www.sirat-e-mustaqeem.

com

M

k] ^m

GO
Xσ ö F,
~DVz³ä×#Ö] ð^ á] XkâÛ ^â™™É]Zg
á ZÔ<íÑg&+Zmgz¢·_ÈZgzŠ
ävË‘

á]çßÂ

ävË‘

á ] çß Â

www.sirat-e-mustaqeem.com

N
ävË‘

á]çßÂ

ävË‘

á ] çß Â

www.sirat-e-mustaqeem.com

O

-O…zL ãqz¥ÔVzŠz¥™ÔVÂgð^Nã KŒ
gzZV´ öE
Û g
3‡ ã åM$MN›»VßYã åM$MgZŠgÒp

E
#
M
F
E
^
N
{g ð ÷ ã åM$M
VÌôùÖç* Úö

I
E
E-G
d
(
.
O

Õ
**
Ññ) ä ]|òsZ‹úŠ ë0!*
\Z çLGZg§ ÷L
(
:G
D°Z ê X»'
,
Ö ZŠ ~çg ~g›‡g "
#
éŒO“k1Z·wš1Z

V† ^Þ

o2]†Ò äßm‚ÛÖ] h^e äßm‚ÛÖ] èfjÓÚ

www.sirat-e-mustaqeem.com

P

{gÎ@
Eã åM$M

E
EI
d
.(Zg§ ÷L-G
**
Ññ) ÕäO‘]|òsZ‹úŠ ë0!*
\Z çLG

: [Âx *
*
: ³¸

(
:G
D°Z ê X»'
,
Ö ZŠ ~çg ~g›‡g "
#
éŒO“k1Z·wš1Z

Y â2008'
,
ÆZÔ| Mê
PNU ݆$ Óø Ûö ûÖ] Ùö ]ç$ ø

:)
®S èE
L _L

4»$
0G
X cZ™Ü=Z!*
ÔÜæÈéÔÜ=Z îGE
V6nì^ l^‰ oÒ äßm‚ÛÖ] èfjÓÚ
4»$
0G
cZ™Ü=Z[!*
gŠ Zg 3KLÜ=Z îGE
4»$
0G
gƒÑY 1zÑZ œ
/
%ezgjmLg âg !*
gŠÜ=Z îGE
4»$
~fzZgÔ { ÇÏŠ 4,
ezgwâûZÜ=Z îGE
0G
4»$
0G
( Š !*
Wß)Š !*
Wg ZŠuÔgZi !*
g7}ZÜ=Z îGE

:Ñ *
*
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)

" æE
4»$ ( 5)
0G
0G
yMY 1zÑZ îGE
Ù 1yzg0
+ZKàZz{
è Š 4,
Ü=Z G
îE

4»$ ( 6)
Š !*
Wg©yƒ N*
~,WÜæÈéÜ=Z îGE
0G
4»$ ( 7)
0G
òg7÷VZLuaÜ=Z G
îE

! 1a 6n`Þ l‡^q] oÒ 1ßµ^ã2 h^jÒ äm çÒ …æ] oŠÒ Vð^rjÖ] oÞ‚øÚø

www.sirat-e-mustaqeem.com

Q


145
145
145
146
146
148
150
152
153
153
153
154
155
155
157
160
161

162
165
167
168
168
169
169
170
170
170
171
171
171
172
172
172

á]çßÂ

Œ†`Êô
á]çßÂ

bcƧZzÒgÎ
G3E
O8E
>ãZ èNgÎ
{ i ZzgŠ » ï
( 1) 108
ZzŠaÆV- gF} â '( 2) 115
ïçE,ÅZ >gÎ
bc3ÆyzÛ» ÒgÎ 1
¯»¦™ÅÚ( 3) 119
Š ZgzZ 3Æ܉zDƒg ZË 121 bc 7 ÆmÜÑ Z èNgÎ 1
E
g » f R 5Æx ázð 125 bc5Æk*
* ÒgÎgzZ þÒ¡ ÒgÎ 2
bc3Æ© Âî0*Ю 128 bcgeÆ]c*
W~
yWÅ >ÂZ>gÎ 3
G
Š ZgzRg eÆî*'L{,
6yZZ 131
c W~
y WÅáZ èNgÎ 7
]*
Y
„ÅVƒ éE
5±N 132
bcg eÆÏÆZ$
eM 7
N ¾V)hz™g e
ä×Ö]ö†Òƒ áô ^–nÊ
7
¿»vÐy- 135
¤ÅpÑŠz¥ ™ 8
E
MN
GE
4‘E
L 135
3G
¯ã åM$M»vÐ ï
ÿ}‡©!&y
ZZ
AN
wYã åM$Mõ*
0 136
ÿ)MEyZZ 8
¸ÒnÆ« é¨E8LÐVƒ šgzZzŠ Y 136
ïEG3OL…ÝwÍ Z 8
E
'
M
ŠZgzZáZzäYñ,
7ˆÆi é) 136
]Š ÞG
ÝZuzŠ 9
Q'M
5QBL+E
[ZN»yZÛŒ»ge~Vœ 137
åG
ÝZŠ 9
¿»gpôÐy- 137
© ÂÝåa 9
E4L]Q
1æ…ö 1ö áô ^–nÊ
138
g é¨MEšQG
ùLÝVZv*
0
E
N
±
«
bc7ÆpÑŠz¥™ 138
ç áOL¦ÝÙ 11
E4L]Q
wYã åM$M29ÆpÑŠz¥™ 139
S 11
bc5Æä™g é¨MEšQG
jcg¤Æ#
"g»u§Zh+Š 139
ðÌÅ8iÆVß›( 1)
E
"gzZVE.,
M V ðG3½YE
5G
C+Ð
]nz„ 140 ] éE
6(2) 12
%Mzí~wâ 140 )ÜqZ ÑZzä™lp ( 3) 14
•æME

G
N
ƒo¢Cq‹ ð‡¢ 140
!~Ÿp ( P) 15
EEG 5O_(5) 16
Šz¥™ »- ïE
L ^I 141 ¤Åg 騚4L]ÑZ åNG
L
4OƒÝ
s ç{ H
kx Ó 142
bc4ÆîE
0G
G
} iZzgŠç.OcÆØg 142
yÂlp ( 1) 16
V)ÅyŠgZÙDqZ 142
¬Šz™faZ ( 2) 19
[ZN »pÑŠD
z¥™ÄÑb 143 D YÁ}iZzgŠÆVâ W(3) 21
‹M{! G
" ö§ ƒ ç¤N 143
#
yZZ+
h‰ ( 4) 37
tçgŠz¥™ 143 bc3Æóóýå‚ô Ûû vø eô æø äô ×#Ö] áø ^vø fû ‰ö ZL 64
<Ýq?Å *™z+ 143 
D YŠ S{ H
k ( 1) 75
E
I
G
M
M

M
^
ï é¨ ›z¥™ 144 [ZN»ä™‘œh N»äÎ(2) 82
E
ðzy

çaNÅ] æ:LWz*Š 144
|gŠ »gL~A
#
¼( 3) 91
bc3ÆpÑ ó ó Ùçû uø øŸZL 100

á]çßÂ

‰‰‰~}g *
!Æ[ÂkZ¼
G4OE
èG45G&19Å",
7[Â
Ìm†5 ä×Ö] ÜŠe áô ^–nÊ
¤Åu *
0 Šz¥ ™
¤ÅpÑvZp
x» Zgð™ R
gQ$L
wYãæ13ÆpÑóv
ó Z êL E
LL
Š Z ¦zR 8ÆpÑvZp
nÆ« é¨E8LÅy ( 1)
` ´»uŠgŠ ( 2)
` ´»UY− ( 3)
O8E
L ( 4)
Åyâ ‚Ð] é5E
i§E»« é¨E8L
G-Q8M
nz»ä™ê #™ ( 5)
nz» ËÐn%( 6)
«™Ð]ñ7
-eZgzZga (7)
ŠgÌy‚W»äƒgz™©W( 8)
læ¡i áô ^–nÊ
¤ÅpÑŠz¥ ™
I
¤Å]*
c W~y
WÅçlQ8Mï ÒgÎ
3Æ]*
c W~
y WÅ >•ÒgÎ
bc
bc4ÆÏæ¾NÉZ G
îNG
!MM
G
%
M
N!W
QæMEõ*
0 ÅÏÆZ îG
¤Å`™è$
eW
äYñ ,
7܉zDÎ
`ªz5á Zz
bc4ÆBÃÒgÎ
bc16ÆpÑ[ÒgÎ
bc4Æ»ÒgÎ
bc3ÆìÒgÎ
bc 3 Æy {Š ÒgÎ
bc9Æ ëÓ$NÒgÎ
9
bc4Æ èE.gW ÒgÎ

www.sirat-e-mustaqeem.com

R


220
221
221
222
222
222
223
223
224
225
226

228
228
228
228
229
229
229
230
230
231
231
231
231
232
232
232
233

á]çßÂ

¬™Å‰
Ü zÆ}çÐx ¸Ë 204

¬™ÅˆÆäWÙC!*
Ð sZ š
M 173

¬™Å܉zÆ}çJ 204 ¬™Å܉zDƒ4ZŠ~y 173
¬™Å_Åy*
!i 295
¬™Å܉z3
äÐy 173
¬™Å{ CÐLz¬ 205
* 3 174
¬™Å¬Ðä3*
N ¬™zŠÅ܉zD™]Š È 206
¬™ÅˆÆ*
* 3 174
¬™Å܉zƤ 206
Å|ŠzŠ 175
¬™ÅˆÆW
¬™Å܉zD™$
e± 206
¬™Å܉zÙ Šs M 176
N ¬™Å™,
6ó 207 ¬™Å"7,™NŠ @*Z—Ãy›Ë
0Ýzg ñZ,
'ª 207
¬™Åä™ZŠ Zt] 178
N ¬™ÅˆÆi únÛ 207
¬™ÅnÛŒñZŠ Z 180
)*
*Ç 208
¬™Å܉zÆä M× 180
1]…æø] á^–nÊ
208
¬™Å±ŸZ~D
%
M
]‚æMEÅV8g 208 ñ7,¬™t•iZzWc*
AŠÃgñ§Ã 182
%N 209 ¬™Å",
NE
`ªzã åM$M38 w®ÐVÍg æE
7™NŠÃ{Ši¤ 182
]ÐV1Zpäƒ Zg e 210 ¬™Å",
7™Í8*
!Å r% 183
¿» L »Ægâ Y 210 ¬™Å܉zÆCŠ *
c iÅlg *
! 183
~Š *
!zãp§Z1«Š ñZ,
' 211
¬™Å܉zÆS+
0 M 183
{ ÁzÒÃ 211
¬™Å܉zÙ Š ÒI{g * 184
Cq‹¸ñZ,
' 212 ¬™Å܉zDƒ4ZŠ~g Zi*
! 185
nÆ%Å‚f 212 ƒ{+
ZÃɃ: yv~g Zi*
! 186
›gzZ| hà 213
s
¬™ÅgŠïE
L ^I 187
GL š^ óN 214
tig ï
¬™Å܉zÆg Z 188
l綈 214
¬™Å‰
Ü zW
Ãxixiƒ M 189
ƒ: ` ZL 215 N ¬™zŠ Å܉zÛ k]* 190
ìgpôÐ~ga 215
¬™Å܉zD Î% 193
¿»YÆÚ{@ 216
¬™Å_ÆƱ 194
]Yqñ,ñZ,
' 217
¬™Å_Æű 196
σ~g7Š Z%z#
~qÙC 217 ¬™6,äYÖÐyEZ6,~g ZÎ 199
nÆ1zg ~g *
!s,
'
kZ † ~ wŠ yÎðÃ#
Z 203

$¸ 218
233 clˆÅ¿áZzäYƒT
234

ƒ: ,
WZ »ÙCi 219
Y ËÐg g 219

234

c{CÐÑÆy-gzZݪ 220

233

á]çßÂ

á]çßÂ

[Z N »Šz¥ ™g ZÙD{gH
Š
[Z N »u *
0 Šz¥™gZÙD{Ša
[ Z N »u *
0 ›z¥™ÄÑqZ
E
+
M
c] éE
C Ðã.,
6ÅnÙC
!\ Z½Ð,
WÃW
wYãæ8Æ` *
@Šz¥ ™
`*
@›zgŠ

EGN
CLO-M#›z¥™
yZS ~ }g *
! Æ éE
5G4E
$
e é¹8LizÛ Z

nZ%RñË

e
$©ÅT~}g *
!Æ„â ›z¥™

^Â1ö áô ^–nÊ
¤ÅpÑŠz¥ ™
GG3‡.OL6XMRÅ ¬™
ï
E
ì š üL¢ZŠ ¬™
x £» ¬™~]ZŠ éE
5“L
}+
ZÃ&Ƭ™
wYã åM$M5
?ì H
Šƒ{ H
k ‚yÃäY:
! 7„æ*
c Í −,
7: i ú
ãâ :] *
!Å
„zŠT
G
:L
qZ Ȓ*
@~¬Š ï
LG3ÅJ
Cƒ7wJ¬™Åá Zzäî~¢
'1ƒD3rŠÂk0*
ÆVzfZ

ì x™ Âí*
@~qJÅ ¬™

H
Šƒ` ´»Y ûZ ñN ç•L~š‡ã åM$M

wYã åM$M17Æ`â ¬™

N ¬™ ãWÛŒ15

N ¬™ 49 à ZzVÇ>Å *Šz+Š

¬™Å܉z 203
"½ñ¬™
#
E
E
$
V
¬™Å܉zDÎ
ñ,
7,
6•+
$ çL 203
¬™Å",
7,
6äYV 203 ¬™ÅˆÆäƒgZËÐ’

¬™ÅgpôÐVzgâYYÙCi 204 ¬™Å¬Ðäƒ4ZŠ~sZš
M

www.sirat-e-mustaqeem.com

S

á]çßÂ

4´ 277
/G
305
p°ÅõE
9
N
&N 278
Vzizg Æ ]Zç].EgzZ | åE
306
bc3Æ 278
N|+
N gzZ ]Zç].9E
Æ îœ.N9E
$ 280
307
bc3ÆVzizg 282
308

310

311
312

315
315
316
316

316
318
318
319
321
321
322
324
324
324
325
326
327
328
328
329
329

MG!N
N 283
bc5 þÒOL›3M ÆVzizgÆîœ.N9E

Mé)&NÅp
NË 284
GšM$E
pg { izg »îœ.N9E
ï
eZz§3Å 285
$
bcÆ}izgÆgZÂZgzZß 289
]*
c ZzgzŠ Œ,
6 290
EE
wYã åM$M12Æ ÿ¨Q$øM0Lizg 291
1ßn`Ú Õ…^fÚ 292
¤ÅpÑŠz¥ ™
ÄQ &N
x Z çM?MZ Âç‡?M 293
} izgaZˆÆy é}E!M¦ 293
'Z,
,
'ÆVzizgƹqZ
á Zz äƒ µZz à {gج 294
6
]uZz êO XZ25 294
wG
é5“Lz ÿ3XMR yŠ Æ {gج 294
%MÅ a
]ȾME
y,
6 295
E
« é¨8LÐnZ%Rw‚ Zg ‚ 295
]»,
'Å]ZíÅ{gج 295
E$E
M {gج
i úÿ¨QÅ
‘ 296
bc4Æ} izgÆ{gج 296
{gجñ¬Š 297
"L
‰ÅZ üNG3QE
pÑg ð3E
¦ 297
¤ÅpÑŠz¥ ™ 297
rN
(M÷L-E
VZg é<XE
298
?L™Q!N 298
]ZçEE
]ZgaZ ÌÐg åQG
¡M ïE
L ^I 299
E
E
N
E
E
$
g
M
G… é¨M8LÅyZZ 301
î@ » ï
I
[Z N»äo]Š ÑÌ èE
L j8E302
‡çM,NÅQZ ïE

N 8E
ïE8E
E
G
1Å ï3O8E303

á]çßÂ

t ZÑS ¯ ú 236
¤Å
“Ge¯ ú 237
-Q4LhQ 4‡É N ÒWuM
÷E
GZ è ð 237
G
M-LdQS 238
{g éCE
4
Q
&
L
Q
¤Å èEGEZ ó‡äÆMZ èN ðÒWuM 238
E BL+G
ðrN ðNÅQZ G
îNG
0‡ M 238
Q
g Z çMaQ äÆMZ èNðÒWuM 238
] éE
7M éCMÄQZ èNðÒWuM 239

i úÅD 240
/¯ ú 240
[Z N»ÒzŠˆÆY ( 241

ì HÌÆÒzŠ ~
yWÆ× 241

å‡æ… áô ^–nÊ 242
¤ÅpÑŠz¥ ™ 242
E
"Q™z´ŠÆVzizg ÿ¨QE$M 242
ZZ ¯~ ðG3E
+
EME
Œ,
6 bcÆ Vzizg öШ$ 243
]*
c Zz§11 243
E
G
GE
M 243
Q
8
3OM8E
ïQ ¦ š 3â Z » ï
~gz™Ðc izŠîÏuLûw‚40 244
~gz™Ä éh!MÅw‚50 Ðc ®zŠ 244
[Z N{Š *
c iÌÐäν}i 245

E9
G;XNE
(MÐ ê-‡;XE
~gz™ {Š *
ci ï
246
¤Åp
pg { izgqZ 260
¿+4 263
Ѓ Yƒ
„gHÅg} izg 265
yZp,ŠÆäÎ 266 
C™ÄV*
cA
¤Åä%~ª
qÅ{izg 268
]Š XÅä%yZgzŠÆx »( 268

]ÃzizÛZyZZ Å ee ðÅN» 269
[Z N»p
pg} izg&{ âÙC 269

á]çßÂ

5LO_ñ¬Š
( ÅvZèg ) ÷Z *
* åNG

p°Åx ázð
G
cCq‹ ðO¢
c«™ÅðC
Ó
_~y*

nÆŠgŠÆù
G
* Y| ,
*
( öÐO&L

**
Y,
*
F Qs *
g éCE+NE
(
E
4F
ög £N Z hY
O/²É*
0
¢^ » » õG
8
6Ý *
!
ŠgŠ »öZa
é
nÆ_ŠgŠÔŠgŠÔº
nÆY I
¡Z›gŠ
«™ÐxóZ
OŠ: L@W
¯»ä¯wjâ ãæ~y
ËÐn%Æ/
¤Ø
nzȊg *
@Q£ÛŒ
DoBÄ
bcÆyZgzZ ö- ZY Z 99E
G-Q8M
îG
!‡§ áLéG
¡M êL
š¨Ò
(a 
š¨{bcE
G-8
y›ZpêL
ØÊ]çÞ á^–nÊ
¤ÅpÑzŠ¥ ™
¯»W
“Zg\ »vZ
5Ò‡ÉZ èNðÒWu
ÿG

GM
E
M ]ZggzZ åE
C‰:MX(
[ZN»"7,i é)'~
MÒOL›G
EG3QE
!3MN
"L
]*
c Zz§8þ ÆVzizgÆ ú Ä G
é&OR 270 ä{Ñ!*
yáà¬Æ¼
A cg Z¦
/
z

NgzZ pÑ ç.F
Æ ]Zç].9E
G*L 271
MG
!N
O
3
M
Ò
L

]*
c Zzg 5 þ ÆVzizg 271

]*
c ©8ÅVzg Z /
¦z
E
'
M
Tg_,
7i é) ]Zg ~g ‚

www.sirat-e-mustaqeem.com

T


395

á]çßÂ

[Z N » e kŠ 350

396

]ZíÐs§Å+−Zz 351

396
397
397
397
398

398
398
399
400
400
400
401
401
403
406
407
410

MG!N
ÄQ ‡AÄQ lIM“M
[Z N» ew= 350 ]c*
Zz§4 þÒOL›3MÆx Z ç? Z îGNE
@ Zz¡Ò çM 329

395

396

á]çßÂ

%M" ~~izg 351
zzÅÇæME
N 352
¤ÅG‹g *
c iÃîœ.N9E
‰ Oó

bcizÛ ZyZZ3Æ[ZNÁ‰Z 353

,

'ÅVƒ ¬Š 353
!g OZ »[Z NÁ‰Z 360

EE
ä™]ç«Lš!ñ¬Š cVzuzŠ
¤Å

362

xG
é&OR+F,
{h+IÆä™V) 329

¡M ïE
¤,
'Z,
'Æg åG
L ^I 330
{ izg »†çM•M 331

,
'
Z,
'ÆVzizgg ZÙD{ izgqZ 331
Ùçãµ oÞ‚Ú Ì×jíÚ 331

374
378
380
381
382
384

wYãæ18Æ[Z NÁ‰Z 385

$ S 386
i§»[Z Nw é}MG
i§zó‡çM'N»[Z NÁ‰Z 387

EÑW‘
i§»BûÅ\¬vZèg ] ç¸B Z 387

&M GE
3O8E
ÿO CM» ï
¤Å
‘,™*
¤Å}izgÆZ
# g,z27

[Z N»} izgÆwQ ‚Î
šM.NÅ MšQ^I
Š‡E
ê ZÆ éE
5 M
·» #
" ‡W

EE
Q
M!M¦
‚yÈÆy é}E
¤ÅpÑŠz¥ ™ 331 ?ì ÿ}M¢R·G

wYãæ25ÆgL 332
„+
0K
¶ÅV!30 332
wYã åM$MæWg » ð•Z 49 333

370 wYãææWg »gzZ ` ´wy 16 334
E
M {)z–Ô$
¯y‚W»ä¾V)V1g Z 373 j§Æ] éE
C+Ð
,‚ 336

k]ãZgâ
t SãZgâ
:
Q
æER,
'Z,
'ÆŠ Z®ÅVzŠç'N
G
3¢NÿL X3Z
Ð,™lg é¨E^Lg ðNE
[Z N»mÜZ ÒgÎ
E
N
±
VZ ð3 c ¿\¬vZèg å›^MÄQ

á]çßÂ

9M
…ôS 10Åÿ)QU â i 336

BO+EÃ
wYã åM$M16cV ðF
W|ŠzŠ 337

` ´ã åM$M5Æg éCE+NE 337
` ´6ÆŠgŠÆuñŠ W 338
` ´ãæ7Æu›EgŠ 340
|4MX
` ´ã åM$MzŠÆ ö+ +
$ 342
-O…L
E
` ´ ö ÆH 343
` ´g eÆH 343

+G
M
ÐOCM~
‘,ðgG

ö LE
'Zg à ZzVÇ>
EE
]Q!M
$M ˆÆ[çLE
ÿ¡LZ ðMb

âZy@Ûñ¬Š
Q¥M
.G
* °VC
*
Ïxñ,
6 çE
G
IM
ì x Zw~i *
! ø$ W
Q M !M
u¦ éE
5M.NÅZ Æ é}E
¦

¤ÅpÑŠz¥ ™
&M
M
C
ÿ ÑZz} i ZzgŠÆäÎ
åg 2~
E
x™àð{N8Nõ*
0
ErM
E
.
Q
v
{g é¨O± »VƒH
k{ çGL

i§»/Â
` ´»"
m’܉z" 344
„Åg ZÙDJ‚
‘ÙC
Å Vzg Õ ÄÑ kŠ : Zizg
`´+ 4Ð
ƒ»9*

ð;gÐc izŠ
` ´»´3 346

i§» ¬Š c[Z Nw‰S 387
412
!g ZŠ¸ 388 ` ´ãqzg 2ÆÜ«™ 346 ]nÅÄÑkŠ~~{ÙCÙCÅE E'M
4OLÉZ ñN çQ•L 348
413
i§» ~çwLq,
6g Zç 388 ` ´ãqzg 2ÆY éhM E
z™Ï š éhMI±N~a
y
Q
N
Å
M
M
E
)
¾
N
%
N +ŠÈ Çg æNE 389
414 ug *
@Åkç•Æ
x æ‡ Z ÎN Z ð‡^I
` ´»1+
$Åì 349
411

390
391
391
393

394

` ´ãæ»1+
$Åì
i§»ä™x¥1+
$Åì
i§» ðÌÅì
wYãæxàÆZ åE›EÅ*
!` ´
ô
h]ç$ Ù^’m] áô ^–nÊ
E
M g*
] éE
C+Ð
*z t Î

349

IIM
bc&ÆVzizgÆÏøb

Y
u*
0 ÐVƒ é5E±Nb§ÅŠ ðQÅNð!Mâ
349
3g { izg »½ç,Q’N*

²O 

350
õ g} izg½w‚
ÄQ
350
x Z Z îGE
@OALZz¡
349

350

¤ÅyŠ kŠ ðZ’Z

www.sirat-e-mustaqeem.com

U

¼ñ]†5 æ ØñŸ1 1Ò l^n×Û æ t¡Â
E
M _
5LO ‹|
(àn׉ø†û ÛöÖû] Üöiø^³ì(ì e
$ZzgÐÅ\¬vZèg ø$ R **
åNG

(N
EE
4£F
4hE
ÅV ðG
} hYgzZ7
- JÔ$
+çLV$ä êЇ]z! Kzm\¬vZ öЇuàn۳׳ÃF³×û³Öù èºÛø³u…ø
DNMUR&m‚uMNLR” Ü×ôŠÚö xnvô ‘ø E X ~Š]i YZ ÅäZz™x š~]gß 
) ÕäO‘‹|Ô àn$‚ôùvøÛöÖ] Üö³iô ^³³ì ( Ñ¡³›Ÿôû] o³³×ø³Âø гÏôù ³vø³Úö
&N Ä 5“
3¢( Ïg Ã) l^ÃÛ×$³Ö] èöÃ$ ³ôø] pçÏÖ] äô ³×# Ö] èÛ³u … ä³³n׳Â~Š›_ åOLCM þO B Z åNE
ILG
" ukZ6,
gzZV-gFxÓ(ìgŠc*
L L:˜Æu0*
ì
645 ä³³vø³Ëû³‘ø
ÆyZ6,gîm{Ô7mºB‚Æ&yS sÜÔì ,
^Y**
™xŠ~VÏ
E
5©!NgzZ ïE^Lé5E!N{Šc*
Xì åG
ixš~&ySÚÅV-gF~uzŠ(ìtzzÅ™f
5G4WÉñÔ\RÄâSÔ]|dZ‡W}÷
àÛFu†$ Ö] èöÛu… än׳Ây{Ÿg£RxâZ{
á éE
vŠc*
îG
0O;XLÅZñR c*
*™È KÛŒ(j
+Ë^
,Y:Dâ
Û 6,
168ävøËû‘øi
Û Zòzë
vZ ÎNÎgXì ïÉ 7`w¹Z~kQƒÐ(Vƒ ¬™ª) ]Zúšzg»f R 
~?ª äü Ãû Ëøßûnø ×ûÊø åö ^ìø]ø ÄøËøßû$m áû]ø ÜûÓößûÚô Åø^_øjø‰û] àôÚø LL:c*
â
Û äêЇ]z! Kzm\¬vZ öЇu
D NMUU &m‚u MNLT ” Ü×ôŠÚö xnvô ‘ø E

óXó ñànàœÃð¸y›LZ¿

NG1Z **
5LO_‹|
Ó
á Ô]Ñ»§zu: D â
Û Å\¬vZ èg ~gå7E
åNG
G
Š8
ö- ¸ D™ óâ { C ÐÃÅVâ ¨
KZgzZ ] éE
5O8EêЇ]z! Kzm\¬vZ öЇu]ZŠñ
N
gzZ 1áÃyZä êЇ]z! Kzm\¬vZ öЇu\WQÔNƒwi **
Œ^Þøæ Ð×ø³ÊøÒg ð^(
D NLRQ &m‚u MO” Pt pù „ô Úô †û jùôÖ] àö ßø‰ö E
X c*
Š hgÃ( {z´ª) Z ð^LâÆyZ
ILG
" ukZy éE5OBÄZ îG*9gmy{g c*
Æu 0*
£Z ?]
è | kÚ$ Ÿö û] Üö nÓ³u
ì
vZ öЇug—¬Ðäƒwi **
Œ^Þ åÿ …ç‰ gzZ Ð×øÊø åÿ …牪L L:D â 
Û
I
M
LêЇ]z! Kzm\¬
ÕäS5!M¸ D™ J 7,N ¬™ ZnÆ vÐ ÃÅ÷S z èE8E

www.sirat-e-mustaqeem.com

ML

E

]ÒÅVƒ ¬™vŠ (ˆÆäƒwi**
k**
zþÒ¡Òg ð^N)QÔ{)záù ^røÖû] àøÚô äô ×#Ö^eô ƒöçû Âö ]ø
( NPQmÔ6`Ôß‚Z> K ç'L) Xc*
â
Û ¿Ð„k**
zÐô×øÊø åÿ …ç‰F,
{Šc*
i(gzZ)~Šhg
3k!NƒÂ Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø ä³×#Öô ‚öÛû³vø³Öû]ø
ÔVÂgð^Nã KŒ
Û góó{gÎ@
Eã åM$ML[
L éŒG
-O…zLãqz¥ÔVzŠz¥™
»kSÔì3‡ ã åM$MN›»VßYã åM$MgZŠgÒpgzZV´ öE
gzZð¸òsZXìŠ
H1ÐyZÑZ+ÀF,
»]c*
Wã KŒ
Û Xì~gz¢**
ƒ~yC
Ù
9
9
O
O
F F 
ÌÃVzuzŠB‚ÆV¦ ö Z ö Zɳ7,
ŠpsÜ:ÃkZäòsZ
SG
V¶ZgZŠx¬gzZ1zZ‹Zg'
×Z z]
.)2X,Š{gt»"7,
³îG
!‡åL˜c*
,™7~
ŠZ¦zR(q
pgŠc*
XÙ{Š.ZÁZ îG%¬gzZ+],
ZiÔ~iú( @*
pgÌ~{)z
q
E
Nì~gz¢**
]|dZ‡W}÷îF
@L+éE
58F
Yc*
0*
»_Ñ
Z 3ÁiZÁnÆ|@*
Å`ªz
wqZz`ªzLL:Dâ
Û 6,
558 ävøËû‘ø Æ23¢tçg~ óWëlˆ$ÃôÖ] hùô …ø èöÛø uû …ø äônû×ø³Âø
:~gz¢_Ñ
Z &~ä™W,

EE
?7c*
ì @*
ƒW,
Z¶ Š(ƒ: (˜}
.ª) î”MåM‘Qš~wŠÔ P^Ïø jô Âû ]ô àô ³Šuö ( 1)
$ éE
7LZ gz¢(ƒ ‚z½ Zg7 6,x™Æ Vz çEO•²]É
X Ç ñâ 
Û ( wJª) "
áøçû ßöÎô çû ³Úö Üû³jöÞû]øæø ²
ø ] ]çû ³Âö Pû ]ö:Dâ
Û Åzm\¬vZ-vZwÎgÔì~g
$u
Xƒ¢» (qJª)"
$YS»(z™ ¬Š6,
wqkZÐ\¬vZªèô eø ^qøŸô ^û eô
DOPUL &m‚u NUN” Qt pù „ô Úô †û jùôÖ] àö ßø‰ö E

ÌZ}g ¦
/_7,
yŠ ãZ(7N Z<
Í Â,g ¦
/yŠÔ ØÛ% ³vø ³iø 憳fû ‘ø ( 2)
4ÉLÉ ì CY ~Š™È ( qJª) "
ðÅMgzZìg éH
5F
$YS V- ! Zƒ:C
Ù ªW,

X D™aCZ ( êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuzØ$ qøæø ˆ$ Âø ) wÎgzvZ[Z(ìgñÎ
:ì @*
â
Û Ø$ qøæø ˆ$ Âø ²]

www.sirat-e-mustaqeem.com

MM

{z¤
/Z @*
ƒYZ HgzZ :á^ÛmŸ]ˆßÒ äÿ Ûqø†i
ÃyZ ä wÎgzvZ DƒèZg6,kZ
ì êŠ [ZÔì °»vZ …ëgzZ c*
Š
Ô wÎg »vZgzZÐ aLZvZ …
Xì Égs§Å„vZ

²] ܳãiF]^³³Ú ]ç³³•… ܳ³ãÞ]ç³³Öæ
²] ^³ß³fŠu ]ç³Ö^³Îæ ä³³³Öç³³‰…æ
^Þ] äÖ牅æ ä×–Ê àÚ ²] ^ßni©n‰
áçfÆ]… ²] oÖ]
DQUVèeçjÖ](ML¸E

Üû×øÊø löçû Âø Pø ‚ûÎø Ùöçû Ïönø Êø ØûrÃû mø Üû Öø^Úø Üû³Òö‚ô³uøŸôø hö^³rø³jøŠûmö:ì ~g
$u
gzZÅ ¬Š ä~(z™: ~¢J
-Z
# CƒwJN ¬Š ~g vª oûÖô grø³jøŠûmö
DNSOQ&m‚uMPRO” Ü×ôŠÚö xnvô ‘ø E
X ðƒ:wJJ
-[Z
`ªzz]Zi YS]ÅVŒ( lˆ$ Ãô Öû] hùô …ø èöÛø uû …ø äô nû×ø³Âø ]|dZª)}÷( 3)
E
B-#Fi ú(ì oÑ~ ]Z j
ï» Åä™ ZŠ Z ~K®
) )!*
: éºE
+Ëz wqRz
X ÐnÊçjÖ] ²^eæXìg ~È0*
E
[ ð8N»kZÃVßZzä™·_»kSgzZÌÖùô ç* Ú Æ[ÂkS Øùqøæø ˆ$ Âø ä×#Ö]
Y
mÜZgzZñâ
Û g‡Ã[q**
kSÅÅ_Üæ ëL ] Øùqøæø ˆ$ ³Âø g“äö×#Ö]Xñàœ
X}™wâÑâЪ
zŠwZziÑÅ
Å
ö:XWZ c*« (Z mÜZ ™
ƒ W Zz } F,' ¿C
Ù Z%
9O F
9O
F
ö Z ö ZvŠ2c[ZNÁ‰ZÆVzm,
³LZÃ[ÂkZ!Øqøæø ˆ$Âø ä×#Ö]^m! …^_ùÂ 1ñ^Â1
&M
gzZ »kQñàyy~ õÑOCM ÔñZz™„~{)z]¬½Zz]â½Åa~Š
á B‚ÆV¦
äßm‚Ú ÜôÆ gôÖ^›
æ
ÄnÏe
æ
l†Ëô ÇÚ

*M~V˜VâzŠÌ÷
X}Š™g0*
ZçHG.E
Z ÜÆkQ
Ї
ê ]zhKzm\¬vZ öЇuànÚŸø ]û oùô fôß$Ö] åô ^reô ànÚ] F

25-10-2008K | MPNU݆ÓÛÖ] Ù]çù NQ

www.sirat-e-mustaqeem.com

MN

oÒ Íæ†ö uö ‹nÞ]ö1Òó ó,™ J ,
7{gÎ@
EãæL L
6njnùÞ 19 oÒ 1ßâ<µ h^³jÒ äm 1‰ kfŠÞ

Åy›L Lª ä´×ô ÛøÂø àûÚô †ºnû ìø àôÚô ç+ Ûö³Öû] èön$Þô : êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu@È â Û
GG3OE
"
DMTQ” (Rt (QUPN V&m‚vÖ] (±Þ]†f_×Ö †nfÓÖ] ÜrÃÛÖ]E ó Xó ì 4пÆkZ ï

X M7[Z N »íÿL) ÌËÆ+
M hZ% ( 1) :wYãæzŠ
X {Š c*
iÌ[Z N Ú QÔ {Š c*
i?hZ Î ( 2)

G
G
M
i ¸WÐ îG
0.Lg$û 4 üzf ð‰š$û 3 ügzZ > [û 2 üz å)Q9gM !*
Ù û1 ü
C

G
&VzgeÐh
34OE
ñYƒ¿6,V ðG
e| 7,]Zg „! çM•MzŠ ðƒ ~Š6,
zQ6,
™ÏZ ) ÇVz™

E
û 6ü ÇVz™îœÅM_æ:LW@*
wÍ Z »[ÂkZ c Ø$ ³qøæø ˆ$ ³³Âø ÞZñŸ§û 5ü ( Ç
G‡
G
E
5¢Lû 7ü gzZ ðrN óN!*
gzZ ]c*
W ãWŒ
Û û 8ü Ç Vz™îœMÅMéŒ!Nz¥ îÏE
» kS ü^QðMÅQZ ö-8
ILG
" Š q R û 9ü
x **
» ó ó ä³³×#³Ö]L LV˜V˜û 10ü ÇVz™]g c*
¯ Å(¦ Iì
\Q
ÇñWu¦ IêL S » ógó »uL LV˜V˜û 11ügzZØ$ qø æø ˆ$ ³³Âø V;zÇñWu 0*
E “L
5 ( 6,°CZf LZ) û 12ü ÇVð7,
m{]gz 縇ÅZ åME
Åzh Kzm\¬vZ-V;z
™áZzó “

ó ZŠŠ c*
L L( 6,°CZf LZ) û 13ü ÇVz™íÑg&
+Z]â £m{
E
L ~gzçwM6,
Vî ÑŠ (F,Å "7,
[ tà VzuzŠû14ü Ç V] é¹$E
ILG
" ukZû 15ü Ç
›~:WzŠjÃ}uzŠq
-Zª ]çû e%^vø iø ]æû Pø ^ãø iø L Lu0*
ì
c*
-Z)Ð+
q
MÅ¿6,
û MSOM Vܳ³³³³³Î… (PLSmÔ2`Ô´ â x âZ¤¸ üóXó Ïñ(
,

www.sirat-e-mustaqeem.com

MO

G
G
O8
SªEB+ÃVzuzŠ™h
ö- ÇVz™ÃXû16üÇVzŠ îG
+y

ÁÂt(~ŠZ®=ÂïELi8
åg0
+Zg0
+ZÆyŠ (40}) yŠ ãZ\W( ÇVzŠ Ìs åM˜Mt 7Z ykÑZ
Vâ ›6,pÑg Z'
× c*
KË{gÎ E
@ãæ Š°q
-Z Ái Z Áû 17ü k|7,
( ƒ : ŠñÐ ¬V˜ q
pg 6,gZ'
× z KÏZ sÜ) Ç VÅg c "7

G!OQ ~g‚[Z N » îœMÅM_Æ [Â kZ û 18ü
û 19ü X ÇVz™w‰ZÃ ï
M I
‡!N %M
I
ÒM‘E
Š
Œ
Ò
a
L
**
Zzc*
Iã!*
i)ÇVz™ ü æF
gî~k
,
’Ã+ ç **
ÂB ö ¦çQaM~{)z"

( @*
ƒ7Æm{

‹ßñ^‰ …æ] äÚ^ÛÂô

GG! $
L_Æﳂ ‚m‚q
ä=pÑ) é)’L6,gîÿ¨L4h þE
‰ à Zz h
e ÀÐ zz Å yp gzZ ÒÃ y› ‚ lp ÑZz
%MÅ ä=pÑ) é)’LèYì Lg pôÐV- g F
r â› Ð •
 æME
E
]gzçwMsçwLƒ !*
Š »yp~VC**
~(,
~(,
ÅypàZzäYs§Å
E
M gzZì L¦J
~M%Z Z®! @*
0*
V7J
- r â ›yp~gzçw)
-uÅ

E
N é)’Lc ` Õä‘LÆÒÃ
Xì Š
Hc*
¯(MASK)ó ‹
ó â L L é)')

d

X

d

X

d

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
å…ç‰ sßµ oÞ‚øÚø
1

ê

\

ê

pÑvZpÈ é

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

0íäT:ìg é5½hI!N›
Ї
kQ\¬ä³×#³Ö]J 7,
u 0*
›z¥ ™û%Î106,
E á g Z »ê ]zh Kz
E
9
-‡;XE
Ltì êŠÉyxgŠÆV\ M VâzŠ Å
ì Š Zi MÐ v M Å ê gzZ t é¨E$E

d

ê

IÖ ª¯ z',ÐQgzZ
X ÇÇgB‚ÆY Z å<XM\N#

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d
d

DMSNUT &m‚u NQO” MLt ‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚE

ê

‚Û$ vÚ o×F  o³ÖF ^³³Ã³i äö ³³×#³Ö] o³×$³‘

= g³nfôvø ³ûÖ] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

k×n–Ê oÒ Ìm† ä#×Ö] ÜŠe

ê

\
X

ê

\
X

d

&M
Nñ**
.M(NÔ[ ðG3N“E
3NšNÅQZ èE
3BÆ
‡E
L “MøƒçE
ZŠÔ[ ðE
Ø$ qøæøˆ$ ³Âø ä×#Ö]
m\¬vZ öЇu[ ðG

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

k×n–Ê oÒ Õ^µ æ…ö ö

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

# ZvZ†**
åNG5LO_ ‹| 
ì e
$Zz§ п \¬ vZ èg k„ èE
LE
êÔyÎÆV1äÅ\¬vZègy é¨MEO“ èELE#QSy é)I-Q“N**åNG5LO_‹| ànßôÚô ©Ûö ³Öû]†ö ³nÚ]d

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

ÐêЇ]zh Kzm\¬vZ-Ôy˜zŠ§ZŠuÔy.f§ËçaM
G
&M $
E
G
3BQÆ
Ô[ ðE
Øqøæø ˆ$ ³Âø ä×#³Ö]ÂÔH ( g ‚X ýQ $LX òQ S )g éh©Q4L]QS ~}g!*
Æ(¤Å )

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

X

X

d

d

X

d

.M(NÔ[ ðG3N“ENñ**
‡E
L “MøƒçE
ÆØùqøæø ˆ$ ³³Âø ä³×#³Ö] tL LÔc*
â Û ä êЇ]zh Kzm\¬vZ-[ ðG3NšNÅQZ èE

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì &¤¦kŠ6,k Q\¬vZ J 7,u 0*
›z¥ ™g!*
-Z6,íäT (Åz!Zzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê
q

ê

\

\

ê

www.sirat-e-mustaqeem.com
å…ç‰ sßµ oÞ‚øÚø
2

ê

\

ê

pÑvZpÈ é

êy Gé5!LgŠnZgzZ Ü¿Âûø] Üô‰ô] ÆØ$ qøæø ˆ$ Âø ²]gzZìx**
d
-ZÐ~Vñ**
q
d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d
d

\
X

ê

GE

²]ªs§¬) s§ ¬È!*
®²] ܳ³³³ŠeÔì w ð©N3!ÐÅ\¬vZègu 0*
“¨è
( Yƒª) ó Xó àûÒöL Ð
L Ø$ qøæøˆ$ ÂøÐÖô^ì Ýô¡Ò‰ì +ZÐ( ÑZz+ Tà Ø$ qøæøˆ$ Âø

d

DRR ” ð^ÂçôÖ] àöŠuû]ø)

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

Ý^Ò ]…çâ öø]

I
N ‚Æ
{z@*
YH7qzçaB

x » Üù³³³³³³³³âø ]ø Ì L L

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

X

d

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

E
7
%M~ Vñ» ^
ÿ LZŠ •
 æME
,YgzZ ( LZ !Ǹ òsZ{{

\
X

ó Xó ì *
@Y{ ¦ ZgðŠ R

DNR” Mt …ç%ößûÛøûÖ]…% ‚% Ö]E

d

ê

d

: c*
â
Û ä êЇ]zh Kzm\¬vZ-å…ç$ ßÚ äÿ ßm‚Ú§ ZŠuÔ äÚ†$ ÓÚ äÿ Ó$ ³Ú§ »u

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

N
ä é)ÐM‘‰L LÔd

\
X

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

GE

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

G

$M 4WÉ
7Lâ åLÉZzÆ

Û y éE5BMÄZ Gî*9gmy{Zö§ éE
5Gñànû Ûô×ôù ³Óø³jøÛö³Öû] ‹ö³³nñ… ]|åE

ê

\
X

d

3¢M{zñYÅ ¬™B‚Æ
m\¬vZ G
î*9gl†–v³n×F³Â]§»u L LÔì CYƒw ðE

êg ð{E8NŠZ§»uX ¹WR êL\S Ã

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

( NLSM &m‚u NQL”Nt ÜÒ^v×Ö Õ…‚jŠÚ)

êWZ êL\SÔQæME%MïG;XNE(MÅ ó óWZ êL\SZZ!Ǹ òsZ{{

ê

\
X

G
G"N
ó Xó yxgŠÆ~CgzZ ( öÐ5F
)„ G
é5_LÅç M‰ì [ ç¤N„(Z

\
X

d

X

d

X

d

X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ÐO
ø ’Ú áô^Ú†Ê
( ê ]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_

ê


HwÈ3 Zg »¼
A { zŠ
HwÈ−7,
u 0*
Šz¥ ™6,
í¿

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
å…ç‰ sßµ oÞ‚øÚø
3

ê

\

ê

pÑvZpÈ é

E
ä3X ’ e ¢
8| 7,
gzçwM

¬…c ä™
²L
ê~h Ç )½ÔäJ 7,"7,ÔäåäðŠÔäVQp
&LÅ
pgÔä ÕäF
WÔä Õä£ d
G
yZp,Š Ôä` 6 Ô ä° ö-O#EÔ äèá
ˆ Ô äVZàQ Ô ä` ( {)z
A+LE
%ÔäÎ%ÅÑ@*
ÔäJ (,%Åy»Š Ôäw m **
ðF
ÔäJ (,äw

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê%Å{iZzgŠÔä=)qÜ *
@ Ôä‹pÑÆä™yÒÔäÎ7% Z ed
\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê


Û m \¬vZ Gî*9g ã1 Z0£Z kmZ1Z **
¦]|: ˜ 6,37

ZZJ
-yŠ ] ‚Â**
š :

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

DOS”(Üq†jÚ Í…^ÃÛÖ] ‹Û<E

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X Žg !*
zg» c*
ÅäƒgzŠ ðZ'
,
c*
ƒÅä0*
Æð>Ë{ Zp~
#q

d

\
X

{z[ZXƒ~g7~
# qC
Ù ÅkZØ$ qøæø ˆ$ ³³Âø ä³×# ³Ö] ðø ^³: á]ôñ 7,
( pÑŠzgŠg !*
-Z
q

\
X

WwzZ )g !*
y
786XX

ê

d
d

d
5LO_]|—1™
ä³vøËû³‘ø Æ(Wá)sgšZÒDZvZ Gî*9gmãbZZ0£Z**
åNG

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ZZ 1‰

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

Ùçãµ oÞ‚Ú13 1ÒXX

²] ÜôŠûeôZZ

\
X

ê

d

‚Û$ vÚ o×F  o³ÖF ^³³Ã³i äö ³³×#³Ö] o³×$³‘ = g³nfôvø ³Öû] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

%MÅ
kfŠôÞ oÒ Íæ†öuö å†ni 1Ò XX
•æME

ê

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

%MÅkS ™ ¯]Š ¬Å"7,
Xì ]Š é›^MÐR ðÅNQæME

\
X

IE
( ƒ: ¦çQaMüL$Lâ ðò)~qzÑÆx » ^
,YC
Ù š†ø ³³³³³³³³Çø³³³³³³Öø]øÔ äâ
ÛÈ

d

X

d

X

d

X

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ZZt ‚Æ ÝªË —2™

-Zy
q
WwzZ )g !*
50XX

\
X

Xì @*
â
Û wi **
¤gÎ6,
k Q\¬vZ J 7,
u 0*
Šz¥™û%kŠ6,
íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
å…ç‰ sßµ oÞ‚øÚø
4

ê

\

ê

pÑvZpÈ é

êÆkZgzZƒZa ‡ÅáZz"7,~ wŠÆݪkZñ7,(pÑŠzgŠg!*d
d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Æ™ c ¥s§Å `gΉ
Ü zÆ[ ë M qƒ¿ —3™

\
X

Xìg XÐÑ

DOS” ^÷–m]E

êtigÐ(+ZÃkZ Ø$ ³qøæø ˆ$ ³³³Âø ²] ñ7,g!*
300 pÑŠz¥ ™gzZg !*
300d

ZZƒ à‚µ¤/Z—5™d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

( pÑŠzgŠg!*
-Zy
q
WwzZ )g!*
!35,
6½» XX

ZZ—7-6™

Xĥ
'
,
[pgzZƒ:g¦
/»y-Ø$ qøæø ˆ$ ³³Âø ä³×#Ö] ðø ^³³: á]ô,Š\
d~y™É

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

ZZÃÝ]†ø vøÖû] Ýö†$ vøÚö J —8™

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

d

( ™ Zc*
)™Ég !*
130XX

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

XA[pg !*
zg » Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö] ðø ^: á]ôÂN \
d~y»Š¤
/Z

\
X

DOT” ^÷–mø]E

d

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X σlg !*
Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×# Ö] ðø ^: á]ô( ,™Y ¬ŠQ ) ³7
,
( pÑ

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

DOS” ^÷–m]E

ê

d

ŠzgŠg !*
-Zy
q
WwzZ ) g !*
61XX

\
X

\
X

XìgŠ c*
•]!* 
gzZ ñYƒ

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ä³×#Ö] ðø ^³³: á]ôÂá8 Æ™xŠ6,
ã0*
™| 7,
( pÑ

DOS” ^÷–mø]E

ê

ê

Ø$ qøæø ˆ$ ³³Âø

ZZ¤/Z‚f+ —4™d

\
X

o¢Cq »kZ

X ÇñYƒLz÷Zg0
+Zg0
+ZÆw‚q
-Z

ê

d

êŠzgŠg!*q
-Zy
WwzZ )g !*
786 XX

ê

DOS” ^÷–mø]E

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ä×# Ö] ðø ^³: á]ô( Ð"7,: Zizg)gzZ ǃ: Ìyá »kZV˜¨â
Û«

\
X

Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø

d

X

d

X

d

X

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì (J
-íŠz¥ ™ Zg vð7,
Šz¥ ™6,
íƒÌV˜? ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
å…ç‰ sßµ oÞ‚øÚø
5

ê

\

ê

pÑvZpÈ é

(á X™ Z|~} lc*
+ hgÔ} À™ Zz™ãÃ8öc*
)Çg k0*
LZ ðÃ

ê DOT” ^÷–m]EXã: ðZ',ðÃÃË~yÆkZc*
ÃkZ½/Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö] ðø ^: á]ôd
\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Xì { k
Hz^
,Y**
<Ê%ƒ: c*
ƒj
+Ë~kZ { ZpîiÅ]JŠ ÌËb§

\
X

ÏZX 7^
,YÊ% < j
+Ë~ Òe Å]JŠ ÌË c*
~0
+e c*
äÎ:X

ê–¼6,T Zš/c*1Å]JŠ ÌË{)z®ZgzZ ~0+eÔäÎ b§ÏZd

Ø$ qøæø ˆ$ ³³Âø ä³×# Ö] ðø ^³³: á]ô( Xá|0
+!*
~zi!*
c*
áX~Œ™Ï~}lc*
+hg

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

\

ZZƒ:qðÃc

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

d

ê

d 

6,ìÆ@'
,™È XX

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

½e¤
/Z Ô £Š Qe™| 7,pÑvZ p@'
,ÆÅ
W ä3Ã]Zg —11™

\
X

\
X

d

DQRNO&m‚u QUM” Ot p…^ífÖ] xnv‘ ‡]ƒçì^ÚE

ê

\
X

d

XÐÃ: 4ZŠ~y ( ]»¿u)y-k| 7,

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ZZÆ™Šc*
Ü zD™È{iZzgŠ » y —10™

XX

ê
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

XÐg{0
+
ia

DOT” ^÷–m]E

ê

d

\
X

LZ ( ™Zc*
)™Ég !*
61
Ô} ÀÆ™ãÃ8ö*
c )YxñÂì e )Çg k0*

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

ZZ {zVƒTg: {0+iaÆ]gúT—9™d

\
X

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

êXX

Xì $
Ë Xj
+Ë~Òe Å~0
+eäÎ]gúXì ^
,Y**
aÆŠ%<

\
X

»kZƒZƒHðZ5{)z©Ýc*
x **
ug I» ä³³×#³Ö]p¤
/ZƒZƒ–: c*
ƒZƒ

d

X

d

d

X

X

d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

h Ä_g!*
&™| 7,
XX

ZZIÐäΗ12™

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d
d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ZZ ÂBÐËZ
# ª‰
Ü zÆ+ŠA^,
Y~g!*
zg» —13™

\
X

XσÝq{CÐ(VzqàZz¶ŠZj+Zª)]c*
fñ Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö] ðø ^: á]ôÔk

XX

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

XìCYF,
Z~kZÂìCg¦
/!*
z{zÐ

\
X

V;z¤
/Zì 7ZƒJÈì»vc*
ì 7ZƒÖ@'
, 
ì CF,
Z!*
z~kZ
DNLMP &m‚u MMMQ” Ü×ŠÚ xnv‘E

ê

d

ê

d

êìCW+Z]Zgq
-Z~w‚Ôì ~e
$Zzgq
-ZÅpÑ›

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X £ŠÄg {)z

D^–÷m]E

\
X

G
X ÏA ®
) Ë~÷yŠÆ#
Ö G
é5¢LÐ Q J 7,u 0*
Šz¥™x á û%kŠgzZ ðû%kŠ6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
å…ç‰ sßµ oÞ‚øÚø
6

ê

\

ê

pÑvZpÈ é

d

²] ð^: á]X } XX

ZZÂ,ŠÃËZ
# gzZ³7,

d

ê

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

#Ö] Üô Šû eô ZZ… êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuæ Ø$ qøæø ˆ$ Âø =1ËF_ø’Ú h
ôù …^³m
ä
ô
×
ê

\
X

X σ•
',[p Ø$ qøæø ˆ$ Âø

d

~Z’ZÅx » ^
,Yz(C
Ù gzZ â
Û wâ Ñâ ÐVÆ'
,
Å XX Üô nû uô †$ Ö] àô ÛF uû †$ ³Ö]

d

ê

\

\

ê

\

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

= g³nfôvø³ûÖ] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

‚Û$ vÚ o×F o³ÖF^³³Ã³i äö³³×#³Ö] o³×$³‘

d

ê

d

\
X

ê

Ї
ê ]zh Kzm\¬vZ öЇuànÚŸø û] oùô fôß$Ö] åô ^reô ànÚ]FF

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ZZ

\
X


Û «=ÂÅ"7,
XX

d

X

d

X

d

X

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì ]g Ón}g vt—"z™]ÒÅu 0*
Šz¥™6,
í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
å…ç‰ sßµ oÞ‚øÚø
7

ê

\

ê

pÑvZpÈ é

o³Ò Í憳uö >³:= 1³ÒXXä³³ù׳Ö] èfóÒZZ
ê ]…ø æø]8 1Ò Ìm† ä#×Ö] ÜŠe 1‰ k³fŠÞ d
1òÖ 1Ò k¾ ^Ëuô oÒ†ã+ ( 1)
6,( MAIN GATE)} i ZzgŠ ~ç8XM!*
ÆyLZd

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

ê

ó Xó ì @*
ƒñƒd

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

( MQN ” Ùæ] ‚×q†nfÒ†ônŠËi)

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\
X

G

\
X

t¡Â^Ò†‰ … ( 2)

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

\
X

E
Ôƒ: VY „ ç¤L» { Zp Š
Hƒ sp" Ð •
 ÕäX3M( ~ *Š sçwL) {z 1É
(M
ÅM
‘ÃkS 6,å M Æ wŠ LZ½Ï0
+
i ǃ ê ¬H » y é)Ðh!NkQ Õä£EÂ

ê

\
X

d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

E


äTL LÔD â
Û ~ ÁZvZ Gî*9gm~i Zg+ åOÉZ çN? x éL$S **
åNG5LO_‹|


5LO_‹|ànßôÚô ©ÛöÖû]†ö nÚ]äxz¥çL¸G
Å\¬vZèg WZ ¾zg Ã/**
åNG

êƒZzŠÅkSk0*Æ\ M¤/Zìe
$Dņ‰ô… oÛ³ôñ] = –âà d
d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

~Š Ÿ8Iq
-ZÃk Q ä Å \¬vZ ègWZ ¾zgÃ/**
åNG5LO_è]| ! £Š Ÿ
G
E
N
3
¸
¢
G 
ô…Â@*
g @*
QÐuZ
# gzZ *
@Yƒg ð » †³³‰ô…eZ Â;Ã8Ik Qxz¥çL ¢
ê
E
d
kZ ÂZ²Š QÃ8 IkZäkQg » æL:LMX Zƒ gr% ³Ã³i Z (,
ÐZX @*M ^ßQ †³‰

d

ê

\
X
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

( MQQ” Ùæ] ‚×q †nfÒ †nŠËi E

\
X

6,
TZľ M'
,
½»q
-ZÐ~

X å–

d

X

X

d

d

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

t¡Â^Ò 1ß:ç㵆nŠÓÞ ( 3)

êÐ iZ Å ]Š Þ ÂÑ Õ ypgzZ ñY ^Y−Å Ë/
¤Z
d

\
X

ê

Ð 6,ã%
O

X ÇñYƒÈyp Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×# Ö] ðø ^: á]ô}™

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

G-Q8E E
ê 6,æ:LWÆ u **
Æ ™ qzÑ r

\
X

XÐg D™g lZckZ º Û Çìg~k Qx **
Z÷J
-Z
# –u 0*
Šz¥™6,í~[ÂäT( êÐO]zh Kzm\¬vZ- ) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

\

\

ê

www.sirat-e-mustaqeem.com
å…ç‰ sßµ oÞ‚øÚø
8

ê

\

ê

pÑvZpÈ é

ê äÏm†› ^Ò k¾^Ëuô oÒ á^Ú^‰ 1‰ l^ßùqô( 4) d
\
X

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

E _
-ÍM]N
5LO ‹|
åNG
Æ y¨
KZ L LÔ D â
Û m\¬vZ Gî*9g êG 0 yZ ð©rM**
G O8
3Ò$gM zZ yâ ‚zi ‚
£W ÅX D™w é)™4L]Z ] éE
ðÃZ
# Ð ~ ?Z åE
5 EÃ]‚ðE

ê1| 7,ó ópÑvZ p L LÂÇg (™g@*Q ) c*ñVZ ( n Æ Ü ) ZÀ ¿d

äËn¾æ ^Ò 1Þ†Ò Üjû ìø oßÛ ö ( 5)
ýÅLéCE&N™ | 7,
û% 7866,ã0*/
¤Z

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

X

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d
d

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

ä™›gzZ Ç}Š hg¿#{zØ$ qøæø ˆ$ ³Âø ä×# ³Ö] ðø ^³: á]ôÂ,Š öÃ( ÔŠª)

ê

d

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

%N„
X σ ÿuLq«™ÐŠæE
 Š Å] éE
5O8E
,
k
Ñ

\
X

\
X

ê

ä³×# Ö] ðø ^³³: á]ôXØeã¯]Š ¬Å"7,

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Ø$ qøæø ˆ$ ³³Âø

d

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Ü z D VQ n

pgqC
Ù b§ÏZ !ǸòsZ{{

ê

G
( XÐ,™7w é)™4L]ZÃVzÀ

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

DPNR” (MMNO &m‚vÖ]( èô Ûø ¿û Ãø Öû] hö ^jøÒô E

\
X

ê

LÐ"7,
yZ] éE
5O8E
vZpª) ó Xó ì çX=&xN **
»\¬ä³³×#³Ö]nÆkZX}™

d

X

d

X

d

X

d

Xì ]ncVƒk
H}gv−7,u0*
Šz¥ ™6,íZgv—"ð7,u0*
Šz¥ ™Ð] Ò6,í( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) :1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
å…ç‰ sßµ oÞ‚øÚø
9

ê

\

ê

pÑvZpÈ é

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

êDQST” …çm‡ ojßqE

\
X

E
¢
X ÏñY| (,
›Â,Š öÃ( „
 zŠ ª) þ LZ ðM!N¤
/ZgzZ ÇÑ

d

ê

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

\
X

äËn¾æ ^Ò ^Ë 1‰ š†Ú ( 6)
û%ÎJ
-izg&6,
n%c*
ŠgŠ T

X ÇñYƒx Zg MÐkZ Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×# Ö] ðø ^: á]ô ñYHxŠ™| 7,
ÐwŠ§—d

ê

\
X

k¾^Ëu 1‰ lçÚ ÔÞ ^2]…æ] …ç2 ( 7)

êB| 7,

d

û% 21‰
Ü z D ÎÃ]Zg/
¤Z

d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X σ«™ÌÐ( ]ñ7
-eZª) 

…æô á^‰= ^Ò 1Þça …æ ö 6njÊ=( 8)
5LO_‹| éhI±NÂÑñ
oÖF^Ãi äö ×# Ö] Ýø†$ ³Òø ]‚ìö†ôn: o–Fiø†û ÛöÖ] o% ׳Âø **
åNG

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

d

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

DQSU” …çm‡ ojßqE

\
X

Y
ã é<X²M**
À%gzZÐgpôÐ~ga[òZzwâ Ø$ qøæø ˆ$ ³³Âø ä³×# Ö] ðø ^³³: á]ôÂ

ê

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

DQSU” …çm‡ ojßqE

4»$Ô {g ð‡E
3! î0E
4±YèE
" æ§Z]
5E
åLE
LG
0G
.@*
(äÚ†ù ÓÚ äÿ ÓùÚÈÎì e
$Zz§Ð Ümû†ôÓøÖû] äö `ø qûæø
ê
d
EE
~( Ümû†ôÓøÖû] äö `ø qûæø o³ÖF^³Ã³i ö ²] Ýø†$ ³Òø) !Z} Z L LÔ c*
â
Û Š
á g Zä êЇ]zh Kzm\¬vZ-Y Zç¸8M

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

:Hn²ó Xó ß| 7,‰
Ü ËÆk³³³fn’³³³Ú?qVzŠ C:]Ü, Z»
E
9OZx Ó ! y!*
V× é£F
Û yY ~÷6,êЇ]zh Kzm\¬vZ -\ W !Øâ
Œ
Û Š
á g Zgz çwML L

\
X

d

X

d

X

d

X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ÂË?Z
# L LÔ c*
â
Û Š
á g Z ó óX -Ð „ êЇ]zh Kzm\¬vZ-\Wä~

\
X

Xì Ah N uZo Z−gzZì q`Zo Z−q
-Z ck Q\¬vZìk7,pÑŠz¥ ™û%q
-Z6,í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ- )V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
å…ç‰ sßµ oÞ‚øÚø
10

ê

\

ê

pÑvZpÈ é

ê Ùøçû uøŸøæø Üônû uô†$ Ö] àô³ÛF³uû†$ ³Ö]²ô] Üô³Šûeô :ð7,b§kSÂî Yú~d
\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ó Xó Ç}Š â
Û gz™ Çì eÃVî š

ê~i!*) åO¨G! Ô~gZ¡ŒÛ Ô~g F ÌZ
# !Ǹ òsZ {{

ê

E
G
yW ã **ï
L ¢WÌÏ ðà c*
~g Çiz¥" Ô ã‚g Z j
+Z Ð s§Å ÔŠ
Ä ™w› Ô}gâ ðÃÔã)œ ™èE_N]!*
ÅËÔ ñYƒËq ðÃX} 7,

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

\
X

d

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

DMNL” oßù‰ö àe Ÿ èô×ønû×$Ö]æø ÝôçûnøÖû] ØöÛøÂøE

\
X

%MmZ Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø ä×# ³Ö]: Üônû ¿ôÃø Öû] oùô ×ô Ãø Öû] ²
XÐ •
 æME
ô ^eô Ÿ$]ôéø³ç$ ³Îö Ÿøæø

ê ~ g!*
zg» Ô ñY ƒ x Y Š,
R ÔñY ƒ [Zy~h Ç ÔÑ™^ ÔñYd
\
X

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xƒ ã.6,ÌÏðÃ~(,
c*
KgnºR ñYƒ ~ga Ô ñYƒ yv

oôù×ô Ãø Öû]²
ô ^eôŸ$]ô éøç$ ÎöŸøæø Ùøçû ³uøŸøæø Üô³nû uô†$ ³Ö] àô³ÛF³uû†$ ³Ö] ²
ô ] Üô³Šûeô
ê$ #
GG3OE
"X k¯]Š ¬Å g _7,Üônû ¿ôÃø ³Öû] d
Øqøæø ˆ$ ³Âø ä׳Ö] ðø ^³: á]ôÂσs ™ ï

d

ê

d

= g³nfôvø ³ûÖ] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

d

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

‚Û$ vÚ o×F  o³ÖF ^³³Ã³i äö ³³×#³Ö] o³×$³‘

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

.(
X σy‚WwçE
LE

d

X

d

X

d

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø
11

ê

\

ê

]z ˆÈ é

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

k×n–Ê oÒ Ìm† æ…ö ö

êäÅ\¬vZègWZ¾zgÃç,’N**åNG5LO_‹| ànßôÚô©³Ûö³Öû] †önÚ]

d

¤Å",
7]*
c W~
yWÅ †û vø Öû ] éö …ç‰

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d
d

Gš!
5LO_‹|
**
åNG

vZ -*™Ñì ~z%ÐÅ\¬vZ ègg ( 0 ÿ¨

ö

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

#

\
X

\
X

= g³nfôvø³ûÖ] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

‚Û$ vÚ o×F o³ÖF^³³Ã³i äö³³×#³Ö] o³×$³‘

\
X

ILG
"u
qJÅ ¬™Šz¥ ™ ( ) Zƒ x¥Ð kZ : D â 
Û Æ u 0*
ì
:Å É
( 108mÔ2` ß‚Z èNPç'L)Xì=g f »äƒ7~ ö XZ { Çg !*

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

ê

d

E

M
êkZy éE5OBÄZ Gî*9gmy{gc*
£Z ?]
è |k³³³Ú$ Ÿö û] Üö³³nÓ³³³uÖçLlO©!N

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

M
76,
zZ ̼Р~ kZì S¦ þÒO›!NyxgŠÆ}iz yW ¬™ L L:c*
â
Û
G
( PTR&m‚uNU ”Nt pù „ô Úô †û jùôÖ] àö ßø‰ö ) ó X
ó Ç:Šzg ™6,
Ñ LZ ð$NJ
-Z
# Ô km

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

ø

aÆkZJ
-x
á ì ꊙgHº
Û g ZD
Ù ,nÆkZ Ø$ qøæø ˆ$ ³³Âø ä³×#³Ö]

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

d

ðÂñ7,Ãx
á gzZ ǃLÂ}%yŠ kZ¤
/ZgzZ D™Øg ñ¬Š

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

Âñ7,
]c*
W&~y
WÅÒgÎgzZ¾ Ünû qô†$ Ö] àô_6 nû $ Ö] àøÚô Üônû ×ô Ãø Öû]

\
X

&‰
Ü zÆð¿ :c*
â
Û äÅz! Kzm\¬
ê Äônû ÛôŠ$ Ö] äô ³×³Ö^³³eôƒçû ³Âö ]g!*
d

d

X

d

X

d

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Xì ¤¸J
-

DNUOM&m‚uPNO” Pt pù „ô Úô †û jùôÖ] àö ßø‰ö E

\
X

Xì &¤¦kŠ6,k Q\¬vZ J 7,u 0*
›z¥ ™g!*
-Z6,íäT (Åz!Zzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê
q

ê

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø
12

ê

\

ê

]z ˆÈ é

]*
c W&~
yWÅ †û vø Öû ] éö …ç‰
d
t
éô +ø ^`ø $ Ö]æø gônûû ÇøÖû] Üö×ô ÂF tçø aö Ÿ$]ô äø ³ÖþF]ô Ÿ? ø pû„ôÖ$] äö ×#Ö] çø aö
t
çø aö Ÿ$]ô äø ³þÖF]ô Ÿ? ø pû„ôÖ$] äö ×#Ö] çø aö o Üönû uô†$ Ö] àöÛFuû†$ Ö] çø aö
ê ˆö mûˆÃø Öû] àöÛônûû `ø ÛöÖû] àöÚô ©ûÛöÖû] Üö×FŠ$ Ö] Œöæû ‚% ÏöÖû] Ô
ö ×ô ÛøÖû]ø d
ô
äö ×#Ö] çø aö o áøçû Òö†ôûmö ^Û$ Âø äô ×#Ö] àøvFfû‰ö ½†ö fùô ÓøjøÛöÖû] …ö ^f$røÖû]
xöfùô Šømö ½oßFŠûvöÖû] ðö «Ûø‰ûŸø ]û äö Öø …ö çùô ’øÛöÖû] p. …ô^fø Öû] ÐöÖô^íøÖû]
ê
d
ø
û
ø
o Üönû ÓôvøÖû]ˆö mûˆôÃø Öû] çø aö æø tš
…û
Ÿ
]
æø
l
ô
ç
F
Û
F
Š
$
Ö
]
o
Êô
^
Úø
äü
Ö
ô
ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

d

DNP!NN †2u(NT¸E

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

= g³nfôvø³ûÖ] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

\
X

‚Û$ vÚ o×F o³ÖF^³³Ã³i äö³³×#³Ö] o³×$³‘

éö …ç‰ 1‰ kfŠÞ oÒ Íæ†ö uö àni 1Ò ó ó ݆ø Òø L L

ê

d

Øñ^–Ê 31Ò 1ßâ<µ l^m- p†ì- oÒ é†ø øÏfø Öû ]

ê

d

d

ê

\

ê

\

ê

\

d

\
X

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

d

ñW: d

Û ÆykZy-ÇñY J 7,ÃVìWzŠyZ'Zg&~ y

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

TX N â 
Û wi **
t MzŠ ~
y M Å{•ÒgÎÐ ~kZQ è[Â

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

5LO_è]|(1)
ÔÜæÓ÷ìe
$ZzgÐÅ\¬vZèga0yˆ**
åNG
E
Ї
%Nï
IL“!*
ÔÄuïE
Û
ê ]zh Kzm\¬vZ öЇuö;ÔPÁzæE
L 8™ÔBz»§Z Œ
ê
d
-Z¬w‚g ZD
q
Ù zŠÐä™ZaÃy Mz}iäØ$ qøæø ˆ$ ³Âø ä×#³Ö] :c*
â
Ûä

d

X

X

d

d

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ÐO
ø ’Ú áô^Ú†Ê
( ê ]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_

ê


HwÈ3 Zg »¼
A { zŠ
HwÈ−7,
u 0*
Šz¥ ™6,
í¿

\

\

ê

www.sirat-e-mustaqeem.com
å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø
13

ê

\

ê

]z ˆÈ é

DNTUM&m‚u PLP” Pt pù „ô Úô †û jùôÖ] àö ßø‰ö E

N ìe
êÔ(Æg ð
$E
5LO_ è]| ( 2)
$ZzgÐÅ \¬vZ ègg f 1Z **
åNG

d

ê

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

G:c*
â
Û ä êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu'
,zdÈÎÔg @*
ÆV˜zŠÔgzuÆV1

«t MzŠ+ZÐ~äZ

ÆnÆl²LZ=ä Ø$ qøæø ˆ$ ³³Âø ä³×#³Ö]

êV”gzZ VÂgúKZgzZ³7ZÔc*
â
Û x!Z » {• ÒgÎ)gfêN â
Ûd
d

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

DNMML &m‚u NRT ” N t ÜûÒ^vø×ûÖô Õ…ø‚ûjøŠûÚöEX ¬ŠgzZy M Œ
Û gzZiútGî2Ã

5LO_è]|( 3)
Ôu0*
§—ì e
$ZzgÐÅ\¬vZègŠ&1Z **
åNG

êÅ {• Ògο :c*
â
Û ä êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuu#Z — G
é5O_ ÔuÑß ïE
L 8™d
\
X

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

X Ï,™e
$ñÐZ {zÇñ7,
~]Zgt MzŠ ~
yM
DQLLU&m‚u PLQ” Ot pù …ô ^íföÖ] xö nvô ‘ø E

$ñtWzŠ Å {• ÒgÎ!Ǹ òsZ{{
êŠZ%Ð ä™e

kZì Ìt w¸q
-ZX ÏOgpôÐ y -ÐZ]Zg kZ c*
ÏN Yƒ

ê

Üö×øÂû ]ø oÖF^Ãø iø äö ×# Ö]æø X ÏN XÐ] ÃWà Zzäƒwi **
~]Zg

ê
ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

X

d

X

\
X

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

= g³nfôvø³ûÖ] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\
X

‚Û$ vÚ o×F o³ÖF^³³Ã³i äö³³×#³Ö] o³×$³‘

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

DPT” Ut p…ô ^føûÖ] xö jûÊø E

ê

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

x £ ì‡Æ( ]Š „Å]Zg ) x ªÆ ]Zg kZÆ kZ tWzŠtì t

\
X

d

d

X

d

X

d

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì @*
â
Û wi **
¤gÎ6,
k Q\¬vZ J 7,
u 0*
Šz¥™û%kŠ6,
íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø
14

ê

\

ê

]z ˆÈ é

kfŠÞ oÒ Íæ†u …^2 1³Ò XX á!†ÎZL
ê سñ^³³–³³Ê 4 1³Ò o³³‰†³³Óö ³³Ö] èö øm- 1³³‰ d

\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

Xì e
$ M àZzÑ

DR” Nt …çû%ößûÛøûÖ]…ö‚% Öø]E

ê èEL j8 ì e
5LO_ è]|(2)
$ZzgÐÅ\¬vZ èg ïEš±M0 ëMEQ **
åNG

ê

}Z :c*
â
Û ä êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuº Z[gƒ8Ôg @*
ÆV1Ô(ÆtÜZ
E
5!N1Z
ÏyÃ~ yZ Šc*
»tW Åu0*
y KŒ
Û ì x¥»H !gåLE

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

\
X

d

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

„¹~Vì M ňy KŒ
Ûe
$ Mtì ~pÑ$
gu( 1)

êQX Ýöçû n%ÏøÖû] o% vø³Öû]çø ³âö Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸø äö ³×#³Ö]øZZ:Hn²ä~?ìxe
$M d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d
d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

ê

\

ê

\

ê

\

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

X

d

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

.(Z ( 4) 
D â 
Û Ümû†ôÓøÖû] äö `ø qûæø oÖF^Ãi äö ×# Ö] Ýø†$ ÒøZ]|Ýð0.ÅZ çNG
%Mz ç?+ME
Q@*
æE
È ÎÔg ðM8E
Æ V ˜ zŠ Ôg Ë çQaMÆ V1x ÓÔ(Æg âä ~

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Xì o‰†ÓÖ] èö m- {zgzZì @*
Yòy-Ðy

ê

H% ~yTe
kZ ñYSæF
$W{zÔìg ZŠuÅVì M x ÓÅu 0*
yMŒ
Û ì

\
X

\
X

d

êDOLTL&m‚u RPS” Nt Üû Ò^vø ×ûôÖ Õ…ø ‚û jøŠû Úö E
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

êe
$Mq
-Z~ ó ó{• ÒgÎ L
L ì~e
$Zzg q
-Z Å ug´( 3)

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

XƒugID»!gs1Z

DTML&m‚u PLQ” Ü×ôŠÚö xnvô ‘ø E

\
X

}Z:c*
â
Û gzZZgâB;6,
g}÷äêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuz Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø ä×#³Ö]wÎg
J

\
X

d

X

d

X

d

X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

o‰†Ó³Ö] èö øm-ˆÆiúC
Ù ¿ ‹ñƒDâ
Û 6,
aÃêÐO]zh Kzm\¬vZ öЇu
Ÿ

\
X

Xì (J
-íŠz¥ ™ Zg vð7,
Šz¥ ™6,
íƒÌV˜? ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø
15

ê

\

ê

]z ˆÈ é

êðà gzZ Çzg 7q ðÃZÎÆ ]ñÐ äƒ 4ZŠ ~ ¼
d
A ÐZñ7,

ÏVƒ‚Q'
,
sfø
D d

\
X
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X ÏñYƒgzŠ R¾gzZ YZÅkZ~VâŠPÂǃ` Z¤
/Z û 3üd

d

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

\

ǃ†ŸZgzZ•
'
,
~~izgÉ Çƒ:‘ÃL~ykZ Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×# Ö] ðø ^³N á]ô

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ÂñY c*
Š™VZ m,
z M^ »kZ™É6,(œzZ Ë~ yk}g ‚¤
/Z û 5ü

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

\
X

Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×# Ö] ðø ^N á]ôX Çìgpô

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

\
X

zŠ ňÆkZgzZ o‰†ÓÖ] èö m- ‰
Ü Ëi
¦6,
_gzZx
á zð¿ û 4ü
ÐWgzZ ( ¶ze~ã0*
) ! M t¾Ô ~ga{zÇ}™ J 7
,
-áæ‚ö³×ô³ìFt M
J

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

\
X

LgzZy-{zû 2ü
E
Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×# Ö] ðø ^N á]ôX ÇìgpôÐ VÂg ZÑx ÓÅ è
O 8E

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×# Ö] ðø ^N á]ôX ÇñY~¼
A ˆÆä%{zû 1ü

ê

d
d

ÃkZ Çñ7,
ÏÆZ îG
! MˆÆiúC
Ù ¿ !Ǹ òsZ{{
G

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

6njÒ†øøe 4Þ^µ oÒ o‰†ÓÖ] èöm-

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

‚Û$ vÚ o×F o³ÖF^³³Ã³i äö³³×#³Ö] o³×$³‘ = g³nfôvø³Öû] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X Ç}Š â 
Û pôÃVzy

DNOUQ &m‚u PQT” Nt á^Ûø mûŸôû] gö Ãø @ö E

ê

\
X

Æk0*
k WgzZÃyÆkZÔÐZ Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö]Çñ7,
ÐZ‰
Ü zDÎÃ]Zg

d

X

d

X

d

X

d

d

= g³nfôvø³ûÖ] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

ê

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

‚Û$ vÚ o×F o³ÖF^³³Ã³i äö³³×#³Ö] o³×$³‘

d

\
X

\
X

k×n–Ê oÒ äÛm†Òôkm-

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×# Ö] ðø ^N á]ôX Çn M:gaL~ykkZgzZ

DQTU” …çm‡ ojôß$qø E

ê

\
X

G
X ÏA ®
) Ë~÷yŠÆ#
Ö G
é5¢LÐ Q J 7,u 0*
Šz¥™x á û%kŠgzZ ðû%kŠ6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø
16

ê

\

ê

]z ˆÈ é

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

E 4Q<XM\I
M ìe
5LO_è]|
Ôw é}8LlpÓ éhIE 

$ZzgÐÅ\¬vZ ègÄ **
åNG
E
êwÑÆ îE0!LW!!ÔwV"ÁÎgÔwZ ð$EzMŠ ð8ENïE8L™Ôw5zôg üL¢LZšÔw)z èEj8æNL¾G5F"d

d

ê

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

E
N
$E
m ø- ]|ª) y ð3‰ÅZz¡]|:c*
â
Û ä\¬vZègz êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu

Xì@*
â
Û wJ¬ŠÅkZ\¬ä×#Ö]f⬊aÆÑ

d

êDOQMR&m‚u OLN” Qt pù „ô Úô †ûjùôÖ] àö ßø‰ö E
d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

ê

‚Û$ vÚ o×F o³ÖF^³³Ã³i äö³³×#³Ö] o³×$³‘

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

ËB‚Æ]ÜyZy› Z®DTSVð^³nfÞ](MS¸E( ZƒY"Ðí—"Ã

\
X

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ø ßøvFfû ‰ö køÞû]ø Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸ? ø:¾ ]Üt~ùÆTä(x?Z
oûÞùô ]ô Ô
ê
ìÅ 0*}¾ZÎ7ŠqðÃ:á^ÛmŸ]ˆßÒ äÿ Ûqø†i) àønû Ûô×ô ¿# Ö] àøÚô kößûÒöd

= g³nfôvø³ûÖ] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

\

# :c*
Z
â
Û äêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu'
,
zdyÎÔg @*
ÆV˜zŠÔgzuÆV1

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

5LO_ ‹|( 1)
x ÓÔ(Ægâì ~z%ÐÅ\¬vZ èg ÷Z **
åNG

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

kfŠÞ oÒ Íæ†u 4Þ^³µ 1³Ò XX oËF _’³Úö ZZ
ê Ìñ^¾æ 5 1Ö]æ 1Þ^q 1â<µ kÎæ 1iç‰ 1‰ d

d

X

d

X

d

X

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì ]g Ón}g vt—"z™]ÒÅu 0*
Šz¥™6,
í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø
17

ê

\

ê

]z ˆÈ é

ÂÐß| 7,
(]gÎ~g7)XX ‚
º uø]ø äö ³×#Ö] çø ³âö Øû³ÎöZZgzZBÃÒgΙÄg6,_UCZ?

ê DMSLOL&m‚uMRQ” MLt‚ñô]æøˆ$Ö] ÄöÛørûÚø EXÐîYW~yâRÐqCÙ {z´Æ]ñd

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

\
X

8 ì ~z%ÐÅ\¬vZègtg‚0n!*
5LO_ ‹|(2)
èE
L j
²**
åNG
äÎ êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuæ Ø$ qøæø ˆ$ ³³Âø º ZØLO gƒ8Ôg @*
ÆV1Ô(ÆtÜZ

$W+Zq
-Z~y
Z D™c*
â
Û gzZ¸D™J7,l^³vø³fôùŠøÚö ¬Ðd
ê ìe
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

ê

d

d

ê

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

d

&‰
Ü z D W6,_ LZ :c*
â
Û ä êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu}Z z tŠ ™[»

\
X

5LO_‹|(4)
ÔÆÔZ?{ì~z%ÐÅ\¬vZèg~g}
.G1Z**
åNG
" EÅ
4E
5E
ÔrZ [g [8Ô9—Z ` ZuÔ‘ºZ /Z Ô èEG
å) Z ÃÔ=r G
î*9g

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

DQLQQ&m‚u PLS” Pt Oæü ]Oø oeô ø] àö ßø‰ö E

\
X

MÔx™ZwÎg
4Q<XM\I
^³ãø m% ^ø³³m5 Øû³ÎöZZ:c*
â
Û Ðíä êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuxŠ Wµ{ éhIE
Xì]ëY Z,
'ÐuÑtèYz™ c*
Ι| 7,
~g7 XXáøæû †ö Êô ^ÓøÖû]

ê
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

(247mÔ3`Ôß‚Z èNPçQ'L) XÐVƒDâ
Û ]zˆ]c*
W{n{nÅyZÉ
EE
#
-E
E
5LO_]|( 3)
Ô ÜŠ$ røÚö …ôç³ÞöÔx懾M$N öLO 
D â 
Û Å\¬vZèg ÿ¡Lð$M**
åNG

ê

\
X

d

åÿ …ç‰öÔ p†F‰] åÿ … ç‰]‚À'gÎ( l ^vøfôùŠøÚöª)t:D â 
Û Æ
d
( o×FÂ] åÿ …ç‰gzZ àeö ^Çi åÿ …ç‰( äÃÛöqö åÿ …ç‰ (Ì‘ åÿ …ç‰ (†ûuø åÿ …ç‰ (‚m‚³uø
(MÂtÐVƒ_7,: 'gÎ~g7 (Åzh Kzm\¬vZ-)g»uìC
{Šc*
i ïG;XNE
Ùª

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

\
X

Xì4ÐVìWgZD
Ù
ILG
" ukZy éE5OBÄZ Gî*9gmy{g c*
£Z ?]
è | k³Ú$ Ÿö ]û Üö³nÓ³³u
u0*
ì
DQLQS &m‚u PLT ” Pt Oæü]Oø oeô ø] àößø‰öE

d

X

d

X

d

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

XÐg D™g lZckZ ºÛ Çìg~k Qx **
Z÷J
-Z
# –u 0*
Šz¥™6,í~[ÂäT( êÐO]zh Kzm\¬vZ- ) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø
18

ê

\

ê

]z ˆÈ é

o% vøÖû] çø âö Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø pû„ôÖ$] Üønû ¿ôÃø Öû] äø ×# Ö] †ö ³Ëô ³Çû³jø‰û]ø :á| 7,tû%
êðÃZÎÆTVƒLe„ÐØ$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö]~:ÀF,) äô nû Öø]ô höçû iö]ø æø Ýöçû n%ÏøÖû] d

d

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ÆV½gŠp¤
/ZÔ Vƒ'
,Z'
,
Æv ÄÅg«p ¤
/Zì êŠ j{ k
HÆkZ
"
3OF
$gÅV÷p¤
/ZÔVƒ'
,
Z'
,
ÆV ðG
êÆ*™p¤/ZÔVƒ',Z',Æ]ZgfÆe

d

X Vƒ'
,
Z'
,
Æx G
é&OZ

d

]çû ßöÚø ! àømû„ô³Ö$] á$ ]ôªtWg e~y
WÅ»ÒgÎðƒ~Šn( 5)

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

DOPLT&m‚u NQQ” Qt pù„ôÚô†ûùjôÖ] àößø‰öE

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

\¬ä³³×#³Ö]( X Vƒ@*
™q gs§ÅÏZ~gzZì ÑZzpgì‡gzZ {0
+
i{z7Šq

\
X

†ö vûfø Öû] ‚ø³Ëô ³ßø³Öø oûeùô …ø kôÛF×ô ³Óø³Öùô ]+÷ ]‚ø³Úô †ö ³vû³fø Öû] áø^³³Òø çû ³Ö$ Øû³Îö
o]+÷ ‚øÚø ´ä³×ô %ûÛôeô ^³ßø³òû³qô çû ³Öøæø oû³³eùô …ø kö³³ÛF³×ô ³Òø ‚ø³Ëø³ßû³iø áû]ø Øø³fû Îø

d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

ê

ê

köß#qø Üû `ö Öø kûÞø^³³Òø kô³vF³×ô ³’# ³Ö] ]ç³×ö³Ûô³Âø æø ]çû ³ßö³Úø ! àø³mû„ô³Ö$] á$ ]ô
o ÷Ÿçø uô^³`ø ßûÂø áøçû ³Çö³fû mø Ÿø ^³³`ø nû Êô àø³mû‚ô³×ô ³ìF oŸˆö÷ ³Þö Œôæû +ø †û ³Ëô ³Öû]

\
X

( Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×# Ö] ðø ^N á]ô)

\
X

M Åu Y ‰
Ü z T ðc*
~ ]ZgJ
- >gÎ »Ð
ê ÏAçW³7,Ð +
d

ê t‚ºuô]æ$ 亳³þÖF]ô ÜûÓö`ö ³³ÖþF]ô «ÛøÞ$]ø o$ ³Öø]ô o?³uFç³mö Üû³Óö³×ö³%ûÚôù †º³øeø ^³Þø]ø «³Ûø³Þ$]ô Øû³Îö d

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

DNU” èÛm†ÓÖ] èËn¾çÖ](OPLR&m‚u QPR”Nt oûÚô…]‚$ Ö] àößø‰öE

ê

\
X

^³v÷Öô^³‘ø ¡÷ÛøÂø ØûÛøÃû nø ×ûÊø ä´³³eùô …ø ðø «³³Ïø³Öô ]çû ³qö†û ³mø áø^³³Òø àû³Ûø³Êø

DMML^iMLSVÌ`ÓÖ]MQ¸E

d

X

d

X

X

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

19

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

o³Ò Íæ†ö ³uö …^³2 1³Ò XX k³³Û³³u…ø ZZ

ê Øñ^–Ê4 1Ò ävi^Ê åÿ … ç‰ 1‰ kfŠÞ d

Xì ËnÆn%ÙCtnkZì ó óY EZd

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d
d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

DMO” (Mt (èvi^ËÖ] pæ^’Ö]èn#^u !QOT”NtOOSL&m‚u oûÚô…]‚$ Ö] àößø‰öE

\
X 

â ¬Š ™| 7,Bà ïgÎû% 100 ì ~ òg ZŠµ ( 2)

d

%N ( 3)
NE
g!*
41~yxgŠÆn
Û gzZVžÅòìc*
â
Û äVÍgæE

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì @*
â
Û wJ\¬vZÃkZ ñY

DQTS” …çm‡ oû jôß$qø E

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

ê

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

èNgÎL Lx **
-ZgzZ ó ó ä³³nø Êô ^³³øL Lx **
q
-Z »]gÎkZì ZzŠ Ån%ÙCBÃïgÎ
q

ê

ê

ê 

c*
â
Û ä êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇuu#Z — G
é5O_ÔuÑ ðÅMïE
§—( 1)
L 8™Ôu 0*

êƒYZ¢¹ŠgŠ»ç MgzZì@*YƒxZg MÐä™xŠ6,!%™|7,BÃïgÎd
d

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

DQTS” ÏZ)ìƹÂñYc*
ŠÎ~V\ MuðCZ™|7,
ÚZ¤
/ZgzZì@*
Y

‚öfö Ãû Þø Õø^³$m]ô#7,
ÚZsÜû%gZD
Ù {gŠ
H:ZizgJ
-VâŠ]‚ ( 4)

êVî šgzZV-gF# 7,ÌpÑŠzgŠg!*
&&y
M wÍ Z àö nû Ãô jøŠûÞø Õø^m$]ôæø d

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

?&„¹nÆä™gzŠÃ
Xì ¿[ ç‡E

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

DQTT”…çm‡ ojôß$qø E

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

20

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

\
X

d

X

d

X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

oÒ Íæ†ö uö ä³³Ö糉 1³Ò ó ó]»,
'ÅpÑ[L L

ê

X

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

21

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

ê Øñ^–Ê 16 1Ò Ìm† ànŠGmF åÿ …ç‰ 1‰ kfŠÞ d

5LO_ ‹| ( 2)
§âÔx™ZwÎgì e
$ZzgÐÅ\¬vZèg ÷Z **
åNG

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

\
X

D^÷_Ïj×Ú NTR” St NLONN&m‚u (Øføßûuø àe ‚Ûøuûø] Ý^Úø¡ôûÖô ‚ößøŠûÛöÖûø]E

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ä×#Ö]ÐZìwŠ»yWÛŒ[ÒgÎ:c*
â
Û äêÐO]zh Kzm\¬vZ öЇugÇŠgz6,
E
d
XÏñY~Š™]nÅkZÇñ7,
aÆ~4Å] æ:LWgzZŸgÅ

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Ø$ qøæø ˆ$ Âø

\
X

ê

! 5_
§»uì e
$ZzgÐÅ\¬vZègg(0 ÿ¨š **
åNGLO‹| (1)
E
I
M
N ¯ zg üLG3©^ÔgÇŠæ Æ Vã" ë Ôg éE
47ÔgUz ´ â Æ êŬ zŠ Ôg é)\I
"M ÑZz
ïE
5G
LG3E

-Z »qC
Ù G:c*
â
Û ä êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇuïd
êÒgÎwŠ »yWŒÛ gzZì wŠq
»"7,yWŒ
Û û%kŠaÆkZ Çñ7,[ ÒgÎû%q
-Z gzZì [

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

XÇñY–[ZN

DPLR”Pt NTUR&m‚u pù„ôÚô†ûjùôÖ] àößø‰öE

5LO_ ‹| ( 3) 
Ôì e
$ZzgÐÅ\¬vZ èg¾0 yˆ **
åNG
ê G$M
d
]Zg ð :c*
â
Û ä êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu å…çù ßÚ äÿ ßm‚³Ú§»u(äÚ†ù ÓÚ äÿ ³Óù³Ú§ZŠu

\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

Ù Å]y
C
WgzZ*ŠÃáZzä™]zˆKZtèYÔìèºÛ$ ÃôÚöx **
»[ÒgÎ~

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

#q
Æe änÆkZtÅ]zˆÅkZ ä ¿TÔì C™~g7 ~

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Ù Å kZgzZì gz™ ÃðZ'
C
,C
Ù Ð áZz ä™]zˆKZtèY Ôì

\
X

Wz *Š gzZ Ô ì C™ « ð>
gzZ Xì C™g z™ Ð kZ Nš Å ]y
E
M VY ܃Å]y
êÌènø•ô^ÏøÖû] èöÃø³Êô]‚ø³Úö x**
C+Ð
»kZgzZXì #] éE
Wz*Šd

d

X

d

X

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X ÏñYƒgz™ ~g FC
Ù gzZd
5LO_‹|( 4)
Ôx™Z Ñì e
$ZzgÐ ¿\¬vZèg k„0Z **
åNG
DOS”(St(…çûö%ßûÛøÖû]…ö‚% Öø]E

\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

[{gÎì éZp~÷:c*
â
Û äÅz!Wzm\¬vZ -ݬzŠg »uÔïgâ

Xƒ~wŠÆy¨
KZC
Ù Æ#
Ö Z ~÷
d
_
5LO ‹|( 5)
Ô x™Z g—ì e
$Zzg ÐÅ \¬vZ èg ÷Z **
åNG
DOT”^÷–m]E

ê

ê

\
X

d

gZÙDÔ N ZzŠgZÙD~ùÆkZ Â\ ÐZQ –ÃkZ äTgzZÔì',Z',
E 
ðŠC
Ù Ð kZgzZ ÏVƒ 4ZŠ ¤ggZÙDgzZ Q,
'gZÙD Ô ¢gZÙD Ôg ð$N

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

22

\

ê

\

ê

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

Å[]ZgC
Ù å ¿ :c*
â
Û ä Åz!Wzm\¬vZ -xŠ Wµ{
á ÔWwÎg

X Ç}%L{zŠ
H
%Q;g @*
™]zˆ
êì e
d
5LO_‹| ( 6)
$ZzgÐÅ\¬vZèg ¹@*
b !*
g1Z0Y «**
åNG
ÅyŠ ¿ :c*
â
Û Š
á g Z ä Åz!Wzm\¬vZ -Bz »§zçaNÜæ Ó÷
DOT”^÷–m]E

d

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

ê 

ÔìwŠ»yWŒ
Û [ÒgÎ:c*
â
Û äÅz!Wzm\¬vZ-uÑß ïE
§—
L 8™Ôu0*

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

G!
5LO_‹|( 8)
Gì e
$ZzgÐÅ\¬vZègg(0 ÿ¨š **
åNG

\
X

\
X

d

DOT”^÷–m]E

\

d

\
X

X ˆ~Š ã‚WÅ]ZgkZJ
- ðÐZÅ]zˆÅkZ~Y Z’ZÅ]Zgä

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

¿TgzZÔ ˆÅ «J
-x
á ÐZ ã‚WÅyŠ kZ}™]zˆÅ[ÒgÎ

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

5LO_‹|( 7)
åNG
ð‰
Ü 1¿ :D â 
Û ¿\¬vZèg k„0Z **

ê
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X ÏN Yd

DOT”^÷–m]E

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

ê

\
X

d

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

~Š™ ~g7 ]Yq x Ó Å kZÔ Ç }™ ]zˆ Å [ ÒgÎ ~ Y Z’Z

d

X

d

X

X

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

23

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

DOT”^÷–m]E

d

d

X ìd

DOT”^÷–m]E

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

@*
â
Û ò,
3(~ä™HbzgÅkZ)6,kZ \¬zug nvZXì CYÅ]zˆ

ä TgzZ Ô Ï ñYƒ ]nÅ kZ Å]zˆÅ[ ÒgÎä T:

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

5LO_ ‹|( 10)
Dâ
Û { z Ôì e
$ZzgÐÅ\¬vZ èg/!1Z **
åNG

\
X

d

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

[ ÒgÎk0*
ÆáZz ä%T:c*
â
Û ä Åz!Wzm\¬vZ -xŠ Wµ Ó
á

\
X

\
X

5LO_ ‹|( 9)
Ôx™ Z§—ì e
$ZzgÐÅ\¬vZèg Y ZŠgŠ1Z **
åNG

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

Xz™k0*
ÆVßZzä%LZ]zˆÅkZ?ÂÔÐN YØŠj{k

\
X

¬ÆkZÔÇ}™]zˆnÆ]y
WgzZØ$ qøæøˆ$³Âøä×#³Ö] ÅgIÒgÎkZ¿

eñÐZ {zÂÅ]zˆ~ª
qÅäƒÁÆkZ‰
Ü zÆä3 d
ê}™$

aÆqC
Ù gzZÔ Å]zˆÅu0*
yWŒ
Û û%{g H
ŠäkZ c*
ÍÅ]zˆd

ê

\
X

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

Å kZ ä TgzZ Ô Ïƒ ã‚ W6,kZ Å]zˆÅ[ ÒgÎ6,;Å]Š Ñz

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Åa Æ kZ k0*
Æ ]gúËä TgzZÔ Ç ñâ 
Û ò,
3‰
Ü zÆ ]ñ

\
X

ê

( 6,
kZ ) Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø ä×#³Ö] Å]zˆÅkZk0*
ÆáZzä%ËäTgzZÔ Ç

d

Xì [ÒgÎwŠ »yWŒ
Û gzZÔì wŠ
5LO_‹|( 11) 
:D â 
Û ìe
$ZzgÐÅ\¬vZèg Z0·Q1Z **
åNG
-Z {zÂñ0*
ñ~wŠ LZ¿ d
êáô†û ³Ïö³Öû]æø ‹?³³mF ÐyZ*i~á\ q
( ǃx3,
wŠ »kZ Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×# Ö] ðø ^ á]) X ñY8ÐZQ‘
Ünû ÓôvøÖû]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

DOU”^÷–mø]E

d

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

ê

5LO_‹|Ý>Z÷Z ( 12)
åNG
$ZzgÐÅ\¬vZ èg & œ–1Z **
e

\

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

DOU”^÷–m]E

\
X

X

d

X

X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

d

ê

ÅkZá$
+ÆswC
Ù Ø$ ³qøæø ˆ$ ³³Âø ä³×#³Ö]ÂÅ]zˆÅ[k0*
ÆyZgzZÅ
X ì êŠ â 
Û ]nz„

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

DPL”(St(…çû%ößûÛøÖû]…ö‚% Öø]E

\
X

d

\
X

ê

]g *
c ¯ ÅGÅq
-Z c*
VâzŠÔ +−Zz LZÃ-C
Ù ä T:c*
â
Û äÅzh Kzm

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\¬vZ -Pwz4
,
) !*
¯
Äur
# ™ÔBz»s
# ZgÔÜæg »uì

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

24

\

ê

\

ê

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

5LO_ ‹|( 13)
Y x : D â 
Û Å \¬vZ èg z/0 yZ$**
åNG

êÅ[ÒgÎk0*Æ¿vÔZd

Û \WZ
# D â
Û e\¬vZègxZ™ d

hçnö Ãö Öû] àôÂø 庈$ ßøÚö (hçnö Æö 1ñ^Þ]ŠÔ hçfvÚø d

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

êì e
J G
5LO_M‹|( 15)
5"NåMG
$ZzgÐ \¬vZ èg i åOuL îpI$L¬ éE

-Z~œyWŒ
q
Û L L:c*
â
Û äÅzh Kzm\¬vZ -Bz »s
# Zg ÔÜæg »u
\¬vZÃáZz"7,ÆkZÔì *
@Y ¹xV; Æ\¬vZ&ì ]gÎ

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

d

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

DNUT” (Mt(PV&m‚u gnaô†ûj$Ö]æø gnÆô†û$jÖø]E

\
X

 äT:c*
â
Û
X ÏñY~Š™]nÅkZÅ]zˆÅ[ÒgÎ-‘

ê

\
X

d

ê

êäêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuæ Ø$ qøæø ˆ$ Âø

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

5LO_‹|(14)
Æä³³×#³Ö]ìe
$ZzgÐÅ\¬vZèg{k
,
Ù 1Z**
C
åNG

\
X

XÇñYH −à ñÅ]ñÐkQ ÂÐ,™]zˆ

DOU”^÷–m]E

êÐbDµgzZgizgÆ#
Ö ªÑZz"7,ÃkZÔì @*
Y ¹pÑV; Æd

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

G-4E
7L Lä ~ÁZvZ îG*g9 mpZ õ§D
‹{.Zņ **
ógó - i ö OE
Ññg
$
Z (16)

\
X

DPL” (St (…çû%ößûÛøÖû]…ö‚% Öø]EXì [ÒgÎ{zÔ Ç}™)
®ËÅŠ ZÛ ZZ
+Zi

d

X

d

X

X

\
X

d

H[Z§ Âñ7,‚\ —2™X ñY H{Š ð^N M Âñ7,ÃkZ òŠ M »È—1™

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

G;XNE
(MÅ"7,
:Åg ÑQ'
,
Ïï
[ÒgÎ6,
594™

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

25

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

êkZ¢Âñ7,ÑZz]gú"Š%—4™ XA k]Âñ7,^—3™ XñYd

ê

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Û )—8™ X ñYƒ ;g Âñ7,~{ —7™ X ñ0* 

Ë Âñ7,g F—6™

\
X

Ù Ø" ]gú—5™ X ñYƒ ~Š á Å
X ñYƒ ~Š á ¢ Âñ7,àZzC

\
X

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

DQTVkmAE oÜõnû uô…$ hùõ …$ àûÚôù Ÿçû÷ ³Îø ÌΠܺ×F‰ø e
$ Mq
-ZÅ[ÒgÎX ñY ÿ$L

á]Ôð7,
g!*
¸ZÎgegZD
Ùq
-ZÃ d

d

Ÿ÷çû ³Îø ÌΠܺ×F³‰ø gzZXì [êt:˜ ! k
,
ŠzZpÔ Ïƒ

\
X

ê~g7Š Z%Ðð7,ÐÑT oÖF^Ãi²] ð^

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

{zì c*
Å Âñ7,{zƒ ˆƒ Ëq ðÃÅT —10™X ñYƒgzŠ §z ôg

\
X

ê»kZÂñ7,â —9™ XƒŠæÐs§ÅØ$ qøæø ˆ$ ³³Âø ä³×#³Ö]~^Âñ7,d

Ð{)zgagzZ]*
UŠ ZjÂð0+!*
+誃6,
j
½»q
-Z(õ0*
à DQT Vk³³³³mAE

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

o Üõnû uô…$ hùõ …$ àû³Úôù

d

pÑg
$uX Ï}g ¦
/hZ]Zg ~g7 ÅkZ Çñ 7,ÃkZ~ ]Zg ¿

\
X

êgzZ Ç}g¦/YZyŠ Zg7»kZ Çñ7,[ÒgÎÃð¿ Ïìg«™d
DQUP”(…çm‡ ojßùqEXì wŠ »y M Œ
Û [ì ~

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

ê

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

26

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

\

d

ê

X

ê

X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

݇Ÿ ÌÎæ

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

X

d

X

d

d

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

\

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

ê

ê

ê

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

\
X

27

ê

\

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

]z ˆÈ é

\

d

ê
d
ê

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

28

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

29

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

30

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

31

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

݇Ÿ ÌÎæ

ê

ê

ê

ê

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

32

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

33

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

34

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

X

\

d

ê

X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

݇Ÿ ÌÎæ

ê

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

X

d

X

d

d

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

ê

ê

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

\

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

\
X

35

ê

\

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

]z ˆÈ é

\

d

ê
d
ê

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

36

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê

{z 7
-eZå Zƒ JÈ gâ Y q
-Z~ yÆ yZÔå ;g™]zˆÅ » ÒgÎ

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

d

5LO_‹|(1)
¿q
-ZD â
Û Å\¬vZèg [i¬0Y Z'
,**
åNG

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

X

d

X

X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

Øñ^–Ê4 1Ò Ì`ø Òø åÿ …ç‰ 1‰ kfŠÞ

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

\
X

o³Ò Íæ†ö ³uö …^³2 1³Ò XXk³³Û³³u…ø ZZ

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

37

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

ä¿kZìZƒxJ eÃkZäwŠ!*
-Z ¬Šä¿kZXÎ1$
q
+gâ Y
ê\ W ÂÔ H™f »§ Zz kZÐ êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu ÜŠ$ rø Úö …ô ç ³Þö Ôx™ Zg—d

E

X ǃg ð$NyxgŠÆ}igzZyWaÆkZ

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d
d

ê DOMM” Qt MQRNR&m‚vÖ] ‹Þ] àe ƒ^ÃÚ &m‚u Øføßûuø àe ‚Ûøuûø] Ý^Úø¡ôûÖô ‚ûßøŠÛöÖûø]E

ê

@*
uÆkZ Ç}™]zˆÐ
ÔÇ}™]zˆåÅkZgzZÔ Çƒgâ„gâ0*

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

WgzZ wÍ Z Å» ÒgÎ :c*
y
â
Û Š
á g Z ä êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇuz Vz³vZ wÎg

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Xì@*
ƒwi**
Ü zD™yWŒ

Û
E
9
N
;X
5LO_ ‹|(2)
÷Z 0 f ç **
åNG
Ôì e
$Zzg ÐÅ \¬vZ èg ö-L E
DOUU” SUQ&m‚u Ü×ôŠÚö xnvô ‘ø E

\
X

ê

]zˆ ìPtÔz™ H]zˆ !V#}Z :c*
â
Û ä êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu

d

NåG
5QšL^M1Z**
5LO_‹|(3)
Ôx懾M$NÑìe
$ZzgÐÅà¬vZèg ~§ åQ7E
åNG

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

kZñ7,
»ÒgÎyŠÆ- L L:c*
â
Û ä êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇuÜŠ$ r³Úö …ôç³Þö
E
9
-ZyxgŠÆV ðš.E
zŠ nÆ
:ì ~e
$Zzgq
-Z ó Xó ì @*
Yc*
Š™×zgg ð$Nq
ê
G
"gzZÆkZñ7,Ã- ïE
-ZyxgŠÆ( pÑvZ îGE
q
0š±ª) µZ ï
NG3E
L ^I L Ld

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

DPSP” Nt NPPP&m‚u á^ÛømûŸôû] göÃø,öE

d

ê

E

ó Xó ì @*
Yc*
Š™×zgg ð$N

\
X

d

X

d

X

X

d
d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

d

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

d

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

DPLP” (TLUV&m‚vÖ] (Ü×ôŠÚö xnvô ‘ø EX ÇìgpôÐw éE
7Oš Ç}™Š c*
tW

d

\
X

\
X

kŠ ~
y WÅ» ÒgÎ Ôì ~ e
$Zzg q
-ZgzZ Çìg pôÐ w éE
7Oš Ç

ê

}™Š c*
tWkŠ «Å»ÒgÎ :c*
â
Û ä êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇu°gszYæ g

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

5LO_ ‹| ( 4 )
Ô *™Ñ Ôì e
$ZzgÐÅ \¬vZ èg Y ZŠgŠ1Z **
åNG

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

38

\

ê

\

ê

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

39

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

d

X

d

X

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

40

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

d

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

\
X

}9Z
# ðJÈkgJeÅVߊê Qäë

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

41

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

42

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d
-I
7î>XE
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

43

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

\
X

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
4Zg d

ê

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

44

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

45

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

46

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

47

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

48

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

\
X

ê

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

d

\

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

Æ

d

d
ê

d
ÃË»[g

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

49

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

X

d

X

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

50

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

d

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

}gvƒ
gzZ8Š:hgÃËÐ

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

51

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

ê
\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
é

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

52

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

53

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X


è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

d

gÃè

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

54

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

55

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

d

d
ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

56

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

Vâ Š

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

57

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

58

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

59

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

60

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

61

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

62

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

63

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

d

X

d

X

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

64

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Øñ^³–³Ê 3 1Ò xjÊ åÿ …糉 k³fŠÞ

d

\
X

o³³Ò Íæ†ö ³³uö à³ni 1³³ÒXX x³³jÊZZ

ê

ê

!î0E
" ægzZ)æO¾$î0Â$~3ZzÐiu(1)
]gÎkZ~5ZgÆ{g ðO3E
0G
ê ÐO]
d
#
-E
E
]gÎtZ
# X Zƒwz4,»
ê zh Kzm\¬vZ öЇu°ä‡szæYg *™ öLO Âðƒwi **

Xì Cƒ«™

DQUR” …çm‡ ojßùqE

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d
d

ê

d

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

NŠ0
+e»ypg¤
/Z#7,
û%21ÃkZnÆä0*
ì6,V7Š(3)
DQUR” (…çm‡ ojßqEXbgðZ½w‚oÖF^Ãi ²] ð^ á]ÂñYJ7
,
t‚ÆkZ™

d

\
X

\
X

Ðp
pgk0*
™É‰
Ü zÆwygzZwZ]
.Xì Lgyñâ Ðäƒt¾Ð

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

"7,‰
Ü z Dƒg ZÎ~ ÏX ì Cƒ qZÛ~ tig w‚x ÓÐ "7,

\
X

ê

d

ê

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

êg!*&à ì ÒgÎÂñY¬Š0+e » pÑypg ‰
Ü z T ( 2)

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

DONT” Ot PTOO&m‚vÖ] †nŠËjÖ] h^jÒ pù …ô ^íföÖ] xö nvô ‘ø EXì ~g \

\
X

{Š c*
iÐqC
Ù Å *Š= ðƒwi **
]gÎ+Zq
-Z6,
í]Zg ` W:c*
â
Ûä

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

65

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

66

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

¼
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

67

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

68

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

69

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

70

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

d

} 7,Æg

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

71

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

72

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

73

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

d

X

d

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

X

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

74

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

d

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

d

ê

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

gf‰ Ôm] ^Ò 1Þ^µ á^Ûm] …ôçÞ6nÚ Ù%

E
IL G
"u
8E
NóN!*
rMEî~O “Nä¿TL LÔì ~u *
3

Æ
k
S
Š
ð
1

û
E
ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

TUUS &m‚uQPM” o›çnŠ×Ö †nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ]Eó Xó uŠ½ÐyZZz

d

ê

d

E
¡N6,
L**
y ð½]NÃwŠÆk Q Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö]ì ‚
rg]g åG
ä™åE¡E
î~O “N{z

d

X

d

X

X

d
\
X

ê
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

75

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

k m ^Óu

ê ä VrQX~Š àÇÃÅ\¬vZ èg Ïgà yG**åNG5LO_ è]|ä ¿Ë d
G

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d
d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

äjÓÞö oÞ‚øÚø

ê

d

Æ k³f$v³³Úø Å]Ò~~izg !l»} Z

ê

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

nÆkZgzZ D™]‹Å•
',~V>ëá$+

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\

X D™ŠgÌ ðÃÌ

X

d

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

D læ†ne …6^‘ …]6 NMN ” Ot Ýç×ÃÖ] ðö ^nu]E

d

\
X

G
5LO_ä ¿Ë
s ð$N¤
/Z :c*
â Û ä\ M ~Š àÇÃm\¬vZ îG*9g o³fóø**
åNG
G
EE
Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö]Âì H^Ñð$N¤
/ZgzZñâ Û ]ç«Lš!~÷Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö]Âì H
EE
ó Xó ñâ Û ]ç«Lš!~¾

ê

d
d

ê

km^Óu

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

ê

d

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Dlæ†ne ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]6 PMR”Ut ànÏjÛÖ] é6^ŠÖ] Í^vi]E

\
X

ê

&M»Vƒk
kQ~¹ä?¼ Âì ~g¸ îÏOF
H}÷#
Ö G
é5¢L¯z'
,
/ZL L:c*
¤
â
Û
&M{zZ÷¤
óXó 7{Zz6,
ðÃÅàÇ~gv=Âì− îÏOF
/ZgzZVƒF,
+
$
ÌÐ

d

X

d

X

X

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

76

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

åÿ … ç‰ 1‰ kfŠÞ oÒ Íæ†ö uö àni 1ÒXX ^³Âö ZZ
Ø ³³³³³³ñ ^ ³³³³³³³³³³–³³³³³³Ê 3 1³³³³³³Ò á^³³³³³³³³³³ìø ö

êÒgÎ~]ZgË :c*
â
Û äÅzug!*
zh Kzm\¬vZ-Ü槻u ( 1)
d

\
X

ê

d

DNRP” Tt TLNR&m‚vÖ]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d
d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

d

vZ ÎN Îg ( 3 ) DPLS” Pt NTUT&m‚u pù„ôÚô†ûùjôÖ] àößø‰öEX 5Y~Š™]n
á^³ìø$ö åÿ…糉 ~]Zgc*
yŠÆ- :c*
â
Û äêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuæ Ø$ qøæø ˆ$ ³³Âø
†³nûfôÓø³Öû] Üö³rø³Ãû³Ûö³Öûø]EX Çñ¯yq
-ZaÆkZ~A
¼Ø$ qøæø ˆ$ ³³Âø ä³×#³Ö] Çñ7,

ê

ê

Åk QS7,á^³³ìø$ö åÿ…ç³³‰ ~- ïE
â
Û ä êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu
L ^IäT:c*

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

M™
]nñ¬™ a Æ k Q ºÛ g ZD
Ù ,J
-äƒ ð  Çñ 7,y é7E
gOB& $E
§ ð NÔx™ZÑ ( 2) D NTUS&m‚³uPLR” Pt pù„ôÚô†û³jùôÖ] àö³ßø³‰öEXÐg D™
êE

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

ê

ê

ê

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

݇Ÿ ÌÎæ

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\
݇Ÿ ÌÎæ

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

77

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

\

d

ê

X

ê

X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

݇Ÿ ÌÎæ

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

X

d

X

d

d

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

\

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

\
X

78

ê

\

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

]z ˆÈ é

\

d

ê
d
ê

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

79

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

80

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

d
d
-I
î>XE

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

81

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

d

X

d

X

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

82

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

d

ê

d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

سñ^³³³³–³³Ê9 1³³Ò Ô׳³Úö åÿ …ç³³‰ 1³³‰

d

\
X

ê

\
X

kfŠôÞ oÒ Íæ†ö uö çÞ 1³Òó óx ÅS ã åM$ML L

5LO_è]|(1)
Ô'
,
zd´ âì e
$ZzgÐÅ\¬vZèg{k
,
Ù 1Z**
C
åNG
3B&ÔMg @*
:c*
â
Û ä êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇuº Z ØOL ¦ƒ ðE
ÆV1Ô(Æt ÜZ èE
L j8

d

pû„ô³Ö$] Õø…ø ^³³³³fø iøtgzZÏñY~Š™]nÅkZJ
-VŒÏìgC™

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

\

d

ê

ê

\

ê

\

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

öÔ×ûÛöÖû] åô ‚ônø eô

\
X

ó Xó ì

X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

DPLT” Pt NULL &m‚u pù„ôÚô†ûjùôÖ] àößø‰öE

d

\
X

®Ëc ~g‡LZì ]gÎq
-Z Œ6,Vì M M~y M Œ
Û GL L
ê)
d

\
X

d

X

d

X

X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ÅM G.9
5LO_ è] |( 2)
Ôê¬ ï
L gì e
$ZzgÐÅ\¬vZ èg ÷R **
åNG

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

83

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

-Z~*™y KŒ
q
Û :c*
â
Û ä êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu ݆Ò] Ùô牅( ÜŠ$ rø³Úö …ôç³Þö
ê GE
d
~ ï3O8E
ÐZJ
-VŒÏ}™ Z×~}g !*
Æ~g ‡LZì ]gÎ

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

5LO_è]|( 3)
åNG
# L
Z
L Dâ
Û Å\¬vZègŠ&0vZ†**

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

ê

Xì ëÓ$NÒgθ {zgzZ Ï}Š Z™4ZŠ

\
X

d

ëÓ$NÒgÎ~]ZgtèY73Zg ðÃÐs§~÷n}¾Ð}

ê 

Ǿ {z Â Ç ñWÐ s§Åù c*
gÆ kZ [Z±Q Ô å @*
J
™ J 7,
~÷n }g v Ǿu Â Ç ñWÐ s§ÅuÆ kZ {zQÔ å@*

ê
ê

d

\
X

5LO_è]|( 4)
èg ! ôq
-ZD â
Û ¿\¬vZègk„0Z**
åNG

ê

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

\
X

`è~ˆpìGVŒ å:D7Z1c*
ÎÐCZ6,
Gq
-ZäÅ\¬vZ

\

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

DONN” Ot OTUN &m‚u ànûvønûvô’$ Ö] o×FÂø Õ…ø‚ûjøŠûÛöÖûø]E

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ó Xó ì @*
™¿YZgzZ {Š c*
i¹ì k7,
~]ZgÐZì ëÓ$NÒgÎ

\
X

\
X

d

x **
» kZ~ > ZgÂÔì ÇzgÐG[Z±Ôì àZz1zg ]gÎt Â

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ó Xó å@*
™ J 7,ëÓ$NÒgÎ~]ZgtèY73 Zg ðÃÐs§

ê

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

\
X

d

J 7,ëÓ$NÒgÎ~]ZgtèY73 Zg ðÃÐ +
$Y ~÷n }gv

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

xŠÆkZ ÂÇ ñWÐ +
$Y ÅVñŠÆkZ [Z± ÂÇ ñY ~G{È

\
X

ê

DNOO” Tt …çû%ößûÛøûÖ]…ö‚% Öø]E

Xƒ~wŠÆðñC
Ù

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

\
X

X

d

X

d

d

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Ô
ö ×ûÛöÖû] åô ‚ônø eô pû„ôÖ$] Õø…ø ^fø iøì éZp

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

DNUM”MtNRPQ&m‚uÙ^Û$ ÃöÖû] ˆößûÒøE

ÆyŠMgzZtWMtnkZÔ Çìgpô Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø

ä×# ³Ö] ðø ^³( á]ô

d

ê

\
X

d

~֓ y
á à ¬ yâ 
Û »êЇ]zh Kzm \¬vZ öЇux™Z g— ( 5)

ê

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

DPLS” Pt NTUU &m‚upù„ôÚô†ûjùôÖ] àößø‰öE

\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

_

\
X

DP”MQt Ô×ÛÖ]é…ç‰ oÞô^ÃøÛÖû] |öæû…ö †nûŠôËûiøEX °»n

ê‡W{{Dâ Û ¿\¬vZèg k„0Z**åNG5LO è]|(D7)

d

30~ yWŒ
Û ~ —" :c*
â
Û Š
á g Z ä êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu õ§‹{!ã åM$M öÀO$

ê

Ô}™]zˆÅ ( ]gÎ) kZ‰
Ü zD ο ÔVƒ@*
0*
]gÎq
-Z Å]c*
W

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

\
X

\
X

d

M ÔìàZz
C+¸
ó Xó 3gpôÐGƒZ±ÐZäTìàZzäÑŠ] éE

ê

d
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

E

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

1zg¸L L:c*
â
Û äêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuæ Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø vZwÎgÂó Xó ìk7,
<Z

\
X

èNgÎ~g7: ZizgìGÅ¿,Zq
-ZV;z²ìGV;z å:x¥=

-VâŠMƹÂñYJ 7,
ÃkZ™NŠ0
+e( 6)
êÐVg{zJ

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

ê

11y@*
Ð6,
Gq
-Zä~êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuæ Ø$ ³³qøæø ˆ$ ³³³Âø !vZwÎgc*
L L:H

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

n²gzZ ñƒ¢q~{Çg!*
ÅêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuݬØ
è gÅ\¬vZèg !ô

\
X

{zÅ »]gÎ~g7äkZgzZì;g| 7,
o ÒgÎìGÅ¿ËV;z

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

84

\

ê

ê

ê

\

ê

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

\
X

d

X

d

X

X

d

V¤
Û LZ]+Z[gvZÔÐN YG—] Y¦ š 30ÆkZgzZÔÐ

d

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

-u YÐq
Ôì àZzä™( Zת)ä³Öø +ø ^³³rø ³Úö tgzZÔ}™«™J

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Ù ÅkZgzZ}Š w6,LZ6,
C
kZ {z @*
Ô ÇÇs§ÅkZ¸
Ûq
-ZÐ~d

ê

ê

Õø…ø ^³³³³³fø iø ZZtgzZÔÏ}™ Z×~GnÆ]nÅáZz"7,
LZ

d

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

]ZgêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu äÚ†ù ÓÚ äÿ ÓùÚ§ZŠuÔ å…çù ßÚ äÿ ßm‚Ú§»u( 8)

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ö ×ûÛöÖû] åô ‚ônø eô pû„ôÖ$]d
X ì XX Ô

DNOO” (Tt (…çû%ößûÛøûÖ]…ö‚% Öûø]E

ê

ê

Dâ
Û ]zˆé‚rŠÖ] (Ømˆßi ܳÖ]gzZ Ô×ÛöÖ] éö…牬Ðäâ 
Û x Zg WÃ

\
X

d

kZÔ ñYƒ lp ÂB‚Æ TVzŠ:6,gîÆ g
$uq
-Z N ~

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

5LO_è]|( 9)
åNG
H:c*
â
Û Ð òŠ Wq
-Z ä ¿\¬vZèg k„0Z **

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X¸d

DUT” (MLt (Ô×ÛÖ] é…ç‰ (á^nøføÖû] |öæû…ö †nûŠôËûiøE

ê

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

N Y ñ S {H
k 30ÆkZgzZ Ô ÏN Y èV) 30nÆkZ

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

85

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

ê pû„ô³Ö$] Õø…ø ^³³føiø ZZ:ð7,{gÎt:c*
â
Û äÅ\¬vZèg\W Â!GÅn²äd
\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

gzZì àZz äÑŠ ] tèY ( zŠ ½7Z ÅkZ) ƒ 2ÃV±z7,LZgzZ

\
X

ö ×ûÛöÖû] åô ‚ô³nø eô
V”ÆyLZÔV”x ÓLZÔwÈzIZ LZ]gÎtgzZ XXÔ

êtgzZÔì àZz ä×k0*Æ[g LZaÆ~g‡LZ yŠÆ#
Ö ªd

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X ÇñY0*
]ÌÐ[Z±~g‡»kZ

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

DNOM” Tt …çû%ößûÛøûÖ]…ö‚% Öø]E

\
X

L ÆkZgzZ ñÑŠ ] Ð [Z±Æ3ÐZ @*
:
Ï}™lˆÐZ

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

86

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

87

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

88

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

X

\

d

ê

X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d
݇Ÿ ÌÎæ

ê

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

X

d

X

d

d

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

\

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

\
X

89

ê

\

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

]z ˆÈ é

\

d

ê
ê

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

ê

d

ê

d

ê

d

ê

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

90

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

d

X

d

X

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

91

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

kfŠôÞ oÒ Íæ†ö uö …^2 1Òó óÝg L L d

d

ê

\
X

E

5LO_ ‹|( 1)
$ZzgÐÅ\¬vZ èg Z**
åNG
ê§ ð{N8Nä~ì e

d

“i n Æ qCÙ L
L ‹ ñƒ D â Ût Ã
M i Å u0*

yWŒ
Û gzZì M

d

\
X

ó Xó ì Ýg ÒgÎd

DRUL” St …çû%ößûÛøûÖ]…ö‚% Öø]E

ê

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Ùô牅ÔxŠ M µÓ
á (ÜŠ$ røÚö …ôçÞöÔx™Z

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Ї
ê ]zh Kzm\¬vZ öЇuÜÚø ]ö ÄôÊô ^(Ü øjøvÚö

d

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

Øñ^³³–³Ê4 1Ò à³ÛF ³u… åÿ …糉 1³‰

ÅM
ëÉL âÆ ê ¬zŠÔg ÇŠ äQËæF
M% áôƒ^ô eôÔg Z]
.@*
ƶæÔg Zæ**
§»u( 2)

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ÔÜ槻uì e
$ZzgÐÅ\¬vZègvZ†0,
'Y]|( 3)

ê

\
X

DRUL” St …çû %ößûÛø ûÖ]…ö ‚% Öø]E Xì *
@YZg å( ÑZzg »kzŠÁZ¼
A ) kzŠÁZ

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

E
MÔg éG
4<XM\I
kôÃø Îøæø ]ƒø]ôÔ ‚m‚ôuø åÿ…ç‰:c*
â
Û Š
á g Zä êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇugZ'
,
RÓ éhIE
5B&zN
êÁ‚~V¤çE¤LÆyWz}iÃáZz"7,Æ àöÛF³uû†$ ³Ö]øgzZ èöÃø Îô ]çø ³Öû]d

\
X

d

X

d

X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

ê

?~:c*
â
Û ä êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu\WQXìglñ{ƒ
 gzZÔðâ 
Û ]zˆ

d
áô^eø „ùô Óøiö ^ÛøÓö³eùô …ø ðô Ÿ? ø! pùô ^ø³fôÊø:à6,e
$WkZ

ê

Ÿøæø :¹äVrZ  o

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X a}¾=°ƒ
 ÔD P7ÃÚÌËÐ~Vz

\
X

~¾ëVz³! [g}g ø} Z ª ‚Ûû vø Öû] Ôø ×øÊø hö „ùô Óø öÞ ^ßøe%…ø Ôø Ûô Ãø Þô àû Úô ðõ oû ³ø eô

d

ê

DRUL” St …çûö%ßûÛøûÖ]…ö‚% Öø]E

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

ÔDƒ}g7œ£Ð"7,
g !*
{g Š
HàÛFu… åÿ…ç‰( 4)
G N
Xìƹ**
öÃ!%Æ( ~g FÅ öÐO&L) w éC„™ðŠgzZ™ÉÃ{gÎkZ2

d

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

DQUS” (…çm‡ ojßqE

ê

d

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ÌZ
# ~ Ôc*
Š [Z @gzZ ]gzp ð•ZÐ ?ä VrZ ÂÅ]zˆ

ê
\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

‡ # ™Ôö;ÔPwz4,
Ї
ê ]zh Kzm\¬vZ öЇuÄ ç"š!Nr
) !*
¯
ÔBz»s
# Zg

6,yZ ]Zg Å ]‡5 Å V† >gθ ä ~ÔVƒ ;gNŠ ]j ÷t 6,

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

92

-y
J
WÐZ’ZàÛF u… åÿ …ç‰gzZ ñÑp=k0*
Æe\¬vZègx Z™/ô

ê

ê

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

ê

ê

ê

\
X

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

d

\

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

Z

d

d
ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

93

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

94

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

95

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

ê

ê

ê

d

\

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
\
X

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

݇Ÿ ÌÎæ

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

96

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

97

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
d

X

\

ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

98

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

d

X

d

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

X

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

99

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

XÔ¸ ð¸ zŠ ~ kŠZgzŠÆ êÐO]zh Kzm \¬vZ öÐOu*™Ñ
Ð êÐO]zh Kzm\¬vZ öÐOu*™Ñ ä ð¸vg » ( izgq
-Z ) Ô å@
*
W( aÆ

d

ê

\

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

V&m‚vÖ] (ä×#Ö] o× ØÒçjÖ] ±Ê h^e (‚âˆÖ] h]çeœ (XX°„Ú†jÖ] à³ß³‰ZZ
óMQP” (Pt (NOQN
Ø’ËÖ] (†f’Ö] æ ØÒçjÖ] h^e (Ñ^ΆÖ] h^³jÒ (XXl^³Ã³Û³×³Ö] èóH]ZZ æ
óNRN” (Pt (&Ö^%Ö]

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

d

ó Xó ì „gï~izgЕ
'
,
ÅkZNL L

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

d

\
X

\
X

x »}÷ÃkZ Ôì c*
Š wZ e6,íú1 Zg ‚ä kZ ª) Åe
$DÅ ð¸LZ

N ñ**
.M(NÔ[ ðG3N“E
‡E
èE
L “M øƒçE
ZŠ Ô[8Æ Vz³vZ Â ( ce **
J B; ~ ` »
ø ×$ ³³Ãø ³³ÖøEE :c*
!h
+
á DDä´ ³³eô Ñö‡ø †û ³iö Ô
â
Û ä êÐO]zh Kzm\¬vZ öÐOu[ ðG3NšNÅQZ

ê

ê

I+Š D) ~ •
'
,
!*
Ö }
#
.ÅêÐO]zh Kzm\¬vZ öÐOu*™Ñ Âq
-Z ~

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

gf‰ Ôm] ^Ò p‡æ…

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

\
X

ê

d

X

d

X

X

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

100

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

\
X

'
,
!*
„¹ ]gÎt(1)
êÐÅ\¬vZèg ÷RЇ**åNG5LO ‹|ì •
_

§Zz!
{gÎ:c*
â
Û ä ê ]zh Kzm\¬vZ öЇuæ Ø$ qøæø ˆ$ ³³Âø ä³×#³Ö] Ùö糉…ìe
$Zzg

\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ÅkZ=:c*
â
Û äVrZ ?ì ÷ ÂVzŠ™ «¼Ð: Z

»~¤
/ZÑ

ê

äâ
Û ÐyZgzZ‰á p=aÆ]Š ÈÅyZÅ\¬vZèg y¢]|

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

\
X

d

5LO_ ‹| (2)
¸ 2~ ]>Z n%Å \¬vZ èg Š&0Z **
åNG

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

DMTO” St oÞô^ÃøÛÖû] |öæû…öE

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Xî2ÊÑzZKZgzZð7,
ÐZZ®ì]gÎÅ(à¥pª)~ôÂ

\
X

ê

d

ê

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Øñ^–Ê 1Ò äÃÎ]æ åÿ …ç‰

êÆV¸~gv~ˆ:c*
â
Û äÅ\¬vZ èg y¢]|X7]gz¢ðà d
\
X

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

БÃzL0ÆV¸~÷?:¹äÅ\¬vZ ègŠ&0ZX ÇñWx»
ä ~Ô ,™ J 7,§Zz ÒgÎ]ZgC
Ù {zì c*
Š ¬ÃyZ ä ~ƒ Dge

êCÙ òŠW ‹ñƒDâÛtÃêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuæ Ø$ qøæø ˆ$ ³³Âø ä³×#³Ö] Ùö糉… d
d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

ê

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

\

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

݇Ÿ ÌÎæ

ê

ê

Xǃ72~‘ÃzLL{zÇñ7,
§ZßZ>gÎ]Zg

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
\

X

d
ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

101

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
\

X

d
ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

102

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
\

X

d
ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

103

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
\

X

d
ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

104

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
\

X

d
ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

105

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
\

X

d
ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

106

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
\

X

d
ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

107

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

d

X

d

X

X

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

108

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

é‚rŠù Ö] éö …ç‰

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

d

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

y·Š ?

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
\

X

d
ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

109

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
\

X

d
ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

110

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

X

\

d

ê

X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d
é‚rŠÖ]

ê

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

X

d

X

d

d

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

\

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

d
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

\
X

111

\

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

]z ˆÈ é

\

d

ê
d
ê

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

ê

d

d

ê

d

ê

d

ê

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
\

X

d
ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

112

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
\

X

d
ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

113

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

d

X

d

X

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

114

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

d

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

9O ZB‚ÆËÐ~ M
Ô Ç}™u| é£F
šI
è Z}÷ L L

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

G
ó Xó ÇVî â 
Û «ÐZ îÏuL »kZ#
Ö G
é5¢L ¯ zg~

d

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

DQOO” TTNM &m‚vÖ] ±›çnŠ×Ö †nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ]E

\

\
X

: D â 
Û êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu hçnö Ãö Öû] àôÂø 庈$ ßøÚö

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

(hçnö Æöñ**
ZŠÔ[8Æ Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø ä×#³Ö]Ôì e
$ZzgÐ Ümû†ôÓø³Öû] äö ³³`ø qûæø

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

Z}

è o–Fiø†ÛöÖ] o% ׳Â]| ànßô Úô ©ÛöÖû] †ö nÚ]

ê

oFÖ^Ãø iø äö ×# Ö] Ýø†$ ³Òø

X

d

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

\
X

ê

Õç׉ àôŠuö 1‰ kne Øôa]

d

X

d

X

X

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

115

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ØÚˆÚö åÿ …ç‰

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

d

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

d

X

\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d
ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
í

d
ê

d

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

116

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
\

X

d
ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

117

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

d

X

d

X

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

118

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

HÐ *™[g LZÐ Vƒzás§Åx Z™Y f M{z

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Æ x Z™Y f~ *Š vß {z‰ ó Xó ùâ {z ùâ tL L:Ð N â 
Û {z ?4â

d

XÐVƒ` ZÆyZÌ~¼
A Ô¸` Z

ê

d

d

ê

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

NOL” Mt TTL &m‚u XXh^_íÖ] …çû$ö ªÛøeô Œöæû ö†ûËÖûø]ZZE
DMOQ” NNOQ &m‚vÖ±›çnŠ×Ö XX†nÇô’$ Ö] ÄöÚô^røûÖø]ZZ æ

\

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

\
X

d

Xƒe Ôùâ Ðíª Üû jö³þòûô ^Úø o$ ×øÂø ]çû ß$Ûøiø

ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

:Çñâ 
Û \¬vZXÐVƒsæÐg Zh
+ŠÆ\¬vZ

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

Ã-C
Ù {zn kZÔÐVƒ ` ZÆx Z™Y f~ ¼
AM

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

%NÈâ 
:ìgâæF
Û »êÐO]zh Kzm

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

.M(NÔ[ ðG3N“Nñ**
3NšNÅQZ èE
‡E
\¬vZ öÐOu[ ðG
L “MøƒçE
ZŠÔ[8Æ Ø$ qøæø ˆ$ ³³Âø vZ

ê

ê

ê

E

\
X

\
X

d

á^
oÒ ð^Û×øÂö

ê

ê

d

d

X

d

X

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

%ML L
1‰ kfŠôÞ oÒ Íæ†ö uö àni 1Òó ó~æE
سñ^³³³–³³Ê3 1³Ò á憳³Ê^³³³Ò åÿ …ç³³‰

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

119

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

êäVrZìe
5LO_‹|(1)
$ZzgÐÅ\¬vZèg …â0{z
Û **
åNG

d

d

ê

Xì ( ~Š Zi Wª) ]Y Z,
'ÐuÑ
5LO_ ‹|( 2)
åNG
ÔÜæ Ó÷ ì e
$ZzgÐÅ \¬vZ èg ÷ R **
E
ÐO
%Nï
IL“!*
ê ]zh Kzm\¬vZ öЇuö;ÔPÁzæE
ÔÄ ç‡š!NïE
Û
L 8™ÔBz»§Z Œ

ê

DNQS”Q tOPMP&m‚up„ô Úô †û jùôÖ] àö ßø‰ö E

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

d

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

J 7,
Ü zD Y6,

_~&N Cq+Z= êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuæ Ø$ ³qøæø ˆ$ ³³Âø
#
-E
Ї]
Їu*™ öLOE
ø
û
ø
û
ö
t
Ô
z

J
,
7
á
ø
æû
†ö
Êô
^
Ó
Ö
]
^
ãø
m
%
^
³
m
þ
5
Ø
³
Î
V
*
c
â
Û 

ä
ê
z
h
K
z
m
\
¬
v
Z
ö
Vz™
ê

\
X

#
-E
! ä×#Ö] Ùö牅^³m:Ån²™ƒ¢q~#
Ö }
.ÅêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu*™ öLOE

êÂó ó?ì à™~Š á ä ?H !V#}ZL L:c*
â
Û ÐÅ\¬vZèg ! ôq
-Z äd
\
X

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ÔÅ7! nÅ Z}
.êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu =ä³×#³Ö] Ùö糉…^³³mL L:Ån²äkZ
‚ºuø]ø äö ³×# Ö] çø ³âö Øû³Îö »H L L:c*
â
Û ó ó7¼ nÆä™~Š
á k0*

â
Û Š
á g Z ä ê ]zh Kzm\¬vZ ö u\W ó ó7VY L L:Ån²äkZ ó ó?7Š c*
ê:c*
d
Ї

óì
ó '
,
Z'
,
Æy M ÛŒðåatL L:c*
â
Û ó ó7VY L L:Ån²äkZ ó ó?7Š c*
:Ån²äkZ ó ó?7Š c*áøæû †ö Êô ^ÓøÖû] ^ãø m%^ø³³þm5 Øû³Îö »H L L:c*
â
Û Äc*
gŠQ

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

ê

xöjûËøÖû]æø äô ×# Ö] †ö ’ûÞø ðø «³qø ]ƒø]ô »H L L:c*
â
Û Qóì
ó '
,
Z'
,
Æy M ÛŒðätL L

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Ї

ê]ƒø]ô N H L L :c*
â
Û Q óì
ó '
,
Z'
,Æ y M ÛŒðåa tL L :c*
â
Û ó ó7VY L Ld

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

DPLU”PtNULP&m‚u p„ôÚô†ûjùôÖ] àößø‰öE

\
X

ðåatL L:c*
â
Û ó ó7VY L L:Ån²äkZ ó ó?7Š c*šö…û Ÿø û] kô³³Öøˆô³³³Öû‡ö
X ó ßó ™~Š
á L LÔ ó ßó ™~Š
á L L:c*
â
Û Qóì
ó y M ÛŒ

d

X

d

X

X

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

120

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

d
\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

DPLU” (Pt (NULO&m‚vÖ] p„ôÚô†ûùjôÖ] àößø‰öE

d

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

d

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ó Xó ì'
,
Z'
,
Æy M ÛŒðåa áøæû †ö Êô ^ÓøÖû] ^ãø m%^ø³mþ5 ØûÎögzZì'
,
Z'
,
Æy M ÛŒ

\
X

\
X

d
ðä ‚ºuø]ø äö ³³×# ³Ö] çø ³âö Øû³ÎögzZì',Z',Æy M ÛŒÛ k³Öøˆô³Öû‡ö ]ƒø]ôL L:c*
â
Û

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

\
X

5LO_ ‹|( 3)
Ægâ ì e
$ZzgÐ ¿\¬vZ èg k „0Z **
åNG
%Mzç?+ME
M V1x ÓÔ(
Q@*
ä êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇuæE
ÈÎÔg ðM8E
ÆV˜zŠÔgË çQaÆ

d

X

d

X

X

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

121

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

kfŠôÞ oÒ Íæ†ö ³uö l^³‰ 1³Òóv
ó ZpL L

ê Ø ñ ^ ³– ³Ê 7 1 Ò ” ¡ ì Ÿ ] éö … ç ³‰ 1 ³‰ d
d

ê

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

5LO_‹|D1E
Ôu0*
§—ì ~z%ÐÅ\¬vZèg Y Z š äQš1Z **
åNG
ðÃÐ~ ? L L:c*
â
Û Š
á g Z ä êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇuu#Z — G
é5O_ÔuÑ ðÅMïE
L 8™

ên²äe\¬vZèg xZ™/ôó ó? k7,7VYy M ÛŒðä~]Zg¿d
ðä ‚ºuø]ø äö ×# Ö]çø âö ØûÎöL L:c*
â
Û Š
á g Z ?ì Y| 7,
ùy M ÛŒðä¿ðÃ:H
DPLQ”(TMMV&m‚u(Ü×ôŠÚö xnvô ‘ø E
ó Xó ì'
,
Z'
,
Æy M ÛŒ

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

5LO_‹|D2E
‚ö³³³³³³nùô ‰ì e
$ZzgÐÅ\¬vZèg{k
,
Ù 1Z **
C
åNG

d
ä êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇuànÛô×ÃF×ûÖùô èºÛu… hô^ßq( ànfß³Ö] ܳi^³ì Ô àn׉ø†ÛöÖû]

d

ê

ÐO
ê ]zh Kzm\¬vZ öЇu\WZ
# óXó ‰ á p=:Zz êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇu

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

ê

g—ÐzzÅTìð M¸ðÃÐy Mh
+
á L L:ÑìÐ}uzŠq
-Zë

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

â
Û Š
á gZ
ó Xó ÇVð7,y M ÛŒðät ‚}g v~ ÌZèY î YƒN Z L L:c*
E8
#
-E
E
N
öЇu*™ öLO Q‰ƒ ¦{ z å **
@L+ éE
5F
ƒ ¦ÎÐ~e\¬vZèg x Z™/ôîF
êX‰áp=:ZzgzZS7,‚ºuø]ø äö ×#Ö]çø âö Øû³Îö gzZñÑp=êÐO]zh Kzm\¬vZd

êå¹ »"7,y M ÛŒðät ‚}gvä~L L:c*
â
Û ÂñÑp={g!*
zŠd

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

DPLQ” (TMN V&m‚u (Ü×ôŠÚö xnvô ‘ø E

X

d

ê

ó Xó ì'
,
Z'
,
Æy M ÛŒðä]gθ !ßÍÂ

d

X

d

X

X

d
\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

N åG
5QšL^M1Z **
5LO_ ‹|D3E
åNG
-Z L
q
L Dâ
Û Å \¬vZ èg ~§ åQ7E
x™Zw
è Îg‰
Ü zÆð‹ñƒ_7,‚ºuø]ø äö ×# Ö]çø âö ØûÎö g !*
g !*
ÃËä¿

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

122

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

ê™ÁÐZc*
Ír
# ™{zH{™E
+»kZ™ƒ¢q~{ Çg !*
ÅêÐO]zh Kzm\¬vZ öЇud

d
E
9N
;XQE
L
_
5LO ‹|D4E 
ì e
$ZzgÐÅ\¬vZ èg ö ÷Z 0 f ç **
åNG
m\¬vZ öЇuæ Ø$ qøæø ˆ$ Âø hçnö Ãö Öû] àôÂø 庈$ ßøÚö (hçnö Æö 1ñ^Þ]ŠÔ hçfvÚ 1Ò ä×#Ö]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d
d

\
X

DPLR” Ot QLMO &m‚vÖ] pù …ô ^íföÖ] xö nvô ‘ø E

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ó Xó ì'
,
Z'
,
Æy M ÛŒðä]gÎtì yY~÷~]gŠ„
Š

\
X

ê

ê

Æ TnÅ]Z f kZ L L :c*
â
Û ä êÐO]zh Kzm \¬vZ öЇuvZ ÎN Îg ¸ ìg

kZØ$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö]Çñ7,‚ºuø]ø äö ×#Ö]çø âö ØûÎö û%kŠ¿ L L:c*
â
Û Š
á gZäêЇ]zh Kz

êäÅ\¬vZèg [æ0/**
¦è]| ó Xó Çñ¯ ûq
-Z~ ¼
A nÆd
d

d

Å
~z%Ð \¬vZ ègiœÈ¬ Ú¦‹|Ýð0. Z ô‰Q D5E

d

d

\¬vZ öЇuÑ ÂH{™E
+»kZÐ êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuvZ ÎN ÎgäVÍ߈Æ

d

ê

\

ê

\

ê

\

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

UßÐtuX _7,‚ºuø]ø äö ³×# Ö]çø ³âö Øû³Îö~íZB‚Æ]gÎgzZ~kZ Â

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

D J 7,
i úÃ[ôZ LZt 5™ ¯÷Z »tuq
-ZÃr
# ™q
-Z ä êÐO]zh Kz

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

%Mzç?+ME
Q@*
m\¬vZ öЇuæE
ÈÎÔg ðM8E
ÆV˜zŠ Ôg Ë çQaMÆV1Ô(Ægâì

\
X

\
X

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

DOLT ”QtMQRML&m‚uØfßuø àe ‚Ûuø] Ý^Úô] ‚ßøŠÚö Eó X
ó ìu0*
gzZ

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

\
X

,™ J 7,Ð ] ÒÐZ ë ÂQ êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu !vZ ÎN Îgc*
L L: Hn²
â
Û ä êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu\W ó Xó Ð
ÑZzäâ
Û «{Š c*
i¹Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö]L L:c*

d

X

d

X

X

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

123

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

ê zh Kzm\¬vZ öЇuÑ™Ító X
ó Vƒ@*
™IÃ"7,
ÆkZ~gzZì Ú

d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

GL‹|D E

ê

d

Ї
ê ]zh Kzm\¬vZ öЇu }RztŠ ™ƒ» (ànÛ×ÃFÖû] h
% … hôçfvÚ (à³nÓ³Öô^³Š$ Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

tö]†‰ô (ànfm†ôÇøÖû] ‹önÞ] (àônû fÞô„ûÛöÖû] ÄönË/( ànÛ×ÃF×ûÖùô èºÛu… (à³n׳‰ø †³Ûö³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê Üö ³i ^³³³³ì~Dâ Û Å\¬vZèg{k,CÙ 1Z**åN5O_‹|D6E

\
X

â
Ûä
ó Xó ì @*
â
Û ›ÐkZ ÌØùqøæø ˆ$ Âø ä×#Ö]zŠ¸ÃkZ L L:c*
DQOM”PtSOSQ &m‚vÖ] pù …ô ^íföÖ] xö nvô ‘ø E

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

ê

ê Ї]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ÅVz³ÝgtVƒk7,n kZ~i úC
Ù ÃkZ~L
L c*
C ä kZ ÂY7

\
X

Ð kZ ä VÍß ó ó?ì @*
™VY (Z {zg7 Ð kZ L L: c*
â
Û ä êЇ]zh Kzm

êmÜZ ÒgÎÿËä êЇ]zh Kzm \¬vZ öЇu\ M å ;gY }B‚Æd

ó Xó A
¼L L:c*
â
Ûd

DMUT” Mt PUQ &m‚vÖ] ÔÖ^Ú Ý^Ú¡Ö ª›çÛÖ]E

ê

\
X

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

L L:Hn²ä
ó ó?ˆƒZ
# ZzqHêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuæ Ø$ ³³³qøæø ˆ$ ³³³³Âø !vZwÎg c*

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

ZZzL L:c*
â
Û Š
á g Zä êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu\W ‹ñƒ_7,
~ó Xó ˆƒ#

d

d

ê

\

ê

\

ê

\

d

\
X

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

DPMM” Pt NULS &m‚u p„ô Úô †û jùôÖ] àö ßø‰ö Eó X
ó ƒnÛŒ6,
kZt1

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ÐN YŠ S{ k
HÆk,
'kÆkZÇñ7,‚ºuø]ø äö ×# Ö]çø âö ØûÎö û%

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

5LO_ ‹| D7E
§Z]
.@* 
ì e
$Zzg Ð Å \¬vZ èg ÷ R **
åNG
E
" Ô]zIzŠ ÈçE
"NÓ÷ Ôª
5F
?Q&MÔ] ðE
3B&MÔÄZÑ z ÑæL¾G
3E
؉¦ ƒ ðE
‚g
&
êÎzŠ: Zizg ¿ L L:c*
â
Û Š
á g Z ä êÐO]zh Kzm \¬vZ öЇu+

KZ èE
L jBÔ]+Zd

d

X

d

X

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

124

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

\
X

d
\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

\

DMOPR” (MRPO V&m‚u9æü ]9ø oeô ø] àö ßø‰ö ZE

d

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

d

D™ óâ 7¼ Ð Ë{zçO X Vƒ êŠ $JÅ]!*
kZ ~

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

d

\
X

ñƒg Z ¦
/n²Å\¬vZèg y!*
N **
¦]| ó Xó Vƒ êŠ $Jż
A

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ÐZ~ ÂÔ fâ : q ðÃÐ VÍß}Š $JÅ]!*
kZ= ¿

\
X

ê

I
Æ Ø$ qøæø ˆ$ ³³Âø vZÔì ~z%ÐÅ\¬vZègy!*
ð$M**
¦]|
Nñ**
.M(NÔ[ ðG3N“E
‡E 
L L:c*
â
Û ä êÐO]zh Kzm\¬vZ öÐOu[ ðG3NšNÅQZ èE
L “MøƒçE
ZŠ Ô[8

ê

d

k×n–Ê oÒ 1Þ†Ò äÞ Ù]ç‰ 1‰ 7ç+çÖ

ê

ê

\
X

d

X

d

X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

1‰ kfŠôÞ oÒ Íæ†ö uö 4³Þ^³µ 1³Òó ó@@
EL L

ê

X

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

125

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

ê Øñ^–Ê5 1Ò Œ^Þ åÿ …ç‰ …æ] Ð × Ê åÿ …ç‰ d
\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

5LO_è]|D1E
ÑZz§»uD â 
Û ¿\¬vZègvZ†0,
'Y**
åNG
ÅM
©E^I
I
3
N
\
G
4
7
"M
3
E
gÇŠgz6,ïE
5G
LG Ôg Uz´ âÆ ê ¬zŠÔg é) ¯ zg üL Ôg ÇŠæÆVã" ëÔg éE

ê !vZwÎgc*
LL:Ån²ä~óXó ð7,
!,
'Y}ZLL:c*
â
Û Ðíä êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇud
d

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

VâzŠtä~Qó Xó Œô^³ß$³Ö] hùô †ø ³eô ƒöçû ³Âö ]ø Øû³³ÎögzZ ôг×ø³Ëø³Öû] hùô †ø ³eô ƒöçû ³³Âö ]ø

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

Øû³³³³³³ÎöL L:c*
â
Û ó ó?Vð7,
H !y!*
Û 6,
Œ
\ M \!*
Vâ }÷ êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇu

êj| 7,: ¦/CÙ éÅyZ ?èYz™ J 7,ÃVâzŠ yZ L L:c*
â
Û Â³7,
( 'gÎ)d
\
X

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ó Xó Ð

DTP”(Nt(SUOV&m‚vÖ]((áõ^f$uø àôeû] xönûvô‘ø gnûiô †ûjøeô á^ŠøuûŸûø]E

©Q“N**
5LO_ è]| D2E
~ì e
$ZzgÐÅ\¬vZ èg%¬ 0 îE
0MG
åNG

êä êÐO]zhKzm\¬vZ öЇu\WÂåB‚ÆêЇ]zhKzm\¬vZ öЇuvZ ÎNÎg~^q
-Zd

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

\
X

d

d

ê

\

©Q“N**
5LO_è]|D3E
~L
L ìe
$ZzgÐÅ\¬vZèg%¬0îE
0MG
åNG
Ð yxgŠÆ (]â£zŠ) Y Z1ZgzZ îªEB9NE
B‚ÆêЇ]zh Kzm \¬vZ öЇuvZ ÎN Îg

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ó Xó N 2d

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

DMLO” (Nt MPRNV&m‚vÖ] ( -æü]-ø oeô ø] àößø‰öE

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Œô^ß$Ö] hùô †ø eô ƒöçû Âö ]ø ØûÎögzZ Ðô×øËøÖû] hùô †ø eô ƒöçû Âø ]ø ØûÎö =äêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu\ M

\
X

©Q“N}ZLL:c*
Qó ó?Vî2: 'gÎ+4zŠ àZzäYS7,
»~H !îE
0MG
â
Û

d

X

d

X

X

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

126

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

Ї
ê ]zh Kzm\¬vZ öЇuvZ ÎN ÎgÂ1=
Í äOg@*
gzZ S0
+Mh
+”… å;gg¦
/

Å qzщâ{C)§¢Æ Œô^ß$Ö] hùô †ø eô ƒöçû Âö ]ø ØûÎögzZôÐ×øËøÖû] hùô †ø eô ƒöçû Âö ]ø Øû³Îöä
ê
d
©Q“N}ZL L:c*
áZze {CËz™ óâ {C)§¢ÆVâzŠyZ!îE
0MG
â
Û ÐígzZ

d

ê

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

DMLO” (Nt (MPRO V&m‚vÖ] ( -æü]-ø oeô ø] àößø‰öE

\
X

óXó â7{CÐazÆqËéÅkZä

d

E!L Å

45 ð.NÅZ ô‰Q D4E 
ì e
$ZzgÐ\¬vZègȬ Ú¦è]| èEG

d

!¸D™¿tû%&b§ÏZgzZÐ{Œ ZÆkŠZŸgzZ Cƒ

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

ê

\
X

ê
\
X

Ð}ngzZu Z’ZÅä¢B;1D¢B;V;zíB;J
-{T

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ÂD Ñ p=6,_ aÆ äâ 
Û x Zg WêÐO]zh Kzm\¬vZ öЇuvZ ÎN Îg Z
#
E
ÆkŠZy$
+gzZ D™xŠ™| 7,k**
gzZ þÒ¡ÔmÜZ ÒgΙh ÃVð;VâzŠ

d

d

ê

\
X

5LO_ è]|D5E 
ì ~z%ÐÅ \¬vZ èg Ô0vZ†**
åNG

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

X Ï,™$
eñÐqCÙ a}gvtz™ 1|7,xá zðû%

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

DRTM” (Tt (…çû%ößûÛøûÖ]…ö‚% Öø]E

\

\
X

d

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

E

Ò¡
â
Û Ðy Z
ê&&: Zizg(k**ÒgÎgzZ þ ÒgÎ) àniƒçÃÚ gzZº‚uø]ø äö ×#Ö]çø aö Øû³Îö:c*

\
X

äêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu ÜøjøvÚö Ù牅ÔxŠ WµÓ
á Ô ÜŠ$ røÚ …ôçÞöÔݬzŠ§»u

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

DPLS”(Ot (QLMSV&m‚vÖ](pù…ô^íföÖ] xönvô‘øE

ê

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

ê
\

ê
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d
X

d
X

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

ê

ê

ê

d

\
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

\

X

d
ê
\

X

d
ê
\

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d
ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

127

X

]z ˆÈ é

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

d

d

d

d

d

d

X

X

X

d

E

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

128

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

åÿ …ç‰ 1‰ kfŠÞ oÒ Íæ†ö uö …^2 1Òó ói é)'ML L

ê Øñ^ –Ê …^2 1 Ò l^m p†ì oÒ é†³Ï³e d
:c*
â
Û ä êÐO]zh Kzm \¬vZ öЇuBz »§z çaNÜæ Ó ÷( 1)

d
d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X ÇñW: $
dÛŒÆykZy-ÇñYJ 7,ÃVìWzŠ

\
X

è[Âq
-Z¬w‚g ZD
Ù zŠÐä™ZaÃy Mz}iäØ$ qøæø ˆ$ ³³Âø ä³×#³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ÃVì M zŠyZ~yTL
L V- ¼p ÖZÆe
$ZzgqZ ( 2)

d

ê

DNRT” Nt NMLU&m‚u Õ…ø ‚û jøŠû Ûö Öûø]E

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

ó Xó Çñ M: $
dÛŒÆkZJ
-yŠ&y-ÇñYJ 7,

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

ê

DPLP” Pt NTUM&m‚vÖ] pù „ô Úô †û jùôÖ] àö ßø‰ö E

\
X

\
X

t M zŠ ~y
M Å{•Ð~kZQ
êyS 'Zg&~yTÔN âÛ wi **
d

E
+ME
Q@*
ÈÎÔg ðM8E
ÆV˜zŠÔg Ë çQaMÆV1Ô(Æg ð$N( 3)

%Mzç?
öЇuæE

êÆnÆl²LZ=äØùqøæø ˆ$ ³³Âø ä³×#³Ö]GL L:c*
â
Û ä êÐO]zh Kzm\¬vZ d

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d
d

d

\

~ ]Zg t M zŠ ~y
M Å {• ( ÒgÎ) ¿ L L:c*
â
Û ä êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇu

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

G
y.f§zuÔ yO¬ ï
L .g9 ÔyÎÆ ¶æ Ôy˜zŠ ÈÎ( 4)

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

ó Xó d

DNRT” Nt NMML&m‚vÖ] Õ…ø ‚û jøŠû Ûö Öûø]E

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

¬™gzZ y M ÛŒgzZ i útèY î 2ÃV”gzZ VÂgúKZgzZ³7Z Ôc*
â
Û

\
X

ê

x !Z » >ÂZ >gÎ)g fÆ XN â 
Û «t M zŠ +Z Ð ~ äZ 

d

X

d

X

X

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

129

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

DPLQ” Ot QLLU &m‚upù …ô ^íöfÖ] xö nvô ‘ø E

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ó Xó Ï,™$
eñÐZ{zÇñ7,


êÏN Yƒx£ì‡Æx ªÆ]ZgkZtWzŠt ìtŠ Z%Ðe
d

d

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

] ÃWà Zz äƒwi **
~]Zg kZ c*
ÏOgpôÐ y -ÐZ]Zg kZ c*
DZ \¬vZzX ƒ°»nÆ[Z Nz¤ÐZ c*
ÏN XÐ

ê

d

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

d

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

d

X

d

X

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

130

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

d

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

D™ŠgÌ ðÃÌnÆkZgzZ D™]‹Å•
',~ V>

\

d

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

ëá$+Æ k³f$v³³Úø Å]Ò~~izg ! l»} Z

X

d

ê

d

Ùçãµ oÞ‚øÚø

X

d

X

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

l^m p†ì oÒ †û uø åÿ …ç‰

G!
E
#
ê Ô*™ öLOE-ì
5LO_‹|
~z%ÐÅ\¬vZègg (0 ÿ¨š **
åNG

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

Üônû ×ô Ãø Öû] Äônû ÛôŠ$ Ö] äô ×# Ö^eô ƒöçû Âö ]ø g !*
&‰
Ü zÆð¿ L L:c*
â
Û ä °ä‡ðƒzYæ g
\¬ä×#Ö] Âñ 7,
]*
c W&~
y WÅÒgÎgzZ¾ Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû $ Ö] àøÚô

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

ê

d
\
X

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

131

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

êñ¬Š aÆ kZ J
-x 
á ì êŠ ™gH ºÛg ZÙD,n Æ kZd
\
X

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

Xì ¤

DPNO” Pt NUOM&m‚up
ù „ôÚô†ûùjôÖ] àößø‰öE

ê

d

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

ê

¸J
- ðÂñ 7,Ãx 
á gzZ ǃLÂ}%yŠ kZ¤
/ZgzZD™Øg

d

X

d

X

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

132

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

d

d

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

1‰ kfŠôÞ oÒ Íæ†ö uö 4Þ^µ 1³ÒóÜ
ó æL L
ê سñ^³³³–³³Ê 5 1³Ò o³³‰†³³Ó³³Ö] k³³³m d
¹ ~ Vì M ňy M Œ
Ûe
$ Mtì ~ pÑ$
gu( 1)

ê

d

Xì e
$ M à ZzÑ„
8 ìe
5LO_ ‹| ( 2)
åNG
èE
L j
$ZzgÐÅ\¬vZ èg ïEšQ±M0! Z **
ê:c*
3B&MÔg @*
â
Û ä êÐO]zh Kzm \¬vZ -º Z ØLO ¦ ƒ ðE
Æ V1Ô(Æ tÜZd

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

ê

\

ê

\

ê

\

d

\
X

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

~yZŠ c*
»tW Åu 0*
y M ÛŒì x¥»H !gs1Z} Z L L
XXÝöçû n%ÏøÖû] o% vøÖû] çø âö Ÿ$]ô äø ³þÖF]ô Ÿø äö ×# ³Ö]øZZ:Hn²ä~ó ó?ì xe
$ M ÏyÃ

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

DR” Nt …çû%ößûÛøûÖ]…ö‚% Öø]E

d

X

X

X

d

ó Xó ƒugID»!gs1Z} Z L L

d

êy M ŒÛ ìe
$ Mq
-Z~å†ÏfÖ] éö …ç‰ì ~e
$Zzgq
-Z ( 3)

!W{zì @*Y
Xì ÏÆZ îG
G

DRPS” Nt OLTL&m‚u Õ…ø‚ûjøŠûÛöÖûø]E

E!L

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

v¸y-Ð ykZ ñYS7,~yT{zÔì g ZŠuÅVì M x ÓÅ

\
X

\
X

d

ê

DPLQ” TML&m‚u Ü×ôŠÚö xnvô‘øE

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

:c*
â
Û gzZ Zg âB;6,
g}÷ä êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuæ Ø$ ³³qøæø ˆ$ ³³³³Âø vZ ÎN ÎgQ
J

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

133

\

ê

\

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

45 >Z÷Z ( 4)
è |èEG
êDâÛ Ümû†ôÓøÖû] äö `ø qûæø oÖF^Ãi äö ×#³Ö] Ýø†$ ³Òø Z**åG5LO_]
d
E
Ї] 
‹ñƒD â 
Û Ã ê zh Kzm\¬vZ öЇuÜŠ$ røÚö …ôç³ÞöÔx™Z§ ð{N8Nä~
7qðÃÐ äƒ4ZŠ~A
¼ÐZñ7,ÏÆZ îGNG!WˆÆi úCÙ ¿

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

Ü z DÎÃ]Zg ðà gzZ Ç ñY ` ~ A
¼ „ D%{z $
Ë uzgd
êÐ Z ‰

ê

! MˆÆi úC
'sf ø
D ÃkZ Çñ7,ÏÆZ îG
Ù ¿ ( 5)
êQ,
G

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X ÇìgpôÐVÂg ZÑx ÓÅXgzZy-{z —2™d

d

ê

X ÏñYƒgz™ R¾gzZ YZÅkZ~VâŠPÂǃ` Z¤
/Z —3™

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

!W‰
t M zŠ ňÆkZgzZ ÏÆZ îG
Ü zi
¦6,_gzZ x
á z ð¿ —4™
G

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X ÇñY~A
¼ˆÆä%{z —1™

ê
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ä×# Ö] ðø ^) á] :ÏVƒ‚

\
X

\
X

Ø$ qøæø ˆ$ Âø

d

ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

XÐgpô

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

DPQT” Nt NOUQ&m‚u á^ÛømûŸôû] göÃø'öE

\
X

\
X

Ðga gzZ y-áZz y}uzŠÆk0*
k WgzZ Ïz7,ÆkZÔ {z Çñ7,

d

d

X

d

X

X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

d

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

d

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X Çn M:gaL~ykkZgzZ

DQTU” (…çm‡ ojßùqE

\
X

\
X

d
ǃ†ŸS gzZ
•,
'~~izgÉX ǃ:‘ÃL~ykZ oÖF^Ãi ²] ð^³)

ê

d
\
X

á]ÂñYc*
Š™VZ m,
z M^ »kZ™É6,
(œzZ Ë~yk}g ‚¤
/Z —5™

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X ÇìgpôÐWgzZ! M t¾Ô~ga{zÇ}™ J 7,
- áøæû ‚öÖô^ìø
J

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

134

\

ê

\

ê

ê

]z ˆÈ é

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

d

X

d

X

d

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
135

ê

\

ê

vZ æN°f È é

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

EE
~÷ :ì y¶
K]ç«Lš!Èâ 
Û » êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuy˜ zŠ§»u

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

k×n–Ê oÒ Ìm† æ…ö ö
Šz¥ ™g !*
&&Ã]ZgCÙ gzZyŠCÙ 6,íÐzzÅtØs§~÷gzZ kf$vÚø

ê{kHÆ]ZgkQgzZyŠkQÆkS{zìh6,Ø$ qøæøˆ$³Âøä×#³Ö]Âñ7,pÑ d
d

ê

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

d

Ø’$ øËÚö á^Ûm]

ê

d

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

gzZ6,
VßÎgnZgzZ6,
V1ÂmZgzZ6,
V¤
Û ÆkZgzZ6,
ä³³³³×#³³Ö]c*
ÑyZZ~:À,
F

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

X6,
äY ñ V Z

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ˆÆ]ñgzZìÐs§Åä³³³³×#³³³Ö]k
,
¼~'
,
gzZhZ6,
kZgzZ6,
yŠÆ#
Ö ª

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

†ôìôŸF û] Ýôçû nø Öû]æø ä´ ³×ô ‰ö…ö æø ä´ ³fôjöÒöæø ä´³³jô Óø³òô ³?×F ³Úø æø äô ³³×# ³Ö^³³eô kö³ßû³Úø !

lôçû ÛøÖû] ‚øÃû eø &ôÃû ³fø Öû]æø o³ÖF^³³Ãø ³iø äô ³³×#³Ö] àø³Úô å´†ùô ³$øæø å´†ô³nû ìø…ô‚û³Ïø³Öû]æø
ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

‚Û$ vÚ o×F  o³ÖF^³Ã³i äö ³³×#³Ö] o³×$³‘ = g³nfôvø ³Öû] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

\
X

X}Š j

DUNT&m‚u ORM” MTt†nûfôÓø Öû] Üö rø Ãû Ûö Öûø]E

d

X

d

X

d

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì &¤¦kŠ6,k Q\¬vZ J 7,u 0*
›z¥ ™g!*
-Z6,íäT (Åz!Zzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê
q

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
136

ê

\

ê

vZ æN°f È é

ØÛørÚö á^Ûm]

êø
Änû Ûôqø kö×ûfôÎø æø ä´ iô ^Ëø‘ô æø ä´ñô«Ûø‰û^ø³eô çø ³âö ^³Ûø³Òø äô ³×# ³Ö^³eô kö³ßû³Úø !d
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

\
X

d

ê

Ý

gô³×û³Ïø³Öû^³³³eô к³mû‚ô³’û³iøæø áô^³³Šø×ôù ³Ö^³³³eô Ý …º]†ø ³Îû]ô ä´³³Úô ^³³Óø³³uû]ø

Fd
êä~gzZìB‚ÆV:KZgzZVñ**LZ{z 66,ä³³×#³Ö]c*ÑyZZ~:À,

d

\
X

ê

X ñƒD™& ¤ÐwŠgzZ ñƒD™g Z Œ
Û ZÐy!*
iGwJx ©Zx Ón Z

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

gnôù› äÛ×Ò Ùæù]

ø
ê äô ³³³³³×# ³³³Ö] Ùöçû ³³³‰ö…$ ‚º³³³Û$ ³³³vø³³³Úö äö ³³³³³³×# ³³³Ö] Ÿ$]ô äø ³³³³³³ÖF]ôŸ? d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

l^` äÛ×Ò ]†‰æ

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ø mû†ô³$øŸø åü ‚ø³³uûæø äö ³³³×# ³³Ö] Ÿ$ ]ô äø ³³³³³³³³ÖþF ]ô ?Ÿ$ áû]ø ‚ö³ãø $û]ø
äü ³³Öø Ô

ê

d

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

\
X

\
X

ê

wÎgÆä³³×#³Ö](Åzh Kzm\¬vZ-)·7ëÑÆ]Š „ðÃZÎÆä³³×#³Ö]:À,
F

ö
ø
ûø
ê äü ³³³³³³³Öçû ³³³³‰ö…ø æø åü ‚ö³³³³fû Âø ]‚÷³³³³Û$ ³³³³vø³³³³Úö á$ ] ‚ö³³³³ãø $]æø d

ê

d

ê

\

ê

\

\

ê

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

X wÎggzZ}ÈÆä×#Ö](Åz! Kzm\¬vZ-)·GVƒêŠ„ZÍ

\
X

\
X

~gzZ7q
-ÑðûkZìñZ{z7ŠqðÃZÎÆä³×#³Ö]VƒêŠ„ZÍ~:À,
F

d

X

d

X

d

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

‚nûrôÛûøi äÛ×Ò ]†Šni

d

d

äö ³×# Ö]æø äö ³³×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³³ÖF]ô Ÿ? æøø äô ³³×# ³Öô ‚ö³Ûû³vø³Öû]æø äô ³³×# ³Ö] áø^³³vø³fû ‰ö

\
X

ê

\
X

ÐO
ø ’Ú áô^Ú†Ê
( ê ]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_

ê


HwÈ3 Zg »¼
A { zŠ
HwÈ−7,
u 0*
Šz¥ ™6,
í¿

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
137

ê

\

ê

vZ æN°f È é

Üô³nû ¿ô³Ãø ³Öû] oùô ³×ô ³Ãø ³Öû] äô ³³×# ³Ö^³³³eô Ÿ$]ô éø³³ç$ ³³ÎöŸøæø Ùøçû ³³uøŸøæø †ö ³³fø Òû]ø

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

êgzZ7ŠqðÃZÎÆä×#³Ö]gzZaÆä×#³Ö]VÒpƒ
 gzZì u 0*
ä×#³Ö]:À,
Fd
Xì ÑZzїЃ
 ì

ê

d

‚nuçi äÛ×Ò ^ãiç2

ê

d

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

Ðs§Å„ä×#Ö]=ÂÅä™ngzZ‰
Ü ¤ÅvÐVƒk
Hì Z (,
Ѓ
 ä×#Ö]

d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ö ×ûÛö³Öû] äö ³³Öø äü ³³Öø Ô
ø mû†ô³$ø Ÿø åü ‚ø³uûæø äö ³³×#³Ö] Ÿ$ ]ô äø ³³ÖF]ôŸ? ø
‚öÛûvøÖû] äö ³Öøæø Ô

ê Ùô¡rø ø Öû]æƒö ½]‚÷eø ]ø ]‚÷eø ]ø löçû ³Ûö³mø Ÿ$ o' ³³uøçø ³âö æø kö³³nû Ûô³mö æø o´³³vû³mö d
\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

†º³mû‚ôÎø ðõ o³$ø Øùô Òö o³³×F³Âø çø ³âö æø ½†ö ³³nû íø³Öû] åô ‚ô³nø eô ½ Ýô]†ø ³³ÒûŸô ]û æø

-ÑðûkZì ñ Z {z7ŠqðÃZÎÆä³³³³×#³³³Ö]:À,
Fd
ê„á Š !*ìcÏZ7q

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

XìgŠ ‡6,
qC
Ù {zgzZì ð>~B;ÆkZXì ÑZzÏg )
,
gzZw°} (,

X

d

ê

ê

X Ïñ W7]ñL¦
/
Ù ÃkZì {0
C
+
i {zgzZì @*
g âgzZ @*
™{0
+
i„zì £nÆÏZgzZ

d

X

d

X

d

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì @*
â
Û wi **
¤gÎ6,
k Q\¬vZ J 7,
u 0*
Šz¥™û%kŠ6,
íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
138

ê

\

ê

vZ æN°f È é

…^øËÇûjô‰ûô] äÛ×Ò7]ç3Þ^µ

ê

d
^/³_øìøæû ]ø ]‚÷ÛøÂø äü ³³jöfû Þøƒû]ø gõ³Þûƒø Øùô ³Òö àû³Úô oû³eùô …ø äø ³³×# ³Ö]†ö ³Ëô ³Çû³jø‰û]ø

d

ê

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

Üö³×ø³Âû ]ø pû„ô³Ö$] gô³Þû„$ ³Ö] àø³Úô äô ³³nû Öø]ô höçû ³³iö]ø æ$ è÷nø Þô¡øÂø æû ]ø ]†& ³³‰ô

ø Þ$]ô Üö³×ø³Âû ]øŸ? ø p„ô³³Ö$] gô³³³Þû„$ ³³Ö] àø³³Úô æø
êhôçû ³nö Çö³Öû] Ýö¡$Âø kø³³Þû]ø Ô
d

\
X

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

éø³ç$ ³Îö Ÿøæø Ùøçû ³uø Ÿøæø hôçû ³Þö„% ³Ö] …ö ^³Ë$ ³Æøæø hôçû ³³nö Ãö ³³Öû] …ö ^³³j$‰ø æø
Üô³³³³nû ¿ô³³³³Ãø ³³³³Öû] où³³³³³×ô ³³³³Ãø ³³³³³Öû] äô ³³³³³³³³³×# ³³³³³Ö^³³³³³³³³eô Ÿ$]ô

êH™ú1yYä~Ð{kHCÙ ìgÇŠgz6,Z÷ Vƒ‡â°çÐä×#³Ö]~:À,
Fd

Åä™ngzZ ‰
Ü ¤ Å vÐ { k
HgzZì ÑZzÛ» Vƒk
HgzZ ÑZz äÖ » VlgzZ

ê

d

ê

\

ê

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

\

löû œ†$ fø iø æø äö ³ßûÂø köfû iö ä´³eô Üö×ø³Âû ]ø Ÿ? ø ^³³Ûø³Öô Õø†ö ³Ëô ³Çû³jø‰û]ø æø ä´ ³³eô Üö³×ø³Âû ]ø

\

\
X
\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ø eô Õø†ô³³$û]ö áû]ø àû³³Úô Ô
ø eô ƒöçû ³³Âö ]ø ?û o³Þôù]ô Ü$ ³ãö ×#³Ö]ø
^³Þø]øæ$ ^³ò÷³nû $ø Ô

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

†ËÒö ôù …ø äÛ×Ò^9ã2

\
X

Xì ÑZzїЃ
 ìÐs§Å„ä×#Ö]]¸

ê

ê

d

ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

~ÃTÐ { k
HkZ Vƒ@*
™/Â~ {Çg !*
ÅkZ~gzZ™ƒC
Ù ª c*
H™¾Ô™wÈ c*
4‘EÂG( ä³³³×#³³Ö]} Z )Ô }Y7~ÃTÌÐ{ k
3G
ÑZz+ Y»V ðE
HkZgzZVƒ}Y

d

X

d

X

d

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì (J
-íŠz¥ ™ Zg vð7,
Šz¥ ™6,
íƒÌV˜? ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
139

ê

\

ê

vZ æN°f È é

èô Âø ‚û³fôÖû]æø èô fø nû Çô ³Öû] æø hô„û³Óô³Öû]æø Õô†û ³³Xùô Ö]æø †ô³³Ëû³³Óö³³Öû] àø³³Úô

ê

d
^³ãø ×ôù Òö oû³‘ô^³Ãø ³Ûø³Öû]æø áô^³³jøãû fö Öû]æø Yô³³uô]çø ³Ëø³Öû]æø èô Ûø³nû Ûô³ß$³Ö]æø

d

ê

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

äô ³×# Ö] Ùöçû ‰ö…$ ‚º³Û$ ³vø³Úö äö ³³×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³³ÖF]ôŸ? ø Ùöçû ³Îö]øæø kö³³Ûû³×ø³‰û]øæø

UgzZÐ ®
)$
+gzZÐ ÕgzZÐ ^ÑgzZÐ uÑgzZÐ ¬ Zƒg ZÜ ~gzZ Å

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

/ÂÐ kZ ä~gzZ }Y7~ÃTÅ ( uÑ)kZÐ
Vƒ‡â „gzZ™ú1

\
X

-ÑZ¾ÃÚË~Ð]!*
kZVƒ‡â { C~¾~ä³×#³Ö]} Z :À,
Fd
êy YV î ¯ q

êVƒH~gzZc*ÑxsZ~gzZÐ VƒkHxÓgzZÐ ycgzZÐ Vǧ"gzZÐd
X wÎgÆä×#Ö]( Åzh Kzm\¬vZ-)·7ëÑÆ]Š „ðÃZÎÆä×#Ö]

d

ê

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

1‰ kfŠÞ oÒ Íæ†ö uö 4Þ^µ 1Ò XXl†ø ³ô˳Çû ³Úø ZZ

ø û
ê س³ñ^³³³³–³³³Ê 5 1³³Ò 1³³Þ†³³³Ò…^³³³³Ë³³³Ç³³³jô ‰û ô] d

N
4E
5!È
}Zzt›™ƒ»Ô ànÛô×øÃFÖ] h% … hôçfv³ÚÔ èEG

Û

d

d

ê

\

ê

\

ê

\

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

7L
Xì**
™…^ËÇjô ‰]ô(ð̪)Y ÕäE

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

DMSQSQ&m‚u OPR” MLt ‚ñô]æø ˆ$ Ö] Äö Ûø rû Úø E

\
X

\
X

ÅkZgzZì *
@Y µ8
-i ÌÃVߊ b§ÅìßG:ì @Š Èâ
Û »êЇ]z

ê

\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

h Kzm\¬vZ öЇuzØ$ qøæø ˆ$ ³Âø

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

5LO_‹|
ïE
$ZzgÐÅ\¬vZèg÷Z**
åNG
L 8L™(ànnùô fôß$Ö] Üöiø^³ììe

\
X

ê

oñ^Ë‘ oÒ -Þ‡ 1Ò 7çÖô( 1)

d

X

d

X

d

X

\
X

l^røÞ 1‰ 7çn,ßi …æ] 7çnÞ^Dm†µ( 2)

êƒ8ì e
5LO_ ‹|
$ZzgÐ ¿\¬vZ èg k„0vZ†**
åNG
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

d

ê

d

ê

\

ê

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

5LO_‹|
Ó÷ä ~ D â 
Û Å\¬vZèg¬ 0vZ†**
åNG
E
%Nï
IL“!*
m\¬vZ öЇuö;ÔPÁzæE
ÔÄuïE
Û ÔÜæ
L 8™ÔBz »§Z Œ

\

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

= p†fíçì ( 4)

\
X

\
X

X}™†ŸZ » …^ËÇjô‰ô]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

~ kZce ÐZ Â}™lpÐZ wqZ î0%**
» kZì @*
™I Ã]

ê

d

\
X

ê

d

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ÐO
*
!
k
Z 

:
ì
y
K

]
ä
È
â
Û 

»
ê ]zh Kzm\¬vZ öЇuxŠ Wµè{ ÷Ôx™ Z ÁÎg
ê

\
X

g‡B&N $E
Ôê E
§ ð NÔx 懾M$NÑì e
$ZzgÐÅ\¬vZèg x Zú0Ûi **
åNG5LO_‹|

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

äÚ^ßÖ^ÛÂ] Ÿ]æ 1Þ†Ò Gçì( 3)

DMSQSU&m‚uOPS” MLt ‚ñô]æø ˆ$ Ö] Äö Ûø rû Úø E

\
X

ê

d

X ǃ: Ì

DOTMU&m‚u NQS” Pt äq^Ú àe] àßø‰ö E

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ÐZÐ;ÙCgzZ Çñâ 
Û gz™ ã.,
6ÙCÅkZØ$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö]1™xiÑ6,zZLZ
YN
y é)²Ð
ZÐ V˜ ¨â 
Û «ti§Ð(+ZÐZgzZ Çñâ 
Û «s
# Zg

\
X

E
MÔwZ ð$E
MzŠ ð8E
NïE
<X\I
z(Ôw é¨G!M,èÈÎÔw é}8LlpÓ éhI4E
L 8™Ô wrZzf ØLO g

Ãg lZäT:ì @Š Èâ 
Û » êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuæ Ø$ qøæø ˆ$ ³³Âø w)zŒ

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

ê

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

G
X ÏA ®
) Ë~÷yŠÆ#
Ö G
é5¢LÐ Q J 7,u 0*
Šz¥™x á û%kŠgzZ ðû%kŠ6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
140

ê

\

ê

vZ æN°f È é

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

X

d

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

X

d
d

l…^Dôe oÒ kßùq 1ò×nÒ 1Ö]æ 1ßâ<µ …^ËÇjô‰Ÿ]‚önôù‰( 5)

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X ñ0*
Ð]ÒÃ …^ËÇjô ‰ô]d

ê

DOTMT&m‚uNQS” Pt äq^Ú àe] àßø‰öE

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

~ wqZ î0%**
LZ n Æ kZ ì ~Ÿp ‹ ñƒ D â 
Û ÃêÐO]zh Kz

\
X

Xì ]g Ón}g vt—"z™]ÒÅu 0*
Šz¥™6,
í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
141

ê

\

ê

ê

vZ æN°f È é

5LO_‹|
åNG
( àn׉ø †Ûö Ö] Üö i ^³ìì ~z%ÐÅ\¬vZègkzR0Š Z åO]IM**

ê (ànÓÖô^Š$ Ö] tö]†‰ô(ànfm†ÇøÖû] ‹önÞ](à³nû fÞô„û³Ûö³Öû] Äö³n˳$ÔànÛô×ÃF×û³Öùô èºÛ³u…d
ô
ô
\
X

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

:ì…^øËÇû jô ‰Ÿôû] ‚ö nôù ‰t c*
â
Û

\
X

ä êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuz Ø$ qøæøˆ$ ³³Âø}RztŠ ™ƒ» (ànÛ׳ÃF³Öû] h% … hôç³fv³Ú

ê ø
Õ‚öfû Âø ^³Þø]øæø oû³ßô jøÏû×ø³ìø kø³³Þû]ø Ÿ$ ]ô äø ³³ÖF]ô Ÿ? ø oû³³eùô …ø kø³³Þû]ø Ü$ ³ãö ×#³Ö]ød
d

ê

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ƒöçû ³Âö ]ø kö³Ãû ³_ø³jø‰û] ^³³Úø Õø‚ô³Âû æø æø Õø‚ô³`û Âø o³³×F³³Âø ^³³³Þø]øæø

ø jô ÛøÃû ßô ³eô Ô
ø Öø ðö çû ³eö ]ø kö³³Ãû ³ßø³‘ø ^³³Úø †ùô ³³$ø àû³Úô Ô
ø eô
ê o$ ³×øÂø Ô
d

\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

Z¾~H Za =äÂ7ŠqðÃZÎ}¾ì [g Z÷ÂØ$ qøæøˆ$ ³Âø!ä×#³Ö]} Z L L:À,
F

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

køÞû]ø Ÿ$]ô høçû Þö„% Ö]†ö Ëô ³Çû³mø Ÿø äü ³³Þ$^ô ³³Êø oû³Öô†û ³Ëô ³Æû^³³Êø oû³fôÞû„ø³eô ðö çû ³eö ]øæø

Ü ¤g”gzZ Vƒ {È
ê‡â {C~¾ÐÑÆK LZ~ÔVƒ ì‡6,yezÇ}¾‰
d

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

yŠ ÏZQ J 7,B‚Æ ¢z y ZZ ‰
Ü ËÆ yŠ ÐZ ä T

\
X

ó Xó Yj7{ k
HðÃZÎ}¾}Š

ê

j= Vƒ @*
™s Z ‹Z » Vƒk
HLZgzZ Vƒ@*
™g Z Œ
Û Zì6,í » Ú~¾ÔVƒ

d

X

d

X

d

X

XÐg D™g lZckZ ºÛ Çìg~k Qx **
Z÷J
-Z
# –u 0*
Šz¥™6,í~[ÂäT( êÐO]zh Kzm\¬vZ- ) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
142

ê

\

ê

vZ æN°f È é

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

G
4E
O7
Ü zÆ]Zg ä TgzZì ö E

{z Š
HƒwÙZ » kZ¬Ð äƒ x á
G-4E
7{zŠ
ê ö OE
HƒwÙZ »kZ¬ÐäƒðQJ 7,
B‚Æ¢zyZZÐZd

d

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

DROLR&m‚uMUL” Pt pù …ô ^íföÖ] xö nvô ‘ø E

1‰ kfŠÞ oÒ Íæ†u …^2 1Ò XX‚³uô]æøZ

ê

س³ñ^³³³–³³³Ê 4 1³³Ò ä³³³³fnù› ä³³³³Û³³×³³³Ò d

\
X

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

áçÒ gn’Þ Gçì( 1)

5LO_‹|
,
Ù 1Z **
C
åNG
:Ån²äVrZì e
$ZzgÐÅ\¬vZèg {k

êh Kzm\¬vZ öЇu\ M yŠÆ#
Ö ªêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuz Ø$ ³qøæøˆ$ ³³³Âø!vZwÎg *
cd
\
X

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

~èY Çi7 : ðÃ]!*
t Ðí¬ Ð ? å¸ yá Z÷ !{k
,
Ù 1Z
C

\
X

}Z:c*
â
Û ?fƒyÃvß‚lpáZzäƒq{¾Ð®
) ËÅêЇ]z

) Ë ~÷yŠÆ#
Ö ªÔVƒ}YÃmw~g v~nçÆG
gg
$ud
ê®
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

DUU&m‚u QO” Mt pù…ô^íföÖ] xönvô‘øE

^Âæ †Ò ƒ Ø–Ê]( 2)

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Ѓ
 gzZì XXäö ³×#³Ö] Ÿ$]ô äø ³³ÖF]ô Ÿ? Zø Z™faZЃ
 :‹ñƒDâ
ÛÃ

d

\
X

5LO_ ‹|
'Y**
åNG
§Z Œ
Û ÔÜæ Ó÷ä~: D â 
Û Å\¬vZ èg,
E
ÐO
%Nï
IL“!*
ê ]zh Kzm \¬vZ öЇuö;ÔPÁzæE
ÔÄ u ïE
L 8™ÔBz »

ê

\
X

d

ê
\
X

ê

X ǾXX äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô ŸøZZÐwŠtœ ǃ{z‚lpÑZzä0*

d

X

d

X

d

X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

5LO_‹|
x ÓÔ(Ægâì e
$ZzgÐÅ\¬vZèg {k
,
Ù 1Z **
C
åNG
%Mzç?+ME
Q@*
Š
á g Z ä êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇuæE
ÈÎÔg ðM8E
ÆV˜ zŠ Ôg ËçQaMÆ V1

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

d

6na 1i^q ØãÒ c‡]æ… 1Ò 7çÞ^Û‰S( 3)

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Xì XXäô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]øZZ¬ŠaZ

ê

d
ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

DOTLL&m‚uNPT ” Pt äq^Ú àeû] àö ßø‰ö E

\
X

\
X

Xì ]ncVƒk
H}gv−7,u0*
Šz¥ ™6,íZgv—"ð7,u0*
Šz¥ ™Ð] Ò6,í( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) :1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
143

ê

\

ê

vZ æN°f È é

â
Û
êVâ W ¹ XX äö ×#³Ö]Ÿ$]ô äø ³ÖF]ô Ÿø ZZ B‚ÆmÜZä}ÈTL L:c*
d
{L²ì @*
Y VJ
-l²{zJ
-VŒÔ D YØŠ wÅ} i ZzgŠÆ

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Øñ^–³Ê3 1Ò 1ßâ<³µXX å´‚ôÛûvøeôæø äô ×#Ö] áø^³vø³fû ‰öZZ d
d

ê

\

ê

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

d

åNG5LO_ ]|
Ôª
‚g § Z]
.@* 
ì e
$Zzg Ð Å \¬vZ èg {k,
Ù 1Z **
C

\

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

6na 1i^q 1nñ^9Ú å^ß+( 1)

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

\
X

d

1‰ kfŠÞ oÒ Í憳u à³ni 1³Ò XX k³ßù³qZZ

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

DTSMT&m‚uNTM” Ot Øføßûuø àe ‚Ûø uû ø] Ý^Úø ¡ôûôÖ ‚ö ßøŠû Úö E

d

ê

d

X z™ J 7,
Ð]ÒXXäö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸ? ø ZZ:c*
â
Û ?,™

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]


HH
Hùh
+‰ÅyZZ LZëÅz! Kzm\¬vZ-z Ø$ ³³³qøæøˆ$ ³³³³³Âø!vZ ÎN Îg c*

\
X

n²X z™ 1™h
+‰ÅyZZ LZ :c*
â
Û ä êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇuànû Ûô×øÃF×ûÖùô èÛøuû…ø

ê

d

\
X

ê

d

5LO_]|
(ànÇ×ôù fÛöÖ] ‚önùô ‰ ìe
$ZzgÐÅ\¬vZèg{k
,
Ù 1Z**
C
åNG

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

á^Ûm]‚m ‚ri ( 4)

ê

ê

XìgÇÐVƒk
H

DORLM&m‚u OPL” Qt pù „ô Úô †û jùôÖ] àö ßø‰ö E

d

X

d

X

d

X

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

&
E?Q&M 3E
" Ô]zIzŠ ÈçE
3B&MÔÄZÑ z ÑæL¾G5F
èE
L jBÔ]+Z ؉¦ ƒ ðE
Ô] ðE"NÓ÷

\
X

Xì Ah N uZo Z−gzZì q`Zo Z−q
-Z ck Q\¬vZìk7,pÑŠz¥ ™û%q
-Z6,í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ- )V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
144

ê

\

ê

vZ æN°f È é

êáø^³vø³fû ‰öZZû% Î :ìy¶
K]nÈâ
Û »êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇu+

KZ d
d

ê

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

[Z N »ä™‘œh N »äÎ(2)

d

ê

ê

d

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

Q G
'L
Å
4
]
M
Ó
E
,
N
G
5LO_ ‹|
åNG
Ô è çQ Z êN {ì e
$ZzgÐÅ\¬vZ èg)â Q1Z **
E^I 4 ЛW ÒQÉLO
E
E
ЛÅ
&M
"
©
4
&
E
3
4
4
)
5
Å
B
G
E
E
N
G
E
N
3
N*M9Q¦
Ô èG Z ؉gƒ ðEÔ9—Z ÝZuÔ‘ºZ øN ZÔ èGå) Z ü Ô èEG) Z îG

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X Vƒ'
,
Z'
,
Æv Ä

DOPSS&m‚uNTS” Qt pù„ôÚô†ûjùôÖ] àößø‰öE

\
X

Æg«p¤
/ZD YŠ S{ k
HÆkZì k7,
XXå´‚ô³Ûû³vø³eôæø äô ³³×#³Ö]

ênÆT:ì@ŠÈâÛ »Åz! Kzm\¬vZ-z Ø$ ³qøæøˆ$³³³Âø}ZztŠ ™ƒ»d
d

XìI{Š c*
i

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

DMRTSR&m‚u MMN” MLt ‚ñô]æøˆ$ Ö] ÄöÛørûÚøE

kì…^Ò…çrãÒ 6nÚ kßq( 3)

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

5LO_‹|
Ô(Ægâì e
$ZzgÐÅ\¬vZègz/0vZ†**
åNG
%Mzç?+ME
Q@*
ä êÐO]zh Kzm \¬vZ öЇuæE
ÈÎÔg ðM8E
Æ V˜ zŠ Ôg Ë çQaMÆ V1x Ó

d

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

d

gL~A
¼nÆkZì k7,XXå´‚ôÛûvøeôæø äô ×# Ö] áø^vøfû ‰öZZ :c*
â
Û

\
X

\
X

d

ê

Ð䙑œh N »äÎ~{ ZgKZà Ø$ ³qøæøˆ$ ³³³Âø ²]*
*™ (ZèY}™

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

g eÐ䙊 ˜Ð
J 7,
Ð]ÒXXå´‚ôÛûvøeôæø äô ×# Ö] áø^³vø³fû ‰öZZ{zƒ@*

ê

ê

\
X

E+NE
ÔŠ c*
ĩ
8x »Ð ÿCQ ~ä™ ay

wâ CZ {zc*
ƒg ZØŠ **
™]Š „~]Zg

d

X

d

X

d

X

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

1‰ kfŠÞ oÒ Íæ†u àni 1Ò XX^ÎSZZ d
Øñ^–Ê 31Ò 1ßâ<µXXôä×# Ö ^eô Ÿ$]ô éø ç$ Îö øŸæø Ùø çû uø øŸZZ
å‡]æ… ^Ò kßù q( 1)

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

êÔu0*§—ì ~z%ÐÅ\¬vZ èg †0f ç**åNG5LO_ ‹|

d

d

ê

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

XXäô ×# Ö^eôŸ$ ]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uø øŸZZ:c*
â
Û Š
á g Zd

ê

d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

DMRTUS &m‚uMMT” MLt ‚ñô]æøˆ$ Ö] ÄöÛørûÚøE

]æ 1nÖ 1Ò 7çm…^Ûne cçÞ^ßÞ( 2)

ê" ëÔg éE5G"MÑZz§»uì ~z%ÐÅ\¬vZèg {k,CÙ 1Z **åNG5LO_‹|
d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

nZ)t¹XXäô ×#Ö^eôŸ$ ]ô éøç$ Îö Ÿæøø

ê

I 3©E^I

ÅM

47Ôg Uz´ âÆ ê ¬zŠÔg é)\N¯ zg üLGÔg ÇŠæÆVã
æ Ø$ ³qøæøˆ$ ³³³Âøg ÇŠgz6
,ïE
LG3E

Ùøçû uøŸZø ZäT:c*
â
Û äêÐO]zh Kzm\¬vZ öЇu

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

Xì ÝZzôg ~gFÑЃ
 ~yZì ZzŠ ÅV-g F} â'(n

d

ê

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\

DNPPT &m‚u NTQ” Nt gnaô†ûj$Ö]æø gnÆô†ûj$Öø]E

\
X

\
X

d

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

?ì H{z:ˆÅn²?Vî C:~}g !*
Æ} i ZzgŠq
-ZÐ~Vzi ZzgŠ

\
X

ÆA
¼»~H:c*
â
Û ä êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇuu#Z — G
é5O_ÔuÑ ðÅMïE
L 8™

ê

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Xì *
@Yc*
Š Î|
# gŠq
-Z »

DMRTSQ&m‚uMMM” MLt ‚ñô]æøˆ$ Ö] ÄöÛørûÚøE

ê

\
X

X ÇÇØg6,
?\¬vZð7,
pÑŠz¥ ™6,
í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
145

ê

\

ê

vZ æN°f È é

d

X

X

d

d

X

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ÐO
ø ’Ú áô^Ú†Ê
X VƒwÎg »[gÆVâ ˜x Ó~—"ð7,Ì6,íÂð7,u 0*
Šz¥ ™6,( x?Z: ) Æç'N?Z
# ( ê ]zh Kzm\¬vZ- ) V 1ËF_

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

\

ê

www.sirat-e-mustaqeem.com
146

ê

\

ê

vZ æN°f È é

äíŠÞ ^Ò k›^Ëu oÒ kÛÃÞ( 3)

êÔ(Ægâì ~z%ÐÅ\¬vZ èg%¬0î0G©“N**åN5O_ ‹|

d

E GL

ê

d 

]…æ]3 1Ò kÎæ 1iça…]‚ne

d

5_ ‹| ( 1)
ìe
$Zzg ÐÅ \¬vZ èg #
Ö ™0 {Š éE
5“N *
* åNG

ê

d

ê

ê

ê

\

d
d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

äô ×# Ö^eôŸ$]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uøŸø æø

X

d

ê

d

\
X

\
X

†ö ³³fø Òû]ø äö ³³³×# ³Ö]æø äö ³³³×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³³³³ÖF]ô Ÿ? øæø äô ³³³³×# ³³Ö] áø^³³³vø³³fû ‰öæø

\

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

äô ³×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø ½†ºmû‚ôÎø ðõ oû³$ø Øùô ³Òö o³×F³Âø çø ³âö æø ‚ö³Ûû³vø³Öû] äö ³³Öøæø

ê

ö ×û³Ûö³Öû] äö ³³Öø äü ³³Öø Ô
ø mû†ô³$øŸø åü ‚ø³³uûæø äö ³³³×#³³Ö] Ÿ$]ô äø ³³³ÖF]ô Ÿ? ø
Ô

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

:¹™ƒg ZËÐ’äd

\
X

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

\
X

E:²
T c*
â
Û ä êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇuu#Z — G
é5O_ ÔuÑ ðÅMïE
§ ð{B X
L 8™Ôu 0*

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

DTQU&m‚uOMM” MSt †nûfôÓøûÖ] ÜörøÃûÛöûÖø]E

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

ê
\
X

\
X

d

X}™]ÒÅ XXäô ×# Ö^eôŸ$ ]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùø çû uøŸøZZceÐZƒ

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

Le´g¹!*
ÃÚkZ{È{zQðâ
Û «ÚðÃäØ$ ³qøæøˆ$³³Âø ²]&:c*
â
Û

\
X

%Mzç?+ME
Q@*
ä êÐO]zh Kzm \¬vZ öЇuæE
ÈÎÔg ðM8E
Æ V˜ zŠ Ôg Ë çQaMÆ V1x Ó

\
X

d

X

d

X

d

X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ì„
á Š !*
ÅÏZÔ7q
-ÑðûkZì Ë{z7ŠqðÃZÎÆØù qø æø ˆ$ ³Âø ä×# ³Ö]:ÀF,
)

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

G
X ÇVz™®
) ËÅk QyŠÆ#
Ö G
é5¢L~Çñ 7,pÑŠz¥ ™-¯ zg6,í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ- ) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
147

ê

\

ê

vZ æN°f È é

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

( Xì CƒÝqÐs§Å„Ø$ ³³qøæøˆ$ ³³³Âøä³³³×#³³Ö]‰
Ü ¤Åä™ngzZ]¸Åv

\
X

Ð{ k
HgzZì Z(,
Ѓ
 Ø$ qøæøˆ$ Âøä×#³Ö]gzZÔ7ŠqðÃZÎÆØ$ qøæøˆ$ Âøä×#³Ö]gzZì ÑZz

\
X

êVçpØ$ qøæøˆ$Âøä×#Ö]gzZìu0*Ø$ qøæøˆ$Âøä×#Ö]ì‚rg]gŠ6,qCÙ {zgzZVÒpÅÏZgzZ d
Hçz¤
/ZQÔÇñY1™wJÐZ Ââ ¬Š ðÃc*
¹ XXoûÖô†û Ëô Æû] Ü$ ãö ×# Ö]øZZQ
ê
G
d
3¢Mi úÅkZ ÂS7,
X ÏñYà™w ðE
i úgzZ

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

DMMQP&m‚uOUM” Mt pù…ô^íföÖ] xönvô‘øE

5_ ‹| ( 2) 
ì e
$Zzg ÐÅ \¬vZ ègzç,’M0vZ† **
åNG
ê ïL 3E47ÔgUz´ âÆêÅM¬zŠÔg é)\IN¯ zg üG3©E^IÔgÇŠæÆVã"ëÔg é5G"MÑZz§»ud
L
EG
E

d

ê

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

lôçû Æö^_$ Ö]æø kôfûrôÖû^eô lö†û ËøÒøæø äô ×#Ö^eô kößûÚø !(äô ×#Ö] áø^vøfû‰ö(äô ×#Ö] ÜôŠûeô

d

ê

ê

d

ê

DMSLRL&m‚uMSP” MLt ‚ñô]æøˆ$ Ö] ÄöÛørûÚøEX Çn V:J
-kZ { k
HðÃgzZƒ

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

X

d

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

^ßøiø^Úø ]ø «Úø ‚øÃû eø ^Þø^nø uû]ø pû?„ôÖ$] äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø( 3)

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

]§ˆÆ(’) ]ñ…ä TnÆ\¬ ² ] =°xÓ :ÀF,

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

spÐZ »T ÇñY 1XÐ { k
HkZC
Ù ÂJ 7,û%kŠÔ kŠ ( X Zƒ”

\
X

\
X

y-gzZ"
$gzZ c*
ÑyZZ6,
ä×#Ö]~Ôì u 0*
ä×#Ö]ÔÐx **
ÆØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]:ÀF,
)

o …ö çû Xöß%Ö] äô nû Öø]ôæø

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Ü zDƒg ZËÐ’äT:c*

â
Û ä êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇu Ø$ qøæøˆ$ Âøg ÇŠgz6,

d

X

d

X

d

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

DROMN &m‚uMUN ” Pt p…ô^íföÖ] xönvô‘ø EXìRßs§ÅÏZ…gzZðâ
Û «(~gZË)

\
X

XÐVƒs é›!N{k
HÆw‚ÎzŠÆk Q J 7,u 0*
Šz¥™g !*
ÎzŠ-¯ zg6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
148

ê

\

ê

vZ æN°f È é

ê kfŠÞ oÒ Íæ†ö uö 4Þ^µ 1³Ò XX]‚³ìö ^³mZZ d
…^³³³³³Ò ƒø] 5 1³³³Ò Ý^³³³³³æ x³³³f‘ 1³³³‰

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

5LO_ ]|( 1)
,
Ù 1Z **
C
åNG
¿q
-Zì ~z%ÐÅ \¬vZ èg {k

ê! Kzm\¬vZ-z Ø$ ³³³qøæøˆ$³³³³Âø!vZwÎg *
d
c :Hn²gzZZƒ¢q~ª
‚gÓÇg !*
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

ê

Ü zÆx 

á ä?:c*
â
Û Š
á g Zä êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇud

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

VŒ) Vƒ ©
8{ C ÐÑÆ t‘B‚Æ ]Üï»gzZ}g7 Æ\¬vZ ~:ÀF,
)

d

X @*
à:yvðû– 1|7,
:VY ((nƒÑÐTìt‘{zŠZ%Ðt‘

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

ê

DMLMR&m‚uMTL ” Nt áõ^f$uø àôeû] xönûvô‘ø E

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Ðø³×ø³ìø ^³Úø †ùô ³$ø àû³Úô lô ^³Ú$ ^³j$Ö] äô ³³×# ³Ö] lô^³Ûø³³×ô ³³Óø³³eô ƒöçû ³³Âö ]ø

\
X

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

\
X

ê

Y
"MÑZz§»uX N*
M°= ä T ¬Š 7L– (Z ä ~Åz
ëÔg éE
5G
»] Zg¸æE
E^I
M
Å
©
I
3
N
\
G
4
7
Ø$ ³qøæøˆ$ ³³Âøg ÇŠgz6
,ïE
LG3EÔg Uz´ âÆ ê ¬zŠÔg é) ¯ zg üL Ôg ÇŠæÆVã"

5LO_]|( 2)
ñ‡Wì ~z%ÐÅ\¬vZèg y¢0y!*
R **
åNG
ê
d
3B&ÔMg@*
m\¬vZ öЇuº Z Ø
ÆV1Ô(ÆtÜZ èE
L j8Ôx9§zuÔx¤
LO ¦ƒ ðE

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

Ïnà

\
X

: y vq ðÃÐZ ÂÔ Çñ 7,tû%&&x 
á z ð¿ :c*
â
Û ä êÐO]zh Kz

ê

d

\
X

X

d

X

d

X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

d

E
5LO_ ]|( 3)
§ ð$NÔx懾M$NÑ D â 
Û Å \¬vZ èg {k
,
Ù 1Z **
C
åNG

g‡B&N
x
á gzZ ðä T:c*
â
Û ä êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇuxŠ Wµè{ ÷Ôx™Z wÎgÔ ê E
¿aZÐkZyŠÆ#
Ö ªJ 7,XXå´‚ôÛûvøeôæø äô ×# Ö] áø^vøfû ‰öZZû%ÎÎ

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

\
X

( Xì } Yù
7„zgzZ $
Ë à

DOOUU&m‚uNQM” Qt pù„ôÚô†ûjùôÖ] àößø‰öE

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

7yvqðÃÅy Wz}iЕ
'
,
Åx **
ÆTÐx **
Æä³³³³³×#³³³Ö]:ÀF,
)

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Xñ 7,
{Š c*
iÐkZ c*
¾ éÅkZ {z1ǃ: ðÃÑZzä M™ád

d

ê

DNRUN &m‚u MPPQ” Ü×ôŠÚö xnvô‘øE

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Üö³nû ×ô ³Ãø ³Öû] Äö³nû Ûô³Š$ Ö] çø ³âö æø ðô «³³³Ûø³³Š$ Ö] o³³Êô Ÿøæø šô…û Ÿø û] o³³Êô

\
X

ðºoû³³$ø ä´³³³³Ûô³³‰û] Äø³³Úø †% ³³–% ³³møŸø pû„ô³³Ö$] äô ³³³³³×# ³³³Ö] Üô³³³Šûeô

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

ê

ê

\

ê

ê

www.sirat-e-mustaqeem.com
149

Xñ 7,: u 0*
Šz¥ ™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆTƒŠß Wu {u **
Å¿k Q ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

ê

vZ æN°f È é

5LO_ ]|( 4)
ðä T D â 
Û Å \¬vZ èg Y ZŠgŠ1Z **
åNG

:J 7,
û%]‚]‚x 
á zd

d

ê

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

Üônû ¿ôÃø Öû] dô†û Ãø Öû] h% …ø çø âö æø kö×ûÒ$ çø iø äô nû ×øÂø çø âö Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ? ø äö ×#Ö] oø³fôŠûuø

} (,
{zgzZ H ‚z½6,
ÏZä~7ÏÈÅËZÎÆkZì °»ä³³×#³³Ö]=:ÀF,
)
ê
X Ç}™e
$ñ~VE.6,
x ÓÅkZ Ø$ qøæøˆ$ Âø ä×#Ö]( Xì ´ â »l²d

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

5LO_]|( 5)
Ægâä~D â 
Û Å\¬vZèg…„ônû ßø³Úö **
åNG

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

DQLTM&m‚uPMR” Pt Gæü]Gø oeô ø] àößø‰öE

d

X

d

X

d

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

Xì ¿+ F,
k<{z~VÍß Âñ 7,: pÑŠz¥™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
150

ê

\

ê

vZ æN°f È é

ê

:ñ7,
t‰
Ü zÆð :‹ñƒD â 
Ûd

d

Åz! Kzm\¬vZ-·]|gzZäƒ+ŠÆxsZgzZäƒ[gÆä×#³Ö]~:ÀF
,
)

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

^³n&fôÞø ‚õ³Û$ ³vø³Ûö ³eôæ$ ^³ß÷³³mûfô Ýô¡ø‰ûŸô ^û ³³eôæ$ ^³³e&…ø äô ³³³×# ³³Ö^³³eô kö³³nû •ô…ø

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

%Mzç?+ME
Q@*
ÃêÐO]zh Kzm\¬vZ öЇuæE
ÈÎÔg ðM8E
ÆV˜ zŠ Ôg Ë çQaMÆV1x ÓÔ(

A ™ñÐB;LZÐZ~Â( X VƒèZg6,äƒÑÆd
êÅä™4ZŠ~¼

d

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

DMSLLQ &m‚uMQS” MLt ‚ñô]æøˆ$ Ö] ÄöÛørûÚøEX VƒêŠ$J

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

\
X

kfŠÞ oÒ Í憳u à³ni 1³ÒXX‚³uø ø]ZZ

Øñ^³³–³Ê 3 1Ò ‚³nuç³i äÿ ³³Û³×³Ò 1³‰ d

d

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

G
'L
5LO_ ‹|( 1 )
åNG
êN { ì e
$Zzg Ð Å \¬ vZ èg )âQ1Z**
ЛW ÒQÉOL 9Q E4Ó]M ,NÅQ
" EÅ NG3©E^IEG
4E
&Z Ô èEG
4E
5E
3B&MÔ9—Z ÝN ZuÔ‘ºZ øN G
N*M ¦ Ô èG çQ Z
ƒ ðE
å) Z ü Ô è4) Z îG
E4)ЛÅZ ؉gd
ê äT:c*
â
Û ä êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇuzØ$ qøæøˆ$ Âø}ZztŠ ™ƒ»Ô èG

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

X Çìg: ¹!*
{k
HðÃB‚ÆkZgzZÇ

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

DMRTNP&m‚u UP” MLt ‚ñô]æøˆ$ Ö] ÄöÛørûÚøE

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

n| (,
:ÐW¿ðÃÐÝkZ ¹(XìgŠ ‡6,qCÙ {zgzZì£nÆÏZgzZ

ê

\
X

d

d
„
á Š !*
ì c ÏZ7q
-ÑðûkZì ñ Z {z7ŠqðÃZÎÆä³³³³×#³³Ö]:ÀF,
)

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

†º³³mû‚ô³³Îø ðõ oû³³$ø Øùô ³³Òö o³³×F³³Âø çø ³³³âö æø ‚ö³³³Ûû³³³vø³³³Öû] äö ³³³³³Öøæø

\
X

ê

ö ×û³Ûö³Öû] äö ³³Öø äü ³³Öø Ô
ø mû†ô³³$ø Ÿø åü ‚ø³³uûæø äö ³³³×# ³³Ö] Ÿ$]ô øä³³ÖF]ôŸ? ø
Ô

\
X

d

X

d

X

d

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì &¤¦kŠ6,k Q\¬vZ J 7,u 0*
›z¥ ™g!*
-Z6,íäT (Åz!Zzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê
q

ê

X

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
151

ê

\

ê

vZ æN°f È é

5LO_‹|(2)
ÐZŠZŠ LZ−ZzôZ1¿\¬vZèg -0z/**
åNG
êÔw Õä$Mz ôg üL¢ELZŠ ÔÔw)z èEj8NæL¾G5F" Ôw é}8LElp Ó÷ D™ e
$Zzgd

:( ìt{z) ¹äx?Z:m
CZÆd

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

êDOQUR&m‚uOOU” Qt p„Ú†i ÄÚ^qE

d

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

%**
5LO_‹|( 3)
§»uì e
$ZzgÐÅ\¬vZèg[¯ ¬0Y ZæME
åNG
EI
N¯ zg üLG3©^Ôg ÇŠæ Æ Vã" ë Ôg éE
47Ôg Uz ´ â Æ êÅM¬ zŠ Ôg é)\I
"M ÑZz
ïE
5G
LG3E

\
X

d

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

†º³³mû‚ô³³Îø ðõ oû³³$ø Øùô ³³Òö o³³×F³³Âø çø ³³³âö æø ‚ö³³³Ûû³³³vø³³³Öû] äö ³³³³³Öøæø

\
X

\
X

d

ö ×û³Ûö³Öû] äö ³³Öø äü ³³Öø Ô
ø mû†ô³³$øŸø åü ‚ø³³uûæø äö ³³³×#³³Ö] Ÿ$]ô øä³³ÖF]ôŸ? ø
Ô

ê

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

¬ÐígzZ ä~Ý4Ð ƒ
 gzZì ¬Š ņ²x- ¬Š +4:c*
â
Û

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

Nèr
ä êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇuwÑÆìW! ! ÔwV" ÁÎg ÔwZâzŠ ð8E
#™

êc*
H‘åMu|ŠzŠ c*
~0
+eäT:c*
â
Û ä êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇuzØ$ ³qøæøˆ$ ³³³Âøg ÇŠgz6,
d
d

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ö ×û³Ûö³Öû] äö ³³Öø äü ³³Öø Ô
ø mû†ô³³$øŸø åü ‚ø³³uûæø äö ³³³×# ³³Ö] Ÿ$]ô øä³³ÖF]ôŸ? ø
Ô

\
X

\
X

äTgzZì b§Å䙊 Zi MxÝq
-ZtÂc*
C3 ZgÃñ0
+Z

ê †º³³mû‚ô³³Îø ðõ oû³³$ø Øùô ³³Òö o³³×F³³Âø çø ³³³âö æø ‚ö³³³Ûû³³³vø³³³Öû] äö ³³³³³Öøæø d
d

\
X
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

ê

\

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

DMTQPM&m‚uPLT”Rt Øfßu àe‚Ûøuûø] Ý^Úô¡ôûÖô ‚ößøŠûÛöÖûø]E

\
X

Xì b§Å䙊 Zi MxÝq
-Z Ìt¹

d

X

d

X

d

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ÐO
ø ’Ú áô^Ú†Ê
( ê ]zh Kzm\¬vZ -) V 1ËF_

ê


HwÈ3 Zg »¼
A { zŠ
HwÈ−7,
u 0*
Šz¥™6,
í¿

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
152

ê

\

ê

vZ æN°f È é 

]…æø] …^2 1Ò äÛôi^ì †µ á^Ûm]

êc<!*î*G'L{6,yZZ™ƒçwELq~m\¬vZ Gî*9g]|dZÓÇg!*
¿qZ d

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

\
X

:c*
â
Û Š
á g ZgzZ ðâ 
Û Y ¬Š c k Q äm \¬vZ Gî*9g \W  Zƒ ïEÅL¤ » ¬Š

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ] 

g {0
+
iå} Z ) !k
ø Þû ø] Ÿ?$ô] äø ÖF ô] Ÿ?ø Ýö çû n$ Îø ^mø o% uø ^³møÃðg !*
41( : Zizg ) û 1ü

E

êDÎû2ü2pÑŠz¥™ æ:LWzwÍZ(X ðG$N17ŠqðÃ!áZzgì‡å}Z!áZzd
d

ø eôƒöçû³Ãö³Þø^³Þ$]ô Ü$ ³ãö×#³³Ö]ø:OgŠgz»Y ¬™kZx 
áû]ø àû³Úô Ô
á g !*
&gzZ ðg !*
&

ê

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

ø †öËôÇû³jøŠÞøæø äüÛö×øÃÞ$ ^ò÷nû"ø Ô
ø eô Õø†ô³!ûÞ%
_â {C~¾ëVz³vZ}Z L L ) äüÛö×øÃÞøŸø^ÛøÖô Õ

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

G
'L{B™]zˆ
'L{Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×# Ö] ðø ^$ á]ôƒ6,ÏS î*G
û
3
ü
g
z
Z
X
Ç
ƒ
,
6
y
Z
Z
î
*
ê

\
X

ˆÆkZ < 1| 7,: Zizg á憳Ê^³Ò åÿ …糉ö ˆÆŠ ZgzRƒ
 LZ‰
Ü Ë
E
á憳³Ê^³³³Ò åÿ …ç³³³‰ö QˆÆä™x¯ ƒ]gzçwM¤
/ZV;<: {)zx¯

Åx **
Æ\¬vZ ) !oû ôÖ^Úø æø oû ×ôâû ø] æø pû ‚ô Öûæö æø oû Šô Ëû Þø o×F Âø äô ³×# ³Ö] Üô ³Šû eô oû ³ßô ³mû 6ô

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

o×F Âø äô ×#Ö] Üô Šû eô û 4ü D …çaŸ ð^nÖæŸ] ˆÒ†Ú o߶ÛÒ ;ßm] ‚Ú^u NOP” N ä’u ÁçË×ÛÖ]E

\
X

-ÑÃqËB‚}¾ë™yYÐkZ
ê( ó Xó … Y7ÃTD™glSÐkSëgzZ,™q
d

%M
Ô # 7,g !*
&&x 
á z ð( Xƒ«™Åwâ z IZgzZŠÑzZÔy éE
7MÔ+Š}÷Ð •
 æME
ê
d
+
4»$ 12mtçgtg›‡ {o) X g pôƒ
0G
<!*
Ü=Z îGE
 õFAOEÔwâ ÔyY ÔyZZ Ô+ Š

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

( ì ðJ
-¿y™

\
X

-r
«Å `gÎÐ | e ]Zg SŠ MgzZ]ZgJ
-t›™ ÷LEÐ [ë M [z¾) ( cZ™Ü=Z

d

X

d

X

d

X

\
X

äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]æøø †ö fø Òû]ø äö ×# Ö]æø äö ×# Ö]Ÿ$]ô øäÖF]ôŸø

d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

äô ×# Ö^eô Ÿ$]ô éøç$ ÎöŸøæø Ùøçû uøŸæøø äô ×# Ö] àøvFfû ‰öæø
v ÄÆg«p¤
/Z D YØŠ j{ k
HÆ kZì k7,ŠgÌ t ¿

X Vƒ'
,
Z'
,
Æd

DRUSS&m‚uRRN” Nt Øfßu àe‚Ûøuûø] Ý^Úô¡ôûÖô ‚ößøŠûÛöÖûø]E

ê

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

^Díe oÒ7ça^ß+ö

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

\

ê

\

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

Xì @*
â
Û wi **
¤gÎ6,
k Q\¬vZ J 7,
u 0*
Šz¥™û%kŠ6,
íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

ê

www.sirat-e-mustaqeem.com
153

ê

\

ê

vZ æN°f È é

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

6nñ^ÛÒ7^nÓnÞ\æ†Ò …^2

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ø mû†ô³³$øŸø åü ‚ø³³uûæø äö ³³³³×# ³³³Ö]Ÿ$]ô äø ³³³³ÖF]ô Ÿ$ áû]ø ‚ö³³`ø $û]ø
äü ³³³³Öø Ô

ê è÷fø uô^³³³‘ø „û³³íô³³j$mø Üû³³Ö$ ]‚÷³³Ûø³³‘ø ]‚÷³³uø]ø ]‚÷³³³uô]æ$ ^³³³³`÷ ÖF]ø d
d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

o ‚º³³³uø]ø ]ç÷ ³³³Ëö³³³Òö äü ³³³³³³³Ö$ àû³³³³Óö³³³³mø Üû³³³³Öøæ$ ]‚÷³³³³Öøæø Ÿæø $

»§Z Œ
Û ÔÜæ Ó÷ì e
$ZzgÐÅ\¬vZèg ~g ZŠ±]|
êyâÛ »êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇuö;ÔPÁzæEE%NïIL“!*ÔÄuïEL8™ÔBzd

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

†º³³mû‚ô³³Îø ðõ oû³³$ø Øùô ³³Òö o³³×F³³Âø çø ³³aö æø ‚ö³³³Ûû³³³vø³³³Öû] äö ³³³³³Öøæø

d

\
X

ö ×û³Ûö³Öû] äö ³³Öø äü ³³Öø Ô
ø mû†ô³³$øŸø åü ‚ø³³uûæø äö ³³³×# ³³Ö] Ÿ$]ô äø ³³³ÖF]ôŸ? ø
Ô

ê

ØÛÂ^Ò 1ß3e 1‰ á^_n

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

X CY

DOPTP&m‚uNTU” Qt pù„ôÚô†ûjùôÖ] àößø‰öE

\
X

\
X

èV)hz™g e c òŠ W,ZÔ¾û%kŠ ]Üt ¿ì y
á à¬

X

d

X

d

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d
\
X

N E M
g‡B&E
wÎg Ô ê § ð$NÔx懾$NÑì ~z%ÐÅ\¬vZ èg {k
,
Ù 1Z ]|
C

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Xì (J
-íŠz¥ ™ Zg vð7,
Šz¥ ™6,
íƒÌV˜?( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
154

ê

\

ê

vZ æN°f È é

ê]Üt ä TLL:ì yÁ¬ yâÛ »êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇuxŠ Wµè{÷Ôx™Zd
\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

î0%**
Æ kZgzZ ǃ'
,
Z'
,Æ ä™Š Zi WxÝ kŠ ¿t» kZ¾g!*
Î~ yŠ
tgzZÐN YØŠ™s ç { k
HÎÆ kZgzZ EY èV)Î~ wqZ

êÐkZ¿ðÃgzZÐ,™«™ÅkZÐy-J
-x 
á yŠ kZ]Ü d
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X
\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\
X

‚õÛ$ vøÚö o×FÂø äö ³×#³Ö] o³×$³‘øæø Üô³nû uô†$ ³Ö] àô³ÛF³uû†$ ³Ö] äô ³³×#³Ö] Üô³Šûeô

d

ê

:¼ Â^ZÐ>Z
# gzZ

ê

d
d

ÇÇgi !*
ÐÕÃ? Ç}Š â 
Û gH¸
Ûq
-Z6,
?Ø$ qøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö]Â

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

‚õ³Û$ ³vø³Úö o³×F³Âø äö ³³×#³Ö] o³×$³‘øæø Üô³nû uô†$ ³Ö] àô³ÛF³uû†$ ³Ö] äô ³³×#³³Ö] Üô³³Šûeô

d

ê

:¼ ¹( ~VÍߪ)~>Ë

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

\
X

d

ê

E
" Ô]zIzŠ ÈçE
"NÓ÷Ôª
5F
?Q&MÔ] ðE
3E
ÔÄZÑz ÑæL¾G
‚g§Z]
.@*
&
B
ÐO]
j
Ð

u
E
3B&M
# :ìg ZÎpyâ 
Z
Û » ê zh Kzm \¬vZ ö +

KZ èL Ô]+Z ؉¦ƒ ðE

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

d

äíŠÞ oÞ‚ø Úø ^Ò 1ß3e 1‰ kfnÆô

\
X

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

DPLN” Nt ONUO&m‚u pù…ô^íföÖ] xönvô‘øE

\
X

ó Xó H¿t{Š c*
iÐkZäT{z1ÇñW7™á¿4

d

X

d

X

d

X

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

5LO_ ]|
]Š XŠ 
á g Z »Å\¬vZ èg m°Z 0 z/0vZ† **
åNG

]Š X~]y
Wz *Š Âá™g (Z¹Z ðÃ+Z 'Š ¬õ0*
:ì Š ã
C

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

d

Ùçãµ oÞ ‚øÚø 4Þ^µ

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X ÇÇgi !*
Ðä™Õ~g vÃVÍ߸
Û {zÂ

ê

d
ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

DNST” Ämû‚ôføûÖ] ÙöçûÏøÖûø]E

\
X

G
X ÏA ®
) Ë ~÷yŠÆ#
Ö G
é5¢LÐ Q J 7,u 0*
ŠzgŠx á û%kŠgzZ ðû%kŠ6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
155

ê

\

ê

vZ æN°f È é

ê-XXäô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…$ ‚ºÛ$ vøÚö äö ×# Ö]Ÿ$]ô äø ³ÖF]ô Ÿ? øZZ »¯»zû 1üX ñYƒqd
\
X

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ƒyvc*
ƒg F})ƒ2~ ¤ËZ
# û 2üìg HÅzh Kzm\¬vZ

æø Ùøçû uøŸøZZgzZ XXáøçû Ãö qô]…ø äô nû Öø]ô «Þ$]ôæø äô ×# ³Öô ^³Þ$]ôZZÂ(•¸Å ã.6,c*
ñY
ê
d
~äZ]ÂAÚÌZ
# û3üñ7,XX Üônû ¿ôÃø Öû] oùô ×ô Ãø Öû] äô ×#Ö^eô Ÿ]ø ô éøç$ Îö Ÿø

ØËÎ ^ 1òÖ 1Ò k¾^Ëuô 1‰ 7¨¡e …æ] æ^q d
d

ê

\

ê

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\

ÅnC
Ù gzZÐ zŠ YgzZÐ {çz spC
Ù {zÇg k0*
LZ™É c*
ìg k7,

\

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d
d

¸Òå Ã]Zg ¿ ë ó ó¸ÒL LÃVî ¬Šb yZ

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

DQS” oÞ¡ÏøŠûÃø×ûÖô lö^ãøfùßøÛöÖûø]E

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

( X Vƒ@*
™/Âs§ÅkZ ñƒD™Ô]nÐØ$ qøæøˆ$ Âø

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

d
Üø nû ¿ôÃø Öû] äø ×# ³Ö]†ö ³Ëô ³Çû³jø‰û]øZZÔ¾

\
X

\
X

ê

ä×#³Ö]á ZzÑ~ª) XXäô nû Öø]ô höçû iö]øæø

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

V- ÂÆ™{ k
HZ
# û 5ügzZñ7,XX Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] ²
ô ] Üô³ŠûeôZZÂ

\
X

ê

}™i ¸W»x » ( ^,Y) ËZ
# û 4ü¾ XXàønû Ûô×øÃFÖû] hôù…ø äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]øZZ

d

X

d

X

d

X

\
X

DQTN”…çm‡ ojßqEX ÇìgpôoÖF^Ãi ²] ð^$ á]ÐVî š

ê

d

ê

d

\
X

†ô³nû ’ô³fø Öû] Äônû ÛôŠ$ Ö] ²
ô ] ÜôŠûeô Üô³nû uô†$ ³³Ö] àô³ÛF³uû†$ ³³Ö] ²
ô ] Üô³Šûeô
†ö mû‚ôÎø ðõ oû$ø Øùô Òö o³×F³Âø çø ³âö æ$ ðºoû³$ø ä´³³×ô ³%ûÛô³Òø ‹ø³³nû Öø pû„ô³Ö$]

d

\
X

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Üô³nû ×ô ³Ãø ³Öû] Ñô¡$íø³Öû] ²
ô ] Üô³Šûeô Üô³nû uô†$ ³Ö] àô³ÛF³uû†$ ³³Ö] ²
ô ] Üô³³Šûeô

\
X

Ýæö ö ØËû Îö

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

ê

Ùæ] ØËûÎö

ê

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì ]g Ón}g vt—"z™]ÒÅu 0*
Šz¥™6,
í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
156

ê

\

ê

vZ æN°f È é

d

Üö³nû ×ô ³Ãø ³Öû] |ö^³³j$Ëø³Öû] çø ³âû æ$ ðºoû³$ø ä´³³³×ô ³³%ûÛô³³Òø ‹ø³³³³nû Öø pû„ô³³Ö$]

d

ê

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Ýçö‰ô ØËÎö

ê †ô³nû ’ô³fø Öû] ijnû Ûô³Š$ Ö] ²ô] Üô³³Šûeô Üônû uô†$ ³³Ö] àô³ÛF³uû†$ ³Ö] ²ô] Üô³³Šûeôd
ô

ê

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

†ô³nû ’ô³fø Öû] Äô³nû Ûô³Š$ Ö] ²
ô ] Üô³Šûeô Üô³nû uô†$ ³Ö] àô³ÛF³³uû†$ ³³Ö] ²
ô ] Üô³³Šûeô

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

\

†ö ³mû‚ô³Ïø³Ö] o% ³ßô ³Çø³Öû] çø ³âö æ$ ðºoû³³$ø ä´³³³×ô ³³%ûÛô³³Òø ‹ø³³³³nû Öø pû„ô³³Ö$]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Ý…ö ^`2 ØËÎö

ê

\
X

†ö ³nû ’ô³fø Öû] Üö ³nû ×ô ³Ãø ³Öû] çø ³âö æ$ ðºoû³$ø ä´³³³×ô ³³%ûÛô³³Òø ‹ø³³³³nû Öø pû„ô³³Ö$]

d

X

d

X

d

X

\
X

…ö çû ³Ëö³Çø³Öû] ˆö ³mûˆô³Ãø ³Öû] çø ³âö æ$ ðºoû³$ø ä´³³³×ô ³³%ûÛô³³Òø ‹ø³³³nû Öø pû„ô³³Ö$]

d

ê

d

Üöø ØËÎö

ê

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

†ô³nû ’ô³fø Öû] Äô³nû Ûô³Š$ Ö] ²
ô ] Üô³Šûeô Üô³nû uô†$ ³Ö] àô³ÛF³³uû†$ ³³Ö] ²
ô ] Üô³³Šûeô

d

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

†ô³nû ’ô³fø Öû] Äô³nû Ûô³Š$ Ö] ²
ô ] Üô³Šûeô Üô³nû uô†$ ³Ö] àô³ÛF³uû†$ ³³Ö] ²
ô ] Üô³³Šûeô

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Ürö ßµ ØËÎö

ê

\
X

XÐg D™g lZckZºÛ Çìg~k Qx **
Z÷J
-Z
# –u 0*
Šz¥™6,í~[ÂäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
157

ê

\

ê

vZ æN°f È é

ê …ö çû ³Ëö³Çø³Öû] ˆö ³mûˆô³Ãø ³Öû] çø ³âö æø ðºoû³$ø ä´ ³³³×ô ³³%ûÛô³³Òø ‹ø³³³nû Öø pû„ô³³Ö$]d
d

ê

d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

IL G
" Š qZ
: {Šc*
i ÁÐ kZì ŠgZzŠZ® ÚÅ ¬™ Ë~¦I ì

ê

Á~ yZ mºB‚ÆŠ åMM‘ÏZ {z aÆg»fRyZ bc}™
EG
N
¨
i

/Z[Zì•ÐJÅnm{Ë (Ñ@*) ÿ ¢ðÃìtwVÅä™{Šc*

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d
d

d

ê

\
X

\
X

ê

G
E
G
5¢ÔN Yñ7,ˆÆV ðG
GE
34O]~ (z [fz
4O]N ÿL E
Ôce®
) éE
5¢M6,¬™¿ï
E
G
O
D MLS” O ä’ù u<ѧ·(OLL” (Nt (…^jvÛö ûÖ]G% …øE XÇñYƒÁ[ZN»V ð34]:gz

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\
X

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ] 

]…æø] 1Ö]æ 1Þ^q 1â<µ ‚Ãe 1Ò‡^ÛøÞ
ê NE
'M
ILG
" ŠqZ(ŠZgzRsî)W ðL…§»fRˆÆi é)E
çX=„{zÔŠgZz~gIì

\
X

àø³nû Ûô³uô]†$ ³Ö] Üö³uø…û ]øçø ³âö æ$ ^÷³¿³Êô ^³uø†º³³nû ìø ²
ö ^³³Êø Üö³³nû Óô³³vø³³Öû]

d

X

X

d

d

X

™ÿ)‡ $)xÓSÉ 7(**
J(,
)]šc*
itgzZìY
D^÷–mø] ( OLN ” ^÷–mø]EXì(**

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d
ê

À

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

G

4ÉZÔÇA:ÐkZÂ,Š™Z
™{Šc*
iƒ ü¢LZz—~g é)\I
/Z îG
0‡E
+Zic*
ÁäZ0
+
Š~

\
X

Xì ]ncVƒk
H}g v−7,u0*
Šz¥™6,íZg v—"ð7,u0*
Šz¥ ™Ð ]Ò6,í( êÐO]zh Kzm\¬vZ- )V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

\

ê

www.sirat-e-mustaqeem.com
158

ê

\

ê

vZ æN°f È é

d

E E
E
k | 7,Š Z ¦zRÆ s¢ ˆ Æ º
) Z
Û Ð ÿ¡LZâz èE4M]NÆ Vzi é)'MPz @
E
I G
'M
E.-E
w ó‡ZÆŠgÌC
Ù Xì 7o çaMK
Mæ%M~yZ1ŠgzçwMçE
aƪ
ðAX\M
E
:LW
\N?äÎ−7,
X
X
ì
§
é
<
p
Ñ
Š
z
¥

æ
ê
d
E
E
7
G

8
Xƒ ï3 EÿL ZŠ „D%ÑZz"7,
g!*
-Zq
q
-Z ó ó o‰†ÓöÖ] èömølL L —1™

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

ê

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

! Ôiô6ø ^føÂô àô Šû uö æø Õø †ô Óû ;ö æø Õø †ô Òû ƒô o×F Âø oû ßùô Âô ø] Ü$ ãö ×#Öø]—2™

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

d

d

äßm‚³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ Úþ
Xâ
Û Šæ~÷6,ä™]Š „hZKZgzZ]LZÔ™£LZÂ! $Øqøæøø ˆ$ Âø ä×#Ö]}Z (1)
ì‡ì{0
+
i{z7ŠqðÃZÎÆTVƒ(Òâ)‡â °çÐØqøæø ˆ$ ³³Âø ä³×#³Ö]~:ÀF,(2)

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

.Vƒ(C™ ) @
*
™/Â~{Çg!*
ÅkZgzZìÑZzpg

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

G
$
4
h
E
Ôg !*
Þä×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø Ôg !*
Þ äô ×# Ö] àøvFfû‰ö :\¬vZègî*„Là ÷LG —4™
½ ä
ü øÖ Ôømû†ô;ø Ÿø åü‚øuæø äö×#Ö] Ÿ$]ô äø³ÖF]ô Ÿø~y
WÔñƒ99tg!*
Þ †ö føÒû]ø äö ×#Ö]ø

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

DOQTT &m‚uOOR”Qt(p„ô Úô †û jùôÖ] àö ßø‰ö E

\
X

X äô nû Öø]ô höçû iö]øæø Ýöçû n%ÏøÖû] o% vøÖû] çø aö Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø pû„ôÖ$] äø ×# Ö] †ö Ëô Çûjø‰û]ø—3™

XƒZƒÇ ¸ÐŠ ˜yZy{zîF
<L¤
/ZVƒs ç{ k
HÆkZ ( g !*
&&)

ê

ê

d

DMQNN&m‚uMNO”NtGæü ]Gø oeô ø] àö ßø‰ö E
( 2)

ê

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

( 1) ø

\
X

DUSP&m‚uMUS” Mt xnôe^’ø Ûø Öû] éö^Óø Sû Úô E

\
X

d

X

d

X

d

X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

| 7,
g !*
-Z (1X) ½ †ºmû‚ôÎø ðõoû;ø ØôùÒö o×FÂø çø³aöæø ‚ö³Ûû³vø³Öû] äö³³Öø æø Ôö×û³Ûö³Öû] äö³³øÖ
q

\
X

XìAh Nu ZoZ−gzZì q`ZoZ−q
-Zc kQ\¬vZì k7,pÑŠz¥™û%q
-Z6,í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
159

ê

\

ê

vZ æN°f È é

êvÄÆg«îF<L¤/ZÐN YØŠ j{kHÆkS ( á™ Zg7Š°» 100)™ d
\
X

d

\
X

]|dZ ‡W}÷X aÐ ã.6,
z §C
Ù Â( ñÑJ
- ã%
O™ éB; ˆÆ

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

Üönûuô†$ Ö] àöÛF uû†$ Ö] çøaö Ÿ$ô] äø³ÖF]ôd

\
X

ê

½

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê"7,) D2!EáøˆûvöÖû]æø Ü$ `øÖû] oßôùÂø gûaôƒûø] Ü$ `ö×$³Ö]

\
X

XVƒ',
Z',
Æ
E
Ÿø pû„ôÖ$] äô×#Ö] ÜôŠûeô V ñ7,
™ÄgB;6,
{ŒZÆã%
OˆÆi é)C
Ù'M —5™

WƬŠ {gÃèä àÛFu†$ ³Ö] èöÛ³u… ä³³n׳Ây{Ÿg£Z{ 
y
á **
Ññ\Zx â Z

GE
4hÒX3ZgzZ ª èß$Š% Ö] Øô aû ]ø àû Âø æø Ôì c*
XÐ ï
â
Û †ŸZ »p ÖZyZh
+'
× ~d

d

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

$LÔá$
$LˆÆ†r³Êøz縓M—6™
.WE
.WE
E
E
å‚øuûæø äö×#³Ö] Ÿ$ô] äø³ÖFô] Ÿø Kx¯çG
+
Vî 0*
çG
çøâöæø könûÛômö æø oûnôvûmö †önûíøÖû] åô‚ônøeô ‚öÛûvøÖû] äöøÖæø Ôö×ûÛöÖû] äöøÖ äü³øÖ Ôømû†ô³ø Ÿø ü
( 3)
ê DMLS” O ä’ù u<ѧ·E X # 7,g !*
kŠ kŠ X †ºmû‚ôÎø o0 nûø Øùô Òö o×FÂød
E
E
M _
©E^I
#
$
3
E
G
G
'
M
!
O
5LO ‹|—7™
Ô ï Q üL Ô Ø¦ öLO ì ~zç ÐÅ \¬vZ èg ø R **
åNG

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

d

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

{zÔ7ŠqðÃZÎÆ(Vz³)ä×#Ö] (3)( â Û gzŠw5z§Ðí Øqøæø ˆ$ Âø ä×#Ö]}ZXì °gz
@*
™{0
+
i {zÔìí~B; ÆÏZÔì £zoaÆkZÔ7q
-ÑðûkZÔì Ë
Xìg›‡6,
ÚC
Ù {zgzZì êŠ]ñgzZì

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Ýg {z7ŠqðÃZÎÆTqzÑÐx **
Æä³×#³Ö]( 2)XìgŠ ‡6
,
ÚC
Ù {zXì£ÅÏZ

\
X

ê

äßm‚³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ Úþ
Xìo»ÏZX7q
-ÑðûkZì: uz« {z7ŠqðÃZÎÆ Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø ä×#³Ö]:ª (1)

\
X

d

X

d

X

d

X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

E
M
"NÓ éhIE
3NE
4<XM\I
ˆÆ i é)'MäT :c*
â
Û ä êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuª
‚g§Z]
.@*
Ô] ð‡E

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

X ÇÇØg6,
?\¬vZð7,
pÑŠz¥ ™6,
í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
160

ê

\

ê

vZ æN°f È é

ê{zÂ(1X) ä×#Ö^eô Ÿ$ ô] éø ³ç$ ³Îö Ÿøæø Ùø çuø Ÿø å´ ‚ô Ûvø eô æø Üô n¿ô ÃøÖû] äô ³×#³Ö] àø ³vF ³f‰ö LLÔ¹td
d

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

EE
X Ç`Q™ƒCc*
]ç«Lš!
# Z‹|—8™
GG
"MZz§Ð¿à¬vZègk éE
5O“ èE
LE
( hçfvÚø 1Ò ä×#Ö] ì ì
DMRUNT &m‚uMNU”MLt‚ñô]æø ˆ$ Ö] Äö Ûø rû Úø E

êCÙ L L:c*
â
Û ä êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuzØ$ qøæø ˆ$ Âø hçnö Ãö Öû] àôÂø 庈$ ßøÚö (hçnö Æö 1ñ^Þ]fd
\
X

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

DRST”Tt …ç%ö ßÚø …ù 6ö †nŠô Ëiø E

E
û%kŠˆÆi é)'Mn
Û
EE
X Ç}Š â 
Û x¯ Ñ]ç«Lš!gzZ Ÿ§KZ ck Q

\
X

\¬ vZ Ç ñ7,
( >gÎ ~g7)

ê ïGL.g9 Ôx™ZÁÎgì ìGG"MZz§ÐÅ\¬vZèg ¶gR0h+® **åNG5LO_‹|—9™ d
d

ê

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

êg!*&DMTN^³iMTLkË#³’# ³Ö]NO¸ED )
D2

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ˆÆi úC
Ù ¿

\
X

ÅM
:c*
â
Û ä êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuÜXøjøvÚö Ùô牅ÔxŠ WµÓ
á Ô ÜŠ$ røÚö …ôçÞö Ô ê ¬

d

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

\
X

DMPM”St o›çnŠ×Ö …ç%ößÚø …ù 6ö †nŠô ËiøE X 1½: eZ(,¹»`
RäkZ c*
Í Çñ7,

h]ç$ ^Ò Õ^µ áô!†Î Üôjìø …^2 6nÚ 7ç9ßÚô

GG
"MZz§ÐÅ\¬vZèg{k,
êÔy˜zŠÈÎÔgZ]
.@*
ƶæì ì
ç8XN1Z**
åNG5LO_‹| d

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

äßm‚³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ Úþ
Ð{k
HgzZ =ÂÅnÐ «ÅÏZgzZì p°ÅÏZgzZ[g ÑZz Ñì u0*(1)
G
ÅyZÃ[gá Zz]³Ã[g}g vì Å 0*
Vá^ÛmŸ]ˆß³Ò äÿ ³Û³qø†³i (2)Xì ( Q) ] ðO¢Åv
Xì [g »y˜}g ‚ÃvZVÒpƒ
 gzZ6,Vz9ì xsgzZÐVÂ!*

d

X

d

X

d

X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ÐO
X VƒwÎg »„gÆVâ ˜xÓ~—"ð7,Ì6,íÂð7,u 0*
Šz¥ ™6,( x?Z: )Æç'N?Z
# ( ê ]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
161

ê

\

ê

vZ æN°f È é

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

9
G
|ÈâÛ »êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuz Ø$ ³qøæø ˆ$ ³³³Âø èE.gW ƒ8Ôy.f§zuÔyO¬ ï
L .9¦
ê(Zg7)g!*
ge{zc*
Í Çñ7,
(>gÎ~g7)‚uøø] äö³×#³Ö] çø³âö Øû³Îöû%{g!*
òˆ :ìy¶
Kd

d

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

\
X

XìgÈ0*
»ò¾{z²ìaZÐ}iIZ¿t»kZyŠkZgzZÇñ7,
y KŒ
Û

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

(NQNT&m‚u QLM” Nt où Ïô `ø nûfø×ûôÖ á^Ûø mûŸôû] gö Ãø Zö )

ØÛ ^Ò 1ßa… ÁçËvÚø 1‰ á^_n

ê

d
M
G
»êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuÄ çZOš!NïE
L 8ZgÜæ §»u
L 8™Ôö;ÔBz »ï
$LG ]!*
.WE
E
çG
gzZ Å ZŠZòiúä T:ì y
á à¬Èâ
Û
Y
G
y- {zgzZ Çã: { é5E±NðÃÐQ~ y› k Q ð$M J 7,û%kŠÃ(]g ð^N~g ðF$N)

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

X ÇñYc*
XÐd

DRST”Tt …ç%ößÚø…ù6ö †nŠôËiøE

ê

‚Û$ vÚ o×F  o³ÖF ^³³Ã³i äö ³³×#³Ö] o³×$³‘

= g³nfôvø ³ûÖ] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

d

d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

G
é5¢L
X Ç} Šuzg[ Z±CZÐk QizgÆ#
Ö G

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

DTOMM &m‚u OMQ” Rt á^ÛmŸ] gÃZE

\

d

\
X

E

O
z
õ NLZ¿ :ì~u0*ìILG" u

ê

Ø$ ³qøæø ˆ$ ³³³Âø ä³³×#³Ö]ÇÆzgÃ

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

k×n–Ê oÒ 1ßÒæ… ä’ù Æö

X

d

ê

\
X

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

\
X

4»$Š ZgzRh
@*
107ä³vø˳‘ø3 î~O 8<ѧ ··,ÅÜ=Z G
îE
0G
+'
× Æ"7,
ˆÆi ú)
E3…E
8MÕä$N~tgŠ ‡{!
110
X ( kâ 
Û î^E
ogzZ`ÆZ îGªG
ß ZÔ6,

d

X

d

X

d

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

d

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

G
X ÇVz™®
) ËÅk QyŠÆ#
Ö G
é5¢L~Çñ 7,pÑŠz¥ ™-¯ zg6,í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ- ) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
162

ê

\

ê

vZ æN°f È é

d

X

d

X

d

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

d

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

N¯ zg6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê
XÐVƒs é›!N{ k
HÆw‚ÎzŠÆk Q J 7,u 0*
Šz¥™g !*
ÎzŠîœ.N9E

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
163

ê

\

ê

vZ æN°f È é

d

X

d

X

d

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

d

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

Xñ 7,: u 0*
Šz¥ ™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆTƒŠß Wu {u **
Å¿k Q ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
164

ê

\

ê

vZ æN°f È é

d

X

d

X

d

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

d

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

Xì ¿+ F,
k<{z~VÍß Âñ 7,: pÑŠz¥™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

www.sirat-e-mustaqeem.com
165

ê

\

ê

vZ æN°f È é

d

X

d

X

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

162

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

Šz ¥ ™ È é

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d
kŠ6,kQ Ø$ qøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö]J 7,u0*
Šz¥™û%q
-Z6,
íäTìgz6,
b z¥

ê

d

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\
X

ê

d

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

X Ç}Š S

‚Û$ vÚ o×F  o³ÖF ^³³Ã³i äö ³³×#³Ö] o³×$³‘ = g³nfôvø ³Öû] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

X

d

ê

DULM&m‚uMOL” Nt á^$fuø àô eû] xnûvô ‘ø gô ni†je á^Šø uû Ÿôûø] E

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

{H
kkŠÆkZÇñâ Û wi**
¤gkŠ6,kZØ$ qøæøˆ$ ³Âø=ä×#³Ö]J 7,u0*
Šz¥ ™

ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

5LO_‹|( 2)
gZ]
.@* 
ì ~z%ÐÅ\¬vZèg´ â 0÷ R **
åNG
E
MÔª
" Ô]zIzŠ ð8E
"MÓ éhIE
5F
?&ÔM] ð‡E
3NE
NÈ çE
4M<X\I
Ô] çE
O#ÅZ ؉g ƒ8ÔÄZÑz ÑæL¾G
‚g
&
B
Ї]
j
Ð

u
E
û%q
-Z6,íäT:ìŠ ã
CØg›
á g Z »ê zh Kzm\¬vZ ö +

KZ èL

\
X

\
X

‚Û$ vÚ o×F o³ÖF^³³Ã³i äö³³×#³Ö] o³×$³‘ = g³nfôvø³Öû] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

XÇñâ
Û w¯ **
¤g

DPLT &m‚uNMR” Ü×ôŠÚö xnvô ‘ø E

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

5LO_‹|( 1)
,
ç8XN1Z **
åNG
Ô(Ægâì e
$ZzgÐÅ\¬vZèg {k
%Mzç?+ME
Q@*
Èâ 
Û »êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇuæE
ÈÎÔg ðM8E
ÆV˜zŠÔg Ë çQaMÆV1x Ó

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

d

س³ñ^³³³³–³³³Ê7 1³³Ò Ìm†³³³ æ…öö 1³³³‰

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

\
X

kfŠÞ oÒ Íæ†öuö l^‰ 1Ò XXä#×Ö] ܳŠeZZ

d

X

d

X

X

d
\
X

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Xì &¤¦kŠ6,k Q\¬vZ J 7,u 0*
›z¥ ™g!*
-Z6,íäT (Åz!Zzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê
q

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

163

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

Šz ¥ ™ È é

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

#
-E
E
%M1Z **
5LO_‹|(3)
Ôx懾M$NöLO
ì ~z%ÐÅ\¬vZègg*0{ŠæE
åNG

g‡B&N $E
ê:ì y¶
K•
'
,Èâ 
Û » êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇuxŠ Wµè{ ÷Ôx™Z wÎg Ô ê E
§ ð Nd

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

DQMO&m‚u MUQ” NNt†nûfôÓø ûÖ] Üö rø Ãû Ûö ûÖø]E

‚Û$ vÚ o×F o³ÖF^³³Ã³i äö³³×#³Ö] o³×$³‘ = g³nfôvø³Öû] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

X ǃJ 7,
Šz¥™ {Š *
c i6,í(~*Š)äTǃ¿„ óNd

Û {Š c*
i}÷

d

DQUUQ&m‚u OQO” Ot p†F fÓö ûÖ] àö ßøŠ% Öø]E

ê

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d
d

d

ê

d

5LO_‹|(5)
ÔgnÑZz§»uì~z%ÐÅ\¬vZègŠ&è0Z **
åNG

\
X

‚Û$ vÚ o×F o³ÖF^³³Ã³i äö³³×#³Ö] o³×$³‘ = g³nfôvø³Öû] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

\
X

G!OQ
Ð~VÍß ( yŠÆ#
Ö ª) Ôì *
@YH76,
íyŠÆ-C
Ù Šz¥ ™ » ï

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

~÷—" z™ H]ÒÅu 0*
Šz¥ ™6,íyŠÆ-C
Ù :ì w¾ !*
Èâ 
Û

\
X

\
X

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

» \¬vZègzÅz! Kzm\¬vZ-z Ø$ ³³³qøæø ˆ$ ³³³³Âø wÑÆìW! ! ÔwrZzf ØOL g

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d
GL
E
E
¢
N
$
8
N
E
8
L
ƒ8ÔwV" ÁÎgÔwZ ð zŠ ð ïE
L ™Ôw5zôg üL LZŠÔw)zŒè(Ôwá

ê

\
X

d

&N] YgŠ kŠÆd
5ÒE
X Ç}Š S{ H
kkŠÆkZgzZÇñâ Û åE

\
X

ê

ê

kZgzZ Ç‘ V)kŠaÆkZgzZ Çñâ 
Û wiè **
¤gkŠ6,kZ Ø$ qøæø ˆ$ Âø

êlpÓ éhIE4Q<XM\I
M ì ~z%ÐÅ \¬vZ èg)â Q1Z **
åN5O_ ‹|( 4)

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

\
X

G!OQ ~÷
ä³³³³×#³³Ö]ÔJ 7,
u0*
Šz¥ ™û%q
-ZÐwŠ ¾œäTÐ~ ï

d

X

d

X

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X


HwÈ3 Zg »¼
A { zŠ
HwÈ−7,
u 0*
Šz¥ ™6,
í¿ ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

164

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

Šz ¥ ™ È é

N¯ zg ÃÔg ÇŠæ Æ Vã" ë
47Ôg Uz ëÉL â Æ Ý¬ zŠ Ôg é)\I
gÇŠgz6,ïE
LG3E
G
GG
êyŠÆ#
Ö G
é5¢L—" :ì y¶
K[ 牫$y
è â
Û »Åz! Kzm\¬vZ-z Ø$ ³³qøæø ˆ$ ³³³³Âø d

d

ê

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X ǃ

DULT &m‚u MOO” Nt á^f$uø àô eû] xnûvô ‘ø gô ni†je á^Šø uû Ÿôûø] E

\
X

J 7,ŠzgŠ {Š c*
i6,í~ *Š ä T ǃ¿{z $
dÛŒ{Š *
c iÐ ƒ
 }÷

d

‚Û$ vÚ o×F o³ÖF^³³Ã³i äö³³×#³Ö] o³×$³‘ = g³nfôvø³Öû] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

%Nï
IL“!*
ÔPÁzæEE
ÔÄuïE
Û ÔÜæÓ ÷( 6)
L 8™ÔBz»§Z Œ
GG3O¢E
Ð~ ?G!Íß} Z :ì y¶

¬Èâ 
Û »Åz! Kzm\¬vZ -ö;
E
ê¿{zÑZz ä*
M Ð [Â [ˆgzZ V ðG4hI4XŠ ÅkZ #
d
0 ] éC+¢
Ö ªiz'
,

E

d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

d

ó Xó ì]ncVƒH
k}gv−7,u*
0 Šz¥™

d

ê

\

ê

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

‚Û$ vÚ o×F o³ÖF^³³Ã³i äö³³×#³Ö] o³×$³‘ = g³nfôvø³Öû] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

\

\
X

d

DMPLRV &m‚u TS”†nûÇô ’$ Ö] Äö Úô ^rø Öûø]E

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

6,í Zgv—" ð7,u0*
Šz¥™ Ð ]Ò6,íL L:ì y¶
KØg Èâ
Û

\
X

\
X

ê

»Åz!Zzm \¬vZ öЇuu#Z — G
é5O_ ÔuÑ ðÅMïE
§—( 7)
L 8™ Ôu0*

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

‚Û$ vÚ o×F  o³ÖF ^³³Ã³i äö ³³×#³Ö] o³×$³‘ = g³nfôvø ³Öû] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

\
X

ê

ê

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

DTNML&m‚u PSM” Nt …^føìû Ÿøû] Œö æû =†û ÊôE

\
X

Šz¥ ™Ð]Ò6,í~*Š äTǃ
X ǃJ 7,

\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

Xì CƒzŬÆ\¬ä×#Ö] û 1ü
X Cƒwi **
¤gkŠ6,
áZz"7,
pÑŠzg ™û%q
-Z û 2ü

ê

X Dƒ—]YgŠkŠÆkZ û 3üd

d

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

X CYèV)kŠaÆkZ û 4ü
X D YñS{ k
HkŠÆkZ û 5ü

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

Xì :
L »®
) ËÅÅz! Kzm\¬vZ-ØgÑ −7,
pÑŠz¥ ™ û 7ü

\
X

\
X

Xì ¯
) !*
»qJÅ ¬™ −7,
pÑŠz¥ ™¬Ð¬™û 6üd
Xì ¯
) !*
»„ÅVƒk
H−7,
pÑŠz¥ ™ û 8ü

Xì @*
™gzŠÃVäÆ}È\¬ä×#Ö])§¢ÆpÑŠz¥ ™ û 9üd

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

G^QšßpÑŠz¥ ™ û 11üd
Xì x £ì‡Æ‘åMuMaÆ ï

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Xì ¯
) !*
» ¬™ÅV¤
Û gzZØgÅ\¬ä×#Ö]pÑŠz¥ ™ û 13ü

\
X

\
X

d

Xì=§¢ »]Yqñ,pÑŠz¥ ™ û 12ü

X

d

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

\
X

G
X Ç}™Ýq[ ç¤N»Åz! Kzm

ê

d

\¬vZ -x™ Z ÁÎgyŠÆ#
Ö ª{ȯ
) !*
Æ"7,pÑŠz¥ ™ û 10ü

ê

ê
\
X

X

X

d

ê

d
\
X

Ùçãµ oÞ‚ø³Úø 30 1Ò Ìm† æ…öö 1‰ k³fŠÞ o³Ò Íæ†ö³uö

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ø nû×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éöç×F³’$ ³Ö]øZZ
‹ni 1³Ò XXàønû×ô‰ø †ûÛöÖû] ‚ø³nôù‰ø^mø Ô

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Xì @*
â
Û wi **
¤gÎ6,
k Q\¬vZ J 7,
u 0*
Šz¥™û%kŠ6,
íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

165

\

ê

\

ê

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

Šz ¥ ™ È é

d

X

d

X

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

Xì (J
-íŠz¥ ™ Zg vð7,
Šz¥™6,
íƒÌV˜? ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

166

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

Šz ¥ ™ È é

Xì¯
) !*
»]gÓgzZÏÀ 0*
aÆáZz"7,
LZpÑŠz¥™ û14ü
ê XìCYï~ŸpÅ ïG3EO8E¬Ð]ñÃ}ÈÐpÑŠz¥™ û 15üd

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Xì CYWŠ c*
]!*
ðƒàÈÃ}ÈÐ"7,
pÑŠz¥ ™ û 17ü

\
X

E
M ]ZçÆ#
Xì :
L »] éE
C+Ð
Ö ª−7,
pÑŠz¥ ™ û 16ü

ê

û ü

ê>t yŠ Æ #
Ö ªgzZ ì ¯
) !*
» Ï À 0*
Å >pÑŠz¥ ™ û 18üd
d

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

GE
M "7,
Xì @*
ƒgzŠ ( 4Ù ) ç«Q¢Ð
pÑŠz¥ ™ û 19ü
GE
3‡8E
Xì êŠwZ e6,
5 ZgÆ ï
Ã}È¿t û 20ü

\
X

\
X

X σ7]‹¯
) !*

û üd

d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì @*
YòЧzÕ{È)§¢ÆpÑŠz¥ ™û 22ü

ê

Xì ¯
) !*
»†ŸS ~ÝzgÅ}È6,
o ZçwL>
Þ pÑŠz¥ ™ û 21ü

&‡~}igzZyW{ÈÐzz Å"7,
ê*
@Yƒp°ÿLE
pÑŠz¥ ™û23üd

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Xì CƒÝq•
'
,
~[òRÆ~4d

d

ê

\

ê

\

ê

\
X

d
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

EZŠÐ êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuz Ø$ qøæøˆ$ Âø lˆ$ Ãô Öû] ؉…ø ƒ8pÑŠz¥ ™ û 26ü

ê

N ~0
Xì=§¢ »w ð{N8Æ
+
zZ}

è gpÑŠz¥ ™ û 25ü

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

\
X

gzZ ç,Q’ÔN ¿Ô]Z f ÅkZÐzz Å¿kZÃá Zz"7,pÑŠz¥ ™ û 24ü

ê

\
X

d

X

d

X

X

èYì :
L » àŠ {0
+
iÅkZgzZe
$Z@Å}ÈÔ −7,pÑŠz¥™ û 28ü

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

pÑŠz¥ ™û 27ü
X D â 
Û ›Åz!Zzm\¬vZ-\WÐá Zz"7,

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X @*
ƒ7åyZZ%Æd

ê

d
ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

G
TXì Ð ~Š ð©N“NãZZ ( ›)tgzZì :
L »]Š c*
¯ ~ kZgzZ›

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

G
X ÏA ®
) Ë~÷yŠÆ#
Ö G
é5¢LÐ Q J 7,u0*
Šz¥™x á û%kŠgzZ ðû%kŠ6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

167

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

Šz ¥ ™ È é

ê™f »\WgzZì k7,pÑŠz¥™Ð]Ò6,Åz! Kzm\¬vZ-\W{zZ
#d

Xì @*
ƒ™f »kZgzZì @*
YH7x **
»kZ~{ C¾"{ Çg !*
ÅÅz! Kzd
¡M"
Xì ¯
) !*
»B‚ÆäsgzZòåMG
$U*
6,
o ZÜ>
Þ pÑŠz¥ ™ û 30ü

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

D^_÷ Ïj×Ú NQO^iNPR” Ýô ^`ø Êû Ÿøû] ðö ¡øqô E

ê

‚Û$ vÚ o×F o³ÖF^³³Ã³i äö³³×#³Ö] o³×$³‘

d

= g³nfôvø³ûÖ] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

ê

\
X

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

m\¬vZ -x **
R ÈÎì Ìi Z ³St »áZz"7,pÑŠz¥™ û 29ü

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

Xì CYW¨
¸6,
wŠÆkZ›ÅÅz!Zzm\¬vZ-\W Âì @*

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

äËvi 1ò×nÒ…^,f×› 1Ò …]‚m 1Ò Åzh Kzm\¬vZ-…^Ò†‰

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\

d

\
X

ê

σ]g *
c ¯ ~÷~[ZpÃkZñ7,u0*
Šz¥ ™t¿ :ì y¶

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Èâ 
Û »êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu ÜÚø ]ö ÄôÊô ^³. (ܳŠ$ rø³Úö …ôç³Þö(݆³Ò] oôù³fÞ

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

o³×F³Âø æø |ô]æø …û Ÿø û] o³Êô ‚õ³Û$ ³vø³Úö |ôæû …ö o³×F³³Âø Øùô ³³‘ø Ü$ ³³`ö ×# ³³Ö]ø
ê …ôçû ³fö Ïö³Öû] o³³Êô å´†ô³³³fû Îø o³³³×F³³Âø æø #ô ^³³³³ŠøqûŸø û] o³³³Êô å´‚ô³³Šøqø d

d

X

d

X

X

d
\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

= gzZ ÇAŠ ÌyŠ Æ #
Ö ª= {z ¬Š = ~ [Zp ä TgzZ

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Xì ]g Ón}g vt—"z™]ÒÅu 0*
Šz¥™6,
í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

168

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

Šz ¥ ™ È é

ê®
) Ë ÅT~gzZ ÇVz™)
®ËÅkZ ~ ÇáNŠ yŠÆ #
Ö ªd

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

d

‚Û$ vÚ o×F o³ÖF^³³Ã³i äö³³×#³Ö] o³×$³‘ = g³nfôvø³Öû] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

d

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

l†øôËÇûÚø æ <;ôíe

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X Ç}Š™

DONQ” Mt èÚ¢] Äô nÛô qø àû Âø èô Û$ ÇûÖ] Ìö Oû Òø E

\
X

x Zw6,
cizŠ Ø$ qøæøˆ$ ³³Âøä³×#³Ö]ßÆkZgzZ Ç[ã0*
Ð,
WÃnj{zÇVz™

Øùô ‘øæø áøæû †ö ³Òô]„$ Ö] åö †ø ³Òøƒø^³Ûø×$³Òö‚õ³Û$ ³vø³Úö o³³×F³Âø Øùô ³‘ø Ü$ ³`ö ×#³Ö]ø
ê ö øû û
áøçû ³×³Êô ^³³Ç³Ö] åô †ô³Òƒô àû³Âø Øø³Ëø³Æø^³³³Ûø³³×$³³Òö‚õ³³Û$ ³³vø³³Úö o³³×F³³Âø d

d

%MÅu0*
D^’÷ í×Ú TM” l]=^Šù Ö] ‚ô nùô‰ø o×FÂø l]ç×ø’$ Ö] Øö –ø Êûø]E X ~Š â
Û „~÷Е
 æME

ê

\
X

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø ä×#³Ö]:c*
â
Û ä\WÂHÄc*
gŠwqgzZ¬Š~[Zp

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Šz¥™kZä

\
X

ê

E
5LO_ ‹|ä ¿Ë
ˆ Æ ]ÃzðÃZvZ îG*9gm ö™¢L
á xâZ **
åNG

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

kÒ†øøeæ†nì6nÚ Ù^Ú

ø Öôçû ³‰ö…ø æø Õ
ø ‚ô³fû Âø ‚õ³Û$ ³vø³Úö o³×F³³Âø Øùô ³³‘ø Ü$ ³³`ö ×#³³Ö]ø
o³×ø³Âø æø Ô
ê
d
û
û
ø
û
û
lô^³Ûø³×ô ³ŠûÛö³Ö]æø àø³nû Ûô³×ô ³ŠûÛö³Ö]æø lô^³ß³Úô ç+ ³Ûö³Ö]æø àø³³nû ßô ³³Úô ç+ ³³Ûö³³Ö]

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

kZ Çñ7,Ãu 0*
Šz¥ ™kS ¿ :D â 
Û y#Z ßN zgè#
r™

d

X

d

X

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X Çìg k(,
zŠzwâ »
ª

DNOO” St QRVh]ˆuŸ] á^nøføÖû] |öæû…ö †nûŠôËûiøE

ça ½çf–Ú ä¿Ê^u l
ô ç$ Îö
d
‚õ³Û$ ³vø³Úö ^³³Þø‚ô³nùô ‰ø o³×F³Âø Õû…ô^³³³eø æø Üû³³×ôù ³³‰øæø Øùô ³³‘ø Ü$ ³³`ö ×#³³Ö]ø

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ø Öô^³³Ûø³Óø³Öô èømø^³³ãø ÞôŸø ^³³Ûø³³Òø ä´ ³³³Öô! o³³×F³³Âø æ$
ä´ ³³Öô^³³Ûø³Òø#ø ‚ø³Âø æø Ô

E
d
ÆY (gzZ[f{z ƒ ~gFÅäY wȪy G
é5kQ$LÿË/
¤Z
G
M q Ø$ ³qøæø ˆ$ ³³Âø ä³³×# ³Ö] ðø ^³³. á]ôÔñ7,
~ ðL¢C
Ð]ÒÃu0*
Šz¥™kZyxgŠ

ê

XÇñYƒ

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

D^÷_Ïj×Ú MUN(MUM” l]=^ŠùÖ] ‚ônùô‰ø o×FÂø l]ç×ø’$ Ö] Øö–øÊûø]E

\
X

d

\
X

ê
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

ê

\

ê

169

XÐg D™glZckZ ºÛ Çìg~k Qx **
Z÷J
-Z
# –u 0*
Šz¥™6,í~[ÂäT( êÐO]zh Kzm\¬vZ- ) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

Šz ¥ ™ È é

ê c†ãe 7çjßù‰ …]æ äjËa 1Ò oÚ¡³‰] l
ô ç³Â d
d

ê

%N
NE
( ]Zg ãxgŠ Å]ZÔgzZ-)- ï
Ù ¿ c*
â
Û ä VÍg æE
L ^IC
E

d

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d
d

d

ê

d

Üæg »u‰
Ü zÆ]ñÇñ7,û%q
-Z Ái Z ÁÐ ~È0*
ÃpÑŠz¥ ™kS
Q¥gM zZ Ç}™]g c*
.G
-VŒÔ ̉
J
Ü z Dƒ 4ZŠ~ çE
¯ ÅÅz! Kzm\¬vZ -

\
X

\
X

ê

Üû³³³³×ôù ³³³³‰øæø ä´³³³³³³³³³fôvû³³³³‘øæø ä´³³³³³³³³³³Öô! o³³³³³³³×F³³³³³Âø æø

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

åô ^³røÖû] Üônû ¿ôÃø ³Öû]…ô‚û³Ïø³Öû] o³³Öô^³³Ãø ³Öû] gô³³nû fôvø³Öû] oùô ³³Úôù Ÿö ]û oùô ³³fôß$³Ö]

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

Õ^µ ôæ…ö6 1Ö]æ 1Þ^q 1â<³µ 6³nÚ Å^³Û³jq]
ô —1™ 
æ…öö^Ò äÃÛq g
ê áô‚ô³Û$ ³vø³Úö ^³Þø‚ô³nùô ‰ø o³×F³Âø Õû…ô^³eø æø Üû ³×ôù ³‰øæø Øùô ³³‘ø Ü$ ³³`ö ×# ³³Ö]ød

d

X

d

X

X

d
\
X

}½Øg LZ ~GÐZ Åz! Kzm \¬vZ -Üæ §»u ÇAŠ {z

X ìgg @*
QÐVð;d

ê

D^’÷í×ÚMQM” l]=^ŠùÖ] ‚ônùô‰ø o×FÂø l]ç×ø’$ Ö] Øö–øÊûø]E

d

ê

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

c‡]æ… †jù ‰ 1Ò kÛu…—3™
‚õÛ$ vøÚö o×FÂø ä×# Ö] o×$ ‘ø

\
X

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

ê

d

DNSS” Ämû‚ô føûÖ] Ùö çû Ïø Öûø]E

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

5LO_ ‹|
-Ü槻uì e
$ZzgÐ ¿\¬vZ èg k„0Z **
åNG

d

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

X ˜V)J
-yŠ

\
X

gZD
Ù q
-Z º
Û ,cá Zz "7,
Ãu 0*
Šz¥ ™ kZ : c*
â
Û ä Åz! Kzm\¬vZ
DMSOLQ &m‚u NQP” MLt ‚ñô]æø ˆ$ Ö] Äö Ûø rû Úø E

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

7^nÓnÞ oÒ á …]ˆa Ôm] —4™
äü ³³³³×ö³³âû ]ø çø ³³âö ^³³³Úø ]‚÷³³Û$ ³³vø³³Úö ^³³³ß$³³Âø äö ³³³³³×# ³³³Ö] pˆø ³³³qø

\
X

\
X

d

\
X

X D YŠwÅ} i ZzgŠ 70ÆØg6,
kZ Âì k7,
u 0*
Šz¥ ™t

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

XÐN YØŠ™sç{k
H
ÆkZ¬Ðäƒ}9

\
X

Âå´gzZ¬Ðá
ˆ ÂåZ9¤
/Zñ7,
u0*
Šz¥™t¿:c*
â
Û äÅz! Kzm

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

5LO_‹|
\¬vZ -Üæ§Z]
.@* 
ì e
$ZzgÐÅ\¬vZèg ÷Z **
åNG

DRQ ” ^÷–mø]E

\
X

Í^ÃÚ å^ß+ Ý^Ûi—2™
Üû ×ôù ‰øæø ä´ ³Öô! o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vø³Úö ^³³ÞøŸçûø ³Úø æø ^³³Þø ‚ô³nùô ‰ø o³×F³Âø Øùô ³‘ø Ü$ ³`ö ×#³Ö]ø

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

ê

\

ê

170

Xì ]ncVƒk
H}gv−7,u0*
Šz¥ ™6,íZgv—"ð7,u0*
Šz¥ ™Ð]Ò6,í( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) :1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

Šz ¥ ™ È é

d

X

d

X

X

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

h]ç$^Ò Ìm†æ…öö >ÒŸ >2—5™
äô ×# Ö] Üô×ûÂô oûÊô ^Úø #ø ‚øÂø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø

d

ê

ê

d

Ý

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

äô ×# Ö] Ô
ô ×ûÚö Ýô]æø ‚øeô è÷ÛøñôK#ø é÷¡ø‘ø

ê

kZ : D™ÜÐVÍg)
,‰~ŠŠZvZ Gî*9gm ~Ì™£Z ]|
@*
ƒ Ýq [ZN» "7,pÑŠz¥™ÄÑb Ð "7,
g!*
-ZÃpÑŠz¥™
q

d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ô †Îö—6™
oËF_ø’Ú h
äü Öø o•F†û iøæø g% vôiö ^ÛøÒø‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×#Ö]ø
Åz! Kzm\¬vZ-

d

ê

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

DMPU” l]=^Šù Ö] ‚ô nùô‰ø o×FÂø l]ç×ø’$ Ö] Øö –ø Êûø]E

d

ê

d

Xì Ah N uZo Z−gzZì q`Zo Z−q
-Z ck Q\¬vZìk7,pÑŠz¥ ™û%q
-Z6,í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ- )V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

171

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

Šz ¥ ™ È é

d

d

d

ê

\

ê

\

\

ê

\
X
\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ø nû ×øÂø ^Ú÷ ¡ø‰øæ$ é÷ç×F‘ø Üø×$ ‰øæø
äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø Ô

X

d

ê

d

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ämç•… æ…öö
äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø ä´ Öô!æø oùô Úôù Ÿö ]û oùô fôß$Ö] o×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

DMNQ” Ämû‚ô føÖû] Ùö çû Ïø ûÖø]EXì k7
,
V-Âìk7,
u0*
Šz¥™6,
íZ
# t:c*
â
Û

\
X

\
X

äÅz! Kzm\¬vZ-g»uŠ
H`{zZ
# !ìû%~fyÃt Zƒ gr% ³Ãø³øi

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

\
X

gzZ LZÐZ äÅz! Kzm\¬vZ -gâZ§—Âc*
W¿q
-Z yŠ qZ
$ åOuL
Ãe\¬vZ èg xZ™ î0E
! éCtMÐ kZ X 1 è yxgŠÆÅ \¬vZ ègº Z þLG

d

X

d

X

X

d
\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X ÇÇØg6,
?\¬vZð7,
pÑŠz¥ ™6,
í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

172

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

Šz ¥ ™ È é

äö ³×#Ö]^³³âø #ø ]‡ å…ç$ ßÚ äÿ ³ß³m‚³Ú-iúˆîSˆÆiúC
Ù pÑŠz¥™t

ê]»',zbcgÑ"Ð"7,û%ÎÆ™ì+
$YÅ ^÷Ûm†ôÓûiø æ ^÷Ûnû ¿ô³Ã³iø æ$ ^³Ê÷†ø ³.ød
\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

d

1òrnÒ Ø‘^u6njÛÃÞ oÒ^nÞöæ àm
‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Õû…ô^eø æø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø

\
X

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ä´ Öô^–øÊû]ôæø äô ×# Ö] Ýô^Ãø Þû]ô #ø ‚øÂø ä´ Öô! o×FÂø æ$

ê X ÏVƒÝq?gÑ"Å *Šz+ŠÐ"7,Ãu0*
Šz¥ ™kS

d

\
X

d

ê

DMQM” l]=^Šù Ö] ‚ô nùô‰ø o×FÂø l]ç×ø’$ Ö] Øö –ø Êûø]E

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

(ì@*
YƒìÌs§Å ^÷Ûm†ôÓûiø æ ^÷Ûnû ¿ôÃiø æ$ ^Ê÷†ø .ø äö ×#Ö]^âø #ø ]‡ å…ç$ ßÚ äÿ ßm‚Ú Ð

\
X

ä™ c¥s§ÅpÑ~~yzu0*
)DPL” èöÛømû†ôÓøûÖ] èöËø³nû¾ôçø³Öûø]EXDƒÝq

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

kÂø^øËø ôæ…öö
ê èô Úô ^nø Ïô Öû] Ýøçû mø Õø‚øßûÂô hø†$ ÏøÛöÖû] ‚øÃø ÏûÛøÖû] äö ÖûˆôÞû]øæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×#Ö]ød
&M ¢E
kZñ7,u0*
›z¥™V- ¿:ì ¦Èâ
Û »Åz! Kzm\¬vZ- ê Q üL Lá

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

^Ë÷Öû]ø ^Ë÷Öû]ø Íõ†û uø Øùô ³Òö#ô ‚ø³Ãø ³eôæ$ ^³Ê÷†û ³u ^³Ê÷†û ³uø áô!†û ³Ïö³Öû] Äô³nû Ûô³qø oû³Êô ^³Úø

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

\
X

d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

oñæ†ì†‰ö oÒ l†ìôdæ^nÞ
d
#ô ‚øÃø eô Üû×ôù ‰ø æø ä´ ³fôvû‘øæø ä´ ³Öô!æ$ ‚õ³Û$ ³vø³Úö ^³³Þø‚ô³nùô ‰ø o³×F³Âø Øùô ³‘ø Ü$ ³`ö ×#³ øÖ]

d

ê

XìCYƒ ïE
) Ë~÷nÆ
E8LZz®

\
X

ê

DOM&m‚u ONU” Nt gnaô†û$jÖ]æø gnÆô†û$jÖø]E

X

X

d

ê

d

E

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

4h‰ ÅZ + åOÉZ ÎN °ƒq**
5LO_‹|
:c*
â
Û ä °ÃZvZ Gî*9gm ö™¢L
Z ïðG
åNG

,
'
Z'
,Æ"7,pÑŠz¥ ™û%g ZÙD {g H
Š −7,û%q
-Z » u 0*
Šz¥ ™ kZ

X ìd

DMQO” l]=^ŠùÖ] ‚ônùô‰ø o×FÂø l]ç×ø’$ Ö] Øö–øÊûø]E

ê

\
X

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

غâû ]ø ^ãø Öø çø âö æ$ غâû ]ø ^ãø Öø køÞû]ø é÷ç×F‘ø

\
X

h]ç$ ^Ò æ…öö …]ˆa å…^n+
ä´Öô! o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø

ê

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

X Çìgzy

u~]y
Wzd

DNOP” St QRVh]ˆuŸ](á^nøføûÖ] |öæû…ö †nûŠôËûiøE

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\
X

\
X

G
*Š {z Çñ7,Ãu 0*
Šz¥ ™ kZ ¿ˆÆ]z Õä&LÅ *™yWÛŒ

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

ê

\

ê

173

ÐO
ø ’Ú áô^Ú†Ê
X VƒwÎg »[gÆVâ ˜x Ó~—"ð7,Ì6,íÂð7,u 0*
Šz¥™6,( x?Z: ) Æç'N?Z
# ( ê ]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_

ê

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

Šz ¥ ™ È é

d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

h]ç$^Ò Õ^µæ…öö …]ˆa åç2
‚õ³Û$ ³vø³Úö ^³³Þø‚ô³nùô ‰ø o³×F³Âø Õû…ô^³³eø æø Üû ³×ôù ³‰øæø Øùô ³³‘ø Ü$ ³³`ö ×# ³³Ö]ø

ê ä´³Öô^³ÛøÓøe Ðö³nû ×ô ³mø ^³³Ûø³Òøæø äô ³³×# ³Ö] Ù^³³Ûø³Òø #ø ‚ø³Âø ä´³³Öô! o³³×F³Âø æ$ d
ô
ô
\
X

d

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

d

h]ç$ ^Ò Õ^µ ô æ…öö >ÒŸ Ôm]

X

d

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

XìM

DMQL” l]=^ŠùÖ] ‚ônùô‰ø o×FÂø l]ç×ø’$ Ö] Øö–øÊûø]E

\
X

[ZN » u*
0 Šz¥™gZÙD{ŠaÐ"7,û%q
-ZsÜÃpÑŠz¥™ kZ

d

X

d

X

X

d
\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

G
X ÇVz™®
) ËÅk QyŠÆ#
Ö G
é5¢L~Çñ 7,pÑŠz¥ ™-¯ zg6,í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

174

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

Šz ¥ ™ È é

"7,
pÑŠz¥™g*
!ÄÑqZÂñYJ7,g!*
-ZÃu0*
q
Šz¥™kZ

êXñ7,g!*Îõ0*u0*Šz¥™tƒ7gŠ ~
# q ðÃÃˤ
/Z 2Xì M[Z N » d
d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ä´³Âô ^³nø .û]øæø å´…ô^³’ø³Þû]øæø å´…ô^³³ãø ‘û]øæø ä´³³jô nû eø Øô³âû ]øæø ä´ ³³jô m#…ùô ƒöæø ä´³³qô]æø ‡û ]øæø

àønû Ûôuô]†$ Ö] Üøuø…û ]ø^³mø àønû Ãô Ûø³qû]ø Üû³ãö Ãø ³Úø ^³³ßø³nû ×ø³Âø æø ä´ ³³jô Ú$]öæø ä´ ³³nû fùô vô³Úö æø d

ê

d

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

\
X

W,
øj¿D â Û ~ÁZvZ Gî*9gm~yŒ**åNG5LO_‹|
DMNN” Ämû‚ôføûÖ] ÙöçûÏøÖûø]E Xñ 7
,
Ãu 0*
Šz¥ ™kZ {zì eÁ
C!\ Z½Ð

\

d

\
X

ê

ôd
äÖ^nµ ]†ãe 1‰ †$çÒ h
d
å´#ô Ÿæûø ]øæø ä´³eô^³vø‘û]øæø ä´ ³Öô! o³×FÂø æ$ ‚õ³Û$ ³vø³Úö o³³×F³Âø Øùô ³‘ø Ü$ ³`ö ×#³Ö]ø

ê

\
X

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ôù ‰
&L¬àôe]‚n
xXq
-ZÐZä~Dâ
Û ànfÛöÖ] äô×#Ö] èöÛøuû…ø än׳Â+ åE
d
G
¢
L
¿q
-Z= åJ7,7Ìû%ÎzŠ ÌZÐZÔZƒ ü Zz~wŠ J7,~
G-Q8E
F
ø
ö
ø
û
ø
DMQP” l]=^ŠùÖ] ‚ônùô‰ø o×Âø l]ç×’$ Ö] Ø–Ê]E XŠ
Hƒ ê~Šq ÕäƒOLZ™ Wä

ê
\
X

d

äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø oûßô Òû…ô#û ]ø oûjô ×ønû uô kûÎø^•ø

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

1ò×nÒ l^røÞ 1‰ oÞ^;m†µ oÒ ÜŠÎ†a
‚ûÎø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø

ê

ê

Xσ~g7~
# q Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö] ðø ^. á]ô

\
X

DMMO” l]=^ŠùÖ] ‚ônùô‰ø o×FÂø l]ç×ø’$ Ö] Øö–øÊû]øE

d

X

d

X

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

XÐVƒs é›!N{ k
HÆw ‚ÎzŠÆk Q J 7,u 0*
Šz¥ ™g !*
ÎzŠ-¯ zg6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

175

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

Šz ¥ ™ È é

oÒ Íæ†u >³:d 1³ÒXX k³Û³u… Ùô糉…ZZ
ê Ùçãµ oÞ‚³Ú 8 1Ò t^i æ…öö 1‰ k³fŠÞ d
d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

u0*
çz!*
(iúˆ~- ïE
-,ðŠaЫÅ0
+eª){â•z²¿û1ü
L ^I(J
%MZ ðMG
3M!N‘
ÏZæG
 {gŠ
HÔìgΙ|7,
Ãu0*
Šz¥™kZg!*
,Îq
-Z™ÎÒp™X}À
I
¯ÅÅz!Zzm\¬vZ-g—Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö] ðø ^. á]ô}™b§d
ê Xǃs ç‡l!Ð]gc*

ê

| 7,
g !*
11 n Æ DgzZ n Æ «Š Æ y-z XÂ
L WzHû 2ü

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

X ǃ{Z
+ÃØ$ qøæø ˆ$ Âø ä×# Ö] ðø ^. á]ô }™xŠ™
¡û 3ü
&)¯ úˆgzZg *
! J‚ ðiúˆizgCÙ n Æ ðÌ Å ïEÒQG
ê
d
E
M gzZg !*
XÇgŠ äQÌg !*
3(¯ é)'ˆ

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Xñ7,
g!*
41(¯úˆF
,
Zá‘
 :eaÆäƒgzŠ"
$¾z
%M~~izgû 5üd
XÇgŠgÌå†rûÊø¯ úˆg !*
]‚aÆ•
 æME

ê

ê

\
X

d

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

§gzZ a Æ g pôÐÑÆV* qgzZVzå]LqÔV>ªÔV7ŠûPü

d

E

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

xŠg !*
]‚]‚6,
( Vzg ;g ) Vñæ:N21aÆ( ]gúÝ!*
) ä³Ûø³nû Ïô ³Âøû 6ü
N Z Æ™
:q
$gzZ }Šîizg (Zg;g) â æE
~(xc*
Z Æ Å 0*ª)çX=„N ¬åL›E
EE$ G.nE
6X
ê
XƒZa0
+
i
Û ( Ø$ qøæø ˆ$ Âø Z}
.ÿL }©E
č 4) d
M
ME
X ñöÆ™xŠ6,
ã0*
û%]‚',
Z',
yŠ]‚ƒ(1ª) ÿÓ76,îÏ$Lq¤
/Zû7ü

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

I
G
Ù gzZ ( ›~ ~ç Vx ÕäS5M!M›^,Y)[£z ïEÅL¤ ï
C
L ÒuZñWZzû 8ü

\
X

d

X

d

X

X

X ǃÝqàŠƒ£ Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×# Ö] ðø ^. á]ôd

ê

d

ê DNN” ^•… Ù^ÛøÂûø]E
d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

t^i ôæ…öö

ê

d

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

d

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ñ7,B‚Æ¢z t åQuLg !*
:eçóN!*
ˆÆ]Zg SŠ WaÆŠ°

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Xñ 7,: u 0*
Šz¥ ™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆTƒŠß Wu {u **
Å¿k Q ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

176

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

Šz ¥ ™ È é

d

X

d

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

Xì ¿+ F,
k<{z~VÍß Âñ 7,: pÑŠz¥™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

X

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

177

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

Šz ¥ ™ È é

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

` Zcz` @*
Ô·‡W}g øgzZg ZŠu}g øâ 
Û Øg $س³qøæøˆ$ ³³³³Âø!ä³³³³×#³³Ö]} Z :ÀF,

êáZzä™gzŠÆ¤gzZÄ™Ôn%zµÔY !*Ëzl^³n$×ô ³eø Ô6,áZz~—gzZtZæE%NÔáZz d
ÔZ çE
O.(Ð ÍC
Ù ug IŸ» XÔgZŠuÆ YgzZ [²Ô ì ZƒH ~öW8
-g~ ¯gzZ

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

\
pô—ßì ZƒZ a

B‚Æx **
Æ Ø$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]gzZì—ì Zƒ–ò Z¤
/êL S »XÔ6,

êÌ`WB‚Æ wZjZ xÓyZ)~ xwgzZy LZÔgâZäƒâÔ{À 0*ð•Z Ô È»Òpd

d

ê

\

ê

\

ê

\

d

\
X

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

sƒìƒõ»yZ Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö]gzZxszŠz¥™6,
à ZzÆx™gzZ]zIÔáZzä™

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Æe
$Z@Ô~
.âÆ~—Ô0
+eÆ]Zg,ðŠaÔ`gΨpgzZ×zgÆð( ìŠñ
3!OZÔá Zz ]ZŠ ¬z »+4Ô r Zl
) Ë Å V ðG
®
ÆVÃg @*
Ô{ C ñY Å t‘Ôgâ

d

X

d

X

X

d
\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Xì &¤¦kŠ6,k Q\¬vZ J 7,u 0*
›z¥ ™g!*
-Z6,íäT (Åz!Zzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê
q

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

178

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

Šz ¥ ™ È é

%NgzZ x›{}Z
[‡gzZì x £»yZ zZ >g‡gzZì^» yZ ` Zcì ~g ZÎt ZæE

ÔáZz äâ 
Û 3g6,
Vâ ˜ x Ó Ôg ˆÆVZgzZVz
Û ) Ô áZz ä™ ®

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Ôr Zl
ÆVÈ‚Ô`gÎÆV¯g ¬ ñ; ] ÔŠ Z% ÅV¸”gzZ s
# Zg ÅV< ¬

d

Vâ ¨
KZgzZ ]»Ôá Zzp
pg ¿Zz ›Ð V»gzZ VyŠ6,VzMÔ ÓÅÎH

ê

ê

d

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ÔÔÆ [gÆV1fgzZV¸æÔá Zzh
+âů¸[‡Ôaz}g ø ~ ]y
W

\
X

z *Š Ôx â Z ÆVTVâzŠ ~: {gzZ kYZ š
M ÔÑ ÆÜæ xwgzZl xwÔg ZŠuÆ

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

ÅVzg ÕÔáZEWˆ Æ Y m
CZ x ÓÔg ZŠu ÆVßÎg x Ó ì [ƒ ÝqŠ°gzZ

\
X

ê슰„z ÞZ [ŒÛ w¾ ª [£gzZ ì [£» yZ( ÞZ [ŒÛ w¾ ) ¯¸d

êÔvZ†0·ÌØZ1ZªÔàZzÆ÷SzX]Ô‡W}gøÔ****Æ@xâZgzZŒxâ Zd
d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X6,
[ôZzwWÅyZgzZ6,
]ÌÑZz]Z f ÅyZÙxsz> &[pÔ < ¬

\
X

\
X

ê

Æw)§âÆyZÔxszŠz¥™6,
gâá ZzfgzÑÐ~gâÆØ$ ³qøæøˆ$ ³³Âøä³³×#³Ö]

ê km^Óuô ‡æ†Ê] á^Ûmô] 6nÚ c…^e 1Ò ^ßnrôùßøiö ôæ…ööd
d

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

.ñ ‚g0* 
D â 
Û ñƒ D™yÒ§Zz q
-Z~}g !*
ÆpÑ

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Šz¥ ™kZ~ó ó †nû ßô ÛöÖû] †ö rû³Ëø³Öû]øL L[ÂDZvZ G
î*9gmã¹ Ã0Z)´

êÔ ñƒ:Zzg6,^~g«Ï=g&+{z HyÒÐíäm\¬vZ î*gk,¢d
G9

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

Á¹Xë (àZz¶Š™<«
Z)änø eô¡Îø û ]ô&1WäyÃîh
+”~5Zg
spÆ ¶zF vßÔ “Ð ¶ze™ú~ yà ð…NkZ vß
gOB&E $E
#
-E
xŠ Wµè{ 
á Ô ê § ð NÔ x™ Z öLOE
~ [ ZpÔ ˆ W’= ÔÑ ä™g åz m Ð

d

X

d

X

X

d
\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

GI
o±L
Vß Zz ö- :c*
â
Û äÅzh Kzm\¬vZ-\WÔ ðƒ]g c*
¯ ÅÅzh Kzm\¬vZ -

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ÐO
ø ’Ú áô^Ú†Ê
( ê ]zh Kzm\¬vZ -) V 1ËF_

ê


HwÈ3 Zg »¼
A { zŠ
HwÈ−7,
u 0*
Šz¥™6,
í¿

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

179

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

Šz ¥ ™ È é

ê o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Øùô ³‘ø Ü$ ³ãö ×#³Ö]ø pÑŠz¥™tû%gZDÙ q
-Z {z¼Ã d
d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ø ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ô³nùô ‰ø ÙôK
~X ³7,
- lô^ÛøÛøÖû] ‚øÃû eø ³Ð ^ãø eô ^ßønû rùô ßø³iö é÷ ¡‘
J
ä×#³Ö] åJ 7,
„û%Î&™ïäëX HyÒ[ZpÃVßZzÏgzZZƒgZË
E

M yÃîä\¬
DPSM” l]†$ ŠøÛöûÖ] ÄöÖô^_øÚøEX ~Š â 
Û
«
]
é
C
E
ê
d
ÆãZÎZ Z0Œ Ôä kñ‡ïE
Wiz9 +−Zë
L 8™ ~Š!*

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ø ø ‚õ³Ûø³vø³Úö ^³³Þø‚ô³nùô ‰ø o³×F³Âø Øùô ³‘ø Ü$ ³ãö ×#³Ö]ø
àûÚô ^³`ø eô ^³ßønû rùô ßøiö é÷³¡‘

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

DPSM” l]†$ Šø Ûö ûÖ] Äö ôÖ^_ø Úø E X Ç}Šâ
Û Zg7Ñ

ê

\
X

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

c*
ÄWÔÂÌËD^ßnrôùßø³iöôæ…ööEu0*
Šz¥™t¿ HyÒÐáZj
»kZgzZÇ}Šâ
Û y‚WÃÂkZ\¬ ä³×#³Ö]ñ7,
û%gZD
Ùq
-Z~¤

ø
ø ø
û ø
ø 5û
øû
ê Änû Ûôqø ^³`ø eô ^³³ß³Ö oû³³–ô³Ï³iæø lô^³³ÊŸ]æø Ùô]çø ³uûŸ] Äô³nû Ûô³qød

ê

d

d

ê

\

ê

ê

\
X
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\

\

\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ø Þ$]ô
X †ºmû‚ôÎø ðõ oû.ø Øùô Òö o×FÂø Ô
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

lô^ÛøÛøÖû] ‚øÃû eø æø éô ^nø vøÖû] oÊô lô]†ø nû íøÖû] Äônû Ûôqø

X

d

ê

\
X

ê

^³ßøÃö Êø†û iøæø lô^³òønùô Š$ Ö] Äô³nû Ûô³qø àû³Úô ^³³`ø eô ^³³Þø†ö ³`ùô _ø³iöæø lô^qø^³vø³Öû]
û àÚô lô^mø^ÇøÖû] o’øÎû]ø ^`ø eô ^ßø³Çö³×ôù ³fø iöæø lô^³qø…ø ‚$ ³Ö] o³×ø³Âû ]ø Õø‚ø³ßû³Âô ^³`ø eô

X

d

d

X

X

d
\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Xì @*
â
Û wi **
¤gÎ6,
k Q\¬vZ J 7,
u 0*
Šz¥™û%kŠ6,
íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

180

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

Šz ¥ ™ È é

G
$N â 
yS ð
Û wi **
Øg+Z6,
½·]|**
¦Ø$ qøæøˆ$ ³Âø! ä×#³Ö] } Z :À,
F

êZg7ÃVqxÓ~gøÂ:
E
M V:WgzZV¯px Ó…:
L ÆyZgzZ}Š ] éE
C+Ð
L Æd

d

XìgŠ ‡6,
qC
Ù ÂGgzZˆÆ]ñgzZ~Ï0
+
iÔ}Š à

ê

\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

%MÅ yZgzZ }Š â 
- •Z ~y
J
WÅV>x Ó…ÂÐ •
 æME
Û^
,Ã6,]Y¦ š—…

\
X

G
ð$N )g f Æ yZgzZ }Š™ u0*ÐVƒk
Hx Ó…Â ª
z$
+Å yZgzZ â 
Û

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ø

F

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ööû

\
X

š]†Úø] 1ñ^Ë

# ø

ù

ê ^³ãø ñôKæø #ø æø hôçû ×ÏÖ] gùô ³›ô‚õ³Û$ ³vø³Úö ^³³Þ‚ô³nùô ‰ø o³³×³Âø Øô³‘ø Ü$ ³ãö ׳Ö]d

d

d

ê

\

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d
d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

_7,ø
Ûq
-Z ä ~6,}g )Æc*
gŠiŠ q
-Z c*
Š [Z ä TkZ

d

\
X

5Ð ¾ÐZ HÄc*
gŠ ä VrZ J 7,pÑŠz¥ ™t ä k QgzZ ðW

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

km^Óu oÒ o×ã3Ú 6nÚ c…^e 1Ò oa^Úôæ…öö

\
X

E
5©L!NÃn%C
Xì åG
Ù ZÎÆ]ñä×# Ö] áôƒû^ô eôg D™'
,
Z'
,
¿tJ
-äƒË

êTq
%NNE
-Z¸ìg™çóN}g )Æc*
gŠm\¬vZ G
î*9g vg æE
qZ
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

êX ,Š ö™w˜~ ã0*c*L eÐ y!*
i,Š™ÉÃ!%çóN*
!

\
X

^³³ãø ñô«³³nø •ôæø …ô^³³’ø³eû Ÿø û]…ôçû ³Þöæø ^³³ãø ñô«³³Ëø³.ôæø áô]‚ø³eû Ÿø û] èô nø Êô ^³³³Âø æø
Üû ³³×ôù ³³‰øæø Õû…ô^³³³³eø æø ä´³³³³eô^³³³³vø³³³‘û]øæø ä´³³³³³Öô! o³³³³×F³³³Âø æø

d

X

d

X

X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X VƒpôКzÄWC
Ù ÐizgÏ Q 1™Š c*
gzZ ‹

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

DMOT” ^•… Ù^ÛøÂûø]E

\
X

\
X

Xì (J
-íŠz¥ ™ Zgvð7,
Šz¥ ™6,
íƒÌV˜?( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

181

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

Šz ¥ ™ È é

ê Ðôñô¡? íø ø Öû]†ô³nû ìø‚õÛ$ vøÚö Ùô! o³³×F³Âø æ$ ‚õ³Û$ ³vø³Úö o³³×F³Âø Øùô ³‘ø Ü$ ³`ö ×#³Ö]ød
d

ê

d

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ø Ö$ Ýõçû ³×ö³Ãû ³³Úø
õ ‚³Û$ ³vø³Úö Ùô! o³×F³Âø æ$ ‚õ³Û$ ³vø³Úö o³×F³Âø Øùô ³‘øæø Ô

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

Øùô ‘øæø †ô³bûß$Ö]æø †ô³³bûvø³Öû] Ýøçû ³mø Üô³Úø Ÿö ]û Äô³nû Ëô ³.øæø †ô³³bøfø Öû] Øô³–ø³Êû]øæø
Ý
ê Øùô Òö#ô ‚øÃø ³eô ‚õÛ$ vøÚö ^³³Þø‚ô³nùô ‰ø Ùô! o³×F³Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^³³Þø‚ô³nùô ‰ø o³×F³Âø d

û
ûøû
F ù
ù
û
ê àønû ×ô ‰ø†û ³ÛöÖ]æø ðô «³³nø fôÞŸ] Äô³nû Ûô³qø o³³×³Âø Øô³‘øæø Üû×ô ³‰øæø Õ…ô^³³eø æ$ d

d

\
X

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

äô ³×# Ö]#ô ^³fø Âô o×FÂø æø àønû eô†$ Ïø³Ûö³Öû] èô Óø³òô ³×5 ³Ûø³Öû] Øùô ³Òö o³×F³Âø Øùô ³‘øæø
ø jô Ûøuû†ø ³eô ]†÷ ³nû %ô Òø ]†÷ ³nû %ô Òø^³Û÷³nû ×ô ³Šûiø Üû³×ôù ³‰øæø àø³nû vô³Öô^³³’$ ³Ö]
Ô

êÔ
ø jô Ûø³uû†ø ³eô àø³nû Úô †ø ³ÒûŸø ]û Ýø†ø ³Òû]ø^³mø Ô
ø Úô †ø ³Óø³eôæø Ô
ø ×ô ³–û³³Ëø³³eôæø d
\
X

d

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

d

ø jô Ûø³³³³uû†ø ³³³³³eô‚º³³³³uø]ø
àø³³³nû Ûô³³³uô]†$ ³³³³Ö] Üø³³³uø…û ]ø^³³³³³³mø Ô

d

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

]ç÷ ËöÒö äü ³Ö$ àûÓömø ÜûÖøæø ‚ûÖøçû mö ÜûÖøæø ‚û³×ô ³mø Üû³Ö$ àû³Úø ^³³mø‚ö³Ûø³‘ø^³³mø‚ö³uø]ø^³³mø

\
X

ê

†ö iûæô^³mø Ýöçû n%Îø^³mø o% uø^³mø ÜöñôK#ø ^³mø Üömû‚ô³Îø^³³mø àø³nû Ûô³uô]†$ ³Ö] Üø³uø…û ]ø^³³mø

d

X

d

X

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

182

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

\
X

E

d
ÜÚø ]ö ÄôÊô ^(Ü øjøv³Úö Ùô糉…ÔxŠ M µÓ
á (ÜŠ$ røÚö …ôçÞöÔx™ Z§ ð{N8N
N¯ z'
Ôñ7,
u 0*
›z¥ ™g !*
Î6,
íîœ.N9E
,
¿ Ô c*
â
Û Š
á g S ä êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

k×n–Ê oÒ Ìm†æ…öö

G
E
~g ‚ {z¤
/Z ǃg ð$N(Z q
-ZB‚Æ k Q Â Ç ñ M izgÆ #
Ö G
é5¢L{z Z
#
ê
X}™e
$ é¨E±LÃ
 ÂñYc*
Š™„~t‘d

z y KŒ
Û Ô ì ]Š X ~(,¹ ‰â ¬™ !Ǹ òsZ { {

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

\
X

d

kn$ Ûôùaøø] oÒ ^Â ö

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

= g³nfôvø³Öû] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

ê

\
X

d

ê

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

‚Û$ vÚ o×F o³ÖF^³³Ã³i äö³³×#³Ö] o³×$³‘

\
X

DMMOPM&m‚uPU”Tt ð^nôÖæû Ÿø ] èö nø×uô E

ILG
" Š qZ
u0*
$uq
g
-ZXì ˆ ðÑŠ (F,
Å`â ¬™((~¦ I ì
êgzZ}Š ] éC+EÐ
M
E ÔŠ}g v» Vî C: q {z »~ H L L:ì ~d
» èE!Lñ¬™ƒg _â ¬™Ð\¬ä³³×#³Ö]yŠ]ZgÔ}Š™Wzt æQ§Zg v

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

ó Xó ìg Ï

DMTLR&m‚u NLM” Nt o×FÃûmø oûeôø] ‚ößøŠûÛöûÖø] E

d

X

d

X

X

\
X

1a ¡e ÄôÊ] ^Âö

êQì CF,Q ÕäE&ML L:ìgcÈâÛ »Åzh Kzm\¬vZ-g»uãæV

5LO_ ‹|
]ZŠ „ L L: D â 
Û Š
á g ZÅ \¬vZ èg ~g Fg f1Z **
åNG

d

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d
d

c‚ñ^Ê àni 1Ò ^Âö
E

\
X

.M(NÔ[ ðG3N“Nñ**
3NšNÅQZ èE
‡E
m\¬vZ öЇuæ Ø$ qøæøˆ$ Âø[ ðG
L “MøƒçE
ZŠÔ[8Æ ä×#Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ó Xó Å#~ä3ì w„ óNÅ ¬™~

\
X

\
X

d

Ý^ÏÚ ^Ò ^Âö 6nÚ l]^fÂô

ê

\
X

d

DMTQR &m‚uMRN ” N t Õ…ø‚ûjøŠûÛöÖûø]E

êDQ SS &m‚uNMR” àønû×ôÊô^ÇøûÖ] äönûfôßûiøE
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ó Xó Tg D™Z×J
-#
Ö ªVâzŠQXì QYÐk Q ¬™

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

ê

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì &¤¦kŠ6,k Q\¬vZ J 7,u 0*
›z¥ ™g!*
-Z6,íäT (Åz!Zzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê
q

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

183

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

ê]!*ðÃÅ·g sgzZ {kH~ T}™ ¬Š +Z y› : DâÛ êЇ]zh Kzd
d

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

;ì @*
â
Û «gz¢q
-Z ðÃÐ~Vzq&ÐQ\¬ ä³³³×#³³Ö] ƒ:ï
á

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ä×#Ö]û 2ü c*
Xì @*
YƒC
Ù ª~Ï0
+
iÅkZ „¢³» ¬Š Åk Q c*
û 1ü
ê] æE:LM nÆkQ û 3ü c*
X ì êŠ â 
Û gz™Ð}È kZ ¤ðÃ\¬d
(M
E
KZ ~ ] æ:LM Z
# ) {Èì ~ e
$ZzggzZ q
-ZXì CY Å ¦ ð Õä£E~
G
N *™ ÇAŠ[Z N »Vî ¬™
©!Mª)[ éCG-MoQ!~
3G
! l»Ô Ç}™ éE
5O.' ( ‰ðƒ: ( w ðE

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

E

d

X

d

X

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ÐO
ø ’Ú áô^Ú†Ê
( ê ]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_

ê


HwÈ3 Zg »¼
A { zŠ
HwÈ−7,
u 0*
Šz¥ ™6,
í¿

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

184

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

êDMTRN(MTQU &m‚u MRQ(MRO”Nt ÜÒ^vø×ûÖô Õ…ø‚ûjøŠûÛöÖûø]E

\
X

G
3¢M¬™ ðÃ~÷~*™
X Cƒ: w ðE

d

d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

G
„ CY ð$MV éºJ$LZg ¬™ ! ä \ M ¬Š !Ǹ òsS { {
:QR~ ] æE
:LM ðG
$Mƒ Ì: ç8XLªW,
ñY „ ÿ$L[Z Nz æE

/Z~ *™ » kS X 7
GobN
ê
X 7ïE^LéE
5!N**
™ ö- ~¬™ Z®X Ç d

d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
\
X

Ùçãµ oÞ‚øÚø 5 1‰ kfŠÞ oÒ Íæ†öuö 4Þ^µ 1ÒXXçùËöÂø ^mZZ

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

N Ø$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö ]ìt{ åJ&Lê( 1)
*M ÅêÀ7Æ
.F
kQì Cƒ~zçG
G
¤N 6X z™ óâ ¬™Ðíì êÀQ7N» d
ê
:ì Š 
á gZ~u 0*
È K ç

d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

êã åM$M öÀO$

\
X

½ÜûÓöÖø g
?û Þôçû Âö +û ]ö
z™Y ¬™Ðí Vá^ÛmŸ]ˆßÒ äÿ Ûqø†i
û rôjø‰û]ø o
G
M
3¢~
X ÇVz™w ðE
DRLVàÚ©ÛÖ]NP¸E

GE
4‡]N ‰â ¬™ ( 2)
‡ M }g \ }g \ } g ø ì ï

d

ê\ Mì ÌêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuw ð^N¦ ïGL“M¤S ~`â ¬™ ( 3)

d

d

ê

\

ê

\

ê

\

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d
d

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

E
5µL @*
X Tg D â 
Û åG
ÃVñ Õä‘NLZÅ ¬™ êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu
E
Y
&L¬ ÑZz`â ¬™ ( 4) 
ì @*
ƒ ÿ7LZŠ ~( {zæ°Nª) { ç'Q−Æ Vz åE

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

"OS ~`â Y ¬™ Z®X _â ¬™ ]‡zR ÒZ êЇ]zh Kzm \¬vZ öЇu õ§D‹M{!
» éE
5G
I GE
4‡]N
X ǃ ÿuLqs çMaMÌ» ï

\
X

d

MF,
Xì ˆÇûÚø»]š éE
5“LY ¬™ : î0*9E

d

X

d

éô +ø ^fø Ãô Öû] î% Úö ðö ^Âø ‚% Ö]ø

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

\
X

X

X

d

-:ì yÁ¬Èâ 
Û »êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu

ê

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

E
&Mª
‡ M}g \ }g ø 6Xì çEF!MÌ»]š éE
5“LÉ ]š éE
5“Lq
-ZŠp‹Z åE
E

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

Xì @*
â
Û wi **
¤gÎ6,
k Q\¬vZ J 7,
u 0*
Šz¥™û%kŠ6,
íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

185

\

ê

\

ê

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

DOOTN&m‚uNPO”Qt p„ôÚô†ûjùôÖ] àößø‰öE

Y
êkQ~ „ *™ c*
ì @*
Y Hs é›!N{ é5E±N »k Q Âc*
Ð`â ¬™ ( 5)

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

\
X

ê

J
:LM nÆk Q ¬™{zQc*
L¢ »] æE
.;E
Xì CY0{ çG 
Dƒiÿ&L)Æ

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

[1a ^n+ça å^ß+^‰ áçÒ 1Þ^q äÞ

ê ؉ …ø ä³³³³³×#³³³Ö]~`⬙ ?ä\ M ¬Š !ǸòsS{{

d

d

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

"NÓâ ïEG3E
G“M¤S ÅêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu] ð‡E
47M}g \ Æk QgzZ Ø$ qøæøˆ$ ³³Âø lˆ$ Ãô ³Öû]
3NE
ï
GE
*Lì M Ì[Z N »]š éE
.E
4‡]N‰â Y ¬™Ôì Ì
çE
5“LÐ`â Y ¬™ Ôì Ìï
G
E$M
E
E
ê{zìŠ
H¬ŠÃVÍßúšE
X Dƒ ÿuLqåJ&LZ ð¢M+‚$ Ãø ³jøÚö Æ] æ:LMz*™d
G
G;XNE
GG3‡ÅLðE
(Mc ï
3N¢MÅ ¬™
ëD ¯'!*
Ø$ qøæøˆ$ Âø! ä×#Ö]ƒ^Ãø ³Úø É D î~¢ ï
G
%NÔìg8
NE
ìg D Zz™N ¬™ ÌÐVÍg æE
-â N ¬™Ðç•MãZ ð$M
êV Õä¡ENV Õä¡ENÔ _7,Š ZgzR {zÔ _7,`ªztÔZhg7Mc ðÃÔd
EE
$M X 7„@*
G8Mq ~g øØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]1‰ Ì6,
$NïE
ë Ìt úšÉ
™~g ðF
g Z'
×

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

/dN
:D Y õE

d

d

X

X

X

d

ê

d
\
X

! 7„æ*
c Í Â−,
7: i ú

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Y
ó Xó ì „g ÿ$LZw…ÅTì Š
Hƒ{ éE
5±N‚yà (ZäY: L L

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

(M
Ló ók ZçH¡EL LÅ b§kZ 
ñY HÄc*
gš¤
/Z Ð áZz % é¹$E
G
GE
\ M ¬Š ó óX 7YL LÔA [ Z h+
á ð$M?ÐVƒ „ _7,ð$Mi é)'M\ M ! ð¸

\
X

d

\
X

ê

Xì (J
-íŠz¥ ™ Zg vð7,
Šz¥ ™6,
íƒÌV˜? ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

186

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

ê?ì ðƒ +ZÐ ë éŒ8MEHäY: L LÔì ;gƒ ~gY‚" ðG$M6,y!*
® ! äd
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

G EE
E
c*
Í ! „g M 7„Ã7S ð$MïGÒ¨“MÅyS ~i é)'gM zZ ó ó!ì „g ÿ$LZwÃëÅT
Y
G
E
NóNпLZ !}g Z !ì 7„{ éE
„6,Š ð8E
5±NðÃ( Ø$ qøæøˆ$ ³Âøä×#Ö]ƒ^³Ãø ³Úø ) ð$M−7,: i é)'M

ê ÌçaMb§ÅVzm,ôS Ô~ m,ôS w!*
Æ çaM! ¶ Š Ô f
e wZ eÃ~hðd
d

\
X

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

IG
M D
G
9LÔ ~ m,
%M
%
M
4
]
Q
V ð æF
M ø$ M õ§‹M{Q!N È=™ { çX=F
ôS Ìk éE
5ÅL ( îE
!MX øQ¦X ‚) ^æE
9Lu¦ éE
GE
4‡]NxÅêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuª
} çX=F
5!NSh ZŠ ï
‚g§Z]
.@*
ª6

G EXG
E
êX³7,: ÌJ
-i é)'MÔ 6V7™ Æ xsS y å‰)M'Mz d
$ åL<(M! ì
EJ"L¸ Ðd

d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

Y
9N~½y›gzZx Zw**
GE
4‘E
LÔ^ ðE
3G
Ôï
ZrSh ZŠÔ { éE
5±N„
 Š'
,
i −7,
: i úèÑq
E
EN
YN
E
4)СLÔ a‰ àÇÔ ãâ 
èG
Û **Å + åMÉLZz Ô „ó$
+Ô ã é)²$
+Ô ° äÕ7L {°ËÔ öЛ8F
ê{ é5E±YNt pXN Y G { éE5±YN Ä äY : {)z {)z Z!*äÇÔóZgŸd
E
Y
MŠ ð8E
NóN!*
5±NãS ãS X N M: „ÃÃ ó ó[»L L
ꊙÿ¡L¸y éŒG3_I
Æä™{ éE
Lº é¨EÅQRt6,
y!*
®gzZXì
C X Dƒìgö{ ð½]I

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

X

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Y
7Lðà »\ M ! ðG
$MGÎ Zg f
ñC x »¼g!*
FÃ\ M „
 zš ~æ¾E
G
ð$MñY7,x »Ð „
 zš Ï Q LZÃ\ M LgzZX ,™: x » » kQ\ M 1

d

\
X

d

\
X

X

X

\
X

3â:]*
!Å
„zŠT

ê

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ó ó!ì „g ÿ$LZwÃëÅT ?ì ðƒ+ZÐëæH

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

G
X ÏA ®
) Ë~÷yŠÆ#
Ö G
é5¢LÐ Q J 7,u 0*
Šz¥™x á û%kŠgzZ ðû%kŠ6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

187

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

G
\M
ê{z[Z H7x »Ìq
-Z »kS ð$Mä ~Ðg õ+:XQ „¬\ Mì ç8XLªd

d

\
X

ÔñCx »ÄÄäØ$ qøæøˆ$ ³Âø ä×#³Ö]<g¨Ðw›}Q[Z

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X åH7x » ðû„
 zŠ LZd

ê

d

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

G

G.O6Xä\ M¤
ö ¢LZzgzZ@Š ÌÆ™]!*
Æ™ï
/Z ! Ç}™VYx » Z÷>
G
L \ M ÌA
ð$MÌä \ MVYРÙ7{ ð½]I
$ HÌ: x » ä k Q

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

?D™¿6,
x é¹8QRÐyÃyÃÆk QŠp1X ñâ 
Û ~g Yx é¹8QRùù
L~ ~g Ë M éE
ê{@*ð±M„ e
$ é<X(E
C+MEÅ]â é¹8QR FÆ kQ ǃ x¥6,ä™g¨d
G
!
O
$
5 QX ñƒ ü¢LZz
ÆØqøæøˆ$ Âøg ÇŠ äQË6,
LZ Špσˆ M~™]!*
ì åG
’M
L ðG
$Mñâ 
Ô { ð½]I
Û : ç8XLªW,
Z » ( Y ¬™ ª) ]!*
ˤ
/Z {zgzZX ,™: ÿ)M6,V ð.À7N
Y
7LËLZ¤
Ld
êg!*
]!*
ðÃÅ„
 zš ~æ¾E
/Z\ M ! **
¶ ŠX N YÖ™áe
$ é¹^I
ø „4zŠÐ\ M {zì Yƒ ðG
$Mg s N*
Ø$ qøæøˆ$ Âø ä×#Ö]pX}Š™Üjûì
g!*
E
¡M¾6,VzÈ
ÌQX ,™~igËs Õä7LÅyâ 
Û Æk QÄÑì y!*
çX=&Lg åMG

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

d

X

d

X

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

Xì ]g Ón}g vt—"z™]ÒÅu 0*
Šz¥™6,
í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

188

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

E
Zg fXì Lg „ @*
â
Û x™z ý‹ÅN{zX @*
™7`§{Ð kçLX= LÅVzÈ LZ {z
êZw§ ð‹E$MÌ{z¤/ZX ìg™{ ç8XMéŒE!N»ÙñZ çE¤MyˆS }È !â Û ðG$Mg¨d

d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

G
GG
"M éE
Æì
5“L Å k Q G? Ç ¶ H » yZ ð$Má uzg Ð yZ ]**
ˆS L Z
$L
._E
E
O ÅZx
¡Mq
«jÇ!* 
ÃZƒÚy éhI
æ KZ {z!}gZX YVQ7ÌxåG
-ZçG
G
ê
!N Yµg mRÆVØÑÌZ ð$MáuzgcVwP¤
/Zì ¿gâ 
Ûd

ê

d

\
X

GLG3ÅJ
L:
qZ Ȓ*
@~¬™ ï

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\
X

ê

%NÈâ 
@*
™ ¬™ Zg \ ðû Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø ä×#³Ö]Z
# ÔìgzçaNæF
Û »Åz!Zzmà¬vZ-

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

G
G
L@*
.;E
3¢M] ‡zR éhE
$M!Ǹ òsS {{
°»~ çG
Å Y ¬™ ï
LG3‡ÅLðE
YM E3¢E
E
N0*
GÔMg ð$E
êg ðEBNE-Q²ú
ZuÔg ð{N8NX ' M 7~™~g ø CƒÌ 6njvø×’ûÚød
.;E
L \¬ä×#Ö]Âì 
@*
zŠ: ÌZ !zIL LÔì @*
â
Û Š
á g ZÐ( x?Zm) LçE
E
êÔì @*
™ ¬™ þ^LÃc*
# gzZ ó Xó ì Ii Zz M ÅkS Ãí fâ Qd
ç¤L» ðÃZ

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

ê

\

ê

\

ê

Ø$ qøæøˆ$ ³³Âø

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

\
X

d

d

ê

\

G #L 5š^M EE
5LO_M‹|
ä³³×#³³Ö]ä( îNE0“\¬vZèg) y 錇¢MèEE
åG è#LoF ³vû ³³mø **
åNG
G
ð$gN zZX Vƒ@*
™ ¬™ÒZ~! Ø$ qøæøˆ$ ³³Âø ÞS ÔÅnçQ•MÔ¬Š~[ZpÃ

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

km ^Óu

ê

d

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

DONRM&m‚uOU”Nt Ù^Û$ ÃöÖû] ˆößûÒøEXì ( I**
ª) {z æN¾$Mi Zz M ÅkS Ãí

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

.;E
L} Z L LÔì @* 
fâ :Q @*
ÔzŠ™~¢x » »kS ! ( x?Zm) LçE
â
Û

d

X

d

X

X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

XÐg D™g lZckZ ºÛ Çìg~k Qx **
Z÷J
-Z
# –u 0*
Šz¥™6,í~[ÂäT( êÐO]zh Kzm\¬vZ- ) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

189

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

G
À
3¢M
kS X Vƒ‚
rg„
 zšÃi Zz M ~¾~! oF³³vû³³mø } Z L LÔ Zƒ ê 7N?@*
â
Û 7w ðE
G
ê
GG3‡ÅLðE
.;E
L@*
3¢MÅ ¬™ ~¾ õŠ^LZzd
DOQ” ð^Âø çô Öû] àö Šø uû ø]E ó X
ó Vƒ@*
™çG

d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ILG
" u ÌZ !ǸòsS {{
~k Q ~g¦
/e
$ é¹8LgzZu0*
ì
Y
$NÂìI~g Zi Ët æ°LÅVzÈ( LZÃØ$ qøæøˆ$ Âø ä×#Ö]ì Š
ÎÌV ðG
Hc*
Ct
G
E
!M
3N¢M]‡zZd
ê çX=ME(M ! M
h™ù ëÃïGBÑ} kS [ZXì Cƒ çG.;L@*
~¬™ ïGLG3‡ÅLðE

d

d

ê

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Cƒ7wJ¬™ÅáZzäî~¢

ê

\
X

"M ¬™ƒZŠ M~33™ð^Âø çô Ö] àö ³Šø uø]X ’ e ãî7~¢wq
D™y G
é5E
G$E
M 4WÉ
X :D â 
Û àÛFu†$ Ö] èöÛu… äô nû ×øÂø y{ öБMö§L éE
5GñànÛô ×ôù ÓøjøÛö Öû] ‹önñ…‹|ñƒ

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

G
M
3¢Æ
X}™: ~¢~ w ðE
¬™ (ì Ìt Ð ~ [ZŠWÆY ¬™ )
G
3¢M¬™ ÅVñŠ M &\¬ñZ å7E
Nì ~ pÑg
{z q
-ZX @*
™7w ðE
$u
G
YN
ê~w ðE3G¢M {zZŠXƒ3§ üL‹Q¢M ìe]!*
5±
+Z{z ZuzŠX fâ ¬™Å{ éE
d
G
M
3¢J
X ðƒ7w ðE
-[Z â ¬™ä~}™~¢

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

DU&m‚uOMP”Nt gnaô†û$jÖ]æø gnÆô†û$jÖø]E

G

êw ðE3¢M{zñY â: ¬™Åx » ^,Y** 
ì Š
Hc*
â
Û ~g
$ukZ
d
Å ¬™gzZ 4â : Ì ¬™ +Zƒ @*
ƒ ùŸ h»g ZŠ¸§ Ë2X Cƒ 7
d

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

G
G
GG3‡ÅLðE
3¢M¬™:gz,™: Ì~¢c ï
3¢M
X ÏñYÅ7w ðE

d

X

d

X

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

Xì ]ncVƒk
H}gv−7,u0*
Šz¥ ™6,íZgv—"ð7,u0*
Šz¥ ™Ð] Ò6,í( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) :1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

190

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

GE
4WÉñÔ ï
4‡hN ÒL3XRÄâZÔ ]|dZ6,ðô ^‚% Ö] hô ]JŸFô ðô ^Âø çô ûÖ] àö Šø uø]
{
á éE
5G
ê ^³³Â‚$ ³³Ûö³³Öû] Øö³³mƒøx**
LqäÝ°Z Gî*9gmy{Ÿg£Zd
»kZgzZXìc*
â
Ûk
,
’îG
0_I
G
3¢MÅ ¬™6,
~¢~ ïGG3‡ÅLðE
x é¨G!Mq
-Z~íqÏZXì3g ð^³³Âçô³Öû] à³³ŠøuŸôø
ÐQ‘L G"M (E
E
Gé<X LgzZmð{NB&LZÃVß Zzäî
X : D â 
Û ñƒDŒ~iZ0
+Z ö+ „ ì

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

'1ƒD 3rŠg *
!g *
!Âk*
0 ÆVzfZ

d

ê

ê

d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

5!LOQ J
5!Mzig M Æ
~( g OZ gzZ ) ~g Zz åG
-k'
,&&ì @*
Y ¬Š Ã( Vz åE

\
X

E
"Q™ ª) *™ È éº^M
5!LOQÆ( VzfR ~ ðG3E
äZ ðÒ¹$Lx »Ð yQ ª) Vzg Zz åG

ê{zgzZ( D 3õÁO˜š) Ô D hzš6,VziZzgŠÆyQxá z ÷-ErNÔ DgZæE°YNd
d

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

9L
M¡E
Ô Dƒ ßw›Ô õG/²Q çH
Ô ï Š 7[Z Ô D Õä$L7c ¥ ( y ZfR )
(Mu **
:MV ðE
"M ðG
$M c*
1E
5!LOQÔ D JæHF
tÔ à Z e6,çaM ( œg »" )g éºG
Î ~ ~g Zz åG
Y
ê(œw ð{EN¢EN)g éºG1E"MgZÔD|ÐyÔD 3Ð( Ù
5!LOQª) { æL°L]|d
A g Zz åG
YN
&MÅ
, gæE°V ð^M',( ~ ä3 õÁO˜Š k0*
Æ VzfZ ª ) V;zgzZ Ô D VQ Y ÕäE

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

N

N4X
ä3 õÁO˜Š k0*
Æ VzfZ ~EŠ )t 1Xì ( „ ) wÍ Z ¯ zg ( c*
ÍJ
-ÌZ ª) i ð3E

ê Ýö †ø ³Òû ø](à³nÛô ³Òô ^³vø ³Öû] Üö ³Óø ³³uû ø] gzZX ,ªðF9Mù(»VzfZ):Ô,ª ðG$M åG5!OQ: (áZzd

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

G
G
Ô D  Q ð$MÌñ MgzZ !ì yÄ@*M ð$MwÍ R6,} i ZzgŠÆ Ø$ qøæøˆ$ ³³Âø(ànûÚô †ø ³³Òû Ÿû]
Y
GG
"M é¹^I
LgzZ ZgæE°N_7,¼ß q
Ðäƒ ì
-ZÔ ñYƒ ` M @*
ƒ »ÀÔ D Z<
Í

d

X

d

X

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

Xì Ah N uZo Z−gzZì q`Zo Z−q
-Z ck Q\¬vZìk7,pÑŠz¥ ™û%q
-Z6,í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ- )V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

191

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

G G"M
%MR¼Ô å ðG
$M J 7,! ïE8L™Ô
EYS n LZ þ.M9Rt! Zƒ: æI
{ i ZzgŠ » ( ïGG3‡ÅLðE3¢Mª) ì
E
ê :D âÛ Åz!Zzmà¬vZ-!ä×#Ö] Ùö çû‰ö…$ ‚Û$ vÚö X f
e™ÈŠ ð8Nd

d

\
X

gûrôjøŠûmø Üû³×ø³Êø löçû ³Âø +ø Ùöçû ³Ïö³mø

!oÖô d

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

¬™ ä ~¼#
Ö t z™: ~¢J
(L
G
M G
¢
3
ó Xó ðƒ: w ðEö Å

\
X

G
G
3¢M¬™ ~g é<X+'NL L :ÀF, Øûrùô Ãø mö ÜûÖø^Úø ÜûÒö‚ôuøŸôø hö^rjøŠûmö
# ì Cƒ w ðE
Z

D ROPL:&m‚u NLL”P t p…ô^íföÖ] xönvô‘øE

d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

G E$M
w é)’QR D Yƒ ( 1‡" ª)ç8XM!*
Ð õ&M Y,Z6,kS ð$MúšE
êx™ï°ËÆØ$ qøæøˆ$Âøä×#Ö]É ÔŠ é¨GG3L“S"ÐW,RÆ(VgzZŠZgzZª)îG0‡“L áQRz d
G
"} RñY¹ÐVÁZX J]çø rø Öû] Üô mû†ô Óø Öû] äô ×#Ö^³eô ƒö ^³nøÃô ³ûÖ]æø ÔŠ é)-L“S"Ð
YM
G
I 8M
?„
 zš ÑZz '
,
Z'
,Zg é<X+'Nðä
/ZXß Z e îE
0!N~ yâ æL°LZ Zgf ! !ñçaM"! Y G
é5
G
'N
êëÐ kQx » CZ ðG$Mz™: x»q
-Z » kQ êgzZ¾ LZ x »¼g !*
g ZD
Ù Ðd

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

ê
ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

X @*

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

{z å H“
 ( x » » k Q ) ä ë ( ƒ B„ŠpìCÙ ª7„Ðz™e
$D

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

G
M M ðG
$MwÍ Rñƒ
ø±L[Z7„H I»k Q ð$Mäë ( ) ÔÐ( î âÑ) î éE
CÄ\
E
ÌÈ ( ÂZ 7,Ȫ)ì Cƒ ãZ-› nçM•M¤
/ZgzZ ?}Ãx »Ð k QÐ îE
0!N
&M
ê6,]!*kZ ª)ÐâY: ìGG"M é¹^ILÿLO CM ÕäSuQZ ðG$MH: (x» Zgv¤/Z) ä kQgzZ c*
Šd

d

X

d

X

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

X ÇÇØg6,
?\¬vZð7,
pÑŠz¥ ™6,
í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

192

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

4´L ÆØ$ qøæøˆ$ ³Âø Ñ¡ø›û Ÿôû] o×ø³Âø ÔôÖ^³Ú?ÔvY[Z
/G
D Ñ éE
C+ME
x ©R õE
À
êw ðE3G¢M(~ ]g ðrNCÙ ) „Z ðEBM+EM„Zp »„
 Zpg š KZgzZ **
Ñ: O ê 7NÆ k Q ?ƒd

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

!ì ð§"txe

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

ê

GG
¢M¤~Y ¡
ì e" fâ " x™[ éh8L" X Ýzg~V\ M Ô ï
IRÔ ãZz¦
G
$M~¾¤
4hI4LXZpúEšE
A+N
GG
"M é¹^I
LÐ îE
ì
0!Nø±LÔVƒ: « èG
/ZQX ìg F,
Q6,ôE

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

E
M ! ÐÛøuø] æ]
qZq
-Z !™g¨†ô¿øÞøJ
-Vî 0*
Ð çaMLZ !NŠt ç¤Q
™$E
G
.
4
5
ê èG gL é)\IN" gZDÙ åuM gZDÙ äQšgZDÙ äQšgZDÙ XXy M CÙ ‰
Ü Ëç8XM~ Nz¥d
G
(Më é¨E8L~¾( º çLE
¤Lª) }È xð{NšQ!MÆ k QgzZì @
}Š ZçX=F
*
Î ð$NX 
YG
GG3‡¢E
GBOtLJ
L¬ z ï
&MÔ ï
Vî ÕäE
-Vî 0*
Ð çaM( ÌQ) gzZì ;g™{ é5E±N ð$NÔ ìg
E
êÅy ð8ENÔ «š » (V7nÅg0+ZÆŸª) ]ºÔ ê|4MX»ä3Ô ïG…MEé¨E8LÐ

ê ïGEBQ\MtäY H ðG$N!ì ~ì » ð Õä£E(Mn }¾äY H ðG$N?ì @*
™d
d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

G
G
&M
3¢:M C
Ù „ ) kS¶à Zzä M ÕäE
kSäYH ð$NÔ Å «šäY ¬™ ( àZzäƒw ðE
G
L¢ n }¾[Z N ÷nðM“LÆY ¬™
.;E
3¢gM zZì éF
w ðE
CO\{°Ë »k QÔì ;gƒ { çG
êð M ~Š é¨GG3L“S " ÔV; Xì dRÐ ëÔ«CÙ ~X'g ðrNVÐt Å d
M 4ÓE
G
&S gzZ Š
äôô ³³³×# ³Ö^³³eô ƒö^³³³nø Ãô ³³Öû]æø X 1™ ‚ CZNä èEG4›L ÅøL G
HZg âyY¢ ð$M
( ÑZzÑgzZì u 0*
{z{CÅvZgzZ ) !oÖF^Ãø iøæø XäßøvFfû‰ö

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

d

X

d

X

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ÐO
ø ’Ú áô^Ú†Ê
X VƒwÎg »[gÆVâ ˜x Ó~—"ð7,Ì6,íÂð7,u 0*
Šz¥ ™6,( x?Z: ) Æç'N?Z
# ( ê ]zh Kzm\¬vZ- ) V 1ËF_

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

193

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

I
g¨6,
s çMaMxkSgzZNŠîE
0!NCZ!u0*
**
ƒ M}Z!u{?¢}R
E
ê îE0!Ns§KZÔh
3M!NÔu0*
e x**
( —ª)à é›MG
CZÔ äƒçwLq~{Çg!*
KZ™ d
EE
I"L
M
$NLZÔä™
Xg é5E
6,
xÿL }Q¢kS,ŠZç'NVÅÑXìêŠ]iYZNÅäg é¹F
5_L‰â „Zg f ! c†f‘
u {Å <¦È* M kS X ôÀG
ø 1³eæ]

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

Md
êÉ !ïŠ[ZÔïŠ[ZÄgSÈ oÓ9ô ³Ó³:ô gzZ{g éH5F4ÉLgzZX Y^ ðÅ6,

\
X

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

$N
ÉMÅä™]Y éE
Š c*
¼Š Zç'Nz {Š Zg S Y[ze (Z~] å‡E
5!NÐ kQÔ äg é¹F
(L ?&ME°YL
hø^³³eø Ñ$ +ø àû³³Úø u ç¡F
Ù Ð} i ZzgŠkSyY¢Ôìg:
:xzç æ C

²N
ê äô ×#³Ö ^³eô æø (ŠHÿ£6,
kZ {zÂ~Š.Š6,
} i ZzgŠÆ*™äT) xøjøËøÞû]ô Ümû†ô³Óø³Öû]d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

( ìÐs§ÅØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]=ÂgzZ ) !Ðö nû Êô çû j$Ö]
DOS ^iOP” ð^ÂçôûÖ] àôŠøuŸôø ^‚$ ÛöûÖ] ØömƒøE

ê 1a Ý†Ò çi †nì^i 6nÚ knÖçfÎ oÒ ^Âö d

áô^Âø +ø ]ƒø]ô Åô]‚$ Ö] éøçø Âû +ø gönû qô]ö d

ê

d

\
X

ê

@*
™ wJ ¬Š Å áZz `â ¬Š ~

d

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

fâ ¬ŠÐíZ
# Vƒ DMTR :å†ÏfÖ] N¸E

X

d

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

Ôì @*
â
Û Ø$ qøæøˆ$ Âøg ÇŠg Ë6,
Z¾!m,
³

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

E

G
$M 4WÉ 5O_M
9 Ç G9 MM
W
.
E

Ò
N
} RÔ D â 
Û ( è æ‡ Z î*M ¦ îLG0 ) y{ Z ö§L éE
5Gñ **
åNGL ‹|

d

X

d

X

X

\
X

áø çû fö nû rôÛöÖû] ÜøÃû ßô ×øÊø

d

DSQ:kËF’FÖ](NO¸E

d

\
X

ÜûÓöÖø gûrôjø‰û]ø oûÞô çû Âö +û ]ö

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

o

\
X

G
M
A&N
3¢~
X Vƒ â 
Û w ðE
ùâ ¬™ÐôE

ê

D RL:àÚ©ÛÖ](NP¸E

M
êÃ}°Ë LZgzZÇ}™7xzç?&Ð
g š LZN{z™¢:

d

d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

o

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X uQ:Ãb‚

\
X

47MLZ {zX Çñâ 
:ì @*
â
Û ÐÅz!Zzmà¬vZ-ïEG3E
Û ÃË

ê

d
ê

o

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

G9
3¢Mõ‡F
Xá Zzä™w ðE
R Hë

ê

G
X ÇVz™®
) ËÅk QyŠÆ#
Ö G
é5¢L~Çñ 7,pÑŠz¥ ™-¯ zg6,í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ- ) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

194

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

ï†ãø ßûiø¡øÊø Øøñô«Š$ Ö] ^Ú$ ]øæø

d

DML: ovF–Ö]æ OL¸E

d

E A+G
E
N
$
°
y
xæM çL 6,ôE{zÉX Ç}™gz™Ð x™ÈZpLZ b§¾\ M
G
M Y ¬™ ~¾ì ‚
3¢Æ
DOO ,ON” ð^Âø çôÖû] àöŠøu]ø EXì @
*
™k
,
Š~ä™w ðE
rg
EG
êÅ ïGE4O]zy KŒÛ üGL3ÒE5" Ø$ qøæøˆ$³Âø ä³×#ôÖ ‚ö Ûû ³vø ³ûÖø] !ǸòsZ{{
d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

X XÃG
g]uZzd

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\

Ýq]Š XÅä™n²~ i Z0
+Z LZ yÒ » ð¸ òsZ qZ

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

^n+ça t¡Â ^Ò ð^ŠßÖ] Ñö †Âô 6nÚ ä×Ê^Î oÞ‚ø Úø

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

d

\
X

ê

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

E
G
°» Æ äƒ ib)Æ Vß Zz `â ¬™ Æ ™^ Z½V ð34O]B‚Æ

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

L¬~Vj‡ ã åM$MÆòsZ ‹úŠ Ô q
wÎg È é¨G^I
-’Ï()K¬

d

X

d

X

X

d
\
X

XÐVƒs é›!N{k
HÆw‚ÎzŠÆk Q J 7,u 0*
Šz¥™g !*
ÎzŠ-¯ zg6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

195

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

E
I
òsZq
-ZÐ~Y » çMaNÔ ZƒŠ§Zzà ä³³³ã9ù³³ã: îÏ¡L‡ã åM$M Zg øX Vƒ@*

ê[W" ö06Xâ ЊgŠ‹ åO]I}ge"åÞQŠgŠh+”» Y éhE
4LOÉZ ñN ç•LÃð¸d
.(Z yŠ ~æE
:LWXn : ν]Zg :
çLG
L ÆŠgŠ g !*
-Z X¸ íG,b§Å
q
E
I +EE8N
ÔðƒqzçaN¬™îF
@L é5 FX D™ ¬™ cyZ™ïƒ
 !ØW:c*
â
Û ä îÏ¡L‡
êqzçaINãW¶~ŠgŠ„¬™ÈZgzš Ø$ qøæøˆ$Âø ä×#ôÖ ‚ö Ûû vø Öûø]:ìyÒ» ð¸òsZyZ d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

\
X

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Ñö†³³³³³³³³³Âô LQ=yŠ » ` WyŠ {zì [ƒ²°»‰
Ü Ë ïŠyÒt

\
X

Ø$ qøæøˆ$ Âø ä×#ôÖ ‚ö Ûû vø Öûø]X ; g *
@YÇ éE
&LŠgŠ »ð^ŠßôùÖ] Ñö†ÂôˆÆk,Š¼gzZˆƒ

êã åM$Mð‡ Õä‘M=‰
Ü Ë ïŠyÒt ä×#Öô ‚ö Ûû vø ³Öûø]X ðƒ71Å ð^ŠßôùÖ]d

= g³nfôvø Öû] o³³×ø³Âø ] ç³×%³‘ø

d

\
X

E

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

ê

d

\
X

ê

‚Û$ vÚ o×F  oÖF ^Ãi äö ×#³Ö] o³×$³‘

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

E 4G
5B‡tL‰ î 0*‚ ð㧠¬ c*
g ~ õÑ¡L ‡Ô èG
Ô ûZ tç•Lƒ ¤
/
E
g~ õÑ¡L ‡Ô,7,^'ÏVƒ V *.6
,gzZ ÔV c*
g F gz ™

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

E
‡G
GG3I
458Åg ZŠî%O£ îÏ¡E
L‡
Xì ðƒB#
Ö }
.Åäî~ðŠ ÅV ðÒ¡L‡ã åM$MÐ ï

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

%MÅ õÑ¡L ‡ã åM$M!ä\W¬Š !ǸòsZ{{
Е
 æME
E
M ~g F~f ð!NÜ ð^ŠßùÖ] Ñö†Âô
êtyTÅ ð^ŠßùÖ] Ñö†Âô X ˆï] éEC+Ð
d
OF
7M~ kSì
@*
ƒŠgŠh
+”J
-'ÆVî 0*
³Ð ( hÆyZg ª)ñ åH

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

X @*
hg7ùJ
-VÎ'
,
n%tì

d

X

d

X

Xñ 7,: u 0*
Šz¥ ™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆTƒŠß Wu {u **
Å¿k Q ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

X

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

196

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

\
X

oÒ Íæ†ö uö å†j$ ‰ 1Ò ó ì
ó g Ï» èE!Lñ¬™ L L

Ùçãµ oÞ‚ø³Úø 171Ò 1ß,³Þ^³Ú ^³Âö1‰ k³fŠôÞ d

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
\
X

4»$·,ð^ÂçôÖû] àôŠøuûŸôø ^‚$ Ûö Öû] Øômƒø |ô†ø ÄÚø ðô ^‚% Ö] hô]+ŸôF ðô ^Âø çôÖû] àö Šøu]ø wYãæx Óã½)
0G
(fp â ÐÜ=Z[ !*
Ü=Z îGE

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

E
V- i é)'Mä³×#ôÖ ‚ö Ûû ³vø ³Öûø]Xì ïE
™ ¬™g!*
äÁi Z ÁizgC
Ù û 1ü
E8LZz**
E 8L
ê ½ø ] †ø ’ùô Ö ] ^Þø ‚ô âû ]ô ì *
@ Yƒ ZŠ ZÐ ä vø iô ^ Ëø Ö ] éö … ç ‰ö ~ i é)'MÔ ïE
E Zzt » d

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

hùô …ø äô ×# Öô ‚ö Ûû vø Öû ]ø gzZ ¬™Ì( `3 Zg J¦Ãë Vá^ÛmŸ]ˆßÒ äÿ Ûqø†iE Üø nû Ïô jø Šû Ûö Öû ]
E
ÌI ( »Vß Zzy˜}g ‚ ëÉL âÃvZVÒ ð8Nƒ
 Vá^ÛmŸ]ˆßÒ äÿ Ûqø†³iE ànû Ûô ×ø ÃF Öû ]
êÝ¡Š$ Ö]æø éöç×F’$ Ö] Üö`ônû×ø³ÂøxZ™Y mCR ÕäSI5M!XM ñ(,:Ðu~¬™û 2üDMNO”E 쬙d
G
 gzZV×>~g ‚ÅV˜ VâzŠ 2X *
ƒ
*™ éOE
5.'Å"m
6,yWc*
‰âû% »

d

\
X

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

d

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

G
GG3O¢E
"MnÆå Z®X fâ: ¬™
Å b§ËL½/ò š W ‰â ï
¬4¥åN5E
4E
É 4ðG
$NXì ‰â ¬™ Å ~Š ¬w éC&tN } 7,: ~ 1
N*
g »ò š WÆŠ õ/E

\
X

M
Q!Ì
" Zç'M~VçpyZì ü3E
Ì Ý ¡Š$ Ö]æø éöç×F’$ Ö] Üö`ônû×ø³ÂøY m
CR ìELG
‰â VÒpƒ
Å
N û 3ü (81Ô80m)M
êÅkQƒw éC/&N d

Û c*
( e**
ª) w éC&
hï7 

꬙ Å%R,Ztì qN*
äƒ Šd
*™ ¬™ ÅçW~(,»áZzçWKg c*

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

ïwâ c*
Z6,
=}™: ¬™Å{ k
Hû 4ü (81m)ì [ƒ~gY¯6,

I
QG
M!M
¢M

S
5
Õ
ºg V # ä ) 3§ üL û 5ü ( 82m) Xì { k
HÌ**
™ ÔÅ { k
H ñY

d

X

d

X

X

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

HsÜÐØ$ qøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö]û 6ü ( 82m)}™: ¬™Å ( ñYƒðZ±~Vzg ZŠ

\
X

Xì ¿+ F,
k<{z~VÍß Âñ 7,: pÑŠz¥™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

197

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

ê»qCÙ gzZÇgs§ÅÏZî<E‰Âx ÓKZÉì"سqøæøˆ$³³ÂøgÇŠgË6,fâ:q d
d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

: ¬™ Åä%LZ™ Z<
Í Ð ¤z ôgû 7ü DTP”E}™wZ ð^NÐ Ï Q
G
´ŠgzZì ^,Y**
éOE
5.'Å]ñnÆvÐ yv~E™ìgwìX }™

ê¦ çaIM‹gzçwEMÕäE&L û8ü DTS(TQ”E^,YÐ spÆ(yv´Š ª)] 燸EM!Nd
d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

E
4ÉZÔ}™: ¬™ Å ( ~Š !*
: yZZÆ ç¤L» ˤ
/Z îG
0OE
,
'
) ! Zy

gzZ ä%Æ Ë
E
ÅL
ê ªË c*
ƒ yv» +ŠÐ ë ( Æ kZ)gzZƒ ïEÅL¸ èE
LO … c*
¢6,äÑ
N
ÐQƒE
!
O
êƒ åG5©E!N~ þO8Æt‘**
5 QÅähgê gzZ/ÂÐd
ƒ{ nÔ **
%»k QgzZƒ: åG

d

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

}Š: ¬™$
+
tÃy›Ë û 9ü (87m)ì „
 ¥ ™ **
™ ¬™$
+6,
¿,Z Â
E
E
N
tïgzZì 竱N( ‰â Y ¬™+Z)q
-Š 4,
ÆY é)ÐM‘‰ ó óñYƒ ç¤L» ÂL
L
N Zìd
ê ì {kHZ(,:gzì çE«±N—" ¾™yY ZæE%NÃxsZ c*é£F9OZÃçE«±¤/
E
E
N ) „ Zp$
ƒŠ !*
',yZ Z » V Õä¡
+t î ð{N8NÔì x Zw ( xe ZæE%Nª) „Zp$+Åy›

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
\
X

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

…» Z}
.6,L
L }Š: Y ¬™$
+t Ãy›Ëû 11ü (90m)X }™:
E
G
ÅkZ~ pÑg
$u ó óÔƒ ÿ7LZŠ~ cizŠ c*
v W( gzZ h ¸) ð$gN zZƒwi **

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

gzZ}™: Ò6,y›Ëû 10ü ( 90m)ì F,
$+Ð V‘Zp$+ƒ
 Â ( ñY
E E
êÒ™á x**Ì6,kQ7D*
*%6,竱N» ç¤L»TgzZ¾ : y ðšNÒ$MzŠzŠç'MÐZd

d

X

d

X

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

Xì &¤¦kŠ6,k Q\¬vZ J 7,u 0*
›z¥ ™g!*
-Z6,íäT (Åz!Zzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê
q

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

198

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

ê

9N
ILG
" Š qZ yQ~ kZ7^
5ŸE
ì Cƒ ( **ÕäH
ª) d
$†Å¦ I ì
,Y ó Xó }Š

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

E
EE
Mé)&N
GšM$E
z x Zw]ç«Lš!ñ¬™ n Æ k Q Z%ç¤L» û 12ü (100m)ì Š§Zz ï
E
êj{kHƒ
 Æ Vâ ›ƒ
 ! c*
Z}
.L LÔ *
*™ ¬™ tû 13ü (100m ) ì 竱N d
4ÉZ (106m) ZƒŠ§Zz **
~g ‚ L L**
™ ¬™ V- îG0OE
Y ~ c izŠ » y›‰~ X
ê]çE«LšE!ÅVâ ›}g‚c*ƒ(„ª)] çE«LšE!ÅêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu·ïGL!OQd

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

gzZ wâ z IR Ô [xR „
 zŠ LZgzZ n LZ û 14ü (103m) ì ^,Y óƒ
ó
G
M x¥ HÔ}™: ¬™$
G3‡ÅðE
3¢
ç8XLª W,
+n ÆŠ ÑzZ
Z » ¬™$
+gzZƒ ‰
Ü Ë » ïG
ê( ƒŠñk0*LZ ª)ƒ ÿuLqq û 15ü D MLS”E ƒ #
&M6,äƒd
Ö Z åE
I
MM 
ó}
ó Š™Š%=Ø$ ³qøæøˆ$ ³³Âøä³³×#³Ö] ^³³mL ¾
™: ¬™ÅkZ
L : V- Š% ÕäS5!}
:L¬ c*
=-LdZ è
XG
4ÉZ X ì ( **
~æEE
zÅ¬Æ <Ñ~ T ¬™ +Z îG
0OE
¯ t Zè)Y Z çE

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

êÐêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇugZ]
.@*
ƶægzZØ$ ³³³qøæøˆ$ ³³³³³Âøg ÇŠgz6,
c*
g ÖZ »ÏÈz d
d

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

E E
+Z ¯Æ{)z]ÐÐ+ çL¤L»z竱Nc*
Z
Égs§Å+Š ÿL X3R c*
+Š c*
k³f$vø³Úø

gzÔ −7,pÑŠz¥ ™‰XƒDw ð{8N»%RkZîF
<L¤
/Zì ^
,Y{zVĊ
3
ê ïE{E“EM6,V7ŠÆêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuzØ$ qøæøˆ$³³ÂøwÎgzä³×#³Ö]Åo ZÜÔÅ d
I
MM
ä³³³³×#³³Ö]c*
™:;~¬™û16ü(108m)**
™Y ¬™ÅÒz
fâ:V- ÕäS5!}
E E
( 109m) jÚÄ
 zŠV Õä¡NV Õä¡N}÷gzZ=sçwLc*
â
Û 3¦6,
íË Ø$ qøæøˆ$³Âø

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

d

X

d

X

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ÐO
ø ’Ú áô^Ú†Ê
( ê ]zh Kzm\¬vZ -) V 1ËF_

ê


HwÈ3 Zg »¼
A { zŠ
HwÈ−7,
u 0*
Šz¥™6,
í¿

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

199

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

/Z ǃÌt{Z
¤
+Ãq
-Z »kS á™ï
á ~¬™ÃVâ ›ƒ
ìt4
N
9O
êû17ü Çá 0*ÿG5©E…Æ
Vâ ›õFZ ÂZƒ Ì:g Z, »]!*
( k QŠpd

\
X
\
X

d

X Xac*
BÈë¤
/Zñ: …}g ø[g} Z :á^ÛmŸ] ˆßÒ äÿ Ûqø†i

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

o×øÂø äü jø×ûÛøuø ^ÛøÒø ]†÷ ‘û]ô «ßønûû ×øÂø ØûÛôvûiø Ÿøæø ^ßøe$…ø ( 3()3)
DNTRVé†ÏfÖ] O¸
DNETRVé†ÏfÖ] O¸E t^ßø×ô fû Îø àûÚô àømû„ôÖ$]

\
X

d

X å3g6,
V‰ZÐ

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

\

ø Þû‚öÖ$ àûÚô ^ßøÖø gûaø æø ^ßøjømû‚øaø ƒû]ô ‚øÃû eø ^ßøeø çû ×öÎö Éûˆôiö Ÿø ^ßøe$…ø ((44))
Ô

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

ê

\
X

ê

DNTRVé†ÏfÖ] O¸Et^Þø^û_øìû]ø æû ]ø «ßønû ŠôÞ$ áû]ô «Þø„ûìô]©øiö Ÿø ^ßøe$…ø ( 2()2)
DNTRVé†ÏfÖ] O¸E

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X XÐc izŠ[Z±…gzZ}Š ð>~

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

ê

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

è÷ßøŠøuø éô †ø ìôŸ6 ] oÊô æ$ è÷ßøŠøuø ^nø Þû‚% Ö] oÊô ^ßøiô !«ßøe$…ø ( 1()1)
ø ]„øÂø ^ßøÎô æ$
DNLMVé†ÏfÖ] N¸E DNLMVé†ÏfÖ] N¸Eo…ô^ß$Ö] h

êëäÂ6Äg:ú1~g¸6,ëgzZ}gø[g}Z : á^ÛmŸ] ˆßÒ äÿ Ûqø†³i

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

6nñ^Âö oÞJ†Î15

ê]yW…gzZ}Šð>~*Š…}gø[g} Z:á^ÛmŸ] ˆßÒ äÿ Ûqø†³i

ê

\
X

ê

5LO_]| Ý¡³³³‰Ÿô û] èör$ ³³³uö
o¢: D â 
Û àZßZvZ Gî*9gmàZ ç·x â Z **
åNG
G
G3‡ÅðE
3¢gM zZ fâ ¬™B‚Æ}o
DSSL ” M t Ýç×öÃöÖ] ðö^nu] EXÇg¢» ïG

X

d

d

X

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ø Þ$]ô
ö ^a$ çø Öû] køÞû]ø Ô
DTVá†FÛ ÙDT! OVḆFÛE Ù! O¸Eoh

èÛøuû…ø

ê…äÂÆkZˆ™:ñdwŠ}gø[g} Z:á^ÛmŸ] ˆßÒ äÿ Ûqø†³i

d

ê

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

o…ô^ß$Ö] hø]„øÂø

^ßøÎô æø ^ßøeø çû Þöƒö ^ßøÖø †û Ëô Æû^Êø ^ß$Úø ! «ßøÞ$]ô «ßøe$…ø ( 5( 5) )

^ßøiô ^Fnùô ‰ø ^ß$Âø †û Ëôù Òøæø ^ßøeø çû Þöƒö ^ßøÖø †û Ëô Æû^Êø ^ßøe$…ø ( 6) ( 6) d
^ßø³Êþ$ çø iøæø

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

V×Z'
,
~g øgzZ}Š j{k
H}g øÂ}g ø[g} Z : á^ÛmŸ] ˆßÒ äÿ Ûqø†i

d
^ßøÊ$çø iøæ$ ]†÷ fû ‘ø ^ßønûû ×øÂø Éû†ôÊû]ø «ßøe$(…ø 8( 8) )

ê

DMNRVÍ]†ÂŸ] U¸Eoàønû Ûô×ô ŠûÚö
DMNRVÍ]†ÂŸ] U¸E

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

\

X VZy›…gzZ}Šs&
+

Z 6,
ë}g ø[g} Z :á^ÛmŸ] ˆßÒ äÿ Ûqø†i

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d
d

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

^ßø×ûÃø rûiø Ÿø ^ßøe$…ø ((77))

X™:B‚ÆV>ª…[g}g ø} Z :yZÑZ + î0*9E
F,

d

ê

DPSVÍ]†ÂŸ] T¸Eoàønû Ûô×ô ¿# Ö] Ýôçû ÏøÖû] ÄøÚø
DPSVÍ]†ÂŸ] T¸E

\
X

ê

d

X™B‚ÆVgZ]ñ~g øgzZ}Š â 
Û"

ê

\
X

d

DMUOVá†FÛ Ù! P¸Eo…ô]†ø eû Ÿø û] ÄøÚø
DMUOVá†FÛ Ù! P¸E

ê

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Xá XÐ[Z±Æc izŠ…gzZ

\
X

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

™s ç{ k
H}g øÂñÑyZZë}g ø[g} Z : á^ÛmŸ] ˆßÒ äÿ ³Û³qø†³i

ê

\
X

X ÑZz¶Š Z(,
ì ÂG™ «ØgÐk0*
LZ…gzZ ~Še
$Z@

êDMRVá†FÛ Ù! O¸E

ê

\
X

Xì @*
â
Û wi **
¤gÎ6,
k Q\¬vZ J 7,
u 0*
Šz¥™û%kŠ6,
íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

200

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

d

X

d

+ö Øûf$Ïøiøæø

d

~÷¼gzZÄg ÑZE™ì‡»i ú=[g}÷} Z : á^ÛmŸ] ˆß³Ò äÿ ³Û³qø†³i
Xá ͬ™ ~gøgzZ[g}g ø} ZÊ ÑzZ

ê

d
Ýøçû mø àønû ßô Úô ©ûÛö×ûÖôæø p$ ‚øÖô]çø Öôæø oûÖô †û Ëô Æû] ^ßøe$…ø ( 10)( 10)

d

ê

d

\
X

d

X ǃì‡[ˆyŠTÃVâ ›ƒ

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

êDMLUVáçßÚ©ÛÖ] MT¸E

d

ê

àõnö Âû ]ø éø†$ Îö ^ßøjô m#…ùô ƒöæø ^ßøqô]æø ‡û ]ø àûÚô ^ßøÖø gûaø ^ßøe$…ø ( 12()12) d
DSPVá^ΆËÖ] MU¸Eo^Ú÷ ^Úø ]ô àønû Ïô j$ Ûö×ûÖô ^ßø×ûÃø qû]æ$

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

DSPVá^ΆËÖ] MU¸E

d

ê

\

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\

Š ÑzZ ~gøgzZVà~g ø}Š…[g}g ø} Z : á^ÛmŸ] ˆßÒ äÿ Û³qø†³i

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Xì ÑZzä™3g4Ѓ
 ÂgzZ™3g

\
X

\
X

6,
ëgzZ}Š j…ÂñÑyZZë[g}g ø} Z : á^ÛmŸ] ˆßÒ äÿ Ûqø†i

ê
\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

^ßøÛûuø…û ]æø ^ßøÖø †û Ëô Æû^Êø ^ß$Úø ! «ßøe$…ø ((11
11))

\
X

oàønû Ûôuô†# Ö] †ö nûû ìø køÞû]øæø

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

DPMVÜnâ†Fe] MO¸DEPMVÜnâ†Fe] MO¸Eoh
ö ^ŠøvôÖû] Ýöçû Ïömø

êgzZÃ\!*Vâ}÷gzZ}Šj=[g}gø}Z: á^ÛmŸ] ˆßÒ äÿ Û³qø†³i

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

X

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

DPLVÜnâ†Fe] MO¸E DPLVÜnâ†Fe] MO¸E oðô «Âø

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

oû³jôþ ³mþ$ …ùô ƒö àûÚô æø éô ç×F’$ Ö] Üønû Ïô Úö oûßô ×ûÃø qû] hùô …ø ( 9()9)

ê

d
ê

1ב

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

^ßøe$…ø

\
X

Xì (J
-íŠz¥ ™ Zg vð7,
Šz¥ ™6,
íƒÌV˜?( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

201

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

d

X

d

X

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X ¯Z§»VzgÇÌ6,
…gzZuQÅV\WÐ

\
X

G
X ÏA ®
) Ë ~÷yŠÆ#
Ö G
é5¢LÐ Q J 7,u 0*
ŠzgŠx á û%kŠgzZ ðû%kŠ6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

202

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

ê ØûÃø rûiø Ÿæøø á^ÛømûŸô ^û e ^Þøçû Ïöfø ‰ø àømû„ôÖ$] ^ßøÞô]çø ìûŸôô æø ^ßøÖø †û Ëô Æû] ^ßøe$…ø (13
(13))d
ô
ô
d

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ø Þ$]ô «ßøe$…ø ]çû ßöÚø ! àømû„ô×$ Öôù ¡& Æô ^ßøeôçû ×öÎö oûÊô
ðö …ø Ô

\
X

o ܺnû uô…$ Í
º æû

êDMLV†cvÖ] NT¸E

Xì ÑZz3gy!*
$e
$.„ÂG}g ød

\
X
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

o]†÷ nû Çô ‘ø oûßô ³þnFe$…ø

d

^ÛøÒø ^Ûø`ö Ûûuø…û ] hùô …ø ( 15()15)

ê

d
d

XÐVÎÎzÆvâ{ C~¾[g}÷} Z :yZÑZ + î0*9E
F,

d

DNPVØm ð]†‰] oße MQ¸E

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

DUSVáçßÚ©ÛÖ] MT¸E

ø eô ƒöçû Âö ]ø hùô …ø (14)
àûÚô Ô

äVâzŠyZ 6™3g6,
VâzŠyZ Â[g}÷} Z : á^ÛmŸ] ˆßÒ äÿ Ûqø†i

9 d
4H
5ŸF
X Ñ0*
~( ‚) èEF
=

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

ê

$ Ö] lôˆFÛøaø
DUSVáçßÚ©ÛÖ] MT¸Eoàônû _ô³þnF

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

[g} ZÄg:aÐ s§Å Vß Zz yZZ ~ wŠ }g ø gzZ ñÑ yZZ ¬ Ð ë

ê

ê

ê 

ÃVǸ}g øgzZ}Šj…[g}g ø} Z Vá^ÛmŸ] ˆßÒ äÿ Û³qø†³i

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\
X

d

X

d

X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì ]g Ón}g vt—"z™]ÒÅu 0*
Šz¥™6,
í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

X

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

203

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

6nñ^Âö 49oÖ]æ 7çnñ¡ãe oÒ ^nÞ æ àm
ê
d
Åzh Kzm\¬vZ-½ñ ¬™ ( 1)
d

d

ê

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

DROMP&m‚uMUO” Pt p…ô^íföÖ] xönvô‘øE

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

¬™ÅˆÆäƒg ZËÐ’( 3)

d

X ( VƒI
HY

…ö çû öß%Ö] äô nû Öø]ôæø ^ßøiø^Úø ]ø «Úø ‚øÃû eø ^Þø^nø uû]ø ?pû„ôÖ$] äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø

d

ê

DROMP&m‚uMUO” Pt p…ô^íföÖ] xönvô‘øE

d

ê

\

ê

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

\
X

]§ˆÆ( ’)]ñ…ä TnÆ \¬²]=°x Ó:ÀF,

\

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

gzZ@*
Ϊ)VƒƒgzZ @*
%„B‚Æx **
}¾~ Ø$ qøæøˆ$ Âø ä×# Ö] } Z :ÀF,

ê

\
X

d

ø Ûô‰û^eô Ü$ ãö ×# Ö]ø
^nø uû]øæø löçû Úö ]ø Ô

\
X

\
X

ê

¬™Å܉zDÎ( 2)

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

$
-͛G
G
( 109m 1` > K%) X BJ™Ívß @
*
ì c#
Ö Z êL ¬™t

\
X

DMORUS&m‚u QMM ” P t( Øføßûuø àe ‚Ûøuûø] Ý^Úøô]‚ößøŠûÚöE

ê
\
X

d

XÄgì‡6,
+Š LZÃwŠ}÷!á Zzä¢ÆVߊ} Zª

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ø ßô mû+ô o×FÂø oûfô×ûÎø kûfùô $ø hôçû ×öÏöÖû] gø×ôù ÏøÚö ^mø
Ô

ê

ê

\
X

:¸D™ ó â ̬™tÒZÅzh Kzm\¬vZ-[8}g \ ÆØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]

d

X

d

X

X

\
X

Xì Rßs§ÅÏZ…gzZ ðâ 
Û «( ~g ZË)

¬™Å¬Ðäƒ4ZŠ~sZM
š( 4)

d

ê

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ø eôƒöçû Âö ]ø ?oûÞôù]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø
&ôñô«fø íøÖû]æø &ôfö íöÖû] àøÚô Ô
DRONN&m‚uMUQ” Pt p…ô^íföÖ] xönvô‘øE

d

X Vƒ‡â { C~¾ÐVYgzZXu 0*
**
~Øùqøæøˆ$ Âøä×#Ö] } Z :ÀF,

ê

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

?û „ôÖ$] äô ×# Öô‚öÛûvøÖû]ø
oûÞô^Êø^Âø æø pƒFŸø û] oßôù Âø gøâø ƒû]ø p

d

\
X

¬™ÅˆÆäWÙC*
! Ð s ZM
š( 5)

êDN&m‚uMPU” St èfønûeø oeôø] àöeû] Ìöß$’øÚöE

d

d

X ~Šs¬=gzZÅgzŠe
$f ZÐíäTì]»\¬²]:ÀF,

ê

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

¬™Å܉zDƒ4ZŠ~y ( 6)

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

( 259m 1` ß‚Z > P%)

\
X

X ’ e ,
7¬™tnkZX Tg]»}n~ä{0*
èa

ê

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

ê

\

ê

ê

204

XÐg D™g lZckZºÛ Çìg~k Qx **
Z÷J
-Z
# –u 0*
Šz¥™6,í~[ÂäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

û û ø ø û ø ø öø ø?ù # ø
ê ÜôŠûeô tô†ø íÛøÖ] †ø nû ìæø sôÖçû ÛøÖ]†ø nû ì Ô×ò‰û] oûÞô]ô Ü$ ãö ×Ö] d

d

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

ê

ð>ÅV»Åå
3gzZäƒ4ZŠÐ~ Ø$ ³qøæøˆ$ ³³Âø ä³³×#³Ö]} Z :ÀF,

\

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

d

^ßø×ûÒ$ çø iø ^ßøeùô …ø ²
ô ] o×øÂø æø ^ßøqû†ø ìø ²
ô ] ÜôŠûeôæø ^ßørûÖøæø ²
ô ]

d

X

d

X

X

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì ]ncVƒk
H}g v−7,u0*
Šz¥™6,íZg v—"ð7,u0*
Šz¥ ™Ð ]Ò6,í( êÐO]zh Kzm\¬vZ- )V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

205

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

†C
Ù !*
Ðx **
Æ Ø$ qøæøˆ$ Âø ä×#Ö]gzZ ñ Mg0
+ZëÐx **
ÆØ$ qøæøˆ$ Âø ä×#Ö]ÔVƒ@*
™Ô

ê DQLUR&m‚uPNM” Pt Jæü]Jø oeô ø] àößø‰öEX H ‚z½6,Ø$ qøæøˆ$Âø ä×#Ö][gLZäëgzZd

ê

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

¬™Å܉z3
äÐy ( 7)

ô ^eô Ÿ$]ô éøç$ ÎöŸøæø Ùøçû uøŸø ²
²
ô ] o×øÂø kö×ûÒ$ çø iø ²
ô ] ÜôŠûeô

êDQLUQ&m‚u PNL” Pt Jæü]Jø oeô ø] àößø‰öE

d

ê

d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

XìÐs§Å„Ø$ qøæøˆ$ Âø ä×#Ö]‰
Ü ¤Åä™ngzZ]¸Å

êÜô³ŠûeôäÂìHÐáZz"7,¸Û ‰6,"7,Ƭ™kS

d

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

ê

¬™Å¬Ðä3*
* 3 ( 8)

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

º®nû ø ä´Ûô‰û] ÄøÚø †% –ömø Ÿø pû„ô$Ö] äô ×# Ö^eôæø ô²] ÜôŠûeô
Ýöçû n%Îø ^mø o% uø^mø ðô «ÛøŠ$ Ö] oÊô Ÿæøø šô…û Ÿø û] oÊô

ê

d

d

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

Xá Zzgì‡z{0
+
iå} ZÔ$
Ë à7yvqðÃÅy Mz

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

}iЕ
'
,
Åx **
ÆTVƒ@*
™qzÑÐx **
Æ\¬ä³³³³×# ³³³Ö]:ÀF,

\
X

\
X

DPLSUN&m‚uMLU” MQt Ù^Û$ ÃöÖû] ˆößûÒøE

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

(P8m P` ß‚Z > P%)X «™ÐôZzÆ Ùçû uøŸø

\
X

gzZ$
eñÐazƲ] o×øÂø kö³×û³Ò$ çø ³iøgzZ ð0*
eZ@Е
$
'
,
Å ²]

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

vÐ{ k
HÔ H ‚z½6,
Ø$ qøæøˆ$ Âø ä×#Ö]ä~ÔÐx **
ÆØ$ qøæøˆ$ Âø ä×#Ö]:ÀF,

d

X

d

X

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

XìAh Nu ZoZ−gzZì q`ZoZ−q
-Zc kQ\¬vZì k7,pÑŠz¥™û%q
-Z6,í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

206

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

I
ǃÌC
Ù ®~Å
Wä3¤
/ZÔ ñYà| ,
7¬™tIÐä™qzçaN
ê DPLSUN &m‚u MLU” MQ t Ù^Û$ ÃöÖû] ˆößûÒøEX Ç}™7æI%MR Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö] ðø ^ á]ôÂd

ê

\
X

?û „ôÖ$] äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø
àønû Ûô×ô ŠûÚö ^ßø×øÃø qøæø ^Þø^Ïø‰øæø ^ßøÛøÃø ›û]ø p

êDOTQL&m‚u QMO” O t Jæü]Jø oeô ø] àößø‰öE
d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

¬™ÅˆÆW
Å|ŠzŠ ( 10)

d

{Š c*
iÐkZ…gzZ}Š•
'
,
~kZn}g øØùqøæøˆ$ ³Âø=ä×# ³Ö]} Z :ÀF,

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

¬™Å܉zÙ Šs M ( 11)

d

Xâ
Ûe

oûÏô ×öìö àûŠôùvøÊø oûÏô ×ûìø køßûŠ$ uø køÞû]ø Ü$ ãö ×# Ö]ø

d

DMLN” ànû’øvöÖû] æø àö’øvøûÖø]E

ê

d

ê

\

ê

\

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

X}Š

\
X

™iZ Ìt ÜZ}÷ì ð¯hZ Â]gß~÷äÂØùqøæøˆ$ Âø=ä×# Ö]c*
:ÀF,

ê

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

DOSOL&m‚u PSR” Ot Jæü]Jø oeô ø] àößø‰öE

\
X

\
X

d

äö ßûÚô ^Þø+û ‡ôæø äô nû Êô ^ßøÖø Õû…ô^eø Ü$ ãö ×# Ö]ø

ê
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

X c*
¯y ›…gzZ c*
öÔ c*
î…äTì]» Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×# Ö]:ÀF,

ê

ê

d

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

¬™ÅˆÆ*
* 3 ( 9)

d

X

d

X

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ø ß$‰ô ²
ø vø•û]ø
Ô
ö ]Ô

d

ê

d

DONUP&m‚u PLO” Nt p…ô^íföÖ] xönvô‘øE

¬™Åä™ZŠ Zt]( 13)

d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X}ŠíñZ b
N\¬ä×#Ö]:ÀF,

Xì @*
ƒ¸ ÌÑ»t]Ô Ìíñ¬™~hÆ

DOQS” Pt xnq^ßÛÖ] é!†ÚE

d

d

d

\
X

ø Úô ]†ø uø àûÂø Ô
ø Öô¡øvøeô oûßô Ëô Òû] Ü$ ãö ×# Ö]ø
oûßô ßô Æû]øæø Ô

d

d

ê

\

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

d

D NLMR &m‚u NOL” Nt ÜûÒ^vø×ûÖô Õ…ø‚ûjøŠûÛöÖûø]E

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

\
X

¬™ÅnÛŒñZŠ Z ( 14)

X Ç}™

ê

: ZŠ Z Ìt]»ä×#Ö]{z}™: ZŠ Zt]»VÍßì ~g
$u
DOLNQ&m‚u QQS” Nt xnôe^’øÛøÖû] éö^ÓøcûÚôE

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

kZgzZ Š
Hƒ Ìg ÖZ »"LZ Š
Hƒ ÌgZ Œ
Û Z »ÚÅkZ~]пkZ

ê

d

DNLPN&m‚u PMS” Ot p„ôÚô†ûjùôÖ] àößø‰öE

\
X

\
X

ê

]†÷ nû ìø ²
ö ] Õø]ˆø qø

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

XÇg @*
Z—åÃ\WØ$ qøæøˆ$ Âø=ä×# Ö]:ÀF,

ê

ê

\
X

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

¬™Å",
7™NŠ *
@Z—Ãy›Ë( 12)

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X ÇÇØg6,
?\¬vZð7,
pÑŠz¥ ™6,
í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

207

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

X

X}Š™i *"ÐVz)ZÎLZÐd

ê

d

ê

X ÇìgpôÐÕznŒ
Û ø Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×# Ö] ð^ á]}™ 1| 7,
g!*
-Z
q
( 51m P` ß‚Z > K%)

ê

d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû $ Ö] àøÚô ²
ô ^eô ƒöçû Âö ]ø

d

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X VƒLe{ CÅ\¬ ä×#Ö] ЊzŠ%y-~:ÀF,

¬™Å±ŸZ~D( 16)

d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X}Š {Š c*
iD=[g}÷} Z :yZÑZ + î0*9E
F,

ñ,
7¬™t•i ZzWc*
AŠÃg ñ§Ã( 17)

d

ê

\
X

d

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\

öå^m$]ô Ÿ?$]ô ‚öfö Ãû Þø Ÿ$ ]‚÷uô]æ$ ^ã÷ ÖF]ô
\

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ø mû†ôø Ÿø åü ‚øuûæø ²
äü Öø Ô
ö ]Ÿ$]ô äø ÖF]ô?Ÿ$ áû]ø ‚öãø û]ø

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

\
X

DMMPVä›( MR¸E

X

d

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

\
X

\
X

D RMMQ&m‚uMOM” Pt p…ô^íföÖ] xönvô‘øE

ê

d

\
X

¬™Å܉zÆä M×( 15)

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

gz¢ˆÆi úC
Ù ¬™t „å y›C
Ù¤
/Zì¯sp¾ ¬™t

\
X

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

x™zaLZgzZ XÐx Zw™ â 
Û «tigw'=Ø$ qøæøˆ$ Âø=ä×#Ö]} Z :ÀF,

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

X

X

d

ÐO
X VƒwÎg »„gÆVâ ˜x Ó~—"ð7,Ì6,íÂð7,u 0*
Šz¥ ™6,( x?Z: ) Æç'N?Z
# ( ê ]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

208

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X
\
X

d

X

d

X

X

oûÞô^Êø^Âø pû„ôÖ$] äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø

ô

d

÷¡nû –ôËûiø Ðø×øìø àûÛ$ Úôù †õnû %ô Òø o×FÂø

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

DOPPNV &m‚u NSN” Qt p„ôÚô†ûjùôÖ] àößø‰öE

N~T~Šs¬Ð¤kZ=äTì]»\¬ä³×# ³Ö]:ÀF,

d

X ~Š¤6,
t‘ϹKZ=gzZ H2

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

DÜq†jÚMoûNßôL×ø”
nßÆEø ¡ø³þjøeû ]^Û$ Úô
–$ àÊønæøfÖ^_ä´Ö]eèÕ

ê

d
d

¬™Å",
7™NŠÃ{Ši¤( 18)

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

Xñ7,
d


( 235m xzŠz p ð©Ò) Z )

ê

d
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

¬™t Ì™NŠÃ]g qÅ {)z Y¤
/
gzZ i Zz M Å (ì CY ðO~ Vzgq ~hÃ

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

~(,
ªk¸**
)HgzZ]ÆVzgqì ~]|dZ ]ª“

\
X

d

d

d 

akZ ñY S7,: ¬™t™NŠÃ2~ V-g FÅn&pX M
h

\
X

|,
7¬™t™NŠÃ2~šznZ%ZÆb§ÙC!øÇìgpôКkZ Ø$ ³qøæø ˆ$ ³³Âø

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ä³³×# ³Ö] ð^³³ á]Çá| ,
7¬™t™NŠÃ{¦g šË¿

\
X

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

X D™]Š „ÅÏZsÜëì «Šq{zÔ7q
-Ñðà d

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

\

ê

\

ê

\

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

»kZì « {zÔ7ŠqðÃZÎÆØ$ qøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö]VƒêŠ „ZÍ~:ÀF,

ê

ê

209

G
X ÇVz™®
) ËÅk QyŠÆ#
Ö G
é5¢L~Çñ 7,pÑŠz¥ ™-¯ zg6,í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ- ) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

:Åg: {z(ÃV- g F&ì w®

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

d

X

d

X

X

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Xì CY–
a
ÅV- gFϹÐzzÅkZx »iû 1ü

\
X

N¯ zg6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê
XÐVƒs é›!N{ k
HÆw‚ÎzŠÆk Q J 7,u 0*
Šz¥™g !*
ÎzŠîœ.N9E

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

210

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

Xì @*
YƒŠ Z−Z »{)zx Z_
.gzZt¢¸Z%ZÐkZåû 2üd

d

ê

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

X Vƒ@*
™wZλa}¾Ð~Ø$ qøæøˆ$ Âø! ÞZ c*
:ÀF,

ê} KƺÛ 6,¬™ ʼn
Ü z kZÔì m1 ™NŠ¸
Û »Øg r ç'N
d

\
X

¬™Å܉zÆCŠ *
c iÅlg *
!( 20)

d

d

ê

\

ê

\

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

ê

Ýô^ÒøŸ6 ] o×øÂø Ü$ ãö ×# Ö]ø ^ßønû ×øÂø Ÿøæø ^ßønû Öø]çø uø Ü$ ãö ×# Ö]ø
†ôrø $ Ö] kôeô^ßøÚø æø èô mø+ô æû Ÿø û] áôçû _öeö æø hô]†ø ¿ôùÖ]æø
DMLMP&m‚uOPT” Mt p…ô^íföÖ] xönvô‘øE

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

XìyZÅì

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

D]ƒ÷çì^Ú OOLO&m‚uPLQ” Nt p…ô^íföÖ] xönvô‘øE

ê

ê

d

ø ×ô –ûÊø àûÚô Ô
ø ×öòø‰û]ø oûÞô]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø
Ô

DON” Pt xnq^ßÛÖ]é!†ÚE

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

¬™Å",
7™Í8*
!Å r%( 19)

\
X

( Xì $
Ë ƒ(
Ë wŠ ÅkZÐ

ê

ê

êkZèYã: iZzWJ
-{Ši ¤Og wì »]!*
kZ‰
Ü z _7,à ¬™ kZ)

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

D^÷’í×Ú(ST” (Ùæ] ä’ùu ( l†–u o×FÂ] l^¾çË×ÚE

\
X

Xì @*
™«ŠÃðÓ
C**
0ƒØ M û 3ü

\
X

d

X

d

X

X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xñ 7,: u 0*
Šz¥ ™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆTƒŠß Wu {u **
Å¿k Q ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

211

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

Ø$ qøæøˆ$ Âø=ä×#Ö] } ZÔ ‚'
,
:6,
ëgzZ ‚'
,
Š¤
/
Šg Z}g øØ$ qøæøˆ$ Âø=ä×#Ö]} Z :ÀF,

êàâ zãYV˜ª)X‚',6,]â £ÆuZ|
# gŠgzZ6,
V-Š ZzgzZ6,
V-h N gzZ6,V÷d
d

ê

( ƒ:60
+Z »äƒyv

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d
d

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

gzZì ~kZ¼gzZÅ ( S0
+M ª) kZÐ~Ø$ ³³qøæøˆ$ ³³³Âø=ÞZ *
c :ÀF,

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

DTUU&m‚uPPR” Ü×ôŠÚö xnvô‘øE

ê

ê

ê

ø eôƒöçû Âö ]øæø ä´ eô kû×ø‰ô…û ]ö ^Úø †ø nû ìøæø
Ô
ä´ eô kû×ø‰ô…û ]ö ^Úø †ùô øæø ^ãø nû Êô ^Úø †ùô øæø ^âø †ùô ø àûÚô

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ø Öö^*‰û]ø o
?û Þôù]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø
^ãø nû Êô ^Úø †ø nû ìøæø ^âø †ø nû ìø Ô

\
X

ê
\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

¬™Å܉zÆS+
0 M ( 21)

kZ Vƒ ‡â { C ~¾~gzZVƒ @*
™wZÎ » ð>Å kZ Ôì ˆÈtB‚Æ T

êtB‚ÆTÐÑÆkZgzZì ~ kZÐÑÆqkZgzZÐÑÆ( S0+M )d
d

ê

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ô ^eô Ÿ$]ô éøç$ ÎöŸø ²
²
ö ] ðø «ø^Úø

DRQO&m‚uMUT” èô ×ønû×$Ö]æø ÝôçûnøûÖ] ØöÛøÂøE

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\

XЊæÅ\¬²]17]¸ðÃÔì e\¬ä×#Ö] :ÀF,

X

d

d

ê

\
X

\
X

d

ê

ê
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

¬™Å‰
Ü zÙ Š ÒI{g *( 22)

Xì ˆÈ

XìgŠ ‡6,qC
Ù { zgzZ~]gŠ„
 ŠÆÏZV ×>x ÓÔ5W

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

\
X

d

ø ×öòø‰û]ø oûÞô]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø ²
Ñôçû Š% Ö] åô „ôâF †ø nû ìø Ô
ô ] ÜôŠûeô
ø eôƒöçû Âö ]øæø ^ãø nû Êô ^Úø †ø nû ìøæø
^ãø nû Êô ^Úø †ùô øæø ^âø †ùô ø àûÚô Ô

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X ³,
7¬™tÂN Yg Zi !*

X

d

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ƒ{+
ZÃɃ: yv~g Zi *
!( 24)

\
X

ê

d

Xì @*
¯y~A
¼nÆ

DOU” Pt xnq^ßÛÖ] é!†ÚE

ê

\
X

d

kZgzZì @*
™—ZgŠÄÑkŠÆkZgzZì @*
S{ H
kÄÑkŠÆkZgzZ

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ì qV)ÄÑkŠnÆ( áZz"7,Ƭ™ ) kZ \¬ ä³×#³Ö]

d

\
X

ê

d

X

d

X

X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

7]ñ¦
/
Ù ÃkZì {0
C
+
i { zì @*
g â gzZ @*
™{0
+
i „z Ôì £nÆÏZgzZ „
á Š !*
ì

ê

d

\
X

aÆ ÏZÔ7q
-ÑðûkZÔì ñ Z {zÔ7ŠqðÃZÎÆä×#Ö]:ÀF,

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

DOPOU &m‚uNSM” Qt p„ôÚô†ûjùôÖ] àößø‰öE

\
X

ê

d

ê

d

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

löçû Ûömø Ÿ$ ±' uø çø âö æø könû Ûômöæø oûnôvûmö ‚öÛûvøÖû] äö Öøæø
†ºmû‚ôÎø ðõ oûø Øùô Òö o×FÂø çø âö æø †ö nû íøÖû] åô ‚ônø eô

d

\
X

ö ×ûÛöÖû] äö Öø äü Öø Ô
ø mû†ôø Ÿø åü ‚øuûæø ²
Ô
ö ] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ? ø

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

\
X

¬™Å܉zDƒ4ZŠ~g Zi *
!( 23)

ê

d
\
X

Xì ¿+ F,
k<{z~VÍß Âñ 7,: pÑŠz¥™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

212

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

d

X

d

ê

d

DNLNM&m‚u NON” Nt ÜûÒ^vø×ûÖô Õ…ø‚ûjøŠûÛöÖûø]E

gzZ ǃœ[p~g Zi !*oÖF^³Ãø ³iø ²] ðø ^³ø áû]ô Е
'
,
Å ¬™ kS

Xì J 7
,
äÅz! Kzm\¬vZ-x™Zg—à ¬™kZ ǃ7N*
vðà d

¬™ÅgŠïE
L ^I( 25)

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

DQTL” …çm‡ ojùßqE

ê

\
X

d

é÷†ø ‰ô^ìø è÷ÏøËû‘øæû ]ø

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

ø eôƒöçû Âö ]ø oûÞ]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø
é÷†ø qô^Êø ^ß÷nû Ûômø ^`ø nû Êô gønû ‘ô]ö áû]ø Ô

\
X

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

ê

\

ê

213

Xì &¤¦kŠ6,k Q\¬vZ J 7,u 0*
›z¥ ™g!*
-Z6,íäT (Åz!Zzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê
q

ê

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

Å
ê:CâÛ e
$Zzg \¬vZègiœÈ¬Ú¦]|Ýð0. Z ô‰Q

d

d

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

G
n²~•
'
,
!*
ï
L !}
.ÅÅz! Kzm\¬vZ-` ZcïE
uLZä~
L 8™Ô ` @*
c L L:Å
H ÂñYƒD»gŠïE
/ZÅz! Kzm\¬vZ-zØ$ qøæøˆ$ ³Âø!vZwÎg *
L ^I=¤
©E^I
3
êb§kSL L:c*
G
d
â
Û Š
á g Z äÅz! Kzm\¬vZ -gѯ zg üL Ôg Z Œ
Û$
+Z§»uó ó?Vð7,

d

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

=ä׳Ö]

ê

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\

DOQNP&m‚uOLR” Qt p„ôÚô†ûjùôÖ] àößø‰öE

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X}Š â 
Û s ç=Z®ì @*
â
Û IÃä™s ç

\
X

\
X

ê

êgzZìÑZzäâÛ g¦/gŠÔÑZzäâÛ sçÂG Ø$ qøæøˆ$³Âø =ä×#³Ö]}Z:ÀF,

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ø Þ$]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø
oûßôù Âø ÌöÂû ^Êø çø ËûÃø Öû] g% vôiö ܺmû†ôÒøç' ËöÂø Ô

\
X

:ùâ ¬™

d

\
X

d

X

d

ðõ |+ø Øùô Òö àûÚôù ð÷ «Ëøô æ$ ^Ã÷ ‰ô]æ$

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

¬™Å܉zW
Ãxixiƒ M ( 27)

\
X

ø Öö^*‰û]ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
^Î÷‡û …ôæ$ ^Ã÷ Êô ^Þ$ ^Û÷×ûÂô Ô

d

DMSTN&m‚uMON” Nt ÜûÒ^vø×ûÖô Õ…ø‚ûjøŠûÛöÖûø]E

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Ð
~g FC
Ù gzZ »ÏŠ ¤ÅtiggzZ » «**
êL ‘Ð~Ø$ qøæøˆ$ ³Âø=ä×#³Ö]} Z :ÀF,

d

d

X Vƒ@*
™wZλ! c*
ËÐ

ê

\
X

X

X

\
X

X HgZÐtigd

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

{Š™ «„}¾gzZ 3g { izgn}¾ä~ Ø$ qøæøˆ$ ³³Âø=ä³×#³Ö]} Z :ÀF,

ê

\
X

d

DNOQT&m‚uPPS” Nt Jæü]Jø oeô ø] àößø‰öE

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

ê

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ø Îô ‡û …ô o×FÂø æø köÛû‘ö Ô
ø Öø Ü$ ãö ×# Ö]ø
lö†û _øÊû]ø Ô

\
X

nÆx »Txixi[W:c*
â
Û äÅz! Kzm\¬vZ -Ü槻u

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ÐO
ø ’Ú áô^Ú†Ê
( ê ]zh Kzm\¬vZ -) V 1ËF_

ê

\

ê

\

ê

\

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

¬™Å܉zÆg Z ( 26)

ê

ê

214


HwÈ3 Zg »¼
A { zŠ
HwÈ−7,
u 0*
Šz¥™6,
í¿

ê

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

Ü zÃ
WÃkZ\W( ìæWg » ) ñY\
êY Ë Ø$ qøæøˆ$Âøä×#Ö]Â,™ÔY ˉ
d

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

\

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

DMSTN &m‚uMON” Nt ÜûÒ^vø×ûÖô Õ…ø‚ûjøŠûÛöÖûø]E

d

ê

X Çñâ 
Û «{ CÐZ Ø$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]Â4â { C¤
/ZgzZÔ Çñâ 
Û«

d

X

d

X

X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

Xì @*
â
Û wi **
¤gÎ6,
k Q\¬vZ J 7,
u 0*
Šz¥™û%kŠ6,
íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

N ¬™zŠ Å܉zÛ k]*( 29-28)

ê

ä´ eô pû…ô]æø ]ö «Úø oûÞô^ŠøÒø pû„ôÖ$] äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø —1™

d

ê

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

oûiô ^nø uø oûÊô ä´eô ØöÛ$ røiø]ø æø oûiô …ø çû Âø
DOQSM&m‚uONS” Qt p„ôÚô†ûjùôÖ] àößø‰öE

d

,CZ~ÐTc*
zZ À{z=äTì]» Ø$ qøæøˆ$ ³³Âø=ä³×#³Ö]:ÀF,

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

ê

d

ø eô ƒöçû Âö ]øæø äü Öø Äøßô ‘ö ^Úø †ø nû ìøæø åü †ø nû ìø Ô
ø Öö^*‰û]ø
Ô

\
X

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

äü Öø Äøßô ‘ö ^Úø †ùô øæø å´†ùô àûÚô

êDMSSO&m‚u NUS” Ot p„ôÚô†ûjùôÖ] àößø‰öE

ê

ÅkZÐ~c*
zZ Àt=äÂì]Z¾Ø$ qøæøˆ$ ³³Âø=ä³³×#³Ö]} Z :ÀF,

%NÅkZgzZVƒ‡â ð>ÅkZì Š
n¾TgzZ ðZæE
Hc*
¯t nÆn¾TgzZ ð>

X Vƒ@*
™Ô{ C~¾ÐðZ'
,
ÅkZì Š
Hc*
¯tnÆd

ê

d

\
X

d

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\

Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] ²
ô ] ÜôŠûeô

ê

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

¬™Å܉zD Î%( 30)
X

d

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ø Öø Ü$ ãö ×#Ö]ø —2™
ä´ nû ßô iø çû ŠøÒø køÞû]ø ‚öÛûvøÖû] Ô

\
X

X Vƒ@*
™Ýq“
M iÐkZ~Ï0
+
igzZVƒ@*
Ö

ê

ê

ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

215

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

d

X

d

X

X

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì (J
-íŠz¥™ Zg vð7,
Šz¥™6,
íƒÌV˜? ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

216

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

X ÑZzØgy!*
$¹ qzÑÐx **
ÆØ$ qøæøˆ$ Âø=ä×#Ö]:ÀF,

ê ä³×#Ö] Üô³Šûeô% :ìyá à¬ÈâÛ »Åz!Zzmà¬vZ-Üæg»u

d

ê

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X D Î%y-,B‚ÆkZ ÂñÎ%ñ7,
( MSP&m‚uRN” èô ×ønû×$Ö]æø ÝôçûnøûÖ] ØöÛøÂø)

d

\
X

å´„ôâF Ü$ ãö ×# Ö]ø

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

((ñ
**
Ȯ
±V6,
V)Œ
ñYY11xx**
Ȯ
±6,
Œ
ï ) oûßô eû ]ô èöÏønû Ïô Âø

\
X

ä´ Úô ‚øeô^ãø Úö +ø

d

ê

¬™Å_ÆƱ( 31)

ê

å´‚ô×ûrôeô ^âø ‚ö×ûqôæø ä´ Ûô¿ûÃø eô ^ãø Ûö¿ûÂø æø ä´Ûôvû×øeô ^ãø ÛövûÖøæø

ê

d

oûßô eû ^ô Öùô ð÷ |‚øÊô ^ãø ×ûÃø qû] Ü$ ãö ×# Ö]ø å´†ôÃû øeô ^âø †ö Ãû øæø

ê

d

d

ê

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

( }Š™ %f Ug ¯Æ™ »¬™ )

( 585mÔ20`Ôtçg òzë)

ê

\
X

†ö fø Òû]ø äö ×# Ö]ø äô ×# Ö] ÜôŠûeô …ô^ß$Ö] àøÚô

d

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ÆkZyp »kZÔì_»d
W V#}÷tØ$ ³qøæøˆ$ ³³³Âø=ä³³×#³³Ö]} Z :ÀF,

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

O3mZ ~ åXH
O3ÅkZÔ“
ÆkZgzZ} lÆkZ Zl »kZÔ~ åXH
 ÍÆkZ“
 Í »kZÔyp
E
W}÷ÃkZØ$ qøæøˆ$ Âø=ä×#Ö]} ZX ~á$+Æw!*
ÆkZw!*
ê Ðv M Åê-‡;X9Ecd
d

d

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

L
Xì Z (,Ѓ
 Ø$ qøæøˆ$ Âø=ä×#Ö]ÔÐx **
ÆØ$ qøæøˆ$ Âø=ä×#Ö]X} Š ¯t å¡E

d

X

d

X

X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

G
X ÏA ®
) Ë ~÷yŠÆ#
Ö G
é5¢LÐ Q J 7,u 0*
ŠzgŠx á û%kŠgzZ ðû%kŠ6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

217

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

¬™Å_Æű( 32)

ê ^`ø Úô ‚øeô^ãø Úö +ø ((ññYY11xx**»**
û öø

±V6,
Å»Å
±6,
ŒV)Œ) oûjô ßeô èÏnû Ïô Âø å´„ôâF Ü$ ãö ×Ö] d

ê

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

^âø ‚ö×ûqôæø ^`ø Ûô¿ûÃø eô ^ãø Ûö¿ûÂø æø ^`ø Ûôvû×øeô ^ãø ÛövûÖøæø
oûjô ßûfôÖôù ð÷ |‚øÊô ^ãø ×ûÃø qû] Ü$ ãö ×# Ö]ø ^aø †ôÃû øeô ^âø †ö Ãû øæø ^aø ‚ô×ûrôeô

ê

d

†ö fø Òû]ø äö ×# Ö]ø äô ×# Ö] ÜôŠûeô …ô^ß$Ö] àøÚô

\
X

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

E
Õä¡N~÷tØ$ qøæøˆ$ Âø=ä×#Ö]} Z :ÀF,
k
Z
Ô
y
p
Æ
k
Z
y
p
»
k
Z
Ô
ì
_
»
e
V
ê

\
X

( }Š™ %f Ug ¯Æ™ »¬™ )

( 585mÔ20`Ôtçg òzë)

d

ê

Xì Z (,Ѓ
 Ø$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]ÔÐx **
ÆØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]X} Š ¯

d

ê

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

DNRLNV &m‚uPU” Ot Jæü]Jø oeô ø] àößø‰öE

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

X

d

ê

~'}g øÃ~g ZÎkZäTÐZì Å 0*
Ôì]»\¬ ä×#³Ö]:ÀF,

\

\
X

d

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

áøçû fö ×ô ÏøßûÛöÖø ^ßøeùô …ø oÖF]ô «Þ$]ôæø àønû Þô†ôÏûÚö äü Öø

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

^ß$Òö^Úø æø ]„øâF ^ßøÖø †ø í$ ‰ø pû„ôÖ$] àøvFfû ‰ö äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

ª,
6äYÖÐyEZ,
6~g ZÎ( 33)

ê

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

O3 mZ ~ åXH
O3 ÅkZÔ“
kZ w!*
Æ kZgzZ} l Æ kZ Zl » kZÔ ~ åXH
 ÍÆ kZ “
Í»
E
9
-‡;XE
LÐv M Åê ce~÷ÃkZØ$ ³qøæøˆ$ ³³Âø=ä³³×#³Ö]} ZX ~á$+Æw!*
t å¡E
Æ

d

X

d

X

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì ]g Ón}g vt—"z™]ÒÅu 0*
Šz¥ ™6,
í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

218

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

Xì ½ s§Å[g LZ…GgzZ ¶: Å ( ‰
Ü ¤) D1}g øtgzZ c*
Š™

ê ¬™Å܉zkZ†~wŠyÎðÃ#
Z( 34) d
d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

}g øë ÂñYg ¦
/
™^»3 Zg © à »Ðt ‚ÆyZ¤
/Zì
^ß y:Zz Z® ǃ: Zg7 {z ¸ ìg Y n ÆÑTëÔ Zƒ Z'
,n

: Zzg nÆx »kZ¸†Ð ynÆÑTQ {g !*
zŠgzZD Yd

ê

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\
X

d

H¬ŠÃVÍ߉}Xì 7|ðÃ~ xsZ Å ãÎ$
Š
+

ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

XìЊæ„~¾]¸Åä™ngzZ‰
Ü ¤ÅvÐ{ k
H

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

t † ]!*
+Z L~ wŠ¤
/Z Ôì ~gz¢[AZÐ yZÔì 7|

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ðÃÅ VEÎ$
+gzZ ( Vûz) ] é)6XOÂ,Z ~ xsZìg Š *
c X Dƒ

\
X

d

\
X

ê

gzZì @*
™gzŠ ðZ'
,
„ÂgzZì @*
â
Û «ð>„ Ø$ qøæøˆ$ ³Âøä³×#³Ö] } Z :ÀF,

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

d

DOUMU&m‚uNQ” Pt Jæü]Jø oeô ø] àößø‰öE

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

ø eô Ÿ$]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uøŸøæø køÞû]ø Ÿ$]ô lô^òønùô Š$ Ö]
Ô

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

\
X

ÄöÊø‚ûmø Ÿøæø køÞû]ø Ÿ$]ô lô^ßøŠøvøÖû^eô oûiô ^+mø Ÿø Ü$ ãö ×# Ö]ø

ê{zXì\¬ä³×#³Ö]ÇW,¸ìˆ~Š½ÃVâ›~¬™kZñ,
7 ª d

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ä×# Ö] ð^ áû]ôX ñYƒZg ÖÐVEÎ$
+gzZ]øÂ

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

Ø$ qøæø ˆ$ Âø

\
X

IF
4&LZå ð¸ ÒÈ ¤
x Ó ÂÇgÃøL G
/Z ]!*
¸ì @*
ƒ „zì Le

ê

ä³×³Ö]

d

X

d

X

X

XÐgD™glZckZº Û Çìg~k Qx **
Z÷J
-Z
# –u 0*
ŠzgŠ6,í~[ ÂäT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

219

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

E
E
$
y
ñ,
7,
6•+
$ çL ( 36-35)

ê Üûâô …ô^’øeû ^øeô Ô
ø Þøçû ÏöÖôˆû nö Öø ]æû †ö ËøÒø àømû„ôÖ$] +ö ^Óøm$ áû]ôæø û 1ü d
\
X

DQMVÜ×ÏÖ] NU¸E

d

™ ÎÃ$
+KZ c*
ÍDƒx¥,Z Â
Û »gz¢gzZ Vá^ÛmŸ]ˆßÒ äÿ Û³qø†³i

ê

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

XìÔZaÆvÐ$
+Ãe
$Wt

d

5LO_ ‹|
$Wt 6,kZÑ ÃÃT: c*
e
â
Û äÅ\¬vZ èg Œ**
åNG

\
X

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

^ãø fø ‘øæø æø ^âø +ø †û eø æø ^âø †$ uø äö ßûÂø gûâô ƒû]ø Ü$ ãö ×# Ö]øû 2ü

d

d

ê

\
X

DSQSQ V &m‚uOLQ” (Qt ÜûÒ^vø×ûÖô Õ…ø‚ûjøŠûÛöÖûø]E

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

¬™Å",
7,
6äYV( 37)

køÞû]øŸ$]ô oûÊô ^øŸø oûÊô ^ $ Ö] køÞû]ø Ìôû]ô½Œô^ß$Ö] h$ …ø Œøªûfø Öû] gôâô ƒû]ø

d

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

\

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

DMLTRP&m‚uNQP” Rt oñ^Šøß$×Öô pF†fûÓöûÖ] àößø‰öE

ê

d

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X}Š™gzŠÐkZ¤gzZ ~ŠuÔò¤/Å ($+Ã)kZØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]} Z :ÀF,

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

X ñY~Š™xŠ™| 7,

DMLMU” á^Êø†ûÃôûÖ] àöñô]ˆøìøE

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

DUSM” á^ʆÃÖ] …çÞ E

ê

\
X

X gzŠÐ=gz¢tëgzZF
gyWŒ
ÛZ
# ÔÐ,Š Z¤

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

†ø Òû„ôùÖ] ]çÃö Ûô‰ø ^Û$ Öø

\
X

oáºçû ßörûÛøÖø äü Þ$]ô áøçû Ööçû Ïömøæø

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

d

X

d

8{ CÐÑÆt‘B‚Æ]Üï»gzZ}g7ÆØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]~:ÀF,
©

:ñ7,
tQ( nƒÑÐTì t‘{zŠ Z%Ðt‘VŒ)X Vƒd

d

êDSU V kË’Ö] NO ¸ E
d

ìgpôÐ{)z–,
$‚Vzgâ YYC
Ù i Â;eäØ$ qøæøˆ$ Âø Z.
}

d

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

ø ×öÃø rûÞø ^Þ$]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø
Üûâô …ôçû vöÞö oûÊô Ô

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

¬™Å܉zÆ}çÐx ¸Ë( 39)
X

d

ê

Xì [êe
$.X Ç d

( 128m Ï0
+
iòsZ )

ê

\
X

ê

X ~Vß Zzy˜ƒxs6,
b â Vá^ÛmŸ]ˆßÒ äÿ Ûqø†i

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

pôÐ Vzq ~C
Ù iÔ < J 7,x 
á ð„å ~|z^ ¬™t
?&¹ÔÐg
DOQ” Pt é!†ÚE
Xì [ ç‡E

\
X

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

Ðø×øìø ^Úø †ùô ø àûÚô lô^Ú$ ^j$Ö] äô ×# Ö] lô^Ûø×ô Óøeô ƒöçû Âö ]ø

ê

\
X

X

Xá| 7,
pÑd

ê

\
X

d

ŠzgŠg !*
&&y
Wz wzZñ,
7 ªtg !*
&izgC
Ù ˆÆ[fi úgzZòi ú

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

¬™ÅgpôÐVzgâ YYÙCi ( 38)

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

X 7ÑZz¶Š ËðÃZÎ}¾ìd

ê

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

LÔ â 
ÑZz¶Š Ë„Â}Š é¨E^I
Û gzŠ1 Ø$ qøæøˆ$ Âø=[gÆVÍßx Ó} Z :ÀF,

ê

\
X

Xì ]ncVƒk
H}gv−7,u 0*
Šz¥™6,íZg v—"ð7,u 0*
Šz¥™Ð ]Ò6,í( êÐO]zh Kzm\¬vZ-EV1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

220

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

d

X

d

X

X

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì Ah N uZo Z−gzZì q`Zo Z−q
-Z ck Q\¬vZìk7,pÑŠz¥ ™û%q
-Z6,í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ- )V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

221

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

ø eôƒöçû Ãö Þø æø
Üûâô …ôæû †ö ö àûÚô Ô

êDMQOS&m‚uMNS” Nt Jæü]Jø oe ø] àößø‰öE

d

ô

ê

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

VÂg ZÑÅyZgzZD™.
Þ £ÆV7ŠNëØ$ qøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö]} Z :ÀF,
X T e{ C~¾Ð

¬™Å‰
Ü zÆ}çJ( 40)

d

ê

d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

^ßøiô ^Âø æû …ø àûÚô !æø ^ßøiô ]…ø çû Âø †û jö‰û] Ü$ ãö ×# Ö]ø
DMLUUR&m‚uT” Pt Øføßûuø àe‚ûÛøuûø] Ý^Úøô] ‚ûßøŠûÚöE

d

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

d

?û Öô†û Šôùmøæø opû…ô‚û‘ø oûÖô |û†ø û] hùô …ø
opû†ôÚû ]ø o

d

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

é÷‚øÏûÂö Øû×öuû]æø

\
X

ooûÖôçû Îø ]çû ãö ÏøËûmø ooûÞô^ŠøÖùô àûÚôù

êDNT^iNQVäF›6 MR¸E

d

d

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X −]!*
~÷{z}ŠwÅ{¤
/Åy!*
i ~÷gzZ™y‚ Mx » Z÷n}÷

\
X

\
X

gzZ}ŠwÅBZ÷n}÷[g }÷} Z Vá^³ÛmŸ]ˆß³Ò äÿ ³³Û³qø†³i

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

¬™Å_Åy*
!i ( 41)

X}Šw$

\
X

\
X

yEZz°p"Ã?
Ø Z<
Í ~g øgzZ â 
Û ~g ZŠ {Š6,
~g øØ$ ³qøæøˆ$ ³³³Âø! ÞZ :ÀF,

ê

ê

ê

ê

d

X

d

X

X

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

¬™Å{CÐLz¬ ( 42)

\
X

X ÇÇØg6,
?à ¬vZð7,
pÑŠz¥ ™6,
í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

222

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

ê †ôfû ÏøÖû] hô]„øÂø æø †ôÏûËøÖû]æø †ôËûÓöÖû] àøÚô Ô
ø eôƒöçû Âö ]ø ?oûÞôù]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø d
d

ê

\
X

X VƒLe{ C~¾ÐG[Z±gzZLÔ¬~Ø$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]} Z :ÀF,

N ¬™zŠ Å܉zD™]Š È( 44-43)

d

ê

ê

d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ö ] ðø ^ø áû]ô …ºçû ãö ›ø Œø^+eø Ÿø û 1ü
²

D ORMR&m‚u QLQ” Nt p…ô^íföÖ] xönvô‘øE

êu0*ÐVƒkHn%t Ø$ qøæø ˆ$ ³³Âø ä³×#³Ö] ð^³ á]7]!*Å `wðÃ:ÀF,

d

d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ø nø Ëô ûm$ áû]ø Üônû ¿ôÃø Öû] ô†û Ãø Öû] h$ …ø Üønû ¿ôÃø Öû] ²
Ô
ø ] Ùö^*‰û]ø û 2ü

êDOMLR&m‚u NQM”(Ot Jæü]Jø oe ø] àößø‰öE

d

d

ô

ê

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X}Š ËN{zì ´ â »xl² Vƒ@*
™wZÎÐá ZzÑ~:ÀF,

¬™Å܉zƤ ( 45)

ê

d

oûÞô†û qö]+ Ü$ ãö ×#Ö]øoáøçû Ãö qô]…ø äô nû Öø]ô «Þ$]ôæø äô ×# Öô^Þ$]ô

ê

d

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

\

DUMT&m‚uPQS” Ü×ôŠÚö xnvô‘øE

d

ê

\
X
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

^ãø ßûÚôù ]†÷ nû ìø oûÖô Ìû×ô ìû]øæø oûjô fø nû ’ôÚö oûÊô

ê

\
X

Xì ÑZzä™

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

DMOPP&m‚uNOM” oñ^Šøß$Ö] àößø‰ö E

d

X

d

X

X

d

áZzUßs§ÅÏZë—"gzZÆ\¬ ä³³³×#³³Ö]ë—" :ÀF,

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ÐO
X VƒwÎg »„gÆVâ ˜x Ó~—"ð7,Ì6,íÂð7,u 0*
Šz¥™6,( x?Z: ) Æç'N?Z
# ( ê ]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú…Í

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

223

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

ê X â Û «4ÐkZ=gzZ}Š`Z=~¤~÷Ø$ qøæøˆ$Âøä×#Ö] }ZÔd

¬™Å܉zD™$
e±( 46)

\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
\
X

d

ê

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

åü ‚øßûÂô Ø' Òöæø o_6 Âû ]ø^Úø äö Öøæø „øìø]ø^Úø äô ×# Öô á$ ]ô
gûŠôjøvûjøÖûæø †û fô’ûjø×ûÊø oÛ& ŠøÚ% Øõqø^øeô

d

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

D MNTP&m‚uPOP” Mt p…ô^íföÖ] xönvô‘øE

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ì c*
Š äkZ¼gzZ 1á äkZì »„\¬ ä³³×#³³Ö]—":ÀF,
GJ
ê XÇgyZÅ[ZNgzZ}™ñð$N õ/G43X e:ìgHŠ •~{Çg!*ÅkZÅqCÙ gzZd

N ¬™Å™,
6ó( 47)

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

\

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d
d

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

\
X

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

d

!Üû×ôù ‰øæ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Ü$ ãö ×# Ö]ø Øùô ‘øæø
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

àønû Öôæ$ Ÿø û] äø ÖF]ô^mø àôvøÛôÖû]æø †ùô –$ Ö] Ìøô^Òø^mø àùô ÛøÖû]æø Ùôçû _$ Ö]
oûÚô çû ÛöÆö oûßôù Âø Ìû ôÒû]æø oûÚô çû Ûöâö oûßôù Âø tû†ùô Êø àømû†ôìôŸF ]û æø

X

d

ê

ø Öö^*‰û]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø
†ô_øíøÖû] Üønû ¿ôÂø ^mø †ùô ŠôùÖ] ÜøÖô^Âø ^mø Ô
]ƒø^mø †ô$û Ÿø ]û Íøæû †ö Ãû Úø ^mø †ôËø¿øÖ] ÄøÎô çû Úö ^mø †ô øfø Öû] ÐøÖô^ìø^mø

\
X

ê

:ìt é‘NŠ {zXáVZ

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

\
X

[Z±ÐkZJ
-#
Ö ª\¬ä³³³³³³×#³³³Ö]‘6,
óÆ謙t

d

X

d

X

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

G
X ÇVz™®
) ËÅk QyŠÆ#
Ö G
é5¢L~Çñ 7,pÑŠz¥ ™-¯ zg6,í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ- ) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

224

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

E
:ìt¬™ {zgzZN WÃ,æ¾M5!:N ƒd

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ö ×ûÛöÖû] äü Öø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø äü Öø
äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø‚öÛûvøÖû] äö Öøæø Ô

t ‚ÆìÆè( {)z{ogzZ)**
ÇÉ )p6
,tìt4:wYãæ

X Og~kZ™ŠÅt ¤( ~g Z-Š ãzg0+ZÅG ) +
$YÅ‚d

ê

\
X

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

( 110Ô 108m 9` äq†íÚö tçg ~zë)

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

76,µZñÆ%¯ÅVâ ›gzZ kÄg k0*
LZd6,¼ : {gtãæ

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

( TPT” Pä’u 1` <Ñg ·)

\
X

\
X

d

Üônû ¿ôÃø Öû] oùô ×ô Ãø Öû] äô ×# Ö^eô Ÿ$]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uø Ÿøæø

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ø mû†ôøŸø åü ‚øuûæø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø †ö fø Òû]ø äö ×# Ö]æø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø
Ô

ê

ê

ê

ê

:G[ Z±ÐZ}ŠÄgnÆó6,
B™É6,
p6,ˬ™t

êÌÃVzgZŠZ YáZz ä™\z½gzZVØzÛ ó2¾[ZNÆ™ d
d

ê

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

êÅ: éºEBE-#FiúgzZñYS7,g!*
-ZˆÆi úC
q
Ù o³‰†³Ó³³Ö] èmJ

ê

Ü zÆi úVv0*

Ì~ yZ 7¬»i úÃ]gú~ VâŠX}™~È0*
ä×#³Ö]x¯Ð+
MkZ:ì p°Å Ø$ qøæøˆ$ ³Âøä×#³Ö]Ð+
M kZÏÆZ îG
!W
G

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

0ÝzgñZ,
'ª ( 48)

\
X

X ,™ c*
Š}ŠvZ−°p6,
-ZB‚Æócy›C
q
Ù {z<7

d

X

d

X

X

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

( 6,
ÅVð;VâzŠ ^³Ûø ãö ¿ö Ëû ³uô åü +ö çû ³òö ³mø Ÿøæø ‘ ðAXF
ÝkZZ
# gzZá| 7,
ì

\
X

N¯ zg6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê
XÐVƒs é›!N{ k
HÆw‚ÎzŠÆk Q J 7,u 0*
Šz¥™g !*
ÎzŠîœ.N9E

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

225

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

êÅ Vð; VâzŠ Q ¾ g!*{gŠ
HÃÝkZ ™Äg 6,V\W}g7 Æ VèZd
d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

N ¬™ÅˆÆi únÛ( 49)

Xñ 7,
™ÄgB;6,
{Œ ZÆuªã%
OˆÆi úC
Ù

ê

d

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
\
X

\
X

Üönû uô†$ Ö] àöÛFuû†$ Ö] çø âö Ÿ$]ô äø ÖF]ô «Öø pû„ôÖ$] ²
ô ] ÜôŠûeô

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

áøˆû vöÖû]æø øÜ$ ãø Öû] oßôù Âø gûâô ƒû]ø Ü$ ãö ×# Ö]ø

ê

ê

Xá¢6,
V\WÆ™xŠ6,
VèZ

X ñÑJ
-¸â ™ éB;gzZ DMRUSM&m‚uMPP” MLt ‚ñô]æøˆ$ Ö] ÄöÛørûÚøEd

ê

d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

( 539mxÎzwzZ `<Ñg ·)
} ZÔì °gzÝg {zÔ7ŠqðÃZÎÆTÐx **
ÆØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]:ÀF,

ê

X}Š™gzŠÃ ôgz§ÐíØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]d

ê

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ø iô +ø ^fø Âô àôŠûuö æø Õø†ôÓûö æø Õø†ôÒûƒô o×FÂø oûßôù Âô ]ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
Ô
DMQNN&m‚uMNO” Nt Jæü]Jø oeô ø] àößø‰öE

ê

d
Xâ
Û Šæ~÷6,
]Š „èE
L j8gzZ]z™f LZ ÂØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]} Z :ÀF,

ê

d

\
X
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\

Ýô]†ø ÒûŸô ]û æø Ùô¡ørøÖû]]ƒø ^mø

X

d

ê

\
X

ø $ Ö] Ô
ø ßûÚô æø Ýö¡øŠ$ Ö] køÞû]ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
køÒû…ø ^fø iø Ýö¡Š

d

X

d

X

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d
\
X

ê

Xñ 7,: u 0*
Šz¥ ™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆTƒŠß Wu {u **
Å¿k Q ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

226

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

DQUN &m‚u NUT” Ü×ôŠÚö xnvô‘øE

êÑZz•
'
,
Âì äsÐs§„~¾gzZì ÑZz¶Š äs Ø$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]} Z :ÀF,d
\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ÐGÃ}ÈkZØ$ ³qøæøˆ$ ³³Âøä³³×#³Ö]Z
# ÔÇg VZaÆ#
Ö ª™ Î$™É

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

\
X

d

ê

d

äÚ^Þ ‚`Â

êÐZ¸Û Ôñ7,)**
LjÆ( "7,{)z ~z nÛ ª) i úC
Ù
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

Xá ZzÏg )
,
zw°} Zì 

V¹áZzÇñY Å Z0
+
gzZ ñÑB‚( m,z*Š ª)¸â{z¸
Û Ô ñ VZ

êÆ™e
$ZzgÐZ äm\¬vZ Gî*9g ~èF,
œx â ZX ñY c*
Š)**
Ç{z 7ZÔd
DQPN” Qt …çû%ößûÛøÖû]…ö‚% Öø]E

:ìt)*

ê

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\

ø Ööçû ‰ö…ø æø Õø‚öfû Âø ]‚÷Û$ vøÚö á$ ]øæø Ô
ø Öø Ô
ø mû†ôøŸø
Ô

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d
d

\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

ø Þ$^øeô ^nø Þû‚% Ö]
Õø‚øuûæø køÞû]ø Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸ? ø pû„ôÖ$] äö ×# Ö] køÞû]ø Ô

X

d

ê

éô +ø ^ãø $ Ö]æø gônû ÇøÖû] ÜøÖô^Âø šô…û Ÿø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] †ø ›ô^Êø Ü$ ãö ×# Ö]ø
ø nû Öø]ô ‚öãø Âû ]ø oûÞùô ]ô Üønû uô†$ Ö] àøÛFuû†$ Ö]
éô ^nø vøÖû] åô „ôâF oûÊô Ô

\
X

ê

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê


H–~óÆyZ)**
ÇtФzÅm\¬vZ Gî*9gkî ¤x â ZÔ c*
â
Û

d

X

d

X

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì ¿+ F,
k<{z~VÍß Âñ 7,: pÑŠz¥™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

227

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¬™ È é

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

Å‚t ‚ÆìÆ è( {)z {oÉ ))**
Çìt 4 :wY ãæ

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X Og~kZ™ŠÅt ¤( ~g Z-Š ãzg0+ZÅG ) +
$Yd

ê

ê

d

\
X

ê

DQPN” Qt …çû ö%ßûÛø Öû]…ö ‚% Öø]E

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

(TPT” PzwzZ `<ѧ·)

ê

d

å…çOÚ oÞ ‚øÚø

ê

d

d

\
X

d

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

\
X

43X e¢
X õJ/G
8™yZZh
+‰z/ÂïôZIÐä΄: Zizg
G
åå{zZƒî*'L{6,
¬»TØ$ qøæø ˆ$ Âø ä×# Ö]ƒø^ÃÚø ! q
pgŠ c*
E
9
-MO;XE
X Çìg @*
0*
[Z±gzZ P~v M Åê c

d

X

d

X

d

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

228

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

\
X

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

d

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

= g³nfôvø³Öû] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

Ìñ^¾æ oÞ‚øÚø38ÙçÏßÚ 1‰ 7ç+…ˆö eö

ê

d

XÐN W7[Zpäî Zg e Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×# Ö] ð^ á]ÂÐB

d

( 2P2m1`x Í[ZŠ W[!*
L yé)
<

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

ØÛÂ ^Ò 1:^Ò 1Ò …çÞ^q ( 2)

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

\

™| 7,
g*
! {g H
ŠÔ ì ÔS aÆ L »Ægâ YCÙ `™e
$Wt

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

l^rÞ 1‰ 7çe]çì 1Þ¨]…J ( 1)
| 7,
Ü zDÎpÑŠzgŠg !*

-Zq
q
-Zy
WwzZÔg !*
21 XX†ö fùô Óø jø Úö ^³mø ZZ

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

‚Û$ vÚ oF× oF³Ö^³³Ã³i äö³³×#³Ö] o³×$³‘

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

DMMPM &m‚u QLQ” Qt Ù^q†Ö] ð^ËÕ ±Ê ØÚ^ÓÖ]E

\
X

ó Xó ÇÇØg6,?\¬vZÔð7,pÑŠz¥ ™6,íZZ:ì y¶
KØg

ê

\
X

d

5LO_‹|
x ÓÔ(Ægâì e
$ZzgÐÅ\¬vZèg {k
,çM8XN1Z **
åNG
%Mzç?+ME
Q@*
Èâ 
Û »êÐO]zh Kzm \¬vZ öЇuæE
ÈÎÔg ðM8E
Æ V˜ zŠ Ôg Ë çQaMÆ V1

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

\
X

l^‰†ø øe oÒ 7çjÛu…

\
X

d

X

d

X

d

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

:}™xŠ6,
(ÅU»

êDSUV͆ìˆÖ] NQ¸E

ê

d

p)^eæ oÞçì†n‰]çe ÄÊ) 1ñ]†e( 3)

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì &¤¦kŠ6,k Q\¬vZ J 7,u 0*
›z¥ ™g!*
-Z6,íäT (Åz!Zzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê
q

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

229

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

ˆ~«g«ñ 7,i ú«gzŠaÆ~Š !*
zãp§Z1ÅnC
Ù

êg!*
,ˆÆxsgzZ ØnÊ ÒgÎ~~uzŠÔ |†Þ ÜÖ]ÒgÎÆpÑ ‚ÛvÖ]d

d

d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

å´‚ôÛûvøeôæø äô ×# Ö] àøvFfû ‰ö

ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

åçÏÖæ sÖ^Ê( 4)

d

!%,Š™É~@'
,
Æ( STEEL)ìß k³Öˆ³³Ö‡ïgÎ:I,
FvŠ

X σ¡oÖF^Ãi ä×# Ö] ð^ á] AŠ6,
kZd

d

ä¿Ê^u l
ô çÎ 1ñ]†e( 5)

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\

WwÍ Z ) ¬Š ðƒ ~Š ~ sf IÐ "7
y
,$òsZ c*
[Â ´Š

\
X

\
X

ê

ê
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

X ñYðö™ðŠ™É6,
@'
,
Æ( STEEL)ìß Ù]ˆÖ‡ïgÎ:ÒÃz{ Á

\
X

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Xƒ«Š§Z1oÖF^Ãi ä×# Ö] ð^ á]}™ b§ÏZizgP

\
X

\
X

ê

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

äô nû Öø]ô höçû iö]øæ$ gõÞûƒø Øùô Òö àûÚô oûeùô …ø äø ×# Ö]†ö Ëô Çûjø‰û]ø

\
X

\
X

d

X

d

X

d

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ÐO
ø ’Ú áô^Ú†Ê
( ê ]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_

ê


HwÈ3 Zg »¼
A { zŠ
HwÈ−7,
u 0*
Šz¥ ™6,
í¿

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

230

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

:ÇìgŠ *
c г7,¼ Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×# Ö] ð^ á]k| 7,(u0*›z¥™

êÔ
ø jø Ûø uû …ø ^³ßø n×ø Âø †û ö Þû ]æø Ô
ø jø Ûø ³Óû ³uô ^³³ßø ³nû ×ø ³Âø xû ³jø Êû ] Ü$ ³ã×# ³Ö]ø d

d

ê

\
X

d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

غøâô ^qø Õø‚öfû Âø ^Þø]øæ$ ܺÖô^Âø ºäÖF ]ô køÞû]ø oû`ôÖF]ô

d

ê

d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ø ×öòø‰û]ø
¡÷Úô ^Òûø ^Û÷ãû Êøæ$ ^Ã÷ Êô ^$Þ ^Û÷×ûÂô oûßô Îø‡ö †û iø áû]ø Ô
ø ‚øfö Âû ]ø oj#uø^n&Ëô ‘ø ^f÷ ×ûÎøæ$ ^n&Òô‡ø ^Ã÷ fû ›øæ$
oûßô Óö×ô ãû iö Ÿøæø Õ

ê

d

ø jô Ûøuû†ø eô èô Öø^ãø røÖû^eô
àønû Ûôuô]†$ Ö] Üø uø…û ]ø «mø Ô

ê

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

^n×nµ …æ] b\çÒ ( 7)

d

ê

\

ê

\

ê

\

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

{Š c*
i¹ì eØ$ ³³³qøæø ˆ$ ³³³³Âø Z}
.NîÆ™xŠ™Zð7,
Ð( áZz"7,„
 ¥™

d

\
X

ª) VZp 9>gÎt ‰
Ü z VâzŠ 6,ä3X BZ e ~ Œ ™ÉgzZ ,™

\
X

›gzZ| hê) y‡,
kzm,
'™| 7,èß³³ne åÿ …ç³³‰
êxŠ6,áZz(s

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

:,™qzÑ$™| 7,
û%: Z¬Ð$izgC
Ù

\
X

1òÖ 1Ò 1ßÖçãÒ àa ƒ( 6)

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

!á ZzÏg )
,
gzZÑ} Z ! â 
Û wi **
ØgKZ6,
ëgzZ}ŠwÅ

êDlæ†ne †ÓËÖ]…]:PL”Mt ͆ø_jŠÛöÖ]E

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

} i ZzgŠÆÕzD6,
ë !Ø$ qøæøø ˆ$ ³Âø ä×#³Ö]} Z :À,
F Ý]†ø Òû Ÿô û]æø Ùô ¡ørø Öû ]ƒø ^³mø

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

X

d

X

d

d
ê

d

\
X

ê

: bqq ðÃyxgŠÆyWgzZu(+Zu·çz!*
zg‚(i úˆ

X ,™ J 7,
ƒ: Ì8I6,
uJ
-VŒÔƒd

d

\
X

ê

ô ¡i ( 9)
J^ÃÚ J

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

g!*
MM(MMpÑŠzgŠy
WzwzZg !*
Îõ0*
XXhô^fø ‰ûŸø ]û gøfùô ŠøÚö ^mø ZZ

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

ч… k
ô Éæö ( 8)

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Xƒ{Z

\
X

Xì @*
â
Û wi **
¤gÎ6,
k Q\¬vZ J 7,
u 0*
Šz¥™û%kŠ6,
íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

231

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

-ZB‚ÆpÑ ä³×# ³Ö] ܳŠe ÃmÜZ ÒgÎaÆlçlˆ
q

êÐ « Å0+e ª){â •z çN•NÔpÑŠzgŠ û% ÎÎyWz wzZÔg!*q
-Z gZD
Ùd
d

ê

ça äÞ t^jvÚ oãfÒ ( 10)

ê ä×#Ö] ð^³ á]Xǃ:‘ÃLÃkZÇñ7,§ZzÒgÎ~]ZgCÙ ¿
d

\
X

Ø$ qøæø ˆ$ Âø

DNMTM&m‚uPLU” Mt xne^’ÛÖ] é^Ó?ÚE

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

Xì W,
¸e
$.−7,
~( : â iÆJ
-,ðŠa

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

gzZnŒ
Û ñZŠ ZD â 
Û m\¬vZ Gî*9g r
# ™vZæzZp]|

ê (QUSmg-iM)
Xð7,
[fˆÃkZaÆä™gzŠ‘Ãd
1a… ÁçËvÚ 1‰ p…ç2 ( 11)
d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

~ga Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø ä×# Ö] ð^³ á] Çg~[òZ LZà äeç³i ÿ å…ç‰

X

d

X

d

d

d

\
X

ØÛÂ ^Ò 1ß×Ú 1Ò 1Q å‚PÛ+ ( 12)

ê

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

Xñ 7,
-yŠ]‚pÑànŠmF ÒgÎg !*
J
:e

l^q^u 1ñ^–Î 1ñ]†e ( 13)

êDâÛ Åz!Zzm\¬vZ-*™Ñg—ì ~pÑ$
gu

Æ]ÒÅkZaÆg Çizgz ~izggzZ nŒ
Û ñZŠ Z )X ðâ 
Û Š
á g Z`™e
$WtQ

?&zd
( Xì [ ç‡E

ê

d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

\
X

&önû uø àûÚô äö Îû‡ö †û møæ$ O^q÷†ø íûÚø äü Ö$ ØûÃø rûmø äø ×# Ö] Ðôj$m$ àûÚø æø
½
äü fö Šûuøçø ãö Êø äô ×# Ö] o×øÂø ØûÒ$ çø jøm$ àûÚø æø ½göŠôjøvûmøŸø
½
O]…÷ ‚ûÎø ðõ oûø Øùô ÓöÖô äö ×# Ö] ØøÃø qø‚ûÎø å´†ôÚû ]ø ÈöÖô^eø äø ×# Ö] á$ ]ô

d

ê

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

ì °»ÃVqÅyZ ÂVƒï¬6,
kZvߤ
/Zì x¥e
$W+Zq
-Z=

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

\
X

DO(NVÑ¡_Ö] NT¸E

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

o+ça p…çµ)]†Úæ kq^u†a ( 14)

êŠzgŠyWzwzZñ7,XXäô ×# Öôù ^ò÷nû ø…ôXô ^³Ïø³Öû]‚ø³fû Âø îû³nû ø^³møLgL!*
g ZD
Ù

d

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ä×# Ö] ð^ á] X σ~g7Š Z%z~
#q

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

Ø$ qøæø ˆ$ Âø

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Ù ñYΙÄg ( g Äg)²k
C
,
iÆ™xŠ6,B; ZŠ™| 7,
g !*
10,10pÑ

ê

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X ÇìgpôÐ

ê

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì (J
-íŠz¥ ™ Zg vð7,
Šz¥ ™6,
íƒÌV˜? ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

232

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

\
X

d

X

d

X

d

1òÖ 1Ò 1ßÒæ… p…^e ͆e( 15)

êiZà ¬Š kZ (s§yZ Å} ðG$Mª)s§Å„(6,} ÂÆìß

˜öÊô ^ìø^mø ÀöÊô ^uø^mø

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

:ÏñYƒÈ~g !*
s'
,Ø$ qøæø ˆ$ ³³Âø ä³×# ³Ö] ð^³³ á]ÇgnÆyW™ÉÐ

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

ê

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

G
X ÏA ®
) Ë~÷yŠÆ#
Ö G
é5¢LÐ Q J 7,u 0*
Šz¥™x á û%kŠgzZ ðû%kŠ6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

233

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

ê 1ò×nÒ 1Þ¡e çÒ “íQ 1ñça 1+^ãe ^m gñ^Æ ( 16) d

d

™| 7,ovF–Ö]æ ÒgÎ~g7g !*
-ZQñ 7,
q
g !*
} âÎâ DT(SVovF–Ö] OL¸E
X ÇñYW:Zz{zØ$ qøæø ˆ$ Âø ä×# Ö] ð^ á]}™ ¬Š

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

\
X

Õø‚øqøæø æø Op‚Fãø ÊøŸ&«•ø Õø‚øqøæø æø

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

OoßFÆû^øÊø ¡ñ÷ ô «Âø

ê

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

:e
$W

ê

\
X

™Ö~˜ÍÆykƒ: etgzZ k0*
Æg Z'
× Ævg )
,Ë —ÌÖ]™

ê™| 7,ÆpÑ ä×#Ö] ܳŠe ìovF–³Ö]æ {gÎg!*
:Â Z (i úˆ—h™d

d

ê

\

ê

\

\

ê

\
X
\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

šô…û Ÿø û] oÊô ðºoûø ä´Ûô‰û] ÄøÚø †% –ömø Ÿø pû„ôÖ$] ²
ô ] ÜôŠûeô

X

d

ê

d

ça äÞ †$] ^Ò †a‡ (17)

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X ÇñYW:Zz Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×# Ö] ð^ á]g0
+ZÆßq
-Z}™ ¬Š n

\
X

Æ 3Zz™Èr~ VØÍzŠgzZ y Z f Z ~ VØÍzŠÆ yk™ƒ} 9

d

X

d

X

d

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì ]g Ón}g vt—"z™]ÒÅu 0*
Šz¥™6,
í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

234

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

oÖF^³Ã³i²] ð^³ á]ÂŒ{)zã0*
gzZN 3**
3™| ,
7¬Štå

ê (QSUmg-iM)

X Ç}Š7yvðÃÙCigzZ ÇñYƒgzŠ W,
Z »ÙCid

ê

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ð^ËQ 1‰ …^íe (18)
ñ,
7¬Štg!*
]‚ƒg gÃT

ê

d

†ùô ø àûÚô Üônû ¿ôÃø Öû] ²
ô ^eô ƒöçû Âö ]ø †ônû fôÓøÖû] ²
ô ] ÜôŠûeô
…ô^ß$Ö] †ùô uø †ùô ø àûÚô æ$ …õ^Ã$ Þ$ Ñõ†û Âô

\
X

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

êDTONP&m‚u QUN” Qt ÜÒ^v×Ö Õ…‚jŠÛÖ]E

d

™xŠ™| 7,g !*
]‚òŠ M ~i úZuzŠ ðà Ân| 7,:Šp!%/
¤Z

d

( 580mg-i M)X ,™¿tg !*
g!*
Â} F,
Z:g g~

d

d

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

5LO_]|t :ÑZZ[
äDZvZ îG*9gm~ŠŠ_ö/Z† **
åG

:˜~[¯q
-Z LZd

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

\
X

5LO_
* åNG
“ö~ó óìZœZ ¦L Lm à¬vZ Gî*9g ï±+−Z w° x â Z *
I
O
M
# Z õg@*
` éE
C‡9izgq
-Z D™ÜÐ æ°L XèE
LE
gzZ[Z ð3ÅZ;Â Å #Z1Z

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

\
X

ê

1òÖ 1Ò å^ßµ 1‰ †Q 1Ò á^_nQ…æ] ÜÖ^¾ ( 19)

ê
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

ê

\
X

û%q
-ZX ÇñY,
F Zg g oÖF^Ãi ä³×# ³Ö] ð^³ á] }Š öÆ™xŠ6,ã0*
c*

d

X

d

X

d

X

d
\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

5LO_ ]| ä 3,
x lZ ZÃÅ \¬ vZ èg ÷Z **
åNG
gÍ Ýª ÑŠ- 0

\
X

XÐg D™g lZckZ ºÛ Çìg~k Qx **
Z÷J
-Z
# –u 0*
Šz¥™6,í~[ÂäT( êÐO]zh Kzm\¬vZ- ) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

235

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

êwÎg ª) r
# ™ LZ ä ?H ! ÷Z} Z ¹™ 3Š } h˜ 400 Æd
\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ì @Š •
Øz y
á t gzZ } h˜ãZ Ìk0*
Æ ( Åz! Kzm \¬vZ -vZ

5LO_]|
-zØ$ qøæøˆ$ ³ÂøvZwÎgä~! nÅ Z}
.:c*
â
Û äÅ\¬vZèg÷Z **
åNG

êvZ-x™Z§—ä~gzZ@Š ,q4ÐkZ k0*ÆÅz! Kzm\¬vZd
\
X

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

nÆŠ ˜ Zh˜{zq
-ZÔÆb§&} h˜ì ‹ÐÅz! Kzm\¬
Š ñ~V1ÂÅg
$u6,gîx ¬t) c*
â
Û yÒ[Z N »pgÆkZQ ñY 3g

E

'zNx *
êŠ ð.E
* Zh˜{zZŠÔì @*Y3g nÆ~g Z ð^NKZ Zh˜{zZuzŠ (ìd

\
X

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

E
9
-;XE
}¾ ! ` éE
CO9M} ZX ÇñY~ ê‡ òŠ MÐpgÆkZì @*
Y 3g nÆ

X „,Z} h˜
E
M
M
$
ê@*
ƒ: p Ò»kZÃí¤
/Z ! ø Z} Z ¹gzZ Š
HƒÑ$v M™Ít` éE
C‡9
d
Ýð0.ÅZ÷ZgzZì Å#
Ö }
.ÅÅz! Kzm\¬vZ-zØ$ ³³qøæø ˆ$ ³³³³Âø vZwÎgä?

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

~ Âì Å e
$Z@ Å ä™ e
$¬gB‚ }g vä( yZz% 0 <Z†)

ê:c*
%Nï
G;XNE
(MB‚}gvd
5LO_ ]|X mZ e ™n é›M ! ZæE
â
Û äÅ \¬vZ èg ÷Z *
* åNG

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

%MÅX•]ÜPÐÅz! Kzm\¬vZ-z Ø$ qø æø ˆ$ Âø
ä×#Ö]å~Е
 æME

\
X

G
M Z
“N$
²] Ùç³³‰…ä~Y™7ãZ ð3E
+ðÃB‚}÷ ðN$ ! nÅ Z}
.! ` éE
CO9}

d

X

d

X

d

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

236

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

Xì ]ncVƒk
H}gv−7,u0*
Šz¥ ™6,íZgv—"ð7,u0*
Šz¥ ™Ð] Ò6,í( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) :1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

Æy-ËgzZ ñÅݪ˪
z$
+Å]ÜyZgzZVƒLg~ { CÅ\¬
êk,Š ~hðÔ1qugzZŠ
H{gŠ lxŠÐ‡Åx¯kZ ` éE
CO9MÔ7„@*
geÐÑd

\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

4´N Å÷Z **
5O_]|t)!{Ú1Z} Z Ñ1™ VZuˆÆ
C= ]Üt(ì ïGG3E
åNG

5O_]|X £Š
* åNG
n kZ ÇVî C:N¦
/
Ù ~ c*
C
â
Û äÅ\¬vZèg ÷Z *
G
ê Å\¬vZèg ÷Z *
$N d
5O_ ]|Z
* åNG
# ì yÒ » ~zZgXì 7IZ »kZ ð
E
5O_ ]|x›{ÆyZ Š
* åNG
ä;uÆyZÅ\¬vZèg y*
!Z *
HM ‰
Ü z ~ æ:LM »

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

5O_ ]|ÔÑ äzg™ M
* åNG
]| ?ì Le H :c*
â
Û äÅ\¬vZ èg ÷Z *

êÅäCÆXØâÛ ½…]Ü{z :Ån²äÅ\¬vZ èg y*
* åN5O_d
!Z *
X t]Ü{zX −7,
x
á zðÃyZßJß :c*
â
Û äÅ

E
M _
$
5O ñ¬Š
Å\¬vZèg ø R *
* åNG

d

ê

\

ê

\

ê

\

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

ö †ôû]ö Ÿø
ˆ% Âø ]øæø †ö fø Òû]ø äöö ×# Ö]ø †ö fø Òû]ø äöö ×#Ö]ø †ö fø Òû]ø ²
ö ]ø ^ò÷nû ø ä´eô Õ

X

d

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Ø$ qøæø Õø…ö ^qøˆ$ Âø …ö „øuû]øæø Íö^ìø]ø ^Û$ Úô Üö¿øÂû ]øæø Ø% qø]øæø

\
X

ê

oû×ô âû ]ø o×FÂø ô²] ÜôŠûeô oûßô mûXô æø oûŠôËûÞø o×FÂø äô ×# Ö] ÜôŠûeô
oûeùô …ø äöö ×#Ö]ø äö ×# Ö] oøÞô^_øÂû ]ø^Úø o×FÂø ä×# Ö] ÜôŠûeô pû‚ôÖøæø æø oûÖô^Úø æø

\
X

d

ê

d

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

9M

5O_]|X å c*
\¬vZèg ÷Z *
* åNG
Š â
Û g ïZ ä\ MgzZ ¶Å„
 ZpgŠ ä` éE
CO

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

G

\
X

d

X

d

X

d

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì Ah N uZo Z−gzZì q`Zo Z−q
-Z ck Q\¬vZìk7,pÑŠz¥ ™û%q
-Z6,í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ- )V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

237

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

ø eôƒöçû Âö ]ø o
?û Þô]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø ¼Òø†ö nû Æø äø ÖF]ô Ÿ? øæø Õøæ. «ßø$ø
†ùô ø àûÚô Ô

ê

…õ^f$qø Øùô Òö †ùô ø àûÚô æø ‚õmû†ôÚ$ áõ^_ønû ø Øùô Òö †ùô ø àûÚô æø oûŠôËûÞø d

d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

äô nû ×øÂø çø âö Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø äö ×# Ö] oøfôŠûuø ØûÏöÊø ]çû Ö$çø iø áû^ô Êø ‚õnû ßô Âø
øc
$
#
p
û

ô
Ö
]
äö
×
Ö
]
oùô Öôæø á$ ]ô Üônû ¿ôÃø Öû] mô†û Ãø Öû] h% …ø çø âö æø kö×ûÒ$ çø iø d
ê
àønû vô×ô ’# Ö] oÖ$ø çø jømø çø âö æø gøjFÓôÖû] Ùøˆ$ Þø

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
ê

y™«Å `gγЈÆ]ZgSŠ W V Ìm†Ãi oÒ Ý^³æ x³f‘

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\
X

d

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

DNUN” …^nìŸ] …^fì] ! QTO” …çm‡ ojßqE

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

\
X

Xì w©»VÍg )
,
−7,
Ãx 
á û%&gzZÃðû%&ì™kS

"ZgzZ ( Ð}−7,~ðÐZñYJ 7,¼ ~9z}g ‚kZ)x³f‘öJ
5LE
ÐZ åG
-¿
ê
E
Gd
G
ñYJ 7,
¼ ~9z}g ‚kZ)Xì CBÝ^³³³J
-[ëWƒzç•NÐ×ï
L ¢z

d

ê

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

1ò×nÒ ä¿Ê^u l
ô çù Î ( 20)

d

ê

d

ê

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

( 605mg- i M)X ³7
,

\

d

\
X

p% çô³³³Îø ^³³³³³møû%{g Š
H™ÄgB;xZŠ6,
uˆÆVzi úVv0*

d

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

\
X

( Ð}−7,
~x 
á ÐZ

\
X

d

X

d

X

d

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

1ò×nÒ k¾^Ëu oÒ oñ^ßne 21)
êÆVð;VâzŠ™| 7,…ö çû ³³Þö^³³³³møû%{gŠ
HˆÆVzi úVv0*

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

E
 M
E
'
M
?
E
:Û7,
û%RZe
$ Mt™Äg~ì~èu0*
-Z™|7,
q
i é) Å ç d

ê

( sZ )

d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

Øû×öuû] æø opû†ôÚû ]ø oû?Öô †û Šôùmøæø opû…ô‚û‘ø oûÖô |û†ø û] hùô …ø
DNT!NQVä›6 MR¸EooûÖôçû Îø ]çû ãö ÏøËûmø ooûÞô^ŠøÖôù àûÚôù é÷‚øÏûÂö

d

1òÖ 1Ò )…) 1Ò 8nµ ( 23)

ê

d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

:£Š|0
+!*
6,
ù™Éc*
£Š ö™| 7,
g !*
&6,
{)zã0*
$ Mt
e
( 606mg-i M)

d

DPSVkËF’ùÖ] NO¸E

ê

d

ø ÖôƒF ½ Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] ²
àûÚôù ̺nû Ëô íûiø Ô
ô ] ÜôŠûeô

d

ê

\

ê

ê

\

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

DMSTVé†ÏfÖ] N¸E

ÜûÓöeùô …$

\
X

DMSTVé†ÏfÖ] N¸E½ èºÛøuû…ø æø

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

G
:³0
+!*
(Å öÐO&L™ÉÃe
$ M kZ

( sZ )

X

d

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

^Þ^q b<e où×ôi ( 24)

\
X

ê

\
X

kßÓÖ 6nÚ á^e‡ø ( 22)

ê

ê

d

X k¢6,
V\ MÆ™xŠ6,
Vzg7

( 606mg-i M)

ê

\
X

X ÇÇØg6,
?\¬vZð7,
pÑŠz¥ ™6,
í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

238

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

X

d

X

d

d

d

\
X

( 606mg- i M) :Û0
+!*
(Ås *
*™ÉÃe
$ M kZ (³Z)

ê

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

^Þ^q †i]ö Í^Þ( 25)

ê

\
X

ÐO
ø ’Ú áô^Ú†Ê
X VƒwÎg »[gÆVâ ˜x Ó~—"ð7,Ì6,íÂð7,u 0*
Šz¥ ™6,(x?Z: ) Æç'N?Z
# ( ê ]zh Kzm\¬vZ- ) V 1ËF_

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

239

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ö ŠôÛûmö ²
lô çFÛFŠ$ Ö] Ô
ø ] á$ ]ô ½ô Ünû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] ²
ô ] ÜôŠûeô

ê ‚õuø]ø àûÚô ^Ûøãö ÓøŠøÚû ]ø áû]ô«jøÖø]‡ø àûòô Öøæø tŸøæû ˆö iø áû]ø šø…û Ÿø û]æø d

d
Y
]
( ì h†$ røÚö »Üæèë ¿t)X <xŠ™| 7
,
g!*
]‚]c*
WÅsfB‚Æ

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

d

äö ×# Ö] Ÿ$ tô äö ×ømæô^+iø Üö×øÃû mø ^³Úø æø t äô ×ô mæô^+iø ðø ^Çøjô eû ]æø èô ßøjûËô Öû] ð^Çøjô eû ] äö ßûÚô äø eø ^³øiø
^Úø æø t ^ßøe(…ø ‚ôßÂô àûÚ( Ø' ³Òö Ÿ äô eô ^ß$Úø ! áøçÖöçÏömø Üô×ûÃô Öû] oÊô áøç³íö³‰ô†# ³Ö]æø

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

\
X

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ø nû ×ø³Âø Ùøˆø ³Þ*] pø„ô³Ö$] çø ³aö
Ý% ]. à$ aö lº^ÛøÓøvûÚ% kºmF! äö ßû³Úô hø^³jøÓô³Öû] Ô
^Úø áøçÃö fôj$nø Êø Ⱥmû‡ø Üû`ôeôç×öÎö oÊ àøm„ôÖ$] ^Ú$ ^*Êø kº`FfôFjøÚö †ö ìø].æø hô^³jøÓô³Öû]

ê

\
X

d

pÑŠzgŠû%q
-Zy
WwzZ™ÄgB; 6,s **
g !*
-Z: Zizg ËÁ”*
q
@([)

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

å´‚ôÃû eø ÝàûÚôù

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

½

\
X

ê

DPMV†›DP^ÊMNVN†›¸^ÊENN¸EO]…÷ çû ËöÆø ^Û÷nû ×ô uø áø^Òø äü Þ$]ô

^ßøjømû‚øaø ƒûtô ‚øÃû eø ^ßøeø ç³×ö³Îö Éûˆô³iö øŸ ^³ßø³e$…ø 0 hô^fø Öû¢] ]ûçÖöæû ].?Ÿ$ tô †ö ³Ò$ „$ ³mø
ê
d
ø Þ$tô tè÷Ûøuû…ø Ô
ø Þ‚öÖ$ àÚô ^ßøÖø gûaø æø
DTVá]†ÛÃÖô! O¸E 0 h
ö ^a$ çø Öû] køÞ]* Ô

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

ê
\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

DT(SVá]†ÛÃÖô! O¸E

\
X

d

X

d

X

d

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

DRUVð^nfÞŸ] MS¸EOÜønû âô
DRUVð^nfÞŸ] MS¸E

d

†Feû ]ô o×5 Âø ^Û÷×F‰øæ$

( 606g-i M)XÛ 0
+!*
~Œ™Ée
$ MtƒB‚Æ} h Yg g¤
/Z ([)

æø ^âø †´rûÚø ²
ô ] ÜôŠûeô½ô Ünû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] ²
ô ] ÜôŠûeô

d

á$ ^ô ›^ãø ‰F†û Úö

ê

DPMV:çâ MN¸EOܺnû uô…$ …ºçû ËöÇøÖø oûeùô …ø
DPMV:çâ MN¸E

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

oŠßãµö ]\çãµ ( 27)

d
d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

]X÷ †û eø oûÞôçû Òö…ö ^ßømF ^ßø×ûÎö ½ ô Ünû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] ²
ô ] ÜôŠûeô

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

( 606mg- i M)X <xŠ™| 7
,

\
X

ê

d

ê

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

…^íeö ( 26)

êÃÏZgzZ #0+!*~ Œ ™Ée
$ Mt ƒÆ} h Y%¤
/Z (³Z)

ê

\
X

G
X ÇVz™®
) ËÅk QyŠÆ#
Ö G
é5¢L~Çñ 7,pÑŠz¥ ™-¯ zg6,í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ- ) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

240

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

H-!
4&L¡Ds ™u *
F
G
ö
O
k
Z
g
z
Z
Æ
ð

|
,
7
û
%
&
¬
Š
t
,
6
k
Z

ø
0
ê
d
9L
H-!
F
H
¡
ì e}™ 1ïg !*
g e zŠ ~ yŠ6,(Å1 öO {z™uçM ã0*
Zhð6,
H#
( RLSmg-i M)
X}Š|0
+!*
öO-F™ Îèt6,
} hY

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

ê

Üû ãö ×ûãôÚû ]ø àømû†ôËô ÓFÖû] Øôãùô ÛøÊøO]‚÷nû Òø ‚önû Òô]øæ$

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

ê

\

ê

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\

DMS!MQVÑ…^_Ö] OL¸E

\

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

O]‚÷mûæø …ö

d

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

O]‚÷nû Òø áøæû ‚önû Óômø Üûãö Þ$]ô ½ Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] ²
ô ] ÜôŠûeô

X

d

ê

\
X

ê

d

X

X

d

d

d

\
X

ൠ>rÞ^e ( 29)

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

( RLS g-i M)

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

gzZñ 7,Ãe
$ M kZg !*
]‚]‚6,q
-ZC
Ù ™á 4ðÅM:e

\
X

d

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

M8XgzZ6Ñî !*
X σ: uçH
ÿk QoÖF^Ãi ²] ð^ á] Ô,Š îÃè ¿kZizg

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

ê

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

^ßnÖ H^Ò ^Ò 1ù jÒ Ø+^µ ( 28)

$ c*
êZ•q
-Z™É6,Vz•:eÆ ïH½NhE
KzgÃe
$ M ðƒÅ™£ ,
6zZ

ê

\
X

XÐVƒs é›!N{k
HÆw‚ÎzŠÆk Q J 7,u 0*
Šz¥™g !*
ÎzŠ-¯ zg6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

241

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

{%izg 8ßq
-Z Ð yŠ kZ }™<™ƒ u0*
Ð ¬]gúyŠ T

êCÙ Øgz¢~yxgŠ kZgzZ}k: ã0*6,kZgzZ}™qzÑ**3‰
Ü zDÎd

äü Öø ^ÛøÊø ]…÷ çû Þö äü Öø ²
ö ] ØôÃø rûmø ÜûÖ$ àûÚø çø ›^âø †Fmø d

d

ê

\

\

ê

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X ÏAŠ ÑzZ Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×# Ö] ð^ á]

\
X

\
X

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

\
X

d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

%

X

d

ê

d

½hº^vø‰ø ä´ Îô çû Êø àûÚô tºçû Úø ä´ Îô çû Êø àûÚôù tºçû Úø äö FÇûm$ oùõ rùô Ö%
Ý
ø
ø
û
ø
ø?
ø
ö
‚ûÓmø Üû Ö åü ‚ømø tø†ø ì] ]ƒ^ô _–õÃû eø Ñøçû Ê ^ãø –Ãû eø kºÛF×ö¾ö
PL …çßO
Ö](M…Tõ çû¸Þ àûÚô

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

†õvûeø oûÊô kõÛF×ö¿öÒø æû ]ø ½ Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] ²
ô ] ÜôŠûeô

\
X

ê

Xìte
$ MX}™'B‚Æ

( RLSmg-iM)

\
X

d

X

d

X

d

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

)…) ^Ò dñ]‚nµ ( 30)

ê~ yZgN !*Å]gú™~}À™É6,d6,q
-Z e
$ Mt
d

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Xìte
$ M {zǃZaB‚Æã‚ M^Ô³0
+!*

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

OkûÏ$ øÞû] ðö «ÛøŠ$ Ö] ]ƒø]ô ½ô Ünû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] ²
ô ] ÜôŠûeô

ê

d

šö…û Ÿø û] ]ƒø]ôæø OkûÏ$ uöæø ^ãø eùô †ø Öô kûÞøƒô ]øæø
DP!MVÑ^Ï?ÞŸ] OL¸EOk
û ×$ íøiøæø ^ãø nû Êô ^Úø kûÏøÖû]øæø

Olû‚$ Úö

\
X

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

DP!MVÑ^Ï?ÞŸ] OL¸E

ä–na( 31)

ê

d

ä×# Ö] ðø ^ á],™ 1™xŠ™| 7,å^ßÖˆÞ]ø ^ÞùR ïgÎ6,
qÅÅ
Wä3ÙC

ê

d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X σÝqY ËØ$ qøæø ˆ$ Âø ä×# Ö] ðø ^ á]NöNî
( 609m g-i M)

d

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

1òÖ 1Ò ÜÓQ)…)()…)(1Î( 32)
:Nö™ÉÃ`™e
$WkZ

d
äö ³þßFÏû×øìø^Þ$]ø áö^ŠøÞûŸô û] †ø mø ÜûÖøæø ]ø ½ Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô

ê

d

ê

\

ê

\

\

ê

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

DSSV‹m NO¸E

]ƒø^ô Êø èõ Ëø_ûÞ% àûÚô

\
X

DSSV‹m NO¸Eo à
º nû fôÚ% ܺnû ’ôìøçø aö

X

d

ê

d

\
X

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Æ™xŠ6,
qËÌÃkZ ñYƒn%ÃTgzZ Ïìg«™ $س³³³qøæø ˆ$ ³³³³³³Âø

\
X

ê

d

ê

( 608m g-i M)

\
X

Xñ 7,: u 0*
Šz¥ ™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆTƒŠß Wu {u **
Å¿k Q ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

242

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

X

d

X

X

d

d

ê

\
X

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

^Ã÷ ô^ìø äü ³þjømû]ø†ø Ö$ Øõfø qø o×FÂø áø!†û ÏöÖû] ]„øaF ^ßøÖûˆø Þû]ø çû Öø
ø ×ûiô æø ½ äô ×# Ö] èô nø ûìø àûÚôù ^Â÷ ‚ôù’øjøÚ%
^`ø eö †ô–ûÞø Ùö^%øÚû Ÿø û] Ô

d

$ Ëøjømø Üû`ö ×$ Ãø Öø Œô^ß$×Öô
MV†E?vÖ] NT¸E oáøæû †ö Ó
DNMV†?vÖ] NDTN¸

\
X

d

k¾^Ëu 1‰ Ý¡ju] ( 34)

d

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê
\
X

\
X

E
X ,™xŠ6,
zZ LZ™| 7,
g !*
-Z‰
q
Ü zDÎb ð$N !
{gÎc vÐxóZ

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

6nãÒ) äÞ oãfÒ 6nãÓÞg ( 35)

Ý
äô ×# Ö]‚ôfû Âø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö oûßô nû Âø éö†$è Îöæø oûfônû fôvøeô ^f÷ uø†û Úø

d

ê

xa`ùZ LZgzZ¾t™ÍHXX äô ³³×# ³Ö] Ùöçû ³‰ö…$ ‚÷³Û$ ³vø³Úö á$ ]ø ‚ö³`ø û]øZZÃ

d

ê

\

ê

\

ê

\

d

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\
X

DOUM” äßøŠøvøÖû] ‚ö‘ô^ÏøÛøÖûø]E

X

d

ê

X ÏOŠ@WÅkZ L„: ǃJ0
+Z {zL: ÂñÎÐV\W™

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ô

\
X

yf ¸ ¿ Ôì e
$Zzg Ð Å \¬vZ èg Œx â Z **
¦ ]|

ê

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ä×#Ö] ð^ á]X Çìg @
*
YŠgŠA6,
(ÅŠgŠÆ™xŠ6,
Vð;VâzŠ™| 7,

\
X

Ø$ qøæø ˆ$ Âø

ê

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

:`™e
$Wtg !*
]‚ˆÆi ú

ê

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

1òÖ 1Ò ð^–Â] )ô…)( 33)

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

ê

\

ê

243

Xì ¿+ F,
k<{z~VÍß Âñ 7,: pÑŠz¥™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

\
X

d

X

d

X

d

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì &¤¦kŠ6,k Q\¬vZ J 7,u 0*
›z¥ ™g!*
-Z6,íäT (Åz!Zzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê
q

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

244

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

äíŠÞ^Ò 1Þ^ße Ùçu^Ú oÞ‚Ú6nÚ†ã+ ( 36)
ê
d
àõnö Âû ]ø éø†$ Îö ^ßøjô m#…ùô ƒöæø ^ßøqô]æø ‡û ]ø àûÚô ^ßøÖø gûaø ^ßøe$…ø

ê

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

DSEPVá^ΆËÖ] MU¸Eo^Ú÷ ^Úø ]ô àønû Ïô j$ Ûö×ûÖô ^ßø×ûÃø qû]æ$
DSPVá^ΆËÖ] MU¸

ê~gøgzZ Và~gø}Š…[g}gø} Z Vá^ÛmŸ]ˆßÒ äÿ ³Û³qø†³i

E
ä×# Ö] ðø ^ á]X B| 7,
g !*
-ZB‚ÆpÑŠzgŠ æ:LWzwzZ ¬™tˆÆi úC
q
Ù

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

t¡Â ^Ò†+çQ (37)

tø†ø íûÚö oûßô qû†ôìû]øæ$ Ñõ‚û‘ô Øøìø‚ûÚö oûßô ×ûìôXû ]ø hùô …ø

d

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

oûÖùô ØûÃø qû]æ$ Ñõ‚û‘ô

\
X

ø Þû‚öÖ$ àûÚô
o]†÷ nû ’ôÞ$ ^ß÷_6 ×û‰ö Ô

d

ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

DNUL” á[†ûÏöûÖ] Øöñô^ŠøÚøE

\
X

\
X

ê

X ǃì‡wjâ ãæ~ygzZÐFÈ0*
ÆVžaw!*
Ø$ qøæø ˆ$ Âø d

ê

DTLVØnñ]†‰] oße MQ¸E

d

d

gzZ YáC
Ù !*
b§EgzZ™4ZŠ b§E=[g}÷} Z Vá^ÛmŸ]ˆßÒ äÿ Û³qø†³i

\
X

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

X ¯Z§»Vzg ÇÌ6,
…gzZuQÅV\WЊ ÑzZ

\
X

d

X}Š„g ÇŠæÐs§KZ=

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

d

X

d

X

d

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ÐO
ø ’Ú áô^Ú†Ê
( ê ]zh Kzm\¬vZ -) V 1ËF_

ê


HwÈ3 Zg »¼
A { zŠ
HwÈ−7,
u 0*
Šz¥™6,
í¿

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

245

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

ŠzgŠ g !*& & y
Wz wzZ )g !*
& & x
á z ð: Zizg ¬Š ã KŒ
Ût

ê

( ËÁ ð{N8N@*
:` ´‹ åO$N)XŒÆ™xŠ6
,
ã0*
™| 7,
( pÑd

ê

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

äËn¾æ ^Ò 1Þ…^i]ö 䕆Π( 38)

ø Úô ]†ø uø àûÂø Ô
ø Öô¡øvøeô oûßô Ëô Òû] Ü$ ãö ×# Ö]ø
oûßô ßô Æû]øæø Ô

ê

d

ø ×ô –ûËøeô
Õø]çø ‰ô àûÛ$ Âø Ô

ê

d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

x™zaLZgzZ XÐx Zw™ â 
Û «tigw'=Ø$ qøæøˆ$ Âø ä×#Ö]^mL L:À,
F

gzZg !*
11 Ô 11 ˆÆ i úC
Ù Š Zç'NÁ ð{8N@*
ó óX}Š™i *" ÐVz) ZÎLZÐ

ê

X # 7,( pÑŠzgŠg !*
-Zq
q
-Zy
MzwzZ ): Zizgg !*
ÎÎx 
á zðd
G -Z Zƒ ~z%
G
ЇWLZ ä T ëÃxÝkZ ì
E"Mk) ì
E"Mkq

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

d

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

XXÕø]çø ‰ô àûÛ$ Âø

DOQSPV&m‚uONU” Qt pù„ôÚô†ûjùôÖ] àößø‰öE

d

\
X

Ç}Š™ZŠ ZÐs§~gv\¬ä×#Ö]Âǃ( nŒ
Û ª) +Š A ( RM” Ot
ø ×ô –ûËøeô oûßô ßô Æû]øæø Ô
ø Úô ]†ø uø àûÂø Ô
ø Öô¡øvøeô oûßôËô Òû] Ü$ ãö ×# ³Ö]øZZ:z™ ¹V- ?Ô
Ô

\

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Vƒ 2: ] ÜP»~:c*
â
Û ä*ÆZõz\¬
M6,
5M8E
.xÿL E
.x) çG
èm^³`ß³Ö]ì x **
»h N q
-Z çG

/ZÔñ2=äÅz! Kzm\¬vZ

ê

-zØ$ qøæøˆ$ ³Âø ä×# Ö] Ù糉…

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

G

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

:L¬Ð ä™ ZŠ Z ( 7Å ~ŠZi Wª) "
$ é5µL
vZx™\WX â 
Û Šæ ~÷VƒæEE

ê

\
X

]|äDMSM” p…ôæû‚ö³Ïö³ûÖ] †ö³’ø³³jøíû³³ÚöEXƒZƒH{ åX3Mé›!N» ~Š Zi Wá$+Æ5ZŠ ZÅwâ
EG
M
|
êKZ ~: Ån²~ {Çg!*Å*ÆZõz \¬vZx™ Z}
.è ö Ô$ Z ö‰Ð‘Ô ¤Â

\
X

d

X

d

X

d

êäƒ:CÙ ª{Z+ÃÔk| 7,pÑŠz¥™g!*q
-Zy
Wz wÍ ZÆŠgÌÙC

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

ä³³×#³Ö]gzZ <g¦#
Ö 
á ÅV‘@*
ÃKZñOÆä™{“~]gßÅ

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Øñ^–Ê 1Ò á] …æ] oßF Šuö ð^Û‰] 99

\
X

Xì @*
â
Û wi **
¤gÎ6,
k Q\¬vZ J 7,
u 0*
Šz¥™û%kŠ6,
íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

246

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

Xq
pgÃ6,
ÕÅ Ø$ qøæø ˆ$ Âø

ê»kQ Ø$ qøæø ˆ$  ä×#Ö] ðø ^ø á]ô ñ7,g!*
100ˆÆi úC
Ù öä×#Ö]ø^møû 1ü d
d

ê

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

ê

Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^ø á]ô X Ç}™3g¹6
,

zŠ Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^ø á]ôÇñ 7,
ª
g !*500izgC
Ù ðà Üönû uô…ø

^ ømû5ü

d

X σbgzZy!*
$6,
kZt‘gzZ Çñ0*

d

ê

\

ê

\

ê

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

X Çñ0*
]
Ð"

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

ö ×ô Úø ^mø û6ü
ä×#Ö] ðø ^ø á]ô }™J7,
:ZizggZŠ**
zd
$¾ g!*
90Ô

\
X

Ø$ qøæø ˆ$ Â

ê

d

\
X

^møû4ü d

kZ Ø$ qøæøˆ$ ÂøZ}
.Çñ 7,
g !*298ˆÆi úÅ ððà àöÛFuû…ø

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X bgpôÐ

\
X

\
X

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

X ǃØ{6,
yZZ »k QgzZ Çìg XÐÑÆy-Øùqøæø ˆ$ Â

~Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^ø á]ô ìg @*
™Šgz^ÈZgzŠ ðà »Œæû ‚% Îö^møû 3ü

ê

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

ä×# Ö] ðø ^ø á]ôÇ}™ 1|7,
g!*
7ˆÆiúC
Ù Üönû uô†$ Ö] äö ×# Ö]çø âö û 2ü

\
X

X ÇñYƒ{Š éhI±Ní!*

d

X

d

X

d

X σÝqd

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

d

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

X Çìg X
ÂÐVƒD M [Zpäî Zg eÔ k| 7,
: Zizgg!*
21†ö fùô ÓøjøÚö ^³mø û 12ü

d

ê

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

ÐÕKZÇÇgŠgÌÚ»kZ …ö ^f$qø ^møû 11ü

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

( ËÁ”@*
:` ´]æ)XÐ,g e7~[ Zp Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^ø á]ô

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

\
X

d

X ¨Yƒy!*
$fZ c*
Áq{zØ$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^ø á]ô

Ø$ qøæø ˆ$ Âä×#Ö] ðø ^ø á]ô

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

41ˆö mûˆô³Âø ^³mø û 10ü
Ôk| 7,
IÐäYk0*
Æ{)zfZ c*
Áqg !*

ê

\
X

X ÇìgpôÐ

ê

šzÄ MC
Ù Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^ø á]ô ÑZz"7,
: Zizgg !*
29àöÛônû ãø Úö ^mø û 9ü

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

àöÚô ç+ Úö ^møû8ü

\
X

Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×#Ö] ðø ^³ø á]ôÔÇ}™xŠ6
,
zZLZ™|7,
g!*
115

XÇñ0*
4gH

ê

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Ë Ø$ qøæø ˆ$  ä×# Ö] ðø ^ø á]ô Ðä™xŠ6,
g F™| 7,
g!*
111Ýö¡ø‰ø^mø û 7ü

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

Xì (J
-íŠz¥ ™ Zg vð7,
Šz¥ ™6,
íƒÌV˜?( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

247

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

øø
e| 7,
g !*
10IÐó óÙ Õä$LL Ð
êØ$ qøæø ˆ$  ä×#Ö] ðø ^ø á]ô ÑZzh 
L zzi †ö fùô ÓjÚö ^mød

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

Ô™ »kZ Ø$ qøæø ˆ$ ³³Â ä³×# Ö] ðø ^³³ø á]ôñ 7,
g !*
300 ÐöÖô^ìø^³møû 13ü

ê

X Ƕ\!*
»d
W(

X

d

d

X

d

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X ǃ[¦

\
X

G
X ÏA ®
) Ë ~÷yŠÆ#
Ö G
é5¢LÐ Q J 7,u 0*
ŠzgŠx á û%kŠgzZ ðû%kŠ6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

248

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

êØ$ qøæø ˆ$ ³Â ä×#Ö] ðø ^³ø á]ô }™ 1| 7,Ã-CÙ ðà g!*10p. …^eø ^mø û 14ü d

ô

ê

d

ê

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^ø á]ôÇ}™ «

åÐ S
ÅÑØ$ qøæø ˆ$ ³Â ä×# Ö] ðø ^³ø á]ô Ç}™ J 7,

d

%N
X Çñ0*
Zg ÖÐ]÷Zp~æE

…ö ^ã$ Îø^mø û17ü

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×#Ö] ðø ^ø á]ô Ô#7
,
Â}7,M¤ðä
/Zg!*
100

Xσy‚ MÂ

ê

\
X

d

d

ä³×# Ö] ðø ^³³ø á]ô Ç}™ J 7,
: Zizg g!*
7h
ö ^â$ æø ^³møû18ü
G
( ¯ ™ ZƒwJ¬ŠC
Ù ª)X ǃ]Zúå‡ÉZ; éE
C-MoQ!N

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

Ø$ qøæø ˆ$ ³³Â

ê

\
X

…ö ^Ë$ Æø ^møû16ü

ê

d

\
X

d
C(ÃkZ \¬ä³³×#³³Ö] ùÔ}™ 18 Æ™xŠ6,
g
ã0*
™| 7,…ö çùô ³’ø ³Ûö ³³Öû ]ø g !*

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

…çùô ’øÚö ^møû15ü

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

21‰
Ü zÆgS gzZÇg} izg]‚]gúÝ!*

\
X

X ǃ«g
CÃk Q

-yŠ 41yxgŠÆ<
L zn
Û Æò Ñö]‡$ …ø ^³³³møû 19ü d
êg!*550J

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

J 7,
™Äg6,
gB;VâzŠò¯ úˆ: Zizg g !*
J
70|ö^³³j$ Êø^³³mø û 20ü

\
X

\
X

d

ê

X ǃqª
zŠ Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^ø á]ô Çñ7,

d

X

d

X

d

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

5!zM8
X ǃgzŠ ÿG
-i »wŠÆk Q

\
X

Xì ]g Ón}g vt—"z™]ÒÅu 0*
Šz¥™6,
í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

249

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^ø á]ôÇ}™

êä×#Ö] ðø ^ø á]ô ÔÇ}™J7,(û%q
-Z~yŠ‰
Ü zÌË ):Zizg g!*
7 |ö^j$ Êø^mø d
d

ê

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

Å *Šz+ŠÃkZ \¬ ä×#Ö] Çñ7,
¹ÃÌZkZ ðà Üönû ×ô Âø ^møû 21ü

\
X

X ǃ×zgwŠ »kQ Ø$ qøæø ˆ$ Â

d

X Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^ø á]ôÇñâ 
Û «Äc

ê

d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X ¨0*
ì6,

Ð » Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^³ø á]ô

d
ö
ñ 7,
g !*
40 ¼‰ô^eø ^møû 23 ü

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ø

X ǃ{ Zz6,
"

\
X

\
X

ê

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ÔŠ {z Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^³ø á]ô}™ J 7,
izgC
Ù g!*
30˜eô^Îø^møû 22ü

ö Êô ^ì ^møû24üd
ê Ø$ qøæø ˆ$  ä×Ö] ðø ^³ á]ôá| 7,g!*500ÐZðà ˜
#

ø

X σ~g7Š Zç'Nd

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

\

Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^ø á]ôX Ïñ (
,
‡gzZ#
Ö æ:zN ] çE
O•ÅkZ~Ã

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

^³møû26ü

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Åt‘Ôñ 7,
g !*
140- ï
L ^IY (i úˆÐZ ðà ˆ% Ãô ³Úö
E

ê

ê

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

Åk Q Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^³ø á]ôÔÇ}™ J 7,
: Zizg g !*
20ÄöÊô ]…ø ^møû 25ü

\
X

\
X

d

X Çìg~yâ RÐÔŠ $

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

\
X

d

X

d

X

d

X

d
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X bgpôÐ]ñ7
-eZØ$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^ø á]ôu™ 1| 7,
(‰
Ü zÌË[ë M
gzZ}™:WyZgzŠkZgzZñ 7,
: Zizg g !*
100 Äönû Ûô‰ø^³mø û 29ü

d

ê

†ö nû ’ôeø ^³møû28ü

ê

G

G
[z¾@*
)‰
Ü zñZ’Zª))ï
L ¢1: Zizg ðà g !*
7

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X ¨0*
Çfâ Ø$ qøæø ˆ$  ä×# Ö] ðø ^ø á]ôfâ ¬Š™| 7,

d

d

Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^ø á]ô X ÇÇg

d

X Çñ0*
]
ÐVƒ šãW Ø$ qøæø ˆ$ Â

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

~«™KZgzZ Ç}Šyâ RÐQ\¬ä³³³×#³³Ö]ÔÄgpô=ÐÑÆݪ

\
X

^³møû30ü

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

E
% „ôÚö
¾gzZ}™{>™| 7,
g !*
75ðà Ù
V Õä¡Nø Ø$ qøæøˆ$ ³Âø ÞZ c*

\
X

\
X

d

Ø$ qøæø ˆ$  ä×# Ö] ðø ^ø á]ôX ǃ: ` Z

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

E
»Ë}™ 1| 7,
g!*
80ˆÆi é)C
Ù'M ‰
Ü zVv0*
ÜöÓø³uø ^³møû 27ü $

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

XÐg D™g lZckZºÛ Çìg~k Qx **
Z÷J
-Z
# –u 0*
Šz¥™6,í~[ÂäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

250

\

ê

ê

ê

\

ê

ê

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

# ø
1000ˆÆiúÅ[fðà Ùö‚ûÂø ^møû 31ü
êä×Ö] ðø ^ á]ôÇñ7,g!*
d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

])gzZ¡ÐnZ%ZgzZU‚ÆV@Ì
ö nû _ôÖø ^³³møû32ü
E
M
100ˆÆðç•öçö Öû] èön$ vôiø izgC
Ù nÆ] éE
C+Ð
ê X}™ 1| 7,g!*
d
E
E
$
}™ 1™nzizgC
٠ƒg ë¤
/
B;Æ{g é$OR øL ©ðà †ö nû fôìø ^³møû 33ü

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

X Çñ0*
]
Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ^ø áû]ô

d

X

d

X

d

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

6,
kKZgzZ}ŠðŠÃkZQ™É6,
½»ÃkZ ðÃ

\
X

Xì ]ncVƒk
H}g v−7,u0*
Šz¥™6,íZg v—"ð7,u0*
Šz¥ ™Ð ]Ò6,í( êÐO]zh Kzm\¬vZ- )V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

251

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

Üönû ×ô ³uø ^³³møû34ü

X Ïìg~«™ÐÄWC
Ù®
) ZgiØ$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^ø á]ôÔ}Šurd

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

ê

ä×# Ö] ðø ^ø á]ôÇ}™ J 7,
izgg !*
5000ðà …çû Óöø^møû 37ü

d

d
d

X Çñ0*
¡

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X ǃû%—yŠÆ#
Ö ª

\
X

\
X

Ø$ qøæø ˆ$ Â

ê

.~Kzg
X ¨0*
ËØ$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^ø á]ôÔá 3( gzZá™[_

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
î{z™ Î Z•» Kzg6,„( 3 ÅkZ™É6,½»Ãu0*
êL Z kZ ª)™É]

\
X

\
X

ê

d

Å …ö çû ËöÆø ^mø g !*
3ñYW7§c*
~g FðÃc*
uŠgŠÃT…ö çû ËöÆø ^møû 36ü

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

Xƒ:ŠgŠ~ùnZ Ø$ qøæø ˆ$ Â

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

^møû35ü

\
X

ä×# Ö] ðø ^³ø á]ôá 8ã0*
Æ™xŠ™| 7,
6,
ã0*
iŠ 7 Üönû ¿ôÂø

X ÇñYƒ[c*
¡d

d

ê

ê

\

ê

\

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Xìgg ™ ·

X

d

ê

ê

ö nû Ëô uø ^³møû40ü
b§C
Ù Ø$ qøæø ˆ$ ³Â ä×# ³Ö] ðø ^³ø á]ôñ7,
izgC
Ù g !*
16 À

\
X

\
X

ê

†ö nû fôÒø ^møû39ü

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

Ø$ qøæø ˆ$ ³Â ä×# ³Ö] ðø ^³ø á]ô}™xŠ™| 7
,
6,
g FËiŠ 9

\
X

\
X

# ø
36
,
(XΪ)xgz o
% ×ô Âø ^møû38üd
ê Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×Ö] ðø ^ á]ô}™xŠ™|7,g!*

\
X

d

X

d

X

d

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

XìAh Nu ZoZ−gzZì q`ZoZ−q
-Zc kQ\¬vZì k7,pÑŠz¥™û%q
-Z6,í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

252

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

Xá™xŠ™| 7,
g !*
10}™ŠgŠgzZƒcuçWÅTk
ö nû Ïô Úö

^møû41ü
êÄWCÙ Ø$ qøæø ˆ$  ä×#Ö] ðø ^ø á]ôÇñ7,g!*
70izgC
Ù g
ö nû Šôuø ^møû42üd

\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X ÇìgpôÐ
xŠ6,
{)z¶ggzZ[òZzwâ LZ ™| 7,
g!*
10 Øö³nû ×ô ³³qø^³³³mø û 43ü

\
X

d

Ø$ qøæø ˆ$  ä×# Ö] ðø ^ø á]ôXÐ, ™ ¬Š nÆ

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

kZ º
Û ÂñYÎ_7,
_7,
ÃkZ~_LZ¤
/Z Üömû†ôÒø ^møû 44ü

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X ÇìgpôÐ~ga Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^ø á]ô Ô}Š™ d

ê

ê

(N
E
ê ä×#Ö] ðø ^ø á]ô ÔÇ}Š7
4£F
g
-Y™|7,
g!*
36
,ö }hYðà g
ö nû Îô …ø ^møû45üd

Ô}™ 1| 7,
ˆÆVzi úVv0*
: Zizg g!*
80Üönû Óô³uø^³³møû 48ü

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

^³³³³møû49ü
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

d

Ð+
$YT™| 7,
6,
ä3g !*
1000ÃÌZkZ Xæû Xö æø

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

Xƒ: ` Z»Ë Ø$ qøæø ˆ$  ä×# Ö] ðø ^ø á]ô

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X Ç}™: W,
ZC
Ù i Ø$ qøæø ˆ$ Â

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

^møû47ü

ê

\
X

d

ê

d

X ǃgz™u

\
X

ä×# Ö] ðø ^ø á]ô}™xŠ™| 7,
g !*
70{zá ^ »–ÃTÄö‰ô]æø

^møû46ü

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

›gŠ Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^ø á]ôÇ}™xŠ™| 7,
g !*
3ðà g
ö nû rôÚö

\
X

ê

X σÝq ËØ$ qøæø ˆ$ Â

\
X

X

d

d

X

d

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

X ÇÇØg6,
?\¬vZð7,
pÑŠz¥ ™6,
í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

253

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

X ÏñYƒ»#™ Ø$ qøæø ˆ$  ä×# Ö] ðø ^ø á]ôÔ,Š îÐZƒkZ ðM!N**

êk\ Ø$ qøæø ˆ$  ä×#Ö] ðø ^³ø á]ô Ç}7,ÐZ~Vñ¤/ ‚önû rôÚø ^møû 50üd

X ñ0*
{ CÐ Ä M

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ä×# Ö] ðø ^³ø á]ô Çñ7,
¹~®
) ‚~uzŠ Å-¤
/Z p
% çôÎø ^møû55ü

d

X Çìg @*
Y(n%»% ðNE(ª) yl
îØ$ qøæø ˆ$ Â

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d
d

d

ê

d

Ô,Š ö™É6,
½»ÐZƒŠ
Hc*
Š Zr|ŠzŠ »aTàö³nû jô Úø ^³³³mø û 56ü
\
X ǃ{Š c*
i|ŠzŠ,Š ö™ÉÃu0*
êL ZÏZ ƒÁ|ŠzŠ »VâgzZσú

ê

d

\
X

Øönû Òôæø ^mø û54ü d

Øqøæø ˆ$ Â ä×#Ö] ðø ^ø á]ô }™1|7
,
Ü zÆ):Zizg g!*

7

ê

d

\
X

X Çñ0*
ð;gÐ{ Ø$ qøæø ˆ$ Â

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

108u·Ã]Zg SŠ W~{¤
/Z Ð% uø ^møû 53ü
ä×# Ö] ðø ^ø á]ô Ô Çñ7,
g !*

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X ¶(`c*
^{zd

\
X

\
X

ê

\
X

d

»kQ Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^ø á]ô ñ7,
Æ™ìs§Åy M™ÄgB;6,
ã%
O

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Å`c*
ayâ 
Û **
( ¬¬Ð[ë M »ƒ) ðg !*
21‚önû ãôø^mø û 52ü

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

^³³møû51ü

Xƒy!*
$Áq Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^ø á]ô ñYd

ê$

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

z'
,
zgÆÁqgzZê Y6,
zZ LZ™| 7,
g !*
7ðà &
ö Âô ^³eø

\
X

ê

X Çìgyñâ Ð

X

d

d

X

d

X

à{Ë™|7,
{zƒCY:]Š¬ÅVÂ!*
~nÅTg!*
90‚önû Ûôuø^mø û58ü

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

X ÏñYƒg ZŠ'
,
Vâ 
Û ÅkZzzid

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

^møû57ü

ê

d
ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ÅkZ Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^ø á]ô Çñ7,
¹ÃÌZkZ ðà o
% Öôæø

\
X

\
X

ÐO
X VƒwÎg »„gÆVâ ˜xÓ~—"ð7,Ì6,íÂð7,u 0*
Šz¥ ™6,( x?Z: )Æç'N?Z
# ( ê ]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

254

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

ä³×#³Ö] ðø ^³³ø á]ô }™\ ã0*
~ÏQ]gz¢ïE
á\
L i8X}Š™xŠ~k† c*

ê (M
h`J
-VÎ'
,
k† ZƒHxŠ»g!*
-Z)XÏñYò]Š¬ÅðÍeØ$ qøæø ˆ$ Âd
q
\
X

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

{Z
+à Ø$ qøæø ˆ$ ³³Â ä³×# ³Ö] ðø ^³³ø á]ôÔƒsp »äYƒùŸÆËc*
ƒŠgŠ(

( g !*
-Z Ái Z Á: ZizgÔ ËÁ”@*
q
:` ´]æ)X ǃd

d

Øqøæø ˆ$ Â ä×#Ö] ðø ^³ø á]ôÔñ7
,
g!*
1000ÃÌZkZƒgFðÃ

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Ø$ qøæø ˆ$ Â

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

\

d

\
X

X σgzŠ ~g FgzZ ǃgâ~ùÆk Q **
3{z Ø$ qøæø ˆ$ Â

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ä×#Ö] ðø ^³ø á]ôu™ J 7,
6,
!ZâC
Ù‰
Ü zD 3**
3ðà ‚öqô]æø ^mø û 63ü

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

XÐOg„
 zŠÃkZvßªÔ ÇƒC
Ù ª~Vߊs¥»kZ

d

ê

ä×#Ö] ðø ^ø á]ôÇñ7,
Ð]ÒÃkZðà ‰
Ü zÆðÝöçû n%Îø^møû62ü

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X Çñ0*
¡

\
X

\
X

o% uø ^møû61ü d

ê

\
X

ê$

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X Ç}™7W,
Zz™ Y

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ä×#Ö] ðø ^ø á]ô< 1™xŠ6,
zZLZ™|7,
:Zizgg!*
7k
ö nû ÛôÚö ^mø û60ü

\
X

Ø$ qøæø ˆ$ Â

ê

ê

ê

\
X

ÌËc*
ùc*
ƒ’Ôk™xŠ6,
zZ LZ™| 7,
g!*
7 onôvû³Úö ^³møû 59ü

d

X

d

X

d

X

d
\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

G
X ÇVz™®
) ËÅk QyŠÆ#
Ö G
é5¢L~Çñ 7,pÑŠz¥ ™-¯ zg6,í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ- ) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

255

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

ê

} ™ 18 Æ™xŠ6
,
{)z"
$Ñ™| 7,
g !*
10‚öqô ^Úø ^³mø û 64 ü

X ǃ:g FØ$ qøæø ˆ$  ä×# Ö] ðø ^ø á]ôd

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X Çìg @*
YspÐwŠÆk Q Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^ø á]ô

\
X

á| 7,
~ðËÔƒ4g e~! ZÃTÔg!*
1001 ‚öuô]æø ^³³mø û 65ü

ê ä×#Ö] ðø ^ø á]ôÔñYÐWÆÁq™|7,û%9ÃÌZkZðà ‚öuø]ø ^møû 66üd
d

ê

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^ø á]ô

\
X

X ÇñY0( Çñ 7,
g !*
g ZD
Ù ÐZ Ë X Çñ0*
~i Z
Û ugzZ]³Ø$ qøæø ˆ$ Â

ê6,ÔŠ Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×#Ö] ðø ^³ø á]ôÇñ7,g!*
1000ÐZ ‚öÛø‘
ø ^møû67üd

d
X Çn™7Z¨ZÃkZÔŠ Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^ø á]ô

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

d

ê

X Ïìgï
á ÞZ›æ

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

~x »C
Ù Æk Q Ç}™ 1| 7,
™ƒg ZËÐ’ g !*
20…ö ‚ô³jøÏû³Úö ^³³³mø

d

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X Çìg~ñ‚ÆV8g

ê

d

ê

ä×# ³Ö] ðø ^³ø á]ôÇ}™ 1| 7,
: Zizg g !*
20…ö ‚ôjøÏûÚö ^³mø û 69ü

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Ø$ qøæø ˆ$ ³Â

\
X

X 5Yƒã‚ M Ø$ qøæø ˆ$  ä×#Ö] ðø ^ø á]ôk| 7,
Â} 7,M Âg !*
41…ö Xô ^Îø^mø

ê

\
X

d

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

á¯w©»"7,
ñƒDðŠC
Ù yZgzŠÆçz …ö Xô ^Îø^mø û 68ü

\
X

ê

X Çñ0*
ì

\
X

d

X

X

d

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

ƒØ$ qøæø ˆ$  ä×# Ö] ðø ^ø á]ôÆáZz"7,

izgC
Ù g!*
100†ö ìôùç
* Úö ^møû71ü

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X}™]ÒÅug IêL ZkZd

ê

d
ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Ýö‚ôùÏøÚö ^³møû70ü

{zƒ~ª
qÅì"6,
(ÅspËc*
B
k

\
X

N¯ zg6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê
XÐVƒs é›!N{ k
HÆw ‚ÎzŠÆk Q J 7,u 0*
Šz¥ ™g !*
ÎzŠîœ.N9E

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

256

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

XÐVƒ}g7x »

êÅkQ Ø$ qøæø ˆ$  ä×#Ö] ðø ^³ø á]ôÇ}™ 1| 7,: Zizgg!*
100Ùöæ$ ]ø^mø û 72ü d

^³³³møû76ü

d

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

^³³møû78ü
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

d

~ÏŠ4Å\¬vZÆ™xŠ6,
a™| 7,
û%7¿ †% ³eø

\
X

X ÇìgpôÐV:Wy{zØ$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^ø á]ôÂá Z e6,
gZ- ŠzgŠ
E
5©!Nu"]ÒÅkZnÆVñ»+F,
Xì åG
ÂoÖô^Ãø jøÚö ^møû 77ü

\

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

\
X

Æy™½ã0*
~kZ™É6,
á\ }gÃðà o³³Öô]æø

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X Çn™: $ì~kZ ðÃØ$ qøæø ˆ$  ä×# Ö] ðø ^ø á]ôÔ}ŠÄgB‚ÆÚkZ

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

àö›ô^eø ^møû75ü d

ê

™Éàö›ô^fø Öû]øÂ}™®Š~}i c*
|Î$â RÃË

ê

\
X

d

X Ïìg

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

g Z-Š Åy †ö aô^¾ø^³møû 74ü
Ö sg Z- Š Ø$ qøæø ˆ$ ³Â ä×# Ö] ðø ^³ø á]ôkÉ6,
#

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

X Çñ0*
−Âz] çE
O•V;zd

\
X

ê

†ö ìô| ^møû73ü

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×#Ö] ðø ^ø á]ôá|7
,
Ãu0*
ÌZkSgzZñY(Ë

\
X

ê

X ¯ ™›ÐkQzzi

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

X

d

X

d

d

X ÇìgpôÐVƒ š^{zØ$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^ø á]ôJ
-äƒÚ!*
}h

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xñ 7,: u 0*
Šz¥ ™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆTƒŠß Wu {u **
Å¿k Q ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

257

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

êä×#Ö]Çñ7,ÃkZg!*
360ˆÆi úÅ“
 eðà h
ö ]ç$ iø ^møû79ü d
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

X Ç}Šj{ k
Hx ÓÆkZÐaLZ \¬

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

^møû81ü

\
X

\
ä×#Ö]}™]ÒÅu0*
êL ZkZ {zVƒ¹{ k
HÆT ç% ËöÂø

d
X# 7,

ê

\
X

d

ê

ê

^³³møû80ü

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Ð]ÒÃkZJ
--&nÆ䯄
 zŠÃÔ™ÜöÏô jøßû³Úö

\
X

Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^ø á]ôX Çñâ 
Û ‚|ç’ßÖ] èöeçi ÃkZ \¬

êÔìe**ZrùÐݪ˻x¤Ë g!*
10 Í
ö æû ðö …ø ^³³³mø û82üd

d

Ø$ ³qøæø ˆ$ ³³³Â ä³³×# ³Ö] ðø ^³³³ø á]ôX σw=¬™Ðä™ ¬™B‚ÆkZX σ

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

ê

\

ê

\

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\

E

G;XNE
(M
5©!Nï
Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^ø á]ôXì åG

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

\
X

d

d

ê

^³³møû85ü

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

−7,
û%100nÆvÐVÎÎzã- ¼öŠôÏû³Úö

ê

\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Ùô¡ørøÖû]]ƒø ^³møû84ü

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

‚à¥pÐ]ÒÅkZ Ý]†ø ÒûŸô ]û æø

X ǃw¥p

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ø Öô^Úø ^møû83üd
Ô
ô ×ûÛöÖû] Ô

ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

Øqøæø ˆ$ Â ä×#Ö] ðø ^ø á]ô Ç}™]ÒmS

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X Çá™wJ

ê$

ê

\
X

lg \Åk Qݪ{zØ$ qøæø ˆ$ ³³Â ä³×# Ö] ðø ^³³ø á]ô}™]!*
Ðݪk QQñ7,

d

X

d

X

d

X

7N[§‡Zzm,
Ü zÆ“

 eÔVƒ‰ƒZ åE
³ÆT ÄöÚô ^qø ^³møû 86ü

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d
\
X

\
X

Xì ¿+ F,
k<{z~VÍß Âñ 7,: pÑŠz¥™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

258

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

êiZq
-Z~g !*
Ù gzZñ7,
C
ÃÌZkZg !*
10Æ™ìs§Åy WÆ™<d
\
X

ºÔƒŠgŠ Ì}~Ÿc*
Vzh ÔVZ
RÔ ~AÅ| l,
go%ù ßôÆø^³mø û 87ü

\
X

X Çìg @*
YŠgŠØ$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^ø á]ô ’g _7,
ˆ 0Z DQ
ä

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d
d

X ÏñYƒ*Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^ø á]ô ñ7,
™Ö6,
ä–IÐäÎ
C

Ù {zÂì exgì‡6,
k Q{zgzZA £ðÃ&…% «³•ø^³³møû 90ü

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

X ǃZg7._Æè%Åk Qx »{z Ø$ qøæø ˆ$ Â

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ä×# Ö] ðø ^ø á]ôá| 7,
IÐä™qzÑÃx »Ë g !*
20 ÄöÊô ^Þø^mø û 91ü

\
X

\
X

Xñ7,
g !*
100~( õg @*
15Ô 14Ô 13Å{ â òsZC
Ù ª)˜nû eôx c*
ZgzZ-d
è

ê

d

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

( Š Z%Á”@*
:]æ)

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

~çƒnZg **
٠ؤ
C
/ZgzZC
٠؃nZg**
~çg!*
20 ÄöÞô^³Úø ^³³mø û 89ü

\
X

\
X

ê

1Ò$yjØ$ qøæø ˆ$ Â ä×# Ö] ðø ^ø á]ô
X éºG

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

\
X

ÐY6,
(ÅŠgŠÆ™xŠ6,
Vð;™| 7,
g !*
-Z oû³ßôÇû³Úö ^³³mø û 88ü
q

d

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

XÐN Yƒ¦ƒ

\
X

~1²} hðØ$ qøæø ˆ$ ³³Âø ä³×# Ö] ð^³³ø áû]ô}¢B;6,
ìLZQñY@*
™È

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

X

d

X

d

d
ê

d

\
X

ê

^møû93ü

ê

ä×#Ö] ðø ^ø á]ôXñ7,
g!*
70,000ƒ7gŠîJðÃÃTÄömû‚ôeø ^møû94ü

d

X ǃ[x» Ø$ qøæø ˆ$ Â

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

X Çñ0*
û%d

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

]ÒÃÌZkZ™ VZB;Æ™ìs§ÅyWðà pXô ^âø

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X ÇñYƒ×zgwŠ »kZ Ø$ qøæø ˆ$ Âd
M V\WgzZìLZB;{zgzZñ7,
»ÄcIZ Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö] ðø ^ø á]ôá ÿ$6,
Ð

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ä×#Ö] ðø ^ø á]ô ñ7,…çÞö ^m g!*
1001gzZgâÒgÎû%]‚ …ö çû Þö ^møû92ü

\
X

Xì &¤¦kŠ6,k Q\¬vZ J 7,u 0*
›z¥ ™g!*
-Z6,íäT (Åz!Zzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê
q

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

259

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

êØ$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö] ðø ^³ø á]ôÇñ7,izgg!*
100¬Ðå
3`gÎ oûÎô ^eø ^møû95ü d
\
X

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

X ÇìgpôÐÄ ™
XσiZgŠ/ÅkZØ$ qøæø ˆ$  ä×#Ö] ðø ^ø á]ôÇ}™ŠgÌ»kZ '
ö …ô]æø

^møû96ü
ê
d
yxgŠÆY (gzZ[f{zƒ}Y:ÛD
+
Åx»Ë¿ ‚önû ô…ø ^³møû97ü

d

ê

\

ê

\

ê

\

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

\
X

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Xìg~Š c*
ÅkZgzZ›Å\¬ä×#Ö] wŠ »kZ Ø$ qøæø ˆ$ Âø

d

\
X

ä×# Ö] ðø ^ø á]ôÇñ7,
g !*
100ˆÆi úËÃx **
kZ †ö ìôùç* Úö ^møû 99ü

d

ê

X ǃÝqy ð½]NØ$ qøæø ˆ$ Âø ä×# Ö] ðø ^ø á]ô

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Ôñ 7,
g !*
33ñW7¤ c*
ôg c*
ŠgŠÃT …ö çû ³fö ‘ø ^³³³³møû 98ü

\
X

ê

XÏñYW~wŠÆkÛ
Z D
+9 Ø$ qøæø ˆ$ Â ä×#Ö] ðø ^ø á]ô ñ7,
g!*
1000

d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

X

d

d

ê

\

ê

\
X
\
X

d

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

\

Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
o‚ûÖøçû mö ÜûÖøæø Ÿ‚û×ô mø ÜûÖø o‚öÛø’$ Ö] äö ×# Ö] o‚ºuø]ø äö ×# Ö] çø aö ØûÎö
o‚ºuø]ø ]ç÷ ËöÒö äü Ö$ àûÓömø ÜûÖøæø
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

mÜZ >gÎ û 4ü

\
X

³7,
g !*
111

ê

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

d

køÆû†ø Êø ]ƒø^ô Êø o ]†÷ Šûmö †ôŠûÃö Öû] ÄøÚø á$ ]ô o]†÷ Šûmö †ôŠûÃö Öû] ÄøÚø
ø eùô …ø oÖF]ôæø ogû’øÞû^Êø
ogûÆø†û Êø Ô

ê

d
d

\
X

ê

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
ø …ø ‡û æô Ô
ø ßûÂø ^ßøÃû •øæø æø o Õø…ø ‚û‘ø Ô
ø Öø |û†ø ûÞø ÜûÖø]ø

ø Öø ^ßøÃû Êø…ø æø o Õø†ø `û ¾ø ˜øÏøÞû]ø p
?û „ôÖ$]
á$ ^ô Êø o Õø†ø Òûƒô Ô

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\
X

ê

³7,
g !*
111 |û†ø ûÞø ÜûÖø]ø>gÎ û 3ü

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

†ö fø Òû]ø äö ×# Ö]æø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ? æøø äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]æø äô ×# Ö] àøvFfû ‰ö
Üônû ¿ôÃø Öû] oùô ×ô Ãø Öû] äô ×# Ö^eô Ÿ$ ]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uø Ÿøæø

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

\
X

ÝZŠû 2üd

³7,
g !*
111

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

š¨›z¥™ û 1üd
Ýô†ø ÓøÖû]æø Xô çû röÖû] áô‚ôÃû Ú$ ‚õÛ$ vøÚö ^ÞøŸçûø Úø æø ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
Üû×ôù ‰øæø Õû…ô^eø æø ä´ Öô!æø
³7,
g !*
111

X

d

ê

ê

äm$…ô )ô ^Îø Üô jû ìø

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

ÐO
ø ’Ú áô^Ú†Ê
( ê ]zh Kzm\¬vZ -) V 1ËF_

\
X

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\


HwÈ3 Zg »¼
A { zŠ
HwÈ−7,
u 0*
Šz¥™6,
í¿

ê

ê

ê

ê

260

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

d

X

d

X

d

X

\
X

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

g !*
111
g !*
111 û 6ü

\
X

oûÊô ^ÓøÖû] køÞû]ø oûÊô ^Òø ^mø

ê ^ßøÖø^Îø ÄûÛø‰û]ô äô ×# Ö] gønû fôuø^mø

d

g !*
111

ê

d
ê

g !*
111 û 5ü

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

oûÎô ^fø Öû] køÞû]ø oûÎô ^eø ^mø
oûÊô ^$ Ö] køÞû]ø oûÊô ^ø ^mø

\
X

Xì @*
â
Û wi **
¤gÎ6,
k Q\¬vZ J 7,
u 0*
Šz¥™û%kŠ6,
íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

261

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

^ßøÖø^Óøû]ô^ßøÖø Øû`ùô ‰ø pû‚ômø „ûìö

^ßøÖø^uø †û ¿öÞû]ö äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø d
Ѻ†ø ÇûÚ% Üùõ aø †ôvûeø oûÊô oûßô Þ$]ô

ê pû‚ôßøjøŠûÚö Õø]çø ‰ô pûˆôrûÃø Öô^Úø

pû‚ônø eô „ûìö äô ÖFŸô û] gønû fôuø^mø d

\
X

d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

ê

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

\

d

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

g !*
111û 10ü

d
^ò÷nû ø oûÞô¡ønû qô …û Xô ^ÏøÖû] ‚øfû Âø åû ^ø ‚ûnùô ‰ø înû ø áû^_ø×û‰ö lû†ø –ûuø^mø
Xû ‚øÛøÖû] äô ×# Öôù

d

ê

d

…û ‚ønû uø^mø áû^Ûø%ûÂö ^mø †û ÛøÂö ^mø Ðûmû‚ôù‘ô^mø
†f$ø^mø †nû fùô ø^mø …û æø |†nû ìø àûÒö†û ø ÄûÊXø

\
X

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

g !*
111 û 9ü

ê

\
X

Øû`ùô ‰ø …ô]†ø eû Ÿø ]û ‚ônùô ‰ø èô Úø †û vöeô gõÃû ‘ø Ø$ Òö oû`ôÖF]ô^mø Øû`ùô ŠøÊø

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

g !*
111 û 8ü

\
X

g !*
111 û 7ü

\
X

X

d

d

X

d

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

g !*
111û 11ü

\
X

Xì (J
-íŠz¥™ Zg vð7,
Šz¥™6,
íƒÌV˜? ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

262

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

ê ]‚ønùô ‰ø Üû ¿øÂû ]ø 'ôçû Æø^mø Xû ‚øÛøÖû]ø ]æø …ø kûqø^uøçi tû^jøvûÚö äÛøaø ^Úø d

g !*
111û 16ü
pû‚ôÛøuû]ø…ºçû Þö køÞû]ø äô ×# Öôù ^ò÷nû ø pû‚ômø„ûìö áû¡ønû qô åô ^ø^mø pû‚ômø„ûìö

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

111û 17üd
g !*

ê

ê

\

ê

d

ê

d
d
d

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

$
4hG
š¨Šz¥ ™û 20üš¨{ û 19ü pÑèEG
{gÎû 18ü

\
X

†mû‡ø cÿæça àûÛøûXö †nû ,ôjû‰ûXø lû†ø –ûuø Øônû Ëø›ö

\

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

\
X

d

\
X

\
X

ê

oÖF^Ãø iø äô ×# Ö] áôƒû^ô eô ^ßø%ûÆô ]ø 'çû Æø lû†ø –ûuø^mø

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

g !*
111û 15ü

ê
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\
X

\
X

àûÒöXû ]‡ø | ÜûÆø ‚ôßûeø ‡û ]ø àûÒö Xû ]‚øÚû ]ô àûÒö Xû ]‚øÚû ]ô
†nû ,ôjû‰ûXø Üû¿øÂû ]ø 'ôçû Æø^mø àûÒö Xû ^ø ^nø ÞûXö æ àmûXô …û Xø

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

g!*
111 û 14ü

ê

ø

û ovûÚö înû ø lû†ø –ûuø^mø

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

†nû íøÖû^eô ^øÒö ØûÓôûÚö àmû‚ôùÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

g !*
111û 13üd

ê

\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

^Úø †ônû µô Üû¿øÂû ]ø 'ôçû Æø^mø Xû ‚øÛøÖû]ø ^Úø Ümû…ø ]Xø Xû ‚øÂø "lô¡øÓôûÚö

ê

ê

û 12ü

\
X

ê

g !*
111

d

X

d

X

X

\
X

d

pçôvûÞø oûiô †ø ÛûíøÖô kö³×û³Ïö³Êø Ù´^‘øçôÖû] lô^‰ø ^ûÒø g% vö³Öû] o³Þô^³Ïø³‰ø d

oûÖô^qø…ô ÜûjöÞû]ø ]çû ×öìöXû ]æø oûÖô^vøeô ]çû Û% Öö hô^_øÎûŸø û] †ôñô«ŠøÖô kö×û³Ïö³Êø

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Œõçû òöÒö oûÊô pûçôvûßøÖô kûøÚø æø kûÃø ³‰ø

\
X

oûÖô]çø ÛøÖû] àønû eø oû³iô†ø ³Óû³Šöeô kö³Ûû³ãôÊø

ê

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

š¨Ò

\
X

d

\
X

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

ê

\

ê

263

G
X ÏA ®
) Ë ~÷yŠÆ#
Ö G
é5¢LÐ Q J 7,u 0*
ŠzgŠx á û%kŠgzZ ðû%kŠ6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê oûÖô^Ãø iø
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

ê oûÖô¡øÚø oûÊô ]çø Öû^e Ýçû ÏøÖû] oÎô ^³ŠøÊø pûXô çû ßöqö ÜûjöÞû]ø ]çû eö †ø û]æø ]çû Û% âö æø d
ô ô

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d
d

\
X

d
Ù´ ø¡røÖû]æƒö oûfôŠûuøæø oûßô Êö†ôù’ømö û p‚ôuûæø gômû†ôÏûj$Ö]ù éô †ø –ûuø oûÊô ^Þø]ø
oûÖô^%øÚô oø_ôÂû ]ö Ùô^qø†ùô Ö] o³Êô ]ƒø àû³Úø æø îõnû ø Øùô Òö göãø û]ø p% ‡ô^³fø Öû] ^³Þø]ø

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

oû³Öô^³’øiôù ]æø pûçùô ³×ö³Âö Üû³jö×û³Þô Ÿøæø pû†ôÓû‰ö ‚ôÃû eø Ý àûÚô oûjô ×ø–ûÊö Üûjöeû †ôø
oûÖô^Âø Ùø]‡ø ^Ú$ ÜûÓöÎøçû ³Êø oû³Úô ^³Ïø³Úø àûÓô³þÖFæ$ ^Ã÷ Ûûqø o×FÃö Öû] ÜöÓöÚö ^³Ïø³Úø

Ù´^³ÛøÓøÖû] áô^³rø³nû jô eô oû³ßô ³qøç$ ³iøæø Ýõˆû Âø ‡ô]†ø _ô³eô Ýè÷Ãø ×ûìô oû³Þô^³ŠøÒø
ê
d
ø
ø
ø
$
ø
ø
F
ø
û
ø
oûÖô]©‰ö oûÞô ^³_³Âû ]æø oû³Þô‚ø³×³Îæø Üõmû‚ôÎ †ùõ ³‰ô o³×³Âø oû³ßô ³Ãø ³×³›]æø
Ù´^uø Øùô Òö oûÊô „ºÊô ^Þø oûÛôÓû³vö³Êø ^Ã÷ Ûûqø hô^_øÎûŸø û] o×øÂø oû³ÞôŸ$æø æø

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê Ù´]æø ˆ$ Ö] oÊô ]…÷ çû Æø Ø% ÓöÖû] …ø ^’ø³Öø …õ^vøeô oûÊô pû†ùô ‰ô kö³nû Ïø³Öû]ø çû ³×ø³Êø d

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

Ù´^Úø †ùô Ö] àønû eø kûËøjøìû]æø kûÒ$ ‚ö³Öø Ùõ^fø qô oûÊô pû†ùô ³‰ô kö³nû Ïø³Öû]øçû ³Öøæø
ø
oûÖô^uø†ùô ‰ô àûÚô kûËø_øÞû]æø lû‚øÛô³íø³Öø …õ^³Þø Ñøçû Êø pû†ùô ³‰ô kö³nû Ïø³Öû]øçû ³Öøæø

X

X

d

d

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

oûÖô^Ãø iø oÖFçû Ûø³Öû] éô ³…ø ‚û³Ïö³eô Ýø^³Ïø³Öø kõnû Úø Ñøçû Êø pû†ùô ‰ô könû Ïø³Öû]ø çû ³Öøæø

ê

Xì ]g Ón}g vt—"z™]ÒÅu 0*
Šz¥ ™6,
í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

\
X

d
\
X

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

264

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

ê oû³Öô^³iø]ø Ÿ$]ô oû³–ô³Ïø³ßû³iøæø †% ³³Ûö³iø …ºçû âö Xö æû ]ø …ºçû ãö ö ^³³ãø ßû³Úô ^³³Úø æø d
\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

pû†ôrûmøæø oûiô ^+mø ^Ûøeô oûÞô†ö ³fôíû³iöæø

\
X

oûÖô]‚øqô àûÂø †û ’ôÎû^øÊø oûßô Ûö×ô ³Ãû ³iöæø

Ù´^Âø Üö‰ûŸô û^Êø ðö «øiø ^Úø Øû³Ãø ³Êû]æø oûßôù Æøæø xû_øû]æø gû›ôæø Üû âô pû‚ômû†ôÚö
ê ø û û ÷ û
d
oûÖô^ßÛøÖ] kö׳Þô èÃø ³Ê…ô oû³Þô^³_ø³Âø oûeùô …ø äö ³×# Ö]ø Ìûíø³iø Ÿø pû‚ô³mû†ô³Úö

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\
X

^f÷ _ûÎö lö†û ‘ô oj#uø Üø×ûÃô Öû] kö‰û…ø Xø

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

oûÖô]çø ÛøÖû] oÖøçû Ú$ àûÚô ‚øÃû Š$ Ö] kö³×û³Þôæø

d

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Ù´^’øiôù ] ÜôÓûuö o×FÂø èõ ÖøXø †û ³íø³Òø ^Ã÷ Ûûqø äô ×# ³Ö]Xô ¡øeô o³ÖF]ô lö†û ³¿ø³Þø

ê

\
X

d

ê

oûÖô ^Ëø‘ø ‚ûÎø oûfô×ûÎø Øø³fû Îø oû³jô Îûæø æø oûÛôÓûuö køvûiø oûÓô×û³Úö ²
ô ]Xö ¡eø ô

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

kûÎ$ Xö šô…û Ÿø ]û æø ðô «ÛøŠ$ Ö] oÊô oûÖôçû ³fö ›ö

\
X

ê

oûÖô ]‚øøeø ‚ûÎø éô ³Xø ^³Ãø ³Š$ Ö] Œöæû ðö ^³øæø

û #
ø
ø
ê oûÖô^uø Ìômû†ô’ûj$Ö]æø Üô×ûÃô Öû] oûÊô àû³Úø æø oû×ô %Úô äô ³×³Ö] ðô ^³nø Öôæû ] oû³Êô àû³Ûø³Ê d

d

\
X

ݺ^nø ‘ô Üûâô †ôqô]çø âø oûÊô oû³Öô^³qø…ô

ê

oûÖô ªF×$ Ö^Òø oûÖô^nø ×$³Ö] Üô³×ø³¾ö oû³Êô æø

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Ù´^ÛøÓøÖû] …ô‚ûeø oôùfôß$Ö] Ýô‚øÎø o³×F³Âø oû³Þùô ]ôæ$ ݺ‚ø³Îø äü ³³Ö$ oõù³³Öôæø Ø% ³³Òöæø
ê oûÖô]çø ÛøÖû] kö×û³Þô ä´ ³³eô pû‚ôù³qøçø ³aö p' ‡ô^røuô o' Óùô Úø o' Ûô³ô^³aø o' ³fôÞø d
Ù´^³jøÏô Öû] ‚ø³ßû³Âô غ³iô ^³³Îø ݺæû ˆö ³³Âø oûÞùô ^ô Êø mõ]æø Ìûíøiø Ÿø pû‚ô³mû†ô³Úö

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
\
X

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

é…çßÛ³Ö]

X

d

èÚ†ÓÛÖ]

X

d

ijnϳ³fÖ]

X

d

Ù´^fø rôÖû] Œôœû…ø o×F³Âø oû³Úô ¡øÂû ]øæø oûfôÏøÖø àômû‚ôùÖ] o% vôûÚö o% ×ô nû rô³Öû]^³Þø]ø
ø èß³m‚³Ú d
ê èß³³³³³q
è Ó ³³³³³Ú

d

X

d

d

X

X

oûÛô‰û]ô …ö çû ãö ûÛø³Öû] …ôXô ^³Ïø³Öû] ‚ö³fûÂø æø

d

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

GLÅzŠŠgÌ »kZ~tgŠ ‡D¬Ÿ
ÆkZì :
L »w”æÆm!*
z ~C
Ù ªï

2XìƹŠgÌ: Zizg »g IÒkZX g ÃZKVZd
G
E
G
E
$
g
N
M
8
N
>
¤
.
Xì=gf»w ð{ Æ~0
+
zZ}
.ƒ çgzZìæWg»uiZaÆë Õä7 çLGû1ü
G
¢E
Lq‹ ðO¢ŠgÌ »¦ IïkZ û 2ü
Xì @*
J(,
ÃîRE

ê

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

}g øgzZì Zƒ ZŠ ZÐ y)F,
;y!*
i Å ãZg‡Z {ukŠ ãŒgŠ ØZ†

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

û ü

\
X

d

\
X

d

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

J 
a 
š¨ÒÿL & c

\
X

oûÖô^vøeô †û ¿ö³Þû]ö pû‚ô³nùô ‰ø oû³ßô ³%ûÆô ]ø oû³Öô]ç* ‰ö Xû Xö †û ³iø Ÿæøø oû³ßô ³×û³f$Ïø³iø

ê Ôã!*
g ÚÔã4[8ÔWÑZ _¨ **
¦g—g I Òt

ê

ê

d

ê Ù´^ÛøÓøÖû] àônû Ãø Öû] gö³uô^³‘ø pû‚ôù³qøæø

oûÚô ^ÏøÚø Åö‚øíûÛöÖû]æø o% ßô³Šøvø³Öû] ^³Þø]ø

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Ù´^³qø†ùô ³Ö] ÐôßöÂö o³³×F³Âø oû³³Úô ]‚ø³Îû]øæø

ê

XÐgD™glZckZº Û Çìg~k Qx **
Z÷J
-Z
# –u 0*
ŠzgŠ6,í~[ ÂäT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

\
X

\
X

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

265

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

ê XìCƒÝq]ù~"7,! çM•ÃM áZz"7,ÆgIïkSû3üd
\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

XÐVƒ[x»

\
X

Ø$ ³qøæø ˆ$ ³³³Âø ä³³×# ³Ö] ð^³³³ø áû]ô õ0— 7
,
izg:eaÆx »JzÂCÙ û 4ü

êÁ=ñ7,û%&gzZÇgt ‚ LZ ÃgI ïkZ ¿ —5™d

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

GG3I
" ¨ÓÇg !*
$L;]g c*
5LO_g—gzZ ǃ ï
Ð]g éhIE
iÅÅ\¬vZègu 0*
Ҭ**
åNG
I
Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×# Ö] ð^ø áû]ôX ǃs ç‡l!

d

X

d

X

d

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

XìÆ−7,
g*
!õ *
0*
c g*
!&aÆ1zn%CÙ û6ü

\
X

Xì ]ncVƒk
H}gv−7,u 0*
Šz¥™6,íZg v—"ð7,u 0*
Šz¥™Ð ]Ò6,í( êÐO]zh Kzm\¬vZ-EV1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

266

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

êxŠ6,ã0*™ Zð7,g!*
21c*
41 Ð VZp 9Ãg I ïkZ ]gúÝ!*
û 7üd
d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×# Ö] ð^ø áû]ôX ǃ«g
CЕ
'
,

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ÅÅ\¬vZ èg WÑZ ‘¨g—gzZ ñYƒ îÏ$Lq Â[ izg :eÆ™

êÆkZÆ™xŠ6,(%ª)µzgaÆ!%áZz Xz {ŠiÂ
L Wû 8üd

ê

d

X ǃ«Š6,
Ÿ
E
E
V- σ ‚à Õä7M õ0— 7,izgC
Ù aÆ ä0*
] éE
C+MРݪû 10,9ü
ê
E
d
Q
$Øqøæø ˆ$ Âø ä×# Ö] ð^ø áû]ôXÐN Yƒ ü¢šÔŠ „

\
X

~åŠzgŠ

g !*
100 û 6ü

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

d

d

ê

g !*
7 û 5ü

\

d

BÖZ >gÎ

ê

g !*
100 û 4ü

\

\
X

mÜÑZ >gÎ

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

ê

ê

\
X

d

ê

g !*
79 û 3ü

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

bíÝZ !
{gÎ

\
X

g !*
100 û 2ü

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

pÑŠzgŠ

d

\
X

g !*
7 û 1ü

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

BÖZ >gÎ

ê

\
X

á^,q]çì Üô jì

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×# Ö] ð^ø áû]ô

d

X

d

X

d

X

\
X

lô¡øÓô³ûÛö³Öû] Ø$ ³uø^³mø Ü$ ³`ö ×# ³³Ö]ø

lô^³Òø†ø ³føÖû] Ùøˆùô ³ßø³Úö ^³mø Ü$ ³³`ö ×# ³³Ö]ø

lô^³³qø…ø ‚$ ³Ö] Äø³Êô ]…ø ^³³mø Ü$ ³`ö ×# ³³Ö]ø

d

Xô ^³³³fø Ãô ³³Öû] Ñø‡ô]…ø ^³³³mø Ü$ ³³`ö ×# ³³³Ö]ø

šô]†ø ³Úû Ÿø û] oø³Êô ^³ø^³mø Ü$ ³³`ö ×# ³³Ö]ø

lô]çø Âû ‚$ Ö] gø³nû rô³Úö ^³³mø Ü$ ³`ö ×# ³Ö]ø

l^ßøŠøvøÖû]æø lô]†ø nû íøÖû] oø_ôÃû Úö ^mø Ü$ `ö ×# ³Ö]ø

hô]çø ³eûŸø û] xø³jôù Ëø³Úö ^³³³mø Ü$ ³³`ö ×# ³³Ö]ø
àø³nû ¿ô³Êô ^³vø³Öû]†ø ³nû ìø^³mø Ü$ ³³`ö ×# ³³Ö]ø

hô^³fø ‰ûŸø û] gø³fôùŠøÚö ^³mø Ü$ ³³`ö ×# ³³Ö]ø
àø³mû†ô³‘ô^³ß$³Ö] †ø ³nû ìø^³mø Ü$ ³³`ö ×# ³³Ö]ø

àønû %ô nû Çô jøŠûÛöÖû] 'ø^³nø Æô ^³³mø Ü$ ³`ö ×# ³Ö]ø

àø³nû Îô ‡ô]†$ ³³Ö] †ø ³³nû ìø^³³mø Ü$ ³³`ö ×# ³³Ö]ø

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

ø nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^³mø oû³ßô ³%ûÆô ]ø
Üø×$ ‰øæø Ô

ê

d
d

d

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

àø³nû Ûô³uô]†$ ³Ö] Üø³uø…û ]ø^³³mø Ôjô Ûø³³uû†ø ³³eô

\

d

\
X

d

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

pXô …æø †`‰ö àmû‚ôùÖ] hø^`ø ^mø çi‡ô Üûaø ]çø ìøXû ‚øÛø³Öû]ø

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

‡]çÞø g³mû†ô³³Æø } Z çi‡ô Üû³aø ]çø ³ìø Xû ‚ø³Ûø³Öû]ø

\
X

‚ûßføÏû³Þø åô ^³³ø } Z çi‡ô Üû³aø ]çø ³ìø Xû ‚ø³Ûø³Öû]ø

ê

\
X

lô^³³n$×ô ³føÖû] Äø³Êô ]Xø ^³³³mø Ü$ ³³`ö ×# ³³Ö]ø

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

lô^³qø^³vøÖû] oø•ô^³Îø^³³mø Ü$ ³`ö ×# ³Ö]ø

\
X

\
X

lô^³Û$ `ôÛöÖû] oø³Êô ^³³Òø^³³mø Ü$ ³`ö ×# ³Ö]ø

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

³7,
g!*
111ÃÝC
ÙC
Ù ñƒŠn™ïƒ
 ˆÆkZd

\
X

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

E8LE
¸
:~ç Šz¥ ™

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

\

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

ø

ê

ê

\

ê

267

Xì Ah N uZo Z−gzZì q`Zo Z−q
-Z ck Q\¬vZìk7,pÑŠz¥ ™û%q
-Z6,í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ- )V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

ê

ê

\

ê

ø

www.sirat-e-mustaqeem.com

Š Z ¦z R È é

d

X

d

X

d

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

268

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

…ZâÈ é

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

\
X

ê

‹önÞ] (àônû fÞô„ûÛöÖû] ÄönË( ànÛ×ÃF×ûÖôù èºÛøu…ø (àn׳‰ø †³Ûö³Ö] Üö iø ^ì

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

k×n–Ê oÒ Ìm†æ…ö ö

}Rzt›™ƒ» (ànÛ×ÃFÖû] h% … hôçfvÚ (ànÓÖô^Š$ Ö] tö]†‰ô (à³nfm†ô³Çø³Öû]
EE
êì@*M yŠ »]Zç.9ENZ
# :ì y¶
K]ç«Lš!Èâ 
Û »Åzh Kzm\¬vZ-zØ$ qøæø ˆ$ ³³Âø d

d

L L:c*
â
Û ä \¬vZ D â 
Û êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuu#R — G
é5O_MÔuÑ ðÅM

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

{È Z÷gzZ c*
Š}Š y´Z » ðZ±ä ~ÐZ Ô}™#ŠÐ à z Ë}÷

\

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

5LO_ ‹|
ïE
§—Ôì ~z%ÐÅ\¬vZ èg {k
,
Ù 1Z **
C
åNG
L 8™Ôu0*

ê

d
d

äíŠÞö ^Ò 1ßße ]…^nµ ^Ò ä#×Ö]

\
X

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

= g³nfôvø ³Öû] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

\
X

ê

d
Xì k7,

DNMSP&m‚u( NQL”(Mt( Ù^Û$ Ãö ûÖ] ˆö ßûÒø E

‚Û$ vÚ oF × oF ³Ö^³³Ã³i äö ³³×#³Ö] o³×$³‘

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

NÄ-yÃÔ˜ {z

ô gzZ]Zç.9E
u*
0 Šz¥™Ð]Ò6,í äÃÛö qö 

\
X

ê

E
Dƒ¯ÆäÎgzZ½»Æ~+
0ek0*
ÆXì &ÃV¤çL¤L\¬vZ

d

X

X

d

d

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

269

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

…ZâÈ é

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì &¤gkŠ6,k Q\¬vZ J 7,u0*
Šz¥ ™q
-Z6,
íäT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-): 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

G
øZ
Û {Š c*
iÐ ƒ
 =~ yZ ì Le [ ç¤NZ÷)g f Æ Vzq X
GN
êÐZ~J
-VŒ ì Lg @*
™Ýq[ ç¤)
§¢Æ…ZâgzZ [8d
E
Âfâ { C gzZ ÇVzŠgzçwMÐZ Â}™wZÎÐí{z¤
/Z Vƒ ©
8¯ [8CZ
E
DRQLN&m‚uNPT”(Pt p…ô ^íföÖ] xö nûvô ‘ø E ó X
ó ÇVzŠ { CgzçwMÐZ

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

‚Û$ vÚ o×F  oÖF ^ói äö ³×#³Ö] o³×$³‘

ê

= g³nfôvø ³ûÖ] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

d

Øn$×Ö] éöç×F‘

ê

d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

E
ëØn×$ Ö] éö¡³‘ ÃyZN Yñ 7,ÿ¡LZâ
Y (¯ úˆ~] Zg

ê:ì~ pÑ›9Ð aZÐ …ZâÆ yŠ …ZâÆ ]ZggzZ d

d

d

ê

\

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

\
X
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

X»Vñ»Æy,
Z ì¿gÖ

X

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

nÆyZuQÅçW
x¥7ÃY

\
X

ËÂD™]í
Z ¼ÐñƒØŠ

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

}gøgzZD™yZgzZDgeDgå

\
X

Ã[g LZgzZ Ð VƒÇ [Zp Cƒ

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

Z]
.›z™ÅyZ V á^ÛmŸ]ˆß³Ò äÿ ³Û³qø†³i

\
X

\
X

d
:ì@*
â
Û Š
á gZ~17gzZ16e
$Wå‚rŠ$ Ö]é…ç‰21{g0*
oÖF^Ãiø æø Õø…ø^fi ä×#Ö]

ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

h]ç$ ^Ò 1ßâ<µ ‡^ÛøÞ 6nÚ l]… …æ] ‚r% `øøi

\
X

ê

Vç
Û L L:c*
â
Û Š
á gZä ê O]zh Kzm\¬vZ öЇuànÛô×ÃF×û³Öôù èºÛ³u…ø Ô ànÇ×ôù føÛöÖ] ‚ö³nùô ‰
E
DMMRO&m‚u QUM”(Üû ×ôŠÚö xnûvô ‘ø E
ó Xó ì i úÅ]Zgi é)'MaZˆÆ

\
X

d

X

d

X

d

X 

Z™Î~]ZgˆÆ(ì ‚r% `ø iø nq
-ZÅ Øn×$ Ö]éö ç×F ³‘

E
zŠ Å‚r% `ø iøÁÐÁX 7‚r% `ø iø{z³7,
¼
IÐäÎÔ³7,ÿ¡LZâgzZ d

E

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

G
Aìt4Ô³7, 
e 
ìg(S»]ÑZ ç¤L~kSDNS(NR”Pä’ù u

\
X

GE
"LU*
<ѧ·EX ì
-J WÐÅz!Zzm\¬vZ-kŠZ§ ð{N8gN zZ 6³njøÃø ³³Ò…ø
J

ê

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\
X

ê


HwÈ3Zg»¼
A { zŠ
HwÈ −7,
u 0*
ŠzgŠ6,
í
( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

270

\

ê

\

ê

ê

www.sirat-e-mustaqeem.com

…ZâÈ é

êÆ äviô ^Ê åÿ …ç‰~ ïGšM±¦CÙ ìYƒÌt:gzk|7,xÓ{zìŠc*
yWŒ
Ûd
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d
d

\
X

1Þ^ìŸ^e á^ oÖ^ 1Ò kßùq 1ò×nÒ …]ˆ+ ‚r% `øøi

d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Èâ 
Û »êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇuànÛô×ÃF×ûÖôù èºÛ³u…ø Ô ànÇ×ôù fø ÛöÖ] ‚önùô ‰ìe
$ZzgÐ
GE
3‡8E:ì @Š
¬ŠÐ ç8XM!*
g0
+ZgzZÐg0
+Z ç8XM!*
»X ä{Ñ!*
, Z~ ï

\
X

d

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

= g³nfôvø ³ûÖ] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

êÜmû†ôÓøÖû] äö `ø qûæø oÖF^Ãi äö ×#Ö] Ýø†$ ³Òø o–Fiø†ÛöÖ] o% ×Â**åNG5LO_‹|ànßô Úô ç+ ÛöÖû]†ö nÚ]
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

X M
h| 7,
]gÎÌd

\
X

‚Û$ vÚ o×F  oÖF ^ói äö ³×#³Ö] o³×$³‘

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê DPPS”(St(äû qø †$íø Úö ämç•… pæF ^jøÊø ‡ûø] “û í$ ×øÚö E

\
X

GšM±¦C
”¡ìŸô û]éö…ø 糉 g !*
&&ˆ
*™ÈWŒ
Û ~ï
Ù b§kSk| 7,
(MÔì 4*
ÏðÃˆÆ äviô ^Ê åÿ …ç‰ wqçX=ME
*™ (ZÔ ÇA [Z N »ä™ »

ê! êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇuæ Ø$ qøæø ˆ$ Âø vZ ÎM Îgc*
:Ån²™JZä! Z²Rq
-ZXì @*
Yd

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X 

aÆkZt :c*
â
Û Š
á g Z ä êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇu\W ? aƾt
%

M
3Ô}™WxæE
ä³³×#³³Ö]™JZÃ]ZggzZÔÇg} izg†³iô ]ç³³jÚö Ôñî **

X

d

X

d

X

d

d

ê

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

D OTUN&m‚u(PLP” Ot á^Ûø mûŸôû] gö Ãø @ö (NQOQ&m‚u NOS” Pt pû „ô Úô †û jùôÖ] àö ßø‰ö E

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X VƒñƒñÎvßZ
# ñ7,
i úaÆ Ø$ qøæø ˆ$ Âø

\
X

E

M
£Z ?]
è |k³³Ú$ Ÿö ]û Üö³nÓ³³u ÖçLlO©!N
> Z ç'Ly éE5OBÄZ Gî*9gmy{g c*
$MéG
%LZ ðG
3!Nªó óÃ G
} izgæG
é5{LOÅZ üME
&MË L Lg
$u î0~O 8kS6,
260ävøËû‘ø2¢ß‚Z

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

\
X

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

ê

\

ê

271

XÐg D™g lZ c kZ ºÛ Çìg –~[ Âk Qx **
Z÷J
-Z
# –u 0*
ŠzgŠ6,í~ [ ÂäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) : 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

…ZâÈ é

êV⊠õ0*
yZ ZÎOg} izgåª:D â 
Û ñƒD™ bÑÅ ó Ç
ó gd

XÇg} izg&Ú~¹C
Ùd

1‰ kfŠÞ oÒ Í憳uö >³:@ 1³Òógó Z /
¦zL L

ê

d

l ^m ^Óu8 oÒ 7çm ‚ße …æ] 7æ‚ße ÔnÞ

ê

\
X

d

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

= g³nfôvø ³ûÖ] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

\
X

‚Û$ vÚ o×F  oÖF ^ói äö ³×#³Ö] o³×$³‘

ê

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

$ut,ð¾ @*
g
,Ί ŶZ ~fgzZJÅwZتì x Zw{ izg~XÆ
E! 
öW -šÆkZ c*
â
Û ä ‰n
pg} izgå
ì ?Š ÅVÍßyZ

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

1ja… 1jâ<µ ‡^ÛøÞ l]… p…^‰DME

5LO_è]|
+Z†**
åNG
LZ nÆäÎÃ]ZgŠ ZœZvZ Gî*9gmŠ Zzg0m,
ê~ ïG3E‡8E!nÅØ$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö]pìx3,ðG$NL L:뙢B;6,kZgzZD M6,_ d

d

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

ê

lˆ$ Ãô Öû] h% …ø öä×#Ö](PRS

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

1΂‘
ø 1Ò á] …æ] ça kÛu…ø †µ á]ö oÒ Ø$ qøæø ˆ$ Âø

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ÇA _x3,
{Š c*
iÐ

\
X

m1` (Ýçû ×öÃö ûÖ] ðö ^nøuû ô] ) ó X
ó Tg _7,
i ú]Zg ~g ‚Q

d

d

X

X

d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

4¨G
G3Å!*
yZŠ **u " y› ,Z èEG
YE
E
&
4
»
G 
D™ Z% ? *Š ö0 g 

d

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

=‡]æ@ o‰ oÒ 8a^ßãfôßãôe oÒ oãÓùÚ oÒ ‚`D2E
ê
# Z vZ†**
5LO_ ‹|! ôg
LE
åNG
VÍß Z
# Å \¬vZ èg Š&èE

\
X
\
X

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Ї
ê ]zh Kzm\¬vZ öЇuànÚŸø û] oùô fôß$Ö] åô ^reô ànÚ] F

Å
ö:WXZ *
c á KZ ~ ›
Å
ö:XWZ c*è CZ ~ Vî 0*:

ê

d

d

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

=7ç,Þ^Ú 1ŠnÒ kß$ q 6nÚD3E

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

ê

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

X ça l†ôËÇÚ p…^Ûa 1΂‘ø 1Ò á] …æ] ça kÛu…ø †µ á]ö oÒ Ø$ qøæø ˆ$ Âø

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

G
ÅßJ
- ðÐ yZ ÂD™ c*
â
Û ( ]Š „ª) x G
é5¢L™J QˆÆäYÎÆ
lˆ$ Ãô ³Öû] h% …ø öä×#³Ö]( PRSm1` ( Ýçû ×öÃö ³Öû] ðö ^³³nøuû ô] ) X îŠ ð éE
5_N?
Ø ½
{ ÏÅí

\
X

ê

d

ê

d
ê

X ça l†ôËÇÚ p…^Ûa

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Ї
ê ]zh Kzm\¬vZ öЇuànÚŸø û] oùô fôß$Ö] åô ^reô ànÚ] F

\
X

Xì &¤gkŠ6,
k Q\¬vZJ 7,
u 0*
Šè z¥ ™g !*
-Z6,
q
íäT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) 1F Ë_’Ú áô^Ú†Ê

ê

d

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

272

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

…ZâÈ é

E
M Zg~g‚݆ҟ] äô ×#Ö] èöÛø uû…ø än׳ÂÜnø û]ø 0ä×ø‘ô**
5LO_‹|
X_7,
i é)']
åNG
ê6}÷! ö:WXÅZÔD™n²~{Çg!*
Å Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø ä×#³Ö]Â@*
ƒ‰
Ü z» ~HZ
#d
E
9
-‡;XE
G3E
O8E
ðö ^³³nøuû ô] ) ó X
ó â
Û «{ CÐ ê =ÐئKZ ÂpY8
-â 7ï
òŠ W

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

öä×#Ö](P67m1` (Ýçû ×öÃö ûÖ]

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

1Ò á] …æ] ça kÛu…ø †µ á]ö oÒ Ø$ qøæø ˆ$ Âø lˆ$ Ãô Öû] h% …ø

d

d

X

X

d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

å Ðg e}¾Ð sp} F,
Å
ö:WXZ c*¡
C» Vƒg ê ê ~

d

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

d
ê

!ì *
@g eÐ[Z±ã *
*\*
!Zg v D4E

ê\¬v Gî*9g\WäeÅm\¬v Gî*9gܳ³³³n%øìö0ßg**å5O_è]|

ê

Âó ó?DÎ7\WgzZD YÎvßìzz H !yY éE
&OZ L L:Ån²Ðm

Ã]Zg7 eZ
ì *
@g eÐ [Z± ã *
* \*
! Zg v! e L L:c*
â
Û Š
á gZ

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

\
X

d

GL]|

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Ї
ê ]zh Kzm\¬vZ öЇuànÚŸø û] oôùfôß$Ö] åô ^reô ànÚ] F X ça l†ôËÇÚ p…^Ûa 1΂‘
ø

\
X


Hƒh$
+{zïJ 7,
: u 0*
›z æF
N% Š6,
íäk QgzZ Zƒ™f Z÷k0*
ÆT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) 1FË_’Ú áô^Ú†Ê

ê

d

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

273

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

…ZâÈ é

êoÒ Ø$ qøæø ˆ$ Âø lˆ$ Ãô Öû] h% …ø äö ×#Ö] D UTP ÜÎ…(QPO ” Mt á^ÛømûŸôû] gö Ãø³ö Eó Xó ñYW d
d

ê

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

d

G
σ •
 h ~÷ Zƒ nZg **ð$N¤
/
E
9
-‡;XE
! [g c*
Ç V~ ê §**
~! ñ ;

\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

‡]‚Þ] gnr ^Ò 1ß+^q 1ò×nÒ l ^fÂD5E

ê~iúV1HÅm\¬vZ Gî*9g ܳn×ø³‰ö à³e á]ç³Ëû ³‘ø **åNG5LO_‹|

ê

]ÒgŠkZm\¬vZ G
î*9g \ WX ‰ˆ `ÎÐzz Å
g} 9k
,
Š {Š c*
i

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

\

î*9g \ WnÁ!* 
¸ D™ H]Š „Ð
À @*
Y c*
ŠÈÐm \¬vZ G

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Ї
ê ]zh Kzm\¬vZ öЇuànÚŸø û] oùô fôß$Ö] åô ^reô ànÚ] F

\
X

X ça l†ËôÇÚ p…^Ûa 1΂‘ø 1Ò á] …æ] ça kÛu…ø †µ á]ö

d

X

d

X

d

X

G

h ™:†ŸZ¼ ~ ]Š „KZ Ì Âì #
Ö G
é5¢L
]Š „k0*
Æ yZ ª) M

d

\
X

Æ1gzZ ò¤
/ 
@*
Dâ 
Û xZgWg0
+ZÆ}# Â@*
WÌñ»Vñ/
¤Z
# gzZ

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Çg ñ›Ãm\¬vZ G
î*9g \W~Šu @
*
D™ c*
Î6,¿Åykm\¬vZ

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

î*g \W Â@
*
WÌñ» ~ŠuZ
# X ( ¶: „ öRʼn
Ü z nÆ䙆ŸZ~

ê

d

ê G9

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

1FË_’Ú áô^Ú†Ê

\
X

XÅ §äkQ J 7,:pÑŠz¥™äkQgzZZƒ™f Z÷k0*ÆT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-)

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

274

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

www.sirat-e-mustaqeem.com

…ZâÈ é

ê~ª
qÅ{>X(!å@*
ƒ: Ì6» ðVâŠyZ éE
C²NA.C.VY )Ã:Î:
Ld

ê

d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\
X

d

áçi^ì oÖ]æ 1Þ^qça ^ßne^Þ 1iæ… 1iæ…D6E

ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Z‡ gzZ ™ ,
GE
3O8EÂ }Š ™ x™ ¤
! [g c*ÇVƒg ~ ï
/

Y ƒ èZg c

\
X

5LO_‹|
k0*
Æ{+
$¬³gë D â 
Û m\¬vZ Gî*9g mZp **
åG

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

\
X

lˆ$ Ãô Öû] h% …ø öä×#Ö]DNPT(NPS” MOt d

Ї
ø
ê ]zh Kzm\¬vZ öЇuànÚŸø ]û oôùfôß$Ö] åô ^reô ànÚ] F Xça l†ôËÇÚ p…^Ûa 1΂‘

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê 1Ò á] …æ] ça kÛu…ø †³µ á]ö o³Ò Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

àmû‚( Ö] Ýôçû×öÂö ðö^nøuûô] |ô†ûNøeô ànûÏô$jÛöÖû] éö³Kø^³Š$ Ö] Íö^³vø³iùôô]EóXó â
Û IÃ]‡5~÷ÌÂVƒ@*
™I

\
X

Ã]‡5~¾~! Ø$ qøæø ˆ$ ³³Âø ä³×#³Ö]}Z:¸D™H ¬Š\WXZƒwÙZ»\W„

Ó ÅyZ'zg ÚZgzZ‰B
bg} izg]{tX ‰
êâZgzZ „g CY ðC
d

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

ëX ‰f7,i ú„™Ö Z®Ô‰$
Ë ƒ: ~9f7,,i úÐ ]Ò
E
y‚Wnç6,
yZ @*
H{ æ°L E
+»x™z ð©“MÆ Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö]QHxs7Zä

\
X

d

X

d

X

d

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

Å Z}
.Ôì Š
Hƒ}•}•®gzZì c*
Š™ÂiÃwŠ}÷äkZgzZì x¥d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

@ƒH:„Za=ä Øùqøæø ˆ$ ³³Âø ä³×#³Ö]!l»VƒSe~!n
ðÃ~gzZ*
E
&‡
5` (Ýçû ³×ö³³Ãö ³³Öû] ðö ^³³³³nøuû ô])XIƒw'~i é)'M{g!*
zŠ™ â
Û tóXó Cƒ:Ú™f ÿLE

\
X

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

G
X ÏA ®
) Ë ~÷yŠÆ#
Ö G
é5¢LÐ Q J 7,u0*
ŠzgŠx á û%kŠgzZ ðû%kŠ6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-): 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

ê

\

ê

275

= wq »Ñ}÷L L:c*
â
Û gzZ ~gâ m q
-Z™Í]!*
t ä VrZXñYƒ

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

www.sirat-e-mustaqeem.com

…ZâÈ é

ê 1΂‘ø 1Ò á] …æ] ça kÛu…ø †µ á]ö o³Ò Ø$ qøæø ˆ$ Âø lˆ$ Ãô Öû] h% …ø öä×#Ö]( éS}EBÑ$152m d
öä×Ö]

d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

áçi^ì oÖ]æ 1ßa… oÒçãe 6nÚ ^m oÒ lçÚD7E

ê

"NåG
5LO_ ‹|
: 'â 
Û‰
Ü Ë Æ ð: Zizg ?vZ GîN*9g îG
!‡Ì åMM‘ { ¢ é›M !N éE
5G

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X ça l†ôËÇÚ p…^Ûa 1΂‘ø 1Ò á] …æ]

d

Ї
ê ]zh Kzm\¬vZ öЇuànÚŸø û] oùô fôß$Ö] åô ^reô ànÚ] F

ê

d

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

ì @*
W Š c*Z
# » G Zƒ0
+Z [g c*x™

ê

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ì @*
W Ã ì G ì ÞZ ,
$» wŠ Zç'L

X

d

ê

öä×#³Ö]( 151msR )X gf7,

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ça kÛu…ø †³µ á]ö o³Ò Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø lˆ$ Ãô Öû] h% …ø

\
X

\
X

ZQ '3:¼ J
#
-x 
á Q ó Xó ì **
%= ~ Tì yŠ {zt ( h+á ) L L
d
E
'
M
i é) J
- ðQó Xó ì **
%=~Tì ]Zg { zt( h+á ) L LÔ™ ÂCƒ]Zg

ê

\
X

d

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

@*
ƒ » : Ã í „ ä Vâ ~÷ !l»

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ì *
@Y ñ3 sp » VZZ ïE
L Ò] { W

ê

ê

Xça l†ôËÇÚ p…^Ûa

\
X

Ї
ê ]zh Kzm\¬vZ öЇuànÚŸø û] oùô fôß$Ö] åô ^reô ànÚ] F

\
X

X

d

d

X

d

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

á]‚Þ^ì Ÿ]æ 1Þ†Ò p…]‡æ äm†+D8E

ê]
è |ë oÞ]…çß%Ö] åö †% ‰ Œø‚ôù³Îöãy”Zg0̇**
å5O_‹|

d

GL

ê

d

&N

\
X

G
X ÇVz™®
) ËÅk QyŠÆ#
Ö G
é5¢L~Çñ 7,
pÑŠz¥™-¯ zg6,
í
( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) 1FË_’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

276

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

…ZâÈ é

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

zzi Åm\¬vZ Gî*9g \WÔ¸ ñƒ}I~ ï
¦
E{‡BMm\¬vZ Gî*9ge® **
E
_7,i é)'MJ
-k
,
ŠgzZ `Z Ã]Zgm \¬vZ Gî*9g \WX ‰{ Z_ ÌVÃ
Ó gzZ
\M
êîZ7,~ ]Zg}Z L L:Ñ ägå Ð iZzWåE5ÒE&NÂ Zƒ ‰
Ü z » ~ç? Z
# X ìgd
E
E
7^™JZ H ?Ѓg DÎ]Zg ~g ‚ H ! z ç¤L)Æ õÑ¡L ‡áZz ä™

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ÐäWi ZzWÅ äzg Ð }gzZ ‰ JZ Ð ~¢ vß {z  ó ó?Ðz™

êÂ~Š ð‹ iZzWÅ"7,u0*ÈWŒÛ Ð +
$Y q
-Z Ô Å`â ¬Š Ð }gzZd
\
X

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

i ZzW—äm\¬vZ Gî*9g\W ÂðƒðZ
# QX @*
ƒ;g™çóNðÃ+
$Y~uzŠ
äÂø çû ‰ö çÚ ÄÚø Ønû×ùÖ] Ýö^nøÎôæø ‚û r% ³`ø $jÖ] hö ^³jøÒô Eó X
ó BYZý‰
Ü zÆðvß L L:Zg åÐ

êkÛu…ø †µ á]ö o³Ò Ø$ qøæø ˆ$ Âø lˆ$ Ãô Öû] h% …ø öä×#Ö] DSNÜÎ… NRM”(M t ( ^nÞ‚% Ö] oeôø] àô eû] Ý^³Úøô] d

d

ê

\

ê

\

\

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

\
X

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

= g³nfôvø ³Öû] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

áZz ¶æ ãæ **
Î ~ º 7Z

X

d

ê

d

F ƒ
 Š
á ìg az » _¨ }%

‚Û$ vÚ oF × oF ³Ö^³³Ã³i äö ³³×#³Ö] o³×$³‘

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Ї
ê ]zh Kzm\¬vZ öЇuànÚŸø û] oùô fôß$Ö] åô ^reô ànÚ] F

\
X

ê

X ça l†ËôÇÚ p…^Ûa 1΂‘ø 1Ò á] …æ] ça

\
X

d

X

d

X

d

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Ñ]†ô]‡ô ^ÛÞ

E
M û 1ü : êЇ]zh Kzm\¬vZ- 1ËF_ø³’³Ú àô³nÚø]†³Ê æd
ZŠ Z®
) )!*
ò¯ é)'

&N[ëWJ
5ÒE
ÐZ ³7,ÒgzŠQ Š
Hƒ åE
-VΓg @*
™vZ æN°fÆ™

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

\
X

ê

Xì ]ncVƒk
H}g v−7,u0*
Šz¥™6,íZg v—"ð7,u0*
Šz¥™Ð] Ò6,í( êÐO]zh Kzm\¬vZ-)1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

ê

277

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

…ZâÈ é

1Ò$[Z N »{/ze}g7
¿
û 2üDQTR&m‚u MLL”(Nt(p„ô Úô †û jùôÖ] àö ßø³‰ö EX éºG
ê
Ed
;g ´ ( z S7,i úV˜ ª )~ õÑO}!NLZˆÆäƒ rg ÃÐò ¯ é)'L
GŠ8
ÐN YØŠj{k
HÆkQ Âá1„ísÜá|7,
ÒÆtZÑS ö-

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

ês
IL G
"u
# ŸzÅ ó ì
ó g ´~ õÑO}!LZ L LõzO8kZÆu0*
ì

ê

5LO_‹|ñƒD™
Kª:D â 
Û p…^fÖ] äô ×#Ö] èöÛøu…ø äô nû ×ø³Âø ~g ‡Z Õä$N**
åNG
Ð
G
"L Lc*
ï
NG3E
ä2I+Š êL ‘c*
䙄zg¨*
c ™£ìg~ wqkS ~ y c*

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\
X

d

ìL u

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

óì
ó g ´~ õ LZ

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

D MNTS &m‚uPM”Nt Kæü ]Kø oeô ø] àö ßø‰ö )XVƒ{Šc*
iÌÐvÄÆg«îF
<L¤
/Z

ê~ }g!*Æ óá
ó 1 „ísÜ L L2 óì
ó g w'~ s ZîÆ vZd
d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

}™:WðÃZÎÆð>ªíyxgŠÆtZÑZgzZòªL L:D â 
Û
G
DMOMS&mû‚ô vø Öû] kø vû iø OUR” Oté^Îø†û Úô EXì @
*
ē
Tì ]!*
{ztèY
E"‡ç'N[Z N6,
ê ïH3EM!Læ c*
äÁi Z ÁÆäƒq ðÒNƒN` ¦Î VkÎæ ^Ò Ñ]†³ô] ‡ô^³Û³Þó ód
E
M ò çE
.·N{!
Xì Lg‰
Ü Ë »t ZÑS ¯ é)'J
A™áЈ

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

= g³nfôvø ³Öû] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

‚Û$ vÚ oF × oF ³Ö^³³Ã³i äö ³³×#³Ö] o³×$³‘

d

X

d

X

d

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X


HwÈ3 Zg »¼
A { zŠ
HwÈ−7,
u 0*
ŠzgŠ6,
í
( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

278

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

…ZâÈ é

k×n–Ê oÒ k^2 ‡ô ^ÛÞ

EN
ê ïEL8™Ôu0*
5LO_‹|
§ ð{N8
ìe
$ZzgÐÅ\¬vZèg{k
,
Ù 1Z**
C
åNG

DMOTN&m‚uMQP(MQO”Nt(äû qø ^Úø àô eû] àßø‰ö E

d

&N[ëW‰
5ÒE
ªwZz®Ðäƒ åE
Ü Ë »kZ VkÎæø ^Ò k^³2‡ô ^³Û³øÞ
-‡ÊZ ýN {$E
,ñ m
yŠ ðåaìt4gzZì J
-¦Ñg é<XE
Ô<Ñg ·)Xñ 7

ê

X M
h| 7,
 e¯ úÂëUg ¯ÆtZÑS¯ ú( 25m4z

‚Û$ vÚ oF × oF ³Ö^³³Ã³i äö ³³×#³Ö] o³×$³‘

d

= g³nfôvø ³Öû] o³×ø³Âø ] ç³³×%³³‘ø

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d
d

ê

d

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

xnû fô Šû j$ Ö] éö ç×F ‘
ø

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

óXó Vƒ',Z',ÆvÄÅg«îF
<L¤
/ZDYŠ™s é›!N{k
HÆkZìg@*
™ZŠZ

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

Ð ~È0*
Ò¦zŠ Å
“e
LL:c*
â
Û ä êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇuu#Z — G
é5O_ÔuÑðÅM

\
X

ê

d

E
MÔì [Z N •Z" »i úkZ
¢
" Ôw é}8LE
5F
4<XM\I
üL LZŠÔw)z èEj8æNL¾G
lpÓ éhIE
ê
d
E
E
M
$
M
$
8
N
h Kzm\¬vZ -w ÑÆ î0!LW! ! ÔwV" ÁÎgÔwZ ð zŠ ð E
èr
# ™Ôw Õä zôg

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

$ ö F

\
X

5LO_‹|yY R LZ ä \¬vZ ègz êÐO]z
åNG 
c*
â
Û ÐÅ\¬vZ èg k„ **

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

ê

\

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

D MNUS &m‚uPQ(PP”Nt Kæü ]Kø oû eô ø] àö ßø‰ö )

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Xg !*
-Z~/Ânƒ: ÌtgzZg !*
q
-Z~w‚Ânƒ:
q

\
X

NC
ÌtgzZg !*
-Z~¹C
q
Ù Ânƒ: ÌtgzZ k| 7,
g !*
-ZÃîœ.N9E
q
Ù Ânƒ:

\
X

-ZizgC
q
Ù xnfô ŠjÖ] éçבø Ânƒ¤
/Z ! R}÷} Z
ê: Zizg¤/ZgzZ# 7,g!*
d

\
X

d

\
X

X

d

X

d

d

d

yxgŠÆVz>VâzŠgzZñVu
Z Ð{>Qñ7,
ĸû%kŠQ™|7,
ñY ~ {>}uzŠQñ7,ĸû%kŠ ™Ö

d

«gge b§ÏZñ7,û%kŠ ĸˆÆkZQñ7,û%&gzZ

ê

(32mP z<Ñg·)

Xσû%Î&2
Ì Å Ä~VÑggegzZÏñY

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

= g³nfôvø ³ûÖ] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\

‚Û$ vÚ o×F  oÖF ^ói äö ³×#³Ö] o³×$³‘

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X™ !*
ŠVÄ
_Z:gz}™g Ñ~wŠ ÂnƒÉu:6,VèZ Ä

X

d
d

d

ê

d

\
X

(33msZ )

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

S7,Äû%75~«gC
Ù V- ñ7
,
g!*
kŠ kŠ Ät(
ƒ ¹*
!gzZû%

\
X

{gG¬Ð ä³v³i^³³Ê åÿ …糉 ~ª
qÅäƒ}9ìgwìgzZñ7,

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

û%&gzZñY~{>Qñ7,
ĸû%kŠ}9

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

gzZ ñVZ

gzZ

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

uÐ qÃgQñ7,ĸû%kŠQ™|7,û%&

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

\
X

d

~qÃggzZ}™qÃgQñ7,ĸg*
!kŠ¬ÐqÃg™|7,]gÎðà d

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

gzZ

}9Q™|7,

ê

ê

Q XX†fø Òû]ø äö ³×#Ö]æø äö ³×#Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ô Ÿ? æøø äô ³×#Öô ‚ö³Ûû³vø³Öû]æø ²
ô ] àø³vF³fû ‰öZZ:ñ7,
Ä

gzZBÃ ïgÎ

ê

d

ê

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

äÏm†› ^Ò 1ßâ<µ xnû fô Šû j$ Ö] éö ç×F ‘
ø

êtû%{gGQñ7,zˆÆ`’rìtIF,Åi é)E'MkS
ê

\
X

Xì Ah NuZo Z−q
-ZgzZq`ZoZ−q
-Z ck Q\¬vZì k7,pÑŠz¥ ™û%q
-Z6,í
( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

279

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

…ZâÈ é

d

d

X

X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d
d

\
X

d
køßûÒö áû]ô Ü$ ãö ×#Ö]ø hôçû nö ÇöÖû] Ýö¡$Âø køÞû]øæø Üö×øÂû ]ø Ÿæøø Üö×øÃû iøæø
èô fø Îô ^Âø æø oûô^Ãø Úø æø oûßô mûWô oûÊô oûÖùô †ºnû ìø†ø Úû Ÿø ]û ]„øâF á$ ]ø Üö×øÃû iø

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ø iô …ø ‚ûÏöeô Õø…ö ‚ôÏûjø‰û]øæø Ô
ø Ûô×ûÃô eô Õø†ö nû íôjø‰û]ø oûÞùô ]ô Ü$ ãö ×#Ö]ø
Ô
ø Þ$^ô Êø Üônû ¿ôÃø Öû] Ô
ø ×ô –ûÊø àûÚô Ô
ø Öö^*‰û]øæø
…ö ‚ôÎû]ø Ÿæøø …ö ‚ôÏûiø Ô

ê

d

\
X

ê

X¾Qñ7,
Òd

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

yWŒ
Û ‰D â 
Û ½{g 7Z~gñQx ÓÃëêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuÜŠ$ røÚö …ôç³Þö
«gzŠ Â}™p»%Z ËðÃZ
# L L:D â 
Û Ô¸D â 
Û ½]g ð^NÅ

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

GL

ê

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

å…^íø jô ‰û ô]

êx™ZÁÎgì e
$ZzgÐ ¿\¬vZègvZ†0'
,
Y **
åN5O_‹|
ê

\
X

Xì ]ncVƒk
H}g v−7,u0*
Šz¥™6,íZg v—"ð7,u0*
Šz¥™Ð] Ò6,í( êÐO]zh Kzm\¬vZ-)1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

d

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

280

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

…ZâÈ é

ê åö †û Šôùmøæø oûÖô åö …û ‚ôÎû^Êø ä´×ô qô!æø pû†ôÚû ]ø Øôqô^Âø Ùø^Îøæû ]ø pû†ôÚû ]ø d
†' ø †ø Úû Ÿø ]û ]„øâF á$ ]ø Üö×øÃû iø køßûÒö áû]ô æø äô nû Êô oûÖô Õû…ô^eø Ü$ $ö oûÖô
d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

Øôqô^Âø Ùø^Îø æû ]ø pû†ôÚû ]ø èô føÎô ^Âø æø oûô^Ãø Úø æø oûßô mûWô oûÊô oûÖùô
ê
d
û
û
û
ù
û
ø
ø
…û ‚ôÎ]æø äö ßÂø oûßôʆô‘û]æø oûßôÂø äö ʆô‘û^Ê ä´×ô qô!æø pû†ôÚû ]
óä´eô oûßô •ùô …ø Ü$ $ö áø^Òø &önû uø †ø nû íøÖû] oøÖô
d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

d

X

d

X

d

X

ê

ø ’Ú áô^Ú†Ê
XÐg D™g lZc kZ ºÛ Çìg –~ [ Âk Qx **
Z÷J
-Z
# –u 0*
ŠzgŠ6,í~[ Âä T ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) : 1FË_

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d
\
X

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

281

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

www.sirat-e-mustaqeem.com

…ZâÈ é

]gŠ~¾gzZVƒ( C™ ) @*
™ÔíÐB‚ÆD}¾~( Ø$ qøæø ˆ$ Âø )ä×#Ö]} Z

êèY Vƒ(Òâ) ‡â xaZ¾ÐgzZ Vƒ (C™ )@*™]gŠ ïELÒƒÐ=gfÆd
\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

( „Y) } Y 7~gzZì } Y¼ ƒ
 Â( B
bg ) ‚
rg7]gŠ~gzZì ‚
rg]gŠÂ

»T)%Zt~D}¾¤
/Z ( Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø )ä³×#³Ö]} Zì }Y[pÃVÂ!*
{æ7x ÓÂgzZ

bg ) ‚
rg {Š Zg Zzp~d
ê~g»x Z}÷gzZ Ï0+i ~÷gzZyZZz +Š}÷(Vƒ (B

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

\
X

t~D}¾¤
/Z ( Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø )ä×#³Ö]} ZX}Š™•
'
,
WZz}÷~kZQ}Š™

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

y‚ Wa }÷gzZ }Š™gla }÷ÃkZ Âì 4a }÷~ ]y
Wz *Š

êÂ~]yWz *Šg»x Z}÷gzZ Ï0+i ~÷yZZz +Š}÷ì ZæEa}÷x» d
%N

d
6nâ<µ 6ni…øç‰ö o‰ áçÒ 6nÚ å…^íjô‰ô] ‡ô^ÛÞ

ê

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Yx‰gzZñ7,
äö ×#Ö] çø âö ØûÎö ~~uzŠgzZ áøæû †ö Êô ^ÓøÖû] ^ãø m% ^ømF ØûÎö ~«¦«

\
X

G

-o!N
gzZñ7,
pÑŠzgŠgzZ äô ×# Öô‚öÛûvøÖû]øy
WwÍZƬ™k
Z ìt ï
EB

\

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

\
X

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

!ä´×ôqô!æø p†ôÚûø] Øôqô^Âøæø pû†ôÚûø] èôføÎô^ÂøæøX¾ V-ª}™
E$E
ÔYƒ7{g 7ZaÆ÷øL ©~ Vñ»(vŠgzZŠ ˜gzZ e :X
G
$
45šV
G
D^÷–m]E
X M
h™aÆ( ä™g çOG«!‰
Ü zª)‰
Ü z èE
LG
;
DPOM” ( änøßûÆöE

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

¦D â 
Û Y Ôì ~zZg ëL ]IXX æûø]L L~ pû†ôÚûø] Øôqô^³Âø Ùø^³Îø æûø]

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

X}Š™èZg=

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

DQRU”Nt(…^jøvû Ûö ûÖ]K% …ø (MMRN&m‚uOUO” Mt(p…ô ^íföÖ] xö nvô ‘ø E

\
X

ê

Ð kZQ™gla}÷ƒ ~4}V˜gzZ}Š¢Ð kZÃígzZÐíÃkZ

X

d

X

d

d

ê

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

~~uzŠgzZDRU(RTV“’øÏøÖûø](NL¸E

ê

d

Xñ7,DORVh]ˆøuû Ÿø ](NN¸E

ê

d

DQSL”Nt(…^jøvû Ûö ûÖ]K% …ø E

\
X

!÷Z}ZL L:ì ~ g
$uq
-Z}™{g7Zg!*
]‚ìt 4

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

~«Dâ
Û

\
X

\
X

Xì ]g Ón}g vt—"z™]ÒÅu 0*
Šz¥™6,
í( êÐO]zh Kzm\¬vZ-): 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

282

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

…ZâÈ é

#d
ê™ÃQ™{g7Zg!*]‚~kZÐ $س³qøæø ˆ$ ³³³³Âø [gLZÂ}™p»x»ËÂZ

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

E+J
gÃèñ ¬™ì w®Ð Ý¡ŠùÖ] äö ³×#³Ö] Üö³`ö Ûø³uô…ø x Z™ ÷L x‰gzZ

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

ó Xó ìí~ÏQG Zg¦
/H~wŠ}¾

D^÷–m]E

~C~[ Zp¤
/ZìgÎz¥‚]g Ó!*
™| 7,
êì 4x »{zÂAŠ ~! c*
d

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

( 32mP z<Ñg ·)

‚Û$ vÚ oF × oF ³Ö^³³Ã³i äö ³³×#³Ö] o³×$³‘

k×n–Ê oÒ à nû ôe ]æ$ Ÿøû ] éö ç³×F ³‘
ø

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

d

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

ê

5LO_è]|
Ôª
‚g§Z]
.@* 
ì e
$ZzgÐÅ\¬vZèg {k
,
Ù 1Z **
C
åNG

\

\
X

d

= g³³nfôvø ³ûÖ] o³³×ø³Âø ]ç³³×%³³‘ø

ê

ê
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

Xƒ_:W ~g7ñZgs§q
-Zì J
-‰
Ü zkZ‰
Ü z»{g 7Z

ê

%NÂAŠqçaNc*
X aÐ kZì ZæE
„ (gzZ

D^÷–m]E

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

X

d

X

d

ê

d
d

\
X

X

d

äÏm†› ^Ò ànôe]æù] ‡ô^ÛøÞ

GG3OE
"„q
Ðï
-Z «gb ˆ Æ "7,n
Û «g &Å [f

Ô «Ô# ,
7 ¬ŠgzZ…Z'
,
Z›zgŠÔ].Z~kZgzZ < {ƒ6,«gzŠC
Ù Ô# 7,

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

\
X

ê

ó Xó ÏVƒ'
,
Z'
,
Æ

DMMRS&m‚uPQ ” N t(äqø ^Úø àô eû] àô ßø‰ö E

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

]Š „Åw‚{g !*
Ògbt ¾ : ]!*
~'
,ðÃyxgŠÆyZ}™

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ZŠ Z b§kZ ÒgbˆÆ[f
L L:c*
â
Û ä êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇu+

KZd

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

&
E
B
" Ô]zIzŠ
ÈçE
j
"NÓ÷
5F
E
?Q&MÔ] ðE
3B&MÔÄZÑz ÑæL¾G
3E
èL Ô]+Z ؉¦ ƒ ðE

\
X

G
X ÏA ®
) Ë ~÷yŠÆ#
Ö G
é5¢LÐQ J 7,u0*
ŠzgŠx á û%kŠgzZðû%kŠ6,íäT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-): 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

283

\

ê

\

ê

ê

www.sirat-e-mustaqeem.com

…ZâÈ é

êX# 7,Ì(vZpgzZfúZª)lzfËÔz~YZ’ZÅ«g,v0*gzZ~Šd
\
X

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

G
4‡]NÒgzŠ«X £Š¢xsˆÆ}ƒÆ«g”
傳³³Ò$ ç* ³³³³Úö ï
LE
E
¡
ø
û
ö
ø
û
ø
èÛømû†ôÓÖ] èËnû¾ôçøÖ]EX i úÅ ( Vß Zzä™/ª) ÎZÍZìtX ÿ LZâg e¹!*
gzZNƒ

ªÐ xs&gzZÐ &c*
Ð zŠ c*
ñ7,ƒ
 Ð xsq
-Z { ZpÔë

ê

Xì aZ **
¢xs6,
«¦zŠC
Ù

‚Û$ vÚ oF × oF ³Ö^³³Ã³i äö ³³×#³Ö] o³×$³‘

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

d

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

ê

Xì ï−7,i ú«gzŠ¬Ð äƒÈ¡
IZˆÆçóN

\

\
X

ç•ö çö Öû ] èö n$ vô øi

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

= g³nfôvø ³Öû] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

ê

ø

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ø û

ê DQPS” (Nt…^jvû Ûö Ö]K% …ø (…^jíÚö …ùô Kö E

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

G!N
ÎZ ÍÑZ èN[ÃyZ ïEB-o Ò¦b[fˆ:ì6,
16gzZ 15ä³³vø³Ëû³³‘ø

\
X

h|7,
ÌÆ™«gzŠzŠÂe( ^÷³³’³í$ ³×ø³³Úö 24md
ê4 î~O 8<ѧ·XM

d

X

d

X

d

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

284

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

…ZâÈ é

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì (J
-íŠz¥™ Zg vð7,
Šz¥™6,
íƒÌV˜? ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-): 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

©“N**
5LO_‹|DQRO” (Nt(…^³³³³³jøíû ³³³³Úö …ùô Kö E
$ZzgÐÅ\¬vZèg ç'L¬0îE
e
0G
åNG
E
#
-
ê¿
L L:c*
â
Û ä êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu°ä‡ ðƒz YgÔ *™ öLOE 
Dâ
Û Ôìd
9OZgzZ}™çóN
Ôñ 7,
«¦zŠ™ƒäqùô çø ³jøÚö B‚Æí!*
zç8XLªgzZ}™çóNé£F
DNOP &m‚u MPP”(Üû×ôŠûÚö xnûvô‘øE
ó Xó ì CYƒ#
ZZz ïG3EO8EaÆkZ
êÂñ7,{)znÛ ˆÆçóNXìg³vø³³jøŠÚö i é)E'M«¦zŠ ̈Æ<

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

~‰
Ü Ë {z(DQRO”Nt(…^jøvû Ûö ûÖ]K% …ø E XÐN YƒÆç•öçÖ] èönvôiøx £ì‡

\
X

d

XM
h| 7,
7Ò¦zŠ àZzˆÆ<gzZ ç•öçÖ] èönvôiø

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

= g³nfôvø ³Öû] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

\
X

‚Û$ vÚ oF × oF ³Ö^³³Ã³i äö ³³×#³Ö] o³×$³‘

ê

d

…]†ø ‰û Ÿøû]éö ç×F ‘
ø

ê

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

?&q
[ ç‡E
-Z n Æ äƒ Zg7 Æ VqgzZ q=Å Vî ¬Š
:M0Z+ å‡ÉZ¥âdZ1Zx â ZÃTì Ì…]†ø ‰û Ÿø û]éö ç³×F ³‘ø i ú( {Šñi Wª)
,
k
æE
ê
d
‹^I
gzZ p…^fÖ] äô ×#Ö] èöÛøu…ø äô nû ×øÂø ~g ‡Z5‹|gzZ~ …]†ø ‰Ÿø û] èör`e ä° ð3E
5

d

ê

Å\¬vZèg WZ_¨g—ä pçÏÖ] äô ×#³Ö] èÛ³u … ä³n׳Â

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

ê

}™n²xszŠzgŠg!*
{gŠ
H6,êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuÑQ( á|7,BÖZ >gÎÐ

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

GG3OE
"Å zz£ ÕäSI
5M!M)}™ zz£ÅØ$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö] ˆÆxsñ7
ï
,²]çâö ØÎöû%

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

~ŠŠ_ö/Z†
E
4G
54O][çLE 
!iúˆìtIF,
èG
ÅkS Xì c*
â
Ûk
,
’ñƒD™e
$ZzgÐ
ê
E
M ¦zŠ™|7,d
{gŠ
H{gŠ
H~«¦C
Ù ˆÆ‚Ûv³Ö]øìt4gzZñ7,
Òi é)'«

d

X

d

X

d

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

285

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

…ZâÈ é

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì @*
â
Û wi **
¤gÎ6,
k Q\¬vZ J 7,
u 0*
Šz¥ ™û%Î6,
íäT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) :1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

ðô ^–øÎø oûÊô oûÞôWû ‚ö³Úû ]æø oû³ßô ³%ûÆô ]ø²
ô ] o$ fôÞø^mø ²
ô ] Ùøçû ³‰ö…ø ^³mø :¾tg!*
{gŠ
HgzZ
ê}Z!wÎgÆØ$ qøæø ˆ$ ³³Âø ä³×#³Ö] } Z:ÀF,. l^qø^³vø³Öû] oø³•ô^³Îø ^³mø oû³jô qø^³uød

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

:¾t6,
xŠC
Ù gzZ−xŠ{gŠ
H+
$YÅt Z²QXáZzä™ Zg7ÆVqx Ó

\
X

} ZÔ~äƒ~g7~
# q ~÷ÔÙŠæ~÷gzZ *Ê c*
Û ~÷! ÑÆ$Øqøæø ˆ$ Âø ä×#Ö] 

ê ^mø oûjô qø^uø ðô ^–øÎø oûÊô oûÞôWû ‚öÚû ]æø oûßô%ûÆô ]ø àônû Êø†ø _$ Ö] Üømû†ôÒø ^mø àônû ×øÏø%$Ö] 'øçû Æø^mød
d

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

L} Z :ÀF,
Ð( +
$YÅ„VâzŠ\!*
Vâ ª) s§VâzŠ} ZgzZ kgŠ c*
Û Æ÷S z èE 

O 8E
)

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

!lô^qø^vøÖû] oø•ô^Îø

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

ê

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

l^qø ^vø Öû ] éö ç×F ‘
ø

d

E
M7N**
5LO_‹|
Ôx™Z§ ð{N8NZ
# L
L ìe
$ZzgÐÅ\¬vZ ègf åE
åNG

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ðÃÃêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuÜÚø ]ö ÄôÊô ^(ÜdøjøvÚö Ùô牅ÔxŠ M µÓ
á (ÜŠ$ røÚö …ôçÞö
E
DQN”NtMOMU&m‚u ( Kæü ]Kø çeö ø] àô ßø‰ö E
ó Xó _7,
i é)'MÂ@*
W7ëR çL'Z

\
X

\
X

= g³nfôvø ³Öû] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

Z¾ : ÇzŠ ì : u ì c*
âiW

\
X

ê

d

GG3OE
" èE
7 „ @*
™ L Q æ Ôƒ ï
L j8N

‚Û$ vÚ oF × oF ³Ö^³³Ã³i äö ³³×#³Ö] o³×$³‘

ê

(MUS”(…]†‰û Ÿøû] èö rø `û eøÔ35mÔPz<Ñg·E

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

MF,
#q
( 7~gz¢−7,î*9E
B‚ÆVî ¬Š ! çM•M) X fâ ¬Š nÆ~

\
X

EN
KZÐ \¬vZ™ ¯aËÃêÐO]zh Kzm\¬vZ -kŠZ§ ð{N8Q
( XáZz ä™

\
X

%N
NE
# q ~÷ÙŠæ~÷gzZ *Ê c*
Û ~÷! vg æE 

êZg7ÆVq} ZÔ~äƒ~g7~
d

d

X

d

X

d

X

Xì &¤gkŠ6,kQ\¬vZ J 7,u0*
Šz¥™q
-Z6,
íäT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-): 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d
\
X

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

286

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

www.sirat-e-mustaqeem.com

…ZâÈ é

ILG
" uXñ7,«¦gec*
«¦«L L:ì ~u0*
ì
zŠaÆkS

êåÿ …ç‰ ~VѦ&¹!*
gzZñ7,o‰†ÓöÖ] èöme g!*
&gzZ äviô ^Ê åÿ …ç‰ ~d
d

ê

d

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

5LO_‹|(sZ)XNƒ~g7Dq
ìe
$ZzgÐÅ\¬vZèg °zZ0vZ†**
åNG
EN
Å Ø$ qøæø ˆ$ ³³Âø ä³×#³Ö]~
# qðÃÅT:Dâ
Û Åzh Kzm\¬vZ-kŠZ§ ð{8

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

-Z Œô^ß$Ö] hùô †ø eô ƒöçû Âö ]ø ØûÎögzZ Ðô×øËøÖû] hùô †ø eô ƒöçû Âö]ø ØûÎögzZ äö ×#Ö] çø âö ØûÎögzZ äviô ^Ê
q
¡Mè‘
PzÔ<Ñg·) ó X
ó ³7,
Ògge~gåG
 ‰+ZtÂÔñ7,
g!*
-Z
q
J
E
+
ê~gøgzZS7,i é)tE'M äë:DâÛ Ý¡ŠùÖ] äö ³³×#³Ö] Üö³`ö Ûø³uô…ø xZ™ ÷L x(OPmd

êiú«¦zŠQ}™çóNb§hZ Âs§Å (y¨KZ ª)xŠWµËc*ƒs§d
:ñ7,
tQÇŠz¥™6,
Åz! Kzm\¬vZ-ÑgzZ}™ zÅ Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö] ™|7
,

ê

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

hô†û Ãø Öû] hùô …ø äô ×#Ö] àøvFfû‰ö Üömû†ôÓøÖû] Üönû ×ô vøÖû] äö ×#Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ? ø
ø ö* ø ø û
#
ûø
û
ê lô^fø qôçû Úö ÔÖ ^‰û] ànû Ûô×ÃFÖ] hùô …ø äô ×Öô ‚öÛûvøÖ] Üônû ¿ôÃø Ö] d
ø iô †ø Ëô ÇûÚø Üøñô]ˆø Âø æø Ô
ø jô Ûøuû…ø
†ùõ eô Øùô Òö àûÚô èøÛønû ßô ÇøÖû]æø Ô
d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ø $ Ö]æ$
Ÿæøø äü iø†û ËøÆø Ÿ$]ô ^f÷Þƒø oûÖô Åû‚øiø Ÿ$ Üõ$û]ô Øùô Òö àûÚô èøÚø ¡Š
ø Öø oøâô è÷qø^uø Ÿæøø äü jøqû†$ Êø Ÿ$]ô ^Û& âø d
ê ^ãø jønû –øÎø Ÿ$]ô ^•÷…ô Ô
óàønû Ûôuô]†$ Ö] Üøuø…û ]ø ^mø
d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

DNM”NtPST&m‚u(ûp„ô Úô †û jùôÖ] àö ßø‰ö E

d

X

d

X

d

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

287

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

…ZâÈ é

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

´ â Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö]ì u0*
Ôì *™zJ
7ŠqðÃZÎÆ Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö] :ÀF
,

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

X VƒwÎg »[gÆVâ ˜x Ó~—"ð7,Ì6,íÂð7,u 0*
Šz¥™6,(x?Z:)Æ% ?Z
# ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1FË_’Ú áô^Ú†Ê

êØg~¾Ð~Ô»V˜xÓì[g
aÆ Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö] ì£Ô»x¶²ì d
d

ê

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

gzZ}Š™gzŠÃ§C
Ù gzZ hg: ]n%{k
HðÃa}÷ÔÃäsÐ { k
HC
Ù gzZ Ô

ê

\
X

Ð nC
Ù gzZ ùZg fÆ „~¾Vƒ ( C™ ) @*
™ÔgzZ Vƒ( Òâ ) ‡â [òZÆ

X y!*
${Š c*
iÐVâ !*

 } Z}Š™ Zg7ÐZì ¬ZñÆŸg ~¾~
# q
d

d

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

¹ZX £Š â 
Û ¬Š !g—: Ån²ä VrZ ó Xó ì 4a}¾tgzZ™ñ
E
:ð,
7¬™t™| 7,
i é)'M«¦zŠgzZz™çzYZgzZz™çz :c*
â
Û¬

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

Âì e gzZ Vz™ ¬™ Âì e ¤
/Z L L :c*
â
Û Š
á g Z X}Š s¬ =Ù ¬™

\
X

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

47N0y¢ **
5LO_‹|
C**
Ó
-Zì e
q
$ZzgÐÅ\¬vZ èg ýG3E
åNG
Ð Ø$ ³qøæø ˆ$ ³³Âø ä³×#³Ö]:Ån²™ƒ¢q~ª
‚g {è Çg !*
äÅ\¬vZèg! ô

\
X

\
X

ê

6nò+ ØÚ 6nãÓÞ@ çÒ ^ßne^Þ

ø nùô fôßøeô Ô
ø nû Öø]ô äö q$ çø iø ]øæø Øö‰$ çø iø ]øæø Ô
ø ×öòø‰û]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö ×#Ö]ø d
Ô
ø eô köãû q$ çø iø oûÞùô ]ô C1 ôä×#Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø èô Ûøuû†$ Ö] oùô fôÞ$ ‚õÛ$ vøÚö
Ô

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ù ø ø #ø
F ûö
F
ê o$ Êô äö Ãû Ëô dÊ Ü$ ãö ×Ö] oûÖô o–ÏjÖô å´„ôâF oûjô qø^uø oûÊô oûeùô …ô oÖ]ô d

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

½Åì ( Åzm\¬vZ-zVz³)vZ ÎM Îg *
c ÔñOÆì (Åzm\¬vZ-)ó·
ó c*
LLäÝ°Z G
î*g9
Xì ~Š

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

1C

\
X

&

ILG
"u
C1Xì(Åzm\¬vZ-)ó·
my{Ÿg£ZxâZ]|dZÔWZ› åOLE
ó c*
L(
L kZ~u0*
ì

d

ê

äßm‚³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ þ³³þ³³Úþ

d

X

d

X

d

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

288

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

…ZâÈ é

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì &¤gkŠ6,
k Q\¬vZ J 7,
u 0*
Šè z¥ ™g !*
-Z6,
q
íäT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) 1FË_’Ú áô^Ú†Ê

~¾gzZVƒ@*
™ËÂgzZVƒ@*
™wZÎÐ~!Øùqøæø ˆ$ ³Âø ä×#³Ö] } Z :À,
F
êc*XØg öLOE-
E# Ð)§¢ÆÅzh Kzm\¬vZ-·Ñ}¾Vƒ@*ƒä³³qù çø ³³jøÚö s§ d
ô

\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

[gLZÐ)§¢ÆÅzm\¬vZ-g—~( Åz! Kzm\¬vZ-z Ø$ qøæø ˆ$ Âø) !vZ ÎM Îg
Xƒ~g7~
# q ~÷ @*
ÔVƒ@*
ƒä³qùô çø ³jøÚö ~}g !*
Æ~
# qkS s§Å Ø$ qøæø ˆ$ ³³Âø

d

\
X

47N0y¢**
5LO_
: ÌàZë !nÅ Z}
.L L:D â
Û Å\¬vZèg ýG3ME
åNG

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ó Xó â 
Û wJ~h}÷®
) ËÅyZ ! ÞZ L Ld

ê

ê

„¸ ñ0
+Z Lc*
ÍÔñWk0*
}gø {z¸ ìg™„ '!*
Ô¸ ñ0*

ê ÜörøÃûÛöÖûø](OQTU &m‚uQt OOR” (°û„ôÚô†ûùjôÖ] àôßø‰ö(MOTQ &m‚uMQR” Nt(äqø^³Úø àô³eû] àô³ßø³‰öEóXó 7d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ó ó ä×#Ö] ^³mL LsÜìmZe1Îzt
y-!ǸòsZ{{

\
X

\
X

d

ê

D OPmPzÔ<Ñg ·(TOMM&m‚uOL”Ut (†nûfôÓøÖû]

cL L’eI d
êäugIìILG" ukSØ$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Öô ‚ö Ûû vø Öû ]ø Ô’eI7óvó ZwÎg*

d

d

ê

\

ê

\

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d
\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

= g³nfôvø ³Öû] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

‚Û$ vÚ oF × oF ³Ö^³³Ã³i äö ³³×#³Ö] o³×$³‘

\
X

ì g 0*
ZÚ » k Q c*
Î {Èt ä T

X

d

ê

ì g \ ÃëÐ }ÈÆvZ wÎg c*

d

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

XYDÎ}ÈÆóv
ó Z ÎM Îgc*
L™
L xÑxÑ'?VY

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

\
X

I óv
ó Z ÎM Îgc*

/
L Z c*
Š h3 QÐa
ÌÃÐÎzu**
çð•ZkZÆyD
ƒ: ^
,Y
ÅkS êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu õ§‹M{!áZz ¶æ ‡W}g\ }gøŠp Â@*

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

X

YM
E
²
;
X
M
'
M
i é) Å èE

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d
I
E
M
\
I
'
M
X
4
_
<
M
5LO ‹|
lpÓ éh ~zç ÐÅ \¬vZ èg ~ÄZ .ñ1Z **
åNG
E
" Ôw é}8LE
5F
NèïE8L™Ôw Õä$Mz ôg üL¢LZŠ ÔÔw)z èEj8æNL¾G
! ÔwV" ÁÎgÔwZâzŠ ð8E

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

\
X

d

X

d

d
\
X


Hƒh$
+{zïJ 7,
: u 0*
›z æF
N% Š6,
íäk QgzZ Zƒ™f Z÷k0*
ÆT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) 1FË_’Ú áô^Ú†Ê

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

ê

289

\

ê

\

ê

X

www.sirat-e-mustaqeem.com

…ZâÈ é

ê( äâ iugIª) *™åL< Æ\¬vZègzÅzh KzmYM\¬vZ-wÑÆìW!d
X’M

d

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

CLg!Åzh Kzm\¬vZ -\WÔ Î èE;XM²~ [ëWû%q
ñÑ p=~ åE
-Z~
G G;XN(M
E
M ‚ÆŠ@z qÃ¥z x G
: D™ (Z Lä ~ S7,i é)'B
é5¢Lsî ï
EgzZ

K
tKZ:
L Æ]§z]ñÅË Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×Ö] c*
â ÛtgzZ ¬Š
ê ç LªV*¶
d
8X

d

ÂdŠ¼Ð ~ yZ Z
# Z®Ôì @*
Zg eÃVzÈ LZÐ yZÉ Ô@*
â
Û7
E4L]
DMLQU &m‚uORO” Mt( p…^íföÖ] xö nûvô ‘ø E X^Z™ Z<
Í s§Åg é¨EšG
Sz¬™z™f

ê

G
4‡]NiúÅD `gÎ
Xìgvø jø ŠÚö iúÅD0
+egzZå‚Ò$ ç* Úö ï
LE

ê

d

ê

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

YM
E
²
X
;
M
'
M
E
i§»",
7 i é) Å è

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

&N:Ô #
5ÒE
Ô] Ñ Z Œ
Û Ð i Zz M åE
Ö ‡Z :Ô ì yZ f Z~ kZ : ,™}>zŠgzZ
E
Ì{Š c*
iÐ «¦zŠgzZ ñY Á[ëWJ
-VŒ,™ ¬™ˆÆi é)'gM zZ

\
X

\
X

d

ê

d

DTL”Ot(…^jøíû Úö …ùô Kö E

¡E
LZâgzZi é)E
't
M
q
Ã
¥
q
Z
~
«
¦
Ù
C
ª
³
,
7
«
¦
z
Š
b
§
Å
ÿ
ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ô

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

#

d

X

d

X

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d
\
X

1FË_’Ú áô^Ú†Ê

\
X

XÅ §äkQ J 7,:pÑŠz¥™äkQgzZZƒ™f Z÷k0*ÆT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-)

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

290

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

www.sirat-e-mustaqeem.com

…ZâÈ é

X6,
g ec*
,¢xs6,
«¦zŠÔzŠ { ZpM
h| 7,
YM
²
êÔ³7,: i é)E'MÂì qN−7,i é)E'M‰
X
;
M
E
d
Ü Ë kZ Î è ‰
Ü z, Z

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d
d

äeçi ‡ô ^ÛøÞ

EN
5LO_‹|
Ôu0*
§ ð{N8
ìe
$ZzgÐÅ\¬vZèg & åLOu–1Z **
åNG

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

\
X

ê

= g³³nfôvø ³ûÖ] o³³×ø³Âø ]ç³³×%³³‘ø

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

‚Û$ vÚ oF × oF ³Ö^³³Ã³i äö ³³×#³Ö] o³×$³‘

d

\
X

zŠaƃ
 y Z ñ Y c*
0*
% Z u **
cŠ ðÃgz Z c*
ƒsp »ÔŠ c*
NW
E
D^Ûaö †ö nûÆø æ(TL”Ot(…^jøíû Úö …ùô Kö (MQO” Mt(p†ô nû,ô Ûû øÖ^Âø E X ì gvøjøŠÚö i é)'M«¦

ê

á ²i c*
“ !*
z {)z yú¤ c*
›I}g @*
]{ c*

/V ÷ c*
ñY

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ƒ c çaNy W c*
, 7,á z Z ]{ c*
Ð'
,
¹Ð ] Òg @*
Î c*
ƒ Ýzg

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

êu +p~ ] Zg c*ñY Y O g @*J~ yŠ c*ñWS0+W!

\
X

[fgzZ,Š™ »¬™ ÂñY[ze~ª
qÏS gzZgw'~¬™É
E
DST” Ot (…^jøvÛö Öû]K% …ø (MNP”(éö †ø nùôß$Ö] éö †ø aø çû rø Öûø] E
X ³7,
i é)'MÅ

ê

( 136mP zÔ<Ñg ·)

ê{kH{È ðÃZ
# L L: D â 
Û Åzh Kzm\¬vZ -u#R — G
é5O_MÔuÑ ðÅMïE
L 8L™d

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

:S7,
$WtQó Xó Ç
e

\
X

E
M ™çóNQ}™
}Š j{ k
HÆkZ \¬vZÔ}™g lS Qñ7,i é)'Æ

d

X

d

d

X

X

ê

\
X

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

yà { k
HgzZ e °ç Å Vƒk
H

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

LZgzZ ?ÆDØ$ qøæø ˆ$ ³Âø Eä×#³Ö]ZÎ

d

DMOQ Vá†FÛ Ùô! (P¸ E

X N Y: h R™ú1yY6,
K

ê

d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

‚Û$ vÚ o×F  o³ÖF ^³³Ã³i äö ³³×#³Ö] o³×$³‘

\
X

DPLR&m‚uPMQ”Mt (p„ô Úô †û jùôÖ] àö ßø‰ö E

= g³nfôvø ³ûÖ] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

d

h]ç$ ^Ò ØËÞ æ ‚Ãe 1Ò ð^]Â
5“ **
5LO_ ‹|
VrZ Ôì e
$ZzgÐ ¿\¬vZ èg k„0vZ åNE
åNG

ê

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

\
X

ê
\
X

,™Õ6,Vâ Y KZ c*
ð§" ðÃ

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

# {zgzZ Vá^ÛmŸ] ˆßÒ äÿ Ûqø†³i
Z
LZÆ™Š c*
à DØ$ ³qøæø ˆ$ ³³Âø E ä³³×#³Ö]

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

ê

\

ê

291

Xì ¿+ F,
k<{z~VÍß Âñ 7,: pÑŠz¥ ™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) 1FË_’Ú áô^Ú†Ê

ê

ê

www.sirat-e-mustaqeem.com

…ZâÈ é

GšM±¦zŠˆÆY (
:c*
Æ ä³viô ^³Ê åÿ …糉~«¦C
Ù gzZ Çñ7,ï
â
Ûä
êyû,ZzŠ~ ïGE3O8EckZ\¬vZÇñ7,‚uø]ø äö ×#Ö]çø ³âö سÎö g!*
{gGˆd
GE
3O8EÿL X3Z&u™
D RTM ” Tt …çûö%ßûÚø…ôùKö†nŠËi E
XÐBŠ ï

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

Ї
ø ’Ú àônÚø]†Ê æ 6nÚ c…^e 1Ò †’ k
ê ]zh Kzm\¬vZ-1ËF_
ô ßù‰

êxZw6,v WÃy$+Æ kZ \¬vZ Ôñ7,Ògge ¬ Ð )
û1üd

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

D NQTL&m‚uSS ” N t(oÞô]†øfø_$ ×ôÖ ¼‰ø æû Ÿøû] Üö rø Ãû Ûö Öûø]E

\
X

¬Ð)
L Lû 2ü D RMM&m‚uNTM ”NOt(oÞô]†øfø_$ ×ôÖ†nûfôÓø ûÖ] Üö rø Ãû Ûö ûÖø]) ó Xó Ç}Š â 
Û
9N:v WÐQÔñ7,
ó Xó Ïñ ðF
Ògge

d

d

X

d

X

E

ê

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d
ILG
GšM±Q¦g eˆÆçX=Q„N
" uì gvø jø ŠÚö −7,ï
:c*
â
Û ~u 0*
ì
EEN
x Zwv W6,k Q \¬vZ Å ïG‹M¢MéC&6,
g e ~ˆ gzZg e¬ Ð ×ä T

d
d

E
N YŠ S{ k
HÆk QgzZ ǃ: „ ÿ7LZŠ~v WÐ} çaL:D â 
Û

kQ \¬vZ]] éŒ!N
( ÆVbhÅVzȪŠ mZt£)6,kZgzZÐ

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

„ 5LO_) äÕO‘X DMTMO&³m‚³uOML ” o³ñô^³³Šø $ß³Ö] àö ³³ßø³³‰ö EÇ}Š â Û
~ ÁZ G
î*9gm ~z éŒB åG

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xñ 7,: u 0*
Šz¥ ™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆTƒŠß Wu {u **
Å¿kQ ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) 1FË_’Ú áô^Ú†Ê

ê

X

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

ê

\

ê

292

E E
ì HÌÆÒzŠ ~ æ:LWÆçX=Q„N

ê
\
X

www.sirat-e-mustaqeem.com

…ZâÈ é

Ç}Š™èZgÃ& 
Û Æd
ê: Zw6,XÇ}Š=ÂÅVñ»,ZìÈtc*

X ÇñYd

DQPS ” N t …^jøvû Ûö ûÖ]K% …ø E

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

$Lc kQ :D â
:~ cizŠgzZ ǃØ{»kQ6,]šXìt]g éhIE
Û

\
X

ê

oÚ^³ŠùÖ] åö †% ³‰ Œø‚ôù³Îöò á) äÕO‘gzZ DNTP” M t …‚% Ö] o×øÂø pûæô^³_ø³vû³_$ ³Ö] èönø@ô^³³uøEXƒ

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

GšM±Q¦kŠ ÅçX=Q„NE
ï
V˜Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×# Öô ‚öÛvø³Öû]ø!ǸòsZ{{
E
E
GšM±Q¦zŠh
ÚÅpÑ,ðg !*
澘7,Òï
+'
× ~ æ:LWV;z f
e| 7,i é)'M
ê
d
G
Å"7,ÒzŠB‚Æ #
Ö é¨G4L]Z ! ì @X„k,
Š ~ ä™ ïGšM±¦ 12Ð

d

ê

\

ê

\

ê

\

d

ê

\
X
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

= gnfôvø Öû] o³×ø³Âø ] ç³×%³‘ø

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

‚Û$ vÚ o×F  oÖF^Ãi äö ×#Ö] o×$³‘

\
X

"
X kâ 
Û ïGG3OE

d

X

d

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

X

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

293

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

{ izg È é

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

vZ öЇu Ü øjøvÚö

d

ÅM G.9
Ùô牅ÔxŠ WµÓ
á Ôê ¬ï
L gÔ ÜŠ$ røÚö …ôçÞöÔx™Z ÁÎg

ê

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

:ˆÅn²XÐVƒ~ñ‚Æl²ÆØ$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö] ¿&Ô Çƒ7t‚ðÃ

\
X

Z ð^LÆl²ÆØ$ qøæøˆ$ ³³Âøä³×#³Ö]izgÆÖ#ª:ì y¶
KØgÈâ 
Û »êЇ]zh Kzm\¬

d

}÷ ¿{z( 1) c*
â
Û Š
á g Z ?ÐVƒvßyÃ{zÅzh Kzm\¬vZ öЇuvZ wÎg c*
G!O
Šz¥ ™Ð ]Ò6,í( 3) ÑZz ä™{0
+
iÃ<
L ~÷( 2)}™gzŠÃ ã.6,Å ö- Z

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

ê

‚Û$ vÚ o×F o³ÖF^³³Ã³i äö³³×#³Ö] o³×$³‘

d

= g³nfôvø³ûÖ] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

d

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

E$E
M

\
X

‚ñ]çÊ pçnÞû öæ oßm 1Ò7æ‡æ… ØËûøÞ

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

\
X

DORR &m‚u MOM” ä×#Ö] äÛu… o›çnŠ×Ö é†ø ìô ŸFû] …ô çû Úö ö] oû Êô é†ø Êô^Š$ Ö] …ö æû ‚ö öfûÖø]EX ÑZz"7
,

ê

ê

¤ÅpÑŠz¥ ™

Å Vzizg ÿ¨Q{z Õä‘LÆVzizg n
Û !ǸòsZ{{
ê
N" ~ kZ’ e 㯠]Š ¬ Ìd
ÚS Â[Z NgzZX Z
+Z ¯~E™z ´Šg é)\I

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

ÅyZZ~+
ZZ ¯´Šh+'
× X N Y− „n
pg} izg'ì LeYì
9
E E
-‡;XE
GE
3‡8EgzZ ] éE
+Z ¯ ~E™ J
Z
-V˜ gzZ ï
á w ð{N8N» ï
C+MÐ ê Ô «™

d

X

d

X

d
\
X

Xì &¤¦kŠ6,k Q\¬vZ J 7,u 0*
›z¥ ™g!*
-Z6,íäT (Åz!Zzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê
q

ê

X

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

294

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

{ izg È é

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

MG
G
M

Ò

Q
G
w
M
¢
]YZy
RgzZ ï ËáZz äƒs çQ ~ Å
W ä3g0
+ZÆyŠ Âì þ $»
êgzZX ì yâ‚ »«™Ð nZ%Z}g‚ ïG;XNE(MgzZ b &S Åù ÔYÅ d

d

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

Xì @*
ƒèZg Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö] ÐkSìtÝRÅZ
+Z ¯x Ó

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

G
E;XME
M M
9N #L G
5LO_‹|
1Ò ä×#Ö]Ôì e
$ZzgÐÅ\¬vZèg ö-O h
+® èEE
ø4¢**
åNG

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

kûìû…ø ø ^ãÒçÞ] ^Ò kß$ qø( 1)

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

kfŠÞ oÒ Íæ†öuö å…^³n+ 1³Òó óWZ“¨}÷L L
ê l^m]æ…ô 11 ØÛj*Ú †µ Øñ^–Ê 1Ò 7æ‡æ… o×ËøÞ 1‰ d

êZêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuæ Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø hçnö Ãö Öû] àôÂø 庈$ ßø³Úö (hç³nö Æö 1³ñ^³Þ]ŠÔ hçfvÚø d
\
X

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

EG3E
G3E
O8E
O8E
ï
ckQ Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø ä×#³Ö] 3g { izgrqZäTó ó:ì y éhI$Lï
Èâ 
Û
4]MgzZ N*
xñ) {zX ǃZ (
,
Ð ïEG
gÐg *
* RV»TÇñÎ ïG8QE¦ šq
-Z~

ê (b§ÅßØ{ ñƒG µ ZÐ xñ)gzZ Û 6ß(ñƒ G: µ ZÐd

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d
d

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

G ©E^I
kg J e Èâ 
Û »êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu#
Ö G
é5¢L¯ zg üLG3 Ô ª
‚g§Z.
]*
@
E$E
$Øqøæøˆ$ ³³Âøä³×#³Ö]3g { izg ÿ¨Q5!OQÅ[Z NäTL L:ì y¶
qZñƒn
pg åG
K

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

p…æ ö 1‰ ï‡æ äב
ô ^Ê ^Ò Ù^‰ 40( 2)

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

DUOQ&m‚uORR”MTt †nûfôÓø Öû] Üö rø Ãû Ûö Öûø]E

\
X

ê

G %M $
²L
GJ
G8QE
ñ Õä£ V» ï
¦ škZÃgZŠ { izg#
Ö G
é5¢L¯ zæE
Øqøæø ˆ$ Âø ä×#Ö]X ǃîª$LZ f lp

\
X

d

X

d

X

X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ÐO
ø ’Ú áô^Ú†Ê
( ê ]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_

ê


HwÈ3 Zg »¼
A { zŠ
HwÈ−7,
u 0*
Šz¥ ™6,
í¿

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

295

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

{ izg È é

ó Xó Ç}Š â 
Û gz™ ( îÏuLû ) w‚:eÐcizŠÐQ

êDNPMPT&m‚uNQQ”Tt Ù^Ûù Ãö ûÖ]ˆö ßûÒø E

d

ê

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

p…æ ö kÊ^ŠÚø oÒ Ù^‰ 50 1‰ ï‡ø æ ( 3)

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Èâ 
Û »êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuã åM$MöÀO$ÔÑ}g \ Æ Ø$ ³qøæøˆ$ ³³Âø ä³³×#³Ö]
EE
Å
EG3MO¢E
ê3g{ izg ÿ¨Q$»M yŠq
-Zc Ø$ qøæøˆ$ ³Âø ö:XWZ ñŸ§äTL L:ì y éhI$Lï
GL¬d
Méh!M!‚kÅg Z ð^Ng ëg!q
G¢E
ï
-ZyxgŠÆcizŠgzZnQ Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö]Â

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ó Xó Ç}Š â 
Û îÏuLû

DNPMPU&m‚uNQQ”Tt Ù^Ûù Ãö Ö]ˆßÒø E

ê h]ç$ å ^m‡ oãe 1‰ 1Þç‰ †ãe ànÚ‡( 4) d
d

ê

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

47ÔÔ}g \ Æ Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø ä×#Ö]
VÉ%ÆVƒk
HëÔ•ïE
LG3E
Lɦ Èâ 
y› qZ ä ˤ/ZL L:ì y éhI$E
Û » êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuÉÆ

E$E
Q
¨
êǃ: Zg ðF$N[ZN »kS ÌZ
*ν}igzZ 3g { izg ÿ Md
# ñY c*
ŠÐQ *

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

p…æ ö å ^m‡ k`öøe 1‰ Üß$ `q( 5)

d

ê

d

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

5LO_M‹| 
ì~zç'MÐÅ\¬vZèg oÛô×ø³‰ö ‚ô³f à³e ä³³fjûÂö *
* åNG
5LO_Ôw=ÁÎgÔwÎg}g \ Æ Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö]
wYÅÆ+ÆîE
0!LW{ åG

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

DRMLP&m‚uOQO”Qt o×F Ãû mø oû eôø] ‚ö ßøŠû Ûö ûÖø] E

ê
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

G
ó Xó ÇA y›Æ„#
Ö G
é5¢LÂ[Z N»kZ

d

X

d

X

X

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì @*
â
Û wi **
¤gÎ6,
k Q\¬vZ J 7,
u 0*
Šz¥™û%kŠ6,
íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

296

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

{ izg È é

ä³³³³³×#³³³Ö]äTL L:ìy¶
KئÈâ
Û »\¬vZègz êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu
9
E
êgz™ÚZÐ êE-‡;XÐ
Q Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø ä×#³Ö]Ô3g{izgn
Û »yŠq
-Z~{ZgÅ Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø d
4E
&Mâ Æ Vâ MgzZ Vi V‚ A Ç}Š™
gzZXì îÏuLà (ãxgŠ ª) èEG
E$E
E
9
-‡;XE
Q
¨
#
AÇ}Š™gz™ ÚZÐ ê ÐQ Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø ä׳Ö]3g{izg ÿ M»yŠq
-ZäT

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

DNUQ&m‚uMNL” MSt †nûfôÓøÖû] ÜörøÃûÛöûÖø]E

Xì îÏuLÃãxgŠ»yWz}id

ê

ê

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

k×n–Ê oÒ 1ßãÒ… å‡æ… Ôm]( 6)

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

E
#
-
5LO_ ‹|
ðƒzæYg *™ öLOE
ìe
$ZzgÐÅ\¬vZ èg {k
,
ç8XN1Z **
åNG

ê :ìy¶
KØgÈâ 
Û »êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuz $س³qøæø ˆ$ ³³³³Âø xØLO gƒ8Ô°ä‡d
d

Xì Y™ðñƒd

ê

DMLTML &m‚u RMU ” O t Øføßûuø àe ‚Ûø uû ø] Ý^Úø ô] ‚ßøŠû Úö E

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

ØÛÂ àm†j`e ( 7)

\
X

5LO_ ‹|
n² ä ~ D â 
Û Å \¬ vZ èg )â Q 1Z **
åNG

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

D h QÚJ
-ä%™ƒ Jh1 Ð ‚Z ðO±q
-Z îÏuLà Aì ꊙgzŠ ÚS

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Ø$ qøæøˆ$ Âø ä×#Ö]

ê

E
9
-‡;XE
Ð ê ÐQ Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö]ì ‚
rg{ izg »yŠq
-ZnÆŸ§Å

ê:c*
â
Û Š
á g Z ó Xó ØC¿ðÃ=! êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuæø Ø$ qøæøˆ$ Âø ä×# Ö] Ùø 牅^m:Å d

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

\
X

d

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

n²Q ä ~ ó Xó 7¿ðà 6kZèYz™ 3g} izg L L:c*
â
Û ó óXØC

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

¿ðÃ=L LÔÅn²Qä~ó Xó 7ðÿ6kZèYz™ 3g} izg L L

d

X

d

X

X

d
\
X

Xì (J
-íŠz¥ ™ Zg vð7,
Šz¥ ™6,
íƒÌV˜? ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

297

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

{ izg È é

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

êDMRR ” Pt oñ^Šø $ßÖ] àö ßø‰ö E

\
X

I!L
â
Û ó Xó ØC¿ðÃ=L LÔ Å
X 7ÿ5 ðûkZèYz™ 3g} izg L L:c*

d

ê

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

1+ ¨^q ça k‰…‚ßi çãÒ… c‡æ… ( 8)

ïGL8ZgÜæ §»uì e
$Zzg ÐÅ \¬vZ èg {k,
ç8XN1Z **
åNG5LO_ ‹|
êŠ ð8ENz™ HŠ é<XE9L:c*â Û ä êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuÄ çBMOš!NïEL8L™Ôö;ÔBz»d
E
"MÅg} izgÔÐî Yƒ ÿG5©±M
5G
ƒ( g Z−â ª) "z™ H^gzZÐî Yƒ„
 ¥åNE

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

á]çì †j‰ 1Ò 1Þç‰( 9)

d

ê

d

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

gzZ VZð!Mn Æ Vzg ZŠ } izg n Æ lç•M#
Ö ª ¯ z',Ô ì @*
™ Än

\
X

ÆkZ w!*
Ù »g ZŠ { izg :c*
C
â
Û äÅ\¬vZ èg Y Z šg š1Z **
åNG5LO_ ‹|

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

\
X

ó Xó Ðî Y

D TOMN &m‚u MPR ” Rt ¼‰ø æû Ÿøû] Üö rø Ãû Ûö ûÖø] E

êÔǃ',Z',Æ*™ î0†qS ÇñYc*wyZp,Š (Z »äÎ ZƒZæH:EMÐ ç8XLZ ð8EMd
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

d

ê

\

ê

\

ê

\

d

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

6na oi†Ò xnfŠi 7^m;a( 10)
E
#
©E^I
E
3
G
G
!
O
5LO_M‹|
ï Z üL Ô Ø¦ öOLì ~z%ÐÅ\¬vZèg{h
+'
,
**
åNG

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

êDTTQO&m‚uPUL”Qt h^_ø íô Öû] …ô çû ö$ªÛø eô Œö æû Eø †û Ëô Öûø] E

\
X

XÐVƒ~[ˆJvßèÑqÐVƒ~]‚zH

ê

G-4E
I
O7
!
M
l
gzZÐŒN 3{zÐ Vƒ^z
Û VgzZ [zç Ô ä3 ö E
Ænn6,kS

\
X

d

X

d

X

X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

G
X ÏA ®
) Ë~÷yŠÆ#
Ö G
é5¢LÐ Q J 7,u 0*
Šz¥™x á û%kŠgzZ ðû%kŠ6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

298

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

{ izg È é

GE
3O8EëL ÉL â
5LO_‹| ) ä êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuz Ø$ qøæøˆ$ ³Âølˆ$ Ãô ³Öû] ؉…ø ƒ8Ô ï
( **
åNG

êó óX ,™¸**î W (Å \¬vZ èg)! w ÕäE
&L} Z L LÔc*
&Ld
â
Û Ð Å \¬vZ èg w ÕäE
\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

&L(**
5LO_‹|)Â
ä³×#Ö] Ùö 糉…ÂXVƒÐ{izg~L LÔÅn²äÅ\¬vZègw ÕäE
åNG

&LgzZìg 3t æQ§CZëL L:c*
vZèg ) w ÕäE
â
Û ä êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu æø Ø$ qøæø ˆ$ Âø

G3E
O8E
êìx¥»H !w ÕäE&L} ZÔc*
â
Û Q ó Xó ì ;g| (,

tig » (Å\¬d

\
X

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

O3XÅkZ Âì * 
C™ ÄV*
c åH
@Y c*
3 **
3t ‚Æg ZŠ { izgJ
-k
,
ŠÎ
E4L]
DMSPU&m‚u OPT ” Nt äq^Ú àe] àßø‰ö EX
ó TgD™g é¨EšG
S ckZÀ5gzZ

ê k×n–Ê oÒ 1Þ†Ú 6nÚ kÖ^u oÒ å‡æ…( 11) d
\
X

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

GG
"MZz§Ð\¬vZègi åOuL îpIJ$L¬ éE
"NåMG
5LO_M‹| ànßô Úô ©³Ûö ³Öû ] Ýù ]ö
ì
5G 

:c*
â
Û äÅzh Kzm\¬vZ- äÚ†$ ÓÚ äÿ Óù³Ú È éŒÒ]N( å…ç$ ßÚö äÿ ßm‚³Ú§»uÔì
G
ê}izg~[ˆÆkZcJ
qÅ} izgd
-#
Ö G
é5¢L\¬ä³×#³Ö]Ô Zç'M~ª
DQQQS &m‚uQLP” Ot h^_øíôÖû] …ôçû$öªÛøeô ŒöæûEø†ûËôÖûø]E
X Ç}ŠôÀÉL

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

l ^É oÒ 1Þ†Ú á]…æ 1Ò Ý^Ò ÔnÞ

êÅ}izg&y›{zì‚lp ! Ø$ ³qøæøˆ$³³Âø ²] àø ³vF ³f‰

d

ê

\

ê

\

ê

\

d

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

9O
F
ö Z „ e
$. **
W]ñyZgzšÆx »( ÌËÉX ñW]ñ~ ª
q
E 'M E
I
M
ÕäS5!MXì #
äÿ ³³³ß³m‚³³Ú É yZgzšÆÜæ çL«^Ô **
ç i é)'MÈZgzŠ c*
çóN!*
Ö ´

d

X

d

X

X

d
\
X

Xì ]g Ón}g vt—"z™]ÒÅu 0*
Šz¥™6,
í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

299

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

{ izg È é

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

EE
D
QG
¢M
!
L
3
E
E

M
N
'
ù
pÑ]Ã çM c*
îªÅLš çQ Ô ö Ô äÚ†ù ÓÚö äÿ ÓÚe ÈZgzšÔ **
ƒ ú bz¥~ å…ç$ ßÚ
E
M~d
êÈ°¬ ~ õÑ¡E
"F,Å V ðG
34O]Æ òsZ ‹úŠ Ô %ð¢E
L ‡ ã åM$MÆ ïGG3‡E
E
G
x+Zƒ
 t Ô **
ƒÁgÐ *Š yZgzšÆ^}½V ð34O]{ Z_ÆwÎg
x Zæ°L î0E
! éCtM~ekZX Cƒ ÿuLqÄV8lps çQwL'Š X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

êÅ\¬vZègäÛø%ønû ìø**åNG5LO_‹|ñƒD™yÒN Õ(Å á]畆ôùÖ] Üö ãônû ×ø³Âø d
\
X
\
X

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

9O
O!N]Š XÅäƒ l¨WëÐ ]ñyZgzšÆx » õF
Z
Vß Zzg å¨G
E3ÒE
"
5G
GE
4O]z y KŒ
‹úŠ Ô q
-’Ï()K¬ Å ï
Û üG
L ~ KkS Xì î~O 8» „

d

ê

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

l^Êæ ‡æ†Ê] á^Ûm] oÒ ^2^2 çÖö ^Ò

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

\
X

G"
9O
õFZËw é¨G3LE
Z¸ D™IÃ]!*
kS á]畆ùô Ö] Üöãônû×ø³Âøx Zæ°L î0E
! éCtM:D â Û
E
9L) {zçE
•MÔ { ç,’ÔNe ÕäSI
5M!Mx »
XƒˆÆ{)z} izgÆy é}E!M¦Ô ( Š é<XE

G
ê c½Ï0+igzZØâÛ î[E8M Õä$Ng· ã åM$Mq
-Z Ås MZ ¦ é)-L8E
ZÆòsZd

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
\
X

\
X

EE8
+‡|M !N
E
+
G
$MZzÐ wj â ã åM$MÆòsZ‹úŠ
N
"
F
î0Gæ îF
@L é5 X k™ê ij» gîG
0kE

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

5ŸÅZÔ]Z| ) pÑŠ *
áö ^³³–³³Úø …ø ( k',60ã½/) eeß »Æ( åE
!W£Z 1zÑZ
E
êŠ!*
CLg!„
MPNQ E Õ…ø ^fÛö ³Ö]d
W£ZÔݬ{ 
á ) åE
á ~}‚~ æ:LWÆD2004( | ê
E3ÒE
"
5G
GE
4O]z y KŒ
‹úŠ Ô q
-’Ï()K¬ Å ï
Û üG
L áZz äƒ ~ ( pÑ

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

G

1L“Z¦ é)-L8E
Є¬tÂV- X ‰ƒÌÓô³³³jó³³Úö ~s é¹G
ZÆòsZ

d

X

d

X

X

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

XÐg D™g lZckZ ºÛ Çìg~k Qx **
Z÷J
-Z
# –u 0*
Šz¥™6,í~[ÂäT( êÐO]zh Kzm\¬vZ- ) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

300

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

{ izg È é

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

GL¬ 1¸ îG0kE
$MZz Ð wj â ã åM$MÆ òsZ ‹úŠ
B‚Æ wÎg È é¨^I
G
N~ s é¹G
ê¼ ïG;XNE(M~ s é¹G
G3OÅð.N\I
1L“ZX ¶ðƒ‚g !*
1L“Z¦ é)-L8E
„ «ïG
Zd

d

ê

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

E

\
X

~ ]â ÅZ ã åM$M72 ÆòsZ‹úŠB‚„B‚gzZ 5µñ»I

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

[p » x ÅZ ã åM$M}uzŠáZz (F,
Å"7,i é)'M~ ýrM«Ð
'M~ ýrM«ä VrQ îF@L+EéE
êwZØ2X à ¯ ]Š ¬ Å"7,i é)E
N X 5/_
58F
.d
E
L¬~ õÑ¡L ‡ã åM$MÆyŠ&izg}uzŠÆ †_û ³Ëô³Ö] ‚ö ³n ªx½Z
È é¨G^I
E
E
G
$M
ÆyŠb c*
õ0*
Æ ögFZzÐ îÏ¡L‡ ã åM$MX H^ Z½V ð34O]{ Z_ÆwÎg

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

êÔZƒ **Y gZi!*Ð x» ËÃ D2004 E|ê
MPNQ x½Z wZØ11 ªˆd
d

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

GG3O¢E
M» äYƒ]¯ ýrM«~ ]gßÅí@*
Z®X å˜å7E
1¶Ìï
z^
G
E
(M
M
-;XF
5¢Ð
CLg!„ ÿE
CLg!™hgx » Zg ‚
Æ™çóNÔ‰ ÷F~ åE
yZ f ZgzZ H c ¥ » åE
Nd
êñƒ_7,u*
0 ›z¥™gzZpÑäÛ×ô ³Òø Ô} 7,¤/ 
ñƒ} 9„V ð8E
E
MG
¢M
E
©

N
3
¸
N
X
ˆ™i Zz6,Ð ~ç øL bz¥ÅyQ

d

ê

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

G
%MÅs é¹G
1L“Z¦ é)-L8E
Æ] â ÅZ ã åM$MЕ
 æME
Z Ø$ ³qøæøˆ$ ³³Âø ä³³×#³Öô ‚ö ³Ûû ³vø ³ûÖø]

E
êß » ä " _
.ñƒA Æ"7,i é)'M~ ýrM«x ÅZ ã åM$M}uzŠd

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

G"
E
CLg!™ VQÐ Vî é}E¢M~½êÅg Zi !*
Ü ËÆw é¨G3LE

ZÃ ee
~½ØgÅåE
E
:LWóÙptgzZ c*
GG
¢QË ~ æE
‚Šz¥ ™z ä³³³Û³×ô ³³Òø ï
Š à~Vî é}E¢M

d

X

d

X

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

Xì ]ncVƒk
H}gv−7,u0*
Šz¥ ™6,íZgv—"ð7,u0*
Šz¥ ™Ð] Ò6,í( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) :1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

301

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

{ izg È é

ñYƒ‚Ìm†: äÛø×ô ³Òø ‰
Ü Ë D%ÃTgzZ = ä×#Ö] àøvF³f‰ X Š

ê üLG3©E^IÔئ öLOE-îE# F@L+EéE58FNXìg0*ZÚ~†ûuø æ †fûÎø»kQ Ø$ qøæøˆ$Âøä×#Ö] ð^: á]d
G!OQ
G3E
GE
O8E
3O8EëL ÉL â Ô ï
ï
Èâ 
Û »êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuz Ø$ qøæøˆ$ Âølˆ$ Ãô Öû] ؉…ø ƒ8Ô ï
E
:LW»T:ì y éhI$E
GE
L
3O8EÿL 7LZŠ {zÔƒ äö×#³Ö ]Ÿ$]ô äø³ÖF]ô Ÿ?øx¯~æE
oe ø] àö³ßø³‰öEX ǃ ï

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ô

%MÅwj â ã åM$MÆòsZ‹úŠh
ê:H
+'
× D OMMR &m‚³u NQQ ” Ot Eæü]Eød
g•
 æME

d

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

»pÑ)q!!6,
ìg â
Û ñƒDZæ¾h!Nñ=`@*
uk•~ k]C

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

E

"ZîF
N
3LE
eeß »xj% ¬Š~[Zpä0+iÛ ÆyZˆizgPÆw é¨GG
@L+ éE
58F

êÅwjâ ã åM$MÏSƒgÑ ~Vñ» ã åM$MÆòsZ‹úŠ! C
g:d
d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Vz³ EE
s MZ ?ß ™ ~ wj â ã åM$MÔ6,yZ Zƒ Ð Z}
.ÿL }¢]ñ
Vz³
G3E
O8EÐî 0*
s MZ ?ß™~ wj â ã åM$MÔy~ ï
Рئ ńg

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

= g³nfôvø³ûÖ] o³×ø³Âø ] ç³×%³³‘ø

\
X

\
X

‚Û$ vÚ o×FÂ oÖF^Ãi äö×#Ö] o×$‘

d

ê

ê

h]ç$^Ò 1ßãÒ… c‡æ… àni å^Ú †a
3

êð¸òsZCÙ } izg &Ái Z Á~ (¹Æ~ó èEL_ª) {â ã åM$MC
Ù

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

E 3E
N" Æ kZ X Âe h
åJ&LZ ¯ ~Ì æM:QQ gzZ ~ ðG
M "™ g é)\I
e „Äg ÃÇ òsZ gzZ
(LX bcz
õg @*
15gzZÔ 1PÔ 13Å0
+eªó ó˜nû eôÄ G
é&OZ L L} izgtìt çG.@XE

d

ê

\
X

%M
XìZƒx™,
6íÐ
•æME

d

X

d

X

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì Ah N uZo Z−gzZì q`Zo Z−q
-Z ck Q\¬vZìk7,pÑŠz¥ ™û%q
-Z6,í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ- )V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

302

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

{ izg È é

X N YÇgÃ

ê 1‰ kfŠÞ oÒ Íæ†öuö >:L 1Òó ó ‚Ûù vÚ hôù … ^mL L d
\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

l^m]æ…ô8Ðô×ùÃø³jøÚö 1Ò 7æ‡æ… 1Ò ˜³nûôe Ýô^³mùø]
GG
"MZz§Ð\¬vZèg î~©E8 éE
"NåMG
5LO_M‹|ànßô Úô ©Ûö Öû ]Ý% ]ö ( 1)
Ôì ì
5G

êDhg7ÃVzqgeêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu Ô}g\ Æ Ø$ qøæøˆ$³³Âø ä³×#³Ö]d
d

E
? Mû 4ügzZ} izg
X ( 6njß$ ‰özŠª) 6njøÃø Òû …ø zŠ¬Ð(nÛ Æ) çE

êDNNL”Pt oñ^Šø $ßÖ] àö ßø‰ö E

ê

# Z **
GG
"MZz§Ð ¿\¬vZèg k éE
5LO_M‹| ( 2)
V7ì ì
5O“ èE
LE
åNG

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\
X

d

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

I

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

3

ÆyŠ&~¹CÙ û3ügzZ är$ vÖû ]æƒö ïçMlM“Mû 2ügzZ{g ð^IN¬û 1ü¸

{ izg†nÇeô~˜nû eô Ýô ^mø]ø êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuz Ø$ qøæøˆ$ ÂøÔÆä×#Ö]ÔÉÆ
G EM
ê DMUT”Pt oñ^Šø ß$Ö] àö ßø‰ö E
X ~( x G
é5¢Lª) ç¸M8:
~^: Dƒ:Æd
GG
"MZz§\¬vZègi åOuL îpIJ$L¬ éE
"NåMG
5LO_M‹| à³nßô ³Úô ©³Ûö ³Öû ] Ý% ]ö ( 3)
ì
5G

$Ôá{â}uzŠ²»cgzZgZÂZd
ó Xó D™ 3g{izg»l]†ÃÛqö gzZ|+

d

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

ê

5LO_M‹|( 4)
~ : D â 
Û Å \¬vZ èg m¬ 1Z 0 y¢**
åNG

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

DSPR&m‚uMTR”Nt p„ôÚô†ûjùôÖ] àößø‰öE

\

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

\
X

d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Ї
ê ]zh Kzm\¬vZ öЇu` Zcï
u}÷:Câ
Û
L 8™Ô `@*
E

\
X

Ôß~¹q
-Z

d

X

d

X

X

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ÃêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuÜ øjøvÚö Ùô牅ÔxŠ WµÓ
á ÔÜŠ$ røÚö …ôçÞöÔݬzŠ§»uä

\
X

X ÇÇØg6,
?\¬vZð7,
pÑŠz¥ ™6,
í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

303

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

{ izg È é

êCƒwJ e nÆî X~ðZ±k0*ÆËÐ~?b§TL LÔ‹Dâ Û d
d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê(å) ªCÙ š‰ ,Z}izgÆyŠ &~¹ÙC ( 5)

ê

d

X D™gz™Ã! Z
yd

DNOMON&m‚uOR”Ut ‚Ûøuûø] Ý^Úø]ô‚ßøŠÚöE

ê

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Åg
J} izgÆyŠ &~¹CÙ gzZ} izgÆy é}E!M¦ ( 6)

d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

êDRL&m‚uOQ”NQt †nûfôÓøÖû] ÜörøÃûÛöÖûø]E

d

d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

XÅg

DNNM”Pt oñ^Šø$ßÖ] àößø‰öE

\
X

à 15gzZ 14Ô 13 ÂVƒ p
pg } izg &~ ¹ #
Z ( 8)

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Y
XÃ} À ã0*
6ì ꊙu 0*
(ZÐ{ k
HgzZ @*éH
5!L{ éE
5±N

\
X

kŠ { izgC
Ù Çg } izg &~ ¹C
Ù nƒÐ T ( 7)

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

\
X

d

X}izgÆ

DMUSQ&m‚uRPU”Mt pù…ô^íföÖ] xönvô‘ø E

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

ó Xó } izg+4

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

DNMNQ&m‚u OLM ” Ot èÛømûˆøìö àöeû] xönûvô‘øE

\
X

E
9
-‡;XE
´g } izg yŠ &{ â ÙC gzZì wJ e ~g vÐ ê { izg b§ÏZì

D
M
§
ê Ìm†S †nôµ 1³‰ k³fŠÞ o³Ò Íæ†ö³uö 4³Þ^³³µ 1³Òó óõ ‹{!L L d

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
\
X

5LO_M‹|( 1)
ä³×# Ö] Ùö 糉…Ôì ~zç'MÐÅ\¬vZèg{k
,
ç8XN1Z **
åNG

d

ê

l^³³m]æ… 5 гôù׳Ãø³jøÚö 1³Ò 7æ‡æ… 1³³Ò l]†³³Ã³³Û³³qö …æ]

d

X

d

X

X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ÐO
ø ’Ú áô^Ú†Ê
X VƒwÎg »[gÆVâ ˜x Ó~—"ð7,Ì6,íÂð7,u 0*
Šz¥ ™6,(x?Z: ) Æç'N?Z
# ( ê ]zh Kzm\¬vZ- ) V 1ËF_

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

304

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

{ izg È é 

Dƒ7wqZÃl]†ÃÛqö gzZc:D â 
Û êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuz Ø$ qøæøˆ$ Âø
ê
GG
¢QËk Q¿Z÷Vƒ@*
X V ð4NXg ZŠ { izg~ƒ7 ï
™I~Âd

\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

DSPS&m‚uMTS”Nt p„ôÚô†ûjùôÖ] àößø‰ö E

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

E

.M(NÔ[ ðG3N“Nñ**
3NšNÅQZ èE
‡E
vZ öЇuæ Ø$ qøæøˆ$ ³Âø[ ðG
ZŠÔ[8Æä×#³Ö]( 2)
L “MøƒçE

*LêЇ]zh Kzm\¬d
.F
ê}g!*
ÆkS ¸D™ 3g} izgÃl] †³Ã³Û³qö gzZpÑçG

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

EE
Ù \¬ä³³×# ³³Ö] ~VâŠVâzŠyZÔ c*
@*
â
Û ]ç«Lš!Åy›C
â
Û ÂˆÅn²~
E
6M
GE
4h$LÅyZì à™ ðZ åE
7N ê X!*
ì @*
â
Û ÐÀ5 ï
ä VM¿zŠ {z1ì
ê DMSPL&m‚uOPP”Nt äq^Ú àôe] àßø‰öE X B™ ÷ÑuN J
-VŒzŠ hg7Zd
G
GG
"MZz§\¬vZègi åOuL îpIJ$L¬ é5E
"NåMG
5LO_M‹| ànßô Úô ©Ûö ³Öû ] Ý% ]ö ( 3)
ì
NgzZcêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu` Zço!Lï8™Ô ` @*
Æ]Z ço.9E
u}÷:Câ 
Û
L
E

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

X ¸n
pgwìm{»} izgd
G _M
5LO ‹|( 4)
Ôg Zæ**
§»uÔ D â 
Û Å \¬ vZ èg {Š éG
5M¢M1Z **
åNG
DSPQ&m‚uMTR”Nt p„ôÚô†ûjùôÖ] àößø‰öE

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

cÐ êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇug ZŠuÆV1Ôg Ñ‚ÆVßÎgÔg Z]
.@*
ƶæ

êÔðƒ ]Š ÑÌ ~÷~ ÏSÔc*
â
Û ÂŠ
HHÄc*
gŠ :
L »} izgÆ pÑd

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\

\
X

d

5LO_ ‹|( 5)
Å\¬vZ èg x Õä‘NÆ¿\¬vZ ègh
+®0)‚Q **
åNG

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

E

ê

X ðƒw¯ **
kË6,
í~ÏZ

( MMRN&m‚uQUM” Ü×ôŠÚö xnvô‘øE

d

X

d

X

X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

G
X ÇVz™®
) ËÅk QyŠÆ#
Ö G
é5¢L~Çñ 7,pÑŠz¥ ™-¯ zg6,í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ- ) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

305

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

{ izg È é

5LO_M D â 
gzZc Ì~^Å\¬vZ ègh
+®0)‚Q **
åNG
Û Ôì ~zç'MÐ
êzz HÅnç•M~ {Çg!*ÅyZ ä ~X¸ DâÛ 7uæQG%M{izg »]Z ço.9ENd

\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

NgzZc Ì~ ç,Q’N~(,kS Å\¬vZ èg \ Mì
? n
pg {izg »]Z ço.9E
D™ 3g{izg»]Z ço.9E
â
Û
gN zZcêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuz Ø$ qøæøˆ$ ³Âø ä³×#Ö] Ùö糉… Ôc*

êvZ öЇu\ MìzzH ! êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuä×#Ö] Ùø牅^³mÔÅnç•Mä~X¸d
\
X

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

DOTQU&m‚uOUN”Ot á^ÛmŸû] gö Ãø [ö EX D YG7Ã]Z ço.E
gzZ

ê

ê

d

ILG
" Š qRyZ !ǸòsZ{{
†³³nµ Zƒx¥Ð¦ Iì
NÓÇg!*
7wqZÆVzÈ~ Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø ~0
+
zZ å7E
Ãl]†Ã³Û³qö gzZ Ìm†S

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

Ìm†Ãi oÒ 1ßnÒ

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

9N

\
X

cwqRÆVÍß:c*
â
Û Š
á g Z Â?n
pg { izg »]Z ço.9E
gN zZcêЇ]zh Kzm\¬

2

êÅVâ›ÐئKZ Ø$ ³qøæøˆ$³³Âø ä³³×#³Ö]~x Gé&OZVâzŠyZgzZDYG d
\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

$MW1Xì êŠ â 
"™Ë~ øF
7NÐ:
ÃVß Zzä™ðZ åE
L ~ ðG
M3E
Û l†³ô˳dzÚ
G
ðÄh
+
á ~gzšÆ` WXì ]!*
Å÷¡u"t ö™¢LZzX @*
Y õ7

9N
F
Ÿ
F
4´ d
/G
ê™g¨…Z®ë䳳߳nÒô Ã#Š ðƒ ö ÅwŠXƒpôÐ õE
L ø8E

4´L ~ wŠ » y›ø8E
îSX ’ e **
™gzŠ Ãk Qƒ Š
HÖ îE
0G

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

ÑQuN
mÜS Ô ’ e 㯠I,
FÅ ÷ ™| (,Ð M Šp ÂVƒ} × ã Z+
0{

d

X

d

X

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

XÐVƒs é›!N{k
HÆw‚ÎzŠÆk Q J 7,u 0*
Šz¥™g !*
ÎzŠ-¯ zg6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

306

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

{ izg È é

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

II
NóN!*
7N¤
Âðƒò » **
~ä™ Ü³³³jûìø ðZ åE
/Z ÌŠ ð8E
Æ øbLÃÿ$L»B‚Æ
êgzZpÑcwqçX=ME(MX ¨Yƒ~æE%MØ$ ³qøæø ˆ$ ³³Âø ä³³×#³Ö] ðø ^³³: á]ô ÑZzä™ÿ<XMF( d

d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

cX¸D™ 3g{ izgêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu‡W{{}gøà l]†ÃÛ³qö
Óâ Ô ª
‚g §Z.
]*
@ c*
ÍÔ c*
C Ì]Š Ñz KZ :
Lq
-Z » } izgÆ pÑ
êcÙC êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuzØ$ ³³³qøæøˆ$³³³³Âø] çEOoÅZ ؉gƒ8Ô ïGE3O8EzW,ÃëL É âÔ] ð‡E3NE"Nd
X¸ D™ *
c o]Š ÑzÄ- CZ™Äg{izgÃpÑ

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

‚Û$ vÚ o×F  o³ÖF ^³³Ã³i äö ³³×#³Ö] o³×$³‘

= g³nfôvø ³ûÖ] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø
O

ê

b‚eö 1‰ kfŠÞ oÒ Íæ†ö³uöàni 1Ò XX kßùqZZ

d

ê

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

سñ^³–³³Ê 3 1³Ò 7æ‡æ… 1³Ò l]†³Ã³Û³³qö …æ]
# Zv Z åN5“ **
GG
"MZz§ Ð ¿\¬vZ èg k éE
5LO_M‹|( 1)
ìì
5O“ èE
LE
E åNG
M
ê öЇuz Ø$ qøæøˆ$ÂøwY õG/¼<X&Æ
5LO_Ôw=ÁÎgÔwÎg}g \ Æä×#Ö]d
+ÆîE
0!LW{ åG

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

Xì CY~ŠÉ~Š Zi MÐÜß$`qnÆk QÇg} izgÃ

ê(QRML&m‚uMMQ”Qt o×FÃûmø oûeôø] ‚ößøŠûÛöÖûø] E

d

d

ê

\

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

G
Ð !N _M
5LO ‹|( 2)
LZÅ\¬vZègÙçM¤Mä³³³³×#³³Ö] ‚ö³³nûføÂö 0 ê Lh **
åNG
E
GG
"MZz§ ÐÅ\¬vZ èg x æMO¾$NåÉLZz
vZ öЇuª
‚§ { Çg !*
ä V ðANX(Q D™ ì

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

NgzZ|+
$LÈâ 
$ Ôì y ¶
K]g éhIE
Û » \¬vZ ègz êЇ]zh Kzm\¬vZ
]Z ço.9E

\
X

d

X

d

X

X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xñ 7,: u 0*
Šz¥ ™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆTƒŠß Wu {u **
Å¿k Q ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

307

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

{ izg È é

Ø$ qøæøˆ$ ³Âø ä×# Ö] Ùø糉…^³mÔ HÄc*
gŠ ägzZ Ëc*
Ån²Šp Âc*
~êЇ]zh Kzm\¬

êlñ{êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇug»u ?VÅg { izgå ~ êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuzd
\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

6,{7 g !*
~ŠX ðâ 
Û g (Z Ùñ{QÔ Å n²û% ~uzŠ Q Xìg
G
E
ofÞ^³m ä~ÔÅn²?HwZ ð^Nä¾Ð×ôù Ãø ³jøÚö Æ} izg c*
â
Û g éh©Q4L]S

êVß Zzy}¾6,—"Ôc*
â
Û Š
á g Z 6 Z Â! êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuz Ø$ qøæøˆ$ Âø ä×# Ö]d

d

= g³nfôvø ³ûÖ] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d
d
d

O

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

b‚³e 1³‰ k³³fŠÞ o³³Ò Íæ†ö³³uö à³ni 1³Òó x
ó ™ LL

Øñ^–Ê 3 1Ò 7æ‡æ… 1Ò äÃÛöqö …æ] l]†ÃÛ³qö

êÔì ìGG"MZz§ Ð ¿\¬vZ èg k éE5O“ èELE#ZvZ†**åNG5LO_M‹|( 1)

d

ê

\

ê

\

ê

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

\

EGE
M G.9
3O8EÈâ 
TÔì y éhI$Lï
Û »êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuy G
é5.LŬ ï
L ¦Ô y˜zŠ È éŒÒ]N
9NÔ|+
GE
3O8E
-Z~ ï
q
ck Q\¬ä³×#³Ö]3g { izg» ä³ÃÛö ³qö z] Z ço.E

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

E
GE
3O8EÿL 7LZŠ
ó Xó ǃ ï

( NSST&m‚uMPS”Nt oñ^Šø $ß×ôÖ pF †fûÓö ûÖ] àö ßøŠ% Öø])

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

I

‚Û$ vÚ o×F  o³ÖF ^³³Ã³i äö ³³×#³Ö] o³×$³‘

ê

d

{zÂ3g{ izg »l]†³³Ã³Û³³qö gzZ|+
$ÔwZ ðO^MÔy é}E!M¦äTL L

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

êDOTRT&m‚uOUQ”Ot á^ÛmŸ] gö Ãø [ö E

\
X

GN
9N
$Nì h»
Ã]Z ço.E
gzZ|+
$CÙ gzZ (wZ ðO^IM) ¹ ÿ}L3‡!Ð kZgzZ y é}E!M¦ ðG
G
G
N ZÄg { izg
XÇg} izgÆå ä ð$N*
c Í Âu™ (Z ð$¤
/

d

X

d

X

X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d
d

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

E
GG
"MZz§ÐÅ\¬vZèg ø$MR **
$Øqøæøˆ$ ³Âø ä×#³Ö] ì ì
åNG5LO_M‹|( 2)
9NÔ|+
z] ¸c*
gzZCñ( ~ ïG3EO8EcáZzp
pg} izgÆ äÃÛö ³qö z]Zço.E
$ª)c kZ

ê

êDQNLP&m‚uPQN” Ot ‚ñô]æøˆ$Ö] ÄöÛørûÚøE

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

XÐ ç8XM!*
»g0
+ZgzZ uŠ ð3ŠÐg0
+Zî~O 8»ç8XM!*
»TÇñ¯yk

\
X

Xì ¿+ F,
k<{z~VÍß Âñ 7,: pÑŠz¥™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

308

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

{ izg È é

êñY~ŠÉ(~ŠZiWª) ]ÑZæME%MÐcizŠ ck QgzZX Çñ¯ سvø ³³Úø »åE7MæE%M® d

= g³nfôvø ³ûÖ] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

E
$
äÃÛöqö 1‰ kfŠÞ oÒ Í æ†öuö 4Þ^µ 1Òó gó ð Nc*
LL d

ê

ê

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

‚Û$ vÚ o×F  o³ÖF ^³³Ã³i äö ³³×#³Ö] o³×$³‘

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X åZƒZaÐù

DMOOLT&m‚uNRR”MNt †nûfôÓøÖû] ÜörøÃûÛöÖûø]E

\
X

\
X

Y
ÆVâ KZy› kQ‰ ¨Yƒ (ZgzZÐ N YØŠ j G { éE
5±N

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

îœ

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

ê

# ZvZ†**
GG
"MZz§ Å ¿\¬vZèg /èE
5LO_M‹|( 3) 
Ôì ~ ì
LE
åNG
NQÇg} izgÆVâ›&yS
$ {Š c*
Â}™( ]Zíª) t å‰}G
i c*
ZhðÃîœ.N9E

\
X

ê

DOTSO&m‚uOUS”Ot á^ÛmŸû] göÃø[öE

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

س³ñ^³³³³–³³³Ê 5 г³ôù׳³³Ãø³³³jøÚö 1³³Ò 7æ‡æ… 1³³Ò

Èâ 
Û » êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuö;ÔBz»§Z Œ
Û ÔÜ槻u( 1)
ê
d
E
kŠÆ] æ:LMÐZ Ø$ qøæøˆ$ ³Âø ä×#³Ö] Â3g { izg »ä³ÃÛö³qöäTL L:ìÜŒ
Û !*

d

\
X
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

ê

\

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

DOTRN&m‚uOUO”Ot á^ÛmŸû ] göÃø[öE

\
X

:QR'
ó Xó ì 7b§Å *ŠÄ G
é&ORŠ Z®ÅyZgzZ Çñâ 
Û « æE
,
Z'
,
ÆVâ›

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Mé)&NÅp
NË)X ’ e¢
GšM$E
( ì „g MÐWe
$ZzgÅ ï
pg { izg»îœ.9E
8d

ê

EI

d

©^ Q
bz¥Èâ 
Û »êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuz Ø$ ³qøæøˆ$ ³³Âø †³fÒ] ØLO gƒ8ÔS¯ zg üLG3 Ôg ðM8E
@*

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

$NZ **
5LO_M‹|( 2)
Æ ¶æì ~zç'MÐÅ \¬vZ èg )â Q ðE
åNG

\
X

\
X

\
X

9N

E‚ÆkZñY3g: {izg » äÃÛö³qö Ë1
5ß*
c ]Z ço.B

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

X

d

Xì &¤¦kŠ6,k Q\¬vZ J 7,u 0*
›z¥ ™g!*
-Z6,íäT (Åz!Zzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê
q

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

309

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

{ izg È é

êgzZ3g{ izg »y›kSgzZ(Å ZŠZîœ.N9EN¯úª)H ZŠ Zä³Ã³Ûö ³qö äTL LÔìgz6,d
d

ê

E

G3O8EnLZäk Qd
ó Xó à™ïE
E8LZz ï

d

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

X

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Y
X fƒ: þ8LÑ{ é5E±NÆw‚:e

5LO_M ‹|( 5)
§»uÔ D â 
Û Å \¬vZ ègŠ&0 vZ† **
åNG

ê

d

\
X

\
X

d

DOTRQ&m‚uOUP”Ot á^ÛmŸû] göÃø[öE

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

3g{ izg äÃÛöqö¯ z'
,
äT:c*
â
Û ä êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuË Ø$ qøæøˆ$ Âø ä×# Ö] Ùö 牅
4»h!LgzZ Å]Š é5“L Å!%gzZ
êÐQ Â` {Z_Æ}i» gzZ c*
î **
3Ã èEG
G

\
X

%LY**
5LO_M ‹|( 4) 
ì ~zç'MÐ Å \¬vZ èg vZ †0 æE
åNG

ê

DOTRP&m‚uOUP”Ot á^ÛmŸû] göÃø[öE

ê

d

\
X

ê

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Ä-~ª
qÅ} izgäTL L:c*
â
Û Š
á g Zä êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuË Ø$ qøæøˆ$ ³Âø
-rN
MgzZÅ]Š G
ÂH‘ åMuMgzZ Š
H
B‚Æ} i éE
58E
é5“LÅ!%gzZÅ ÷ EÅ ä³Ã³Ûö³qö

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

LgzZ Š
c kQ Â~Š „ZÍ Å b é¹$E
HB‚Æ} i » gzZ Å]Š G
é5“L Å!%
GE
3O8E
DSPTP&m‚uUS”T †nûfôÓøÖû] ÜörøÃûÛöÖûø]E
ó Xó ˆƒ ïE
E8LZz ï
ê ä³×#Ö] Ùö 糉…Ôì~zç'MÐÅ\¬vZèg{k,ç8XNðE$NZ**åNG5LO_M‹|( 3)
d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

X

d

X

X

d

êDOTRQ&m‚uOUP”Ot á^ÛmŸû ] göÃø[öE

d

d

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

~ˆc*
¬Æ} izgÆ{g ð^IN¬b§T!ǸòsZ{{
NEVYÔì **
G3‡rð{N8
ËB‚Æ ïG
™Ì~ ä³Ã³Ûö ³qö b§ÏS ì ´g{ izgq
-Z

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

G;XNE
(MêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuÜæ
X ¸D â 
Û uF,
{ izg »äÃÛö qö Áï

\
X

ÐO
ø ’Ú áô^Ú†Ê
( ê ]zh Kzm\¬vZ -) V 1ËF_

ê


HwÈ3 Zg »¼
A { zŠ
HwÈ−7,
u 0*
Šz¥™6,
í¿

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

310

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

{ izg È é

êˤ/ZV;Xì ( {h+I**ª) o`mˆôßiø åô æ†ÓÚ´g{izg»ßsçwLc*
äÃÛö qö d
d

ê

d
E
EM
O
1‰ kfŠÞ oÒ Íæ†öuö àni 1Òó ó ÿ}¢L L

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\
X

k³m]æ…ô3 o³Ò k³Ãø³øÞ^³³Û³Úö o³Ò 1³³ß³³ãÒ… å‡æ… ^³³³Ò

$NZ **
ê ä ~ Ô D™ e
5LO_M ‹|( 1)
,
Ù ðE
C
åNG
$Zz§Å \¬vZ èg {k

E

ê

d

ê

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

X

d

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Ї
GG
"MZz§Ð Ün׊j$Ö] æø éô ç×F³’$ ³Ö]
ê ]zh Kzm\¬vZ öЇu\ MD â 
Û ñƒD™ì

\

\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ó Xó á Õä$Ld

#

$NZ **
5LO_M‹|( 2)
Øö–øÊû]ø ä³n׳°ä‡ð
ƒ zðö gÔ *™ öL0E
\¬vZèg {k
,
Ù ðE
C
åNG

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

\
X

d

ñƒD â 
Û ÃêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuäÚ†$ ÓÚö äôÿ ³Ó$ ³Úø §ZŠuÔ å…ç$ ßÚ äôÿ ßm‚³Ú §Z]
.@*
yŠq
-Z~ˆc*
¬ÆkZt1Çg: { izg»äÃÛö qö ¦
/
Ù ðÃÐ~?Ô éE
C
5_N

ê DMUTQ &m‚uRQO”Mt pù…ô^íföÖ] xönvô‘øE
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

= g³nfôvø ³ûÖ] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

ê

‚Û$ vÚ o×F  o³ÖF ^³³Ã³i äö ³³×#³Ö] o³×$³‘

äÃÛöqö^`ßi

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

\
X

Ø Z™~p
>
pg { izgȧc*
ä³ÃÛö ³qö ËŠ
HMßc*
ä³ÃÛö ³qö à õg @*

IM
X {)zgq$ †Ûö Öû] göqø…ø 27Ô Ü¿$ ÃÛöÖû] áö ^fÃ:ø15 ÕäS5!MX 7

d

X

d

X

X

G
V⊠„:gzZz™: m{cx G
é5¢LÃä³ÃÛö ³qö ïE
â
Û Š
á gZä
L ^IÐ~VÂZg :c*

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d
\
X

ê

Xì @*
â
Û wi **
¤gÎ6,
k Q\¬vZ J 7,
u 0*
Šz¥™û%kŠ6,
íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

311

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

{ izg È é

êƒ~} izg,Z?t1z™m{B‚Æ} izgÃäÃÛö qö Ýô çmyZgzŠÆ d
d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

Xƒ´g»

DMMPP&m‚uQSR” Ü×ôŠÚö xnvô‘øE

#Q åMÉN0ç'L¬ **
GG
"MZz§ÐÅ\¬vZèg ~ÄZ èEG
5LO_M‹|( 3)
ìì
åNG
êäÃÛö³qöL LÔ éE5_NñƒDâÛ ÃêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuz Ø$ qøæøˆ$Âøä×#Ö] Ùö 糉…ä~ d

d

= g³nfôvø³ûÖ] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

l^m]æ… æ ØÛj*Ú †µ Øñ^–Ê 1Ò c‡æ… 1Ò …]çi] …æ] äjËa
G
"N åMG
5LO_M‹|
²] Ùö ç³³³³³‰… ì ~z%Ё\¬vZèg î*ÐM]MôLOQ é5E

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

\
X

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

‚Û$ vÚ o×F o³ÖF^³³Ã³i äö³³×#³Ö] o³×$³‘

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X7

\
X

d

\
X

d

M p
` æM:~
pg[Z ˆƒÃäÃÛö³qöZ
# ÔZ ïE
N 8¦ 27}ƒzzm{ðä
/ZV;
E

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

êX’ e´g: {izg» ä³³³Ã³³Ûö³³qöË Zƒx¥Ðg
$Š q ZVÐyZ

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

XÅg { izgÌ

DMQUN&m‚uTM”Nt gnaô†$jÖ]æø gnÆô†$jÖ]E

\
X

~ˆ c*
¬Ð kZt 1Åg #
Ö { izg yŠ kS ì Ïn }g vy› »

êVâzŠtL LÔDâ Û gzZD™ 3g{izg»g Z ÂZgzZßêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuz Ø$ qøæøˆ$Âød

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

X ó óVz™

DNMRS&m‚uOMT”Ot äÛmûˆøìö àôe]E

ê

G©EÅM# Å yZ VƒLe ~ gzZ y› Æ ÏÅ W çLI
l!N(gZÂZ gzZ ß)
ï

d

X

d

X

X

d

3E
Q!M´g { izg »ßË

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

Xì (J
-íŠz¥ ™ Zg vð7,
Šz¥ ™6,
íƒÌV˜?( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

312

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

{ izg È é

$N0vZ†**
NXì ü
5LO_M‹|ç éE
vZ èg çlE
åNG
58F

êvZ öЇuËØ$ qøæøˆ$Âø ä×#Ö] Ùö牅 D™ìGG"MZz§Ð\¬vZègÇKZÅ\¬d
d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

Ö#{z Õä‘LÆ Vzizg n
Û { izg » yŠÆ ‹L L:c*
â
Û Š
á g Z ä êЇ]zh Kzm\¬
M
EG 4
5LO_M‹|XÅg
èEjM8g
$ut D â 
Û Å\¬vZèg ~å$Læ%L ögWG‘1Zx â Z **
åNG
Mé)&NVŒ gzZ ìd
GšM$E
êì ¢
8™m{Ã} izgÆ ‹ » ¿ËŠ Zç'NÐ ï

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

\
X

X D™WÅyŠk Q ~Š·

‚Û$ vÚ o×F o³ÖF^³³Ã³i äö³³×#³Ö] o³×$³‘ = g³nfôvø³Öû] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

1³‰ k³fŠÞ o³Ò Íæ†ö³uö å…^³³e 1³³Ò XXÜæÈ Î*
c ZZ d

d

\
X
\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

( PST”Ot …^jvÛöûÖ]E% …ø)

( PSS”Ot…^jvûÛöÖû]E% …ø (…^jíûÚö…ôùEö)

X}™®
) ¤ZÅ+ åMÉLZzÂì60
+Zd
$LÆ]i YZÅÙCØ( 2)
.yE
E
X$
Ë Äg7å‡æ… ØËûøÞ ~ç çG

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

G
êì@*Yƒ ïE8ELZz*
*™Zg7Ðä™qzÑ U å}Q¢Må‡æ… ØËûøÞ ( 3)

d

ê

X σ ïE
/Z
E8LZzY ,ÂÇ} h ¤

DPSO”Ot …^jíûÚö…ùô EöE

d

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\

I
M
&LÉ ZhÂ7™ú1yY å‡æ… ØËû³øÞ (4)
H^Ig(Z ÕäE
]gú ÕäS5!MŠ

\
X

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

\
X

Ù糳㵠o³³³³Þ‚ø³³³Úø12 1³³Ò س³³Ëû³³³øÞ åôÿ‡æ…
EE
E
!

/Z\!*
V â ( 1)
» ~g F,™ ü3QnkS Ð} izg ÿ¨QÃ$M d

ê

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

DSPP&m‚uMTR”Nt p„ôÚô†ûjùôÖ] àößø‰öE

d

X

d

X

X

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

G
X ÏA ®
) Ë ~÷yŠÆ#
Ö G
é5¢LÐ Q J 7,u 0*
ŠzgŠx á û%kŠgzZ ðû%kŠ6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

313

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

{ izg È é

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

E8M
LZzY ,1Š
Xì ï
H^I{izgŠ
HM úG3 yZgzšÆ{izgÃ
E8E
ê:y!*çEG.(M¤/ZB‚Æy¶Xì^,Y****h Âg åNQE‘ ÕäE&Lå‡æ… ØËû³øÞ( 5)
d
YN
.G(MÂñ3: **
y!*
çE

/Z y é):X&Lc*
Ô Ç}gæE°g ZÍ **
Ãy é):X&LªÐQ ÂÇñ3
G
GG
"O£RÃ
é}E¢MÅkZƒ*z½tªÆìg åNQE‘tc äh  å‡æ… ØËûøÞÂσ ì
DOSP” ^–m]E

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

I
X 7È} h ¬Рp †fûÒö åôÿ çvû•øì o çQaMÌtgzZ `
dÄgd

ê

ê

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

س³³³³³Ëû ³³³³³³³øÞ J
-¬Ð ç¸Q“M:
L ÆWZg **
Å+ åMÉLZz( 6)

ê (PSS”Ot…^jvûÛöûÖ]Eù…ø (…^jíûÚö…ôùEö)

$Xì Yh Âå‡æ…d
X 7ç¸Q“MåL›E

ê

êÂðƒ: gzZ7{izg Âðƒ ]úŠ } L L Å ïGG3‡E"Lb§kS( 8)
d

\
X

(MÔ79ïGG3‡E
"Ltó Xó ì
X 7g ZŠ { izgwqçX=ME

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

ê

DMUQ”Mt p†n,ÛÖ^ÂE

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

G
¢M pF†fÒö åôÿ çvû³•ø ÂÅ]úŠäð¸òsZˤ
5
Q
E
åÿ ‡æ… ÿ Ð
/Z ( 7)
G
DPSS”Ot …^jíÚö…ùô EöE
Xì ïE
E8LZzY é}E¢M1ì Yh  ØËû øÞ

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

( PSQ” O t …^jvûÛöÖû]E% …ø (…^jíûÚö…ùô Eö)

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

:LéG
$Nx » ÂOg { izg r¤
ó óæE
5MkQ!NL L ÂM
h™7Zg ðF
/ZgzŠ'
× c*
x¯ 5( 9)
êx» ¤/Z gzZXì ~gzçwEM]i YZ Å (ì 3g 6,~gzŠ'× c*#
Ö ® Õä$N ä T ª)d

d

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\

5LO_M‹|( 10)
yŠq
-Z Ý¡Š$ Ö]æø éöç×F’ùÖ] äô ³nû ×ø³Âø æø ^³ß³nù fôÞø o³×F³ÂŠ ƒ ZŠ *
* åNG

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

X 7]gz¢Å]i YZ ÂM
h™ Zg7

DPST ” O t …^jíûÚö…ùô EöE

\
X

d

X

d

X

X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì ]g Ón}g vt—"z™]ÒÅu 0*
Šz¥™6,
í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

314

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

{ izg È é

ì @*
B ó ó~Š ózZŠ Ä ðrML L´g} izg b§kZX¸ n
pg { izgyŠq
-Z™hg

ê êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuË Ø$ qøæøˆ$³Âø ä³×#Ö] Ùö 糉… 6XìaZtn}gøgzZd
\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

êDSSL&m‚uMUS”Nt p„ô Úô †û jùôÖ] àö ßø‰ö E

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X ó¸
ó Dƒ:g Z
Û Ð«£ÆÔŠgzZ n
pg: y›q
-ZgzZ n
pg { izg

\
X

yŠq
-Z {zì { izg » ( x?Zm)Š óZZŠ ð¸}÷{ izgaZ :c*
â
Û Š
á g Zä

d

ê

d

3

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

-ÍM]N*
5LO_M‹|( 11)
yŠ&Ý¡Š$ Ö]æø éöç×F’$ Ö] äô nû ×ø³Âø æø ^³ß³nôùfôÞø o³×F³Âø y é)G
* åNG
3
3
E
:
L
gzZ¸ D™ 3g { izg~ æ M yŠ&gzZ~ û^QË yŠ&Ô~ qzÑƹ
ê
J
E
X¸TggZŠ { izg~ æ:LZzRgzZ û^LZ Ë RÔ ÿ&LZzRƹb§kZd

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

DOOS”Ot …^jíûÚö…ùô EöEXì ¸ÝÓ z(´g} izgw‚ Zg ‚ (12)

ê GBOt

Ôâ 
Û «]Š XÅp
pg} izgr[p[pñƒ… Y ÔÛ
Û gzZ

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

d

Ї
ôù …^³m
ø ’³Ú h
ê ]zh Kzm\¬vZ öЇuæ Ø$ qøæøˆ$ ³Âø 1ËF _

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

&i…
ï Ô ÏåME

ê

\
X

d

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

DNPRNP&m‚uOLP”Tt Ù^ÛùÃöûÖ]ˆößûÒøE

~g ‚ÅêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu[8{{}g ø gzZ ~g øgzZ™ÌwJ7Z
ê Ї]
EE G!O d
ê zh Kzm\¬vZ öЇuànÚŸø û] oôùfôß$Ö] åô ^reô ànÚ]FF
Xâ
Û ]ç«LšQ!MÅ ï
Q

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

= g³nfôvø ³ûÖ] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

‚Û$ vÚ o×F  o³ÖF ^³³Ã³i äö ³³×#³Ö] o³×$³‘

d

X

d

X

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

315

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

ê

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

k×n–Ê oÒ Ìm† æ…ö ö

5LO_‹|
$ZzgÐæÅ\¬vZègY ZŠg š1Z **
åNG
êÄö³³³³³n˳³³³³³ìe

ê

èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçû mø oûjô Âø ^Ëøø äü jûÒø…ø 'û ]ø

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\
X

d

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

M ~÷
X Çñ0*
î
) é¨E^I

\
X

10 Z00
MF, xöf’û³mö àønû uô o$ ×ø³Âø o³×# ³‘ø àû³Úø
kŠ kŠ x 
á z ð6,í ä T: î*9E
ô
G
yŠÆ #
Ö G
é5¢L{z J 7,u *
0 Šz¥ ™û% ]†÷ ³ûÂø oû³ŠôÛû³mö àønû uôæø ]†÷ ³³ûÂø

DMSLNN&m‚uMRO” ML t ‚ñô]æøˆ$ Ö] ÄöÛørûÚøE

‚Û$ vÚ o×F o³ÖF^³³Ã³i äö³³×#³Ö] o³×$³‘

ê

= g³nfôvø³ûÖ] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

d

d

Ý]†øvøÖû] Ýö†$ vøÚö

ê

Ñ„¹tXì @*
ƒqzÑÐ Ý]†ø vøÖû] Ýö†$ vø³Úö { â w‚òsS

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

\
X

ê

ƒ*9g ànû fôÞô„ûÛöÖ]
:ì @ŠŠ 
á gZ »Åzh Kzm\¬vZ-ànÛô×øÃF×ûÖôù îG

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

%Mz
 æME
ê]Š „~ugIÓâ kZXì êŠ käQš »gôSzñ… Ôì·ÑZz•
d

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

~{ â ÏZ2ÔñƒŠ§Zzbc'‚$ Ãø jøÚö ~}g !*
Æp
pg { izggzZä™
N ]: ð{N8NE
Xì i éG
5.Q&~
KZ {gجÄ-

X

d

d

X

X

\
X

c‡æ… Ø–Ê] ‚Ãe 1Ò á^–Úø …ø

ê…ôç³³³ÞöÔx™Z§ ð{EN8Nì ìGG"MZz§ÐÅ\¬vZèg {k,ç8XN1Z**åNG5LO_M‹|

E

ó Xó ì ( ÿ¡LZâÆ]Zgª) Øn×$ Ö]d

ê

DMMRO&m‚uQUM” Ü×ôŠÚö xnvô‘øE

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d
d

†e]†e 1Ò 7æ‡æ… 1Ò 1ßn`Ú Ôm]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X


Û êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu ÜÚø ]ö ÄôÊô ^(Üøjøv³Úö Ùô糉…ÔxŠ M µÓ
á (ÜŠ$ røÚö
E
E
éö ç×F ‘ø i é)'MaZˆÆnç¤gM zZì aZ { izg »Ý†$ vø Úö ˆÆy é}E!M¦ L L:

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

ê

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì &¤¦kŠ6,k Q\¬vZ J 7,u 0*
›z¥ ™g!*
-Z6,íäT (Åz!Zzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê
q

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

316

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

47ÔÔÆä×#³Ö]ÔÉÆV7
\¬vZ öЇuæ Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø •ï
LG3E
E

êVzizgÆ·q
-Z { izg »yŠC
Ù Æ݆v$ ³Úö :ì y¶
KئÈâ
Û »êЇ]zh Kzm d

ê

Xì'
,
Z'
,
Æ

d

\
X

DSM” Nt oÞ]†fø_ø×Ö†nûÇô’$ Ö] ÜörøÃûÛöÖûø]E

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

# Z@kQ L L
oÒ Íæ†ö uö ‹n3µ 1Òó x
ó sVÅÑ?g© èE
LE

ê l^ÃÎ]æ Üù a]25 1Ö]æ 1Þça ÄÎ]æ çÒ å…ç^Â 1‰ kfŠÞ d

ê

{gج Ý]†vÖû] Ýö†$ vÚ 10( 1)

5LO_‹|izgÆ
äônû×øÂøæø^ßùnôfôÞø o×FÂø ä×# Ö] o% Ëô ‘ø xŠ W**
åNG

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

ê

\

ê

\

ê

\

d

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

G3E
‡8E( 11)gzZ}g éG
yŠ ÏS ( 12) ‰ G Za ï
5_L( 10)0
+e ( 9) `gÎ
E
5Ò7…Z'
5LO_‹|
ÏS( 13) ñƒZa Ý¡Š$ Ö]æø éöç×F’$ Ö] äônû×ø³Âøæø^³ß³ùnôfôÞø o³×F³ÂøvZ ÿNG
,
Z **
åNG

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

G
¢M ÂÅ Ý¡³Š$ Ö]æø éö³ç³×F³³’$ ³³Ö]
3/
7ZyŠÏS ( 3) Š
HH Za7ZyŠ ÏS( 2) ˆÅw ðE
E
N( 5) lç•MyŠ ÏS ( 4) Š
7
LZŠ~ ïG3E
°
‡8E
ÿ
(
8
)
}
i
(
7
)
y 

W
(
6
)
Ï
æ
H
H
ê

d

X

d

X

X

d
\
X

E

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ÐO
ø ’Ú áô^Ú†Ê
( ê ]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_

ê


HwÈ3 Zg »¼
A { zŠ
HwÈ−7,
u 0*
Šz¥ ™6,
í¿

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

317

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

M v W7ZyŠ
5LO_‹|yŠÏS ( 14)B] éE
äônû×øÂøæø^ßùnôfôÞø o×F³ÂøvZæ.ñ**
åNG
C+Ð

ê( 15)Zƒt çME•MïGG3.\Mx ¸KZyú Û gzZB] éEC+ÃEMïG!OQÅ\WgzZ Ý¡Š$ Ö]æø éöç³×F³’$ ³Ö]d
d

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

5LO_‹|yŠÏZ ( 17) Š
äô³nû×øÂøæø^³³ß³ùnôfôÞø o³³×F³Âøb â **
åNG
Hc*
VZs§ÅVâ W7Z

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

5LO_‹|
åNG
yŠ ÏZ ( 16)‰ G Za Ý¡Š$ Ö]æø éöç×F’$ Ö] äônû×øÂøæø^ß³nôùfôÞø o³×F³ÂøvZ ßN zg}**

êo³×F³Âøy é)G-Í]N**åNG5LO_‹|yŠÏZ( 18) ~I6,~Š ð8ENÓÃÏÅ Ý¡Š$ Ö]æø éö³ç³×F³’$ ³Ö]d
E
N

yŠ ÏZ ( 20)‰á ïÐùÆTÝ¡Š$ Ö]æø éöç×F’$ ³Ö] äô³³nû×ø³Âøæø^³³ß³nôùfôÞø o³×F³Âø ø-$

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

\
X

Ý¡³Š$ Ö]æø éö³ç³×F³’$ ³Ö] äô³³nû×ø³Âøæø^³³³ß³³nôùfôÞø

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

5LO_‹|yŠ ÏZ ( 19) Š
**
åNG
HH «xëL Ó$NÃ

rNE» ð éE
4E
&LÅÝ¡Š$ Ö]æø éöç×F’$ Ö] äônû×øÂøæø^ßùnôfôÞø o×FÂø[©**
š
5LO_‹|
Ï
Z
(
21
)
Z
ƒ
g
z
Š
ý
5G
åNG
ê
d
E
N
5LO_‹|yŠ
áïÐ, ð3±} Ý¡Š$ Ö]æø éöç³×F³’$ ³Ö] äô³³nû×ø³Âøæø^³³ß³nôùfôÞø o³³×F³ÂøŠ- **
åNG
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

5LO_‹|yŠ ÏZ ( 22)‰
åNG
Å «¦1ÅÝ¡Š$ Ö]æø éöç×F’$ Ö] äônû×øÂøæø^ßnôùfôÞø o×F³Âø[-Z **

«Ð ƒ
 6,}iÐ yW ( 23) ˆ
ê( 24)gzZ ðƒwi**yŠ ÏZ l§!*
d
3!OQ { izg » yŠ ÏZ
{ izg » yŠ kZ Š
H¹ ÌtJ
-VŒ åg~ V ðG
EM
DRQL ” hç×öÏöûÖ] èöËø<ø^Ó³ÚöEŠ
Hc*
Š™ c ði4$Q
ån
Û ¬ÐÕ…ø ^fÛö Ö] áö ^–³Úø …ø Óâ
G
4h8ÄN â Z **
-ʬÄâ ZÔx é):XNÅZ Ââ Z ( 25)
EG
5LO_x ȔE
èg è
åNG
0kI$LÄâ ZÔx £l²Äâ ZÔx é¨G.G
ê I
d
G
ï
L ^ŠizgÆ{gجÏZˆÆp
pg »ÈyŠ&Y N¥zyÇŠ ZPìÃÅ\¬vZ

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

= g³nfôvø³ûÖ] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

\
X

‚Û$ vÚ o×F o³ÖF^³³Ã³i äö³³×#³Ö] o³×$³‘

X

d

ê

O^ð•Z~š™

HHLB‚ÆÅ é¨E

d

X

d

X

X

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì @*
â
Û wi **
¤gÎ6,
k Q\¬vZ J 7,
u 0*
Šz¥™û%kŠ6,
íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

318

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

l^Ò†ø øe oÒ 5†ì†µ Ù^nÂô æ Øaø ø] á 1Ò å…ç^Â

êÆg ð$EN ëÅ\¬vZ èg !ôŠ&0vZ† **åNG5LO_ ‹|

d

d

ê

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

%Mzç?+ME
M V1x ÓÔ(
Q@*
ä êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇuæE
ÈÎÔg ðM8E
ÆV˜zŠÔgË çQaÆ
E
{Š c*
i[ ð8N~Å
Wä3ÆV”w!*
LZyŠÆ{gج¿ ì c*
â
Û

êñîÆ ½ù [p™ Z™g» **3 {Š c*
i ª Ç }™ Ï š éhI±NgzZ qZ
Ûd
d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

DMS” ݆$ vøÛöûÖ]†öãû<ø(èôß$Š% Ö] àøÚô køfø$ø^ÚøE

k¾^Ëuô 1‰ š]†Úø] Ù^‰ ]…^‰

E

d

M

Û y éE5OBÄZ îG*9gmy{g c*
£Z ?]
è |k³Ú$ Ÿö ]û Üö³nÓ³³u ÖçLlO©!N
10
9
+E
M
G
(
B
O
X
;
N
cV ðFw!*
X Çñ0*
[ Z Nï EÂÇg { izgà ,ΊgzZ,âŠ݆$ ³v³Úö :

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

\
X

d

ê

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

%MzígzZ ï
GšM^QóN~t æQ§ÆkZJ
X Çñâ
Û «•
 æME
-½w‚\¬²]Ç

10

9O 9O
êyJ
-½w‚ Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×# Ö] ðø ^³ á]ô Âñåä3õFZ õFZ[pÃ݆$ vÚö ,Ί d

d

G;XNE
(M}™BÃÅÅ\¬
?&Nï
@ÏZXì ( {Šñi WzW,¸ª) [ çOE
Ýö †$ v³Úö MLªõg *

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X 

²L

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

E

ê

4 8N

%M~
EGh Äâ Z **
? ì 4X Ïìg•
5LO_š™L]çL¸8™ å Z çHF
vZ èg è
åNG
æE

ê~ðRÐV-gF Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö] ðø ^ á]ô w‚xÓÂ}™<Ã Ý]†vÖû ] d

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

:c*
â
Û Š
á gZ ä êÐO]zh Kzm \¬vZ -]ZŠ ñÓ
á Ô]Ñ»§Ëu (@ÃMPNm

\
X

ÔP`Ôy#Z ßN zg ) ì (~VE0*
x Óx ®x ®ƒWyŠkZèY Çìg

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

X

d

X

X

d

O™: ÌL@WÅkZ ÂñÎ~V\W)u‚Ûø³$û]ô {gجÄ-¿

ê D OSUS&m‚uORS” Ot á^ÛømûŸôû] göÃø<ö)
d

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

= g³nfôvø³Öû] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

\
X

‚Û$ vÚ oF× oFÖ^Ãi äö³×#³Ö] o³×$³‘

XÏ d

l^Ò†e oÒ l]†nì oÒ å…ç^Â

ê™ Wb‚q
-Z k0*
Ær
# ™è‡~ó }
ó g L LoizgÆ{gج

d

\
X

d

ê

\¬ä×#³Ö]Ô£Š â
Û x OZ »ëgŠ kŠgzZÔ“
 ͧõ0*
Ô Kzg§zŠa}÷

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

!ôZz» {gجÄ- Ã\WVƒòŠ Wg ZŠwÈzg ZŠ **
¹q
-Z~:Zƒg Z ¦
/n²

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì (J
-íŠz¥ ™ Zg vð7,
Šz¥ ™6,
íƒÌV˜? ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

319

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

êÆ×MX **WˆÆ×:¹är
# ™è‡X}Š•
'
,~]³Å\Wd

ê

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

\
X

d
d

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\Wt: ¹ñƒ D™7ëg› ägzZ“
 ͧÎÔV[ ~g1kŠ ä òŠ W

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Ôc*
ŠôZz »yŠáZz Ñ„¹ä \W ¹™Íä kZXK yÒbc
E
E d
kQX ~Š™yÒ ]gzçwM„ óNÌÐ kZ ä b‚X < yÒ ]gzçwMKZ

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

¼Æ{gجˆÆìtXì {gجx- ` W:c*
Š[Z ?ì yŠ ‚yÃ

d

ê

` W:Y7 ä kZX zh
+Š¼= ºœÆyŠ klÆ` W:¹Ð kZgzZ

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

%M
-Z {fg {fg {z X Š
H^ IwŠ »MX c*
Š {æH
à k0*
Æ ( Š™ ) ãZ¾q

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

\
X

ê

„B; à { c*
Š 7¼ ÌA
$ àˆÆ){zX **
WˆÆ):¹ Âc*

d

X

d

X

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

G
g 燫!ºœÆ#
Ö wz¤ÅyŠkZ { âC
Ù ½Ï0
+
iaÆw G
é5“LzIRÆ

\
X

G
X ÏA ®
) Ë~÷yŠÆ#
Ö G
é5¢LÐ Q J 7,u 0*
Šz¥™x á û%kŠgzZ ðû%kŠ6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

X

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

320

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

êZ
# !NŠ™ VZÃì ;gÈðà ¬Š [Zpä r
# ™è‡Ã]ZgXìd

ê

d

M&M

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ZuzŠgzZ »VAZ ÅäÎgzZ ~0
+eq
-ZÔ ñWà ÿCyÁ¬zŠ ÂðVZÃ

b‚ ?¤
/ZÔ5[Z ?ƾûVâzŠt:Y7äè‡X å»]¸c*
cu
êÆ ä Õä£L²õÁO˜ŠÐQ ä ?èa 1X »t  ~g7 ]gzçwEMÅ d
E
NóN!*
X nÆ( Š™ ) ãZ¾V Õä¡NûVâzŠt [Z n kZ c*
Š:¼ ÌŠ ð8E

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

Ô Y7äkZ ?ì Å ó ónL LÏyÃä?À HÄc*
gŠÐ kZgzZ‰ k0*

\
X

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

-ZÐíÅæ
q
¾ gzZÔc*
‹[Zp CZ ä r
# ™è‡?ZƒDùÃ\W

\
X

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

\
X

Æ ( Š™ ) ãZ¾ Âðƒ ðX ¸ y.6,¹ ÂñƒgZË r
# ™è‡

Å}i ñzg~:¹ä ãZ¾! zŠ Ö
@=ó ónL LÅÀgzZßá ëgŠÄÑ
d
Ø$ ³³³³³qø ] çE
‡SLÅZ ؉ gÔÇVz™7#
|zÛ ÐZ Ì™á
ªzŠ ~g ‚

d

ê

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

tVƒ*
@ƒy›~kXì [p¹$
eÁzØgÅ äü³³³³Öö¡øqø

ê åü ‚öfû Âø ]‚÷Û$ vøÚö á$ ] ‚ö³ãø ]æø äö ³×³Ö] Ÿ]ô äø ³³³³þÖ]ô ?Ÿ áû] ‚öãø ]ÔJ 7,äkZ™È d
ûø

# $

F $ ø

ûø

d

ê

\

ê

\

ê

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

d

DMQN” àûnuô^mø†ùô Ö] š
ö æû…øE

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

XÅzh Kzm\¬vZ-wÎgÆkZgzZm{ÒÈÆkZ·VƒêŠ

\
X

\
X

„ZÍgzZ7ëÑÆ]Š „ðÃZÎÆØ$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö]VƒêŠ „ZÍ~ª
ª äü Ööçû ‰ö…ø æø

ê

ø

d

X

d

X

X

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì ]g Ón}g vt—"z™]ÒÅu 0*
Šz¥™6,
í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

321

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

‡^ÛÞ ØËû øÞ oÒ å…ç ^Â g

êCÙ ñ7,Ð IF,kZ Òi ú«gg e~]Zg Å {gج

d

d

X Ï?•Z" ~0gzZ ǃu0*
Ðd

8N

ê

GE
7)
( MQSm g-i ö-4OE

\
X
\
X

Øñ^–Ê 4 1Ò c‡æ… 1Ò å…ç^ 1‰

æ$ ^Ê÷†ø ø äö ×# Ö] ^âø 'ø ]‡ å…ç$ ßøÛöÖû] èößm‚ÚZ
# (Åzh Kzm\¬vZ-zØ$ qøæø ˆ$ Âø ) ä×# Ö] Ùö 牅L L

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

(MÔ ñÑp=~ ^Ûnû ¿ôóiø
yŠ Ht:c*
â
Û Š
á gZ Âc*
0*
g ZŠ { izgyŠÆ{gجÊ ðANXG

\
X

d

\
X

d

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

4hM L L
kfŠÞ oÒ Íæ†ö uö …^2 1Òó ó èEG

êÔì ò Z¤/èŠ á gZ » ¿\¬vZèg k éE5O“ èELE# ZvZ†**åNG5LO_‹|( 1)
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Vƒk
HXñ7,mÜZ ÒgÎû%Îq
-Z™ƒ r§ÃÐi úgzZñ 7,g !*
&

\
X

& ”¡ì] ïgÎgzZg!*
-Zo‰†Ó³Ö] èömF ˆÆ‚Ûû vø Öûø]~«g
q

W ›Sì yŠ ÑZzÑt:Ånç•M?ƒn
ê éç×F³’ù³Ö] äô³³n׳ ö\ñ
pg{ izg ?ìd

\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

E
Z® X c*
Š1<Ãx ¸Åk QgzZyú
Û gzZ ~Š] éE
C+Mä\¬vZÃx ¸ÅyQgzZ Ý¡ŠùÖ]æø
W
pg { izgÌëÂÔ 3g { izg »yŠkS : Z]§ ä Ý¡ŠùÖ]æø éç×F’ù³Ö] äô³n׳ ö\ñ
n

W :c*
êÚ/~ä™ kÏø³Êø]ç³Úö Å Ý¡³ŠùÖ]æø é³ç³×F³’ù³Ö] äô³³n׳ ö\ñ
â
Û Š
á g ZX d

d

ê

\

ê

\

ê

\

d

\
X

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ô

X

d

ê

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

G
E
'
Š ð8NäÅzh Kzm\¬vZ -g »u ÂX d

Û {Š c*
igzZg Z,{Š c*
ië}g é£+
ÀQ
DNLLP&m‚uRQR”Mt pù…^íföÖ] xönvô‘øE X c*
â
Û Ìê 7N»kSgzZ 3g { izgÌ

d

X

d

X

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

XÐg D™g lZckZ º Û Çìg~k Qx **
Z÷J
-Z
# –u 0*
Šz¥™6,í~[ÂäT( êÐO]zh Kzm\¬vZ- ) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

322

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

# ZvZ†**
5LO_M‹|( 2)
~L LÔ D â
Û ¿\¬vZèg k éE
5O“ èE
LE
åNG
êËÃêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuyO¬ ïGL.g9 Ôykz yÃÓ éhI4E<XM\IMÔy˜zŠ ÈÎäd
G-No8E
N
B n
gzZyŠ » {gجt1¬Š: D â
Û ðE
Š¤6,
yŠgzZÃ{ izgÆyŠ

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ó Xó ·»y é}E!M¦t
I
©E^I
#
-E
E
E
M
3
\
N
I
"
M
G
G
3
Q
X
êm\¬vZ öЇuª
4
<
M
!
O
‚g§Z]
.@*
Ô ] ð‡EÓ éh Ô ï Z üL Ô Ø¦ öLOE
( 3)
d
G©E
MÅM#ÅV- Š· ~ kS gzZÅg { izg » {gج Ä- :c*
ï
â
Û Š
á g Z ä êЇ]zh Kz
DNLLR&m‚uRQS”Mt pù…ô^íföÖ] xönvô‘øE

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
ê

d

\
X

d

9

11
Hc*
, â„B‚ ÂOgÌZ
# { izg » {gجª
Ýö †$ ³³³v³³³Úö ,ƒg Š

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê DNMQP&m‚u QMT”Mt ‚Ûøuûø] Ý^Úøô] ‚ßøŠûÚö E

\
X

XÅg { izg »yŠq
-Z Ì~ˆc*
¬ÐkZÔz™

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Xì4¢
8ÄgÌ{ izg » Ý]†vÖ]
G _
ê ä³³×#³Ö] Ùöç³³‰… Ôìe
5LO ‹|( 4)
$ZzgÐÅ\¬vZèg {Š éG
5¢M1Z **
åNG
d
YN #
{ izg »{gجìy é)²6,
ä×Ö] =:D â
Û Åzh Kzm\¬vZ-z Ø$ qøæø ˆ$ Âø
Y
DMMRN&m‚uQUL” Ü×ôŠÚö xnvô‘ø E
X ì ê Š éH
5!L{ é5E±NÆIw‚q
-Z

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

å…ç^Â 1ñ^Â

d

d

ê

\

ê

\

\

ê

\
X
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
ðø I…ø çû ö^Âø Ýøçû mø Ýø'ø ! èô eø çû iø Øøeô^Îø ^mø

X

d

ê

d

ê

ê

d

X

d

X

X

\
X

hô†û Òø tø…ô^Êø ^mø

d

ØôÛûø ÄøÚô ^qø ^mø

d

\
X

ê

ðø I…ø çû ö^Âø Ýøçû mø …ô^ß$Ö] àøÚô Üønû âô ]†ø eû ]ô &ønû Çô Úö ^mø

d

Ü×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø †ø ‘ô^Þø ^mø

d

ê

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

\

ø jô Ûøuû†ø eô Ýô¡‰ø û Ÿô ]û æø áô^ÛømûŸô û] o×øÂø ^ßøÊ$çø iøæ$ è÷fø nùô ›ø
Ô

\

d
d

ø jô f$vøÚø æø Ô
ø jô Âø ^›ø
é÷çnFuø^ßønôuû]øæø Õø^•ø…ô æø Ô

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

oûÊô ^Þø†ø ÛûÂö Øû›ô]øæø éô †ø ìôŸF û]æø ^nø Þû‚% Ö] oÊô ^ßøiô ^qø^uø

ê
\
X

d

\
X

˜ôÎû]æø àønû ×ô ‰ø†û ÛöÖû]æø ðô «nø fôÞûŸø û] Äônû Ûôqø o×FÂø Øùô ‘øæ$

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô! o×5 Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Øùô ‘ø

\
X

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ðø I…ø çû ö^Âø Ýøçû mø èô Îø^ß$Ö] oÊô xõÖô^‘ø éô çø Âû 'ø gønû rôÚö ^mø
^Ûøãö Ûønû uô…ø æø éô †ø ìôŸF û]æø ^nø Þû‚% Ö] àøÛFuû…ø ^mø ðø I…ø çû ö^Âø Ýøçû mø

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

øðI…ø çû ö^Âø Ýøçû mø ðô «ÛøŠ$ Ö] oÖø]ô ‹ømû…ô'û ]ô ÄøÊô ]…ø ^mø

\
X

ê

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ðø I…ø çû ö^Âø Ýøçû mø áøæû †ö âFæø o‰Fçû Úö éô çø Âû 'ø ÄøÚô ^‰ø ^mø

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d
ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ðø I…ø çû ö^Âø Ýøçû mø áôçû ß%Ö] pƒô
ðø I…ø çû ö^Âø Ýøçû mø høçû ÏöÃû mø

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Xì ]ncVƒk
H}gv−7,u0*
Šz¥ ™6,íZgv—"ð7,u0*
Šz¥ ™Ð] Ò6,í( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) :1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

323

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

d

X

d

X

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì Ah N uZo Z−gzZì q`Zo Z−q
-Z ck Q\¬vZìk7,pÑŠz¥ ™û%q
-Z6,í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ- )V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

324

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

1â<µ …^e l^‰ †ãµ

ê o•F†ùô Ö] Èø×øfû Úø æø Üô×ûÃô Öû] oãø jøßûÚö æø áô]ˆø nû ÛôÖû] ðø ØûÚô äô ×# Ö] áø^vøfû ‰ö d

ê

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

áø^vøfû ‰ö ½ äô nû Öø]ô Ÿ$]ô äô ×# Ö] àøÚô ^*røßûÚø Ÿøæø ^*rø×ûÚø Ÿø ]ô†û Ãø Öû] èøÞø‡ôæø

lô^Ú$ «j$Ö] äô ×# Ö] lô^Ûø×ô Òø 'ø ‚øÂø æø †ôiûçø Öû]æø ÄôËû$ Ö] 'ø ‚øÂø äô ×# Ö]
ê
d
ø jô Ûøuû†ø eô èøÚø ¡øŠ$ Ö] Ô
ø ×öòøŠûÞø ^ãø ×ôù Òö
¼ßønû Ûôuô]†$ Ö] Üøuø…û ]ø«mø Ô

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
\
X

d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

ä´ fôvû‘øæø ä´ Öô! o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø oÖF^Ãø iø äö ×# Ö]

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

o×$ ‘øæø ½ Üônû ¿ôÃø Öû] oùô ×ô Ãø Öû] äô ×# Ö^eôŸ$]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uø Ÿøæø

\
X

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

½†ö nû ’ôß$Ö] ÜøÃû Þô æø oÖFçÛøÖû] ÜøÃû Þô ¼×önû Òôçø Öû] ÜøÃû Þôæø ^ßøfö Šûuø çø âö æø

û
û
ø û
û ø
ê lô^Ûø×ô ŠûÛöÖ]æø àønû Ûô×ô ŠûÛöÖ]æø lô^ßÚô ç+ ÛöÖ]æø àønû ßô Úô ç+ ÛöÖ] o×Âø æø d

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

¤ÅpÑŠz¥ ™

ê

¤gÎ6,
k Q\¬ä³³³×#³³Ö]J 7,
u 0*
›z¥ ™û%kŠ6,
íäT

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Xì @*
â
Û wi **

DONO” Nt gnâô†j$Ö] æø gnÆô†j$Ö]E

X

d

d

ê

\
X

\
X

\
X

Ìm† …çß% Ö] Äönûôe…ø

ê
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

äô ×# Ö] lô^Úø çû ×öÃû Úø 'ø ‚øÂø æø 'ô çû qöçö Öû] lô]…$ ƒø 'ø ‚øÂø

d

X

d

X

X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

X ÇÇØg6,
?\¬vZð7,
pÑŠz¥ ™6,
í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

325

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

\L
{Xì @*
YWg · êL ñs§C
Ù ì @*
WH ÂpÑ…çû ³ß%³Ö] Äö³³nû eô…ø Óâ
êXì CY hzŠØÅÙp~ VâZ-ŠÆêЇ]zh Kzm\¬vZ -õ§D‹M{!ã åM$MV{d

d

ê

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

\
X

Xì ÞQw1Ðy!*
®ÅwŠ c*
Íy›ÇC
Ù yZ c*
ƒJ h1
I"L
wÍ ÑZ ßg ,Ï g ZD
Ù 6,U o ~¾ g é5E 

ìg oVâp ÂX~V˜Æ+Z ñZÎ
d
YN
E
%MæE
%Mz ù
GG
"‡ æLE
c*
YZƒ0
+Z ïFŸ²» ì
D ËgzZ uÑz竱N~ ]Ñ» Z
#
"NåMG
5LO_‹|~) 懾$lÃpÑ …çß%Ö] ijne…{g !*
Æ\¬vZèg îE
0!LW éE
5G
X åZƒ

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

êXc*
Š™{{Ãݬ}g ‚ä T Ågâ (Z q
-ZÐ y¶
KØg Èkd
d

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

G¼ bL
"N{ ÷Ôª

3NE
] ð‡E
‚§§Z]
.@*
{z¶ðƒ Ðs§ÅXçWÅ ïGG3OE
KZ ðƒ ö- h
&
E
" Ô]zIzŠ ð8E
5F
GG3OE

?&ÔM
NÈ çE
-zØ$ qøæø ˆ$ ³Âø ï
KZ èE
L jBÔ] çE
‡SÅZ ؉gƒ8ÔÄZÑzÑæL¾G
ÅM
ê
C X ñƒ¤
/{ 6,4
Ì §š â ™0ئnÆ èEG4)¬x ÓêЇ]zh Kzm\¬vZd

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

7]…^`eø xô f‘ö

d

ê

‹önÞ] (àônû fÞô„ûÛöÖû] ÄönË( ànÛ×ÃF×ûÖùô èºÛ³u…ø ( àn׉ø †Ûö Ö] Üö iø ^ì

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

æ Ñ'^‘ hô^ßq(ànÛ×ÃFÖû] h% … hôçfvÚ (ànÓÖô^³Š$ Ö] tö]†³‰ô (à³nfm†ô³Çø³Öû]

\
X

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

# ñWáp=6nÛ×ÃF×û³Öùô èºÛø³uû…ø ƒ»
"

ê
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

# ñWá p=6n׉†ÛÖ] Üö ³jì ƒu¦ éE5!N
"

d

X

d

X

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ÐO
ø ’Ú áô^Ú†Ê
X VƒwÎg »[gÆVâ ˜x Ó~—"ð7,Ì6,íÂð7,u 0*
Šz¥ ™6,(x?Z: ) Æç'N?Z
# ( ê ]zh Kzm\¬vZ- ) V 1ËF_

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

326

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

d

ê

\
X

d
d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

"
# ñW g »u g Zâ R D ‚'
,{z

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

l]ˆrôÃûÚö

ê*Š ÅêЇ]zh Kzm\¬vZ-gâÆØ$ qøæøˆ$Âø ä×#Ö] ÃpÑ …çß%Ö] Äöne…MN

ê

YM
&M
EE
ÿCMÆó óòçl±L L LyZk,ZÓ
á Ô‰ Àwš !*
Æ ïG.ЃNz竱N„ Dƒ~æ°{ ~
YE
IG
M
N
NÐ w‚g ZD
y®îÏ›^I
Ùq
-Z { åM´ø$ W »yZk
,
ZX ‰¤
/
} æ¾5±N{ŠaÔ c*
W!²i6,

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\
X

d

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

-r
u¦ I VZg · ÷LE ! â ›

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

LÅŠÔ Vzg y™
Vâ¾Ä
á ÅVzg e"á Zz ä3,™^Åg šg šgzZVzg 麩E
-r
C X c*
Š ¯ó óVZg · ÷LEL ÃL

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

-r
&M ÒG
÷LEÃÌm†…çß%Ö] Äöne…MN™0âzyz çE
Ù §Z Œ
Û êЇ]zh Kzm\¬vZ- ànÚ]ø
N? ïE
L ¡C
êÔ Vzgâ Æ §Ô Vzg–" ™ WgzZ ñÑ p=~ V˜ ïGG¢QËÆ t›™d

A+NE
ê¤/ÿE&MÆ çaMìGE"NgzZ Š
7QË ÃŸ Ô Š
HWåE
Hƒ È { Ë ‚ ñc*
gŠ Ô Š
HôE
{z åd

d

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

\

ª‚g§Z.
]*
@
p=™0ئz a~ V˜ êЇ]zh Kzm\¬vZ -
N ï

G.9¦Q Å Ø$ ³qøæø ˆ$ ³³Âø ä³³×#³Ö]GgzZ ñÑ
NE
@*
ƒyŠ »] ç‡l!zÙpyŠ »wz æE

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

\
X

9N Ã } çE
G
?&N ä×#³Ö] ï
" ¶æW ~¾
鹟E
NG3E
Y
GE
GE
"N C
4X3M ~¾
3G
Hæ°L ™ Z êê ì
Š
Ù ¶ï

ê

\
X

C X} 7,

d

d

X

X

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

À
gzZXì ;g} Š ê 7N*™È KŒ
Û »äoÙp6,~0
+
zZ}
.ïGL.9¦ = †fÒ] äö³×#³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

\
X

DQS V‹ÞçmMM ¸E

Xì4Ð

ê

d
ê

ê

DQS V‹ÞçmMM ¸E0áøçû Ãö Ûørûmø ^Û$ Úôù

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

zŠ ïš ƒ
ª
 Æ yZ {zX ,™Ùp

d

\
X

EE
M
’ e6,Ï QgzZØg ÅÏS gzZ ÿ}¢Æ„

ä´³jô Ûøuû†ø eô æø äô ³×# ³Ö] Øô³–û³Ëø³eô Øû³Îö
ø Öô„F³fôÊø
†ºnû ìøçø ³âö ½ ]çû uö†ø Ëûnø ×û³Êø Ô

DØqæˆÂEä×#Ö]ƒ â
Û ? V á^ÛmŸû ]ˆößÒ äÿÛqø†i

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

E8
NXì
Ôì @*
â
Û Š
á g Z \¬Ë u¦ nä×#Ö] îF
@L+ éE
5F

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

G
X ÇVz™®
) ËÅk QyŠÆ#
Ö G
é5¢L~Çñ 7,pÑŠz¥ ™-¯ zg6,í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ- ) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

327

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

Å Ø$ ³qøæøˆ$ ³³Âø ä³×#³Ö]ðÃÌ™| (,
Ð êЇ]zh Kzm\¬vZ-‡ M}g \ }g øH
G.9Q¦d
ê
Xì y´Zs ™s ™~y KŒ
Û k凨G!¶ Š ?ì ï

d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

DMLS Vð^nfÞŸ] MS¸)

ô
l]… Ø–Ê] oãe 1‰ …‚ûÎø g

d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

5LO_M‹|
" L LÔD â
Û ~ ÁZ îLÏŠÉZ GîN*9Q¦m~ŠŠ_ åLOCM&N/Z†**
åNG
¡M ïE
èYì aZ ÌÐg åQG
L ^I]Š Ñz ïE
L ^IÅêЇ]zh Kzm\¬vZ-ݬ§zu—

\
X

d

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

G.9Q¦1
X c y ˜ }g ‚ ï

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

5:"äëgzZ Vá^ÛmŸ]ˆßÒ äÿÛqø†³i

êÅ䃤/{ ~ *Š kZÆêЇ]zh Kzm\¬vZ -Ü å$M§»u]Š Ñz ïEL ^Id

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

]Zg gzZì ‘
 {Š™ «ÃêЇ]zh Kzm\¬vZ-g »u …‚ûÏøÖû] èö×ønû Öø ²ì ]Zg
IN
NE
Ð ]Zg k Q {zƒs ç‡lM!Ð
zz ÅêЇ]zh Kzm\¬vZ -]Ñ»§zu‹Z f§ ðANX„

d

X

d

X

X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

I E"
I
N À5 ì àZz] çE

LÅwz æE
NE
Xì s ç‡l!6,
Y é5E
O•zs çMaM{Š c*
¯

êDo2]†Ò äßm‚ÛÖ] h^e SO” èùߊ% Ö ] àøÚô køfø$ø ^Úø E

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

XÐVƒs é›!N{k
HÆw‚ÎzŠÆk Q J 7,u 0*
Šz¥™g !*
ÎzŠ-¯ zg6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

328

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

d

ê

d

äíŠÞö ^Ò k¾ø^Ëøuô oÒ á^Ûm ]

I

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

E
d
-G
9M EE
N
À
O
#
M
$
9
G
?

O
ö
û
ö
ù
ø
E
Õ
XXp†FfÓÖ] èÛø ³Ãû ³ßô³Ö]L LÔ ~ÁZvZ î*gm ö ç èL Z) ä ‹|xsÑZ ÷
E
EB&
G
M 24m
Q
$
E
¨
¨
9
G
M
4
_
7
5 E**
5LO ‹|ÔD â
â
Û ä ~Š ŠZ î*gm~Š Z åLG
åNG
Û ÿ 6,
ê ÿL ZZÔc*
d
D
E
»á Zz ¶Š ~çwLqB‚ÆWz[Š Z~êЇ]zh Kzm\¬vZ -õ§‹M{!›~
= g³nfôvø³Öû] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

h]ç$ ^Ò 1Þ^ßÚ lŸæô àôRq

ê

d

\
X

ê

‚Û$ vÚ o×F o³ÖF^³Ã³i äö³³×#³Ö] o³×$³‘

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ä×# Ö] ðø ^ á]ôX ÇìgÖ#syZZ

\
X

ó Xó Ø$ qøæø ˆ$ Âø

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

Ä “
5
Å êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuÜ å$Mg »uÔ D â Û ~ÁZ Gî*9gm~Š› _ åLOCM&NþOB Z åNE
:MÅVß ZzäoÙp]ZgÅ]Š Ñz
Ðx™za7Z \¬ä³³×#³³Ö] ìtY ZæEE
ê
d
EB&
E
G
E
¨
L
7
L
!
N
3
š
$
$
M
D™ å¨L Š ~ ÿL Ðåy›X Çñâ Û ÿ ZŠ~ ÜnÃôßÖ] lö^ßqø

d

ê

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d
G
Vâ k LZgzZ D ™x é)-L4XS » æ°Q£ Æ ]Š X !*
‹Š ÑÌ Å êЇ]zh Kzm\¬vZ
%MÅîE
0kM8MÁdRx ÓyZgzZD éE
V8¦ÅØ$ qøæøˆ$ Âø ä×#Ö]6,VÍßyZЕ
 æME
C\MÃ
d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

%N»
NE
ó Xó ì @*
ƒwz æE

D…çaŸ ð^nÖæŸ] ˆÒ†Ú SP ” è$ߊ% Ö ^eô køfø$ø ^Úø E

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

öЇu\ W2 D™ ay

™wÅwŠgzZ D™g ÖS »Ùp[pX ñW ï Š

\
X

]Zíz‘åMuM[pgzZ D Z+ ä3Ô ï Š'úŠ~ÙpÅ]Š ÑÌgzZñW

d

X

d

X

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xñ 7,: u 0*
Šz¥ ™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆTƒŠß Wu {u **
Å¿k Q ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

329

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

™f » ½Z[p~pÑg‡Z ßgÓâ !ǸòsZ{{
LZâ[p[pX â Û ]Ò[pÅu*
ê ÿ¡E
0 ›zgŠ~{ â kZX < Æzd

gq$ †øÛöÖû] göqø…ø

\
X

d

\
X

\
X

†`Þ oÒ kßù q

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X < [ Z NÁ‰Z~{ C¾" { Çg !*
Å

\
X

Åz! Kzm\¬vZ -Bz»g Z ÛŒÔÜæ ñ‡WÆ™x »(vŠgzZ™| 7
,

d

\
X

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

E
M Z~ ï
GE
3O8E
{Š c*
iÐ|ŠzŠ ì @*
Y¹ ó ó g³³qø…ø L &
L ì çX=M(q
L L:c*
â
Û Š
á gZ

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

E
M _M
5LO ‹|
åNG
ÆgâÔì e
$ZzgÐÅ\¬vZ èg ëÉL â 0 ø$ R **
êä êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇuæE%Mzç?+MEÈÎÔg ðM8EQ@*
M V1x ÓÔ(d
ÆV˜zŠÔgË çQaÆ
-Z » ïE
iÐßgzZC
ÐZ Ø$ qøæøˆ$ Âø ä×#Ö]ÂÇg { izgq
E8M¦ ðà Âì ·{Š c*
ê
MkZd
.cÐ çX=M(E
DOTLL&m‚uORS”Ot á^ÛømûŸôû] göÃø<öE
ó Xó u™[Z çMG

E

G3‡8E
DOTLN&m‚uORT”Ot á^ÛømûŸôû] göÃø<öEó X
ó ì ØvøÚøq
-Z~ ï
c Vzg ZŠ

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

ê

d

k'
,
ÎÃáZz䙿(~kZì ]Zgq
-Z~ g³q
ø …ø

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

k×n–Ê oÒ g 6mçŠnñ^j‰

d

ê

d

¡L1Z **
M¦ D â Û Å \¬ vZ èg / ÕäG
5LO_M ‹|
{izg Æ ïE8E
åNG

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

Øù vø Úø ^Ò kßù q

\
X

d

X

d

X

X

d

I
{g !*
~ kZ X ì ï
# g {zgzZ ì [Z N » V>Å
E^M,™*ÅZ

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

Xì ¿+ F,
k<{z~VÍß Âñ 7,: pÑŠz¥™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

330

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

êzŠCÙ gzZ]g ð^Nq
-ZÏðÃgzZ äviô^Ê åÿ …ç‰ ~«gC
Ù ñ 7,
b§kZ«gd
d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

Gš±Qg
g!*
100ˆÆkZÔ}¢xs6,
äƒ~g7{g !*
gzZñ7,lö^nù vôj$Ö]ø 6,ï
E4L] û ø #
g é¨EšG
S ( †fø Ò] äö ×Ö]æø äö ³×# ³Ö]Ÿ$]ô ø äÖF]ôŸ? æøø äô ×# Öô‚öÛûvø³Öû]æø äô ³×# ³Ö] àøvFfû ‰ö :ñ 7,
t

êfâ ¬ŠìeÅqTÐ] æE:LMz*Š KZgzZñ7,g!*
ÎpÑŠz¥ ™Ôg !*
Îd
d

ê

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

G
3¢MN ¬™ƒ
¬™k QñZÎñâ
Û w ðE
 ÅkZ \¬ä³×#³Ö]ÂÇg { izgÃðgzZ
Y
DOTMN&m‚uOSP”Ot á^ÛømûŸôû] göÃø<öE
XƒnÆ{ éE
5±N Æ

ê k×n–Ê oÒ c‡æ… 1Ò gq… 6mçŠnñ^j‰ d

ê

d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d
(kÒ†ø eøæ †nû ìø &ôÂ^e(kÏm†›†ônµ (kÃø mû†ôø ÜôÖô^ (k³Â‚³eô oÿô ³uô^³Ú(k³ßù³‰
LÒZ ` ÒZ éE
D â Û èE.W9æ‡ÇZ îGN*9gmy{ Ÿg £ R x â Z { 
á ~g ØZ ûE¢E
5G4WÉñ) ÕäO‘‹|
#- ì ~zç'MÐÅ\¬vZèg ÷Z **
EE
º æû ðö … Ô*™ öLO
Í
åNG5LO_è]|~óŠó xZ
+Z¯ L
L

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

»yŠ kS ðƒ« lç$ föÞö=Ãgqø… K*:c*
â Û Š 
á g Zäx?Zz> }Zm°ä‡
E HÆk',kŠ}™ ¬™ ïGG¢QËÆg SgzZÇg { izg
ó Xó ƒ{g é¨O±M»Vƒk

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

DRPT”MLt äq†$ íøÚö ämç•… pFæ^jÊE

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

oôÿÚ^u(k×$ ³Úô æ à³m' 'ô ‚ôù ³rø³Úö ( kÖ^‰…ô ÄôÛ äôÿ ³Þ]憳µ (k³fiø†û ³Ûø ³Ö] Üö ³n¿³Â

\
X

( kÒ†ø føÖ] Üö n¿Â (kÛÃÞô ®Öæ Ô\RÄâ S Ô]|dZ ‡W}÷

d

X

d

X

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì &¤¦kŠ6,k Q\¬vZ J 7,u 0*
›z¥ ™g!*
-Z6,íäT (Åz!Zzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê
q

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

331

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

h]ç$ ^Ò c‡æ… 1Ò Ù^‰ç‰

êÔ[8Æä³×#³Ö]Ôì~z%ÐÅ\¬vZègÏgÃyG**åNG5LO_è]|
d

\
X

ê

y.£ Èâ
Û »êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuzØ$ qøæø ˆ$ ³Âø hçnö Ãö Öû] àôÂø 庈$ ³ßø³Úö (hç³nö Æöñ**

G
xG
é5¢LÃ]ZggzZÇg { izgyŠk Q ì ]ZggzZyŠq
-Z~g³³³³qø…L L:ì

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

êK*Å gqø…ø tgzZÇg}izgÆw‚ÎäkQ c*
Í Â}™( ]Š „)d

Ü¿$ ÃøÛöÖû] áö^føÃûø

\
X

d

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

äßn`Ú ^Ò êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu ^ÎF

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

ê

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

ê

ó Xó c*
â
Û ( _X ðQ“NX ïEQ!M)

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

DOTMM &m‚uOSP”Ot á^ÛømûŸôû] göÃø<öE

\
X

3Q!Mä Ø$ qøæøˆ$ ³³Âø ä³×#³Ö] ÃêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu ‚Ûù³v³Ú yŠ ÏS Xì õg @*
_ ðšNE

E
»Åzh Kzm\¬vZ-ÜÚø ]ö ÄôÊô ^ÔxŠ WöL-#E
Ó
á (ÜŠ$ rÚ§âÔx™ ZÁÎg
ê E!M
d
MÔìxæO¾M$NÈâ Û ~}g!*
4Q<XL&MZ÷y éE
Æ é} ¦gzZì îE
0G
5š^I
Æ Ü¿$ Ãø Ûö Öû ] áö ^fóø

d

ê
ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

d

ê

d

{ C¾" ÓÇg !*
ÅêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuz Ø$ qøæø ˆ$ ³³Âø g ÇŠgz6,
ƒ8Ôg »uã åM$MöÀO$
$
šG
-G‹E
êL L L :c*
â
Û Š
á g Z ? ì aZ { izg ¨
KÈ Æ y é}E!M¦ ˆ Å n²~

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

E
M _M
$
É
L
5LO ‹|
Ôg Uz ë â ÆݬzŠ Ô D â
Û Å\¬vZèg ø R **
åNG

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ø Êûø] äßn`Ú ^‰ áçÒ ‚Ãe 1Ò á^–
ø Úø…ø
[ 1a Ø –

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

Q
4Q<XL&» Ø$ qøæøˆ$Âø ä×#Ö]Ôu¦ éE
Xì îE
0G
5.NÅZ

\
X

D OLM” PTTU&m‚vÖ] †nÇ’$ Ö] ÄöÚ^rÖ]E

\
X

d

X

d

X

X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ÐO
ø ’Ú áô^Ú†Ê
( ê ]zh Kzm\¬vZ -) V 1ËF_

ê


HwÈ3 Zg »¼
A { zŠ
HwÈ−7,
u 0*
Šz¥™6,
í¿

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

332

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

oôù×røøi 6nÚ g 6mçâ…‚ßµ

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X **
™‘ åMuM~{ âÆd

DRRO&m‚uMPR”Nt pù„ôÚô†ûùjôÖ] àößø‰öE

ê

ê

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Mc y é}E!M¦
y é}E!M¦ : c*
â
Û ?ì aZ‘åMuM¨
KÃÔ ˆÅn²Q ó Xó » y éE
5š^I

GG
"MZz§Ð\¬vZègi åOuL îpIJ$L¬ éE
"NåMG
5LO_M‹| ànßô³Úô ©³Ûö³Öû] Ý% ]ö
5G
ì

êÅzh Kzm\¬vZ-z $س³qøæø ˆ$ ³³³Âø ] çE‡SÅZ ؉gƒ8ÔØg0*ZuÔª
‚§§Z]
.@*
Ôì d
d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

+G
15
Ð
O
M Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö]:c*
C
E
" Åy éE
û
5F
…^ËÇjô ‰]ô Xì @*
â
Û ö ~
‘,ƒ¦åME
5š^I
â
Ûä
E
I+ME
ÃVß Zz ]zZ°gzZ @*
â
Û 3¦6,ئ ïE
L ÅL¤gzZ êŠ øB ÃVß Zz ä™ ( /ª)
ê DOTOQ&m‚uOTO”Ot á^ÛømûŸôû] göÃø<öE ó Xó ìêŠhg6,ÏQ6,wq ø8ELd

GG
"MZz§\¬vZègi åuL îpIJ$L¬ éE
"NåMG5LO_M‹| ànßôÚô ©Ûö Öû] Ý% ]ö
:Câ Û ì
5G

E
d
#ä×#³Ö]Ô ‹ñƒD â Û ÃÜn×ôŠûjøÖ] æø éôç×F³’$ ³Ö] Øö³–ø³Êûø] äô³³n׳ °ä‡ðƒzæY ¦Ô *™ öLOEä~
G$M
P
Ïç«ME
û 1üì êŠwÅ} i ZzgŠÆVÇ>~VÂZgg e (6,gîm{ )$Øqøæø ˆ$ ³³Âø
15
E
" Åy@û 3ü ]Zg Å çuQ©LÅQZ åNG5“û 2ü ]Zg Å
5F
~ ]Zg kZ] Zg, ð4QX¦åME

d

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Ä
XJ
- ( ò ) ÈZ f ZÔ]ZgÅ ( îE@OA Zz¡â )† çM•Mû 4ü

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

D PLN” St …çû%ößûÛøÖû]…ö‚% Öûø]E

\
X

\
X

D Y‘x **
ÆVß Zzä™ e( w‚kS)gzZt æQ§ »VÍßgzZx **
ÆVß Zzä%

\

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

ê

\
X

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

6ni]… oÖ]æ 7çnñ¡ãe

d

X

d

X

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì @*
â
Û wi **
¤gÎ6,
k Q\¬vZ J 7,
u 0*
Šz¥™û%kŠ6,
íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

333

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

ØÊô]çø øÞ >2‚Ãe 1Ò h†ô Çû Úø

E
M [çLE
LZâàð{N8NEï
êZŠ Z ÿ¡E
GšM±Q¦b ˆÆ{)z ïGE
S!
4O]z nç¤Æ

d

d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

E
M [çLE
GE
S!XìÐoÖF^³Ãi äö³³×#³Ö] Üö³ãöÛø³uô…ø x Z™ñ1zZ‹Ñ©*
4‡]znç¤Æ
ï
*™
4G
5šM±¦Q zŠ «X < ZŠ ZÆ™ï
GšM±Q¦bÆ™ ZŠ Z {)z
GšM±Q¦zŠzŠ Òï
qzÑèG
G
ê
G
¢M ä™ d
Q
M
±
5
š
%
M
#

M
E
3
=Е
 æMEÅV ð ¦zŠ yZ =Ø$ qøæø ˆ$ ³³Âø ä³×³Ö]:<nç t ÿ Ð
G
G
M
I
šM±Q
¢
N
MÄQé&Lç,’N„i ZgŠ
4
5
.>E

a
M
E
G
Û «çG
:< nç ÿ Ð ä™ qzç è 5 ¦ zŠ ~uzŠX â
E
%MÅV ðG
3šM±Q¦zŠyZ =Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø ä×#³Ö]
~ŠX â Û «™~÷ÐVƒ šÐ•
 æME
ê GM±Q
G
¢M ä™qzÑèG
4G
5šM±¦QzŠ d
5
š
#

M
E
3
V ð ¦zŠyZ =Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×Ö]:<nç b§kS ÿ Ð
G
G
%MÅ
GšM±Q¦ zŠC
ï
Ù X XÐ Y é5B&NÅVz)gzZÄg ` é5B&NCZsçwL=Ð •
 æME

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

-Z c*
q
²]çø âö سΠg !*
RZˆÆ
êVâzŠ ÂnƒÉ # 7,àn‰^³m åÿ …糉ö g!*
d
ö

d

ê

ê

\

ê

\

\

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d
d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

:# 7,
Ì

X

d

ê

d

\
X

\
X

ê

MÛñ¬™ˆÆpѯ*
y éE
5š^I
c g !*
Ù X ÇñY µg mR »[Z N
C

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

&Npѯ*
5ÒE
c ð¸ òsZ q
-Zì Yƒ ÌtÔ k| 7,„
Ð i ZzWåE
N
4E
5_Ð
yZgzš kS ZuzŠ q
pg wìt ~ kS Ô èG
Ùñ{}uzŠgzZ ³7,
I
„DƒqzçaN]ZgØ$ qøæø ˆ$ ³Âø ä×# ³Ö] ðø ^³ á ]ô Xñ 7,
: pѯc*
Ðy!*
®

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d
d

X

d

d

\
X

d

\
X

ø nùô fôÞø áô^ŠøÖô o×FÃø _Öôˆ$ ßøÛöÖû] Ô
ø eô^jøÒô oûÊô Ð% vøÖû]
Ô

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

\
X

ø ×ô –ûËøeô
…ø ^jøjô Îû]æø pû'ô †û ›øæø oûÞô^Úø †û uôæø oûiô æø ^Ïøø Ô

ê

d

\
X

X

X

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Ü$ ãö ×# Ö] xöÚû ^Êø Ñô‡û †ôùÖ] oÊô o$ ×øÂø ]†÷ j$ÏøÚö æû ]ø ]'÷ æû †ö _ûÚø æû ]ø

ê

d
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

ê

^Ú÷ æû †ö vûÚø æû ]ø ^n&Ïô ø gôjFÓôÖû] Ýùô ]ö oûÊô Õø‚øßûÂô oûßô jøfû jøÒø køßûÒö

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

áû]ô Ü$ ãö ×#Ö^ø_ßønû Ëô ñô«íøÖû] áö^Úø ]øçø _ßømû†ônû rôjøŠûÛöÖû]…ö ^qøæø

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

Ýô]†ø ÒûŸô û]æø Ùô¡ørøÖû]]ƒø^nø › äô nû ×øÂø à% Ûømö Ÿøæø àùô ÛøÖû]]ƒø^mø Ü$ ãö ×# Ö]ø
¼ßønû qô¡$Ö]†ö ãû ¾ø køÞû]øŸ$]ô äø ÖF]ôŸ? ø ½ Ýô^Ãø ÞûŸô ]û æø Ùôçû _$ Ö]]ƒø^mø

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Ü¿ÃÛÖ] á^fÃ Ì’Þ 1ñ^Â
Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö]²
ô ] ÜôŠûeô

]‚÷nû Ãô ‰ø gôjFÓôÖû] Ýùô ]ö ?oûÊô Õø‚øßûÂô oûßô jûfô$û]øæø ¼nû Îô ‡û …ô
ø Ööçû Îø æø kø×ûÎö Ô
ø Þ$^ô Ëø_iô ]†ø nû íø×ûÖôù ^Ï÷Êøç$ Ú% ^Î÷æû ‡ö †û Ú$
Ô

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

\

ê

\

ê

ê

334

Xì (J
-íŠz¥ ™ Zg vð7,
Šz¥ ™6,
íƒÌV˜?( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

F û %ö û
û
ø
û
ê gôjÓôÖ] Ý] åü ‚øßÂô æø köfô%mö æø ðö «mø^Úø ²ö] ]çvöÛûnø _×ô ‰ø†û ÛöÖ] d

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

†ôãû ø àûÚô Ìô’ûßôù Ö] èô ×ønû Öø oûËô › Üô¿øÂû Ÿø û] o×ôù røj$Ö^eô oû`ôÖF]ô
æ$ Üõnû Óôuø†õÚû ]ø Ø% Òö ^ãø nû Êô Ñö†ø Ëûmö oûjô Ö$]ø½ Ýô†$ ÓøÛöÖû] áø^fø Ãû ø

d

X

d

X

X

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

MF,
G;XNE
(M qzçaINÐx **
=Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø ä×#³Ö]} ZX ÑZzØgy!*

ÆØ$ qøæø ˆ$ ³Âø ä×#³Ö] ;î*9E

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

G
X ÏA ®
) Ë ~÷yŠÆ#
Ö G
é5¢LÐ Q J 7,u 0*
ŠzgŠx á û%kŠgzZ ðû%kŠ6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

335

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

êa}Z !áZz•
Øzy
á ~(,} Z ! @*
YH7yˆZ6,
Tá Zzä™yˆS } Zd
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

( pô—ß ) h^jÓÖ] Ý% ]ö VŒLZ ¤
/Z !Ø$ qøæø ˆ$ Âø

\
X

gzZ { CÃVß Zz`â { CÔg ÇŠæ » Vß q y.6,ÂX 7Šqðà ZÎ}¾ ! á Zz x ÅZz

ä×#Ö]} ZXì ÑZz¶Šyâ ZÃVzŠ ‚Û p

ê=$Øqøæø ˆ$ Âø ä×#Ö]} Zƒ[ÉZƒc*Š;~t æQ§gzZZƒZg\
Ï ™ÔxzøÔ ( h$
+) @=~d

ê

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

GE
"MZƒc*
3I
’) ï
Š=ÂÅVÇ>gzZ Zƒc*
Št æQ§Ôhlp=~ h^³jÓ³Ö]
X}Š â
Û ( k,

\
X

\
X

GŇf Ô òzç?&ÔM Á$
Ý% ]ö k0*LZ gzZ }Š S Ã ;Å t i§ gzZ ï
+~÷ Ð aLZ

êÅêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuÑ ñƒÇ„}¾~[ éG5µL ðƒÅw¯**~¾„ ä d
d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

\
X

GE
"LU*
( q ) @*
™ì
gzZì @*
Sì e Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö]L LÔì h**
â
Û (t) Z¾gzZ c*
â
Û 6,
y!*
®

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

N DOUV‚†Ö](MO ¸ á^ÛmŸ]ˆ³ß³Ò Eó Xó ì k0*
!$Øqøæø ˆ$ Âø ä×#Ö]*
c Z å7E
ÆÏZ Zƒ–ÝZgzZì

E
ê@*Yc*Š.
$!*
~Tì ~] ZgÅ݆$ ÓÛöÖû] áö^fÃø ýL {$ ÐgzÆ Ü¿Â] ®×ùrøiød

d

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

\
X 

â
Û gzŠÐëÃVÛ¦gzZV6( ! ä³×#³Ö]^³³m) Xì @*
Yc*
Š™T
Þ ZgzZx »ÑZzÕ ì
 —" Xì ÑZz + Y {Š c*
ƒ
iÐ ƒ
 7Z ² … Y Ì7gzZ … YëÎ

ê\WgzZ6,êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu·gZŠu}g ø\¬ä×#³Ö]Xì ÑZz] çEO•gzZm,³™| (,Ðd

d

ê

\

ê

ê

\

\

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

X nÆ Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö]á Zz% 0*
ÆVâ ˜

\
X

\
X

ê

 V Òpƒ
ƒ
 X ÇxszŠz¥ ™6,e\¬vZ èg [ ôZz w WÆ êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu

d

X

d

X

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

^Þ¡q7^nje ÝçÚ†µ†fû Îø

%MïE
êòsZ ) ì ïGE4‡]N **Y y*çLE.G¥ » VǸ òsZ ~ ] ÑZæME
L ^I

ê

d

G

**
™{)z]z äÕ&L¤
/ZV;M
h°77^³nù j$e xñ6,
VzG( 7]i YZ ƒÑÃV“
G-‡#E
E
ÏSM
h° ö xñ™?
Ø Ð†³³³³fûÎønÆä™ÿuLqÑYQ mgz çwMƒ

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

Xì ]g Ón}g vt—"z™]ÒÅu 0*
Šz¥™6,
í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

336

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

GG3‡E
"LÅäàÒpÃ+ çwE
Lq b§d
ê~ä ÕäE7M7 ^³nù j$e¤/Z™?
Ø Ð †³fû Îø Ð ï
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d
d

\
X

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

d

\
X

X N Y{ ¦™ƒÜjûìøZ
+Z ¯´Š}g ‚¹ÂN Y¿g

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

CƒZaÑ~VߊÆyZgzZ Dƒäqùô çø ³jøÚö vß b§kZì ^
,Y**
°
êV7 6³m†³³fûÎø ÅxZúgzZY 1zZ¤/ZX D™;ƒ éhG4L´Q S™ƒ¢q{zgzZ

\
X

:Mk0*
'MX 7`w
r Z æF
ÆkZgzZ **
Jm
gŠ e6,
oÖF^Ãi ²] ÜöãöÛøuô… Y 1zZ‹ Zg ZçE

1a Ý]†u p‡^e `øiF

G
ê„gY Cñgzi ~ Vâ ›[Z ê\gQ u0*
**
Å ~i éE
5kI$MW ! k\Z

d

G
E
&MÅ ~i éE
ñ M gzZì @*
Yƒg åQE
5kI$M M w‚CÙ Bzg hz™ ;hz™ »Vâ ›Ôì
G
E
N C M ,¸t y›
ò š M ãS gzZ ‰ VyãS Ð ~i éE
5kI$M M(V Õä¡
9N
E
ê~ ykgzZ ~Š !*
,Åwâ Ô {ç » yY ~ kS X {)z {)z ‰%™ øÒ£ d
'

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

d

\
X

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

G
Ô*
* Zz+
h
ygzZ *
*+
h
yÔ ŠÔ *
* ¯~i éE
5kI$M M L LÔD â Û Ý°ZæîG*9gmy{g c*
£Z

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

?‹|Xì Ìãâ
Û **
Å Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø ä×#³Ö] x »tQÔì60
+Z »•v M

\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

= g³nfôvø³Öû] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

ø Úø…ø
Õ…ø^føÛöÖû] áö^–
¤ÅpÑŠz¥ ™

d

ê

d

\
X

d

\
X

‚Û$ vÚ o×F oÖF^Ãi äö³×#³Ö] o³×$³‘

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

X

\
X

‡E
š!
Š
E
N
Ø$ qøæø ˆ$ Âø î{^LZz c*
Z å7 » ê È@ Ã 
&
"
# æuS C
Ù ~ç'LÂå)OA ØOL g}Š j

ê

ê

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

7M
( 78mÏ0
+
iòsZ ) ó óXì x Zw
ƒ*
* ZggzZ *
* äÕF

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

XÐg D™g lZckZº Û Çìg~k Qx **
Z÷J
-Z
# –u 0*
Šz¥™6,í~[ÂäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

337

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

&M #
Nñ**
.M(NÔ[ ðG3N“E
3BÆ
‡E
[ ðG3NšNÅQZ èE
L “MøƒçE
ZŠÔ[ ðE
ä׳Ö]
G
E
ê}÷Ð~VÍß#
Ö G
é5¢L¯ z'
,
—" L LÔì y éhI$Lh†% ÏøiøÈâ
Û »êЇ]zh Kzm d
%Md
DPTP &m‚uNS”Nt pù„ôÚô†ûjôùÖ] àößø‰öEó X
ó ÇŠz¥ ™ {Š c*
iЃ
 6,
í ǃ{zæG

Û
\¬vZ öЇuæ $Øqøæø ˆ$ ³Âø

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

‚Û$ vÚ o×F o³ÖF^³³Ã³i äö³³×#³Ö] o³×$³‘

= g³nfôvø³Öû] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

êhz™ ;hz™» Ø$ ³³qøæøˆ$³³³Âøà³ÛF³³u…ø ñZ å7EN!ǸòsZ{{

d

d

E G ™$E
O ÅZ öxÜy é}E
. Ly éhI
M !M¦Óâ …äk QyˆS
Óâ X c*
â
Û i Z ç¤MçaMÐ ï
E
MG3¢MÆy é}E
M !M¦
~¹kSXì ~½Ø¦ ~{C
Ù ÂÅkS !ì HÆy é}E
EE
ê çG.Oc[ZN»nçQE¤gM zZ',Z',ÆnçE¤M[ZN» ÿ¨QX$M ì@*Y| (,„ ïG;XNE(M[Z ðI$Mz æE:QRd
Y
N~ ]Š „Ì**
@*
Y Hg é)\I
λg ZŠ { izg Â~¹kSÉX ì @*
Y c*
Š™ éE
5±N
E
-Z gzZ ë } K6,¬™ Å Vzg ZŠ { izg º çL¤LáZz äVQ lç•MXì
q

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

d

X

d

X

X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì ]ncVƒk
H}g v−7,u0*
Šz¥™6,íZg v—"ð7,u0*
Šz¥ ™Ð ]Ò6,í( êÐO]zh Kzm\¬vZ- )V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

338

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

$LéŒ!NÆu0*
ILG
"u
M!M¦ L LþE
gS VMÅ *
c gŠ cg ZŠ { izgÆy é}E
ì
Q!Mñ¬™«LšE
ê DR&m‚uQQ”Nt gnaô†ûj$Ö]æø gnÆô†ûj$Öø]Eó óX Sg C™]çE
Jd

ê

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ØvøÚø Ÿ]æ c‡]æ… 1Ò 1Þç‰

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

NG1Z **
5O_M‹|
ã åM$M öÀO$Ôì e
$ZzgÐÅ \¬vZ èg ~g å7E
åNG
G
êÓ â Z
# L L:ì y¶
Kئ Èâ
Û » êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuyO¬ ï
L .9¦ ÔyÎd

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

M !M¦
gzZ D YØŠ wÅ} i ZzgŠÆ Vâ M Âì C M ]Zg «Åy é}E
E
E
i é)'M~ ]Zg ÌËÅ u¦ éE
5!NÓâ kZ {È ðà Dƒ 7È J
-]Zg æ:LM
ênÆkQ ( ~!$+ª)nðM“LÆ{ åECQ\CÙM Æk Q Ø$ qøæø ˆ$ ³³Âø ä³×#³Ö] ðG$Mì k7,d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê
\
X

\
X

d

G aN GEO8
@*
¯ y » ] ð¢N *
c c ç ~ ï3 En Æ k QgzZ ì qV)Î{gG

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

"MÆ} i ZzgŠC
HF
ÆäÎì
Ù gzZXÐVƒ} i ZzgŠg ZD
Ù J‚~ TXì
ꪻy é}EM!M¦Óâ ðà :XÐVƒ} æHE:McçaN‹ ðG¢Nc*
~XÐVƒ¶d

d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

Y
E
G
êŠ â
Û s é›!N{ é5E±NÆk QJ
-y› æ:LMƹ Ø$ qøæø ˆ$ ³³Âø ä³×#³Ö] ð$Mì ‚
rg { izg
E G
EE
Tg D™]ç«Lš!Mñ¬™ º çL¤Lg ZÙD ç.OcJ
-x 
á Ð ðc kQgzZÔì
êª) nðM“LÆ{ åEC\CÙM ÆkQì@*
C\M{z ÌZ
™{ åE
# ~ y› gzZ ]ZgX d
G8QE
M)ÐQ ( á$
3O8E
~ñ‚Æk Qì @*
YH « ï
¦ š (Zq
-Zq
-Z ( ~ ïGE
+
²YN
H
¡
^
N
û
ö
DOROQ&m‚uOMP” Ot á^ÛømûŸô ] göÃø<Eó X
ó ì g ¸J
-k,
'Îõ*
0 gZ ð ç

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

d

X

d

X

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

XìAh Nu ZoZ−gzZì q`ZoZ−q
-Zc kQ\¬vZì k7,pÑŠz¥™û%q
-Z6,í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

339

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

y éE
5O!Mzy éE
5O8MñZ}
.!ǸòsZ{{Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö] àø vF fû ‰ö
ê ïGL.9¦Ôy.f ïELG3E47LZ…äkQìyˆSxg åMG¡M ø±L» $س³qøæø ˆ$ ³³³³Âø d
EN Ї
M
5©…Æ
M !M¦Óâ (Z ÿG
~x æMO¾M$NÓâ kS c*
â
Û «y é}E
é5.LŬ
ê ]zh Kzm\¬vZ öЇuy G
N
:QR »V>gzZX D Y ÿ£²} i ZzgŠx ÓÆ ï
GE
3O8E
Xì @*
Y| (,[p[pæE

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

$LéŒ!N Æg
M VÂZgÅ Õ…ø ^fÛ³Öû] áö^³–³Úø …ø þE
êä™ZŠ Zi é)E'~
$u {Š™yÒd

\
X

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

GE
" ~á$+Æ{ åE
3O8E2 CY Å «V)Î{ ¦åME
5F
C\Mq
ȕ
-ZC
Ù ÃáZz

%Mh
ILG
" ukS X V M æE
ÆVzg ZŠ { iz¦~u¦ éE
5!Nì
+'
× ØvÚø á^ùÖ] Ün¿³Â
E
E
Š
r
N
G
+
W
E
ênÆyQ º çL¤Lg ZÙD ç.Ocx á @*÷ ì Š ð8ENð!MÌ ö “N‹g éhIE$Lt nd

d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

‚Û$ vÚ o×F o³ÖF^³³Ã³i äö³³×#³Ö] o³×$³‘ = g³nfôvø³Öû] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

EG

êÅ ïGE4O]zy KŒÛ üGL3ÒE5" Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø ä×#Öô ‚öÛû³vø³Öû]ø !ǸòsZ{{

ê

$MZzÐ wj â ã åM$MÆòsZ‹úŠ Ô q
L”G0kE
wÎg È é¨G^I
-’Ï()K¬

d

%MÅÕ…ø ^fÛöÖ] áö^–Úø …ø åô ^³Ú ~]gßÅäƒ ÿuLqÄÅ
»UßQæME
G;XNE
(M
êÒZÌ~¹u¦ IkS™{¦~7çjfv³‘ö ~æE%N:gzìá
C‚f ï

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\

g2

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

wjâ ã åM

ê

ñƒ›Š~ w−Š Æ Vƒk
H! WX Tg } 7,~ Vƒk
Hvß
¢LZz » g 2q
-g ã åM$Mä wj â ã åM$MÆ òsZ ‹úŠ & # 7,îœG
8
-Z

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

EE
X Tg D™]ç«Lš!Mñ¬™

d

X

d

X

X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

E8
NX c*
îF
@L+ éE
5F
ŠJm

ê

ê

ïE
OL ÅN» yÒ Æ ð¸ òsZ q
-ZÆ ( cZ™Ü=Z T!*
) yî N* 
gzZ

d 

gzZ'
× Z¤
/
z6,piñÔ åg 2q
-Z ~ ! k\Z hz™œk\Z :ì [ éE
5ÅN

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

^ãi …^ÓßÊ 6nÚ

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

X ÇÇØg6,
?\¬vZð7,
pÑŠz¥ ™6,
í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

340

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

ê6,r âŠz »Ô¸ ìgY ñƒŠ!*
,]‡zZ w% RÆ Ï0
'
+
i ñƒ D™ d
\
X

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

E
»Vƒk
H„: ¶=ÂÅi é)':M ¸ ñƒ} 7,}Š6,,Z¼Æê
H
$N æñõ
~cZ™Ü=ZT!*
} zð; çF.cN{ i öw ðÜ
Z X kˆZ
RxsÑZT!*

E

34O]{ izg &áZz äƒ6,d
ê~ (Y â2003 X|MêPNP) q é)G-L8EZ }½V ðG

\
X

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

IL
Ib
EE
E
X ðÑŠ(F,
Æ™ ø Ã~Š Zç«L$ Zäð¸òsZg ZŠî%O£ q
-Z c ~çwLq
G
6,x !ZÆ q é)-L8E
Z { izg &X ˆï]Š X Å•
Ñ~ k Q ! ‚ì i

GG
G;XNE
(M6,Vƒk
¢Ogd
êLZ ~ Ô ðƒ #
&M{Š c*
Ö Z åE

HLZ = ~ ¬™ 0Z ï
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

E

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ŠzçaMz³gä~gzZX Š
Hïwj â ã åM$M»òsZ‹úŠ= $سqøæø ˆ$ ³³³Âø ä³³×# ³Öô

\
X

\
X

d

ê

‚ö³Ûû³vø³Öû]ø !c*
Š 3Šx »ääzg'Ôc*
zg™^Y^YÔ e0*
:1‡6,
]!*
.
_

ê¯ w©CZ Ã^~ V ðÒ¡L‡ ã åM$MgzZ à ™/ÂÐ VEÅ (ŠX óQ¦X òM )d

d

ê

\

ê

\

ê

\

d

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

E

Kg å;gƒ: Zzg6,
^~ õÑ¡L ‡ ã åM$MZ
# ~Ã 2004 cŠ 25X 1
(
Ó*
C
* àZz äƒVŒ LZ ä VrZ ~ iZzW ðƒ ðZ çO¡EÔc*
Wy¯ » {n

d

X

d

X

X

d
\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ÅkSì c*
ŠÈäVzËZ e :¹„B‚gzZ ð‹¸Å]Š ÑzÅ o³³3ù ³³³e

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ÐO
X VƒwÎg »„gÆVâ ˜xÓ~—"ð7,Ì6,íÂð7,u 0*
Šz¥ ™6,( x?Z: )Æç'N?Z
# ( ê ]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

341

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

ê ëÓE&LÐóœÇKggzZ N*IȈÆì ÚZX ‰ƒ7×zg@Wd
d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

\
X

ê

tÙpÙpäVrZgzZ c*
Wy¯Zƒ@*
Zæ¾h!N»ÇKgyŠ „}uzŠ ¶Ð
.;E
@WÅíeC
Ó*
* ~÷Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø ä×# Öô ‚öÛû³vø³Öû]ø ð‹W,Zs
#
Û çLE

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ã åM$MØ$ qøæø ˆ$ ³Âø ä×# ³Ö] ðø ^³ á]ô ðJÈkg J e™tä~X Ðäzg™ëÓE&L
E
E
M
¡
Ñ
¡
G
Ñ
(
X
;
N
L
gzZ XN ¬Š ï EÌŠp ~ õ ‡ ã åM$Mä ~ X ÇVz™ ¬Š ~ õ L ‡
GL¬áZz îÏ¡E
궇 ã åM$MZ
L‡ ã åM$Md
# X N Zz™N ¬Š ÌÐ wÎg È é¨^I

êVY ! H
Šƒùtìg™gr% Ãø iø iËZ egzZˆƒ×zg d
d

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

‚öÛûvøÖû]ø‰
Ü zïŠyÒtX å7„` ´ðûkZ~~ËZ e ~g ø
wÅÁ¥q
-ZÆ]gË éhI!Nð‡ Õä‘M~cZ™Ü=ZT!*
=Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø ä×#³Öô
I
ê ÿuLq 'Š XÅ ä™ èG4hIbLÃnÆ Vñ» ã åM$MÆ òsZ ‹úŠÐd

d

ê

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

X

d

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\

wj â ã åM$M»òsZ‹úŠ ! ä \W ¬Š !Ǹ òsZ{{

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

= g³nfôvøÖû] o³³×ø³Âø ] ç³×%³‘ø

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

ê

‚Û$ vÚ o×F oÖF^Ãi äö×#³Ö] o³×$³‘

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

\
X

E
g~ õÑ¡L ‡Ô@W ×zg Ã6,x™ÄgÔg e : Ð V:W
E
g~ õÑ¡L ‡Ô ,g e #
Ö c*
Š Ì ™ k-â Í äÔ ËZ e à \W

d

X

d

X

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

G
X ÇVz™®
) ËÅk QyŠÆ#
Ö G
é5¢L~Çñ 7,pÑŠz¥ ™-¯ zg6,í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ- ) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

342

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

I
} ™„ Ä äY:Æ { çaMé›!N™ W~ ðZŠÆ kS X ì Zg \ Zg \ H
E
G
êV ðÒ¡EL‡ã åM$M2Ñ ägZ¦/Ï0+i] çE‡•!*
~½V ð34O]™0g ZŠ™ !*
Š Z
Û Z ñƒd
%MÅ^~V ðÒ¡E
L‡ã åM$Mb§TX t ‚Æ\WÌ,g ·Å
Е
 æME

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

b§ÏS Ø$ ³qøæø ˆ$ ³³Âø ä³×# ³Ö] ðø ^³³ á]ôXì CYƒÁg¤~E™ÅV¿
E
êÅ êЇ]zh Kzm \¬vZ - ïG!OZ üLG3©^IÔØg 0*Zu Ô ] ð‡E3NE"NÓ éhI4EQ<X\IMÔª
‚g §Z]
.@*
d

d

ê

\
X

d

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Å ("
# )vZ wÎg ‰
Ü ¤ Ï ñY ÁÃ

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

È z{ Ug ¯ Æ VzgÕ Ð N Y ^I

\
X

E
M
C X 5YRe~s
# ZgÌÄWÅ] æ:LWЮ
) é¨E^I

d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

Ý†Ò o‘ç’öìö 4Þ^µ

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

%LY**
G
5LO_M ‹|
ï
L .g9ë ì e
$Zzg Ð Å \¬vZ èg vZ†0æE
åNG
êh Kzm\¬vZ öЇuz Ø$ qøæø ˆ$ ³³Âø Ýg ïELG3E47ÔykzyÃÓ éhI4EQ<XM\IMy˜zŠÈÎÔy Gé5.LÅM¬d
G!OQ ~÷L L:ì y
M !M¦Óâ Ãï
Å «+Z ,qõ*
0 ~y é}E
á ~ £Èâ
Û »êЇ]z

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

d

ê

\

ê

\

ê

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

\

EE
x
á û 2ü Ç}Š:[Z±ÌLÐQñâ
Û Ø¦ çLuM$MØ$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö] s§
$NÅîE
ëhI!Nq
-Š 4,
Æ\¬ä×#³Ö]( ì CƒÐzzÅuÈ ) ðE
0!NÆyZ‰
Ü ËÆ

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

Å Õ…ø ^fÛ³ûÖ] áö ^³–³Úø …ø Z
# û 1ü ::Ãx?ZmÑˬÐí I
E
ê ÅTgzZì@*â Û çuME$ÅM ئs§éZØ$ qøæø ˆ$ ³³Âø ä³×#³Ö] ÂìCƒ]Zg«

d

X

d

X

X

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

N¯ zg6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê
XÐVƒs é›!N{ k
HÆw‚ÎzŠÆk Q J 7,u 0*
Šz¥™g !*
ÎzŠîœ.N9E

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

343

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

E
EE
Å ]ç«Lš! n ê Z yŠ gzZ ]ZgC
Ù º çL¤Lû 3ü ì 4 ÌÐ Òp Å
ê(()}÷L LÔì@*â Û ¬ÃïGE3O8E\¬ä³×#³Ö]û 4üTgD™N ¬Š d
GG
iM!MÅ *Š {zd
©‡I
gzZ y}÷Ð ï
$kYƒ ( 3 Zg Wª) àm$ˆø ³Úö cVzÈ

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

E
ä×#³Ö] Âì C M ]Zg ~æ:LM Åy é}E!M¦Óâ Z
# û 5üÐN 0*
# Zg~x™
s
M
ên²™ƒ} 9ä úEB\Iq
Û ]nŃ
 $سqøæø ˆ$ ³³³Âø d
-ZÐ~x ¸Xì êŠ â

ê

d

D Yƒr§ÃÐVñ» LZZ
# gzŠ'
× Ù Š7?H7L L:c*
â
Û Š
á gZ?

ê

DS&m‚uQR” N t gnaô†$ jÖ]æø gnÆô†$jÖ]E ó X
ó ì CY~Š]`
Q7Q Â

d

ê

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Ї

\
X

ì …‚û Ïø Öû ] èö ×ø ³nÖø tH ê ]zh Kzm\¬vZ öЇuzØ$ qøæø ˆ$ ³³Âø ä³×# Ö] Ù糉…^³m :Å

d

å…^ËùÒ ^Ò 7ça ^ß+ å†nû Çô ‘
ø

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

äÏm†› ^Ò äeçi

d

9M 9M 
F
ê é)MFÅ7çjÛu…ø ~ Õ…ø ^fÛÖû] áö^–Úø …ø Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö] àø vF f‰ö
O±MÆ{RÓ k
s é›!NÐ/Â{LÓ H
kXì @*Yƒyâ ‚»}g é¨E
HgzZ/§!*

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

\
X

d

d

ê

ê

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ó Xó ñYXÐVƒk
H

DNOO&m‚uMPP ” Ü×ôŠÚö xnvô‘øE

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

O±M » Vƒk
{LJ
-Z
# {g é¨E
HJ
-y é}E!M¦ Óâ Œ Z y é}E!M¦ Óâ gzZ J
-

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

\
X

E
%Ng—Ôì ~zç'MÐÅ\¬vZèg {k
$NZ **
5LO_M‹|
Â- üL¢L
á ÔgâæF
,
ç8XNðE
åNG
ê îœ.N9ENŒZîœ.N9ENgzZÔ,i é)E'MVv0*L L:ìgz çNaNæF%NÈâ Û »êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇug ðIiNE4‰ÉZd

\
X

d

X

d

X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xñ 7,: u 0*
Šz¥ ™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆTƒŠß Wu {u **
Å¿k Q ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

X

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

344

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

wŠÆ™æ°Q£ » { k
Hk Qm{Zƒ { k
H ìti§»ä™/ÂX Dƒ
I
M
êÓÇg!*
*MÅ d
.E
ÂÔ Ñ1^Ñ ÕäS5!XM }™/ÂÆ™Ç »vÐ kQ {Ò MgzZ ~g ZçE
G

\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
\
X

N
kS Ñ1^Ñt ä~ Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø =ä×#Ö] ^³m Ô}™n²~Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø ~0
+
zZ å7E

d

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ê

`Ríe oÒ…]ˆa >:^‰ g †a

d

# ZvZ åNE
5“**
5L_M‹|
Ó÷ì e
$ZzgÐÅ\¬vZ èg Š&èE
LE
åNG
Ї
E.gW9ƒ8ÔyO¬ ï
G
ê ]zh Kzm\¬vZ öЇuæ Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø è
L .g9 ÔyÎã åM$MöÀO$Ôy.f

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

= g³³nfôvø³ûÖ] o³³×ø³Âø ] ç³³×%³³‘ø

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

‚Û$ vÚ o×F o³ÖF^³³Ã³i äö³³×#³Ö] o³×$³‘

=ä³³³×#³Ö] o³³øÖô] ]ç³³eöç³³iö

d

\
X

\
X

ä³³×#³Ö]†ö³Ëô³³Çû³³jø‰ûø]

= g³³nfôvø³ûÖ] o³³×ø³Âø ] ç³³×%³³‘ø

ê

‚Û$ vÚ o×F o³ÖF^³³Ã³i äö³³×#³Ö] o³×$³‘

ê

d

\
X

ê

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

kQB‚B‚Æ/ÂÂì Å_hÅ}Ȥ
/ZXì/Â=ÇVz™„(Z
E
Xì ~gzçwMÌ**
Zz™s é›!NÐ}È

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

™/ÂÐ
]ÐÐ^Ñ~wŠyZgzšÆ/ÂX ÇVß17{Ò MgzZVƒ@*
êVƒ ;gȼ ƒ Ì{Š ZgZt ~ wŠ‰
5J"L M L gLzZƒd
Ü Ë ë ó óÇVß17{ åE

r

êt›™ ÷L-EN~ Vâ M ‘
Kئ Èâ
Û »d
C
Ù Å pÑy é}E!M¦ L LÔì y¶

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

\
X

d

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

I
gzZ Y M i !*
Ð çaM!,
kÑ} ZgzZX YƒlpgzZ( | (,Ð M s§Å®
) ¤Z Å \ ¬

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

9OZ} Z L LÔì @*
&Lt~› éE
!áZz`â ð é£F
™Z åE
5!Nq
-ZJ
-

ê

À$

ä×#³Ö]ª)™ ÿ)‡

d

X

d

X

X

d
\
X

Xì ¿+ F,
k<{z~VÍß Âñ 7,: pÑŠz¥™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

345

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

EE
$N ïEÒMƒM Å k Q ! ï
Å ~g ðF
EÅL¤ » ]ç«Lš! ðÃìX™ ÿuLq ]çE.Q–L
꬙ ðÃì X ñY Åw ðE3G¢/M ðG$MÅk Q !ÑZz ä™/ ðG
$MðÃìX ñYd
G
3¢M¬™ ÅkQ ! ÑZz`â
Zg7 wZ ð^N» k Q ! b‚ ðÃìX ñY Åw ðE

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

Ü ËÆg S ~

‘ÙCÅÕ…ø ^fÛÖû ] áö ^–³Úø …ø \¬ä×#Ö]X ñYH
Y
êy› ÆÏgzZXì êŠ âÛ Š Zi M Ð cizŠÃVzg … éE
5±NgZÙD J‚d
E
ImI
Y
B+E
L
Xì CYÅ ø ÅVzg … éE
5±N,
'Z,
'ƹ}g ‚

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

DPPR” Mt…ç%ößûÛøÖ]…‚% Öø]E

êÔìCƒH ðG$M~æ°YM{ ðÒE7MÅ Õ…ø ^fÛÖû ] áö ^³–³Úø …ø !â Z-ŠÆ¶æ

d

d

E
E
¢
Q
}
ئÐx™z ÿ Æ\¬ä×#Ö]X D Yƒ}g *}g ZzÆV'¾ë
NgzZD YŠwÅ} i ZzgŠÆ
%MÆ l†ôËdzÚø [ ð8E
Dƒ„äZzæF
E
êã åM$M öÀO$Ôy é¹!Mz y ð±M§zçaMÔy é}E!M¦ Óâ ÿLG5©‹NE$MÃVzg éºAXE-²YNë ! l»Xd
9
G
}½Ø¦ÆêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuæ Ø$ qøæø ˆ$ Âø èE.gW ƒ8ÔyO¬ ï
L .9¦Ôy éŒÒ]N
9
-‡;XE
%M» ð;§Ð êE
GE
4hN ÒX3ZÄâ ZX ñY ÿ$L: ZzæF
 é]M§ ÓÇg !*
ª
Ý°Z îG*9gm ï
Vð;

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

ÔD™n²~êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇud

ê

d

d

ê

\

ê

ê

\

\

\
X
èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

\
X

G
†³³³³øv³³³Úø ¯ zg â
Û ì éE
5O.'
H
-O8F
L
ì B ö Å ð;§ ~¾ t

d

X

d

X

X

\
X

d

êñƒD™{æ°L E+»V ðIimILEB+gEzZV8¦ÔVì éE5“LÅ\¬ä³³×#³³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

oñ^a… 1‰ ï‡æ oÒ 7æ…^,`ß+ >ÒŸ Œ äÞ]‡æ…

ê

Xì &¤¦kŠ6,k Q\¬vZ J 7,u 0*
›z¥ ™g!*
-Z6,íäT (Åz!Zzm\¬vZ-) V1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê
q

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

346

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

d

d

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

Ôg ZŠuÆ V1ÔgÑ‚Æ VßÎg Ôg Z]
.@*
Æ ¶æ Ôg Zæ**
§»u6,µñq
-Z
E
ÅM
MÔg éG
4Q<XM\I
Š
á g Zä êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇugZ'
,
RÓ éhIE
5B&zN ëÉL âÆ ê ¬zŠg ÇŠ äQËæF
M% áôƒ^ô ³³eô
E
M
G
M §Åt ðÒCE&K
ê çuME$s
Z \¬ä³³×#³³Ö] ð$Mì Cƒ]Zg«Åy é}E!M¦Z
# L L:c*
â
Ûd
±
[ Z±LÐQ Âñâ
Û Ãs§Å}È ögL Ø$ qøæøˆ$ Âø =ä×#Ö] Z
# gzZì @*
â
Û

d

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

E
9
-‡;XE
gzZ ì @*
â
Û Š Zi M Ð ê Ã( Vzg éºAXE-²YN)ÄÑ kŠ iz¦C
Ù gzZX Ç}Š:
"Q #
4G
5E
$Mì Cƒ ]Zg , ðiG
ê Æ yQK Š Zi M æ~½¹ ðG
Zd

d

ê
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

5“LZ
åNG
# QXì @
*
â
Û Š Zi M~]ZgqZkQ,
'Z,
'Æä³³Âç³Û³r³Úø
E
E
m{Åg ð$NLZ Ø$ qøæøˆ$ Âø =ä×#Ö] gzZD™ÙpäÓñô¡Úø Xì C M ]ZgÅ çuQ©LÅZ
YN
+G
M
E
Ð
O
C
°
$
M
¤
L
E
êH »gzŠ'× kQ !À äÕ ÓzæM }Z L LÔì @*â Û Ð V¤çL gzZì @*â Û ö d
:QR Zg ðF
¤Ló ó?1™ Zg7 x » ä Tì!$
$NZg ðF
$NÃkQ L LÔ D™n²º çLE
c*
Š æE
+
E
I+ME
øB Ã
 yZä~Vƒ@*
™{ ZÍ»~L LÔì @*
â
Û \¬ä×#³Ö]ó Xó ñY

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

d

ê

\

ê

\

ê

\

\
X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

l†ËÇÚ oÒ >ÒŸ Œ 6nÚ p<ã+†a †a oÒ äÃÛq
# Z vZ† **
5L_M ‹| 
ì e
$Zzg Ð ¿\¬vZ èg k éE
5O“ èE
LE
åNG

d

ê

ó Xó c*
Šd

DNOSLN&m‚uNMU” T t Ù^ÛùÃöÖû] ˆößûÒøE

ê

ê

d

X

d

X

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ÐO
ø ’Ú áô^Ú†Ê
( ê ]zh Kzm\¬vZ -) V 1ËF_

ê


HwÈ3 Zg »¼
A { zŠ
HwÈ−7,
u 0*
Šz¥™6,
í¿

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

347

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

( ànû fÞô„ûÛö Öû] Äön˳ ( àn׉ø†Ûö Öû] æø ðô ^nfôÞûŸø û] ‚önùô ‰ ( àn۳׳ÃF³Ö] h% … hôçfö vûÚø
êÔì@ŠÈâ Û »êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuz Ø$ qøæøˆ$³³Âø ànÛ׳ÃF³×û³Öùô èºÛ³u… hô^³³ß³q d
N ZÄÑkŠ‰
-²Y,
ÃVzg éºAXE
Ü ËÆg S: Zizg~y é}E!M¦Óâ Ø$ qøæøˆ$ ³³Âø=ä×#³Ö]L L
E
E
9
9M
Y
-O;XE
-O;XE
*LÔå é¹8F
Nƒ ïE
5±N6,Xì @*
â
Û Š Zi M Ð ê
ïE
L ^IçEG.E
E8LZz ê Ðzz Å Vƒ éE

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

N äÃÛöqö™áÐ[ë M ƒzçE
êƒzçE•Æ
•NÃl]†ÃÛqöª) äÃÛö qö ¯ zggzZ äÃÛö qö d

ê

d

DNOSMR&m‚uNNO”T t Ù^ÛùÃöûÖ] ˆößûÒøE

ê

d

\
X

X Dƒ`YŠg Z ÛŒg Z,Æ[Z± ì *
@YH

d

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

G%M
é5µL: Zgø {Šg − M w› ä ð$NæF
H: {g éE
5±Mä ëLÐ V G
é5{“L
G
E9 G
%Lp m,
G;XNE
(MÅ ê-‡;XE
é5µL : Zg ZÍ ä ئ ~æG
?Å ï
ð$M ä ë
G

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê
\
X

E
9
-‡;XE
Š Zi MÐ ê ÃVzg ÕÄÑkŠ kŠ,Z~~{ÙCÙCÅ( J
-[ë M

ê Ý^³³ÞŸø û] h% … ~¦ éE5!NìILG" ŠqZ{Š™yÒ!ǸòsZ{{

d

d

ê

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

\

ØŠg Z Œ
Û Š Zi MÐg **
ƒZ±g ÕÄÑkŠkŠ~~{C
ÙC
Ù ÂÅä³ÃÛö³qö¯ zggz]
E
(M[p H ðG
$MÅ‘ 
ìg é<XE
 ~æ:LM ÅÕ…ø^³fÛÖû] áö^³³–³Úø…øQgzZX D Y

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

O ÅZxg åMG
¡M¾Æ Ø$ qøæøˆ$ Âø
! Ø$ qøæøˆ$ Âø =ä×#Ö] àøvFf‰öXì æ°Q£»x Z™S zx ÅS y éhI
E
ImI
B+E
L
ì C™ c*
Yƒ ø ÅVzg Õ,ZÄÑkŠ: Zizg~ Õ…ø^fÛ³Öû] áö^³–³Úø…ø
E
9
Y
-‡;XE
ê䳳óÛö³qö ïEL^I2X Dƒ`0*
gZŒ
Û g Z å¨G8MÆ ê :
L ÆVƒ é5E±NLZ

d

X

d

X

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì @*
â
Û wi **
¤gÎ6,
k Q\¬vZ J 7,
u 0*
Šz¥™û%kŠ6,
íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

348

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

NÆ k Q¸ ‰ æ ~ y é}E!M¦ { â }g ‚
-Z k Qg Õ'
q
,
Z'
,Æg é)\I
E
M g **
êgzZVzgÕë\¬ä³×#³Ö]!l»}ZX D0*] éEC+Ð
ƒZ±~]Zg d
EE
Xá™ÿ$L
á ~y§c*
]ç«Lš!MyS ÌÃVzg »$
+

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

Ї
ê ]zh Kzm\¬vZ öЇuànÚŸø û] oôùfôß$Ö] åô ^reô ànÚ] F

d

d

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

= g³nfôvø³ûÖ] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

\
X

\
X

‚Û$ vÚ o×F o³ÖF^³³Ã³i äö³³×#³Ö] o³×$³‘

ê

d

\
X

O&M Æ X
Vƒ ~ Vzg Zh
+y
yQ ì 7¼ õÑF
-²YN ÿ$L
Vƒ ~ Vzg éºAXE
á c ئ ~¾
H
(O 

Vƒ~ Vzg Ç Š å$M ~ Z<
Í : ئ ö Q w1

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

\
X

ê

Vƒ ~ Vzg eÑ J ä ~ ÐV G
é5{“L ¹ Z
#

ê

ê

æ†Ò o+ø^RøÒö6nÚ 5†ì
E

êÔ yÎÆV1ì ~zç'MÐÅ\¬vZ èg { ç,NtM**åNG5LO_M‹|

z™Ï š éhI±N~ ay

ÆVß Zz y~ y é}E!M¦Óâ L L:ì y¶
K•
'
,Èâ
Û »êЇ]z

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

\
X

ê

G
L .9¦Ôy.f§zu
h Kzm\¬vZ öЇuz Ø$ ³qøæøˆ$ ³³ÂøÝgƒ8Ôy˜zŠ§ZŠuÔyO ¬ ï

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

ê ó Xó ìb§Åä™ ay~{ZgÅ\¬ä×#Ö]*
*™ ay

~y é}E!M¦ÓâèY d

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

G
Ñâ g
$Š q R ïE
L 3NµNÐ bcÆy é}E!M¦Óâ !ǸòsZ{{

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

DNSMR&m‚uMRN”†nûÇô’$ Ö] ÄöÚô^røÖûø]E

d

X

d

X

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

Xì (J
-íŠz¥™ Zg vð7,
Šz¥™6,
íƒÌV˜? ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

349

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

%Mg åMG
¡MkS ~ Õ…ø ^³fø Ûö³Öû] áö^³³–³³Úø …ø X wâ
}g ø¤¦gzZQæME
D
êJ
-VŒ ä êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu õ§‹M{!áZz ¶æ õÁO$ Ô‡ M }g \ }g \d

\
X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

GG
!OQ ~÷ Âì Hy é}E!M¦ @* 
C™ éE
5‡.' ï
ƒ x¥ÃVzÈ ¤
/Z L LÔ c*
â
Û Š
á gZ
DMTTR&m‚uMUL”Ot èÛømûˆøìö àöeû] xönûvô‘øEó X
ó ƒ„y é}E!M¦w‚Zg7! l»

ê XÙ·_»y é}EM!M¦Èé[!*ÆL
<ÈéaÆ]â¥-:äßm‚Úd

ê

d

\
X
è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

݆$ ÓøÛöÖû] Ùö]ç$ ø

1‰ kfŠÞ o³Ò Íæ†ö³uö à³ni 1³ÒXX ‚³nÂZZ
Øñ^³–³Ê à³ni 1³Ò7æ‡æ… 1³Ò ‚³n `³³ø

d

ê

ê

d

ê

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ó Xó ì ZƒZaÐùÆVâ „ ` W‰Š
Hò,ZÐ

d

êDQMLN&m‚uPNQ” Ot ‚ñô]æøˆ$ Ö] ÄöÛørûÚøE
d

d

ê

\

ê

\

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

X

d

\

$OZ1Z **
5LO_M‹|
¶æg Zæ**
§»uÔì e
$ZzgÐÅ\¬vZèg [ ðG
åNG

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

ê
\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

^ãÒ… å‡æ… ^Ò †ãe †ÛûÂö ^mç+

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

I

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

d

Vƒk
HÂÇg~wZ ðO^MyŠbQÇg} izgÆy é}E!M¦äTL L:

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

N vZ†**
GG
"MZzgÐ ¿\¬vZèg ç,’0
5LO_M‹|
Ô(ÆgâÔì ì
åNG
êDâ Û êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇuæE%Mzç?+MEÈÎÔg ðM8EQ@*
ÆV˜zŠ Ôg Ë çQaMÆV1x Ó

\
X

Õ^µ 1‰ 7ça^ß+ö |†› oÒ çûÖöçÚøçÞ

d

X

d

X

X

d
\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

Ї
.@*
Æ
ê ]zh Kzm \¬vZ öЇug Z]

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Æ y é}E!M¦ ä TL L:ì g éE
5½hI!NÈâ
Û »

\
X

G
X ÏA ®
) Ë ~÷yŠÆ#
Ö G
é5¢LÐ Q J 7,u 0*
ŠzgŠx á û%kŠgzZ ðû%kŠ6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

350

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

Mbˆ Æ yZQÇg} izgd
ê/ª) »CÙ š‰ì (ZÂXÇg ~ wZ ðO^I

ê

d

\
X
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

1ãÒù… c‡æ… †ãe Ù^‰

êØ$ qøæøˆ$Âøä×#Ö] Ùö牅 Ôì ìGG"MzZgп\¬vZègy!*ðI$M**åNG5LO_M‹|

d

\
X
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

Ý]†vÖ] èrùvôÖû]æƒö

X ÏkŠÐQd

ê

d

\
X

ê

DMSMQ&m‚uOOO”Nt äq^Ú àe] àßø‰öE

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

ÇñÑ nq
-Z Çg} izgÆw‚}g7 ä k Q ÂnÄg} izg

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

d

b(~wZ ðO^IM)ˆÆ†³_³Ëô ³Öû]‚ö³³nÂäTL L:c*
â
Û ä êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuæë

ê

\
X

ó Xó 3g { izg ( c½

DMMRP&m‚uQUN” Ü×ôŠÚö xnvô‘ø E

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

k×n–Ê oÒ á Œ oñ]‚je]

êª){ çIlM“Mª»Ý]†vÖû]èô r$ v³Öû]æƒöþE$L_Ʀ éE5!NìILG" ŠqZ‰

d

ê

d

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

"S
5LE
Xì aZÐV⛃
 ˆÆÕ…ø ^fÛö Öû] áö ^–Úø …ø ( yŠkŠ ðZ åG

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

åÿ†øRøÂø 1‰ k³fŠÞ o³Ò Íæ†ö³uö …^³2 1³Òó ó ä×#³Ö]L L
ê l^³³m]æ…ô 4 гôù׳³Ãø³³jøÚö 1³Ò Ý]†³³v³Öû] èôr$ ³³v³³Öû]æƒö d

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

EELO gƒ8ÔgZ]
m\¬vZ öЇuz Ø$ qøæøˆ$ ³³Âøg é¨O“ Ø
.@*
ƶæÔg Zæ**
§»u

\
X

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

ê

Ý^mùø] àm†i å‚m‚ߊµ 1Ò 1Þ†Ò7^nÓnÞ

d

X

d

X

X

\
X

d
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

Xì ]g Ón}g vt—"z™]ÒÅu 0*
Šz¥ ™6,
í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) V 1ËF_ø’Ú áô^Ú†Ê

ê

å…ç‰ö sßøµ oÞ‚øÚø

\

ê

351

\

ê

\

ê

d

www.sirat-e-mustaqeem.com

¹ug I

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

¿( » yŠ Ë {Š c*
i Ð V⊠kŠ yZ L L:ì g!*
gâ È â
Û » êЇ]z h Kz
ê Ù牅 ^³mL LÔÅn²äyZç°Z:xZæ°L î0E! éCMtM ó Xó 7[8à Ø$ qøæøˆ$³Âø =ä×#³Ö]d
9L~ Ø$ qøæøˆ$ Âø Z å7E
NÓZg:gzZêЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuæ Ø$ qøæøˆ$ Âø =ä×# Ö]
ÓZg:gzZ L LÔ c*
â
Û ó ó?Š é<XE
$MZz¼Ð~yZQ õѹ$E
9L~ Ø$ qøæøˆ$ ³³Âø Z å7E
L³wâ zyYLZ{z1ÔŠ é<XE
N
: øF

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê
è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

ê

ô
k×n–Ê †e]†e 1Ò…‚Îø g

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

êË{Šc*
iÐ är$ vÖû]æƒö Ò†ø øÂø çÒ Ø$ qøæøˆ$ Âøä×#Ö]Ôì ~u 0*
è$
gu

DSQT&m‚uMUN”Nt pù„ôÚô†ûjùôÖ] àößø‰öE

d

\
X

d

å‡æ… ^Ò äʆøÂø

ê

d

ê

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

Æ w‚ q
-Z { izg » yŠC
Ù Æ kS 7{h
+I **
Y H ]Š éE
5“L KZ ~ yŠ
G L ^Ix é5G
ó Xó ì'
,
Z'
,
Æg åQ¡M ï
C
Ù gzZVzizg
E G¢L»‘

\
X

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

d

ê

d

\
X

ê

DURU&m‚uOOO”Mt pù…ô^íföÖ] xönvô‘øE

\
X

è ß ³³³³³q
ijnϳ³fÖ]


Hƒ[x»~ä™y!*
Û wâ zyY ǃaZ åX3LéE
Œ
C&N{zsçwLª)X ñÑd

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

\
X

G _M
GG
"MZz§ÐÅ\¬vZèg {Š éG
5LO ‹|
§ZŒ
Û ÔÜæ È éŒÒ]NÔì ì
5¢M1Z **
åNG
E
Ї
%Nï
IL“L!*
u‡šM!NïE
¡M
8L™Ôö;ÔBz ïEÒQG
N
» ê ]zh Kzm\¬vZ öЇuPÁz æE
Ô
Ä
ç
L
ê
d
YN
²

M
#
Ý]†vÖû] èô r$ vôÖ]æƒö 9ª)† çMì y é) 6
,Ø$ qøæøˆ$ Âø=ä×Ö]=L L:ìÜŒ
Û !*
Èâ Û
G
M
YN
E
5
Q
H
E
!
±
L
ó Xó ì êŠ é5 { é5 ƈw‚q
-ZgzZ ÿ ¢w‚q
-Z { izg » (

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

\
X

ê
èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

\
X

d

ê

\

ê

\

ê

\

èß³m‚³Ú
é…çßÛ³Ö]

X

d

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

X

d

èß³³³³³q
ijnϳ³fÖ]

X

d

ê

DMUR&m‚uQUL” Ü×ôŠÚö xnvô‘ø E

d

X

d

X

X

†e]†e 1Ò 7æ‡æ… …]ˆa å‡æ… Ôm]

ê ìGG"MZz§Ð\¬vZègi åOuL îpIJ$L¬ éE5G"NåMG5LO_M‹|ànßô Úô ©³Ûö ³Öû ]Ý% ]ö
d

\
X

',Z',ÆVzizgg ZD
Ù {izg » ( Ý]†vÖ] èô r$ vô³Ö]æƒ 9ª)† çM•M:c*
â Û Š 
á g Zä êÐO]zh Kzm

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

è Ó ³³³³³Ú
èÚ†ÓÛÖ]

+ME
Q@*
ÈÎÔg ðM8E
ÆV˜zŠÔg Ë çQaMÆV1x ÓÔ(Ægâ Ôì

\
X

%Mzç?
\¬vZ öЇuæE

d

ê

d
\
X

èß³³³³