Urriaren 19, 20 eta 21a

Beheko Solairua

Nekazaritza eta Modernitatea
19, 20 y 21 de octubre

Planta Baja

Agricultura y Modernidad

Planta Baja Beheko Solairua

Nekazaritza eta Modernitatea

Agricultura y Modernidad

“…la persona capaz de hacer crecer dos espigas de trigo en una parcela donde hasta entonces crecía sólo una, será más meritoria para la humanidad que toda la raza de los políticos en conjunto”.
Los Viajes de Gulliver, Jonathan Swift.

“... ordura arte galburu bakarra hazten zen lursailean bi galburu haztea lortzen duen pertsonak, orokorrean politikarien arraza osoak baino garrantzi handiagoa izango du gizonemakumeentzat”.
Gulliverren bidaiak,Jonathan Swift.

XIX. mendearen amaiera aldera hasi ziren gertatzen aldaketa garrantzitsuak mendebaldeko gizarteko nekazaritzan. Batez ere makineria eta ongarri kimikoen eskutik heldutako berrikuntza horiek, 1870. urtetik hasita nekazaritzamunduan izandako aldaketei buruz hitz egiteko zenbait historiagilek deitutako “bigarren industria-iraultzan” sartu zituzten. Nekazaritza tradizionaletik industrializatura pasatzean izandako aldaketa horiek asko eta hainbat motatakoak dira. XX. mendearen testuinguruan kokatu behar dira, nekazaritzak giza bizitzaren eta kultura berezien jarduera pilotu izateari uzten dionean. Emmanuel Lizcanok gogoratzen digu XVIII. mendean Frantzian sortutako herritartasuna edo gizarte zibila bezalako kontzeptuak nobleziari, nekazariei eta hiribildu edo hirietako biztanleen interesak mehatxa zitzakeen beste edozein bizimoduri bizkarra emateko erabilitako esapideak zirela.

Fue hacia finales del siglo XIX cuando comenzaron a precipitarse los grandes cambios en la agricultura del mundo occidental. Estas innovaciones, que principalmente vinieron de la mano de la maquinaria y los fertilizantes químicos, formarían parte de lo que algunos historiadores han denominado como “segunda revolución industrial” para referirse a los cambios acaecidos en el mundo agrario a partir de 1870. Estos cambios provocados por el paso de una agricultura tradicional a una agricultura industrializada son múltiples y de muy diverso orden. Es preciso situarlos en el contexto del siglo XX, cuando la agricultura deja de ser la actividad piloto de la vida humana y las culturas singulares. Emmanuel Lizcano nos recuerda que conceptos como ciudadanía o sociedad civil, surgidos en la Francia del XVIII, fueron expresiones usadas para dar la espalda a la nobleza pero también al campesinado, y a cualquier otro modo de vida que pudiera representar una amenaza para los intereses de los habitantes de los burgos o ciudades.

“Beheko Solairua – nekazaritza eta modernitatea –“ mintegiak prozesu horiek lurretik, modernitatearen eraikina finkatzen den orubetik aztertzen ditu. Aurrerabide mugagabe baten eraikin honen programaren borondatea gaur egun ez da aldatu, eta badirudi ez dituztela kontuan hartu nahi eredu horren eraginak. Horrela, bioteknologia nekazaritzan sistematikoki aplikatzen duen merkatu globalizatuko testuinguru batean, zaila da ezagutzea nekazaritza industrializatuak gure gorputzetan eta bizitzetan zenbateraino eta, askotan, guk nahi ez dugun moduan nola eragiten duen. Archipiélago aldizkariak gosearen politikei eskaini zien monografikorako artikulu batean Frances Moore Lappé-k honako hau dio: “Gure gizarte eta ingurumeneko arazoak sakonegiak, konplexuegiak dira eta elkarren artean lotuegiak daude goian dagoen edo guk aukeratu dugun norbaiten esku jartzeko eta honek konpontzeko. Konponbideak ezin dira demokrazia geldoetan agertu, jarduteko lotesgabetasuna,esperientzia eta konpromisoa eskatzen dutelako. Eta hori guztia bakarrik sortzen da arazoetatik hurbilen dauden herritarrek erantzuna emateko aukera dutenean”. Merkatutik datozen irtenbideak gaur egungo gizartearen “arazo nagusi” bihurtu badira, Cristina Enea Fundaziotik arazoari heldu eta “Lurpeko Istorioak - Las Patatas y las Cosas-“ izeneko proposamenaren barruan topaketa bat antolatu nahi izan dugu. Mintegi honek hainbat ezagutza-modu eta -eremutako ahotsak bilduko ditu, eta eztabaidarako leku bat zabaldu nahi du.

El seminario “Planta Baja – agricultura y modernidad -” mira estos procesos desde el suelo, desde el solar donde se levanta el edificio de la modernidad. La voluntad programática de este edificio de un progreso indefinido se mantiene intacta en la actualidad, sin parecer querer tener en cuenta los efectos de ese modelo. Así, en un contexto de mercado globalizado, en el que la aplicación de la biotecnología a la agricultura es sistemática, resulta dif ícil conocer las muchas, desconocidas y en ocasiones indeseables maneras en que la agricultura industrializada afecta nuestros cuerpos y nuestras vidas. Como afirma Frances Moore Lappé en un artículo para el monográfico que la revista Archipiélago dedicó a las políticas del hambre: “Nuestros problemas sociales y medioambientales son demasiado profundos, demasiado complejos y están demasiado interrelacionados para ser resueltos trasladándolos a alguien en las alturas, incluso a alguien a quien hayamos elegido. Las soluciones no pueden emerger en las democracias inertes porque requieren la ingenuidad, la experiencia y el compromiso para actuar que sólo surgen cuando los ciudadanos más cercanos a los problemas tienen voz para proporcionar las respuestas”. Si las soluciones provenientes del mercado se han convertido en la “patata caliente” de la sociedad actual, desde la Fundación Cristina Enea, hemos querido tomarle el pulso a ésta y organizar un encuentro dentro de la propuesta expositiva “Lurpeko Istorioak - Las Patatas y las Cosas-“. Este seminario aúna voces provenientes de diversos campos y formas de conocimiento y pretende abrir un espacio para el debate y la discusión.

Planta Baja Beheko Solairua
Programa
urriaren 19a. Asteazkena, 19:00etan

Nekazaritza eta Modernitatea

Agricultura y Modernidad

Programa
19 de octubre. Miércoles 19.00 horas

Ignacio Mendiola Emmanuel Lizcano
20 de octubre Jueves, 19.00 horas

Ignacio Mendiola Emmanuel Lizcano
Urriaren 20a, osteguna, 19:00etan

Andoni Garcia Arriola Isabel Bermejo
21 de Octubre Viernes, 19.00 horas

Andoni Garcia Arriola Isabel Bermejo
Urriaren 21a, ostirala, 19:00etan

Fernando Garcia Dory Amaia Lainon, Antonio Orihuela eta Jon Andoni Goikoetxea

Fernando Garcia Dory Amaia Lainon, Antonio Orihuela eta Jon Andoni Goikoetxea

Biografías

Biografiak

urriaren 19a. Asteazkena, 19:00etan

Ignacio Mendiola

19 de octubre. Miércoles 19.00 horas

“Emplazamientos y desplazamientos para una naturaleza mercantilizada“
Nekazaritzarekiko erlazioa kontaketen eta metaforen bitartez eskaintzen da, eta natura ulertzeko eta lantzeko moduak finkatzen dira. Orainaldian finkatutako kontaketak eta metaforak diren arren, historia luzea dute, eta esanahiak eta irudimen-elementuak biltzen dituzte bertan. Agrobioteknologiatik gauzatutako nekazaritza merkaturatzean bildutako nire hitzaldiaren bidez, metafora-bilbe honetako zenbait elementu eta bertatik ateratzen diren ingurumen eta gizarteko ondorioak aipatu nahi ditut. Ibilbide honetan ikusiko dugu transgenikoek maila sinbolikoan zein maila materialean ekosistemak sortzen dituztela. Hori guztia testuinguru konplexu baten esparruan. Testuingurua ardatz neokolonial, neoliberal eta sekuritarioaren artean ezartzen diren elkarrenganako igorpenetatik irakurriko da.

Ignacio Mendiola

“Emplazamientos y desplazamientos para una naturaleza mercantilizada“
La relación con la agricultura está mediada por relatos y metáforas que establecen tanto formas de entender la naturaleza como de practicarla. Relatos y metáforas que se establecen en el tiempo presente pero que poseen una historia dilatada actuando así como condensadores de significaciones e imaginarios. Mi intervención, centrada en la mercantilización de la agricultura llevada a cabo desde la agrobiotecnología, pretende poner de manifiesto tanto algunos elementos de esta trama metafórica como los efectos socioambientales que desencadena. En este recorrido se verá cómo los transgénicos producen naturalezas tanto a nivel simbólico como material, todo ello en el marco de un contexto complejo que será leído desde las remisiones mutuas que se establecen entre los ejes neocolonial-neoliberal-securitario.

Emmanuel Lizcano
“La Patata Ideal”
Patata da pentsatzeko, sentitzeko, jateko eta bizitzeko bi modu aurrez aurre jartzen diren borroka-eremua. Egia esan, patata ez da bat, bi baizik. Bata, patata perfektua, zientifikoa, abstraktua, elikagai-hartzaile soila da. Bestea pluralean erabiltzen da, betiko patatak dira. Patataren eta pataten arteko borroka modernitatearen eta tradizioen artekoa, teknozientziaren eta tokiko ezagutzen artekoa, adituen boterearen eta jendearen autonomiaren artekoa da.

Emmanuel Lizcano
“La Patata Ideal”
La patata es un campo de batalla en el que se enfrentan dos modos de pensar, de sentir, de comer, de vivir. En realidad, la patata no es una, sino dos. Una, la patata ideal, científica, abstracta, es un mero recipiente de nutrientes. La otra se dice en plural, son las patatas de toda la vida. La guerra entre la patata y las patatas lo es entre la modernidad y las tradiciones, entre la tecnociencia y los saberes locales, entre el poder de los expertos y la autonomía de las gentes.

Urriaren 20a, osteguna, 19:00etan

Andoni Garcia Arriola

20 de octubre Jueves, 19.00 horas

“¿LA PAC 2013: la continuidad del desastre o una oportunidad?”
Europan une honetan nekazaritza-mailan, eta politikaren ikuspegitik, nekazari eta gizarte gisa erronka politikoa dugu, hots, 2013-2020 Nekazaritza Politika berria. Europako Batzordeak egindako azterketetan gaur egungo nekazaritza-politikak eragindako ondorioak ikus daitezke. Hala ere, Europako Batzordeak, Parlamentuak eta herrialde bakoitzeko gobernuek “lehiakortasunaz” hitz egiten jarraitzen dute NPBren ardatza izango balitz bezala, konpontzen saiatu behar ditugun krisiek planteamendu horrekin zerikusirik ez dutela konturatu gabe. Orain ikusten ari gara nola zehazten diren NPB 2013 berriaren mekanismoak eta jada bizitako gertakariak nola errepikatzen diren: Mehatxu gehiago, frustrazio gehiago, galdutako aukera gehiago?...

Andoni Garcia Arriola

“¿LA PAC 2013: la continuidad del desastre o una oportunidad?”
En este momento en Europa a nivel agrario políticamente tenemos como campesinos y también como sociedad un reto político que es la nueva Política Agraria 2013-2020. En los análisis que se han realizado por parte de la Comisión Europea se reconocen las consecuencias que ha generado la actual política agraria, sin embargo la Comisión Europea, el Parlamento y nuestros respectivos gobiernos siguen hablando de “la competitividad” como elemento eje de la PAC sin darse cuenta que las crisis que tenemos que abordar no pasan por ese planteamiento. Estamos viendo ahora como se concretan los mecanismos de la nueva PAC 2013, y se repiten hechos ya vividos: ¿Nuevas amenazas, nuevas frustraciones, nuevas oportunidades perdidas?...

Isabel Bermejo

“Por una agricultura viva y que alimente el mundo”
Elikatzeaz gain, jatea funtsezko jarduera soziala da eta lurralde bateko partaide izateko dugun sentimenduaren osagai garrantzitsua. Hala ere, gero eta gutxiago dakigu ahoan sartzen dugunez: nola eta non produzitu da? osasungarria izango da? nola heldu da gure mahaira eta zein ondorio utzi ditu bidean? Eta gero eta kezkagarriagoak dira gosea pasatzen duten pertsonen ehunekoa eta elikagaien mundu-mailako produkzioaren etorkizun ezezaguna. Nekazaritzako Politika Bateratuak nekazaritzako elikagaien sistema industrial eta globalizatu sostengaezina sustatu du, gero eta energia fosil eta ur kantitate handiagoak kontsumitzen dituen jardueran eraldatuz nekazaritza; gainera, nekazaritza horrek gero eta produktu agrokimiko eta makineria gehiago behar ditu. Dibertsitate biologikoa eraisten duen, landako jendea kanporatzen duen, eta produktoreen eta kontsumitzaileen arteko distantzia areagotzen duen sistema da, elikagaiak merkantzia globalizatuan eraldatuz.

Isabel Bermejo

“Por una agricultura viva y que alimente el mundo”
Además de alimentarnos, comer constituye una actividad social fundamental y un importante componente de nuestro sentimiento de pertenencia a un territorio. Sin embargo, cada vez sabemos menos de aquello que nos llevamos a la boca: ¿cómo y dónde se ha producido? ¿será saludable? ¿cómo ha llegado a nuestra mesa y qué secuelas dejó en el camino? Y cada vez preocupa más el porcentaje creciente de la Humanidad que pasa hambre y el futuro incierto de la producción mundial de alimentos. La Política Agrícola Comunitaria ha promovido un sistema agroalimentario industrial y globalizado insostenible, transformando la agricultura en una actividad que consume cantidades cada vez mayores de energía fósil y de agua y que depende de un volumen creciente de agroquímicos y de maquinaria. Un sistema que destruye la diversidad biológica, expulsa a la gente del campo y distancia cada vez más a productores y consumidores, transformando los alimentos en una mercancía globalizada.

Urriaren 21a, ostirala, 19:00etan

Fernando Garcia Dory

21 de Octubre Viernes, 19.00 horas

“Una estragia cultural para el medio rural en Europa”
Duela gutxi Wroklawko Kulturako Europako Kongresuan aipatu zuten kultura ezin dela gizarte-esparruaren barruan uharte isolatu gisa ulertu. Une honetan, gizarte berriaren diskurtso sozial eta ekonomikoaren erdian kokatu behar da. Eta gure nekazaritzako elikagaien eta lurraldekudeaketaren eredua berraztertzeko premia atzeraezinarekin lotuko bagenu?

Fernando Garcia Dory

“Una estragia cultural para el medio rural en Europa”
Se decía no hace mucho en el Congreso Europea de Cultura Wroklaw que hay que empezar a dejar de pensar en la cultura como en una isla autónoma dentro del marco social. En estos momentos hay que situarla en el centro del discurso social y económico de la nueva sociedad. ¿ Y si se uniese a la impostergable necesidad de reconsiderar nuestro modelo agroalimentario y de gestión territorial?

20:30ean

Amaia Lainon, Antonio Orihuela Amaia Lainon, Antonio Orihuela eta Jon Andoni Goikoetxea y Jon Andoni Goikoetxea
“Patatetaz dakiten poeten inguruko iardunaldi literarioa” “Una jornada literaria en torno a poetas que saben de patatas”
Zenbait poeta hirietan bizi dira, badira herrietan bizi direnak, baita lehen herriak ziren hirietan bizi direnak ere. Amaia Lainon hiri batean jaio zen; bertan, bere auzoa bere herria da. Jon Goikoetxea baratzeak zeuden herri batean jaio zen. Orain saltoki guneak eta Exhibition Centre dituen hiria da. Antonio Orihuela Juan Ramón Jiménez poetaren herrian jaio zen, eta jakin badaki literaturako Nobel saria herritarrek zoro deitzen zutela; horregatik badaki zenbaitetan poeta izatea arriskutsua izan daitekeela. Herriko poetek badakite patatak lurrean daudela, hirietako poetek badakite patatak supermerkatuan daudela. Jon Goikoetxeak eta Antonio Orihuelak lotura bat dute: euren gurasoen patata-baratzeak. Amaia Lainonen eta beste bi poeten arteko lotura errizoma ikusezin jakinetan dago, hau da, ikusi ezin arren egon badagoen zerbaitetan. Oharra: Urriaren 21eko –ostirala– arratsaldean “Campo Adentro: arte agriculturas y medio rural” proiektuko 2011 egoitzen programako artisten lanen erakusketa egingo dute. Informazio gehiago: www.campoadentro.es Hay poetas que viven en las ciudades, también hay poetas que viven en los pueblos, incluso los hay que viven en ciudades que antes eran pueblos. Amaia Lainon nació en una ciudad donde su barrio es su pueblo. Jon Goikoetxea nació en un pueblo que tenía huertos, ahora es una ciudad llena de centros comerciales y de Exhibition Centre. Antonio Orihuela nació en el mismo pueblo que el poeta Juan Ramón Jiménez, y sabe que al nóbel de literatura sus paisanos lo llamaban loco, por eso sabe que a veces ser poeta puede ser peligroso. Los poetas de pueblo saben que las patatas están en la tierra, los poetas de las ciudades saben que las patatas están en el supermercado. Jon Goikoetxea y Antonio Orihuela tienen un nexo: los huertos de patatas de sus padres. El nexo de Amaia Lainon con los otros dos poetas se halla en ciertos rizomas invisibles, es decir, en algo que existe a pesar de no estar a la vista. Nota: Durante la tarde del día 21viernes habrá una muestra de los trabajos de los artistas del programa de residencias 2011 del proyecto Campo Adentro: arte agriculturas y medio rural, mas info en www.campoadentro.es

20.30horas

Biografiak
Ignacio Mendiola
Euskal Herriko Unibertsitateko soziologia-irakaslea. Ignacio Mendiolaren ikerketa-ildo nagusiek ekologia politikoa eta modernitate berankorreko subjektibatze-prozesuak aztertzen dituzte. Ikerketa-ildo horiek batez ere honako liburu hauetan ikus daitezke: Movimientos sociales y trayectos sociológicos: hacia una sociología práxica y multidimensional de lo social (Euskal Herriko Unibertsitatea, 2000); El jardín biotecnológico. Tecnociencia, transgénicos y biopolítica (Los libros de la Catarata, 2006); eta Elogio de la mentira. En torno a una sociología de la mendacidad (Lengua de Trapo, 2006).

Biografías
Ignacio Mendiola
Profesor de sociología en la Universidad del País Vasco. Sus principales líneas de investigación abordan los procesos de subjetivación en la modernidad tardía y la ecología política. Dichas líneas de investigación quedan reflejadas, principalmente, en los siguientes libros: Movimientos sociales y trayectos sociológicos: hacia una sociología práxica y multidimensional de lo social (Universidad del País Vasco, 2000); El jardín biotecnológico. Tecnociencia, transgénicos y biopolítica (Los libros de la Catarata, 2006) y Elogio de la mentira. En torno a una sociología de la mendacidad (Lengua de Trapo, 2006).

Emmanuel Lizcano

Matematika Zientzietan lizentziatua (Univ. Complutense), Filosofian doktore (Univ. Autónoma de Madrid) eta Ezagutzaren Soziologiako irakaslea (UNED). Liburu eta aldizkaritan hainbat artikulu idazteaz gain, Imaginario colectivo y creación matemática. La construcción social del número, el espacio y lo imposible en China y en Grecia, Gedisa (1993) eta Metáforas que nos piensan. Sobre ciencia, democracia y otras poderosas ficciones, Traficantes de Sueños (2006) lanak idatzi ditu.

Emmanuel Lizcano

Licenciado en Ciencias Matemáticas (Univ. Complutense), doctor en Filosof ía (Univ. Autónoma de Madrid) y profesor de Sociología del Conocimiento (UNED). Además de diversas colaboraciones en libros y revistas, es autor de Imaginario colectivo y creación matemática. La construcción social del número, el espacio y lo imposible en China y en Grecia, Gedisa (1993) y Metáforas que nos piensan. Sobre ciencia, democracia y otras poderosas ficciones, Traficantes de Sueños (2006).

Andoni García Arriola

Nekazaria, esne-abeltzaina, hainbat ordutan liberatua EHNEBIZKAIA nekazaritza-sindikatuan eta COAG (Espainiako Nekazari eta Abeltzainen Erakundeen Koordinadora) erakundean. Bi hauek Nekazari Bidearen Europako Koordinadorako (ECVC) erakunde bazkideak dira. Aitarekin etxeko granjan lanean hasi zenetik beti egon da EHNE sindikatuari lotua. Abeltzaintza-sektoreez eta bere eskualdeko ekintza sindikalaz arduratu da. 1997. urtean COAGeko exekutibako kide aukeratu zuten eta bertan lau etapa daramatza, gaur egun honako ardura hauek dituela: NPBa, nekazarien errenten eta prezioen arazoak, lanharremanak eta migrazioak, ingurumena, transgenikoak, merkaturatzea maila txikian (ARCO: erantzukizun partekatuko nekazaritza), eta gizarte-erakundeekin, ekologistekin, GKEkin eta Kontsumitzaileekin aliantzak.

Andoni García Arriola

Agricultor, ganadero de leche, parcialmente liberado en el Sindicato agrario EHNE-BIZKAIA y la COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos del estado español), ambas organizaciones miembros de la Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC). Desde que comienza a trabajar con su padre en la granja familiar siempre ha estado ligado al Sindicato EHNE; he llevado la responsabilidad sindical de los sectores ganaderos y de la acción sindical de su comarca. En 1997 es elegido como miembro de la ejecutiva de COAG y en ella lleva cuatro etapas, asumiendo en la actualidad las responsabilidades de: La PAC, los problemas de los precios y rentas de los agricultores, relaciones Laborales y migraciones el medio ambiente, los transgénicos, la comercialización a pequeña escala (ARCO: agricultura de responsabilidad compartida), las Alianzas con las organizaciones sociales, ecologistas, ONGs y Consumidores.

Isabel Bermejo

1952an Gaztelako lurretan jaioa, gaur egun Kantabriako herri txiki batean bizi da (Sopeña de Cabuérniga). Bertan duen etxean, ingurumenari lotutako gaietan espezializatuta, itzultzaile gisa lan egiten du. Ekologiaren inguruan 80ko hamarkadan hasi zen lanean, papera produzitzeko eukaliptoa landatzearen aurkako borrokan parte hartzen. 90eko hamarkadan Espainiako mugimendu ekologistaren ordezkari gisa Ingurumeneko Europako Federazioaren Nekazaritzako Lan Taldean hartu zuen parte, Nekazaritzako Politika Bateratuaren (NPB) ondoz ondoko erreformen jarraipena eginez. Zenbait urtez (2003/2007) Ekologistak Martxan erakundearen arlo agroekologikoa koordinatu du, eta bertan parte hartzen jarraitzen du. Halaber, Rabidako Unibertsitateko Maisutzako biodibertsitatemoduluko irakasle ere izan zen (1996-2007).

Isabel Bermejo

Nacida en 1952 en tierras castellanas, actualmente vive en un pequeño pueblo de Cantabria (Sopeña de Cabuérniga), donde ejerce desde casa su profesión de traductora especializada en temas ambientales. Sus inicios en la ecología se remontan a los años 80, en los que se involucró en la lucha contra las plantaciones de eucalipto para producción de papel. En los 90 participó como representante del movimiento Ecologista del Estado Español en el Grupo de Trabajo de Agricultura de la Federación Europea del Medio Ambiente, haciendo un seguimiento de las sucesivas reformas de la Política Agrícola Comunitaria (PAC). Durante varios años (2003/2007) ha coordinado el área de agroecología de Ecologistas en Acción, en la que sigue colaborando activamente. Ha sido también profesora del módulo de biodiversidad de la Maestría de Agroecología de la Universidad de la Rábida (1996-2007).

Fernando García-Dory

UCMn Arte Ederrak eta Landako Soziologia ikasi zituen. Agroekologia eta Landa Garapen Iraunkorrean Magisterra UNIAn, eta Soziologia eta Landa Azterlanen Institutuko kide da. Bere lanean paisaiaren esparruan kultura eta naturaren arteko gaur egungo erlazioan eragiten duten gaiak aztertzen ditu, bai eta identitate, krisi, utopia eta gizarte-aldaketaren alderdiei lotutako aukerak ere. Hainbat erakusketa, esku-hartze eta proiektu egin ditu. Bertan artea, ekologia eta prozesu sozialak lotzen ditu (*), gaur egun landa-gaiari buruz kultura-estrategia bat garatzeko erkidegoen autoantolakuntzara bideratutako ingurumeneko lankidetza-artearen alderdiak garatuz. Gaur egun plastika sozialeko “Campo Adentro, arte, agriculturas y medio rural, (2010-2013)” proiektua garatzen ari da, MARM, MCU, Museo Reina Sof ía eta Plataforma Rural erakundeen babesarekin.
(*) MACBA (2001), Medialab Madrid (2005); Carnegie Mellon University de Pittsburg (2005), Museo de Arte Contemporáneo de Segovia (2006), Goethe Institut Madrid (2008), Intermediae Madrid ( 2009) ,Tate Britain Londres ( 2010), Laboral Centro de Arte Gijon (2010) , Museo Reina Sof ía Madrid ( 2010) , Grizedale Arts ( 2011) , Musee de Sciences Naturales deParis ( 2011) eta Haus der Kulturen der Welte Berlin ( 2011) erakusketetan bezala.

Fernando García-Dory

Estudió Bellas Artes por la UCM, y Sociología Rural. Es Magíster en Agroecología y Desarrollo Rural Sostenible por la UNIA, y miembro del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos. Su obra aborda temas que afectan a la relación actual entre cultura y naturaleza en el marco del paisaje, lo rural, y las expectativas asociadas a aspectos de identidad, crisis, utopía y cambio social. Ha realizado diversas exposiciones, talleres, intervenciones y proyectos en los que enlaza arte, ecología y procesos sociales (*), desarrollando aspectos de arte colaborativo medioambiental encaminado hacia la autoorganización de comunidades para el desarrollo de una estrategia cultural sobre la cuestión rural en nuestros días. Actualmente desarrolla el proyecto de plástica social Campo Adentro, arte, agriculturas y medio rural, (2010-2013), apoyado por el MARM , MCU, Museo Reina Sof ía y Plataforma Rural.
(*) como en el MACBA (2001), Medialab Madrid (2005); Carnegie Mellon University de Pittsburg (2005), Museo de Arte Contemporáneo de Segovia (2006), Goethe Institut Madrid (2008), Intermediae Madrid ( 2009) ,Tate Britain Londres ( 2010), Laboral Centro de Arte Gijón (2010) , Museo Reina Sof ía Madrid ( 2010) , Grizedale Arts ( 2011) , Musee de Sciences Naturales de París ( 2011) y Haus der Kulturen der Welte Berlín ( 2011).

AMAIA LAINON

Amaia Lainon Donostian jaio zen 1973ko azaroko gau ilun, euritsu eta hotz batean, baina etxekoen berotasunarekin. Solanum Tuberosum-ek tuberkuluak osatzen dituen bezala, berak poesia sortzen du; elikagaiak gordetzeko baino gehiago, elikagai horien digestio-prozesu baten ondorio gisa. Bere poesiak irakurtzean Poesia-Kaxa izeneko tramankulu magikoa erabiltzen du ikus-entzuleekin batera jarduteko. Bi poema-liburuxka ditu: Bitan (2005) eta Musa (2009); biak elebidunak, euskarazko eta gaztelaniazko poema independentez osatuak, itzulpenik gabe. Amaia Lainonek bere poesia lana honela definitzen du: poesia da arnasteko dudan isiltasuna, airea berritzeko zabaltzen dudan atea, arimaren forma posible batek ihes egiteko zubia

Amaia Lainon nació en Donostia a primeras horas de una noche oscura, lluviosa y fría de noviembre de 1973, eso sí, al abrigo de los de casa. Así como la Solanum Tuberosum forma tubérculos, ella crea poesía; más que para almacenar nutrientes, como consecuencia de un proceso de digestión de los mismos. En sus lecturas poéticas utiliza el artefacto mágico denominado Poesia-Kaxa (caja de poesía) para interactúar con el público. Dos librillos de poemas en su haber: Bitan (2005) y Musa (2009); ambos bilingües, con poemas independientes en euskara y castellano, sin traducción. Para Amaia Lainon define su trabajo poético así: la poesía es el silencio donde respiro, es la puerta que abro para que se renueve el aire, un puente tendido por donde una forma posible del alma escape

AMAIA LAINON

JON ANDONI GOIKOETXEA

Jon Goikoetxea Barakaldoko poeta da. Bertan bere aitak frankismoak kendu zion baratzea zuen. Jonek han ikasi zuen batxilergoa, eta literatura-tertulien bitartez bertan jarri zen harremanetan literatura esperimentalarekin. Jonek Barakaldoko langile-giroa eta frankismoaren aurkakoa errotuta ditu, bai eta bere aitari lapurtu zioten baratzea ere. Euskadiko Poesia Esperimentalaren Biurtekoak Tres en uno: el camión de la poesía (2008) izeneko bere liburua argitaratu zuen. Jonek honela definitzen du bere burua: “Artearen langile bat naiz eta horrela janzten naiz, aurkezten naiz eta jokatzen dut. Urte mugatuenean jaio nintzen, urte mugagabeenera noa eta ez naiz belaunaldi jakin batekoa, infinitesimo bat naizen unibertsoa bezala, eta nire obra, batez ere, langile-obra da.”

JON ANDONI GOIKOETXEA

Jon Goikoetxea es un poeta de Barakaldo. Allí es donde su padre tenía un huerto que el franquismo le quitó, allí es donde él estudió bachillerato, y allí es donde a través de tertulias literarias entró en contacto con la literatura experimental. Jon es un hombre marcado por el ambiente obrero y antifranquista del Barakaldo, y también por el huerto que le robaron a su padre. La Bienal de Poesía Experimental de Euskadi publicó su libro Tres en uno: el camión de la poesía (2008). Jon se define así: “Soy un obrero del arte y como tal me visto, me presento y me comporto. Nací en el año menos infinito, transito hacia el año más infinito y no pertenezco a ninguna generación igual que el universo del que constituyo un infinitésimo y mi obra es, ante todo, una obra de obrero.”

ANTONIO ORIHUELA

Antonio Orihuela (Moguer, Huelva, 1965) poeta, saiakera-idazlea eta artikulu-idazlea da. Hala ere zuzenagoa da orainaldiaren arkeologo deitzen badugu. Meridan (Badajoz) Proserpinako urtegi erromatarraren ondoan bizi da. Historian doktore da Sevillako Unibertsitatean. Bere obra literarioak eta intelektualak izaera libertario nabarmena du. Ikerlari gisa, Historia de la Prehistoria –Iberiar Penintsularen hego-mendebaldean

ANTONIO ORIHUELA

Antonio Orihuela (Moguer, Huelva, 1965) es poeta, ensayista y articulista, aunque es más acertado llamarlo arqueólogo del presente. Vive junto al embalse romano de Proserpina en Mérida (Babajoz). Es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla. Su obra literaria e intelectual tiene un marcado carácter libertario. Como investigador, destaca Historia de la Prehistoria, trabajo acerca de las formaciones sociales precapitalistas

talde sozial aurrekapitalisten inguruko lana–, eta Moguer-1936 –bere herrian tropa frankistak sartu ondoren izandako errepresioari buruzko ikerketa– nabarmenduko ditugu. Interneten poesia-liburuak honako helbide hauetan irakur daitezke: www.babab.com/biblioteca, www. nodo50.org/mlrs, www.books.google.com. Hona hemen bere azken poesia-liburutako zenbait: Durruti en budilandia, (2007). El corazón no duerme, (2009). Todo el mundo está en otro lugar, (2011). Juan Ramón Jiménez Fundazioaren Voces del Extremo topaketak koordinatzen ditu eta, beste hainbat lagunekin batera, http://vocesdelextremopoesia.blogspot. com/ helbidean bazterrak suspertzen ditu. Antonio Orihuelak honela definitzen du bere poesia-lana: Idazten dut nire buruari tiro ez egiteko. Eta zenbait kasutan idaztea ere norberaren buruari tiro egitea bihurtu da

en el suroeste de la Península Ibérica; y Moguer-1936, investigación sobre la represión que siguió a la entrada de las tropas franquistas en su pueblo. En Internet pueden leerse los libros de poesía en: www.babab. com/biblioteca, www.nodo50.org/mlrs, www.books.google.com. Algunos de sus últimos libros de poesía son: Durruti en budilandia, (2007). El corazón no duerme, (2009). Todo el mundo está en otro lugar, (2011). Coordina los encuentros Voces del Extremo, de la Fundación Juan Ramón Jiménez y, junto con otros compañeros, aviva los fuegos en http:// vocesdelextremopoesia.blogspot.com/ Antonio Orihuela define su trabajo poético así: Escribo por no pegarme un tiro en la boca. Y hasta escribir se ha vuelto a veces un tiro en la boca.

patronoak | patronos

Fundación Cristina Enea Fundazioa
Mandasko Dukearen pasealekua 66 | Paseo Duque de Mandas 66 | 20012, Donostia- San Sebastián www.cristinaenea.org / cristinaenea@donostia.org / T. 943453526 Astehelenetik ostiralera | Lunes a viernes: 9:30-13:30 - 15:00-20:00 Igande eta jaiegunetan | Domingos y festivos: 10:00-13:30

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful