You are on page 1of 3

Jan Hermann

DISOCIAN KONSTANTA

15.12.2010

Zadn
Ze zvislosti stupn disociace na pH urete disocian konstantu p-nitrofenolu. Stupe disociace stanovte spektrofotometricky.

Teoretick princip
Disociac se nazv tpen molekuly. V ppad slab kyseliny HA se jedn o reakci HA + H2 O H3 O+ + A , kter je charakterizovna disocian konstantou KA = a(H3 O+ )a(A ) , a(HA)

kde a je aktivita. Pomr = c(A )/canal , kde canal je celkov koncentrace slab kyseliny, se nazv disocian pomr a podle [1] pro nj lze odvodit vztah 1 , (1) = pK pH 10 A +1 kde pKA = log(KA /) a 0.509 I/c0 log = 1 + 1.5 I/c0 kde I je iontov sla roztoku a c0 = molL1 . Disociovan a asociovan forma kyseliny maj asto rozdln UV/Vis spektra. Menm absorbance pi vlnov dlce, pi kter m jedna forma absorpn maximum a druh absorbuje zanedbateln, lze tak snadno zjistit disocian stupe kyseliny v roztoku. Pro p-nitrofenol je takovou vlnovou dlkou 400 nm, pi kter nedisociovan forma prakticky neabsorbuje. Disocian stupe tak zskme pomrem k absorbci roztoku s velmi nzkm pH, ve kterm se nedisociovan forma nevyskytuje.

Postup
Do 50mL odmrnch bank jsme odpipetovali roztoky podle Tabulky 1. Baky jsme doplnili po rysku destilovanou vodou. Na pH-metru jsme zmili pH vzork 18 a na spektrometru absorpn spektra vech vzork pi 25 .

Jan Hermann

DISOCIAN KONSTANTA

15.12.2010

Tabulka 1: Sloen vzork V /mL 0.1m H3 PO4 0.1m CH3 COOH 0.1m H3 BO3 0.1m NaOH 0.004m p-nitrofenol 1 1.0 4.0 2.0 4.0 1.0 2 1.0 3.2 2.0 4.0 1.0 3 1.0 2.8 2.0 4.0 1.0 4 1.8 0.5 2.0 3.2 1.0 5 1.5 0.9 2.0 3.4 1.0 6 1.3 0.7 2.0 3.2 1.0 7 1.2 0.3 2.0 3.0 1.0 8 0.5 1.8 2.0 3.8 1.0 9 0 0 0 4.0 1.0

Tabulka 2: Namen pH a absorbance A pi 400 nm 1 pH A 2 3 6.63 0.3442 0.220 8 9.26 1.5051 0.964 4 7.06 0.6819 0.437 9 1.562 1.000 5 7.34 0.8955 0.573 5.20 5.90 0.0236 0.0895 0.015 0.057 6 pH A 7.86 1.1778 0.754 7 8.52 1.392 0.891

Vsledky
Namen hodnoty a dopotan disocian pomry podle = A/A(9), kde A(9) je absorbance vzorku 9, jsou v Tabulce 2. Gracky jsou data na Obrzku 1 spolen s proloenou kivkou (1). Tm jsme zskali
pKA = 7.22 0.04.

Podle [1] jsou vechny vzorky pipraven tak, aby I = 8.5 mmolL1 . Z toho = 0.9094,
pKA = pKA log = 7.26 0.04.

Diskuze
Podle [2] je disocian konstanta p-nitrofenolu pKA = 7.15. Tato hodnota le v 3nsobku rozmez experimentln chyby, take n vsledek le na hranici sprvnosti. Vy namen hodnota me bt zpsobena tm, e jsme roztoky netemperovali pi men pH. Dalm monm vysvtlenm je fakt, e model (1) nesed pesn na namen data, jak vidme na obrzku. 2

Jan Hermann

DISOCIAN KONSTANTA

15.12.2010

Obrzek 1: Zvislost disocianho pomru na pH roztoku 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 5 5.5 6 6.5 7 pH 7.5 8 8.5 9 9.5

Reference
[1] ZUSKOV, I., et al. Praktikum z fyzikln chemie [online]. Praha: PF UK, 2009 [citovno 2010-10-19]. Dostupn z URL <http://web.natur.cuni.cz/~zuskova/>. [2] VOHLDAL, J. JULK, A. TULK, K. Chemick a analytick tabulky. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 647 s. ISBN 80-7169-855-5