You are on page 1of 11

[1][30]movie info: xvid 576x432 25.0fps 350.1 mb|/subedit b.

4043
(http://subedit.prv.pl)/
[53][83]dobra, ruszamy.|p� godziny temu powinnam by� ju� w klubie.
[83][105]hej, jeste� czarodziejk�|czy czarownic�?
[105][128]od tej pory b�d�|bardzo dobr� czarodziejk�.
[128][163]i wybra�a� sobie wz�r do na�ladowania,|kt�ry nosi mn�stwo r�owych
rzeczy?
[169][191]- tak.|- glinda pomog�a niewinnym, czy� nie?
[191][216]- owszem.|- wiedzia�a� wcze�niej, jaka b�dzie odpowied�?
[216][235]to �adna pomoc,|tylko gry umys�owe.
[235][260]nie pozwol� ci zepsu�|mojego nowego postanowienia.
[260][293]zamierzam obchodzi� �wi�to|czarodziejek z entuzjazmem.
[305][328]problem w tym,|�e nigdy nie wiesz, kogo wys�awiasz...
[328][359]- podczas �wi�towania halloween.|- szczeg�y. gdzie darryl?
[359][380]rozmawia w kuchni|przez telefon.
[387][419]wied�my o haczykowatym nosie,|lataj�ce na miot�ach, to je b�dziemy
czci�.
[419][452]osobi�cie czuj� si� ura�ona|takim przedstawianiem wied�m...
[452][464]...w naszej kulturze.
[470][498]i pewnie dlatego wystroi�a�|si� na pani� ciemno�ci.
[498][522]w ten spos�b|okazuj� m�j protest.
[522][548]jestem pod wra�eniem,|�e potrafisz okazywa� sw�j protest...
[548][565]...i jednocze�nie ods�ania� biust.
[570][580]- dzi�ki.|- niesamowite.
[592][603]chod�my.
[603][642]dobra, inspektorze, od�� s�uchawk�,|a nikomu nie stanie si� krzywda.
[642][669]tak, kochanie, musz� lecie�.|przeka� uca�owania ode mnie swoim rodzicom.
[669][679]t�skni� za wami.
[691][713]- niez�e przebranie.|- z czas�w, kiedy by�em jeszcze rekrutem.
[718][739]- mundur nadal na mnie pasuje.|- m�j na mnie r�wnie�.
[769][790]czy nie takie nosili|podczas drugiej wojny �wiatowej?
[815][826]kim ty jeste�?
[839][855]wyja�ni� po drodze.
[855][898]w mi�dzyczasie mo�emy trzyma� si� razem,|skoro oboje jeste�my bez os�b
towarzysz�cych.
[898][928]on nie potrzebuje osoby towarzysz�cej, gdy� jest �onaty.|a ty jeste�
zbyt wybredna, by jak�� mie�.
[928][950]nie. po prostu|szukam idea�u.
[950][975]on gdzie� tam jest,|prawdziwy m�czyzna...
[975][989]...kt�rego znajd�,|mo�esz mi wierzy�.
[989][1025]i na pewno spodoba mu si� popcorn|i karmel w twoich z�bach.
[1025][1049]dobra, darryl, idziemy.|niech ka�dy co� we�mie.
[1054][1074]nie mo�emy jeszcze wyj��.|musimy zaczeka� na cole'a.
[1079][1088]cole'a turnera?
[1097][1108]zast�pce prokuratora?
[1117][1132]chodzisz z nim?
[1148][1187]nie, po prostu zaprosi�am go,|by nam dzi� towarzyszy�.
[1192][1218]to nie by�o zapisane w kamieniu,|wi�c pewnie co� mu wypad�o.
[1343][1370]�wietne kostiumy.
[1437][1454]co ty do cholery robisz?
[1472][1483]belthazor?
[1498][1514]tutaj u�ywam imienia cole.
[1541][1549]zostaw go.
[1596][1624]nie potrzebujemy go,|by dorwa� Czarodziejki.
[1634][1656]moje pytanie brzmi,|czy one czasem was nie unicestwi�y...
[1661][1697]...dwa lata temu?|- nie mylisz si�, ale jest halloween.
[1706][1725]okres, kiedy os�ona|mi�dzy �wiatami s�abnie...
[1730][1760]...a demony, kt�re wiedz� jak,|powracaj�, by si� zem�ci�.
[1769][1776]wiem.
[1783][1803]w�a�nie dlatego mam|inny plan wobec czarodziejek.
[1803][1823]kt�ry was nie obejmuje.
[1829][1847]kt�ry zosta� zatwierdzony|przez triad�.
[1847][1880]przed nikim nie odpowiadamy.|oficjalnie jeste�my martwi.
[1891][1907]jest �mier�...
[1919][1928]...i inna �mier�.
[1990][2016]no dobra.|w takim razie zmieni� sw�j harmonogram.
[2062][2084]nigdy nie lubi�em|tego demona.
[2084][2101]chocia� ma|niez�e przebranie.
[2129][2156]chc� mie� zdj�cie z wami wszystkimi,|ale wpierw musz� p�j�� po swoj�
miot��.
[2156][2169]bana�.
[2184][2198]szybciej.|nie ma czasu.
[2264][2274]cukierek albo psikus.
[2274][2299]m�j Bo�e, to dziwne,|ale wygl�daj� zupe�nie jak grim...
[2415][2465]- co jest?|- piper. prue. phoebe.
[2531][2546]czy ju� kiedy�|ich nie unicestwi�y�my?
[2546][2563]nie przed nimi|chcia�em was ostrzec.
[2563][2575]co chcesz przez|to powiedzie�?
[2589][2604]przed tym chcia�em|was ostrzec.
[2622][2628]uwaga!
[2651][2662]leo, co to|u licha jest?
[2715][2721]zaczekajcie!
[2732][2745]one nie wiedz�,|co si� dzieje!
[2773][2787]to nie jest nic|dobrego, prawda?
[2806][2832]t�umaczenie i napisy: spirozea|spiro87@wp.pl
[2832][2868]napisy.org subtitles group|http://subgroup.napisy.org
[2880][2893]wyst�puj�:
[3436][3456]- czy wszyscy s� cali?|- trudno powiedzie�.
[3456][3471]czy to sprawka grimlock�w?
[3471][3498]je�li nie jeste�my martwe|i to nie jest �ycie pozagrobowe, to w�tpi�.
[3498][3511]�ycie wieczne.
[3523][3529]no dobra.
[3534][3574]- to mi przypomina o�tarz.|- o�tarz czarodziejek. co si� dzieje?
[3583][3591]/tam s�!
[3591][3607]/zabi� czarownice!
[3616][3641]- musia�a� pyta�?!|- nie jest dobrze.
[3650][3669]nie jeste�my|ju� w kansas.
[3716][3722]/szybciej!
[3790][3797]/sprawd�cie tam!
[3834][3846]/chod�my t�dy.
[3846][3877]tylko nie m�w, �e znowu przenios�y�my si� w czasie.|nie znosz� tych
podr�y.
[3877][3901]ty? mnie ostatnim razem|spalono na stosie, pami�tasz?
[3901][3924]dopilnujmy,|by to si� nie powt�rzy�o.
[3930][3966]po ich ubraniach mo�na stwierdzi�,|�e jest to xvi lub xvii wiek.
[3966][3998]kiedy to d�ugo�� �ywota przeci�tnej|czarownicy wynosi�a ile, 15 minut?
[4019][4032]/natrafi�e� na co�, micah?
[4064][4077]nie, nikogo tu nie ma.
[4092][4118]- jedziemy dalej.|/- naprz�d, ludzie!
[4165][4180]czemu nie pozwoli�a�|mi go zamrozi�?
[4183][4199]nie wiem.|co� w nim by�o...
[4271][4299]dobra, wiecie co?|nie obchodzi mnie, dlaczego tu jeste�my...
[4299][4324]...ani jak tu trafi�y�my,|chc� tylko wr�ci� do domu.
[4324][4358]mam przed sob� wiele lat �ycia.|musz� powiesi� dekoracje, gdzie jest
ten cholerny wir?
[4358][4372]nie wiem,|gdzie jest wir...
[4401][4414]pierwszy raz w|�yciu widz� demony.
[4420][4464]no mo�e nielicz�c tej|blondynki z w�em zamiast j�zyka.
[4473][4495]- kim oni s�?|- nie wiem.
[4502][4522]sk�d wiesz, �e to nie oni|stoj� za znikni�ciem dziewczyn?
[4527][4541]poniewa� to jest|co� innego.
[4541][4567]to jest portal czasowy,|kt�ry wci�gn�� je z inicjatywy moich szef�w.
[4567][4589]kt�ry niestety jest|teraz zamkni�ty.
[4595][4618]- kim ty jeste�?|- jestem ich...
[4641][4657]niewa�ne.|to zbyt skomplikowane.
[4657][4675]musz� ci� st�d zabra�,|zanim zd��� si� odmrozi�.
[4675][4708]- zaczekaj, nigdzie nie id�.|- musz� znale�� spos�b...
[4708][4729]...by pozby� si� tych demon�w|przed powrotem dziewczyn...
[4729][4743]...w przeciwnym razie|b�d� �atwym celem.
[4749][4775]- jeste� pewny, �e wr�c�?|- oby tak by�o.
[4786][4807]musz� to uczyni� przed|ko�cem halloween, co oznacza...
[4807][4822]�e b�dziesz|potrzebowa� mojej pomocy.
[4828][4844]nie wiesz,|z kim mamy do czynienia.
[4844][4858]problem polega na tym,|�e ty te� nie...
[4858][4889]...jaki st�d wniosek?|b�dziesz potrzebowa� gliniarza, kt�ry pomo�e ci
to rozgry��.
[4901][4915]one s� dla mnie|jak siostry, leo.
[4940][4946]w porz�dku.
[4959][4984]phoebe wspomnia�a,|�e ju� raz unicestwi�y te demony...
[4984][5007]...wi�c pierwsza rzecz,|za kt�r� powinni�my si� zabra� to...
[5016][5021]ucieczka.
[5116][5126]dalej, biegnijmy!
[5148][5163]dobrze,|�e nie mo�emy umrze�.
[5173][5183]ale oni mog�.
[5193][5214]musimy si� dowiedzie�,|gdzie podzia�y si� czarownice.
[5214][5226]wiemy,|gdzie one s�.
[5235][5246]cole je dorwa�.
[5256][5280]ale je�li zawiedzie,|one tu wr�c�.
[5286][5302]a wtedy nasze|drogi si� spotkaj�.
[5498][5509]b�d�cie pochwalone.
[5537][5551]nasze modlitwy|zosta�y wys�uchane.
[5556][5571]- potrzebujemy waszej pomocy.|- co prosz�?
[5571][5593]wybaczcie nam spos�b,|w jaki zosta�y�cie tutaj sprowadzone...
[5593][5618]...ale musia�y�my si� upewni�,|�e jeste�cie tymi, po kt�re pos�ali�my.
[5618][5642]to przej�cie powiedzia�oby nam,|gdyby�cie by�y z�e.
[5650][5673]- my tak�e mogliby�my sobie takie sprawi�.|- chwileczk�.
[5673][5688]my�lisz, �e kim jeste�my?
[5702][5731]najpot�niejszymi czarodziejkami|w historii, oczywi�cie.
[5744][5766]- dobra, zgad�a�.|- a ty kim jeste�?
[5766][5793]mam na imi� Eva.|jestem akuszerk�, czarodziejk�...
[5793][5812]...i woln� obywatelk�|kolonii virginia.
[5812][5829]te dobre kobiety te�|bior� udzia� w sabacie.
[5829][5851]podejd�cie.|nie pozosta�o nam wiele czasu.
[5856][5883]nikt nie mo�e podejrzewa�,|�e przyby�y�cie tu z przysz�o�ci.
[5892][5916]- to dla was.|- w waszych czasach czarodziejki pewnie...
[5916][5926]...nie musz� si� chowa�.
[5928][5960]- z kt�rego roku pochodzicie?|- 2000.
[5975][6000]- a jaki mamy teraz?|- 1670.
[6033][6053]dlaczego potrzebujecie|naszej pomocy?
[6058][6089]aby ocali� cudowne dziecko,|kt�re wed�ug przepowiedni ma si� dzisiaj
urodzi�.
[6095][6123]- przed kim trzeba je ocali�?|- przed z�� wied�m�.
[6123][6155]porwa�a matk� dziecka w nadziei,|�e uda jej si� wychowa� je na z�e.
[6155][6196]je�li do tego dojdzie,|dobra magia nigdy nie rozwinie si� w nowym
�wiecie.
[6201][6228]musicie uratowa� Charlotte|i sprowadzi� j� tutaj...
[6228][6254]...a my wtedy odbierzemy por�d|i utworzymy magiczny kr�g, kt�ry
ochroni dziecko.
[6254][6278]chwileczk�, macie moc,|aby przenie�� nas w czasie...
[6278][6300]...ale nie, �eby j� uwolni�?
[6305][6337]rzuca�y�my czary,|by was przywo�a�...
[6337][6360]...ale wiemy,|�e to dzi�ki pot�dze dnia wszystkich �wi�tych...
[6360][6378]...tu trafi�y�cie,|to nie by�a nasza zas�uga.
[6378][6391]dzie� Wszystkich �wi�tych?
[6395][6416]naj�wi�tszy dzie�|czarodziejek.
[6421][6452]kiedy mo�na si� po��czy�|z �r�d�em wszelkiej mocy.
[6473][6494]jak mo�ecie nie wiedzie�|o dniu wszystkich �wi�tych?
[6494][6513]w naszych czasach|to �wi�to nie wyst�puje.
[6533][6540]moment.
[6545][6576]czy jeste�cie w stanie po��czy� si� ponownie z mocami,|by nas
przenie�� z powrotem?
[6589][6607]za�o�y�y�my,|�e wy b�dziecie umia�y to zrobi�.
[6619][6632]s�ysza�y�cie?
[6644][6673]dobra, piper mam pomys�.|kt�ra jest godzina?
[6677][6697]14:15.
[6701][6738]zmniejszy�y�cie zegary,|musicie posiada� wielk� moc.
[6746][6760]tylko dobr�|kart� kredytow�.
[6778][6803]wybacz nam na chwil�.|mo�emy pom�wi�?
[6803][6832]dobra, chyba ju� wiem,|o co tu chodzi.
[6832][6870]my�l�, �e zes�a�y nas tu z konkretnego powodu|i w�a�nie o tym chcia�
leo nam powiedzie�.
[6870][6899]zostawmy im t� spraw�|i nie s�uchajmy ich wytycznych.
[6899][6932]je�li si� nie myl�, jedyny spos�b,|by pozwoli�y nam wr�ci� do domu...
[6932][6954]...to sprowadzenie tu tego dziecka|przed zapadni�ciem zmroku.
[6954][6987]- w porz�dku, evo, masz jaki� plan?|- tak.
[6992][7025]w tej fiolce znajduje si� eliksir,|kt�ry u�pi m�czyzn strzeg�cych
domu.
[7044][7070]nast�pnie wy u�yjecie swoich mocy,|by przyprowadzi� matk� w to
miejsce.
[7080][7093]�atwo jej m�wi�.
[7186][7196]musimy by� ostro�ne.
[7204][7216]/chyba wyprawiaj� przyj�cie.
[7221][7240]to porywaczka, ruth cobb.
[7251][7286]stwarza pozory, �e obchodzi j�|dzie� Wszystkich �wi�tych, ale ja wiem
swoje.
[7286][7316]robi to w celu|po��czenia si� z mocami ciemno�ci.
[7358][7384]- wygl�da to na komitet powitalny.|- �owcy czarownic.
[7387][7405]raczej �owcy czarodziejek.
[7410][7436]pracuj� dla ruth.|chc� dobra� si� nam do sk�ry.
[7467][7478]nie wszyscy.
[7546][7558]strze�cie si� talizman�w.
[7580][7608]zagradza�y nam drog� za ka�dym razem,|gdy pr�bowa�y�my uratowa�
Charlotte.
[7608][7634]z�otko, w naszych czasach takie rzeczy...
[7634][7662]- nie maj� dobrego zastosowania.|- nie, nie zdajecie sobie sprawy...
[7694][7711]/czarownice! tam s�!
[7747][7756]co to by�o u licha?
[7768][7796]- talizmany?|- to niemo�liwe, �e maj� tak wielk� moc.
[7796][7809]nigdy wcze�niej|jej nie mia�y.
[7813][7834]ruth wykorzystuje|magi� Dnia wszystkich �wi�tych.
[7850][7870]- stra�e!|- dobra, ja si� nimi zajm�.
[7881][7897]co si� sta�o?|o co chodzi?
[7897][7904]nie wiem.
[7909][7920]piper!
[7961][7981]- u�yjcie swoich mocy.|- nie mamy �adnych.
[7981][7993]- co?|- w nogi!
[8008][8013]o bo�e.
[8123][8148]wygl�da na to, �e twoja przyjaci�ka|czarownica przyprowadzi�a inne...
[8148][8162]...by znowu spr�bowa�|ci� uratowa�.
[8191][8218]niestety zosta�a zraniona.
[8238][8261]spokojnie, charlotte.
[8266][8296]nie chcia�yby�my,|�eby co� z�ego przytrafi�o si� twojemu dziecku,
prawda?
[8304][8324]nie oddam ci|mojego dziecka.
[8331][8349]nie b�dziesz mia�a wyboru.
[8354][8385]szczeg�lnie, �e ostatnio przyby�|tu kto� bardzo wyj�tkowy...
[8385][8394]...by tego dopilnowa�.
[8512][8533]- ile to jeszcze potrwa, ruth?|- nied�ugo.
[8539][8550]mo�e do zmroku.
[8571][8595]nasyci�e� talizmany|olbrzymi� moc�.
[8601][8615]podzielisz si�|swoim sekretem?
[8640][8670]kim jeste�?|sk�d pochodzisz?
[8670][8686]pochodz� z przysz�o�ci.
[8723][8734]by j� odmieni�.
[8807][8838]evo, przykro nam.|nie wiedzia�y�my, �e nasze moce...
[8838][8845]odejd�cie.
[8856][8876]wr��cie do miejsca,|sk�d przyby�y�cie.
[8885][8906]prosi�y�my o najpot�niejsze|czarodziejki w historii...
[8906][8926]...a zamiast tego otrzyma�y�my|oszustki bez mocy.
[8932][8949]wiem, �e jeste� rozczarowana...
[8949][8975]...ale okre�lanie nas jako oszustki|nie by�o zbyt mi�e, nie s�dzisz?
[8989][9013]mamy moce, po prostu...|albo przynajmniej...
[9013][9034]...je mia�y�my, w chwili obecnej|nie mamy do nich dost�pu.
[9038][9064]mo�e to dlatego,|poniewa� jeszcze nie istniejemy...
[9064][9079]...a zatem nasze|moce te� nie.
[9079][9103]ochrona tego dziecka|stanowi moje przeznaczenie.
[9111][9133]jak mog�y�my zabrn�� tak daleko,|by teraz ponie�� kl�sk�?
[9138][9156]zadajemy sobie|to samo pytanie.
[9176][9186]zagry� mocno.
[9299][9307]co robicie?
[9312][9332]- wypalamy jej ran�.|- nie r�bcie tego.
[9332][9358]mo�e i nie mamy swoich mocy,|ale znamy podstawy leczenia.
[9358][9394]przynie�cie tylko gor�c� wod�,|troch� myd�a i jakie� mokre szmaty.
[9407][9414]/pospieszcie si�.
[9448][9491]evo, nie skre�laj nas jeszcze.|wiem, �e mo�emy pom�c.
[9495][9517]by�y�my w gorszych|sytuacjach ni� ta.
[9517][9534]- czy�by?|- a nie?
[9545][9576]zrodzi�y�my si� jako czarodziejki.|co oznacza, �e mamy magi� we krwi.
[9584][9605]mo�e mog�aby� nas nauczy�,|jak si� z ni� po��czy�.
[9619][9646]- nie ma na to czasu.|- szybko si� uczymy.
[9705][9720]/to ich|/nie powstrzyma.
[9720][9739]mo�e nie, ale zastanowi� si�,|zanim poczyni� jakie� kroki.
[9739][9763]w przeciwnym wypadku|ju� dawno by tu wtargn�li.
[9772][9804]- poza tym, to jedyna rzecz, jak� mamy.|- mo�e nie.
[9804][9818]chyba ich znalaz�em.
[9827][9860]"grimlocki: podziemne demony,|uczulone na �wiat�o...
[9860][9882]...kt�re kradn� dzieciom wzrok,|dzi�ki czemu s� w stanie widzie�
aur�...
[9882][9909]...otaczaj�c� dobrych ludzi,|kt�r� wykorzystuj�, by ich udusi�."
[9917][9936]blondynka z w�em zamiast|j�zyka by�aby ju� lepsza.
[9941][9969]przynajmniej jest przepis na sporz�dzenie eliksiru,|kt�ry ich
zniszczy.
[9983][10003]nie mo�emy tu|na okr�g�o czeka�.
[10029][10061]powinni�my by� na dole,|oczekiwa� powrotu czarodziejek.
[10085][10108]nie mo�emy odnie��|wi�cej ran.
[10131][10161]je�li b�d� w moim zasi�gu,|obejdzie si� bez problem�w.
[10271][10278]darryl.
[10435][10454]m�wi�em ci, �e nie wiesz,|z kim masz do czynienia.
[10464][10473]kim ty jeste�?
[10487][10507]chod�,|musimy sporz�dzi� eliksir.
[10627][10649]twoje skurcze s�|coraz cz�stsze.
[10657][10674]to ju� nied�ugo.
[10770][10779]nie dotykaj mnie.
[10785][10804]nie musisz czu� si� skr�powana.
[10826][10831]doprawdy?
[10845][10860]pozw�l mi odej��.
[10882][10898]b�agam.
[10941][10959]nawet gdybym m�g�,|to i tak by nie pomog�o.
[10969][10988]kto inny zosta�by|po ciebie zes�any.
[11015][11030]co? co widzisz?
[11051][11075]si�a wielkiego dobra.
[11082][11093]z twoich czas�w.
[11102][11128]r�wnie� przyby�y|po dziecko.
[11134][11146]jest ich tr�jka.
[11146][11185]nie jestem zaskoczony.|moja podr� tutaj bez w�tpienia zaalarmowa�a
drug� stron�.
[11210][11242]- ale ta nowa si�a...|- je�li to te, o kt�rych my�l�...
[11242][11253]...to poradz�|sobie z nimi.
[11267][11288]ty tylko dopilnuj,|by ona tu zosta�a do p�nocy.
[11362][11368]prosz�.
[11377][11398]kukie�ki? po��czymy si� z naszymi|mocami poprzez kukie�ki?
[11398][11414]to nie jest zwyk�a kuk�a,|tylko totem.
[11414][11436]przypomina nam o m�dro�ci|i pot�dze kobiet.
[11450][11471]dobra, ale co to|ma wsp�lnego z moc�?
[11471][11488]podr� czarodziejek|jest spacerem m�dro�ci...
[11488][11526]...zaczerpni�tych przez lata, phoebe.|m�dro�� daje nam moc.
[11526][11558]moc przera�a boja�liwych|ludzi i ignorant�w.
[11573][11592]to z pewno�ci� wyja�nia,|dlaczego w naszych czasach...
[11592][11614]...czarownice s� charakteryzowane,|by wygl�da� idiotycznie w
halloween.
[11614][11640]i ta magia, wiedza|posz�y w niepami��?
[11644][11667]mo�emy ponownie wdro�y� te rzeczy,|je�li nas ich nauczysz.
[11702][11724]sto�kowaty kapelusz|jest kwesti� duchow�.
[11734][11749]pomaga w ukierunkowaniu|naszej magii.
[11757][11783]dzi�ki niemu jeste�my|w pe�ni skoncentrowane.
[11806][11840]w �rodku jab�ka|znajduje si� pentagram.
[11844][11881]a za pomoc� li�cia laurowego|zablokujecie drog� z�u.
[11888][11916]- zwyk�ym li�ciem laurowym?|- zwyk�y, ale pot�ny.
[11920][11950]pami�tajcie,|magia otacza was wsz�dzie.
[11954][11966]szczeg�lnie w t� noc.
[11976][11992]a po co te maski?
[11992][12013]demony chodz� wolne|podczas dnia wszystkich �wi�tych.
[12018][12062]maski ukrywaj� wasz� to�samo��,|pozwalaj� kroczy� po�r�d nich.
[12075][12083]mog� to zobaczy�?
[12112][12140]tylko nie m�w mi,|�e latacie na miot�ach.
[12145][12162]wszystko jest mo�liwe.
[12184][12213]miot�y s�u�� do wymiatania|z�a ze swojej drogi.
[12217][12257]nale�y zamiata� z wschodu na zach�d,|tak samo, jak kieruje si�
s�o�ce.
[12270][12299]w magii liczy si�,|jak to robisz.
[12304][12321]z czci� i wiedz�.
[12340][12353]g�upio si� czuj�.
[12375][12394]- co si� sta�o?|- nic.
[12397][12415]- to musia�a by� iskra.|- nie.
[12423][12433]poczu�a� moc.
[12467][12491]sally odprowadzi was|do domu ruth.
[12495][12524]dostaniecie od niej ostatnie potrzebne rzeczy.|szkoda, �e nie mog� z
wami p�j��.
[12534][12557]poradzimy sobie.|dobrze nas przygotowa�a�.
[12562][12592]pami�tajcie,|po��czcie si� z moc� tego dnia.
[12771][12785]rozpoznasz je?
[12794][12815]co tu robisz?|mia�a� zosta� w domu.
[12820][12859]dom jest strze�ony przez ludzi i magi�.|charlotte nie ucieknie.
[12859][12893]widzia�em przysz�o�ci�, ruth.|twoja ignorancja doprowadzi ci� do
zguby.
[12931][12956]charlotte powinna by�|w sypialni na g�rze.
[12956][12979]uwa�ajcie.|stra�nicy ruth s� wsz�dzie.
[12979][13002]je�li zobacz� was z tymi przedmiotami,|odkryj�, �e jeste�cie
czarodziejkami.
[13002][13033]- bez obaw, tym razem nie zawiedziemy.|- wiem, kt�ra z was b�dzie...
[13033][13052]- czatowa�a na stra�y, czekaj�c na reszt�?|- phoebe.
[13056][13078]dzi�ki temu|odprawisz z�e duchy.
[13078][13100]mo�e nawet tego demona,|kt�rego ruth pono� przyzwa�a.
[13105][13115]�artujesz, prawda?
[13123][13154]- no dobra, nie �artujesz.|- b�d�cie pochwalone. powodzenia.
[13171][13177]w porz�dku.
[13189][13212]- cukierek albo psikus.|- o rany.
[13338][13354]chcesz pozna� swoj� przysz�o��,|panienko?
[13359][13388]nie, dzi�kuj�.|ju� jestem z ni� zaznajomiona.
[13399][13407]jeste� pewna?
[13411][13437]mog� ci pokaza� pierwsz� liter� inicja�u|twojej prawdziwej mi�o�ci.
[13441][13462]naprawd� mo�esz to zrobi�?
[13462][13485]- za pomoc� prostej sk�rki od jab�ka.|- udowodnij.
[13520][13538]a czemu jeste� tak|tym zainteresowany, panie?
[13538][13557]a kto by nie by�?
[13604][13630]no dobrze.|jak tego dokonam?
[13655][13692]wpierw musisz wype�ni� swe serce|wy��cznie my�lami o mi�o�ci.
[13705][13741]nast�pnie zamkn�� oczy|i dmuchn�� w sk�rk�.
[13767][13778]wrzucam sk�rk� do wody.
[13788][13816]- obserwuj.|- a sk�d jab�ko...
[13816][13838]- mo�e zna� taki wielki sekret?|- to proste, panienko.
[13851][13868]jab�ko to owoc wiedzy.
[13915][13922]litera c.
[13933][13955]imi� twojej prawdziwej|mi�o�ci zaczyna si� na c.
[13981][13987]cole.
[14053][14063]czarownica!
[14071][14076]nie.
[14099][14108]phoebe!
[14115][14134]- one tak�e!|- hej!
[14142][14170]- a oto i twoja tr�jka.|/- powiesi� czarownice.
[14170][14183]/- powiesi� je.|/- powiesi� je!
[14195][14214]- powiesi� je wszystkie!|- z przyjemno�ci�.
[14220][14235]/- zabra� je st�d.|/- powiesi� je!
[14256][14262]/zabra� je.
[14276][14287]/do lasu. tam zawisn�.
[14487][14502]powiedzcie, �e to nie|dzieje si� naprawd�.
[14614][14622]wi�, czarownico.
[14736][14745]naprz�d.
[14760][14765]jedziemy.
[15054][15083]bardzo przepraszam.|nauczy�em si� tej sztuczki od francuz�w.
[15090][15107]przymocowa�em koniec|liny do waszych talii.
[15110][15148]dobrze, �e pozostali stra�nicy nie zauwa�yli,|�e to robisz.
[15160][15187]momencik.|czego� tu nie rozumiem.
[15190][15206]sk�d wiedzia�a�,|�e mo�na mu zaufa�?
[15213][15227]podpowiedzia�y mi|to jego oczy.
[15268][15319]ju� drugi raz ocali�e�|nasze g�owy.
[15325][15340]kt�re w istocie s� prze�liczne.
[15368][15376]jestem micah.
[15390][15399]jestem zauroczona.
[15415][15452]przepraszam, �e musz� zepsu�|t� scen� balkonow�, romeo...
[15462][15478]...ale dlaczego|nas ratujesz?
[15478][15500]i czemu biegasz|wraz z �owcami czarownic?
[15504][15522]aby popsu� im szyki,|kiedy tylko jest to mo�liwe.
[15537][15556]widzia�em, ile szk�d czarna|magia mo�e wyrz�dzi�.
[15570][15597]je�eli z ni� walczycie,|to jestem po waszej stronie.
[15620][15640]powinienem ju� wraca�,|zanim zaczn� co� podejrzewa�.
[15672][15681]dzi�kuj�.
[15696][15702]do zobaczenia.
[15748][15765]kim by� ten|zamaskowany m�czyzna?
[15773][15793]/w ko�cu uda�o ci si�|/odnale�� prawdziwego m�czyzn�.
[15793][15817]szkoda jedynie,|�e �yje w kolonialnej virginii, prue.
[15817][15839]musimy st�d pryska�.|skup si�.
[15839][15857]czy kto� ma pomys�,|jak ocalimy dziecko?
[15870][15900]my�l�, �e nie �yjemy.|z pewno�ci� nie b�d� si� nas spodziewa�.
[15915][15931]w�a�nie,|a poza tym...
[15939][15960]...jeste�my czarodziejkami i obecnie mamy|dzie� Wszystkich �wi�tych,
wi�c...
[15960][15980]- napawaj si� szcz�ciem gdzie indziej.|- dobra.
[16048][16060]potrzebujemy|wi�cej tymianku.
[16071][16093]nic na to nie poradz�, stary.|ju� prawie zmierzch.
[16093][16124]m�wi� o ziele. potrzebuj� go|do eliksiru. jest tam.
[16167][16179]- tymianek?|- tak.
[16203][16221]my�lisz, �e oni wiedz�,|co tu robimy?
[16225][16250]pewnie tak. to by wyja�nia�o,|dlaczego jeszcze tu nie wtargn�li.
[16292][16311]- dzieciaki?|- albo zasadzka.
[16322][16342]czy nie m�wi�e�,|�e te potwory kradn� dzieciom wzrok?
[16350][16367]sprawdz� to.|potrafi� si� teleportowa�.
[16367][16386]mo�e si� okaza�,|�e w�a�nie na to czekaj�.
[16390][16401]zosta� tu|i doko�cz eliksir.
[16403][16436]bez wzgl�du na to, co si� stanie, dopilnuj,|by dziewcz�ta dotar�y do
domu bezpieczne...
[16450][16459]...kimkolwiek jeste�.
[16536][16568]- cukierek albo psikus.|- podzielcie si�, nie mamy wi�cej.
[17015][17036]nie widzia�am ani ruth ani stra�nik�w.|kt�ra godzina?
[17042][17063]dochodzi sz�sta.
[17063][17086]a ko�czy nam si�|czas i magia.
[17086][17113]- to nie zmienia tego, co musimy zrobi�.|- jak przedrzemy si� przez
talizmany?
[17113][17142]- pami�tasz, co m�wi�a eva?|- to, �e jeste�my oszustkami bez mocy?
[17142][17162]nie, to, �e magia|otacza nas wsz�dzie.
[17162][17200]czas si� nauczy�, jak si� z ni� po��czy�,|by wymie�� z�o z naszej
drogi.
[17200][17209]bez �miesznego kapelusza?
[17216][17245]lavenda. czy nie m�wi�a,|�e ma ona w�a�ciwo�ci ochronne?
[17245][17302]tak, i �e m�dro�� kobiet,|kt�re by�y przed nami, poprowadz� nas
ponownie.
[17309][17332]dobra, zacznij zamiata�.
[17398][17413]gdzie jest wsch�d?
[17429][17434]w t� stron�.
[17491][17510]- widzia�y�cie?|- tak, kontynuuj.
[17595][17615]- to dzia�a.|- �wietnie.
[17636][17659]- micah.|- prue, nie mo�esz.
[17711][17734]- wykryli go.|- musimy dosta� si� do charlotte.
[17756][17770]co on by post�pi�|w tej sytuacji?
[17871][17889]- cze��.|- kim jeste�cie?
[17889][17916]eva nas przys�a�a. charlotte,|przysz�y�my ci� st�d zabra�.
[17916][17937]k�amiecie. nie wierz�...
[17954][17972]spokojnie.
[17982][17996]jak sz�o to oddychanie|metod� lamaze?
[18018][18024]w�a�nie.
[18035][18057]o bo�e.
[18069][18091]spr�buj tak.|zrobimy to w ten spos�b.
[18139][18159]jak sprawiasz,|�e b�l znika?
[18167][18191]dobra magia.|nie przestawaj oddycha�.
[18191][18208]- dobra magia?|- akupresura.
[18212][18247]dobry pomys�.|musimy ci� jako� st�d wydosta�.
[18247][18264]chod�, z�otko.|wszystko w porz�dku.
[18297][18312]- wody jej odesz�y.|- widz�.
[18356][18367]/dobrze ci s�u�y�.
[18380][18402]- szybko, sprawd�cie dom!|- nie.
[18410][18421]znam te czarownice.
[18434][18448]ju� zabra�y charlotte.
[18460][18466]za mn�.
[18479][18490]wiem, dok�d id�.
[18532][18538]o�tarz.
[18546][18566]jeszcze kawa�ek,|jeste�my ju� prawie na miejscu.
[18566][18583]- nie dam rady. przepraszam.|- nieprawda, charlotte.
[18583][18595]- uda ci si�.|- nie.
[18595][18616]- charlotte.|- dziecko chce wyj��.
[18635][18648]o bo�e.
[18711][18725]dobra, spokojnie.
[18737][18760]ju� prawie 11-sta.|my�lisz, �e zrezygnowali z po�cigu?
[18781][18811]- w�tpi�.|- dobra, co mamy?
[18811][18836]du�e k�opoty,|ma�o czasu i ma�o magii.
[18836][18862]czy eva nie wspomnia�a czasem,|�e charlotte powinna rodzi�...
[18862][18882]- w ochronnym kr�gu?|- czy mo�emy go utworzy�?
[18882][18897]nie wiem,|mamy lawend�...
[18902][18925]czy rozmaryn nie|jest dobry do protekcji?
[18925][18947]jab�ka i li�cie laurowe|blokuj� drog� z�u.
[18947][18968]po�o�ymy wszystko razem,|miejmy nadziej�, �e si� uda.
[18995][19025]- kto odbierze por�d?|- osobi�cie s�dz�, �e ty powinna� si� tym
zaj��...
[19025][19046]...bior�c pod uwag�,|�e w przysz�o�ci sama b�dziesz mia�a dziecko.
[19046][19065]- jestem za.|- chwila.
[19070][19104]- ruszaj.|- zawsze dostaje mi|si� najbrudniejsza robota.
[19104][19132]dobra, je�eli kiedykolwiek|mia�yby�my si� po��czy�...
[19132][19165]...to najlepszy moment by�by teraz.|phoebe, uformuj kr�g. ja
popracuj� nad jab�kami.
[19235][19240]/tutaj.
[19279][19302]postaraj si� by�|teraz cicho.
[19302][19318]w porz�dku, wiem,|przepraszam. ju� dobrze.
[19324][19352]/nie martw si�.|/wszystko jest pod kontrol�.
[19372][19402]o m�j Bo�e.|widz� je.
[19402][19420]- naprawd�?|- phoebe, kr�g.
[19420][19429]- no tak.|- dobra.
[19444][19475]staraj si� nie psze�.
[19483][19513]- dziecko zaraz b�dzie.|- oni r�wnie�.
[19533][19544]damy rad�.
[19550][19575]- dok�adnie.|- musimy to zrobi�.
[19575][19587]trzymaj.
[19600][19609]wiedza i cze��.
[19614][19624]/wiedza i cze��
[19628][19655]/wiedza i cze��|/wiedza i cze��
[19694][19718]- co robisz?|- patrz�, czego si� nauczy�y.
[19769][19782]- nadchodz�.|- prue.
[19790][19810]dobra. rzucimy wszystkie.|musi si� uda�.
[19928][19937]po��czy�y si�.
[19944][19968]- to koniec.|- jeszcze nie.
[19968][19988]czy to nie zajebiste?|naprawd� zadzia�a�o.
[20022][20047]- albo i nie.|- to nie powstrzymuje kul.
[20047][20064]ko�czy nam si� amunicja.
[20064][20086]prue, przecie� jab�ka|i tak ich nie powstrzymaj�.
[20124][20132]to dziewczynka.
[20195][20213]piper, zabierz st�d|charlotte i jej dziecko.
[20241][20279]chyba mam pomys�,|jak mo�na by ich przestraszy�.
[20279][20289]co zamierzasz?
[20298][20319]zaakceptuj� ten bana�.
[20418][20435]takich rzeczy nie|widzi si� codziennie.
[20458][20483]- lataj�ca czarownica!|- ich moc jest wielka!
[20635][20657]trzeba im to przyzna�.|s� bardzo dobre.
[20689][20702]nic nie szkodzi.
[20735][20746]czas jest po|mojej stronie.
[21068][21075]b�d�cie pochwalone.
[21079][21112]- czy przysz�o�� nie jest pi�kna?|- dzi�ki wam jest.
[21117][21128]znalaz�y�cie moc.
[21136][21150]pokaza�a� nam,|gdzie trzeba jej szuka�.
[21163][21192]teraz ju� chyba wiemy,|sk�d wzi�y si� te wierzenia o lataj�cych
wied�mach.
[21195][21218]mo�esz czu� si� winna,|pheebs.
[21218][21234]pozna�am tego smak|i jest super.
[21234][21256]chcia�abym jeszcze znale�� spos�b,|by to ze sob� zabra�.
[21260][21292]na co oni czekaj�?|czemu nie wys�ali nas jeszcze z powrotem do domu?
[21298][21321]mo�e nie nauczy�y�my|si� wszystkiego.
[21325][21361]ju� prawie p�noc,|wi�c je�li mamy si� jeszcze czego� nauczy�...
[21361][21374]...musimy si� z tym pospieszy�.
[21406][21430]obiecuj�, �e moja|c�rka si� o was dowie.
[21439][21474]o tym, �e przyby�y trzy pot�ne czarodziejki,|kt�re sprowadzi�y j� na
ten �wiat.
[21474][21502]zawsze b�dziemy|wam wdzi�czne.
[21515][21528]prawda, melindo?
[21551][21562]melindo?
[21567][21588]tak,|da�am jej imi� Melinda.
[21588][21605]melinda warren.
[21631][21639]o co chodzi?
[21688][21707]wydaje mi si�,|�e jeste�my ze sob� spokrewnione.
[21920][21936]m�wi�em, �e wr�c�.
[22119][22139]hej, czy ju� gdzie�|ci� nie unicestwi�am?
[22213][22223]nic wam nie jest?
[22233][22248]pytasz o nas?|czy tobie nic nie jest?
[22253][22280]- to by� ci�ki dzie�.|- co ty nie powiesz.
[22289][22300]- darryl?|- prue?
[22346][22353]zajm� si� tym.
[22386][22396]otw�rz oczy.
[22496][22504]weso�ego halloween.
[22906][22918]u�ywaj tej|miot�y z szacunkiem.
[22933][22989]od tej chwili halloween jest|oficjalnie moim ulubionym �wi�tem.
[22989][23025]- kto by pomy�la�?|- na pewno nie my. chocia� powinny�my.
[23031][23071]tyle wiedzy, tyle mocy,|kt�re utracili�my. ale odzyskamy je.
[23075][23094]wszystko po kolei.
[23094][23126]szkoda, �e darryl nie czu� si� na si�ach,|by z nami �wi�towa�.
[23126][23160]wiele dzisiaj widzia�. chyba potrzebuje troch� czasu,|by to wszystko
sobie u�o�y�.
[23160][23183]my r�wnie�.|nie dosy�, �e triada...
[23183][23214]...wyda�a na nas wyrok, to jeszcze wys�a�a kogo�,|by wymaza� ca�y
nasz r�d?
[23222][23243]czy twoi szefowie, wiedz�,|kto mia� to uczyni�?
[23247][23260]nie chcieli|niczego powiedzie�.
[23261][23290]uwa�am, �e to by� ten facet,|kt�ry podrywa� phoebe na przyj�ciu.
[23290][23319]zaczekaj.|nie ka�dy facet chce mojej �mierci.
[23326][23339]mo�e po prostu|mu si� spodoba�am.
[23351][23375]uratowa�a� melind�.|jedynie to si� liczy.
[23375][23437]a ja pomog�am sprowadzi�|na �wiat nasz� prababci�.
[23437][23466]szkoda, �e nie mog�y�my jej|ustrzec przed podr� do salem.
[23466][23475]by�oby mi�o.
[23475][23509]nie mo�na zmienia� historii,|ani na lepsze ani na gorsze.
[23513][23520]przepraszam.
[23528][23549]- cze��.|- micah?
[23556][23569]w�a�ciwie mitch.
[23576][23612]wybacz mi moj� bezpo�rednio��,|ale obserwowa�em ci� z drugiego ko�ca
sali.
[23648][23660]czy ju� gdzie�|si� spotkali�my?
[23666][23690]zabawne.|mia�am zapyta� ci� o to samo.
[23799][23809]moja kolej.
[23874][23900]- cze��.|- hej.
[23908][23928]ju� my�la�am,|�e mnie wystawi�e�.
[23928][23966]przepraszam, to przez t� prac�.|chyba straci�em poczucie czasu.
[23974][23997]w porz�dku.|ja w sumie te� by�am dzi� odrobin� zaj�ta.
[24048][24065]widz�, �e jeste� anio�em.
[24096][24113]o to ci chodzi?
[24135][24154]szczerze m�wi�c,|to nie jestem.
[24215][24223]nie szkodzi.
[24242][24251]ja te� nie.
[24281][24315]t�umaczenie: spirozea|napisy.org subtitles group|
http://subgroup.napisy.org