Uitgave: Maassluise Courant BV

Postbus 24, 3140 AA Maassluis • Dr. Kuyperkade 28, 3142 GC Maassluis
Telefoon 010 5912823 • Fax 010 5913335
www.thuisbladen.nl
Verschijnt elke donderdag
in Maassluis, Maasland, Maasdijk
en Hoek van Holland.
Uitgave: Maassluise Courant BV
Postbus 24 3140 AA Maassluis • Dr Kuyperkade 28 3142 GC Maassluis
D
e

S
c
h
a
k
e
l
77e JAARGANG No. 4
13 OKTOBER 2011
Oplage 26.000
In deze krant:
De
MAASSLUISE COURANT
de Schakel
is ook verkrijgbaar bij:
Shell Maasland, Laan 40-45
Shell Maassluis
Kwartellaan / Westlandseweg
Shell Westland, Coldenhovelaan
Albert Heijn de Block, Palet
www.kruijtinterieur.nl
Wagenstraat 27 - Maassluis
Shutters op maat
OV niet aantrekkelijker
door plannen
Pagina 4
b
i
n
n
e
n
k
a
n
t
Wie durft?
Verkiezingen
jeugdambassadeurs
Piet Smit Jr. in het
sleepvaartmuseum
Pagina 12
Zie onze feestelijke advertentie
in deze krant
WIN EEN ELEKTRISCHE
SCOOTER
Handgemaakte
bonbons Albért
250 gram € 4,95
Keucheniusstraat 17 - Maassluis - (010) 591 23 44
Er is een
Ford
voor elk
transport
Ford Focus
Cabrio
Korpershoek
praxis vlaardingen
Zevenmanshaven Oost 4 (ingang Deltaweg), Vlaardingen
vlaardingen
accu schroef-
boormachine
Type cp122K-QW.
12V. 20NM. Met koffer
en 3-uurslader
110.-
39.
95
ZONDAG OPEN
M
C 5 6 3
www.karwei.nl
Maassluis Elektraweg 9
Van 10.00 tot 17.00 uur
Deze zondag gesloten: Karwei de Lier
Raad stemt in met grondexploitatie
bouwplan Noorddijk/Geerkade
MAASSLUIS – De gemeenteraad is afgelopen dinsdagavond
unaniem akkoord gegaan met het voorstel voor de grondexploitatie
en de vervolgovereenkomst van het project Noorddijk/Geerkade.
Wel blijft de raad problemen houden met hoe het college denkt de
parkeerproblematiek op te lossen. Maar omdat het plan binnen
het bestemmingsplan valt, kon de gemeenteraad eigenlijk niets
anders doen dan ermee in te stemmen.
door Chrit Wilshaus
John Dolstra van de ChristenUnie zei
dat zijn fractie op zich positief staat
tegenover de plannen. “Maar instem-
men met het plan hangt af van een
aantal randvoorwaarden. Zoals de
hoogte van het bouwplan. Zorgen
hebben wij als het gaat om parke-
ren en wij vragen ons af of een extra
bouwlaag wel past binnen het histo-
risch karakter van de binnenstad. We
zijn echter wel blij met de toezegging
van de wethouder om in dialoog te
gaan met de bewoners.”
Ook D66-fractievoorzitter Leo Eijs-
koot gaf aan positief tegenover het
plan te staan. Minder positieve argu-
menten zouden volgens hem wellicht
kunnen leiden tot een andere besluit-
vorming.” Eijskoot stelde verder vast
dat het bouwplan binnen het huidige
bestemmingsplan vast. “Dat is in-
clusief bouwhoogte. “Wat het over-
leg met de bewoners betreft, vindt
Eijskoot dat de gemeente niet hoeft
te wachten tot een vereniging is ge-
formuleerd. “Mij lijkt dat er direct
begonnen kan worden met overleg.”
“Bouwen op een waterkering mag
overigens niet. Daarvoor hebben wij
toestemming nodig van Delfland. Zo
niet, dan lopen wij een heel groot ri-
sico.”
Loek Molmans van Maassluis Belang
sprak van een mooi bouwplan. Bij het
door de gemeente op één nacht uitge-
voerde parkeeronderzoek had hij zo
zijn twijfels. “Datzelfde geldt voor de
bovenste bouwlaag. Wij vinden dat er
eerst met de bewoners moet worden
overlegd over de parkeerproblemen.”
Sjoerd Kuiper van de VVD merkte
op dat er snel een realistische hervor-
ming moet komen van de parkeernor-
men in de binnenstad. Maar parkeren
in de binnenstad zal altijd een pro-
bleem blijven.
Kuiper erkende dat mensen die nu
beneden aan de dijk wonen straks in
de schaduw van de nieuwe woningen
komen te zitten. Wat dat betreft heb-
ben deze mensen al jaren een maz-
zeltje gehad dat er toen geen wonin-
gen stonden. Die hadden er al die tijd
overigens wel mogen staan. “
Verleden
Jan van der Maarel, fractievoorzitter
van de VSP, gaf aan het een mooi pro-
ject te vinden en een verbetering van
de binnenstad. Minder gelukkig is hij
met hoe het in het verleden is gegaan.
“Dat voelt niet prettig. Door parkeren
is het in het plan in het verleden af-
gewezen.”
“Vooralsnog kan het CDA niet an-
ders dan positief tegenover het plan
staan, ondanks de bezwaren van de
omwonenden”, liet Kees Pleijsier van
deze partij weten. “Verder hebben
belanghebbenden altijd nog de kans
om bezwaren in te dienen tegen het
definitieve bouwplan. Maar wij zijn
tevreden dat de gemeente met de be-
woners wil praten. Het zou de wet-
houder sieren dat er vaart blijft bij
de gesprekken met de bewoners. Het
CDA roept het college dan al op zo
snel mogelijk daarmee te beginnen.
Datzelfde geldt voor het realiseren
van het bouwplan. “
Willem Fortuin en Wijnand Ver-
steeg maakten dinsdagavond gebruik
van het recht om in te spreken. “Ik
ben vanavond hier als bewoner van
Noorddijk 25 en ik maak mij zorgen
over het plan.”, aldus Fortuin. Volgens
hem is het huidige plan, maar dan
enigszins aangepast, hetzelfde plan
als acht jaar geleden, waar de bewo-
ners destijds bezwaren tegen maakte.
Cultuurhistorisch is het niet verant-
woord en het zadelt de binnenstad op
met de zoveelste puist. Bovendien is
de parkeerproblematiek alleen maar
groter geworden. In 2002 wethouder
Koen dat er geen bouwvergunning
zou worden verleend als het parkeer-
probleem niet was opgelost.” Volgens
Fortuin zouden er 25 parkeerplaatsen
te weinig zijn gerealiseerd. “Ik trek
de haalbaarheid van het plan dan ook
in twijfel. “
Fortuin wilde verder weten waarom
het college benadrukt dat dit plan bin-
nen het bestemmingsplan past terwijl
er vrijstellingen moeten worden ver-
leend?
Wijnand Versteeg, bewoner van
Noorddijk 21, had vorige week vrij-
dag afgevaardigden van bijna alle po-
litieke partijen in zijn huis. “Ik vind
het een stap in de goede richting dat
het college de dialoog met de bewo-
ners van de Noorddijk wil aangaan
wat betreft de parkeerproblematiek.
Maar ik ben het oneens met wet-
houder Keijzer dat de bouw en de
parkeerproblematiek los van elkaar
gezien moeten worden. Er zal een
passende regeling gevonden moeten
worden. Het is juridisch zeer de vraag
of de voormalige 12 parkeerplaatsen
van Hoogheemraadschap van Delf-
land niet als openbare parkeerplek-
ken moeten worden aangemerkt.”
“En als het gaat om vrijstellingen, kun
je die ook weigeren als het cultuurhis-
torisch karakter in het geding is.
Versteeg pleitte verder voor het bou-
wen op een menselijke maat die voor
de stad zo wenselijk is.”
Wethouder Arnold Keijzer gaf aan
naar aanleiding van het inspreken van
Wijnand Versteeg direct het gesprek
met de bewoners te hebben geopend.
Het instellen van een blauwe zone op
de Noorddijk is volgens de portefeuil-
lehouder makkelijker gezegd dan ge-
daan. “Dat moet zorgvuldig bekeken
worden.”
De wethouder wees er nog eens op
dat het bouwplan moet passen in het
bestemmingsplan. Maar ook dat de
Commissie Beschermd stadsgezicht
een belangrijke rol speelt hij het be-
voordelen van het definitieve bouw-
plan.
Als het gaat om planschade in de om-
geving zijn er volgens Keijzer afspra-
ken gemaakt of worden die gemaakt.
“En anders is er nog de verzekering.”
Mocht bouwen op een waterkering
niet kunnen, dan kan het college vol-
gens wethouder Keijzer de bouwver-
gunning alleen maar weigeren.
Noorddijk-bewoner Willem Fortuin hield de raad voor dat het bouwplan
een kop boven de andere bebouwing uitsteekt. Foto Roger van der Kraan
Inbraakgolf Dennendal
MAASSLUIS – Het Dennendal
is de laatste tijd geconfronteerd
met een golf van
woninginbraken. Bovendien
hebben de nabijgelegen scholen
met vandalisme te maken.
Volgens burgemeester Koos
Karssen loopt het de spuigaten
uit.
door Chrit Wilshaus
Volgens PvdA-raadslid Sjoerd Kui-
per geven bewoners van het Den-
nendal al jarenlang signalen af over
de overlast in de woonomgeving en
de hangjongeren op het schoolplein.
“Totnogtoe is er veel inzet geweest,
ook van de kant van de gemeente, om
dat te verbeteren maar het heeft niet
tot de gewenste resultaten geleid. Vol-
gens de schoolleiding valt het met het
vandalisme de laatste tijd overigens
wel mee omdat er nu per week gemid-
deld maar één ruit wordt ingegooid.
Ook CDA’er Kees Pleijsier wees op
de vernielingen aan basisscholen De
Groene Hoek en De Dijck. “De over-
last is al langer bekend. Bent u het
met ons eens dat de overlast de spui-
gaten uit begint te lopen.” Pleijsier
wilde van het college weten welke
afspraken er met de politie gemaakt
zijn en hoe de bewoners erbij betrok-
ken worden om de problemen op te
lossen. De verlichting bij de scholen
met lampen met peertjes is volgens
Pleijsier nu niet bepaald hufterproof.
Pleijsier pleitte er verder voor om de
mogelijkheid voor tijdelijk camera-
toezicht te onderzoeken om moge-
lijke daders te kunnen traceren. Ver-
der noemde hij het voorbeeld van een
school in Schiedam, waar een school
na herhaaldelijk met vandalisme te
zijn geconfronteerd, besloot een hek
om de school te zetten. “En dat hielp.
Sindsdien sneuvelde er nog maar één
ruit door een bal van een leerling.”
Wat de inbraakgolf in het Dennendal
betreft, wilde Kuiper weten welke ac-
ties er zijn ondernomen. “Bewoners
klagen over de communicatie.” Ver-
der zou het volgens de PvdA’er goed
zijn als de politie ook eens aan “de
achterkant” ging kijken en niet al-
leen maar met de surveillancewagen
langsreed. Verder vindt Kuiper dat de
gemeente de bewoners per brief moet
informeren over wat er gaande is en
wat men zelf kan doen.
Apen
Burgemeester Karssen sprak van een
“vervelende situatie”op het Dennen-
dal. “Het loopt inderdaad de spuiga-
ten uit maar er wordt heel intensief
opgetreden. Maar we hebben het lek
nog niet boven. We hebben hier te
maken met criminelen die als apen
omhoog klimmen. Daar komt nog
bij dat het hang- en sluitwerk van de
meeste flatwoningen niet denderend
is. Samen met politie is een avond ge-
organiseerd om bewoners te advise-
ren hoe zij hun woning beter kunnen
beveiligen. Dat kan trouwens al voor
ongeveer 30 euro.”
Karssen wees er op dat de politie in
de maanden november tot en met ja-
nuari weer extra gaat controleren op
verschillende locaties in de stad. Op
andere maatregelen wilde hij in het
openbaar niet ingaan. Wel stelde hij
voor om ook sociale media als Twitter
door burgers te laten benutten om te
communiceren over de overlast.
Volgens de eerste burger hebben
meer hoogbouw appartementen mo-
menteel last van inbraken
Burgemeester Karssen constateerde
dat het aantal gevallen van vandalis-
me bij de scholen is afgenomen maar
ook dat de genomen maatregelen
niet voldoende helpen. Het afsluiten
van schoolpleinen heeft vanwege het
openbare karakter ervan niet direct
de voorkeur van de burgemeester, zo
bleek dinsdagavond.
Opmerkelijk was dat de burgemees-
ter de aanwezigheid van een avond-
winkel in een woonwijk “niet ideaal”
noemde, “maar het bestemmingsplan
staat het nu eenmaal toe.”
Afgelopen weekeinde werd een groot aantal ruiten van de Groene Hoek
vernield. Ook een ruit van De Dijck moest het ontgelden.
Foto Roger van der Kraan
Hoogbouwvisie geen vrijbrief voor
Maassluis vol wolkenkrabbers
MAASSLUIS – De twee
laatste hoogbouwflats in de
Burgemeesterswijk zullen
pas na 2020 worden gesloopt.
En dat is volgens wethouder
Arnold Keijzer niet in strijd
met eerdere afspraken.
door Chrit Wilshaus
De portefeuillehouder zei dat afge-
lopen dinsdagavond in de commis-
sie als reactie op een opmerking ge-
maakt door VSP-steunraadslid Dick
Pasterkamp bij de behandeling van
het onderwerp hoogbouw in de ont-
werp structuurvisie. Volgens hem is
het starten met de sloop van de laat-
ste hoogbouwflats in de Burgemees-
terswijk na 2020 in strijd met wat de
gemeente en Maasdelta eerder zijn
overeengekomen. Maar volgens wet-
houder Keijzer is dat niet zo en zijn
de plannen verschillende keren bij-
gesteld. “Het is klip en klaar dat alle
woningen gesloopt zullen worden in
de Burgemeesterswijk, zoals eerder
is overeengekomen. Maar door ont-
wikkelingen in de binnenstad en in
Sluispolder schuift het wat op.”
In de hoogbouwvisie stelt het col-
lege voor om vanaf zeven bouwlagen
van hoogbouw te spreken. In de visie
staan verder een aantal gebieden in
Maassluis aangegeven, waar hoog-
bouw mogelijk zou kunnen komen in
de toekomst. Het gaat dan om beide
entrees van de stad, het rivierfront,
de Westlandseweg en de (sub)centra.
Hoogbouw in de (historische) bin-
nenstad wordt niet wenselijk geacht.
Wethouder Keijzer beklemtoonde dat
dit geen vrijbrief is voor hoogbouw in
deze gebieden. “Het ligt er ook aan
wat er in de bestemmingsplannen is
geregeld.”
Alles vanaf zeven hoog wordt in Maassluis hoogbouw genoemd, is het
voorstel. De Elbetoren aan de Waterweg valt daar zeker onder. Maar dat
wil niet zeggen dat overal waar hoogbouw zou kunnen komen, dat ook moet.
Foto Roger van der Kraan
Middenbouw
PvdA-fractievoorzitter Peter van
Baalen vond het overigens raar om
niet van hoogbouw te spreken als er
sprake is van gebouwen met zeven
woonlagen. Van Baalen pleitte verder
namens zijn fractie voor een flexibele
visie. “Wij willen per locatie met de
raad vaststellen wat we willen.”
Volgens Pasterkamp zal het van de
markt afhangen wat er aan hoogbouw
gebouwd gaat worden in Maassluis.
Erna te Spenke (VVD) vroeg zich
hardop af wat de gevolgen zijn als
de vraag op de woningmarkt blijft
dalen.”We moeten dat per project
bepalen. Maar het is fijn dat we de
vrijheid hebben om per project in te
spelen op de behoefte.”
CDA-fractievoorzitter Roderick
Wols stelde voor, ingefluisterd door
CDA-steunraadslid Marcel ’t Hart,
om voor de duidelijkheid voortaan
niet alleen van laag- en hoogbouw
maar ook van middenbouw te spre-
ken, “zodat Maassluizers weten,
waar het om gaat.”
In de beantwoording van de vragen
van de commissie benadrukte wet-
houder Keijzer dat het om een lei-
draad gaat. “Hoogbouw is niet onein-
dig. Er wordt aangegeven waar het
zou kunnen maar dat is afhankelijk
van de omgeving. Het wordt boven-
dien getoetst aan allerlei zaken en
het moet wel passen in de huidige be-
stemmingsplannen. Daarin wordt ge-
zegd wat kan en niet kan.” Maassluis
kan volgens Keijzer niet volgebouwd
worden met allerlei flatjes van zeven
woonlagen of hoger. “Dat staat, nog-
maals, allemaal in de bestemmings-
plannen. Daarnaast worden er nieuwe
bestemmingsplannen gemaakt en
daar bepaald de raad de hoogtes en
laagtes. De visie is dus geen vrijbrief
om overal hoogbouw toe te passen.”
Woon
Tuin
Zie deze week
de bijlage
KERKDIENSTEN
MAASDIJK
HOEK VAN HOLLAND
NAALDWIJK &
VLAARDINGEN
Kerken Weekenddiensten
13 OKTOBER 2011
PAGINA 2
PROTESTANTSE GEMEENTE
TE MAASSLUIS
Grote Kerk, Hervormd
Zondag 16 oktober
10.00 uur: ds. J. van Belzen;
19.00 uur: ds. J. van Belzen.
Zondag 16 oktober
Immanuëlkerk
09.30 uur: ds. W. Barendrecht, beves-
tiging ambtsdragers.
17.00 uur: Taizédienst.
Koningshof
09.30 uur: ds. M. van Leerdam.
Tweemaster
19.00 uur: dhr. L. L. van Berkel.
Voor meer informatie kijk op onze
website: www.pknmaassluis.nl.
DrieMaasHave
Zondag 16 oktober
13.30 uur Geen opgave ontvangen.
CHRISTELIJKE
GEREFORMEERDE KERK
Bethelkerk, Wagenstraat 9
Zondag 16 oktober
10.00 uur ds. W van Sorge.
16.30 uur ds. W. van Sorge.
Er is kinderoppas tijdens de morgen-
dienst. Nadere inlichtingen: J. Beijl,
tel.: 010-5922225
(of via: www.cgkmaassluis.nl)
NEDERLANDS GEREFORMEERDE
KERK
De Kern, P.C. Hooftlaan 12
16 oktober 2011
9.30 uur – dominee Ies Maaswinkel,
Maassluis
PreCat: groepen 7 en 8 van de basis-
school tijdens de dienst.
Voor de kleine kinderen van 0 tot 5
jaar is er oppas tijdens deze dienst.
Inlichtingen:
ds. Pieter Kleingeld 010-5903911,
pieter.kleingeld@kabelfoon.nl. Of
via internet: www.ngkmaassluis.nl.
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Ibisstraat 1
Zondag 16 oktober
09.30 uur ds. leesdienst.
14.30 uur ds. A. van Groos.
Tijdens de morgendienst is er kinder-
oppas.
De diensten worden gehouden in Het
Kompas, Ibisstraat 1, Maassluis.
Voor meer informatie kijk op onze
website www.maassluis-gkv.nl.
HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP
Eredienst, elke zondag om 09.30 uur
in de plaats van samenkomst Linde-
ijerstraat 5 in Schiedam-Noord.
Inlichtingen bij de heer R. Olthof
plaatselijk contactadres tel. 010-
5911092.
JEHOVAH’S GETUIGEN MAASSLUIS
Burg. Zaneveldstraat 217
Vergadertijden:
Zondag aanvang 10.30 uur.
Dinsdag aanvang 19.30 uur.
Iedereen is welkom.
Geen collectes.
BAPTISTEN GEMEENTE
MAASSLUIS
Fenacoliuslaan 16
Zondag 16 oktober
10.00 uur: voorganger H. Niemeijer.
Iedereen van harte welkom!
MARANATHAKERK
EVANGELISCHE GEMEENTE
MARANATHA
G.A.Brederolaan 49, tel. 010-5923608
www.egma.nl
Maranathakerk is een kerk in bewe-
ging: ongedwongen, eigentijds, laag-
drempelig en enthousiast. Een plek
waar iedereen zich thuis mag voelen
en waar mensen vanuit Gods liefde
hoop en herstel ontvangen.
Elke zondag om 10.00 uur ben je van
harte welkom. Zondag 16 oktober zal
Jan Pool spreken.
Voor de basisschoolkinderen is er
Kinderkerk. Ook voor de kleintjes
onder de 4 jaar is er opvang.
Na afloop is er koffiedrinken!
LEGER DES HEILS
Noordvliet 61-63
3142 CJ Maassluis
Zondag 16 oktober
9.15 u Bidstond
10 uur Samenkomst
o.l.v. envoy Bek
Maandag
11.30 – 15.00 u. Open Huis
13.00 – 15.00 u. Kledingwinkel
Woensdag
11.30-15.00 u. Open Huis
Donderdag
GEEN senioren club
Vrijdag
11.30–15.00 u. Open Huis
13.00-15.00 u. Kledingwinkel
Inl: 010 -5912715
U bent tijdens al deze activiteiten van
harte welkom.
CHRISTENGEMEENTE MAASSLUIS
‘HET LEVENDE WOORD’
Komende zondag komt onze ge-
meente weer bijeen in de Kardinaal
Alfrinkschool aan de Dr. Jan Schou-
tenlaan 3 te Maassluis. Om 09.45 uur
is de zaal open en staat de koffie klaar.
Om 10.00 uur begint de samenkomst.
U bent van harte welkom.
PROTESTANTSE GEMEENTE
MAASLAND I.W.
Zondag 16 oktober
Oude Kerk
10.00 uur ds. B. W. J. de Ruyter, be-
vestigen en afscheid ambtdragers.
Oude Pastorie
10.00 uur jeugdkerk.
Oude Kerk
19.00 uur ds. B. F. van Verschuer,
vesper.
PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE
ROTTERDAM
Hoek Boezemweg / Gerdesiaweg
Rotterdam
Zondag 16 oktober
10.30 uur Geen opgave ontvangen.
Eventueel aanvullende informatie
www.komenzie.nl, tel. 010-4115450.
R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER.
DEELGEMEENSCHAP H.H.
ANDREAS PETRUS EN PAULUS,
MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Paulus-
kerk: Andreasplein 1 3144 PL Maas-
sluis. Parochiesecretariaat: Andreas-
plein 1, 3144 PL : tel. 5912080.
Bereikbaar: maandag, donderdag en
vrijdag 9.30-12.30 uur en 13.00-15.00
uur.
E-mail: secretariaat@appp.nl
Parochiesite: www.appp.nl
Giro kerkbestuur: 114641 en 697113.
Leesrooster in de H. Eucharistie
Negen -en-twintigste zondag door
het jaar: Jesaja 451+4-6; uit psalm
96; 1 Tess.1 1-5b; Matteüs 22 : 15-21
Petrus en Pauluskerk
Zaterdag 15 oktober: H. Eucharis-
tie met zang. Voorganger is pastor
Biesjot. Misintenties: dopelingen
Noortje Elisa Maria van Ettinger en
Angelo Alexander Bol; Bertha Alke-
made van der Toorn; overleden fami-
lieleden Luijendijk-van Schie.
Zondag 16 oktober: 9.30 uur: H.
Eucharistie m.m.v. Cantate Do-
mino. Voorganger is pastor Biesjot.
Misintenties: dopelingen Noortje
Elisa Maria van Ettinger en Angelo
Alexander Bol ; Ans Valk; Maria Sa-
lomé Tavares; Gerard de Vette; Thijs
Coenradie; Petronella van der Velden
– Vink; Leo van den Berg; overleden
ouders van der Lelij-van Wijk.
13.00 uur Doopviering: Noortje van
Ettinger en Angelo Bol, m.m.v. kin-
derkoor. Voorganger pastor Duyn-
stee. (zie mededelingen).
Maandag en dinsdag: 9.00 uur: Lau-
den.
Woensdag 19 oktober: 19.30 uur Ro-
zenkrans bidden (zie mededelingen).
Donderdag 20 oktober: 9.00 uur H.
Eucharistie. Voorganger is pastor
Biesjot. Onder voorbehoud na de vie-
ring pastoraal spreekuur.
Kloosterkapel
Woensdag en vrijdag: 9.00 uur Lau-
den.
Basiliek St. Liduina en O.L. Vrouw
Rozenkrans Schiedam
Woensdag: 8.30 uur H. Eucharistie.
Vrijdag: 8.30 uur H. Eucharistie.
H. Hart van Jezuskerk Schiedam
Woensdag: 9.30 uur H. Eucharistie.
MEDEDELINGEN
BHVers
Tijdens alle zondagvieringen zijn er
twee EHBO/BHV- ers aanwezig.
Doopviering
Zondag 16 oktober om 13.00 uur zul-
len Noortje van Ettinger en Angelo
Bol het Heilig Doopsel ontvangen.
Wij feliciteren de ouders, dopelingen,
familie en vrienden en wensen u een
mooie dag toe.
Kerkschoonmaak
Dinsdag 18 oktober wordt ‘s morgens
de kerk weer schoongemaakt. U bent
altijd van harte welkom een handje
mee te helpen. Van 9-11 uur. Alvast
bedankt.
Rozenkrans bidden
In de maand oktober is er elke woens-
dagavond om 19.30 uur Rozenkrans
bidden in de Petrus en Pauluskerk.
Secretariaat gesloten
Donderdag 13 oktober is het secreta-
riaat ‘s middags gesloten.
Vredesmeditaties
De VN-Vredesweek viel dit jaar in de
week van zaterdag 17 september t/m
zondag 25 september. Dit jaar is het
thema ‘Elk mens een veilig bestaan’.
Omdat vrede ook na de vredesweek
aandacht verdient, is de maandag van
de vredesweek de start van een reeks
maandelijkse vredesmeditaties. La-
ten we met elkaar stilstaan bij vrede
en wat het voor elk van ons betekent,
met teksten uit verschillende religies
en culturen, klank en beweging en
een meditatie voor vrede voor ons-
zelf, onze omgeving en de wereld.
We gaan ook met elkaar een mandala
voor de vrede maken.
Plaats: Het Witte Kerkje, Constantijn
Huygensstraat 1.
Volgende vredesmeditaties: maan-
dag 17 oktober, 21 november en 19
december 2011. Tijd: 20.15 tot 21.30
uur. Prijs: vrije entree. Een bijdrage in
de onkosten wordt bijzonder op prijs
gesteld. Voor meer info en/of opgave:
tel 0630539010. info@soundpath.nl
Taizé aan de Waterweg
De organisatie van Taizé aan de
Waterweg in Maassluis is een oecu-
menisch initiatief en heeft als doel
de Taizé vieringen toegankelijk te
maken voor iedereen die zich daarbij
aangesproken voelt. In de vieringen
(Immanuelkerk of Petrus en Paulus-
kerk) hopen wij met elkaar inspire-
rende momenten van ontmoeting
met de ander en de Ander te beleven.
Kenmerkend voor de Taizé vieringen
zijn het zingen van meditatieve liede-
ren en de stilte. De liederen zijn kort,
gemakkelijk aan te leren en worden
een paar keer herhaald. Ze worden
in verschillende talen gezongen en
muzikaal begeleid door o.a. piano
en klarinet. De broedergemeenschap
van Taizé in Frankrijk. Een bezoe-
ker zegt; “Ik word nog steeds stil
na mijn bezoek aan Taizé. Zoveel
mensen die zoeken naar begrip, naar
vertrouwen en …..naar stilte. Het is
eigenlijk onbegrijpelijk dat er zo’n
overweldigende stilte kan ontstaan
onder mensen. Door het jaar heen
is het soms zo druk dat het zoeken
naar meer rust en afstand van alles
wat mij teveel bezighoudt, prettig is.
Rust en stilte heb ik hier gevonden.”
De voorbereidingsgroep Taizé aan
de Waterweg heeft na de Europese
jongerenontmoeting in Rotterdam
“Taizé aan de Maas” (27-12-2010 t/m
1-1-2011) een begin gemaakt om deze
vieringen te organiseren in de don-
kere maanden van 2011- 2012. Door
publicaties in kranten en kerkbladen,
hoopt de voorbereidingsgroep, deze
vieringen meer bekendheid te geven
en daarmee ruimte te bieden voor
andere vormen van geloofsinspiratie.
De eerste viering wordt gehouden op
zondag 16 oktober 2011 om 17.00 uur
in de Immanuelkerk. De kerk is ge-
opend vanaf 16.30 uur. Voel je wel-
kom om deel te nemen aan deze in-
spirerende momenten van samenzijn.
Na afloop van de viering is er de mo-
gelijkheid om anderen te ontmoeten
en na te praten. Ook is er gelegenheid
voor een persoonlijk gesprek. Heeft u
vragen, ideeën of wilt u meer weten,
neemt u/jij dan contact op via onder-
staande e-mailadressen.
Rob en Hilma van der Pol; rpvdpol@
kabelfoon.nl Peter en Janny Berg-
mans; pejamana@kabelfoon.nl
Aag van Nierop; adelien@telfort.nl
Parochiesecretariaat
WEEKENDDIENST
HUISARTSEN
Er is buiten kantooruren één centraal
telefoonnummer voor de spoedgeval-
lendienst van uw huisarts.
010-2493939
Dit is het nummer van de Centrale
Huisartsen Post Nieuwe Waterweg
Noord.
Gelieve dit nummer alleen te bellen
wanneer u een dringende medische
klacht heeft, die niet tot de volgende
werkdag kan wachten.
Wanneer uw klacht wel kan wachten,
belt u op de eerstvolgende praktijk-
dag uw eigen huisarts.
SPOEDGEVALLENDIENST
TANDARTSEN
In de avond en in het weekend is de
dienstdoende tandarts te bereiken
via één centraal nummer: 0900-
8212230.
Gelieve dit nummer alleen te bellen
wanneer u een ernstige tandheelkun-
dige klacht heeft, die niet tot de vol-
gende werkdag kan wachten. Wan-
neer uw klacht wel kan wachten, belt
u op de eerstvolgende praktijkdag uw
eigen tandarts.
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK
Overdag: apotheken in Maassluis
open van 08.00-18.00 uur.
De Rijnmond Apotheek Schubertlaan
1, tel. 010-5912209) is op werkdagen
geopend van 08.00 tot 19.00 uur en
op zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur.
Avonddienst- en Nachtdienst
Telefoon 010-4702645 (u wordt door-
geschakeld naar regionale dienst-
apotheek.
WEEKENDDIENST
VERLOSKUNDIGEN
LIV Verloskundigen dienst mevr.
Loura van Hees-Spijker of Iris
Lensveld, tel. 010-5922816; 06-
22245541, b.g.g. 010-2493000.
Verloskundige Praktijk Maassluis,
K. van Wijngaarden, K.T.M. Kou-
wenhoven en J.A. van Dalen, tel.
010-5914380; 06-54937040, b.g.g.
010-8939393 vervullen voor de eigen
praktijk weekenddiensten.
WEEKENDDIENSTEN
DIERENARTSEN
Openingstijden maandag t/m vrijdag
8.30-19.30 uur voor dierenkliniek
Maassluis en dierenkliniek “De Pol-
der.
Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur alleen
dierenkliniek “De Polder”.
Voor spoedgevallen ‘s avonds en in
het weekend kunt u bellen:
Dierenkliniek Maassluis, tel.: 010-
5914470 of Dierenkliniek de Polder,
tel.: 010-5921978.
DIERENKLINIEK DE DELTA
Dierenkliniek De Delta, Foppenpol-
der 1, 3155 EA Maasland, tel.nr. 010-
5920696.
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
do 08.00 - 19.30 uur.
Voor spoedgevallen: ’s avonds/’s
nachts/ weekend 010-5920696.
CAREYN CONTACT
088-123 99 88 (lokaal tarief)
Careyn is van maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 bereikbaar voor
vragen en informatie op het gebied
van zorg en welzijn. Voor spoedgeval-
len is Careyn Contact 24 uur per dag,
7 dagen per week bereikbaar. Tevens
is Careyn te bereiken via email: con-
tact@careyn.nl.
DIABETESLIJN 033-4630566, info@
dvn.nl, voor alle vragen over diabetes
(24 uur per dag, ‘s nachts alleen in
geval van nood) en over de producten
en diensten van de
Diabetesvereniging Nederland.
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
NIEUWE WATERWEG
Buro Algemeen Maatschappelijk
Werk Maassluis
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, tel.
5914499.
Het AMW biedt hulp bij psychosoci-
ale problemen o.a. Relatie- en opvoe-
dingsproblemen, verwerkingsproble-
men (bijv. echtscheiding, overlijden,
seksueel misbruik, mishandeling)
angst- en spanningsklachten, asserti-
viteitsproblemen, problemen rondom
homoseksualiteit, problemen op het
werk of op school, problemen met
maatschappelijke organisaties. Kort-
om het AMW is er voor personen die
problemen hebben met zichzelf en/of
met het functioneren in hun sociale
omgeving. Naast individuele-, (echt)
paar- en gezinsgesprekken, kan men
deelnemen aan groepen/cursussen.
U kunt zich telefonisch of persoonlijk
op kantoor aan de Veerstraat aanmel-
den voor AMW hulpverlening van
maandag tot en met vrijdag tussen
09:00 – 10:30 uur. De hulpverlening
is gratis en een verwijsbrief is niet
nodig.
Tevens biedt MDNW het Sociaal
Raadsliedenwerk voor hulp en ad-
vies m.b.t. sociale wetgeving, be-
zwaarschriften, aanspraak maken
op regelingen en voorzieningen. Het
telefonisch spreekuur van de Sociaal
Raadslieden is op maandag, dinsdag
en woensdag tussen 12:00 – 13:00
uur. Ook kunt u een afspraak maken
via de receptie van maandag tot en
met vrijdag van 09:00 – 17:00 uur.
Buiten kantooruren is in spoedei-
sende gevallen een maatschappelijk
werker bereikbaar via de algemene
hulpcentrale, telefoonnummer 010-
4763944.
SENSOOR:
DAG EN NACHT ECHTE AANDACHT
Telefonisch bereikbaar: 010-4362323
of 0900-0900-0767.
Ook u kunt chatten of mailen
Info: www.sensoor.nl
PROTESTANTSE KERK
MAASDIJK
Zondag 16 oktober
Het Kruispunt
09.30 uur: Ds. A. Westerdijk (Vlaar-
dingen), Heilig Avondmaal.
De Hoeksteen
09.30 uur: Ds G. H. Labooij (Papen-
drecht), Heilig Avondmaal.
De Hoeksteen
19.00 uur: Ds. A. Westerdijk (Vlaar-
dingen), Heilig Avondmaal.
Kijk voor meer nieuws op www.pro-
testantsekerkenmaasdijk.nl.
VERENIGING VRIJZINNIG
PROTESTANTEN AFD. MAASDIJK
De diensten worden gehouden in ons
gebouw aan de Maasdijk 40, zondag-
morgen, aanvang 10.00 uur.
HOEK VAN HOLLAND
PAROCHIE ST. EGBERTUS
Zondag 16 oktober
11.00 uur Eucharistieviering, m.m.v.
Parochiekoor. Pater B. ten Berge s.j.
HEENWEG
PAROCHIE ST. LAMBERTUS
Zondag 16 oktober
09.30 uur Eucharistieviering, m.m.v.
Parochiekoor. Pater B. ten Berge s.j.
HOEK VAN HOLLAND
EVANGELISCHE GEMEENTE
DE BAZUIN
De samenkomsten beginnen om
10.00 uur en worden gehouden in
wijkgebouw ,,de Hoekstee”, Merca-
torweg 50 te Hoek van Holland.
Zondag 16 oktober
Spreker: P. Stolk, H.I. Ambacht.
EVANGELISCHE KERK WESTLAND
Voorheen Evangelische Gemeente
Parousia Naaldwijk.
Aula ISW Hoogeland, Prof. Holwer-
dalaan 54-56, Naaldwijk.
Aanvang 10.00 uur.
Zondag 16 oktober
dhr. A. Bol.
VLAARDINGEN
KERK VAN DE NAZARENER
Zwanensingel 1, Vlaardingen, tel.
010-4748419
Zondag 16 oktober
9.30 uur ds. Ed Meenderink, kinder-
opvang t/m groep 8 (Metamorforse).
11.30 uur ds. Ed Meenderink.
MARANATHA KERK
Prof. Mekelstraat 255 Vlaardingen
West
Iedere eerste zaterdag van de maand
Indonesische samenkomst.
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer Politie, Brandweer, Ambulance 1-1-2
Minder dringende meldingen voor Politie of
uwbuurt agent (lokaal tarief) 0900- 8844
WijkteamMaassluis Oost
Jan Voorham - Sluispolder-Oost en Sluispolder-West (wijk
Sluispolder en verspreide huizen)
Hans Stoopman- Binnenstad Oost (wijk Sluispolder, Traan-
schuurpolder en Kapelpolder)
Leen Borsboom - Verto, Bomendal en Bloemenbuurt (wijk
Dijkpolder)
WijkteamMaassluis West
Stanley Ramsaran - Componistenbuurt, Koningshoek, Dijk-
polder en Het Balkon (Wijk Kapelpolder)
Bert Notenboom - Vogelbuurt enBurgemeestersbuurt (wijk
Burgemeesterswijk)
Haci Tarhan - Steendijkpolder-Noord en Zuid (wijk Steen-
dijkpolder en Molenbuurt)
Politiebureaus in de regio:
Maassluis: Westlandseweg 1, tel. 0900-8844
Hoek van Holland: 3151 GC, Plancius 83 ,
tel. 0900-8844.
Maasland en Maasdijk: tel. 0174-621661.
COMPLETE ZORG THUIS
Het centrale meldpunt voor Zorg Thuis in het Westland en
Midden Delfland van Zorginstellingen Pieter van
Foreest en Zorgkring Westland is: 0900-7773536
ENECO
Postbus 1014, 3000 BA Rotterdam
Klantenservice: tel.: 0900-0201 (euro 0,10/min)
Klantendesk zakelijk: tel.: 0800-1555 (gratis)
www.eneco.nl. Storing dienen te worden doorgegeven aan
Stedin (een onderdeel van de Eneco Groep) via het Natio-
naal storingsnummer gas enstroom tel.: 0800-9009(gratis).
STEDIN
Netbeheerder voor gas en electriciteit.
Klantenservice tel. 0900-1426 (lokaal tarief).
Storingen in stroom- en gastoevoer dienen te worden door-
gegeven via het Nationaal storingsnummer gas en stroom,
tel. 0800-9009 (gratis).
CAIWAY televisie - internet - telefonie
Industriestraat 30, Postbus 45, 2670 AA Naaldwijk
I www.caiway.nl, E info@caiway.nl

Voor het aanvragen van informatie, technische vragen
of storingen kunt u contact opnemen met het servicenum-
mer. De klantenservice is 24 uur per dag bereikbaar via
088 2249 111 (lokaal tarief).
MAASDELTA MAASSLUIS
Algemeen telefoonnummer..................... ...010-5930430
Telefoonnummer voor klachten ..................010-5930410
GEMEENTEWERKEN
(afhalen grof huisvuil) 10.00-12.00 uur ....... 010-5916741
KLACHTEN LUCHTVERVUILING
EN GELUIDSHINDER (meldkamer DCMR 24 uur
per dag ........................................................010-4733333
PATIENTEN BELANGEN VERENIGING
MAASSLUIS (IKG)
Voor informatie of problemen met of over de
gezondheidszorg: tel: 010-4670522, Postbus 391,
3140 AJ Maassluis.
CAREYN
Careyn Contact tel. 088-1239988 (lokaal tarief)
voor àl uwvragen over onze diensten en het aanvragen van
thuiszorg kunt u bellen naar de Thuiszorgcentrale.
Servicepunt Maassluis/Maasland:
voor uitleen, verhuur en verkoop van hulpmiddelen en in-
formatie kunt u langs gaan bij het Servicepunt,
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, open op werkdagen van
9.00 tot 17.00 uur.
Consultatiebureaus:
Hellingkade 1, 3144 EJ Maassluis; Dr. J. Schoutenlaan 32,
3145 SZ Maassluis; Graaf Dirk Il laan 2,
3155 VS Maasland.
Thuiszorgwinkel:
Oosthavenkade 44, 3134 NW Vlaardingen, open van maan-
dag tot en met zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
THUISZORG BUURTZORG
Voor verpleging en verzorging. Waldeck Pyrmont-
straat 4, 2676 AR. Maasdijk, Maasland, Maassluis.
Informatie: tel. 06-53552626.
STICHTING GOUWE ZORG
Aanvullende thuiszorgorganisatie t.b.v. de reguliere thuis-
zorgorganisatie Stichting Thuiszorg Nieuwe Waterweg-
Noord (kruiswerk en gezinsverzorging) 24-uur per etmaal
inzet van (wijk)verpleegkundigen, (wijk) ziekenverzorg-
den, verpleeghulpen en gezinsverzorgenden/
-helpenden.
24-uur per etmaal bereikbaar via tel.: 010-4738090.
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
NIEUWE WATERWEG
Buro Algemeen Maatschappelijk Werk Maassluis
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, tel. 5914499
Het AMW biedt hulp bij psychosociale problemen o.a. Re-
latie- en opvoedingsproblemen, verwerkingsproblemen
(bijv. echtscheiding, overlijden, seksueel misbruik, mis-
handeling) angst- en spanningsklachten, assertiviteitspro-
blemen, problemen rondom homoseksualiteit, problemen
op het werk of op school, problemen met maatschappelijke
organisaties. Kortom het AMW is er voor personen die pro-
blemen hebben met zichzelf en/of met het functioneren in
hun sociale omgeving. Naast individuele-, (echt)paar- en
gezinsgesprekken, kan men deelnemen aan groepen/
cursussen.
U kunt zich telefonisch of persoonlijk op kantoor aan de
Veerstraat aanmelden voor AMW hulpverlening van maan-
dag tot enmet vrijdag tussen09:00 – 10:30 uur. De hulpver-
lening is gratis en een verwijsbrief is niet nodig.
Tevens biedt MDNW het Sociaal Raadsliedenwerk voor
hulp en advies m.b.t. sociale wetgeving, bezwaarschriften,
aanspraak makenop regelingenenvoorzieningen. Het tele-
fonisch spreekuur van de Sociaal Raadslieden is op maan-
dag, dinsdag en woensdag tussen 12:00 – 13:00 uur. Ook
kunt u een afspraak maken via de receptie van maandag
tot en met vrijdag van 09:00 – 17:00 uur.
Buiten kantooruren is in spoedeisende gevallen een maat-
schappelijk werker bereikbaar via de algemene hulpcen-
trale, telefoonnummer 010-4763944.
KRAAMZORG
Careyn Kraamzorg zorgt voor deskundige zorg tijdens de
thuisbevalling en in de kraamtijd. U kunt u iedere werk-
dag tussen 8.30 uur en 17.00 uur aanmelden via Careyn
Kraamzorg Cliëntenservice, 088 - 123 99 99.
Wij adviseren u om dit tussen de tiende en zestiende week
van de zwangerschap te doen.
Voor assistentie tijdens de bevalling of bij thuiskomst
uit het ziekenhuis belt u Careyn Kraamzorg Bevalling en
Thuiskomst, 088 - 123 99 11.
‘MOEDERS VOOR MOEDERS’
Alle inlichtingen over de aktie ,,Moeders voor Moeders”
kunt u verkrijgen bij mevr Tineke Bijl, Aletta Jacobskade
112, 3137 TC Vlaardingen, tel.: 010-4746665.
STICHTING MANTELZORG NWN
De Stichting Mantelzorg NWN helpt mantelzorgers met:
- informatie en advies;
- emotionele en practische ondersteuning.
Elke 1e donderdag van de maand is er mantelzorg-inn.
Bezoekadres: Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis
Telefoon: 06-51694076
Email: maassluis@mantelzorgnwn.nl
ARGOS THUISZORG
Altijd in de buurt! Hulp in de huishouding, persoonlijke
verzorging, verpleging, individuele begeleiding, dagver-
zorging en dagbehandeling, aanpassingen in huis, perso-
nenalarmering en verpleeghuiszorg aan huis voor senioren
in Maassluis. Bel tijdens kantooruren naar 010 - 409 30 00,
mail naar dtz@argoszorggroep.nl of kijk voor meer informa-
tie op www.argoszorggroep.nl.
ARGOS ZORGGROEP
Een warm onthaal in een professionele omgeving.
Zorgcentrum de Tweemaster: Vondelpark 2, 3141 CJ Maas-
sluis, tel. 010 - 591 00 11, mail: tweemaster@argoszorg-
groep.nl. Voor zorgcentrumzorg, aanvullende verpleeg-
huiszorg, kortdurende opname, palliatieve zorg, dagver-
zorging en dagbehandeling. Verpleeg- & reactiveringscen-
trum DrieMaasHave: Stadsmolen 101, 3146 CT Maassluis,
tel. 010 - 592 34 88, mail: dmh@argoszorggroep.nl.
Voor psychogeriatrische en somatische verpleeghuiszorg,
somatische reactivering, ziekenhuisverplaatste zorg, cri-
sisopname, vakantieopname en psychogeriatrische dag-
behandeling. Zie ook www.argoszorggroep.nl.
ARGOS EROPUIT
Blijven meedoen en (her)ontdekken. Praktische, recrea-
tieve en culturele uitstapjes voor zelfstandig wonende se-
nioren in Maassluis en Maasland. Wie lid wordt, ontvangt
de Argos ErOpUit pas entweemaandelijks de Argos ErOpUit
krant. Bel tijdens kantooruren naar 010 - 409 13 31, mail
naar argoseropuit@argoszorggroep.nl of kijk voor meer
informatie op www.argoseropuit.nl.
OPROEPCENTRALE
Voor vrijwillige ondersteuning thuis. Bestemd voor lang-
durig zieken en gehandicapten, ouderen met behoefte aan
psychosociale ondersteuning, ouderen met geheugenpro-
blemen/dementie, kinderenen(jong)volwassenenmet een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking en mensen die
begeleiding nodig hebben bij bijvoorbeeld een ziekenhuis-
of tandartsbezoek uit Maassluis en Maasland. Bel tijdens
kantooruren naar 010 - 409 30 40, mail naar oproepcen-
trale@argoszorggroep.nl of kijk voor meer informatie op
www.argoszorggroep.nl.
VOORLICHTING OVER BORSTKANKER
Werkgroep Omgaan met Borstkanker, tel. 010-5916634 en
010-5915731 (alléén overdag)
ZIEKEN- EN BEJAARDEN OMROEP VLAARDING EN
p/a Holy-Ziekenhuis Uitzendingen: maandag-, dinsdag- en
donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur Voor verzoek-
platen: donderdagavond tel 010-4742222, toestel 401
SCHULDHULPVERLENINGGEMEENTEMAASSLUIS
Voor inwoners van Maassluis bestaat de mogelijkheid om
bij ernstige problemen van financiële aard of schuldsitua-
ties hulp in te roepen van het Project Schuldhulpverlening
in het stadhuis. Voor meer informatie:
tel. 010-5931550, iedere werkdag van 11.30-12.30 uur.
Inloopspreekuur: dinsdag 9.30-11.30 uur.
Ingang: sociale dienst.
AFDELING SOCIALE ZAKEN EN WERK-
GELE GENHEID (VOORMALIGE SOCIALE DIENST)
Stadhuis Koningshoek, Postbus 55, 3140 AB Maassluis,
tel.: 010-5931935.
Telefonisch spreekuur van 11.30 tot 12.30 uur.
Spreekuur volgens afspraak. Het maken van een
afspraak dagelijks van 08.00 tot 12.30 uur of via het
telefonisch spreekuur.
AA (ANONIEME ALCOHOLISTEN)
WERKGROEP ,,WESTLAND’’
Postbus 79, 2670 AB Naaldwijk,
Groepsavond elke maandagavond van 19.45 - 22.00 uur op
De Hunselaar 1 te Honselersdijk. Inlichtingen:
tel. 0174-628870 (Peter).
STICHTING KORRELATIE
Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische
en psychosociale problemen.
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 18:00.
0900 – 1450 (15 ct/pm)
Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl
Chatten kan op werkdagen van 09:00- 17:30 via www.kor-
relatie.nl
SENIORENWELZIJN, LOCATIE MAASSLUIS
Seniorenwelzijn helpt bij het zelfstandig (kunnen) blijven
wonen van ouderen. Door het bieden van ondersteuning,
ontmoetingsplekken en activiteiten.
Ontmoetingscentrum De Vloot
De Vloot 72, 3144 PC Maassluis. Tel.nr. 010-5911144.
Ontmoetingscentrum De Vliet
Arthur van Schendelstraat 25, 3141 AS Maassluis.
Tel.nr. 010-5915000
TELEFONISCHE HULPDIENST
Telefonische Hulpdienst voor geestelijke- en sociale nood:
tel.: 010-4731161
PRAAT-UIT-LIJN
Voor geestelijke hulp, tel.: 0174-416441 (dag en nacht) of
schrijf postbus 122, 2690 AC ‘s-Gravenzande.
V.B.O.K.
Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind.
Deze vereniging biedt hulp bij ongewenste zwangerschap
en na zwangerschapsverlies en geeft voorlichting op scho-
lenenverenigingen. Ervanuitgaande, dat de mens vanaf de
conceptie beschermwaardig is.
V.B.O.K.: Arnhemseweg 23, Postbus 559, 3800 AN Amers-
foort. Tel.: 033-4605070, hulplijn: 0900-2021088 (dag en
nacht bereikbaar). Postbank: 2585780.
MEE Zuid-Holland Noord
Hooikade 30, 2627 AB Delft, tel. 015- 2131151 - www.meebijdehand.nl
De consulenten van MEE geven informatie, advies,
ondersteuning en kortdurende begeleiding aan mensen
met een lichamelijke of verstandelijke beperking, een ont-
wikkelingsachterstand of een chronische ziekte. MEE on-
dersteunt ook initiatieven van (groepen) ouders en
verzorgt een cursusaanbod op maat. Op verzoek
verzorgt MEE voorlichtingsbijeenkomsten.
De website www.meebijdehand.nl heeft uitgebreide infor-
matie over alles wat te maken heeft met (het leven met)
beperkingen.
VLIETLAND-ZIEKENHUIS
Maassluis, Buitenpolikliniek De Vloot 206
Algemeen ...................................................010-5921822
Schiedam, Vlietlandplein 2, 3118 JH Schiedam
Algemeen .................................................010-893 93 93
Afspraken polikliniek ...............................010-893 00 00
Bezoektijden: dagelijks van 16.00 tot 19.30 uur
ZIEKENFONDS: ZORGVERZEKERAAR D.S.W.
Hoofdkantoor: ‘s-Gravelandseweg 555, Schiedam
Postbus 173, 3100 AD Schiedam, tel.: 010-2.466.466.
Dagelijks rijdend loket
Open: dinsdagmiddag van14.00-16.00 uur; donderdagoch-
tend van 08.30- 10.30 uur en vrijdag van 13.30-16.00 uur.
Op het parkeerterreinvanKoningshoek bij het postkantoor.
RODE KRUIS, afd. Welfare
Kontakt mevr. v. d. Hoek tel.: 010-5926117;
mevr.Nieuwboer; tel. 010 5919429
VPTZ, VOOR ZORG IN DE LAATSTE LEVENFASE
Voor menseninde laatste fase vanhunlevenbiedt de Stich-
ting Vrijwilligers PalliatieveTerminale Zorg (VPTZ) hulp.
Vrijwilligers van de stichting ondersteunen cliënten en hun
familieleden. Informatie: 06 – 124 71 661.
AMIVEDI
Opsporingsdienst voor dieren, Westland,
tel.: 010-4342068.
GGD NIEUWE WATERWEG NOORD
Postadres: GGD Nieuwe Waterweg Noord,
Postbus 3051, 3130 CB Vlaardingen.
Tel.: 010-2488080. Fax: 010-2488088.
ASVZ Zuid West Nieuwe Waterweg Noord
Biedt wonen en dienstverlening op maat in Maassluis (De
Luit), Vlaardingen (Nooitgedacht) en Schiedam
(De Blijhof), zowel permanent (24 uurs opvang in
groepen) als kortdurend (ind. begeleiding of noodopvang
en logeren) aan mensen met een verstandelijke handicap.
Tel.: 010-5925784 of manager M.J. Simons, tel. en fax: 010-
4263765 of 06-53364298.
SOS Telefonische Hulpdienst: 0900-0767
Allochtone Vrouwen Telefoon: 010 4367171
Vraagwijzer Zorg en Welzijn: 010 4362244
STICHTING ONDER EEN DAK (STOED)
Stoed begeleidt mensen van 18 jaar en ouder met psychia-
trische en/of psychosociale problematiek, die zo zelfstan-
dig willen (blijven) wonen.
Door middel van begeleiding in de thuissituatie, be-
schermd wonen, dagactiviteiten, dak- en thuislozenpen-
sion, hulp bij financiële problemen (budgetbegeleiding en
budgetbeheer), begeleid werken en reïntegratie. Stoed is
werkzaam in de regio Nieuwe Waterweg Noord.
Bezoekadres: Zuidvliet 111 A te Maassluis.
Telefoon: 010-5991991 Fax: 010-5991999 .
Email: info@stoed.nl Website: www.stoed.nl
Postadres: Postbus 65 3140 AB Maassluis.
DIERENAMBULANCE
VLAARDINGEN-MAASSLUIS-MAASLAND
De dierenambulance is 24 uur per dag bereikbaar voor die-
ren die in nood zijn in het gebied Vlaardingen-Maassluis
en Maasland (Gem. Westland). De ambulance is bereikbaar
onder nummer 06-51166899.
De dierenambulance maakt onderdeel uit van het dierente-
huis (asiel) te Vlaardingen.
Gevonden huisdieren worden daar naar toegebracht en
verzorgd in afwachting van de eigenaar. In het wild le-
vende dieren worden opgevangen en doorgebracht naar
specialis tische opvangpunten. Voor het opvangen van de
dieren heeft de stichting een overeenkomst met de ge-
meenten Vlaardingen-Maassluis en Maasland.
noteren
Afgelopen woensdag was de laatste
fietstocht van dit seizoen. We gingen
met de pont naar Rozenburg en daar-
na op weg naar de landtong. De 21
deelnemers fietsten gedeeltelijk langs
de Waterweg en deels via het fietspad
door het vrij nieuwe natuurgebied.
Op de heenweg was het af en toe flink
trappen tegen de wind in. Bij het kof-
fiedrinken, met een stroopwafel, in de
open lucht, moesten de bekers goed
worden vastgehouden, anders waai-
den ze alle kanten op. Op de Land-
tong werd er genoten van het uitzicht
(zie foto). Het bleek dat verschillende
deelnemers hier nog nooit geweest
waren. Een vijftal stoere fietsers re-
den zelfs de berg op. Terug via dezelf-
de weg. Er werd nog even gestopt om
de grazers te bewonderen. Het is een
leuk gezicht deze groep te bekijken.
De organisatoren Jaap, Ineke en Theo
werden met applaus bedankt voor de
organisatie.
Het einde van het fietsseizoen en
het 30-jarig bestaan van de afde-
ling werd gevierd met een drankje
in De Veerheuvel. Het hele seizoen
ging het goed, maar vandaag was er
toch nog een valpartij met de nodige
schaafwonden en een lekke band.
Regelmatig oppompen was nodig
om de finish te bereiken. Daar was
er geen medaille, maar als beloning
een echte PCOB-balpen. Gezien het
aantal deelnemers van gemiddeld 22
werd er besloten om volgend jaar voor
de negende keer weer fietstochten te
organiseren.
Theo van den Akker.
PCOB en windkracht 6
De opbrengst van de inzameling
van 23 september was 2.890 kg.
Met het resultaat van de eerdere
inzameling van 10.280 kg komt
het maandtotaal van september uit
op 13.170 kg. Spaarders en mede-
werkers, bedankt voor dit mooie
resultaat. Dit weekend, vrijdag 14
en zaterdag 15 oktober is er weer
een grote inzameling. Er loopt mo-
menteel een aanvraag / doel voor de
wijkgemeente IONA.
Gevraagd wordt een bijdrage in de
kosten van herinrichting van de bui-
tenruimte met o.a. fietsenbeugels (er
zijn nog gesprekken gaande met de
gemeente). Een mooi doel om voor
te sparen. Dus u begrijpt dat we uw
oude kranten, tijdschriften en boe-
ken weer hard nodig hebben om dit
doel te kunnen realiseren.
De medewerkers weer voor u klaar
om het papier in ontvangst te nemen.
De container staat op de parkeer-
plaats achter de Ark, Rembrandt-
laan 2. Telefoon in de Ark tijdens
de inzamelingen 5918392. Mocht u
bellen op de vrijdag, wilt u dan zo
vroeg mogelijk in de avond bellen
zodat de medewerkers hun ophaal-
rooster erop aan kunnen passen .
En mocht u tijd en zin hebben om
ons te komen helpen de komende
periode dan zijn we daar heel blij
mee. U kunt zich opgeven bij jan-
nelmekes@hetnet.nl of per telefoon
0105917418
Met vriendelijke groeten Het OPA
Team.
Kerkradio Maassluis
Kanaal 2 Aanvang 18.45 uur
Voor de uitzending van woensdag
19 oktober is het volgende pro-
gramma samengesteld.
1. Opening: “Wanneer de schemer
valt”
2. Psalm 56
3. Mijn Herder is de Here God
4. Als g’in nood gezeten
5. Meditatie n.a.v. Lucas 7: 11-17
Thema: ‘De begrafenis geannu-
leerd’
6. Veni Jesu
7. Als een hert dat verlangt naar
water ..
8. De jarigen
9. Bruidsparen
10. Sluiting:
Voor de volgende uitzendingen
kunt u verzoeknummers aanvra-
gen tot vrijdag 28 october a.s.
John Post, Fenacoliuslaan 16, Tel.
010-5917470 (hjpost@kabelfoon.
nl)
Oud Papier Actie voor wijkgemeente IONA
Stadshart is veilig
Den en Els in dal
Met nieuw beveiligingssysteem
heeft ramkraker ‘n geld probleem.
Door camera’s en DNA spray,
moet nu pinpas of euro’s mee.

Hij shopt nu eindelijk normaal,
en betaal voor wat ‘ie haal.
Komt naar binnen als de massa,
gaat naar buiten langs de kassa.
Winkels blijven schadevrij,
ondernemers gerust en blij.
Stadshart veilig in Maassluis,
maar ‘t gespuis blijft egnie thuis.
Bij Tweemaster niet te geloven,
gaat hij mastklimmend naar boven.
Als daar de buit is opgehaald,
wordt volgend slachtoffer bepaald.

Zijn dievenpad alweer verlegd,
komt hij bij Den en Els(on)terecht.
Klimt brutaal als Aap naar boven,
om die gouden ring te roven

Den en Els zitten in een dal,
zijn bang voor inbraak, overval.
Wanneer laat nou ‘ns dat gespuis,
verstand spreken en handen thuis.

Het mag toch zeker niet bestaan,
dat geveltoerist z’n gang kan gaan.
Wou dat jobstijding veranderd kon,
in: kleptomaan met Noorderzon.
Aad Rieken
LUB
SCHILDERWERKEN
GLAS - VERF
BEHANG
Tel. 010-5912073
www.maassluis.nl
Week 41
Een veertiendaagse uitgave van gemeente Maassluis
Redactie: Communicatie, Stadhuis
Postbus 55, 3140 AB Maassluis
Tel. 14 010, gemeente@maassluis.nl
13 OKTOBER 2011 MAASSLUISE COURANT 3
Veel belangstelling voor bijeenkomst over De Betrokken Stad
Het gonst van de ideeën in Maassluis
Geanimeerde gesprekken, geroezemoes, een spel, toespraken.Het was
een levendige bijeenkomst, eind september in het stadhuis, maar wel
één met een serieuze ondertoon. Onderwerp van gesprek was namelijk
de visie van de gemeente hoe om te gaan met maatschappelijke
vraagstukken. ´We moeten veel creatiever gaan denken.´
Ze waren er bijna allemaal. Van
sportverenigingen tot het oude-
renwerk, en van het bedrijfsleven
tot het onderwijs. Zo´n 120 verte-
genwoordigers van instellingen
en organisaties in Maassluis had-
den gehoor gegeven aan de uit-
nodiging van de gemeente om
met elkaar van gedachten te wis-
selen over de toekomst van
Maassluis. Die toekomst staat
namelijk onder druk. Het geld
raakt op, de verzorgingsstaat ver-
dwijnt, inwoners moeten steeds
meer hun eigen boontjes doppen
en de rijksoverheid schuift steeds
meer maatschappelijke taken af
op de gemeente.“Niets doen is
geen optie”, zo hield wethouder
Pieter Kromdijk zijn gehoor voor.
“En omdat inwoners, bedrijven
en instellingen vaak zelf het bes-
te weten wat er beter kan, moe-
ten we daar de oplossing zoe-
ken.” Die oplossing ziet de
wethouder in nieuwe verrassen-
de samenwerkingsverbanden van
organisaties, die op een creatieve
manier de maatschappelijke pro-
blemen in Maassluis te lijf gaan.
“Waarbij de inwoner centraal
staat en we gezamenlijk verant-
woordelijk zijn voor de situatie in
onze stad.”
Zoektocht
Menigeen deelde de visie van de
wethouder, zo leerde een rondje
door de zaal. Zo vond woningcor-
poratie Maasdelta het ‘winst’ dat
de problemen meer vanuit de in-
woners worden benoemd. De Ar-
gos Zorggroep noemde het ‘heel
goed’ om ‘opnieuw naar mogelijk-
heden van samenwerking’ te kij-
ken. Een andere deelnemer aan
de bijeenkomst hoopte wel dat
de gemeente nu niet alles aan de
organisaties zou overlaten. “Eni-
ge sturing is wel gewenst.” De
wethouder kon de spreker gerust-
stellen. “De gemeente zal eerst
proberen partijen te stimuleren
om met elkaar samen te werken,
maar mocht dat onvoldoende luk-
ken dan zal enige sturing niet
achterwege blijven. Maar ook
voor ons is het nog een zoek-
tocht.”
Gewichtsconsulent
De avond was dan ook vooral be-
doeld om met elkaar in gesprek
te raken en elkaar te inspireren.
Dat gebeurde aan de hand van
vijf thema’s, die symbool staan
voor een ‘betrokken’ stad; een
stad waar mensen zich veilig voe-
len, meedoen, gezond zijn, vol-
doende kennis en vaardigheden
hebben en veel verschillende ac-
tiviteiten kunnen ontplooien. In
groepjes maakten de deelnemers
een wandeling door de zaal, waar
op verschillende plekken een kar-
tonnen gebouw stond, dat een
thema vertegenwoordigde. Na
een korte groepsdiscussie kon
elke deelnemer zijn of haar sug-
gesties kwijt in het gebouw. En
daar werd grif gebruik van ge-
maakt. Zo bracht zwembad Dol-
fijn zijn nieuwe samenwerking
met een gewichtsconsulent onder
Maassluis, 13 oktober 2011
Bekendmaking
Verleende vergunningen:
Vent- en standplaatsvergunningen
• Oliebollenkraam, P.C. Hooftlaan – Groen van Prinstererkade van
1-11 t/m 31-12 (5-10-2011)
Evenementen
• Snuffelmarkt, De Vliet, Arthur van Schendelstraaat 26, 5-11 van
10.00-16.00 uur (5-10-2011)
Collectevergunningen
• Nationale Oogcollecte, straat- alsmede een huis-aan-huiscollecte
van 10 t/m 15-12-2012 (5-10-2011)
Overige APV vergunningen
• Uitstalvergunning, gebr. v.d. Berg, Mesdaglaan 235 (29-9-2011)
Wet Kinderopvang
Volgens de Wet kinderopvang moet een verwijdering of opname in
het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) of gemeentelijk register
voor peuterspeelzalen bekend worden gemaakt. Het college van
burgemeester en wethouders maakt de volgende wijziging bekend:
Uitschrijvingen LRK
- De voorziening van gastouderopvang van mevrouw T. Solmaz
op het adres Willem Pijperplein 90, 3144 BP te Maassluis met
uniek registratienummer LRK 195211558 m.i.v. 1 september
2011.
Het Landelijk Register Kinderopvang is te raadplegen via de
website www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Het gemeentelijk
register voor peuterspeelzalen is te raadplegen via de website van
gemeente Maassluis www.maassluis.nl.
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met me-
vrouw A.C. Poot, afdeling Welzijn, gemeente Maassluis, telefoon-
nummer 14 010.
Verkeersbesluiten
• Realiseren gehandicaptenparkeerplaats Wassenaar van
Obdamstraat 8
• Realiseren gehandicaptenparkeerplaats De Vloot 9
• Intrekking gehandicaptenparkeerplaats De Vloot 159
In het kader van de Algemene wet bestuursrecht kan binnen
6 weken na de datum van de bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift tegen het verlenen van de hierboven genoemde
vergunningen worden ingediend bij het college van B en W,
Postbus 55, 3140 AB Maassluis. LET OP! Bij elke vergunning-
verlening staat de datum vermeld waarop de beschikking is
bekend gemaakt.
Reacties op de bekendmakingen?
Gemeente Maassluis, Postbus 55, 3140 AB Maassluis,
gemeente@maassluis.nl, telefoon 14 010
De gemeente zou graag zien dat maatschappelijke organisaties en instellingen beter en anders gaan
samenwerken. Met elkaar, maar ook met bedrijven, het onderwijs en met groepen burgers. Tijdens de
bijeenkomst gingen de deelnemers hierover in gesprek.
de aandacht; filosofeerde ROG-
plus over vormen van samenwer-
king met winkeliers en scholieren
over een boodschappenservice,
en zag de voetbalvereniging
brood in een samenwerking met
Dukdalf en het bedrijfsleven over
het opdoen van werkervaring.
Proefprojecten
De deelnemers konden ook alvast
hun suggesties kwijt over twee
proefprojecten (pilots) die de ge-
meente in 2012 volgens de nieu-
we manier van samenwerken ge-
realiseerd wil zien. Het gaat om
‘het minimaliseren van de (erva-
ren) overlast door jeugd en om
‘ontmoeten en activeren van in-
woners met een beperking’.
Aan ideeën, suggesties en de
animo om er met elkaar iets van
te maken was geen gebrek die
avond. “Hartverwarmend”, vond
wethouder Kromdijk. In novem-
ber worden de instellingen die
zich hebben aangemeld voor één
van de pilots uitgenodigd voor
een vervolgbijeenkomst.
 
Gratis cursussen lezen en schrijven
Vindt u het moeilijk om teksten
te lezen? En lastig om te schrij-
ven? U bent niet de enige. Er zijn
in Maassluis maar liefst 3.800
inwoners tussen de 15 en 75 jaar
die hier ook moeite mee hebben.
Speciaal voor deze mensen orga-
niseert het Albeda College een
aantal korte en praktische cur-
sussen Nederlandse taal. Deze
zijn gratis door een subsidie van
de gemeente. Het gaat onder
meer om de cursussen Meer taal
en Nederlands op herhaling.
Wethouder Pieter Kromdijk:
“Veel mensen die moeite heb-
ben met lezen en schrijven scha-
men zich. Maar dat is helemaal
niet nodig. Iedereen moet kun-
nen meedoen aan de samenle-
ving. En als je niet kunt lezen of
schrijven, is dat heel lastig.
Daarom moeten we hier iets aan
doen.”
Meer informatie
Het Albeda College in Maassluis
heeft tot het eind van het jaar
nog plaats voor 20 cursisten.
Denkt u zelf dat zo’n cursus iets
voor u is, geef u dan op. Of kent
u mensen in uw omgeving die
zo’n cursus goed kunnen gebrui-
ken, stimuleer hen dan zich op
te geven. Voor aanmeldingen of
meer informatie kunt u telefo-
nisch contact opnemen met het
Albeda College (op werkdagen
via 010-5937400). U kunt ook
langs gaan bij het Albeda, De
Vloot 207.
Ruim 200 leerlingen
actief als vrijwilliger
Paardenverzorger
Initiatiefnemers van de markt wa-
ren het Vrijwilligerssteunpunt, het
Kastanjecollege en het Reviusly-
ceum. Uiteindelijk presenteerden
25 vrijwilligersorganisaties tij-
dens deze avond de meest uit-
eenlopende vacatures. Van EHBO-
er tot voetbaltrainer, van
“rollator-checker”” tot paarden-
verzorger. De leerlingen van het
VMBO, HAVO en VWO solliciteer-
den gretig naar de vrijwilligersva-
catures. Het komende schooljaar
zullen er dan ook weer ruim 200
leerlingen actief zijn in het vrijwil-
ligerswerk in Maassluis.
Informatie over energiebesparing
Op donderdag 6 oktober werd in
het stadhuis de informatieavond
Energie voor de toekomst geor-
ganiseerd.
Tijdens deze bijeenkomst konden
de bezoekers zich laten informe-
ren over diverse energiebespa-
rende maatregelen. De informa-
tiemarkt is een onderdeel van de
campagne “Energieloket Stadsre-
gio Rotterdam”. Deze is erop ge-
richt bewoners attent te maken
op de mogelijkheden voor ener-
giebesparing in de woning. Was u
niet in de gelegenheid om op
deze avond aanwezig zijn maar
wilt u wel besparen op uw ener-
gierekening? In dat geval kunt u
via de website van het Energielo-
ket alsnog in contact komen met
partijen die u kunnen adviseren
over energiebesparing. Kijkt u
voor meer informatie op www.
energieloket.nl/stadsregiorotter-
dam/thuis.
  Wethouder Huub Eitjes heette de aanwezigen welkom
Preventie woninginbraken
Elke minuut van de dag een
woninginbraak
In Nederland vindt er gemiddeld
elke minuut een woninginbraak
plaats. Dit betekent dat zo’n 1440
woningen per dag door ongenode
gasten worden bezocht. En per
jaar gaat het om ruim 525.000 in-
braakpogingen. Dus gemiddeld
wordt er in elke woning in Neder-
land eens in de tien jaar ingebro-
ken. En ondanks deze gegevens is
er in een groot aantal woningen in
Nederland zeer gemakkelijk in te
breken. Een woningbraak is altijd
een traumatische ervaring. Naast
het feit dat er materiële schade is
(de tv of dvd-speler moet opnieuw
worden aangeschaft) is de emoti-
onele schade vaak nog veel gro-
ter. Het gevoel van onveiligheid
kan vaak nog maanden, zo niet
jaren duren. En dan is er natuurlijk
nog het verlies van bijvoorbeeld
sieraden met een onvervangbare
emotionele waarde.
Hoe weert u inbrekers?
De beste sloten helpen niet als u
tegelijkertijd een raam open laat
staan. Wees daarom alert. Om te
zorgen dat er niet bij u wordt in-
gebroken, hier een aantal tips:
1. laat nooit sleutels aan de bin-
nenzijde van het slot zitten;
2. zorg voor inbraakwerend hang-
en sluitwerk, voorzien van een
keurmerk;
3. berg huis- en autosleutels op
een vaste plaats op;
4. merk waardevolle spullen, bij-
voorbeeld met huisnummer/
postcode;
5. berg waardevolle spullen op;
6. sluit ramen en deuren goed af;
7. doe de deur altijd op slot
(nacht- of penslot), zelfs als u
maar heel even weg bent;
8. zorg dat uw huis er bewoond
uitziet, laat bijvoorbeeld het
licht aan als u er niet bent;
9. vermeld nooit op internetsites,
zoals ‘Hyves’, dat u niet thuis
bent, naar een feestje of op va-
kantie gaat.
Meer informatie
Lees meer over hoe u uw huis
kunt beveiligen tegen inbraak op
www.politiekeurmerk.nl en neem
de moeite om uw woning te be-
veiligen. Het is slechts één keer
een uitgave, maar hiermee kunt u
voorkomen dat er ongewenst
huisbezoek komt. Bovendien
kunt u bij veel verzekeringsmaat-
schappijen korting krijgen op uw
woonhuisverzekering als u kunt
aantonen dat uw woning het
keurmerk ‘veilig wonen’ heeft.
Beveiligingswijzer
Bij de gemeente kunt u een Be-
veiligingswijzer afhalen. Dit is
een voorlichtingsbrochure voor
het beveiligen van de woning op
basis van de Richtlijn Politiekeur-
merk Veilig Wonen. De Beveili-
gingswijzer is gratis af te halen
bij de Informatiebalie in het Stad-
huis.
 
Zelf een steentje bijdragen aan de samenleving. Dat is het doel van de maatschappelijke stage. Sinds het
begin van dit schooljaar doen alle middelbare scholieren een bepaalde periode vrijwilligerswerk. Tijdens
de stagemarkt op het Kastanjedal, die werd geopend door wethouder Gerard van der Wees, wisten vrijwil-
ligersorganisaties en maatschappelijk stagiairs elkaar goed te vinden. Er werden die avond meer dan 200
“matches” gemaakt.
13 OKTOBER 2011 MAASSLUISE COURANT 4
door Chrit Wilshaus
Het is nog niet zover maar wie de
plannen met het openbaar vervoer
leest, die staan beschreven in de
Kadernota OV, slaat de schrik toch
wel enigszins om het hart. Dat vindt
ook CDA-fractievoorzitter Roderick
Wols. Na lezing van de nota komt hij
tot de conclusie dat, als de plannen
doorgaan, het openbaar vervoer erg
onaantrekkelijk wordt in de vroege
ochtend en de late avond. “En dat zijn
juist de tijden dat mensen van en naar
hun werk gaan. Verder maken we ons
zorgen over het feit dat Maassluis
gezien wordt als een relatieve buiten-
post.” De CDA’er vroeg zich verder
af of Maassluis is gevuld met aanvul-
lend OV.
Ook Maassluis Belang fractievoorzit-
ter Gert Jan Enzerink is er niet gerust
op. “Doen we nog mee of hangen we
er een beetje buiten. Ik heb het idee
dat dit is voorgekookt. Als het al-
lemaal doorgaat, wordt de afstand
tussen het aantal haltes alleen maar
groter en wordt er niet meer bij alle
haltes gestopt. Maar ik heb wel begre-
pen, dat als we het aantal buslijnen in
stand te houden, we dan geen maatre-
gelen te nemen zoals gratis openbaar
vervoer voor bepaalde doelgroepen.”
PvdA’er Sjoerd Kuiper wilde onder
andere weten welke mogelijkheden
er zijn om kleinere busjes door Maas-
sluis te laten rijden. Verder deed hij
een appèl op de wethouder om ervoor
te zorgen tot buslijn 126 bij NS station
West en de begraafplaats stopt.
Behoud
VSP-steunraadslid Dick Pasterkamp
pleitte namens zijn partij voor het
behoud van bushaltes in de nabijheid
van centra voor ouderen.
In zijn reactie wees wethouder Arnold
Keijzer erop dat gemeenten bij de
herziening van de oude kadernota
uit 2005 is ingehaald door de bezui-
nigingen. “Maar er wordt heel goed
gekeken hoe we in de Stadsregio wel
de kwaliteit van het OV hoog kunnen
houden: er is een trein die vier keer
per uur Rotterdam en Vlaardingen
aandoet. Maar Maassluis moet ook
goed per bus bereikbaar blijven. Het
gaat echter zoals het gaat. De porte-
feuillehouder wees er verder onder Foto Roger van der Kraan
OV niet aantrekkelijker door plannen
MAASSLUIS – Wie aangewezen is op het openbaar vervoer,
bijvoorbeeld om van en naar het werk te reizen, moet er ernstig
rekening mee houden, dat het aanbod wellicht zou kunnen
afnemen en daarmee verslechteren.
andere op dat vijftien gemeentes in
de Stadregio hun zegje mogen doen
over de plannen met het OV. “En dat
wel met in het achterhoofd dat er min-
der budget is. Het is niet realistisch
om allerlei wensen te hebben, waar
geen geld voor is.” Keijzer wees er in
dit verband nog eens op dat De stads-
regio uiteindelijk het laatste woord
heeft over de plannen.
Volgens de wethouder spelen de ver-
voerders al in op de situatie door op
bepaalde lijnen bijvoorbeeld kleine
busjes te laten rijden. “Zoals op lijn
38 van en naar Delft. Dat is een af-
weging geweest bij de aanbesteding
en bij mijn weten functioneert dat. Bij
zijn er in ieder geval geen klachten
over binnengekomen. En verder heb-
ben wij een lans gebroken dat er bij
woonzorgcentra en winkelcentra hal-
tes blijven of komen. Dat is nu volop
in discussie in de Stadregio. Het col-
lege vindt het een slechte zaak als de
loopafstanden tussen haltes zouden
worden vergroot.”
Volgens de wethouder is het particu-
lieren overigens niet toegestaan om
zelf met busjes een soort OV-dienst
in Maassluis te beginnen.
Ruim 700 tegenstanders van de
Blankenburgtunnel hebben zaterdag
tijdens een protestbijeenkomst hun
afkeer tegen plannen voor de tunnel
uitgesproken. Bij de Krabbenplas,
met zicht op het gebied waar het tracé
gepland is werd symbolisch de ‘nood-
klok’ geluid. Tussen de regenbuien
door werd voor het oog van televi-
siecamera’s luidkeels geprotesteerd.
Minister Schultz had een kinderfeest-
je van haar zoon, maar bezocht maan-
dagochtend tijdens een stilgehouden
bezoek de Eendenkooi aan de Paral-
lelweg, waar vertegenwoordigers van
bewonersorganisaties, milieudefen-
sie en natuurmonumenten 33.460
handtekeningen aanboden om de mi-
nister te laten weten dat vele inwoners
tegen de komst van de tunnel zijn.

Voorzitter van Bewonersorganisa-
tie Boonervliet (BOB) André Greve
kreeg ook de gelegenheid de minis-
ter persoonlijk te spreken. “Zaterdag
hebben wij de noodklok geluid voor
Midden Delfland. Vandaag wil ik
namens alle actievoerenden van za-
terdag een noodkreet in uw richting
laten klinken. Diverse bewoners-, na-
tuur- en milieuorganisaties, verenigd
in het actiecomité “Blankenburgtun-
nel Nee”, vrezen voor vernietiging
van het laatste stukje natuur, stilte- en
recreatiegebied in één van de meest
dichtbevolkte gebieden van Neder-
land.

Meer nog dan de onherstelbare
schade die zou worden aangebracht,
vernietigen doe je maar één keer,
maken wij ons ernstig zorgen over de
gevolgen voor de leefbaarheid en de
volksgezondheid van bewoners in de
aangrenzende gemeenten wanneer u
besluit tot aanleg van een zes-baans
snelweg plus Blankenburgtunnel
door het door ons zo gewaardeerde
gebied.
Aan u straks de keuze.
Blankenburgtunnel
versus Oranjetunnel,
economisch belang
versus burgerbelang.
Diezelfde burgers die
met meer dan 31.000
handtekeningen (stand
van zaterdag) klare
taal hebben gespro-
ken en die daarmee de
keuze voor u aanzien-
lijk makkelijker zou
moeten maken. Eén
ding is zeker; met de
keuze voor één van de
varianten van de Oran-
jetunnel zijn beide be-
langen gediend. Veel
wijsheid toegewenst
bij het nemen van uw
voorkeursbeslissing.”

Foto’s:
Roger van der Kraan.
Protest tegen Blankenburgtunnel
De inventaris van het archief van het
Maassluise gemeentebestuur over
de periode 1924-1980 is vandaag
verschenen. Het archief zelf is ver-
huisd naar de archiefbewaarplaats te
Vlaardingen. Het is nu in te zien voor
belangstellenden in het Stadsarchief
Vlaardingen.
Maassluis en Vlaardingen hebben
een gemeenschappelijke
regeling voor de archief-
zorg. Op 1 januari 2004
werd de stadsarchivaris van
Vlaardingen benoemd tot
archivaris van de gemeente
Maassluis en de belangrijk-
ste archieven van Maassluis
werden ondergebracht in het
archiefdepot te Vlaardin-
gen. Een belangrijk archief
bleef nog achter in Maas-
sluis om te worden geïnven-
tariseerd, namelijk dat van
het gemeentebestuur van
Maassluis uit de periode
1924-1980. Deze omvang-
rijke klus werd ter hand ge-
nomen door de voormalige
chef van de afdeling Interne
Zaken, Koos Vaissier, die
weliswaar eind 2005 met
FPU ging, maar gewoon
doorging met waar hij ge-
bleven was.
Nu, zes jaar later, is dit werk
voltooid. Tijdens een feeste-
lijk bijeenkomst op het stadhuis van
Maassluis overhandigde de auteur
de archieftoegang aan burgemeester
Koos Karssen van Maassluis. Aan-
sluitend tekenden burgemeester
Karssen en burgemeester Bruinsma
van Vlaardingen de akte van bruik-
leen. Burgemeester Bruinsma bracht
daarna de eerste lading van het ar-
chief eigenhandig naar het Stadsar-
chief Vlaardingen, waar hij het met
enige hulp in de hal stapelde. De net
65 jaar geworden Koos Vaissier gaat
overigens gewoon door met inventa-
riseren, vanaf nu als vrijwilliger.
Interessant archief
Maassluizers en alle andere burgers
kunnen dit nu toegankelijke interes-
sante archief inzien tijdens de ope-
ningstijden (dinsdag t/m vrijdag van
9.00-17.00 uur) van het Stadsarchief
Vlaardingen, Plein Emaus 5, Vlaar-
dingen.
Burgemeester Tjerk Bruinsma van Vlaardingen neemt het geïnventariseerde
archief van het gemeentebestuur van Maassluis (1924-1980) mee naar het
Stadsarchief Vlaardingen, waar het voor bezoekers in te zien is.
Archief gemeentebestuur Maassluis 1924-1980
in kaart gebracht en toegankelijk
MAASSLUIS – John Dolstra
is dinsdagavond beëdigd als
opvolger van Kees Smits, die
onlangs afscheid nam van de
gemeenteraad. Dolstra op zijn
beurt werd als steunraadslid
opgevolgd door Johan Bruintjes,
die eveneens beëdigd werd. Toen
Smits enige tijd uit de roulatie was
wegens een knieoperatie en de
nasleep daarvan, was Dolstra al
enige tijd raadslid.
door Chrit Wilshaus
Burgemeester Koos Karssen zei Dol-
stra in de tijd dat hij Smits verving te
hebben leren kennen als een energiek
raadslid. “Maar het is altijd lastig om
iemand op te volgen. Doe het op je
eigen manier, is mijn advies.”
Smits vertelde Dolstra te hebben
leren kennen als een vriendelijk en
beminnelijk mens. “Je krijgt niet zo
gauw ruzie met jou.” Begonnen als
bediende op het postkantoor in Maas-
sluis heeft Dolstra zich volgens Smits
in de loop van de jaren flink omhoog
gewerkt. Op dit moment runt hij sa-
men met zijn compagnon een fiscaal
en juridisch adviesbureau.
“Zijn kennis over economie en werk-
gelegenheid komt prima van pas in
deze raad”, zei Smits, die Dolstra
verder “het financiële geweten van
de raad” noemde. “Maar ook zijn
enthousiasme voor sport en milieu-
beheer zet hem in de traditie van de
ChristenUnie.”
Felicitaties waren er verder voor
Bruintjes. “Dit college verdient het
om kritisch te worden benaderd”, al-
dus Smits, die Dolstra en Bruintjes
verder Gods zegen kracht en wijsheid
toewenste.
Mensen
In zijn reactie zei Dolstra dat zijn
hart bij mensen ligt. “Ik ontleen mijn
waarden en normen aan mijn chris-
telijke achtergrond. Wie geeft wordt
rijk. Dat klinkt misschien vreemd
maar het is zoals ik het ervaren heb.
Bijvoorbeeld in het vrijwilligers-
werk.” Volgens Dolstra is het zaak
om de medemens onvoorwaardelijk
lief te hebben in zijn anders zijn en
om oog te hebben
voor minderheden
en de kwetsbaren
in de samenleving.
“Ik wil mij graag
inzetten voor de
burgers van Maas-
sluis. Daarbij wil
ik graag samen-
werken met mijn
collega raadsleden.
Uitgangspunt daar-
bij is om dienend te
werken.”
De bezuinigingen
waar Maassluis
mee geconfron-
teerd wordt, vragen
volgens Dolstra om
veel creativiteit.
“Ik sta nu opgesteld
voor de echte wed-
strijd en ben er klaar
voor om met plezier
aan deze mooie taak
te beginnen.”
‘Opgesteld voor de echte wedstrijd’
Johan Bruintjes legde de eed af voor zijn functie als steunraadslid voor de Christenunie.
Foto’s Roger van der Kraan
John Dolstra werd beëdigd als raadslid na het vertrek van Kees Smits.
Paal van de Wip
Bij gebreke an andere dinge
komp ik toch nog es trug op de
greffetty op de elektrise huis-
sies. Februari geleje schreef
ik er al over. Maar nog steeds
zit het er op. Ondank dat ik
iedereen weer es gebelt hebt
daarover. Niemand doet iets of
voel zijn antwordelijkheid.
In februari schreef ik dat ze
zeie: “Het is geen taak van
de gemeente om particulier
(?) bezit te gaan beheren.” en
“De ervaring leert dat er geen
zekerheid is dat het verwij-
derd wordt. Ervaar Maassluis,
schoon en veilig!” Nou, ze
hebben waarempel gelijk ge-
krege hoor. ‘t Zit er nog op!
Maar we blijve volhoue!
Het CDA Maassluis is zeer tevreden
dat het College de opdracht van de
gemeenteraad heeft uitgevoerd en in
de begroting 2012 het zo noodzake-
lijke nieuwe schoolgebouw CBS Het
Spectrum in de meerjaren begroting
heeft opgenomen.
De leeftijd en staat van het gebouw
maken ingrijpende renovatie of
nieuwbouw onvermijdelijk. Dit is
geen nieuws, al in november 2010
is door het CDA samen met enkele
andere partijen een motie ingediend
waarin het College opdracht werd ge-
geven om voortvarend en actief aan
de slag te gaan om financiering mo-
gelijk te maken.
Helaas werd afgelopen juni duide-
lijk dat het College in de begroting
2012 in de komende jaren toch geen
rekening zou houden met eventu-
ele nieuwbouw van deze basisschool.
Het College schreef in de kadernota
dat vanwege het ontbreken van mid-
delen de realisatie van nieuwbouw in
de tijd is opgeschoven. Onacceptabel
voor de gemeenteraad. Een nieuwe
motie werd hierop ingediend waarin
het College opdracht werd gegeven
om nu toch echt de nieuwbouw of
ingrijpende renovatie van CBS Het
Spectrum te vertalen in de begro-
ting 2012. De afgelopen jaren heeft
het CDA zich altijd ingezet voor
een voortvarende aanpak van Het
Spectrum en bij herhaling gewezen
op de noodzaak hiervan. In ons ver-
kiezingsprogramma staat dat goed
onderwijs ook vraagt om goede huis-
vesting en dat de huisvesting van Het
Spectrum met voorrang moet worden
aangepakt. Het is daarom goed voor
de leerlingen en onderwijzers van Het
Spectrum met de financiële ruimte
CDA Maassluis blij voor CBS Spectrum
colofon
Maassluise Courant
De Schakel
Het best gelezen nieuws- en
advertentieblad in de regio.
Verschijnt iedere donderdag
in Maassluis, Maasdijk, Maasland
en Hoek van Holland.
(Oplage: 25.000)
Uitgave:
Maassluise Courant bv
Dr. Kuyperkade 28
3142 GC Maassluis
Postbus 24, 3140 AA Maassluis
T 010 5912823 F 010 5913335
Postbank: 4001781
ING bank: 68.89.47.751
ABN bank: 89.74.05.706
Emailcontact:
Advertenties:
mc.advertentie@thuisbladen.nl
Nieuws/redactie:
mc.nieuws@thuisbladen.nl
Sportnieuws:
mc.sport@thuisbladen.nl
Verkoop:
verkoop@thuisbladen.nl
Informatie:
info@thuisbladen.nl
Administratie:
admin@thuisbladen.nl
Aanleveren van advertenties
en nieuwsberichten:
voor woensdag 09.00 uur.
Mits gereserveerd
woensdag 12.00 uur.
Bezorging:
Broos Verspreiding Maasdijk
T 0174 514508
(De redactie behoudt zich het recht voor
advertenties en ingezonden copy te weigeren,
zonder opgave van redenen. Ook kan geen
aanspraken gemaakt worden op schadevergoe-
ding naar aanleiding van foutieve plaatsingen
van advertenties en berichten in deze krant.)
Maassluise Courant
Een echte held
Een echte held is zelden
op zoek naar heldendom,
hij komt in de positie,
een zaak, die vraagt erom.
Hij redt een kind uit ’t water,
verleent E.H.B.O.,
blust een beginnend brandje,
het hoort nu eenmaal zo.
Een held blijft heel bescheiden,
heeft naderhand geen praats.
Zijn tekst: ‘Ik was toevallig
op de juiste plaats’.
Jaap van Oostrum
Jabberconcert
In het Witte Kerkje, Constantijn
Huygenstraat 1 in Maassluis,
wordt op zondag 30 oktober
van 15.00 tot 17.00 uur een Jab-
berconcert gegeven. De band
Zwoeng laat zich in dit concert
inspireren door de Jabberschil-
derijen van Elly van Baalen.
Een Jabberconcert is een muzi-
kale voorstelling waarbij gezon-
gen en gesproken wordt in Jab-
ber, een geïmproviseerde taal
in klanken, zonder herkenbare
woorden. DeJabberschilderijen
van kunstenares Elly van Baalen
tonen de klanken en melodieën
van Jabber op doek.
De band die optreedt tijdens deze
middag is Zwoeng. De muzikan-
ten en Multi-instrumentalisten
Onno Kramer, Andre Schoor-
lemmer en Dymphi Peeters ne-
men je mee in de veelal sferische
muziekverhalen en melodieën.
Hierin zijn elementen uit fado-
, folk-, rock-, flamenco-, pop-,
jazz-, en Afrikaanse muziek te
horen.
De optredens van Zwoeng be-
staan uit ter plekke geïmprovi-
seerde muziek en klanken. Zij
zijn op zoek naar interactie en
laten zich inspireren door de
mensen, de ruimte, schilderijen,
vormen, beweging, dans, poëzie,
dans en theater. Deze drie muzi-
kanten spelen al jaren samen in
Fusion Flamenca. Zie voor meer
informatie: www. Zwoeng.nl.
Meer informatie over dit concert
vindt u op www.jabberconcert.
nl. Voor het reserveren van kaar-
ten kunt u een e-mail sturen naar
info@passievoorontwikkelen.nl.
die deze begroting biedt voor een
echte aanpak van het gebouw.
Corine Bronsveld
Kees Pleijsier
13 OKTOBER 2011
PAGINA 5
Familieberichten
www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl
Begrafenissen in Maassluis, Maasland
en omstreken.
Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst
uitvaartcentrum of thuis met koeling.
Geen crematies.
T. den Hollander
P.N. den Hollander
Mozartlaan 13
3131 ES Vlaardingen
Tel. 010 - 4600509
begrafenisverzorging
Den Hollander

BEGRAFENI SSEN EN CREMATI ES
PRINSES JULIANAPLANTSOEN - MAASSLUIS
Dag en Nacht:
010-592 30 78
www.uitvaartrijkeboer.nl
In droeve omstandigheden
tellen alleen
persoonlijke wensen.
Wanneer het onvermijdelijke zich in uw
omgeving voordoet, moet u erop kunnen
vertrouwen dat alles wat met het
sterfgeval te maken heeft perfect wordt
afgehandeld.
Voor Maassluis, Vlaardingen,
Schiedam, Hoek van Holland en
omstreken is er de uitvaartverzorging
van mevr. Rijkeboer. Zij beschikt over
een organisatie met ervaren,
vakkundige mensen die beseffen dat in
droeve omstandigheden alleen
persoonlijke wensen tellen.
www.dehondenschool.nl
GEBOORTEKAARTJES
TROUWKAARTEN
Uw regiodrukker voor
Maasland, Maassluis, Maasdijk en het Westland
Aartsdijkweg 95 - 2676 LE Maasdijk
tel. 0174-510333 - fax 0174-510364
e-mail: info@jobbe.nl / www.jobbe.nl
“Here, Gij doorgrondt en kent mij;
Gij kent mijn zitten en mijn opstaan,”
Psalm 139 : 1, 2
De Here heeft haar bij haar naam geroepen.
Dankbaar voor wat zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij kennis van het overlijden
van onze lieve en zorgzame moeder, oma en
omi
Jannetje Ramondt-van de Kreeke
weduwe van Marinus Adriaan Ramondt
Kattendijke, Maassluis,
1 juli 1914 5 oktober 2011
Hoek van Holland: Jan Ramondt
en Riet Jonkman
Mark en Margot
Anne
Jan-Cees en Esmeralda
Frank, Claudia
Maassluis: Ada Ramondt
en Jan Wijnhorst
Jacqueline en Bart
Tim, Luc
Henriëtte en Hans
Coen, Janet, Marcella
Melanie en Arjan
Joost, Mees, Wout
Utrecht: Rose Ramondt
en Frans van Waarden
Betto
Woerden: Corrien Ramondt
(in herinnering)
Capelle a/d IJssel: Cees Ramondt
Vianen: Marjan Ramondt
en Jan Kuis
Esther
Daan
Correspondentie-adres:
Haven 12-E
3143 BB Maassluis
De dankdienst voor haar leven is
inmiddels op 10 oktober 2011 gehouden,
terwijl op dezelfde dag de begrafenis heeft
plaatsgevonden.
10 oktober 1961 10 oktober 2011
Piet en Cobi van der Kooij-Don
Vieren hun Gouden Bruiloft!
50 jaar een paar
Namens kinderen en kleinkinderen
Gelukwensen, een behouden vaart voor
het feest 15 oktober en in de toekomst!
"Hij is verlost,
God heeft hem welgedaan."
Met grote droefheid, maar dankbaar voor al-
les wat hij voor ons betekend heeft, geven
wij u kennis van het plotseling overlijden
van mijn lieve man, onze zorgzame vader en
stiefvader, opa, broer, zwager en oom
Albert Jan Wassink
- Ab -
echtgenoot van Ineke Nieuwpoort
weduwnaar van Elizabeth Storm
in de leeftijd van 63 jaar.
Willie en Ferry I. Wassink-Nieuwpoort
Mariëlle
Robert-Jan Tamara en Aad
Alfred en Daniëlle Celine
Stán Dewi
Dani Quinten
Donna Ricardo en Tanja
Fiene Jan
Sofie Sander en Tabitha
Monique en Martijn Tygo
Cheyenne Mex
Sylvia en Bryan Purcy
Arie en Melissa Zeb
Jeroen
en verdere familie
7 oktober 2011
Carl-van-der-Lindestrasse 25,
49828 Veldhausen (Duitsland)
Geen bloemen.
De begrafenis heeft woensdag 12 oktober
plaatsgevonden.
7 Oktober 2011 is op 63 jarige leeftijd geheel
onverwacht overleden onze broer en zwager
Albert Jan Wassink
- Ab -
We zullen je missen.
Wij wensen Ineke, kinderen en
kleinkinderen veel sterkte.
Familie Wassink
Op 7 oktober 2011 heeft God onverwacht tot
Zich geroepen onze schoonzoon, zwager en
oom
Albert Jan Wassink
- Ab -
echtgenoot van Ineke Nieuwpoort
J. Nieuwpoort-Muis
Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen
Heer,
ik weet niet
wat morgen zijn zal.
Evenmin weet ik
wat er na dit leven komt.
Zij die Uw liefde kennen
vertrouwen blindelings
op Uw bedoelingen.
Geef mij dit vertrouwen, Heer.
Verdrietig geven wij u kennis van het over-
lijden van onze lieve, zorgzame moeder,
schoonmoeder en oma
Jacoba Maartje Verboon-van Dijk
weduwe van Johannes Verboon
* Maassluis, † Schiedam,
19 augustus 1931 9 oktober 2011
Aad en Annelies
Maarten, Erik
Ria en Henri
Jelle, Ilse, Peter
Gertjan
Sven
Joke
Bas, Gijs
Jacqueline en Henk
Suzanne, Ruben
Maassluis, P.C. Hooftlaan 68
Correspondentie-adres:
A.J. Verboon
Wassenaer van Obdamstraat 40
3143 KK Maassluis
Bezoek en gelegenheid tot condoleren in het
rouwcentrum aan het Prinses Julianaplant-
soen te Maassluis, donderdag van 19.00 tot
19.45 uur.
De afscheidsdienst zal gehouden worden in
de aula van de Algemene Begraafplaats, Wil-
lem de Zwijgerstraat 36 te Maassluis, vrijdag
14 oktober om 10.30 uur, waarna aanslui-
tend de begrafenis zal plaatsvinden.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot con-
doleren in bovengenoemd rouwcentrum.
Jouw verdriet maakt
plaats voor ons verdriet.
Waar je ook heen gaat,
ga met je hart.
Zomaar, zo plotseling weggegleden uit ons
leven, onze moeder en oma
Liesbeth Posthumus-Hoos
* 26 maart 1947 † 8 oktober 2011
Kirsten en Jeroen
Jip
Kaj
Charlotte
Jeroen
Tiger U
Lion U
Kamerlingh Onnesdreef 10
3146 BH Maassluis
Geen bezoek aan huis.
De plechtigheid, voorafgaande aan de bijzet-
ting in het familiegraf, zal worden gehouden
op vrijdag 14 oktober om 11.00 uur in de aula
van begraafplaats Beukenhage, Naaldwijkse-
weg 101a te ’s-Gravenzande.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condo-
leren in de aula van de begraafplaats.
Met leedwezen hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van onze oud-collega
Liesbeth Posthumus-Hoos
Ze heeft zich vele jaren als docent voor onze
school ingezet.
Wij wensen de familie heel veel sterkte met
het verlies.
Directie, docenten
en leerlingen van
het Reviuslyceum
enk rederoo
Door de enorme belangstelling bij het overlijden
van mijn Henk, onze pa en opa is het bijna on-
mogelijk om ieder persoonlijk te bedanken.
Zoveel mensen om te condoleren, zoveel mensen
bij de afscheidsdienst met een handdruk, om-
helzing of soms geen woorden.
De vele kaarten, bloemen en telefoontjes heeft een
diepe indruk bij ons achtergelaten.
Zijn liefde, zijn kracht,
zijn humor en zijn lach.
We zullen ze missen iedere dag.
Henk zal niet alleen bij ons, maar bij velen zo in
herinnering blijven.
Met dit alles in onze gedachten proberen ook wij
de draad weer op te pakken.
Bets Brederoo- Verhoog
Kinderen en kleinkinderen
Honselersdijk, oktober 2011
16 oktober 2009 16 oktober 2011
In liefdevolle herinnering van
Ton van Prooyen
Het gemis is enorm en het is net zo draaglijk
als het ondraaglijk is.
Ritha
16-10-2006 16-10-2011
Nees Pellikaan

Aanwezig in afwezigheid en
daarom nooit verleden tijd


Wil en Sietse
Gerard en Nel
Els en Sjaak

Neven en nichten
I N L I E F DE VOL L E HE RI NNE RI NG

Nees Pellikaan

16 oktober 2006 16 oktober 2011

In gedachten en in ons hart blijf je bij ons.
We missen je.

Jan en Loes
Cindy
Geert en Monique
Wietse
Ik zal nog altijd grapjes met je maken,
we zullen samen door het stille landschap gaan.
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
raak je mijn hart nog duidelijker aan.
Omringd door allen die haar lief waren is in
de leeftijd van 56 jaar van ons heengegaan
mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoe-
der, oma en zus
Cornelia Arja Wissenburg-Wiekart
Connie
Ben Wissenburg
Natasja en Léon
Thijs, Iris en Elise
Sebastiaan en Inge
Andreas en Kimberley
Lenie
Jan en Paulien †
Maassluis, 6 oktober 2011
Yarden & Meyer Uitvaartzorg Westland
t.a.v. B. Wissenburg
p/a Bloemenlaan 10
2292 DB Wateringen
De crematieplechtigheid vindt plaats op
donderdag 13 oktober 2011 om 11.00 uur in
crematorium Beukenhof, Burgemeester van
Haarenlaan 1450, 3118 GR Schiedam. Na af-
loop is er gelegenheid tot condoleren.
...omdat het leven verder gaat. John Walter
06 128 222 22 (dag & nacht)
www.regenbooguitvaart.nl
AUTORIJSCHOOL
GUUS VAN WIJK
Ruim 30 jaar ervaring
lessen in VW Golf, € 30,- per uur
Maassluis, tel. 06-27271100
Brabantse Oliebollenkraam
Winkelcentrum Koningshoek, ingang Albert Heijn
WE ZIJN WEER GESTART!
We zijn open
van dinsdag t/m zaterdag.
Elke week diverse aanbiedingen.
Wij bakken in 100% Arachide olie.
Onze produkten bevatten GEEN MELK.
Uitnodiging voor de leden van het district Nieuwe
Waterweg Noord van het Nederlandse Rode
Kruis.
De Districtsraad-vergadering wordt gehouden in
het Rode Kruis districtsgebouw:
Floris de Vijfdelaan 136, 3132 HN Vlaardingen
Maandag 24 oktober 2011
aanvang 19.30 uur.
Agenda ingevolge art. 20 van het statuut van de
Vereniging:
1. Opening
2. Notulen vorige ledenvergadering
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Financiële begroting 2012
5. Werkplan NRK activiteiten 2012
6. Herbenoemen van bestuursleden
7. Rondvraag
8. Sluiting
De vergaderstukken liggen vanaf 17 oktober
ter inzage tijdens kantooruren (09.00 – 12.00 uur)
bij de administratie, Floris de Vijfdelaan 136,
telefoon nummer 010 - 2342049.
Het bestuur.
Het Nederlandse Rode Kruis
GARAGE/OPSLAG
TE HUUR
IN NAALDWIJK
0174-624420
TE KOOP: Diaprojector
Reflecta met standaard,
100 diaraampjes, glasve-
zeldoek, op standaard.
Nog als nieuw. t.e.a.b. Tel.
010-5925932
OLIEBOLLENNIEUWS!
Wij zijn er weer!!
Oliebollenkraam, winkel-
centrum Koningshoek,
ingang Albert Heijn
Nieuws van het
Wooninformatiecentrum
Maassluis
• Op donderdag 27 oktober organiseert het WIC
een workshop Verkoopstyling door Judith
Olsthoorn. Deze is bestemd voor mensen die
hun huis te koop hebben en voor de verkoop hun
woning tip top in orde willen hebben. Judith is
binnenhuisarchitecte/vormgever en kent alle
kneepjes van het vak. Deelname is gratis, aan-
vang koffie/thee 9.30 uur, waarna de workshop
om 10.00 start (tot 12.00-12.30 uur). Aanmel-
den: tel 010 5904782 of info@wicmaassluis.nl
De deelnemers moeten plattegronden en even-
tueel fotomateriaal van hun woning meenemen.
Op die manier kan Judith iedereen goed advi-
seren wat leidt tot betere kansen bij de verkoop
van de woning.
• Op zaterdag 29 oktober is Gerry Hanneman
gastspreker tijdens een lezing (met veel en mooi
beeldmateriaal) over ‘Vierhonderd jaar wonen
in Maassluis’ in het Wooninformatiecentrum.
Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van
het 400-jarig bestaan van Maassluis in 2014.
Tijdens de eerste aflevering een maand geleden
was de belangstelling hiervoor erg groot en ook
nu al heeft een flink aantal mensen zich aange-
meld, maar er zijn nog plaatsen vrij. Vanaf 9.30
uur is er koffie/thee; om 10.00 start de lezing.
Na afloop is er verse soep met sandwiches.
Deelname is gratis. Gerry Hanneman is een on-
derhoudende verteller en schudt naast feitelijk
informatie ook tal van anekdotes uit haar mouw
en verder is zij dol op vragen. Alle deelnemers
ontvangen een speciale brochure over ‘400 jaar
wonen in Maassluis’ die is geschreven door
Gerry Hanneman. Aanmelden: tel. 010 5904782
of info@wicmaassluis.nl
• Tijdens de Furieade is een prachtige brochure
in groot formaat over Maassluis verschenen met
als titel Ervaar Maassluis. Daarin worden de
vele pluspunten en bezienswaardigheden van
Maassluis kort maar krachtig verwoord en het
fotomateriaal over de bijna 400-jarige stad zijn
stuk voor stuk plaatjes. Deze brochure is een ge-
zamenlijk initiatief van de gemeente, het Woon-
informatiecentrum en de Stichting Promotie
Maassluis (SPM). De brochure is voor liefheb-
bers gratis af te halen bij het WIC Maassluis.
• Bij het WIC zijn nog steeds (gratis) fiets- en
wandelroutes verkrijgbaar voor de omgeving
van Maassluis zoals Midden-Delfland, de
Maasvlakte en de Landtong (Rozenburg). Voor
elke bezoeker van het WIC ligt verder een map
Maassluise ansichten (gratis) klaar.
• Bij het WIC is de nieuwe brochure ‘Onbezorgd
wonen’ in een woonservicezone verkrijgbaar.
• Nieuw: de interne makelaardij van Maasdelta
is deelnemer geworden van het WIC Maas-
sluis. Middels o.a. een informatiepaneel is te
zien welke nieuwbouwwoningen en voormalige
huurwoningen te koop zijn in Maassluis.
• Het Wooninformatiecentrum is gevestigd aan
de Noordzee 10b en is geopend van woensdag
t/m vrijdag van 9.00 – 13.00 uur, zie ook www.
wicmaassluis.nl
50+ YOGA
op dinsdagochtend
De Cirkel
Nijverheidstraat 4A rood
3144 CL Maassluis
Tel.: 010 - 5901530
www.decirkel.name
Workshop “KNEEPJES
VAN HET MODEVAK”
in Maasland, voor de ge-
middelde en gevorderde
naaisters. Cursus kleiding
maken “DESIGN YOUR
OWN STYLE” in Maas-
land, voor beginners en
gevorderden. Voor meer
informatie en opgeven: 06-
23740267
Wij zijn er voor u
Telefoon 0174-510391
Hoofdstraat 82, 2678 CM De Lier
www.uitvaart-de-lier.nl
U I T V A A R T V E R Z O R G I N G
EEN PERSOONLIJKE UITVAART MET OOG VOOR DETAIL
ADVOCATENKANTOOR
W.C. DE JONGE
Hoofdvestiging te
Vlaardingen (C)
Tel. 010-2343220, Mr. W.C. de Jonge
Gespecialiseerd in:
Medische zaken, WW, WAO, Bijstand,
Wvg en Reïntegratie
Nevenvestiging
te Hoek van Holland
Tel: 0174-383115, Mr. I. Correljé
Gespecialiseerd in o.m.:
Familierecht, Ondernemingsrecht,
Arbeidsrecht, Incassozaken,
Huurrecht, Verbintenissenrecht
13 OKTOBER 2011 MAASSLUISE COURANT 6
Type
Prins (E)
Twee-onder-één-kap-
woningen
Type
Hertog (G)
Twee-onder-één-kap-
woningen
Type
Graaf (D)
Rijwoningen
Type
Baron (B)
Rijwoningen
Type
Ridder (A)
Beneden-/
bovenwoningen
Type
Markies
Appartementen
B
e
z
o
e
k
d
e
m
o
d
e
lw
o
n
in
g
a
a
n
B
o
u
m
a
r
e
1
1
9
te
M
a
a
s
la
n
d
Z
a
te
r
d
a
g
1
5
o
k
to
b
e
r
1
1
:0
0
to
t 1
2
:0
0
u
u
r
M
e
e
ste
rlijk
w
o
n
e
n
in
M
a
a
sla
n
d
Ontwikkeling & Realisatie
T. 0184 495 495
Verkoop & Informatie
T. 010 593 90 90
www.schatmeesters-maasland.nl
S
t
a
r
t
b
o
u
w
d
e
c
e
m
b
e
r
2
0
1
1
Vanaf
529.750,- v.o.n.
Vanaf
464.750,- v.o.n.
Vanaf
334.750,- v.o.n.
100% VERKOCHT!
Vanaf
199.750,- v.o.n.
Vanaf
314.800,- v.o.n.
excl. verplicht af te nemen
parkeerplaats à € 19.500,- v.o.n.
b
i
n
n
e
n
k
a
n
t
MAASSLUISE COURANT
De Schakel
13 OKTOBER 2011
PAGINA 7
Wat ooit begon aan de keuken-
tafel, resulteerde in de betrek-
king van een schitterend nieuw
pand aan de haven. Afgelopen
vrijdag werd samen met relaties
de feestelijke opening gevierd. Al
zeventien jaar is Slier & Partners
actief in Maassluis. Tijd voor een
hernieuwde kennismaking.
Door: Zijvanjansen
Een paar keer per jaar vliegt Hans
Slier naar Curaçao, waar hij eigenaar
is van het befaamde Papagayo Beach
& Lounge Resort. De entrepreneur
heeft er aan de baai van Jan Thiel
bovendien net een fonkelnieuwe
beachclub geopend, aan een prach-
tige, eveneens nieuwe, boulevard. De
bouw van een luxe vijfsterrenhotel
staat in de steigers en geeft het po-
pulaire gebied nog meer allure. Als
zakenman is de wereld zijn speelveld,
maar terug in zijn geboorteplaats
Maassluis gaat Hans Slier toch altijd
even op de koffie bij Slier & Partners,
het administratiekantoor dat sinds
1994 zijn eigendom is. ‘Even bijpra-
ten, koffie drinken, luisteren naar
de laatste ontwikkelingen en waar
nodig advies geven’, zegt hij. ‘Ik ben
oprecht trots op dit bedrijf. We tim-
meren al zeventien jaar aan de weg.’
Keukentafel
In 1987 begon Slier als accountant
aan de keukentafel. Vijf jaar later
had hij samen met vier partners vijf
kantoren en tachtig man personeel
in dienst. Slier had toch liever de lei-
ding in eigen hand, stapte uit de sa-
menwerking en ging verder met twee
ondernemingen: het accountantskan-
toor in Capelle aan den IJssel en het
administratiekantoor in Maassluis.
Op 1 oktober 1991 trad Hennie van
Rees in dienst en twee jaar later nam
Slier & Partners het administratie-
kantoor Dijkman over. ‘Dat bestond
al sinds 1977’, kijkt Slier terug. ‘On-
der zijn vlag zijn we verhuisd naar de
Uiverlaan, op 1 januari 1994 waren
wij officieel eigenaar, maar de klan-
ten hebben daarvan niets gemerkt.
De meeste mensen van toen zijn ons
altijd trouw gebleven. Dat is uniek,
maar óók een teken dat we ons werk
goed doen.’
In zeventien jaar tijd heeft Slier &
Partners zich een speciale positie
verworven in Maassluis: die van
grote onbekende. Acquisitie hoefde
het bedrijf nooit te doen, de reclame
ging van mond tot mond. ‘We verko-
pen onszelf’, zegt Slier. ‘Dat is wel ty-
pisch voor dit vak. Je kunt een prach-
tige folder maken, maar als je geen
kwaliteit biedt en geen vertrouwen
uitstraalt, heb je daar niets aan. Ik
ga niet in de kroeg lopen pochen dat
ik bedrijven veel geld kan besparen,
want die garantie kan ik niet geven.
Mensen komen naar ons op basis van
de verhalen die ze horen uit hun net-
werk. Voor bedrijven zijn wij dan ook
geen onbekende. De twee kantoren in
Capelle en Maassluis vullen elkaar
perfect aan. Bedrijven die controle-
plichtig zijn, gaan naar Capelle, de
rest blijft in Maassluis. Alles bij el-
kaar durf ik wel te zeggen dat wij een
aantal van de grootste ondernemin-
gen uit deze regio als klant hebben.’
Persoonlijke benadering
De kracht van het bedrijf zit ‘m in de
benadering, weet Hennie van Rees,
sinds 1991 kantoormanager in Maas-
sluis. Slier & Partners staat voor per-
soonlijk contact. ‘Elke accountant
kan boekhouden, daarmee kan nie-
mand zich onderscheiden’, aldus Van
Rees. ‘Maar door persoonlijke con-
tacten en laagdrempeligheid kan dat
wel. Administratieve diensten is een
ruim begrip. Het is onze ambitie al-
les op het gebied van administratie uit
handen te nemen van onze klanten.
Van de boekhouding, belastingen en
salarisadministratie, tot het opstellen
en begeleiden van kredietaanvragen,
de hulp bij overnames, het oprichten
van ondernemingen en het instrueren
van advocaten. Een klant kan álles bij
ons neerleggen, wij helpen hem zeg
maar van de wieg tot het graf. Onze
betrokkenheid houdt niet op bij de
voordeur. We voelen ons verantwoor-
delijk voor onze klanten.’
Juist daarmee wil Slier & Partners
zich onderscheiden. ‘Door de combi-
natie prijs, deskundigheid en advise-
ring’, zegt Hans Slier. ‘Dat lukt ons
vrij goed. Door actief mee te denken
met de klant, daar gaat het om. Niet
wachten, maar vanuit onze kennis
initiatief nemen: heb je daar en daar
aan gedacht? De klant ziet ons niet als
noodzakelijk kwaad, maar vanuit de
gedachte: ik heb ideeën en mijn ac-
countant is een goede sparringpart-
ner. De klant vindt het leuk als je er
bent en denkt dan niet van: daar gaat
de teller weer.’
Nieuwe start
Afgelopen vrijdag vierde Slier &
Partners de opening van het nieuwe
kantoor aan de Govert van Wijnkade
3. Een prachtige locatie aan de bin-
nenhaven van Maassluis. Het is een
verhuizing waar de nodige symboliek
in valt te ontdekken, het markeerpunt
van een nieuwe start? ‘Eigenlijk wel,
ja’, zegt Hans Slier. Ik ben nu 51 jaar
en Hennie van Rees is 57. Er is een
nieuwe generatie ondernemers opge-
staan en die ziet ons misschien wel
als ‘oude garde’. Niet dat we dat zíjn,
maar we kijken dus wel heel bewust
naar de toekomst. Vandaar dat we
ook in ons eigen bedrijf werken met
jonge mensen, zoals Roy Nagtegaal
(33), die jong binnenkwam en nu als
financieel manager werkzaam is. Als
je jong bent, is het leuker als je tegen-
over iemand zit met wie je raakvlak-
ken hebt.’
Van Rees vult aan: ‘Je moet je orga-
nisatie toch vitaal houden. Uiteinde-
lijk gaat de jeugd het overnemen, een
goede zaak. Die nieuwe generatie
heeft meegedacht over hoe dit kan-
toor eruit moest komen te zien. We
hebben hier aan de haven de ruimte
om te groeien en te bloeien. Dus ja,
een beetje symbolisch is deze verhui-
zing wel. Het klopt dat we nooit aan
acquisitie hebben hoeven doen. Da’s
een luxe, maar tegelijkertijd is er in
dit pand zo veel ruimte, dat we onze
Eigenaar Hans Slier, wethouder Huub Eitjes en kantoormanager
Hennie van Rees proosten op de feestelijke opening
Slier & Partners: nieuw pand, nieuwe start
‘Meedenken met de klant, dáár gaat het om!’
‘Persoonlijke en
specialistische benadering’
‘Wij werken al zestien jaar met
Slier & Partners’, zegt Gerrit
Malipaard, directeur/eigenaar
van MTS Euro Products BV uit
Maassluis. ‘Wat ik prettig vind,
is dat Hans Slier als een onderne-
mer denkt en daarmee altijd met
goede, praktijkgerichte adviezen
komt. Dat is volgens mij de kracht
van Slier & Partners: de persoon-
lijke, specialistische benadering,
een prettige club om mee te wer-
ken. We hadden voor een hele gro-
te speler kunnen kiezen, maar dat
doen we niet. Bij Slier & Partners
voelen we ons thuis.’
‘Een baken van rust’
Roel-Jan Abbas, osteopaat en ei-
genaar van de OsteoGroep met
vijf praktijken, o.a. in Middelhar-
nis en Maassluis: ‘Slier & Part-
ners is altijd bereikbaar en komt
met goede adviezen. Ik durf zelfs
te zeggen dat ze voor ons een ba-
ken van rust zijn waarop we altijd
kunnen vertrouwen. Ze zijn ook
kritisch en dat vind ik prettig. Aan
jaknikkers heb je niks. Ik zie ze
dan ook vooral als een deskundige
sparringpartner die ons écht beter
maakt.’
De handtekening van burgemeester
Karssen onder een convenant met
de stichting KinderrechtenNU is het
startschot van de nieuw op te richten
Raad voor Jeugdambassadeurs in
Maassluis. Dit betekent dat de ver-
kiezingen op de basisscholen voor
jeugdambassadeurs die alle basis-
schoolkinderen in Maassluis gaan
vertegenwoordigen, nu begint. Op 22
november, in de maand van de Rech-
ten van het Kind, vindt de feestelijke
installatie van de gekozen jeugdam-
bassadeurs plaats door het gemeente-
bestuur. Wie vindt politiek leuk? Wie
wil graag een handje meehelpen aan
een fijne stad om in te op te groeien?
Kinder- en jongerenparticipatie
vormt een belangrijk speerpunt bin-
nen het project Veilig Opgroeien
in Maassluis. Participatie stimu-
leert kinderen en jongeren om op te
groeien tot zelfstandige en mondige
burgers, die zich bewust zijn van hun
maatschappelijke verantwoordelijk-
heden. In mei 2011 heeft het college
ingestemd met het voorstel om de
gemeente gevraagd en ongevraagd
te laten adviseren door de Raad van
Jeugdambassadeurs. De kinderen uit
groep zeven van elke basisschool in
Maassluis kunnen zich aanmelden
voor de verkiezingen op hun eigen
school. Iedere school kiest twee
jeugdambassadeurs. De jeugdam-
bassadeurs komen elke maand in het
stadhuis bijeen met de kinderrechten-
coach van Maassluis, tevens eerste
kinderrechtencoach van Nederland.
Op het gebied van jongerenpartici-
patie worden in Maassluis al diverse
activiteiten ondernomen. Zo maken
jongeren filmclips voor de media-
campagne Veilig Opgroeien/Cen-
trum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Leerlingen van het voortgezet on-
derwijs vervullen maatschappelijke
stages en via ingevulde enquêtes
door jongeren weet het preventie-
team Veilig Opgroeien hoe jongeren
hun wereld beleven en kan daarop
afgestemd worden. Deze vormen van
participatie zijn vooral gericht op in-
teractie en meedoen. Er is echter geen
mogelijkheid voor kinderen om mee
te praten over het beleid voor hun ei-
gen leeftijdsgenoten en hun leefom-
geving. Daar komt met de Raad van
Jeugdambassadeurs verandering in.
Kinderen krijgen een stem
Het uitgangspunt van de jeugdparti-
cipatie in Maassluis is dat kinderen
meedenken en meepraten over zaken
Wie durft? Verkiezingen
jeugdambassadeurs van Maassluis gestart
Burgemeester Karssen, wethouder Gerard van der Wees (onder andere jeugd en onderwijs), Willemijn Dupuis (di-
recteur KinderrechtenNU) en enkele kinderen die hebben meegeholpen bij de voorbereidingen.
Het winterseizoen is gestart! Party-
center Vlietzight maakt zich op voor
een gezellige winter met nieuwe uit-
gaansmogelijkheden in het mooie
partycenter aan het water.
Vrijdag 7 oktober jl. opende eetcafé
Vlietje haar deuren in partycenter
Vlietzight. Het eetcafé is iedere vrij-
dag, zaterdag en zondag geopend. U
kunt er terecht voor een vers kopje
koffie tot een heerlijke steak van de
grill bereid door de chef tegen een
eerlijke prijs. Ook voor heerlijke gar-
nalen, biefstuk, zalm, en fijne toetjes
kunt u bij eetcafé Vlietje terecht. In
een gezellige ambiance kunt u heer-
lijk met uw gezin genieten van een
goed diner terwijl de kinderen zich
kunnen vermaken met speelgoed,
speeltoestellen. Op vrijdag en zater-
dag is Vlietje open vanaf 16.00 uur
en op zondag vanaf 12.00 uur. Reser-
veren is wenselijk.
50% korting winterseizoen 14 t/m 16
oktober a.s.
Tijdens het openingsweekend van
het winterseizoen 14 t/m 16 oktober
a.s. kunt u genieten van geweldige
korting van 50% op de menukaart en
het buffet van zondag in partycenter
Vlietzight en eetcafé Vlietje. U komt
toch ook kennis maken met onze ge-
zellige ambiance en heerlijke diner-
mogelijkheden?
Houd ook de thema-avonden in de
gaten van Partycenter Vlietzight!
Regelmatig organiseert Partycenter
Vlietzight swingende dansavonden,
themafeesten en disco-avonden. Wij
verwelkomen u graag!
Meer informatie: www.vlietzight.nl
of bel 010-5921836
Partycenter Vlietzight Oude Veiling
1 Maasland
Party Centrum Vlietzight
opent deuren van eetcafé ‘Vliet’je
kennis en expertise graag beschik-
baar stellen aan meer bedrijven of
ondernemers.’
Slier & Partners Administratieve
diensten
Govert van Wijnkade 3 | 3144 ED
Maassluis | T (010) 592 51 66 | maas-
sluis@slier-partners.nl
Voor de derde maal hebben een
aantal winkels van de binnenstad
zich weer opgemaakt voor de life-
style & fashion event. Dit maal
vond deze plaats op 28 september
jl. in restaurant de Ridderhof in
Maassluis. Onder het genot van
vijfgangen aan luxe hapjes en uit-
stekende wijnen hadden de aanwe-
zigen genoeg tijd om de presentatie
van alle deelnemers te bekijken.
De presentatie van deze event werd
dit jaar door Cocky Berrevoets van
Virgo Kappersteam en Carin Jan-
son van La Vita Mode verzorgd.
De entree van de Ridderhof was
zoals elk jaar weer opgesierd met
prachtige buitenbeplanting van
Staelduinse bos gevestigd in Vlaar-
dingen. Bloemsierkunst Flora had
de tafels voorzien van prachtige
bloemstukken die aan het eind van
de avond door een aantal genodig-
den mee naar huis genomen moch-
ten worden.
De show werd om 19.00 uur ge-
opend met een presentatie van
twee unieke handgemaakte ont-
werpen van John Coenen van zijn
gelijknamige studio gevestigd aan
de Hobbemastraat 20a. Hij ont-
werpt al meer dan 20 jaar trouw-
japonnen, avond- en galakleding.
Vervolgens werden tussen iedere
gang afwisselend de wintercol-
lecties geshowd van La Vita Mode
gevestigd aan de dr. Kuyperkade 6
en Daan mode aan de Nieuwstraat,
al meer dan 25 jaar een begrip in
Maassluis, en de trendy tassen van
The New Bolses aan de Nieuw-
straat.
Uiteraard waren de modellen
voorzien van luxe zonnebrillen
en modieuze horloges van Optiek
Swemmer en de uitstekend zitten-
de schoenen van Voorberg schoen-
mode. Met hun deskundig advies
en een uitgebreide schoenencollec-
tie voor jong en oud zijn zij ook al
weer jaren een begrip in Maassluis.
De kapsels en de visagie waren
verzorgd door het deskundig team
van Virgo Kappersteam aan de
Veerstraat.
Gedurende de avond was de zaal
gevuld met heerlijke geuren van
Lampe Berger verzorgd door Par-
fumerie 1572.
Als sluitstuk van de avond twee
bruidsparen waarvan de bruiden
gekleed waren door John Coenen
en de bruidegommen door Van He-
mert Mode.
Na afloop om 22.00 uur was er voor
elke gast bij de uitgang een goodie-
bag beschikbaar. De reacties wa-
ren zo positief dat er al mensen
waren die zich willen inschrijven
voor het volgend Event in 2012 en
daar doen we het allemaal voor!
Tot volgend jaar.
Foto’s: Roger van dr Kraan.
Een uiterst
geslaagde
Lifestyle & Fashion
event
die hen aangaan binnen het kader
van het VN Verdrag voor de Rechten
van het Kind. Maassluis wil samen
met de gekozen kinderen een essen-
tiële bijdrage leveren om kinderen
op jeugdige leeftijd te laten beseffen
dat zij rechten en plichten hebben en
deze bespreekbaar maken. Op deze
manier worden kinderen, samen
met hun ouders en andere opvoeders
betrokken bij verschillende onder-
werpen die in de wijk spelen. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan verkeersvei-
ligheid, de speelruimte, sportbeleid,
sfeer en omgang in de wijk. Zo kan dit
initiatief een voordeel voor iedereen
opleveren.
13 OKTOBER 2011 MAASSLUISE COURANT 8
de dieper gelegen spieren. Het stimu-
leert de doorbloeding, met als gevolg
een betere afvoer van afvalstoffen,
waardoor blokkades opgeheven wor-
den.
Ervaar deze weldadige massage nu
bij Schoonheidssalon Visage.
Bel voor een afspraak 010-5920636.
Ook leuk om cadeau te geven voor de
Sint of met Kerst.
Sinds afgelopen maart 2011 verzorgt
schoonheidsspecialiste Ingrid van
Krevelen, naast alle andere beauty-
behandelingen, ook Hot Stone Mas-
sages in haar schoonheidssalon. De
klanten zijn erg positief. ”Je moet
het jezelf gunnen. Het is een buiten-
gewoon prettige ervaring die warme
stenen op je blote huid. Simpelweg
pure ontspanning voor lichaam en
geest”.
Hot Stone Massage met warme afge-
ronde basaltstenen is een eeuwenoud
ritueel. De basaltstenen uit Mexico,
ontstaan uit hete lava van vulkanen,
zijn rijk aan ijzer en magnesium,
waardoor ze goed warmte opslaan,
vasthouden en geleidelijk aan afge-
ven. Dit heeft een heilzame en ui-
terst ontspannende werking op het
lichaam.
Behandeling
De basaltstenen worden in een ver-
warmingsapparaat, een zogenaamde
’heater’, opgewarmd tot 40/50 graden
Celsius. Het lichaam/gezicht wordt
eerst met de handen ingesmeerd
met etherische olie en gemasseerd.
Daarna volgt de massage met de Hot
Stones. De combinatie van warmte en
beweging geeft een beter bereik van
Verwen uzelf bij Visage Schoonheidssalon met
Een weldadige Hot Stone Massage
De Hoekstee
in de Herfstvakantie
In de herfstvakantie van 17 t/m 21
oktober is er weer genoeg te doen
voor de kinderen Op Maandag draait
er in de Hoekstee de film Yogi Bear
Onze favoriete beer uit Jellystone
Park is weer terug en probeert nu
ook in deze prachtige animatiefilm
zijn lunch mand voor mand binnen
te halen. U hoort Dan Aykroyd als
Yogi Beer en Justin Timberlake als
zijn trouwe maatje Boo Boo. Het
gaat niet goed met Jellystone Park en
dus heeft de geniepige burgemeester
Brown besloten om het park te slui-
ten en de grond te verkopen. Dat zou
betekenen dat Yogi zijn thuis kwijt-
raakt. Om dit te voorkomen moet hij
bewijzen dat hij echt “slimmer is dan
de gemiddelde beer” en probeert hij
samen met Boo Boo en ranger Smith
het park van de ondergang te redden.
Maandag 17 oktober Aanvang: 14.00
uur Entree: € 2,75
Dan dinsdag t/m donderdag de knut-
selstee door st. Hoeks doen
Vrijdag 21 oktober sluit de Hoekstee
af met de Roller skate disco de grote
zaal wordt omgebouwd tot een roller-
skate discotheek aanvang:14.00 uur
en de entree is € 2,00.
Dansavond
in de Hoekstee
Vrijdagavond 14 oktober is er weer
een gezellige Dansavond in de foyer
van de Hoekstee.
De dansavond is toegankelijk voor ie-
dereen die van stijldansen houdt. Dit
alles onder het motto toen dansen nog
heel gewoon was.
En de consumptie prijs is laag dus re-
den genoeg om weer eens heerlijk uit
te gaan om te dansen.
De aanvang is 20.00 uur
Uw gast dj is van oudst DJ Evert uit
‘‘s-Gravenzande
De volgende Dansavond is Vrijdag-
avond 11 november
Plaats: LCC de Hoekstee, Mercator-
weg 50, Hoek van Holland
Toegang: vrijwillige bijdragen
Leeftijd: volwassenen
e-mail: hoekstee@senr.rotterdam.nl
Vitis Welzijn Vrijwillige Inzet heeft
een breed aanbod aan vacatures in de
vrijwilligersvacaturebank Westland.
Op de website www.vitiswelzijn.nl,
Vrijwillige inzet, vacaturebank, vindt
u meer informatie over deze functies
en het complete aanbod vrijwilligers-
vacatures in Westland en Hoek van
Holland. Aanmelden voor één van
bovenstaande vacatures kan via de
vrijwilligersvacaturebank. Voor vra-
gen kunt u terecht via e. vrijwillige-
inzet@vitiswelzijn.nl of t. 0174 38 37
44 gedurende de openingstijden, te
weten maandag tot en met donderdag
van 9.00 tot 12.00 uur.
Onderstaand de nieuwste vacatures
in Hoek van Holland:
Docent Mobieltjes4all (cursus
mobiele telefoon gebruik voor
ouderen)
In samenwerking met het ISW colle-
ge in ‘s-Gravenzande biedt het Rode
Kruis Hoek van Holland een cursus
mobieltjes4all voor senioren. De
cursus bestaat uit 6 lessen van 14.00
- 16.30 uur in dienstencentrum De
Hoekstee in Hoek van Holland. Van
de docent wordt verwacht dat hij/zij
goed kan omgaan met de doelgroep
en over voldoende mobiele telefoon-
kennis beschikt voor deze basiscur-
sus. Het lesmateriaal wordt steeds
bijgewerkt. Leerlingen van het ISW
college helpen de ouderen tijdens de
lessen. Dit doen zij in het kader van
maatschappelijke stage.
Maaltijdbezorger op zaterdag
Verzorgingshuis Humantias aan
Zee in Hoek van Holland zoekt een
maaltijdbezorger voor de zaterdag
van 12.00 tot ongeveer 12.30 uur. U
brengt 4 of 5 maaltijden bij de mensen
thuis in de flat. Dit gebeurt vanuit de
centrale keuken. Daarbij is een soci-
aal praatje belangrijk. U respecteert
de privacy van de bewoners, bent
betrokken en sociaal. U werkt samen
met andere vrijwilligers en beroeps-
krachten.
Vrijwilligersvacaturebank Hoek van Holland
Met 2 koffers
op weg naar Thuis!
Zang- en evangelisatiedienst
Groote Kerk Maassluis
Zondag 16 oktober is er ’s avonds een
zangdienst. Ds. J. van Belzen ver-
zorgt de meditatie. Met 2 koffers zet
hij ons op weg naar Thuis !
Muzikaal wordt deze dienst onder-
steund door Jaap Kroonenburg aan
het orgel, Peter Habraken met de kla-
rinet en Jolanda van den Dool met de
fluit. Jaap Kroonenburg en het door
hem bespeelde prachtige Garrelsor-
gel behoeft in Maassluis geen nadere
toelichting.
Jolanda van den Dool speelt al vanaf
haar 8e jaar en volgt nu de hoofd-
opleiding van het concervatorium
van Amsterdam. Zij studeert bij de
fluitiste Abbie de Quant. Zelf is zij
ook als docente dwarsfluit actief. Zij
speelt in verschillende harmonie- en
symfonieorkesten..
Ook Peter Habraken verleende eerder
zijn medewerking. Wie daar was be-
waart daar goede herinneringen aan.
Peter Habraken is beroepsmuzikant,
hij was solist bij de Marinierskapel,
speelt nu bij diverse orkesten en is ook
dirigent van een aantal orkesten. Hij
is arrangeur van de muzikale bijdrage
van de Marinierskapel aan de Nati-
onale Taptoe in Ahoy, Rotterdam,
welke ook in het buitenland wordt
uitgevoerd.
De te spelen muziek is gearrangeerd
door Martin Zonnenberg. Houdt u
van muziek en samenzang? Wilt u
weten wat er in die koffers moet zit-
ten ?
U bent hartelijk uitgenodigd voor
deze dienst die aanvangt om 19..00
uur. U komt toch ook ?
En u weet het….breng iemand mee er
is plaats genoeg in de Groote Kerk,
maar zeker in het Huis van de Vader.
Samen luisteren, samen zingen, sa-
men bidden tot Zijn eer. Samen….u,
jij en die ander !
Wind en regen. De Nederlandse herfst
heeft zich alweer aangekondigd. Op
1oktober is het stormseizoen weer be-
gonnen. Dit duurt tot 15 april en is de
periode van het jaar dat stevige stor-
men kunnen zorgen voor hoogwater.
In Hoek van Holland is daarom zater-
dag 24 september de Maeslantkering
gesloten tijdens de jaarlijkse functi-
oneringssluiting. De testsluiting is
goed verlopen. De Maeslantkering is
er weer klaar voor.
Maeslantkering en het
Keringhuis: gratis entree,
rondleidingen en interactieve
expositie
De Maeslantkering is de grootste
beweegbare stormvloedkering ter
wereld en het sluitstuk van de Delta-
werken. Gelegen aan de Nieuwe Wa-
terweg kan deze imposante construc-
tie bij storm en hoge waterstanden de
hele rivier afsluiten. Zo beschermt de
machtige poortwachter Rotterdam en
omgeving tegen stormvloeden vanuit
zee. In het naastgelegen Keringhuis,
Publiekscentrum Water, komt u te
weten hoe de Maeslantkering werkt.
De interactieve expositie laat u ver-
volgens kennismaken met de andere
maatregelen die in het gebied geno-
men worden om de voeten droog te
houden, ook in 2050. De entree tot het
Keringhuis en de expositie is gratis!
Tijdens weekends en de herfstvakan-
tie kunt u mee met een instaprond-
leiding en langs de armen van de
Maeslantkering wandelen. Een gids
vertelt u alle ins en outs van de kering
en het waterbeheer.

Herfstvakantie:
speciale kinderrondleidingen!
Tijdens de herfstvakantie (15-23 ok-
tober) zijn er speciale kinderrondlei-
dingen. Er wordt een Klokhuisfilm
vertoond, de kinderen ontdekken hoe
de Maeslantkering werkt en natuur-
lijk gaan ze deze ook van dichtbij be-
kijken. Kijk op de website van het Ke-
ringhuis voor de tijden en reserveer
hier nu zelf de rondleiding!

Herfstige hapjes in het restaurant
Uitgewaaid na de rondleiding? In het
restaurant van het Keringhuis warmt
u deze herfstvakantie weer lekker op:
Tosti 2,-
Koffie / Thee met sprits 2,25
Soep met stokbrood en kruidenboter
3,75

Nieuwe film, audiotour en website
Het Keringhuis heeft een nieuwe
film! Het afgelopen jaar is de hele ex-
positie vernieuwd en buiten is een wa-
terspeelplaats met pompen en zand-
zakken gebouwd. Dit jaar presenteert
het Keringhuis een nieuwe film, die
op verzoek (gratis) vertoond wordt
of als onderdeel van een rondleiding.
Voor buitenlandse gasten heeft het
Keringhuis een Engelstalige audio-
tour geïnstalleerd die beluisterd kan
worden met een smartphone. Ook
is er een nieuwe website, waarop u
onder andere zelf een activiteit kunt
reserveren en allerlei leuke en prak-
tische dingen te vinden zijn. Neemt u
eens een kijkje op www.keringhuis.
nl!

Het Keringhuis, Publiekscentrum
Water
Geopend: ma-vrij 10:00-16:00 / za-
zo 11:00-17:00
Gesloten: 1 jan., 25 en 31 dec.
Maeslantkeringweg 139
3151 ZZ Hoek van Holland
T 0174-511222
E info@keringhuis.nl
www.keringhuis.nl
Storm: De Maeslantkering is er klaar voor
Op zaterdag 15 oktober organiseert
De Zeetoren een struintocht door het
duin. De deelnemers gaan deze keer
onder leiding van een enthousiaste en
deskundige gids op zoek naar pad-
denstoelen in de duinen. Die zijn er
in deze tijd van het jaar volop. Hoe-
wel paddenstoelen het hele jaar door
te vinden zijn associëren de meeste
mensen deze toch met de herfst. Dat
is niet verwonderlijk, want dan ste-
ken de meeste ook de kop boven de
grond. Bovendien zijn ze beter zicht-
baar omdat er dan minder vegetatie
is. Opvallende soorten die vooral in
de duinen te vinden zijn, behoren tot
de Aardsterren. Wanneer de vruchtli-
chamen rijp zijn, krult de buitenlaag
Paddenstoelen-struintocht bij De Zeetoren
zich als een ster naar buiten en wordt
in het midden een bolletje zichtbaar.
In de top van dit bolletje zit een gaatje
waaruit de sporen zich kunnen ver-
spreiden. Een andere familie die op
deze manier zijn sporen verspreidt
is die van de Stuifzwam. Een grote
soort in deze familie is de Reuzen-
bovist. Deze bolvormige paddenstoel
kan een doorsnede van meer dan 80
cm bereiken, een feit dat wel eens de
krant wil halen. Iets minder groot,
maar wel in het duin te vinden is de
Plooivoetstuifzwam. Later in het jaar
doet de gedroogde paddenstoel den-
ken aan een grote dot purschuim.
De struintochten zijn ideale gelegen-
heden voor iedereen die wel eens iets
meer wil weten over het leven in de
duinen. Tijdens de tocht krijgen de
deelnemers uitleg over de natuurlijke
ontwikkelingen in het gebied en inte-
ressante en mooie soorten die er hun
thuis hebben.
De struintocht van vertrekt zaterdag
15 oktober vanaf 13.00 uur bij De
Zeetoren aan de Helmweg. De kosten
van deelname bedragen € 4,00 per
persoon, kinderen tot 6 jaar gratis.
Reserveren wordt aanbevolen: tel.
0174 38 34 15 of info@zeetoren.nl
ngrid van Krevelen · Einthovendreef 63 · 3146 VH Maassluis · tel: 010 5920636
V
V
Hot Stone Massage Rug/Schouder/Nek
25,50
Hot Stone Facial
Volledige gezichtsbehandeling inclusief hotstone massage
48,50
Ook leuk als cadeau voor Sinterklaas of Kerstmis!
Lekker in de herfst en winter.....
HOT STONE MASSAGE!
Visage
Visage
LANGE BOONESTRAAT
NOORDVLIET 31
MAASSLUIS
VAN
DER
M
M
A
A
A
A
R
R
E
E
L
L
TEL. 010-59130 04
Jeans - Workwear - Casuals
Overhemden Today’s men 39,90
2 voor 69,90
Traffic pantalons in nieuwe winterkleuren
Baileys sweats en vesten - nu òòk Baileys Jacks
Wrangler jeans - òòk in stretch
Hanes Beefy T-shirts t/m 3xL
Wij hebben
geen pin
OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag van 9.30 - 16.00 uur
Zaterdag van 9.30 - 16.00 uur
25% korting
op behang en gordijnen
Van 17 t/m 29 oktober 2011
ontvangt u 25% korting
op behang en gordijnen!
Hfwvmef!
tqfdvmbbt!
lpfl!
! 2/.
Qfqfsopufo
311!hsbn
!! 2/
36
Upnqpvdf!
nfu!
tmbhsppn
! 2/.
Bbocjfejohfo!hfmefo!wbo!epoefsebh!24!plupcfs!u0n!xpfotebh!2:!plupcfs!3122
Xjolfmdfousvn!Lpojohtipfl!Nbbttmvjt!121!6:26897
xxx/cbllfsbnnfsmbbo/om
Qmbl!ejllf!
tqfdvmbbt!nfu!
bnboefmfo
3!tuvlt
! 4/.
Geen matsweken
maar een matsjaar!
Onze prijzen:
Bier van de tap (klein of fluit) € 1,25
Heineken fles € 1,50
Frisdranken € 1,50
Gedistilleerd € 3,50
Jonge Jenever/Vieux € 1,50
Koffie/thee € 1,25
Cappuccino € 1,50
De Moriaan
Haven 29 • Maassluis
GOEDKOPER
KUNNEN W
IJ NIET..
ROKEN IS
TOEGESTAAN!
OLIEBOLLENNIEUWS!
Wij zijn er weer!!
Oliebollenkraam, winkel-
centrum Koningshoek,
ingang Albert Heijn
VERMIST sinds zondag
25 september onze rood-
witte kater Ari. Omge-
ving Het Hoge Licht. Ari
is tenger, lijkt 7 maanden
maar is 3 jaar. Hij heeft
een witte borst met rood
hartvormig vlekje. Indien u
inlichtingen kunt verstrek-
ken s.v.p. bellen met 06-
53583768. Onze hond en
wij missen hem verschrik-
kelijk.
GETUIGE GEZOCHT: van
aanrijding; parkeerplaats
station Maassluis-West,
zaterdagmiddag 8 okto-
ber. Citroën Saxo gebotst
tegen geparkeerde Peu-
geot. Graag reactie op 06-
55785686.
TE KOOP: hemels blauwe
velours overgordijnen 2
banen van 255 cm lang en
300 cm breed en 2 banen
Van 255 cm lang en 116
cm breed € 50,- Tevens
te koop 2 1\2 zit bank +
fauteuil (beige) € 125,- Tel.
010-5916263
OLIEBOLLENNIEUWS!
Wij zijn er weer!!
Oliebollenkraam, winkel-
centrum Koningshoek,
ingang Albert Heijn
GEZOCHT: Tijdelijke
woonruimte in Maassluis
van januari t/m juni 2012
vor een gezin met één
kind. Brieven onder num-
mer 7897 zenden aan het
kantoor van deze krant:
Postbus 24, 3140 AA
Maassluis
TE KOOP GEVRAAGD:
Scheepvaart Kommali-
want - Memorabilia van
voormalig Nederlandse
Rederijen zoals HAL
- NIEVELT GOUDRI-
AAN - KNSM - KHL
- RDAMLLOYD - KPM
- VNS - SMN, Graag ver-
neem ik uw reactie en
b.v.d. 010-7857318 of 06-
24630715
GEVRAAGD: lp’s, single
Ruimt u ze op? Ik kom ze
tegen een kl. vergoeding
ophalen. Tel 0174-620355
COCA COLA / LIGHT,
FANTA, ICE TEA,
24 blikjes voor
€9,95.. op=op!
AZ CHOCOLATERIE
Hoogstraat 4, HOEK
WIP, Maassluis
TE KOOP: Trilplaat Po-
wer Maxx, met gebruiks-
aanwijzing. Zo goed als
nieuw. 35 euro. Suramed
trilapparaat voor je armen
25 euro. Tel 06-46540224
TE KOOP GEVRAAGD:
Dinky- Corgi Toys -
Matchbox - Schuco - Mar-
klin - Lego- Blik Speel-
goed 50/60 er jaren etc.
Info :06-28065833.
TE KOOP: Fietszitje voor
aan het stuur. Merk: Nijn-
tje, met scherm en rol-
kussentje. Kleur lila/zwart
Prijs: 15 euro. Weekend
koffer kleur rood op wiel-
tjes lengte 50 cm, br. 40
cm Prijs: 15 euro Tel: 010-
5914697
GARAGEBOX TE KOOP:
of te huur. Binnen en bui-
ten gerenoveerd met nieu-
we deur. Karrekietstraat
6. Inl. 010-5914795 evt.
inspreken
“WORKSHOP FOTOGRA-
FIE VOOR BEGINNERS”
bij Vigo Fotografie in
Maassluis. Meer informa-
tie: www.vigofotografie.nl,
workshop@vigofotografie.
nl of 06-12664236.”
Openingstijden Biercafé
Oporto: Zondag 15.00
tot 20.00 uur, maandag
15.00 - 20.00 di. 20.00
tot 01.00; wo., en do.
17.00 tot 01.00 uur, vrij.,
en za. 15.00 tot 03.00
Feestje of borreltje?
Zie www.oporto.nl voor
meer informatie.
HEALING ROOMS
MAASSLUIS De Healing
Rooms is interkerkelijk.
Wilt u een gesprek en/of
gebed? Bel voor een af-
spraak 010-5925691.
Afgelopen zaterdag was de manifes-
tatie “Blankenburgtunnel Nee!”, bij
deze manifestatie werd een krachtig
geluid richting de minister afgegeven
over de tracékeuze van de Blanken-
burg danwel Oranjetunnel.
Feit is en blijft dat we met veel men-
sen in een dichtbevolkt gebied wonen
waarin een groot aandeel van ons
nationaal inkomen wordt verdiend.
Voor een aantal mensen is dat reden
genoeg om klakkeloos voor wille-
keurig welke tunnelvariant te zijn.
Echter de praktijk is wat complexer
en weerbarstiger dan dat. In de ko-
mende decennia zullen de wegen
rond Rotterdam met name aan de
zuidzijde als gevolg van de aanleg
van Maasvlakte II nog drukker wor-
den. Op dit moment is te verwachten
dat de Beneluxtunnel al dat verkeer
niet zal kunnen doorlaten. De simpele
gedachte is om dan een extra tunnel
vlak naast de huidige tunnel te leg-
gen, dan kunnen er immers 2x keer
zoveel auto’s danwel vrachtverkeer
van Noord naar Zuid en omgekeerd.
Maar met alleen een tunnel ben je er
niet, de tunnel moet ook aansluiten op
de verkeerswegen A20 aan de Noord-
zijde en de A15 aan de Zuidzijde. Als
alleen de Beneluxtunnel de flessehals
zou zijn, dan is een extra tunnel bij
uitstek de oplossing voor het pro-
bleem en zou verkeerstechnisch het
probleem opgelost zijn. Maar als u
in de spits aan de Noord of Zuidzijde
Rotterdam probeert te passeren, kunt
u zelf al constateren dat de knoop-
punten Beneluxplein en Kethelplein
allesbehalve een vlotte doorstroming
kennen. Met de ontwikkeling van de
A4 Midden-Delfland in het vooruit-
zicht zal de drukte op de beide knoop-
punten nog verder toenemen.
Komende maand zal de minister een
besluit gaan nemen, maar om een
goed besluit te kunnen nemen moe-
ten wel alle gegevens op tafel liggen
en daarvan is op dit moment ook nog
steeds geen sprake.
De algemene veronderstelling is dat
een Blankenburgtunnel slechts een
korte termijn effect heeft en slechts
een relatief kleine bijdrage levert
aan het oplossen van de verkeerstoe-
name als gevolg van de toekomstige
bedrijvigheid van Maasvlakte II.
Zolang niet alle gegevens omtrent de
verkeersontwikkeling van het gebied
voor de komende decennia (in ieder
geval tot 2030) in ogenschouw worden
genomen zullen alle vergelijkingen
tussen beide tracé’s schimmig en in-
correct blijven. Voor het CDA Maas-
sluis reden om afgelopen zaterdag de
manifestatie “Blankenburgtunnel” bij
te wonen en te ondersteunen.
Reacties naar aanleiding van dit ar-
tikel kunt u sturen naar c.m.p.hart@
maassluis.nl
CDA Maassluis tegen Blankenburgtunnel
De Blankenburgtunnel zal met een
nieuwe zesbaanssnelweg en toren-
hoge op- en afritten dwars door het
zuidelijke Midden-Delfland van de
A15 naar de A20 lopen. Hiermee ver-
oorzaakt de snelweg forse schade aan
landschap en natuur.
Op 8 oktober was er een grote mani-
festatie bij de Krabbenplas in Vlaar-
dingen. Een gezamenlijk initiatief
van Actiecomité Blankenburgtunnel
Nee, Groeiend Verzet, Milieudefen-
sie, Milieufederatie Zuid-Holland en
Natuurmonumenten.
De Amazing stroopwafels zaten ge-
zellig muziek te maken met toepas-
Manifestatie Blankenburgtunnel Nee
selijke teksten in 1 van de tenten. Om
11.30 kwamen er diverse sprekers aan
het woord en werden er bezoekers ge-
interviewd door Remi Poppe. Daarna
was er een goochelshow door Hans
Noodklok, zonder de hulp van Vanes-
sa maar mét de hulp van het publiek
lukte het hem om de Blankenburg-
tunnel te laten verdwijnen. In plaats
van de tunnel verscheen de Noodklok
die begon te luiden. Het is vijf voor 12
voor Midden Delfland, de kerkklok-
ken van Vlaardingen, Maassluis en
Midden Delfland werden ook geluid.
Daarna werd het aantal bekend ge-
maakt van de verzamelde handteke-
ningen die in Den Haag overhandigd
zullen worden aan Minister Schultz
van Haegen van Infrastuctuur.
Ook de SP in Maassluis voert al
maanden actie tegen de komst van
de Blankenburgtunnel. Bij het SP-
kraampje wat iedere maand in Maas-
sluis staat, hebben ruim 400 mensen
hun handtekening gezet op onze peti-
tielijsten tegen de Blankenburgtunnel
met als alternatief de Oranjetunnel bij
Hoek van Holland.
Deze lijsten hebben we aangeboden
aan de voorzitster van het actie co-
mité Blankenburg Nee, waarmee het
totaal aantal nu de 32.000 benaderd.
13 OKTOBER 2011 MAASSLUISE COURANT 9
Woningmakelaardij • Bedrijfshuisvesting • Horeca, hospitality en leisure • Real estate advies
voor WONEN voor BEDRIJVEN Gratis waardebepaling
Naam ..................................................
Adres ..................................................
Plaats ..................................................
Telefoon ..................................................
Email ...................................................

Vijverberg Maeslanden
Antwoordnummer 2
3140 AB Maassluis
Postzegel niet nodig
* B&EVastgoed bv h.o.h.n. Maeslanden makelaars & adviseurs en Vijverberg NVM makelaars Bezichtig het grootste lokale aanbod van het makelaarscollectief op MAESLANDEN.NL en VIJVERBERG.NL en FUNDA.NL
Drijver 133, 3144 GD Maassluis • t. (010) 592 33 00
TE KOOP: Maassluis
Joubertstraat 9
Dubbel hoek herenhuis met authentiek details
Vraagprijs € 345.000,- k.k.
TE KOOP: Maassluis
Noordvliet 47rd
4 kamer bovenwoning op prominente locatie
Vraagprijs € 299.000,- k.k.
Bij Vijverberg
uw NVM
makelaar
zijn alle kosten
transparant!
TE KOOP: Maasland
Kluiskade 25
Prachtige luxueuze villa op 824 m2 eigen grond
met veel privacy. Garage en binnenzwembad
Vraagprijs € 1.485.000,- k.k.
TE KOOP: Maassluis
Buizerdstraat 156
Zeer royaal 5 kamer appartement dichtbij overdekt winkelcentrum.
Vraagprijs € 159.000,- k.k.
TE KOOP: ’s-Gravenzande
Nieuwelandsedijk 16-50
Recreatievilla met veranda en 2 eigen parkeerplaatsen
Vraagprijs € 284.500,- k.k.
TE KOOP: Maassluis
Willem de Zwijgerstraat 37
Prima 5 kamerwoning in ruim opgezette straat
Vraagprijs € 209.000,- k.k.
TE KOOP: Maassluis
De Schans 13
Uniek 3 laags app aan de binnenhaven
Vraagprijs € 224.000,- k.k.
TE KOOP: Maassluis
Henriette Bosmanlaan 5
6 kamer “Top” woning direct te betrekken
Vraagprijs € 340.000,- k.k.
TE KOOP: Maassluis
Wipperspark 68
Fijne 5 kamer hoekeengezinswoning
Vraagprijs € 259.000,- k.k.
TE KOOP: Maassluis
Schubertlaan 609
Bijzonder luxueus appartement tot in de puntjes afgewerkt!
Vraagprijs € 248.000,- k.k.
TE KOOP: Honselersdijk
Mariendijk 54
Vrijstaand herenhuis (stijl jaren 30),garage, hobbykas, 490 m² eigen grond
Vraagprijs € 399.000,- k.k.
TE KOOP: Monster
Molenbrink 17
Kant en klaar 3 kamer hoekappartement
Vraagprijs € 195.000,- k.k.
TE KOOP: Monster
Nieuweweg 58a
Unieke combi woon/werken op centrale
ligging, eigen parkeermogelijkheden.
Vraagprijs € 1.100.000,- k.k.
Govert van Wijnkade 3, 3144 ED Maassluis
T (010) 592 51 66 • maassluis@slier-partners.nl
www.slier-partners-administratiekantoor.nl
Wij houden uw
administratie in balans
9 / , ( 7 = , & + 7 0 $ $ 6 6 / 8 , 6 1 /
ZRQHQ 022,
:$7(5
• Ruime eengezinswoning met tuin
en berging vanaf € 299.000,-
• Kompleet met keuken en sanitair
$$1+(7
TUSSEN
NOORD- EN
ZUIDVLIET
010 - 433 57 10
INFODAG ZATERDAG 15 OKTOBER
TUSSEN 11.00 EN 13.00 UUR BROUWERIJSTRAAT 1 MAASSLUIS
• Eigen parkeerplaats op binnenterrein
• Veel uitbreidings-/keuzemogelijkheden
via de website
9DNDQWLHJHYRHO LQHLJHQKXLV


voor particulier en bedrijf
aan huis of op kantoor
inrichten netwerken
instellen internet
verwijderen virussen
computers sneller maken
E. BONTE – MAASLAND 010-5938090 INFO@ESSALU.NL
ESSALU COMPUTERREPARATIE
I. Lenti is gespecialiseerd in het maken van
gebitsprotheses. Door nauw te overleggen
worden vorm, kleur en zetting van de tanden
afgestemd op úw wensen.
Vergoeding door alle zorgverzekeraars
Markt 7, Maassluis
Tel. 010 59 119 80
www.lentipraktijk.nl
KUNSTGEBITTEN & REPARATIES
Lange Boonestraat 22
3142 CC Maassluis
Tel. 010-5911980
COMPUTERREPARATIE
ESSALU
010-5938090
WWW.ESSALU.NL // INFO@ESSALU.NL
E.M. Bonte - Maasland
- Voor particulier en bedrijf
- Aan huis of kantoor
- Systeem en netwerkbeheer
- Alle merken PC’s en notebooks
- TV / multimedia
- Verkoop hardware / software
- Webhosting en online-backup
- Serviceabonnement

8,
50

8,
50

6,
50

8,
50

9,
50
Deze actie is geldig t/m 30 oktober 2011.
Vu|ti-V|aai Vaass|uis º Varkt 21 º 3142 GL
010 - 592 10 34 º www.muIIivIaai.nI
AppeIfesIivaI
Appelvlaai
de Luxe
Appelkruimelvlaai
Boerenland
Appelvlaai
Appelcitroenvlaai
Appelnoten-
taart
Bekendmaking
Regionale Belasting Groep

De hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en
de Krimpenerwaard hebben vanaf 1 januari 2010 het heffen en
innen van de belastingen ondergebracht in één nieuwe organi-
satie: de Regionale Belasting Groep (RBG).
Bekendmaking RBG
Besluit ter inzage
Het dagelijks bestuur van de RBG maakt bekend dat in zijn vergadering van 29
september 2011 de wijziging van de Leidraad Invordering 2011 RBG per 1 juli
2011 is vastgesteld.
Het wijzigingsbesluit en de Leidraad Invordering 2011 RBG per 1 juli liggen vanaf
heden gedurende 12 weken ter inzage bij de recepties van de gemeenlandshuizen
van Delfland, Phoenixstraat 32 te Delft en van Schieland en de Krimpenerwaard, Maas-
boulevard 123 te Rotterdam.
De tekst van de Leidraad is ook te vinden op onze website. Let op: Binnenkort publiceren
wij onze bekendmakingen alleen via onze website www.derbg.nl.
3 voor €2,50
PARTIJ DROGISTERIJ-
ARTIKELEN,
zolang de voorraad
strekt........
make-up, shampoo,
haarspelden/elastieken
en nog veel meer......
A.Z. ZONWERING
Hoogstraat 2, Maassluis,
Bovenaan de Wip.
TE HUUR: Caravan- en of
camperstalling aan de Vei-
lingweg te Honselersdijk,
gemeente Westland. Op
deze caravanstalling kunt
u uw caravan, vouwwagen
of camper veilig (beheer-
der aanwezig), droog en
voordelig stallen. Huur-
prijs v.a. €500,- per sei-
zoen. Voor informatie kunt
u bellen met dhr. A. Ber-
wers, Tel. 06-51831530
GEVRAAGD, ROMMEL-
MARKTSPULLEN: gaat u
aan de grote schoonmaak
of de zolder opruimen en
heeft u spulletjes over
waar u niets meer doet ik
kom ze graag bij u opha-
len. Potten, pannen, ser-
vies, bestek, schilderijen,
dvd’s, singles, speelgoed,
fietsen, tuinmeubelen,
bloempotten enz, enz.
Tel. 06-26781702.
Openingstijden Biercafé
Oporto: Zondag 15.00
tot 20.00 uur, maandag
15.00 - 20.00 di. 20.00
tot 01.00; wo., en do.
17.00 tot 01.00 uur, vrij.,
en za. 15.00 tot 03.00
Feestje of borreltje?
Zie www.oporto.nl voor
meer informatie.
Klusbedrijf voor al uw
kleine klusjes in huis.
AZ MONTAGE
Maassluis voor meer
informatie: 06-11427914
Last van hielspoor? Wij
hebben de oplossing.
JAN BOOSTER,
KONINGSHOEK
VOETREFLEXMASSAGE
ontspannend en bij klach-
ten. Vergoeding zorgver-
zekeraar.
RIET KOREN,
in Cyprea, Noordvliet 19,
Maassluis.
Ook workshops.
WWW.DEVOETOMVAT.NL
015-2615511
SINT STROOIGOED, 250
gram €0.99
AZ CHOCOLATERIE,
Hoogstraat 4, Maassluis.
Vakman biedt zich aan voor
alle voorkomende werk-
zaamheden, zoals: schil-
deren, behangen, electra,
bad kamers, togen met-
selen, sierpleisters aan-
bren gen, keukens, plaat-
sen, enz. Tel. 010-5916978.
RIJBEWIJS HALEN?
AUTORIJSCHOOL ”PA■LET”
Tel. 010-5925570,
www.autorijschoolpalet.nl
Lessen bij De Cirkel, daar
word je wijzer van!
Y O G A
www.decirkel.name
Tel. 010-5901530.
KNIKARMSCHERM,
elektrisch bediend*,
zolang de voorraad
strekt!! bijv. 5 meter
breed x 2,5 meter uitval
€949,-
*Informeer in onze
showroom:
AZ ZONWERING
Hoogstraat 2,
HOEK WIP, Maassluis
INFO:
06-53777967
VLOOIENMARKT
ZONDAG
13 NOV. 2011
ROZENBURG
Open 10.00 - 16.00 uur
SPH DE ROZET
13 OKTOBER 2011 MAASSLUISE COURANT 10
Gezellig en voordelig winkelen
KIJK, DÁÁRVOOR GA JE NAAR DE MARKT!
Gezellig allegaartje
De sfeer op de markt is altijd ongedwongen
en vrolijk, net als op die buitenlandse
markten die we in de vakantie zo graag
bezoeken. Zo voor het oog een gezellig
allegaartje, maar tegelijkertijd ook efficiënt
georganiseerd. De groenteman staat
gebroederlijk tussen de kaasspecialist
en de broodkar. En de visboer staat zij
aan zij met de poelier, de notenbar en de
bloemenkraam. Allemaal versspecialisten
bij uitstek met een breed scala aan
producten. Die grote diversiteit maakt het
winkelen op de markt zo leuk. Want ook
voor verse stroopwafels, zoete lekkernijen,
specerijen, kleurige stoffen, hippe kleding
en handige hulpstukken kun je terecht op
de markt. Je kunt het zo gek niet verzinnen
of het is te koop op de markt. De gewone
dagelijkse boodschappen, maar ook
bijzondere producten die je nergens anders
ziet. Neem vooral de tijd om lekker rond te
snuffelen, op de markt vind je altijd wel iets
nieuws.
Elke week 1.000 markten
Er is de laatste decennia heel wat
veranderd. In de winkelstraten hebben
kleine speciaalzaken veelal plaats gemaakt
voor grote winkelketens. Maar de markt
is er nog steeds, die is al die jaren niet uit
het straatbeeld verdwenen. Elke week zijn
er in heel Nederland meer dan duizend
markten. Met in totaal een kleine 40.000
kramen. In alle steden en ook in veel
dorpen is er elke week minstens één keer
markt. Een hele dag, een ochtend of een
middag. In ieder geval op een vaste dag
en op een vaste plek. Afhankelijk van de
grootte van de gemeente staan er zo’n
dertig tot zeventig kooplieden op de markt.
En op de markten in grote steden staan er
vaak meer dan honderd.
Kijk, daarvoor ga je naar de markt!
Vanaf september gaat de promotie-
campagne voor de markt van start. De
campagne bestaat uit een soort mini-
TV-programma van 20 seconden. Iedere
werkdag vertelt een marktkoopman over
het actuele aanbod op de markt. Er worden
leuke tips gegeven of er wordt gewezen
op nieuwe seizoenartikelen. Ga naar de
website www.naardemarkt.nl om te
kijken waar en wanneer er bij u in de buurt
markten zijn.
Centrale plek
Het marktplein ligt altijd op een centrale
plaats in de stad en is vaak de plek waar
al van oudsher gehandeld werd. Meestal
midden in het centrum en vanwege de
bereikbaarheid dicht bij het water. Het
woord markt komt van het Latijnse woord
‘Mercatus’ dat ‘handel’ betekent. Ook
de steden zelf zijn in de Romeinse tijd
ontstaan bij belangrijke garnizoenen en
op strategische punten langs belangrijke
handelsroutes. Vaak zijn marktpleinen
omringd door historische gebouwen, als het
gemeentehuis of een waag. Straatnamen
herinneren soms aan markten die daar
vroeger waren. Zoals de Kalverstraat
in Amsterdam en de Varkensmarkt in
Amersfoort.
Vakmensen met hart voor hun klant
De markt is er voor iedereen, er zijn geen
deuren en geen drempels. Je kunt er
heerlijk flaneren en rondneuzen. En je goed
laten adviseren bij je aankopen. Want alle
marktkooplieden zijn vakmensen met hart
voor hun producten! Ze kunnen er eindeloos
over vertellen. Iedere marktkoopman is de
baas in zijn eigen kraam en weet dus precies
wat hij heeft ingekocht. Daarvoor heeft hij
zijn eigen vertrouwde adressen. Op de markt
zijn de lijnen kort en dat komt ook tot uiting in
de prijs. Zeker als je van de vele aanbiedingen
profiteert. Want op de markt kun je altijd wel
iets lekkers of iets leuks kopen tegen een zeer
voordelige prijs. Dat maakt winkelen op de
markt zo leuk!
Seizoensproducten
De markt staat altijd in het teken van het
seizoen. Net als vroeger toen de boeren
nog hun eigen producten van het land op
de markt verkochten. Nu, in de nazomer,
vind je heel andere producten op de
markt dan in het voorjaar of wanneer het
winter is. Bij de fruitkraam heeft het rode
zomerfruit langzaam plaats gemaakt voor
meloenen en pruimen. En voor appels
en peren van de nieuwe oogst. Bij de
groenteman zijn het nu vooral sperziebonen,
snijbonen, courgettes en bloemkool. Ook
wordt het langzamerhand alweer tijd voor
paddenstoelen en de eerste pompoenen.
In de bloemenkraam zie je alweer de
eerste chrysanten. Ook de visboer en de
poelier verkopen naast de producten die zij
jaarrond in hun kraam hebben liggen juist
de echte seizoensproducten. Net zoals je bij
de kledingkraam nu al weer wat warmere
kleding kunt vinden. Op de markt koop je
anders dan in een winkel. Je kijkt veel meer
naar wat de markt op dit moment voor
leuks en lekkers te bieden heeft en pas dan
bedenk je wat je er mee gaat doen.
Tip van de groenteman
Ratatouille met een gebraden kippetje
‘Naast sperziebonen en bloemkool liggen er nu ook volop vruchtgroenten in mijn
kraam. Aubergine, courgette en kleurige paprika’s. Heerlijk voor in een geurige
ratatouille. Hiervoor fruit je een gesnipperd uitje met een paar fijngehakte knof-
looktenen zachtjes in een laag olijfolie. Dan schep je er een in blokjes gesneden
aubergine, courgette en een rode, gele en groene paprika door en voeg je zeker
500 gramin stukjes gesneden tomaten met 2-3 eetlepels fijngehakte verse orega-
no en tijmtoe. Stoof de groente afgedekt in een half uurtje zachtjes gaar. Heerlijk
met een kant-en-klaar gebraden kippetje van mijn buurman en Frans stokbrood
van de broodkar verderop. Met voor het nagerecht een leuk kaasplateautje met
lekkere kaasjes van de kaasspecialist ben je helemaal klaar. Kijk, dáárvoor ga je
naar de markt. Daar vind je alle ingrediënten voor een heerlijke maaltijd!’
Marktdagen top 7
De weekmarkt is altijd op een vaste
dag in de week! De meeste markten
worden gehouden op donderdag en
vrijdag. Daarna komen achtereenvol-
gens woensdag, zaterdag en dinsdag.
Onderaan de ladder staat maandag en
op zondag zijn er vrijwel geen markten.
De grootste markt
De grootste dagmarkten staan in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. De Haagse
markt op de Herman Costerstraat is met 500 kramen de grootste markt in Europa.
Op de Binnenrotte in Rottterdam staat op dinsdag en zaterdag de langste markt van
Europa: 2½ kilometer met 465 marktkramen. En op het Afrikaanderplein, ook in Rotterdam,
is er op woensdag en zaterdag een exotische markt. De bekendste markt is natuurlijk de
Albert Cuyp in Amsterdam!
De oudste markt
Waarschijnlijk is de Hanzestad Zwolle
de eerste stad in Nederland die markt-
rechten kreeg. Althans op papier.
Tip van de visboer
Makreelpakketje
‘Augustus en september zijn prima maanden voor lekker verse makreel. Zo’n
vers visje kun je in z’n geheel bereiden in een leuk pakketje van bakpapier of
aluminiumfolie. Scheur per persoon een flink stuk af en leg in het midden een
bedje van plakjes wortel, ringen prei en fijne reepjes venkel. Die groente koop
je natuurlijk ook hier op de markt. Dan vul je per persoon een schoongemaakte
makreel- met een handje zeekraal en dunne plakjes citroen. Leg de makrelen
op de groente en vouw de pakketjes dicht. Een minuutje of vijfentwintig in een
oven van 200 ˚C en smullen maar!’
De markt is al sinds mensenheugenis de
ontmoetingsplaats voor jong en oud. De
plek om gezellig én efficiënt boodschap-
pen te doen. Je vindt er alles wat je nodig
hebt, handig bij elkaar op één plein. Kijk,
daarvoor ga je naar de markt!
Deze pagina is gemaakt in samenwerking met het
Hoofdbedrijfschap Detailhandel.
Door Simon van Zuilen
Midden-Delfland - Sinds afgelopen
zaterdag telt het Midden-Delfland-
gebied drie Toeristische Overstap-
punten (TOP’s), waarvan één aan de
Kortebuurt te Maasland, direct bij de
afslag van de A20 en het vrachtwa-
genparkeerterrein. De twee andere
zijn gevestigd bij het sportcentrum
Polderpoort te Vlaardingen en aan
de Rotterdamseweg te Delft. In to-
taal krijgt de Hof van Delfland, het
overkoepelende orgaan waartoe Mid-
den-Delfland behoort, zes TOP’s. In
aanwezigheid van gedeputeerde Han
Weber van Groen, Water, Kust, Cul-
tureel Erfgoed en Media, en de wet-
houders Jan Robberegt van Vlaar-
dingen, Tineke van Nimwegen van
Midden-Delfland en Arnold Keijzer
van Maassluis, wethouder Saskia
Bolten van Delft was niet aanwezig,
werden de TOP’s op feestelijke wijze
in gebruik gesteld.
,,Dit is een toplocatie voor een TOP,’’
zei wethouder Van Nimwegen bij de
ingebruikname van de TOP aan de
Kortebuurt. ,,Maasland is een prach-
tige plek voor een Toeristisch Over-
stappunt. We willen het omliggende
gebied samen met ondernemers ver-
beteren en er een echte poort van
Maasland van maken.’’ De wethou-
der vond de TOP aan de Kortebuurt
in die zin fraai aangelegd, omdat deze
een directe kijk op de aangrenzende
polder biedt. Het is een heel landelijke
locatie, want een aantal dagen eerder
hadden er al vier koeien al een kijkje
genomen bij de TOP. De nieuwsgie-
rige dieren waren
ontsnapt uit het
land van de aan-
grenzende boer
Piet Sonneveld
en in het donker
bij de TOP-loca-
tie aangetroffen.
Met de inmiddels
gewaarschuwde
boer Sonneveld
erbij, werden de
koeien weer te-
ruggebracht. Het
voorval werd
door Van Nim-
wegen en haar
toehoorders als
een leuke en bij-
passende omstan-
digheid ervaren.
Een TOP is een
startpunt waar re-
creanten hun auto
parkeren, om ver-
der het gebied in
te wandelen of te
fietsen. Bij een
TOP is in principe
altijd horeca in de
buurt, bij Vlaar-
dingen is dat de
Polderpoort, bij
Maasland pan-
nenkoekenboer-
derij ’t Sonnetje van diezelfde Piet
Sonneveld en echtgenote Imke, waar-
van hun twee kinderen de exploitatie
inmiddels voortzetten. Vanaf elke
TOP kan de bezoeker fiets- of wan-
delroutes volgen, die hem laten ken-
nis maken met de mooiste plekken
uit de regio. De TOP’s zijn te herken-
nen aan een grote markante groene
grashalm. De route er naartoe is be-
wegwijzerd door bruine borden. Au-
tomobilisten die bij Vlaardingen of
Maasland op de
A20 rijden, zien
bij de afslag zo’n
in de richting
van de TOP wij-
zend bord staan.
Bij de TOP’s zijn
fotopanelen, een
plattegrond van
het gebied en
kleine bordjes
met bewegwij-
zering geplaatst.
De drie TOP’s
in de Hof van
Delfland zijn een
initiatief van het
Zuid-Hollands
Bureau voor
Toerisme. Met
de steun van de
provincie Zuid-
Holland,, de
ANWB, de ge-
meenten Delft,
Midden-Delf-
land en Vlaar-
dingen, de Hof
van Delfland
Het paneel bij het TOP Maasland wordt bekeken door (v.l.n.r.) wethouder Arnold Keijzer van
Maassluis, gedeputeerde Han Weber, wethouder Jan Robberegt van Vlaardingen
en Tineke van Nimwegen.
Achter de grone grashalm staat het paneel op het moment te worden onthuld.
Foto’s Roger van der Kraan.
Toeristische Overstappunten herkenbaar aan grote groene grashalm
Raad en het Europese Landbouw-
fonds voor Plattelandsontwikkeling
is de aanleg mogelijk gemaakt. Ad-
junct-directeur Jeroen Woudenberg
van het Zuid-Hollands Bureau voor
Toerisme vertelt dat er nu 11 TOP’s
in Zuid-Holland zijn, waarbij de ver-
wachting is dat het netwerk rond 2013
is uitgebreid tot 30 locaties. Het fe-
nomeen van een TOP komt volgens
Woudenberg niet specifiek uit Zuid-
Holland. Tien jaar geleden werd er in
het oosten van het land al een TOP ge-
plaatst. Inmiddels staan er al 90 in de
Achterhoek. Bestaat een TOP hier uit
een grote grashalm, in de Achterhoek
is dat, in verband met de zandgrond,
een stenen kegel.
Gedeputeerde Weber liet weten dat
er minder geld is voor nieuw groen.
,,Dus moeten we het groen dat we
hebben goed en beter benutten. We
hebben particulier initiatief nodig om
het uit te bouwen naar een poort van
de stad naar het landschap. Een plek
waar ook iets te doen is en waar het
goed toeven is.’’ Weber wees er op,
dat het mooie en groene gebied nog
niet bij iedereen bekend is, zeker niet
bij de mensen in de omliggende ste-
den. ,,Niet iedereen is even goed be-
kend met wat deze gebieden te bieden
hebben. De mensen moeten weten
wat er te doen is.’’ De TOP’s moeten
in dat streven bijdragen.
Uitslagen van de bridge van afgelopen
maandagavond :
A-poule :
1. Frans v.d. Berg en Gerard Ver-
meulen 59,80% 62,92%; 2. Frans de
Bakker en Aad Moerman 54,38%
56,25%; 3. Jeanette van Daalen en
Willem Kwakkel 53,96% 60,83%; 4.
Ruud Poot en Hans de Krom 53,54%
55,00%; 5. Zwika Lazorgan en Bert
Soeteman 52,50% n.a.; 6. Bram
de Jonge en Ada v.d. Schee 51,88%
47,08%; 7. Carla Moerkerk en Marja
Timmers 51,88% 53,33%; 8. Anton
en Truus Leerdam 50,00% 48,33%; 9.
Ton Goedhart en Leen Jansen 47,71%
52,08%; 10. Hannie en Andre Geertse
47,08% 43,33%; 11. Yvonne Buur-
man en Nanda Rouwenhorst 46,04%
42,50%; 12. Yolande Boer en Ray-
mond Lankhuyzen 43,75% 43,75%;
13. Ans Knipscheer en Marja Prins
43,54% 34,58%; 14. Fred v.d. Bergh
en Elly Burik B.M. 0,00% 41,25%
B-poule :
1. Simone en Klaas Valstar 62,85%
65,28%; 2. Nel den Uil en Herman
v.d. Wel 57,74% 55,90%; 3. Koos de
Roo en Albert Schimmer 55,77%
59,03%; 4. Ursula Burgersdijk en
partner 53,41% 55,56%; 5. Nel Mar-
kus en Arie Portengen 52,50% n.a. ;
6. Conny de Lange en Nico Pellegrom
51,05% 50,42%.; 7. Jan Diepstraten
en Ria Smorenburg 50,42% 55,83%;
8. Rita en Bertus Denkers 49,65%
47,22%; 9. Margaret Gommers en
Rens Keers 49,38% 50,00%; 10. Bep
Moerman en Paula de Radder 48,30%
52,43%; 11. Hilde Soeteman en Evert
v.d. Wel 47,75% 43,00%; 12. An en
Tinus Olsthoorn 46,25% 47,50%; 13.
Kees Aleman en Pim Maas 45,87%
47,57%; 14. Joan v.d. Berg en Henk
Bootsma 44,80% 46,67%; 15. Paula
Odijk en Toos Oldenburg 43,13%
41,25%; 16. Gyuri Glucker en Coos
Wernsing 0.00% n.a.
C -poule :
1. Marjan Moerman en Jos Moonen
60,57% 60,94%; 2 Dory van Eijk en
Cobi v.d.Toorn 59,17% 65,10%; 3.
Ria v. Malkenhorst en Pauline Was-
sink 58,50% 54,95%; 4. Wim Moer-
man en Yvonne van Vonderen 57,18%
62,50%; 5. Mirjam Hofmeester en
Diny Lamers 56,04% 48,18%; 6. Nel
van Andel en Joke Hageman 55,28%
55,56%; 7. Mari Moerman en Arie
Pronk 53,66% 61,72%; 8. Lenie en
Wim ’t Lam 52,33% 50,26%; 9. Elma
Dijkdrenth en Wil Meeuwse 51,00%
63,80%; 10. Ineke Koning en Beb
de Ligt 50,71% 50,26%; 11. Piet v.d.
Schalk en Marjolijn Vermaat 50,40%
45,00%; 12. Joke van Eijk en Ankie
v.d. Toorn 49,18% 47,66%; 13. Wil
van Dijk en Jan van der Drift 47,80%
43,75%; 14. Piet en Wil v.d. Knaap
46,44% 50,52%; 15. Betty van Dijk
en Atie Pronk 46,40% 43,49%; 16.
Leonie en Wim van Schie 43,49%
43,49%; 17. Hennie van Dam en
Bep Waaleboer 43,12% 34,38%; 18.
Frouwke v.d. Gaag en Annelies Hol-
lenga 41,67% 37,50%; 19. Fien van
Genk en Nel de Roo 41,61% 38,54%;
20. Corrie en Rien Kloosterman
41,39% 42,97%; 21. André en Toos
van Kester 30,56% n.a.; 22. Joke en
Henk van Lier 0,00% n.a.
Hoekse Bridge Club
www.nationaalmsfonds.nl
“Mijn vrouw
heeft al 10 jaar
Multiple Sclerose”
In haar stri|d voel ik
mi| machteloos...
Meld |e aan als collectant en stri|d mee
tegen Multiple 5cleroseI Bel 0!0 59! 9S 39
oI mail naar inIo©nationaalmsIonds.nl
GIRO
5057
MAASSLUIS
Smashing Maasland wordt gespon-
sord door Aannemersbedrijf Groe-
newegen
De Maaslandse tafeltennisteams
Smashing Maasland 1 en DUO-1
kwamen deze week niet in actie.
DUO-2 boekte een fraaie 4-1 over-
winning tegen Bergschenhoek 5 en
nestelt zich hierdoor aan kop van de
ranglijst. Martijn van Laar won beide
partijen met overtuiging. Invaller Ed
Trion speelde in deze hogere klasse
de sterren van de hemel: hij verloor
weliswaar zijn eerste partij (10-12 in
de 5e game), maar sleepte zijn tweede
mooi binnen met 11-5 in de 5e game.
Ook in het gewonnen dubbel had hij
samen met Martijn een belangrijk
aandeel.
DUO-3 ging in Naaldwijk met 3-2
ten onder tegen SVN3. Ton Heine en
Sjaak van den Heuvel namen met elk
een winstpartij netjes een 0-2 voor-
sprong, maar bij een 0-2 voorsprong
in games in het dubbel kwam er plot-
seling de klad in en raakten de SVN-
dames steeds beter op dreef. Zij pak-
ten het dubbel nog met 13-11 in de 5e
en profiteerden daarna gretig van de
verwarring bij de Maaslanders.
DUO-4 maakte in Schiedam korte
metten met Diveko1: 0-5. Ook hier
een ongenaakbare Ed Trion, bijge-
staan door een eveneens uitstekend
op dreef zijnde René Verkade. Het
dubbel was ook geen enkel probleem.
Smashing Maasland speelt op don-
derdagavond om 20.00 uur in sport-
hal De Hofstede en kan wel een paar
nieuwe leden plaatsen. Komt u eens
een balletje slaan om te kijken of
het iets voor u is. Als het de eerste
keer bevalt, kunt u het via een voor-
delige strippenkaart ook wat langer
proberen op avonden dat het u goed
uitkomt.
Meer informatie:
www/smashingmaasland.nl
Foto: Ed Trion, in topvorm.
Smashing Maasland
wint en verliest
13 OKTOBER 2011 MAASSLUISE COURANT 11
DESKUNDIG EN BETROUWBAAR!
Zuidvliet 4, 3141 AL Maassluis Tel. 010-5939090 info@opschoor.nl
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.OPSCHOOR.NL
̈MAASSLUI S
Berkendal 67
Hoekeengezinswoning met uitgebouwde woonkamer en
grote schuifpui naar achtertuin (Z-W). De woning is in
2003 verbouwd en v.z.v. de uitbouw aan de woonkamer,
nieuwe inbouwkeuken en houten vloer. In 2008 is aan
de achterzijde een nieuwe dakkapel geplaatst. 3 ruime
slaapkamers, een badkamer met douche en ligbad en een
riante zolder.
̈Vraagprijs € 259.000,- k.k.
Merellaan 681
In de bekende Merellaan gelegen 5-kamerappartement
op de 6e verdieping met een royaal zonnig balkon en
prachtig uitzicht op de Waterweg. Fijne royale woonkamer
met eenbijgetrokkenzijkamer. Eenwoning omnaar eigen
idee te verbouwen en in te richten.
̈Vraagprijs € 219.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Dennendal 50
Hoekeengezinswoning met zonnige tuin (Z), berging en
eventueel met aangrenzende garage. Deze woning is
licht ingericht met o.a. strakke wanden en plafonds,
laminaatvloeren. Woonkamer met schuifpui naar de tuin,
open hoekkeuken, 3 grote slaapkamers op en een zolder-
verdieping met grote kamer met dakkapel en 3 dakramen
aan de voorzijde.
̈Vraagprijs € 249.0000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Tooroplaan 76
Aan de rand van Maassluis gelegen, leuk 2-kmr hoekapp.
op de 5e woonlaag met prachtig uitzicht. Deze aantrek-
kelijke (starters) woning heeft een groot balkon rondom
en is gunstig gelegen nabij centrum, recreatiegebied en
uitvalswegen. Deze woning is in 2007 nieuwingericht met
vernieuwde kkn met inb.app., nieuw betegelde badkmr
met o.a. ligbad.
̈Vraagprijs € 147.500,- k.k.
̈MAASSLUI S
Burgemeester De Jonghkade 30 C
Uniek gelegen, ruim3 kmr app. met fantastischvrij uitzicht
over de Nieuwe Waterweg ende haven. Deze woning heeft
een ruime en licht ingerichte woonkmr van 44 m² met
grote raampartij en frans balkon. Een Siematic hoekkkn
met complete inb.app., een moderne lichte badkmr, 2
royale slpkmrs en een zonnig balkon aan de achterzijde
maken deze woning compleet.
̈Vraagprijs € 229.000,- k.k.
̈MAASSLUI S ̈MAASSLUI S
Tooroplaan 82
Vanuit dit uitstekend gelegen 3 kamer hoekappartement
met lift op de 5e verdieping. De woning beschikt over
een ruime woonkamer met ramen aan 2 zijden, 2 riante
slaapkamers eneenvergrote hal. Geheel v.z.v. dubbel glas
eneengroot balkonopzuid-westenaan2 zijden. Berging.
̈Vraagprijs € 149.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
H.R. Holststraat 9
Leuke, modern ingerichte eengezinswoning met diepe
tuin op het Oosten en een stenen berging. Deze woning
is 2 jaar geleden nieuw ingericht. O.a. met fraaie nieuwe
badkamer en toilet, nieuwe deuren en laminaatvloeren,
hardhouten kozijnen met dubbel glas. In 2010 aan voor-
en achterzijde geschilderd.

̈Vraagprijs € 215.000,- k.k.
Nobeldreef 187
2 kamer terrasappartement op de vierde verdieping.
Indien U besluit dit appartement te kopen vernieuwen wij
de badkamer en het toilet naar uwwensen. Tevens instal-
leren wij uwdroomkeuken. Dit wordt uitgevoerd door een
gerenommeerde aannemer. Komlangs en informeer naar
de voorwaarden!

̈Vraagprijs € 174.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Houtzaagmolen 32
Eengezinswoning met uitgebouwde woonkamer. Deze
woning beschikt over een grote woonkamer met schuifpui
over de gehele breedte, plavuizen vloer met vloerverwar-
ming en een hoekkeuken (2007) met inbouwapp. 4 ruime
slaapkamers en een zwart/witte badkamer met ligbad. In
de tuin met staat de gehele dag de zon tot 8u ’s-avonds.

̈Vraagprijs € 249.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Adriaen Brouwersstraat 104
3 kamer HOEKAPPARTEMENT opde 5e verdieping met lift. De
woning beschikt over een lichte woonkamer met ramen
en uitzicht aan 2 zijden, een fraaie parketvloer in de
woonkamer, hal en slaapkamer, witte keuken en een zeer
ruimen zonnig hoekbalkon op het Zuidwesten.
Eigen berging op de bgg. Bod gevraagd!
̈Vraagprijs € 157.000,- k.k.
Zure Vissteeg 6
In hartje centrum gelegen, modern ingericht 3 kamerap-
partement op de 2e verdieping met lift. Lichte inrich-
ting met laminaatvloeren, structuurwanden en moderne
keuken. In de onderbouw beschikt de woning over een
berging en een eigen parkeerplaats in de afgesloten par-
keergarage (naar keuze mee te kopen).
̈Vraagprijs € 199.000,- k.k.
(woning)
€ 15.000,- k.k. (parkeerplaats)
̈MAASSLUI S ̈MAASSLUI S ̈MAASSLUI S
Wilgendal 11
Zeer ruime eengezinswoning. Licht ingericht met o.a.
spachtelputzwanden en lichte parketvloer en is geheel
v.z.v hardhouten kozijnen met dubbel glas. Door de
riante Z-vormige woonkamer, de open hoekkeuken, 5
grote slaapkamers en een dakkapel op zolder. De grote
achtertuin is onderhoudsarm en biedt toegang tot een
stenen berging.
̈Vraagprijs € 285.000,- k.k.
IN
P
R
IJS
V
E
R
LA
A
G
D

N
I
E
U
W

N
I
E
U
W

N
I
E
U
W

N
I
E
U
W

N
I
E
U
W

N
I
E
U
W

N
I
E
U
W
V
E
R
K
O
C
H
T
O
N
D
E
R
V
O
O
R
B
E
H
O
U
D
IN
P
R
IJS
V
E
R
LA
A
G
D
V
E
R
K
O
C
H
T
U
N
IE
K
A
A
B
O
D
:
G
R
A
T
IS
V
E
R
B
O
U
W
IN
G
Oude tijden herleven
Wie radio luistert, kent ze wel! De weken
van de jaren 60-70-80-90. Leuk en een
feest van herkenning. Daarom is er
“THE HAPPY DAYS” party. Een muzikale
rollercoaster door decennia popmuziek.
Van CABARET met z’n charlston,
vetkuiven en de wurlitzers van de fifties,
get your satisfaction uit de sixties en voel
jezelf greased met de hits van John en
Olivia. Hopelessly devoted to the music
die van u maakte tot wie u nu bent. Voel
de Saturday Night Fever oplopen, ervaar
de Thriller van Michael en kom via de
nineties in de musiccentury van nu.!!!!
Zaterdag vanaf 21:30 uur entree € 8,-
50% Korting!!!
Tijdens het OPENINGSWEEKEND van het winter-
seizoen, is er een korting van 50 % op de menu-
kaart en het buffet van Zondag. Tevens dezelfde
korting van 50% in ons Eetcafé “VLIET’JE”.
De familie als hoeksteen
Heerlijk samen met het gezin op zondag een
middag onder de pannen. De kinderen kun-
nen lekker spelen in een zaal die ingericht
is voor hen, met speelgoed, speeltoestellen
etc. Voor de ouders is er de Serre waar een
riant buffet klaar staat waarvan u onbeperkt
mag genieten, en de kinderen eten natuurlijk
mee. Zowel voor als na het buffet kunnen de
voetjes van de vloer op de klanken van een
zanger en of zangeres. Die het geheel muzi-
kaal omlijsten en de heupen en stembanden
zeker los zullen maken.
Zondag vanaf 15:00 uur buffet € 14,50
De locatie
voor elk evenement
Bij de organisatie van een evene-
ment komt nog al wat kijken. U kunt
dan wel wat hulp gebruiken. In een
persoonlijk gesprek kunnen wij een
passende offerte maken en in over-
leg met u, taken overnemen zoals
b.v. het versieren van de locatie. We
hebben zelfs hele Thema’s waar u
uit kan kiezen.
Voor een offerte op maat,
belt u met onze medewerkers!!!
PERSOONLIJK EN VEELZIJDIG
Oude Veiling 1
Maasland, 3155 EN
Tel.: 010- 59218 36
www.vlietzight.nl
info@vlietzight.nl
Opening winterseizoen 2011 - 2012
Weekend van 14 t/m 16 oktober
,JKLWPPSNFFSJOGPSNBUJFPQ
XXXSBCPCBOLOMXFTUMBOE
3BCPCBOL&FO CBOLNFU JEFFÌO
'co. teker|rç c¦ eer e.|te k...t.
|.t |s |et |Jee.
\|e n..kt Je ncc|ste
ve.¦...J.çsk...t¯
A|s ¦e eer ¯c¦||J|eker|rç ||¦ |.|c|.rk \est|.rJ |e|t, J.r k.|¦ç ¦e c¦ ¦e ve.¦...J.ç eer
k...t er n.ç ¦e eer ..Je.ot¦e o|t.ceker. \e .|¦r c¦ .cek r... eer r|eo.e
ve.¦...J.çsk...t er J...||¦ |e||er .e ¦co. |o|¦ rcJ|ç! V..k eer ncc|e teker|rç er
|eve. J|e vcc. 12 rcven|e. ||¦ crs |r. |e |eokste, ç..¦¦|çste c| v.c||¦kste k...t .c.Jt e.|t
çeJ.okt er vc|çerJ ¦... r... .||e ¦..|çer çestoo.J. |...r..st .|rrer Je n.ke.s v.r Je
J.|e ncc|ste crt.e.¦er tceç.rçsk...t¦es vcc. Je ||te||rç.
S
in
d
s 1
9
9
9
epilennium.nl
kllNlfk voor HUlD-
OfDffMTHfRAPlf
cn
vcrantwoord afvaIIcn
Lpííenníum Muussíuís
Medísch Centrum ºDocverk¨
De Víoot 206 c
teí. 0l0 24 67 660
1evens gevestígd ín Schíedum ín het Vííetíund
zíekenhuís en ín de Zorgbouíevurd Rotterdum
Dcrmafrac¹ is
dc aIIcrnicuwstc
mcthodc waarbij i.c.m.
microdcrmabrasic via
micronccdIing g rum dircct ccn scr
mct pcptidcn p p rdt in dc huid wor
gcbracht. Hicrdoor kunncn
rimpcIs p , oudcrdomsvIckkcn cn acné
handcId op ccn cffccticvc manicr bch
gcn wordcn. Buitcn bchandcIing
Iossc in kuur vcrband zijn cr ook I
cft u bchandcIingcn mogcIijk. Hc
intcrcssc in Dcrmafrac¹!
BcI ons of kijk op
www.cpiIcnnium.nI
DcrmafracwDoorbraak in huidvcrjonging bij
fpiIcnnium MaassIuis!
N
lfU
W
lN Df
RfGlO!
Voor al uw buiten- en binnenzonweringen,
gordijnen, vloerbedekking en horren
Reigerstraat 26 - 3145 CT Maassluis - Tel. (010) 591 22 73
www. wakkerzon. nl
Nú de tuin winterklaar maken ...

… dat is metéén genieten in het voorjaar!
Bel voor
vrijblijvend
advies
06-55308836
s t u k a d o o r s
eilers
Sierpleisters
Restauratie
Renovatie
Gevelbepleistering
Gevelisolatie
(gecertificeerde systemen)
vraag het de specialisten!
SHOWROOM EN MAGAZIJN: HAVEN 30A, 3143 BC MAASSLUIS
TELEFOON (010) 5917489 – FAX (010) 5924456
E-mail: info@eilers-stukadoor.nl – Website: www.eilers-stukadoor.nl
VCA*
Dagtocht Zwarte Markt Beverwijk
Datum: Zaterdag 15 oktober 2011 (08.30 - 18.00 uur)
Opstapplaats: Koningshoek Maassluis, Station Maasland viaduct
Kosten: € 17,50 per persoon
Informatie: 010-4341220 / www.nooteboomtours.nl
Per touringcar naar de bekende Bazaar in Beverwijk. Of u nu op zoek bent naar
antiek, curiosa, hippe kleding, boeken, gebruikte en nieuwe computers of
tropisch groente en fruit; De Bazaar weet al sinds 1980 velen te amuseren.
Tegelzetter nodig? Ik
ben op zoek naar men-
sen die hun keuken,
badkamer, toilet of vloer
willen laten betegelen.
Ook voor het stukadoren
kunt u bij mij terecht.
Aanbieding voor de zo-
mer!! Speciale prijzen!
Bel Bas Anemaet, tel.
06-30077024 of mail naar
basanemaet@gmail.com
Voor ALLE soorten huis-
en autosleutels:
JAN BOOSTER,
KONINGSHOEK
Ik vraag voor mijn langd.
invalide man gratis (hob-
by!) postz. verzam. ,postz.
alb., 1e dag enveloppen
etc. Ook (oude) munten
welkom. U maakt hem
er blij mee! Kan afgeh.
B.v.h.d.! Tel. 0174-243712
email: ariejacobstorm@
caiway.nl
TE KOOP GEVRAAGD:
Scheepvaart Kommali-
want - Memorabilia van
voormalig Nederlandse
Rederijen zoals HAL
- NIEVELT GOUDRI-
AAN - KNSM - KHL
- RDAMLLOYD - KPM
- VNS - SMN, Graag ver-
neem ik uw reactie en
b.v.d. 010-7857318 of 06-
24630715
GEVRAAGD: lp’s, single
Ruimt u ze op? Ik kom ze
tegen een kl. vergoeding
ophalen. Tel 0174-620355
COCA COLA / LIGHT,
FANTA, ICE TEA,
24 blikjes voor
€9,95.. op=op!
AZ CHOCOLATERIE
Hoogstraat 4, HOEK
WIP, Maassluis
Nu ook
STOMERIJSERVICE
Jan Booster, Koningshoek
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
25% KORTING
op elektrisch bediende
rolluiken*, vraag ernaar
in onze showroom.
AZ ZONWERING
Hoogstraat 2,
HOEK WIP, Maassluis
010-5910716
Bezemschoon opleveren
van u woning ? Bel de
Partij Markt 010-5929344
/ 06-54797325..
Klusbedrijf voor al uw
kleine klusjes in huis.
AZ MONTAGE
Maassluis voor meer
informatie: 06-11427914
13 OKTOBER 2011 MAASSLUISE COURANT 12
Vele kinderen en ouders hebben af-
gelopen 1 oktober tijdens een zonnige
Furieade, de kraam van Kind&Kracht
Kindercoaching bezocht.
Op tafel stond een grote glazen pot
tot de rand gevuld met snoep! Kin-
deren mochten raden hoeveel snoep-
jes in de pot zaten en dit invullen op
3 blije prijswinnaars Thijs, Sarah en Eefke ontvingen uit handen
van Jeanet Sjardijn van Kind&Kracht Kindercoaching
de door hen gewonnen prijs.
Thijs Bol wint hoofdprijs
Prijsuitreiking
Furieade prijsvraag Kind&Kracht Wie kent de naam ‘Piet Smit’ niet?
Generaties zijn er in de wijde omge-
ving van Rotterdam mee opgegroeid.
Ze werkten hetzij bij de werf van
die naam dan wel bij de sleepdienst,
waarvan de stoere sleepboten aan
de Westerkade of aan de Parkkade
lagen, als ze tenminste even niets te
doen hadden. Naast deze bedrijven
was er ook nog de Havendienst Spi-
do, op rondvaartgebied een bekende
naam tot ver buiten onze grenzen.
Ook Spido was ooit eigendom van
Piet Smit Jr. Het werd dus hoog tijd
dat het Nationaal Sleepvaart Museum
te Maassluis aandacht aan deze man
en zijn ondernemingen ging beste-
den, met uiteraard de nadruk op de
sleepdienst.
Piet Smit Jr. werd in 1848
geboren. Hij was een voor
die tijd moderne vooruit-
strevende man, die op zijn
20e naar Amerika ging om
daar zich verder te oriënte-
ren in de scheepsbouw, waar
zijn familie in de Alblasser-
waard en omgeving zich al
vele jaren mee bezig hield.
Piet Smit had het best naar
zijn zin en wilde eigenlijk
niet naar Nederland terug-
keren. Omdat zijn ouders al
jong gestorven waren kreeg
hij een toelage van zijn oom.
Die oom was het niet met de
ideeën van zijn neef eens en
zette de toelage simpelweg
stop. Piet moest dus wel naar Neder-
land terug. Om een langer verhaal
in te korten: Piet Smit nam de werf
van een andere oom over, moder-
niseerde het geheel op verbluffend
snelle wijze, breidde uit en verhuisde
zelf naar Rotterdam. Hij zag iets in
stoomsleepboten die in zijn tijd rela-
tief veel geld konden verdienen, want
de meeste zee- en binnenvaartsche-
pen waren nog zeilschepen. Kapi-
teins en schippers maakten maar al
te graag van de stoomslepers gebruik
om sneller op de bestemming te zijn
en om in de havens gemakkelijker te
kunnen manoeuvreren. Piet Smit had
al snel een vloot van vijf sleepboten,
zag een concurrent onderuit gaan en
verdubbelde zijn vloot door de slepers
van zijn mededinger voordelig aan te
kopen. In 1877 richtte hij de ‘Slikker-
veersche Sleepdienst’ op, waarvan
hij de naam in 1889 liet wijzigen in
‘Sleepdienst van P.Smit Jr.’. Kenmerk
van zijn sleepboten was een gele band
rondom de zwarte schoorstenen met
een letter erin, die overeenkwam met
de beginletter van de naam van de
sleper. Vandaar de naam van de ten-
toonstelling: ‘De Geelbanders’.
Rond 1910 beschikte de sleepdienst
van Piet Smit Jr, die inmiddels aan de
Boompjes in Rotterdam was geves-
tigd, over tenminste 60 sleepboten.
Die verrichtten niet alleen havenas-
sistenties, maar sleepten ook bin-
nenvaartschepen, die nog geen eigen
voortstuwing hadden door het hele
land tot zelfs in België en Zeeland toe.
In 1912 achtte Piet Smit de tijd geko-
men om zijn bedrijven van de hand
te doen en een rustiger leven te gaan
leiden. De gelukkige koper werd D.G.
van Beuningen, een groot industrieel
met talloze belangen, o.a. in de Steen-
kolen Handels Vereeniging. Piet Smit
overleed helaas binnen een jaar na de
overdracht van zijn bedrijven.
Daniël van Beuningen bracht meer
structuur in de sleepdienst, maar liet
de feitelijke leiding over aan twee di-
recteuren, die zich al jong in het vak
van de slepers hadden bekwaamd.
Zij zorgden voor modernisering en
uitbreiding van de vloot, zelfs in eco-
nomisch moeilijke tijden.
De werf had in die tijd een geweldig
kundige reputatie. Men bouwde o.a.
vrachtschepen voor Finland, die zo
goed bevielen dat de Finnen een order
wilden plaatsen voor een technisch
geavanceerde grote ijsbreker die de
vaarweg naar de havensteden op een
dichtgevroren Oostzee zou kunnen
openhouden. De Piet Smit werf was
in zijn aanbieding behoorlijk te duur,
maar wist overheidssteun te verkrij-
gen omdat men anders mensen zou
moeten ontslaan. Zo ging de order
niet verloren en werd de Jääkarhu
(betekent ‘ijsbeer’) in 1926 in Rotter-
dam gebouwd. Een prachtig model
siert de expositie.
Terzelfder tijd werd er ook een klei-
nere ijsbreker/sleepboot voor Rotter-
dam en de vaderlandse rivieren ge-
bouwd. Dat werd de Siberië, in dienst
gesteld in 1926. Het schip was uitge-
rust met een stoommachine van 600
pk,. In die tijd was het de krachtpatser
van de Rotterdamse haven, die daar-
om al gauw de bijnaam ‘De Beer’ ver-
wierf. Ze bewees in de strenge winter
van 1929 al snel haar mogelijkheden,
want tot ver op de Waal werd door dit
schip onder veel belangstelling het ijs
gebroken.
Zelfs in de crisisjaren dertig kwamen
voor Piet Smit nog nieuwe sleepbo-
ten van de hellingen, o.a. de Linge,
de eerste motorsleper. Die bleek kos-
tenbesparend, want er waren geen
stoomketels nodig, die ook tijdens
het stilliggen onder druk moesten
worden gehouden. Dat bespaarde
veel brandstofkosten. Ook waren er
geen stokers meer aan boord.
In de Tweede Wereldoorlog ging het
slecht met het hele land, dus ook bij
de sleepdienst. Slepers werden gevor-
derd en verdwenen soms uit het zicht
of zonken in buitenlandse havens.
Enkele voerden in 1944
reizen uit met sleepsche-
pen naar het Noorden van
het land om de hongeren-
de randstadkinderen aan
boord daar de gelegen-
heid te bieden aan te ster-
ken. Sleepboten als de
Siberië werden verstopt
in de Biesbosch, maar
moesten na levensbe-
dreigende dreigementen
en op last van de bezetter
weer te voorschijn wor-
den gehaald. Op de dag
van de bevrijding was er
eigenlijk nog slechts één
sleepboot vaarklaar.
Na de oorlog werden aan-
vankelijk de oude stoomslepers opge-
lapt. Sommige moesten eerst gelicht
worden, omdat ze op verschillende
locaties tot zinken waren gebracht.
In de jaren vijftig werd een ambitieus
nieuwbouwprogramma uitgevoerd
en kwamen er geelbanders met sterke
motoren en een revolutionair uiter-
lijk. Ook voor sleepkarweien waar-
voor minder kracht was vereist kwa-
men nieuwe series motorsleepboten.
Als sluitstuk van het nieuwbouw-pro-
gramma, met name voor de vaart op
de rivieren, werden er 13 slepers ge-
bouwd met een vermogen van 150 pk,
die de bijnaam “vliegende schotels”
kregen, omdat ze zo snel en wendbaar
waren.
In de jaren zestig en zeventig werd
Piet Smit ingehaald door de tijd. De
duwvaart deed haar intrede, Euro-
poort werd gebouwd, zeeschepen
werden groter, boegschroeven deden
hun intrede, kortom: minder sleepbo-
ten waren nodig. De omstandigheden
leidden tot een integratie van de Rot-
terdamse sleepdiensten, waar ten-
slotte Smit Internationale als winnaar
uit te voorschijn kwam. Vanaf 1976
verdwenen de laatste geelbanders uit
de havens en werd het bekende gele
schakelembleem ingevoerd.
Ook de werf moest inkrimpen en
kwam tenslotte terecht in het Rijn-
Schelde-Verolme concern, waarvan
de rampzalige afloop bekend mag
worden verondersteld. Als laatste tak
van het Piet Smit-concern overleefde
de Havendienst Spido, die als Spido
B.V. via een management buy out
een nieuw leven ging leiden. Nieuwe
fraaie salonboten werden gebouwd en
bleken in een behoefte te voorzien.
Ook daarvan zijn oude en nieuwe
foto’s in de expositie opgenomen met
zelfs een fraai model van de salonboot
die ooit het vlaggenschip was van het
rondvaart- en watertaxibedrijf.
Piet Smit, het blijft een naam die nog
steeds bij velen herinneringen op-
roept. De ingewijde bezoekers van
het Nationaal Sleepvaart Museum te
Maassluis zullen bij het zien van de
tentoonstelling, die tot 15 april 2012
duurt, wellicht een traantje moeten
wegpinken. Dat hoort bij een nostal-
gische expositie.
Piet Smit Jr. in het sleepvaartmuseum
Introductie nieuw
Belgisch bier
Wilderen Goud
Op vrijdagavond de14e oktober
zal Mike Janssen van Brouwerij
Wilderen gevestigd in het gelijk-
namige plaatsje vlakbij St. Trui-
den in België zijn blonde bier met
de naam Wilderen Goud komen
voorstellen. Hij doet dat in Bierca-
fé Oporto. Iedereen die aanwezig
is krijgt de mogelijkheid kennis te
maken met dit bier.
Speciaal voor de leden van de Al-
liantie van Bier Tapperijen neemt
hij ook een paar flessen Tripel Ka-
nunnik mee, zodat zij vast kennis
kunnen maken met dit bier van
de maand van begin volgend jaar.
Verdere informatie rondom de
brouwerij/distilleerderij Wilderen
vind je op: www.brouwerijwil-
deren.be. Het is de moeite waard
eens te gaan bekijken!
De bieren van brouwerij Wilderen
en ook de Jenevers zijn te bestellen
via Pieter Beuzenberg: pieter@
multibier.nl.
We gaan om 15.00 uur open maar
Mike is er rond 22.00 uur en slaat
persoonlijk zijn eerste vat aan.
Iedereen is van harte welkom.
Vakantie-
rondleidingen
in gerestaureerd
Fort aan den
Hoek van Holland
In de herfstvakantie zijn er in het Fort
aan den Hoek van Holland weer extra
vakantierondleidingen.
Deze vakantierondleidingen starten
op dinsdag, woensdag en donderdag-
middag om 13.30 uur.
Op de website van het Fort - www.
forthvh.nl – is nadere informatie be-
schikbaar.
Het bezoek aan dit monumentale
pantserfort – het enige militaire mo-
nument van Rotterdam - is meer dan
de moeite waard. Ook de jeugd vindt
het prachtig om door dit spannende
fort te lopen en te zien hoe hun over-
grootvaders daar van af 1889 gediend
hebben.
In het Fort is het Nederlands Militair
kustverdedigingsmuseum gevestigd..
Het Fort is destijds gebouwd aan de
Nieuwe Waterweg voor de verdedi-
ging van de Rotterdamse regio. In
het meer dan 100 jaar oude bouw-
werk kan een reis door het verleden
gemaakt worden en geven de vele in-
gerichte kamers, zo als bijvoorbeeld
de soldatenkamers (1890), de verga-
derkamer van het Nederlands Kabi-
net (1940) en de vele diorama’s een
beeld van het leven in het fort en de
rol van het Fort bij het uitbreken van
en tijdens de tweede wereld oorlog en
daarna.
De getrouwe replica’s van het toen-
malig geschut in de A-koepel en de
Christophe Montigny mitrailleur in
de Zuid - Caponiere spreken sterk tot
de verbeelding.

Nieuwe exposities
Vorige maand is een aantal nieuwe
diorama’s aan de toch al indrukwek-
kende collectie toegevoegd. Ook het
Fort heeft een start gemaakt met de
invoering van moderne multime-
diatechnieken om de beleving nog
realistischer te maken. Een prachtig
voorbeeld daar van is de gebouwde
schuilkelder tegen lucht aanvallen zo-
als die bij de bombardementen tijdens
de mei dagen 1940 gebruikt werd en
de uitbeelding van het Engelse bom-
bardement van de Duitse marinebasis
Poortershaven tussen Maassluis en
Hoek van Holland.
Het behoud van het Fort en de inrich-
ting van het Nederlands Militairkust-
verdedigingsmuseum is het werk van
de Stichting Fort aan den Hoek van
Holland dat uitsluitend bestaat uit
vrijwilligers.
een strookje. Met maar één snoepje
verschil kwam Thijs Bol (12 jaar) wel
héél dichtbij het juiste aantal snoep-
jes.

3 Prijzen
Thijs heeft hiermee de hoofdprijs ge-
wonnen! Tijdens de prijsuitreiking op
zaterdag 8 oktober in Cyprea, mocht
Thijs álle snoepjes uit de pot in ont-
vangst nemen en kreeg hij een ca-
deaubon t.w.v. 20,- te besteden bij een
speelgoedwinkel in het Stadshart. De
tweede prijs was voor Sarah de Lijs-
ter (8 jaar), zij ontving een boek over
mandala’s tekenen voor kinderen. De
derde prijs ging naar Eefke Tanesha
(7 jaar), zij kreeg een mooi doosje
kleurpotloden.
De kinderen ontvingen de prijzen
uit handen van kindercoach Jeanet
Sjardijn en vervolgens werd er tijd
genomen voor een leuke foto van de
prijswinnaars. Kind&Kracht Kin-
dercoaching wenst Thijs, Sarah en
Eefke veel plezier met de prijzen en
bedankt natuurlijk iedereen die mee
heeft gedaan aan deze geslaagde ac-
tie!
Voor meer informatie over
Kind&Kracht Kindercoaching kunt
u bellen: 06-42742850. Kijk eens op
www.kindenkracht.nl of neem een
kijkje op www.cyprea.nl.
Drumfanfare Het Wapen van Maas-
sluis hoopt u aankomende zaterdag
weer een prachtig weekend te kunnen
bezorgen want zaterdag 15 oktober
organiseren we weer een gezellige
bingo avond.
Net als altijd hebben we weer vele
geldprijzen. In de tombola hebben we
de ruim gevulde boodschappenman-
den met dagelijkse boodschappen.
Vergeet ook niet onze vrije ronde
waar we altijd iets leuks in de prijzen-
pot hebben zitten. In de laatste ronde
kunt u maar liefst totaal 175 Euro
winnen. Een prijs waar je het thuis-
front echt mee kunt verrassen.
De bingo zal worden gehouden in ons
onderkomen in Het Muziekgebouw
aan de Dr. Albert Schweizerdreef
477. Vergeet als trouwe bezoeker niet
uw stempelkaart mee te nemen.
Komt u met de auto? Neem de ingang
bij MSV en ga op het parkeerterrein
linksaf. Het witte gebouw met de
mooie muzieknoten is het muziek-
gebouw. Ingang is aan de zijkant van
het gebouw. Ook met de buslijn 126,
halte Röntgendreef en de lijnen 30 en
36 halte Stellingmolen kunt u naar
ons gebouw komen.
Aanvang van de bingo is om 20.00
uur. Zaal open om 19.30 uur. De eer-
ste koffie of thee is voor ons. Tot za-
terdag.
Zaterdag bingo bij Drumfanfare
Het Wapen van Maassluis
De fractievoorzitter van het CDA
Maassluis, Roderick Wols, heeft
maandagavond de prijs uitgereikt
aan de winnaar van de prijsvraag ;
“kent u deze fractieleden?” . Tijdens
de Furieade hing een grote foto van
de CDA-fractieleden in de kraam
van deze partij. Een politieke partij
hoopt uiteraard dat zijn fractieleden
plaatselijk breed bekend zijn. De op-
dracht van de prijsvraag was dus om
de juiste namen te noemen van de
politieke kopstukken. Uit de - geluk-
kig - vele goede oplossingen is een
winnaar getrokken. De winnaar is de
heer A. Rieken, die hier op de foto de
prijs overhandigd krijgt door Rode-
rick Wols. De prijs , een waardebon
te besteden bij de uitspanning Het
Jachthuis aan de Foppeplas met een
overtocht van het unieke veerpontje,
is gelukkig nog geldig tot eind vol-
gend jaar. Met mooi weer is het in het
recreatiegebied goed toeven en helaas
is in deze herfstmaanden de kans op
zonnig, windstil weer niet zo groot.
Uitreiking CDA Furieade-prijsvraag
Van 5 tot en met 15 oktober is het
Kinderboekenweek. Het thema is
“superhelden” -over dapper durven
zijn. Met de Kinderboekenweek slui-
ten we ons thema: “wie ben ik” af.
De laatste weken hebben de kinderen
gespeeld, gezongen en geknutseld
over dit thema.
Natuurlijk hebben we veel voorgele-
zen. De kinderen vinden het heerlijk
om voorgelezen te worden. Ze vragen
vaak om hetzelfde boekje. Als we net
klaar zijn met een boekje voorle-
zen, horen we regelmatig: “Nog een
keer!”.
Voorlezen is niet alleen leuk maar
kan ook een belangrijke rol spelen in
de ontwikkeling van een kind. Jonge
kinderen leren enorm veel van voor-
lezen. In de eerste plaats is voorlezen
heel goed voor de taalontwikkeling.
Kinderen leren nieuwe woorden tij-
dens het voorlezen en ze leren hoe een
goede zin opgebouwd is. Door met
het kind ook te praten over het boek
wordt het gestimuleerd actief met taal
aan de slag te gaan.
Twee boeken stonden centraal tij-
dens de Kinderboekenweek: “Wie is
hier het dapperst?” en “kikker is een
held”.
Nou niet alleen kikker is een held. De
echte helden zitten op ’t Kwetternest!
Onze helden hebben gevaarlijke kun-
sten gedaan; klimmen op een schuine
bank, op een trap en er daarna af-
springen. De juf durft het niet eens!
We hebben er ook over gezongen, het
liedje eindigde met héél hard in koor
te zingen: ”Superheld”.
Iedere peuter heeft van zijn eigen held
een masker gemaakt. Kijk maar eens
op de foto, herkent u onze helden?
Superhelden op ’t Kwetternest
Drumfanfare Het Wapen van Maas-
sluis was op de zaterdag aanwe-
zig met een promotiekraam op de
Noordvliet. De gehele dag is het bij de
kraam een gezellige drukte geweest.
Het was een komen en gaan van be-
langstellenden, leden en oud-leden en
meespelers aan onze prijsvraag “raad
het gewicht van deze besbas”, met als
hoofdprijs een taartbon van € 25,00
van Bakker Holtkamp.
De prijsvraag, en met name de taart-
bon, lokte veel mensen naar de kraam.
Daarnaast zijn er tal van kinderen aan
de kraam geweest om eens even een
muziekinstrument te proberen te be-
spelen. Vaak kregen ze met succes
goed geluid uit een instrument. Zeker
aan te raden om het nog een keer te
komen proberen bij onze vereniging.
Wie heeft nu die taart gewonnen. De
besbas woog 8,1 kg. Het exacte ge-
wicht is niet geraden maar de persoon
die het bijna heeft geraden is de heer
Batist uit Maassluis. De taartbon is
ondertussen al bezorgt.
Lampionoptocht
Het Furieade weekend was letterlijk
en figuurlijk een mooi weekend voor
de vereniging. De vereniging presen-
teerde zich dit jaar weer in vol ornaat.
Het weer was natuurlijk prachtig wat
weer heel veel mensen naar de haven
heeft doen komen. Aan de gehele
tocht namen drie muziekkorpsen
deel.
Op de haven nam de burgemeester het
defilé af. Terug bij De Haas werd er
even uitgerust om daarna weer naar
de auto’s terug te marcheren. Op aan-
geven van de organisatie moest dit
met stille trom, en dat viel niet zo in
de smaak bij het publiek. Op de In-
dustrieweg werd dan toch een laatste
finale mars ingezet.
2012 40-jarig bestaan reunie
2012 wordt het jaar van het 40-jarig
bestaan van de vereniging. Plannen
voor een feestelijk jaar worden nu al
gesmeed. Uiteraard zal ons nieuw-
jaarsconcert op 15 januari aanstaan-
de in het teken staan van dit jubileum.
Maar het is ook de bedoeling dat er in
oktober 2012 een reunie plaats gaat
vinden. Daarvoor zijn we nu al op
zoek naar oud-leden. We zijn vooral
op zoek naar de oprichters en de men-
sen die de start van Het Wapen van
Maassluis hebben meegemaakt vanaf
1972.
Door de vele verhuizingen van de ver-
eniging in die 40 jaar, zijn daar helaas
geen stukken van bewaard gebleven.
Binnenkort zal er een speciale web-
site in de lucht komen waar meer in-
formatie op staat. Maar wie zich nu
al aan wil melden kan dat doen onder
email adres reunie40jaar@wapen-
vanmaassluis.nl. Vermeld wie u bent,
wat u gedaan heeft in de vereniging,
welke periode en vergeet niet uw per-
soonlijke gegevens te vermelden.
Mocht u ook nog in bezit zijn van fo-
to’s, filmpjes, video’s, dan houden we
ons aanbevolen. Altijd leuk om eens
terug te kijken. Kijk ook op onze Fa-
cebook of Hyves pagina’s.
Belangstelling voor onze vereniging
Heeft u na het lezen van dit artikel,
of door het zien van onze club, be-
langstelling gekregen? Schroom dan
niet en trek de stoute schoenen aan.
Kinderen vanaf 7 jaar kunnen al bij
ons beginnen met lessen op de di-
verse instrumenten tegen een zeer
gereduceerde prijs. Maar ook oud-
muzikanten die weer een gezellige
club zoeken kunnen bij ons terecht.
Het Wapen is een club in beweging.
Twijfelt u nog. Kom dan 19 november
naar de Koningshoek, dan staan wij
er weer met een kraam.
Meer informatie? Bel 06-48870117 of
onze website www.wapenvanmaas-
sluis.nl en wij zijn ook op Hyves en
Facebook te vinden.
Winnaar BES-BAS gewicht bekend
Onlangs is er op het Reviuslyceum
een inzamelingsactie voor de voed-
selbank georganiseerd. De aanleiding
was een oproep vanuit de voedsel-
bank om het magazijn aan te vullen.
Dat was tijdens de afgelopen zomer-
periode aardig leeggeraakt. Via dhr.
vd Brande die coördinator is van de
maatschappelijke stages werd een
groepje leerlingen bereid gevonden
om de handen uit de mouwen te ste-
ken. Bijkomend voordeel was dat ze
zo ook aan hun Spab-uren konden
komen. Spab staat voor Sociale Par-
ticipatie en Actief Burgerschap. Dit is
een verplichte module voor de leer-
lingen van de bovenbouw waarbij ze
op vrijwillige basis werken.
Er werden posters opgehangen, mails
gestuurd naar ouders, leerlingen en
docenten en men ging de klassen
langs. De samenwerking verliep uit-
stekend. Opvallend bij de organise-
rende leerlingen was dat ze erg goed
begrijpen dat de voedselbank nodig is
omdat er genoeg mensen met een laag
inkomen of een uitkering financieel
krap zitten.
Meer dan een week hadden de leer-
lingen gelegenheid om etenswaren
van huis mee te nemen. Het resultaat
mocht er dan ook zijn; liefst 18 dozen
met voedingsmiddelen werden aan
de voedselbank overhandigd. Een
mooi resultaat.
Reza, Pieter, Diana, Amy, Kim, An-
nemiek, Sanneke en Daan: bedankt!
Leerlingen Reviuslyceum
zetten zich in voor voedselbank
13 OKTOBER 2011 MAASSLUISE COURANT 13
Mesdaglaan 1
3141 HE Maassluis
Tel: 010 - 591 10 11
Fax: 010 - 590 31 97
E-mail: maassluis@roeststaalduinen.nl
8POJOHBBOFOWFSLPPQt/JFVXCPVX
t5BYBUJFt)ZQPUIFFL
T uis in de regio!
Voor ons totaalaanbod: www.roeststaalduinen.nl
Vlaardingen º van ßIankenheimsIraaI 26
Vraagprijs. t 125.000,- k.k.
2-VOOßMALIG 3-KAMEßAPPAßTEMENT op de 1e voonIaag
meI berging en vrij uiIzichI aan voor- en achIerzijde. Ind.. Afge-
sloten entree en trappenhuis. Ruime hal met toilet, meter- en bergkast.
Dichte keuken met keukenblok en deur naar balkon en bijkeuken met
aansl.wasm./CV (Vaillant ’08). Ruime woonkamer (ca. 36 m²) met t.t.
balkon (Z). Slaapkamer met balkon. Badkamer. Berging in onderbouw.
Bijz.: Erfpacht € 43,87 p.jr. Actieve VVE € 81,00 p.mnd. De woning is
een vm huurwoning en dient gemoderniseerd te worden. De levering
van het app. zal plaatsvinden bij een projectnotaris.
Maassluis º ßoerdompsIraaI 26
Vraagprijs. t 275.000,- v.o.n.
In kindvriendeIijke vijk geIegen goed onderhouden 5-KM-
ßHOEKEENGEZIN5WONING meI parkeerpIaaIs en GAßAGE..
GunsIig geIegen nabij Koningshoek, OV, schoIen en bibIioIheek.
Ind. Royale woonkmr met openhaard(gas). Ruime, uitgebouwde keuken
met t.t. bijkeuken vanwaar t.t. garage. Fraaie tuin met achterom. 1e et:
3 Slpkmrs. Balkon. Badkmr met bad, douche en toilet. 2e et: Overloop
met wastafel. Kleine kmr. Ruime zolderkmr met dakkapel aan beide
zijden. Bergruimte. Bijz: Perceelopp. ca. 211m². Woonopp. ca. 170m
2
.
Inh. ca. 475m
3
. CV en extra 60 liter boiler. Deels v.v. dubbel glas.
IN
PßI15
VEßLA
A
G
D
Maasland º ßuvaard 9
Vraagprijs. t 255.000,- k.k.
Vijfkamereengezinsvoning meI zonnige achIerIuin. Ind.
Entree/hal. Open keuken met granieten aanrechtblad, gaskookplaat,
afzuigkap, koel-/vriescombinatie, combimagnetron/oven en vaatwas-
machine. Woonkamer met zonnescherm. Achtertuin op het zuiden
1e verd: Ruime slaapkamer. Badkamer voorzien van douchecabine,
dubbele wastafelmeubel, hangend toilet, handdoekenradiator en
plafond met inbouwverlichting. Twee slaapkamers aan de achterzijde
2e verd: Ruime slaapkamer. Bijz: Bouwjaar 1977. Gelegen op 124 m²
eigen grond
Maasland º 5everij 13
Vraagprijs. t 315.000,- k.k.
In voonvijk geIegen goed onderhouden VI1fKAMEßEENGE-
ZIN5WONING meI diepe Iuin aan heI vaIer. Ind. Ruime woon-
kamer v.v. plavuizenvloer met vloerverwarming en open haard. Open
keuken v.v. div inbouwapp. De achtertuin is v.v. een stenen bergkast
en een aan het water gelegen vlonderterras. 1e et; 3 Slaapkamers. Bad-
kamer (2010) met inbouwverlichting en vloerverwarming 2e et: CV-
installatie, w.m.a. en 2e badkamer. Ruime slaapkamer met bergruimte
onder de schuine kap en een dakkapel. Bijz: Bwjr ‘70. Geheel v.v dubbel
glas In 2011 is de buitenzijde geschilderd. 221 m² eigen grond
Maasland º Vrouve LideveysingeI 1
Vraagprijs. t 389.000,- k.k.
ßusIig vonen meI Ieuk uiIzichI over fraaie singeI in deze
2-ONDEß-1 KAPWONING meI aangebouvde GAßAGE en par-
keren op eigen opriI. Ind. Lichte L-vormige woonkamr met open-
haard (gas). Open keuken met inbouwapp. Leuk aangelegde tuin(W).
De garage(met w.m.a.) is bereikbaar via de tuin. 1e Et: Ruime overloop
met zijraam en bergkast. Ouderslaapkamer met kasten, wastafel en
balkon. 2 Slaapkamers w.v. 1 met vaste kast en zonwering. Badkamer
met douche en toilet. 2e Et: Ruime overloop met CV. 2 Slaapkamers w.v.
1 met dakkapel v.v. screen. Bijz: Bouwperiode 1964. Perceelopp: 215m².
IN
PßI15
VEßLA
A
G
D
Koopsom vanal ¼ 44.º75,00 cxcl. BTW. v.on.
Di|cks MccsLcischap is ccn iniLiaLicl van: Tcunisscn + Bcicndsc VasLgocd Pio|ccLcn Holman Bouwgiocp Van Micilo Bouw
TE KOOP/ TE HLLR
Representatieve en muItitunctioneIe bedrijts- en opsIagunits {v.a. ca. 30 m² t/m 534 m²)
(gclcgcn op bcdii|vcnLciicin Hondcidland Lc Maasdi|k)
BaLcnbuig bcdii|lshuisvcsLing
www.baLcnbuig-bhv.nl - T. 0174- 28 25 55
Tcunisscn + Bcicndsc VasLgocd Pio|ccLcn b.v.
www.Lcunisscnbcicndsc.nl - T. 0174- 64 00 00
Verkoop intormatie:
Impicssic cn maaLvociing BVO 30m
2
uniL.
BOLW
GE5TART !!
Nieuwstraat 13, 3141 AA Maassluis
3 STUNTDAGEN bij
NELSON SCHOENEN
do. 13 / vr. 14 / zat. 15-10-2011
20% KORTING
Op de gehele collectie
(m.u.v. de aanbiedingen)
NELSON SCHOENEN
GOEDE SCHILDER
heeft op korte termijn nog tijd voor
binnen- en buitenschilderwerk,
stukadoor- en tegelwerk.
GOEDE KWALITEIT EN NIET DUUR
Bel: 06-52326216
Huis en Boedel
verhuizingen ”Westland”
VERHUIZEN - VERHUIZEN - VERHUIZEN
Wij verhuizen keurig uw gehele inboedel.
Ook enkele stuks.
Tevens leeg opleveren van uw woning mogelijk.
Vraag vrijblijvend prijsopgave.
Tel. 06-55832654
TONNY BURGMANS
W O N I N G I N R I C H T E R
Meubel stoffeer-atel ier Burgmans
KERKLAAN 11
2678 ST DE LI ER
T 0174 510 224
F 0174 523 524
M 06 107 29 992
Openingstijden Biercafé
Oporto: Zondag 15.00
tot 20.00 uur, maandag
15.00 - 20.00 di. 20.00
tot 01.00; wo., en do.
17.00 tot 01.00 uur, vrij.,
en za. 15.00 tot 03.00
Feestje of borreltje?
Zie www.oporto.nl voor
meer informatie.
Ik vraag voor mijn langd.
invalide man gratis (hob-
by!) postz. verzam. ,postz.
alb., 1e dag enveloppen
etc. Ook (oude) munten
welkom. U maakt hem
er blij mee! Kan afgeh.
B.v.h.d.! Tel. 0174-243712
email: ariejacobstorm@
caiway.nl
SINT STROOIGOED, 250
gram €0.99
AZ CHOCOLATERIE,
Hoogstraat 4, Maassluis.
De Schakel wordt niet ge-
lezen maar g-e-s-p-e-l-d!
VERZAMELAAR biedt
goede prijs voor oude
ansichtkaarten van voor
1960. Tel. 06-15451873
25% KORTING
op elektrisch bediende
rolluiken*, vraag ernaar
in onze showroom.
AZ ZONWERING
Hoogstraat 2,
HOEK WIP, Maassluis
010-5910716
Parketvloer opknappen?
Specialist in schuren en
afwerken. Lak-olie-was.
Rotinka parket Maassluis,
tel. 010-5903530.
Voor (sier)bestrating en
herbestraten.
Jamaro Maasdijk, tel. 0174-
517550 of 06-22837038.
De Schakel wordt niet ge-
lezen maar g-e-s-p-e-l-d!
!Spoed! Te koop gevraagd:
TOYOTA’s, Honda, Nis-
san, Mazda, Mitsubishi,
met schade of defect
geen bezwaar. Ook an-
dere merken met of zonder
APK, met RDW vrijwaring.
U belt, wij komen langs.
Tel. 010-2762532 of 06-
25160439, ook ’s avonds.
Klusbedrijf voor al uw
kleine klusjes in huis.
AZ MONTAGE
Maassluis voor meer
informatie: 06-11427914
Nieuw Kringloop Het Ooievaartje
Vraagt huisraad en oude meubeIs
en als dank een leuk presentje voor u!
BeI 06 - 219 565 65 of 06 - 104 430 60
De gezelligste

SNUFFELMARKT
in de
Olympiahal
16 oktober 2011
met ca.100 kramen en een koffieterras.
De grootste markt in de regio
met 2e hands goederen.
Olympiahal, Rozenlaan 2 Maassluis.
Geopend van 10.00 tot 16.30 uur.
Inlichtingen:
EETCAFÉ THE OLLIES
Telefoon: 010-5915410
06-22973881 / 06-44306585
13 OKTOBER 2011 MAASSLUISE COURANT 14
Programma oktober 2011
Op www.seniorenwelzijn.nl vindt
u het totale aanbod van Senioren-
welzijn. Ook de ouderenwerkers
in de ontmoetingscentra geven u
graag alle informatie. Mits anders
vermeld zijn onderstaande activi-
teiten bestemd voor alle 55-plus-
sers uit Maassluis. U bent van
harte welkom!
Open zondag
Vanaf 14:00 uur kunt u in de grote
zaal gezellig met elkaar koffie/
theedrinken of een spelletje spe-
len. De toegang is gratis.
Het Vlootje: 16 en 30 oktober
De Vliet: 23 oktober

Vrijdagmiddagactiviteiten
Het Vlootje
Aanvang 14.00 uur.
Vrijdag 14 okt.: Firma Meytex
(ondergoed en nachtkleding)
Toegang gratis
Vrijdag 21 okt.: Bingo
Toegang € 4,00
Vrijdag 28 okt: Bloemschikken
Toegang € 4,00
Kaartverkoop voor Bingo en Bloem-
schikken vanaf maandag 3 oktober
aan het buffet van het Vlootje !
Bingo avond Seniorenwelzijn
Dinsdagavond 18 oktober is er
bingo in de grote zaal van Ontmoe-
tingscentrum De Vliet.
Aanvang bingo 19.30 uur, de zaal is
vanaf 18.30 uur open.
De prijs voor een setje kaarten is
€ 3,30.
Oecumenische avond
Woensdag 19 oktober organiseert
de oecumenische gespreksgroep
een oecumenische avond in de
grote zaal van ontmoetingscen-
trum Het Vlootje.
Aanvang 19.30 uur, de zaal is open
vanaf 19.00.
Hollandse maaltijd De Vliet
Donderdag 20 oktober is er in Ont-
moetingscentrum De Vliet weer
een Hollandse maaltijd.
Aanvang 12:00 uur; zaal open
11:30 uur.
Kosten € 4,00 per persoon
Let op! Kaartverkoop start op 3 ok-
tober vanaf 10:00 uur bij het buffet
van ontmoetingscentrum De Vliet
4-gangen diner “Het Vlootje”
Dinsdag 18 oktober wordt er om
17:30 uur in ontmoetingscentrum
“Het Vlootje” een 4-gangen diner
geserveerd.
Kaartjes zijn vooraf verkrijgbaar bij
het buffet van “Het Vlootje”. Kosten
€ 15,50 per persoon.
Let op: aanvangstijd is gewijzigd in
17:30 uur.
Dansavond
Vrijdagavond 21 oktober is er in
Ontmoetingscentrum Het Vlootje
een dansavond. DJ Gerard draait
muziek voor ballroom- en andere
dansen.
Kosten € 4,40 inclusief een kopje
koffie en hapjes. Aanvang 20:00
uur; zaal open om 19:30
Gratis APK- Controle
voor rollator
VraagRaak biedt u de mogelijkheid
uw rollator na te laten kijken. On-
derdelen worden aangedraaid en
gesmeerd en uw houding t.o.v. de
rollator wordt gecontroleerd.
• Donderdag 20 oktober van 10.00-
12.00 uur in OC Het Vlootje
Informatie en inschrijven bij Vraag-
Raak, tel.: 010 – 593 04 30
Cursussen/activiteiten waar
nog deelnemers bij kunnen in
het Vlootje:
* Zangkoor de Vloot op maandag-
middag van 14.00-16.00 uur
*Tekenen- en schilderen op dins-
dagochtend van 10.00-12.00 uur in
het Vlootje
*Sjoelclub op woensdagochtend
van 09.45-11.45 uur
*Engelse les op woensdagochtend
van 10.15-11.15 uur
*Creatieve les op donderdagoch-
tend van 09.30-11.30 uur (de Vloot
82)
*Yoga op vrijdagochtend van 9.00-
10.00 uur en van 10.00-11.00 uur
Wanneer u interesse heeft in een
van deze cursussen/activiteiten,
kunt u contact opnemen met Ma-
nuela de Hooge 010-5911144 of
aanmelden via het centrale tele-
foonnummer 010-2486888.
Seniorenwelzijn geeft informatie
en advies op het gebied van wo-
nen, zorg en welzijn. Daarnaast is
er een georganiseerd aanbod van
activiteiten in onze ontmoetings-
centra en kunt u gebruik maken
van de maaltijdservice.
Natuurlijk kunt u in de ontmoe-
tingscentra ook gewoon binnen-
lopen voor een praatje of een
kopje koffie.
Seniorenwelzijn is toegesneden
op de vraag van vooral kwetsbare
ouderen, zowel individueel via de
ouderenadviseurs als meer col-
lectief via de twaalf ontmoetings-
centra in Maassluis, Vlaardingen
en Schiedam. Ons doel is gericht
op het zelfstandig (kunnen) blij-
ven wonen van ouderen, zoals u
dat graag wilt!
Seniorenwelzijn
Burg. Honnerlage Gretelaan 57
Postbus 925, 3100 AX Schiedam
t: 010-248 68 88,
www.seniorenwelzijn.nl
e: info@seniorenwelzijn.nl

• Ontmoetingscentrum
“Het Vlootje”
De Vloot 72, 3144 PC Maassluis.
t: 010-591 11 44.
Openingstijden: maandag t/m
vrijdag van 09:00-12:00 uur en
van 13:00-16:30 uur.
N.B “Het Vlootje” is de tijdelijke
huisvesting van Ontmoetingscen-
trum De Vloot. De ingang bevindt
zich recht tegenover de entree
van de huisnummers 148 t/m 205
van wooncomplex De Vloot.
• Woning De Vloot 82
Visiteclub en hobby/creaclub
t: 010-590 24 44
• Woning De Vloot 83
Teken- en schilderclub, biblio-
theek en pedicure.
t: 010-590 24 44
• Ontmoetingscentrum De Vliet
Arthur van Schendelstraat 25,
3141 AS Maassluis.
t: 010-591 50 00.
Openingstijden: maandag t/m
vrijdag van 09:00-16:30 uur.
Servicepunt VraagRaak
Hier kunt u ook terecht met vra-
gen over Wonen, Zorg en Welzijn.
Adressen
De Vloot 76, Maassluis.
Telefoon: 010 – 591 41 58
Spreekuur: maandag, woensdag,
vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur.
Wijkpost Oost
P.C. Hooftlaan 388, Maassluis
Spreekuur: 1e dinsdag van de
maand van 10:00-12:00 uur
Open Dag
Afgelopen zaterdag hield Scouting
Paulusgroep haar jaarlijkse open dag.
Het weer zat niet erg mee, zodat een
deel van de open dag binnen plaats
vond. Rond 12 uur openden alle spel-
takken. Er bleven redelijk wat ouders
hangen voor een gezellig praatje en
een kopje koffie. Ook Arnold Keijzer
en Gerard van Wees (2 wethouders)
en enkele anderen zijn tijdens de open
dag langs gekomen. De geïnteres-
seerden die kwamen kijken konden
meteen mee doen met alle spelltejes
(fopbal, langste krant, snoepsjoelen,
zo lang mogelijk blijven hangen, limo
slurpen enzovoort en konden net als
de rest een broodje bakken (nadat het
niet meer zo hard regende) en pof-
fertjes eten. De scouts bakten hun
broodjes onder hun eigen gemaakte
4-poot waar ze een zeil overheen ge-
spannen hadden waardoor ze droog
zaten. Het 2e gedeelte van de open
dag gingen de jongste speltakken elk
hun eigen gang. Zo gingen de kabou-
ters een spel in het bos doen en gingen
de welpen een knopenbord maken en
bamboestieken.
Om drie uur was de open dag afgelo-
pen en gingen alle kinderen voldaan
naar huis. Ben je afgelopen zaterdag
niet geweest en je wilt toch een keer
kijken? Aankomende zaterdag draai-
en alle speltakken weer hun normale
opkomsttijd dus je kan gerust langs-
komen.
Informatie
Website: www.paulusscout.nl
Voor algemene informatie en andere
zaken kunt u een mailtje sturen naar
bestuur@paulusscout.nl
De Paulusgroep is er al voor kinde-
ren vanaf 5 jaar. We zitten tussen de
IJsbaan en de Wielerbaan op Vlaar-
dingsedijk 9 (Na het spoor de 2e af-
slag links (met de fiets) of de 3e afslag
links (met de auto))
Iedereen mag vrijblijvend ca. 3 keer
komen kijken, we hebben geen wacht-
Scouting Paulusgroep Maassluis
lijsten dus u kunt meteen bij Scouting
Paulusgroep terecht en iedereen kan
op elk moment van het jaar lid wor-
den. Het is wel slim om van tevoren
contact op te nemen omdat bij spe-
ciale activiteiten de tijden aangepast
kunnen zijn
De bevers (5-7jaar) draaien zaterdags
van 11 tot 13 uur voor info of vragen
bel Lianne Alblas 06-44746984 of
stuur een mailtje naar
bevers@paulusscout.nl
De kabouters (meisjes van 7-11 jaar)
draaien zaterdags van 11 tot 13 uur
voor info bel dan Ilona Eggens 06-
14290049 of stuur een mailtje naar
kabouters@paulusscout.nl
De welpen (jongens van 7-11) draai-
en zaterdags van 13:30 tot 15:30 uur
voor info bel dan Youri v/d Broek
06-45732699 (na 18 uur) of stuur een
mailtje naar welpen@paulusscout.nl
De scouts (11-15 jaar) draaien za-
terdags van 14 tot 17 uur voor info
stuur dan een mailtje naar scouts@
paulusscout.nl of bel Frank Degen
06-44882917
De BE Scouts (10 tot ongeveer 18 jaar
met een verstandelijke beperking)
draaien donderdags van 18:30 tot 20
uur voor info of vragen bel dan Li-
anne Alblas 06-44746984
De explorers (14-18 jaar) draaien za-
terdags van 19 tot 22 uur voor vragen
of info stuur dan een mailtje naar
explorers@paulusscout.nl
Nog tot en met 15 oktober geeft We-
reldwinkel Maassluis 10 procent kor-
ting op alle dierenfiguren. De ‘die-
rentuin’ in de Wereldwinkel is zeer
uitgebreid. Veel olifanten – erg popu-
lair – maar ook katten, uilen, honden,
Laatste dagen tien procent korting
op alle dieren in de Wereldwinkel
kamelen en een erg grappig nijlpaard.
Ze zijn er in alle maten en uitvoe-
ringen. Veel zijn van hout gemaakt,
maar er is ook een ruime keuze uit
kleine grappige dieren, waaronder
konijnen en bevers.
De dierenaanbieding is een van de
eerste speciale kortingsacties waar-
mee de Wereldwinkel de komende
maanden verwacht nog meer klanten
te trekken. Voor vaste klanten komen
er speciale aanbiedingen. En voor wie
niet van dieren houdt: medio novem-
ber staat de volgende actie waarbij de
klanten dubbele Binnenloperpunten
krijgen op alle speelgoedartikelen.
Alles wat de Wereldwinkel verkoopt
wordt op een eerlijke en duurzame
manier geproduceerd. De produ-
centen krijgen een eerlijk inkomen,
worden geholpen met hun bedrijf en
van zaken als kinderarbeid is geen
sprake. Dat geldt niet alleen voor de
dierenfiguren, maar ook voor alle
andere originele cadeaus waaronder
sieraden, shawls, kaarten, wierook,
maar ook fair trade levensmiddelen
zoals chocola, honing en jam, thee en
koffie, heerlijke sauzen, wijnen en bij-
zondere biersoorten. Wereldwinkel
Maassluis is gevestigd aan de Jokweg
9 aan de rand van de binnenstad van
Maassluis. De winkel is op maandag
geopend van 13.30 tot 17.00 uur en
op dinsdag t/m zaterdag van 10.00
tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is
010 – 5901646 en het e-mailadres is
wereldwinkelmaassluis@gmail.com.
In het team is weer plaats voor nieu-
we vrijwilligers. Inlichtingen: de
voorzitter, Ada Wijnhorst via 010 –
5912380.
Welpen
Het was weer een gezellige opkomst
afgelopen zaterdag. Het was de ver-
jaardagsopkomst van Baloe. En ook
kon iedereen die wilden een kijkje ko-
men nemen op onze opendag. Eerst
hebben we leuke spelletjes gedaan.
Een potje dweilhockey en toen een
spannend potje trefbal. Daarna had
Baloe voor lekkere cakejes gezorgd
die we mooi konden versieren. En
natuurlijk lekker op konden eten!
Ook trakteerde Richard nog wat lek-
kers omdat hij bijna jarig is. We zijn
daarna nog even naar buiten geweest
tussen de buien door, om Buldog te
spelen. Toen was het alweer het einde
van deze lekkere smulopkomst!
Welpen
Het was weer een gezellige opkomst
afgelopen zaterdag. Het was de ver-
jaardagsopkomst van Baloe. En ook
kon iedereen die wilden een kijkje ko-
men nemen op onze opendag. Eerst
hebben we leuke spelletjes gedaan.
Een potje dweilhockey en toen een
spannend potje trefbal. Daarna had
Baloe voor lekkere cakejes gezorgd
die we mooi konden versieren. En
natuurlijk lekker op konden eten!
Ook trakteerde Richard nog wat lek-
kers omdat hij bijna jarig is. We zijn
daarna nog even naar buiten geweest
tussen de buien door, om Buldog te
spelen. Toen was het alweer het einde
van deze lekkere smulopkomst!
Landscouts
Afgelopen zaterdag hebben we spag-
hettibruggen gemaakt! Eerst heeft
Luuk wat handige tips gegeven voor
het maken van zo’n brug en daarna
mocht ieder groepje zelf aan de slag!
We begonnen eerst met een grove
schets van het idee om de brug te
bouwen, en daarna kon het echte
werk beginnen met lijmpistool-lijm
en spaghetti.
Sommige bruggen begonnen chao-
tisch en met erg veel lijm, maar ze wer-
den uiteindelijk toch mooi en stevig,
zoals de brug van Larinda, Kurt en
Daniël. Ook de vlaggetjes op de brug
van Guus, Selma en Annamara zagen
er gezellig uit. Een leuke klus voor de
zaterdagmiddag, en die middag heb-
ben we na het opruimen afgesloten
met een potje Australisch voetbal,
waarbij zowel mag gooien als schop-
pen met de bal en je je eigen tafel moet
verdedigen. Word je tafel geraakt, dan
ben je af en komt er iemand anders die
tafel verdedigen. Vooral voor Sophie
was dat soms lastig, want zij kwam af
en toe te laat aan bij haar tafel en was
meteen alweer af helaas!
Aanstaande zaterdag hebben we
gewoon opkomst van 13.00u. tot
17.00u., zie de nieuwsbrief voor meer
informatie.
Heeft u vragen of wil uw zoon/dochter
een keertje komen kijken? Dat kan!
Bel Robbert de Voogt 06-31351545 of
mail landscouts@scoutingkd.nl
Explorers
Afgelopen weekend hebben de ex-
plorers het weekend in Duitsland ge-
spendeerd met klimmen en kletterst-
eigen. Na om half zeven verzamelt te
hebben bij het clubgebouw werd snel
alles in gepakt en sprong iedereen in
een auto op weg richting Duitsland.
Na een redelijk lange, maar geluk-
kig gezellige, rit kwamen we aan op
onze bestemming. Vervolgens zetten
we zo snel mogelijk onze tenten op
en maakte een lekker warm kamp-
vuurtje. Na gezellig eventjes bij het
kampvuur te hebben gezeten ging
iedereen langzaam hun tent in zodat
we de volgende ochtend weer fris en
fruitig op konden staan.
Toen ’s ochtends iedereen weer uit
zijn warme slaapzak was gekropen
en een lekker ontbijtje op had, was
het tijd om weer de auto in te stappen
richting het Landschaft park waar
we de rest van de dag zouden verblij-
ven. Eenmaal aangekomen droegen
we gouw wat van de spullen die we
mee hadden genomen naar een veldje
en zette snel een zeiltje op om alles
droog te houden. Toen alles neerge-
legd en opgezet was kon iedereen zijn
of haar klim setje aan doen en zich
klaar gaan maken om te gaan klet-
tersteigen op de oude staalfabriek.
Na een nog even een korte uitleg kon
de eerste al omhoog. Het kosten soms
wat doorzetten maar uiteindelijk leg-
de iedereen het traject af met nog een
abseil aan het eind.
Nadat iedereen weer beneden was
hebben we lekker even geluncht en
uitgerust. Nadat iedereen weer ver-
zadigd en uitgerust was konden we
onze klimsetjes nog een keertje aan-
doen, maar dit keer om te klimmen in
plaats van klettersteigen. Iedereen is
wel een paar keer een muur op en neer
gegaan. Na weer een paar uur klim-
men was iedereen natuurlijk moe en
hongerig, dus maar snel beginnen
aan het avondeten. Iedereen droeg
zijn steentje bij, en onder leiding van
chef-kok Rutger werd het een heer-
lijke maaltijd. Toen iedereen weer
vol zat van het eten was het tijd om
al onze spullen weer op te ruimen, en
naar de aanhanger te brengen. Nadat
alles weer opgeruimd was gingen we
nog een rondje lopen door de oude
staal fabriek, en een van de hoge to-
rens om hoog. Toen we eenmaal al-
les gezien hadden sprongen we snel
de auto in om terug te gaan naar ons
terreintje, waar we bij aankomst snel
een kampvuurtje aanmaakte om ons
weer lekker op te warmen. Na weer
helemaal opgewarmd te zijn bij het
kampvuur besloten we lekker weer
onze slaapzakken in te gaan.
De volgende ochtend werd langzaam
een voor een iedereen wakker, en te-
gen de tijd dat iedereen wakker was
en we allemaal hadden ontbeten, be-
gonnen we met het afbreken van de
tenten en het opruimen van het ter-
rein. Toen alles eenmaal klaar was,
was het tijd om weer terug te keren
richting Maassluis. Al bij al was het,
ondanks het slechte weer, een zeer
geslaagd weekendje!
Karel Doorman groep
Bij Restaurant Camelot, gevestigd
in een monumentaal pand aan de
idyllische Veerstraat, is in septem-
ber een door de gemeente Maassluis
aangeboden CO2-scan uitgevoerd.
Jenny en Michel Stoorvogel hebben
ruim acht jaar geleden het restaurant,
met ruimte voor ongeveer 45 gasten,
overgenomen. De scan heeft Jenny
Stoorvogel veertien concrete nieuwe
ideeën opgeleverd om energie te be-
sparen, waarmee ze direct aan de slag
is gegaan. Tijdens het grote horeca-
overleg in het gemeentehuis zijn deze
tips gedeeld met en positief ontvan-
gen door andere horeca-exploitanten.
Nog voordat de CO2-scan was uit-
Burgemeester Karssen overhandigt het estafettestokje aan Jenny Stoorvogel
CO2-scan levert restaurant Camelot
nieuwe ideeën voor energiebesparing op
gevoerd, had Jenny Stoorvogel al
duurzame maatregelen getroffen. Zo
wordt warmteverlies richting zolder
voorkomen door het luik in het trap-
gat, wordt apparatuur en verlichting
pas aangezet als dat echt nodig is en
is een grote vriezer vervangen door
een kleiner exemplaar. Dit levert niet
alleen een positieve uitkomst voor
het milieu, maar ook voor de elektri-
citeits- en gasrekening van het restau-
rant op.
Naar aanleiding van de CO2-scan zal
Jenny Stoorvogel de leidingen van de
Cv-ketel isoleren. “Dit kost bijna geen
geld en de materialen zijn gewoon
bij de doe-het-zelfzaak te koop”, al-
dus Jenny. Deze investering verdient
zich dan ook in één winter terug.
Een andere maatregel die zal worden
doorgevoerd, is het isoleren van de
ramen. Jenny onderzoekt de moge-
lijkheid van voorzetramen. Hiermee
wordt een extra laag glas geplaatst,
waardoor het comfort voor de gasten
enorm toeneemt en het pand minder
verwarmd hoeft te worden. “Winst
voor mij én mijn gasten”. Minder iso-
lerend, maar goedkopere alternatie-
ven zijn de ruiten beplakken met een
speciaal soort glasfolie of het ‘s win-
ters gebruiken van (dunne) gordijnen.
De koffiemachine is een apparaat
dat veel elektriciteit verbruikt en 50
weken per jaar, 24 uur per dag aan-
staat. Naar aanleiding van deze scan
zal Jenny voortaan buiten werktijd de
bovenverwarming uitschakelen, wat
al een energiebesparing op dit ap-
paraat oplevert van minstens vijftig
procent.
Uit de scan is gebleken dat afval ruim
een derde van de milieubelasting van
het restaurant veroorzaakt. Helaas
zijn de mogelijkheden om dit terug
te dringen beperkt, mede doordat
leveranciers niet altijd mee willen
werken. “De lege flessen van onze
bierleverancier worden gewoon weg-
gegooid en niet eens hergebruikt”,
merkt Jenny Stoorvogel op. Op dat
vlak kan nog veel gebeuren.
Milieubarometer
Restaurant Camelot is de elfde deel-
nemer in de klimaatestafette van de
gemeente Maassluis. Het komende
half jaar zullen nog vier andere be-
drijven het estafettestokje overne-
men. Stichting Stimular maakt bij de
CO2-scans gebruik van de Milieu-
barometer. Wilt u zelf inzicht in de
milieuprestatie en de bijbehorende
kosten van uw onderneming? De ge-
meente Maassluis biedt gratis start-
abonnementen voor de Milieubaro-
meter aan. U kunt zich opgeven via
www.milieubarometer.nl/aanbod.
Wilt u liever meteen aan de slag met
besparingstips? Raadpleeg dan de
website www.duurzaamMKB.nl.
In de dierenwei aan de Sportlaan is
de afgelopen week een lammetje ge-
boren.
De beheerder kon zijn ogen eerst niet
geloven, maar hij telde na het week-
end toch echt een schaapje extra in de
weide.
Zowel moeder als dochter - een flink
lam zelfs - bleken kerngezond. Vader
liep er bij als de onschuld zelve, maar
ondanks de ongebruikelijke tijd in het
jaar was toch duidelijk dat de ram zijn
werk had gedaan.
De dierenverzorgers hebben het beste
met hun veestapel voor. Na het ver-
zorgen van het nieuwe lam gingen
de gebruikelijke werkzaamheden
dan ook gewoon door. Een tweetal
bezems werd op palen gemonteerd.
“Dan kunnen ze zelf hun rug krab-
ben, heerlijk vinden ze dat!” Het al
vele jaren nog altijd goed toeven voor
de dieren aan de Sportlaan.
Foto’s: Roger van der Kraan.
Een lammetje en ruggenkrabber...
Met Argos ErOpUit
naar The Company
of Elders
Argos ErOpUit organiseert voor
55-plussers uit de regio en geïnteres-
seerden een uitstapje naar ‘The Com-
pany of Elders. De dansvoorstelling
is te zien op woensdagmiddag 19 ok-
tober vanaf 12.00 uur in Koningshof
aan de Uiverlaan 20 in Maassluis
Het gezelschap bestaat uit dertig
(amateur)dansers in de leeftijd van
zestig tot vijfentachtig jaar. De groep,
huisgezelschap van het spraakma-
kende Sadler’s Wells theater, bestaat
sinds 1992 en heeft sindsdien op vele
binnen- en buitenlandse podia ge-
staan. Het gezelschap komt op uit-
nodiging van Kunstgebouw voor het
eerst naar Nederland, met negen dan-
sers, programmamanager Fiona Ross
en choreograaf en repetitor Simona
Scotto van Sadlers Wells.
Programma:
12.00 uur aankomst klanten – koffie
met cake
12.30 uur dansvoorstelling
13.30 uur lunch
14.30 uur workshop (= voor senioren
die mee willen doen)
Kosten per persoon € 20,- inclusief
koffie met lekkers/lunch/voorstel-
ling/workshop.
Opgeven is verplicht en kan via e-
mailadres: AZG-Eropuit@argos-
zorggroep.nl onder vermelding van
naam en het aantal personen of tele-
fonisch via 010 – 409 13 31 tot. Geïn-
teresseerden kunnen zich aanmelden
tot uiterlijk 14 oktober aanstaande.
Donderdag 6 oktober was er op het
Lentiz | Kastanjecollege/MAVO
Maassluis de stagemarkt voor de
maatschappelijke stage. De markt
was voor leerlingen van het Kastan-
jecollege en het Reviuslyceum. Op
deze stagemarkt stonden allerlei ver-
schillende vrijwilligers-organisaties
waarbij je informatie kon krijgen
over de organisatie en de stage. Ver-
volgens kon je je inschrijven voor een
maatschappelijke stageopdracht. De
leerlingen moeten in totaal 30 maat-
schappelijke stage-uren volmaken.
Direct na de opening van de stage-
markt waren de meeste vacatures al
vervuld.
Wij, Verena en Inge, waren heel erg
enthousiast over alle vacatures die
er waren. “Wij hadden al redelijk
snel twee stageplekken gevonden bij
Maasdelta, helpen bij een muzikale
dag in de Koningshof en kerstversie-
ring ophangen in de Vloot.”
Ook waren er andere stageklussen zo-
als begeleiding geven bij sportactivi-
teiten, maar ook zwarte piet spelen in
de bibliotheek, of het voorbereiden en
serveren van een maaltijd bij Stoed,
Stichting Onder Één Dak.
De topscoorder is Yannick uit klas
H2A van het Kastanjecollege, hij had
met vier stageplaatsen de meeste mat-
ches van deze avond.
Stagemarkt 2011 groot succes!
Volgende week donderdag 20 okto-
ber zal de Historische Vereniging
Maassluis weer een Historische
Avond houden. We hopen weer veel
van u te mogen ontmoeten. Deze keer
komt de archeologie, de wetenschap
die overblijfselen van oude culturen
bestudeert, om zo het verleden te pro-
beren te reconstrueren, ruim aan bod.
Dhr. Epko J. Bult is archeoloog en
specialist in de bodemgeschiedenis
van Delfland. Hij zal deze avond een
inleiding houden over zijn werk met
betrekking tot de ‘Hof van Delfland’.
De Hollandse graven bestuurden het
gebied dat we nu kennen als het Delf-
land vanaf de 9e eeuw. Zij bouwden
hun grafelijke hoven, onder andere
in Vlaardingen, ’s-Gravenzande en
Delft (Hof van Delft) van waaruit het
gebied bestuurd werd. Nieuwe ont-
ginningen werden vandaar in bezit of
bruikleen uitgegeven door de graaf.
Dit gebeurde bijvoorbeeld in de 14e
eeuw met het buitendijkse gebied van
de Kapelpolder in Maaslandsluis. Dat
gebied was inmiddels droog genoeg
om te ontginnen en als korenland in
gebruik te nemen. Graaf Albrecht
van Beieren verleent hiervoor toe-
stemming.
Van de oorspronkelijke Hof van Delf-
land is tegenwoordig niets meer terug
te vinden, althans, niet bovengronds.
Het enige dat herinnert aan de Hof is
de naam van de nieuwbouwwijk die
op dit moment op die plaats is ver-
rezen. Opgravingen hebben de laatste
jaren een beeld gegenereerd van de
positionering van de centrale hof, de
datering van het begin ervan en van
de boerderijen waarop de horige lie-
den werden ondergebracht. Dhr. Bult
heeft hierin belangrijk werk verricht
en vertelt hierover op 20 oktober.
Deze historische Avond wordt, zoals
altijd, gehouden in het wijkgebouw
‘de Ark’ aan de Rembrandtlaan 2.
Zowel leden als niet-leden van de
Historische Vereniging zijn van harte
welkom en de toegang is gratis. De
avond begint om 20.00 uur en vanaf
19.30 uur is de zaal open. Tot ziens op
donderdagavond 20 oktober.
Historische Avond in teken van archeologie Delfland
13 OKTOBER 2011 MAASSLUISE COURANT 15
Luistert naar u.
Bluetooth® Voice Control.
Helpt u met inparkeren.
Parkeersensoren achter.
Zorgt voor comfort en gemak.
Cruise Control.
Biedt exclusieve, betaalbare
technologie waar u wat aan heef.
De FIESTA TECHNO LINE.
U rijdt de Fiesta al vanaf 10.495,-.
Standaard is de Ford Fiesta al supercompleet. Met
het Techno Line X-Pack maakt u ’m helemáál van nu.
Voor maar 495,- extra heef u uweigen Ford Fiesta
Techno Line, boordevol technologie waar u wat aan
heef! Zoals automatische airconditioning, Cruise
Control, Bluetooth / Voice Control en nog veel meer.
Bekijk ’m nú bij de Ford dealer!
Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Genoemde technologieën zijn niet altijd standaard, vraag uw
Ford dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden. Gemiddeld brandstofverbruik en CO
2
-uitstoot: km/liter: 13,9-27,8; liter/100 km: 3,6-7,2; CO
2
gr/km: 95-154.
Techno Line X-Pack (op Titanium)
š7kjecWj_iY^Z_cc[dZ[X_dd[dif_[][bš7kjecWj_iY^[W_hYedZ_j_ed_d]
š7kjecWj_iY^_diY^Wa[b[dZ[Z_cb_Y^j[dš8bk[jeej^%Le_Y[9edjheb
š9hk_i[9edjhebš;b[ajh_iY^_dabWfXWh[Xk_j[dif_[][biš;b[ajh_iY^[
leehhk_jl[hmWhc_d] š FWha[[hi[dieh[d WY^j[h š HWZ_e%YZ#if[b[h c[j
7KN#WWdibk_j_d]c[j]heejckbj_\kdYj_ed[[biY^[hcšH[][di[dieh
š KI8#WWdibk_j_d] c[j Yedd[Yj_l_jo ceZkb[ leeh X[Z_[d_d]
_FeZ%CF)#if[b[h%KI8#ij_Ya
van 1.600,- voor 495,-
Vink & Evag
Autobedrijven B.V.
Schiedam: 010 - 426 46 90.
www.ford-vinkevag.nl
Automobielbedrijf
A. Korpershoek
Maassluis: 010 - 591 23 44.
WIJ!
Wij brengen met 16 toonaangevende winkels in Nederland
mode voor de vrouw van nu. Onze collectie, met onder andere
de merken Taifun, Expresso, Betty Barclay, Esprit Collection,
Gerry Weber, Rosner, Passport en 2026 is zo veelzijdig dat
zowel moeders als dochters er kunnen slagen. Bij ons maken
de mensen die er werken het verschil: met oog voor de klant
en passie voor mode. Wij bieden een prettige werkomgeving
met veel mode en leuke mensen in een bedrijf met focus op de
toekomst.
JIJ!
Jij bent creatief en hebt passie voor mensen en mode.
Jij weet wat een klant wil en kunt goed verkopen.
Jij voelt je thuis in een betrokken en sympathiek verkoopteam.
Jij bent flexibel.
NU!
Nu zijn wij ter versterking en verjonging van ons team in
MAASSLUIS op zoek naar jou:
PARTTI ME
VERKOOPSTER
voor 15 - 20 uur
DOEN!
Reageer nu met een korte brief met cv en pasfoto
en stuur deze naar:
Janse mode b.v.
t.a.v. Els Edelijn
Koolhovenstraat 3,
3772 MT Barneveld
Telefoon: 0342 - 41 57 59
Kijk voor meer info op
www.jansemode.nl
ALPHEN A/D RIJN - BARNEVELD - CAPELLE - CULEMBORG - ELST
ERMELO - GOUDA - HATTEM - IJSSELSTEIN - KAMPEN - MAASSLUIS
RHENEN - ROTTERDAM - VEENENDAAL - WASSENAAR - ZOETERMEER
Zwirs-Knijnenburg in Hoek van Holland is een nationaal- en internationaal opererend kassenbouw- en sloop-
bedrijf. Met een gemotiveerd team medewerkers wordt er hard gewerkt aan het verder uitbouwen van ons
bedrijf. Kwaliteit en een perfecte planning staan binnen ons bedrijf altijd centraal. Binnen de werkplaats is er
op dit moment de volgende vacature:

E==O=JC=F<NGGJE9F'D9KK=JKL99D9><=DAF?
In deze functie geef je ( meewerkend ) leiding aan onze lasploeg. Door jouw ervaring binnen de branche ben je in staat
de collega’s instructies te geven en hen te controleren. Het spreekt voor zich dat je leidinggevende kwaliteiten hebt.

Wij zoeken een collega die naadloos binnen ons team past en een positieve bijdrage wil leveren aan ons bedrijf.
Voor de juiste kandidaat willen wij een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden ter beschikking
stellen.
Interesse?
Bel Raymond Zwirs: 06-22235783 of mail: rzwirs@zwirsknijnenburg.nl
Grimbergen Personeelsadviezen adviseert Zwirs Knijnenburg op gebied van personele zaken.
:
k[
^
b]
l[
^
f
b]
]
^
ebg
`
lo^
k`
n
g
g
bg
`
3<
;
:
(:
2
,
')
0
+
)
Eb]
G
O
I
Autoairco defect?
Autoairco.nl
Wij zijn u graag van dienst
Afspraak? 0181-472256
Seggelant West 9b,
3237 MJ Vierpolders
www.autoairco.nl
Huis en Boedel ”Westland”
TE KOOP GEVRAAGD: NETTE INBOEDEL
Wij kopen vooral eiken meubels. Ook voor uw verhuizingen
of leeg opleveren van uw woning.
Telefoon: 06-55832654
Pastoor Van Rooijplein 1 • De Lier
T 0174- 527152 • I www.drukkerijriezebos.nl
IN ALLE SOORTEN EN MATEN,
ÓÓK VOLGENS UW EIGEN ONTWERP
GEBOORTEKAARTJES
H
VAN DER HOEVEN
Verbouw- en onderhoudsbedrijf
• voor al uw timmer, metsel, tegel- en stucadoorswerk
• tevens levering en montage van houten-
en kunststof kozijnen
Tel.: 06-304 89 247 Fax: 0174-52 37 08 Tel.: 06-30489247 - E-mail: hoeven.verbouw@hetnet.nl
Email: info@pcmaasland.com
Tel.: 010 5917305
Web: www.pcmaasland.com
Wij zijn gespecialiseerd in:
Caiway internet, telefonie en rtv

KNIKARMSCHERM,
elektrisch bediend*,
zolang de voorraad
strekt!! bijv. 5 meter
breed x 2,5 meter uitval
€949,-
*Informeer in onze
showroom:
AZ ZONWERING
Hoogstraat 2,
HOEK WIP, Maassluis
TE KOOP: 2 wandtegels,
Makkum - Holland, oude
zeilscheepjes erop. €20,-
Tel. 0174-387197
De goedkoopste Droste
Chocoladeletters van
Maassluis! Per stuk €2,-
Gratis thuisbezorgd.
www.onlineletters.eu
NU BIJ DISKWORLD:
leuke, gekke, enge HAL-
LOWEEN items. Slingers,
pompoenen, heksen,
hoedjes, maskers, spinnen
enz. Haven 10a Maassluis
di t/m vrij 13.30 - 17.30 uur
za 11.00 - 17.00 uur.
WILT U SINT EN ZIJN
PIETEN OP BEZOEK?
Reserveer op tijd!
Bel dan tussen
19.00 en 21.00 uur
Tel. 010-5915293
b.g.g. 06-57970934
TE KOOP: Houten schil-
derijlijst 99 x 59 cm Bui-
tenmaat 80 x 40,5 bin-
nenmaat. Aquariumpomp
Eheim t.e.a.b. Tel. 010-
5925932
GRATIS hulp voor iedere
burger. SP-Hulpdienst ,,De
Helpende Hand’’ Hulp no-
dig bij belastingzaken, het
invullen van formulieren of
om onrecht aan te pakken?
Problemen met de baas,
verhuurder of gemeente?
Verdwaald in het woud
van regels en procedures?
Spreekuur: iedere eerste
donderdag van de maand
van 10.00 - 12.00 uur. Zijin-
gang van het Witte Kerkje,
Constantijn Huygensstraat 1
Maassluis. Voor informatie:
Eef Grootveld, 06-20384844.
OLIEBOLLENNIEUWS!
Wij zijn er weer!!
Oliebollenkraam, winkel-
centrum Koningshoek,
ingang Albert Heijn
De goedkoopste Droste
Chocoladeletters van
Maassluis! Per stuk €2,-
Gratis thuisbezorgd.
www.onlineletters.eu
Dier van de week
Dierentehuis
Nieuwe Waterweg
Koggehaven 16
3133 LA Vlaardingen
010 4345335
Openingstijden:
maandag t/mzaterdag 12.30-16.00 uur
www.vlaardingen.dierenbescherming.nl
Coco & McGregor
Ik ben Coco, een stevige poe-
zendame van 5 jaar oud. Samen
met mijn vriend Mc.Gregor ben
ik op zoek naar een nieuw thuis.
Wij zijn heel aanhankelijk, ge-
zellig en vertellen je graag hele
verhalen. We kunnen goed al-
leen zijn en we zijn zindelijk. We
kunnen prima als binnenkatten
geplaatst worden. Ben jij op zoek
naar aanhankelijk gezelschap?
Kom dan snel met ons kennis-
maken!
Dit actuele onderwerp staat centraal
op de eerste avond van de serie win-
terlezingen van de Vrienden van het
Witte Kerkje. Op donderdag 27 ok-
tober om 20.00 uur is een ieder wel-
kom in het Witte Kerkje aan de Con-
stantijn Huygensstraat in Maassluis
om een lezing bij te wonen van drs.
M.N.J. (Michiel) Vergeer
Michiel Vergeer was tot 1 augustus
j.l. als hoofdeconoom van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek het
gezicht van het CBS in de media. In
de jaren negentig was hij hoofd van de
afdeling Overheidsfinanciën van het
Centraal Planbureau en in die functie
nauw betrokken bij de voorbereiding
van het Nederlandse economische en
budgettaire beleid. Daarvoor hield hij
zich bezig met de bouwnijverheid en
de woningmarkt.
De berichten die ons dagelijks via
de media bereiken over de economie
stemmen niet bepaald tot vrolijkheid.
We horen sombere berichten over in
nood verkerende banken. Vergelij-
kingen worden getrokken met de ja-
ren dertig met indringende zwart-wit
beelden van de ellende van toen. We
maken ons zorgen over de werkgele-
genheid en over de oplopende kosten
van de zorg etc.
Hoe staat de Nederlandse economie
er volgens de meest actuele cijfers
voor en wat zijn de verwachtingen
voor de nabije toekomst zoals die
onder andere in de Macro Economi-
sche verkenning en in de Miljoenen-
nota zijn te vinden? Macro-econoom
Michiel Vergeer zal op 27 oktober
hierop ingaan in een lezing in Het
Witte Kerkje. Zoals gebruikelijk zal
er ook ruime gelegenheid zijn om met
de inleider van gedachten te wisselen.
Bij de lezingen die de Vrienden van
het Witte Kerkje organiseren is er al-
tijd ‘levende’ muziek. Op 27 oktober
zorgt daarvoor Annemarie Koppe-
laar. Zij bespeelt de piano.
De zaal is open om half acht. Voor-
afgaand aan het programma en in de
pauze is er koffie en thee. Toegang
wordt niet gevraagd. Vrijwillige gif-
ten welkom.
Hoe staat de Nederlandse economie
er voor aan de vooravond van een
dreigende crisis?
Loco burgemeester
A.G.M. Keijzer bezocht
op dinsdag 11 oktober het
echtpaar Witvliet-Bakker
i.v.m. hun 60 jarig huwe-
lijk.
De heer C. Witvliet werd
op 25 november 1926
in Maassluis geboren;
mevrouw H. J. Witvliet
-Bakker werd op 23 sep-
tember 1932 in Maasland
geboren.
De loco burgemeester
nam de gebruikelijke ca-
deaus mee naar het echt-
paar.
Foto:
Roger van der Kraan
60-Jarig huwelijk echtpaar Witvliet-Bakker
Echtpaar Van der Gaag-van der Knaap 60 jaar getrouwd
Burgemeester J.A. Karssen be-
zocht op woensdag 5 oktober
2011 de heer H. van der Gaag en
mevrouw M. van der Gaag-van der
Knaap.
Het echtpaar Van der Gaag-van
der Knaap was op 27 september
60 jaar getrouwd. De heer H. van
der Gaag werd op 21 september
1928 te Maassluis geboren. Me-
vrouw M. van der Gaag-van der
Knaap werd in Maassluis geboren
op 18 april 1929.
Zij traden op 27 september 1951 in
Maassluis in het huwelijk.
Burgemeester Karssen nam bij
zijn bezoek aan het bruidspaar de
gebruikelijke cadeaus van het ge-
meentebestuur mee.
Foto Roger van der Kraan
De gemeente Maassluis werkt aan de
uitbouw van het Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG), dat zich in decem-
ber 2009 vestigde in Maassluis. Het
CJG is één van de speerpunten in
het jeugdbeleid van de gemeente. Uit
evaluatie van het eerste half jaar van
2011 blijkt dat het CJG op de goede
weg is en er veel is ondernomen, maar
dat het ook nog beter kan.
Zowel kinderen/jongeren als ouders/
verzorgers hebben vragen over op-
groeien en opvoeden. Het CJG in
Maassluis is een centrale plek waar
iedereen terecht kan met kleine en
grote vragen, zonder dat er direct een
sfeer van ‘problemen’ omheen hangt.
In het CJG worden kennis en kunde
van en door jeugd, ouders/opvoeders,
professionals en vrijwilligers die voor
en met de jeugd werken, samenge-
bracht en kan elkaars kennis gebruikt
worden. Het is fijn om eens met een
ander te praten over ervaringen en
tips te krijgen hoe het beter kan. Zo
kan samen met het CJG Maassluis
de opvoed- en opgroeikracht worden
vergroot, het netwerk worden ver-
breed en de omgeving van de jeugd
worden verbeterd. De uitgangspunten
zijn goed; het CJG Maassluis staat
nu in de startblokken om verder te
groeien.
Uitkomsten evaluatie
en toekomstplannen
Het blijkt dat steeds meer mensen in
Maassluis de balie van het CJG in ge-
bouw Het Startpunt aan de Vincent
van Goghlaan 6 weten te vinden voor
al hun vragen over opgroeien en op-
voeden. Ook wordt er veel gebruik
gemaakt van het pedagogisch spreek-
uur bij het CJG.
Daarnaast bezoekt vrijwel iedere
ouder het CJG voor de jeugdgezond-
heidszorg, want deze hulpverlening
voor kinderen van 0 tot 4 jaar heeft
Het Centrum van Jeugd en Gezin
Maassluis timmert aan de weg
een bereik van bijna 100% tegen een
landelijk bereik van 93%. Landelijk
is het bereik bij vierjarigen zelfs maar
80%.
De komende periode wordt aandacht
besteed aan het verder vormgeven
van de organisatie van het lokale CJG
en het in de praktijk brengen van de
intensieve samenwerking en interac-
tie. Alle betrokken partijen moeten
hun individuele en collectieve verant-
woordelijkheid nemen op het gebied
van de hulp aan jeugdigen en hun om-
geving. Het uitgangspunt is en blijft
om te komen tot een goed functione-
rend netwerk, dat voorbereid is op de
komst van de jeugdzorg richting de
gemeenten.
Tevens wordt meer geïnvesteerd in de
bekendheid van het CJG in de stad,
zodat nog meer mensen hen leren
kennen en weten te vinden.
Het CJG Maassluis aan Vincent van
Goghlaan 6 is geopend van maan-
dag tot en met donderdag van 09.00
tot 13.00 uur en op dinsdag ook van
14.00 tot 17.00 uur. Meer informatie
staat op www.cjgmaassluis.nl of is te
volgen via Twitter @CJGMaassluis.
13 JANUARI 2011 MAASSLUISE COURANT 16
Programma Klaphuys
Op woensdag 19 oktober geeft Ineke
Vink een presentatie over de bruggen
in Maassluis met behulp van foto’s,
dia’s of ander kijk materiaal, en wij
hopen dat de bezoekers en geïnteres-
seerden ook een steentje bijdragen.
Wellicht zij er bijzonderheden die bij
ons niet bekend zijn. Het Klaphuys is
open van 14.00 t/m 15.30 uur en het
programma, tenzij anders vermeld,
start altijd om 14.30 uur. Koffie en
thee zijn verkrijgbaar tegen een kleine
vergoeding. Tot ziens op 19 oktober
Passage Maassluis
Chr. Maatschappelijke
Vrouwenbeweging
Op donderdagavond 20 oktober 2011
is er weer een ledenavond. Het pro-
gramma begint om 19.45 uur in het
Witte Kerkje aan de Constantijn Huy-
gensstraat 1 te Maassluis.
Op deze avond is dhr. Heijstek uit
Hoek van Holland onze speciale gast.
Hij zal ons beelden laten zien en ver-
tellen over het: “Het leven op een red-
dingsboot “.
Belangstellenden zijn ook op deze
avond van harte welkom.
Het belooft een boeiende en interes-
sante avond te worden.
Op vrijdagavond 11 november wordt
er voor dichters uit Maassluis en om-
geving weer een poëzie-avond geor-
ganiseerd in Het Witte Kerkje aan de
Constantijn Huygensstraat 1.
Inmiddels hebben zich 5 dichters
aangemeld. Dat betekent dat er nog
plaats is voor 7 dichters. Elke dichter
krijgt 5 minuten voor zijn voordracht.
Het zou leuk zijn, als iedere dichter
ook een gedicht over ‘Levenskunst’
voordraagt, want dat is dit jaar het
thema van alle activiteiten in Het
Witte Kerkje.
De optredens van de dichters worden
afgewisseld met wat muzikale bijdra-
gen.
Dichters, die hun medewerking aan
deze avond willen verlenen, kun-
nen zich tot 28 oktober telefonisch
opgeven bij Maja Nieuwenhuis (06-
29267305) of Jaap van Oostrum
(010-5925029). Deze dichtavond
vindt plaats onder de vlag van
www.vrijzinnigmaassluis.nl
Poëzie in
Het Witte Kerkje
Interview met schrijver en
regisseur Dick van den Heuvel
Dick van den Heuvel won in 2010 de
musicalaward voor Beste Script met
de musical ‘Dromen zijn bedrog’. Hij
schreef Turks Fruit, De Gelukkige
Huisvrouw en dit seizoen ook de mu-
sical over het leven van Ramses Shaf-
fy. Daarnaast schreef hij het scenario
voor o.a. de series De Co-assistent en
Levenslied.
Dick van den Heuvel wilde altijd al
een horrormusical maken, in de tra-
ditie van oude Hollywood-horrors
vol met enge kastelen en griezelige
begraafplaatsen en mooie meisjes die
het slachtoffer worden van bloeddor-
stige vampiermannen. Henrike van
Engelenburg en Fons Merkies zijn de
uitdaging met hem aangegaan.
De cast
Alexandra Alphenaar speelt het jonge
blonde meisje. Simon Zwiers is de
brute koetsier Oscar en Michel Sor-
bach de niet al te beschaafde butler
Vincent. En dan Robin van den Heu-
vel als de keukenmeid Bella. Met alle
vier had ik eerder gewerkt... ze zijn
goed in hun vak, maar ze brengen ook
allemaal een extra stukje enthousias-
me en creativiteit mee. De voorstel-
ling zit vol met trucs en dan heb je
acteurs nodig die helpen om dat al-
lemaal te verzinnen en uit te werken.
Muziek Fons Merkies
Alle muziek is nieuw geschreven.
We hebben ons laten inspireren door
Danny Elfman die ook de muziek
heeft geschreven voor “A Nightmare
Before Christmas”. Nieuwe muziek
door Fons Merkies gecomponeerd.
Fons schreef de muziek van bijna
alle Nederlandse speelfilms. En we
hebben voor deze musical de me-
dewerking gekregen van het Groot
Symphonisch Orkest van Praag!
Kortom,dat gaat goed klinken.
Craven’s Last Nightmare
De voorstelling heette in de eerste
instantie “Craven’s Last Nightmare”:
een oude filmregisseur, Craven, gaat
sterven en heeft nog één droom. En
omdat hij heel veel horrorfilms heeft
gemaakt, is die laatste droom een
nachtmerrie. Kortom, de titel Night-
mare leek ons meer op z’n plaats.
Het verhaal
Die oude filmregisseur... hij gaat ster-
ven. Zijn personages - die altijd in zijn
buurt zijn - denken dat zij ook zul-
len gaan sterven als hij er niet meer
Nightmare, een horrormusical
is. En daarom willen ze hem “nieuw
leven” geven. Ze denken dat dát kan
als ze hem het bloed van een jonge
maagd te drinken geven. Dus gaan ze
op jacht. Dan komt Alexandra Alphe-
naar en die is blond en ze dénken: die
is vast ook nog maagd. Ze besluiten
haar in tweeën te snijden om zo haar
bloed te krijgen. Of dat gaat lukken
is de grote vraag in de voorstelling...
maar geloof me: er komt een HALVE
Alexandra in de voorstelling voor!
Horror voor alle leeftijden
De voorstelling is geschikt voor elke
leeftijd die over stalen zenuwen en
een gezond gevoel voor humor be-
schikt. De enige vraag is dus: ben je
dapper genoeg om deze “Nightmare”
te doorstaan?
We speelden laatst voor 100 middel-
bare scholieren. De recensies die zij
van hun leraar moesten schrijven wa-
ren erg leuk.
Kom kijken!
Je zult in Nederland zelden een musi-
cal zien die een horrorverhaal vertelt.
De meeste musicals zijn romantisch
en soms zelfs een beetje zoet. Nou,
dat is “Nightmare” niet. Je moet kij-
ken vanwege de fantastische acteurs,
de geweldige muziek, vanwege een
doorgezaagd weesmeisje en de filmi-
sche beelden. Sorry, er zijn gewoon
veel te veel redenen om deze voorstel-
ling NIET te missen.
Nightmare, een horrormusical van
Dick van den Heuvel is te zien in
Koningshof op zaterdag 22 oktober.
Reserveer alvast kaarten op www.
theatersmaassluis.nl.
Tijdens een sfeervolle avond in de
Vlaardingse Stadsgehoorzaal is vrij-
dagavond de Bob Verbiest Cultuur-
prijs uitgereikt, een tweejaarlijkse
culturele prijs voor deelnemers in de
regio Waterweg. Maassluise inzen-
ders waren het Nationaal Documen-
tatiecentrum Maarten ‘t Hart, de film
‘Maassluis in heden en verleden’ van
Henk van de Meeberg en de Maas-
sluise Muziekweek. De inzendingen
werden echter niet genomineerd, zes
voorstellen uit Vlaardingen en Schie-
dam werden dat wel.
Opvallend is dat de motivering van
de jury voor alle inzenders is be-
schreven, zodat ook duidelijk is om
welke redenen de inzendingen niet de
eindstreep haalden. Over de uitein-
delijke winnaar was het juryrapport
ook duidelijk: “Op het terrein van
Distilleerderij Nolet is sinds 2009
de KetelFactory gehuisvest in een
fraai gerestaureerd hoekpand aan
de Hoofdstraat in Schiedam. Distil-
leerderij Nolet wilde het pand een
goede bestemming geven op het ge-
bied van kunst en cultuur. Zoals Dis-
tilleerderij Nolet jenever en wodka
stookt zou je kunnen zeggen dat de
KetelFactory kunst wil stoken, als
een alchemistisch proces. De jury is
onder de indruk van de ambities en
resultaten die in relatief korte tijd
door de KetelFactory bereikt zijn.
De KetelFactory geeft het publiek
de mogelijkheid kennis te nemen van
een fascinerend en steeds gewaagder
programma over beeldende kunst
vanuit het bredere kader van filosofie
en wetenschap. Daarbij kiest zij voor
een bijzondere benadering van de
exposanten en is zij zeer zorgvuldig
in haar publicitaire activiteiten. Het
bekijken van de exposities vraagt iets
van de toeschouwer. In die zin is de
benadering die de KetelFactory kiest
ook best risicovol. En dat blijft niet
onopgemerkt. Zij krijgt volop waar-
dering vanuit heel Nederland. De jury
prijst het lef en de ondernemingsgeest
van de KetelFactory. Twee jaar gele-
den behaalde de KetelFactory een
nominatie voor deze prijs, nu heeft
zij zich in de ogen van de jury volop
bewezen en is zij voor de Waterweg
Cultuurprijs 2011 een terechte win-
naar.”
Foto’s: Roger van der Kraan.
Presentatrice Isolde Hallensleben interviewde initiatiefnemer
en bibliotheekdirecteur Wouter van Heijningen
over het documentatiecentrum Maarten ‘Hart.
Waterweg Cultuurprijs 2011:
Stichting de KetelFactory
De directie van de KetelFactory
mocht de cheque van 25.000 euro in ontvangst nemen.
door Jan Buijsse
De Vlaamse Inge De Belder expo-
seert met brons, houtsneden en gra-
fiek in het Douanehuisje.
Afkomstig uit Antwerpen, woont ze
al weer verscheidene jaren in Graauw,
een kunstenaarsdorp vlakbij Hulst
in Zeeuws-Vlaanderen. Daar heeft
ze haar intieme atelier aan de Oude
Kaai. De grote tuin erachter biedt een
goede mogelijkheid om beelden ten
toon te stellen.
Ze heeft veel geëxposeerd in België
en Nederland maar ook in het buiten-
land. Nu is ze met haar kunst in wat
Vlamingen onder ‘Holland’ verstaan.
China is haar grote passie. Verschil-
lende reizen door dit interessante land
had ze gemaakt, voordat ze er haar
(neven)beroep van maakte en reizen
begon te begeleiden. Na een van die
reizen werd haar de mogelijkheid in
de schoot geworpen om enige tijd in
China te studeren. Meer dan een jaar
verbleef ze daar en volgde een oplei-
ding kalligrafie en traditionele Chi-
nese schilderkunst aan de Academy
of Fine Arts of Tianjin. Deze nieuwe
kennis gebruikt zij in haar werk zodat
er een fusie ontstaat tussen ver uit el-
kaar liggende kunstvormen.
Maar hoe zit het dan met de kunst
die ze laat zien in het Douanehuisje?
Westerlingen verwachten dan bij-
voorbeeld veel rode kleuren en na-
tuurlijk Chinese karakters. Maar vol-
gens Inge is dat te eenvoudig. ‘Kijk
maar goed’, zegt ze, ‘dan zie je echt
wel de Chinese invloeden. Maar ze
zijn er subtiel in verwerkt.’ En in-
derdaad er zijn teksten uit Chinese
gedichten in haar werk opgenomen.
Er zijn hier en daar toch wat Chinese
karakters te ontdekken en haar naam
staat er in ons schrift maar ook in het
Chinese stempeltje. Ook zijn sommi-
ge figuren in haar werk geïnspireerd
op deze karakters.
Het is zeker de moeite waard om het
werk van Inge De Belder met een be-
zoek te vereren. Kom onder de indruk
van het krachtige werk en de emoties
die eruit blijken.
Citaat Provinciale Zeeuwse Courant:
Inge de Belders figuren ontworstelen
zich aan een voorspelbare esthetiek
en verbeelden treffend spanningen in
menselijke relaties.
Alle verdere weekeinden van oktober
is Inge op zaterdag- en zondagmid-
dag van 14.00 tot 17.00 uur in het
Douanehuisje aanwezig.
Het Douanehuisje is te vinden aan de
Govert van Wijnkade 52, Maassluis.
Zie ook http://users.skynet.be/raboo/
Inge De Belder gehele maand oktober in het Douanehuisje:
Fusie tussen Europese en Chinese kunst
Gerben Mourik organist te Oudewa-
ter concerteert vrijdag 14 oktober in
de Immanuëlkerk. Aanvang 20.00
uur.
Voor de pauze voert hij werken uit
van grotendeels Nederlandse com-
ponisten. In de pauze nodigt hij de
concertbezoeker uit om thema’s op te
geven waarover hij na de pauze zal
improviseren. Psalmen en gezangen
hebben hierbij zijn voorkeur. Ger-
ben Mourik is een ambitieus musi-
cus, zijn schitterende improvisaties
brengt menigeen in vervoering. Een
wereldprimeur is de vertolking van
4 composities uit; “Luther-Préludes”
bewerkt door S. Karg-Elert.
Entree 7,00 euro inclusief koffie/thee
Van donderdag 3 tot en met zondag
6 november 2011 vindt in Rotter-
dam het Fotofestival aan de Maas
plaats. Dit festival is het grootste
evenement op het gebied van de
vrijetijdsfotografie in Nederland.
Het tweejaarlijkse festival omvat
meerdere fototentoonstellingen,
workshops, presentaties van foto-
verenigingen uit de regio, stands
en lezingen door professionele fo-
tografen.

Het Fotofestival aan de Maas wordt
gehouden in de evenementenhal LP2
in Las Palmas, naast het Nederlands
Fotomuseum aan de Wilhelmina-
kade. De organisatie is in handen
van de Fotobond Afdeling-12, het
Nederlands Fotomuseum, LP2 en de
SKVR/BeeldFabriek.

Raw Zone
De hoofdtentoonstelling van het Fo-
tofestival aan de Maas bestaat uit het
werk van leden van de twintig regio-
nale fotoclubs, aangesloten bij de Fo-
tobond Afdeling-12. Gedurende een
jaar is er gewerkt aan beelden voor
het thema Raw Zone. Deskundigen
van het Fotomuseum selecteerden het
beste werk uit alle inzendingen.
Raw Zone staat voor ‘ruw gebied’.
Waarbij ruw kan staan voor ruig,
ongepolijst, zelfs ongecultiveerd. Dit
type gebieden tref je vaak aan in een
stedelijke omgeving. Maar je kunt bij
Raw Zone ook denken aan de rand
van de stad, een deel waar niet wordt
gebouwd, dat nog onontgonnen is.
Of zelfs aan gebieden die helemaal
door de natuur worden beheerst en
waar het recht van de sterkste geldt.
Je kunt daarnaast ook aan mensen
denken. Mensen aan de zelfkant van
de samenleving. Mensen die zich ont-
trekken aan de heersende culturele
waarden. Die de samenleving ruw en
ongepolijst noemt, maar die (daar-
door) een zekere oorspronkelijkheid
hebben behouden.
Raw heeft voor de digitale fotograaf
ook nog een geheel andere, techni-
sche betekenis. Het is namelijk de
allereerste ‘berekening’ die de ca-
mera maakt na het indrukken van
de ontspanknop. Raw is het formaat
waarmee de serieuze fotograaf zijn
scheppende arbeid begint.

Volop activiteiten
Fotoclub Fotoworkshop Maassluis en
negentien andere fotoclubs uit Rot-
terdam en de regio presenteren zich
in een eigen stand met weer ander
fotowerk. Leden zijn aanwezig om
toelichting te geven op beeld en ver-
eniging.
Een tentoonstelling is verder gewijd
aan de Joop van de Weteringfotowed-
strijd van de Fotobond Afdeling-12 en
Foto Nationaal van de Fotobond met
het beste fotowerk van amateurfoto-
grafen. En weer een andere tentoon-
stelling toont foto’s van Peter Mar-
tens, die fotografeerde in de stijl van
Raw Zone. Het Fotofestival aan de
Maas biedt verder presentaties door
fotografen, fotoworkshops met uit-
eenlopende thema’s, lezingen, port-
foliobesprekingen en rondleidingen.

Enkele hoogtepunten zijn de presen-
taties van BMK-amateurfotografen
op donderdag, de verschillende work-
shops op vrijdag (fotoboek samen-
stellen, architectuur fotografie, digi-
tale zwart-wit fotografie), de lezing
van fotograaf Rommert Boonstra ook
op vrijdag, de portfoliobesprekingen
op zaterdag en de lezingen op zondag
door Piet van de Eynde (nabewer-
king) en de fotografen Eddy Seesing
en Hans Wildschut.
Het volledige en actuele programma
van Fotofestival aan de Maas 2011 is
te vinden op www.fotofestivalaande-
maas.nl.

Toegang Fotofestival
De bezoekers van het Fotofestival
aan de Maas met een Fotobond lid-
maatschapspas hebben gratis toegang
tot het festival. Voor toegang tot het
het Nederlands Fotomuseum geldt
dit weekend een toegangsprijs van 3
euro. Museumjaarkaart of andere re-
ductiekaarten zijn geldig.
Bezoekers zonder pas betalen 5 euro
en dit weekend eveneens 3 euro voor
het Fotomuseum.

Las Palmas aan de Wilheminakade
in Rotterdam is goed bereikbaar met
openbaar vervoer (inclusief water-
taxi) en auto. Op www.nederlandsfo-
tomuseum.nl staan alle gegevens.
Fotoclub Foto Workshop Maassluis op het Fotofestival aan de Maas
Groots evenement voor fotografieliefhebbers
Op zaterdagavond 29 oktober gaat
de Maassluise Harmonie back to the
Seventies & Eighties in de Uiverzaal
van de Koningshof. Dit doen zij niet
alleen, maar samen met een band en
dansers zullen zij deze tijden doen
herleven.
Muziek uit die tijd, films uit of over
deze jaren, gebeurtenissen uit de ja-
ren zeventig en tachtig zullen elkaar
afwisselen. Het A-orkest begint zoals
men dat gewend is van een heden-
daags blaasorkest: met de Candide
Suite van Leonard Bernstein. Ook
de filmmuziek uit E.T. en Star Wars
van John Williams zullen op het pro-
gramma staan. Na deze symfonische
opening wisselen Supertramp, Roger
van Otterloo’s ‘Esther’ uit de film
Soldaat van Oranje, ‘Old & Wise’ van
het Alan Parsons project en vele an-
dere bekende klanken uit de tijd van
provo’s en punk elkaar af.
De Maassluise Harmonie doet dit
niet alleen: het orkest zal ondersteund
worden door een zanger en zangeres-
sen, gitarist, basgitarist, pianist en
drummer. Ook aan dans zal het niet
ontbreken tijdens deze avond!
De Maassluise Harmonie hoopt u te
zien op zaterdagavond 29 oktober
in de Koningshof te Maassluis. Toe-
gangskaarten aan de zaal verkrijg-
baar voor € 10,-, in de voorverkoop
bij het Maassluis Punt en de leden van
de vereniging voor € 8,-.
www.maassluiseharmonie.nl.
Maassluise Harmonie
Seventies & Eighties concert!

RESERVEREN:
MAGNA CARTA
DE TERUGKEER
VRIJDAG 14 OKTOBER, 20.30 UUR C 17,50
IN THEATER SCHUURKERK INCL. CONSUMPTIE
Nederland is altijd Magna Carta´s favoriete land geweest.
Deze akoestische band komt na een glorieuze afscheidstour
opnieuw in de Nederlandse theaters. De oprichter van Magna
Carta Chris Simpson wordt vergezeld door oud bandlid George
Norris, aangevuld met de Amsterdamse multi-instrumentalist
en zanger Laurens Joensen. Het trio belooft een gezellig
huiskamerconcert te gaan houden. Wees verzekerd van één ding: zorg dat je ze niet mist!
Met dank aan Spijker Slaapcomfort
THEATERGROEP DORST
SPIRITUS
ZATERDAG 15 OKTOBER, 20.30 UUR C 20
IN KONINGSHOF INCL. CONSUMPTIE
Na het succes van de Brontë Sisters spelenTrudy de Jong
en Elsje de Wijn samen met Theo de Groot en jong talent
Annelien van Binsbergen, de speciaal voor hun geschreven
tragi-komedie Spiritus. Spiritus speelt zich af in wat eens een
bloeiende ambachtelijke jeneverstokerij was. Wat te doen
met de erfenis? In zee gaan met gladde marketinggoeroes?
De ziel van je producten te grabbel gooien? Stress en strijd, dromen en daden, schoppen
en slijmen. Spiritus is een verhaal over een familiebedrijf in veranderende tijden.
NIGHTMARE
EEN HORROR-MUSICAL VAN
DICK VAN DEN HEUVEL
ZATERDAG 22 OKTOBER, 20.30 UUR C 19,50
IN KONINGSHOF INCL. CONSUMPTIE
Daar zit je dan in het theater. De deuren gaan dicht. Het licht
gaat uit. Is jouw buurman wel te vertrouwen? De muziek
wordt onheilspellend. Kun je nog weg? Nee, want deze avond
ben jij in de ban van Nightmare, de eerste, enige, echte,
onvervalste Hollandse horrormusical. Alles draait om Craven,
een stokoude schrijver van griezelverhalen. Hij voelt dat zijn einde nadert en op het laatst
van zijn leven wordt hij nog één keer vergezeld door al die creaturen uit zijn boeken.
Nightmare is een beeldschone, spannende, romantische maar vooral ook komische musical.
KASPER VAN KOOTEN
HET WONDERLIJKE LEVEN VAN
JACKIE FONTANEL
DONDERDAG 20 OKTOBER, 20.30 UUR C 17
IN THEATER SCHUURKERK INCL. CONSUMPTIE
Kasper maakt van zijn eerste roman springlevend cabaret.
Een meeslepend, beweeglijk, geestig, ontroerend en
muzikaal programma over vooral: verwondering. In oktober
2011 verschijnt deze eerste roman van Kasper van Kooten.
Dit boek vormt de basis voor zijn gelijknamige, nieuwe
theaterprogramma: een cabaroman! Een even ontroerend als hilarisch verhaal over
twee jongemannen die - geheel los van elkaar en in een totaal andere tijd - aan een
grote reis beginnen. Met dank aan Schildersbedrijf Van Eijmeren Maasland
De Zomerserie Orgelconcerten 2011
in de Groote of Nieuwe Kerk van
Maassluis wordt op zaterdag 22 ok-
tober besloten met een concert op
het monumentale Garrels-orgel door
Jaap Kroonenburg. Het programma
bestaat geheel uit verzoeknummers
van zijn concertbezoekers. Aanvang
20.15 uur.
Het ruime aantal verzoeken stelde
Jaap Kroonenburg in staat een uiterst
aantrekkelijk programma samen te
stellen. Hoewel de samenstelling van
het programma van deze avond - zo-
als gewoonlijk - een verrassing blijft,
heeft hij wel een ‘tip van de sluier’ op-
gelicht: er worden werken uitgevoerd
van onder andere Feike Asma, Bach,
Guilmant, Lemmens en Langlais.
Onderdeel van dit bijzondere concert
is sinds enige jaren het gebruik van
een videoscherm, waarop de bezoe-
kers de organist en zijn registranten
aan het werk kunnen zien.
Kortom, dit concert is een aanrader.
Kom en laat u verrassen en weet: ‘een
goed verzoekprogramma begint met
de goede smaak van de concertbe-
zoekers’.
Ook bij dit concert geeft journalist
en muziekkenner Piet Warnaar ge-
detailleerde informatie over (enkele
van) de te spelen werken en de com-
ponisten in het (gratis) programma-
boekje. Het bewaren waard!
Na het concert is er in het Koor van de
kerk gelegenheid met Jaap Kroonen-
burg na te praten, onder het genot van
een (gratis) kopje koffie of thee. En
om zijn cd’s te signeren, die hier ook
verkrijgbaar zijn. Zoals de dubbel-cd
‘Caleidoscoop’: een soort ‘verzoek-
cd’, samengesteld uit muziekstukken
waarover de concertbezoekers zich
in de loop van de jaren waarderend
uitlieten.
Na dit laatste concert van de Zomer-
serie 2011 volgen dit jaar nog twee
concerten:
zaterdag 12 november geeft Herman
van Vliet een concert ter gelegenheid
van zijn gouden organistenjubileum;
het traditionele ‘Kerstconcert bij
kaarslicht’ door Jaap Kroonenburg
heeft plaats op zaterdag 17 december.
Concertdatum: zaterdag 22 oktober
2011; aanvang 20.15 uur. De kerk is
open vanaf 19.30 uur. De toegangs-
prijs is € 7,00. Kinderen tot 12 jaar
gratis.
In de nabije omgeving van de kerk
is voldoende (gratis) parkeerruimte
aanwezig.
Zomerserie Orgelconcerten
Orgelconcert en improvisaties op
verzoek met Gerben Mourik
in de pauze.
De Immanuëlkerk vindt u in het cen-
trum van Maassluis.
13 OKTOBER 2011 MAASSLUISE COURANT 17

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
11
12 13

14 15 16

17 18 19
20 21
22 23 24 25
26 27 28
29 30 31
32
33 34

PEJOVI
HORIZONTAAL:
8 Is ie pleiter met de drank? (8); 9 Hevige afkeer van een
gerecht met water (6); 12 Weideprijs in Flevoland (6);
13 Een nobel ambacht (8); 14 Vooruit, wordt dikker! (6);
16 Europeanen die waken (6); 17 Werktuig van een stijve
tuinman (4); 19 Niet echt gemeen (4); 22 Aan de drank via
een oud treintje (6); 23 Hoor je bij de NASA al een
neusklank? (6); 29 Een griezelige staat in Europa (8);
31 Daar wordt over koetjes en kalfjes gepraat (6); 33 Voor-
beelden van dwazen (6); 34 Taai stuk vlees voor de
glazenwasser (8).

VERTICAAL:
1 Kerk van stand voor edellieden (7); 2 De besteller is niet
welkom in het wijnhuis (6); 3 De mast staat stevig in het
heiligdom! (10); 4 Die vloeistof is radioactief ( 5); 5 Aan
beide zijden is messcherp (4); 6 Dan hoort men zelfs geen
piepklein geluidje (8); 7 Romeinse supporters (7); 16 Ge-
ruchtmakende gedaante (11); 18 Het oordeel van een smid
(8); 20 Noordeling bij de schoonmaakdienst (7); 21 Ad en An
krijgen een schaap om daarna niks meer te eten (7); 24 Vo-
gels die reclame maken voor de trein (6); 27 Graaf uit Eelde
(5); 30 Huidige uitslag (4).

De oplossing van Schakelcross 231 luidt: HINDERLIJK15 1 11 26 25 17 32 10 28


Zie ook: http://mc.thuisbladen.nl bij: Puzzel

De oplossing van deze Schakelcryptokronkel ziet u
volgende week in de Maassluise Courant De SchakelDe Schakel
Eve
n
e
m
e
n
te
n
ag
e
n
d
a
M
a
a
s
s
l
u
i
s
14 oktober, 20 Gerben Mourik, orgel Immanuelkerk
14 oktober, 20.30 Magna Carta: De terugkeer, muziek Schuurkerk
15 oktober, 20.30 Theatergroep Dorst, toneel Koningshof
15 oktober, 20 Combattimento Consort Amsterdam Grote Kerk
20 oktober, 20.30 Kasper van Kooten, cabaret Schuurkerk
22 oktober, 20.15 Jaap Kroonenburg, Verzoekprogramma Grote Kerk
22 oktober, 20.30 Nightmare, musical Koningshof
29 oktober, Creamarkt Arie de Groot Huis
29 oktober, 20 Najaarsconc. Maassluise Harmonie Koningshof
30 oktober, 19 Zondagavondzang Immanuelkerk
5 november, 20.30 Nilgun Yerli, cabaret Schuurkerk
6 november, 14 Laureatenconcert M’sluise Muziekweek Schuurkerk
11,12,13 november, 20 Musical Mozes door Spirit uit Maasland De Ark
12 november, 201.5 Herman van Vliet, Jubileum orgelconcert; Grote Kerk
13 november, 11.30 Pauline Oostenrijk, klassiek Schuurkerk
15 november, 20.30 Montezuma’s Revenge, muziek Koningshof
18 november, 20 Warner Fokkens, orgel Immanuelkerk
18 november, 20.30 Het Echt Rotterdams Theater, toneel Koningshof
19 november, 20 Najaarsconcert Kunst na Arbeid Koningshof
19 november, 20.30 Youssef El Mousaoui, cabaret Schuurkerk
20 november, 14.30 Sinterklaasmusical Koningshof
24 november, 20.30 Arjan Ederveen, cabaret Koningshof
25 november, 20.15 Jaarlijks concert Telemann Ensemble Koningshof
25 november, 20.30 Zazi, muziek Schuurkerk
26 november, 20.30 Lions Live Concert Commedia
26 november, Creamarkt Arie de Groot Huis
2 december, 20.30 Purper, Helden, cabaret Koningshof
8 december, 20.30 Enge Buren, cabaret Schuurkerk
9 december, 19 Sing-In Familieconcert Immanuelkerk
9 december, 19-22 In de Schijnwerpers Karperhoeve
10 december, 11-20 In de Schijnwerpers Karperhoeve
10 december, 20.30 Vuile Huichelaar 2, muziek Koningshof
10 december, 9.30-16 Kerstworkshop; Groei en Bloei Notenbalk
10 december, 20 Collegium Ad Mosam Grote Kerk
11 december, 11.30 Reinbert de Leeuw, Klassiek Schuurkerk
11 december, 19 Zondagavondzang Immanuelkerk
16 december, 20.30 Dorine Wiersma, cabaret Schuurkerk
17 december, 20.15 Jaap Kroonenburg, Kerstorgelconcert Grote Kerk
17 december, 20 Lessons & Carols, Sing for Joy Immanuelkerk
17 december, 20 Harmonymasters, Kerstbal Koningshof
22 december, 20.30 Kees Torn, cabaret Schuurkerk
7 januari, 20.30 Mathilde Santing Koningshof
8 januari, 11.30 Amber Docters van Leeuwen, klassiek Schuurkerk
13 januari, 20.30 Javier Guzman, cabaret Koningshof
20 januari, 20.30 Kristel Zweers, cabaret Schuurkerk
21 januari, 20.30 Yvonne van der Hurk, toneel Koningshof
26 januari, 20.30 Gebroeders Fretz, cabaret Schuurkerk
28 januari, 19.30 Jeugdtheaterhuis Ivan en de honden Koningshof
29 januari, 14.30 Jeugdtheaterhuis Ivan en de honden Koningshof
2 februari, 20.30 Pater Koeskroen en de Kelten, muziek Koningshof
4 februari, 20.30 Tom de Ket, cabaret Schuurkerk
10 februari, 20.30 Los, Lijf on Stage, cabaret Schuurkerk
10 februari, 20 Musica Amphion & Gesualdo Consort Grote Kerk
11 februari, 20.30 Huub van der Lubbe, muziek Schuurkerk
12 februari, 11.30 Trio Contrasten, klassiek Schuurkerk
18 februari, 20.30 Bert Kruismans, cabaret Schuurkerk
22 februari, 20.30 Linda van Dyck en Victor Löw Koningshof
2 maart, 20.30 Margriet Eshuijs, muziek Koningshof
10 maart, 20.30 Richard Groenendijk, cabaret Koningshof
11 maart, 11.30 Slagwerk Den Haag, klassiek Schuurkerk
17 maart, 20.30 Alderliefste, muziek Schuurkerk
22 maart, 20.30 Inci Lulu Paum, cabaret Schuurkerk
23 maart, 20.30 Nits, muziek Koningshof
21 april, 20 Esemble Osmosis, M tussen Maas en Sluis; Grote Kerk
19 mei, 20 Amsterdam Sinfonietta, Grote Kerk
Vermelding geschiedt kosteloos, uitsluitend na een officiele schriftelijke
opgave bij het Bureau van De Schakel, Dr. Kuyperkade 28 te Maassluis door of
vanuit het bestuur/secretariaat- of organisatie van een evenement.
Het evenement moet wel in Maassluis plaatsvinden.
Via internet: ga naar Thuisbladen.nl; Maassluise Courant; Evenementen.
Het evenement moet een openbaar karakter hebben en mag geen commerciële
achtergrond hebben. Voorkom doublures, meld uw data direct na het bekend
worden van de datum van het evenement.
T
o
e
n
w
a
s
g
e
lu
k
.... 45
Van Magistraat tot gedualiseerd gemeentebestuur
Het Haags Historisch Museum heeft een bijzonder en uniek project onder handen: een restauratie die bezoekers de komende maanden live kunnen volgen in het
museum. Het gaat om De Magistraat ontvangt de officieren van de schutterij op de Sint Sebastiaansdoelen uit 1618, geschilderd door Jan Antonisz. Van Ravesteyn.
Bijzonder is ook dat er in Nederland maar weinig van deze ‘Magistraatsportretten’ bestaan. Den Haag heeft er zes, Weesp drie en Deventer, Dordrecht, Gorinchem
en Maassluis hebben er één (uit ‘Trouw’ van 29 september 2011).
Weliswaar heette de Magistraat in Maassluis het College van de Wet, nu blijkt dat ook in de Burgerzaal van het stadhuis van Maassluis een kennelijk uniek
Magistraatsportret (1646) hangt, is het misschien wel aardig om eens na te gaan hoe zo´n College er in die tijd uitzag. Hoe werd Maassluis vroeger bestuurd?
De zwart-wit foto werd geleverd door het Gemeentemuseum en de (bewerkte) kleurenfoto door Roger van der Kraan. De tekst is van Gerry Hanneman-de Jong.
nnnnnnalatenschappen. De Dorpsbode
ffffffungeerde ook als deurwaarder en
wwwwwwerd daarom ook Gerechtsbode
ggggggenoemd.
AAAAAAls secretaris van deze drie colleges
ffffffungeerde de Dorpssecretaris.
BBBBBBegrijpelijk waren diens
wwwwwwerkzaamheden nogal omvangrijk.
TTTTTToch heeft het lang geduurd voordat
ddddddeze functionaris assistentie kreeg. Pas ss
iiiiiin de tweede helft van de 18e eeuw
kkkkkomt er een ‘clerq ter secretarie’ voor.
GGGGGGoed bekeken is er niet eens
zzzzzzóveel veranderd in het bestuur
vvvvvvan een gemeente. Ook de huidige
ggggggemeentebesturen bestaan uit drie
oooooorganen: de burgemeester, het college
vvvvvvan burgemeester en wethouders
eeeeeen – het ‘hoogste’ orgaan – de
ggggggemeenteraad. De functie van de
ggggggemeentesecretaris - en die van de
wwwwwwethouders - hebben inmiddels echter
wwwwwwel een verandering ondergaan:
WWWWWant sinds de invoering van de Wet
ddddddualisering gemeentebestuur per 7
mmmmmmaart 2002 maken wethouders geen
ddddddeel meer uit van de gemeenteraad.
DDDDDDe positie van de gemeenteraad is
sssssindsdien vergelijkbaar met die van
dddddde Tweede Kamer (het parlement)
oooooop landelijk niveau, het college is
vvvvvvergelijkbaar met het kabinet. De
ggggggemeenteraden worden bijgestaan
ddddddoor een griffier: ook deze functie is
mmmmmmet genoemde Wet ingevoerd.
VVVVVVoorheen was de gemeentesecretaris
dddddde ambtelijk secretaris van zowel de
ggggggemeenteraad als het college. Sinds
222222002 is hij/zij ambtelijk secretaris
vvvvvvan het college van burgemeester
eeeeeen wethouders en directeur van de
aaaaaambtelijke organisatie. De griffier
iiiiiis de ambtelijk secretaris van de
ggggggemeenteraad en eerste adviseur van
dddddde burgemeester in diens taak als
vvvvvvoorzitter van de raad.
MMMMMMaassluis, 13 oktober 2011
*) Het College van de Wet in 1646:
Schout (1631/1653): Jacob van
Ackersdijck.
Burgemeesters: Adriaen Jansz.
Schoonhoven - Gerrit Cornelisz.
Boutesteyn - Willem Lambregtsz. Boogerttt
en Jacob van der Loef.
Schepenen: Bastiaen de Lange - Maerten
Leendertsz. Nelis - Frans Cornelisz.
Denick -
Leendert Pietersz. Van der Werve - Pieter
Pietersz. Bisschop en Jan van Lis (op
het portret ontbreekt schepen Heynrick
Boogaert).
Dorpssecretaris (1644/1664): Adriaen de
Bije (het notulenboek ligt voor hem).
IIIIIn IIII de zeventiende en achttiende eeuw
sssstond in ons land aan het hoofd van
dddde stadsbesturen een Schout, die
wwwwerd bijgestaan door schepenen en
bbbbburgemeesters. Gezamenlijk vormden
zzzzij de Regeering of de Magistraat, ook
wwwwel de Wet genoemd. In Maassluis
kkkkkoos men voor het laatste. Op het
MMMMaassluise schilderij staat dan ook
hhhhhet College van de Wet uit 1646
ggggeportretteerd, dat in de periode
111646/1647 bestond uit een schout,
vvvvier (van de vijf) burgemeesters en
zzzzeven schepenen, bijgestaan door een
ddddorpssecretaris *).
WWWWWaarom liet een Magistraat zich
eeeeigenlijk afbeelden? Omdat de
bbbbbestuurders zo hun prestige wilden
vvvvergroten en behoefte hadden om het
ggggezicht van de macht uit te stralen
ddddoor een statig groepsportret? Wie
zzzzal het zeggen? Enige ijdelheid
wwwwas misschien ook hen niet
vvvvreemd. Twaalf jaar geleden stond
iiiin De Schakel een open brief aan
bbbbburgemeester en wethouders van
eeeeen lid van de Maassluise D66-
ffffractie. Hij werd geïnspireerd door
MMMMaassluise bestuurders uit vroeger
eeeeeuwen, wier konterfeitsels vanaf
eeeenkele stadhuiswanden op de
eeeeigentijdse bestuurders neer kijken.
HHHHij vond het een aardig idee om de
ttttoenmalige gemeenteraad op doek te
llllaten vereeuwigen, om het schilderij
vvvvervolgens ergens in het stadhuis op teee
hhhhhangen. Leuk voor later.
HHHHet besturen van Maassluis in de
11117e eeuw
DDDDe ‘regeringsvorm’ werd in
ddddrie zogenaamde Jurisdictiën
oooonderscheiden: de Hoge, de
MMMMiddelbare en de Lage Jurisdictie.
DDDDe Hoge jurisdictie behoorde
aaaaan de Baljuw en de (dertien)
WWWWWelgeboren Mannen van Delfland
((((niet te verwarren met Dijkgraaf en
HHHHo HHHHHH ogheemraden van Delfland-GHJ).
bbo bbbbbbb etes betalen bij afwezigheid, te laat
kkkkomen en het vergeten van de sleutels
vvvvan de dorpskas. Ook mochten ze geen nnn
sssssteekpenningen aannemen.
DDDDe boetes werden overigens jaarlijks
oooomgezet in ‘verteringen’ in een
oooof andere kroeg, binnen of buiten
MMMMaassluis!
HHHHet College van de Wet bestond uit
SSSSchout, Burgemeesters en Schepenen.
BBBBij dit college berustte het hoogste
ggggezag. Het had het toezicht op
dddde financiën, de burgerwacht, de
bbbbbrandweer, de jaarmarkt; het stelde
kkkkeuren (=verordeningen) vast en
bbbbbesliste over het toelaten van personen
oooom in Maassluis te wonen. Het collegee
vvvvergaderde elke zaterdagochtend om
dddde veertien dagen te tien uur precys.
HHHHet College van Schout en Schepenen
hhhhield elke vrijdagochtend om de
vvvveertien dagen ´rechtszitting´
iiiin het Dorpshuis. Bovendien
wwwwaren de leden als Weesmannen
aaaaangewezen met het toezicht op de
wwwwe www zen en de administratie van hun
AAAAl AAA s Hoge Vierschaar behandelde
zzzzij strafzaken en sprak recht als de
ddddorpsbewoners geen genoegen namen
mmmmet de uitspraak van Schout en
ssssschepenen (de Lage Vierschaar).
DDDDe Middelbare Jurisdictie behoorde
aaaaan de Ambachtsheer. Deze benoemdeee
nnnniet alleen schout en schepenen, de
ddddorpssecretaris en de dorpsbode,
mmmmaar had ook het recht predikanten te
bbbbenoemen. Bovendien was hij belast
mmmmet het heffen van belastingen.
DDDDe Lage Jurisdictie tenslotte omvatte
hhhhet Dorpsbestuur, dat op zijn beurt
wwwweer was onderverdeeld in drie
ccccolleges: het College van Schout en
BBBBurgemeesters, het College van de
WWWWet en het College van Schout en
SSSSSchepenen.
IIIIn het College van Schout en (vijf)
BBBBurgemeesters, bekleedde de Schout
---- hoewel de Burgemeesters de meeste
mmmmacht hadden - als vertegenwoordiger
vvvvan de Ambachtsheer het belangrijksteeee
aaaambt.
HHHHet College had de dagelijkse
lllleiding over ‘Politie en Economie’
vvvvan Maasluis, het benoemde
aaaambtenaren, zoals de agent van
ppppolitie en de dorpstimmerman. Alleen
nnnna machtiging van de vergadering
kkkkregen de leden reys- en teerkosten
iiiin redelijckheyt gemaakt vergoed.
IIIIngekomen stukken werden in de
vvvvergadering geopend. De belangrijksteee
zzzzaak was wel het ‘geldelijk beheer’,
zzzzoals het heffen van belastingen, het
aaaaflossen van schulden, enzovoort.
IIIIeder jaar op 15 juli moest het college
rrrrekening en verantwoording doen van
hhhhet geldelijk beheer, publiekelijk in
hhhhet Dorpshuis met open deuren en
vvvvensteren ten aenhoren van yder van
dddde Ingezeetenen, die present begeert
tttte zijn.
ZZZZe vergaderden elke woensdag van
9999 tot 11 uur en, zoals bij de meeste
cccco cccccc lleges was ingesteld, moesten ze
Theater Schuurkerk en De Konings-
hof zijn de komende weken de plaat-
sen bij uitstek om uw herfstachtige
avonden door te brengen. Wij bieden
u de komende weken veel afwisse-
ling. Zo hebben wij een concert, een
toneelvoorstelling, cabaret èn zelfs
een heuse musical voor u op het pro-
gramma staan.
Magna Carta
Een van ‘s werelds beste akoestische
bands komt naar Maassluis. Folk-
rock formatie Magna Carta, bekend
van klassiekers als The Airport Song
en Lord of the Ages, maakt zijn come
back. Frontman Chris Simpson stopte
in 2009. Dit betekende niet het werke-
lijke einde, want na het verkopen van
ruim 8 miljoen albums wereldwijd en
touren door 84 landen realiseerde hij
zich dat Magna Carta veel te goed is
om te stoppen. Tijdens een gezellig
huiskamerconcert wordt Chris ver-
gezeld door gitarist en zanger Ge-
orge Norris èn door de Nederlander
Laurens Joensen. Deze multi-instru-
mentalist speelt niet alleen prachtig
gitaar, mandoline, banjo en viool,
maar heeft ook nog eens een goede
zangstem.
Theater Schuurkerk - vrijdag 14 okto-
ber 20.30 u - € 17,50 incl. consumptie

Theatergroep Dorst (o.a. Trudy de
Jong en Elsje de Wijn)
Na het succes van de Brontë Sisters,
spelen rascomediennes Trudy de
Jong en Elsje de Wijn, samen met
Theo de Groot en aanstormend talent
Annelien van Binsbergen het speci-
aal voor hun geschreven “Spiritus”.
Deze tragi-komedie speelt zich af in
wat eens een bloeiende ambachtelij-
ke jeneverstokerij was. Het geeft een
beeld van hoe de erfgenamen om-
gaan met beslissingen die genomen
moeten worden. Gaan ze in zee met
gladde marketinggoeroes? Gooien ze
de ziel van de producten te grabbel?
Gaan ze het avontuur aan van een to-
taalconcept? Of knokken ze elkaar
gewoon de tent uit? Spiritus gaat over
overleven in veranderende tijden.
Koningshof - zaterdag 15 oktober
20.30 u - € 20,00 incl. consumptie
Kasper van Kooten
De nieuwe voorstelling “Het won-
derlijke leven van Jackie Fontanel”
is gebaseerd op de eerste roman van
Kasper van Kooten. Deze maand
verschijnt het gelijknamige debuut,
waar Kasper springlevend cabaret
van maakt in het theater: een caba-
roman. Het is het verhaal van twee
jongemannen, die geheel los van el-
kaar en in een totaal andere tijd aan
een grote reis beginnen. Er lijkt geen
enkel verband tussen de twee mannen
te bestaan, maar gaandeweg blijken
ze veel meer met elkaar gemeen te
hebben dan je dacht. Een meeslepend
verhaal over andere tijden, moeder-
liefde, maar vooral: de eeuwige ver-
wondering. Een voorstelling zoals je
die van Kasper mag verwachten: ver-
halend, geestig, ontroerend, beweeg-
lijk en muzikaal.
Theater Schuurkerk - donderdag 20
oktober 20.30 u - € 17,00 incl. con-
sumptie
Nightmare, een horror-musical
De eerste professionele musical die
in Maassluis wordt gespeeld, belooft
een heel bijzonder avondje uit te wor-
den. Zelden wordt in een musical een
horrorverhaal verteld, maar tijdens
deze voorstelling geniet je op het
puntje van je stoel van het verhaal
over Craven, een stokoude schrijver
van griezelverhalen, die voelt dat zijn
einde nadert. De spannende, maar
ook komische en romantische voor-
stelling is geschikt voor mensen van
elke leeftijd. Mits zij over stalen ze-
nuwen en een gezond gevoel voor hu-
mor beschikken, natuurlijk. De enige
vraag is dus: ben je dapper genoeg om
deze “Nightmare” te doorstaan?
Koningshof - zaterdag 22 oktober
20.30 uur - € 19,50 incl. consumptie
Kaarten kunt u online reserveren via
www.theatersmaassluis.nl. Tevens
kunt u uw kaarten kopen bij Master-
sound aan de Noordvliet, aan de kassa
van de Koningshof aan de Uiverlaan
en aan de kassa van Theater Schuur-
kerk (geopend een uur voor aanvang
van iedere voorstelling).
Afwisselend begin
van de herfst in Theaters Maassluis
Dennis Hillris
live in de Moriaan
Dennis heeft zijn optreden van 3 we-
ken geleden helaas af moeten zeggen
door omstandigheden.... dat heeft
Dennis diep geraakt.
Zaterdagavond 15 oktober is de enige
echte zanger entertainer Dennis Hill-
ris weer in de Moriaan, en gaat hij er
weer een geweldig feest van maken.
Voor veel Moriaan-publiek, die Den-
nis al jaren kennen, zoals hij zelf zegt:
“Mijn fans”, gaat dit weer een avond
worden waar menig artiest een voor-
beeld aan kan nemen. Salsa, reggae,
soul.....probeer daar maar eens stil bij
te blijven staan en niet mee te zingen.
Nou, dat is haast niet mogelijk, of
beter gezegd niet mogelijk, want als
Dennis boven op de bar zingt en zijn
danspasje laat zien en horen, gaat bij
veel vrouwelijk schoon hun hart snel-
ler kloppen en de bloeddruk omhoog.
Dus voor een echte avond met live
muziek moet je gewoon in de Mori-
aan zijn.
Wij beginnen om 22.00 uur tot 02.00
uur. De toegang is altijd gratis. Dus
kom op tijd... want vol is vol.
Voor de prijs hoeft u echt niet thuis
te blijven, want dat is en blijft in de
Moriaan altijd betaalbaar.
(Zie onze advertentie).
Breien
voor de medemens
Breien voor de medemens is een nieu-
we Rode Kruis activiteit en start op
maandag 24 oktober van 13.30 – 15.30
uur. Wat gaan we breien; kindertruien
in de leeftijd van 2 -12 jaar, mutsen,
handschoenen, sjaals, vesten voor
kinderen en volwassenen. Deze brei-
werken gaan naar de zuster afdeling
van het Rode Kruis in Tg Secuiesc in
Roemenië. Tg Secuiesc is een partner
stad van Maassluis en sinds 1999 heb-
ben we al goede contacten met deze
Rode Kruis afdeling. De kinderen en
volwassenen kunnen goede warme
kleding gebruiken. Want de winters
duren daar van begin oktober tot en
met medio april. Op iedere maandag-
middag van 13.30 -15.30 uur kan er
alle soorten en kleuren wol/katoen en
breinaalden gebracht worden. Er zijn
brei patronen aanwezig, u mag ze
ook meebrengen. U kunt ter plekke
starten met het breien met een kopje
koffie of thee erbij. Het breiwerk kan
ook meegenomen worden naar huis
en daar afgemaakt worden.
De breiwerken worden netjes inge-
pakt en gaan dan met het jaarlijkse
transport mee naar Tg Secuiesc.
Adres Rode Kruis Huis locatie Maas-
sluis /Maasland, Spechtstraat 51 te
Maassluis.
Voor informatie kunt u bellen naar:
Rode Kruis district kantoor Nieuwe
Waterweg Noord: 010-2342049, ie-
dere werkdag van 09.00 -12.00 uur.
Wie is de chef
In de serie opnames die van maandag
17 oktober t/m vrijdag 21 oktober
aanstaande op RTL 5 te zien zullen
zijn, was het veel bekeken program-
ma WIE IS DE CHEF? te gast bij een
zeer bekend restaurant in de regio
Westland en Hoek van Holland. De
eerste vier avonden is men te gast bij
de deelnemers en op vrijdag wordt
bekend gemaakt wie de chef van
deze serie is. De opnames van deze
bekendmaking zijn gemaakt in het
restaurant waar de chef werkzaam
is. Herkent u dit restaurant? Kijk
vanaf maandag 17 oktober naar RTL
5 Wie is de Chef?
A.s. zaterdagavond staat Plaza wéér
op zijn kop. DJ Lewan Drowski komt
zijn kunsten laten zien en horen. De-
gene die een beetje op de hoogte is
van de laatste stromingen weet dat
Lewan één van de betere DJ’s is van
dit moment. Zijn muziek werd op veel
van de afgelopen festivals gedraaid
en één van zijn vaste locatie’s is de
Supperclub in Amsterdam en ook op
feesteiland Ibiza is Lewan meerdere
malen geweest om zijn publiek te ver-
wennen.
Zijn muziek is onder te verdelen in
de volgende stromingen: techhouse,
techno en latin.
Dus na enkele geslaagde muzikale
zaterdagavonden voor ouderen in
Eetcafé Plaza is het nu de beurt aan
de jeugd helemaal los te gaan op de
muziek van deze internationaal be-
kende DJ.
Lewan Drowski begint om 22.00 uur
en speelt tot 03.00 uur.
Kaarten kosten 5 euro en zijn te ver-
krijgen bij Eetcafé Plaza in de Ko-
ningshoek en bij Grillroom Piramide
aan de Noordvliet.
Dus zeg niet dat er nooit iets gedaan
wordt voor de jeugd in Maassluis,
maar kom a.s. zaterdag naar Eetcafé
Plaza voor een topavond.
DJ Lewan Drowski in
Eetcafé Plaza
13 OKTOBER 2011 MAASSLUISE COURANT 18
Wij gaan als
een Jekko!
Meer info op wecycle.nl/jekko
Hang deze advertentie voor het raam
De Wij-gaan-als-een-Jekko-actie loopt van 8 tot en met 25 oktober 2011.
Kijk op wecycle.nl/jekko voor alle actievoorwaarden. © 2011 Wecycle. Alle rechten voorbehouden. Wecycle® en het Wecycle-logo zijn als merk beschermd op Europees niveau.
W
I
N
1 VA
N
D
E
3

E
LE
K
TR
IS
C
H
E

S
C
O
O
TE
R
S
Jekko ruimt al 1 jaar op
Jekko is de inzamelhulp in huis en zorgt ervoor dat gebruikte kleine
elektrische apparaten, kapotte spaarlampen en lege batterijen
niet meer rondslingeren. Daardoor wordt er meer ingeleverd en
gerecycled. Zo zijn er bijvoorbeeld al bijna 50 miljoen spaarlam-
pen ingeleverd! Dat is goed voor het milieu. En voor u! Heeft u een
Jekko in huis? Dan maakt u kans op een elektrische scooter.
Nog geen Jekko in huis?
Haal ’m gratis op in een van de deelnemende winkels. Zie welke op wecycle.nl/jekko. Via onze site kunt u de Jekko ook bestellen tegen verzendkosten.
Zo maakt u kans op een scooter
o Hang deze advertentie goed zichtbaar op voor het raam.
o Zorg dat u een Jekko in huis heeft.
o Meld op wecycle.nl/jekko dat u klaar bent voor de Jekko Checkers.
o De notaris trekt 3 weken lang elke week 1 winnaar uit de aanmeldingen.
o De Jekko Checkers komen bij de winnaar langs.
o Laat uw Jekko zien en win een elektrische scooter.
S
p
o
r
t
MAASSLUISE COURANT
De Schakel
13 OKTOBER 2011
PAGINA 19
Bekker- een gerede kans voor VDL
spits Rodney Remmerswaal. Zijn di-
agonale kopbal naar de rechterhoek
scheerde echter voorlangs. Naarmate
de strijd vorderde kreeg VDL toch
wat meer de overhand hetgeen geillu-
streerd werd door een goed geplaatste
dieptepass waarop Kees Ketting ge-
heel vrij naar het Pernisdoel kon op-
rukken. Hij slaagde echter er niet in
de goed zijn doel verkleinende Pernis
keeper Niels Ketting te omspelen. Zo
ging ook deze kans verloren op een
voorsprong die VDL in die fase ze-
ker wel zou hebben verdiend. Intus-
sen waren de counters van de thuis-
ploeg in opzet wel gevaarlijk maar
konden steeds worden onderschept
door de solide VDL defensie met een
sterk spelende Kevin v.d. Kraan, die
telkens tijdig voor ‘zijn man’ kwam
zoals dat heet. Bovendien excelleerde
aanvoerder Hakan Copur als laatste
Chris van Meggelen stond op rechts
zijn mannetje in de verdediging,
met vooral zijn overzicht kon een
nieuwe aanval op vv Pernis worden
aangevangen.
foto’s; Kees de Groot
Hoofdsponsors: UNIT4
De 0-0 eindstand doet buitenstaan-
ders allicht vermoeden dat het een
saaie wedstrijd is geweest. Niets is
echter minder waar als het gaat om
de wedstrijd die VDL afgelopen Za-
terdag in Pernis heeft gespeeld tegen
de fusieclub met die naam. Vanaf de
eerste tot en met de laatste minuut
hebben beide opponenten gestreden
met volle inzet maar zeker ook met
goed en vooral snel voetbal. De toe-
schouwers- waaronder andermaal
een groot Maassluis çontingent- zijn
dan ook volop aan hun trekken geko-
men. Ofschoon beide ploegen er ste-
vig ingingen kende deze match een
sportief verloop en in samenhang met
de goed fluitende referee Kees Post
werd dit treffen een goede reclame
voor het amateur-
voetbal. Overigens moest VDL trai-
ner Peter Broekman afzien van de
inzet van de geschorste Tim Elfers
en Melvin Louwen. Daartegenover
kon hij –na lang blessureleed- weer
beschikken over John Bekker.
Na wat wederzijdse verkenningen
ontwikkelde zich een tweekamp die
al gauw duidelijk maakte dat het
deze middag om twee aan elkaar
gewaagde ploegen ging. Voorshands
konden beide verdedigingen echte
kansen voorkomen maar dan toch
niet in de 22e minuut waarin VDL
heel dichtbij de openingstreffer kon
komen. Vanaf links werd Kees Ket-
ting aangespeeld in een moeilijke
positie, belaagd door twee verdedi-
gers alsmede door doelman Niels
Ketting , wist hij toch een schuine
achterwaartse lob te plaatsen die
echter- tot teleurstelling van tout
VDL- op de lat zijn einde vond. Aan
de andere kant werd vanaf rechts re-
gelmatig in aanleg gevaar gesticht,
ware het niet dat de jeugdige Dave
Voerman tijdens boeiende duels met
Orlando Neves telkens echte dreiging
kon bezweren. Echter niet in de 25e
minuut als dezelfde Neves tot een fel
schot kon komen waarop VDL doel-
man Tim Teerlink zijn talenten volop
moest aanspreken. Vier minuten la-
ter kwam er – op aangeven van John
man. Maar dan komt er in de 43e
minuut a.h.w. vanuit het niets voor
Pernis een levensgrote kans om op
voorsprong te komen.
Vanaf rechts krijgt Nasser Abdallah
op twee meter voor het doel de bal
aangespeeld waarop hij- geheel vrij-
staand – toch faalt door de bal als-
nog ver naast te schuiven. Daarmede
kwam VDL goed weg. Met 0-0 werd
gerust.
De tweede helft werd een evenbeeld
van de eerste helft met een- na de eer-
ste tien minuten- aandringend VDL
. Daartegenover krijgt in de 60e mi-
nuut de thuisclub een free kick op de
rand van de zestien toegewezen die
door Niels Vedder snoeihard naar de
rechterkruising wordt geplaatst maar
ook dan weet VDL goalie Tim Teer-
link de bal uit zijn doel te ranselen.
Een minuut later lijkt VDL op voor-
sprong te komen als uit een corner
van links de bal het hoofd bereikt
van de naar voren gekomen Rasit
Kurus die beheerst kon binnenkop-
pen. De treffer werd echter afgekeurd
vanwege het door Juri van Es duwen
van de Pernis doelman , overigens
de vraag opwerpend
of deze handeling niet
tegengesteld was. In
ieder geval ging de
treffer voor VDL niet
door op aanwijzing
van scheidsrechter
Kees Post die overi-
gens- zoals reeds opge-
merkt- de match uit-
stekend leidde. Daarna
lijkt VDL de wedstrijd
naar zich toe te kun-
nen trekken… In de
65e minuut krijgt Kees
Ketting vanuit de re-
bound op 20 meter af-
stand de bal voor zijn
voeten. Op zijn schot
naar de rechterboven-
hoek had de Pernis-
keeper geen verweer
maar andermaal moest
de schutter ervaren
dat zijn inzet op de lat
belandde. Vier minu-
ten later soleert de in
vorm groeiende Wessel
Pernis – VDL 0-0:
Geen doelpunten maar toch een
wedstrijd met goed voetbal en spanning!
Hoogwerf naar de achterlijn op de
rand van de zestien om vandaar een
lage voorzet los te laten op de voor
doel volkomen vrijstaande Rodney
Remmerswaal. De bal krijgt op het
laatste moment echter een effectje
mee waardoor hij net niet goed kon
raken en de bal tergend langzaam
juist naast de voor VDL verkeerde
kant van de paal rolde. Jammer, want
een doelpunt zou de beloning zijn ge-
weest voor deze jeugdige aanvaller,
die tot dan toe bergen werk had ver-
zet en door zijn loopacties menigmaal
een opening in de Pernisdefensie had
getrokken. De thuisclub zal uiteraard
ook niet stil , kwam tot aanvallende
acties die echter vaak werden afgeslo-
ten met schoten uit de tweede lijn die
geen effect hadden. In de 73 e minuut
kon namens VDL John Bekker door-
breken waarbij hij het duel met zijn
zwakke rechter moest afronden het-
geen tegen de uitlopende Perniskee-
per te veel was gevraagd.
Gedurende het laatste kwartier leek
VDL op het middenveld wat aan
kracht te moeten gaan inboeten. De
vermoeidheid ging kennelijk een rol
spelen, in ieder geval bleef het verde-
digend wel in orde maar in aanvallen-
de zin werd het spel toch minder. In
de 86e minuut dreigde een der Pernis
voorwaartsen te kunnen doorbreken
maar werd daardoor belet door een
corrigerende maar correcte aktie van
Dave Voerman. De valpartij die daar-
uit voortkwam wilde de Pernissers
beloond zien met een penalty welk
verlangen door scheidsrechter Kees
Post echter niet werd gehonoreerd.
Onder grote spanning verliepen de
slotminuten waarna na het laatste
fluitsignaal iedereen het erover eens
was dat kon worden teruggezien op
een heerlijke voetbalmiddag.

Nieuw Programma:
A.S. zaterdag komt ’s-Gravendeel
naar Maassluis. De Hoekschewaar-
ders zijn thans op de laatste plaats
geparkeerd maar dat mag zeker geen
reden zijn tot onderschatting. ‘-s Gra-
vendeel is een verdedigend ingestelde
ploeg die loert op de counter en daar-
mede afgelopen zaterdag succes had.
De aanvang is te 14.30 uur.
Trainer van VDL; Peter Broekman schudt de hand met Rene Verhagen, trai-
ner van vv Pernis, Het gelijke spel wordt wellicht beschouwdt , door beide
trainers, als twee verlies punten. De coaches kennen elkaar goed genoeg om
sportief de wedstrijd af te ronden.
Na de flitsende start tegen ‘Anker
83/5’, is het biljartteam van ‘de Vliet’
klaarblijkelijk in een vrij val verzeild
geraakt. Na een pijnlijke nederlaag
tegen ‘de Prinsenhof’ uit Maasdijk,
bleek vrijdagmiddag 7 oktober ook
’t Mazzeltje in ’s Gravenzande een
niet te nemen hindernis. Met 100,76
tegen 86,84 ging ‘de Vliet’ opnieuw
onderuit en verspeelde daarmede vol-
ledig de toppositie in de competitie.
Met een gemiddelde van 99,70%,
behoort ‘de Vliet’ nu nog slechts bij
de subtoppers. Woensdag 12 oktober,
zal thuis het team van ‘Europoort’
uit Hoek van Holland worden ont-
vangen, terwijl een week later –voor
de Jubileumserie- ‘De Hunselaer’ uit
Honselersdijk ontvangen zal worden.
Op 26 oktober d.a.v., zal ‘met lood
in de schoenen’ de reis naar Monster
worden gemaakt om ‘de Carambole’
te gaan bestrijden. Dan zal moeten
blijken of ‘de Vliet’ dit jaar een rol
van betekenis zal kunnen spelen in de
competitie 2011/2012.
De partijen
’t Mazzeltje beschikt in ’s Graven-
zande, over 3 speeltafels. Peter v.d.
Hoek mocht op tafel 1 het spits af-
bijten tegen Jan Burgersdijk. Peter
kwam maar niet in zijn spel en zag
Jan steeds verder bij hem weglopen.
Met 30 caramboles tegen 55 en een
score van 8,10 tegen 13,75, moest Pe-
ter een pijnlijke nederlaag incasseren.
Adrie Tollens had tegen Wil de Jong
meer succes.
Hoewel voor beiden het aantal ge-
maakte caramboles niet meeviel,
wist Adrie toch aan het langste einde
te trekken en bracht een uitslag van
7,24 tegen 6,96 in de boeken. Jürgen
Spier, op de niet prettig spelende ta-
fel 3, tegen Jan Gardien verliep voor
Jürgen dramatisch. Met slechts 12 ca-
ramboles in zijn 30 beurten, had Jan
Gardien deze middag een ‘makkie’
en liet 4,80 tegen 9,60 aantekenen. Na
3 partijen gespeeld, verzorgde ’t Maz-
zeltje een koffiepauze en konden de
overige ‘de Vliet’ spelers overleggen,
hoe de opgelopen achterstand van
20,14 tegen 30,31 moest gaan worden
weggewerkt.
Nees Lodder mocht dat op tafel 1 pro-
beren tegen Huib Breinen. Hoewel hij
dicht bij het te spelen moyenne kwam,
liet Huib hem voor de wedstrijd kans-
loos. Uitslag 9,06 tegen 12,57. Ook
Ton Steenhagen, net de dag ervoor
65 geworden, moest het af laten we-
ten tegen Piet Kuivenhoven. Aange-
zien ook Piet niet echt ‘zijn dag’ had,
bleef de nederlaag beperkt tot 5,42 te-
gen 8,33. Gelukkiger was Rinus Sahli
tegen Cor Stolze. Cor wist precies
zijn moyenne te scoren maar Rinus,
mede door een serie van 11, snelde
hem voorbij en maakte totaal 55 ca-
ramboles. Uitslag 12,79 tegen 10,00.
Dit betekende voor Rinus dat hij de
‘Man of the Match’ voor ‘de Vliet’
werd en opnieuw ‘een berg’ punten
voor het ‘pet-klassement’ vergaarde.
In de wedstrijd, was ‘de Vliet’ echter
nog verder achterop geraakt. Stand
intussen: 47,41 tegen 61,21.
Cor Kramer moest hierna Henk
Moerman de overwinning toestaan
op 8,18 tegen 10,20 en, nadat ook
George Wong in Cor Moeke zijn
meerdere moest erkennen op een
goede score van 10,15 tegen 12,35,
was duidelijk dat opnieuw een zware
nederlaag geleden zou worden. Tus-
senstand inmiddels 65,74 tegen 83,76.
Eén en ander was de eer van Frans
Albers, als teamcaptain, te na. Goed
geconcentreerd wist hij Willem v.d.
Steen op afstand te houden. Een
mooie serie van 12 was daarbij zeer
behulpzaam. Met 54 tegen 39 caram-
boles en een uitslag van 11,25 tegen
8,12, deed ook hij goede zaken voor
het ‘pet-klassement’. In de finalepar-
tij tussen de –op moyenne- beste bil-
jarters van de beide teams, wist Alle
Visser keurig te winnen van Aad
Holierhoek. Beide spelers strandden
net onder hun moyenne. Alle Visser
finishte als winnaar met 9,85 tegen
8,88.
De totaal einduitslag van 86,84 voor
‘de Vliet’ en 100,76 voor ’t Mazzel-
tje’, was hiermede een feit. Teleur-
gesteld maar unaniem van mening,
dat mede door de prima verzorging
tijdens de wedstrijd door ’t Mazzeltje
toch een fijne biljartmiddag kon wor-
den afgesloten.
Ook ’t Mazzeltje in ’s Gravenzande
te sterk voor kwakkelend ‘de Vliet’
Smashing Maasland wordt gespon-
sord door Aannemersbedrijf Groe-
newegen
De Maaslandse tafeltennisteams
Smashing Maasland 1 en DUO-1
kwamen deze week niet in actie.
DUO-2 boekte een fraaie 4-1 over-
winning tegen Bergschenhoek 5 en
nestelt zich hierdoor aan kop van de
ranglijst. Martijn van Laar won beide
partijen met overtuiging. Invaller Ed
Trion speelde in deze hogere klasse
de sterren van de hemel: hij verloor
weliswaar zijn eerste partij (10-12 in
de 5e game), maar sleepte zijn tweede
mooi binnen met 11-5 in de 5e game.
Ook in het gewonnen dubbel had hij
samen met Martijn een belangrijk
aandeel.
DUO-3 ging in Naaldwijk met 3-2
ten onder tegen SVN3. Ton Heine en
Sjaak van den Heuvel namen met elk
een winstpartij netjes een 0-2 voor-
sprong, maar bij een 0-2 voorsprong
in games in het dubbel kwam er plot-
seling de klad in en raakten de SVN-
dames steeds beter op dreef. Zij pak-
ten het dubbel nog met 13-11 in de 5e
en profiteerden daarna gretig van de
verwarring bij de Maaslanders.
DUO-4 maakte in Schiedam korte
metten met Diveko1: 0-5. Ook hier
een ongenaakbare Ed Trion, bijge-
staan door een eveneens uitstekend
op dreef zijnde René Verkade. Het
dubbel was ook geen enkel probleem.
Smashing Maasland speelt op don-
derdagavond om 20.00 uur in sport-
hal De Hofstede en kan wel een paar
nieuwe leden plaatsen. Komt u eens
een balletje slaan om te kijken of
het iets voor u is. Als het de eerste
keer bevalt, kunt u het via een voor-
delige strippenkaart ook wat langer
proberen op avonden dat het u goed
uitkomt.
Meer informatie: www/smashing-
maasland.nl
Foto: Ed Trion, in topvorm.
Smashing Maasland wint en verliest
Drie maal toe pech voor Kees Ketting, twee keer de lat en een keeper die in de weg stond.
Kees was weer sterk aanwezig in de aanval.
Mogen wij u voorstellen: Wouter
Dijkhuizen, Joerie van Heijningen,
Stijn van der Meer, Okko Mitter-
treiner, Mees den Ouden, Jordi van
Schooten, Niek Snijders en Oscar
van Vugt, de toekomstige Heren 1
van Evergreen Maassluis?
Na een heerlijke zomervakantie be-
gonnen onze jongens van JE1 weer
met veel zin aan een nieuw seizoen.
Ook hun trainers Christian en Daph-
ne en hun coaches Esther en Karel
waren er helemaal klaar voor!
Op 3 september begonnen ze met een
3-luik oefenwedstrijd in Rijswijk.
De jongens hebben die dag erg goed
gespeeld en 2 wedstrijden gewonnen
met in totaal 19 doelpunten. Hierdoor
begonnen ze met een goed gevoel aan
de echte competitie. Op 10 september
moesten ze tegen Wateringse Veld.
Dat goede gevoel bleek terecht want
ze hebben de wedstrijd gewonnen
met 7-4. De week erna, 17 september,
moesten ze tegen Westland.
In het begin stonden onze
jongens met 1 punt achter,
maar ze gingen er tegenaan,
en de wedstrijd werd beëin-
digd met een overwinning
van 12-3! Tja en toen kwam
op 24 september de wed-
strijd tegen Cartouche …..
Help die zijn zo goed!!! Met
uitzondering van de vorige
keren waren onze jongens
dit keer niet zo zeker van
hun zaak. JE1 en Cartouche
deden voor elkaar niet onder.
Het was een heerlijke span-
nende wedstrijd om naar te
kijken. Pff wat spannend ….
5 min voor het einde van de
wedstrijd is het gelijkspel
5-5……Na heel veel aan-
moediging van de kant weet
JE1 er in de laatste seconden
van de wedstrijd toch 6-5
van te maken!!! Het welver-
diende ererondje kon deze
keer niet uitblijven!
Op 30 oktober hadden alle teams van
de Evergreen jeugd gezamenlijk een
conditietraining. Ook hieruit bleek
dat de jongens van JE1 in topvorm
zijn. Tijdens de test haakten er steeds
meer jongens/meisjes af die het niet
meer vol hielden, en waren het uit-
eindelijk Mees en Okko van JE1 die
het het langst van alle jeugd vol hiel-
den. Alle jongens waren na de test
helemaal op, het was die dag immers
erg heet. Gelukkig werd de training
daarna niet al te intensief en werd er
gewoon gezellig een wedstrijdje ge-
speeld.
De volgende dag, 1 oktober, moes-
ten de jongens om 9 uur verzamelen,
maar zou iedereen wel goed uitgerust
zijn na de zware conditietraining en
de lampionnenoptocht die sommige
ook nog hadden gelopen? Ze moesten
die dag thuis spelen tegen Rijswijk.
Het was een feestelijke dag bij Ever-
green, de stemming zat er goed in, en
er werd weer gewonnen, en hoe……
16-0!
Daarna zaten we allemaal wel te fan-
taseren over hoe leuk het zou zijn als
de jongens hun laatste wedstrijd voor
de herfstvakantie ook nog even zou-
den winnen.
De laatste wedstrijd was op 8 oktober
tegen Klein Zwitserland. De jongens
trokken zich niets aan van de hevige
regen en hebben deze wedstrijd ook
weer gewonnen met 8-1.
Tot nu toe hebben de jongens van
JE1 dus alle competitiewedstrijden
van dit seizoen gewonnen, en totaal
68 doelpunten gescoord! U zult be-
grijpen dat wij erg trots zijn op onze
jongens!
We zitten nu halverwege het seizoen,
en voor ons is JE1 nu al de kampi-
oen!!!!!
Jongens, geniet van jullie welverdien-
de herfstvakantie!
JE1, de toekomstige Heren 1 van Evergreen?
Sponsor: MeerServices Automatise-
ring & Telecommunicatie BV.
Het jeugdteam van tafeltennisver-
eniging TOG ontving afgelopen za-
terdag in de Parkietzaal Trefpunt uit
Krimpen aan den IJssel. Aan de stand
te zien, beloofde het een spannende
middag te worden. Met één wedstrijd
minder gespeeld stond TOG slechts
vijf puntjes achter Trefpunt. Uiteinde-
lijk is het ook een spannende middag
geworden met prachtige wedstrijden.
De einduitslag is helaas 4-6 voor de
mannen uit Krimpen, maar de over-
winning had zeker ook in Maassluis
kunnen blijven.
Joey de Ligt en Eric Kok pakten alle-
bei één pot en Bienahi Shafik wist er
wederom twee te winnen. Een wed-
strijd zelfs van een tegenstander die
eigenlijk een klasse hoger hoort te
spelen. Heel knap dus.
Verliezen van een batje
Bart Dijkman en Brian de Leeuw van
Duo 1 moesten hun meerdere erken-
nen in Scyedam: 0-5. Brian wist kon
wel een van zijn games met 11-0 te
winnen… Duo 3 (Marcel van den
Kerckhoff en Bob van Hoek) klopte
in Delft Phoenix met 3-2: beiden een
enkelpartij en samen de dubbel.
Koos Verwijs (duo 4) verloor van
één van de tegenstanders van Com-
bat. De andere partij verloor hij ook,
maar volgens eigen zeggen verloor
hij niet van de tegenstander maar van
het vervelende tafeltennisbatje van de
bewuste tegenstander. Teamgenoot
Peter Pols won tweemaal: 2-3 verlies
derhalve.
Scyedam – Duo 5 eindigde in 1-4.
Olav Koning (1) en Martijn de l’Ecluse
(2) waren verantwoordelijk voor deze
zege. Ewoud van Velzen (2) en Hans
Groenheide (1) van Duo 6 waren met
dezelfde cijfers te sterk voor een an-
der Scyedam-team. En ook Duo 7 ta-
feltenniste tegen Scyedammers. 5-0
wonnen Sanjay Soekhlal en Jos van
Nierop maar dat ging minder makke-
lijk dan die uitslag doet vermoeden.
De reguliere teams 1 en 2 verloren
allebei met 4-6. Bij De Sprint wisten
René Jungschläger, Rajender Soekhl-
al en Martijn Kronemeijer elk één
partij te winnen. Ook de dubbel was
voor TOG. Dennis Breevaart was bij
TOG 2 de grote man met drie zeges.
Zijn team genoten Aad van Lienden
(1) en Joyce van der Velde (0) bleven
tegen Diveko wat bij hem achter.
Nieuwe tafeltennissers welkom!
Bij TOG kun je recreatief tafeltennis-
sen maar ook in wedstrijdverband. Er
is plek voor nieuwe senior- en jeugd-
leden, vanaf 6 jaar.Op maandagavond
traint de TOG-competitiejeugd in de
Parkietzaal, op dinsdagavonden zijn
daar de senioren welkom (competitie
en recreatie-spelers).
Tafeltennisjeugd TOG:
nipt verlies tijdens spannende middag
M.S.V.’71 organiseert
Survival tocht
voor de jeugd
Op zaterdag 15 oktober organiseert
M.S.V.’71 voor zijn jeugd een echte
survivaltocht. Een spannend idee.
Dus doe allemaal mee.
Het survival traject ligt onder aan de
Maassluisedijk, het bos tussen de ijs-
baan en de wielrenbaan in. Deelname
is voor leden van M.S.V.’71 vanaf 7
jaar, je mag één introducée meene-
men. De kosten zijn eur € 2,50 per
persoon.
Jullie moeten op eigen gelegenheid
naar het survival traject komen en
worden daar om 13.45 uur verwacht.
Rond 16.30 uur is het afgelopen.
Er staat een verkeersregelaar om het
oversteken van de Maassluisedijk
veilig te laten verlopen.
Dus heb je zin in een leuke middag,
lekker lachen en sportief bezig zijn,
dan is deze survival middag echt iets
voor jou!
Natuurlijk zijn de ouders van harte
welkom om een kijkje te komen ne-
men.
HSV Be-Fair
Hengelsporters
Afgelopen zondag, hebben we weer,
onze eerste wedstrijd gevist van het
winterseizoen.
Het waren slechte weersomstandig-
heden met weinig vis
1 Theo de Lange 3950 gram
2 Gijs de Jong 2340 gram
3 Alex Roodkerk 2010 gram
4 Dirk van der Heijde 2000 gram
5 Leo van der Ende 1860 gram
We wensen ons lid Dirk van Winden
veel sterkte toe de komende tijd in
het ziekenhuis, en hopen dat hij gauw
weer met ons mee kan vissen volgen-
de week verzamelen om 7.45 uur bij
de Kern.
deze wedstrijd topscorer (26 punten),
terwijl ook Laurens Don (24 punten),
Jeroen Derksen en Rik van der Vaart
(beide 10 punten) in de dubbele cij-
fers kwamen. Over drie weken staat
voor de Eagles de uitwedstrijd tegen
New Stars uit Nieuwegein op het pro-
gramma.
Dames 1 in thriller langs Utrecht
Na een matig vertoon in de eerste
wedstrijd tegen het sterke BC Apollo
was er nu een uitwedstrijd op zondag-
avond . Door een vervelende blessure
van Fleur van Baalen en Suzanne
van Driel die weken niet heeft kun-
nen trainen werd er aangevangen met
8 fitte speelsters. De wedstrijd begon
redelijk, er werd goed druk gezet en
de verdediging van Green Eagles
zijde begint steeds beter te werken.
Ondanks goed aanvallend spel van
de Utrecht Bulls kwamen zij niet ver-
der dan schoten na een lange aanval.
Deze gingen evenwel veel raak en
vooral hun lange speelster stapte uit
en schoot enkele 3-punters raak. In de
aanval werden er door de Eagles open
kansen gecreëerd en zo werd er lang-
zaam een voorsprong opgebouwd.
Helaas veel te langzaam. Want er
werden net zoveel goede kansen ge-
mist onder de borden als geraakt. En
eigenlijk mag dit niet want zo blijft
het spannend. Met een ruststand van
23-20 is gelijk duidelijk dat het span-
nend bleef. Na rust ging het iets be-
ter lopen. Met 17 punten in het derde
kwart begon het er meer op te lijken.
Vooral Mirjam van Rijn en Willeke
Bruins waren dit kwart op schot en
maakten samen 11 punten.
Het vierde kwart ging gelijk op en
het bleek weer een puntje-puntje
wedstrijd te worden op de zondag-
avond. Met Mirjam die de rebounds
verzamelde werd er goed verdedigd,
maar desondanks kwamen de dames
van Utrecht tot knappe scores. Zelf
bleven de Eagles ook scoren, tot een
voorsprong van 45-48.
Met een driepunter van kwam Utrecht
Sport
13 OKTOBER 2011
PAGINA 20
Het goede gevoel van de vorige wed-
strijd is tegen vice-kampioen Noord-
wijk uitgekomen. Deze ploeg kreeg
maarliefst klop met 26 punten. Ook
Dames1 won het afgelopen week-
einde. In Utrecht was dit wel pas na
verlenging.

Heren 1 toont klasse en wint ruim
Afgelopen zaterdag stond voor het
eerste herenteam van Green Eagles de
eerste thuiswedstrijd van het seizoen
op het programma. Tegenstander van
de Eagles was MSV uit Noordwijk,
de verliezend rayonfinalist van het
vorige seizoen die haar eerste twee
competitiewedstrijden van dit sei-
zoen gemakkelijk wist te winnen.
De Eagles hadden daarentegen hun
enige wedstrijd van dit seizoen nipt
verloren (69-61 tegen Hurricanes) en
moesten dus vol aan de bak om direc-
te handhaving in de eerste klasse van
het rayon niet al vroeg in het seizoen
uit het oog te verliezen. De wedstrijd
begon echter niet best voor de ploeg
uit Maassluis: de aanval liep niet echt
lekker en de verdediging stond ook
niet goed, waardoor de bezoekers de
kans kregen om al vroeg in de wed-
strijd een gat te slaan. Met een stand
van 9-19 op het bord na iets meer dan
vijf minuten besloten de Eagles dan
ook om een time-out te nemen om zo
het tij te keren. De time-out had het
gewenste effect: er werd veel beter
verdedigd en er werden enkele goede
scoringskansen gecreëerd, waardoor
de bezoekers na het eerste kwart nog
maar een voorsprong van drie punten
hadden (20-23).
In het tweede kwart werd het goede
spel doorgezet: de Noordwijkers wis-
ten dankzij de sterke verdediging van
de Eagles in dit kwart maar vier (!)
punten te maken, terwijl de Eagles
vooral onder het bord vaak tot scoren
kwamen. De stand bij rust was 39-
27 voor de ploeg uit Maasluis, waar
Laurens Don (18 punten) en Stefan
Kraaijeveld (11 punten) de meeste
punten lieten aantekenen.
In het derde kwart werd de voor-
sprong uitgebreid. De bezoekers
wisten vaker tot scoren te komen dan
in het tweede kwart, maar de Eagles
waren op hun beurt in aanvallend
opzicht niet af te stoppen. Er werd
goed samengespeeld, wat resulteerde
in enkele mooie scores. Niels Warf-
femius kreeg het publiek op de ban-
ken na een knappe score met bonus,
waarna het derde kwart werd afge-
sloten met een stand van 63-46. In
het vierde kwart werd de voorsprong
verder uitgebouwd, wat uiteindelijk
resulteerde in een zeer knappe over-
winning voor de Eagles: 86-60. Niet
alleen in aanvallend opzicht, maar
ook in verdedigend opzicht dus een
sterke wedstrijd van de Eagles: Zee-
ger van Leeuwen, topschutter aan
Noordwijkse zijde en meestal goed
voor minimaal vijfentwintig punten,
werd bijvoorbeeld op acht punten
gehouden. Stefan Kraaijeveld werd
gelijk en diezelfde speler scoorde
nogmaals om het 50-48 te maken.
Roos Jordans kwam goed door naar
het bord maar miste en met nog on-
geveer 10 seconden te gaan was er na
een goede verdediging weer balbezit.
Dit werd precies volgens plan omge-
zet. Stand 50-48, Roos gelijk de bal
naar voren, een snijdende Willeke de
bal, gelijk de één tegen één, en een
harde fout, tweemaal. Willeke bleek
stalen zenuwen te hebben en schoot
beide ballen raak. De laatste secon-
den werd niets meer en er was een
verlenging.
De verlenging werd eigenlijk weer
goed gespeeld. Balbezit was ge-
controleerd en met een hele mooie
driepunter bracht Roos Jordans de
voorsprong op de borden met nog an-
derhalve minuut te gaan. Na een goe-
de score hadden de dames uit Utrecht
weer de aansluiting maar hadden de
Eagles balbezit met nog 30 seconden.
Een time out werd genomen, stand
57-58 voor Green Eagles. Er werd
afgesproken heel gecontroleerd de
bal te laten gaan de laatste 20 secon-
den. Dit gebeurde en toen de fout op
Daisy werd gemaakt mocht zij haar
zenuwen in bedwang zien te houden.
Eerste vrije worp raak, 57-59, tweede
vrije worp raak 57-60. Heel belang-
rijk want nu moesten de Bulls de drie-
punter zoeken wat ze niet meer lukte,
winst.
Een zwaar bevochte overwinning
die makkelijker gehaald had kun-
nen worden, maar zo misschien wel
leuker was voor het publiek. Willeke
Bruins (26) en Mirjam van Rijn (14)
kwamen in de dubbele cijfers.
Wil jij ook basketballen?
Lijkt het jou ook leuk om te basket-
ballen? Kijk op www.greeneagles.
nl voor meer informatie Ook kan je
contact opnemen met Ruben Kraaije-
veld (06-83520067). De eerste drie
keer kan je vrijblijvend meedoen om
te kijken of de basketballsport iets
voor jou is!
Heren 2 herstelde zich goed van de nederlaag van vorige week.
MBV Green Eagles
Heren 1 declasseert vice-kampioen
Schaakvereniging
“Maassluis”
Vorige week waren de witspelers de
grote winnaars, deze keer wisten de
zwartspelers de punten binnen te ha-
len. Alleen Corry Vreeken zag kans
met wit om Mojtaba Sadeghnezjad
het punt afhandig te maken.
De uitslagen van deze avond waren:
Corry Vreeken- Mojtaba Sadghne-
zjad 1-0; Gert Dijkstra – Marcel Ber-
gen 0-1; Piet de Jong- Hans Quak 0-1;
Niek Beekhuis- Karel Parre 0-1; Rien
de Boer- Jean Paul Schriks 0-1.
Marcel Bergen komt nu weer aan kop
van de ranglijst te staan. Corry Vree-
ken gaat nu naar de tweede plaats en
Mojtaba Sadghnezjad verhuist naar
de derde plaats.
Op dinsdag 25 oktober speelt Maas-
sluis een uitwedstrijd tegen Nieu-
werkerk a/d IJssel 2. Wederom geen
gemakkelijke opgave, maar het hele
seizoen zal er flink gestreden moeten
worden.
Nogmaals aandacht voor het gezel-
lige open RAPID- toernooi op za-
terdag 29 oktober. Dit speeltempo
is 25 minuten per persoon per partij.
Dit toernooi wordt gespeeld in wijk-
gebouw “De Flat”, Burg. Wesse-
linkstrtaat 4 De aanvangstijd is 09.45
oor en duurt tot ongeveer 16.30 uur.
Het inleggeld bedraagt € 8,- inclusief
een lunch. Inschrijven kunt u bij Paul
Blok, telefoonnummer 06-54608644
of via E-mail: svmaassluis@gmail.
com.
Bridgeclub Maasland
Uitslag 4 oktober 2011
Oranje: 1. Ed & Joke Boon 57,00
(57,55); 2. Franka Weeda & Ben Wel-
tevrede 53,96 (59,90); 3. Im Derksen
& Co Vincente 52,23 (46,46); 4.
Jan Dekker & Ank de Klerk 51,97
(52,24); 5. Greet Trossèl & Nelly
Zwinkels 51,14 (53,39); 6. Iet van Ra-
venswaaij & Corry Reimerink 51,07
(53,80); 7. Piet Nühn & Ben Wassink
50,91 (45,05); 8. Richard Akerboom
& Vera Kalfsterman 49,84 (33,59);
9. Henny Raab & Wil Wassink 49,09
(49,22); 10. Jan Bakker & Aart de
Jongh 46,67 (41,77); 11. Koos van
Aken & Ton Satijn 43,93 (56,20); 12.
Ed & Anka Elscot 43,72 (afw.); 13.
Niek & Ann Siliakus 40,21 (afw.).
Blauw: 1. An Deerenberg & Corrie
v.d. Laar 59,00 (59,72); 2. Jos Fokker
& Coby Korpershoek 53,95 (60,56);
3. Ineke Hilker & Theo van Veelen
52,78 (66,94); 4. Nel Staal & Diny
Willemse 49,62 (46,53); 5. Yvonne
van de Kamp & Jopie v.d. Weteringh
48,62 (49,22); 6. Jopie van der Meijs &
Frans van Staalduinen 48,27 (48,19);
7. An Lensveld & Trudy Westdorp
47,86 (46,53); 8. Paul Kunst & Paul
Willemsen 46,35 (43,06); 9. Wil &
Corrie van der Slot 46,08 (40,97); 10.
Jan v d Meij & Maria van Rijn 45,47
(37,50); 11. Jan & Corrie van Vliet
43,57 (afw.).
Groen: 1. Wil Lammers & Nico
Meinders 56,57 (65,63); 2. Rix Roest
& Plonie Zoet 55,26 (53,47); 3. In-
grid Knopper & André van Paassen
53,86 (48,26); 4. Bert & Nettie van
Nispen 52,49 (50,69); 5. Heinz Bobe
& Dirk v d Marel 51,46 (55,21); 6.
Loes Akerboom & Margot Meijer
50,54 (48,96); 7. Hèlen Toutenburg
& Ada Veldhuizen 50,30 (afw.); 8.
Anneke Dijkgraaf & Trudy Veen-
man 49,38 (40,28); 9. Leni & Freek
de Vos 49,29 (59,38); 10. Rob Hart &
Jopie Lucardie 49,02 (56,60); 11. An-
neke Nieuwstraten & Loes Schilder
48,79 (40,28); 12. Hetty Meerman
& Corry Mulder 48,22 (53,47); 3.
Nel de Bloois & Nel Slootheer 44,99
(41,32); 14. Wil Kros & Francien v.d.
Sar 44,94 (46,88); 15. Kees & Moks
Muijser 44,07 (39,58).
Geel: 1. Wim Ammerlaan & Gé Hen-
driks 57,57 (52,08); 2. An Dekkers &
Riet Mahieu 56,71 (63,54); 3. Anneke
Kromme & Nennie v.d. Matten 53,02
(58,33); 4. Ans v d Tas & Tineke van
Buuren 50,53 (63,54); 5. Selma v.d.
Merwe & Mieke Willemsen 50,18
(48,44); 6. Marian Noordhoek &
Vera Temmerman 49,67 (53,65); 7.
Kees van den Berg & Paul Nobel
46,67 (54,17); 8. Wim & Toos de Sna-
ijer 45,22 (37,50); 9. Nell Maagden-
berg & Trudy Smit 44,16 (46,35); 10.
Wim & Joke van Vliet 38,90 (53,13);
11. Mieneke Kommer & Ank Verhaas
38,61 (32,81); 12. Dicky Roozeboom
& Anja Slier 34,73 (afw.); 13. Riet
Roest & Bertie Verboon 26,40 (afw.).
Klaverjasclub De Vloot
Woensdag 5 oktober jl. kon er ge-
speeld worden met 14 tafels.
Deze week werd de hoogste score
behaald door de mevr. In ’t Hout. Zij
speelde 5742 punten bij elkaar.
De uitslag van week 40 was als
volgt:
1. mevr In ‘t Hout 5742; 2. hr Vijfvin-
kel 5597; 3. mevr v de Broecke 5419;
4. hr Schrijvers 5333; 5. hr Roelofs
5306; 6. hr van Eijmeren 5217; 7.
mevr Smit 5159; 8. hr Kaaij 5167; 9.
mevr Gijzen 5018.
Wij spelen wekelijks op woensdag-
middag in het noodgebouw “Het
Vlootje” van Ontmoetingscentrum
De Vloot en beginnen om precies
13.30 uur. Indien u 55-plus bent en
graag klaverjast, kom dan langs en
speel vrijblijvend ter kennismaking
mee in onze onderlinge competitie.
U bent van harte welkom.
Sponsor V&V Tuinbouwprojecten
In Schiedam leed M.S.V.’71 afgelo-
pen zaterdag tegen VVK zijn 2e ne-
derlaag van het seizoen. VVK boog
een vroeg verkregen achterstand (0-
1) in de 2e helft om en trok alsnog de
volle winst (2-1) naar zich toe. Eric
Tanis en zijn ploeg met een flinke ka-
ter achterlatend.
En het begon allemaal zo mooi voor
de mannen van Tanis en van Antwer-
pen. De secondewijzer had amper een
rondje afgelegd of de 0-1 stond al op
het bord. Serkan Yilmaz onderschep-
te de bal na zwak uitverdedigen van
een van de VVK verdedigers en ver-
schalkte vervolgens heel fraai doel-
man Welbie met een geplaatst schot
in de bovenhoek (0-1).
Een flinke opsteker voor M.S.V.’71
dat wel een ruggensteuntje kon ge-
bruiken. Want de stevig vernieuwde
selectie van de Maassluizers is de
laatste 2 weken niet in goeden doen.
Twee weken geleden werd in Lom-
bardijen de eerste nederlaag (5-3) van
het seizoen geleden en vorige week
kwamen de zwart witten tegen hek-
kensluiter Zestienhoven niet verder
dan een gelijkspel. (1-1).
De snelle voorsprong tegen VVK
kwam daarom als geroepen.
De jonge thuisploeg had even nodig
om van de schrik te bekomen. Zij
zullen even gedacht hebben aan de
2 eerdere thuisduels, die beiden ver-
loren gingen. Maar nu herpakten de
Kethellappers zich snel en ontstond
er een gelijkopgaande wedstrijd met
weinig echt uitgespeelde kansen.
De gevaarlijke Schiedamse spitsen
Yuri Nooteboom (met 6 goals VVK
topscorer) en Jashin Badi werden
knap in toom gehouden door Ricardo
Bruce en Stefan Voogt. En ook de
VVK defensie was veelal de baas
over de Maassluise voorwaartsen.
Halve kansen waren er wel in het
spannende duel. Zo maakte M.S.V.’71
verdediger Stefan Voogt een inzet
van Mark Ferrel met het hoofd on-
schadelijk en mikte Tayeb Belhaddad
aan de andere kant net naast de krui-
sing. Na een klein kwartier leek VVK
op gelijke hoogte te komen na een
voortreffelijke aanval. Maar scheids-
rechter Pasalic annuleerde de treffer,
omdat de bal al achter was geweest.
M.S.V.’71 haalde opgelucht adem.
Tot aan de pauze bleef de wedstrijd in
balans. Een goed lopende Maassluise
aanval met Jorge Gomes en Serkan
Yilmaz kon net niet worden binnen-
gewerkt door Kenan Muminiovic.
En even later speelde Muminovic de
actieve Yilmaz mooi vrij. Maar de
van Excelsior’20 overgekomen spits
zag Jorge Gomes over het hoofd en
ging voor eigen succes. Zijn te slappe
schuiver was een eenvoudige prooi
voor doelman Welbie.
Amper een minuut later deed Yuri
Nooteboom namens VVK het om-
gekeerde. De talentvolle spits, die
ooit een jaar bij Excelsior’M speelde,
maakte zich knap vrij. In plaats van
zelf uit te halen trok hij de bal voor ,
maar vond geen medespeler die zijn
werk kon afmaken.
VVK kwam na de thee goed uit de
startblokken. De mannen uit Kethel
speelden wat feller en toonden aan
zich niet neer te willen leggen bij een
nieuwe thuisnederlaag. De beloning
liet niet lang op zich wachten. Na 10
minuten werd Yuri Nooteboom met
een prachtige steekbal vrij voor Arjan
van der Kaay gezet, waarna de VVK
spits zijn 7e van het seizoen simpel
binnenschoot. (1-1).
De gelijkmaker was verdiend en
deed VVK beseffen dat er willicht
nog meer te halen viel deze middag.
M.S.V.’71 trainer Eric Tanis haalde
zijn spits Jorge Gomes naar en kant
en bracht Adiel Amakran binnen de
lijnen. De wedstrijd ging op en neer
en kon alle kanten op. Halverwege de
2e helft bracht M.S.V.’71 verdediger
Mitchell Zeebrechts redding, toen
Arjan van der Kaay bij een vrije trap
al gekopt leek. Even later was Serkan
Yilmaz namens de bezoekers te on-
rustig in de afwerking, nadat hij zich
knap had vrijgespeeld.
Beide trainers probeerden via wissels
de wedstrijd nog naar zich toe te trek-
ken. Bij M.S.V.’71 nam Faissal Oulad
Larbi de plaats in van de tegenval-
lende Tayeb Belhaddad en VVK trai-
ner Marcel van de Ven bracht Robbin
Kila voor Mark Ferrel. Het sorteerde
weinig effect. De wedstrijd leek op
een puntendeling af te stevenen. Tot
Mitchell Zeebrechts in de 40 minuut
op een gevaarlijke plek een overtre-
ding maakte. Het kostte de M.S.V.’71
verdediger een gele kaart. Maar de
schade voor M.S.V.’71 was nog veel
erger. De vrije trap van Dominic Ver-
schoor werd door de Maassluise muur
nog enigszins van richting veranderd
waardoor Arjan van der Kaay kans-
loos was. (2-1).
Met alle macht probeerde M.S.V.’71
in de slotfase vervolgens alsnog de 2e
nederlaag van het seizoen af te wen-
den. Ricardo Bruce ging als extra
aanvaller fungeren. Maar het lukte
niet. De thuisclub was dolgelukkig
met de eerste thuiswinst van dit sei-
zoen en is M.S.V.’71, dat uit de laatste
3 wedstrijden slechts 1 punt behaalde
nu op de ranglijst gepasseerd
Voor M.S.V.’71 kwamen
de volgende spelers in het veld :
Arjan van der Kaay, Edson Dacosta,
Ricardo Bruce, Stefan Voogt, Mit-
chell Zeebrechts, Pascal van Wijnen,
Sebastiaan van Vreeswijk, Tayeb
Belhaddad (75 Faissal Oulad Larbi),
Serkan Yilmaz, Jorge Gomes (60
Adiel Amakran), Kenan Muminovic.
Nieuw Programma
Zaterdag a.s. speelt M.S.V.’71 thuis
tegen Victoria’04. Een op papier
gelijkwaardige tegenstander. Want
de Vlaardingers hebben evenals
M.S.V.’71 tot nu toe 8 punten uit 6
wedstrijden weten te vergaren. Op
grond van een beter doelsaldo staat
Victoria’04 een plaatsje hoger (8e)
dan M.S.V.’71 (9e) op de ranglijst.
Beide ploegen presteren tot op heden
wisselvallig en beneden de verwach-
tingen. Victoria’04 werd vorig sei-
zoen 3e en miste in de nacompetitie
net de promotie naar de 2e klasse.
Het sterk vernieuwde M.S.V.’71 be-
gon goed aan de competitie maar laat
de laatste weken de nodige steken
vallen. De ploeg uit Maassluis West
is hard toe aan een overwinning. Op
grond van de statistieken zou dat
moeten kunnen lukken, want met 2
overwinningen en een gelijkspel de-
den de zwart witten het in eigen huis
tot nu toe goed.
De wedstrijd in Maassluis begint om
14:30 uur en de wedstrijdbal wordt
geschonken door Cuatro Madera.
M.S.V.’71 geeft vroege voorsprong uit handen
In wisselende weersomstandigheden
werd zaterdag een mooi programma
afgewerkt. Maassluis 3 startte om
12.30 uur tegen titelkandidaat TOP
2 uit Arnemuiden. Om opgevolgd te
worden door respectievelijk Maas-
sluis 2, 1 en A1 die allen tegen hun
concurrenten moesten aantreden.
Maassluis 1 – KOAG 1
Afgelopen zaterdag diende het vlag-
genschip van ckc Maassluis aan te
treden tegen KOAG (Korfballen Ons
Aller Genoegen) uit Krimpen aan
den IJssel. Na 5 speelronden stond
KOAG 4e met 5 punten en Maassluis
6e met 3 punten. Nog voor de com-
petitie gestart was, mocht van KOAG
veel verwacht worden 2 sterke heren
werden teruggehaald van andere ver-
enigingen, maar na 5 wedstrijden kan
men concluderen dat het bij KOAG
nog niet echt draait. Dus er lagen
voor Maassluis kansen om deze te-
genstander in het eigen Wipperspark
klop te geven. Echter waren er bij
Maassluis 2 afwezigen: topschutter
Marvin Soekra is geblesseerd aan
de enkel en rebounder Malou Abbas
is geblesseerd aan haar arm en zit al
enige weken in het gips. Maar van de
afwezigheid van deze twee toppers
was niets te merken, want na 5 mi-
nuten spelen stond het via Jan-Cees
Andreae en Henne Bloem 2-0 voor
de oranje-blauwhemden uit Maas-
sluis. De wedstrijd ging in het vervolg
van de eerste helft gelijk op, met dien
verstande dat het gat van 2 punten in
stand bleef, wat resulteerde in een 7-4
ruststand. Na de rust kwam KOAG
beter uit de startblokken binnen 7
minuten stond het 7-6. Hierdoor werd
het toch nog even spannend. Schutter
Henne Bloem bracht de stand weer
op 2 verschil. En dit was het verhaal
van de tweede helft. Elke keer als
KOAG de aansluitingstreffer maak-
te, bracht Maassluis de stand weer
op een zekere 2 punten verschil. Bij
een stand van 11-9 bracht trainer An-
dré Verbaas twee verse krachten het
veld in. Esther Oosterlee kwam in het
veld voor Pascale Koster en Ronald
van Berkel kwam er in voor Jan Cees
Andreae. Opmerkelijk is dat Ronald
van Berkel vorig jaar gestopt is met
het spelen in de selectie en nu in het
derde team van Maassluis speelt. In
navolging van Ivo Niehe wist Ronald
te vertellen dat hij een intens geluk-
kig mens is en dat tout-Maassluis het
unaniem een belachelijk succesvolle
invalbeurt vond. Enfin, de wedstrijd
werd in het vervolg volwassen uitge-
speeld. Waardoor er na 70 minuten
spelen een stand van 14-11 op de bor-
den stond.
Na het laatste fluitsignaal vond een
dame van KOAG nog even nodig om
bij Annelein Waardenburg verhaal te
halen en ontstond er nog een klein ge-
vecht tussen beide dames, maar sterke
mannen hebben de twee kemphanen
uit elkaar gehaald. Trainer Verbaas
was na afloop erg trots op zijn ploeg
en wist terecht te melden dat de over-
winning verdiend was.
Door dit resultaat staat Maassluis op
een gedeelde vijfde plaats met KOAG
en is het gat naar de degradatieplaat-
sen 2 punten. Al met al een zeer wol-
kome overwinning, maar Maassluis
is nog allerminst veilig. Volgende
week wacht de lastige uitwedstrijd
tegen koploper SDO uit Kamerik.
Wie weet…
Na afloop van de wedstrijd werd de
kantine omgebouwd in een heus
Duits Oktoberfest ambians en werd
het tot de late uurtjes nog erg gezellig.
Maassluis 2 – Valto 2
Ook voor het tweede stond een be-
langrijke wedstrijd op het program-
ma, concurrent Vallto uit De Lier.
Maassluis stond voor deze wedstrijd
net boven de degradatiestreep en Val-
to stond er net onder. Een overwin-
ning van Valto zou stuivertje wisselen
inhouden. De wedstrijd kende twee
gezichten in de eerste helft een tref-
zekerder Maassluis met een ruststand
van 5-1. En een tweede helft waarin
beide ploegen de gele kunststoffen-
mand maar moeilijk konden vinden.
Dit resulteerde in een 8-5 overwin-
ning. Geconcludeerd mag worden
dat de zeer jonge ploeg maar moeilijk
tot scoren komt tegen een onthutsend
zwak Valto. Volgende week uit tegen
Vriendenschaar uit Hardinxveld-
Giessendam die twee punten meer
heeft dan onze reserves.
Overige teams
Het 3e kon het niet bolwerken tegen
topper TOP. Een vak had het erg las-
tig met het strakke verdedigen van
TOP, waardoor de wedstrijd werd
verloren met 9-11. Positief was de
overwinning van Maassluis A1 te-
gen Merwede A1, zij wonnen in een
spannende wedstrijd met 11-10. Een
mooie opsteker voor deze ploeg, die
al wat vervelende nederlagen te ver-
werken heeft gekregen.
Informatie
Algemene info: Irene Warbout
(i.warbout@ckcmaassluis.nl). Info
internet: www.ckcmaassluis.nl. Heren Seesink en Bloem laten KOAG aanvallers kansloos.
Nieuws van korfbalvereniging c.k.c. Maassluis
Jonge CKC Maassluis-ploeg boekt
volwassen overwinning
Voor aanvang van de wedstrijd werd
het doel aan de mannen duidelijk ge-
maakt. Speel je eigen spel, gun elkaar
de bal, toon discipline en voer dit ook
uit. Maar straal vooral uit dat je een
droom hebt voor dit seizoen.
Dat Heren 1 van Evergreen nog mag
wennen aan de vierde klasse is duide-
lijk zichtbaar aan het spel en de uit-
slagen van de afgelopen wedstrijden.
Er zit nog niet een echte eigen lijn in
en dient er vooral geleerd te worden
van de spelwijze van de tegenstanders
en de daarbij behorende arbitrage. De
wedstrijden haast allemaal gewon-
nen, maar is het nog niet het niveau
waarop Evergreen kan acteren.
Voordat de groepsyell gegeven wordt,
geeft Roel Bosman de peptalk aan
zijn teamgenoten. Zorg voor een
goed doelsaldo. Dit saldo zal nood-
zakelijk zijn om aan de doelstelling
van dit seizoen te voldoen. Kampi-
oen worden en dan weer snel in de
3e klasse meedoen om de droom van
de 2e klasse zo snel mogelijk waar-
heid te maken. Gelet op het feit dat
Jip Regtop geblesseerd was, Martijn
Dammers een weekendje vrij had en
Tim van der Weck nog een discipline-
rende straf uitzat, had coach Michel
Wijnbelt besloten zelf ook mee te spe-
len. Op zijn verzoek was er een gast-
rol voor oud-coach Ronald Osephius.
Aan hem de eer om de doelstelling
van deze wedstrijd ook daadwerke-
lijk te realiseren. Ouderwets werd er
weer aan deze wedstrijd begonnen en
Evergreen liet direct zien wat het plan
was. Winnen. Winnen met een hoge
uitslag. Niet om Voorhout een bood-
schap mee te geven, maar voor de
groepsstand in het eindklassement.
In de 2e minuut was het Wouter Brui-
nings die met een mooie backhand de
score opent. 1 – 0. Dat deze backhand
hem beviel, blijkt wel in de 5e minuut.
Opnieuw scoort Wouter op deze ma-
nier de 2 – 0. In de 6e en 7e minuut
wordt aan Evergreen een strafcorner
gegeven, maar weet Evergreen hier
(nog) niet goed mee om te gaan. Het
is de 9e minuut dat Roel Bosman de
bal op eigen helft ophaalt en met een
solo door het midden de 3 – 0 weet
neer te zetten. In de 10e minuut is het
Dennis Kant die met een prachtige
sleep nu wel de strafcorner weet te
verzilveren. 4 – 0. Evergreen besluit
de bal wat langer rond te spelen om
te zien wat de tegenstander zal doen.
Aan elkaar wordt de bal gegund,
waardoor elke speler van Evergreen
zich in de wedstrijd weet te werken.
Yves Christian de Vos geeft in de
15e minuut de bal strak voor en het
is coach Michel Wijnbelt die de bal
in tipt voor een 5 – 0. Gezien het ver-
loop van de wedstrijd wordt besloten
om Yves wat minder te laten spelen,
om zodoende zijn knieën wat te laten
rusten. Opnieuw doet Evergreen het
even rustiger aan totdat Mike Noord-
zij denkt dat wat Roel kan, kan ik ook.
Het neemt de bal van eigen helft mee
en speelt net voor de goal de bal af
aan Michel. De 6 – 0 staat. In de 29e
minuut neemt Jeroen van der Weijden
op zijn backhand puntje de bal mee en
scoort 7 – 0. In de 31e minuut wordt
nog een strafcorner gegeven. Echter
deze wordt maar net gemist. Het is in
de 33e minuut opnieuw Michel Wijn-
belt die de score op 8 – 0 weet te zet-
ten. Rust. De mannen worden gewe-
zen op de opdracht en vooral om ook
na het scoren te laten zien, waarvoor
Evergreen is gekomen. Toon dat je je
droom daadwerkelijk waar wilt ma-
ken. Ga ervoor!
Het is al in de 4e minuut van de twee-
de helft Frank Barendregt die met een
harde klap vanaf kop cirkel de 9 – 0
zet. Nog geen minuut later is het Roel
Bosman opnieuw die na een assit van
Roy Osephius vanaf links de 10 – 0
maakt. In de 11e minuut krijgt Ever-
green opnieuw een strafcorner. Een
speler van Voorhout stopt de bal met
zijn lichaam op de lijn, waardoor er
niets anders opzit dan een strafbal te
geven. Dennis Kant legt deze er zeer
ontspannen in. 11 – 0. Evergreen zet
de druk door en het is Jasper van Blit-
terswijk die in de 10e minuut de 12 –
0 maakt. Het wordt voor iedereen nu
een wedstrijd om het nog bij te kunnen
houden want in de 11e minuut neemt
Jeroen van der Weijden (die overigens
een hele sterke wedstrijd speelde) de
bal mee en speelt hem voor ieder-
een langs naar Roel Bosman die het
natte snelle veld gebruikt om de bal
op zijn buik in te glijden. 13 – 0. Het
is opnieuw Jeroen van der Weijden
die in de 14e minuut de bal op eigen
helft ophaalt en langs iedereen heen
speelt. Japser van Blitterswijk liep
constant als guard mee en hem werd
door Jeroen net voor de keeper uit de
bal gegund. 14 – 0. In de 16e en de
17e minuut weet Evergreen niet goed
om te gaan met gegeven strafcorners.
Het is Jasper die in de 19e minuut de
15 – 0 weet te maken uit een hectische
aanval. In de 20e minuut sleept Frank
Barendregt een strafcorner in en staat
het op 16 – 0. En dan wordt Evergreen
minder scherp. Er wordt nonchalant
met de bal omgegaan en de ballen
worden minder hard aangespeeld. De
scherpte lijkt weg. Ook krijgt men af
en toe individuele momenten, terwijl
juist heel de wedstrijd is aangetoond
dat door team spel en het gunnen
de punten gehaald worden. Vroeger
gaf de oud-coach al aan dat je beter
simpele teamdoelpunten kan maken
dan fantastische individuele missers.
Voorhout profiteert hiervan en weet
een aantal keer bij de keeper Jannick
Breunis te komen. Ondanks de regen
en de kou en de stilte om hem heen,
weet hij zich goed te weren en weet de
nul te houden. Het is “pas weer” in de
24e minuut dat Evergreen een straf-
corner weet te halen. Deze wordt door
een speler met zijn lichaam op de lijn
gestopt en is het weer een strafbal.
Het is Mike Noordzij die deze heel
beheerst weet te maken. 17 – 0. In de
27e minuut neemt Michel de bal op
de achterlijn de bal aan en speelt deze
door aan Wouter. Hij tipt de 18 – 0 in.
In de 33e minuut weet de keeper van
Voorhout de bal uit een strafcorner te
houden. Echter is het in de 34e mi-
nuut Dennis Kant die een strafcorner
erin sleept en de 19 – 0 staat.
Heren Evergreen 1 heeft op deze ma-
nier getoond dat als je als Team het
spel maakt en elkaar de bal gunt je
een wedstrijd naar je toe kan halen en
je dan ook als winnaar van het veld
kan lopen. Deze regel gaat altijd op!
De volgende stap in realiseren van
hun droom is gemaakt…..
Komende zondag komt Waddinx-
veen thuis. Een mooie wedstrijd waar
Heren 1 van Evergreen de ingeslagen
weg zal voortzetten.
Evergreen Heren 1 loopt over Voorhout heen
13 OKTOBER 2011 MAASSLUISE COURANT 21
Wilt u altijd op de hoogte zijn van onze aanbiedingen? Download dan
onze iPhone app of volg ons op Twitter of Facebook .
Kijk voor meer informatie op www.hoogvliet.com
Zet- en drukfouten voorbehouden, maximaal 4 keer de aanbieding per klant.
Acties zijn geldig van woensdag 12 oktober t/m
dinsdag 18 oktober 2011
3.
28
kilo
U betaalt
Coca Cola
Regular, light of Zero
Pak 4 flessen van 1.5 liter
6.16
Rundergehakt
Kilo
4.69
3
0
% k
o
r
t
i
n
g
4.
99
per pak
Per liter 0.83
Dash
of Dreft
Alle soorten, bijvoorbeeld Dreft kleurwas veilig
Fles 1387 ml
4.89
2.
44
per fles
Per liter 1.76
U betaalt
5
0
%
k
o
r
t
i
n
g
Ontmoet de
bewoners van
Het Huis Anubis
Kom zaterdag 5 november
tussen 10.30 en 11.30 uur
naar Hoogvliet Overvecht,
Roelantdreef 265 in Utrecht
Kijk snel op:
www.hoogvliet.com/anubis
Spaar vanaf maandag 17 oktober
bij Hoogvliet voor
Het Huis Anubis REALITY CARDS
WINTERBANDEN
MICHELIN
185/65R14 86T NU VOOR € 88,00
Alpin A3
195/65R15 91T NU VOOR € 78,00
Alpin A3
155/65R14 NU VOOR € 68,00
Alpin A-3
FULDA
165/70R14 81T NU VOOR € 69,00
Montero 3
185/65R14 86T NU VOOR € 79,00
Montero 3
CONTINENTAL
195/65R15 91T NU VOOR € 77,00
Wintercontact TS 810
CONTINENTAL
185/60R15 88T NU VOOR € 87,00
Wintercontact TS 800
165/70R14 81T NU VOOR € 71,00
Wintercontact TS 800
205/55R16 91H NU VOOR € 158,00
Wintercontact TS 810
BRIDGESTONE
Blizzak LM 2 91H
205/55R16 NU VOOR € 160,00
DUNLOP
SP Wintersport 3D 91H
205/55R16 NU VOOR € 146,00
PRIJZEN EXCL.MILIEU BIJDRAGE, BALANCEREN EN MONTEREN.
DEZE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG TOT 20 OKTOBER 2011
AANBIEDINGEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD VAN
PRIJSWIJZIGINGEN, DRUK- EN ZETFOUTEN.
Noorddijk
Automobielbedrijf
Nijverheidsstraat 2 - Maassluis
NIEUWBOUW- OF VERBOUWPLANNEN
I.D. STUDIO
Al ruim 15 jaar HET betrouwbare
adres voor ontwerp en planontwikkeling.
Elke woensdagochtend van 9 - 11
gratis spreekuur.
I.D. STUDIO - ZUIDVLIET 113B - 3141 SX MAASSLUIS
TEL. 010 - 59 279 66
Email: idstudio@kabelfoon.nl
Begeleid Wonen * Beschermd Wonen * Budgethulp
Dagbesteding * Reïntegratie * Sociaal Pension
Ondersteunt en begeleidt mensen van 18 jaar en ouder met
psychiatrische en/of psychosociale problematiek die zo zelfstandig
mogelijk willen wonen in de regio Nieuwe Waterweg Noord.
Voor onze sector Zorg zijn wij voor de duur van zes maanden
op zoek naar een
Huishoudelijk medewerker m/v
met ondersteunende taken
voor 24 uur per week
De huishoudelijk medewerker zal bij de cliënten thuis werkzaam zijn.
Taakomschrijving:
• Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden
• Het assisteren en stimuleren van de cliënt bij dagelijkse activitei-
ten, zoals boodschappen doen, kleding wassen en andere huis-
houdelijke taken
• Indien passend in het begeleidingsplan, het maken van een
wandeling en/of een praatje.
Functie eisen:
• Affiniteit met de doelgroep
• Goede communicatieve vaardigheden
• Werkt zelfstandig (met de mogelijkheid indien nodig
terug te vallen op de woonbegeleider)
• Stressbestendig
• Flexibel
• Inzetbaar in de avond- en weekenduren
• In bezit van rijbewijs B (Bij voorkeur in bezit van een auto)
• Goed kunnen werken binnen een team
• Bereidt ook sterk vervuilde woningen schoon te maken
• Voert werkzaamheden op diverse locaties in de regio
Nieuwe Waterweg Noord uit
Salaris: Salariëring vindt plaats volgens CAO GGZ, functiegroep 25
(max. € 2.172,00).
Informatie en reacties: Informatie m.b.t. de inhoud van
de functie kan worden ingewonnen bij
mevrouw F. Ham (Teamleider Ambulante Zorg) 010-5991991.
Sollicitaties uitsluitend schriftelijk of per e-mail,
voorzien van motivatiebrief en cv, richten aan:
Stichting Onder Een Dak
t.a.v. personeelszaken, mevrouw N.W.M. van der Kolk
Postbus 65, 3140 AB Maassluis
E-mail: pz@stoed.nl
Vink & Evag
Autobedrijven B.V.
Schiedam: 010 - 426 46 90.
www.ford-vinkevag.nl
Automobielbedrijf
A. Korpershoek
Maassluis: 010 - 591 23 44.
Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Actie loopt t/m 31 december 2011.
Gemiddeld brandstofverbruik en CO
2
-uitstoot: km/liter: 20,4; liter/100 km: 4,9; CO
2
gr/km: 115.
Geen wegenbelasting tot 2014
Geen BPM
De Ford Ka is een volwassen auto waar u mee gezien
mag worden. Hij is niet alleen scherp geprijsd, maar nu ook
nog eens belastingvrij. Uw Ford dealer betaalt namelijk
direct op de factuur tot 2014 uw wegenbelasting en
BPMbij de aanschaf. Dat betekent voor u een belasting-
voordeel tot zelfs 1.150,-. Ga langs bij uw Ford dealer en
vraag naar de voorwaarden! Of kijk op Ford.nl
De voordelen
van de complete Ka
op een rij:
KA LIMITED
V.A. 8.350,-
KA COOL &SOUND
V.A. 9.350,-
KA GRAND PRIX
V.A. 10.995,-
KA COOL &SOUND met o.a.
š 7_hYedZ_j_ed_d]
šHWZ_e%9:#if[b[h
š ;b[ajh_iY^ X[Z_[dXWh[ leehfehj_[hhWc[d [d Xk_j[dif_[][bi
KA GRANDPRIXmet o.a.
š',_dY^b_Y^jc[jWb[dl[b][d
šIfehj_[l[WY^j[hife_b[h
šKd_[aÈ=hWdZFh_nÉ_d#[d[nj[h_[kh
Belastingvoordeel tot 1.150,-
Daihatsu Sirion 5-drs Premium 10000 km 2010
Opel Astra 1.4 16V 5-drs Edition 23000 km 2009
Ford Focus 1.8 Titanium 5-drs 8600 km 2009
Toyota Rav 4 2.0 4WD Dynamic 29000 km 2009
Hyundai Getz 1.4 Cross 5-drs 8000 km 2008
Ford Ka 1.3 I 12th Edition 71000 km 2008
Nissan Note 1.6 16V Tekna 52000 km 2008
Toyota Yaris 1.3 16V Linea Luna 5-drs 39000 km 2008
Opel Astra 1.8 16V Cabrio Temptation 49000 km 2008
Daihatsu Sirion 2 1.3 16V 39000 km 2007
Opel Corsa 1.2 16V Cosmo 5-drs 27000 km 2007
VWCaddy TDI 77kw 58000 km 2007
Toyota Corolla Verso 1.6 Linea Sol 53000 km 2006
Opel Astra 1.6 16 V Edition 45000 km 2006
Peugeot 207 1.6 16V XS Pack 136000 km 2006
Kia Picanto 1.1 EX Automaat 29000 km 2006
Seat Leon 1.6 16V Style 101000 km 2006
Fiat Punto 1.2 Dynamic 18000 km 2005
Ford Fiesta 1.4 Ambiente 57000 km 2005
VWTransporter 1.9 TDI 136000 km 2005
Toyota Yaris Verso 1.3 16V Luna+Airco 125000 km 2004
Renault Megane Scenic 1.6 16V Dynamic 93000 km 2003
Mitsubishi Space-star 1.6 Comfort Autom 85000 km 2002
Opel Zafira 1.8 16V Elegance Autom 89000 km 2001
Opel Zafira 1.8 16V Elegance 92000 km 2001
Mitsubishi Spacestar 1.6 16V Family 110000 km 2001
Opel Astra 1.6 16V Pearl 5-drs 175000 km 2000
Suzuki Grand Vitara 2.0 108000 km 2000
Opel Zafira 1.8 16V Elegance 83000 km 2000
VWGolf 1.4 16V 5-drs 123000 km 2000
Opel Corsa 1.2 16V 72000 km 1999
Toyota Yaris 1.0 16V 123000 km 1999
Renault Twingo 1.2 Elite 132000 km 1998
Toyota Starlet 1.3 195000 km 1995
Mercedes 190E 160000 km 1994
Kijk voor meer auto’s op:
www.vandervoortautos.nl
Het Ambacht 7, Maasland
Tel. 010-5911094.
Geopend dagelijks van 8.00 tot 17.30 uur.
Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur.
Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur.
AUTOBEDRIJF
v.d. Voort B.V.
Feet & Beauty
Linsey van Kampen
In het centrum van Maassluis
Provoet Pedicure
schoonheidsspecialiste
Gediplomeerd
in de diabetische en
reumatische voet.
Gevestigd op de Zuidvliet nr: 6
in het pand van Ed Schoenservice.
Voor meer info:
www.feetenbeauty.nl
of bel: 06 130 179 21
Te koop: ijsselsteentjes,
oude straatklinkers (vijf-
duimers) en veel soorten
dakpannen.
Tel. 0174-420959.
Tip: Laat u uw huisdieren
gratis afhalen? Pas op
voor niet-bonafide hande-
laren (en handelaarsters).
Vraag om legitimatie en
na-controle.
25% KORTING
op elektrisch bediende
rolluiken*, vraag ernaar
in onze showroom.
AZ ZONWERING
Hoogstraat 2,
HOEK WIP, Maassluis
010-5910716
KNIKARMSCHERM,
elektrisch bediend*,
zolang de voorraad
strekt!! bijv. 5 meter
breed x 2,5 meter uitval
€949,-
*Informeer in onze
showroom:
AZ ZONWERING
Hoogstraat 2,
HOEK WIP, Maassluis
Trap renoveren? Met la-
minaat of echt hout. Ro-
tinka Parket, Maassluis.
Tel. 010-5903530.
Sokken zonder elastiek
voor gevoelige benen.
JAN BOOSTER,
KONINGSHOEK
Voor al uw sierbestrating,
herbestrating, schuttingen
plaatsen of verwijderen;
vlonders leggen; beschoei-
ingswerkzaamheden:
G. van der Wel, Maasdijk,
tel. 0174-516716 /
06-49112113.
** OP MAAT **
MEUBELSTOFFEERDERIJ
voor eetkamerstoelen,
fauteuils, bankstellen, enz.
Kvk. Vrijbl. prijsopgave.
Voor info: 06-30838520
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
HEALING ROOMS
MAASSLUIS De Healing
Rooms is interkerkelijk. Wilt
u een gesprek en/of ge-
bed? Bel voor een afspraak
010-5925691.
Zondag 16 oktober 2011
MILITARIABEURS
van 09.00 tot 14.00 uur
in de LIJNBAANHAL
BAANSTRAAT 4
Nabij de Westhavenkade in Vlaardingen
Info 010-4358856 of 06-23250366
Sport
13 OKTOBER 2011
PAGINA 22
Hoofdsponsor: Cuatro Madera
ASWH is nagenoeg alle volgers van
het amateurvoetbal favoriet was voor
de titel in de Hoofdklasse B De Am-
bachters hebben een vermogen ge-
investeerd in nieuwe spelers en de
organisatie binnen de club is verge-
lijkbaar met die van een BVO. Dat je
met geld een elftal kan kopen is dui-
delijk, maar of het ook een team zal
worden is veel lastiger te bereiken. In
een rechtstreekse confrontatie met
Excelsior Maassluis bewezen de Tri-
colores een flinke stap t.o.v. ASWH
te zijn.
Met prima voetbal kreeg ASWH een
lesje in effectiviteit, omschakeling en
teamspirit.
De ploeg van trainer Demis Xantho-
poulos was met 5-2 met afstand de
betere en heeft virtueel de leiding
genomen in de stand op de ranglijst.
Onder leiding van scheidsrechter
Meulenkamp trapten beide ploegen
onder een nat najaarszonnetje af.
Beide ploegen moeten het hebben
van het combinatievoetbal en hante-
ren zelden de lange bal. Voor alles is
verzorgd voetbal spelen het credo en
dat was in het eerste kwartier goed te
merken. ASWH had iets meer balbe-
zit maar werd nooit gevaarlijk maar
moest wel de gevaarlijke voorwaart-
sen van ASWH, waar met name Alex
van Dommelen en Josiemar van der
Worp een paar keer dreigend werden,
goed in de smiezen houden. Jelle Vis-
ser, in de beginfase wat onwennig,
kwam echter zelden in gevaar en als
het gevaarlijk werd dan was het aan
de verdediging te danken dat er bij-
tijds opgeruimd werd. Na 20 minuten
het spel van ASWH te hebben gecon-
troleerd, kwamen de Tricolores meer
en meer in de wedstrijd. Vooral via
de snelle Javier Brouwer kwam het
een aantal keren gevaarlijk voor de
goal maar steeds wisten de mannen
uit Hendrik Ido Ambacht redding te
brengen.
In de 20e minuut mocht Jesper Gudde
vanaf links een corner nemen die hij
vervolgens panklaar op het hoofd
van de inkomende Kevin Vink legde.
Snoeihard kopte de boomlange spits
zijn ploeg naar een 1-0 voorsprong
die vlak voor rust werd uitgebouwd
door een kopbal in eigen goal van Ri-
cardo Danning. Daaraan vooraf ging
een heerlijke lange pass van Niels Re-
dert die uiteindelijk voor zoveel on-
rust zorgde dat de bal door Danning
langs zijn uitkomende keeper werd
gekopt. Een heerlijke goal vlak voor
rust die Excelsior vertrouwen en de
nodige rust verschafte, maar ASWH
noopte om na de thee volop de aanval
te gaan spelen.
In de tweede helft begon ASWH fel
en ging het op zoek naar de aanslui-
tingstreffer maar kreeg het de deksel
op de neus toen Jesper Gudde met
een prima steekbal Vincent v.d. Berg
vond. Deze ontsnapte aan de buiten-
spelval en rondde een op een met de
keeper fraai af. (3-0.)
Een weelde voor de Maassluizers die
echter maar van korte duur was. Na-
dat eerst Jelle Visser fantastisch red-
ding bracht op een kopbal van Mels
van Driel was het diezelfde van Driel
die met een directe vrije trap onhoud-
baar de 1-3 wist binnen te schieten.
Trainer Xanthopoulos wisselde
daarop Jesper Gudde voor Stephan
v.d. Velde en Sefa Kurt kwam Robin
Hofman vervangen. ASWH gooide
alles op de aanval en liet veel ruimte
liggen en daarmee wisten de Tricolo-
res wel raad. Een fraaie counter werd
onreglementair op het middenveld
gestuit; Niels Redert legde de toege-
kende vrije trap panklaar op Stephan
v.d. Velde die slechts ten koste van
een overtreding gestuit kon worden.
Helaas voor alles wat uit Hendrik Ido
Ambacht kwam, gebeurde dat in de
16, waardoor de man in het geel niets
anders kon doen dan naar de stip wij-
zen.
Niels Redert bleef koel en bracht Ex-
celsior Maassluis op een veilige 4-1
voorsprong.
Opnieuw toonde ASWH veerkracht
en bracht, na een toegekende vrije
trap randje 16 , de stand op 4-2 via de
behendige en beste man aan ASWH
kant Josiemar van der Worp.
Even was er nog hoop voor de ploeg
van Ron Timmers, maar via een
schitterend uitgevoerde counter wist
Kevin Vink opnieuw voor Excelsior
het net te vinden (5-2).
In de slotfase had de overwinning nog
ruimer uit kunnen en moeten pakken
maar het vizier stond bij de Maasslui-
zers niet meer op scherp. Een fraaie
overwinning waarmee het goede za-
ken doet. Virtueel gaat de ploeg van
Demis Xanthopoulos aan de leiding
maar is de gestaakte wedstrijd nog
niet in de stand meegenomen.
Volgende week wacht Excelsior
Maassluis weer een topper. Dan komt
Kozakken Boys op bezoek. De ploeg
uit Werkendam was tot afgelopen
week nog koploper, maar moest zijn
meerdere erkennen in Scheveningen.
Als Excelsior het niveau van de wed-
strijd tegen ASWH weet vast te hou-
den gaat het dit seizoen absoluut mee
doen om de prijzen. Of het ook tegen
Kozakken Boys weer gaat lukken?
Zaterdag 16 oktober: Excelsior M –
Kozakken Boys: 14.30 uur.
De hoogste jeugdteams van Excelsior
M kenden een prima zaterdag. Excel-
sior M A1 won bij Alexandria’66 A1
met overtuigende cijfers: 0-3. Excel-
sior M B1 en C1 wonnen voor het
eerst deze competitie een wedstrijd.
B1 deed dat bij Alexandria’66 C1 (1-
2) terwijl C1 bij VOC C1 met dezelfde
cijfers won. Excelsior M D1 speelde
de speciale wedstrijd bij Zwaluwen
D1 en verloor ondanks een voor-
sprong met 1-4.
Laatste kans op loten in de Excel-
sior Maassluis Superloterij
Tot 3 november kunt u nog loten ko-
pen voor de actie “Samen Bouwen”
waar deze loterij voor is opgezet. Er
zijn nog voldoende loten beschikbaar.
De loterij wordt zoals gezegd georga-
niseerd om delen van ons complex
grondig te renoveren. Met name onze
kleedkamers, de kantine en de tribu-
ne hebben dringend een opknapbeurt
nodig.
Loten kosten € 50,- per stuk en zijn op
de club verkrijgbaar bij leden van het
organisatie-comite.
Dick van der Kooij, Karel Parre, Piet
de Groot, Andre Vis en Huub Slangen
zijn u graag ter wille.
Er zijn prachtige prijzen te verdienen
met als klapper natuurlijk de reis-
cheque van 5000 euro met daarbij
nog eens 2000 euro aan zakgeld. Re-
den genoeg om een of meerdere loten
aan te schaffen.
Excelsior M veel verder dan ASWH
MVC grijpt
naast winst
Dames 1 volleybalt zeven punten
bij elkaar
Hoofdsponsor Biercafé OPORTO
8 oktober 2011 - Benevia-Wik/Unive
DS3 – MVC D1
Op woensdag was het nog twijfelach-
tig of wij wel voldoende spelers bij el-
kaar konden sprokkelen om richting
het koude ’s Gravendeel te gaan. En-
kele zijn geblesseerd, anderen kunnen
spelen op halve kracht, een volgende
had dit weekend andere plannen…
Uiteindelijk toch 7 vrouwen in een
blauw geel tenue gestoken en pre-
sent in ’s Gravendeel. De dames van
Benevia gingen goed van start. Ons
specialisme lijkt ondertussen het in-
halen van een achterstand te worden.
Dus ook hier weer. Met vlagen werd
er goed gespeeld door ons, en dan
ook weer niet. Op de bank werd opti-
mistisch mee gejuicht en meegedacht
door Ellen en Nathalie. Na een 2-2
in sets begonnen wij aan een vijfde,
beslissende set. Wij namen direct een
voorsprong, maar gaven dit in de 2e
helft weer weg.
Een leuke pot, met veel ups en downs
qua spel. Volgende keer moeten wij
het geluk afdwingen en pakken we
die punten!
Na afloop waren er veel tevreden ge-
zichten te zien. De wedstrijd afzeg-
gen betekende vijf strafpunten. Door
het toch te proberen zijn er twee pun-
ten meegenomen naar Maassluis! Dat
zijn zeven punten in totaal!
Setstanden: 25-20, 22-25, 25-21, 22-
25 en 15-12.
Overige uitslagen
MVC H1 – Fusion H4: 2-3, Benevia
H4 – MVC H2: 3-1, WIK/Univé MB
– MVC MB: 4-0, Intermezzo JA –
MVC JA: 3-1. MVC D2 – DVO D4:
0-4.
Informatie over MVC
Voor informatie bel je met Ellen Strik
06-12276308 (senioren ), Linda Fen-
ne 06-28055008 (jeugd) of met Pa-
tricia Pols 010-5929116 (recreanten).
Email: bestuur@mvcmaassluis.nl,
Website: www.mvcmaassluis.nl
Biljart Club de Vloot
nog steeds
ongeslagen
in Rijnmondbokaal
Woensdag 6 oktober speelden we
tegen de Woudhoek in Schiedam.
Opnieuw bonden we een overwin-
ning aan de zegekar met hele mooie
overwinningen en slechte partijen.
Sjaak Verhoef en Henk Abramsz
speelden hele mooie partijen. Sjaak
maakte een serie van 35 caramboles
maar zijn tegenstander was niet di-
rect onder de indruk en speelde een
hele goede parttij en eindigde de par-
tij met 120 caramboles en hij hoefde
er maar 60 te maken in 30 beurten.
Sjaak eindigde met 147 caramboles
en die hoeft er maar 87 te maken in 30
beurten dus dat was een hele mooie
partij. Henk maakte 36 caramboles
en die moest er maar 25 maken in 30
beurten dus ook een heel goed gemid-
delde. Zijn tegenstander was er van
onder de indruk en kwam niet verder
dan 13 caramboles van de 20 die hij
er moest maken. Frank v/d Zwan-
Alex Steenks- Jan Grandia – Wil-
liam Vroombout kwamen allemaal
ruim aan hun gemiddelde. Cees As-
sendelft – Bert v/d Zalm en Aad Bre-
derveld kwamen deze middag niet tot
winst maar dat was niet van invloed
op de uitslag met een puntenaantal
van 101,728 voor de Woudhoek en
een puntenaantal van 109,454 voor
de Vloot. Dus een mooie overwin-
ning voor de Vloot kijk voor verdere
informatie op www.bcdevloot.nl.
W.J.V.
Eerste overwinning
VDL ME5 in de pocket!
Vol goede moed reisden de meiden
van VDL ME5 afgelopen zaterdag
naar Nootdorp voor de wedstrijd te-
gen RKDEO E18M. Eindelijk weer
tegen een meidenteam. Bij aankomst
ging het zonnetje schijnen dus dat be-
loofde wat. Na een aantal wijzigingen
in de opstelling begonnen we aan een
spannende strijd. Na enkele minu-
ten was het onze topscoorder Megan
Uleman die de bal prachtig achter de
keeper van RKDEO schoot. Niet veel
later was het weer Megan die uithaal-
de en de 0-2 maakte. RKDEO kwam
terug naar 1-2 maar Megan wist op-
nieuw te scoren; 1-3. De 1-4 kwam
van de opkomende Melanie Wuyster,
die heel mooi inschoot. De 1-5 kwam
op naam van Mytrhe Schouten. RK-
DEO kwam nog even terug op 2-5
maar Megan wist er toch 2-6 van
te maken. Nog een keer kwam RK-
DEO terug naar 3-6 maar een mooie
inglijder van Liz van der Hoeven
zorgde voor 3-7. Onze verdediging
bestaande uit Danique Bransen, Jai-
mey Kruining en Sara Ahnouch was
nauwelijks te passeren. Ook de wis-
selspelers Jacklynn en Sophie hebben
een fantastische wedstrijd gespeeld.
Eindelijk de overwinning waar we
zo lang op gehoopt hadden. En zo
galmde het nog lang na in Nootdorp:
“blauw met witte kleuren....”
Robin Kruining.
De veldcompetitie zit er weer op voor
de meeste teams van Unitas ’63. De
jeugd heeft het heel goed gedaan. De
Jongens C zijn kampioen, de D-jeugd
kan nog kampioen worden als de
concurrent aanstaande zaterdag ver-
liest, Meisjes C is vierde geworden
en Meisjes B heeft evenveel punten
als de kampioen, maar een minder
doelsaldo.
Voor de laatste wedstrijd van deze
veldcompeitie vertrok Jongens C af-
gelopen zaterdag naar Krimpen aan
den IJssel. De tegenstanders was
Treffers en er stond veel op het spel:
onze jongens hadden aan een gelijk-
spel genoeg voor het kampioenschap.
Mike, Dennis, Dion, Martijn, Silvan,
Stijn, Boris en Quincy hadden er zin
in. Rik baalde ontzettend, omdat hij
vanwege een blessure niet mee kon
doen. Uiteraard was hij er wel om zijn
team aan te moedigen.
Treffers ging voortvarend van start,
want de eerste aanval resulteerde di-
rect in een doelpunt. Unitas ’63 leek
wat zenuwachtig wat zich vertaalde
in onnodig balverlies. We moesten tot
de vierde minuut wachten op de ge-
lijkmaker van Boris. Toen kregen de
mannen hun zenuwen onder controle
en ging het een stuk beter. Er werd
goed verdedigd en Stijn was weer lek-
ker aan het keepen.
Halverwege de eerste helft begon het
hard te regenen. De bal werd glad en
zwaar en de jongens kregen koude
handen. Mike was echter zeer doel-
gericht en wist toch een paar keer te
scoren. Ook Quincy en Boris waren
een paar keer trefzeker. Dennis en
Martijn stonden hun mannetje in de
verdediging. Zo werd er gerust bij een
comfortabele voorsprong van 4-9.
De weergoden waren niet gunstig
gestemd, want de tweede helft ging
van start tijdens een wolkbreuk. De
jongens hielden zich warm door hard
te werken in de verdediging en veel
break-outs te lopen. Ze lieten de te-
genstanders niet meer in hun spel
komen. Halverwege de tweede helft
werd het gelukkig droog, zodat er
weer lekker gehandbald kon worden.
Mike, Quincy en Boris wisten weer
verschillende keren het doel van de
tegenstander te vinden, zodat het
kampioenschap niet in gevaar kwam.
De eindstand was 8-16, dus onze jon-
gens hebben al hun wedstrijden van
deze veldcompetitie gewonnen en
hadden wat te vieren! Na de wedstrijd
was er cola en chips en werd er gefeest
onder de douche. Volgende week zijn
ze een weekend vrij en daarna begint
het zaalseizoen. We wensen de jon-
gens ook daar veel succes!
Spannende wedstrijd D-jeugd
eindigt in gelijkspel
Tussen de buien door kon de D-jeugd
afgelopen zaterdag definitief eerste in
de competitie worden. Er was echter
wel een groot obstakel: de tegenstan-
der. Naast Unitas ’63 waren er nog
drie ploegen die kans hadden om
kampioen te worden en Savosa is daar
één van. Savosa is een team dat niet
veel doelpunten maakt, maar ook niet
veel doelpunten tegen krijgt. Een dijk
van een verdediging dus, en als het
veld en de bal dan ook nog eens heel
nat zijn, wordt het super moeilijk om
het net van de tegenstander te laten
bollen. Sander was er niet bij, waar-
door het team bestond uit Robin, Sky-
lor, Annabel, Britt, Fréderique, Kim,
Naomi en Roan.
Vóór de wedstrijd werd de scheids-
rechter door Unitas ’63 nog even
in het zonnetje gezet. Zij kreeg een
presentje omdat het de “Week van de
Scheidsrechter” was. En toen gingen
we los. We speelden redelijk goed
over, zochten de ruimte, keken goed
naar medespelers en liepen goed vrij.
Maar iedere keer was daar de verde-
diging van de tegenstander die inder-
daad erg goed was. Daar stond echter
een goede verdediging van Unitas
’63 tegenover en ook Savosa kwam
er nagenoeg niet door. Het spel ging
over en weer en doelpunten waren
schaars. Dat maakte de wedstrijd erg
spannend. Bij de rust was het 3-2 in
het voordeel van Savosa.
Na de limonade ging het spel door
zoals het in de eerste helft geëindigd
was. Klamme handjes van de span-
ning. En omdat we echt wel heel
graag de gelijkmaker wilden maken,
vergaten we soms om goed samen
te blijven spelen. Na een minuut of
tien werd de gelijkmaker gemaakt.
Het spel werd opener en golfde op en
neer. Beide teams kregen nog kansen,
maar er werd niet meer gescoord. Met
maar één doelpunt in de tweede helft
werd de eindstand 3-3. Dat was niet
genoeg om het kampioenschap al te
kunnen vieren. Met vier gewonnen
wedstrijden en twee gelijkspelen heb-
ben onze kanjers het deze veldcom-
petitie sowieso uitstekend gedaan. Of
de D-jeugd van Unitas’63 uiteinde-
lijk eerste of tweede in de competi-
tie wordt, hangt af van de wedstrijd
DWS-DES komende zaterdag. We
zijn benieuwd!
Meisjes C
wint verrassend van Helius
De meiden staan vijfde in de poule en
moesten het in hun laatste wedstrijd
van de veldcompetitie opnemen tegen
Helius, dat tweede staat. Dat beloofde
een zware pot te worden op deze kou-
de en natte zaterdagmorgen. Met een
krappe selectie vertrokken we naar
Hellevoetsluis. Twee meiden waren
er niet bij en Krista was vanwege
een hersenschudding en een pijnlijke
knie nog onzeker. Uiteindelijk heeft
ze toch het doel kunnen verdedigen,
waardoor Unitas ’63 één wissel had.
De veldspelers waren Bibi, Michelle,
Anne, Romée, Noor, Esmee en Ma-
delon.
Het veld stond blank, maar geluk-
kig regende het niet. De opdracht
aan de meiden was om vanwege de
gladde bal over korte afstanden naar
elkaar over te spelen. Verder zouden
we proberen snel uit te stappen in de
verdediging om de tegenstander niet
de gelegenheid te geven een actie te
maken. Dit plan werd goed uitge-
voerd door de meiden, waarbij zeker
het goede en felle verdedigen van
Noor opviel. De tegenstander had
duidelijk meer moeite met de gladde
bal een mede door het goede verdedi-
gen van Unitas ’63 leed Helius vaak
balverlies. Unitas ’63 kon dan weer
gaan aanvallen en dat leverde bij de
rust een onverwachte voorsprong op
van 0-5!
De tegenstander kreeg in de tweede
helft beter grip op het spel, waarbij
vooral de cirkelspeelster van Helius
indruk maakte. Helius kwam terug in
de wedstrijd, maar de aanval kwam
te laat. Unitas ‘63 scoorde nog drie
keer in de tweede helft, tegen vier
doelpunten voor Helius. Zo werd de
eindstand bepaald op 4-8: een hele
mooie overwinning in deze laatste
wedstrijd! De doelpunten werden ge-
maakt door Esmee, Romée, Noor en
Madelon. Door deze uitslag is Unitas
‘63 als vierde geëindigd in de veld-
competitie. Een super resultaat voor
dit nieuwe team, en de laatste twee
wedstrijden laten zien dat er voor het
zaalseizoen mogelijk nog meer in zit!
Schoolhandbal
Op woensdag 12 oktober is het
schoolhandbaltoernooi gehouden.
Op het moment van het schrijven van
dit stuk, moet het toernooi nog begin-
nen. Een verslag van het toernooi, ge-
sponsord door Avantus People, zal u
dan ook volgende week in De Schakel
terugvinden.
Vind je handbal een leuke sport en
overweeg je lid te worden, dan is het
mogelijk om een paar keer vrijblij-
vend mee te trainen. De trainingen
zijn op dinsdagen in de Olympiahal.
D-jeugd (jongens en meisjes t/m 9
jaar): 17.00 – 18.00 uur
Meisjes C (10-12 jaar): 17.30 – 18.30
uur
Jongens C (10-12 jaar): 18.00 – 19.00
uur
Uitslagen afgelopen weekend
D-jeugd: Savosa – Unitas ’63 3-3
Meisjes C: Helius – Unitas ’63 4-8
Jongens C: Treffers – Unitas ’63 8-16
Meisjes B: DWS – Unitas ’63 14-12
Dames A: VELO – Unitas ’63 14-10
Wedstrijdprogramma komend
weekend
Vrijdag 14 oktober 2011
Dames Senioren 19:30 uur SOS/
Kwieksport – Unitas ‘63
De overige teams zijn het komende
weekend vrij.
Informatie
Voor meer informatie: raadpleeg
de website www.unitas63.nl of bel
of mail naar Robert Bransen: (010)
5900390 of robert@unitas63.nl.
Handbalvereniging Unitas ‘63:
Jongens C kampioen
Na de wedstrijd van vorige week
tegen Neptunus Schiebroek was de
wedstrijd tegen CION afgelopen
zaterdag een prima manier voor de
Maasdijk spelers om zich te revan-
cheren tegen de club uit Vlaardingen.
In het begin zag het er niet zo goed
uit, vooral toen CION door middel
van een vrije trap al na 10 minuten
op voorsprong kwam. Maar Maas-
dijk herpakte zich en ging steeds
beter spelen, er waren kansjes voor
Silvio Vermeer en Kevin v.d. Berg,
maar ook CION had kansjes, maar
een uitstekend op dreef zijn de Dennis
van Dijk voorkwam een grotere ach-
terstand. Er was sprake van een ge-
lijk opgaande strijd met kansen over
en weer. Vijf minuten voor de rust
ontsnapte Silvio Vermeer aan zijn
directe bewaker door naar rechts uit
te wijken, en deze ontsnapping werd
met succes bekroond, uit een bijna
onmogelijke hoek scoorde Silvio
Vermeer de verdiende gelijkmaker,
zodat met een 1-1 ruststand de thee
genuttigd kon worden.
In de tweede helft was Maasdijk
duidelijk de bovenliggende ploeg,
verdedigend sloot het allemaal pri-
ma, waarbij rechter verdediger Stan
Groenewegen speelde alsof hij al
jaren in het keurkorps speelt, terwijl
dit toch zijn eerste officiële wedstrijd
De verdediging van Maasdijk onder druk gezet. Foto: Joop Verbeek.
CION - Maasdijk 2-2
was. Ook Rob Vellekoop kwam beter
tot zijn recht op het middenveld.
Halverwege de tweede helft nam
Maasdijk de leiding, een verdediger
van CION werd door Kevin v.d. Berg
zo op zijn huid gezeten dat terug spe-
len op de keeper de enige optie was
voor de verdediger, helaas voor hem
en gelukkig voor Maasdijk ging de
bal onhoudbaar voor de keeper in het
doel. 1-2.
Een vrije trap van Richard Kraayen-
bosch ging rakelings over, gevolgd
door een vrije trap van Jeffrey Wup-
kes die de keeper niet klemvast kon
houden, de rebound werd bijna nog
benut door Kevin v.d.Berg.
Maasdijk leek op een overwinning af
te gaan, maar helaas in de blessure-
tijd was het wederom een vrije trap
die Maasdijk op brak en CION op 2-2
bracht.
Bijna ging de volle winst
naar Maasdijk toen in de
laatste seconde een vrije
trap wegens terug spelen op
de keeper niet werd benut,
op aangeven van Richard
Kraayenbosch schoot Mar-
cel Juursema hoog over.
De grote winnaar van deze
wedstrijd was ongetwijfeld
het talrijk op gekomen pu-
bliek, met name het laatste
kwartier was het spektakel
wat er op het veld te zien.
A.s. zaterdag speelt Maas-
dijk op eigen veld tegen
koploper VVOR en als
Maasdijk met dezelfde
inzet en elan speelt als de
2e helft tegen CION kan
het wel eens gebeuren dat
VVOR a.s. zaterdag tegen
de eerste nederlaag op
loopt. De wedstrijd aan de
Lange Kruisweg begint om
14.30 uur
Sponsor: Praktijk voor Fysiothera-
pie Jip Regtop.
Evergreen dames 2 is dit seizoen sterk
begonnen, door na 4 wedstrijden on-
geslagen op de eerste plaats in deze
competitie te staan. De inzet van deze
wedstrijd was om deze goede tendens
door te zetten en niet met minder dan
3 punten richting Maassluis terug te
keren.
Gehuld in de nieuwe gesponsorde
trainingspakken en shirts betrad
Evergreen dames 2 het veld. Na een
sterk begin van Evergreen, kon Pa-
mela Remmerswaal na een kwartier
de 1-0 maken. Evergreen bleef aan-
vallend spelen en Marlies Koenen
maakte 2-0. Een volgend doelpunt
kon niet uitblijven en via een mooie
strafcorner combinatie maakte Relin-
de Marcus de 3-0. Helaas kon Ever-
green de 0 niet behouden en uit een
strafcorner maakte Cartouche vlak
voor rust 3-1.
Tijdens de rust heeft Jip zijn dames
toegesproken, dat hij nog minimaal
3 doelpunten erbij wilde zien. De
dames hebben zijn taak goed uitge-
voerd, want Marlies Koenen maakte
prachtig de 4-1 en ook de 5-1. Cartou-
che probeerde nog wat terug te doen
en kon weer uit een strafcorner sco-
ren 5-2. Uit een tip in zorgde Melissa
van Wijk voor de eindstand 6-2. Een
goede overwinning van de dames, die
dit seizoen voor niets minder dan het
kampioenschap gaan.
Evergreen Dames 2
pakt opnieuw de winst
Midweekwandeltocht
w.s.v. V.T.M.
Maassluis-west—Stadsvariant
Op woensdag 19 oktober kunnen
wandelaars weer een wandeltocht
gaan lopen bij wandelsportvereni-
ging VTM. We vertrekken vanuit het
blauwe sportcomplex aan de Dr. Al-
bert Schweitzerdreef 475. En lopen de
route Maassluis-west-Stadsvariant.
U kunt starten op woensdagochtend
tussen 09.00 en 13.00 uur. De kantine
van V.T.M. gaat ’s middags om 15.00
uur dicht. Bij de start krijgen de wan-
delaars een routebeschrijving mee.
Men kan kiezen uit 3 afstanden nl.:
5-10-15 km. De tocht is ook geschikt
voor Nordic Walkers en rolstoel. Voor
de kosten hoeft men het ook niet te la-
ten, want de prijs voor de wandeltocht
bedraagt € 2.00 voor niet leden en €
1.50 voor leden van de wandelbond.
Er is en beloningssysteem als men
meerdere midweekwandeltochten
heeft gelopen. Voor info: Chris Rey-
nart 0653751429 of Ria Hendriksen
010-5910055 (na 18.00 uur). U kunt
ook info aanvragen via e-mail:
lorka@kabelfoon.nl.
KJV De Pit
Uitslagen zesde speelavond
Toon van der Bend speelde deze week
voor het eerst weer mee en ging gelijk
met de eerste prijs er vandoor, 5315
punten. Baart Vervoort heeft zijn
draai ook weer gevonden en speelde
zich naar de tweede plaats met 5065
punten. Piet Haring kwam met 5060
punten dicht bij Bart in de buurt,
maar moest genoegen nemen met de
derde plaats. Kees Rutten vond het
weer eens een k…. spel ,kreeg met
3649 punten de poedelprijs.
Vrijdag om 20.00 uur spelen we ver-
der bij VDL.
Sport
13 OKTOBER 2011
PAGINA 23
De vierde wedstrijd was wederom
een uitwedstrijd, dit keer tegen
Conquesto 4 uit Zoetermeer . Het
beloofde een zware partij te worden
want deze ploeg was nog ongeslagen
en was vorig seizoen nog actief in de
derde divisie. Helaas was Peter van-
wege ziekte afwezig waardoor Fred
en Wilco beide drie partijen moesten
spelen.
Fred en Wilco beten het spits af te-
gen een zeer ervaren dubbel. Na een
bliksemstart stond Maassluis met
9-1 voor maar toen begon ook het
andere koppel te draaien en slonk de
voorsprong erg snel. De ervaring op
hoog niveau begon zich uit te betalen
en Fred en Wilco moesten helaas het
onderspit delven. 17-21 en 11-21. De
dames, met nog geen verliespartij in
de dubbel, waren zeer gemotiveerd
tegen de nummer één van de poule.
De eerste set werd nipt gewonnen
met 21-19. In de tweede set was he-
laas de boog iets minder gespannen
en werd verloren met 13-21. Op basis
van resultaten uit het verleden moest
het uiteindelijk toch wel goed komen
en dat gebeurde ook. Met solide en
fel spel wonnen Sheila en Jolanda de
derde set met 21-15.
Fred en Wilco zijn ongeveer even
sterk in de single maar Fred had be-
tere benen en mocht, vanuit tactisch
oogpunt, de tweede single spelen.
Helaas bleek dat niet helemaal goed
uit te pakken. Wilco stond in de eer-
ste set te schutteren en sloeg eigenlijk
geen bal goed. Dankzij 7 fouten van
de tegenstander werd het 7-21. In de
tweede set was alles omgedraaid en
Wilco bleef goed rondspelen. Deze
set werd 21-13 voor Wilco. In de der-
de ging het echter weer helemaal mis
en Wilco stapelde fout op fout 6-21.
Fred begon de wedstrijd heel goed en
kon goed bijblijven tot 11-9, daarna
was het net niet scherp genoeg en de
set ging met 21-12 naar de tegenstan-
der. In de tweede set bewees Fred
waarom we de tactische wissel had-
den toegepast.
Met goed en doordacht spel wist hij
zijn tegenstander het zeer moeilijk
te maken. De drops vlogen de tegen-
stander om de oren. Daarom was het
extra jammer dat twee kleine foutjes
Fred de das om deden. 20-22 bete-
kende het einde van de partij. Jolanda
speelde zeer sterk en wilde het twee-
de punt, en haar ongeslagen status in
de single, op het scorebord zetten.
Met hoogstaand spel en veel cross-
drops liet Jolanda haar tegenstander
alle hoeken van het veld zien: 21-10
en 21-12.
Sheila startte haar partij ook goed te-
gen een eveneens linkshandige speel-
ster. De eerste set ging over en weer
en werd nipt verloren met 19-21. In
de tweede set was Sheila echter hele-
maal de weg kwijt en kwam er geen
goede slag meer van haar racket 6-21.
Met een 2-4 achterstand was er nog
hoop op de beide mixen. Met de par-
tij van vorige week in het achterhoofd
wilden Jolanda en Fred laten zien tot
wat zij in staat waren. De eerste set
kwam dat er niet uit: ook hier was er
een heer die middels getruct spel Fred
en Jolanda regelmatig de verkeerde
kant op stuurde. In de tweede set her-
pakten ‘Jo en Freddy’ zich en hadden
ze met name de heer tegen de muur.
Echter het genadeschot kwam er niet
waardoor ook de tweede set werd ver-
loren met 18-21.
Sheila en Wilco speelde de eerste
set goed en kwamen op 20-18 voor-
sprong. Helaas kwam toen de klad
een beetje in het spel en deze set werd
verloren met 23-21. In de tweede set
hadden Sheila en Wilco beide het ni-
veau van hun single te pakken: en
dat betekende dramatisch spel. Deze
set ging dan ook met 21-7 verloren.
Hierdoor kwam de eindstand op 2-6.
Maassluis staat nog steeds op de 5de
plek met inmiddels 14 punten. De
3 teams erachter hebben alle drie 8
punten.
Lid worden van BC Maassluis?
Bij Badminton Club Maassluis
(BCM) ben je elke avond van harte
welkom om een keertje mee te doen.
Iedereen is welkom, van jong tot oud,
om kennis te maken met het badmin-
tonspel.
De senioren (vanaf 18 jaar) kunnen
terecht op Woensdagavond van 20.00
tot 22.00 uur in de Olympiahal en op
Vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur
in de Wethouder Smithal
De Jeugd tot 12 jaar speelt op Woens-
dagavond van 18.00 tot 19.00 uur
en de jeugd tot 18 jaar van 19.00 tot
20.00 uur in de Olympiahal
Mocht je nog vragen hebben dan kun
je altijd de website raadplegen, www.
bcmaassluis.nl ,hierop vind je alle in-
formatie over de vereniging en staan
er ook allerlei links op die je helpen
alles te weten te komen over de bad-
mintonsport. Wil je lid worden dan
kun je het inschrijfformulier down-
loaden op de website.
Ook eventuele sponsors kunnen via
deze site alle gegevens raadplegen.
U kunt onze vereniging al sponsoren
vanaf 50 euro.
Team 1 verliest tegen koploper
Badminton Club Maassluis
KJV ‘t Smitje
Beste klaverjassers de hegemonie van
Ineke wordt de laatste weken wel erg
duidelijk, voor de derde achtereen-
volgende maandagavond heeft zij de
avondoverwinning behaald. Ineke
proficiat. De hoogste vijf behaalde
resultaten van deze avond zijn ge-
worden,
1 Ineke Leenstra 5026
2 Frans Damen 5024
3 Klazien van Beers 4998
4 Marieke Vink en Peter Zellenrath
4984
5 Frans van Beers 4461
Vind je klaverjassen een leuk kaart-
spel kom gerust langs de drempel in
Café ´t Smitje is niet hoog en stoelen
en tafels voldoende.
Algemene
Bridgevereniging
Maassluis
Ronde: 1e competitieronde
Lijn A
1 v Duin & Schenk 55,91 50,35
2 Scheffers & Scheffers 54,82 55,56
3 v Beek & Dolphijn 53,13 50,00
4 Ouwersloot & Ouwersloot 52,89
51,39
5 v Elst & Leijendekkers 52,22 53,82
6 de Bruijn & Cappendijk 51,93 52,78
7 de Ruiter & Beek 50,61 52,43
8 Satijn & v Aken 50,57 50,69
9 vd Doel & Jongh 50,07 58,68
10 Dallinga & Weemering 49,45 53,13
11 v Aken & Molenaar 49,03 38,19
12 de Ruijter & Sijstermans 48,99
48,26
13 v Dijk & Kok 45,19 43,06
14 Bakker & de Klerk 44,21 41,67
15 v Dorth & v Eck 40,14 36,80a
Afgelopen vrijdag was het de 4e com-
petitie ronde voor Topsquash Maas-
sluis. Vorige week leed Topsquash 2
een zware nederlaag tegen koploper
Squashoorn. Deze week stond er re-
vanche op het programma.
Squash Utrecht 5 kwam op bezoek.
Walter van den Bosch mocht het spits
afbijten. De eerste game was duide-
lijk te zien dat hij heel erg moest wen-
nen aan het spel van zijn tegenstan-
der en verloor helaas met 3-11. In de
tweede game was duidelijk dat Wal-
ter het spel van zijn tegenstander door
had en hij won deze game met 11-9.
De derde game ging weer naar zijn
tegenstander, nadat Walter had ver-
zuimd om een gamepoint te verzil-
veren. De laatste twee games gingen
naar Walter Al met al een 3-2 gewon-
nen wedstrijd die iets langer duurde
dan eigenlijk nodig had geweest. Ro-
land Godthelp mocht als tweede aan
de slag, zijn tegenstander Harold van
den Berg was dit seizoen nog ongesla-
gen. Roland begon goed aan de par-
tij, hield zijn tegenstander goed onder
druk en dit resulteerde in een 11-8
game winst. De tweede game verloor
Roland, maar het vervolg van de partij
kende geen moeilijkheden meer. Een
knappe 3-1 winst tot gevolg. Pascal
Mudde trad hierna aan. Tegenstander
Arjen de Bruijn is een geroutineerde
speler, Pascal ondervond dit aan de
lijve. In de eerste game kreeg hij let-
terlijk alle ballen om zijn oren, de ene
na de ander nickbal viel. Na gelang
de wedstrijd vorderde werd wel dui-
delijk dat Pascal het spelletje door
begon te krijgen. In de derde game
moest een tiebreak aan te pas komen
om helaas in het nadeel van Pascal
uit te vallen. Olaf Noordegraaf ging
als laatste de baan op. Hij moest win-
nen om de team overwinning veilig te
stellen. Enigszins gespannen begon
hij aan zijn partij, door een aantal
onnodige missers moest hij de eer-
ste game laten aan zijn tegenstander.
Gedurende wedstrijd groeide Olaf en
zijn tegenstander werd steeds moede-
lozer. Dit alles resulteerde in een 3-1
overwinning. Dankzij deze overwin-
ning zegevierde het team met 12-7.
Door deze uitslag staat Topsquash 2
stabiel op een derde plaats.
Topsquash 1 speelde een uitwedstrijd
bij Squash Ede. Het team met Michael
Ernst, Sander Kock, Brian Ernst en
de Belg Vincent Hotag kende op zich
weinig problemen met hun opponen-
ten. Brian was hierop de enige uitzon-
dering. Nadat de eerste drie games in
een tiebreak geëindigd waren kon
Brian in de vierde game vrij eenvou-
dig de stand recht trekken. Hierdoor
leek het zo goed als zeker dat de volle
15 punten meegenomen zouden wor-
den naar Maassluis. Helaas dacht zijn
tegenstander daar anders over en ging
er in de vijfde game vol tegenaan.
Door deze uitspatting overrompelde
hij Brian die met zijn gedachte al bij
de overwinning was. Ondanks het
verlies van Brian was een overwin-
ning van 14-5 zeker. Door deze over-
winning staat Topsquash 1 op een 4e
plaats 1 punt achter de nummer drie.
De eerst volgende wedstrijden zijn
vrijdag 28 oktober. Topsquash 1
speelt dan thuis tegen DKTP/Max uit
Zwolle. Zin om een wedstrijd bij te
zien? Kom gerust langs, de toegang
is gratis.
Topsquash 2 weet ook wat winnen is
Vrije inloop bridge
Wijkgebouw De Flat
Iedere woensdagmiddag kunt u brid-
gen en u hoeft geen lid te worden.
Het is een uitgelezen middag om je
systeem te oefenen, met je nieuwe
partner te spelen en of je nu net be-
gonnen bent met bridge of je hebt al
wat ervaring, het gaat bij ons om een
gezellige middag bridge, waarbij ook
nog een flesje wijn te winnen valt.
Een drankje en een hapje zijn tegen
een kleine prijs verkrijgbaar. Natuur-
lijk spelen we met bridge-mates zodat
na afloop de uitslag snel bekend is.
Loop gewoon even om 13.15 naar
binnen bij wijkgebouw de Flat, Burg.
Wesselinkstraat 4 te Maassluis.
Heeft u geen partner, wellicht hebben
wij er één voor u. Natuurlijk schen-
ken wij ook aandacht aan Sinterklaas,
Kerst, Pasen e.d.
Meer weten, bel Max: 010-5920180
of 06-44576723.
Darters opgelet!!!!!!!!!
De WDL rankingtoernooien georga-
niseerd door Dart Vereniging West-
land voor het seizoen 2011-2012 zijn
van start gegaan.
De toernooien worden gehouden in ‘t
Smitje in Maassluis, Sportcafé Maas-
dijk in Maasdijk en Dartcafé de Pet in
‘s-Gravenzande.
Het 2e toernooi is een single toernooi
en wordt gehouden op zondag 16 ok-
tober 2011 in ‘t Smitje in Maassluis.
De WDL rankingtoernooien zijn
open voor iedereen, het maakt niet
uit of je wel of geen competitie gooit.
Vind je het leuk om een pijltje te gooi-
en, kom dan naar ‘t Smitje in Maas-
sluis en doe gezellig mee.
En ook hier geldt “hoe meer mensen
hoe meer vreugd”.

De inschrijving is voor leden € 5,00
en voor niet leden € 6,00.
De inschrijving sluit om 13.30 uur.

We hopen jullie te zien in ‘t Smitje

Bestuur DVW
KJV Troef
Ook deze avond zijn we met 24 kaart
fanaten aan de slag gegaan Wim
zag zich genoodzaakt om deze keer
enorm te keer te gaan en liet iedereen
ruim schoots achter zich of dit een
eenmalige opleving is zullen we maar
in de midden laten bij deze gefelici-
teerd met deze enorme score.
Top10
1. hr den Held 6193
2. mw Vis 5531
3. hr v Schaijk 5169
4. mw Louwen 5082
5. mw v Dijk 5066
6. hr Klaui 4863
7. hr H Voogt 4806
8. mw Wessels 4803
9. mw v.d.Giessen 4775
10. hr J Voogt 4689
Maassluise Bridge
Club de Haven
Uitslag competitie
dinsdag 11 okt 2011
Blauw
1 Echtp.Mostert 61,12 54,17
2 Verdoorn & Noordam 54,18 56,25
3 Bosman-Gilllet & Kinkel-Haze-
voet 53,82 47,92
4 van Beek & van Elst 53,19 53,27
5 Holleman & Voortmeijer 52,00
55,95
6 Voortmeijer-Geerinck & Schip-
horst 50,61 52,08
7 van Beek & Olsthoorn 50,57 41,96c
8 Echtp. van Eck 50,11 46,73
9 Hr. Leijendekkers & Giessen 49,94
56,25
10 Ouwerkerk & Ruijs 49,65 47,02
11 Ds. Leijendekkers & Giessen
48,91 52,98
12 Marijs & Brinkman 48,23 50,89
13 Echtp. de Jong 47,04 55,06
14 Hartog & Veldink 46,00 42,80a
15 van Manen & Ruijsbroek 45,84
41,93a
16 den Hond & Reijers 45,37 44,94
17 de Blok-Witzier & Snijder 45,24
43,75c
18 van der Meijden & Lansbergen
39,38 40,77
Geel
1 Stoop & van Bentem 56,89 53,71a
2 Olsthoorn & van de Wijgaart 55,48
43,75
3 Janssen-de Ries & Staal 54,93 55,21
4 Nobel & Kamstra 54,76 41,96ch
5 Echtp. Lenting 53,75 53,47
6 Atamer-vdHarst & Steenhuis-
Scholte 51,83 55,56
7 Raaff & Voogd 51,48 53,13
8 van den Akker & van Oosten 50,09
48,26
9 Echtp. Boelaars 49,91 50,00
10 Hendriks & de Jong 49,71 54,86
11 Kloet-Drooger & Rijnsburger
48,72 43,75ch
12 van Duin-Trip & de Raad 48,46
56,94
13 van der Linden & Coolen 47,76
52,08
14 Ecgtp. Eijck-Mol 46,51 42,71
15 Put & Put-Kokkelink 46,02 42,01
16 Echtp. Boers 43,68 44,44
17 Verhulst & Makkinga 43,46 47,57
18 van Dijk & Grootendorst 40,30
37,14a
Door Martin Weeda
Afgelopen weekend deed herfstcom-
petitie voor het eerst haar naam eer
aan. Regelmatig moesten partijen
worden onderbroken vanwege re-
genbuien. Vooral de jeugd op zondag
had last van het slechte weer, maar
dankzij de nieuwe ondergrond van de
banen op het tennispark van Bequick
konden wel alle wedstrijden worden
afgespeeld.
Op zaterdag was de blikvanger de
langverwachte ontmoeting tussen
het eerste mixedteam van Bequick
en dat van TVM. Een strijd die het
best kan worden getypeerd als een
familietoernooi, want voor TVM
kwamen Jacob van Balen en zijn
beide dochters Rebecca en Mirjam in
actie, terwijl het team wordt gecom-
pleteerd door schoonzoon Steven van
Hoorn. De laatste moest het dus op-
nemen tegen zijn beide broers Marten
en Roel. Bequick kwam uitstekend
uit de startblokken met een knappe
overwinning van Geraldine de Vos
op Rebecca van Balen. Roel van
Hoorn echter had tegen zijn broer Ste-
ven geen enkele kans. Het gemengd
dubbel leek de sleutelpartij deze dag.
Malon Jansen en Marten van Hoorn
konden het daarin Jacob en Mirjam
van Balen niet moeilijk maken en
verloren teleurstellend in twee sets.
De damesdubbel werd volgens ver-
wachting gewonnen door Geraldine
de Vos en Lisanne Thijssen. De laat-
ste partij van de dag (de herendub-
bel) moest de beslissing brengen. Na
verlies van de eerste set in een tie-
break, kwamen Marten en Roel van
Hoorn knap terug door de tweede set
te winnen. De derde set was met 6-4
voor Jacob van Balen en Steven van
Hoorn, waardoor de Maaslanders de
koppositie behouden met drie punten
voorsprong op Bequick.
Mixed 2 doet het uitstekend in de
derde klasse. Door de ruime overwin-
ning (1-4) op Barendrecht gaat het
team van captain Luuk de Haan aan
de leiding met één punt voorsprong
op naaste concurrent Slag. In Baren-
drecht wonnen Martin Geleijnse en
Nelleke Groenewegen eenvoudig hun
single. Ook de herendubbel (Geleijnse
/ De Haan) en de damesdubbel (Nel-
leke en Merel Groenewegen) werden
gewonnen. Omdat Merel Groenewe-
gen en Luuk de Haan de tiebreak van
de derde set verloren kon Barendrecht
de eer redden.
Heren 1-35+ boekte haar eerste zege
in deze herfstcompetitie. De thuis-
wedstrijd tegen Waddinxveen werd
met 3-2 gewonnen. De singles van
Fred Dekkers en Martin Weeda wa-
ren allebei goed voor een punt. Ook
het dubbel van Paul Slier en Martin
Weeda werd gewonnen.
Zondag jeugd
Meisjes 2- t/m 17 speelde een lastige
thuiswedstrijd tegen Bergvliet. De
eerste single was meteen een span-
nende. Maaike Verburg kwam, na
verlies van de eerste set met 4-6, knap
terug in de wedstrijd door de tweede
set met 7-5 te winnen. Door goed te
blijven tennissen won ze ook de derde
set (6-3). Ook het dubbel van Chantal
Bouwhuis en Lizette van Lier werd
gewonnen. De andere drie partijen
werden gewonnen door Bergvliet,
dat daarmee op gelijke hoogte kwam
met de Maassluise meisjes. Koploper
Bleiswijk staat 3 punten voor op beide
teams en lijkt kampioen te gaan wor-
den.
Afsluiting herfstcompetitie
Op zaterdag 29 oktober wordt de
herfstcompetitie bij Bequick feeste-
lijk afgesloten. Om 18.00 uur staat er
een mosselbuffet klaar in de Quick
Inn en vanaf 19.00 uur is er live mu-
ziek in de Quick Inn met de formatie
Go Train – Big Boys. Voor slechts €
10,- kunt u daar bij zijn. U kunt nu al
inschrijven voor deze avond bij Cora
Warnaar (jacobamarie@versatel.nl
of 0612069476).
Maaike Verburg won in drie sets haar single tegen Bergvliet
(foto: Monique Creemers)
Bequick Mixed 1 delft onderspit
in familietoernooi tegen TVM
Het is MVV ‘27 niet gelukt een goed
gevolg te geven aan de overwinning
van een week eerder. In een meer
spannende dan goede wedstrijd werd
tegen Valken ‘68 een 0-2-nederlaag
geleden. Hiermee hebben de Maas-
landers in drie thuiswedstrijden nog
geen enkel punt kunnen binnenhalen;
de oogst aan punten moet voorlopig in
de uitwedstrijden worden veroverd.
Na vijf kwartier spelen was de wed-
strijd nog doelpuntloos en het leek er
dan ook op dat de eventueel eerstsco-
rende ploeg de wedstrijd zou gaan
winnen. Dat werden dus de bezoekers
uit Valkenburg. Mede door de regen
van de laatste etmalen had men er uit-
eindelijk voor gekozen op het kunst-
grasveld haar wedstrijd af te werken.
MVV ‘27 zou daar mogelijk met haar
meer technisch dan fysiek ingestelde
spelers beter uit de voeten kunnen.
Middenvelder Fred van Maaswaal
bleef voor de zekerheid nog een week
aan de kant vanwege de verleden
week opgelopen hoofdwond.
In de eerste helft golfde de wedstrijd
op en neer, waarbij de ploeg van trai-
ner Andries Wendt als gevolg van
kracht en felheid een licht overwicht
toonde. Al in de zesde minuut moest
doelman Koen Herlaar handelend
optreden toen Ronald Kuyt voor zijn
neus verscheen. Later kon Roel Noot-
eboom met een sliding de bal nog net
wegtikken, voordat Artan Recica vrij
kon uithalen. Even later kon Willem
van Voortbergen uit een hoekschop
ongedekt op doel koppen, maar tikte
Herlaar de bal fraai over de lat. Aan
de andere kant van het veld kreeg
Mark Akkerman tweemaal de kans
om de score te openen uit even zovele
voorzetten van Lars Kloet. De eerste
poging, direct uit de lucht genomen,
was een prooi voor doelman Erwin
van der Nagel, de tweede werd door
Akkerman over het doel gewerkt.
Na de theepauze traden Maarten
Berkhout en Arnoud Katz aan voor
Jelle de Fockert en Dennis Verbeek.
MVV bouwde aan een veldoverwicht
en kreeg al snel zijn mogelijkheden.
Een mooie steekpass van Milano
Naarden bereikte Wouter Jansen, die
eerst op de doelman stuitte en vervol-
gens de bal voorlangs het doel schoot.
Ook de veelvuldig mee opkomende
Roel Nooteboom kreeg een kopbal-
kans, maar de bal verdween net niet
tussen de palen.
Rond de 75e minuut werd diezelfde
Nooteboom in een duel verslagen
door Artan Recica en de spits van Val-
ken 68 wist de bal in twee pogingen
achter Koen Herlaar te werken (0-1).
De ploeg van Pim van der Hoorn
moest nu wat meer initiatief en risico
nemen en probeerde Valken ‘68 on-
der druk te zetten. Doordat men naar
voren optrok, kregen de aanvallers
van Valken ‘68 veel ruimte. De beste
kansen waren dan ook eigenlijk voor
de gasten. De enige kans die MVV
‘27 nog kreeg, kwam uit een vrije trap
van Mark Akkerman. Vanaf de
linkerzijde kwam de scherp indraai-
ende bal bij Wouter Jansen, die hard
in het zijnet schoot.
Aan de overzijde kreeg doelman Her-
laar de bal toegespeeld, probeerde
een tegenstander uit te kappen, maar
verloor de bal aan Artan Recica. Die
schoot vanuit een lastige hoek de bal
uiterst fraai van buiten het zestien-
metergebied in het verlaten doel (0-
2). Enkele minuten later floot arbiter
Augustin voor het einde van de wed-
strijd. MVV 27 zal nog enkele weken
langer moeten wachten op de eerste
punten in een thuiswedstrijd.

Kleine nederlaag damesselectie
MVV ‘27
De damesselectie van MVV ’27 heeft
afgelopen zaterdag een 2-1 nederlaag
geleden uit bij ARC. Na twee forse ne-
derlagen biedt deze uitslag perspec-
tief voor de strijdende dames. Vooraf
werd ARC gevreesd aangezien zij ge-
wonnen hadden van de tegenstanders
waarvan MVV ruim verloren had. De
dames gingen echter met opgeheven
hoofd en met een positieve instelling
het veld op. Hierdoor lukte het de se-
lectie om ARC niet hun spelletje te
laten spelen en zelf ook kansen te
creëren. Pas vlak voor het rustsignaal
wist ARC met de nodige geluk de 1-0
binnen te schieten. Ook in de tweede
helft waren beide ploegen aan elkaar
gewaagd. Helaas stond het geluk we-
derom aan de kant van de tegenstan-
der. De bal werd hard tegen de rug
van de Maaslandse laatste vrouw ge-
schoten waardoor de bal van richting
veranderde en onhoudbaar was voor
de keeper. Tien minuten voor tijd pik-
te MVV verdiend nog een doelpuntje
mee en zette daarmee de eindstand
op 1-2. Ondanks dit verlies keerden
de dames huiswaarts met een positief
gevoel en de goede hoop dat er bin-
nenkort punten gepakt gaan worden.

Oude herinneringen kwamen bo-
ven tijdens geschiedenisavond
Vrijdag 7 oktober ging huisarchi-
varis Ben van Mil weer terug in de
tijd. Ben nam in de kantine via een
diapresentatie zo’n dertig enthousi-
aste, logischerwijs veelal wat oudere
MVV’ers, mee terug naar de peri-
ode van het MVV ’27 van kort na de
oorlog (1946-1955). Het werd net als
de vorige keer weer een ontzettend
leuke avond. Veel oude herinnerin-
gen kwamen bovendrijven en soms
kon Ben door de aanwezigen ook
weer aan een naam of de betekenis
van een vaak niet meer bestaande
voetbalvereniging worden geholpen.
Bijzonder gelukkig waren we met
de aanwezigheid van niemand min-
der dan Cees Stolk. Cees heeft een
zeer moeilijke periode achter de rug
met zijn gezondheid, maar het was
geweldig om te zien dat het nu weer
een stuk beter gaat. Samen met zijn
dochter was hij naar Maasland geko-
men voor een weerzien met oude be-
kenden. Bestuurslid Fred Louter had
na afloop nog een kort gesprek met
Cees, dat u op de website kunt beluis-
teren. Binnenkort geeft Ben van Mil
zijn volgende presentatie. Daar kunt
u natuurlijk ook weer bij zijn. Houd
de website en het clubblad in de gaten
voor de exacte datum.
MVV 27 in eigen huis wéér met lege handen
Lijn B
1 v Manen & v Manen 57,69 54,19a
2 de Blieck & partner 56,67 56,67c
3 Denkers & v Eck 54,14 50,81i
4 Giessen & Giessen 53,19 50,83
5 Kramer & Sas 53,01 45,00
6 Lips & Sijstermans 51,50 47,50
7 v Leeuwen & v Leeuwen 51,27 49,17
8 v Leeuwen & v Leeuwen 51,25 53,75
9 v Leeuwen & Munter 50,70 52,50
10 v Elst & Leijendekkers 49,46 40,83
11 de Jong & de Jong 47,59 54,17
12 v Beek & Muller 46,12 54,17
13 Lenting & Lenting 43,51 54,58
14 Bouman & Poot 39,98 45,83
Lijn C
1 de Groot & Renzen 55,98 52,29
2 de Blok & Snijder 53,80 53,47c
3 vd Meent & Pijpers 53,78 52,78i
4 Janssen & Staal 52,47 51,04
5 Reijers & Reijers 52,28 47,15
6 de Bont & Rijnsburger 51,91 55,90
7 Koning & Knopper 51,58 46,32
8 v Ringelenstijn & Vissers 50,99
56,67ch
9 v Rijn & Ruijs 48,62 58,33
10 Hendriks & de Snaijer 48,35 54,86
11 Fortuin & Veldink 47,71 44,86
12 Mostert & Persson 46,32 43,19
13 Steenhuis & de Raad 46,19 52,78i
14 Voortmeijer & Voortmeijer 45,60
39,93
15 v Vuuren & Jansen 43,37 53,13
16 Persson & Vranken 43,25 43,96
Lijn D
1 Elsenaar & Meijer 56,17 57,29
2 Los & Los 55,40 64,58
3 Booster & Quist 52,95 68,23
4 Jochems & Mahieu 51,41 53,47ch
5 Raaff & Tollenaar 50,25 42,19
6 Nakken & Roeland 49,99 53,65
7 Vijverberg & Vijverberg 47,32 51,04
8 v d Lubbe & Spaans 46,48 44,27
9 v Halteren & Kosten 46,22 47,40
10 Gerritzen & Roos 44,01 40,68a
11 v Eik & v Eik 42,42 39,58
12 de Grunt & de Grunt 41,27 31,77
13 de Baan & Langelaan 27,33 0,00a
Crossseizoen van
start
Aanstaande zaterdag begint in Vlaar-
dingen met de eerste wedstrijd van de
RunningpOint-competitie voor velen
het crossseizoen. Net als de voor-
gaande twee jaar heeft AV Fortuna
gekozen voor een competitie over
vier wedstrijden, onderverdeeld in
een korte en een lange afstand. Bij
de eerste cross betreft dat resp. 3,5
en 7 km, oplopend tot 5 en 10 km bij
de vierde cross in januari 2012. Het
parcours gaat dwars door de Broek-
polder over gras- en bospaden en is
het best te belopen op spikes. Crossen
is een uitstekende variatie op de vele
asfaltkilometers die de gemiddelde
langeafstandsloper in een jaar aflegt;
de gewrichten hoeven op de zachte
ondergrond namelijk minder harde
klappen op te vangen en het heeft een
gunstig effect op de loopcoördinatie.
Daarnaast is crossen gewoon leuk.
Zorg dus dat je aan de start staat om
13:15 u (na de jeugdcross)!
Een week later gaat op zondag 23
oktober 11:00 u bij AV Waterweg het
Irado crosscircuit van start.
Ook deze crossserie (voorheen be-
kend onder bekende plaatselijke
makelaarsnamen en al 20 jaar een
begrip in de regionale atletiekwereld)
gaat over 4 wedstrijden, waarvan er 3
moeten worden meegelopen om in het
klassement te worden opgenomen.
De afstanden zijn 3,6 of 9 km, die
worden uitgezet in het Sterretjes-
bos tussen station Maassluis-West
en de Schenkeldijk. Dankzij de dijk
zitten er meer hoogteverschillen in
het parcours dan in Vlaardingen en
daarnaast worden meer obstakels op-
geworpen in de vorm van boomstam-
men en/of kerstbomen. Uiteraard
hebben de organisatoren van beide
crosscircuits hun schema’s op elkaar
afgestemd, zodat in principe aan alle
8 de crossen kan worden deelgeno-
men.
Het afgelopen weekend zagen we
AVW’ers actief in Naaldwijk, Helle-
voetsluis en Eindhoven.
Zaterdag 8 oktober had de dag moe-
ten worden van Siem Pleijsier met een
aanval op het Nederlandse record 10
km op de baan voor 75-plussers, ware
het niet dat een weekend eerder Joop
Ruter van PAC dat al scherper stelde
van 54.04 naar 50.30. Die laatste tijd
was onhaalbaar voor Siem, maar in
wind en regen en gehaasd door Ton
ten Kate kwam hij op de baan van
Olympus ’70 met 54.30 heel dicht
bij het oude record. De opkomst bij
deze baaninstuif viel wat tegen, zo-
dat het programma beperkt bleef tot
twee keer 10.000 meter en daartussen
een 1500m wedstrijd. Toch jammer,
in achtnemende dat een 10.000 meter
op de baan zelden wordt georgani-
seerd, terwijl je als loper verzekerd
bent van de juiste afstand, prima op
schema kunt lopen en een perfecte
ondergrond hebt.
Een dag later kon in Hellevoetsluis 10
km over de weg worden gelopen bij
de Vopak Middenvoorneloop. Onder
natte, koude en dus ideale loopom-
standigheden liet Marieke Bourquin
zien dat ze nu toch echt serieus een
‘bedreiging’ begint te vormen voor
haar eeuwige rivale Carla Ophorst.
Met 38.06 kwam ze dicht in de buurt
van haar pr uit 2006 en behaalde ze de
tweede plaats overall bij de vrouwen
achter Deryout Amika van AV Flak-
kee (37.52).
De marathon van Eindhoven ves-
tigde zich dezelfde dag bij zijn 28e
uitvoering definitief in het rijtje van
snelle marathons met een winnende
eindtijd van 2.05.48. Een gewijzigd
parcours met minder bochten en het
koele weer droegen daar aan bij. Voor
AVW stond alleen Carin Wessels aan
de start en wel voor de halve afstand
(2.08.25).
Komende zondag zal in Amsterdam
in ieder geval 1 AVW’er bij de hele
marathon vanuit het Olympisch Sta-
dion vertrekken in de persoon van
Eite Slootheer. Vorig jaar liep hij er
zijn pr van 3.11.16, welke tijd nu ver-
beterd dient te worden.
Eite, succes!
Uitslagen:
Baaninstuif Naaldwijk (8 oktober)
10.000 m: Ron van den Berg 35.17,
Siem Pleijsier en Ton ten Kate 54.30
1.500 m: Gerard de Lange 4.17,3
Vopak Middenvoorneloop (9 okto-
ber)
10 km: Marieke Boekestijn 38.06 (2e
VSen), Fred Louter 38.32 en Paul
Wolters 38.47
Nordic Walking
Maasland
Dinsdag 18 oktober is de startplaats
Volkstuincomplex “Tuindershof”
aan het Breveldpad. Het regelmatig
beoefenen van de Nordic Walking
sport vertaalt zich in een betere con-
ditie en sterkere rugspieren. Kom ge-
heel vrijblijvend meedoen!
De start is om 9.30 uur.
Drinken koffie in het “Dijkhuis’. Er is
nu een prachtig toilet aanwezig.
Informatie: 010-5919184.
Het Steenen Dijck
nieuws!
Donderdag, 13 oktober a.s. begin-
nen we weer met de zwemvierdaagse.
De leden van “De Steenen Dijck” en
andere belangstellenden kunnen dan
deelnemen. Het begint om 19.15 uur
in zwembad “Dol-Fijn”, aan de Sport-
laan 8 in Maassluis en duurt tot 20.00
uur. De kosten van de deelname zijn
€ 3,50. Het deelnemersgeld komt
ten goede aan het Ronald Mac Do-
naldhuis. Komt allen naar zwembad
“Dol-Fijn” en doe mee!!! De zwem-
vierdaagse vindt plaats op 13, 20, en
27 oktober en op 3 november a.s. Als u
op een van deze data niet kunt komen,
kunt u op donderdag, 10 november a.s.
nog inhalen voor de zwemvierdaagse.
Ronald Brouwer.
13 OKTOBER 2011 MAASSLUISE COURANT 24
Altijd de beste
versaanbiedingen!
.........
º ..............
De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs!
Aanbiedingen gelden zclang vccrraad strekt. Mcchten zč cndanks zcrgvuldige planning te snel zčn uitverkccht, dan vragen wč hiervccr begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwčken. Zet- en drukfcuten zčn vccrbehcuden. 41A/G12345_LL
Vers vlees
Hollandse rode paprika
º Lekker in wckgerechten!
Bananen
º Elke dag vers, dus altčd
cp z'n best!

Minute steaks
º Extra dunne, malse varkenslap|es
º ín een mum van tčd klaar
º ínhcud. 400 g per verpakking
- 28%
2 pakken!
5. -
6 .
98
2 x 400 g
Bitburger pils
º Kwaliteitsbier uit Duitsland
º ínhcud. 0,5 l per blik
-23%
Per tray!
14.
50
18 .
96
24 x 0,5 l
Wildweken
Eendenpannetje
º Eendenbcrst, -pcten en -vleugels cp
aluminiumschaal, kant-en-klaar
gekruid
DIEPVRIES
Hertenrugsteaks
º Zacht, mals en mager, een ware
delicatesse
º Herkcmst. Nieuw Zeeland
9.
99
1,5 kg
9.
99
300 g
DIEPVRIES
Franse wijnweek
Gigondas La Roche
Saint Martin
Fitou Duc
de Boissières
Beaujolais
Fleurie
Riesling Elzas
Médaillé
Vol & stevig Vol & rond Krachtig & intens Krachtig & intens
Let op: Deze wijnen zijn tijdelijk verkrijgbaar!
Donderdag 13 oktober t/m het einde van de week
Uw auto in perfecte staat!
6.
49
750 ml
3.
99
750 ml
4.
49
750 ml
8.
49
750 ml
- 31%
0.
79
1 .
15
Per kg
Kwaliteit van Tefal!
19.
99

HIGHLIGHT VAN DE WEEK HIGHLIGHT VAN DE WEEK
Acculader
º Elektrcnisch geregeld, vclautcmatisch cplaadsysteem
º vccr alle 6v cf 12v autc- en mctcraccu's met een vermcgen van 1,2 tct 120 Ah
º 0cmpact mcdel, eenvcudige bediening
º Met cverbelastingsbescherming en bescherming tegen het
verkeerd aansluiten van de pclen
º 4 laadspanningen (max. 3,8 A)
13.
99
Per set
14.
99
Kijk voor
meer informatie
en aanbiedingen
op www.lidl.nl!
39.
99
29.
99
Auto-
beschermhoes
º Beschermt uw autc tegen
sneeuw en čs, vuil en hars
º Uit waterbestendig, stevig
materiaal
º Maten. M t/m XL
º íncl. handige bewaartas

Koffiezetapparaat
º Rcestvrčstalen thermcskan (ca. 1 l),
hcudt de kcfñe 4 uur warm
º Met uitneembare ñlterhcuder en
waterstandaanduiding
º vermcgen. 1.200 W

Waterkoker
º van rcestvrč staal Draadlccs,
met 360º draaibare vcet
º Waterstandaanduiding
en uitneembare kalkñlter
º ínhcud. 1,5 l
º vermcgen. 2.200 W

Wieldoppenset
º 4-delig
º vccr alle gangbare staalvelgen,
cck vccr winterbanden
º Bestendig tegen ccrrcsie en
de wasstraat
º ín spcrtieve chrccm-lcck
º Keuze uit verschillende
mcdellen, in 13 t/m 15"

Argentijnse
hazenbout
º Karakteristiek van
smaak!
º Heerlčk met kccl
en gegratineerde
aardappelpuree
7.
99
760 g
Het is weer tijd voor wild! Heerlijk malse
lamshaas, zachte hertenrugsteaks en een
gekruid eendenpannetje. Perfect bij een
herfstachtige avond! Probeer onze lekkere
wildrecepten, samengesteld door Ramon Beuk.
Stuk voor stuk een sensatie!
L
ekker met
rodewijnsaus!
Zie recept Ramcn Beuk
cp www.lidl.nl
DIEPVRIES
O
nze specialiteit in
herfst- en wintertijd!
Kijk
voor m
eer
aanbiedingen
in de winkel!
- 50%
0.
99
1 .
99
Per kg
www.lidl.nl

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful