You are on page 1of 12

{1}{75}movie info: xvid 640x480 25.0fps 350.3 mb|/subedit b.

4056
(http://subedit.com.pl)/
{694}{732}wej��.
{985}{1016}moja kr�lowo,
{1020}{1075}czas na tw�j tonik.
{1094}{1131}mo�esz co� zrobi�|z t� burz�?
{1135}{1176}poniewa� doprowadza|mnie do sza�u!
{1180}{1235}nie mam �adnego|wp�ywu na pogod�.
{1239}{1305}mam przyjaciela,|kt�ry dzia�a na wiatr,
{1309}{1338}ale nie ma go|w mie�cie.
{1342}{1391}co z demonami?
{1395}{1446}�adnej w�adzy nad nimi?|poniewa�, przysi�gam,
{1450}{1493}je�li si� nie zamkn�...
{1563}{1592}nienawidz� tego.
{1596}{1635}to dla twojego dobra.
{1639}{1686}co sta�o si�|ze zwyk�ymi starymi witaminami?
{1690}{1754}nie ma nic zwyczajnego|w twojej ci��y.
{1764}{1810}nowa moc jakiej do�wiadczasz
{1814}{1876}jest niewielkim cieniem|tego, co ma nadej��.
{1880}{1951}tonik wzmacnia ci�|�eby wytrzyma� ten ci�ar.
{1955}{2012}dobrze.|wi�c, wy�wiadcz mi przys�ug�.
{2016}{2075}znajd� co�, co mnie wzmocni
{2079}{2130}i nie smakuje jak g�wno.
{2134}{2209}dobrze si� czujesz?
{2213}{2269}tak, tylko...
{2320}{2368}mam tyle pracy do zrobienia
{2372}{2422}i nie mog� si� skoncentrowa�!
{2530}{2578}ale teraz jeste� kr�low�.
{2582}{2648}nie ma �adnego powodu|�eby j� kontynuowa�.
{2687}{2722}lubi� moj� prac�.
{2726}{2758}to dobra rozrywka.
{2775}{2816}rozrywka od czego?
{2860}{2924}wci�� zmagasz si�|ze swoj� decyzj�?
{2932}{2974}nie, to znaczy...
{2978}{3029}kocham cole'a, i wiesz,|nie zrozum mnie �le,
{3033}{3082}to ca�e kr�lowanie|jest nawet zabawne. tylko...
{3086}{3135}twoje siostry.
{3168}{3247}tak, nie rozumiem,|dlaczego musz� by� takie uparte.
{3261}{3324}dlaczego po prostu nie mog�|uszanowa� mojej decyzji.
{3328}{3404}poniewa� kompromis|nie le�y w naturze dobra.
{3408}{3444}one nigdy nie zrozumiej�.
{3448}{3502}chc� tylko �eby� wr�ci�a.
{3506}{3561}im szybciej to zaakceptujesz|i pozwolisz im odej��,
{3565}{3603}tym b�dziesz szcz�liwsza.
{3688}{3728}prosz�,|wypij sw�j tonik.
{3732}{3788}co si� tam dzieje|do diab�a?
{3792}{3851}od czasu koronacji,|on tylko pracuje.
{3880}{3960}podziemie by�o|przez jaki� czas w chaosie.
{3964}{4046}- a on ma wielkie zadanie...|- nie obchodzi mnie to.
{4050}{4129}chc� troch� uwagi|ze strony mojego m�a.
{4238}{4268}mo�esz odej��.
{4281}{4368}upewni� si�,|�e wypi�a� to po przebudzeniu.
{4600}{4646}jest po p�nocy, cole.|chod� do ��ka.
{4656}{4714}phoebe, prosz�,|jeste�my w �rodku ceremonii.
{4731}{4756}prawie sko�czyli�my.
{4768}{4827}"prawie" mi nie wystarcza.
{5126}{5171}my�la�em, �e o tym rozmawiali�my.
{5200}{5264}przepraszam, to hormony.
{6630}{6682}cholera,|przeczyta�am to jakie� 15 razy.
{6686}{6770}nie ma nic, nawet najmniej|pomocnego, jak ocali� Phoebe.
{6775}{6850}m�wi�am ci, dokona�a wyboru.|nie ma na to magicznego leku.
{6856}{6901}ona jest w ci��y, piper,
{6916}{6984}wi�c, jest pod wp�ywem dziecka,|kt�re znajduje si� wewn�trz.
{6988}{7024}i mog�yby�my jej pom�c
{7028}{7072}to przezwyci�y�,|ale ona wybra�a cole'a.
{7093}{7147}mo�esz juz przesta�|z tymi miksturami?
{7151}{7214}ju� opanowa�a� kuchni�.|powiedzia�abym, �e mamy do��.
{7236}{7288}ta podwaja|moj� moc zamra�ania
{7292}{7350}i parzy cia�o,|wi�c, powinny�my tego u�y� tylko
{7354}{7387}w nag�ych wypadkach.
{7402}{7445}nie.
{7449}{7512}nie b�d� parzy� cia�a phoebe.
{7516}{7559}to wci�� nasza siostra.
{7612}{7649}paige.
{7680}{7717}co z ni�?
{7729}{7768}jest jak lekka piper.
{7772}{7838}wszystkie osobowo�ci bez �adnych|z tych niechlujnych emocji.
{7842}{7880}zobaczmy.
{7884}{7948}plotki w demonicznym|g�uchym telefonie m�wi�,
{7952}{8000}�e ich nowa kr�lowa|zabija demony wy�szego szczebla.
{8016}{8096}- podobno, zabi�a dw�ch tylko wczoraj.|- co to znaczy?
{8100}{8176}to znaczy, �e wygl�da na to,|�e phoebe pracuje na rzecz dobra.
{8180}{8215}to �wietnie.
{8254}{8313}odk�d wierzycie w plotki,
{8317}{8372}kt�re rozprzestrzeniaj� demony?
{8444}{8475}/alison whitt./
{8504}{8572}mi�dzy innymi,|stoi na czele akcji
{8576}{8628}sprz�tania parku dolores.
{8632}{8664}to m�j rejon.
{8669}{8711}te� mam tam ludzi.
{8732}{8793}- od kiedy?|- odk�d ich tam ustawi�em.
{8797}{8861}- wi�c pracuj� na moim terytorium.|- panowie.
{8903}{8932}to moje terytorium.
{8972}{9000}nast�pny.
{9056}{9096}gregory conroy,
{9100}{9177}opiekun s�dowy|nieletnich przest�pc�w.
{9181}{9240}zdolny zrehabilitowa�|najgorszego z najgorszych.
{9257}{9317}kosztowa� nas kilku|potencjalnych demon�w.
{9321}{9363}jest tw�j.
{9396}{9424}pracuje w...
{9552}{9580}spokojnie, ch�opcy.
{9585}{9634}jestem tu �eby gotowa�,|nie zabija�.
{9638}{9716}aczkolwiek wola�abym m�wi�|ciszej, gdybym by�a wami.
{9799}{9823}cze�� kochanie.
{10046}{10080}kochanie?
{10161}{10198}czy twoi przyjaciele|zostan� na obiad?
{10203}{10273}postaram si� ich przekona�|�eby zostali, chyba, �e nie przestaniesz
{10279}{10322}- grozi�, �e ich zabijesz.|- �artowa�am.
{10327}{10364}zabi�a� w tym tygodniu pi�ciu|moich najlepszych demon�w,
{10371}{10415}wi�c wybacz mi,|je�li nie za�apa�em �artu.
{10433}{10485}kochanie, przepraszam.
{10493}{10538}wiem, �e du�o pracowa�em.
{10543}{10609}ale to powinno si� wkr�tce rozja�ni�.|tymczasem,
{10614}{10651}nie ma wi�cej zabijania.
{10663}{10693}obiecujesz?
{10717}{10742}obiecuj�.
{10747}{10788}i tak jest im ci�ko|zaakceptowa� fakt,
{10792}{10844}�e moja kr�lowa|jest by�� czarodziejk�.
{10848}{10927}nie chcemy �eby my�leli,|�e grasz dla obu stron.
{10969}{11031}powiedzia�am, obiecuj�.|ale je�li poczujesz si� lepiej...
{11036}{11070}cze��.
{11074}{11152}chcia�am tylko powiedzie�,|�e jest mi na prawd� przykro,
{11156}{11214}�e zabi�am wczoraj|waszych przyjaci�.
{11223}{11281}i przedwczoraj.
{11286}{11360}i to nic osobistego,|wiecie. po prostu...
{11466}{11509}- phoebe, czy to by�...?|- skurcz.
{11617}{11660}musz� si� po�o�y�.
{11672}{11706}powinienem wezwa� Seer?
{11729}{11760}nie.
{11784}{11811}nie.|nic mi nie jest.
{11924}{11960}na czym sko�czyli�my?
{11994}{12029}gregory conroy.
{12033}{12060}malek si� nim zajmie.
{12075}{12152}sp�dzi� sw�j czas|na kongresie o�rodka spo�eczno�ci.
{12616}{12670}te s� do|spowolnienia napastnika,
{12675}{12720}ale nie wyrz�dzaj�|powa�nej krzywdy.
{12724}{12755}jest bardziej jak|magiczna maczuga.
{12767}{12797}brzmi rozs�dnie,|tak my�l�.
{12801}{12849}te s� troch�|bardziej �mierciono�ne.
{12854}{12888}wybuchowe, paralityczne,
{12893}{12935}wasz r�norodny ogr�d trucizn.
{12939}{12972}masz zamiar otru� Phoebe?
{12985}{13063}leo, ona nosi|ikr� �r�d�a.
{13069}{13141}rzuca ogniem z d�oni.|je�li si� tu poka�e,
{13146}{13202}zrobimy to, co trzeba|�eby si� obroni�.
{13206}{13247}nawet nie dajesz jej szansy.
{13252}{13304}paige, dali�my jej|ka�d� szans� na �wiecie
{13308}{13367}�eby do nas wr�ci�a.|a ona rzuci�a je nam w twarz.
{13385}{13438}wybra�a �r�d�o wszelkiego z�a
{13442}{13488}zamiast swojej rodziny.
{13529}{13559}niespodzianka.
{13661}{13714}ciebie te� mi�o widzie�, piper.
{13724}{13754}czego chcesz?
{13761}{13824}my�la�am, �e b�dziesz|szcz�liwa, �e mnie widzisz.
{13843}{13889}ja jestem szcz�liwa.
{13894}{13929}- paige.|- co?
{13943}{13996}je�li nie jeste� tu �eby nam|powiedzie�, �e wnios�a� o rozw�d,
{14001}{14039}to na prawd� nie mamy|o czym rozmawia�.
{14044}{14071}to nieprawda.
{14076}{14146}na przyk�ad, mog�yby�my porozmawia�|o tym jaka jeste� sztywna.
{14150}{14190}to na prawd� nie jest|bardzo atrakcyjna cecha.
{14216}{14252}czekaj.
{14257}{14299}phoebe, co ty tu robisz?
{14359}{14403}mia�am wizj�.
{14433}{14491}mamy niewinnego do uratowania|i nie za wiele czasu.
{14514}{14563}to wspaniale.|widzisz, m�wi�am ci.
{14568}{14619}nie podniecaj si�.|to nie tak, jak my�lisz.
{14637}{14683}nie zmieni�am swojego zdania.|nie zostawiam cole'a
{14687}{14726}i nie rezygnuj� z korony.
{14731}{14760}tylko,
{14764}{14812}nigdy w swoim �yciu|nie zignorowa�am wizji
{14816}{14847}i nie zamierzam zaczyna� teraz.
{14897}{14924}phoebe, jeste� z�a.
{14928}{14985}jeste�, jak, kr�lowa|wszelkiego z�a. dos�ownie.
{14990}{15056}- nie w tym rzecz.|- jak to, nie w tym rzecz?
{15083}{15116}zr�bmy to.
{15132}{15191}- co?|- wybacz.
{15273}{15341}sp�jrz, to jest to,|na co mieli�my nadziej�:
{15345}{15383}znak, �e jest w niej|wci�� dobro.
{15387}{15435}dlaczego mia�oby j� obchodzi�|ratowanie niewinnego?
{15439}{15473}poniewa� to pu�apka.
{15484}{15529}piper, to mo�e by�|nasza jedyna szansa.
{15562}{15593}my�l�, �e paige ma racj�.
{15602}{15633}mo�e przez pomaganie jej|w czynieniu dobra,
{15637}{15680}mog�oby na ni� wp�yn��|�eby wr�ci�a na nasz� stron�.
{15832}{15868}w porz�dku.
{15880}{15937}dobra, wchodzisz.|b�dziemy za tob� pod��a�.
{16047}{16087}po co to?
{16116}{16152}ubezpieczenie.
{16383}{16424}dlaczego zawsze musz�|l�dowa� w b�ocie?
{16428}{16460}/chod�cie, tutaj./
{16561}{16605}sk�d wiesz,|kiedy ma zaatakowa�?
{16609}{16636}wiem.
{16666}{16700}/to on./
{16870}{16902}hej.
{16968}{17000}nie, nie..
{17032}{17073}- co ty wyprawiasz?|- st�j.
{17172}{17211}moja kr�lowa.
{17296}{17337}zostaw tego niewinnego|w spokoju.
{17396}{17434}id�.
{17612}{17641}co?
{17645}{17679}to jeden z moich obywateli.
{17924}{17976}jak...?|jak mog�a� to zrobi�?
{17980}{18012}jak mog�a� pozwoli� mu odej��?
{18016}{18080}nie wiem dlaczego jeste� taka zdenerwowana.|uratowa�y�my niewinnego,
tak?
{18084}{18128}nie mog� z ni� rozmawia�.|ty z ni� rozmawiaj.
{18132}{18177}- phoebe...|- rzeczy nie s� tak czarno-bia�e
{18181}{18220}jak kiedy�.
{18224}{18294}nie mog� ju� po prostu chodzi�|i zabija� demony.
{18298}{18348}dlaczego nie? s�yszeli�my,|�e zabi�a� wczoraj dw�ch.
{18352}{18410}to by�o co innego.|on dzia�a� mi na nerwy.
{18428}{18486}obieca�am cole'owi,|�e wi�cej nie zabij�.
{18490}{18538}a zabicie maleka|by�oby ogromn� zdrad�.
{18542}{18614}malek?|jeste� na ty z demonami?
{18618}{18683}je�li mia�a� zamiar go zatrzyma�,|mog�a� to zrobi� sama.
{18687}{18757}- po co do nas w og�le przychodzi�a�?|- poniewa� za wami t�skni�am!
{18765}{18808}w porz�dku?|czy to takie z�e?
{18812}{18856}t�skni�am za wami.
{18860}{18912}phoebe, nie mo�esz by�|kr�low� podziemia
{18916}{18961}i czarodziejk�.|nie mo�esz tak.
{18965}{19000}dlaczego nie?
{19004}{19065}tylko dlatego, �e jest inaczej,|nie znaczy, �e nie mo�e si� uda�.
{19082}{19145}i wy te� za mn� t�sknili�cie,|mimo, �e,
{19149}{19209}piper prawdopodobnie nie chce|si� do tego przyzna�.
{19217}{19250}oczywi�cie, �e za tob�|t�sknili�my, skarbie.
{19255}{19279}wi�c, mo�ecie mnie|mie� z powrotem.
{19288}{19328}mo�ecie mie� znowu|moc trzech.
{19332}{19386}musicie tylko okaza� ch��|p�j�cia na kompromis.
{19390}{19464}phoebe,|nie mo�esz chroni� niewinnych
{19468}{19530}i ratowa� demon�w.|to tak nie dzia�a.
{19534}{19580}najwyra�niej, dzia�a.
{19584}{19616}on �yje, prawda?
{19648}{19696}tak, ale tw�j przyjaciel,|malek, wr�ci.
{19700}{19752}- tego nie wiesz.|- oni tak robi� phoebe,
{19756}{19824}wracaj�.|warcz� i wracaj�.
{19828}{19868}teraz musimy si� martwi�|ochron� jego,
{19872}{19902}w zamian pr�by|ratowania ciebie.
{19938}{20012}- my�licie, �e potrzebuj� ratunku?|- �artujesz?
{20016}{20071}to dziecko wewn�trz ciebie|zepsu�o ci�
{20075}{20104}bardziej ni� my�lisz.
{20139}{20188}- piper...|- nie "piper'uj" mi teraz.
{20193}{20260}to jest chore.|to, co m�wisz jest chore.
{20264}{20308}nie mo�esz wr�ci�.
{20312}{20378}nie mo�esz z nami pracowa�|tak d�ugo, jak jeste� po�lubiona
{20382}{20430}- �r�d�u.|- wi�c, co mam zrobi�?
{20434}{20474}- chcesz �ebym zostawi�a swojego m�a?|- tak.
{20478}{20529}- to nie fair!|- to nie fair, phoebe,
{20533}{20561}ale musisz wybra� stron�.
{20565}{20624}dobro albo z�o.|w ten spos�b to dzia�a.
{20634}{20680}nawet je�li to oznacza|rezygnacj� z kogo�, kogo kochasz,
{20684}{20713}musisz wybra�.
{20955}{21001}jest mi na prawd� przykro,|�e tak to odbieracie.
{21132}{21177}nie mog� tego zrobi�.
{21207}{21232}co z greg'iem?
{21299}{21340}o nie, nie znowu.
{21472}{21523}widzieli�cie kogo�,|kto odje�d�a�
{21527}{21557}na pomara�czowo-chromowym rowerze?
{21584}{21625}nie, przykro nam.
{21660}{21716}nie wiem nawet dlaczego|zawracam sobie g�ow� zamkiem.
{21721}{21789}- co powinni�my zrobi�?|- i�� za nim.
{21861}{21934}byli zwierz�c� ofiar� pieczar.
{21938}{21981}przez najwi�ksz� cz��,|byli porzucani.
{22027}{22068}marnowanie przestrzeni,|nie s�dzisz?
{22084}{22122}ustaw tu ekip�.|maj� to uprz�tn��...
{22126}{22158}/m�j panie./
{22176}{22233}- stwierd� swoj� spraw�.|- mam wiadomo�� dla �r�d�a.
{22255}{22301}to dotyczy jego kr�lowej.
{22368}{22421}- co si� sta�o? jest ranna?|- nie.
{22440}{22492}czarodziejki wtr�ci�y si�|do mojego zab�jstwa.
{22518}{22562}nie mam �adnej kontroli|nad moimi szwagierkami.
{22566}{22625}je�li chcecie �eby wam zesz�y|z drogi, proponowa�bym wzi�� wsparcie.
{22629}{22672}/mia�em na my�li|wszystkie trzy/
{22676}{22716}w��cznie z kr�low�.
{22753}{22802}rozkaza�a mi|�ebym nie krzywdzi� niewinnego.
{22814}{22846}pomy�la�em, �e powiniene� wiedzie�.
{23039}{23073}powiedzia�e� jeszcze komu�?
{23080}{23133}nie.|przyszed�em prosto do ciebie.
{23224}{23259}dzi�kuj�...
{23273}{23314}...za twoj� lojalno��.
{23688}{23756}- czy jestem nast�pny?|- nie, dane.
{23767}{23805}tobie...
{23820}{23859}...ufam.
{23863}{23929}- to tylko moja cholerna �ona.|- z ca�ym nale�nym szacunkiem...
{23976}{24036}...lepiej zatroszcz si�|o niewinnego...
{24040}{24084}...zanim inni o tym us�ysz�.
{24320}{24354}m�j panie.
{24391}{24459}wstawaj.|mam dla ciebie robot�.
{24620}{24707}jedyn� wymogiem cz�onkostwa|jest ch�� przestania pi�.
{24711}{24756}nie ma �adnych op�at,|czy sk�adek dla cz�onkostwa.
{24760}{24824}sami siebie wspieramy|przez nasz w�asny udzia�.
{24828}{24874}nie chcemy zaanga�owania|w �adne spory,
{24878}{24916}ani aprobaty|ani przeciwdzia�anie...
{24920}{24952}wi�c, na prawd� my�lisz,|�e z piper wszystko dobrze?
{24960}{25029}nie wiem. my�l�, �e to dobrze,|�e znowu co� czuje.
{25056}{25092}racja.
{25096}{25168}racja. masz racj�.|pewnie wszystko w porz�dku.
{25172}{25224}czy kto� tu �wi�tuje 30 dni?
{25282}{25348}wi�c, my�lisz, �e musz� jej da�|po prostu troch� luzu, tak?
{25396}{25429}mo�esz spr�bowa�, tak.
{25440}{25489}tylko, kiedy piper|straci�a prue,
{25493}{25532}ledwo przetrwa�a|i my�li,
{25536}{25613}�e na prawd� srtaci phoebe.|mo�e tylko...
{25632}{25683}pos�uchaj, id� z ni�|pogada�, dobrze?
{25687}{25728}przypomnij jej,|�e mamy demona do pokonania.
{25732}{25792}to sprawi, �e poczuje si� dobrze|i odsunie jej my�li od phoebe.
{25796}{25846}racja, racja.
{25876}{25930}- a co z tob�?|- ja? ja czuj� si� dobrze.
{25934}{25974}nie s�dz� �eby|malek zaatakowa�
{25978}{26044}na oczach tych wszystkich ludzi.|wi�c id� do piper
{26048}{26116}i przyprowad� j�|zanim sko�czy si� spotkanie.
{26120}{26164}- dobrze?|- dobrze.
{26180}{26214}dobrze.
{26679}{26744}- gdzie jest prawdziwa kolumna?|- s�ucham?
{26748}{26792}to jest urocze,|bardzo sprytne
{26796}{26840}i doceniam|wieczorny chichot,
{26844}{26890}ale musz� zobaczy�|prawdziwe strony.
{26911}{26953}nazywasz moje pisanie �artem?
{27003}{27043}"droga zdradzona,
{27047}{27100}proponuj� ci, uderzy�|twojego m�a oszusta
{27104}{27144}jego biurowym zszywaczem.
{27153}{27200}wtedy pomy�li dwa razy|zanim przygnie j�
{27204}{27256}znowu do jej biurka. "
{27316}{27380}mo�e by� troch� szorstkie,|ale zawiera sedno sprawy.
{27384}{27440}co czyni to procesem.
{27444}{27486}chyba, �e chcesz|straci� prac�...
{27500}{27532}grozisz mi?
{27566}{27625}m�wi� ci �eby� wzi�a|psychoterapeut�, je�li musisz,
{27632}{27660}ale zbierz to, do kupy.
{27683}{27726}przer�b t� kolumn�|i zr�b to szybko.
{27881}{27927}przepraszam.
{28168}{28212}je�li chcesz zabi� swoj� szefow�,|mamy ludzi,
{28217}{28252}kt�rzy mog� si� tym|dla ciebie zaj��.
{28328}{28377}czy� nie jeste� s�odki.
{28408}{28461}prawda jest taka,...
{28465}{28490}...�e ona ma racj�.
{28532}{28592}moja rada tygodnia|by�a troch� nie taka.
{28640}{28705}nie rozumiem|co ty tu robisz.
{28761}{28817}- jeste� kr�low�.|- a ty jeste� niezno�ny.
{28836}{28882}m�wi�am ci,|�e nie rzuc� mojej pracy.
{28914}{28984}a co z twoj� inn� prac�,|j� te� zamierzasz zatrzyma�?
{29004}{29066}a jaka mog�aby to by�, cole?
{29070}{29106}czarodziejki.
{29134}{29168}malek powiedzia� mi co zrobi�a�.
{29176}{29224}i co? pu�ci�am go.
{29228}{29310}- to nie znaczy, �e to w porz�dku!|- m�w ciszej.
{29314}{29340}pracuj� tutaj.
{29400}{29471}nie mo�esz ratowa� niewinnych|i wypuszcza� demon�w, phoebe.
{29475}{29505}nie tak to dzia�a.
{29509}{29563}- m�wisz jak piper.|- tak, wi�c, piper ma racj�.
{29567}{29617}dokona�a� wyboru,|kiedy stan�a� obok mnie na koronacji.
{29621}{29677}je�li si� teraz nad nim|zastanawiasz, je�li nie jestes pewna,
{29681}{29730}�e chcesz ze mn� by�,|musisz mi to powiedzie�.
{29734}{29788}oczywi�cie, �e chc� z tob� by�.|tylko nie rozumiem,
{29792}{29871}- dlaczego musisz by� taki sztywny.|- poniewa� jestem �r�d�em!
{29875}{29918}poniewa� ty|jeste� moj� kr�low�!
{29922}{29953}poniewa� s� oczekiwania!
{29957}{30018}my�lisz, �e obchodz� mnie|czyje� oczekiwania?
{30068}{30130}to nie jest gra, phoebe.
{30134}{30180}przesz�a� przez|drzwi w jedn� stron�.
{30214}{30272}pr�bujesz zawr�ci�,|teraz oni nas zniszcz�.
{30281}{30317}kto?
{30334}{30378}- moje siostry?|- podziemie.
{30410}{30474}je�li my�l�,|�e pracujemy dla obu stron...
{30491}{30520}...zbuntuj� si�.
{30560}{30599}a je�li to zrobi�...
{30604}{30646}je�li si� zjednocz�|przeciwko nam...
{30679}{30714}...przysi�gam,
{30723}{30772}�e b�dziemy|modli� si� o �mier�.
{30823}{30863}przepraszam.
{30875}{30947}- ja nia...|- rozumiem, phoebe.
{30971}{31025}lepiej ni� kto inny,|wiem przez co przechodzisz.
{31047}{31100}to ci� rozedrze na cz�ci,|je�li na to pozwolisz.
{31112}{31160}jak mam na to|nie pozwoli�?
{31166}{31205}dokona�a� wyboru.
{31209}{31260}i tkwisz tu.
{31264}{31316}nawet je�li to trudne.
{31330}{31396}nawet je�li to oznacza|rezygnacj� z ludzi, kt�rych kochasz.
{31469}{31500}wracajmy do domu.
{32008}{32038}zamkni�te.
{32057}{32114}- kochanie...|- nie chc� rozmawia�.
{32179}{32257}- wiem, �e czujesz si�...|- nawet bardziej ni� rozmowy,
{32261}{32321}nie chc� podtrzymywania|na duchu.
{32365}{32405}piper.
{32444}{32476}co ty robisz?
{32484}{32544}a na co to wygl�da?
{32548}{32580}pr�buj� si� powstrzyma�
{32584}{32638}przed uczuciem niewypa�u,|kt�rym jestem.
{32648}{32692}nie jeste� niewypa�em.
{32696}{32788}- to nie twoja wina, �e phoebe...|- jestem najstarsz� siostr�, tak?
{32792}{32860}moj� prac� jest|utrzymanie rodziny razem.
{32864}{32902}i widzisz, m�j przyjacielu,
{32906}{32936}jestem niewypa�em.
{32969}{32996}wystarczy.
{33029}{33121}paige mog�a widzie�,|�e cole najwyra�niej sta� si� z�y.
{33125}{33212}i pr�bowa�a mi to powiedzie�|w k�ko i w k�ko i w k�ko
{33216}{33299}i w k�ko|i w k�ko i w k�ko.
{33319}{33364}to nawet ju�|nie brzmi jak s�owo.
{33368}{33430}ja nie zauwa�y�em,|�e on by� z�y, piper.
{33440}{33483}phoebe te� tego nie widzia�a.
{33487}{33520}nie chcieli�my tego widzie�.
{33544}{33604}chcieli�my normalnej,|szcz�liwej rodziny.
{33608}{33652}to po prostu ludzka natura.
{33758}{33826}ona jest moj� m�odsz� siostr�.
{33830}{33903}a ja pozwoli�am mu|j� zniszczy�.
{33920}{33978}to nie jest ludzka natura.
{33996}{34068}to jest natura niewypa�u.
{34108}{34168}w porz�dku,|nie zamierzam tego d�u�ej s�ucha�.
{34172}{34208}jeste� dobr� czarownic�, i...
{34250}{34302}m�wi�am,|�adnego podtrzymywania na duchu.
{34348}{34403}nikt tu ju� nie s�ucha.
{34676}{34708}/trey./
{34712}{34789}- gratuluj� 30 dni.|- dzi�ki.
{34888}{34921}leo.
{35248}{35281}znowu ty.
{35293}{35329}�ledzisz mnie?
{35344}{35378}tak.
{35382}{35457}dziwnie, �ledz�,|i z ch�ci� ci to wyt�umacz�.
{35461}{35525}ale by�oby lepiej gdyby�my porozmawiali|w �rodku, przy ludziach.
{35613}{35650}nie!
{35693}{35731}co do diab�a?
{35735}{35771}leo!
{35892}{35928}athame!
{36221}{36284}cholera,|gdzie s� moje siostry?
{36502}{36552}o m�j Bo�e.|piper.
{36828}{36871}...i dobr� siostr�.
{36935}{36973}paige, co...?
{36998}{37045}by�e� zamro�ony, leo,|i zgaduj�,
{37049}{37143}- �e demon jej nie dopad�.|- nie, bardziej wewn�trzny demon.
{37147}{37199}nie mog� uwierzy�,|�e mnie zamrozi�a.
{37203}{37243}- wszystko w porz�dku?|- ledwo.
{37247}{37312}tym razem to by� inny demon.|oni na prawd� chc� �mierci tego faceta.
{37322}{37369}musisz go wyleczy�|i wyorbowa� w bezpieczne miejsce.
{37387}{37424}a co potem?
{37428}{37487}potem zamierzam z powrotem|po��czy� t� rodzin�.
{37491}{37520}mo�esz uleczy� Piper?
{37524}{37599}nie, nie mog�|uleczy� samopostrza��w.
{37603}{37664}�wietnie, teraz jestem|w plecy o dwie siostry.
{37868}{37893}moja kr�lowo?
{37940}{37992}czas na tw�j tonik.
{38034}{38118}co je�li obiecam, �e nie uratuj�|z nimi ju� �adnego niewinnego?
{38122}{38160}czy mog� wtedy|zobaczy� swoje siostry?
{38164}{38208}po tym poczujesz si� lepiej.
{38404}{38446}o m�j Bo�e.
{38555}{38588}- to trucizna.|- nie.
{38592}{38632}- powiedzia�a�, �e to dla mnie dobre.|- bo tak jest.
{38636}{38674}- k�amiesz!|- pomy�l o tym.
{38678}{38734}wczoraj by�a� silna,
{38738}{38801}by� mo�e, z�a.|a teraz sp�jrz na siebie, lamentujesz.
{38811}{38880}ta s�abo�� nie wypada kr�lowej.
{38898}{38946}- co w tym jest?|- czyste z�o.
{38950}{38984}dziecko si� nim �ywi.
{38995}{39081}- a kiedy on wzrasta w si��...|- ja s�abn�.
{39085}{39137}tylko dobro w tobie.
{39143}{39171}pr�bujesz mnie zniszczy�.
{39176}{39241}pr�buj� ci pom�c.
{39245}{39333}da�am ci jasno��,|gdzie teraz masz zam�t.
{39342}{39412}da�am ci pewno��,|gdzie teraz masz b�l.
{39445}{39492}- odbierasz moj� wol�.|- nie.
{39496}{39559}dokona�a� wyboru,|sta� przy swoim m�u,
{39563}{39631}z w�asnej woli.|dla ciebie, dla cole'a
{39647}{39691}i dla waszego dziecka.
{39728}{39763}nie ryzykuj|swojego ca�ego �ycia
{39767}{39816}przez tera�niejsze w�tpliwo�ci.
{39828}{39880}wypij tonik, phoebe.
{40265}{40327}co daje ci takie prawo|�eby zwo�ywa� spotkanie i mnie wzywa�?
{40367}{40413}wezwa�em ci�, m�j panie,
{40417}{40461}ale nie zwo�a�em tego spotkania.
{40465}{40506}wszyscy to zrobili�my.
{40587}{40616}wi�c, niech kto�|lepiej przem�wi.
{40647}{40689}- zaniepokojenie...|- kto� jeszcze.
{40771}{40808}malek zagin��.
{40812}{40853}a czarodziejki|strzeg� jego ofiary.
{40860}{40933}plotki m�wi�, �e kr�lowa|pracuje obok swoich si�str,
{40937}{40969}kt�re przeszkodzi�y|w zab�jstwie.
{41040}{41093}zastanawiam si�,|jak ta wiadomo�� si� roznios�a.
{41121}{41169}wybacz nasz� trosk�,
{41173}{41204}ale mieli�my wra�enie,
{41208}{41248}�e moc trzech|ju� nie istnieje.
{41288}{41321}kr�lowa jest w ci��y.
{41340}{41404}jest sk�onna|do przyp�ywu hormon�w.
{41427}{41469}ale mog� was|wszystkich zapewni�,
{41473}{41548}�e moc trzech|rzeczywi�cie wymar�a.
{41655}{41703}wi�c, kto zabi� malek'a?
{41788}{41821}ja.
{41861}{41901}dowiedzia�em si�,|�e chcia� mnie zdradzi�.
{41922}{41983}pomimo to,|jego ofiara nadal �yje.
{41999}{42056}wi�c, wyznacz kogo�,|kto doko�czy zadanie, dane.
{42061}{42124}wierz�, �e ju� tego pr�bowa�e�,
{42128}{42187}- m�j panie.|- czy ty mnie przes�uchujesz?
{42383}{42416}niewinny
{42420}{42465}jest nadal|w r�kach wied�m.
{42472}{42553}dop�ki nie zobaczymy dowod�w,|�e hormony...
{42557}{42646}...kr�lowej|s� rzeczywi�cie pod kontrol�,
{42650}{42740}by�oby najlepiej|je�li zaj��by� si� ofiar�,
{42744}{42772}osobi�cie.
{42822}{42857}dla spokoju ducha.
{43151}{43208}ile masz tych lek�w na kaca?
{43212}{43252}wiele.|by� taki okres w moim �yciu,
{43256}{43289}kiedy potrzebowa�am|ich cz�sto.
{43444}{43518}przepraszam, paige,|nie wiem co we mnie wst�pi�o.
{43522}{43584}to jedno,|kiedy twoja siostra ma m�a,
{43588}{43621}kt�rego nie mo�esz znie��.|a co innego,
{43625}{43690}kiedy on jest|�r�d�em wszelkiego z�a.
{43745}{43783}wypij.|mamy prac� do zrobienia.
{43813}{43857}nie mo�emy jej straci�.
{43861}{43932}nie mog� straci� kolejnej siostry.|nie s�dz�, �e to znios�.
{43952}{43988}my�la�am o tym.
{44032}{44065}phoebe by�a dzisiaj inna.
{44076}{44127}tak, by�a szalona.
{44131}{44191}tak, ale zale�a�o jej na nas|i gregu.
{44196}{44269}co� si� zmieni�o i my�l�,|�e teraz mamy szans� j� odzyska�.
{44315}{44393}- jak?|- zeszturmujemy mieszkanie,
{44397}{44442}we�miemy kryszta�y.|nadal znamy zakl�cie.
{44446}{44503}unicestwimy �r�d�o|tak samo, jak poprzednim razem.
{44507}{44543}tak, ale teraz,
{44547}{44589}tym razem,|�r�d�em jest cole.
{44593}{44668}na prawd� my�lisz, �e wypowie|z nami ma�e zakl�cie �eby go
unicestwi�?
{44686}{44740}je�li tego nie zrobi,|zginiemy.
{44745}{44796}i to ma by� pociecha?
{44800}{44849}w�a�ciwie, to tak.
{44853}{44904}dobro w phoebe|walczy na powierzchni.
{44909}{44949}widzieli�my to dzisiaj.
{44953}{45024}nie s�dz�, �e b�dzie po prostu sta�a|i patrzy�a jak cole nas zabija.
{45028}{45080}jeste� ch�tna|postawi� na to swoje �ycie?
{45092}{45129}a ty nie?
{45222}{45260}wiesz,
{45264}{45292}jeste� bardzo niesamowita,|paige.
{45314}{45366}rok temu|by�a� jedynaczk�.
{45370}{45417}i nie chc� by� ni� znowu.
{45452}{45492}chod�my.
{45523}{45564}prosz� bardzo.
{45576}{45613}p�jd� po kryszta�y.
{45638}{45676}phoebe.
{45730}{45779}cole ma zabi� Greg'a conroy'a.
{45783}{45816}nie mog� do tego dopu�ci�.
{45877}{45916}wi�c, co chcesz zrobi�?
{45985}{46035}my�l�, �e
{46039}{46077}musimy unicestwi� Cole'a.
{46171}{46221}wiedzia�am.|wiedzia�am, �e jest gotowa.
{46234}{46269}musimy u�y� Greg'a|jako przyn�ty.
{46289}{46321}przyn�ty?|on jest niewinnym.
{46325}{46361}wiem, ale cole go szuka.
{46365}{46432}znajdzie go gdziekolwiek on jest,|wi�c jest tu najbezpieczniejszy.
{46436}{46530}wi�c, leo sprowadzi tu greg'a,|ale kiedy cole si� pojawi,
{46534}{46579}b�dzie go musia�|st�d wyorbowa�.
{46633}{46700}a wtedy uniecestwimy cole'a.
{46704}{46750}przynios� kryszta�y.
{46846}{46892}phoebe...
{46905}{46961}...wiem jak bardzo kochasz cole'a.
{46965}{47012}- i na prawd�...|- nie mog�
{47016}{47087}teraz podchodzi� do tego emocjonalnie,|piper. je�li tak zrobi�,
{47091}{47131}nie b�d� w stanie|przez to przej��.
{47245}{47273}gotowe.
{47307}{47360}leo, sprowad� greg'a.
{47466}{47512}jak my�lisz, ile czasu zajmie|cole'owi dotarcie tutaj?
{47597}{47637}mniej ni� my�lisz.
{48261}{48300}phoebe, musimy...
{48312}{48353}co� nie tak?
{48411}{48476}wiedzia�e� o toniku seer?
{48480}{48524}czym by� na prawd�?
{48540}{48580}co to?
{48625}{48658}planujesz mnie zostawi�?
{48669}{48716}napisa�am dwa listy.
{48736}{48827}w jednym �egnam si� z tob�,|w drugim z moimi siostrami.
{48831}{48884}nie zdecydowa�am,|kt�ry zamierzam wys�a�.
{48888}{48932}wi�c, lepiej zdecyduj.
{48936}{48985}- teraz.|- wiedzia�e� o toniku?
{49010}{49045}tak.
{49100}{49149}wi�c wiedzia�e�,|�e faszerowa�a mnie z�em.
{49188}{49232}wzi�a� mnie za r�k�
{49236}{49294}i przesz�a� ze mn�|przez koronacj�
{49298}{49376}d�ugo przed tym,|zanim kto� da� ci co� do wypicia.
{49380}{49424}je�li chcesz udawa�,|�e by�a� truta...
{49428}{49466}wi�c, dlaczego zawraca�e�|sobie g�ow� tonikiem?
{49468}{49518}dlaczego nie pozwoli�e� mi|my�le� za siebie?
{49520}{49580}bo wiem jakie to uczucie, kiedy|dobro i z�o walczy wewn�trz ciebie,
{49584}{49644}rozdziera ci� od �rodka.|chcia�em oszcz�dzi� ci tego b�lu.
{49664}{49712}powiniene� by� mi zaufa�,...
{49737}{49771}...kiedy stan�am przy tobie,
{49775}{49810}z w�asnej woli.
{49901}{49935}wi�c...
{49948}{49995}...poka� mi, �e mog�.
{50020}{50062}teraz wiesz|co jest w toniku.
{50066}{50120}wiesz jak to dzia�a.
{50144}{50180}wypij go.
{50211}{50242}z w�asnej woli.
{50300}{50340}cole.
{50367}{50414}nie mam czasu na gierki, phoebe.
{50430}{50465}po prostu wypij tonik,
{50469}{50524}albo wyjd�, teraz.
{50536}{50579}co si� z tob� dzieje?
{50583}{50631}- co si� sta�o?|- sta�o si� to, �e musia�a� p�j��
{50635}{50720}- pobawi� si� z siostrami w �apanie demon�w.|- cole, to kim jestem!
{50739}{50772}a teraz jeste�my|w niebezpiecze�stwie.
{50785}{50812}powa�nym niebezpiecze�stwie.
{50839}{50876}je�li nie zale�y ci|na swoim �yciu...
{50917}{50948}...czy moim...
{50956}{50996}...czy dziecka...
{51017}{51054}...co z paige i piper?
{51058}{51092}nie gro� im.
{51096}{51136}nie gro��.
{51153}{51238}ale je�li jest okazja, my�lisz, �e co�|mnie powstrzyma �eby zostawi�
ich przy �yciu?
{51280}{51333}bez mocy trzech,|s� �atwym celem.
{51383}{51417}nie wiem co robi�.
{51452}{51497}nie mo�esz wr�ci�.
{51590}{51645}jest tylko jeden wyb�r.
{51710}{51736}wypij tonik.
{51818}{51860}musisz wiedzie�,
{51864}{51917}�e nigdy nie zrobi�bym|niczego �eby ci� skrzywdzi�.
{51980}{52008}prosz�?
{52024}{52059}dla nas.
{52063}{52088}dla naszego syna.
{52547}{52576}kocham ci�, phoebe.
{52648}{52700}tylko pami�taj,|cokolwiek si� stanie,
{52704}{52748}przetrwamy to,|tak d�ugo, jak b�dziemy razem.
{52789}{52833}co masz na my�li,
{52843}{52880}"cokolwiek si� stanie"?
{52884}{52928}sprawy z conroy'em|sta�y si� powa�ne.
{52934}{52970}musia�em si� tym zaj��.
{53032}{53090}- zabi�e� go?|- to by� tw�j ba�agan.
{53094}{53171}- ja go tylko posprz�ta�em.|- cole, one po ciebie przyjd�.
{53175}{53226}- one przyjd� tutaj.|- je�li przyjd�...
{53230}{53268}nie.
{53355}{53404}phoebe, je�li to dosi�gnie|ich czy nas...
{53417}{53442}o bo�e.
{53453}{53492}phoebe, zaczekaj.
{53663}{53710}phoebe.
{53756}{53788}phoebe?
{54452}{54496}ty z�y sukinsynie.
{54617}{54682}phoebe. wyjd� stamt�d|i pom� nam, do cholery.
{54793}{54828}paige.
{54967}{55000}nie zmuszaj mnie|�ebym ci� zabi�.
{55070}{55114}phoebe? s�ysza�a� co powiedzia�.
{55118}{55170}zamierza nas zabi�.|pom� nam.
{55198}{55228}wybacz mi.
{55596}{55642}przepraszam.
{55646}{55680}to...
{55694}{55728}to dla dobra wszystkich.
{55772}{55806}wiem.
{55914}{55950}phoebe?
{56178}{56218}ja te� przepraszam.
{56316}{56341}phoebe, nie.
{56386}{56444}- nie!|- przepraszam, kochanie.
{56448}{56480}tak mi przykro.
{56487}{56544}prudence, penelope|patricia, melinda
{56651}{56720}astrid, helena|laura i grace
{56760}{56788}zawsze b�d� ci� kocha�.
{56792}{56852}wied�my halliwell|st�jcie murem przy nas
{56857}{56930}zg�ad�cie to z�o|z czasu i przestrzeni
{58134}{58194}- hej.|- hej.
{58283}{58318}dlaczego do niej nie p�jdziesz?
{58405}{58441}nie wiem co powiedzie�.
{58453}{58506}nie mog� sobie wyobrazi�...
{58531}{58562}je�li to by�by� ty...
{58762}{58789}hej.
{58808}{58842}hej.
{58867}{58896}jak ona si� miewa?
{58939}{58976}nie wiem.|jeszcze nie zesz�a na d�.
{59022}{59065}a jak d�ugo ty tu stoisz?
{59095}{59128}chwil�.
{59229}{59265}mo�e powinni�my do niej p�j��?
{59300}{59332}dobrze.
{59395}{59436}a co je�li chce by� sama?
{59457}{59520}b�dzie jeszcze sama|przez d�u�szy czas.
{59524}{59574}mo�e teraz nas potrzebuje.
{59616}{59642}racja.
{60434}{60520}t�umaczenie:|justynek (mrowka ;))
{60527}{60589}t�umaczenie zakl�cia na unicestwienie|�r�d�a: stanis�aw bara�ski
(sattik)
{60637}{60709}.:: napisy24 - nowy wymiar napis�w ::.|napisy24.pl