Jan Hermann

ELEKTROLÝZA

20.10.2010

Zadání
Z výsledků získaných při elektrolýze vodného roztoku hydroxidu sodného určete hodnotu Faradayovy konstanty.

Teoretický princip
Při elektrolýze hydroxidu sodného se na katodě vyvíjí vodík a na anodě kyslík podle rovnice 2 H2 O − 2 H2 + O2 . → Ze zákona zachování elektrického náboje potom platí It = Q = n(H+ )F = 2n(H2 )F, F = It , 2n(H2 ) (1)

kde I je proud procházející elektrolytem, t doba trvání elektrolýzy, Q celkový prošlý náboj, n látková množství a F = NA e Faradayova konstanta, neboli náboj jednoho molu protonů. Pro výpočet látkového množství plynu můžeme použít stavovou rovnici ideálního plynu pV = nRT (2) nebo zjednodušenou van der Waalsovu rovnici [ ( a )] pV = n RT + p b − . RT Konečně tlak vodíku zjistíme z tlakové bilance p(H2 ) + p(H2 O) = pa + hρg, (4)

(3)

kde na levé straně je tlak v trubici nad elektrodou a na pravé atmosférický tlak a tlak sloupce kapaliny o hustotě ρ a výšce h.

Postup
Aparatura je popsaná v [1]. Hoffmannův přístroj jsme naplnili 10.0% roztokem hydroxidu sodného, jehož hustota je 1.1111 g·mL−1 . Přístroj jsme napojili na zdroj konstantního proudu, který podle ampérmetru dodával po celý čas experimentu proud 100.3 mA. Po vytvoření dostatečného množství vodíku jsme elektrolýzu ukončili a čekali ještě asi 15 minut. Poté jsme odečetli potřebné hodnoty. Experiment jsme provedli třikrát.

1

Jan Hermann

ELEKTROLÝZA měření 1 V1 (H)/mL 17.6 V (H)/mL 21.3 h/cm 33.8 t/min 27.6 T/ 25.0 pa /mmHg 737.6 2 19.6 23.3 35.9 30.4 25.3 737.8 3 19.3 23.0 35.8 29.9 25.5 737.8

20.10.2010

‰

Tabulka 1: Naměřené hodnoty měření p(H2 )/kPa nid / mol nVdW / mol Fid /A·s·mol−1 FVdW /A·s·mol−1 1 2 98.43 98.69 845.8 926.7 845.2 926.1 98190 98710 98250 98780 3 98.68 914.1 913.4 98430 98450

µ µ

Tabulka 2: Vypočtené hodnoty

Výsledky
Naměřené hodnoty jsou v Tabulce 1, kde V1 je objem odečtený na stupnici přístroje a V = V1 + 3.7 mL skutečný objem po započtení fixního objemu hlavičky trubice. Vypočtené hodnoty jsou v Tabulce 2. Všechny tabulkové údaje jsou převzaté z [2]. Tlak vodíku je vypočtený podle (4), přičemž tlak nasycené vodní páry při 25 je 23.76 mmHg. Látková množství jsme vypočetli podle (2,3).1 Van der Waalsovy konstanty pro vodík jsou

‰

a = 0.2476 L2 ·bar·mol−2 ,

b = 0.02661 L·mol−1 .

Konečně Faradayovu konstantu jsme spočetli podle (1). ˜ Nakonec jsme určili medián F , rozpětí ∆F a výsledek uvádíme jako ˜ F ± 0.591 × ∆F. Použitím aproximace ideálního, resp. van der waalsovského plynu jsme dostali Fid = (98400 ± 300) A·s·mol−1 , resp. FVdW = (98500 ± 300) A·s·mol−1 .
1

„id značí ideální, „VdW značí van der Waalsův

2

Jan Hermann

ELEKTROLÝZA

20.10.2010

Diskuze
Tabulková hodnota Faradayovy konstanty je 96485 A·s·mol−1 , s čímž se v rámci chyby neshodujeme. Vidíme, že chyba stavové rovnice je asi 3krát menší než celková chyba měření a prakticky tedy v našem případě zanedbatelná. Ve vztahu (1) pro Faradayovu konstantu máme velmi dobrou kontrolu nad proudem a časem, a chyba proto pravděpodobně plyne ze špatného určení látkového množství vodíku. Nižší tabulková hodnota indikuje, že určené látkové množství je příliš malé. Nejméně přesná veličina ve stavových rovnicích je objem. Chyba v námi určené Faradayově konstantě odpovídá přibližně chybě určení objemu ( ) 98500 Verr = − 1 × 22 mL = 0.4 mL. 96485 To může být způsobeno například nesprávně započítaným objemem hlavičky byrety.

Reference
[1] ZUSKOVÁ, I., et al. Praktikum z fyzikální chemie [online]. Praha: PřF UK, 2009 [citováno 2010-10-19]. Dostupné z URL <http://web.natur.cuni.cz/~zuskova/>. [2] VOHLÍDAL, J. – JULÁK, A. – ŠTULÍK, K. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 647 s. ISBN 80-7169-855-5

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful