1

TEHNIČKA ŠKOLA SISAK M. Cvetkovića 2 44000 SISAK Tel/fax: 044 537 219 e-mail: ss-sisak-506@skole.htnet.hr Klasa: 602-01-01/04-11-413 Ur. Broj: 2176-56/04-11 Sisak, 15. rujna 2011.

Školski odbor Tehničke škole Sisak, temeljem članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10) i članka 11. Statuta Tehničke škole Sisak na sjednici održanoj 15. rujna 2011. donosi Školski kurikulum Tehničke škole Sisak za školsku godinu 2011./2012.

Predsjednik školskog odbora:

Predrag Plavljanić, dipl. ing.

2

ŠKOLSKI KURIKULUM TEHNIČKE ŠKOLE SISAK
za školsku godinu 2011./2012.

rujan 2011.
3

SADRŽAJ:

1.OSNOVNI PODACI O ŠKOLI 2.VIZIJA I CILJEVI ŠKOLSKOG KURIKULUMA 3.UVODNE NAPOMENE 4.DODATNA NASTAVA 4.1. Dodatna nastava iz matematike – treći razred 4.2. Dodatna nastava iz matematike – četvrti razred 4.3. Dodatna nastava iz hrvatskog jezika – četvrti razred 4.4. Dodatna nastava iz njemačkog jezika 4.5. Dodatna nastava iz biologije 4.6. Dodatna nastava iz fizike 4.7. Dodatna nastava iz računalstva 4.8. Dodatna nastava iz računalom upravljanih numeričkih strojeva i programiranja – 3a razred 4.9. Dodatna nastava iz računalom upravljanih numeričkih strojeva i programiranja – 4a razred 4.10. Dodatna nastava iz tehničke mehanike 5. DOPUNSKA NASTAVA 5.1. Dopunska nastava iz matematike – prvi razred 5.2. Dopunska nastava iz matematike – drugi razred 5.3. Dopunska nastava iz fizike – prvi razred 6. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 6.1. Literarna skupina

8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 14

14

15 15 16 16 16 17 17 17

6.2. Školski preventivni program prevencije zloporabe
sredstava ovisnosti i drugih oblika ovisničkog ponašanja 6.3. Sat razrednika u školskoj knjižnici 6.4. Obilježavanje važnih datum vezanih uz zaštitu okoliša 6.5. Obilježavanje važnih datuma i obljetnica 6.6. Eko kviz „Lijepa naša“ 6.7. Natjecanja 6.7.1. Natjecanje iz kemije 18 19 20 20 21 21 21

4

6.7.2. Natjecanje iz kemije – samostalni rad 6.7.3. Natjecanje iz fizike 6.7.4. Natjecanje iz matematike 6.7.5. Natjecanje iz hrvatskog jezika i smotra LIDRANO 6.7.6. Natjecanje iz povijesti 6.7.7. Natjecanje iz biologije – samostalni istraživački rad 6.7.8. Natjecanje iz engleskog jezika 6.7.9. Natjecanje iz Osnova elektrotehnike i mjerenja u elektrotehnici 6.7.10. Sudjelovanje na natjecanju učeničkih inovacija ARCA, Mladi inovatori, Rijeka, INOVA Zagreb 6.7.11. Natjecanje iz elektronike „Smotra završnih radova iz elektrotehnike i računalstva“ 6.7.12. Natjecanje za ekološke tehničare 6.7.13. Školski laboratorij slave 6.8. Maturalna večera 6.9. Obilježavanje završetka nastave za završne razrede 6.10. Šahovski turnir 6.11. Kviz HIV/AIDS 6.12. Europski tjedan obnovljivih izvora energije 6.13. SEL – klub za elektroniku 6.14. Dani kruha 6.15. Valentinovo 6.16. Tečaj bridža 6.17. Linux i OSS radionica 6.18. Obilježavanje obljetnice rođenja i smrti važnih književnika 6.19. Europski dan borbe protiv trgovanja ljudima 6.20. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 6.21. Međunarodni dan ljudskih prava 6.22. Kreativne radionice 6.23. Volontiranje – interaktivna radionica uz grupni rad, te predavanje Ivane Parlov iz udruge Kolanja ljubavi 5

22 22 23 23 24 24 25

25

26

26 26 27 28 28 29 29 30 30 30 31 31 32

32 32 33 33 34

34

6.24. Razvijanje knjižničnog fonda 7. IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI 7.1. Stručna posjeta PMF-u Zagreb 7.2. Stručna posjeta Institutu za fiziku 7.3. Stručna ekskurzija – Muzej krapinskih neandertalaca 7.4. Muzeji Hrvatskog Zagorja (Krapina i Veliki Tabor) 7.5. Jednodnevni izleti 7.6. Posjeti kazališnim predstavama, koncertima i izložbama 7.7. SPORTSKA NATJECANJA – košarka, rukomet, odbojka,

34 35 35 35 36 36 37 37

atletika stolni tenis, nogomet, kros, badminton, ulična trka 38 7.8. SPORTSKA NATJECANJA – međunarodna natjecanja u košarci i odbojci 7.9. Stručna ekskurzija – posjet zajedici Cenacolo u Vrbovcu 7.10. Stručne posjete poduzećima – CMC, JANAF, … 7.11. Stručni posjet Jesenskom zagrebačkom velesajmu 7.12. Stručni posjet Tehničkom muzeju u Zagrebu 7.13. Stručna ekskurzija – Posjet sajmu „Electronica 2011“ 7.14. Stručna posjeta „Chipoteka“ Zagreb 7.15. Stručna posjeta tvornici fotonaponskih ćelija „SOALRIS“ Novigrad 7.16. Stručni posjet hidrocentrali Ozalj i Zeleni Vir 7.17. 7 Ljetna škola solarne energije 7.18. Zimska škola solarne energije 7.19. Maturalno putovanje 3. razredi 7.20. Stručno pedagoška ekskurzija u Hrvatski Sabor 7.21. Kestenijada u Hrvatskoj Kostajnici 7.22. Stručno pedag. ekskurzija- Arheološki muzej u Zagrebu 7.23. Sportsko pedagoška ekskurzija na skijanje – M.pohorje 7.24. Stručno pedagoška ekskurzija – Rudnik Zrinskih 7.25. Stručno pedagoška ekskurzija – Spomen dom Ovčara i Memorijalno groblje u Vukovaru 7.26. Stručno pedagoška ekskurzija u Zagreb – Posjeta prirodoslovnom muzeju i Kazalištu Komedija 7.27. Stručno pedagoška ekskurzija – Park prirode (Papuk) i Nacionalni parkovi RH (Rupnica, Kamačnik) 6 46 45 45 41 41 41 42 42 43 43 43 44 44 38 38 39 39 39 40 40

7.28. Stručni posjet nekom zaštićenom području 7.29. Susreti u mobilnoj robotici 7.30. Nacionalni susret hrvatske katoličke mladeži u Sisku 7.31. Stručno – pedagoška ekskurzija na Velebit 7.32. Stručno – pedagoška ekskurzija u Varaždin 7.33. Stručno – pedagoška ekskurzija na Sljeme 7.34. Stručno – pedagoška ekskurzija u Pulu 7.35. Stručno – pedagoška ekskurzija u Zadar

46 47 47 47 48 48 48 49

8. PROJEKTI 8.1. Izrada solarnog električnog automobila 8.2. Projektni dan – Avangarda u europskoj književnosti, umjetnosti i znanosti 8.3. Praćenje kakvoće vode na području Zaštićenog krajobraza Odransko polje 8.4. Škola u industrijskom okruženju 8.5. Invazivne biljne vrste u Sisačko-moslavačkoj županiji

49 49

50

50 51 52

7

1. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI
Naziv škole: TEHNIČKA ŠKOLA SISAK Mjesto: Sisak Ulica i broj: Marijana Cvetkovića 2 Poštanski broj: 44 010 Telefoni: Ravnatelj: 537 335 Tajništvo: 537 219 Računovodstvo: 537 217 Fax: 537 219 19 439 47 Davor Malović, dipl. ing. Berislav Vuković, dipl. oec. Predrag Plavljanić, dipl. ing. Monika Brleković, prof. pedagogije

Broj razrednih odjela Broj učenika Broj zaposlenih djelatnika Ravnatelj Škole Tajnik Škole Predsjednik Školskog odbora Pedagog

Tehnička škola Sisak nastala je nakon prijedloga o transformaciji centara usmjerenog obrazovanja od strane Skupštine Općine Sisak i Suglasnosti na mrežu srednjih škola od Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske od 9. svibnja 1991. Godine. Odlukom Skupštine Općine Sisak od 28. svibnja 1992. Godine ukinut je CUO „Norbert Veber“ Sisak i osnovana Tehnička škola Sisak s početkom rada 1. rujna 1992. godine. Djelatnost Tehničke škole Sisak je ostvarivanje odgojno-obrazovnih programa iz područja strojarstva, elektrotehnike i međustrukovnih programa u redovnom obrazovanju i to za zanimanja: - Računalni tehničar za strojarstvo - Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom - Tehničar za elektroniku - Tehničar za računalstvo - Ekološki tehničar, te za programe obrazovanja odraslih u istim zanimanjima, i za programe usavršavanja: - Operater na robotu - Specijalist za solarne sustave - Specijalist za CAD računalne programe - Operater za rad na CNC strojevima

8

2. VIZIJA I CILJEVI ŠKOLSKOG KURIKULUMA

VIZIJA ŠKOLE
Školu treba oblikovati kao centar izvrsnosti utemeljenog na vrijednostima nacionalnog okvirnog kurikuluma, strukovnog kurikuluma i školskog kurikuluma, te s otvorenošću prema vanjskim partnerstvima kroz programe koji potiču razvoj obrazovnih i kreativnih sposobnosti pojedinaca koje motiviraju za procese cjeloživotnog učenja. Cilj je oblikovati kvalitetnu školu u kojoj je ugodno učiti i raditi i u kojoj se svi ponašaju odgovorno pridonoseći radnoj i prijateljskoj atmosferi i međusobnom uvažavanju i poštivanju sudionika obrazovnog procesa kako bi u radu postizali svoj maksimum.

CILJEVI ŠKOLSKOG KURIKULUMA Ciljevi ovog školskog kurikuluma su: stjecanje temeljnih strukovnih kompetencija polaznika u području strojarstva, elektrotehnike i kemije potrebnih na tržištu rada, osposobljavanje polaznika za proces cijelo životnog učenja, razvijanje individualnih potencijala učenika u skladu s civilizacijskim vrijednostima, promoviranje vrijednosti nacionalne i zavičajne kulture kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, davanje podrške učenicima kroz emocionalnu skrb i poticanje njegovog osobnog razvoja, poboljšanje komunikacije koja će rezultirati poboljšanjem međuljudskih odnosa, uključujući sve dionike odgojno-obrazovnog procesa: nastavnike, učenike, roditelje i lokalnu zajednicu, stvaranje ozračja za promjene, povezivanje kolektiva, poticanje timskog rada i zajedničko rješavanje problema, podizanje samostalnosti i odgovornosti učitelja za kvalitetu rada škole, pojačanje odnosa s javnošću, promocijom aktivnosti škole u medijima, jačanje suradnje i odnosa s lokalnom zajednicom.

-

3. UVODNE NAPOMENE
Odgoj i obrazovanje u školi ostvaruje se na temelju Nacionalnog okvirnog kurikuluma, strukovnog kurikuluma, nastavnog plana i programa te školskog kurikuluma. Školskim kurikulumom određuje se nastavni plan i program dodatne i dopunske nastave, izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti, programa i
9

projekata usmjerenih na ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja kako bismo promovirali intelektualni, osobni, društveni i fizički razvoj učenika. Školskim kurikulumom utvrđuje se kako slijedi: aktivnost, program i/ili projekt, ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta, nositelj aktivnosti, programa i/ili projekta, namjena aktivnosti, programa i/ili projekta, način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta, vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta, troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta, način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti, programa i/ili projekta. U ovom kurikulumu sadržani su aktivnosti, programi i/ili projekti koje Tehnička škola Sisak nudi svojim polaznicima i to: dodatna nastava, dopunska nastava, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti te projekti.

4. DODATNA NASTAVA
U Tehničkoj školi Sisak tijekom školske godine 2011./2012. bit će organizirana dodatna nastava iz sljedećih nastavnih predmeta:
Nastavni predmet Matematika Razredi 3a,3b,3c,3d,3e 4a,4b,4c,4d Hrvatski jezik Njemački jezik Biologija Fizika Računalstvo 4a,4b,4c,4d 4a,4b,4c,4d 4a,4b,4c,4d 4a,4b,4c,4d 3d Nositelj/ica Radojka Škalabrin Radivoj Tošić Željka Jerman Tatjana Šaler-Olujić Marta Lučić Anđa Damjanović Tatjana Vuković Mario Kus

Računalom 3a upravljani numerički strojevi i programiranje 4a Tehnička mehanika 2a i 3a

Mario Kus Davor Bogović

4.1. Dodatna nastava iz matematike – treći razredi
NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI Dodatna nastava iz matematike za 3. razred Ponoviti i utvrditi znanja stečena u osnovnoj i srednjoj školi razvijanje apstraktnog mišljenja i pozitivnog stava prema matematici. Spoznavanje matematike kao važnog dijela znanosti, 10

NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

tehnologije i kulture,razvijanje sposobnosti primjene matematičkog znanja u drugim školskim predmetima omogućiti da učenici usvoje osnovno matematičko znanje potrebo za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu te osposobljavanje za primjenu znanja iz života i u praktičnoj primjeni u struci. Program namijenjen učenicima trećeg razreda kako bi dodatnim satima izvan nastavne norme nadoknaditi razlikovne sadržaje sukladno očekivanjima Državne mature. Radojka Škalabrin, dipl. ing. matematike Individualni i grupni rad, kontinuirano vježbanje, ponavljanje i proširivanje stečenog znanja, korištenje dodatnih materijala s probnih državnih matura. Jedan sat tjedno tijekom školske godine Troškovi u okviru redovitih zaduženja nastavnika Sustavno praćenje i bilježenje zapažanja učenikovih postignuća i uspjeha, interesa, motivacija i sposobnosti u ostvarivanju dodatnih sadržaja iz matematike. Uspjeh učenika na državnoj maturi.

4.2. Dodatna nastava iz matematike – četvrti razredi
NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Dodatna nastava iz matematike za 4. razred Ponoviti i utvrditi znanja stečena u osnovnoj i srednjoj školi, razvijanje apstraktnog mišljenja i pozitivnog stava prema matematici. Spoznavanje matematike kao važnog dijela znanosti, tehnologije i kulture, razvijanje sposobnosti primjene matematičkog znanja u drugim školskim predmetima. Omogućiti da učenici usvoje osnovno matematičko znanje potrebno za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu te osposobljavanje za primjenu znanja iz života i u praktičnoj primjeni u struci. Program je namijenjen učenicima četvrtih razreda kako bi dodatnim satima izvan nastavne norme nadoknadili razlikovne sadržaje sukladno očekivanjima Državne mature. Radivoj Tošić, prof. matematike Individualni i grupni rad, kontinuirano vježbanje, ponavljanje i proširivanje stečenog znanja, korištenje dodatnih materijala s probnih državnih matura. Jedan sat tjedno tijekom školske godine Troškovi u okviru redovitih zaduženja nastavnika Sustavno praćenje i bilježenje učenikovih postignuća i uspjeha, interesa, motivacije i sposobnosti u savladavanju dodatnih sadržaja iz matematike. Uspjeh učenika na državnoj maturi. 11

CILJEVI

NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

4.3. Dodatna nastava iz Hrvatskog jezika – četvrti razredi
NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Dodatna nastava iz hrvatskog jezika 4. razredi Tijekom dodatne nastave realizirat će se stjecanje znanja iz književnosti (teorije i povijesti književnosti), iz hrvatskog jezika (fonetike i fonologije, morfologije, sintakse, leksikologije, povijesti jezika) i jezičnog izražavanja. Proći će se kroz nastavne planove i programe za sve 4 godine obrazovanja s naglaskom na činjenici trosatnog programa u strukovnoj školi i nadoknadi – razlici sadržaja za četverosatni program u gimnaziji. Pripremiti učenike za pristup državnoj maturi u šk. g. 2011./2012. Željka Jerman, prof. Individualni i grupni rad, kontinuirano vježbanje, ponavljanje i proširivanje stečenog znanja, korištenje dodatnih materijala s probnih državnih matura. Posjete kazalištu, koncertima, izložbama. Dva sata tjedno tijekom čitave nastavne godine i sati u kazalištu, na koncertu, izložbama i drugim odgojnoobrazovnim prostorima. Osigurati profesorima sve potrebne udžbenike, priručnike, ispitne materijale za nastavu, kao i putne troškove i sate provedene u izvanškolskim prostorima. Usmena i pismena provjera stečenih znanja, praćenje rada od strane pedagoške službe i ravnatelja škole.

CILJEVI

NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK

TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

4.4. Dodatna nastava iz Njemačkog jezika
NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Dodatna nastava iz njemačkog jezika Sustavnim razvijanjem i uvježbavanjem svih četiriju vještina (čitanje, slušanje, pisanje i govor)osposobiti učenike za uspješno polaganje državne mature. Zadaci: ponavljanjem te proširivanjem gradiva njemačkog jezika četverogodišnjih strukovnih škola, poboljšati opću lingvističku kompetenciju učenika. Odlukom Ministarstva dodatna nastava njemačkog jezika organizira se kako bi učenici završnih dodatnim satima izvan nastavne norme nadoknadili razlikovne sadržaje sukladno očekivanjima Državne mature. Tatjana Šaler-Olujić, prof. U dodatnoj nastavi se koriste sljedeći materijali: - Pregled njemačke gramatike/ŠK; - udžbenički niz Direkt; Klett Verlag; Tihomir Engler Deutsche grammatik, kein Problem; - dodatni materijali s probnih državnih matura te drugi mogući dodatni materijali s modelima testova za državnu maturu. Tijekom 1. i 2. polugodišta s učenicima 4-ih razreda koji polažu državnu maturu iz njemačkog jezika, sukladno s 12

CILJEVI

NAMJENA NOSITELJI

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK

postojećim rasporedom, 1 sat tjedno. TROŠKOVNIK Postojeća materijalna sredstva škole (nastavna sredstva i pomagala) uvećana za troškove fotokopiranja nastavnog materijala, listića za vježbanje, evaluaciju i samoevaluaciju. Kriterij vrednovanja sukladno očekivanjima Ispitnog kataloga. Dodatna nastava s razlikovnim sadržajima za državnu maturu predstavlja zahtjevan projekt koji u 35 sati treba nadoknaditi razlike u obrazovnim sadržajima između gimnazijskog i strukovnog plana i programa nastave. Ovakav tip nastave predstavlja inačicu intenzivnog poučavanja upućenog na angažirano sudjelovanje kandidata te samostalno vježbanje uz inicijalnu pomoć nastavnika.

NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

4.5. Dodatna nastava iz Biologije
NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA Dodatna nastava iz Biologije 4. razredi Pripremiti učenike za polaganje državne mature. Osposobiti učenike za polaganje ispita na državnoj maturi. Marta Lučić, prof. biologije Individualni i grupni rad, kontinuirano vježbanje, ponavljanje i proširivanje znanja, korištenje dodatnih materijala s probnih državnih matura. Tijekom nastavne godine 1. sat tjedno, 32 sata ukupno. Pratiti usvojenost sadržaja programa.

4.6. Dodatna nastava iz Fizike
NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA Dodatna nastava iz Fizike Pripremiti učenike za uspješno polaganje državne mature iz fizike. Učenicima završnih razreda (4a,4b,4c,4d ) koji polažu

državnu maturu iz fizike.
Anđa Damjanović, dipl. ing. Usmeno izlaganje (obrada razlikovnih sadržaja), grafička metoda, metoda pokazivanja, rad na tekstu (zadaci iz provedenih ispita državne mature) 1 sat tjedno tijekom nastavne godine 2011./2012. MZOŠ Rezultati uspjeha na državnoj maturi. Povećanje kvalitete nastavnog rada i poticanje razvoja učenika u skladu sa sposobnostima i interesima. 13

4.7. Dodatna nastava iz Računalstva
NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Dodatna nastava iz računalstva Poticati i usmjeravati kompetencije iz informatičkog područja obrazovanja. Ohrabriti darovite učenike da budu nosioci pozitivnih promjena u svom školskom okružju. Poticati kreativnost učenika, pouzdanje u vlastite sposobnosti i znanje. Učenicima 3d razrednog odjela u programu Tehničar za računalstvo : uspješno svladati nastavne sadržaje za državnu maturu; nadograditi stečena znanja u redovitoj nastavi i omogućiti što bolje rezultate na državnoj maturi odnosno natjecanjima. Tatjana Vuković, dipl. ing. Individualni i grupni rad. Tijekom školske godine ( 1 sat tjedno). Bez dodatnih troškova Pojedinačno i/ili grupno postignuće na natjecanju odnosno državnoj maturi.

CILJEVI

NAMJENA

NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

4.8. Dodatna nastava iz Računalom upravljanih numeričkih strojeva i programiranja
NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Dodatna nastava iz Računalom upravljani numerički strojevi i programiranje – Razred 3a Razvijanje osnovnih znanja i vještina u tehničko-tehnološkom i proizvodnom procesu CNC obrade  Projektiranje tehnoloških procesa  Programiranje EMCO CNC tokarilice  Programiranje EMCO CNC glodalice  Operativni rad na EMCO CNC strojevima Program je namijenjen učenicima, potencijalnim natjecateljima iz CNC tehnika na među županijskim i državnim natjecanjima. Mario Kus, dipl. ing. str. Aktivnosti će se održavati u CNC kabinetu TŠS. Učenici će raditi grupno i individualno u područjima:  Izrada tehničko-tehnološke dokumentacije  Programiranje CNC strojeva  Izrada Simulacija na WinNC rač. programu  Operativni rad na CNC strojevima Jedan sat nastave tijekom čitave nastavne godine Troškovi literature, materijali za izradu na CNC strojevima Rezultati školskih i međužupanijskih natjecanja 14

CILJEVI

NAMJENA NOSITELJI

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

4.9. Dodatna nastava iz Računalom upravljanih numeričkih strojeva i programiranja
NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Dodatna nastava iz Računalom upravljani numerički strojevi i programiranje – Razred 4a Razvijanje osnovnih znanja i vještina u tehničko-tehnološkom i proizvodnom procesu CNC obrade  Projektiranje tehnoloških procesa  Programiranje EMCO CNC tokarilice  Programiranje EMCO CNC glodalice Operativni rad na EMCO CNC strojevima Program je namijenjen učenicima, potencijalnim natjecateljima iz CNC tehnika na među županijskim i državnim natjecanjima. Mario Kus, dipl. ing. str. Aktivnosti će se održavati u CNC kabinetu TŠS. Učenici će raditi grupno i individualno u područjima:  Izrada tehničko-tehnološke dokumentacije  Programiranje CNC strojeva  Izrada Simulacija na WinNC rač. programu Operativni rad na CNC strojevima Jedan sat nastave tijekom čitave nastavne godine Troškovi literature, materijali za izradu na CNC strojevima Rezultati školskih i međužupanijskih natjecanja

CILJEVI

NAMJENA NOSITELJI

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

4.10. Dodatna nastava iz Tehničke mehanike
NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA Dodatna nastava iz Tehničke mehanike – Razredi 2a i 3a Priprema učenika za rješavanje teorijsko-praktičnih zadataka, te stjecanje i proširivanje znanja iz Tehničke mehanike Program je namijenjen učenicima 2a i 3a razreda Davor Bogović, dipl. ing. str. Individualni i grupni rad. Jedan sat nastave tijekom čitave nastavne godine Bez dodatnih troškova Rezultati školskih i međužupanijskih natjecanja

15

5. DOPUNSKA NASTAVA
U Tehničkoj školi Sisak tijekom školske godine 2011./2012. bit će organizirana dopunska nastava iz sljedećih nastavnih predmeta:
Nastavni predmet Matematika Razredi 1a,1b,1c,1d,1e 2a,2b,2c,2d,2e Fizika 1a,1b,1c,1d,1e Nositelj/ica Vesna Kahrimanović Radivoj Tošić Savka Heric-Nekić

5.1. Dopunska nastava iz matematike – prvi razredi
NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI Dopunska nastava iz matematike za 1. razred Cilj joj je nadoknaditi gubitke u znanju ili vještinama, te tako osposobiti učenika za uspješno učenje matematike. Organizira se uz redovitu nastavu za učenike koji u redovitoj nastavi teže svladaju dijelove propisanog programa, pa im je potrebna dopunska pomoć radi normalnog napredovanja u redovnoj nastavi. Vesna Kahrimanović, dipl.ing. U rasporedu sati utvrditi vrijeme i mjesto održavanja nastave. Jedan sat tjedno nastave tijekom čitave nastavne godine. Osigurati profesorima sve potrebne udžbenike, priručnike, ispitne materijale za nastavu. Usmena i pismena provjera stečenih znanja, praćenje rada od strane pedagoške službe i ravnatelja škole.

NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

5.2. Dopunska nastava iz matematike – drugi razredi
NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI Dopunska nastava iz matematike za 2. razred Pružiti pomoć u učenju i svladavanju nastavnih sadržaja onim učenicima kod kojih se javljaju poteškoće . Omogućiti učenicima da nadoknade propušteno gradivo. Steći nužna znanja za praćenje i usvajanje novih sadržaja. Pomoć učenicima da nadoknade gradivo propušteno u prijašnjem školovanju, da još jednom dobiju objašnjenje bitnih pojmova koji se obrađuju u redovitoj nastavi. Radivoj Tošić, prof. matematike Inicijalnim ispitom znanja određuju se učenici koji će pohađati dopunsku nastavu. Učenici koji su na početku školske godine određeni za pohađanje dopunske nastave mogu biti oslobođeni danjeg pohađanja ako se pokaže da su vidno napredovali. 16

NAMJENA NOSITELJI

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

Jedan sat tijekom školske godine. Troškovi u okviru redovitih zaduženja nastavnika. Kratke pismene provjere znanja, ocjena iz aktivnosti za poticaj.

5.3. Dopunska nastava iz Fizike - prvi razredi
NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA Dopunska nastava iz Fizike Razvijanje interesa učenika za prirodne znanosti. Ponavljanje do sada obrađenog gradiva, utvrđivanje gradiva vježbanjem prvo elementarnih pitanja i zadataka, a zatim složenijih prema mogućnostima učenika. Osposobiti učenike za redovito praćenje nastave. Savka Heric-Nekić, dipl. ing. Jedan sat tjedno po rasporedu. Jedan sat tjedno tijekom nastavne godine 2011./2012. Trošak kopiranja. Pismena provjera znanja.

6. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
6.1. LITERARNA SKUPINA
NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Literarna skupina poticanje kreativnog stvaralaštva kod učenika razvijanje učenikovog pismenog i usmenog izražavanje otkrivanje vještina literarnog izražavanja njegovanje kulture govora i pisanja korištenje informatičkih tehnologija u cilju sudjelovanja na literarnim natječajima poticanje učenika na objavljivanje radova poticanje učenika na suradnju s učenicima novinarske skupine jačanje učenikove individualnosti oblikovanje različitih vrsta pismenoga izraza sudjelovanje na literarnim natječajima sudjelovanje u oblikovanju panoa, školskih novina i internetskih stranica škole organiziranje literarnih večeri i susreta s književnicima 17

CILJEVI

NAMJENA

NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE -

Željka Jerman, prof. literarne radionice kreativno izražavanje unutar književnih rodova i vrsta oblikovanje tema osobni pismeni i usmeni nastupi tijekom nastavne godine 1 sat tjedno sredstva za organiziranje literarnih večeri i susreta s književnicima sredstva za odlazak na kazališne i koncertne predstave sredstva za naknadu književnicima zajednička analiza putem evaluacijskih listića samovrednovanje vrednovanje od strane Stručnoga aktiva, Nastavničkog vijeća, pedagoške službe i ravnatelja

VREMENIK

TROŠKOVNIK

NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

6.2. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM PREVENCIJE ZLOUPORABE SREDSTAVA OVISNOSTI I DRUGIH
OBLIKA OVISNIČKOG PONAŠANJA NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM PREVENCIJE ZLOUPORABE SREDSTAVA OVISNOSTI I DRUGIH OBLIKA OVISNIČKOG PONAŠANJA - osposobljavanje sadašnjih i budućih nastavnika da postanu kreatori škole koja se prilagođava učenicima i njihovim potrebama,škole koja prihvaća različitost, koja ohrabruje i njeguje samopoštovanje,škole koja shvaća što je zapravo važno u životu čovjeka,škole koju djeca vole, - afirmacija karijere uspješnog roditeljstva, - bolja organizacija i provođenje kvalitetnog i nerizičnog slobodnog vremena učenika, - specifično obrazovanje o svim relevantnim pitanjima u svezi s pušenjem duhana,pijenjem alkohola i uzimanjem droga - učenje socijalnih vještina, - provođenje diskretnog,personalnog,zaštitnog postupka, - razred kao terapijska zajednica, - pridonošenje poboljšanju mjera sekundarne prevencije ovisnosti, - osiguravanje i poduzimanje potrebnih mjera sprečavanja dostupnosti droga u školi i neposrednog okruženju škole, - stalna edukacija djelatnika da bi oni što kvalitetnije provodili, unapređivali i kontinuirano evaluirali ŠPPO. - Namjena školskog preventivnog programa je usmjeravanje učenika na društveno prihvatljive oblike ponašanja, promicanje zdravih stilova života, odgoj zdravih osoba sposobnih za nošenje sa životnim iskušenjima. - Program bi trebao pridonijeti smanjivanju konzumenata i ovisnika među srednjoškolcima i odvraćati učenike od kršenja zakona . - stručni suradnik – pedagog - stručni suradnici- knjižničarke 18

CILJEVI

NAMJENA

NOSITELJI

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK

TROŠKOVNIK

NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

učenici, nastavnici, roditelji vanjski suradnici – predstavnici CZSS, liječnici, policija i sl. Aktivnosti namijenjene učenicima - radionice, predavanja , individualni savjetodavni rad u školi i/ili izvan škole, posjet zajednici Cenacolo , izleti - Aktivnosti namijenjene roditeljima - savjetodavni rad s roditeljima , predavanja i radionice na roditeljskim sastancima , predavanja vanjskih suradnika - Aktivnosti namijenjene nastavnicima - svakodnevni savjetodavni rad , radionice, predavanja, edukacije u školi i izvan škole. - Neke od aktivnosti će se provoditi svakodnevno, ovisno o potrebi. - Radionice će se održavati jednom mjesečno ili prema potrebi. - Stručna predavanja u suradnji s vanjskim suradnicima prema njihovim mogućnostima. - Troškovi za potrošni materijal ( papir ,papir u boji , hamer za panoe, ljepilo, škare, kopiranje i sl.). - Povratna informacija osoba uključenih u pojedine aktivnosti. - Rezultati vrednovanja koristit će se tijekom planiranja školskog preventivnog programa za sljedeću školsku godinu. -

6.3. SAT RAZREDNIKA U ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI
NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Sat razrednika u školskoj knjižnici Razvijati učenikove socijalne vještine. Razvijati učenikovu društvenu odgovornost te osjećaj kritičnosti i samokritičnosti. Poticanje učenja. Razvijati učenikovu maštu i kreativnost. Kroz javni nastup jačati samopouzdanje učenika. Promicanje pravilnih međuljudskih odnosa, pravilnog odnosa prema školi, učenju i nastavnicima. Stručni suradnik – pedagog Stručni suradnici- knjižničarke Kreativne radionice Predavanje pedagoga, knjižničara, razrednika Oblikovanje panoa Multimedijalni pristup Grupni i individualni rad, rad u paru Tijekom nastavne godine prema planovima i programima razredne zajednice i knjižničara. Cca 100 kn za hamer papir, boje, ljepilo, foto papair. Zajednička analiza putem evaluacijskih listića, samovrednovanje, ocjena učenika škole razrednika i pedagoga. 19

CILJEVI

NAMJENA NOSITELJI

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

6.4. OBILJEŽAVANJE VAŽNIH DATUMA VEZANIH UZ ZAŠTITU OKOLIŠA
NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Obilježavanje važnih datuma vezanih uz zaštitu okoliša Očuvanje života i zdravlja ljudi. Naučiti zaštitu okoliša od onečišćenja. Znati prepoznati aktivnosti koje narušavaju prirodne ekosustave. Korištenje resursa knjižnice u aktivnostima učenika. Razvijati učenikovu maštu i kreativnost. Upoznati učenike s problemima onečišćenja. Zaštita od štetnog utjecaja čovjeka. Oblikovanje prigodnih plakata, izložbi, prezentacija i radionica. Ana Pavlinić, prof., predmetni nastavnici Radionice, stručna predavanja, seminarski radovi, izrada plakata. Tijekom nastavne godine prema kalendaru i planu i programu knjižničara (Svjetski dan voda, Dan planeta Zemlje, Svjetski dan zaštite okoliša…). cca 100 kn za hamer papir, boje, ljepilo, foto papir. Ocjena učenika i nastavnika kroz prezentaciju učeničkih radova.

CILJEVI

NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

6.5. OBILJEŽAVANJE VAŽNIH DATUMA I OBLJETNICA
NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Obilježavanje važnih datuma i obljetnica Naučiti važnosti djelovanja pojedinaca i skupina za razvoj čovječanstva na kulturnoj, povijesnoj, znanstvenoj i drugim razinama. Znati prepoznati važne aktivnosti na nacionalnoj i svjetskoj razini. Korištenje resursa knjižnice u aktivnostima učenika. Razvijati učenikovu maštu i kreativnost. Upoznati učenike s važnim datumima i obljetnicama koji se održavaju na nacionalnoj i svjetskoj razini. Oblikovanje prigodnih plakata, izložbi, prezentacija i radionica. Pedagog, knjižničari, predmetni nastavnici i učenici. Radionice, stručna predavanja, seminarski radovi, izrada plakata. Upotreba stručne literature i ostalih izvora znanja. Tijekom nastavne godine prema kalendaru i planu i programu škole (Svjetski dan voda, Dan planeta Zemlje, Svjetski dan zaštite okoliša…). Hamer papir, boje, ljepilo, foto papir, računalo, internet…

CILJEVI

NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK TROŠKOVNIK

20

NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

Ocjena učenika i nastavnika kroz prezentaciju učeničkih radova.

6.6. EKO KVIZ „LIJEPA NAŠA“
NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Eko kviz „Lijepa naša“ Razvijanje ekološke svijesti i važnosti održivog razvoja. Razvijanje domoljublja. Motivacija učenika na prezentaciju svojih znanja i vještina. Poticanje učenika na samostalni rad. Profesionalno usmjeravanje učenika prema prirodoslovlju. Uključivanje učenika u natjecanja i susrete. Predstavljanje škole na županijskoj i državnoj razini. Tim sastavljen od po jednog učenika 1., 2., 3. I 4. razreda: Dragica Jekić, dipl. ing. Ivana Salaj Slanac, prof. biologije Marta Luić, prof. biologije Zlatko Bobinac, prof. geografije Maja Golub, dipl. teol. Stručni aktiv fizika-kemija-biologija Stručni suradnik - pedagog Upravni odjel za društvene djelatnosti SMŽ Agencija za odgoj i obrazovanje MZOŠ Udruga „Lijepa naša“ Priprema učenika za pismenu i usmenu provjeru znanja iz: ekologije, biologije, kemije, geografije i vjeronauka. Izrada praktičnog rada i prezentacije: ISTRAŽILI SMO – URADILI SMO – PREDLAŽEMO Sudjelovanje na natjecanjima. Od listopada 2011. do travnja 2012. Trošak kopiranja i papira za upute i zadatke; za eksperimentalni dio rada: materijal, pribor i instrumenti, CD-i; putni troškovi za mentore i učenike; pohvalnice i nagrade učenicima i mentorima. Pohvale, priznanja i zahvale učenicima i mentorima. Nagrade i osvojena mjesta za školu i učenike.

CILJEVI

NAMJENA

NOSITELJI

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

6.7. NATJECANJA
6.7.1. Natjecanje iz kemije NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA Natjecanje iz kemije Razvijati sposobnost istraživanja prirodnih pojava i kemijskih zakonitosti samostalnim eksperimentalnim radom i istraživanjem. Omogućiti darovitim i talentiranim učenicima razvoj i ostvarivanje njihovih potencijala. 21

NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK

Sudjelovanje u natjecanju učenika na školskoj, županijskoj i po mogućnosti državnoj razini Franjo Barišić, prof. Ivana Salaj Slanac, prof. Individualni rad, timski rad, suradničko učenje. Tijekom školske godine 2011./2012. Troškovi prijevoza, papiri potrebni za izradu nastavnih listića i plakata. Učenici će sudjelovati na natjecanju iz kemije, vrednovat će se točnost, preciznost i urednost pri rješavanju zadataka te izvođenje kemijskih pokusa. Pohvale, priznanja i zahvale učenicima i mentorima. Nagrade i osvojena mjesta za školu i učenike.

NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

6.7.2. Natjecanje iz kemije – samostalni rad NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Natjecanje iz kemije – samostalni rad Poticanje učenika na samostalni individualni rad. Razvijanje interesa učenika za prirodne znanosti. Profesionalno usmjeravanje učenika prema prirodoslovlju. Motiviranje učenika na prezentaciju svojih znanja, vještina i sposobnosti. Osposobljavanje učenika za istraživački rad i primjenu znanstvenih metoda rada. Razvijanje natjecateljskog duha i postizanje uspjeha. Sudjelovanje u natjecanju učenika na školskoj, županjskoj i po mogućnosti državnoj razini. Predstavljanje učeničkih postignuća i rada škole. Učenici 1., 2. i 4. razreda usmjerenja ekološki tehničar Dragica Jekić, prof. kemije Damir Pišonić, dipl. ing. kemijske tehnologije Pedagoginja Tehničke škole Upravni odjel za društvene djelatnosti SMŽ Agencija za odgoj i obrazovanje MZOS Priprema učenika za pismenu provjeru znanja iz kemije i izrada praktičnog rada i prezentacije. Od listopada 2011. do travnja 2012. Trošak kopiranja i papir za upute i zadatke; trošak za eksperimentalni dio rada: materijali, pribor i instrumenti; putni troškovi za mentora i učenike; pohvalnice i nagrade učenicima i mentorima. Pohvale, priznanja i zahvale učenicima i mentorima. Nagrade i osvojena mjesta za školu i učenike.

CILJEVI

NAMJENA

NOSITELJI

NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA 6.7.3. Natjecanje iz fizike NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA

Natjecanje iz fizike

22

CILJEVI

NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA 6.7.4. Natjecanje iz matematike NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA

Priprema za natjecanje učenika iz fizike. Razvijanje interesa učenika za prirodne znanosti. Razvijanje natjecateljskog duha. Obrada razlikovnih programa. Ponavljanje i utvrđivanje dosad naučenog gradiva vježbanjem pitanja i zadataka s dosadašnjih ispita. Sudjelovanje učenika na ispitu iz fizike na školskoj, županijskoj i po mogućnosti državnoj razini. Anđa Damjanović, dipl. ing. Savka Heric Nekić, dipl. ing. Individualni rad s odabranim učenicima. Od rujna 2011. do travnja 2012. Zajednica tehničke kulture SMŽ i Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport SMŽ. Rezultati školskog i županijskog natjecanja. Pohvale i nagrade učenicima, zahvale mentorima.

Natjecanje iz matematike Razvijanje učeničkih potreba za stjecanjem znanja i usvajanjem sadržaja iz matematike. Razvijanje samostalnosti, sigurnosti i timskog rada. Popularizacija matematike i timskog rada. Poticanje učenika na svladavanje i učenje dodatnih nastavnih sadržaja iz matematike. Učenici od prvog do četvrtog razreda. Stručni aktiv profesora matematike i računalstva. Individualni rad s učenicima, skupni rad s učenicima, provjera znanja, provođenje ispita na natjecanjima. Tijekom nastavne godine i prema vremeniku natjecanja Agencije za odgoj i obrazovanje. Fotokopiranje ispitnog materijala te ovisno o rezultatima natjecanja za putne i ostale troškove. Provjeravanje znanja tijekom priprema. Rezultati školskog i županijskog i državnog natjecanja.

CILJEVI

NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

6.7.5. Natjecanje iz hrvatskog jezika i smotra LIDRANO NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI Natjecanje iz hrvatskog jezika i smotra LIDRANO Razvijanje učeničkih potreba za stjecanjem znanja i usvajanjem sadržaja iz hrvatskog jezika, književnosti i jezičnog izražavanja i stvaranja. Učenici od prvog do četvrtog razreda. Željka Jerman, prof. Adelita Subašić Terman, prof. 23

NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA 6.7.6. Natjecanje iz povijesti NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

Ana Pavlinić, prof. Ana Burić.Kundrata, prof. Individualni rad s učenicima, skupni rad s učenicima, provjera znanja, provođenje ispita na natjecanjima i smotrama. Tijekom nastavne godine i prema vremeniku natjecanja Agencije za odgoj i obrazovanje. Fotokopiranje ispitnih materijala te ovisno o rezultatima natjecanja za putne i ostale troškove. Rezultati natjecanja. Rezultati provjere znanja tijekom priprema.

Natjecanje iz povijesti Razvijanje učeničkih potreba za stjecanjem i usvajanjem sadržaja iz povijesti. Učenici od prvog i drugog razreda. Poticati učenike na samostalno učenje i usvajanje novih povijesnih činjenica iz hrvatske i svjetske povijesti. Dalibor Vujić, prof. Individualni rad s učenicima, skupni rad s učenicima, provjera znanja, provođenje ispita na natjecanjima i smotrama. Tijekom nastavne godine i prema vremeniku natjecanja Agencije za odgoj i obrazovanje. Fotokopiranje ispitnih materijala te ovisno o rezultatima natjecanja za putne i ostale troškove. Rezultati natjecanja. Rezultati provjere znanja tijekom priprema.

6.7.7. Natjecanje iz biologije - samostalni istraživački rad NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA Natjecanje iz biologije - samostalni istraživački rad Poticati učenike na samostalno istraživanje, razvijati pozitivan stav prema prirodi, te razvijati ličnost učenika. Učenici drugog razreda. Omogućiti darovitim i talentiranim učenicima razvoj i ostvarenje njihovih potencijala, pripremiti ih za natjecanje. Ivana Salaj Slanac, prof. Individualni rad s učenicima, skupni rad s učenicima, provjera znanja, provođenje ispita na natjecanjima i smotrama. Tijekom nastavne godine i prema vremeniku natjecanja Agencije za odgoj i obrazovanje. Prijevoz, papiri potrebni za izradu nastavnih listića i plakata, materijal za istraživanje u prirodi. Učenici će sudjelovati na natjecanju iz biologije, izrada plakata, pisanje rada, javno izlaganje.

24

6.7.8. Natjecanje iz engleskog jezika NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Natjecanje iz engleskog jezika Omogućiti učenicima koji su nadareni, ali i zainteresirani da nauče i da to pokažu na natjecanju iz engleskog jezika. Pripremiti zainteresirane učenike za natjecanje iz engleskog jezika, a u okviru grupe zainteresirane učenike dodatno pripremiti za državnu maturu ili za sadržaje koji se nedostatno obrađuju u redovitom nastavnom procesu, a sastavni su dio natjecanja, državne mature i sličnog. Zainteresiranim učenicima ponuditi dodatni sat engleskog jezika tjedno u sklopu kojeg se obrađuju sadržaji po izboru nastavnika i samih učenika. Učenike kontinuirano pripremati za natjecanja raznovrsnim materijalima, testovima s prethodnih natjecanja te ostalih dostupnih radnih materijala. Zrinka Tomljenović, prof. Anamarija Miffek, prof. Rad na testovima u grupi, individualno ili u paru. Proučavaju se tehnike rješavanja testova, svaki dio posebno (Reading, Use of English i Listening). Učenici rade u grupi za natjecanja jedannastavni sat tjedno, a po potrebi i kod kuće. Od početka drugog polugodišta do školskog, županijskog odnosno državnog natjecanja. Sredstva za kopiranje testova i radnih materijala. Individualna procjena znanja i sposobnosti učenika. Svi učenici koji pohađaju pripreme za natjecanje sudjeluju u školskom natjecanju iz engleskog jezika. Oni koji zadovolje propisane kriterije (riješenost testa 70%) mogu sudjelovati na Županijskom natjecanju, a najuspješniji se pozivaju na Državno natjecanje iz engleskog jezika.

CILJEVI

NAMJENA

NOSITELJI

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK TROŠKOVNIK

NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

6.7.9. Natjecanje iz Osnova elektrotehnike i mjerenja u elektrotehnici NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Natjecanje iz Osnova elektrotehnike i mjerenja u elektrotehnici Poticanje učenika na samostalni i individualni rad. Motiviranje učenika na prezentaciju svojih znanja, vještina i sposobnosti. Osposobljavanje učenika za istraživački rad i primjenu znanstvenih metoda rada. Razvijanje natjecateljskog duha i postizanje uspjeha. Učenici drugih razreda elektro usmjerenja. Biljana Božić, dipl. ing. Željko Kovačević, dipl. ing. Organizacija i provedba školskog natjecanja, sudjelovanje na međužupanijskom i eventualno Državnom natjecanju. Tijekom drugog polugodišta šk. god.2011./2012. Dnevnice, putni troškovi. 25

CILJEVI

NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK

NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

Pisano izvješće, usmena analiza.

6.7.10. Sudjelovanje na natjecanju učeničkih inovacija ARCA, Mladi inovatori, Rijeka, INOVA Zagreb NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA Sudjelovanje na natjecanju učeničkih inovacija ARCA, Mladi inovatori, Rijeka, INOVA Zagreb Prezentacija inovativnog rada učenika na državnoj i županijskoj razini. Razvijanje inventivnosti kod učenika. Učenici elektro usmjerenja. Arsoski Steveč, ing. Fuad Topčagić, dipl. ing. Željko Bubalo, stručni suradnik Agencija za strukovno obrazovanje, Zajednica tehničke kulture Hrvatske, Savez inovatora. Od rujna 2011. do svibnja 2012. Okvirno 2000 kuna. Pisani izvještaj i usmena analiza sudjelovanja.

6.7.11. Natjecanje iz elektronike „Smotra završnih radova iz elektrotehnike i računalstva“ NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Natjecanje iz elektronike „Smotra završnih radova iz elektrotehnike i računalstva“ Prezentacija praktičnih radova učenika iz elektronike i računalstva na županijskoj i državnoj razini. Razvijanje inventivnosti kod učenika. Stjecanje stručnih praktičnih iskustava. Stjecanje komunikacijskih vještina. Učenici elektro usmjerenja. Arsoski Steveč, ing. Fuad Topčagić, dipl. ing. Željko Bubalo, stručni suradnik Odlazak na natjecanje. Vremenik natjecanja MZOŠ. šk. god. 2011./2012. Okvirno 1000 kuna. Pisani izvještaj i usmena analiza sudjelovanja.

CILJEVI

NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

6.7.12. Natjecanje za ekološke tehničare NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI Natjecanje za ekološke tehničare Poticanje učenika na samostalni i individualni rad. Motiviranje učenika na prezentaciju svojih znanja, vještina i sposobnosti. 26

NAMJENA

NOSITELJI

NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA 6.7.13. Školski laboratorij slave NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA

Osposobljavanje učenika za istraživački rad i primjenu znanstvenih metoda rada. Razvijanje natjecateljskog duha i postizanje uspjeha. Razvijanje interesa učenika za prirodne znanosti. Sudjelovanje u natjecanju učenika na školskoj i državnoj razini. Učenici 4d razreda usmjerenja ekološki tehničar Damir Pišonić, dipl. ing. kem. tehnologije Ivana Salaj-Slanac, prof. Dragica Jekić, dipl. ing. Agencija za strukovno obrazovanje MZOŠ Priprema učenika za pismenu provjeru znanja iz struke. Izrada praktičnog rada i prezentacije. Od listopada 2011. do travnja 2012. Trošak kopiranja i papir za upute i zadatke, trošak za eksperimentalni dio rada: materijali, pribor i instrumenti, putni troškovi za mentora i učenike, pohvalnice i nagrade učenicima i mentorima. Pohvale, priznanja i zahvale učenicima i mentorima. Nagrade i osvojena mjesta za školu i učenike.

Školski laboratorij slave Poticanje učenika na samostalni i individualni rad. Motiviranje učenika na prezentaciju svojih znanja, vještina i sposobnosti. Osposobljavanje učenika za istraživački rad i primjenu znanstvenih metoda rada. Razvijanje natjecateljskog duha i postizanje uspjeha. Razvijanje interesa učenika za prirodne znanosti. Popularizacija prirodoslovlja. Sudjelovanje u natjecanju učenika srednjih škola na državnoj razini i po mogućnosti međunarodnoj razini. Predstavljanje učeničkih postignuća i rada škole. Učenici 1. i 4. razreda usmjerenja ekološki tehničar Damir Pišonić, dipl. ing. kem. tehnologije Dragica Jekić, dipl. ing. Željka Jerman, prof. hrvatskog jezika Lahorka Zec, prof. etike i politike i gospodarstva Agencija za strukovno obrazovanje MZOŠ Pedagoginja škole British Council Priprema učenika za scensku prezentaciju teme iz prirodoslovlja. Izrada videosnimke s nastupom učenika. Sudjelovanje na natjecanju putem interneta, ovisno o uspjehu sudjelovanje uživo. Od listopada 2011. do travnja 2012. Trošak kopiranja i papir za upute i zadatke, trošak za 27

CILJEVI

NAMJENA

NOSITELJI

NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK

NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA 6.8. Maturalna večera NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA

eksperimentalni dio rada: materijali, pribor i instrumenti, putni troškovi za mentora i učenike, pohvalnice i nagrade učenicima i mentorima. Pohvale, priznanja i zahvale učenicima i mentorima. Nagrade i osvojena mjesta za školu i učenike.

Maturalna večera Razvijati pravila lijepog ponašanja. Njegovanje kulture. Poticati učenike na aktivno sudjelovanje u organizaciji i provedbi Maturalne večere (izbor mjesta održavanja, glazbe, večere..). Razvijanje učenikove odgovornosti. Razvijanje učenikove svijesti i samosvijesti. Izražavanje osjećaja, mišljenja, stavova, sklonosti i sposobnosti. Sastanci s učenicima završnih razreda – utvrđivanje programa Maturalne večere. Priprema učenika za aktivno sudjelovanje. Učenici, knjižničar, razrednici završnih razreda, pedagoška služba, ravnatelj, Nastavničko vijeće. Rad s učenicima. Organizacija i provođenje Maturalne večere . Priprema programa (voditelji, aktivnosti). Tijekom svibnja ili lipnja prema rezervaciji. Prostor, glazba, večera (troškove snose učenici). Ocjena učenika škole i Nastavničkog vijeća.

CILJEVI

NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

6.9. Obilježavanje završetka nastave za završne razrede NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Obilježavanje završetka nastave za završne razrede Obilježavanje završetka srednjoškolskog školovanja učenika završnih razreda. Poticati učenike na aktivno sudjelovanje u kulturnim aktivnostima škole. Kroz javni nastup jačati samopouzdanje učenika. Sastanci s učenicima završnih razreda – utvrđivanje programa obilježavanja Ludog dana. Priprema učenika za aktivno sudjelovanje u programu. Učenici, knjižničar, razrednici završnih razreda, nastavnici TZK, dramska i novinarska skupina, pedagoška služba, ravnatelj, nastavničko vijeće Rad s učenicima. Organizacija i provođenje kulturnog programa i sportskih aktivnosti učenika. Priprema izložbe učenika završnih razreda. 28

CILJEVI

NAMJENA

NOSITELJI

NAČIN REALIZACIJE

Izbor najboljih maturanata i profesora prema utvrđenim kategorijama. VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA 6.10. ŠAHOVSKI TURNIR NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI Šahovski turnir Razvijati učenikove sposobnosti mišljenja, razvijati pažnju i koncentraciju, poticati učenikove natjecateljske vještine. Razviti pravilan odnos prema drugim učenicima i osjećaj tolerancije. Aktivno sudjelovanje učenika u izvannastavnim aktivnostima. Poticanje natjecateljskog duha. Učenici, knjižničar Priprema učenika za turnir. Organizacija i provođenje turnira kviza. Prosinac Šahovske ploče, papir za rang listu, nagrade najboljim učenicima Rang lista natjecatelja. Zadnji dan nastave za učenike završnih razreda. Papir, Internet, ljepilo, boja za printer, nagrade učenicima i profesorima (pobjednicima izbora i sportskog natjecanja), razglas, oprema za sportska natjecanja. Ocjena učenika škole i Nastavničkog vijeća.

NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA 6.11. Kviz HIV/AIDS NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

Kviz HIV/AIDS Upoznati učenike o prenošenju HIV virusa. Mjere zaštite od AIDS-a. Zaštita zdravlja mladih. Srušiti mitove. Svi učenici škole. Marta Lučić. prof. Stručni suradnik - pedagog Priprema učenika za kviz. Upotreba stručne literature. Organizacija provođenja kviza. prosinac 2011. Troškovi za potrošni materijal. Rang lista natjecatelja. Evaluacijski listići sudionika kviza.

29

6.12. Europski tjedan obnovljivih izvora energije NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA 6.13. SEL – klub za elektroniku NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI SEL – klub za elektroniku Stručna pomoć u realizaciji učeničkih projekata iz elektronike, mjerenja, informatike, robotike, solarne tehnike. Stručne konzultacije za redovne stručne predmete. Učenici 2. i 3. razreda elektro smjera. Izrada završnih radova. Stjecanje praktičnih iskustava iz elektronike. Pravilna primjena mjerne opreme i zaštite na radu. Priprema natjecanja Stevče Arsoski, ing. elekt. Individualni rad s učenicima. Dva sata tjedno tijekom školske godine. Oko 3000 kuna – troškovi organizacije. Pisani izvještaj i analiza sudjelovanja. Europski tjedan obnovljivih izvora energije Promocija obnovljivih izvora energije među učenicima. Promocija Tehničke škole Sisak u Europi. Stjecanje praktičnih iskustava u primjeni solarne energije. Učenici 2. I 3. razreda elektro smjera. Stevče Arsoski, ing. Željko Bubalo, stručni suradnik Predavanje. Prezentacija. Mjerenje na solarnim sistemima. Travanj 2012. Oko 3000 kuna – troškovi organizacije. Pisani izvještaj i analiza sudjelovanja.

NAMJENA

NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA 6.14. Dani kruha NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA

Dani kruha Obilježavanje Dana kruha kako bi se promicale tradiconalne vrijednosti. Učenici Tehničke škole Sisak.

30

NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA 6.15. Valentinovo NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA 6.16. Tečaj bridža NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

Lahorka Zec, dipl. pol. Uključivanje Vijeća roditelja u obilježavanje. U holu škole organizirati izložbu kruha, peciva i kolača koje će pripremiti roditelji učenika i nastavnici. Jesen 2011. – datum će se odrediti naknadno. Oko 500 kn za nabavu osnovnih materijala za izložbu. Pisani izvještaj i analiza sudjelovanja.

Valentinovo Naučiti pravila komunikacije kao preduvjet sklada u svim vrstama međusobnih odnosa. Učenici Tehničke škole Sisak. Lahorka Zec, dipl. pol. Željka Jerman, prof. Stručni suradnici Predavanje, razgovor, objavan na WEB stranici. 2 školska sata Oko 200 kn za nabavu osnovnih materijala za izložbu. Pisani izvještaj i analiza sudjelovanja.

Tečaj bridža Usvajanje temeljnih pravila igre, razvoj tehnike licitacije i odigravanja, apstraktno razmišljanje i planiranje, suđenje i turnirski bridž, razvoj odnosa prema suigračima. Svim zainteresiranim učenicima. Marijan Unetić, dipl. ing. el. Minibridž metoda. U edukacijskoj praksi pokazala je odlične rezultate. Dva školska sata tjedno, u prosincu i travnju odlazak na veći turnir, nekoliko posjeta Bridž klubu Sisak. Set od 24 borda i 20 kutijica za licitaciju, troškovi odlaska na turnire i kotizacije. Testovi i mini turniri u sklopu tečaja, natjecanje na većim bridž turnirima.

31

6.17. Linux i OSS radionica NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA Linux i OSS radionica Upoznati Linux, osnovno korištenje, instalacija i administracija. Po dogovoru s polaznicima OSS radionice, multimedija, programiranje, umrežavanje, Internet, CAD. Razviti odnos prema OSS projektima i zajednici. Svim zainteresiranim učenicima. Marijan Unetić, dipl. ing. el. Radionica u praktikumu opremljenom računalima, internetom i projektorom. Odlazak na neke sajmove i konferencije vezane za OSS. Četiri sata mjesečno, izleti. Opremanje učionice i troškovi izleta. Testovi znanja i uspješnost izrade manjih projekata.

6.18. Obilježavanje obljetnice rođenja i smrti važnih književnika NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI Obilježavanje obljetnice rođenja i smrti važnih književnika Upoznavanje učenika s važnosti uglednih književnika i znanstvenika. Koristiti informatičku tehnologiju. Korištenje resursa knjižnice u aktivnostima učenika. Razvijati učenikovu maštu i kreativnost. Aktivno sudjelovanje učenika u uređenju škole. Aktivno sudjelovanje učenika u obilježavanju važnih obljetnica. Jačanje opće kulture učenika. Oblikovanje prigodnih plakata, izložbi, prezentacija i radionica. Učenici, knjižničar, predmetni nastavnici. Radionice, stručna predavanja, seminarski radovi, izrada plakata… Upotreba stručne literature i ostalih izvora znanja. Tijekom nastavne godine prema kalendaru i planu i programu knjižnice. Hamer papir, boje, ljepilo, foto papir, Internet, boje za printer, računalo, projektor… Ocjena učenika i nastavnika TŠ kroz prezentaciju učeničkih radova.

NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

6.19. Europski dan borbe protiv trgovanja ljudima NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA Europski dan borbe protiv trgovanja ljudima Osvijestiti trgovanje ljudima kao moderno ropstvo, spoznaja realnosti i opasnosti. Učenici Tehničke škole Sisak. 32

NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

Lahorka Zec, dipl. politolog Djelatnik Policijske uprave Sisačko-moslavačke Predavanje i razgovor s učenicima. Izložba učenika. 18. listopada 2010. – trajanje 2 sata Oko 200 kuna za potrošni materijal. Pisani izvještaj i analiza sudjelovanja.

6.20. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama Promicanje kulture nenasilja, stvaranje svijesti kod učenika da je obiteljsko nasilje općedruštveni problem. Učenici Tehničke škole Sisak. Lahorka Zec, dipl. politolog Višnja Šafarić, socijalna radnica Centra za žene Adela Dalibor Vujić, prof. Željka Jerman, prof. Kratko izlaganje povijesnih činjenica o položaju žena kroz povijest. Obiteljsko nasilje, vrste, uzroci, posljedice. Iskustvo žena smještenih u Tajnom skloništu. Duga, Dinko Šimonović. Anketiranje učenika o obiteljskom nasilju. Izložba učenika. 25. studeni 2011. – trajanje 2 sata Oko 200 kuna za potrošni materijal. Pisani izvještaj i analiza sudjelovanja.

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA 6.21. Međunarodni dan ljudskih prava NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN

Međunarodni dan ljudskih prava Promicanje kulture nenasilja, aktivnija uloga u borbi za ljudska prava. Učenici Tehničke škole Lahorka Zec, dipl. politolog Edin Tuzlak, voditelj Amnesty internacional Hrvatska Predavanje, razgovor, izložba u holu škole. 10. prosinca 2011. – trajanje 2 sata Oko 200 kuna za potrošni materijal. Pisani izvještaj i analiza sudjelovanja. 33

KORIŠTENJA VREDNOVANJA 6.22. Kreativne radionice NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI Kreativne radionice Razvijati učenikovu maštu i kreativnost, likovno i literarno stvaralaštvo. Poticanje učenika da razviju svoje sposobnosti i sklonosti. Poticanje slobodnog izražavanja. Aktivno sudjelovanje učenika u uređenju škole. Aktivno sudjelovanje učenika u izvannastavnim aktivnostima. Jačanje opće kulture učenika. Oblikovanje prigodnih izložbi i prezentacija učeničkih radova. Učenici, knjižničar, predmetni nastavnici. Kreativne radionice – likovne, literarne, glazbene Tijekom nastavne godine prema kalendaru i planu i programu knjižničara. Hamer papir, boje, ljepilo, foto papir, Internet, boje za printer, računalo, projektor, flomasteri… Ocjena učenika i nastavnika TŠ kroz prezentaciju učeničkih radova.

NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

6.23. Volontiranje – interaktivna radionica uz grupni rad (udruga IKS), te predavanje Ivane Parlov iz udruge Kolanja ljubavi NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA 6.24. Razvijanje knjižničnog fonda NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Razvijanje knjižničnog fonda Obnoviti, dopuniti i razviti fond školske knjižnice (lektirni naslovi, stručna i pedagoška literatura). Razvijati knjžnični fond kako bi se povećale aktivnosti knjižnice te zadovoljile potrebe učenika, nastavnika, stručnih suradnika i ostalih djelatnika škole. 34 Volontiranje – interaktivna radionica uz grupni rad (udruga IKS), te predavanje Ivane Parlov iz udruge Kolanja ljubavi Usvajanje novih znanja i mogućnosti volontiranja. Učenici Tehničke škole Marina Damjanović, prof. Razgovor s učenicima. Po dogovoru, studeni, prosinac. U skladu s reakcijama učenika planirati daljnje aktivnosti.

CILJEVI

NAMJENA

NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

Osuvremeniti knjižnični fond (lektirni naslovi, stručna i pedagoška literatura). Dopuniti fond kako bi zadovoljio pedagoški standard za školske knjižnice, tj. broj naslova po učeniku koji trenutno ne zadovoljava. Obnoviti fond kako bi se pokrile potrebe učenika, nastavnika, stručnih suradnika i ostalih djelatnika škole. Razviti djelatnost školske knjižnice. Knjižničar, stručni aktiv škole, pedagog, ravnatelj, računovodstvo. Izrada plana nabave prema potrebama stručnih aktiva škole te učenika. Nabava novih naslova. Tijekom školske godine. 10 000HRK Upoznati učenike i djelatnike škole s novim naslovima preko oglasne ploče i prezentacija novih naslova.

7. IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
7. 1. Stručna posjeta PMF-u Zagreb NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA 7. 2. Stručna posjeta Institutu za fiziku NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI Stručna posjeta Institutu za fiziku Popularizacija fizike i općenito prirodoslovlja i znanosti. Učenicima koji pokazuju interes za prirodoslovlje, tehničke znanosti i općenito znanosti. Anđa Damjanović, dipl. ing. Stručna posjeta PMF-u Zagreb Upoznati povijest i sjedište fakulteta, upoznati smjerove na PMF-u, razvijati prirodoslovni duh. Povezivanje teorijskog gradiva s praktičnim suvremenim izvedbama. Upoznati mogućnost napredovanja u struci. Franjo Barišić, prof. Grupni posjet PMF Ožujak 2012. Učenici sami snose troškove putovanja. Evaluacijski listići za učenike, pisanje izvješća.

35

NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

Obilazak laboratorija Instituta za fiziku, popularno – znanstvena predavanja, demonstracije, poučni i zabavni pokusi. Prema planu Instituta za fiziku („Otvoreni dani Instituta za fiziku“ ožujak 2012.) Cijena prijevoza (učenici) Razviti interes i sposobnost za nastavak obrazovanja.

7. 3. Stručna ekskurzija – Muzej krapinskih neandertalaca - Krapina NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Stručna ekskurzija – Muzej krapinskih neandertalaca - Krapina Pokazati učenicima kako prirodni čimbenici određene geografske sredine utječu na način života ljudi i kako čovjek stvaralačkim radom mijenja tu sredinu i iskorištava prirodna bogatstva. Upoznati učenike s prirodnim bogatstvima i ljepotama naše domovine, te intenzivnim procesom napuštanja kvalitete čovjekova okoliša i neophodnom potrebom čuvanja okoliša od dalje degradacije, odnosno poboljšanja kvalitete ugroženih elemenata i lokaliteta. Stalnom aktualizacijom geografskih sadržaja razvijati s učenicima zanimanje za neprekidnim praćenjem geografske stvarnosti u zemlji i u svijetu te potrebu za samostalnim učenjem i stalnim geografskim obrazovanjem. Predmetni nastavnik s kolegama, učenici. Jednodnevna ekskurzija. Tijekom školske godine. Učenici sami snose troškove putovanja. Pismeno i usmeno. Aktivnost na terenu.

CILJEVI

NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

7. 4. Muzeji Hrvatskog zagorja (Krapina ili Veliki Tabor) NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Muzeji Hrvatskog zagorja (Krapina ili Veliki Tabor) Upoznati učenike s bogatom prapovijesnom baštinom i sagledati njezinu vrijednost u okvirima europske i svjetske baštine. Ukazati na činjenicu da RH obiluje primjerima tzv. fortifikacijske arhitekture, koji osim povijesne imaju i turističku namjenu, te na potrebu njihova očuvanja. Učenicima prvih i drugih razreda. Poticanje učenika na samostalno učenje i usvajanje novih povijesnih činjenica. Razvijanje pozitivnog stava prema očuvanju povijesnog i kulturnog nasljeđa. 36

CILJEVI

NAMJENA

NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA 7. 5. Jednodnevni izleti NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA

Dalibor Vujić, prof. povijesti Kolege nastavnici i učenici prvih razreda Odlazak autobusom do Krapine, odnosno do Velikog Tabora Tijekom 1. polugodišta (ovisno o slobodnim terminima u muzejima) Učenici sami snose troškove putovanja. Usmena i pismena provjera. Zajednička analiza na školskom satu.

Jednodnevni izleti Razvijanje prijateljstva i međusobne tolerancije. Upoznavanje ljepota i vrijednosti hrvatskog krajolika i gradova. Razvijanje pozitivnog stava prema prirodi, životu i čovjeku općenito. Svi razredi. Razrednici Jednodnevna ekskurzija. Tijekom školske godine. Učenici sami snose troškove putovanja. Evaluacijski listići za učenike.

CILJEVI

NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

7. 6. Posjet kazališnim predstavama, koncertima i izložbama NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI Posjet kazališnim predstavama, koncertima i izložbama Razvijanje kazališne i opće kulture. Pravila lijepog ponašanja u kazalištu i sl. prostorima. Promicanje opće kulture. Stjecanje kulturoloških navika. Učenici svih razreda. Promicanje opće kulture. Stjecanje kulturoloških navika. Željka Jerman, prof. Adelita Subašić Terman, prof. Ana Pavlinić, prof. Ana Burić Kundrata, prof. Posjeti kazališnim predstavama, koncertima i izložbama, priprema učenika za predstave, jezično izražavanje i stvaranje na temu posjeta, individualni rad s učenicima, skupni rad s učenicima. Tijekom školske godine, prema rasporedu kazališnih predstava, koncerata itd. te važećem rasporedu sati u školi.

NAMJENA

NOSITELJI

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK

37

TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

Prijevoz i ulaznice (učenici sami snose troškove putovanja). Nastavnicima putni troškovi i dnevnice. Ocjena učeničkih osvrta i nastavnikova procjena ponašanja učenika u kulturnim ustanovama.

7. 7. SPORTSKA NATJECANJA – košarka, rukomet, odbojka, atletika stolni tenis, nogomet, kros, badminton, ulična trka NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA Sportska natjecanja - košarka, rukomet, odbojka, atletika stolni tenis, nogomet, kros, badminton, ulična trka Uključivanje u gradska i županijska natjecanja. Socijalizacija Učenici svih razreda. Goran Plavec, prof. Marina Damjanović, prof. Zdenko Golem, prof. Selekcija učenika po sportovima, prijava ekipa, treninzi. Prema kalendaru gradskih i županijskih natjecanja. Troškove snosi zajednica športskih udruga Grada Siska i Županije SM Rezultati na pojedinačnim natjecanjima.

7. 8. SPORTSKA NATJECANJA – međunarodna natjecanja u košarci i odbojci NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA Sportska natjecanja - međunarodna natjecanja u košarci i odbojci Razvoj natjecateljskog duha i socijalizacija. Učenici svih razreda. Goran Plavec, prof. Marina Damjanović, prof. Zdenko Golem, prof. Promidžba po razredima. Listopad – studeni 2010. Anketa, te analiza u okviru stručnog aktiva.

7. 9. Stručna ekskurzija – Posjet zajednici Cenacolo u Vrbovcu NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA Stručna ekskurzija – Posjet zajednica Cenacolo u Vrbovcu Ovisnost, depresija – kako steći sigurnost, vjeru u sebe i svoju budućnost. Učenici drugih razreda.

38

NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

Razrednici trećih razreda. Promidžba po razredima. Po dogovoru. Troškove snose učenici. U skladu s reakcijama učenika planirati daljnje aktivnosti vezane za temu ovisnosti.

7. 10. Stručne posjete poduzećima – CMC, JANAF, MLIN I PEKARE NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA Stručne posjete poduzećima – CMC, JANAF, MLIN I PEKARE Upoznavanje učenika sa proizvodnim procesom, sustavima upravljanja procesima i mjerenjima procesnih veličina. Povezivanje teorijskih znanja i realnih procesa. Učenici četvrtih razreda elektro struke. Biljana Božić, dipl. ing. Fuad Topčagić, dipl. ing. Dogovorom s poduzećima organizirati posjete. 1. polugodište šk. god. 2011./2012. Pismena izvješća učenika i usmena analiza stručnog posjeta.

7. 11. Stručni posjet Jesenskom zagrebačkom velesajmu NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA Stručni posjet Jesenskom zagrebačkom velesajmu Upoznavanje učenika s novim proizvodima. Upoznavanje učenika s novim tehnologijama. Učenici drugih i trećih razreda elektro struke. Stjecanje stručnih praktičnih iskustava. Stjecanje komunikacijskih vještina. Stevče Arsoski, ing. Suradnja sa Zagrebačkim velesajmom. Podijeliti stručne zadatke za učenike. Rujan 2011. Učenici sami snose troškove posjeta Velesajmu. Pisani izvještaj i usmena analiza posjete.

7. 12. Stručni posjet Tehničkom muzeju Zagreb NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Stručni posjet Tehničkom muzeju Zagreb 39

CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

Upoznavanje učenika s povijesnim razvojem tehnike. Upoznavanje učenika s izumima Nikole Tesle. Učenici drugih razreda elektro struke. Obrada nastavnih tema: pretvorba energije, izumi Nikole Tesle. Stevče Arsoski, ing. Željko Bubalo, stručni suradnik Posjet Tehničkom muzeju Zagreb. Listopad 2011. travanj 2012. Učenici sami snose troškove posjeta Velesajmu. Pisani izvještaj i usmena analiza posjete.

7. 13. Stručna ekskurzija – Posjet sajmu „Elektronica 2011“ Munchen NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Stručna ekskurzija – Posjet sajmu „Elektronica 2011“ Munchen Upoznavanje s najnovijim svjetskim dostignućima iz elektronike. Usvajanje poslovnih elemenata. Primjena znanja stranih jezika. Stjecanje stručnih praktičnih iskustava. Učenici 3.b,3c. i 3.d razreda elektro struke. Stevče Arsoski, ing. Željko Bubalo, stručni suradnik Tatjana Šaler Olujić, prof. Suradnja sa predstavništvom Minchenski sajmova „Belimpex“ Zagreb. Podjela zadataka učenicima. Timski rad. 17. – 20. studeni 2011. Učenici sami snose troškove posjeta sajmu. Pisani izvještaj i usmena analiza posjete.

CILJEVI

NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

7. 14. Stručna posjeta „Chipoteka“ Zagreb NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI Stručna posjeta „Chipoteka“ Zagreb Upoznavanje s tehnologijom nabave elektroničkih elemenata. Osnovni elementi poslovanja. Učenici 3.c i 3d. razreda elektro struke. Stjecanje stručnih praktičnih iskustava. Stjecanje komunikacijskih vještina. Stevče Arsoski, ing. Elek. Željko Bubalo, stručni suradnik Suradnja sa vodećim distributerom u Hrvatskoj „ Chipoteka“ Zagreb. Travanj 2012. 40

NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK

TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

Učenici sami snose troškove posjeta sajmu. Pisani izvještaj i usmena analiza posjete.

7. 15. Stručna posjeta tvornici fotonaponskih ćelija „SOLARIS“ Novigrad NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA Stručna posjeta tvornici fotonaponskih ćelija „SOLARIS“ Novigrad Upoznavanje s vodećom tehnologijom izrade fotonaposnkih ćelija. Učenici 2.b i 2.c razreda elektro struke. Stjecanje stručnih praktičnih iskustava. Stevče Arsoski, ing. Posjet tvornici „SOLARIS“ Novigrad. Svibanj 2012. Učenici sami snose troškove posjeta sajmu. Pisani izvještaj i usmena analiza posjete.

7. 16. Stručni posjet hidrocentrali Ozalj i Zeleni Vir NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA 7. 17. 7. Ljetna škola solarne energije NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI 7. Ljetna škola solarne energije Upoznati učenike sa novim saznanjima iz solarne energije, informatike, robotike i elektrike. Organizacija aktivnog odmora za učenike. Učenici elektro struke. Realizacija stručne prakse. Stjecanje praktičnih iskustava u primjeni solarne energije. Socijalizacija učenika. 41 Stručni posjet hidrocentrali Ozalj i Zeleni Vir Praktično upoznavanje s procesom proizvodnje električne energije. Stjecanje stručnih praktičnih iskustava. Učenici 3.b razreda elektro struke. Stevče Arsoski, ing. Elek. Željko Bubalo, stručni suradnik Posjet hidrocentrali. Lipanj 2012. Učenici sami snose troškove posjeta sajmu. Pisani izvještaj i usmena analiza posjete.

NAMJENA

Stjecanje osnovnih navika u komunikaciji i organizaciji života. Stevče Arsoski, ing. Elek. Željko Bubalo, stručni suradnik Predrag Plavljanić, dipl. ing. Boris Bartolin, dipl. ing. Realizacija u Dugoj Uvali pored Pule. Rad u malim grupama do 5 učenika. Moderna oprema. Lipanj - Srpanj 2012. Učenici sami snose troškove. Pisani izvještaj i usmena analiza posjete.

NOSITELJI

NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA 7. 18. Zimska škola solarne energije NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI

Zimska škola solarne energije Popularizacija tehničkih znanja. Suradnja sa osnovnim školama. Učenici elektro struke. Realizacija stručne prakse. Stjecanje praktičnih iskustava u primjeni solarne energije. Socijalizacija učenika. Stjecanje osnovnih navika u komunikaciji i organizaciji života. Stevče Arsoski, ing. Elek. Željko Bubalo, stručni suradnik Predrag Plavljanić, dipl. ing. Boris Bartolin, dipl. ing. Radionice. Sječanj 2012. Učenici sami snose troškove. Pisani izvještaj i usmena analiza posjete.

NAMJENA

NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA 7. 19. Maturalno putovanja 3. razreda NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI

Maturalno putovanja 3. razreda Upoznavanje prirodni, znanstvenih, gospodarskih i kulturnih ljepota. Razvijanje prijateljstva i međusobne tolerancije. Razvijanje kulture lijepog ponašanja. Učenici trećih razreda. Naglasiti važnost putovanja kao vrlo bitnog elementa u čovjekovom shvaćanju ljudi i svijeta oko sebe. Razvijati pozitivan stav prema životu općenito. Razrednici i učenici trećih razreda u suradnji s ravnateljem škole i putničkim agencijama.. Odlazak na maturalno putovanje po izboru učenika i roditelja. 42

NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

Na kraju nastavne godine 2011./2012. Učenici sami snose troškove. Zajednička analiza nakon provedenog maturalnog putovanja na satu razrednog odjela.

7. 20. Stručno pedagoška ekskurzija u Hrvatski Sabor NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA Stručno pedagoška ekskurzija u Hrvatski Sabor Upoznavanje učenika s temeljnim vrijednostima Republike Hrvatske, te zakonodavnom vlašću, omogućavanje učenicima uvida u rad saborskih zastupnika, te stvaranje osjećaja kod učenika da vlast nije nedodirljiva. Učenici četvrtih razreda. Lahorka Zec, dipl. politolog Obilazak Hrvatsog sabora, prisustvovanje sjedici, susret sa saborskim zastupnicima. Rujan ili listopad 2011. Oko 40 kuna za autobus. Pisani izvještaj i usmena analiza posjete.

7. 21. Kestenijada u Hrvatskoj Kostajnici ili Hrastovici NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE Kestenijada u Hrvatskoj Kostajnici ili Hrastovici Upoznavanje kulturne i povijesne baštine lokalne zajednice, te razvijanje ljubavi prema tradicionalnim vrijednostima. Učenici od 1. do 4. razreda koji pohađaju etiku. Lahorka Zec, dipl. politolog Odlazak u Hrvatsku Kostajnicu vlakom ili Hrastovicu u suradnji s roditeljima. Berba kestena. Obilazak kulturnih spomenika, kao što je Kostajnička tvrđa ili posjet Crkvi sv. Bartola u Hrastovici. Odlazak na izletište Djed. Povratak vlakom. Listopad 2011. - datum će biti određen u suradnji s roditeljima. Nema troškova jer se koristi besplatan prijevoz vlakom ili roditelji voze automobilima. Pisani izvještaj i usmena analiza posjete.

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

7. 22. Stručno pedagoška ekskurzija – Arheološki muzej u Zagrebu NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Stručno pedagoška ekskurzija – Arheološki muzej u Zagrebu

43

CILJEVI

NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

Razgledanjem stalnog postava muzeja steći bolja saznanja o razdoblju starog vijeka, osobito egipatske i grčke civilizacije. Dobiti informacije i o načinu prikupljanja muzejske građe. Poticanje učenika na samostalnije učenje i usvajanje novih povijesnih činjenica. Razviti kulturu posjeta muzejima i drugim kulturnim ustanovama. Razvijanje pozitivnog stava prema očuvanju povijesne i kulturne baštine. Dalibor Vujić, prof. povijesti Autobusom do Arheološkog muzeja Zagreb Tijekom listopada ili studenog (ovisno o slobodnim terminima u muzeju) Cijena ulaznice, stručno vodstvo i cijena autobusa ovisno o broju učenika. Usmena i pismena provjera. Zajednička analiza na školskom satu.

7. 23. Sportsko pedagoška ekskurzija na skijanje – M. Pohorje NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA Sportsko pedagoška ekskurzija na skijanje – M. Pohorje Usvajanje novih znanja i aktivno organiziranje slobodnog vremena. Prezentiranje projekata u školama SMŽ i uključivanje što većeg broja djece u suradnji s prof. TZK Učenici od 1. do 4. razreda. Goran Plavec, prof. Marina Damjanović, prof Zdenko Golem, prof. Putem turističke agencije u suradnji s roditeljima i učenicima.Animacija učenika. Roditeljski sastanak. Od 01.03.-04.03.2012. godine. Troškove snose sami učenici, po cijeni turističke agencije u više otplatnih rata. Kroz rad stručnog aktiva i posredno, kroz sjednice Nastavničkog vijeća

7. 24. Stručno pedagoška ekskurzija – Rudnik Zrinskih (Javna ustanova Park prirode Medvednica) NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Stručno pedagoška ekskurzija - Rudnik Zrinskih (Javna ustanova Park prirode Medvednica) Upoznati učenike kako s poviješću Medvednice tako i s poviješću rudarstva na tom prostoru. Objasniti im život rudara i njihov način rada. Naglasiti ulogu obitelji Zrinski u gospodarskom razvoju tadašnje Hrvatske. Razviti kod učenika stalni osjećaj za očuvanjem prirodnih ljepota RH. Poticanje učenika na samostalno učenje i usvajanje novih povijesnih činjenica. Razvijanje pozitivnog stava prema očuvanju povijesnog i kulturnog nasljeđa.

CILJEVI

NAMJENA

44

NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

Dalibor Vujić, prof. povijesti Kolege nastavnici i učenici prvih razreda. Odlazak autobusom do Parka prirode Medvednica. Tijekom travnja ili svibnja (ovisno slobodnim terminima). Ulaznice i cijena autobusa. Usmena i pismena provjera. Zajednička analiza na školskom satu.

7. 25. Stručno pedagoška ekskurzija – Spomen dom Ovčara i Memorijalno groblje u Vukovaru NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI Stručno pedagoška ekskurzija - Spomen dom Ovčara i Memorijalno groblje u Vukovaru Posjetom Vukovaru upoznati djelatnike i učenike naše škole s bogatom prošlošću grada, s naglaskom na tragične događaje od kolovoza do studenog 1991. Odati počast svim poginulim civilima i braniteljima Vukovara. Želja je da djelatnici i učenici naše škole shvate nemjerljiv doprinos Vukovaraca i svih koji su ga branili u stvaranju samostalne Hrvatske. Dolaskom u Vukovar, razorenog ljudskom mržnjom, naučiti ne mrziti. Postaviti samome sebi cilj; OPROSTITI, ali NE ZABORAVITI. I na kraju, neka ovaj posjet bude početak obilježavanja 18.11.svake godine, bez obzira na mjesto. Nastavnici i učenici svih razreda Tehničke škole Sisak. Odlazak autobusima u Vukovar. 18.11.2011. Cijena autobusa. Razgovor s učenicima na licu mjesta, te razgovor na satu razrednog odjela posvećenog datumu pada Vukovara.

NAMJENA

NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

7. 26. Stručno pedagoška ekskurzija u Zagreb – Posjeta prirodoslovnom muzeju i Kazalištu Komedija NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK Stručno pedagoška ekskurzija u Zagreb – Posjeta prirodoslovnom muzeju i Kazalištu Komedija Poticanje interesa učenika za posjete muzejima i kazalištu. Razvijanje interesa učenika za prirodoslovlje. Razvijanje kulturnih navika. Zajedničko druženje i organiziranje slobodnog vremena. Uključiti učenike 1. razreda do 4.razreda u skupinu Učenici 1.i 4.razreda usmjerenja ekološki tehničar Dragica Jekić, profesorica kemije Željka Jerman, prof. hrvatskog jezika Razrednici učenika Priprema i organizacija posjeta (prijevoz, ulaznice) Veljača ili ožujak 2012. 45

TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

Trošak puta i ulaznica (snose učenici). Analiza posjeta na satu razrednika. Korist od stečenih znanja za nastavu prirodne skupine predmeta i nastavu hrvatskog jezika.

7. 27. Stručno pedagoška ekskurzija – Park prirode (Papuk) i Nacionalni parkovi RH ( Rupnica, Kamačnik ) NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Stručno pedagoška ekskurzija – Park prirode (Papuk) i Nacionalni parkovi RH ( Rupnica, Kamačnik ) Pokazati učenicima kako prirodni čimbenici određene geografske sredine utječu na način života ljudi i kako čovjek stvaralačkim radom mijenja tu sredinu i iskorištava prirodna bogatstva. Upoznati učenike s prirodnim bogatstvima i ljepotama naše domovine, te intenzivnim procesom napuštanja kvalitete čovjekova okoliša i neophodnom potrebom čuvanja okoliša od dalje degradacije, odnosno poboljšanja kvalitete ugroženih elemenata i lokaliteta. Stalnom aktualizacijom geografskih sadržaja razvijati s učenicima zanimanje za neprekidnim praćenjem geografske stvarnosti u zemlji i u svijetu te potrebu za samostalnim učenjem i stalnim geografskim obrazovanjem. Predmetni nastavnik s kolegama, učenici. Na zadanu lokaciju dolazak prijevoznim sredstvom, obilazak lokacije pješke. U toku školske godine. Troškovi prijevoza i ulaznica. Pismeno i usmeno. Aktivnost na terenu.

CILJEVI

NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

7. 28. Stručni posjet nekom zaštićenom području NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA Stručni posjet nekom zaštićenom području Upoznati raznolikost biljnog i životinjskog svijeta, međusobnu povezanost svih živih bića ta shvatiti očuvanje ekosustava. Osvijestiti učenike o važnosti očuvanja okoliša. Ivana Salaj Slanac, prof. Individualizirani pristup, timski rad, suradničko učenje, izvješćivanje o istraživačkom radu grupe. Tijekom školske godine 2011./2012. Cijena ulaznica, prijevoz autobusom, materijal potreban za aktivnosti (nastavni listići, pribor za izradu herbarija). Nastavni listići. Rezultati se koriste u cilju povećanja kvalitete života, očuvanja okoliša i poticanja svijesti o važnosti ekologije. 46

7. 29. Susreti u mobilnoj robotici NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA Susreti u mobilnoj robotici Proširivanje znanja i stjecanje vještina potrebnih za primjenu u mobilnoj robotici. Učenici trećih i četvrtih razreda. Fuad Topčagić, dipl. ing. Organiziranje i provođenje susreta – vodi profesor sa FSB-a Zagreb. Tijekom šk. god. 2011./2012. – pet susreta. Putni troškovi, dnevnice. Pisani izvještaj i usmena analiza posjete.

7. 30. Nacionalni susret hrvatske katoličke mladeži u Sisku NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA Nacionalni susret hrvatske katoličke mladeži u Sisku Izgrađivanje jedinstva i zajedništva na području vjere Uključivanje učenika u nacionalne vjerske susrete mladih Maja Golub, dipl. teolog Sisačka biskupija Priprema za susrete katoličke mladeži tokom nastavne godine. 5. i 6. svibnja 2012. Troškovi puta i dnevnica. Zajednička analiza.

7.31. Stručno pedagoška ekskurzija na Velebit NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Stručno pedagoška ekskurzija na Velebit Upoznavanje učenika s prirodnim ljepotama, sakralnim objektima Velebitskog kraja, preuzimanje obveze i timski rad s drugim učenicima, razvijanje prijateljskog ozračja s ciljem prenošenja istog u učionice, usvajanje pravih istinskih vrijednosti kroz slobodno vrijeme. Učenici od 1. do 4. razreda. Lahorka Zec, dipl. politolog Kolege nastavnici Priprema i organizacija posjeta (prijevoz, ulaznice) Listopad 2011. godine 47

CILJEVI

NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK

TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

Troškovi puta i dnevnica. Zajednička analiza.

7.32. Stručno pedagoška ekskurzija u Varaždin NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Stručno pedagoška ekskurzija u Varaždin Upoznavanje kulture i sakralne baštine Varaždina, s ciljem prepoznavanja ljepota gradova Republike Hrvatske, te poticanje učenika za preuzimanje odgovornosti za očuvanje iste. Također cilj je upoznavanje s mogućnostima studiranja na fakultetu organizacije i informatike. Učenici od 1. do 4. razreda. Lahorka Zec, dipl. politolog Kolege nastavnici Priprema i organizacija posjeta (prijevoz, ulaznice) studeni 2011. godine Troškovi puta i dnevnica. Zajednička analiza.

CILJEVI

NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

7.33. Stručno pedagoška ekskurzija na Sljeme NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA Stručno pedagoška ekskurzija na Sljeme Promoviranje boravka u prirodi kako bi se učenici potakli na aktivnije sudjelovanje u očuvanju iste, promoviranje zimskih sportova kao alternative dosadašnjem korištenju slobodnog vremena. Učenici od 1. do 4. razreda. Lahorka Zec, dipl. politolog Kolege nastavnici Priprema i organizacija posjeta (prijevoz, ulaznice) Prosinac 2011. ili siječanj 2012. godine Troškovi puta i dnevnica. Zajednička analiza.

7.34. Stručno pedagoška ekskurzija u Pulu NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI Stručno pedagoška ekskurzija u Pulu Upoznavanje povijesne baštine kako bi se kod učenika razvio osjećaj poštivanja nasljeđa. 48

NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

Učenici od 1. do 4. razreda. Lahorka Zec, dipl. politolog Kolege nastavnici Priprema i organizacija posjeta (prijevoz, ulaznice) Travanj 2012. godine Troškovi puta i dnevnica. Zajednička analiza.

7.35. Stručno pedagoška ekskurzija u Zadar NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA Stručno pedagoška ekskurzija u Zadar Upoznavanje povijesne baštine kako bi se kod učenika razvio osjećaj poštivanja nasljeđa. Učenici od 1. do 4. razreda. Lahorka Zec, dipl. politolog Kolege nastavnici Priprema i organizacija posjeta (prijevoz, ulaznice) Lipanj 2012. godine Troškovi puta i dnevnica. Zajednička analiza.

8. PROJEKTI
8.1. Izrada solarnog električnog automobila druge generacije NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Izrada solarnog električnog automobila druge generacije Istraživanje novih generacija električnih automobila i elektronike. Primjena svjetskih dostignuća. Upoznavanje učenika s mogućnostima solarne energije. Stjecanje stručnih praktičnih iskustava. Učenici 4. razreda elektro struke. Izrada solarnog električnog automobila. Javna prezentacija primjene solarne energije. Stevče Arsoski, ing. elekt. Suradnja sa IOŠ Sisak. Podjela i analiza zadataka sa timom učenika.

CILJEVI

NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE

49

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

Tijekom školske godine 2011./2012. Troškovi projekta otprilike 15.000 kn. -

8.2. Projektni dan – Avangarda u europskoj književnosti, umjetnosti i znanosti NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Projektni dan – Avangarda u europskoj književnosti, umjetnosti i znanosti Korelacija nastave Hrvatskog jezika (književnosti) i nastave drugih općeobrazovnih predmeta (povijest, geografija, etika, vjeronauk, strani jezici) s nastavom strukovnih predmeta (biologija, kemija, elektrotehnika, strojarstvo). Objedinjavanje nastavnih sadržaja s ciljem jedinstvenog doživljaja jednog razdoblja na umjetničkoj i znanstvenoj razini. Promicanje znanja učenika Tehničke škole. Stručni aktiv profesora hrvatskog jezika i stranih jezika Nastavničko vijeće TŠ Sisak Učenici Pedagog Knjižničar Satničar Ravnatelj Kreativne radionice, predavanja, prezentacije, oblikovanje izložbi, eksperimenti, demonstracije i dr. Tijekom školske godine 2011./2012. – jedan nastavni dan. Nabava potrebnih materijala za izvođenje nastave, radionica, prezentacija, eksperimenata i dr. Nabava audiovizualnih pomagala (kamera, foto aparat). Oprema ( računala, Internet, pisači, foto papir, hameri i sl.). Anketni listići za učenike. Ocjena Povjerenstva za kvalitetu.

CILJEVI

NAMJENA

NOSITELJI

NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA

8.3. Praćenje kakvoće vode na području Zaštićenog krajobraza Odransko polje– projekt u suradnji s Javnom ustanovom za zaštićene prirodne vrijednosti SMŽ NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA Praćenje kakvoće vode na području Zaštićenog krajobraza Odransko polje Razvijanje ekološke svijesti i važnosti održivog razvoja. Razvijanje domoljublja i odgovornosti za okoliš. Motivacija učenika na prezentaciji svojih znanja i vještina. Poticanje učenika na samostalni i timski rad. Poticanje suradnje s ostalim školama i ustanovama. Profesionalno usmjeravanje učenika prema prirodoslovlju. Primjena znanja u području zaštite okoliša. Oživljavanje izvannastavnih aktivnosti učenika. Uključivanje učenika u rad zajedno s ostalim školama. Povezivanje škole s ustanovama SMŽ. 50

CILJEVI

NAMJENA

NOSITELJI

NAČIN REALIZACIJE

Primjena znanja u području zaštite okoliša. Oživljavanje izvannastavnih aktivnosti učenika. Uključivanje učenika u rad zajedno s ostalim školama. Povezivanje škole s ustanovama SMŽ. Učenicima 2e i 4e razreda smjera ekološki tehničar. Dragica Jekić, dipl. ing. Franjo Barišić, prof. kemije Stručni aktiv kemija-biologija-fizika Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti Motrenje, mjerenje i praćenje stanja voda SMŽ. Obrada podataka i izrada mjesečnih izvješća. Prezentiranje rada skupine. Uključivanje u akcije, praćenje predavanja. Objavljivanje rezultata rada u medijima. Obilježavanje Međunarodnog dana voda 22. ožujka. Obilježavanje Međunarodnog dana zaštite okoliša 5. lipnja. Sudjelovanje na smotri „Otvoreni EKO dan“ Tijekom školske godine 2011./2012. Troškovi radnih prijevoza, materijala, prezentacija i izrade plakata. Pohvale, priznanja i nagrade najaktivnijim učenicima. Korištenje dobivenih rezultata u nastavi FMO.

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA 8.4. Škola u industrijskom okruženju NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA

Škola u industrijskom okruženju Razvijanje ekološke svijesti i važnosti održivog razvoja. Razvijanje domoljublja i odgovornosti za okoliš. Motivacija učenika na prezentaciji svojih znanja i vještina. Poticanje učenika na samostalni i timski rad. Poticanje suradnje s ostalim školama i ustanovama. Profesionalno usmjeravanje učenika prema prirodoslovlju. Primjena znanja u području zaštite okoliša. Oživljavanje izvannastavnih aktivnosti učenika. Uključivanje učenika u rad zajedno s ostalim školama. Povezivanje škole s ustanovama i industrijom Grada Siska. Međunarodna suradnja i razmjena posjeta sa ŠC Krško. Ekološka skupina učenika 1. do 4. razreda Dragica Jekić, dipl. ing. Stručni aktiv kemija-biologija Stručni aktivi elektrotehnike i strojarstva Profesori tjelesne i zdravstvene kulture Pedagoginja i ravnatelj škole Inicijativa građana za održivi razvoj. Motrenje, mjerenje i praćenje stanja voda SMŽ. Obrada podataka i izrada mjesečnih izvješća. Prezentiranje rada skupine. Uključivanje u akcije, praćenje predavanja. Objavljivanje rezultata rada u medijima. Obilježavanje Dana planeta Zemlje 22. travnja. 51

CILJEVI

NAMJENA

NOSITELJI

NAČIN REALIZACIJE

Obilježavanje Međunarodnog dana zaštite okoliša 5. lipnja. Sudjelovanje na smotri „Otvoreni EKO dan“ VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA Tijekom školske godine 2011./2012. Troškovi putovanja, radnih materijala, prezentacija i izrade plakata. Pohvale, priznanja i nagrade najaktivnijim učenicima.

8.5. Invazivne biljne vrste u Sisačko-moslavačkoj županiji NAZIV AKTIVNOSTI/ PROGRAMA/ PROJEKTA CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA/NAČIN KORIŠTENJA VREDNOVANJA Invazivne biljne vrste u Sisačko-moslavačkoj županiji Upoznati biljne vrste koje nisu autohtone, a sve više šire svoj areal. Znati prepoznati u okolišu invazivne biljne vrste, mjere zaštite. Marta Lučić, prof. biologije Učenici 1.e razreda Proučavanje literature. Opažanja na terenu. Izložba učeničkih radova. Svibanj 2012. izložba učeničkih radova. Troškovi radnih materijala, prezentacija i izrade plakata. Pratiti rad učenika u skupini.

52

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful