You are on page 1of 8

3-4 NOVIEMBRE 2011

Palacio Euskalduna de Bilbao

JORNADAS SOBRE

VIOLENCIA DE GNERO

& mEDIOS DE COmuNICACIN

LOs MEdIOs dE cOMuNIcacIN a dEBatE:


Refuerzan o reproducen la violencia de gnero, generan cambios, denuncian , educan...?
HERRIZAINGO SAILA
Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Direccin de Atencin a las Vctimas de la Violencia de Gnero

Inscripciones del 3 al 21 de Octubre


Aforo limitado, por orden de inscripcin. Nombre Apellidos Direccin
LOs MEdIOs dE cOMuNIcacIN a dEBatE:
Refuerzan o reproducen la violencia de gnero, generan cambios, denuncian , educan...?

Localidad CP Telfono

a violencia contra las mujeres es una grave lacra social que afecta, en primer trmino, a la mujer vctima y, por ende, a sus hijos e hijas y personas ms allegadas; pero adems, constituye un incuestionable problema social al que toda la ciudadana debe hacer frente. En este contexto, los medios de comunicacin son, ms que nunca, agentes clave en la transmisin no slo de informacin, sino tambin de formacin en valores determinantes para la consecucin de una convivencia ordenada y una adecuada resolucin de conflictos, ausente de violencia. El objetivo de estas Jornadas es, pues, doble: por un lado, analizar el tratamiento que los medios de comunicacin dan, en la actualidad, a la violencia de gnero en sus variadas manifestaciones; por otro, plantear frmulas que redunden en la promocin de la igualdad entre mujeres y hombres, como premisa fundamental en la erradicacin de la violencia machista contra las mujeres.

Email Entidad/mbito profesional Indica si tienes alguna necesidad de accesibilidad

La inscripcin se puede formalizar por:


correo electrnico: davvg@ej-gv.es Fax: 94 607 56 39

Los datos que se aporten al inscribirse en estos encuentros sern incorporados para el tratamiento de un fichero automatizado sujeto a lo dispuesto en la Ley Orgnica 15/1999, de proteccin de datos de carcter personal. El uso de dicho fichero, cuyos datos no sern objeto de cesin a terceras personas u organizaciones, se circunscribe al uso exclusivo de la gestin de los encuentros por parte de la Direccin de Atencin a las Vctimas de la Violencia de Gnero, Departamento de Interior del Gobierno Vasco. Quienes lo deseen, pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, previstos por la ley, dirigiendo un escrito a dicho departamento.

pROGRAmA
08.30 09.00 ACREDITACIN Y ENTREGA DE MATERIALES. APERTURA. D. RoDolfo ARes, Consejero de Interior del Gobierno Vasco. DA. MARIolA seRRAno, Directora de Atencin a las Vctimas de la Violencia de Gnero. PRESENTACIN DE LAS JORNADAS. DA. MARIolA seRRAno, Directora de Atencin a las Vctimas de la Violencia de Gnero. D. MIGuel loRente, Delegado del Gobierno para la Violencia de Gnero. DA. MARA sIlVestRe, Directora de emakunde - Instituto Vasco de la Mujer. D. AlbeRto suRIo, Director de eItb. CONFERENCIA I. LA vIOLENCIA DE GNERO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIN: EFECTOS Y DEFECTOS. DA. MontseRRAt boIX. Periodista. Creadora de Mujeres en Red/ el Peridico feminista. PAUSA CAF. MESA REDONDA I: PANEL TELEvISIN Y CINE. EL CINE Y LA TELEvISIN FRENTE A LA vIOLENCIA DE GNERO: REALIDAD, REPRESENTACIN, RESPONSABILIDAD. Modera: D. DAnIel lVAReZ. Presentador y locutor eItb. DA. IsAbel MennDeZ. Doctora en filosofa y licenciada en Periodismo. Profesora de Comunicacin Audiovisual en la universidad de burgos. 13.00 13.30 15.00

JuEVES

NOVIEmBRE

DA. MARtA feRnnDeZ. Profesora titular de la universidad de las Islas baleares e Investigadora del Proyecto Publicidad y violencia de gnero: un estudio multidisciplinar. DA. VeRnICA eloRZA. Periodista. Desde 2008 Directora territorial del centro de televisin espaola en euskadi. CLOWNCLUSIONES. PAUSA COMIDA. CONFERENCIA II. AvANCES Y RETOS DE LA FORMACIN DE PROFESIONALES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIN CONTRA LA vIOLENCIA DE GNERO. DA. PIlAR lPeZ. Doctora en Ciencias de la Informacin, es especialista en Comunicacin y Gnero. MESA REDONDA II: PANEL PRENSA ESCRITA Y RADIO. PUEDEN ESTOS MEDIOS DE COMUNICACIN PROvOCAR CAMBIOS EN LA LUChA CONTRA LA vIOLENCIA DE GENERO? Modera: DA. AlMuDenA CACHo. Periodista y locutora de Radio euskadi. DA. MARA GleZ. GoRosARRI. Periodista e Investigadora. Doctora europea en Comunicacin. DA. luCA MteZ. oDRIoZolA. Profesora de la uPV. Presidenta de la Asociacin Vasca de Periodistas. D. JAVIeR feRnnDeZ. Colaborador de tVe. Director de Cmo informar sobre violencia contra la mujer en las relaciones de pareja. CIERRE PRIMER DA.

09.15

09.45

16.00

10.30 11.00

18.00

pROGRAmA
09.00 CONFERENCIA III. LA PUBLICIDAD O LA vENTA DEL IMAGINARIO OCULTO. DA. elVIRA Alts. Periodista y licenciada en Antropologa y Profesora de Periodismo en la uAb. 09.45 CONFERENCIA Iv. LA PUERTA ABIERTA DE INTERNET AL FOMENTO DE LA vIOLENCIA DE GNERO O EL vIRUS MS DESTRUCTIvO DE INTERNET: LA vIOLENCIA DE GNERO. DA. AnGustIAs beRtoMeu. Directora de ARtefInAl. Coordinadora de e-mujeres.net. 10.30 11.00 PAUSA CAF. MESA REDONDA III: PANEL DE LA PUBLICIDAD Y TRATAMIENTO 2.0 DE LA vIOLENCIA DE GNERO. DE TODO LO vISIBLE Y LO INvISIBLE DE LA vIOLENCIA DE GNERO DESDE EL ANLISIS DE INTERNET Y LA PUBLICIDAD. Modera: DA. June feRnnDeZ. Periodista, directora de la revista digital feminista Pikara Magazine e impulsora de Kazetarion berdinsarea (Red Vasca de Periodistas con Visin de Gnero). DA. elVIRA GARCA. Profesora e Investigadora proyecto el tratamiento en Internet de las noticias de violencia de gnero. DA. CRIstInA PReZ. Directora de la Agencia de Comunicacin de Gnero Ameco Press. DA. JuAnA GAlleGo. Periodista, escritora y Profesora de la uAb. 13.15 14.00 KALEAN USO, ETXEAN OTSO. CLAUSURA DE LAS JORNADAS. lehendakari, D. PAtXI lPeZ.

VIERNES

NOVIEmBRE

2011ko aZaROaREN 3tik 4ra

Euskalduna Jauregia Bilbao

JARDuNALDIAK:

GENERO INDARKERIA
& KOmuNIKABIDEAK

KOMuNIKaBIdEaK EZtaBaIdaGaI:
genero-indarkeria indartzen ala birsortzen dute, aldaketak eragiten dituzte, salatzen, hezten dute...?
HERRIZAINGO SAILA
Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Direccin de Atencin a las Vctimas de la Violencia de Gnero

IZEN - EmATEA
Izena emateko epea: urriaren 3tik 21era
edukiera mugatua, izenak eman ahala. Izena Abizenak Helbidea
KOMuNIKaBIdEaK EZtaBaIdaGaI:
genero-indarkeria indartzen ala birsortzen dute, aldaketak eragiten dituzte, salatzen, hezten dute...?

udalerria PK telefonoa

makumeen aurkako indarkeria gizartearen gaitz larria da. Lehenik eta behin, emakume biktimari eragiten dio eta, hortaz, bere seme-alabei eta hurbileko pertsonei ere bai; baina, horrez gain, ezin ukatuzko gizarte-arazoa da eta herritar guztiek aurre egin behar diote. Gauzak horrela, komunikabideak funtsezko eragileak dira, inoiz baino gehiago, informazioa transmititzeko ez ezik, balore erabakigarrietan prestatzeko ere, bizikidetza ordenatua lortzeko eta arazoak egoki konpontzeko, indarkeriarik gabe. Jardunaldi horien helburua, beraz, bikoitza da: batetik, hedabideek genero-indarkeriaren adierazpide guztiei ematen dieten tratamendua aztertzea; bestetik, emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatu nahi duten formulak planteatzea, hain zuzen, emakumeen kontrako indarkeria matxista bere errotik kentzeko funtsezko premisa gisa.

Posta elektronikoa

entitatea/lan-eremua

Adierazi sartzeko beharren bat duzun

Izen-ematea honela egin daiteke:


Posta elektronikoz: davvg@ej-gv.es Faxez: 94 607 56 39

Jardunaldi horietan izena ematean ekarritako datuak fitxategi automatizatu batean sartuko dira, tratatzeko, Datu pertsonalak Babesteko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera. Fitxategi horretako datuak ez dituzte beste pertsona edo erakunde batzuek erabiliko eta fitxategia bera Eusko Jaurlaritzako Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak soilik erabiliko du topaketak kudeatzeko. Nahi dutenek horiek sartzeko, zuzentzeko, baliogabetzeko eta kontra egiteko eskubidea dute, legeak aurreikusi bezala, sail horri idazki bat bidaliz.

EGITARAuA
08.30 09.00
AZAROAREN

AKREDITAZIOAK ETA MATERIALA BANATZEA hASIERA. RoDolfo ARes JAunA, eusko Jaurlaritzako Herrizaingoko sailburua. MARIolA seRRAno AnDReA, Genero-indarkeriaren biktimei laguntzeko zuzendaria. JARDUNALDIEN AURKEZPENA. MARIolA seRRAno AnDReA, Genero-indarkeriaren biktimei laguntzeko zuzendaria. MIGuel loRente JAunA, Genero-indarkeriarako Gobernuko delegatua. MARA sIlVestRe AnDReA, emakunde-emakumearen euskal erakundeko zuzendaria. AlbeRto suRIo JAunA, eItb-ko zuzendaria. I. hITZALDIA. GENERO INDARKERIA KOMUNIKABIDEETAN: AKATSAK ETA ONDORIOAK. MontseRRAt boIX AnDReA. Kazetaria. sareko emakumeak/ egunkari feminista web gunearen sortzailea. ATSEDENALDIA KAFE ORDUA. I. MAhAI-INGURUA: TELEBISTA ETA ZINEMA TALDEA. ZINEMA ETA TELEBISTA GENERO INDARKERIAREN AURREAN: ERREALITATEA, ORDEZKARITZA, ARDURA. Moderatzailea: DAnIel lVAReZ JAunA. eItbko aurkezlea eta esataria. IsAbel MennDeZ AnDReA. filosofian doktorea eta Kazetaritzan lizentziatua. burgoseko unibertsitatean Ikus-entzunezko komunikazioko irakaslea.

OSTEGuNA

MARtA feRnnDeZ AnDReA. balear Irletako unibertsitateko irakasle titularra eta proiektu honen ikertzailea: Publizitatea eta genero-indarkeria: diziplina anitzeko azterlana. VeRnICA eloRZA AnDReA. Kazetaria. televisin espaolaren euskadiko zentroko lurralde-zuzendaria, 2008tik. 13.00 13.30 15.00 CLOWNKLUSIOAK. ATSEDENALDIA BAZKARIA. II. hITZALDIA. KOMUNIKABIDEETAKO PROFESIONALEN PRESTAKUNTZAREN AURRERAPENAK ETA ERRONKAK GENERO INDARKERIAREN KONTRA. PIlAR lPeZ AnDReA. Informazio zientzietako doktorea eta komunikazioan eta generoan aditua. II. MAhAI-INGURUA: PRENTSA IDATZIA ETA IRRATIA TALDEA. hEDABIDE hORIEK ALDAKETAK ERAGIN DITZAKETE GENERO INDARKERIAREN AURKAKO BORROKAN? Moderatzailea: AlMuDenA CACHo AnDReA. euskadi Irratiko kazetaria eta esataria. MARA GleZ. GoRosARRI AnDReA. Kazetaria eta ikertzailea. Komunikazioan doktorea. luCA MARtneZ AnDReA. eHuko irakaslea. euskadiko Kazetarien elkarteko presidentea. JAVIeR feRnnDeZ JAunA. tVeko lankidea. bikote harremanetan, nola informatu emakumearen aurkako indarkeriaz izenekoaren zuzendaria. LEhENENGO JARDUERAREN AMAIERA.

09.15

16.00

09.45

10.30 11.00

18.00

EGITARAuA
9.00
AZAROAREN

OSTIRALA

III. hITZALDIA. EZKUTUZKO IRUDIMENAREN PUBLIZITATEA EDO SALMENTA. elVIRA Alts AnDReA. Kazetaria eta Antropologian lizentziatua eta buAko Kazetaritzako irakaslea.

09.45 Iv. hITZALDIA. INTERNETEKO ATEA GENERO INDARKERIA SUSTATZEARI IREKITA EDO INTERNETEKO BIRUS SUNTSITZAILEENA: GENERO INDARKERIA. AnGustIAs beRtoMeu AnDReA. ARtefInAleko zuzendaria. e-mujeres.net-en koordinatzailea. 10.30 11.00 ATSEDENALDIA KAFE ORDUA. III. MAhAI-INGURUA: GENERO-INDARKERIAREN PUBLIZITATEA ETA 2.0 TRATAERA TALDEA. GENERO INDARKERIAN IKUSTEN DEN GUZTIA ETA IKUSTEN EZ DENA, INTERNET ETA PUBLIZITATEA AZTERTZETIK ABIATUTA. Moderatzailea: June feRnnDeZ AnDReA. Kazetaria, Pikara Magazine aldizkari digital feministaren zuzendaria eta Kazetarion berdinsarearen sustatzailea (Genero Ikuspegia duen euskal Kazetarien sarea). elVIRA GARCA AnDReA. Irakaslea eta proiektu honen aztertzailea: Genero-indarkeriari buruzko berrien trataera Interneten. CRIstInA PReZ AnDReA. Ameco Press izeneko Generokomunikazioaren Agentziaren zuzendaria. JuAnA GAlleGo andrea. Kazetaria, idazkaria eta buAren irakaslea. KALEAN USO, ETXEAN OTSO. JARDUNALDIEN AMAIERA. PAtXI lPeZ lehendakaria.

13.15 14.00