LAMPIRAN A Ketua Penolong Pengarah, …………………………… Tuan, PERMOHONAN MENJALANKAN TUGAS-TUGAS RASMI / MENGGUNAKAN KENDERAAN SENDIRI

Dimaklumkan,saya………………………………………………………………………………………… ………………………………. memohon kebenaran untuk menjalankan tugas rasmi / membawa kenderaan sendiri bagi menghadiri : ........................................................................................................................................................ ..................................................................................... Tandatangan :………………… Nama : Jawatan : Tarikh :

PERAKUAN Saya mengesahkan bahawa amat mustahak dan penting bagi pegawai ini menjalankan tugas rasmi / menggunakan kenderaan sendiri dan dibenarkan : i) ii) iii) Menuntut Elaun Perjalanan Kenderaan Atau* Menuntut Gantian Tambang Keretapi/Kapal Terbang * Lain-Lain Kenderaan Seperti ……………………

……………………………………… Ketua Penolong Pengarah,

DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN *

…………………………… Pengarah, b/p Ketua Pengarah Laut Semenanjung Malaysia

* potong yang tidak berkenaan

Note: (A) Permohonan ini hendaklah dikemukakan kepada Pengarah Bahagian untuk dikemukakan kepada Ketua Pengarah Laut Semenanjung Malaysia. (B) Borang ini hendaklah disertakan dengan tuntutan perjalanan bulanan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful