KULIAH 10

STATISTIK INFERENSI BERPARAMETER ANALISIS VARIANS (ANOVA) SEHALA SAMPEL BEBAS EN. FERLIS HJ BAHARI ( UMS )
PENGENALAN

1. Analisis Varians (ANOVA) secara umumnya digunakan untuk mengukur
perubahan yang berlaku pada pembolehubah terikat dengan memanipulasikan pembolehubah bebas. 2. ANOVA mempunyai beberapa andaian sebelum ia digunakan iaitu:  Data tertabur secara normal  Varians seimbang (homogeneity of variance)  Skala pengukuran data (measurement of data)

3. ANOVA sehala digunakan untuk menganalisis data yang melibatkan satu
pembolehubah terikat dan satu pembolehubah bebas. terdiri daripada 3 atau lebih kategori. 4. ANOVA sehala sampel bebas digunakan apabila subjek yang berbeza melakukan tiga (atau lebih) situasi/ keadaan (data nominal) bagi menguji satu pembolehubah terikat (data interval). 5. Contoh kes: • terhadap prestasi pekerja di sebuah organisasi • Kajian tentang kesan suhu panas, sejuk dan sederhana terhadap prestasi Pengkajian tentang kesan daripada 3 latihan yang berbeza Pembolehubah bebas

1

X4) 42 20 26 38 30 32 30 41 KAEDAH PENGIRAAN ANOVA SEHALA SAMPEL BEBAS LANGKAH 1: BINA HIPOTESIS Tidak terdapat perbezaan stres di kalangan empat kumpulan pelajar yang berada dalam situasi yang berbeza.4 X42 1764 400 676 1444 900 1024 900 1681 8789 ∑Xki Min Xi 2 . LANGKAH 2: NYATAKAN PEMBOLEHUBAH BEBAS DAN TERIKAT Pembolehubah Bebas Pembolehubah Terikat : Situasi/ Keadaan (empat keadaan berbeza) : Stres LANGKAH 3: BINA JADUAL X1 15 20 15 22 9 13 9 23 126 15. Jadual berikut merupakan data stres bagi 4 kumpulan bagi situasi yang berbeza.13 X32 841 225 784 1296 1225 1681 169 144 6365 X4 42 20 26 38 30 32 30 41 259 32.menaip di kalangan pelajar SPsiKS. X2) 17 15 42 19 25 8 33 9 Kumpulan 3 (Semasa Bengkel. Stres Kump 1 (Kawalan. 6.75 X12 225 400 225 484 81 169 81 529 2194 X2 17 15 42 19 25 8 33 9 168 21 X22 289 225 1764 361 625 64 1089 81 4498 X3 29 15 28 36 35 41 13 12 209 26. X1) 15 20 15 22 9 13 9 23 Kump 2 (Sebelum Bengkel. X3) 29 15 28 36 35 41 13 12 Kumpulan 4 (Selepas Bengkel.

Nki = jum kes dlm setiap kump ( 126) JKDA = 8 2 ( 168) + 8 2 ( 209 ) + 8 2 ( 259) + 8 2 ( 762 ) − 32 2 JKDA = 1984. N = jum kes keseluruhan (8 x 4 i T  X2 − i 2 NT JKDT = ( 2194 + 4498 + 6365 + 8789 ) ( 126 + 168 + 209 + 259 ) − 32 2 ( 762 ) JKDT = 21846 − 32 2 JKDT = 21846 − 580644 32 JKDT = 21 846 − 18 145.13 + 8385.13 −18 145.LANGKAH 4: CARI NILAI JUMLAH KUASA DUA TOTAL (JKDT) – ialah jumlah keseluruhan sisihan setiap skor kajian daripada min skor total yang dikuasaduakan JKDT = ∑ kump)    ∑ X i  .88 LANGKAH 5: CARI NILAI JUMLAH KUASA DUA ANTARA KUMPULAN (JKDA) – ialah jumlah keseluruhan sisihan min kumpulan daripada min skor total yang dikuasaduakan dan didarabkan dengan bil kes dlm kumpulan tersebut. X = skor ind.125 JKDT = 3700. NT = jum kes keseluruhan./ kajian.13 3 .5 + 3528 + 5460. 2 JKDA = ∑      ∑ X ki    − 2 ∑ N ki NT  Xi   .875/ 3700.

MKDD = JKDD dkD 4 .JKDA = 1212.63 LANGKAH 6: CARI JUMLAH KUASA DUA DALAM KUMPULAN (JKDD) – ialah jumlah sisihan skor kumpulan tertentu drpd min bagi kump tersebut. MKDA = JKDA dk A 3 MKDA = 1212. JKDD = JKDT − JKDA JKDD = 3700.21 LANGKAH 9: CARI NILAI MIN KUASA DUA DALAM KUMPULAN (MKDD) – ialah varians bagi dalam kumpulan.63 MKDA = 404.63 JKDD = 2488.25 LANGKAH 7: CARI NILAI dkA DAN dkD • dkA = k – 1 (k = jumlah kumpulan atau kategori) =4–1 =3 = NT – k (NT = jumlah kes keseluruhan) = 32 – 4 = 28 • dkD LANGKAH 8: CARI NILAI MIN KUASA DUA ANTARA KUMPULAN (MKDA) – ialah varians bagi antara kumpulan.88 −1212.

