You are on page 1of 4

C¶ mét æ

T¹i bÕn tµu ë Ka®k©y mét ngêi phô ÷ trÎ tuæi ®ang kªu la:
-èi giêi ®Êt ¬i! C¸i vÝ cña t«i, c¸i vÝ cña t«i...! B¾t lÊy nã!
§¸m ®«ng nhèn nh¸o lªn. Th»ng ma cµ b«ng ®i ch©n ®Êt ch¹y trªn
cÇu tµu, nh¶y tõng 3 bËc mét. Ngêi phô n÷ trÎ trung xinh ®Ñp van nµi
nh÷ng ngêi ®øng bªn c¹nh:
-§uæi nã hé t«i víi! Tãm lÊy nã!
Th»ng ¨n c¾p ®· chuån mÊt. 5' tr«i qua. Bçng 1 viªn c¶nh binh trÎ
tuæi hiÖn ra. Tay viªn c¶nh binh ®Æt trªn vai th»ng ¨n c¾p ®· xo¸y
chiÕc vÝ.
-VÝ cña ai ®©y?
ChiÕc vÝ mµu ®en, to, bãng lo¸ng. Ngêi phô n÷ trÎ trung xinh ®Ñp
vui síng vïng ra khái ®¸m ®«ng ch¹y bæ ®Õn bªn ngêi c¶nh binh.
-Cña t«i! Chµ, ®éi ¬n «ng qu¸!
Th»ng ¨n c¾p ®i ®Êt, cëi trÇn, trªn ngêi kh«ng cã chç nµo mµ tóm
®îc c¶. Viªn c¶nh binh luån tay vµo n¾m lÊy mí tãc dµi gi÷ cho h¾n
khái ch¹y mÊt. Th©n h×nh bÈn thØu cña th»ng ¨n c¾p lé ra tõ nh÷ng
chç thñng ë chiÕc quÇn lÝnh cò giê ®· biÕn thµnh mí giÎ r¸ch.
Viªn c¶nh binh trÎ tuæi b¶o ngêi phô n÷:
-Mêi bµ theo t«i vÒ bèt.
-§Ó lµm g×? VÝ nµy lµ cña t«i mµ! Ai còng tr«ng thÊy th»ng cha nµy
giËt vÝ ë tay t«i.
-Ph¶i ghi lêi khai cña bµ ®Ó tr×nh toµ.
Hä ®i vÒ bèt, viªn c¶nh binh vµ th»ng kÎ c¾p ®i tríc, ngêi ®µn bµ
theo sau. Nghe ngêi phô n÷ khai xong, viªn c¶nh s¸t trëng kinh tëm
nh×n th»ng ¨n c¾p ngêi nång nÆc mïi sóc vËt chÕt:
-Th»ng kia, mµy kh«ng biÕt xÈu hæ µ? KhoÎ nh con lõa Êy! Gi¸ ®i
lµm ¨n g× cã ph¶i h¬n kh«ng!...
Th»ng ¨n c¾p thong th¶ ngÈng ®Çu lªn:
-ThÕ cßn nh÷ng kÎ kh¸c lµm nghÒ g×? - nã nãi.
-C©m ngay!
Viªn c¶nh s¸t trëng hái ngêi phô n÷ trÎ:
-Hanm Ephendi, trong vÝ cña bµ cã nh÷ng g×?
-TiÒn, s¸p m«i, chiÕc g¬ng, hép phÊn...
-Cã bao nhiªu tiÒn?
Ngêi phô n÷ nÝn lÆng. Viªn c¶nh s¸t trëng thß tay ®Þnh cÇm chiÕc
vÝ n»m trªn bµn, nhng ngêi phô n÷ ng¨n l¹i:
-Xin «ng ®õng më ra! Trong vÝ t«i cã... th«i, «ng ®Ó t«i më lÊy.
Song viªn c¶nh s¸t trëng ®· cÇm lÊy chiÕc vÝ vµ dèc ra mäi thø bªn
trong: hép s¸p m«i, chiÕc g¬ng, hép phÊn, Ýt tiÒn lÎ vµ... 200 ®ång
®«la.
-Bµ lÊy tiÒn ®«la nµy ë ®©u ra? - viªn c¶nh s¸t trëng hái.
-T«i kh«ng tha kiÖn g× ngêi nµy c¶ - ngêi phô n÷ chØ tay vµo tªn ¨n
c¾p nãi véi - T«i chØ yªu cÇu cho t«i xin l¹i chiÕc vÝ, t«i vÒ!
-T«i ®ang hái vÒ sè ®«la nµy.
-L¹y Trêi, mµ th«i, t«i còng ch¼ng cÇn chiÕc vÝ n÷a. Cø ®Ó l¹i chç
c¸c «ng còng ®îc. T«i ®i vÒ ®©y.
-Bµ kh«ng vÒ ®îc! Bµ lÊy ®«la ë ®©u ra?
Ngêi phô n÷ cói mÆt xuèng:
-Madam Eleni míi ®a cho t«i s¸ng nay.
Th»ng ¨n c¾p ngÈng ®Çu lªn ngã viªn c¶nh s¸t trëng vµ cêi khÈy.
-ThÕ Madam Eleni nµy ë ®©u?
Ngêi phô n÷ th× thÇm tiÕt lé ®Þa chØ.
ThÕ lµ c¶nh s¸t trëng c¶nh binh, th»ng kÎ c¾p vµ ngêi phô n÷ lªn
xe h¬i cña së c¶nh s¸t ®i ®Õn nhµ madam Eleni. Ngay trong gian
phßng ®Çu tiªn hä ch¹m tr¸n ph¶i mét cÆp ®ang ë trong t thÕ kh«ng
lÊy g× lµm tao nh· cho l¾m. Trong kh¾p 6 c¨n buång, viªn c¶nh s¸t tr-
ëng bíc ch©n vµo bÊt kú chç nµo còng ®Òu thÊy nh÷ng cÆp nh vËy
c¶.
C¶nh s¸t trëng x«ng tíi madam Eleni:
-A, chÝnh mô lµ chñ nhµ chøa. Chóng ta ®· hoµi c«ng t×m kiÕm mô
Eleni suèt 6 th¸ng nay ®©y?! Mô lÊy ®©u ra sè tiÒn ®«la nµy?
-Cã mét kh¸ch ch¬i lµ Rida tr¶ cho t«i.
Nh÷ng ngêi ®µn «ng võa bÞ b¾t gÆp trong c¶nh bËy b¹ Êy ®îc th¶
ra, v× hä la ®µn «ng. Cßn ®µn bµ th× v× kh«ng ph¶i lµ ®µn «ng nªn
bÞ ®a ®Õn nhµ th¬ng ë Ahcap ®Ó kh¸m bÖnh. Sau ®ã viªn c¶nh s¸t
trëng, th»ng ¨n c¾p, ngêi phô n÷ xinh ®Ñp vµ madam Eleni l¹i ®i xe
h¬i cña së c¶nh s¸t ®Õn nhµ Rida. T¹i nhµ Rida, trªn tÇng thø 7, ®ang
tiÕn hµnh x©y dùng.
-C¸c ngêi lµm g× ë ®©y?
-Cã g× ®©u!
-Cã g× ®©u µ?! ThÕ c«ng nh©n víi nh÷ng ngêi coi viÖc nµy lµ c¸i
g×? NghÜa lµ c¸c ngêi ®· x©y nhµ ph¹m ph¸p!
Th»ng ¨n c¾p ngÈng ®Çu lªn nh×n viªn c¶nh s¸t trëng vµ l¹i cêi
khÈy. Sau khi ®· lËp biªn b¶n vÒ viÖc x©y dùng bÊt hîp ph¸p, c¶nh s¸t
trëng hái Rida:
-Anh lÊy sè ®«la nµy ë ®©u?
-Ali ®a cho t«i.
C¶nh s¸t trëng gäi d©y nãi ®Õn côc an ninh xin mét xe vËn t¶i kÝn
mÝt. TÊt c¶ sè hµnh kh¸ch cò vµ Rida lªn xe. Hä ®Õn nhµ Ali.
C¶nh s¸t trëng hái Ali:
-¤ng cã ®a sè tiÒn ®«la nµy cho Rida kh«ng?
-Cã!
-Sao «ng l¹i ®a cho h¾n?
-¤ng ta b¸n s¾t lµm nhµ cho t«i.
C¶nh s¸t trëng quay l¹i Rida:
-S¾t lµm nhµ? ThÕ anh cã giÊy phÐp kh«ng?
Kh«ng µ? ThÕ ®Êy!... NghÜa lµ anh l¹i cßn ®Çu c¬ c¶ s¾t n÷a!
Sau ®ã h¾n l¹i hái Ali:
-Anh lÊy tiÒn ®«la nµy ë ®©u?...
-T«i ®îc b¹c ®ªm qua ë nhµ Hux©y.
Th»ng ¨n c¾p vÉn lu«n lu«n cói ®Çu xuèng l¹i ngÈng lªn nh×n viªn
c¶nh s¸t trëng vµ cêi khÈy. Ngêi c¶nh binh, viªn c¶nh s¸t trëng, th»ng
¨n c¾p, ngê phô n÷ kh¶ ¸i, Rida vµ Ali ngåi lªn xe vËn t¶i ®Õn nhµ
Hux©y.
Trªn nh÷ng bµn tr¶i d¹ xanh cã 10000 ®ång, nh÷ng qu©n sóc s¾c
vµ cç bµi. Sau khi nh÷ng con b¹c ®· ®îc ®a ®Õn c«ng tè viªn, c¶nh
s¸t trëng hái Hux©y:
-Anh lÊy ®©u ra tiÒn ®«la nµy?
-ChiÕc tµu Ghªmisg¬sªk sang Mü míi quay vÒ. Nuri ®a cho t«i. Anh
ta lµm thî m¸y ë ®Êy.
C¸c hµnh kh¸ch cò vµ Hux©y lªn xe vËn t¶i ®i ®Õn nhµ ngêi thî
m¸y Nuri. Trong nhµ tay thî m¸y Nuri nµy cßn t×m thÊy 10 c©n thuèc
phiÖn tr¾ng nguyªn chÊt. Nuri thó nhËn lµ ®· nhËn tiÒn ®«la cña
Ixan. Ixan tøc th× bÞ b¾t qu¶ tang ®ang ph¹m téi ë toµ biÖt thù trªn
®êi B«cpho. ë ®©y h¾n s¶n xuÊt thuèc phiÖn tr¾ng.
-Anh lÊy tiÒn ®«la cña ai?
-Cña Rªsan.
-Rªsan lµ ai?
-H¾n bu«n lËu quÇn ¸o lãt phô n÷ b»ng nyl«ng tõ B©yrót ®a vÒ.
Th»ng ¨n c¾p thong th¶ ngÈng lªn nh×n viªn c¶nh s¸t trëng vµ cêi
khÈy. TÊt c¶ l¹i lªn xe vËn t¶i, b©y giê th× ®Õn nhµ Rªsan.
Rªsan nãi ®· cÇm ®«la cña mô Nªvin bu«n quÇn ¸o lãt nyl«ng vµ ¸o
t¾m chun.
Song mô nµy kh«ng cã nhµ. Mô vÉn ë Pari hay La M· nh thêng lÖ.
Viªn c¶nh binh nãi:
-L¹y Chóa, còng may mµ kh«ng cã mô ta ë nhµ; trong xe còng
kh«ng cßn chç nµo trèng n÷a råi.
Th»ng kÎ c¾p ngÈng ®Çu lªn nh×n c¶nh s¸t trëng vµ cêi khÈy.
Viªn c¶nh s¸t trëng qu¸t:
-Nµy, th»ng bîm kia! Kh«ng viÖc g× mµy cø ph¶i cêi khÈy m·i thÕ!
Râ rµng lµ trong bän nµy th× mµy vÉn cßn l¹ kÎ nhÑ téi nhÊt!
Th»ng bîm bÞ xö téi ¨n c¾p vµ ngåi tï 3 th¸ng.
B©y giê nã lµm ¨n l¬ng thiÖn råi. Vµ thÊy bãng chiÕc vÝ ®Çm
®©u lµ nã tr¸nh cho xa nh tr¸nh bÖnh hñi vËy.

Related Interests