You are on page 1of 12

{1}{1}25.

000
{231}{329}- st�j, co kupi�a�?|- dudi.
{333}{359}nie zamawia�y�my tego.
{399}{450}nie. zn�w w to wdepn�am.
{454}{516}ten m�czyzna kr��y pod domem|z �ywym psim polem minowym.
{520}{583}nie mog� uwierzy�, �e ten facet ci�gle|pozwala swojemu psu tu za�atwia�
{587}{654}- swoje sprawy tu� pod naszymi drzwiami.|- powinny�my wystawi� mu
rachunek.
{658}{715}- ale to nigdzie nas nie zaprowadzi.|- tak.
{719}{796}nast�pnym razem z�api� go na gor�cym|uczynku, i powiem mu co o nim
my�l�.
{858}{920}- nie mo�e by�.|- mam nadziej�, �e tak.
{1152}{1230}to oni. ten facet i jego pies.
{1235}{1271}nie mog� w to uwierzy�.
{1281}{1337}to takie prostackie,|zamierza st�d odej��.
{1342}{1402}- nie pozw�l mu. u�yj magii.|- co?
{1406}{1464}je�li nie potrafisz nauczy� psa nowych,|sztuczek, to co z jego
w�a�cicielem?
{1468}{1533}tylko pomy�l o pieni�dzach, kt�re|zaoszcz�dzimy na czyszczeniu
dywan�w.
{1542}{1607}phoebe, nie mo�emy u�y� magii|tyko po to by udzieli� jemu
{1611}{1640}lub komukolwiek lekcji..
{1649}{1785}czemu nie? w celu wy�szego dobra.|tak� mamy robot�, prawda?
{1789}{1906}pomy�l o tym jak o pracy spo�ecznej. |odda�yby�my �wiatu ogromn�
przys�ug�.
{1910}{1950}no chod�.
{2090}{2146}- ok, piper.|- mam nadziej�, �e nie jest poza zasi�giem.
{2193}{2218}prue?
{2261}{2352}- niez�y strza�.|- oko za oko, z�b za z�b.
{2427}{2463}o, cholera.
{2483}{2533}- widzia� ci�?|- a nawet je�li to co?
{2537}{2587}co zamierza zrobi�?
{2657}{2706}�wietnie, zrobi�y�my ju� jeden dobry |uczynek na dzi�.
{2709}{2766}my�l�, �e zas�u�y�am na 15 minut|buszowania po kana�ach.
{2770}{2844}- kto chce kawy?|- zaparz�.
{2925}{2989}koko ma ju� zas�b s��w|przekraczaj�cy 500 ...
{2993}{3022}sprawiedliwo�� Dzi�.
{3035}{3069}cal greene ustanowi� dzi� rekord
{3073}{3133}zdobywaj�c w tym roku sz�sty raz|z rz�du "wielkiego szlema".
{3429}{3467}phoebe, dobrze si� czujesz?
{3471}{3517}we� g��boki oddech, kochanie,|wszystko w porz�dku.
{3521}{3586}nie prawda. zobaczy�am swoj� przysz�o��.
{3614}{3653}swoj� egzekucj�.
{3683}{3707}spalono mnie �ywcem.
{3938}{3994}{c:$8bd672}czarodziejki|lekcja moralno�ci
{3996}{4056}{c:$bbbbbb}t�umaczenie i synchro : grzegorz181
{6029}{6079}dlaczego reporta� o bejsboli�cie
{6083}{6144}- wywo�a� tak� wizj�?|- nie wiem.
{6149}{6237}wiem tylko, �e mog�am to czu�.|czu�am p�omienie.
{6241}{6293}a my sta�y�my bezczynnie?|niemo�liwe.
{6298}{6345}- tak widzia�am.|- to nie mo�e by� prawda
{6348}{6422}�e na to pozwoli�y�my. nigdy|w przesz�o�ci, obecnie i w przysz�o�ci.
{6426}{6540}co z�ego zrobi�am?|albo co zamierzam zrobi�?
{6577}{6621}leo. otworz�.
{6690}{6740}- witaj nieznajomy.|- tym teraz dla ciebie jestem?
{6744}{6792}wagarujesz?
{6808}{6891}pracuj� wieczorem,|wi�c popo�udnie mam wolne.
{6895}{6974}znowu ta stara wym�wka : |"musz� ratowa� �wiat" ?
{6979}{7028}jakby� sama jej nie u�ywa�a.
{7032}{7079}ah...
{7104}{7136}w�a�nie mia�a� zamiar.
{7153}{7192}jest co� co musz� zrobi�.
{7226}{7252}gdyby� m�g� ...
{7311}{7337}teraz?
{7398}{7478}- leo?|- nie szkodzi ...
{7483}{7548}... id�, w�a�ciwie jest co�|czego musz� dopilnowa� ...
{7552}{7613}wiesz, musimy pogada� |o kilku sprawach,
{7617}{7665}o tym co nas ��czy.
{7689}{7720}tak, musimy.
{7775}{7801}od�o�ymy to?
{7849}{7888}to nasza specjalno��.
{8030}{8089}nie cierpi� kiedy tak robi.
{8366}{8399}czego chcia�?
{8403}{8461}odwo�a� randk�.|znowu pracuje.
{8465}{8512}nie spyta�a� go co mamy zrobi�?
{8517}{8550}ulotni� si�, dos�ownie.
{8554}{8618}strony zn�w si� przewracaj�.
{8648}{8691}zakl�cie mog�ce zabra� nas w przysz�o��.
{8695}{8756}w�a�ciwie dwa. jedno by nas wys�a�|a drugie by nas odes�a� z powrotem.
{8762}{8854}w�a�ciwie mamy tylko jedn� szanse.|jedno u�ycie, potem znika.
{8859}{8936}chwileczk�. omal nie umar�y�my,|podczas podr�y w przesz�o��.
{8940}{8990}to nie jest co�, co mo�esz|tak po prostu zrobi�.
{9001}{9086}- chodzi o twoje �ycie, phoebe.|- i o wasze.
{9098}{9159}chc� powiedzie�, �e musimy to|dobrze przemy�le�.
{9168}{9238}nie bez powodu mia�a� dzi� wizj�.
{9242}{9300}to musi znaczy�, �e mamy|co� z tym zrobi�.
{9308}{9361}podr� w przysz�o��, mo�e|by� jedyn� drog� by odkry�
{9365}{9408}co takiego zrobi�a�,|by stan�� na stosie.
{9412}{9453}sk�d wiesz, �e co� zrobi�am?
{9457}{9520}mo�e to sprawka demona|lub czarownika.
{9539}{9579}naprawd�, chcesz czeka�|by si� o tym przekona�?
{9666}{9756}pakuj manatki.|spr�bujemy dowiedzie� si� co si� sta�o,
{9761}{9820}i jak dobrze p�jdzie wr�cimy z powrotem|z informacjami jak temu
zaradzi�.
{9824}{9884}musimy ustali� dat�.
{9887}{9985}12 luty 2009 rok.
{9989}{10050}to b�d� dwa tygodnie, przed dat�|z mojej wizji.
{10057}{10096}to powinno da� nam wystarczaj�co|du�o czasu
{10100}{10145}by si� dowiedzie� co si� sta�o.
{10162}{10193}ciekawe jak wygl�dam.
{10209}{10263}piper, wygl�dasz �wietnie.|to jest nie najlepszy moment by ...
{10267}{10330}nie teraz, w przysz�o�ci.
{10334}{10392}kiedy cofn�y�my si� do lat 70,|zobaczy�y�my siebie jako dzieci.
{10397}{10456}tym razem zobaczymy siebie|prawie dziesi�� lat starsze.
{10461}{10524}wszystkie te zwyci�stwa, zastanawia�am|si�, czy nie b�dziemy tym
wyczerpane.
{10528}{10572}ok.
{10618}{10677}{y:i}us�ysz te s�owa, us�ysz ten rym
{10681}{10741}{y:i}odbierz znak wraz z ogniem tym
{10746}{10876}{y:i}- odnajd�my si� w przysz�ej masie|- w innym miejscu, w innym
czasie
{11501}{11558}mamusiu, mamusiu, mamusiu
{11577}{11625}uh...
{11629}{11697}pomyli�a� dom.
{11711}{11779}- na pewno pomyli�a� mam�.|- przesta� �artowa�.
{11819}{11868}to po mnie.
{11962}{12006}oh.
{12039}{12095}oh. oh.
{12253}{12292}phoebe. jak zrobi� g�o�niej?
{12296}{12333}{y:i}polecenie rozpoznane.
{12337}{12396}nowe informacje dotycz�ce|egzekucji phoebe halliwell
{12402}{12435}ju� za chwile.
{12439}{12494}teraz zgodnie z planem|wracamy do programu
{12499}{12569}mtv �wiat na �ywo 18,|stacja na ksi�ycu.
{12574}{12614}mamo, sp�ni� si�.
{12619}{12680}oh, ok, oh...
{12684}{12773}{y:i}- ... odbiornik, zamknij si�. cisza. co�.|- polecenie
rozpoznane.
{12818}{12892}- dzie� dobry, piper. dobrze si� czujesz?|- chyba tak.
{12907}{12995}wiesz ... twoja siostra,|wiem �e ci trudno.
{12999}{13101}nie martw si� o ma��. |odbior� j� ze szko�y jak prosi�a�,
{13105}{13175}ale jeste� pewna, �e mam j�|zabra� do twojego ex?
{13179}{13261}"ex"? m�a? mojego?
{13280}{13359}tak, tak.|je�li tak powiedzia�am to tak.
{13389}{13437}a wi�c ty i on, lepiej si� dogadujecie?
{13456}{13534}mo�e. prue? prue?
{13538}{13597}ok dzieciaku, w drog�.
{13723}{13817}nie martw si� mamusiu,|obiecuj�, �e b�d� pos�uszna.
{13821}{13903}ju� nie b�d� korzysta�a czar�w, nigdy.
{14721}{14845}do��, do��. wystarczy.|nie dotyka� mnie.
{14868}{14968}zosta�, zosta�.
{15006}{15045}- co si� dzieje?|- nie mam poj�cia.
{15049}{15093}ale mog�a bym si� do tego przyzwyczai�.|sprawd� mnie.
{15097}{15149}ju� nie tylko pracuj� w buckland,|nale�y do mnie.
{15157}{15223}i mam trzy filie|w pary�u, tokio i londynie.
{15237}{15270}i jeste� blondynk�.
{15294}{15323}dziwne.
{15332}{15396}czekaj, i mia�a� ju� czas|by pojecha� do biura?
{15400}{15465}w�a�ciwie tam si� ockn�am.|to by�o niesamowite.
{15469}{15522}mam licznych asystent�w i ogromne biuro.
{15527}{15583}i w�asny szofer,|a on jest bardzo gor�cym facetem.
{15588}{15615}ooh.
{15642}{15670}a co u ciebie?
{15724}{15781}dobrze ci si� powodzi czy ...? hmm.
{15785}{15863}je�li nie liczy�|nieudanego ma��e�stwa,
{15868}{15912}i faktu, �e wci�� tu mieszkam|w naszej rezydencji ...
{15917}{15965}chwileczk�, jeste� m�atk�?
{15972}{16049}- by�am. moja c�rka na sw�j w�asny spos�b|- czekaj.
{16053}{16089}ani s�owa wi�cej.|ty masz c�rk�?
{16107}{16204}tak. i ona jest ...|ona jest �liczna.
{16209}{16251}oczywi�cie, �e jest.
{16257}{16283}jak ma na imi�?
{16300}{16397}o bo�e, nie wiem.|ale ona ma moc.
{16401}{16485}ale z jakiego� powodu zabroni�am jej z|niej korzysta�. dlaczego tak
mog�am zrobi�?
{16489}{16600}m�wi�c ju� o naszych pytaniach, dlaczego |jeste�my w naszych
przysz�ych cia�ach?
{16605}{16674}my�la�am, �e zgodnie z przypuszczeniami|mia�y�my tylko przyby� tu i
je zobaczy�.
{16678}{16719}widocznie wypad w przesz�o��
{16724}{16761}nie jest tym samym|co podr� w przysz�o��.
{16771}{16826}chcia�abym, �e skoro jeste�my ju�|w naszych przysz�ych cia�ach
{16830}{16863}powinni�my pami�ta�|co si� sta�o
{16867}{16922}przez ostatnich dziesi�� lat,|jak sk�d mam dziecko.
{16926}{17005}je�li ja jestem w moim przysz�ym ciele,
{17009}{17058}i ty jeste� w swoim przysz�ym ciele,
{17063}{17100}to znaczy, �e phoebe ...
{17141}{17209}{y:i}- o, tv. g�o�niej|- polecenie rozpoznane.
{17214}{17279}- egzekucja. za nieca�e|osiem godzin b�dziemy �wiadkami
{17284}{17326}sp�oni�cia phoebe halliwell,
{17330}{17402}czarownicy oskar�onej o zamordowanie|cal greene sze�� miesi�cy temu.
{17407}{17463}osiem godzin? my�la�y�my, �e b�dziemy|tutaj dwa tygodnie wcze�niej.
{17467}{17497}szz.
{17504}{17586}��czymy si� na �ywo z nasz� reporterk�|sierra stone. sierra?
{17590}{17647}san francisco, prokurator okr�gowy|nathaniel pratt,
{17652}{17697}kt�ry dzi�ki zdemaskowaniu|czarownicy w sierpniu
{17702}{17756}sta� si� faworytem do |fotela gubernatora,
{17760}{17818}zaraz wyg�osi o�wiadczenie.|pos�uchajcie.
{17822}{17938}to jest odzwierciedlenie naszej cywilizacji,|zdeterminowanej ujawni�
ukryte z�o,
{17948}{18076}przeku� strach w wol� walki,|i sta� si� jedno�ci�.
{18080}{18156}by oczy�ci� nasze miasto|z wielkiego zagro�enia.
{18166}{18284}dzisiaj, phoebe halliwell|sp�onie, za swoje zbrodnie.
{18288}{18405}i niech to b�dzie ostrze�eniem|dla innych czarownic.
{18410}{18443}ty b�dziesz nast�pna.
{18785}{18855}ale mi nowina.|wchodzimy po schodach,
{18859}{18903}na strych i wertujemy ksi�g� cieni.
{18907}{18979}za dziesi�� lat, te� to b�dziemy robi�?
{18983}{19031}- widocznie nie.|- co?
{19035}{19078}- ksi�ga znikn�a.|- powinna tu by�.
{19082}{19134}musimy znale�� zakl�cie powrotne.
{19138}{19193}- prue ...|- piper, pom� mi j� znale��.
{19197}{19269}- wyluzuj. znajdziemy j�.|- tego akurat nie wiesz.
{19273}{19327}a co je�li j� straci�y�my?|co je�li nie potrafimy jej znale��?
{19331}{19405}utkniemy w naszych przysz�ych cia�ach|bez mo�liwo�ci wydostania si�
st�d
{19410}{19442}i bez mo�liwo�ci ocalenia phoebe.
{19577}{19614}ooh.
{19618}{19696}- trenowa�a�?|- wygl�da na to, �e to przedsmak tego
{19700}{19741}co b�dziemy potrafi�y nasz� moc�|za dziesi�� lat.
{19745}{19786}biedny strych.
{19793}{19832}huh.
{19911}{19950}klucz.
{20055}{20107}to klucz do mojego �ciennego sejfu|w buckland.
{20118}{20156}my�lisz, �e tam mo�e by�?
{20160}{20211}nigdy wcze�niej nie wynosi�y�my|ksi�gi z domu.
{20214}{20276}tak, nigdy, ale mo�e przysz�o�ci tak.
{20280}{20347}- pytanie dlaczego.|- nawet nie wiemy jakie jeste�my
{20351}{20395}w tym czasie,|nie m�wi�c ju� o tym, co my�limy.
{20402}{20472}ale, je�li ksi�ga jest w buckland,|mo�e to udzieli nam kilka
odpowiedzi.
{20476}{20513}tam najpierw pojedziemy.
{20517}{20576}potem zobaczy� Phoebe|czy u niej wszystko w porz�dku.
{20580}{20642}- przepraszam za ba�agan.|-mm-hm.
{20743}{20776}halo.
{20827}{20873}halo.
{20878}{20955}niech kto� odpowie.
{20959}{21002}musz� porozmawia�.
{21071}{21200}mo�e jak�� przek�sk�?|a mo�e krakersy lub orzeszki ziemne?
{21215}{21250}cokolwiek?
{21334}{21413}taca z byle g�wnem?|hej, poczekaj chwile ...
{21544}{21590}nawet nie mam prawa do telefonu?
{21594}{21648}zamknij si�, wied�mo.
{21815}{21874}nie mog� uwierzy�,|ty masz limuzyn� z kierowc�,
{21879}{21950}- a ja wci�� mam tego samego rz�cha.|- masz m�a.
{21954}{22027}mia�am. rozwodz� si�, pami�tasz?
{22031}{22099}a sk�d wiesz, �e ty nie masz faceta?
{22103}{22186}w ko�cu ja mam dziecko, i |ex m�a, ty te� co� mo�esz mie�.
{22190}{22238}- ex m�a?|- nie, dzieci.
{22243}{22314}mam na my�li, �e jeste�my w przysz�o�ci|bez wspomnie� o minionych 10
latach.
{22319}{22358}nawet nie wiem kto jest moim ex m�em.
{22590}{22676}najwidoczniej, moje moc nie jest jedyn�,|kt�ra wzros�a.
{22680}{22741}- w�a�nie zamrozi�a� ...|- wszystko.
{22745}{22825}- dekada robi r�nic�.|- co ty u diab�a wyrabiasz?
{22837}{22902}leo, ciesz� si�, �e ci� widz�,|mam tak wiele ...
{22907}{22957}co si� sta�o?
{22961}{23009}jak mo�esz robi� co�|tak g�upiego jak to.
{23020}{23078}u�ywanie magii w miejscu publicznym?|co si� z tob� dzieje?
{23083}{23124}- zwariowa�a�?|- leo ...
{23128}{23169}pami�taj, on my�li,|�e wiemy co si� dzieje.
{23174}{23210}chcesz sko�czy�, jak twoja siostra?
{23214}{23261}uzgodnili�my, zero magii,|ze wzgl�du na melinde.
{23272}{23335}- melinde?|- nasz� c�rk�. co z tob�?
{23339}{23423}- nasz� c�rk�?|- chwileczk�. jeste� ex m�em piper?
{23534}{23576}czarownica!
{23580}{23644}- co tu si� dzieje?|- prue.
{23678}{23779}tam. czarownica! czarownica!
{23784}{23839}szybciej, musimy ucieka�,|zanim ci� zobacz�.
{23843}{23893}- oni?|- �owcy czarownic.
{24158}{24211}prue? piper?
{24215}{24256}wcze�niej ci� nie odwiedzi�y.
{24260}{24298}dlaczego mia�yby to teraz zrobi�?
{24328}{24371}nie ...
{24375}{24446}... s� szcz�liwe, �e si� od ciebie|uwolni�, tak jak i ja.
{24461}{24486}kim jeste�?
{24521}{24589}przepraszam, min�o sporo|czasu od mojej ostatniej wizyty.
{24593}{24700}egzekucje ci�ko zaplanowa�.|logistyka, zawiadomienie medi�w,
{24704}{24734}zebranie publiczno�ci.
{24836}{24950}wiesz, mia�am sporo czasu
{24958}{25034}by si� zastanowi� ...
{25046}{25120}- ... dlaczego tu jestem.|- dobrze ...
{25123}{25182}... ale przemy�lenia niczego nie zmieni�.
{25186}{25241}spotka ci� sprawiedliwo��,|za twoj� zbrodnie.
{25244}{25313}przecie�, nie zrobi�am|nic strasznego?
{25324}{25363}jeste� zepsuta do szpiku ko�ci.
{25408}{25467}co jest wi�ksz� zbrodni�,|od odebrania cz�owiekowi �ycia?
{25711}{25742}kogo� zabi�am?
{25782}{25907}phoebe, co jest? pr�bujesz udaremni� |egzekucj�? powo�uj�c si� na
niepoczytalno��?
{25927}{25971}nic z tego.
{25975}{26038}masz jeszcze pi�� godzin �ycia.|tik - tak.
{26042}{26109}co? pi�� godzin?
{26113}{26146}ale to nie mo�liwe.
{26166}{26202}dobrze ...
{26228}{26331}... ciesz� si� widz�c, �e dotar�o|do ciebie co zrobi�a�.
{26378}{26417}widzisz ...
{26430}{26542}... reprezentujesz wszystko czego |nienawidz�. stanowisz zagro�enie.
{26546}{26627}zagra�asz wszystkiemu co dobre|i czyste w naszym �wiecie.
{26645}{26686}bredzisz ze strachu.
{26702}{26774}to czego nie rozumiesz,|nie oznacza, �e jest z�e.
{26778}{26821}nie, to ty nie rozumiesz.
{26825}{26859}zabi�a� cz�owieka, |za pomoc� swoich czar�w,
{26863}{26909}i teraz zap�acisz za to �yciem.
{26913}{26985}marz� o tym, by m�c spali� razem z tob�,|wszystkie takie jak ty.
{27087}{27115}bez obaw ...
{27147}{27208}... dopn� swego.
{27212}{27250}to dopiero pocz�tek.
{27547}{27579}leo, pos�uchaj mnie.
{27583}{27649}my obie, prue i piper,|kt�re teraz widzisz
{27653}{27718}s� z przesz�o�ci.|sprzed dziesi�ciu lat.
{27725}{27826}- wi�c nie mamy poj�cia co si� dzieje.|- wi�cej mnie nie ok�amuj.
{27830}{27867}phoebe dzi� umrze,
{27871}{27934}i jedynie mam nadziej�, �e to szale�stwo|umrze razem z ni�.
{27938}{28016}wszyscy ci ludzie s� zagro�eni|bo ona zapocz�tkowa�a procesy
czarownic.
{28020}{28071}jak? jak to zapocz�tkowa�a?
{28075}{28122}wiecie, nie wiem co |chcecie przez to osi�gn��
{28126}{28176}udaj�c, �e nic nie wiecie.
{28393}{28438}nie ca�owa�a� mnie tak od ...
{28442}{28531}od poranka 1999 roku, pami�tasz?|mieli�my si� spotka�,
{28535}{28611}musia�e� gdzie� i��, posz�am na strych|i tak tu si� znalaz�am. w
przysz�o�ci.
{28614}{28699}je�li nie wierzysz mi, to chocia�|zaufaj swoim uczuciom. uwierz w
to.
{28808}{28855}pami�tam.
{28858}{28896}tego dnia, wys�ano mnie na strych
{28900}{28946}by otworzy� Ksi�g� cieni|na zakl�ciu przysz�o�ci.
{28950}{29001}to by�e� ty?|przypuszcza�y�my, �e to by�a babcia.
{29005}{29047}nie, to by�em ja.
{29052}{29084}ale nie powiedzieli mi dlaczego.
{29101}{29189}i nie wiecie co si� sta�o przez|ostanie dziesi�� lat? nic z tego?
{29235}{29283}ci ludzie ...
{29296}{29324}s� tutaj w podziemiach
{29329}{29399}poniewa� zostali oskar�eni|o praktykowanie magii.
{29414}{29461}- to czarownice?|- niekt�re.
{29496}{29550}wi�kszo��, fa�szywie oskar�ona.
{29562}{29600}ale na razie s� bezpieczni.
{29613}{29712}- co phoebe zrobi�a?|- sze�� miesi�cy temu, ona ...
{29742}{29810}... zabi�a m�czyzn�, cala greena.
{29835}{29870}bejsbolist�?
{29907}{29995}to szalone. phoebe |nikogo by nie skrzywdzi�a.
{29999}{30043}ona skrzywdzi�a go.
{30047}{30083}bo on kogo� zamordowa�.
{30087}{30137}kogo�, na kim jej bardzo zale�a�o.
{30141}{30209}jej przyjaciel zosta�|brutalnie zamordowany.
{30228}{30287}a on wyszed� na wolno�� ze wzgl�d�w formalnych.
{30298}{30385}phoebe wpad�a w sza�.
{30389}{30425}i przekroczy�a wszelk� granice
{30429}{30483}zamiast chroni� niewinnych|ukara�a winnego.
{30487}{30560}u�y�a swojej mocy by zabi� Greena,|zosta�a schwytana
{30565}{30612}i tak jej magi� ujawni�|nathaniel pratt.
{30633}{30716}i tak si� sko�czy, wsp�czesny|proces czarownicy, z prattem u steru?
{30731}{30813}i phoebe l�duje na stosie.|nie kupuj� tego. jej moc nie zabija.
{30818}{30907}teraz tak. min�o dziesi�� lat,|wszystkie wasze moce wzros�y.
{30911}{30981}- musimy p�j�� do phoebe i wszytko wyja�ni�.|- nie mo�ecie.
{30986}{31042}na razie wszystko jest w porz�dku,|a ty i prue jeste�cie bezpieczne.
{31046}{31115}pratt sprawdzi� was, i nie podejrzewa,|�e jeste�cie czarodziejkami.
{31119}{31168}by dosta� si� do phoebe,|b�dziecie musia�y u�y� czar�w.
{31172}{31219}z�api� was i zabij�..
{31223}{31284}leo, to nasza siostra,|nie pozwolimy �eby zgin�a.
{31350}{31386}czekajcie. ja p�jd�.
{31392}{31483}- leo, to nasza siostra, musimy.|- nie.
{31487}{31565}wci�� jestem waszym przewodnikiem.|pilnuj� by�cie nie wpad�y w
k�opoty.
{31590}{31624}w takim razie wracamy do buckland
{31628}{31677}zdob�dziemy ksi�g� i odszukamy|zakl�cie kt�re ode�le nas z powrotem.
{31681}{31724}spotkamy si� w domu.
{31787}{31873}leo, hm, hh...
{31877}{31933}czy my wzi�li�my �lub?
{31937}{32024}piper, p�niej.|b�dzie na to czas p�niej.
{32318}{32395}o, pani halliwell.|prosz� podpisa� nowe ... ?
{32404}{32463}ludzie, dajcie kobiecie wytchn��.
{32467}{32568}spotka si� z wami po lanczu.|dzi�kuj�.
{32643}{32699}dobre wiadomo�ci na pocz�tek.
{32703}{32773}ca�a papierkowa robota zwi�zana|z nabytkiem zosta�a sko�czona i ...
{32811}{32861}- tak?|- jestem z ni�.
{32889}{32931}to piper.
{32950}{32979}moja siostra.
{32999}{33050}oh, tak, przepraszam.
{33054}{33137}o ma�o zapomnia�am, �e masz jeszcze|jedn�. mia�am na my�li, inn� ni�
ta ...
{33150}{33186}nic nie szkodzi.|ja te� nie pami�tam twojego imienia.
{33190}{33253}anna, osobisty asystent pani halliwell.
{33275}{33430}anna, w�a�nie. moja osobista asystentka.|a przy okazji, anno ...
{33434}{33526}... nie wiesz, czy dzwoni� m�j m��?
{33562}{33659}m��, dobre. �wietny �art.|jakby� mia�a na to czas.
{33663}{33738}ok, b�d� potrzebowa�a dosta�|tw�j ko�cowy podpis pod nabytkiem.
{33742}{33798}twoja siostra by�a niesamowita.
{33802}{33857}pocz�tkowo rada by�a troch� przeciwna,
{33862}{33956}boj�c si� zwolnie�,|ale prue przeforsowa�a sw�j pomys�.
{33963}{33992}tak?
{33996}{34046}s�owa "do diab�a z szarymi lud�mi"|ten g�os
{34050}{34153}- by� szczeg�lnie przekonywuj�cy.|- oh, ok. anne, s�onko,
{34157}{34226}naprawd� potrzebuj� porozmawia�|z moj� siostr� wi�c je�li mo�esz ...
{34230}{34314}- oh, �aden problem, jakby co to brz�czyk.|- sp�jrz na mnie.
{34318}{34391}jestem pracoholiczk�,|bez wahania wywalam
{34395}{34496}ludzi na bruk, jednym poci�gni�ciem|pi�ra, i nie mam faceta by
rozmawia� ...
{34499}{34541}mo�e jeste� wybredna.
{34560}{34597}co si� ze mn� sta�o?
{34631}{34741}mog� si� u�ala� nad moim|koszmarnym �yciem,
{34745}{34780}ale mamy zadanie do wykonania.
{34784}{34849}przynajmniej par� rzeczy|si� nie zmieni�o.
{34959}{35019}powinno by� za demonem z k�ami
{35023}{35073}a przed zakl�ciem|na niechcianego kochanka.
{35136}{35254}- gdzie jest? by�o tu jeszcze w 1999 r..|- a teraz znikn�o.
{35258}{35316}wi�c, je�li to zakl�cie|mo�e by� tylko raz u�yte
{35320}{35385}to w takim razie, my w przysz�o�ci|musia�y�my go ju� u�y�.
{35389}{35494}- co oznacza �e ...|- nie mamy �adnej drogi powrotnej do domu.
{35668}{35757}leo. dzi�ki bogu. wiem co oni my�l�,|�e ja zrobi�am, ale skoro ja
...
{35761}{35826}szz. us�ysz� ci�.
{35830}{35887}a gdzie reszta odsieczy?
{35891}{35916}nie przyb�dzie.
{35936}{36014}wi�c z�apiesz mnie,|i ulotnimy si�, lub cokolwiek
{36019}{36091}- i spotkamy si� z powerotem w ...|- poczekaj, phoebe...
{36095}{36123}przepraszam.
{36145}{36173}za co?
{36205}{36262}czy co� si� sta�o siostrom?
{36278}{36319}nikt nie przyjdzie ci na ratunek.
{36450}{36521}je�li to ma by� jaki� rodzaj|poczucia humoru duch�w �wiat�o�ci,
{36525}{36604}to musz� ci powiedzie�, �e |nie jest zbyt zabawne dla ludzi.
{36631}{36731}wiem. chcia�bym by� pami�ta�a|co zrobi�a�.
{36735}{36796}by�o by mi �atwiej.
{36909}{36987}phoebe, w przysz�o�ci, u�y�a�|czar�w by si� zem�ci�.
{36991}{37050}pratt wykorzysta� to jako|swoist� odskocznie.
{37054}{37117}dlaczego wszyscy my�l�,|�e kogo� zabi�am?
{37131}{37164}nie mog�a bym.
{37169}{37253}to nie jest mo�liwe. jakim cudem,|przeczuciami zabi� cz�owieka?
{37257}{37326}- moja moc jest pasywna.|- ale nie w przysz�o�ci.
{37336}{37424}wzro�nie i si� zmieni.|jak i ty.
{37439}{37522}co oznacza, �e na nieszcz�cie,|musisz ponie�� za to konsekwencje.
{37547}{37587}nie.
{37598}{37633}nie wierz� w to.
{37659}{37699}wi�c uwierz w to co zobaczysz.
{38197}{38250}o m�j Bo�e.
{38264}{38296}co ja zrobi�am?
{38334}{38374}leo?
{38396}{38449}pom�!
{38748}{38809}mam zn�w powt�rzy�,|�e jeste�my udupione?
{38813}{38874}na cacy.|- dzi�ki.
{38884}{38975}- zastanawiam si�,|czemu leo tak d�ugo nie wraca.
{38978}{39077}wiesz, niekt�re|... z tych stron s� zaznaczone.
{39091}{39196}niekt�re rogi s� zagi�te,|i wsz�dzie s� nowe zakl�cia.
{39200}{39238}na przyk�ad?
{39243}{39309}na przyk�ad, tu jest zakl�cie|jak stworzy� drzwi.
{39323}{39418}na wywo�anie snu, czar|na zmienienie wygl�du.
{39452}{39511}do niekt�rych s� przyczepione|torebki.
{39515}{39574}to musz� by� jakie� mikstury|czy co� w tym rodzaju.
{39605}{39688}a co z tym?|to jest ...
{39692}{39738}na stworzenie pieni�dzy,
{39743}{39883}na z�amanie czyjej� woli,|na wymazanie wspomnie�, zakl�cie wi�z�w.
{39887}{39936}wi�z�w? po co te wszystkie|zakl�cia s� zaznaczone?
{39943}{40013}musia�y�my w przysz�o�ci|zrobi� jaki� plan.
{40017}{40058}a to mapa wi�zienia.
{40062}{40137}zamierzamy si� tym wszystkim pos�u�y�|�eby uwolni� Phoebe.
{40141}{40186}ale jedno mnie martwi.|i to wyra�nie wida�, �e
{40190}{40252}wi�kszo�� z tych zakl��|s�u�y dobru osobistemu.
{40261}{40338}co oznacza z�amanie podstawowej zasady|wika�skiej. nie zrobi�yby�my
tego.
{40343}{40380}pewnie, �e nie.
{40384}{40466}ale mo�e w ci�gu tych dziesi�ciu|lat, zrobimy to dla phoebe.
{40522}{40580}w sam� por�, znalaz�y�my ksi�g�,|ale nie mo�emy ...
{40585}{40620}- gdzie jest phoebe?|- gdzie ona jest?
{40624}{40682}w wi�zieniu, gdzie powinna by�.
{40689}{40743}leo, mia�e� j� tu przyprowadzi�.
{40747}{40800}nie, powiedzia�em tylko,|�e p�jd� do niej.
{40806}{40879}i zrobi�em to, wyt�umaczy�em jej|dlaczego musi zap�aci� za swoj�
zbrodni�.
{40884}{40931}jeste� naszym przewodnikiem,|powiniene� nas chroni�,
{40935}{40994}- a ty pozwalasz jej zgin��?|- podpisa�e� na ni� wyrok �mierci.
{40998}{41095}staram si� broni� czego� wa�niejszego.|je�li phoebe prze�yje,
{41100}{41190}bo wy u�yjecie swojej magii by j� ocali�,|prze�ladowania b�d� nadal
trwa�y.
{41211}{41279}a nasza c�rka b�dzie dorasta�|w �wiecie, gdzie za swoje zdolno�ci
{41283}{41330}mo�e zap�aci� �mierci�.|czy tego chcesz?
{41333}{41408}- oczywi�cie, �e nie.|- to si� musi sko�czy� razem z phoebe.
{41416}{41480}- ona musi umrze�.|- akurat.
{41524}{41556}prue, spokojnie.
{41560}{41628}widzia�a� co potrafisz swoj� moc�|kiedy jeste� w�ciek�a.
{41650}{41696}pozostanie zamro�ony?
{41718}{41784}je�li wie co dla niego dobre,|to tak.
{41788}{41824}we�my te zakl�cia.
{42022}{42156}niekt�rzy ludzie m�wi�,|�e to moje zwyci�stwo,
{42160}{42279}ale ja m�wi�, �e to zwyci�stwo| nas wszystkich. dzisiaj
{42284}{42406}niszczenie wszystkiego co dobre|w naszym �wiecie zostanie
zlikwidowane.
{42439}{42559}dzi�, spalimy czarownic�!
{42715}{42768}piper, je�li zamierzasz to zrobi�,|pospiesz si�.
{42772}{42823}leo mo�e si� odmrozi�, i by�|w dom lada chwila.
{42837}{42883}poza tym, phoebe zosta�a|nieca�a godzina �ycia.
{43783}{43840}nie mo�esz tego zrobi�, prawda?
{43872}{43911}nie.
{43925}{44002}nasza babcia zrobi�a to nam|by nas ochroni�.
{44040}{44117}nie musisz odbiera� daru, piper.
{44122}{44215}zgodzi�em si� zaopiekowa� ni�,|i zrobi� to, obiecuj�.
{44230}{44281}wiem.
{44316}{44366}a wi�c byli�my razem.
{44371}{44441}dla mnie zrezygnowa�e� z misji?
{44486}{44525}nie.
{44547}{44597}nie pozwoli�a� mi.
{44629}{44672}my , uh ...
{44685}{44778}... starali�my si�|z naszymi mocami.
{44799}{44867}ale nie uk�ada�o si�, a potem|by� ten wypadek, i ...
{44935}{45040}byli�my szcz�liwi?| chocia� przez chwile, byli�my szcz�liwi?
{45110}{45151}bardzo.
{45415}{45469}czy b�dziesz pr�bowa� nas powstrzyma�?
{45507}{45541}nie mog�.
{45593}{45672}wi�c, mam nadziej�, �e rozumiesz|dlaczego musz� zrobi� to co
zamierzam.
{45727}{45758}tak.
{45796}{45839}co zrobimy?
{45971}{46018}to co zawsze.
{46049}{46089}pogadamy p�niej.
{46624}{46664}co? co si� sta�o?
{46687}{46731}nie mam nikogo, z kim mog�abym|si� po�egna�.
{46757}{46801}nawet nie ma szansy.
{46815}{46904}w biurze nie wiedzieli nawet kim jeste�|mojej siostry.
{46949}{46996}je�li dzi� zginiemy,|na moim nagrobku napisz�,
{47001}{47056}"tu le�y prue. ci�ko pracowa�a."
{47071}{47113}nie zginiemy.
{47117}{47166}znajdziemy spos�b by|wr�ci� do tera�niejszo�ci,
{47171}{47219}i zbudujemy now� przysz�o��.
{47224}{47286}a je�li nie?|co je�li nigdy nie wr�cimy z powrotem?
{47290}{47336}zgodnie z wizj� phoebe,|poniesiemy pora�k�.
{47363}{47439}my w przysz�o�ci poniesiemy pora�k�.|wci�� mamy szans�.
{47484}{47568}masz racj�.
{47573}{47641}jed�my po phoebe.
{47885}{47932}jak dot�d, dobrze nam idzie.
{47968}{48017}ludzie zwykle uciekaj� z wi�zienia.
{48023}{48068}tu nic nie jest normalne.
{48134}{48231}"stworzy� drzwi."|tylko gdzie?
{48236}{48295}- najlepiej tutaj.|- ok.
{48421}{48471}troch� ma�e dla nas, nie uwa�asz?
{48477}{48568}{y:i}kiedy brama jest zamkni�ta|wystarczy tylko zapuka�.
{49048}{49107}- sta�.|- dobry pomys�.
{49136}{49171}w porz�dku, um...
{49181}{49251}jej cela powinna by�|na ko�cu tych schod�w. chod�.
{49379}{49422}na pewno jej pilnuj�.|gotowa?
{49428}{49473}a mam wyb�r?
{49577}{49624}przyby�y�my za p�no.
{50707}{50759}nie ma jak poranny zapach|pieczonej czarownicy.
{50790}{50857}ju� nied�ugo zap�ac� za moj� zbrodni�.
{50875}{50935}ale przyjdzie dzie�|kiedy ty zap�acisz za swoj�.
{50990}{51040}zimna i cyniczna do ko�ca?
{51176}{51292}niech dzisiejszy dzie�, b�dzie lekcj�|dla wszystkich kt�rzy chc�
zmieni�
{51295}{51323}natur� ludzk� poprzez swoje �yciowe wybory.
{51328}{51375}niech dzie� dzisiejszy s�u�y|jako ostrze�enie
{51381}{51455}�e czarna magia nie b�dzie tolerowana|w naszym spo�ecze�stwie.
{51460}{51568}i dzie� dzisiejszy zostanie zapami�tany|jako dzie�, w kt�rym
spalili�my czarownic�!
{51617}{51655}piper, zamro� go.
{51687}{51723}prue, piper.
{51727}{51815}- chod�, zabieramy ci� st�d.|- nie, czekajcie. nie mo�ecie.
{51821}{51879}- prue, m�wi� powa�nie.|- o czym ty m�wisz?
{51884}{51996}odejd�cie.|zas�u�y�am na to.
{52001}{52073}lub zas�u��.
{52077}{52146}ale zabi�a� morderc�.|nie b�d� �mieszna.
{52151}{52281}sp�jrz, to osobista krucjata pratta.|nie chodzi o nas, tylko o
niego.
{52287}{52340}gdziekolwiek p�jdziemy,|b�dzie nas tropi�.
{52348}{52415}b�dzie polowa� na nas|i na nasze rodziny.
{52420}{52480}je�li ktokolwiek powinien zosta� ukarany,|to w�a�nie powinien by�
on.
{52535}{52597}- prue, co ty robisz?|- ratuj� przysz�o�� dobrych czarownic
{52602}{52664}- i nasz�.|- prue, czekaj.
{52684}{52766}nie r�b tego.|nie stawaj si� r�wnie� morderczyni�.
{52783}{52828}to si� musi sko�czy� razem ze mn�.
{52880}{52945}phoebe, on jest z�em wcielonym,|zas�u�y� na to ...
{52949}{53023}wszystkie z�e czyny zrobione|z dobrych pobudek, wci�� s� z�e.
{53072}{53216}mamy chroni� niewinnych|a nie kara� winnych.
{53221}{53337}przekroczy�am wszelkie granice,|i wiem o tym.
{53373}{53435} i wy te� musicie to zrozumie�.
{53528}{53568}nie wyjdziemy st�d bez ciebie.
{53721}{53781}prue, zosta�y�my tu przys�ane|z jakiego� powodu.
{53794}{53862}mo�e nie mia�y�my tego powstrzyma�|jak my�la�y�my,
{53887}{53984}mo�e mamy zrozumie� dlaczego|to si� musi sta�.
{54086}{54139}dlaczego musicie pozwoli�|by to si� sta�o.
{54215}{54249}nie chc� umiera�.
{54271}{54358}ale nie chc�, by�cie zgin�y przeze mnie.
{54712}{54739}kocham ci�.
{56085}{56124}prue.
{56189}{56238}co my tu robimy?
{56244}{56286}phoebe?
{56320}{56392}chyba nie my�lisz, �e ona ... ?|widzia�y�my jak ...
{56397}{56498}wiem, wiem. prosz�, bo�e,|nie pozw�l by to by�a prawda. phoebe.
{56727}{56771}my�la�y�my, �e ci� straci�y�my.
{56797}{56839}umar�a�.
{56855}{56898}p�on�am.
{56937}{57082}i mog�am ... |i czu�am p�omienie na mej sk�rze.
{57087}{57166}a potem ... , a potem by�am tutaj.
{57172}{57207}nie wiem co si� sta�o.
{57221}{57287}w porz�dku, jeste� ju� bezpieczna,|jeste� w domu.
{57293}{57346}tak, w domu, ale kiedy?
{57392}{57465}cal greene ustanowi� dzi� rekord|zdobywaj�c sz�sty raz z
rz�du|"wielkiego szlema"
{57470}{57544}- w tym roku, tworz�c ...|- czekaj, to ten bejsbolista.
{57558}{57609}to by�o przyczyn� mojej wizji.
{57614}{57658}wr�ci�y�my do punktu wyj�cia.
{57663}{57699}do dnia kiedy rzuci�y�my zakl�cie.
{57717}{57745}ale czemu?
{57760}{57794}mo�e dlatego �e poskutkowa�o.
{57799}{57866}wys�ano nas w przysz�o��|by�my si� dowiedzia�y co zrobi�a phoebe.
{57871}{57942}mo�e zosta�y�my odes�ane,|by to powstrzyma� zanim si� zdarzy.
{57955}{58034}nie mia�y�my zakl�cia powrotnego,|nawet jednego.
{58046}{58086}mo�e nas odes�ano.
{58097}{58148}ale kto? i dlaczego dzisiaj?
{58152}{58204}je�li zosta�y�my, wys�ane by|naprawi� przysz�o�� sprzed tego
zdarzenia,
{58209}{58298}powinni nas wys�a� do dnia kiedy|phoebe zabi�a cala greena?
{58423}{58447}nie znowu.
{58519}{58566}facet niczego si� nie nauczy�.
{58599}{58654}widocznie, my te� nie.
{58673}{58724}my�l�, �e dlatego zosta�y�my|odes�ane z powrotem,
{58728}{58815}do tego momentu.|tu si� wszystko zacz�o.
{58820}{58881}po raz pierwszy u�y�y�my|magii by si� zem�ci�.
{58898}{58979}ale to nieszkodliwy drobiazg.
{58983}{59022}ale jak z�amiesz ma�e zasady,
{59027}{59107}�atwiej przychodzi �amanie|wi�kszych.
{59120}{59158}raz pewna m�dra dziewczyna|powiedzia�a mi
{59162}{59252}�e mamy broni� niewinnych,|a nie kara� winnych.
{59261}{59304}nie m�wi�am tego jeszcze.
{59348}{59383}mo�e nie b�dziesz musia�a.
{59451}{59493}pratt.
{59733}{59788}- my�lisz, �e powinny�my go �ledzi�?|- nie.
{59800}{59865}nasza ma�a zemsta sprawi�a|�e pratt zacz��
{59869}{59901}szuka� w�asnej.
{59906}{59976}kt�ry doprowadzi� do proces�w czarownic.
{59981}{60030}na szcz�cie, teraz tak si� nie stanie.
{60034}{60102}powinny�my mie� go na oku|na wszelki wypadek.
{60106}{60156}s�usznie.
{60208}{60236}hej, co jest?
{60245}{60329}nie pracuj�. to nie jest wyj�cie.|mia�am dzi� i�� do biura.
{60333}{60366}ale zamierzam zosta� z wami.
{60371}{60405}musimy wiele zmieni�
{60409}{60465}je�li chcemy unikn�� takiego|ko�ca jak tam sk�d wr�ci�y�my.
{60470}{60501}w przysz�o�ci nie wszystko by�o z�e,
{60505}{60592}ty by�a� milionerk�|a ja mia�am urocz� dziewczynk�.
{60604}{60664}- co?|- szczeg�y p�niej.
{60669}{60720}mo�emy zrobi� jeszcze wiele dobrego.
{60724}{60782}trzeba tylko dokona� dobrych wybor�w.
{60793}{60842}wi�c mo�e leo i ja b�dziemy razem.
{60851}{60884}czekaj, ty i leo?
{60917}{60961}o wilku mowa. ja otworz�
{61029}{61066}witaj nieznajomy.
{61287}{61355}zadowoli�bym si� tylko zwyk�ym "cze��".
{61359}{61414}nikt ci nie m�wi�,|�e nie wolno zadawala� si� byle czym?
{61421}{61455}dobra lekcja.
{61470}{61515}sporo si� ostatnio nauczy�am.
{61524}{61566}s�ysza�em.
{61598}{61667}nie wiedzia�em,|�e pow�drujecie w przysz�o��.
{61671}{61724}nie wiem co si� sta�o,|kiedy tam by�y�cie.
{61728}{61798}powiedziano mi tylko,|�e musicie si� czego� nauczy�.
{61830}{61905}- wi�c dlatego tu jeste�?|- nie.
{61910}{61940}dlatego wy tu jeste�cie.
{61959}{62008}wy trzy, mia�y�cie szans�|zerkn�� w przysz�o��
{62012}{62046}by dosta� cenn� lekcje.
{62066}{62105}ciesz� si�, �e si� powiod�o,
{62109}{62177}w przeciwnym razie,|nie odes�aliby was z powrotem.
{62181}{62261}m�wi�c ju� o tym, wieczorem niestety|pracuj�, wi�c nie mog� ...
{62265}{62325}zawsze b�d� z tym problemy?
{62355}{62401}popracuj� nad tym.
{62410}{62480}�wietnie, nie zapomnij, �e obieca�e�.