You are on page 1of 12

{119}{162}za ma��e�stwo!

{322}{382}hey, to ma by� nasza rocznica.


{387}{463}oh, za ma��e�stwo piper i leo.
{467}{516}nasze te� musi by� takie udane.
{520}{577}tak, zobacz, �e jeszcze nie brzmi,|jak nasze.
{771}{834}w porz�dku, wszyscy, ja...
{839}{908}- jestem zm�czona, p�jd� ju�.|- poczekaj, nie mo�esz jeszcze i��, paige.
{913}{947}nie dotarli�my jeszcze do najlepszej cz�ci.
{959}{986}oh, przepraszam.
{991}{1034}my�l�, �e obserwowanie was przez ca�� noc
{1039}{1087}by�o najwa�niejszym wydarzeniem tego wieczoru.
{1096}{1145}oh, przepraszam, cukiereczku.|nudzimy ci�?
{1150}{1174}nie, nie, to tylko...
{1178}{1271}to dziwne widzie� dziewczyn�, kt�ra nietypowo
{1275}{1335}bra�a �lub.
{1344}{1430}piper pr�bowa�a mi wm�wi�,|�e by� wspania�y, ale inny.
{1435}{1531}wi�c musisz tego do�wiadczy�,|�eby zrozumie�.
{1628}{1701}- w porz�dku, gdzie ta dobra cz��?|- oh, tak, dobra cz��.
{1705}{1739}wybaczcie.
{1803}{1829}tam jedziesz.
{1939}{1983}- oh, m�j Bo�e.|- cole.
{1987}{2063}- to nic wielkiego.|- tylko najpi�kniejszy hotel na hawajach.
{2073}{2137}dot�d nie wiedzia�em, �e wy nigdy|nie mieli�cie miesi�ca miodowego.
{2166}{2230}oh, m�j Bo�e, m�g�by� by� jeszcze s�odszy, ni� teraz.
{2253}{2315}dosta�e� te bilety na hawaje?
{2319}{2375}to nie s� bilety na samolot.|b�d� musieli si� tam orbitowa�.
{2380}{2459}ale wiesz, hotel|i kilka mi�ych obiadk�w...
{2475}{2519}cole, nie wierz�, �e to zrobi�e�.
{2526}{2563}czy ja co� przegapi�am?
{2567}{2632}nie jeste� bezrobotny?|jak pozwoli�e� sobie na to?
{2662}{2742}to jest jutrzejsza niespodzianka.|dzisiejszego wieczora, kolejny
toast.
{2748}{2843}za leo i za piper,|sto lat szcz�liwego �ycia.
{3071}{3095}dobrze si� czujesz?
{3103}{3171}- kochanie, dobrze si� czujesz?|- wybaczcie mi.
{3189}{3231}wszystko dobrze, wszystko dobrze. to tylko...
{3235}{3282}przepraszam, zaraz wr�c�.
{3322}{3382}my�lisz, �e cole wygra�|na loterii lub co� w tym stylu?
{3411}{3441}nie wiem.
{3478}{3502}przepraszam.
{3611}{3675}by�em z ca�� rodzin�.|postrada�a� rozum?
{3679}{3704}wybacz mi.
{3709}{3810}ale to jest niezb�dne, by doko�czy� rytua�.
{3824}{3899}pr�buj� by� idealnym m�em,|doskona�y szwagrem.
{3915}{3991}pomog�oby, gdybym nie mia� demon�w|podryguj�cych obok mnie na
parkiecie.
{3996}{4078}je�li m�j rytua� p�odno�ci zawiedzie,|tak czy inaczej koniec
przedstawienia.
{4157}{4214}jutro b�dziesz mia� jedyn� szans�,
{4218}{4265}by zap�odni� swoj� �on�.
{4270}{4335}pot�ga ksi�yca|w po��czeniu z tym �rodkiem,
{4339}{4394}uczyni j� p�odn� na nasienie demona
{4399}{4495}i zneutralizuje �rodki antykoncepcyjne,| jakikolwiek ona bierze.
{4500}{4564}- jej ulubione s�odycze?|- czekolada.
{4582}{4629}wi�c zmieszam to z czekolad�.
{4664}{4717}musisz jej to poda� rano,
{4721}{4822}a potem sko�czysz robot�, kiedy|ksi�yc b�dzie wysoko na nocnym niebie.
{4827}{4867}je�li ci si� uda
{4871}{4980}nasienie z�a, rosn�ce w niej|wp�ynie r�wnie� na jej osobowo��.
{4985}{5040}wi�c kiedy odkryje prawd�,
{5045}{5095}podda si� twojej woli.
{5134}{5186}ona ulegnie swojej mi�o�ci do mnie.
{5443}{5483}dzi�ki napojowi.
{7407}{7454}- mog� spr�bowa�?|- tak, pewnie.
{7468}{7543}- zepsu�a mi si� spinka do w�os�w.|- wypr�buj jedn� z moich.
{7587}{7655}- ognisty.|- tak jak ty, potrzebuj� wi�cej ognia.
{7659}{7729}ta, czy to nie dziwne,|jak seks mo�e zast�pi� spanie?
{7734}{7770}zastanawiem si�, czy robiono ju�|jakie� badania w tym kierunku.
{7775}{7867}- pami�tam dava, mojego ex-ch�opaka...|- och, nie. to jest inaczej z
ch�opakami.
{7876}{7930}nie wim dlaczego, ale jak tylko|wyjdziesz za m��, to jest...
{7934}{7992}to jest tylko lepiej.|wiesz o czym m�wi�?
{7996}{8040}zaanga�owanie jest niewymownie seksowne.
{8045}{8083}tak. jest bardziej intymne|lub co� w tym stylu.
{8087}{8142}nie wiedzia�abym.
{8148}{8191}m�wi� o czekaniu z niecierpliwo�ci�,
{8195}{8255}piper, ty jedziesz wieczorem|na sw�j miesi�c miodowy.
{8259}{8296}my�l�, �e nowa bielizna jest w porz�dku.
{8301}{8350}ty zawsze my�lisz, �e nowa bielizna jest w porz�dku.
{8354}{8407}nie dla mnie, g�uptasie.
{8412}{8449}- chcesz i��, paige?|- nie mog�.
{8454}{8511}musz� jecha� w to z�e miejsce,|gdzie daj� mi czeki z wyp�at�.
{8515}{8551}och, racja. przepraszam.
{8887}{8932}- niespodzianka.|- nowy samoch�d?
{8937}{8996}gdzie go dosta�e�?
{9004}{9060}-razem z prac�.|- oh, jeste� parkingowym?
{9090}{9147}adwokatem, dzi�kuj� bardzo.
{9151}{9199}to jest samoch�d s�u�bowy.
{9264}{9308}m�wisz powa�nie?
{9312}{9386}to dziwne. ostatnio nie wytrzyma�e� dw�ch godzin w pracy.
{9390}{9463}tak, nie nawidzi�e� tego.|powiedzia�e�, �e nienawidzisz by�
prawnikiem.
{9476}{9536}tak, ale tamta praca by�a zbyt stresuj�ca i ma�o p�atna.
{9540}{9584}- ta natomiast...|- nadesz�a z porsche.
{9595}{9629}zgadza si�.
{9679}{9731}- dlaczego si� nie cieszysz?|- masz mnie.
{9735}{9819}- czy to tiptronic?|- nie.
{9840}{9867}my�la�em, �e b�dziesz szcz�liwa?
{9918}{9964}cole, je�li ty jeste� szcz�liwy, ja te� jestem.
{9968}{10008}w porz�dku.
{10040}{10083}mam dla ciebie twoje ulubione czekoladki
{10128}{10195}i zarezerwowa�em|apartament na miesi�c miodowy w mark.
{10200}{10254}- miesi�c miodowy?|- to ju� dzisiaj wieczorem. co ty na to?
{10259}{10344}oh, my�l�, �e musz� zrobi� najpierw malutkie zakupy.
{10348}{10386}jak my�lisz, piper?
{10390}{10463}rebeka ryan gra dzisiaj w klubie,|musz� i�� wszystko przygotowa�.
{10471}{10503}b�d� ci� kry�.
{10511}{10559}powinnam co� zrobi�.|on sprawia, �e �le wygl�dam.
{10621}{10655}wi�c, czekoladk�?
{10705}{10772}jeste� pewna, �e nie chcesz?|pachnie dobrze.
{10868}{10900}mo�e jeste� z�y.
{11021}{11054}kocham ci�.
{11185}{11224}wi�c, dla kt�rej firmy prawniczej pracujesz?
{11234}{11296}znasz si� na firmach z san francisco?
{11304}{11352}tak, zajmuj� si� nimi od czasu do czasu.
{11360}{11391}jackman, carter i kline?
{11435}{11475}nie s�ysza�am o nich.
{11521}{11560}wi�c, lepiej wezm� si� do pracy.
{11565}{11639}- gratulacje.|- dzi�ki.
{12070}{12127}okay, co o tym my�lisz?
{12207}{12230}hey!
{12236}{12316}my�l�, �e jemu si� podoba,|a jej nie.
{12320}{12353}okay, ale co na to powiesz?
{12358}{12470}jak to wygl�da|jeste�my- ma��e�stwem-ale-nie-jeste�my-martwi.
{12475}{12499}my�l�, �e du�o wi�cej
{12505}{12577}mog�-ubra�-to-na-jedn�-noc-a-|potem-sp�dzi�-nast�pne-sze��-miesi�cy-
p�ac�c-za
{12581}{12625}sw�j wygl�d
{12649}{12683}nienawidz�, gdy masz racj�.
{12689}{12723}ale chociasz my�lisz o tym,
{12728}{12821}�e mog�aby� prawdopodobnie pozwoli� sobie|na co chcesz, teraz gdy
cole pracuje w korporacji.
{12825}{12888}tak, wi�c, nie mog� na tym polega�.
{12894}{12928}i nie mog� tylko siedzie� w domu,
{12933}{12992}kiedy m�j m�� pracuje za dwoje,|wiesz.
{12996}{13099}mo�e za dziesi�� lat,|kiedy b�d� mia�a dzieci, ale nie teraz.
{13104}{13156}oh, denerwujesz si�?
{13166}{13239}tylko my�l�, �e nadszed� czas,|�ebym te� posz�a do pracy, wiesz.
{13243}{13284}co o tym my�lisz?
{13300}{13439}my�l�, �e bycie razem jest uroczym,|rodzajem pracy na pe�ny etat.
{13443}{13559}tak, to si� tylko zdarza w momencie zap�aty|pod gro�b� �mierci.
{13590}{13695}racja. wi�c je�li cole przynosi, wiesz,|extra kilka dolc�w na dom,
{13701}{13728}dlaczego si� tym nie cieszy�?
{13765}{13823}poniewa�, piper, nie o to chodzi.
{13828}{13920}mam stopie� naukowy z psychologii|i naprawd� ci�ko na to pracowa�am,
{13926}{14038}wi�c chcia�abym to wykorzysta�,|by pomaga� ludziom w nie magiczny
spos�b.
{14176}{14236}m�wi�c o pomaganiu ludziom...
{14757}{14796}dobr� rzecz�, by�oby, �eby samoch�d mia� hamulce.
{14802}{14852}- by�aby� piratem drogowym.|- ca�kowicie.
{14857}{14907}- ta kobieta j� uratowa�a.|- nic ci nie jest?
{14927}{14967}pomo�esz mi znale�� prac�?
{14971}{15026}nie mam ostatecznego terminu.|musz� dosta� prac�.
{15032}{15068}w porz�dku.
{15338}{15401}- niewinny.|- oczywi�cie.
{15509}{15548}nadal mu nie ufam.
{15554}{15630}dzwoni�am do firmy i najwidoczniej |m�wi� prawd� o dostaniu pracy.
{15634}{15688}czekaj, powiedzia� prawd�? n�dznik.
{15693}{15748}m�wi� ci, lila,|co� dziwnego si� zbli�a.
{15754}{15802}on nie m�g�by funkcjonowa� w pracy.
{15806}{15833}my�l�, �e on uderzy� klienta.
{15837}{15895}a teraz on jest nagle| pan s�odki prawnik.
{15903}{15932}ludzie si� zmieniaj�.
{15943}{15990}nie tak szybko, nie a� tak.
{15995}{16027}tam jest co�, wy��cznie o nim
{16032}{16091}a ja b�d� mia�a na niego oko. kropka.
{16103}{16133}szpiegowanie m�a,
{16138}{16194}teraz, to pewna droga do k��tni z siostr�.
{16271}{16295}paige matthews.
{16301}{16379}hey, mamy sytuacj� typu wied�my,
{16384}{16456}a to mog�oby przynie�� korzy��|dla twojej specjalizacji.
{16461}{16509}jest jaka� szansa, �eby�my|mog�y spotka� si� w rezydencji?
{16514}{16579}- tak, b�d� tam.|- wspaniale, spotkamy si� na miejscu.
{16676}{16727}co to znaczy,�e|ona tego nie zjad�a?
{16739}{16823}my�l�, �e zmuszanie jej do tego|by�oby troch� podejrzane.
{16833}{16890}wi�c jest zbyt p�no?
{16900}{17007}nie. mikstura jest silniejsza,|im d�u�ej b�dzie j� nosi� w sobie.
{17013}{17059}to mo�e nadal dzia�a�.
{17065}{17090}wi�c b�d� w pogotowiu
{17095}{17150}i ostrze� mnie, gdyby jaki� demon|planowa� atak.
{17156}{17195}nie mog� pozwoli� sobie na �adne szale�stwo|ze wzgl�du na phoebe.
{17285}{17335}cole, musimy...
{17347}{17444}to jest... to jest mike, m�j sekretarz,|i w�asnie wychodzi.
{17450}{17537}dzi�ki. mo�esz z�apa� mnie jutro.
{17544}{17590}tak. pewnie.
{17653}{17697}przepraszam.
{17785}{17851}- cole, to jest karen young.|- mi�o mi ci� pozna�.
{17857}{17919}potrzebuje naszej pomocy.
{18153}{18226}wysz�am wcze�nie.|jeszcze by�o ciemno.
{18231}{18290}po�egna�am si� z m�em...
{18324}{18356}...i potem ju� nic nie pami�tam.
{18361}{18425}nie rozumiem,|co mi si� sta�o.
{18430}{18515}karen, wiem, �e jeste� wystraszona,|ale postaramy si� ci pom�c,
przyrzekam.
{18646}{18684}co z ni� nie tak?
{18690}{18715}nie wiem.
{18719}{18779}mia�am wizj�, jak jest |atakowana przez demona.
{18790}{18861}tylko nie my�l�, �e to by�o ostrze�enie.|my�l�, �e to ju� si�
zdarzy�o.
{18865}{18931}ona zosta�a uderzona|przez jaki� rodzaj kuli �wietlnej.
{18961}{19034}mogliby�my to od�o�y�|dzi� wieczorem, skarbie.
{19040}{19067}nie, nie mo�emy.
{19096}{19175}cole, niewinni maj� pierwsze�stwo.
{19200}{19232}oczywi�cie, �e maj�.
{19256}{19300}ja tylko...
{19321}{19363}ja tylko nie mog� czeka�,|by poby� sam na sam z tob�.
{19390}{19431}zrobi� wszystko, �eby pom�c.
{19662}{19691}wybaczysz mi?
{20284}{20363}hej, hej, hej.|niewinny, pami�tacie?
{20396}{20424}racja.
{20455}{20487}teraz jest spokojniejsza,
{20491}{20574}wi�c dlaczego nie sp�dzisz a ni� troch� czasu,|a my p�jdziemy
sprawdzi� Ksi�g�?
{20580}{20633}- oczywi�cie.|- okay.
{20736}{20788}- piper?|- co?
{20836}{20900}nic. w porz�dku.
{20963}{21017}nagle nie mog� doczeka� si� mojego miesi�ca miodowego.
{21021}{21104}ja te�. musi by� pe�nia ksi�yca.
{21194}{21234}powiesz mi co si� wtedy zdarzy�o?
{21238}{21289}nie wiem.
{21300}{21331}nie ma na to czasu.
{21394}{21424}kto ci� zaatakowa�?
{21446}{21471}nie dotykaj mnie!
{21475}{21508}nie dotykaj mnie! zostaw mnie!
{21521}{21570}on mnie dotyka�!
{21871}{21898}nie s�ysza�em jak wchodzisz.
{22019}{22081}co si� sta�o?|wygl�dasz jakby� zobaczy�a ducha.
{22130}{22169}nie jestem pewna co widzia�am.
{22196}{22225}co masz na my�li?
{22263}{22298}co jej zrobi�e�?
{22358}{22383}pociesza�am j�.
{22387}{22447}je�li nie zauwa�y�a�,|ona jest bliska histerii.
{22505}{22534}mamy to!
{22540}{22566}- szybko.|- tak.
{22571}{22617}wi�c, jeste�my tymi dobrymi.|dzi�ki za przyj�cie.
{22658}{22718}- mamy problem.|- tak?
{22796}{22866}mam na my�li, �e mamy problem z ni�?
{22918}{22968}- moc brokera?|- oczywi�cie.
{22993}{23048}najwidoczniej �wietlista kula,|rzucona w karen
{23053}{23086}to by�a moc demona.
{23094}{23156}tak, brokersi czasami|wykorzystuj� ludzi, by gromadzi� w�adz�,
{23161}{23200}a� znajd� nabywc�.
{23205}{23252}t� drog�, z�odzieje nie mog� si� do nich dosta�.
{23296}{23343}"istota ludzka,kt�ra posi�dzie |moc demona.
{23347}{23377}b�dzie zdezorientowana,
{23381}{23428}wtedy b�dzie przera�ony, paranoiczny,|pot�ny i demoniczny,
{23433}{23533}i ostatecznie umrze,|je�eli ta moc nie zostanie cofni�ta. "
{23537}{23606}dobre wie�ci s� takie, �e jest eliksir,|kt�ry odbiera t� moc.
{23752}{23785}to z pracy.
{23790}{23834}prawdopodobnie potrzebuj� mnie,|by wype�ni� wi�cej formularzy.
{23838}{23910}okay, kochanie, ty id�|a my wezwiemy ci�, je�eli b�dziesz potrzebny.
{23928}{23955}dobrze.
{24091}{24127}musz� si� st�d wydosta�.
{24131}{24197}- mam rodzin�, o kt�r� musz� si� troszy�.|- karen, twojej rodzinie
nic nie jest.
{24206}{24301}ale mam prac�, mam ostateczny termin.|elise mnie zastrzeli.
{24306}{24348}w porz�dku. porozmawiamy z elis�,
{24353}{24416}powiemy jej, �e jeste� z nami,|wszystko za�atwimy.
{24512}{24554}- id�.|- nie.
{24565}{24612}phoebe powinna i��,|ty jeste� najlepsza w eliksirach.
{24616}{24661}tutaj, kochana, we� m�j samoch�d.
{24665}{24741}okay. zadzwo� do mnie, je�li sytuacja si� pogorszy.
{24781}{24831}- piper...|- ten eliksir trzeba za�y�, chwil� po przyrz�dzeniu
{24836}{24861}i musimy doda� hyzopu,
{24865}{24915}wi�c zostaniesz z karen|i zaczniesz gotowa�,
{24919}{24954}a ja p�jd� do sklepu po zio�a.
{24959}{25004}nie, musz� z tob� o czym� porozmawia�.
{25009}{25077}znienawidzisz mnie za to co powiem,|ale my�l�...,widzia�am jak cole
u�y�...
{25081}{25149}nie. paige, rozmawia�y�my|o tym milion razy.
{25153}{25189}nie, to co� innego.
{25193}{25251}- my�l�. �e widzia�am, jak cole u�ywa� demonicznych mo...|- nie,
nie, nie.
{25261}{25301}w colu nie ma nic demonicznego.
{25306}{25361}i chcesz tego czy nie ,|jest twoim szwagrem.
{25365}{25407}cokolwiek ci si� wydaje,
{25412}{25472}troszcz si� o siebie.
{25616}{25683}karen, mog� ci zada� par� pyta�?
{26329}{26421}nie wiem, ja tylko czu�am, �e|robi co� za mn�.
{26425}{26516}co� jak co?|widzia�a� jak co� robi�?
{26543}{26615}kim jeste�?|dlaczego mnie tutaj przyprowadzi�a�?
{26619}{26687}paige, widzia�a� gdzie� piper?
{26692}{26753}tak, w�a�nie wysz�a.
{26757}{26794}a nie pojecha�a do klubu?
{26799}{26847}ja o wiele bardziej chcia�bym sp�dza� m�j miesi�c miodowy.
{26851}{26917}kim ona jest?|co� si� sta�o?
{26922}{26987}nie, ona jest niewinna.|jeste�my na tropie czego�.
{27007}{27049}co wa�niejsze,
{27054}{27126}s�dz�, �e widzia�am, jak cole|u�ywa magicznych mocy.
{27131}{27179}- co?|- tak.
{27183}{27229}wiem, �e to brzmi jak wariactwo,
{27242}{27298}ale widzia�am jak jego r�ka si� �arzy�a.
{27308}{27361}- paige...|- nie, sp�jrz.
{27366}{27400}co� dziwnego nadchodzi.
{27405}{27438}te wszystkie wymy�lne prezenty,
{27443}{27534}samoch�d za $50,000,|jaka praca oferuje co� takiego?
{27557}{27588}wi�c, to �e dosta� si� do kompani samochodowej,
{27593}{27646}w twoich oczach automatycznie oznacza, �e jest demonem?
{27655}{27689}nie!
{27693}{27797}nie, tylko ostatnio si� zmieni�
{27801}{27845}i nie na lepsze.
{27850}{27885}czy tylko ja to widz�?
{27895}{27974}mo�e tylko ty jedna chcesz to widzie�.
{28018}{28043}to znaczy?
{28048}{28115}to znacy, �e nikt nie chce by� pi�tym ko�em u wozu.
{28144}{28177}to nie fer.
{28181}{28227}wiesz co nie jest fer?
{28231}{28296}to, �e karzesz cola za przesz�o��.
{28312}{28353}on ju� nie jest demonem.
{28366}{28419}i jest cz�ci� tej rodziny.
{28881}{28929}najwy�szy czas.
{29037}{29071}dzi�kuj�.
{29100}{29140}paige widzia�a, jak u�ywam mocy.
{29144}{29198}co? chcesz si� zdemaskowa�?
{29202}{29253}niekoniecznie.|ona nie jest pewna tego co widzia�a.
{29257}{29301}niemniej, musi umrze�.
{29354}{29388}ma�o subtelne.
{29443}{29491}to nie wprowadzi�oby phoebe|w mi�osny nastr�j,
{29495}{29540}a ja jestem zbyt blisko,|by zrezygnowa� z mojego planu.
{29544}{29628}je�eli wi�cej ni� jedna wied�ma jest w pobli�y ciebie,|plan staje
si� ryzykowny.
{29651}{29729}ona jeszcze nie jest pewna,|czy mo�e ufa� swoim oczom.
{29735}{29771}my�l�, �e wiem jakim sposobem upewni� si�,
{29775}{29830}�e nikt nie ufa temu, co m�wi paige.
{29835}{29876}jak?
{29895}{29985}przyprowadzi�y do domu niewinn� dziewczyn�,|kt�ra zosta�a zara�ona
moc� brokera.
{29989}{30027}co z tym zrobisz?
{30031}{30085}je�li m�g�bym nak�oni� brokera,|by to samo zrobi� paige,
{30089}{30123}ona te� by by�a niezr�wnowa�ona.
{30127}{30184}a do czasu, gdy osi�gnie|szczyt za�amania,
{30188}{30242}jej siostry b�d� na miesi�cach miodowych.
{30257}{30283}ona mog�aby je zaalarmowa�.
{30373}{30434}nie je�li przyspiesz� jej upadek,
{30438}{30512}popchn� jej dawny l�k w stron� paranoi.
{30518}{30594}wtedy ona nie b�dzie ju� im tak ufa�, �eby je zaalarmowa�.
{30763}{30841}kto to zrobi�? kto mnie tu �ci�gn��?
{30856}{30940}- ja.|- czarnoksi�nik.
{30944}{30983}ty �yjesz.
{31066}{31116}niech to zostnie mi�dzy nami.
{31156}{31196}mam dla ciebie zadanie.
{31213}{31239}je�li ci si� powiedzie,
{31243}{31313}zdob�dziesz tak� w�adz�,|o jakiej nie m�g�by� marzy�.
{31431}{31480}- wstrzymaj si� do niedzieli.|- okay.
{31485}{31526}tak, tak, to nie problem.
{31551}{31591}cze��.
{31604}{31674}- ty jeste�?|- m�atk�.
{31679}{31726}dzisiaj mam miesi�c miodowy.
{31731}{31795}to nie mo�e czeka�.
{31805}{31845}wybacz.
{31856}{31918}w zasadzie szukam kogo�,|szefa tak jakby.
{31923}{31971}ma na imi� Elise?
{32006}{32050}tak
{32225}{32259}s�ucham?
{32263}{32343}cze��. jestem w imieniu karen young.
{32348}{32396}- ona zachorowa�a i...|- powiedz jej, �e jest zwolniona.
{32400}{32471}- co? nie.|- kiedy ona si� sp�nia, ja si� sp�niam.
{32475}{32543}jestem redaktorem naczelnym i mam lepsze rzeczy do roboty,|ni�
ci�gle na ni� czeka�.
{32548}{32599}nie, ona si� sp�ni.
{32604}{32631}ju� jest sp�niona?
{32639}{32714}termin mija o 8:00 wieczorem.|i my�la�am, �e powiedzia�a�, �e jest
chora.
{32725}{32755}tak, dlatego tu jestem.
{32760}{32824}by wzi�� jej prac� i zanie�� do domu.
{32827}{32932}uwierz mi, nie ma nic wa�niejszego|dla karen, ni� bycie reporterem.
{32950}{33030}z trudno�ci� nazwa�abym jej prac� dziennikarstwem.
{33156}{33243}materia�y z tego tygodnia s� prawdopodobnie na biurku.
{33258}{33295}wow, du�o maili.
{33300}{33378}tak, to musi by� robione na bierz�co.
{33398}{33530}skoro jest tego tak du�o,|musz� jej dostarczy� te maile,
{33535}{33572}mog�aby� rozwa�y� przesuni�cie...?
{33576}{33652}wiem, �e to wymaga osoby w szczeg�lnym typie
{33656}{33719}by zajmowa� si� nieszcz�ciami|absolutnie obcych ludzi
{33724}{33752}i rzeczywi�cie potrafi� im pom�c.
{33762}{33839}faktem jest, �e ja nie mog�abym si� nawet zatroszczy�.
{33843}{33896}to jest gazeta,|i my pracujemy wed�ug termin�w.
{33900}{33926}koniec rozmowy.
{33964}{33998}okay.
{34210}{34265}- halo.|- hey, zrobi�a� ju� ten eliksir?
{34293}{34318}eliksir?
{34323}{34394}paige robi eliksir,
{34399}{34512}a ja mam 10 wspania�ych minut|dop�ki nie b�d� musia�a dodawa� swoich
zi�.
{34517}{34574}�wietnie, poniewa� szybko potrzebuj� twojej pomocy..
{34579}{34676}karen straci prac�, je�li nie odda kolumny do 8:00 wieczorem.
{34714}{34795}wi�c, co powiedzia�aby� 28-letniej kobiecie,
{34800}{34895}kt�ra wci�� mieszka w domu rodzic�w,|poniewa� boi si� mieszka� sama?
{34939}{34984}powiedzia�abym jej, �eby korzysta�a z �ycia!
{35010}{35047}jak mam to napisa�?
{35051}{35087}walczymy z demonami codziennie.
{35092}{35186}jak mam jej powiedzie�, �eby si� niczego nie ba�a, no wiesz?
{35256}{35289}co ty robisz, piper?
{35313}{35421}stosuj� si� do w�asnej rady!
{35527}{35580}...by wyj�� st�d.tylko musz� st�d wyj��.
{35585}{35638}musz� st�d wyj��.|musz� st�d wyj��.
{35663}{35720}musz� wyj��.|musz� natychmiast st�d wyj��!
{35772}{35821}czekaj, karen, lekarstwo jest prawie sko�czone.
{35825}{35879}jak to we�miesz,|mo�esz i�� gdzie zechcesz.
{35885}{35949}pr�bujesz mnie otru�.|pracujesz dla tej dziwki, elise.
{35954}{35998}-zabij� j�, zanim ona zabije mnie.|- nie.
{36002}{36067}my tylko pr�bujemy ci pom�c.|nikt nie chce ci� skrzywdzi�.
{36070}{36106}nie chc� twojej pomocy.
{36318}{36353}przepraszam, nie mog� pozwoli� ci odej��.
{36360}{36424}o, m�j Bo�e, czym ty jeste�?
{36456}{36492}co tutaj si� dzieje?
{36497}{36564}- odejd� ode mnie! zostaw mnie!|- gdzie jest phoebe?
{36580}{36619}dobre pytanie.
{36680}{36716}paige, za tob�!
{36889}{36928}paige, zabierz j� st�d!
{36932}{36963}trzymaj si� ode mnie z daleka!
{37118}{37150}leo!
{37330}{37374}- to broker, wysad� go w powietrze!|- co?
{37548}{37574}gdzie jest karen?
{37862}{37920}powinna� czu� si� lepiej.|uleczy�em twoje rany.
{37925}{37989}o, tak, czuj�.|jestem tylko troch� os�abiona.
{37993}{38087}to by�o jak kwas w spraju.|to bardzo zrani�o paige.
{38092}{38167}wi�c musimy szybko znale�� Karen.
{38172}{38236}- wi�c, teraz nasz niewinny jest demonem?|- tak.
{38239}{38302}ale ona nadal jest niewinna.
{38306}{38399}i s�uchaj, paige powiedzia�a, �e ona |bardzo z�orzeczy�a na swoj�
szefow�,
{38404}{38458}wi�c, mo�e by� w drodze do niej.
{38462}{38518}och, �wietnie. w takim razie| powinna by� tak�e w drodze do ciebie.
{38523}{38592}poniewa� du�o mi nie zosta�o, mog�abym zrobi�|co� przeciw kwa�nemu
oddechowi,
{38597}{38637}wiesz?
{38642}{38687}kwas jest przenoszony na r�kach.
{38706}{38779}jakkolwiek. ju� ko�cz�, okay.
{38807}{38884}ok, musz� i�� do phoebe,|bo karen tam idzie.
{38900}{38950}- przeorbuj� ci�.|- nie.
{39031}{39091}twoje orbowanie jest jeszcze troch� niestabilne.
{39095}{39151}poza tym, mo�ecie potrzebowa� uzdrawiaj�cej mocy leo..
{39156}{39251}tak, on ma racj�. ty powinna� tu zosta�|w razie gdyby karen wr�ci�a.
{39261}{39305}a je�li b�d� jakie� problemy,
{39310}{39389}jakie� prawdziwe problemy,|mo�esz po nas zadzwoni�.
{39408}{39451}miej na ni� oko, dobrze?
{39457}{39500}tak, nie martw si�.
{39756}{39811}paige, nie masz ju� chyba �adnych| obiekcji co do mnie, prawda?
{39943}{39995}nie wierz�.|uratowa�em ci tam �ycie.
{40048}{40090}ja tylko...
{40141}{40195}nie rozumiem.
{40661}{40709}co je�li ona tu nie przyjdzie?
{40713}{40750}to jest nasz najlepszy plan.
{40756}{40787}czym zast�pi� s�owo "sko�ny"?
{40792}{40823}"pochy�y"
{40899}{40930}jest tam.
{40943}{40980}z drogi!
{40985}{41086}phoebe. phoebe!|kwas w spraju jest w domu.
{41091}{41119}tak, daj mi jeszcze chwilk�.
{41127}{41190}karen, ona tutaj jest.|czeka na twoje zadanie.
{41268}{41300}tak! drukuj.
{41312}{41366}cze��, zapisz.
{41375}{41415}karen, mamy twoje lekarstwo.
{41577}{41623}o, to jedyna dobra rzecz jak� zrobi�am.
{41668}{41711}co� si� zbli�a,|a drzwi nie chc� si� zamkn��.
{41716}{41768}och, to elise.|przysz�a po prac� Karen.
{41773}{41802}bo�e, mam nadziej�, �e jej si� spodoba.
{41806}{41835}- phoebe!|- co? dobrze.
{41839}{41874}okay, co mam robi�? co mam robi�?
{41879}{41947}- wlej jej to do gard�a.|- wlej jej to do gard�a.
{42068}{42095}cze��. przepraszam, przepraszam, przepraszam.
{42157}{42194}karen?
{42223}{42263}karen, otw�rz drzwi.
{42306}{42368}karen? otw�rz drzwi!
{42445}{42483}przepraszam, zaci�y si�.
{42569}{42624}co tu si� u diab�a dzieje?|kim ty jeste�?
{42639}{42718}to lekarz karen i piel�gniarka.
{42731}{42782}m�wi�am ci, jest bardzo chora.
{42826}{42867}prze�yje?
{42879}{42927}tak, tak, wszystko b�dzie z ni� w porz�dku.
{42937}{42976}dobrze. gdzie moja kopia.
{43037}{43091}- ja nie...|- mam j�..
{43095}{43144}mam kopi�.
{43375}{43409}to zabawne.
{43413}{43495}zabawne? jak z�y �art?|co jest zabawne?
{43500}{43550}powinna� by� cz�ciej chora.|to jest naprawd� dobre..
{43555}{43602}naprawd�? tak?
{43631}{43686}tak, karen.
{43700}{43775}- dzi�kuj�.|- nie ma za co.
{43812}{43838}zrobi�am to.
{43872}{43939}znaczy...zrobi�y�my to. tak, my.
{44091}{44119}paige?
{44152}{44195}o co chodzi?
{44264}{44291}dobrze si� czujesz?
{44301}{44330}jak to zrobi�e�?
{44358}{44383}co zrobi�em?
{44387}{44462}po prostu przyznaj to. jeste� demonem.|tylko m�w prawd�.
{44467}{44537}nie wierz�, �e tak my�lisz.|jeste� osobliw� aktork�.
{44542}{44587}je�li b�dziesz dalej tak twierdzi�,|mo�esz si� zrani�.
{44600}{44664}nie zbli�aj si� do mnie.|powiem phoebe.
{44668}{44703}och, prosz� bardzo.
{44707}{44772}naprawd� my�lisz, �e twoje siostry|zostawi�y by ci� ze mn�,
{44775}{44823}-gdyby my�la�y, �e jestem z�y?|- nie zbli�aj si� do mnie.
{44857}{44952}naprawd� my�lisz, �e phoebe chcia�aby|mnie po�lubi�, gdybym by�
demonem?
{45106}{45159}- halo?|- hey.
{45163}{45247}m�wi�e� co� o|miesi�cu miodowym dzi� wieczorem?
{45256}{45336}- to znaczy, �e znalaz�a� karen?|- tak, znalaz�y�my j� i
uratowa�y�my.
