You are on page 1of 12

{1}{75}movie info: xvid 640x480 25.0fps 350.4 mb|/subedit b.

4056
(http://subedit.com.pl)/
{78}{109}to si� nie dzieje|na prawd�.
{113}{157}- to nie mo�e sie dzia�.|- co si� dzieje?
{161}{223}zerwane �o�ysko, mo�liwe zerwanie rdzenia,|5 centymetr�w rozwarcia.
{227}{277}powiedzcie o.r. �eby j� umie�ci�|w zabiegowym na oddziale c.
{281}{306}- we�miesz to.|- nie, czekajcie!
{310}{358}- jestem dopiero w 2 miesi�cu ci��y.|- dzi� termin.
{362}{414}nie, mylicie si�.|gdzie s� moje siostry?
{419}{468}potrzebuj� ich.|dzwonili�cie do nich?
{472}{529}nie ma czasu.|mamy mniej ni� minut�
{533}{588}od sk�ry do dziecka.|skalpel.
{593}{659}maciczne naci�cie.|potrzebuj� innego rozci�gni�cia.
{663}{703}nie ma si� czego obawia�.
{707}{758}obawiam si� co znajduje si�|we mnie.
{762}{810}widz� dziecko.
{814}{932}o bo�e. prosz�, niech b�dzie normalne.|prosz�, prosz�, prosz� niech
b�dzie normalne.
{936}{1039}ramiona.|i ju� jest.
{1101}{1148}chcia�aby pani zobaczy�|swojego ch�opca?
{1209}{1319}jest pi�kny.
{1367}{1447}prosz� bardzo.
{1505}{1564}seer!|nie pozw�cie jej zabra� mojego dziecka!
{1575}{1686}nie pozw�cie jej zabra� mojego dziecka!|nie pozw�cie jej zabra� mojego
dziecka!
{4362}{4447}wi�c zaprosi� mnie znowu wczoraj,|ale by� taki cichy podczas kolacji,
{4451}{4537}�e przysiegam,|s�ysza�am trawienie w jego �o��dku.
{4541}{4620}zawsze wola�am cichym m�czyzn,|s� dobrymi s�uchaczami.
{4624}{4664}s�ucham, kochanie?
{4744}{4795}o cze��, skarbie.|chod�, siadaj, jedz.
{4799}{4836}nie.
{4840}{4885}nie mog�, ten zapach...
{4890}{4921}�adnie pachnie.
{4925}{4989}- poranne md�o�ci, leo.|- poranne, po�udniowe i nocne.
{4993}{5040}to bardziej jak ca�odobowe md�o�ci.
{5044}{5079}czy w ko�cu dobrze spa�a�?
{5085}{5148}- koszmar powr�ci�.|- z seer?
{5179}{5232}ona chce mojego dziecka.|wiem to.
{5248}{5318}obawiam si�, �e mo�e mnie|wezwa� w ka�dej chwili.
{5322}{5400}mog�a ci� tylko wezwa�,|kiedy wybra�a� z�o. teraz jeste� bezpieczna.
{5404}{5495}przysi�gam ci, seer|nigdy nie po�o�y palca na twom dziecku.
{5499}{5535}najpierw b�dzie mie�|do czynienia z nami.
{5540}{5585}dzi�ki.
{5595}{5670}- dobrze si� czujesz?|- tak, tylko wiesz,
{5674}{5712}przyp�yw b�lu.
{5716}{5788}kochanie, straci�a� swojego m�a.|to normalne, �e jeste� podenerwowana.
{5792}{5831}nie, nie mog�.
{5835}{5875}musz� by� silna, dla dziecka.
{5898}{5955}jest wszystkim|co pozosta�o mi po cole'u.
{5973}{6008}sprawdz� w ksi�dze cieni.
{6012}{6068}tam mo�e by� jaka�|magiczna os�ona przed seer.
{6091}{6148}panno paige,|musisz i�� do pracy.
{6174}{6265}wi�c si� sp�ni�.|phoebe nie potrzebuje stresu w czasie ci��y.
{6403}{6464}paige, zaczekaj.
{6515}{6576}�mia�o, powiedz to.
{6580}{6612}co?
{6616}{6692}co�, co wiem, na pewnym poziomie,|umiera�a� �eby mi powiedzie�.
{6744}{6799}- nic nie ma.|- no dalej.
{6812}{6849}wiedzia�a�, �e cole by� z�y|przez ca�y czas,
{6853}{6889}kiedy wszyscy my�leli,|�e zwariowa�a�.
{6893}{6975}i dzi�ki tobie, unicestwi�y�my �r�d�o|i da�y�my cole'owi spok�j.
{6982}{7065}wi�c �mia�o, powiedz to.|powiedz, "a nie m�wi�am."
{7078}{7133}nie powiem.|to nie w moim stylu.
{7158}{7225}by�am dla ciebie taka niesprawiedliwa|przez ostatnie pare tygodni,
{7230}{7310}a ty mia�a� racj�, a ja...|chc� teraz oczy�ci� atmosfer�.
{7314}{7385}to na prawd� s�odkie,|i doceniam ten gest,
{7389}{7432}ale wszystko jest w porz�dku.
{7676}{7761}- kolejny gor�cy przeb�ysk?|- aha. tak jest, gdy szybko si�
przemieszczam.
{7770}{7850}phoebe, to nie s� typowe|objawy ci��y, nie s�dz�.
{7854}{7914}mo�e ju� czas,|�eby sprawdzi� to dziecko.
{7918}{7968}nie mia�am szansy �eby...
{7972}{8016}p�j�� do lekarza?
{8020}{8073}mam jedn� wizyt�.|jest twoja.
{8077}{8136}czy nie mieli�my si� dowiedzie�|jakie s� wyniki test�w p�odno�ci?
{8140}{8178}tak, ale phoebe potrzebuje tej wizyty
{8182}{8220}teraz bardziej ni� my.
{8224}{8288}jak mog� i�� do lekarza,|kiedy mam demonicznie prowokuj�ce dziecko?
{8292}{8360}kto wie jak tonik seer|na niego wp�yn��.
{8364}{8429}w�a�nie o to mi chodzi.|je�li masz sie poczu� lepiej,
{8433}{8520}p�jd� z tob� i b�d� wszystko zamra�a�|je�li co� p�jdzie nie tak.
{8527}{8561}idziesz.
{8565}{8605}dla twojego dobra.
{8747}{8800}dane, synu goath.
{8813}{8898}niech dzi� przep�ynie|przez tw� dusz� z�o �wiata
{8902}{8973}i przyzna ci wieczn� ciemno��.
{9107}{9180}jeste� got�w przej�� moc|i pozycj� �r�d�a
{9184}{9236}przed tymi przyw�dcami podziemia?
{9242}{9272}jestem.
{9362}{9391}przerwa� koronacj�.
{9424}{9499}seer, nie widzia�em twojego|imienia na li�cie go�ci.
{9503}{9588}zawsze niezwyk�y zaszczyt,|ale nie najlepszy czas.
{9592}{9640}- co ci� tu sprowadza?|- wizja.
{9656}{9756}widzia�am prawdziwego nast�pc� �r�d�a,|kt�ry przewodzi podziemiem.
{9779}{9840}je�li to by�a twoja wizja,|to potrzebujesz okular�w.
{9844}{9911}nast�pca �r�d�a �yje|w brzuchu wied�my.
{9915}{9941}ma racj�.
{9945}{10002}podziemie nie mo�e czeka� miesi�cy|na narodziny dziecka,
{10006}{10054}a nast�pnie lat na doro�ni�cie.
{10058}{10111}potrzebuje przewodnictwa teraz.
{10115}{10195}w mojej wizji, widzia�am syna �r�d�a,|kt�ry natychmiast przejmuje
moc.
{10245}{10294}jak nienarodzone dziecko|mo�e przewodzi� Podziemiem?
{10298}{10374}z moj� pomoc�,|mo�e.
{10426}{10468}czego chcesz od tej rady?
{10503}{10568}szansy na udowodnienie|prawdziwo�ci mojej wizji.
{10573}{10627}ona nie ma �adnego prawa|�eby o to prosi�.
{10632}{10684}zosta�em wybrany przez tych przyw�dc�w!
{10689}{10771}ale nie jeste� bezpo�rednio spokrewniony|ze �r�d�em, przez krew albo
magi�.
{10848}{10921}masz czas do wieczora|�eby przynie�� nam nastepc� �r�d�a...
{10944}{10992}...albo tron nale�e�|b�dzie do dane'a.
{11071}{11110}poziom pani hormon�w|jest niezwykle wysoki
{11115}{11176}jak dla matki|w jej �smym tygodniu.
{11180}{11256}by�a pani u lekarza odk�d|dowiedzia�a si�, �e jest w ci��y?
{11260}{11328}by�am pod opiek� seer.
{11347}{11416}ci m�odzi ludzie, doktorze.
{11427}{11533}powinna by�a pani p�j�� do lekarza,|prawdziwego lekarza.
{11538}{11621}my�li pan, �e co� mo�e by�|nie tak z moim dzieckiem?
{11625}{11689}zerknijmy tylko, dobrze?|mo�e po�o�y si� pani na plecach,
{11698}{11771}a ja wykonam ultrad�wi�k.
{11777}{11854}ten �el jest troch� zimny.
{12017}{12063}co? co jest?
{12068}{12099}gor�cy przeb�ysk.
{12103}{12215}- bardzo, bardzo, gor�cy, przeb�ysk!|- niedobry znak.
{12220}{12270}tak, mia�a je ostatnio cz�sto.
{12275}{12347}nie, nie taki jak te.|mam na my�li, poczu�am jakby moja g�owa
{12351}{12407}p�on�a, na prawd�.
{12411}{12467}tylko sp�jrzmy, dobrze?
{12533}{12563}prosz�. widzicie?
{12665}{12704}tu jest ma�y...
{12774}{12819}cze��.
{12832}{12918}- no i prosz�.|- co si� sta�o?
{12922}{12983}to dobre pytanie.
{12987}{13028}co si� sta�o?
{13033}{13133}najwy�szy czas. moja g�owa p�on�a|jak pochodnia pare sekund temu.
{13138}{13167}nie zmieniaj tematu.
{13172}{13245}czy twoje dziecko w�a�nie porazi�o|tego mi�ego lekarza?
{13271}{13318}tak... mi si� wydaje.
{13323}{13393}ale on si� tylko broni�,|poniewa� ten �el by� na prawd� zimny.
{13397}{13440}broni� si�? nienarodzone dziecko
{13445}{13514}nie pokazuje magicznych sztuczek|w pierwszym trymestrze, phoebe.
{13519}{13583}- co si� dzieje?|- nie wiem, ale nie panikuj, dobrze?
{13587}{13651}ubierzemy sie tutaj|i p�jdziemy panikowa� do domu.
{13697}{13745}tu pisze, �e seer|wielokrotnie s�u�y�a �r�d�om.
{13768}{13818}wygl�da na to,|�e �yje od tysi�cy lat.
{13822}{13847}hej.
{13853}{13923}co si� dzieje?|- moje dziecko czarowa�o.
{13940}{14012}- i prawie zabi�o mojego lekarza.|- w swojej obronie.
{14023}{14099}zgaduje, �e to w�a�nie dosta�a�,|kiedy rozmna�a�a� si� ze �r�d�em
wszelkiego z�a.
{14107}{14196}nie m�wmy "rozmna�a� si�".|nie jestem koniem.
{14203}{14251}a cole nie by� ca�kiem z�y,|by� w po�owie dobry.
{14255}{14342}a ja jestem zupe�nie dobra,|wi�c to dziecko ma w sobie wiele dobra.
{14352}{14395}a co je�li nie?
{14399}{14457}no to b�dzie mia�o.
{14461}{14543}moja mi�o�� by�a w stanie uratowa� Cole'a.|i uratuje te� naszego
syna.
{14581}{14636}- miejmy nadziej�.|- nie, tak b�dzie.
{14665}{14729}dobrze? wi�c, czego|dowiedzieli�cie si� o seer?
{14734}{14773}jest odporna na zakl�cia i czary,
{14778}{14850}ale ksi�ga zalicza j�|do demon�w wy�szego poziomu.
{14855}{14912}wi�c mo�emy zrobi�|unicestwiaj�c� mikstur�.
{14918}{14955}nie.|nie bez wycinka tkanki.
{14972}{15084}w�a�ciwie, seer dodawa�a w�asn�|krew do mojego przedporodowego
tonika.
{15097}{15136}- wstr�tnie.|- tak.
{15141}{15197}cole trzyma� jakie� dodatkowe butelki|w bezpiecznym miejscu w
mieszkaniu.
{15212}{15256}jeste� gotowa �eby p�j��|do mieszkania?
{15269}{15363}nie by�a� tam, no wiesz,|odk�d umar�.
{15371}{15421}nie s�dz� �ebym kiedykolwiek|by�a na to gotowa,
{15425}{15491}ale nie mog� wci��|po�ycza� twoich ubra�.
{15509}{15541}dobrze, wi�c chod�my.
{15546}{15591}czekaj, nie musisz i�� do pracy?
{15596}{15657}wezm� wolne popo�udnie.|kto potrzebuje urlopu?
{15662}{15724}- paige, nie mo�esz...|- tak, mog�.
{15729}{15776}dzi�kuj�.
{15780}{15815}suko!
{16049}{16119}za co to by�o, do diab�a?
{16137}{16198}nie wiem.|musia�aby� spyta� jego.
{16202}{16291}dobrze. dlaczego twoja mamusia|wypchn�a paige przez okno?
{16296}{16325}nie, nie tak.
{16336}{16416}tylko... przej�� na u�amek sekundy.|nie mia�am nad tym kontroli.
{16432}{16509}ale dlaczego ja?|nic nie mam do tego ma�ego...
{16514}{16601}- p�odu.|- jestem pewna, �e jest mu przykro.
{16617}{16667}prawda?
{16675}{16749}dzieci w tym wieku,|nie znaj� niczego lepszego.
{16754}{16802}my�l�, �e lepiej|popytam starszych,
{16806}{16852}zobacz� czy wiedz� co�|o tym dziecku.
{16868}{16936}cokolwiek to jest, jestem pewna,|�e ma co� wsp�lnego z seer.
{16940}{16992}chod�my dorwa� t� krew.
{17072}{17139}co to by�o tam na zewn�trz,|praktyka latania?
{17143}{17196}dziecko wypchn�o mnie przez okno.
{17200}{17252}chwilunia.|zostawi�em cztery wiadomo�ci.
{17256}{17314}czy kto� w tym domu|uczy� si� magii telefonu?
{17318}{17362}darryl, to by� bardzo|burzliwy tydzie�.
{17366}{17418}racja. phoebe,|jak si� trzymasz?
{17422}{17482}zale�y, o kt�r� cz��|dnia mnie pytasz.
{17486}{17564}wiem, �e musisz ju�|upora� si� z wieloma rzeczami,
{17568}{17628}ale jest sprawa,|kt�ra nie mo�e d�u�ej czeka�.
{17632}{17664}jestem pewna, �e to pilne,
{17668}{17722}ale nie a� tak,|jak demon �cigaj�cy phoebe.
{17726}{17758}nie licz na to.
{17762}{17840}cole pracowa� w firmie prawniczej wysokiego profilu.|teraz, tylko wy
trzy
{17844}{17876}wiecie, �e on nie �yje.
{17880}{17949}czy to nie mo�e poczeka�?|na prawd� musimy dosta� si� do mieszkania.
{17953}{18044}dobrze, poniewa� tam|musicie upora� si� z t� spraw�.
{18146}{18241}to musi wygl�da�, jakby cole wyszed� w po�piechu,|co oznacza
spakowanie wszystkich jego rzeczy
{18245}{18311}i w�asno�ci osobistych.
{18383}{18415}wszystko dobrze?
{18419}{18479}tak, w porz�dku.
{18483}{18539}przepraszam, wi�c chcesz|�ebym spakowa�a jego rzeczy?
{18543}{18631}um�wi�em ci� dzi�|w biurze zaginionych os�b.
{18635}{18699}chcesz �eby phoebe|powiedzia�a, �e cole zagin��?
{18703}{18745}musi, w przeciwnym razie|zrobi to kto inny,
{18749}{18814}a j�, jako pierwsz� zaczn�|podejrzewa� o jego zagini�cie.
{18818}{18881}wi�c mam go spakowa�|�eby wygl�da�o na to, �e mnie zosatawi�.
{18885}{18920}w�a�nie.
{18924}{18983}nie mo�emy da� policji|�adnego powodu o podejrzenie przest�pstwa.
{19008}{19059}technicznie rzecz bior�c,|we trzy go zabi�y�cie.
{19159}{19264}- co to jest?|- to tu, no wiesz...
{19320}{19384}to wygl�da jak miejsce przest�pstwa.
{19412}{19461}mo�ecie co� zrobi�?
{19465}{19520}niech obiekt wadliwy|stanie si� snem,
{19524}{19572}a widoczne stanie si� niewidoczne.
{19777}{19824}dzi�ki.
{19843}{19944}chcia�abym sprawi� �eby reszta|twojego b�lu odesz�a tak �atwo.
{19948}{19990}ja te�.
{19994}{20038}ty mordercza wied�mo!
{20117}{20189}- dziecko mnie do tego zmusi�o.|- wiecie co, teraz sie rozdzielamy.
{20193}{20243}wy id�cie pakowa�,
{20247}{20285}my znajdziemy tonik seer.
{20289}{20371}dobrze. gdzie jest to dziecko|o kim wszyscy m�wi�?
{20375}{20475}to jakie� niewidoczne dziecko?|mog� na nie nadepn��?
{20490}{20559}nie, darryl, to troch�|bardziej skomplikowane ni� to.
{20563}{20652}czy tylko ja martwi� si� o t� rzecz,|kt�ra w niej ro�nie?
{20656}{20702}nie.
{20706}{20806}ale teraz seer|ma pierwsze�stwo.
{20810}{20864}chyba m�wi�a, �e|to znajduje si� za tym obrazem.
{21033}{21097}co teraz?|nie zna kombinacji.
{21101}{21137}nie potrzebujemy jej.
{21141}{21185}drzwi od sejfu.
{21276}{21378}je�li finansowa katastrofa kiedy� ci� porazi,|stwierdzisz, �e si�
przydam.
{21444}{21492}tu nic nie ma.
{21496}{21532}- nie ma toniku?|- nie.
{21569}{21627}ale jest to.
{21667}{21693}to pismo cole'a.
{21698}{21759}- cole'a- cz�owieka, czy cole'a- �r�d�a?|- nie wiem.
{21763}{21811}phoebe si� o tym dowie.
{21855}{21937}cole mi to da� w dniu,|kiedy dowiedzia� si�, �e jestem w ci��y.
{21966}{22053}zaczn� pakowa� jego rzeczy, dobrze?
{22057}{22104}a ty zbierzesz swoje rzeczy razem.
{22332}{22363}piper! paige!
{22417}{22469}czeka�am na ciebie.
{22473}{22524}odejd� ode mnie!|nie mo�esz go mie�!
{22529}{22606}chc� tylko co moje!
{22637}{22683}trac� j�!
{22756}{22809}odczep si�!
{23031}{23085}masz swoj� pr�bk� tkanki.
{23291}{23337}zanios� to do phoebe.
{23341}{23436}zosta� tu. nie chc� �eby�|prowokowa�a jej dziecko.
{23440}{23539}- prowokowa�a? czyli to moja wina?|- wiesz co mam na my�li.
{23685}{23730}- co robisz?|- cii!
{23734}{23817}puszczam dziecku mozarta|�eby uwypukli� jego pokojow� natur�.
{23824}{23921}badania wykaza�y, �e dziecko s�yszy z macicy|i zapami�tuje piosenki.
{23925}{23992}to cudownie.|mo�e co� zjesz,
{23996}{24055}skoro nie mog�a� dzi� niczego zje��.
{24059}{24134}- nie, by�o mi niedobrze przez ca�y dzie�.|- by�a� rze�ka ca�y
dzie�.
{24189}{24249}mo�e spr�buj� akupunktury.|s�ysza�am, �e to pomaga.
{24260}{24300}phoebe, nie!
{24349}{24381}zaraz zwymiotuj�.
{24401}{24481}mo�e twoje dziecko|wola�oby pos�ucha� Ozzy'ego.
{24526}{24603}starsi wierz�,|�e seer nagle chce zdoby� tron �r�d�a.
{24607}{24644}ale potrzebuje dziecka|phoebe �eby to zrobi�.
{24651}{24697}seer chce by� �r�d�em?
{24705}{24754}co to ma wsp�lnego|z moim dzieckiem?
{24759}{24798}on nie jest odpowiedni|przez kolejne siedem miesi�cy.
{24802}{24869}to nie ma znaczenia,|bo nast�pnym razem b�dziemy na ni� gotowe.
{24876}{24908}- nastepnym razem?|- tak.
{24913}{24967}seer pr�bowa�a wykra�� Phoebe|z mieszkania.
{24984}{25034}jak idzie przygotowywanie mikstury?
{25038}{25093}gotowa.|musi tylko troch� wystygn��.
{25245}{25299}to dziecko potrzebuje powa�nej przerwy.
{25303}{25353}id�, id�, id� do kuchni.
{25407}{25457}to na tyle|z unicestwaij�cej mikstury.
{25461}{25505}jak to jest, �e twoje|dziecko atakuje tylko mnie?
{25509}{25558}nie wiem, paige.|musi by� czym� ura�one.
{25562}{25604}no wiesz, nigdy na prawd�|nie lubi�a� jego ojca.
{25613}{25646}z dobrego powodu.
{25650}{25717}mo�e to ty jeste� ura�ona,|a dziecko idzie w �lady mamy.
{25721}{25750}paige, jak mo�esz tak m�wi�?
{25754}{25814}wystarczy. obie nie b�dziecie|si� do siebie odzywa�.
{25818}{25932}nie postawicie stopy w tym samym|pokoju do odwo�ania, zrozumiano?
{25936}{26011}ty, masz wystarczaj�co ucha|na kolejn� parti� tej mikstury?
{26018}{26052}- tak.|- wi�c zr�b to.
{26064}{26114}ty, p�jdziesz do ksi�gi cieni
{26118}{26177}i znajdziesz spos�b|jak kontrolowa� t� laleczk� Chucky.
{26181}{26283}nie mog�. powiedzia�am morris'owi, �e spotkam si�|z nim za p�
godziny w biurze zaginionych os�b.
{26297}{26356}uparcie doradza�bym �eby� nie sz�a.|to dziecko...
{26361}{26414}czuje si� dobrze,|o ile nie czuje si� zagro�one
{26418}{26496}i nie spotka os�b,|kt�re maj� co� do jego ojca!
{26505}{26558}s�ysza�am to!
{26564}{26651}phoebe, jak mo�esz tak m�wi�? jak mo�esz|ryzykowa� wyj�cie do
publicznego miejsca z...?
{26655}{26687}w twojej formie.
{26698}{26766}bo je�li nie zg�osz�, �e cole|zagin��, kto� inny to zrobi.
{26770}{26835}a policja|b�dzie puka� do naszych drzwi.
{26839}{26920}poza tym, darryl sam siebie|umie�ci� w kolejce. nie mog� go zawie��.
{26924}{26996}w porz�dku, ale leo p�jdzie z tob�,|w razie k�opot�w.
{27052}{27098}a ja p�jd� do ksi�gi|i dowiem si�
{27102}{27184}jak upora� si� z tym|demonicznym zarodkiem.
{27611}{27652}mam dla ciebie propozycj�.
{27754}{27832}nikt nie schodzi na d�|do ciemnicy �r�d�a
{27836}{27943}chyba, �e jest martwy,|przekl�ty albo zdesperowany.
{27947}{27983}a ty jeste�?
{27987}{28021}zdesperowana.
{28025}{28068}potrzebuj� twojej mocy.
{28078}{28119}ja mam moc?
{28162}{28226}tak, prawie zapomnia�em.
{28230}{28290}nie u�ywa�em jej przez wieki.
{28294}{28428}zosta�em skazany na wieczn�|samotno�� w tej klatce.
{28471}{28520}to niez�a klatka.
{28524}{28605}�r�d�o wyk�� j� tak,|�eby by�a odporna na czary.
{28609}{28652}nic nie mo�e z niej uciec.
{28656}{28724}tak, wiem.|to by�a cz�� mojej wspania�ej pracy.
{28728}{28795}prawda, ja zbudowa�am|twoje wi�zienie,
{28799}{28873}i moja magia|ma moc �eby cie uwolni�.
{28877}{28953}- �r�d�o nigdy na to nie pozwoli.|- �r�d�o nie �yje.
{28995}{29079}mog� da� ci wolno�� i szans�|na zdobycie �aski nowego �r�d�a
{29083}{29132}w zamian za twoj� pomoc.
{29138}{29171}jak� pomoc?
{29216}{29342}musisz zrobi� to, w czym ka�dy demon|przed tob� zawi�d�, nawet ja.
{29346}{29414}porwa� i umie�ci� w sobie wybran�.
{29418}{29497}- wybra... co?|- pot�n� wied�m�.
{29501}{29555}musisz sprowadzi� j� do podziemia.
{29559}{29610}to jedyny spos�b|�eby moje czary mog�y zadzia�a�.
{29623}{29744}to nie powinno by� dla ciebie trudne,|demona, kt�ry po�kn�� �wiaty.
{29748}{29798}zainteresowany?
{29831}{29884}wypu�� mnie.
{29888}{29984}pami�taj, moje czary|umie�ci�y ci� w tej klatce.
{29988}{30073}zdrad� mnie,|a do niej wr�cisz.
{30159}{30277}prosze b�d� dobry, a obiecuj�|zjem dzisiaj wielki stek.
{30303}{30372}spotkasz si� z inspektorem miles'em.|by� szkolony w rozpoznawaniu
k�amstwa.
{30376}{30447}odpowiadaj tylko na pytania|szczerze jak tylko mo�esz, dobrze?
{30770}{30839}darryl powiedzia� mi, �e my�li pani,|�e pani m�� m�g� opu�ci�
miasto?
{30850}{30900}nie wiem co mam my�le�.
{30904}{30934}w ubieg�� �rod�,
{30952}{31054}mieli�my ostr� k��tni�,|a po niej ju� nie wr�ci�.
{31058}{31089}zostawi� co�?
{31101}{31157}nic, sam sprawdzi�em mieszkanie.
{31161}{31222}odzie�, rzeczy osobiste,|znikn�y.
{31226}{31278}- o co by�a ta k��tnia?|- o moje siostry.
{31282}{31355}mam dwie siostry,|a one nie pochwala�y ma��e�stwa z colem.
{31359}{31415}- dlaczego nie?|- oni s� po prostu inni.
{31419}{31456}olej i woda,|wie pan.
{31460}{31506}- ogie� i l�d, niebo i...|- piek�o.
{31527}{31559}bingo.
{31589}{31659}wi�c m�wi pani, �e m�� mia�|ciemn� stron�, w takim razie?
{31675}{31714}tak.
{31723}{31769}czy kiedykolwiek pani� skrzywdzi�?
{31859}{31914}- w porz�dku?|- pozw�lcie, �e pomog�.
{31918}{31981}przesta� w tej chwili.
{31997}{32078}inspektorze, wiem, �e nie wygl�da na to,|�e m�j m�� jest wspania�y,
{32083}{32147}ale radzi�abym nie m�wi�|o nim teraz �adnych z�ych rzeczy.
{32151}{32196}pos�uchaj, paniusiu,|nazw� to, jak widz�.
{32201}{32258}zasz�a pani w ci���,|a on odlecia�.
{32281}{32353}pani m�� to odpowiednik|klasycznego profilu tatusia nieroba.
{32388}{32446}- spraw �eby znikn�o.|- nie mog�!
{32648}{32701}phoebe?|to znaczy, ogie�!
{32705}{32755}odsun�� si�, odsun�� si�,|odsun�� si�.
{32781}{32842}- dlaczego mi to robisz?|- to nie moja wina.
{32846}{32935}tylko dziecko nie lubi,|kiedy kto� m�wi �le o cole'u.
{32982}{33052}- co jest?|- m�j �o��dek.
{33056}{33120}jakby co� mnie rozdziera�o.
{33124}{33168}chod�, wyjd�my st�d.
{33241}{33291}tak, dobrze si� czuj�.
{33303}{33356}tak, jestem pewna.
{33363}{33462}oddzwoni� p�niej|�eby ustali� t� wizyt�.
{33474}{33544}dobrze, dzi�ki.
{33797}{33895}jeste� w sama por�. jedna butelka|unicestwiaj�cej mikstury dla seer.
{33899}{33990}co u ciebie? jest co� w ksi�dze|jak kontrolowa� demoniczn� ikr�?
{33994}{34038}my�la�am o pozbawieniu go mocy,
{34042}{34094}ale wtedy m�g�by|zostawi� Phoebe bez jej.
{34098}{34145}jednak mo�e chcia�aby�|zatrzyma� ta opcj�.
{34149}{34216}co� na serio jest|nie tak z tym dzieckiem.
{34225}{34284}tak, wiem.|ale to nie ma znaczenia.
{34288}{34351}jest cz�ci� nas,|cz�ci� naszej rodziny.
{34393}{34492}i kto wie, mo�e by�|jedynym dzieckiem w rodzinie halliwell.
{34549}{34590}dobrze...
{34597}{34644}...co jest grane? wyrzu� to.
{34702}{34778}dzwoni� dr. harris.
{34803}{34884}mam wyniki moich test�w na p�odno��.
{34915}{34953}i?
{34974}{35031}wyst�pi�y pewne problemy.
{35065}{35124}m�wi� co� o...
{35130}{35201}...okaleczeniu,|czy bli�nie na tkance.
{35216}{35277}co� o otwartym urazie.
{35282}{35310}kochanie.
{35315}{35428}zapyta� mnie czy cierpia�am|na jakie� powa�ne urazy brzucha.
{35446}{35496}wydawa� si� my�le�,
{35502}{35554}�e to mo�e by� trudne...
{35582}{35672}...je�li nie niemo�liwe,|�ebym zasz�a w ci���.
{35684}{35782}- tak mi przykro.|- to jest... to dziwne.
{35807}{35898}poniewa� kiedy by�am w przysz�o�ci,|spotka�am t� ma�� dziewczynk�.
{35902}{35977}widzia�am moj�|ma�� dziewczynk�.
{36023}{36061}i widzia�am jak...
{36094}{36184}...wygl�da�a|i jak m�wi�a.
{36207}{36269}odg�os jej �miechu.
{36319}{36358}a ja po prostu...
{36363}{36448}nie mog� sobie wyobrazi�|nie poznanie jej.
{36493}{36538}wci�� mo�esz.
{36559}{36594}mog� nie.
{36653}{36696}i ja...
{36702}{36767}nie wiem jak powiedzie� o tym leo.
{36793}{36865}by� taki podekscytowny|o posiadaniu dziecka.
{36882}{36939}- powinna� zobaczy�...|- piper!
{37040}{37072}jest coraz gorzej.
{37076}{37133}- pr�bowa�e� co� zrobi�?|- pr�bowa�em j� uleczy�, ale nie mog�.
{37137}{37191}odsu�cie si�, odsu�cie si�!
{37240}{37306}trzymaj sie od niej z daleka|dla w�asnego bezpiecz�stwa. id�.
{37310}{37365}przesta�! Przesta�!
{37369}{37422}leo, przynie� troch� zimnej wody|albo co�.
{37490}{37545}ju� dobrze. ju� dobrze.|pr�buj oddycha�.
{37549}{37647}oddychaj.
{37662}{37703}piper, uwa�aj!
{37765}{37801}hej!
{37879}{37950}- wstawaj. wstawaj. dalej.|- cokolwiek zrobicie, nie dotykajcie go.
{37986}{38022}nie mo�esz przede mn� uciec.
{38026}{38070}zawsze cie znajd�.
{38075}{38134}phoebe, wyorbuj� ci� st�d.
{38215}{38263}to nie ja.
{38267}{38358}to dziecko.|nie mog� go kontrolowa�.
{38613}{38645}- wyczu�e� j�?|- nie.
{38649}{38705}je�li jest w podziemiu,|to nie mog� jej wyczu�.
{38726}{38796}je�li co� stanie si� Paige,|nigdy sobie nie wybacz�.
{38811}{38904}- jest co� o tym demonie?|- chyba tak. chod� spojrze�.
{38994}{39082}"podanie ludowe m�wi o olbrzymie,|kt�rego cia�o s�uzy
{39086}{39142}jako portal do innego wymiaru.
{39156}{39196}poniewa� by� uwi�ziony|wieki temu,
{39200}{39257}nikt nie wie|jak ten demon si� nazywa
{39261}{39320}- i czy w og�le istnieje. "|- jest jeszcze gorzej.
{39331}{39398}"nie wiadomo jak go pokona�.|�r�d�o by� zagro�ony,
{39402}{39475}wi�c skaza� olbrzyma|na sp�dzenie wieczno�ci w klatce. "
{39479}{39533}seer musia�a go uwolni�|�eby pojma� phoebe.
{39544}{39592}ale w zamian ma paige,|dzi�ki mnie.
{39597}{39640}nie, to nie ma z tob�|nic wsp�lnego.
{39648}{39736}- jak si� czujesz?|- lepiej. dziecko chyba odpoczywa.
{39740}{39828}kiedy jest aktywny|i u�ywa czar�w, wtedy boli najbardziej.
{39855}{39944}napij si� troch� mro�onej herbaty.|ostudzi ci�.
{40056}{40129}co do diab�a?|nie mog� si� nawet napi� mro�onej herbaty?
{40167}{40238}to nie by�a mro�ona herbata.
{40242}{40281}to by�a mikstura|na pozbawienie mocy.
{40285}{40365}paige zasugerowa�a,|�e to pomo�e kontrolowa� dziecko.
{40369}{40430}nie mog�am ci powiedzie�,|poniewa� on by ci� powstrzyma�...
{40434}{40535}i tak to zrobi�.|on wie rzeczy, kt�rych ja nie wiem.
{40546}{40583}pr�buje przej�� nade mn� kontrol�.
{40587}{40652}nie mo�esz do tego dopu�ci�.|je�li przejmie kontrol�, nigdy jej nie
odda.
{40656}{40696}wiem.
{40767}{40811}to nie ja.
{40815}{40864}i nie cole.
{40902}{40936}to �r�d�o.
{41256}{41324}nale�ysz teraz|do jakiego� rodzaju dominatrix?
{41328}{41390}nie jeste� siostr�,|kt�rej oczekiwa�am,
{41394}{41432}ale b�dziesz.
{41439}{41494}przepraszam, �e nie mog� tu utkn��,
{41498}{41544}ale na zewn�trz|te� mam g�si� sk�rk�.
{41777}{41836}nigdzie nie p�jdziesz.
{41994}{42043}jaki by� tw�j plan,|uwi�zi� Phoebe w tej klatce
{42047}{42090}i utuczy� j� a� urodzi?
{42094}{42168}nawet ja nie mam|takiej cierpliwo�ci.
{42172}{42254}niewa�ne jaki by� plan,|ciesz� si�, �e go popsu�am.
{42258}{42297}niczego nie popsu�a�.
{42321}{42380}phoebe do mnie przyjdzie
{42384}{42504}- jak tylko dostanie moj� wiadomo��.|- jak� wiadomo��?
{42781}{42856}widzia�am seer.|zabija�a paige.
{42860}{42910}jak mog�a� mie� wizj�|skoro niczego nie dotkn�a�?
{42914}{42970}nie wiem,|mo�e seer j� do mnie wys�a�a?
{42981}{43020}nie tylko to wys�a�a.
{43027}{43098}chod� ze mn�,|albo twoja siostra zginie.
{43102}{43149}ju� widzia�a� jak.
{43153}{43198}- nie, phoebe, nie.|- to pu�apka.
{43202}{43262}niewa�ne.|musz� uratowa� Paige.
{43266}{43304}- pozosta�a tylko ta szansa.|- nie.
{43367}{43434}- pozwalasz dziecku sob� kontrolowa�.|- to nie dziecko.
{43438}{43473}to ja.
{43477}{43524}wpakowa�am w to paige|i zamierzam j� stamt�d wyci�gn��.
{43528}{43592}nie, nie prawda,|nie je�li najpierw zabij� Seer.
{43700}{43744}cholera!
{43799}{43833}czy to wysz�o od ciebie?
{43837}{43891}przepraszam, piper,|nie pozwol� �eby� wzi�a win� na siebie.
{43895}{43928}dlaczego nie?
{43932}{43972}nie mo�esz w ten spos�b|u�ywa� mocy dziecka.
{44054}{44106}chod� tu, wied�mo!
{44182}{44213}phoebe, nie!
{44424}{44524}phoebe, nikt nigdy nie by� w stanie|unicestwi� tego demona.
{44528}{44568}zdajesz sobie spraw�|co w�a�nie zrobi�a�?
{44635}{44675}odsu� si�.
{44689}{44721}to ju� nie jest phoebe.
{44870}{44929}chod� do mnie, dziecko.
{44933}{45015}phoebe, uciekaj st�d.|prosz�.
{45019}{45078}pozw�l ma�ym dzieciom|przyj�� do mnie,
{45082}{45152}dla kr�lestwa,|kt�re nale�y do takich jak te.
{45163}{45249}kr�g r� reprezentuje natur�...
{45263}{45346}...po��danie, p�odno��.
{45376}{45423}ukl�knij.
{45478}{45544}phoebe, to twoje cia�o,|przejmij kontrol�. walcz z tym.
{45548}{45633}daj mi si�� i daj mi moc,
{45637}{45720}- aby skra�� dziecko w spokojn� noc.|- phoebe!
{45724}{45819}najciemniejsze si�y|niech pozwol�.
{45831}{45932}us�ysz moj� pro�b�,|przynie� mi �ycie.
{46091}{46133}moje dziecko.
{46184}{46252}nigdy nie by�o twoje,|ani cole'a.
{46259}{46372}z chwil� pocz�cia,|to dziecko by�o moje.
{47006}{47077}termin min��.|a jej nie ma.
{47081}{47124}tron nale�y do mnie.
{47128}{47196}- mo�emy poczeka�...|- daj mi �lubowanie! chc� moj� moc!
{47332}{47406}obieca�a� przynie��|nast�pc� �r�d�a.
{47410}{47448}wi�c...
{47452}{47535}- ... gdzie on jest?|- we mnie.
{47885}{47937}rada wybra�a.
{47941}{48032}- seer b�dzie nowym �r�d�em.|- nie. to podst�p.
{48036}{48092}przynios�am radzie prezent.
{48201}{48226}/wied�my./
{48265}{48310}hej.
{48350}{48397}wybrane.
{48401}{48456}jak �miesz przyprowadza� je|do naszego sanktuarium!
{48463}{48550}wied�my s� zamkni�te w klatce,|sk�d magia nie mo�e uciec.
{48554}{48676}- nie mo�esz by� tego pewna.|- za du�o negatywnej energii.
{48952}{48984}przypuszczam, �e te wied�my
{48988}{49072}s� ludzk� ofiar� odpowiedni�|do przypiecz�towania twojej koronacji?
{49088}{49162}ludzka ofiar�? nie wiedzia�am,|�e to by�a cz�� planu, a ty?
{49175}{49243}bycie waszym �r�d�em,
{49247}{49312}rozpocz�cie nowego, z�ego porz�dku,
{49334}{49384}zabicie wybranych,
{49388}{49463}tak zaczyna�a si� moja wizja.
{49467}{49544}ka�dy przyw�dca rady zbierze nagrod�...
{49589}{49665}- co si� dzieje?|- po prostu zacznij ceremoni�.
{49669}{49711}nie wygl�da na to,|�eby ona mia�a wi�cej szcz�cia
{49715}{49747}z tym czym�, ni� ty.
{49751}{49801}niech z�o �wiata|przep�ynie przez tw� dusz�.
{49805}{49858}przepraszam,|to by�o nieczu�e.
{49862}{49920}w porz�dku.|to dziecko nie by�o moje.
{49938}{49984}- co masz na my�li?|- dziecko nigdy nie by�o moje.
{49988}{50085}z chwil� przej�cia kontroli,|poczu�am si� jak ten d� czarnego z�a.
{50089}{50139}ca�kowicie bezduszna.
{50190}{50224}- phoebe?|- tak.
{50237}{50274}a nie m�wi�am.
{50360}{50413}- na prawde przepraszam.|- wiem, skarbie.
{50417}{50454}- wiem.|- seer,
{50458}{50534}jeste� przygotowana, aby przyj��|moc i pozycj� �r�d�a
{50538}{50596}przed tymi wszystkimi|przyw�dcami podziemia?
{50600}{50643}- jestem.|- i co teraz?
{50647}{50700}mo�e mog�yby�my walczy�,|gdyby�my mia�y moc trzech,
{50704}{50784}ale nie mo�emy dosta� si� do piper.|ta klatka jest odporna na magi�.
{50788}{50859}klatka zosta�a zbudowana �eby upewni� si�,|�e magia nie b�dzie mog�a
si� wydosta�.
{50863}{50956}ale w wizji, kt�r� mia�am,|widzia�am seer, kt�ra ci� zabija�a jej
moc�.
{50960}{51039}wi�c klatka dopuszcza magi�.|pami�tasz zakl�cie na przywo�anie
utraconej czarownicy?
{51043}{51105}piper i ja przed chwil� go|u�y�y�my �eby ci� znale��.
{51109}{51207}moc czarownic wzrasta|ponad g�ry ponad miasta
{51211}{51277}nic ju� nie zosta�o.|pr�bowalismy wszystkiego.
{51281}{51363}musieli�my co� przeoczy�,|co� o czym nie my�leli�my.
{51367}{51411}no wiesz,|mo�e je�li wezwiemy demona,
{51415}{51490}kogo� kto wie|jak dotrze� do kryj�wki seer,
{51494}{51592}m�g�by nas doprowadzi� do|phoebe i paige.
{51639}{51669}dzi�ki bogu zadzia�a�o.
{51673}{51783}- o ja. gdzie jeste�my?|- uwi�zione z klatce.
{51820}{51858}- w porz�dku, wi�c wysad�my j�.|- nie!
{51862}{51968}nie mo�na tu u�ywa� mocy.|tylko by odskoczy�a i pewnie nas zabi�a.
{51972}{52059}- powtarzaj za mn� przysi�g�.|- co tam si� dzieje?
{52063}{52128}seer jest koronowana na nowe �r�d�o.
{52149}{52188}a potem z�o�y nas w ofierze.
{52297}{52371}powiem wprost.|wezwa�y�cie mnie do klatki,
{52375}{52458}gdzie moje moce nie dzia�aj�|�eby�my mog�y razem zgin��?
{52462}{52543}plan ma pewne wady,|bezspornie.
{52599}{52655}musimy my�le� pozytywnie.|mamy tu moc trzech.
{52659}{52704}nie ma nic silniejszego|ni� to, prawda?
{53297}{53370}jeste� pewna, �e nie ma nic|silniejszego ni� moc trzech?
{53849}{53907}co za nieoczekiwana|niespodzianka.
{53911}{53964}w�a�nie zrobi�a�...
{54011}{54055}/nie mam poj�cia co si� sta�o./
{54059}{54084}/co si� dzieje?/
{54088}{54154}to dziecko.|ma za du�� moc dla niej.
{54164}{54222}tak si� czu�am.|tak, jakbym mia�a wybuchn��.
{54252}{54302}- co zrobimy?|- musimy zakr�ci� jej kurek
{54306}{54387}- do mocy dziecka, wszystkich.|- jak do cholery mamy to zrobi�?
{54556}{54607}rozkazuj� wszystkim|po�wiadczenie mocy �r�d�a
{54611}{54679}- zakl�cie mocy trzech?|- i �mier� Wybranych!
{54683}{54778}moc trzech nas uwolni|moc trzech nas uwolni
{54782}{54841}moc trzech nas uwolni
{54849}{54907}- co� nie tak?|- nie!
{55063}{55102}- to dzia�a.|- kontynuujcie.
{55635}{55681}gdzie si� wszyscy podziali?
{55810}{55938}�adunek wszystkich rozerwa�,|seer, przyw�dc�w rady.
{55961}{56041}powiedzia�abym,|�e szala dobra i z�a
{56045}{56112}w�a�nie dramatycznie|przechyli�a si� na nasz� stron�.
{56124}{56189}sp�jrzcie, mroczna ksi�ga cieni,|wci�� nietkni�ta.
{56193}{56276}czas pozby� si� tej ksi�gi|raz na zawsze.
{56706}{56741}mroczna ksi�ga cieni|ma nowy dom
{56745}{56826}na g�rskiej skale|w zachodnich andach.
{56830}{56888}- dzi�ki, kochanie.|- jasne.
{56914}{56976}ile razy ju� unicestwia�y�my �r�d�o?
{56982}{57068}- trzy, ale kto by liczy�?|- dorwali�my go?
{57075}{57153}chyba mo�na to bezpiecznie powiedzie�,|bazuj�c na reakcji starszych.
{57157}{57240}to jak �wi�to tam na g�rze.|nadal nie mog� uwierzy�, �e to
zrobi�y�cie.
{57252}{57312}nie zapominajmy o kosztach.
{57369}{57423}musz� powiedzi�,|po tym wszystkim,
{57427}{57530}nadal szukam ch�tnego na posiadanie|dobrego dziecka w tym domu.
{57595}{57663}nie mia�am okazji|�eby z tob� o tym porozmawia�.
{57667}{57722}rozmawia�am dzi� z dr. harris'em.
{57729}{57814}- i?|- i jeste�my na wyboistej drodze.
{57824}{57862}wyboistej drodze?
{57866}{57908}co to znaczy?|co powiedzia�?
{57912}{58016}w porz�dku. to nie znaczy,|�e mamy si� za�ama� albo podda�.
{58044}{58128}na �wiecie jest wiele opcji.|nie martw si�.
{58134}{58166}nie martw si�, leo.
{58170}{58236}jestem pewna, �e czarodziejska linia|nie sko�czy si� na nas.
{58315}{58356}phoebe...
{58386}{58478}...znalaz�am to w sejfie cole'a.
{58503}{58546}jest do ciebie.
{58928}{59026}/je�li teraz nie �yj�,|wiem, �e to by�o z twojej woli./
{59031}{59106}/nikt inny w niebie czy piekle|ma nade mn� moc./
{59117}{59154}/prosz� nie p�acz./
{59160}{59204}/by�em martwy zanim ci� pozna�em./
{59213}{59265}/odrodzi�em si� w dniu,|w kt�rym mnie pokocha�a�./
{59270}{59335}/i moja mi�o�� do ciebie|b�dzie utrzymywa�a mnie przy �yciu.../
{59339}{59379}/...na zawsze./
{59606}{59655}/pom� mi./
{59707}{59744}/phoebe./
{59768}{59803}cole?
{59867}{59928}t�umaczenie:|justynek (mrowka; ))
{59976}{60048}.:: napisy24 - nowy wymiar napis�w ::.|www.napisy24.pl

Related Interests