You are on page 1of 12

{1}{75}movie info: xvid 512x384 25.0fps 349.9 mb|/subedit b.

4043
(http://subedit.prv.pl)/
{128}{195}pewnego razu,|�y� sobie przystojny ksi��e,
{195}{254}...kt�ry mia� zamiar|o�eni� si� z pi�kn� dziewic�.
{254}{321}ale z�a czarownica|znaj�ca czarn� magi�...
{321}{357}...chcia�a ksi�cia|tylko dla siebie...
{357}{425}...dzi�ki temu mog�aby zosta� kr�low�|i rz�dzi� ca�ym kr�lestwem.
{459}{501}ju� jej nie znosz�.
{501}{560}naprawd�? zawsze czu�am si�,|jakbym by�a z ni� spokrewniona.
{560}{624}jak m�wi�em, kocham j�.
{654}{688}co by�o potem?
{688}{791}aby jej magia zadzia�a�a...
{791}{838}...z�a czarownica|musia�a czeka� na znak...
{838}{883}...kiedy to jej moce|stan� si� najpot�niejsze.
{883}{907}na znak?
{948}{980}sp�jrz w gwiazdy.
{980}{1016}{y:i}widzisz ksi�cia?
{1016}{1051}{y:i}jego miecz?
{1051}{1110}{y:i}i te trzy gwiazdy,|{y:i}kt�re formuj� jego koron�?
{1110}{1184}gdy tylko z�a|czarownica ujrza�a znak...
{1184}{1233}...uwi�zi�a pi�kn� dziewic�...
{1233}{1302}...i rzuci�a czar na|niepodejrzewaj�cego podst�pu ksi�cia.
{1325}{1439}{y:i}niech ksi��e i ja staniemy si� jedno�ci�|{y:i}niech padnie na
kolana
{1467}{1504}{y:i}przyzywam...
{1532}{1561}{y:i}przyzywam...
{1587}{1632}nigdy nie pami�tam zako�czenia.
{1632}{1743}pozw�l mi zgadn��.|ksi��e pokonuje z�� czarownic�.
{1743}{1830}bierze �lub z pi�kn� dziewic�|i �yj� d�ugo i szcz�liwie, czy tak?
{1858}{1947}w�a�ciwie z�a czarownica|rodzi swojego dziedzica...
{1947}{2017}...zabija ksi�cia|i przez wieczno�� rz�dzi kr�lestwem.
{2017}{2079}i to ma by� bajka?
{2114}{2200}tylko ta na zawsze|utkwi�a w mojej pami�ci.
{2215}{2318}- m�wi�am ci, �e jestem dziwna.|- chyba musimy cz�ciej razem
wychodzi�, paige.
{2333}{2402}by�oby �atwiej,|gdyby� po�wi�ca� mi wi�cej czasu, glen.
{2402}{2431}teraz ci po�wi�cam.
{3054}{3130}co to ma znaczy�?|jak �mia�a� mnie wzywa�.
{3130}{3224}wybacz mi, �e musia�am ci� niepokoi�|o tak p�nej porze, ksi�no julio.
{3224}{3348}niestety nie mia�am innego wyj�cia.|gwiazdy s� odpowiednio ustawione.
{3348}{3406}nie budzisz we|mnie strachu, czarownico.
{3406}{3473}gwiazdy stoj� po|stronie dobra, nie z�a.
{3473}{3514}jutro m�j ksi��e|i ja we�miemy �lub...
{3514}{3566}...i nie powstrzymasz nas.
{3580}{3635}on kocha mnie,|nie ciebie.
{3635}{3688}czarna magia mo�e to zmieni�.
{4035}{4078}czemu to robisz?
{4127}{4201}poniewa� to moje przeznaczenie,|a nie twoje.
{4273}{4333}t�umaczenie i napisy: spirozea|spiro87@wp.pl
{4333}{4417}napisy.org subtitles group|http://subgroup.napisy.org
{7049}{7073}sp�jrz na mnie.
{7092}{7166}wygl�dam jak zmok�a kura.|musz� u�y� suszarki.
{7166}{7223}- udawaj, �e jeste� na biwaku.|- nienawidz� biwakowania.
{7223}{7299}a ja nienawidz� kawy rozpuszczalnej,|ale i tak j� pij�, czy� nie?
{7299}{7380}nie mo�emy �y� bez elektryczno�ci.|to nie jest �redniowiecze.
{7380}{7432}przynajmniej oszcz�dzamy|na pr�dzie.
{7432}{7477}to niedorzeczne.|musimy si� dowiedzie�...
{7477}{7532}...kiedy demon wstrz�su zaatakuje|ponownie i to szybko.
{7532}{7599}ale by go unicestwi�|potrzeba nam mocy trzech si�str.
{7599}{7658}a niestety trzecia siostra|mieszka po drugiej stronie miasta.
{7720}{7795}- zadzwoni� do niej.|- nie dotykaj bezprzewodowej s�uchawki.
{8447}{8513}- w porz�dku?|- nie, nic nie jest w porz�dku.
{8562}{8596}to wariactwo.
{8608}{8666}musimy zadzwoni� do paige|i uzgodni� czas...
{8666}{8703}...kiedy b�dzie|mog�a przyj��, aby...
{8715}{8782}phoebe, nie mo�emy|rozplanowywa� unicestwie�?
{8782}{8866}ataki demon�w|zazwyczaj s� spontaniczne.
{8866}{8921}w takim razie co proponujesz?
{8971}{9059}mo�e paige powinna|z nami zamieszka�.
{9156}{9178}chwila.
{9201}{9245}co powiedzia�a�?
{9264}{9342}wcze�niej czy po�niej,|b�dzie musia�a to zrobi�.
{9369}{9404}nigdy o tym nie my�la�am.
{9428}{9502}i nie mog� uwierzy�,|�e to w�a�nie ty proponujesz takie rozwi�zanie.
{9502}{9561}pr�buj� podchodzi�|do tego praktycznie.
{9573}{9669}poza tym, mam do�� tego,|�e leo obserwuje j� dzie� i noc...
{9669}{9720}...i musi j� ochrania� przed|r�norodnymi demonami.
{9737}{9797}wiesz, ja naprawd� chcia�abym|jeszcze kiedy� ujrze� swojego m�a.
{9810}{9845}rozumiem ci�.
{9845}{9915}niemniej jednak,|to powa�na decyzja.
{9947}{10027}- my�lisz, �e jeste�my na to gotowe?|- wiem jedynie, �e atakuje nas
ka�dy demon...
{10027}{10092}...kt�ry chce zaimponowa� Czarnoksi�nikowi.
{10092}{10161}co oznacza, �e wszystkie|powinny�my by� pod jednym dachem.
{10161}{10199}w przeciwnym razie|nie odeprzemy ich ataku.
{10208}{10263}nie pyta�am,|"czy jeste�my gotowe jako czarodziejki?"
{10285}{10371}mia�am na my�li,|"czy jeste�my gotowe jako siostry?"
{10412}{10504}- a co, je�eli nie b�dziemy mog�y si� ze sob� dogada�?|- z prue te�
nie zawsze si� dogadywa�y�my.
{10504}{10572}tak, ale to by�o co innego.|dorasta�y�my razem.
{10572}{10619}w ko�cu musia�y�my|si� nauczy� ze sob� �y�.
{10688}{10761}wci�� mam cich� nadziej� zobaczy� j�,|wchodz�c� do tego domu.
{10818}{10851}mo�e to jeszcze za wcze�nie.
{10871}{10926}jest tylko jeden spos�b,|by si� o tym przekona�.
{11105}{11170}m�j Bo�e, ju� 9:00.|szef mnie zabije.
{11209}{11267}nie mo�esz si�|odrobiny sp�ni�?
{11267}{11313}ju� jestem sp�niona.
{11335}{11393}nie mo�esz si� wi�cej sp�ni�...
{11393}{11515}...szczeg�lnie,|�e jutro ju� mnie nie b�dzie.
{11527}{11617}zawsze nazajutrz ci� nie ma, glen.|taka jest twoja natura.
{11803}{11829}no co?
{11829}{11879}praca od 8-16 nigdy|nie pasowa�a do ciebie, paige.
{11879}{11981}zawsze by�a� ��dna przyg�d.|to jest w twojej krwii.
{11981}{12066}zdaje ci si�, �e jak wszed�e� na k2|i widzia�e� wielk� raf�
Koralow�...
{12066}{12100}...to wszystko o mnie wiesz,|czy tak?
{12127}{12226}mo�esz mie� �ycie jak z bajki,|nie musi si� �le sko�czy�.
{12226}{12265}a kto powiedzia�,|�e si� �le sko�czy?
{12265}{12385}le� ze mn� do australii, paige.|czemu nie chcesz tego zrobi�?
{12385}{12467}poniewa� mam|zbyt wiele obowi�zk�w.
{12467}{12516}masz 25 lat.
{12531}{12601}masz przed sob� jeszcze mn�stwo lat �ycia|na przejmowanie si� tymi
g�upotami.
{12616}{12663}po prostu si� zg�d�.|rzu� prac�.
{12663}{12697}zabawimy si�.
{12697}{12832}cho� brzmi to kusz�co,|naprawd� mam wiele obowi�zk�w.
{12832}{12890}niekoniecznie zwi�zanych z prac�.
{12890}{13039}teraz mam siostry,|z kt�rymi musz� za�atwia� r�ne sprawy.
{13058}{13096}jakie sprawy?
{13114}{13180}takie, kt�re nie pozwalaj�|mi �y� w�asnym �yciem.
{13260}{13338}to dobrze, czy �le?
{13379}{13410}nie jestem pewna.
{13737}{13764}- cze��.|- przepraszam.
{13764}{13803}- co tam?|- co tam?
{13803}{13849}a mo�e poca�ujesz|d�ugo niewidzian� �on�?
{13849}{13919}- tak, ju�.|- jakie to s�odkie.
{13919}{13958}- cze��.|- no c�...
{13969}{13999}...to na razie.
{13999}{14056}jak to "na razie"?|dopiero co przysz�y�my.
{14056}{14123}wiecie, nie chc�|zostawia� Paige bez ochrony.
{14165}{14214}- czy jest w domu?|- owszem.
{14214}{14310}tylko jest w tym|momencie niedysponowana.
{14334}{14408}chwileczk�. patrzy�e�?
{14408}{14495}- jeste� jakim� anio�em podgl�daczem?|- niczego nie widzia�em.
{14495}{14584}no mo�e troch�.|ale jak inaczej mam j� ochrania�?
{14681}{14736}przepraszam, �e przeszkadzam.|niczego nie widz�.
{14736}{14781}- phoebe.|- co...?
{14781}{14828}piper, leo,|co wy u licha wyprawiacie?
{14828}{14898}wiemy, �e to nie by�o mi�e,|ale przychodzimy w wa�nej sprawie.
{14950}{14986}kim one s�?
{14986}{15049}to tylko moje by�e siostry,|o kt�rych ci opowiada�am.
{15049}{15166}dobra, bardzo nam przykro,|ale chyba przywiod�y nas do ciebie
czary...
{15166}{15194}...je�li wiesz,|co mam na my�li.
{15206}{15243}chyba powinienem ju� i��.
{15283}{15338}- masz.|- dzi�ki.
{15361}{15436}przykro mi, �e tak wysz�o, glen.|to strasznie �enuj�ce.
{15436}{15554}nic si� nie sta�o.|najwyra�niej masz jakie� obowi�zki, kt�rymi
musisz si� zaj��.
{15566}{15617}jutro wylatuje m�j samolot.
{15668}{15710}samolot? jaki samolot?
{15738}{15838}- niewa�ne. lepiej, �eby to by�a wa�na sprawa.|- nie mog� u�ywa�
swojej suszarki.
{15838}{15902}czy zosta�a� ju� zaatakowana|przez demona wstrz�su?
{15902}{15957}- jeszcze do tego nie dosz�o.|- a ty sk�d wiesz?
{15957}{16028}poniewa� obserwowa�|ci� przez ostatni tydzie�.
{16028}{16083}- dla twojego dobra.|- obserwowa�e� mnie?
{16083}{16140}- niczego nie widzia�em.|- przynajmniej niczego interesuj�cego.
{16140}{16176}- jasne.|- dosy� tego. wyno�cie si� st�d!
{16207}{16282}{y:i}ale musimy z tob� porozmawia�|na temat demona wstrz�su...
{16282}{16319}nie mo�emy go|pokona� bez ciebie.
{16319}{16377}- a rzadko bywasz u nas w domu, wi�c...|- wynocha!
{16436}{16475}my�l�, �e posz�o|nam ca�kiem dobrze.
{16475}{16510}niewiarygodne.
{16556}{16615}gdzie ona jest?|co zrobi�a� z moj� ukochan�?
{16615}{16714}chcesz powiedzie�, �e to nie ja|jestem twoj� ukochan�? czuj� si�
zdruzgotana.
{16772}{16840}twoja czarna magia|mnie nie przera�a, czarownico.
{16840}{16927}powiedz, gdzie ona jest,|a mo�e daruj� ci �ycie.
{16950}{16979}prosz� bardzo.
{17008}{17061}twoja ukochana jest tutaj,|m�j ksi�ciu...
{17075}{17117}...stoi tu� przed tob�.
{17208}{17315}{y:i}niech ksi��e i ja staniemy si� jedno�ci�|{y:i}niech padnie na
kolana
{17315}{17376}{y:i}przyzywam go do siebie
{17376}{17479}{y:i}by m�g� uczyni� mnie swoj� �on�
{17591}{17627}moja droga.
{17759}{17805}jestem tw�j na zawsze.
{17952}{18054}twoje kr�lestwo te� b�dzie moje,|gdy tylko poczn� swojego dziedzica.
{18294}{18337}dobra, spokojnie.
{18391}{18427}przynajmniej zapuka�am.
{18444}{18507}- cze��, paige.|- nie przysz�am tu z wami rozmawia�.
{18507}{18560}jestem tu tylko po to,|by zajrze� do ksi�gi cieni.
{18560}{18627}- przecie� ci� przeprosi�y�my.|{y:i}- jasne.
{18627}{18667}mo�e zechcia�aby�|z nami zamieszka�?
{18714}{18750}�e co?
{18750}{18801}w�a�nie z tego powodu|wcze�niej do ciebie przysz�y�my.
{18801}{18857}mamy ju� do�� bycia|atakowanymi przez demony...
{18857}{18903}...szczeg�lnie, �e nie jeste�my|w stanie nic na to poradzi�.
{18903}{18962}ale gdyby�my mieszka�y razem,|mog�yby�my odmieni� koleje losu.
{18962}{19040}chodzi o to,|�e w tr�jk� by�yby�my pot�niejsze.
{19079}{19106}co ty na to?
{19106}{19189}odbi�o wam?
{19247}{19318}my�la�am, �e ludzie wybiegaj� z domu,|gdy s� zdenerwowani, a nie
odwrotnie.
{19481}{19528}nawet nie we�miesz|tego pod rozwag�?
{19528}{19586}- nie.|- dlaczego?
{19586}{19639}skoro tak �atwo wtargn�y�cie|dzi� do mojego mieszkania...
{19639}{19691}...znajduj�cego si� na przeciwleg�ym kra�cu miasta,|pomy�lcie, jakby
to by�o...
{19691}{19724}...gdybym tu z|wami zamieszka�a.
{19724}{19805}mo�esz oderwa� si�|od tej ksi�gi na chwil�?
{19805}{19843}nie mog�.|to tak�e moja ksi�ga.
{19856}{19933}gdyby� tu mieszka�a, mog�aby� do niej spogl�da�,|kiedy tylko
mia�aby� na to ochot�.
{19999}{20063}rozumiem,|dlaczego mnie o to prosicie.
{20063}{20115}naprawd�.
{20115}{20201}po prostu nie chc�, by fakt, i� jestem czarodziejk�,|przeszkadza� mi
w prowadzeniu normalnego �ycia.
{20201}{20267}to dla mnie za|du�a odpowiedzialno��.
{20278}{20318}wiem,|jak to jest, paige.
{20318}{20377}i wierz mi,|mnie te� na pocz�tku to dr�czy�o.
{20377}{20460}ale nie mia�am wyj�cia,|tak jak i ty teraz.
{20460}{20518}jak to nie? przecie� sama mi m�wi�a�,|abym walczy�a jak szalona...
{20518}{20556}...byle tylko oddzieli�|swoje �ycie od magii.
{20556}{20615}niestety, to nie|zawsze si� udaje.
{20615}{20673}mo�e mnie by si� uda�o,|gdybym tylko nie musia�a tu mieszka�.
{20697}{20761}je�eli szukasz czaru na demona wstrz�su,|to nie trud� si�, bo ju� go
znalaz�y�my.
{20761}{20805}szukam czego� innego.
{20805}{20840}czego?
{20867}{20913}mo�e i nie chcesz|dzieli� z nami �azienki...
{20913}{20978}...ale je�li sprawa dotyczy tej ksi�gi,|to ma ona wp�yw na nas
wszystkie.
{21005}{21061}poza tym,|mo�e mog�yby�my pom�c.
{21137}{21180}wiem, �e|zabrzmi to g�upio...
{21180}{21253}...ale kiedy by�am ma�a,|wymy�li�am t� straszliw� bajk�...
{21253}{21355}...i zawsze wydawa�a si�|by� dla mnie taka realna.
{21355}{21426}sama nie wiem,|mo�e po prostu... o bo�e.
{21446}{21523}- "z�a czarownica"?|- to jest to.
{21523}{21578}to ona jest t� czarownic�,|kt�ra zabija ksi�cia...
{21578}{21643}- po tym, jak zachodzi w ci���, oczywi�cie.|- no jasne.
{21705}{21738}nie mog� w to uwierzy�.
{21738}{21820}{y:i}niech ksi��e i ja staniemy si� jedno�ci�|{y:i}niech padnie na
kolana
{21820}{21854}{y:i}przyzywam go do siebie
{21867}{21926}{y:i}by m�g� uczyni� mnie swoj� �on�
{21926}{21981}nareszcie uda�o mi|si� to doko�czy�.
{22148}{22173}nie!
{22554}{22589}moja ukochana.
{22798}{22853}- czemu przede mn� uciekasz?|- czemu mnie gonisz?
{22853}{22885}poniewa� naszym|przeznaczeniem jest bycie razem.
{22885}{22966}to nieprawda.|czy to ci przypomina dw�r Kr�la artura?
{22966}{23026}to bez znaczenia. musisz pocz��|dziedzica, ukochana.
{23026}{23088}- przesta� tak m�wi�.|- potrzebujecie troch� prywatno�ci?
{23088}{23112}to nie jest zabawne.
{23152}{23183}talerz.
{23338}{23419}- przepraszam. czy ci� zrani�am?|- nigdy nie mog�aby� mnie zrani�,
moja droga.
{23445}{23524}- piper, zr�b to, co zawsze robisz.|- a je�li go przypadkiem
wysadz�?
{23524}{23564}warto zaryzykowa�.|on u�ywa j�zyka.
{23647}{23729}dzi�ki bogu rycersko�� upad�a.|on dzia�a mi na ostatnie nerwy.
{23729}{23787}musi by� pod|wp�ywem jakiego� czaru.
{23787}{23825}serio?
{23825}{23877}to sprawka tej z�ej czarownicy.|rzuci�a na niego jaki� mi�osny urok.
{23877}{23937}w takim razie, dlaczego|sir ��dza akurat ciebie po��da?
{23937}{24008}- sk�d mam wiedzie�?|- poniewa� to twoja cholerna bajka...
{24008}{24059}...a on naprawd� �yje|i stoi zamro�ony w naszej kuchni.
{24104}{24163}- dok�d idziesz?|- nie potrafi� temu zaradzi�.
{24212}{24257}zaczekaj, paige.|nie mo�esz tak po prostu wyj��.
{24265}{24316}owszem, mog�.|przecie� tu nie mieszkam.
{24340}{24379}- paige.|- co?
{24379}{24450}nie mo�esz wiecznie|przed tym ucieka�.
{24450}{24530}w�a�nie to chcia�y�my ci u�wiadomi�.|bycie czarodziejk� to nie jest
praca na p� etatu.
{24530}{24587}je�eli zaraz st�d nie wyjd�,|nigdy nie dostanie mi si� etat.
{24587}{24667}paige, sprawy czarodziejek|s� najwa�niejsze.
{24681}{24734}sprawy czarodziejek|s� najwa�niejsze?
{24734}{24802}- na prue zawsze to dzia�a�o.|- dom r�wnie� posiada...
{24802}{24874}...przestronn� kuchni�,|wyko�czony granitem blat...
{24874}{24930}...i piec konwekcyjny.
{24930}{25006}obszerna spi�arnia zapewnia|wystarczaj�co du�o miejsca...
{25006}{25050}video.|kto je nastawi�?
{25702}{25754}- phoebe.|- nic mi nie jest, chyba.
{25767}{25823}musimy przekona� Paige,|by jak najszybciej si� tu wprowadzi�a...
{25823}{25869}...zanim zabraknie g��wnych|mieszka�c�w tego domu.
{25882}{25917}chyba potrzebny|nam nowy telewizor.
{25956}{25993}- ksi��e.|- ksi��e.
{26109}{26133}nie ma go?
{26133}{26171}wr�ci� do bajkowego �wiata,|czy co?
{26245}{26323}nie mamy tyle szcz�cia.|tylne drzwi s� otwarte na o�cie�.
{26335}{26377}zapewne pobieg� za paige.
{26400}{26439}uciek�?
{26439}{26495}b�dzie si� w��czy� sam|po mie�cie w kolczudze.
{26495}{26544}to san francisco.|nie przykuje niczyjej uwagi.
{26544}{26591}pr�dzej czy p�niej,|kto� go zauwa�y.
{26591}{26656}a �redniowieczny szlak|doprowadzi ich do nas.
{26668}{26747}powr� troch� z kuli i spr�buj go odnale��,|je�li to nie pomo�e...
{26747}{26839}...poprosz� Leo, by przeteleportowa� tu paige,|a wtedy ksi��e
p�jdzie jej �ladem.
{26851}{26900}mo�e powinny�my|spr�bowa� czego� innego.
{26900}{26943}ona dobrowolnie tu nie wr�ci.
{26943}{26984}mia�am na my�li zmuszanie jej,|by si� do nas wprowadzi�a.
{26984}{27026}mo�e to dla|niej za wcze�nie.
{27263}{27314}ej, durniu! co robisz?
{27374}{27431}masz jaki� problem?|no dobra, kole�, doigra�e� si�.
{27431}{27467}spadaj st�d.|nie mam na to czasu.
{27555}{27612}jeszcze s�owo,|a pozbawi� ci� mowy.
{27645}{27730}co to za metalowa bestia?|jak ujarzmiasz jej moc?
{27730}{27759}�e co?
{27771}{27827}wykorzystasz j�,|by zabra� mnie do mojej ukochanej...
{27827}{27872}...gdzie poczuj� bicie jej serca.
{27888}{27937}jakie� pytania?
{27937}{27957}ja mam jedno.
{27971}{28035}skoro dobra magia|wybawi�a mojego ksi�cia...
{28035}{28116}- jak� masz pewno��, �e on tu wr�ci?|- nie mam.
{28116}{28205}dlatego zamierzam pod��y� jego �ladem|i sprowadzi� go tu z
powrotem...
{28218}{28300}...oczywi�cie po tym, jak zniszcz�|dobr� magi�, kt�ra si� wtr�ci�a.
{28300}{28351}a sk�d wiesz,|�e uda ci si� j� zniszczy�?
{28374}{28415}sama nie wiem.
{28452}{28542}mo�e dlatego, �e jestem|drobiazgowa, z�a i m�ciwa.
{28554}{28632}ale przede wszystkim,|jestem zdeterminowana.
{28644}{28767}ja jestem przedmiotem jego prawdziwej mi�o�ci.|ty sobie tylko j�
przyw�aszczy�a� poprzez u�ycie czaru.
{28779}{28837}zabij mnie,|a zakl�cie zostanie przerwane.
{28859}{28903}wiem, wiem.
{28969}{29038}w�a�nie tego potrzebowa�am do mojej mikstury,|by zadzia�a�a.
{29187}{29222}nie mo�esz tego zrobi�.
{29242}{29294}musisz co� o mnie wiedzie�,|ksi�no julio.
{29306}{29357}nikt mi nie m�wi,|co mam robi�.
{29508}{29547}nikt mi nie m�wi,|co mam robi�, leo.
{29547}{29634}poza tym, wci�� jestem na ciebie|z�a o to, �e nade mn� czuwa�e�.
{29634}{29686}spodziewa�am si� czego� innego,|szczeg�lnie od ciebie.
{29686}{29736}jestem str�em, paige.|tym si� zajmuj� na co dzie�...
{29736}{29814}...ju� nie m�wi�c o momentach takich jak ten,|kiedy jeste� sama i
grozi ci niebezpiecze�stwo.
{29814}{29867}to tylko bajka,|a nie horror.
{29910}{29951}mia�em na my�li|demona wstrz�su.
{29951}{29998}przynajmniej nie|jest tak przera�aj�cy...
{29998}{30043}...jak ksi��e z bajki,|kt�ry si� za mn� ugania.
{30043}{30114}co daje ci kolejny pow�d,|dla kt�rego powinna� zamieszka� z phoebe i
piper.
{30120}{30148}a je�eli nie chc�?
{30148}{30231}a co je�li chc� si� wspina� po g�rach|albo nurkowa� nieopodal
wielkiej rafy koralowej?
{30231}{30305}- co?|- pos�uchaj, nie potrafi� by� czarodziejk�.
{30305}{30388}owszem lubi� czary, eliksiry.|nawet zaczynam si� przyzwyczaja� do
teleportacji.
{30388}{30458}ale bo�e, ile mo�na.
{30458}{30547}tyle, ile trzeba, paige.|zawsze b�dziesz czarodziejk�, dobrze o tym
wiesz.
{30547}{30573}czemu przed tym uciekasz?
{30573}{30620}sama nie wiem.|mo�e dlatego, �e �ciga mnie czarnoksi�nik...
{30620}{30697}...�e musia�am umyka� przed furiami,|�e zosta�am zmniejszona przez
demona psychola...
{30697}{30769}...nie wspominaj�c ju� o tym,|�e goni mnie posta� z bajki.
{30769}{30859}jako� nie mog� sobie wyobrazi�,|�e moje �ycie b�dzie zawsze tak
wygl�da�o.
{30859}{30918}nie jeste� ju� d�u�ej sama.|teraz masz siostry.
{30918}{30992}kt�re z niew�a�ciwych powod�w namawiaj� mnie,|abym si� do nich
wprowadzi�a.
{30992}{31034}co to ma znaczy�?
{31064}{31089}nic.
{31089}{31123}zapomnij o tym.
{31147}{31231}po prostu czasami odnosz� wra�enie, �e chc�,|abym by�a taka jak prue
w przesz�o�ci.
{31231}{31309}a ja nie potrafi� ni� by�.|nie wiem jak.
{31309}{31354}nie s�dz�,|�eby tego od ciebie wymaga�y.
{31354}{31413}czy�by? widzia�e� jej pok�j?|to istne sanktuarium.
{31413}{31459}ponadto wydaje mi si�,|�e nie s� jeszcze gotowe.
{31459}{31514}trudno tego nie zauwa�y�.
{31556}{31598}nie karz mi tam|wraca�, leo.
{31611}{31689}jeszcze nie teraz, dobrze?|potrzebuj� troch� czasu.
{31781}{31818}dam ci zna�,|gdy b�d� ci� potrzebowa�a.
{31951}{32023}darryl. darryl. darryl!
{32023}{32121}nie m�w tak szybko.|kradzie�e samochod�w zdarzaj� si� na okr�g�o.
{32121}{32157}dlaczego akurat nas|o tym informujesz?
{32181}{32229}�mieciarka?
{32229}{32276}na ostrzu no�a.
{32309}{32339}oddzwonimy do ciebie.
{32377}{32429}tylko nie m�w,|�e policja go znalaz�a.
{32429}{32481}jeszcze nie.|a tobie si� uda�o?
{32492}{32585}nie. w ko�cu nie jest ani demonem,|ani czarodziejk�, wi�c...
{32596}{32678}no dobra. le...
{32742}{32778}- cze��.|- cze��.
{32778}{32826}- a gdzie paige?|- paige.
{32850}{32879}nie chcia�a przyj��.
{32912}{33002}czy wyt�umaczy�e�|jej powag� sytuacji?
{33002}{33072}- tak.|- nawet po tym odm�wi�a przyj�cia?
{33083}{33164}leo, mamy tutaj|sytuacj� kryzysow�.
{33164}{33206}- potrzebujemy jej.|- ona o tym wie.
{33206}{33254}nie rozumiem.|przecie� jeste�my jej siostrami.
{33254}{33310}to prawda,|ale nie dlatego jej tu potrzebujecie.
{33332}{33396}powiesz nam co� wi�cej,|czy zamierzasz trzyma� nas w niewiedzy?
{33396}{33454}nie chc� si�|w to miesza�.
{33454}{33496}to wasza sprawa.
{33496}{33583}powiem tyle, �e zmuszanie jej,|aby polowa�a z wami na demony...
{33583}{33642}...nie stanowi dobrego powodu,|aby tu z wami zamieszka�a.
{33642}{33669}to pilny pow�d.
{33734}{33768}ale nie siostrzany.
{33816}{33890}obecnie spraw� nadrz�dn� jest znalezienie ksi�cia,|zanim was
zdemaskuje.
{33890}{33932}sugeruj� zatem,|aby�cie poszpera�y w ksi�dze cieni...
{33932}{33985}...czego�, co mo�e by�|zwi�zane z bajk� paige.
{33985}{34049}a ja pogadam z rad� starszych,|mo�e si� czego� dowiem.
{34478}{34501}kto to?
{34553}{34598}w ko�cu ci� znalaz�em.
{34598}{34664}- jakim cudem?|- szed�em za biciem twojego serca, ukochana.
{34791}{34877}nie wolno ci tu przebywa�.|musisz natychmiast st�d i��, zanim
przyb�dzie ochrona.
{34877}{34925}nie odejd�,|dop�ki nie zrobi� ci dziecka.
{34925}{35032}po pierwsze, zawsze si� zabezpieczam,|a po drugie, jeste� postaci� z
bajki.
{35084}{35111}nie skrzywdz� ci�.
{35124}{35193}tylko nie wyci�gaj|swojego miecza, kole�.
{35707}{35770}nie obawiaj si�, moja droga,|zg�adzi�em t� besti�.
{35792}{35835}z ca�� pewno�ci�.
{35835}{35902}paige, wszystko|u ciebie w porz�dku?
{35932}{35987}pozostan� na wieki|u twojego boku.
{35987}{36033}ka�dego dnia...
{36033}{36114}...b�dziesz po��dana,|kochana, otaczana ochron�.
{36154}{36201}to urocze.
{36201}{36226}paige. paige!
{36287}{36342}paige, co si� tu u licha dzieje?|i co to za facet?
{36383}{36411}sztuka renesansowa.
{36411}{36477}pr�bujemy zdoby� bilety|dla dzieci z sieroci�ca.
{36581}{36647}nie rozumiem, o co ten szum.|na jej miejscu chcia�abym si� tu
wprowadzi�...
{36647}{36726}- bior�c pod uwag� to, w jakiej ruderze teraz mieszka.|- piper.
{36726}{36772}poczekajmy, a� zaatakuje|j� demon wstrz�su.
{36772}{36827}mo�e wtedy|przestanie si� upiera�.
{36842}{36916}bezczelna, bystra i niezale�na.
{36916}{36979}nie uwa�asz,|�e s� to g��wne cechy paige?
{36979}{37079}co wi�cej, jest uparta,|bardziej uparta i jeszcze bardziej uparta.
{37079}{37105}pos�uchaj tego.
{37138}{37197}"pot�na czarodziejka,|kt�ra jako ostatnia posiad�a moce..."
{37197}{37233}"...ale szybko nauczy�a|si� ich u�ywa�."
{37246}{37313}- m�wi� ci, tu chodzi o paige.|- co masz na my�li?
{37313}{37388}nie s�dzisz, �e to du�y zbieg|okoliczno�ci, �e bajka paige...
{37388}{37434}...znajduje si� w ksi�dze cieni?
{37434}{37517}albo, �e ten ksi��e jakim� dziwnym|trafem pojawi� si� w 21-ym
wieku...
{37517}{37598}- zakochany w niej bez pami�ci?|- mo�esz m�wi� ja�niej?
{37598}{37666}dobra, a co je�li to|nie jest tylko bajka?
{37666}{37699}a gdyby to|by�o wspomnienie?
{37699}{37755}wspomnienie paige|z poprzedniego �ycia.
{37796}{37857}- m�wisz od rzeczy.|- nie wydaje mi si�.
{37857}{37915}m�j poprzedni �ywot|jako� da� o sobie zna�.
{37915}{37946}dlaczego w przypadku|paige mia�oby by� inaczej?
{37946}{38048}zastan�w si�. a co,|je�li to paige by�a z�� czarownic�...
{38054}{38091}...w swoim poprzednim �yciu?
{38105}{38211}ale czarownica mia�a|moc opanowania �ywio��w.
{38211}{38244}paige tego nie potrafi.
{38337}{38370}to nie wygl�da dobrze.
{38548}{38615}- paige?|- gdzie jest ksi��e?
{38615}{38677}- wci�� uwa�asz, �e m�wi� od rzeczy?|- nie wierz�.
{39224}{39259}w salonie czysto.
{39259}{39286}w kuchni r�wnie�.
{39309}{39354}jak my�lisz, czemu tak|szybko st�d wysz�a?
{39370}{39433}czy�by rozwalanie naszego domu|by�o dla niej zbyt nudne?
{39433}{39494}prawdopodobnie zorientowa�a si�,|�e nie mamy ksi�cia.
{39505}{39572}super. nie dosy�,|�e mamy problemy z paige...
{39572}{39632}...to jeszcze teraz musimy|upora� si� z jej �ywotem z przesz�o�ci?
{39684}{39737}dowiedzia�em si�|czego� o ksi�ciu.
{39737}{39821}- co si� tu wydarzy�o?|- poprzednie wcielenie paige o ma�o nas nie
zabi�o.
{39848}{39861}co takiego?
{39862}{39967}to prawda. paige, z�a czarownica.|ta sama dusza, r�ne pokolenia.
{39967}{40038}przesz�a przez magiczny portal|w poszukiwaniu ksi�cia z�odzieja
samochod�w.
{40038}{40095}musicie j� powstrzyma�.|nie mo�ecie pozwoli�, by go odnalaz�a.
{40095}{40162}wed�ug rady starszych,|je�eli uda jej si� sp�odzi� swojego
nast�pce...
{40162}{40214}...czarna magia na zawsze|b�dzie rz�dzi�a jego kr�lestwem.
{40214}{40264}historia zostanie napisana od nowa.|wasza przysz�o��...
{40264}{40322}b�dzie przer�bana.|�wiat pogr��y si� w ciemno�ci.
{40366}{40456}wystarczy, to niczemu nie pomaga.|zatem je�li unicestwimy paige z
przesz�o�ci...
{40456}{40514}...to czy nie zabijemy|r�wnie� naszej paige?
{40546}{40613}- mo�liwe.|- w porz�dku.
{40613}{40679}nie unicestwimy jej.|pozbawimy jej mocy...
{40679}{40741}...i wy�lemy j� z powrotem w czasie,|miejmy nadziej�, �e jako
dziewic�.
{40741}{40803}b�dziemy potrzebowa� �wiec.|musimy przyrz�dzi� eliksir.
{40915}{40979}co ci� przywabi�o do|tego �wiata, m�j ksi��e?
{40991}{41027}kto ci� wezwa�?
{41071}{41094}paige?
{41225}{41285}co ty tu jeszcze robisz?|my�la�em, �e ju� posz�a� do domu.
{41296}{41349}jak mnie nazwa�e�?
{41360}{41408}tylko nie m�w,|�e te� bierzesz udzia� w tej sztuce.
{41439}{41470}nie zapomnij zamkn��.
{41730}{41763}do zobaczenia rano.
{41763}{41817}cho� raz mog�aby�|przyj�� na czas.
{42430}{42480}nie mog� si� ju�|doczeka� naszego spotkania...
{42495}{42533}...paige.
{42601}{42682}nadal nie mog� uwierzy� w to,|�e naprawd� istniejesz.
{42764}{42819}zawsze chcia�am ci� wybawi�|przed z�� czarownic�...
{42819}{42906}- dzi�ki temu m�g�by� �y� d�ugo i szcz�liwie.|- kochaj mnie, a na
pewno tak si� stanie.
{42906}{42989}zamieszkaj w moim zamku.|b�dziesz ksi�niczk� u mojego boku.
{43002}{43063}dlaczego ka�dy chce,|abym si� do niego wprowadzi�a?
{43063}{43120}mog� ci ofiarowa� wszelkie bogactwa,|kt�rych zapragniesz.
{43120}{43164}jestem w stanie ci�|zabra� od tego wszystkiego.
{43172}{43256}cho� brzmi to kusz�co, wiem,|�e to tylko gadka pod wp�ywem dzia�ania
czaru.
{43256}{43345}ale czy to nie na tym polega prawdziwa mi�o��?|uleganie czyjemu�
urokowi.
{43365}{43451}powiedz tylko, czego ��dasz,|a na pewno to ode mnie dostaniesz. masz
moje s�owo.
{43508}{43556}czy mo�esz uczyni�,|abym by�a tak dobra, jak prue?
{43605}{43650}niewa�ne.|i tak by� tego nie zrozumia�.
{43662}{43694}sprawd� mnie.
{43873}{43923}znowu si� wtr�cili�cie.
{43923}{43954}to zaczyna si� robi� �mieszne.
{43954}{44006}przepraszam, my�la�am,|�e ci� atakowa�.
{44006}{44105}chcia� mnie tylko poca�owa�.|a tak w og�le co tu robicie?
{44105}{44171}- powiedzia�am ci, �e dam zna�, jak b�d� was potrzebowa�.|- mamy
wie�ci...
{44171}{44210}...kt�re mog� ci|si� nie spodoba�.
{44210}{44293}- co� gorszego ni� to?|- z�a czarownica tu jest.
{44293}{44377}w naszym �wiecie. o ma�o co|nas nie zabi�a, by dosta� si� do niego.
{44400}{44466}- o bo�e.|- poczekaj na najgorsze.
{44466}{44548}zastanawia�y�my si� wcze�niej,|jak to mo�liwe, �e ona rzuci�a
czar...
{44548}{44609}- a on i tak zakocha� si� w tobie, pami�tasz?|- no tak.
{44609}{44640}to dlatego,|gdy� ni� jeste�.
{44640}{44748}- to znaczy, ona jest tob�.|- ni�.
{44748}{44802}- przyda�aby si� pomoc.|- ona ma na my�li...
{44802}{44909}...�e by�a� z�� czarownic� w jednym|ze swoich poprzednich �ywot�w.
{44909}{45017}wi�c gdy wypowiedzia�a� zakl�cie|z ksi�gi cieni, on si� pojawi�.
{45017}{45110}i to r�wnie� wyja�nia,|dlaczego tak dobrze znasz t� bajk�.
{45110}{45172}poniewa� naprawd� w niej by�a�.
{45216}{45297}dobra, jako� sobie|z tym poradz�.
{45309}{45364}nic dziwnego, �e czu�am si�,|jakbym by�a z ni� spokrewniona.
{45374}{45420}- czy to oznacza, �e jestem z�a?|- tak.
{45420}{45442}- nie.|- nie.
{45442}{45559}ty nie, tylko twoje przesz�e ja.|doros�a� i rozwin�a� si�.
{45559}{45599}jak my wszyscy.
{45599}{45637}- na tym to polega.|- jasne.
{45637}{45764}plan jest taki, aby pozbawi� czarownic�|jej mocy za pomoc� tego
eliksiru.
{45784}{45847}- ja to zrobi�.|- w porz�dku, w takim razie my...
{45847}{45875}nie.
{45910}{45969}zrobi� to sama.|narazi�am was na niebezpiecze�stwo.
{45990}{46052}teraz musz� to naprawi�.|to moja historia.
{46062}{46102}musz� to zako�czy�|raz na zawsze.
{46102}{46150}nie wiesz,|jak odnale�� czarownic�.
{46150}{46230}ona stara si� wytropi� ksi�cia, prawda?|wr�c� t� sam� tras�, kt�r�
on szed� i j� zaskocz�.
{46230}{46277}nie musisz robi�|tego sama.
{46277}{46342}to nie dotyczy tylko ciebie.|teraz masz siostry do pomocy.
{46386}{46432}ale skoro naprawd�|chcesz dokona� tego sama...
{46432}{46487}- to nie b�dziemy stawa� ci na drodze.|- dzi�ki.
{46487}{46568}my w takim razie|zostaniemy tutaj z ksi�ciem.
{46679}{46703}czemu przysta�a� na to,|by posz�a sama?
{46703}{46785}czas zda� sobie spraw� z tego,|�e nie mo�emy jej do niczego
zmusi�...
{46785}{46815}...je�eli ona tego nie chce.
{47738}{47795}tylko nie m�w,|�e w przysz�o�ci sta�am si� dobra.
{47806}{47838}i to jeszcze jak.
{48061}{48133}a tak chcia�am|ujrze� sam� siebie.
{48341}{48369}o co chodzi?
{48380}{48427}co� jest nie w porz�dku.|paige ma k�opoty.
{48427}{48469}no to p�d� do niej!
{48573}{48609}pami�tasz mnie?
{48939}{48964}co si� sta�o?
{49035}{49066}z�a czarownica.
{49111}{49139}o nie.
{49294}{49331}{y:i}chod� do mnie, ksi��e.
{49633}{49672}{y:i}nie mo�emy pozwoli� im uciec!
{49672}{49721}to co niby mamy zrobi�?|wr�ci� do �redniowiecza...
{49721}{49777}...gdzie panuje chaos?
{49777}{49829}je�li tego nie uczynimy,|dobra magia przepadnie na wieki.
{49933}{49955}nie.
{50047}{50076}co ja narobi�am?
{50249}{50335}to wszystko moja wina.|piper i phoebe niepotrzebnie mi zaufa�y.
{50335}{50374}czemu nie chcia�am ich s�ucha�?
{50374}{50450}p�niej b�dzie czas na spowied�, paige.|teraz musimy je sprowadzi� z
powrotem.
{50450}{50520}ale jak? autobus przewiezie|nas do czas�w �redniowiecza?
{50520}{50567}paige, skup si�.
{50579}{50636}jeste� pot�n� czarodziejk�,|czy to ci si� podoba, czy nie.
{50636}{50705}ale nie by�am wystarczaj�co pot�na,|by pokona� czarownic�, prawda?
{50705}{50787}twoja przesz�o�� �wiadczy o tym,|�e zawsze by�a� pot�na.
{50787}{50894}nadal masz t� moc w sobie.|nie wahaj si� jej teraz u�y�.
{51032}{51101}- dobra, w ko�cu to moja bajka, czy� nie?|- zgadza si�.
{51101}{51158}wszystko zacz�o si� od czaru,|kt�ry sprowadzi� tu ksi�cia...
{51158}{51212}...wi�c mo�e powinnam go odwr�ci�?
{51255}{51341}mo�e zamiast sprowadza� ksi�cia do siebie,|uda mi si� dosta� do
niego?
{51360}{51403}poprzez wytworzenie|w�asnego portalu?
{51424}{51458}warto spr�bowa�.
{51520}{51606}{y:i}niech ksi��e i ja staniemy si� jedno�ci�|{y:i}chc� ujrze� jego
kr�lestwo
{51627}{51714}{y:i}przemierzaj�c czas, by do niego dotrze�|{y:i}przed sam� sob�
si� nie ukryj�
{51802}{51835}o m�j Bo�e.|podzia�a�o.
{51967}{52016}chod�, nie dokonam tego sama.
{52186}{52251}zadowolona jeste�, i� powiedzia�a� paige,|�e nie b�dziemy stawa� jej
na drodze?
{52251}{52336}przecie� to ty chcia�a�,|aby�my zachowywa�y si� wobec niej jak
kochane siostry.
{52336}{52411}to prawda, ale nie kosztem|bycia uwi�zionym w �redniowieczu...
{52411}{52449}...gdzie nasze moce|na nic si� nie zdadz�.
{52449}{52520}wci�� nie mog� poj��,|kim jeste�cie.
{52520}{52576}sk�d pochodzicie?
{52596}{52705}- z disneylandu. to �wiat z przysz�o�ci.|- phoebe. jeste�my
czarodziejkami.
{52705}{52776}i posiadamy eliksir,|kt�ry powstrzyma czarownic�.
{52776}{52815}racja, dorwijmy j�.
{52815}{52882}cholera, jednak nie mo�emy tego zrobi�,|gdy� jeste�my przykute do
�ciany.
{53116}{53191}dobra, odszukaj phoebe i piper.|ja postaram si� j� przetrzyma�.
{53191}{53253}ale jak? twoje moce nie|dzia�aj� w przesz�o�ci.
{53263}{53310}owszem, ale skoro jeste�my|jedn� i t� sam� osob�...
{53310}{53416}...to powinnam naby� jej.|szybko, id� na ratunek moim siostrom.
{53598}{53627}- piper, phoebe.|- leo.
{53689}{53730}- delikatnie.|- za tob�!
{54230}{54288}szkoda, �e musz� sobie|przerywa� w takim momencie.
{54339}{54374}jak si� tu dosta�a�?
{54374}{54450}- jestem czarodziejk�.|- nie na d�ugo.
{54890}{54927}{y:i}nie�le!
{55072}{55106}leo?
{55106}{55175}- my�la�am, �e jeste� pacyfist�.|- przecie� go nie zabi�em, prawda?
{55203}{55274}musz� ci wyzna�,|�e ta cz�� twojej osoby bardzo mnie kr�ci.
{55274}{55316}- naprawd�?|- no raczej.
{55316}{55359}nadstawia�e� za nas karku.
{55436}{55466}co to za d�wi�k?
{55478}{55529}paige. eliksir, ju�.
{55644}{55669}nie krzywd� jej.
{55757}{55786}rzu� eliksir.
{55956}{55974}teraz.
{56155}{56227}- co mi zrobili�cie?|- pozbawili�my ci� twoich mocy, czarownico.
{56227}{56295}- no i nici z pozyskania kr�lestwa.|- nie by�o przeznaczone dla
ciebie.
{56295}{56362}jak mog�a� nam to zrobi�?
{56378}{56443}nie zrobi�am tego sama.|uczynili�my to wszyscy.
{56946}{56977}nic mi nie jest,|ukochana.
{57044}{57073}ukochana?
{57073}{57146}wygl�da na to, �e potrzeba poca�unku,|by z�ama� zakl�cie.
{57159}{57211}to nieod��czna|cz�� ka�dej bajki.
{57240}{57320}dobra, super czarodziejko,|wydosta� nas st�d.
{57545}{57616}zdaje si�, �e nie odzyskam|depozytu na wynajem mieszkania.
{57616}{57709}szkoda, �e nie masz innego domu,|gdzie mog�aby� si� zatrzyma�.
{57725}{57790}nie naciskamy.|decyzja nale�y do ciebie.
{57790}{57865}- jak b�dziesz gotowa, to przyjdziesz.|- racja, komu potrzebna jest
elektryczno��?
{57903}{57958}nie musia�abym|spa� w piwnicy, prawda?
{57982}{58095}oczywi�cie, �e nie.|chyba znalaz�by si� dla ciebie wolny pok�j.
{58556}{58664}- i co o tym s�dzicie?|- wygl�da zdecydowanie inaczej ni� wcze�niej.
{58664}{58703}pasuje do ciebie.
{58713}{58777}- czy to dobrze?|- jasne.
{58809}{58851}�wietnie, bo akurat my�la�am...
{58851}{58904}...nad przerobieniem troch� salonu.
{58918}{58943}nie przeginaj.
{58997}{59057}mam nadziej�,|�e to nie jedno z twoich poprzednich wciele�.
{59057}{59115}nie, to tylko glen.|poprosi�am go, by wpad�.
{59115}{59173}ten przystojniak, co by� u|ciebie w mieszkaniu? niez�y z niego
k�sek.
{59173}{59275}to prawda,|ale niestety wyje�d�a do australii.
{59285}{59389}zaproponowa�, abym wyjecha�a razem z nim,|ale postanowi�am spasowa�.
{59409}{59445}czujesz si� rozczarowana?
{59469}{59560}mo�e odrobin�,|ale tutaj te� mi nie brakuje przyg�d.
{59592}{59621}skoro ju� o tym mowa.
{59693}{59746}- zaczynamy?|- dawaj.
{59930}{60048}{y:i}zgi�, takie jest wo�anie trzech czarodziejek|{y:i}ostatni
wstrz�s, a ju� b�dzie po tobie
{60154}{60177}no.
{60189}{60226}bu�ka z mas�em.|musz� lecie�.
{60236}{60307}i pami�tajcie, je�li b�dziecie|mnie potrzebowa�y, wpierw zapukajcie.
{60382}{60460}i �yli d�ugo i szcz�liwie.
{60472}{60531}- jasne.|- dobre sobie.
{60558}{60641}t�umaczenie: spirozea|napisy.org subtitles group|
http://subgroup.napisy.org