05 LANGKAH 12: CARI NILAI Fgenting/kritikal PADA ARAS KEYAKINAN . *NOTA: dkA = 3 (diletak pada baris dlm jadual). dkD = 28 (diletak pada lajur dlm jadual).MKDD = 2488.55 LANGKAH 11: SEDIAKAN JADUAL RINGKASAN ANOVA SEHALA SAMPEL BEBAS Punca Variasi Antara kumpulan Dalam kumpulan Total * k < .25 28 MKDD = 88. Jumlah Kuasa Dua (JKD) 1212.95 (LIHAT LAMPIRAN NILAI GENTING BAGI UJIAN F).55* 88.25 3700.21 Fkiraan 4. dk (3. dengan darjah kebebasan.21 88. 5 . 28) ialah 2.55 melebihi/ lebih besar daripada nilai F genting/kritikal = 2. maka kita tolak hipotesis nol.87 Fkiraan = 4.05.548/ 4.95.88 dk 3 28 31 Min Kuasa Dua (MKD) 404.63 2488.05 Nilai Fgenting/kritikal pada aras keyakinan .87 LANGKAH 10: KIRA NILAI F KIRAAN (NISBAH F) Fkiraan = MKDA MKDD Fkiraan = 404.87 LANGKAH 13: NYATAKAN SAMA ADA HIPOTESIS NOL DITERIMA ATAU DITOLAK Oleh sebab nilai F kiraan = 4.

Andaikan anda ingin menentukan perbezaan kemahiran berkomunikasi dalam kalangan peserta bagi tiga kumpulan yang terlibat. k < . Newman-Keuls dan Duncan.55. Oleh yang demikian. 28) = 4. • PERHATIAN: • Untuk melihat lebih lanjut kumpulan mana yang berbeza secara signifikan. cari nilai-nilai berkaitan berdasarkan kaedah dan cara pengiraan yang telah ditunjukkan dalam kuliah: • ANOVA Satu Hala Sampel Bebas TUGASAN INDIVIDU Jadual berikut menunjukkan skor kemahiran berkomunikasi beberapa orang peserta daripada tiga kumpulan yang telah mengikuti Kursus A. Ini kerana nilai Fkiraan adalah melebihi/ lebih besar berbanding nilai Fgenting/kritikal.05).ATAU. • TUGASAN KUMPULAN (KULIAH 10): Berdasarkan dalam Jadual 1. stres di kalangan pelajar yang diletakkan dalam empat keadaan adalah berbeza secara signifikan (F(3.55 melebihi/ lebih besar daripada LANGKAH 14: BUAT KESIMPULAN • Hipotesis nol yang menyatakan “tidak terdapat perbezaan stres di kalangan pelajar yang diletakkan dalam empat situasi/ keadaan yang berbeza” adalah ditolak. Tukey.95 kiraan = 4. Kursus B dan Kursus C. Antara kaedah pos-hoc yang biasanya digunakan untuk menguji kesignifikanan perbezaan dua kumpulan tertentu ialah kaedah yang telah dibina oleh Schaffe. Skor kemahiran komunikasi bagi tiga kumpulan tersebut ditunjukkan dalam jadual berikut: Kemahiran Berkomunikasi Kumpulan 1 Kumpulan 2 Kumpulan 3 (Kursus A) (Kursus B) (Kursus C) 8 7 4 7 8 5 9 5 3 5 4 6 6 6 2 6 . Hipotesis nol yang dibina ditolak kerana nilai F nilai F genting/kritikal = 2. ujian pos-hoc boleh digunakan.

0 0 2 .4 7 1 9 6 .5 1 5 9 5 .0 0 2 . D e via tio nStd .0 0 6 .4 5 4 1 4 ANOVA VAR00007 Sum of Squares 31.1 6 6 7 1 .7 1 1 4 5 .8 1 9 6 6 .0 0 9 .5 7 7 3 5 5 .7 7 7 8 1 .8 7 4 JAWAPAN UNTUK TUGASAN INDIVIDU D e s c rip tiv e s VAR 0 0 0 0 7 9 5 % C o n fid e n ce In te rva l fo r M ean L o w e r Bo u n dU p p e r Bo u n d M in im u m M a xim u m 5 .0 0 4 .6 0 0 9 3 6 .444 31.4 1 4 2 1 .6 0 0 9 3 4 .1 6 6 7 1 .0 0 3 .4 8 4 1 2 .7 3 5 9 2 .0 0 N 1 .111 df 2 15 17 Mean Square 15. E rro r 7 .6 2 1 9 7 .722 2.006 Between Groups Within Groups Total 7 .0 0 T o ta l 6 6 6 18 M e a n Std .7 1 1 4 4 .0 0 0 0 1 .667 63.447 Sig.4 7 1 9 6 .6 2 1 9 8 . .111 F 7.0 0 9 .0 0 8 .0 0 4 .9 2 6 7 6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful