You are on page 1of 9

{1}{1}25.

000
{10}{160}t�umaczenie i tekst:|s�awomir bara�ski (sattik)|copyright 2006
sattik25@wp.pl
{250}{360}piper. ju� czas, obud� si�.|dasz rad�? postaraj si�.
{361}{447}- mo�e powinny�my wezwa� Leo?|- nie, wci�� mo�emy wykona� plan.
{496}{627}troch� rozczarowuj�ce... po tak d�ugim|czasie, prawda?
{660}{740}po�egnajcie ode mnie prue.
{820}{934}piper, teraz! teraz!
{978}{1066}kryszta�y! kr�g!
{1656}{1762}i jak? co zobaczy�a�?
{1778}{1869}zobaczy�am twoj� kl�sk�.
{1870}{1950}moj� kl�sk�?! to niemo�liwe!
{1964}{2041}wiesz jak silne s� moje wizje.
{2042}{2150}silniejsze ni� wyroczni. i bardziej|dok�adne.
{2170}{2264}chcesz mi powiedzie�, �e przy ca�ej|mojej mocy
{2270}{2328}i po tym wszystkim, czego si� nauczy�em|o nich,
{2341}{2440}na ko�cu i tak przegrywam?|jak to mo�liwe?
{2448}{2552}moc czarodziejek widocznie jest|pot�niejsza ni� twoja.
{2605}{2728}nie powiedzia�am tego z braku szacunku.|przekazuj� jedynie to, co
widz�.
{2734}{2850}wi�c jedynym sposobem, �eby to zmieni�,|jest zdobycie wi�kszej mocy.
{2852}{2912}mocy ostatecznej.
{2917}{3040}to zabronione! hollow [studnia] jest|zakazany na ca�� wieczno��.
{3041}{3145}je�li go uwolnisz wszyscy mo�emy zgin��.
{3146}{3213}jaka to r�nica skoro nie mia�bym|zwyci�y�?
{3216}{3255}musi by� inny spos�b.
{3256}{3435}nie. z hollow pozbawi� wied�my mocy,|a potem je zniszcz�.
{3435}{3558}nawet gdyby mia�o to oznacza�|zniszczenie nas wszystkich.
{3700}{3800}czarodziejki
{3802}{3900}seria 4 odcinek 13
{5710}{5764}- czy naprawd� musz� my�le� o tym teraz?|- tak.
{5766}{5838}- dlaczego?|- poniewa� �r�d�o ju� zabi� jedno z nas.
{5840}{5888}i je�li, bo�e bro�, mia�oby to si�|zdarzy� ponownie
{5890}{5916}musimy by� przygotowani.
{5918}{5989}powiniene� si� cieszy�, �e je�li nie|prze�yjemy, to wszystko ci
zostawimy.
{5992}{6032}cze��. zgadnijcie...
{6035}{6070}a czemu uwa�asz, �e mia�bym �y� d�u�ej?
{6076}{6135}leo, jeste� anio�em, dos�ownie.
{6138}{6180}co oznacza, �e je�li tylko nie spotkasz|zwiastuna mroku,
{6181}{6223}to masz najwi�ksze szanse na prze�ycie.
{6224}{6289}no w�a�nie, m�wi�c o prze�yciu, to mam|wie�ci w temacie �r�d�a.
{6290}{6338}podpisz, kochanie.
{6372}{6398}czego?!
{6401}{6472}phoebe ma wam do powiedzenia co�,|co mo�e wp�yn�� na to, co robicie.
{6476}{6506}dzi�kuj�, kochanie.
{6507}{6564}opracowali�my zakl�cie do unicestwienia|�r�d�a.
{6578}{6631}nasi przodkowie. tego nam brakowa�o.
{6632}{6698}je�li uda si� nam przywo�a� magi�|z ca�ego rodu halliwell...
{6701}{6756}mo�emy mie� do�� mocy, aby unicestwi�|�r�d�o.
{6758}{6820}- w�a�nie.|- niez�e. to mo�e zadzia�a�.
{6824}{6848}przeka�� to starszym.
{6851}{6905}hej, nie podpisa�e� tego!
{6907}{7023}ty wci�� o tym testamencie? to bardzo,|bardzo niezdrowe.
{7025}{7113}nie, to odpowiedzialne. prue tak zrobi�a|i chwa�a jej za to,
{7114}{7232}bo gdyby nie, to wci�� mieliby�my do|czynienia z prawnikami. bez
obrazy.
{7230}{7298}nie ma sprawy. ju� si� upora�em z moj�|z�� przesz�o�ci�.
{7299}{7389}wiem o co ci chodzi, ale mam naprawd�|dobre przeczucie.
{7404}{7510}i nikt nie zginie w najbli�szej|przysz�o�ci. hyh...
{7683}{7716}nic ci nie jest?
{7718}{7831}nie, tylko czkawka. widzisz?
{7833}{7907}piper, mog� z tob� porozmawia� w kuchni?
{7968}{8023}jasne.
{8106}{8172}phoebe, ze �r�d�em, czy bez, wci��|b�d� potrzebowa� testamentu,
{8173}{8229}szczeg�lnie je�li mia�abym my�le� o|dziecku.
{8230}{8259}nie chodzi mi o testament.
{8261}{8352}chodzi o wizj�, o kt�rej nie chc�|informowa� Cole'a.
{8353}{8387}s�ucham? dlaczego?
{8388}{8493}poniewa� w�a�nie widzia�am jak wskoczy�|pomi�dzy mnie i jakiego�
demona|i dosta� kul� ognia. dlatego.
{8494}{8542}demona? jakiego demona?
{8543}{8602}- takiego, kt�ry ma p� twarzy.|- eee...
{8603}{8668}wi�c musimy si� dowiedzie� kim jest ten|demon i unicestwi� go zanim
cole...
{8669}{8732}a co je�li b�dziemy potrzebowa� Cole'a|do jego identyfikacji?
{8733}{8781}prawdopodobnie to �r�d�o go wys�a�.
{8782}{8851}no w�a�nie. cole b�dzie chcia� zosta�|i mnie chroni�.
{8851}{8916}kochanie, tak w�a�nie si� robi dla tych|kt�rych si� kocha.
{8917}{9010}wiem, ale on jest teraz cz�owiekiem|i nie poradzi sobie z ognist�
kul�.
{9011}{9045}a nie mo�esz z nim porozmawia�?
{9047}{9145}nie, ju� pr�bowa�am. nie b�dzie si�|trzyma� na uboczu. to nie w jego
stylu.
{9148}{9206}wi�c mu nie powiesz?
{9207}{9294}atak mia� miejsce na strychu, wi�c|b�dziemy go trzyma� z dala od domu,
{9295}{9347}a� uda si� nam zidentyfikowa� tego|demona.
{9369}{9413}dobra, to tw�j zwi�zek i twoja decyzja.
{9414}{9508}dam zna� Paige co si� dzieje, pod|warunkiem, �e jeste� pewna...
{9509}{9552}zaufaj mi. jestem pewna.
{9553}{9620}s�dzia chce jedynie us�ysze� prawd�.|to wszystko.
{9648}{9698}wszystko b�dzie dobrze.
{9699}{9763}tak, ale jak us�yszy o tych okropnych|rzeczach, kt�re zrobi�am...
{9764}{9817}"zrobi�am" - czas przesz�y.
{9830}{9900}to w�a�nie w przesz�o�ci straci�am prawa|do opieki nad synem.
{9901}{10013}nie b�dziemy udawa�, �e nie by�a�|maltretowana i �e nie chodzi�a� na
odwyk.
{10014}{10070}chodzi o to, �e pope�ni�am wiele b��d�w.
{10092}{10243}pos�uchaj, twojego by�ego ju� nie ma|w twoim �yciu, prawda?
{10244}{10373}nie bierzesz i nie pijesz od prawie|dw�ch lat i utrzymujesz sta��
prac�,|i to na komisariacie.
{10374}{10449}liczy si� tylko to, �e si� zmieni�a�.
{10458}{10556}s�dziego interesuje kim jeste� teraz,|a nie kim by�a�.
{10558}{10618}i dzi�ki temu odzyskasz syna.
{10683}{10777}och, przepraszam.
{10815}{10888}to nie jest dobry moment. jestem|w trakcie wa�nej sprawy.
{10889}{10950}czy demon z po�ow� twarzy kwalifikuje|si� jako co� wa�nego?
{10952}{10995}- jest tam teraz?|- nie.
{10996}{11044}w takim razie nie, nie kwalifikuje si�.
{11071}{11136}phoebe mia�a wizj� i to niezbyt dobr�.
{11137}{11198}wiem dlaczego ja szepcz�,|ale dlaczego ty?
{11199}{11326}- wci�� wydaje taki d�wi�k: brrrr...|- przecie� to nie tw�j
samoch�d.
{11327}{11401}nie, ale nie chc�, �eby zepsu� si� Piper
{11402}{11491}by�oby super gdyby� wzi�� go do|warsztatu.
{11492}{11613}- phoebe, ta rzecz, o kt�rej m�wi�a�,|w dzie�, czy w nocy?|- w nocy.
{11621}{11722}- jaka rzecz?|- nic wa�nego.
{11740}{11800}- nic si� nie dzieje z samochodem piper,|prawda?|- nie.
{11801}{11841}- ale chcesz, �ebym wyszed�?|- tak.
{11842}{11870}i nie chcesz mi powiedzie� dlaczego.
{11871}{11987}gdyby� m�g� nam da� kilka godzin i nie|zadawa� pyta�. Prosz�!
{11988}{12086}- powiesz mi p�niej?|- obiecuj�.|- no dobrze.
{12247}{12297}kocham tego faceta.
{12302}{12428}paige, to mo�e by� atak, na kt�ry|czekamy. musisz przyj�� do domu.
{12429}{12529} - wizja phoebe mia�a miejsce w nocy,|prawda?|- tak.
{12547}{12649}wiesz jak d�ugo pracowa�am z caroline.|obieca�am, �e b�d� dzi� na
rozprawie.
{12653}{12763}- dobrze, ale musisz przyj�� najszybciej|jak to b�dzie mo�liwe.|-
ok.
{12770}{12855}- wi�c spotykamy si� przed s�dem|o trzeciej, tak?|- tak.
{12876}{12917}paige, wszystko w porz�dku?
{12918}{13055}super. odpr� si�, bo tw�j syn dzi�|wieczorem b�dzie z tob�.
{13069}{13162}bo�e, nie wiem co bym bez ciebie zrobi�a|jeste� moim anio�em.
{13468}{13612}- zr�b wreszcie ruch.|- w�ciekasz si�, bo dobro wygrywa.
{13610}{13791}- nie, nudz� si� czekaj�c a� si�|namy�lisz.|- cierpliwo�� jest
cnot�.
{13792}{13964}och, by�em bardzo cierpliwy. przez 3|i p� tysi�ca lat.
{14092}{14143}zadowolony?
{14335}{14422}i kto teraz wygrywa?
{14649}{14753}musisz st�d natychmiast odej��. to|miejsce jest staro�ytnym
cmentarzem.
{14754}{14845}wiem o tym. dzi�kuj�.
{14850}{14943}z ca�ym szacunkiem, ale nie wolno ci|tu przebywa�.
{14945}{15033}czy zapomnia�e� kim jestem? i po kt�rej|jeste� stronie?
{15034}{15161}nie ma stron. chronimy ca�� magi�.|taka by�a umowa.
{15408}{15474}umowa w�a�nie zosta�a anulowana.
{15752}{15911}prosz�, hollow jest zagro�eniem dla nas|wszystkich. jego moc jest
zbyt wielka.
{15977}{16102}a wi�c, to dok�adnie taka moc, jakiej|potrzebuj�.
{17518}{17712}prosz�, nie r�b tego. hollow poch�ania|moc. nie!
{17832}{18036}teraz ty b�dziesz m�g� poch�ania� moc.|i dasz j� mnie.
{18037}{18154}wi�c znalaz�y�my demona z po�ow� cia�a,|ale nie ma takiego z po�ow�
twarzy.
{18155}{18240}c�, mamy pod dachem demonologa...
{18242}{18372}- ju� o tym rozmawia�y�my.|- no dobrze, ty szukaj, a ja zrobi� kaw�.
{18668}{18708}piper, wysad� go.
{18753}{18794}dziekuj�.
{19146}{19197}phoebe, widzia�a� to? phoebe!
{19685}{19789}- czemu to trwa tak d�ugo?|- bo prawie umar�a.
{19871}{19911}ostro�nie.
{19920}{20029}- co si� sta�o?|- bardzo gro�ny demon.
{20031}{20167}- zabi�a� go?|- tak, ale co� innego uciek�o.
{20168}{20307}ale to nie wszystko. rzu� to. zr�b to.
{20464}{20508}nie mam mojej mocy.
{20535}{20573}to co� ukrad�o ci moc?
{20574}{20701}ukrad�o, ze�ar�o, poch�on�o...|wiem tylko, �e musz� j� odzyska�.
{20706}{20837}nic nie rozumiem. unicestwiamy demona|i tracimy moc? o co tu chodzi?
{20838}{20925}to co� musia�o przej�� twoj� moc,|chocia� nie wiem jak.
{20926}{20987}i jeszcze �r�d�o gdzie� si� czai...
{21017}{21192}to on. to ten. stra�nicy hollow.|m�wi ci to co�?
{21192}{21262}- to nie mo�liwe.|- dlaczego? co to jest?
{21263}{21353}poniewa� hollow absorbuje ca�a magi� -|dobr� i z��. obie strony
postanowi�y|trzyma� go pod stra��.
{21354}{21439}to co�, to musia�o by� Hollow. musia�o|przej�� kontrol� nad demonem.
{21440}{21487}jak go zmusimy, �eby da� nam spok�j?
{21488}{21560}hmm, nie ma tu sposobu na unicestwienie|go.
{21567}{21648}nie mo�na go unicestwi�. ostatnim razem|kiedy by�o wypuszczone,
{21650}{21717}zdziesi�tkowa�o prawie ca�� magi�,|prawie wszystko.
{21718}{21765}ostatnim razem kiedy by�o wypuszczone?
{21766}{21847}wieki temu. dobro i z�o musia�o po��czy�|si�y
{21849}{21937}i u�y� najsilniejszej magii,|a i tak uda�o si� tylko go uwi�zi�.
{21939}{22048}ok, wi�c skoro dobro i z�o si�|zgodzi�y w tej sprawie, kto go
wypu�ci�?
{22068}{22120}�r�d�o.
{22131}{22182}je�li by� wystarczaj�co zdesperowany.
{22183}{22263}co oznacza, �e nie zadowoli si� jedynie|moj� moc�,
{22265}{22370}ale wy�le kolejnego demona|po twoj� i paige.
{22386}{22450}a demon z po�ow� twarzy? zobacz czy|jest w ksi�dze.
{22451}{22529}nawet posiadaj�c moc, nie b�dziecie|mog�y jej u�y�, bo j� przejmie.
{22530}{22579}wi�c jak go powstrzymamy?
{22586}{22718}u�yjemy eliksir�w. zrobi� taki,|kt�ry zast�pi moj� moc wybuch�w.
{22719}{22785}lepiej sprowad�cie paige. mo�ecie|potrzebowa� Potr�jnej mocy.
{22787}{22857}ja popytam starszych.
{22885}{22935}na skali od jednego do z�ego...
{22940}{23072}to bardzo �le. co� musia�o si� jej|przydarzy�.
{23076}{23132}dzi� rano wydawa�a si� do�� roztrz�siona|nie s�dzisz, �e...
{23133}{23213}nie, na pewno by tego nie zlekcewa�y�a,
{23214}{23270}nie kiedy jest ju� tak blisko|odzyskania syna.
{23272}{23321}tak, ja ci wierz�, ale czy s�dzia...?
{23348}{23401}bo�e, mam nadziej�, �e jej by�y jej|nie odnalaz�.
{23476}{23588}caroline? och, cze��, phoebe. s�uchaj,|potrzebuj� wi�cej czasu...
{23618}{23729}och, ok, ju� jad�.
{23749}{23781}musz� i��.
{23782}{23868}nie mo�esz. tylko dzi�ki tobie ona|dostaje drug� szans�.
{23869}{24012}c�, teraz twoja kolej. musz� lecie�,|to demoniczna katastrofa.
wielka.
{24038}{24171}- ok, co mam robi�?|- musisz odwlec rozpraw� na kilka godzin
{24172}{24289}wiesz, �e tak si� nie da. nie mo�na|odwleka� procedur prawnych. s�|
formularze...
{24291}{24362}darryl, prosz�. u�yj znajomo�ci i zyskaj|troch� czasu.
{24363}{24434}je�li my jej nie pomo�emy,|to ju� nikt inny.
{24448}{24519}dobra, postaram si�.
{24520}{24642}dzi�ki, dzwo� do niej, pr�buj w domu,|musimy j� znale��.
{24750}{24810}prosz� bardzo, jedno sowie pi�ro.
{24837}{24908}my�lisz, �e ja to wywo�a�am?|testamentem?
{24921}{24992}mo�e to nie by� taki �wietny pomys�.
{24995}{25068}prawd� powiedziawszy, to zaczynam my�le�|�e to by� bardzo m�dry
pomys�.
{25095}{25174}- to nie jest zabawne.|- mo�esz mi wierzy�, �e wiem.
{25209}{25287}cze��. za wcze�nie wr�ci�em?
{25348}{25423}potrzebujemy jego pomocy. to nie czas|na gierki.
{25432}{25482}pomocy? w czym?
{25542}{25630}no wi�c? to oczywiste, �e robicie|eliksir, wi�c co ukrywacie?
{25770}{25815}mia�am wizj�.
{25817}{25910}zaatakowa� demon, a ty wskoczy�e�|przed kul� ognia, �eby mnie
uratowa�.
{25913}{26040}co takiego? nie mo�esz ukrywa� takich|rzeczy przede mn�.
{26041}{26126}- tylko ci� chroni�am.|- to nie jest wystarczaj�cy pow�d.
{26127}{26207}nie chc� si� wtr�ca�, ale mo�e wr��my|do demona.
{26211}{26255}jak wygl�da�?
{26256}{26431}przera�aj�ce p� twarzy, na dobrej|stronie ma tatua�e, troch� jak...
{26433}{26475}belthazor.
{26477}{26574}troch�. wiesz kim on jest? czy pracuje|dla �r�d�a?
{26611}{26688}nie pracuje dla �r�d�a, phoebe.|on jest �r�d�em.
{26707}{26767}jego twarz zosta�a pokiereszowana w|bitwie, kt�ra da�a mu w�adz�.
{26768}{26832}tylko demony z wy�szym wtajemniczeniem|j� widzia�y.
{26833}{26872}powinna� mi by�a powiedzie�.
{26927}{26987}wi�c to on uwolni� hollow.
{26988}{27040}hollow? jak to uwolni�?
{27041}{27115}ju� nas zaatakowa�o. zabra�o moc piper.
{27142}{27256}wi�c lepiej znajd�cie spos�b jak pokona�| �r�d�o bez waszej mocy,
bo|w przeciwnym razie...
{27257}{27328}ju� nad tym pracujemy.
{27657}{27715}moc tych wied�m jest imponuj�ca.
{27720}{27844}niemniej jednak, czy uwa�asz, �e to|rozs�dne, �e wyci�gn��e� j� z
hollow?
{27864}{27913}mog� nast�pi� reperkusje.
{27915}{27958}do diab�a z reperkusjami, seer|[jasnowidz�ca].
{27962}{28096}nie spoczn� dop�ki ca�a ich moc nie|b�dzie kr��y� w moich �y�ach.
rozumiesz?
{28203}{28357}nie mog� ryzykowa� osobistej|konfrontacji dop�ki tak si� nie stanie.
{28361}{28451}nikt nie jest zwyci�zc� kiedy hollow|jest na wolno�ci.
{28470}{28539}ja kontroluj� Hollow.
{28551}{28691}na razie. ale im wi�cej magii poch�ania,|tym staje si� silniejsze.
{28697}{28783}a im wi�cej wyci�gasz z niego, tym|bardziej ci� korumpuje,
{28785}{28875}a� poch�onie wszystko, ��cznie z tob�.
{28885}{28935}je�eli nie chcesz sp�dzi� wieczno�ci|jako sterta popio�u,
{28936}{29071}proponuj�, �eby� mi si� nie sprzeciwia�a|i robi�a to, co m�wi�!
{29240}{29284}czym mog� si� przys�u�y�?
{29285}{29418}chc� Czarodziejki, zwiastunie mroku.
{29419}{29474}moje strza�y nie zabijaj� wied�m.
{29589}{29681}ale zabijaj� bia�e promienie.
{29700}{29770}chc�, �eby� zabi� promienia|czarodziejek,
{29795}{29874}aby wi�cej nie m�g� ich uzdrawia�.
{30071}{30277}a kiedy tego dokonasz, to przynie� mi|ma�y podarunek.
{30428}{30551}pi�� magicznych kryszta��w ustawionych|wsch�d-zach�d. magiczny kr�g,
got�w.
{30568}{30672}och, fioletowy jest dobry, fioletowy|r�wna si� moc wybuch�w.
wybuchy, gotowe.
{30677}{30767}genialnie napisane zakl�cie do|unicestwienia �r�d�a, gotowe.
{30768}{30847}- nie b�d� zarozumia�a.|-nie zarozumia�a, tylko pewna siebie.
{30848}{30947}m�wimy o �r�dle wszelkiego z�a, mo�e|umiarkowany optymizm jest|
najodpowiedniejszy.
{30990}{31029}to �r�d�o wypu�ci� hollow.
{31030}{31111}ju� to wiemy, kochanie. zabra�o moj� moc|co� jeszcze?
{31112}{31171}dobra i z�a magia musz� po��czy� si�y
{31173}{31232}i przeczyta� inskrypcj� na skrzyni,|w kt�rej jest trzymany.
{31234}{31310}to sprowadzi go z powrotem do krypty|i przywr�ci wasz� moc.
{31312}{31386}�wietnie, przynajmniej wiemy jak sobie|z nim poradzi�, to dobra
nowina.
{31388}{31438}dobr� nowin� b�dzie jak �r�d�o zechce
{31439}{31505}przynie�� skrzyni� i znajdziemy z��|istot� ch�tn� do pomocy.
{31506}{31559}hej, cole, szkoda, �e ty|ju� nie jeste� z�y.
{31580}{31635}powoli, najpierw zg�ad�my �r�d�o,
{31637}{31720}a potem b�dziemy si� martwi� jak w�o�y�|Pandor� do jej puszki.
{31761}{31955}s�ucham. cze��, darryl. och, nie. jeste�|pewien, �e nic jej nie
b�dzie?
{31964}{32025}tak, lekarz na izbie przyj�� powiedzia�,|�e nie ma wewn�trznego
krwotoku.
{32026}{32068}ale nie�le oberwa�a.
{32070}{32110}cholera, jak j� znalaz�?
{32111}{32220}nie mam poj�cia. ale szuka go ca�a|policja.
{32236}{32269}a rozprawa?
{32270}{32362}odroczona o p� godziny, ale w�tpi�,|�e znajdziemy go do tego czasu.
{32424}{32508}s�uchaj, paige, z jej przesz�o�ci�,|to nie wygl�da zbyt dobrze.
{32592}{32631}potrzebujemy ci� w kuchni.
{32719}{32784}wiesz, leo, ja te� mam swoich|podopiecznych.
{32907}{32955}- kusza!|- nie! twoja moc!
{33046}{33086}paige, uwa�aj!
{33287}{33337}och, nie!
{33555}{33646}got�w? paige, trzymaj go za r�k�.
{33855}{33921}ju� dobrze.
{33938}{34003}paige, nie dotykaj tego, te� jeste�|bia�ym promieniem.
{34018}{34104}le�, wszystko ju� dobrze, le� spokojnie.
{34112}{34218}- wci�� wszystkim rozkazujesz, co?|- w�a�nie tak.
{34246}{34335}nie rozumiem, nas uzdrawiasz, a siebie|nie mo�esz?
{34361}{34399}to nie dzia�a w ten spos�b.
{34400}{34470}tak, ale mo�esz podmieni� moc z phoebe,|tak jak kiedy�.
{34471}{34590}nie! je�li zjawi si� �r�d�o, a phoebe|nie b�dzie posiada�a swojej
mocy,
{34610}{34675}nie b�dziecie mia�y �adnych szans.
{34703}{34783}tak ma by�. wci�� jestem waszym|promieniem.
{34855}{34973}i kto tu teraz rozkazuje?
{35041}{35105}paige, powiedz phoebe, �eby znalaz�a|co� innego,
{35106}{35212}eliksir, zakl�cie, amulet, cokolwiek.|szybko!
{35525}{35576}tak si� nie uda.
{35578}{35658}- a jak?|- nie wiem.
{35672}{35731}wi�c wszyscy zginiemy?
{35755}{35861}- nie mo�esz my�le� w ten spos�b.|- czemu? czy� wszyscy tak nie
my�limy?
{35874}{35934}wykombinujemy jakie� rozwi�zanie.
{35940}{36007}jakie? �r�d�o wiedzia�, �e b�dziemy|przygotowani,
{36009}{36046}dlatego przyszed� po nasz� moc.
{36048}{36134}�r�d�o wiedzia�, �e mamy domowego|uzdrowiciela, dlatego przyszed� po
leo.
{36135}{36192}jeszcze przed nami wie, co zrobimy.
{36212}{36307}to jeszcze nie koniec. ja wci�� mam|swoj� moc.
{36327}{36384}super. dwie pokonane.
{36416}{36476}jeszcze jedna.
{36621}{36832}i jak? co widzisz? powiedz mi.
{36882}{36975}nic nie widz�.
{37021}{37168}co to znaczy? mam czy nie mam mocy,|�eby pokona� wied�my?
{37190}{37463}�le zrozumia�e�. nic nie widz�. nie ma|magii, nie ma �ycia, nie ma
�wiata.
{37464}{37561}hollow poch�onie wszystko, tak, jak|ostrzega�am.
{37568}{37664}wi�c skoro nie ma przysz�o�ci, to nie|jeste� mi d�u�ej potrzebna,|
prawda, seer?
{37664}{37834}prosz�, b�agam ci�. znajd� inny spos�b.|odstaw hollow w jego
miejsce.
{37835}{37930}nie, dop�ki nie sko�cz�. nie, dop�ki|nie zabij� ich wszystkich.
{37939}{38036}ale to szale�stwo. hollow nie pozwoli ci|na tym zako�czy�.
{38037}{38084}wi�c niech tak si� stanie!
{38168}{38337}wybacz mi. b�d� ci s�u�y� jak zawsze,|do samego ko�ca.
{38444}{38499}miej piecz� nad hollow.
{38515}{38630}musz� zrekrutowa� jeszcze jednego|demona. jeszcze jedna moc do
zdobycia.
{39392}{39434}wypij to.
{39665}{39818}- chyba jednak wybra�a� niew�a�ciwego|spadkobierc�.|- nie m�w tak.
{39881}{40180}- piper, musisz uciec zanim on si� zjawi|- nie opuszcz� ci�.
{40180}{40363}- �r�d�o...|- nie wyp�oszy mnie st�d, ty te� nie,|wi�c daj spok�j.
{40440}{40580}nie umrzesz. nie pozwol� na to.
{41161}{41278}szukam mojej ksi�gi eliksir�w. nie|widzia�e� jej?
{41278}{41327}nie s�dzi�em, �e mo�na uratowa� Leo|eliksirem.
{41327}{41393}ma uratowa� nas wszystkich, nie tylko|leo.
{41394}{41437}tak? w jaki spos�b?
{41438}{41538}nie wiem, ale musz� co� zrobi�. nie mog�|tak siedzie� i...
{41600}{41694}- co to jest?|- to?|- tak.
{41749}{41831}to co�, z czym czeka�em na odpowiedni�|chwil�, �eby ci da�.
{42049}{42142}nie jest to pier�cie� twojej babci, ale|mo�e nie jest przekl�ty.
{42157}{42243}to chyba nie jest w�a�ciwa chwila.
{42275}{42332}prawd� powiedziawszy, uwa�am, �e to|idealna chwila.
{42633}{42690}w ten spos�b, bez wzgl�du co si�|wydarzy
{42699}{42762}zawsze b�dziesz wiedzia�a, �e ci�|kocham.
{42841}{43036}- jest pi�kny. a teraz musisz i��.|- nie, zostaj� z tob�.
{43044}{43094}czy chcesz, �ebym te� patrzy�a jak|umierasz?
{43095}{43142}je�li to mia�oby ci� uratowa�, to tak.
{43143}{43218}nie, ale to ja powinnam uratowa� ciebie.|po to mia�am tamt� wizj�.
{43226}{43299}niekoniecznie. wiesz r�wnie|dobrze jak ja,
{43301}{43357}�e nie masz powstrzymywa� wszystkiego,|co w wizjach.
{43359}{43430}niekt�re maj� ci� tylko przygotowa� na|to, co ma nadej��.
{43510}{43549}zaraz wracam.
{43550}{43601}paige, to nie czas na go�ci.
{43602}{43645}to nie jest wizyta towarzyska,|wezwa�am darryla.
{43646}{43688}darryla? mia�a� pomaga� Phoebe.
{43690}{43792}ona nie potrzebuje mojej pomocy.|ale jest kto�, kto owszem,
przepraszam.
{43886}{43940}och, caroline.
{43941}{44021}przepraszam, paige. po tym wszystkim,|co dla mnie zrobi�a�.
{44031}{44106}to jeszcze nie koniec. jeszcze nie.
{44132}{44194}darryl, zabierz caroline do ma�ego|pokoju.
{44238}{44292}- wszystko w porz�dku?|- nie.
{44294}{44348}tak.
{44428}{44525}oszala�a�? nie mamy obecnie czasu na|problemy innych ludzi.
{44527}{44627}musz� to zrobi�. zw�aszcza je�li mia�aby|to by� ostatnia rzecz, jak�
bym zrobi�a.
{44748}{44789}hej, co si� dzieje?
{44790}{44897}nie mam czasu na wyja�nienia. my�l�, �e|wci�� mog� ci pom�c odzyska�
syna.
{44897}{44966}ale jak? s�dzia tylko spojrzy|na mnie i...
{44987}{45186}nie, my�l�, �e mog� pom�c. musisz si�|odwr�ci�. zaufaj mi.
{45566}{45615}u�yjesz magii?
{45616}{45676}owszem.
{45718}{45777}niech obiekt po��dania|b�Dzie tylko snem,
{45779}{45851}sprawi�, �e to, co widoczne|stanie si� niewidoczne.
{45922}{45988}no, dobrze, caroline, mo�esz si� ju�|odwr�ci�.
{46145}{46238}co? co si� sta�o?
{46253}{46309}jeszcze chwila, caroline.
{46346}{46419}s�uchaj, znam was na tyle d�ugo, �e wiem
{46420}{46515}�e robicie tak, tylko jak co� jest|mocno nie tak.
{46599}{46650}co si� dzieje?
{46654}{46754}po prostu jed� i doprowad� caroline do|s�dziego.
{46759}{46945}i dopilnuj, �eby tamten dra�|trafi� do pud�a. jed�!
{47451}{47497}chyba wiemy jak odzyska� wasz� moc.
{47506}{47588}- a wtedy paige b�dzie mog�a pom�c Leo.|- zakl�cie?
{47590}{47658}pami�tasz to, kt�re przyzywa�o moc|wied�m?
{47660}{47772}mo�e da rad� przywo�a� moc z hollow.
{47774}{47885}- czy to zadzia�a?|- musi. mo�esz przypilnowa� Leo?
{47887}{47930}jasne.
{48414}{48480}nie obawiaj si�.
{48500}{48578}kim jeste�? gdzie ja jestem?
{48607}{48754}z powrotem w twoim by�ym i przysz�ym|�yciu... belthazor.
{48759}{48931}belthazor? seer.
{48942}{49052}nawet teraz wyczuwam pustk� po twojej|demonicznej po�owie.
{49070}{49139}pragnie by� ponownie zape�niona.
{49171}{49218}sk�d wiedzia�a�, �e wci�� �yj�?
{49229}{49366}mia�am wizj�. w kt�rej ty i ja|dokonujemy wielkich czyn�w.
{49407}{49464}nie wsp�pracuj� ju� ze z�em.
{49486}{49644}mo�e si� jednak zastanowisz je�li chcesz|uratowa� swoj� drog�
wied�m�.
{49647}{49734}tylko ty i ja mo�emy pokona� �r�d�o.
{49772}{49829}s�ucham.
{49837}{49991}je�li przyjmiesz hollow, b�dziesz m�g�|przej�� moc �r�d�a, kiedy
zaatakuje.
{50094}{50196}a kiedy b�dzie pozbawiony mocy,|one b�d� mog�y go unicestwi�.
{50240}{50294}a co si� potem ze mn� stanie?
{50295}{50445}wied�my i ja ode�lemy hollow do jego|krypty. a ty powr�cisz do
normalno�ci.
{50484}{50603}sk�d mam wiedzie�, �e to nie podst�p|�r�d�a? albo tw�j?
{50604}{50722}�r�d�o zosta� skorumpowany przez hollow|i zniszczy nas wszystkich.
{50722}{50818}nie mo�na dopu�ci�, �eby wci�� pod��a�|za tym szale�stwem.
{50867}{50981}a je�li to uczyni�, co widzisz wtedy?
{51005}{51114}przysz�o��. dla obu stron.
{51551}{51630}czy to jeden z tych wielkich czyn�w,|kt�rych razem dokonywali�my?
{51653}{51816}by� mo�e. jednak, nie dowiesz si� tego,|dop�ki najpierw nie
powstrzymamy �r�d�a.
{51938}{52029}to jedyna szansa na uratowanie twojej|ukochanej.
{52690}{52757}moc czarownic wzrasta,|ponad g�Ry, ponad miasta,
{52758}{52823}przyb�d� to i us�ysz nas,|przyb�d� tu i zosta� w czas.
{53028}{53117}- o m�j Bo�e!|- niezupe�nie.
{53131}{53172}uciekajcie!
{53180}{53236}my�la�am, �e przywo�a�y�my nasz� moc.
{53335}{53445}ja mam teraz wasz� moc, oraz w�asn�.
{53760}{53804}szybko, nadchodzi.
{53873}{53962}no dalej, piper, potrzebujemy ci�,|ju� czas. no dalej, dasz rad�.
{53965}{54000}ale jak? nie mamy mocy.
{54001}{54091}niewa�ne, wci�� mo�emy zrealizowa�|plan. ustaw kryszta�y.
{54205}{54347}troch� rozczarowuj�ce... po tak d�ugim|czasie, prawda?
{54520}{54587}po�egnajcie ode mnie prue.
{54923}{55024}twoja moc by�a zawsze najs�absza, nie|warta zachodu.
{55027}{55109}ale twoje �ycie, to co innego.
{55110}{55164}paige, teraz!
{55365}{55403}kryszta�.
{55504}{55580}a teraz chwila, na kt�r� wszyscy|czekali�my.
{55819}{55858}belthazor!
{55859}{55961}nie, hollow.
{56007}{56061}szybko, zakl�cie.
{56108}{56177}prudence, patrycja,|penelopa, melinda,
{56178}{56230}astrid, helena, laura i grace,
{56230}{56288}wied�my halliwell, st�Jcie|murem przy nas,
{56289}{56369}zg�ad�cie to z�o z czasu|i przestrzeni.
{56838}{56974}- kim jeste�?|- t�, kt�ra pomog�a ocali� wam �ycie.
{57312}{57354}szybko, chwy� moj� d�o�.
{57396}{57466}zaufajcie jej je�li chcecie|odzyska� moc.
{57690}{57751}wypowiedz ze mn� t� inskrypcj�.
{57760}{57895}abolio exume ga ume|to eternius.
{58560}{58618}nie potrafi�, nic si� nie dzieje.
{58619}{58758}we� go za r�k� i niech jego moc|uzdrawiania przep�ywa przez ciebie.
{59036}{59088}uda�o si�! uda�o!
{59263}{59392}wszystko wr�ci�o do normy. musz� i ja|powr�ci� na moj� stron�.
{59400}{59534}szkoda, �e belthazor nie istnieje, by�by|znakomitym nowym �r�d�em.
{59553}{59590}szkoda.
{59591}{59706}nie wiem kim jeste�, ale dzi�kujemy ci.
{59708}{59835}och, nie zrobi�am tego dla waszej|przysz�o�ci, zrobi�am to dla
w�asnej.
{59836}{59892}nie rozumiem, je�li my odzyska�y�my|nasz� moc,
{59893}{59952}gdzie podzia�a si� moc �r�d�a?
{59976}{60041}zape�ni�a pustk�.
{60119}{60184}no dobra, kto to by�?
{60185}{60235}bardzo z�a istota.
{60236}{60361}aha, taka, kt�ra uratowa�a nam �ycie|i pomog�a zg�adzi� �r�d�o.
{60599}{60655}prosz� bardzo.
{60750}{60810}prosz�, na koszt firmy.
{60811}{60844}och, �atwo ci m�wi�.
{60845}{60886}hej, zas�ugujemy na �wi�towanie.
{60901}{60987}wci�� nie mog� uwierzy�, �e w ko�cu|unicestwi�y�cie �r�d�o.
{60993}{61074}i co to oznacza? wype�ni�y�my nasze|przeznaczenie?
{61075}{61150}nie wiem, ale przynajmniej ta cz��|koszmaru si� sko�czy�a.
{61207}{61281}za prue.
{61371}{61444}a mo�e by�my poszli do domu|i popracowali nad nasz� przysz�o�ci�?
{61450}{61505}a mo�e by�my poszli do domu|i wyspali si�,
{61506}{61566}a nad przysz�o�ci� popracowali jutro?
{61671}{61720}cze��, kochanie, wszystko w porz�dku?
{61737}{61768}tak, czemu pytasz?
{61769}{61817}troch� zmitr�y�e�.
{61819}{61848}tak?
{61879}{61917}wiecie co? stanie w obliczu �mierci|sprawi�o,
{61918}{61955}�e mam ch�� stan�� w obliczu �ycia.
{61956}{62057}a tam jest kawa�ek �ycia, z kt�rym mam|ch�� porozmawia�.
{62058}{62111}bierz si� za niego.
{62170}{62207}na pewno nic ci nie jest?
{62208}{62288}aha, jestem tylko troch� zm�czony.
{62290}{62345}zbyt zm�czony na �wi�towanie?
{62354}{62439}jeste� moim przysz�ym m�em,
{62474}{62539}i moim bohaterem.
{62570}{62655}och, nie jestem niczyim bohaterem.
{62950}{63100}t�umaczenie i tekst:|s�awomir bara�ski (sattik)|copyright 2006
sattik25@wp.pl
{63125}{63250}odwied� www.napisy.info