
а
мс
т
а
л
немушт
е
риј
е
.
БАБА: Бе
зНе
ма
цаиСрб
аниј
е
д
а
нр
а
т
уЕв
р
опинеможед
апр
ођ
е
. Кој
ер
е
ка
о

фа
т
а
л
наприв
л
а
чно
с
т

?
153

ДАЧА (ша
љи
в
о): Мо
ждаРуј
емо
г
упо
но
в
одапомо
г
нуд
аа
н
ђе
л
имабр
жепот
к
р
е
ше
мокр
илца
?
БАБА(з
а
ј
е
дљив
о
): Мо
жд
ауне
к
омд
ру
г
омжив
от
у
.
(Да
ч
анео
дг
ов
ар
а: с
а
с
в
имс
к
ид
ас
л
у
ша
л
иц
е
и„о
дв
рће
”р
ад
ио
. Соб
омс
ер
аз
л
е
жепе
с
ма
„Умр
и, Џо”г
ру
п
е„Бо
ј
е
в
ег
л
ав
е
”. Ник
он
е
р
е
аг
у
ј
ен
аДа
чи
ни
с
п
ад.НаТВс
е
, бе
зто
на
,
о
дв
и
ј
ај
уу
н
ап
ре
дре
жи
ра
нек
о
мич
н
ес
це
н
е
н
ап
ре
д
ов
а
ња, с
ме
шн
ого
с
в
р
тањао
кос
е
бе
ини
шање
њауи
маг
ин
ар
н
огпр
отив
н
ик
а

у
з
ати
хна
тис
тауоп
е
ра
ци
ј
и„ЗАЈ
ЕДНИЧКИЧУВАР”. Пе
с
мас
ез
а
в
ршав
а. Св
ићу
те
.
НаТВп
оч
и
њед
ас
ее
ми
ту
ј
ен
ов
ип
ри
л
о
г–
ид
аљебе
зто
на. Ек
ра
но
м пр
оми
чус
л
ик
е
к
ол
он
ас
рп
с
к
ихиз
бе
г
л
и
ц
ан
атра
к
тор
има
,
мо
ток
у
л
ти
в
а
тор
има
, у п
ре
то
в
а
ре
н
им
а
у
томо
би
л
има
.)
ЖЕНА (д
ок тр
ај
еп
ри
л
ог
): Го
с
под
е
!
Св
ес
епо
на
в
ља
. Тр
а
к
т
ор
ис
т
ис
уна
мс
у
дб
ина
.
ДАЧА: Та
чно
. Св
ес
епо
на
в
ља
. Алими
с
моу
пор
а
нна
р
од
. Пе
тс
т
о
т
инаг
о
динас
мо
154

р
а
т
ов
а
л
из
ас
ло
бо
дуинис
моод
ус
т
а
лидок
нис
моо
т
е
р
а
лиТур
ке
.
ЖЕНА (з
а
ј
е
дљив
о
): То
ли
коможе
мода
из
др
жимо– с
иг
ур
но.
ЋЕРКА (у
пе
ри
в
ши ка
жип
рс
т на в
р
х
н
ос
а
): Ов
ај
епуб
е
рт
е
т
с
к
а
!
СИН (л
у
пи
в
шис
ед
л
ан
омпоч
е
л
у
): Ник
а
дане
ћ
уд
аз
а
в
ршим фа
к
у
лт
е
т
. Ка
дг
о
д
у
с
пе
мд
ас
пр
е
мимне
киис
пит
, из
б
иј
ер
а
т
.
(Де
дана
ј
е
дн
ом з
аб
ад
ас
тре
л
и
цуп
и
ка
дау
г
л
об
у
ско
ј
ис
еок
ре
ће
. Мал
ок
а
с
ни
ј
ев
ад
и
с
тр
е
л
и
цуи
зз
ау
с
тав
ље
н
огг
л
о
б
у
с
аио
к
ре
ћ
е
с
екаБаб
и.Ср
е
ћа
нј
е
.)
ДЕДА(по
к
аз
у
ј
ер
у
к
омн
аг
л
о
бу
с
): Хе
ј
!
Аме
р
ик
аимар
у
пу.Аме
рик
аимару
пу
!
(Св
е
тл
ос
еу
по
л
ас
ма
њи.)
НАВИДЕО-БИМУПОЧИЊЕДАКРУЖИ:

155

УКра
г
у
ј
е
в
цу
, од25. мар
тад
о22. ј
у
н
а
1999.
156

Напомене:
– Ов
а
јт
е
к
с
тна
ј
б
ољи ј
еко
ме
д
иог
ра
фс
к
и
т
е
к
с
тнаДа
ни
ма к
о
ме
ди
ј
е уЈ
а
г
о
дини з
а
2000. г
о
ди
ну. Ис
т
ег
од
инеТВБе
о
г
р
а
дг
ај
е
о
т
ку
пил
ака
опил
оте
пиз
од
ух
умо
рис
т
ичк
е
ТВс
е
риј
ео
ддв
а
на
е
с
те
пиз
од
а
.
– Св
еи
лу
с
т
ра
циј
е(ос
имХит
ле
р
ас
ана
т
пис
о
мНАТО) к
о
мпј
ут
е
р
с
к
ес
уг
р
а
фикеа
у
т
о
р
ат
е
к
с
т
а
. Гр
а
фик
аХит
л
е
рај
епри
ближна
к
опи
ј
ака
р
ик
а
т
ур
еРа
деКр
с
т
инићоб
ј
а
в
ље
неуПо
ли
т
ици30. ма
ј
а1999.
– Ут
е
к
с
тс
уу
не
т
иде
ло
вине
к
иха
у
т
о
ро
в
их
к
ра
т
кихпр
ича
.
– Дра
мај
еј
е
д
нимде
л
омс
л
об
од
наа
да
пт
а
циј
анов
инс
к
ихчл
а
на
к
а
, ра
ди
оиТВв
е
с
т
и.

157

– Пе
с
ме
:„
Ид
ез
и
ма
”и„
Сло
н”пр
е
уз
е
т
ес
у
изБук
в
а
ра
.
1 Гра
фит из књи
г
е „
ТHЕ WОRSТ
ЕNGLISH”
, Бе
о
г
р
а
фит
и,1997.

158

Белешкаописцу

З
ор
а
нСпа
с
ој
е
в
ићр
о
ђе
нј
е22. ј
а
н
уа
р
а1949.
г
оди
неуКр
а
г
у
ј
е
в
цу
.
159

Ау
т
о
рј
ек
њиг
ап
ое
з
иј
е
: „
Да
рпр
а
з
н
ине
“(1986) и„
Гла
д
“(1998), к
њиг
ак
ра
т
ки
х
пр
ича
:„
Од
е
лоз
аодл
а
з
а
к
“(1997) и„Кр
а
т
к
е
пр
ичебе
зму
к
е
“(2003, 2006) и к
њиг
адр
а
ма
: т
рил
ог
иј
е„
Аме
рик
аимар
упу
“(2003),
к
ра
т
к
их др
а
ма„
Ре
з
е
р
в
а
т Срб
иј
а
“ (2006),
к
а
о и ко
ме
диј
е„
Вол
иш ли ме
, Ј
а
к
ов
е

(2008).
Ау
т
о
рј
еТВд
ра
ме„
Аме
р
икаимар
у
пу
2“ (1999) ис
це
на
ри
ј
ах
умо
рис
т
ичк
еТВс
е
р
иј
е„
Бе
зна
с
л
ов
а
“ (2000).
З
а
с
т
у
пље
нј
еупре
к
оч
е
т
р
де
с
е
та
нт
о
ло
г
иј
аиз
бо
рни
капо
е
з
и
ј
е
, кр
а
т
к
ихпри
чаи
с
а
т
и
ре
.
Ау
т
о
рј
еCD-ROM-а(књи
г
е
, те
кс
тов
и
,
г
ра
фик
е
)„
Цир
ку
с
“(2006).
Ба
в
ис
еме
ј
л-а
рт
омидиг
ит
а
л
номг
р
а
фик
ом.
З
ас
в
о
ј
ер
а
до
в
ена
г
ра
ђ
ив
а
нј
ев
ишепу
т
а
.
Чл
а
нј
е Уд
ру
же
ња д
ра
мс
ких п
ис
а
ца
Срб
иј
еиУдру
же
њак
њиже
в
ник
аСрб
иј
е
.
Од2003. г
о
динеа
у
т
орј
еиз
да
в
а
чк
еку
ћ
е„
Ал
ма

.
160

Др
амс
к
ак
оме
д
иј
а„Га
в
р
ил
о
вПр
ин
ци
п
и
л
ик
ак
ос
а
мпо
с
та
л
аба
л
е
та
н”на
ј
бо
љиј
е
к
оме
ди
ог
ра
фс
к
и те
к
с
т Поз
ор
ишно
гфе
с
ти
в
ал
а „Да
ни к
оме
д
иј
е
“ уЈ
аг
о
ди
ни з
а
2000. г
о
ди
ну
. Обј
а
в
ље
н
ај
е2003. г
од
ин
еу
тр
ил
о
г
иј
и„Аме
ри
к
аимару
п
у
“.

161

Ка
т
а
л
ог
из
а
ц
иј
аупу
бли
ка
ци
ј
и
На
р
од
наби
бли
от
е
к
аСр
биј
е
821.161.1–22
СПАСОЈ
ЕВИЋ, Зо
ран
Га
в
рил
овПр
инципилик
а
кос
а
мпос
т
а
л
аба
ле
т
а
н: до
ку
ме
нт
а
р
нак
оме
д
иј
а/ З
ор
а
н
Спа
с
о
ј
е
вић
; – Бе
ог
ра
д: Алма
, 2008 (Бе
о
г
ра
д: Скр
ипт
аинт
е
р
на
цио
на
л
). – 161 с
т
р. ;
15 cm. – (Биб
лио
т
е
к
аСа
в
ре
ме
накњиже
в
но
с
т/ [Алма
];к
њ. 36)
Тир
а
ж300.
ISBN 978-86-7974-036-6
COBISS.SR–ID 147288588

162

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.