You are on page 1of 11

{1}{52}movie info: xvid 640x480 25.0fps 350.4 mb|/subedit b.

4056
(http://subedit.com.pl)/
{56}{135}nasz kolejny rozm�wca|jest z rohnert park, z californii.
{152}{256}veronica, skarbie, powiedz troch� Tashmin,|a ja powiem ci reszt�.
{291}{355}hej, wi�cej list�w "droga phoebe".|gdzie je po�o�y�?
{359}{397}mo�esz je po�o�y� byle gdzie.
{422}{482}mo�e powinni�my trzyma�|troch� z tych w magazynie?
{486}{542}- nie, dojd� do nich.|- do wszystkich?
{546}{633}- tak. jestem na fali|- bardziej jak na misji.
{637}{677}hej, dostarczysz te|do elise, prosz�?
{681}{719}i dowiedz si�,|kt�ry chce wyda�.
{723}{765}tak, jasne.|zaraz.
{791}{843}jeste� niesamowita, wiesz?
{863}{899}co masz na my�li?
{903}{953}jaki jest tw�j sekret?|zio�a? akupunktura?
{957}{1020}zr�b co powiedzia�a tashmin|i rusz ze swoim �yciem.
{1043}{1071}tashmin?
{1097}{1144}zak�adam, �e nie wierzysz|w medium?
{1148}{1217}wiesz co, je�li to na ciebie dzia�a,|popieram to.
{1222}{1277}przez jaki� czas|to na mnie nie dzia�a.
{1317}{1397}wiesz jak czasami|odnajdujesz siebie dopiero,
{1401}{1460}kiedy przechodzisz przez na prawd�|z�y okres w swoim �yciu?
{1464}{1498}nawet nie b�d� zaczyna�.
{1530}{1633}powiedzmy, �e wreszcie|wychodz� spod miny,
{1637}{1777}i nikt, nic kiedykolwiek mnie|tam z powrotem nie doprowadzi.
{1792}{1820}to dobrze.
{1883}{1930}/pom� mi, phoebe./
{1952}{1984}co powiedzia�a�?
{2002}{2053}nic nie m�wi�am.
{2086}{2128}to ona.
{2174}{2247}pom� mi, phoebe.
{2756}{2826}czy m�wili jak d�ugo|to jeszcze potrwa?
{2830}{2887}trzy tygodnie,|co oznacza trzy miesi�ce.
{2891}{2923}troch� wy�ej.
{2930}{2989}lepiej niech demon nie zaatakuje.|to by by�o niepowodzenie,
{2993}{3046}szczeg�lnie je�li jedno z nas|wylatuje przez okno.
{3050}{3123}nie martwi�bym si� o to.|w podziemiu jest du�y chaos.
{3127}{3185}- s� za bardzo zaj�ci walk� ze sob�.|- mam nadziej�, �e to trwa.
{3189}{3258}prawie zapomnia�am jak to jest|wie�� normalne �ycie.
{3262}{3317}musi p�j�� troch� wy�ej.
{3342}{3405}- potrzebuj� drabiny.|- leo, po prostu powie�.
{3409}{3450}nie, nie, nie.|nie chc� przynie�� pecha.
{3454}{3528}wola�abym �eby�my nie u�ywali magii|chyba, �e na prawd� musimy.
{3532}{3591}- dzi�kuj� bardzo.|- daj spok�j, piper, zrelaksuj si� troch�.
{3595}{3648}u�yj lub zgub, paniusiu.
{3802}{3838}w porz�dku.
{3908}{3953}widzisz,|bez powa�niejszej katastrofy.
{4018}{4084}- mamy wielki problem.|- co� m�wi�a�?
{4129}{4202}- cole znowu pr�bowa� si� ze mn� skontaktowa�.|- co, wi�cej szept�w?
{4206}{4245}nie, tym razem przemawia�
{4249}{4318}przez telewizyjne medium,|kiedy by�am w pracy.
{4322}{4410}- brzmia� tak desperacko.|- czy kto� to zauwa�y�?
{4414}{4462}moja wybitnie|podejrzliwa astystentka.
{4478}{4528}jak mam ruszy� ze swoim �yciem
{4532}{4593}kiedy poluje na mnie|jego �ycie po �yciu?
{4597}{4639}- leo, co o tym s�dzisz?|- my�l�,
{4643}{4746}- �e musicie szybko zadzia�a�.|- nie, mam na my�li to, jak on si�
utrzymuje?
{4759}{4807}nie wiem.|mo�e dlatego, �e jest p� demonem,
{4811}{4867}- to musi by� jaki� astralny plan.|- wszystko jedno.
{4872}{4927}nie mo�emy go nara�a�|przy ponownym kontaktowaniu.
{4931}{4998}musz� znale�� spos�b jak do niego dotrze�|i dowiedzie� si� czego chce.
{5002}{5102}skarbie, on chce ciebie.|co innego mog�oby go utrzymywa�?
{5253}{5292}piper?
{5304}{5340}dlaczego leo jest zamro�ony?
{5591}{5632}to bardzo dziwne.
{5686}{5754}my�l�, �e powinni�cie|na to spojrze�.
{5980}{6068}to na tyle na nie u�ywanie magii,|co, piper?
{6072}{6164}ja? ja tego nie zrobi�am.|nie mog�abym zamrozi� wszystkich tych
rzeczy.
{6168}{6205}ale ja mog�.
{6257}{6294}kim jeste�?
{6316}{6384}jestem anio�em przeznaczenia.
{6388}{6467}i przyby�em zmieni� wasze.
{7837}{7907}on nie jest zamro�ony.|dlaczego jest nie zamro�ony?
{7911}{7956}tracicie sw�j czas.
{7993}{8032}jestem ponad waszymi mocami.
{8053}{8099}poza tym, nie stanowi�|dla was �adnego zagro�enia.
{8103}{8171}wybacz, �e ci nie wierzymy,|ale ostatni� spotkan� istot�,
{8175}{8218}kt�ra mog�a zatrzymywa� czas,|by� demon.
{8224}{8278}to z powodu demona|przyby�em si� z wami zobaczy�,
{8282}{8338}kt�ry, sam w sobie,|jest bardzo rzadki.
{8342}{8411}my, anio�y przeznaczenia,|normalnie nie interweniujemy.
{8415}{8464}z wyj�tkiem nadzwyczjnych sytuacji.
{8469}{8504}mozart w wieku 7 lat.
{8515}{8612}micha� anio�, albert einstein...
{8616}{8654}...britney spears.
{8679}{8710}nie rozumiem.
{8715}{8807}we trzy osi�gne�y�cie co�,|o czym inni mog� kiedykolwiek �ni�.
{8811}{8920}przez pokonanie �r�d�a wszelkiego z�a,|wype�ni�y�cie cz�� swojego
przeznaczenia
{8926}{8972}znacznie wcze�niej|ni� przeczuwano.
{8977}{9024}kto� z nas nie s�dzi�,|�e tego kiedy� dokonacie,
{9028}{9096}ale nie w tym rzecz.|wa�ne, �e tego dokona�y�cie.
{9100}{9193}i dlatego,|oferujemy wam wynagrodzenie.
{9210}{9330}szans� na wykre�lenie nowego przeznaczenia,|jednego z waszych w�asnych
cel�w.
{9338}{9370}wynagrodzenie?
{9377}{9454}mo�ecie zosta�|tym kim jeste�cie,
{9458}{9555}czarodziejkami, posiada� wszystkie|swoje czarodziejskie moce...
{9559}{9611}...i, oczywi�cie,|demoniczny ci�ar.
{9646}{9671}albo...
{9699}{9728}albo?
{9741}{9792}mo�ecie zrzec si�|swojej magii
{9796}{9846}i znowu prowdzi�|normalne �ycie.
{9862}{9897}niewyt�umaczalnie.
{9905}{9965}za darmo.|wytrzemy ca�y wynik.
{9970}{10016}nikt kiedykolwiek|po was wi�cej nie przyjdzie.
{10053}{10153}- i co wy na to?|- co my na to? �artujesz?
{10165}{10224}nie mo�esz tak po prostu|zamra�a� ca�ego �wiata, przychodzi� tu,
{10229}{10321}spu�ci� bomb�|i oczekiwa� szybkiej decyzji.
{10330}{10377}nie obchodzi mnie to|kim jeste�.
{10387}{10468}nie s�dz�, �e z�apiecie|t� wyj�tkow� okazj�.
{10473}{10523}nie, �api� j�.|ale nie w tym rzecz.
{10528}{10596}przynajmniej m�g�by� da� nam|troch� czasu do przemy�lenia.
{10606}{10665}co przemy�le�?|nie potrzeba czasu.
{10669}{10727}dzi�ki, ale,|nie, dzi�ki.
{10739}{10770}racja?
{10787}{10843}tak. racja.
{10851}{10886}oczywi�cie, �e racja.
{10909}{10984}ale wiesz,|tak d�ugo, jak on proponuje,
{10988}{11032}mo�e powinny�my|o tym porozmawia�.
{11037}{11110}po prostu porozmawia�.|tam?
{11116}{11186}tutaj, prosz�. teraz.|przepraszamy.
{11213}{11269}chyba nie m�wisz powa�nie, phoebe.|wy, ludzie,
{11274}{11316}kochacie bycie czarownic�.
{11321}{11395}- wiem, �e tak. ale...|- ale co? co si� zmieni�o?
{11401}{11455}no nie wiem,|sta�am si� kr�low� podziemia
{11459}{11567}i prawie umar�am nosz�c ma�ego lucyfera.|to si� zmieni�o, paige.
{11574}{11657}paige, po prostu robimy to|znacznie d�u�ej ni� ty.
{11661}{11694}i nie pr�buj� przekre�li�
{11699}{11769}tego dobra, kt�re zrobi�y�my,|albo, kt�re mog�yby�my zrobi�.
{11773}{11874}ale te� nie zamierzam|minimalizowa� koszt�w.
{11883}{11942}paige, nie mog� zaj�� w ci���|z powodu tego co robimy.
{11983}{12069}nokautowanie demon�w|nie jest ju� tak� zabaw�.
{12082}{12115}wi�c, co m�wicie?
{12150}{12261}ona m�wi, �e potrzebujecie|troch� czasu, co spe�ni�.
{12271}{12312}ale nie za du�o czasu.
{12316}{12390}po wszystkim, przeznaczenia|innych ludzi b�d� powi�zane z waszym.
{12399}{12484}i odk�d w gr� wchodzi wasze|czarodziejskie przeznaczenie, zdecyduje
wi�kszo��.
{12489}{12558}dwie siostry zdecyduj�|o losie wszystkich trzech.
{12570}{12676}wi�c m�drze rozwa�cie|sw�j wyb�r.
{12753}{12871}by� mo�e to, co si� stanie|pomo�e zdecydowa�.
{13032}{13072}hej, zamrozi�a� mnie?
{13077}{13167}- nie, skarbie, zrobi� to anio� przeznaczenia.|- kto?
{13172}{13249}lepiej sprawd� u starszych|i upewnij si�, czy jest prawdziwy.
{13254}{13284}nie �artuj�.
{13342}{13410}- s�ucham?|- nic nie m�w, tylko s�uchaj.
{13421}{13459}darryl? co si� dzieje?
{13464}{13525}najwyra�niej,|jeste�cie pod nadzorem policji.
{13546}{13622}agent fbi, jackman, dzwoni�|dzi� do mnie ze swojego biura.
{13626}{13663}bada� nierozwi�zane sprawy.
{13668}{13755}widocznie, wasze nazwiska widniej�|na za wielu listach �wiadk�w.
{13760}{13796}co masz na my�li?|co on wie?
{13801}{13851}nie wiem,|ale spr�buj� si� dowiedzie�.
{13855}{13966}tymczasem, nie wychylajcie si�.|i cokolwiek zrobicie,
{13970}{14010}nie u�ywajcie magii.
{14130}{14179}wi�c jeste�my za�atwione?
{14183}{14267}mo�e, ale wtedy nasz los|m�g�by si� nam wymkn�� z r�k,
{14271}{14316}a chyba nie to|mia� na my�li anio�.
{14321}{14384}m�wmy szyfrem.
{14388}{14428}chod�cie na g�r�.|dalej.
{15432}{15505}nadal nie rozumiem|jak przyj�cie tu ma pom�c.
{15510}{15564}w�a�ciwie, to bardzo proste.
{15732}{15772}wi�c, by�y�cie|ca�y dzie� w domu, tak?
{15777}{15813}tak. i co?
{15818}{15906}nie ma mowy �eby|pod�o�y� nam w domu pluskw�.
{15910}{15980}b�dzie pods�uchiwa�|z zewn�trz.
{15994}{16060}czy to ironiczne,|�e obecnie mamy okazj�
{16064}{16149}zrezygnowa� z mocy,|i teraz nagle nie mo�emy ich nawet u�y�?
{16154}{16219}z wyj�tkiem, �e nie u�ywanie mocy|niekoniecznie znaczy to,
{16224}{16294}�e nie b�dziemy dzia�a�.|nadal musimy martwi� si� Colem.
{16299}{16366}phoebe, nie mo�esz si� kontaktowa�|z martwym m�em demonem.
{16371}{16424}ale je�li nie ja, to on.|a potem co?
{16432}{16506}fbl jest na zewn�trz,|a je�li si� o nas dowiedz�,
{16510}{16601}b�dzie to samo, co w zesz�ym roku.|nie chcemy tego, prawda?
{16680}{16761}wi�c, rzuc� zakl�cie|na znalezienie utraconej mi�o�ci.
{16776}{16837}je�li dusza cole'a|jest na jakim� astralnym planie,
{16842}{16882}powinno mnie tam przenie��,|prawda?
{16918}{16977}jeste� pewna,|�e on w og�le ma dusz�?
{16985}{17044}co innego mog�oby mnie wo�a�?
{17069}{17109}cole potrzebuje zako�czenia.
{17114}{17150}i ja te�.
{17199}{17245}wprowadzimy na zewn�trz zam�t
{17249}{17327}w razie, gdyby twoje zakl�cie|stworzy�o fajerwerki.
{17331}{17369}b�d� ostro�na.
{17793}{17878}musimy zaprawia� lemoniad�?|nie wiem...
{17886}{17943}ten van firmy telefonicznej|wygl�da podejrzliwie.
{17969}{18043}- dlaczego?|- bo nie by�o go tam wcze�niej.
{18047}{18123}a poza tym,|nie po�o�y� tam �adnych sto�k�w.
{18127}{18165}na tym to opierasz?
{18170}{18251}to najlepsze co mam, w porz�dku?|jeste� gotowa?
{18255}{18313}dlaczego po prostu... ulicy?
{18317}{18399}bo je�li kto� wyjedzie|zza rogu w �rodek...?
{18409}{18503}musisz teraz u�y�|troch� magii danej od boga.
{18507}{18551}dobrze? id�.
{19176}{19248}czy kto� chce si�|troch� ostudzi�?
{19452}{19533}spokojnie, ch�opcy,|wystarczy dla wszystkich.
{20474}{20519}gdzie moja mi�o��|Tam i ty
{20523}{20632}przez czas i przestrze�|Zabierz me serce do ciebie
{21030}{21083}- cole.|- co ty tu robisz?
{21087}{21122}nikomu nie wolno tu by�!
{21126}{21192}tu? to znaczy gdzie?
{21218}{21293}musimy przemieszcza� si� szybciej.|chod�.
{21651}{21698}b�dziemy tu bezpieczni,|ale nie na d�ugo.
{21702}{21769}musimy si� porusza�,|albo bestia po�re nas oboje,
{21773}{21808}na wieczno��.
{21923}{21975}wiedzia�em, �e us�yszysz|moje wo�anie.
{22036}{22083}- cole.|- w porz�dku.
{22091}{22207}dobrze zrobi�a�.|�r�d�a ju� nie ma, zosta�o po�arte.
{22266}{22358}to jest nieu�ytek,|gdzie sko�czy�y wszystkie unicestwione demony.
{22422}{22475}bestia �ywi si� ich esencj�...
{22479}{22511}...ich mocami.
{22533}{22571}wi�c, co ty tu robisz?
{22628}{22665}trzymam si� naszej mi�o�ci.
{22695}{22749}jestem demonem,|kt�ry ma dusz�, phoebe.
{22754}{22796}to raczej wyj�tek dla kosmosu.
{22806}{22851}dlatego moja dusza|jest w stanie si� tu utrzymywa�,
{22855}{22878}powstrzymuje przed ruszeniem dalej.
{22904}{22949}ale to nie zdrowo.
{22967}{23059}ka�dy musi ruszy� dalej,|pr�dzej czy p�niej.
{23071}{23171}�atwo ci m�wi�,|ty trafi�a� do dobrego miejsca. ja...
{23326}{23360}tutaj. chod�.
{23626}{23698}wiesz, nie mo�esz wiecznie|ucieka� przed tym czym�.
{23702}{23747}dlatego ci� wo�a�em.
{23751}{23821}mo�esz pom�c mnie uratowa�.|uratowa� nas.
{23835}{23891}- jak?|- powiedz leo �eby zdoby� mroczn� ksi�g� cieni.
{23895}{23958}zakl�cie wskrzeszaj�ce,|po kt�re by� czarnoksi�nik,
{23966}{24014}mo�esz go u�y�|�eby wskrzesi� mnie.
{24025}{24059}co?
{24063}{24143}to proste. przeprowadz� ci� przez to.|musisz tylko...
{24214}{24250}co si� dzieje?
{24254}{24347}nie mog� znowu u�y�|czarnej magii.
{24351}{24385}nie zrobi� tego.
{24389}{24438}nawet dla nas?
{24629}{24662}phoebe!
{24705}{24737}- trzymaj si� mnie!|- pom� mi!
{24842}{24916}- twoje moce!|- nie mam �adnych mocy!
{25106}{25138}phoebe.
{25190}{25236}co jest?|co si� sta�o?
{25265}{25346}- co� j� krzywdzi.|- co� j� zabija!
{25465}{25509}paige, tutaj,|zakl�cie odwracaj�ce.
{25513}{25560}ode�lij twoj� mi�o��|Gdziekolwiek by by�a
{25577}{25620}przez czas i przestrze�|Przywr�� j� z powrotem do mnie
{25821}{25879}ju� dobrze.|wszystko w porz�dku.
{25909}{25944}o m�j Bo�e.
{25948}{25999}co ja sobie my�la�am?
{26097}{26159}mam nadziej�,|�e zamro�enie nie min�o.
{26325}{26361}agent jackman, fbl.
{26403}{26435}powinni�my porozmawia�.
{26671}{26726}w przypadku, gdyby�cie si�|zastanawia�y, to tylko kopia.
{26782}{26869}niez�y spos�b na zdobycie zaufania,|agencie jackman.
{26875}{26937}je�li chcia�bym was zdemaskowa�,|m�g�bym zrobi� to sze�� miesi�cy
temu
{26941}{26982}kiedy te akta|trafi�y na moje biurko.
{26987}{27022}zdemaskowa� nas,|jako kto?
{27050}{27078}wied�my.
{27096}{27165}to jedyne logiczne wyja�nienie|na wszystkie nierozwi�zane sprawy,
{27169}{27250}zaginione osoby,|tajemnicze �mierci.
{27258}{27301}udowodnij.
{27406}{27471}/- co� j� krzywdzi.|- co� j� zabija!/
{27475}{27517}/paige, tutaj,|zakl�cie odwracaj�ce./
{27521}{27567}/ode�lij twoj� mi�o��|Gdziekolwiek by by�a/
{27571}{27627}/przez czas i przestrze�|Przywr�� j� z powrotem do mnie/
{27642}{27692}to niczego nie dowodzi.
{27698}{27798}nie, ale wszystko sugeruje,|szczeg�lnie w po��czeniu z tymi aktami.
{27802}{27854}my�lisz, �e twoja gazeta|nie ci�gn�aby tej historii?
{27858}{27945}- czego chcesz?|- wierzcie, lub nie, waszej pomocy.
{27957}{28023}widzicie, specjalizuj� si�|w morderstwach w okultystycznym stylu.
{28027}{28111}dlatego was obserwowa�em,|w nadzieji na z�apanie seryjnego mordercy.
{28115}{28153}�owce czarownic.
{28157}{28223}no dobra, us�ysza�am do��|tego nonsensu.
{28261}{28309}chwileczk�,|by� zamro�ony wcze�niej.
{28334}{28366}tym razem,|by�em przygotowany.
{28413}{28477}jak m�wi�em,|specjalizuj� si� w tych rzeczach.
{28505}{28574}rzekomo zosta�o tylko kilka|takich amulet�w na �wiecie.
{28578}{28635}ten mam od �owcy czarownic,|na kt�rego polujemy.
{28719}{28751}nazywa si� Selena.
{28772}{28846}odnalaz�em jej genealogi�,|a� do proces�w czarownic.
{28850}{28891}s�dz�, �e zabijanie ludzi|jest w jej krwi,
{28895}{28956}po to �yje. to znaczy,|po co mia�aby spali�
{28960}{29020}na stosie swoje|ostatnie trzy ofiary?
{29028}{29070}dlaczego nam to m�wisz?
{29074}{29132}poniewa� my�la�em,|�e b�dziecie jej kolejnymi ofiarami.
{29136}{29193}ale teraz, gdy wiem kim naprawd�|jeste�cie i co mo�ecie zrobi�,
{29197}{29249}potrzebuj� was �eby�cie pomog�y|mi j� znale�� zanim znowu zabije.
{29256}{29319}- masz pomys� gdzie ona mo�e by�?|- mia�em przez chwil�.
{29323}{29388}raz mia�em j� w areszcie,|ale uciek�a.
{29465}{29530}to s� rzeczy osobiste seleny.
{29534}{29593}teraz, z tego co wiem,|je�li u�yjecie na nich swoich mocy,
{29597}{29655}by�yby�cie w stanie j� znale��.|zr�bcie to,
{29659}{29713}a sprawi�, �e te akta|znikn� na zawsze.
{29717}{29822}je�li nie...|dowiecie si�.
{29840}{29879}zadzwo�cie.
{29987}{30042}- nie ufam mu.|- ojej, my�lisz?
{30046}{30110}mo�e powinny�my przyj�� ofert�|Anio�a przeznaczenia.
{30114}{30156}�wietnie, wi�c b�dziemy wolne|tak, jak selena,
{30160}{30201}kt�ra, jak wiemy,|mo�e by� czarownikiem.
{30205}{30253}nie, czarownicy nie pal�|czarownic na stosie,
{30257}{30301}- tylko kradn� ich moce.|- w�a�nie.
{30305}{30372}moce, phoebe, rzeczy,|kt�re zosta�y nam dane do czynienia dobra.
{30381}{30423}pami�tasz?
{30437}{30513}- tak, paige, pami�tam.|- dziewczyny...
{30517}{30572}na prawd�,|czy ta ca�a czarna magia
{30576}{30633}dotar�a do twojego m�zgu?
{30637}{30666}dziewczyny!
{30670}{30725}nie mog� uwierzy�, �e jeste�|sk�onna pozby� si� naszych mocy.
{30729}{30781}paige, nie wiesz|przez jakie piek�o przesz�am.
{30785}{30818}- ty nim nie �y�a�.|- doprawdy?
{30822}{30882}niedawno zosta�am zamieniona w wampira,|a potem zosta�am
zmniejszona,
{30886}{30935}a potem zamini�y�my si�|cia�ami i...
{30939}{30988}w porz�dku, wyobra� sobie|przechodzenie przez to przez lata.
{31004}{31076}- prosz� tylko o przywr�cenie mojego �ycia.|- dziewczyny, wystarczy!
{31080}{31128}musimy si� skupi�.
{31142}{31206}a ty, piper,|co s�dzisz?
{31210}{31302}my�l�, �e musimy to przejrze�,|jak sugerowa� anio�.
{31306}{31358}wi�c, paige...
{31393}{31462}...p�jdziesz na strych|i zaczniesz od tych rzeczy.
{31466}{31535}spotkamy si� tam.|zwiewaj.
{31539}{31631}leo! mo�esz orbowa�.|ju� w porz�dku.
{31654}{31745}- co z agentem fbl?|- ju� nas przy�apa�.
{31749}{31798}ale, rzekomo,|chce tylko naszej pomocy.
{31802}{31847}dowiedzia�e� si� czego�|o aniele przeznaczenia?
{31855}{31933}jest czysty,|tak, jak jego oferta.
{31957}{32023}wy�wiadczysz nam przys�ug�|i p�jdziesz do darryla
{32027}{32112}upewni� si�,|�e agent jackman te� jest czysty?
{32116}{32170}a tymczasem,|mamy znale�� �owc� czarownic.
{32175}{32222}nie pytaj,|po prostu id�.
{32347}{32430}- kiepski dzie�?|- tak.
{32456}{32512}- cole?|- tak.
{32886}{32926}phoebe.
{33316}{33378}nie chcesz jego mocy.|chcesz mnie!
{33389}{33434}oto jestem.|chod� i we� mnie!
{33444}{33485}no dalej!|po�piesz si�, sko�cz to!
{34143}{34188}to mog�oby by� dobre.
{34426}{34458}"zanim p�omie� przyga�nie,
{34462}{34527}pozw�l, aby wosk ze �wiecy|skapa� na kryszta�.
{34531}{34627}raz po�wi�cone,|wywr� z kryszta�u poszukiwan� osob�. "
{34751}{34785}czy� nie imponuj�ce?
{34808}{34841}dobrze, pa.
{34865}{34939}to by� morris. potwierdzi�,|�e na wolno�ci jest seryjny morderca,
{34943}{34990}kt�ry robi w�a�nie to,|co powiedzia� jackman.
{34994}{35019}ju� nad tym pracujemy.
{35023}{35116}powiedzia� te�, �e jackman ma|o nas wi�cej informacji ni� ujawni�,
{35120}{35173}��cznie z nasz� genealogi�.
{35177}{35234}datowan� a� do|melindy warren.
{35258}{35322}- co to oznacza?|- b�d� wci�� sprawdza�.
{35326}{35369}to oznacza,|�e przeszed� przez wiele k�opot�w
{35373}{35437}�eby dosta� o nas|tyle informacji ile mo�liwe.
{35441}{35513}mam z�e przeczucie,|on nie odpu�ci nam tak �atwo
{35517}{35555}kiedy to wszystko si� sko�czy.
{35559}{35607}czyli co,|b�dzie nas dalej wykorzystywa�?
{35611}{35672}�wietnie, anio�ki-kurna-charliego.
{35676}{35731}robi si� coraz lepiej.
{35777}{35840}mam selen�.|mamy nadal j� �ciga�?
{35871}{35908}nie mamy wyboru.
{35913}{35979}nie mo�emy jej pozwoli�|na palenie ludzi na stosie.
{36442}{36482}ma ochroniarzy.
{36487}{36521}wielu ochroniarzy.
{36525}{36577}zastanawiam si�, dlaczego jackman|nam o nich nie powiedzia�.
{36581}{36641}pewnie oceni�, �e nie pomo�emy|je�li by�my wiedzia�y.
{36779}{36859}paige! czy nie mia�a� wyczu�,|czy kto� inny jest w tym pokoju
{36863}{36895}zanim nas do niego przyorbujesz?
{37109}{37145}dok�d to?
{37268}{37332}b�dziemy potrzebowa�y jakiego� powa�nego|py�u na pami��, kiedy to
si� sko�czy.
{37341}{37404}musimy st�d ucieka�.
{37412}{37444}phoebe.
{37451}{37482}cole.
{37642}{37689}przysi�gam, �e tam by�.
{37801}{37849}czas i��.|orbuj, orbuj, orbuj.
{38058}{38118}- gdzie ona jest?|- tam.
{38130}{38210}nie potrzebujesz tego.|jest nieprzytomna.
{38259}{38342}- chcia�a walczy�?|- nie, ale jej ochroniarze, tak.
{38346}{38388}ochroniarze?|mia�a ochroniarzy?
{38392}{38435}tak, wielu,|z wieloma pistoletami,
{38439}{38493}i nie wstydzili si� ich u�y�.
{38497}{38541}musieli wiedzie�,|�e si� zbli�amy.
{38552}{38584}nie s�dzisz, �e to dziwne,
{38588}{38646}�e seryjny morderca|wynajmuje bro� do obrony?
{38660}{38708}mo�e nie pracuje sama.
{38745}{38810}albo po prostu|nie m�wisz nam wszystkiego.
{38834}{38896}mo�e nie.|i co zamierzasz z tym zrobi�?
{38900}{38981}po pierwsze, nie pozwolimy ci|jej zabra� bez uzasadnienia.
{39066}{39142}wiecie, jeste�cie takie same.
{39152}{39201}my�licie, �e je�li|macie dar, moce,
{39205}{39246}jeste�cie ponad wszystkim.|jeste�cie wyj�tkowe.
{39250}{39299}- wiem swoje.|- naprawd�?
{39303}{39365}tak. wasza arogancja|jest wasz� pi�t� achillesa.
{39369}{39404}dlatego �owcy czarownic|i demony
{39408}{39461}zawsze was �cigaj�|i zawsze b�d�.
{39465}{39514}za nic nie zamieni�bym si�|z wami miejscami.
{39618}{39701}- oto wasze uzasadnienie.|- kiedy dostaniemy nasze akta?
{39705}{39755}kiedy ona b�dzie w wi�zieniu,|a ja b�d� si� czu� bezpieczny.
{39765}{39834}- bezpieczny od czego?|- od was.
{39924}{39961}nie chc� by� kolejnym|z tych ludzi,
{39965}{40031}kt�rzy tajemniczo tu znikaj�.
{40088}{40130}wiedzia�am, �e nigdy|nie odda tych akt.
{40134}{40225}gdyby kto� si� zastanawia�,|jeste�my oficjalnie za�atwione.
{40229}{40261}niekoniecznie.
{40265}{40334}nie.|nie zrezygnujemy z mocy.
{40383}{40447}paige, ja te� nie chc�|odda� naszych mocy,
{40451}{40508}ale nie chc� d�u�ej|rezygnowa� z naszego �ycia.
{40512}{40556}on b�dzie nas|wci�� wykorzystywa�.
{40598}{40660}chyba, �e pozwolimy|anio�owi wytrze� ca�y wynik.
{40725}{40795}sp�jrz, paige, powiedzia�y�my,|�e zaczekamy z decyzj�
{40799}{40857}dop�ki to si� nie rozegra|i tak si� sta�o.
{40861}{40928}i szczerze, gdyby anio�|nie przedstawi� tej oferty,
{40944}{40982}pewnie my�la�abym inaczej.
{40986}{41063}pomy�la�abym,|"walczmy dalej."
{41067}{41110}ale jestem zm�czona walk�.
{41114}{41187}a jackman ma racj�.|to nigdy si� nie sko�czy.
{41230}{41286}chyba, �e same to zako�czymy.
{41362}{41437}czy musimy najpierw|porozmawia� o tym z leo?
{41449}{41487}nie.
{41492}{41561}to nie ma z nim nic wsp�lnego,|tylko z nami.
{41565}{41611}a on zrozumie.
{41631}{41702}widzicie tylko z�e rzeczy.
{41706}{41749}co z cudem bycia wied�m�,
{41753}{41822}rzecz, w kt�r� wy pierwsze|mnie wprowadzi�y�cie?
{41826}{41869}pozwolicie temu odej��?
{41873}{41945}paige, to ju� si� d�u�ej|nie r�wnowa�y.
{41954}{42036}i po tym wszystkim|co straci�y�my,
{42060}{42103}to nie wydaje si� tego warte.
{42150}{42206}a co z dobrem,|kt�re zrobi�y�my?
{42210}{42272}- czy to si� nie przelicza?|- oczywi�cie, �e tak.
{42276}{42329}ale w�a�nie dlatego|mamy dokona� tego wyboru.
{42333}{42400}powiedzia�, �e wype�ni�y�my nasze|przeznaczenie. zako�czy�y�my to.
{42461}{42525}to powinno by�|nasze wynagrodzenie.
{42547}{42581}tak?
{42585}{42656}wybaczcie mi,|�e nie widz� w tym wynagrodzenia.
{42660}{42751}poniewa�, gdybym|nie by�a czarownic�...
{42776}{42831}...nie mia�abym si�str.
{43041}{43087}jeste�cie tego pewne?
{43109}{43138}tak.
{43194}{43241}tak, jak nigdy|bardziej nie b�dziemy.
{43245}{43302}rozumiecie,|�e decyzja jest ostateczna.
{43306}{43352}nie b�dzie mo�na|zmieni� zdania.
{43371}{43411}rozumiemy.
{43437}{43478}bardzo dobrze.
{43603}{43661}zaczekaj!|�eby by�o jasne.
{43665}{43760}to wytrze ca�y wynik,|bez szczeg��w "czyta� drobnym druczkiem",
{43764}{43810}nie b�dzie demon�w,|m�ciwych czarownik�w...
{43814}{43888}i nie b�dziemy musia�y si� wi�cej|martwi� o agenta jackman'a,
{43892}{43943}czy kogokolwiek kto m�g�y si�|dowiedzie�, �e by�y�my czarownicami?
{43947}{44048}w�a�nie. tylko swobodnie prowadzi�|normalne �ycie bez demonicznego
posmaku.
{44054}{44089}absolutnie.
{44154}{44189}czy b�dziemy pami�ta�?
{44255}{44313}bycie czarownic�?
{44342}{44384}b�dziecie wszystko pami�ta�.
{44395}{44451}to nie zmieni waszej historii...
{44458}{44498}...tylko wasz� przysz�o��.
{44523}{44575}a co z ksi�g�?
{44581}{44639}zostanie przakazana,|kt�remu� z przysz�ych potomk�w.
{44688}{44722}co z cole'm?
{44726}{44785}czy b�dzie pr�bowa�|si� ze mn� skontaktowa�?
{44795}{44850}nie wiem.|nie mam nad tym kontroli.
{44867}{44925}on istnieje|poza czasem i przestrzeni�,
{44938}{44984}poza zasi�giem przeznaczenia.
{45029}{45071}co jest?
{45113}{45198}on si� nadal utrzymuje.
{45206}{45251}dlatego mi si� przedstawi�.
{45255}{45308}wi�c, mo�e je�li|bym mu powiedzia�a
{45312}{45386}�e nie mam mocy|�eby go uratowa�,
{45393}{45453}wtedy by�by w stanie|ruszy� dalej, na dobre.
{45465}{45511}nie s�dz�,|�eby to by� dobry pomys�,
{45515}{45573}bior�c pod uwag�,|co si� sta�o ostatnim razem.
{45602}{45647}nie mog� tego tak zostawi�.
{45680}{45726}jestem mu winna|wi�cej ni� to.
{46106}{46142}cole.
{46185}{46263}musz� z tob� porozmawia�,|ale nie mam za wiele czasu.
{46301}{46380}- widzia�a� mnie?|- tak.
{46384}{46464}- jak to zrobi�e�?|- to sekret.
{46494}{46538}oddaj� swoje moce.
{46542}{46575}my wszystkie.
{46616}{46664}- co?|- nie mam czasu na wyja�nienie,
{46668}{46763}- ale to prawda, co oznacza...|- wiem, co to oznacza.
{46810}{46835}cole...
{46878}{46917}...zrobili�my co by�o mo�na.
{46929}{47031}pr�bowali�my ka�dego mo�liwego|sposobu, �eby si� uda�o, ale...
{47069}{47107}nie mia�o tak by�.
{47147}{47220}i nie mia�o tak by�,|poniewa� si� nie kochali�my.
{47240}{47291}po prostu...
{47342}{47379}...mi�o�� nie wystarczy�a.
{47406}{47506}teraz musimy ruszy� dalej,|w porz�dku?
{47510}{47557}obydwoje z nas.
{47682}{47726}lepiej id�.
{47743}{47792}zanim bestia zaatakuje.
{48761}{48812}w porz�dku?
{48862}{48898}tak.
{48906}{49005}- zr�bmy to.|- troszk� o tym my�la�y�my...
{49014}{49047}macie w�tpliwo�ci?
{49051}{49123}nie co do decyzji,|niestety.
{49127}{49177}co do jackman'a i seleny.
{49181}{49216}tak, wiele rzeczy si� nie sumuje.
{49220}{49301}jego rozleg�a wiedza o czarownicach,|mia� w zanadrzu amulet...
{49305}{49366}fakt, �e przyszed� sam po selen�.
{49377}{49410}ochroniarze.
{49416}{49465}chcemy si� tylko upewni�,|�e zrobi�y�my dobrze
{49469}{49513}zanim b�dzie za p�no|�eby co� z tym zrobi�.
{49532}{49563}dobrze.
{49602}{49635}czy to w porz�dku?
{49663}{49709}jasne, absolutnie.
{49722}{49787}szczerze, pomy�la�em,|�e zrobi�y�cie to troch� za wcze�nie.
{49791}{49846}wi�c dlaczego|nic nie powiedzia�e�?
{49850}{49903}nie mog�.|wolna wola i w og�le.
{49920}{49978}dajcie mi zna�,|kiedy b�dziecie gotowe.
{50092}{50135}wi�c co teraz?
{50186}{50219}leo?
{50249}{50351}- w�a�nie do was szli�my.|- dlaczego? czego si� dowiedzia�e�?
{50355}{50428}o innej genealogii,|kt�r� ma jackman, poza wasz�.
{50433}{50506}tak, wiemy, �e selena|jest potomkiem �owcy czarownic.
{50510}{50546}nie, to jackman.
{50550}{50636}- selena jest c�rk� czarownicy.|- co?
{50645}{50693}ona nie jest podejrzan�,|jest ofiar�.
{50697}{50763}trzymali j� w bezpiecznym domu,|poniewa� kto� pr�bowa� j� zabi�.
{50775}{50854}prosz�, powiedz mi, �e nie pomog�y�my|�owcy czarownic dorwa�
czarownic�.
{50881}{50978}o m�j Bo�e.
{51027}{51068}nich mi kto� pomo�e!
{51072}{51151}nikt ci� nie s�yszy.|nie tu, gdzie jeste�my.
{51155}{51196}prosz� nie!
{51200}{51233}nie!
{51237}{51305}- ale musz�.|- nie! o bo�e.
{51309}{51360}widzisz,|to m�j obowi�zek.
{51375}{51434}po to si� urodzi�em.
{51453}{51503}to b�d� kontynuowa�
{51507}{51613}dop�ki ostatnia taka jak ty,|b�dzie martwa.
{51617}{51642}pomocy!
{51646}{51721}tym razem ode mnie|nie uciekniesz, wied�mo.
{51750}{51800}pomocy.
{51953}{52013}pope�niasz b��d.|przysi�gam, nie jestem wied�m�.
{52023}{52098}oczywi�cie, �e jeste�, seleno.|to jest w twojej krwi.
{52102}{52149}twoja matka ni� by�a,|co sprawia, �e ty te� jeste�.
{52161}{52202}prosz�, b�agam ci�.
{52210}{52289}wiesz dlaczego palono wied�my|na stosie 400 lat temu?
{52306}{52361}�eby zawsze p�on�y|w wiecznym ogniu.
{52386}{52468}te� u�ywali drewna,|co sprawia, �e trwa to d�u�ej.
{52472}{52517}przed�u�a cierpienie.
{52580}{52632}nie! pomocy!
{52753}{52804}przyby�y�cie uratowa�|swoj� siostr� wied�m�?
{52808}{52841}w�a�ciwie, tak.
{52927}{52980}wiecie, pogrzeba�em tu|resztki amuletu
{52984}{53024}przewiduj�c wasze przybycie.
{53038}{53092}wasze moce s� tu bezu�yteczne.
{53096}{53139}jednak...
{53151}{53224}...moje nie.|poruszcie si�, a ona zginie.
{53239}{53331}taki by� jego plan od pocz�tku.|i tak nas zabije.
{53335}{53401}hej, jakie to uczucie|by� bezsilnym, co? �miertelnym.
{53424}{53492}jeste�cie zmor� ludzko�ci,|blu�nierstwem!
{53496}{53536}spalenie b�dzie te�|wasz� sprawiedliwo�ci�.
{53658}{53696}bierz selen�!
{53700}{53753}pom�cie mi.
{54314}{54378}- piper, noga!|- szybciej!
{54445}{54477}co robisz?
{54572}{54612}piper!
{54876}{54937}uratowanie jej �ycia|b�dzie ci� kosztowa� twoje.
{55472}{55504}cole.
{55610}{55661}po prostu nie m�g�bym|pozwoli� ci teraz umrze�.
{55685}{55773}- nie rozumiem, jak ty...?|- tutaj?
{55794}{55892}powiedzmy, �e ostatnio|podebra�em pare mocy.
{55896}{55937}w�a�ciwie kilka.
{56185}{56247}nie zrezygnuj� z nas,|phoebe.
{56251}{56282}nigdy.
{56690}{56750}paige, id� po amulet.
{56754}{56808}- id�, id�, id�.|- wszystko b�dzie dobrze.
{57428}{57486}- gdzie jest paige?|- musia�a zaparkowa� na dole ulicy
{57490}{57540}poniewa� wjazd by� zablokowany.
{57544}{57583}to �mieszne.|p�jd� z nimi porozmawia�,
{57587}{57633}- �eby si� przesun�li.|- nie, to nic wielkiego.
{57637}{57713}i pomysle�, �e 24 godziny temu,|to by� nasz najwi�kszy problem.
{57719}{57749}jak posz�o?
{57758}{57828}wygl�da na to, �e wszystko|do tej pory usz�o nam na sucho.
{57832}{57880}dzi�ki selenie,|kt�ra dla nas zeznawa�a.
{57884}{57928}co z tym,|jak zgin�� agent jackman?
{57934}{57966}byli zak�opotani.
{57970}{58037}nie mog� zrozumie� jak sam|do siebie strzeli� z odleg�o�ci 20 st�p.
{58044}{58111}i co zrobi�,|pozw� cole'a?
{58115}{58162}powstrzyma�y�cie jednego|z nich od zab�jstwa.
{58166}{58226}- my�l�, �e b�d� wdzi�czni.|- tak, mia�by nadziej�.
{58230}{58294}przynajmniej dop�ki|nie znajd� naszych akt.
{58310}{58358}nie znajd�.
{58362}{58461}tak jakby,|wyorbowa�em je do wulkanu.
{58480}{58517}�e co?
{58521}{58601}przepraszam,|jeste� do tego upowa�niony?
{58606}{58677}moj� prac� jest ochrona|moich podopiecznych. to zrobi�em.
{58743}{58786}dzi�ki.
{58794}{58850}mo�e wkr�tce,
{58854}{58937}nie b�dziesz musia� chroni� swoich|podopiecznych. pogodzisz si� z
tym?
{58954}{59010}cokolwiek zrobicie,|wespr� was.
{59014}{59061}powa�nie.
{59257}{59293}drzwi sie zaci�y.
{59391}{59433}to ty.
{59437}{59512}nadal gotowe si� wycofa�?
{59545}{59591}w�a�ciwie...
{59601}{59638}...nie s�dz�.
{59702}{59743}uratowa�y�my kogo�.
{59747}{59785}i poczu�am si� dobrze.
{59789}{59821}poczu�am, �e robi� poprawnie.
{59839}{59921}poza tym, posmakowa�am troch�,|jakie mog�oby by� moje �ycie bez mocy
{59925}{59996}i wcale mi si� to nie podoba�o.
{60105}{60137}a ty?
{60193}{60240}wi�kszo�� decyduje, prawda?
{60268}{60325}zr�bmy z tego jednomy�lno��.
{60329}{60388}c� mog� powiedzie�,|jeste�my masochistkami.
{60392}{60483}- tak?|- tak, czasami.
{60506}{60544}ale phoebe ma racj�.
{60549}{60628}to nie jest decyzja jak� mamy podj��.|to kim jeste�my.
{60681}{60756}zdajecie sobie spraw�,|�e nie dostaniecie ponownie tej okazji?
{60777}{60816}rozumiemy.
{60854}{60897}bardzo dobrze.
{60973}{61010}nawiasem m�wi�c,|pomy�la�em, �e chcieliby�cie wiedzie�,
{61014}{61087}�adna decyzja|nie wp�ynie na twoje...
{61091}{61157}...i leo, osobiste przeznaczenie.
{61174}{61207}co?
{61213}{61267}wkr�tce si� dowiecie.
{61320}{61360}- o m�j Bo�e.|- co?
{61364}{61405}- nie �apiesz?|- co?
{61429}{61472}nie �apiesz?
{61476}{61512}- ona jest w ci��y!|- kto jest w ci��y?
{61516}{61569}- ty jeste� w ci��y!|- ja jestem w ci��y?
{61615}{61668}cze�� kochanie.
{61694}{61736}cze�� kochanie.
{61766}{61827}t�umaczenie:|justynek (mrowka; ))
{61875}{61947}.:: napisy24 - nowy wymiar napis�w ::.|napisy24.pl