Khóc quanh l·ng m¹n Gilbert Wright (Nhµ v¨n Mü

)

T«i lµm viÖc trong phßng göi ®å ë nhµ ga Union. Tõ n¬i nµy, t«i cã thÓ tr«ng thÊy mäi ngêi lªn xuèng cÇu thang nhµ ga. ë phÝa bªn tr¸i t«i lµ quÇy t¹p chÝ cña Tony. CËu nµy lóc nµo còng huyªn thuyªn víi t«i vÒ ®Þnh luËt x¸c suÊt, ch¶ lµ v× cËu ta rÊt mª ®¸nh c¸ ngùa. Tony ®· tÝnh cho t«i r»ng nÕu t«i tiÕp tôc c«ng viÖc ë phßng göi ®å nµy trong 112 n¨m n÷a th× ch¾c ch¾n t«i sÏ thÊy ®îc tÊt c¶ mäi con ngêi trªn thÕ giíi! Rèt cuéc th× t«i còng dÇn dÇn tin vµo c¸i ®Þnh luËt x¸c suÊt nµy. Nã còng cã vÎ hay ®Êy chø! B¹n nªn biÕt r»ng Union lµ mét nhµ ga rÊt lín, vµ t«i s½n sµng c¸ víi b¹n lµ råi tÊt c¶ mäi ngêi ®Òu ph¶i bíc ngang qua nhµ ga nµy, Ýt nhÊt mét lÇn trong ®êi. T«i kÓ vÒ ®Þnh luËt x¸c suÊt nµy cho rÊt nhiÒu ngêi, nhng tÊt th¶y hä ®Òu cêi vµo mòi t«i, trõ Harry. Harry ®Õn tõ mét tØnh nhá håi ba n¨m tríc ®©y vµ kÓ tõ ®ã, t«i thÊy ngµy nµo Harry còng ®øng ®îi ë ®Çu cÇu thang nhµ ga ®Ó ®ãn chuyÕn tµu 9g05 phót. T«i nhí lÇn ®Çu tiªn gÆp Harry th× ®ã chØ lµ mét anh chµng nhá nh¾n vµ khu«n mÆt ®Çy vÎ båi håi, xóc ®éng vµ lo l¾ng. Harry ¨n vËn b¶nh bao l¾m, vµ t«i biÕt ®îc r»ng Harry ®· cã ngêi yªu, hä sÏ ®i ®¨ng ký kÕt h«n khi c« g¸i ®Õn. T«i ch¼ng cÇn ph¶i gi¶i thÝch cho b¹n biÕt r»ng t¹i sao t«i râ mäi chuyÖn nh thÕ, bëi nÕu b¹n ngµy nµo còng ®øng ë ®Çu cÇu thang quan s¸t nh÷ng ngêi chê ®îi th× b¹n sÏ biÕt ngay th«i. H«m Êy, khi chuyÕn tµu 9g05 phót ®Õn, t«i bËn bÞu víi c«ng viÖc cña m×nh nªn quªn khuÊy Harry. T«i kh«ng nh×n vÒ phÝa cÇu thang n÷a cho ®Õn khi tiÕng cßi cña chuyÕn tµu 9g18 phót s¾p ®Õn vang lªn. T«i quay ra nh×n vµ hÕt søc ng¹c nhiªn khi thÊy Harry vÉn cßn ®øng ®ã. Råi c« g¸i - ngêi yªu cña Harry còng kh«ng ®Õn trªn chuyÕn tµu 9h18 phót, trªn chuyÕn tµu 9g40 phót còng ch¼ng hÒ thÊy c« Êy. Vµ khi tÊt c¶ hµnh kh¸ch cña chuyÕn 10g02 phót ®· khuÊt sau cÇu thang, khu«n mÆt Harry b¾t ®Çu trë nªn tuyÖt väng. CËu ta bíc ®Õn « cöa cña t«i, ®øng ë ®ã tr«ng thËt khæ së. T«i bÌn gäi Harry l¹i vµ hái Harry vÒ h×nh d¸ng cña c« g¸i Êy. CËu ta b¾t ®Çu t¶: "C« Êy thÊp bÐ vµ cã m¸i tãc ®en, 19 tuæi, bíc ®i rÊt nhÑ nhµng. Khu«n mÆt c« Êy - cËu ta suy nghÜ mét phót råi nãi tiÕp - ®Çy vÎ sèng ®éng, nhiÖt t×nh. C« Êy cã thÓ ®ïa giìn víi t«i chót Ýt, nhng t«i biÕt lµ c« Êy kh«ng bao giê ®ïa dai nh thÕ. §«i mµy cña c« Êy rÊt dµi, chôm l¹i thµnh mét ®iÓm ë gi÷a. C« Êy cã mét c¸i ¸o l«ng thó mµu n©u, nhng cã thÓ kh«ng mÆc ¸o Êy ngµy h«m nay".

T«i rµ xÐt l¹i trong trÝ nhí cña m×nh nhng kh«ng thÓ nhí ®îc lµ cã tõng gÆp mét c« g¸i nµo nh thÕ hay cha. Harry ®a cho t«i xem bøc ®iÖn tÝn mµ cËu ta ®· nhËn ®îc: "§Õn vµo ngµy thø Ba. §ãn em ë ga. Yªu yªu yªu yªu - May cña anh". Bøc ®iÖn May göi ®i tõ Omaha, Nebraska. "¤", cuèi cïng t«i ®µnh ph¶i b¶o cËu ta, "Sao chó kh«ng gäi ®Õn nhµ c« Êy? §iÖn tho¹i Êy?" - "T«i chØ võa ®Õn ®©y cã hai ngµy. Tôi t«i sÏ gÆp nhau ë ®©y vµ cïng nhau xuèng miÒn Nam kiÕm viÖc lµm", Harry ®a m¾t yÕu ít nh×n t«i, "C« Êy - May Êy, kh«ng cho t«i biÕt ®Þa chØ nµo ®©u, c« Êy vÉn ®ïa nh thÕ ®Êy. May kh«ng cßn ë nhµ bè mÑ c« Êy n÷a". Råi cÇm bøc ®iÖn, Harry l¹i thÊt thÓu bíc ®Õn ®Çu cÇu thang, ®îi chuyÕn tµu 11g22 phót. Ngµy kÕ tiÕp, dï bËn rén víi c«ng viÖc, t«i vÉn tr«ng thÊy Harry ®øng ®îi ë ®ã. Khi thÊy t«i ®· rçi r¶nh, cËu ta bíc tíi chç t«i. T«i hái" "C« Êy cã ®i lµm ë ®©u kh«ng?" Harry gËt ®Çu: "C« Êy lµ th ký ®¸nh m¸y. T«i còng ®· ®iÖn tho¹i cho «ng chñ cò cña c« Êy. Vµ tÊt c¶ mäi ngßi ni lµm viÖc cña May ®Òu ®· biÕt r»ng May nghØ lµm ®Ó ®i lÊy chång". µ, th× ra c©u chuyÖn b¾t ®Çu lµ ®©y. Harry ®ãn mäi chuyÕn tµu ®Õn trong ba, bèn ngµy kÕ tiÕp. T«i cã thÓ nghÜ r»ng c¸i c« May ®ã ®· ch¬i kh¨m chµng Harry téi nghiÖp, ch¼ng chuyÕn nµo ®Õn mµ cã mÆt c« ta. Nhng dï thÕ nµo ®i n÷a, t«i còng kh«ng bao giê tin ®iÒu ®ã. Kho¶ng hai tuÇn sau, t«i b¾t ®Çu kÓ cho Harry nghe vÒ ®Þnh luËt x¸c suÊt cña m×nh. T«i b¶o víi Harry: "NÕu cËu chÞu ®îi ®Õn mét thêi gian dµi nhÊt ®Þnh nµo ®ã, ®Þnh luËt x¸c suÊt sÏ cho cËu thÊy May bíc lªn cÇu thang nµy, mét ngµy - ngµy Êy råi còng sÏ ®Õn th«i". Harry vÉn nh×n ch¨m chó vµo c¸i cÇu thang nh thÓ cha hÒ tr«ng thÊy bao giê, trong khi t«i tiÕp tôc gi¶ng gi¶i vÒ nh÷ng con sè cña Tony trong ®Þnh luËt x¸c suÊt. Ngµy kÕ tiÕp, khi t«i ®Õn chç lµm cña m×nh th× ®· thÊy Harry ®øng sau quÇy t¹p chÝ cña Tony vµ cËu ta nãi: "Anh nghÜ xem, t«i cÇn kiÕm mét viÖc lµm ë chç nµy chø, ®óng kh«ng?". Sau ®ã, Harry lµm th ký, ch¹y vÆt cho Tony. Chóng t«i kh«ng hÒ nh¾c ®Õn May vµ c¸i ®Þnh luËt x¸c suÊt ®ã n÷a. Nhng t«i ®Ó ý thÊy r»ng Harry lu«n quan s¸t tÊt c¶ mäi ngêi lªn xuèng cÇu thang nhµ ga. Vµo kho¶ng cuèi n¨m, vî chång Tony chuyÓn ®i n¬i kh¸c sinh sèng vµ b¸n l¹i quÇy t¹p chÝ cho Harry. Harry mîn tiÒn ®Ó ®Æt thªm mét tñ b¸n s«-®a, níc ngät. Ch¼ng mÊy chèc Harry ®· cã mét c¬ ng¬i kinh doanh nho nhá vµ t«i phôc cËu ta s¸t ®Êt vÒ ®iÒu nµy. Cho ®Õn ngµy h«m qua. T«i ®ét nhiªn nghe mét tiÕng la thËt lín vµ tiÕp theo ®ã lµ tiÕng hµng lo¹t ®å ®¹c r¬i ®æ. TiÕng la lµ cña

Harry. Harry ®· lµm ®æ nhiÒu bóp bª vµ c¸c thø kh¸c khi cè nh¶y ra khái quÇy. CËu ta ch¹y ngang qua t«i vµ chôp lÊy mét c« g¸i thÊp nhá. C« Êy cã m¸i tãc ®en vµ ®«i mµy chôm l¹i thµnh mét ®iÓm ngay chÝnh gi÷a. Trong mét lóc, hä ®øng søng nh×n nhau, hä khãc vµ cêi, miÖng thèt ra nh÷ng lêi v« nghÜa. C« g¸i nãi nh÷ng tõ ®¹i kh¸i nh: "Em b¶o ®ãn em ë ga xe ®iÖn mµ!". Harry h«n c« g¸i, råi kÓ cho c« ta nghe r»ng m×nh ®· ph¶i khæ së nh thÕ nµo ®Ó chê ®îi c« trong suèt ba n¨m qua. §iÒu hiÓn nhiªn ®· x¶y ra ba n¨m tríc, ®ã lµ, May ®· ®Õn ®©y b»ng xe ®iÖn, chø kh«ng ph¶i xe löa, vµ trong bøc ®iÖn tÝn, c« Êy muèn nãi "ga xe ®iÖn" chø kh«ng ph¶i "ga xe löa". May còng ®· ®îi ë ga xe ®iÖn hÕt ngµy nµy qua ngµy kh¸c. Cuèi cïng, May xin ®îc mét ch©n ®¸nh m¸y. "C¸i g×?" Harry hái. "Em ®· lµm viÖc ë ®©y trong suèt ba n¨m qua µ?". May gËt ®Çu. "¤i trêi ®Êt ¬i! ThÕ sao em kh«ng bao giê bíc xuèng nhµ ga nµy thÕ?" - Harry chØ tay vÒ phÝa quÇy t¹p chÝ cña cËu ta - "Anh lµm ë ®©y ®Êy. QuÇy ®ã lµ cña anh. Ngµy nµo anh còng nh×n thÊy mäi ngêi lªn xuèng cÇu thang". Khu«n mÆt May tr«ng xanh nhît h¼n ®i. C« Êy nh×n c¸i cÇu thang vµ nãi yÕu ít: "Em, em cha tõng bíc lªn cÇu thang. Anh biÕt kh«ng, lóc ®ã em chØ míi ch©n ít ch©n r¸o ra tØnh ®Ó ®i lµm viÖc cho c«ng ty. ¤ Harry!". Råi c« Êy choµng c¸nh tay qua cæ Harry vµ b¾t ®Çu khãc thùc sù. Sau mét phót, c« Êy lïi l¹i phÝa sau vµ chØ tay mét c¸ch khã nhäc vÒ phÝa cuèi híng b¾c cña nhµ ga. "Harry, trong ba n¨m ®»ng ®½ng, em ®· lµm viÖc trong chÝnh c¸i nhµ ga nµy, ®¸nh m¸y trong v¨n phßng cña «ng gi¸m ®èc nhµ ga". §iÒu lµm t«i thÝch thó nhÊt lµ cuèi cïng, t«i còng ®· biÕt ®îc r»ng, ®Þnh luËt x¸c suÊt ®· ph¶i vËn ®éng nh thÕ nµo trong thêi gian l©u chõng Êy, cho ®Õn khi nã buéc ®îc May bíc lªn c¸i cÇu thang cña nhµ ga xe löa...
Ng« Ngäc HiÕu (dÞch tõ tËp Modern short stories by American Authors)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful