You are on page 1of 14

{1}{75}movie info: xvid 640x480 25.0fps 349.8 mb|/subedit b.

4043
(http://subedit.prv.pl)/
{236}{309}dobra, zr�bcie mi miejsce,|ludzie. nadchodz�.
{313}{359}hej, u�ywa�am tego.
{363}{424}c�, jestem sp�niona|i potrzebuj� kofeiny, pozwijcie mnie.
{428}{505}dwa tygodnie pracy w s�dzie,|a ju� zachowuje si� jak prawnik.
{510}{567}normalnie mia�abym|na to ci�t� ripost�...
{571}{611}...ale jestem zbyt zm�czona.
{615}{691}te� by�abym zm�czona, gdybym musia�a decydowa�,|czy kto� ma prze�y� czy
zgin��.
{695}{738}jaka jest twoja decyzja?
{742}{794}paige, wiesz dobrze,|�e nie mog� m�wi� o sprawie.
{804}{864}poza tym, to nie z tego powodu|nie jestem w stanie zasn��.
{868}{920}nie mog� spa�,|poniewa� bardzo t�skni� za cole'm.
{924}{982}je�li wkr�tce nie wr�ci,|to zamieni� si� w wampira.
{986}{1023}takie dowcipy w tym domu.
{1027}{1059}- nie s� zabawne.|- nie s� zabawne.
{1063}{1102}kiedy wed�ug ciebie wr�ci?
{1106}{1133}kto to wie?
{1137}{1184}powiedzia�, �e potrzebuje czasu,|by si� odnale��...
{1188}{1244}...i dowiedzie� si� kim by�|bez swojej demonicznej po��wki.
{1248}{1310}czy to oznacza, �e jest gdzie�|w lesie i bije w b�bny?
{1344}{1397}bo�e,|mam nadziej�, �e nie.
{1416}{1458}- musz� lecie�.|- czekaj!
{1488}{1549}- kto dzisiaj zeznaje?|- nikt. to ko�cowa dyskusja.
{1553}{1616}- ju�? tak szybko?|- nawet o tym nie my�lcie.
{1620}{1714}daj spok�j, phoebe,|to naturalne, �e jeste�my ciekawe.
{1739}{1777}- nie ma mowy.|- pos�uchaj...
{1781}{1885}...nikt nie dochowuje lepiej sekret�w od nas.|jeste�my stra�niczkami
tajemnic.
{1889}{1943}- a wi�c...?|- wi�c...
{1948}{2021}powiedzmy, �e b�d� czerpa�a|ogromn� przyjemno��...
{2025}{2088}...wys�anie tego morderczego|drania prosto do piek�a...
{2092}{2161}...za pomoc� �rodk�w prawnych,|nie magicznych.
{2175}{2236}b�dziesz chyba pierwsz� osob�...
{2240}{2290}...kt�ra rozkoszuje si�|rol� przysi�g�ego.
{2294}{2327}wiecie dlaczego?
{2331}{2396}mi�o jest dla odmiany...
{2400}{2470}...zdoby� uznanie|za unicestwienie z�oczy�cy.
{2505}{2569}to znaczy ukaranie.|wiecie co mam na my�li.
{2647}{2672}- hej.|- cze��.
{2676}{2726}- czy paige jest w domu?|- ona tak, ale ja nie.
{2730}{2759}pa.
{2763}{2838}- hej.|- glen, tak dobrze ci� widzie�.
{2842}{2882}co tu robisz?
{2886}{2974}znudzi�a mi si� Australia,|teraz my�l� o podr�y do nepalu.
{2978}{3026}chcia�em po prostu wpa��|i zobaczy�, jak si� miewasz.
{3041}{3080}cudownie ci� widzie�.
{3168}{3221}- to moja siostra piper.|- oczywi�cie.
{3225}{3250}cze��.
{3254}{3297}wci�� nie mog� uwierzy�,|�e masz siostry.
{3301}{3353}trzeba si�|do tego przyzwyczai�.
{3390}{3422}gdzie si� zatrzymasz?
{3453}{3496}jeszcze nie wiem.
{3500}{3539}�wietnie,|b�dziesz spa� tutaj.
{3543}{3593}- �e co?|- pierwsze drzwi na samej g�rze.
{3607}{3672}- na pewno nie ma nikt nic przeciwko?|- jasne, �e nie. nie b�d�
�mieszny.
{3678}{3724}zaraz wracam.
{3734}{3777}wspaniale. dzi�kuj�.
{3789}{3829}paige.
{3833}{3859}no co?
{3863}{3942}nie wiem, czy to dobry pomys�,|aby tw�j ch�opak z nami zamieszka�.
{3956}{4007}nie jest moim ch�opakiem.
{4011}{4081}czasami nim jest,|ale zazwyczaj si� tylko przyja�nimy.
{4085}{4137}zwykle nie przyjmujemy go�ci...
{4141}{4216}...z wiadomych powod�w.
{4220}{4309}mo�esz glenowi zaufa�.|jest moim przyjacielem od przedszkola.
{4313}{4360}w przedszkolu|nie by�a� czarownic�.
{4364}{4409}- chyba nie pojmujesz...|- rozumiem to...
{4413}{4459}...�e ja tak�e p�ac� tu czynsz.
{4463}{4493}tu nie ma czynszu.
{4502}{4560}- tak si� m�wi.|- wcale nie.
{4564}{4627}no to powinno by�|takie wyra�enie.
{4647}{4697}nie ma �adnego|usprawiedliwienia...
{4701}{4753}...panie i panowie przysi�gli.
{4758}{4815}oskar�ony nie ma alibi...
{4819}{4868}...ani �adnego|wiarygodnego wyt�umaczenia...
{4872}{4936}...na to,|jak doprowadzi� policj�....
{4940}{5001}...bezpo�rednio do|cia�a swojej by�ej �ony.
{5005}{5070}nie licz�c oczywi�cie...|jak on to okre�li�?
{5075}{5131}medialnej wizji.
{5135}{5161}nie.
{5165}{5212}przeczucia.
{5216}{5252}w�a�nie tak.
{5256}{5317}to by�o jego alibi.
{5322}{5410}dok�adnie w to pan provozoli chce,|�eby�cie uwierzyli.
{5414}{5491}aby odeprze� obci��aj�ce|go dowody, wliczaj�c w to...
{5506}{5562}...za pozwoleniem s�du...
{5567}{5630}...siedemna�cioro ludzi,|narz�dzie zbrodni.
{5648}{5744}kt�rego sam u�ywa�|w pokazach magicznych.
{5770}{5854}nast�pnie u�y� go,|by pozbawi� �ycia...
{5859}{5900}...angel� Provozoli.
{5904}{5990}wiecie pa�stwo,|jaki nale�y ustali� werdykt.
{5994}{6022}morderstwo...
{6026}{6052}...pierwszego stopnia.
{6344}{6381}dobrze si� pani czuje?
{6436}{6471}prosz� pani,|wszystko w porz�dku?
{6594}{6662}{c:$ddeeaa}tekst polski: spiro!|spiro87@wp.pl
{7898}{7944}to nie powinno|d�ugo potrwa�.
{7955}{7980}szybko p�jdzie.
{8094}{8136}o rany.
{8192}{8228}jak gor�co.
{8251}{8288}masz zamiar usi���?
{8464}{8491}hej.
{8495}{8539}w�a�nie dosta�em wizji.
{8543}{8595}przed lunchem ju�|nas tu nie b�dzie.
{8628}{8694}s�dz�, �e prawid�owe post�powanie...
{8698}{8763}...to wpierw przejrzenie dowod�w.
{8767}{8832}ju� si� z nimi zapoznali�my,|g�osujmy i wyno�my si� st�d.
{8836}{8920}- jako przewodnicz�cy, do moich obowi�zk�w...|- wszyscy, kt�rzy
uwa�aj�, �e jest winny.
{8932}{8987}jeden, dwa, trzy,|cztery, pi��...
{8991}{9042}...sze��, siedem, osiem,|dziewi��, dziesi��, jedena�cie...
{9082}{9118}dalej, paniusiu,|jaka jest twoja decyzja?
{9211}{9250}musz� i�� do �azienki.
{9411}{9460}leo. leo.
{9488}{9558}- co, phoebe?|- pr�dko. teleportuj mnie do domu.
{9604}{9656}m�wi�a�,|�e to zamkni�ta sprawa.
{9660}{9718}bo tak my�la�am,|ale zab�jc� z mojej wizji...
{9722}{9774}...nie by� stan provozoli.
{9778}{9848}nie widzia�am jego twarzy,|ale na r�ce mia� tatua�...
{9852}{9886}...jakby g�ow�|meduzy z w�ami wok�.
{9898}{9954}- co teraz zrobisz?|- b�d� gra� na zw�ok�...
{9954}{10030}...a w mi�dzyczasie wy nak�o�cie darryla,|by umo�liwi� wam zobaczenie
si� ze stanem.
{10036}{10100}opiszcie mu tatua�,|mo�e zna prawdziwego morderc�.
{10113}{10182}sama nie wiem. nie m�g� go ujrze�|w swojej wizji, w przeciwnym
wypadku...
{10186}{10211}dozna� wizji?
{10215}{10271}twierdzi, �e dzi�ki niej wiedzia�,|gdzie znajdowa�o si� cia�o.
{10275}{10328}a ty ze wszystkich ludzi|nie chcesz mu uwierzy�.
{10340}{10394}piper, to zwyk�y magik.
{10398}{10432}za�o�y�am,|�e jest oszustem.
{10436}{10497}wierz mi,|�e okropnie si� z tym czuj�.
{10502}{10564}jako� to naprawimy.
{10575}{10631}czy polujemy na zab�jc�w,|kt�rzy nie s� demonami?
{10680}{10740}nie bez powodu|mia�am t� wizj�.
{10744}{10789}to �e zab�jca nie jest|istot� nadprzyrodzon�...
{10793}{10818}cze��, glen.
{10834}{10901}- co us�ysza�e�?|- co prosz�?
{10905}{11001}- zapyta�a si�, "co tu robisz?"|- szuka�em kuchni.
{11019}{11064}czy ty...?|czy nie wychodzi�a� ju� gdzie� dzisiaj?
{11064}{11112}tak, ale w�a�nie wr�ci�am.
{11116}{11169}lepiej ju� p�jd�,|zanim zaczn� si� zastanawia�...
{11173}{11203}...co si� ze mn� dzieje.
{11207}{11255}zaprowadz� Glena do kuchni...
{11259}{11308}...i poka�� mu,|gdzie mo�e sobie zrobi� kanapk�.
{11376}{11408}czy on tu b�dzie mieszka�?
{11445}{11484}chyba musisz z ni�|o tym pom�wi�.
{11488}{11580}ju� to zrobi�am, ale najwidoczniej tylko|ja by�am zainteresowana
rozmow�.
{11707}{11756}{y:i}co si� tam|u licha dzieje?
{11806}{11848}otw�rz te cholerne drzwi!
{11852}{11904}mo�e co� si� sta�o.|p�jd� po stra�nika.
{11981}{12066}najmocniej przepraszam.
{12070}{12109}to ten okres w miesi�cu.
{12144}{12170}pos�uchaj...
{12174}{12263}...pozostali sko�czyli g�osowa�,|11 os�b jest za jego win�. jaka
jest twoja decyzja?
{12268}{12312}c�...
{12317}{12356}zanim oddam sw�j g�os...
{12360}{12439}...my�l�, �e powinni�my|rozwa�y� mo�liwo��...
{12468}{12531}...�e oskar�ony mo�e|naprawd� by� medium.
{12542}{12584}co?
{12588}{12670}jest jedynie winny|posiadania wyj�tkowego daru.
{12678}{12727}jeste� przewodnicz�cym.|ka� jej g�osowa�.
{12736}{12776}- w�a�nie.|- wpierw zapoznam si� z dowodami.
{12800}{12870}nie pomin� �adnego.
{13039}{13096}- dzi�kuj�.|- drobiazg.
{13101}{13147}musz� lecie� do pracy,|ale je�li chcesz...
{13151}{13200}...mo�esz mnie odwie��|i po�yczy� samoch�d.
{13204}{13283}nie, jestem padni�ty.|posiedz� tu troch�, je�li to nie problem.
{13335}{13402}paige, czy wszystko w porz�dku?|co si� tam dzia�o?
{13406}{13466}a to?|to tylko rodzinne zebranie...
{13471}{13520}...decydowali�my|kto b�dzie wynosi� �mieci...
{13533}{13573}...i czyja jest kolej|na sprz�tanie �azienki.
{13577}{13624}w tym domu bierzemy|to wszystko bardzo na powa�nie.
{13629}{13684}us�ysza�em s�owa|typu "zab�jca".
{13688}{13718}...i "nadprzyrodzony."
{13722}{13778}dla mnie to nie brzmi|jak prace domowe.
{13782}{13849}nigdy nie potrafili�my|siebie ok�amywa�.
{13853}{13927}mo�e dlatego nie u�o�y�o|nam si� jako parze.
{13932}{13980}martwi�em si� o ciebie...
{13980}{14053}...od ostatniego razu kiedy ci� widzia�em,|przed tym, jak si� tu
wprowadzi�a�.
{14053}{14106}i atmosfera jak� do�wiadczam|od momentu, gdy tu wszed�em...
{14110}{14140}...niepokoi mnie|jeszcze bardziej.
{14151}{14223}wszystko w porz�dku, glen.|nie ma powodu do zmartwie�.
{14227}{14259}po prostu teraz...
{14270}{14304}...jest inaczej.
{14313}{14411}masz siostry, z kt�rymi mo�esz podyskutowa�|i wed�ug mnie to
wspania�e, naprawd�.
{14415}{14487}ale to nie oznacza,|�e powinni�my przesta� ze sob� rozmawia�.
{14527}{14583}m�w do mnie, paige. co...?|co ci� trapi?
{14728}{14767}paige?
{14816}{14865}darryl za�atwi� nam t� rzecz...
{14870}{14927}...z tym go�ciem,|o kt�rym m�wi�a phoebe.
{14939}{14967}idziesz?
{14971}{15018}nie mog�.|musz� i�� do pracy.
{15062}{15138}no dobra,|miej w��czon� kom�rk�...
{15142}{15191}...w razie gdyby|co� si� sta�o.
{15227}{15267}zobaczymy si� p�niej.
{15380}{15431}przepraszam.
{15496}{15563}paige, zostawisz go tu samego?
{15567}{15636}nie zmie�cimy si� razem|w mojej klitce w pracy.
{15641}{15721}paige, strze�enie twojego sekretu|powinno by� dla ciebie
najwa�niejsze.
{15725}{15787}wiem i przez to w�a�nie ok�ama�am|swojego najlepszego przyjaciela.
{15787}{15834}nie by�o to mi�e uczucie,|leo, ale to zrobi�am.
{15834}{15906}to nie wystarczy.|to nieodpowiedzialne zostawia� go tu samego.
{15906}{15968}kiedy sta�am si� wied�m�, powiedzia�a�,|�e nadal b�d� mia�a swoje
�ycie.
{15968}{16045}- posiadanie przyjaciela si� do niego zalicza.|- ale to wcale nie
oznacza, �e mo�esz...
{16045}{16080}paige, paige...
{16084}{16156}- znowu wam przeszkadzam|- owszem.
{16175}{16214}musimy lecie�...
{16218}{16308}...upewnij si�, �e zamkn�a�|wszystkie drzwi, zanim wyjdziesz.
{16444}{16491}zawsze jest taka przyjazna?
{16495}{16528}zazwyczaj.
{16548}{16598}na razie.
{16753}{16840}nadal nie rozumiem|kim pa�stwo s�.
{16844}{16893}czy inspektor morris|za nas por�czy�?
{16897}{16927}tak, ale to nie ma nic...
{16927}{16998}wi�c musi pan jedynie wiedzie� to,|�e mo�e zdo�amy uratowa� pana
klienta.
{16998}{17025}czy to|nie jest wystarczaj�ce?
{17029}{17064}�awa przysi�g�ych si� naradza.
{17068}{17120}za wyj�tkiem cudu nic ju�|nie jest mu w stanie pom�c.
{17124}{17151}dok�adnie.
{17218}{17254}tylko nie m�w,|�e ustalili werdykt?
{17258}{17304}jeszcze nie.
{17308}{17347}ci ludzie chcieli|z tob� porozmawia�.
{17371}{17396}kim pa�stwo s�?
{17400}{17440}wierzymy,|�e jest pan niewinny.
{17444}{17505}zatem je�li nie ma pan nic przeciwko,|chcieliby�my zada� kilka
pyta�.
{17509}{17546}czy by�o co� w pana wizji...
{17550}{17594}...co wskazywa�oby|kim jest morderca?
{17610}{17684}- do�� tego. wynocha.|- co? dlaczego?
{17688}{17740}poniewa� nie zamierzam d�u�ej|opiera� tej sprawy...
{17744}{17814}...na jego tzw. wizji, chyba,|�e chcecie og�osi� jego
niepoczytalno��.
{17818}{17855}nie, chwila!
{17865}{17911}wierzycie mi...
{17915}{17950}...�e dozna�em wizji?
{17967}{18026}tak, zgadza si�.
{18074}{18132}dlatego musimy dok�adnie|wiedzie� co widzia�e�...
{18136}{18177}...skoro mamy ci� uratowa�.
{18181}{18237}nie potrzebuj� wizji,|by wiedzie� kto zabi� angie.
{18241}{18287}to by� wyke,|andrew wyke.
{18287}{18338}jest w�a�cicielem magicznego klubu,|w kt�rym wyst�powa�em.
{18340}{18370}czemu s�dzisz,|�e to on j� zabi�?
{18376}{18448}angie by�a ksi�gow� w klubie,|nawet po tym, jak wzi�li�my rozw�d.
{18471}{18552}odkry�a, �e wyke wykorzystywa�|klub do prania brudnych pieni�dzy.
{18556}{18630}kiedy si� dowiedzia�,|�e mi wszystko o tym powiedzia�a...
{18635}{18664}...zabi� j� pos�uguj�c si�...
{18668}{18724}...jednym z moich no�y,|by mnie wrobi�.
{18767}{18844}nast�pnie niechc�co mu pomog�em|m�wi�c policji, gdzie znajduje si�
cia�o angie.
{18848}{18951}czy wyke ma na r�ce|tatua� w kszta�cie meduzy?
{18989}{19015}nie mam poj�cia.
{19037}{19116}miejmy nadziej�, �e tak.|dzi�kujemy.
{19164}{19226}uwaga, nancy drew,|chcemy przej��.
{19522}{19587}mo�e powinni�my tu wr�ci� wieczorem,|kiedy b�dzie otwarte.
{19592}{19684}nie mamy czasu. jak to mo�liwe,|�e ten klub jeszcze funkcjonuje?
{19774}{19838}demon�w si� nie boisz,|ale szczur�w tak?
{19886}{19919}hej, co tu robicie?
{19942}{20030}- kim wy u licha jeste�cie?|- znajomymi stana provozoli.
{20047}{20083}super.|klub jest zamkni�ty.
{20087}{20148}widz�, mia�am tylko nadziej�...
{20152}{20226}powiedzia�em ju�, �e klub jest zamkni�ty.|nie b�d� si� powtarza�.
wyno�cie si�.
{20497}{20576}m�wi� jedynie, �e aby|ustanowi� sprawiedliwy werdykt...
{20580}{20646}...musimy przeanalizowa�|ka�dy aspekt tej sprawy.
{20650}{20700}- ju� to zrobili�my.|- dwukrotnie.
{20704}{20767}wiecie co? mo�e powinni�my|to zrobi� po raz trzeci.
{20771}{20836}poniewa� wydaje mi si�,|�e bardziej obchodzi was powr�t do domu...
{20840}{20886}...na obiad ni� fakt,|�e dowody...
{20890}{20957}...przeciwko stanowi provozoli s�|ca�kowicie oparte na poszlakach.
{20961}{20995}doprowadzi� policj� do cia�a!
{21005}{21072}s�ysza�a� psychiatr�. to praktycznie|to samo co przyznanie si� do
winy.
{21072}{21130}- chyba, �e to by�a wizja.|- znowu do tego wraca.
{21141}{21204}czy naprawd� trudno wam uwierzy�,|�e jest to mo�liwe?
{21208}{21273}�e istniej� moce ponad tym|co dostrzega ludzkie oko?
{21359}{21398}w porz�dku.
{21432}{21509}czy nikt z was nie mia� przypadku,|w kt�rym kto� dzwoni� i wy
wiedzieli�cie kto...
{21513}{21543}...zanim podnie�li�cie s�uchawk�?
{21547}{21573}to �adna magia.
{21581}{21626}nie? to niby co?
{21660}{21724}to �e|nie rozumiecie magii...
{21728}{21772}...nie oznacza,|�e musicie si� jej ba�.
{21795}{21844}otacza nas na okr�g�o.
{21848}{21933}jak przyjaciel, kt�ry nas prowadzi,|dostarczaj�cy inspiracj�...
{21938}{21984}...pomagaj�cy si� zakocha�.
{22016}{22065}daj�cy naszemu|�yciu znaczenie.
{22087}{22132}przykro mi, ale...
{22136}{22215}...uwa�am, �e wszyscy musimy przyj��|do wiadomo�ci, i� magia
istnieje.
{22256}{22291}tanyo...
{22304}{22350}...dlaczego nosisz przypink�|w kszta�cie anio�ka?
{22408}{22467}nie wiem. mo�e dlatego,|bo matka mi j� da�a.
{22476}{22517}ale czemu ci j� da�a?
{22575}{22639}- �eby anio� mnie strzeg�.|- to w�a�nie jest magia.
{22653}{22694}co�, czego|nie widzi si� go�ym okiem.
{22707}{22776}nie mo�esz tego dotkn��...
{22782}{22824}...ale wiesz, �e to istnieje.
{22828}{22905}facet zabi� kobiet�!|koniec i kropka!
{22910}{22979}- ci kt�rzy chc� jeszcze raz g�osowa�...|- ja.
{22983}{23011}- ja.|- ja.
{23166}{23202}- zew natury.|- o nie.
{23214}{23282}- nie ma mowy.|{y:i}- nie wierz�.
{23360}{23389}{y:i}ona specjalnie|przed�u�a.
{23393}{23430}musimy co� z tym zrobi�.
{23434}{23469}- cze��.|- witajcie.
{23473}{23520}- znale�li�my zab�jc�.|- to w�a�ciciel klubu...
{23525}{23571}- nazywa si� Andrew wyke.|- mo�ecie to udowodni�?
{23575}{23611}to kolejny krok.
{23615}{23673}musicie si� pospieszy�,|nied�ugo mnie tam zaszlachtuj�.
{23673}{23712}by�oby �atwiej,|gdyby�my go unicestwi�y.
{23712}{23763}nie wolno wam,|ale mog�yby�cie u�y� swojej magii.
{23767}{23828}jest jeden go��, kt�rego ch�tnie|zamieni�abym w gu�ca.
{23832}{23885}nie m�wi� o �awie przysi�g�ych,|tylko o zab�jcy.
{23889}{23971}ty i pajge mog�yby�cie wykorzysta� swoje|moce w celu sk�onienia go,
by si� przyzna�.
{23975}{24032}mia�yby�my pokaza� Wyke'owi swoje moce?|nie ma takiej opcji.
{24036}{24079}my�lisz, �e kto� mu uwierzy?
{24089}{24123}na pewno nie ta �awa.
{24136}{24172}{y:i}szybciej!
{24176}{24209}przepraszam!
{24228}{24272}czy kto� mo�e mi|znale�� przepychacz?
{24276}{24312}{y:i}nie wierz�.
{24336}{24406}no co?|musz� jako� zdobywa� czas.
{24410}{24448}zadzwo�cie do paige.
{24452}{24530}mo�e w ksi�dze cieni jest jakie� zakl�cie,|kt�rym mog�yby�my si�
pos�u�y�?
{24541}{24588}no ju�, znikajcie.
{24873}{24913}piper, jeste� na g�rze?
{24917}{24970}co to za pilna sprawa?
{25003}{25068}bo�e, glen,|co tu robisz?
{25072}{25116}zabawne.|po tym, jak wysz�a�...
{25120}{25168}...nadal by�em g�odny,|tote� otworzy�em lod�wk�.
{25172}{25261}znalaz�em torebki oznakowane|"racice �wini"...
{25267}{25314}..."kr�licza krew"...
{25318}{25352}..."�abi j�zyk."
{25383}{25436}a wi�c postanowi�em si�|rozejrze� po domu.
{25440}{25494}odkry�em wi�cej|ni� si� spodziewa�em, �e znajd�.
{25504}{25598}pos�uchaj, mog�|wszystko wyja�ni�. naprawd�.
{25602}{25656}ale zrobi� to p�niej,|poniewa� je�li piper...
{25660}{25718}- nas tu zobaczy, to spanikuje.|- piper spanikuje?
{25722}{25763}w�a�nie odkry�em,|�e twoje nowe siostry...
{25767}{25820}...zajmuj� si� okultyzmem.
{25824}{25888}a ty obawiasz si�,|jaka b�dzie ich reakcja?
{25892}{25997}pos�uchaj,|nie zajmujemy si� okultyzmem.
{26001}{26059}jeste�my wied�mami.
{26067}{26136}moje siostry i ja od urodzenia|jeste�my dobrymi czarownicami.
{26140}{26175}cechuje nas dobra magia.
{26193}{26296}ta ksi�ga jest pe�na obrazk�w demon�w i czarownik�w.
{26300}{26354}poniewa� akurat ich|zwalczamy i niszczymy.
{26365}{26412}te dziewczyny zrobi�y|ci pranie m�zgu.
{26416}{26460}jak� masz pewno��,|�e to twoje siostry?
{26464}{26519}glen, musisz mi zaufa�, prosz�.
{26524}{26569}nie zrobiono mi|prania m�zgu.
{26573}{26648}wci�� jestem t� star� paige,|tylko teraz...
{26656}{26705}...gdy odpowiednio zarymuj�,|wytwarza si� magia.
{26717}{26748}paige.
{26752}{26801}by�e� w afryce.|podczas swoich podr�y...
{26801}{26851}...musia�e� pozna� tych|wszystkich szaman�w, prawda?
{26858}{26922}tak, ale ci go�cie|mieli po sto lat...
{26926}{27001}...i m�wili w r�nych j�zykach.|a ty jeste� sob�.
{27132}{27200}- jest tu zakl�cie...|- co?
{27204}{27275}...kt�re rozci�ga wyobra�ni�.
{27280}{27332}to powinno ci pom�c...
{27337}{27398}...zrozumie� i zaakceptowa�|prawd� odno�nie mojej osoby.
{27402}{27471}czyli masz zamiar|rzuci� na mnie czar?
{27480}{27541}- za twoim pozwoleniem.|- i je�li nic si� nie stanie...
{27541}{27607}je�li nic si� nie stanie, to mo�esz mnie|zaci�gn�� do szpitala dla
ob��kanych...
{27607}{27684}...i oznajmi� im, �e zrobiono mi pranie m�zgu.|uwierz mi, �e
przyda�by mi si� urlop.
{27688}{27717}o mam.
{27788}{27863}{y:i}niech umys� i cia�o si� wzniesie|na wysoko�ci dot�d
niedosi�gnione
{27867}{27979}{y:i}niech granice si� rozci�gn�|a mo�e odkryjesz now� prawd�
{28088}{28118}czuj� si� tak samo.
{28132}{28182}dziwne.|to zawsze dzia�a.
{28186}{28261}- paige, gdzie jeste�?|- bo�e, musimy ci� ukry�, chod�.
{28284}{28331}nie, zaczekaj...
{28415}{28477}to przez zakl�cie.|cofnij r�k�.
{28587}{28643}oprowadza�am|glena po domu.
{28647}{28683}nast�pny post�j, piwnica.
{28687}{28758}idziemy, glen.|p�jd� pierwszy. dogoni� ci�.
{28833}{28901}oprowadza�a� go po strychu?
{28985}{29050}- pokaza�a� mu ksi�g�?|- otworzy� lod�wk�...
{29054}{29113}...i zobaczy� sk�adniki potrzebne do eliksir�w.|to zrozumia�e...
{29117}{29168}...�e zacz�� rozgl�da� si�|po domu i znalaz� ksi�g�.
{29172}{29219}nie zamkn�a� strychu na klucz?
{29245}{29292}- nie wpad�am na to.|- co ty wygadujesz?
{29292}{29350}mia�a� zamkn�� wszystkie|drzwi na klucz, zanim wyjdziesz.
{29350}{29388}s�dzi�am, �e masz|na my�li drzwi frontowe.
{29392}{29426}mog�a� sprecyzowa�|o co ci chodzi.
{29430}{29463}m�wi�am kodem.
{29476}{29525}pos�uchaj, ufam glenowi.
{29529}{29624}ale powierzasz mu sekret, kt�ry nale�y|do nas wszystkich, nie tylko
do ciebie.
{29628}{29719}skarbie, ona mu o tym|nie powiedzia�a. sam to odkry�.
{29724}{29758}poniewa� zostawi�a|go samego w domu...
{29762}{29810}...dlatego,|�e w og�le pozwoli�a mu tu zosta�.
{29814}{29846}czyli mam wybiera�...
{29846}{29897}...pomi�dzy posiadaniem przyjaci�,|a byciem czarownic�?
{29897}{29948}- ja musia�am zdecydowa�.|- ale ja tego nie zrobi�.
{29968}{29993}dobra...
{29997}{30057}...na razie musimy si�|wstrzyma� z ca�� t� spraw�.
{30062}{30092}we�my g��boki oddech...
{30096}{30172}...i uspok�jmy si�. mamy mn�stwo|pracy przed sob� i niewiele czasu.
{30230}{30311}- co mamy robi�?|- piper opowie ci wszystko po drodze.
{30315}{30365}musz� sprawdzi�|co u phoebe.
{30629}{30740}a zatem, pocz�tki magii|si�gaj� czas�w prehistorycznych...
{30747}{30823}- ludzie ze wszystkich kultur wierzyli...|- g�osujmy...
{30827}{30864}- teraz.|- zaczekajcie.
{30868}{30926}nie, g�osujemy.|je�li nie dojdziemy do porozumienia...
{30930}{30963}...og�osimy niejednomy�lno��.
{30973}{31017}wszyscy g�osuj�cy|za werdyktem skazuj�cym...
{31023}{31090}ludzie, prosz� was!|magia naprawd� istnieje.
{31102}{31185}anio�y s� w�r�d nas. tanyo, mo�esz|powiedzie� swojej mamie, �e ma
racj�.
{31189}{31231}one �yj�.|tak jak wr�ki.
{31244}{31304}one istniej�.|pomy�lcie o swoim dzieci�stwie...
{31304}{31356}...zanim stali�cie si� zbyt oporni,|by w nie wierzy�.
{31361}{31418}i amor, to �aden mit.
{31422}{31499}mo�e nie do ko�ca u�ywa strza�,|ale tak�e istnieje.
{31594}{31632}stra�nik!
{31657}{31696}- co robisz?|- jednak nie musimy...
{31700}{31736}...og�asza� niejednomy�lno�ci.
{31740}{31782}nie?
{31808}{31834}panie przewodnicz�cy?
{31838}{31910}prosz� powiedzie� s�dziemu,|�e jedna z przysi�g�ych...
{31972}{32048}...ma inn� koncepcj� ni� my.|��damy, by j� usuni�to...
{32052}{32095}...a na jej miejsce|wprowadzono zmiennika.
{32099}{32139}�artujesz sobie?
{32184}{32235}- czy wszyscy si� na to zgadzaj�?|- tak.
{32307}{32349}- w porz�dku.|- nie, chwileczk�.
{32365}{32404}mam pomys�.
{32416}{32456}je�li was przekonam...
{32480}{32511}...ka�dego z tu obecnych...
{32521}{32575}...�e magia|naprawd� istnieje...
{32590}{32647}...czy to b�dzie wystarczaj�ce|uzasadnienie, by go uniewinni�?
{32664}{32720}paniusiu, jeste� sp�niona|na wizyt� do swojego psychiatry.
{32728}{32760}{y:i}i to o jakie� dwa lata.
{32770}{32805}co masz na my�li,|m�wi�c "magia"?
{32812}{32857}co� pokroju|siegfrieda i roy'a?
{32861}{32915}nie.|m�wi� o prawdziwej magii.
{32922}{33000}�adnych zapadni,|dymu ani luster...
{33004}{33069}...tylko prawdziwa,|nadprzyrodzona magia.
{33087}{33126}gra na zw�ok�.
{33136}{33165}co jest?
{33178}{33231}boisz si�,|�e mo�e mi si� to uda�?
{33251}{33329}jeste�my tu ju� tak d�ugo,|�e jak dla mnie mo�emy da� jej szans�.
{33361}{33396}w porz�dku.
{33400}{33467}ale je�li ci|si� nie powiedzie...
{33467}{33514}...g�osujesz za win� oskar�onego,|tak jak pozostali.
{33670}{33733}- prosz� wezwa� s�dziego.|- dobrze, ju� dobrze.
{33741}{33770}umowa stoi.
{33782}{33815}no dobrze.
{33859}{33914}poka� nam magi�.
{33944}{33975}b�d� potrzebowa�a|kilku rzeczy.
{33998}{34080}- troch� sza�wii, pi�� bia�ych �wiec i...|- magiczn� r�d�k�.
{34097}{34147}nie, kadzid�o.
{34188}{34222}b�d� przywo�ywa� zmar�ych.
{34504}{34536}tylko pami�taj...
{34540}{34586}...ty odgrywasz dobr�|wied�m�, ja z��.
{34594}{34686}no dobra,|ale czy to nie ujawni naszych mocy?
{34694}{34750}nie, poka�� Wyke'owi|jedynie swoje moce...
{34754}{34819}...w momencie, kiedy zacznie gada�,|pos�u�ymy si� kaset�, by go
zmusi�...
{34819}{34863}...do przyznania si�|do winy przed policj�.
{34878}{34979}a wi�c mo�emy pokazywa� nasze|moce mordercy, ale glenowi ju� nie?
{35003}{35068}ocalenie �ycia niewinnej osobie|jest warte ryzyka.
{35072}{35112}zabawianie przyjaci�|to co innego.
{35383}{35414}co u licha?
{35432}{35468}kim jeste�?
{35486}{35538}- czego chcecie?|- twojego przyznania si� do winy.
{35542}{35569}tego chcemy.
{35693}{35725}uwa�aj, bo go zabijesz.
{35729}{35772}- no i?|- nie wiem...
{35776}{35819}- o czym m�wicie.|- jasne, �e wiesz.
{35828}{35876}angela provozoli|dowiedzia�a si� o twojej...
{35876}{35930}...ma�ej operacji dotycz�cej|prania brudnych pieni�dzy...
{35930}{35966}...dlatego j� zabi�e�,|czy� nie?
{36006}{36064}nigdy nie widzia�am jej|w takim stanie. lepiej m�w.
{36101}{36149}to si� robi nudne.
{36153}{36213}mo�e skupimy si�|na cz�ciach cia�a?
{36217}{36263}dobra, w porz�dku.
{36294}{36328}przyznaj� si�.
{36340}{36365}zabi�em j�.
{36369}{36434}by�a gotowa doprowadzi� policj�|do przystani numer 86.
{36440}{36492}gdybym jej nie zabi�,|oni zrobiliby to za mnie.
{36504}{36546}a potem zabiliby mnie!
{36563}{36595}kto, policjanci?
{36599}{36661}nie oni.
{36725}{36784}wierzcie mi...
{36811}{36856}- �e nie chcecie tego wiedzie�.|- m�w.
{36936}{36972}co u diab�a...?
{37020}{37056}jest ca�kiem dobry.
{37108}{37137}gdzie on si� podzia�?
{37158}{37189}musi tu by�|gdzie� zapadnia.
{37221}{37256}tutaj.
{37296}{37367}- jak to dzia�a?|- na pewno gdzie� tu s� schody.
{37536}{37565}zaczekaj.
{37574}{37608}nie r�b tego.
{37615}{37643}mog� to wyja�ni�.
{37726}{37792}ty g�upi cz�owieku!
{37796}{37850}powiedzia�e� wied�mom wszystko.
{37860}{37929}- maj� to nagrane na ta�mie!|- i co z tego?
{37936}{38043}- nigdy si� o was nie dowiedz�.|- na pewno nie od ciebie.
{38058}{38116}nie!
{38204}{38239}pora na kolacj�.
{39008}{39072}demon�w si� nie boisz,|ale szczur�w tak?
{39173}{39213}i kto to m�wi.
{39396}{39444}nie kumam.|gdzie go wywia�o?
{39448}{39495}mo�e do piek�a?
{39500}{39553}przynajmniej mamy nagrane|jego przyznanie si� do winy.
{39603}{39650}owszem,|ale to nie uratuje stana...
{39654}{39690}...ani phoebe.
{39696}{39741}czemu nie mo�emy|odda� ta�my policji?
{39745}{39790}bez wyke'a,|jego g�os na nic si� nie zda.
{39794}{39857}darryl m�g�by|wszcz�� �ledztwo...
{39857}{39910}...ale i tak nie zd��y�by|oczy�ci� Stana z zarzut�w przed...
{39928}{39979}teraz zaczynam|m�wi� jak nancy drew.
{39983}{40024}to co mamy robi�,|dalej szuka� Wyke'a?
{40028}{40096}jak tego dokonamy?|nie mamy poj�cia, gdzie jest.
{40226}{40254}co?
{40266}{40306}- co?|- ten d�wi�k.
{40310}{40337}d�wi�k?
{40387}{40452}- czuj� si� jakbym by�a w szwajcarii.|- szwajcarii?
{40456}{40498}- znowu.|- co?
{40502}{40578}to denerwuj�ce echo.|paige, co si� dzieje?
{40594}{40640}nic, piper.
{40692}{40720}hej!
{40724}{40769}piper, nie!
{40808}{40838}ty!
{40849}{40921}rzuci�a� na niego czar?|rozum ci odj�o?
{40936}{40981}mnie nie,|ale komu� na pewno.
{40990}{41065}przepraszam.|chcia�em si� tylko rozerwa�.
{41072}{41120}dobrze, ale to nie powinno|by� dla ciebie rozrywk�.
{41120}{41170}w�a�ciwie, w og�le|nie powiniene� si� w to miesza�.
{41187}{41244}w takim razie lepiej|odwo�am dziennikarzy.
{41335}{41393}- tylko si� wyg�upia�.|- wiem.
{41393}{41454}zabawne, �e to by�a pierwsza rzecz,|jaka przysz�a mu do g�owy.
{41454}{41520}chcia� jedynie powiedzie� co� �miesznego.|nikt nie ucierpia�.
{41524}{41565}mo�e czu�aby� si� inaczej...
{41569}{41599}...gdyby� straci�a siostr�.
{41722}{41754}nie pytaj.
{41787}{41832}czy wyke|przyzna� si� do winy?
{41836}{41913}tak, a nast�pnie uciek�.|jak sobie phoebe radzi?
{41917}{41970}nie za dobrze.|pr�buje przyzwa� ofiar�, angel�.
{41974}{41999}chwila.
{42003}{42053}czyli nie jest w porz�dku,|kiedy glen dowiaduje si�...
{42053}{42136}...�e jestem wied�m�, ale kiedy phoebe rozg�asza to|w pokoju pe�nym
obcych ludzi, to wszystko gra?
{42136}{42177}zamierzali wyrzuci� j�|z �awy przysi�g�ych.
{42181}{42249}s�dz�, �e warto spr�bowa�.|tylko nie idzie za dobrze.
{42253}{42293}chyba potrzebuje|mocy trzech si�str.
{42297}{42332}no co�,|nie dostanie jej.
{42336}{42376}lepiej, �eby my�leli|o niej jak o wariatce...
{42380}{42406}...ni� jak o wied�mie.
{42410}{42455}w gr� wchodzi �ycie|niewinnego m�czyzny, piper.
{42459}{42508}ska�� go,|wtedy my p�jdziemy na policj�.
{42512}{42566}b�dzie nowy proces,|a p�niej go zwolni� z aresztu.
{42570}{42603}nie wiesz,|�e tak si� stanie.
{42640}{42672}dobra, mam pomys�.
{42676}{42726}- jaki?|- wyja�ni� po drodze. chod�my.
{42730}{42755}a co z nim?
{42769}{42804}po prostu go odmro�.
{42808}{42838}nic nikomu nie powie.
{42918}{42944}co...?
{42952}{42987}sk�d si� tu wzi��e�?
{43001}{43073}zosta� tu i zam�w sobie pizz�.|nied�ugo wr�c�.
{43163}{43192}co?
{43328}{43363}gdzie oni si� podziali?
{43402}{43470}{y:i}ukochany duchu angelo|potrzebuj� twej pomocy
{43476}{43557}{y:i}porozmawiaj ze mn�|i przyb�d� do nas
{43657}{43733}- ukochany duchu angelo...|- do�� tego, stra�nik!
{43823}{43869}prosz� powiedzie� s�dziemu,|�e ustalili�my werdykt.
{43873}{43927}umowa to umowa.
{43935}{43981}- wszyscy, kt�rzy s� za win� oskar�onego?|- ja.
{43985}{44025}- ja.|- zapal� �wiat�o.
{44046}{44094}{y:i}ukochany duchu angelo|potrzebuj� twej pomocy
{44098}{44161}{y:i}porozmawiaj ze mn�|i przyb�d� do nas
{44240}{44305}- phoebe, 11-u przysi�g�ych?|- tak, wiem.
{44309}{44348}ale ten facet|jest niewinny.
{44352}{44412}ponadto, jest prze�ladowany|za ten sam dar, kt�ry ja posiadam.
{44416}{44472}wi�c je�li nie przyszli�cie tu,|by pom�c mi przyzwa� Angel�...
{44476}{44508}zrobimy to.
{44512}{44546}- naprawd�?|- tak.
{44546}{44612}o ile leo nam pomo�e posprz�ta�|ten ba�agan po tym, jak sko�czymy.
{44612}{44644}nie.
{44650}{44703}jak to "nie"?|przecie� ju� to robi�e�.
{44708}{44790}nie, to ca�kowicie zabronione,|nie licz�c skrajnych przypadk�w.
{44794}{44824}co jest zabronione?
{44828}{44877}u�ywanie na ludziach|pami�ciowego py�u.
{44883}{44947}bo�e.|to genialne.
{44959}{45037}wyma�emy ich pami�� kr�tkotrwa�� po tym,|jak zag�osuj� przeciwko
jego skazaniu.
{45041}{45109}chwila. duchy �wiat�o�ci s� w stanie|wymaza� ludzk� pami��...
{45109}{45148}...za pomoc� jakiego�|nadzwyczajnego py�u?
{45148}{45186}czemu nie u�ywacie|go na okr�g�o?
{45190}{45243}poniewa� nie wiadomo|co si� wymazuje.
{45247}{45305}wizyty u doktor�w,|urodziny dzieci...
{45309}{45368}leo, to jest|skrajny przypadek.
{45373}{45427}nie mog� �y� z lud�mi,|kt�rzy znaj� nasz sekret...
{45427}{45484}...maj�c �wiadomo��, �e w ka�dej|chwili mo�emy prze�y� na nowo...
{45484}{45528}...to samo piek�o,|przez kt�re przesz�y�my z prue.
{45596}{45626}w porz�dku.
{45756}{45861}{y:i}us�ysz te s�owa, us�ysz nasze wo�anie|duchu z drugiej strony
�wiata
{45865}{45965}{y:i}przyb�d� do nas, wzywamy ci�|Przekrocz teraz wielk� przepa��
{45969}{46041}{y:i}ukochany duchu angelo|potrzebujemy twej pomocy
{46045}{46128}{y:i}porozmawiaj z nami|i przyb�d� do nas
{46185}{46227}zimny wiatr,|to nasz znak.
{46239}{46300}- na razie.|- dzi�kuj�.
{46568}{46600}czy wszyscy to widz�?
{46658}{46684}dobry bo�e.
{46876}{46904}co si� sta�o?
{46908}{46942}gdzie ja jestem?
{46946}{46992}przyzwali�my ci�, angelo.
{47007}{47032}potrzebujemy twojej pomocy.
{47036}{47084}w�a�ciwie tw�j by�y m��|potrzebuje twojej pomocy.
{47091}{47137}stan? a dlaczego?
{47137}{47184}jest oskar�ony o|morderstwo na twojej osobie.
{47184}{47213}stan?
{47217}{47285}to jakie� �arty?|on nie skrzywdzi�by muchy.
{47298}{47377}- nawet jego dar go przera�a�.|- dar?
{47510}{47540}co ty wyprawiasz?
{47544}{47580}szukam kabli.
{47592}{47629}to jaka� sztuczka.
{47633}{47658}znalaz�e� jakie�?
{47787}{47814}co to by� za dar?
{47818}{47858}stan potrafi�|widzie� r�ne rzeczy.
{47868}{47950}przesz�o��, przysz�o��.|to go napawa�o l�kiem.
{47954}{48021}nienawidzi� go.|dlatego nigdy go nie opanowa�.
{48028}{48080}m�g� tyle dobra uczyni�...
{48084}{48109}...wszystko zmarnowane.
{48120}{48156}czyli on ci� nie zabi�?
{48160}{48194}nie.
{48201}{48273}zrobi� to w�a�ciciel klubu.|andrew wyke.
{48295}{48385}odkry�am, �e pra� brudne pieni�dze|jakiej� firmy nieopodal przystani
86.
{48414}{48478}stan ostrzega� mnie,|�ebym zachowa�a t� informacj� dla siebie.
{48512}{48544}ale ja post�pi�am inaczej.
{48583}{48659}to dobry cz�owiek.
{48699}{48772}to niewinny m�czyzna.
{48868}{48898}b�d�cie b�ogos�awieni.
{49189}{49221}g�osujemy?
{49278}{49304}niewinny.
{49330}{49380}niewiarygodne.
{49402}{49439}czy ka�dy|z osobna tak uwa�a?
{49472}{49512}czy taka|jest wsp�lna decyzja?
{49512}{49555}- tak, wysoki s�dzie.|- tak, wysoki s�dzie.
{49582}{49624}oddalam spraw�.
{49640}{49728}niniejszym oskar�ony zostaje zwolniony|z aresztu. odraczam
posiedzenie s�du.
{49820}{49852}zapyl ich, leo.
{49902}{49951}nie zapomnij o stra�niku.
{50006}{50040}nie rozumiem.
{50044}{50119}- jak tego dokona�y�cie?|- my nie. to zas�uga angeli.
{50164}{50208}- cze��.|- witaj.
{50233}{50274}masz wyj�tkowy dar.
{50297}{50358}s�usznie post�pi�e�|id�c na policj�.
{50394}{50438}niewa�ne co inni|o tym my�l�.
{50475}{50550}liczy si� to, �e wykorzystujesz|sw�j dar, by pomaga� ludziom.
{50580}{50616}to pi�kna rzecz.
{50728}{50792}a zatem wielokrotnie m�wili�cie ludziom,|�e jeste�cie wied�mami?
{50796}{50888}tak, niewinnym, ale tylko wtedy,|kiedy nie by�o innego wyj�cia.
{50892}{50962}nasz sekret nigdy nie jest wa�niejszy|od uratowania czyjego� �ycia.
{50966}{51048}nie mo�ecie by� radosne przez minut�,|�e ocali�y�cie czyje� �ycie...
{51052}{51090}...zanim powr�cicie|do wielkiej debaty?
{51094}{51172}to jeszcze nie koniec.|zab�jca wci�� jest na wolno�ci.
{51242}{51280}glen!
{51547}{51616}macie godzin�|na dostarczenie ta�my...
{51636}{51685}...albo pan rozci�gliwy|po�egna si� z �yciem.
{51984}{52042}paige, wszystko b�dzie dobrze.|oddychaj spokojnie.
{52046}{52089}bo�e.|je�li co� mu si� stanie...
{52093}{52124}nie dopu�cimy do tego.
{52128}{52171}sk�d ten|demon si� wzi��?
{52175}{52220}my�la�am,|�e zab�jc� jest cz�owiek?
{52224}{52288}bo to prawda, z tym,|�e najwyra�niej kry� demony.
{52292}{52375}od kiedy demony|znaj� si� na...
{52375}{52408}...praniu brudnych pieni�dzy?
{52408}{52474}potrzebuj� pieni�dzy,|by utorowa� sobie drog� do tego �wiata.
{52478}{52546}kupuj� ubrania, wynajmuj� mieszkania,|pr�buj� si� dostosowa� do
otoczenia.
{52555}{52604}pewnie w ten sam spos�b|zrobi�y z cole'a...
{52608}{52644}...prawnika,|kiedy by� jeszcze demonem.
{52648}{52686}umie�cili go|w szkole prawniczej.
{52690}{52747}co da�o mu mo�liwo��,|by nas skrzywdzi�.
{52764}{52801}to ju� przesz�o��.
{52805}{52852}jak to nam pomo�e|w odzyskaniu glena?
{52856}{52928}nawet je�li damy temu|szczurzemu demonowi ta�m�...
{52932}{53018}...czy to go powstrzyma przed zabiciem glena?|nie mamy �adnego
punktu zaczepienia.
{53022}{53084}czy musimy go nazywa�|szczurzym demonem?
{53088}{53154}trudno jest mi|si� odpowiednio przerazi�.
{53192}{53222}mogliby�my p�j��|do samej g�ry.
{53268}{53365}gwarantuj� wam, �e ten klub|to tylko czubek g�ry lodowej.
{53369}{53437}je�li zwr�ciliby�my si� do jego...|jak mam go nazwa�?
{53441}{53482}godzina, leo,|mamy tylko 60 minut.
{53486}{53527}no tak. je�eli p�jdziemy|do jego szef�w...
{53531}{53586}...i zagrozimy zdemaskowaniem|ich ca�ej operacji...
{53590}{53633}...to si�|na niego zdenerwuj�.
{53638}{53708}zaoferujemy jego w zamian za glena.|to mo�e si� uda�.
{53712}{53750}mo�e si� uda�?|to musi si� uda�.
{53759}{53842}pytanie tylko,|gdzie mie�ci si� siedziba g��wna demon�w?
{53853}{53904}angela wspomnia�a|co� o przystani numer 86.
{53913}{53971}wyke r�wnie�.|rozdzielamy si�.
{53971}{54030}phoebe, skoro ju� opanowa�a�|technik� gry na zw�ok� do perfekcji...
{54030}{54084}...to p�jdziesz z paige do klubu|i zdob�dziesz dla nas troch� czasu.
{54084}{54124}- leo i ja udamy si� do...|- nie.
{54145}{54216}- ja z nim p�jd�.|- piper posiada wi�ksz� si�� uderzenia.
{54220}{54294}- je�li si� zrobi� nieprzyja�ni...|- leo zabierze mnie stamt�d...
{54294}{54328}...je�eli sprawa|wymknie si� spod kontroli.
{54328}{54381}to ja narazi�am glena,|mojego najlepszego przyjaciela...
{54385}{54420}...na mas� niebezpiecze�stwa.
{54424}{54457}i ja go z tego wyci�gn�.
{54521}{54598}zr�bcie co� dla mnie. utrzymujcie go|przy �yciu, dop�ki nie wr�c�.
{54983}{55036}nie wiem,|czy dobrze trafili�my.
{55104}{55135}s�uchaj.
{55333}{55390}- szczury.|- jest ich mn�stwo.
{55404}{55449}- czas si� zwija�.|- nie.
{55455}{55533}- paige, powinni�my ju�...|- nie, leo. oni maj� glena.
{55671}{55696}s�uchajcie!
{55721}{55764}wiemy co robicie.
{55769}{55816}jeste�my gotowi|o tym rozpowiedzie�.
{55816}{55875}a tak dla waszej wiadomo�ci,|zabicie mnie na nic si� wam nie zda.
{55882}{55928}moje siostry was pogr���.
{55940}{55970}mo�e o nas s�yszeli�cie.
{55975}{56005}czarodziejki,|m�wi wam to co�?
{56053}{56089}z kim mam rozmawia�?
{56682}{56718}s�uchamy.
{57134}{57192}- ta�ma.|- gdzie jest nasz przyjaciel, myszog�owy?
{57196}{57236}najpierw ta�ma.
{57243}{57288}nie, to p�niej.
{57367}{57444}- m�g�bym zabra� j� wam si��.|- mo�esz pr�bowa�.
{57604}{57630}dla waszej informacji...
{57648}{57700}...je�li co� mi si� stanie...
{57716}{57780}...pier�cie� odetnie mu g�ow�.
{57784}{57810}te� mi nowo��.
{57816}{57853}to tyle,|je�li chodzi o szybk� ucieczk�.
{58118}{58148}czy zrobili�cie kopie?
{58171}{58224}- nie.|- a teraz go pu��.
{58300}{58328}- hej.|- co robisz?
{58348}{58408}jestem szczurem.|czego si� spodziewali�cie?
{58476}{58536}nie r�b tego. mog�aby� przez|przypadek uci�� Glenowi g�ow�.
{58540}{58565}to co mam robi�?
{58569}{58608}podziwia� widowisko.
{58849}{58884}czy my to zrobi�y�my?
{59136}{59178}- jedyna kopia?|- tak.
{59184}{59210}jak� mamy pewno��?
{59214}{59246}co masz na my�li?
{59250}{59294}musisz nam zaufa�.|jeste�my z tych dobrych...
{59298}{59323}...na lito�� bosk�.
{59526}{59571}zdaje si�,|�e tym razem mamy remis.
{59792}{59822}prawie sko�czone.
{59832}{59912}to zbyt d�ugo trwa.|nie mo�esz u�y� odrobiny magii?
{59916}{59968}nie uwa�asz, �e ostatnio|za du�o jej u�ywali�my?
{59972}{60028}poza tym, lubi� pracowa�|pos�uguj�c si� w�asnymi r�koma.
{60058}{60117}podobaj� mi si� faceci|w paskach z narz�dziami.
{60121}{60156}naprawd�?
{60287}{60324}ju� nas opuszczasz?
{60340}{60429}tak, glen zamieszka u|kolegi blisko zatoki.
{60433}{60490}nie dziwi mnie,|czemu nie chcesz tu zostawa�.
{60524}{60620}lubi� przygody,|ale bez przesady.
{60624}{60668}zostajesz w mie�cie na d�u�ej?
{60672}{60732}tak. musz� mie�|oko na moj� noogie.
{60754}{60836}- noogie?|- glen, chyba musisz ju� i��.
{60960}{60993}dzi�kuj� za|uratowanie mi �ycia.
{61021}{61088}- odwr�ci�am czar.|- tylko sprawdza�am.
{61096}{61134}- na razie.|- pa.
{61205}{61236}�egnaj.
{61340}{61433}mam teraz to zrobi�?|czy mam ci p�niej przes�a� mailem?
{61437}{61490}- co takiego?|- moje przeprosiny.
{61496}{61525}mia�a� racj�.
{61529}{61589}strze�enie naszego sekretu|to najwa�niejsza rzecz.
{61593}{61634}powinnam by�a|ci� pos�ucha�.
{61644}{61696}mam si� bardziej postara�?|zacz�� si� p�aszczy� przed tob�?
{61706}{61744}cho� by�oby to ciekawe...
{61771}{61868}ja te� ci� przepraszam. czasami potrafi�|by� nieprzyjemna, ale taki
ju� m�j urok.
{61872}{61906}jeszcze b�dziesz|mnie za to kocha�a.
{61968}{62040}mamy drzwi.|niesamowite.
{62044}{62078}co z �aw� przysi�g�ych?
{62085}{62172}w porz�dku. zapuka�am do drzwi tanyi,|a ona uzna�a, �e jestem
panienk� od avonu.
{62184}{62220}dobra robota, leo.
{62224}{62289}dzi�kuj�, ale wol�|o tym nie my�le�, ju� nigdy.
{62297}{62346}czy "nigdy"|mo�e chwil� poczeka�?
{62373}{62436}mo�e powinni�my u�y�|troch� tego py�u na glenie.
{62448}{62504}nie chc�,|�eby�cie si� denerwowali.
{62554}{62612}my�lisz, �e o tym rozpowie?
{62616}{62664}- nie.|- ca�kowicie mu ufasz?
{62673}{62724}- tak.|- to my te�.
{62728}{62756}dzi�ki bogu.
{62760}{62809}bez wzgl�du na to, czy uwa�amy|to za m�dre czy nie...
{62836}{62920}...przynajmniej teraz masz osob� spoza rodziny,|z kt�r� mo�esz
porozmawia�.
{62924}{62970}i trzymajmy si� tej jednej.
{62970}{63031}{c:$ddeeaa}tekst polski: spiro!|spiro87@wp.pl