You are on page 1of 6

hoµng ®iÖp bao mïa

NguyÔn Vò
Anh Khoa

Nã bÇn thÇn th¶ r¬i tê b¸o mµ vÉn kh«ng hay ! "Mét häa sÜ ®èt tranh
cña m×nh". Nã lít qua c¸i tùa bµi viÕt, tªn tuæi l¹ ho¾c cña häa sÜ vµ c¸i
vïng ®åi nói xa x«i nµo ®ã mét c¸ch döng dng, khÏ lÈm bÈm "Ng«ng thËt !
". Råi nã dõng l¹i ë bøc ¶nh chôp tranh thËt l©u råi véi v· ®äc nh sî bµi
viÕt cã thÓ tan biÕn ®i:
"C¸i l¹nh lÏo cña mµu hoµng ®iÖp phñ lÊy bøc tranh, nh÷ng gam mµu
bÊu vÝu, ®an xen vµo nhau, trèn tr¸nh, vôn vì, bÊt lùc - nh muèn tho¸t ra
vßng xo¾n v« thøc cña mét lµn tãc ®en dµy... Khu«n mÆt thiÕu n÷ tãc
ng¾n víi ®«i m¾t to, cã lÏ ®iÓm nh·n cña bøc tranh lµ ®©y: ®«i m¾t Èn
s©u niÒm u uÊt mµ c¸i nh×n th× döng dng, th¸ch thøc..."
Nã chèng tay thÉn thê nh×n ra cöa sæ... Th¸ng ba s¾p vÒ... L¹i thªm mét
mïa hoµng ®iÖp ! ë løa tuæi mêi chÝn ®· b¾t ®Çu trÇm t, nã kh«ng thÓ
nhí râ rµng c¸ch nh×n cuéc sèng l·ng m¹n vµ nh÷ng rung c¶m trong t©m
hån mêi l¨m, mêi b¶y cña chÝnh nã - nhng ký øc th× vÉn vÑn nguyªn
nh÷ng h×nh ¶nh tùa hoµng ®iÖp vµng Ðp kh« vÉn gi÷ ®îc mµu vµng cè
h÷u.

Ma lÊt phÊt bay, hoµng ®iÖp bªn hå th¶ hoa tr«i thµng dßng "S«ng hoa
vµng !" - nã mØm cêi víi ý nghÜ ngé nghÜnh, khÏ xoa tay vµ kÐo cæ ¸o cho
®ì l¹nh. ChiÒu nµo, nã còng bá dë nh÷ng bøc tranh lem luèc s¾c mµu,
trèn ra ban c«ng ng¾m mÆt trêi lÆn. Thµnh phè nhá nh lßng bµn tay, «m
trong lßng hai hå níc lín. Tõ khi häc ë Nhµ v¨n hãa nã bçng yªu lµm sao c¸i
ban c«ng ®ãn giã cña phßng héi häa. Xa xa, c«ng viªn ven hå kia, nã cã
bao nhiªu kû niÖm ®Ñp ! Buæi tra mét n¨m tríc, sau khi ®· "m¬ mµng
mét giÊc" trªn ch¹c ba cña c©y hoµng ®iÖp, nã tuét xuèng víi bã hoa to
®ïng... chît giËt m×nh nhËn ra cã ngêi díi gèc c©y. Kh«ng ph¶i b¶o vÖ, hó
hån ! SÏ nghªnh ngang tØnh kh« bíc ®i nÕu con bÐ ham thÝch vÏ vêi trong
nã kh«ng ph¸t hiÖn ra nh÷ng gam mµu m¹nh mÏ vµ trßn m¾t nh×n ! §«i
m¾t s¸ng cña anh bé ®éi nh×n nã ch»m ch»m, m«i khÏ mÊp m¸y, c©y cä
r¬i, b¶ng vÏ ng· ôp xuèng ®Êt ! Nã hèt ho¶ng ng©y ngêi ®øng yªn.
Tho¸ng lóng tóng... ®«i m¾t dÞu l¹i, anh mØm cêi chµo, nhÆt gióp bã
hoµng ®iÖp mµ nã ®· qu¨ng tõ lóc nµo ch¼ng biÕt.
Nã vÉn gi÷a kü xÊp tranh cña nh÷ng ngµy vui vÎ sau ®ã. NÐt cä m¹nh mÏ
cña anh vµ nh÷ng nÐt mµu xo¸y tinh nghÞch cña nã ®an xen, mét c¸ch
ngé nghÜnh. Råi anh trë vÒ ®¬n vÞ, mïa hoµng ®iÖp qua ®i. Ýt l©u sau,
nã ®¹t mét gi¶i héi häa thiÕu niªn cÊp thµnh phè, nhá th«i nhng còng ®ñ
®iÒu kiÖn ®Ó nã bíc vµo líp héi häa thanh niªn cña Nhµ v¨n hãa cã häa sÜ
híng dÉn h¼n hoi !

Thö §øc, ngµy th¸ng n¨m..


§õng cã khen tranh anh nhiÒu nh vËy, ngµy xa anh còng chØ ham thÝch
vµ häc hái thªm b¹n bÌ nh Hoµi th«i. S¸ch anh göi Hoµi nhËn ®îc råi chø ?
Cßn b©y giê th× trÞ téi Hoµi ®©y: Lín h¬n chÝn tuæi th× ®· sao nµo ? Cã
ai gäi bé ®éi lµ "cËu" bao giê ? Vi ph¹m ph¸p luËt ®Êy nhãc t× ¹ ! BÐ Hoµi
kh«ng thÝch ch¬i víi ngêi lín, ch¬i víi anh mµ gäi ngêi ta b»ng "cËu Huy"
hoµi ! Tõ cËu chØ dïng cho... mÊy «ng giµ cã r©u th«i...
"Ngµy th¸ng n¨m..
§îc råi, ®îc råi, cËu Huy vµ bÐ Hoµi vËy, chÞu cha ? §Çu hµng v« ®iÒu
kiÖn víi c¸i tÝnh ngang bíng cña Hoµi. Sau nµy cã giËn g× th× ®õng cóp
th kiÓu ®ã nhÐ, "cËu bé ®éi" nhí tranh bÐ Hoµi l¾m biÕt kh«ng ? Lµm
sao anh quªn ®îc c¸i ngoÐo tay lóc chia tay "B¹n bÌ kh«ng ®îc dÊu diÕm
nhau bÊt ®iÒu g×..."
Em cø nghÜ xem, ngêi ta ®ang th¶ hån theo bøc häa th× tõ trªn c©y rít
xuèng... mét con kú nh«ng còng ®ñ lµm ngêi ta chÕt khiÕp lªn ®îc - nãi
g× lµ mét con bÐ mêi l¾m tuæi ! Kh«ng rít cä, rít gi¸ vÏ th× ch¾c ®· rít
tim mÊt tiªu råi ! Cßn viÖc anh nh×n em thËt l©u lµ ®Ó ph©n biÖt xem
m¸i tãc tÐm tríc mÆt lµ con trai hay con g¸i th«i. MÑ anh nãi lóc míi sinh
ra, bµ mô ph¸t vµo m«ng mÊy c¸i mµ anh ch¼ng khãc g× c¶, ®Õn khi b¶
®Æt xuèng, ®i mÊt tiªu th× anh míi oe oe - lµ do ngêi ta ph¶n øng chËm
®ã mµ. §· th«ng c¶m c¸i chuyÖn "®Õn mÊy phót sau anh míi giËt m×nh"
cha ? Cho qua chuyÖn nµy ®õng th¾c m¾c n÷a nhÐ ! Anh thÊy em cã
kh¶ n¨ng trë thµnh luËt sù, th¸m tö h¬n lµ häa sÜ ®Êy".

Lóc míi vµo líp, c¸i vÎ nhÕch nh¸c cña thÇy t¹o cho nã vÎ lµ l¹. §«i m¾t
n©u lít qua nh÷ng m¸i tãc còn cìn trong líp, dêng nh bÊt ngê khi nhËn ra
cã mét ®øa con g¸i ? - thÇy khùng l¹i r¬i c¶ phÊn... tho¸ng qua rÊt nhanh
nã ín l¹nh mµ kh«ng hiÓu v× sao ?
Nghe nãi thÇy lµ mét häa sÜ cã tµi vµ ®· cã chót tiÕng t¨m tríc khi vÒ
thµnh phè nµy. §óng lµ "häa sÜ lín" cã kh¸c: ngµy nµo còng quÇn Jean b¹c
thÕch, ¸o s¬ mi tay dµi ®Õn luém thuém, d¸ng vÎ lÇm lòi, bÊt cÇn. Khu«n
mÆt c¹nh khoÐ, kh¾c khæ lµm cho thÇy cã vÎ giµ dÆn, tõng tr¶i nhiÒu
h¬n so víi tuæi ba m¬i, ®«i m¾t n©u Èn s©u díi hµng mµy rËm cµng t¨ng
thªm vÎ khã hiÓu.
Giäng nãi Êm trÇm vµ nh÷ng lêi gi¶ng l«i cuèn vÉn cha gióp nã xãa ®i
c¶m gi¸c sê sî - v× rÊt thêng xuyªn khi bÊt chît ngõng cä, nã c¶m thÊy sau
lµn khãi thuèc ë gãc phßng cã ®«i m¾t n©u u uÈn ®ang nh×n nã ®¨m
®¨m !

Thµnh phè l¹i s¾p vµo mïa hoµng ®iÖp.


Hoµi ¬i !
ThÕ lµ em b¾t ®Çu cã ®Þnh híng cho t¬ng lai cña m×nh råi ph¶i
kh«ng ? Chän Mü thuËt hay KiÕn tróc ®©y ? Em sî häc Mü ThuËt sÏ trë
thµnh häa sÜ víi khã hiÓu, r¾c rèi, töng töng ? T×m ®©u ra nh÷ng kÕt
luËn hay ho ®ã thÕ ? Còng cÇn nãi râ víi Hoµi r»ng KiÕn tróc kh«ng thuéc
vÒ "Kü thuËt - kh« khan"... nh Hoµi nghÜ ®©u. KiÕn tróc cÇn c¶ c¸i thùc
tÕ vµ c¸i l·ng m¹n. "CËu Huy" cã vµi ngêi b¹n võa tèt nghiÖp trêng nµy, sÏ
giíi thiÖu cho Hoµi lµm quen nghe. µ, bÐ Hoµi nµy ! Anh thÊy nÐt vÏ cña
em ngµy cµng "l¹" l¾m, mµu s¾c còng "nghÒ" nhÊt ®Þnh lµ cã ngêi nµo
®ã híng dÉn ngoµi s¸ch vë vµ cËu Huy ra ! Em cßn nhí c¸i ngoÐo tay
kh«ng nhãc ?
CËu Huy xin ¶nh mµ l¹i göi mét bøc tù häa gím ghiÕc thÕ ? §ïa th«i chø
®«i m¾t to vµ m¸i tãc tÐm ng¾n còn th× ®óng lµ kh«ng lÇm lÉn vµo
®©u ! Hoµi nµy, em ®Ó tãc dµi... ch¾c l¹ l¾m Hoµi nhØ ? Mµ ®õng... nhÐ
!

Mü Tho, ngµy th¸ng n¨m


... Kh«ng ph¶i lµ Hoµi muèn giÊu cËu Huy ®©u, chuyÖn häc vÏ ë Nhµ v¨n
hãa ngêi ta muèn cËu Huy tù ph¸t hiÖn chø bé, ai b¶o cã mét ngêi lóc nµo
còng tù hµo lµ m×nh th«ng minh ! Cßn l©u Hoµi míi ph¹m luËt...
CËu Huy thêng trªu Hoµi cã trÝ tëng tîng phong phó, ph¶i kh«ng ? B©y
giê th× nghe mét "s¶n phÈm" cña nã nÌ ! "Ngµy xöa ngµy xa lóc cßn ®i
häc ë trêng Mü thuËt, «ng thÇy nghÖ sÜ cña Hoµi rÊt ganh tÞ víi mét c«
b¹n. C« nµy dÔ th¬ng ¬i lµ dÔ th¬ng gièng hÖt nh... Hoµi ®©y ! C« nµy vÏ
®Ñp h¬n thÇy nhiÒu, nhÊt lµ vÏ hoa hoµng ®iÖp !
QuyÕt kh«ng ®éi trêi chung, ra trêng thÇy trèn vÒ Mü Tho lËp nghiÖp.
Kh«ng ngê c« kia còng vÒ thµnh phè nµy. ThÇy trèn ra ®¶o, c« kia còng
ch¼ng ®Ó yªn ! Sau n¨m n¨m thÇy t×m ®îc c¸ch nhèt c« ta l¹i råi léi biÓn
vÒ. ThÇy häa sÜ kh«ng thÓ ngê r»ng c¸ch ®©y hai n¨m thµnh phè Mü Tho
®· ®ãn mét ®èi thñ kh«ng nh÷ng gièng hÖt mµ cßn vÏ hoµng ®iÖp ®Ñp
h¬n c« kia n÷a c¬ ! (Hoµi ®· lªn tíi m©y cha cËu Huy !)
Thùc sù th× thÇy häa sÜ ®èi xö víi Hoµi l¹ l¾m c¬, ngay tõ ®Çu dêng
nh th¶ng thèt, giËt m×nh khi nh×n thÊy Hoµi, suèt mét thêi gian dµi thÇy
cã vÎ tr¸nh ®èi diÖn... M·i gÇn ®©y, sau nh÷ng giê phong c¶nh thÇy míi
nãi chuyÖn... råi híng dÉn Hoµi rÊt tËn t×nh cßn b¶o khi nµo r¶nh ghÐ
phßng trä cña thÇy, thÇy d¹y thªm ®iªu kh¾c, nÕu thÝch th× ngåi mÉu
cho thÇy vÏ mét bøc ch©n dung...
Hoµi ch¼ng ®Õn ! ThÇy r¾c rèi khã hiÓu vµ ngêi lín qu¸ ! (R©u rÊt rËm)
mµ Hoµi th× ch¾c thÝch ch¬i víi ngêi lín !
TuÇn tríc khi Hoµi ®a bøc vÏ hoa hoµng ®iÖp nhê thÇy nhËn xÐt, cËu Huy
biÕt kh«ng - dêng nh thÇy hèt ho¶ng, nh×n Hoµi kú l¾m... råi bá ®i ®©u
suèt buæi häc. Lóc vÒ, Hoµi thÊy ngêi ta d×u thÇy ra khái qu¸n rîu tríc Nhµ
v¨n hãa - say mÌm cø lÌ nhÌ kªu "My ®õng ®uæi theo t«i. My ®õng ®uæi
theo mµ..."
MÊy b÷a nay vµo líp thÇy l¹i tr¸nh c¸i nh×n cña Hoµi. µ, Hoµi nhí cã lÇn
thÇy b¶o mét c©u rÊt gièng cËu Huy "Hoµi... ®õng ®Ó tãc dµi, nhÐ !"

MÆt trêi ®· khuÊt sau rÆng c©y, c«ng viªn phè x¸ b¾t ®Çu s¸ng ®Ìn, nã
tù nhñ - ch¾c cËu Huy ®· nhËn ®îc th ! - Nã rêi ban c«ng ®Þnh vÏ cho
xong bµi tÜnh vËt. Chît, nã dõng l¹i bªn cöa sæ: cËu Huy ®ã ? - ¸o s¬ mi
quÇn Jean gän ghÏ tr«ng l¹ qu¸ ! M·i ®Õn th¸ng sau míi cã nghØ phÐp mµ ?
VÒ lóc nµo mµ t×m nã ë ®©y nhØ ? Nh×n c¸i d¸ng vÎ cËu Huy ®i l¹i n«n
nãng nã mØm cêi ®Þnh bíc vµo, chît khùng l¹i - "ThÇy häa sÜ" ®i vµo phÝa
cöa chÝnh...
- Ai t×m thÇy vËy ? ... Em lµ... ña ! Huy !
CËu Huy bíc ®Õn b¾t tay víi thÇy, nãi g× ®ã nã nghe kh«ng râ, c¶ hai
nh×n quanh råi ®i ra khái phßng.
Kh«ng biÕt lµ nã ®· ngåi thÇn ngêi nh thÕ trong bao l©u. Sù viÖc bÊt
ngê dån dËp, nã kh«ng s¾p xÕp ®îc ý nghÜ cho c¸i ®Çu ãc tëng tîng cña
m×nh lµm viÖc.
Nã xÕp gi¸ vÏ, b¶o víi ®¸m b¹n lµ mÖt vµ tõ chèi ®a vÒ. Nã ®i ®êng
vßng ra nhµ xe dµnh cho líp Häa ®Ó tr¸nh cã thÓ gÆp hai ngêi trong c¨n
tin. Nã sÏ vÒ nhµ, n»m xuèng kh«ng nghÜ ngîi g× c¶, råi cËu Huy sÏ gi¶i
thÝch tÊt c¶ vµo ngµy mai... Khóc quanh chç nhµ xe kh¸ tèi. Mét giäng nãi
rÝt lªn, nã dõng l¹i:
- Ngoµi My ra, chØ cßn t«i vµ anh biÕt lý do v× sao My ra ®i, ®óng
kh«ng ? NÕu lóc ®ã t×m thÊy anh, t«i ®· cã thÓ thiªu sèng anh råi. T¹i sao
anh xö sù hÌn h¹ nh thÕ víi My ? Bao n¨m nay t«i ®· chê anh, nhng b©y giê
th× nghe ®©y: T«i kh«ng cÇn c¸i m¹ng anh ®©u. T«i sÏ im lÆng kh«ng
chØ v× danh dù cña My mµ lµ v× Hoµi kia ! Hoµi kh«ng mÒm yÕu nh My,
anh biÕt ®iÒu ®ã. Nhng t«i kh«ng muèn chi tiÕt nhá nµo trong c©u
chuyÖn nµy ®Õn tai c« bÐ, t«i kh«ng muèn Hoµi hôt hÉng, biÕt cha ? Anh
®i ®i...
Cã tiÕng bíc ch©n nÆng nÒ xa dÇn... Nã cø ®øng lÆng nh thÕ ch×m
trong v« thøc, vµ khi n¬i khóc quanh bÊt ngê hiÖn ra c¸i d¸ng r¾n rái,
chiÕc ba l« trong tay nã r¬i phÞch xuèng, tiÕng hép viÕt ch¹m nÒn xi
m¨ng vang lªn lanh canh.

Anh víi My lµ b¹n tõ thuë nhá, cïng xãm cïng trêng cïng së thÝch. Khi lªn
cÊp III c¶ hai ®Òu m¬ sÏ bíc ch©n vµo ®¹i häc KiÕn tróc. Anh ch¼ng thÓ
quªn nh÷ng n¨m th¸ng My «m hoa hoµng ®iÖp v¾t vÎo trªn ®ßn xe cña
anh cïng nhãm b¹n th©n rong ruæi vÒ nh÷ng vên c©y, ruéng lóa... Lóc ®ã
b¹n bÌ trªu anh víi My cã g× ®ã lµ "kh«ng b×nh thêng" vµ thËt xøng ®«i !
Sang n¨m mêi hai, nhãm kÕt nghÜa víi mét ngêi anh ®ång thêi lµ thÇy h-
íng dÉn luyÖn vÏ. Lóc Êy, thÇy cña em võa ra trêng, d¸ng vÎ bôi bôi, mét
®«i m¾t n©u, phong c¸ch nghÖ sÜ... dÔ dµng g©y chó ý cho c¸c c« g¸i.
Cßn My... m¸i tãc dµi ®en nh¸nh, c¸ch nãi chuyÖn nhá nhÑ, thu hót... §Õn
khi nh÷ng bµi tÜnh vËt ®· b¾t ®Çu "lªn tay" anh hiÓu r»ng "c¸i kh«ng
b×nh thêng" giê ®· chuyÓn sang thÇy vµ My. Bao lêi x× xÇm cña bÌ b¹n,
nh÷ng lóc chît nh×n sang thÊy m¸i tãc dµi cña My rò xuèng víng vÝu... Khi
thÇy gióp My ®i bãng ph«ng bµi, tiÕng cêi khóc khÝch lµm anh ®au !
Cha thi tèt nghiÖp anh ®· theo lò b¹n lªn Sµi Gßn luyÖn vÏ, lóc ®ã kh«ng
ph¶i ®am mª n÷a mµ lµ ®Ó ch¹y trèn. Nhãm vÏ cßn la tha vµi ®øa ®îc ®a
vÒ phßng trä cña thÇy cho tiÖn. Thêi gian h¹n hÑp nªn bän nã luyÖn ë
nhµ. Riªng My vÉn ®Õn ®Êy häc rÊt ch¨m.
Sau nµy, suy nghÜ kü anh cho r»ng m×nh cã lçi rÊt lín trong có trît dµi
cña My. Gi¸ nh, anh ®õng tù ¸i qu¸ møc ®Õn quªn mÊt tr¸ch nhiÖm cña
mét ngêi b¹n...
Anh vµ My ®Òu rít ®¹i häc ! "Phßng trä cña thÇy ®· thay chñ" - lò b¹n thi
®Ëu b¶o thÕ vµ t×m ®Õn hái My. My l¾c ®Çu.
ChØ v× t×nh b¹n th©n thiÕt thuë thiÕu thêi, trong lóc tuyÖt väng My
t×m ®Õn anh råi nghÑn ngµo, thæn thøc... Anh ngåi yªn lÆng s÷ng sê.
Th»ng con trai mêi chÝn ®· nh lËt tung thµnh phè trong sù tøc giËn cña
m×nh, ngêi ®ã ®· biÕn ®i mÊt t¨m. My ra ®i b»ng mét liÒu thuèc ngñ.
TÊt c¶, tÊt c¶ mäi ngêi ®Òu nghÜ r»ng My ®au khæ khi thi rít.
Anh ë l¹i thµnh phè nµy häc nghÒ, t×m kiÕm vµ ©m thÇm chê ®îi råi
anh ®i bé ®éi...
Qua Hoµi anh biÕt ®îc tin, anh ®o¸n kh«ng nhÇm con ngêi Êy ®· trë vÒ,
v× nghÜ ch¼ng cßn ai biÕt g× vµ thêi gian cã thÓ phñ mê tÊt c¶, h¾n cã
thÓ t¹m quªn...
Nã bãp vôn nh÷ng ®ãa hoa vµng r¬i trªn mÆt bµn, hai ly níc tan hÕt ®¸,
sãng s¸nh trµn ra.

Mü Tho, ngµy th¸ng n¨m


Hoµi ¬i !
Anh nghe tin em s¾p chuyÓn trêng lªn Sµi Gßn, vËy còng thuËn tiÖn cho
viÖc luyÖn vÏ ph¶i kh«ng ? ChØ cßn mét n¨m n÷a lµ em thi ®¹i häc, mau
qu¸ Hoµi nhØ ?! Míi ngµy nµo em h·y cßn lµ c« bÐ mêi l¨m tuæi «m bã
®iÖp vµng, gi¬ng m¾t nh×n anh trong veo !
Suèt thêi gian qua anh rÊt muèn gÆp Hoµi, thµnh phè nhá nh lßng bµn
tay, hai con ®êng chØ c¸ch nhau hai hå níc. VËy mµ anh biÕt m×nh kh«ng
®îc phÐp. C¸i mÝm m«i quay ®Çu vµ ¸nh m¾t cña em... Anh biÕt giê
®©y trong suy nghÜ cña em anh ®· lµ mét ngêi lín r¾c rèi vµ ®¸ng ghÐt.
Anh rÊt muèn lµ "cËu Huy" cña bÐ Hoµi nh nh÷ng ngµy xa nhng tÊt c¶ ®·
lµ xa l¾m ! Anh kh«ng ®îc quyÒn xin lçi hay gi¶i thÝch n÷a råi ! ChØ xin
Hoµi cho anh lµm "cËu Huy" ®Ó ®îc t©m sù lÇn cuèi.
Em gièng My l¾m, Hoµi ¬i ! Tõ d¸ng vÎ ®Õn khu«n mÆt bÇu bÜnh vµ ®«i
m¾t nai ng¬ ng¸c. Anh ®· s÷ng sê vµo buæi ®Çu gÆp em, cã lÏ... thÇy
cña em còng thÕ. Tùa nh cã mét sù s¾p ®Æt nµo ®ã cña t¹o hãa: c¶ hai
®Òu mª vÏ vµ yªu hoa hoµng ®iÖp, khi Hoµi xße tay ®ãn nh÷ng c¸nh hoa
vµng vµ cêi khóc khÝch, anh ngì nh My cña bao n¨m vÒ tríc vÉn cßn
®©y...
Sau vµi lÇn trß chuyÖn, anh chît nhËn ra tÝnh c¸ch hai ngêi thËt kh¸c
nhau. My cã vÎ dÞu dµng víi m¸i tãc dµi ®»m th¾m, lèi nãi chuyÖn nhá
nhÑ, My l·ng m¹n ®Õn yÕu ®uèi tùa nh mét b×nh thñy tinh long lanh dÔ
vì vµ råi My bÞ c¸i bèc ®ång cña tuæi trÎ cuèn ®i...
ë løa tuæi cña My ngµy xa, Hoµi cã vÎ ngang bíng m¹nh mÏ. Em yªu hoµng
®iÖp theo c¸ch l·ng m¹n rÊt riªng. Xin lçi em, nhng anh ®· biÕt v× sao em
vÒ ®©y sèng víi ngo¹i. §Ó råi b»ng suy nghÜ vµ cè g¾ng cña mét ®øa
con trong mÊy n¨m qua, ba mÑ em ®· hµn g¾n víi nhau ®Ó ®ãn em vÒ.
Trong lßng anh, Hoµi lµ con Ðn mïa xu©n lu«n híng lªn bÇu trêi xanh cao
réng !
Cho anh ®îc c¸i quyÒn kh«ng nãi hÕt dßng suy nghÜ v× dÇu sao anh
còng ®· lµ ngêi lín. Sau nµy khi trë thµnh ngêi lín em h·y hiÓu anh, Hoµi
nhÐ !
Bay xa ®i, bÐ Hoµi cña anh. Em sÏ lµm ®îc c¸i ®iÒu mµ c¶ anh vµ My
®Òu kh«ng thÓ thùc hiÖn. Anh lu«n dâi theo nh÷ng bíc ch©n em. Thµnh
phè nhá nhoi nµy sÏ ngñ sau lng em víi bao ®iÒu giê thµnh kû niÖm...
Mét thêi cña bÐ Hoµi, cËu Huy vµ mïa hoa hoµng ®iÖp. Göi tÆng em bøc
tranh lµm quµ chia tay !
Anh Huy.

Nã vuèt cä lïi ra xa nh×n bµi ®å ¸n. ChØ cÇn vµi c©y vµo phèi c¶nh cho
qu¸n níc sinh ®éng thªm lµ xong ! Nã nhÞp ch©n nhÌ nhÑ theo bµi h¸t
trong m¸y cassette, b¨ng nh¹c mµ nã rÊt thÝch "Hoa ®iÖp vµng th¸ng ba,
nh÷ng phè mïa ma sa, cã mét ngêi ë l¹i... mét nçi buån riªng ta..."
Nã pha thªm mµu vµ nhóng cä.
Cã lÏ khi ®¸nh gi¸ ®å ¸n kiÕn tróc nµy, ngêi ta chØ quan t©m ®Õn nghÖ
thuËt pháng sinh häc mét c¸ch ngÉu høng: qu¸n gi¶i kh¸t cã h×nh ®ãa
hoµng ®iÖp tr«i trªn mÆt hå xanh. Ch¼ng ai buån quan t©m hay hiÓu ®-
îc loµi hoa ®ã cã ý nghÜa s©u s¾c nh thÕ nµo trong t©m hån con bÐ mêi
chÝn kia.
GiÊc ngñ ®Õn nhÑ nhµng khi nã ng¶ lng trªn chiÕc giõ¬ng cßn bÒ bén
dông cô vÏ. M¬ tuæi mêi chÝn mang vÒ nh÷ng c¬n ma cuèn hoa tr«i trªn
mÆt hå lÊp l¸nh...
"KiÕn tróc kh«ng kh« khan nh em nghÜ ®©u, bÐ Hoµi ¬i !" vµ qu¸ khø
®Ñp ®Ï sèng m·i trong ký øc mçi ngêi.
Trªn têng c¹nh bµn vÏ, c« bÐ tãc ng¾n trong tranh vÉn ngíc nh×n nh÷ng ®ãa
hoµng ®iÖp r¬i víi ®«i m¾t trßn to trong veo.

Related Interests