You are on page 1of 13

{115}{183}- pszenicznego nale�nika?|- obwarzanka.

{192}{217}obwarzanka?
{224}{259}czy ktokolwiek widzia�|moje papiery z zeznaniem?
{264}{337}my�la�em, �e s� w tej teczce|z kremowo-serow� plam�.
{341}{373}spr�buj w tej z plam� z galaretki.
{448}{480}mam, dzi�ki.
{484}{538}phoebe, nie zapomnij, moja firma|organizuje dzi� wieczorem przyj�cie.
{542}{571}chc� im pokaza� moj� now� pann� m�od�.
{575}{623}je�li sko�czy�abym moj� prac�,|to by�oby �wietnie.
{628}{683}- cole, nale�nika?|- staram si� uwa�a� na m�j cholesterol.
{703}{754}a ty, phoebe?|wiem, �e potrzebujesz kilku z nich.
{758}{821}nie, wiesz czego ja potrzebuj�?|ciszy.
{825}{866}musz� dzisiaj odda� moj� kolumn� porad.
{871}{898}- �adnych nale�nik�w?|- �adnych.
{902}{969}ale "sza" z odrobin� syropu by�oby dobre.
{997}{1061}leo, ju� czas na kilka|pysznych pszenicznych nale�nik�w.
{1074}{1147}nie, nie mam czasu.|przyszed�em tylko po skrzynk� z narz�dziami.
{1151}{1238}dobra, wiecie co? mam do��|gotowania dla was ludzie, kiedykolwiek.
{1272}{1307}od teraz,|jeste�cie zdani na siebie.
{1336}{1387}m�j obwa�anek!
{1410}{1463}mogliby�cie wszyscy si� uciszy�?
{1513}{1572}o, nie. moja bateria pad�a.
{1646}{1678}alarm przeciwpo�arowy.
{1746}{1839}wiesz, kiedy mia�aby� spok�j?|kiedy mieliby�my swoje w�asne miejsce.
{1917}{1975}musz� i��. mam dzisiaj rozmow�|z kandydatami na asystenta.
{1994}{2024}pa.
{2039}{2081}a ja jestem z dala od spokojnych pastwisk.
{2182}{2215}kochanie wygl�dasz na zm�czonego.
{2219}{2251}mia�em w pracy podw�jn� zmian�.
{2255}{2321}starszyzna zwali�a to na mnie,|odk�d usun�y�cie czarnoksi�nika.
{2330}{2359}po co ci skrzynka?
{2364}{2466}leo robi za niebia�sk� z�ot� r�czk�.|w�a�nie tak si� poznali�my.
{2483}{2539}starszyzna chce, abym sprawdzi�|kandydata na ducha �wiat�o�ci.
{2544}{2599}ona jest nauczycielk�,|�eby nie zesz�a na z�� drog�.
{2603}{2631}potrzebuje troch� inspiracji.
{2653}{2688}m�wi�c o inspiracji,
{2692}{2762}to jest 60-ta rocznica|bitwy pod guadalcanal,
{2767}{2871}i oni maj� zjazd miejscowych weteran�w,|wi�c wpisa�am nas za ciebie.
{2876}{2911}piper, nie mog� mnie tam zobaczy�.
{2923}{3003}wi�c, nie, w porz�dku. powiem im,|�e jeste� swoim wnukiem.
{3008}{3087}nie, to nie to. nie chc� i��.
{3092}{3118}wiedzia�aby�,
{3123}{3171}je�li spyta�aby� mnie|lub porozmawia�a o tym,
{3176}{3215}zamiast podejmowa� decyzj� za mnie.
{3449}{3511}za�o�� si�, �e �atwo si� przestraszy.
{3517}{3572}-mog� j� przestraszy�?|- nie.
{3577}{3651}no dalej, rick.|tylko mi pozw�l troch� poj�cze�.
{3656}{3699}jeden z tych przera�liwycj j�k�w.
{3703}{3787}no wiesz, m�g�bym by� wiatrem,|m�g�bym by� duchem.
{3792}{3832}tylko j� obserwuj.
{3842}{3921}cz�owieku, obserwowali�my to miejsce|od dobrych 60-ciu lat.
{3928}{3975}nigdy nie znale�li�my|tego, czego szukamy..
{4017}{4111}przysi�gam, czasami nie wiem,|dlaczego tu z tob� zosta�em.
{4115}{4155}dlatego, �e ja zosta�em z tob�, brachu.
{4160}{4224}obieca�em chroni� ci�,|kiedy si� zaci�gn�li�my i zawiod�em.
{4228}{4255}nie zawiod� ci� zn�w.
{4265}{4295}tak, tu jest co�.
{4392}{4491}wnuk leo wyatta z �on�|we�mie udzia�.
{4496}{4542}m�wi�em ci, jeden z nich,|m�g�by si� ewentualnie pokaza�.
{4546}{4575}wi�c, chod�my.
{4579}{4630}jaki jest adres?
{4635}{4679}nie widz� go. zas�aniasz mi, babciu.
{4721}{4755}teraz mog� j� przestraszy�?
{5103}{5151}1329 prescott street.
{5164}{5223}- idziemy.|- jeszcze nie.
{5260}{5355}mia�e� swoj� zabaw�.|teraz poka�� ci jak to si� robi.
{6190}{6242}rick, rick, poczekaj!
{6246}{6331}jeste�my tu po wyatta.|nie po ni�.
{7887}{7929}phoebe, widzia�a� gdzie� moje klucze?
{7934}{7971}nie.
{7990}{8051}leo nie odpowiada na m�j telefon.
{8056}{8080}czy to pilne?
{8092}{8140}nie, chc� mu tylko powiedzie�,
{8145}{8184}�e domy�lam si� dlaczego| jest na mnie taki w�ciek�y.
{8189}{8278}to znaczy, nie wierz�, �e to tylko dlatego,|�e nie chce i�� na zjazd.
{8282}{8365}mo�liwe, �e to dlatego,|�e on zgin�� pod guadalcanal?
{8370}{8432}tak, ale on zgin�� jak bohater.
{8437}{8474}chocia�, jak si� nad tym zastanowi�,
{8479}{8524}on nigdy naprawd�|nie m�wi za du�o na ten temat.
{8592}{8632}phoebe.
{8695}{8731}phoebe, no dalej.|co o tym my�lisz?
{8735}{8837}my�l�, piper, �e przysz�am tu,|aby ucie� od ha�asu, okay?
{8842}{8909}mam termin.|jestem pracuj�ca phoebe.
{8984}{9026}znalaz�am je.
{9082}{9119}- kim jeste�?|- co?
{9145}{9214}- czekaj, ty mnie widzisz?|- bardziej jak przezroczystego ciebie.
{9300}{9326}paige, odsu� si�.
{9348}{9389}phoebe!
{9395}{9422}co?
{9465}{9522}w�a�nie widzia�y�my ducha.
{9526}{9597}tak, to te� m�j pierwszy raz.|znaczy, �e nie....
{9615}{9660}to by� rodzaj ch�odu.
{9665}{9723}nie, nie by� ch�odny.|chyba by� przyjazny,
{9728}{9787}oczywi�cie, bior�c pod uwag� kim jeste�my|i co robimy, prawdopodobnie
nie.
{9792}{9861}wspaniale.|to dok�adnie to, czego dzisiaj potrzebuj�.
{9865}{9911}- co robimy?|- ty wracaj do pracy.
{9915}{9977}ja sprawdz� w ksi�dze|i oczyszcz� mojego ducha.
{9981}{10026}nie, nie, nie. ja to zrobi�.
{10031}{10063}m�wi�a�, �e jeste� ju� sp�niona.
{10068}{10147}tak, ale my�l�, �e on jest duchem.|kto wie sk�d przyby�?
{10152}{10181}z kt�rej epoki.
{10220}{10288}on jest jak kawa�ek|cz�owieka - historii.
{10321}{10369}puknij si�.
{11106}{11158}raport?
{11172}{11249}wi�c, wnuk wyatta zdecydowanie|prowadzi wygodne �ycie.
{11254}{11316}- ju� nie d�ugo.|- nie tak szybko, rick.
{11320}{11361}jego �ona tam by�a...
{11366}{11417}...i chyba mnie widzia�a.
{11424}{11462}wied�ma?
{11469}{11499}plus dwie siostry,
{11505}{11552}co daje razem trzy wied�my.
{11579}{11645}s�uchaj, rick, my�la�em, �e mo�e by�my|o tym zapomnieli.
{11650}{11707}zapomnie� o czym?|o tym co zrobi� nam wyatt?
{11715}{11763}fakt, �e uwi�zi� nas|w tym piekle na ziemi?
{11769}{11812}chcesz o tym zapomnie�?
{11832}{11875}nie ma mowy.
{11882}{11960}wnuk zap�aci, za to, co dziadek nam zrobi�.
{12068}{12133}pewnego dnia, musisz mi pokaza�|jak to zrobisz.
{12316}{12358}nie ma na to czasu.
{12363}{12413}niekt�rzy m�wi� , �e nienawi�� |mo�e utwardzi� serce.
{12418}{12498}ja znalaz�em spos�b,|jak utwardzi� cia�o.
{12859}{12889}teraz twoja kolej, nathan.
{12894}{12966}skup si� na tym,|co wyatt nam zabra�:
{12971}{13007}�ycie,
{13021}{13058}rodzin�, przysz�o��.
{13088}{13171}poczuj nienawi��|i wznie� j� na powierzchni�.
{13339}{13379}uda�o si�.
{13401}{13488}teraz we� bagnet.|b�dzie ci potrzebny trening.
{13493}{13528}poniewa� z wied�mami dooko�a,
{13533}{13595}musimy by� na szczycie tej gry.
{13647}{13706}jakiego radzaju dokumentacj�,| legaln� lub nielegaln� sporz�dza�a�?
{13715}{13758}odkrywcz�, administracyj�,
{13762}{13849}przeds�dow�, s�dow�, wnioski, obrona.
{13897}{13953}- jak szybko piszesz na maszynie?|- 120 s��w na minut�.
{13959}{13990}jak szybko mo�esz przemieszcza� si� przez miasto?
{13994}{14023}30 mil na sekund�.
{14029}{14075}- demoniczne moce?|- ogniste kule, zmiennokszta�tno��.
{14081}{14129}- twoje ostatnie zab�jstwo?|- dwa lata temu.
{14160}{14198}dwa lata temu? czemu tak dawno?
{14221}{14263}morderstwo jest k�opotliwe.
{14268}{14341}moje us�ugi s� zwykle|troch� bardziej dyskretne.
{14416}{14500}przyjm� ci� na pr�b�, julie.
{14516}{14598}pr�buj� odseparowa� moj� �on�|od szkodliwego wp�ywu jej si�str.
{14605}{14635}czarodziejek.
{14641}{14728}to dla mnie bardzo wa�ne,|by trzyma� Phoebe zdala od nich.
{14734}{14776}ona mo�e nasi� w sobie mojego syna.
{14801}{14842}prawie powiedzia�e�,|�e j� kochasz.
{14919}{14964}cz�� mnie to robi, niestety.
{15013}{15135}poza tym m�j plan jest bardziej podst�pny.
{15141}{15199}w��czy�em alarm po�arowy dzi� rano.
{15203}{15238}wy��cz� pr�d dzisiaj popo�udniu.
{15244}{15314}cokolwiek uczyni�, sprawi�, �e dom|phoebe stanie si� przepe�niony i
niezno�ny.
{15318}{15365}uwied� j� i obiecaj lepsze �ycie.
{15371}{15405}dok�adnie.
{15416}{15465}ale to b�dzie wymaga�o ostro�no�ci.
{15501}{15538}skupienia.
{15544}{15618}potrzebuj� kogo� w pracy,|by kry� mnie i uwa�a� na ty�y.
{15630}{15699}wi�c, b�d� kry�|jak�kolwiek cz�� chcesz.
{15809}{15885}on nie m�g� uwierzy�, �e go zawiesi�am,|ale co mia�am zrobi�?
{15891}{15951}przyni�s� n� do klasy.
{15956}{16020}teraz mi grozi,|m�wi, �e wie gdzie mieszkam.
{16035}{16065}widzisz, to dlatego jestem hydraulikiem.
{16069}{16127}zajmowanie si� rurami jest o wiele|�atwiejsze ni� zajmowanie si�
dzie�mi.
{16132}{16172}zawsze chcia�am by� nauczycielk�,
{16177}{16238}ale nie za cen� mojego �ycia.
{16243}{16276}dlatego zdecydowa�am si� zrezygnowa�.
{16303}{16327}to �le.
{16332}{16381}tyle dobrych rzeczy, kt�re mog�aby� zrobi�|na tym �wiecie
przepradnie na zawsze?
{16391}{16454}- to co mam robi�?|- to co umiesz najlepiej.
{16534}{16568}nie chc� rezygnowa�.
{16572}{16611}tylko nie mam odwagi zosta�.
{16712}{16751}wi�c tylko odwaga ma znaczenie
{16756}{16807}od tego momentu do nast�pnego.
{16813}{16891}mo�e tylko na tym powinna� si� skupi�.
{16919}{16972}wystawisz mi rachunek jako hydraulik czy terapeuta?
{16997}{17036}oboj�tnie, bylebym zlikwidowa� awari�.
{17040}{17164}kt�ra jest, prawd� m�wi�c, uzdrowiona.|to znaczy naprawiona.
{17192}{17252}- ile ci jestem winna?|-tym razem to dla domu.
{17384}{17466}wiesz gdzie tu jest eliksir|na unicestwienie duch�w?
{17471}{17579}tak, trzeba pola� ich ko�ci.|robi�y�my to par� lat temu.
{17596}{17644}to dziwne. popatrz.
{17665}{17739}- co to?|- medal za odwag� Leo.
{17743}{17840}wepchni�ty mi�dzy dokumenty z armii,|jakby nic nie znaczy�.
{17844}{17890}mo�e leo jest skromny.
{17894}{18024}nie, to nie to.to co� innego.|wiem. znam go.
{18028}{18079}jest r�wnie� zakl�cie,|by unicestwi� duchy.
{18084}{18124}powinno by� gdzie� w ksi�dze.
{18128}{18155}tak, jest tutaj.
{18159}{18219}jedyny problem to taki, �e sama musisz by�|duchem, �eby je
wypowiedzie�,
{18224}{18273}to ca�kiem chore.
{18356}{18436}- nie znowu.|- o, nie, nie, nie!
{18440}{18494}nie zapisa�am tego.
{18500}{18534}w�asnie straci�am p� mojego dokumentu.
{18538}{18596}w porz�dku, spok�j.|sprawdz� wy��cznik.
{18600}{18640}naprawd� potrzebuj� w�asnego miejsca.
{18674}{18723}- s�ucham?|- nic.
{18943}{18993}- biuro cola turnera.|- cze��, kto m�wi?
{19005}{19073}jestem julie, nowa asystentka pana turnera.|a kto pyta?
{19097}{19160}jestem phoebe, nowa �ona pana turnera.
{19187}{19215}o, naprawd�?
{19219}{19288}-nie zdawa�am sobie sprawy, �e jest �onaty.|- tak, jest.
{19293}{19353}i naprawd� potrzebuj� z nim porozmawia�.|to bardzo wa�ne.
{19358}{19420}obawiam si�, �e nie ma go w biurze.|chcesz zostawi� wiadomo��?
{19425}{19470}nie. przepraszam, nie chc�.
{19475}{19516}widzisz, powiedzia�, �e b�dzie ca�y dzie� w biurze,
{19521}{19608}i ja naprawd�, naprawd�|musz� z nim porozmawia�, w tej chwili.
{19644}{19734}cze�� kochanie. co, wynaj��e�|swoj� asystentk� z reklamy?
{19758}{19836}wi�c, mog�e� przynajmnie powiedzie� jej,|�e jeste� ju� �onaty.
{19850}{19919}widzisz, nie nawidz� ci przeszkadza�,
{19933}{19997}ale mam nadziej�, �e|mo�esz mi pom�c.
{20009}{20040}ju� jest pr�d.
{20119}{20173}nie mog� doko�czy� mojej pracy,
{20178}{20237}a goni mnie termin.
{20247}{20296}- co mog� dla ciebie zrobi�?|- nie mog� i�� do biura,
{20300}{20326}poniewa� je maluj�.
{20331}{20389}- wi�c, zastanawia�am si�...|-je�li znalaz�bym miejsce, mog�aby�
pracowa�?
{20393}{20426}w�a�ciwie mog�.
{20469}{20552}spotkajmy si�|w towers za 20 minut.
{20556}{20607}towers to tam,|gdzie b�dzie przyj�cie?
{20612}{20667}tak, ale to dzi� wieczorem.|nikogo tam dzisiaj nie b�dzie.
{20671}{20734}okay, brzmi dobrze.
{20738}{20820}- jeste� przyj�ta.|- widzimy si� na miejscu. dzi�ki.
{20853}{20910}dzwo� do mnie na kom�rk�,|je�li b�dziesz czegokolwiek potrzebowa�,
dobrze?
{20915}{20947}musz� i��.
{21036}{21087}mi�ej pracy, siostro.
{21091}{21157}nie rozumiem, co wy��czy�o ten w��cznik?
{21162}{21205}mo�e duch.
{21211}{21249}znalaz�am to w aktach.
{21253}{21301}ten facet po lewej,|to kto� znajomy?
{21316}{21366}to nasz duch, zgin�� w akcji.
{21384}{21421}ten po prawej to jego brat.
{21425}{21469}zgin�li tego samego dnia co leo.
{21474}{21529}mo�e to pow�d dlaczego nie chce pojecha� na zjazd?
{21563}{21607}leo.
{21653}{21724}leo, mam na my�li w�a�nie teraz!
{21746}{21780}co? co jest?
{21940}{22003}- nathan.|- tak, w�a�nie go spotka�y�my.
{22008}{22032}wygl�da� bardzo dobrze.
{22037}{22139}troch� przezroczysto, ale jak na martwego |go�cia, ca�kiem dobrze.
{22156}{22196}m�w do mnie.
{22213}{22251}nie ma o czym m�wi�.
{22259}{22299}hej, wyatt.
{22347}{22383}masz racj�, braciszku.
{22387}{22440}jeste� podobizn� swego dziadka.
{22456}{22514}rick, nie!
{22569}{22626}rick? sk�d on zna moje imi�?
{22843}{22873}leo.
{22941}{23002}-mog� wyja�ni�.|- rick, chod�my.
{23025}{23072}rick, chod�, chod�my. no chod�!
{23296}{23363}nie mog� uwierzy�, �e czekali|tak d�ugo, �eby mnie zrani�.
{23368}{23451}nie rozumiem, dlaczego oni |nie s� ju� prze�roczy�ci.
{23456}{23506}nie mam na my�li|przechodzenie przez �ciany,
{23511}{23581}- wygl�dali tak normalnie.|- pewnie �wiczyli.
{23586}{23632}zmaterializowali si�, wi�c mog� przesuwa� rzeczy.
{23637}{23678}takie jak no�e rze�nickie.
{23683}{23725}wi�c, trzymaj� si� swojego b�lu.
{23730}{23765}to ich powstrzymuje|przed odej�ciem.
{23769}{23811}b�lu?
{23815}{23855}leo, pr�bowali ci� zabi�.
{23871}{23911}tak, szcz�cie, �e nie s� duchami ciemno�ci.
{23915}{23952}inaczej, by�by� martwy.
{23956}{23991}znowu.
{23996}{24057}nie rozumiesz.|byli�my przyjaci�mi.
{24062}{24133}dorastali�my razem|w prowincji burlingame.
{24137}{24181}chodzi�em do szko�y z nathanem.
{24186}{24256}kiedy nadesz�a wojna, zawarli�my uk�ad|z naszym oficerem
rekrutuj�cym,
{24261}{24369}�e zaci�gniemy si�,|je�eli b�dziemy razem.
{24378}{24436}- byli�cie blisko.|- tak.
{24440}{24556}wi�c, oni my�l�, �e co zrobi�e�?
{24666}{24749}a wi�c, przetransportowali nas na wysp�.
{24775}{24844}zostali�my wci�gni�ci w zasadzk�|przed lotniskiem.
{24865}{24908}ci�ka artyleria.
{24931}{24977}ogie� z mo�dzierzy.
{25043}{25089}nie nad��ali�my z rannymi.
{25106}{25142}cia�ami.
{25171}{25224}wtedy us�ysza�am g�os ricka.
{25263}{25290}leo!
{25308}{25343}leo!
{25374}{25414}leo, dawaj tu, szybko!
{25443}{25483}chod� tu! nathan jest ranny!
{25503}{25569}unieruchomi�em mu nog�!|we� go do jeepa! id�, id�, id�!
{25636}{25663}�le wygl�da, nie?
{25668}{25697}- co go zrani�o?|- od�amek mo�dzierza.
{25701}{25750}walili w nas z mo�dierzy zewsz�d.
{25755}{25804}przepad� ca�y batalion.
{25839}{25912}- musimy wnie�� go do �rodka!|- tak. w g�r�. podnie�my go.
{26018}{26043}do namiotu!
{26064}{26092}we� sulfonamidy..
{26097}{26161}je�li nie zatrzymamy krwawienia,|wpadnie w szok.
{26172}{26236}- ilu �o�nierzy tam poleg�o?|- nie wiem. ci�ko oberwali.
{26241}{26276}mo�e 15 czy 20, nie wiem.
{26281}{26311}potrzebuj� morfiny.
{26316}{26390}musisz mu pom�c. on ci� potrzebuje.|obaj ci� potrzebujemy.
{26394}{26491}-czy jest tu lekarz?|- nie wiem. nie wiem.
{26495}{26524}spr�buj go ustabilizowa�.
{26551}{26595}- co robisz?|- id� pom�c tym ludziom.
{26600}{26640}- co?|- wilkinson si� nim zaopiekuje.
{26644}{26699}nie, ty musisz to zrobi�!|to jest nathan!
{26704}{26752}tam umieraj� ludzie|i nikt si� o nich nie troszczy!
{26756}{26805}musisz wybra� oni czy my?
{26826}{26862}przepraszam.
{26885}{26955}wyatt! jeste�my twoimi przyjaci�mi!
{26968}{27048}nathan umiera!|nie pozw�l mu umrze�! wyatt!
{27613}{27647}powinienem by� zosta�.
{27716}{27782}powinienem spr�bowa� uratowa� Nathana|i zabra� go stamt�d.
{27843}{27950}wtedy mogliby�cie wszyscy zgin�� w tym namiocie.
{27960}{28060}i wszyscy na polu, kt�rych ratowa�e�|te� mogliby zgin��.
{28075}{28104}post�pi�e� w�a�ciwie.
{28151}{28234}i, leo, na boga,|dosta�e� medal za odwag�.
{28238}{28278}po�miertnie, mo�naby rzec.
{28283}{28349}nie zas�u�y�em na to.
{28368}{28393}zgadza si�.
{28398}{28495}wi�c, przypuszczam, �e nie zas�u�y�e� te�|by by� Duchem �wiat�o�ci,
{28500}{28576}po�wi�caj�c w�asne �ycie dla innych?
{28581}{28704}tak, ale czy te �ycia by�y|wa�niejsze ni� nathana czy ricka?
{28723}{28757}albo kogokolwiek w namiocie?
{28785}{28889}wiesz, dobry przyjaciel|z�o�y� �ycie w moje r�ce.
{28907}{28950}a ja go zostawi�em by umar�.
{28962}{29053}ca�e dobro, jakie uczyni�em do tej pory|nie zmieni tego faktu.
{29081}{29143}mo�e nie zas�u�y�em,|by by� Duchem �wiat�o�ci.
{29148}{29204}hej, wiadomo�� z ostatniej chwili:|przyjaciele nie zabijaj� si� na
wzajem.
{29208}{29284}okay, a ja m�wi�, oblewamy ich zakurzone|ko�ci eliksirem
{29288}{29333}i unicestwiamy, za przeproszeniem, ich dupska.
{29337}{29417}nie, nie mo�ecie tego zrobi�.|oni nie zrobili niczego z�ego.
{29427}{29476}okay. wi�c, co sugerujesz?
{29481}{29519}nie wiem, je�li m�g�bym z nimi porozmawia�,
{29524}{29588}pom�c im zrozumie�|dlaczego zrobi�em to co zrobi�em,
{29624}{29658}mo�e wtedy mogliby odej��.
{29676}{29707}by� mo�e.
{29750}{29830}musimy dowiedzie� si� gdzie s� pochowani,|wi�c musimy ich wezwa�.
{29835}{29891}zanim spr�buj� jeszcze kogo� zrani�.
{29907}{29933}tak, jak nas.
{29976}{30068}duch �wiat�o�ci. wci�� nie mog� uwierzy�,|�e zrobili go pieprzonym
anio�em.
{30073}{30133}jak mogli go wynagrodzi�|za odwr�cenie si� od swoich przyjaci�?
{30138}{30171}tak.
{30175}{30227}ale widzia�e� wyraz jego twarzy,|kiedy nas zobaczy�?
{30249}{30307}winny, ca�kowicie winny.
{30312}{30373}przynajmniej zdaje sobie spraw�, �e|zbudowa� sobie �ycie na naszych
zw�okach.
{30377}{30489}i co z tego? kogo to obchodzi?|ja wci�� chc� jego �mierci.
{30580}{30631}nie mo�esz zabi� Ducha �wiat�o�ci.
{30668}{30700}mo�e nie.
{30712}{30812}ale mo�emy go zrani�|przez zabranie rzeczy...
{30857}{30900}...kt�re s� mu drogie.
{30972}{31062}sprawi�, �e b�dzie ba� si� swojego wiecznego �ycia.
{31068}{31106}mo�emy go ukara�,
{31111}{31161}sprawi�, �e poczuje si� jak oszust,
{31167}{31196}zabijemy tych, kt�rych kocha.
{31248}{31324}kto wie? mo�e wtedy,|b�dziemy mogli go zabi�.
{31456}{31516}zap�at� jest wied�ma.
{31814}{31869}�artujesz?
{31892}{31970}firma dzier�awi to na przyj�cia,|jako kryj�wk�,specjalne okazje.
{31975}{32014}my�l�, �e si� kwalifikujesz.
{32018}{32096}to jest takie du�e i pi�kne.
{32101}{32147}i du�e.
{32168}{32220}- czekaj, pos�uchaj.|- co?
{32247}{32280}nic nie s�ysz�.
{32285}{32325}w�a�nie.
{32354}{32415}nikt tu nie przyjdzie do czwartej,|wi�c mo�esz to wykorzysta�.
{32419}{32479}jeste� pewny,|�e nie b�dziesz mia� k�opot�w?
{32483}{32556}ja ju� mam k�opoty. jestem zakochany.
{32664}{32707}chc� ci zada� pytanie.
{32720}{32767}m�wi�e� powa�nie,|kiedy sugerowa�e� rano,
{32772}{32812}�e mo�emy mie� miejsce tylko dla siebie?
{32817}{32872}- a jak my�lisz?|- nie wiem.
{32876}{32919}wyrwanie haliwel�wny|z dala od domu,
{32927}{32959}nigdy si� wcze�niej nie zdarzy�o.
{32968}{32998}lubi� wyzwania.
{33012}{33063}to nie tak, �e tego nie chc�.
{33069}{33108}to tylko...
{33157}{33206}je�eli rozbij� moc trzech?
{33402}{33459}to, �e si� wyprowadzisz|nie oznacza, �e przestaniecie by�
Czarodziejkami.
{33468}{33494}nigdy wi�cej.
{33499}{33528}czarnoksi�nik nie �yje,
{33532}{33572}leo mo�e ci� orbitowa� w ka�dej chwili,
{33576}{33634}nawet paige.
{33661}{33714}je�li teraz tego nie zrobimy, to kiedy?
{33789}{33827}piper mnie zabije.
{33880}{33931}w domu jest zbyt t�oczno.
{33937}{34003}tam jest za ma�o pokoi.|psiakrew, tam jest za ma�o elektryczno�ci.
{34007}{34045}i prywatno�ci.
{34081}{34122}zobaczysz, polubisz ten spok�j tutaj.
{34141}{34188}porozmawiamy jeszcze wieczorem na przyj�ciu.
{34193}{34276}o, nie, przyj�cie. zupe�nie zapomnia�am.|nie mam co na siebie
w�o�y�.
{34281}{34343}nie martw si�. ty tylko skoncentruj si�|na swojej kolumnie.
{34348}{34393}zatroszcz� si� o wszystko.|przyrzekam.
{34627}{34674}jedziesz na d�?
{34700}{34753}moja �ona potrzebuje sukienki|na dzisiejsze przyj�cie.
{34837}{34867}co� takiego jak to?
{34887}{34941}klasyczna, ale zbyt skromna.|chc�, �eby phoebe zosta�a zauwa�ona.
{35063}{35089}nie a� tak zauwa�ona.
{35181}{35241}- doskonale.|- dzi�kuj�.
{35245}{35314}jeste� pewny, �e nie chcesz|ponownie zobaczy� tej czerwonej?
{35318}{35362}oszcz�d� sobie, okay.
{35367}{35421}nie jestem zainteresowany.|jestem demonem jednej kobiety.
{35460}{35504}ty jeste� szefem.
{35518}{35561}b�d� w kontakcie.
{35785}{35849}znalaz�am ich.|rick i nathan lang,
{35854}{35941}pochowani 22 listopada 1942,|na miejscowym cmentarzu.
{35945}{35995}okay, gdzie jest ksi�ga?|potrzebujemu zakl�cia wzywaj�cego.
{36005}{36059}prosz� bardzo.|do kogo ta mowa?
{36073}{36104}super. chod�my.
{36126}{36171}czekaj, co� jest nie tak.
{36175}{36231}to maria, nauczycielka.|jest w tarapatach.
{36236}{36287}-musz� do niej i��.|- a co z duchami?
{36292}{36347}my�la�am, �e musimy ich znale��,|zanim jeszcze kogo� skrzywdz�.
{36351}{36408}- je�eli co� si� stanie mojej podopiecznej...|- nie, nie, ju�
dobrze.
{36412}{36482}id�, tylko spotkaj si� z nami,|jak ju� sko�czysz.
{36492}{36538}wszystko b�dzie dobrze.
{36588}{36626}chod�my.
{36707}{36750}powinni�my poczeka�|a� siostry b�d� oddzielnie?
{36755}{36802}nie, zajmiemy si� nimi p�niej.
{36806}{36843}pod��amy za wyattem.
{36848}{36898}wyattem, po co?
{36919}{36969}poniewa� nic nie nie zaboli|ducha �wiat�o�ci bardziej
{36974}{37040}ni� strata podopiecznej.
{37066}{37103}chod�my.
{37130}{37181}m�wi�em ci, paniusiu.|m�wi�em, nie zmuszaj mnie!
{37227}{37254}- spokojnie.|- leo.
{37263}{37307}kto� ty? jej ch�opak?
{37319}{37364}dobra, widz�, �e przyszed�e� w |sam� por�, by zobaczy�
przedstawienie.
{37368}{37415}siadaj, klaunie.|masz miejsce w pierwszym rz�dzie.
{37419}{37489}s�uchaj, tylko od�� n�,|i mo�emy o tym porozmawia�.
{37508}{37563}- chcesz rozmawia�, matole?|- greg, nie!
{37568}{37623}nie powstrzymasz mnie, belfrze.|i tak przysporzy�a� mi wiele
problem�w.
{37627}{37657}teraz kto� musi zap�aci�.
{37681}{37717}nie obawiaj si�.
{37731}{37771}- belferze.|- zamknij si�.
{37775}{37830}zamknij si�. jeste� jedyn� osob�,|kt�ra powinna si� ba�!
{37835}{37865}przesta�, Greg. nie b�d� g�upi.
{37869}{37908}g�upi? czy taki w�a�nie jestem?
{37912}{37985}je�li go zranisz, to b�dzie najg�upsza rzecz|jak� kiedykolwiek
zrobi�e�,
{37989}{38031}i nie b�dzie ju� odwrotu.
{38036}{38074}twoje �ycie si� sko�czy.
{38079}{38155}- moje �ycie ju� jest sko�czone!|- nie, nie jest. jeszcze nie.
{38160}{38251}wi�cej odwagi wymaga od�o�enie|no�a ni� u�ycie go.
{38256}{38295}wierz mi.
{38406}{38441}oddaj mi n�, greg.
{38482}{38551}- zadzwonisz na policj�.|- nie, nie zadzwoni�.
{38791}{38855}- dobrze si� czujesz?|- tak, my�l�, �e tak.
{38868}{38929}wykona�a� kawa� dobrej roboty.
{38935}{38964}dzi�ki tobie.
{38975}{39001}co ja zrobi�em?
{39006}{39065}pomog�e� mi przypomnie� sobie,|dlaczego chcia�am by� nauczycielk�.
{39122}{39157}nie!
{39172}{39201}maria!
{39350}{39408}patrz jak ona umiera,|tak jak patrzy�e� na nasz� �mier�.
{39412}{39450}nie!
{39473}{39506}maria!
{39511}{39544}nie.
{39564}{39609}nie id�!
{39614}{39672}nie! walcz z tym!
{39676}{39731}jej krew jest na twoich r�kach.
{39793}{39838}maria.
{39961}{39999}dlaczego?
{40007}{40054}ona nic nie zrobi�a!|by�a niewinna!
{40058}{40102}tak jak my!
{40272}{40327}okay, ty id� po zakl�ci� unicestwiaj�cy,
{40331}{40382}a ja wezm�... leo!
{40387}{40423}nie masz na my�li eliksiru?
{40427}{40485}pami�taj, zakl�cie dzia�a|tylko wtedu, gdy jeste� martwa.
{40489}{40571}racja. zakl�ciel, eliksir, cokolwiek. leo!
{40604}{40671}tak naprawd� to znaczy, �e nie|jeste�my zainteresowani odes�aniem
ich?
{40680}{40721}mo�e do piek�a,|bo tylko na to zas�uguj�.
{40725}{40804}pojecha�y�my do va, by pom�c|zagubionym duchom, a nie duchom-
mordercom.
{40812}{40872}nie wiemy na pewno,|czy to oni zabili tego stra�nika.
{40907}{40963}unicestwiaj�cy eliksir, jestem za tym.
{41017}{41057}- phoebe.|- o co chodzi?
{41062}{41108}nie poznajesz mnie?
{41113}{41161}- co o tym my�lisz?|- wygl�dasz pi�knie.
{41176}{41218}dzi�kuj�.
{41223}{41275}cole ostatnio zrobi� si� szczodry, h�?
{41280}{41366}tak, a ja si� nie skar��.|lubi� by� kr�low� balu.
{41383}{41459}wi�c, wybacz, kopciuszku,|ale bal zosta� odwo�any.
{41463}{41497}musimy zabi� duchy.
{41551}{41586}�artujesz.
{41625}{41670}nie �artujesz?
{41685}{41812}okay, wi�c, czy mo�liwe jest,|�e poradzicie sobie beze mnie?
{41817}{41855}phoebe, oni pr�bowali zabi� Leo.
{41860}{41921}- co?|- uraza z przesz�o�ci.
{41925}{41959}id� zrobi� eliksir.
{41980}{42103}okay, a ja zadzwoni� do cole|i powiem mu, �e nie b�dzie przyj�cia.
{42107}{42174}przypuszczam, �e nie mog�|powiedzie� mu wszystkiego.
{42194}{42245}a co to znaczy?
{42250}{42307}nic, nic.
{42470}{42507}cole chce, �eby�my mieli sw�j w�asny k�t.
{42512}{42550}co? chcesz si� wyprowadzi�?
{42555}{42641}tak, no wiesz,|tak jak to robi� normalne pary po �lubie.
{42649}{42681}my tak nie zrobili�my.
{42686}{42741}- tak, ale nie jeste�cie normalnym ma��e�stwem.|- wy te� nie.
{42839}{42876}sp�jrz, nie chc� si� o to k��ci�.
{42881}{42944}tylko nie lubi� uczucia,|�e musz� wybiera�
{42949}{42984}mi�dzy moimi siostrami a moim m�em.
{42993}{43057}to nie ma z tym nic wsp�lnego, wiesz to.
{43062}{43127}jak d�ugo mamy si� tu gnie�dzi�?
{43131}{43229} rok? pi�� lat?|a mo�e 50?
{43233}{43283}przecie� wiesz, w jaki stopniu|mo�emy ruszy� z naszym �yciem
{43287}{43320}i to nie z�o b�dzie dyktowa�o nam warunki?
{43375}{43411}masz ca�kowit� racj�.
{43418}{43471}id� na przyj�cie.|my zajmiemy si� duchami.
{43524}{43557}nienawidzicie mnie teraz.
{43562}{43619}- nie, ja nie.|- tak, ona tak.
{43624}{43683}mo�emy porozmawia� o tym p�niej.
{43687}{43733}w�a�nie teraz, ty musisz p�j��|zatroszczy� si� o swojego faceta,
{43737}{43811}a ja musz� si� zatroszczy� o swojego.|to bardzo proste.
{43854}{43916}nie potrzebujemy do tego mocy trzech.
{44060}{44122}wiesz, musimy obra� te ko�ci razem.
{44126}{44196}poniewa� praktycznie zmusi�a� mnie do przeprowadzki tutaj...
{44274}{44317}gdzie jest leo?
{44322}{44379}wo�a�am go dwa razy.
{44383}{44421}leo?
{44442}{44491}jeste� w po�owie duchem �wiat�o�ci,|spr�buj go wyczu�.
{44495}{44538}wyczu� go?|nigdy tego wcze�niej nie robi�am.
{44543}{44581}dobra, wi�c spr�buj teraz.
{44761}{44826}- my�l�, �e ma k�opoty.|- wi�c go znajd�. teraz.
{45258}{45295}leo.
{45329}{45387}pr�bowa�em ich powstrzyma�, ale mi si� nie uda�o.
{45451}{45503}okay, chod�. chod�.
{45507}{45550}podnie� si�, chod�my tutaj.
{45555}{45595}o ju�.
{45757}{45784}okay, co si� sta�o?
{45837}{45895}wyr�wnuj� ze mn� rachunki.
{45900}{45941}zabili j� z mojego powodu.
{45951}{46006}kto? rick i nathan?
{46011}{46127}poniewa� zostawi�em ich, by umarli,|teraz karz� mi p�aci�.
{46260}{46293}chod�, chod�my do domu.
{46298}{46335}nie.
{46404}{46455}nie mam ju� moich mocy.
{46499}{46535}co si� sta�o?
{46539}{46573}nie mog� ju� orbowa�, ani leczy�.
{46624}{46683}-ale jak?|- nie ma znaczenia jak.
{46745}{46791}powinienem da� im pierwsze�stwo.
{46802}{46851}to nie prawda.
{46868}{46954}twoje moce musz� by� zwi�zane|z twoimi emocjami, jak nasze.
{46958}{46999}to znaczy, �e mo�esz je odzyska�.
{47024}{47091}tylko musisz sobie wybaczy�.
{47095}{47139}nie pozw�l si� pokona�.
{47143}{47215}nie jeste� odpowiedzialny za ich czyny.
{47219}{47246}nie jestem?
{47314}{47394}oni s� duchami przeze mnie.
{47445}{47514}ich w�ciek�o�c pochodzi|od tego co zrobi�em.
{47562}{47603}je�li mog� im siebie da�...
{47607}{47653}wtedy ci� zabij�.
{47657}{47740}poniewa� bez swoich mocy,|jeste� bezbronny.
{47762}{47855}jak �miertelnik.
{47962}{48029}- okay, musimy ci� zabra� do domu.|- nie!
{48061}{48122}nikt nie b�dzie umiera� z mojego powodu.
{48126}{48173}rozumiesz?
{48197}{48271}to s� moje demony, nie twoje!
{48355}{48454}okay, daj mi tylko minutk�.
{48460}{48534}musz� i��, musz�|znale�� Phoebe i piper.
{48543}{48595}wr�c�, obiecuj�.
{48607}{48648}nie odchod�.
{48889}{48949}bezbronny jako �miertelnik, h�?
{48955}{48991}mamy go tam, gdzie chcieli�my.
{49004}{49049}nie wiem, rick.
{49054}{49079}nie wiesz?
{49083}{49137}po tak d�ugim czekaniu,|masz jeszcze jaki� inny pomys�?
{49142}{49185}nie, wr�cz przeciwnie.
{49202}{49257}nie wystarczy go tylko zabi�.
{49262}{49290}chc�, �e by najpierw cierpia�.
{49336}{49378}chod� za mn�.
{49557}{49624}pensa za twoje my�li,|doradco?
{49639}{49700}mam nadziej�, �e|nigdy ci� nie rozczaruj�.
{49717}{49781}nie martwi�abym si� o to,|na twoim miejscu.
{49906}{49989}witamy na pok�adzie, turner.|mamy szcz�cie, �e jeste� z nami.
{49995}{50032}dzi�kuj�.
{50086}{50155}kochanie, jestem z ciebie dumna.
{50160}{50190}daleko zaszed�e�.
{50194}{50283}dalej ni� ktokolwiek w tym pokoju|m�g�by marzy�.
{50287}{50365}nawet ja, widz� ci� teraz|w zupe�nie innym �wietle.
{50397}{50443}oboje przebyli�my d�ug� drog�.
{50448}{50515}zas�ugujemy na to wszystko. i wi�cej.
{50519}{50572}tylko wszystko dzieje si�|za szybko, no wiesz.
{50576}{50617}tak du�o zmian.
{50631}{50678}to czasami troch� przera�aj�ce.
{50682}{50751}mo�e jeszcze nie powinni�my|wyprowadza� si� z domu?
{50804}{50847}mo�e.
{50868}{50918}wi�c kto tu rozczarowa� kogo?
{50925}{50979}ty mnie nigdy nie rozczarujesz.
{51163}{51250}- przepraszam, �e przerywam.|- paige? co ty tutaj robisz?
{51266}{51343}postanowi�am ci� wy�ledzi�.|leo potrzebujew naszej pomocy,
niedobrze.
{51376}{51472}- wykorzystaj wszystko, id�.|- okay.
{51500}{51543}zadzwo�.
{52413}{52438}zabij� ci�.
{52442}{52519}ten eliksir dzia�a tylko|dzia�a tylko na moje ko�ci, pami�tasz?
{52775}{52829}nie zadzwonisz po pomoc, pani wyatt.|nie tym razem.
{52844}{52878}nie, �eby kto� m�g� ci pom�c.
{52909}{52947}chod�, rick.|idziemy, cz�owieku. idziemy!
{52951}{52991}nie, chc� si� tym nacieszy�.
{53015}{53087}ka�dym ostatnim uderzeniem.
{53148}{53196}tw�j m�� b�dzie nast�pny.
{53372}{53414}i ju�.
{53482}{53512}- hej!|- piper!
{53655}{53706}wr�cimy.
{53836}{53915}14, 15. no dalej, oddychaj.
{54035}{54077}- gdzie jest leo?|- on nie by� u marii.
{54082}{54144}- gdzie jest karetka?|- nadal jej nie ma.
{54149}{54173}-czy ona...?|- nie.
{54177}{54249}o ile otrzyma krew,|b�dzie mia�a szans�.
{54253}{54310}uciskaj na ran�, prosz�.
{54327}{54365}piper!
{54370}{54411}leo, na g�rze, szybciej!
{54524}{54569}- co si� sta�o?|- gdzie by�e�?
{54574}{54624}- szuka�em ich.|- i masz nas.
{54867}{54942}nie mo�esz nas zrani�,|ale my mo�emy zrani� ciebie.
{54963}{55004}czekajcie! to nie je chcecie,|tylko mnie.
{55009}{55055}chcecie wyr�wna� rachunki,|wyr�wnajcie je ze mn�!
{55060}{55156}masz racj�. zaufa�em ci,|a ty mnie zostawi�e�!
{55309}{55357}- o co chodzi?|- piper.
{55429}{55467}och, m�j.
{55513}{55584}byli�my przyjaci�mi,|a ty pozwoli�e� nam umrze�.
{55588}{55623}szybko, daj ksi�g�. zakl�cie.
{55627}{55687}- kt�re?|- to, kt�re tylko duch mo�e wypowiedzie�.
{55691}{55723}zr�b to.
{55727}{55772}- popio�y do popio��w.|- co do diab�a?
{55779}{55815}duch do ducha.
{55820}{55859}we� ich dusze, wygo� z�o.
{55863}{55892}nie!
{55925}{55959}rick!
{56139}{56201}- potrzebuj� troch� pomocy, ludzie.|- do cholery, leo, zr�b co�!
{56209}{56276}jeste� duchem �wiat�o�ci,|poniewa� robi�e� dobre rzeczy.
{56284}{56355}pomy�l o wszystkich ludziach, kt�rych uratowa�e�,|o dobrych
rzeczach, kt�re uczyni�e�.
{56360}{56411}i o tych wszystkich, kt�rych nie uratujesz|je�li si� poddasz,
{56415}{56444}w��cznie z twoj� �on�.
{56482}{56515}piper.
{56629}{56678}wracaj, cholera. oddychaj.
{56714}{56764}nie umieraj. jeszcze nie teraz.
{56769}{56823}nie z mojego powodu.
{57232}{57264}najwy�szy czas.
{57296}{57335}by�o blisko.
{57379}{57419}naprawd� blisko.
{58099}{58132}wszystko w porz�dku?
{58137}{58191}tak, teraz jest lepiej.
{58197}{58270}zobaczmy, kiedy leo straci� swoje moce,|wtedy piper umar�a,
{58275}{58333}i to by�o bardzo ryzykowne,|kiedy sta�a si� duchem,
{58337}{58402}ale wszystko zadzia�a�o.
{58407}{58435}ciesz� si�, �e to nic powa�nego.
{58567}{58615}- jeste� gotowa, by i�� do domu?|- nie.
{58620}{58711}- nie mo�emy zosta� troch� d�u�ej?|- wi�c...
{58762}{58799}zostaniemy tak d�ugo jak b�dziesz chcia�a.
{58839}{58880}to miejsce jest nasze.
{58950}{59020}- s�ucham?|- firma mi je zaoferowa�a.
{59058}{59089}musimy tylko powiedzie� tak.
{59220}{59312}wi�c, domy�lam si�, �e
{59316}{59407}teraz kiedy paige mo�e przeorbitowac si� do mnie,|je�li co� si�
stanie,
{59412}{59545}a widz�, �e ju� to udowodnili�my,|mo�emy jeszcze spr�bowa� ocali�
ten dzie�...
{59712}{59740}tak.
{59759}{59793}tak?
{59805}{59840}tak.
{60341}{60388}- mi�o ci� widzie�.|- co s�ycha�?
{60392}{60436}- dobrze ci� widzie�.|- cze�� wszystkim.
{60509}{60533}chod�.
{60585}{60613}nale�ysz tu.
{60617}{60692}nie wiem.|w dalszym ci�gu nie wiem, czy to dobry pomys�.
{60713}{60775}tw�j dziadek|chcia�by, �eby� tu by�.
{60935}{60964}hej, ty.
{60972}{61051}wielki bo�e, patrz� na ducha.
{61055}{61094}znasz go?
{61105}{61147}tak.
{61152}{61205}jeste� spokrewniony z leo wyattem,|nieprawda�?
{61261}{61352}tak, to jego wnuk,|leo wyatt trzeci.
{61357}{61383}billy! frank!
{61392}{61425}chc�, �eby� pozna� wnuka
{61429}{61489}dzi�ki, kt�remu mog�e� si� urodzi�.
{61499}{61591}jego dziadek zmar�,|ratuj�c moje �ycie 60 lat temu.
{61596}{61676}nie by�oby ci� tu dzisiaj|gdyby nie ten cz�owiek.
{61680}{61730}jestem zaszczycony mog�c pana pozna�,|panie wyatt.
{61735}{61807}m�j tata opowiada� mi t� histori�,|odk�d by�em ma�ym ch�opcem.
{61812}{61846}chcia�bym, aby� pozna� moj� rodzin�.
{61850}{61915}- hej, ludzie, chod�cie tutaj.|- franklin! surdez!
{61996}{62055}on jest rodzin� leo wyatta.
{62060}{62112}to ten, kt�ry|uratowa� r�wnie� tw�j ty�ek.
{62132}{62175}niech b�g ci� b�ogos�awi, synu.
{62248}{62299}przyjemno�� po mojej stronie.
{62303}{62352}- mi�o by�o ci� pozna�, synu.|- leo wyatt.
{62357}{62393}- leo.|- och.
{62398}{62433}- lekarz.|- lekarz.
{62437}{62514}co si� dzieje? kto to jest?
{62537}{62567}m�j bohater.
{62572}{62669}ch�opcy, ch�opcy, chod�cie tutaj.|chc� wam kogo� przedstawi�.

Related Interests