You are on page 1of 243

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE

Informator o egzaminie maturalnym
z języka obcego nowoŜytnego od roku szkolnego 2011/2012

Informator o egzaminie maturalnym
z języka obcego nowoŜytnego od roku szkolnego 2011/2012

opracowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi w Gdańsku, Jaworznie, Krakowie, Łodzi, ŁomŜy, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu

Warszawa 2010

Centralna Komisja Egzaminacyjna
ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa tel. 22 536 65 00 ckesekr@cke.edu.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk tel. 58 320 55 90 komisja@oke.gda.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
ul. Adama Mickiewicza 4, 43-600 Jaworzno tel. 32 616 33 99 oke@oke.jaworzno.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
os. Szkolne 37, 30-119 Kraków tel. 12 683 21 01 oke@oke.krakow.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w ŁomŜy
ul. Nowa 2, 18-400 ŁomŜa tel. 86 216 44 95 sekretariat@oke.lomza.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
ul. Ksawerego Praussa 4, 94-203 Łódź tel. 42 634 91 33 komisja@komisja.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań tel. 61 852 13 07 sekretariat@oke.poznan.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa tel. 22 457 03 35 info@oke.waw.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
ul. Tadeusza Zielińskiego57, 53-533 Wrocław tel. 71 785 18 52 sekret@oke.wroc.pl

.......................................................3 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOśYTNEGO PRZYKŁADOWE ZADANIA Z ROZWIĄZANIAMI I PUNKTACJĄ Język angielski................................ 53 Język hiszpański ........Spis treści PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU...............................................................................................................................................................................................................129 Język rosyjski...............165 Język włoski.............................................................................17 Język francuski .....................................................................................................1 OPIS EGZAMINU...................................................................................................................................................................................................................................................................... 93 Język niemiecki..............................................................................................................................................201 ..........................

.

Podstawy prawne egzaminu Podstawą prawną regulującą strukturę oraz zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego z języka obcego nowoŜytnego są następujące rozporządzenia wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. 562. zm.. 166) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia wzór świadectwa dojrzałości 28 maja 2010 r. w sprawie standardów wymagań sprawdzanych na egzaminie będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92. poz. 1020.) • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia dostosowanie warunków i formy 18 stycznia 2005 r. szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (DzU nr 19. klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (DzU nr 65. zm. z późn. wychowania i opieki dla dzieci i trzeb absolwentów niepełnosprawmłodzieŜy niepełnosprawnych oraz niedostosowanych nych społecznie w przedszkolach. poz. w sprawie warunków organizowania kształcenia. nr 256. zm. z późn. poz. poz. 624) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. 167) • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizoprzeprowadzania egzaminu do powania kształcenia. w sprawie warunków i sposobu oceniania. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. poz. z późn. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz chorych lub niepełnosprawnych czasowo rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia zakres wiadomości i umiejętności 10 sierpnia 2001 r.) . 400. w sprawie warunków i sposobu oceniania.): ROZPORZĄDZENIE • REGULOWANE KWESTIE • języki. poz. poz. wychowania i opieki dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach. klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83.) rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie świadectw. 2572. dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (DzU nr 97. z których moŜna zdawać egzamin • struktura egzaminu • forma egzaminu • czas trwania egzaminu • zasady przeprowadzania egzaminu • • zwolnienia z egzaminu • uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych • dostosowanie warunków do indywidualnych potrzeb absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. z późn. zm. szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU nr 19.

.

Ogólna charakterystyka egzaminu maturalnego z języka obcego nowoŜytnego przedstawiona jest w tabeli poniŜej. moŜe go zdawać w części ustnej albo . JeŜeli absolwent wybrał jako przedmiot dodatkowy inny język obcy nowoŜytny. wówczas przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym wyłącznie w części pisemnej.Opis egzaminu Egzamin maturalny z języka obcego nowoŜytnego sprawdza ogólną kompetencję komunikacyjną absolwentów w zakresie wybranego języka obcego na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym. W tym celu sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowoŜytnego określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych dla języka obcego nowoŜytnego odpowiednio na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 15 minut przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy Rozmowa wstępna Rozmowa z odgrywaniem roli Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania przedmiotowy zespół egzaminacyjny Część I: 120 minut Część II: 70 minut przedmiot dodatkowy Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstów pisanych Rozpoznawanie struktur leksykalnogramatycznych Stosowanie struktur leksykalnogramatycznych Wypowiedź pisemna egzaminatorzy okręgowej komisji egzaminacyjnej OCENIAJĄCY egzaminatorzy okręgowej komisji egzaminacyjnej Do egzaminu maturalnego z jednego wybranego języka obcego nowoŜytnego. Egzamin z języka obcego nowoŜytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części pisemnej na poziomie podstawowym. tego samego w części pisemnej i ustnej. natomiast dla części ustnej nie określa się poziomu egzaminu. CZĘŚĆ PISEMNA – POZIOM PODSTAWOWY CZAS TRWANIA CHARAKTER EGZAMINU CZĘŚCI ARKUSZA/ ZESTAWU EGZAMINACYJNEGO CZĘŚĆ USTNA – NIE OKREŚLA SIĘ POZIOMU EGZAMINU CZĘŚĆ PISEMNA – POZIOM ROZSZERZONY 120 minut przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstów pisanych Wypowiedź pisemna ok. obowiązkowo przystępują wszyscy absolwenci ubiegający się o uzyskanie świadectwa dojrzałości. JeŜeli absolwent wybrał jako przedmiot dodatkowy język obcy nowoŜytny. Język obcy nowoŜytny moŜe być równieŜ wybrany przez absolwentów jako przedmiot dodatkowy. który zdawał równieŜ jako przedmiot obowiązkowy.

3. Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych w tej części egzaminu jest określony w standardach wymagań egzaminacyjnych I. rozumianej jako kompetencja komunikacyjna zdającego.a–o. - ok. CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ CZAS TRWANIA Czynności organizacyjne Rozmowa wstępna Zadanie 1: Rozmowa z odgrywaniem roli Zadanie 2: Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania Po wylosowaniu zestawu zdający przystępuje do egzaminu. Część ustna Celem części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowoŜytnego jest ocena sprawności mówienia. Pytania są związane z tematyką ilustracji i zamieszczone są wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. osoby oraz wykonywane przez nie czynności. IV. W swoich odpowiedziach zdający nie powinien ograniczać się do zdawkowych. Istotne jest równieŜ. 30 sekund na zapoznanie się z poleceniem. W trakcie rozmowy zdający musi odnieść się do czterech elementów wskazanych w poleceniu i rozwinąć swoją wypowiedź w zadowalającym stopniu. W opisie ilustracji zdający powinien określić miejsce.4 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego w części pisemnej albo w obu tych częściach.1. jednozdaniowych wypowiedzi.1. Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą. Nie przewidziano dodatkowego czasu na zapoznanie się z treścią całego zestawu przed odpowiedzią. Egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego Ŝyciem i zainteresowaniami. 4 minuty . I. • Zadanie polega na przeprowadzeniu rozmowy. 2 minut maks. Lista pytań do wyboru zamieszczona jest wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. natomiast dla egzaminu w części ustnej nie określa się poziomu. Celem rozmowy jest umoŜliwienie zdającemu oswojenia się z sytuacją egzaminacyjną.1. Egzamin w części pisemnej moŜe być wówczas zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Przebieg egzaminu oraz ogólna charakterystyka poszczególnych zadań są przedstawione w tabeli poniŜej. który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie. Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań i zawiera polecenia w języku polskim do zadań 1 i 3 oraz materiał ikonograficzny do zadań 2 i 3.1. aby zdający w sposób właściwy reagował na wypowiedzi egzaminującego.a–d. Zdający • opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie. • odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego. w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role. Role przyjmowane przez zdającego odpowiadają doświadczeniom Ŝyciowym osoby nastoletniej lub stawiają go w sytuacjach. obserwowanej przez drugiego nauczyciela. PRZEBIEG EGZAMINU. w jakich mógłby się znaleźć w przyszłości. III. • Zdający ma ok. V.. Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowoŜytnego trwa około 15 minut. 3 minuty (wliczając czas na zapoznanie się z treścią zadania) maks.a–d.

oceniana w całej wypowiedzi zdającego • wymowa: od 0 do 2 punktów. ale równieŜ rozwinąć swoją wypowiedź dotyczącą kaŜdego elementu. KaŜda wypowiedź jest oceniana w następujących kryteriach: • sprawność komunikacyjna: od 0 do 6 punktów. oceniana w całej wypowiedzi zdającego • płynność wypowiedzi: od 0 do 2 punktów. 5 minut (wliczając czas na zapoznanie się z treścią zadania) Oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowoŜytnego dokonują członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego. W ocenie wymowy i płynności wypowiedzi bierze się pod uwagę poprawność wymowy w zakresie pojedynczych dźwięków i/lub akcentowania i/lub intonacji oraz ogólną płynność wypowiedzi. Pytania są związane z tematyką materiału stymulującego i zamieszczone są wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. dlaczego odrzuca pozostałe elementy − odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego. • Zdający − wybiera element z materiału stymulującego. W ocenie zakresu i poprawności struktur leksykalnogramatycznych bierze się pod uwagę zróŜnicowanie i poprawność uŜytych struktur leksykalno-gramatycznych oraz wpływ ewentualnych błędów językowych na komunikację. oceniana w całej wypowiedzi zdającego. i uzasadnia swoją decyzję − wyjaśnia. maks. oceniana w kaŜdym zadaniu osobno (maksymalnie 18 punktów) • zakres struktur leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów. PoniŜej przedstawiamy szczegółowe kryteria oceniania wypowiedzi w części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowoŜytnego wraz z krótkim komentarzem. Ocena umiejętności językowych dokonywana jest dla całej wypowiedzi zdającego. . wyjaśnienie powodów odrzucenia pozostałych elementów oraz odpowiedzi na dwa pytania. począwszy od rozmowy wstępnej. oceniany w całej wypowiedzi zdającego • poprawność struktur leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów. który – jego zdaniem – najlepiej spełnia warunki wskazane w poleceniu. W ocenie sprawności komunikacyjnej bierze się równieŜ pod uwagę następujące kwestie: • adekwatność wypowiedzi do tematu i kontekstu rozmowy / zadanego pytania • zakres pomocy ze strony egzaminującego.Opis egzaminu 5 Zadanie 3: Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania • Zdający ma ok. 1 minuty na zapoznanie się z poleceniem i materiałem stymulującym. W swoich odpowiedziach zdający nie powinien ograniczać się do zdawkowych. Zdający powinien nie tylko odnieść się do wszystkich wskazanych elementów zadania. przyznając punkty zgodnie z kryteriami oceniania egzaminu ustnego. W ocenie sprawności komunikacyjnej bierze się pod uwagę stopień realizacji przez zdającego czterech elementów wskazanych dla kaŜdego zadania: • w zadaniu 1: omówienie czterech elementów podanych w poleceniu • w zadaniu 2: opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania • w zadaniu 3: wybór elementu najlepiej spełniającego warunki wskazane w poleceniu i uzasadnienie wyboru. jednozdaniowych wypowiedzi.

0 p. 1 p. Tabela B • • • • • • zdający nie potrzebuje LUB bardzo rzadko potrzebuje pomocy ze strony egzaminującego [dodatkowo w zad. formułując wypowiedź na tematy złoŜone stosuje jednak głównie słowa oraz struktury o wysokim stopniu pospolitości. 0 p. 1]: ORAZ wypowiedzi zdającego są adekwatne do tematu i kontekstu rozmowy oraz wypowiedzi egzaminującego zdający czasami potrzebuje pomocy ze strony egzaminującego [dodatkowo w zad. Ile elementów rozwinął? 3 2 1 5 p. 4 p. oraz – w przypadku zadania 1 – adekwatności wypowiedzi do tematu i kontekstu rozmowy lub zadanego pytania. 3 p.6 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Kryteria oceniania wypowiedzi ustnej Sprawność komunikacyjna Ocena sprawności komunikacyjnej jest dokonywana w kaŜdym zadaniu osobno. zdający ma kłopoty z wypowiadaniem się na tematy proste brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna. zdający dość swobodnie wypowiada się na tematy proste. 1 p. 4 p. interesujący. fajny zadowalający zakres struktur leksykalno-gramatycznych. 1]: ORAZ/LUB wypowiedzi zdającego są częściowo nieadekwatne do tematu i kontekstu rozmowy oraz wypowiedzi egzaminującego zdający potrzebuje znacznej pomocy ze strony egzaminującego [dodatkowo w zad. 3 p. 1]: ORAZ/LUB wypowiedzi zdającego są często nieadekwatne do tematu i kontekstu rozmowy oraz wypowiedzi egzaminującego punkty wg tabeli A punkty wg tabeli A minus 1 (do zera) punkty wg tabeli A minus 2 (do zera) Zakres struktur leksykalno-gramatycznych 4 p. w zaleŜności od zakresu pomocy. zdający nie jest w stanie wypowiedzieć się nawet na tematy bardzo proste 3 p. zdający swobodnie wypowiada się na tematy proste i złoŜone. szeroki zakres struktur leksykalno-gramatycznych. 3 p. zgodnie z Tabelą B. formułując wypowiedź na tematy złoŜone rzadko stosuje słowa oraz struktury o wysokim stopniu pospolitości. Od uzyskanej w ten sposób liczby punktów moŜna następnie odjąć punkty. do ilu elementów z polecenia uczeń się odniósł w swojej wypowiedzi oraz ile z tych elementów rozwinął w zadowalającym stopniu. zdający swobodnie wypowiada się na tematy proste i złoŜone. jakiej zdający potrzebuje ze strony egzaminującego. W ocenie bierze się najpierw pod uwagę. 0 p. 0 2 p. 2 p. 2 p. . takie jak miły. Tabela A Do ilu elementów zdający się odniósł? 4 3 2 1 0 4 6 p. 2 p. takie jak miły. fajny ograniczony zakres struktur leksykalno-gramatycznych. interesujący. tematy bardziej złoŜone sprawiają mu kłopoty bardzo ograniczony zakres struktur leksykalno-gramatycznych. 1 p. 1 p. Punkty przyznaje się zgodnie z Tabelą A.

sporadyczne błędy leksykalne i gramatyczne. 2 punkty maks. 1 punkt . które czasem są nienaturalne. WYMOWA PŁYNNOŚĆ WYPOWIEDZI 2 zadania 1 zadanie maks. POPRAWNOŚĆ STRUKTUR LEKS. w wypowiedzi nie występują pauzy LUB występują pauzy. 2 punkty maks. 1 punkt maks. niezakłócające komunikacji lub czasami zakłócające komunikację 2 p. liczne błędy leksykalne i gramatyczne. bardzo liczne błędy leksykalne i gramatyczne.-GRAM. niezakłócające komunikacji 3 p. brak błędów w wymowie LUB błędy w wymowie nie zakłócają komunikacji 1 p. 2 p. zakłócają czasami odbiór komunikatu 0 p. 1 punkt maks. zakłócające komunikację 1 p. błędy w wymowie czasami zakłócają komunikację 0 p. 2 punkty maks.GRAM.Opis egzaminu 7 Poprawność struktur leksykalno-gramatycznych 4 p. brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna Wymowa W ocenie wymowy bierze się pod uwagę błędy w wymowie dźwięków i/lub akcentowaniu i/lub intonacji oraz ich wpływ na komunikatywność wypowiedzi. zakłócają odbiór komunikatu • brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna Zdający. • błędy w wymowie często zakłócają komunikację LUB uniemoŜliwiają zrozumienie komunikatu • brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna Płynność wypowiedzi 2 p. w znacznym stopniu zakłócające komunikację 0 p. 2 punkty maks. mogą za zakres i poprawność struktur leksykalno-gramatycznych oraz wymowę i płynność wypowiedzi otrzymać maksymalną liczbę punktów określoną w poniŜszej tabeli: LICZBA ZADAŃ. 1 punkt maks. • pauzy w wypowiedzi występują bardzo często i są nienaturalne. jednak nie zakłócają odbioru komunikatu 1 p. DO KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁ ZDAJĄCY ZAKRES STRUKTUR LEKS. pauzy w wypowiedzi występują często i są nienaturalne. dość liczne błędy leksykalne i gramatyczne. którzy nie przystąpili do realizacji wszystkich zadań.

literackie. tematyka określona w standardach wymagań egzaminacyjnych I.1. I.3.a–o.2. teksty narracyjne. komunikaty.a–g róŜne rodzaje tekstów.1.a–o. np. teksty autentyczne lub w minimalnym stopniu adaptowane ok. prawda/fałsz za kaŜdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt 3–4 3–4 40% 18% . informacyjne. POZIOM PODSTAWOWY ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI RODZAJE I TEMATYKA TEKSTÓW POZIOM ROZSZERZONY ŹRÓDŁA TEKSTÓW określony w standardach wymagań egzaminacyjnych II.5 strony A4 ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ TEKSTÓW TYPY ZADAŃ PUNKTACJA LICZBA ZADAŃ UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM określony w standardach wymagań egzaminacyjnych II. 25 minut całe nagranie z dwukrotnie odczytanymi tekstami.a–o.2.3. 20 minut ŹRÓDŁA TEKSTÓW CZAS TRWANIA określony w standardach wymagań egzaminacyjnych II. POZIOM PODSTAWOWY ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI RODZAJE I TEMATYKA TEKSTÓW POZIOM ROZSZERZONY określony w standardach wymagań egzaminacyjnych II. rozmowy. komunikaty. literackie. dobieranie.1. dyskusje.1.a–o. debaty. tematyka określona w standardach wymagań egzaminacyjnych I. relacje.a–g róŜne rodzaje tekstów.1.a–j róŜne rodzaje tekstów. instrukcje.3.1.8 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Część pisemna Rozumienie ze słuchu Podstawę zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu stanowią teksty dwukrotnie odtwarzane w sali egzaminacyjnej z płyty CD. I. poleceniami i przerwami na wykonanie zadań TYPY ZADAŃ PUNKTACJA LICZBA ZADAŃ UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM zadania zamknięte: wybór wielokrotny. wywiady. 1. prawda/fałsz za kaŜdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt 3–4 3–4 30% 30% Rozumienie tekstów pisanych Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia tekstów pisanych oparte są na tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym. 2 stron A4 zadania zamknięte: wybór wielokrotny. tematyka określona w standardach wymagań egzaminacyjnych I. rozmowy. czytane przez rodzimych uŜytkowników języka ok. publicystyczne.a–h róŜne rodzaje tekstów. teksty narracyjne. teksty autentyczne lub adaptowane ok. publicystyczne. informacyjne. czytane przez rodzimych uŜytkowników języka ok. np. I. teksty autentyczne lub w minimalnym stopniu adaptowane. I. np.3. wywiady. tematyka określona w standardach wymagań egzaminacyjnych I. np. słuchowiska. dobieranie. teksty autentyczne lub adaptowane.

I. III. . I.Opis egzaminu 9 Wypowiedź pisemna Zadanie polega na napisaniu tekstu zgodnie ze wskazówkami w poleceniu dotyczącymi treści oraz formy.a–c. wiadomość (np.a–f.3.2.2. POZIOM PODSTAWOWY ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI POZIOM ROZSZERZONY LICZBA WYPOWIEDZI FORMY WYPOWIEDZI DŁUGOŚĆ WYPOWIEDZI PUNKTACJA określony w standardach wymagań egzaminacyjnych I.a–b 1 rozprawka.b. V.. ogłoszenie.3.2. opis 200–250 słów punkty przyznają egzaminatorzy zgodnie z kryteriami oceniania wypowiedzi pisemnych: • treść: od 0 do 5 punktów • kompozycja: od 0 do 4 punktów • bogactwo językowe: od 0 do 5 punktów • poprawność językowa: od 0 do 4 punktów Szczegółowe kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej wraz z krótkim komentarzem są przedstawione na stronach 11–16. określony w standardach wymagań egzaminacyjnych I. 2 • krótki tekst uŜytkowy (KTU).2. V. np.2. prosty list formalny KTU: bez określonego limitu słów DTU: 120–150 słów punkty przyznają egzaminatorzy zgodnie z kryteriami oceniania wypowiedzi pisemnych: KTU • treść: od 0 do 4 punktów • poprawność językowa: 0 lub 1 punkt DTU • treść: od 0 do 4 punktów • forma: od 0 do 2 punktów • bogactwo językowe: od 0 do 2 punktów • poprawność językowa: od 0 do 2 punktów Szczegółowe kryteria oceniania KTU i DTU wraz z krótkim komentarzem są przedstawione na stronach 10–11.2. e-mail) • dłuŜszy tekst uŜytkowy (DTU): list prywatny. pocztówka.2. IV. zaproszenie.2.a–c. recenzja. IV. UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM 30% 36% Rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych (wyłącznie w arkuszu na poziomie rozszerzonym) Zadania sprawdzające znajomość struktur leksykalno-gramatycznych oparte są na krótkich tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym. opowiadanie.a–f. III.b..

0. I. np. popularnonaukowe. 1 p. informacyjne. błędy stanowiące więcej niŜ 25% wszystkich wyrazów w wypowiedzi Punkt za poprawność przyznaje się.1. układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych za kaŜdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 0.3. słowotwórstwo. V. DłuŜszy tekst uŜytkowy Treść Przyznaje się 1 punkt za kaŜdą informację.5 punktu 1–2 1–3 6% 10% ŹRÓDŁA TEKSTÓW TYPY ZADAŃ PUNKTACJA LICZBA ZADAŃ UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym Krótki tekst uŜytkowy Treść Przyznaje się 1 punkt za kaŜdą informację.a–o.10 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego ROZPOZNAWANIE STRUKTUR LEKSYKALNOGRAMATYCZNYCH ZAKRES WIADOMOŚCI STOSOWANIE STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH ZAKRES ŚRODKÓW GRAMATYCZNYCH RODZAJE I TEMATYKA TEKSTÓW określony w standardach wyma.1. teksty autentyczne lub w minimalnym stopniu adaptowane zadania zamknięte: wybór wiezadania otwarte: zadanie z lulokrotny.określony w standardach wymagań egzaminacyjnych I.2. brak informacji LUB błędy językowe uniemoŜliwiają zrozumienie informacji Poprawność językowa W ocenie poprawności bierze się pod uwagę poprawność językową (leksykalno-gramatyczną) i ortograficzną.a–o.1. literackie.3.. Nie bierze się pod uwagę błędów stylistycznych i interpunkcyjnych. informacja zgodna z poleceniem 0 p.3. 1 p. 0 p. jeśli wypowiedzi przyznano minimum 3 punkty za treść. I. publicystyczne. gań egzaminacyjnych I. tematyka określona w standardach wymagań egzaminacyjnych I. 1 p.a–o. I. błędy stanowiące nie więcej niŜ 25% liczby wszystkich wyrazów w wypowiedzi 0 p.5 p. informacja zawiera wszystkie elementy określone w poleceniu informacja zawiera część elementów określonych w poleceniu brak informacji LUB błędy językowe uniemoŜliwiają jej zrozumienie . tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy. dobieranie kami. parafraza zdań.a–b określony w częściach poświęconych poszczególnym językom róŜne rodzaje tekstów.

0 p. • Fragmenty podane w języku obcym w poleceniu (np. chaotyczny objętość pracy przekracza podane granice ponad ± 15%. 1 p. . błędy stanowiące od 0 do 15% liczby wszystkich wyrazów w wypowiedzi błędy stanowiące powyŜej 15%. • Jeśli praca liczy mniej niŜ 100 słów. początek lub zakończenie opowiadania) nie są wliczane do ogólnej liczby słów w pracy zdającego. logiczny objętość pracy moŜe przekroczyć podane granice do ± 10% wypowiedź częściowo zgodna z wymaganą formą układ tekstu częściowo spójny. • • • • • • • • zróŜnicowane struktury gramatyczne urozmaicone słownictwo i frazeologia mało zróŜnicowane struktury gramatyczne mało urozmaicone słownictwo i frazeologia niezróŜnicowane struktury gramatyczne bardzo ubogie słownictwo i frazeologia praca liczy mniej niŜ 60 słów (niezaleŜnie od stopnia realizacji pozostałych kryteriów) zdający uzyskał mniej niŜ 2 punkty za treść (niezaleŜnie od stopnia realizacji pozostałych kryteriów) Poprawność językowa W ocenie poprawności bierze się pod uwagę poprawność językową (leksykalno-gramatyczną) i ortograficzną. Kryteria główne mają dwukrotnie większą wagę niŜ kryteria drugorzędne. jednak nie więcej niŜ 25% liczby wszystkich wyrazów w wypowiedzi • błędy stanowiące powyŜej 25% liczby wszystkich wyrazów w wypowiedzi • praca liczy mniej niŜ 60 słów (niezaleŜnie od stopnia realizacji pozostałych kryteriów) • zdający uzyskał mniej niŜ 2 punkty za treść (niezaleŜnie od stopnia realizacji pozostałych kryteriów) Wypowiedź pisemna na poziomie rozszerzonym Uwagi ogólne • W kryterium kompozycji. objętość pracy moŜe przekroczyć podane granice do ± 15% układ tekstu niespójny. bogactwa językowego i poprawności językowej wyodrębnione zostały kryteria główne i drugorzędne (podane w tabelach poniŜej kursywą). 1 p. logiczny. • • • • • • • • • 1 p.Opis egzaminu 11 Forma 2 p. 0 p. 0 p. 2 p. Nie bierze się pod uwagę błędów stylistycznych i interpunkcyjnych. praca jest niezgodna z wymaganą formą lub zawiera więcej niŜ 200 słów (niezaleŜnie od stopnia realizacji pozostałych kryteriów) Bogactwo językowe 2 p. przyznaje się 0 punktów w kryterium kompozycji (niezaleŜnie od stopnia realizacji pozostałych kryteriów). wypowiedź zgodna z wymaganą formą układ tekstu spójny. • JeŜeli praca liczy powyŜej 300 słów. przyznaje się 0 punktów w kryterium bogactwa językowego i kryterium poprawności językowej.

nie wyodrębnia graficznie graficznie wyodrębnia cję w układzie graficznym niektóre części pracy głównych części pracy główne części pracy pracy 4.2.3. podpościowo spójną. zachowulub realizuje je fragmentarycznie.4. wykazuje pełną konsekwen. omawia temat. prawidłowo formułuje tezę/ antytezę adekwatną do tematu 3. pomija wstęp 2. stosuje urozmaicone słowstosuje słownictwo nictwo i frazeologię i frazeologię na poziomie i frazeologię na poziomie i frazeologię zgodnie na poziomie zaawansowaśrednio zaawansowanym. często nietrafnie dobierając lub pomijając argumenty za i/lub przeciw 4.powyŜej 5%. posługuje się zakresem stosuje struktury skłastruktury składniowe struktur składniowych tury składniowe na poziodniowe zgodnie mie zaawansowanym na poziomie średnio zana poziomie podstawowym. częściowo trafnie dobierając argumenty za i/lub przeciw 4. przekracza podane granice zachowuje określoną w granicach określonych ce objętości pracy do 10% objętości pracy o ponad w zadaniu objętość pracy w poleceniu ± 10% PUNKTACJA 4 pkt 4 3–2 1-0 III. tworzy wypowiedź tworzy spójny tekst spójną. tworzy wypowiedź czę1. nie powyŜej 10%. podsumowanie nie wynika z tekstu rozprawki lub nie podsumowuje tematu 5. jąc właściwe proporcje mięrycznie zachowując w miaściwych proporcji między zachowuje proporcje dzy nimi rę właściwe proporcje mięczęściami pracy między częściami pracy dzy częściami pracy 3. omawia temat.12 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego PoniŜej przedstawiamy tabele ze szczegółowymi kryteriami oceniania poszczególnych typów wypowiedzi pisemnych na poziomie rozszerzonym. BOGACTWO JĘZYKOWE 1. podejmuje próbę podsumowania tematu C zdający: 1. struktury morfosyntakwszystkich wyby wszystkich więcej jednak nie więcej jednie więcej jedtyczne. wyodrębnia graficznie 3. stosuje liczz tematem i formą wyponym stosuje nieliczne powtóne powtórzenia wiedzi rzenia 2. zachowuje jednorodny styl.formułuje wypowiedź znacznie odbiegającą od tematu 2. przekracza podane grani. poprawnie posługuje się 5. omawia temat. nieudolnie formułuje tezę/ antytezę lub nie formułuje jej 3. stosuje mało urozmaicone 2. stosuje słownictwo 1. pomija dwie części pracy uwzględnia wszystkie czę. popełnia dość liczne błędy logiczne i/lub rzeczowe dotyczące realiów danego obszaru językowego 1–0 POZIOM MERYTORYCZNY POZIOM JAKOŚCI JĘZYKA POZIOM KOMPOZYCJI – podsumowuje temat zna realia danego obszaru 5. posługuje się nieporadnym dostosowuje styl do formy 3. zakończenie). zachowuje pewną loniekonsekwentną przewodniej gikę w tekście 2. powyŜej 15%. zakończenie). rządkowaną wyraźnej myśli ną. uwzględnia wszystkie części pracy (wstęp. KOMPOZYCJA 1. TREŚĆ rozumie wybrany temat dostosowuje treść do formy wypowiedzi: – formułuje tezę – omawia temat A zdający: 1. formułuje wypowiedź zgodną z tematem 2. zachowuje objętość pracy 4. podsumowuje temat B zdający: 1. formułuje tezę/antytezę pozostającą w związku z tematem 3. tworzy wypowiedź w pełni 1. 3. stosuje urozmaicone struk2. podstawowym. nie zachowuje włanięcie. ROZPRAWKA Kryterium oceny zdający: I. rozwicie. formułuje wypowiedź częściowo zgodną z tematem 2. rozwinięlub zakończenie lub realizuje je fragmentaści pracy (wstęp. POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA błędy stanowiące błędy stanowiące błędy stanowiące błędy stanowiące błędy stanowiące stosuje zgodnie z normą powyŜej 20% od 0 do 5% licz. jeŜeli temat danego obszaru językowego realiów danego obszaru wymaga ich znajomości) językowego PUNKTACJA 5 pkt 5 4–3–2 II. stosuje słownictwo 1. zachowuje poprawny styl adekwatny do treści i formy z niewielkimi uchybieniastylem. harmonijną. na ogół poprawnie posłujęzykowego (kryterium to wiedzą dotyczącą realiów guje się wiedzą dotyczącą wprowadzamy. harmonijw duŜym stopniu niespójną. wyrazów niŜ 10% liczby nak niŜ 15% nak niŜ 20% razów zasady ortografii liczby wszystwszystkich wyliczby wszysti interpunkcji razów kich wyrazów kich wyrazów PUNKTACJA 4 pkt 4 3 2 1 0 . lecz praca jest zrowypowiedzi mi zumiała PUNKTACJA 5 pkt 5 4–3–2 1–0 IV. trafnie dobierając argumenty za i przeciw 4. z tematem i formą wypoawansowanym stosuje liczne powtórzenia wiedzi 3.

stosuje słownictwo i frazeologię na poziomie podstawowym. KOMPOZYCJA tworzy spójny tekst POZIOM KOMPOZYCJI 5. formułuje wypowiedź zgodną z tematem 2. nie wyodrębnia graficznie głównych części pracy 4. rozwinięcie. TREŚĆ rozumie wybrany temat dostosowuje treść do formy wypowiedzi: – podaje informacje o recenzowanej pozycji POZIOM MERYTORYCZNY – podaje informacje o zawartości treściowej recenzowanej pozycji A zdający: 1. zachowuje pewną logikę w tekście 2. niekonsekwentną 2. podaje pełną informację o recenzowanej pozycji (twórca. formułuje wypowiedź częściowo zgodną z tematem 2.2.Opis egzaminu 13 RECENZJA Kryterium oceny zdający: I. nie więcej jednak niŜ 20% liczby wszystkich wyrazów 1 błędy stanowiące powyŜej 20% wszystkich wyrazów 0 . tworzy wypowiedź w duŜym stopniu niespójną. na ogół poprawnie posługuje się wiedzą dotyczącą realiów danego obszaru językowego 4–3–2 1. nie więcej jednak niŜ 10% liczby wszystkich wyrazów 3 błędy stanowiące powyŜej 10%. podaje zbyt szczegółową lub 3. sposobu ekspozycji obiektów na wystawie) 5. nie poleca ani nie odradza recenzowanej pozycji 6. pomija wstęp lub zakończenie lub realizuje je fragmentarycznie zachowując w miarę właściwe proporcje między częściami pracy 3. podaje krótką informację o zawartości treściowej recenzowanej pozycji (np. poleca bądź odradza. scenografii.3. stosuje nieliczne powtórzenia 2. stosuje liczne powtórzenia 2. harmonijną. stosuje urozmaicone struktury składniowe na poziomie zawe zgodnie z tematem i awansowanym formą wypowiedzi dostosowuje styl do formy wypowiedzi PUNKTACJA 5 pkt IV. fabuły. poprawnie posługuje się wiedzą dotyczącą realiów danego obszaru językowego 5 B zdający: 1. jeŜeli temat wymaga ich znajomości) PUNKTACJA 5 pkt II. dokonuje niepełnej oceny uwzględniając niektóre elementy 4. okoliczności powstania dzieła. wskazując na walory/wady recenzowanej pozycji 6. zachowuje poprawny styl z niewielkimi uchybieniami 4–3–2 1. podaje ogólnikową. tworzy wypowiedź częściowo spójną. wyodrębnia graficznie niektóre części pracy 4. przekracza podane granice objętości pracy o ponad ± 10% 1–0 POZIOM JAKOŚCI JĘZYKA 1. dokonuje bardzo pobieŜnej oceny lub nie dokonuje oceny – ocenia – poleca bądź nie. zachowuje objętość pracy zachowuje określoną w granicach określonych w zadaniu objętość pracy w poleceniu PUNKTACJA 4 pkt 4 III. prezentacja głównych postaci. poleca bądź odradza. nie więcej jednak niŜ 15% liczby wszystkich wyrazów 2 błędy stanowiące powyŜej 15%. problematyki) 4. wykazuje pełną konsekwencję w układzie graficznym pracy ne części pracy 4. zachowując włazakończenie). stosuje urozmaicone słownictwo i stosuje słownictwo frazeologię na poziomie zaawani frazeologię zgodnie sowanym. uwzględniając specjaz tematem i formą wypolistyczne słownictwo z danej wiedzi dziedziny sztuki stosuje struktury składnio. tworzy wypowiedź w pełni spójną. pomija dwie części pracy lub realizuje je fragmentarycznie. okoliczności odbioru) 3. lecz praca jest zrozumiała 1–0 błędy stanowiące od 0 do 5% liczby wszystkich wyrazów 4 błędy stanowiące powyŜej 5%. posługuje się nieporadnym stylem. wieloaspektowej oceny (np. pracy reŜysera. POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA stosuje zgodnie z normą struktury morfosyntaktyczne. zasady ortografii i interpunkcji PUNKTACJA 4 pkt 3. gry aktorów. popełnia dość liczne błędy logiczne i/lub rzeczowe dotyczące realiów danego obszaru językowego 1–0 1. opracowania muzycznego. skrót fabuły. BOGACTWO JĘZYKOWE 1. podaje częściową informację o recenzowanej pozycji lub pomija niektóre istotne informacje C zdający: 1. harmonijną. streszcza utwór lub nie przedzbyt ogólną informację stawia zawartości treściowej o zawartości treściowej recenzowanej pozycji utworu 4. zapracy (wstęp. formułuje wypowiedź znacznie odbiegającą od tematu 2. stosuje mało urozmaicone struktury składniowe na poziomie średnio zaawansowanym 3. uwzględnia wszystkie części pracy (wstęp. akcji. podając przyczyny zna realia danego obszaru językowego (kryterium to wprowadzamy. adekwatny do treści i formy 5 1. rozwinięcie. przekracza podane granice objętości pracy do 10% 3–2 5. stosuje słownictwo i frazeologię na poziomie średnio zaawansowanym. zachowuje jednorodny styl. kończenie). nie wskazując na walory/wady recenzowanej pozycji 6. dokonuje pełnej. stosuje liczne powtórzenia 3. posługuje się zakresem struktur składniowych na poziomie podstawowym. podporządkowaną wyraźnej myśli przewodniej uwzględnia wszystkie części 2. zachowuje ściwe proporcje między nimi proporcje między częściami pracy graficznie wyodrębnia głów. nie zachowuje właściwych proporcji między częściami pracy 3. mało konkretną informację o recenzowanej pozycji lub pomija większość informacji 3.

określa tylko dwa z trzech elementów (czas. uwzględnia wszystkie części pracy (wstęp. nie opisuje reakcji ludzi. tworzy wypowiedź w duŜym stopniu niespójną. nie przedstawia wydarzenia głównego 5.zachowuje ściwe proporcje między nimi proporcje między częściami pracy graficznie wyodrębnia główne części pracy zachowuje określoną w zadaniu objętość pracy PUNKTACJA 4 pkt III. stosuje mało urozmaicone struktury składniowe na poziomie średnio zaawansowanym 3. miejsce wydarzeń. formułuje wypowiedź znacznie odbiegającą od tematu 2. wyodrębnia graficznie niektóre części pracy 4. rozwinięcie. wykazuje pełną konsekwencję w układzie graficznym pracy 4. niekonsekwentną 2. lub/i nie przedstawia wniosków i konsekwencji wydarzeń 6. nie zawsze logicznie odtwarza wydarzenia prowadzące do wydarzenia głównego 4. zachowuje pewną logikę w tekście 2. stosuje słownictwo i frazeologię na poziomie podstawowym. tworzy wypowiedź częściowo spójną. zachowuje poprawny styl z niewielkimi uchybieniami 4–3–2 1. adekwatny do treści i formy 5 1. nie zachowuje właściwych proporcji między częściami pracy 3. stosuje liczne powtórzenia 3. formułuje wypowiedź zgodną z tematem 2. miejsce wydarzeń i bohaterów B zdający: 1. zachowuje objętość pracy w granicach określonych w poleceniu 4 POZIOM JAKOŚCI JĘZYKA 1. posługuje się zakresem struktur składniowych na poziomie podstawowym. BOGACTWO JĘZYKOWE stosuje słownictwo i frazeologię zgodnie z tematem i formą wypowiedzi stosuje struktury składniowe zgodnie z tematem i formą wypowiedzi dostosowuje styl do formy wypowiedzi 3.14 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego OPOWIADANIE Kryterium oceny zdający: I. przekonująco opisuje reakcje ludzi. przedstawia wnioski i konsekwencje wydarzenia zna realia danego obszaru językowego (kryterium to wprowadzamy. nie w pełni przekonująco opisuje reakcje ludzi.więcej jednak niŜ zów 10% liczby wszystkich wyrazów 4 3 błędy stanowiące powyŜej 10%. harmonijną. zachowując włazakończenie). POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA stosuje zgodnie z normą struktury morfosyntaktyczne. lub/i przedstawia wnioski i konsekwencje wydarzenia 6. stosuje nieliczne powtórzenia 2. bohaterów) lub nie określa ich 3. stosuje urozmaicone słownictwo i frazeologię na poziomie zaawansowanym 2. TREŚĆ rozumie wybrany temat dostosowuje treść do formy: – określa tło akcji – odtwarza wydarzenia prowadzące do wydarzenia głównego – przedstawia wydarzenie główne – opisuje reakcje ludzi. podporządkowaną wyraźnej myśli przewodniej uwzględnia wszystkie części 2. formułuje wypowiedź częściowo zgodną z tematem 2. posługuje się nieporadnym stylem. nie więcej jednak niŜ 15% liczby wszystkich wyrazów 2 błędy stanowiące powyŜej 15%. kończenie). przekracza podane granice objętości pracy o ponad ± 10% 1–0 POZIOM MERYTORYCZNY 3. zasady ortografii i interpunkcji PUNKTACJA 4 pkt błędy stanowiące błędy stanowiące od 0 do 5% liczby powyŜej 5%. szczegółowo przedstawia wydarzenie główne 5. 4. niezbyt szczegółowo przedstawia wydarzenie główne 5. przedstawia wydarzenia nie tworzące logicznego ciągu. rozwinięcie. na ogół poprawnie posługuje się wiedzą dotyczącą realiów danego obszaru językowego 4–3–2 1. bohaterów) 3. nie więcej jednak niŜ 20% liczby wszystkich wyrazów 1 błędy stanowiące powyŜej 20% wszystkich wyrazów 0 . pomija dwie części pracy lub realizuje je fragmentarycznie. nie wyodrębnia graficznie głównych części pracy 4. lecz praca jest zrozumiała 1–0 PUNKTACJA 5 pkt IV. określa tylko jeden z trzech elementów (czas. logicznie odtwarza wydarzenia prowadzące do wydarzenia głównego 4. przekracza podane granice objętości pracy do 10% 3–2 C zdający: 1. miejsce wydarzeń. KOMPOZYCJA tworzy spójny tekst A zdający: 1. stosuje słownictwo i frazeologię na poziomie średnio zaawansowanym. stosuje liczne powtórzenia 2. nie wszystkich wyra. jeŜeli temat wymaga ich znajomości) PUNKTACJA 5 pkt II. popełnia dość liczne błędy logiczne i/lub rzeczowe dotyczące realiów danego obszaru językowego 1–0 1. pomija wstęp lub zakończenie lub realizuje je fragmentarycznie zachowując w miarę właściwe proporcje między częściami pracy 3. zachowuje jednorodny styl. tworzy wypowiedź w pełni spójną. lub/i przedstawia wnioski i konsekwencje wydarzenia 6. harmonijną. stosuje urozmaicone struktury składniowe na poziomie zaawansowanym 3. określa czas. zapracy (wstęp. poprawnie posługuje się wiedzą dotyczącą realiów danego obszaru językowego 5 POZIOM KOMPOZYCJI 1.

zachowuje właściwe proporcje między proporcje między częściami nimi pracy graficznie wyodrębnia główne części pracy zachowuje określoną w zadaniu objętość pracy PUNKTACJA 4 pkt III. poprawnie posługuje się wiedzą dotyczącą realiów danego obszaru językowego 5 3. średnio zaawansowanym. stosuje urozmaicone struktury składniowe na poziomie zastruktury składniowe awansowanym na poziomie średnio zaawansowanym 3. lecz praca jest zrozumiała 1–0 błędy stanowiące od 0 do 5% liczby wszystkich wyrazów 4 błędy stanowiące powyŜej 5%. pracy (wstęp. pomija dwie części pracy lub realizuje je fragmentarycznie. formułuje wypowiedź zgodną 1. opisuje. przedstawia ogólne informacje na temat opisywanej osocje na temat opisywanej osoby / miejsca / zdarzenia by / miejsca / zdarzenia 3. stosuje liczne powtórzenia 2. zakończenie) zachowując zakończenie). stosuje urozmaicone słownic. KOMPOZYCJA tworzy spójny tekst A zdający: B zdający: C zdający: 1. w układzie graficznym pracy. tworzy wypowiedź w duŜym stopniu niespójną. stosuje słownictwo i frazeologię na poziomie podstawowym. popełnia dość liczne błędy logiczne i/lub rzeczowe dotyczące realiów danego obszaru językowego 1–0 1. opisuje najczęściej nie zachowując logicznego porządku 4. 4.2. przedstawia swoje opinie. zachowując logiczny porządek. nie więcej jednak niŜ 20% liczby wszystkich wyrazów 1 błędy stanowiące powyŜej 20% wszystkich wyrazów 0 . np. przedstawia zbyt mało informacji na temat opisywanej osoby / miejsca / zdarzenia POZIOM MERYTORYCZNY 1. czasowniki dynamiczne) 2. zachowując w przewaŜającej części pracy logiczny porządek. zdarzenia – opisując zachowuje logiczny porządek. podporządkowaną wyraźnej myśli przewodniej uwzględnia wszystkie części 2. opisuje. zachowuje pewną logikę w tekście 2. zachowując w miarę właściwe proporcje między częściami pracy 3. nie wyodrębnia graficznie głównych części pracy. zasady ortografii i interpunkcji PUNKTACJA 4 pkt 1. 4. nie więcej jednak niŜ 10% liczby wszystkich wyrazów 3 błędy stanowiące powyŜej 10%. stosuje liczne powtórzenia 3. zachowuje poprawny styl 3. przymiotniki. przekracza podane granice objętości pracy do 10% w granicach określonych w poleceniu 4 3–2 POZIOM JAKOŚCI JĘZYKA stosuje struktury składniowe zgodnie z tematem i formą wypowiedzi dostosowuje styl do formy wypowiedzi PUNKTACJA 5 pkt IV. przekracza podane granice objętości pracy o ponad ± 10% 1–0 POZIOM KOMPOZYCJI 1. harmonijną. zachowuje jednorodny styl. nie zachowuje właściwych proporcji między częściami pracy 3. wyodrębnia graficznie niektóre części pracy. przedstawia istotne informa. od ogółu do szczegółu 4.1.Opis egzaminu 15 OPIS Kryterium oceny zdający: I. harmonijną. (np. wykazuje pełną konsekwencję 3. niekonsekwentną 2. np. formułuje wypowiedź znacznie odbiegającą od tematu 2. np. posługuje się nieporadnym stylem. przedstawia swoje opinie lecz nie uzasadnia ich lub nie przedstawia swoich opinii 5. jeŜeli temat wymaga ich znajomości). zachowuje objętość pracy 4. tworzy wypowiedź w pełni spójną. BOGACTWO JĘZYKOWE stosuje słownictwo i frazeologię zgodnie z tematem i formą wypowiedzi 3. formułuje wypowiedź częz tematem ściowo zgodną z tematem 2. POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA stosuje zgodnie z normą struktury morfosyntaktyczne. na ogół poprawnie posługuje się wiedzą dotyczącą realiów danego obszaru językowego 4–3–2 1. stosuje słownictwo two i frazeologię na poziomie i frazeologię na poziomie zaawansowanym. przyimki. przedstawia swoje opinie i uzasadnia je 5. pomija wstęp lub zakończenie lub realizuje je fragmentarycznie. rozwinięcie. od ogółu do szczegółu 4. TREŚĆ rozumie wybrany temat dostosowuje treść do formy: – przedstawia informacje na temat opisywanej osoby/ miejsca. tworzy wypowiedź częściowo spójną. stosuje nieliczne powtórzenia przysłówki miejsca. rozwinięcie. z niewielkimi uchybieniami adekwatny do treści i formy 5 4–3–2 1. częściowo uzasadnia je 5. stosuje mało urozmaicone 2. posługuje się zakresem struktur składniowych na poziomie podstawowym. PUNKTACJA 5 pkt II. zasadę od ogółu do szczegółu – przedstawia swoje opinie na temat opisywanej osoby/ miejsca / zdarzenia zna realia danego obszaru językowego (kryterium to wprowadzamy. uwzględnia wszystkie części pracy (wstęp. nie więcej jednak niŜ 15% liczby wszystkich wyrazów 2 błędy stanowiące powyŜej 15%.

napisana fonetycznie) nie podlega ocenie. . Praca odtworzona z podręcznika lub innego źródła nie jest uznawana za wypowiedź sformułowaną przez zdającego i nie podlega ocenie. a jednocześnie zaburzające spójność i logikę tekstu (np. poprawności językowej oraz bogactwa językowego. W ocenie poprawności językowej w wypowiedziach uczniów ze stwierdzoną dysleksją nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych. Fragmenty pracy nienawiązujące do polecenia. fragmenty na zupełnie inny temat wyuczone na pamięć lub przepisane przez zdającego) są zakreślane i nie są liczone do liczby słów.16 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Uwagi dodatkowe dotyczące wypowiedzi pisemnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym • • • • Praca nieczytelna lub całkowicie niezgodna z poleceniem/tematem lub niekomunikatywna dla odbiorcy (np.

3. przyszłości. przyzwolenia oraz w bardzo przyszłości i przeszłości. Bezokolicznik. próśb oraz przeszłym. Bezokolicznik i formy osobowe. moŜliwości warunkowym. moŜliwości lub w trybie umiejętności. czasownikami postrzegania przyzwolenia oraz z tzw. 1. moŜliwości w czasie warunkowym. przypuszczenia. czasownikami postrzegania • could uŜywany do wyraŜenia • could uŜywany do wyraŜenia umiejętności. prośby. przyszłości oraz przyzwolenia i pytania przyszłości i przeszłości o przyzwolenie oraz przyzwolenia i pytania o przyzwolenie. perfektywnym i perfektywnym ciągłym: • can uŜywany do wyraŜenia umiejętności. irytacji związanej z niewykonaniem czegoś przez kogoś • may uŜywany do wyraŜenia • may uŜywany do wyraŜenia przypuszczenia i prawdopodobieństwa przypuszczenia i prawdopodobieństwa w odniesieniu do teraźniejszości. 2.JĘZYK ANGIELSKI Struktury gramatyczne POZIOM PODSTAWOWY CZASOWNIK POZIOM ROZSZERZONY 1. oraz z tzw. w odniesieniu do teraźniejszości. przyszłości mustn’t do wyraŜenia zakazu i needn’t i przeszłości lub konieczności. gdy ta moŜliwość nie została z czasownikami postrzegania. Czasowniki posiłkowe. Czasowniki posiłkowe. prośby. irytacji grzecznych prośbach związanej z niewykonaniem czegoś przez kogoś. próśb oraz z czasownikami w przeszłości lub w trybie postrzegania. w tym dla wyraŜenia braku konieczności mustn’t do wyraŜenia zakazu i needn’t w odniesieniu do teraźniejszości dla wyraŜenia braku konieczności w odniesieniu do teraźniejszości lub czynności wykonanej w przeszłości . Czasowniki modalne z bezokolicznikiem zwykłym: zwykłym. przyzwolenia oraz w bardzo grzecznych prośbach. might as well • must uŜywany do wyraŜenia • must uŜywany do wyraŜenia przypuszczenia graniczącego z pewnością przypuszczenia graniczącego w odniesieniu do teraźniejszości. wykorzystana moŜliwości w czasie przeszłym. may as well • might uŜywany do wyraŜenia • might uŜywany do wyraŜenia przypuszczenia i prawdopodobieństwa przypuszczenia i prawdopodobieństwa w odniesieniu do teraźniejszości. zwykłym ciągłym. przyzwolenia umiejętności. • can uŜywany do wyraŜenia przypuszczenia. Czasowniki modalne z bezokolicznikiem 3. w tym do teraźniejszości. gdy ta moŜliwość nie została wykorzystana. 2. bezokolicznik przeszły i formy osobowe. w odniesieniu do teraźniejszości. z pewnością w odniesieniu przyszłości lub konieczności.

czynności mających charakter stały. jak równieŜ niechęci do wykonania czegoś lub odmowy oraz charakterystycznego. prawdopodobieństwa lub krytyki w odniesieniu do teraźniejszości. w stylu formalnym. 10. ofert i sugestii would uŜywany do wyraŜenia przypuszczenia w odniesieniu do teraźniejszości. 6. rozkładów czasowych. 5. 9. Czasowniki regularne i nieregularne. typowego zachowania w przeszłości • should i ought to uŜywane do wyraŜenia powinności. coloured future • would uŜywany do wyraŜenia przypuszczenia w odniesieniu do teraźniejszości. needn’t have w porównaniu z didn’t need. 10. need. w tzw. próśb i ofert z like • • should i ought to uŜywane do wyraŜenia powinności. Czasy gramatyczne: • Present Simple uŜywany do wyraŜenia czynności lub stanów trwających nieprzerwanie lub powtarzających się. ofert i sugestii oraz. lub przyszłości. prawdopodobieństwa lub krytyki w odniesieniu do teraźniejszości. constantly. Czasy gramatyczne: • Present Simple uŜywany do wyraŜenia czynności lub stanów trwających nieprzerwanie lub powtarzających się. 5. 4. 9. 6. przyszłości i przeszłości. próśb i ofert z like i prefer. w zdaniach warunkowych typu 0 i I. 8. w instrukcjach. Czasowniki złoŜone (phrasal verbs). typowego zachowania. Czasowniki złoŜone (phrasal verbs). Czasowniki wyraŜające stany i czynności – róŜnice w uŜyciu czasów. 4. w bieŜącym okresie czasu lub w najbliŜszej przyszłości. Budowa słowotwórcza czasownika. komentarzy w opowiadaniach i relacjach sportowych. rozkładów czasowych. czynności powtarzających się i uwaŜanych za irytujące (always. w zdaniach czasowych • Present Continuous uŜywany do wyraŜenia czynności odbywającej się w tej chwili. przyszłości. pewności oraz przypuszczenia. Czasowniki regularne i nieregularne. czynności mających charakter stały. w bieŜącym okresie czasu lub w najbliŜszej przyszłości will uŜywany do wyraŜenia postanowienia lub prośby.18 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego • will uŜywany do wyraŜenia postanowienia lub prośby lub pewności • shall uŜywany do wyraŜenia propozycji. w tzw. continually i forever) i w zdaniach czasowych po while • . Imiesłów czynny i bierny. przyszłości lub przeszłości • dare. Tryb rozkazujący. Czasowniki wyraŜające stany i czynności – róŜnice w uŜyciu czasów. 8. Budowa słowotwórcza czasownika. zasad i reguł. w zdaniach warunkowych typu 0 i I. Tryb rozkazujący. wouldn’t do wyraŜania braku chęci do wykonania jakiejś czynności w przeszłości oraz charakterystycznego. Imiesłów czynny i bierny. 7. w zdaniach czasowych • Present Continuous uŜywany do wyraŜenia czynności odbywającej się w tej chwili. 7. coloured future • shall uŜywany do wyraŜenia propozycji.

która dopiero co się skończyła Past Simple uŜywany do wyraŜenia czynności lub stanów. która zaczęła się w przeszłości i trwa do teraz lub juŜ się skończyła. if only. które miały miejsce ostatnio lub które nastąpiły lub nie nastąpiły w przeszłości i trwają do teraz lub ich skutki mają wpływ na sytuację obecną. I’d rather. po wyraŜeniach I wish. if only. w wyraŜeniach: I was wondering. w konstrukcji typu it was the first time Past Perfect Continuous uŜywany do wyraŜenia czynności. w zdaniach warunkowych II typu. I was thinking Past Perfect uŜywany do wyraŜenia czynności lub stanów przeszłych poprzedzających inne czynności lub stany przeszłe lub zakończonych przed określonym momentem w przeszłości. które były wykonywane przez pewien okres i poprzedzały inne czynności lub stany. if only. as if. a jej skutki są nadal widoczne lub takiej. w mowie zaleŜnej. w zdaniach czasowych. czynności lub stanów. a jej skutki są nadal widoczne lub takiej. która zaczęła się w przeszłości i trwa do teraz lub juŜ się skończyła. as if. I was hoping. w konstrukcjach typu: it is the first time Present Perfect Continuous uŜywany do wyraŜenia czynności. w mowie zaleŜnej . w mowie zaleŜnej • • • • Present Perfect uŜywany do wyraŜenia czynności lub stanów. po wyraŜeniach I wish. supposing Past Continuous uŜywany do wyraŜenia czynności. w mowie zaleŜnej Past Perfect uŜywany do wyraŜenia czynności lub stanów przeszłych poprzedzających inne czynności lub stany przeszłe. która odbywała się w pewnym momencie w przeszłości lub trwała przez pewien czas. I’d rather. w zdaniach warunkowych III typu. w zdaniach warunkowych II typu • • • • Past Continuous uŜywany do wyraŜenia czynności. która odbywała się w pewnym momencie w przeszłości lub trwała przez pewien czas. suppose. w mowie zaleŜnej.Język angielski 19 • Present Perfect uŜywany do wyraŜenia czynności lub stanów. as if. I’d rather. w mowie zaleŜnej. która dopiero co się skończyła oraz czynności powtarzającej się od jakiegoś czasu Past Simple uŜywany do wyraŜenia czynności lub stanów. po wyraŜeniach: I wish. it’s time. które miały miejsce w przeszłości lub powtarzały się w przeszłości. które miały miejsce ostatnio lub które nastąpiły lub nie nastąpiły w przeszłości i trwają do teraz lub ich skutki mają wpływ na sytuację obecną lub nastąpiły w okresie czasu obejmującym chwilę obecną • • Present Perfect Continuous uŜywany do wyraŜenia czynności. w mowie zaleŜnej. które miały miejsce w przeszłości lub powtarzały się w przeszłości. które miały miejsce w okresie czasu obejmującym chwilę obecną.

zwrot it’s essential. 3. Rzeczowniki uŜyte przymiotnikowo. dla wyraŜenia czynności. Rodzaj. 2. insist. 6. z czasownikami suggest. która będzie odbywała się w pewnym momencie w przyszłości oraz w pytaniach o czyjeś plany • • Future Simple in the Past w mowie zaleŜnej oraz zdaniach warunkowych II typu. które zostaną wykonane w przyszłości. • RZECZOWNIK 1. 2. które zostaną wykonane w przyszłości. 4. Budowa słowotwórcza rzeczownika. Rodzaj. Future Simple uŜywany do wyraŜenia stanu lub czynności przyszłej niezaleŜnej od woli człowieka. Forma dzierŜawcza (of i Saxon genitive). 6. lecz wynikającej z okoliczności zewnętrznych. 11. w zdaniach czasowych Future Continuous uŜywany do wyraŜenia czynności. a book cover. w zdaniach warunkowych I typu. 7. w zdaniach warunkowych I typu. 5. Liczba mnoga regularna i nieregularna. obietnicy. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Budowa słowotwórcza rzeczownika. np. dla wyraŜenia postanowienia. liczba mnoga rzeczowników złoŜonych. 3. Rzeczowniki złoŜone. które będą wykonywane przez określony czas do pewnego momentu w przyszłości • Future Simple in the Past w mowie zaleŜnej oraz zdaniach warunkowych II typu • Future Perfect in the Past w mowie zaleŜnej oraz w zdaniach warunkowych III typu. w zdaniach czasowych z while oraz w pytaniach o czyjeś plany • Future Perfect uŜywany do wyraŜenia czynności. a book cover. 1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. rzeczowniki mające tylko formę liczby pojedynczej lub mnogiej lub dwie formy liczby mnogiej. czynności. Tryb łączący. 4. 7. obietnicy. które będą trwały przez jakiś czas do określonego momentu w przyszłości • Future Perfect Continuous do wyraŜania czynności. Rzeczowniki uŜyte przymiotnikowo. decyzji. demand. w zdaniach czasowych • Future Continuous uŜywany do wyraŜenia czynności.20 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego • Future Simple uŜywany do wyraŜenia stanu lub czynności przyszłej niezaleŜnej od woli człowieka. . Liczba mnoga regularna i nieregularna. 5. np. decyzji. które odbędą się do określonego momentu w przyszłości lub stanów. Forma dzierŜawcza (of i Saxon genitive oraz double genitive). np. która będzie odbywała się w pewnym momencie w przyszłości. lecz wynikającej z okoliczności zewnętrznych oraz dla wyraŜenia postanowienia. Rzeczowniki złoŜone.

2. PRZYSŁÓWEK 1. 6. every i złoŜenia z nimi • none. a fewer. the other. Przymiotnik złoŜony typu fair-haired. UŜycie przymiotników z przedimkiem określonym. Kolejność przymiotników przed rzeczownikiem. a little • another. Budowa słowotwórcza przymiotnika. 5. late-lately. Przymiotnik po czasownikach postrzegania. 3. Miejsce przysłówka w zdaniu. Przedimek nieokreślony. hard-hardly. Zaimek wzajemny. 5. the other. such. 4. 1. 8. the others • every. UŜycie przymiotników z so. far. 8. little. Zaimek dzierŜawczy. PRZYMIOTNIK 1. other. neither • many. neither • many. określony i zerowy. the rich. 7. every i złoŜenia z nimi • none. 2. Przymiotnik dzierŜawczy. far) uŜywane do porównań (good. 6. Miejsce przymiotnika w zdaniu. such. Zaimek względny. neither – nor. Zaimek wskazujący. either. Miejsce przysłówka w zdaniu. do porównań w stopniu równym. Zaimek osobowy. 3. Stopniowanie regularne i nieregularne 1. 5. few. 2. 2. 3. np. others. little. Zaimek wzajemny. Zaimek pytający. Zaimek wskazujący. Zaimek dzierŜawczy. niŜszym. 6. the better i I’m getting more and more impatient. 4. Stopniowanie regularne i nieregularne. much. 3. all • either – or. 8. Zaimek zwrotny i emfatyczny. old) uŜywane w stopniu równym. Stopniowanie regularne i nieregularne (good. each • enough • both. Zaimek osobowy. np. Zaimek względny. each • enough • both. a few. 3. any. Budowa słowotwórcza przymiotnika.Język angielski 21 PRZEDIMEK Przedimek nieokreślony. ZAIMEK 1. wyŜszym i najwyŜszym. the poor. i what. other. the others • every. no. 4. 3. no. little. Zaimek nieokreślony: • some. much. how 2. Przymiotnik dzierŜawczy. 2. Stopniowanie regularne i nieregularne. . how i what. Przysłówki o dwóch znaczeniowo róŜniących się formach. określony i zerowy. 4. 4. any. Zaimek zwrotny i emfatyczny. a little • another. all. bad. bad. 9. 1. UŜycie przymiotników z so. others. few. 7. wyŜszym i najwyŜszym. Zaimek pytający. little. Przysłówek too i enough. Przysłówek too i enough. Zaimek nieokreślony: • some. either. 7. w konstrukcjach typu: the sooner.

until. 4. 1. It is believed that he can be elected president. providing/provided that. even though. kierunek. but. 3. till. where. Przyimki określające czas. that. or. until. so. if. because. It was only last week that he was awarded that prize. pogody. where. temperatury i odległości • w tzw. Przyimki określające miejsce. (al)though. 2. Zdania oznajmujące i pytające w czasach: • Present Simple • Present Continuous • Present Perfect • Present Perfect Continuous • Past Simple • Past Continuous • Past Perfect • Past Perfect Continuous • Future Simple • Future Continuous • Future Perfect • Future Perfect Continuous • Future Simple in the Past • Future Perfect in the Past. 1. np.22 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego 9. after. but. 5. when. np. Przyimki sposobu. 3. kierunek. while. before. as if. Zdania z podmiotem it: • dla określania czasu. Przyimki sposobu. Liczebniki główne i porządkowe. Zdania z podmiotem it: • dla określania czasu. so. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach. Zdania oznajmujące i pytające w czasach: • Present Simple • Present Continuous • Present Perfect • Present Perfect Continuous • Past Simple • Past Continuous • Past Perfect • Future Simple • Future Continuous • Future Simple in the Past. 3. 2. cleft sentences. pogody. 2. 3. 5. so as. when. if. (al)though. Przyimki przyczyny. Spójniki: and. SKŁADNIA 1. PRZYIMEK 1. LICZEBNIK Liczebniki główne i porządkowe. after. one. SPÓJNIKI Spójniki: and. 9. np. supposing. odległość. while. as though. before. odległość. Zaimek bezosobowy you. whereas. Zdania rozkazujące. Zdania rozkazujące. that. 4. despite. unless. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach. in spite. 2. • w zdaniach w stronie biernej. or. till. temperatury i odległości • w konstrukcji z for/of + dopełnienie + bezokolicznik • w konstrukcji z bezokolicznikiem. It’s time to go. because. on condition that. Przyimki określające czas. Przyimki przyczyny. unless. Przyimki określające miejsce. • w konstrukcji z for/of + dopełnienie + bezokolicznik . Zaimek bezosobowy you.

np. Nor/Neither do I. is a rich duchess. question tags) z róŜnymi czasownikami wprowadzającymi. The train that we wanted to take was i opisujące. Zdania z dwoma dopełnieniami. 10. passive gerund. pytania i rozkazy. 7. What I know about it is • podmiotowe. The problem is that • orzecznikowe.. make i help. He’d like enjoy the party. Present Perfect. we need help. • 5. Future Simple. zdania w mowie zaleŜnej niewymagające zmiany czasów. np. The train that we delayed. Past Perfect oraz z czasownikami see. np. everyone to enjoy the party. passive infinitive. Zdania podrzędnie złoŜone: • podmiotowe. My aunt. 4. He promised that would come soon. Zdania w stronie biernej w czasach: Present 7. suggest i następstwo czasów. He is/was known to have been…. Zdania w stronie biernej w czasach: Simple. who has been helping our family for years. Present Continuous.Język angielski 23 4. Pytania pośrednie. • orzecznikowe. np. z -ing ograniczone do zwrotów it’s worth i it’s no use • w konstrukcji z bezokolicznikiem. The problem is that we need help. 8. Pytania typu question tags. was/were. pytania i rozkazy) z czasownikami typu say. Pytania typu question tags . is a rich duchess. ask i następstwo czasów. • przydawkowe ograniczające i opisujące. hear. It’s time to go. 6. dopowiedzenia z inwersją typu: So do I. our family for years. Zdania z podmiotem there. Zdania współrzędnie złoŜone. reply questions i question tags po trybie rozkazującym.. Present Perfect. Pytania pośrednie. who has been helping wanted to take was delayed. Past Continuous. Future Present Simple. Past Simple. krótkie odpowiedzi. np. accuse. What I know about it confidential. He promised that he • dopełnieniowe. Zdania podrzędnie złoŜone: 11. if w porównaniu z whether. is confidential. np. will be. . 8. tell. My aunt. He’d like everyone to he would come soon. Zdania z podmiotem there ograniczone do: there is/are. 11. zdania typu: He is/was known to be. np. All I did was (to) send him an apology. Zdania w mowie zaleŜnej (twierdzenia. np. Zdania w mowie zaleŜnej (twierdzenia. Zdania współrzędnie złoŜone. np. 6. 10. She likes being admired. Past Simple. Past Perfect. deny. np. • przydawkowe ograniczające np. Simple. 5. np. • dopełnieniowe. równowaŜniki zdań. Zdania z dwoma dopełnieniami. 9. They hoped to be invited. 9.

24

Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego

okolicznikowe: – celu, np. I phoned him to tell him the news.

okolicznikowe: – celu, np. I did it so as to save him time. The Government passed that law in order that / so [that] this kind of antisocial behaviour could be punished. – czasu, np. Say your name when they – czasu, np. Say your name when ask you. they ask you. Once he said it, everything changed. – miejsca, np. They found themselves – miejsca, np. They found themselves where they had never been before. where they had never been before. – porównawcze, np. Sylvia’s garden is – porównawcze, np. Sylvia’s garden is as big as Margaret’s [is]. as big as Margaret’s [is]. I respect him more than words can I respect him more than words can say. Jake has as much courage say. Jake has as much courage as his as his older brother [has]. older brother [has]. The older I get, the happier I am. He speaks to me as if/though I were a child. He looks as if he’s tired. She speaks several languages as do her parents. – przyczyny, np. I lent him the book – przyczyny, np. I lent him the book because he asked me to. As it was because he asked me to. As it was quite late, we went straight home. quite late, we went straight home. – przyzwolenia, np. Although he was – przyzwolenia, np. Although he was big and strong, he didn’t want to fight. big and strong, he didn’t want to fight. – skutku, np. I worked till late so I was – skutku, np. I worked till late so tired. I was tired. – sposobu, np. She runs her business exactly as her two brothers do. – stopnia, np. So much was he engaged in his work, that he didn’t hear anyone. – warunku (typu 0, I, II), np. If too – warunku (typu 0, I, II, III i many people come, what shall we do? mieszane), np. If too many people If he changed his ways, he’d have come, what shall we do? If he changed more friends. his ways, he’d have more friends. If he knew English, he’d have represented Poland at last month’s conference in Great Britain. If he had gone to bed earlier yesterday, he wouldn’t be so tired today. ▪ inwersja w zdaniach warunkowych ▪ will i would po if. 12. Zdania wyraŜające Ŝyczenie lub przypuszczenie z wyraŜeniami I wish, I’d rather, I’d sooner, I’d prefer, you’d better, suppose, supposing, if only, it’s high time.

Język angielski

25

13. Konstrukcje bezokolicznikowe 13. Konstrukcje bezokolicznikowe, i gerundialne: imiesłowowe i gerundialne: • czasownik + bezokolicznik (w tym used • czasownik + bezokolicznik (w tym to) used to i to be supposed to) • czasownik + rzeczownik odsłowny • czasownik + rzeczownik odsłowny (gerund) (gerund) • czasownik + dopełnienie + bezokolicznik • czasownik + dopełnienie + bezokolicznik • czasownik + dopełnienie + bezokolicznik • czasownik + dopełnienie + bez to bezokolicznik bez to • konstrukcje typu : I’m glad to see you. • konstrukcje typu: I’m glad to see you. • too + przymiotnik + bezokolicznik, • too + przymiotnik + bezokolicznik, np. too old to work np. too old to work • wyraŜenie to be going to. • wyraŜenie to be going to • czasownik + dopełnienie + imiesłów czynny • czasownik + dopełnienie + imiesłów bierny • konstrukcje z bezokolicznikiem typu: He was the first to come. 14. Konstrukcja have something done. 14. Konstrukcje: have something done, get sth done, have sb do sth, get sb to do sth. 15. Zdania wykrzyknikowe. 15. Zdania wykrzyknikowe. 16. Inwersja stylistyczna i inne formy emfatyczne w tym: • po wyraŜeniach przeczących i ograniczających, np. seldom, rarely, hardly, never, only lub przysłówkowych okolicznikach miejsca, np. Rarely do I see so much enthusiasm in her eyes. Under no condition must you leave the town. Here comes the bride. Far in the distance was a crowd of people. • cleft sentences, np. It was John who told me that. What I like about him is his smile. • zastosowanie do i did, np. You do look nice today. Do come in. I did tell you.

26

Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego

Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)
Rozmowa wstępna
Egzaminujący:
ok.

2 minut

Zdający: Egzaminujący: Zdający: Egzaminujący:

Good morning / afternoon / evening. My name is ………… , and this is my colleague ………… . What’s your name? ……………………………………………………………………………………… Thank you. Choose one set and give it to me. In this part of the exam I’m going to ask you some questions. Can we start? ……………………………………………………………………………………… Żywienie • • • • • How often do you eat fast food? (Why? / When?) Do you always eat breakfast? (Why? / Why not?) What’s the best / worst restaurant you’ve ever been to? What do you usually have for breakfast / lunch / dinner? Do you enjoy cooking? (Why? / Why not?)

Miejsce zamieszkania • • • • • What do you like about the place where you live? What’s the most interesting festival in the place where you live? Are there any interesting places to visit near your city / town / village? What kind of flat or house would you like to have in the future? What furniture have you got in your room?

Świat przyrody • • • • • Zdający: Egzaminujący: Do you have a pet? Tell me about it. / Would you like to? (Why? / Why not?) What’s your favourite film about animals? (Why?) Would you like to have an exotic pet? (Why? / Why not?) Are you afraid of any animals or insects? (Why? / Why not?) What’s your favourite season? (Why?)

……………………………………………………………………………………… Thank you.

Język angielski

27

Przykładowe zestawy egzaminacyjne
Zestaw

1 1

• zdrowie • szkoła • jedzenie

Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego

Zadanie

3 minuty

Przebywając za granicą doznałeś/łaś kontuzji w czasie zajęć sportowych. Jesteś u lekarza. PoniŜej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Okoliczności zdarzenia Objawy Zalecenia i następna wizyta

Wpływ kontuzji na Twoje najbliŜsze plany Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.

Zadanie

2

4 minuty

Twój chłopak / Twoja dziewczyna pochodzi z Wielkiej Brytanii. i uzasadnij swój wybór. Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 . dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje. • Wybierz tę restaurację. Masz do wyboru trzy miejsca. • Wyjaśnij. których chcesz zaprosić do restauracji. która będzie. Twoim zdaniem.28 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zestaw 1 3 • zdrowie • szkoła • jedzenie Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego Zadanie 5 minut Popatrz na Zdjęcie 1. Zdjęcie 2 i Zdjęcie 3. najbardziej odpowiednia. Odwiedzają Cię jego/jej rodzice.

30 sekund... Egzaminujący: Zdający: ≈ 30 sek Egzaminujący: [Po upływie ok. ………………………………………………………………. Proszę poprosić zdającego o dokładniejsze objaśnienie jakiejś kwestii.. Proszę porozmawiać ze zdającym. [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania. You have about half a minute for that. Rozpoczyna Pan/Pani rozmowę.………………………… Egzaminujący: Thank you. W zaleŜności od tego.... proszę w języku polskim poinformować zdającego.] Let’s move on to Task 3. Proszę dowiedzieć się.. Then we will start.. iż nie ma możliwości powrotu do zadania. tak aby musiał podać kolejne argumenty lub zaproponować inne rozwiązanie. W następnym tygodniu wyjeŜdŜa Pan /Pani na urlop.. jak potoczy się rozmowa.. [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Thank you. który doznał kontuzji.. Jesteś u lekarza. Let’s move on to Task 2... Proszę grzecznie nie zgodzić się ze zdającym. Read the task.. proszę włączyć do rozmowy wszystkie/wybrane punkty..] Let’s start with Task 1. Dodatkowe uwagi dla egzaminującego Jest Pan/Pani lekarzem... Zgłasza się do Pana/Pani zdający. które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Okoliczności zdarzenia Objawy Zalecenia i następna wizyta Wpływ kontuzji na Twoje najbliŜsze plany Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. PoniŜej podane są 4 kwestie.] .... Zdający i Egzaminujący: ≈ 2 min.. This is the end of the exam. proszę – jeśli to konieczne – zapytać: Can we start now?] Wersja dla zdającego Przebywając za granicą doznałeś/łaś kontuzji w czasie zajęć sportowych.. czy zdającym ma się kto opiekować... Zdający nie moŜe wychodzić z domu / długo chodzić.Język angielski 29 Zestaw 1 1 • zdrowie • szkoła • jedzenie Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 3 minuty [Proszę przekazać zestaw zdającemu.

…………………………………………………………………………………….] . Egzaminujący: Thank you. proszę – jeśli to konieczne – zapytać: Can you start now?] Egzaminujący: Wersja dla zdającego Zdający: ≈ 1 min. [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Thank you. What was your first English lesson like? Zdający: ≈ 3 min. Let’s move on to Task 3. This is the end of the exam. [Po upływie ok. Pytania dla egzaminującego 1. Would you like to be a teacher in the future? (Why? Why not?) 3. I will now ask you three questions. ……………………………………………………………………………………… Egzaminujący: Thank you.30 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zestaw 1 2 • zdrowie • szkoła • jedzenie Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 4 minuty Describe the picture. Do you think the children are enjoying their lesson? (Why? / Why not?) 2. 10 sekund.

.. . Egzaminujący: Thank you. 3. Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdający: ≈ 2 min. Egzaminujący: [Po upływie ok. Is the way we eat as important as what we eat? (Why? / Why not?) Why are there more and more fat people in the world? Is foreign food popular in Poland? (Why? / Why not?) What are the disadvantages of eating out? ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… Egzaminujący: Thank you.. których chcesz zaprosić do restauracji... This is the end of the exam. najbardziej odpowiednia i uzasadnij swój wybór. minuty. Zdjęcie 2 i Zdjęcie 3. Egzaminujący: Zdający: 1 min. Pytania dla egzaminującego Proszę zadać zdającemu dwa z poniższych pytań: 1. Twoim zdaniem. 2. You have about a minute to prepare. proszę – jeśli to konieczne – zapytać: Can you start now?] Wersja dla zdającego Popatrz na Zdjęcie 1.. • Wyjaśnij. która będzie. I will now ask you two questions.. • Wybierz tę restaurację.Język angielski 31 Zestaw 1 3 • zdrowie • szkoła • jedzenie Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 5 minut Read the task and think about what you’d like to say. Masz do wyboru trzy miejsca... Odwiedzają Cię jego/jej rodzice.. 4. Zdający: ≈ 2 min. dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje.. Twój chłopak / Twoja dziewczyna pochodzi z Wielkiej Brytanii..

PoniŜej podane są 4 kwestie. Posiłki Zwiedzanie Transport Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.32 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zestaw 2 1 • podróżowanie • sport • natura Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego Zadanie 3 minuty Jesteś na wakacjach u znajomego/znajomej za granicą. które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Wspólnie ustalacie plan wycieczki po mieście. Zakupy Zadanie 2 4 minuty .

• Wybierz ten plakat. • Wyjaśnij. Wyraź swoje zdanie na temat poniŜszych projektów plakatów do kampanii. Plakat 1 Plakat 2 . dlaczego odrzucasz drugą propozycję.Język angielski 33 Zestaw 2 3 • podróżowanie • sport • natura Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego Zadanie 5 minut Popatrz na Plakat 1 i Plakat 2. bardziej odpowiedni. który będzie. Twoim zdaniem. i uzasadnij swój wybór. Wspólnie z grupą kolegów z klasy postanowiliście przygotować kampanię mającą na celu ratowanie lasów.

Nie ma Pan/Pani ochoty zwiedzać jednego z miejsc. Wspólnie ustalacie plan wycieczki po mieście. Około południa musi Pan/Pani coś zjeść. które proponuje zdający. iż nie ma możliwości powrotu do zadania. This is the end of the exam. które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Thank you. PoniŜej podane są 4 kwestie. W zaleŜności od tego. Wspólnie ustalacie plan wycieczki po mieście. Egzaminujący: [Po upływie ok. Then we will start. Pan/Pani rozpoczyna rozmowę. jak potoczy się rozmowa. Pana/Pani samochód jest w naprawie a nie lubi Pan /Pani długo chodzić. 30 sekund. proszę w języku polskim poinformować zdającego. Proszę poprosić zdającego o dokładniejsze objaśnienie jakiejś kwestii. [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania. który przyjechał do Pana/Pani na wakacje.] . Zdający i Egzaminujący: ≈ 2 min. Proszę grzecznie nie zgodzić się ze zdającym. Dodatkowe uwagi dla egzaminującego Jest Pan kolegą / Pani koleŜanką zdającego.] Let’s start with Task 1. Posiłki Zwiedzanie Transport Zakupy Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. tak aby musiał podać kolejne argumenty lub zaproponować inne rozwiązanie. Egzaminujący: Zdający: ≈ 30 sek. Ŝeby przyjąć lekarstwo. Read the task. proszę – jeśli to konieczne – zapytać: Can we start now?] Wersja dla zdającego Jesteś na wakacjach u znajomego/znajomej za granicą. You have about half a minute for that. proszę włączyć do rozmowy wszystkie/wybrane punkty. …………………………………………………………………………………………………………… Egzaminujący: Thank you. Let’s move on to Task 2.] Let’s move on to Task 3.34 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zestaw 2 1 • podróżowanie • sport • natura Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 3 minuty [Proszę przekazać zestaw zdającemu.

Język angielski 35 Zestaw 2 2 • podróżowanie • sport • natura Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 4 minuty Describe the picture. Zdający: ≈ 3 min. This is the end of the exam. How important is sport in your life? (Why?) 3. Pytania dla egzaminującego 1. 10 sekund. Tell me about a sports event in which you or your friends took part. proszę – jeśli to konieczne – zapytać: Can you start now?] Egzaminujący: Wersja dla zdającego Zdający: ≈ 1 min. I will now ask you three questions. [Po upływie ok. Let’s move on to Task 3. [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Thank you. Egzaminujący: Thank you. What is the woman probably telling the children? (Why?) 2.] . ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… Egzaminujący: Thank you.

• Wyjaśnij. You have about a minute to prepare. …………………………………………………………………………………………… Egzaminujący: Thank you. . Egzaminujący: Zdający: 1 min. Twoim zdaniem. I will now ask you two questions. dlaczego odrzucasz drugą propozycję. proszę – jeśli to konieczne – zapytać: Can you start now?] Wersja dla zdającego Popatrz na Plakat 1 i Plakat 2. ………………………………………………………………………………………… Egzaminujący: Thank you. Plakat 1 Plakat 2 Zdający: ≈ 2 min. Pytania dla egzaminującego Proszę zadać zdającemu dwa z poniższych pytań: 1. który będzie. Is it fair to keep animals in zoos? Why do you think so? Zdający: ≈ 2 min. This is the end of the exam. minuty. Wyraź swoje zdanie na temat poniŜszych projektów plakatów do kampanii. What can individuals do to protect the earth? 2.36 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zestaw 2 3 • podróżowanie • sport • natura Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 5 minut Read the task and think about what you’d like to say. bardziej odpowiedni. Do you agree? (Why? / Why not?) 3. What are the advantages of recycling? 4. Wspólnie z grupą kolegów z klasy postanowiliście przygotować kampanię mającą na celu ratowanie lasów. Some people say that by polluting the earth we are killing ourselves. • Wybierz ten plakat. i uzasadnij swój wybór. Egzaminujący: [Po upływie ok.

who talks about his road to success and how it has changed his life. D. Test your own skills against selected recipes from his guests.2 1. This three-part series explores the most shocking natural disasters and talks to the people caught up in them.6). A. One of them is Sue whose problems are caused by allergies to food. H. Richard Briers.3 1. About 30 people have been invited to the studio to ask James questions about his career. People suffering from other allergies will get some advice as well. Przyporządkuj im nazwy. A lot of funny situations and jokes guaranteed. The first episode shows a British sailor who survived a hurricane. Four In the final show of the series Jonathan Ross talks to the professional singer and comedian James Brown. Sounds great. Each five-minute episode of the cartoon is narrated by the famous actor. E. 2005 .1–1. B. but he soon faces opposition from both workers and management in the clothing industry because it will put them out of work and business. Three The colder weather means less chance to play in the garden. culinary programme chat show weather forecast comedy documentary gardening programme medical programme children’s programme 1. C. (6 p. G. Six A disturbing report on the increasing number of people in Britain who suffer from allergies. Two In one of his funniest roles Alec Guinness plays the inventor of a suit that never gets dirty or damaged.5 1.Język angielski 37 Część pisemna Przykładowe zadania na poziomie podstawowym Zadanie 1. Other programmes show flooding and tornadoes. So. F. Five This is a weekly half-hour programme presented by John Bond. Dwie nazwy programów podane zostały dodatkowo i nie pasują do Ŝadnej zapowiedzi. have a look at Bob and Mo – the stars of a new animation for pre-school kids called The Green House. She has to keep to a strict diet with the help of her mother who prepares special dishes.1 1. This week he invites chefs from the best London restaurants to a special edition of his show.) Usłyszysz dwukrotnie zapowiedzi sześciu programów.4 1. One The world’s changing weather is causing serious problems to people around the globe.6 Transkrypcja Hello. wpisując odpowiednie litery (A–H) w kratki (1. adapted from The Number One Telly Magazine. Let us tell you about some of the programmes you can watch on Sky One this week.

many famous writers suffer from writer’s block. 2. change their job if they are not good at it. ask mum for her honest opinion. C. B.6 – 1 p.1 – 1 p.2 The advice Cornell gives to future writers is to A. określa główną myśl tekstu. A. (5 p. listen to the critical opinions of others.4 – 1 p. 2. is always the same and starts early in the morning. had to earn his own money. seems short because he loves going to the cinema. didn’t want to study any more.2 – 1 p. satisfied with the profession he has chosen. C.3 – 1 p.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 2. 2. Punktacja 1.: odpowiedź A 1. enjoyed writing very much. anyone can think of a good story for a novel. depends on how much he writes by lunchtime. B lub C. B.: odpowiedź E 1. zgodną z treścią tekstu. C. Z podanych moŜliwości odpowiedzi wybierz właściwą.: odpowiedź G 0 p. Zakreśl literę A.1 Paul Cornell started working as a writer because he A. 2. young writers usually write lots of rubbish. C. B. C.) Usłyszysz dwukrotnie wywiad z pisarzem.: odpowiedź H 1. B.5 – 1 p.3 Cornell’s day A.: odpowiedź B 1.38 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Standardy wymagań II. .4 According to Cornell. 1a Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu […]. 2. sorry he didn’t finish his university course.: odpowiedź D 1.5 Paul Cornell is A. B. sometimes disappointed with being a writer.

I just didn’t understand maths so I failed my university course.Język angielski 39 Transkrypcja Interviewer: I’m very happy to welcome the next guest to our programme. I really enjoy my life as it is. Interviewer: Where do you get your ideas from? Paul Cornell: Everybody has them. stopping only for a cup of tea at lunchtime. I never believe those writers who say ‘I get up at seven o’clock in the morning. Your mum won’t tell you that your work is poor or boring. I sometimes wonder what my life would be like with a university degree but I don’t regret that things turned out this way. Interviewer: I’m afraid that’s all we have time for today. was it a wise decision to take up writing? Paul Cornell: Well. Thank you for coming to the studio.3 – 1 p.2 – 1 p.1 – 1 p. I had to leave university and find some kind of work.5 – 1 p. I will write two thousand good words of prose. I think anybody can have a great idea for a novel. Interviewer: If someone wants to write for a living. which is the whole point of being a writer. adapted from www. or five pages of comics in a day. She loves you too much. Paul? Paul Cornell: At school.’ and then get back to whatever they do. You’ve got to find people who will honestly tell you what they think of your work and point out what’s wrong.bbc. Paul Cornell: Well. the successful novelist. That’s what it’s all about.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi . You’ll write ten pages of rubbish and then you’ll find that you’re back to normal. But most people just think ‘Ooh. selekcjonuje informacje. Interviewer: Summing up. But writers have to keep those ideas.co.uk Standardy wymagań II. when you cannot write anything. I planned a career in business but when I started my studies it turned out I wasn’t good enough. Whether you like it or not.: odpowiedź B 2. But writers are people who write them down. And I think there’s no such thing as writer’s block. then I can do what only writers can do and go to the cinema in the afternoons. Punktacja 2. being independent. what advice would you give them? Paul Cornell: Just one piece.: odpowiedź C 0 p. If I do that by lunchtime.: odpowiedź B 2.’ That’s not for me.: odpowiedź A 2. that would be interesting.4 – 1 p. You don’t often find that people are happy with every decision they make. the best thing is just to start writing.: odpowiedź C 2. How did you become a writer. Interviewer: Tell us a little bit about your writing routine. It is your job as a writer to search for various opinions on your work and change your writing if it is not good enough. 1d Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu […]. I wrote just for my own pleasure. go to my study and work an eight hour day. that’s a difficult question to answer. Paul Cornell. It wasn’t easy without a degree so I came back to writing and decided to make a living out of it.

3. The colour represents the way you earn money.2 ‘White hats’ and ‘black hats’ were symbols of the ‘good guys’ and the ‘bad guys’ in American western movies. The real world is full of lies. Black is not always negative. Somebody who is different from the others. In the real world there are many grey areas where black and white mix to represent the true situation. That way even a small child could tell who the hero was. 3. but he wants to see it in black and white. 3. adapted from ‘Words and their Stories’ .7 We know that we should tell the truth. You knew who was who. F. In this expression. It is a business expression that means a company has made a profit. Life is rarely so clear. Do kaŜdej części tekstu (3. The expression comes from the colour of ink used in the books that record a company’s profits or losses. using your brain instead of your muscles. but is it always good? Sometimes people say something which is not true because they don’t want to hurt their friends or relatives.5 Some expressions use black and white together. E. The early movies were made with no sound. Being ‘in the black’ is a good situation. so the film directors put a white hat on the hero and a black hat on the bad guy. 3. It is a job where you work at a desk.4 A ‘white collar’ job is the kind of job many people want to have. (7 p. This person brings shame to his/her group and is not welcome at family meetings. G.40 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zadanie 3. 3.1–3. A. H.3 Black is also used in some expressions that describe good things. A family may have a member who is not like them. One side of an issue is not all good and the other side is not all bad. 3.6 Some people see things only in black and white. In other words they tell ‘a white lie’.1 A ‘black sheep’ is a person who ignores tradition or does things that are not accepted. D.) Przeczytaj tekst. It’s a more official way. C. podsumowujące jej treść (A–H) i wpisz w kaŜdą kratkę odpowiednią literę. He wants to get a formal document in writing or in print – black ink on white paper. Profits are written in black and losses are written in red. Usually ‘white-collar’ jobs pay more than ‘blue-collar’ jobs – jobs where you use your physical strength. Not all lies are harmful. B. BLACK & WHITE 3. Most things in the world aren’t so simple. black and white represent opposite extremes.7) dopasuj zdanie. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie odnosi się do Ŝadnej części tekstu. Someone may say that your suggestion sounds all right.

if you want to. określa główną myśl poszczególnych części tekstu. “You mustn’t get what I have. “You go to bed. “One hundred and two. What’s the matter with you?” “Oh yes. It’s like miles and kilometers. “People don’t go to hospital with a fever of one hundred and two.” he cried.” he said.: odpowiedź A 3. I’ll see you when I’m dressed. That’s a different thermometer. “There’s nothing to worry about. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli. He said there was nothing to worry about and there was no danger. “What is it?” I asked him. I remember now.” He was sitting in exactly the same position as before. When I put my hand on his forehead.: odpowiedź C 3. “You poor Schatz. “Just the same.: odpowiedź D 3. “About what time do you think they are going to take me to hospital?” he asked with tears in his eyes.6 – 1 p.” But when I came downstairs. Downstairs he left three different medicines with instructions for giving them.5 – 1 p. “You can’t come in. It was a bright. After giving him the medicine at eleven o’clock. I heard the doctor say a hundred and two. opened the book and started to read. so far. “What is it?” he asked.” he said. He lay still in bed and seemed not to pay attention to what was going on. so I stopped.” the doctor said.2 – 1 p. sitting by the fire and feeling cold. When the doctor came.” I said.4 – 1 p. he took the boy’s temperature.: odpowiedź F 3. he was dressed.Język angielski 41 Standardy wymagań II. they said the boy refused to let anyone come into the room. Schatz?” I asked him. “How do you feel.” I explained calmly. Back in the room I asked the boy “Do you want me to read to you?” “All right. “Your temperature seems all right.: odpowiedź B 3.: odpowiedź H 3.3 – 1 p. cold day. I took his temperature. I could see he was not following. “Dad. (6 p.: odpowiedź G 0 p. Schatz came into the room while we were still in bed and I saw that he looked ill. so I took the dog for a walk up the road. When I returned home. Do you remember when we were driving and I explained to you how many kilometers we were doing when you saw seventy miles on the speedometer?” “Oh sure. I am.1 – 1 p.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 4. adapted from A Day’s Wait by Ernest Hemingway .” I sat down. a które nie (FALSE).7 – 1 p. His face was very white and there were dark patches under his eyes.” he said and the look in his eyes relaxed slowly.” he said.) Przeczytaj tekst. I knew he had a fever. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj. His face was white and he walked slowly. 2b Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego […]. “You aren’t going to hospital. a different scale. I went out for a while. Punktacja 3. które zdania są zgodne z treścią tekstu (TRUE). I’ve got a headache.” said the boy.

4 4. stwierdza.) Przebywasz w szkole językowej w Coventry. The boy was afraid to have visitors in his room. Punktacja 4.5 4. It is two bus stops away from our school. W zadaniu nie jest określony limit słów.: odpowiedź F 4.M.3 4. Podpisz się jako XYZ.4 – 1 p.42 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego T 4. The doctor left a prescription for three medicines. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt).1 – 1 p. The story is about a misunderstanding. 2d Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego […]. I chose it because of its beautiful location and traditional English food.: odpowiedź F 4.5).6 – 1 p. Chcesz zaprosić grupę obcokrajowców na poŜegnalne przyjęcie w Black Swan Club. Schatz was listening carefully when his father was reading to him.3 – 1 p. I hope you get there without any problems. XYZ . See you there. (5 p. dlaczego wybrałeś/łaś Black Swan Club • poinformujesz o jednej z atrakcji. z jakiej okazji organizujesz przyjęcie • uzasadnisz. które zaplanowałeś/łaś • udzielisz wskazówek.1 4.6).2 – 1 p. określa główną myśl tekstu (4. Please join us for a farewell party at the Black Swan Club. Especially for us there will be DJ Marcus playing there. Napisz zaproszenie. F Standardy wymagań II. jak się dostać na miejsce przyjęcia.6 Schatz’s father told him to get dressed. 2a Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego […].2 4.1–4.5 – 1 p. Przykładowa odpowiedź INVITATION TO BLACK SWAN CLUB 30TH AUGUST AT 7 P. The boy asked his father to read to him.: odpowiedź T 0 p. Take a bus which goes to the centre.: odpowiedź F 4. czy tekst zawiera określone informacje (4.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 5.: odpowiedź F 4. w którym • wyjaśnisz.: odpowiedź T 4. II.

wypowiada się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu słów. And guess what! I’ve stopped buying sweets to save my pocket money to buy cat food. I felt so sorry for him that I took him home. poprawnie stosuje środki leksykalno-gramatyczne adekwatnie do ich funkcji. uzyskuje. adekwatnie do ich funkcji. III. He is the most beautiful black cat I have ever seen. uzyskuje. pozwoleń. pozwoleń. bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty).: wszystkie elementy polecenia przekazane w sposób pełny i komunikatywny. Zadanie 6. (10 p. Punktacja (wypowiedź oceniona zgodnie z kryteriami oceniania na str. . I found him next to a refuse bin. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty). 2f Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci krótkiej wypowiedzi pisemnej. III. 2e Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci krótkiej wypowiedzi pisemnej. When I was walking to school. W liście do znajomego z zagranicy napisz • jakie to zwierzę i w jakich okolicznościach je znalazłeś/łaś • dlaczego zdecydowałeś/łaś się wziąć je do domu i jak zareagowali inni domownicy • jaki miałeś/łaś z nim problem i w jaki sposób go rozwiązałeś/łaś • jakie masz obowiązki wynikające z jego posiadania i jak to wpłynęło na Twoje Ŝycie.Język angielski 43 Standardy wymagań IV. poprawnie stosuje środki leksykalno-gramatyczne. 2b Zdający wykazuje się umiejętnością reagowania językowego w zakresie pisania prostej wypowiedzi […]. I’m writing to tell you how my life has changed recently because of the arrival of Charlie – our new pet.) Jakiś czas temu znalazłeś/łaś zwierzę. Why don’t you come to Poland for a holiday! Love. Now I have to get up earlier to feed him but I don’t mind. 10–11) Treść – 4 p. XYZ Standardy wymagań IV. 1 Zdający zna proste struktury leksykalno-gramatyczne umoŜliwiające formułowanie wypowiedzi […]. I was worried he might be ill so I took him to a vet. 2e Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci krótkiej wypowiedzi pisemnej. At first my parents were not happy but my sister was delighted. He said Charlie was all right and my parents let me keep him. Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu. Podpisz się jako XYZ. I. Przykładowa odpowiedź Dear Jack.: praca nie zawiera błędów. I hope you see him soon. wyjaśnień. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów. udziela lub odmawia udzielenia informacji. udziela lub odmawia udzielenia informacji. Poprawność językowa – 1 p. wyjaśnień. forma (2 punkty). 2b Zdający wykazuje się umiejętnością reagowania językowego w zakresie pisania prostej wypowiedzi […]. Nie umieszczaj Ŝadnych adresów. III.

PASSENGERS SUFFER AS COMPANY COLLAPSES F. An airport spokesman apologised for the delays but said people’s safety was the priority.: wszystkie elementy polecenia przekazane w sposób pełny i komunikatywny.: praca nie zawiera błędów.44 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Punktacja (wypowiedź oceniona zgodnie z kryteriami oceniania na str.45 this morning. Holidaymakers in as many as 50 destinations across Europe. the company is going through turbulent times and must take urgent steps to avoid going out of business altogether. Two Thousands of passengers have been affected after Miles Travel.5) właściwy nagłówek (A–F).bbc. adapted from www. rozwinięcie. a suspicious object was spotted in hand luggage by a guard. zakończenie. tekst jest spójny i logiczny. wstęp. Poprawność językowa – 2 p. The incident caused major traffic queues in the area.: list zawiera wymagane 5 elementów (odpowiedni zwrot rozpoczynający list.4 1. AIRLINE THREATENED WITH BANKRUPTCY D. A.2 1. (5 p.) Usłyszysz dwukrotnie pięć komunikatów radiowych. FIREFIGHTERS PUT OUT MASSIVE BLAZE E.3 1. The news comes after three other domestic airlines went into liquidation earlier this month. one of the UK’s largest travel agencies. firefighters. About 200 staff. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do Ŝadnego komunikatu. Wpisz odpowiednie litery do tabeli. All charter flights carrying Miles Travel passengers have been cancelled. The junction was closed and diversions were put in place. Forma – 2 p. 10–11) Treść – 4 p.1 1. bogate słownictwo. went bust. Four Travel on the Eurotunnel was not possible last night as the emergency services practised their response to a serious incident.5 . Frontier maintains that it will continue to operate a full schedule of flights throughout the re-organisation process. It was based on a simulated fire on a train and involved a large number of casualties.co.1–1.uk 1. Firefighters were on the scene with specialist cleaning equipment to clear about 100 litres of diesel which leaked from the lorry.: zróŜnicowane struktury gramatyczne. TUNNEL CLOSED FOR SAFETY DRILL Transkrypcja One Those departing from Nottingham Airport today were caught up in long delays. ambulance workers and police officers from both sides of the Channel joined forces in the evacuation exercise. objętość pracy w granicach określonych w poleceniu. Bogactwo językowe – 2 p. DELAYS ON MOTORWAY DUE TO FUEL SPILL C.news. SECURITY ALERT AFFECTS PASSENGERS B. Przyporządkuj do kaŜdego komunikatu (1. Three A lorry has overturned on the M5 in Somerset just after coming out of a tunnel. America and Africa have been stranded today after the tour operator declared bankruptcy in the early hours of the morning. odpowiedni zwrot kończący list). Przykładowe zadania na poziomie rozszerzonym Zadanie 1. Armed police were immediately called and flights leaving the airport were stopped for three hours. At 11. Five As the spokesman for American Frontier announced.

asked her sons to read aloud to her. (5 p. C. D. D. określa główną myśl tekstu.: odpowiedź E 1.: odpowiedź B 1. Dr. his mother suggested it. learnt more about being a doctor. Brain surgery is the field of medicine Dr. his name was called by Dr. B.: odpowiedź F 1. didn’t like his classmates. When Dr. won the admiration of his playmates. decided to study as a missionary doctor. he A. realised he didn’t want to be poor. didn’t live with his father.2 2. B.) Usłyszysz dwukrotnie wywiad z lekarzem. became the best student in his class. Z podanych moŜliwości odpowiedzi wybierz właściwą. C lub D. Zakreśl literę A. was a worse student than his brother.4 2. 2. zgodną z treścią tekstu. Punktacja 1. D. chose when he was a secondary school student. As a result of the reading programme.: odpowiedź A 1. 1a Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu […]. found less challenging than he had expected. he A. 2. C.3 2. he was taken to the emergency room. Carson A. Carson first thought of becoming a doctor when A.4 – 1 p.Język angielski 45 Standardy wymagań II. B. became interested in during his medical studies.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 2. checked her sons’ school essays.1 – 1 p. pretended that she could read. C.5 . Carson's mother A.5 – 1 p. B.: odpowiedź C 0 p. B. B. D. C. D. took her sons to the library regularly. C.2 – 1 p.3 – 1 p. his mother was being examined in hospital. had a nickname he was proud of. Carson was in primary school. Jones.1 Dr.

5 – 1 p. And now I know I was right. And within a matter of a year and a half.: odpowiedź C 2. trying to raise two sons with no resources.: odpowiedź A 2. with only a third grade education. it was toward the end of my first year that I decided that neurosurgery was the ideal field for me. one day she came up with this idea of putting us on the reading programme at the public library. Interviewer: Thank you for coming to the studio.2 – 1 p. My mother was terrified. We had to show her the books we brought from the library every week. because nobody knows much about it. She saw me and my brother heading down the same path and she just didn’t know what to do. Jones to the emergency room.46 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Transkrypcja Interviewer: Ladies and gentlemen. We had no money. because she'd put a check mark on them and act as if she was reading them. but we didn't know that. selekcjonuje informacje.4 – 1 p. but between the covers of those books. Our guest is here to share with you the story of his success. Jones. single parent home. And then I said to myself. Today I can say that was the real beginning of my career and I’m grateful to my mum that she managed to make me who I am. Carson’. Then.1 – 1 p.” and my mum said. much to the consternation of the teachers and all those students who used to tease me and call me names. 1d Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu […].: odpowiedź D 0 p. “Well.” It sounded so unrealistic but at the same time so fabulous and I thought. So when did you first think of becoming a doctor? Benjamin Carson: I remember one day I was sitting with my mum in the hallway at Detroit City Hospital and we were waiting to collect my blood test results. I would like to introduce Dr.: odpowiedź B 2. I started to enjoy it. read them and submit written book reports to her. when I got into medical school I initially opted for psychiatry.achievement. Suddenly we heard an announcement “Dr. Dr. And then. She knew what a difficult life she had. In primary school I was perhaps the worst student ever. I could go anyplace. Benjamin Carson. Punktacja 2.” So. She couldn’t read. and my nickname was ‘Dummy’. But then all of a sudden. Carson. Dr. you say you never really considered anything other than medicine. Interviewer: Was your mother’s idea successful? Benjamin Carson: I hated it for the first several weeks because we had to stay in the house and read these books while our friends were playing outside. adapted from www. I wanted to be a missionary doctor. a talented neurosurgeon.3 – 1 p. “Maybe one day they’ll say ‘Dr. I went from the bottom of the class to the top of the class. “The brain.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi .: odpowiedź B 2. But gradually I began to realise that it didn’t seem to offer enough variety. Interviewer: Why do you say it sounded unrealistic? Benjamin Carson: We lived in a poor inner city. “Why not?”. in which area can you become an authority very quickly?” and I thought.org Standardy wymagań II. be anybody and do anything. All my classmates and teachers agreed. When did you first have the notion that you actually wanted to do this? Benjamin Carson: When I was in secondary school. Interviewer: People often speak of brain surgery as the most challenging field of medicine.

2 __________ Consequently. B. F. tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Its design changed very little over the 19 years during which it was produced. If the Model T was not exactly a lady’s car. it went down to $290 in 1924. the Model T was discontinued.1 – 1 p. Designed and made by General Motors.3 __________ He did not actively seek to upgrade the comfort and appearance of his Model T. Dwa zdania podane zostały dodatkowo i nie pasują do tekstu. rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu.: odpowiedź F 3. Punktacja 3. W kaŜdą lukę (3. Ford also discovered that producing spare parts and shipping them to market areas where they were put together helped lower production costs. wraparound windshields. z którego usunięto cztery zdania. his Model T got cheaper and cheaper. from flamboyant hues of pink to highly elegant shades of white and black.1 __________ One invention that made it possible was a conveyor belt. trunks with tailfins. 2f Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego […]. In 1927. Long hoods. a sum that did not exceed the average family budget. chrome grilles and bumpers were the embodiment of wealth. the Cadillac could well be.4 – 1 p. the Cadillac was addressed to a different clientele: those who could and wanted to pay much more for an elegant product that could satisfy even the most demanding and sophisticated tastes. 3.Język angielski 47 Zadanie 3. 3.: odpowiedź E 3.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi . C.4 __________ They were also in a variety of colors. From the original price of $825. Standardy wymagań II.4) wpisz literę. E.: odpowiedź D 0 p. Henry Ford’s motto when he established his Motor Company at the beginning of the 20th century was to ‘build a car for the great multitude’. He went about achieving this goal by producing and selling cars cheaply at a time when they were affordable only for the very rich. In the meantime competitors spared no efforts to beautify and modernize their vehicles. the leather furbishing of the interior made the car one of the most luxurious in the world. this forward looking and ingenious businessman did not foresee one thing.2 – 1 p. Additionally. 3. However.) Przeczytaj tekst.1–3. Dobierz brakujące zdania (A–F). November 2008 A. The designers were free to do as they pleased. As a result of the protest he raised the wages of his employees and reduced the length of the workday. from Zoom in on America. 3. D. (4 p. having sold more than 15 million cars and having revolutionized the market.3 – 1 p.: odpowiedź A 3. The company is cutting expenses so it can compete better against lower-cost rivals from overseas. którą oznaczone jest brakujące zdanie. Its introduction into the manufacturing process helped reduce the assembly time of a car from over 12 to less than 2 worker-hours.

5 _____ the whole story. by Edgar Allan Poe. B. Punktacja 4.48 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zadanie 4. 4. B. 4. (3 p.4 _____ at the Tower dates back only to 1895. C lub D. The ravens apparently know nothing about it and are still treated like royalty by their ‘raven master’.6 A.: odpowiedź C 4. According to a centuries-old 4.5 punktu. B. B. No wonder they still strut about the place 4.5 p.: odpowiedź A 4. D.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi .2 A.3 – 0.3 A. rozpoznaje róŜnorodne struktury leksykalno-gramatyczne w podanym kontekście. In 2004 an official Tower historian revealed that the first record of ravens 4. The Raven.5 p. B.4 – 0. 2j Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego […].1 A. adapted from London by Sarah Johnstone & Tom Masters 4. B. It turned out that the Victorians 4. It is said that King Charles II wanted to shoo off a bunch of noisy ravens but was warned that it might bring ill luck.5 p.6 ____ they owned it.5 p. C. C. C. D. D.5 A. D. D. Z podanych moŜliwości odpowiedzi wybierz właściwą.: odpowiedź C 4. at least six ravens have been kept in residence. Zakreśl literę A. goes continues speaks makes were ever to be left should ever leave would never leave have never left proverb gossip superstition history 4.6 – 0.: odpowiedź D 0 p.5 – 0.) Przeczytaj tekst. 4.5 p. For years every English school child and every visiting tourist has been told about the ravens at the Tower of London. C. tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.2 _____.1 – 0. 4.: odpowiedź D 4.2 – 0. Since then. D. B. C.1 _____. The birds might have been kept as pets by the staff who were fans of the hugely popular poem. as the story 4. Za kaŜde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0.5 p. C.3 _____. the monarchy will fall if the birds 4.:: odpowiedź B 4.4 A. so that which however as though took down came across made up spelled out keeping having kept to be keeping being kept Standardy wymagań II.

Punktacja 5. 5. . Napisz rozprawkę przedstawiającą dobre i złe strony tego zjawiska.1 – 0.) Wypowiedz się na jeden z trzech poniŜszych tematów. HAVE I refuse _______________________________________ by anyone. Napisz opowiadanie o przestępstwie. I do it myself. the more experienced 5. otrzymasz za jej kompozycję 0 punktów. 5.5 I cannot bear this rainy weather any more.5). uzupełnij kaŜde zdanie. Napisz recenzję poleconej Ci przez kogoś wystawy.5 punktu.5 p.: odpowiedź there had been less 5.: odpowiedź put up with 0 p. LESS If ____________________________________ traffic. stosuje zmiany struktur leksykalno-gramatycznych.5 p. Uwaga: jeśli praca będzie zawierać więcej niŜ 300 słów. 5. Nie zmieniaj podanych fragmentów i formy podanych wyrazów.5 p. 2b Zdający wykazuje się umiejętnością przetwarzania tekstu[…].2 There are no eggs left. (18 p. (2.Język angielski 49 Zadanie 5.3 – 0. Coraz więcej młodych Polaków decyduje się wyjechać na Wyspy Brytyjskie w celu podjęcia studiów.1–5. 1.5 – 0. I become more experienced.1 I don’t allow anyone to repair my car.5 p. GET The _____________________________________________ I become.3 We were late because there was so much traffic.5 p. zakreślając jego numer. zatytułowane Crime Doesn’t Pay.2 – 0. Zaznacz wybrany temat. I do it myself.5 p. Za kaŜdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0. RUN We ____________________________________ eggs. we wouldn’t have been late. 5. tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego (5.: odpowiedź to have my car repaired 5.4 As I get older. 3.) Wykorzystując podane wyrazy.: odpowiedź older I get.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 6.4 – 0. 2. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.: odpowiedź have run out of 5. Standardy wymagań V. 5. która Cię rozczarowała. którego sprawca został złapany na gorącym uczynku. PUT I cannot ___________________________________ this rainy weather any more.

Another important advantage is that you gain access to wide educational resources and best-equipped scientific centres which guarantee fast professional development. It is also important to choose carefully the educational establishment you enrol to. but it may also mean alienation and economic problems for our country. not everyone is cut out for the challenge of surviving in a foreign country. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej. pełna konsekwencja w układzie graficznym pracy. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej. właściwie dobrane argumenty za i przeciw. Bogactwo językowe – 5 p.50 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Przykładowe odpowiedzi Temat 1. everything should be done to make sure Polish students have a good enough reason to return. uwzględnione wszystkie części pracy (wstęp. Punktacja (wypowiedź oceniona zgodnie z kryteriami oceniania na str. The best students are snapped up by British employers.: praca w całości zgodna z tematem. 1 Zdający zna róŜnorodne struktury leksykalno-gramatyczne umoŜliwiające formułowanie wypowiedzi […]. III. objętość pracy w granicach określonych w poleceniu. prawidłowe podsumowanie wypowiedzi. more and more young people decide to take up studies abroad and English. Poprawność językowa – 4 p. Such graduates bring with them to Poland invaluable experience and a wealth of ideas which benefit the Polish market. There is no better way of improving your English than immerse yourself in British culture whose cosmopolitan character is sure to broaden your horizons. adekwatny do treści i formy.: urozmaicone struktury gramatyczne. 2f Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. However. I. Even potential success has its cost. studying in the UK is definitely a learning experience and a chance for a brighter professional future.: tekst jest spójny i logiczny. Standardy wymagań III. 2e Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. prawidłowo sformułowana teza. Such a choice is an exciting option for Polish school-leavers. rozwinięcie i zakończenie) z zachowaniem właściwych proporcji między nimi. poprawnie stosuje środki leksykalno-gramatyczne. Kompozycja – 4 p. wypowiada się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu słów.: praca nie zawiera błędów. Without the support of the nearest and dearest newcomers may find it really difficult to adjust. zachowany jednorodny styl. which often means isolation from the family and on the more global scale a brain drain on the Polish economy. III. makes the UK an obvious destination. 11–16) Treść – 5 p. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej. bogate słownictwo i frazeologia. Therefore. 2d Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. adekwatnie do ich funkcji. With Poland’s entry into the EU. Standards vary and not every institution guarantees a bright future career. . the leading language of commerce and science. All in all. but at the same time carries a number of risks. przedstawia i uzasadnia opinie własne i innych osób.

one set of doors wouldn’t open. uwzględnione wszystkie części pracy (wstęp.: urozmaicone struktury gramatyczne. przedstawione reakcje ludzi oraz konsekwencje wydarzenia. rozwinięcie i zakończenie) z zachowaniem właściwych proporcji między nimi. wypowiada się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu słów. “Now he’ll hopefully get what he deserves. Suddenly. In a moment the doors closed and the ticket machines were blocked. 1 Zdający zna róŜnorodne struktury leksykalno-gramatyczne umoŜliwiające formułowanie wypowiedzi […]. The old lady smiled broadly. 2b Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. 2f Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. but nobody was sure who the culprit was. III.: praca w całości zgodna z tematem. a ticket inspector jumped on at the back. zachowany jednorodny styl. He pulled out a wallet obviously hoping to find a valid ticket inside. There was some commotion and everyone turned to look. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej. Punktacja (wypowiedź oceniona zgodnie z kryteriami oceniania na str. objętość pracy w granicach określonych w poleceniu. an old lady cried out: “Thief on the bus! Help! My wallet’s been stolen!”. szczegółowo przedstawione wydarzenie główne oraz logicznie przedstawione wydarzenia do niego prowadzące. People were squashed against one another as the driver veered round bends and braked at the stops. określony czas miejsce oraz bohaterowie. III. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej. relacjonuje wydarzenia.: tekst jest spójny i logiczny. 2e Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. but all he found was a pensioner’s pass. I. Bogactwo językowe – 5 p. The ticket inspector approached a young man in a baseball cap and demanded his ticket. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej. Meanwhile.: praca nie zawiera błędów. Poprawność językowa – 4 p. 11–16) Treść – 5 p. bogate słownictwo i frazeologia. Kompozycja – 4 p. poprawnie stosuje środki leksykalno-gramatyczne. .” she whispered. No doubt the pickpocket intended to jump off. pełna konsekwencja w układzie graficznym pracy. “I think you’ll find that’s mine. The ticket inspector called the police and the man was soon dealt with.Język angielski 51 Temat 2. The bus was just coming into the next stop. adekwatnie do ich funkcji. The young man shifted uneasily but there was no way to escape. Standardy wymagań III. adekwatny do treści i formy.” the lady called over. The whole incident certainly cheered the rest of the passengers up as we continued our journey satisfied that the man had been caught red-handed and the crime didn’t go unpunished. Crime Doesn’t Pay I was coming home the other day and as usual the bus was crowded. He was no doubt fined for the ticket offence as well as for the theft. but as so often happens on these old bone-shakers.

52 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego .

une amie. -ve. -eaux. -eux. -trice. des feux Forma nieregularna. pojawienie się akcentu. np. une femme écrivain . -enne. -ve. np. le Nil Peryfrazy w nazwach zawodów. podwajanie spółgłoski. np. -trice. np. -elle. -ère. une amie. des wagons-restaurants Rzeczowniki o tej samej formie w obu rodzajach. des élèves. des feux Forma nieregularna. np. des laissez-passer Liczba mnoga rzeczowników złoŜonych z przymiotnikiem « grand ». podwajanie spółgłoski. une chienne. -eaux. -euse. -eux. np. np. np. np. des cadeaux. Gabrielle. une directrice. Gabrielle. -ails. np. les cieux. np. un élève/une élève Rodzaj Ŝeński z końcówką -e. un Français/des Français Liczba mnoga z końcówką -s. une directrice. un pantalon. des timbres-poste. un héros/une héroïne Rodzaj nazw własnych. -aux. np. np. np. pojawienie się akcentu. des yeux Liczba mnoga z końcówką -als. un pantalon. les ciels Liczba mnoga niektórych rzeczowników złoŜonych. np. des festivals. -eus. des journaux. np. np. des gens Liczba mnoga niektórych rzeczowników złoŜonych. une chanteuse. un élève/une élève Rodzaj Ŝeński z końcówką -e. np. -oux. np. une lunette . une chanteuse.JĘZYK FRANCUSKI Struktury gramatyczne POZIOM PODSTAWOWY RZECZOWNIK POZIOM ROZSZERZONY Rzeczowniki o tej samej formie w obu liczbach. une veuve. np. np. des yeux Rzeczowniki o jednej liczbie. np. np. des rails. une chienne. np. des genoux. une boulangère Rzeczowniki o tej samej formie w obu liczbach. des gens Zmiana znaczenia rzeczownika wraz ze zmianą liczby. des journaux. -ère. -enne. np. des élèves. np. des cadeaux. une veuve. -euse. des demi-litres Rzeczowniki o tej samej formie w obu rodzajach. -aux. des pneus Liczba mnoga rzeczowników pochodzenia obcego. les Thibault Rzeczowniki o jednej liczbie. « demi ». -elle.des lunettes Rzeczowniki posiadające dwie formy liczby mnogiej. une boulangère Formy nieregularne rodzaju Ŝeńskiego. np. np. un Français/des Français Liczba mnoga z końcówką -s. la Seine. des sandwichs Liczba mnoga nazwisk. des wagons-restaurants Liczba mnoga rzeczowników złoŜonych.

np. J’ai visité la France et la Provence. np. J’ai mangé de bonnes pommes. np. J’ai payé ces fruits 50 centimes le kilo. Rodzajnik określony jako wyznacznik powtarzania. le tour du monde Rzeczowniki o dwóch rodzajach. np. Il attend un ami. Passe-moi la bouteille. Dans la salle il y avait des jeunes gens. J’ai payé ces fruits 50 centimes le kilo. Rodzajnik określony jako wyznacznik określoności. une vedette Rodzaj rzeczownika a jego znaczenie. Rodzajnik określony przed nazwami własnymi. Il travaille le lundi. L’argent ne fait pas le bonheur. Il travaille le lundi. np.54 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Rzeczowniki o róŜnych formach dla obu rodzajów. Nous avons un exemplaire. np. np. np. Rodzajnik nieokreślony przed nazwami dzieł. Il a les yeux bleus. np. des gens hospitaliers RODZAJNIK Rodzajnik nieokreślony jako wyznacznik nieokreśloności. np. un médecin. Zamiana rodzajnika nieokreślonego na « de » przed rzeczownikiem w liczbie mnogiej poprzedzonym przymiotnikiem. Un médecin doit être responsable. np. Rodzajnik nieokreślony w liczbie pojedynczej jako wyznacznik ilości. Nous avons un exemplaire. Rodzajnik określony dla wyraŜenia wartości . Rodzajnik określony w datach. le père/la mère Rzeczowniki o jednym rodzaju. Rodzajnik określony jako wyznacznik posiadania. np. np. np. une vedette Rzeczowniki o róŜnych formach dla obu rodzajów. np. np. Il a les yeux bleus. Rodzajnik nieokreślony przed niektórymi rzeczownikami w liczbie mnogiej poprzedzonymi przymiotnikiem. np. J’arrive le 3 mai. Rodzajnik określony w datach. L’argent ne fait pas le bonheur. np. un coq/une poule Rzeczowniki o jednym rodzaju. np. Rodzajnik określony jako wyznacznik określoności. Rodzajnik określony dla wskazywania. Rodzajnik określony jako wyznacznik całości. Rodzajnik określony jako wyznacznik powtarzania. np. np. Rodzajnik nieokreślony dla wyraŜenia wartości ogólnych. un médecin. np. np. np. np. Rodzajnik określony jako wyznacznik wartości globalnych. les vieilles gens. np. np. Rodzajnik określony jako wyznacznik posiadania. le père/la mère Rodzaj nazw zwierząt. Rodzajnik określony przed nazwami własnymi. np. Rodzajnik nieokreślony w liczbie pojedynczej jako wyznacznik ilości. Il attend un ami. Rodzajnik nieokreślony jako wyznacznik nieokreśloności. C’est un Picasso. Zamiana rodzajnika nieokreślonego na « de » przed rzeczownikiem w liczbie mnogiej poprzedzonym przymiotnikiem. J’ai mangé de bonnes pommes. np. J’ai visité la France et la Provence. np. Je te laisse les clés de la maison. Rodzajnik określony jako wyznacznik wartości globalnych. np. Je te laisse les clés de la maison. la Tour Eiffel. J’arrive le 3 mai. Rodzajnik określony jako wyznacznik całości.

Ils vont au cinéma. np. np. rzeczownikiem uŜytym w funkcji orzecznika. Je n’ai pas de stylo. Rodzajnik cząstkowy z czasownikiem Rodzajnik cząstkowy z czasownikiem « faire » dla określenia czynności. Rodzajnik określony przed nazwami niektórych miast. J’ai beaucoup d’amis. Formy ściągnięte rodzajnika określonego z przyimkami « à » i « de » po niektórych wyraŜeniach ilościowych. np. np. Ils vont au cinéma. Formy ściągnięte rodzajnika określonego Formy ściągnięte rodzajnika określonego z przyimkami « à » i « de ». niepoliczalnymi. J’ai vu les Martin. Ce n’est pas un livre. np. Rodzajniki po przeczeniach. Rodzajnik cząstkowy jako wykładnik jakiejś Rodzajnik cząstkowy jako wykładnik jakiejś części. ilościowych. np. np. Il y a de la neige. Rodzajniki z czasownikiem « être ». Tu fais du tennis ? Rodzajnik cząstkowy przed nazwiskami. Tu as de la chance. J’ai beaucoup d’amis. np. Il y a de la neige. np. Je n’aime pas café. np. « faire » dla określenia czynności. Rodzajnik cząstkowy z rzeczownikami Rodzajnik cząstkowy z rzeczownikami niepoliczalnymi. Il m’a serré la main. np. np. Elle est venue en métro. Tu fais du tennis ? np. np. Il faut peser le pour et le contre. z przyimkami « à » i « de ». On passe par La Rochelle. np. np. Je n’ai pas de stylo. Elle a un petit nez. np. Rodzajniki po przeczeniach. np. Ce n’est pas un livre. Il a les jambes qui tremblent. np.Język francuski 55 dzierŜawczej. Rodzajnik nieokreślony i określony przed nazwami części ciała. Pierre est musicien. Rodzajnik określony dla nominalizacji. Rodzajnik cząstkowy z rzeczownikami Rodzajnik cząstkowy z rzeczownikami abstrakcyjnymi. Pierre est musicien. Il y a du Napoléon en lui. np. Il revient du bureau. np. Je n’ai pas demandé de l’eau mais du café. Elle prend du pain. Rodzajnik określony przed rzeczownikami niepowtarzalnymi. le café. Tu as de la chance. części. Je n’aime pas le np. Rodzajnik określony przed nazwiskami. Opuszczanie rodzajnika po wyraŜeniach Opuszczanie rodzajnika po wyraŜeniach ilościowych. On voit la lune. Elle est venue en métro. np. Elle prend du pain. z niektórymi przyimkami. Opuszczanie rodzajnika w konstrukcjach Opuszczanie rodzajnika w konstrukcjach z niektórymi przyimkami. np. . Rodzajnik cząstkowy po przeczeniach nieabsolutnych. np. La plupart des élèves parlent français. Il joue du Chopin. Il revient du bureau. abstrakcyjnymi. np. Rodzajniki z czasownikiem « être ». np. np. Opuszczanie rodzajnika przed Opuszczanie rodzajnika przed rzeczownikiem uŜytym w funkcji orzecznika. np.

np. Le lion. offres/demandes/ventes Opuszczanie rodzajnika w konstrukcjach z rzeczownikami po przyimku « de ». Zaimek przymiotny wskazujący do oznaczenia bliskości lub oddalenia w konstrukcjach z partykułą « ci ». adresach. un verre à vin Opuszczanie rodzajnika w wyraŜeniach z czasownikiem. Zaimek przymiotny dzierŜawczy. Opuszczanie rodzajnika w wyliczeniach. np. Que dis-tu de ce vin-ci ? Zaimek przymiotny wskazujący dla wyraŜania wartości emfatycznej. Elle viendra lundi. np. Tous les soirs elle prend sa tisane. est furieux. np. np. np. J’ai acheté une douzaine de roses. Vous avez raison. np. np. bureaux. une table de bois. Bonjour. np. Zaimek przymiotny dzierŜawczy dla wyraŜania przyzwyczajenia. Cette fille est belle. np. np. voisin ! Zaimek przymiotny wskazujący. Opuszczanie rodzajnika w apozycji. np. Monique m’a appelé.56 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Opuszczanie rodzajnika przed nazwami własnymi. adresach. Opuszczanie rodzajnika w tytułach. Ah ! Il en fait de belles. chaises. nazwami dni tygodnia i miesięcy. « là ». np. depeszach. np. Monique m’a appelé. ce ciel pur ! Zaimek przymiotny wskazujący dla wyraŜania uczuć. nazwami dni tygodnia i miesięcy. Il a changé d’adresse. ton fils ! ZAIMEK PRZYMIOTNY Zaimek przymiotny wskazujący. Mon fils est intelligent. ogłoszeniach. Mais regardez ce désordre ! Zaimek przymiotny dzierŜawczy. Cette fille est belle. Tables. np. ogłoszeniach. Opuszczanie rodzajnika w wyraŜeniach z przyimkiem. Opuszczanie rodzajnika w konstrukcjach z niektórymi czasownikami. np. Mon fils est intelligent. offres/demandes/ventes Opuszczanie rodzajnika przed nazwami własnymi. Regardez ces montagnes. Elle viendra lundi. . roi des animaux. np. Opuszczanie rodzajnika w apostrofach. Opuszczanie rodzajnika w konstrukcjach z rzeczownikami wyraŜającymi ilość. Opuszczanie rodzajnika w tytułach. Je suis en compagnie d’amis français. np. np. Zaimek przymiotny dzierŜawczy dla wyraŜania ironii lub pogardy. depeszach. np. np. tout est vendu.

Zaimki przymiotne nieokreślone dla rozróŜnienia nieokreśloności. np. Sa main lui fait mal. np. np. Quelle belle histoire ! Zaimki przymiotne nieokreślone dla wyraŜenia ilości. Elle croit n’importe quelles histoires. Chaque jour. C’est à deux pas. Ah ! Mon petit Pierre ! Zaimek przymiotny dzierŜawczy z nazwami części ciała. Chaque jour. Liczebniki główne jako ekwiwalent liczebników porządkowych. Il n’y a aucune raison de s’inquiéter. Je n’ai jamais vu une telle impolitesse. . np. La France a commémoré le bicentenaire de la Révolution. je prends le métro. np. Voilà quelques articles encore exposés. Quel temps fait-il ? Zaimek przymiotny pytający i wykrzyknikowy dla wyraŜenia uczuć. np. zaimkiem przymiotnym. Prends une paire de chaussettes. np. np. Ouvrez les livres au chapitre trois. np. np. Liczebniki główne z rodzajnikiem określonym. Zaimki przymiotne nieokreślone dla wyraŜenia jakości. Zaimek przymiotny dzierŜawczy dla wyraŜania czułości. Deux sont absents. Rzeczowniki z sufiksem -aine. LICZEBNIK Liczebniki główne. Voilà les trois Mousquetaires. Elle a acheté la même robe. np. Elle a acheté la même robe. np. Il mesure deux mètres. Zaimki przymiotne nieokreślone dla wyraŜenia jakości. np. Liczebniki główne zastępujące rzeczownik. np. np. Zaimek przymiotny pytający i wykrzyknikowy. Liczebniki główne. np. Il mesure deux mètres. je prends le métro. np. Leurs deux fils sont partis. Zaimki przymiotne nieokreślone dla wyraŜenia identyczności lub róŜnic. np. np. UŜycie zaimków przymiotnych nieokreślonych z innymi określnikami rzeczownika. Liczebniki główne w wyraŜeniach określających stopień wielkości/ilości/odległości.Język francuski 57 Zaimek przymiotny pytający i wykrzyknikowy. Quelle belle histoire ! Zaimki przymiotne nieokreślone dla wyraŜenia ilości. Rzeczowniki pełniące funkcję liczebników. Quel temps fait-il ? Zaimek przymiotny pytający i wykrzyknikowy dla wyraŜenia uczuć. np.

-se. vingtième (médiocre) en calcul. C’est son dix-huitième anniversaire. jalouse. np. longue. douce. amicaux. np. -ette. -elle. Przymiotniki o tej samej formie w obu liczbach. blanche. des sacs bleu marine. publique. nouvelle. fou/fol Stopniowanie przymiotników regularne. nouvelle. une jupe marron Rodzaj Ŝeński przymiotników złoŜonych. amicaux. -eaux. -(t)euse. np. jalouse. la robe bleu foncé. np. douce. pojawienie się akcentu np. muette. -trice. libératrice. menteuse. np. Uzgadnianie liczebników głównych. np. heureux/plus heureux . -aux. sociaux-démocrates Przymiotniki o tej samej formie w obu rodzajach. -ce. np. grecque. Ułamki. folle Formy nieregularne rodzaju Ŝeńskiego przymiotników. Il est premier (brillant) en français. np. -gue. longue. UŜycie liczebników porządkowych jako przymiotników. np. np. un homme heureux/des hommes heureux Liczba mnoga przymiotników z końcówką -s. des yeux noisette Liczba mnoga przymiotników złoŜonych. rousse. -ce. un jeune homme/une jeune fille Rodzaj Ŝeński przymiotników z końcówką -e. finals Formy nieodmienne przymiotników. -olle. -ve. -(t)euse. np. beaux Formy nieregularne liczby mnogiej przymiotników. -elle. jolis. libératrice. blanche. np. -ère. -ve. Liczebniki porządkowe. np. np. np. np. pojawienie się akcentu np. -gue. neuve. np. podwajanie spółgłoski. Prenez une feuille double. C’est son dix-huitième anniversaire. -ette. Il y a deux millions d’hommes. beaux Przymiotniki o tej samej formie w obu rodzajach. np. grande. -trice. np. -ère. La croissance sera de 2%. -sse. neuve. np. nouveau/nouvel Stopniowanie przymiotników regularne. np. np. ambiguë Formy nieodmienne przymiotników. procenty. la sauce aigre-doux Przymiotniki o podwójnej formie w rodzaju męskim. -aux. -che. Prenez une douzaine d’œufs. menteuse. grande. np. chère Przymiotniki o podwójnej formie w rodzaju męskim. np. muette. np. chère Rodzaj Ŝeński przymiotników z końcówką -que. określenia wielokrotności. podwajanie spółgłoski. -che. un homme heureux/des hommes heureux Liczba mnoga przymiotników z końcówką -s. nouveau/nouvel. -eaux. -se. np. banals. jolis. J’y passe les trois quarts du temps. heureux/plus heureux PRZYMIOTNIK Przymiotniki o tej samej formie w obu liczbach. un jeune homme/une jeune fille Rodzaj Ŝeński przymiotników z końcówką -e.58 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Liczebniki porządkowe. np.

Miejsce jednego zaimka w zdaniu. bon/meilleur Miejsce przymiotników w zdaniu przymiotniki znajdujące się regularnie po rzeczowniku. np. ZAIMEK Zaimki osobowe podmiotu. nieregularne. Zaimki osobowe akcentowane. np. Je l’ai fait moi-même. . Il porte un pantalon blanc. Zaimki przysłowne « en ». przymiotniki znajdujące się regularnie przed rzeczownikiem. Tu as raconté une histoire drôle. C’est la chanson que nous aimons. On va chez moi ? ZłoŜenia z « même ». np. np.Język francuski 59 nieregularne. Il me le donne. Uzgadnianie czasownika z zaimkiem « on ». np. np. Zaimki zwrotne. Il lui a téléphoné. Elle lit. np. Zaimki względne proste. przymiotniki znajdujące się regularnie przed rzeczownikiem. np. np. Zaimki względne złoŜone. Zaimki zwrotne. Nous avons une belle maison. Zaimki osobowe dopełnienia dalszego. Przymiotniki uŜyte jako przysłówek. petit/moindre Miejsce przymiotników w zdaniu przymiotniki znajdujące się regularnie po rzeczowniku. np. np. np. np. Nous avons une belle maison. Zaimki przysłowne « en » i « y » w funkcji okolicznika miejsca. np. np. N’en parle pas ! J’y penserai. Zaimek « soi ». Il se lève tôt. np. J’y vais. Zaimki przysłowne « en » i « y » w funkcji okolicznika miejsca. np. « y » i zaimek nijaki « le ». np. Je les invite. Zmiana znaczenia przymiotników wraz ze zmianą miejsca w zdaniu. J’en reviens. np. np. Zaimki osobowe dopełnienia bliŜszego. np. Tu les connais ? Zaimki względne proste. Tu les connais ? Miejsce kilku zaimków w zdaniu. On va chez moi ? ZłoŜenia z « même ». np. bon/meilleur. Il a pris sa décision. np. C’est la chanson que nous aimons. np. Tout le monde rentre chez soi. Miejsce jednego zaimka w zdaniu. Il se lève tôt. np. np. Je les invite. J’y vais. np. Zaimki osobowe podmiotu. Zaimki osobowe dopełnienia dalszego. Il lui a téléphoné. Il porte un pantalon blanc. Zaimki przysłowne « en » i « y » w funkcji dopełnienia. Tu as raconté une drôle d’histoire. Je l’ai fait moi-même. N’en parle pas ! J’y penserai. np. np. On est allés à la piscine. Je le sais et je m’en réjouis car je ne m’y attendais pas. J’en reviens. np. Elle lit. Zaimki osobowe dopełnienia bliŜszego. Zaimki przysłowne « en » i « y » w funkcji dopełnienia. np. np. Zaimki osobowe akcentowane. Ça sent bon.

se laver. np. appeler. wskazującymi. Zaimki rodzaju nijakiego. placer. np. Tu prends ça ? Zaimki rodzaju nijakiego. faire. appeler. Avec qui voyages-tu ? Zaimek « lequel ». Ce n’est pas ta voiture. np. Que faites-vous ? dopełnienie dalsze. np. Voilà ce dont j’ai besoin. konstrukcje z dopełnieniem bliŜszym. répondre. np. np. joindre Czasowniki posiłkowe être. A quoi penses-tu ? okolicznik. s’asseoir Czasowniki w zwrotach bezosobowych. Que faites-vous ? dopełnienie bliŜsze. haïr Czasowniki III grupy. manger. acheter. np. Avec qui voyages-tu ? okolicznik. se promener Czasowniki w zwrotach bezosobowych. Il se promène. sans quoi vous serez en retard. Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie. Je parle à ma mère. résoudre. faire. Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie. np. np. Qui est-ce ? orzecznik. np. mettre Czasowniki posiłkowe être. Zaimki rodzaju nijakiego. Zaimki rzeczowne wskazujące. np. np. Il pleut. Lequel préfères-tu ? Zaimki wykrzyknikowe. np. commencer. np. np. np. mettre. np. Je regarde un film. np. Je parle à ma mère. Konstrukcje z zaimkiem « quoi ». Qui est-ce qui est venu ? orzecznik. Konstrukcje z zaimkami rzeczownymi. connaître. venir Czasowniki zwrotne. konstrukcje z dopełnieniem bliŜszym Czasowniki I grupy. konstrukcje z dopełnieniem dalszym. aller. Zaimki rzeczowne nieokreślone. acquérir. CZASOWNIK Czasowniki I grupy. np. envoyer Czasowniki II grupy. Il se promène. savoir. répondre. np. avoir. Tout va bien. Je préfère celle-ci. Zaimki rzeczowne wskazujące. Ce n’est pas ta voiture. np. np. aller. manger.60 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego np. avoir. np. np. Il promène le chien. venir Czasowniki zwrotne. Il pleut. konstrukcje z dopełnieniem bliŜszym . se promener. Tout va bien. Składnia czasowników konstrukcje z orzecznikiem. Vous aurez chacun votre chambre. finir Czasowniki III grupy. np. A quoi penses-tu ? dopełnienie dalsze. cela non. Je regarde un film. Qui est-ce qui est venu ? podmiot. Tu sembles fatigué. np. konstrukcje z dopełnieniem bliŜszym. Zaimki rzeczowne dzierŜawcze. np. Tu prends ça ? np. np. Tu sembles fatigué. np. savoir. np. np. np. acheter Czasowniki II grupy. np. np. Que tu es beau ! Zaimki rzeczowne dzierŜawcze. np. commencer. finir. se laver. np. Zaimki rzeczowne pytające o Zaimki rzeczowne pytające o podmiot. np. konstrukcje z dopełnieniem dalszym. np. Le spectacle auquel nous avons assisté était ennuyeux. np. Il promène le chien. connaître. chanter. Je préfère celle-ci. c’est la mienne. Qui est-ce ? dopełnienie bliŜsze. Partez. np. c’est la mienne. Ceci m’intéresse. Składnia czasowników konstrukcje z orzecznikiem. Zaimki rzeczowne nieokreślone. chanter.

np. il frissonna. uzgadnianie participe passé z zaimkami dopełnienia bliŜszego. J’ai lu les livres que tu m’as prêtés. Nous sommes arrivés. np. np. Il fait froid. Il sortira. Demain soir. Participe présent. Subjonctif passé. np. Il a fait tous les efforts qu’il a pu. Combien de livres as-tu lus ? uzgadnianie participe passé z zaimkiem względnym « que ». np. np. Ils se sont lavé les mains. Il faisait froid. Gérondif. np. np. Subjonctif présent. i dalszym. Subjonctif présent. C’est la chanteuse que j’ai entendue chanter. Participe passé uzgadnianie participe passé dla czasowników odmienianych z « être ». Indicatif passé composé. Ouvre la fenêtre! Conditionnel présent. Il va partir. np. Indicatif plus-que-parfait. je t’aurais envoyé ce dossier. np. pozostałe zasady uzgadniania participe passé. Indicatif passé récent. Pourriez-vous m’aider ? Conditionnel passé. np. Dès qu’il eut compris. np. Je veux que tu viennes demain. np. Il joue. np. Je fais du vélo. Wieloznaczność czasowników. Indicatif passé récent. Il fait froid. np. Il joue. Si je l’avais su. np. Indicatif passé antérieur (do rozpoznania w tekście). Je fais du vélo.Język francuski 61 i dalszym. Impératif présent. Nous sommes arrivés. Il a travaillé. Ouvre la fenêtre ! Impératif passé. Je veux que tu viennes demain. Tryby i czasy Indicatif présent. Indicatif futur simple. Il faisait froid. np. Si je l’avais su. J’ai lu les livres que tu m’as prêtés. np. Indicatif imparfait. Indicatif futur simple. Indicatif futur proche. np. Indicatif futur antérieur. Tryby i czasy Indicatif présent. np. np. Indicatif passé composé. on aura fini ce travail. Indicatif imparfait. np. Wieloznaczność czasowników. Je les ai vues. np. un homme ne parlant pas beaucoup . Indicatif passé simple (do rozpoznania w tekście). np. np. np. Je raconte une histoire à mon ami. Le peuple s’empara de la Bastille. np. Impératif présent. je t’aurais envoyé ce dossier. Il vient d’entrer. Participe passé uzgadnianie participe passé dla czasowników odmienianych z « être ». np. np. uzgadnianie participe passé z zaimkami dopełnienia bliŜszego. Il avait fini. Il avait fini. np. Il vient d’entrer. Conditionnel présent. np. np. Il sortira. np. np. Il marche en chantant. np. Il est mécontent qu’on l’ait critiqué. np. np. Il va partir. Indicatif plus-que-parfait. np. Pourriez-vous m’aider ? Conditionnel passé (do rozpoznania w tekście). Il a travaillé. np. Indicatif futur proche. Je les ai vues. J’aurais voulu partir avec vous. np. Soyez rentrés avant minuit. Je raconte une histoire à mon ami. Combien de livres as-tu lus ? uzgadnianie participe passé z zaimkiem względnym « que ».

np. Przysłówki twierdzenia. np. Non. np. Przysłówki czasu. Tu le feras facilement. Elle habite ici. np. inne przysłówki sposobu. Przysłówki sposobu z końcówką -ment. Przysłówki pytające. np. Przysłówki pytające. np. Comment ça va ? Przysłówki porównania. np. np. Tu travailles beaucoup. Elle attend en vain. Heureusement. tu es fatigante. Przysłówki natęŜenia. np. WyraŜenia przysłówkowe.-amment. np. Infinitif passé. Tu le feras facilement. np. Il est aussi grand que vous. Il est aussi grand que vous. il est plus doué. Przysłówki natęŜenia. Heureusement. Madame. np. . np.62 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Infinitif présent. np. np. Ce n’est guère difficile. il n’est pas en retard. Tu travailles beaucoup. Je suis très heureux. Non. Il marche en chantant. Désormais je ne l’écouterai plus. Przysłówki opinii. Gérondif. Certes. np. np. z końcówką -emment . np. WyraŜenia przysłówkowe. Comment ça va ? Par où passeras-tu ? Przysłówki porównania. participe présent/adjectif verbal. Ils rentrent aujourd’hui. Przysłówki twierdzenia. np. Przysłówki przeczenia. Il parle tellement bien. Je l’ai fait exprès. Ayant beaucoup travaillé. np. Przysłówki miejsca. Je veux voir ce film. un homme ne parlant pas beaucoup forma złoŜona participe présent. np. np. Oui. Je suis très heureux. np. np. fatiguant tout le monde. Arrête. np. Oui. np. Przysłówki miejsca. il y a renoncé. Il travaille bien. Ils rentrent aujourd’hui. PRZYSŁÓWEK Przysłówki sposobu z końcówką -ment. Il travaille bien. Przysłówki przeczenia. Infinitif présent. Le film était long. formy nieregularne. Participe présent. np. formy nieregularne. np. J’en souffre autant que vous. Przysłówki czasu. il est parti ce soir. np. merci. Madame. np. On le dit couramment. Przysłówki ilości. np. Elle habite ici. np. il n’est pas en retard. Ils sont tous dehors. Il n’en sait pas davantage. Apparemment. J’habite à côté du parc. Przysłówki ilości. Je veux voir ce film. np. merci. Przysłówki opinii. Je vous remercie d’être venus. Il attend patiemment son tour. J’habite à côté du parc.

przyzwolenia. Ah ! Super ! SKŁADNIA Zdanie oznajmujące. np. np. np. UŜycie wyraŜeń przyimkowych i spójników dla wyraŜenia związków logicznych w zdaniu (relacji czasowych. Il est bien disposé envers vous. Etes-vous content ? Zdanie pytające ze złoŜoną inwersją. skutku. En raison des grèves. np. np. np. Est-ce que tu vas venir ? Zdanie pytające z inwersją. przyczyny. Je n’entends plus rien. Quel jour sommes-nous ? Zdanie przeczące. Le film vous a-t-il plu ? Zdanie pytające z uŜyciem zaimków pytających i przysłówków. Le film était bien. np. Le musée se trouve à droite. WyraŜenia przyimkowe. np. Il dit bonjour à sa voisine. np. quoique un peu long. Wielokrotne zaprzeczenie. porównania). np. np. Zdanie pytające intonacyjne. . Il dit bonjour à sa voisine. np. Elle est partie parce qu’elle était pressée. Nous allons à Paris. Spójniki. np. Przyimki. Hier. Il n’avance ni ne recule. skutku. Ils sont partis malgré le brouillard. Zdanie pytające intonacyjne. np. np. np. je suis sorti tôt. Ah ! Super ! Dis donc ! PRZYIMEK I SPÓJNIK WYKRZYKNIK Wykrzykniki. np. Zdanie proste Zdanie oznajmujące. np. np. Deux et deux font quatre. Stopniowanie przysłówków stopniowanie regularne. Il ne veut pas sortir. np. Etes-vous content ? Zdanie pytające z uŜyciem zaimków pytających i przysłówków. opozycji. Ils sont partis malgré le brouillard. Quel jour sommes-nous ? Zdanie przeczące. np. np. Est-ce que tu vas venir ? Zdanie pytające z inwersją. porównania). Wykrzykniki. Nous allons à Paris. opozycji. WyraŜenia przyimkowe. np. np. le journal ne paraîtra pas demain. bien/mieux Miejsce przysłówków w zdaniu. np. Hier. np. Tu m’as téléphoné ? Zdanie pytające z « est-ce que ». Le musée se trouve à droite. Tu m’as téléphoné ? Zdanie pytające z « est-ce que ». bien/mieux Miejsce przysłówków w zdaniu. przyczyny. celu. np. « Ne » explétif. np. Elle est partie parce qu’elle était pressée. je suis sorti tôt. Deux et deux font quatre. Przyimki. np.Język francuski 63 Stopniowanie przysłówków stopniowanie regularne. Nous marchions le long du fleuve. np. lentement/plus lentement stopniowanie nieregularne. np. Il a peur qu’elle ne soit malade. Il ne veut pas sortir. Spójniki. celu. lentement/plus lentement stopniowanie nieregularne. UŜycie wyraŜeń przyimkowych i spójników dla wyraŜenia związków logicznych w zdaniu (relacji czasowych.

Jeudi prochain. Tu as raison. Je me cache pour qu’il ne me voie pas. On a taillé les branches de l’arbre de Zdanie podrzędne okolicznikowe warunku crainte que celui-ci ne fasse trop d’ombre. np. np. np. np. np. przyzwolenia. Konstrukcje prezentujące z zaimkami. np. np. Qui parle ? Moi. np. Je vois que tu as fini. . Ils sont allés au théâtre. je le sais bien. np. Dopowiedzenia. Vu qu’il est très timide. np. Ces livres se vendent bien. Ils sont venus. la grippe. je sors. Bien qu’elle soit à l’heure. voilà Pierre. Marc ne viendra pas parce qu’il a se faisait plus intense. ils ont discuté un peu. np. Konstrukcje bezosobowe. Voici Paul. que le soleil montait dans le ciel. Zdanie podrzędne okolicznikowe przyczyny. si + imparfait + conditionnel présent np. wymienionych dla poziomu podstawowego np. Ils sont allés au théâtre. np. Zdanie złoŜone Zdanie współrzędne bezspójnikowe. np. Ekwiwalenty strony biernej. Marc ne viendra pas parce qu’il a np. puis ils ont dîné.64 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zdanie rozkazujące. Zdanie podrzędne okolicznikowe il n’arrive à rien. Powtórzenie w języku potocznym. C’est le problème dont nous avons parlé. je sors. Konstrukcje bezosobowe. la chaleur np. Zdanie współrzędne spójnikowe. np. np. Konstrukcje emfatyczne. Quand il fait beau. Dopowiedzenia. à ton frère. Zdanie podrzędne dopełnieniowe. np. Il y a du lait ? np. Je lui parle souvent. Zdanie podrzędne okolicznikowe celu. puis ils ont np. Zdanie podrzędne okolicznikowe czasu. On construit un nouveau bâtiment. Zdanie podrzędne okolicznikowe czasu. C’est moi qui l’ai fait. elle se dépêche. Je me cache pour qu’il ne me voie pas. Voici Paul. i rozszerzonego. Qui parle ? Moi. UŜycie przyimka « de » w stronie biernej. np. Ils sont venus. A mesure Zdanie podrzędne okolicznikowe przyczyny. la grippe. Il y a du lait ? Il s’est produit des faits graves. Zdanie wtrącone. np. voilà Pierre. Zdanie współrzędne bezspójnikowe. Nous sommes invités chez Paul. cette pièce aura été repeinte. Zdanie podrzędne dopełnieniowe. C’est moi qui l’ai fait. Bien qu’elle soit à l’heure. En voici ! Konstrukcje emfatyczne. np. Zdanie podrzędne okolicznikowe celu. Je vois que tu as fini. si + présent/passé composé + présent/futur Zdanie podrzędne okolicznikowe simple/impératif przyzwolenia. Nous sommes invités chez Paul. mais je ne peux rien faire. Quand il fait beau. Il est apprécié du public. Zdanie w stronie biernej w czasach Zdanie w stronie biernej w czasach wymienionych dla poziomu podstawowego. np. np. Mange ta soupe ! Konstrukcje prezentujące. np. np. Mange ta soupe ! Konstrukcje prezentujące. np. np. dîné. ils ont discuté un peu. Zdanie współrzędne spójnikowe. Zdanie rozkazujące.

Je veux partir en France. Je les vois sortir. zdanie nadrzędne w w trybie impératif. Si tu as le temps. np. Il dit qu’elle est malade. je suis avec toi. je te la redonne. np. np. np. . np. viens nous voir ! Zdanie podrzędne względne. Je veux partir en France. Visitons la maison que je viens d’acheter. np. Quoi que tu fasses. UŜycie trybów w zdaniu względnym. Je n’achète pas ce tableau. np. Elle a demandé si elle pouvait venir à 6 heures le lendemain. ce sont ceux qui luttent. J’aime les élèves qui travaillent. np. Zdanie podrzędne okolicznikowe warunku si + présent/passé composé + présent/futur simple/impératif si + imparfait + conditionnel présent si + plus-que-parfait + conditionnel passé. np. Zdanie podrzędne względne w połączeniu z zaimkami wskazującymi. Zdanie bezokolicznikowe. Je cherche un bus qui aille à l’université. UŜycie trybów w zdaniu dopełnieniowym. np. Elle a tant de qualités que tous l’admirent. Visitons la maison que je viens d’acheter. Je pense avoir tout compris. J’aime les élèves qui travaillent. Je les vois sortir. Je cherche le bus qui va à l’université. Je ne pensais pas qu’il était si tard ! Zdanie podrzędne względne. Zdanie podrzędne okolicznikowe opozycji. j’aurais apporté des fleurs. Zdanie podrzędne okolicznikowe skutku. Inne modele zdań warunkowych. np. np. La nuit tombée. tout le monde est parti. Zdanie w mowie zaleŜnej w trybie indicatif zdanie nadrzędne w czasie teraźniejszym/przyszłym trybu indicatif. np. np. Si tu as le temps. zdanie nadrzędne w czasie przeszłym trybu indicatif. np. np. Zdanie podrzędne okolicznikowe porównania. viens nous voir ! Si je l’avais su. np. le bateau a regagné le port. Zdanie bezokolicznikowe. np. Zdanie w mowie zaleŜnej w trybie indicatif zdanie nadrzędne w czasie teraźniejszym/przyszłym trybu indicatif. elle se dépêche. Je ne pense pas qu’il soit tard. Ceux qui vivent. Au cas où tu aurais perdu mon adresse. Il dit qu’elle est malade. Elle s’habille comme si elle avait quinze ans. Zdanie imiesłowowe. La tempête se calmant un peu. même s’il est moins cher.Język francuski 65 si + plus-que-parfait + conditionnel passé (do rozpoznania w tekście). np. zdanie nadrzędne w w trybie impératif.

……………………………………………………………………………………… Merci. voici Monsieur/Madame… Pourriez-vous vous présenter ? ……………………………………………………………………………………… Merci. Je m’appelle…… . 2 minut Bonjour. je vais vous poser quelques questions.66 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Egzamin maturalny z języka francuskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) Rozmowa wstępna Egzaminujący: Zdający: Egzaminujący: Zdający: Egzaminujący: Zdający: ok . Choisissez un billet et passez-le-moi. Est-ce que nous pouvons commencer ? ……………………………………………………………………………………… Życie rodzinne i towarzyskie • • • • • Quels sont vos devoirs à la maison ? Qu’est-ce que vous appréciez chez les gens ? Qu’est-ce que vous ne supportez pas chez les gens ? Quel moment de la journée préférez-vous ? Pourquoi ? Où rencontrez-vous vos amis le plus souvent ? Pourquoi ? Zainteresowania • • • • • Qu’est-ce que vous faites dans votre temps libre ? Qu’est-ce que vous détestez faire ? Pourquoi ? Que préférez-vous : le repos actif ou le repos passif ? Pourquoi ? Vous intéressez-vous à la politique ? Pourquoi oui ? Pourquoi non ? Quel est le dernier livre que vous avez lu ? Miejsce zamieszkania • • • • Comment est votre quartier ? Comment est votre appartement ? Comment imaginez-vous une maison idéale ? Voudriez-vous vivre à la campagne ? Pourquoi oui ? Pourquoi non ? • Voudriez-vous habiter tout près d’un grand centre commercial ? Pourquoi ? . Dans cette partie de l’examen. s’il vous plaît.

które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. PoniŜej podane są 4 kwestie. charakterystyka lokalu strój Rozmowę rozpoczyna zdający.Język francuski 67 Przykładowe zestawy egzaminacyjne Zestaw 1 1 • restauracja • wypoczynek • kultura Egzamin maturalny z języka francuskiego Wersja dla zdającego Zadanie 3 minuty Gościsz u siebie znajomą/znajomego z Francji. menu program artystyczny Zadanie 2 4 minuty . Proponujesz jej/jemu kolację w restauracji.

• Wyjaśnij. Jesteś jednym z organizatorów festiwalu kultury francuskiej w Twojej szkole. według Ciebie. będzie lepszy. dlaczego odrzucasz drugą propozycję. który. Zdjęcie 1: Zdjęcie 2: . Twoim zdaniem. i uzasadnij swój wybór. zostać wykorzystany w reklamie tej imprezy? • Wybierz plakat.68 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zadanie 3 5 minut Popatrz na Zdjęcie 1 i Zdjęcie 2. Który z tych plakatów powinien.

. s’il vous plaît. nous allons commencer la conversation. Proszę poprosić zdającego o dokładniejsze objaśnienie jakiejś kwestii... proszę w języku polskim poinformować zdającego.………………………………………… Egzaminujący: Merci.. Proszę grzecznie nie zgodzić się ze zdającym tak. Vous avez 30 secondes environ.. aby musiał/a podać kolejne argumenty lub zaproponować inne rozwiązanie.] Nous allons commencer par l’exercice numéro 1. Dodatkowe uwagi dla egzaminującego Jest Pan/Pani znajomym Francuzem/znajomą Francuzką. ………………………………………………. Nie podoba się Panu/Pani ten rodzaj programu artystycznego.] . Votre examen est terminé. Ensuite. proszę włączyć do rozmowy wszystkie/wybrane punkty. proszę – jeśli to konieczne – zapytać: Est-ce que nous pouvons commencer ?] Wersja dla zdającego Gościsz u siebie znajomego/znajomą z Francji... jak potoczy się rozmowa.Język francuski 69 Zestaw 1 • restauracja • wypoczynek • kultura Egzamin maturalny z języka francuskiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 1 Egzaminujący: 3 minuty [Proszę przekazać zestaw zdającemu. Passons à l’exercice numéro 2. Egzaminujący: [Po upływie ok.] Passons à l’exercice numéro 3.. [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania. W zaleŜności od tego.. Proponujesz jemu/jej kolację w restauracji.. Rozmowę rozpoczyna zdający. Zdający gości Pana/Panią u siebie i proponuje kolację w restauracji. 30 sekund. iż nie ma możliwości powrotu do zadania. które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Merci. Zdający: ≈ 30 sek. Lisez l’exercice.. Jest Pan/Pani wegetarianinem/wegetarianką. Zdający i Egzaminujący: ≈ 2 min. PoniŜej podane są 4 kwestie. strój charakterystyka lokalu menu program artystyczny Rozmowę rozpoczyna zdający.

à part du sport ? 3. Que faites-vous pour être en bonne forme .] Egzaminujący: Wersja dla zdającego www. Egzaminujący: ………………………………………………………………………………………… Merci. Zdający: ≈ 3 min.70 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zestaw 1 2 • restauracja • wypoczynek • kultura Egzamin maturalny z języka francuskiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 4 minuty Décrivez cette photo. s’il vous plaît.] . Pytania dla egzaminującego 1. Egzaminujący: [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Merci. je vais vous poser 3 questions. Passons à l’exercice numéro 3. 10 sekund. ………………………………………………………………………………………… Merci. s’il vous plaît. Votre examen est terminé.gazeta. Maintenant. Pourquoi ces deux personnes se sont-elles décidées à se reposer dans cet endroit ? 2. proszę – jeśli to konieczne – powiedzieć: Commencez.pl Zdający: ≈ 1 min. Racontez votre dernière excursion de vélo. [Po upływie ok.

zostać wykorzystany w reklamie tej imprezy? • Wybierz plakat. s’il vous plaît. Pytania dla egzaminującego Proszę zadać zdającemu dwa z poniższych pytań. który.] Zdający: ≈ 1 min. Egzaminujący: ………………………………………………………………………………………… Merci. 1 minuty. • Wyjaśnij. Quelles sont les conséquences négatives du tourisme de masse ? 3. według Ciebie. proszę – jeśli to konieczne – powiedzieć: Commencez. dlaczego odrzucasz drugą propozycję. Maintenant. będzie lepszy. . Que peut-on faire pour rendre la culture française plus intéressante pour les jeunes Polonais ? Zdający: ≈ 2 min. Jesteś jednym z organizatorów festiwalu kultury francuskiej w Twojej szkole. A votre avis. Który z tych plakatów powinien. 1. je vais vous poser 2 questions. s’il vous plaît. Egzaminujący: ………………………………………………………………………………………… Merci. C’est tout.Język francuski 71 Zestaw 1 Zadanie • restauracja • wypoczynek • kultura Egzamin maturalny z języka francuskiego Wersja dla egzaminującego 3 Egzaminujący: 5 minut Lisez l’exercice. Réfléchissez à ce que vous voudriez dire. Twoim zdaniem. ………………………………………………………………………………………… Wersja dla zdającego: Popatrz na Zdjęcie 1 i Zdjęcie 2. Vous avez une minute environ. Quelles sont les qualités de la cuisine française ? 2. Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdający: ≈ 2 min. Votre examen est terminé. pourquoi la langue française n’est-elle pas très populaire en Pologne ? 4. [Po upływie ok. i uzasadnij swój wybór.

które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Podziel się swoimi wraŜeniami z koleŜanką/kolegą z Belgii. kwalifikacje rodzina. u której mieszkałeś/łaś Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. Zadanie zakres obowiązków przeznaczenie wynagrodzenia 2 4 minuty . PoniŜej podane są 4 kwestie.72 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zestaw 2 1 • praca • komputer • wypoczynek Egzamin maturalny z języka francuskiego Wersja dla zdającego Zadanie 3 minuty Pracowałeś/łaś w czasie wakacji we Francji. Mieszkałeś/łaś u rodziny francuskiej.

Zostałeś/łaś zaproszony/a na wakacje przez rówieśnika z Francji. i uzasadnij swój wybór. Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 . dlaczego odrzucasz pozostałe oferty. • Wyjaśnij. Zdjęcie 2 i Zdjęcie 3. Który z tych sposobów spędzania czasu byłby dla Ciebie najciekawszy? • Wybierz propozycję. jest najlepsza.Język francuski 73 Zadanie 3 5 minut Popatrz na Zdjęcie 1. Twoim zdaniem. która.

Egzaminujący: [Po upływie ok. które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Zdający dzieli się z Panem/Panią swoimi wraŜeniami z pracy wakacyjnej we Francji Rozpoczyna Pan/Pani rozmowę. PoniŜej podane są 4 kwestie. Mieszkałeś/łaś u rodziny francuskiej. Vous avez 30 secondes environ. u której mieszkałeś/łaś Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.] Nous allons commencer par l’exercice numéro 1. WyraŜa Pan/Pani zdziwienie duŜą/małą ilością obowiązków w odniesieniu do zarobków. Ensuite. W zaleŜności od tego.] . jak potoczy się rozmowa. proszę włączyć do rozmowy wszystkie/wybrane punkty. Votre examen est terminé. [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Merci. zakres obowiązków przeznaczenie wynagrodzenia Dodatkowe uwagi dla egzaminującego Jest Pan/Pani znajomym/znajomą z Belgii. Proszę grzecznie nie zgodzić się ze zdającym tak. Egzaminujący: Merci. [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania. Lisez l’exercice. proszę w języku polskim poinformować zdającego. kwalifikacje rodzina. Proszę dowiedzieć się o najtrudniejszy dzień/zadanie w trakcie wykonywanej pracy. iż nie ma możliwości powrotu do zadania. Passons à l’exercice numéro 2. Egzaminujący: Zdający: ≈ 30 sek. nous allons commencer la conversation. aby musiał podać kolejne argumenty lub zaproponować inne rozwiązanie. s’il vous plaît. Podziel się swoimi wraŜeniami z koleŜanką/kolegą z Belgii. proszę – jeśli to konieczne – zapytać: Est-ce que nous pouvons commencer ?] Wersja dla zdającego Pracowałeś/łaś w czasie wakacji we Francji.] Passons à l’exercice numéro 3. 30 sekund. Zdający i Egzaminujący: ≈ 2 min. Proszę poprosić zdającego o dokładniejsze objaśnienie jakiejś kwestii.74 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zestaw 2 1 • praca • komputer • wypoczynek Egzamin maturalny z języka francuskiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 3 minuty [Proszę przekazać zestaw zdającemu.

Język francuski 75 Zestaw 2 2 • praca • komputer • wypoczynek Egzamin maturalny z języka francuskiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 4 minuty Décrivez cette photo. [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Merci. proszę – jeśli to konieczne – powiedzieć: Commencez.] Egzaminujący: Wersja dla zdającego www. intriguées ? 2. ………………………………………………………………………………………… Egzaminujący: Merci. je vais vous poser 3 questions. s’il vous plaît. . Réfléchissez à ce que vous voudriez dire. Utilisez-vous souvent un ordinateur ? Pourquoi ? 3. Pourquoi ces personnes sont-elles si concentrées. Votre examen est terminé. Vous avez une minute environ.] .asap. s’il vous plaît. Egzaminujący: Pytania dla egzaminującego 1. Maintenant. Passons à l’exercice numéro 3.jg. Zdający: ≈ 3 min. 10 sekund. [Po upływie ok. ………………………………………………………………………………………… Merci.fr Zdający: ≈ 1 min.free. Racontez comment l’ordinateur vous a aidé(e) à résoudre un problème important.

………………………………………………………………………………………… Merci. Quels sont les côtés positifs d’un repos actif ? 4. Quel est le passe-temps préféré des jeunes Polonais ? 2. jest najlepsza.imageshack. . która. Les loisirs des jeunes ressemblent-ils à ceux de leurs parents ? Oui ou non ? Pourquoi ? 3. dlaczego odrzucasz pozostałe oferty. Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 h ttp://img477. Est-ce que les jeunes Polonais font beaucoup de sport ? Oui ou non ? Pourquoi ? Zdający: ≈ 2 min. Maintenant. Zdjęcie 2 i Zdjęcie 3.] Egzaminujący: Zdający: ≈ 1min.us Zdający: ≈ 2 min. i uzasadnij swój wybór. Który z tych sposobów spędzania czasu byłby dla Ciebie najciekawszy? • Wybierz propozycję. Egzaminujący: 1. s’il vous plaît. Twoim zdaniem. ………………………………………………………………………………………… Wersja dla zdającego Popatrz na Zdjęcie 1. [Po upływie ok. s’il vous plaît. C’est tout. Votre examen est terminé. je vais vous poser 2 questions. • Wyjaśnij. Pytania dla egzaminującego Proszę zadać zdającemu dwa z poniższych pytań. proszę – jeśli to konieczne – powiedzieć: Commencez. Zostałeśł/łaś zaproszony/a na wakacje przez rówieśnika z Francji. 1 minuty.76 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zestaw 2 3 • praca • komputer • wypoczynek Egzamin maturalny z języka francuskiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 5 minut Lisez l’exercice. Egzaminujący: ………………………………………………………………………………………… Merci.

mais aussi le rôle du théâtre et de la philosophie.3 C’est une encyclopédie qui permet de découvrir deux cent cinquante espèces d’animaux dans leur milieu naturel. 1a Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu [.1–1. sa religion et sa vie publique. D’après Le Journal des Enfants. Après la lecture de ce livre.) Usłyszysz dwukrotnie zapowiedzi pięciu nowych ksiąŜek (1.. pour découvrir les plus beaux coins du monde. Idéal pour les gens qui veulent en savoir plus sur leur univers. tu as droit aux deux.1 Toi et elle. D.1 1. Mieux la comprendre pour mieux l’aimer. B.5 C’est un album qui présente les grandes étapes de la première démocratie dans l’histoire de l’humanité.2 1. . Wpisz w tabelę litery odpowiadające wybranym tematom.4 1. des dessins. 1. 1. 1.2 L’auteur avait son bac en poche quand il est parti pour un an. Jedno określenie podane jest dodatkowo i nie pasuje do Ŝadnej odpowiedzi. wybierając spośród podanych określeń (A–F).3 1. 1. Choisissez votre lecture. Une collection te présente l’histoire de grandes œuvres classiques et la vie des plus grands compositeurs. la médecine les vieilles civilisations les voyages l’histoire du cinéma la musique la biologie 1. Na podstawie usłyszanych informacji.Język francuski 77 Część pisemna Przykładowe zadania na poziomie podstawowym Zadanie 1. Il y a beaucoup d’illustrations en couleur. Il permet de mieux comprendre sa vie quotidienne. vous vous connaissez déjà assez bien. des cartes… Et d’intéressants commentaires sur le mode et le lieu de vie de sept grandes familles d’animaux. illustré par de très nombreuses photographies. Il voulait connaître différents modes de vie. des planches. décembre 2005.5).5 Transkrypcja Voilà les dernières nouveautés de notre librairie. Standardy wymagań II. określ tematykę kaŜdej ksiąŜki. E. F.]. différentes cultures et la variété des climats… Un formidable guide. określa główną myśl tekstu. A.4 Pourquoi a-t-on de la fièvre ? Pourquoi tousse-t-on ? Préfères-tu une réponse simple ou une réponse exacte ? Pour le même prix. C. Mais tu voudrais comprendre tous ses secrets. tu sais tout sur ton corps ! 1. (5 p..

l’une des premières qui a offert à chacun la possibilité de créer ce qu’elle appelle des skyblogs.2 – 1 p. B. C. dont de nombreux Suisses romands.3 – 1 p.: odpowiedź C 1. D’après l’article. B. C. 2. La vie des blogs est courte car les jeunes A.78 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Punktacja 1. un site très populaire en Roumanie. les blogueurs A. inaccessible aux blogueurs français. détestent se découvrir. zakreślając literę A. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.1 – 1 p. est l’un des 2.5 millions de jeunes francophones qui ont créé un blog. Zaznacz jedną z trzech moŜliwości. B.) Usłyszysz dwukrotnie tekst na temat blogów młodzieŜowych. leurs amis les plus intimes. veulent échanger leurs opinions. Skyrock.: odpowiedź A 1. a l’intention d’écrire son journal intime. B lub C. changent d’activité.4 2. Le site Skyrock.: odpowiedź F 1. tout le monde sauf leurs amis.4 – 1 p. passe peu de temps devant l’ordinateur. Les blogueurs ont besoin de rester anonymes devant A.: odpowiedź B 0 p: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 2. C. 2. ne les écrivent qu’une fois.com accueille plusieurs milliers de nouveaux blogueurs par jour. tous les lecteurs de leur blog.3 2. lié à la radio qui porte le même nom. à la fois publics et interactifs. Quant à lui. évitent de communiquer entre eux. B. collégien de 16 ans. Alex n’hésite pas à y passer plusieurs heures par jour.com est A. consacre beaucoup de temps à son blog. B. (5 p. ont pris une place considérable dans la vie quotidienne des adolescents. C.1 Alex A. Ces journaux intimes. zgodną z treścią tekstu.5 – 1 p.5 Transkrypcja Alex. que ce soit pour actualiser son blog ou pour répondre aux commentaires qu’il reçoit. . C. Les jeunes francophones utilisent le plus souvent la plate-forme de la radio française Skyrock. parlent seulement de sujets sérieux.: odpowiedź E 1.2 2.

(7 p. reproduites en miniature. ou bien encore la place Stanislas de Nancy. Le blog est donc symptomatique du besoin qu’ont les jeunes de partager leur monde. Punktacja 2. 3. de Gaule.1–3. Le visiteur peut observer les châteaux de ces régions. il existe un centre d’exposition et d’animation. c’est la devise du Parc Astérix qui mélange culture. A découvrir : quarante-deux aquariums et dix mille animaux de mille espèces différentes. Une fois que le blog a permis au jeune de donner davantage d’importance à sa vie. vous pourrez admirer des peintures et des dessins très colorés et très variés.4 _____ La Ferme de la Creuse est un rare exemple de construction agricole du XIXe siècle.: odpowiedź B 2. Cette ferme est dirigée par des passionnés de vieux matériels agricoles. chagrins d’amour ou dernière paire de baskets achetée : les blogueurs parlent de tout et ils sont essentiellement motivés par les commentaires. Pendant la visite de la grotte. stwierdza. Jeden tytuł został podany dodatkowo i nie pasuje do Ŝadnego tekstu. distraction et histoire de France. 3.].com Standardy wymagań II.: odpowiedź A 2. sport. la durée de vie des blogs d’adolescents ne dépasse pas une année..3 _____ Le Parc Alsace Lorraine Miniature permet au visiteur de découvrir l’Alsace et la Lorraine.1 – 1 p. présents sur les murs et les plafonds. ils ne se dévoilent qu’à leurs amis.largeur.: odpowiedź C 2.3 – 1 p.2 – 1 p.2 _____ « S’amuser et apprendre ». 3. D’après www. Pour les enfants et les parents. Wpisz litery odpowiadające wybranym tytułom w miejsca oznaczone linią ciągłą. Car le besoin de partager son intimité est passager. Océanopolis se place cette année sous le thème de Jules Verne.5 – 1 p.7). 1a Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu [. . pardon. czy tekst zawiera określone informacje. il passe à autre chose. 3. Vous irez ensuite au musée où vous attendent des expositions sur les débuts de l’histoire de l’homme.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 3. Dla kaŜdego z nich wybierz z listy (A–H) jeden tytuł zgodny z jego treścią. qu’ils peuvent recevoir à tout moment et qui s’affichent à l’écran.Język francuski 79 Poésie. Pourtant. Vos enfants sont les héros du Parc Astérix : les voilà acteurs dans le « Carnaval des Petits Gaulois ». avec l’univers de la célèbre bande dessinée.. Ils élèvent plus de deux cents animaux. Alors.1 _____ L’Océanopolis de Brest vous propose une vision spectaculaire de la mer.4 – 1 p. 3. à qui ils donnent leur adresse. Cette nouvelle forme de sociabilité et d’exhibitionnisme s’accompagne pourtant d’un paradoxe : les blogueurs prennent des pseudonymes et tiennent à cacher leur identité.) Przeczytaj teksty (3.: odpowiedź C 0 p.5 _____ Pech Merle vous invite à visiter une superbe grotte et un musée.: odpowiedź B 2.

. On y entre par la barbacane et le pont de pierre.infobebes. określa główną myśl tekstu. D’après http://dejagrand. par exemple. EN VILLE.1–4. de documentation et de recherche.3 – 1 p.: odpowiedź C 3. la ville peut.6 – 1 p.6).]. G. B. F. SANS MA VOITURE ! Chaque année.1 – 1 p. B. c’est un centre d’expositions. Admirer la vieille architecture Contempler l’art préhistorique Faire une visite rapide de deux régions Découvrir activement les secrets de la science Déguster des spécialités de la cuisine ancienne Connaître la vieille campagne française Observer la vie du monde aquatique Participer à des animations historiques Standardy wymagań II. vous pouvez découvrir la basilique et l’intérieur du château. sans ma voiture ! » est organisée le 22 septembre.6 _____ Le Château de Carcassonne a été construit aux XIIIe et XIVe siècles.7 – 1 p. Pour les livraisons dans les magasins. 2a Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego [. Pas question de rester à la maison ! Au contraire. la journée « En ville. zakreślając właściwą literę A. c’est le moment de prendre le bus ou le vélo et de découvrir la ville autrement. C.: odpowiedź H 3. les bus et les tramways sont moins chers ou même gratuits.: odpowiedź G 3. Punktacja 3..: odpowiedź B 3. 3. A l’intérieur : les cours et le Palais avec le donjon. Pendant la visite libre. autoriser seulement des véhicules « propres » à circuler. E. C lub D.: odpowiedź A 3. H. (6 p.4 – 1 p.com A. Pendant cette journée. sans ma voiture ! » décident que certaines rues sont réservées ce jour-là aux piétons et aux vélos ou aux bus et tramways.7 _____ Le parc de la Villette.5 – 1 p. D.: odpowiedź F 3. Wybierz zgodne z treścią tekstu zakończenia zdań (4. Les gens peuvent alors en profiter.: odpowiedź D 0 p. Les expositions ne sont pas de simples présentations mais des invitations au voyage au pays du savoir. les places de stationnement.80 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego 3.) Przeczytaj tekst.2 – 1 p.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 4. . Les ateliers pour enfants et adultes permettent de participer et de créer. Les villes qui participent à la journée « En ville. Plusieurs centaines de villes françaises et étrangères y participent. Ce sont les véhicules électriques et ceux qui fonctionnent avec du gaz plutôt qu’avec de l’essence.

. on peut faire en même temps attention à l’environnement. tous les deux ans. sans ma voiture ! » invite les gens à A. B. montrer comment respecter la propreté de l’air en ville. réserve toutes les rues aux piétons. sans ma voiture ! » n’est donc pas une journée contre les voitures. des expositions sont proposés au public. conteste les principes de la journée. les feux de circulation sont réglés sur la vitesse moyenne des cyclistes pour qu’ils puissent passer avec tous les feux au vert. B. D. tous les mois d’été. gagner de l’argent par les transports en commun. Des débats. tester des projets de circulation urbaine. nous demande notre opinion sur la journée. B.6 L’auteur du texte « En ville. D.1 La journée « En ville. Par exemple. 4. c’est toute la planète qui y gagne ! D’après le Journal des Enfants du 5 septembre 2002 4. C.2 Pendant la journée « En ville. une fois par mois. C. on A. change l’organisation des transports en ville. nous invite à participer à la journée. interdit tous les véhicules en ville.Język francuski 81 Les villes profitent de cette journée pour faire des essais pour les déplacements futurs. La journée « En ville. pratiquer un sport. On parle de « mobilité durable ». enrichir l’offre culturelle proposée aux habitants des villes. 4. utiliser le transport public.4 La journée « En ville. B.3 La journée « En ville. 4. B. laisse circuler seulement les vélos. C. résoudre le problème du transport. sans ma voiture ! ». apprendre aux gens les règles du code de la route. 4. sans ma voiture ! » permet de/d’ A. visiter la ville à pied. B. Il s’agit surtout de faire réfléchir les gens sur une nouvelle façon de se déplacer à l’avenir. D. Et si tout le monde fait un geste pour moins polluer. doute du succès de la journée. sans ma voiture ! » est organisée A. 4. des animations. sans ma voiture ! » A. partager la voiture avec les voisins. mesurer la qualité de l’air dans les agglomérations. interdire l’utilisation des voitures en centre ville. D. sans ma voiture ! » a pour but de/d’ A. D. C. à la fois meilleure pour eux et pour l’environnement. D. Elle veut juste prouver qu’en utilisant la voiture moins. une fois par an.5 La journée « En ville. C. pourquoi ne pas essayer ? Chaque ville européenne peut participer à la journée si elle respecte la charte préparée par différents partenaires nationaux et européens du projet. C. Et si l’expérience vous plaît.

: praca nie zawiera błędów.2 – 1 p..4 – 1 p.: wszystkie elementy polecenia przekazane w sposób pełny i komunikatywny. w tym przekazywania informacji. u której pracowałeś/łaś podczas wakacji jako opiekun/opiekunka do dzieci.. • Wyraź nadzieję na spotkanie za rok i przekaŜ im pozdrowienia od Twoich rodziców.: odpowiedź B 4. Podpisz się jako XYZ. określa intencję autora (4. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt).1 – 1 p. 2e Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci krótkiej wypowiedzi pisemnej uwzględniającej poprawne stosowanie środków leksykalno-gramatycznych [.: odpowiedź C 4. Est-ce que tu peux m’aider à lui trouver un hôtel pas trop cher ? Si tu veux. . Il faut remettre notre rendez-vous de demain. Amitiés XYZ Standardy wymagań IV.: odpowiedź C 0 p.: odpowiedź C 4.: odpowiedź A 4. co szczególnie zapamiętałeś/łaś. Przykładowa wypowiedź Marc. Ma cousine sera avec nous. ale musisz odwołać spotkanie. 2c Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego [.. (5 p. Je dois m’occuper de ma cousine qui arrive demain à Paris.) Napisz list do francuskiej rodziny. Zaprosiłeś/łaś sąsiada.: odpowiedź D 4. • Poinformuj o swoim powrocie do Polski i napisz.5 – 1 p. w której • odwołasz wasze spotkanie • podasz powód odwołania spotkania • poprosisz o drobną przysługę • zaprosisz go w innym terminie. III.1–4. (10 p. • Zapytaj o ich plany na przyszłe wakacje i zaproponuj pomoc w ich realizacji. Zadanie 6.].5). Zostaw mu wiadomość. W zadaniu nie jest określony limit słów.82 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Standardy wymagań II.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 5.].3 – 1 p. Punktacja (wypowiedź oceniona zgodnie z kryteriami oceniania na str.) Podczas studiów we Francji mieszkasz w akademiku. 2b Zdający wykazuje się umiejętnością reagowania językowego w zakresie pisania prostej wypowiedzi. Poprawność językowa – 1 p. on peut se voir vendredi soir. czy tekst zawiera określone informacje (4.. Punktacja 4. 10–11) Treść – 4 p. jak przebiegła podróŜ. II 2e Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego […].6 – 1 p. stwierdza. • Podziękuj im za przyjęcie i określ.6).

Il était tellement heureux de recevoir son vélo rouge ! Ecrivez-moi quels sont vos projets de vacances pour 2011. Przykładowe zadania na poziomie rozszerzonym Zadanie 1. Poprawność językowa – 2 p. Forma – 2 p. D. E. j’espère vous rencontrer tous les trois. qui s’est très bien passé. Wpisz rozwiązania do tabeli. objętość pracy w granicach określonych w poleceniu. je suis. Et si vous veniez en Pologne ? Ma maman et mon papa vous embrassent très fort. w tym przekazywania informacji. forma (2 punkty). III. à votre disposition. zakończenie. Bogactwo językowe – 2 p.. I. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów. B. Przykładowa wypowiedź Chers amis.) Usłyszysz dwukrotnie pięć instrukcji (1. bien sûr.: wszystkie elementy polecenia przekazane w sposób pełny i komunikatywny.1 Zdający zna proste struktury leksykalno-gramatyczne […]. 2f Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci krótkiej wypowiedzi pisemnej uwzględniającej wypowiadanie się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu słów. 10–11) Treść – 4 p. Je n’oublierai pas les bons moments passés ensemble et surtout l’anniversaire du petit Adrien.. l’année prochaine parce que vous êtes une famille fantastique. 2e Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci krótkiej wypowiedzi pisemnej uwzględniającej poprawne stosowanie środków leksykalno-gramatycznych [. Jeden tytuł został podany dodatkowo i nie pasuje do Ŝadnej instrukcji.: zróŜnicowane struktury gramatyczne. Podpisz się jako XYZ. pozwoleń.: list zawiera wymagane 5 elementów (odpowiedni zwrot rozpoczynający list. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty). Quant à moi. Punktacja (wypowiedź oceniona zgodnie z kryteriami oceniania na str. bogate słownictwo. j’aimerais vous remercier pour votre accueil et votre gentillesse. (5 p. Bises XYZ Standardy wymagań IV. bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty). C. Je viens de rentrer en Pologne après un long voyage de 24 heures. III. Si vous avez besoin de moi l’été prochain pour m’occuper d’Adrien. tekst jest spójny i logiczny. 2b Zdający wykazuje się umiejętnością reagowania językowego w zakresie pisania prostej wypowiedzi. F. Nie umieszczaj Ŝadnych adresów. Manger selon ses préférences S’inscrire à la Sécurité Sociale Calculer ses dépenses Se déplacer sur le territoire français Louer une chambre ou un appartement Se préparer au voyage .1–1. rozwinięcie. Par cette lettre. wstęp. odpowiedni zwrot kończący list).5).Język francuski 83 Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu.: praca nie zawiera błędów. Do kaŜdej z nich przyporządkuj właściwy tytuł (A–F). wyjaśnień. A.].

: odpowiedź E 1... mais ce n’est pas à la portée de toutes les bourses. 1a Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu [. Sinon. d’après Alain Kimmel « Venir en France ». Allez dans une banque ou à la poste pour ouvrir un compte et demander un chéquier. Punktacja 1. Mais.4 Si vous ne pouvez ou ne voulez prendre vos repas à domicile.1 Vous allez venir en France ! Mais. ou encore le restaurant si vos moyens vous le permettent. transport. il faut présenter une carte d’identité ou un passeport si vous êtes ressortissant d’un pays de l’Union européenne. le café du coin ou le Fast-Food si vous êtes pressé et peu gourmand.84 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego 1.5 Pour voyager à travers la France. Le Français dans le Monde no 332/2004 Standardy wymagań II. vous devez produire un passeport avec un visa de court séjour ou de long séjour. Etudiant. nourriture.1 – 1 p. avant de partir.3 Arrivé en France. Enfin. national ou régionaux vous aideront à trouver un logement. 1. 1.2 Surtout n’oubliez pas de prévoir votre budget pour tous les frais que vous aurez à engager : logement.1 1. 1. Et n’oubliez pas d’emporter avec vous le Guide du routard. vous avez le choix entre la cafétéria de votre lieu de travail.: odpowiedź F 1. rapide et bon marché.5 Transkrypcja 1... określa główną myśl tekstu. Le minimum officiel de ressources financières est fixé à environ 400 euros par mois.3 1. le train est le moyen le plus rapide et le plus sûr pour accéder aux grandes villes. dans une auberge de jeunesse.: odpowiedź D 0 p.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi . les centres d’accueil. A l’aéroport ou à la gare. Si vous êtes étudiant. Les voyageurs étrangers peuvent bénéficier de tarifs réduits. pensez à emporter une carte de crédit internationale.: odpowiedź C 1.4 – 1 p.3 – 1 p.: odpowiedź A 1. 1. sachez que vous pouvez trouver un hébergement temporaire dans un hôtel bon marché.4 1. allez plutôt au restaurant universitaire où vous pourrez faire un repas complet.]. avant de choisir votre mode d’habitation définitif. cherchez d’abord à vous loger. vous devez d’abord vous procurer des « papiers » indispensables pour entrer sur le territoire français. etc.2 1.5 – 1 p. Vous pouvez bien sûr louer une voiture pour un ou plusieurs jours.2 – 1 p.

tout compte: l’environnement. un créateur qui apporte le contenant et le contenu. które ze zdań (2. je participe à l’élaboration générale. l’élaboration de chaque centimètre carré.2 2. avec un regard contemporain. la typo de la carte.Język francuski 85 Zadanie 2. Pour la suite. V F 2.. Notre invité.. c’est Alain Ducasse. le « pape » de la cuisine française. Thomas Duval est l’auteur des photographies du livre de Ducasse.6 C’est l’interview d’un débutant dans le métier. je fais confiance à mes collaborateurs. concepteur de restaurants. Les restaurants de Ducasse ne se trouvent qu’en France..) Usłyszysz dwukrotnie wywiad z Alain Ducasse. Zaznacz w tabeli znakiem X. Dans l’harmonie d’un lieu. soit comme partenaire majeur. c’est que la nature est belle.4 2.. Ducasse résiste bien au stress du métier.3 2.6) jest prawdziwe (VRAI – V). Transkrypcja Bonjour à tous. Pour son livre. Quel est votre apport précis ? Alain Ducasse : Dans un lieu nouveau. à Las Vegas. Journaliste : On a l’impression qu’il y a eu un travail de re-création. Nous avons extrait l’essentiel culinaire de chaque région. Journaliste : Et comment faites-vous pour résister à une certaine pression ? . Quelle a été votre inspiration ? Alain Ducasse : La Méditerranée marque l’origine de notre culture culinaire. Journaliste : Vous publiez un très beau livre de recettes de cuisine méditerranéenne. J’en ai parlé avec Thomas Duval qui est photographe de mode pour qu’il porte un regard différent sur les ingrédients. à Tokyo. les fibres. je voulais montrer ses couleurs. que les aliments sont retravaillés ou retouchés. Soyez les bienvenus dans notre émission « Passions et professions ».5 2. Journaliste : Quel est votre métier aujourd’hui ? Alain Ducasse : Je suis designer. Tout nouveau restaurant de Ducasse exige une surveillance permanente de sa part. Ducasse devient une marque internationale. Journaliste : Vous ouvrez à Beyrouth. mais vous ne dirigez pas réellement les cuisines. Dix historiens ont travaillé avec moi pour chercher les sources des plats de la Méditerranée occidentale.1–2. Alain Ducasse : L’idée du livre. soit complètement. Ducasse s’est inspiré de recettes traditionnelles. (6 p. a które fałszywe (FAUX–F).1 2. mettre les nourritures sous un microscope.

3. Sa peinture.. dans l’ombre d’un grand peintre. Peu à peu les fleurs perdent de leur importance. Patiemment. Monet va planter.3 – 1 p. au même titre que sa peinture. du 6 au 12 décembre 2004 Standardy wymagań II. il va pouvoir créer l’harmonie dont il a besoin pour peindre. étang sont des répliques parfaites de ses célèbres tableaux. baptisée impressionniste par des critiques sarcastiques.2 – 1 p. Mais plus on en prend.86 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Alain Ducasse : Dans ce métier. on se fait une carapace. Punktacja 2.. le désir d’être toujours le meilleur. Maison. la persévérance. Son ami.: odpowiedź V 0 p.6).: odpowiedź V 2. comme le canard. Après. Lorsque Monet découvre cette maison au crépi rose.2 _________________.4). stwierdza.2 – 2. « A Nous Paris ». croiser des fleurs. którą oznaczone jest brakujące zdanie (A–F) w kaŜdą lukę (3.) Przeczytaj tekst.: odpowiedź V 2. il contemple les variations de la lumière. Dès cinq heures du matin et jusqu’au soir.: odpowiedź F 2. c’est le coup de foudre. on se protège. Seule compte « la peinture placée dans l’ombre et la lumière ».1 _________________. określa kontekst sytuacyjny (uczestnika) (2. Alors.4 – 1 p.. 3. qu’est-ce qu’on prend comme coups. 3. jusqu’à sa mort en 1926.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 3. plus on est fort. les médias s’intéressent à nous. il le sent. 1g Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu […].1 – 1 p. lui a transmis le virus du jardinage. c’est son jardin. Par chance. Il vient de perdre sa femme. c’est le travail quotidien. ne se vend guère.5 – 1 p.1–3. ce qui compte. II. est une œuvre d’art. À GIVERNY DANS LE JARDIN DE MONET À une heure de Paris.3 _________________. .1)..: odpowiedź F 2. le paysage doux de peupliers et de rivières. avec une passion grandissante. Nous faisons un métier médiatique.: odpowiedź F 2. Dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do Ŝadnej luki.]. découvrez Giverny par un après-midi d’été.6 – 1 p. Là. Une promenade entre peinture et réalité. czy tekst zawiera określone informacji (2. jardin. Giverny. z którego usunięto cztery zdania. Monet plante sa toile. la demeure de Monet. orchestrer leurs couleurs. Car sa palette. devant ces gerbes de couleurs. tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Mais à Giverny. le peintre Caillebotte. il faut l’accepter. 1a Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu [. au détour d’une des boucles de la Seine. (4 p. pour que ça glisse. Dobierz brakujące zdania spośród podanych poniŜej.. dessiner leur déploiement dans l’espace. Wpisz literę.

il le fait fleurir constamment. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y a 4.5 _____ sans conséquences sur notre organisme.: odpowiedź C 0 p.1 – 1 p. il rêvera devant l’étang aux jeux de l’eau et de la lumière. Conclusion : on ne sait pas. Et retrouvez l’ambiance que Monet a su créer pour y puiser son inspiration. Punktacja 3.. . Nous sommes en 1883.4 ________________. Fasciné par les civilisations d’Extrême-Orient. Za kaŜde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0. il construit bientôt le célèbre pont japonais. Comme elles nous entourent et 4.Język francuski 87 Précurseur de l’art abstrait. E. d’après Femme Actuelle.3 _____ risque.: odpowiedź E 3.4 – 1 p. C’est pourquoi il réalise jusqu’à vingt-cinq toiles sur les mêmes thèmes : les meules. 3. les glycines. fatigue et dépressions. De nombreuses études ont été réalisées pour savoir 4. Standardy wymagań II.: odpowiedź B 3. 4. À la mort de Monet.: odpowiedź A 3. 1995 A. 4. le fonctionnement des portables nécessite l’émission d’ondes pulsées qu’on retrouve dans toutes les nouvelles technologies sans fil. les peupliers. Et pour pouvoir peindre sans cesse. C lub D w miejsce oznaczone linią ciągłą. C. (3 p.2 – 1 p. 2f Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego [.6) jedną z podanych poniŜej form. B. il a quarante trois ans. les cathédrales. le pont japonais et les célèbres Nymphéas. du printemps à l’automne.2 _____ experts estiment au contraire que le portable n’a pas d’influence sur notre santé.1–4. B. Certains experts affirment que l’utilisation du téléphone portable entraîne migraines.4 _____ elles sont directement absorbées par le corps.5 punktu. c’est une période noire. D.. Ces deux derniers resteront les symboles des œuvres. pertes de mémoire.]. wpisując literę A. F. elles posent problème. Les chercheurs n’arrivent pas tous à la même conclusion. rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu. sa belle-fille Blanche préservera la beauté du lieu.3 – 1 p.1 _____ l’utilisation du téléphone portable avait des effets dangereux pour notre santé.) Przeczytaj tekst.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 4. Toute sa vie. a następnie uzupełnij kaŜdą z luk (4. En effet. Monet va s’attacher à poursuivre la lumière plus que le sujet.

: odpowiedź B 4.1 – 0. si C.2 – 0. 5. D’après le Journal des Enfants du 9 février 2006 4. de B. des D. 5. Za kaŜdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 5. rozpoznaje róŜnorodne struktury leksykalno-gramatyczne w podanym kontekście. ne pas être D. au cas où A.. . Les autres C.6 _____ personnes les plus fragiles.5 p. D’autres D.5 p.4 A. tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.5 – 0.5 p. La mère a consulté le psychologue à cause _______________________ de son fils.: odpowiedź C 4. dokonując niezbędnych przekształceń. Punktacja 4. (2 p.5 punktu.5 p.: odpowiedź B 4. Il faut aussi interdire le portable 4.1 A.].6 – 0. plus D. n’étant pas B.: odpowiedź D 0 p. Les uns et les autres B. pas B. aucun C. Wpisz odpowiedzi w miejsca oznaczone linią ciągłą. 2j Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego [. N’importe quels A. ne soient pas A. qui D.5 p. aux 4.) Uzupełnij zdania. elle viendrait avec nous. à des C. sinon elle viendrait avec nous.: odpowiedź A 4.3 4.88 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Bref.: odpowiedź A 4. que D.4 – 0.2 Elle est fatiguée. qu’ B.3 Emilie a demandé à Fabienne : « Combien d’achats as-tu déjà faits sur Internet ? » Emilie a demandé à Fabienne combien d’achats ____________________________ sur Internet.5 p. Si elle _______________________ fatiguée. ne sont pas C. il faut éviter de prendre trop de risques et respecter quelques règles : utiliser le portable pour des appels très courts et l’éteindre quand on ne l’utilise pas.. dans le doute.1 La mère a consulté le psychologue parce que son fils se comportait mal.2 4. ce que B. si bien qu’ C. jamais 4. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.6 Standardy wymagań II.5 4.3 – 0. 5. ce qui A.

5 p.5 p. 2b Zdający wykazuje się umiejętnością przetwarzania tekstu […]. stosuje zmiany struktur leksykalno-gramatycznych. Otrzymałeś/łaś niespodziewanie wiadomość. Zaznacz temat. Przykładowe odpowiedzi Temat 1.4 Je crois qu’on ne peut pas trouver de place dans l’avion. Mais devrait-on censurer ce média ? Est-ce indispensable ? D’un côté. Je ne crois pas qu’on ___________________________ trouver une place dans l’avion. il constituerait une menace pour la liberté de parole. Internet est un forum. Je considère que le contrôle d’Internet n’est pas entièrement possible et.Język francuski 89 5. Sans assumer la responsabilité de ce qu’ils disent ou écrivent. Premièrement.3 – 0. 1. który wybrałeś/łaś. .: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 6.: odpowiedź elle avait faits 5. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. le plus grand et le plus utile dans le monde entier. Néanmoins. D’un autre côté.2 – 0. Sans oublier les grossièretés qui apparaissent sur les forums. w której odpowiesz na powyŜsze pytanie. Deuxièmement. source d’informations. która zmieniła Twoje Ŝycie. De nombreuses personnes voudraient contrôler Internet. Internet est une grande menace. Standardy wymagań V. non seulement utiles et pratiques mais aussi dangereuses et controversées. des néonazis et des satanistes. ceux qui veulent propager leurs actions bénévoles peuvent facilement s’adresser à un large public. les enfants sont concernés par le problème du contenu incontrôlable : des pages pornographiques.: odpowiedź du mauvais comportement 5. Il faut mentionner aussi que ceux qui veulent offenser publiquement quelqu’un peuvent le faire tout en restant anonymes. Napisz recenzję filmu. 2. Etes-vous pour ou contre la libre expression sur Internet ? Napisz rozprawkę. (18 p.4 – 0. Napisz opowiadanie o tym wydarzeniu i jego konsekwencjach.: odpowiedź n’était pas 5. Punktacja 5. terroristes. les jeunes gens peuvent être manipulés par des sectes. Pour certains. je suis persuadé que certaines mesures doivent être prises pour protéger tous ceux qui s’en servent. Ils courent un grand risque. do którego odnosiłaby się ta opinia.) Wypowiedz się na jeden z trzech poniŜszych tematów.5 p. « C’est un film qui montre le rôle des enseignants dans la vie des jeunes ». La dispute sur la libre expression sur Internet a commencé il y a longtemps. de plus.5 p.1 – 0. 3. incitant à la violence ou même des photos drastiques. zakreślając jego numer. En outre. On pourrait ajouter que ce média donne la possibilité d’intervenir au cas où les autorités voudraient dissimuler certains faits.: odpowiedź puisse 0 p. Internet reste le seul moyen d’expression car ils n’ont pas d’autres possibilités de présenter leurs opinions librement et gratuitement.

przedstawia i uzasadnia opinie własne i innych osób. difficiles parfois à comprendre..90 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Standardy wymagań III. Le rôle principal est interprété par Pierre Dubois et il paraît que c’est l’un de ses meilleurs films. I. peu à peu. bogate słownictwo i frazeologia. il sort de l’ordinaire par son mélange du réel et de l’idéal. pełna konsekwencja w układzie graficznym pracy. prawidłowo sformułowana teza.]. 2d Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. III. il gagne la confiance des élèves. Je voudrais vous recommander le film que j’ai vu hier à la télé polonaise. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej. un jeune professeur d’anglais. De plus. mais aussi ses joies et satisfactions. prawidłowe podsumowanie wypowiedzi. 11–16) Treść – 5 p. commence son premier travail dans un collège situé dans la banlieue parisienne. Et une musique fantastique révèle bien les émotions des héros (il faut absolument acheter la trame sonore). zachowany jednorodny styl.. 2e Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. Cette authenticité est soulignée par les dialogues en français de la banlieue. III. Au début. Poprawność językowa – 4 p.. 2f Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej. poprawnie stosuje środki leksykalno-gramatyczne. III. Un jour. objętość pracy w granicach określonych w poleceniu. 1 Zdający zna róŜnorodne struktury leksykalno-gramatyczne umoŜliwiające formułowanie wypowiedzi [. avec tous ses problèmes. Mais cette œuvre vaut surtout pour l’authenticité de l’image d’une école de banlieue. Je vous conseille de voir ce film car. il réussit à réconcilier deux groupes ennemis et à éviter ainsi la guerre des gangs. Bogactwo językowe – 5 p. il sait les persuader qu’on peut réussir sa vie si on le veut vraiment. un cinéaste français célèbre.. Kompozycja – 4 p. Standardy wymagań III. bien que l’histoire paraisse banale et prévisible. . Temat 2. wypowiada się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu słów.]. 1 Zdający zna róŜnorodne struktury leksykalno-gramatyczne umoŜliwiające formułowanie wypowiedzi [. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej. Le film parle du rôle des enseignants dans la vie des jeunes. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej. uwzględnione wszystkie części pracy (wstęp.: praca w całości zgodna z tematem. adekwatny do treści i formy. C’est un film intitulé « Mon meilleur ami ». Les autres acteurs jouent aussi très bien. właściwie dobrane argumenty za i przeciw.: urozmaicone struktury gramatyczne. przedstawia i uzasadnia opinie własne i innych osób. I. il a beaucoup de problèmes mais. Punktacja (wypowiedź oceniona zgodnie z kryteriami oceniania na str. wypowiada się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu słów. adekwatnie do ich funkcji. 2d Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej.: praca nie zawiera błędów. Paul. C’est quelqu’un qui comprend les jeunes et qui est toujours prêt à les aider. rozwinięcie i zakończenie) z zachowaniem właściwych proporcji między nimi. Le film dessine le portrait d’un professeur idéal : compétant et sachant transmettre le savoir d’une façon intéressante. 2f Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. réalisé en 2006 par André Dupont.: tekst spójny i logiczny.

: praca nie zawiera błędów. scenografii. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej. gry aktorów. adekwatnie do ich funkcji. krótka informacja o zawartości treściowej recenzowanego filmu (skrót fabuły. bogate słownictwo i frazeologia. rozwinięcie i zakończenie) z zachowaniem właściwych proporcji między nimi. poprawnie stosuje środki leksykalno-gramatyczne. uwzględnione wszystkie części pracy (wstęp. Kompozycja – 4 p. objętość pracy w granicach określonych w poleceniu. pełna. zachowany jednorodny styl.: tekst spójny i logiczny. reŜyser. 11–16) Treść – 5 p.: praca w całości zgodna z tematem. pełna informacja o recenzowanej pozycji (tytuł.Język francuski 91 III. Bogactwo językowe – 5 p. adekwatny do treści i formy.: urozmaicone struktury gramatyczne. prezentacja głównych postaci i problematyki). Poprawność językowa – 4 p. . opracowania muzycznego). pełna konsekwencja w układzie graficznym pracy. wieloaspektowa ocena filmu (fabuły. aktorzy). Punktacja (wypowiedź oceniona zgodnie z kryteriami oceniania na str. 2e Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. wskazane walory recenzowanej pozycji. rok produkcji.

92 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego .

buen/buena dentista). np. nieokreślonego i zerowego Formy ściągnięte al. el hambre • rodzaj rzeczowników oznaczających nazwy geograficzne . buen/buena dentista). coche cama/coches cama) • rzeczowniki posiadające tylko formy liczby pojedynczej lub mnogiej (la sed. wyjątki. el/la corte) Rodzaj • rodzaj naturalny i gramatyczny (umowny) • rodzaj wskazany rodzajnikiem lub wyrazem towarzyszącym (el/la estudiante. del Rodzajnik określony uŜyty zamiast rzeczownika − struktura el/la/los/las + de Rodzajnik nijaki (artículo neutro) lo • lo que + czasownik (lo que dices) • lo de (lo de anoche) UŜycie rodzajnika określonego. nieokreślonego i zerowego Formy ściągnięte al. la salud. lo mucho que te quiero) • lo cual • a lo + rzeczownik/przymiotnik (a lo Dalí. wyjątki. el agua. el hambre • rodzaj rzeczowników oznaczających nazwy geograficzne • rzeczowniki o podwójnym rodzaju (el/la capital. los alrededores) Liczba • liczba mnoga rzeczowników złoŜonych (el paraguas/los paraguas. coche cama/coches cama) • rzeczowniki posiadające tylko formy liczby pojedynczej lub mnogiej (la sed. del Rodzajnik określony uŜyty zamiast rzeczownika − struktura el/la/los/las + de Rodzajnik nijaki (artículo neutro) lo • lo que + czasownik (lo que dices) • lo de (lo de anoche) • lo + przymiotnik/przysłówek + que + czasownik (lo bonita que es Granada. los alrededores) • kontrast znaczeniowy: liczba pojedyncza a liczba mnoga (esposa – esposas. la salud. interés – intereses) Rodzaj • rodzaj naturalny i gramatyczny (umowny) • rodzaj wskazany rodzajnikiem lub wyrazem towarzyszącym (el/la estudiante. el agua.JĘZYK HISZPAŃSKI Struktury gramatyczne POZIOM PODSTAWOWY RODZAJNIK POZIOM ROZSZERZONY UŜycie rodzajnika określonego. las gafas. np. a lo grande) Konstrukcja a la + przymiotnik (a la polaca) Stylistyczne aspekty uŜycia/opuszczenia rodzajnika RZECZOWNIK Liczba • liczba mnoga rzeczowników złoŜonych (el paraguas/los paraguas. las gafas.

zastępujący całą frazę (No lo sabía. czasowniki pozornie zwrotne: comprarse un coche. los suyos Potocznie uŜywane formy skrócone (boli. femenino sin referencia) w wyraŜeniach typu: no tenerlas todas consigo. z gerundio i z bezokolicznikiem z gerundio i z bezokolicznikiem • uŜycie w funkcji dopełnienia bliŜszego • uŜycie w funkcji dopełnienia bliŜszego i dalszego. • w połączeniu z trybem rozkazującym. EE UU Rzeczowniki niepoliczalne Tworzenie rzeczowników przez dodanie rodzajnika do róŜnych części mowy: • do czasownika: el comer • do przymiotnika: el verde... np. cambiar – cambiarse) Zaimki osobowe jako morfemy występujące z czasownikami niezwrotnymi (tzw. profe) Najczęściej uŜywane zgrubienia i zdrobnienia (mujerona.94 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Skróty literowe. Pza. Pza.) Zaimkowe powtórzenie dopełnienia Zaimkowe powtórzenie dopełnienia Zaimek lo w funkcji dopełnienia. casita) Wartość semantyczna i stylistyczna najczęściej uŜywanych zgrubień i zdrobnień Najczęściej uŜywane przyrostki i ich znaczenie ZAIMEK Zaimek osobowy UŜycie w funkcji podmiotu i dopełnienia UŜycie w funkcji podmiotu i dopełnienia z przyimkiem i bez przyimka z przyimkiem i bez przyimka Forma mocna (forma tónica) Forma mocna (forma tónica) Forma nieakcentowana (forma átona) Forma nieakcentowana (forma átona) • w połączeniu z trybem rozkazującym. lo interesante • do przysłówka: el mal • do zaimka pytajnego: el cómo. panecillo. EE UU Rzeczowniki niepoliczalne Tworzenie rzeczowników przez dodanie rodzajnika do róŜnych części mowy: • do czasownika: el comer • do przymiotnika: el verde. Se lo hago. i dalszego. . UE. Avda. UE. arreglárselas. lo interesante • do przysłówka: el mal Potocznie uŜywane formy skrócone (boli.. las (tzw. pasarlas negras Problem laísmo i leísmo Zaimek zwrotny se Zaimek zwrotny se Kontrast znaczeniowy między formą zwrotną Kontrast znaczeniowy między formą zwrotną i niezwrotną czasownika (dormir – dormirse. np. quedar – quedarse. Avda.) Specyficzne znaczenie zaimków la. i niezwrotną czasownika (dormir – dormirse.. zastępujący Zaimek lo w funkcji dopełnienia. ¿Eres católico? – Lo soy. el porqué • do zaimka dzierŜawczego: lo mío. podwójny zaimek (Te lo digo. profe) Najczęściej uŜywane zgrubienia i zdrobnienia (mujerona.) Se lo hago. casita) Skróty literowe. panecillo. cambiar – cambiarse) quedar – quedarse.) Lo soy. ¿Eres católico? – całą frazę (No lo sabía. leerse todos los libros) Zaimek se w zdaniach bezosobowych Zaimek se w zdaniach bezosobowych. podwójny zaimek (Te lo digo.

¿Y eso? UŜycie wyraŜeń a eso de. quinientas Liczebniki główne. donde.Język hiszpański 95 uŜycie se bez wskazania sprawcy czynności (se ha estropeado el coche) Dativo ético (se me ha caído) Zaimek zwrotny sí. ningún. alguno w znaczeniu przeczącym. cómo. np. donde.. solía tomarse su copa y jugar su partida de mus. np. np.. cuanto. quienquiera w funkcji zaimka względnego. Formy skrócone (un... esto es.. algún. quien. cuando. cuando.. lo que) UŜycie wyraŜeń a eso de. un vaso.... cuánto. cómo qué. quién UŜycie cuanto/-a/-os/-as w znaczeniu todo lo que LICZEBNIK Liczebniki główne. ningún. specjalne znaczenie form suyo i tuyo Zaimek nieokreślony i ilościowy Formy skrócone (un. np. forma consigo Zaimek zwrotny sí. cualquier) cualquier) Zaimki uno/una w zdaniach nieosobowych UŜycie zaimków dondequiera. una cuchara. ¿Y eso? Emfatyczne uŜycie zaimka wskazującego Zaimek dzierŜawczy Forma nieakcentowana (forma átona) Forma nieakcentowana (forma átona) UŜycie form nieakcentowanych UŜycie form nieakcentowanych dla wyraŜenia czynności zwyczajowych dla wyraŜenia czynności zwyczajowych (Por las noches. quinientas . UŜycie que.) Forma mocna (forma tónica) Forma mocna (forma tónica) Formy mocne w połączeniu z rodzajnikiem lo i los. cuánto.) y jugar su partida de mus.. cincuenta personas • rodzaj męski i Ŝeński. cincuenta personas • rodzaj męski i Ŝeński.. nada de jako ekwiwalent ni hablar Kontrastowe uŜycie todo un/el + rzeczownik. solía tomarse su copa (Por las noches. cuanto. un vaso. doscientos euros. doscientos euros. algo jako ekwiwalent un poco. todo + przymiotnik jako ekwiwalent muy Zaimek względny. forma consigo Zaimek wskazujący i wyraŜenia zaimkowe UŜycie rzeczownikowe UŜycie rzeczownikowe Zaimki neutralne Zaimki neutralne • zaimek neutralny + de + bezokolicznik/ rzeczownik/que + fraza (kontrast z lo de. algún. una cuchara. cual w funkcji zaimka pytajnego cual w funkcji zaimka pytajnego (akcent graficzny) i względnego (akcent graficzny) i względnego • uŜycie w połączeniu z przyimkiem • uŜycie w połączeniu z przyimkiem UŜycie el que/el cual i lo que/lo cual (z przyimkiem i bez przyimka) UŜycie zaimków wykrzyknikowych UŜycie zaimków wykrzyknikowych qué.. nada jako ekwiwalent muy poco. quien. pytajny i wykrzyknikowy UŜycie que. esto es. cualquiera.

hablar rápido) Najczęściej uŜywane zdrobnienia i zgrubienia (-ito.-as PRZYMIOTNIK Liczba • przymiotniki nie posiadające liczby mnogiej (naranja. agridulce.. más. el centenar) i mnoŜne (el doble. superlativo absoluto Konstrukcje porównawcze (tan. gran. mal.96 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego personas • uŜycie mil Liczebniki porządkowe (od 1 do 10) • rodzaj męski i Ŝeński • formy skrócone (primer. el triple) Zaimek liczebny ambos. que/de. gran. tercer) Najczęściej uŜywane liczebniki ułamkowe (un cuarto. azul marino) Miejsce przymiotnika wobec wyrazu określanego.. medio. konsekwencje semantyczne i stylistyczne • el/la + przymiotnik + de + rzeczownik (el tonto de mi hermano) Stopniowanie. la mitad). -ón) Liczba • przymiotniki nie posiadające liczby mnogiej (naranja. ich wartość semantyczna .. como…. -illo. verde oliva) Rodzaj • przymiotniki posiadające tę samą formę dla rodzaju męskiego i Ŝeńskiego • zgodność przymiotnika z rodzajem wyrazów określanych (madre y padre simpáticos) • formy skrócone (buen.. una docena.. -ucho). verde oliva) Rodzaj • przymiotniki posiadające tę samą formę dla rodzaju męskiego i Ŝeńskiego • zgodność przymiotnika z rodzajem wyrazów określanych (madre y padre simpáticos) • formy skrócone (buen. formy nieregularne. -ón. la mitad)... zbiorowe (una docena) i mnoŜne (el doble) personas • uŜycie mil Liczebniki porządkowe (od 1 do 10) • rodzaj męski i Ŝeński • formy skrócone (primer.) Przysłówkowe uŜycie przymiotnika (costar caro. medio.que/de…) Przysłówkowe uŜycie przymiotnika (costar caro. tercer) Liczebniki ułamkowe (un cuarto. hablar rápido) Najczęściej uŜywane zdrobnienia i zgrubienia (-ito. san) Miejsce przymiotnika wobec wyrazu określanego Stopniowanie.. formy nieregularne. como….. san) Najczęściej uŜywane przymiotniki złoŜone (malpensado.. más. zbiorowe (una decena. -illo. mal. superlativo absoluto Konstrukcje porównawcze (tan. ich wartość semantyczna Najczęściej uŜywane przedrostki i przyrostki.

antes. primero. en adelante • indykatory czasu teraźniejszego. la próxima semana. acaso. de ningún modo. np. por lo menos Przysłówki twierdzenia i przeczenia. ayer. formy nieregularne Podwójne zaprzeczenie (No hay nadie) Przysłówki zakończone na -mente. a menudo • indykatory czasu teraźniejszego. arriba. formy nieregularne Podwójne zaprzeczenie (No hay nadie) Przysłówek muy w połączeniu z częściami mowy innymi niŜ przymiotnik i przysłówek i/lub z wyraŜeniem przyimkowym (muy amigo mío. lejos. esta tarde. quizás. la próxima semana. ayer. mucho. ahí. tampoco. después. luego. arriba. np. apenas. cuanto antes. np. ni siquiera. mal. allí. mal. en segundo lugar Przysłówki miejsca i czasu w połączeniu z rzeczownikiem (calle arriba. apenas.. abajo. hace … tiempo que • indykatory limitujące czas. np. tal vez. al cabo de . en primer lugar. así Najczęściej uŜywane przysłówki i wyraŜenia przysłówkowe ilości. a lo mejor Przysłówki liczebne. sí. acá. demasiado. despacio. siempre. de paso Przysłówki i wyraŜenia przysłówkowe ilości. muy. no. de…a. más o menos. bien. tal vez. muy. algo. poco. poco. np.. np. el año que viene. np. np. quizá. más o menos. también. ni mucho menos Przysłówki i wyraŜenia przysłówkowe wyraŜające wątpliwość. hace … tiempo que • indykatory limitujące czas. durante. hoy. de ningún modo. al día siguiente. mañana. a menudo. encima de. días/meses. siglos atrás) Formy skrócone (tan) Stopniowanie. a veces. primero. ahí. np. durante. puede ser. desde hace. en primer lugar. np. bastante. aprisa. sí. segundo. np. así. quizás. nunca. de…a. np. esta tarde. mañana..Język hiszpański 97 PRZYSŁÓWEK I WYRAśENIA PRZYSŁÓWKOWE Przysłówki zakończone na -mente Najczęściej uŜywane przysłówki i wyraŜenia przysłówkowe miejsca. luego. por cierto Przysłówki liczebne. por lo menos. encima de. bastante. przeszłego i przyszłego. a los. en segundo lugar Formy skrócone (tan) Stopniowanie. días/meses. przeszłego i przyszłego. cerca. np. a (en. np. aun. por cierto. allá. al día siguiente • indykatory długości trwania czynności.. a la derecha Najczęściej uŜywane przysłówki i wyraŜenia przysłówkowe czasu. np. np. np. bien. antes. al azar. np. aquí. por) todas partes Przysłówki i wyraŜenia przysłówkowe czasu. tampoco. dondequier. el año que viene. mucho. a la derecha. acaso. después. ni siquiera Przysłówki i wyraŜenia przysłówkowe wyraŜające wątpliwość. despacio. hoy. aquí. lejos. muy por la mañana) . desde…hasta Najczęściej uŜywane przysłówki i wyraŜenia przysłówkowe sposobu. desde hace. en breve • indykatory długości trwania czynności. demasiado. quizá. jednoczesne uŜycie dwóch takich przysłówków Przysłówki i wyraŜenia przysłówkowe miejsca. a lo sumo Przysłówki twierdzenia i przeczenia. siempre. desde…hasta Przysłówki i wyraŜenia przysłówkowe sposobu. cerca. a veces. no. abajo. también. a lo sumo. puede ser. np. allí. segundo. nunca. np.

con. de acuerdo con. en. mediante. sobre. Simple) Condicional Compuesto) Czasowniki typu gustar. bajo. np. alrededor de. miejsca. hacia. np. sobre Przyimki. Futuro Perfecto. nevar) tronar. con. pochodzenia. (np. Pretérito Pluscuamperfecto. en cuanto a Rekcja przyimkowa najczęściej uŜywanych Rekcja przyimkowa czasowników. Pretérito Perfecto. materiału. después de. además de. Pretérito Presente. a favor de. desde dentro) CZASOWNIK Formy koniugacyjne czasowników regularnych oraz częściowo i całkowicie nieregularnych UŜycie czasów trybu oznajmującego: Presente. Pretérito Pluscuamperfecto. dentro de. a pesar de. en. Pretérito Perfecto. nevar. alrededor de. antes de. miejsca. al final de. con respecto a. czasu. a causa de. ich wartość semantyczna Najczęściej uŜywane wyraŜenia przyimkowe WyraŜenia przyimkowe. bajo. a np. tras. Futuro Imperfecto (takŜe dla wyraŜenia przypuszczenia). en calidad de. cerca de. de. czasowników konsekwencje semantyczne. Pretérito Imperfecto. sin. durante. en contra de conforme a. Futuro Perfecto (w ograniczonym zakresie) UŜycie czasów trybu oznajmującego: Presente. hacia. określenie narodowości. cerca de. Pretérito Indefinido. Presente Histórico (uŜycie w mowie potocznej. a través de. określenie narodowości. Futuro Imperfecto. excepto. por. hasta. hasta. estar i haber UŜycie czasowników ser. Pretérito Imperfecto Imperfecto. después de. granizar) Strona bierna (w ograniczonym zakresie) Strona bierna • kontrast między ser/estar + participio pasado • pasiva refleja UŜycie czasowników ser. Pretérito Pluscuamperfecto UŜycie trybów: rozkazującego (Imperativo) UŜycie trybów: rozkazującego (Imperativo) oraz przypuszczającego (Condicional oraz przypuszczającego (Condicional Simple. para con. por. al lado de. zawodu. llover. debajo de. delante de. de. salvo. al final de. durante. a fin de. entre. Pretérito Indefinido. acerca de. parecer Najczęściej uŜywane verbos impersonales Verbos impersonales (np. ante. llover. al cabo de. pochodzenia. antes de. np. excepto. Pretérito Imperfecto. a. estar i haber • ser: identyfikacja osoby lub przedmiotu. según. según.98 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego PRZYIMEK I WYRAśENIA PRZYIMKOWE Najczęściej uŜywane przyimki. a. para. debajo de. entre. delante de. incluso. a favor de. parecer Czasowniki typu gustar. desde. incluso. detrás de. zawodu. a pesar de. detrás de. . vestirse de/con Podwójne przyimki (a por. contra. ir a/hacia. de acuerdo con. desde. wartości stylistyczne). materiału. contra. czasu. • ser: identyfikacja osoby lub przedmiotu. para. costa de. np. Pretérito Perfecto. en contra de. Pretérito Perfecto. dentro de. sin. al lado de. Pretérito Anterior (znajomość bierna) UŜycie czasów trybu łączącego (Subjuntivo): UŜycie czasów trybu łączącego (Subjuntivo): Presente.

ich wartość semantyczna Gerundio Gerundio • uŜycie konstrukcji estar + gerundio • uŜycie konstrukcji estar + gerundio cechy przedmiotu i osoby − konstrukcja ser + przymiotnik + que (Es posible que…) . ceny. • estar: określenie lokalizacji w czasie i • estar: określenie lokalizacji w czasie i przestrzeni. przestrzeni.) • uŜycie w funkcji dopełnienia (Pienso • uŜycie w funkcji dopełnienia (Pienso comprarme un ordenador. temperatury temperatury − estar de + rzeczownik (estar de moda. estar de vacaciones) estar de vacaciones) − estar + participio pasado (rezultat − estar + participio pasado (rezultat czynności lub procesu) czynności lub procesu) − kontrastywne uŜycie estar + przymiotnik/ przysłówek (estar bueno/bien) • kontrastywne uŜycie ser i estar • kontrastywne uŜycie ser i estar − ser/estar + przymiotnik (ser/estar triste) − ser/estar + przymiotnik (ser/estar triste) . ser/estar verde. ser/estar joven) − ser/estar de + rzeczownik oznaczający − ser/estar de + rzeczownik oznaczający zawód (ser/estar de camarero) zawód (ser/estar de camarero) • haber: wyraŜenie istnienia (hay mucha • haber: wyraŜenie istnienia (hay mucha comida). uŜycie przenośne i potoczne (ser/estar católico. Fue en Málaga donde tuvimos el accidente.) comprarme un ordenador.) • uŜycie w znaczeniu rozkazującym • uŜycie w znaczeniu rozkazującym (¡A comer!) (¡A comer!) • uŜycie jako przydawki dopełnieniowej • uŜycie jako przydawki dopełnieniowej (w połączeniu z rzeczownikiem (w połączeniu z rzeczownikiem lub przymiotnikiem) lub przymiotnikiem) • konstrukcja ir + a + bezokolicznik • konstrukcja ir + a + bezokolicznik • konstrukcja al + bezokolicznik • konstrukcja al + bezokolicznik • uŜycie z czasownikami ver i oír (La vi salir del cine) • konstrukcja de + bezokolicznik w znaczeniu warunku • bezokolicznik czasu przeszłego (Infinitivo Compuesto) • waŜniejsze przedrostki (re-. de-. con-. − estar de + rzeczownik (estar de moda. określenie stanu. określenie stanu. np. des-). określenie lokalizacji w przestrzeni w przestrzeni • kontrastywne uŜycie estar i haber • kontrastywne uŜycie estar i haber przy określaniu lokalizacji w przestrzeni przy określaniu lokalizacji w przestrzeni Formy bezosobowe Bezokolicznik Bezokolicznik • uŜycie w funkcji podmiotu (Querer es • uŜycie w funkcji podmiotu (Querer es saber.Język hiszpański 99 cechy przedmiotu i osoby − konstrukcja ser + przymiotnik + que (Es posible que…) − konstrukcje emfatyzujące.) saber. określenie lokalizacji comida). ceny.

l. ponerse a. dejar de. llegar a. l. tener que.. Hechos todos los deberes. Zdanie współrzędnie złoŜone: łączne. Zdanie współrzędnie złoŜone: łączne.. rozłączne. ponerse a.. volver a. cuánto/-a) cuánto/-a. Zdanie wykrzyknikowe (z qué. tener que. łączącym oznajmującym Indicativo. ser • z czasownikami haber. salir. acabar de. z bezokolicznikiem i z czasownikiem w Futuro Imperfecto) Zdanie wykrzyknikowe (z qué. wynikowe Zdanie podrzędnie złoŜone: Zdanie podrzędnie złoŜone: • podmiotowe i dopełnieniowe (z trybem • podmiotowe i dopełnieniowe (z trybem oznajmującym Indicativo. 3 os. hacer. quedarse. andar. haber de.) • uŜycie przysłówkowe (Habla mirando al techo.100 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Participio pasado • uŜycie w funkcji przymiotnika • gerundio absoluto (Viajando se conoce a mucha gente. l. llevar. ser • z bezokolicznikiem • z bezokolicznikiem • z formami nieosobowymi czasownika • z formami nieosobowymi czasownika wyraŜonymi przez: se + 3 os. 2 os. cómo. tener SKŁADNIA Zdanie oznajmujące: twierdzące i przeczące Zdanie pytające: bezpośrednie i pośrednie Zdanie rozkazujące (z czasownikiem w trybie rozkazującym i z bezokolicznikiem) Zdanie oznajmujące: twierdzące i przeczące Zdanie pytające: bezpośrednie i pośrednie Zdanie rozkazujące (z czasownikiem w trybie rozkazującym. l..) • fraza z gerundio w funkcji dopełnienia (La madre. hacer. seguir sin (jako formy przeczące peryfrazy z gerundio) Z gerundio: acabar. seguir sin (jako formy przeczące peryfrazy z gerundio) Z gerundio: llevar. l. ir. llevar sin.) Participio pasado • uŜycie w funkcji przymiotnika • participio absoluto (Una vez terminada la clase. dejar. quedar(se). empezar a. volver a. np. l. poj.) PERYFRAZA WERBALNA Z bezokolicznikiem: acabar de. łączącym Subjuntivo i z bezokolicznikiem Infinitivo) Subjuntivo i z bezokolicznikiem Infinitivo) • przydawkowe (z trybem Indicativo i • przydawkowe (z trybem Indicativo i Subjuntivo) Subjuntivo) • okolicznikowe (z trybem Indicativo i • okolicznikowe (z trybem Indicativo i Subjuntivo) Subjuntivo) Zdania warunkowe: warunek rzeczywisty i Wszystkie typy zdań warunkowych .) • uŜycie w równowaŜniku zdania (Los alumnos saliendo del instituto. venir a. przeciwstawne. m. poj. seguir. llevar sin. wynikowe rozłączne. empezar a. deber de.. llevar. romper a. pasar a. dar(le a uno) por. przeciwstawne.. dar por.. seguir. echar(se) a. cómo. poj. haber que. haber que. deber de... seguir Z bezokolicznikiem. 3 os. venir Z participio pasado: andar. wyraŜonymi przez: se + 3 os.. quién + Imperfecto de Subjuntivo) Zdanie bezosobowe Zdanie bezosobowe • z czasownikami haber. dejar de. venir a. m. poj. ir. sintiéndose cansada. 2 os.

połączenie mowy zaleŜnej i niezaleŜnej w tej samej wypowiedzi.Język hiszpański 101 nierzeczywisty w odniesieniu do teraźniejszości Spójniki najczęściej uŜywane w wyŜej wymienionych typach zdań Zgodność czasów w mowie zaleŜnej. przeszłości i przyszłości. w zdaniach podrzędnych wszelkich typów. Tryb łączący Subjuntivo w zdaniach wtrąconych (que yo sepa) Odnośniki tekstualne wszelkiego typu (entonces. Spójniki uŜywane w wyŜej wymienionych typach zdań Zgodność czasów w mowie zaleŜnej. así que. w zdaniach odnoszących się do teraźniejszości. por tanto) .

102

Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego

Część ustna (bez określenia poziomu)
Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej

Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)
Rozmowa wstępna
Egzaminujący:

ok

. 2 minut

Zdający: Egzaminujący:

Zdający: Egzaminujący:

Buenos días. Me llamo ………… . Éste es …………….. ¿Puede usted presentarse, por favor? ……………………………………………………………………………………… Gracias. Elija, por favor, un modelo de examen y entréguemelo. En esta parte del examen le haré algunas preguntas acerca de su vida y aficiones. ¿Podemos empezar? ………………………………………………………………………………………

Zainteresowania • ¿Cuáles son tus gustos y aficiones? • ¿Cómo prefieres descansar, de forma activa o pasiva? ¿Por qué? • ¿Qué prefieres, ver la televisión o ir al cine? Justifica tu respuesta. • ¿Prefieres ver películas en versión original o dobladas? ¿Por qué? • ¿Cómo sueles pasar los fines de semana? Edukacja • ¿Cómo te has preparado para este examen? • ¿Quién ha sido tu profesor preferido? ¿Por qué? • ¿Cuál era tu asignatura favorita? ¿Por qué? • ¿Quieres seguir estudiando español? ¿Por qué? • ¿Cómo puedes aprovechar el español en el futuro? Relacjonowanie • ¿Cómo fue tu último día de clase? • ¿Cómo celebraste tu último cumpleaños? • ¿Cuál ha sido el peor viaje de tu vida? ¿Qué pasó? • ¿Cómo pasabas las vacaciones de verano cuando eras niño? • ¿Cómo conociste a tu mejor amigo?

Język hiszpański

103

Przykładowe zestawy egzaminacyjne
Zestaw

1 1

• życie rodzinne i towarzyskie • sport • kultura

Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego Wersja dla zdającego

Zadanie

3 minuty

Wynajmujesz mieszkanie z Hiszpanem/Hiszpanką, do którego/której masz wiele zastrzeŜeń. Porozmawiaj z nim/nią o tym. PoniŜej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. PoŜyczanie rzeczy śycie towarzyskie

Utrzymywanie porządku

Twoje propozycje rozwiązania konfliktu

Rozmowę rozpoczyna zdający.

Zadanie

2

4 minuty

104

Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego

Zestaw

1 3

• życie rodzinne i towarzyskie • sport • kultura

Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego Wersja dla zdającego

Zadanie

5 minut

Popatrz na Ilustrację 1, Ilustrację 2 i Ilustrację 3. Jesteś osobą odpowiedzialną za wybór ilustracji, która zostanie umieszczona na plakacie organizowanego przez Twoją klasę szkolnego konkursu wiedzy o Hiszpanii. • Wybierz tę ilustrację, która, Twoim zdaniem, jest najlepsza, i uzasadnij swój wybór. • Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe ilustracje. Ilustracja 1 Ilustracja 2

Ilustracja 3

Język hiszpański

105

Zestaw

1 1

• życie rodzinne i towarzyskie • sport • kultura

Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego Wersja dla egzaminującego

Zadanie

3 minuty
[Proszę przekazać zestaw zdającemu.] Empezaremos con el ejercicio número uno.

Egzaminujący:

Lea atentamente el ejercicio. Tiene 30 segundos para hacerlo. Después, comenzaremos la conversación. Zdający:
≈ 30 sek.

Egzaminujący:

[Po upływie ok. 30 sekund, proszę – jeśli to konieczne – zapytać: ¿Podemos empezar?]

Wersja dla zdającego
Wynajmujesz mieszkanie z Hiszpanem/Hiszpanką, do którego/której masz wiele zastrzeŜeń. Porozmawiaj z nim/nią o tym. PoniŜej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. PoŜyczanie rzeczy śycie towarzyskie

Utrzymywanie porządku Twoje propozycje rozwiązania konfliktu Rozmowę rozpoczyna zdający.

Dodatkowe uwagi dla egzaminującego
Jest Pan/Pani Hiszpanem/Hiszpanką, który/a wynajmuje mieszkanie z polskim kolegą / polską koleŜanką. Współlokator/ka ma do Pana/Pani wiele zastrzeŜeń. Rozmowę rozpoczyna zdający. W zaleŜności od tego, jak potoczy się rozmowa, proszę włączyć do rozmowy wszystkie/wybrane punkty. Proszę poprosić zdającego o dokładniejsze objaśnienie jakiejś kwestii. Proszę grzecznie nie zgodzić się ze zdającym, tak aby musiał podać kolejne argumenty lub zaproponować inne rozwiązanie. Sądzi Pan/Pani, Ŝe kolega/koleŜanka wyolbrzymia problemy. Nie chce Pan/Pani zrezygnować z zapraszania kolegów do domu. Zdający i Egzaminujący:
≈ 2 min.

…………………………………………………………………………………………

Egzaminujący:

Gracias. Pasemos al ejercicio número 2.
[Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania, proszę w języku polskim poinformować zdającego, iż nie ma możliwości powrotu do zadania.]

Pasemos al ejercicio número 3.
[Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Gracias. El examen ha terminado.]

Egzaminujący: …………………………………………………………………………………………………………… Gracias. …………………………………………………………………………………………………………… Gracias. ¿por qué este hombre necesita ayuda de la entrenadora? 2. El examen ha terminado. Ahora le haré tres preguntas. [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Gracias. ¿Qué ritmo de vida ha llevado este hombre hasta ahora? Zdający: ≈ 3 min. proszę – jeśli to konieczne – zapytać: ¿Podemos empezar?] Wersja dla zdającego Zdający: ≈ 1 min. Según tú. Pytania dla egzaminującego 1. Pasemos al ejercicio número 3. ¿Qué tipo de actividad física te gusta/te gustaría practicar? ¿Por qué? 3. por favor. [Po upływie ok.] Egzaminujący: . 10 sekund.106 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zestaw 1 Zadanie • życie rodzinne i towarzyskie • sport • kultura Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego Wersja dla egzaminującego 2 Egzaminujący: 4 minuty Describa la foto.

. ¿Qué imagen de España y de los españoles tienen los polacos? ¿Estás a favor o en contra de las corridas de toros? Justifica tu respuesta. Egzaminujący: [Po upływie ok. Tiene un minuto para prepararse. Ilustrację 2 i Ilustrację 3.………………… Gracias. dlaczego odrzucasz pozostałe ilustracje. jest najlepsza. Pytania dla egzaminującego Proszę zadać zdającemu dwa z poniższych pytań. Ilustracja 1 Ilustracja 2 Ilustracja 3 Zdający: ≈ 2 min. • Wyjaśnij. proszę – jeśli to konieczne – zapytać: ¿Podemos empezar?] Wersja dla egzaminującego Popatrz na Ilustrację 1. Ahora le haré dos preguntas. 2. Twoim zdaniem. Gracias. Jesteś osobą odpowiedzialną za wybór ilustracji. 1 minuty. El examen ha terminado. 3. 1. i uzasadnij swój wybór. 4. 5 minut Lea atentamente el ejercicio que viene a continuación y reflexione sobre el tema. ¿Cuáles son las ventajas de conocer otra cultura? ¿Por qué el español es cada vez más popular en Polonia? Egzaminujący: ………………………………………………………………………………………………………………. • Wybierz tę ilustrację. Egzaminujący: ……………………………………………………………………………………………. Zdający: ≈ 2 min. która. która zostanie umieszczona na plakacie organizowanego przez Twoją klasę szkolnego konkursu wiedzy o Hiszpanii.Język hiszpański 107 Zestaw 1 Zadanie • życie rodzinne i towarzyskie • sport • kultura Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego Wersja dla egzaminującego 3 Egzaminujący: Zdający: ≈ 1 min.

Nauczyciele Zakwaterowanie Zajęcia dodatkowe Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. PoniŜej podane są 4 kwestie. które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym.108 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zestaw 2 Zadanie • szkoła • czas wolny • życie rodzinne i towarzyskie Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego Wersja dla zdającego 1 3 minuty W zeszłym roku byłeś/łaś na kursie językowym za granicą. Twój kolega / Twoja koleŜanka równieŜ chciał(a)by wyjechać na podobny kurs i zwraca się do Ciebie z prośbą o informacje na ten temat. Poziom kursu i terminy Zadanie 2 4 minuty .

Twoim zdaniem. Wybrano dwie prace. dlaczego odrzucasz drugą propozycję.Język hiszpański 109 Zestaw 2 3 • szkoła • czas wolny • życie rodzinne i towarzyskie Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego Wersja dla zdającego Zadanie 5 minut Popatrz na Pracę 1 i Pracę 2. Praca 1 Praca 2 . • Wyjaśnij. która. Zostałeś/łaś zaproszony/a do udziału w jury rozstrzygającym konkurs na najlepszą pracę plastyczną w dowolnej technice z okazji Dnia Dziadka. i uzasadnij swój wybór. jest lepsza. • Wybierz tę pracę.

Proszę zapytać o róŜne moŜliwości zakwaterowania. comenzaremos la conversación.. Proszę nie zgodzić się ze zdającym.………………………………………………… Egzaminujący: Gracias. PoniŜej podane są 4 kwestie. proszę w języku polskim poinformować zdającego.110 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zestaw 2 1 • szkoła • czas wolny • życie rodzinne i towarzyskie Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 3 minuty [Proszę przekazać zestaw zdającemu. Después.. Zdający i Egzaminujący: ≈ 2 min. Lea atentamente el ejercicio... który/a był/a na takim kursie w zeszłym roku i próbuje Pan/Pani uzyskać od niego/niej informacje na ten temat. El examen ha terminado. Twój kolega / Twoja koleŜanka równieŜ chciał(a)by wyjechać na podobny kurs i zwraca się do Ciebie z prośbą o informacje na ten temat. Rozpoczyna Pan/Pani rozmowę.... Pasemos al ejercicio número 2. Proszę wyrazić wątpliwość dotyczącą atrakcyjności zajęć dodatkowych.] Empezaremos con el ejercicio número Egzaminujący: uno. Dodatkowe uwagi dla egzaminującego Chciał(a)by Pan/Pani wyjechać za granicę na kurs językowy. W zaleŜności od tego. tak aby musiał podać kolejne argumenty lub zaproponować inne rozwiązanie. Zdający: ≈ 30 sek... jak potoczy się rozmowa... Egzaminujący: [Po upływie ok. iż nie ma możliwości powrotu do zadania....... proszę – jeśli to konieczne – zapytać: ¿Podemos empezar?] Wersja dla zdającego W zeszłym roku byłeś/łaś na kursie językowym za granicą. Nauczyciele Zakwaterowanie Poziom kursu i terminy Zajęcia dodatkowe Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.. 30 sekund. [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania. Tiene 30 segundos para hacerlo. ……………………………………….] Pasemos al ejercicio número 3.. Proszę poprosić zdającego o dokładniejsze objaśnienie jakiejś kwestii.. [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Gracias.. które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym... Rozmawia Pan/Pani z kolegą/koleŜanką.] . proszę włączyć do rozmowy wszystkie/wybrane punkty.

El examen ha terminado. proszę – jeśli to konieczne – zapytać: ¿Podemos empezar?] Wersja dla zdającego: Zdający: ≈ 1 min. [Po upływie ok.] Egzaminujący: . ¿Qué aventura viviste tú o vivieron tus compañeros durante las vacaciones? Zdający: ≈ 3 min. …………………………………………………………………………………………………………… Gracias. ¿cómo pasará esta familia el resto del día? 2. ……………………………………………………………………………………………………. Ahora le haré tres preguntas. ¿Cómo te preparas cuando vas de viaje? 3.……… Gracias. 10 sekund. Egzaminujący: Pytania dla egzaminującego 1.Język hiszpański 111 Zestaw 2 Zadanie • szkoła • czas wolny • życie rodzinne i towarzyskie Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego Wersja dla egzaminującego 2 Egzaminujący: 4 minuty Describa la foto. [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Gracias. Según tú. por favor. Pasemos al ejercicio número 3.

¿cuáles son las causas del envejecimiento de la sociedad? ¿Por qué los jóvenes se independizan cada vez más tarde? Egzaminujący: ………………………………………………………………………………………………………………… Gracias. dlaczego odrzucasz drugą propozycję. Egzaminujący: 5 minut Lea atentamente el ejercicio que viene a continuación y reflexione sobre el tema. i uzasadnij swój wybór. 1. 3. ¿cuál es el papel de los abuelos en la familia? En tu opinión. Zdający: ≈ 2 min. która. Pytania dla egzaminującego Proszę zadać zdającemu dwa z poniższych pytań. 4. 1 minuty. [Po upływie ok. • Wyjaśnij. Egzaminujący: ………………………………………………………………………………………………………………… Gracias. 2. . ¿Cómo era el modelo de familia antes y cómo es ahora? Según tu punto de vista. Ahora le haré dos preguntas. jest lepsza. proszę – jeśli to konieczne – zapytać: ¿Podemos empezar?] Wersja dla egzaminującego Popatrz na Pracę 1 i Pracę 2. El examen ha terminado. Zostałeś/łaś zaproszony/a do udziału w jury rozstrzygającym konkurs na najlepszą pracę plastyczną w dowolnej technice z okazji Dnia Dziadka. Praca 1 Praca 2 Zdający: ≈ 2 min. Tiene un minuto para prepararse.112 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zestaw 2 Zadanie • szkoła • czas wolny • życie rodzinne i towarzyskie Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego Wersja dla egzaminującego 3 Egzaminujący: Zdający: ≈ 1 min. Wybrano dwie prace. • Wybierz tę pracę. Twoim zdaniem.

Język hiszpański

113

Część pisemna Przykładowe zadania na poziomie podstawowym
Zadanie 1. (5 p.)

Zapoznaj się z treścią zadania, a następnie wysłuchaj dwukrotnie pięciu krótkich rozmów (1.1–1.5). Przyporządkuj kaŜdej z nich miejsce, w którym się odbywa (A–G), wpisując odpowiednie litery do tabeli. Dwa określenia miejsca zostały podane dodatkowo i nie pasują do Ŝadnej rozmowy. A. En el bar. B. En la tienda de ropa. C. En la librería. D. En la calle. E. En la oficina de información. F. En el hotel. G. En el mercado. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Transkrypcja Diálogo 1 − Oiga, perdone, ¿hay una librería por aquí? − Sí, hay una en La Castellana. − ¿Está lejos? − No, aquí mismo. A unos 100 metros. − ¿Y cómo voy allí? − Sigues todo recto, giras a la derecha y está ahí mismo. Diálogo 2 − ¿Qué quieren tomar? − Una caña y un zumo de naranja. − ¿Quieren alguna tapa? − No, gracias. Diálogo 3 − Buenos días − Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? − Acabo de llegar a la ciudad y busco algún alojamiento barato. ¿Podría recomendarme algo? − Mire, cerca de aquí hay dos pensiones que están muy bien de precio y tienen habitaciones libres. Le apunto las direcciones. − Muchas gracias. − De nada.

114

Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego

Diálogo 4 − Buenos días, señora, ¿qué desea? − Buenos días, quería una falda de pana. − ¿De qué talla? − De la cuarenta. − Mire, de estas tallas tenemos esta negra y también una verde muy bonita. − ¿Puedo probarme la negra? − Sí, pase a los probadores, por favor. Diálogo 5 − Buenos días, ¿qué le pongo? − Buenos días, ¿a cuánto están los tomates? − A 2,25. − Bueno, entonces póngame medio kilo de tomates y medio kilo de cebolla. − Sí, muy bien, ¿desea algo más? − No, gracias. Es todo. Standardy wymagań II. 1g Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu […]; określa kontekst sytuacyjny. Punktacja 1.1 – 1 p.: odpowiedź D 1.2 – 1 p.: odpowiedź A 1.3 – 1 p.: odpowiedź E 1.4 – 1 p.: odpowiedź B 1.5 – 1 p.: odpowiedź G 0 p.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi
Zadanie 2. (5 p.)

Wysłuchaj dwukrotnie wypowiedzi studentki na temat róŜnych moŜliwości zakwaterowania dla obcokrajowców studiujących w Hiszpanii. Zaznacz znakiem X w odpowiedniej rubryce w tabeli, które z podanych zdań są zgodne z treścią nagrania (V–Verdadero), a które nie (F–Falso). V En los Colegios Mayores, los estudiantes no pueden salir sin permiso de sus padres. Normalmente, las residencias universitarias se encuentran en lugares 2.2 céntricos. 2.1 2.3 Los pisos de estudiantes son muy populares. 2.4 El otoño es el momento ideal para buscar piso. 2.5 En los alojamientos privados el desayuno está incluido en el precio. F

Język hiszpański

115

Transkrypcja Si quieres venir a estudiar en España tienes diferentes posibilidades. Puedes escoger entre Colegios Mayores, residencias universitarias, pisos de estudiantes y casas particulares: hay alojamiento para todos los gustos y bolsillos. Los Colegios Mayores suelen ser la opción más cara. El precio tiende a estar sobre los 600 euros al mes, aunque también los hay más baratos. Son a menudo más restrictivos que las residencias en otros países: ¡imagínate! si quieres pasar una noche fuera, generalmente tienes que firmar un documento que será enviado a tus padres a finales del mes. Después están las residencias universitarias, que son más baratas; suelen estar cerca del campus, y al mismo tiempo están lejos del centro urbano. El precio depende de su localización, instalaciones y comodidades. Los pisos de estudiantes son los más solicitados. El mejor momento para buscar un piso para el siguiente año académico es a principios de junio; si lo dejas pasar hasta septiembre, puedes tener problemas. Una habitación compartida te cuesta de 90 a 240 euros. En mi opinión, es lo mejor: tienes comodidad y libertad. Yo vivo en un piso de estudiantes y estoy muy contenta. Algunas universidades ofrecen alojamientos en casas particulares. Pagas un alquiler por una habitación, el uso de instalaciones y puedes escoger entre pensión completa o media pensión.
adaptado de internacional.universia.net, 15 de agosto de 2005

Standardy wymagań II. 1c Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu […]; stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje. Punktacja 2.1 – 1 p.: odpowiedź F 2.2 – 1 p.: odpowiedź F 2.3 – 1 p.: odpowiedź V 2.4 – 1 p.: odpowiedź F 2.5 – 1 p.: odpowiedź V 0 p.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi
Zadanie 3. (6 p.)

Przeczytaj ogłoszenia prasowe (3.1–3.6), a następnie dobierz osoby z listy (A–G) zainteresowane poszczególnymi ogłoszeniami. Wpisz rozwiązania do tabeli. Jedna osoba nie pasuje do Ŝadnego ogłoszenia. 3.1 Buscamos secretaria o administrativa con nivel avanzado de inglés, dominio de Internet y amplios conocimientos de informática, interesada en el servicio editorial. Se ofrece jornada completa y contrato indefinido. Salario 15 000 euros anuales. 3.2 Acena, Centro Internacional de Enseñanza a Distancia, ofrece cursos y masters en dirección y gestión de agencias inmobiliarias. Al finalizar el curso, Acena entregará diplomas. Para informarte accede a nuestra página web: www.acena.net. 3.3 Chalet independiente en urbanización Olivar de Quintos, Madrid. Parcela 460 m², una planta, 4 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada, chimenea en salón, garaje, jardín, trastero, piscina propia. Se vende urgentemente por traslado.

116

Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego

3.4 ¿Tienes celulitis y grasa que no se van con dietas y ejercicios? ¿Tu cuerpo cambia? Ahora puedes recuperar la firmeza de tu cuerpo con un tratamiento reafirmante especial. Oferta: 10 sesiones + 2 de regalo por 450 euros. Centro de belleza “Orquídea”. 3.5 Se ofrece piso para compartir con capacidad de hasta cinco personas. 4 habitaciones, una de ellas doble, comedor, cocina, baño. Primer piso sin ascensor, interior, muy tranquilo y bien comunicado. Madrid, zona universitaria. Llamar al 651823519. 3.6 Chica, 30 años, responsable, con coche, cuida niños fines de semana y por la noche. Experiencia. 10 euros/hora, 50 euros/noche entera. Contacto por correo electrónico.
adaptado de www.tusanuncios.com

A. B. C. D. E. F. G.

Busca un apartamento lujoso y seguro para alquilar en la costa. Está descontenta con su aspecto y le da vergüenza ponerse el bañador. Quiere comprar una casa en la capital para vivir con su familia. Busca trabajo fijo, sabe manejar varios programas de ordenador. Quiere tener una empresa de compra y venta de pisos, necesita formación. Es estudiante, quiere alquilar un piso con cuatro compañeros de facultad. Tiene hijos pequeños, a veces le gustaría salir los sábados; busca canguro. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Standardy wymagań II. 2a Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego […]; określa główną myśl tekstu. Punktacja 3.1 – 1 p.: odpowiedź D 3.2 – 1 p.: odpowiedź E 3.3 – 1 p.: odpowiedź C 3.4 – 1 p.: odpowiedź B 3.5 – 1 p.: odpowiedź F 3.6 – 1 p.: odpowiedź G 0 p.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi
Zadanie 4. (7 p.)

Przeczytaj tekst. Na podstawie zawartych w nim informacji zaznacz zgodne z tekstem zakończenia zdań (4.1–4.7), zakreślając literę A, B, C lub D. «¡Las doce y media y hace este calor!», pensó Alberto al salir a la calle y notar la camisa pegada a su cuerpo. Miró a su alrededor y empezó a caminar a paso rápido hasta llegar a una plaza grande. Allí se paró intranquilo, dejó en el suelo la caja de herramientas, se pasó la mano por la frente y empezó a mirar el exterior del museo: era un edificio de tres plantas. La pared que daba a la calle estaba pintada de color marrón claro y las ventanas dejaban ver unas cortinas blancas recogidas a los dos lados; desde fuera las ventanas parecían una uve al revés. El interior del edificio estaba oscuro. Sólo había una luz en una ventana del primer piso, a la derecha de la puerta de entrada. Las tres personas que vigilaban se reunían cada noche

observar a los vigilantes. Sigo tocando la pared… aquí está la sala». estaban durmiendo. vio una señal en una ventana. La historia empieza A. Alberto siguió paso a paso el plan de Pablo y ahora se encontraba delante del cuadro. La intención de Alberto era A. 4. B. al mediodía. Paisaje de otoño 4.M. D. después cogían sus linternas y recorrían el edificio antes de dormir un rato. B. Alberto consiguió llegar a la sala del cuadro porque A. Cuando llegó Alberto. B. El tío Germán A. Entrar fue fácil. hacer un plano del museo. Nadie lo había oído. Alberto se acercó más al edificio y buscó un lugar oscuro. Nadie te oirá entre las dos y las tres». Allí esperó hasta la una y veinticinco. le acompañaba a Alberto. llevaba llaves. El tío Germán robaba pisos en verano cuando la ciudad estaba vacía. los vigilantes A. Tienes una hora para coger el cuadro. D. llevarse un cuadro.5 4. miraba un plano. no llevaba nada consigo. B. D. era uno de los vigilantes del museo. Las dos menos cinco. Las palabras del tío Germán alejaban el miedo de Alberto. Pablo se lo había explicado a Alberto. Cuando Alberto tenía diez años su tío Germán le enseñó a abrir las puertas y ventanas sin hacer ruido. estaban en el primer piso. C.6 . llevaba una linterna.4 4.Carretero Giménez.3 4.Język hiszpański 117 a la una en un despacho pequeño de la primera planta y tomaban una taza de café. era un ladrón con mucha experiencia. seguía las instrucciones. estuvo muchas veces en la cárcel. «A partir de la una y media de la noche todos los vigilantes duermen. aparcó el camión en una plaza. lejos de la luz de las pocas farolas que había en la plaza. adaptado de A. D. D. D. C. encontrarse con su tío. A las tres y media vuelven a recorrer el museo. estaban recorriendo el edificio. B. C. «Yo tengo cuarenta años y no he estado nunca en una comisaría». luego duermen otra vez hasta las cinco y media. estaba nervioso. C. no estaban todavía. B. C. en la Plaza Mayor. pasada la medianoche. Caminó despacio tocando la pared de la derecha. «Aquí están las escaleras.2 4. C.1 Alberto A. A esa hora ya no se veían luces dentro del museo. a la entrada del museo.

118

Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego

4.7

Lo que acabas de leer es A. una anécdota. B. una noticia. C. un ensayo. D. una narración.

Standardy wymagań II. 2d Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego […]; selekcjonuje informacje (4.1–4.6). II. 2g Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego […]; określa kontekst komunikacyjny (4.7). Punktacja 4.1 – 1 p.: odpowiedź D 4.2 – 1 p.: odpowiedź B 4.3 – 1 p.: odpowiedź D 4.4 – 1 p.: odpowiedź C 4.5 – 1 p.: odpowiedź A 4.6 – 1 p.: odpowiedź B 4.7 – 1 p.: odpowiedź D 0 p.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi
Zadanie 5. (5 p.)

Jesteś na wakacjach w atrakcyjnej miejscowości turystycznej. Napisz pocztówkę do koleŜanki / kolegi z Hiszpanii. Poinformuj: • gdzie obecnie przebywasz • jak długo zamierzasz tam pozostać • w jaki sposób spędzasz swój wolny czas • jakie są Twoje dalsze plany wakacyjne.
Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazania wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt).

Przykładowa odpowiedź
Desde hace dos días estoy en Madrid y pienso quedarme aquí hasta el sábado. Ya he visto el Prado y el Palacio Real. Por las noches voy de tapas y a bailar. Después de visitar Madrid voy a Granada y Córdoba. Besos XYZ

Standardy wymagań IV. 2b Zdający wykazuje się umiejętnością reagowania językowego w zakresie pisania prostej wypowiedzi […]; uzyskuje, udziela lub odmawia udzielenia informacji, wyjaśnień, pozwoleń. III. 2e Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci krótkiej wypowiedzi pisemnej; poprawnie stosuje środki leksykalno-gramatyczne adekwatnie do ich funkcji. Punktacja (wypowiedź oceniona zgodnie z kryteriami oceniania na str. 10–11) Treść – 4 p.: wszystkie elementy polecenia przekazane w sposób pełny i komunikatywny. Poprawność językowa – 1 p.: praca nie zawiera błędów.

Język hiszpański

119

Zadanie 6. (10 p.)

Twój kolega z Hiszpanii powiadomił Cię, Ŝe odwołuje swój przyjazd do Polski z powodu wypadku. Napisz do niego list, w którym: • potwierdzisz otrzymanie wiadomości i wyrazisz Ŝal z powodu wypadku kolegi • zapytasz o samopoczucie i o okoliczności wypadku • pocieszysz go i poradzisz, jak moŜe spędzać czas rekonwalescencji • wyrazisz nadzieję na jego przyjazd w późniejszym terminie i Ŝyczenie powrotu do zdrowia.
Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu. Nie umieszczaj Ŝadnych adresów. Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), forma (2 punkty), poprawność językowa (2 punkty) oraz bogactwo językowe (2 punkty).

Przykładowa odpowiedź
¡Hola, Carlos! Acabo de recibir tu mensaje de que has tenido un accidente y que no puedes venir a Polonia. ¡Qué pena, tío! Y mucho más porque, según me dices, te han tenido que operar. ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Te duele mucho? ¿Puedes andar ya? En tu carta no me cuentas casi nada de las circunstancias del accidente. Ya sé que te caíste del caballo ... y poco más, la verdad. Escríbeme, por favor, cómo fue. ¿Querías aprender a montar? ¡Si tú siempre has tenido miedo a los caballos! Me imagino cómo te sientes ahora, pero no te preocupes. Míralo por el lado bueno. Por fin tienes tiempo para hacer lo que más te gusta: leer y estudiar idiomas. Ya verás, dentro de poco estarás en forma y espero que puedas venir a visitarme. ¿Qué te parece en diciembre? ¡Que te mejores pronto! Un abrazo, XYZ

Standardy wymagań IV. 2b Zdający wykazuje się umiejętnością reagowania językowego w zakresie pisania prostej wypowiedzi […]; uzyskuje, udziela lub odmawia udzielenia informacji, wyjaśnień, pozwoleń. I. 1 Zdający zna proste struktury leksykalno-gramatyczne umoŜliwiające formułowanie wypowiedzi […]. III. 2f Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci krótkiej wypowiedzi pisemnej; wypowiada się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu słów. III. 2e Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci krótkiej wypowiedzi pisemnej; poprawnie stosuje środki leksykalno-gramatyczne adekwatnie do ich funkcji. Punktacja (wypowiedź oceniona zgodnie z kryteriami oceniania na str. 10–11) Treść – 4 p.: wszystkie elementy polecenia przekazane w sposób pełny i komunikatywny. Forma – 2 p.: list zawiera wymagane 5 elementów (odpowiedni zwrot rozpoczynający list, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, odpowiedni zwrot kończący list), tekst jest spójny i logiczny, objętość pracy w granicach określonych w poleceniu. Bogactwo językowe – 2 p.: zróŜnicowane struktury gramatyczne, bogate słownictwo. Poprawność językowa – 2 p.: praca nie zawiera błędów.

120

Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego

Przykładowe zadania na poziomie rozszerzonym
Zadanie 1. (5 p.)

Usłyszysz dwukrotnie pięć krótkich zapowiedzi programów radiowych (1.1–1.5). Dopasuj odpowiadające im tytuły (A–G), wpisując odpowiednie litery do tabeli. Dwa tytuły zostały podane dodatkowo i nie pasują do Ŝadnego programu. A. B. C. D. E. F. G. RELATOS DE PRESOS DE SABORES Y AMORES TOLERANCIA CERO GENERACIÓN DIGITAL COCINA PARA TODOS LOS GUSTOS ESPAÑA, LA TIERRA PROMETIDA WWW.JÓVENESYVIAJES.COM 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Transkrypcja Información 1. Relatos entre la gastronomía y los sentimientos. Recogen la rica tradición gastronómica de España recreándose en ingredientes, modos de hacer y una pizca de fantasía. Relatos llenos de pasión y encanto. Nuestra receta de hoy es el riquísimo gazpacho, un plato muy español, rico en vitaminas y muy refrescante. El secreto de la mejor sopa fría del mundo está, al cocinarlo, en hacerlo con mucho cariño y llegar así por el estómago al corazón. Información 2. Espacio de apoyo a las víctimas de la violencia doméstica. Información de servicio público sobre programas de ayuda, centros de acogida y asesoramiento psicológico y legal, sin olvidar los testimonios personales. Hoy hablaremos del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nuestro lema es: digamos NO a la violencia. Información 3. Programa dedicado a la inmigración contemplada como fenómeno multicultural, que aborda diversos aspectos de las diferentes comunidades que comparten nuestro suelo, desde costumbres y tradiciones a sus problemas de integración, así como el papel que desempeñan en la sociedad española actual. Información 4. La vida en las cárceles y sus protagonistas en un nuevo programa. Este espacio da a conocer las historias de quienes, desde dentro, añoran la libertad. También se explica cómo son las prisiones del siglo XXI. Se da a conocer lo que se hace en el interior para la reinserción de quienes infringieron las leyes. Información 5. Un programa que indaga en los gustos, exigencias y costumbres de la juventud actual, dedicando especial atención a su vinculación con las nuevas tecnologías. Nuestro invitado, el profesor Eulalio López Cruz, hablará del impacto de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de los jóvenes de hoy.
adaptado de www.rtve.es, septiembre 2006

Język hiszpański

121

Standardy wymagań II. 1a Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu […]; określa główną myśl tekstu. Punktacja 1.1 – 1 p.: odpowiedź B 1.2 – 1 p.: odpowiedź C 1.3 – 1 p.: odpowiedź F 1.4 – 1 p.: odpowiedź A 1.5 – 1 p.: odpowiedź D 0 p.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi
Zadanie 2. (5 p.)

Usłyszysz dwukrotnie wywiad z Normanem Fosterem, dotyczący jego pracy i Ŝycia prywatnego. Z podanych moŜliwości odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B, C lub D. 2.1 Lo que más le fascina a Norman Foster del vino es A. la arquitectura de las bodegas. B. el precio que puede alcanzar. C. el sabor del Ribera de Duero. D. el proceso de su producción. 2.2 Norman Foster A. trabaja incansablemente igual que hace cuarenta años. B. por definición no se encuentra con los políticos. C. elige proyectos según sus propios criterios y gustos. D. está detrás de cada proyecto de su compañía. 2.3 En España A. piensa vivir felizmente con su familia. B. dirige la nueva oficina de su empresa. C. disfruta del sol y de la playa. D. se ha enamorado de su mujer. 2.4 En cuanto a su trabajo de arquitecto de renombre, afirma que A. es importante la capacidad de negociar. B. los clientes le permiten realizar todo. C. las autoridades le dan plena libertad. D. lo que hace le otorga un gran poder. 2.5 En su creación tiende a A. dar carácter universal a su obra. B. diseñar edificios funcionales. C. seguir las nuevas tendencias. D. ganar con la competencia.

122 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Transkrypcja Periodista: Lord Foster. La oficina será dirigida por Ricardo Mateu. Lo único que puede hacer el arquitecto es persuadir a una gran cadena de responsables: al constructor. fue un ejemplo pionero de la necesidad de ahorrar energía y de un diseño internacional.. Aunque siempre estoy presente en las reuniones clave con los clientes o los políticos. anticipar los cambios. con lo único que cuenta es su capacidad de persuasión.. Encontrar algo que funcione. La manera. de su elaboración me interesa muchísimo. tan compleja. Ahora inaugura una nueva oficina en Madrid. La arquitectura sólo tiene sentido si es sensible a la cultura y al clima. Su geometría es una de las vistas más bellas de la naturaleza.. Cuando llegó la revolución del diseño.. Como compañía hemos elegido este país porque es muy abierto e interesante. . ¿Disfruta de esa posición? Lord Foster: El que el gran arquitecto tenga poder es un malentendido: no tiene poder alguno. mis obligaciones han disminuido y la compañía funciona fabulosamente. cada año he ido confiando más y más tareas en los demás. junio de 2007 Standardy wymagań II. Todo se construye en función del “dónde” y el “para quién”. Después de 40 años. Además.000 euros. la educación de mis hijos se basa en ella y mi mujer es española. El edificio que construí en los años 70 para Willis Faber. voy a construirme una casa y espero pasar mucho tiempo aquí con mi familia. Yo siempre busco el respeto a las necesidades locales. la compañía de seguros. 1d Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu […].com. se pasa la vida observando y planeando el futuro... tiene en la mente una idea muy concreta y es muy difícil convencerlo sobre el aspecto que va a tener su edificio. presentó en España su nuevo proyecto: las bodegas donde el Grupo Faustino elaborará su tinto Portia con Denominación Ribera de Duero. ¿Cómo puede usted estar en todo? Lord Foster: Con el tiempo he aprendido a organizarme y no todo es mi responsabilidad. ¿Qué planes tiene? Lord Foster: Hay varios proyectos posibles. a los ingenieros. Periodista: En su trabajo. Es algo que para mí empieza con el paisaje de los viñedos. Tiene dos grandes pasiones: el vino y el vuelo. el arquitecto más solicitado en la actualidad. Periodista: Su compañía celebra 40 años con proyectos y presencia en 23 países. Periodista: Su expansión continúa. La nueva oficina se inaugurará en agosto. como crear nuevos tipos de edificios.xlsemanal. De la misma forma tampoco puedo cambiar los planes de ningún Ayuntamiento. en algunos proyectos mis socios están más cerca que yo.. soy uno de los más apasionados aficionados al vino. Yo no controlo. a los políticos. en pleno desarrollo económico. pero no Willis. mi socio. todos sus competidores tuvieron que construir uno nuevo. No hay condiciones generales. Ahora. sino que comparto con los socios. Periodista: El haber alcanzado el estatus de arquitecto global supone un gran poder. ¿Por qué en España? Porque adoro trabajar en este país y estoy enamorado de la cultura española.. Cuando un cliente me encarga algo. Seguramente. selekcjonuje informacje. adaptado de www. me reservo para cometidos más selectivos o que me interesan. ¿Qué cuestiones le obsesionan al respecto? Lord Foster: Optimizar las condiciones de los edificios y su utilización. de esos que en una cena pueden pedir una botella de 1. Lord Foster: Así es.

Época feliz. de las chicas españolas no están contentas con sus formas de cintura para abajo y más de ese 80% sigue algún régimen.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 3. 1993 A.’ 3. la gente carecía de espejos y las mujeres D.: odpowiedź A 2. en el río se miraba’. cambiaron las tornas. penosas enfermedades desconocidas por nuestras antepasadas.3 ______________ Se odian a sí mismas. antiguamente.4 – 1 p. Cindy y otras magras C.: odpowiedź B 0 p.2 – 1 p. que el narcismo masculino no se toleraba bien.: odpowiedź C 2. en todo caso.4 ______________ Seguramente cuando los medios de comunicación den más cancha a mujeres que no se distingan por sus atributos corporales.) Przeczytaj poniŜszy tekst. más la desnudez de playas y piscinas. en cierto modo: se opinaba que ‘no hay mejor espejo que la carne sobre hueso’. Entonces empiezan a vomitar y a obsesionarse con la báscula. que me hace padecer.. (4 p.1 ______________ Apenas podían verse más que la cara. así que las jóvenes rellenitas gustaban más. 3. adaptado de LA NUEVA ESPAŇA. previamente derrotadas. y las bisnietas de aquellas campesinas se sacrifican hoy por lucir cuerpos de palo. ¿Cuándo comprenderán las jóvenes que su atractivo no depende tanto de su figura? Mientras eso no llegue.3 – 1 p. el cine y la tele. Las estadísticas me dejan horrorizada: el 80%. . 3. NO TE MIRES EN EL RÍO Una antigua canción española nos habla de una muchacha que ‘por la noche.5 – 1 p. o más. Después de muchos ayes. se miraban en el río para conocerse un poco a sí mismas.Język hiszpański 123 Punktacja 2.1–3. a sumergirse en el río del espejo buscando un ideal femenino imposible. se repetía el estribillo: ‘No te mires en el río.: odpowiedź A 2. el resto lo calcularían por la comparación con las demás.: odpowiedź D 2. La prensa.. plagados de Carolina. Linda. 3. y ya B. a hurtadillas. No se nos dice si los hombres se miraban. Wpisz odpowiednie litery w miejsca oznaczone linią ciągłą. Uzupełnij luki 3. Norma. contemplan otra imagen que se superpone a la suya: la esbeltísima gacela que quisieran ser. sobre todo en el campo. con la luna. Claro que estos refranes son típicos de países con hambrunas: en cuanto empezaron E. y bellas mujeres-espejo. Es que. Así se disparan las cifras escalofriantes de adolescentes que padecen anorexia y bulimia.4 zdaniami z tabeli (A–E). contribuyen a que nuestras chicas detesten sus propias figuras. a sobrar alimentos.1 – 1 p.2 ______________ Pero la madre naturaleza no acaba de enterarse de los vaivenes de la moda y sigue cortando a muchas mujeres por los patrones antiguos: anchas caderas y poderosos traseros. tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Los espejos de cuerpo entero les ayudan a examinarse detalladamente y a sacarse defectos que sus antepasadas no se veían o que disimulaban bajo abundante ropa. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do tekstu. porque en el fondo del espejo. todos estamos empujando a tantas adolescentes inseguras.

de para por a 4.com. Sus hermanos y su madre son actores.: odpowiedź D 3.3 ______ a formar parte de la selección española.com.6 A.4 ______ los personajes que interpretó le cayó el estigma de machito ibérico. film biográfico del escritor cubano Reinaldo Arenas por 4.5 ______ fue nominado al Globo de Oro y al Oscar. D. D. D. Con esos antecedentes era inevitable que Bardem 4. Por esta película también logró la Copa Volpi en el Festival de Venecia.: odpowiedź A 0 p. jamón y Huevos de oro. D. www.5 A. B. Este monstruo de la gran pantalla se crió en el 4. 4. otorgaron ganaran adquirían habían recibido se convirtió llegó volvió se puso . 2f Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego […].portalmix. Punktacja 3. Wpisz literę A.4 A. B. Javier debutó en la gran pantalla en 1990 con la película Las edades de Lulú de Bigas Luna. C. tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. el que quien que cuyo sienta sintió sentía sintiera 4. 4.: odpowiedź E 3. sus abuelos también lo eran y su tío era director de cine. Za kaŜdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0.3 – 1 p. seno C. B. enero. Se retiró una temporada esperando recibir ofertas para interpretar otro tipo de personajes. B. a następnie uzupełnij kaŜdą z luk (4. Con él trabajó también en Jamón.1 – 1 p.2 A. adaptado de www.alohacriticon. uniéndose a varios grupos teatrales y debutando en la televisión con la serie El pícaro.3 A. Antes intentó dedicarse a la pintura y estudió en la Escuela de Artes y Oficios. C. La revelación internacional de Bardem se produjo con Antes que anochezca.4 – 1 p. medio 4. C.5 punktu. aunque abandonó pronto la tentativa de ser pintor. Con anterioridad sólo 4. C. marco B. (3 p.6 ______ dos veces este premio Jean Gabin.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 4. También jugó al rugby e incluso 4.) Przeczytaj tekst.1 A. C lub D w lukę oznaczoną linią ciągłą. galardón que cuatro años más tarde consiguió de nuevo por Mar adentro de Alejandro Amenábar. D. Estas películas impulsaron su carrera en España pero 4.1 ______ de una familia de artistas españoles: los Bardem. Toshiro Mifune y Sean Penn.124 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Standardy wymagań II. C. B. B.2 ______ la necesidad de introducirse en el mundo de la interpretación desde muy joven. centro D. rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu.2 – 1 p. Javier Encinas Bardem nació el 1 de marzo de 1969 en las Palmas de Gran Canaria en España. abril de 2008 4.6) jedną z podanych poniŜej form.1–4.: odpowiedź C 3.

5 – 0. Cuando el 5. Punktacja 5. mientras ustedes se esconden.5 p.3 – 0. la Locura propuso: «Vamos a jugar al escondite».5 p.: odpowiedź B 4.: odpowiedź Aburrimiento 5. La primera en esconderse fue la 5.5 p.) Uzupełnij zdania 5.: odpowiedź Curiosidad 5.4 – 0.. Wpisz je w miejsca oznaczone linią ciągłą..2007 Standardy wymagań I.5 p. sin poder contenerse preguntó: «¿Al escondite? ¿Cómo es eso?» «Es un juego –explicó la Locura– en que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde uno hasta un millón.3 _________________________ (perezoso) que como siempre se dejó caer tras la primera piedra del camino. dos. ¡perfecto para la 5.5 p.5 zgodnie z kontekstem rzeczownikami utworzonymi od przymiotników podanych w nawiasach.1 – 0.org. (2.: odpowiedź C 4.2 _________________________ (curioso). ¡ideal para la Belleza!.5 p.2 – 0. La Intriga levantó la ceja intrigada y la 5.5 – 0.5 _________________________ (tímido)! adaptado de www. La Fe subió al cielo y la Envidia se escondió tras la sombra del Triunfo. LA ISLA DE LOS SENTIMIENTOS Cuentan que una vez se reunieron en un lugar de la tierra todos los sentimientos y cualidades de los hombres..» –comenzó a contar la Locura.: odpowiedź B 4...: odpowiedź D 0 p.1 – 0. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.4 – 0.: odpowiedź Timidez 0 p. La 5.: odpowiedź Pereza 5.: odpowiedź Generosidad 5. pues cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos: que si un lago cristalino.. Za kaŜdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0.6 – 0. tres.1–5.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 5. 1 Zdający zna róŜnorodne struktury leksykalno-gramatyczne umoŜliwiające formułowanie wypowiedzi […]. 2j Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego […]. rozpoznaje róŜnorodne struktury leksykalno-gramatyczne w podanym kontekście.1 _________________________ (aburrido) había bostezado por tercera vez..: odpowiedź A 4..: odpowiedź D 4. que si la hendidura de un árbol..5 p.5 p.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi .5 p.» «Uno..4 _________________________ (generoso) casi no alcanzaba a esconderse.5 p.2 – 0. Punktacja 4..elenet.5 p.5 p. que con su propio esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto.3 – 0.5 punktu.Język hiszpański 125 Standardy wymagań II. 02.

wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej. 1 Zdający zna róŜnorodne struktury leksykalno-gramatyczne umoŜliwiające formułowanie wypowiedzi […]. Napisz opowiadanie kończące się słowami: “Si no hubiera encontrado el viejo baúl de mi abuela. 11–16) Treść – 5 p. A veces es imprescindible recurrir a la medicina convencional o a la cirugía. En primer lugar. która w dzieciństwie była dla Ciebie autorytetem. III. La verdad es que cuando un paciente utiliza unas pastillitas “recetadas” por un herbolario no sabe exactamente qué es lo que se está tomando. Cada año aumenta la popularidad de la medicina no convencional. Sin embargo. 3. Napisz rozprawkę. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej. masajes. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej. Se basa en aplicar productos y métodos naturales: hierbas. poprawnie stosuje środki leksykalno-gramatyczne. wypowiada się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu słów. 2e Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. adekwatnie do ich funkcji. Punktacja (wypowiedź oceniona zgodnie z kryteriami oceniania na str. Przykładowe odpowiedzi Temat 1. Zaznacz temat. właściwie dobrane argumenty za i przeciw. acupuntura… Muchos pacientes afirman que la terapia natural mejora su estado de ánimo. prawidłowe podsumowanie wypowiedzi. aunque también conlleva algunos peligros. 1.) Wypowiedz się na jeden z trzech poniŜszych tematów. no sólo los síntomas. 2. 2d Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. 2f Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. III. otrzymasz za jej kompozycję 0 punktów. Tomando en cuenta los pros y los contras. les da esperanza y fuerzas para luchar contra una enfermedad. . I. zakreślając jego numer. En segundo lugar. algunas medicinas alternativas pueden llegar a ser peligrosas para la salud. w której przedstawisz argumenty za i przeciw korzystaniu z metod medycyny niekonwencjonalnej. Uwaga: jeśli praca będzie zawierać więcej niŜ 300 słów. Aquí abordamos el problema del engaño que pueden cometer los supuestos profesionales. Tiene como finalidad recuperar el estado de armonía. creo que la medicina no convencional puede ser un complemento de la medicina convencional siempre que el paciente consulte previamente a su médico. który wybrałeś/łaś. Hay gente que. Este método de curación resulta eficaz en muchos casos. prawidłowo sformułowana teza. sin escrúpulos y sin la formación adecuada. Standardy wymagań III. Como argumento a favor de la medicina no convencional cabe destacar que es poco invasiva y busca curar el origen de la enfermedad. czym Ci zaimponowała. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. aceites.: praca w całości zgodna z tematem. la medicina alternativa no siempre puede ofrecer una cura total al paciente.126 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zadanie 6. se aprovecha del sufrimiento de otros para ganar dinero. Opisz osobę. este método de curación tiene también sus aspectos negativos. wyjaśniając. przedstawia i uzasadnia opinie własne i innych osób. (18 p. activar las defensas naturales del organismo y reforzar el sistema inmunológico. nunca habría conocido el secreto de mi familia”.

Standardy wymagań III. Empezaré diciendo que me imponía su aspecto físico: alto.: praca nie zawiera błędów. uwzględniającej opisywanie ludzi. Temat 2. Elegí la profesión de médico para. Bogactwo językowe – 5 p. objętość pracy w granicach określonych w poleceniu. pełna konsekwencja w układzie graficznym pracy. uwzględnione wszystkie części pracy (wstęp. repetía siempre cuando me preguntaban qué quería ser de mayor. przedstawione i uzasadnione opinie. I. se decía que cada quemadura de su cuerpo era una vida salvada. aunque sabía que le admiraban. nunca presumía. un chico de buena familia. en el muchacho tan simple y sin formación de los vecinos. a hacer flexiones. miejsc.: urozmaicone struktury gramatyczne. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej. "Cuando sea mayor seré bombero. como Marcos". III. rozwinięcie i zakończenie) z zachowaniem właściwych proporcji między nimi. rozwinięcie i zakończenie) z zachowaniem właściwych proporcji między nimi. Organizaba actividades para los chicos de las familias más pobres. Emanaba entonces de él fuerza y orgullo. 2e Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. Para nosotros. Quería que creyeran en sí mismos. Más de una vez lo vi con su uniforme y su casco cuando iba a apagar un incendio. adekwatny do treści i formy. pełna konsekwencja w układzie graficznym pracy.Język hiszpański 127 Kompozycja – 4 p. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej. Jugaba con ellos al fútbol. bogate słownictwo i frazeologia. No entendía para nada qué podía ver yo. Había leyendas sobre su valor. zachowany jednorodny styl. . miope. les enseñaba a subir por una cuerda. unos niños todavía.: praca nie zawiera błędów. wypowiada się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu słów. Poprawność językowa – 4 p. przedstawione istotne informacje na temat opisywanej osoby z zachowaniem logicznego porządku. III. 2f Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. bogate słownictwo i frazeologia. fuerte. descendiente de unos célebres abogados. ¿Os sorprende? Yo era todo lo contrario de mi ídolo: pequeño. 11–16) Treść – 5 p.: tekst jest spójny i logiczny. Poprawność językowa – 4 p. poprawnie stosuje środki leksykalno-gramatyczne. encarnaba el heroísmo.: praca w całości zgodna z tematem. adekwatny do treści i formy. zachowany jednorodny styl. Al contrario. objętość pracy w granicach określonych w poleceniu. Admiraba sus increíbles bíceps y su musculoso tórax. el valor y la nobleza. 2a Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. Lo que más admiraba en Marcos era su gran corazón y su disposición a sacrificar su propia vida por los demás. Marcos. przedmiotów. uwzględnione wszystkie części pracy (wstęp. Marcos nunca ha dejado de ser un ideal para mí. Punktacja (wypowiedź oceniona zgodnie z kryteriami oceniania na str. ayudar a otras personas. Hoy tengo treinta años. enfermizo y. adekwatnie do ich funkcji.: tekst jest spójny i logiczny. czynności. zjawisk. Y para mí era un ideal. delgado. como mi ídolo de la infancia. Bogactwo językowe – 5 p.: urozmaicone struktury gramatyczne. Esta respuesta sacaba de quicio a mi padre. 1 Zdający zna róŜnorodne struktury leksykalno-gramatyczne umoŜliwiające formułowanie wypowiedzi […]. encima. Kompozycja – 4 p. deportista. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej.

128 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego .

-in. -ium. Müllers Haus. Un-. das Büchlein • rzeczowniki określające zawód i wykonawcę czynności. Herr Meier ist Lehrer. das Missverständnis. -heit. np. das Büchlein • rzeczowniki określające zawód i wykonawcę czynności. das Schlafzimmer • rzeczowniki zdrobniałe: -chen. die Zuschauerin • rzeczowniki z przyrostkami: -e. der Reisende. der Erste • odmiana imion własnych. die Jungen. • odmiana rzeczownika (deklinacja mocna. • uŜycie rodzajnika określonego. das Schreiben. der Lehrer. -ling. die Zuschauerin • rzeczowniki z przyrostkami: -e. -lein. np. -ei. die Berlinerin. -ler. die Tage. • uŜycie rzeczownika bez rodzajnika. -lein. słaba i mieszana) w liczbie pojedynczej. das Gute. das Schlafzimmer • rzeczowniki zdrobniałe: -chen. np. die Brüder • rzeczowniki złoŜone. die Studenten des Herrn Professor Braun RZECZOWNIK . der Franzose. Ge-. np. Die Tasse ist sauber. das Klassenzimmer. -um. der Aufruf. Evas Familie. der Reisende. np. -ment. Ge-. die Kinder. np. krajów i części świata. -heit. -ium. die Wirklichkeit • rzeczowniki z przedrostkami Miss-. das Gebäude • rzeczowniki tworzone od nazw miast. die Polin. das Klassenzimmer. das Gebäude • rzeczowniki tworzone od nazw miast. Hansens Tochter • uŜycie rodzajnika nieokreślonego. der Franzose. die Parks.JĘZYK NIEMIECKI Struktury gramatyczne POZIOM PODSTAWOWY RODZAJNIK POZIOM ROZSZERZONY • uŜycie rodzajnika nieokreślonego. • odmiana rzeczownika (deklinacja mocna. das Referat Direktor Meiers. -ment. krajów i części świata. -ei. der Erste • odmiana imion własnych. das Aufräumen • rzeczowniki tworzone od przymiotników. np. np. słaba i mieszana) w liczbie pojedynczej. Un-. die Unzufriedenheit. np. np. -ung. das Missverständnis. np. Evas Familie. • uŜycie rodzajnika określonego. das Aufräumen • rzeczowniki tworzone od przymiotników. np. die Koffer. np. np. np. die Jungen. -ion. das Gute. np. np. -ler. -um. Müllers Haus. np. das Lämpchen. np. Die Tasse ist sauber. np. die Brüder • rzeczowniki złoŜone. -schaft. der Europäer • rzeczowniki tworzone od czasowników. np. -tät. die Kinder. -keit. Herr Meier ist Lehrer. Da steht eine Tasse. np. die Polin. np. np. -tät. np. die Taten des jungen Paul. die Tage. die Berlinerin. die Koffer. • uŜycie rzeczownika bez rodzajnika. Hansens Tochter. -ion. imiesłowów i liczebników. das Schreiben. die Parks. der Lehrer. der Mensch – des Menschen – dem Menschen – den Menschen • tworzenie liczby mnogiej. np. Friedrich Schillers Dramen. der Mensch – des Menschen – dem Menschen – den Menschen • tworzenie liczby mnogiej. np. imiesłowów i liczebników. der Europäer • rzeczowniki tworzone od czasowników. das Lämpchen. -ling. -keit. -schaft. -in. Da steht eine Tasse. np. die Unzufriedenheit. der Aufruf. -ung. die Wirklichkeit • rzeczowniki z przedrostkami Miss-.

der. einige. keine guten Filme – bez rodzajnika. viele bekannte Schriftsteller – po liczebniku. jeder. ein kleines Kind. np. andere. welcher. andere. man. derselbe. wer. Das Mädchen ist nett. beide. welcher. ich. np. sein. der.130 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego • rzeczownik po określeniu miary i wagi. wenige. • przymiotnik jako przydawka: – z rodzajnikiem określonym i zaimkiem wskazującym dieser. nieokreślonych. unser. das Interesse an/für • homonimy. etwas. der Leiter – die Leiter ZAIMEK • zaimki osobowe. • przymiotnik jako przydawka: – z rodzajnikiem określonym i zaimkiem wskazującym dieser. • rzeczownik po określeniu miary i wagi. einer. np. Was für eine unglaubliche Geschichte ist das? – po zaimkach liczebnych. np. wann. keiner. vier gute Schüler – w formie stopnia wyŜszego i najwyŜszego Das ist sein jüngerer Bruder. np. viele. unser. zaimkiem dzierŜawczym i z przeczeniem kein. np. mir. np. . diese schöne Blume – z rodzajnikiem nieokreślonym. np. die Waise. jener. np. np. niemand. np. np. jemand. np. mein alter Freund. np. jener. frische Butter – po zaimkach pytających. ein Kilo Äpfel ein Liter Milch. der Weise – die Weise. PRZYMIOTNIK • przymiotnik jako orzecznik. Das Mädchen ist nett. einige. np. viele bekannte Schriftsteller – po liczebniku. warum • zaimki nieokreślone. dieser. nieokreślonych. viele. np. einige. ein Liter Milch. derselbe. was. np. derselbe. das neue Auto. jener. np. welcher • zaimek wzajemny einander • zaimki osobowe. manche. np. mich • zaimek nieosobowy es • zaimek zwrotny sich • zaimek dzierŜawcze. ich. manche. der gleiche • zaimki pytające. was für ein. was für ein. np. der gleiche • zaimki pytające. sein. vier gute Schüler – w formie stopnia wyŜszego i najwyŜszego Das ist sein jüngerer Bruder. alles • zaimki względne. np. ein kleines Kind. np. keine guten Filme – bez rodzajnika. np. warum • zaimki nieokreślone. dieser. mein alter Freund. Was für eine unglaubliche Geschichte ist das? – po zaimkach liczebnych. einige. wann. np. np. np. alle guten Schüler. • przymiotnik jako orzecznik. diese schöne Blume – z rodzajnikiem nieokreślonym. mich • zaimek nieosobowy es • zaimek zwrotny sich • zaimki dzierŜawcze. welcher • zaimek wzajemny einander • zaimki einer. np. nichts. alles • zaimki względne. alle. die Angst vor. einer. np. das neue Auto. was. etwas. np. wenige. np. mir. Ihr • zaimki wskazujące. alle. man. niemand. zaimkiem dzierŜawczym i z przeczeniem kein. keiner. der. die Angst vor. das Interesse an/für • rekcja rzeczownika. frische Butter – po zaimkach pytających. nichts. folgende. Das Hotel „Holiday Inn“ ist eins der besten Hotels in Warschau. jeder. eine. alle. beide. jemand. Ihr • zaimki wskazujące. mein. derselbe. mein. ein Kilo Äpfel • rekcja rzeczownika. np. folgende. jener. alle. alle guten Schüler. der. wer. eins z dopełniaczem. np.

Język niemiecki 131 • regularne i nieregularne stopniowanie przymiotnika. np. misstrauisch. dankbar. dann. oben. rechts unten. rechts . sieben. sehenswert • rekcja przymiotnika. krajów i części świata. • przymiotniki utworzone od nazw miast. zwei Quadratmeter. zwei Quadratmeter. abwechslungsreich. gern – lieber – am liebsten gern – lieber – am liebsten • przysłówki czasu i miejsca. np. Dieses Haus ist so hoch wie jenes. zufrieden • rekcja przymiotnika. -reich. unten. heute. klein – kleiner – der/die/das kleinste. am besten. viel • liczebniki ułamkowe i dziesiętne. -bar. am kleinsten. np. damals. np. sieben. krajów i części świata. czasu i miejsca. Berliner Bahnhof. np. gestern. -los. links. -voll. österreichisch. unpraktisch • regularne i nieregularne stopniowanie przymiotnika. -isch. draußen. np. np. drei Liter • liczebniki główne. bald. klein – kleiner – der/die/das kleinste. gut – besser – der/die/das beste. Worauf wartest du? – Ich warte darauf. endlich.8 – null Komma acht • uŜycie liczebników w oznaczeniu miary i wagi. amerikanisch • przymiotniki z przedrostkiem un-. einhundertzwanzig • liczebniki porządkowe. Peter ist der schnellste von allen Schülern seiner Klasse. hier. np. Berliner Bahnhof. Was ist das höchste Gebäude in Europa? • przymiotniki w porównaniach. – Ich warte darauf. am besten. zweimal. drei Liter PRZYSŁÓWEK • przysłówki zaimkowe w pytaniu • przysłówki zaimkowe w pytaniu i odpowiedzi. 0. anderthalb. der siebte • liczebniki mnoŜne i nieokreślone. Eva ist fleißiger als ihre Schwester. np. oft – öfter – am öftesten. gut – besser – der/die/das beste. morgen. np. dort. np. np. morgen. Dieses Haus ist so hoch wie jenes. unzufrieden. np. dann. np. links. damals. np. viel • liczebniki ułamkowe i dziesiętne. dort. ein Drittel. -sam. powierzchni i objętości. powierzchni i objętości. einhundertzwanzig • liczebniki porządkowe. np. 0. • przymiotniki utworzone od nazw miast. bald. am kleinsten. Peter ist der schnellste von allen Schülern seiner Klasse. zufrieden mit mit LICZEBNIK • liczebniki główne. np. draußen. der siebte • liczebniki mnoŜne i nieokreślone. unzufrieden. reich an. np. np.8 – null Komma acht • uŜycie liczebników w oznaczeniu miary i wagi. hier. Was ist das höchste Gebäude in Europa? • przymiotniki w porównaniach. anderthalb. drüben. endlich. zweimal. -wert. unpraktisch • przymiotniki z przyrostkami: -arm. • regularne i nieregularne stopniowanie • regularne i nieregularne stopniowanie przysłówków. np. Worauf wartest du? i odpowiedzi. np. gestern. oben. np. • przysłówki m. amerikanisch • przymiotniki z przedrostkiem un-. drüben. np. heute. Eva ist fleißiger als ihre Schwester. np. przysłówków. reich an. österreichisch. np. oft – öfter – am öftesten. np. np.in. ein Drittel.

sehr. bestehen • czasowniki zwrotne. für. doch. neben. Futur I • czasowniki modalne w trybie przypuszczającym (róŜne czasy) Er hätte früher aufstehen können. Futur II • czasowniki posiłkowe sein. Ich habe den Text ins Deutsche übersetzt. np. np. Perfekt. haben. Präteritum. neben. nach. seit. hinsichtlich. Ich lasse mein Auto reparieren. aufmachen. sogar. aber. aber. entlang. np. denn. • czasowniki modalne w trybie oznajmującym Präsens. übersetzen. sehr. haben. außerhalb. von. zwischen • przyimki z dopełniaczem: während. statt. bis • przyimki z celownikiem lub biernikiem: an. in. übersehen. Ich lasse mein Auto reparieren. schlafen • czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złoŜone. erst. lesen. von. Ich lasse mir die Haare schneiden. Partizip II PRZYIMEK • przyimki z celownikiem: aus. lesen. zwischen • przyimki z dopełniaczem: während. umstellen. sich waschen • czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złoŜone z przedrostkami: über-. np. anlässlich. • czasownik lassen. immer. voll-. wider-. ja • przyimki z celownikiem: aus. nach. helfen. etwa. immer. np. in. unter-. werden • czasowniki nieregularne ze zmianą samogłoski. vor. • czasownik lassen. eben. Präteritum. trotz. außer. mit. entlang. Perfekt. werden • czasowniki nieregularne ze zmianą samogłoski. durchschauen. statt CZASOWNIK • formy czasowe – strona czynna czasownika: Präsens. um. ziemlich. denn • uŜycie partykuł. Ich lasse mir die Haare schneiden. ohne. entgegen • przyimki z biernikiem: durch. etwa. wiederholen. unternehmen. seit. ab. np. jenseits. helfen. hinter. • formy imiesłowowe czasownika: Partizip I. np. Präteritum. über. np. bis • przyimki z celownikiem lub biernikiem: an. np. unter. auf. mal. gegen. ohne. eben. wegen. zu. bei. np. gegenüber • przyimki z biernikiem: durch. Ich habe meinen Schirm in der Gaststätte gelassen. vor. besonders. mit. aufmachen. für. • formy imiesłowowe czasownika: Partizip II . np. infolge • formy czasowe – strona czynna czasownika: Präsens. Plusquamperfekt. um. diesseits. gegenüber. viel. trotz. Futur I • czasowniki posiłkowe sein. besonders. Die Fähre setzt uns zum anderen Ufer über. wieder-. np. Futur I.132 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego PARTYKUŁA • uŜycie partykuł. viel. Plusquamperfekt. ziemlich. sogar. bestehen • czasowniki zwrotne. gegen. auf. über. sich waschen • czasowniki modalne w trybie oznajmującym Präsens i Präteritum • czasowniki modalne w trybie przypuszczającym w czasie Präteritum Er könnte früher aufstehen. bei. um-. Plusquamperfekt. wegen. hinter. etwa. Ich habe meinen Schirm in der Gaststätte gelassen. erst. Perfekt. schlafen • czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złoŜone. unter. zu. wiederbringen. durch-.

Der Text soll bis morgen gelesen werden. teilte der Regierungssprecher mit. die Ferien an der Ostsee zu vor. Alle Fenster sind (Zustandspassiv). Plusquamperfekt). Lies den Text vor! • imiesłowy w funkcji przydawki. Perfekt. Ich erinnere mich nicht mehr. Der Aufsatz musste bis gestern korrigiert werden. Präteritum. Sie hat die Absicht. Lies den Text vor! • bezokoliczniki z zu i bez zu w czasie • bezokoliczniki z zu i bez zu w czasie Präsens i Präteritum. Seine Kleidung war schon gestern geöffnet. Futur I z czasownikiem modalnym. ihn schon einmal gesehen zu haben. • strona bierna Präsens. Er hat heute keine Lust. • formy konkurencyjne dla strony biernej: lassen + sich + Infinitiv. Präteritum. Das Auto wurde bereits verkauft. Ich höre meine Freundin singen. np. • strona bierna Präsens. Wir sind fähig. gepackt. • tryb rozkazujący. Futur I. • tryb przypuszczający – Konjunktiv II (Präteritum). np. Der Aufsatz musste bis gestern korrigiert werden. Plusquamperfekt. Er hat vor. Alle Fenster sind geöffnet. np. Präteritum. ginge ich heute ins Kino. Die Aufgabe ist gelöst worden. Seine Kleidung war schon gestern gepackt. np. fähig. np. In Deutschland wird viel Bier getrunken. Hätte ich Zeit. ins Ausland zu fahren. • strona bierna czasownika (Vorgangspassiv): Präsens. Plusquamperfekt. Er hat Ich höre meine Freundin singen. Sie hat die Absicht. np. Das weinende Kind saß auf der Bank. Präteritum. sein + Infinitiv. Präteritum z czasownikiem modalnym. ins verbringen. – Konjunktiv II (Präteritum. In Deutschland wird viel Bier getrunken. ginge ich heute ins Kino. . Die Aufgabe ist gelöst worden. War die Rechnung schon bezahlt worden? Der Artikel wird bis morgen geschrieben werden. Der Text soll bis morgen gelesen werden. • tryb przypuszczający – Konjunktiv I (Präsens. Perfekt. np. np. Das Auto wurde bereits verkauft. Präsens. Wir sind seinen Freunden auszugehen. np. diese Aufgabe zu lösen. Perfekt. • strona bierna określająca stan • strona bierna określająca stan (Zustandspassiv). Hätte ich Zeit. Die Kanzlerin werde sich in Kürze zu den Vorwürfen äußern. Der Aufsatz ist für morgen zu schreiben. Diese Schuhe lassen sich leider nicht mehr reparieren. Der gebrauchte BMW war mir zu teuer. Perfekt. Futur I). die Ferien an der Ostsee zu verbringen. np. diese Aufgabe zu lösen. np.Język niemiecki 133 • tryb rozkazujący. Der Artikel hat von dem Journalisten korrigiert werden müssen. mit seinen Freunden auszugehen. Er hat heute keine Lust. np. mit Ausland zu fahren. np. Perfekt. • strona bierna czasownika (Vorgangspassiv): Präsens. np. np.

np. diskutierten wir über seinen Inhalt. – zdania okolicznikowe czasu ze spójnikami. – zdania dopełnieniowe ze spójnikami. Ich habe ihn nie gesehen. sobald. sich einsetzen für.) (Akk. ein neues Fahrrad kaufen. np. nachdem. nirgends. Seitdem er in Berlin studiert. Nachdem wir den Artikel gelesen hatten. kein. sobald ich den Termin habe. würde ich mir ein neues Fahrrad kaufen. oder. Bevor wir abreisten. Es wundert mich. bevor (ehe). przestawny oraz szyk zdania podrzędnie złoŜonego. Ich weiß nicht. Er bleibt zu Hause. was. hat es kein einziges Mal geregnet. dass dieses Buch interessant ist. Ich war krank und musste den Arzt besuchen. Ich rufe dich sofort an. sondern. np. besuchten wir noch unseren Professor. weil sein Vater krank ist. dass. und. da. es ist warm. keinesfalls i ich miejsce w zdaniu. • zdania podrzędnie złoŜone: – zdania podmiotowe. Ich habe ihn nie gesehen. würde ich mir Wenn ich mehr Geld hätte. folgen (Dat. Solange wir hier sind. denken an. wo der Parkplatz ist. folgen nach. Wir haben täglich zwei Vorlesungen. sonst. fragen nach. oder. denn. – zdania dopełnieniowe ze spójnikami. np. Er weiß nicht. wo. np. nie. sooft. Ich schwimme nicht mehr. – zdania okolicznikowe przyczyny ze spójnikami: weil. nachdem. nicht. nirgends. denken an. diskutierten wir über seinen Inhalt. dass er nicht gekommen ist. als. wo. wie. keinesfalls i ich miejsce w zdaniu. und. Er verdient viel Geld. – Konditional I (würde + Infinitiv I). trotzdem oraz zdania bezspójnikowe. warten auf. np. Täglich haben wir zwei Vorlesungen. np. Die Sonne scheint. seitdem. wer. Ich war krank und musste den Arzt besuchen. trotzdem ist er unzufrieden.) SKŁADNIA • zdania pojedyncze: oznajmujące. nicht. ob. • zdania złoŜone współrzędnie ze spójnikami. niemals. aber. sooft er in Polen ist. stören (Dat. Wenn ich mehr Geld hätte. was. deshalb. • rekcja czasowników. kein. nie. sondern. np. wenn. stören (Akk. Er weiß nicht. hat er viele Museen besichtigt. denn. während. Er verdient viel Geld. Der Lehrer sagt. dass er nicht gekommen ist. gedenken (Gen. Er besucht mich immer. Seitdem er in Berlin studiert. ob. wie. sonst. • zdania złoŜone współrzędnie ze spójnikami. Es wundert mich. trotzdem oraz zdania bezspójnikowe. dass dieses Buch interessant ist. da. – zdania okolicznikowe czasu ze spójnikami: wenn. solange. np. dass. Die Sonne scheint. – zdania okolicznikowe przyczyny ze spójnikami: weil. przestawny oraz szyk zdania podrzędnie złoŜonego. Nachdem wir den Artikel gelesen hatten. Ich weiß nicht. als. hat er viele Museen besichtigt. warten auf. Wir haben täglich zwei Vorlesungen. trotzdem ist er unzufrieden. bis. wo der Parkplatz ist. bis. wer. np. • zdania pojedyncze: oznajmujące. während. np. Ich schwimme nicht mehr. weil sein Vater krank ist. seitdem.134 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego • tryb warunkowy • tryb warunkowy – Konditional I (würde + Infinitiv I). bevor (ehe). fragen • rekcja czasowników. pytające i rozkazujące • szyk wyrazów: prosty.). np. besuchten wir noch unseren Professor. ob er schon angekommen ist. np. . • przeczenia nein. pytające i rozkazujące • szyk wyrazów: prosty. np. aber. • przeczenia nein. es ist warm. Täglich haben wir zwei Vorlesungen. deshalb.).). niemals. Bevor wir abreisten. Er bleibt zu Hause. • zdania podrzędnie złoŜone: – zdania podmiotowe. np. ob er schon angekommen ist. Der Lehrer sagt.

würden wir eine Weltreise machen. Das ist der Mann. indem sie viele deutsche Zeitschriften las. – zdanie przyzwalające: obwohl. Das ist der Regisseur. Konditionalis I. – zdania warunkowe nierzeczywiste: – zdania warunkowe nierzeczywiste: Konjunktiv Präteritum czasowników: sein. das vor der Schule steht. das. dem ich geholfen habe. Konjunktiv Präteritum czasowników: sein.. np. das vor der Schule steht. ohne dass (ohne .. Herr Weber. könnte er wir ins Kino. ist 8 Jahre alt. np. – zdanie okolicznikowe celu: damit. dessen Frau bei uns arbeitet. ohne sich verabschiedet zu haben. sind wir mit dem Ausflug zufrieden. obschon. – zdania skutkowe: so dass. gingen wir ins Kino. anstatt dass (anstatt . wenn + Präsens. Marie lernte Deutsch. Obwohl das Wetter schlecht war. zu). hat er die Prüfung nicht bestanden. – zdanie okolicznikowe celu: damit. Wäre er gesund. in dem ich wohne. Wir nehmen am Bahnhof sind. obgleich. np. np. ist gestern nach Bonn gefahren. dadurch dass. pünktlich am Bahnhof zu sein. damit wir pünktlich pünktlich am Bahnhof sind. – zdania okolicznikowe sposobu: indem. Mein Bruder hört Musik. np. nicht gekommen. zu.. – zdanie przyzwalające: obwohl. Wenn es regnet. . um ein Taxi. das. Hätte ich das gewusst.. haben oraz czasowników modalnych. ist gestern nach Bonn gefahren. Seine Eltern waren damals zu arm. Das ist das Haus. Wenn es regnet. als dass. die. Wir nehmen ein Taxi. Er war krank. np. Wenn wir Zeit hätten. Wir nehmen ein Taxi. wäre ich mitfahren. Konjunktiv Präteritum. die. könnte er mitfahren. dessen Frau bei uns arbeitet. vorbereitet war. np. Das ist das Haus. sehen wir fern. ist 8 Jahre alt. Das Kind. gingen Weltreise machen.Język niemiecki 135 – zdania warunkowe rzeczywiste: – zdania warunkowe rzeczywiste: wenn + Präsens. Konditionalis I. um pünktlich am Bahnhof zu sein. Hätten wir Lust. dem ich geholfen habe. np. Er fuhr nach Hause. würden wir eine Wenn wir Zeit hätten. als dass wir ihn überholen könnten.. np.. Wäre er gesund. np. Er fährt zu schnell. Obgleich er mit dem Ausflug zufrieden. an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnern kann. Konjunktiv Plusquamperfekt. in dem ich wohne. Das ist der Mann. damit wir Wir nehmen ein Taxi. zu. konstrukcja bezokolicznikowa um . np. zu).. als dass er hätte studieren können. haben oraz czasowników modalnych. sehen wir fern. Das Kind. Herr Weber. – zdanie przydawkowe z zaimkiem – zdanie przydawkowe z zaimkiem względnym der. anstatt dass er Mathematik lernt. względnym der. so dass er nicht kommen konnte. np. konstrukcja bezokolicznikowa um . Hätten wir Lust. sind wir Obwohl das Wetter schlecht war..

je . Der Film ist besser.. aber.. Der Junge tut so. dass er keine Lust zum Studieren habe. oder. np.. seine Eltern hätten ihre Wohnungsschlüssel bei den Nachbarn gelassen.. Ich weiß nicht genau. aber. Er schreibt so schnell. sondern auch. desto. np. Er hatte weder Zeit besuchen unsere Freunde. einerseits . wie er kann.. weder .136 – Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego zdania porównawcze: so wie. einerseits . np. desto reicher wird mein Wortschatz. Der Student sagte.. zwar .. andererseits. . np. Wortschatz. Er hat erzählt.. np. als könnte er nicht laufen. desto reicher wird mein Je mehr ich lese. als auch. • konstrukcje imiesłowowe. sowohl ... als auch. nicht nur . np.. zwar . als ob.. • przydawka rozwinięta Das von ihm geschriebene Buch wurde schon herausgegeben. sowohl . noch Geld. noch.. nicht nur .. • zdania z podwójnym spójnikiem: entweder … • zdania z podwójnym spójnikiem: entweder … oder. Entweder gehen wir ins Kino oder wir Entweder gehen wir ins Kino oder wir besuchen unsere Freunde. Bis zum Ende wussten wir nicht. Sie schaut mich an. als. np. andererseits. dachte. gingen wir sofort ins Hotel. wo „Hamlet“ heute gespielt wird. – zdania porównawcze: so wie. als ich dachte. Er schreibt so schnell. sondern auch... np. wie er kann. Wenn er nur käme! Hätte ich doch mehr gelernt! • zdania podrzędnie złoŜone ze wszystkimi formami strony biernej. als ob sie mich nicht verstünde (verstanden hätte).. In Berlin angekommen..... weder . als ich je . – zdania porównawcze nierzeczywiste als.. Der Film ist besser. • mowa zaleŜna. noch. ob die Konferenz verlegt werden würde. – zdania nierzeczywiste wyraŜające Ŝyczenie.. Er hatte weder Zeit noch Geld.. Je mehr ich lese. als. desto. np.

Język niemiecki 137 Część ustna (bez określenia poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Egzamin maturalny z języka niemieckiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) Rozmowa wstępna Egzaminujący: ok. Wie heißen Sie? ……………………………………………………………………………………… Danke. Mein Name ist ………… . eine gut bezahlte oder eine interessante Arbeit zu haben? • Möchten Sie während des Studiums arbeiten? Warum? • Wäre die Arbeit als Babysitter etwas für Sie? Warum? Media • Welche Fernsehsendungen haben Sie gern? Warum? • Sehen Sie oft fern? Warum? • Was bevorzugen Sie: Radio oder Fernsehen? Warum? • Welche Sendung können Sie uns empfehlen? Warum? • Warum sehen die Menschen so gern fern? Relacjonowanie wydarzeń Was haben Sie gestern gemacht? Erzählen Sie uns über Ihren letzten Ferientag. Zuerst möchte ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Erzählen Sie uns bitte. Beschreiben Sie Ihre letzte Klassenfahrt. Welche Vorbereitungen haben Sie vor Ihrer letzten Reise getroffen? • • • • • . wie Sie jemandem geholfen haben. / Guten Morgen. und das ist mein Kollege / meine Kollegin ……… . Bitte wählen Sie ein Set und geben Sie es mir. 2 minut Zdający: Egzaminujący: Zdający: Guten Tag. Können wir anfangen? ……………………………………………………………………………………… Egzaminujący: Praca • Haben Sie schon mal gearbeitet? Erzählen Sie darüber! • Möchten Sie im Ausland arbeiten? Warum? • Ist es wichtiger.

jak w Polsce spędza się święta. PoniŜej podane są 4 kwestie. Przygotowania świąteczne Rodzina Problemy związane ze świętami Tradycje Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Zadanie 2 4 minuty .138 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Przykładowe zestawy egzaminacyjne Zestaw 1 1 • życie rodzinne • podróżowanie • sztuka Egzamin maturalny z języka niemieckiego Wersja dla zdającego Zadanie 3 minuty Zapraszasz znajomego/znajomą z Niemiec na święta BoŜego Narodzenia do Polski. Porozmawiaj z nim/nią o tym.

Plakat 1 Plakat 2 Plakat 3 . • Wyjaśnij. i uzasadnij swój wybór.Język niemiecki Zestaw • życie rodzinne • podróżowanie • sztuka 139 1 3 Egzamin maturalny z języka niemieckiego Wersja dla zdającego Zadanie 5 minut Popatrz na Plakat 1. Który z tych plakatów. Twoim zdaniem. Twoim zdaniem. dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje. który będzie. najlepszy. Wspólnie z partnerską szkołą w Niemczech zorganizowaliście festiwal teatrów szkolnych. najlepiej zareklamuje Wasze przedsięwzięcie? • Wybierz ten plakat. Plakat 2 i Plakat 3.

Dodatkowe uwagi dla egzaminującego Jest Pan/Pani Niemcem/Niemką. [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Wir danken Ihnen. PoniŜej podane są 4 kwestie.] . Ŝe nie będzie rozumieć rodzinnych rozmów. Rozpoczyna Pan/Pani rozmowę. Sie haben dafür etwa eine halbe Minute Zeit. proszę – jeśli to konieczne – powiedzieć: Fangen Sie bitte an. Zdający i Egzaminujący: ≈ 2 min. Martwi się Pan/Pani. Proszę grzecznie nie zgodzić się ze zdającym. Proszę poprosić zdającego o dokładniejsze objaśnienie jakiejś kwestii. Porozmawiaj z nim/nią o tym. Egzaminujący: ……………………………………………………………………………………………… Danke. iż nie ma możliwości powrotu do zadania. Egzaminujący: Zdający: ≈ 30 sek. proszę w języku polskim poinformować zdającego. tak aby musiał podać kolejne argumenty lub zaproponować inne rozwiązanie. Przygotowania świąteczne Rodzina Problemy związane ze świętami Tradycje Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. W zaleŜności od tego. który/która rozmawia ze znajomym Polakiem o tradycjach świątecznych.] Wir kommen nun zu Aufgabe Nummer 3. Ihre Prüfung ist zu Ende. jak potoczy się rozmowa. Nie lubi Pan/Pani siedzieć długo przy stole. Bitte lesen Sie die Aufgabe. Danach beginnen wir das Gespräch. proszę włączyć do rozmowy wszystkie/wybrane punkty.140 Zestaw Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego 1 1 •życie rodzinne •podróżowanie •sztuka Egzamin maturalny z języka niemieckiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 3 minuty Wir fangen mit Aufgabe Nummer 1 an. jak w Polsce spędza się święta. [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania. 30 sekund. Jetzt kommen wir zu Aufgabe Nummer 2. Egzaminujący: [Po upływie ok.] Wersja dla zdającego Zapraszasz znajomego/znajomą z Niemiec na święta BoŜego Narodzenia do Polski.

Was meinen Sie: Was kann den Frauen mit dem Kinderwagen passieren? 2. [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Wir danken Ihnen.] Egzaminujący: Wersja dla zdającego Zdający: ≈ 1 min. proszę – jeśli to konieczne – powiedzieć: Fangen Sie bitte an.] . Erzählen Sie uns bitte von einer gefährlichen Verkehrssituation. [Po upływie ok. Pytania dla egzaminującego 1.Język niemiecki Zestaw • życie rodzinne • podróżowanie • sztuka 141 1 2 Egzamin maturalny z języka niemieckiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 4 minuty Bitte beschreiben Sie das Bild. Ihre Prüfung ist zu Ende. 10 sekund. Egzaminujący: ……………………………………………………………………………………………… Danke. Jetzt stelle ich Ihnen drei Fragen. Egzaminujący: ……………………………………………………………………………………………… Danke. Jetzt kommen wir zu Aufgabe Nummer 3. Zdający: ≈ 3 min. die Sie oder Ihre Bekannten gesehen haben. Was stört Sie im Straßenverkehr? Warum? 3.

2. Który z tych plakatów. Plakat 1 Plakat 2 Plakat 3 Zdający: ≈ 2 min. który będzie. najlepszy. Was kann man im Schultheater lernen? Warum träumen viele Jugendliche vom Schauspielerberuf? Welche Nachteile hat die Straßenkunst? Was meinen Sie: Hat das Theater noch Zukunft? Warum? ……………………………………………………………………………………………… Egzaminujący: Wir danken Ihnen. . proszę – jeśli to konieczne – powiedzieć: Fangen Sie bitte an. Egzaminujący: ……………………………………………………………………………………………… Danke. Sie haben dafür etwa eine Minute Zeit. Pytania dla egzaminującego Proszę zadać zdającemu dwa z poniŜszych pytań: 1. Ihre Prüfung ist zu Ende. was Sie sagen möchten. Twoim zdaniem. Egzaminujący: [Po upływie ok. Egzaminujący: Zdający: 1 min. Zdający: ≈ 2 min. Twoim zdaniem. i uzasadnij swój wybór. Jetzt stelle ich Ihnen zwei Fragen. najlepiej zareklamuje Wasze przedsięwzięcie? • Wybierz ten plakat. minuty. 3.142 Zestaw Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego • życie rodzinne • podróżowanie • sztuka 1 3 Egzamin maturalny z języka niemieckiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 5 minut Bitte lesen Sie die Aufgabe und überlegen Sie. Wspólnie z partnerską szkołą w Niemczech zorganizowaliście festiwal teatrów szkolnych. dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje.] Wersja dla zdającego Popatrz na Plakat 1. 4. • Wyjaśnij. Plakat 2 i Plakat 3.

PoniŜej podane są 4 kwestie. Porozmawiaj z nim o tym. Zadanie 2 4 minuty . Czas choroby i zalecenia Dolegliwości Tryb Ŝycia MoŜliwe przyczyny choroby Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.Język niemiecki Zestaw • zdrowie • zakupy • ochrona środowiska 143 2 1 Egzamin maturalny z języka niemieckiego Wersja dla zdającego Zadanie 3 minuty W trakcie pobytu w Berlinie źle się poczułeś/łaś i poszedłeś/poszłaś do lekarza. które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym.

Bierzesz udział w kampanii. Twoim zdaniem. lepsze. • Wyjaśnij.144 Zestaw Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego • zdrowie • zakupy • ochrona środowiska 2 3 Egzamin maturalny z języka niemieckiego Wersja dla zdającego Zadanie 5 minut Popatrz na Zdjęcie 1 i Zdjęcie 2. Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 . które będzie. Które z tych zdjęć powinno zostać wykorzystane w ulotce? • Wybierz to zdjęcie. dlaczego odrzucasz drugą propozycję. i uzasadnij swój wybór. której celem jest przygotowanie ulotki rozpowszechniającej działania proekologiczne wśród młodzieŜy.

W zaleŜności od tego. [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Wir danken Ihnen. proszę – jeśli to konieczne – powiedzieć: Fangen Sie bitte an.] Wir kommen nun zu Aufgabe Nummer 3. Egzaminujący: Zdający: ≈ 30 sek. Dodatkowe uwagi dla egzaminującego Jest Pan/Pani lekarzem w Berlinie. Egzaminujący: ……………………………………………………………………………………………… Danke. Danach beginnen wir das Gespräch. Proszę grzecznie nie zgodzić się ze zdającym. Czas choroby i zalecenia Dolegliwości Tryb Ŝycia MoŜliwe przyczyny choroby Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym.] . [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania. Sie haben dafür etwa eine halbe Minute Zeit. tak aby musiał podać kolejne argumenty lub zaproponować inne rozwiązanie. Rozpoczyna Pan/Pani rozmowę. proszę włączyć do rozmowy wszystkie/wybrane punkty. iż nie ma możliwości powrotu do zadania. Egzaminujący: [Po upływie ok. Proszę poprosić zdającego o dokładniejsze objaśnienie jakiejś kwestii. Proszę rozwiać obawy pacjenta. Ihre Prüfung ist zu Ende. Jetzt kommen wir zu Aufgabe Nummer 2. Proszę skrytykować lub pochwalić dotychczasowy tryb Ŝycia pacjenta. Porozmawiaj z nim o tym. PoniŜej podane są 4 kwestie. 30 sekund.] Wersja dla zdającego W trakcie pobytu w Berlinie źle się poczułeś/łaś i poszedłeś/poszłaś do lekarza. Zdający i Egzaminujący: ≈ 2 min. Bitte lesen Sie die Aufgabe.Język niemiecki Zestaw • zdrowie • zakupy • ochrona środowiska 145 2 1 Egzamin maturalny z języka niemieckiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 3 minuty Wir fangen mit Aufgabe Nummer 1 an. W przychodni rozmawia Pan/Pani z pacjentem/pacjentką. proszę w języku polskim poinformować zdającego. jak potoczy się rozmowa.

10 sekund. proszę – jeśli to konieczne – powiedzieć: Fangen Sie bitte an. Pytania dla egzaminującego 1. Ihre Prüfung ist zu Ende. Warum schaut sich das Mädchen das T-Shirt genau an? 2. Erzählen Sie uns bitte von Ihrer letzten Einkaufstour. [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Wir danken Ihnen. Jetzt stelle ich Ihnen drei Fragen.146 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zestaw 2 2 • zdrowie • zakupy • ochrona środowiska Egzamin maturalny z języka niemieckiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 4 minuty Bitte beschreiben Sie das Bild. Wo kaufen Sie Ihre Kleidung am liebsten? Warum? 3.] Egzaminujący: Wersja dla zdającego Zdający: ≈ 1 min. Zdający: ≈ 3 min. Jetzt kommen wir zu Aufgabe Nummer 3. Egzaminujący: ……………………………………………………………………………………………… Danke. Egzaminujący: ……………………………………………………………………………………………… Danke. [Po upływie ok.] .

dlaczego odrzucasz drugą propozycję. . Egzaminujący: ……………………………………………………………………………………………… Danke.] Wersja dla zdającego: Popatrz na Zdjęcie 1 i Zdjęcie 2. Sie haben dafür etwa eine Minute Zeit. Pytania dla egzaminującego Proszę zadać zdającemu dwa z poniŜszych pytań: 1. Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdający: ≈ 2 min. Welche Vorteile hat ein internationaler Erfahrungsaustausch der UmweltAktivisten? 3. Wie kann ein Mensch zum Umweltschutz beitragen? 2. Egzaminujący: Zdający: 1 min. Bierzesz udział w kampanii. ……………………………………………………………………………………………… Egzaminujący: Wir danken Ihnen.Język niemiecki Zestaw • zdrowie • zakupy • ochrona środowiska 147 2 3 Egzamin maturalny z języka niemieckiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 5 minut Bitte lesen Sie die Aufgabe und überlegen Sie. Jetzt stelle ich Ihnen zwei Fragen. proszę – jeśli to konieczne – powiedzieć: Fangen Sie bitte an. które będzie. lepsze. której celem jest przygotowanie ulotki rozpowszechniającej działania proekologiczne wśród młodzieŜy. Twoim zdaniem. Egzaminujący: [Po upływie ok. i uzasadnij swój wybór. minuty. Warum protestieren viele Umwelt-Aktivisten gegen den Bau von Atomkraftwerken? Zdający: ≈ 2 min. was Sie sagen möchten. Które z tych zdjęć powinno zostać wykorzystane w ulotce? • Wybierz to zdjęcie. Ihre Prüfung ist zu Ende. • Wyjaśnij. Was meinen Sie: Sollten alle Stadtbewohner Urlaub auf dem Land machen? Warum? 4.

3 1. II. Zaznacz znakiem X właściwe miejsca w tabeli. Reporter: Ist Ihre Stadt hundefreundlich? Verena: Da wir am Stadtrand wohnen. F Transkrypcja Jede Woche stellen wir den „Hundefreund der Woche“ vor. In fast jedem Haus gibt es zwei Hunde. seitdem wir Ingo haben.de Standardy wymagań II. R 1. określa główną myśl tekstu (1.148 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Część pisemna Przykładowe zadania na poziomie podstawowym Zadanie 1. Reporter: Wie sind Sie zu Ihrem Hund gekommen? Verena: Von einem Freund erhielten wir ein super Angebot für ein Haus mit einem schönen. Wenn ich Stress oder schlechte Laune habe. Reporter: Frau Blum. stwierdza. Es gibt tausend schöne Momente. Wir kauften es sofort! Kurz nach dem Umzug erfüllte mir mein Mann meinen größten Wunsch. großen Garten. dass er auch glücklich mit uns ist.) Zapoznaj się z treścią zadania. mich immer wieder zum Lachen zu bringen.2 1. . które zdania (1. haben wir einige tolle Waldwege und viele große Wiesen. (5 p. czy tekst zawiera określone informacje (1. Heute ist in unserem Studio Verena Blum mit ihrem Hund Ingo. denn in unserer nächsten Umgebung hat fast jede zweite Familie einen Hund. Po dwukrotnym wysłuchaniu wywiadu z Vereną Blum zdecyduj. Verena hat ihren Hund von einem Freund gekauft. Das finde ich gut.hallohund. Mein Hund macht mir so viel Freude. Reporter: Was war Ihr schönstes Erlebnis mit Ihrem Hund? Verena: Jeder Tag ist ein toller Tag. Wir sind glücklich mit ihm und ich hoffe von ganzem Herzen.4 1.4).1–1. warum passt Ihr Hund zu Ihnen? Verena: Mein Hund ist einfach toll! Ingo ist ein dreijähriger Bernhardiner. a które nie (falsch – F).1–1. Frau Blum hat keine Probleme mit ihrem Hund. schafft er es. die alle als schöne Erlebnisse in Erinnerung bleiben.1 1. Ich war total begeistert.5).5 Ingo hat ein Lieblingsspielzeug. 1c Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu […]. nach: www. Eines Tages brachte er einen kleinen Bernhardiner mit nach Hause.5) są zgodne z jego treścią (richtig – R). Im Gespräch geht es um Gesundheitstipps für Hundebesitzer. Er ist süß und spielt am liebsten mit seinem Ball. 1a Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu […]. wo man die Hunde rennen lassen kann.

die sich treffen und reden wollen.5 – 1 p.1 – 1 p. Jedno stwierdzenie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do Ŝadnej osoby.5) właściwe stwierdzenie (A–F). dass im „Central“ Wasser teurer ist als Saft. Er/Sie kann das Essen empfehlen.4 Peter 2.2 Karl 2. Vor allem sind es nicht so Mini-Portionen wie in vielen anderen Cafés.qype.5 Silke Transkrypcja Unser Reporter hat fünf Passanten gefragt.3 – 1 p. als wir bestellt hatten.: odpowiedź F 0 p.3 Steffi 2. B.Język niemiecki 149 Punktacja 1.: odpowiedź F 1. F. Er/Sie spricht über die Getränke.2 – 1 p. Dann ist der Kellner endlich gekommen und hat etwas ganz anderes gebracht. Karl: Dieses Lokal befindet sich im Herzen der Stadt direkt in der Fußgängerzone. Anne: Das „Café Central“ ist das beste Kaffeehaus überhaupt. Ich habe dort nur etwas getrunken.: odpowiedź F 1.com . Steffi: Wir mussten bei unserem Besuch sicher 15 Minuten warten. Es ist vielleicht etwas groß. Er/Sie war mit der Bedienung nicht zufrieden. C. wpisując odpowiednie litery do tabeli.1 Anne 2. Ihm/Ihr schmeckt der Kaffee nicht. bietet sich dieses Lokal perfekt an. Po dwukrotnym wysłuchaniu wypowiedzi pięciu osób na temat kawiarni CENTRAL dopasuj do kaŜdej osoby (2. 2. Das Essen dort hat mir sehr geschmeckt. Ihm/Ihr gefällt die zentrale Lage des Lokals.: odpowiedź R 1.k. Silke: Wie gut die Sachen dort sind. dafür wird das „Central“ schon sehr früh geöffnet. Im „Central“ gibt es ein Riesenangebot an regionalen und internationalen Zeitungen und bequeme Sessel. Er/Sie empfiehlt das Café als Treffpunkt. Ansonsten ist es optisch ein sehr schönes Café. aber ansonsten ideal für alle. E.1–2.) Zapoznaj się z treścią zadania. Komisch finde ich nur. bis wir überhaupt bestellen durften. was ich sehr gut finde. A.4 – 1 p. Der Kaffee hat mir sehr gut geschmeckt. das ich kenne. kann ich leider nicht sagen.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 2. nach: www.: odpowiedź R 1. Peter: Die Preise im „Café Central“ finde ich o. wie sie das Café CENTRAL finden. nur das Frühstück ist extrem teuer.. D. (5 p. Um im Sommer mal draußen zu sitzen und die schöne Architektur zu bewundern.

seine Geschichten zu Ende zu schreiben. die ich im Alter von elf Jahren angefangen habe zu schreiben.3 – 1 p.1 – 1 p. Dobierz do kaŜdej odpowiedzi właściwe pytanie (A–I). Romane wie z.1–3. Frage: _______ 3. Frage: _______ 3. Frage: _______ 3. Irgendwann war es ein fertiges Buch. „Eragon“ und Kai Meyers „Der Wellenläufer“ finde ich toll.4 Natürlich kennen mich jetzt mehr Schüler in meiner Schule. Auf die Idee ein Buch zu schreiben kam ich. dass es sehr schwierig ist.4 – 1 p. da war ich so fünf.3 Also Theo. (8 p. Damals habe ich Bildergeschichten gemalt und meiner Mutter dann den Text dazu diktiert. 1b Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu […]. określa główne myśli poszczególnych części tekstu.: odpowiedź F 2. ist ganz plötzlich in mein Leben getreten. die Hauptfigur. allein vom Schreiben zu leben. das wäre schon toll.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 3. sehr. Dann ruhig einmal bei Schreibwettbewerben mitmachen. Frage: _______ 3.6 Ja. Frage: _______ 3. Danach hat sich dann alles weiterentwickelt. Das Mädchen Merolin in dem Buch hat die Haare von meiner Freundin. gehe zum Tennis und spiele in einer Theatergruppe meiner Schule mit. Punktacja 2.150 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Standardy wymagań II. aber eigentlich lebe ich so wie bisher.) Przeczytaj odpowiedzi młodej pisarki Niny (3. Zuerst war es mal eine Geschichte. Jedno pytanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do Ŝadnej odpowiedzi.2 – 1 p. Oft lese ich 3-4 Bücher gleichzeitig.: odpowiedź A 2.5 Ja.7 Auf jeden Fall sollte man die Geduld haben. Frage: _______ 3. auch wenn es lange dauert.5 – 1 p. Ich werde auch oft auf mein Buch angesprochen. Dazu gibt es keinen Bezug in der Realität. nach: Treff 12/2006 . Das habe ich auch getan und gewonnen.: odpowiedź C 2. Ich lese aber auch andere Bücher.B. Das motiviert natürlich.1 Meine ersten Geschichten habe ich mir ausgedacht.: odpowiedź B 0 p.8) na pytania zadane w przeprowadzonym z nią wywiadzie.8 In meiner Freizeit spiele ich Klavier.2 Die ersten 50 Seiten des Romans hatte ich im Kopf.: odpowiedź E 2. nachdem ich das Fantasy-Buch „Das Orakel von Oonagh“ gelesen hatte. Aber ich denke. beispielsweise „Das Leben der Anne Frank“. MEIN ERSTES BUCH BEGANN ICH MIT ELF Frage: _______ 3. Frage: _______ 3. Das hat nämlich die damals 13-jährige Französin Flavia Bujor geschrieben.

C lub D.4 – 1 p. junge Leute mit Rucksäcken. Sie reisen allein. H. Seit einer Woche wohnt er nun eigentlich zwangsweise im Hostel „Instant Sleep“. zakreślając literę A. In diesen wenigen Tagen hat er Finnen. Gemeinschaftsräume sowie Waschmaschinen. 2b Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego […].1 – 1 p. Italiener. Punktacja 3.1–4.Język niemiecki 151 A. die jeder benutzen kann. . C. wenn du gerade nicht schreibst? Haben die Figuren in deinen Romanen etwas mit dir und deinen Freunden zu tun? Wovon erzählen deine Bücher? Willst du mal Schriftstellerin werden? Wie hast du deinen Roman „Das Amulett der Gerechtigkeit“ geschrieben? Hat sich dein Leben durch die Veröffentlichung deines Buches verändert? Standardy wymagań II. die so genannten Backpacker aus aller Welt – Leute wie Dan also. Russen und natürlich Deutsche kennengelernt.5 – 1 p. Das „Instant Sleep“ ist eines von mehreren Hostels in Deutschland.: odpowiedź D 0 p. Im großen Schlafraum des „Instant Sleep“ befinden sich z.3 – 1 p. Die Duschen und Toiletten befinden sich im Korridor.: odpowiedź B 3. Die Gäste sind. die dicht nebeneinander stehen. B. Liest du gerne Fantasy-Romane? Was rätst du jungen Leuten.) Przeczytaj tekst i zapoznaj się z treścią zadania.: odpowiedź A 3. die immer beliebter werden. G. vor allem im Sommer. auf ihren Touren wohnen sie meist nur wenige Tage in einem Hostel. 25 Betten. Amerikaner.6 – 1 p. Dafür haben Hostels Küchen.: odpowiedź I 3. (6 p. wie du.2 – 1 p. zgodne z treścią tekstu odpowiedzi na pytania (4.: odpowiedź H 3.8 – 1 p. Texte zu schreiben? Was machst du. E. HOSTELS IN DEUTSCHLAND Entspannt schaut Dan auf seinen Gipsarm. D. Doch dann hat ihn ein Auto angefahren. Wybierz właściwe. B.B. I. określa główne myśli poszczególnych części tekstu. die. Auch die sanitären Einrichtungen sind meist spartanisch.: odpowiedź E 3. Der größte Unterschied zwischen einem Hostel und einem Hotel besteht in den Schlafmöglichkeiten: Im Hostel schlafen die Gäste in Doppelstockbetten oder in Einzelbetten.6).: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 4.: odpowiedź G 3. F.: odpowiedź C 3. Eigentlich wollte der 24-jährige Australier nur zwei Tage in Hamburg bleiben.7 – 1 p. gerne schreiben? Mit wie vielen Jahren hast du angefangen.

Junge Menschen. Reisegruppen. Klassen. 4. Senioren. In Deutschland.1 Warum wohnt Dan seit einer Woche im Hostel? A.spiegel.152 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Eines der ersten Hostels in Deutschland – der „Schanzenstern“ in Hamburg – wurde vor 16 Jahren von Gerda Abig gegründet. D. 4. Obwohl die Preise in den Jugendherbergen und Hostels vergleichbar und sehr günstig sind. Er will andere Nationalitäten kennenlernen. Er hat sich ein Bein gebrochen. Sie bieten eine familiäre. Die Touristen wollten lieber in Einzel. Die Hostels waren telefonisch zu bestimmten Zeiten nicht erreichbar. auch in Amerika. In Australien.2 Wer wird im Text als Backpacker bezeichnet? A. C. B. es gibt keine getrennten Schlafräume für Männer und Frauen und vor allem bleibt die Eingangstür auch nach 22. D. waren sie daran nicht interessiert. Außerdem sind Hostels kleiner.3 Was bieten Hostels an? A. C.oder Doppelzimmern übernachten. entspannte Atmosphäre. Eine Übernachtung in den Hostels war schon immer zu teuer. Er hat sich während der Reise erkältet.5 Welches Problem hatten Hostels am Anfang? A. B. In Asien. Er wurde bei einem Autounfall verletzt. B. Die Anfangsjahre waren nicht einfach. Eine Dusche in jedem Zimmer. die auch Dan sehr schätzt. Schlafzimmer mit jeweils mehreren Betten. die Hotels und Jugendherbergen kannten und sich Einzel. B. . Es gab keine Hostels im Stadtzentrum. B. dass sie nur einzelne Betten in Schlafräumen buchen können. als viele Hippies billige Unterkünfte suchten. Die meisten Touristen in Deutschland waren Städtereisende. D. Ein kleines Restaurant. Auf ihren Rucksackreisen in Asien hatte sie selbst oft in Hostels übernachtet. In Amerika. C. D.de 4. nach: www. C. C. Später verbreiteten sich Hostels auf der ganzen Welt. Außerdem hatten die Jugendherbergen Angst vor der neuen Konkurrenz und verklagten die Hostels oft.4 Wo entstanden die ersten Hostels? A. Eine Küche in jedem Stockwerk. Sie sprechen Einzelreisende an und nehmen zum Beispiel keine Schulklassen auf. haben die Hostels eine andere Zielgruppe als die Jugendherbergen. 4.oder Doppelzimmer wünschten. D. 4. Die ersten Häuser dieser Art wurden in den Sechzigern in Australien eröffnet. Wenn sie am Telefon erfuhren.00 Uhr offen.

Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazania wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt). In beiden sind die Preise nicht hoch. Es tut mir sehr leid.4 – 1 p. aber ich kann deshalb nicht am 1. Standardy wymagań II. (5 p. Przykładowa odpowiedź Liebe Anna.) Znalazłeś/łaś pracę wakacyjną i musisz odwołać swoją wizytę u znajomej w Lipsku. B. Beide sind nach 22. uzyskuje. seit einer Woche arbeite ich als Rezeptionistin in einem Hotel in Danzig. W zadaniu nie jest określony limit słów. 2e Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci krótkiej wypowiedzi pisemnej.5 – 1 p. In beiden dürfen Schulgruppen übernachten. 10–11) Treść – 4 p.: wszystkie elementy polecenia przekazane w sposób pełny i komunikatywny. 2d Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego […].: odpowiedź D 4. Könnte ich Dich vielleicht einen Monat später. • Napisz.00 Uhr zu.1 – 1 p. mein alter ist kaputtgegangen.6 – 1 p.: odpowiedź D 0 p. Juli zu Dir nach Leipzig kommen.: odpowiedź A 4. wyjaśnień.3 – 1 p. C.: odpowiedź C 4.Język niemiecki 153 4. Podpisz się jako XYZ. Punktacja (wypowiedź oceniona zgodnie z kryteriami oceniania na str. pozwoleń. Punktacja 4. 2b Zdający wykazuje się umiejętnością reagowania językowego w zakresie pisania prostej wypowiedzi […]. für ein paar Tage besuchen? Herzliche Grüße XYZ Standardy wymagań IV. Beide haben Einzelzimmer. D. • Wyraź Ŝal z powodu odwołania wizyty. selekcjonuje informacje. poprawnie stosuje środki leksykalno-gramatyczne adekwatne do ich funkcji. III. Poprawność językowa – 1 p.6 Was haben Jugendherbergen und Hostels gemeinsam? A. • Zaproponuj inny termin swojego przyjazdu.: odpowiedź A 4.2 – 1 p. • Poinformuj ją o podjęciu pracy wakacyjnej. udziela lub odmawia udzielenia informacji. .: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 5.: odpowiedź C 4. also Anfang August. Napisz do niej krótką wiadomość.: praca nie zawiera błędów. weil ich unbedingt Geld für einen neuen Computer brauche. dlaczego ta praca jest dla Ciebie waŜna.

odpowiedni zwrot kończący list).: praca nie zawiera błędów. Bogactwo językowe – 2 p. zakończenie. 2f Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci krótkiej wypowiedzi pisemnej. Vorher aber fahre ich für zwei Monate nach England. bogate słownictwo.2010 Hallo Felix. Wenn ich etwas nicht konnte. Ein paar Monate vor den Abiturprüfungen bin ich aber trotzdem sehr nervös geworden und habe meine Schwester um Hilfe gebeten. Heute hatte ich meine Abiturprüfung in Deutsch. tekst jest spójny i logiczny. Przykładowa odpowiedź Kłodzko. forma (2 punkty). Podpisz się jako XYZ. 2b Zdający wykazuje się umiejętnością reagowania językowego w zakresie pisania prostej wypowiedzi […]. Forma – 2 p. Nie umieszczaj Ŝadnych adresów. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów. weil ich in diesen Fächern immer ganz gute Noten hatte. poprawnie stosuje środki leksykalno-gramatyczne adekwatnie do ich funkcji. vielen Dank für Deine E-Mail. (10 p. 10–11) Treść – 4 p. hat sie es mir erklärt. bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty). Mathematik und Deutsch gewählt. . W liście do kolegi z Niemiec napisz: • jakie przedmioty wybrałeś/łaś do egzaminu i dlaczego właśnie te • jak się przygotowywałeś/łaś i kto Ci pomagał • jak spędziłeś/łaś ostatni dzień przed egzaminem i jak się czujesz • gdzie chcesz studiować i jakie masz plany wakacyjne. pozwoleń. Poprawność językowa – 2 p. uzyskuje. Jeden Tag hat sie mit mir geübt. dann habe ich aber versucht mich zu entspannen. Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu.: wszystkie elementy polecenia przekazane w sposób pełny i komunikatywny. 2e Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci krótkiej wypowiedzi pisemnej. udziela lub odmawia udzielenia informacji. III.) Jesteś po egzaminie maturalnym. Als Abiturfächer habe ich Polnisch. wypowiada się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu słów. III. 1 Zdający zna proste struktury leksykalno-gramatyczne umoŜliwiające formułowanie wypowiedzi […]. Jetzt geht es mir richtig gut: Ich habe bestanden und werde wahrscheinlich in Wrocław Informatik studieren. obwohl ich nie viel gelernt habe.: zróŜnicowane struktury gramatyczne. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty). sie studiert Mathematik. I. Ich war im Kino. rozwinięcie. Punktacja (wypowiedź oceniona zgodnie z kryteriami oceniania na str. um dort zu jobben.: list zawiera wymagane 5 elementów (odpowiedni zwrot rozpoczynający list. den 08.05. Gestern hatte ich zuerst sehr große Angst vor der Prüfung. objętość pracy w granicach określonych w poleceniu. Du hast mich nach meinem Abitur gefragt. wyjaśnień. Wie verbringst Du die Ferien? Schreib mir bitte bald! Viele Grüße XYZ Standardy wymagań IV.154 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zadanie 6. wstęp.

Dort kann man im warmen Solebecken oder im beheizten Außenbecken vom Alltag abschalten.siemens. Die neue Serie zeichnet sich vor allem durch eine sanfte Linienführung aus.de Nummer 4: Sie ist oval oder eckig. nach: www. nach: www. G. C. eine Bastelstraße und ein Museumsrätsel. Von 11. B. Dwa tytuły zostały podane dodatkowo i nie pasują do Ŝadnej reklamy. Kultur und Spaß für die Kleinen 1. dunkel oder hell und vor allem: typisch deutsch.00 Uhr gibt es Führungen.1 Nummer 1 1.berlinonline. Wenn es draußen kalt ist. Kinder bis zu 16 Jahren haben freien Eintritt.) Zapoznaj się z tytułami (A–G). D. begleitende Eltern zahlen vier Euro. Gesunde Ernährung im Kindergarten Stilvolle Küchenausstattung Am besten mit Aufstrich oder Belag Entspannung im Warmwasserbecken Günstige Städtereisen Warmwasserverbrauch sinkt Kunst.berlinonline.de .2 Nummer 2 1. Käse oder Schinken! nach: www. Theatervorstellungen. Am besten schmeckt sie mit Marmelade.5 Nummer 5 Transkrypcja Nummer 1: Genussvoller kann man nicht in den Tag starten: Ob Kaffeemaschine oder Toaster. Die meisten Deutschen schmieren sich mindestens einmal am Tag eine Schnitte. F. wpisując odpowiednie litery do tabeli.1–1.3 Nummer 3 1. A.berlinonline. E.de Nummer 3: Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt tut etwas Wärme dem Körper und der Seele gut.00 bis 18.4 Nummer 4 1. nach: www. mit dem neuen Frühstücksset von Siemens im Porsche-Design gehört die schlechte Morgenlaune der Vergangenheit an.5) dopasuj do kaŜdej z nich odpowiadający jej treści tytuł. Die Rede ist von der Scheibe Brot.Język niemiecki 155 Przykładowe zadania egzaminacyjne na poziomie rozszerzonym Zadanie 1 (5 p.cee. Po dwukrotnym wysłuchaniu reklam (1.com Nummer 2: Am Sonntag wird in der Gemäldegalerie ein Kinderfest veranstaltet. kommt ein Besuch in der Therme Liquidrom in Berlin gerade richtig.

156 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Nummer 5: Ein Drittel der Deutschen macht einmal im Jahr Kurzurlaub.de Standardy wymagań II. D. C.: odpowiedź D 1.5). sie es bereits seit fünf Jahren gewohnt sind. C. Die Veranstalter vermeiden ernste Probleme. die Veranstalter ein interessantes Angebot haben. Za kaŜde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.5 – 1 p. weil sie A. einen festen Arbeitsplatz im Ausland finden. ist vor allem auf männliche Gäste eingestellt. określa główną myśl tekstu. man dann die Rechtsvorschriften lernt. den Jugendlichen die Programmgestaltung überlassen. B. Bis Ende November kann man bei L-Tur günstige Reisen mit Städtebesichtigung buchen. diese besonders billig sind. 2. weil A. Po dwukrotnym wysłuchaniu rozmowy z panem Schillerem wybierz właściwe. C lub D. C. bevorzugt Bildungsreisen für Mädchen und Jungen. B. sie ihre Zeit gern mit Gleichaltrigen verbringen. die Kinder kirchlichen Verbänden angehören. sie vor allem ihre Eltern beruhigen wollen. In ihren Ferien wollen die meisten Teenager A.4 – 1 p.5 . 2. Das Angebot der Reiseveranstalter A. Die Jugendlichen nehmen an organisierten Reisen teil. C. zgodne z jej treścią dokończenia zdań. B. C.: odpowiedź G 1. D. B. ist für Mädchen und Jungen gleich.: odpowiedź C 1. Punktacja 1. die Eltern übers Wochenende weg sind.1–2.4 2.2 – 1 p. Eine Übernachtung mit Frühstück in München oder Dresden ist inklusive Bahnfahrt bereits ab 88 Euro zu haben. jeden Tag Gesprächsrunden mit Betreuern organisieren.: odpowiedź E 0 p. nach: www.2 2.) Zapoznaj się z treścią zadania (2. D. Geld für einen Fremdsprachenkurs verdienen.3 – 1 p.3 2. D.: odpowiedź B 1. D.berlinonline.1 – 1 p. B. (5 p.1 Die Kinder verreisen ohne Eltern. B. zakreślając literę A. den Jugendlichen alle Genussmittel erlauben. den Jugendlichen ständig etwas Interessantes anbieten. berücksichtigt das Geschlecht der Kunden. 1a Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu tekstu […]. nur Spaß und Abenteuer erleben. weil A. aber auch etwas lernen. sich erholen.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 2.

Stimmt es. Und wie lösen Sie Disziplinprobleme? Die kommen kaum vor. eine Sprache im Ausland lernen oder eine neue Sportart. Haben die Jugendlichen die Lust am Abenteuer verloren? Die Abenteuerurlauber gibt es weiterhin. Warum braucht man organisierte Reisen für Jugendliche? Bestimmte Reisen wie Sprachreisen. nach: www. . Aber die Veranstalter haben sich darauf eingestellt. Außerdem lassen wir nicht zu. da wir den Jugendlichen keinen Zugang zu Genussmitteln geben. in der Jugendliche nur auf Spaßangebote ausgerichtet waren. dass Mädchen im Urlaub Bildungsreisen bevorzugen. Herr Schiller. während Jungs eher auf Spaß ausgerichtet sind? Ja. dass diese für beide Geschlechter interessant sind. 1d Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu tekstu […]. Es gibt nun auch Angelferien oder Survivalcamps. selekcjonuje informacje. Dabei gehören die Sprachreisen nicht immer zu den billigsten. Das sind oft Angebote mit spannenden Programmen von lokalen Organisationen. Workcamps kann man fast nicht selbst organisieren. deswegen ist es besser. der Veranstalter ist nur behilflich. die immer Zeit für individuelle Gespräche haben. die vor allem von Jungs gebucht werden. Angebote gibt es bereits für Kinder ab fünf Jahren.Język niemiecki 157 Transkrypcja Reporterin: Unser Gast im Studio ist heute Stephan Schiller vom „Bundesforum Jugendreisen“. Dass die Eltern dabei ruhig schlafen können. kirchlichen Verbänden und spezialisierten Veranstaltern. und genügend gute Betreuer. ist ein positiver Nebeneffekt.de Schiller: Reporterin: Schiller: Reporterin: Schiller: Reporterin: Schiller: Reporterin: Schiller: Standardy wymagań II. warum und in welchem Alter unternehmen Jugendliche eine organisierte Reise ohne Eltern? Das ist unterschiedlich. Das reizt die Kinder. Wir haben relativ viel Programm. Bei Work-and-TravelAufenthalten ist es natürlich bequemer. Was nicht heißt. Es geht meist übers Wochenende weg. von morgens bis abends. Bei den meisten Bildungsangeboten gibt es deutlich mehr weibliche Gäste. der will das wieder tun. Rechtsvorschriften müssen eingehalten werden. das man alles serviert bekommt. Wer einmal mit einer Gruppe Gleichaltriger weg war. diese Tendenz besteht. dass die Jugendlichen länger sich selbst überlassen sind.sueddeutsche. der das organisiert. aber die Zeit. ist vorbei. Die meisten wollen Spaß und Bildung kombinieren. sie über einen spezialisierten Veranstalter zu buchen. wenn man da jemanden hat. Den Job in Australien muss man sich selber suchen. weil es Spaß macht. Heute sorgen die Veranstalter bei der Ausarbeitung ihrer Angebote dafür.

Denn dort bestehe dringender Handlungsbedarf. „am besten mit Vanille-Eis. „Gesunde Ernährung heißt nicht. So hatten in einer Kindertagesstätte in Treptow die Kinder bis vor einiger Zeit oft auch Süßigkeiten in ihren Brotdosen für den Imbiss am Nachmittag. Sie arbeitet als Ernährungsexpertin im Projekt „Fit Kids”. Auf mehreren Elternabenden besprachen sie das Thema Ernährung.: odpowiedź A 2. Doch die Zahl der übergewichtigen Kinder steigt. „Wenn es danach auch gegessen wird. „An den anderen Tagen sind Eintöpfe und vegetarische Gerichte gut”. C lub D. runden Klecks Joghurt. „Das hat uns nicht gefallen”. sagen sie oft sofort.1–3. dass man gar nicht mehr naschen darf. die morgens noch nicht so gern etwas essen. Gut ist auch jeden Tag etwas Rohkost oder Obst. „außerdem bekommen die Kinder zum Teil gesüßte Getränke.5 – 1 p.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 3. so die Leiterin. „Jetzt bekommen die Kinder keine Dosen mehr von zu Hause mit. Po przeczytaniu tekstu wybierz właściwe. zgodne z jego treścią dokończenia zdań. sagt Fahmy. so die Wissenschaftlerin. Essen . gedeckten Tafel im Kochstudio von Ronny Pietzner.: odpowiedź D 2.: odpowiedź C 2. Für sie gehört zu einem guten Frühstück immer Vollkornbrot oder Müsli. Dunkle Weintrauben sind die Augen. Und genau das passiert an der langen. B. Und zum Nachtisch müsse es auch nicht immer Pudding sein.” Auch die Eltern achten oft zu wenig auf die Ernährung.” Das hört Sonja Fahmy gern. Eine Kindergartengruppe aus Schöneberg hat sich um den Tisch versammelt. so die Expertin. Sie wählen eine Feige oder ein Stück Orange als Nase. Die Kinder können dazu kleine Obststückchen benutzen. Datteln die Haare und ein Halbmond aus Melone der Mund. WARUM SCHOKORIEGEL KEIN GUTES FRÜHSTÜCK SIND Viele Kinder müssen nicht lange überlegen.5). sagt Sonja Fahmy. Die lacht. Es gibt zu viel Fleisch und zu wenig Gemüse”. wenn sie nach ihrem Lieblingsfrühstück gefragt werden. „Pfannkuchen”. sagt Leiterin Edelgard Fucke. „Lieber öfter Obst”.158 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Punktacja 2. Gemüse mit Dip oder einer Stulle. ist auch ein Milchshake mit Früchten in Ordnung”. das sich vor allem mit der Ernährung der Kinder in den Kindertagesstätten beschäftigt.1 – 1 p. Allein in Berlin sind etwa 50. etwas Milch oder Joghurt.2 – 1 p.: odpowiedź D 0 p.) Zapoznaj się z treścią zadania (3. können sie sich hin und wieder solche Leckereien gönnen.: odpowiedź B 2.4 – 1 p. Das schmeckt den Kindern auch prima.” Wenn die Kinder schlank sind. Zum Mittagessen sollte es einmal pro Woche Fleisch und einmal pro Woche Fisch geben.000 Schulkinder und Jugendliche zu dick. „und der besteht aus Obst. „Gar nichts Süßes mehr?” Die Kindergartenkinder schauen Sonja Fahmy mit großen Augen an. zakreślając literę A. „Für Kinder. (5 p. sagt Fahmy. sondern wir bereiten den Imbiss selbst zu”. Auf der „Grünen Woche“ können Kinder in Halle 23a mit Profis den richtigen Umgang mit Essen üben. Daraus werden dann Gesichter gemacht. „In vielen Einrichtungen muss die Ernährung der Kinder unbedingt besser werden. Jedes Kind bekommt einen Teller mit einem großen.3 – 1 p. dem Brandenburger Spitzenkoch. ist das Spielen mit dem Essen durchaus erlaubt”.

gesunde Pausensnacks für die Kinder eingeführt.de 3. eine ausgewogene Mischkost zu essen.2 3. Im Kochstudio von Ronny Pietzner A. C. B. 3.welt. C. D. C.5 Standardy wymagań II.” nach: www. den Kindern das Spielen mit Lebensmitteln beibringen.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi . täglich vegetarische Gerichte zu verzehren. selekcjonuje informacje. D. wird mit Spielzeug aus Obst gespielt. Punktacja 3. Sonja Fahmy ist der Meinung. die Essgewohnheiten in den Kindertagesstätten ändern. können sich täglich Süßigkeiten gönnen. D. wird der Umgang mit Nahrung geübt. lehnen Pfannkuchen ab. 2d Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego […]. Gesunde Ernährung bedeutet für Sonja Fahmy A. die Zwischenmahlzeiten der Kinder eliminiert.4 – 1 p. B. D. D. wollen Eis essen und trotzdem schlank sein. auf das Naschen von Süßigkeiten zu verzichten. gewöhnliche Brotdosen von zu Hause akzeptiert. B.: odpowiedź B 0 p. da gehören Süßigkeiten dazu.3 – 1 p. C. man sollte A. süße Getränke in den Kindertagesstätten verboten.4 3.: odpowiedź D 3. Kinder mit wenig Gemüse spielen lassen. Es kommt auf die richtige Mischung an. Aber ein Schokoriegel ist nun einmal kein gutes Frühstück.Język niemiecki 159 soll Spaß machen.: odpowiedź A 3.: odpowiedź A 3. Ein Pfannkuchen oder auch mal Milchreis zum Mittag sind prima.5 – 1 p. zu jedem Frühstück Joghurt zu essen.: odpowiedź C 3. Infolge der Besprechungen auf Elternabenden wurden A. C. werden exotische Früchte angebaut. B.1 Viele Kinder in Deutschland A.1 – 1 p. B.2 – 1 p.3 3. in den Kindergärten auf Fleisch verzichten. würden morgens gern etwas Süßes essen. wurde ein Kindergarten eingerichtet.

5 4. so der Oberstufenschüler. Wpisz do kaŜdej z nich jedną z podanych moŜliwości A. Sabine Stockburger (17) hat sich bereits im März um ihre Ferienarbeit gekümmert und wird drei Wochen lang bei der Firma A. Geld zu verdienen.de A 4. Nicht für alle heißt das jedoch. den ich gerade mache.” nach: www. Za kaŜde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0.4 4. B. „So viele können wir gar nicht 4.6 ________ für sie nicht in Frage. Georgen mit. a następnie wybierz właściwe. erklärt Michael Mickeleit. Die 17-jährige Tamara Griesbaum hilft zwei Wochen lang beim Ferienzauber in der Kinderwerkstatt in St.5 ________ . „Ich arbeite bei der Firma Herzog”. 22 Jugendliche hätten eine Zusage bekommen.2 4. Philipp Olijnyk (16) ist 4. Da beschäftige ich mich lieber mit den Kindern und mache Spiele mit ihnen.) Przeczytaj tekst. C lub D. Viele arbeiten nicht zum ersten Mal hier und kennen ihre Aufgaben schon”. „Acht Stunden lang sitzen und immer das Gleiche tun möchte ich nicht.6 aufzubessern an meinem abnehmen ein eingestellt gäbe B aufbessern für meinen aufnehmen einen machen hätte C aufgebessert über meinen mitnehmen einer gearbeitet käme D aufbessert zu meinem zunehmen eines sein wäre . Dabei gehe es ihr gar nicht vorwiegend darum. Bei der Firma Grässlin in St.1 4. Er kennt die Arbeit bei der Firma Grässlin schon und wird in den Sommerferien wieder drei Wochen dort arbeiten.160 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zadanie 4.1 ________ . Fabian Kunz (18) aus Tennenbronn möchte in den Ferien noch an den Chiemsee fahren und braucht dafür Geld. Maier arbeiten. Zahlreiche Jugendliche nutzen nämlich die langen Ferien. Georgen haben sich knapp 60 Schüler und Schülerinnen beworben.4 ________ von ihnen. wofür sie das Geld braucht.” Die restliche Zeit der Ferien wolle sie sich aber dann noch richtig erholen und in Urlaub fahren. „Die meisten Schüler sind für drei bis vier Wochen bei uns. Sie weiß genau. sich nur zu erholen und sich auf die faule Haut zu legen.5 punktu. (3 p. erklärt Mickeleit.2 ________ Autoführerschein sparen. um ihr Taschengeld mit einem Ferienjob 4. VIELE JUGENDLICHE ARBEITEN IN DEN FERIEN Die lang ersehnten Sommerferien haben endlich begonnen und die Schüler freuen sich auf die bevorstehenden sechs schulfreien Wochen. poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienia luk (4.” Ein Ferienjob in einer Firma 4.3 ________”. Dort wird er die nächsten drei Wochen in der Montage tätig 4.6).suedkurier.1–4.3 4. „Ich möchte 4. „Mir macht die Arbeit mit den Kindern riesigen Spaß und ich möchte mich gerne sozial engagieren.

.2 Nach der Ankunft in Berlin gingen sie ins Hotel...1 – 0. zachowując treść zdań wyjściowych...... ...5 p..................... ich großen Wert lege....... gingen sie ins Hotel....5 p......5 p........... Das ist meine gute Freundin..................5 p.......5 punktu......5 p.... stosuje zmiany struktur leksykalno-gramatycznych...: odpowiedź D 4...5 Trotz großer Schwierigkeiten bestand er die Fahrprüfung.........2 – 0..4 – 0... (2............ rozpoznaje róŜnorodne struktury leksykalno-gramatyczne w podanym kontekście.. 5. 2j Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego […]... Zastosuj inne konstrukcje gramatyczne.......... 5..... auf .5 p...........: odpowiedź große Schwierigkeiten hatte 0 p.. Punktacja 5.3 – 0..........1 – 0..................... Punktacja 4....5 p..5 p....5 – 0.................: odpowiedź B 4.......1–5..... ......................................: odpowiedź desto (umso) bessere berufliche Chancen 5. .....: odpowiedź deren Meinung 5.: odpowiedź C 4................. 5..... przekształcając odpowiednie fragmenty............2 – 0............: odpowiedź B 4......5)...5 – 0......... Je mehr die Schüler lernen...... haben sie.... Ich lege großen Wert auf ihre Meinung.....6...1 Das ist meine gute Freundin.......5 p......: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 5............) Przeczytaj zdania (5.3 – 0....... Sie haben gute berufliche Chancen.......... a następnie uzupełnij luki.– 0................... 5........: odpowiedź sie in Berlin angekommen waren 5.....................Język niemiecki 161 Standardy wymagań II...... (Strona bierna) In der Bibliothek ........ 2b Zdający wykazuje się umiejętnością przetwarzania tekstu […].... bestand er die Fahrprüfung.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi .. Obwohl er ............... ..5 p.. Standardy wymagań V.: odpowiedź A 4.............4 – 0.5 p.....3 Die Schüler lernen viel......................4 In der Bibliothek spricht man leise......... Za kaŜde poprawne przekształcenie otrzymasz 0... Nachdem .... 5..5 p..: odpowiedź wird leise gesprochen 5...: odpowiedź C 0 p.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań...

III. Ein für mich ungewöhnliches Restaurant In den letzten Sommerferien habe ich meinen deutschen Freund Markus in Hamburg besucht. uwzględniając wystrój lokalu. man kann ihnen auf die Finger sehen. welches um die Bar herumführt und das Essen zu den Gästen transportiert. wypowiada się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu słów. werden von der ebenfalls in sauberes Weiß gekleideten. kommt man in einen weiß gestrichenen. Wypowiedź powinna zawierać 200–250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Alles geschieht hier leise und in entspannter Atmosphäre. 1. ein japanisches Reisgericht mit rohem Fisch in verschiedenen Formen. Da wir beide Feinschmecker sind und die asiatische Küche lieben. Wenn man eine Treppe hinuntergeht.90 Euro nach Lust und Laune essen. Die fertigen Sushi-Portionen stellen die Köche auf ein Laufband. denn dort kann man täglich ab 17. I. 2f Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. Opisz go. (18 p. die das Sushi frisch zubereiten. zakreślając jego numer. stehen in der Mitte der Bar. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej. freundlichen und absolut professionellen Bedienung gebracht. 1 Zdający zna róŜnorodne struktury leksykalno-gramatyczne umoŜliwiające formułowanie wypowiedzi […]. Jeder nimmt sich das. ofertę kulinarną oraz obsługę. Napisz opowiadanie o wakacyjnej przygodzie związanej z podróŜowaniem autostopem. Wyraź swoje zdanie w formie rozprawki. Zaznacz temat. . Standardy wymagań III. przedstawiając wady i zalety tego sposobu zawierania znajomości. zjawisk. Die Restaurantgäste sitzen um die Bar herum und essen Sushi. Die Getränke allerdings. który wybrałeś/łaś. Ich weiß. Uwaga: jeśli praca będzie zawierać więcej niŜ 300 słów. dass es solche „Sushi-Fabriken“ auch in Polen gibt. przedmiotów. uwzględniającej opisywanie ludzi. aber schnell – das Personal ist wirklich sehr gut geschult. Przykładowe odpowiedzi Temat 1. in unserem Fall köstlicher frischer Grüner Tee. Das Restaurant liegt an einer Fußgängerzone und heißt „Sushi Circle“.162 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zadanie 6. która zaowocowała ciekawą znajomością. Coraz więcej ludzi poszukuje przyjaciół i partnerów Ŝyciowych za pośrednictwem Internetu. worauf er gerade Lust hat. An den Wänden hängen Grafiken mit japanischen Motiven. 2a Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. Außerdem gefällt mir das schöne Ambiente und die ausgezeichnete Bedienung. 3. hat er mich zum Abendessen in ein SushiRestaurant in der Innenstadt von Hamburg eingeladen. minimalistisch eingerichteten mittelgroßen Raum mit einer großen runden Bar aus hellem Holz in der Mitte. Podczas podróŜy wakacyjnej miałeś/łaś okazję gościć w niezwykłym lokalu gastronomicznym. für mich ist das „Sushi Circle“ aber ein besonderes Restaurant. Die weiß gekleideten Köche. 2. so viel man will. czynności.) Wypowiedz się na jeden z trzech poniŜszych tematów. miejsc. otrzymasz za jej kompozycję 0 punktów.00 Uhr für nur 15. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej.

bogate słownictwo i frazeologia. Ein großes Problem ist auch die Vereinsamung am Computer: Man hat zwar das Gefühl mitten im Leben zu stehen. Heutzutage gibt es viele Möglichkeiten.Język niemiecki 163 III. weil es für mich wichtig ist. was man sagen möchte. wenn man jemandem einen Korb gibt. przekazane i uzasadnione opinie na temat opisywanych elementów. 11–16) Treść – 5 p. Wenn man keine Lust mehr hat mit jemandem zu chatten. Es gibt viele Lügner im Internet. Punktacja (wypowiedź oceniona zgodnie z kryteriami oceniania na str. uwzględniającej przedstawianie i uzasadnienie opinii własnych i innych osób. Im schlimmsten Fall handelt es sich um einen Verbrecher. was man nicht überprüfen kann. Die Suche von Freunden oder Partnern im Internet hat sowohl Vorteile als auch Nachteile. Da man im Internet anonym ist. poprawnie stosuje środki leksykalno-gramatyczne. . III. adekwatnie do ich funkcji. die einen echten Namen haben. I. objętość pracy w granicach określonych w poleceniu. die das gleiche Ziel haben. Zu den Vorteilen zählen die Bequemlichkeit. fremde Menschen anzusprechen. Kompozycja – 4 p. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej. Ich würde nie versuchen. Freunde oder Partner im Internet zu finden. klug und reich bezeichnen. Ein Teil der oben genannten Vorteile kann sich aber in manchen Situationen ins Gegenteil umkehren. adekwatny do treści i formy. 2e Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej. neue Freunde zu finden: nicht nur in der Schule oder am Arbeitsplatz. sondern auch z. der die Anonymität des Internets für seine Zwecke nutzt.: tekst jest spójny i logiczny. III. die Anonymität und die Sicherheit: Man kann im Schlafanzug. kann man einfach damit aufhören. braucht man auch keine Angst vor einer aggressiven Reaktion zu haben. Bogactwo językowe – 5 p. über das Internet. 2e Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. beim Chatten hat man auch mehr Zeit sich zu überlegen. Poprawność językowa – 4 p.: praca w całości zgodna z tematem. poprawnie stosuje środki leksykalno-gramatyczne. ohne aus dem Haus gehen zu müssen. aber in Wirklichkeit ist man einsam und alleine zu Hause.: praca nie zawiera błędów. 2d Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. kommunizieren. mit vielen Menschen. przedstawione istotne informacje na temat opisywanego miejsca z zachowaniem logicznego porządku. zachowany jednorodny styl.B. 1 Zdający zna róŜnorodne struktury leksykalno-gramatyczne umoŜliwiające formułowanie wypowiedzi […]. uwzględnione wszystkie części pracy (wstęp. Außerdem ist es im Internet leichter als in der Realität. 2f Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. Standardy wymagań III. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej. Temat 2. pełna konsekwencja w układzie graficznym pracy. mit echten Menschen zu kommunizieren. man lebt in einer Illusion. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej.: urozmaicone struktury gramatyczne. rozwinięcie i zakończenie) z zachowaniem właściwych proporcji między nimi. wypowiada się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu słów. adekwatnie do ich funkcji. die sich immer als schön.

164 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Punktacja (wypowiedź oceniona zgodnie z kryteriami oceniania na str. prawidłowe podsumowanie wypowiedzi.: tekst jest spójny i logiczny. właściwie dobrane argumenty za i przeciw. uwzględnione wszystkie części pracy (wstęp.: praca nie zawiera błędów. adekwatny do treści i formy. Poprawność językowa – 4 p. Bogactwo językowe – 5 p. prawidłowo sformułowana teza. bogate słownictwo i frazeologia. 11–16) Treść – 5 p.: praca w całości zgodna z tematem.: urozmaicone struktury gramatyczne. objętość pracy w granicach określonych w poleceniu. rozwinięcie i zakończenie) z zachowaniem właściwych proporcji między nimi. zachowany jednorodny styl. Kompozycja – 4 p. . pełna konsekwencja w układzie graficznym pracy.

ч. np. np. время. ученик. свеча – свечой 2. папа. Formy gramatyczne rzeczowników wszystkich rodzajów liczby pojedynczej i mnogiej. такси. дежурный. щ. np. np. москвичка. окно. ученик. экскурсия. полька. санаторий • rzeczowników rodzaju męskiego zakończonych na miękką spółgłoskę. дерево – деревья • formy miejscownika rzeczowników rodzaju męskiego typu: снег. программа. котлета • liczby mnogiej rzeczowników rodzaju męskiego. море. в году oraz z przyimkiem «o». np. np. пальто. щ. котлета • liczby mnogiej rzeczowników rodzaju męskiego. ш. miejsca zamieszkania. свеча – свечой 2. санаторий • rzeczowników rodzaju męskiego zakończonych na miękką spółgłoskę. полька. Rzeczowniki o odmianie przymiotnikowej typu: ванная. лес. Rzeczowniki liczby pojedynczej i mnogiej określające nazwy osób w zaleŜności od ich narodowości. техникум. ч. np. o лесe • formy narzędnika liczby pojedynczej rzeczowników o temacie zakończonym na: ж. тётя. сторож – сторожем. oraz z przyimkiem «o».JĘZYK ROSYJSKI Struktury gramatyczne POZIOM PODSTAWOWY RZECZOWNIK POZIOM ROZSZERZONY 1. пальто. np. метро 4. ие. класс. дядя • rzeczowników mających inny rodzaj niŜ w języku polskim. np. np. предложение. предложение. -ий. дерево – деревья • formy miejscownika rzeczowników rodzaju męskiego typu: снег. Rzeczowniki nieodmienne typu: кино. -ий. ноябрь • rzeczowników rodzaju Ŝeńskiego zakończonych na «ь».я. np. np. экскурсия. ц. девочка. np. программа. семья. друг – друзья. москвич. дочь. время. салат. мать. слесарь 3. москвич. дежурный. лес. татарка. мышь. папа. рубль. np. ноябрь • rzeczowników rodzaju Ŝeńskiego zakończonych na «ь». на снегу. такси. кафе. кофе. o снегe. «на». ц. np. музей z uwzględnieniem: • rzeczowników na -ия. мороженое . мать. друг – друзья. метро 4. рожь • rzeczowników rodzaju męskiego na -а. слесарь 3. в лесу. Rzeczowniki o odmianie przymiotnikowej typu: ванная.я. -ие. np. Formy gramatyczne rzeczowników wszystkich rodzajów liczby pojedynczej i mnogiej. np. zawodu typu: поляк. Rzeczowniki nieodmienne typu: кино. np. салат. окно. o снегe. o лесe • formy narzędnika liczby pojedynczej rzeczowników o temacie zakończonym na: ж. zawodu typu: поляк. техникум. в лесу. miejsca zamieszkania. np. дочь. сторож – сторожем. москвичка. рубль. Rzeczowniki liczby pojedynczej i mnogiej określające nazwy osób w zaleŜności od ich narodowości. np. брат – братья i rzeczowników rodzaju nijakiego. рожь • rzeczowników rodzaju męskiego na -а. «на». np. на снегу. татарин. класс. море. девочка. np. брат – братья i rzeczowników rodzaju nijakiego. np. ш. мышь. мороженое 1. год z przyimkami «в». год z przyimkami «в». тётя. кофе. кафе. np. семья. np. дядя • rzeczowników mających inny rodzaj niŜ w języku polskim. np. музей z uwzględnieniem: • rzeczowników na -ия.

красивее. Rzeczowniki występujące tylko w liczbie mnogiej typu: каникулы. -ч. лист – листы – листья 9. цыплёнок – цыплята 8. тише. крепкий. она – przyimkiem. который. Stopniowanie przymiotników: • stopień wyŜszy. np. булочка. Skróty literowe i ich rodzaj gramatyczny. np. Rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej typu: мебель. что. Formy gramatyczne zaimków: 1. вуз PRZYMIOTNIK 1. мамин. какой. Formy gramatyczne przymiotników twardo. красивее всех. Liczba mnoga rzeczowników typu: зуб – зубы – зубья. брюки 7. Formy gramatyczne rzeczowników typu: гражданин. np. он – его – у него. тихий oraz na: -ж. -х. этот. np. который. круглолицый 3. красивый. np. Liczba mnoga rzeczowników oznaczających młode zwierzęta. кто. Stopniowanie przymiotników: 4. красивейший. летний 2. лучше • stopień najwyŜszy. лисий ZAIMEK 1. ДТП. брюки 5. котёнок – котята. что. красивый. np. Przymiotniki dzierŜawcze. крестьянин 11. похож (на кого? на что?) 2. она – её – у неё её – у неё • pytających i względnych. часы. строгий. Formy gramatyczne przymiotników o temacie zakończonym na: -г. красивее. np. сколько какой. np. np. -щ. -ц. лучше более/менее красивый. самый красивый. np. СМИ. горячий. обувь.i miękkotematowych wszystkich rodzajów liczby pojedynczej i mnogiej typu: молодой.i miękkotematowych wszystkich rodzajów liczby pojedynczej i mnogiej typu: молодой. Formy gramatyczne zaimków: • osobowych bez przyimka i z • osobowych bez przyimka i z przyimkiem. сколько • wskazujących. np. обувь. свежий. np. доволен (кем? чем?). Достоевский(ая) 12. тот . тот • wskazujących. самый красивый • stopień najwyŜszy. столик 10. тише. посуда 6. np. кто. np. Formy gramatyczne przymiotników twardo. Formy gramatyczne nazwisk rosyjskich męskich i Ŝeńskich typu: Пушкин(а). Rzeczowniki zdrobniałe. np. известен (чем?). красивее всего 5. Krótka forma przymiotników w funkcji orzecznika. часы. большой. Rzeczowniki występujące tylko w liczbie mnogiej typu: каникулы. • stopień wyŜszy. Rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej typu: мебель.166 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego 5. собачий. Белов(а). • pytających i względnych. посуда 6. -к. общий. летний 1. более/менее красивый. np. -ш. этот. он – его – у него. np.

dopełniacza i miejscownika liczby pojedynczej w konstrukcjach liczby pojedynczej w konstrukcjach określających czas i datę. мыться. мочь 2. oraz liczebników zakończonych na 1. купить – покупать i niedokonanych. przeszłego i przyszłego z uwzględnieniem czasowników: пить. нечего • nieokreślonych z partykułami: -то. идти. np.Język rosyjski 167 • dzierŜawczych. 2. всякий LICZEBNIK 1. Formy osobowe czasowników zwrotnych typu: увлекаться. Formy gramatyczne zaimka себя. przeszłego i przyszłego czasowników nieregularnych. всякий • dzierŜawczych. 2. твой • przeczących. Czasowniki zwrotne nie mające . Formy gramatyczne zaimków. np. ехать 3. Formy gramatyczne wyrazów określających ilość. никто. Związek liczebników z rzeczownikami i przymiotnikami ze szczególnym i przymiotnikami ze szczególnym uwzględnieniem liczebników 1. кто-то. 25-ого марта. CZASOWNIK 1. 1-ое określających czas i datę. np. дать. две интересные книги. 4 uwzględnieniem liczebników 1. дать. привыкнуть 5. бежать 5. Formy mianownika i dopełniacza liczebników głównych od 1 do 1000 liczebników głównych od 1 do 1000 2. np. двое. 4 oraz liczebników zakończonych na 1. идти. целый. мой. бежать 1. 1-ое сентября. -чь. некого. dopełniacza i miejscownika mianownika. wyraŜenia друг друга 3. мой. погибнуть. 2. две интересные книги. przeszłego i przyszłego z uwzględnieniem czasowników: пить. любой. -ти. np. 3. мыться. np. Formy gramatyczne zaimka: себя. np. np. нечего 2. Formy osobowe czasu teraźniejszego. np. в 1981-ом году сентября. петь. весь. Formy liczebników porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem ze szczególnym uwzględnieniem mianownika. np. каждый. замёрзнуть. Związek liczebników z rzeczownikami 2. np. петь. np. Formy liczebników zbiorowych. купить – покупать 6. np. 3. знакомиться 4. Formy osobowe czasu teraźniejszego. 3. хотеть. np. Formy liczebników porządkowych 3. 4. никто. Formy osobowe czasowników dokonanych i niedokonanych. Czasowniki zwrotne nie mające 7. np. wyraŜenia друг друга 3. тридцать четыре способных ученика четыре способных ученика 3. некого. в 1981-ом году 4. -чь. знакомиться 4. przeszłego i przyszłego czasowników nieregularnych. Formy osobowe czasowników zwrotnych typu: увлекаться. np. целый. (не)сколько 5. есть. Formy osobowe czasowników dokonanych 6. np. Formy osobowe czasowników regularnych czasu teraźniejszego. np. тридцать 4. твой • przeczących. писать. Formy gramatyczne zaimków. np. 2. -нибудь. любой. Formy bezokolicznika zakończone na -ть. каждый. 25-ого марта. 3. Formy mianownika i dopełniacza 1. ничто. (не)много. ничто. przeszłego i przyszłego czasowników z przyrostkiem -ну-. np. Formy osobowe czasowników regularnych czasu teraźniejszego. -ти. ехать 3. весь. есть. мочь 2. Formy bezokolicznika zakończone na -ть. кто-нибудь z przyimkami i bez przyimków 2. хотеть. писать. Formy osobowe czasu teraźniejszego.

Przysłówki stopnia i miary. давайте. np. здесь. np. np. купи – купите. по-новому. osobie 8. на почте. хорошо. дома. Stopniowanie przysłówków: • stopień wyŜszy. там. np. домой. по-моему. оттуда оттуда 2. Przysłówki przeczące z partykułami -не. отсюдa. дружить – przyjaźnić się 7. сюда. давайте давай. надо. на стадион. np. np. Czasowniki modalne. мог бы 12. читавший. np. np. надо. нельзя 11. пой – пойте. от доски. из класса. по-моему. на почте. никуда 6. Formy trybu rozkazującego z wyrazami: 9. напротив дома. от доски. в Сибирь. Przysłówki sposobu. Formy trybu przypuszczającego. np. np. Przysłówki stopnia i miary. некуда. np. Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe czasu teraźniejszego i przeszłego. дружить – przyjaźnić się polskim. ляг – лягте. у вокзала. около школы. вечером. тише. Przysłówki miejsca i kierunku. к доске. np. послезавтра 3. некуда. очень. Przysłówki przeczące z partykułami -не. читай – читайте. около школы. в саду • kierunek czynności lub ruchu. нельзя должен. вечером. np. туда. по-новому. под деревом. под дерево. пусть. в лес.168 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego odpowiedników zwrotnych w języku odpowiedników zwrotnych w języku polskim. прочитав PRZYSŁÓWEK 1. можно. Formy trybu rozkazującego z wyrazami: давай. по-русски 4. напротив дома. с почты . послезавтра 3. где-то. здесь. читаемый. читая. np. тише. туда. у вокзала. Formy trybu rozkazującego w 2. под деревом. пой – пойте. дома. по-русски 4. osobie liczby pojedynczej i mnogiej. np. к доске. поезжай – поезжайте 8. слишком 5. вернуться – wrócić polskim. np. летом. np. Stopniowanie przysłówków • stopień wyŜszy. отсюдa. прочитанный. Przyimki w konstrukcjach określających: • miejsce pobytu i znajdowania się osób i przedmiotów. -ни. под дерево. np. хорошо. с почты 1. 1. np. 10. купи – купите. тихо. ешь – ешьте. Czasowniki modalne. из бассейна. ляг – лягте. приготовь – приготовьте z uwzględnieniem: приготовьте z uwzględnieniem: ешь – ешьте. np. np. где-нибудь PRZYIMEK 1. очень. читай – liczby pojedynczej i mnogiej. np. летом. домой. Formy trybu rozkazującego w 2. в саду • kierunek czynności lub ruchu. Przysłówki sposobu. сюда. холоднее • stopień najwyŜszy. Przysłówki z partykułami -то. np. np. слишком 5. np. там. np. -нибудь. вернуться – wrócić i czasowniki niezwrotne nie mające i czasowniki niezwrotne nie mające odpowiedników niezwrotnych w języku odpowiedników niezwrotnych w języku polskim. Przyimki w konstrukcjach określających: • miejsce pobytu i znajdowania się osób i przedmiotów. -ни. пей – пейте. читающий. пускай 9. холоднее 2. Przysłówki miejsca i kierunku. тихо. лучше всех 7. никуда 6. np. должен. приготовь – читайте. np. на стадион. Przysłówki czasu. можно. Przysłówki czasu. поезжай – поезжайте пей – пейте.

Я был там. узнать по Интернету. через день. но. с утра до вечера • połoŜeniе w przestrzeni. А ты? А тебе? А тебе? • zdania pytające z wyrazem pytającym i partykułami: разве. np. у двери • przemieszczanie się w przestrzeni. np. (не)далеко (близко) от дома. • pytające: • pytające: − z zaimkiem pytającym. Przyimki przyzwolenia.. np. Zdania złoŜone współrzędnie połączone 2. с утра до вечера.. около окна. но я никуда не пойду. np.. np. что. np. np. Нет. np. np. после уроков. этo он.. np. − przeczące. это не он. Я лежу на диване и смотрю телевизор.. говорить по телефону • czas. Помоги сестре! • wykrzyknikowe. Помоги сестре! • rozkazujące. − twierdzące. np. np. для воды. Нет. Zdania złoŜone podrzędnie: • przydawkowe. Я хочу. за час. np. Да. рядом с ним. за час. Что он − z zaimkiem pytającym. к восьми. чтобы . из уважения. np. по городу • przeznaczenie. кредит на квартиру • cel. np. Я читал книгу. Zdania pojedyncze: • oznajmujące: • oznajmujące: − twierdzące. np.Język rosyjski 169 • połoŜeniе w przestrzeni. − przeczące. np. чтобы . Был ли ты в кино? в кино? − niepełne zdania pytające zaczynające − niepełne zdania pytające zaczynające się od spójnika «a». Я читал книгу. 3. Это он? Его зовут Борис? Его зовут Борис? − z partykułą «ли». по городу • przeznaczenie. np.. Я был там. • okolicznikowe miejsca. я никуда не пойду. У меня свободное время. Я хочу. Нет. Я знаю. о которой. что. это не он. говорить по телефону • czas. Был ли ты − z partykułą «ли». np. np. по улице. Przyimki wskazujące przyczynę. Какая встреча! 2.. узнать по Интернету. Какая встреча! • wykrzyknikowe. или. np. (не)далеко (близко) от дома. Я лежу spójnikami: и. np.. Это он? − bez zaimka pytającego.. из-за дождя. np. np. кредит на квартиру • cel. Что он делает? делает? − bez zaimka pytającego. У меня свободное время. около окна. для воды. np. после уроков. у двери • przemieszczanie się w przestrzeni. Zdania pojedyncze: 1. Да. np. Неужели ты успел на поезд? • rozkazujące. но. np. у меня нет твоего учебника. за час до отъезда 2.. np. это он. . по улице. Zdania złoŜone współrzędnie połączone spójnikami: и. у меня нет твоего учебника. np. за покупками • sposób. np. np. неужели. рядом с ним. np. от волнения. о которой. np. через день. np. • dopełnieniowe. а Борис спит. np. а. • przydawkowe. Я знаю. несмотря на SKŁADNIA 1.. np. np. а. Zdania złoŜone podrzędnie: 3. np. благодаря тебе 3. • okolicznikowe miejsca.. np. Нет. по ошибке. А ты? się od spójnika «a». но спит. • dopełnieniowe. или. за покупками • sposób. а Борис на диване и смотрю телевизор.

У меня нет денег. Моя родина. У меня нет денег. дети катались на лыжах. потому что (так как) я болел. чтобы купить витамины.. np. • podmiotowe. Построили дом. 4. np. Антон пошёл в аптеку. Моя родина. Zdania bezpodmiotowe:. np. 5. Rekcja czasowników– przykłady беспокоиться о ком? о чём? благодарить кого? за что? болеть чем? за кого? за что? вернуть что? кому? куда? вернуться куда? откуда? влюбиться в кого? во что? восхищаться кем? чем? говорить кому? о ком? о чём? с кем? что? на каком языке? готовиться к чему? дружить с кем? ехать на чём? чем? в чём? куда? к кому? ждать кого? чего? кого? что? заботиться о ком? о чём? зайти к кому? куда? за кем? за чем? заниматься кем? чем? звонить кому? куда? извинить кого? что? за что? извиниться за что? за кого? перед кем? искать кого? что? лететь на чём? в чём? куда? к кому? обратиться к кому? с чем? одеть кого? во что? одеться во что? опоздать на сколько времени? осматривать кого? что? отправить кого? что? кому? куда? переписываться с кем? писать кому? подниматься куда? по чему? на чём? . • okolicznikowe celu. np. np... • okolicznikowe czasu. • okolicznikowe czasu. Антон пошёл в аптеку. поэтому я никуда не поеду. • okolicznikowe przyzwolenia. 6. • okolicznikowe przyczyny. np. np.. чтобы купить витамины. Мне стало холодно. np. • okolicznikowe celu. Я не прочитал книгу. 4.. купили билеты. Хмурится. Построили дом. Zdania bezpodmiotowe. • okolicznikowe skutku. Если хочешь пойти со мной.. Szyk wyrazów (prosty i przestawny). Хотя был сильный мороз. Ему хочется спать. Родина моя. 5.170 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego где. Когда я пришёл. потому что (так как) я болел. • okolicznikowe warunku. Хмурится. np. np. Когда я пришёл. np. • okolicznikowe skutku. np. его не было дома. Ему хочется спать. np. Те. Я не прочитал книгу. кто хотел пойти в театр. Мне стало холодно. 6. Rekcja czasowników – przykłady беспокоиться о ком? о чём? благодарить кого? за что? болеть чем? за кого? за что? вернуть что? кому? куда? вернуться куда? откуда? влюбиться в кого? во что? восхищаться кем? чем? говорить кому? о ком? о чём? с кем? что? на каком языке? готовиться к чему? дружить с кем? ехать на чём? чем? в чём? куда? к кому? ждать кого? чего? кого? что? заботиться о ком? о чём? зайти к кому? куда? за кем? за чем? заниматься кем? чем? звонить кому? куда? извинить кого? что? за что? извиниться за что? за кого? перед кем? искать кого? что? лететь на чём? в чём? куда? к кому? обратиться к кому? с чем? одеть кого? во что? одеться во что? опоздать на сколько времени? осматривать кого? что? отправить кого? что? кому? куда? переписываться с кем? писать кому? подниматься куда? по чему? на чём? где. его не было дома. Родина моя. Szyk wyrazów (prosty i przestawny). • okolicznikowe przyczyny. поэтому я никуда не поеду. то. np. np.

Język rosyjski 171 поздравить кого? с чем? познакомить кого? с кем? с чем? познакомиться с кем? с чем? пользоваться чем? послать кому? что? поступить куда? на что? предлагать кому? что? просить кого? что? чего? работать кем? где? радоваться (рад) кому? чему? слушать кого? что? советовать кому? что? советоваться с кем? спросить кого? у кого? что? о чём? спускаться с чего? по чему? на чём? стать кем? чем? уважать кого? что? увлекаться кем? чем? узнать кого? что? о ком? о чём? откуда? учить кого? чему? что? учиться чему? где? как? поздравить кого? с чем? познакомить кого? с кем? с чем? познакомиться с кем? с чем? пользоваться чем? послать кому? что? поступить куда? на что? предлагать кому? что? просить кого? что? чего? работать кем? где? радоваться (рад) кому? чему? слушать кого? что? советовать кому? что? советоваться с кем? спросить кого? у кого? что? о чём? спускаться с чего? по чему? на чём? стать кем? чем? уважать кого? что? увлекаться кем? чем? узнать кого? что? о ком? о чём? откуда? учить кого? чему? что? учиться чему? где? как? бороться за кого? за что? против кого? против чего? с кем? с чем? бояться кого? чего? за кого? за что? владеть кем? чем? волноваться о ком? о чём? выйти замуж за кого? гордиться кем? чем? жениться на ком? забыть кого? что? о ком? о чём? наблюдать за кем? за чем? кого? что? надеяться на кого? на что? направиться к кому? к чему? нуждаться в ком? в чём? обладать кем? чем? отказать кому? в чём? отказаться от кого? от чего? привыкнуть к кому? к чему? разбираться в ком? в чём? славиться кем? чем? следить за кем? за чем? смеяться над кем? над чем? сомневаться в ком? в чём? спорить о ком? о чём? спросить кого? у кого? что? о чём? стремиться к кому? к чему? считать кого? что? кем? чем? тосковать по кому? по чему? убедиться в ком? в чём? удивиться кому? чему? улыбаться кому? чему? ухаживать за кем? за чем? .

Представьтесь.172 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Egzamin maturalny z języka rosyjskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) Rozmowa wstępna Egzaminujący: ok. пожалуйста. В этой части экзамена задам Вам несколько вопросов. Пожалуйста. ……………………………………………………………………………………… Спасибо. Можем начать? ……………………………………………………………………………………… Egzaminujący: Żywienie • • • • • В котором часу Вы обычно завтракаете? Почему? Что Вы любите есть на завтрак? Почему некоторые люди не ужинают? Где Вы обычно обедаете? Почему? Вы любите фаст-фуды? Почему? Nauka i technika • • • • • Где нельзя пользоваться мобильником и почему? Зачем Вам нужен мобильный телефон? Кому Вы чаще всего звоните и почему? Вы часто пользуетесь Интернетом? Почему? Вы любите играть в компьютерные игры? Почему? Świat przyrody • • • • • Какая сегодня погода? Как погода влияет на Ваше настроение? Почему людей интересует прогноз погоды? Вы любите животных? Почему? Какое Ваше любимое время года? Почему? . 2 minut Zdający: Egzaminujący: Zdający: Здравствуйте! Меня зовут ………… . а это ………… . выберите билет и дайте мне его.

Twój kolega/Twoja koleŜanka z zagranicy interesuje się tym. Opieka medyczna Program Dnia Sportu Rola sponsorów Zadania uczniów i nauczycieli Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. Zadanie 2 4 minuty . które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym.Język rosyjski 173 Przykładowe zestawy egzaminacyjne Zestaw 1 Zadanie • sport • szkoła • społeczeństwo Egzamin maturalny z języka rosyjskiego Wersja dla zdającego 1 3 minuty W Twojej szkole odbędzie się Dzień sportu. jak przebiegają przygotowania do imprezy. PoniŜej podane są 4 kwestie. Porozmawiaj z nim/nią o tym. Jesteś jednym z organizatorów.

dlaczego odrzucasz pozostałe formy. Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 ПРИГЛАШАЕМ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ЯРМАРКУ . W Twojej szkole chcecie zorganizować akcję charytatywną. • Wyjaśnij. i uzasadnij swój wybór. • Wybierz tę formę pomocy. Zdjęcie 2 i Zdjęcie 3. która.174 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zestaw 1 • sport • szkoła • społeczeństwo Egzamin maturalny z języka rosyjskiego Wersja dla zdającego Zadanie 3 5 minut Popatrz na Zdjęcie 1. Twoim zdaniem. przyniosłaby najwięcej korzyści.

Jesteś jednym z organizatorów. Zdający i Egzaminujący: ≈ 2 min. Dodatkowe uwagi dla egzaminującego Jest Pan/Pani kolegą/koleŜanką zdającego. [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania. Chce Pan/Pani porozmawiać z nim o tym. jak przebiegają przygotowania do Dnia sportu. Rozmowę rozpoczyna Pan/Pani. proszę w języku polskim poinformować zdającego. jak potoczy się rozmowa. [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Спасибо. Proszę zapytać o udział uczniów niepełnosprawnych. Twój kolega/Twoja koleŜanka z zagranicy interesuje się tym. У Вас есть на это около полминуты. iż nie ma możliwości powrotu do zadania. UwaŜa Pani/Pan. Egzaminujący: Zdający: ≈ 30 sek. W zaleŜności od tego. Nie podoba się Pani/Panu dobór dyscyplin sportowych. Экзамен окончен. 30 sekund. proszę – jeśli to konieczne – zapytać: Можем начать?] Wersja dla zdającego W Twojej szkole odbędzie się Dzień sportu. Познакомьтесь с первым заданием.] Итак. Ŝe pogoda moŜe popsuć plany. Porozmawiaj z nim/nią o tym.Język rosyjski 175 Zestaw 1 1 • • • sport szkoła społeczeństwo Egzamin maturalny z języka rosyjskiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 3 minuty [Proszę przekazać zestaw zdającemu. jak przebiegają przygotowania do imprezy. tak aby musiał podać kolejne argumenty lub zaproponować inne rozwiązanie. Proszę grzecznie nie zgodzić się ze zdającym. начнём с первого задания. które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Egzaminujący: [Po upływie ok. Opieka medyczna Program Dnia Sportu Rola sponsorów Zadania uczniów i nauczycieli Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.] Перейдём к третьему заданию. PoniŜej podane są 4 kwestie. ………………………………………………………………………………………… Спасибо! Предлагаю перейти ко второму заданию. Proszę poprosić zdającego o dokładniejsze objaśnienie jakiejś kwestii. proszę włączyć do rozmowy wszystkie/wybrane punkty. После этого начнём разговор.] Egzaminujący: .

proszę – jeśli to konieczne – zapytać: Можем начать?] Egzaminujący: Wersja dla zdającego Zdający: ≈ 1 min. пожалуйста. ………………………………………………………………………………………………………………. Zdający: ≈ 3 min. …………………………………………………………………………………… Спасибо! Давайте перейдём к третьему заданию. 10 sekund.… Egzaminujący: Спасибо. Расскажите.] Egzaminujący: . Вы любите играть в компьютерные игры? Почему? 3. пожалуйста. [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Спасибо! Экзамен окончен.. Pytania dla egzaminującego 1. А теперь задам Вам три вопроса. о ситуации. в которой компьютер помог Вам подготовиться к занятиям.176 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zestaw 1 2 • sport • szkoła • społeczeństwo Egzamin maturalny z języka rosyjskiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 4 minuty Опишите. [Po upływie ok. Как Вы думаете. иллюстрацию. эти ученики любят уроки информатики? Почему Вы так думаете? 2.

У Вас есть около минуты на подготовку. i uzasadnij swój wybór. Twoim zdaniem. помощь нужна в первую очередь? Почему? 3. Вы считаете правильным. [Po upływie ok. Zdjęcie 2 i Zdjęcie 3. Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 ПРИГЛАШАЕМ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ЯРМАРКУ Zdający: ≈2 min. . • Wyjaśnij. • Wybierz tę formę pomocy.………… Egzaminujący: Спасибо! Задам Вам ещё два вопроса. dlaczego odrzucasz pozostałe formy. minuty. ………………………………………………………………………………………………………………………. 1. Каковы минусы организации благотворительных акций? 2. что Вы хотели бы сказать. пожалуйста. Кому в Польше. Всегда ли финансовая помощь нуждающимся приносит положительный результат ? Почему? Zdający: ≈ 2 min. W Twojej szkole chcecie zorganizować akcję charytatywną. Pytania dla egzaminującego Proszę zadać zdającemu dwa z poniższych pytań. przyniosłaby najwięcej korzyści. Egzaminujący: Wersja dla zdającego Popatrz na Zdjęcie 1. która. Egzaminujący: ………………………………………………………………………………………… Спасибо! Экзамен окончен. по-Вашему.Język rosyjski 177 Zestaw 1 3 • sport • szkoła • społeczeństwo Egzamin maturalny z języka rosyjskiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 5 minut Прочитайте. задание и подумайте. что каждый работающий может часть своих налогов передать благотворительной организации? Почему так думаете? 4. proszę – jeśli to konieczne – zapytać: Можем начать?] Egzaminujący: Zdający: ≈1 min.

Porozmawiaj z przedstawicielem firmy o tej ofercie. Zadanie 2 4 minuty . które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. PoniŜej podane są 4 kwestie. Twoje umiejętności Obowiązki Warunki zatrudnienia Wynagrodzenie Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.178 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zestaw 2 1 • praca • zdrowie • szkoła Egzamin maturalny z języka rosyjskiego Wersja dla zdającego Zadanie 3 minuty W Internecie znalazłeś/łaś ofertę wakacyjnej pracy w firmie rosyjskiej.

dlaczego odrzucasz drugą propozycję. zastanawiając się nad wyborem uczelni. i uzasadnij swój wybór. Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Знания за рубежом – по льготным ценам! Государственный вуз – перспектива на будущее! .Język rosyjski 179 Zestaw 2 3 • praca • zdrowie • szkoła Egzamin maturalny z języka rosyjskiego Wersja dla zdającego Zadanie 5 minut Popatrz na Zdjęcie 1. • Wybierz tę propozycję. która bardziej Cię zainteresuje. Przeglądasz róŜne materiały informacyjne. • Wyjaśnij. Zdjęcie 2.

Egzaminujący: Zdający: ≈ 30 sek. proszę – jeśli to konieczne – zapytać: Можем начать?] Wersja dla zdającego W Internecie znalazłeś/łaś ofertę wakacyjnej pracy w firmie rosyjskiej. 30 sekund. Jest to praca dla osoby biegle mówiącej po rosyjsku i angielsku. Dodatkowe uwagi dla egzaminującego Jest Pan/Pani przedstawicielem firmy rosyjskiej. Rozmawia Pan/Pani ze zdającym.] . [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Спасибо.180 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zestaw 2 1 • praca • zdrowie • szkoła Egzamin maturalny z języka rosyjskiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 3 minuty [Proszę przekazać zestaw zdającemu. który jest tą ofertą zainteresowany. W zaleŜności od tego. jak potoczy się rozmowa.] Итак. Twoje umiejętności Obowiązki Warunki zatrudnienia Wynagrodzenie Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. PoniŜej podane są 4 kwestie. начнём с первого задания. Egzaminujący: ………………………………………………………………………………………… Спасибо! Предлагаю перейти ко второму заданию. Экзамен окончен. [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania. iż nie ma możliwości powrotu do zadania. Zdający i Egzaminujący: ≈ 2 min. która zamieściła w Internecie ofertę. У Вас есть на это около полминуты.] Перейдём к третьему заданию. proszę włączyć do rozmowy wszystkie/wybrane punkty. tak aby musiał podać kolejne argumenty lub zaproponować inne rozwiązanie. Porozmawiaj z przedstawicielem firmy o tej ofercie. Rozpoczyna Pan/Pani rozmowę. proszę w języku polskim poinformować zdającego. Proszę poprosić zdającego o dokładniejsze objaśnienie jakiejś kwestii. Proszę nie zgodzić się ze zdającym. После этого начнём разговор. które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Egzaminujący: [Po upływie ok. Познакомьтесь с первым заданием. Firma szuka pracownika mającego prawo jazdy.

иллюстрацию. чтобы не болеть? 3.Język rosyjski 181 Zestaw 2 2 • praca • zdrowie • szkoła Egzamin maturalny z języka rosyjskiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 4 minuty Опишите. Как Вы думаете. А теперь задам Вам три вопроса. Что Вы делаете. Pytania dla egzaminującego 1. почему эта девочка улыбается? 2. [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Спасибо! Экзамен окончен. …………………………………………………………………………………………… Egzaminujący: Спасибо! Давайте перейдём к третьему заданию. [Po upływie ok. Egzaminujący: ………………………………………………………………………………………… Спасибо. Zdający: ≈ 3 min. proszę – jeśli to konieczne – zapytać: Можем начать?] Egzaminujący: Wersja dla zdającego Zdający: ≈ 1 min. 10 sekund. Расскажите.] . о своём последнем визите к врачу. пожалуйста. пожалуйста.

насколько важно образование в сегодняшнее время? Аргументируйте Ваш ответ. proszę – jeśli to konieczne – zapytać: Можем начать?] Wersja dla zdającego Popatrz na Zdjęcie 1. Pytania dla egzaminującego Proszę zadać zdającemu dwa z poniższych pytań. Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Знания за рубежом – по льготным ценам! Государственный вуз – перспектива на будущее! Zdający: ≈2 min. Egzaminujący: ………………………………………………………………………………………… Спасибо! Экзамен окончен. что школа не готовит учеников к требованиям жизни? Почему так думаете? 4. Задам Вам ещё два вопроса. что Вы хотели бы сказать. Zdjęcie 2. У Вас есть около минуты на подготовку. 2. dlaczego odrzucasz drugą propozycję. Как Вы думаете. Przeglądasz róŜne materiały informacyjne. по-Вашему. Egzaminujący: Zdający: ≈1 min. • Wybierz tę propozycję. zastanawiając się nad wyborem uczelni. minuty. плюсы и минусы современной школы? 3. Каковы. Какими чертами характера должен обладать идеальный учитель? Zdający: ≈ 2 min. ………………………………………………………………………………………………… Egzaminujący: Спасибо. Вы согласны с мнением.182 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zestaw 2 3 • praca • zdrowie • szkoła Egzamin maturalny z języka rosyjskiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 5 minut Прочитайте. która bardziej Cię zainteresuje. пожалуйста. 1. . • Wyjaśnij. задание и подумайте. Egzaminujący: [Po upływie ok. i uzasadnij swój wybór.

A. D. Соблюдайте режим питания. Послушайте советы специалиста о том. Учитесь блоками: усвоение темы – перерыв. Четвёртый совет Не забывайте об активном отдыхе. jak przygotowywać się do egzaminów (1. (5 p. Перерывы могут быть короткими. Организуйте своё учебное время. 1. B. Первый совет Не занимайтесь без перерывов. попрыгайте. пейте соки. чтобы набрать приличные баллы. пирожками. Успокойтесь и поверьте в успех. Do kaŜdej rady dopasuj zdanie podsumowujące jej treść (A–F). C. Это мешает нормальному процессу усвоения знаний. но обязательно регулярными.Język rosyjski 183 Część pisemna Przykładowe zadania na poziomie podstawowym Zadanie 1. Побегайте. Если вы действительно занимались и усвоили материал. Не сомневайтесь в себе. закрепление её – снова отдых.5 пятый совет 1. Если есть возможность. вы сдадите экзамен на отлично. Не менее четырёх раз в день ешьте фрукты и овощи.ru/s454/ . ходите в бассейн. Занимайтесь физическими упражнениями. Обязательно проверьте себя по правильным решениям.4 четвёртый совет 1. 1. Выполняйте задания прошлых лет. E. погуляйте с собакой.5). Делайте гимнастику. www. Сухомятка и еда на бегу – запрещены. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do Ŝadnej rady.) Zapoznaj się z treścią zadania.sestrenka. Пятый совет Не волнуйтесь.1 первый совет Повторяйте трудный материал перед сном. хот-догами. F. как готовиться к экзаменам. Попрощайтесь с бутербродами.2 второй совет Transkrypcja Май для выпускников – это период экзаменов на аттестат зрелости.1–1.3 третий совет 1. Usłyszysz dwukrotnie pięć rad o tym. Wpisz rozwiązania do tabeli. Второй совет Достаньте как можно больше экзаменационных материалов с предыдущих экзаменов. Решите их за установленное время без справочников и шпаргалок. Третий совет Принимайте пищу регулярно.

C. określa główną myśl poszczególnych części tekstu. у специалиста. салон красоты.: odpowiedź C 1. Punktacja 1. чем заняться и как найти новую работу.: odpowiedź D 1.4 – 1 p.5 Transkrypcja Это был самый обычный день. внешнему виду. с грустью взглянула в окно и подумала. 2.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 2. C. что собака не моя. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. B.4 2. Как ухаживать за собакой.1 Утром у девушки было плохое настроение. но не получалось.5 – 1 p. и ушла . незнакомому водителю. что сегодня мне вообще незачем выходить из дома. Zaznacz jedną z trzech moŜliwości.: odpowiedź F 1. B. потому что она A. Я совсем не знала. розовым носом и маленькими глазками. B. (5 p. кинологический клуб. журналисту газеты. Я ответила. Кличка собаки отвечала её A. О прошлом пса девушке стало известно благодаря A. C. Неожиданно кто-то позвонил в дверь. соседям по этажу.2 2. B lub C. zakreślając literę A.184 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Standardy wymagań II. B. отель для животных. C.2 – 1 p.) Zapoznaj się z treścią zadania.: odpowiedź E 0 p. потеряла работу. Usłyszysz dwukrotnie tekst. zgodną z treścią. что на моём половичке сидело белое чудовище с мордой как у крысы. Оказалось. не моя ли это собачка.3 2.1 – 1 p. Подружка пробовала помочь. из литературы. 2. чувствовала себя одинокой. Со временем девушке удалось открыть A. Я проснулась.: odpowiedź B 1. Меня уволили из офиса. девушка узнала A. поссорилась с подругой. B. C. Какой-то мужчина спрашивал. по Интернету.3 – 1 p. 1b Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu […]. странному поведению. кулинарным вкусам.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 3. потому что за неделю он съел две пары моих тапочек. что собачку заберут. какой он большой стал! – из машины показалась голова. Иногда члены клуба оставляли мне своих питомцев. Punktacja 2.6). который построил такого рода заведение. и я решила развесить объявления в микрорайоне. Сначала я думала. просматривала сайты. но ничего не нашла. но произошло совсем другое. который знакомые стали называть «питомником». где мне даже предложили небольшую должность.4 – 1 p.: odpowiedź B 2.1–3. 1d Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu […]. Пёс оказался чемпионом. как заботиться о бультерьере.. на улице рядом со мной притормозила машина.1 • Избегайте соприкосновения электрошнура с горячими металлическими предметами. (6 p. Я начала искать информацию. Я была первым человеком в городе. .: odpowiedź A 2.: odpowiedź A 2.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 3. А всё началось с Чиза . как бумага. И поэтому нас приняли в клуб собаководов. Прошло два часа. Наконец. Я испугалась. Туда я и отправилась. Dwie nazwy urządzeń zostały podane dodatkowo i nie pasują do Ŝadnej instrukcji. Однажды. наклонив или положив его на бок. что за углом моего дома находится ветеринарная клиника. Dobierz do kaŜdej instrukcji nazwę właściwego urządzenia (A–H). который безумно любил сыр.1 – 1 p.) Przeczytaj fragmenty instrukcji obsługi sześciu urządzeń gospodarstwa domowego (3. Поэтому я назвала его Чиз.3 – 1 p. Ветеринар дал мне полезную информацию о содержании и уходе за Чизом. Но. знакомых. Когда я слегка приоткрыла дверь.Język rosyjski 185 в комнату. Поэтому не включайте его вблизи воспламеняющихся предметов (таких. Я спрашивала у соседей в подъезде.. Она сразу схватила со стола кусок сыра. Wpisz odpowiednią literę w pole obok numeru instrukcji. что собака потерялась. – это может вызвать возгорание! • Ломтики хлеба могут загореться в приборе. собака влетела ко мне в квартиру. selekcjonuje informacje.: odpowiedź C 2. Так в моей жизни появился бультерьер. когда я гуляла с собакой. Работа в клубе мне понравилась. • Не пользуйтесь прибором. а потом развалилась на постели и улыбнулась всей мордой.2 – 1 p. книги. если уезжали куда-нибудь на несколько дней. Я принимала и других собак. Через два года я выкупила дом и перестроила его в высококлассную гостиницу для собак. занавески и др. Сняла большой дом. если честно.5 – 1 p.) и не оставляйте его без присмотра. www.myjane. Потихоньку я начала неплохо зарабатывать. Мужчина вручил мне документы Чиза и уехал. Но на них никто не ответил. я вспомнила. – Ой.: odpowiedź B 0 p.ru Standardy wymagań II. его следовало бы назвать Вредитель.

если перед замораживанием они были сплющены.5 • • 3. www. вилок. вязаные свитеры. и происходит окончательное доведение блюда до готовности.ru 3.siemens-bt. без гладильной доски. F. Не всасывайте острые предметы и жидкости. шарфы и галстуки – всё отгладится быстро и качественно. B. C. костюмы.186 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego 3. Для сильно загрязнённых вещей рекомендуется предварительное замачивание в максимально тёплой воде с применением качественного моющего средства. дайте ему немного постоять. которая имеет наименьшую допустимую температуру. как Вы вытащили готовое блюдо. После того. Нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП». Установите температурный режим безопасный для ткани. Используя вертикальный пар. шёлковые блузки.2 • • • • • Залейте жидкое моющее средство в дозировочную ёмкость. E. что оно не вызывает повреждения фаянса. которое вы достали после летнего хранения. ведь пар легко проникает в труднодоступные места. вы можете гладить одежду прямо на плечиках. ложек используйте только специальные моющие средства. жакеты. 2a Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego […]. При включенном приборе не следует подносить трубку к голове – опасно для глаз и ушей. хрусталя. określa główną myśl tekstu. Пальто.6 • • • A. Замороженные продукты устанавливаются на вращающуюся тарелку в открытой посуде.4 • • • 3. на упаковке которого указано. H. В это время тепло распределяется равномерно по всему объёму продукта. фарфора. Для мытья серебряных ножей. Не пользуйтесь прибором без бумажного фильтра. Применяйте мягкое моющее средство. пылесос кофеварка посудомоечная машина стиральная машина тостер холодильник утюг микроволновая печь Standardy wymagań II. Выбирайте программу. Выберите нужную программу (кроме программ «ОТЖИМ»/«СЛИВ»). D. Во время уборки квартиры не следует переносить прибор за соединительный шнур.3 • • • • 3. Быстрее всего размораживаются продукты (например. G. мясной фарш). стекла. .

что я заблудился. что здоров. Вернуться по своим следам было нереально.5 – 1 p. ОПАСНЫЙ УРОК Евгений Марченко – студент второго курса Московского университета.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 4.6 – 1 p. но не смог определить. B.: odpowiedź H 3. Поэтому решил идти дальше. что движение в таких ситуациях – самое важное. чтобы меня могли заметить сверху. Позвал с собой друзей. обрадованные друзья дали мне тарелку супа. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Очень хотелось есть и пить. Проспал 16 часов. чтобы восстановить силы после зимней сессии.1 – 1 p. однако через полчаса почувствовал. что придётся заночевать в горах. температура – около трёх градусов мороза. чтобы найти место для ночлега. и я провалился в сон. начал засыпать. что я положил в рюкзак спортивные штаны и шерстяной свитер.: odpowiedź C 0 p. Вдруг из-за одной горы неожиданно вынырнул вертолёт. (7 p. Стало темно. Я хотел позвонить друзьям. В этом году мы большой компанией однокурсников поехали в Карпаты.: odpowiedź G 3. Я чувствовал. zakreślając literę A. что нужно выйти на открытую местность. вместо воды я ел снег. что я с самого начала съехал на сноуборде не по тому склону горы и очутился в местности.Język rosyjski 187 Punktacja 3. Как раз шёл чемпионат страны по хоккею. Он провёл в горах почти сутки при 20-градусном морозе. Zaznacz jedną z czterech moŜliwości. Через некоторое время пилот стал делать второй круг и заметил меня. Но через два с половиной часа интенсивной ходьбы я понял. Сняли там частный домик и неделю катались на сноуборде на местном склоне. C lub D. которая всегда находилась в моём рюкзаке. Меня напоили горячим чаем. но знал. Их больше интересовала трансляция матча. что оставил мобильник в комнате. шёл небольшой снег. подсказывала мне интуиция. Было прекрасно: из-за облаков выглядывало солнышко. Оказалось. и температура понизилась до минус пятнадцати градусов. zgodną z jego treścią. я понял. Что следует делать. их давно замело снегом. Я подумал. Об этом Женя рассказал журналисту газеты «Собеседник».: odpowiedź A 3. Когда я добрался до домика. которая находилась недалеко. Мне стало ясно.) Przeczytaj tekst. где нахожусь. Я зарылся в сугроб. что для нас не было уже места. Через час я поднялся на вершину. съехал вниз и направился к долине возле водопада. Я пошёл дальше.4 – 1 p.: odpowiedź D 3. что иду не туда. что замерзаю.3 – 1 p. Но на уик-энд в село съехалась такая масса лыжников. Когда наступила полночь. но им не хотелось подниматься на крутой склон.: odpowiedź E 3. Я никаких специальных курсов не заканчивал. В вертолёте было три человека: пилот и два работника поисковоаварийного отряда. Я посветил себе фонариком. Поэтому я решил пойти один. просто очень устал и проголодался. Я огромными буквами вытоптал надпись «SOS». Я вытащил карту.2 – 1 p. Поэтому утром я решил подняться на вершину горы. которая . сделал снимок панорамы. Хорошо. и там покататься. но оказалось. Я ведь не раз приезжал в горы зимой.

Кататься на сноуборде в Карпатах я буду и дальше. старался двигаться. Ночная прогулка в горах стала для меня уроком. но. Парень забыл взять с собой A.3 4. боялись мороза.6 4.ua 4. B. C. студент A. смотрели телевизор.7 . B. поработать инструктором по сноубордингу. C. шлем и более удобные ботинки. D. D. слышал об этом на уроках. Юноша знал. карманный фонарик. B. D. B. Я неплохой лыжник и сноубордист. Летом здесь часто не могут найти дорогу даже местные жители. сотовый телефон.4 4. C. D. Молодого человека нашли A. C.1 Женя поехал в Карпаты. D. карту местности. которые собирают в лесу грибы. пил горячий чай. отдохнуть с друзьями. Чтобы не замёрзнуть. записаться на курсы первой помощи.188 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego очень напоминает долину возле водопада. по совету инструктора. горные спасатели. www. так как он A. B.facts. C. местные жители. 4. когда-то уже заблудился.2 4. D. тёплую одежду.kiew. B. чтобы A.5 4. как вести себя в трудной ситуации. потому что A. поработать в зимнем лагере. подготовить фоторепортаж о горах. C. приобрести новый спортинвентарь. окончил курсы выживания. подумал купить себе новую доску. После этого случая Женя решил A. C. часто бывал в горах. окончить курсы спасателей. Друзья не пошли с Женей в горы. друзья. были утомлены. научиться кататься на лыжах. отправились на каток. B. развёл костёр. спрятался в снежной яме. туристы. D.

4 – 1 p.: praca nie zawiera błędów. poprawnie stosuje środki leksykalno-gramatyczne adekwatne do ich funkcji. 2b Zdający wykazuje się umiejętnością reagowania językowego w zakresie pisania prostej wypowiedzi […]. III.Język rosyjski 189 Standardy wymagań II. uzyskuje.7 – 1 p. wyjaśnień. selekcjonuje informacje.: odpowiedź A 4. na jak długo chcesz je wynająć. Zredaguj ogłoszenie. udziela lub odmawia udzielenia informacji. pozwoleń. Punktacja (wypowiedź oceniona zgodnie z kryteriami oceniania na str. Poprawność językowa – 1 p.2 – 1 p.: odpowiedź B 4. XYZ Standardy wymagań IV. Podpisz się jako XYZ. 2d Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego […].: odpowiedź C 4.: odpowiedź D 4.1 – 1 p. Przykładowa odpowiedź Сниму на два года однокомнатную квартиру в центре города.) Podczas pobytu w Rosji poszukujesz mieszkania.: odpowiedź C 4.: wszystkie elementy polecenia przekazane w sposób pełny i komunikatywny. 2e Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci krótkiej wypowiedzi pisemnej. Punktacja 4.5 – 1 p.: odpowiedź B 0 p. (5 p. .3 – 1 p. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazania wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt). 10–11) Treść – 4 p.: odpowiedź A 4. W zadaniu nie jest określony limit słów.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 5.6 – 1 p. w którym: • poinformujesz o zamiarze wynajęcia mieszkania • przedstawisz swoje wymagania dotyczące jego lokalizacji • określisz swoje oczekiwania dotyczące rodzaju mieszkania • podasz.

побывать в Кремле. 10–11) Treść – 4 p. Среди экскурсий. что в гостинице будут одноместные номера со всеми удобствами. Я уже пять лет учу русский язык. udziela lub odmawia udzielenia informacji. Przykładowa odpowiedź Уважаемый господин директор! Пишу Вам в связи с рекламой Вашего туристического бюро. poprawność językowa (2 punkty) oraz bogactwo językowe (2 punkty). uzyskuje. i uzasadnij swój wybór • zapytaj o środek transportu i przedstaw swoje oczekiwania dotyczące hotelu • dowiedz się. чтобы побродить по улицам российской столицы. forma (2 punkty). co wchodzi w koszt wycieczki. Forma – 2 p. tekst jest spójny i logiczny. Я давно мечтаю о том. 2b Zdający wykazuje się umiejętnością reagowania językowego w zakresie pisania prostej wypowiedzi […]. bogate słownictwo. меня особенно заинтересовала десятидневная поездка в Москву. Надеюсь. i jaki jest termin wpłaty pieniędzy • zapytaj o niezbędne dokumenty i konsekwencje ewentualnej rezygnacji z wycieczki.: list zawiera wymagane 5 elementów (odpowiedni zwrot rozpoczynający list.: zróŜnicowane struktury gramatyczne. wyjaśnień. III. jaką ofertę wybrałeś/łaś.: praca nie zawiera błędów. Nie umieszczaj Ŝadnych adresów. Bogactwo językowe – 2 p. W liście do dyrektora biura podróŜy: • napisz. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów. Jesteś zainteresowany/a jedną z jego ofert. .: wszystkie elementy polecenia przekazane w sposób pełny i komunikatywny. которые там представлены. Poprawność językowa – 2 p. 1 Zdający zna proste struktury leksykalno-gramatyczne umoŜliwiające formułowanie wypowiedzi […]. Punktacja (wypowiedź oceniona zgodnie z kryteriami oceniania na str. Что входит в стоимость экскурсии? До какого числа необходимо за неё заплатить? Какие документы должны иметь туристы? На чём участники экскурсии поедут из Варшавы в Москву? Каковы последствия отказа от экскурсии после подписания договора и её оплаты? Меня интересуют также условия проживания. (10 p. С уважением. objętość pracy w granicach określonych w poleceniu. Жду ответа. интересуюсь историей и культурой России. poprawnie stosuje środki leksykalno-gramatyczne adekwatnie do ich funkcji. 2f Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci krótkiej wypowiedzi pisemnej. на Красной площади. ХYZ Standardy wymagań IV. посетить Третьяковскую картинную галерею. wypowiada się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu słów. 2e Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci krótkiej wypowiedzi pisemnej. zakończenie. pozwoleń. которую я нашёл в Интернете. odpowiedni zwrot kończący list).) Przeczytałeś/łaś w Internecie reklamę rosyjskiego biura turystycznego „Newa”. Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu. I.190 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zadanie 6. но ещё ни разу не был в этой стране. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty). Podpisz się jako XYZ. Заранее благодарю. III. В связи с этой экскурсией у меня есть несколько вопросов. wstęp. Большой театр. rozwinięcie.

które z podanych poniŜej informacji są zgodne z jego treścią (P). Его создали российские инженеры в одном из московских исследовательских институтов. Россия стала четвёртой страной в мире.) Zapoznaj się z treścią zadania. то Москва станет вторым Неаполем. где установлены подобные аппараты. По словам Алексея Веселова. Так родился фандомат – экологический автомат. но и бумажными купюрами. Zdecyduj. получил деньги на счёт. вставил карту. которые будут платить людям за мусор не только мелочью.1 1. сдающие тару по экологическим соображениям. F Transkrypcja Эти странные автоматы с надписью «Алюминиевые банки. проверяя содержимое фандоматов. (5 p. как люди собирают банки.html . a które nie (F). У разработчиков фандомата уже сложилась своя клиентура: дворники и уборщицы. Подростки имеют возможность подрабатывать.Język rosyjski 191 Przykładowe zadania na poziomie rozszerzonym Zadanie 1. Приём и моментальный наличный расчёт» появились в Москве в 2004 году у входа в метро. увидел. бросил мусор. если через год-полтора Москва не предпримет эффективных шагов к решению проблемы мусора. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli. в который следовало бы бросать банки и непосредственно на месте получать за них звонкую монету. стоя на Пушкинской площади. Слово «фандомат» знают уже многие москвичи. давят их ногами и куда-то везут. пластиковые бутылки. Сейчас в России тестируются приёмные контейнеры. Каждый из них ежедневно контролирует количество тары и запас монет в мусорных автоматах и сообщает о нём в диспетчерский центр. в том числе и дети.5 Первые мусорные автоматы были установлены в подъездах домов. на котором можно заработать. пенсионеры и бездомные. В российскую столицу автоматы для сбора упаковки были доставлены из-за границы. P 1. Однажды летним днём бизнесмен Алексей Веселов. Разрабатываются фандоматы на банковские карточки. что хорошо было бы придумать мусорный бачок.4 1. на площадях и улицах. Автор знакомит слушателей с интересной идеей решения экологических проблем Москвы. http://fandomat. Он подумал. Usłyszysz dwukrotnie tekst o funkcjonujących w Moskwie automatach. Сегодня в компании трудятся тысячи ребят от 14 до 18 лет.2 1. Есть также и граждане. Идея такая – подошёл.3 1.ru/publications/publications_7. Московские фандоматы расплачиваются за принятую тару наличными.

(5 p.4 – 1 p. C. C.3 – 1 p. Первые подарки были привезены в Подольск A. C. городской колонии.1 – 1. określa główną myśl tekstu (1.1 «Доброе сердце» – это программа A. поддержки кардиологического центра. театральным спектаклем. строительства новой школы. D.5 – 1 p. B.: odpowiedź P 0 p. B. московской радиостанции. рядовые жители столицы. Zaznacz jedną z czterech moŜliwości.192 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Standardy wymagań II.5). B. który usłyszysz dwukrotnie. работой совета пенсионеров. опеки над животными.3 2. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Автор текста восхищается A. огромным сердцем москвичей. 1a Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu […]. 2. II. czy tekst zawiera określone informacje (1.: odpowiedź F 1. работники органов образования. D. B. подольской библиотеке. C. D.4). Штаб операции «Сладкий подарок» находился в A.4 2. новой мебелью для детдома. 2. C. руководители города. политические деятели. stwierdza. перед уроками. помощи нуждающимся. zakreślając literę A. 1c Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu […]. D.: odpowiedź P 1. поздней ночью.2 2.: odpowiedź P 1.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 2. детской больнице. zgodną z treścią tekstu.5 .2 – 1 p. C lub D.: odpowiedź F 1.) Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu. B. D. Punktacja 1. На просьбу журналистов горячо откликнулись A.1 – 1 p. во время спектакля. в обеденное время. B.

и тех. размотав носовой платок.: odpowiedź D 2. кто не только может. А жаль! Наш «КамАЗ» пришёл в детский дом. передайте им что-нибудь тёплое.5 – 1 p.3 – 1 p. гармошки.1 – 1 p. Мы говорили. кому нужна помощь. Дорогие участники «Доброго сердца!».: odpowiedź D 0 p..Język rosyjski 193 Transkrypcja Дорогие друзья! Мы регулярно знакомим Вас с материалами рубрики «Доброе сердце». Влюблённая пара – два чемодана книг для подольской библиотеки! Наполовину согнувшаяся к земле старушка отдала. печенье. что интернат живёт бедно и боялись. лыжи. что-нибудь вкусное… А операцию так и назвали «Сладкий подарок». Не было тут только чиновников – членов правительства столицы. конфеты… Принесли даже маленького котёнка и щенка. не о вещах. зубные щётки.ru/issues/694/41_01?print Standardy wymagań II. Наша радиостанция рассказывала о нём уже несколько раз. Но мы не об этом в общем-то. Punktacja 2. получивших тяжёлую болезнь или травму. 1d Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu tekstu […]. Уже на следующий день в редакцию начали подтягиваться горожане. которые всё несли и несли тёплые вещи. Десятый класс московской школы № 323 пришёл в полном составе после уроков. На узкую Мясницкую один за другим подъезжали автомобили. рюкзаки. краски. 1000 рублей – большую часть её пенсии. Второй рейс с новой мебелью и не уместившимися в грузовике подарками мы отправили в Подольск на следующий день. силы и средства тысячи людей: тех.: odpowiedź B 2. что всё так и останется… Поэтому решили бросить клич москвичам: приходите на улицу Мясницкую. в которой вы можете услышать о людях. это не просто передача. Сегодня наш рассказ про детский дом в Подольске.: odpowiedź A 2.. спасибо Вам огромное за всё! http://moskva. Да и депутатов мы тоже не встретили. подарите этим детям что-нибудь от чистого сердца. в редакцию нашей радиостанции. попавших в беду.4 – 1 p. когда мальчишки и девчонки после ужина смотрели выступление детского кукольного театра. которая объединяет сердца. На самом деле. . доверху набитые подарками.: odpowiedź C 2. устанавливали новую мебель и таскали на кухню ящики с конфетами. Другое было завораживающим – люди! Восьмидесятилетний дедушка принёс зимний свитер и ботинки большого размера. утюги.2 – 1 p. Мы ни на секунду не переставали принимать москвичей. Это целая программа. кто этим людям может и хочет помочь. После представления все 180 человек до глубокой ночи разгружали машину с подарками. selekcjonuje informacje.aif. но и обязан помочь детдомовцам.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi . сотрудников облоно – тех.

В ней поясняется. садитесь на скамейку и обнаруживаете рядом с собой книгу с вложенной в неё запиской. У буккроссинга есть несколько разновидностей. Dobierz brakujące zdania spośród podanych poniŜej.5).ru/ A. tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do Ŝadnej luki.194 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zadanie 3.3 _____ Чем же привлекает людей идея буккроссинга? Во-первых.1–3. Россию. поезде. полки в книжных магазинах. отправляет её по почте своему далёкому знакомому.bookcrossing. и передал следующему книголюбу. 3. метро и т. прочитавший книгу.2 _____ Со временем идея буккроссинга проникла из США и в другие страны: во Францию. реализовать своё стремление к авантюрам и приключениям. и любой человек может зайти и взять с полки «освобождённую» книгу. 3. ОСВОБОДИТЕ КНИГИ! Если вы любите чтение и неравнодушны к приключениям – вам может понравиться такое необычное хобби как буккроссинг. Помимо традиционного способа «освобождать» книги – оставлять их в общественном месте (парке. В-третьих. чтобы её мог найти незнакомый человек. Ещё одной разновидностью буккроссинга является букринг – пересылка книг бандеролью. Идея проста: прочитал интересную книгу – поделись ею с другими. называющегося буккроссинг. (5 p. Причём не просто дай почитать знакомому.5 _____ Таким образом.. а оставь в общественном месте. Она закупила на свои средства и «отпустила» четыре тысячи книг. самое важное. z którego usunięto pięć zdań. 3. В буккроссинг включились даже некоторые государственные организации. например. Например. где и когда её нашёл. гостинице. В странах Европы и СНГ некоторые владельцы книжных магазинов. którą oznaczone jest brakujące zdanie (A–F). F. могут завести множество новых друзей со сходными интересами. д.1 _____ И вам предлагается принять в нём участие. Явление буккроссинга возникло в 2001 году. Ведь на улице или в общественном транспорте книга может испортиться под дождём или потеряться. что эта книга – часть всемирного движения. Представьте себе: вы приходите в парк. Буккроссинг – это процесс «освобождения» книг от бесцельного стояния на полке. В Италии этим хобби «заболело» уже несколько тысяч человек. E. Wpisz literę. Через полгода на специально созданном сайте общалось более 300 человек. C. мэрия Флоренции. буккроссинг помогает им почувствовать себя частью важного социального движения. Во-вторых..) – существует возможность передавать книги. w kaŜdą lukę (3. они получают возможность делиться своими эмоциями и переживаниями от прочитанного с другими людьми. тот – своему другу и так далее. 3. когда американец Рон Хорнбекер оставил 20 книг в холле отеля.) Przeczytaj tekst. И. Он указал. B. 3. ваша книга может «обойти» весь мир и вернуться к вам в сопровождении отзывов множества людей из разных уголков мира.4 _____ «Под крышей» это не произойдёт. кафе. Человек. «освобождающими» всё новые и новые книги. Эти американцы стали первыми буккроссерами. вложив в каждую записку с объяснением. используя для этого безопасные места. . http://www. D. Финляндию. клубов выделяют специальные полки для книг-путешественниц.

его основа.: odpowiedź A 3.1 A.6 _______ ребята увидят своих сверстников в других странах и исполнят с ними танец – символ борьбы с распространением СПИДа. Zaznacz jedną z czterech moŜliwości. C. всегда в субботу.5 p. Punktacja 3. zakreślając literę A. Полуторачасовые уроки проводятся в доступной и динамичной форме. с привлечением танцоров. которых эта проблема 4. Za kaŜde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0. медиков и людей. Всемирному дню борьбы со СПИДом.: odpowiedź B 3. Его продолжительность составляет четыре часа. Программа реализуется 4. C lub D.2 A. преподавателей. имеющими навыки проведения тренинговых занятий.3 – 1 p.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 4. rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu. оттолкнуть мобилизовать противостоять информировать 4. предполагается школьной программой.) Przeczytaj tekst.1 – 1 p. B. B.3 A. предшествующую 4. видео. конечно же. 2f Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego […]. а реальные истории и факты. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. назвала привела коснулась отозвалась . При этом используются не учебники или лекции. Мероприятие проводится одновременно во всех странах-участницах проекта.com 4. В реальном 4. игры и.1 _______ молодёжь и государственные структуры на борьбу с эпидемией в России.5 – 1 p. Цель проекта – 4. B.: odpowiedź F 3. (3 p.Język rosyjski 195 Standardy wymagań II.4 _______ трёх-пяти месяцев специалистами. C.: odpowiedź E 0 p.3 _______ лично. Уроки в школах – это «сердце» проекта. широком широким широких широкому 4.spurtup.2 _______ информированию школьников о том. ТАНЦУЙ РАДИ ЖИЗНИ «Танцуй ради жизни» – это проект. D. Финальное танцевальное мероприятие «Танцуй ради жизни» проводится раз в два года. музыка. C.: odpowiedź D 3.5 _______ декабря. призывающий молодых людей стать активными участниками в борьбе со СПИДом. B.2 – 1 p. а между городами устанавливается спутниковая связь.4 – 1 p. tak aby otrzymać logicznie i gramatycznie poprawny tekst. Проведение увлекательных интерактивных уроков по 4. как сохранить своё здоровье. D. танец. D. http://www.

: odpowiedź B 4.2 – 0. Натуральный каучук повысил водонепроницаемость подошв. Стоили такие сандалии по-королевски: на изготовление 5. B.4 – 0. B.: odpowiedź A 4.: odpowiedź A 4.3 – 0.5 p.) Przeczytaj tekst i uzupełnij go wyrazami z nawiasów w odpowiedniej formie.1 _____ (изобрести) эту важную деталь нашей обуви? В Древнем Египте обувь изготавливали из папируса. . Носить 5. Офицерам они нужны были для того. А кто же 5.5 p.1 – 0.: odpowiedź B 0 p.5 p.5 p.5 p. без которого невозможно представить современную обувь.4 _____ (верховая) езде нога лучше закреплялась в стременах. XX век был настоящим триумфом обувщиков. и обувь 5. Европу охватила идея «упрощения» образа жизни.2 _____ (она) тогда могли лишь фараон и его приближённые. что могли ходить на них. C. B.4 A. (3 p.5 _____ (ткань) и в сандалиях на плоской подошве. Интересно. За это время было разработано столько фасонов. Дамы же носили такие высокие и тонкие каблуки. временем времени времён время Standardy wymagań II. первому первым первого первое 4. только опираясь на трость. чтобы при 5. rozpoznaje róŜnorodne struktury leksykalno-gramatyczne w podanym kontekście.6 – 0.5 p.196 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego 4. 2j Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego […]. БАШМАК И КАБЛУК Мужчины восхищаются стуком дамских каблучков. C.: odpowiedź C 4.: odpowiedź D 4. сколько не придумали предки за всю прошедшую историю. Wpisz rozwiązania do tabeli. Мода на высокие каблуки пришла в эпоху барокко.6 A.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 5. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. Za kaŜde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0. Египту история обязана и появлением каблука.5 A. Женщины – их формой и высотой. в платьях из тонких 5. На парижских улицах появились дамы с короткой стрижкой. что супруга фараона к числу приближённых не относилась и ходила босиком. в течение после через за 4.6 _____ (стать) более практичной и удобной. C. Punktacja 4.3 _____ (два) пар сандалий для фараона уходил годовой доход крупного города. D. D. А вот французская революция лишила дам высоких каблуков почти на 50 лет.5 p.5 – 0. D.

2 5. Если бы тогда. Przedstaw w formie rozprawki własną opinię na ten temat. зоопарк – это возможность показать животный мир далёких стран. (18 p. 1 Zdający zna róŜnorodne struktury leksykalno-gramatyczne umoŜliwiające formułowanie wypowiedzi […]. ожидая необыкновенную встречу со сказочным миром. W środkach masowego przekazu coraz częściej pojawiają się apele ekologów o likwidację ogrodów zoologicznych.1 – 0.: odpowiedź изобрёл/изобрел 5. Napisz opowiadanie o niespodziewanym wydarzeniu. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Я понимаю.5 p.5 p. Увы.2 – 0. 1. 2.6 Standardy wymagań I.: odpowiedź двух 5. 3. я услышал. który wybrałeś/aś. podkreślając jej znaczenie dla promocji turystycznej regionu.5 5. присоединяюсь к требованиям тех экологов.) Wypowiedz się na jeden z trzech poniŜszych tematów.5 p.6 – 0. ответственным человеком.: inna odpowiedź Zadanie 6. радости это познание не даёт. Napisz recenzję tej wystawy. Что вам особенно ярко запомнилось из вашего детства? Думаю.5 – 0.5 p. десять лет тому назад. которые считают. что зоопарки следует запретить.: odpowiedź стала 0 p.3 5.: odpowiedź тканей 5.1 5. zakreślając jego numer. расплакался бы от отчаяния! А сегодня? Сегодня.3 – 0. будучи взрослым. многие ответят: «Поход всей семьёй в зоопарк!» Лично я всю ночь не спал. вероятно. Uwaga: jeśli praca będzie zawierać więcej niŜ 300 słów. Punktacja 5. что зоопарки надо немедленно закрыть. Тощие волки.Język rosyjski 197 5. Przykładowe odpowiedzi Temat 1.4 5.: odpowiedź верховой 5. które miało miejsce podczas egzaminu na prawo jazdy i negatywnie wpłynęło na jego wynik. Ostatnio zwiedziłeś/aś wystawę zorganizowaną z okazji jubileuszu Twojej miejscowości. тигры с лысеющими спинами.4 – 0.5 p. которую обещали мне родители на мой день рождения.5 p. Zaznacz temat. otrzymasz za jej kompozycję 0 punktów. А несчастное серого цвета животное с голым хвостом – неужели это лисичка из любимых сказок? А что .: odpowiedź её/ее 5.

wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej. III. а грузовик. белые медведи.: praca w całości zgodna z tematem. «Ух. Ведь Земля – наш общий дом. с удовольствием позавтракал и отправился в экзаменационный центр. что ехавший мимо на полной скорости грузовик угодил колесом в одну из самых глубоких канав с водой. prawidłowo sformułowana teza. что солнце не успело ещё высушить вчерашних луж. Однако во время таких акций жители зоопарков чаще всего забиваются в свои дощатые будки. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej. А девушка-экзаменатор стояла около машины и заполняла какие-то документы. страдающие от жары. 2e Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. prawidłowe podsumowanie wypowiedzi. rozwinięcie i zakończenie) z zachowaniem właściwych proporcji między nimi. «День тигра». что животные – наши младшие братья.: urozmaicone struktury gramatyczne. что со временем рождённых в зоопарках животных можно будет возвращать в дикую природу. твердят. Они направлены на воспитание доброты и любви к природе. 2d Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. III. objętość pracy w granicach określonych w poleceniu. właściwie dobrane argumenty za i przeciw. А для детей самым ярким впечатлением являются аттракционы и мороженое. 2f Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. когда оказалось. Punktacja (wypowiedź oceniona zgodnie z kryteriami oceniania na str. Тогда для кого эти клетки – тюрьмы? Для братьев? Я уверен. Но разве захотят размножаться птицы. 11–16) Treść – 5 p. Я предусмотрительно встал с правой ноги. вид животных в клетках подталкивает нас к мысли. Kompozycja – 4 p. adekwatnie do ich funkcji. zachowany jednorodny styl. Следует вспомнить. Я смотрел на остолбеневшего экзаменатора . Мы часто говорим. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej. bogate słownictwo i frazeologia.: tekst jest spójny i logiczny. задорно подморгнуло рыжим глазом. утреннее солнце. День начался отлично! Аромат свежего кофе незаметно вкрался в мою комнату. что зоопарки остались единственными приютами для вымирающих видов животных. Каково же было моё удивление. 1 Zdający zna róŜnorodne struktury leksykalno-gramatyczne umoŜliwiające formułowanie wypowiedzi […]. uwzględnione wszystkie części pracy (wstęp. И надо же было случиться. Некоторые учёные говорят. что мой экзаменатор – это молодая длинноногая блондинка в новеньком белом костюме. Temat 2. I. Bogactwo językowe – 5 p. в естественной обстановке. помчался дальше. покатаемся!» – смело подумал я и уверенно сел за руль. олени с рахитичными ногами? Зоопарки гордятся своими ежегодными мероприятиями: «День земли».: praca nie zawiera błędów. не снижая скорости. przedstawia i uzasadnia opinie własne i innych osób. Poprawność językowa – 4 p. wypowiada się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu słów. успешно разогнавшее вчерашние дождливые тучи. что существование в неволе является естественным и нормальным для животных. подальше от фотовспышек и громкой музыки. что все животные должны находиться на свободе.198 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego самое ужасное. adekwatny do treści i formy. которые не могут в клетках крылья расправить. pełna konsekwencja w układzie graficznym pracy. poprawnie stosuje środki leksykalno-gramatyczne. Standardy wymagań III. Огромный фонтан грязи окатил блондинку с ног до головы. Всё будет замечательно! Ещё только небольшая формальность – практический экзамен – и водительские права у меня в кармане.

обгон в неположенном месте – экзамен не сдан!» Я не верил своим ушам! Катастрофа! Но экзаменатор была права.: praca nie zawiera błędów. крикнула: «Догнать!» – и вскочила в машину. Я до отказа надавил на газ. Kompozycja – 4 p. szczegółowo przedstawione wydarzenie główne oraz logicznie przedstawione wydarzenia do niego prowadzące.. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej. 11–16) Treść – 5 p. Пришлось мне ещё раз записаться на экзамен. что за рулём новичок. bogate słownictwo i frazeologia. rozwinięcie i zakończenie) z zachowaniem właściwych proporcji między nimi. . adekwatnie do ich funkcji. poprawnie stosuje środki leksykalno-gramatyczne. спросил: «Догнать?» Девушка-экзаменатор.: praca w całości zgodna z tematem. как в настоящем боевике! Виновный пойман и наказан! «Удалось!» – радостно подумал я. 1 Zdający zna róŜnorodne struktury leksykalno-gramatyczne umoŜliwiające formułowanie wypowiedzi […]. как в калейдоскопе – погоня. I. określony czas. И в это время блондинка открыла свой блокнот и холодным голосом произнесла: «Превышение скорости. дорожные знаки – всё мелькало. zachowany jednorodny styl. Standardy wymagań III. przedstawione reakcje ludzi oraz konsekwencje wydarzenia. совершенно неожиданно для себя. objętość pracy w granicach określonych w poleceniu. pełna konsekwencja w układzie graficznym pracy. III. Poprawność językowa – 4 p. Что было дальше – трудно описать: светофоры. uwzględnione wszystkie części pracy (wstęp. перекрёстки.. uwzględniającej przedstawianie i uzasadnienie opinii własnych i innych osób. 2e Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. пересечение перекрёстка на красный свет. Девушка онемела. Punktacja (wypowiedź oceniona zgodnie z kryteriami oceniania na str. wypowiada się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu słów. Bogactwo językowe – 5 p.: urozmaicone struktury gramatyczne. III. adekwatny do treści i formy.: tekst jest spójny i logiczny. забыв. 2b Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. miejsce oraz bohaterowie. только в огромных глазах появился ужас. по которому сплывала жирная грязь. 2f Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. И вдруг я. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej.Język rosyjski 199 и на белый костюмчик. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej.

200 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego .

un po` di. np. la Venezia dei dogi. qua. • liczba mnoga rodzajnika cząstkowego. • zachowanie rodzajnika przed nazwami własnymi. proprio . ciò • zaimki i przymiotniki dzierŜawcze – zaimek dzierŜawczy urzeczownikowiony. Sento dei rumori. np. pieno di • opuszczenie rodzajnika przed rzeczownikiem • opuszczenie rodzajnika w niektórych formach (avere fame) i strukturach (andare a casa) • uŜycie rodzajnika w datach • rodzajnik nieokreślony dla określenia przynaleŜności do jakiejś klasy. Che cosa fa? È un avvocato. Tra i due vini scelgo il rosso. np. np. np. np. i miei = i miei genitori – uŜycie form altrui. poprzedzonymi przymiotnikiem. zaimek wskazujący stesso • zaimki i przymiotniki dzierŜawcze • rodzajnik określony. nieokreślony. np. geograficznymi oraz przymiotnikami dzierŜawczymi. nieokreślony. il mio fratello maggiore. un po` di. zaimek wskazujący stesso • zaimki wskazujące wzbogacone o przysłówki: qui. Penso di finire entro la settimana. np. cząstkowy. quello i ich formy. la nebbiosa Milano. np. là. quello i ich formy. • rodzajnik określony w funkcji przymiotnika wskazującego. la Loren • zaimki i przymiotniki wskazujące questo. wskazującego. wyraŜenie ilości. oraz lì. Sono due automobili molto belle: comprare questa qui o quella là? • formy: tale. wyraŜenie ilości. pieno di • opuszczenie rodzajnika przed rzeczownikiem • opuszczenie rodzajnika w niektórych formach (avere fame) i strukturach (andare a casa) • uŜycie rodzajnika w datach • zaimki i przymiotniki wskazujące questo. • rodzajnik określony w funkcji zaimka.JĘZYK WŁOSKI Struktury gramatyczne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY DETERMINANTY RZECZOWNIKA • rodzajnik określony. cząstkowy.

le mutande (plurale. np. nulla. -ita. parecchio. altrettanto. altrettanto. qualche. due terzi – formy entrambi. -cida. np. luce solare – liczba mnoga przymiotników złoŜonych. rodzaj męski • liczba pojedyncza. qualcosa. tutto. np. il Duecento – liczebniki zbiorowe. la volpe maschio/ la volpe femmina RZECZOWNIK • liczba pojedyncza rzeczownika • liczba mnoga rzeczownika • rodzaj Ŝeński rzeczownika • rodzaj męski rzeczownika • – – – PRZYMIOTNIK • liczba pojedyncza. ragazzi sordomuti • rodzaj Ŝeński. np. liczba mnoga – podział przymiotników ze względu na funkcje. triplo – oznaczanie ułamków. nessuno. l’arcobaleno. certo. tanto. certo. troppo. tanto. np. np. il pellerossa rodzaj mieszany. singolare manca) rodzaj Ŝeński i męski rzeczownika zgrubienia i zdrobnienia. bilancio annuale. formy nieregularne rzeczowniki złoŜone. np. altri • liczebniki główne i porządkowe – liczebniki w funkcji rzeczownika. troppo. qualcuno. alcuno. doppio. una pittrice surrealista. parecchio. ventina – oznaczanie wielokrotności. qualsiasi – formy wyłącznie zaimkowe. np. coppia. alcuno. un comportamento ipocrita . vario. tutto • liczebniki główne i porządkowe • zaimki i przymiotniki pytające • zaimki pytające w funkcji wykrzyknikowej. A chi lo dici! • zaimki i przymiotniki nieokreślone. np. ciascuno. rodzaj męski – rodzaj przymiotników zakończonych na: -ista. niente. vario. ambedue • • – – – – liczba pojedyncza rzeczownika liczba mnoga rzeczownika formy nieregularne rzeczowniki pochodzenia obcego rzeczowniki zbiorowe rzeczowniki pozbawione jednej z liczb. np. np. paio. ogni. np. ognuno. molto. np. il coraggio (singolare. np. dozzina. diverso. qualunque. np. carne bovina. molto.altro.202 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego • zaimki i przymiotniki pytające • zaimki i przymiotniki nieokreślone. chiunque. ogni. plurale manca). qualche. nessuno. uno.altro. liczba mnoga • rodzaj Ŝeński. diverso.

• – – – – – • • • • • – • – – – zaimki osobowe w funkcji podmiotu w funkcji dopełnienia bliŜszego w funkcji dopełnienia dalszego formy akcentowane formy nieakcentowane formy liczby pojedynczej. quanto. cząstki ci. zmiana miejsca przymiotnika i jego znaczenie • przymiotnik uŜyty jako przysłówek. zmiana miejsca przymiotnika i jego znaczenie • regularne i nieregularne stopniowanie przymiotników (stopień wyŜszy. chi. Ero tutto assorto nei miei pensieri. un abbraccio forte forte. – przez powtórzenie przymiotnika. najniŜszy. Chi (colui che) studia è promosso. colei. najniŜszy. np. ne w zwrotach idiomatycznych i gdy zaimek zastępuje przyimek „di” – ne oraz „a” – ci ZAIMEK • – – – – – zaimki osobowe w funkcji podmiotu w funkcji dopełnienia bliŜszego w funkcji dopełnienia dalszego formy akcentowane formy nieakcentowane • zaimki podwójne • zaimki względne proste i złoŜone • cząstki ci. niŜszy. np. najwyŜszy. np. równy) • intensyfikacja znaczenia przymiotnika w stopniu równym. zaimki colui. essa. Vestire elegante. oraz liczy mnogiej. sembrava piccolo piccolo • miejsce przymiotnika w zdaniu. poprzez dodanie przymiotników ilościowych. esse tendencja w uŜyciu form: gli i loro funkcja zaimka lo. Farò quanto (tutto ciò che) è possibile. coloro zaimki podwójne miejsce zaimków podwójnych w zdaniu zaimki względne proste i złoŜone uŜycie zaimka względnego w funkcji zaimka dzierŜawczego podział zaimków względnych na formy odmienne i nieodmienne podwójna funkcja zaimków względnych: np. niŜszy. ella esso. Ho parlato con Luigi. np. tutti lo hanno notato. vi. np. najwyŜszy. Tuo figlio è assai intelligente. Per quanto (quello che) mi riguarda.Język włoski 203 • regularne i nieregularne stopniowanie przymiotników (stopień wyŜszy. vi. ne i ich miejsce w zdaniu uŜycie form ci. ne i ich miejsce w zdaniu • – . np. essi. równy) • miejsce przymiotnika w zdaniu. egli. vi. w odniesieniu do całego zdania.

prestino • • • • przyimki proste przyimki ściągnięte przyimki niewłaściwe. formy regularne i nieregularne przysłówków zakończonych na – mente • molto. Non ci capisco nulla. III koniugacji – wieloznaczność czasowników: fare. pochetto. tastoni. mettere. avere. np. di frequente – przysłówki określające pozycję ciała. eccetto wyraŜenia przyimkowe. guardare/vedere. np. compiere (II) i compire (III) • uŜycie i funkcja czasownika piacere • czasowniki zwrotne – czasowniki zwrotne w strukturach z czasownikami modalnymi • forma pronominale czasowników zwrotnych . dimagrare (I) i dimagrire (III). benino. np. a favore di. tanto. w funkcji zaimka wskazującego. np. mettere. di modo che. PRZYSŁÓWEK • podstawowe przysłówki czasu. np. np. maluccio. ascoltare/sentire. np. Non ci fare caso. ciondoloni • stopniowanie przysłówków – formy regularne i nieregularne • odmienne formy przysłówków w funkcji stopnia najwyŜszego • molto. essere. troppo w funkcji przysłówka. troppo w funkcji przysłówka • stopniowanie przysłówków – formy regularne i nieregularne • podstawowe przysłówki czasu. secondo. guardare/vedere. dal momento che PRZYIMEK I SPÓJNIK • • przyimki proste przyimki ściągnięte • spójniki proste i złoŜone oraz podstawowe spójniki współrzędne i podrzędne • • CZASOWNIK • czasowniki regularne i nieregularne. dire/parlare. np. all’improvviso. tanto. ascoltare/sentire. tardino. andare/venire • czasowniki posiłkowe • czasowniki z niepełną odmianą. odmiana I. per il fatto che. miejsca i sposobu. in quanto a. miejsca i sposobu. in conseguenza di spójniki proste i złoŜone oraz podstawowe spójniki współrzędne i podrzędne wyraŜenia spójnikowe. III koniugacji – wieloznaczność czasowników: fare. essere. prendere – opozycje czasowników.204 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego – zastosowanie cząstki ci. formy regularne i nieregularne przysłówków zakończonych na – mente • molto. benone. escluso. piovere • czasowniki naleŜące do dwóch odmian koniugacyjnych. tranne. np. tanto. avere. II. II. np. prendere – opozycje czasowników. troppo w funkcji przysłówka • wyraŜenia przysłówkowe. andare/venire • czasowniki posiłkowe • czasowniki zwrotne – czasowniki zwrotne w strukturach z czasownikami modalnymi • czasowniki regularne i nieregularne. ginocchioni. dire/parlare. odmiana I. np. d’ora in poi.

cambiare – czasowniki nieprzechodnie uŜyte jako przechodnie z dopełnieniem bliŜszym. imperfetto. condizionale composto. congiuntivo passato • forma bezosobowa • strona czynna i bierna czasownika w czasach: futuro anteriore. vivere. congiuntivo presente. sbarcare. np. futuro semplice. è necessario • czasowniki przechodnie i nieprzechodnie • czasowniki finire. trapassato remoto • uŜycie czasowników venire i andare w stronie biernej • si passivante w czasie teraźniejszym i przeszłym • tryb oznajmujący: • czas teraźniejszy (presente).Język włoski 205 • konstrukcje bezokolicznikowe: bisogna. futuro semplice. imperfetto. futuro anteriore) • costruzione perifrastica: stare facendo • konstrukcja: stare per fare • uŜycie futuro dla wyraŜenia informacji nie do końca sprawdzonych: saranno le otto • tryb rozkazujący z zaimkami osobowymi • tryb przypuszczający . saltare. congiuntivo trapassato. è necessario • konstrukcje: far fare. cambiare • strona czynna i bierna czasownika w czasach: presente. trapassato remoto – formy podstawowe i formy czasowników nieregularnych – uŜycie czasu przeszłego imperfetto w funkcji trybu przypuszczającego. futuro anteriore) • costruzione perifrastica: stare facendo • konstrukcja: stare per fare • uŜycie futuro dla wyraŜenia informacji nie do końca sprawdzonych: saranno le otto – czas przeszły: passato remoto. salire. imperfetto. trapassato prossimo. • czas przeszły (passato prossimo. cominciare. lasciar fare • czasowniki przechodnie i nieprzechodnie • czasowniki finire. condizionale presente. volare • strona czynna i bierna czasownika w czasach: presente. cominciare. trapassato prossimo. trapassato prossimo) • czas przyszły (futuro semplice. passato remoto. np. passato prossimo. congiuntivo imperfetto. congiuntivo passato • forma bezosobowa • konstrukcje bezokolicznikowe: bisogna. congiuntivo presente. Facevi meglio a stare zitto. condizionale presente. imperfetto. passato prossimo. trapassato prossimo) • czas przyszły (futuro semplice. • tryb rozkazujący z zaimkami osobowymi – tryb przypuszczający (condizionale): condizionale passato TRYBY I CZASY • tryb oznajmujący: • czas teraźniejszy (presente) • czas przeszły (passato prossimo.

mowa zaleŜna i niezaleŜna pozostałe przekształcenia ZDANIE POJEDYNCZE • zdanie pytające z dove. Secondo la stampa il ministro si sarebbe dimesso entro pochi giorni. Essendo ricco lo comprerei. infinito presente i passato uŜycie formy gerundio w funkcji rzeczownika. se + congiuntivo trapassato + condizionale semplice – – – • mowa zaleŜna i niezaleŜna bez okresów warunkowych i bez futuro nel passato • zdanie oznajmujące • – uŜycie condizionale dla wyraŜenia informacji nie do końca sprawdzonej. vengo. np. se + congiuntivo trapassato + condizionale semplice pozostałe moŜliwe warianty okresu warunkowego: hipoteza moŜliwa do spełnienia. appunto. • zdanie pytające z dove. crescendo zgodność czasów zdanie główne w czasie teraźniejszym zdanie główne w czasie przeszłym zdanie główne w czasie przyszłym okres warunkowy hipoteza prosta. Dunque che cosa facciamo? . perché – konstrukcje pytające. np. chi. chi. Se lo sapevo non ci andavo. np. Se riuscirò ti accompagnerò io. quando. Se ho tempo. Se ho tempo. tryb łączący (congiuntivo): congiuntivo presente i congiuntivo passato dla form podstawowych czasowników congiuntivo imperfetto i trapassato formy implicytne (forme implicite): gerundio presente. np. Verrà certo anche lui. vengo. è proprio vero. perché • zdanie oznajmujące • funkcja przysłówków proprio. hipoteza niemoŜliwa do spełnienia odnosząca się do przeszłości. reverendo.206 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego – • tryb łączący (congiuntivo): – congiuntivo presente i congiuntivo passato dla form podstawowych czasowników • formy implicytne (forme implicite): gerundio presente. Se riuscirò ti accompagnerò io. np. che cosa. np. participio passato. np. np. quando. che cosa. laureando. – hipoteza moŜliwa do spełnienia: – se + congiuntivo imperfetto + condizionale semplice – hipoteza niemoŜliwa do spełnienia odnosząca się do przeszłości: se + congiuntivo trapassato + condizionale composto. hipoteza moŜliwa do spełnienia: se + congiuntivo imperfetto + condizionale semplice hipoteza niemoŜliwa do spełnienia odnosząca się do przeszłości: se + congiuntivo trapassato + condizionale composto. participio passato • infinito presente i passato • – – • • – • – – – • – – – – • zgodność czasów – zdanie główne w czasie teraźniejszym – zdanie główne w czasie przeszłym • okres warunkowy – hipoteza prosta.

dire. niente. nessuno. potere. Non riesco a trovare una persona con cui dividere l’appartamento. z uŜyciem struktury: preposizione + cui (o quale) + infinito. Che cosa non hanno fatto gli amici per salvarlo! • zdanie bezokolicznikowe – z czasownikami dovere. che. volere – konstrukcje z czasownikami fare. Prima di uscire ZDANIE ZŁOśONE • zdanie bezokolicznikowe – z czasownikami dovere. • zdanie dopełnieniowe – uŜycie trybu warunkowego w zdaniach dopełnieniowych dla wyraŜenia hipotezy. Vedo i bambini giocare. Non credo che sarei all’altezza. np. dopo che. È ora di andare. – uŜycie imiesłowu w funkcji zdania względnego. np. il quale. dopo aver fatto – konstrukcje z czasownikami vedere. np. volere. finché – zdania czasowe z uŜyciem bezokolicznika po wyraŜeniach: prima di. mai – funkcja wzmacniająca przysłówka non w zdaniach. dove • zdanie czasowe z mentre. dove – forma implicytna zdania względnego. • podstawowy podział na zdania złoŜone współrzędnie i podrzędnie – pozostałe typy zdań złoŜonych • zdanie podmiotowe z bezokolicznikiem. fino a. np. niente. • zdanie czasowe z mentre. Lo so per sentito dire.Język włoski 207 • zdanie przeczące – brak podwójnego przeczenia w zaleŜności od miejsca zaimka nieokreślonego. pensare – konstrukcje typu: a vederlo. prima di. stare per fare qc. np. il quale. sentire. finché . cui. a giudicarlo. pensare • podstawowy podział na zdania złoŜone współrzędnie i podrzędnie • zdanie podmiotowe • zdanie dopełnieniowe • zdanie względne z chi. cui. Si spera di ritrovarli. che. np. dire. domysłu. quando. appena. mai • zdanie przeczące – brak podwójnego przeczenia w zaleŜności od miejsca zaimka nieokreślonego. nessuno. appena. • zdanie względne z chi. dopo che. np. potere. lasciare. – konstrukcje z czasownikami fare. prima che. np. prima che. Le domande pervenute (=che sono state pervenute) in ritardo non saranno esaminate. lasciare. quando. np.

Il problema è più complesso di quanto non pensassi. poiché. ché. Pur avendo fatto una corsa. tanto. da.come. per.che.. zdanie celowe z perché.. È abbastanza intelligente per capire. visto che. Non che sia peggiore di tanti altri. non che...... np. Passate a casa mia.. zdanie wykluczające z wyraŜeniem: .di. np.quanto. indegno di. np. a. meno. per. Rise fino a star male. zdanie celowe z wyraŜeniami: al fine di... affinché. zdanie przyczynowe wprowadzone przez perché.che • zdanie przyzwalające z anche se. Abbiamo fatto tardi senza rendercene conto. tanto. sebbene. dato che. np. È uno spunto degno di essere approfondito. meno. Dammi un libro da leggere. hipotezy. zastosowanie non w funkcji wzmacniającej. ché..che. zastosowanie imiesłowu w funkcji zdania czasowego.. tanto.. più. cercò un posto da alloggiare. sebbene... np. lub przez wyraŜenia: degno di. np. tanto. np. di. zdania przyczynowe z uŜyciem trybu łączącego po wyraŜeniach: non perché. dal momento che z uŜyciem trybu warunkowego dla wyraŜenia moŜliwości... atto a. Abbiamo fatto tardi senza rendercene conto • • • • voglio finire quel lavoro. per • • • – • zdanie skutkowe z che. così. benché • – • zdanie porównawcze così. nonostante. Preparatevi a partire. affinché. nonostante.di. np. Arrivato a Londra. zdanie przyzwalające z anche se. inetto a.quanto.che zdanie skutkowe wprowadzone przez spójniki: da. np.. dal momento che • – • • zdanie celowe z perché. anche + gerundio. zdanie sposobu z gerundio zdanie sposobu z uŜyciem struktur senza che. poiché.di..208 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego – • zdanie przyczynowe wprowadzone przez perché. np.. come se zdanie wykluczające: senza + bezokolicznik.. dato che. perché vorrei rivedervi. Per gentile che sia (= sebbene sia gentile) oraz: pur. zdanie skutkowe z che. zdanie porównawcze così. perdemmo il treno..di • – • zdanie sposobu z gerundio • zdanie wykluczające: senza + bezokolicznik. non già che. pragnienia.come... visto che.. più. pure. così. benché zdanie przyzwalające z uŜyciem struktur: per + aggettivo + che + congiuntivo di essere..

nel caso che • zdania pytające pośrednie. senza che i tranne che. Non dirò niente. • zmiana szyku zdania pytającego. a condizione che • zdania pytające pośrednie. a condizione che. wyraŜające pytanie bądź wątpliwość. np. Dimmi perché l’hai fatto? Non so se partire. Dimmi perché l’hai fatto? Non so se partire.Język włoski 209 • zdanie warunkowe z: a patto che. wyraŜające pytanie bądź wątpliwość. np. senza che ce ne rendessimo conto. • zdanie warunkowe z: a patto che. tranne che non sia costretto. np. Non si ricordava più con che comitiva Piero partisse. . Abbiamo fatto tardi. np.

.210 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Egzamin maturalny z języka włoskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) Rozmowa wstępna Egzaminujący: Zdający: Egzaminujący: ok. Perché? Qual è la Sua stagione preferita? Perché? Che cosa preferisce: il mare o la montagna? Perché? Le piace il clima polacco? Perché? Che cosa può fare un cittadino per tutelare l’ambiente naturale? Zdrowie • • • • Che cosa significa per Lei vivere in modo sano? Nei tempi d’oggi è facile vivere in modo sano? Perché? Che cosa consiglierebbe a una persona che fa una vita sedentaria? Che cosa fa Lei per stare in forma? . Possiamo cominciare? ………………………………………………………………………………. 2 minut Zdający: Egzaminujący: Buongiorno. Scelga una serie di domande e ci dica il numero della serie.In questa parte dell’esame Le farò qualche domanda. Mi chiamo…… . Come si chiama? ………………………………………………………………………………… Grazie. Życie rodzinne i towarzyskie • • • • • Come comincia la Sua giornata tipica? Qual è il momento della giornata che Lei preferisce. e questo è (il mio/la mia collega) …. Perché? Il pranzo o la cena: quale pasto è più importante per Lei? Perché? Come passa di solito il fine settimana? Può descrivere il Suo migliore amico/la Sua migliore amica? Świat przyrody • • • • • Vorrebbe avere un animale? Quale? E se no.

który/a dopiero zaczął/ęła mieszkać w Twojej okolicy. gdzie najlepiej zrobić zakupy na przyjęcie urodzinowe. PoniŜej podane są 4 kwestie.Język włoski 211 Przykładowe zestawy Zestaw 1 1 • zakupy • podróżowanie • dom Egzamin maturalny z języka włoskiego Wersja dla zdającego Zadanie 3 minuty Twój kolega/Twoja koleŜanka z zagranicy. które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Zadanie 2 4 minuty . Porozmawiaj z nim/nią na ten temat. chce się dowiedzieć. Dojazd do sklepów Ceny Potrawy Twoje doświadczenia Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.

według Ciebie.212 Zestaw Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego • zakupy • podróżowanie • dom 1 Egzamin maturalny z języka włoskiego Wersja dla zdającego Zadanie 3 5 minut Popatrz na Zdjęcie 1 i Zdjęcie 2. • Wyjaśnij. • Wybierz zdjęcie mieszkania. dlaczego odrzucasz drugą propozycję. będzie lepsze i uzasadnij swój wybór. Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 . Po wakacjach będziesz studiować za granicą. W ofertach zakwaterowania organizowanego przez uczelnię znalazłeś/aś poniŜsze zdjęcia. które.

chce się dowiedzieć. proszę w języku polskim poinformować zdającego. [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania. który/a dopiero zaczął/ęła mieszkać w Twojej okolicy. Egzaminujący: Zdający: ≈ 30 sek. W zaleŜności od tego. Passiamo all’esercizio numero 2. które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Lei ha circa mezzo minuto per prepararsi. Rozpoczyna Pan/Pan irozmowę. Na przyjęciu chce Pan/Pani podać oryginalne potrawy. gdzie najlepiej zrobić zakupy na przyjęcie urodzinowe. [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: La ringraziamo. …………………………………………………………………………………………………………… Egzaminujący: Grazie. gdzie najlepiej zrobić zakupy na swoje przyjęcie urodzinowe. np. proszę – jeśli to konieczne – zapytać: Possiamo cominciare?] Wersja dla zdającego Twój kolega/Twoja koleŜanka z zagranicy. iż nie ma możliwości powrotu do zadania. Legga attentamente l’esercizio.] Passiamo dunque all’esercizio numero 3. Samodzielnie chce Pan/Pani przygotować tylko deser. Dodatkowe uwagi dla egzaminującego Jest Pan kolegą/Pani koleŜanką zdającego. Zdający i Egzaminujący: ≈ 2 min.] Cominciamo con l’esercizio numero 1. Egzaminujący: [Po upływie ok. proszę włączyć do rozmowy wszystkie/wybrane punkty.Język włoski 213 Zestaw 1 1 • zakupy • podróżowanie • dom Egzamin maturalny z języka włoskiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 3 minuty [Proszę przekazać zestaw zdającemu. Proszę poprosić zdającego o dokładniejsze objaśnienie jakiejś kwestii. Nie ma Pan/Pan isamochodu. który/a dopiero zaczął/ęła mieszkać w jego okolicy i chce się Pan/Pani dowiedzieć. tak aby musiał podać kolejne argumenty lub zaproponować inne rozwiązanie. 30 sekund. owoce morza. L’esame è finito. jak potoczy się rozmowa. PoniŜej podane są 4 kwestie. sushi.] . poi cominciamo l’esame. Ceny Dojazd do sklepów Potrawy Twoje doświadczenia Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. Porozmawiaj z nim/nią na ten temat. Proszę grzecznie nie zgodzić się ze zdającym.

Mi parli delle vacanze peggiori della Sua vita.] .214 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zestaw 1 2 • zakupy • podróżowanie • dom Egzamin maturalny z języka włoskiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 4 minuty Ci descriva. [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: La ringraziamo. L’esame è finito. Pytania dla egzaminującego 1. [Po upływie ok. ………………………………………………………………………………………… Egzaminujący: Grazie. la fotografia. Adesso Le farò tre domande. Perché questa ragazza è interessata alle offerte last minute? 2. Passiamo all’esercizio numero 3. proszę – jeśli to konieczne – zapytać: Può cominciare?] Egzaminujący: Wersja dla zdającego Zdający: ≈ 1 min. Dove vorrebbe andare per le Sue vacanze estive? (Perché proprio lì?) 3. ………………………………………………………………………………………… Egzaminujący: Grazie. 10 sekund. Zdający: ≈ 3 min. per piacere.

będzie lepsze i uzasadnij swój wybór. które według Ciebie. Egzaminujący: Zdający: ≈1 min. • Wyjaśnij.Język włoski • zakupy • podróżowanie • dom 215 Zestaw 1 3 Egzamin maturalny z języka włoskiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 5 minut Legga il compito e pensi a quello che vorrebbe dire. dlaczego odrzucasz drugą propozycję. ………………………………………………………………………………………… La ringraziamo. Pytania dla egzaminującego Proszę zadać zdającemu dwa z poniższych pytań. Come può una casa riflettere il carattere di chi la abita? 2. proszę – jeśli to konieczne – zapytać: Può cominciare?] Wersja dla zdającego Popatrz na Zdjęcie 1 i Zdjęcie 2. Po wakacjach będziesz studiować za granicą. Ha un minuto di tempo per prepararsi. Adesso Le farò due domande. Egzaminujący: [Po upływie ok. 1. • Wybierz zdjęcie mieszkania. Quali qualità dovrebbe avere il coinquilino ideale? Zdający: ≈ 2 min. ………………………………………………………………………………………… Egzaminujący: Grazie. W ofertach zakwaterowania organizowanego przez uczelnię znalazłeś/łaś poniŜsze zdjęcia. Egzaminujący: . L’esame è finito. Quali sono i problemi legati al vivere in città? 3. Quali aspetti si prendono in considerazione comprando una casa o un appartamento? 4. minuty. Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdający: ≈ 2 min.

WyposaŜenie Zadanie 2 4 minuty . PoniŜej podane są 4 kwestie.216 Zestaw Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego • dom • technika • podróżowanie 2 Egzamin maturalny z języka włoskiego Wersja dla zdającego Zadanie 1 3 minuty Z kolegą/koleŜanką z uniwersytetu. chcecie wynająć wspólnie mieszkanie. poznanym/ną na pierwszych zajęciach. które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. W rozmowie z nim/nią ustal szczegóły. Koszty śycie towarzyskie Lokalizacja Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.

Wyraź swoje zdanie na temat propozycji przedstawionych na zdjęciach. Zdjęcie 2 i Zdjęcie 3. która Twoim zdaniem. • Wybierz propozycję.Język włoski Zestaw 217 2 3 • dom • technika • podróżowanie Egzamin maturalny z języka włoskiego Wersja dla zdającego Zadanie 5 minut Popatrz na Zdjęcie 1. • Wyjaśnij. dlaczego odrzucasz pozostałe oferty. Chcesz wybrać się na wakacje nad morze. Masz do wyboru trzy poniŜsze miejsca. jest najlepsza i uzasadnij swój wybór. Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 .

Proszę poprosić zdającego o dokładniejsze objaśnienie jakiejś kwestii. Egzaminujący: [Po upływie ok. Zdający i Egzaminujący: ≈ 2 min. poznanym/ną na pierwszych zajęciach. [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: La ringraziamo. Chcecie wspólnie wynająć mieszkanie. Passiamo all’esercizio numero 2. [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania. Lei ha circa mezzo minuto per prepararsi. które musisz omówić z egzaminującym. PoniŜej podane są 4 kwestie. Koszty śycie towarzyskie Lokalizacja WyposaŜenie Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. proszę w języku polskim poinformować zdającego. W zaleŜności od tego. Egzaminujący: Zdający: ≈ 30 sek. Przeszkadza Panu/Panuidym tytoniowy i lubi się Pan/Pani wcześnie kłaść spać i wcześnie wstawać. tak aby musiał podać kolejne argumenty lub zaproponować inne rozwiązanie.] Passiamo dunque all’esercizio numero 3.] Cominciamo con l’esercizio numero 1. Proszę grzecznie nie zgodzić się ze zdającym. Chciałby Pan/Chciałaby Pani większy pokój przy jednoczesnym podziale kosztów pół na pół. proszę – jeśli to konieczne – zapytać: Possiamo cominciare?] Wersja dla zdającego: Z kolegą/koleŜanką z uniwersytetu. że nie ma możliwości powrotu do zadania. W rozmowie z nim proszę ustalić szczegóły. 30 sekund. W rozmowie z nim/nią ustal szczegóły. Dodatkowe uwagi dla egzaminującego Jest Pani koleŜanką/Pan kolegą zdającego. Legga attentamente l’esercizio. którego poznała Pani/poznał Pan na pierwszych zajęciach na uniwersytecie. jak potoczy się rozmowa. ma Pan/Pani własne. …………………………………………………………………………………………………………… Egzaminujący: Grazie. L’esame è finito. poi cominciamo l’esame.] . chcecie wynająć wspólnie mieszkanie. Nie zaleŜy Panu/Pani na meblach ani wyposaŜeniu. Pani/Pan rozpoczyna rozmowę.218 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zestaw 2 1 • dom • technika • podróżowanie Egzamin maturalny z języka włoskiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 3 minuty [Proszę przekazać zestaw zdającemu. proszę włączyć do rozmowy wszystkie/wybrane punkty.

3. proszę – jeśli to konieczne – zapytać: Può cominciare?] Wersja dla zdającego Zdający: ≈ 1 min. 2. Passiamo all’esercizio numero 3. per piacere. Pytania dla egzaminującego: Secondo Lei che cosa stanno guardando? Per cosa usa Internet? Mi racconti una situazione in cui qualcuno che Lei conosce ha risolto un problema grazie a Internet. la fotografia. …………………………………………………………………………………………… Egzaminujący: Grazie. [Po upływie ok. Zdający: ≈ 3 min. 1. Adesso Le farò tre domande. [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: La ringraziamo. ………………………………………………………………………………………… Egzaminujący: Grazie. L’esame è finito.Język włoski 219 Zestaw 2 • dom • technika • podróżowanie Egzamin maturalny z języka włoskiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 2 Egzaminujący: 4 minuty Ci descriva.] . 4. 10 sekund.

dlaczego odrzucasz pozostałe oferty. Chcesz wybrać się na wakacje nad morze. • Wybierz propozycję. jest najlepsza i uzasadnij swój wybór. Ha un minuto di tempo per prepararsi. Zdający: ≈ 2 min. Zdjęcie 2 i Zdjęcie 3. 4. 5 minut Legga il compito e pensi a quello che vorrebbe dire. która Twoim zdaniem. Pytania dla egzaminującego Proszę zadać zdającemu dwa z poniższych pytań. L’esame è finito. 2.220 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Zestaw 2 • dom • technika • podróżowanie Egzamin maturalny z języka włoskiego Wersja dla egzaminującego Zadanie 3 Egzaminujący: Zdający: 1 min. • Wyjaśnij. Quali luoghi di vacanza in Polonia sono più popolari tra i giovani? Perché? In che modo il turismo può essere pericoloso per il nostro pianeta? Perché alcune persone preferiscono i viaggi organizzati? Quali sono alcuni vantaggi del viaggiare? ……………………………………………………………………………………………………… La ringraziamo. minuty. 1. 3. Egzaminujący: [Po upływie ok. proszę – jeśli to konieczne – zapytać: Può cominciare?] Wersja dla zdającego Popatrz na Zdjęcie 1. Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdający: ≈2 min ……………………………………………………………………………………………………… Egzaminujący: Grazie. Masz do wyboru trzy poniŜsze miejsca. Adesso Le farò due domande. Wyraź swoje zdanie na temat propozycji przedstawionych na zdjęciach. Egzaminujący: .

Un’usanza da antico romano. adesso no. Zaznacz jedną z trzech moŜliwości. che mi sento di essere. Z podanych odpowiedzi 1. recita a teatro da quarant’anni. il Suo modo migliore per iniziare la giornata a Roma è… È farmi una passeggiata.. nel giardino della mia villa. B. sentire l’atmosfera dolce e magica dell’autunno romano. Andando a Stoccolma. gli piaceva quando era bambino. 1. lavorare nel suo giardino. C. C. e mi diverte sempre ritornarci. l’attore metterebbe nella valigia A. soltanto le cose più importanti. B lub C. un teatro perfetto. è una delle attività preferite di Gigi Proietti. Da quarant’anni è il protagonista assoluto del teatro italiano. io adoro l’atmosfera particolare dell’autunno romano con le sue serate dolci tra ottobre e novembre. B. così come mi piace girare per via Condotti o via del Corso piene di atmosfere e luoghi incantevoli…. . zgodną z treścią tekstu. 1. dei luoghi a cui è molto legato. in pigiama e pantofole. tutti i suoi vestiti vecchi perché gli portano fortuna.4 1. C. San Pietro e via della Conciliazione sono per lui A. … ho abitato per anni in via dei Giubbonari.. che fanno da cornice a Roma sempre bella e immortale. C. attore. è arrivato a Roma a quarant’anni. fare la spesa al mercato del Campo de’ Fiori. 1.2 Gigi Proietti ama A.1–1.5 wybierz właściwą. B. zakreślając literę A. B. ormai… Dove va a spasso se gli impegni di lavoro Glielo permettono? Dunque. C. Gigi. dietro Campo de’ Fiori con il suo famoso mercato all’aperto. dei luoghi come tanti altri. abita a Roma da quarant’anni.1 Gigi Proietti A.) Usłyszysz dwukrotnie rozmowę ze znanym włoskim aktorem na temat jego ulubionego miasta. romano autentico.5 Transkrypcja Quando si parla di Roma si pensa subito a Gigi Proietti. tra le piante e in compagnia dei miei cani. tanti maglioni perché in Svezia fa sempre freddo. Ecco.. regista e cantante. Fare shopping A. Partiamo con Gigi Proietti per un giro nella Città eterna: Roma.3 1.Język włoski 221 Przykładowe zadania na poziomie podstawowym Część pisemna Zadanie 1. gli piace soltanto in un negozio di musica. bevendo un buon cappuccino caldo. (5 p. B.

Partirei oggi stesso. A.].2 – 1 p.: odpowiedź A 0 p. (4 p. di fronte alla chiesa di Sant’Andrea della Valle. A Lei piace fare lo shopping? Generalmente lo shopping non mi fa impazzire. dal pianoforte ai dischi di musica di ogni genere. D. un negozio dove tanti anni fa si potevano trovare solo chitarre e spartiti. Dwa miejsca zostały podane dodatkowo i nie pasują do Ŝadnej wypowiedzi. ma soprattutto il mio maglione di cachemeare che ho da ormai 20 anni ed è il mio portafortuna. C. 1a Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu [.viaggi. ma devo dire che mi emoziono sempre come un bambino quando vado a comprare da Musicarte. Per ora non è possibile. fabbricata in Svezia. czy tekst zawiera określone informacje.2 Marisa 2. la Basilica di San Pietro.4 – 1 p. stwierdza.3 Cristina 2. ma cerco di passare tutto il .: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 2. invece oggi c’è di tutto.. lontano dal rumore e dall’inquinamento delle città. una città meravigliosa con quel suo teatro settecentesco a Drottningholm. perché studio in una metropoli. w których zwykle spędzają wakacje. mare montagna estero paesi esotici campagna città d’arte 2.: odpowiedź C 1. È chiamato il “teatro perfetto” per una specie di combinazione perfetta nella distanza tra palcoscenico e platea.5 – 1 p. mettendoci solo le cose essenziali. Do kaŜdej wypowiedzi 2. F. Spesso vado a osservare il teatro Valle in via Rinascimento.222 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Quali sono gli angoli della Sua Roma ? Ne ho diversi: Piazza di Spagna. Dove andrebbe a vivere? Andrei a vivere a Stoccolma.4 przyporządkuj odpowiednie miejsce (A–F).) Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi czterech osób na temat miejsc. E.: odpowiedź B 1.1 Luca 2.4 Francesco Transkrypcja Luca: Il mio sogno è vivere in mezzo alla natura.3 – 1 p.corriere. via della Conciliazione.. con la mia valigia.: odpowiedź A 1.1–2. Adattato da www. Punktacja 1. B.it Standardy wymagań II.1 – 1 p.: odpowiedź C 1.

1 – 1 p.: odpowiedź F 0 p. ma vivere 14 anni in più è possibile. Trieste e Brindisi.6. appartiene al proprietario dell’agriturismo.2 3. Standardy wymagań II. 3. fare attività fisica e mangiare cinque porzioni di frutta e verdura al giorno. Ravenna. è stato attaccato sabato pomeriggio da un cane in un agriturismo di Viterbo. ma la mia vera passione è la pittura medievale e rinascimentale italiana. L’elisir della lunga vita non esiste. La stazione di Villa San Giovanni è rimasta paralizzata per i treni in sosta che non potevano raggiungere Reggio Calabria. 1a Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu [. Wpisz rozwiązania do tabeli.) Przeczytaj teksty 3. un husky di due anni. Cristina: Mi piace molto la montagna e da giovane ci andavo ogni anno.. Durante le vacanze cerco di approfondire le mie conoscenze artistiche: Firenze. Questa è la conclusione di uno studio inglese che ha paragonato la durata della vita delle persone che si sono adeguate alle quattro regole di vita sana con quella di coloro che hanno condotto una vita più «disordinata». Jeden tytuł został podany dodatkowo i nie pasuje do Ŝadnego tekstu.]. (6 p. Errath Rosic di 37 anni. L’allagamento della galleria sotterranea nelle 3.1 La forte pioggia che è caduta martedì sera su Roma ha causato gravi disagi all’aeroporto di Fiumicino.: odpowiedź C 2. Ma ora abbiamo dei figli piccoli e per questo trascorriamo sempre le vacanze al mare. aiutando la nonna a lavorare la terra e occupandomi della fattoria. Il bimbo è stato portato all’ospedale di Viterbo.4 . Marisa: Io con i miei amici andiamo sempre in vacanza in qualche paese europeo. Affittiamo un appartamento in una località balneare. określa główną myśl tekstu. Trascorro lì le mie vacanze.. Na podstawie zawartych w nich informacji przyporządkuj poszczególnym tekstom właściwe tytuły (A–G). Punktacja 2.3 – 1 p. così i bambini passano tutta la giornata a giocare con le onde o a costruire castelli di sabbia con i loro amichetti! Francesco: Sono ingegnere.: odpowiedź E 2. Marco Carlucci. Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno trovato una profonda ferita alla guancia sinistra del bimbo e due altre ferite al braccio sinistro. Napoli. che è il posto perfetto per loro.3 3. moderare l’alcol. Basta rispettare quattro semplici regole: non fumare. Bologna. L’animale. Studiamo tutti diverse lingue straniere e viaggiando vogliamo perfezionare la conoscenza del nostro francese.: odpowiedź A 2.4 – 1 p. Moltissime persone sono rimaste bloccate per molte ore all’aeroporto.2 – 1 p. Sono stati annullati cinque voli diretti a Bergamo.1–3. tedesco o inglese.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 3. Anche i passeggeri in arrivo hanno dovuto aspettare per ore i loro bagagli. quattro anni. I passeggeri infuriati si sono lamentati per la mancanza dell’assistenza da parte del personale dell’aeroporto. Bologna sono le mie mete preferite.Język włoski 223 tempo libero a casa di mia nonna che abita in un paesino in provincia di Siena.

2 – 1 p. Adattato da www.4 – 1 p. Almeno due milioni e mezzo di persone hanno partecipato all’iniziativa della «Notte Bianca» di Roma.it A.6 Standardy wymagań II. – spiegano gli ingegneri californiani – Grazie alle ultime innovazioni nel campo dell’ottica e della fotografia digitale è possibile duplicarle anche senza disporre fisicamente dell’originale».: odpowiedź D 3.: odpowiedź C 0 p.1 3. G. Una festa che ha permesso ai romani.: odpowiedź A 3.5 3. ricreativi e musicali che ha regnato nella capitale per l’intera nottata.4 3. Anche i treni provenienti dalla Sicilia sono rimasti bloccati a Messina per l’impossibilità di raggiungere Villa San Giovanni. C.: odpowiedź B 3..3 3. Un gruppo di studiosi dell’Università di San Diego ha fotografato delle chiavi messe sul tavolino di un bar situato ad una distanza di 60 metri.corriere. ma anche a moltissimi turisti.]. B. un programma di appuntamenti culturali.3 – 1 p. Traffico ferroviario bloccato Successo della non stop culturale e musicale Addio alla sicurezza per milioni di proprietari La longevità in 4 passi elementari Canarie: aereo fuori pista. F.1 – 1 p.. voli cancellati 3.: odpowiedź F 3.5 – 1 p. 2a Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego [. per poi mettere a punto un software in grado di farne una copia. Basta una semplice fotografia fatta con un cellulare o trovata on line per duplicare le normali chiavi domestiche. con piazze e monumenti resi ancor più suggestivi dalle migliaia di persone che hanno atteso l’alba tra concerti.224 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego 3. Punktacja 3. określa główną myśl tekstu.2 3. D.: odpowiedź G 3.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi .6 – 1 p. «Abbiamo sviluppato questo programma per dimostrare che le chiavi non sono una tecnologia troppo segreta. mostre e artisti di strada.5 3. di scoprire il fascino di una Roma che non va a dormire.6 vicinanze della stazione centrale non permetteva il passaggio dei treni in arrivo e in partenza. tutti salvi Bambino aggredito e gravemente ferito Maltempo. E.

Poi. essendo costretta a seguire una terapia vorrei vedere subito i suoi effetti. al mattino mi sveglio sempre con molto appetito e se mi si offre un pasto all’americana. non perdo un programma televisivo che parli di come stare meglio.3 ______ Moltissimo. Devo dire che fino a due anni fa avevo veramente poca cura di me stessa. Caterina Balivo. 4. 27 anni. Basta che mi senta appena meglio per decidere da sola di smettere di curarmi. per un motivo molto semplice. dunque è ovvio che mi interesso tantissimo ai temi legati alla salute e al benessere. appena posso compro le riviste specializzate. Amo conoscere tutti gli avvenimenti di attualità.7 ______ Bere tanta acqua. dopo tre o quattro giorni. mangiare bene e divertirsi in discoteca. Voleva fare la modella. Io soffro soprattutto dal punto di vista dermatologico: la mia pelle mi dice subito se ci sono cose che non vanno. Risultato: ho preso a fare attività fisica.8 właściwe pytanie. Potendo mangerei anche un bel piatto di spaghetti. 4. non ho pazienza di aspettare per vedere se e quando quella cura avrà effetto. 4. Mi rendo conto che è un problema tipico di tutti quelli che fanno questo lavoro. mangiavo di tutto. consumo più frutta e verdura. preferisco rivolgermi a quella tradizionale. Ha avuto piccole esperienze anche nel cinema e nel teatro. La dermatologa è diventata il mio medico di fiducia.5 ______ No. 4. ma di tempi. . 4. z którego usunięto pytania dziennikarza oznaczone literami (A–I). Cateriną Balivo. Adora i viaggi. ma nel mio caso gli effetti negativi sono ancora più evidenti. I benefici si sono fatti vedere immediatamente: oggi mangio molto meglio. (8 p. Quindi non avendo certezze terapeutiche sulla sua efficacia. Jedno pytanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do Ŝadnej odpowiedzi. Non è questione di essere scettici. Facevo una vita più da ragazzina che da donna: orari sregolati. lo accetto volentieri. salato. il teatro. Nella mia vita non sono mai riuscita a seguire una terapia fino in fondo. Il medico mi prescrive di prendere un antibiotico per sette giorni consecutivi? Io. In realtà. un terzo posto al Concorso di Miss Italia nel 1999. Leggo tutti i supplementi dei quotidiani. Sono concreta per natura. mi sono resa conto che il corpo cambia: ho cominciato ad avvertire i primi segnali che qualcosa non andava più come prima.6______ Non amo né il latte né il caffè. ginnastica e nuoto. Prendo un tè con fette biscottate su cui spalmo della marmellata. la pallavolo. 4. napoletana.4 ______ Più di una volta. rispetto gli orari. 4.2 ______ Senza dubbio lo stress. dalla politica allo sport. senza dubbio.1 ______ Molta. poi la giornalista. Quest’estate è la protagonista del programma “Stasera mi butto” in onda su Raiuno. smetto. ora ho davvero cambiato vita. all’improvviso. l’organismo ne ha molto bisogno. Wpisz odpowiednią literę w luki. Dobierz do kaŜdej odpowiedzi 4.Język włoski 225 Zadanie 4.) Przeczytaj wywiad z aktorką i prezenterką telewizyjną. Non esco di casa se non ho con me la mia bottiglia d’acqua minerale.1–4. Prima bevevo piuttosto i succhi di frutta.

W zadaniu nie jest określony limit słów. le mie amiche lo sanno e quando vengono da me.].: odpowiedź I 4. w której poinformujesz go • w jakiej okolicy znajduje się mieszkanie • jakie pomieszczenia się w nim znajdują • przez jaki okres mieszkanie będzie do jego dyspozycji • ile wynosi czynsz. Spełniłeś/łaś jego prośbę. caramelle e cioccolata anche se so che fanno male alla salute. È un monolocale con bagno e una piccola cucina. H.określa główną myśl poszczególnych części tekstu Punktacja 4. nell’ingresso.4 – 1 p. A casa mia.: odpowiedź A 4.3 – 1 p. ti va bene? L’affitto per un mese è di 500 zloty.5 – 1 p. (5 p. A. by pracować jako wolontariusz. I.2 – 1 p. Ciao XYZ . poprosił Cię o znalezienie mu mieszkania. Fammi sapere cosa ne pensi.8 – 1 p.: odpowiedź C 4.: odpowiedź D 4. Przykładowa odpowiedź Ciao Paolo. E. 2b Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego [.7 – 1 p. c’è una scatola che dev’essere sempre piena. Podpisz się jako XYZ.8 ______ Quella di accumulare grandi quantità di snack.6 – 1 p. Qual è l’aspetto del suo lavoro che influisce di più sulla sua salute? Che tipo di colazione fa al mattino appena sveglia? Ha mai provato la medicina alternativa? C’è una buona abitudine che ha preso nel corso degli anni? Che rapporto ha con il teatro? Quanta cura del corpo e della salute deve avere una donna che fa il suo lavoro? Qual è la cattiva abitudine che non è riuscita a perdere? Le è mai capitato di non ascoltare i consigli del medico? Le piace tenersi informata e approfondire i temi legati alla salute e al benessere? Standardy wymagań II. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazania wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt). F.1 – 1 p. G.. Napisz do niego krótką wiadomość.226 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego 4.: odpowiedź G 0 p.) Kolega z Włoch przyjeŜdŜający do Polski. C. Ti ho trovato l’appartamento che volevi! Si trova nel quartiere di Nowa Huta. in una zona tranquilla e molto verde.. L’appartamento sarà libero per tutta l’estate.: odpowiedź H 4.: odpowiedź F 4. vanno via con le tasche piene di piccoli dolcetti.: odpowiedź B 4. D.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 5. B.

10–11) Treść – 4p. Zadanie 6. Come verrete in Polonia. Un abbraccio caloroso. Appena sposati partiranno per un lungo viaggio di nozze in Italia. A partire da Verona (con visita obbligata alla casa di Giulietta) visiteranno le principali città d’arte italiane.. Si sono frequentati per un paio di mesi e poi lui ha chiesto la sua mano. sabato 7 luglio. 2e Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci krótkiej wypowiedzi pisemnej uwzględniającej poprawne stosowanie środków leksykalno-gramatycznych [.: wszystkie elementy polecenia przekazane w sposób pełny i komunikatywny. 2e Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci krótkiej wypowiedzi pisemnej uwzględniającej poprawne stosowanie środków leksykalno-gramatycznych […]. Si sono conosciuti per caso quando Eliza cercava un appartamento da affittare. Il matrimonio avrà luogo a Piaseczno. jakim środkiem transportu Twoi włoscy przyjaciele przyjadą i zaproponuj im. in macchina. w tym przekazywania informacji III.2b Zdający wykazuje się umiejętnością reagowania językowego w zakresie pisania prostej wypowiedzi. offrendole un anello d’argento. Lei ha subito detto di sì.) Napisz list do włoskich przyjaciół z zaproszeniem na ślub swojej siostry. 10 maggio 2010 Cari amici.Język włoski 227 Standardy wymagań IV.: praca nie zawiera błędów. aby zatrzymali się u was na kilka dni po weselu.]. 2f Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci krótkiej wypowiedzi pisemnej uwzględniającej wypowiadanie się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu słów. Przykładowa odpowiedź Varsavia. III. Punktacja (wypowiedź oceniona zgodnie z kryteriami oceniania na str. XYZ Standardy wymagań IV. ed è molto simpatico.. oppure in aereo? Naturalmente siete invitati a stare da noi per alcuni giorni dopo la festa di nozze. w jaki sposób przyszli małŜonkowie poznali się i kiedy zdecydowali o ślubie • poinformuj. w tym przekazywania informacji. . dokąd zamierzają wybrać się w podróŜ poślubną i co będą zwiedzać • zapytaj. è agente immobiliare.2b Zdający wykazuje się umiejętnością reagowania językowego w zakresie pisania prostej wypowiedzi. Vi scrivo questa lettera per invitarvi al matrimonio di mia sorella Eliza. nelle vicinanze di Varsavia. Podpisz się jako XYZ. (10 p. Nie umieszczaj Ŝadnych adresów. III. poprawność językowa (2 punkty) oraz bogactwo językowe (2 punkty). forma (2 punkty). Poprawność językowa – 1p. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty). Il futuro marito di mia sorella si chiama Adriano. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów. W liście: • zaproś przyjaciół w imieniu siostry i poinformuj. gdzie odbędzie się uroczystość • opisz. Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu.1 Zdający zna proste struktury leksykalno-gramatyczne […]. come l’altra volta. I. Sono molto contenta di potervi incontrare al matrimonio di Eliza.

a causa di uno sciopero di quattro ore proclamato dalle 12 alle 16 di sabato i servizi aeroportuali potrebbero non essere garantiti.ma . Il servizio tranviario è stato bloccato e sostituito da quello degli autobus. wstęp. 1. 1. VOLI INCERTI PER LE PROTESTE DEI LAVORATORI 1. bogate słownictwo. 1.5. zakończenie. La partecipazione a un tale evento ti permette un contatto diretto con imprenditori italiani e stranieri e con i futuri datori di lavoro.3 Roma – Tanti i disagi causati da piogge abbondanti e venti forti. è possibile telefonare al numero 051-64615. rozwinięcie. Przykładowe zadania na poziomie rozszerzonym Zadanie 1. Scendendo verso Sud le città perdono punteggio in graduatoria. IL MALTEMPO COLPISCE LA CAPITALE C.1 1. SI VIVE MEGLIO AL NORD B.1 Si tratta di un importante momento di incontro e confronto tra tutti quelli che pensano seriamente al proprio futuro e i responsabili delle aziende e degli enti di formazione. PARTENZE A RISCHIO PER I LAVORI ALLA STAZIONE D. OFFERTE PER CHI CERCA UN IMPIEGO E. objętość pracy w granicach określonych w poleceniu.4 L'Aeroporto di Bologna mette in guardia i passeggeri che devono partire dopodomani. Gli alberi caduti hanno costretto i vigili del fuoco ad un super lavoro per tutta la notte. odpowiedni zwrot kończący list). Sono molti gli alberi fatti cadere dalla violenza del vento che ha preceduto il temporale: un albero è caduto sulla linea del tram numero 8. Wpisz rozwiązania do tabeli. Ciò riguarda anche le grandi metropoli come Roma e Napoli. tekst jest spójny i logiczny.3 1. SEMPRE MENO TURISTI NELLE LE GRANDI METROPOLI F.5 Transkrypcja 1.5 A loro non importa molto di stelle e forchette sulle guide gastronomiche. GLI ESPERTI IN CUCINA G.228 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Punktacja (wypowiedź oceniona zgodnie z kryteriami oceniania na str. 10–11) Treść – 4 p.2 1.) Wysłuchaj dwukrotnie pięciu tekstów informacyjnych 1. Dwa tytuły zostały podane dodatkowo i nie pasują do Ŝadnego tekstu. Il più grande riconoscimento lo ricevono a tavola.: list zawiera wymagane 5 elementów (odpowiedni zwrot rozpoczynający list. Do kaŜdego z nich dopasuj odpowiedni tytuł (A. Poprawność językowa – 2 p. Non solo sono abilissimi e molto qualificati . oppure consultare il sito dell'Aeroporto. A. (5 p.–G).sono diplomati nelle migliori scuole di cucina .: praca nie zawiera błędów.2 Secondo la classifica realizzata dal giornale Sole 24 Ore risulta chiaro che nelle piccole città settentrionali come Trento e Belluno la qualità della vita è più alta. Per informazioni sui voli. Forma – 2 p.: wszystkie elementy polecenia przekazane w sposób pełny i komunikatywny. 1. Bogactwo językowe – 2 p.4 1. Sono gli chef che nutrono i campioni sportivi.: zróŜnicowane struktury gramatyczne.1–1.

ha deciso di arrampicarsi perché la disciplina era agli inizi.1 – 1 p. la passione dell’arrampicata è diventata un lavoro. B. B. ha lasciato altri sport per l’arrampicata. è riuscito a salire con successo su rocce Flashdance e Outsider. Standardy wymagań II. zakreślając literę A. 1a Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu […]. D. prima di dedicarsi all’arrampicata andava a cavallo. D.) Wysłuchaj dwukrotnie wywiadu ze znanym alpinistą Alberto Gnerro. lavorare come allenatore e insegnare è banale. 2.3 2. su roccia è differente dall’arrampicata in palestra.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 2. C. Secondo Alberto Gnerro l’arrampicata A. Per Alberto Gnerro A.2 – 1 p. per lo sport ha abbandonato la famiglia. Hanno una bella responsabilità perché la prestazione di uno sportivo dipende anche da quello che mangia. è uno sport che le palestre rendono banale e noioso.2 2.3 – 1 p. C. non è soddisfatto della sua carriera sportiva. C. określa główną myśl tekstu. D. (5 p.Język włoski 229 devono essere pronti a partire al seguito del team anche in capo al mondo. trasmettere la sua passione ai giovani è difficile.1 Alberto Gnerro A.5 Alberto Gnerro A.4 – 1 p.: odpowiedź G 1. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.: odpowiedź A 1.5 – 1 p. sogna ancora di mantenersi con l’arrampicata. non è riuscito a salire su rocce Flashdance e Outsider. . si è mantenuto economicamente con l’arrampicata B. Zaznacz jedną z czterech moŜliwości. aprire una palestra è un progetto per il futuro. è uno sport adatto solo ai giovani. B.: odpowiedź F 0 p. su una roccia vera è facile come l’arrampicata in palestra. ha cominciato ad arrampicarsi a 22 anni. C lub D. C. B. D. faceva arrampicate che oggi sembrano facili. non era molto bravo a scalare le rocce.: odpowiedź B 1. Punktacja 1. zgodną z treścią nagrania.4 2. C. B.: odpowiedź D 1. 2. D. Alberto Gnerro da giovane A.

Punktacja 2. L'arrampicata vent'anni fa era qualcosa di assolutamente fantastico… Erano comunque gli inizi dell'arrampicata sportiva. forse anche adesso.com/ Standardy wymagań II. Facevo già altri sport …ma l'arrampicata mi ha coinvolto al cento per cento.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi . stwierdza. Ho smesso di occuparmi di altre discipline sportive.4 – 1 p. L'insegnamento. Che cosa ti aspetti o che cosa ti saresti aspettato dall'arrampicata? Quello che mi sarei aspettato era di potermi mantenere economicamente con questo sport.1 – 1 p. ma mi rendo conto che è un utopia.5 – 1 p. Quando ho iniziato. 22 anni fa. meno accessibile. ero un ragazzino che cercava la sua strada. aperta un paio di anni fa. A parte le difficoltà. È un mondo duro. e richiede tantissima motivazione ed esercizio per ottenere buoni risultati. L'apertura della mia palestra. A volte sogno ancora che sia possibile a quarant'anni vivere di arrampicata. Sicuramente questo sport è ora più diffuso grazie alle palestre che l'hanno trasformato in qualcosa di più facile e divertente. raccontaci come vivevi l'arrampicata più di 20 anni fa. come è cambiata l'arrampicata? A noi vecchi sembra cambiata molto. http://www.planetmountain. Alberto. Se dal punto di vista della passione mi ha dato molto. ma per chi impara non è così. Grazie a voi. ma forse i ragazzi che iniziano oggi vivono i nostri stessi sogni e le nostre emozioni giovanili.: odpowiedź B 0 p.3 – 1 p. il trasmettere quello che ho imparato in più di 20 anni di attività. Le gare vengono fatte anche nella tua palestra. dividendomi tra lavoro e sport per mantenere la famiglia.: odpowiedź D 2. Grazie dell’intervista.: odpowiedź A 2. Quasi vent'anni fa sei salito su due rocce Flashdance e Outsider. è un’esperienza bellissima che mi riesce facile e naturale. 1c Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu ze słuchu […]. czy tekst zawiera określone informacje. Parlando di motivazioni.: odpowiedź A 2. bisogna allenarsi molto e saper rischiare. L'arrampicata è uno sport che non regala niente.: odpowiedź C 2.230 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Transkrypcja Buongiorno Alberto e benvenuto al nostro programma Buongiorno a tutti. La roccia comunque è un’altra cosa. Il fatto che nessuno le aveva mai affrontate prima in quel modo dimostra che ero avanti rispetto ai tempi. Qualche volta magari ti trovi a spiegare cose che sembrano banali. Io sono vissuto a cavallo di due epoche e sono ancora qui oggi per raccontare qualcosa. Puoi parlarcene? Ho visto vie e arrampicatori d’ogni tipo e ti dico che la difficoltà di quelle arrampicate di allora è ancora oggi attuale. ha trasformato la passione per l’arrampicata in un vero e proprio lavoro. Conquiste importanti all'epoca. le prime gare su roccia.2 – 1 p. dall'altra parte ho dovuto vivere nel compromesso.

D. il suo vestito era sporco di pesce.2. L’uomo che occupò il posto accanto all’autore era A. 3. lasciò il teatro per ultimo. nella tasca aveva un biglietto per lo spettacolo. venne sgarbatamente occupato da un tipo abbastanza ciccione. calvo. trasferendo gli oggetti personali da un vestito all’altro.) Przeczytaj tekst. C. mi accorsi di avere dentro alla tasca sinistra della giacca messa per andare a teatro un pezzo di carta che non ricordavo d’averci messo prima. Meno male che si stava all’aperto. non sembrava una persona di gran cultura. C. Per fortuna avevo fatto comprare il biglietto d’ingresso alcuni giorni prima. trovò nella giacca un oggetto che prima non aveva. zgodną z treścią tekstu. alla mia sinistra. m’accorsi che quello accanto. quell’uomo pareva avere poco a che fare con un evento culturale come la messinscena di una tragedia classica. per alcuni giorni aveva cercato di comprare il biglietto. era un famoso commerciante di pesce. colto. 3. 3. Quando a fatica raggiunsi il mio posto. elegante. un fazzoletto rosso attorno al collo. Per come si presentava: una camicia sudicia. Grande fu la mia meraviglia quando. B.Język włoski 231 Zadanie 3. appena prima che lo spettacolo iniziasse. zakreślając literę A. grasso. tra i suoi oggetti personali mancava un biglietto. . Salii in camera.11-13 3. Zaznacz jedną z czterech moŜliwości. B. C. Tantissima era la gente che trovai già seduta in attesa dell’inizio dello spettacolo quando arrivai. B. Per quella sera avevo un invito a cena in casa di amici che da tempo non vedevo e decisi di tornare in albergo soprattutto per cambiarmi d’abito. perché mi pareva di puzzare di pesce. Del resto prima della fine dello spettacolo si alzò e se ne andò.4. Cambiandosi d’abito l’autore si stupì perché A.1. era contento perché si era procurato prima il biglietto. sembrava volersene andare subito. C. B. Io invece credo di essere stato l’ultimo spettatore ad abbandonare il teatro. folti baffi non curati e una certa ostentata volgarità nei gesti. Aveva l’aria di uno che aveva appena finito di scaricare casse di pesce al mercato ed era corso al teatro senza nemmeno essersi cambiato d’abito. D. D. era ancora vuoto. Camilleri Il colore del sole str. A. C lub D. L’autore A. La mia speranza di avere un minimo di libertà di movimento durò poco perché il posto. sperava che qualcuno gli comprasse il biglietto. era preoccupato perché a causa della folla non trovava il biglietto. B. L’uomo che stava seduto accanto all’autore A. (4p. capelli crespi. D. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Cominciai a sentire aria di mistero.3.

si spendono 75 euro per un anno di abbonamento «illimitato». Wpisz odpowiednią literę (A–G). per atti vandalici intenzionali o denunce di qualcuno 4.scambiocasa.5 ___. selekcjonuje informacje. F.: odpowiedź A 0 p. Una coppia scambiò la propria villa in Italia per un camper in Oregon: volevano realizzare il sogno di vedere gli Stati Uniti on the road». Certo. E. un socio scambiò casa sua per una barca di 40 metri.2 ___ .: odpowiedź B 3.: odpowiedź B 3. Questa è la regola principale degli utenti di www. Punktacja 3. Eppure. LA CASA PER UNA VACANZA Dareste la vostra casa per una vacanza? Lo scambio di alloggi è una valida alternativa ai costosi prezzi degli alberghi e ai viaggi «classici». E aggiungono: «Normalmente c’è chi scambia l’abitazione in un periodo che conviene ad entrambi.5. 2d Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego […]. tu vieni a casa mia.1–4.3___ . si leggono le inserzioni e si contatta il mittente dell’annuncio più interessante. (5 p.3 – 1 p. le due donne si trovano in due ville da sogno e alla fine della commedia trovano persino il principe azzurro.: odpowiedź D 3. Per esempio. si vorrebbe dire.scambiocasa.com. C. Il problema è fidarsi. 4.4 ___.scrivono i gestori di www.corriere. una notte in un hotel medio costa intorno ai 100 euro lo scambio di casa è un ottimo sistema per viaggiare con i figli che arrivato a destinazione non abbia trovato niente di vivere un luogo da abitante locale e non da turista con cui si potranno concordare via posta elettronica o per telefono tutti i dettagli maggiori informazioni su questa nuova e interessante modalità di viaggiare che l’esperienza dello scambio di casa incuriosisce .) Przeczytaj tekst i uzupełnij go fragmentami zdań wybranymi z podanej listy. Premessa: lo scambio di case è una valida alternativa alle costose tariffe degli alberghi e alle vacanze di modello «classico». che permette di effettuare infiniti scambi di appartamento.1 ___ .: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 4.4 – 1 p. Una spesa minima .it/ A. Ma ci sono anche altri tipi di scambi. Anche per chi ha dei figli. B. w luki 4. http://www.232 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Standardy wymagań II. si legge su Scambiocasa. Una descrizione forse non realistica. offre dunque l’opportunità 4. si sceglie il Paese d’interesse. però. sito tutto italiano nato nel 1992.1 – 1 p. G. D.2 – 1 p.se si considera che 4. Ma come funziona lo scambio di casa? Si accede al sito. tak aby stał się spójny i logiczny. 4.com . Vero. Proprio come Cameron Diaz e Kate Winslet nel film «L’amore non va in vacanza» di Nancy Meyers. E gli italiani non sono molto fiduciosi quando si tratta di internet.com: in 14 anni e migliaia di scambi non abbiamo mai avuto proteste per furto. Quanto ai costi. Io vengo a casa tua. Dwa fragmenty zdań zostały podane dodatkowo i nie pasują do tekstu.

VIAGGIO NEL TEMPO Non si andava troppo lontano “ai miei tempi”. D. Una zia. tak aby otrzymać logicznie i gramatycznie poprawny tekst. verso la fine della vacanza. Fin dal nostro arrivo trovare la strada per 5. In ogni posto dove sono stata dopo. che se avessi raccontato 5.: odpowiedź C 4.1 ___ cambiato regione. Zaznacz jedną z czterech moŜliwości. Ogni volta però. 2f Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego […]. E finalmente.Język włoski 233 Standardy wymagań II. qualcosa solo per me.3 ___ immensa perché la casetta rossa di legno non ha deluso le nostre aspettative.1 A. ci sia sempre qualcosa da scoprire: anche lungo le rive di un semplice fiume o in mezzo ai campi. D.4 – 1 p. C. B. D. B. B. Non era molto lontano. dalla mia nazione. B. rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu.3 5.4 ___ una casa delle fate. abbiamo trovato la strada ed è stata una 5.6 ___ viaggiare.corriere. C. C. B.: odpowiedź G 4. Ho continuato 5. D.5 p. c’era una piccola casetta rossa da vedere.) Przeczytaj tekst. sono uscita dalla mia regione.2 A. C.1 – 1 p.2 ___era diventata la nostra fissazione. C. zakreślając literę A. Punktacja 4.: odpowiedź E 4. ci si perdeva (ci eravamo imposti per gioco il divieto di chiedere la strada!).5 ___ tutta la magia del ritrovamento. D. anche nemmeno solo davvero nostalgia risata gioia realtà ha perso avrà perso aveva perso avrebbe perso 5.5 5.5 – 1 p. fra i boschi.3 – 1 p.: odpowiedź D 4.4 5. insieme alla nonna.: odpowiedź A 0 p.it/ 5. D. B.6 . pur senza andare troppo lontano da casa. non abbiamo 5.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 5. regolarmente. http://viaggi. C.2 – 1 p. una piccola casetta rossa. aveva raggruppato vari nipoti e ci aveva portati in montagna. A. ma sono convinta che. Ricordo una vacanza bellissima. qualcosa da cercare. C lub D. Sembrava che 5. B. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. A. ma per noi bambini era lontanissimo e molto eccitante! Dal balcone della nostra casa si vedeva. Za kaŜde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0. (3 p. A. da adulta. A. comprarla ragionarla formarla raggiungerla fosse è era è stata di a per tra 5.

repubblica. decollato dall’aeroporto di Tassignano. anche lui pistoiese. PRECIPITA AEREO DA TURISMO Capannori (Lucca) – Un aereo da turismo del tipo Piper.1 – 0. 2j Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego […].5 __________ per un certo periodo anche la carica di presidente della Croce verde pistoiese. Sicuramente vi era poca visibilità. Punktacja 5. ricoprire.) Przeczytaj tekst i uzupełnij go czasownikami wybranymi z podanego pod tekstem zestawu. accorgersi. Zmień ich formę tak. 6.5 p.5 p. E l'aereo si è schiantato in un bosco. 6.: odpowiedź B 0 p.5 p.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 6.3 __________ quindi essersi trattato anche di un guasto tecnico. l'aereo ha avuto difficoltà subito dopo il decollo.: odpowiedź B 5. potere. Marconi sarebbe dovuto andare insieme a lui a Salerno. L'incidente. accorrere. Wpisz czasowniki do tabeli.234 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Standardy wymagań II.1 __________ in località Ruota. 6.: odpowiedź A 5. 45 anni di Pistoia.5 p.5 p.3 – 0.: odpowiedź C 5.6 – 0. Zestaw zawiera dwa zbędne wyrazy.4 – 0. Due le persone gravemente ferite: Giorgio Arnaldi. Arnaldi. pilota e proprietario del velivolo.it/2004/a/sezioni/cronaca Wyrazy do wstawienia: avvenire.5 p. rozpoznaje róŜnorodne struktury leksykalno-gramatyczne w podanym kontekście. 6. irraggiungibile via telefono cellulare. Secondo quanto ha raccontato un testimone. non 6. segnalato dai vigili del fuoco di Lucca. 6. Adattato da: www. è caduto in Lucchesia.6 . perdere. Su cosa possa aver causato la sciagura c'è per ora solo un'ipotesi.5 6. Arnaldi è editore di riviste specializzate in apparecchiature sanitarie ed è sempre stato impegnato nel mondo del volontariato. vicino a Pieve di Compito.: odpowiedź D 5.2 __________ a tenere in quota il Piper.1 6. Sul posto.5 p.3 6.5 p. riuscire. ma l'esperienza del pilota e la strumentazione di bordo erano una garanzia. probabilmente a causa di un'avaria.: odpowiedź D 5. (2. Za kaŜde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0. e Franco Marconi. aby tekst stanowił logiczną i spójną całość.4 6.2 6.2 – 0.4 __________ vigili del fuoco giunti da Lucca e carabinieri e polizia arrivati da Pisa.5 – 0.

ma il sogno realizzato di ogni studente.: odpowiedź ricoprendo. campi da calcio e da tennis. Zaznacz temat.” 2. zakreślając jego numer. który wybrałeś/łaś.2 – 0. Przedstaw w formie rozprawki własną opinię na ten temat. testi audio e video ecc…) invitando.: odpowiedź potrebbe 6. Punktacja 6.) Wypowiedz się na jeden z trzech poniŜszych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Sono convinto che alzarsi la mattina per andare in una scuola del genere non sarebbe più una sofferenza. Non sarebbe male avere anche una sala giochi per distrarsi fra una lezione e l’altra.: odpowiedź sono accorsi 6. Uwaga: jeśli praca będzie zawierać więcej niŜ 300 słów.5 p. jak ją sobie wyobraŜasz. La scuola dei miei sogni è un luogo dove non viene curato unicamente lo sviluppo intellettuale dello studente. Immagino un posto moderno. è riuscito. esperti nelle diverse materie per rispondere alle domande degli studenti e suscitare la loro curiosità. Lo sport è una delle più importanti manifestazioni della vita sociale e ne rispecchia sia i vizi che le virtù.5 – 0. . ma anche le sue capacità creative e sportive.5 p. disponibili e poco severi. 3. un teatro dove rappresentare le opere dei grandi scrittori). ma attivo.1 – 0.4 – 0.5 p. nadając artykułowi tytuł: “La scuola che sogno.Język włoski 235 Standardy wymagań I. dinamico e interessante. otrzymasz za jej kompozycję 0 punktów. capaci di capire i loro allievi e di sviluppare al meglio le loro attitudini.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 7. W czasopiśmie “Eventi” ogłoszono konkurs na artykuł o szkole przyszłości. riusciva 6.3 – 0. con strutture adatte per praticare lo sport (piscine.5 p. di tanto in tanto. które miało miejsce w czasie pobytu na wsi i zmieniło Twój stosunek do zwierząt. 1 Zdający zna róŜnorodne struktury leksykalno-gramatyczne umoŜliwiające formułowanie wypowiedzi […]. Opisz. L’ideale per me sarebbe dividere l’orario tra le lezioni in classe e quelle in palestra o in laboratorio. (18 p.5 p.: odpowiedź è avvenuto 6. Przykładowe odpowiedzi Temat 1. 1. In questo modo il contatto con il sapere non sarebbe passivo e limitato ai libri. palestre attrezzate ecc…) e l’arte (laboratori di pittura e di scultura. Le classi dovrebbero essere miste e poco numerose (al massimo dodici studenti). Napisz opowiadanie o zdarzeniu. Vorrei che gli insegnanti fossero giovani. ha ricoperto 0 p.: odpowiedź sarebbe riuscito. Nella scuola dei miei sogni i professori utilizzerebbero per le lezioni materiali autentici (proiezioni. Mi piacerebbe che in questa scuola non venissero dati compiti a casa e che si organizzassero almeno due gite scolastiche all’anno (una in inverno e una in primavera).

wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej. Praticare uno sport non solo aiuta nello sviluppo fisico. Personalmente ritengo che solo in rari casi i frequentatori di questi centri siano degli autentici sportivi. czynności. La maggior parte degli adulti invece non ha tempo o voglia di fare attività fisica e si limita allo sport passivo. quello che generalmente si fa da ragazzi. Purtroppo questi aspetti positivi riguardano soltanto lo sport praticato attivamente. podane informacje na temat opisywanego miejsca. przedstawia opinie zdającego na temat opisywanego miejsca. adekwatny do treści i formy. superare le difficoltà e soprattutto insegna a socializzare. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej. Punktacja (wypowiedź oceniona zgodnie z kryteriami oceniania na str. in particolare gli sport di squadra. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej. 11–16) Treść – 5 p.236 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŜytnego Standardy wymagań III. Lo sport. zjawisk. Bogactwo językowe – 5 p. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej uwzględniającej opisywanie ludzi. Temat 2. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej. 2f Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. zachowany jednorodny styl. E anche gli spettatori non sono dei modelli di sportività.: praca w całości zgodna z tematem. Basta pensare alle violenze. III.: praca nie zawiera błędów. luoghi frequentati da teppisti e da fanatici. a guardare gli atleti professionisti alla televisione o alla stadio. 2d Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. soprattutto negli stadi di calcio. uwzględnione wszystkie części pracy (wstęp. Non passa giorno che non si legga sui giornali di casi di doping o di truffe sportive. Per concludere ritengo che lo sport riflette più i vizi che le virtù della società di oggi. III. wypowiada się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu słów. praca zachowuje logiczny porządek. objętość pracy w granicach określonych w poleceniu. III. 2e Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. Se poi pensiamo agli sportivi veri e propri. Kompozycja – 4 p. I.: tekst jest spójny i logiczny. 1 Zdający zna róŜnorodne struktury leksykalno-gramatyczne umoŜliwiające formułowanie wypowiedzi […]. . la situazione non è delle migliori. rozwinięcie i zakończenie) z zachowaniem właściwych proporcji między nimi. przedmiotów. rappresentano un importante momento nell’educazione e nella crescita di un giovane.: urozmaicone struktury gramatyczne. miejsc. wypowiada się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu słów. 2a Zdający tworzy tekst w postaci dłuŜszej. Esistono poi le palestre dove le persone si rinchiudono dopo il lavoro per bruciare le troppe calorie o per modellare il proprio corpo. In questo modo lo sport perde tutte le sue virtù (l’aspetto sociale e quello salutare) e si riduce a semplice spettacolo. 2f Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. bogate słownictwo i frazeologia. a stare bene con gli altri. Poprawność językowa – 4 p. ovvero ai professionisti. adekwatnie do ich funkcji. poprawnie stosuje środki leksykalno-gramatyczne. Standardy wymagań III. pełna konsekwencja w układzie graficznym pracy. przedstawia i uzasadnia opinie własne i innych osób. ma permette di conoscere i propri limiti. di arbitri corrotti e enormi giri di denaro che rovinano lo spirito autentico dello sport.

bogate słownictwo i frazeologia.: praca w całości zgodna z tematem. adekwatny do treści i formy. III.: urozmaicone struktury gramatyczne.Język włoski 237 I. Poprawność językowa – 4 p. poprawnie stosuje środki leksykalno-gramatyczne. wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej. prawidłowo sformułowana teza. adekwatnie do ich funkcji. rozwinięcie i zakończenie) z zachowaniem właściwych proporcji między nimi. 11–16) Treść – 5 p. prawidłowe podsumowanie wypowiedzi. 2e Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuŜszej. właściwie dobrane argumenty za i przeciw. . 1 Zdający zna róŜnorodne struktury leksykalno-gramatyczne umoŜliwiające formułowanie wypowiedzi […]. zachowany jednorodny styl. Bogactwo językowe – 5 p.: praca nie zawiera błędów. Punktacja (wypowiedź oceniona zgodnie z kryteriami oceniania na str. Kompozycja – 4 p. uwzględnione wszystkie części pracy (wstęp. pełna konsekwencja w układzie graficznym pracy. objętość pracy w granicach określonych w poleceniu.: tekst jest spójny i logiczny.