You are on page 1of 5

--------------------------------------------------------------------------------

Göi tiÕp !
Tõ: DDTUYNH@HN.FPT.VN
Göi cho: TRUYEN-NGAN@HN.FPT.VN
NhËn: Thursday, 22 October 1998 11:55:46 am
Tiªu ®Ò: TruyÖn ®äc lóc 0 giê: C¸i r¬ng Ên §é (2)
--------------------------------------------------------------------------------

C¸i r¬ng Ên §é
(TiÕp theo)
Josephpayne Brennan

Trong giÊc ngñ chµng nghe nh cã tiÕng cµo gç lµm cho


chµng thøc dËy. Th¾p mét c©y nÕn, chµng ®a m¾t vÒ phÝa
chiÕc r¬ng. C¸i ngãn tay dµi l¹i hiÖn lªn ë mÆt r¬ng vµ ®ang
cùa quËy m¹nh. Ngãn tay ®ã lóc l¾c thËt m¹nh, cµo lªn mÆt r-
¬ng, víi chiÕc mãng bÇm ®en. Nhng dêng nh nã thÊy sù xuÊt
hiÖn cña chµng nªn bçng nhiªn nã dõng l¹i. Vµ... tõ tõ, ngãn tay
®ã ra hiÖu cho Maax l¹i gÇn. Qu¸ sî h·i, Maax kh«ng thÓ kh«ng
v©ng lêi ®îc. Chµng ®Æt c©y nÕn xuèng bµn vµ ch©n b¾t ®Çu
bíc gièng hÖt nh mét ngêi m¸y. Ngãn tay kú dÞ ®ã nh kÐo chµng
l¹i gÇn, chµng gièng nh mét thái nam ch©m hót. §óng võa lóc
Maax bíc l¹i gÇn chiÕc r¬ng th× ngãn tay kú dÞ ®ã rót vµo, vµ
n¾p r¬ng tù nhiªn më lªn. Maax lóc nµy nh bÞ mét sù sî h·i qu¸
søc th«i miªn, chµng bíc vµo lßng r¬ng, ngåi khom m×nh, ®Çu
gèi chèng c»m råi ng¶ c¶ th©n m×nh xuèng lßng r¬ng. N¾p r-
¬ng tù nhiªn ®ãng sËp m¹nh vµ...chiÕc ch×a kho¸ tù ®éng quay
mét vßng trong æ kho¸...
Maax ho¶ng hèt thøc dËy thÐt lªn mét tiÕng ghª rîn. Chµng
ngåi th¼ng ngêi trªn giêng, må h«i ch¶y dÇm dÒ trªn tr¸n. Maax
sî qu¸ véi trïm c¶ ch¨n lªn ®Çu råi n»m nh vËy cho ®Õn s¸ng.
Trêi s¸ng tá, lÊy l¹i b×nh tÜnh, Maax rêi khái c¨n phßng ®i
pha cµ phª uèng. H«m Êy, chµng kh«ng ®Õn së mµ l¹i t×m ®Õn
nhµ mét phu ®æ r¸c mµ l©u nay chµng tõng nhê cËy ngêi nµy
gióp trong nhiÒu c«ng viÖc. Chµng dÆn dß b¸c phu thËt kü vÒ
nh÷ng ®iÒu chµng muèn thùc hiÖn. Chµng trao cho b¸c phu sè
tiÒn mêi ®« la vµ cßn høa sÏ trao sè tiÒn t¬ng xøng khi c«ng
viÖc ®· xong xu«i. §o¹n, chµng ®i ¨n c¬m tra, ®Õn së lµm viÖc,
t©m trÝ lóc nµy Ýt nhiÒu ®îc th¶nh th¬i h¬n tríc.
Buæi chiÒu h«m Êy, Maax trë l¹i c¨n phßng riªng cña chµng,
lßng rÊt tù tin, nhng võa bíc vµo c¨n phßng, chµng c¶m thÊy qu¶
tim m×nh tho¸t ra khái lång ngùc.
Tr¸i víi lêi dÆn cña chµng, b¸c phu ®æ r¸c vÉn cha chÞu
khiªng c¸i r¬ng ®i vøt bá.
LÇn nµy, Maax tá ra v« cïng thÊt väng h¬n lµ næi c¬n giËn
l«i ®×nh. Chµng bíc ra ngoµi gäi ®iÖn tho¹i liªn tôc cho b¸c phu
®æ r¸c. ¤ng nµy lùa lêi xin lçi, lÊy cí lµ chiÕc xe cña «ng bÞ háng
m¸y ®óng vµo lóc «ng chuÈn bÞ ®i lµm phËn sù. ¤ng ®· ph¶i bá
c¶ ngµy ®Ó söa ch÷a xe vµ xin høa qua ngµy h«m sau sÏ ®Õn
sím ®Ó lo trßn c«ng viÖc.
Maax kh«ng biÕt lµm g× h¬n, bu«ng thâng hai tiÕng "C¸m
¬n" vµ ®Æt èng nãi xuèng. Chµng kh«ng muèn trë l¹i c¨n phßng
riªng cña m×nh mµ t¹t vµo mét qu¸n trong khu phè ¨n tra råi ®i
xem chiÕu bãng lu«n. ë r¹p chiÕu bãng ra, Maax l¹i t¹t vµo mét
qu¸n cµ phª, ngåi cµ kª m·i cho ®Õn nöa ®ªm míi vÒ c¨n phßng
cña chµng.
C¬n ¸c méng ®ªm h«m tríc vÉn cßn ¸m ¶nh trÝ ãc nªn d×
®ªm qua ngñ rÊt Ýt nhng ®ªm nay chµng vÉn cha nh¾m m¾t
®îc, v× thÕ, chµng c¶m thÊy rÊt mÖt mái.
Sau khi xem xÐt kü lµ n¾p r¬ng ®îc ®ãng kÝn, Maax cÈn
thËn ®Æt ch×a kho¸ ë díi gèi n»m vµ nh¾m m¾t ngñ.
Vµi giê sau ®ã, Maax bçng thøc dËy, ngåi lªn mét c¸ch tØnh
t¸o. Tim chµng ®Ëp m¹nh h¬n lóc nµo hÕt. Trong mét phót ®Þnh
thÇn, chµng tù hái v× sao chµng l¹i ngåi dËy nh thÕ nµy.
Cã tiÕng cµo lªn mÆt gç nghe râ mån mét ë phÝa gãc
phßng.
Tay ch©n cña chµng run rÈy, chµng nh¶y xuèng giêng, ®a
tay Ên nót më s¸ng chiÕc ®Ìn lµm viÖc ban ®ªm, ®Æt trªn bµn.
Kh«ng cã ¸nh s¸ng to¶ ra. Bãng ®Ìn bÞ ch¸y hay dßng ®iÖn bÞ
c¾t ®øt?
Chµng më héc bµn ®a tay quê qu¹ng t×m c©y nÕn.
Trong lóc chµng sê so¹ng t×m nÕn vµ diªm th× tiÕng ®éng
t¨ng lªn gÊp ®«i, gÊp ba ®Õn nçi nghe tëng chõng nh vang déi
hÕt c¶ c¨n phßng.
Toµn th©n Maax run rÈy, mçi sîi l«ng trªn th©n m×nh nh
®øng lªn nhng chµng còng lÊy hÕt can ®¶m, tay cÇm ®Ìn cÇy
vµ nhÑ nhµng bíc tíi phÝa chiÕc r¬ng.
Ngãn tay kú l¹ ®ã cµng dµi ra vµ gâ liªn håi trªn n¾p r¬ng.
Víi nhÞp ®iÖu dån dËp, tiÕng gâ vang ra hÕt c¶ mÆt r¬ng, cã
khi c¸i mãng tay bÇm tÝm ®ã l¹i cµo m¹nh lªn mÆt gç.
Khi Maax bíc l¹i gÇn, ngãn tay kú l¹ ®ã bçng ®øng yªn råi
n»m dµi theo mÐp r¬ng. Maax kinh hoµng khi nghÜ r»ng ngãn
tay ma qu¸i ®· tr«ng thÊy chµng nªn míi ngõng ho¹t ®éng vµ
ngãn tay ®ã ®ang nh×n ch»m ch»m vµo chµng.
Vµ khi Maax ®· ®øng gi÷a c¨n phßng, l¹ lïng thay, ngãn tay
®ã gi¬ lªn vµ h×nh nh ®ang ra dÊu hiÖu cho chµng l¹i gÇn h¬n.
Maax qu¸ kinh sî khi nhí l¹i c¬n ¸c méng chµng võa tr¶i qua. Lóc
nµy chÝnh chµng kh«ng chÞu ®ùng næi sù sî h·i ®ã n÷a.
Chµng vÉn bíc tíi tríc, cö chØ, hµnh ®éng gièng nh mét ngêi
m¾c bÖnh méng du.
S¸ng sím h«m sau, hai ngêi phu ®æ r¸c bíc theo chñ nhµ
cña Maax vµo phßng chµng. Maax ®· rêi khái phßng tõ lóc nµo,
cã lÏ chµng ®i lµm viÖc, nhng hai ngêi phu ®æ r¸c ®· biÕt râ
c«ng viÖc cña hä sÏ ph¶i lµm.
ChiÕc r¬ng ®îc kho¸ kü vÉn n»m ë gãc phßng, kh«ng cã
ch×a kho¸ n»m trong æ kho¸.
Bªn c¹nh r¬ng ngêi ta thÊy dÊu vÕt mét c©y ®Ìn cÇy ®·
ch¸y rôi.
Ngêi chñ nhµ tá ý kh«ng hµi lßng. Bµ ta lªn giäng tá ra bùc
béi:
- §Êy, hµnh ®éng ®ã chØ nh»m ®èt nhµ ngêi ta. T«i sÏ nãi
cho «ng Maax biÕt vÒ sù s¬ xuÊt ®ã. Qu¶ thËt ®¸ng tr¸ch.
Hai ngêi phu ®æ r¸c h× hôc khiªng chiÕc r¬ng kh«ng ®Ó ý
®Õn lêi nãi cña bµ chñ nhµ.
Mét ngêi than:
- Bé c¸i r¬ng nµy b»ng ch× hay sao? Tõ tríc tíi nay t«i cha
bao giê khiªng mét c¸i r¬ng nÆng nh thÕ nµy.
Bµ chñ nhµ nãi dÆn thªm:
- Êy, c¸i r¬ng nµy ®îc lµm b»ng mét lo¹i gç rÊt ch¾c...
Khi chiÕc xe ch¹y tíi ven ®o, ®óng n¬i vøt bá nh÷ng ®å
phÕ th¶i, mét ngêi phu nãi:
- T«i kh«ng hiÓu v× sao c¸i th»ng cha nµy l¹i ®em bá ®i
mét c¸i r¬ng ®Ñp nh thÕ nµy?
B¹n cña anh ta tr¶ lêi:
- T«i th× biÕt râ ®Çu ®u«i sù viÖc. Ch¼ng lµ anh chµng
mua c¸i r¬ng nµy cña Jason Kinkle mµ Kinkle th× l¹i ch¼ng bao
giê kÓ râ lai lÞch c¸i r¬ng cho chµng ta biÕt... V× lÏ ®ã, mµ
chµng ta kh«ng muèn gi÷ c¸i r¬ng nµy trong c¨n phßng cña
m×nh n÷a.
- Nhng lai lÞch c¸i r¬ng ®ã ra sao? Anh cã biÕt kh«ng?
Anh phu ®æ r¸c tù cho m×nh biÕt râ c©u chuyÖn kh«ng
thÌm tr¶ lêi cho b¹n ngay lóc ®ã, nhng khi c¸i r¬ng ®· ®îc ®Èy
xuèng ®Êt chµng míi chËm r·i:
- C¸i r¬ng nµy ®îc ®em b¸n ë tiÖm b¸n ®å cò. Ngêi chØ
cña nã tríc tiªn lµ Stubberton...
Võa nãi ®Õn ®©y, ngêi phu ®æ r¸c thø hai cíp lêi:
- Stubberton! Cã ph¶i anh chµng bÞ giÕt b»ng c¸ch bá...
- Ph¶i råi! B»ng c¸ch bÞ ®em nhèt vµo r¬ng. §óng vËy,
chÝnh c¸i r¬ng mµ chóng ta võa míi chë trªn xe ®ã.
C¶ hai im lÆng mét håi l©u. Hä l¹i tiÕp tôc t×m c¸ch xª
dÞch c¸i r¬ng l¹i gÇn mét c¸i giÕng kh«ng cßn dïng n÷a, thµnh
giÕng ®· bÓ n¸t, ®¸y giÕng cha ®Çy mét thø níc bÈn.
Ngêi phu ®æ r¸c ®a tay lau må h«i ®æ giät trªn tr¸n, ®o¹n
nãi tiÕp:
- Lóc ngêi ta cËy c¸i r¬ng ra th× x¸c n¹n nh©n tr«ng ®en,
x¸m xÞt l¹i. Ngêi ta thÊy mét ngãn tay m¾c kÑt ë n¾p r¬ng, gÇn
n¬i æ kho¸ - nhng ngãn tay Êy còng kh«ng cøu ®îc m¹ng sèng
cña n¹n nh©n.
Nghe b¹n kÓ c©u chuyÖn ma qu¸i ®ã, ngêi phu ®æ r¸c thø
hai tá ra sî h·i, nãi lín:
- Th«i, ph¶i thñ tiªu nã gÊp, c¸i thø nµy chØ cã mang xui xÎo
®Õn cho chóng ta mµ th«i!
Ngêi kia ®¸p nhanh:
- §ång ý! Gióp t«i mét tay mau lªn!
Hai ngêi lÊy hÕt søc lùc ®Èy r¬ng xuèng ®¸y giÕng. C¸i r-
¬ng trong phót chèc rít xuèng mÆt níc ®en s× lµm tung mét
ngän níc lªn cao gÇn miÖng giÕng...
Mét ngêi lªn tiÕng:
- ThÕ lµ yªn chuyÖn! Chóng ta l¹i ®îc thªm mêi ®« la!
Nhng råi... mét sù viÖc l¹ lïng x¶y ra. Hai ngêi phu ®æ r¸c
kh«ng bao giê hy väng nhËn thªm sè tiÒn mêi ®« la ®ã n÷a v×
kÓ tõ ngµy h«m ®ã Maax bçng biÖt tÝch, kh«ng ai gÆp chµng
mµ còng kh«ng cã ai nh¾c ®Õn tªn chµng n÷a.

Related Interests