You are on page 1of 117

BIBLIOTECZKA JACHTOWA 2

VADEMECUM MPZZM

Wojciech Zientara

Projekt okadki: Lucyna Jezierska

Copyright by W. Zientara, Warszawa 2005 ISBN 83-900825-3-0

Warszawa 2005. Wydanie 2 poprawione i uzupenione Skad: Wojciech Zientara Warszawa, tel. 617-11-06

BIBLIOTECZKA JACHTOWA 2

Wojciech Zientara

VADEMECUM MPZZM

Warszawa, 2005 3

SPIS TRECI
Objanienia . . . . . . Zasady pierwszestwa . wiata . . . . . . . . . 1 wiato . . . . . . 2 wiata . . . . . . 3 wiata . . . . . . 4 wiata . . . . . . 5 wiate . . . . . . 6 wiate . . . . . . 7 wiate . . . . . . 8 wiate . . . . . . 10 i wicej wiate . Znaki dzienne . . . . . Sygnay dwikowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . 6 . 7 . 7 . 8 . 16 . 36 . 58 . 85 . 97 105 108 111 114

OBJANIENIA
Vaddemecum MPZZM zawiera wiata, znaki dzienne, sygnay dwikowe i zasady pierwszestwa zawarte w Midzynarodowych Przepisach o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu. W odrnieniu od innych ksiek tego rodzaju wszystkie dane uporzdkowane s wedug narastajcej liczby informacji. Na pocztku znajduj si zasady pierwszestwa obowizujce jachty zarwno podczas eglugi na aglach, jak i na silniku. Zostay one zebrane ze wszystkich prawide MPZZM, aby uatwi szybk orientacj. Korzystajc z nich naley wic pamita, i niektre z tych prawide obowizuj tylko w pewnych okolicznociach, np. w wskich przejciach lub systemach rozgraniczenia ruchu. Wedug podobnej zasady zostay zgromadzone na kocu ksiki znaki dzienne i sygnay dwikowe. Stanowice zasadnicz cz ksiki kombinacje wiate s przykadowe. W sytuacjach rzeczywistych mog one nieco si rni od pokazanych na rysunkach. Ponadto w wielu przypadkach moliwe s lustrzane odbicia pokazanego ukadu wiate. Naley take pamita, e niektre wiata mog by zasonite przez maszt, nadbudwk lub inne elementy wyposaenia statku. Rzeczywicie widziana liczba wiate bdzie wic mniejsza od waciwej. Odwrotna sytuacja moe wystpi na statkach, na ktrych pal si wiata owietlajce pokad lub inne wiata robocze. W ksice uwzgldnione zostay wiata dodatkowe dla statkw rybackich (oznaczone w opisie liter D) oraz wiata, znaki dzienne i sygnay dwikowe przewidziane polskimi przepisami lokalnymi (oznaczone L). Uyte symbole oznaczaj: - wiato stae - wiato migajce - krtki dwik - dugi dwik - pojedyncze uderzenie w dzwon - cige bicie w dzwon - cige bicie w gong

ZASADY PIERWSZESTWA
Statek aglowy ustpuje: a) statkom nie odpowiadajcym za swoje ruchy, b) statkom o ograniczonej zdolnoci manewrowej, c) statkom ograniczonym swoim zanurzeniem, d) statkom zajtym poowem, e) statkom wyprzedzanym, f) statkom idcym wskim przejciem, g) statkom korzystajcym z systemu rozgraniczenia ruchu. Statkowi aglowemu ustpuj: a) statki wyprzedzajce, b) statki o napdzie mechanicznym. Statek o napdzie mechanicznym o dugoci poniej 20 m ustpuje: a) statkom nie odpowiadajcym za swoje ruchy, b) statkom o ograniczonej zdolnoci manewrowej, c) statkom ograniczonym swoim zanurzeniem, d) statkom zajtym poowem, e) statkom aglowym, f) statkom wyprzedzanym, g) statkom idcym wskim przejciem, h) statkom korzystajcym z systemu rozgraniczenia ruchu. Statkowi o napdzie mechanicznym o dugoci poniej 20 m ustpuj: a) statki wyprzedzajce. Przy spotkaniu dwch statkw aglowych ustpuje: a) statek idcy lewym halsem, jeli statki id rnymi halsami, b) statek nawietrzny, jeli statki id tym samym halsem. Przy spotkaniu dwch statkw o napdzie mechanicznym: a) ustpuje statek majcy drugi statek z prawej burty, jeli kursy si przecinaj, b) oba statki zmieniaj kurs w prawo, jeli id wprost lub prawie wprost na siebie.

1 wiato:
1 biae

.a) statek o napdzie mechanicznym lub statek aglowy, w drodze, widziany od rufy; .b) statek o napdzie mechanicznym o dugoci mniejszej ni 7 m i prdkoci mniejszej ni 7 wzw, w drodze; .c) statek aglowy o dugoci mniejszej ni 7 m, w drodze; .d) statek o dugoci mniejszej ni 50m, stojcy na kotwicy; .e) statek o dugoci mniejszej ni 100 m, stojcy na kotwicy, widziany od dziobu lub rufy.

1 wiato:
1 czerwone

.a) statek holowany, widziany z lewej burty; .b) statek aglowy, widziany z lewej burty.

1 wiato:
1 zielone

.a) statek holowany, widziany z prawej burty; .b) statek aglowy, widziany z prawej burty.

2 wiata:
2 biae

statek o dugoci wikszej ni 50 m i mniejszej ni 100 m, stojcy na kotwicy.

2 wiata:
2 biae

statek holujcy przy burcie i statek holowany przy burcie, w drodze, widziane od rufy.

2 wiata:
2 biae

.a) okrt wojenny w zespole, w drodze, widziany od rufy (L). .b) okrt wojenny w zespole, stojcy na kotwicy (L).

2 wiata:
2 te

prom linowy lub acuchowy widziany od strony burty (L).

2 wiata:
1 biae, 1 czerwone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci mniejszej ni 50 m, w drodze, widziany z lewej burty.

10

2 wiata:
1 biae, 1 czerwone

statek zajty poowem, inny ni traujcy, nie posuwajcy si po wodzie.

2 wiata:
1 biae, 1 czerwone

.a) statek przewocy adunki niebezpieczne, w drodze, widziany od rufy (L); .b) statek przewocy adunki niebezpieczne, o dugoci mniejszej ni 50 m, stojcy na kotwicy (L) ; .c) statek przewocy adunki niebezpieczne, o dugoci wikszej ni 50 m, stojcy na kotwicy, widziany od dziobu lub rufy (L); .d) okrt prowadzcy strzelanie, w drodze, widziany od rufy (L).

11

2 wiata:
1 biae, 1 zielone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci mniejszej ni 50 m, w drodze, widziany z prawej burty.

2 wiata:
1 biae, 1 zielone

.a) statek zajty poowem - traujcy - o dugoci mniejszej ni 50 m, nie posuwajcy si po wodzie; .b) statek zajty poowem - traujcy - o dugoci wikszej ni 50 m, nie posuwajcy si po wodzie, widziany od rufy.

12

2 wiata:
1 biae, 1 zielone

.a) statek specjalnej suby pastwowej, w drodze, widziany od rufy (L); .b) statek specjalnej suby pastwowej o dugoci mniejszej ni 50 m, stojcy na kotwicy (L) ; .c) statek specjalnej suby pastwowej o dugoci wikszej ni 50 m, stojcy na kotwicy, widziany od dziobu lub rufy (L).

2 wiata:
1 biae, 1 zielone migajce

statek Stray Granicznej, w drodze, widziany od rufy (L).

13

2 wiata:
1 biae, 1 te

statek holujcy, widziany od rufy.

2 wiata:
1 biae, 1 te migajce

.a) statek o napdzie mechanicznym, w drodze, w stanie bezwypornociowym, widziany od rufy; .b) prom portowy o napdzie mechanicznym, w drodze, widziany od rufy (L).

14

2 wiata:
1 biae, 1 niebieskie

.a) statek Policji, w drodze, widziany od rufy (L); .b) okrt w zespole, stojcy na kotwicy (L).

2 wiata:
2 czerwone

statek nie odpowiadajcy za swoje ruchy, nie posuwajcy si po wodzie.

15

2 wiata:
1 czerwone, 1 zielone

.a) statek holowany, widziany od dziobu; .b) statek aglowy, widziany od dziobu.

3 wiata:
3 biae

okrt o dugoci wikszej ni 50 m, w zespole, stojcy na kotwicy (L).

16

3 wiata:
2 biae, 1 czerwone

.a) statek o napdzie mechanicznym o dugoci mniejszej ni 50 m, holujcy zestaw o dugoci mniejszej ni 200 m, widziany z lewej burty; .b) okrt o dugoci mniejszej ni 50 m, w zespole, w drodze, widziany z lewej burty (L).

3 wiata:
2 biae, 1 czerwone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci wikszej ni 50 m, w drodze, widziany z lewej burty.

17

3 wiata:
2 biae, 1 czerwone

.a) statek zajty poowem, inny ni traujcy, posuwajcy si po wodzie, widziany od rufy; .b) statek zajty poowem, inny ni traujcy, nie posuwajcy si po wodzie, z narzdziem poowu rozcigajcym si na odlego wiksz ni 150 m.

3 wiata:
2 biae, 1 czerwone

.a) statek penicy sub pilotow, w drodze, widziany od rufy; .b) statek o dugoci mniejszej ni 50 m, penicy sub pilotow, stojcy na kotwicy; .c) statek o dugoci wikszej ni 50 m, penicy sub pilotow, stojcy na kotwicy, widziany od dziobu lub rufy.

18

3 wiata:
2 biae, 1 czerwone

statek przewocy adunki niebezpieczne, o dugoci wikszej ni 50 m, stojcy na kotwicy (L).

3 wiata:
2 biae, 1 zielone

.a) statek o napdzie mechanicznym o dugoci mniejszej ni 50 m, holujcy zestaw o dugoci mniejszej ni 200 m, widziany z prawej burty; .b) okrt o dugoci mniejszej ni 50 m, w zespole, w drodze, widziany z prawej burty (L).

19

3 wiata:
2 biae, 1 zielone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci wikszej ni 50 m, w drodze, widziany z prawej burty.

3 wiata:
2 biae, 1 zielone

statek zajty poowem - traujcy - o dugoci wikszej ni 50 m, nie posuwajcy si po wodzie, widziany z prawej burty.

20

3 wiata:
2 biae, 1 zielone

statek zajty poowem - traujcy - o dugoci wikszej ni 50 m, nie posuwajcy si po wodzie, widziany z lewej burty.

3 wiata:
2 biae, 1 zielone

statek zajty poowem - traujcy - o dugoci wikszej ni 50 m, nie posuwajcy si po wodzie, widziany od dziobu.

21

3 wiata:
2 biae, 1 zielone

statek zajty poowem traujcy, posuwajcy si po wodzie, widziany od rufy.

3 wiata:
2 biae, 1 zielone

statek specjalnej suby pastwowej o dugoci wikszej ni 50 m, stojcy na kotwicy (L).

22

3 wiata:
2 biae, 1 te

statek holujcy i statek holowany w drodze, widziane od rufy.

3 wiata:
2 biae, 1 niebieskie

okrt o dugoci wikszej ni 50 m, w zespole, stojcy na kotwicy (L).

23

3 wiata:
1 biae, 2 czerwone

statek o ograniczonej zdolnoci manewrowej, nie posuwajcy si po wodzie.

3 wiata:
1 biae, 2 czerwone

.a) statek zajty poowem, inny ni traujcy, posuwajcy si po wodzie, widziany z lewej burty; .b) okrt o dugoci mniejszej ni 50 m, prowadzcy strzelanie, w drodze, widziany z lewej burty (L).

24

3 wiata:
1 biae, 2 czerwone

.a) statek nie odpowiadajcy za swoje ruchy, posuwajcy si po wodzie, widziany od rufy; .b) statek o dugoci mniejszej ni 50 m, stojcy na mielinie; .c) statek o dugoci wikszej ni 50 m, stojcy na mielinie, widziany od dziobu lub rufy.

3 wiata:
1 biae, 2 czerwone

statek o dugoci mniejszej ni 50 m, penicy sub pilotow, w drodze, widziany z lewej burty.

25

3 wiata:
1 biae, 2 czerwone

statek o napdzie mechanicznym, o dugoci mniejszej ni 50 m, przewocy adunki niebezpieczne, w drodze, widziany z lewej burty (L).

3 wiata:
1 biae, 2 zielone

.a) statek zajty poowem - traujcy - o dugoci mniejszej ni 50 m, posuwajcy si po wodzie, widziany z prawej burty; .b) statek specjalnej suby pastwowej, o dugoci mniejszej ni 50 m, w drodze, widziany z prawej burty (L).

26

3 wiata:
1 biae, 2 zielone

statek Stray Granicznej, w drodze, widziany od rufy (L).

3 wiata:
1 biae, 1 czerwone, 1 zielone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci mniejszej ni 50 m, w drodze, widziany od dziobu.

27

3 wiata:
1 biae, 1 czerwone, 1 zielone

.a) statek zajty poowem, inny ni traujcy, posuwajcy si po wodzie, widziany z prawej burty; .b) okrt o dugoci mniejszej ni 50 m, prowadzcy strzelanie, w drodze, widziany z prawej burty (L).

3 wiata:
1 biae, 1 czerwone, 1 zielone

statek o napdzie mechanicznym, o dugoci mniejszej ni 50 m, przewocy adunki niebezpieczne, w drodze, widziany z prawej burty (L).

28

3 wiata:
1 biae, 1 czerwone, 1 zielone migajce

statek Stray Granicznej, w drodze, widziany z lewej burty (L).

3 wiata:
1 biae, 1 czerwone, 1 zielone

statek aglowy, widziany od rufy.

29

3 wiata:
1 biae, 1 czerwone, 1 zielone

.a) statek zajty poowem - traujcy - o dugoci mniejszej ni 50 m, posuwajcy si po wodzie, widziany z lewej burty; .b) statek specjalnej suby pastwowej, o dugoci mniejszej ni 50 m, w drodze, widziany z lewej burty (L).

3 wiata:
1 biae, 1 czerwone, 1 zielone

statek o dugoci mniejszej ni 50 m, penicy sub pilotow, w drodze, widziany z prawej burty.

30

3 wiata:
1 biae, 1 czerwone, 1 te migajce

.a) statek o napdzie mechanicznym o dugoci mniejszej ni 50 m, w drodze, w stanie bezwypornociowym, widziany z lewej burty; .b) prom portowy o napdzie mechanicznym, o dugoci mniejszej ni 50 m, w drodze, widziany z lewej burty (L).

3 wiata:
1 biae, 1, czerwone, 1 niebieskie

statek Policji, w drodze, widziany z lewej burty (L).

31

3 wiata:
1 biae, 1 zielone, 1 te migajce

.a) statek o napdzie mechanicznym o dugoci mniejszej ni 50 m, w drodze, w stanie bezwypornociowym, widziany z prawej burty; .b) prom portowy o napdzie mechanicznym, o dugoci mniejszej ni 50 m, w drodze, widziany z prawej burty (L).

3 wiata:
1 biae, 1 zielone, 1 zielone migajce

statek Stray Granicznej w drodze, widziany z prawej burty (L).

32

3 wiata:
1 biae, 1 zielone, 1 niebieskie

statek Policji w drodze, widziany z prawej burty (L).

3 wiata:
3 czerwone

statek nie odpowiadajcy za swoje ruchy, posuwajcy si po wodzie, widziany z lewej burty.

33

3 wiata:
3 zielone

statek zajty oczyszczaniem z min, nie posuwajcy si po wodzie.

3 wiata:
2 czerwone, 1 zielone

statek aglowy, widziany z lewej burty.

34

3 wiata:
2 czerwone, 1 zielone

statek nie odpowiadajcy za swoje ruchy, posuwajcy si po wodzie, widziany z prawej burty.

3 wiata:
1 czerwone, 2 zielone

statek aglowy, widziany z prawej burty.

35

4 wiata:
3 biae, 1 czerwone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci mniejszej ni 50 m, holujcy zestaw o dugoci wikszej ni 200 m, widziany z lewej burty.

4 wiata:
3 biae, 1 czerwone

.a) statek o napdzie mechanicznym o dugoci wikszej ni 50 m, holujcy zestaw o dugoci mniejszej ni 200 m, widziany z lewej burty; .b) okrt o dugoci wikszej ni 50 m, w zespole, w drodze, widziany z lewej burty (L).

36

4 wiata:
3 biae, 1 czerwone

statek zajty poowem, inny ni traujcy, posuwajcy si po wodzie, z narzdziem poowu rozcigajcym si na odlego wiksz ni 150 m, widziany od rufy.

4 wiata:
3 biae, 1 czerwone

statek zajty poowem, inny ni traujcy, nie posuwajcy si po wodzie i wydajcy sieci (D).

37

4 wiata:
3 biae, 1 czerwone

statek o dugoci wikszej ni 50 m, penicy sub pilotow, stojcy na kotwicy.

4 wiata:
3 biae, 1 zielone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci mniejszej ni 50 m, holujcy zestaw o dugoci wikszej ni 200 m, widziany z prawej burty.

38

4 wiata:
3 biae, 1 zielone

.a) statek o napdzie mechanicznym o dugoci wikszej ni 50 m, holujcy zestaw o dugoci mniejszej ni 200 m, widziany z prawej burty; .b) okrt o dugoci wikszej ni 50 m, w zespole, w drodze, widziany z lewej burty (L).

4 wiata:
2 biae, 2 czerwone

.a) statek o ograniczonej zdolnoci manewrowej, posuwajcy si po wodzie, widziany od rufy; .b) statek o dugoci mniejszej ni 50 m o ograniczonej zdolnoci manewrowej, stojcy na kotwicy; .c) statek o dugoci wikszej ni 50 m o ograniczonej zdolnoci manewrowej, stojcy na kotwicy, widziany od dziobu lub rufy.

39

4 wiata:
2 biae, 2 czerwone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci mniejszej ni 50 m, pchajcy i statek pchany w przd, widziane z lewej burty.

4 wiata:
2 biae, 2 czerwone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci mniejszej ni 50 m, holujcy zestaw o dugoci mniejszej ni 200 m i statek holowany, widziane z lewej burty.

40

4 wiata:
2 biae, 2 czerwone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci mniejszej ni 50 m, holujcy przy burcie i statek holowany, widziane z lewej burty.

4 wiata:
2 biae, 2 czerwone

statek zajty poowem, inny ni traujcy, posuwajcy si po wodzie, z narzdziem poowu rozcigajcym si na odlego wiksz ni 150 m, widziany z lewej burty.

41

4 wiata:
2 biae, 2 czerwone

statek zajty poowem, inny ni traujcy, nie posuwajcy si po wodzie i wybierajcy sieci (D).

4 wiata:
2 biae, 2 czerwone

okrt o dugoci wikszej ni 50 m, prowadzcy strzelanie, w drodze, widziany z lewej burty (L).

42

4 wiata:
2 biae, 2 czerwone

statek o napdzie mechanicznym, o dugoci wikszej ni 50 m, przewocy adunki niebezpieczne, w drodze, widziany z lewej burty (L).

4 wiata:
2 biae, 2 czerwone

statek o dugoci wikszej ni 50 m stojcy na mielinie.

43

4 wiata:
2 biae, 2 zielone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci mniejszej ni 50 m, pchajcy i statek pchany w przd, widziane z prawej burty.

4 wiata:
2 biae, 2 zielone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci mniejszej ni 50 m, holujcy zestaw o dugoci mniejszej ni 200 m i statek holowany, widziane z prawej burty.

44

4 wiata:
2 biae, 2 zielone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci mniejszej ni 50 m, holujcy przy burcie i statek holowany, widziane z prawej burty.

4 wiata:
2 biae, 2 zielone

.a) statek zajty poowem - traujcy - o dugoci wikszej ni 50 m, posuwajcy si po wodzie, widziany z prawej burty; .b) statek specjalnej suby pastwowej, o dugoci wikszej ni 50 m, w drodze, widziany z prawej burty (L).

45

4 wiata:
2 biae, 1 czerwone, 1 zielone

.a) statek o napdzie mechanicznym o dugoci wikszej ni 50 m, w drodze, widziany od dziobu; .b) statek o napdzie mechanicznym o dugoci mniejszej ni 50 m, holujcy zestaw o dugoci mniejszej ni 200 m, widziany od dziobu; .c) okrt o dugoci mniejszej ni 50 m, w zespole, w drodze, widziany od dziobu (L).

4 wiata:
2 biae, 1 czerwone, 1 zielone

statek zajty poowem, inny ni traujcy, posuwajcy si po wodzie, z narzdziem poowu rozcigajcym si na odlego wiksz ni 150 m, widziany z prawej burty.

46

4 wiata:
2 biae, 1 czerwone, 1 zielone

.a) statek zajty poowem - traujcy - o dugoci mniejszej ni 50 m, nie posuwajcy si po wodzie i wybierajcy sieci (D); .b) statek zajty poowem - traujcy - o dugoci wikszej ni 50 m, nie posuwajcy si po wodzie i wybierajcy sieci, widziany od rufy (D).

4 wiata:
2 biae, 1 czerwone, 1 zielone

.a) statek zajty poowem - traujcy - o dugoci wikszej ni 50 m, posuwajcy si po wodzie, widziany z lewej burty; .b) statek specjalnej suby pastwowej, o dugoci wikszej ni 50 m, w drodze, widziany z lewej burty (L).

47

4 wiata:
2 biae, 1 czerwone, 1 zielone

okrt o dugoci wikszej ni 50 m, prowadzcy strzelanie, w drodze, widziany z prawej burty (L).

4 wiata:
2 biae, 1 czerwone, 1 zielone

statek o napdzie mechanicznym, o dugoci wikszej ni 50 m, przewocy adunki niebezpieczne, w drodze, widziany z prawej burty (L).

48

4 wiata:
2 biae, 1 czerwone, 1 te migajce

.a) statek o napdzie mechanicznym o dugoci wikszej ni 50 m, w drodze, w stanie bezwypornociowym, widziany z lewej burty; .b) prom portowy o napdzie mechanicznym, o dugoci wikszej ni 50 m, w drodze, widziany z lewej burty (L).

4 wiata:
2 biae, 1 zielone, 1 te migajce

.a) statek o napdzie mechanicznym o dugoci wikszej ni 50 m, w drodze, w stanie bezwypornociowym, widziany z prawej burty; .b) prom portowy o napdzie mechanicznym, o dugoci wikszej ni 50 m, w drodze, widziany z prawej burty (L).

49

4 wiata:
1 biae, 3 czerwone

.a) statek ograniczony swoim zanurzeniem w drodze, widziany od rufy; .b) statek o napdzie mechanicznym przewocy adunki niebezpieczne, w drodze, widziany od rufy (L).

4 wiata:
1 biae, 3 czerwone

statek zajty poowem, inny ni traujcy, nie posuwajcy si po wodzie, ktrego sieci zaczepiy o przeszkod (D).

50

4 wiata:
1 biae, 3 zielone

.a) statek zajty oczyszczaniem z min, w drodze, widziany od rufy; .b) statek zajty oczyszczaniem z min, stojcy na kotwicy.

4 wiata:
1 biae, 3 zielone

statek Stray Granicznej, w drodze, widziany z prawej burty (L).

51

4 wiata:
1 biae, 3 niebieskie

okrt zabezpieczajcy wiczenia okrtw podwodnych w drodze, widziany od rufy (L).

4 wiata:
1 biae, 2 czerwone, 1 zielone

.a) statek zajty poowem, inny ni traujcy, posuwajcy si po wodzie, widziany od dziobu; .b) okrt o dugoci mniejszej ni 50 m, prowadzcy strzelanie, w drodze, widziany od dziobu (L).

52

4 wiata:
1 biae, 2 czerwone, 1 zielone

statek o dugoci mniejszej ni 50 m, penicy sub pilotow, w drodze, widziany od dziobu.

4 wiata:
1 biae, 2 czerwone, 1 zielone

.a) statek zajty poowem traujcy o dugoci mniejszej ni 50 m, nie posuwajcy si po wodzie, ktrego sieci zaczepiy o przeszkod (D). .a) statek zajty poowem traujcy o dugoci wikszej ni 50 m, nie posuwajcy si po wodzie, ktrego sieci zaczepiy o przeszkod, widziany od rufy (D).

53

4 wiata:
1 biae, 2 czerwone, 1 zielone

statek o dugoci mniejszej ni 50 m stojcy na mielinie, wskazujcy stron, po ktrej moe nastpi przejcie (L).

4 wiata:
1 biae, 2 czerwone, 1 zielone

statek o napdzie mechanicznym, o dugoci mniejszej ni 50 m, przewocy adunki niebezpieczne, w drodze, widziany od dziobu (L).

54

4 wiata:
1 biae, 1 czerwone, 2 zielone

.a) statek zajty poowem - traujcy - o dugoci mniejszej ni 50 m, posuwajcy si po wodzie, widziany od dziobu; .b) statek specjalnej suby pastwowej, o dugoci mniejszej ni 50 m, w drodze, widziany od dziobu (L).

4 wiata:
1 biae, 1 czerwone, 2 zielone

statek Stray Granicznej, w drodze, widziany z lewej burty (L).

55

4 wiata:
1 biae, 1 czerwone, 2 te migajce

statek zajty poowem, inny ni traujcy, nie posuwajcy si po wodzie i poawiajcy okrnic (D).

4 wiata:
1 biae, 1 czerwone, 1 zielone, 1 zielone migajce

statek Stray Granicznej w drodze, widziany od dziobu (L).

56

4 wiata:
1 biae, 1 czerwone, 1 zielone, 1 te migajce

.a) statek o napdzie mechanicznym o dugoci mniejszej ni 50 m, w drodze, w stanie bezwypornociowym, widziany od dziobu; .b) prom portowy o napdzie mechanicznym, o dugoci mniejszej ni 50 m, w drodze, widziany od dziobu (L).

4 wiata:
1 biae, 1 czerwone, 1 zielone, 1 niebieskie

statek Policji w drodze, widziany od dziobu (L).

57

4 wiata:
3 czerwone, 1 zielone

statek nie odpowiadajcy za swoje ruchy, posuwajcy si po wodzie, widziany od dziobu.

5 wiate:
4 biae, 1 czerwone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci wikszej ni 50 m, holujcy zestaw o dugoci wikszej ni 200 m, widziany z lewej burty.

58

5 wiate:
4 biae, 1 czerwone

statek zajty poowem, inny ni traujcy, posuwajcy si po wodzie i wydajcy sieci, widziany od rufy (D).

5 wiate:
4 biae, 1 zielone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci wikszej ni 50 m, holujcy zestaw o dugoci wikszej ni 200 m, widziany z prawej burty.

59

5 wiate:
4 biae, 1 zielone

statek zajty poowem - traujcy, posuwajcy si po wodzie i wydajcy sieci, widziany od rufy (D).

5 wiate:
3 biae, 2 czerwone

statek zajty poowem, inny ni traujcy, posuwajcy si po wodzie i wybierajcy sieci, widziany od rufy (D).

60

5 wiate:
3 biae, 2 czerwone

statek zajty poowem, inny ni traujcy, posuwajcy si po wodzie i wydajcy sieci, widziany z lewej burty (D).

5 wiate:
3 biae, 2 czerwone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci mniejszej ni 50 m, holujcy zestaw o dugoci wikszej ni 200 m i statek holowany, widziane z lewej burty.

61

5 wiate:
3 biae, 2 czerwone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci wikszej ni 50 m, holujcy zestaw o dugoci mniejszej ni 200 m i statek holowany, widziane z lewej burty.

5 wiate:
3 biae, 2 czerwone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci wikszej ni 50 m, holujcy przy burcie i statek holowany, widziane z lewej burty.

62

5 wiate:
3 biae, 2 czerwone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci wikszej ni 50 m, pchajcy i statek pchany w przd, widziane z lewej burty.

5 wiate:
3 biae, 2 czerwone

statek o dugoci wikszej ni 50 m o ograniczonej zdolnoci manewrowej, stojcy na kotwicy.

63

5 wiate:
3 biae, 2 zielone

statek zajty poowem traujcy o dugoci mniejszej ni 50 m, posuwajcy si po wodzie i wydajcy sieci, widziany z prawej burty (D).

5 wiate:
3 biae, 2 zielone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci mniejszej ni 50 m, holujcy zestaw o dugoci wikszej ni 200 m i statek holowany, widziane z prawej burty.

64

5 wiate:
3 biae, 2 zielone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci wikszej ni 50 m, holujcy zestaw o dugoci mniejszej ni 200 m i statek holowany, widziane z prawej burty.

5 wiate:
3 biae, 2 zielone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci wikszej ni 50 m, holujcy przy burcie i statek holowany, widziane z prawej burty.

65

5 wiate:
3 biae, 2 zielone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci wikszej ni 50 m, pchajcy i statek pchany w przd, widziany z prawej burty.

5 wiate:
3 biae, 1 czerwone, 1 zielone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci mniejszej ni 50 m, holujcy zestaw o dugoci wikszej ni 200 m, widziany od dziobu.

66

5 wiate:
3 biae, 1 czerwone, 1 zielone

.a) statek o napdzie mechanicznym o dugoci wikszej ni 50 m, holujcy zestaw o dugoci mniejszej ni 200 m, widziany od dziobu; .b) okrt o dugoci wikszej ni 50 m, w zespole, w drodze, widziany od dziobu (L).

5 wiate:
3 biae, 1 czerwone, 1 zielone

statek zajty poowem - traujcy - o dugoci wikszej ni 50 m, nie posuwajcy si po wodzie i wybierajcy sieci, widziany z lewej burty (D).

67

5 wiate:
3 biae, 1 czerwone, 1 zielone

statek zajty poowem - traujcy - o dugoci wikszej ni 50 m, nie posuwajcy si po wodzie i wybierajcy sieci, widziany z prawej burty (D).

5 wiate:
3 biae, 1 czerwone, 1 zielone

statek zajty poowem - traujcy - o dugoci mniejszej ni 50 m, posuwajcy si po wodzie i wydajcy sieci, widziany z lewej burty (D).

68

5 wiate:
3 biae, 1 czerwone, 1 zielone

statek zajty poowem, inny ni traujcy, posuwajcy si po wodzie i wydajcy sieci, widziany z prawej burty (D).

5 wiate:
3 biae, 1 czerwone, 1 zielone

statek zajty poowem - traujcy - posuwajcy si po wodzie i wybierajcy sieci, widziany od rufy (D).

69

5 wiate:
3 biae, 1 czerwone, 1 zielone

statek zajty poowem - traujcy - o dugoci wikszej ni 50 m, nie posuwajcy si po wodzie i wydajcy sieci, widziany od dziobu (D).

5 wiate:
2 biae, 3 czerwone

statek zajty poowem, inny ni traujcy, posuwajcy si po wodzie i wybierajcy sieci, widziany z lewej burty (D).

70

5 wiate:
2 biae, 3 czerwone

statek przewocy adunki niebezpieczne, o dugoci wikszej ni 50 m, stojcy na kotwicy (L).

5 wiate:
2 biae, 3 czerwone

statek o dugoci mniejszej ni 50 m o ograniczonej zdolnoci manewrowej, posuwajcy si po wodzie, widziany z lewej burty.

71

5 wiate:
2 biae, 2 czerwone, 1 zielone

statek o dugoci wikszej ni 50 m, penicy sub pilotow, w drodze, widziany od dziobu.

5 wiate:
2 biae, 2 czerwone, 1 zielone

statek zajty poowem, inny ni traujcy, posuwajcy si po wodzie, z narzdziem poowu rozcigajcym si na odlego wiksz ni 150 m, widziany od dziobu.

72

5 wiate:
2 biae, 2 czerwone, 1 zielone

statek zajty poowem - traujcy - o dugoci mniejszej ni 50 m, posuwajcy si po wodzie i wybierajcy sieci, widziany z lewej burty (D).

5 wiate:
2 biae, 2 czerwone, 1 zielone

statek zajty poowem, inny ni traujcy, posuwajcy si po wodzie i wybierajcy sieci, widziany z prawej burty (D).

73

5 wiate:
2 biae, 2 czerwone, 1 zielone

statek zajty poowem - traujcy - o dugoci wikszej ni 50 m, nie posuwajcy si po wodzie, ktrego sieci zaczepiy o przeszkod, widziany z lewej burty (D).

5 wiate:
2 biae, 2 czerwone, 1 zielone

statek zajty poowem - traujcy - o dugoci wikszej ni 50 m, nie posuwajcy si po wodzie, ktrego sieci zaczepiy o przeszkod, widziany z prawej burty (D).

74

5 wiate:
2 biae, 2 czerwone, 1 zielone

statek zajty poowem - traujcy - o dugoci wikszej ni 50 m, nie posuwajcy si po wodzie, ktrego sieci zaczepiy o przeszkod, widziany od dziobu (D).

5 wiate:
2 biae, 2 czerwone, 1 zielone

okrt o dugoci wikszej ni 50 m, prowadzcy strzelanie, w drodze, widziany od dziobu (L).

75

5 wiate:
2 biae, 2 czerwone, 1 zielone

statek o napdzie mechanicznym, o dugoci wikszej ni 50 m, przewocy adunki niebezpieczne, w drodze, widziany od dziobu (L).

5 wiate:
2 biae, 2 czerwone, 1 zielone

statek o dugoci wikszej ni 50 m stojcy na mielinie, wskazujcy stron, po ktrej moe nastpi przejcie (L).

76

5 wiate:
2 biae, 2 czerwone, 1 zielone

statek o dugoci mniejszej ni 50 m o ograniczonej zdolnoci manewrowej, posuwajcy si po wodzie, widziany z prawej burty.

5 wiate:
2 biae, 1 czerwone, 2 zielone

.a) statek zajty poowem - traujcy - o dugoci wikszej ni 50 m, posuwajcy si po wodzie, widziany od dziobu; .b) statek specjalnej suby pastwowej, o dugoci wikszej ni 50 m, w drodze, widziany od dziobu (L).

77

5 wiate:
2 biae, 1 czerwone, 2 zielone

statek zajty poowem traujcy o dugoci mniejsze ni 50 m, posuwajcy si po wodzie i wybierajcy sieci, widziany z prawej burty (D).

5 wiate:
2 biae, 1 czerwone, 2 te migajce

statek zajty poowem, inny ni traujcy, posuwajcy si po wodzie i poawiajcy okrnic, widziany od rufy (D).

78

5 wiate:
2 biae, 1 czerwone, 1 zielone, 1 te migajce

.a) statek o napdzie mechanicznym o dugoci wikszej ni 50 m, w drodze, w stanie bezwypornociowym, widziany od dziobu; .b) prom portowy o napdzie mechanicznym, o dugoci wikszej ni 50 m, w drodze, widziany od dziobu (L).

5 wiate:
1 biae, 4 czerwone

statek o napdzie mechanicznym, o dugoci mniejszej ni 50 m, przewocy adunki niebezpieczne, w drodze, widziany z lewej burty (L).

79

5 wiate:
1 biae, 4 czerwone

statek o ograniczonej zdolnoci manewrowej, nie posuwajcy si po wodzie i stanowicy przeszkod w egludze, widziany od strony przeszkody.

5 wiate:
1 biae, 4 zielone

statek zajty oczyszczaniem z min, posuwajcy si po wodzie, widziany z prawej burty.

80

5 wiate:
1 biae, 3 czerwone, 1 zielone

statek o napdzie mechanicznym, o dugoci mniejszej ni 50 m, przewocy adunki niebezpieczne, w drodze, widziany z prawej burty (L).

5 wiate:
1 biae, 2 czerwone, 2 zielone

statek o ograniczonej zdolnoci manewrowej, nie posuwajcy si po wodzie i stanowicy przeszkod w egludze, widziany od strony wolnego przejcia.

81

5 wiate:
1 biae, 2 czerwone, 2 te migajce

statek zajty poowem, inny ni traujcy, posuwajcy si po wodzie i poawiajcy okrnic, widziany z lewej burty (D).

5 wiate:
1 biae, 1 czerwone, 3 zielone

statek zajty oczyszczaniem z min, posuwajcy si po wodzie, widziany z lewej burty.

82

5 wiate:
1 biae, 1 czerwone, 3 zielone

statek Stray Granicznej, w drodze, widziany od dziobu (L).

5 wiate:
1 biae, 1 czerwone, 3 niebieskie

okrt zabezpieczajcy wiczenia okrtw podwodnych o dugoci mniejszej ni 50 m, w drodze, widziany z lewej burty (L).

83

5 wiate:
1 biae, 1 czerwone, 1 zielone, 2 te migajce

statek zajty poowem, inny ni traujcy, posuwajcy si po wodzie i poawiajcy okrnic, widziany z prawej burty (D).

5 wiate:
1 biae, 1 zielone, 3 niebieskie

okrt zabezpieczajcy wiczenia okrtw podwodnych o dugoci mniejszej ni 50 m, w drodze, widziany z lewej burty (L).

84

6 wiate:
4 biae, 2 czerwone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci wikszej ni 50 m, holujcy zestaw o dugoci wikszej ni 200 m i statek holowany, widziane z lewej burty.

6 wiate:
4 biae, 2 zielone

statek zajty poowem traujcy o dugoci wikszej ni 50 m, posuwajcy si po wodzie i wydajcy sieci, widziany z prawej burty (D).

85

6 wiate:
4 biae, 2 zielone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci wikszej ni 50 m, holujcy zestaw o dugoci wikszej ni 200 m i statek holowany, widziane z prawej burty.

6 wiate:
4 biae, 1 czerwone, 1 zielone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci wikszej ni 50 m, holujcy zestaw o dugoci wikszej ni 200 m, widziany od dziobu.

86

6 wiate:
4 biae, 1 czerwone, 1 zielone

statek zajty poowem traujcy o dugoci wikszej ni 50 m, posuwajcy si po wodzie i wydajcy sieci, widziany z lewej burty (D).

6 wiate:
3 biae, 3 czerwone

statek o dugoci wikszej ni 50 m o ograniczonej zdolnoci manewrowej, posuwajcy si po wodzie, widziany z lewej burty.

87

6 wiate:
3 biae, 2 czerwone, 1 zielone

statek o dugoci wikszej ni 50 m o ograniczonej zdolnoci manewrowej, posuwajcy si po wodzie, widziany z prawej burty.

6 wiate:
3 biae, 2 czerwone, 1 zielone

statek zajty poowem traujcy o dugoci wikszej ni 50 m, posuwajcy si po wodzie i wybierajcy sieci, widziany z lewej burty (D).

88

6 wiate:
3 biae, 2 czerwone, 1 zielone

statek zajty poowem, inny ni traujcy, posuwajcy si po wodzie i wydajcy sieci, widziany od rufy (D).

6 wiate:
3 biae, 1 czerwone, 2 zielone

statek zajty poowem traujcy o dugoci wikszej ni 50 m, posuwajcy si po wodzie i wybierajcy sieci, widziany z prawej burty (D).

89

6 wiate:
3 biae, 1 czerwone, 2 zielone

statek zajty poowem traujcy o dugoci mniejszej ni 50 m, posuwajcy si po wodzie i wydajcy sieci, widziany od dziobu (D).

6 wiate:
2 biae, 4 czerwone

.a) statek o dugoci wikszej ni 50 m ograniczony swoim zanurzeniem, w drodze, widziany z lewej burty; .b) statek o napdzie mechanicznym o dugoci wikszej ni 50 m przewocy adunki niebezpieczne, w drodze, widziany z lewej burty (L).

90

6 wiate:
2 biae, 3 czerwone, 1 zielone

statek o dugoci mniejszej ni 50 m o ograniczonej zdolnoci manewrowej, posuwajcy si po wodzie, widziany od dziobu.

6 wiate:
2 biae, 3 czerwone, 1 zielone

.a) statek o dugoci wikszej ni 50 m ograniczony swoim zanurzeniem, w drodze, widziany z prawej burty; .b) statek o napdzie mechanicznym o dugoci wikszej ni 50 m przewocy adunki niebezpieczne, w drodze, widziany z prawej burty (L).

91

6 wiate:
2 biae, 3 czerwone, 1 zielone

statek zajty poowem, inny ni traujcy, posuwajcy si po wodzie i wybierajcy sieci, widziany od dziobu (D).

6 wiate:
2 biae, 2 czerwone, 2 zielone

.a) statek o napdzie mechanicznym o dugoci mniejszej ni 50 m, holujcy zestaw o dugoci mniejszej ni 200 m i statek holowany, widziane od dziobu; .b) statek o napdzie mechanicznym o dugoci mniejszej ni 50 m, pchajcy i statek pchany w przd, widziane od dziobu.

92

6 wiate:
2 biae, 2 czerwone, 2 zielone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci mniejszej ni 50 m, holujcy przy burcie i statek holowany, widziane od dziobu.

6 wiate:
2 biae, 2 czerwone, 2 zielone

statek zajty poowem traujcy o dugoci mniejszej ni 50 m, posuwajcy si po wodzie i wybierajcy sieci, widziany od dziobu (D).

93

6 wiate:
2 biae, 1 czerwone, 3 niebieskie

okrt zabezpieczajcy wiczenia okrtw podwodnych o dugoci wikszej ni 50 m, w drodze, widziany z lewej burty (L).

6 wiate:
2 biae, 1 zielone, 3 niebieskie

okrt zabezpieczajcy wiczenia okrtw podwodnych o dugoci wikszej ni 50 m, w drodze, widziany z prawej burty (L).

94

6 wiate:
1 biae, 4 czerwone, 1 zielone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci mniejszej ni 50 m przewocy adunki niebezpieczne, w drodze, widziany od dziobu (L).

6 wiate:
1 biae, 1 czerwone, 4 zielone

statek zajty oczyszczaniem z min, posuwajcy si po wodzie, widziany od dziobu.

95

6 wiate:
1 biae, 2 czerwone, 1 zielone, 2 te migajce

statek zajty poowem, inny ni traujcy, posuwajcy si po wodzie i poawiajcy okrnic, widziany od dziobu (D).

6 wiate:
1 biae, 1 czerwone, 1 zielone, 3 niebieskie

okrt zabezpieczajcy wiczenia okrtw podwodnych, o dugoci mniejszej ni 50 m, w drodze, widziany od dziobu (L).

96

7 wiate:
4 biae, 1 czerwone, 2 zielone

statek zajty poowem traujcy o dugoci wikszej ni 50 m, posuwajcy si po wodzie i wydajcy sieci, widziany od dziobu (D).

7 wiate:
3 biae, 4 czerwone

statek o ograniczonej zdolnoci manewrowej, o dugoci wikszej ni 50 m, stojcy na kotwicy i stanowicy przeszkod w egludze, widziany od strony przeszkody.

97

7 wiate:
3 biae, 3 czerwone, 1 zielone

statek o dugoci wikszej ni 50 m o ograniczonej zdolnoci manewrowej, posuwajcy si po wodzie, widziany od dziobu.

7 wiate:
3 biae, 2 czerwone, 2 zielone

.a) statek o napdzie mechanicznym o dugoci wikszej ni 50 m, holujcy zestaw o dugoci mniejszej ni 200 m i statek holowany, widziane od dziobu; .b) statek o napdzie mechanicznym o dugoci wikszej ni 50 m, pchajcy i statek pchany w przd, widziane od dziobu.

98

7 wiate:
3 biae, 2 czerwone, 2 zielone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci mniejszej ni 50 m, holujcy zestaw o dugoci wikszej ni 200 m i statek holowany, widziane od dziobu.

7 wiate:
3 biae, 2 czerwone, 2 zielone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci wikszej ni 50 m, holujcy przy burcie i statek holowany, widziane od dziobu.

99

7 wiate:
3 biae, 2 czerwone, 2 zielone

statek zajty poowem traujcy o dugoci wikszej ni 50 m, posuwajcy si po wodzie i wybierajcy sieci, widziany od dziobu (D).

7 wiate:
3 biae, 2 czerwone, 2 zielone

statek o ograniczonej zdolnoci manewrowej, o dugoci wikszej ni 50 m, stojcy na kotwicy i stanowicy przeszkod w egludze, widziany od strony wolnego przejcia.

100

7 wiate:
2 biae, 5 czerwonych

statek o dugoci mniejszej ni 50 m o ograniczonej zdolnoci manewrowej, posuwajcy si po wodzie i stanowicy przeszkod w egludze, widziany z lewej burty i od strony przeszkody.

7 wiate:
2 biae, 4 czerwone, 1 zielone

.a) statek o dugoci wikszej ni 50 m ograniczony swoim zanurzeniem, w drodze, widziany od dziobu; .b) statek o napdzie mechanicznym o dugoci wikszej ni 50 m przewocy adunki niebezpieczne, w drodze, widziany od dziobu (L).

101

7 wiate:
2 biae, 4 czerwone, 1 zielone

statek o dugoci mniejszej ni 50 m o ograniczonej zdolnoci manewrowej, posuwajcy si po wodzie i stanowicy przeszkod w egludze, widziany z prawej burty i od strony przeszkody.

7 wiate:
2 biae, 3 czerwone, 2 zielone

statek o dugoci mniejszej ni 50 m o ograniczonej zdolnoci manewrowej, posuwajcy si po wodzie i stanowicy przeszkod w egludze, widziany z lewej burty i od strony wolnego przejcia.

102

7 wiate:
2 biae, 2 czerwone, 3 zielone

statek o dugoci mniejszej ni 50 m o ograniczonej zdolnoci manewrowej, posuwajcy si po wodzie i stanowicy przeszkod w egludze, widziany z prawej burty i od strony wolnego przejcia.

7 wiate:
2 biae, 1 czerwone, 1 zielone, 3 niebieskie

okrt zabezpieczajcy wiczenia okrtw podwodnych, o dugoci wikszej ni 50 m, w drodze, widziany od dziobu (L).

103

7 wiate:
1 biae, 4 czerwone, 2 zielone

statek o ograniczonej zdolnoci manewrowej, nie posuwajcy si po wodzie i stanowicy przeszkod w egludze, ktr naley mija z lewej strony.

7 wiate:
1 biae, 4 czerwone, 2 zielone

statek o ograniczonej zdolnoci manewrowej, nie posuwajcy si po wodzie i stanowicy przeszkod w egludze, ktr naley mija z prawej strony.

104

8 wiate:
4 biae, 2 czerwone, 2 zielone

statek o napdzie mechanicznym o dugoci wikszej ni 50 m, holujcy zestaw o dugoci wikszej ni 200 m i statek holowany, widziane od dziobu.

8 wiate:
3 biae, 5 czerwonych

statek o dugoci wikszej ni 50 m o ograniczonej zdolnoci manewrowej, posuwajcy si po wodzie i stanowicy przeszkod w egludze, widziany z lewej burty i od strony przeszkody.

105

8 wiate:
3 biae, 4 czerwone, 1 zielone

statek o dugoci wikszej ni 50 m o ograniczonej zdolnoci manewrowej, posuwajcy si po wodzie i stanowicy przeszkod w egludze, widziany z prawej burty i od strony przeszkody.

8 wiate:
3 biae, 3 czerwone, 2 zielone

statek o dugoci wikszej ni 50 m o ograniczonej zdolnoci manewrowej, posuwajcy si po wodzie i stanowicy przeszkod w egludze, widziany z lewej burty i od strony wolnego przejcia.

106

8 wiate:
3 biae, 2 czerwone, 3 zielone

statek o dugoci wikszej ni 50 m o ograniczonej zdolnoci manewrowej i stanowicy przeszkod w egludze, posuwajcy si po wodzie, widziany z prawej burty i od strony wolnego przejcia.

8 wiate:
2 biae, 4 czerwone, 2 zielone

statek o ograniczonej zdolnoci manewrowej stanowicy przeszkod w egludze, ktr naley mija z lewej strony: .a) posuwajcy si po wodzie, widziany od rufy; .b) o dugoci mniejszej ni 50 m, stojcy na kotwicy; .c) o dugoci wikszej ni 50 m, stojcy na kotwicy, widziany od dziobu lub rufy.

107

8 wiate:
2 biae, 4 czerwone, 2 zielone

statek o ograniczonej zdolnoci manewrowej stanowicy przeszkod w egludze, ktr naley mija z prawej strony. .a) posuwajcy si po wodzie, widziany od rufy; .b) o dugoci mniejszej ni 50 m, stojcy na kotwicy; .c) o dugoci wikszej ni 50 m, stojcy na kotwicy, widziany od dziobu lub rufy.

10 wiate:
2 biae, 5 czerwonych, 3 zielone

statek o dugoci mniejszej ni 50 m o ograniczonej zdolnoci manewrowej, posuwajcy si po wodzie, widziany od dziobu i stanowicy przeszkod w egludze, ktr naley mija z lewej strony.

108

10 wiate:
2 biae, 5 czerwonych, 3 zielone

statek o dugoci mniejszej ni 50 m o ograniczonej zdolnoci manewrowej, posuwajcy si po wodzie, widziany od dziobu i stanowicy przeszkod w egludze, ktr naley mija z prawej strony.

11 wiate:
3 biae, 5 czerwonych, 3 zielone

statek o dugoci wikszej ni 50 m o ograniczonej zdolnoci manewrowej, posuwajcy si po wodzie, widziany od dziobu i stanowicy przeszkod w egludze, ktr naley mija z lewej strony.

109

11 wiate:
3 biae, 5 czerwonych, 3 zielone

statek o dugoci wikszej ni 50 m o ograniczonej zdolnoci manewrowej, posuwajcy si po wodzie, widziany od dziobu i stanowicy przeszkod w egludze, ktr naley mija z prawej strony.

wiele wiate:
zwykle biae i pomaraczowe

statek o dugoci wikszej ni 100 m, stojcy na kotwicy.

110

ZNAKI DZIENNE
statek stojcy na kotwicy

statek nie odpowiadajcy za swoje ruchy

statek stojcy na mielinie

statek zajty oczyszczaniem z min

statek ograniczony swoim zanurzeniem

statek aglowy idcy pod aglami i na silniku narzdzie poowu rozcigajce si na odlego wiksz ni 150 m (tylko na statku zajtym poowem) statek holujcy lub statek holowany, gdy dugo zestawu przekracza 200 m

111

statek zajty poowem

statek o dugoci mniejszej ni 20 m zajty poowem

statek o ograniczonej zdolnoci manewrowej

statek o ograniczonej zdolnoci manewrowej stanowicy przeszkod w egludze, widziany od strony przeszkody

statek o ograniczonej zdolnoci manewrowej stanowicy przeszkod w egludze, widziany od strony wolnego przejcia

112

statek stojcy na mielinie, wskazujcy stron, po ktrej moe nastpi przejcie (L)

prom portowy o napdzie mechanicznym (L)

okrt prowadzcy strzelanie (L)

statek przewocy adunki niebezpieczne (L)

statek przewocy adunki niebezpieczne wyszej kategorii niebezpieczestwa (L)

okrt zabezpieczajcy wiczenia okrtw podwodnych (L)

113

SYGNAY DWIKOWE PRZY DOBREJ WIDZIALNOCI


zmieniam kurs w prawo zmieniam kurs w lewo daj bieg wstecz nie rozumiem waszych zamiarw lub dziaa zbliam si do zakrtu lub obszaru, gdzie inne statki mog by zasonite zamierzam wyprzedza z waszej prawej burty zamierzam wyprzedza z waszej lewej burty zgadzam si na takie wyprzedzanie inny sygna uwaga!

SYGNAY DWIKOWE PRZY OGRANICZONEJ WIDZIALNOCI


statek o napdzie mechanicznym posuwajcy si po wodzie a) statek nie odpowiadajcy za swoje ruchy, .b) statek o ograniczonej zdolnoci manewrowej, .c) statek ograniczony swoim zanurzeniem, .d) statek zajty poowem, .e) statek aglowy, .f) statek holujcy lub pchajcy statek holowany statek penicy sub pilotow posuwajcy si po wodzie statek o napdzie mechanicznym w drodze, lecz nie posuwajcy si po wodzie statek penicy sub pilotow w drodze, lecz nie posuwajcy si po wodzie statek stojcy na kotwicy statek o dugoci wikszej ni 100 m, stojcy na kotwicy statek penicy sub pilotow, stojcy na kotwicy statek o dugoci wikszej ni 100 m penicy sub pilotow, stojcy na kotwicy statek stojcy na mielinie statek o dugoci wikszej ni 100 m, stojcy na mielinie statek stojcy na kotwicy ostrzegajcy o swojej pozycji inny sygna statek o dugoci mniejszej ni 12 m

114

SYGNAY DWIKOWE W PORTACH I NA REDACH


. . . . . . danie zmniejszenia prdkoci holowania statek danie otwarcia mostu danie holowania wprost danie wczenia UKF (G) a) statek specjalnej suby pastwowej zatrzymujcy inny statek; b) konieczno rzucenia holu (G) danie zwikszenia prdkoci holowania wezwanie organu ochrony granic konieczno rzucenia holu (S) uwaga a) potwierdzenie przyjcia holu (G); b) pogbiarka schodzi na praw stron toru wodnego a) statek, ktry straci zdolno manewrowania lub uprzedzajcy inne statki o grocym mu niebezpieczestwie; b) pogbiarka schodzi na lew stron toru wodnego nie zgadzam si na wymijanie wezwanie cumownikw a) wezwanie holownika (G); b) danie wczenia UKF (S) potwierdzenie przyjcia holu (S) czekam wezwanie holownika (S) statek, ktrego nie mona wymija lub wyprzedza prom linowy lub acuchowy odbijajcy od nabrzea stojcy na torze wodnym w czasie mgy statek, ktry moe by mijany tylko po prawej stronie toru wodnego stojcy na torze wodnym w czasie mgy statek, ktry moe by mijany tylko po lewej stronie toru wodnego statek, na ktrym wybuch poar

(G) obowizuje wycznie na terenie jurysdykcji Urzdu Morskiego w Gdyni (S) obowizuje wycznie na terenie jurysdykcji Urzdw Morskich w Szczecinie i Supsku

115