. ·BAHAGIANA i: ':(20markah

)

komponen kemahiran ".",."C>Il:lIl:lr:mengesanesilapan yang telah k -:
... ...

gaga~menjawab

. . .... j -rnemastikan ksberkesahan
·,·pembelajaran, '(A) (8) guru hendak!ah

penggunaan papan tulis dalam pengajaran

dan

berdiri tepat di depan papan putih.· memenuhkan papan tulis dengan tulisan.
I

((9
(D)

rnerancanq penggunaan papan tults lebih awal .
menulis di papan tulis sepanjang waktu penqajaran.

3.

Teori StruldLiralyang kepada bidang

diperkenalkan

oleh

Bloomfield

adalah

lebih

menjurus

(A)
(8) (C)

kajian tentang jenis-jenis ayat dan penggunaannya dalam bidang penulisan. . kajiantentang terkecll. analisis bahasa dan huraian bahasa berdasarkan unsur yang

kajian tentang ciri-ciri bahasa terhadap tulisan-tulisan dengan sifatnya yang sejagat. kajian tentang binaan ayat yang terdiri daripada bahagian-bahagian ayat dan golongan ayat.

4.

(A)

T eori Struktural

'
....

~

(C)
(0)

"".

5.

(0)

"

,'.'

.~.:

6.

Guru BahasaMeiaYlJ';'ped4~j$~mahami pengajaran Bahasa M,elay~;<:\({' .

.

dan

menguasai

konsep

peiaksanaan

~---A -.---B

~~~~~~--~-c

Berdasarkan

rajah di atas, susunanA;·f:3.iic,':.~an;::p~rl),erujukkepada
. ",';:.,",
-".',

-

(A) (B) (C) ~

pendekatan,

strategi, kaedah. dc;m~ekni~:::

.

. strategi. pendekatan, kaedah, dan teknik. teknik, kaedah, pendekatan, dan strategi. kaedah, teknlk, strategi, dan pendekatari

3

7.

Semasa merancang pengajaran Bahasa Melayu, Cik§u B menekankan lanqkahlangkah pengajaran dan pembelajaranyang tersusun rapi dan berkesinambung~ tf"agl mencapai objektif l2embelalaran..

------------------ menepati Pernyataan di atas
(A)

konsep

teknik. strategi. kaedah. . pendekatan.

(8)

®
8.

(C)

Clkgu C menyusun langkah-Iangkah pengajaran Bahasa Malayu bagi kelas beliau seperti yang berikut: . . I. II. HI. guru meminta murid menunjukkan perbuatan. mengemukakan contoh-contoh yang

guru memberikan beberapa contoh tambahan dan memperkenalkan tajuk pelajaran iaitu 'Kata Kerja'. guru menerangkan konsep kata kerja dan menjelaskan hukurn-hukurn penggunaan kata kerja. pengajaran

Berdasarkan langkah-laAgkaA pengajaran di atas, apakah pendekatan yang digunakan oleh Cikgu C?
(A)

(@)
(G) (D)

Pendekatan Induktif. Pendekatan Eklektik. . Pendekatan Oeduktif. Pendekatan Komunikatif.

)
9. Berikut adalah pernyataan yang benar tentang pengaptrkasian pendekatan eklektik.
(A)

Guru menyatakan jenis pencemaran. Murid menyenaraikan juga faktor-faktor pencemaran, manakala guru pula menjelaskan kesannya. Guru menyenaraikan lima kata nama khas manusia, manakala murid menyatakan lima yang lain. Guru seterusnya memmmgKan definisinya.

(C) (0)

Guru menunjukkan gambar makanan. Murid-murid menyenaraikan khasiatnya dan seterusnya, mereka memberikan tiga contoh makanan. Guru rnenunjukkan gam bar kenderaan. Murid menyatakan kegunaan kenderaan dan seterusnya, menyenaraikan ciri-ciri mengikut jenisnya.

· ...d; hadapan kelas sebagai . n baru dengan penqalarnan yang diterima dengan pengetahuan baru.

Pembelajaran berpusatkan murid.
(0)

Mengutamakan kemahiran belajar. Aktiviti pengayaan dan pemulihan.

(0)

12.

Pilih pernyataan yang tepat tentang pernbelajaran Bahasa Melayu. (A)
~

~dah -

Linguistik. datam pengajaran

dan

Mengutamakan pembelajarar; kemahlran membaca dan menulis. Mengutamakan Melayu. Menganalisis gramatis. pengetahuan rumus-rumus tatabahasa tatabahasa dalam bagi pembelajaran Bahasayang untuk

(C)
(O)

menghasilkan

ayat

. Menggunakan bahasa ibunda mempelajari bahasa Melayu.

atau bahasa yang

telah dikuasai

13. •. • •
L-

Menghayati dan melakonkan eerita dengan menggunakan kreativiti sendirl. Lakonan spontan dalam kumpulan kecil yang mengisahkan sesuatu dalam masyarakat. Membina dialog/skrip dan aksi sendiri oleh pelakon dengan mencipta idea baru berdasarkan idea yang sedia ada.

_j

I

Pernyataan di atas merupakan konsep bagi salah satu teknik drama dalam pengajaran dan pernbelajaran Bahasa Melayu. Pilih teknik yang paling tepat denqan konsep tersebut.

® .Improvisasi.
. (C)

(A)

Simulasi ..

Main Peranan. r Teater Bereerita. 1-

(D)

14.

Setelah setesat mengajar topik 'Pakaian Tradisional Rakyat Malaysia', Cikgu S telah rneminta pelajar-pelajamya melakar fesyen pakaian pada masa hadapan sebagai kerja susulan. Apakah kemah iran pengajarannya? (A) (B) (C) bernila; tambah yang digunakan oleh Cikgu S dalam

Kemahiran 8erfikiL Kemahiran Kontekstual. Kemahiran 8elajar Cara 8elajar. Kemahiran Kajian Masa Depan.

@
15.

Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi adalah elemen yang diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Apakah aktiviti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu yang menunjukkan penginteqraslan kemahiran teknologi maklumat ~ kQ.my.~~i?

®
(B) (C) (0)

Murid menyerahkan latihan menulis surat rasmi melalui e-mel kepada guru. Guru meminta murid membuat baeaan tambahan dengan cara mengakses .maklumat dalam laman sesawang.

I

Beberapa orang murid rnembuat dan menyelesalkan aktiviti pengayaan yang terkandung dalam eakera padat interaktif. Murid rnenyeciakan brosur untuk mempromosikan negara dengan menggunakan perisian yang sesuai. pelancongan dalam

16.

Pada akhir ·pengajaran pembelajaran Pendidikan Ke~elam~tan Jalan Ray~ (PKJR) murid dapat mtWy8takan nama kemudahan untuk mellntas [alan dan memblOa ayat tunggal dengan betul. "'" Pilih kemah iran yang terkandung dalam objektif di atas. (A) (8) ~
(D)

Menuiis, lisan danPKJR. PKJR, membaca dan llsan, Bertutur, menulis dan PKJR. Menulis, membaca dan PKJR.

17.
Menjadi Penumpang yang Selamat dan 8ertanggungjawab

Bercasarkan tema Pendldlkan Keselamalafl Jatan Ri~lya,Tahun 2 di atas, tunjukkan cara pengajarannya melalui pemilihan aktiviti berikut: Murid berbual dengan rakan tentang pelbagai pengguna jalan raya yang terdapat dalam poster yang dipamerkan \

Murid bsrcerlta tentang .pengalaman sebagai pengguna jaJan raya ), yang berbeza dan aspek keselamatan semasa dalam perjalanan ) Murid melakukan simulasi lima langkah melintas [alan raya dengan selamat . . Murid menyatakan perlakuan yang selamat di kawasan tempat letak kereta

v
~ (8) (C) (D) I,ll,

Murid melukis gambarsuatu kemalangan [alan raya III, dan IV sahaja.

I, II, III, dan V sahaja. I, Ill. IV, dan V sahaja. II, III, IV, dan V sahaja.

18.

Rancangan kerja yang disusun berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) dengan cara ..meogpgjhkan kanrl'mgan HSP secara berperingkat dan~!:!lastikan setiap komponen hasHpempelajaran dilakasa~n ialah (A) (8) persediaan mengajar. rancangan pelajaran. rancangan pengajaran harlan, rancangan pengajaran semester. 7

\{g
(b)

19. rturalan

nasu pembelsjaran

Tahun

2

• Membaca te~ra dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesual.

Pilih bantu belajar

yaiig

sesual dengan huraian hasil pembelajaran di atas.

(A)

i='eftkan iklan'oan slogan. Petikan pantun dan cerita legenda. . Petlkan sajak dan manual penggunaan produk. 8etikan rencana sams.-dan jadllal rancailgall telINisyen.

@
(C)
(0)

20.

---F'

Penyedlaan Rancangan Penqajaran dan Pembelajaran Harian (RPH) yang kemas adalah bersumberkan

)/

I

JV'"
111 IV

-~

objektif pelajaran dan

hasll pernbelajaran.

fokus utama dan fokus sampingan. isi pelajaran dan langkah pengajaran. aktiviti pengajaran pembelajaran dan lsi pelajaran. penglslan ifmu·,nilai dansistem bahasa.

(A) (8)

I, II, dan III sahaja. I, II, dan IV sahala, I, II, dan V sahaja. I, HI,dan V sahaja.

(@)
(0)

SAHAGIAN (40 markah) Jawab ~emua soalan. .

B

1.

Teori Interaksionalis dan Teori Mentalis dalam pemerolehan bahasa sesuai dijadikan panduan amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah. (a) Berikan dua ciri teori Interaksionalis dalam pemerolehan bahasa. -p t."'';1 "''''', Co' 0'011

(i)

W\ t i'lt_\._c,.1iI\." VI MC) \c..~CA~UeCf.~fA

MCI \VI~

'\ \~

l'~"~ I : ~., ,.'"

(}:; \t \I.

Coo oil

't "'oil

rt.r\._"qVl~"t

h..\..~1tt of!> ~~""

ptl'\vtv .. ~~il1

sQlMp",";kOl"'"

(ii)

(4 markah)

(b)

Jelaskan dua implikasi teori pembelajaran Bahasa Melayu.

Mentalis

terhadap

pengajaran

dan

(i)

m\A~t\

().\-(.\v

'K.(l.i\.0I\t-\lM"\

~'h~1\It ~t.(\-v\vrM
Y\'IVvPOI\L",..'\

~c.-.~

J.t(hVl~Q(
u

\t{<A¥\~ \ I>.'nv. s~ ft.rA.,.,.~u\- (.\v.\v.WI
(ii)

\~'.rt~'j9r
~\~ Qe. ~ II'\ .... .;-~.

~ll'\~o

io~v'4
dtJ.,.\..\t f

~r t)CA"'~
MOtVlO\u,.,Ci\

~1V\.<:l")6(I7-.iI ~1.l'ni.tJ

at <1t'-1

~~'S(.Iy"CA

\t.-\(I\'~'vIC.I(A
'lv\Q.YI'bi._;

II ({.4r",
tOAto'"

~rfVI"\' ('\I",,,,,, .~~II\Q.r()l""J\t.III.1\ \tQVl.ltV>
~Vt~1 "'qMUJ(I\\-..\<.v......
'IY\"';;-~ ,'1-1 Mc;oV\~V"I~ •

Hbt\"''''

(6 markah)

2. Cikgu Zakiah mernbawa murid-muridnya melawat Taman Sains di sekolah rnereka dalam satu sesi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia bertemakan 'Tumbuh-tumbuhan'

(a)

Jelaskan dua pendekatan pembelajaran bahasa yang boleh digunakan oleh Cikgu Zakiah; .-

0)

_, 'Q,t'yv I t\t\t£M
~(/\~(I ~

MV.~~

- \'V\IA~ ~

d\ b C\ Wet
\fb;\

Mt \"

"'flit rQl~'"
!tM~

~"tv\. rv-t.~~~",o-\\ J.h'l~.."

\~"'J"t

'Pl \-~)OIfbo>')

(ii)

(4 markah)

(b)

Rancangkan tlga aktiVitl yang sesuai C1igUflakan clef Cikgu Zakiah murid-muridnya semasa melawat Taman Sains tersebut.

untuk :

(i)

'1" \._\A~~
tl.U-tl

rl"'~~\J{.tol\

-

N\"'''~ N\l\IA~~\'IV\(I'~\v\\'l~t-~t('o~"(",,~

jl"~~~'Q.M~W\

~"'~flf

~Hr-CA\\:1~

'Mt\\~QVI""

1\II~'\t\\lI.V~' ~~"'' ~ II;~I)
(~\t(O\1I

""

~t \t.o_ \-to ~,,;

.
-

(ii)

~Q.rb;I\(~~~~1I

w",·;t~

d.~V\'1CAtI

J.~,., ~....

.rV'

~.;\~~.
(iii)
~vWV'~(1.I\!I~",r~V\\'VIv~~

Mt"'~l~

toV\\-dh- (.0",\-0\

tl)...\J'h",,,, t

(6 markah)

3.

Kaedahpeng'ajaranbahassMelayu merUJuK kepada tara atali prosedu! sesuatu
pengajaran bahasa dilaksanakan oleh guru.
(a)

Nyatakan empat ciri pengajaran
(i)

Kaedah Tatabahasa Terjemahan.

~\AjC'"

IVltl'\'~"'II.GI\I1I.'"
U~V(A.

\c...11.t.tl9.'-'

\"';

~"'' ...~

lII\~IA~~lC1-1'

~(f.'vI«\~

(ii)

~V./1A

~v\...

YV\. ~ \";'{

<ll,\ \ fA'M

~ ((.\, fA ~

(.II

~ \,

u>'l

a.t)

cl.0\'"

. ~ "',",OI.SQl
(iii)

\t ~v fA.
(1AW\\.I\

'Q\A.M'II-

\-fA\--O~o.'n{f.l1jo.

'91.r-w,

<t.\tfOoI'lt)\w.",

\t ... \tb~'"

~(A

'"v\"'.

(iv)

(4 markah)

(b)

Jelaskan tiga kelebihan atau kekuatan~~~_!~ bahasa.
(i)

dalam pengajaran
tt1uf
.\ \,

,,-a~l
\tQ_Q.V,
QI

M{V\~~\Aito.\tt\i\
\-fAVl~o.·
t~

'fq_<!tWlo'tlMTt{'~ Me. \..

~v.1\A

M.~-.\~c.)GlI

b~\'I~ro<

'-.-;

t (\VI

QfA~

\)Q h '"\1)0

",;....cl QI •

(ii)

~Q.\;}~i

r't\.vd.~ .. ~_~\IAJ~~ c\'i "")0.1
\-0- \ ....~ ()IVtoo
ttA.l(
(;4 •

hQ\lUHlI

\uclv

01 ... \.Q.IOIV\OI \'c.\.I'(\0\
tUIWI_

\4.dvt4
'" ...cw\'U (

!lv.V\ W\v~~d \"c.\.to\L PV\vo tN.",~Vt'" h\

(iii)

tfl",~~ \fd.~\.
'1>o.t\-(.I\VI(A.

~r'rIl\4,.,
~q.~UI~ .

~t.~"'''' bOlhQ.((.(
'\~"''''~Qt \\JfA\

pq(~~CA

-

bQhCA(~
\_Q..~<l....~

,,\-VV

d~<,{j,""pvr
{(~'rV

dlQo\CAIvi
Y\II.Q_~·I

\V\\ . ~~A.
~1tr\..0\

,,~\l tl-(\v
h,,~~~ ~V-(\A

\t1)tY\l\Qt"-"
\1J.,,\c.

PQr

1101\-1.

,--d'

~Q\"" .

(~IJ) l'I' t,,\; tAut\.oII

.

(6 markah) 92./\V-

""~"~r.)(fo;
'lltp",d.co

<\v.~\, 0-"'~~Go. '\ Vv. (
'\ (\~~~Q;to.1(j.-r·

b 11\..

CI-~t..

'Il

O>;\~

4.

(a)

Seorang murid Cikgu L menghadapi masalah dalam kemahiran membaca perkataan yang mengandungi bunyi /r/. Cikgu L hendak menggunakan teknik Latih Turn untuk membantu muridnya mengatasi masalah itu. Senaraikan mengikut susunan aktiviti latih tubi yang boleh Cikgu L lakukan.

(i)

(ii)

G..\.h'l.\

V'Y\t.~
~Q

t('o-~n\.v.tI\

\-'1\1~ 'jQ."'j
~O~\~"

~/tnl"l1 ~:, FQ\~
c.otll\-oh.

I'I~

\t'''~:l

1lC.II'rc;,

a_\):'t.-"~. ~(I.'3';

~"""J.l",,1\

(iv)

'f(\1A~<\
YV\v.~

fV\lVl~o§(J\t..
0\11 '" \l1A

tOI\\-o~ ':)vrvo

\'ttV\{I~~ \t.~\:H.h~ t'l'jl)<

6..b

Q lCA~

(v)

(5 markah).

(b)

Cikgu S rnenyedlaken topeng, gam bar, dan staid dalam pengajarannya di Tahun Satu Jitu mengaplikasikan teknik bercerita. Tajuk cerita ialah "Arnab yang sombong".. ~Bagaimanakah Cikgu S dapat menggunakan teknik itu untuk membentuk dan memperkembang kemahiran bahasa murid? nilai

(i)

Pembentukah

NiJar:
mt W\(~

'rf\ '" ~ 0

\t b~~

"to 1',.:,

~

to.';~

\_g__rv.VI '" ~I ~UIY'\ Ylc;..: 'w",

(ii)

Kemahiran

Mendengar:

"N\v.~~
~I/I.A.~

1'I\l"dtVl~~

ChVlfj"'V\

tt\~h' c"" d

VV\.tM.()\,CA~

l~;;~Q

d-i I(AI'VI,

~~

~fAIII'

(iii)

Kemahiran

Bertu~~~~"

'('l\v.'" ~

h ut\J\w

r

3l\

~~oJ\ ~

(I..{

,t.b,,~q..,t d.11" ~"toVlUli '6"''''
'"

"'1\ \-•• \.

'M~'~_(~yY\q_v'I"1

MI'C:~\u;.....

t\~tI\ ,"'.I')

(iv)

Kemahiran

Membaca:

'fl\-.. ",'eX

'MlM\)"(c;.

ttl;

tt..

~LM.If.}.iq,,,

fr,.'n"IYI: ~N'I

ht,l~tf.~

(v)

Kemahiran

Menulis:

'(y\Q.lLAv\~~,.-

d~~{"",

~\~" ....

#\v~a

~D'O~

\'I\tl'\v\rl

\f.'~\LO\h-

\ ('\'A9\t,,\"

d~\-o-.

':)Mj

r!~' .. ~p .. ;-k~"l' (5 markah)

BA1"IAGlAN C (40 markah) Jawab dua soaian sahaja.

1.

Pendekatan Komunikatif memberikan penekanan kehidupan.
/

dalam pengajaran terhadap proses
t'J~\)?

dan pembelajaran komunikasi yang

Bahasa Melayu sebenar dalam

(a)

Jelaskan maksu'Clpfos-eskomunikasi yang sebenar.

I ,.' -"."." 'Q.,t.V
",.,

!~~ ....

"'o"~h;
__ \L

'I.,o~""~"j

r,"'v~'!·,
r."
I<

c.dr;\,,\..
f""

l'Y>-

',' \,

f"

".'

~;(W "J..rvl"'~""~

'!J"'Y

~ ~~

r;)"I~, c,~~·. .
N't;l.t. ,0\;,:
!\J,y.. .... L

v.'"

I'

Jf I,,·

'j , ;"

L'~

t',.

J ir
'

<f':J_J
'~.l_

,

c.\ ~ " _ 4-q,_~,.,
(0)

i'J~

{5 markah)
"f' r_

, r I... \."..... "".1.-,", •

":>?.J .

delaskan tlga keleblhan pengajaran dan pembelalaran Bahasa Melayu berdasarkan pendekatan Komunikatif. (15 markah)

2."
(a)

satu komponen

kemah iran

Teraiigkan mehgi:rpakah kernahlran Belajat cara Belajar ini penlinQ uill.li.k

(b)

dikuasai oleb pel ajar?

\Y ~

'1'." (II o:
\., I

!j!1

~.~"'~\ ~\...,
I

q:h~ Jfi~II'"
\ A~~:.i!
.\

\9 ~ \ \' ,~\,ljI\ If "\ f.j;\ \1",/ ~ ,. h\ .'1 i/'rtii v~.... (.,j!\ ~M i'J.~ to'-. \Y \ \)} c (J,",' ~~ """" Rancanqkan tindakan anda bagi mengaplikasi kemahiran Belajar Cara Belajar ini dalam mata pelajaran Bahasa Metayu.

(.i\\

a' \\~J ..
!

II

1 l.\")'i

IH '(~iO''''''

" \-

(8 markah)
I'll'

'jj

i)'d( ....

(12 markah)

_ rr-, ....

\(Ur

3. Tahun Tajuk Pelajaran Fokus Utama Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1(i): Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca. Fokus Sampingan : Tahun -4 Cerdik : Sekolahku

8.1

Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk

Aras 1 (i): Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan Topik yang diberi

Berdasarkan maklumat di atas, sediakan Rancangan Pengajaran Harian rnenqandunql makli.imat berikut : ~~,,\t\v 1~rll';' -,X, / ;y.,,~A al.'pa\ : .
( 'I)

yang

Objektif

~

~)

N't"'1( ~ ~\-

~t(\l .. .CI'j\ h

III

I

i\.,..... """.lu\"

. (ii) (iii) (iv)

Set Induksi Langkah Pengajaran Penutup (20 markah)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful