Tehnički proračuni

1.

TEHNIČKI PRORAČUN

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12

Proračun struja kratkih spojeva u mreži 10 kV Proračun struja kratkog spoja na sabirnicama glavnog razvoda 0,4 kV Izbor opreme u 10 kV razvodnom postrojenju (=1F) Proračun minimalnog preseka kablova 10 kV prema nominalnoj potrošnji i termičkom naprezanju u kratkom spoju Proračun opterećenja objekta Izbor transformatora Proračun snage kondenzatorskih baterija za kompenzaciju reaktivne snage Izbor opreme u glavnom razvodu 0,4 kV Proračun preseka žila kablova prema trajnom opterećenju Proračun hlađenja transformatora Izbor elemenata instalacije gromobrana i uzemljenja trafo stanice Proračun nivoa osvetljenosti

1.1 Proračun struja kratkih spojeva u mreži 10 Kv
inteligentno projektovanje el. instalacija 1/14

efektivna vrednost struje kratkog spoja) ( t .nazivna primarna struja) ( I n 2 .3 k 3 A ( I k" .4 kV.4 kV sabirnicama u TS 10/0. koja se uzima za proračun.2 s 5 Napomena: prema internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije celokupna oprema na niskonaponskoj strani u inteligentno projektovanje el.4 kA naizmenična vrednost struje kratkog spoja) ( I k . sprege Dyn-5 V dobijeni su sledeći rezultati: I n1 =5 .4 kV Tropolni kratki spoj na 0.7 k 1 5 A ( I k" .4 k 5 A I ef = 5 .efektivna vrednost struje kratkog spoja) ( t .4 tehničkih uslova Elektroenergetske saglasnosti iznosi: S k = 250 M VA Za tropolni kratki spoj na 10 kV sabirnicama u TS 10/0. instalacija 2/14 .5 k 9 A Ie f =2 .Tehnički proračuni Tranzijentna snaga tropolnog kratkog spoja na 10 kV sabirnicama u TS 10/0.početna ( I ku .trajna struja kratkog spoja) I ku = 4 .4 kV.udarna vrednost struje kratkog spoja) ( I ef . 1.2 Proračun struja kratkog spoja na sabirnicama glavnog razvoda 0.nazivna sekundarna struja) I n 2 =1 4 45 A I k" = I k = 22.5 kA. dobijene su sledeće vrednosti struja kvara: I k" = I k = 14.vreme trajanja kratkog spoja) t kN N =0.udarna vrednost struje kratkog spoja) ( I ef . što je saglasno sa izvedenim proračunom.36 kA naizmenična vrednost struje kratkog spoja) ( I k .početna ( I ku .4 kV Pri proračunu su zanemarene impedanse kablovskih vodova 10 kV od visokonaponskog postrojenja do transformatora.vreme trajanja kratkog spoja) t kV N =0.8 A 7 ( I n1 . Za snagu energetskog transformatora od S nt = 0 0 10 k A .trajna struja kratkog spoja) I ku =3 . čime se išlo na stranu sigurnosti.2 s Napomena: prema internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije celokupna oprema na visokonaponskoj strani u trafostanici se dimenzioniše prema struji kratkog spoja od 14. prema tački 2.

36* √(0...….5 kA > 35....367 A / mm Za srednjenaponsku vezu energetskog transformatora 10/0.. tipa 3 x (XHP 48 1x35/16 mm2 6/10 kV) sa odgovarajućim kablovskim glavama za unutrašnju montažu.. koriste se jednožilni kablovi sa izolacijom od umreženog polietilena.  dozvoljena kratkospojna gustina struje za t=1s za bakarni provodnik iznosi 144 A/mm2 Sledi da je dozvoljena kratkospojna gustina struje: 144 1 =J 0...368 A/mm2 Odavde se dobija da je dozvoljeni presek bakarnog provodnika: S= 14500 A = 31...……….2...... i to:  Rasklopni blok 10 kV .……630 A .5 kA.Tehnički proračuni trafostanici sa transformatorom snage 1000 kVA se dimenzioniše prema struji kratkog spoja od 22... 1.4 kV......4 Proračun minimalnog preseka kablova 10 kV prema nominalnoj potrošnji i termičkom naprezanju u kratkom spoju Usvajanjem sledećih podataka:  struja kratkog spoja na sabirnicama 10 kV iznosi 14....dozvoljena jednosekundna termička struja. 25 kA > 14....početna naizmenična vrednost struje kratkog spoja......  ukupno vreme isključenja kratkog spoja 10 kV prekidača iznosi približno 100ms.nominalna struja........ izabrana je tipski testirana..2 s  udarna vrednost struje kratkog spoja……………………........nominalni napon. snage do 1000 kVA i sklopke-rastavljača sa osiguračima.07+1) = 14. a to je 10kV kablovska veza transformatorska ćelija – energetski transformator...84 mm2 2 455 .....tipa TIP I PROIZVOĐAČ OPREME .. što je saglasno sa izvedenim proračunom.....5*25 kA = 62. instalacija 3/14 . parametri m i n su usvojeni za vreme isključenja kvara tkVN = 0...3 Izbor opreme u 10 kV razvodnom postrojenju (=1F) Shodno proračunatim parametrima kratkog spoja.9 kA.. izvršen je proračun samo onih elemenata u trafostanici koji se izrađuju na licu mesta........12 kV .. inteligentno projektovanje el. prefabrikovana oprema tako da u svemu zadovoljava proračunate parametre kratkog spoja.. 1....25 kA > 14.4 kA Napomena: u ovom projektu.9 kA* * Ekvivalentna termička struja je Iekv = Ik’’*√(m + n) = 14.1 => J=455.36 kA ... za 10 kV naponski nivo. Napomena: Izbor kabla je u skladu i sa internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije TP-1a.5 kA...……..

7 Proračun snage kondenzatorskih baterija za kompenzaciju reaktivne snage Kompenzacija reaktivne energije izvršiće se na nivou glavnog razvoda 0.prenosni odnos i napon transformatora. a u svemu prema internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije TP-1a.5 Proračun opterećenja objekta Proračun opterećenja objekta dat je u projektu unutrašnjih elektroenergetskih instalacija ovog objekta. Karakteristke odabranog transformatora –1T2 su: Sn = 1000 kVA .00% . 1.95.1. Zapečaćeni energetski transformator (bez uljnog konzervatora). respektivno.91%) Pcu = 10.prenosni odnos i napon transformatora. bakar) kao kod standardne konstrukcije. 1.4 kV . Faktor snage potrošača priključenih na transformator –1T1 je 0.00% .87 -željeni faktor snage na NN sabirnicama u razvodnoj tabli =1H (sekciji povezanoj na 1T1 je cosφ1 = 0.nominalna struja transformatora.05%. Snaga kondenzatorske baterije se izračunava prema obrascu: Qkbn = P* (tgφ2 – tgφ1) = 560 * (0.5 kW .napon kratkog spoja (ur = 1.3 kVAr inteligentno projektovanje el.gubici u gvožđu Napomena: Navedeni podaci odnose se na novu konstrukciju energetskog transformatora sa smanjenim gubicima i smanjenom energijom magnećenja.gubici u bakru Pfe = 1.7 kW . U1/U2 = 10/0.4 kV (=1H). pri čemu se smanjenje gubitaka postiže konstruktivnim zahvatima.napon kratkog spoja Pcu = 10.5 kW .5667 .sprega uk = 6.gubici u bakru Pfe = 1.sprega uk = 6. a prema jednovremenom maksimalnom opetrećenju od 1542 kW.1 Transformator -1T1 -ukupni faktor snage potrošača koji se napajaju iz transformatora 1T1 je cosφ2 = 0.7.gubici u gvožđu 2.1 tehničkih uslova Elektroenergetske saglasnosti. 1. uz korišćenje približno iste količine materijala istog kvaliteta (lim. Saglasno ovome izabrani su: 1. sličan tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME. sličan tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME . Dyn5 .nominalna snaga transformatora In = 1445 A . predviđena je ugradnja 2 transformatora prividne snage 1000 kVA i 1000 kVA.7 kW . ux = 5. instalacija 4/14 .8.nominalna snaga transformatora In = 1445 A . Karakteristke odabranog transformatora –1T1 su: Sn = 1000 kVA .3287) Qkbn = 133. Dyn5 .4 kV .Tehnički proračuni 1. globalni (centralizovani) tip kompenzacije.0. U1/U2 = 10/0. Energetski transformator.6 Izbor transformatora Na osnovu tačke 2.nominalna struja transformatora.

...Qkb)/P = (560*0.............. Pošto je snaga baterije veća od vrednosti reaktivne energije koja se kompenzuje.................. primenjene su obojene sabirnice od pljosnatog bakra...Icw=65 kA  servisna moć……………………..... Icu=65 kA > 22..2000 A > 1445 A  prekidna moć............…690 V  nominalna struja...... NV 250A.....8...........…500 V  nominalna struja....4 kA  uklopna moć.400 A  nominalna struja osigurača prema potrošnji na izvodu (videti jednopolnu šemu........... stvarna vrednost (maksimalna vrednost) faktora snage će biti tgφ1 = (Qu ............4 kV razvoda napojenog sa TR-1 Usvojene su tropolne sklopke-osigurači sledećih karakteristika:  nominalni napon... Usvojena je tropolna sklopka rastavljač 01Q1 koja predstavlja tipsko rešenje na područiju JP EDB za transformator snage 1000 kVA sledećih karakteristika:  nominalni napon.........4 kV 5.4 kV razvoda napojenog sa TR-2 Usvojene su tropolne osiguračke letve od 400A za za ugradnju nožastih osigurača velike snage prekidanja....5 kA  jednosekundna termička struja...Icm=105 kA > 49... U izvodnim poljima 0... instalacija 5/14 ..... inteligentno projektovanje el. U izvodnim poljima 0.1 Na dovodu u glavni razvod 0.5 kA slične tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME..... između energetskog transformatora i priključnog polja razvodne table niskog napona. Sabirnički razvod (za vezu od transformatora do niskonaponskog postrojenja) Na niskonaponskoj strani. pri čemu će korak regulacije biti 25 kVAr......... 5....3... 50 i 25 kVAr..4 kA  uklopna moć...2252 cosφ1 = 0....Icm=143 kA > 49........8....1600 A > 1445 A 5......8............ pravougaonog preseka 80x10 mm........400 V  nominalna struja podnožja..493-150)/ 560 tgφ1 = 0..8 Izbor opreme u glavnom razvodu 0................  prekidna moć.......4 kV (01Q1 i 02Q1) Nominalna struja transformatora In = S/U*√3 = 1000/0.4*√3 = 1445 A Usvojen je tropolni prekidač 02Q1 sledećih karakteristika:  nominalni napon....2...Ics=100% sličan tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME......975 1... Icu=50 kA > 22... crtež 3.................Tehnički proračuni Usvaja se kondenzatorska baterija koja će biti sastavljena od 3 kondenzatora snage 75...

38 m m 2 Prema tome.981 a I ku 2 (daN ) gde su I ku 2 =4 . S min = 7. Provera na termička naprezanja za vreme kratkog spoja: Na osnovu podataka iz tačke 5.38 kV = 1520 A Za usvojene obojene sabirnice od bakra dozvoljena trajna struja iznosi 1540 A. Proračun kratkog spoja. dobija se iz sledeće relacije: F2 = 2.3 ⋅ 0. instalacija 6/14 .2. Provera na dinamička naprezanja za vreme kratkog spoja: Elektromagnetna sila koja deluje između sabirnica kroz koje protiče struja kvara. Bojenjem sabirnica se povećava njihova strujna opteretljivost. iz napred izračunatog. Provera prema max struji u normalnom pogonu: Nazivna struja transformatora na niskonaponskoj strani iznosi: I n2t = S nt 3 ⋅U2 = 1000 kVA 3 ⋅ 0.razmak između osa faznih sabirnica niskog napona.Tehnički proračuni Ovako izabran presek sabirnica.5 k 9 A niskonaponskoj - udarna struja tropolnog kratkog spoja na strani l - razmak između potporišta sabirnica (dva susedna potporna izolatora iste faze u cm) a . Pošto je ispunjen uslov I n 2 t < I doz zaključujemo da izabrane sabirnice zadovoljavaju u pogledu dozvoljene trajne struje u normalnom pogonu. mora se proveriti prema max struji koja protiče u normalnom pogonu kroz sabirnice.25 = 87. kao i na termička i dinamička naprezanja za vreme trajanja kratkog spoja. da bi se sprečilo povišenje temperature provodnika iznad dopuštene granice (200OC) za vreme trajanja kratkog spoja. usvojena vrednost a = 19 cm inteligentno projektovanje el.5 ⋅ I ef ⋅ t ( mm ) 2 Presek određen prema ovom izrazu predstavlja potreban (minimalan) presek. zbog boljeg odvođenja toplote.5 ⋅ 23. zaključujemo da primenjene sabirnice pravougaonog preseka od 80x10 mm = 800 mm2 zadovoljavaju analizirani kriterijum. a istovremeno se i upotrebom različitih boja međusobno razlikuju faze.04 ⋅ I 2 ⋅ ku2 l ⋅10 −2 ⋅ 0. minimalni presek sabirnica s obzirom na zagrevanje za vreme trajanja kratkog spoja može se izračunati pomoću uprošćene relacije: S min = 7.

dobija se iz izraza lk = r c ⋅h fk r ( m) gde su: c = 3.61 ⋅10 3 konstanta za pljosnati bakar h =. koji se mora izbeći. nakon definisanja razmaka “a”. Kriterijum najvećeg dozvoljenog naprezanja sabirnica ( σdoz ) Za naprezanje sabirnica koje se javlja usled dejstva sile između sabirnica.8 4 m b. a. 8 00 m dimenzija sabirnica u pravcu titranja (u pravcu sile) (interval pojavljivanja učestanosti sabirnica) f kr = 2 ⋅ f ± 15% = 100 ± 15% = 85 ÷115 Hz sopstvenih Zamenom poznatih veličina u obrazac za ( l kr ). 8 d o 1. kao nepoznata veličina figuriše samo razmak između potporišta ( l ). Kriterijum sopstvene učestanosti sabirnica  b. Kriterijum najvećeg dozvoljenog naprezanja sabirnica i  c. to ćemo ga izabrati vodeći računa o sledećim osnovnim kriterijumima:  a. Izvršićemo analizu po svim ovim kriterijumima. instalacija 7/14 . može se postaviti sledeća relacija: inteligentno projektovanje el. Niskonaponske sabirnice: 80x10 mm a a l POTPORNI IZOLATOR Kako u obrascu za silu. koje se mora izbeći: lk r =5 1. a = 22 cm 1 m  i osna rastojanja faznih sabirnica NN razvodne table a = 6 c ). Kriterijum sopstvene učestanosti sabirnica Kritičan razmak između potporišta. dobija se kritično rastojanje između potporišta.Tehnički proračuni (Vrednost od a =19 cm usvojena je na osnovu poznatih kataloških vrednosti proizvođača opreme za:  osna rastojanja provodnih izolatora niskog napona najčešće korišćenih tipova distributivnih transformatora snage 1000 kVA. usled rezonantne pojave oscilovanja sabirnica pri sopstvenoj učestanosti od oko 100 Hz. Kriterijum dozvoljene sile potpornih izolatora.

Provera izabranih izolatora 1 kV vrši se na dozvoljene sile i na sopstvenu učestanost sabirnica.2 = 0. reši po l mx : a 2 l max = 2 ⋅ σ 0. inteligentno projektovanje el. 2 0. 2 12 ⋅ W (daN / cm 2 ) frekventni faktor moment otpora Za pravougaoni profil. Oni “odvajaju” provodnike od uzemljenih delova i preuzimaju sile koje deluju na sabirnice.Tehnički proračuni σ = νσ gde je: ν σ W- F2 ⋅ l ≤ 2 ⋅ σ 0.2 =1 7 d /cm aN 2 Kada se u jednačinu σ = νσ F2 ⋅ l = 2 ⋅ σ 0.02736 ⋅ ν σ ⋅ l 2 ax = 2746 m daN /cm 2 a zatim. 2 : 2 ⋅ σ 0.02736 ⋅ν σ ⋅ l max Najveći dozvoljeni razmak ( l max ) između potporišta.02736 ⋅ν σ Odnosno: l max = 2 6 74 0. 1⋅ 82 12 ⋅ 6 2 σ = 0. dobija se ako se predhodni izraz izjednači sa 2 ⋅ σ0. instalacija 8/14 . (onaj pri najvećem dozvoljenom naprezanju sabirnica). Kriterijum dozvoljene sile potpornih izolatora 1 kV Potporni izolatori nose sabirnice i ostale neizolovane provodnike u postrojenju. moment otpora se određuje po obrascu: b ⋅h 2 W = 6 h (c m 3 ) b F2 33 Dozvoljeno opterećenje za bakar iznosi: σ 0. koja može da poveća dinamičku silu tokom trajanja kratkog spoja.5 2 ⋅ 2 l max ⋅ 10 − 2 ⋅ 0.04 ⋅ 49.02 736 ⋅1 = 317 cm c. dobija se: ax σ =νσ odnosno 2. usvajajući frekfentni faktor νσ = 1 .981 19 .2 12 ⋅ W (daN/cm 2 ) umesto l unese l m i zamene poznate veličine odgovarajućim vrednostima.

Tehnički proračuni l Fi 2 = νf ⋅ F2 = νf ⋅ 2.rastojanje koje se ne sme prekoračiti prema kriterijumu dozvoljene sile izolatora. iz grupe "B".9 Proračun preseka žila kablova prema trajnom opterećenju Proračun preseka žila kablova prema elektroenergetskih instalacija ovog projekta. Rezultati proračuna mogu se prikazati i grafički na sledeći način: DOZVOLJENA PODRUČJA ZA ” l ” lkr 0 158 184 290 lmaxi 317 lmax l (cm) 1. b) sopstvena učestanost: lk r =5 18 d o 14 8 c m l kr . potpuno je definisan izbor rastojanja između potporišta: a) najveće naprezanje: lmaxi = 290 cm lmaxi . pošto je to strožiji kriterijum od kriterijuma najvećeg naprezanja sabirnica ( σdoz ). instalacija 9/14 trajnom opterećenju dat je u svesci .područje koje se mora izbeći zbog kriterijuma sopstvene učestanosti sabirnica. uz napred definisane ostale veličine.04 ⋅ I 2 2 ⋅ 0.10 Proračun hlađenja transformatora Proračun hlađenja transformatora svodi se na određivanje preseka ventilacionih otvora u prostoru trafo stanice. lmax = 317 cm.0 ⋅ 4 .981 ku a I ovde je frekventni faktor νf = 1 . po kriterijumu dozvoljene sile potpornog izolatora: l max i = Fi 2 ⋅ a ⋅ 10 2 νf ⋅ 2. 1.9 1 4 9 8 l max i = Zaključak: Na osnovu prethodno dobijenih rezultata. Ako se upotrebi izolator 1 kV za unutrašnju montažu.04 ⋅ I 2 2 ⋅ ⋅ 10 −2 ⋅ 0. može se izračunati najveći raspon između potporišta.981 ku 7 0 ⋅1 ⋅1 2 5 9 0 = 2 0 cm 9 1 ⋅ 2.5 2 ⋅ 0. inteligentno projektovanje el. koji izdržava prelomnu silu od Fi2 = 750 daN.

s obzirom da je TS dimenzionisana na 2x1000 kVA).5 + 0. Prema podacima iz građevinskog projekta ulazni ovori su površine 2x0.9 = 1.11 Izbor elemenata instalacije gromobrana i uzemljenja trafo stanice Kako se TS 10/0.5 ______________ R2 = 5.96 Površina ulaznog otvora (efektivna vrednost): A1 = √(13.Tehnički proračuni Ukupni gubici u transformatoru iznose Pv=12.55 0.skretanje pod 90° 1 3 1. instalacija 10/14 .82*253) A1 = 1.24 m2.uvećanje preseka .82 m.4 kV nalazi u objektu.81 * 5.38 m2. Napomena: Izbor dimenzija ventilacionih otvora je u skladu sa internim standardima JP Elektrodistribucije Beograd.mreža (žaluzine) .5 = 9.2 kW (proračun je urađen za uljni transformator snage 1000 kVA a dimenzije otvora dobijene ovim proračunom usvojene su i za transformator od 630 kVA.95 ______________ R1 = 5.ubrzanje .2*12.81 (odnos preseka dovodnog i odvodnog kanala) Uopšteni izraz za otpor vazdušnom strujanju je: R = R1 + m2 * R2 = 5. Prema podacima iz građevinskog projekta izlazni ovori su površine 2.promena pravca 1 3 0.5 (sačinilac otpora i ubrzanja u dovodnom kanalu) Izlazni otvor (otpori) .2*Pv2*R)/(H*ΔΘ3) = √(13. 1. Ulazni otvor (otpori) .87m² što zadovoljava postavljeni uslov. bitnim za izbor i proračun uzemljivača iste: inteligentno projektovanje el.38 m2 Minimalne dimenzije izlaznog otvora su 1. to joj nije potrebno predviđati posebnu gromobransku zaštitu. Minimalne dimenzije ulaznog otvora su (2x0.Θiz = 25°C. Provera otpora rasprostiranja uzemljivača objekta shodno uslovima za uzemljenje elektroenergetskih objekata nazivnog napona iznad 1000 V Novoprojektovana TS 10/0.ubrzanje .96)/(0.24/0.mreža (žaluzine) .2 2*9. A2 = A1/m = 1. pa je: m = A1/A2 = 0.65m² što zadovoljava postavljeni uslov. Visina ventilacionog stuba (od sredine transformatora do donje ivice žaluzina) iznosi H = 0.5 (sačinilac otpora i ubrzanja u odvodnom kanalu) Preporučuje se da se odvodni otvor načini za 10% većim od preseka dovodnog kanala.62m²). Dozvoljena temperaturna razlika (zagrevanje vazduha) Θul .4 kV radiće u sledećim pogonskim uslovima.9 m2 = 0.

4 kV je u objektu. A. vrši se bez odvajanja uzemljivača čija se otpornost meri od ostalih uzemljivača koji su priključeni na njega (tačka 237. Prema propisima EDB uslovi bezopasnosti biće ispunjeni ako se merenjem otpornosti združenog uzemljenja (Rezdr) dobije vrednost koja je data u tački 237. a prema čl.113. i 237. Bgd.5 mm.112.Beograd". Imajući u vidu napred navedeno. bez provodnog plašta i omotača.131 Propisa i preporuka EDB).4kV “N.  U postojećoj niskonaponskoj mreži. Bgd. "Radno i zaštitno uzemljenje ne mogu efikasno da se razdvoje na području urbanizovanog dela naselja zbog velike gustine metalnih instalacija (cevovodi. 62 i 65 Pravilnika 13/78.152). Termička provera uzemljivača Prema tački 237. Z-744) i TS 10/0. tački 2.Tehnički proračuni  Novoprojektovana TS 10/0.4 kV. ("Gradske transformatorske stanice 10/0. 57. 48.152. Bul.4 kV na strani 10 kV. izdržaće sva termička naprezanja pod uslovom da se eliminiše mogućnost pojave dvostrukog zemljospoja. postojeći objekti (potrošači) se od previsokog (opasnog) napona dodira štite TN sistemom. Propisa EDB-a uzemljivači čije su dimenzije i preseci izabrani prema propisima EDB tačka 237.  Novi niskonaponski izvodi su kablovski.1.1.4 kV radiće u elektrodistributivnoj kablovskoj mreži 10 kV (kablovi tipa NPO 13-A) sa neutralnom tačkom uzemljenom preko niskoomske impedanse u TS 35/10 kV. Vrednosti otpornosti uzemljenja Pre aktiviranja transformatorske stanice mora se izmeriti otpornost uzemljivača združenog uzemljenja (tačka 237. inteligentno projektovanje el. provodni plaštevi kablova.br. koje se koristi i za radno i za zaštitno uzemljenje " (tačka 237.6/1 kV i NHXHX 0. uzemljivači susednih zgrada itd).4 kV sa kablovskim izvodima (gradska transformatorska stanica) izvodi se po pravilu združeno uzemljenje. br. tipa XP00 0.  Nova TS 10/0.142.139 Propisa i preporuka EDB).6/1 kV. Čarnojevića 48 (reg.) Ukoliko se ne ispune ovi uslovi (Rezdr ≤ 1 Ω moraju se izraditi dopunski uzemljivači u ) svemu prema propisima "Elektrodistribucije . ali ne tanja od 3.2 tehničkih uslova će se ostvariti umetanjem novoprojektovane ТS u vezu TS10/0. predviđa se združeno uzemljenje u novoj transformatorskoj stanici 10/0. Zato se u takvim uslovima obavezno projektuje i izvodi združeno uzemljenje " (tačka 237. " U transformatorskoj stanici 10/0.142.4 kV"): Rezdr ≤ 1 Ω (Propisi EDB 237.  Napajanje nove TS 10/0.6 Elektroenergetske saglasnosti.4kV “N. Z-1374).).111. instalacija 11/14 . Proleterske Solidarnosti 22” (reg. Elektrodistributivna mreža isporučioca na koju se priključuju TS ims struju zemljospoja 300A prema tački 2. (prvenstveno bakarno uže preseka 35 mm2 u kablovskoj mreži 10 kV ili okrugla pocinkovana žica prečnika ne manjeg od ∅ 10 mm ili pocinkovana čelična traka preseka ne manjeg od 100 mm 2. Merenje otpornosti uzemljenja i provera ispunjenja uslova bezopasnosti Merenje ukupne otpornosti združenog uzemljenja (Rezdr). prema Elektroenergetskoj saglasnosti.

12 Proračun nivoa osvetljenosti Da bismo ostvarili traženi nivo osvetljaja E ovaj proračun obuhvata sledeće: a ......... stoga ovo izračunavanje ima sledeći tok: a........faktor zagađivanja i starenja (1) Od tačno izračunatog svetlosnog fluksa..izračunavanje stvarnog osvetljaja Est a) IZRAČUNAVANJE POTREBNOG SVETLOSNOG FLUKSA Potrebni svetlosni fluks računamo prema obrascu: E ⋅a ⋅b (lm).. koji odgovara navedenom zahtevu.širina prostorije (m) η ..dužina prostorije (m) b .......................izračunavanje potrebnog svetlosnog fluksa φ (lm) b ..... a time smo definisali i broj svetlosnih izvora i svetiljki......... potrebnog za postizanje traženog nivoa osvetljaja.....(1) η⋅ f Φ= gde je: E ...dužina prostorije (m) b ..izračunavanje broja izvora svetlosti c ..........(2) h k ⋅ ( a + b) gde je: a ...................2) Indeks prostorije Indeks prostorije k koji zavisi od dimenzija prostorije izračunavamo prema sledećem obrascu: k= a⋅b .... instalacija 12/14 ........ odlučimo se za jedan tip..........širina prostorije (m) hk ....zadani ili preporučeni nivo osvetljaja (lx) a ....... a.stepen iskorišćenja osvetljaja (1) f .... zavisi i kvalitet ovog proračuna......... 1.......1) Izbor svetlosnog izvora i svetiljke Kako smo iz odgovarajuće tablice odredili boju svetlosti i stepen reprodukcije boje to na osnovu toga iz tablice iste literature potražimo one izvore koji zadovoljavaju.)..... inteligentno projektovanje el.....izračunavanje broja potrebnih svetiljki d .......Tehnički proračuni Merenje napona dodira i napona koraka nije potrebno ako se uzemljivači i ostale zaštitne mere izvedu prema Propisima EDB (tačka 237.....155...određivanje rasporeda svetiljki e .....korisna visina (m) Korisna visina je rastojanje od radne površine prostorije do svetlosnog izvora u svetiljki.

..........3 rečeno je kako smo došli do faktora zagađivanja K..........1.......4.... instalacija 13/14 ........celokupni fluks prostorije sračunat po obrascu (1) Φ0 ......... b) IZRAČUNAVANJE BROJA IZVORA SVETLOSTI Broj svetlosnih izvora ( ncel ) za celu prostoriju preračunava se pomoću obrasca: Φ . Vrednosti za koeficijente refleksije nalazimo iz odgovarajuće tablice. U tabelama pomenute literature za nalaženje stepena iskorišćenja.. a prema izabranom svetlosnom izvoru i svetiljci u skladu sa a..... U tački a.3) Stepen iskorišćenja osvetljaja Stepen iskorišćenja osvetljaja zavisi od tipa svetiljke......... Ovaj podatak treba tražiti od proizvođača svetlosnog izvora.... U praksi on se daje u vidu tabele u funkciji indeksa prostorije k i koeficijenata refleksije zidova......1) Faktor zagađivanja f1 Ovaj faktor određujemo sa dijagrama koji su dati u pomenutoj literaturi..............(3) gde je: f1 .4.. kao i od boje zidova i tavanice... Ukoliko se ne raspolaže tim podatkom koriste se približni podaci iz odgovarajuće tablice navedene literature..........2) Faktor starenja f2 Ovaj faktor zavisi od vrste izvora svetlosti... dat je odnos rastojanja između svetiljki u zavisnosti od visine vešanja S/H da bismo imali dobru ravnomernost osvetljaja.Kako ista utiče na prljanje svetiljki. inteligentno projektovanje el....spoja......faktor zagađivanja f2 ......... a.....faktor starenja a.4) Faktor zagađivanja i starenja Ovaj faktor određujemo po obrascu: f = f1 ⋅ f 2 ..svetlosni fluks radnog svetlosnog izvora koji se nalazi u tablicama D svetl. dimenzija prostorija. predspojnih naprava i vrste el.......... Takođe je dat i koeficijenat tj. a u zavisnosti od njega uzimamo odgovarajući dijagram sa koga očitavamo faktor zagađivanja u zavisnosti od vremena izmađu dva čišćenja svetiljki (dato u mesecima) i u zavisnosti od tehnologije koja se obavlja u prostoriji tj.....(4) Φ0 n cel = gde je: Φ ...... tavanice i poda......Tehnički proračuni a... visine montaže svetiljke................ a..kategorija zagađivanja svetiljke K... Ovaj podatak nam je potreban da bismo odredili faktor zagađivanja i starenja......priručnika ili katalogu proizvođača.

88 3 1 263...5 8...21 0.34 0. BLOK TRAFO BOKS 5... instalacija 14/14 ....66 0.(5) n ncel .5 3...27 0...Tehnički proračuni c) IZRAČUNAVANJE BROJA POTREBNIH SVETILJKI Broj svetiljki ( n' ) za celu prostoriju računa se pomoću sledeće jednačine: n' = gde je: n cel .86 0....50 17.8 200 150 1.33 0..... inteligentno projektovanje el. Karakteristike Svetlosni izvor Rezultati proracuna Naziv a b h S E k/d æ f ío/à n Snaga n'/dsr nsv Eizr prostorije (m) (m) (m) (m²) (lx) (1/m) (1) (1) (lm/ø)(kom) (W) (kom/m) (kom) (lx) -------------------------------------------------------------------------------------------------Etaza : TS RAZV.......... P R O R A C U N U N U T R A S NJ E G O S V E T LJ E NJ A Dimenzije prostorije Zaht..5 3......71 ODGOVORNI PROJEKTANT Vaše ime i prezime...broj svetlosnih izvora za celu prostoriju računat po jednačini (4) n .....broj svetlosnih izvora u svetiljci koji sledi iz tipa odabrane svetiljke (kod fluorescentnih svetiljki broj cevi) Proračun je urađen za nadgradnu fluo svetiljku sa dve cevi snage po 36W Rezultati proračuna su sređeni u tablici.........50 2.5 2................82 170..66 3450 3450 2 2 36 36 2...............0 2..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful