You are on page 1of 2

စစးမြနးေသာၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပဲျအ်မနးေပၐေပါကးလာရနး်ပညးသူမ္ာ့

ႏြငးံ
နိုငးငဵတကာသို႔ပနးၾကာ့ခ္ကး
လူမ္ဳိ့စုဵ်ပညးသူမ္ာ့ႏြငးံ်မနးမာ်ပညးအေရ့တျငးဝိုငး့ကူေပ့ေနေသာနိုငးငဵတကာအငးအာ့စုမ္ာ့ခငးဗ္ာ့သမၼတဦ့သိနး့စိနးသညး သမၼတတာွနးကိုထမး့ေဆာငးရနး က္မး့သစၥာက္ိနးဆိုသညးအ
ံ ခမး့အနာ့
တျငး တိုငး့ရငး့သာ့စညး့လုဵ့ညီညျတးေရ့ကို အထူ့အေလ့ထာ့်ပီ့တညးေဆာကးသျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့၊ စစး
မြနးသညးံမ္ဳိ့ခ္စးစိတးဓါတး်ဖစးေသာ ်ပညးေထာငးစုစိတးဓါတးထျနး့ကာ့ေအာငး ေဆာငးရျကးသျာ့မညး်ဖစး
ေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခံပဲ ါသညး။ ထို႔အတူ လနျ းခံေဲ သာၾသဂုတးလ (ှ၈)ရကးေန႔က ်ပညးေထာငးစုအစို့ရအဖ႔ျမဲ ြ
ေၾကညာခ္ကးအမြတး (ှ/ဿွှှ)်ဖငးံ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖဲျ႕အစညး့မ္ာ့အာ့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့
ေႏ့ျ ရနး ဖိတးေခၐကမး့လြမး့ခံပဲ ါသညး။ ဤသညးတို႔မြာ သမၼတဦ့သိနး့စိနးဦ့ေဆာငးေသာအစို့ရသစးမြ တိုငး့
ရငး့သာ့စညး့လုဵ့ညီညတျ းေရ့ကိုတညးေဆာကးလိုေၾကာငး့ ်ပသခံေဲ သာလကၡဏာမ္ာ့်ဖစးသညး။
မိမိတို႔ ညီညတျ းေသာတိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ဖကးဒရယးေကာငးစီ (UNFC) အဖ႔ဝျဲ ငး လကးနကးကိုငး
တိုငး့ရငး့သာ့အငးအာ့စုမ္ာ့သညးလညး့ တိုငး့ရငး့သာ့စညး့လုဵ့ညီညျတးေရ့ကိုလိုလာ့ပါသညး။ ႏြစးဖကးစ
လုဵ့မြလိုလာ့ေနပါလ္ြကး အဘယးေၾကာငးံတိုငး့ရငး့သာ့စညး့လုဵ့ညီညတ
ျ းေရ့ပ္ကး်ပာ့ေနရ်ပီ့ ႏြစးေပါငး့
(၆ွ)ေက္ားလကးနကးကိုငးပဋိပကၡ်ဖစးေပၐေနရသနညး့။ စီစစးၾကညးံရနးလိုပါလိမးံမညး။ မိမိတို႔ (UNFC)အဖဲျ႕
ဝငးမ္ာ့သညး ်ပညးေထာငးစုမြခဲျထျကးရနးရုနး့ကနးလႈပးရြာ့ေန်ခငး့မဟုတး။ မိမိတို႔လူမ္ဳိ့မ္ာ့၏ေမျ့ရာပါအမ္ဳိ့
သာ့အချငံးအေရ့မ္ာ့ဆုဵ့ရြဳဵ့ေနရသ်ဖငးံ ်ပနးလညးရရြိရနးႀကိဳ့ပမး့ေနၾက်ခငး့သာ်ဖစးပါသညး။ ထိုသို႔ႀကိဳ့ပမး့
ၾကရာတျငး ၿငိမး့ခ္မး့စာျ ေတာငး့ဆိုခံၾဲ ကရာ အငးအာ့သုဵ့အေရ့ယူ်ခငး့ခဵရသ်ဖငံး မလမႊဲ ေရြာငးသာ လကး
နကးကိုငးေနရ်ခငး့်ဖစးပါသညး။ ဤသညးကိုသိ်မငးလကးခဵပါက ညိြႏြိဳငး့ေ်ဖရြငး့ရနးလျယးကူပါလိမးံမညး။
်ပညးေထာငးစု်မနးမာနိုငးငဵေခၐ ဤနယးေ်မအဝနး့အဝိုငး့တျငးတိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့သညးသမိုငး့အ
ဆကးဆကးကပငး ၎တို႔နယးေ်မ၊ ၎တို႔အုပးခ္ဳပးမႈ်ဖငံးထငးရြာ့စာျ ေနထိုငးလာခံၾဲ ကသညး။ အဂလၤ ိပးကိုလိုနီ
က္ျ နးဘဝေအာကးမြလတျ းေ်မာကးေရ့အတကျ းလညး့ စုေပါငး့်ပီ့တိုကးပဝျဲ ငးခံသဲ ညး။ လတျ းလပးေသာ်ပညး
ေထာငးစုကိုလညး့ ညိြႏိြဳငး့ၿပီ့တညးေဆာကးခံၾဲ ကသညး။ သို႔ပါလ္ြကးႏြငံး လတျ းလပးေရ့ရလာေသာအခါ အာ
ဏာရအစို့ရအဆကးဆကးတို႔သညး လူမ္ဳိ့ေရ့အရ ဗမာလူမ္ဳိ့ကိုအချငးံထူ့ေပ့ထာ့ၿပီ့ က္နးတိုငး့ရငး့သာ့
လူမ္ဳိ့မ္ာ့ကို ဗမာလူမ္ဳိ့၏လကးေအာကးခဵအ်ဖစးထာ့ရြိကာ တိုငး့ရငး့သာ့နယးေ်မရြိသဘာဝသယဵဇာတ
မ္ာ့ကိုသိမး့ပိုကးထာ့ရုဵမက ၎တို႔၏ ဘာသာစကာ့၊ စာေပ၊ ယဥးေက့္မႈတို႔ကိုလညး့နညး့မ္ဳိ့စုဵ်ဖငးံပိတးပငး

ခံသဲ ညး။ ဤသို႔ေသာအေ်ခအေနေၾကာငံးတိုငး့ရငး့သာ့စညး့လုဵ့ညီညတျ းေရ့ပ္ကး်ပာ့ေနရ်ခငး့်ဖစးပါသညး။
စစးမြနးခိုငး်မဲေသာတိုငး့ရငး့သာ့စညး့လုဵ့ညီညျတးေရ့ကို အမ္ဳိ့သာ့တနး့တူေရ့၊ စစးမြနးေသာ်ပညး
ေထာငးစုတညးေဆာကးေရ့်ဖငးံသာ တညးေဆာကးနိုငးမညးဟု မိမိတို႔မြယုဵၾကညးပါသညး။ ထိုသို႔တညးေဆာကး
ရာတျငးနိုငးငဵေရ့အရညြိႏြိဳငး့ေဆျ့ေႏျ့ၿပီ့ နာ့လညးေက္နပးမႈအေပၐ ်ပဳ်ပငးေဖားေဆာငးေပ့ရနးလိုပါသညး။ မိမိ
တို႔တိုငး့ရငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့သညး ထိုအ်မငး်ဖငံး ှ၉၆ှ/၆ဿခုအတငျ း့ဒီမိုကေရစီနညး့အရႀကိဳ့ပမး့ခံၾဲ က
ဘူ့သညး။ ထိုႀကိဳ့ပမး့မႈကိုအေၾကာငး့်ပဳၿပီ့ စစးတပးမြအာဏာသိမး့ခံသဲ ညး။ ှ၉၆၀-ခုႏြစးမြ ဿွှွ အၾကာ့
တငျ း အာဏာရအစို့ရတို႔ႏြငံး အႀကိမးႀကိမးေတ႔ဆျ ုဵေတာငး့ဆိုႀကိဳ့ပမး့ခံဲသညး။ အာဏာရစစးအစို့ရတို႔သညး
မိမိတို႔အေပၐလကးနကးအပးေရ့ႏြငံး တပးဖ္ကးသိမး့ေရ့ကိုသာႀကိဳ့ပမး့ခံ်ဲ ပီ့ နိုငးငဵေရ့အရ ေ်ပလညးရာေ်ပ
လညးေၾကာငး့ညိြႏိြဳငး့ေဆ့ျ ေႏ့ျ ်ခငး့မ်ပဳခံပဲ ါ။ ဤသို႔်ဖငံး ်ပညးတငျ း့စစးသညးရညြ းၾကာလာေနရ်ခငး့်ဖစးပါသညး။
ဤသို႔ ရြညးၾကာေနသ်ဖငံးတိုငး့်ပညးဖဵ႔်ျ ဖိဳ့မႈေနာကးက္ေနရၿပီ့ ်ပညးသူမ္ာ့လနျ းကစဲ ာျ ဒုကၡေရာကးေနၾကရ
သညး။
ဤသညးကိုသခၤဏး့စာရယူ၍ သမၼတဦ့သိနး့စိနးအစို့ရမြ လကးနကးကိုငးတိုငး့ရငး့သာ့အငးအာ့စု
မ္ာ့ႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ရနးကမး့လြမး့လာ်ခငး့ေလာ?။ သို႔တညး့မဟုတး အ်ခာ့ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့
ေၾကာငးံေလာဆိုသညးကိုဆနး့စစးရနးလိုအပးပါသညး။ အစို့ရသစးသညး နိုငးငဵေရ့အရ ဤသို႔ထုတးေဖၐေ်ပာဆို
ေနစဥးတျငးမိမိတို႔ (UNFC)အဖဲျ႕ဝငးရြမး့အမ္ဳိ့သာ့ထုကိုကိုယးစာ့်ပဳေသာ SSPP/SSA ႏြငးံကခ္ငးအမ္ဳိ့သာ့
ထုကိုကိုယးစာ့်ပဳေသာ KIO/KIA အဖ႕ျဲ တို႔ကို လနျ းခံေဲ သာလအခ္ဳိ႕မြစတငး်ပီ့ ်ပငး့ထနးေသာထို့စစးမ္ာ့်ပဳ
လုပးလာသညး။ ယငး့ထို့စစးေၾကာငးံ ယခုအထိတိုကးပဲျ်ပငး့ထနးေနဆဲ်ဖစးၿပီ့ ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့သညး စစး
ေ်ပ့ဒုကၡသညးဘဝ၊ စစးပဲျ၏ေ်မစာပငးဘဝေရာကးေနၾကရသညး။ ထို႔ေၾကာငးံ သမၼတဦ့သိနး့စိနး၏တဖကးတျငး
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ဖိတးေခၐၿပီ့ အ်ခာ့တဖကးတျငးထို့စစးဆငးေန်ခငး့မြာေစတနာ်ဖဴစငးစျာ်ဖငးံဖိတးေခၐ်ခငး့မြဟုတး
ပါရံလဲ ာ့ သဵသယမ္ာ့စာျ ်ဖစးေစပါသညး။ ဤအစို့ရ၏ထို့စစးမ္ာ့သညး တနးဘို့ႀကီ့မာ့ေသာနိုငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏီြ့
်မြဳပးႏြဵမႈကို အေထာကးအကူ်ပဳေစရနးသာ်ဖစးၿပီ့ ၎အတျကးမိမိတို႔တိုငး့ရငး့သာ့်ပညးသူမ္ာ့အခ္ငး့ခ္ငး့အ
ၾကာ့ ရကးစကး်ပငး့ထနးစျာ သတး်ဖတးေနၾကရသညးမြာစိတးမခ္မး့ေ်မ႕စရာမ္ာ့စျာ်ဖစးေစပါသညး။ ဤသို႔်ဖစး
ေနသညးကိုပငးမသိမ်မငးနိုငးပဲ အခ္ဳိ႕ေသာအငးအာ့စုမ္ာ့က ယခုအစို့ရေခတးတျငးႀကီ့မာ့ေသာအေ်ပာငး့အ
လဲ်ဖစးလာေနၿပီဟုေ်ပာဆိုေနသညးတို႔မြာ အထူ့သတိထာ့ရနးလိုအပးပါသညး။
ထို႔ေၾကာငးံသမၼတဦ့သိနး့စိနး၏အစို့ရအဖဲျ႕ႏြငးံ မိမိတို႔တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအငးအာ့စုမ္ာ့အ
ၾကာ့်ဖစးပာျ ့ေနေသာ လကးနကးကင
ို းပဋိပကၡကို နိုငးငဵေရ့အရအ်မနးေတ႔ဆျ ုဵေ်ဖရြငး့နိုငးရနးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငံးတ
ရာ့မ္ြတေရ့ကိုလိုလာ့ေသာ်ပညးသူမ္ာ့ႏြငးံ နိုငးငဵတကာအငးအာ့စုမ္ာ့မြ ဝိုငး့ဝနး့ကူညီတျနး့အာ့ေပ့ေစလို
ေၾကာငး့ ပနးၾကာ့အပးပါသညး။
ှ၀၇၁-ခုသီတငး့ကျ္တးလဆနး့(ှှ)ရကး
ဿွှှ-ခု ေအာကးတိုဘာလ(၈)ရကး

ဗဟိုအလုပးအမြဳေဆာငးေကားမီတီ၊
ညီညျတးေသာတိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ဖကးဒရယးေကာငးစီ။