You are on page 1of 13

{1}{75}movie info: xvid 512x384 25.0fps 349.9 mb|/subedit b.

4043
(http://subedit.prv.pl)/
{800}{838}zaczekaj.
{975}{1036}nie chcesz mnie zabi�.
{1060}{1096}ale jak..?
{1275}{1304}jeste�my teraz jedno�ci�.
{1328}{1383}odrodzi�em si�...
{1387}{1416}...w tobie.
{1444}{1476}b�d� z tym walczy�.
{1480}{1530}zabij� nas obu,|je�li zajdzie potrzeba.
{1534}{1576}nie pozwol� ci|skrzywdzi� Phoebe.
{1580}{1623}nie b�dziesz...
{1627}{1668}...mia� wyboru.
{2081}{2148}{c:$aaccff}.:: grupa hatak - hatak. pl::.|.:: napisy24. pl::.
{2148}{2212}{c:$aaccff}charmed - czarodziejki|sezon 4 epizod 14
{2212}{2277}{c:$aaccff}tekst polski: spirozea
{3679}{3730}- voil�!|- wygl�da wspaniale. jedzmy.
{3734}{3795}- chwila, gdzie s� wszyscy?|- nie wiem.
{3799}{3830}podaj mi rogaliczki, prosz�.
{3834}{3892}nie rozumiem.|mieli�my zje�� razem...
{3896}{3926}...i �wi�towa�.
{3930}{3982}siostry. mas�o?
{3992}{4047}phoebe! paige!
{4121}{4164}paige.
{4198}{4252}moment, paige,|teleportowa�a� si� z drugiego pokoju?
{4268}{4338}tak. najwyra�niej musz�|popracowa� nad l�dowaniem.
{4342}{4373}trenowa�a� to?
{4377}{4443}tak, nie chcia�am wam nic m�wi�,|dop�ki nie by�am pewna, �e to
potrafi�.
{4459}{4508}jedzenie. dzi�ki bogu,|umieram z g�odu.
{4512}{4570}to przez teleportacj�.|spala du�o kalorii.
{4570}{4615}my�lisz, �e czemu|o�eni�em si� z szefow� kuchni?
{4655}{4701}nie mog� uwierzy�,|�e twoje moce ju� post�puj�.
{4705}{4751}to kolejny pow�d|do �wi�towania.
{4779}{4824}- leo, mas�o.|- mas�o.
{4828}{4871}spr�buj w�oskiego omletu.|przepyszny.
{4910}{4943}prosz� bardzo.
{4947}{5000}dzi�kuj�, z�otko.|jem szybko...
{5004}{5045}...by dla odmiany|nie sp�ni� si� do pracy.
{5049}{5100}rozumiem,|ale niecodziennie...
{5104}{5170}...unicestwiamy �r�d�o wszelkiego z�a.|mo�ecie przynajmniej
zaczeka�...
{5174}{5226}...na phoebe i cole'a.
{5230}{5268}nie k�opocz si�.
{5272}{5351}cole'a nie ma, a ja|potrzebuj� jedynie zastrzyk z kofeiny.
{5355}{5450}co si� z wami dzieje? nasz �miertelny|wr�g zosta� pokonany, nie �yje.
{5454}{5512}czy tylko ja si�|ciesz� z tego powodu?
{5556}{5613}ja te�, kochanie.|jestem podekscytowana.
{5617}{5684}dzi�ki za straw�.|mi�ego dnia.
{5728}{5792}- wzywaj� mnie.|- co? teraz? czego oni mog� chcie�?
{5796}{5840}mo�e zamierzaj�|wam pogratulowa�.
{5844}{5912}- ale...|- na drog�.
{5971}{6024}czy on musi|to robi� tak jasno?
{6028}{6110}to mnie nauczy|bycia w dobrym nastroju.
{6114}{6160}a tobie co dolega?
{6175}{6215}nie wiem.
{6219}{6269}posz�am do ��ka|i czu�am si� wniebowzi�ta.
{6273}{6329}a kiedy obudzi�am si� tego ranka...
{6333}{6420}mia�am potworne|przeczucie co do cole'a.
{6448}{6515}- cole'a?|- tak, trudno to wyt�umaczy�.
{6519}{6576}czuj�, jakbym|mia�a mie� wizj�...
{6580}{6628}...ale nie chce|ona nast�pi�.
{6643}{6700}to nic dobrego.
{6704}{6757}to nie brzmi|jak co� nadprzyrodzonego.
{6761}{6807}mo�na powiedzie�,|�e supernormalka.
{6811}{6836}boisz si�.
{6847}{6925}ka�da przysz�a �ona to prze�ywa.|nawet ja tak mia�am.
{6929}{6975}tak po prostu?|w przeci�gu jednej nocy?
{6979}{7022}nie wzi�a� �lubu...
{7026}{7080}...z powodu czarnoksi�nika,|a teraz gdy on nie �yje...
{7084}{7182}...jeste� coraz bli�sza|kroczenia w stron� o�tarza.
{7259}{7308}sama nie wiem.
{7328}{7388}czuj�,|�e to co� innego.
{7515}{7599}- jak si� tu znalaz�em?|- magia czarnoksi�nika ci� przywiod�a.
{7603}{7651}widz�, �e pogodzi�e� si�|z tym, �e niebawem...
{7655}{7743}nie powiedzi�a�, �e stan� si�|Czarnoksi�nikiem, je�li pomog� go
unicestwi�!
{7751}{7790}nie b�d� naiwny.
{7794}{7844}opowiedzia�am ci moj� wizj�.
{7848}{7898}o tym, jak ty i ja b�dziemy|razem czyni� wielkie rzeczy.
{7902}{7942}tio dopiero pocz�tek.
{7990}{8054}nie odmienisz|swojego przeznaczenia.
{8058}{8124}jak widzisz, z�o tkwi�ce|w tobie nie pozwoli na to.
{8128}{8172}b�d� z tym walczy�.
{8176}{8229}zabij� to.|znajd� spos�b.
{8233}{8267}nie ma inngo wyj�cia.
{8271}{8339}gdyby� nie trzyma� si� tak|energicznie mi�o�ci do tej wied�my...
{8343}{8412}...ju� by ci� to dopad�o.
{8416}{8481}ale to tylko|kwestia czasu.
{8485}{8546}a po tym, jak czarnoksi�nik|upodobni� si� do ciebie...
{8550}{8608}...jego moc|b�dzie ci� chroni�...
{8612}{8684}...os�oni przed jej wizjami.
{8688}{8753}na to mo�emy poczeka�.
{8757}{8860}co innego,|je�li chodzi o kurzona.
{8970}{9004}kurzon?
{9008}{9056}podziemie jest|pogr��one w chaosie.
{9060}{9160}czarnoksi�nik jest przypuszczalnie martwy,|a kurzon b�dzie pr�bowa�
wype�ni� t� luk�.
{9164}{9203}musimy go powstrzytma�.
{9207}{9271}inaczej nigdy|nie odbierzesz tronu.
{9312}{9380}- nie chc� �adnego tronu.|- to si� zmieni.
{9384}{9472}w tym momencie nie jeste�|do�� silny, by pokona� Kurzona.
{9476}{9561}natomiast czarodziejki s�.
{9577}{9660}i co? oczekujesz, �e tak|po prostu b�d� go �ciga�?
{9664}{9689}nie.
{9696}{9801}sprawi�, by kurzon tak my�la�,|a wtedy on we�mie odwet.
{9817}{9888}ty masz dopilnowa�,|by wied�my by�y przygotowane...
{9892}{9959}...na unicestwienie go,|zanim on je zniszczy.
{9963}{10033}nie b�d� wykonywa�|twoich rozkaz�w, seer.
{10047}{10077}nie zmusisz mnie.
{10081}{10142}mo�e i nie,|ale zrobi to czarnoksi�nik.
{10724}{10780}- wybacz.|- nie s�ysza�am, jak wchodzi�e� do domu.
{10784}{10835}w�a�nie wr�ci�em.
{10844}{10928}- sk�d?|- musia�em...
{10932}{10973}...wyrwa� si� z domu,|rozumiesz?
{10977}{11020}nie, w�a�ciwie|nie rozumiem.
{11080}{11123}czy musimy porozmawia�?
{11180}{11220}phoebe, ja...
{11283}{11332}- cholera.|- co ci jest?
{11340}{11387}to nic.
{11414}{11462}tylko migrena,|musz� i��.
{11466}{11528}cole, dok�d...?|cole.
{11629}{11672}co si� dzieje?
{11684}{11722}sama chcia�abym wiedzie�.
{11815}{11864}nadesz�a nowa era,|przyjaciele.
{11868}{11905}nasz wr�g nie �yje...
{11909}{11976}...a banita ociera si�|o koniec.
{11985}{12098}zadania, do kt�rych was przydzieli�em|s� kluczowe dla naszej sprawy.
{12102}{12151}wykonajcie je dzisiaj...
{12159}{12234}...a jutro wr�cimy|do domu.
{12314}{12392}nie b�dziesz �y�,|by kierowa� podziemiem.
{12455}{12509}widzia�a� moj� przysz�o��,|seer?
{12520}{12607}samotna, lecz pot�na czarownica|wkr�tce b�dzie na twoim tropie.
{12611}{12692}musisz j� zabi� teraz,|p�ki jest jeszcze s�aba.
{12696}{12774}jej lojalno�� nale�y do|czarnoksi�nika. nie ufaj jej.
{12784}{12833}dlaczego mia�aby� mi pom�c?
{12837}{12908}poniewa� zawsze sprzymierza�am si�|z najwy�szymi mocami.
{12912}{12992}je�li zabijesz t� wied�m�,|nic ci� nie powstrzyma...
{12996}{13046}...przed staniem si�|kolejnym czarnoksi�nikiem.
{13198}{13239}chcia� mnie pan widzie�,|panie cowan?
{13263}{13304}tak.
{13401}{13432}b�dzie mi ciebie brakowa�,|paige.
{13440}{13504}wiem, �e znowu si� sp�ni�am,|to si� wi�cej nie powt�rzy.
{13504}{13587}- teraz potrafi� si� tu dosta� w mgnieniu oka.|- b�dzie mi ciebie
brakowa� jako asystenta.
{13587}{13648}awansujesz na|pracownika spo�ecznego.
{13676}{13752}bardzo dzi�kuj�.|to niesamowite.
{13756}{13810}m�wi�am powa�nie z tym|przychodzeniem na czas.
{13810}{13884}nie musisz si� o to martwi�. od teraz|b�dziesz mia�a ruchome godziny
pracy.
{13884}{13917}zaskoczy� mnie pan.
{13921}{14005}my�la�am, �e to scott sta� w kolejce|po awans. pracuje tu d�u�ej ode
mnie.
{14009}{14044}to by�a trudna decyzja.
{14048}{14119}ale po tym, jak pomog�a� carolyn selden,|nie mog�em ci� pomin��.
{14144}{14223}- carolyn.|- zdzia�a�a� z ni� cud.
{14227}{14281}nie, �ebym narzeka�a,|ale czy m�j awans...
{14285}{14362}...jest wy��cznie oparty|na jej przypadku?
{14367}{14417}je�li mnie pytasz,|czy sprawa carolyn...
{14421}{14495}...pomog�a przechyli� szal� na twoj�|korzy��, to odpowied� brzmi
"tak".
{14567}{14621}ju� powiedzia�em o tym scottowi,|je�li o to si� martwisz.
{14628}{14694}- to osobista korzy��.|- co prosz�?
{14752}{14828}dzi�kuj�,|panie cowan.
{14992}{15028}gratulacje, paige.
{15047}{15081}dzi�ki, scott.
{15554}{15633}- co tu robisz?|- nic. rozmy�lam.
{15638}{15708}- o...?|- cole'u.
{15764}{15803}jest teraz cz�owiek.|nie znajdziesz...
{15807}{15854}...odpowiedzi w tej ksi�dze.
{15858}{15959}lepiej, �ebym je w og�le znalaz�a,|bo zaczynam si� ju� ba�.
{15963}{16044}to oczywiste.|ma��e�stwo to olbrzymi krok.
{16048}{16142}wiem. ale czuj�,|�e to co� wi�cej.
{16146}{16202}- pr�bowa�a� z nim rozmawia�?|- oczywi�cie.
{16206}{16300}ci�gle mnie unika,|tak jak to robi�, kiedy by�...
{16304}{16384}belthazor nie �yje.|cole jest teraz tylko cz�owiekiem.
{16388}{16464}m�czyzn�, kt�rego kochasz|najbardziej na �wiecie.
{16468}{16504}wiem.
{16508}{16597}to dlaczego nagle czuj� si�|zmieszana? to mnie dobija.
{16655}{16719}mo�e masz racj�. mo�e jednak|potrzebna ci ta ksi�ga.
{16749}{16820}jeste� czarownic�. powinna�|u�ywa� magii, kiedy cierpisz.
{16832}{16894}nie wierz�,|�e sama mi to sugerujesz.
{16898}{16993}- a co z osobist� korzy�ci�?|- postaraj si� odpowiednio u�o�y�
zakl�cie.
{16997}{17051}pomi� j�. powinna� ju� wiedzie�,|jak to zrobi�.
{17063}{17093}b�d� klarowna.
{17104}{17143}popro� serce|o odpowied�.
{17192}{17226}tylko nie m�w|o niczym paige.
{17230}{17286}nie chc�, by my�la�a,|�e jej tak�e wolno to zrobi�.
{17480}{17572}- nie znosz�, gdy masz racj�.|- mnie zazwyczaj si� to podoba.
{17576}{17623}pami�tasz, jak tydzie�|temu rzuci�am zakl�cie...
{17627}{17672}...by carolyn|odzyska�a swojego syna?
{17676}{17757}- mia�o ono pewien efekt uboczny.|- jaki efekt uboczny?
{17761}{17800}taki, dzi�ki kt�remu|awansowa�am.
{17812}{17895}tak, wiem, osobista korzy��.|ju� sama si� zgani�am.
{17930}{17959}demon!
{17984}{18015}kula energii!
{18293}{18321}do�� tego.|no to pa.
{18488}{18533}dwie wied�my.
{18537}{18580}szlag by j� trafi�!
{18686}{18746}paige, �yjesz?
{18750}{18853}nic mi nie jest.|ucierpia�o jedynie moje ego.
{18857}{18929}- to by�o dziwne.|- owszem.
{18933}{18976}leo.
{19040}{19079}- co si� sta�o?|- to co zawsze.
{19088}{19119}demon usi�owa�|nas zabi�.
{19124}{19164}pot�ny demon.
{19168}{19210}jakby jaki�|podw�adny czarnoksi�nika.
{19214}{19267}nie mo�emy mie�|jednego dnia spokoju?
{19267}{19316}w�a�nie w tej kwestii|rada starszych mnie wezwa�a.
{19316}{19380}�mier� Czarnoksi�nika|wywo�a�a walk� o w�adz� w podziemiu.
{19384}{19442}zabicie was oznacza|bezpo�rednie wst�pienie na tron.
{19460}{19512}czyli unicestwienie|czarnoksi�nika na nic si� nie zda�o?
{19512}{19579}w�a�ciwie to mia�o du�e znaczenie.|op�ni�o z�o o dekady.
{19583}{19641}ale to nie zmieni�o faktu,|�e nadal jeste�cie na celowniku.
{19645}{19703}tak, ale demon nie mia�|chyba poj�cia, kim my jeste�my...
{19707}{19748}...co, nawiasem m�wi�c,|jest uw�aczaj�ce.
{19752}{19808}teraz ju� wie, co oznacza,|�e musicie si� dowiedzie�...
{19812}{19886}...kim on jest,|zanim spr�buje ponownie.
{19890}{19933}strych.
{20283}{20351}{y:i}mi�o�� moja silna jest|za� m�j duch s�aby
{20355}{20407}{y:i}to odpowiedzi szukanie
{20411}{20475}{y:i}w tym ogniu|zawarte jest pytanie
{20479}{20546}{y:i}chc� us�ysze�|serca po��danie
{20550}{20580}phoebe, mamy...
{20616}{20660}phoebe?
{20759}{20814}co?|co si� dzieje?
{20834}{20865}jak si� tu znalaz�am?
{20894}{20949}doskona�e pytanie.
{20953}{21020}bo�e,|co� ty zrobi�a?
{21027}{21068}ja? co...?
{21072}{21108}kim jeste�?
{21112}{21149}no co?
{21153}{21201}nie rozpoznajesz mnie?
{21208}{21265}jestem tob�.|phoebe.
{21297}{21328}phoebe?
{21332}{21391}te� mam|tak na imi�.
{21477}{21524}o rany.
{21600}{21635}kim...?
{21639}{21697}kim wy jeste�cie?
{21701}{21748}jak ja tu trafi�am?
{21752}{21832}nie musisz si� nas ba�, kochanie.|wszystko b�dzie dobrze.
{21865}{21896}macie jakie� pomys�y?
{21900}{22000}- to twoje zakl�cie. nie patrz na mnie.|- ale to by�a twoja
koncepcja.
{22004}{22039}co prosz�?
{22043}{22116}mo�e zechcecie j� powstrzyma�,|zanim wyjdzie przez okno.
{22138}{22190}chod�, moja droga.
{22194}{22223}pos�uchaj.
{22277}{22364}mog� to wyja�ni�.
{22368}{22432}jeste� we �nie.
{22436}{22465}�nie?
{22469}{22519}tak.
{22523}{22570}i...
{22574}{22656}...obudzisz si� w swoim pokoju|i wszystko b�dzie po staremu.
{22680}{22761}mam 10 lat,|nie jestem g�upia.
{22766}{22815}babciu!
{22819}{22884}nie t�skni�am za tym.
{22888}{22932}co si� dzieje?
{22947}{22987}cole?
{23004}{23044}kim jeste�?
{23076}{23136}mo�e to ci|od�wie�y pami��.
{23159}{23208}ty draniu.
{23298}{23336}co...?
{23346}{23394}o co posz�o?
{23398}{23424}zapytaj si� jego.
{23428}{23480}mo�e powinni�my poszuka�|ma�ej phoebe...
{23484}{23534}...zanim ucieknie|do roku 2002.
{23538}{23632}tak zrobimy, a ty porozmawiaj ze|swoim przysz�ym wcieleniem...
{23636}{23669}...i szybko to napraw.
{23673}{23720}- przysz�e wcielenie?|- a co z demonem?
{23724}{23778}- jakim demonem?|- zosta�y�my na dole zaatakowane.
{23782}{23844}- paige.|- ju� si� za to bior�.
{23891}{23920}jak si� ona|tu znalaz�a?
{23930}{24016}rzuci�am zakl�cie, by us�ysze�|po��danie mojego serca.
{24020}{24113}i zdaje si�, �e zar�wno|moje przesz�e wcielenie...
{24117}{24175}...jak i przysz�e, pojawi�y si�,|by pom�c mi s�ucha�.
{24186}{24224}a jakie po��danie|chcia�a� us�ysze�?
{24228}{24285}to sprawa|pomi�dzy mn�...
{24301}{24336}...a mn�.
{24340}{24376}chod�my.
{24416}{24460}zaniepokojony?
{24525}{24552}stary, mo�e ty|mi pomo�esz?
{24556}{24647}szukamy demona, kt�ry potrafi przywr�ci�|sobie kszta�t jak
czarnoksi�nik.
{24658}{24712}przychodzi ci kto�|taki do g�owy?
{24716}{24757}cole?
{24808}{24863}czy nikt mi|nie pomo�e?
{24995}{25040}witaj z powrotem.
{25080}{25152}- nie chcia�em tu wraca�.|- a jednak tak si� sta�o.
{25156}{25220}czarnoksi�nik tkwi�cy w tobie|zaczyna nabiera� si�.
{25224}{25267}panuj� nad nim.
{25271}{25320}a mo�e jest|zupe�nie na odwr�t?
{25324}{25388}na pewno chce,|�eby� mi o czym� powiedzia�.
{25414}{25479}mo�e to, �e tw�j|plan si� nie powiedzie.
{25483}{25530}poniewa� wie, �e phoebe|wyczarowa�a sobie w�asny...
{25534}{25565}...spos�b na|widzenie przysz�o�ci:
{25600}{25632}poprzez swoje przysz�e wcielenie...
{25632}{25700}...dowie si� wszystkiego, czego ja|nie jestem w stanie jej
powiedzie�.
{25741}{25784}o co chodzi?|nie przewidzia�a� tego?
{25799}{25872}nie potrzebuj� jasnowidzenia, by wiedzie�,|jak post�puj� dobre
czarownice.
{25888}{25953}z natury s� nad|wyraz ostro�ne.
{25953}{26020}jej przysz�e wcielenie b�dzie zbyt|przestraszone, wi�c niczego nie
powie...
{26020}{26099}...co mog�oby pogorszy�|sytuacj� dla niej i jej si�str.
{26103}{26159}zachowa przysz�o��|dla siebie.
{26171}{26212}sk�d mo�esz|to wiedzie�?
{26241}{26302}jestem jasnowidzem o wiele|d�u�ej ni� ty czarnoksi�nikiem.
{26306}{26356}nauczysz si� ufa�|moim instynktom.
{26360}{26452}- nie jestem czarnoksi�nikiem.|- ale wkr�tce nim zostaniesz.
{26456}{26536}- takie jest twoje przeznaczenie.|- moim przeznaczeniem jest bycie z
phoebe.
{26540}{26604}nie zmieni� tego ani ja,|ani to co� w moim wn�trzu.
{26608}{26687}pod koniec twoja mi�o�� do niej|nie wystarczy, by ci� ocali�.
{26714}{26746}sam si� o|tym przekonasz.
{26750}{26807}kurzon nied�ugo|znowu je zaatakuje...
{26811}{26861}...tym razem b�dzie|lepiej przygotowany.
{26865}{26948}lepiej szybko do nich wracaj,|je�li chcesz, by prze�y�y.
{27230}{27300}stare, dobre czasy.
{27304}{27355}oczywi�cie nikt nie b�dzie|bra� ci� na powa�nie...
{27359}{27432}...dop�ki nie przestaniesz si�|ubiera� jak w��cz�ga.
{27436}{27512}w��cz�ga?|to jest teraz na topie.
{27516}{27566}jeszcze si� nauczysz.
{27570}{27607}czego?
{27787}{27832}sp�jrz na nas.
{27848}{27888}pok�adano w nas|wielkie nadzieje.
{27932}{28000}co masz na my�li?|czy przydarzy mi si� co� z�ego?
{28006}{28060}to znaczy nam?
{28092}{28164}wiesz, co?|nie mam czasu na gierki.
{28168}{28251}- pewien demon...|- nie m�w mi o demonach!
{28264}{28332}wiem o nich|wystarczaj�co du�o.
{28341}{28436}w takim razie powiedz mi,|co wiesz na temat cole'a.
{28464}{28540}zamierzam go po�lubi�.|a mam naprawd�...
{28544}{28626}...z�e przeczucie.|pami�tasz je?
{28684}{28739}tak.
{28790}{28847}ale nie zmieni�|przesz�o�ci.
{28851}{28899}ale to nie jest przesz�o��,|tylko tera�niejszo��.
{28903}{28943}to moja przesz�o��.
{28947}{28987}i niech taka pozostanie.
{28991}{29052}widzia�am,|jak go spoliczkowa�a�.
{29056}{29128}to nie wr�y wspania�ego �ycia,|nie uwa�asz?
{29132}{29186}to by�a sprawa|mi�dzy mn� a nim.
{29190}{29256}rozumiem,|ale ty jeste� mn�.
{29295}{29344}dobra...
{29367}{29422}czy mo�esz udzieli�|mi jakiej� wskaz�wki?
{29426}{29468}rozwiedli�cie si�?
{29472}{29542}czy on ci� zdradza�|z inn� kobiet�?
{29557}{29611}wzi�li�cie w og�le �lub?
{29615}{29686}dlaczego s�dzisz, �e w przysz�o�ci|nie jeste�my ma��e�stwem?
{29703}{29759}poniewa� nie widz�|obr�czki na twoim palcu.
{29844}{29884}prosz�, opowiedz mi|co si� sta�o.
{29888}{29954}zakl�cie nie zadzia�a�oby,|gdyby� nie mog�a mi powiedzie�.
{29986}{30067}nie potrzebowa�am zakl�cia,|by podj�� decyzj�.
{30126}{30223}musisz to zrobi�|bez u�ywania magii.
{30236}{30270}tak jak to by�o|w moim przypadku.
{30274}{30332}jak wida� nie wysz�o|nam to na dobre.
{30431}{30498}popro� leo,|by jak najszybciej...
{30502}{30552}...zabra� mnie|z powrotem.
{30577}{30628}czemu sama go|o to nie poprosisz?
{30632}{30733}poniewa� zosta�am zepchni�ta|ze �cie�ki historii.
{30737}{30783}nie dyskutuj ze mn�.
{30787}{30839}obie wiemy,|�e jak co� postanowimy...
{30843}{30895}...to nie zmienimy|zdania.
{30954}{30980}no tak.
{31163}{31206}skarbie...
{31210}{31258}...musisz mnie wys�ucha�.
{31262}{31320}pr�bujemy ci pom�c.
{31398}{31472}- to twoja siostra.|- nie przypominaj mi.
{31500}{31550}macie k�opoty|z m�od� phoebe?
{31554}{31627}owszem, co sprawia, �e chyba ponownie|rozwa�� posiadanie dzieci.
{31642}{31688}mo�e powinni�my j�|znowu ok�ama�.
{31695}{31777}nie, mam pomys�.
{31807}{31844}nie zbli�aj si�...
{31848}{31907}...albo na�l�|na ciebie prue.
{31911}{31975}lepiej tam nie podchod�.
{32151}{32200}phoebe, pos�uchaj.
{32204}{32240}wiem, �e si� boisz...
{32256}{32320}...ale obiecuj� ci, �e jeste�|w tym domu bezpieczna.
{32331}{32380}to tw�j dom.
{32384}{32436}nasz dom.
{32524}{32612}wiesz, jak babcia na okr�g�o|opowiada o magii?
{32620}{32664}ma zwyczaj m�wi�..
{32672}{32738}...�e wszystko jest mo�liwe,|je�li w to uwierzysz?
{32760}{32800}tak.
{32804}{32844}w�a�nie to si� sta�o.
{32848}{32904}magia sprowadzi�a ci�...
{32908}{32958}...do twojej przysz�o�ci.
{32992}{33032}widzisz t� dziewczyn�?
{33060}{33120}to doros�a piper.
{33124}{33158}dok�adnie tak.
{33180}{33230}a to jest jej m��, leo.
{33278}{33339}a ja jestem...
{33344}{33413}- mn�?|- zgadza si�.
{33443}{33505}chc� ci co� pokaza�.
{33509}{33541}pami�tasz to?
{33545}{33607}tata przys�a� nam to|na gwiazdk�.
{33611}{33655}- m�j album.|- nie inaczej.
{33667}{33754}z tym, �e na pocz�tku|s� twoje zdj�cia...
{33758}{33830}...a potem,|kilka stron dalej...
{33834}{33899}...zobaczysz moje.
{33939}{33992}we� ten album|i poogl�daj go tam.
{34074}{34136}- dobra robota.|- przynajmniej upora�am si�...
{34140}{34182}...z jednym z|moich wciele�.
{34186}{34234}czy�by� mia�a problemy|ze staruszk�?
{34247}{34312}wiem, �e ta kobieta na g�rze jest|mn� w wieku staro�ci...
{34316}{34369}...ale nie ma w niej|nic znajomego.
{34373}{34452}nie rozumiem, jak mog�am|sta� si� taka...
{34468}{34504}- ...pod�a.|- nie ma poj�cia...
{34508}{34539}...jak odwr�ci� zakl�cie?
{34543}{34590}nawet nie pami�ta,|�e je rzuca�a.
{34594}{34650}- jak to mo�liwe?|- przysz�o�� ulega zmianom...
{34654}{34734}...z ka�d� podj�t� przez nas decyzj�.|niekt�re decyzje zmieniaj� j�
bardziej ni� pozosta�e.
{34745}{34828}wa�ne jest to, �e nie przyby�y|tu przez przypadek.
{34843}{34897}tak, ale po co?|jaki mog�y mie� pow�d?
{34901}{34958}dzi�ki nim mia�a� us�ysze�,|co podpowiada ci serce.
{34962}{35032}dop�ki tego nie zrobisz,|nie powr�c� do swoich czas�w.
{35036}{35109}w�tpi�, by to nast�pi�o,|poniewa� stara phoebe...
{35113}{35165}...nadal czuje|uraz� do cole'a.
{35169}{35212}czy to o mnie mowa?
{35236}{35275}o rety.
{35323}{35360}kim jeste�?
{35384}{35423}s�ucham?
{35451}{35510}to cole.
{35514}{35563}nasz narzeczony.
{35567}{35659}chcesz powiedzie�,|�e to nasz ksi��e?
{35663}{35739}ten, kt�ry zawr�ci�|nam w g�owie?
{35743}{35772}ksi��e?
{35790}{35830}m�wi o kopciuszku.
{35843}{35888}to by�a moja ulubiona bajka,|kiedy dorasta�am.
{35892}{35955}nie wierz�,|�e o niej zapomnia�am.
{35959}{36026}mo�e po to tu jest, by ci|przypomina� r�ne rzeczy.
{36190}{36248}czy nie powinni�cie pom�c|Paige w ustalaniu...
{36271}{36371}...kim by� ten go��, kt�ry wcze�niej do nas wpad�,|zanim zrobi to
ponownie?
{36375}{36412}dobry pomys�.
{36416}{36467}zaraz wracamy.
{36471}{36510}dotrzymaj jej towarzystwa,|dobrze?
{36514}{36558}jasne, nie ma sprawy.
{36716}{36752}cze��.
{36808}{36858}mnie szukasz?
{36876}{36924}wys�a�a� mnie przeciwko|czarodziejkom.
{36928}{37007}- za kogo ty mnie masz?|- przewidzia�am tylko jedn� wied�m�.
{37011}{37056}sk�d mia�am wiedzie�,|kim ona jest?
{37060}{37128}- ta pomy�ka b�dzie kosztowa� ci� �ycie.|- nie b�d� g�upi.
{37132}{37171}ka�dy czarnoksi�nik|mnie potrzebowa�.
{37175}{37235}moje wizje da�y|im olbrzymi� moc.
{37239}{37304}- dla ciebie mog� zrobi� to samo.|- m�w pr�dko.
{37316}{37363}mog� ci pom�c|zniszczy� Moc trzech...
{37367}{37400}...za pomoc�|jednego posuni�cia.
{37410}{37462}mog� zrobi� z ciebie|kolejnego czarnoksi�nika.
{37480}{37516}to kolejny podst�p.
{37520}{37604}skoro tak, to czemu ryzykowa�abym �ycie,|by si� tu zjawi�?
{37713}{37777}jedna z wied�m|rzuci�a zakl�cie...
{37777}{37836}...kt�re sprowadzi�o do tera�niejszo�ci|jej przesz�e wcielenie.
{37841}{37913}jest bezsilnym dzieckiem|podatnym na atak.
{37917}{37968}- no i?|- zabij dziecko...
{37972}{38012}...a wied�ma|z tera�niejszo�ci zginie.
{38016}{38064}ca�y r�d wyga�nie...
{38068}{38128}...a razem z nim|i czarodziejki.
{38279}{38340}- to on.|- "kurzon jest wrogiem czarnoksi�nika..."
{38344}{38405}"...kt�ry zosta� wygnany z podziemia|za pod�egania do buntu."
{38409}{38461}nie rozumiem. dlaczego go|zwyczajnie nie zabili?
{38465}{38513}pewnie dlatego,|�e to nie jest takie proste.
{38517}{38556}b�dziecie potrzebowa�|Mocy trzech.
{38556}{38632}ale skoro jest wrogiem czarnoksi�nika,|to nie czyni go to naszym
sprzymierze�cem?
{38632}{38716}nie, bo i tak jest z�y.|tylko na inny spos�b.
{38755}{38796}phoebe.
{38880}{38908}nie!
{38983}{39044}- zostaw dziewczyn� w spokoju.|- belthazor?
{39072}{39104}my�la�em,|�e nie �yjesz.
{39130}{39168}bo nie �yje.
{39351}{39410}b�dziesz musia� si� bardziej postara�,|by mnie powstrzyma�.
{39426}{39460}prosz� bardzo.
{39648}{39694}czarnoksi�nik.
{39773}{39809}cole?
{39888}{39952}nic jej nie jest.|tylko zemdla�a.
{40021}{40074}- w porz�dku?|- tak.
{40078}{40114}chyba tak.
{40192}{40232}uratowa�e� mnie.
{40502}{40559}to by�o straszne.
{40563}{40617}pojawi� si� znik�d.
{40621}{40683}a potem nasta�a|ciemno��.
{40687}{40720}prosz�, kochanie.
{40724}{40759}dzi�ki.
{40828}{40858}kim jeste�?
{40872}{40961}- ja? jestem phoebe, twoja...|- kuzynka.
{40965}{41020}to nasza kuzynka|ze strony mamy.
{41024}{41064}ale uwa�amy j�|za nasz� siostr�.
{41068}{41129}wyja�nimy ci to,|kiedy doro�niesz.
{41133}{41196}a co ze strasznym typem?|dok�d si� uda�?
{41202}{41260}nie musisz si� d�u�ej|nim przejmowa�, kochanie.
{41264}{41297}- na pewno?|- leo.
{41297}{41363}przepraszam, ale nie mo�emy ryzykowa�.|kurzon pewnie znowu j�
zaatakuje.
{41363}{41392}to przesz�e|wcielenie phoebe.
{41400}{41453}co oznacza, �e cole|nie ocali� tylko jej...
{41457}{41488}...ale r�wnie� mnie.
{41492}{41572}przecie� nas kocha,|prawda?
{41640}{41726}chyba powinienem zabra� ma�� phoebe|w jakie� bezpieczne miejsce.
{41730}{41798}- my�licie, �e kurzon wr�ci?|- wed�ug mnie tak.
{41802}{41873}czemu mia�by odpu�ci�?|nie osi�gn�� celu.
{41881}{41918}on ma racj�.
{41936}{41991}b�dziesz musia�a poby� z leo|przez jaki� czas...
{41995}{42070}- ale nie martw si�, b�dziesz bezpieczna.|- ale ja nie chc� st�d
i��.
{42074}{42124}rozumiem, ale wybierzesz si�|tam tylko na troch�.
{42128}{42176}to dla twojego dobra.
{42180}{42236}z�ap mnie za r�k�.
{42240}{42283}trzymaj si� mocno.
{42287}{42323}b�dziemy lata�?
{42327}{42408}nie, ale mo�e|zobaczysz chmury.
{42617}{42659}sk�d si� to wzi�o?
{42663}{42720}to kurzona.|pr�bowa� mnie nim d�gn��...
{42724}{42764}- ale mu go zabra�em.|- naprawd�?
{42768}{42816}zabra�e� sztylet demonowi.|imponuj�ce.
{42820}{42864}dlaczego nie u�y� swoich|mocy na tobie?
{42892}{42964}kto to wie?|wa�ne, �e go zrani�em...
{42964}{43032}...co oznacza, �e mamy wystarczaj�co|du�o krwi, by ustali� jego
lokalizacj�.
{43113}{43183}p�jd� po map�|i kryszta�ow� kul�.
{43220}{43290}s�dzisz, �e kurzon ma|na celowniku ma�� phoebe?
{43290}{43357}- dlaczego mia�by to robi�?|- z tego samego powodu, o kt�rym m�wi�
leo.
{43357}{43402}poniewa� ona to ty.
{43406}{43461}a je�li j� zabije,|nie b�dzie ju� czarodziejek.
{43465}{43512}ale sk�d m�g� wiedzie�,|�e j� wyczarowa�am?
{43516}{43549}jest medium?
{43580}{43620}a mo�e seer|da�a mu cynk.
{43652}{43706}seer? my�lisz,|�e macza w tym palce?
{43728}{43768}nie by�oby to|dla mnie zaskoczeniem.
{43791}{43836}po prostu super.
{43852}{43908}b�dziemy potrzebowa�|zakl�cia unicestwiaj�cego.
{43912}{43988}cole, id� z piper, pom� jej.|powiedz jej wszystko co wiesz o
kurzonie.
{43992}{44056}- a ty dok�d?|- spr�buj� przem�wi�...
{44060}{44104}...sobie do rozs�dku.
{44420}{44463}musz� ci� jak najszybciej|odes�a� z powrotem.
{44463}{44514}- nie ma sprawy.|- nie ze wzgl�du na ciebie...
{44518}{44568}...ale na nas wszystkie,|w szczeg�lno�ci na ma�� phoebe.
{44581}{44624}�eby to zrobi�...
{44628}{44726}...musz� zna� odpowied� na pytanie,|kt�re zada�am rzucaj�c zakl�cie.
{44730}{44784}powinnam po�lubi� Cole'a,|czy nie?
{44830}{44889}pos�uchaj. przed chwil� zaatakowa�|nas demon na dole...
{44893}{44972}...i o ma�o nie zabi� ma�ej phoebe,|co oznacza, �e prawie zabi� te�
nas.
{44976}{45017}wiem, co to oznacza.
{45021}{45060}to dlaczego|nie chcesz odpowied�?
{45064}{45136}poniewa� je�li co� powiem,|przysz�o�� zostanie odmieniona...
{45150}{45240}...a na szali nie b�dzie tylko twoje �ycie,|ale tak�e innych.
{45244}{45316}a mo�e pisane ci jest|odmienienie przysz�o�ci.
{45320}{45360}mo�e po to|ci� tu zes�ano.
{45422}{45496}na pewno podzielamy|jeden pogl�d...
{45500}{45552}...magia nie dzia�a|bez przyczyny.
{45588}{45658}a mo�e dostajesz|drug� szans�?
{45682}{45712}po co mi ona?
{45716}{45796}�ebym nie zmieni�a si�|w zgorzknia�� staruch� jak ty.
{45867}{45906}prosz�.
{45940}{45990}ju� tyle straci�am.
{46032}{46074}nie chc� zatraci�|tak�e siebie.
{46211}{46251}przykro mi.
{46262}{46304}nie mog�.
{46322}{46368}w takim razie skaza�a�|nas obie na pot�pienie.
{46710}{46785}- sko�czy�a� ju� pisa� to zakl�cie?|- prawie.
{46789}{46879}mo�esz przesta� chodzi�?|to rozpraszaj�ce.
{46883}{46918}nie.
{46982}{47048}- jak posz�o?|- nie mog� do niej dotrze�.
{47052}{47090}nie m�wi�a nic|o przysz�o�ci?
{47094}{47169}nie. obawia si� o konsekwencje,|je�li zostanie ona zmieniona.
{47210}{47260}ale ona jest twoj� przysz�o�ci�.|nie mo�esz tego zmieni�.
{47260}{47323}mo�emy. nasza ostatnia podr�|do przysz�o�ci to udowodni�a.
{47327}{47381}phoebe nie zostanie|spalona na stosie.
{47381}{47454}mo�e pozwolicie mi rzuci� zakl�cie phoebe.|musz� mie� zwiastun
pewnych wydarze�.
{47454}{47520}musz� si� dowiedzie�, jakie b�d� skutki,|je�li zgodz� si� na awans.
{47524}{47558}- chc� ci� awansowa�?|- tak.
{47562}{47670}dzi�ki zakl�ciu, a jej przyjaciel, scott,|zosta� obarczony
konsekwencjami.
{47674}{47701}osobista korzy��.
{47701}{47768}je�li wkr�tce nie unicestwicie kurzona,|stanie si� nast�pnym
czarnoksi�nikiem.
{47768}{47816}a wtedy osobista korzy��|nie b�dzie taka wa�na...
{47820}{47870}...poniewa� b�dziecie martwe.
{47882}{47914}mam go.
{47914}{47964}- jest po drugiej stronie miasta.|- przynios� szklan� kul�.
{47964}{48004}namierzymy go|po drodze.
{48024}{48077}na twoim miejscu trzyma�abym si�|z dala od mojej sypialni.
{48077}{48120}chyba, �e chcesz znowu|dosta� z li�cia.
{48143}{48185}uwa�aj na siebie.
{48234}{48297}- nie idziesz?|- a co ja mog�?
{48301}{48340}ju� nie jestem demonem.
{48702}{48739}sp�jrz na mnie.
{48756}{48798}patrz na mnie!
{48810}{48872}pos�a�a� kurzona,|by zabi� phoebe.
{48896}{48961}- zdradzi�a� mnie.|- dla twojego dobra.
{48965}{49036}twoja mi�o�� do niej|tylko ci� wstrzymywa�a.
{49040}{49126}tylko ona powstrzymywa�a ci� przed przyj�ciem|wszystkich mocy
czarnoksi�nika.
{49216}{49256}nie rozumiesz?
{49260}{49341}bez niej, nie potrzebowaliby�my czarodziejek,|by pozby� si� Kurzona.
{49345}{49388}sam by� je zabi�.
{49393}{49440}phoebe musi �y�.
{49444}{49511}w przeciwnym razie|jego dusza umrze.
{49515}{49550}jego mi�o�� do niej|jest zbyt silna.
{49554}{49616}b�d� potrzebowa� tej si�y,|je�li mam odzyska� to, co utraci�em.
{49620}{49659}"jego mi�o��"?
{49663}{49718}widz�, �e czarnoksi�nik zacz��|przez ciebie przemawia�.
{49732}{49818}w ko�cu b�dziesz musia� j� zabi�.|od tego zale�y powodzenie naszego
planu.
{49822}{49878}to by� tw�j plan,|nie m�j.
{49884}{49929}phoebe jest mi|potrzebna �ywa...
{49934}{49988}...i nast�pnym razem,|gdy mnie zdradzisz...
{50080}{50120}...nie spud�uj�.
{50270}{50316}witaj, cole.
{50348}{50406}oczekiwa�am ci�.
{50540}{50595}co jest, cole?
{50621}{50684}boisz si�, �e zdradz�|dziewczynom tw�j sekret?
{50722}{50797}- czego ode mnie chcesz?|- na pocz�tek, �ycie.
{50801}{50866}- dla mnie wygl�dasz na �yw�.|- mo�e na zewn�trz.
{50936}{50968}mog� to naprawi�.
{51020}{51082}nie zabijesz mnie, cole.
{51086}{51116}nigdy nie potrafi�e�|tego zrobi�.
{51121}{51264}nawet jak czarnoksi�nik przej�� nad tob� kontrol�,|cz�stka ciebie
zawsze mnie kocha�a.
{51268}{51316}to nie jest wystarczaj�ce.
{51341}{51399}ale mo�e by�.
{51460}{51523}nigdy za ciebie nie wysz�am, cole.|odwo�a�am �lub...
{51527}{51621}...a kiedy odkry�am,|�e jeste� czarnoksi�nikiem...
{51625}{51692}...moje siostry|i ja musia�y�my ci� unicestwi�.
{51696}{51728}po co mi to m�wisz?
{51786}{51854}poniewa� przez|wi�kszo�� �ycia...
{51858}{51934}...zastanawia�am si�, co by by�o,|gdyby�my wzi�li �lub.
{51943}{51999}los m�g�by si�|odmieni� dla nas obojga.
{52003}{52074}- teraz ju� na to za p�no.|- mo�e nie.
{52078}{52140}w�a�nie dlatego przysz�am|wpierw do ciebie.
{52144}{52206}zanim postawi� wszystko|na jedn� kart�...
{52229}{52325}...musz� wiedzie�, �e istnieje szansa,|by ci� uratowa�.
{52418}{52464}w�tpi�, by by�a.
{52468}{52538}- nawet nie spr�bujesz?|- chc�.
{52573}{52622}ale on mi nie pozwoli.|jest zbyt pot�ny.
{52626}{52688}w takim razie powiem|phoebe prawd�.
{52692}{52773}przekonam j�, by ci� uratowa�a.|�eby ocali�a nas oboje.
{52782}{52848}ale je�li odmienisz przysz�o��,|phoebe mo�e wcze�niej umrze�.
{52852}{52957}- tak jak i jej siostry.|- magia nie dzia�a bez przyczyny, cole.
{52961}{53052}cho� ju� nie pok�adam|w ni� wiary.
{53056}{53148}jest mi pisane|ci� ocali�.
{53152}{53192}tak my�lisz?
{53199}{53288}phoebe przypomnia�a mi,|�e kiedy� mia�am nadziej�.
{53312}{53364}�e ��czy�a nas mi�o��.
{53379}{53437}dlatego to robi�.
{53456}{53581}�eby oszcz�dzi� jej �ycia w �alu,|kt�re ja prze�y�am.
{53734}{53765}chyba nie przeszkadzam?
{53805}{53876}nie wierz�,|�e go zgubili�my.
{53881}{53949}- dajcie mi chwil�.|- szybko, mo�e wci�� by� w okolicy.
{54042}{54108}- jest w domu.|- nigdy nie zd��ymy si� tam dosta� na czas.
{54168}{54232}- nie patrz tak na mnie.|- przecie� rano ci wysz�o.
{54244}{54336}ledwo uda�o mi si� teleportowa� z pokoju na d�.|nie przemierz� p�
miasta z dwiema pasa�erkami.
{54340}{54422}paige, on zabije cole'a.|musimy spr�bowa�.
{54683}{54728}hej!
{54952}{55008}nic mi nie jest.
{55106}{55142}nie!
{55563}{55612}zakl�cie, pr�dko.
{55652}{55732}piek�o wyrzuci�o ci� ze swych czelu�ci|ziemia nie b�dzie ci d�u�ej
dawa�a schronienia
{55732}{55814}skoro niebiosa nie s� ci pisane|twoje cia�o i krew zostan� teraz
wymazane
{56136}{56180}nie.
{56197}{56237}leo!
{56241}{56289}wytrzymaj. prosz�.
{56309}{56338}uratowa�a mnie.
{56383}{56429}masz swoj� odpowied�.
{56650}{56697}leo, prosz�.
{56981}{57013}odesz�a.
{57254}{57284}co si� sta�o?
{57328}{57364}zakl�cie przesta�o dzia�a�.
{57368}{57408}us�ysza�a� to|co chcia�a�.
{57581}{57648}skoro ju� mowa o teleportacji na g�r�,|to kiedy b�d� w stanie to
zrobi�?
{57652}{57696}po co ten po�piech?
{57700}{57741}powinna� by� dumna z tego,|co osi�gn�a�.
{57745}{57798}- uratowa�a� sytuacj�.|- ale nie wszystkich.
{57802}{57860}nie, ale to jest w�a�nie|pi�kne w przysz�o�ci.
{57864}{57904}zawsze jest czas,|by j� odmieni�.
{57908}{57944}zatem phoebe nie zginie|w ten spos�b?
{57958}{58013}dobrze j� znam.
{58017}{58072}na pewno nie dopu�ci,|by tak wygl�da�a jej przysz�o��.
{58076}{58112}to dobrze,|a co z ma�� phoebe?
{58116}{58180}wr�ci�a do swoich czas�w posiadaj�c|ogromn� wiedz� o przysz�o�ci.
{58184}{58218}czy to nie wywo�a|komplikacji?
{58222}{58296}w�tpi�.|jak zacznie m�wi� o magii...
{58300}{58377}...babcia wyma�e jej z pami�ci|ca�� wiedz� na temat magii.
{58383}{58428}- uroczo.|- taka jest babcia.
{58432}{58508}dobra, koniec na dzi�.|id� do ��ka.
{58512}{58556}jutro musz� odmieni�|swoj� przysz�o��.
{58597}{58656}zdecydowa�a� ju�,|co zrobisz ze swoim awansem?
{58660}{58702}tak, odrzuc� go.
{58712}{58772}- dlaczego podj�a� tak� decyzj�?|- zas�uga trzech phoebe.
{58776}{58849}za pomoc� magii odmieni�a swoj� przysz�o��,|ja odmieni�am przysz�o��
Scotta.
{58853}{58904}a to jest nieuczciwe.
{58908}{58980}zap�ac� za swoje b��dy.
{58984}{59022}dobranoc.
{59106}{59180}jak my�lisz, co zrobi|phoebe w sprawie cole'a?
{59204}{59314}nie mam poj�cia, ale na pewno nie b�dziemy|musieli czeka� 40-u lat
na odpowied�.
{59636}{59672}cze��.
{59741}{59770}ja tylko...
{59841}{59880}musia�e� si�|wyrwa� z domu?
{59887}{59945}co� w tym rodzaju.
{59987}{60040}przynajmniej wr�ci�e�.
{60056}{60104}a s�dzi�a�,|�e tego nie zrobi�?
{60108}{60149}nie wiem.
{60227}{60269}ostatnio...
{60320}{60396}...miewam zwariowane my�li|dotycz�ce nas...
{60400}{60546}...i pomy�la�am, �e mo�e masz|te same odczucia co ja.
{60596}{60656}nigdy ci nie powiedzia�am,|czemu rzuci�am to zakl�cie.
{60661}{60717}chcia�a� us�ysze�,|czego po��da twoje serce.
{60717}{60792}dzi�ki niemu mia�am si� dowiedzie�,|czy powinnam ci� po�lubi�, czy
nie.
{60892}{60954}- i?|- nadal chcesz?
{60958}{61013}taki mam plan.
{61031}{61092}ja te�.
{61096}{61149}cho� wci�� mam|pewne obawy.
{61170}{61288}ale kiedy moje przesz�e wcielenie|przypomnia�o mi o kopciuszku...
{61313}{61399}...i gdy zobaczy�am,|�e ja z przysz�o�ci jest sk�onna...
{61428}{61460}odda� za ciebie �ycie...
{61470}{61514}ja te� m�g�bym|dla ciebie umrze�.
{61535}{61645}zadam ci pytanie|i oczekuj� szczerej odpowiedzi.
{61649}{61687}sta� ci� na to?
{61691}{61735}tak.
{61754}{61827}czy jest co�,|o czym mi nie m�wisz...
{61867}{61896}...co ma zwi�zek|z tob�?
{61929}{61968}czy czego� nie wiem?
{62275}{62315}nie.
{62636}{62715}{c:$aaccff}tekst polski: spirozea
{62715}{62827}{c:$aaccff}.:: grupa hatak - hatak. pl::.|.:: napisy24. pl::.