You are on page 1of 3

Jan Hermann

DISOCIAČNÍ KONSTANTA

15.12.2010

Zadání
Ze závislosti stupně disociace na pH určete disociační konstantu p-nitrofenolu. Stupeň disociace stanovte spektrofotometricky.

Teoretický princip
Disociací se nazývá štěpení molekuly. V případě slabé kyseliny HA se jedná o reakci − HA + H2 O −⇀ H3 O+ + A− , ↽− − která je charakterizována disociační konstantou KA = a(H3 O+ )a(A− ) , a(HA)

kde a je aktivita. Poměr α = c(A− )/canal , kde canal je celková koncentrace slabé kyseliny, se nazývá disociační poměr a podle [1] pro něj lze odvodit vztah 1 , (1) α = pK ∗ −pH 10 A +1 ∗ kde pKA = − log(KA /γ) a √ 0.509 I/c0 √ − log γ = 1 + 1.5 I/c0 kde I je iontová síla roztoku a c0 = mol·L−1 . Disociovaná a asociovaná forma kyseliny mají často rozdílná UV/Vis spektra. Měřením absorbance při vlnové délce, při které má jedna forma absorpční maximum a druhá absorbuje zanedbatelně, lze tak snadno zjistit disociační stupeň kyseliny v roztoku. Pro p-nitrofenol je takovou vlnovou délkou 400 nm, při které nedisociovaná forma prakticky neabsorbuje. Disociační stupeň tak získáme poměrem k absorbci roztoku s velmi nízkým pH, ve kterém se nedisociovaná forma nevyskytuje.

Postup
Do 50mL odměrných baněk jsme odpipetovali roztoky podle Tabulky 1. Baňky jsme doplnili po rysku destilovanou vodou. Na pH-metru jsme změřili pH vzorků 1–8 a na spektrometru absorpční spektra všech vzorků při 25 .

Y

1

Jan Hermann

DISOCIAČNÍ KONSTANTA

15.12.2010

Tabulka 1: Složení vzorků V /mL 0.1m H3 PO4 0.1m CH3 COOH 0.1m H3 BO3 0.1m NaOH 0.004m p-nitrofenol 1 1.0 4.0 2.0 4.0 1.0 2 1.0 3.2 2.0 4.0 1.0 3 1.0 2.8 2.0 4.0 1.0 4 1.8 0.5 2.0 3.2 1.0 5 1.5 0.9 2.0 3.4 1.0 6 1.3 0.7 2.0 3.2 1.0 7 1.2 0.3 2.0 3.0 1.0 8 0.5 1.8 2.0 3.8 1.0 9 0 0 0 4.0 1.0

Tabulka 2: Naměřená pH a absorbance A při 400 nm 1 pH A α 2 3 6.63 0.3442 0.220 8 9.26 1.5051 0.964 4 7.06 0.6819 0.437 9 – 1.562 1.000 5 7.34 0.8955 0.573 5.20 5.90 0.0236 0.0895 0.015 0.057 6 pH A α 7.86 1.1778 0.754 7 8.52 1.392 0.891

Výsledky
Naměřené hodnoty a dopočítané disociační poměry podle α = A/A(9), kde A(9) je absorbance vzorku 9, jsou v Tabulce 2. Graficky jsou data na Obrázku 1 společně s proloženou křivkou (1). Tím jsme získali
∗ pKA = 7.22 ± 0.04.

Podle [1] jsou všechny vzorky připravené tak, aby I = 8.5 mmol·L−1 . Z toho γ = 0.9094,
∗ pKA = pKA − log γ = 7.26 ± 0.04.

Diskuze
Podle [2] je disociační konstanta p-nitrofenolu pKA = 7.15. Tato hodnota leží v 3násobku rozmezí experimentální chyby, takže náš výsledek leží na hranici správnosti. Vyšší naměřená hodnota může být způsobena tím, že jsme roztoky netemperovali při měření pH. Dalším možným vysvětlením je fakt, že model (1) nesedí přesně na naměřená data, jak vidíme na obrázku. 2

Jan Hermann

DISOCIAČNÍ KONSTANTA

15.12.2010

Obrázek 1: Závislost disociačního poměru α na pH roztoku 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 5 5.5 6 6.5 7 pH 7.5 8 8.5 9 9.5 α

Reference
[1] ZUSKOVÁ, I., et al. Praktikum z fyzikální chemie [online]. Praha: PřF UK, 2009 [citováno 2010-10-19]. Dostupné z URL <http://web.natur.cuni.cz/~zuskova/>. [2] VOHLÍDAL, J. – JULÁK, A. – ŠTULÍK, K. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 647 s. ISBN 80-7169-855-5

3