C©u 1: Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn quan hÖ ph¸p luËt L§, nh÷ng sù kiÖn ph¸p lý thêng x¶y ra cã liªn

quan ®Õn viÖc ®¶m b¶o ATL§, VSL§? Tr¶ lêi: Quan hÖ ph¸p luËt lao ®éng lµ nh÷ng quan hÖ L§ xuÊt hiÖn trªn c¬ së nh÷ng qui ph¹m ph¸p luËt lao ®éng, trong ®ã c¸c bªn tham gia quan hÖ L§ cã nh÷ng quyÒn vµ nghÜa vô ph¸p lý trong L§ Quan hÖ ph¸p luËt lao ®éng : Chñ thÓ: cã khi tuyÓn dông NL§ vµ NSD L§ Qui ph¹m ph¸p luËt lao ®éng x¸c ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n ph¸p quy: + V¨n b¶n luËt: Bé luËt L§, ph¸p lÖnh vÒ thñ tôc gi¶i quyÕt tranh chÊp L§ + V¨n b¶n díi luËt: NghÞ ®Þnh (ChÝnh phñ), quy ®Þnh (TTCP), th«ng t (Bé) XuÊt hiÖn trªn c¬ së cã nh÷ng sù kiÖn nh÷ng quan hÖ x· héi x¶y ra trong qu¸ tr×nh lao ®éng gäi lµ sù kiÖn ph¸p lý. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn quan hÖ ph¸p luËt lao ®éng cã 3 sù kiÖn ph¸p lý thêng x¶y ra cã liªn quan ®Õn ATL§, VSL§: + Sù kiÖn ph¸t sinh: ®a c«ng nh©n trë thµnh NL§ lµm viÖc trong doanh nghiÖp lµ viÖc giao kÕt hîp ®ång lao ®éng. + Sù kiÖn thay ®æi: trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn quan hÖ L§ cã sù kiÖn x¶y

ra dÉn ®Õn lµm thay ®æi quyÒn vµ nghÜa vô NL§, NSD L§ + Sù kiÖn chÊm døt hay ®×nh chØ quan hÖ L§: NL§ kh«ng cßn lµm viÖc cho doanh nghiÖp. Cã 2 kh¶ n¨ng: Kh¸ch quan - Chñ quan

C©u 2: Kh¸i niÖm vÒ hîp ®ång lao ®éng (H§L§)? QuyÒn cña NL§, NSD L§ khi ®¬n ph¬ng chÊm døt H§L§ cã liªn quan ®Õn ATL§, VSL§? Tr¶ lêi: Trong ch¬ng IV §iÒu 26 cña Bé LuËt L§ cña níc CHXHCN ViÖt Nam (®· söa ®æi bæ sung n¨m 2002) cã ®a ra kh¸i niÖm vÒ H§L§ nh sau: H§L§ lµ sù tho¶ thuËn gi÷a NL§ vµ NSD L§ vÒ viÖc lµm cã tr¶ c«ng, ®iÒu kiÖn lao ®éng, quyÒn vµ nghÜa vô cña mçi bªn trong quan hÖ L§ QuyÒn cña NL§: 1. B¸o cho NSD L§ biÐt tríc Ýt nhÊt lµ 3 ngµy trong c¸c trêng hîp sau: + Kh«ng ®îc bè trÝ theo ®óng c«ng viÖc, ®Þa ®iÓm lµm viÖc hoÆc kh«ng ®îc ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc ®· tho¶ thuËn trong H§L§. + BÞ ngîc ®·i, bÞ cìng bøc L§ + Kh«ng ®îc tr¶ c«ng ®Çy ®ñ hoÆc tr¶ c«ng

kh«ng ®óng thêi h¹n ®· tho¶ thuËn trong H§L§ + Ngêi L§ bÞ èm, tai n¹n ®· ®iÒu trÞ 3 th¸ng liÒn ®èi víi ngêi lµm viÖc theo H§L§ thêi h¹n ®ñ 12 th¸ng ®Õn 36 th¸ng vµ 1/4 thêi h¹n hîp ®ång ®èi víi ngêi lµm viÖc theo H§L§ theo mïa vô hoÆc theo 1 c«ng viÖc nhÊt ®Þnh cã thêi h¹n díi 12 th¸ng mµ kh¶ n¨ng L§ cha ®îc phôc håi. 2. B¸o tríc cho NSD L§ biÕt tríc 30 ngµy nÕu lµ H§L§ x¸c ®Þnh thêi h¹n tõ ®ñ 12 th¸ng ®Õn 36 th¸ng; Ýt nhÊt 3 ngúa nÕu lµ H§L§ theo mïa vô hoÆc c«ng viÖc cã thêi h¹n díi 12 th¸ng ®èi víi c¸c trêng hîp: + B¶n th©n hoÆc gia ®×nh thùc sù cã hoµn c¶nh khã kh¨n kh«ng thÓ tiÕp tôc thùc hiÖn H§L§ + §îc bÇu lµm nhiÖm vô chuyªn tr¸ch ë c¸c c¬ quan d©n c hoÆc ®îc bæ nhiÖm gi÷ chøc vô trong Bé m¸y Nhµ níc. 3. §èi víi NL§ n÷ ph¶i nghØ viÖc theo chØ ®Þnh cña thÇy thuèc th× kh«ng x¸c ®inh thêi gian. 4. NL§ lµm theo hîp ®ång L§ kh«ng x¸c ®inh thêi gian cã quyÒn ®¬n ph¬ng chÊm døt H§L§ nhng ph¶i b¸o cho NSD L§ biÕt tríc Ýt nhÊt 45 ngµy;

NL§ bÞ èm, tai n¹ ®· ®iÒu trÞ 6 th¸ng liÒn th× ph¶i b¸o tríc Ýt nhÊt 3 ngµy. QuyÒn cña NSD L§ khi ®¬n ph¬ng chÊm døt H§L§: a. NL§ thêng xuyªn kh«ng hoµn thµnh c«ng viÖc theo ®óng H§L§ b. NL§ bÞ xö lý kØ luËt xa th¶i c. NL§ lµm theo H§L§ kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n khi bÞ èm ®au, tai n¹n ®· ®iÒu trÞ 12 th¸ng liÒn; NL§ lµm theo H§L§ x¸c ®Þnh thêi h¹n tõ ®ñ 12 th¸ng ®Õn ®ñ 36 th¸ng èm ®au ®· ®iÒu trÞ 6 th¸ng liÕn vµ NL§ lµm viÖc theo mïa vô hoÆc theo 1 c«ng viÖc nhÊt ®inh cã thêi h¹n díi 12 th¸ng èm ®au ®· ®iÒu trÞ qu¸ nöa thêi h¹n H§L§ mµ kh¶ n¨ng L§ cha phôc håi Tríc khi ®¬n ph¬ng chÊm døt H§L§ trong c¸c trêng hîp trªn, NSD L§ ph¶i trao ®æi nhÊt trÝ víi BCH C«ng §oµn c¬ së d. Do thiªn tai ho¶ ho¹n hoÆc do nh÷ng lý do bÊt kh¶ kh¸ng kh¸c theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt.

Doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc chÊm døt ho¹t ®éng: Khi ®¬n ph¬ng chÊm døt H§L§ trõ trêng hîp b, NSD L§ phaØ b¸o cho NL§ biÕt tríc: + Ýt nhÊt 30 nÇy ®èi víi H§L§ x¸c ®Þnh thêi h¹n tõ ®ñ 12 th¸ng ®Õn ®ñ 36 th¸ng + Ýt nhÊt 45 ngµy ®èi víi H§L§ kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n. + Ýt nhÊt 3 ngµy ®èi víi H§L§ theo mïa vô hoÆc 1 c«ng viÖc cã thêi h¹n díi 12 th¸ng.

e.

vµ phô cÊp l¬ng (nÕu cã) + §èi víi ngêi bÞ TNLD, BNN th× NSD L§ cã tr¸ch nhiÖm båi thêng Ýt nhÊt 30 th¸ng tiÒn l¬ng vµ phô cÊp (nÕu cã) cho ngêi lao ®éng bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng L§ tõ 81% trë lªn hoÆc cho th©n nh©n ngêi chÕt do TNL§, BNN mµ kh«ng do lçi cña NL§; trong trêng hîp lçi cña NL§ th× vÉn ®îc trî cÊp 1 kho¶n b»ng Ýt nhÊt 12 th¸ng tiÒn l¬ng vµ phô cÊp (nÕu cã). Kh¸c nhau vÒ néi dung + §èi víi trî cÊp th«i viÖc th× néi dung trî cÊp hîp ph¸p + §èi víi trî cÊp vµ båi thêng th× néi dung cña nã gåm 2 phÇn: trî cÊp vµ båi thêng.

C©u 3: ChÕ ®é trî cÊp th«i viÖc kh¸c víi chÕ ®é båi thêng vµ trî cÊp TNL§, BNN cña NSD L§ ®èi víi NL§ nh thÕ nµo? Cho vÝ dô? Tr¶ lêi: ChÕ ®é trî cÊp th«i viÖc kh¸c víi chÕ ®é båi thêng vµ trî cÊp TNL§, BNN cña NSD L§ ®èi víi NL§ ë 2 ®iÓm: Kh¸c nhau vÒ chÕ ®é: + §èi víi ngêi th«i viÖc th× chÕ ®é trî cÊp mang tÝnh hîp ph¸p. Khi chÊm døt H§L§, ®èi víi NL§ ®· lµm viÖc tõ ®ñ 12 th¸ng trë lªn th× NSD L§ cã tr¸ch nhiÖm trî cÊp th«i viÖc, cø mçi n¨m lµm viÖc ®îc hëng nöa th¸ng tiÒn l¬ng

C©u 4: Mèi quan hÖ gi÷a hîp ®ång lao ®«ng (H§L§) víi ATL§, VSL§? Tr¶ lêi: H§L§ vµ BHL§ cã mèi qua hÖ. Theo nghÜa hÑp, BHL§ ®îc hiÓu lµ ATL§, VSL§. Nh vËy H§L§ cã mèi quan hÖ víi ATL§, VSL§ - NÒn kinh tÕ thÞ trêng t¸c ®éng vµo doanh nhgiÖp lµm cho

viÖc thùc hiÖn H§L§ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Theo qui ®Þnh: + Khi NL§ ngõng kh«ng lµm viÖc cã quyÒn nghØ vÉn hëng l¬ng nÕu ph¶i ngng do lçi cña NSD L§, cßn nÕu do lçi cña NL§ th× kh«ng ®îc hëng l¬ng, cßn nÕu ph¶i dõng do lçi cña ngêi kh¸c dÉn ®Õn th× tiÒn l¬ng nghØ viÖc sÏ ®îc tho¶ thuËn víi NSD L§. + Khi tho¶ thuËn l¹i néi dung cña H§L§ + NL§ kh«ng ®ång ýa víi tho¶ thuËn th«i viÖc T¹m chuyÓn NL§ sang n¬i lµm viÖc kh¸c: + Thêi gian: tæng sè thêi gian chuyÓn NL§ sang noi lµm viÖc kh¸c kh«ng qu¸ 60 ngµy trong 1 n¨m vµ NSD L§ ph¶i b¸o tríc cho NL§ Ýt nhÊt 3 ngµy + TiÒn l¬ng: tr¶ l¬ng theo c«ng viÖc míi; nÕu tiÒn l¬ng cña c«ng viÖcmíi thÊp h¬n tiÒn l¬ng c«ng viÖc cò th× gi÷ nguyªn møc l¬ng cò trong thêi h¹n 30 ngµy. TiÒn l¬ng c«ng viÖc míi ph¶i = Ýt nhÊt 70% møc l¬ng cò nhng kh«ng thÊp h¬n møc l¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc qui ®Þnh + NL§ kh«ng muèn lµm viÖc n¬i míi cã quyÒn nghØ vµ hëng l¬ng ngõng viÖc do 2 bªn tho¶ thuËn. + Khi NL§ kh«ng ®ång ý chuyÓn sang c«ng viÖc kh¸c th× NSD L§ cã quyÒn cho th«i viÖc 1 n¨m vµ hëng ½ tiÒn l¬ng §èi víi nh÷ng trêng hîp thö viÖc: NSD L§ vµ NL§ tho¶ thuËn vÒ viÖc lµm thö, thêi gian thö viÖc vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña c¶ 2 bªn. TiÒn l¬ng cña NL§

trong thêi gian thö viÖc Ýt nhÊt ph¶i = 70% møc l¬ng cÊp bËc c«ng viÖc ®ã. Thêi gian thö viÖc kh«ng qu¸ 60 ngµy ®èi víi lao ®éng chuyªn m«n kü thuËt cao vµ kh«ng qu¸ 30 ngµy ®èi víi c¸c lao ®éng kh¸c. Trong thêi gian thö viÖc, mçi bªn cã quyÒn huû bá tho¶ thuËn lµm thö mµ kh«ng cÇn b¸o tríc, kh«ng ph¶i båi thêng nÕu viÖc lµm thö kh«ng ®¹t yªu cÇu mµ 2 bªn tho¶ thuËn. Khi viÖc lµm thö ®¹t yªu cÇu th× NSD L§ ph¶i nhËn NL§ vµo lµm viÖc hcÝnh thøc nh ®· tho¶ thuËn.

C©u 5: T¹i sao nãi: TiÒn l¬ng, thêi gian lµm viÖc, thêi giê nghØ ng¬i cã quan hÖ mËt thiÕt víi ATL§,VSL§. Tr¶ lêi: 1 Kh¸i niÖm tiÒn l¬ng: TiÒn l¬ng cña ngêi lao ®éng do 2 bªn tho¶ thuËn trong hîp ®ång lao ®éng vµ ®îc tr¶ theo n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc. Møc l¬ng cña ngêi lao ®éng kh«ng ®îc thÊp h¬n møc l¬ng tèi thiÓu do nhµ níc quy ®Þnh (®iÒu 55 bé luËt l®) -díi gãc ®é kinh tÕ: tiÒn l¬ng biÓu hiÖn díi h×nh thøc tiÒn tÖ lµ ph¹m trï gi¸ trÞ cña søc lao ®éng. - Díi gãc ®é ph¸p lý: tiÒn l¬ng ®îc nhµ níc quy ®Þnh b»ng ph¸p luËt ph¶i tho¶ thuËn trong hîp ®ång lao ®éng, do ngêi sö dông lao ®éng tr¶ cho ngêi lao ®éng kh«ng thÊp h¬n møc l¬ng tèi thiÓu do nhµ níc quy ®Þnh 2. Kh¸i niÖm thêi giê lµm viÖc: lµ ®é dµi thêi gian do ph¸p luËt quy ®Þnh ngêi lao ®éng ph¶i cã mÆt t¹i ®Þa ®iÓm lµm viÖc vµ thùc hiÖn nhiÖm vô lao ®éng ®· ®îc ghi trong hîp ®ång lao ®éng. Tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ trªn c¬ së nhµ níc quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng.

3. Thêi giê nghØ ng¬i lµ ®é dµi thêi gian ngêi lao ®éng kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng trong quan hÖ lao ®éng vµ ®îc quyÒn sö dông tù do thêi gian ®ã. * Mèi quan hÖ mËt thiÕt + TiÒn l¬ng víi ATL§-VSL§: -ChÕ ®é tiÒn l¬ng ph¶i thùc hiÖn ®óng theo quy ®Þnh ph¸p luËt vµ tho¶ thuËn - Ngêi lao ®éng lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn ®éc h¹i nguy hiÓm cã thu nhËp cao h¬n ngêi lao ®éng lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn b×nh thêng. - Nhµ níc khuyÕn khÝch tho¶ thuËn vÒ tiÒn l¬ng cã lîi h¬n cho ngêi lao ®éng so víi ph¸p luËt quy ®Þnh. - Trong thßi gian nghØ ®iÒu trÞ TNL§,BNN ®îc ®¶m b¶o tiÒn l¬ng vµ chi phÝ ®iÒu trÞ t¹i bÖnh viÖn. * Thêi giê lµm viÖc vµ thêi giê nghØ ng¬i: - Lµm viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i nguy hiÓm vµ mét sè lao ®éng ®Æc thï ®îc rót ng¾n thêi giê lµm viÖc nh»m b¶o hé l®, t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng, c¨n cø ®Ó tæ chøc , qu¶n lý lao ®éng cã khoa häc.

vËy KLL§ cã quan hÖ mËt thiÕt víi ATL§, VSL§. Khi NL§ thùc hiÖn tèt tøc lµ NL§ gãp phÇn vµo viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c ATL§, VSL§. Cßn nÕu NL§ vi ph¹m KLL§ trong lÜnh vùc ATL§, VSL§ th× rÊt cã thÓ dÉn ®Õn hËu qu¶ nghiªm träng nh TNL§, BNN. V× vËy ®Ó thùc hiÖn tèt h¬n c«ng t¸c ATL§, VSL§ th× doanh nghiÖp ph¶i n©ng cao ý thøc thùc hiÖn néi qui l®, KLL§ cho NL§ vµ NSD L§

néi qui lao ®éng. NL§ lµm h háng dông cô, thiÕt bÞ hoÆc cã hµnh vi kh¸c g©y thiÖt h¹i tµi s¶n cña doanh nghiÖp th× ph¶i båi thêng theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thiÖt h¹i ®· g©y ra. Nh vËy, tr¸ch nhiÖm vËt chÊt lµ mét biÖn ph¸p chÕ tµi buéc ngêi g©y ra thiÖt h¹i vËt chÊt ph¶i båi thêng cho nh÷ng thiÖt h¹i. Xen xÐt hai kh¸i niÖm trªn ta thÊy b¶n chÊt cña KLL§ vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt lµ hoµn toµn kh¸c nhau: B¶n chÊt cña KLL§ lµ ý thøc thùc hiÖn néi qui lao ®éng cñ NL§. Cßn b¶n chÊt cña tr¸ch nhiÖm vËt chÊt lµ båi thêng. NÕu lµm thiÖt h¹i vËt chÊt th× ngêi ®ã sÏ ph¶i båi thêng cho ngêi bÞ thiÖt h¹i. KLL§ ®Ò cËp ®Õn ý thøc, tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn KLL§, néi qui L§ cßn tr¸ch nhiÖm vËt chÊt dÌ cËp ®Õn hµnh vi vi ph¹m KLL§

C©u 6: KØ luËt lao ®éng lµ g×? KLL§ cã mèi quan hÖ nh thÕ nµo ®èi víi ATL§, VSL§? Tr¶ lêi: KLL§ lµ nh÷ng qui ®Þnh vÒ viÖc tu©n theo thêi gian, c«ng nghÖ vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, kinh doanh thÓ hiÖn träng néi qui lao ®éng. Néi qui lao ®éng kh«ng ®îc tr¸i víi ph¸p luËt lao ®éng vµ ph¸p lô©t kh¸c. Doanh nghiÖp sö dông tõ 10 NL§ trë lªn ph¶i co néi qui lao ®éng b»ng v¨n b¶n. ATL§, VSL§ lµ mé trong sè c¸c néi dung chñ yÕu cña néi qui lao ®éng. V×

C©u 7: KØ luËt lao ®éng vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ë néi dung nµo? Cho vÝ dô? Tr¶ lêi: KLL§ lµ nh÷ng qui ®Þnh vÒ viÖc tu©n theo thêi gian, c«ng nghÖ vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, kinh doanh thÓ hiÖn träng

C©u 8: Kh¸i niÖm BHXH? ChÕ ®é trî cÊp TNL§, BNN. Cho dÉn chøng cô thÓ? Tr¶ lêi: BHXH kÓ tõ khi xuÊt hiÖn ®Õn nay lu«n lu«n ph¸t huy t¸c dông trong nh÷ng lóc NL§ gÆp khã kh¨n hiÓm nghÌo nh: bÞ èm ®au, bÞ TNL§, thai s¶n, tuæi giµ… trªn c¬ së nh÷ng cam kÕt ®ãng gãp cña NL§ vµ NSD L§ cho 1 bªn thø 3 (c¬ quan b¶o hiÓm) tríc khi x¶y ra nh÷ng biÕn cè ®ã. Tuy nhiªn, BHXH kh«ng trùc tiÕp ch÷a bÖn cho ngêi bÞ èm ®au, tai n¹, s¾p xÕp viÖc lµm cho ngêi mÊt viÖc lµm … mµ chØ gióp hä gi÷ th¨ng b»ng phÇn thu nhËp bÞ gi¶m ®i hay mÊt, hay gióp hä phÇn chi tiªu t¨ng ®ét xuÊt do nh÷ng rñi ro nãi trªn. Díi gãc ®é kinh tÕ, BHXH lµ mét ph¹m trï kinh tÕ tæng hîp, lµ sù ®¶m b¶o thu nhËp, ®¶m b¶o cuéc sèng cho NL§ khi bÞ gi¶m hoÆc mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng. Díi gãc ®é ph¸p lý, chÕ ®é BHXH lµ tæng hîp c¸c qui ®Þnh cña Nhµ níc, quy ®Þnh c¸c h×nh thøc ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn vËt chÊt vµ tinh thÇn cho NL§ vµ thµnh viªn trong gia ®×nh hä trong trêng hîp bÞ gi¶m hoÆc mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng. ChÕ ®é trî cÊp TNL§, BNN NL§ khi bÞ TNL§ hoÆc BNN ®îc hëng chÕ ®é trî cÊp b»ng 100% tiÒn l¬ng trong thêi gian ®iÒu trÞ vµ ®îc trî cÊp chi phÝ kh¸m, ch÷a bÖnh. Sau thêi gian ®iÒu trÞ, khi th-

¬ng tËt æn ®Þnh, NL§ bÞ TNL§, BNN ®îc gi¸m ®Þnh LNL§ t¹i héi ®ång y khoa cã thÈm quyÒn. Tuú theo møc ®é suy gi¶m KNL§ mµ NL§ ®îc hëng trî cÊp 1 lÇn hoÆc trî cÊp hµng th¸ng. §èi víi NL§ bÞ TNL§, BNN mµ bÞ tæn th¬ng c¸c chøc n¨ng ho¹t ®éng cña c¬ thÓ (ch©n, tay, m¾t…) ®îc trî cÊp 1 lÇn c¸c ph¬ng tiÖn trî gióp sinh ho¹t phï hîp víi tæn thÊt cña c¬ quan chøc n¨ng. Khi vÕt th¬ng t¸i ph¸t, NL§ ®îc ch÷a trÞ vµ gi¸m ®Þnh l¹i th¬ng tËt. NL§ chÕt khi x¶y ra TNL§ hoÆc do BNN th× gia ®×nh ®îc hëng chÕ ®é tö tuÊt vµ ®îc trî cÊp thªm 1 lÇn trªn c¬ së sè tiÒn l¬ng tèi thiÓu theo qui C©u 9: Kh¸i ®Þnh cña ph¸p niÖm ATL§, luËt. VSL§, BHL§ cã ®iÓm g× gièng vµ kh¸c nhau? Tr¶ lêi: Víi ph¬ng ch©m “An toµn ®Ó s¶n xuÊt, s¶n xuÊt ph¶i an toµn”, §¶ng vµ Nhµ níc ®· ®Ò cao yªu cÇu b¶o ®¶m ATL§, b¶o vÖ søc khoÎ cña NL§ g¾n liÒn víi s¶n xuÊt. B¶o ®¶m ATL§, VSL§ lµ néi dung quan träng cña ph¸p luËt lao ®éng. An toµn lao ®éng lµ ng¨n ngõa sù cè tai n¹n x¶y ra trong qu¸ tr×nh lao ®éng, g©y th¬ng tÝch cho c¬ thÓ hoÆc g©y tö vong cho NL§. VSL§ lµ ng¨n ngõa bÖn tËt do nh÷ng chÊt ®éc h¹i tiÕp xóc trong qu¸ tr×nh lao ®éng g©y ra ®èi víi néi t¹ng hoÆc g©y tö vong ®èi víi NL§ BHL§ lµ tæng hîp c¸c biÖn ph¸p kÜ thuËt, tæ chøc, ph¸p lý vµ c¸c biÖn ph¸p kh¸c nh»m phßng ngõa, ng¨n chÆn,

kh¾c phôc c¸c yÕu tè nguy hiÓm, ®éc h¹i ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh lao ®éng, c¶i thiÖn ®kl®, b¶o vÖ søc khoÎ NL§ Gièng nhau : ATL§, VSL§, BHL§ ®Òu nh»m c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng, b¶o vÖ søc khoÎ vµ tÝnh m¹ng cho NL§ Kh¸c nhau : + ATL§: phßng ngõa biÕn cè cã thÓ x¶y ra trong s¶n xuÊt. Nõu ATL§ kh«ng tèt th× sÏ g©y ra TNL§ + VSL§: phßng ngõa ®iÒu kiÖn lao ®éng trong s¶n xuÊt. NÕu VSL§ kh«ng tèt th× g©y ra bªnh nghÒ nghiÖp + BHL§ theo nghÜa réng bao gåm tÊt c¶ nh÷ng qui ®Þnh cña LuËt Lao ®éng nh»m phôc vô lîi Ých cho NL§. Theo nghÜa hÑp th× BHL§ chñ yÕu lµ ATL§ vµ VSL§. Nh vËy, “B¶o hé” ®ång nghÜa víi “b¶o vÖ” mµ b¶o vÖ lao ®éng chÝnh lµ ®¶m b¶o cho NL§ cã quyÒn lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn an toµn, vÖ sinh vµ c¸c ®iÒu kiÖn tèt kh¸c.

C©u 10: Khi NL§ bÞ TNL§ vµ BNN th× quyÒn lîi ®îc ph¸p luËt lao ®éng qui ®Þnh nh thÕ nµo? Tr¶ lêi: TNL§ lµ tai n¹n g©y tæn th¬ng cho bÊt k× bé phËn, chøc n¨ng nµo cña c¬ thÓ NL§ hoÆc g©y tö vong, x¶y ra trong qu¸ tr×nh lao ®éng , g¾n liÒn víi thùc hiÖn c«ng viÖc, nhiÖm vô lao ®éng BNN lµ bÖnh ph¸t sinh do

®iÒu kiÖn lao ®éng cã h¹i cña nghÒ nghiÖp t¸c ®éng ®èi víi NL§. Khi NL§ bÞ TNL§ vµ BNN th× quyÒn lîi cña NL§ ®îc ph¸p luËt lao ®äng qui ®Þnh lµ: + NL§ ph¶i ®îc c¸p cøu kÞp thêi vµ ®iÒu trÞ chu ®¸o, NSD L§ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ®Ó x¶y ra TNL§. Ngêi bÞ BNN ph¶i ®îc ®iÒu trÞ chu ®¸o, kh¸m søc khoÎ ®Þnh k×, cã hå s¬ søc khoÎ riªng ®Ó theo dâi diÔn biÕn cña bÖnh. §iÒu 107 Bé LuËt Lao ®éng qui ®Þnh: trong thêi gian NL§ nghØ viÖc ®Ó ®iÒu trÞ v× TNL§ vµ BNN, NSD L§ ph¶i tr¶ chi phÝ y tÕ. Sau khi ®iÒu trÞ, NL§ qua gi¸m ®Þnh vµ xÐp h¹ng th¬ng tËt. Ngoµi quyÒn lîi ®îc hëng BHXH, nÕu do lçi cña NSD L§ mµ NL§ bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 81% trë lªn th× NSD L§ båi thêng Ýt nhÊt b»ng 30 th¸ng tiÒn l¬ng, nÕu do lçi cña NL§ th× còng ®îc NSD L§ trî cÊp Ýt nhÊt 12 thµng tiÒn l¬ng. NÕu NL§ bÞ TNL§, BNN mµ bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 5% ®Õn 81% th× NSD L§ cã tr¸ch nhiÖm båi thêng 1 sè tiÒn tên øng víi tû lÖ søc lao ®éng bÞ suy gi¶m.

C©u 11: Khi ngêi lao ®éng bÞ TNL§, BNN th× quyÒn lîi cña hä ®îc ph¸p luËt quy ®Þnh ntn? Tr¶ lêi: * Ngêi lao ®éng bÞ TNL§,BNN: -Ph¶i ®îc cøu ch÷a kÞp thêi, ®iÒu trÞ chu ®¸o -§îc thanh to¸n toµn bé chi phÝ y tÕ vµ tiªn l¬ng. -§îc båi thêng thiÖt h¹i hoÆc ®îc tr¶ trî cÊp. -Sau khi ®îc gi¸m ®Þnh y khoa, ®îc ngêi sö dông lao ®éng s¾p xÕp c«ng viÖc kh¸c phï hîp víi søc khoÎ.

C©u 12: Tr×nh bµy kh¸i niÖm tranh chÊp lao ®éng vµ nguyªn t¾c gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng. ATL§, VSL§ cã liªn quan ®Õn tranh chÊp lao ®éng kh«ng? Tr¶ lêi: Kh¸i niÖm tranh chÊp lao ®éng: lµ nh÷ng tranh chÊp vÒ quyÒn lîi vµ lîi Ých liªn quan ®Õn viÖc lµm, tiÒn l¬ng, thu nhËp vµ c¸c ®iÒu kiªnj lao ®éng kh¸c, vÒ thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng, tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ vµ trong qu¸ tr×nh häc nghÒ. VÒ b¶n chÊt ph¸p lý: cã 2 lo¹i quan hÖ lao ®éng (QHL§): QHLL§ gi÷a c¸ nh©n NL§ víi NSD L§ vµ quan hÖ gi÷a tËp thÓ NL§ víi NSD L§. Do vËy còng cã 2 lo¹i tranh chÊp lao ®éng: tranh chÊp lao ®éng c¸ nh©n vµ tranh chÊp lao ®éng tËp thÓ Nh÷ng nguyªn t¾c gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng: Nguyªn t¾c gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng ph¶i nh»m vµo 2 môc ®Ých: Mét lµ: ph¶i gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng bÊt ®ång vµ bÕ t¾c, ph¶i ®¶m b¶o quyÒn lîi vµ lîi Ých cña mçi bªn. Hai lµ: ph¶i ®¶m b¶o tèi ®a cho viÖc æn ®Þnh mèi quan

hÖ lao ®éng. Gi¶i quyÕt tl® ph¶i ®¶m b¶o ®óng 4 nguyªn t¾c: Khi x¶y ra tranh chÊp lao ®éng: hai bªn tranh chÊp ph¶i gÆp nhau ®Ó bµn b¹c, th¬ng lîng nh÷ng tranh chÊp gi÷a hai bªn ngay t¹i doanh nghiÖp. Khi hoµ gi¶i ph¶i t«n träng quyÒn lîi vµ lîi Ých c¶ hai bªn, ®ång thêi t«n träng lîi Ých chung cña c¶ x· héi. ViÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng ph¶i ®îc tiÕn hµnh c«ng khai vµ kh¸ch quan, kÞp thêi, nhanh chãng, ®óng luËt. Khi gi¶i quyÕt c¸c vô tranh chÊp lao ®éng nhÊt thiÕt ph¶i cã sù tham gia cña NSD L§ trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng. §iÒu 159 Bé luËt Lao ®éng qui ®Þnh viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng sÏ ®îc tiÕn hµnh khi 1 bªn tõ chèi viÖc th¬ng lîng hoÆc c¶ 2 bªn ®· tiÕn hµnh th¬ng lîng mµ vÉn kh«ng gi¶i quyÕt ®îc vµ 1 hoÆc 2 bªn cã ®¬n yªu cÇu gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng

ATL§, VSL§ cã liªn quan ®Õn tranh chÊp lao ®éng Nh ®· biÕt tranh chÊp lao ®éng lµ nhng tranh chÊp vÒ quyÒn lîi vµ lîi Ých liªn quan ®Õn viÖc lµm, tiÒn l¬ng, thu nhËp vµ c¸c ®iÒu kiÖn lao ®éng kh¸c; tøc lµ NL§ ph¶i ®îc ®¶m b¶o vÒ ATL§ vµ VSL§ trong s¶n xuÊt , thÓ hiÖn tÝnh khoa häc, tÝnh ph¸p lý, tÝnh quÇn chóng. + TÝnh khoa häc thÓ hiÖn: c¸c ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n ph¶i ®¶m b¶o tÝnh an toµn ca nhÊt. + TÝnh ph¸p lý: thÓ hiÖn ë viÖc b¾t buéc mäi ngêi ®Òu ph¶i thùc hiÖn. + TÝnh quÇn chóng: tÊt c¶ mäi NL§ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p an toµn

sÏ lµm m«i trêng xÊu ®i, g©y bÊt lîi cho con ngêi vµ s¶n xuÊt. Con ngêi ph¶i xö lý chÊt th¶i ®Ó b¶o vÖ m«i trêng. C©u 13: Ph©n ChÊt g©y « tÝch kh¸i nhiÔm m«i trniÖm ph¸p lý êng lµ nh÷ng sù cè m«i trnh©n tè lµm êng, « nhiÔm cho m«i trêng m«i trêng, trë thµnh ®éc chÊt th¶i, h¹i. chÊt g©y « ¤ nhiÔm m«i trnhiÔm trong êng lµ sù lµm luËt b¶o vÖ thay ®æi tÝnh m«i trêng. chÊt m«i trêng, Tr¶ lêi: vi ph¹m tiªu M«i trêng: cã chuÈn cña m«i ¶nh hëng rÊt lín trêng. ®Õn ®êi sèng Sù cè m«i trcña x· héi trªn êng: lµ c¸c tai c¸c lÜnh vùc vÒ biÕn hoÆc rñi c¸c ho¹t ®éng ro x¶y ra trong cña x· héi. HiÖn qu¸ tr×nh ho¹t nay m«i trêng ®éng con ngêi lµ tr¸ch nhiÖm hoÆc do biÕn chung cña mäi ®æi bÊt thêng ngêi, cña x· héi cña thiªn nhiªn, vµ toµn thÕ giíi. g©y suy tho¸i V× vËy b¶o vÖ m«i trêng m«i trêng lµ nghiªm träng sù b¶o vÖ søc khoÎ cè m«i trêng cã cho con ngêi, thÓ x¶y ra do: b¶o ®¶m -do thiªn nhiªn quyÒn cña c«ng -do ho¶n ho¹n, d©n ®îc sèng ch¸y rõng cña trong m«i trêng c¸c sù cè vÒ trong lµnh, b¶o mÆt kü thuËt ®¶m søc khoÎ. hoÆc do nh÷ng B¶o vÖ m«i tr- nguy h¹i do êng: lµ c¸c ho¹t biÕn cè cña s¶n ®éng gi÷ cho xuÊt kinh doanh m«i trêng trong -do sù cè trong lµnh, s¹ch ®Ñp, nghiªn cøu khoa b¶o ®¶m c©n häc hoÆc c¸c lß b»ng sinh th¸i, ph¶n øng h¹t ng¨n chÆn nh©n. kh¾c phôc c¸c -do c¸c sù cè hËu qu¶ xÊu do khai th¸c , t×m con ngêi vµ kiÕm, vËn thiªn nhiªn g©y chuyÓn kho¸ng ra cho m«i trs¶n. êng, khai th¸c Suy tho¸i m«i vµ s dông hîp trêng: lµ sù lý, tiÕt kiÖm lµm thay ®æi nguån tµi chÊt lîng, sè lîng nguyªn thiªn c¸c thµnh phÇn nhiªn. m«i trêng g©y LuËt b¶o vÖ ¶nh hëng xÊu m«i trêng lµ ®Õn ®êi sèng nh÷ng quy x· héi vµ thiªn ®Þnh cña §¶ng nhiªn. vµ nhµ níc cã Sù cè m«i trêng liªn quan ®Õn lµ c¸c tai biÕn b¶o vÖ m«i trhoÆc rñi ro x¶y êng trong lµnh ra trong qu¸ vµ s¹ch ®Ñp. tr×nh ho¹t ChÊt th¶i lµ ®äng cña con chÊt lo¹i ra ngêi hoÆc biÕn trong sinh ho¹t, ®æi bÊt thêng trong qu¸ tr×nh cña thiªn nhiªn s¶n xuÊt hoÆc g©y suy tho¸i trong c¸c ho¹t m«i trêng ®«ng kh¸c. nghiªm träng. ChÊt th¶i cã thÓ ¤ nhiÔm m«i ë d¹ng r¾n, trêng:lµ sù lµm láng, khÝ hoÆc thay ®æi ho¸ c¸c d¹ng kh¸c. chÊt cña m«i trVÝ dô r¸c th¶i êng, vi ph¹m c«ng nghiÖp, tiªu chuÈn m«i khÝ CO2, SO2. trêng. NÕu trong m«i ChÊt th¶i: lµ trêng cã qu¸ chÊt ®îc lo¹i ra nhiÒu chÊt th¶i trßng sinh ho¹t,

trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hoÆc trong c¸c ho¹t ®éng kh¸c chÊt th¶i co thÓ ë d¹ng r¾n, khÝ, láng hoÆc c¸c d¹ng kh¸c. ChÊt g©y « nhiÔm: lµ nh÷ng nh©n tè lµm cho m«i trêng trë thµnh ®éc h¹i.

-

-

-

C©u 14: Tr×nh bµy tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan Nhµ níc trong phßng chèng suy tho¸i m«i trêng, « nhiÔm m«i trêng, sù cè m«i trêng trong luËt BVMT. Tr¶ lêi: C¸c c¬ quan Nhµ níc trong ph¹m vi chøc n¨ng nhiÖm vô cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc, ®iÒu tra, nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ c¸c

-

-

hiÖn tîng m«i trêng, trª c¬ së ®ã tr×nh quèc héi cã nh÷ng quyÕt s¸ch. C¸c c¬ quan Nhµ níc x¸c ®Þnh c¸c khu vùc « nhiÔm m«i trêng, th«ng b¸o cho ngêi d©n ®Þa ph¬ng biÕt ®Ó tr¸nh. C¸c c¬ quan Nhµ níc cã c¸c kÕ ho¹ch phßng chèng suy tho¸i m«i trêng tiÕn tíi trong s¹ch. Nhµ níc khuyÕn khÝch t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong viÖc sö dông vµ khai th¸c hîp lý c¸ thµnh phÇn m«i trêng, ¸p dông c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn, c«ng nghÖ s¹ch trong viÖc t©n dông c¸c chÊt th¶i Cã sù ph©n cÊp gi÷a T¦ vµ ®Þa ph¬ng trong qu¶n lý tµi chÝnh ChÝnh phñ quyÕt ®inh c¸c danh môc vÒ tiªu chuÈn MT vµ c¸c danh môc nµy th«ng b¸o cho c¸c ®Þa ph¬ng, c¬ quan. ChÝnh phñ ph¶i

qui ®Þnh c¸c chÕ ®é b¸o c¸o vÒ m«i trêng, x©y dùng c¸c chÕ ®é thÈm ®Þnh C¸c c¬ quan Nhµ níc cã liªn quan ®Õn viÖc BVMT ph¶i x¸c ®Þnh ®Þa diÓm, c¸c thiÕt kÕ x©y dùng n¬i tiªu huû chÊt th¶i. C¸c chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng cã qui ho¹ch n¬i ch«n cÊt, ho¶ t¸ng thi hµi, híng dÉn nh©n d©n xo¸ bá c¸c phong tôc l¹c hËu §¬n vÞ, tæ chøc Nhµ níc do c¬ quan Nhµ níc lËp ra nh: trêng häc, bÖn viÖn cã tr¸ch nhiÖm x©y ë nh÷ng n¬i tr¸nh ån. C¸c c¬ quan Nhµ níc ®a ra ®îc c¸c qui ®Þnh vÒ c¸c hµnh vi bÞ cÊm trong vÊn ®Ò BVMT: + CÊm ®ãt ph¸ rõng, khai th¸c kho¸ng s¶n hoÆc huû ho¹i m«i trêng. + CÊm th¶i c¸c chÊt ®éc vµo m«i trêng, ¶nh hëng ®Õn ®êi sèng cña con ngêi vµ tù nhiªn. + §èi víi c¸c c¬ quan Nhµ níc: cÊm khai th¸c hoÆc kinh doanh c¸c

®éng vËt quÝ hiÕm. + CÊm xuÊt nhËp khÈu c¸c c«ng nghÖ, nguyªn liÖu mµ Nhµ níc kh«ng cho phÐp + CÊm kh«ng ®îc sö dông c¸c ph¬ng ph¸p, c¸c c«ng cô dÔ huû diÖt hµng lo¹t trong khai th¸c, ®¸nh b¾t c¸c nguån ®éng, thùc vËt.

C©u 15: Tr×nh bµy tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan Nhµ níc trong viÖc kh¾c phôc suy tho¸i m«i trêng, « nhÔm m«i trêng, sù cè m«i trêng? Tr¶ lêi: C¸c c¬ quan Nhµ níc ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ vµ kh¸c phôc m«i trêng theo ®ïng nh÷ng qui ®Þnh kh¾c phôc sù suy tho¸i m«i trêng. C¸c c¬ quan Nhµ níc trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc ®iÒu tra, nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng m«i tr¬ng; ®Þnh k× b¸o c¸o víi Quèc héi vÒ t×nh h×nh m«i trêng; x¸c ®inh khu vùc bÞ « nhiÔm MT vµ th«ng b¸o cho nh©n d©n biÕt; cã kÕ ho¹ch phång, chèn suy tho¸i MT, « nhiÔm MT, sù cè MT. C¸c Chñ tÞch UBND cã quyÒn huy ®éng khÈn cÊp c¸c nh©n lùc, c¸c vËt t, ph¬ng tiÖn ®Ó kh¾c phôc sù cè MT trong khu vùc. ChÝnh phñ, c¸c c¬ quan cña Bé cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò mµ ®Þa ph¬ng kh«ng lµm ®îc. Ph¶i cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc xö lý c¸c c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m luËt BVMT Nhµ níc khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c¸ nh©n, tæ chøc trong viÖc sö dông vµ khai th¸c hîp lý thµnh phÇn m«i trêng; ¸p dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn, c«ng nghÖ s¹ch, tËn dông chÊt th¶i, tiÕt kiÖm nguyªn liÖu, sö dông n¨ng lîng t¸i sinh, chÕ phÈm sinh häc trong nghiªn cøu khoa häc, s¶n xuÊt vµ tiªu dïng.

Nhµ nø¬c cã kÕ ho¹ch tæ chøc cho c¸c c¸c nh©n, tæ chøc trßng rõng phñ xanh ®Êt trèng ®åi nói träc ®Ó më réng diÖn tÝch cña rõng, b¶o vÖ c¸c vïng ®Çu nguån. C¬ quan qu¶n lý Nhµ níc bÒ BVMT quy ®Þnh danh môc c¸c lo¹i níc th¶i, chÊt th¶i vµ gi¸m s¸t qu¸ tr×nh xö lý tríc khi th¶i ChÝnh quyÒn c¸c cÊp ph¶i qui ho¹ch n¬i ch«n cÊt, ho¶ t¸ng vµ híng dÉn nh©n d©n bá c¸c tËp tôc l¹c hËu UBND c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p lµm gi¶m tiÕng ån t¹i khu vùc bÖnh viÖn, trêng häc, c«ng së, khu d©n c ChÝnh phñ qui ®Þnh viÖc h¹n chÕ, tiÕn tíi nghiªm cÊm s¶n xuÊt ®èt ph¸o.

-Thanh tra ,kiÓm tra ,gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o… -§µo t¹o cÊn bé gi¸o dôc tuyªn truyÒn… vÒ b¶o vÖ mt. -Nghiªn cóu khoa häc ¸p dông tiÕn bé khoa häc… -Quan hÖ quèc tÕ trong lÜnh vùc b¶o vÖ mt. *Trong luËt b¶o vÖ mt cña níc ta nh÷ng hµnh vi bÞ nghiªm cÊm trong phßng chèng sù cè mt: …….

C©u 16:Tr×nh bµy néi dung c¬ b¶n cña qu¶n lý nhµ níc vÒ b¶o vÖ m«i trêng trong luËt b¶o vÖ m«i trêng cña níc ta?Trong luËt b¶o vÖ m«i trêng cña níc ta nh÷ng hµnh vi nµo bÞ nghiªm cÊm trong phßng chèng sù cè m«i trêng? Tr¶ lêi: 1.Néi dung c¬ b¶n vÒ qu¶n lý b¶o vÖ mt: -X©y dùng ph¸p luËt. -X©y dùng chiÕn lîc, chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch… -X©y dùng qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh b¶o vÖ m«i trêng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful