2

Ü®Šð¬ì‚ è™M

Üø¤ºèñ¢
ï£ñ¢ Þï¢îð¢ ð£ìî¢î¤ô¢ îñ¤ö¢ ªñ£ö¤ò¤ù¢ â¿î¢¶è¬÷ð¢ ðø¢ø¤ð¢ ð®è¢è𢠫ð£è¤ù¢«ø£ñ¢. îñ¤ö¤ô¢ ªñ£î¢îñ¢ 247 â¿î¢¶è÷¢ à÷¢÷ù. Þõø¢¬ø àò¤ó¢ â¿î¢¶è÷¢, ªñò¢â¿î¢¶è÷¢, àò¤ó¢ªñò¢ â¿î¢¶è÷¢, Ýò¢î â¿î¢¶ âùð¢ ð¤ó¤è¢èô£ñ¢. àò¤ó¢ â¿î¢¶è÷¢ ªñò¢ â¿î¢¶è÷¢ Ýò¢îñ¢ àò¤ó¢ªñò¢ â¿î¢¶è÷¢ 12 18 1 216

àò¤ó¢ â¿î¢¶èÀñ¢ ªñò¢ â¿î¢¶èÀñ¢ «êó¢ï¢¶ àò¤ó¢ªñò¢ â¿î¢¶è÷¢ à¼õ£è¤ù¢øù.

Beginners Programme
In this part of the course we will learn the words of the Thamizh Alphabet. The Thamizh Alphabet consists of Vowels Consonants Aaytham Vowel Consonants - 12 - 18 -1 - 216

216 Vowel consonants are formed by the combination of vowels and consonants

Beginners Programme

3

Key to Transcription
Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ å÷ ç a A i I u U e E ai o O au q è¢ é¢ ê¢ ë¢ ì¢ í¢ î¢ ï¢ ð¢ ñ¢ ò¢ ó¢ ô¢ õ¢ ö¢ ÷¢ k/g ng s / ch nj t/d N th / dh ñ p/b m y r l v zh L ø¢ ù¢ û¢ ú¢ ü¢ ý¢ þ¢ ÿ tR / R n sh s j h ksh sri

4 Ü®Šð¬ì‚ è™M ð£ì‹ . the letter ‘ì’ is pronounced either as ‘Ta’ or ‘Da’. ì Example ì Ta As in the word Tusk Da As in the word Dusk ‘ì’ â¿î¢¶ à÷¢÷ ªê£ø¢è÷¢ words with the letter ‘ì’ ðìñ¢ Patam Picture èìô¢ Katal Sea .1 ì ð ò ñ ö Pronounciation/åô¤ð¢¹ åô¤ð¢ In Thamizh.

the letter ‘ð’ is pronounced either as ‘Pa’ or ‘Ba’ Example ð Pa As in the word Puppy Ba As in the word Bulb ‘ð’ â¿î¢¶ à÷¢÷ ªê£ø¢è÷¢ words with the letter ‘ð’ ð² Pasu Cow ðöñ¢ Pahzam Fruit .Beginners Programme 5 °ìñ¢ Kutam Pot ñìô¢ Matal Letter In Thamizh.

6 Ü®Šð¬ì‚ è™M ðì¢ìñ¢ Pattam Kite Letter ‘ò’ is pronounced as ‘ya’ Example ò Ya As in the word Royal ‘ò’ â¿î¢¶ à÷¢÷ ªê£ø¢è÷¢ words with the letter ‘ò’ õòô¢ Vayal Field ºòô¢ Muyal Rabbit ¹òô¢ Puyal Storm °òõù¢ Kuyavan Potter .

Beginners Programme 7 Letter ‘ñ’ is pronounced as ‘ma’ Example ñ Ma As in the word mug ‘ñ’ â¿î¢¶ à÷¢÷ ªê£ø¢è÷¢ words with the letter ‘ñ’ ñóñ¢ Maram Tree ñò¤ô¢ Mayil Peacock Üñ¢ñù¢ Amman Goddess ñ¬ô Malai Mountain Letter ‘ö’ is unique for Thamizh it is pronounced as ‘zha’ Example ö Zha As in the word pazham .

8 Ü®Šð¬ì‚ è™M ‘ö’ â¿î¢¶ à÷¢÷ ªê£ø¢è÷¢ words with the letter ‘ö’ ï¤öô¢ N’izhal Shadow °öî Kuzhandai Baby °öô¢ Kuzhal Flute ì¢ ð¢ ò¢ ñ¢ ö¢ Pronounciation/åô¤ð¢¹ Letter ‘좒 is pronounced as ‘it’ Example ì¢ It As in the word Cut ‘좒 â¿î¢¶ à÷¢÷ ªê£ø¢è÷¢: èì¢ìñ¢ Kattam Square ê좬ì Sattai Shirt .

Beginners Programme 9 õì¢ìñ¢ Vattam Circle Letter ‘𢒠is pronounced as ‘ip’ Example èð¢ðô¢ Kappal Ship Üð¢ðñ¢ Appam Food Item Ýð¢ðñ¢ Appam Food Item ðð¢ð£÷¤ PappaLi Papaya Letter ‘ò¢’ is pronounced as ‘iy’ ò¢ Iy As in the word Boy .

pamparam Top .10 Ü®Šð¬ì‚ è™M ‘ò¢’ â¿î¢¶ à÷¢÷ ªê£ø¢è÷¢ words with the letter ‘ò¢’ è£ò¢ Kaiy Vegetable ï£ò¢ N’aiy Dog «êò¢ Caiy Baby Letter ‘ñ¢’ is pronounced as ‘im’ Example ñ¢ Im As in the word Room ‘ñ¢’ â¿î¢¶ à÷¢÷ ªê£ø¢è÷¢ words with the letter ‘ñ¢’ èñ¢ð÷ñ¢ KampaLam Carpet gk.guk.

Beginners Programme 11 mk. izh As in the word Thamizh ‘H.’ vGj.kh ammA Mother Flk.J cs. thAzh Latch ahH. kutam Pot Letter ‘ö¢’ is pronounced as ‘izh’ Example H.s brhw. kumizh Bubble . words with the letter Ôö¢Õ jhH.fs. yAzh Harp FkpH.

pamparam Top rf.12 Ü®Šð¬ì‚ è™M ð£ìñ¢-2 u r f j Pronounciation/xypg.g[ Letter ‘u’ is pronounced as ‘ra’ Example u ra As in the word Orange ‘u’ vGj. words with the letter ‘u’ kuk.guk. cakkaram Wheel murd.fs. arasan King .fuk.J cs.s brhw. maram Tree gk.

s brhw.fs.dy.ij can’thai Market rl.J cs.il cattai Shirt rd. words with the letter ‘r’ ê颰 cangku Conch re.Beginners Programme 13 Letter ‘r’ is pronounced as ‘ca’ Example r ca As in the word Church ‘r’ vGj. cannal Window griy pacalai Spinach .

s brhw.: words with the letter ‘f’ fly.gy.fs. kappal Ship fuo karati Bear .J cs.g[ vacampu Sweet flag bert[ n’ecavu Weaving Letter ‘f’ is pronounced as ‘ka’ Example f ka As in the word Cut ‘f’ vGj. kadal Sea fl.llk.14 Ü®Šð¬ì‚ è™M trk. kattatam Building fg.

’ pronounced as ‘ir’ Example: u. ir As in the word Car .ru.L thattu Plate Letter ‘u. thachar Carpenter jl.Beginners Programme 15 Letter ‘j’ is pronounced as ‘tha’ Example j tha As in the word Thamizh jtis thavaLai Frog jo thati Club jr.

’ pronounced as ‘ich’ Example r.’ kr.’ vGj. pAr World nju.fs. words with the letter ‘u.fs.s brhw. words with the letter ‘r.J cs.’ vGj. ich As in the word Church ‘r.s brhw. thEr Chariot kyu. Ur Village Letter ‘r.J cs.16 Ü®Šð¬ì‚ è™M ‘u. malar Flower Cu. macham mole .rk.’ ghu.

cakkaram Wheel g{f.fuk. ik As in the word Desk ‘f. pUkkaL Flowers gf.fk.rp kuchi Stick cr. words with the letter ‘f.’ rf.’ pronounced as ‘ik’ Example f. thachan Carpenter Fr.fs.fs.J cs.s brhw.rd.rp uchci Peak Letter ‘f.Beginners Programme 17 jr.’ vGj. pakkam Page .

carkkarai Sugar Letter ‘j.ffiu .jsk.s brhw.’ pronounced as ‘ith’ Example j.’ ej. th As in the word Cloth ‘j.ij methai Bed kj.’ vGj. words with the letter ‘j. puthakam Book .18 Ü®Šð¬ì‚ è™M ru.J cs. mathaLam Percussion Instrument g[jjfk. .fs.ij n’athai Snail bkj.

g[ Letter ‘m’ is pronounced as ‘a’ Example m a As in the word animal ‘m’ vGj.3 m M .Beginners Programme 19 ð£ì‹ .dk.kh ammA Mother mg. aNil Squirrel .gh appA Father md. annam Swan mzpy.J cs. words with the letter ‘m’ mk.s brhw. < Pronounciation/xypg.fs.

’ is pronounced as ‘i’ Example .20 Ü®Šð¬ì‚ è™M Letter ‘M’ is pronounced as ‘A’ Example M A As in the word Armour ‘M’ vGj.J cs. Alamaram Banyan Tree Mik Amai Tortoise Letter ‘.s brhw.fs. words with the letter ‘M’ ML ATu Goat MW ARu River Mykuk. i As in the word ink .

kak. words with the letter ‘<’ < I Housefly .J cs.fs.J cs.’ .lyp iTTali Idly .Beginners Programme 21 ‘.jpah inthiyA India .’ vGj.e.iy ilai Leaf .s brhw. imayam Himalaya Letter ‘<’ is pronounced as ‘I’ Example < I As in the word Steel ‘<’ vGj. words with the letter ‘.fs.l.s brhw.

fs.rk.gHk.22 Ü®Šð¬ì‚ è™M <l. vAtAmalar Non-fading flower ehlh n’AtA Tape Tlhuk. thatAkam Pond . Ichampazham Dates Letter ‘lh’ is pronounced as ‘TA’ Example lh tA As in the word Tall ‘lh’ vGj. kUtAram Tent jlhfk. words with the letter ‘lh’ thlhkyu.s brhw.J cs.o Itti Spear <r.

Beginners Programme 23 Letter ‘gh’ is pronounced as ‘pA’ Example: gh pA As in the word path ‘gh’ vGj. words with the letter ‘gh’ ghy. pAl Milk ghg.J cs.gh pAppA Baby ghujp pArathi Barathi gg.ghsp pappALi Papaya .s brhw.fs.

words with the letter ‘ah’ ahid yAnai Elephant tpahghup vyApAri Merchant jhahu. thAyAr Mother tpisahL viLaiyATu Play Letter ‘kh’ is pronounced as ‘mA’ Example kh mA As in the word model .24 Ü®Šð¬ì‚ è™M Letter ‘ah’ is pronounced as ‘yA’ Example ah yA As in the word yacht ‘ah’ vGj.J cs.fs.s brhw.

fs.Beginners Programme 25 ‘kh’ vGj. words with the letter ‘Hh’ MHhf. mAmaram Mango Tree mk. mAn Deer khkuk.fs.s brhw.F AzhAkku A Thamizh Measurement . words with the letter ‘kh’ khd.J cs.kh ammA Mother khL mATu Cow Letter ‘Hh’ is pronounced as ‘zhA’ Example Hh zA As in the word vizhA (Festival) ‘Hh’ vGj.s brhw.J cs.

J cs.s brhw.26 Ü®Šð¬ì‚ è™M THhé¢fy.fs.ir thirAtchai Grape juhR tharAcu Balance uhzp rANi Queen . kUzhAngal Pebble VHhapuk. EzhAyiram Seven Thousand Letter ‘uh’ is pronounced as ‘rA’ Example uh rA As in the word Rock ‘uh’ vGj. words with the letter ‘uh’ jpuhl.

Beginners Programme 27 Letter ‘rh’ is pronounced as ‘cA’ Example rh cA As in the word Song ‘rh’ vGj.s brhw.il chATTai Whip mr.ghL cAppATu Food Letter ‘fh’ is pronounced as ‘kA’ Example fh kA As in the word Cock .fs.rhzp achANi Axle Pin rhtp cAvi Key rhg. words with the letter ‘rh’ rhl.J cs.

fhsp thakkALi Tomato fhis kALai Bull fhJ kAthu Ear Letter ‘jh’ is pronounced as ‘thA’ Example jh thA As in the word Thaw ‘jh’ vGj.28 Ü®Šð¬ì‚ è™M ‘fh’ vGj. words with the letter ‘jh’ jhkiu thAmarai Lotus .s brhw.s brhw. kAgam Crow jf.J cs.fs.J cs.fs. words with the letter ‘fh’ fhfk.

thAL Paper bghj.jhd.fs. thAyAr Mother jhs.J cs.Beginners Programme 29 jhahu. words with the letter ‘o’ <l. pothAn Button Letter ‘o’ is pronounced as ‘Ti’ Example o Ti As in the word Ticket ‘o’ vGj.s brhw.o ITTi Spear jo thaTi Club .

fs. paTTIsvaran patiswaran nfl.O²tud. kOTIsvaran Billionaire gl.oy. words with the letter ‘O’ nfhO²tud.Onuh> KETTIrO Did you listen? .s brhw. kaTTil Cot bjhl.J cs.30 Ü®Šð¬ì‚ è™M fl.o thoTTi Tank Letter ‘O’ pronounced as ‘TI’ Example O TI As in the word Teacher ‘O’ vGj.

Beginners Programme 31 fz.s brhw.gp thambi Younger Brother fk.J cs.Onuh> kaNTIrO Did you see? Letter ‘gp’ is pronounced as ‘pi’ Example gp pi As in the word Pig ‘gp’ vGj. pinnal Plait ifg.dy.gp kambi wire .fs.gpo kaippidi Handle jk. words with the letter ‘gp’ gpd.

32 Ü®Šð¬ì‚ è™M Letter ‘gP’ is pronounced as ‘PI’ Example gP PI As in the word Peak ‘gP’ vGj. .fs.fs. PIppAy Barrel Letter ‘ap’ is pronounced as ‘yi’ Example ap yi As in the word ear ‘ap’ vGj.J cs. words with the letter ‘gP’ gPé¢fhd. kOyil Temple . words with the letter ‘ap’ nfhapy.s brhw.s brhw. PIngkAn Porcelain gPggha.J cs.

J cs. vAyil Entrance Letter ‘aP’ is pronounced as ‘yI’ Example aP yI As in the word effle Tower ‘aP’ vGj. words with the letter ‘kp’ kpd. puviyIrppu Gravity Letter ‘kp’ is pronounced as ‘mi’ Example kp mi As in the word milk ‘kp’ vGj.fs.dy. words with the letter ‘aP’ vwpaPlo . minnal Lightning .fs.J cs. eRiyITTi Javelin g[tpaPugg[ .s brhw.Beginners Programme 33 thapy. .s brhw.

34 Ü®Šð¬ì‚ è™M kpsF miLaku Pepper Letter ‘kP’ is pronounced as ‘mI’ Example kP mI As in the word meter ‘kP’ vGj.J cs. words with the letter ‘kP’ kPd.J cs.s brhw. words with the letter ‘Hp’ nfhHp kOzhi Hen .fs.fs.s brhw. mIn Fish kPir mIcai Moustache Letter ‘Hp’ is pronounced as ‘zhi’ Example Hp zhi As in the word vizhi (Eye) ‘Hp’ vGj.

Beginners Programme 35 Letter ‘HP’ is pronounced as ‘zI’ Example HP zhI As in the word vAzhi (Long live!) ‘HP’ vGj.fs.s brhw. words with the letter ‘HP’ jhHPh. thAzhIr Stoop not! Letter ‘up’ is pronounced as ‘ri’ Example up ri As in the word Ring ‘up’ vGj.J cs. words with the letter ‘up’ eup n’ari Fox Vup Eri Lake Letter ‘uP’ is pronounced as ‘rI’ Example uP rI As in the word Ream .fs.J cs.s brhw.

words with the letter ‘uP’ ruPuk.J cs.J cs.fs.fs.s brhw. SarIram sariram uPé¢fhuk. rIngkAram Buzz Letter ‘rp’ is pronounced as ‘ci’ Example rp ci As in the word sickle ‘rp’ vGj. words with the letter ‘rp’ rpé¢fk.s brhw.rp uchi Peak . cingam Lion cr.36 Ü®Šð¬ì‚ è™M ‘uP’ vGj.

J cs.Beginners Programme 37 Letter ‘rP’ is pronounced as ‘cI’ Example rP cI As in the word seat ‘rP’ vGj.fs. kiNNam Bowl .zk.s brhw. words with the letter ‘rP’ rPty.s brhw. cIval beetlenut rPgg[ .fs.J cs. words with the letter ‘fp’ fpsp kiLi Parrot fpz. cIppu Comb Letter ‘fp’ is pronounced as ‘ki’ Example fp ki As in the word kick ‘fp’ vGj.

jp kathi Knife .fs.s brhw. words with the letter ‘jp’ jpz. words with the letter ‘fP’ fPup kIri Mangoose fPiu kIrai Greens Letter ‘jp’ is pronounced as ‘thi’ Example jp thi As in the word Thick ‘jp’ vGj.38 Ü®Šð¬ì‚ è™M Letter ‘fP’ is pronounced as ‘kI’ Example fP kI As in the word keel ‘fP’ vGj.iz thiNNai Pial fj.s brhw.J cs.J cs.fs.

Beginners Programme 39 Letter ‘jP’ is pronounced as ‘thI’ Example jP thI As in the word ThIef ‘jP’ vGj.s brhw.fs.J cs.o thIvaTTi Fire torch . words with the letter ‘jP’ jP thI Fire jPtl.

fs.s brhw.4 e Pronounciation/xypg.J cs.40 Ü®Šð¬ì‚ è™M ð£ì‹ .ij n’athai Snail eup n’ari Fox . n’aTanam Dance ej. words with the letter ‘e’ ez.L n’aNdu Crab eldk.g[ Letter ‘e’ is pronounced as ‘n’a’ Example é e n’a As in the word ornament ‘e’ vGj.

words with the letter ‘é’ vé.édk.’ is pronounced as ‘n’’ Example e.édk. anggnanam In that manner .J cs. enggnanam In what manner? mé.Beginners Programme 41 Letter ‘é’ is pronounced as ‘gna’ Example: é gna As in the word Finger ‘é’ vGj.s brhw.é.édk. n’ As in the word Gandhi . inggnanam In this manner Letter ‘e.fs.

42 Ü®Šð¬ì‚ è™M ‘e.jk.fs. San’thanam Sandal je.jk.J pan’thu Ball re. sukan’tham Fragrance fe.’ ge.jd.’ vGj.J cs. than’tham Tusk Rfe. Kan’than Lord Murugan Letter ‘颒 is pronounced as ‘ng’ Example é¢ ng As in the word Bank .s brhw.jdk. words with the letter ‘e.

fs. words with the letter ‘颒 bré¢fy.J cs.Beginners Programme 43 ‘颒 vGj. cingkam Lion Letter ‘ep’ is pronounced as ‘n’i’ Example ep n’i As in the word nib .s brhw. cengkal Brick jé¢feif thangkanakai Gold ornament eé¢if nangkai Lady rpé¢fk.

J cs. n’ilam Land epyt[ nilavu Moon epjp nithi Fund Letter ‘eP’ is pronounced as ‘n’I’ Example eP n’I As in the word niece . words with the letter ‘ep’ epwk. n’iRam Colour epyk.44 Ü®Šð¬ì‚ è™M ‘ep’ vGj.fs.s brhw.

nIchchal swimming . nIlam A colour ePjp nIthi Justice ePu. nIr water ePrry. .fs.Beginners Programme 45 ‘eP’ vGj. words with the letter ‘eP’ ePyk.s brhw.J cs.

5 y Pronounciation/xypg.fs.46 Ü®Šð¬ì‚ è™M ð£ì‹ .J cs. Words with the letter ‘y’ cyfk. ulakam World ⿶gyif palakai Slate g[ytu.g[ Letter ‘y’ is pronounced as ‘la’ Example y la As in the word love t ‘y’ vGj. pulavar poet epyt[ n’ilavu moon .s brhw.

vattam Circle Letter ‘y.Beginners Programme 47 Letter ‘t’ is pronounced as ‘va’ Example t va As in the word Rival ‘t’ vGj.J cs. Words with the letter ‘t’ tiy valai Net til vadai A food item tz. l As in the word Fill .’ is pronounced as ‘l’ Example y.fs.s brhw.L vaNdu Beetle tl.lk.

ypif mallikai Jasmine fy.’ vGj. V As in the word give ‘t.thy.fs. kal Stone gy.’ vGj.’ is pronounced as ‘V’ Example t.’ gy.s brhw.yp palli Lizard ky. Words with the letter ‘y.’ tt.48 Ü®Šð¬ì‚ è™M ‘y. Words with the letter ‘t. vavvAl Bat .J cs. pal Tooth Letter ‘t.s brhw.J cs.fs.

thdk.Beginners Programme 49 brt.s brhw. CevvAnam Red sky brt. PalAppazham The jackfruit Letter ‘th’ is pronounced as ‘vA’ Example th vA As in the word Valve .fs. Words with the letter ‘yh’ epyh nilA The moon gyhg.thiH ChevvAzhai Red banana Letter ‘yh’ is pronounced as ‘lA’ Example yh lA As in the word Language ‘yh’ vGj.J cs.gHk.

s brhw. Words with the letter ‘th’ thuk.J cs.J cs. vAnam The Sky Letter ‘yp’ is pronounced as ‘Li’ Example yp Li As in the word Lilly ‘yp’ vGj.s brhw. Words with the letter ‘yp’ vyp eli Rat g[yp puli Tiger .fs.fs. vAram Week thdk.50 Ü®Šð¬ì‚ è™M ‘th’ vGj.

kallIral Liver Letter ‘tp’ is pronounced as ‘vi’ Example tp vi As in the word village ‘tp’ vGj.s brhw.fs.s brhw.J cs.fs.Beginners Programme 51 Letter ‘yP’ is pronounced as ‘lI’ Example yP lI As in the word Leaf ‘yP’ vGj. Words with the letter ‘tp’ tpuy.J cs. Words with the letter ‘yP’ fy.yPuy. viral Finger g[tp puvi World .

Words with the letter ‘tP’ tPL vIdu House tPjp vIthi Street .fs.J cs.s brhw.52 Ü®Šð¬ì‚ è™M Letter ‘tP’ is pronounced as ‘vI’ Example tP vI As in the word vIdeo ‘tP’ vGj.

Beginners Programme 53 ð£ì‹ .: Words with the letter ‘v’ vWk.gJ eNpathu Eighty .6 v Pronunciation/xypg.J cs.g[ eRumpu Ant vUJ eruthu Bull vl.fs.s brhw.g[ Letter ‘v’ is pronounced as ‘e’ Example V ë v e As in the word Elephant ‘v’ vGj.L eTTu Eight vz.

fs.54 Ü®Šð¬ì‚ è™M Letter ‘V’ is pronounced as ‘E’ Example V E As in the word Agent ‘V’ vGj.J cs.s brhw. Words with the letter ‘V’ Vzp ENi Ladder Vup Eri Lake VG Ezhu Seven Vu. Er Plough .

njaman The Lord of Death ëhapW njAyiRu Sun ëhyk.fs. nJAlam World Letter ‘뢒 is pronounced as ‘nj’ Example ë¢ nj As in the word Tanjore .s brhw. ë Words with the letter ‘ë’ ë ëkd.Beginners Programme 55 Letter ‘ë’ is pronounced as ‘nja’ ë Example ë nja As in the word namali (Dog) ‘ë’ vGj.J cs.

fs. Unjchal Swing fpspë¢ry. manjchaL Turmeric gë¢R panjchu Cotton Cë¢ry.J cs. kiLinjchal Shell më¢ryfk. Words with the letter ‘뢒 kë¢rs.s brhw. anjachalakam Post Office Letter ‘뤒 is pronounced as ‘nji’ Example ë¤ nji As in the word njimiRu (Beetle) .56 Ü®Šð¬ì‚ è™M ‘뢒 vGj.

fs. Words with the letter ‘bl’ Rz.blUik kAtterumai Bison .s brhw.J cs.Beginners Programme 57 Letter ‘Z’ is pronounced as ‘njI’ Example Z njI As in the Word painjnjIlam (Greenish Blue) Letter ‘bl’ is pronounced as ‘te’ Example bl te As in the word Test ‘bl’ vGj.blyp chuNteli Mouse fhl.

kaNdEn Saw cld.nld.gnly. KEttEn Heard .nld.nld.s brhw. utanpattEn Agreed nfl.J cs.gl.58 Ü®Šð¬ì‚ è™M Letter ‘nl’ is pronounced as ‘tE or dE’ Example nl tE or dE As in the word Date ‘nl’ vGj. Words with the letter ‘nl’ cld. utanpatEl Disagree fz.fs.

Words with the letter ‘bg’ bgz.s brhw.s brhw.fs. Words with the letter ‘ng’ ngR pEsu Speak .fs.Beginners Programme 59 Letter ‘bg’ is pronounced as ‘pe’ Example bg pe As in the word pen ‘bg’ vGj.J cs. peN Woman bgl.J cs.o petti Box Letter ‘ng’ is pronounced as ‘pE’ Example ng pE As in the word paper ‘ng’ vGj.

fha.J cs.s brhw.fs.60 Ü®Šð¬ì‚ è™M ngij pEthai Innocent girl ngdh pEnA Pen ngupf. Words with the letter ‘ba’ ifbaGj.g[ pataiyeduppu Invasion . pErikkAy Pear Letter ‘ba’ is pronounced as ‘ye’ Example ba ye As in the word Yellow ‘ba’ vGj.J kaiyezhuththu Hand writing gilbaLg.

Beginners Programme 61 Letter ‘na’ is pronounced as ‘yE’ Example na yE As in the word ear ‘na’ vGj.J cs.fs. Words with the letter ‘na’ ifnaL kaiyEdu Handbook jdptHpna thanivazhiyE On a lonely path btspna veLiyE Outside Letter ‘bk’ is pronounced as ‘me’ Example bk me As in the word men .s brhw.

mELam Percussion Instrument nkil mEdai Dais . Words with the letter ‘bk’ bkj.J cs.fs.62 Ü®Šð¬ì‚ è™M ‘bk’ vGj.ij meththai Bed bkl.s brhw. Words with the letter ‘nk’ nksk.o metti Toe-ring Letter ‘nk’ is pronounced as ‘mE’ Example nk mE As in the word map ‘nk’ vGj.fs.s brhw.J cs.

Beginners Programme 63 Letter ‘bH’ is pronounced as ‘zhe’ Example bH zhe As in the word yazhe (Harp) Letter ‘nH’ is pronounced as ‘zhE’ Example nH zhE As in the word kIzhE (Down) Letter ‘bu’ is pronounced as ‘re’ Example bu re As in the word red Letter ‘nu’ is pronounced as ‘rE’ Example nu rE As in the word kairEkai (Line on the Palm) .

Words with the letter ‘br’ brk.s brhw.g[ chembu A Vessel bro chedi A Plant Letter ‘nr’ is pronounced as ‘chE’ Example nr chE As in the word safe ‘nr’ vGj. chEval Cock .s brhw.fs.J cs.64 Ü®Šð¬ì‚ è™M Letter ‘br’ is pronounced as ‘che’ Example br che As in the word Second ‘br’ vGj.fs.J cs. Words with the letter ‘nr’ nrty.

Words with the letter ‘bf’ bfz.Beginners Programme 65 nriy SElai Saree Letter ‘bf’ is pronounced as ‘ke’ Example bf ke As in the word kettle ‘bf’ vGj.g[ kembu Coral Letter ‘nf’ is pronounced as ‘kE’ Example nf kE As in the word cane .J cs.o keNTi Container bfk.s brhw.fs.

tpf.gk.fs.id thennai Coconut Tree bjg.fs.J cs.66 Ü®Šð¬ì‚ è™M ‘nf’ vGj.s brhw. Words with the letter ‘bj’ bjd. theppam A kind of Float . Words with the letter ‘nf’ nfzp kENi A well nfs.s brhw.Fwp kELvikkuRi Question Mark Letter ‘bj’ is pronounced as ‘the’ Example bj the As in the word Therapy ‘bj’ vGj.J cs.

Words with the letter ‘nj’ njs.fs.J cs. thEr Chariot Letter ‘be’ is pronounced as ‘n’e’ Example be n’e As in the word neck ‘be’ vGj.fs. n’el Paddy bert[ n’esavu Weaving . Words with the letter ‘be’ bey. thEL Scorpion nju.s brhw.J cs.s brhw.Beginners Programme 67 Letter ‘nj’ is pronounced as ‘thE’ Example nj thE As in the word Third ‘nj’ vGj.

Words with the letter ‘ne’ neU ‘nEru Nehru neu.s brhw.fs.68 Ü®Šð¬ì‚ è™M Letter ‘ne’ is pronounced as ‘’nE’ Example ne ‘nE As in the word nation ‘ne’ vGj.J cs.‚nfhL ‘nErkOdu Straight Line Letter ‘by’ is pronounced as ‘le’ Example by le As in the word leg Letter ‘ny’ is pronounced as ‘lE’ Example ny lE As in the word Rope Ladder .

fs.fha.s brhw. vengkkAyam Onion btz.ilf. Words with the letter ‘nt’ nty.Beginners Programme 69 Letter ‘bt’ is pronounced as ‘ve’ Example bt ve As in the word Vegetable ‘bt’ vGj.J cs.J cs.fs. VEl Spear ntyp VEli Fence . Words with the letter ‘bt’ bté¢fhak.s brhw. veNdaikkAy Lady’s Finger Letter ‘nt’ is pronounced as ‘VE’ Example nt VE As in the word vaccine ‘nt’ vGj.

7 c Pronounciation/xypg.g[ udumbu Iguana cLf. undiyal Hundi .il ulaka uruNtai Globe cLk.F udukku A small drum cz.g[ Letter ‘c’ is pronounced as ‘u’ Example c u As in the word wood ‘c’ vGj. words with the letter ‘c’ cyf cUz.oay.fs.70 Ü®Šð¬ì‚ è™M ð£ì‹ .J cs.s brhw.

s brhw. Words with the letter ‘g[’ g[wh puRA Pigeion g[yp puli Tiger g[wW . puRRu Anthill g[jjfk.Beginners Programme 71 Letter ‘g[’ is pronounced as ‘pu’ Example g[ pu As in the word push ‘g[’ vGj. . puththakam A Book .J cs.fs.

g[ paruppu Nut .g[ eRumbu Ant fUk.72 Ü®Šð¬ì‚ è™M vWk.g[ arumbu Bud cg.g[ uppu Salt gUg.g[ Karumbu Sugarcane brk.g[ chembu A container mUk.

Beginners Programme 73 fUg.J cs. Words with the letter ‘a[’ Ma[jk.g[ civappu Red Letter ‘a[’ is pronounced as ‘yu’ Example a[ yu As in the word Uranium ‘a[’ vGj. Ayudham Weapon a[jjk. yudhdham War a[td.s brhw. . yuvan Youngman .g[ karuppu Black rptg.fs.

chuvar Wall bfhYR kolusu Anklet .J cs. Mountain peak Letter ‘R’ is pronounced as ‘chu’ or ‘su’ Example R Chu As in the word sugar ‘R’ vGj.fs.s brhw.74 Ü®Šð¬ì‚ è™M kiya[rrp malaiyuchchi . Words with the letter ‘R’ fhR kAsu Coin gR pasu Cow Rtu.

Beginners Programme 75 gë¢R panjchu Cotton fj.gpë¢R kaththirippinjchu Tender Brinjal eë¢R n’anjchu Poison kë¢R manjchu Cloud Letter ‘t[’ is pronounced as ‘vu’ Example t[ vu As in the word wood ‘t[’ vGj.J cs. Words with the letter ‘t[’ fjt[ kathavu Door .fs.jpupg.s brhw.

76 Ü®Šð¬ì‚ è™M bert[ Nesavu Weaving cHt[ uzhavu ploughig epyt[ n’ilavu Moon Letter ‘L’ is pronounced as either ‘tu.s brhw. or du’ Example L tu As in the word Took L du As in the word fraudulence ‘L’ vGj. Words with the letter ‘L’ tPL vIdu House khL mAdu Cow .J cs.fs.

L thattu Plate btl.L ettu Eight gl.L vettu To Cut .L pattu Silk jl.Beginners Programme 77 mLg.g[ aduppu Stove ML Adu Goat vl.

fs.s brhw.J cs.gJ muppathu Thirty Kj. mukam Face Kl.78 Ü®Šð¬ì‚ è™M Letter ‘K’ is pronounced as ‘mu’ Example K mu As in the word municipality ‘K’ vGj.il muttai Egg Kg. Words with the letter ‘K’ Kfk.J muththu Peral Letter ‘G’ is pronounced as ‘zhu’ Example G zhu As in the word kazhugu (Eagle) .

Words with the letter ‘G’ fGij kazhuthai Donkey bkGFtu.g[ karumbu Sugarcane . vGgJ ezhupathu Seventy Letter ‘U’ is pronounced as ‘ru’ Example U ru As in the word Rupee ‘U’ vGj.J cs.fs.s brhw.jjp mezuhkuvarthi Candle .fs.s brhw.Beginners Programme 79 ‘G’ vGj. Words with the letter ‘U’ fUk.J cs.

g[ n’eruppu Fire FUtp kuruvi Sparrow Letter ‘F’ is pronounced as ‘ku’ Example F ku As in the word cook . murugan Lord Muruga beUg.80 Ü®Šð¬ì‚ è™M mUtp aruvi Waterfall KUfd.

J cs. Words with the letter ‘F’ Fil kudai Umbrella Fué¢F kurangu Monkey Fapy.fs.J cs.fs.s brhw.s brhw. Words with the letter ‘é¢F’ Fué¢F kurangku Monkey .Beginners Programme 81 ‘F’ vGj. kuyil Cuckoo Letter ‘é¢F’ is pronounced as ‘ngku’ Example é¢F ngku As in the word Mangoose ‘é¢F’ vGj.

F’ is pronounced as ‘kku’ Example f.F kku As in the word Ruckus ‘f.82 Ü®Šð¬ì‚ è™M Eé¢F n’ungku Tenderpalmyra fruit ré¢F changku Conch fpHé¢F kizhangku Root vegetable Letter ‘f.J cs. Words with the letter ‘f.fs.F n’Akku Tongue \f.F’ vGj.F mUkku Nose .s brhw.F’ ehf.

Beginners Programme 83 njf.F chekku Oil-press Letter ‘J’ is pronounced as ‘thu’ Example J thu As in the word Throat ‘J’ vGj.fs.gp thumbi Dragonfly .s brhw.g[ thuduppu Oar Jk.F thEkku Teak brf. Words with the letter ‘J’ Jzp thuNi Cloth JLg.J cs.

s brhw.J pandhu Ball gj.J n’thu As in the word marukkozhunthu ‘e.J cs.84 Ü®Šð¬ì‚ è™M Jyhf.nfhy.J’ vGj. Words with the letter ‘e.J parundhu Vulture kUe.J’ gUe.fs. thulAkkol Balance Letter ‘e.J marundhu Medicine ge.J’ is pronounced as ‘n’thu’ or ‘n’dhu’ Example: e.J paththu Ten .

J kUththu Folk drama Letter ‘E’ is pronounced as ‘n’u’ Example E n’u As in the word Numeral ‘E’ vGj.s brhw. n’uraiyIral Lung .Beginners Programme 85 thj. Words with the letter ‘E’ Eé¢F n’ungku Tender Palmyra fruit Edp n’uni Tip EiuaPuy.fs.J vAththu Duck Tj.J cs.

g[ elumbu Bone bfhYR kolusu Anklet bfhY kolu Array of figurines bfhYU koluru Trowel .J cs. Words with the letter ‘Y’ vYk. n’uNal Frog Letter ‘Y’ is pronounced as ‘lu’ Example Y lu As in the word look ‘Y’ vGj.86 Ü®Šð¬ì‚ è™M Ezy.fs.s brhw.

8 C Pronunciation/xypg. Unjcal Swing Cjy. UthAniRam Violet . Udhal Whistle Crp Uci Needle Cjhepwk.fs.J cs.s brhw.g[ Letter ‘C’ is pronounced as ‘U’ Example C U As in the word woofer ‘C’ vGj. Words with the letter ‘C’ Cë¢ry.Beginners Programme 87 ð£ì‹ .

s brhw.g{uk.88 Ü®Šð¬ì‚ è™M Letter ‘g{’ is pronounced as ‘pU’ Example g{ pU As in the word pool ‘g{’ vGj.L pUTTu Lock jk. Words with the Letter ‘g{’ g{ pU Flower g{l.g{uh thampUrA A a string instrument fw.J cs.fs. kaRpUram Camphor .

mayUram Peacock a{ju. Words with the letter ‘a{’ a{fypg. yUtharkaL Jews Letter ‘N’ is pronounced as ‘cU’ Example N cU As in the word soup .s brhw.g{yk.l!.Beginners Programme 89 jhk.fs. thAmpUlam Betal leaves and areca nuts Letter ‘a{’ is a pronounced as ‘yU’ Example a{ yU As in the word you ‘a{’ vGj. yUkaliptas Eucalyptus ka{uk.J cs.fs.

cUlAyutham Trident brë¢Nupad. Words with the letter ‘N’ Nupad. cenjcUrian Redsun Letter ‘t{’ is pronounced as ‘vU’ Example t{ vU As in the word wool .fhup cUniyakkAri Witch Nyha[jk.s brhw. cUriyan Sun Nwhtsp cURAvaLi Tornedo Ndpaf.fs.90 Ü®Šð¬ì‚ è™M ‘N’ vGj.J cs.

Words with the letter ‘t{’ tYt{l.Beginners Programme 91 ‘t{’ vGj.J cs.fs.s brhw. vaiTUriyam A precious stone bfh?uk. Words with the letter ‘?’ it?upak.J cs.L valuvUTTu Strengthen jë¢rht{u.fs.s brhw. thanjcAvUr Name of a place in Thamizh nAdu Letter ‘?’ is pronounced as ‘TU’ Example ? TU As in the word Do ‘?’ vGj. koTUram Cruelty Letter ‘\’ is pronounced as ‘mU’ Example \ mU As in the word Move .

mUngkil Bamboo \l.F mUkku Nose \d.J cs. Words with the letter ‘\’ \f.il mUTTai Sack Letter ‘=’ is pronounced as ‘zhU’ Example = zhU As in the word makizhUrthi (pleasure car) .fs.s brhw.W mUnRu Three \é¢fpy.92 Ü®Šð¬ì‚ è™M ‘\’ vGj.

s brhw.fs.fs.J cs. Words with the letter ‘+’ +gha.L kUNdu Cage .s brhw.Beginners Programme 93 ‘=’ vGj.s brhw.wy. Words with the letter ‘T’ Tz. rUpAi Rupee Letter ‘T’ is pronounced as ‘kU’ Example T kU As in the word Coup ‘T’ vGj.fs. Words with the letter ‘=’ T=w.J cs.J cs. kUzhUtRRal A ritual Letter ‘+’ is pronounced as ‘rU’ Example + rU As in the word Root ‘+’ vGj.

jy. nangkUram Anchor Letter ‘J}’ is pronounced as ‘thU’ Example J} thU As in the word thUN (Pillar) .lk. kUnthal Hair eé¢Tuk.94 Ü®Šð¬ì‚ è™M Tl. kUTTam Crowd (or) meeting TL kUTu Nest Te.

fzhé¢FUtp thUkkaNAng -kuruvi Weaver Bird J}ju.fs.J}uk. cen’thUram Calcined powder red in colour bre.J cs.J}f.F cen’thUkku Straight upward Letter ‘E}’ is pronounced as ‘n’U’ Example E} n’U As in the word Noose .s brhw. Words with the letter ‘J}’ J}f. thUthar Emissary J}sp thULi Cradle made with a long piece of cloth bre.Beginners Programme 95 ‘J}’ vGj.

n’Ul Thread E}W n’URu Hundred E}yfk. Words with the letter ‘E}’ E}y.96 Ü®Šð¬ì‚ è™M ‘E}’ vGj.s brhw. n’Ulagam Library Ke.E}W mun’n’URu Three Hundred Letter ‘Y}’ is pronounced as ‘lU’ Example Y} lU As in the word Loom .J cs.fs.

Y}up kallUri College ty.o pAlUTTi Mammal .s brhw.Beginners Programme 97 ‘Y}’ vGj.fs. Words with the letter ‘Y}’ fy.J cs.Y}W vallURu Falcon ghY}l.

Words with the letter ‘w’ .fs.9 w Pronounciation/xypg. muRam Winnowing Pan gwit paRavai Bird Vw.98 Ü®Šð¬ì‚ è™M ð£ì‹ .wk.g[ Letter ‘w’ is pronounced as ‘R’ Example w R I As in the word Run ‘w’ vGj.wF iRaku Feather Kwk.s brhw.J cs. EtRRam Shadoof .

J aIn’thu Five Ie.J cs.Beginners Programme 99 Fw.fs.s brhw.wthsp kutRRavALi Culprit Letter ‘I’ is pronounced as ‘I’ Example I I As in the word aisle ‘I’ vGj. aIyanAr Village Deity .E}W aIn’n’URu Five Hundred Inuhg. Words with the letter ‘I’ Ie.gh aIrOppA Europe Iadhu.

W n’atARRu Seedling fPwW .100 Ü®Šð¬ì‚ è™M Letter ‘W’ is pronounced as ‘Ru’ Example W Ru As in the word putRRu (Anthill) ‘W’ vGj. Words with the letter ‘W’ Cw.W UtRRu Spring ehw. kItRRu Small protion of a coconut leaf Letter ‘wh’ is pronounced as ‘RA’ Example wh RA As in the Word Rocket .J cs.s brhw.fs.

whyk.whiH katRRAzhai Aloe Letter ‘wp’ is pronounced as ‘Ri’ Example wp Ri As in the word River .Beginners Programme 101 ‘wh’ vGj.s brhw. Words with the letter ‘wh’ fhw.fs.who KAtRRATi Kite Fw. kutRRAlam A place rpw.whW sitRRARu Stream fw.J cs.

s brhw.102 Ü®Šð¬ì‚ è™M ‘wp’ vGj.fs.wpy. Words with the letter ‘wp’ brk.J cs. antRil Love birds gd.wp pantRi Pig tprpwp visiRi Fan Letter ‘W}’ is pronounced as ‘RU’ Example W} RU As in the word Room .kwpahL chemmaRiyATu Sheep md.

J cs.bwWk.g[ ciRReRumpu Red ant rpw.fs.J cs. Words with the letter ‘bw’ rpw.Beginners Programme 103 ‘W}’ vGj.s brhw. katRRUN Stone hench Letter ‘bw’ is pronounced as ‘Re’ Example bw Re As in the word Red ‘bw’ vGj.bwyp chitRReli Mouse . chitRRUr Hamlet fw.W}u.s brhw. Words with the letter ‘W}’ rpw.W}z.fs.

J cs. katRREn (I) Learnt Letter ‘if’ is pronounced as ‘kai’ Example if kai As in the word kite ‘if’ vGj.s brhw.nw satRRE Just a moment fw.fofhuk.104 Ü®Šð¬ì‚ è™M Letter ‘nw’ is pronounced as ‘RE’ Example nw RE As in the word Radar ‘nw’ vGj.fs.nwd.s brhw. Words with the letter ‘nw’ rw.fs.J cs. Words with the letter ‘if’ iff. kaikkadikAram Wristwatch .

Beginners Programme 105 g[if pukai Smoke fhf.if kAkkai Crow ifjp kaithi Prisoner nté¢if vEngkai Tiger jé¢if thangkai Younger Sister Letter ‘ir’ is pronounced as ‘chai’ or ‘sai’ Example ir chai As in the word Sign .

ir pachchai Green bkhr.fs.ir mochchai Bean kPir mIsai Moustache njhir thOsai Dosa jë¢ir thanjsai Thanjavur gë¢ir panjchai Poor eë¢ir n’anjchai Wet land .106 Ü®Šð¬ì‚ è™M ‘ir’ vGj.s brhw.J cs. Words with the letter ‘ir’ gr.

J cs.s brhw.fs.s brhw.fs.Beginners Programme 107 g{ë¢ir punjchai weak Letter ‘ië’ is pronounced as ‘njai’ Example ië njai As in the word majnjai (Peacock) ‘ië’ vGj.J cs. Words with the letter ‘ië’ cHpië uzhinjai A flower Letter ‘il’ is pronounced as ‘Tai’ Example il Tai As in the word Tie ‘il’ vGj. Words with the letter ‘il’ Mil ATai Dress .

fs.108 Ü®Šð¬ì‚ è™M Til kUTai Basket gfil pakaTai Dice nkil mETai Dais Letter ‘ij’ is pronounced as ‘thai’ Example ij thai As in the word thigh ‘ij’ vGj. Words with the letter ‘ij’ ijaw.s brhw.J cs.bghwp thaiyaRpoRi Sewing Machine .

ij An’thai Owl ke.ij n’aththai Snail Me.Beginners Programme 109 tpij vithai Seed bkj.ij meththai Bed ej.ij can’thai Market .ij man’thai Herd re.

fs.s brhw.110 Ü®Šð¬ì‚ è™M je. n’aiyANTi mELam Percussion Instrument .ij than’thai Father Letter ‘ie’ is pronounced as ‘n’ai’ Example ie n’ai As in the word Nitrogen ‘ie’ vGj. Words with the letter ‘ie’ bghUie MW porun’ai ARu River porunai iey.J cs.o nksk. MW n’ailARu Nile river ieahz.

Beginners Programme 111 Letter ‘ig’ is pronounced as ‘pai’ Example ig pai As in the word python ‘ig’ vGj.s brhw. paiyan Boy mfg. ig karum pai Black bag .fs. Words with the letter ‘ig’ igad.ig kOppai Trophy fUk.ig akappai Wooden ladle ig pai Bag nfhg.J cs.

J cs.ig Mumbai Mumbai Letter ‘ik’ is pronounced as ‘mai’ Example ik mai As in the word mike ‘ik’ vGj.ik kaNmai Kohi vUik erumai Buffalo . Words with the letter ‘ik’ Mik Amai Tortoise fz.fs.112 Ü®Šð¬ì‚ è™M Kk.s brhw.

Beginners Programme 113 Letter ‘iu’ is pronounced as ‘rai’ Example iu rai As in the word Rice ‘iu’ vGj.J cs. Words with the letter ‘iu’ jhkiu thAmarai Lotus Mw.fs.s brhw.wé¢fiu AtRRangkarai River bank jpiu thirai Screen Tiu kUrai Roof .

114 Ü®Šð¬ì‚ è™M Letter ‘iy’ is pronounced as ‘lai’ Example iy lai As in the word like ‘iy’ vGj. Words with the letter ‘iy’ kiy malai Mountain jiy thalai Head tiy valai Net rpiy silai Statue .J cs.fs.s brhw.

vaikkOl Straw itif vaigai A river . ‘it’ vGj. vairam Diamond nghu.Beginners Programme 115 Letter ‘it’ is pronounced as ‘vai’ Example it vai As in the word Viva voce exam.nfhy.it pOrvai Bedsheet itf.J cs. Words with the letter ‘it’ ituk.s brhw.fs.

116 Ü®Šð¬ì‚ è™M Letter ‘iH’ is pronounced as ‘zhai’ Example iH zhai As in the word Thazhai ‘iH’ vGj.fs.s brhw. azhaippithahz Invitation thiH vAzhai Plantain jhiH thAzhai Fragrant screw pine .gpjH.J cs. Words with the letter ‘iH’ kiH mazhai Rain miHg.

J cs. Words with the letter ‘iw’ ghiw pARai Rock rpiw ciRai Prison fw.s brhw.fs.Beginners Programme 117 Letter ‘iw’ is pronounced as ‘Rai’ Example iw Rai As in the word SunRise ‘iw’ vGj.fhiw kaRkARai Cement fw.iw katRRai Bundle .

Words with the letter ‘s’ bts.10 s d z Pronunciation/xypg. paLLam Pit Letter ‘d’ is pronounced as ‘na’ Example d na As in the word nurse .fs. veLLam Flood tpsf.118 Ü®Šð¬ì‚ è™M ð£ì‹ .sk.J cs.sk.s brhw.g[ Letter ‘s’ is pronounced as ‘La’ Example s La As in the word Lung ‘s’ vGj.F viLakku Lamp gs.

cannal Window thdk. vAnam Sky kd.dd.J cs.Beginners Programme 119 ‘d’ vGj. mannan King kpd.dy.dy.s brhw.fs. Words with the letter ‘d’ rd. minnal Lightning Letter ‘z’ is pronounced as ‘Na’ Example z Na As in the word vaNakkam .

vaNNam Color Letter ‘s.’ kë¢rs.s brhw. L As in the word Full ‘s.120 Ü®Šð¬ì‚ è™M ‘z’ vGj.’ is pronounced as ‘L’ Example s. Words with the letter ‘z’ fpzW kiNaRu Well gzk.fs. paNam Money fpz.s brhw.zk. kiNNam Bowl tz.J cs. manjcaL Turmeric .’ vGj.zk.fs.J cs. Words with the letter ‘s.

n As in the word Fan ‘d. mAn Deer gd.’ vGj.’ khd.Stu.fs.sp paLLi School gs.’ is pronounced as ‘n’ Example: d.dPu.s brhw.: Words with the letter ‘d.J cs. ThiruvaLLuvar Thiruvalluvar Letter ‘d.Beginners Programme 121 gs.S paLLu A kind of Thamizh Literary Genere/Form jpUts. pannIr Rose water .

gu.J cs.’ ez.122 Ü®Šð¬ì‚ è™M njd. N As in the word win ‘z.fs. n’aNpar Friend fz.’ is pronounced as ‘N’ Example: z.TL thEnkUddu Honey comb kPd. kaN Eye .’ vGj.s brhw. mIn Fish Letter ‘z. Words with the letter ‘z.

: Words with the letter ‘sh’ tpshk. maNTapam Stone Pillared structure open on all sides Letter sh is pronounced as LA Example sh LA As in the word Law ‘sh’ vGj. kaLAngkAy A berry bts.gHk.shL veLLATu Goat . viLAmpazham Wood Apple fshé¢fha.lgk.Beginners Programme 123 kz.J cs.s brhw.fs.

dhrpg.gHk.J cs.124 Ü®Šð¬ì‚ è™M fhshd. annAsippazham Pineapple rPdh cInA China .s brhw.fs. Words with the letter ‘dh’ ngdh pEnA Pen md. kALAn Mushroom Letter dh is pronounced as nA Example dh nA As in the word Novel ‘dh’ vGj.

Words with the letter ‘zh’ fz.Beginners Programme 125 Letter zh is pronounced as NA Example zh NA As in the word Nought ‘zh’ vGj.zhk.zhJiu aNNAthurai Annathurai Rz.zho kaNNAdi Spectacles mz.gff™ suNNAmpukal [ .fs.J cs. Lime stone gpz.s brhw.zhf.F piNNAkku Oil-Cake .

g[ anpaLippu Gift Letter sP is pronounced as LI Example sP LI As in the word Leap ‘sP’ vGj.J cs.sp vaLLi A girl’s name md.gspg.J cs. kELIr Listen . Words with the letter ‘sP’ nfsPu.s brhw.fs. Words with the letter ‘sp’ ts.s brhw.fs.126 Ü®Šð¬ì‚ è™M Letter sp is pronounced as Li Example sp Li As in the word Lip ‘sp’ vGj.

s brhw. Words with the letter ‘dp’ fdp kani Fruit gdp pani Mist Letter dP is pronounced as nI Example dP nI As in the word niecel .Beginners Programme 127 gsPu.J cs.fs. paLIr Bright Letter dp is pronounced as ni Example dp ni As in the word nick-name ‘dp’ vGj.

fs. A container with Rosewater njdP thEnI Honey Bee Letter zp is pronounced as Ni Example zp Ni As in the word Nil ‘zp’ vGj.J cs. Words with the letter ‘zp’ kzp maNi Hour fzpdp kaNini Computer .s brhw.128 Ü®Šð¬ì‚ è™M ‘dP’ vGj.fs.J cs.s brhw.dPubrk.g[ pannIrsembu . Words with the letter ‘dP’ gd.

thaNNIr Water Letter S is pronounced as Lu Example S Lu As in the word Look ‘S’ vGj. kaNNIr Tears jz.fs. Words with the letter ‘S’ jpUts.J cs.J cs. Words with the letter ‘zP’ fz.Stu.s brhw.fs.zPu. ThiruvaLLuvar A thamizh poet .s brhw.zPu.Beginners Programme 129 Letter zP is pronounced as NI Example zP NI As in the word Neam Tree ‘zP’ vGj.

130

Ü®Šð¬ì‚ è™M

Letter ~ is pronounced as LU Example

~

LU

As in the word Loop

‘~’ vGj;J cs;s brhw;fs; Words with the letter ‘~’ bgé¢f~u; BengkaLUr Banglore

cs;~u;

uLLUr

Local place

Letter D is pronounced as nu Example

D

nu

As in the word numerals

‘D’ vGj;J cs;s brhw;fs; Words with the letter ‘D’

kD

manu

Petition

Beginners Programme

131

g[DF

punuku

Perfume prepared from Civet

Letter D} is pronounced as nU Example

D}

nU

As in the word Noon

‘D}’ vGj;J cs;s brhw;fs; Words with the letter ‘D}’

ed;D}y;

n’annUl

Thamizh grammar

thD}u;jp

vAnUrthi

Aeroplane

Letter q is pronounced as Nu Example

q

Nu

As in the word Nutrient

132

Ü®Šð¬ì‚ è™M

‘q’ vGj;J cs;s brhw;fs; Words with the letter ‘q’

fqf;fhy;

kaNukkAl

Letter q} is pronounced as NU Example

q}

NU

As in the word Nook

‘q}’ vGj;J cs;s brhw;fs; Words with the letter ‘q}’

tpz;q}u;jp viNNUrthi Rocket

Letter ‘bs’ is pronounced as ‘Le’ Example

bs

Le

As in the word Letter

J cs.fs. pannetungkAlam A long time .fs.fs. Words with the letter ‘bs’ thbsL vALeTu Letter ‘ns’ is pronounced as ‘LE’ Example ns LE As in the word Lake ‘ns’ vGj.s brhw.J cs.J cs.Beginners Programme 133 ‘bs’ vGj. Words with the letter ‘bd’ gd.s brhw.s brhw.bdLé¢fhyk. Words with the letter ‘ns’ ehnsL n’ALETu Newspaper Letter ‘bd’ is pronounced as ‘ne’ Example bd ne As in the word Neck ‘bd’ vGj.

s brhw. Words with the letter ‘nd’ jd.J cs.134 Ü®Šð¬ì‚ è™M vd.ndupy.yh thannErillA Incomparable Letter ‘bz’ is pronounced as ‘Ne’ Example bz Ne As in the word Next ‘bz’ vGj. Words with the letter ‘bz’ vz.bdd.s brhw.fs. veNNey Butter .bza.d ennenna What ever? Letter ‘nd’ is pronounced as ‘nE’ Example nd nE As in the word Name ‘nd’ vGj.bza.fs. eNNey Oil btz.J cs.

J cs.J cs.fs.s brhw. Words with the letter ‘id’ g{id pUnai Cat .Beginners Programme 135 Letter ‘is’ is pronounced as ‘Lai’ Example is Lai As in the word Life ‘is’ vGj. vaLaiyal Bangle khJis mAthuLai Pomogranate Letter ‘id’ is pronounced as ‘nai’ Example id nai As in the word nylon ‘id’ vGj.fs.s brhw. Words with the letter ‘is’ tisay.

id thennai Coconut Tree ahid yAnai Elephent Letter ‘iz’ is pronounced as ‘Nai’ Example iz Nai as in the word Knife ‘iz’ vGj.s brhw. Words with the letter ‘iz’ jiyaiz thalaiyaNai Pillow Vt[fiz EvukaNai Missile .fs.J cs.136 Ü®Šð¬ì‚ è™M bjd.

Beginners Programme 137 tPiz vINai A String Instrument .

Words with the letter ‘x’ xl.s brhw.g[ Letter ‘x’ is pronounced as ‘o’ Example: X xs x o As in the word one ‘x’ vGj.138 Ü®Šð¬ì‚ è™M ð£ì‹ .rptpé¢fp ottakachchivingki Giraffe .gJ onpathu Nine xl.J cs.lfr. oTTakam Camel xd.11 x Pronounciation/xypg.lfk.fs.

s brhw. Otam (small) boat Xzhd. Words with the letter ‘X’ Xlk. Oviyam Painting .fs.J cs.Beginners Programme 139 Letter ‘X’ is pronounced as ‘O’ Example X O As in the word Open ‘X’ vGj. ONAn Lizard Xiy Olai Palmyra leaf Xtpak.

autatham Medicine xsitahu. aurangkachIp A moghul king Letter ‘bfh’ is pronounced as ‘ko’ Example: bfh ko As in the word koran (Holy book) .140 Ü®Šð¬ì‚ è™M Letter ‘xs’ is pronounced as ‘au’ Example xs au As in the word cow xsljk. auvaiyAr A Thamizh poet xsué¢frPg.

J chAvikkoththu Bunch of Keys Letter ‘nfh’ is pronounced as ‘kO’ Example nfh kO As in the word coke .Beginners Programme 141 ‘bfh’ vGj.il koNTai Hair-do bfhR kosu Mosquito bré¢bfho chengkoTi Red colour Flag rhtpf.s brhw.fs. Words with the letter ‘bfh’ bfhk.g[ kompu Stick bfhz.bfhj.J cs.

Words with the letter ‘nfh’ nfhHp kOzhi Hen nfhg[uk.142 Ü®Šð¬ì‚ è™M ‘nfh’ vGj.s brhw.fs.nfhzk. kOpuram Tower nfhL kOTu Line bré¢nfhl.J cs.il chengkOttai Red fort bré¢nfhy. chengkOL Sceptre Kf. mukkONam Triangle Letter ‘brh’ is pronounced as ‘cho’ Example brh cho As in the word solution .

fl. Words with the letter ‘brh’ brhf.s brhw.fs. Words with the letter ‘nrh’ nrhHp chOzhi Shell .fha.Beginners Programme 143 ‘brh’ vGj.fs.s brhw. chokkattAn Dice brhf. chokkAy Shirt nrhW choRu Rice Letter ‘nrh’ is pronounced as ‘chO’ Example nrh chO As in the word choke ‘nrh’ vGj.lhd.J cs.J cs.

J cs.144 Ü®Šð¬ì‚ è™M nrhiy chOlai Garden nrhsk. Words with the letter ‘ë¢nrh’ khë¢nrhiy mAnjchOLai Mango Groove g{ë¢nrhiy pUnjcOLai Flower garden .fs. chOzhLam Corn Letter ‘ë¢nrh’ is pronounced as ‘njcO’ Example ë¢nrh njcO As in the word arunjcOl (rare word) ‘ë¢nrh’ vGj.s brhw.

J cs.fs.s brhw. Words with the letter ‘nlh’ ehnlho ñAtOti Nomad .blhsp pattoLi Shine of silk Letter ‘nlh’ is pronounced as ‘TO’ Example nlh TO As in the word Door ‘nlh’ vGj. Words with the letter ‘blh’ gl.fs.s brhw.Beginners Programme 145 Letter ‘blh’ is pronounced as ‘To’ Example blh To As in the word octopus ‘blh’ vGj.J cs.

nlhu.nlhk. kaNtOm We saw Letter ‘bzh’ is pronounced as ‘No’ Example bzh No As in the word viNNoLi (lightning) ‘bzh’ vGj.fs. KEttOr Those who listened el.146 Ü®Šð¬ì‚ è™M nfl. Words with the letter ‘bzh’ fz.nlhu.J cs.s brhw. ñattOr Those who planted fz.bzhsp kaNNoLi vision .

Words with the letter ‘bjh’ bjhl.J cs.s brhw.Beginners Programme 147 Letter ‘nzh’ is pronounced as ‘NO’ Example nzh NO As in the word notice ‘nzh’ vGj.o Thotti Tub .s brhw.nzhL kaNNOTu With the eyes kz.fs. Words with the letter ‘nzh’ fz.nzhL maNNOTu With the mud Letter ‘bjh’ is pronounced as ‘tho’ Example bjh tho As in the word thorax ‘bjh’ vGj.J cs.fs.

gp Thoppi Hat gj.gJ paththonpathu Nineteen bjhL thotu Touch bjhiyngrp tholaipEci Telephone Letter ‘e.s brhw.bjhL pañthotu With the ball .J cs.bjhd. Words with the letter ‘e.bjh’ vGj.bjh ñtho As in the word Virunthotu ‘e.fs.148 Ü®Šð¬ì‚ è™M bjhg.bjh’ is pronounced as ‘ñtho’ Examples e.bjh’ ge.

fs. Words with the letter ‘njh’ njhl.g[ thOppu grove njhzp thONi Boat njhL thOTu Ear Stud njhif thOkai Tail feathers .s brhw.lk. thOttam Garden njhg.Beginners Programme 149 Letter ‘njh’ is pronounced as ‘thO’ Example njh thO As in the word thorium ‘njh’ vGj.J cs.

oMl. jPdp ñoRukkuththIni Small eats Letter ‘neh’ is pronounced as ‘ñO’ Example neh ñO As in the word noble .Fj.lk.auprp ñoyyarichi Broken rice behWf.s brhw. Words with the letter ‘beh’ behz.150 Ü®Šð¬ì‚ è™M Letter ‘beh’ is pronounced as ‘ño’ Example beh ño As in the word notarial ‘beh’ vGj. ñoNtiATTam Hopping game behr.fs.iy ñochchi ilai Nochileaves beha.rp.J cs.

Words with the letter ‘neh’ nehahsp ñOyALi Patient neht[ ñOvu Pain nehd.Beginners Programme 151 ‘neh’ vGj.nehl.J cs.fs. fë¢rp ñOnpukkanjchi [ Porridge +gha.J cs. Words with the letter ‘bgh’ bghé¢fy.L rUpAyñOttu Ruppee note Letter ‘bgh’ is pronounced as ‘po’ Example bgh po As in the word poem ‘bgh’ vGj.s brhw.gf. tpHh pongkal vizhAPongkal festival .fs.s brhw.

bgh’ is pronounced as ‘mpo’ Example k.bgh mpo As in the word Rambo ‘k.L pottu Bindi jPgbghwp .bghd.fs.bgh’ vGj.s brhw.ik pommai Doll bghl. Words with the letter ‘k. thIppoRi Spark Letter ‘k.J cs.152 Ü®Šð¬ì‚ è™M bghk. chempon Pure gold .bgh’ brk.

nghl.Beginners Programme 153 mk. Words with the letter ‘ngh’ nghu.bghL ampotu With the arrow Letter ‘ngh’ is pronounced as ‘pO’ Example ngh pO As in the word Pogo ‘ngh’ vGj.o thaTakaLappOtti Track Event nghsp pOLi Food item nghu.ffsk. . pOrkkaLam Warfare .s brhw.fs.J cs.it pOrvai Bed sheet jlfsg.

154

Ü®Šð¬ì‚ è™M

brk;nghj;J

chempOththu

Tender branch

Letter ‘bkh’ is pronounced as ‘mo’ Example

bkh

mo

As in the word mauritius

‘bkh’ vGj;J cs;s brhw;fs; Words with the letter ‘bkh’ bkhl;ilkho mottaimAti Open Terrace

bkhl;il

mottai

Bald

bkhl;L

mothu

Bud

bkhl;ilj;jiy mottaiththalai Tonsure head

Beginners Programme

155

bkhr;ir

mochchai

Beans

Letter ‘nkh’ is pronounced as ‘mO’ Example nkh mO As in the word most

‘nkh’ vGj;J cs;s brhw;fs; Words with the letter ‘nkh’ nkhu; mOr Buttermilk

nkhjy;

mOthal

Clash

nkhjpuk; mOthiram

Ring

156

Ü®Šð¬ì‚ è™M

Letter ‘bah’ is pronounced as ‘yo’ Example

bah

yo

As in the word violin

‘bah’ vGj;J cs;s brhw;fs; Words with the letter ‘bah’ ghbahL pAyotu With the mat

nrbahL

chEyotu

With the child

Letter ‘nah’ is pronounced as ‘yO’ Example:

nah

yO

As in the word Yoga

‘nah’ vGj;J cs;s brhw;fs; Words with the letter ‘nah’

nahfp

yOki

Saint

Beginners Programme

157

nrnahd;

cEyOn

Lord Muruga

Letter ‘buh’ is pronounced as ‘ro’ Example

buh

ro

As in the word romantic

‘buh’ vGj;J cs;s brhw;fs; Words with the letter ‘buh’ buhl;o rotti Bread

buhf;fk;

rokkam

Cash

158

Ü®Šð¬ì‚ è™M

Letter ‘nuh’ is pronounced as ‘rO’ Example

nuh rO

As in the word rose

‘nuh’ vGj;J cs;s brhw;fs; Words with the letter ‘nuh’

njnuhl;lk;

thErOttam

Charioteering

Vnuhl;lk;

ErOttam

Ploughing

nuh$hg;g{

rOjAppU

Rose flower

Letter ‘byh’ is pronounced as ‘Lo’ Example

byh

Lo

As in the word location

Beginners Programme

159

‘byh’ vGj;J cs;s brhw;fs; Words with the letter ‘byh’ fhbyhoe;J kALotiñthu Fractured leg

ghbyhL

pAlotu

With milk

Letter ‘nyh’ is pronounced as ‘lO’ Example

nyh lO

As in the word lotus

‘nyh’ vGj;J cs;s brhw;fs; Words with the letter ‘nyh’

fg;gnyhl;oa jkpHd; kappalOttiya A freedom thamizhan fighter

cnyhfk;

UlOkam

Metal

fs. ovvOr Each one .bthU ovvoru Each vt.s brhw.fs. Words with the letter ‘nth’ xt.bthU evvoru Which ever Letter ‘nth’ is pronounced as ‘vO’ Example nth vO As in the word voter ‘nth’ vGj.J cs.160 Ü®Šð¬ì‚ è™M Letter ‘bth’ is pronounced as ‘vo’ Example bth vo As in the word vortex ‘bth’ vGj.nthu.J cs.s brhw. Words with the letter ‘bth’ xt.

Beginners Programme 161 mz.fs. Words with the letter ‘nHh’ CnHhL UzhOtu With fate .J cs.zhnth> aNNAvO Is it Anna? Letter ‘bHh’ is pronounced as ‘zho’ Example bHh zho As in the word yAzholi (music of Harp) ‘bHh’ vGj.s brhw. Words with the letter ‘bHh’ fPbHhL KIzhotu With the bottom Letter ‘nHh’ is pronounced as ‘zhO’ Example nHh zhO As in the word KAzhor (Mahouts) ‘nHh’ vGj.fs.J cs.s brhw.

J cs.s brhw.fs.162 Ü®Šð¬ì‚ è™M ghnHh> pazhO? Spoilt? TnHh> kUzhO? Porridge? Letter ‘bsh’ is pronounced as ‘Lo’ Example bsh Lo As in the word locate ‘bsh’ vGj. Words with the letter ‘bsh’ thbshL vALotu With the sword kf.fbshL makkaLotu With the people .

veLLOttam Trial run .bshsp veLLoLi White light jpé¢fbshL thingkaLotu With the moon Letter ‘nsh’ is pronounced as ‘LO’ Example nsh LO As in the word load ‘nsh’ vGj.nshl. kELOm We won’t listen bts. Words with the letter ‘nsh’ cs. uLLOr People present nfnshk.nshu.lk.Beginners Programme 163 bts.s brhw.fs.J cs.

bwhd.164 Ü®Šð¬ì‚ è™M thnshL vALOtu With the sword Letter ‘bwh’ is pronounced as ‘Ro’ Example bwh Ro As in the word Row ‘bwh’ vGj.fs. Words with the letter ‘bwh’ kw.bwhUtu.J cs.bwhL paRRotu With affection kw.W maRRonRu Another one brhw. choRRotar Phrase . maRRoruvar Another person gw.s brhw.bwhlu.

peRROr Parents Mw. ARROram River side Letter ‘bdh’ is pronounced as ‘no’ Example bdh no As in the word valcano .nwhuk.fs.nwhu.J cs.Beginners Programme 165 Letter ‘nwh’ is pronounced as ‘RO’ Example nwh RO As in the word Road ‘nwh’ vGj.nwhu.s brhw. Words with the letter ‘nwh’ fw. kaRROr The learned bgw.

Words with the letter ‘bdh’ khbdhL mAnotu With deer njbdhL tEnotu With honey gjpbdhd.dndhL mannanOtu With the king .W pathinonRu Eleven Letter ‘ndh’ is pronounced as ‘nO’ Example ndh nO As in the word notebook ‘ndh’ vGj.fs.s brhw.fs.J cs.166 Ü®Šð¬ì‚ è™M ‘bdh’ vGj. Words with the letter ‘ndh’ kd.J cs.s brhw.

Words with the letter ‘bfs’ bfsutu.s brhw. bfskhuk. kautnama-puththar Buddha . kaumAram Lord Muruga cult .Beginners Programme 167 thndhu. kauravar Gauravas bfsjkg[jju. vAnOr Angels Letter ‘bfs’ is pronounced as ‘kau’ Example bfs kau As in the word Cow ‘bfs’ vGj.fs.J cs.

Words with the letter ‘brs’ brsup chauri False hair brse.fs. Words with the letter ‘bgs’ bgsu.s brhw.J cs.J cs.s brhw.fs.ju.zkp paurNami Full Moon .168 Ü®Šð¬ì‚ è™M Letter ‘brs’ is pronounced as ‘chau’ Example brs chau As in the word South ‘brs’ vGj. chauñtaryam Beauty Letter ‘bgs’ is pronounced as ‘pau’ Example bgs pau As in the word powder ‘bgs’ vGj.ak.

fs. mauTIkam Ignorance . maunam Silence bksupau. mauriyar Mauriyas bksOfk.s brhw. pauvam Sea bgsj.J cs. Words with the letter ‘bks’ bksdk.Beginners Programme 169 bgstk. pauththam Buddhism Letter ‘bks’ is pronounced as ‘mau’ Example bks mau As in the word mouth ‘bks’ vGj.jk.

J cs.fs. mauval Jasmine Letter ‘bas’ is pronounced as ‘yau’ Example bas yau As in the word yowl ‘bas’ vGj.170 Ü®Šð¬ì‚ è™M bksty.s brhw. yauvanam Youthhood bastdu. yauvanar Youth Letter ‘bts’ is pronounced as ‘vau’ Example bts vau As in the word vow . Words with the letter ‘bas’ bastdk.

J cs. Words with the letter ‘bts’ btsthy.Beginners Programme 171 ‘bts’ vGj.fs. vauvAl Bat .s brhw.

172

Ü®Šð¬ì‚ è™M

ð£ì‹ - 12
` Pronounciation/xypg;g[ Letter ‘`’ is pronounced as ‘Ht’ Example ` As in the word October

‘`’ vGj;J cs;s brhw;fs; Words with the letter ‘`’ v`J eHthu As in the word which?

m`J

aHthu

As in the word That

,`J

iHthu

As in the word This

Beginners Programme

173

ð£ì‹ - 13

mfu tupir
The Alphabetical Order
In the 12 Lessons that preceded, we had presented to you all the Thamizh letters. The presentation has been made in the order of simplicity in the written forms. In this lesson, we present to you the Alphabetical order of the Thamizh vowels and the Thamizh consonants. You should know the Alphabetical order. It will help you in the use of dictionaries as the entries in the dictionaries are arranged in the alphabetical order. It will also help you in locating the information you need in an address book, an anthology of poems, a glossary, an encyclopedia or any such collection where entries are listed in alphabetical order. So learning the alphabetical order is of practical relevance.

bka; vGj;Jfs; Consonants
In the second part of this lesson, we present the Thamizh consonants in their alphabetical order. As you see, all the consonants are marked with a dot above them. These consonants are mute because it is difficult to pronounce them in isolation. Usually the vowel i is prefixed while pronouncing the mute consonants. Listen to their pronounciation now in the same alphabetical order. You may now turn to the song given here by clicking the icon. As you listen to the song, check the order of highlighted consonants in the first syllable of each line. If you remember this song, you will remember the alphabetical order of the 18 Thamizh consonants.

174

Ü®Šð¬ì‚ è™M

capu; bka;vGj;J+capu;vGj;J = capu;bka; vGj;J + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + … + k; + u; + l; k; H; r; j; g; k; u; f; l; g; k; u; f; l; a; k; u; f; e; y; y; g; k; u; f; e; y; m m m m m M M M M , , , , , < < < < < M M , v v v v v v v V V = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = l k H r j gh kh uh fh o gp kp up fp O aP kP uP fP eh yh yp bg bk bu bf be by bë nk nu g; a; u; f; l; a; H; r; j; j; a; H; r; j; g; l; H; r; j; ƒ t; t; a; H; r; j; ƒ t; l; H; r; + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + m m m m M M M M M < , , , , < , < < < M M , v v v v v v V V V = g = a = u = f = lh = ah = Hh = rh = jh = jP = ap = Hp = rp = jp = gP = o = HP = rP = jP = é£ = th = tp = ba = bH = br = bj = bé = bt = nl = nH = nr

+ I = s. + I = a. + V = y. + c = t. + C = f. + M = nf ne ny në g[ R t[ K U J Y g{ N t{ \ + J} Y} wp W bw if ir il ie ia it iw sh zh j. + c = … + c = a. + c = k. + c = f. + M = z. + I = e. + C = … + C = w. + I = r. + < = w. + I = w. + I = H. + C = H. + c = u. + C = y. + I = k. + V = … + V = g. + c = H. + V = e. + I = l. + M = nj né nt ëh a[ ± L G F E ³ a{ Ä ? = T E} Æ wP W} nw ié ië ij ik iu iH zh dh .Beginners Programme 175 f. + M = d. + c = y. + C = k. + c = r. + C = j. + c = g. + C = t. + I = z. + C = u. + V = ƒ + V = t. + C = e. + c = w. + c = ƒ + c = l. + C = w. = w. + C = w. + c = j. + V = ƒ + I = … + I = j. + V = … + M = a. + I = t. + . + I = u. + v = f. + C = ƒ + C = l. + C = r. + c = e.

+ e. + u. f. + H. + k. + e. + y. + xs xs xs xs xs xs xs xs xs = bés = bës = bzs = bes = bks = bus = bts = bss = bds .+ j. + g. + t. r. + u. + …+ l. + + + + + + + + + xs xs xs xs xs xs xs xs xs = = = = = = = = = bfs brs bls bjs bgs bas bys bHs bws ƒ+ …+ z. + e. a. + a. + d. + d. w. l. + x x x x x x x x x x x x x x x x x x = = = = = = = = = = = = = = = = = = bfh béh brh bëh blh bzh bjh beh bgh bkh bah buh byh bth bHh bsh bwh bdh f. + d. prefixing the sign b and adding the sign s after the consonant. + s. + s. + ƒ+ r. + g. + ƒ+ r. + …+ l. g. + X X X X X X X X X X X X X X X X X X = = = = = = = = = = = = = = = = = = nfh néh nrh nëh nlh nzh njh neh ngh nkh nah nuh nyh nth nHh nsh nwh ndh xs is added to a consonant letter by omitting the dot above it. y. + j. + y. + t. j.176 Ü®Šð¬ì‚ è™M Observe the pure consonants and the vowel consonants of all consonants with x and X f. + k. + u. H. + z. + k. + s. + w. + w. + a. + H. + t. + z.

ypf.L jallikkattu Bull fight $fk.yp jalli Road metal .fl.J cs. Words with the letter ‘$’ $y.fs. jakam World $lhKo jatamuti Matted hair $y.g[ Letter ‘$’ is pronounced as ‘ja’ Example ‘$’ ja As in the word jungle ‘$’ vGj.s brhw.14 $ # ! & Q | Pronunciation/xypg.Beginners Programme 177 ð£ì‹ .

ShaNmukam Lord Muruga ##.fs.178 Ü®Šð¬ì‚ è™M Letter ‘#’ is pronounced as ‘Sha’ Example ‘#’ Sha As in the word Station ‘#’ vGj.J cs.Kfk.) Sharaththu Clause Letter ‘!’ is pronounced as ‘sa’ Example ‘!’ sa As in the word son .J (xg. Words with the letter ‘#’ #z.s brhw.ge. varuSham Year #uj.o Shashti An auspicious day tU#k.jk.

s brhw. takShaNam Fee nkh&k. Words with the letter ‘!’ !u!. sarppam Snake Letter ‘&’ is pronounced as ‘kSha’ Example ‘&’ kSha As in the word shut ‘&’ vGj.J cs.tjp sarasvathi Goddess of learning !u.fs.fs.Beginners Programme 179 ‘!’ vGj. .J cs. mOkSham Heaven .ggk. Words with the letter ‘&’ g&zk. pakShaNam Snack item j&zk.s brhw.

s brhw. hOmam Sacrificial fire ‘Qp’ vGj.fs.J cs.180 Ü®Šð¬ì‚ è™M ghf. Words with the letter ‘Qp’ Qpe.nkhdpak. Words with the letter ‘Q’ Qy.jp hin’ti Hindi .J cs.fs.&p pakShi Bird Letter ‘Q’ is pronounced as ‘ha’ Example ‘Q’ ha As in the word hut ‘Q’ vGj.th halvA A jelly sweet Qhu.s brhw. hArmOniyam Harmonium nQhkk.

In the case of c/ C different symbols are used in the Grantha Letter.J cs. . Observe the pure consonants and corresponding vowel consonants of five 5 GRANTHA LETTERS (except |) on the screen.Beginners Programme 181 Letter ‘|’ is pronounced as ‘SRI’ Example | SRI As in the Word Srilanka ‘|’ vGj. SRIrAm A name |kjp SRImathi A name b$a| JayaSRI A name |ué¢fk.fs.s brhw. SRIrangkam A Place Vowel consonants are formed in the same way as vowel consonants are formed in Thamizh except c/ C. Words with the letter ‘|’ |uhk.

fs. &. Words with grantha letters nuh$h rOJA Rose !u!. !.J sharaththu Agreement jh$. Q. thAjmahAl Tajmahal .Jfs. cs.182 Ü®Šð¬ì‚ è™M $. #. &.kQhy. Q. As in the word page As in the word purse As in the word mesh As in the word baksheesh As in the word hill fpue. Pronunciation/xypg.j vGj.tjp sarasvathi Goddess #uj.g: [ Example: $. #. !.s brhw.

15 ð£ì™-1 ì‹ ì‹ ð£ì‹ ó‹ ó‹ ð‹ðó‹ ð‹ ð‹ è‹ð‹ ê‹ ê‹ ð£òê‹ ð£ì™-2 ðì‹ ðì‹ ðŠðì‹ ñó‹ ñó‹ ñ£ñó‹ ðö‹ ðö‹ ñ£‹ðö‹ óî‹ óî‹ ð£óî‹ .Beginners Programme 183 ð£ì‹ .

184 Ü®Šð¬ì‚ è™M ð£ì™-3 ñ£‹ðöñ£‹ ñ£‹ðö‹ ñ£ñóˆ¶ ñ£‹ðö‹ ñ£‹ðöñ£‹ ñ£‹ðö‹ ñ£ñ£ î‰î ñ£‹ðö‹ ð£ì™-4 ð£Šð£ ð£Šð£ ò£˜ ò£˜ ñ£ñ£ î£ˆî£ ðì‹ ð£˜ ð£Šð£ ð£Šð£ ò£˜ ò£˜ Ü‹ñ£ ÜŠð£ ðì‹ ð£˜ .

Beginners Programme 185 ð£ì™-5 è‹ è‹ îƒè‹ ì‹ ì‹ ð‡ì‹ ð‹ ð‹ è‹ð‹ î‹ î‹ î‰î‹ ð£ì™-6 Ü‹ñ£ ÜŠð£ õ‰î£˜! Ýì™ ð£ì™ î‰î£˜! Üöè˜ ñ£ñ£ õ‰î£˜! Üö°ˆ îI› î‰î£˜! .

186 Ü®Šð¬ì‚ è™M ð£ì™-7 âƒèœ î£ˆî£ ï™ôõ˜ â™ô£‹ ªêŒò õ™ôõ˜ ï™ô îI› èŸøõ˜ ï£èKè‹ ªðŸøõ˜! ð£ì™-8 âƒèœ °´‹ð‹ CPò¶. ªð£ƒ°‹ Þ¡ð‹ ªðKò¶ Ü‹ñ£ ÜŠð£ Þ¼õ¼«ñ ܡ𣌠⡬ù õ÷˜‚A¡ø£˜! ð£ƒè£ŒŠ ðœO ªê™A¡«ø¡ ð£ì‹ ï¡ø£ŒŠ ð®‚A¡«ø¡! .

C‰¶. «î£Nªò£´ Fùº‹ Ý®ì c õ‰¶! ð£ì™-10 °óƒ° ï™ô °óƒ° °Á‹¹ I‚è °óƒ° °Fˆ¶‚ °Fˆ¶ Ý´¶ °†®‚ èóí‹ «ð£´¶! «è£ðˆ «î£´ 𣘂°¶ °˜°˜ âù¾‹ YÁ¶! .Beginners Programme 187 ð£ì™-9 ð‰¶ ð‰¶ ÌŠð‰¶ ð£ƒè£Œ Ý®ì cº‰¶! C‰¶.

188 Ü®Šð¬ì‚ è™M ð£ì™-11 Iò£š Iò£š ̬ùò£˜ e¬ê‚ è£óŠ ̬ùò£˜ âL¬òŠ H®ˆ¶ˆ F¡ù«õ ⿉¶ æ® õ¼Aø£˜ ð£¬ù ꆮ à¼÷«õ 𣌉«î æ® õ¼Aø£˜ ð£ì™-12 æ! æ! «î£ö˜è«÷! å¡ø£Œ‚ î õ£¿ƒèœ! å¡ø£Œ‚ î õ£›õîù£™! àò˜‰¶ àôA™ åO˜‰Fìô£‹! æ! æ! «î£ö˜è«÷! Þù«ñ£ ñî«ñ£ 𣘂è£ñ™! Þîò‹ ñ†´‹ «ï£‚°ƒèœ! ñQî «ïò‹ «ð£ŸÁƒèœ! ñ£‡¹ì¡ õ£›‰¶ ñA¿ƒèœ! æ! æ! «î£ö˜è«÷! .

.< cyfk.....gk. ngrpg... md.. .ng flt[s.... bgWtha..V.ng flt[s.M ....iwia ntz...V Iak....I ....gha. epiwe..ghly......gh m.r cau.-13 capbuGj...... <if bra...C vƒFk.. fy.. bkr.I.eJ epw... md.c Cuhu. ... <.. mwptha....gha.o v.<. gHFtha....d.M. ghg..gha.. bgWtha..Beginners Programme 189 ghly..w Mir bfhs. I..J .....v ViHf....... Rw.sk...dpik Mfg.wpf.....c.. .. c..m Mil mzptjpy...d..C. J}a...tp fw. C.... M.ik fhg... cs..Fjt[k....J mwpKfg..tha....v.. V...m.j .

.......brhy... vd....... cau. xs tiu capbud mwpe.... ehSk.J brhy. cWjp bfhs.xs.. md.190 Ü®Šð¬ì‚ è™M xd..gha.. clypy.epy.idj... epy.brhy... x....X xsit bkhHpfs.tha..wha....x.tha... To thH epidg...xs vçfha. xs.epy...........tha...X... mwptha.x Xjp Xjp cau..ç..Wk. X..... jkpGf.....ç (md. ç.F mzpaha.f.ng) m Kjy.

ghu. vk.jpapd.fdp ghu. bgupa gyhf.irg. gha[k.fhs.fhs.nt whd tz. vDk.Beginners Programme 191 ghly. KGJk. Fiyfs. ghu.baGj.jhd.wplyhk. mƒnf bro bfho mHifg.J mwpKfg. .ejplnt . bfhoiag. ghu. ghu. tPlLj.lk. . FYƒFk.ida[ld. gr.brhy. rw. gg. nfl. thH. bfhs. .jij vYkpr.ehs. ghu.ghsp khJis bfha.zk.nw vd. jz.iwg. . fha. bgw. njhl.Lj. . bjd.ir kuƒfs.il KUƒifbahL Ke.zPu. kfpH. btt. . ghu. k…rs.…rpf.ghly.d.lk.gk. .ghu. . ehu. ghu.lk.jpup bjhƒFk. tPlLj.-14 bka.J njhl.is .gk.nw te.jup btz.iy nuh$h rhke. tsg. fpzw. ghu. tl.l totf.khk. g[ybtspapy.aht[ld. mf.d. Ky. gnry. njhl.jJf. fj. mf.

-15 . vƒfs. fz.fk. vd. ngqths. J}ajha. .f flt[is.j neuk.o Ml. Fzk.lts. Mf.iy mtisg.Wk.fpna gƒF itj. jaf. rupbad vkf.d.lts. bfhz.g[ eyk. gz. . gyt[k.ypj. Mol ve.nghy.ghly. jUgts. g…R nghyj. bfh…rpg. bfh…rpf. mwpKfg.wpr.l jpy. brhy. fdpt[ kpf.kh vƒfs.ikg. jƒff.Jfs. mk.J nfhyp gk.192 Ü®Šð¬ì‚ è™M ghly. bfhz.dpats. ghz.g[ jUgts.d vGj. mk.kh . ge. ngrpna FHe. brhy.lk. jUgts.guk.Jj.Fr.lk. md.Yntd.ij vk. gz.

thH. ï¡Á b¶ â¬õªòù ehSk.J kfpH. vkf.g[ bra.fFj. .Lths.tpy. caunt . . jha.dpa bewpfs. fhl.iyfs.j nghjpYk. thup mizj.gp jƒif .Beginners Programme 193 jk.F Cl.Wk. tk. bjhy.UtUk. jUtu. vd.Lths.gts.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.