{45341}{45395}nawet uratowa�y�my jej prac�. wszystko z ni� w porz�dku.
{45400}{45424}jest tylko jedna rzecz,
{45429}{45478}ona nic nie pami�ta,|z tego co si� dzisiaj wydarzy�o.
{45482}{45535}- �wietnie.|- co?
{45539}{45609}znaczy, �e nie zdradzi,|�e jeste�cie wied�mami.
{45626}{45706}wiesz co, je�li si� pospieszysz,|mo�emy jeszcze zrobi� p�n� odpraw�.
{45727}{45771}ale ja nie mam nic do ubrania.
{45775}{45823}mog� ci� spakowa�.|wiem co mi si� podoba.
{45827}{45864}za�o�� si�, �e wiesz.
{45869}{45900}okay, b�d� tam na ciebie czeka�.
{45905}{45973}hey, poczekaj, dlaczego nie powiesz|leo and piper, �eby si�
orbitowali prosto na hawaje,
{45977}{46018}i nie przejmowali si� pakowaniem?
{46023}{46073}nigdy nie wiesz, kiedy|zaatakuje nast�pny demon.
{46077}{46163}powiem im. tylko si� pospiesz. pa.
{46360}{46451}przesta�. Dlaczego to robisz?
{46472}{46547}o co chodzi? masz przywidzenia?
{47845}{47887}wiem, �e tu jeste�.
{47892}{47939}znajd� ci�.
{48524}{48567}kocham ci�.
{48600}{48631}mia�em przeczucie.
{48636}{48702}och, a ja my�la�am, �e tym razem|by�am bardzo subtelna.
{48731}{48785}o, m�j Bo�e, paige!
{48824}{48891}moc brokera j� dosi�gn�a.|w torbie mam eliksir.
{48895}{48950}- on jest z�y.|- paige, nie r�b tego. walcz z tym.
{49181}{49217}on jest z�y. musz� go powstrzyma�.
{49243}{49305}leo! leo!
{49310}{49370}lepiej, �eby to by�o wa�ne.
{49380}{49407}sp�jrz na jej oczy.
{49486}{49527}okay, piper. co...?
{49556}{49607}co? to jest dla ducha �wiat�o�ci.
{49612}{49672}- gdzie jest eliksir?|- st�uk� si�.
{49676}{49755}och, okay.|w domu jest tego wi�cej.
{49762}{49822}nie, nie ma, aktualnie.|paige tamto te� rozbi�a.
{49826}{49883}co? co masz na my�li?|wi�c trzeba zrobi�.
{49887}{49939}ona mog�aby umrze�,|dlatego musimy zrobi� wi�cej.
{49943}{49974}jak mogli�my tego nie zauwa�y�?
{50000}{50051}ca�y czas m�wi�a,|�e nie mo�na ufa� Colowi.
{50056}{50104}nie przysz�o mi do g�owy,|�e mog�a by� zaka�ona.
{50108}{50192}- to wszystko moja wina.|- to nie twoja wina, to niczyja wina.
{50237}{50288}leo, jest rozpalona!
{50293}{50320}pr�bowa�em j� uleczy�, ale nie potrafi�.
{50325}{50394}wi�c, co powinni�my zrobi�?|tylko sta� tu i patrze� jak umiera?
{50399}{50489}nie, nie, nie. to si� nie wydarzy!|nie znowu.
{50636}{50668}jest wyj�cie.
{50731}{50802}musimy wydoby� z niej moc brokera.
{50806}{50833}wysadzi�am go.
{50851}{50885}s� inni.
{50893}{50935}musisz mnie orbitowa� do podziemia.
{50976}{51042}- wszyscy p�jdziemy.|- nie, to zbyt niebezpieczne.
{51047}{51092}nie wiemy jak� oni maj� moc.
{51097}{51154}poza tym, wasze moce mog� tam te� dobrze nie dzia�a�.
{51158}{51190}cole, ty nie masz �adnych mocy!
{51210}{51269}cole, nie ma czasu na dyskusje, idziemy.
{51349}{51389}pozw�l mi si� ubra�.
{51551}{51647}wi�c dam ci kul� energii|do rzucania b�yskawic.
{51651}{51680}do rzucania ogniem.
{51688}{51736}- co oni robi�?|- handluj� moc�.
{51740}{51799}- wi�c, co zrobimy?|- no...
{51814}{51866}- wprosimy si�. daj paige.|- czekaj, czekaj, czekaj!
{51871}{51989}przepraszam, �e przeszkadzam, ale my�l�,|�e jeden z was, m�g� gdzie�
zawieruszy� moc.
{51994}{52053}wezm� j�, a ty b�d� gotowy,|�eby ich st�d przeorbitowa�.
{52058}{52114}- kim jeste�cie?|- czarodziejkami.
{52119}{52190}a jeden z was, os�y,|zakazi� nasz� siostr�.
{52201}{52270}chyba ci�ko b�dzie stwierdzi�,|kt�ry to osio�, nie?
{52279}{52316}wi�c, taki jest uk�ad:
{52321}{52429}oszcz�dzimy twoje �ycie, je�eli|zabierzesz od niej swoj� moc.
{52450}{52523}moc czarodziejek tkwi|w mocy trzech.
{52532}{52566}macie o jedn� mniej.
{52596}{52660}chcesz przetestowa� t� teori�.
{52755}{52794}�le. przegra�a�.
{52888}{52924}m�wi�em, �e wasze moce nie dzia�aj� na dole.
{52952}{52996}wi�c wyjd�my st�d.
{53011}{53075}pami�taj, �e to by�o ostrze�enie.
{53079}{53124}nast�pnym razem u�yj� pe�nej mocy.
{53198}{53248}wybacz nam.|zrobimy wszystko o co poprosisz.
{53279}{53331}widzisz, teraz bardziej mi si� podoba.
{53435}{53497}- wi�c?|- co ty do diab�a robisz?
{53612}{53649}na co czekasz?
{54148}{54180}gdzie jestem?
{54185}{54218}ju� wszystko b�dzie dobrze, skarbie.
{54223}{54279}- czy mo�emy ju� st�d i��?|- poczekajcie.
{54417}{54478}mia�am wystarczaj�c� moc, by to zrobi�.
{54902}{54939}dlaczego uratowa�e� paige
{54944}{55008}po tym wszystkim, co zrobi�e�, by j� zniszczy�.
{55032}{55092}oni mogliby znale�� inny spos�b na uratowanie jej.
{55097}{55130}t� drog�, mam kredyt zaufania.
{55135}{55215}zrobi�e� to dla zaufania? czy mi�o�ci?
{55236}{55339}przypuszczam, �e s� rzeczy, kt�rych|nawet czarnoksi�nik nie mo�e
pokona�.
{55384}{55416}uwa�aj.
{55421}{55469}uwa�am, a ty?
{55474}{55506}pracowali�my zbyt ci�ko,
{55511}{55604}�eby taki okruch ludzko�ci|zniszczy� dziedzictwo z�a.
{55632}{55671}paige nic nie pami�ta.
{55675}{55710}nie jest ju� dla nas zagro�eniem.
{55714}{55799}nie m�wi� o niej,|m�wi� o colu.
{55803}{55873}on jest jedynym zagro�eniem, kt�rego|�adne z nas nie mo�e
kontrolowa�.
{55884}{55967}on uratowa� paige, nie ty.
{55972}{56017}nie marwi� si� tym.
{56024}{56096}nie b�dzie m�g� nic zrobi�,|gdy phoebe zajdzie w ci���.
{56155}{56182}jest w ci��y?
{56446}{56483}no i?
{56516}{56572}widz� konfliktow� przysz�o��.
{56576}{56638}czas poka�e.
{57730}{57795}nie mog� uwierzy�, �e zniszczy�am dom.
{57799}{57869}to w co ja nie mog�am uwierzy�,|to to, co prawie widzia�a� w pokoju
hotelowym.
{57874}{57956}je�li dotar�aby� tam 5 minut wcze�niej...
{57973}{58004}przerwa.
{58036}{58067}hey, karen.
{58072}{58125}o, mia�am nadziej�, �e ci� tu znajd�.
{58129}{58206}- czy my j� znamy?|- wow, twoja pami�� jest bardzo kr�tka.
{58234}{58286}powiedzia�a� fearful z marin,|�eby wzi�a psa.
{58290}{58329}tak. och, wiem.
{58334}{58387}wiem, to tylko... to wydawa�o si� dok�adnie|na czasie, no wiesz.
{58391}{58416}wi�c ona nie musia�a...
{58421}{58488}mia�am jej powiedzie�, �eby|posz�a do terapeuty i korzysta�a z
�ycia.
{58512}{58549}widzisz, to jest to co powiedzia�am.
{58567}{58616}jej by�o lepsze.
{58642}{58675}- rany, naprawd�?|- tak.
{58679}{58727}to by�o �yciowe, bez os�dzania.
{58737}{58784}w ca�ej kolumnie czu� by�o �wie�o�� i pasj�,
{58788}{58844}kt�rej tam nie by�o przez d�ugi czas.
{58888}{58918}dzi�kuj�.
{58923}{58968}powiem elise, �e to ty napisa�a�.
{58975}{59024}och, nie, karen, nie r�b tego.
{59035}{59077}my�l�, �e ona ci� za to zwolni.
{59082}{59130}przypuszczam, �e ona ci� z tego powodu zatrudni.
{59142}{59196}je�li my�lisz, �e mo�esz pogodzi�|prac� z zaj�ciem wied�my.
{59222}{59256}wola�am j� jako demona.
{59274}{59334}a poza tym, nienawidz� jej.
{59338}{59394}a chocia� nie wiem|co zdarzy�o si� dzisiaj,
{59399}{59500}czuj�, �e powinnam wi�cej|czasu sp�dza� w domu z moimi dzie�mi.
{59516}{59553}wi�c, powinnam podzi�kowa�.
{59563}{59609}za wszystko.
{59682}{59737}to bardzo mi�e.
{59811}{59849}co w�a�ciwie si� tam zdarzy�o?
{59853}{59960}my�l�, �e phoebe w�a�nie dosta�a prac�.
{60020}{60056}nie, nie mog�.
{60110}{60134}a mog�?
{60138}{60223}phoebe, kto� b�dzie ci p�aci� za to, �e|b�dziesz im m�wi� co maj�
robi�.
{60227}{60256}zamknij si� i b�d� szcz�liwa.
{60287}{60380}za phoebe: �eby� nigdy nie dawa�a|�adnych �miertelnych rad.
{60391}{60461}i za piper: �eby� nareszcie jutro mog�a jecha�|na sw�j miesi�c
miodowy.
{60525}{60607}- i za paige: �ebym nigdy ju� nie pr�bowa�a ci� zabi�.
{60612}{60647}och, nie jeste� prawdziw� halliwell
{60651}{60716}dop�ki nie odp�dzisz demona|od swoich si�str, przynajmniej dwa razy.
{60748}{60842}w�a�ciwie, ona nie odp�dzi�a go od nas.
{60847}{60891}ona widzia�a demona w colu.
{60908}{61029}- m�wisz pomidor, a ja m�wi�...|- karen ju� wcze�niej nienawidzi�a
elise.
{61034}{61154}to dlatego elise sta�a si� obiektem|demonicznej w�ciek�o�ci karen.
{61184}{61281}a to znaczy, �e|ty ju� wcze�niej nienawidzi�a� cola.
{61312}{61376}nie, ja nie nienawidz� Cole, phoebe.
{61423}{61459}ja mu poprostu nie ufam.
{61473}{61537}nie wiem dlaczego,|czuj�, �e jego spos�b post�powania, ja tylko...
{61540}{61581}nie.
{61617}{61645}przepraszam.
{61720}{61755}tak.
{61767}{61813}ja te�.