You are on page 1of 12

{59}{127}stra�nik elity zajmie|te miejsca wzd�u� przej�cia.

{143}{233}wtedy, dok�adnie o p�nocy,|zaczniemy rytualne �piewy,


{237}{320}a wtedy ty zostaniesz przyprowadzony na ceremoni�.
{488}{528}to by�o ju� jaki� czas temu, nieprawda�?
{538}{584}pi��set lat,|plus, minus dekada.
{634}{699}tutaj jest. przysi�ga.
{712}{769}na zako�czenie przysi�gi,
{774}{860}b�dzie ci dana pe�na w�adza nad podziemiem.
{902}{1002}- b�d� si� czu� jako� inaczej? po wszystkim?|- mo�liwe.
{1013}{1089}ci, kt�rzy byli tu przed tob�,|opisywali to uczucie jak bycie...
{1116}{1157}...kompletnym.
{1177}{1220}jak wielu z nich|by�o w po�owie lud�mi?
{1241}{1297}�aden, ty jeste� pierwszy.
{1325}{1376}nadszed� czas|na twoje przygotowania.
{1381}{1435}twoi stra�nicy zaprowadz� ci� do komnaty.
{1457}{1489}t�dy.
{2273}{2305}aresztuj mnie.
{2416}{2481}- co si� dzieje?|- znalaz�em go na zewn�trz.
{2610}{2639}czarownik.
{2648}{2720}no prosz�. s�dzi�em, �e nale�ysz go wymar�ego gatunku?
{2735}{2806}- dobrze, �e jeden z nas jest �ywy.|- nie na d�ugo.
{2835}{2873}naprawd� my�lisz,|�e mo�esz sam powstrzyma�
{2878}{2921}koronacj�, czarowniku?
{2926}{3015}nie przyszed�em na koronacj�.|jestem tu z powodu zemsty.
{3164}{3222}co jest z tob�?|zatrzymaj go!
{3442}{3475}to iluzja.
{3639}{3702}co tu si� do diab�a dzieje?
{3707}{3759}cole jest zn�w demonem.|to si� dzieje.
{3767}{3807}czy ty chcesz, �eby�my straci�y siostr�?
{3811}{3889}bo dok�adnie tak si� stanie,|je�li powiesz to w ten spos�b.
{3893}{3951}poza tym, wiemy tylko, �e cole|handluje z demonami...
{3956}{3987}...a nie, �e jest demonem.
{3992}{4046}je�li co� wygl�da jak demon,|chodzi jak demon...
{4050}{4098}to s� przypuszczenia.|to jest m�� phoebe,
{4103}{4155}mi�o�� jej �ycia, jej najlepszy przyjaciel...
{4160}{4202}ju� dobrze, punkt dla ciebie, kobieto.
{4211}{4266}sp�jrz, to nie b�dzie dla niej �atwe|us�ysze�,
{4274}{4334}szczeg�lnie wtedy, gdy jest tak szcz�liwa,|jak nigdy dot�d.
{4388}{4422}albo nie.
{4446}{4493}cze��, wejd�cie.
{4557}{4603}phoebe, co si� sta�o?|wygl�dasz...
{4607}{4686}strasznie? tak, nie spa�am od kilku dni.
{4690}{4731}czemu? co si� dzieje?
{4735}{4790}dziewczyny, powinny�cie usi���.| usi�d�cie.
{4795}{4873}to zabawne, przysz�y�my w�a�nie|spyta� ci� o par� rzeczy.
{5015}{5121}okay, wi�c, to co mam wam do powiedzenia|jest na prawd� wielkie.
{5153}{5186}musimy porozmawia� powa�nie.
{5203}{5237}widzisz, ona wie.
{5242}{5290}co wiem?
{5295}{5325}ty nam powiedz.
{5392}{5469}okay. jestem...
{5564}{5593}jestem w ci��y.
{5624}{5693}- jeste� co?|- och, m�j Bo�e. z colem?
{5889}{5956}znajd� czarownika, albo b�dziesz nast�pny.
{7370}{7424}nie rozumiem,|jak to mog�o si� sta�.
{7429}{7481}byli�my bardzo ostro�ni.
{7510}{7551}to jest ostatnia rzecz, jakiej bym si� teraz spodziewa�a.
{7559}{7607}pozostaje czeka�.
{7640}{7670}czy cole wie?
{7675}{7716}nie, jeszcze nie.
{7725}{7801}chcia�am mu powiedzie�,|ale nie wiedzia�am jak.
{7806}{7873}poza tym, nie chc�, �eby my�la�,|�e nie jestem z tego powodu
szcz�liwa.
{7878}{7919}a jeste�?
{7981}{8014}nie wiem.
{8026}{8114}ja... wiecie,|cz�� mnie tak, oczywi�cie.
{8131}{8220}kocham cola. ale moja druga cz��|jest przestraszona na �mier�.
{8225}{8313}uwa�am, �e to z powodu wielu zmian,|kt�re wydarzy�y si� tak szybko.
{8326}{8369}nie jestem pewna, czy jestem na to gotowa.
{8373}{8435}och, kochanie, powinna� nam powiedzie�,|jak tylko to odkry�a�.
{8440}{8493}wtedy nie musia�aby�|przechodzi� przez to samotnie.
{8498}{8613}wiem. ale nie by�am pewna,|jak b�dziesz si� z tym czu�a.
{8629}{8666}ja, dlaczego?
{8684}{8745}poniewa� wiem, jak ci�ko|ty i leo nad tym pracujecie.
{8773}{8837}kochanie, to nie ma nic wsp�lnego ze mn�.
{8840}{8893}wszystko ma zwi�zek z tob�,
{8898}{8967}i by�abym wzruszona, mog�c by� cioci�.|nie martw si� o mnie.
{9007}{9039}wi�c, kiedy powiesz colowi?
{9043}{9120}nie wiem. on ma teraz|tak wiele na g�owie.
{9125}{9177}no wiecie, z rozpocz�ciem|nowej pracy i ze wszystkim.
{9181}{9259}ty te� masz du�o na g�owie,|wi�cej ni� my�lisz.
{9265}{9329}tak, wiele godzin pracuje,
{9332}{9378}nie za cz�sto jest w domu.
{9382}{9437}to nie to,|o czym m�wi�am, piper.
{9459}{9527}- co masz na my�li, paige?|- to mo�e poczeka�.
{9570}{9601}o, bo�e, to cole.
{9606}{9651}nie mo�e si� dowiedzie�, �e wam|wcze�niej powiedzia�am.
{9656}{9688}szybko, tutaj. orbujcie si�.
{9693}{9730}my�la�am, �e cole|powiedzia�: "�adnego orbowania".
{9734}{9801}nie, on nie chce, �eby� orbowa�a si� tutaj.|nie mia� na my�li
orbowania na zewn�trz.
{9806}{9851}teraz!
{9950}{9981}my�la�am, �e jeste� w pracy.
{10004}{10095}a ja my�la�em, �e jeste� w ��ku.|lepiej si� czujesz?
{10100}{10133}o wiele, dzi�ki.
{10192}{10269}dobrze, musz� i��, kochanie,|no wiesz, ostateczny termin.
{10276}{10382}-ale ja przynios�em ci co� do jedzenia.|- wybacz. zadzwoni� p�niej.
{10470}{10521}- phoebe, co� nie tak?|- dlaczego?
{10529}{10584}dlaczego my�lisz, �e co� jest nie tak?
{10609}{10678}poniewa�, za ka�dym razem, gdy k�amiesz,|widz� twoje z�by m�dro�ci.
{10728}{10774}- porozmawiamy wieczorem.|- phoebe.
{10779}{10815}prosz�, cole, nie teraz.
{10840}{10897}- wi�c, b�d� si� martwi�.|- wi�c, si� nie martw.
{10904}{10946}ale jestem, psiakrew.|co si� sta�o?
{11023}{11053}jestem w ci��y.
{11073}{11129}- jeste� co?|- porozmawiamy p�niej.
{11246}{11293}b�d� tatusiem.
{11371}{11405}co to za nag�y wypadek?
{11410}{11445}phoebe jest w ci��y.
{11460}{11519}- co? naprawd�?|- tak, i my�l�, �e zas�uguje, by wiedzie�,
{11523}{11563}�e nosi dziecko demona, nie s�dzisz?
{11569}{11617}nie wiesz, czy cole jest demonem.
{11622}{11667}- a ty nie wiesz, czy nie jest.|- wi�c dobrze.
{11671}{11737}wi�c mamy du�o szukania,|�eby znale�� solidny dow�d.
{11742}{11787}nie, my�l�, �e powinna to wiedzie� ju� teraz, piper.
{11792}{11854}- ona nie potrzebuje stres�w, paige.|- nawet je�eli jest w
niebezpiecze�stwie?
{11859}{11888}cole nigdy nie m�g�by jej skrzywdzi�.
{11893}{11936}nie m�g� jej nawet zrani�,|kiedy by� demonem.
{11940}{11972}jeste� sk�onna za�o�y� si� o jej �ycie?
{11977}{12044}okay, chcecie mojej rady czy nie?
{12049}{12073}po czyjej jeste� stronie?
{12079}{12137}bo je�li po jej, to lepiej nie,|bo ty z ni� sypiasz.
{12143}{12173}na pomoc!
{12200}{12238}prosz�, pom�cie mi.
{12243}{12277}pom�c ci? kim ty jeste�?
{12316}{12358}nie!
{12449}{12532}co za idiota. chyba ju� ka�dy demon wie,|czyj to dom?
{12568}{12627}nie ka�dy demon, na szcz�cie dla mnie.
{12657}{12697}ale on ci� przecie� unicestwi�.
{12702}{12763}nie, nie mnie. iluzj�.
{12769}{12800}to jedna z moich ma�ych sztuczek.
{12806}{12878}przychodzi mi to z �atwo�ci�.|uratujac moje �ycie i takie tam.
{12884}{12907}jeste� czarownikiem?
{12920}{12987}z krwi i ko�ci.|z braku lepszego okre�lenia.
{12991}{13070}czekaj chwil�, tylko udawa�e�,|�e to by� jeden z twoich wrog�w.
{13076}{13114}moi wrogowie s� waszymi wrogami.
{13119}{13144}to ty tak m�wisz.
{13150}{13181}leo, przyjaciel czy wr�g?
{13187}{13239}nie wiem.|nigdy wcze�niej nie spotka�em czarownika.
{13243}{13321}- tylko o nim s�ysza�em.|- prosz�, cho� troch� mi zaufajcie.
{13418}{13508}dlaczego mia�bym oszukiwa�|czarodziejki, je�li by�bym z�y?
{13513}{13589}widzisz, albo b�dziesz sta� nieruchomo, albo|zrobisz "puf", jak tw�j
przyjaciel, tam.
{13593}{13666}och, jeste� dra�liwa,|nieprawda�?
{13680}{13742}s�ysza�em o tobie. peeper?
{13768}{13806}- piper.|- niewa�ne.
{13834}{13872}czego chcesz?
{13886}{13917}zemsty.
{13931}{13957}na czarnoksi�niku.
{13972}{14037}za rze� mojego rodu wieki temu.
{14099}{14142}i dlatego potrzebuj� waszej pomocy.
{14154}{14190}dobra, mo�e nie s�ysza�e� .
{14197}{14245}teraz jest nowy czarnoksi�nik.|stary nie �yje.
{14251}{14298}tak, ju� skopa�y�my|jego �a�osny ty�ek.
{14306}{14384}on nie umar�.|odrodzi� si� w nowym �a�osnym ty�ku.
{14434}{14483}czekaj, to nie wysz�o dobrze.
{14487}{14549}�artujesz sobie ze mnie?|po wszystkim, co przesz�y�my,
{14556}{14603}on znalaz� ko�o ratunkowe?
{14634}{14689}mamy tylko jedn� sznas�, �eby go|powstrzyma�, dzi� wieczorem,
{14695}{14757}zanim otrzyma pe�n� moc|podczas koronacji.
{14769}{14828}wieczorem? jak mamy wykona� tak ogromn� robot�|w tak kr�tkim czasie?
{14844}{14876}ukradniemy grimoire.
{14891}{14941}- o, co to jest?|- z�a ksi�ga cieni.
{14947}{15029}czarnoksi�nik musi po�o�y� na niej r�k�,|podczas wypowiadania
przysi�gi,
{15036}{15074}albo nie dostanie swojej mocy.
{15079}{15159}wi�c ukradniemy ma�� ksi��k�,|i powstrzymamy czarnoksi�nika?
{15171}{15197}gdzie jest haczyk?
{15216}{15321}haczykiem jest to, �e ksi�ga jest w |tajnej komnacie, strze�ona
przez najlepszych stra�nik�w.
{15329}{15376}ot�, wiem jak si� tam dosta�.
{15381}{15419}ale nie mog� walczy� z nimi sam.
{15437}{15476}co na to powiesz? b�dziemy partnerami?
{15563}{15612}ja mu nie ufam.
{15626}{15690}sprawdz� co wie starszyzna.
{15695}{15734}lepiej sprowad� phoebe.|na wypadek, je�li on ma racj�,
{15739}{15774}mo�emy potrzebowa� mocy trzech.
{15825}{15858}- ja po ni� p�jd�.|- nie.
{15863}{15915}nie, ty dysponujesz si�� ognia.|zosta� tutaj, ja p�jd�.
{15920}{16007}dobrze, ale �adnego lania na g�ow�|Cola, nie my decydujemy.
{16023}{16050}s�owo skauta.
{16132}{16198}a ty �eby� wiedzia�,|jeden fa�szywy ruch i jeste� tostem.
{16334}{16362}mog� dosta� d�em?
{16615}{16679}- czy wied�ma jest w domu?|- nie.
{16731}{16795}dobrze. pomy�la�am,|�e chcesz zna� najnowsze wiadomo�ci.
{16809}{16890}tak jak rozkaza�e�, duchowni|zwi�kszyli ochron� Grimoire.
{16902}{16957}dotychczas, czarownik|by� naszym jedynym zmartwieniem.
{16963}{17073}- co to za okropna muzyka?|- o, to nic.
{17087}{17115}robi�e� zakupy w dzieci�cym sklepie?
{17149}{17226}tak. w�a�ciwie tak.|phoebe jest w ci��y.
{17265}{17373}spadkobierca to wspania�a wiadomo��.|ale nie rozumiem, dlaczego
jeste�...
{17378}{17440}to tylko nad��anie za mod�,|no wiesz.
{17455}{17523}staram si� zachowywa� jak normalny ojciec.
{17562}{17595}dla phoebe.
{17609}{17643}ale phoebe tu nie ma.
{17684}{17736}masz co� jeszcze dla mnie?
{17753}{17791}mog� m�wi� szczerze?
{17815}{17850}martwi� si� o ciebie.
{17855}{17955}niepokoj� si�, �e wp�yw wied�my na ciebie|b�dzie zbyt wielki.
{17971}{18051}ale dziecko mo�e sprawi�,|wybuch jeszcze wi�kszej mi�o�ci.
{18084}{18141}och, je�li martwisz si�|o koronacj�...
{18159}{18219}martwi� si� o to,|co b�dzie po koronacji.
{18250}{18305}nast�pne dziewi�� miesi�cy b�dzie wymaga�...
{18331}{18397}...kiedy wi� mi�dzy|tob� a phoebe wzro�nie...
{18419}{18499}... tw�j wp�yw na|ludzko�� os�abnie.
{18518}{18545}chyba, �e...
{18586}{18614}chyba, �e?
{18659}{18740}chyba, �e pozwolisz seer|pos�u�y� si� czarn� magi�.
{18761}{18808}pozwolisz mi przenie�� twoje dziecko.
{18843}{18870}co?
{18887}{18938}nigdy wi�cej nie b�dziesz potrzebowa� wied�my.
{18952}{18996}ja mog� by� twoj� kr�low�.
{19083}{19147}- postrada�a� rozum?|- pr�buj� ci� ocali�.
{19152}{19230}podziemny �wiat nie b�dzie tolerowa�|przyw�dcy, kt�ry jest
konfliktowy.
{19236}{19292}je�li oka�esz jak�kolwiek s�abo��,|nie przetrwasz.
{19321}{19353}grozisz mi?
{19381}{19408}przypominam ci...
{19428}{19480}...o twojej przysz�o�ci, twoim przeznaczeniu.
{19513}{19588}�adne z nich nie dotyczy wied�my.
{19909}{19967}tak, jestem �wiadoma,|�e to ostateczny termin,
{19971}{20031}ale elise wrzuci�a moj� kolumn� w ostatniej chwili.
{20078}{20123}och, jak trudne mo�e by�
{20128}{20160}pisanie kolumny porad?
{20171}{20195}poka�� ci jak trudno!
{20293}{20363}- z�y moment?|- tak. nie.
{20375}{20403}niewa�ne. co jest?
{20409}{20452}wi�c, my...
{20468}{20497}potrzebujemy mocy trzech.
{20509}{20535}co?
{20540}{20571}teraz? to nie mo�e poczeka�?
{20575}{20607}skr�cona wersja:
{20613}{20674}nie zabi�y�my czarnoksi�nika,|jak my�la�y�my. on si� w�a�nie
odrodzi�,
{20678}{20757}i je�li teraz nie pomo�emy czarownikowi go powstrzyma�|przed
koronacj� dzi� wieczorem,
{20762}{20820}powr�ci w pe�ni mocy.|wystarczy?
{20828}{20862}wi�c niech go koronuj�.
{20880}{20908}- przepraszam?|- a dlaczego nie?
{20912}{20947}co gorszego mo�e jeszcze si� zdarzy�?
{20958}{21014}opr�cz ca�ego piek�a uwolnionego na ziemi?
{21040}{21064}co z tob� nie tak?
{21100}{21136}nie wiem.
{21184}{21241}ja tylko... mam dzisiaj|naprawd� z�y dzie�.
{21278}{21315}okay, spotkamy si� w rezydencji.
{21319}{21372}ale najpierw musz� znale�� Cola|i powiadomi� go o tym.
{21378}{21415}nie, nie musisz tego robi�.
{21419}{21478}poza tym, on jest zbyt zaj�ty byciem|panem-gor�cym- prawnikiem i
takie tam.
{21490}{21559}okay, paige, jaki masz znowu problem|z colem, h�? wydu� to z siebie.
{21563}{21588}nie, nic.
{21596}{21648}k�amiesz,|widz� twoje z�by m�dro�ci.
{21653}{21692}- ja nie mam z�b�w m�dro�ci.|- paige.
{21728}{21773}w porz�dku, ale to ci si� nie spodoba.
{21800}{21882}dobrze. pami�tasz, jak zaatakowa� mnie|wampir kilka dni temu?
{21890}{21961}spotka�am go u cola w twoim apartamencie.
{21974}{21999}i?
{22006}{22088}i? chyba nie my�lisz, �e to zbieg okoliczno�ci|w przypadku
przypuszczalnie ex-demona?
{22093}{22153}- przypuszczalnie?|- nie b�d� taka naiwna, phoebe.
{22159}{22212}on si� dziwnie zachowuje,|odk�d dosta� t� prac�,
{22218}{22263}kt�ra, o ile nam wiadomo,|mo�e by� rodzajem przykrywki.
{22268}{22321}-nie wierz� w to.|- sp�jrz prawdzie w oczy, phoebe.
{22337}{22383}cole wr�ci� na stare szlaki.
{22402}{22443}i nie jestem jedna,|kt�ra tak my�li.
{22447}{22478}piper te� tak uwa�a.
{22559}{22615}o tym w�a�nie chcia�y�my|porozmawia� z tob� rano.
{22724}{22748}przepraszam.
{22833}{22857}gdzie idziesz?
{22862}{22889}by udowodni� ci, �e si� mylisz.
{22893}{22949}a co z czarnoksi�nikiem,|co z moc� trzech?
{22961}{22994}chrzani� moc trzech.
{24668}{24703}zaskoczy�a� mnie.
{24734}{24763}cole.
{24883}{24927}kocham ci�.
{25408}{25465}"chrzani� moc trzech"?
{25469}{25520}to by�y dok�adnie jej s�owa.
{25527}{25599}i wtedy ona praktycznie zr�wna�a mnie z ziemi�,|szalej�c po biurze.
{25604}{25665}noo, to brzmi jak|burza hormon�w.
{25694}{25727}tak, by�a troszk� og�upia�a.
{25751}{25776}przez co?
{25807}{25924}och, paige, nie zrobi�a� tego!|powiedzia�a� jej o colu?
{25929}{25960}musia�a si� w ko�cu dowiedzie�.
{25964}{26031}tak, przecie� zdecydowa�y�my,|�e to nie jest dobry czas, by jej
m�wi�.
{26036}{26083}teraz prawdopodobnie,|ju� nigdy si� do nas nie odezwie.
{26087}{26135}r�wnie dobrze|mo�esz sama koronowa� Czarnoksi�nika.
{26139}{26183}o, bo�e, my�l�,|�e nieco przesadzasz..
{26187}{26267}nie, nie przesadzam. potrzebujemy phoebe,|�eby nasz plan zadzia�a�.
{26272}{26319}- jaki plan?|- chod� za mn�!
{26504}{26528}w porz�dku.
{26544}{26602}piper, my�l�, �e bardziej|lubi� nasz� kuchni�.
{26612}{26667}to jest iluzja, prawda?
{26695}{26764}prosz�, powiedz, �e ona|nie jest m�zgiem tej rodziny.
{26786}{26855}grimoire, czarny kap�an, ochroniarze,
{26860}{26908}a ten tajemniczy cz�owiek|tutaj to czarnoksi�nik.
{26912}{26961}och, pierwszy mia� po�ow� twarzy, a ten �adnej.
{26966}{26997}nie widzia�em go dobrze.
{27001}{27071}wi�c, to tak na prawd� nie ma znaczenia,|poniewa� jego wcale tu mo�e
nie by�.
{27075}{27133}- my tylko chcemy grimoire.|- w porz�dku, jaki jest plan?
{27137}{27237}- uczymy si� na jego pomy�kach.|- nie na pomy�kach, na b��dnych
ocenach.
{27248}{27289}nie masz jakiego� zapasowego planu,
{27293}{27367}je�li twoje iluzje, nie kupi� ci|zbyt wiele czasu, i ci� z�api�.
{27372}{27406}nazwa�abym to pomy�k�.
{27422}{27466}wtedy p�jdziemy na �ywio�,
{27470}{27515}a jak ochroniarze b�d�|ju� za tob�,
{27524}{27564}ty im si� poka�esz,|a oni b�d� ugania� si� za tob�.
{27575}{27627}przerzedzenie denonicznych szereg�w,|to dobrze brzmi.
{27635}{27700}�atwo ci m�wi�.|to nie ty idziesz na �ywio�.
{27712}{27789}przeniesiesz nas tam, phoebe i ja|zajmiemy demony,
{27794}{27839}- i ty rozerwiesz ksi�g� .|- brzmi prosto.
{27893}{27955}przychodzi�bym do was,|gdyby to by�o takie proste?
{27968}{28045}to jest jak ksi�ga cieni,|tylko ta chroni si� przed dobrem.
{28058}{28103}wi�c u�yjesz tego worka.
{28112}{28162}po�o�ymy na niego zakl�cie,|�eby m�g� utrzyma� Grimoire.
{28167}{28225}- piper!|- phoebe, nie!
{28326}{28371}halo. jestem za�enowana.
{28375}{28411}nie mog� tak pracowa�.
{28425}{28464}phoebe, to jest czarownik.
{28469}{28513}a to by�a jedna z jego iluzji.
{28525}{28555}iluzji?
{28668}{28693}jak ta?
{28699}{28752}tak, nie wi� go.|on by� tu ca�y dzie�,
{28756}{28795}�wintuch.
{28800}{28849}nie, �ebym by�a nieszcz�liwa,|widz�c ci�, phoebe,
{28857}{28927}ale dlaczego widzimy ci�,|zwa�ywszy na to jak si� rozsta�y�my?
{28939}{29008}ja nie unikam moich wika�skich|obowi�zk�w, paige, bez wzgl�du na
wszystko.
{29023}{29087}a co z tym,|o czym rozmawia�y�my?
{29104}{29175}kocham cola. i ufam mu,|nawet je�li wy nie.
{29197}{29301}nasze problemy przedyskutujemy p�niej.|przysz�am tu, �eby pom�c wam
z merlinem.
{29307}{29381}prosz�. merlin by� przereklamowany.
{29387}{29447}powiedz, �e on nie jest jedynym czarownikiem,|o kt�rym s�yszeli
ludzie .
{29451}{29483}wi�c, harry potter si� liczy?
{29491}{29515}dobra, dosy�.
{29520}{29596}mo�esz �y� dalej t� chwil� satysfakcji,|ale p�niej, jak ju�
sko�czymy.
{29603}{29662}- pozb�d� si� ich.|- nazywasz to �yciem?
{29706}{29751}to nie jest �ycie.
{29773}{29838}iluizje s� pozbawione wyrazu,|tak dla mnie jak i dla ciebie.
{29851}{29939}s� tylko namiastk� rzeczywisto�ci,|kt�r� dawno straci�em,
{29956}{30101}ze �wiata pe�nego czarownik�w,|przyjaci�, rodziny.
{30139}{30196}to ca�a iluzja, bez rodziny.
{30303}{30347}pom�cie mi powstrzyma� Czarnoksi�nika.
{30404}{30452}pom�cie mi naprawi� t� krzywd�.
{30579}{30614}wszystko idzie zgodnie z planem.
{30619}{30695}inni duchowni przygotowuj� ofiary,|tak jak m�wili�my.
{30700}{30725}a co z czarownikiem?
{30729}{30773}sk�d b�dziemy wiedzie�,|�e nie spr�buje ponownie?
{30777}{30847}on jest ostatni z rodu, najja�niejszy panie.|w�tpi�, czy zaryzykuje
�ycie.
{30892}{30929}ryzykowa� ju� wcze�niej, nieprawda�?
{30970}{30995}rozmawiacie o mnie?
{31047}{31091}stra�e! za nim!
{31192}{31219}co� jest nie tak.
{31228}{31279}powiniene� teraz odej��,|dla swojego bezpiecze�stwa, najja�niejszy
panie.
{31351}{31391}chro� Grimoire.
{31842}{31889}stop. czekajcie.
{31894}{31931}ale, najja�niejszy panie, czarownik.
{31935}{31967}jest dok�adnie za tob�.
{32135}{32171}gdyby� tylko by� prawdziwy...
{32425}{32451}piper, teraz!
{32556}{32584}paige, uwa�aj!
{32735}{32766}co to by�o?
{32781}{32814}nie mam poj�cia.
{32888}{32912}na co czekamy?
{32925}{32955}grimoire!
{32985}{33009}mam j�.
{33065}{33099}wyno�my si� st�d.
{33178}{33243}zrobili�my to! mamy j�.
{33248}{33288}tak, a teraz musimy j� zniszczy�.
{33293}{33346}paige, id� po ksi�g� cieni.|potrzebujemy eliksiru.
{33350}{33412}- racja.|- czekaj. zniszczy� j�?
{33417}{33452}mogliby�my jej u�y�.
{33457}{33500}do czego? ona jest z�a.
{33505}{33559}- chcesz sobie usi���?|- my�l�, �e musz� ju� i�� do domu.
{33564}{33599}ale, to te� jest dom.
{33608}{33640}nie czuj� si� dobrze.
{33660}{33711}nie czuj� si� z tym dobrze.
{33736}{33768}to prawdopodobnie|tylko dlatego, �e
{33773}{33831}to dla ciebie nowo��,|a twoja moc wzrasta.
{33850}{33879}jak to wzrasta?
{33896}{33953}ja lewituj�, mam wizje.
{33982}{34043}ty wznieca�a� po�ar|w poprzednim wcieleniu.
{34053}{34115}ja w poprzednim �yciu by�am z�a, pami�tasz?
{34165}{34226}czy mo�emy wr�ci� do grimoire?
{34231}{34255}nie!
{34287}{34336}phoebe, czekaj!
{34620}{34655}o co chodzi?|co si� sta�o?
{34695}{34719}co ty tutaj robisz?
{34732}{34779}czu�am tw�j b�l. martwi�am si�.
{34800}{34883}tak, wi�c, powinna� si� martwi�.| grimoire zosta�a skradziona.
{34887}{34912}wiem.
{34963}{34992}wiesz? sk�d to wiesz?
{35031}{35060}szpiegujesz mnie?
{35065}{35099}nie, oczywi�cie, �e nie.
{35144}{35171}wi�c sk�d?
{35217}{35241}powiedz mi.
{35307}{35339}ode mnie.
{35351}{35395}ja jej powiedzia�am.
{35401}{35433}seer?
{35444}{35487}jesli przewidzia�a�, �e grimoire|zostanie zabrana...
{35495}{35572}znalezienie grimoire|nie jest twoim najwi�kszym problemem.
{35612}{35659}ale powstrzymanie cola, tak.
{35676}{35716}przemieniasz si�, m�j panie.
{35721}{35821}twoja ludzka strona staje si� silniejsza,|i to w nieodpowiednim
czasie.
{35868}{35901}-mog� to za�atwi�.|- jak?
{35908}{35972}tw�j stra�nik jest na dole.|jeste� s�aby.
{35992}{36019}pozw�l mi ponownie spr�bowa�.
{36027}{36053}co spr�bowa�?
{36058}{36109}pracujesz ze mn�,|�ebym m�c mn� manipulowa�?
{36113}{36141}nie, ocali� ci�.
{36149}{36173}ocali� nas.
{36186}{36215}nas? nie ma �adnego nas!
{36219}{36258}ale mog�oby by�.|i je�eli by by�o,
{36262}{36292}walka mog�aby si� sko�czy�.
{36303}{36383}by�by� uwolniony od mi�o�ci wied�my, kt�ra ci� trzyma,|m�g�by�
naprawd� rz�dzi�.
{36446}{36483}to twoja robota.
{36488}{36536}naprawd� my�lisz, �e m�g�bym si� zakocha� w tym czym�?
{36555}{36579}zostaw nas.
{36609}{36658}natychmiast.
{36912}{36988}nie wierz�, �e nam�wi�a� mnie,|na zatrudnienie tej kusicielki.
{37000}{37064}by�am zaniepokojona, �e wp�yw|dziecka na twoje cz�owiecze�stwo
{37072}{37111}mo�e ci� przekona� do zmiany strony.
{37128}{37154}i co?
{37175}{37216}mia�a� nadziej�, �e je�li zmieni� zdanie...
{37221}{37289}nie, mia�am nadziej�, �e si� opami�tasz,|zanim b�dzie za p�no.
{37317}{37355}ale nie polega�am tylko na tym.
{37361}{37415}to nie tyczy si� tylko ciebie.
{37420}{37465}pomog�am posadzi� ci� na tronie,
{37471}{37519}i nie pozwol�, �eby� teraz zawi�d�.
{37545}{37604}tylko czarnoksi�nik|broni ci� przed
{37610}{37667}moc� czarodziejek i wizjami.
{37678}{37776}je�li mi�o�� Cola stanie si� silniejsza,|to pokona moc
czarnoksi�nika.
{37784}{37848}wtedy stracisz wszystko.
{37868}{37897}tron,
{37901}{37935}�on�,
{37950}{37979}syna.
{38122}{38148}cole?
{38167}{38243}cze��, kochanie. co si� sta�o?
{38348}{38375}zdarzy� si� wypadek.
{38395}{38448}wszystko dobrze posz�o,|z...cokolwiek robi�a�-
{38453}{38510}- z twoimi siostrami?|- dobra wiadomo�� jest taka,
{38515}{38570}- dosta�y�my to po co posz�y�my.|- to dobrze, gratulacje.
{38583}{38611}ale...
{38665}{38779}...my�l�, �e sta�o mi si� co� naprawd� z�ego.
{38825}{38864}co, co� z dzieckiem?
{38879}{38906}nie.
{38924}{38958}dziecku nic nie jest.
{39019}{39060}miota�am ogniem.
{39114}{39167}w ten spos�b unicestwi�am demona.
{39195}{39224}i to jak si� czu�am...
{39257}{39284}nie wiem.
{39307}{39417}potwornie. prawie z�a.
{39527}{39567}to niemo�liwe.
{39582}{39703}jeste� najs�odsz�, najbardziej kochan� istot�,|jak� kiedykolwiek
zna�em.
{39715}{39779}w twoim ciele, nawet w najmniejszej kosteczce,|nie ma odrobiny z�a i
wiesz o tym.
{39923}{39955}co? co si� sta�o?
{39963}{39993}o, m�j Bo�e.
{40026}{40071}- phoebe?|- nie zbli�aj si� do mnie.
{40127}{40157}phoebe.
{40162}{40271}- nie zbli�aj si� do mnie.|- co widzia�a�?
{40578}{40617}okay.
{40708}{40757}och, to najmocniejszy, jaki mia�am.
{40762}{40817}- nie wiem, co jeszcze mog�abym zrobi�.|- powiem ci, co zrobi�.
{40822}{40846}zatrzymaj j�.
{40854}{40918}wiesz, mo�e powinny�my p�j��,|zobaczy� si� z phoebe. nie wygl�da�a
za dobrze.
{40922}{40997}paige, p�jdziemy tam po tym,|jak zniszczymy t� Ksi�g�.
{41024}{41056}my�l�, �e za bardzo si� spieszycie.
{41062}{41111}grimoire mog�aby da� wam|ogromn� moc.
{41116}{41174}s�uchaj, my ju� mamy moce.|nie potrzebujemy jeszcze tej z�ej.
{41255}{41319}- phoebe?|- musz� wam co� powiedzie�, dziewczyny.
{41324}{41361}co jest?
{41456}{41496}ty, ty st�j tak, �ebym ci� widzia�a.
{41581}{41609}kochanie, co jest?
{41630}{41706}co si� sta�o?|cokolwiek to jest, wszystko b�dzie dobrze.
{41713}{41762}nie. nie b�dzie.
{41768}{41871}mia�am wizj�.|mia�a� racj�, cole jest z�y.
{41890}{41941}o, kochanie, nie chcia�am mie� racji.
{42004}{42035}co w�a�ciwie widzia�a�?
{42060}{42088}wszystko.
{42101}{42177}zabijanie, rzucanie ognistymi kulami,|wsp�praca z innymi demonami.
{42208}{42255}o, bo�e, cole jest demonem.
{42260}{42300}ju� dobrze, phoebe, tylko oddychaj.
{42316}{42350}czemy to tak d�ugo trwa?
{42357}{42382}cisza.
{42424}{42457}b�d� mia�a nied�ugo dziecko.
{42462}{42504}i mam t� now� moc.
{42520}{42562}nie wiem, czy sobie z tym poradz�.
{42567}{42596}b�dzie dobrze, nie jeste� sama.
{42601}{42626}masz nas.
{42669}{42714}mamy du�y problem.|gdzie jest czarownik?
{42719}{42781}jest tam.|tutaj mamy du�y problem..
{42804}{42866}cole. demon cole.
{42970}{43009}co powiedzieli o czarowniku?
{43043}{43075}poradzisz sobie?
{43087}{43117}a mam jaki� wyb�r?
{43161}{43193}co tak d�ugo rozmawiacie?
{43268}{43324}wi�c, zdaniem starszyzny,
{43332}{43402}jedni czarownicy s� �li,| i je�li on do nich nale�y, to nie jest
dobrze.
{43412}{43463}wiedzia�am, on chce|grimoire dla siebie.
{43481}{43545}prawdopodobnie. jest tam zakl�cie,|kt�re mo�e po�wi�ci� bro�
{43549}{43593}i zrobi� j� wystarczaj�co siln�,|aby zabi�a czarnoksi�nika.
{43626}{43651}to niedobrze?
{43656}{43718}nie, bo je�li on zabij� Czarnoksi�nika,|sam si� nim stanie.
{43723}{43783}a wtedy b�dzie mia� wystarczaj�c� moc,|�eby wskrzesi� swoich ludzi.
{43792}{43818}czemu gadacie tak d�ugo?
{43937}{43971}poczekaj chwil�.
{44100}{44147}nie mog� uwierzy�, �e pozwalamy
{44154}{44236}temu oble�nemu|w�adcy pier�cieni, tak si� wykorzystywa�.
{44314}{44371}- kolejna iluzja?|- ni mniej, ni wi�cej.
{44376}{44445}on tylko czeka� na|mo�liwo�� zabrania ksi�gi.
{44450}{44481}musimy j� szybko odzyska�.
{44486}{44554}-jak?|- musimy wr�ci� do podziemnego �wiata.
{44566}{44625}bez niego nie mogliby�my nawet|znale�� miejsca koronacji.
{44642}{44706}- a przyzywaj�ce zakl�cie?|- potrzebowaliby�my jego krwi.
{44779}{44814}cole.
{44852}{44899}pomy�la�am tylko, �e m�g�by co� wiedzie�.
{44904}{44959}jest demon, w ca�o�ci.
{45000}{45047}nie mog� teraz my�le� o colu,
{45051}{45081}a co dopiero z nim rozmawia�.
{45112}{45173}mo�e mogliby�my p�j�� z tob�|i uwa�a� na twoje ty�y.
{45226}{45274}to nie najlepszy moment, by prosi� j� o to.
{45279}{45314}wiem, ale jaki mamy wyb�r?
{45320}{45380}dzi� wieczorem odb�dzie si� koronacja,|je�li wcze�niej jej nie
powstrzymamy.
{45587}{45611}jak si� czujesz?
{45632}{45659}ci�ko.
{45907}{45932}skup si�.
{45940}{45964}o co ci chodzi?
{45969}{46013}- nie mamy nawet grimoire.|- b�dziemy mieli.
{46025}{46096}ale do tego czasu,|musisz trzyma� fason.
{46101}{46165}- ale phoebe...|- to teraz nie istotne.
{46168}{46199}ona wie, �e jestem demonem,|cholera!
{46204}{46257}ona przyjdzie w sam� por�.
{46363}{46418}nie mog� tego zrobi�. musz� j� znale��.
{46429}{46484}i ryzykowa�, �e czarownik ci� znajdzie?
{46517}{46576}on ci� zabije. zabierze ci tron.
{46584}{46613}mo�e to sobie zabra�.
{46643}{46702}i co, my�lisz, �e|twoja �mier� to rozwi��e?
{46707}{46754}naprawd� my�lisz, �e to co� da?
{46774}{46912}je�li strata wied�my b�dzie kosztowa� ci�|twoj� wol�, zabior� to z
powrotem.
{47004}{47032}co masz na my�li?
{47194}{47221}i co, nic?
{47225}{47270}- nie ma go tutaj.|- sprawdza�a� jego biuro?
{47276}{47334}jestem zdumiona, �e|on w og�le ma biuro.
{47405}{47436}ma.
{47460}{47509}kim jeste�?
{47514}{47568}wiem kim ona jest. gdzie jest cole?
{47592}{47632}bezpieczny z dala od ciebie.
{47644}{47694}dobra, chcesz j� podziurawi�,|czy ja mog�?
{47724}{47767}powinnam ju� to wiedzie� dawno temu.
{47772}{47845}rujnujesz go.|czynisz go patetycznym, s�abym...
{47863}{47887}...dobrym.
{47892}{47932}i co masz z tym jaki� problem?
{47937}{47972}tak, mam z tym wielki problem.
{47980}{48024}phoebe, co tutaj si� dzieje?
{48057}{48101}by�a� tylko narz�dziem.
{48107}{48148}sposobem na sp�odzenie magicznego dziecka.
{48173}{48237}ale teraz ranisz go,|a na to nie mog� pozwoli�.
{48254}{48321}- och, nie?|- nie.
{48430}{48463}do tej gry potrzeba dwojga.
{48512}{48589}- okay, dosy�.|- piper, nie. to moja walka.
{48648}{48674}phoebe!
{48850}{48882}domowa sabota�ystka.
{48895}{48957}okay, phoebe, przera�asz nas.
{48981}{49005}co?
{49018}{49101}phoebe, rzucanie ogniem|to wy�szy poziom demonicznej mocy.
{49133}{49163}o, m�j Bo�e.
{49191}{49257}co mi si� sta�o?
{49568}{49596}oddychaj.
{49637}{49669}jak si� tu znalaz�am?
{49692}{49721}za spraw� magii.
{49748}{49803}czarnej magii.
{49875}{49909}nie zbli�aj si� do mnie.
{49929}{49960}powstrzymaj mnie.
{50161}{50193}wspania�e uczucie, nieprawda�?
{50215}{50275}lub bardziej dok�adnie, z�e.
{50312}{50340}czego chcesz?
{50356}{50388}co mi zrobi�a�?
{50398}{50447}to co zrobi�am nie jest wa�ne.
{50476}{50538}jednak�e wa�ne jest, co ty teraz zrobisz.
{50573}{50632}tw�j m�� potrzebuje ci�|po swojej stronie.
{50653}{50715}-nie rozumiem.|- naprawd�?
{50725}{50771}ty i ja dzielimy ten sam dar.
{50792}{50839}obie wyczuwamy prawd�.
{50852}{50930}w tej chwili cole|przyjmuje moc czarnoksi�nika,
{50935}{50984}wyczu�a�|w nim co� innego.
{51007}{51058}co� co zmieni�o go|na zawsze.
{51133}{51189}znasz prawd�.
{51240}{51328}- cole jest czarnoksi�nikiem.|- tak.
{51333}{51406}i potrzebuje twojej pomocy,|je�li chce przetrwa�.
{51415}{51449}potrzebuje twojej mi�o�ci.
{51468}{51518}nie mo�esz z tym walczy�.
{51523}{51633}matczyna wi� jest zbyt silna.|s�uchaj swego cia�a, phoebe.
{51650}{51709}s�uchaj swego nienarodzonego syna.
{51737}{51799}on jest podobny do swojego ojca.
{51803}{51831}jego ojciec mnie ok�ama�.
{51836}{51882}nigdy nie k�ama�|na temat swoich uczu� do ciebie.
{51909}{52019}i wbrew moim najgor�tszym wysi�kom,|nigdy nie przesta� ci� kocha�.
{52098}{52218}tw�j syn zosta� pocz�ty z mi�o�ci,|wiesz o tym.
{52228}{52278}czas, by przesta� z tym walczy�.
{52309}{52415}czas przyst�pi� do nowej|rodziny, podda� si� nowemu przeznaczeniu.
{52451}{52522}inaczej, cole i tw�j syn b�d� martwi.
{52533}{52679}wszystkie demony wyst�pi�,|by zniszczy� ich i ciebie.
{52878}{52915}zostawcie mnie.
{52945}{52980}ale koronacja si� zbli��.
{52984}{53027}- czarownik...|- wiem to. wiem.
{53039}{53066}odejd�cie.
{53659}{53702}wiedzia�em, �e po mnie przyjdziesz.
{53828}{53886}je�li chcesz moich mocy...
{53912}{53949}...wystarczy�o poprosi�.
{54387}{54411}jak d�ugo jeszcze?
{54415}{54462}daj mi chwil�, dobra?|to trudna rzecz.
{54480}{54539}by�oby o wiele �atwiej,|gdybym m�g� to zrobi� w bardziej przyjaznych
warunkach.
{54552}{54608}nie ma przyjaznych warunk�w,|ju� nigdy.
{54619}{54680}musisz si� przy�o�y�, lub|do��czysz do swoich bliskich
{54684}{54713}i nie b�dzie drogi powrotnej.
{54717}{54745}ma�a rada.
{54750}{54793}presja nie jest zbyt|motywuj�c� technik�.
{54813}{54885}je�li chcesz straci�|moce czarnoksi�nika, to mnie nie poganiaj.
{54936}{55030}dobrze. ale, �eby wszystko by�o jasne,|jak tylko zabierzesz moce
czarnoksi�nika,
{55040}{55079}nigdy wi�cej nie chc� ci� ogl�da�.
{55096}{55131}zrozumia�em.
{55146}{55227}nie, �ebym by� niewdzi�czny,|ale dlaczego chcesz to zrobi�?
{55289}{55353}straci�em kogo�, kogo kocham,|i chc� j� spowrotem.
{55358}{55394}to wszystko co musisz wiedzie�.
{55428}{55455}mi�o��?
{55486}{55534}czarnoksi�nik potrafi kocha�.
{55545}{55578}poprostu pracuj.
{55625}{55662}sko�czy�em.
{55667}{55787}teraz, je�li zakl�cie ma zadzia�a�...
{55792}{55834}...potrzeba mi twojej krwi.
{56081}{56114}teraz ja.
{56880}{56908}uratuj go.
{56964}{57001}dla twojego syna.
{57351}{57399}mo�e powiniene� wr�ci� na d� do podziemnego �wiata.
{57403}{57466}ju� pr�bowa�em.|nie mog� jej wyczu�.
{57471}{57529}tak, ona mo�e by� wsz�dzie.
{57578}{57609}nie ma jej?
{57621}{57645}mam j�.
{57714}{57742}dobrze si� czujesz?
{57767}{57834}co si� sta�o?|co ty zrobi�a�?
{57850}{57879}unicestwi�am go.
{57899}{57947}o nie, on by� nasz� ostatni� szans�.
{57975}{58007}nie, nie by�.
{58076}{58104}dzi�ki bogu, znale�li�my ci�.
{58162}{58189}ju� za p�no.
{58194}{58233}co masz na my�li?|o czym ty m�wisz?
{58286}{58345}hej, my�la�am, �e tylko, z�o|mo�e jej dotkn��.
{58373}{58405}zgadza si�.
{58458}{58496}phoebe, co si� dzieje?
{58527}{58575}przyjmuj� moje nowe przeznaczenie.
{58711}{58758}co to do diab�a by�o?
{58778}{58913}to by� czarnoksi�nik.|i jego kr�lowa.
{58919}{58990}ty to zrobi�a�. zatru�a� j�.
{59025}{59064}mo�e powinny�my unicestwi� ciebie.
{59073}{59104}nie mo�ecie.
{59109}{59179}nie bez mocy trzech.
{59261}{59300}nie mog� uwierzy�, �e to si� dzieje.
{59304}{59329}leo, gdzie ona posz�a?
{59367}{59391}nie wyczuwam jej.
{59423}{59471}- musz� by� w podziemnym �wiecie.|- orbuj nas tam.
{59476}{59515}b�dziemy przeszukiwa� jej dom,|kopi�c i wrzeszcz�c.
{59520}{59590}bez czarownika nie znajdziemy|drogi do miejsca koronacji.
{59595}{59643}nie obchodzi mnie to.|nie mo�emy jej tam zostawi�.
{59650}{59707}nie mamy wyboru.|musimy znale�� inny spos�b.
{60001}{60031}jeste� tego pewna?
{60048}{60083}zrezygnujesz ze swojego �ycia.
{60115}{60165}moje �ycie jest z tob� i z naszym dzieckiem.
{60220}{60323}razem b�dziemy silni.|pomimo wszystko jeste�my rodzin�.
{60682}{60711}kocham ci�.
{60875}{60909}ju� czas.
{60996}{61038}jeste�my gotowi.