‫משרד הבריאות‬

‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירות חירום נפשי‬

‫נוהל מס'‪75.006 :‬‬
‫מהדורה מס'‪02 :‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪ 9‬עמודים‬
‫תאריך תוקף ‪ :‬מאי ‪2005‬‬

‫הנדון‪ :‬שירות חירום בבריאות הנפש )שח"פ(‬

‫‪.1‬‬

‫כללי‪:‬‬
‫בשנים האחרונות‪ ,‬לאור המודעות ההולכת וגוברת לזכויות הפרט בכלל וזכויות חולי הנפש בפרט‪ ,‬מתפתחת‬
‫מדיניות המנחה לצמצום השימוש באמצעי כפייה‪ ,‬בטיפול באדם הנפגע בנפשו‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬גוברת המודעות בקרב הציבור הרחב‪ ,‬בעולם הרפואה‪ ,‬בצורך בהשקעת מאמצים למניעת התפתחותם‬
‫של מצבים נפשיים קשים ‪ -‬במיוחד אלה המלווים בהתנהגות אלימה ‪ -‬על ידי הגשת עזרה בשלב מוקדם ככל‬
‫האפשר צעד זה עשוי למנוע התפתחותם של מצבים חמורים‪ ,‬העלולים להביא לאשפוז כפוי ו‪/‬או הפרעות‬
‫כרוניות קשות לטיפול ו‪/‬או נזקים לעצמו או לזולתו‪.‬‬
‫נוהל זה בא לתת נדבך נוסף בטיפול המניעתי ‪,‬בדרך של הסדרת אפשרות של מענה טלפוני ע"י פסיכיאטר וכן‬
‫ביקור בית בנסיבות שבהן שירות זה אינו ניתן ע"י המרפאות בהתאם לנוהלי השירות האמבולטורי וכחלק‬

‫מסל‬
‫השירותים‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫מטרה‪:‬‬
‫להתוות הליך מסודר לשירות חירום בבריאות הנפש )שח"פ(‪ .‬זאת‪ ,‬על מנת לתת מענה הולם לפניות דחופות‬
‫בקהילה תוך שמירה על זכויות החולה ועל כבודו כאדם בהלימה לעקרונות של חוק זכויות החולה מחד גיסא‪,‬‬
‫ושמירה על שלום הציבור מאידך גיסא‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫‪.4‬‬

‫אחריות‪:‬‬
‫‪3.1‬‬

‫האחריות הכוללת ליישום נוהל זה חלה על ראש שירותי בריאות הנפש או מי שהוסמך על ידו‪.‬‬

‫‪3.2‬‬

‫האחריות ליישום נוהל זה במחוז חלה על הפסיכיאטר המחוזי במחוזו או מי שהוסמך על ידו‪.‬‬

‫אזכורים )מקורות(‬
‫‪4.1‬‬

‫חוק מגן דוד אדום‪ ,‬תש"י‪. 1950-‬‬

‫‪4.2‬‬

‫חוק טיפול בחולי נפש‪ ,‬התשנ"א‪. 1991-‬‬

‫‪4.3‬‬

‫חוק יסוד‪ :‬כבוד האדם וחירותו‪.‬‬

‫‪4.4‬‬

‫חוק זכויות החולה‪ ,‬התשנ"ו‪.1996-‬‬

‫‪4.5‬‬

‫נוהל שירותי ברה"נ מס' ‪" 75.002‬נוהל ביצוע בדיקה או אשפוז כפוי"‬

‫נערך ע"י‪ :‬דר' אריה באואר ‪,‬מר ראזיק חואלד‪,‬‬
‫פרופ' רוברטו מסטר‪.‬‬
‫מר זאב שמולוביץ‪-‬מד"א‪.‬‬

‫אושר ע"י ‪ :‬דר' אלכסנדר גרינשפון‬
‫ראש שירותי בריאות הנפש‬
‫חתימה‪........................:‬‬

‫נוהל מס'‪75.006 :‬‬
‫מהדורה מס'‪02 :‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪ 9‬עמודים‬
‫תאריך תוקף ‪ :‬מאי ‪2005‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירות חירום נפשי‬

‫הנדון‪ :‬שירות חירום בבריאות הנפש )שח"פ(‬

‫‪.5‬‬

‫‪.6‬‬

‫הגדרות‬
‫‪5.1‬‬

‫פסיכיאטר מחוזי‪ -‬פסיכיאטר מחוזי או סגן פסיכיאטר מחוזי ‪.‬‬

‫‪5.2‬‬

‫עובד מוקד מד"א‪ -‬הוכשר ואושר לעבוד במוקד מד"א )בהתאם לחוק מד"א( ותפקידו‬
‫לקבל קריאות עזרה ולנקוט בפעולות הנדרשות ‪.‬‬

‫‪5.3‬‬

‫פסיכיאטר עצמאי‪ -‬פסיכיאטר שקבל מינוי מהפסיכיאטר המחוזי לצורך בצוע בדיקות לפי‬
‫חוק טיפול בחולי נפש והסכים לבצע כונניות שח"פ ע"פ נוהל זה‪..‬‬

‫‪5.4‬‬

‫מצב חירום רפואי‪ -‬נסיבות שבהן מצוי האדם עקב מצבו הנפשי בסכנה מיידית לחייו או‬
‫קיימת סכנה מיידית כי תיגרם לאדם נכות חמורה בלתי הפיכה‪ ,‬או קיימת סכנה לפגיעה‬
‫חמורה בזולת בשל מחלתו הנפשית‪.‬‬

‫‪5.5‬‬

‫פונה‪ -‬אדם הפונה בשל מצוקה נפשית חריפה‪ ,‬מי מטעמו או בגללו ‪.‬‬

‫חלות )אחריות לעדכון הנוהל(‬
‫‪6.1‬‬

‫‪.7‬‬

‫ראש שירותי בריאות הנפש או מי שהוסמך על ידו‪.‬‬

‫שיטה‪:‬‬
‫‪7.1‬‬

‫עובד מוקד מד"א‬
‫‪7.1.1‬‬

‫יפעל ע"פ תרשים הזרימה )נספח ‪ ( 1‬ע"פ הפירוט שלהלן‪.‬‬

‫‪ 7.1.2‬לפונה המבקש ממד"א את מספר הטלפון של הפסיכיאטר העצמאי ימסור עובד‬
‫מוקד מד"א את המספר המבוקש‪ ,‬בהתאם לרשימת הפסיכיאטרים העצמאיים‬
‫שהועברה ע"י הפסיכיאטר המחוזי כאמור בסעיף ‪ 7.3.2‬שלהלן‪.‬‬
‫‪ 7.1.3‬אם הפונה מבקש סיוע באמבולנס ישגר עובד מוקד מד"א נט"ן ‪ /‬אט"ן‬
‫או אמבולנס בהתאם לחומרת המקרה ולדחיפותו‪.‬‬

‫נוהל מס'‪75.006 :‬‬
‫מהדורה מס'‪02 :‬‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪ 9‬עמודים‬
‫תאריך תוקף ‪ :‬מאי ‪2005‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירות חירום נפשי‬

‫הנדון‪ :‬שירות חירום בבריאות הנפש )שח"פ(‬
‫‪ 7.2‬פסיכיאטר עצמאי‪:‬‬
‫מייד עם הגעת הפנייה לרופא העצמאי‪ ,‬יחליט הרופא העצמאי על דרך פעולתו אשר יכולה להתבצע‬
‫במספר חלופות‪:‬‬
‫‪7.2.1‬‬

‫התערבות טלפונית בלבד שתכלול הנחייתו לגבי האפשרויות העומדות בפניו לצורך קבלת‬
‫טיפול לרבות הפנייה לחדר מיון באופן מיידי או האפשרות לפנות בשעות העבודה‬
‫המקובלות למרפאות בריאות הנפש ‪,‬לרופא משפחה או לגורם טיפולי או חברתי אחר‬
‫מתאים‪.‬‬

‫‪7.2.2‬‬

‫יציאה לביקור בית )בכפוף לסעיף ‪ 7.2.6‬שלהלן(תוך הצטיידות בערכה רפואית הכוללת‬
‫תרופות למצב חירום‬

‫‪ 7.2.3‬הגיע הרופא העצמאי למקום הימצאו של המטופל אשר נתן הסכמתו לאבחון ולקבל טיפול‪,‬‬
‫יבצע הרופא את הפעילות הנחוצות‪ :‬אבחון ראשוני וטיפול תרופתי מיידי‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬יקבע‬
‫את המשך התהליך ויצייד את המטופל במכתב הפנייה מתאים הכתוב בבהירות‪.‬‬
‫‪ 7.2.4‬במקרה בו המטופל ‪ ,‬בין בשיחה הטלפונית ובין לאחר הגעת הרופא העצמאי למקום‬
‫הימצאו אינו מסכים להבדק ולקבל טיפול‪,‬יתועד המקרה ע"י הרופא העצמאי אשר ישקול‬
‫את הצורך והאפשרות לפנות לפסיכיאטר המחוזי בבקשה להוראת בדיקה ‪.‬במקרה של‬
‫ספק יקיים הרופא העצמאי ייעוץ טלפוני עם הפסיכיאטר המחוזי ויפעל בהתאם‬
‫להנחיותיו‪.‬‬
‫‪ 7.2.5‬בסיום ההתערבות יכין הרופא העצמאי דיווח )נספח ‪ ( 2‬ויעבירו לפסיכיאטר המחוזי‪.‬‬
‫סידורים מינהליים‪:‬‬
‫‪ 7.2.6‬הרופא העצמאי יידע את הפונה כי ביקור הבית כרוך בתשלום מהמטופל או מי מטעמו‪.‬‬
‫‪ 7.2.7‬הרופא העצמאי יקבל תגמול כספי על כל ביקור מהמטופל או מי מטעמו‪.‬‬
‫‪ 7.2.8‬מקרים המסתיימים בבדיקה‪/‬אשפוז כפוי‪ ,‬הפונה ו‪/‬או נשוא הפניה פטור מהתשלום עבור‬
‫העברתו לביה"ח ואשפוזו )משרד הבריאות ישא בעלות זו(‪ ,‬אך לא עבור בדיקה רפואית של‬
‫הרופא העצמאי‪.‬‬
‫‪7.2.9‬‬

‫כל רופא עצמאי ידאג לעצמו לכיסוי ביטוחי מתאים ולאופן אמצעי הגבייה‪.‬‬

‫‪ 7.2.10‬הרופא העצמאי יתוגמל עבור ימי הכוננות על ידי משרד הבריאות עבור יום כוננות כולל‬
‫ייעוץ טלפוני‪.‬‬
‫‪7.3‬‬

‫פסיכיאטר מחוזי‬
‫‪7.3.1‬‬

‫ימנה פסיכיאטרים עצמאים מתוך הפסיכיאטרים הבודקים ‪.‬‬

‫‪7.3.2‬‬

‫יעביר למוקדי מד"א רשימת הפסיכיאטרים העצמאים במחוזו ע"פ אזורים עד ל‪ 25 -‬בכל חודש‬
‫עבור החודש הקרוב )נספח מס' ‪.( 3‬‬

‫‪7.3.3‬‬

‫ישקול הוצאת הוראת בדיקה או אשפוז בעקבות פנייה מהפסיכיאטר העצמאי ‪,‬ובמקרים‬
‫המתאימים ישלח צוות לבצוע ההוראה )ע"פ נוהל מס' ‪.( 75.002‬‬

‫‪7.3.4‬‬

‫ירכז את הדיווחים שיתקבלו מהכוננים לצורך בקרה ויעביר דיווח מרוכז למחלקה‬
‫לפסיכיאטרייה משפטית אחת לשישה חודשים‪.‬‬

‫נוהל מס'‪75.006 :‬‬
‫מהדורה מס'‪02 :‬‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪ 9‬עמודים‬
‫תאריך תוקף ‪ :‬מאי ‪2005‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירות חירום נפשי‬

‫הנדון‪ :‬שירות חירום בבריאות הנפש )שח"פ(‬

‫‪ 7.4‬דיווח‬

‫‪8‬‬

‫‪7.4.1‬‬

‫הפסיכיאטר העצמאי ידווח לפסיכיאטר המחוזי בסיום הטיפול )נספח ‪.( 2‬‬

‫‪7.4.2‬‬

‫הפסיכיאטר המחוזי ידווח למחלקה לפסיכיאטרייה משפטית‪ ,‬שירותי בריאות הנפש‬
‫פעם בששה חודשים על הפניות ‪.‬‬

‫נספחים‪:‬‬
‫‪ 8.1‬תרשים זרימה‬
‫‪ 8.2‬טופס דיווח על התערבות ע"י רופא עצמאי‪.‬‬
‫‪ 8.3‬רשימת רופאים פסיכיאטרים עצמאים ‪.‬‬

‫נוהל מס'‪75.006 :‬‬
‫מהדורה מס'‪02 :‬‬
‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪ 9‬עמודים‬
‫תאריך תוקף ‪ :‬מאי ‪2005‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירות חירום נפשי‬

‫הנדון‪ :‬שירות חירום בבריאות הנפש )שח"פ(‬
‫נספח ‪1‬‬

‫שירות חירום בבריאות הנפש‪-‬תרשים זרימה‬
‫פונה‬

‫פנייה למוקד מד"א ותיאור הבעיה‬

‫הערכת המצב ע"י עובד המוקד‬
‫ושיגור נט"ן ‪/‬אט"ן או אמבולנס‬
‫בהתאם לחומרת המקרה‬
‫ודחיפותו‬

‫הפונה מבקש את מס' הטלפון של הפסיכיאטר העצמאי‬
‫עובד מוקד מד"א ימסור לפונה מספר הטלפון של‬
‫הפסיכיאטר העצמאי‬
‫הפונה ייצור קשר עם הרופא העצמאי‬
‫יש צורך בביקור בית‬

‫המטופל מסכים לביקור‬
‫ולקבל טיפול ומשתף פעולה‬

‫ביקור בית‪-‬מתן טיפול‬
‫והמשך טיפול ע"פ‬

‫אין צורך בביקור בית‬

‫המטופל לא מסכים לקבל טיפול ואינו משתף פעולה‬
‫הפונה חולה ויש מסוכנות‬
‫לעצמו ו‪/‬או לזולתו‬

‫אין‬
‫מסוכנות‬

‫יש חשד‬
‫לעבירה‬

‫ההמלצות‬
‫פניה לפסיכיאטר‬
‫המחוזי‬

‫הוראת בדיקה ‪/‬אשפוז‬

‫רישום ותיעוד האירוע‬

‫‪71.006.01‬‬

‫ללא התערבות‬
‫כפויה‬

‫להפנות את‬
‫הפונה‬
‫למשטרה‬

‫נוהל מס'‪75.006 :‬‬
‫מהדורה מס'‪02 :‬‬
‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪ 9‬עמודים‬
‫תאריך תוקף ‪ :‬מאי ‪2005‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירות חירום נפשי‬

‫הנדון‪ :‬שירות חירום בבריאות הנפש )שח"פ(‬
‫נספח ‪2‬‬
‫לכבוד‪ :‬פסיכיאטר מחוזי‪ ,‬מחוז‪..................‬‬

‫סודי רפואי )לאחר מילוי(‬

‫טופס דיווח על התערבות ע"י רופא עצמאי‬
‫פרטי המטופל‬

‫מספר זהות‬

‫שם‬

‫טל'‬

‫כתובת הביקור‬

‫שיחת טלפון ‪ 1 :‬ללא התערבות נוספת ‪1‬הפנייה למרפאה לברה"נ ‪1‬הפנייה לחדר מיון‬
‫ביקור בית ‪:‬תאריך הביקור______________ בין השעות___________________‬
‫מקום הביקור‪:‬‬

‫‪1‬בית מגורים‬

‫‪1‬מסגרת מוגנת‬

‫‪1‬אחר )פרט(__________________‬

‫האם הביקור התקיים‪1 :‬כן ‪ 1‬לא)פרט(______________________________________‬
‫נוכחות בזמן הביקור‪1 :‬בן משפחה )פרט __________ ( ‪1‬מטפל )פרט‪(_________________:‬‬
‫‪1‬חונך‪/‬מלווה )פרט __________ ( ‪1‬אחר משמעותי )פרט __________ (‬
‫‪1‬אחר )פרט __________ (‬
‫‪1‬בן משפחה‬
‫‪1‬המטופל‬
‫יוזם הביקור‪:‬‬
‫‪1‬אין‬
‫‪ 1‬מלא ‪1‬חלקי‬
‫שיתוף פעולה של המטופל ‪:‬‬
‫‪1‬מוזנחת מאד‬
‫‪ 1‬מוזנחת‬
‫תיאור סביבת המגורים‪ 1:‬תקינה‬
‫פרט‪______________________________________________________:‬‬
‫הערכת מסוכנות בעת הביקור‪ 1 :‬אין ‪1‬מסוכנות עצמית‬

‫‪1‬מסוכנות לאחר‪ /‬ים ‪ 1‬לא ניתן להערכה‬

‫קשר עם גורמים מקצועיים במהלך הביקור‪:‬‬

‫‪ 1‬מד"א ‪ 1‬פסיכיאטר מחוזי ‪1‬משטרה‬

‫‪1‬אחר______________‬

‫התערבויות בפועל )כולל במקרה שלא בוצע ביקור בית(‪:‬‬

‫‪1‬הערכה‬

‫‪1‬טיפול ‪,‬פרט__________________________________________‪ 1‬התערבות במשבר‬

‫‪1‬בקשת הוראת בדיקה ‪ 1‬בקשת הוראת אשפוז כפוי‪ 1‬אשפוז פסיכיאטרי בהסכמה‬
‫‪1‬הפנייה לגורם מקצועי פסיכיאטרי ‪ 1‬הפנייה לגורם מקצועי כללי ‪1‬אשפוז בבי"ח כללי‬
‫‪1‬הפנייה למשטרה ‪1‬הפנייה לשירותי הרווחה‬
‫הערות‪______________________________________________________________ :‬‬
‫רופא עצמאי שביצע את הביקור‪:‬‬
‫‪ .1‬שם‪ _______________ :‬חתימה‪ ________ :‬תאריך‪_________ :‬‬

‫‪75.006.02‬‬

‫נוהל מס'‪75.006 :‬‬
‫מהדורה מס'‪02 :‬‬
‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪ 9‬עמודים‬
‫תאריך תוקף ‪ :‬מאי ‪2005‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירות חירום נפשי‬

‫הנדון‪ :‬שירות חירום בבריאות הנפש )שח"פ(‬
‫נספח ‪ 3‬א‪.‬‬
‫לכבוד ‪ :‬מגן דוד אדום‬
‫המוקד ‪.........‬‬
‫פקס‪.............‬‬
‫רשימת פסיכיאטרים עצמאים‬
‫לחודש__________‬
‫להלן רשימת הפסיכיאטרים העצמאים במחוז‪) ..............‬ע"פ אזורים ‪,‬ראה הסבר מעבר לדף(‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬

‫שם‬

‫כונן ‪ : 1‬אזור‪...................‬‬
‫ט ל פון‬
‫אזור‬

‫שם‬

‫כונן ‪ : 2‬אזור‪......................‬‬
‫טלפון‬
‫אזור‬

‫בברכה‬
‫דר'‪..........................................‬‬
‫פסיכיאטר מחוז‪..........................‬‬
‫העתק‪ :‬המחלקה לפסיכיאטרייה משפטית‪-‬שירותי ברה"נ‪.‬‬
‫‪75.006.03‬‬

‫טלפון‪.....................‬פקס‪................‬‬
‫תאריך__________________‬

‫נוהל מס'‪75.006 :‬‬
‫מהדורה מס'‪02 :‬‬
‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪ 9‬עמודים‬
‫תאריך תוקף ‪ :‬מאי ‪2005‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירות חירום נפשי‬

‫הנדון‪ :‬שירות חירום בבריאות הנפש )שח"פ(‬

‫הסבר ‪:‬נספח ‪ 3‬ב‬
‫פריסת פסיכיאטרים במסגרת פרוייקט שח"פ‬
‫בהתאם למפת הפריסה של מד"א‪ ,‬להלן פריסת הפסיכיאטרים העצמאים ‪,‬כל פסיכיאטר מחוזי יעביר למוקד‬
‫מד"א רשימת הפסיכיאטרים העצמאים ע"פ הפריסה )ולמוקדי מד"א נוספים בהתאם לצורך(‪:‬‬
‫‪ .1‬מחוז הצפון – ‪ 2‬רשימות פסיכיאטרים עצמאים יועברו למוקדי מד"א הבאים‪:‬‬
‫טבריה‪ :‬פקס ‪04-6790111‬‬
‫עכו ‪ :‬פקס ‪04-9817333‬‬
‫עפולה ‪:‬פקס ‪04-6421335‬‬
‫‪ .2‬מחוז חיפה – רשימת פסיכיאטרים עצמאים אחת שתועבר למוקד מד"א‬
‫בחיפה‪ :‬פקס‪04-8512234 :‬‬
‫)לגבי נפת חדרה הכיסוי יהיה ע"י פסיכיאטר שיעבוד במחוז מרכז – נפת נתניה(‪.‬‬
‫‪ .3‬מחוז מרכז – ‪ 2‬רשימות פסיכיאטרים עצמאים יועברו למוקדי מד"א הבאים‪:‬‬
‫בנתניה‪ :‬פקס ‪09-8846934‬‬
‫פתח‪-‬תקווה ‪:‬פקס ‪03-9311113‬‬
‫ראשון לציון ‪ :‬פקס ‪03-9669130‬‬
‫)נפת חדרה מכוסה ע"י הפסיכיאטר שעובד בנתניה(‪.‬‬
‫‪ .4‬מחוז תל‪-‬אביב – רשימת פסיכיאטרים עצמאים אחת שתועבר למוקד מד"א‬
‫בת"א‪ :‬פקס ‪.03-5468486 :‬‬
‫‪ .5‬מחוז ירושלים – רשימת פסיכיאטרים עצמאים אחת שתועבר למוקד מד"א‬
‫בירושלים‪ :‬פקס ‪.02-6520015‬‬
‫‪ .6‬מחוז דרום – רשימת פסיכיאטרים עצמאים אחת שתועבר למוקד מד"א‬
‫בבאר‪-‬שבע‪ :‬פקס ‪08-6237937‬‬
‫‪75.006.04‬‬

‫נוהל מס'‪75.006 :‬‬
‫מהדורה מס'‪02 :‬‬
‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪ 9‬עמודים‬
‫תאריך תוקף ‪ :‬מאי ‪2005‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירות חירום נפשי‬

‫הנדון‪ :‬שירות חירום בבריאות הנפש )שח"פ(‬
‫נספח ‪ 3‬ג‬

‫רשימת פסיכיאטרים מחוזיים‬

‫מחוז‬

‫שם‬

‫כתובת‬

‫פלפון‬

‫טלפון‬

‫פקס‬

‫מחוז‬

‫שם‬

‫כתובת‬

‫פלפון‬

‫טלפון‬

‫פקס‬

‫צפון‬

‫חיפה‬

‫דר' אלי גרינר –‬
‫פסיכיאטר מחוזי‬
‫דר' נביל ג'ראיסי‪-‬‬
‫ס‪ /‬פסיכיאטר מחוזי‬

‫רח' המלאכה ‪3‬‬
‫ת‪.‬ד‪744 .‬‬
‫נצרת עלית ‪17000‬‬

‫‪0506-242595‬‬

‫‪04-6557871/2‬‬
‫‪04-6557800‬‬

‫‪04-6470443‬‬

‫דר' דן אנוך –‬
‫פסיכיאטר מחוזי‬
‫דר' שחר‪-‬‬
‫ס‪/‬פסיכיאטר מחוזי‬

‫רח' פל ים ‪15‬‬
‫קרית הממשלה‬
‫בנין ב' ‪ -‬חיפה‬

‫‪0506-242521‬‬

‫‪04 -8632934‬‬

‫‪04-8632936‬‬

‫מרכז דר' מרילנה לבן –‬
‫פסיכאטרית מחוזית‬
‫דר' איגור ברש‪-‬‬
‫ס‪/‬פסיכיאטר מחוזי‬

‫רח' הרצל ‪91‬‬
‫קרית הממשלה‬
‫רמלה ‪72430‬‬

‫‪0506-242652‬‬

‫‪08-9788616‬‬
‫‪08-9788617‬‬
‫‪08-9788618‬‬

‫‪08-9788619‬‬

‫דר' עוזי שי –‬
‫פסיכיאטר מחוזי‬
‫דר' צ'רניאס‬
‫ס‪/‬פסיכיאטר מחוזי‬

‫לשכת הבריאות‬
‫רח' הארבעה ‪14‬‬
‫תל אביב‬

‫‪0506-242637‬‬

‫‪03-5634810‬‬
‫‪03-5634802‬‬
‫‪03-5634839‬‬

‫‪03-5620567‬‬

‫י"ם‬

‫דר' משה קליאן –‬
‫פסיכיאטר מחוזי‬
‫דר' לאוניד אומנסקי‪-‬‬
‫ס‪/‬פסיכיאטר מחוזי‬

‫לשכת‬
‫הבריאות‬
‫רח' יפו ‪86‬‬
‫ירושלים‬

‫‪0506-242603‬‬

‫‪02-5313500‬‬
‫‪2/1‬‬

‫‪02-5313508‬‬

‫דרום‬

‫דר' מנדל פוקס –‬
‫פסיכיאטר מחוזי‬
‫דר' דוברוסין‪-‬‬
‫ס‪/‬פסיכיאטר מחוזי‬

‫קרית הממשלה‬
‫רח' התקווה ‪4‬‬
‫ת‪.‬ד‪10050 .‬‬
‫באר שבע‬

‫‪0506-242684‬‬

‫‪08-6263508‬‬
‫‪08-6263510‬‬
‫‪08-6263515‬‬

‫תל‪-‬‬
‫אביב‬

‫‪75.006.05‬‬

‫‪08-6282438‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful