გაუ–თბილისის პიარ სკოლის

კურსი
კრეატიული მარკეტინგი მომხმარებლის კმაყოფილების
ხელოვნება

კურსის ტრენერი - ალექსანდრე მარგიშვილი
17 წლიანი გამოცდილება მენეჯმენტში, მარკეტინგის მართვასა და
სტრატეგიულ ადმინისტრირებაში. 2005-2007 წლებში CERMA-ს
აღმასრულებელი დირექტორი; 2007-2008 წლებში ”თიბისი ბანკის”
პროექტების ფინანსირების ჯგუფის ხელმღძვანელი; 2008
წ. ”სახალხო ბანკის” საინვესტიციო დეპარტამენტის უფროსი; 2009
წ. შპს. ”სახალხო ფოსტის” გენერალური დირექტორი; 2009-2010
წლებში შპს ”პოლიტიკისა და მენეჯმენტის კონსალტინგ-ჯგუფის”
მმართველი დირექტორი. 2010 წლიდან ICEBERG-ის პარტნიორი
და მთავარი აღმასრულებელი ოფიცერი.
ალექსანდრე მარგიშვილს ბიზნეს-კონსულტანტებისა და აღმასრულებელი
მენეჯერების ჯგუფთან ერთად შემუშავებული აქვს ”პროექტების მართვის”
საერთაშორისო პრაქტიკის საქართველოს ბიზნეს-გარემოსთან ადაპტირების
მეთოდოლოგია, რომელიც გამოიყენება კერძო კომპანიებში, ასევე საჯარო და
არასამთავრობო სექტორებში.

კურსი შემუშავებულია მარკეტინგის უახლესი
მეთოდებისა და მათი პრაქტიკაში გამოყენების
არსებული, საერთაშორისო გამოცდილების
შესახებ ინფორმაციის , რეალური
მაგალითების სტუდენტებისა და
მსმენელთათვის მისაწოდებლად

კურსის მიზანი:
თბილისის პიარ სკოლის” სტუდენტებს და მსმენელებს აუხსნას:


მარკეტინგის ზოგადი არსი;
მარკეტინგის ფუნქცია ბიზნესში;
მარკეტინგის როლი სტრატეგიული და საოპერაციო
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში;
მარკეტინგის მნიშვნელობა ბიზნეს-გადაწყვეტილებების
განხორციელების სხადასხვა ეტაპებზე.

სალექციო კურსის ამოცანები (1):
1.
2.
3.

4.

მარკეტინგის დანიშნულების განსაზღვრა;
ბიზნესის ადმინისტრირებაში მარკეტინგის როლის
იდენტიფიცირება;
ბიზნესის მართვის სხვადასხვა დონეებზე
გადაწყვეტილებების მისაღებად მარკეტინგის დატვირთვის
მიმოხილვა;
მარკეტინგული ინფორმაციის ანალიზის ტექნიკის და
პრაქტიკაში გამოყენების განმარტება;

სალექციო კურსის ამოცანები (2):
5.
6.

7.

სხვადასხვა მარკეტინგული მიდგომებისა და სტრატეგიების
დიფერენციაცია;
მარკეტინგული ქვედისციპლინების მნიშვნელობის ახსნა და
პრაქტიკული მაგალითებით მათი ბიზნესის
ადმინისტრირებაში დანერგვა-გამოყენების ტექნიკის
გადაცემა;
საქართველოს ეკონომიკის რეალობასთან მისადაგებული
სხვადასხვა მარკეტინგული ტაქტიკის შედარებითი
ანალიზი.

კრეატიული მარკეტინგი - მომხმარებლის
კმაყოფილების ხელოვნება

კურსის ხანგრძლივობა:

კურსის განრიგი:

3 კვირა
კვირაში 3 ლექცია
ლექციების ხანგრძლივობა 3 საათი

დასაწყისი – 24 ოქტომბერი, 2011
წელი
დასასრული – 10 ნოემბერი, 2011
წელი

კურსის ღირებულება:
380 ლარი

დღეები:
ორშაბათი, სამშაბათი, ხუთშაბათი
საათები: 19:00 – 22:00

სალექციო თემები, დღე 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

რა არის მარკეტინგი;
ბაზრის კომპოზიცია;
მოთხოვნა ბაზარზე;
მიწოდება ბაზარზე;
მომხმარებელთა გავლენა ბაზარზე;
მარკეტინგული სისტემა;
კომპანია, როგორც ბაზრის მიწოდების მხარის შემადგენელი.

პირველ დღეს ლექტორი სტუდენტებს შესთავაზებს საპრეზენტაციო თემებს, რომლებსაც
ისინი დამოუკიდებლად მოამზადებენ კურსის განმავლობაში და წარმოადგენენ მე-9 დღეს

სალექციო თემები, დღე 2
1.
2.
3.
4.
5.

მარკეტინგის მენეჯმენტი;
მარკეტერების მიერ მისაღები გადაწყვეტილებები;
მარკეტინგული მიქსის მიმოხილვა;
მომხმარებელთა მოთხოვნა, საჭიროებები და სურვილები;
მოთხონა თუ მოთხოვნილება?

სალექციო თემები, დღე 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

რას ნიშნავს ბაზრის ცოდნა;
საბაზრო კვლევა;
როგორ იქმნება კარგი კითხვარი;
როგორ იდენტიფიცირდებიან რესპოდენტები;
რა უნდა იცოდეს ინტერვიუერმა;
ბაზრის შესწავლის მეთოდები და ტექნიკა.

სალექციო თემები, დღე 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

მარკეტინგული მიქსის განსაზღვრის მეთოდოლოგია;
საუკეთესო პროდუქტის თვისებები და მახასიათებლები;
ფასის განსაზღვრის სტრატეგია და ტექნიკა;
წახალისების (პრომოციის) არსი და დანიშნულება;
რა უნდა იცოდეს ინტერვიუერმა;
საუკეთესო ადგილის განმასხვავებელი მახასიათებლები
კარგი ადგილისაგან.

სალექციო თემები, დღე 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

მარკეტინგული სტრატეგიის შემადგენელი კომპონენტები;
მარკეტინგული გეგმის დანიშნულება და სტრუქტურა;
რატომ თარგეტინგი?
რატომ პოზიციონირება?
კონკურენტების ანალიზი;
კონკურენტული ურთიერთქმედების მიდგომების
ჩამოყალიბება;
რას ნიშნავს კონკურენტული საბაზრო უპირატესობა.

სალექციო თემები, დღე 6
1.
2.
3.
4.
5.

წახალისების (პრომოციის) ხელოვნება;
რას უნდა მიაქციოს ყურადღება მარკეტერმა პრომოციის
აქტივობების დაგეგმვისას;
რას ნიშნავს კარგი რეკლამა;
რატომ ეშლებათ “მარკეტინგი” და “რეკლამა” ერთმანეთში?
არასარეკლამო პრომოციის როლი მარკეტინგში.

სალექციო თემები, დღე 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

რას ნიშნავს მარკეტინგული ღირებულება;
რამდენია პროდუქტის რეალური ღირებულება;
საბაზრო ღირებულება, როგორც დანახარჯების
გაერთიანებით მიღებული ღირებულების წარმონაქმნი;
საბაზრო ღირებულება, როგორც მომხმარებელთა თვალით
დანახული მოსალოდნელი სარგებელი;
როგორ განისაზღვრება კომპანიის ღირებულება პროდუქტის
ღირებულებასთან მიმართებაში;
ღირებულება, რომელსაც მარკეტერები აწვდიან კომპანიას
და მის მომხმარებლებს;
მარკეტინგი, როგორც ეკონომიკური ღირებულება.

სალექციო თემები, დღე 8

1.
2.
3.

რისთვის კეთდება პრეზენტაციები;
როგორ მოვიპოვოთ საპრეზენტაციო მასალები;
რა არის კარგი მარკეტინგული პრეზენტაცია.

სალექციო თემები, დღე 9

1.

სტუდენტების მიერ პრეზენტაციების ჩატარება და განხილვა

მთლიანი კურსის მიმოხილვა

კურსის ბოლოს გაიცემა
გაუ თბილისი პიარ სკოლის სერტიფიკატი

რეგისტრაცია მიმდინარეობს
საიტზე - www.prschool.ge არსებული სააპლიკაციო ფორმის შევსებით

საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელ: (8322) 55 01 99; 98 83 44;
ელ -ფოსტა: prschool.ge@gmail.com
საიტი: www.prschool.ge
: pr_school

საკონტაქტო პირი: თინანო სამყურაშვილი
Follow us on http://www.facebook.com/prschool

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful