You are on page 1of 4

PERBANDINGAN Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral KBSR (Semakan – 2003) Dan Kurikulum Standard Pendidikan Moral (KSSR) 2011

Bil

Kurikulum Standard Pendidikan Moral (KSSR)

Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral KBSR

1

Matlamat

Membentuk insan berakhlak mulia, berintegriti dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global

Membentuk insan berakhlak mulia bertanggungjawab dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global.

2

Objektif

1. Memahami dan menghayati nilainilai universal 2. Menghayati dan mengamalkan budi pekerti mulia 3. Melaksanakan tanggungjawab moral, sosial bagi mengekalkan kesejahteraan diri ,keluarga, sekolah, jiran, masyarakat dan negara 4. Mengembangkan dan mengaplikasikan penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral dalam membuat pertimbangan dan keputusan.

1. Memahami dan menghayati nilai-nilai murni masyarakat Malaysia 2. Meningkatkan amalan budi pekerti mulia 3. Menyedari dan menerima kepentingan tanggungjawab moral dan sosial bagi mengekalkan kesejahteraan hidup dalam perhubungan dengan keluarga, masyarakat, negara serta alam sekitar 4. Mengembangkan dan mengaplikasikan pemikiran moral, perasaan moral dan perlakuan moral dalam membuat sesuatu pertimbangan dan keputusan yang selaras dengan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia.

1

i. nilai berkaitan diri dan Negara ( 4 nilai) 14 nilai diajar melalui tema di atas 1. vi. dan perlakuan moral. iii.3 Kandungan Kurikulum Standard (KS) Pendidikan Moral digubal secara bertema dan mengandungi enam (6) tema yang menjadi wahana untuk menyampaikan nilai-nilai universal. ialah: i. Tahun 1 diri saya Tahun 2 saya dan keluarga Tahun 3 saya dan sekolah Tahun 4 saya dan jiran Tahun 5 saya dan masyarakat Tahun 6 saya dan negara v. Berterima kasih 2 . Baik hati 3. Kurikulum Pendidikan Moral digubal secara tematik berasaskan nilai yang menekankan aspek pengetahuan moral. ii. ii. v. iv. Kepercayaan kepada tuhan 2. nilai berkaitan dengan perkembangan diri (10 nilai) nilai berkaitan dengan diri dan keluarga (3 nilai) Penggubalan tema ini mengambil kira struktur hubungan murid dengan persekitarannya. Bertanggungjawab 4. nilai berkaitan dengan Diri dan masyarakat (4 nilai) nilai berkaitan diri dan Alam sekitar (3 nilai) Tema bagi Pendidikan moral di peringkat KSSR ialah: jumlah nilai 24. iv. iii. perasaan moral. perasaan moral dan tingkah laku moral Bidang pembelajaran di peringkat KBSR Kurikulum Standard (KS) Pendidikan moral menekankan aspek penaakulan moral.

Keberanian 10.2 dan 3 ) Sekolah kebangsaan SJKC : 6X30 = 180 : 5X30 = 120 3 . Kejujuran 11.5. Hemah tinggi 6. Masa yang diperuntukkan bagi mata pelajaran Pendidikan Moral KBSR adalah Tahap 1 ( tahun 1. 4 Pelaksanaan Kurikulum Standard sekolah rendah Pendidikan Moral dilaksanakan secara berperingkat di sekolah rendah pada tahun 2011 Masa yang diperuntukkan bagi mata pelajaran Pendidikan Moral KBSR adalah Kurikulum Pendidikan moral yang disemak semula dilaksanakan secara berperingkat pada 2003 iaitu tahun 1 dan 4 di peringkat KBSR. kerjasama 13. Kasih sayang 8. Hormat 7. kesederhanaan 14. toleransi bagi membolehkan nilai-nilai universal dipupuk secara berterusan dalam diri murid. Kerajinan 12. skop dan penekanan isi pelajaran adalah berbeza selaras dengan tahap keperluan dan kematangan murid. Keadilan 9. nilai yang sama diajar setiap tahun namun tema.

5 dan 6) Sekolah kebangsaan SJKC SJKT : 6X30 = 180 : 3X30 = 120 : 3X30 = 120 5 Bahan kurikulum Bahan kurikulum yang disediakan ialah:    Bahan kurikulum yang disediakan ialah     Dokumen Standard Pendidikan Moral Buku Teks Pendidikan Moral Buku Panduan Pelaksanaan Pengajaran Pendidikan Moral (KSSR) Sukatan pelajaran Huraian sukatan pelajaran Buku teks pendidikan moral Buku Panduan Guru 6 Penilaian Bagi kurikulum Standard Pendidikan Moral (KSSR) penilaian adalah berasaskan sekolah Bagi kurikulum Standard Pendidikan Moral (KBSR) sekolah penilaian adalah berasaskan Guru boleh mengadakan penilaian bertulis dan melalui kerja amal Guru boleh mengadakan penilaian bertulis dan melalui kerja amal 4 .Sekolah kebangsaan SJKC SJKT : 6X30 = 180 : 4X30 = 120 : 4X30 = 120 SJKT : 5X30 = 120 Tahap 2 (tahun 4.