ഓലന്

ഓേലാലെനാnുമതിെയnിനു നൂറുകൂ ാന്, eേnാ, നൂറുകൂ ം eേnാ ആേരാ പറ
വിഭവമാെണn് കണkാkുക. aല്പം, കുmള

ി ുണ്ട്. ഓലന് enു പറയുnത് നെലല്ാരു

, aല്pം െവllരിk, aല്pം മt

, aല്pം മmയര്. up്, പcമുളക്,

െവളിെc . ഓലനു േവണ്ടത് ആയി.
കുറc് മmയര് തേലn് െവlltിലി ് െവcത്, ആദയ്ം കുkറില് േവവിെcടുkുക.
െവllരിkയും, മtനും, കുmള

യും ഓേരാ

കഷണെമടുt് മുറിെcടുkുക. േതാലു കള
കള

്, കുരു

്.

മmയര് വളെരkുറc് മതി. കഷണ

ള് കഴുകിെയടുt്,

രണ്േടാ മൂേnാ പcമുളകും i ്, upി ് േവവിc്, മmയറും
േചര്t് onുകൂെട േവവിc് േയാജിpിkുക. േവവാന്,
aതും വളെരkുറc് മാര്തം െവllെമാഴിkുക. (കുkറില്
െവcാല് െവn് ചീ

ുേപാകും.) െവnാല്, aല്pം

െവളിെc െയാഴിc് വാ

ുക.

aല്pം െവllെമാെkയുണ്ടാവും. േഫാേ ായില് iലല്.
െവnുട

താണി െമ ില് a

േനയും uണ്ടാkാം.

വഴുതന

േയാ, േനര്nkായേയാ വ tില് മുറിcും

ഓലനില് iടാം. െവllരിk i ിെലല് ിലും കുഴpമിലല്.
പcppായയും iടാം. പcpയറും െപാ ിcിടാം.
പിെn, േത
കാരയ്ം നി
വില!

ാpാെലാഴിcും uണ്ടാkാം. പെk oരു
േളാര്kണം. േത

യ്െkാെk iേpാ enാ

iലptിരി
പtിരി i മിലല്ാtവരും, i മുllവരും തിnാtവരും, oെkയുണ്ടാവും. ഞ

ളുെട വീ ില് പtിരി oരു sിരം

വിഭവെമാnുമലല്. enാലും, in് പtിരി ആയിkളയാം enുവിചാരിcാല് കുഴpവുമിലല്. aധികം വസ്തുkെളാnും േവണ്ട.
aരിെpാടി േവണം. േത

േവണം, up് േവണം. iതിനു iലയും േവണം. aരc് പുളിയ്kാെനാnും കാtിരിേkണ്ട േജാലിയിലല്.

പുളി i മിലല്ാtവര്kും, പറ‍റ്ാtവര്kും, പു ുേപാെലയുll oരു വിഭവമാണിത്. ചട്ണിേയാ, കറിേയാ െവc് കഴിkുകയും
െചyാം. നnായി, മിനുസമായി െപാടിc്, വറുt, aരി രണ്ട് gാs്/രണ്ട് കp് eടുt് aല്pം upും i ്, വലയ് േത
aര മുറി േത

യുെട,

യും i ്, നലല് ചൂടുെവlltില് കുഴയ്kുക. െവllമായി oഴുകിനടkരുത്. uരു ിവയ്kാന് പറ‍റ്ണം.
iല കഷണം കഷണമായി മുറിc് കഴുകിtുടc് aതില് െവളിെc

പുര ുക.

enി ്, കുഴcുെവcിരിkുnതില് നിn് ഓേരാ uരുളെയടുt് പരtുക.
uരുളയുെട വലുpം, iലയില് േനര്mയായി പരtാന് പറ‍റ്ുn വ tിന്
aനുസരിc് മതി. പരtുേmാള്, ൈകയില് aല്pം െവllേമാ, െവളിെc േയാ
െതാ ുെകാണ്ടിരുnാല്, േവഗം പരtാം.

േദാശkേലല്ാ ചpാtിkേലല്ാ ചൂടാkി െവളിെc

പുര ി, iലേയാടുകൂെട

aതിേലkിടുക.

തീ കുറc് താഴ്tിെവkുക. aതുകഴി

് േpറ‍റ്് നീkി

മറിcി ്, േpറ‍റ്് െകാണ്ട് aടc് onുകൂെട േവവിkുക.
iലptിരി െറഡി.

ചൂടായാല് iല eടുtുകളയുക. (കളയരുത്, aതില്
iനിയും പരtാം.) െവnാല്, iല eടുkുേmാള് േവഗം
കി ും. െവnിെലല് ില് പറ‍റ്ിpിടിkും. iല eടുtുകഴി
oരു േpറ‍റ്് െകാണ്ട് aടcുെവയ്kുക.


േത

ാpാലും േചര്kാവുnതാണ്. േനാണ്-sിk്

ആവുേmാള്, െവളിെc
enി ് നnാെയ ില്, തിnുകഴി

oഴിേkണ്ട ആവശയ്വുമിലല്േലല്ാ.

് പാ ് പാടുക. പtു പtിരി ചു m, പtായtില് െവcm. enപാേ ാ, apം ചുടുചുടു

പാtുmാ, ipം വരും പുyാp, കൂെട വരുെnാരു കൂ ര്െkലല്ാം, പtിരിെയാtിരി ചുേ ാളൂ. (iെതാnും ഞാെനഴുതിയതലല്;)
പണ്േടയുllതാണ്. മുഴുവന് ഓര്mയിലല്.) iനി നnായിെലല് ില് പാടുെപടുക. ;)

മസാലേദാശ/Masaladosa
േദാശയുണ്ടാkുnെത

െനെയn് iവിെട പറ

aതുണ്ടാkാന്, uരുളkിഴ

് 3-4 e ം പുഴു

ി ുണ്ട്. aതിനരcമാവുതെn iതിനും. പിെn േവണ്ടത് മസാലയാണ്. കറി.
ി െതാലികളയുക. മുറിയ്kുക.

ര്ഗീന് പീസ് oരു കp് തേലn് െവlltിലി ് െവcത് േവവിെcടുkുക.
uരുളkിഴ

ും പീസും കുkറില് േവെറ േവെറ േവവിcാല് മതി. േവെറ േവെറ നിkണെമ ില് aധികം േവവിേkണ്ട.

aെലല് ില്, നി

ള്k് നnായി െവnതാണി െമ ില് നnായി േവവിkുക.

സവാള രണ്െട ം േതാലു കള

് നടുെവ മുറിc്, നീളtില് േനര്mയായി ചീnുക.

പcമുളക് oേnാ രണ്േടാ eടുt് െചറുതായി വ tില് aരിയുകേയാ നീളtില് ചീnുകേയാ െചyുക.
പാര്തം, ൈര്ഫയിംഗ് പാന്, ചീനc ി, ഏെത ിലുെമാn് ചൂടാkി, െവളിെc

aെലല് ില്, പാചകെയ

കറിേവpിലയും െമാരിc്, സവാളയും പcമുളകും േചര്t് വഴറ‍റ്ുക. സവാള േവവുnതുവെര. മ
കഷണ

oഴിc്, uഴുnും, കടുകും,
ളും, ബാkി

ള്kു കൂെട ആവശയ്മായ upും േചര്kുക. പിേnം aല്പം വഴറ‍റ്ുക.

ര്ഗീന്പീസും, uരുളkിഴ

് േവവിc് മുറിcതും, േചര്kുക. ഏെത ിലും െവജിറ‍റ്ബിള് മസാലെപൗഡര് േചര്kുക. മുളകുെപാടി

മാര്തേമ ullൂെവ ില് aതു േചര്kുക. aല്പം മതി. ഞാന് മുളകും, മലല്ിയും, uലുവയും, കായവും onിc് െപാടിcതാണ്
േചര്kാറ്. വാ

ിെവkുക. മസാല െറഡി.

iനി േദാശkലല്്, േദാശc ി, aടുpt് െവc് മാെവാഴിc് പരtുക.

േവവുnതുവെര കാkുക.

േദാശ മടkുക.

e

പുര ി മറിcിടുക.
മസാലേദാശ െറഡി.

aതിനുേശഷം വീണ്ടും തിരിcി ്, aല്pം മസാലkറി

ചട്ണിേയാ സാmാേറാ കൂ ി കഴിkുക.

eടുt്, നടുവിേലാ
oരു ൈസഡിേലാ വc് നിരtുക.

േദാശ, മാെവാഴിc് പരtി െവnുകഴി

ാല്pിെn, തീ

ഏറ‍റ്വും കുറവില് ആയിരിേkണം. മറിcിടുേmാള് േപാലും.
ര്ഗീന്പീസ് iടുnിെലല് ിലും കുഴpമിലല്. െവറും
uരുളkിഴ
കാരേറ‍റ്ാ, നി

്, സവാള മതി. പിെn
ള്k് ഏെറയി മുll മറ‍റ്ുവസ്തുkേളാ

i ാലും ര്പശ്നവുമിലല്.

eന്െറ വീ ിേലാ, amയുെട വീ ിേലാ oെk
ആയിരുെn ില്........േഹാ ലില് കി ുnതുേപാെല
വെലയ്ാരു േദാശയുണ്ടാkാമായിരുnൂ........
iവിെടയുll പഴയ േനാണ്-sിkില് iേര്ത വലുpം വരൂ.

i

േനയും മടkി, മസാല വയ്kാം.

േചനയുേpരി
േചനയുേpരി aഥവാ േചനേtാരന് നലല് സ ാദാെണn് കഴിcവെരാെk സmതിkുേമാn് eനിkറിയിലല്. enാലും
കഴിkാtവര് കഴിkുക. േചന, കായ വറുtത് േപാെലയും വറുെtടുkാം.
േചന േതാല്/െതാലി െചtിkള

് െചറുതായി മുറിെcടുkുക. കഷണ

െളാെk oരുേപാെല കു

ുകു

ായാേല

െവെcടുtാല് oരു ഭംഗിയുണ്ടാവൂ. ഭംഗിkുേവണ്ടിയാേണാ കറിയ്k് മുറിയ്kുnത് en് േചാദിkരുത്.
a

െനയെലല് ില്pിെn eലല്ാtിനും oരുേപാെലയാേണാ മുറിkുnത്? ഞാന് ൈകെകാണ്ട്, കtിെകാണ്ട് മാര്തം

മുറിkുnതുെകാണ്ട്, കഷണ

ള് കുറc് aേ

ാേ ാ iേ

ാേ ാ oെk േപാകും. പെk പലകയില് െവc് മുറിkുnവര്

വൃtിയായി, കൃതയ്മായി മുറിkുക. ;)

േചന മുറിെcടുt് കഴുകുക. െചാറി

ാലും േപടിkാെനാnുമിലല്.

oരു പാര്തം, aഥവാ ചീനc ിെയടുt് തീയുെട മുകളില് വയ്kുക.
aതിേലk് െവളിെc

oഴിkുക. വറവിടാന് മാര്തം.

uഴുn്, oരു ടീസ്പൂേണാ, aല്പം aധികേമാ aതിേലk് iടുക.
uഴുn് aല്പം ചൂടായാല് കടുക് iടുക. ചുവnമുളകും െപാ ിcിടാം േവണെമ ില്. കറിേവpില iടാന് മറkരുത്. ;)
aെതാെk i ് െപാ ിെtറിc് oരുവിധമായാല് േചനkഷണ

ള് & up് iടുക. മ

ള് iടുക.

ളി ് നലല്േപാെല െവnാല്pിെn േചന െചാറിയാനുll സാdയ്ത കുറവാണ്. മുളകുെപാടി iടുക. ഞാന്

iടാറിലല്. േവവിkാന് മാര്തം െവllെമാഴിkുക. aെലല് ില് പുഴുkാവും.

േചനkഷണ

ള്, മ

ള്, up് oെkയി ് കുkറിലി ് േവവിcാലും മതി. aതിലാവുേmാള് െവllം വളെരkുറc് മതി. പിെn

വറവി ാല് മതി.
െവnുകഴി

്, െവllം വറ‍റ്ിkഴി

ചിരവിയിടുക. വാ

ാല് േത

ിെവcി ായാലും മതി.

െവnുകഴിയലും, െവllം വറ‍റ്ലും oേര സമയtായാല്
നി

ള് രkെp ു. ചിര്തtില് കാണുnേപാെല uേpരി

കി ും.
iതാണ് േചനയുേpരി aഥവാ േചനേtാരന്.
േചനെയkുറിc് വിkിയില് വായിkുക.

േനര്npഴം കാളന്
േവണ്ടത്:േനര്npഴം,
കുരുമുളകുെപാടി,
up്, മ

ള്,

പcമുളക്,
േത

,

പുളിയുll ൈതര് - കാല് ലിറ‍റ്ര്,
കടുകും, മുളകും, കറിേവpിലയും, വറവിടാന്.
oരു േനര്npഴം, ചിര്തtില് കാണുnതുേപാെല മുറിkുക. aതില്, aര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളകുെപാടിയും, upും, മ
േവവിkുക. േവവാനുll െവllേമ േവണ്ടൂ. െവnുകഴി

ളും i ്

ാല് െവllമിെലല് ില് aര്തയും നലല്ത്. aധികം പഴുtത് aെലല് ില്

സ്പൂണ് െകാണ്ട്, on് uടയ്kുക. കാല്മുറിയില് aല്pം aധികം േത

ചിരവി, രണ്ട് പcമുളകും, കുറc് ജീരകവും (aര

ടീസ്പൂണ്) േചര്t് നnായി aരയ്kുക. െവlltിനു പകരം, േമാരും െവllം േചര്t് aരcാല് നലല്ത്. aരcത്, െവn
കഷണ

ളില് േചര്kുക. നnായി തിളc് േയാജിc േശഷം, ൈതര് േചര്t് വാ

േമാരായാലും കുഴpമിലല്. പെk െവllെമാഴിcത് ആവരുത്. eരിവ്, നി

ിെവc് വറവിടുക. ൈതരിനു പകരം

ളുെട aളവിന് കൂ ുകേയാ കുറയ്kുകേയാ െചyുക.

റവpു ും െവജ് കറിയും

റവpു ്
േഗാതm് റവ ചൂടാkുക/വറുkുക. aതില്, െപാടിയുpും, െവllവും േചര്t്, പു ിനുകുഴയ്kുnതുേപാെല കുഴയ്kുക.
െവllം, aല്പം േചര്kുേmാേഴkും, കുഴ
കുഴയ്kണം. ചിരവിയ േത

േപാെല ആവും. പെk, വീണ്ടും െവllം േചര്t് eലല്ാതരിയും േചര്t്

യുംെവc് പു ുണ്ടാkിെയടുkുക. നലല്േപാെല െവnിെലല് ില്, റവേപാെല iരിkും. കറിയും കൂ ി

കഴിkുക. റവ ആദയ്ം ആവികയറ‍റ്ിെയടുt് uണ്ടാkിയാലും നnാവും.

െവജ് കറി
െവജ് കറി enുേക ് വലയ് കാരയ്ം eേnാ ആെണn്
വിചാരിkരുത്. ;) iത് sയ്ൂ, sൂ
eെnാെkpറയുnതിന്െറ വകേഭദം ആണ്. േത

ാpാലിന്

പകരം, േത

യരc് േചര്t്.

uരുളkിഴ

്- 3 e ം, സവാള - രണ്ട്, കാരറ‍റ്് - on്

െചറുതായി മുറിcേശഷം, aതില് കുറc് പcമുളകും
മുറിc്, മുറിcിടുക. eരിവിന്െറ പാകtില്. aല്പം
കുരുമുളകുെപാടിയും, upും േചര്t് കഷണ
േവവിkുക. കാല് മുറി േത
േചര്t് തിളpിkുക. വാ

ള്

ചിരവി, മിനുസമായി aരc്
ിെവc്

വറവിടുക.

േനാm് പുഴുk്
ൈദവെt േസാpിടാന് ആണ് ര്വതെമടുkുnെതn് പലര്kും oരു വിചാരമുണ്ട്. ൈദവtിനിേpാ നmെളn് കഴിcാലും onുമിലല്.
uപവസിkുnത്, നmുെട ശരീരtിന് നലല്താണ്. െവ ിവിഴു

ിയിരിkുേmാള്, iടയ്െkാരു േര്ബk്. aമിതാഹാരtില് നിn്

aല്pാഹാരtിേലk്. കഴിkാതിരിkുകയാെണ ില് aതും നലല്ത്. a

െനയാണ് േനാmുകള് eടുേkണ്ടത്. മനsില് നന്മ

വിചാരിc്, ശരീരtിനും നലല്ത് െകാടുt് iരിkുക. നന്മ വിചാരിkുnതും െചyുnതും enും ആവാം. പെk, uപവാസം
enുമായാല് പലര്kും ശരിയാവിലല്.
ഏകാദശിയ്k് േനാmാെണn് ഞാനും uറpിcു. onും തിnാെതെയാnുമെലല്n് eനിkു പണ്േടയറിയാം. aരിഭkണം കഴിkിലല്,
aര്ത തെn. ബാkിെയാെk കഴിkും. പിെn
മtയ്മാംസാഹാര

ളും കഴിkിലല്. പഴ

ള് കഴിkാം. കാpി- ചായ കുടിkാം.

പുറെമനിn് െറഡിെമയ്ഡ് ആയി െകാണ്ടുവരുnെതാnും കഴിkരുത്. (പഴ

ളുെട

കാരയ്മലല്.)
a

െന ഞാന് പുഴുkുണ്ടാkി.

േവണ്ടത്, കായ, േചന, േചm്, uരുളkിഴ

്, െചറുപയര് enിവെയാെkയാണ്.

oെk മുറിc്, െചറുപയറിന്െറ കൂെട, മ

ള്െpാടിയി ്, മുളകുെപാടിയി ് േവവിkുക.

പcമുളക് onു രണ്െട ം നീളtില് ചീnിയിടാം.
െവnാല് upും േചര്kുക.
േത

കുറc് ചിരവിെയടുt്, aരയ്kുn പാര്തtില് i ്, oറ‍റ്tിരിkല്.

aതായത്, െവറുെമാരു ചതയ്kല്. aരcുമിനുസമായി െവ േപാെല േവണ്ട.
കഷണ

ള് േവവിkുേmാള് മുളകുെപാടി iടുnിെലല് ില്, ചതയ്kുേmാള്, പcമുളകും

േചkുക. eരിവിന്െറ ആവശയ്tിന്.
കഷണ

ള്, െവn് upും i ുകഴി

ാല്, േത

യും േചര്t്, onുകൂെട േവവിkുക.

enി ് വറവിടുക. കുറc് െവളിെc യും oഴിkുക.
േത

െവറുെത ചിരവിയി ാലും മതി പുഴുkിന്.

വന്പയര്, മറ‍റ്ു കിഴ

ുകള്, oെkയി ും പുഴുkുണ്ടാkാം.

iത്, കായ, േചm്, േചനpുഴുkാണ്.
പിെn, enു തിnും? േചാറു േവണ്േട, പുഴുkിന്െറ
കൂെട? േഗാതmേcാറു െവയ്kുക. േഗാതm് റവ, െവllം
തിളpിc്, aതിലി ്, േചാറുേപാെല വയ്kുക.
പcടിയുണ്ടാkാം. തkാളിേയാ, വഴുതന

േയാ െകാണ്ട്.

േനാmാെണn് ഓര്mേവണം. ;)
ഞാന് നലല് േത

ാcmnിയും uണ്ടാkി. നലല് ചുവn

മുളകി ്, amിkലല്ില് aരc്
uരു ിവയ്kുnതുേപാെലയുll ചmnി. ചിര്തtില്
കാണുnിേലല്? :)

a

െന ഏകാദശി േനാറ‍റ്ു. enി ് oരു പാ ും പാടി.

“േകാലkുഴല് വിളി േകേ ാ, രാേധ eന് രാേധ,
ക െനെn വിളിേcാ, രാവില് ഈ രാവില്” en
സിനിമാpാ ലല്. ;)
“enാലും ഞാനറിയുnൂ, ക െനെnയാെണെnയാണി ം”
en പാ ്.

ര്ബഡ് upുമാവ് Bread Upma
ര്ബഡ് - 8 കഷണം (ഓേരാnും 9-10 കഷണ
സവാള- 1 വളെര െചറുതായി aരി

ത്.

പcമുളക് രണ്ട്- െചറുതായി aരി

ത്

തkാളി- on് െചറുതായി aരി

ള് ആkുക.)

നിര്ബnമിലല്)
oരു പാര്തtില് കുറc് പാചകെയ െയാഴിc് കടുകും
മുളകും കറിേവpിലയും താളിkുക. aതിനുേശഷം

ത്.

സവാളയും പcമുളകും iടുക. െമാരി

കറിേവpില- കുറc് iല

േശഷം തkാളി

കടുക് - കുറc്

േചര്t് വഴറ‍റ്ുക. പാകം ആയാല് ര്ബഡ് കഷണ

വറ‍റ്ല്മുളക്- 1 - 3 കഷണം ആkിയത്.

on് iളkി aടുpില് നിnും വാ

പാചകെയ - കുറc് (െവളിെc

കഴിkുക.

േവണെമn്

ള് i ്

ുക. ചൂേടാെട

Bread Upma
Bread silces - 8 (each one cut into 9-10 pieces)

Oil

Onion - 1 finley chopped

Mustard

Few curry leaves

In a frying pan put oil, mustard, dry chilly and curry

Tomato - 1 - chopped

leaves and roast. Add onion and green chilly. Roast well.

Green chilli - 2- chopped

then add tomato. Finally add bread pieces and mix well.

Dry chilli- 1 cut into 2-3 pieces

Done.

ഈnpഴം acാര് Dates pickle
ഈnpഴം - 300ര്ഗാം (കുരു കള

ത്)

വളെരkുറc് മാര്തം േചര്tാല് മതിയാകും.)

പcമുളക് - 4-5 വ tില് െചറുതായി aരി
iഞ്ചി - െചറിയ കഷണം- െപാടിയായി aരി

ത്.
ത്

ഈnpഴം iളനീര് oഴിc് 6 മണിkൂര് െവkുക. aതിനു
േശഷം ആ െവlltില്tെn ൈകെകാണ്ട് aമര്tി

iളനീര് െവllം - 1/2 കp്

നnായി േയാജിpിkുക. േയാജിpിcു കഴി

കായം - സ ല്പം െപാടി.

ഈnpഴവും iളനീരും േവെറ േവെറ നില്kരുത്.

മുളകുെപാടി - വളെര കുറc്

e യില് പcമുളക്, iഞ്ചി enിവ വഴറ‍റ്ുക.നലല്േപാെല

acാര്െpാടി (acാര് മിക്സ്) - 2 ടീസ്പൂണ്.

െമാരി

നെലല്

് പാകം ആയാല് മുളകുെപാടി iടുക. acാര്

െപാടിയും iടുക. നnായി on് വഴറ‍റ്ിയതിനു േശഷം
ഈnpഴവും iളനീരും കായവും upും േയാജിpിcു

- 3 േടബിള് സ്പൂണ്

up് - ആവശയ്tിന് (കടയില് നിnു വാ

ാല്

ുn

acാര്െpാടിയില് up് uണ്ടാകും. aതുെകാണ്ട് up്

െവcതിേലk് i ് നnായി േയാജിpിkുക.

Dates pickle
Dates - 300 gm ( without seeds)

Salt to taste (Add salt as required - pickle mix

Green chilli - 4 - 5 finely chopped

usually contains salt)

Ginger - one small piece. finely chopped
Asafoetida (hing) - A pinch.

Soak dates in tender coconut water for 6 hours.

Tender coconut water - 1/2 cup

Then add asafoetida, salt and mix it well. Soften the

Chillipowder - a pinch

dates with hand. Deep fry chilli and ginger in oil.

Pickle powder(Pickle mix) - 2 Teaspoon

When done add chilli powder and pickle powder and

sesame oil ( til oil) - 3 tablespoon

mix well. Then add that mixture to dates mixture.

േദാശ- ചട്ണി െപൗഡര്
uഴുnുപരിp് - 3 കp്

uഴുnുപരിpും മുളകും കായവും കുരുമുളകും വറുkുക

കടലpരിp് - 1 കp്

(e

വറ‍റ്ല് മുളക് - 25-30

െമാരിയുnതുവെര onു കൂെട ചൂടാkുക.

കായം - oരു െചറിയ കഷണം

aരി േവെറ വറുkുക. കടലpരിpും േവെറ വറുkുക.
തണുtാല് ആവശയ്tിന് up് േചര്t് eലല്ാം കൂെട

aരി- 2 േടബിള് സ്പൂണ്

േചര്kാെത െമാരിkുക). കറിേവpില i ്

െപാടിെcടുkുക. കൂടുതല് െപാടിയരുത്
aളവ് നി ളുെട ആവശയ്ം aനുസരിc് കൂ ുകേയാ

കറിേവpില - കുറc്
up് - ആവശയ്tിന്

കുറയ്kുകേയാ െചyാം. aനുപാതം ശരി ആയിരിkണം.

കുരുമുളക് - കുറc്

Dosa- chutney powder.
Urad dal - 3 cup

Salt to taste

Gram dal - 1 cup
Dry chilli - 25 -30

Roast urad dal, chilli and pepper . When done add

Rice - 2 table spoon

curryleaves and roast for few minutes. Then roast

Asafoetida powder to taste

rice and gram dal seperately. Let it cool. Add salt

Few curry leaves

and make powder.

Few pepper or pepper powder

ചട്ണിെpാടി -1
uണ

ിയ േത

- െചറുത് 2

കറിേവpിലയും aതില് iടുക.

വറ‍റ്ല് മുളക് - 20
കായം -- കുറc്

കായം െപാടിയെലല് ില് aതില് iടണം.
on് കൂെട ചൂടാkി aടുptുനിnിറkി േവെറാരു

കറിേവpില - കുറc്

പാര്തtിേലk് മാറ‍റ്ുക.

up് - ആവശയ്tിന്

തണുtാല് ആവശയ്tിന് upും i ് െപാടിkാം.
e േചര്kാtതുെകാണ്ട് േത യും മുളകും

േത

െചറുതായി aരിെ

ചൂടാkുേmാള് തീ കുറേc പാടുllൂ.

ടുkുക. വറ‍റ്ല് മുളകും i ്

നലല്േപാെല വറുkുക.
നലല്േപാെല ചൂടായി െപാടിയ്kാന് പാകtിനു ആയാല്

Chutney powder
Dry coconut - 2 small size( make small pieces)
Dry chilli - 20 nos.

Roast coconut with chilli in a pan. When it becomes

Asafoetida powder - a pinch

crispy add curry leaves and roast for 1-2 minutes.

Curry leaves - 10- 15 nos

Let it cool. Add asafoetida powder, salt and make a

Salt for taste

fine powder.

സാmാര് 1
(സാmാര് പല തരtില് uണ്ടാkാം. ഓേരാnായി േപാs് െചyാം. iെതാnുമലല്ാെത നി

ള്k് േതാnിയ തരtിലും uണ്ടാkാം.

eനിെkാരു ര്പശ്നവുമിലല് ;)
തുവരpരിp് - 3 േടബിള് സ്പൂണ്
uരുളkിഴ

് - വലുത് 1 (ഏകേദശം14 - 16 കഷണം

ആkുക)

പുളി െനലല്ിk വലുptില്- കുറc് െവlltില് i ്
െവയ്kുക.
േത

ചിരകിയത്- കുറc്. (ഏകേദശം 5 േടബിള് സ്പൂണ്)

സവാള - വലുത് 1 (6 കഷണം ആkുക)
മുരി

ാkായ - 2 (െചറുവിരല് വലുptില് മുറിയ്kുക.)

സാmാര് െപൗഡര് - 2 േടബിള് സ്പൂണ്( aെലല് ില് 3)

തkാളി - വലുത് 1 (10-12 കഷണം ആkുക)

െവണ്ടk- 4 ( ഓേരാ െവണ്ടkയും 4 കഷണം ആkുക)

up് - ആവശയ്tിന്.

ള്െpാടി- കുറc്

തുവരpരിp്, uരുളkിഴ
oഴിc്, മ

്, സവാള, മുരി

ാkായ enിവ ആദയ്ം േവവിെcടുkുക. െവണ്ടkയും തkാളിയും പുളി െവllം

ളും, ആവശയ്മായ upും i ് േവവിkുക. േത

െവnു കഴി
േശഷം

നnായി മിക്സിയില് aരെcടുkുക. തkാളിയും െവണ്ടkയും

ാല് ആദയ്ം േവവിcു െവc വസ്തുkള് i ് കുറc് േനരം േയാജിkാന് േവണ്ടി 4-5 മിനി ് തിളpിkുക. aതിനു

സാmാര് െപൗഡര് iടുക. േത

aരcത് േയാജിpിkുക. നnായി തിളcാല് െറഡി ആയി. കടുകും oരു വറ‍റ്ല് മുളക് െപാ ിcതും,

കറിേവpിലയും െവളിെc യില് താളിc് iടുക.

Sambar - 1

Tur dal - 3 table spoon
Grind coconut well.

potato - 1 big ( cut into 14-16 piece)
onion - 1 big ( cut into 6 piece)
tomato - 1 big ( cut into 10-12 piece)

Cook dal with potato, onion and drumstick. Then

drumstick- 2( cut into small finger size)

cook tomato and ladies finger in tamarind water,

ladies finger - 4 ( each one cut into 4 piece )

adding turmeric powder and salt. When done add

turmeric- a pinch

the dal and vegitables . Boil well. Add sambar

tamarind water- 1 cup (tamarind soak in water for

powder, then coconut paste. Again, boil for few

sometime and take that water- or use paste)

minutes.

grated coconut - 5 tablespoon

When done heat oil and fry, mustard, curry leaves

sambar powder 2 -3 tablespoon

and dry chilli pieces and

salt to taste.

add this to sambar.

പരിp് വട Parippu Vada
തുവരpരിp്- 1കp്
സവാള - 1 െചറുതായി aരി
പcമുളക് - 3 െചറുതായി aരി

ത്
ത്

കറിേവpില - കുറc് . െചറുതായി aരി
iഞ്ചി- െചറിയ കഷണം െചറുതായി aരി

ത്
ത്

വറ‍റ്ല് മുളക് - 1
കായം - െപാടി കുറc്
up്, െവളിെc

iവ ആവശയ്tിന്

തുവരpരിp് കഴുകി 1-2 മണിkൂര് െവlltില് i ു െവയ്kുക. aതിനു േശഷം തീെര െവllമിലല്ാെത വറ‍റ്ല് മുളകും
ആവശയ്tിന് upും േചര്t് aരെcടുkുക. േപsുേപാെല ആകരുത്. കുറc് aരയാേന പാടുllൂ. കുറc് പരിpായി ് തെn
uണ്ടാകണം. aതില് സവാളയും പcമുളകും iഞ്ചിയും കറിേവpിലയും കായവും േചര്t് നnായി മിക്സ് െചയ്തു െവkുക.
െചറിയ uരുളകള് ആkി ൈകയില് eടുt് വടയുെട ആകൃതിയില് aമര്tി െവളിെc യില് വറുെtടുkുക.

Tur dal ( thuvarapparipp) - 1 cup

Asafoetida powder- a pinch

Onion -big one- 1 chopped

Coconut oil for frying

10 Curryleaves - chopped
Ginger small piece - chopped

Wash and soak dal for 1-2 hours. Grind dal coarsely,

Greenchilli - 3 chopped

without water, along with red chilly and salt . Then

Red chilli- 1

add ginger, green chilli, onion , curry leaves ,

Salt to taste

asafoetida and mix . Make vada shape and deep fry.

aരി പൂരി
വളെര േനര്mയായ aരിെpാടി - 1 കp്
ൈമദ- 1 കp്

eലല്ാ വസ്തുkളും കൂെട കലര്tി, ചൂടുെവllം
- 1/4 കp്

ചിരവിയ േത

പcമുളക് െചറുതായി aരി

uപേയാഗിc് ചpാtിമാവിന്െറ പാകtില് കുഴയ്kുക.
3-4ടീസ്പൂണ് െവളിെc യും േചര്t് േയാജിpിkുക 15-

ത് - 3 e ം

കറിേവpില 5-6 iല വളെര െചറുതാkി aരി
ell് - കുറc്

ത്

20 മിനി ് െവc േശഷം, െചറിയ uരുളകള് ആkി
ചpാtിpലകയില് i ് െചറിയ വ tില് പരtി eടുt്
െവളിെc യില് വറുെtടുkുക. േസാസുകേളാ, ചട്ണിേയാ

ജീരകം - കുറc്

eെn ിലും കറികേളാ കൂ ി കഴിkാവുnതാണ്.

പഞ്ചസാര - 2 ടീസ്പൂണ്

onുമിെലല് ിലും കുഴpമിലല്.

up് - പാകtിന്
െവളിെc - വറുെtടുkാന് ആവശയ്മായത്

uരുളkിഴ
uരുളkിഴ

് - 5 e ം.

് ബjി- POTATO BAJJI.
aധികമിലല്ാെത, മുറിെcടുkുക. കടലമാവില് മുളക്

കടലമാവ് -- 1/2 കp്

െപാടിയും upും േചര്t് െവllം oഴിc് iളkുക. മാവ്

മുളക് െപാടി - കുറc്

ക ിയില് iരിkണം. e

up്- പാകtിന്

uരുളkിഴ

e

ചൂടാkി aരി

ുെവc

് മാവില് മുkിെയടുt് e യില് വറുkുക.

-വറുെtടുkാന്

uരുളkിഴ

് േതാലുകള

്, വ tില്, കനം

Potato Bajji.
Potato Peeled - 5 nos.

Oil for frying

Gram dal Powder (Besan) -1/2 cup

Cut potatoes in round narrow shape. Put chilli

chilli powder - a pinch

powder, and salt to besan and mix well with water.

Salt to taste.

Dip potatoes in that mixture and deep fry.

കാരറ‍റ്് ഹല്വ
കാരറ‍റ്് - 1 കിേലാ

ഏലയ്k െപാടിcത്- 5 e ം

െനy്- 1/4 കp്

aണ്ടിpരിp് - 10 e ം നുറുkിയത്

പഞ്ചസാര - 400gm

കിസ്മിസ്- 10-12 e ം

പാല് - 2 കp്
കാരറ‍റ്് വളെര െചറുതായി െകാtിയരിെ
െവnുകഴി

ടുkുക. aതിന് േശഷം പാല് oഴിc് േവവിkുക. കുkറില് േവവിcാലും മതി.

ാല് പാല് വറ‍റ്ുnതുവെര iളkിെkാണ്ടിരിkുക. പഞ്ചസാര േചര്t് iളkി aലിയിpിkുക. aണ്ടിpരിp്,

കിസ്മിസ്,ഏലയ്k enിവയും െനyും േചര്t് iളkിെkാണ്ടിരിkുക. eലല്ാം േയാജിc് ക ിയായാല് aടുpില് നിnിറkുക.
iത് മുറിെcടുkുn പാകtില് ullതലല്.

ullി ചട്ണി- Onion chutney.
േത

ചിരവിയത് - 1 കp്

േത

, കറിേവpില, പുളി, up്, മുളക് iവ മിക്സിയില്

കറിേവpില- 10 iല

aരയ്kുക. നnായി aര

ചുമnുllി aഥവാ െചറിയ ullി - 6 e ം
േതാലുകള ത്

aരc് eടുkുക.

പുളി - സ ല്pം
up്- പാകtിന്

ര്ശdിkൂ...
പുളി iലല്ാേതയും uണ്ടാkാം

വറ‍റ്ല്മുളക് - 4 e ം.

െവllം േവണ്ട.

ാല് ullി i ് onുകൂെട

ullി i ് കുെറ േനരം aരയ്kരുത്.

Onion chutney
Grated coconut - 1 cup
10 curry leaves
small red onoin - 6 (shallots)

few tamarind
salt to taste
dry chilli – 4

Grind coconut, tamarind, chilli, curryleaves, adding salt. When done add oninon and grind for few seconds. No
need to add water. And no need to make fine paste.

ൈമദ േദാശ
ൈമദ - 2 കp്
േത ചിരകിയത് കുറc്
up്, െവllം iവ പാകtിന്
ൈമദ upി ്, െവllം േചര്t് േദാശമാവിന്െറ പാകtില് iളkുക. േത യും aതില് iടുക.
കുറc് കടുക്, oരു വറ‍റ്ല് മുളക് 3-4 ആയി െപാ ിcത്, കറിേവpില enിവ െവളിെc യില് താളിc് ൈമദമാവില്
േയാജിpിkുക. േദാശ uണ്ടാkിെയടുkുക.
ര്ശdിkൂ...
െവllം കുേറ േചര്tാല് േദാശ ശരിയാവിലല്. പിെn പശ ആേkണ്ടി വരും ;)

മാ
വലിയ പcമാ
ചിരവിയ േത

- 1 െചറിയ കഷണ
- 1 കp്.

ള് ആkിയത്.

ാ ചട്ണി.
ആദയ്ം േത

യും, മുളകും, കറിേവpിലയും, upും

മിക്സിയില് i ് ചതെcടുkുക. aതിന്െറ കൂെട മാ

കറിേവpില - 10 iലെയ ിലും

aരയ്kുക.

up് - ആവശയ്tിന്

ര്ശdിയ്kൂ...

ചുവn മുളക് ( വറ‍റ്ല് മുളക്) - 4

മുളക് നി

i ്

ളുെട പാകtിന് േചര്kാവുnതാണ്.

െവllം േചര്േkണ്ട ആവശയ്ം iലല്.

Mango chatni
Raw mango - 1 (big size) cut into pieces.
Grated cococnut - 1 cup
10 Curry leaves
Dry chilli (red chilli) - 4
salt to taste
Grind coaresly coconut, curry leaves, chilli and salt. When done add mango and grind. No need to put water.

േസമിയ ല ു
നുറുkിെയടുt േസമിയ -1 കp്

േസമിയ കുറc് (on് രണ്ട് ടീസ്പൂണ്) െനെyാഴിc്

സൂചി റവ - 1/2 കp്

ചുവെk വറുkുക. aതു കഴി ് റവ വറുെtടുkുക.
േസമിയയും റവയും തണുtതിനു േശഷം മിക്സിയില്

പഞ്ചസാര - 1 കp്
െനy്- 1 കp്
ഏലയ്k െപാടിcത് കുറc്

പഞ്ചസാരയും േചര്t് നnായി െപാടിെcടുkുക. aതില്

10 aണ്ടിpരിp് നുറുkിയത്

മൂpിെcടുtതും േചര്tിളkുക. eലല്ാം േയാജിpിcു
െവcതിനു േശഷം െനy് ചൂടാkി iതില് oഴിc് കുറc്

െപാടിc ഏലയ്kായും, aണ്ടിpരിp് െനyില്

ചൂടുllേpാള്tെn uരു ിെയടുkുക.
ര്ശdിkൂ....
െനy് മുഴുവന് േചര്kണെമnിലല്. ചൂടാkിയതിനു േശഷം കൂ ിേലk് oഴിkുേmാള് uരു ിെയടുkാന് aനുകൂലമായ പാകം
aനുസരിc് oഴിcാല് മതി. മധുരം iനിയും േവണ്ടവര്k് aടുത്ത വ ം uണ്ടാkുേmാള് പഞ്ചസാരയുെട aളവ്
കൂ ാവുnതാണ്. ( uണ്ടാkി കഴിkുnതിനു മുm് ൈദവെt സ്മരിcാല് കഴിച്ച്കഴി
uണ്ടാകിലല് ;)

ാല് eെn സ്മരിേkണ്ട ആവശയ്ം

തkാളിേcാറ് Tomato Rice
േചാറ് - 2 കp്
സവാള - 1 െചറുതായി aരി

ത്

പcമുളക്- 3 െചറുതായി aരി
കുറc് കറിേവpില

ത്

മലല്ിയില - കുറc് ( i മാെണ ില് മാര്തം )
uഴുn് - 1 ടീസ്pൂണ്
ജീരകം- 1/4 ടീസ്pൂണ്
കടുക് - 1/2 ടീസ്pൂണ്
വറ‍റ്ല് മുളക് - 1 െപാ ിcത്

ള്െpാടി - oരു നുll്

തkാളി - 2 െചറുത് െചറുതായി aരി
up് പാകtിന്

ത്

oരു പാര്തtില് കടുകും uഴുnും വറ‍റ്ല്മുളകും ജീരകവും താളിkുക. സവാളയും പcമുളകും കറിേവpിലയും i ് വഴറ‍റ്ുക.

ള്െpാടി iടുക. തkാളി i ് വഴറ‍റ്ുക. up് iടുക. േചാറ് i ് നnായി iളkി േയാജിpിkുക. aടുpില് നിnിറkിയേശഷം

മലല്ിയില വിതറുക.

Tomato Rice
Rice - 2 cup(cooked)

salt for taste

Onion - big 1 finely chopped

Turmeric powder - a pinch.

Green chilli - 3 finely chopped

Few coriander leaves

Tomato - 2 small. Finely chopped
Few curry leaves

Fry udad dal, dry chilli, jeera, and cumin seeds in

Udad dal (black gram ) - 1 teaspoon

oil. Then add onion, greenchilli and curryleaves. Add

Cumin seeds - 1/4 Teaspoon

turmeric powder, tomato and mix well. Add rice and

Mustard - 1/2 teaspoon

salt. mix well. when done add coriander leaves.

Dry chilly chopped -1

പാവയ്k വറുtത്
പാവയ്k - on് ( വ tില് കനംകുറc് aരിെ

വറുെtടുkാന് പാചകെയ

ടുkുക)

മുളകുെപാടി - 1/4 ടീസ്പൂണ്
പാവയ്k പാചകെയ യില് നnായി വറുെtടുkുക.
aതിനുേശഷം മറ‍റ്ുll േചരുവകള്

acാര്െpാടി- 1 ടീസ്പൂണ്
up് - ആവശയ്tിന്
െചറുനാര

േചര്t് േയാജിpിെcടുkുക.

നീര്- 1 ടീസ്പൂണ്

aവില് upുമാവ്
നാടന് aവില് - 2 കp്
uഴുn് പരിp് - 2 ടീസ്പൂണ്
കടുക് - 1 ടീസ്പൂണ്
കുറc് കറിേവpില
oരു ചുവn മുളക് െപാ ിെcടുtത്.
സവാള - 1 െചറുതായി aരി
പcമുളക്- 2 െചറുതായി aരി

ത്.
ത്.

ള്െpാടി- oരു നുll് ( iെലല് ിലും സാരമിലല്. പെk മ

ള് oരു ഔഷധം ആെണn് ഓര്kുക)

up്- പാകtിന്
ചിരകിയ േത

- കുറc്

aവില് കഴുകിെയടുt് (കുേറ േനരം െവlltില് iടരുത്. െവllെമാഴിkുക, വറ‍റ്ിcു കളയുക) upും മ
േയാജിpിcുെവkുക. oരു പാര്തtില് e
േശഷം സവാള aരി

തും പcമുളക് aരി

ളും േചര്t് നnായി

ചൂടാkി uഴുn് പരിp്, കടുക്, കറിേവpില, മുളക്, enിവ i ് വഴറ‍റ്ിയതിനു
തും േചര്kുക. onുകൂെട വഴറ‍റ്ിയതിനു േശഷം aവില് i ് iളkി േയാജിpിc്

നലല്േപാെല ചൂടാkി eടുkുക. aടുpില് നിn് മാറ‍റ്ിയതിനുേശഷം ചിരകിയ േത

പു ്

ാ i ് േയാജിpിെcടുkുക.

പു ുെപാടിയില് ആവശയ്tിന് മാര്തം upി ്
aല്പാല്പമായി െവllം േചര്t് നലല് േപാെല

aരിെpാടി.
up്.
ചിരവിയ േത

േയാജിpിkുക. കാണിcിരിkുn aര്ത aളവിേല െവllം

.

േവണ്ടൂ. േവണെമ ില് സ ല്പം കൂെട ആവാം.

പു ുകുറ‍റ്ി.

aധികമായാല് സിംപിള് േദാശ കഴിേkണ്ടി വരും.;)

െവllം.

i

െന ആയിkഴി

ാല് മിക്സിയില് i ് onുകൂെട

േയാജിpിcാല് വളെര മൃദു ആകും.

പു ുകുറ‍റ്ിയില് ചിലല്ി ് ;) ആദയ്ം കുറc് േത
മൂേnാ ഭാഗ

iടുക. പിെn aരിെpാടി iടുക. പിെn േത

, പിെn aരിെpാടി. രണ്േടാ

ള് ആkാം േവണെമ ില്. iതില് രണ്ട് ഭാഗേമ ullൂ.
iത് കുkറിന്െറ മുകളില് െവkുn പു ുകുറ‍റ്ിയാണ്.
കുkറില് െവllം oഴിc് (5 gാs് െവllം മതിയാവും.
ആരും കഷായം കുടിkുn ഔണ്സ് gാസ് aലല്
uപേയാഗിkുnെതnു കരുതുnു ;) .

കുkര് ചൂടായി ആവി വnു തുട

ുേmാള് aതിനു മുകളില്

പു ുകുറ‍റ്ി sാപിkുക. പു ുകുറ‍റ്ിയും ചൂടായി ആവി
നലല്േപാെല വnതിനു േശഷം ( ആവി വn് 2- 3 മിനു ് ) തീ
aണc് േശഷം പു ുകുറ‍റ്ി eടുt് പു ് eടുkുക. oരു
മിനു ് െവcതിനു േശഷം പു ് േpറ‍റ്ിേലk് മാറ‍റ്ുക.
iനി ചൂേടാെട കറിയും കൂ ി കഴിkാം.

പാവ് – ഭാജി

പാവ് en് പറയുnത് ബണ്-െന ആണ്. ഭാജി aതിന്െറ കൂെടയുll കറിയും. ഭാജി enതിന് കറി enാണര്tം.
ഭാജി uണ്ടാkുnത്.
ര്ഗീന് പീസ്- 1/2 കp് ( uണ

ിയതാെണ ില് 4-5 മണിkൂര്

്- 2 e ം ( െചറുതായി മുറിcത്)

േകാളി വര് aരി

ത് - 1/2 കp്

സവാള - 1 വലുത്. ( വളെര െചറുതായി aരി

ത്)

െവllുllി - iഞ്ചി േപs്- 1/2 ടീസ്പൂണ്

ത്)

പാവ്-ഭാജി മസാല - 3 ടീസ്പൂണ്
മലല്ിയില
പാചകെയ
up്
ബ ര്
െവllം

െവlltിലി ് കുതിര്kണം.)
uരുളkിഴ

തkാളി- 1 വലുത് ( വളെര െചറുതായി aരി

ള്െpാടി - കുറc്

uരുളkിഴ

ും ര്ഗീന്പീസും േകാളി വറും കൂെട മ

ള് േചര്t് േവവിെcടുkുക. പാകtിനു up് േചര്t് നnായി uടയ്kുക.

oരു പാര്തtില് കുറc് e െയാഴിc് സവാള നലല്േപാെല വഴറ‍റ്ിെയടുkുക. തkാളി േചര്kുക. തkാളിയും on്
പാകമായതിനുേശഷം െവളുtുllി- iഞ്ചി േപs് േചര്kുക. േപs് iെലല് ില് രണ്ടും േവെറ േവെറ കുറc് ചതെcടുtാലും
മതി. aതും നnായി വഴറ‍റ്ി േയാജിpിcതിനുേശഷം മസാല േചര്kുക (aടുt തവണ മസാലെpാടിയുെട പാകം ആവശയ്ം േപാെല
കൂ ുകേയാ കുറയ്kുകേയാ െചyാവുnതാണ്. ഞാന് കുറc് മുളകുെപാടി േചര്kാറുണ്ട്. പckറികള് േവവിkുേmാള്. eരിവ്
േവണ്ടാtവര് സൂkിkുക) കുറc് െവllം oഴിc് (1 കp്) 5 മിനു ് േവവിkുക. മസാലയും േയാജിcതിനു േശഷം uടc് െവc
പckറികള് േചര്t് േയാജിpിc് onുകൂെട തിളpിkുക. പാചകം കഴി
മലല്ിയില െചറുതായി aരി

തിനുേശഷം കുറc് ബ ര് ഭാജിയുെട േമെല iടുക.

് aതിനു മുകളില് തൂവുക. പാവ്(ബണ്) െനടുെക പിളര്n് ബ ര് പുര ി ചൂടാkിെയടുkുക.

ഭാജിയും കൂ ി ചൂേടാെട കഴിkുക.
കഴിkുേmാള്, േവണെമ ില് ഭാജിയില് കുറc് െചറുനാര
പckറികളുെട കൂെട കാപ്സിkവും േചര്kാവുnതാണ്.

നീര് േചര്kാവുnതാണ്.

സിംപിള് േദാശ.
നി

ള്kാവശയ്മുllര്ത aരിെpാടി eടുt് ( oരു കp്,

രണ്ട് കp്) േത

മിനുസമുll aരിെpാടി
േത ചിരവിയത്
up്
ചൂട്െവllം

ചിരവിയതും പാകtില് upും i ് ചൂട്

െവllം uപേയാഗിc് iളkി േയാജിpിkുക. േദാശമാവിന്
പാകമാവുn aയവില് eടുkുക. േദാശ uണ്ടാkുക.
aധികം െവllം േചര്kരുത്. uണ്ടാkിെയടുkുേmാള്
aടc് െവc് uണ്ടാkിയാല് നnായിരിkും.

കൂ ുകറി
േചന - 1 കp്

േചനയും കായയും കടലേയkാളും കുറcുംകൂെട

േനര്nkായ- 1കp്

വലുptില് നലല് ചതുരkഷണ ളായി മുറിkുക.
കടലയും േചനയും േനര്nkായയും മ ള്െpാടിയും

കടല- 1/2കp് തേലദിവസം നnായി െവllെമാഴിc്

മുളകുെപാടിയും i ് േവവിkുക. െവn് കഴി

കുതിര്t് െവkുക.

aധികം െവllം uണ്ടാകരുത്. േവവിkുേmാള്

ജീരകം - 1 - 1 1/2 ടീസ്പൂണ്

ആവശയ്tിനു മാര്തം േചര്kുക.

ള്െpാടി - 1/2 ടീസ്പൂണ്

മുളകുെപാടി - 1 ടീസ്പൂണ്. (കുറയ്kുകേയാ കൂ ുകേയാ
ആവാം)
ചിരവിയ േത
up്

. 1 1/2 കp്

കടുക്, കറിേവpില, വറ‍റ്ല്മുളക്.

ാല്

െവnതിനുേശഷം up് േചര്kുക.
1 കp് േത

, ജീരകവും േചര്t് aരc് iതില് േചര്t്

തിളpിkുക.
വാ

ിയി ്, കടുകും, വറ‍റ്ല്മുളകും, കറിേവpിലയും

െമാരിcിടുക.
ബാkിയുll േത

aല്പം െവളിെc െയാഴിc് നnായി

ചുവെk വറുt് കറിയില് േചര്kുക.
േത

വറുkുേmാള് കരി

് േപാകരുത്. നnായാല്

iതുേപാെല മെറ‍റ്ാരു വിഭവമിലല്.

iഞ്ചിpുളി aഥവാ പുളിയിഞ്ചി

iഞ്ചിpുളി aഥവാ പുളിയിഞ്ചി പല വിധtില് uണ്ട്. eനിkറിയാവുnത് പറയുnു. aേര്ത ullൂ.
1)പുളി - കുറc് െവlltില് i ് െവkുക. കുേറkഴിയുേmാള് ആ െവllം കരടും പുളിയുെട നാരും onും iലല്ാെത eടുkുക.
വിേദശെt കാരയ്ം eനിkറിയിലല്. നാ ിേലതില് കലല്് േപാലും uണ്ടാകും. aെതാnും iലല്ാെത പുളി i ുെവച്ച െവllം (2gാസ്,
മൂn് gാസ് ) aരിെcടുkുക.
കുറc് iഞ്ചിയും പcമുളകും െചറുതായി aരിയുക.
പുളിെവlltില് upും iഞ്ചിയും പcമുളകും i ് േവവിc് കുറുkുക. െവn് കുറുകിkഴി

ാല് െവറും െവllം േപാെല

iരിkരുത്. aതിേലk് കുറc് ശര്kര( െവലല്ം) iടുക. aതിേലk് uഴുnുപരിp്, കടുക്, വറ‍റ്ല്മുളക്, കറിേവpില enിവ
െമാരിc് iടുക. iഞ്ചിയും പcമുളകും െവnു കഴി

ാല് െവllം കുറുകുnതിനു മുm് തെn കടുക് oെk iടാവുnതാണ്.

കറിേവpില തണ്േടാടുകൂെടയും i ാല് നnായിരിkും. െമാരിcിടുnത് കൂടാെത. പcയായി ്.
2) പുളിെവllം കുറc് മാര്തം eടുkുക. iഞ്ചിയും പcമുളകും aരി

ത് െവളിെc , കുറെcാഴിc് നnായി

വറുെtടുkുക. തിളയ്kുn പുളി െവlltില് aത് iടുക. upും േചര്kുക. െവllം കുറുകിയാല് ശര്kര iടുക. കടുകും,
uഴുnുപരിpും, വറ‍റ്ല് മുളകും, കറിേവpിലയും െമാരിcിടുക. കറിേവpില, പcയായി ് തണ്േടാടുകൂെടയും iടുക.

ര്പണയം േപാെല തെn,
ആദയ്േtതിന് സ ാദ് കൂടുതല് uണ്ടാകും. oരുപാട് സമയെമടുkുെമ ിലും.
iരുnിരുn് ആവുnതേലല്. ;)
രണ്ടാമേtത് iന്sന്റ് ആയി. aതിനിtിരി സ ാദ് കുറവാകും.
കല്c ിയില് േവവിെcടുt പുളിയിഞ്ചിയ്k് ര്പേതയ്ക സ ാദ് തെnയാണ്. ഗയ്ാസ്െsൗവില് കല്c ി െവkാറുണ്ട് ഞാന്. പെk
eെn ിലും കുഴpം കാണിcാല് െപാ ിേpാകും. തീ onും aധികം ആവാെത തിളc് തൂവാെത uണ്ടാേkണ്െട. കുേറ സമയം
eടുkും. പുളിയിഞ്ചി aര്തയും eളുptില് തീരുകയും െചyും.

uലുവcീര കട്ലറ‍റ്്

uലുവcീര െപാടിയായി aരി
3 e ം uരുളkിഴ

് പുഴു

ത് - 1 1/2 കp്
ിെpാടിcത്

കറിേവpിലയും മലല്ിയിലയും െപാടിയായി aരി
കുറc്
പcമുളക് െചറുതായി aരി

പാചകെയ

വറുkാന് ആവശയ്tിന്. െവളിെc യില്

കൂടുതല് സ ാദുണ്ടാകും.
ത് uലുവcീര aരി

ത് - 5 e ം

പുഴു

തില് upും uരുളkിഴ

ിെpാടിcതും േചര്t് നnായി േയാജിpിkുക.

കടലമാവ് - 12 ടീസ്പൂണ്

കറിേവpില, മലല്ിയില, മുളകുെപാടി, കടലമാവ്, പcമുളക്,

മുളകുെപാടി - 1 ടീസ്പൂണ്

സവാള enിവ i ് നnായി േയാജിpിkുക. uരുളകള്

സവാള 2 e ം െപാടിയായി aരി

ത്.

ആയി uരു ി, ൈകയില് െവc് പരtി െറാ ിെpാടിയില്
രണ്ട് ഭാഗവും i ് eടുt് eെത ിലും പാചകെയ യില്

െവളുtുllി 3 aലല്ി ചതെcടുtത്.
െറാ ിെpാടി - 5-6 കഷണം ര്ബഡ് aരികുകള് കള
നnായി ൈകെകാണ്ട് െപാടിയാkിയത്.
up് – പാകtിന്

േശഷം

വറുt് eടുkുക.
iത് െവളിെc യിലാണ് വറുെtടുtത്.

െവllരിk eരിേ രി

െവllരിk െചറിയ കഷണ

ളായി മുറിcത് - 1 കp്

െചറുപയര്pരിp്( െചറുപരിp്) - 1/4 കp്
ചിരവിയ േത

- 1/2കp്

ജീരകം - 1ടീസ്പൂണ്

ള്െpാടി- 1/4ടീസ്പൂണ്

മുളകുെപാടി - 1/2 ടീസ്പൂണ്
up് -ആവശയ്tിന്.
െവllരിkയും െചറുപരിpും, മ
േത

ള്െpാടി, മുളകുെപാടി enിവ േചര്t് േവവിcേശഷം up് േചര്t് േയാജിpിkുക.

യും ജീരകവും നnായി aരc് iതില് േയാജിpിc് തിളpിkുക. വാ

e യില് െമാരിc് iടുക.

ിയതിനുേശഷം കടുക്, മുളക്, കറിേവpില enിവ

ൈപനാpിള് പcടി

നnായി പഴുt ൈപനാpിള് വളെര െചറുതായി
aരി

ത് - 1കp്

ചിരവിയ േത

ൈപനാpിള് കുറc് െവllവും പcമുളകും upും i ്
േവവിkുക. െവnുകഴി

- 1/4 കp്

ാല് o ും െവllം

uണ്ടായിരിkരുത്. വറ‍റ്ിെcടുkുക. െവllം aതിലുllത്

ൈതര് -1/4 കp്

കളയരുത്. േത

up്- പാകtിന്

aരെcടുkുക. നnായി തണുtതിനുേശഷം േത

കടുക് - 1/2 ടീസ്പൂണ്

aരcതും േചര്t് േയാജിpിkുക. ൈതരും േചര്kുക.

പcമുളക് - വ tില് aരി

യും കടുകും കുറc് ൈതര് oഴിc് നnായി

ത് - 3 e ം
കുറc് പാചകെയ യില് കടുകും, വറ‍റ്ല് മുളകും,
കറിേവpിലയും െമാരിc് പcടിയില് iടുക.
ൈപനാpിള് േവവിkുേmാള് കുറc് മുളകുെപാടിയും
iടാവുnതാണ്. 1/4 ടീസ്പൂണ്.

െചറുപയര് കറി

െചറുപയര് - 1 കp്

ള്െpാടി - കുറc്

ചിരവിയ േത

- 1/4 കp്

പcമുളക് - 4-5
കടുക് - 1 ടീസ്പൂണ്.
സവാള - െപാടിയായി aരി

ത് - 1 e ം.

കറിേവpില- കുറc്
e

- കുറc്

up് - ആവശയ്tിന്.
െചറുപയര് മ

ള്െpാടി േചര്t് നnായി േവവിെcടുkുക. up് ആവശയ്tിന് iടുക. േത

aരc് െചറുപയറില് േയാജിpിc് കുറച്േച്നരം കൂെട ചൂടാkിയേശഷം വാ

യും പcമുളകും കൂെട നnായി

ുക. e യില് കടുക്, കറിേവpില, സവാള

enിവ െമാരിc് iതിേലk് േചര്kുക.

െചറുപയര് േവവിkുnതിനു മുm് oരു 10-15 മിനു ് െവlltില് കുതിര്t് െവcാല് േവഗം െവnുകി ും.

ചന - മസാലkറി Chana Masala

കാബൂളി ചന(െവllkടല) -1 1/2 (onര) കp് . 5-6

െവlltില് കുതിര്n കടല, മ

മണിkൂര് െവlltില് i ് കുതിര്kുക.

മുളകുെപാടിയും i ് നnായി േവവിെcടുkുക.
oരു പാര്തtില് e െയാഴിc് കടുകും ജീരകവും

ullി - വലുത് 1 (നീളtില് aരി
തkാളി- വലുത് 1 (െചറുതായി aരി

ത്)
ത്)

ചന മസാല െപൗഡര് (വിവിധ തരം കി ും)- 1 ടീ സ്പൂണ്
നിറcും.
കടുക് - 1/4 ടീസ്പൂണ്
ജീരകം - 1/4 ടീസ്പൂണ്
മുളകുെപാടി - 1/4 ടീസ്പൂണ്

ള്െpാടി - 1/4 ടീസ്പൂണ്

മലല്ിയില - കുറc്.
up്- ആവശയ്tിന്.
e

- കുറc്.

ള്െpാടിയും

െമാരിയ്kുക. aതിേലk് സവാള i ് നnായി
െമാരി തിനുേശഷം തkാളി േചര്t് വഴറ‍റ്ുക. േവവിc
ചന നnായി uടc േശഷം iതിേലk് i ് കുറc് േനരം കൂെട
േവവിkുക. ആദയ്ം േവവിെcടുt ചനയില്
െവllമിെലല് ില് പിെnയും േവവിkുേmാള് കുറc് െവllം
േചര്േkണ്ടതാണ്.
വാ
നാര

ിയതിനു േശഷം മലല്ിയില തൂവുക. കഴിkുേmാള്
നീര് oഴിkാവുnതാണ്.

െവളുtുllി i മുllവര്k് തkാളി വഴറ‍റ്ുേmാള്
െവളുtുllി ചതെcടുtതും കൂെട േയാജിpിc്
eടുkാവുnതാണ്.

aരിയുണ്ട

പുഴു
േത

ലരി വറുt് െപാടിcത് - 2 കp്

പുഴു ലരി നnായി വറുt് െപാടിkുക. ചിരവിയ
േത യും ശര്kരയും മിക്സിയില് i ് നലല്േപാെല

ചിരവിയത് - 2 കp്

ശര്kര(െവലല്ം)െപാടിcത് - 1- 1/2 കp്

േയാജിpിെcടുkുക. aരിെpാടിയില് i ് നnായി

ഏലയ്k - 5 e ം. െതാലി കള

േയാജിpിkുക. ഏലയ്kെpാടിയും കൂ ി േയാജിpിkുക.

് െപാടിെcടുkുക.

aതിനു േശഷം uരു ിെയടുkുക.

ശര്kരയും േത

യും കുറc് കുറcായിേ മിക്സിയില്

iടാവൂ.

െവണ്ടയ്k പcടി
െവണ്ടയ്k - 10-12 e ം, വ tില്, കനം കുറc്
aരി

പാചകെയ .

ത്.

ചിരവിയ േത

- 4-5 േടബിള്സ്പൂണ്.

െവണ്ടയ്k മുറിc് upും, മ

ള്െpാടിയും േചര്t്

കുറc് പുളിയുll ൈതര്- 1/2 കp്

നnായി േയാജിpിc് e യില് നnായി െമാരിെcടുkുക.

കടുക് - 1/4 ടീസ്പൂണ്.

തണുtാല്, േത

പcമുളക് - 3 e ം.

െവണ്ടയ്kയില് േചര്kുക. ൈതര് േചര്t്


up്.

ള്െpാടി- 1/4 ടീസ്പൂണ്

യും കടുകും പcമുളകും onിc് aരc്

േയാജിpിkുക. കുറc് കടുകും, കറിേവpിലയും
െമാരിcിടുക.

രാജ്മ കറി

രാജ്മ - 1 കp് ( 5-6 മണിkൂര് െവlltില് കുതിര്kുക)

രാജ്മ, മ

iഞ്ചി - oരു െചറിയ കഷണം േപs് ആkിയത്.

േവവിkുക.

പcമുളക്- െചറുതായി aരി

up് േചര്t് നnായി േയാജിpിc് െവkുക.

ത് -2

ള്െpാടിയും മുളകുെപാടിയും i ് നnായി

തkാളി - െചറുതായി aരി

ത് - 2

പാചകെയണ്ണ ചൂടാkി സവാള വഴറ‍റ്ുക.

സവാള - െചറുതായി aരി

ത് - 1

iഞ്ചിേpsും, പcമുളകും, തkാളിയും,കറിേവpിലയും,

ള്െpാടി - 1/2 ടീസ്പൂണ്

ഗരം മസാലയും, i ് വഴറ‍റ്ി നnായി േയാജിpിkുക.

മുളകുെപാടി - 1/2 ടീസ്പൂണ്

തkാളി നnായി aലി

ഗരം മസാല - 1/2 ടീസ്പൂണ്

aതിനു േശഷം രാജ്മ iടുക. aഞ്ച് മിനു ് aടc് െവc്

up്.

േവവിkുക.

പാചകെയ .

വാ

മലല്ിയില.

െവളുtുllി i മുllവര്k്, രണ്ട് - മൂn്

കറിേവpില.

െവളുtുllിയും േപsാkി iടാവുnതാണ്.

് േചരണം.

ിയതിനുേശഷം മലല്ിയില aരി

് മുകളില് തൂവുക.

uരുളkിഴ
uരുളkിഴ

് പുഴു

ിെpാടിcത് - 4 e ം.

സവാള - െചറുതായരി

ത് 2 e ം.

പcമുളക് െചറുതായി aരി

ത്- 2 e ം.

ള്െpാടി - 1/4 ടീസ്പൂണ്.

് കറി Potato Curry
ആദയ്ം e

ചൂടാkി uഴുnുപരിpും, കടുകും,

കറിേവpിലയും െമാരിkുക. സവാള േചര്t് നnായി
വഴറ‍റ്ുക. സവാള നnായി െമാരിയണം. aതിനുേശഷം
മ ള്െpാടിയും മുളകുെപാടിയും േചര്t് വഴറ‍റ്ി നnായി

മുളകുെപാടി- 1/2 ടീസ്പൂണ്.

േയാജിpിkുക. upും േചര്kുക. oെk േയാജിc്

കടുക്- 1/2 ടീസ്പൂണ്.

കഴി

uഴുn് പരിp് - 1 ടീസ്പൂണ്.

മിനു ് വഴറ‍റ്ുക. aടc് െവc് 2- 3 മിനു ് കുറ

up് - പാകtിന്

െവkുക. വാ

പാചകെയ

- ആവശയ്tിന്.

കുറc് കറിേവpില.

ാല് uരുളkിഴ

ിkഴി

് പുഴു

ിെpാടിcത് േചര്t് 3-4

് 5 മിനു ് കഴി

തീയില്

് തുറkുക.

മലല്ിയില മുകളില് വിതറാവുnതാണ്. കറി നnായാല്
നി

ളുെട ഭാഗയ്ം;). ചpാtി, പൂരി, േദാശ

enിവേയാെടാpം കഴിkാം.
Potato- boiled and mashed - 4 nos.
Onion - fineley chopped - 2

Heat oil in a pan. Roast mustard, udad dal, and

Green chilli - 2 (chopped)

curry leaves. Add onion and fry well. Add turmeric,

Turmeric powder - 1/4 teaspoon.

& chilli powder and mix it well. Add salt. Add

Chillipowder - 1/2 teaspoon.

mashed potatoes and cook for 3-4 minutes over a

Mustard - 1/2 teaspoon

low flame, covering with a lid. when done, keep it

Udad dal - 1 teaspoon

closed for five minutes. You can garnish it with

Salt and Oil

coriander leaves. Serve with chappathi, puri, or

Few curry leaves.

dosa.

eരുെനലല്ിk

മൂtവര് െചാലല്ും, മുതുെനലല്ിkയും ആദയ്ം കയ്kും പിെn മധുരിkും enാണേലല്ാ. വിറ‍റ്ാമിന് സി ധാരാളം aട
െനലല്ിk ആേരാഗയ്tിന് നെലല്ാരു മുതല്kൂ ാണ്.
െനലല്ിk upിലി ും, acാറുകള് പലതരtില് uണ്ടാkിയും, eടുkാം. പcയ്k് തിnുകയും െചyാം.

ിയി ുll

1) eരുെനലല്ിk uണ്ടാkാന്, നലല് െനലല്ിk കഴുകിെയടുt്, oരു പാര്തtില് െവllം eടുt് aതില് i ് നലല്േപാെല
േവവിkുക. കുരു കളെ

ടുkാന് പാകtില് െവnാല് മതി. aധികം േവേവണ്ട കാരയ്ം iലല്. തണുtതിനു േശഷം കുരു കള

eടുkുക.
oരു പാര്തtില് e െയാഴിc് ചൂടാവുേmാള്, ആദയ്ം uഴുnുപരിpി ് on് െമാരിc്, കടുകും, വറ‍റ്ല്മുളകും, കറിേവpിലയും i ്
െമാരിcതിനുേശഷം, െനലല്ിk upി ് േയാജിpിc് േചര്kുക. െനലല്ിk വഴറ‍റ്ി നലല്േപാെല ൈര്ഡ ആയാല്, മുളകുെപാടി േചര്t്
േയാജിpിkുക. കായവും കൂെട േചkുക. മുളകുെപാടിയ്k് പകരം acാര്െപാടിയാണ് േചര്kുnെത ില് കുറc് up്
േചര്tാല് മതിയാവും. കായവും േവെറ േചര്േkണ്ട.
2) േവെറാരു വിധtിലും eരുെനലല്ിk uണ്ടാkിെയടുkാം.
oരു പാര്തtില് കുറc് e െയാഴിc് ചൂടായാല്, കഴുകിവൃtിയാkി െവllം തുടെcടുt െനലല്ിk, aതിലി ് നnായി
വറുkുക. വാ

ി തണുtാല് കുരുകളെ

ടുkുക. upും േചര്t് െവkുക.

പിെn കുറc് e , oരു പാര്തtില് ചൂടാkി aതില് uഴുnുപരിpും, കടുകും, കറിേവpിലയും െമാരിc്, up് േചര്t െനലല്ിk
aതിലി ് േയാജിpിkുക. നnായി ൈര്ഡ ആയാല് മുളകുെപാടിയും കായവും േചര്t് േയാജിpിെcടുkുക. aെലല് ില്
acാറുെപാടി േചര്kുക.
നെലല് യാണ് േചര്േkണ്ടത്. േവവിെcടുt െനലല്ിkെയkാളും വറുെtടുt െനലല്ിkയാണ് നലല്ത്.

iലയട

aട ഏത് തരമായാലും കഴിkാന് വലയ് രസമാവും. iലയടയുെട സ ാദ് on് േവെറ തെn. amയുണ്ടാkുnര്ത രസtില്
ആവിെലല് ിലും aടയുണ്ടാkിtിnാന് െകാതിയാണ്. amെയ സഹായിc് സഹായിcാണ് പാചകം പഠിcത്. മിനുസമായി
െപാടിെcടുt aരിെpാടി oരു തരി upും i ് ചൂടുെവlltില് കുഴയ്kുക. ചpാtിമാവിേനkാളും aയവില് uണ്ടാവണം.
enാല് േദാശമാവിന്െറ aളവില് ആകരുത് െവllം.
ശര്kര െപാടിcത് ഏകേദശം oരു കp് eടുt് കുറc് െവllം oഴിc് ( 50eം eല്) aടുpt് െവc് പാവുകാcുക.

നnായി തിളc് വnാല്, െവllം കുറുകിtുട ിയാല്
ഏകേദശം രണ്ട് കp് ചിരവിയ േത aതില് i ് iളkി
േയാജിpിkുക. 5-6 ഏലയ്kയും െപാടിc് iടുക. േത
iടുnതിനുമുm് ഏലയ്kെpാടി i ിളkണം. േത യും
േയാജിc് പാവ് നലല്േപാെല കുറുകിയാല് aടുpില്
നിnിറkുക.
iല വൃtിയാkി, തീയില് വാ ി, െചറിയ കഷണ
മുറിc് െവkുക. aതില് സ ല്പം െവളിെc

ളാkി

പുര ുക.

(നിര്bnമിലല്). തyാറാkിെവcിരിkുn aരിമാെവടുt്
ഓേരാ iലകളിലും കുറc് െവc് വ tില് പരtുക.

oരു ൈസഡില് ശര്kര- േത

ാkൂ ് െവkുക. ആദയ്ം on്

മടkി, പിെn രണ്ട് ൈസഡും മടkി oരു പാര്തtില്
െവkുക. കുkറില് െവkാവുn oരു പാര്തtില്. eലല്ാ
iലകളിലും aരിമാവും , കൂ ും െവc് മടkി പാര്തtില്
aടുkിെവkുക. കുkറില് െവc് േവവിkുക. കുറc്
േനരം േവണ്ടി വരും. 20-25 മിനു ്.

നnായി െവnി ുണ്െട ില് കുkറില് നിn് eടുt്
aല്പേനരം െവcി ് , തണുtതിനു േശഷം eടുtാല്
iലയില് നിn് വി ് േപാരും.

ullിcട്ണി – 2
െചറിയ ullി - െതാലി കള

് െചറുതായി aരി

ത് -

10- 12 e ം.

െവളിെc

വറ‍റ്ല് മുളക് - 4 e ം. ( eരുവ് aനുസരിc് കൂ ുകയും

േശഷം ullിയും നnായി വഴറ‍റ്ിെയടുkുക. നലല്േപാെല

കുറയ്kുകയും െചyാം)

െമാരിയണം. രണ്ടും കൂെട upും പഞ്ചസാരയും പുളിയും

പുളി - കുറc് (oരു ullിയുെട വലുpം)

i ് നnായി aരെcടുkുക. െവllം o ും േചര്kരുത്.
ആദയ്ം മുളക് നnായി െപാടിc േശഷം ullി േചര്t്

up്- പാകtിന്

ചൂടാkി വറ‍റ്ല്മുളക് വറുെtടുkുക. aതിനു

പഞ്ചസാര - oരു ടീസ്പൂണ്.

aരcാല് നnായിരിkും. െവളിെc യില് oഴിc് ചാലിc്

െവളിെc - കുറc്.

eടുkുക.

aരിമുറുk്
aരിെpാടി - 1 കp് (aരി, വളെര മിനുസമായി െപാടിc് വറുെtടുkണം.)
uഴുn് െപാടി - 1/4 കp് (uഴുn് വറുt് നnായി െപാടിെcടുkുക.)
കുരുമുളക്- 10 e ം. (uഴുnിന്െറ കൂെട െപാടിെcടുkാം). (കുരുമുളകിെലല് ില് കുരുമുളക് െപാടി ഏകേദശം oേnാ രണ്േടാ
ടീസ്പൂണ്േചര്kാം.)
മുളകുെപാടി - 1 ടീസ്പൂണ്.
കായം- oരു നുll്.
ജീരകം- 1/2 ടീസ്പൂണ്.
ell് - 1-2 ടീസ്പൂണ്. (iതില് കറുt ellാണ് േചര്tിരിkുnത്.)
up് - പാകം േനാkി േചര്kുക.
െവളിെc - മാവ് േയാജിpിkുേmാള് കുറc് െവളിെc യും േചര്t് േയാജിpിkുക. രണ്േടാ മൂേnാ േടബിള് സ്പൂണ്.
വറുെtടുkാന് െവളിെc .ഏെത ിലും പാചകെയ

ആയാലും മതി. പെk െവളിെc യിലാണ് സ ാദ് കൂടുതല്.

eലല്ാ വസ്തുkളും േചര്t് േയാജിpിkുക. മുറുk് uണ്ടാkുn പാര്തtിലി ് iലയിേലാ, oരു pാsിക് കടലാsിേലാ aല്പം
e

പുര ി ആകൃതിയില് പിഴി

് eടുkുക.. െവളിെc യിലി ് വറുkുക.

aവില് മധുരം.
aവില് െകാണ്ട് പല വിഭവ

ളും uണ്ടാkാം. പലതരtിലും മധുര aവിലും uണ്ടാkാം. iതില് ശര്kര പാവ് കാcി

uണ്ടാkുnതാണ്.
നാടന് aവില് - 2 കp്

കാcുക. കുറുകുേmാള് േത

ശര്kര െപാടിcത് - 1 കp്

േചര്kുക. നnായി േയാജിpിcതിന് േശഷം, aവിലും i ്

േത

- വലിയ oരു മുറിേt

ചിരവിയത്.

ഏലയ്k- 4-5 e ം െതാലി കള

് െപാടിcത്.

ജീരകം െപാടിcത് കുറc്.

േയാജിpിc് േവഗം വാ

ുക. വാ

ിയേശഷം aവില്

i ാലും കുഴpമിലല്. aടുpt് ullേpാള് i ാല്
ചിലേpാള്, നലല് ക ി ആവും.
മധുരം, നി

ശര്kര oരു പാര്തtില് aല്pം െവlltിലി ് പാവ്

, ഏലയ്k, ജീരകെpാടികള്

ളുെട പാകമനുസരിc് കൂ ുകേയാ

കുറയ്kുകേയാ െചyുക.

i ലി
i ലി, വലിയവര്kും, കു ികള്kും, േരാഗികള്kും oെk കഴിkാവുn oരു ഭkണമാണ്. േച ന് oരു i ലിര്പിയന് ആണ്.
en് െവc് iവിെട ദിവസവും aതാെണn് ആരും ധരിkരുത്. ആഴ്ചയില് oരു രണ്േടാ മൂേnാ നാേലാ ദിവസം മിkവാറും. ഹി
ഹി .
i ലി - oരു തരം.
പുഴു

ലരി - 3 കp്, gാസ്, കിേലാ ഏെത ിലും.

uഴുn് - 1 കp്, gാs്, കിേലാ ഏെത ിലും.
3 : 1 ആയിരിkണം.
up്.
േവെറ േവെറ പാര്തtില് ആറു മണിkൂര് െവlltില് i ് െവയ്kുക.
നലല് തണുt െവllം ആയാല് നലല്ത്.
ആദയ്ം uഴുn്, നലല് െവ

രണ്ടും കൂെട oരുമിc് iടരുത്.

േപാെല aരയ്kുക. െവ േപാെല enുേdശിcത് മിനുസം മാര്തമലല്. െവlltിന്െറ aളവിന്െറ

iരിkുnതുേപാെല മാവ് iരുnാല് നലല്ത്.

കാരയ്tിലും, െവ

പിെn aരി aരയ്kുക. aതിലും o ും െവllം uണ്ടാവരുത്.
aതിന്െറ‍റ് aരവ് en് പറ
iേലല്? aതുേപാെല മതി.
പാകം enുപറ

aഞ്ച് മണിkൂര് ആയാലും കുഴpമിലല്.

മിക്സി ര്പവര്tിkാന് മാര്തം െവllം.

ാല് ര്ബഡ് ൈകെകാണ്ട് െപാടിcി ാല്, aെലല് ില് ബിസ്കറ‍റ്് െപാടിcി ാല് oരു മുരുമുരുp് ൈsല്
aരc േശഷം ആവശയ്tിന് upും i ് രണ്ടും നnായി േയാജിpിc് വയ്kുക.

ാല്, aതില് നിn് കുറc് oരു സ്പൂണ് eടുt് നിലേtാ േpറ‍റ്ിേലാ, േമശpുറേtാ oഴിcുേനാkിയാല്

oഴിcിടt് iരിkണം. നലല് aനുസരണ ull േപാെല. oഴുകിനടkരുത്.
പുളിkാന് െവc േശഷം, i ലിt ില് oഴിc് തyാറാkുക. oഴിkുnതിനു മുm്, കുറc്, വളെരkുറc് െവllം, (േവണെമ ില്
മാര്തം) േചര്kാം.
കുഴpം enാെണn് െവcാല്, up് േനാkണെമ ില് i ലി കുറെc ം ആവും. സാരമിലല്. aടുt തവണ up് onുകൂെട േനാkി
iടുക. iവിെട ൈവകുേnരം aരc് െവcാല് പിേറ‍റ് ദിവസം രാവിെലയാണ് i ലി uണ്ടാkുnത്.
i ലി രണ്ട് തരം.
പുഴു

ലരി - 1 കp്

പcരി - 1 കp്
uഴുn് - 1 കp്
up്.
പുഴു

ലരിയും പcരിയും oരുമിc് െവlltിലിടാം. uഴുn് േവെറയും. മുകളില് പറ

േപാെല aരയ്kുക. തyാറാkുക.

കുറുk് കാളന്
േചന െകാണ്ട് uണ്ടാkാവുn വിഭവ

ള് ഏെറ. enാലും കാളനില് േചന സ ാദ് തെn.

േചന - 500 ര്ഗാം.
േമാര് - നലല് പുളിയുllത് - രണ്ട് ലിറ‍റ്ര്.
േത

- oരു വലിയ മുറി േത

.

പcമുളക് - 5- 8 e ം. നലല് eരിവ് േവണെമ ില് പcമുളകിന്െറ e ം കൂേ ണ്ടി വരും. eരിവനുസരിc്.
ജീരകം- 1 ടീസ്പൂണ്. കുറcുകൂെട ആയാലും കുഴpമിലല്.

ള്െpാടിയും upും ആവശയ്tിന്.

േചന കഷണ
േത

ളാkി upും മ

ളുമി ് നnായി േവവിkുക. െവn് കഴി

ാല് aതില് െവllം uണ്ടാവരുത്.

, പcമുളകും, ജീരകവും േചര്t് നലല്േപാെല aരയ്kുക.

േചന, േമാെരാഴിc് aടുpt് െവc് നലല്േപാെല വറ‍റ്ിkുക.
േത

aരcതും േചര്kുക.

തിളc് വാ

ിയാല് കടുകും, വറ‍റ്ല്മുളകും, കറിേവpിലയും െമാരിcിടുക.

iത് തyാറായാല്, aധികം െവllം uണ്ടാവിലല്. കുറc് ദിവസം േകടാകാെത iരിkും.
പുളിയി മുllവര്k് പറ‍റ്ും.
േമാരിന്െറ പുളി aനുസരിcും, aത് വറ‍റ്ുnതിന് aനുസരിcും സ ാദ് കൂടും.
uലുവ കുറc് േവണെമ ില് െമാരിcിടാം.
േചന േവവിkുേmാള് കൂെട കുരുമുളക്െപാടി iടാം. പcമുളകിന്െറ aളവ് കുറയ്kുക. കുരുമുളക് i മിലല്ാtവര്
േചര്kരുത്.

െചറുനാര

മധുരacാര് aഥവാ െചറുനാര

മധുരkറി.

െചറുനാര

, െസൗnരയ്tിനും ആേരാഗയ്tിനും oരുേപാെല uപേയാഗിkുn onാണ്. െചറുനാര

uപേയാഗ

ളും uണ്ട്. െചറുനാര

െകാണ്ട് പല

മധുരമുll acാര് വളെരെpെ n് തyാറാkാന് പറ‍റ്ിലല്. enാലും തyാറായാല്,

i മായാല്, വളെരെpെ n് തീരും.
െചറുനാര

- 25 e ം.

പഞ്ചസാര- oരു കിേലാ.

ള്െpാടി - 3 ടീസ്പൂണ്.

uലുവ - 1 ടീസ്പൂണ്.
കായം oരു െചറിയ കഷണം
aെലല് ില് കുറc് െപാടി.
മുളക്െപാടി - 10 ടീസ്പൂണ്.
up് - ആവശയ്tിന്.
െചറുനാര

വൃtിയില് കഴുകിtുടc്, നാലും ആറും e ും oെk കഷണ

ളാkി മുറിc് upും, മ

ളും i ്, നnായി

േയാജിpിc് oരു e ് ദിവസെമ ിലും െവയ്kുക. (ഞാന് പര്nണ്ട് ദിവസം െവcു- െവയ്േkണ്ടി വnു)
uലുവ, കുറc് e

ചൂടാkി വറുkുക. കരിയരുത്. തണുtാല് െപാടിkുക. e

നിേnാെ .

കായം, കഷണമാെണ ില് uലുവയുെട കൂെട െപാടിkുക.
കുറc് വലിെയാരു പാര്തtില്, പഞ്ചസാരയില് കുറc്, oരു gാs് െവllെമാഴിc് aടുpt് െവയ്kുക.
പഞ്ചസാര aലി

ാല്, uലുവ, കായം , മുളക് െപാടികള് േചര്kുക.

തീ വളെരkുറc് െവയ്kണം.
on് േയാജിpിc േശഷം നാര

iടുക.

up് േവണെമ ില് കുറcുകൂെട iടാം.
onുകൂെട േയാജിpിkുക.
enി ് വളെരkുറc് തീയില്, പഞ്ചസാര ക ിpാനി ആയി, acാര് ക ിയാവുnത് വെര വയ്kുക.
(ഞാന് oരു മണിkൂറില് aധികം െവcു.)
ക ി ആയാല് വാ

ി െവയ്kുക.

തണുtാല് തീെര നനവിലല്ാt, വൃtിയുll പാര്തtില് oഴിcുെവയ്kുക.
pാsിക് ജാറില് ആയാലും മതി.
കയ്pിലല്ാt നാര

ആെണ ില് aടിെപാളി ആവും.

inെല uണ്ടാkി, in് oരാള്k് കുറc് െകാടുtയcി ുണ്ട്.
രണ്ടു ദിവസം കഴി

ാല് വിവരം aറിയും ;)

േദാശ
േദാശ പലതരtില് uണ്ട്. പെk ഈ േദാശയാണ് സാദാ േദാശ. പെk രാജാവ്. iതിന്െറ സ ാദും മണവും ഓര്mയില് നിn്
േപാകിലല്. ഈ േദാശ, ചട്ണി, സാmാര്, മുതലായവയുെട കൂെടയും, െവറുേത, ശര്kരയുേടയും, പഞ്ചസാരയുെടയും,
acാറിന്െറ കൂെടയും കഴിkാം.
പcരി - 3 കp്
പുഴു

uലുവ - 2 ടീസ്പൂണ്.
up്

ലരി - 2 കp്.

uഴുn് - 3/4 aെലല് ില് 1/2 കp്
up് oഴിc്, ബാkി eലല്ാംകൂെട െവlltിലി ് 5-6 മണിkൂര് കുതിരാന് െവkുക.
നലല് മിനുസമായി aരെcടുkുക. െവ േപാെല. o ും െവllം aധികമാവരുത്.
up് aരയ്kുേmാള്tെn േചര്kുക. പിെn uണ്ടാkുേmാള് onുകൂെട പാകം േനാkിയാല് മതി.
പുഴു

ലരി േവണെമ ില് േവെറ ആയി ് െവlltില് i ് േവേറtെn aരെcടുkാം.

enായാലും നലല് മിനുസമായി aരയണം. uണ്ടാkി വായിലി ് aരcാല്േpാരാ.
പിേnയും 6-7 മണിkൂര് െവc് േദാശkലല്ില് uണ്ടാkിെയടുkുക.
വ tിലാണ് പതിവ്. നി

ള്k് aത് െതറ‍റ്ിkണെമ ില് ചതുരtിലും uണ്ടാkാം.

െവllം aധികമായാല് ആപt്. ടൂt് േപsുേപാെലേയ iരിkാവൂ. aര

ു കഴി

ാല്. പിെn uണ്ടാkിെയടുkാന് േനരം

കുറcുകൂെട െവllം oഴിkാം. പുളി i മിലല്ാtവര്k് േവഗം തെn uണ്ടാkിെയടുkാം.
aളവ് കുറc് മാറിയാലും സാരമിലല്. oെk uണ്ടാവണം.

പpായേtാരന്
പpായ ആേരാഗയ്tിന് നെലല്ാരു വസ്തുവാണ്. െസൗnരയ്tിനും. പpായ, പഴുtതും പcയും oെk uപേയാഗിkാം.
പpായയില് നാരുകള് uണ്ട്. പിെn പഴുt പpായയില് വിറ‍റ്ാമിന് e, ബി, സി, enിവ uണ്ട്.
പc പpായ െചറിയ കഷണ

ളാkി മുറിkുക.
( പാചകെയ ) oഴിc് ചൂടാവുേmാള് കുറc് uഴുnുപരിp് (oരു െചറിയ പpായയ്k് 1-2

oരു പാര്തtില് െവളിെc
ടീസ്പൂണ് മതി) iടുക.
െമാരി

് തുട

ുേmാള് കടുകും, വറ‍റ്ല്മുളക് െപാ ിcതും iടുക. കറിേവpിലയും.

െമാരി

ാല് പpായkഷണ

ള് iടുക. upും, മ

ള്െpാടിയും iടുക.

നnായി iളkിേയാജിpിcതിനുേശഷം, കുറc് െവllം oഴിc് aടc് വc് േവവിkുക.
iടയ്k് െവേnാ en് േനാkുക. െവെn ില് aടp് മാറ‍റ്ി െവllം തീെരയിലല്ാെതയാkുക.
വാ

ിെവcതിനുേശഷം ചിരവിയ േത

iടുക. േയാജിpിkുക.

െവllം aതയ്ാവശയ്tിേന േചര്kാവൂ. aധികമായാല് aധികം െവnുേപാകും. സ ാദും േപാകും.

പcമാ
മാ

ാkാലം വരുnു. മാ

പcമാ

പഞ്ചതര്nം.

i മിലല്ാtവര് കുറവായിരിkും.

െകാണ്ട് eളുptില് uണ്ടാkാവുn aഞ്ച് വിഭവ

1)മാ

ള് ആണ് ഈ തര്ntില്.

acാര്- eളുptില്
പcമാ

-2

മുളകുെപാടി - 1 ടീസ്പൂണ്.
കായം, up് പാകtിന്.
പcമാ

െതാലി കളയാെത െചറിയ െചറിയ (വളെരെcറുത്) കഷണ

ളാkുക. upി ് േയാജിpിc്

aരമണിkൂര് െവkുക. aതിനുേശഷം, കായവും, മുളകുെപാടിയും i ് േയാജിpിkുക.
upി ് െവcാല് െവllം uണ്ടാവും aതില്. േചാറിെനാരു acാര് ആയി eളുptില്.

2) മാ
പcമാ

-1

ാെpരk്
വളെരെcറുതാവണം. മുളകുെപാടി േചര്kുക. upും.

മുളകുെപാടി - 1 ടീസ്പൂണ്.

പcമുളകും െചറുതായി aരി

പcമുളക് - 2

േത

േമാര് - 1/4 കp്

േയാജിpിkുക.

േത

- 1/4 കp്

് േചര്kുക.(നിര്ബnമിലല്)

aരc്, കടുക് േചര്t് onുകൂെട aരc്, മാ

േമാര് േചര്kുക.

കടുക് - 1/4 ടീസ്പൂണ്

(aരയ്kുേmാള് െവlltിനുപകരം

up് - ആവശയ്tിന്.

േമാരുംെവllം oഴിkുക). തyാര്.

മാ

െതാലി കള

യില്

് കുനുകുെന aരിയുക.

3) മാ

acാര്.

പcമാ .
മുളകുെപാടി

മാ േതാേലാടുകൂെട െചറിയ കഷണ ളാkുക. oരു
പാര്തtില് e െയാഴിc് ചൂടാവുേmാള്

കായം.

കടുകും, uഴുnുപരിpും i ് െമാരിയ്kുക. മുളകുെപാടി,

up്.

iടുക. െപെ n് തെn മാ
iടുക. (മാ

പാചകെയ .

മുറിc മാ

aരി

aരി

ത് enു പറ

തും
ാല്, കtിയലല്,

.;))

കായം, up് enിവയും േചര്kുക. നnായി, iളkുക.
കടുക്
uഴുnുപരിp്

വാ

ിെവkുക.

മൂn്- നാല് മിനുേ ാളം.

തണുtാല് uപേയാഗിkാം. വലയ് തിരkുണ്െട ില് aതിനുമുmും
uപേയാഗിkാം.
4) മാ
മാ

- 2 െതാലി കള

- െവllരിkറി.

് മുറിെcടുtത്. aധികം

േത

െചറുതാവരുത്.

െവllരിk upും, മ

oരു പകുതി െവllരിk. കഷണ

ളാkുക.

േത

ളും മുളകുെപാടിയും i ്

േവവിkുക.

മുളകുെപാടി - 1 ടീസ്പൂണ്.

ജീരകം േചര്t് നnായി aരയ്kുക.

െവn് കഴി
aരcത്

ള്െpാടി - 1/4 ടീസ്പൂണ്

ാല് മാ

േചര്kുക. മാ

- oരു കp്.

തിളc് വാ

ജീരകം - 1ടീസ്പൂണ്.

േചര്kുക. മാ

െവnാല്, േത

യ്k് പുളിയിെലല് ില് േമാരും േചര്kാം.

ിkഴി

ാല്, കടുക്, വറ‍റ്ല്മുളക്,

കറിേവpില,
െമാരിcിടുക.
5) മാ
- 1 െചറിയ കഷണ

വലിയ പcമാ
ചിരവിയ േത

ാ ചട്ണി.
മാ i ് aരയ്kുക.െവllം േചര്േkണ്ട ആവശയ്ം iലല്.
upും മ ളും മുളകുെപാടിയുെമാെk പാചകംെചyുn

ള് ആkിയത്.

- 1 കp്.

കറിേവpില - 10 iലെയ ിലും

ആളുെട, aെലല് ില്

up് - ആവശയ്tിന്

കഴിkുn ആളുെട െസൗകരയ്tിനാണ്. oരിkലും േവെറ

ചുവn മുളക് ( വറ‍റ്ല് മുളക്) - 4

ആളുെട aളവാകിലല് iതിെനാnും.
aതുെകാണ്ട്, aെതാെk ആവശയ്മനുസരിc് കൂ ുകേയാ

ആദയ്ം േത

കുറയ്kുകേയാ െചyുക.

യും, മുളകും, കറിേവpിലയും, upും

മിക്സിയില് i ് ചതെcടുkുക. aതിന്െറ കൂെട

പഴംെപാരി
പഴം െപാരി eനിേkറ‍റ്വും i മുll onാണ്. വീ ില് uണ്ടാkുnത് കൂടാെത യാര്തകളിലും പഴംെപാരി eവിെട കി ും en്
aേന ഷിc് നടkും ഞാന്. െര്ടയിനില് കി ുnതും വാ

ും.

േനര്npഴം - 4
ൈമദ- 1 കp്
up്- oരു നുll്
പഞ്ചസാര - 1 േടബിള് സ്പൂണ്.
െവളിെc

- വറുെtടുkാന്

പഴം, െതാലി കള

്, നീളtില്, കനം കുറc് മുറിkുക. നടുെവ മുറിcി ് ആയാലും കുഴpമിലല്.

ൈമദയില് upും, പഞ്ചസാരയുമി ്, െവllം േചര്t് േയാജിpിkുക. aധികം aയവില് ആകരുത്. പഴkഷണ
മുkി െവളിെc യില് വറുt് േകാരുക. eലല്ാം കൂെട oരുമിc് iടരുത്.

ള് മാവില്

തkാളിkറി
iെതാരു ത ിp് കറിയാണ്. iതിന്െറ utവം േതടി നടnാല് ചിലേpാള് eന്െറ വീ ില് etും. aെലല് ില് eെnേpാെലയുll
ആരുെടെയ ിലും വീ ില് etും. ;) iതിന് വലയ് േകാലാഹല
തkാളി- 3 e ം. (oരു തkാളി 7-8 കഷണ

െളാnും േവണ്ട enതാണ് വലയ് കാരയ്ം. eളുpkറി.

ള് ആkുക.)

േമാര്- പുളി aധികം േവണ്ട.- 1/2 കp്.
- 1/2 കp്. 1 ടീസ്പൂണ് ജീരകം േചര്t് നnായി aരെcടുkുക.
മുളകുെപാടി- 1/2 ടീസ്പൂണ്.

ള്െpാടി -കുറc്.

up് - ആവശയ്tിന്.
പcമുളക്- 2
തkാളി, up്, മ

ള്െpാടി, മുളക്െപാടി, പcമുളക് െനടുെക പിളര്nി ത് enിവ േചര്t്, കുറc് െവllെമാഴിc് േവവിkുക.

െവn േശഷം, േമാെരാഴിc് തിള വnേശഷം, േത

aരcത് േചര്kുക. വാ

ിെവc േശഷം, കടുക്, വറ‍റ്ല് മുളക്, കറിേവpില,

െവളിെc യില് െമാരിcിടുക. മുളക് െപാടി i ം േപാെല കൂ ുകേയാ കുറയ്kുകേയാ െചyാം.

കppുഴുk്
കp, മലയാളികളുെട ര്പിയെp ആഹാരം ആണ്. i മിലല്ാtവര് കുറവായിരിkും. (enാരു പറ
iവിടെt കാരയ്ം പറ

താ ;) )

കp - 1 കിേലാ

uഴുn് - 1 ടീസ്പൂണ്

െചറിയ ullി - 10 - 12 e ം
പcമുളക് - 4

ചുവnമുളക്- 1
കുറc് കറിേവpില

കടുക് - 1/4 ടീസ്പൂണ്

ചിരവിയ േത

േത

ആവശയ്tിന്.

ള്െpാടി- 1/4 ടീസ്പൂണ്- (aതിലും കുറc്) ( iടുnത് നലല്താണ്. iലല്ാേതയും uണ്ടാkാം.)

കp, കഷണ

ളാkി, കുേറ െവllം oഴിc്, നnായി േവവിc്, േവവിcതിന്െറ ബാkി െവllം കള

ആവശയ്tിന് i ് നലല്േപാെല േയാജിpിc് െവkുക. oരു പാര്തtില് e
ചുവnുവരുേmാള്, കടുകും, ചുവn മുളക് കഷണ

- 1/2 കp്

, പcമുളകും, aല്പം ജീരകവും കൂ ി on് ചതെcടുkുക.

up്, െവളിെc

ു en് േചാദിkരുത്.

ള്െpാടി iടുക. േത

് eടുkുക. up്,

ചൂടാkി, uഴുn് ആദയ്ം ചൂടാkുക.

ളാkിയതും, കറിേവpിലയും േചര്t് െമാരിkുക. ullി േചര്t് വഴറ‍റ്ുക.

േയാജിpിkുക. നnായി വഴറ‍റ്ിയതിനുേശഷം, കുറc് െവllം, (ഏകേദശം 1 കp്) oഴിkുക. െവllം

നnായി തിളcതിനുേശഷം കp i ് േയാജിpിc് aടcുെവkുക. കp i ്, െവllം വറ‍റ്ിയാല് വാ

ിെവkുക. കp

േയാജിpിkുേmാള്tെn െവllം വറ‍റ്ിയിരിkും. െവllം iതില് uണ്ടാകിലല്. െവllം േവണെമ ില്, ആദയ്ം േചര്kുേmാള്
കുറcധികം േചര്kുക. പcമുളക് േചര്kുnതിനുപകരം, വറ‍റ്ല് മുളക് േചര്tും, aെലല് ില് മുളക്െപാടി േചര്tും iത്
uണ്ടാkാവുnതാണ്.
കp േവവാനുll സമയേമ iതുണ്ടാkാന് ശരിkും േവണ്ടൂ. ബാkിെയാെk eളുpം.

ജീരകേcാറ്
പcരി aധികം െവn് േപാകാെത, up് േചര്t് േവവിcത് - 2 കp്.
സവാള- 2 e ം െചറുതായി aരി

ത്.

ഗരം മസാല - 1 ടീസ്പൂണ്.
ജീരകം - 2 ടീസ്പൂണ്.
െനy് കുറc്.
നാര

നീര്- 1 ടീസ്പൂണ്.

മലല്ിയില െചറുതായി aരി

ത് കുറc്.

oരു പാര്തtില് െനy് ചൂടാkി ജീരകം വഴറ‍റ്ുക. സവാള േചര്t് നnായി െമാരിയ്kുക. ഗരം മസാല iടുക. േചാറ് േചര്t്
നnായി േയാജിpിkുക. up്, ആവശയ്െമ ില്, വീണ്ടും േചര്kുക. വാ

ിയതിനു േശഷം നാര

മലല്ിയില തൂവുക.

േഗാബി മഞ്ചൂരിയന്

േകാളി വര് - 1 e ം. aടര്tിെയടുkുക.
ൈമദ - 1/2കp്.
േകാണ്േ ാര് - 1/2 കp്
സവാള - 4 െചറുതായി aരി

ത്.

െവളുtുllി - 15- 20 aലല്ി. െകാtിയരിയുക.
iഞ്ചി - oരു െചറിയ കഷണം. നnായി aരിയുക.
aജിേനാേമാേ ാ- oരു നുll്. നിര്bnമിലല്.
െടാമാേറ‍റ്ാ േസാസ് - 3 ടീസ്പൂണ്.
േസായ േസാസ് - 3 ടീസ്പൂണ്
ചിലല്ി േസാസ് - 3 ടീസ്പൂണ്.
പcമുളക് - 4 െചറുതായി aരിയുക.
മലല്ിെpാടിയും മുളകുെപാടിയും കുേറെ .

നീര് oഴിc് േയാജിpിkുക.

up്
മലല്ിയില aരി

ത് കുറc് aല രിkാന്.

ൈമദയും, േകാണ്േ ാറും, upും aല്pം െവllം േചര്t് േയാജിpിkുക. oരു തുllി േസായ േസാസും.
േകാളി വര് iതില് മുkി നലല്േപാെല e യിലി ് വറുെtടുkുക.
കുറc് e

ചൂടാkി, iഞ്ചി, പcമുളക്, aജിേനാേമാേ ാ, സവാള enിവയി ് വഴറ‍റ്ുക. െമാരി

് നില്kണം.

േസാസുകള് േചര്kുക.
മുളകുെപാടിയും.
േയാജിpിcതിനു േശഷം, വറുtുെവc േകാളി വര് i ് േയാജിpിkുക.
േസാസുകള് േവണെമ ില് േചര്kുക. uട

് േപാകരുത്. വാ

ി െവയ്kുക.

മലല്ിയില തൂവുക. െടാമാേറ‍റ്ാ േസാസ് േചര്t് കഴിkാം.

(eന്െറ ര്പിയ വിഭവം ആണിത്. aതുെകാണ്ട് കറിേവpിലയില് amതാമെt േപാs് iതാവെ en് കരുതി.)
aല്pം upി iളംചൂടുെവlltില് േകാളി വര് aടര്tിയി ാണ് വൃtിയാkിെയടുkുnത്.

സ ീറ‍റ്് സേമാസ

iെതന്െറ സ nമായി ുll പരീkണം ആണ്. പാരmരയ്മായി കി ിയ പാചകkുറിpുകേളാ, കൂ ുകാരുെട aടുt് നിn്
കി ിയേതാ, േവെറ eവിെട നിെn ിലും കി ിയേതാ aലല്. eന്െറ ഈ പരീkണം വിജയിcു en് പറയാന് eനിk് വളെര
സേnാഷമുണ്ട്. aതിനാല് iനിയും itരം പരീkണ

ള് തുടരാനും, നnായാല് േbാഗില് iടാനും സാധയ്തയുണ്ട്.

പരീkിkുnവര് സ nം റിസ്കില് പരീkിkുക.
ൈമദ - oരു കp് (100-150 ര്ഗാം േവണ്ടിവരും)
മധുരkിഴ

് േവവിc് കഷണ

ളാkിയത് - 2 (പുഴു

ുക. കുഴ

ുേപാവാെത കഷണ

ള് ആkാന് പറ‍റ്ണം)

ര്ഗീന്പീസ് - 4 േടബിള്സ്പൂണ്. (ര്ഗീന്പീസ് െവlltില് കുതിര്t് െവc േശഷം േവവിെcടുkുക)
പcമുളക് െചറുതായി aരി
സവാള െപാടിയായി aരി
കാരറ‍റ്് െചറുതായി aരി

ത് - 4 e ം (eരിവ് aധികം േവണ്െട ില് കുറയ്kാം)
ത് - 2 e ം
ത് - 1 വലുത്.

മലല്ിയിലയും, കറിേവpിലയും െചറുതായി aരി

ത് കുറc്.

ൈമദ ആദയ്ം തെn കുറc് upും, രണ്ട് ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും, കുറc് െവളിെc യും േചര്t്, െവllം േചര്t്
ചpാtിമാവിന്െറ aയവില്, aതിലും കുറcുകൂെട ക ി ആയി, േയാജിpിc് വയ്kുക.
കുറc് പാചകെയ െയടുt് (ഞാന് െവളിെc യാണ് uപേയാഗിcത്) സവാളയും, കാരറ‍റ്ും, പcമുളകും oരുമിc് വഴറ‍റ്ുക.
കറിേവpിലയും, മലല്ിയിലയും i ് onുകൂെട േയാജിpിkുക.
upി േശഷം, ര്ഗീന്പീസ് േവവിcതും, മധുരkിഴ

് േവവിcതും േചര്kുക.

നnായി േയാജിpിc് aടc് െവc് രണ്ട് മിനു ് െവc് വാ

ുക.

aടp് നീkി വയ്kുക. aെലല് ില് െവllം ആവും.
ൈമദ െചറിയ uരുളകള് ആkി പരtിെയടുkുക. നടുേവ
മുറിയ്kുക.

ഓേരാnിന്േറയും നടുവില് കൂ ് െവc് ര്തിേകാണാകൃതിയില്
മടkുക. eലല്ാ വശ

ളും േയാജിpിkുക. നnായി

e യിലി ് വറുെtടുkുക. aഥവാ ൈമദേയാ കൂേ ാ
ബാkി വnാല്, aടുt വിഭവം കണ്ടുപിടിkുക. ;)

ദാല് ൈര്ഫ
െനയാെണn് uണ്ടാkുnെതn് aറിയിലല്. iത് ഞാന് uണ്ടാkുന്ന ദാല് ൈര്ഫ ആണ്. നnാവാറുണ്ട്.

ശരിkുll ദാല് ൈര്ഫ e

ചpാtിയുെട കൂെട പറ‍റ്ും. eളുpവും ആണ്.
തുവരpരിp് - 1 കp്

മുളകുെപാടി- 1/4ടീസ്പൂണ്

തkാളി - െചറുതായി aരി

ത് 2

സവാള - െചറുതായി aരി

ത് 2

up്, പാചകെയ .

പcമുളക്- നടുെവ മുറിc് നീളtില് aരി
പരിp്, തkാളിയും മ

ള്െpാടി - കുറc്

ത് 2

ള്െpാടിയും, മുളകുെപാടിയും i ് കുkറില് േവവിെcടുkുക. േവവിkുേmാള് പരിpില്

ആവശയ്tിനുമാര്തം െവllം േചര്kുക. പരിpിനു മുകളില് േവണ്ടിവരിലല് െവllം. enാല് െവn് കുഴയാെത േവെറേവെറ
iരിkും.
പാര്തtില് പാചകെയ

oഴിc്, കുറc് uഴുnുപരിpും, കടുകും, കറിേവpിലയും െമാരിc്, സവാള േചര്t് വഴറ‍റ്ുക.

േവവിcുെവc പരിpില് ആവശയ്tിന് upി ിളkി, സവാളkൂ ിേലk് iടുക. നലല്േപാെല േയാജിpിc്, രണ്ടുമൂn് മിനു ്
കഴി

് വാ

ുക.

െവളുtുllി േവണ്ടവര്k്, iടാവുnതാണ്.

മസാലkറി
മസാലkറി, ചpാtിkും, േചാറിനും oരുേപാെല പറ‍റ്ും.
സവാള - 3 െചറുതായി aരി

ത്

തkാളി - 3 െചറുതായി aരി

ത്.

uരുളkിഴ

് - 4 െചറുതായി aരി

ത്.

ള്െpാടി - 1/4 ടീസ്പൂണിലും കുറവ്.

മുളകുെപാടി - 1/4 ടീസ്പൂണ്.
ഗരം മസാലെpാടി - 1 ടീസ്പൂണ്.
up്.
പാചകെയ .
oരു പാര്തtില് e െയാഴിc് ചൂടാkി, സവാള നnായി വഴറ‍റ്ുക. തkാളി േചര്t് onുകൂെട നnായി വഴറ‍റ്ുക. upും,
െപാടികളും iടുക. uരുളkിഴ

് iടുക. െവllെമാഴിc് േവവിkുക.

ഗരം മസാലയ്k് പകരം, െവജിറ‍റ്ബിള് മസാലെpാടിയും, മീറ‍റ്് മസാലെpാടിയും iടാവുnതാണ്.
iതില്tെn േവണെമ ില് വഴുതന

യും, േകാളി വറും, കാപ്സിkവും, i ും uണ്ടാkാവുnതാണ്.

മസാലെpാടി, ആവശയ്ാനുസരണം േചര്kുക.

മുേളഷയ്ം
മുേളഷയ്ം, െമാേളഷയ്ം, െമാളൂഷയ്ം, മുളേകഷയ്ം. നി

ള്k് i മുllേപാെല വിളിkാം. കായ, േചന, െവllരിk, കുmള

enിവ െകാണ്ട് uണ്ടാkാം.
കായ മുറിc് കഷണ

ളാkുക. up്, മ

ള്െpാടി, കുരുമുളക്െപാടി, െവllം enിവ േചര്t് നലല്േപാെല േവവിkുക.

െവnാല്, കറിേവpില, uഴുn്, കടുക്, െമാരിcിടുക. േവണെമ ില് കുറc് െവളിെc

മുകളില് oഴിkുക. തyാര്.

േകസരി
സൂചി റവ - oരു കp്
പഞ്ചസാര - 1 1/2 കp്
െനy് - 1 കp്
ഏലയ്k 4-5 e ം െതാലികള

് െപാടിcത്

aണ്ടിpരിp്, uണkമുnിരി, കുേറെ .

ചൂടാkിയ െവllം - രണ്ട് കp്. േനാkിയി ് േചര്kുക.

kളര് - oരു നുll്.

റവ, കുറc് കുറc് െനെyാഴിc് നലല്േപാെല വറുkുക.

ഏലയ്k േചര്kുക.

aണ്ടിpരിpും മുnിരിയും aല്pം െനyില് വറുെtടുt് േചര്kുക. കളര് േചര്kുക.
പഞ്ചസാര േചര്t് േയാജിpിc്, റവ േവവാന് ആവശയ്മായ െവllം േചര്t് iളkിെkാണ്ടിരിkുക. െവn് ക ി ആയാല്
വാ

ുക.

െനy്, ബാkിയുണ്െട ില്, പഞ്ചസാര iടുേmാള് േചര്kാവുnതാണ്.

കുറc് പാല് േചര്kാവുnതാണ്.

േഗാതm് ല ു
േഗാതmുെപാടി - 1 കp്

െനy് - ഏകേദശം 3/4 കp്

പഞ്ചസാര െപാടിcത് - 1 കp്

ഏലയ്k- 4-5 e ം െപാടിെcടുtത്.

േഗാതm് െപാടി aല്pം െനy് േചര്t് നnായി വറുkുക. കരിയരുത്. വറുെtടുtാല്, പഞ്ചസാരെpാടിയും
ഏലയ്kെpാടിയും iടുക. െനy് ചൂടാkി oഴിc് iളkി േയാജിpിkുക. uരു ാന് പാകtിന് മാര്തം െനy് oഴിkുക. uരു ുക.
േവഗം െപാടി

ുേപാകും. പെk നലല് സ ാദുണ്ടാകും.

പനീര് കുറുമ

പനീര് - ചിര്തtില് കാണുnതുേപാെലയുll കഷണം 10- 12 e ം, e യില് െമാരിെcടുtത്.
ബീന്സ് - 8- 10 e ം aരിെ
കാരറ‍റ്്- 2 e ം aരിെ
uരുളkിഴ
മലല്ിയില
up്

ടുtത്.

കറുവാp - oരു െചറിയ കഷണം.

ടുtത്.

് - 2 e ം െചറുതായി aരി

ത്.

- 4 േടബിള്സ്പൂണ്.

പcമുളക് - 4 e ം നീളtില് aരി

, കറുവാp യും, ര്ഗാmൂവും i ് നnായി aരെcടുkുക. uരുളkിഴ

മുളകുെപാടിയും, മ
േത

ര്ഗാmൂ - 2 e ം
േത

മുളകുെപാടി - 1/4 ടീസ്പൂണ്.
േത

ള്െpാടി - 1/2 ടീസ്പൂണ്.

ത്.

ും, ബീന്സും, പcമുളകും, കാരറ‍റ്ും, upും,

ള്െpാടിയും i ് നnായി േവവിkുക. െവn േശഷം, െമാരിcുെവcിരിkുn പനീര്kഷണ

േചര്kുക. തിളcേശഷം വാ

ള് iടുക.

ുക. മലല്ിയില തൂവുക. മുളകുെപാടിയ്k് പകരം iഞ്ചി aരc് േചര്tാലും മതി.

െവളുtുllി uപേയാഗിkുnവര്k്, aതും കുറc് aരc് േചര്kാം. േത
aതില് േചര്t് വഴറ‍റ്ുnതും
നലല്താണ്. േകാളി വര്, ര്ഗീന്പീസ് enിവ േചര്tും uണ്ടാkാം.

േചര്kുnതിനുമുm്, സവാള െമാരിc്, കഷണ

ള്

പkാവട
പkാവട, oരു ചായpലഹാരം ആണ്. ചായയുേടയും കാpിയുേടയും കൂെട െകാറിkാനും, യാര്തകളില്, കഴിkാനും പറ‍റ്ിയ on്.
പkാവട രണ്ട് തരtില് uണ്ടാkാം. കടലമാവ് േചര്tി ും, േചര്kാെതയും. കടലമാവ് േചര്kാെത uണ്ടാkിയാല് നലല്ത്.
aരിെpാടിയും കടലമാവും ഓേരാ കp് വീതം eടുkുക.
aതില്, കുറc് കായവും(െപാടി), on്- രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മുളകുെപാടിയും േചര്kുക. eരിവ് േവണ്െട ില് iര്തയും േചര്kരുത്.
upും േചര്kുക. െവllം േചര്t്, on് രണ്ട് േടബിള് സ്പൂണ് െവളിെc യും േചര്t് കുഴc് േയാജിpിkുക. െവളിെc
iെലല് ിലും സാരമിലല്. േസവനാഴിയില്, പkാവടയുെട ചിലല്ി ് െവളിെc യിേലk് പിഴി

് വറുെtടുkുക.

iനി േവെറാരു വിധtില്, കടലമാവ് iലല്ാെത, aരിെpാടി
മാര്തം i ് uണ്ടാkുnതാണ്. aതിന് aരിെpാടി ആദയ്ം
വnായി വറുെtടുkണം. പിെn upും, കായവും,
മുളകുെപാടിയും i ് പkാവട uണ്ടാkാം.

കൂവ കുറുkിയത്
കൂവ കുറുkുnത്, കാcുnത്, തിരുവാതിരയ്kാണ്. നാെളയാണ് ധനുമാസtിെല തിരുവാതിര.

കൂവ / കൂവെpാടി (Arrowroot)

കൂവ കുറുkുnത് eളുptില് ആവും. ആവശയ്മുll വസ്തുkെളാെk ആദയ്ം തെn തയാറാkി െവkണം.

കൂവെpാടി - 1 കp്
ശര്kര െപാടിcത് - ഏകേദശം oരു കp്
േത

ചിരവിയത് - 1/4 കp്

oരു േനര്npഴം െചറുതായി മുറിcത്, aെലല് ില് രണ്ട് െചറുപഴം മുറിcത്. aധികമായാലും കുഴpമിലല്.
കൂവെpാടി, ഏകേദശം aതിന്െറ aഞ്ചിര ി െവlltില് കലkിെയടുt് aടുpt്, െചറുതീയില് െവc്
iളkിെkാണ്ടിരിkുക. aത് കുറുകി വn്, െവnാല്, ശര്kര േചര്kുക. ശര്kര െപാടിcിെലല് ിലും കുഴpമിലല്. പെk,
െപാടിയി ാല് eളുptില് േയാജിkും. ശര്kരയും േയാജിcാല്, േത
iളkിെkാണ്ടിരുnിെലല് ില്, കരി

യും പഴവും i ് േയാജിpിc് വാ

ിെവkുക.

ുേപാകാന് സാdയ്തയുണ്ട്. െവllം നലല്േപാെല േചര്tിെലല് ില് കൂവ േവവിലല്.

ഗുലാബ് ജാമൂന്

ജാമൂന് aഥവാ ജാമുന് പലതരtിലും uണ്ടാkാം. ൈമദയില് പാല്െpാടി േചര്t് uണ്ടാkാം, പാലു കുറുkിവറ‍റ്ിc് ൈമദയില്
േചര്t് uണ്ടാkാം, aരിെpാടി െകാണ്ട് aരി ജാമൂനും uണ്ടാkാം. പെk, oരു പായ്kറ‍റ്്, ജാമൂന് uണ്ടാkുn െപാടി
വാ

ുക, കുഴയ്kുക, uരു ുക, വറുkുക, പഞ്ചസാരpാനിയില് iടുക, മൃദുവായാല് തിnുക. eളുpം.

ഞാന് a

െനയാണ് പലേpാഴും െചyുക. iരുnൂറു ര്ഗാം െപാടി വാ

ുക. 3-4 സ്പൂണ് െനy് േചര്t്, aല്പം െവllം

aെലല് ില് പാല് േചര്t് കുഴയ്kുക. ചpാtിk് മാവ് കുഴcതുേപാെല uണ്ടാവണം. െപാേറാ യ്k്
aടിcുകുഴkുnതുേപാെലെയാnും െചyരുത്. കുേറ േനരെമാnും േവണ്ട. െപാടി കുഴc് െവcതിനു േശഷവും കുേറ േനരം പാകം
വരെ enും വിചാരിc് iരിkരുത്. കുഴയ്kുnതിനുമുm്, പഞ്ചസാരpാനി തyാറാkിെവkുക. െപാടിയുെട aളവില് നിn്
oരു കp് കൂെട aധികം മതിയാവും പഞ്ചസാര. പായ്kറ‍റ്ില് െകാടുtിരിkുn aര്തയും ആവശയ്മുണ്േടാെയn് oരു ര്പാവശയ്ം
തyാറാkി േനാkിയാേല aറിയൂ. പഞ്ചസാര eടുt് aല്pം െവllം േചര്t്, aടുpില് െവc് പാനിയാkുക. aടുpt്
െവc് േവെറ േജാലിk് േപായാല്, aത് വളെര ക ി ആയി, ജാമുന് aതിലി ാലും മൃദു ആവാെത iരിkും. aതുെകാണ്ട്
െവlltില് പഞ്ചസാര aലിയുn സമയം വെര aടുpt് െവcാല് മതി. ആദയ്ം പഞ്ചസാരpാനി തyാറാkി െവkുക.

െപാടി കുഴc്, െചറുേതാ വലുേതാ, നി

ളുെട െസൗകരയ്ംേപാെല, uരുളകളാkി, വറുെtടുkുക. െനേyാ e േയാ

uപേയാഗിkാം വറുെtടുkാന്. വറുെtടുt്, uരുളകള് പഞ്ചസാരpാനിയില് i ് െവkുക. െപെ n് കഴിcാലും
കുഴpെമാnുമിലല്. പെk കുറcുേനരം കഴി

ാല്, നലല്േപാെല മൃദുവായി, മധുരം വnിരിkും. വറുkുേmാള്, aധികം തീയില്,

െവc്, പുറംഭാഗം മാര്തം േവഗം െവnാല്, ullില് മാവ് aേതപടി iരിkും. aതുെകാണ്ട്, സാവകാശം, വറുെtടുkുക. പിെn
കാലാ ജാമൂന് enു പറയുnത്, നmള് കരിcുെമാരിc് uണ്ടാkുnതിെനയാെണn് പറ
വാസ്തവtില് േവെറ രീതിയാണ്. iതില്tെn ചിലത് നിറം മാറി, കരി

in് ഈ കറിേവpിലയുെട onാം പിറnാള്. നി

ുനടkാം. aര്തേയ ullൂ ;) aത്

േപാെല uണ്ട്.

ള് eലല്ാവരും iതുവെര തn eലല്ാ േര്പാtാഹന

ള്kും oരുപാട് നnി. aത്

തുടര്nും uണ്ടാവുെമn് ര്പതീkിkുnു.
amത് േപാs് തിക
oരുവര്ഷം തിക

േpാള്, േച ന്െറ വകയുll സmാനം ആണ് േpറ‍റ്് െസറ‍റ്്. ഏറ‍റ്വും മുകളിെല ചിര്തtില് aതിെലാn്.
sിതിയ്k് ൈമേര്കാേവവ് aവന്(ഓവന്?) വാ
പറ‍റ്ിലല്േലല്ാ. ഹി ഹി ഹി.

ിtരുമായിരിkും. ;) സmാനം ആവശയ്െpടാന്

കാരറ‍റ്് ചട്ണി

കാരറ‍റ്് ആേരാഗയ്tിന് നലല്താണ്. വിറ‍റ്ാമിന് e aട

ിയി ുll കാരറ‍റ്് ക ുകള്k് നലല്താണ്. െസൗnരയ്വര്dനവസ്തുവായി ും

uപേയാഗിkാം. മുഖെtാെk േതcാല് നnായിരിkും. ര്പേതയ്കിc്, കടം വാ

ിയത് തിരിcുവാ

ാന് വരുnവരുെട മുnില്. ;)

കാരറ‍റ്്, വിവിധ കറികളില് uപേയാഗിkാം. സാmാറില്, മസാലkറിയില്, eരിേ രിയില്. പിെn കാരറ‍റ്് ജയ്ൂസ് ദിവസവും
കുടിcാല് െതാലിk് തിളkം കൂടുെമn് പറയെpടുnു. ഹല്വയുണ്ടാkിtിnുകയാെണ ില് വ വും കൂടും. പായസവും െവc്
കുടിkാം.
കാരറ‍റ്് ദിവസവും തിnുnത്, െമാttില് ആേരാഗയ്tിന് നലല്െതn് ചുരുkം. മസാലയും, പഞ്ചസാരയും onും iലല്ാെത.
കാരറ‍റ്് ചട്ണി, aെലല് ില് ചmnി പലതരtിലും uണ്ടാkാം. iവിെട uണ്ടാkിയത്, േത
oരു മുറിേt

ചിരവിെയടുkുക.

കാരറ‍റ്് 3 e ം പുറെമനിn് കുറc് െതാലി കള
a

യുെട കൂെട േചര്tാണ്.

്, െചറുതായി മുറിkുക. മിക്സിയില് apാെട iടുnതിന് ബുdിമു ിെലല് ില്

െനയും ആവാം. ;)

വറ‍റ്ല് മുളക് - 5- 6 e ം
up്- പാകtിന്.
കറിേവpില - കുറc്
eലല്ാം കൂെട aരെcടുkുക. enാല് ചിര്തtില് കാണിcിരിkുnത് ആയി.

മുളക് കൂടുതേലാ കുറേcാ േചര്kുക. നി
പരീkിkുക.

ളുെട ആവശയ്ം േപാെല. oരു മുറിേt

iനി, പc മുളക്, iഞ്ചി, േചര്t്, aല്പം മാര്തം േത

െവളുtുllിയും േവണെമ ില് കൂെട േചര്kാം.
േചര്t് uണ്ടാkാം.
േത

കാരറ‍റ്ും പcമാ

േത

യുേടത് കുേറ uണ്ടാവും. aളവ് കുറc്

േചര്t് uണ്ടാkാം.

േചര്kാെത, കാരറ‍റ്്, വറ‍റ്ല് മുളക്, കറിേവpില, െചറിയ ullി

യും, കറിേവpിലയും, upും i ് uണ്ടാkാം.

പുളി േചര്tും uണ്ടാkാം.

uണ്ടായാല് നലല്ത്. മധുരമുllതും aലല്ാtതും uണ്ട്. കുഴpമിലല്. കുറെcാരു കയ്p് വരും ചിലതിന്. സാരമിലല്.

െവllം oരു രീതിയിലും േചര്േkണ്ട കാരയ്ം iലല്.

േചm് ഓലന്

േചm്, കിഴ

ുവര്gtില് ull onാണ്. െചറുതും വലുതും uണ്ട്. വീ ിലും വളര്tിെയടുkാം. പലതരം കറികളും uണ്ടാkാം.
പല കറികളിലും, േവെറ, പckറികളുെട കൂെട iടുകയും െചyാം.
േചm് ഓലന് വളെര eളുptില് ull oരു കറിയാണ്. േചm് i മുllവര്k് i െpടും.

േചmിന്െറ േതാലുകള

്, on് കഴുകുക. െതാലി കളയുേmാള് മ ് പറ‍റ്ിയി ുണ്െട ില്, aത് േപാകും. aതിനുേശഷം െചറുതായി

മുറിc്, നലല്േപാെല കഴുകിെയടുkുക. കുറc് പcമുളക് നീളtില് മുറിcിടുക. eരിവ് വരാന് മാര്തം. upും പാകം േപാെല i ്
െവllെമാഴിc് േവവിkുക. െവn് കഴി
കഴി

ാല്, കുറc് േത

ാല് aധികം െവllമിലല്ാെത iരിkണം. തീെര iലല്ാെതയും ആവരുത്. െവn്
ചിരവിയിടുക. കുറc് െവളിെc യും, oഴിkുക. നിര്bnമിലല്.

പpടം – pappad
പpടം പടപടം.
പpടമിലല്ാt സദയ്യുണ്േടാ? പു ും പpടവും തിnാt ആള്kാരുണ്േടാ? പായസtിന്െറ കൂെടെയാരു പpടവും ആകാം en്
പറയാtവരുണ്േടാ? ചു പpടം, ക

ിയുെട കൂെട രുചിയാെണn് aറിയാtവരുണ്േടാ? uണ്ടാവും. പെk, പpടം

eനിkി മെലല്n് പറയുnവരും uണ്ടാകും. പെk ഭൂരിപkവും, പpടെkാതിയന്മാരും െകാതിcികളുമാണ്.
iത് നി

ള് enും കഴിkുn പpടമലല്. enാല് uണ്ടാkിയാല് enും കഴിkാം. കുറc് േനരം േജാലിയുണ്ട്. ര്ശമിcാല്

െചyാം. aതുകഴി

് വറുെtടുt് കറുമുറാ തിnുേmാള് െചയ്ത aധ ാനtിന് ഫലമായി. നി

ള്k് aല്പം

സമയമുണ്െട ില്, aെലല് ില് വീ ുകാര്k് aല്pം സമയമുണ്െട ില് െചyാവുnേതയുllൂ.
കുറc് പcരി െവlltിലിടുക. വളെരkുറc് സാവൂനരിയും(സാബൂനരി- sabudana) െവlltിലിടുക. oരു gാസ് aരിയ്k്
രണ്ട് ടീസ്പൂെണാെk മതിയാകും സാവൂനരി. നാലഞ്ച് മണിkൂര് കഴി

് aരയ്kുക. രണ്ടുംകൂെട. േപs് േപാെലേയ

uണ്ടാകാവൂ. upും iടുക. aതിെനാpം തെn, aല്pം മുളകുെപാടിയും, കായവും, കറുt ellും iടുക. aെതാെk
ഏകേദശം കണkാkി iടുക. ജീരകവും i മാെണ ില് േചര്kുക. െവറുെത തിnാനും iത് eടുkുnതുെകാണ്ട് മുളകുെപാടി
aല്pം മതി. oെkkൂെട േയാജിpിkുക. നി

ള് കുറc് കറിേവpിലയും മുറിcിേ ാെn. കിടkെ . oെk മിതമായി i ാല് മതി.

പിെn മാറ‍റ്ാന് പറ‍റ്ിലല്േലല്ാ.
aെതാെkkഴി

്, oരു sാന്ഡ് uണ്ട്. aെതടുkുക. aതിെനവിെടേpാവും en് വിചാരിkരുത്. aതിെലല് ില് നി

ള്

േpറ‍റ്ിേലാ മേറ‍റ്ാ പരtി െവcാലും മതി.

sാന്ഡ് uണ്െട ില്, aതിന്െറ ഓേരാ ത ിലായി, വ tില്, േനര്mയായി, ഈ കൂ ് പരtുക.

enി ് sാന്ഡില് െവc്, sാന്ഡ്, oരു i ലിpാര്തtിേലാ, കുkറിേലാ, േവെറ eെn ിലും പാര്തtിേലാ െവc് നലല്േപാെല
ആവികയറ‍റ്ി േവവിkുക. പാകമായാല് eടുt്, കുറcുകഴി

ാല്, ഓേരാnായി വി ുേപാരും. i

െന uണ്ടാവും.

enി ് െവയിലt് െവc് uണkിയുണkിയുണkിെയടുkുക. െവയിലിെനവിെടേpാവും, iതിെനാെk ആര്k് േനരം eെnാnും
ഓര്t് വിഷമിkരുത്. കൂടുതല് ദിവസം വയ്kണം enിെലല് ില്, കുറc് മാര്തം uണ്ടാkിെയടുt് apേpാ തിn്
തീര്kാനാെണ ില്, ആവിയില് െവnു കഴി

ാല്, ഫാനിന്െറ ചുവ ില് വc് uണkിെയടുtാല് മതി. പെk െവയിലt്

uണkിെയടുkുnതുേപാെല കുേറ ദിവസം സൂkിc് െവkാന് പറ‍റ്ിലല്. ഫാനിന്െറ കാറ‍റ്ില് uണkിെയടുtാല്, േവഗം തെn
വറുt് തിnണം.

ചായയുെട കൂെടയും, േചാറിന്െറ കൂേടയും oെk കഴിkാം. നി

ള് uണ്ടാkിെയടുtു enതു തെn വലയ് കാരയ്മേലല്.

ര്ഗീന്പീസ് പുലാവ്
പcരി - oരു കp്, കുറc് upും i ് േവവിkുക. െവnാല് കൂടിkുഴയരുത്.
uണ

ിയ ര്ഗീന് പീസ് - കാല് കp് (തേല ദിവസം െവlltിലി ് വയ്kണം) േവവിെcടുkുക.

പcയാെണ ില് aതുേപാെല േവവിkുക. െവnാല് െവllം aതില് o ും uണ്ടാകരുത്.
വലിയ ullി (സവാള) - വലുത് on് െചറുതായി aരിെ

ടുkുക.

ഗരം മസാല- കാല് ടീസ്പൂണ്
up് - കുറc്
ടുtത് കുറc്.

മലല്ിയില െചറുതായി aരിെ
കുറc് പാചകെയ

ചൂടാkി, ullി (സവാള)വഴറ‍റ്ുക. ഗരം മസാലയും, വളെരkുറc് മ

ള്െpാടിയും േചര്t് നnായി

േയാജിpിkുക. aല്pം െവc്, െപാടികള് രണ്ടും പcസ ാദ് മാറ‍റ്ുക. aതിനുേശഷം ര്ഗീന്പീസും, aതിേനാെടാpം aല്pം upും
േചര്kുക. നnായി േയാജിpിcതിനുേശഷം തയാറാkിെവc േചാറും i ് നnായി iളkിേയാജിpിcതിനുേശഷം വാ
മലല്ിയില തൂവുക. സാലഡിനും ൈതരിനും opം കഴിkാം. പാചകെയ യ്k് പകരം െനyും uപേയാഗിkാം.

റവ i ലി
uഴുn് oരു കp് െവlltിലി ് aഞ്ച് മണിkൂറിന് േശഷം നnായി aരെcടുkുക.
സൂജി റവ രണ്ട് കp് eടുt് ഈ uഴുnുമാവില് േചര്t് േയാജിpിkുക.
ആവശയ്tിനു upും i ് onുകൂെട േയാജിpിcേശഷം ഏെഴ ് മണിkൂെറ ിലും വയ്kുക.
i ലിt ില് oഴിc്, പാര്തtില് വc് േവവിെcടുkുക. റവ േചര്kുേmാള് മിkവാറും െവllം േവണ്ടിവരിലല്.
uഴുnരയ്kുേmാള് േചര്kുnത് മതിയാവും.

ഈ മാവില്, പcമുളകും കറിേവpിലയും iഞ്ചിയുെമാെk aരി

ി ും തyാറാkിെയടുkാം.

ുക.

റവേദാശയ്kാെണ ില്, uലുവയും െവlltിലി ്, uഴുnിന്െറ കൂെട aരെcടുkുnത് നnായിരിkും.
റവയില് പുളിയുll ൈതര് േചര്tും i ലി തyാറാkാം. aത് േവണെമ ില് െപെ n് തyാറാkാം. uഴുnിനു പകരം ൈതര്
േചര്tാല് മതി. േത

ാcmnിേയാ സാmാേറാ കൂ ി കഴിkുക. െവറുെത onും കൂ ാെത കഴിkണെമ ില് aതും ആവാം.

മുളകാkറി

കുറc് പcമുളക് രണ്ടാkി മുറിെcടുkുക. പുളി കുറെcടുt് െവlltിലി ് പിഴി
aതില് upും മ
െവnുചീ

് െവllം eടുkുക.

ള്െpാടിയും, i ്, പുളി െവllം േചര്t് തിളpിെcടുkുക. െവnാല് ശര്kരയും കുറc് iടണം. പcമുളക്

ുേപാകരുത്. െവnുകഴി

ാല് െവllം uണ്ടാവും. മുഴുവനായി വറ‍റ്ിയ്kരുത്. കറിേവpില, കടുക്, ചുവn മുളക്,

െവളിെc യില് െമാരിcിടുക.
കുറc് ദിവസം േകടാകാെത iരിkും. ര്ഫിഡ്ജിലും െവkാം.
കറിയായി ് uപേയാഗിkുn സമയം മാര്തം കുറc് eടുt്, aതില് േത
േവണെമ ില് aല്pംകൂെട േചര്kാം.

യും കടുകും േചര്t് നnായി aരc് േചര്kുക. upും

സാവൂനരി വട
സാവൂനരി വട uണ്ടാkാന് വലയ് വിഷമം onുമിെലല്n് കരുതുക. (ഹും...വിഷമം ആയാലും സഹിcൂേട? തിnാനേലല്?)
സാവൂനരി, സാേഗാ (Sago), സാബൂദന oരു കp്, aെലല് ില് രണ്ട് കp് eടുt് െവlltിലി ് വയ്kുക. മൂn് മണിkൂര്
മതിയാവും. aത് കുതിര്nുവരും. aര കp് ആയാലും മതി. പരീkണം കഴി

ി ് വലയ് േതാതില് മതി.

സാവൂനരി - oരു കp്, മൂn് മണിkൂര് െവlltിലി ് കുതിര്kുക. െവllം ഊറ‍റ്ിkള
uരുളkിഴ

് 2 (രണ്ട്) e ം േവവിc് െതാലികള

പcമുളക് രണ്െട ം െചറുതായി വ tിലരിെ

് eടുkുക.

് നnായി uടെcടുkുക.

ടുkുക.

up് പാകം േപാെല iടുക.
മുളകുെപാടി കാല് ടീസ്പൂണ് േചര്kുക. േവണ്െട ില് oഴിവാkാം.
റവ oരു േടബിള്സ്പൂണ് േചര്kുക. പഞ്ചസാര രണ്ട് ടീസ്പൂണ് േചര്kുക. െമാരി
മലല്ിയിലയും കറിേവpിലയും aരി

് വരും.

് േചര്kുക.

eലല്ാം കൂെട നnായി േയാജിpിkുക. സാവൂനരിയിെല െവllം മുഴുവന് േപായി enുറpുവരുtിയിേ , ബാkിയുllെതാെk
േചര്kാവൂ.
പാചക e
iഞ്ചി aരി

ചൂടാkിയ േശഷം, വടയുെട ആകൃതിയില് പരtിെവc് വറുെtടുkുക.
് േചര്kാം. െചറിയ ullിേയാ സവാളേയാ േചര്kാം.

iഞ്ചി ചട്ണിയുെട കൂെട കഴിkുക.
iതിനു േവണ്ട iഞ്ചി ചട്ണിയുണ്ടാkുnത് i
േത

െന

ചിരവിെയടുkുക. up് iടുക. iഞ്ചി oരു വലയ് കഷ്ണം eടുt്, െചറുതായരി

് മിക്സിയില്, േത

iടുക. (മിക്സി േകടാവാതിരിkാന് iഞ്ചി കഷ്ണം ആkി iടുnതാവും നലല്ത്). നnായി aരcുകഴി

യുെട കൂെട

ാല് രണ്ട്

േടബിള്സ്പൂണ് ൈതര് േചര്kുക. മുളകും മുളകുെപാടിയും onും േവണ്ട. വടയില് uണ്ടേലല്ാ.

വട ചൂേടാെട ഈ ചട്ണി കൂ ി കഴിkുക.
(e

െനയുണ്ട് വട?

പിെn?

e

െന േതാnി?

ര്ശുതി aവിടവിെട േപായി ുണ്ട്.

(സംഗീതപരിപാടി കണ്ട്കണ്ട് i

േങ...iേ

ാ ് േചാദിkുേnാ?

ര്ശുതിേയാ? വടയിേലാ?

െന ആയി. enാ െചy? ;)

കു ാ, സംഗതികള് വലയ് െകാഴpമിലല്.

aലല് up്. enാലും െമാttില് െകാllാം.)

ചkര്പഥമന്
വിേശഷദിവസ

ളില്, പായസം onാമന് തെn ആയ്േkാെ . ര്പഥമന്. aതും ചkര്പഥമന്. ചk വര ിയത്, വീ ില് iെലല് ില്,

െറഡിേമയ്ഡ് കി ുമേലല്ാ iേpാള്.
േത

ചിരവി, aതില് നിn് പാെലടുkുക. ആദയ്െമടുkുnത് മാറ‍റ്ിെവkുക. രണ്ടാമെതടുkുേmാള്, േത

െവllം േചര്kാം. aതും eടുt് മാറ‍റ്ിെവc്, aല്pംകൂെട െവllം േചര്t് നnായി പിഴിെ

ടുkുക.

aല്pം ചk വര ിയെതടുt്, മൂnാം പാലും േചര്t് േവവിkുക. ശര്kര, കുറc് iടണം. aത് കഴി
േയാജിcുകഴി
േത

ാല്, രണ്ടാം പാല് േചര്t് തിളpിkുക. aതുകഴി

, െചറിയ െചറിയ കഷണ

് വാ

ാpീരയില് aല്pം

് ശര്kരയും െവn്

ി, ആദയ്ം മാറ‍റ്ിെവcപാല് oഴിkുക.

ളാkി മുറിെcടുt്, െനyില് മൂpിc്, പായസtിേലkിടുക. iതില് ഞാന് േത

േചര്tി ുണ്െടn് സൂkിcുേനാkാെത തെn നി

കുേറ

ള്k് മനsിലാകും. ;)

ഏലയ്kായും െപാടിcിടുക. aല്pം ചുkുെപാടിയും േചര്kണം.

ചkര്പഥമന് തyാര്!

വര ുnത് ശര്kര േചര്t് ആയതുെകാണ്ട്, aല്pം േചര്tാല് മതിയാവും പിെn.
ചിര്തtില് ull ചkേpsിന്െറ പകുതിയും, oരു േത
ഭാഗവും eടുkാം. േത

യില് നിn് പാലും eടുtാല്, ചിര്തtില് ull പായസം ആകും. മുkാല്

ാpാല് കുറcുകൂെട േവണെമ ില് േചര്kാം.

ഓട്സ് പായസം

രണ്ട് gാs് െവllം തിളpിkുക. തിളയ്kുn െവlltിേലk്, aര gാs് ഓട്സ് iടുക. െവnുകഴി
ാല്, ചിരവിയ േത

ശര്kര േചര്kുക. ശര്kരയും േയാജിc് കഴി

, (ഏകേദശം കാല് gാs്) aതിേലkിടുക. കുറc് സമയം

െവkണം. iളkിെkാടുkുകയും േവണം. aെലല് ില് തീ താഴ്tി െവc് േവവിkണം. വാ
േചര്kുക. േവണെമ ില് aല്pം െനyും േചര്kാം.
േത

ാല്, ആവശയ്tിന്

iേതേപാെല, േത

ിെവc് ഏലയ്kാ െപാടിcത്

യ്k് പകരം േത

ാpാെലാഴിcും uണ്ടാkാം.

യ്kും, ശര്kരയ്kും പകരം, പാലും പഞ്ചസാരയും േചര്tും uണ്ടാkാം.

aവിയല്
േനര്nkായ, േചന, മുരി

ാkായ, കയ്pk, െവllരിk, കുmള

, കാരറ‍റ്്, നീണ്ട പcpയര്, uരുളkിഴ

്, േചm്, മാ

.

iവെയാെkയും, iനി eെn ിലും പckറികള് uണ്െട ില് aതും േചര്kാം. iതില്, തkാളി, സവാള, enിവ േചര്kുn
പതിവ് സാധാരണ iലല്.
eലല്ാ പckറികളും, aല്pം നീളtില് മുറിെcടുkുക. oേnകാലിന്ച്. ആദയ്ം കഴുകാന് പറ‍റ്ുnത്, കഴുകിെയടുt് മുറിkുക,
aലല്ാtവ, മുറിc േശഷം കഴുകിെയടുkുക. കയ്pk, aധികം േവണ്ട. വളെരkുറc് കഷണ

േള ullൂെവ ില്, oേnാ

രണ്േടാ കഷണം കയ്pk മതി. പcമുളക്, കുറെc ം onു ചീnിയി ാലും കുഴpമിലല്.
eലല്ാംകൂെട, മ
േത

ള്െpാടിയും upും i ് േവവിkുക.

ചിരവിെയടുt്, eരുവിന്െറ, ആവശയ്tിനു പcമുളകും, aല്pം ജീരകവും േചര്t് on് ചതെcടുkുക. േപsുേപാെല

aരേയണ്ട ആവശയ്മിലല്.
oെk നnായിെവnുകഴി
െവllേമ oഴിkാവൂ. േത
ചൂടായാല് വാ
മാ

ാല്, aതില് േത

യരcത് േചര്t് iളkുക. െവllം േവണ്ട. കഷണ

യും േചര്n്, െവnുകഴി

ളിലും, േവവാനുll

ാല്, നലല് പുളിയുll ൈതേരാ േമാേരാ oഴിkുക. േയാജിpിkുക.

ുക. തിളc് തിളc് കിടkരുത്. മുകളില് െവളിെc

oഴിkുക. കറിേവpില iടുക. പുളിയുll

യുണ്െട ില്, പുളിൈtര് കുേറ oഴിkരുത്.

തyാറായാല്, െവllം െവllം േപാെല iരിkരുത്. കഷണം, കഷണം േപാെല iരിkണം.

കkിരിkെpരk്

കkിരിk, െവറുെത തിnാന് രസമാണേലല്? കkിരിkെpരkും സ ാദുണ്ടാവും. eലല്ാവരുേടയും നാ ില് enാണ്
പറയുnെതnറിയിലല്. ഞ

ള്, iതിെന കkിരിkെpരk് enാണ് പറയുnത്.

iതിന്, കkിരിk, പcമുളക്, മുളകുെപാടി, up്, ൈതര്- പുളിയുllത്, enിവ േവണം.
കkിരിk, കഴുകിെയടുt്, മുറിc്, oരു കഷണെമടുt് കയ്pുണ്േടാn് േനാkുക. ചിലേpാള്, രണ്ടറ‍റ്tും ull ഭാഗtിന്
കയ്p് കാണും. ചിലേpാള്, മുഴുവനും കയ്kും. aതുെകാണ്ട് തിnുേനാkിയി ് ബാkി പരിപാടി. െതാലി കളേയണ്ട. കുരുവും,
ക ിയിെലല് ില് കളേയണ്ട. തീെര iളയ കkിരിk കി ിയാല് നലല്ത്.
aതുകഴി
aരി

് കു

ുകഴി

ുകു

ായി aരിയുകേയാ, aരിയുn േpറ‍റ്ില് uരെcടുkുകേയാ െചyുക. കുേറ െവllം uണ്ടാവും.

ാല്. ൈകെകാണ്ട്, aമര്tി െവllം കള

്, േവെറ oരു പാര്തtിേലkിടുക. upും, മുളകുെപാടിയും

േചര്kുക. മുളകുെപാടി aല്pം മതി. oേnാ രണ്േടാ പcമുളക്, വ tില് െചറുതായി aരി

് iടുക. കുറc് േത

,

aരയ്kുക. aല്pം aരയുേmാള്, വളെരkുറc് കടുക് േചര്kുക. കാല് ടീസ്പൂണ്, aെലല് ില്, aതിലും കുറc് കുറവ്.
നnായി, മിനുസമായി aരെcടുkുക. aരയ്kുേmാള്, െവllം o ും േചര്kരുത്. േമാരുെവllം േചര്t് aരെcടുkുക.
ആദയ്ം തyാറാkി െവcതില്, aരെcടുtതും, ൈതരും േചര്kുക. സ ാദ് േനാkുക. up് വീണ്ടും േവണെമ ില് േചര്kുക.
ൈതര് കുേറെയാnും േചര്േkണ്ട. പെk, aല്pം പുളിൈtര് ആയിരിkണം. പുളി േവണ്ടാtവര്, പുളിയിലല്ാt ൈതരും
uപേയാഗിkാം.

ചിര്തtില് ullതിന്െറ പകുതിേയ കkിരിk eടുtുllൂ. aതുെകാണ്ടുllതാണ് ചിര്തtില് ull െപരk്.

െകാഴുk

പുഴു
േത

ലരി 4-5 മണിkൂര് െവlltില് i ് െവkുക.
കുറc് ചിരവിെയടുkുക.

ഏകേദശം 3 കp് aരിയും, oരു മുറി േത

യും.

പാകtിന് upും.

aരി, നnായി കഴുകിെയടുkുക. aതിനുേശഷം കുറc് െവllെമാഴിc് aടുpt് െവc് on് തിളpിkുക. വാ
തണുtതിനുേശഷം, െവllം കള

തിനുേശഷം upുമി ് aരയ്kുക. aരവ് പകുതി ആവുേmാള് േത

ിെവc് കുറc്

േചര്kുക. പരിp്

വടയിെല പകുതി aരവ്േപാെല, iതിനും പകുതി aരേവ േവണ്ടൂ. മിനുസമായി ് aരയ്kരുത്. aരയ്kുേmാള് െവllം
േചര്kരുത്. തിളpിcതുെകാണ്ട് aരയ്kാന് വിഷമം uണ്ടാകിലല്. നnായി േയാജിpിcതിനുേശഷം uരുളകളാkി uരു ി െവc്
കുkറില് േവവിെcടുkുക.

മെറ‍റ്ാരു വിധം.
aരിെpാടി- 2 കp്
േത - oരു മുറി ചിരവിയത്.
up്
ചൂടുെവllം
aരിെpാടിയില് upും േത

യും i ് ചൂടുെവlltില് േയാജിpിc് uരു ിെവc് േവവിെcടുkുക.

aരിെpാടി െകാണ്ട് uണ്ടാkുnത്, നലല് ക ിയില് iരിkും.
iതിനുllില്, േത

യും, പഞ്ചസാരയുേമാ, േത

െചറുപയര് കറിേയാ, uരുളkിഴ

യും ശര്kരയുേമാ നിറc്, മധുരtിലും uണ്ടാkാം. േമാദകം േപാെല.

് കറിേയാ െവc്, െകാഴുk േയാെടാpം കഴിkുക.

െകാഴുk , തണുtതിനുേശഷം, oേരേപാെല കഷണ
aതിലി ് േയാജിpിെcടുtും കഴിkാം.

ളാkി മുറിc്, uഴുnും, കടുകും, കറിേവpിലയും, e യില് െമാരിc്,

വലിയ നാര

നി

െളാരു മധുരര്പിയ/ര്പിയന് ആേണാ? enാല് നി

മധുരിkുമായിരിkും enാേണാ നി

ി ് കാരയ്മിലല്. ആദയ്ം കയ്kും പിെn

ളുെട ചിnാഗതി? aെലല് ില്, aല്pം കയ്cാെലnാ enാേണാ? e ില് പറയാം.

ചിര്തtില് ullതുേപാെലയുll വലിയ കറിനാര
aതിന്െറ േതാലും കുരുവും കള

േളാടിത് പറ

acാര്

വാ

ുക. aതിെന വടുകാpുളിെയnാണ് പറയുnെതn് േതാnുnു.

്, െചറുതായി മുറിെcടുkുക. തിnു േനാkൂ. പുളി െകാണ്ട് മുഖം ചുളിയുnുണ്േടാ?

uണ്ടേലല്?
aല്pം പുളി പിഴിെ

ടുkുക. മൂnു കുരു പുളി.

പcമുളക് ആേറെഴ ം വ tില് aരിെ

ടുkുക.

oരു വലയ് കഷണം iഞ്ചിയും.
oരു പാര്തtില്, പുളി െവllവും, iഞ്ചി, പcമുളകും, ആവശയ്tിന് upും, മുളകുെപാടിയും(aര ടീസ്പൂണ് മതിെയ ില്
മതി.) aല്pം െവllവും oഴിc്, നാര

മുറിcതും, aടുpt് െവc് നnായി േവവിkുക. കുറc് കായം െപാടി േചര്kുക.

െവn് കുറുകി വരുേmാള്, ശര്kര േചര്kുക. നലല്േപാെല േചര്േkണ്ടി വരും. കയ്p് uണ്ടാവും. െവllെമാഴിkാെത
പുളിെവlltില് മാര്തം േവവിെcടുkാന് പറ‍റ്ുെമ ില് നലല്ത്. ശര്kരയും േചര്t്, നnായി േയാജിc് കുറുകുേmാള് വാ
െവേcാ െവkാെതേയാ, കടുക്, uഴുnുപരിp്, കറിേവpില, ചുവn മുളക് െമാരിcിടുക. കുറേc uണ്ടാkാവൂ. ര്ഫിഡ്ജില്
െവkുnിെലല് ില് േവഗം തീര്kുക. ശര്kര േചര്tതുെകാണ്ട് േവഗം ചീtയാവാന് iടയിലല്. enാലും.

ി

റാഗിpു ്

റാഗിെpാടി കുറെcടുt്, നnായി വറുkുക. aരി െപാടിc് വറുkുn aര്തയും സമയം േവണ്ട. enാലും കുറcുേനരം
വറുkുക. വറുtുകഴി

ാല് aേpാള്tെn, േവെറ, oരു ചൂടിലല്ാt പാര്തtിേലാ, oരു േപpറിേലാ iടുക.

വറുt റാഗിെpാടിെയടുt്, െപാടിയുpി ്, പcെവllവും കൂ ി കുഴയ്kുക. പു ിന്െറ പാകtില്. ക ക യായി
നില്kുnുണ്െട ില്, aരയ്kുn പാര്തtിലി ്, മിക്സിയില് oറ‍റ്tവണ തിരിെcടുkുക.
ചിരവിയ േത

യും eടുt്, പു ുണ്ടാkുn പാര്തtിലി ് േവവിെcടുkുക.

പു ് ആവി വnു കഴി
eടുtുകഴി

ാല്, കുkറിനുമുകളില് നിേnാ, പു ിന്െറ പാര്തtിനു മുകളില് നിേnാ, aതിന്െറ പാര്തം

ാല്, രണ്ട്- മൂn് മിനു ് കഴി

്, േpറ‍റ്ിേലേkാ പാര്തtിേലേkാ iടുക. o ും െപാടിയിലല്.

iത് കുkറിനു മുകളില് െവkുn പാര്തtില് േവവിെcടുtതാണ്.
റാഗിയില്, aരിെpാടിേയാ, aെലല് ില് റവേയാ, സമാസമം േചര്tും പു ുണ്ടാkാവുnതാണ്.
പു ിനു കുഴയ്kുേmാള്, aതില് കുറc് പഞ്ചസാരയും, േത
കഷണtിലും െവkുn േത

യും േചര്kാം. ഡയറ‍റ്ിംഗ് iലല്ാtവര്. aെലല് ില്, ഓേരാ

തെn aധികം. ;)

കടലkറിേയാ, െചറുപയര് കറിേയാ, പഴേമാ, uരുളkിഴ
പു ുണ്ടാkുn വിധം iവിെടയുണ്ട്

് കറിേയാ, eെn ിലും കൂ ി കഴിkുക.

കടലpരിp് വട

േവണം:കടലpരിp്
സവാള
iഞ്ചി
പcമുളക്

കായം
മുളകുെപാടി
up്
െവളിെc

കുറc് കടലpരിെpടുt് oരു മൂn്-നാലുമണിkൂര് െവlltിലി ുെവയ്kുക. aത് കുതിരുn സമയt്, കുറc്, സവാള,
iഞ്ചി, പcമുളക്, കറിേവpില enിവ െചറുതായിെcറുതായി aരിെ

ടുkുക. oരു കpിന് രണ്ട് സവാള മതി.

വലുതാെണ ില് aര്തയും േവണെമnും iലല്. iത് ullിവടയലല്േലല്ാ. ;) oെk െചറുതായി aരിയാന് മടിയ്kരുത്. മടിcാല്
തിnുേmാള് മനsിലാവും.
കടലpരിp് െവllം കഴുകി, െവllം പൂര് മായി കള

്, aരയ്kുക. o ും െവllം േവണ്ട. േപsുേപാെല aരയ്kരുത്.

െവറുെത on് aരയ്kുക. കുറc് പരിp് apാെട കിടkണം. aരcാല്, ആദയ്ം, കുറc് കായം െപാടി, കുറc് മുളകുെപാടി,
upുെപാടി (കലല്ുp് േചര്kരുെതn്. േവെറ onുമലല്.) enിവ േചര്t് നnായി േയാജിpിkുക. ൈകെകാണ്ടാണ് നലല്ത്.
aതിനുേശഷം, aരി

ുെവcിരിkുn eലല്ാ വസ്തുkളും, പരിpിേലk് i ്, പിേnം േയാജിpിkുക. േയാജിpിkുnത്

ൈകെകാണ്ടാെണ ില് െപെ n് ൈക കഴുകാന് മറkരുത്. മുളകുെപാടിയും, പcമുളകും െകാണ്ട് eരി

ി ് നില്kാന് പറ‍റ്ിലല്. ;)

മുളകുെപാടിയും പcമുളകും കൂടുതെലാnും േചര്kരുത്. മലല്ിയിലയും േചര്kണെമ ില് ആവാം.
iെതാെk േയാജിpിc് െവcതിനുേശഷം, െവളിെc

ചൂടാkാന് വയ്kുക. ഈ കൂ ില് നിn് കുറെcടുt് ഓേരാ

uരുളയുണ്ടാkി, ൈകയില്tെn പരtി മിനുkി, െവളിെc യിേലk് iടുക. തിരിcും മറിcും i ്, േവവിc്
േകാരിെയടുkുക. നി
കഴി

ള്kി മുll വലുptില് uണ്ടാkാം. പെk, aധികം കനtിലായാല് ullില് േവവിലല്. ഓര്mിkുക.

uടെന ൈക കഴുകുക.

enി ് ചട്ണിയിേലാ േസാസിേലാ മുkിtിnുക. aെലല് ില് െവറുെത തിnുക. തിnുേmാള് eെn ഓര്kണം. ;)

ൈര്ഫ പtിരി
കുറc്, ഏകേദശം രണ്ട് കp്, പുഴു
കുറc് േത
േത

(oരു വലയ് മുറിേt

ലരി, നാലഞ്ച് മണിkൂര് െവlltില് കുതിര്t് െവkുക.
യുെട പകുതി) ചിരവിെയടുkുക.

യും, aരിയും, aഞ്ച്- ആറ് െചറിയ ullി(ചുവn ullി) യും, oരു ടീസ്പൂണ് നിറcും, ജീരകവും, upും േചര്t്

നnായി, aരെcടുkുക. കുേറ െവllം ആവരുത്.
േയാജിpിkുക.

aതുകഴി

aരcുകഴി

്, aതില്, കറുtേതാ െവളുtേതാ ell് കുറc് iടുക.

്, കൂ ് aടുpt് െവc് iളkുക. െവllം വറ‍റ്ുേmാള്, വാ

ി വയ്kുക.

aടുpt് വcാല് iളkിെkാണ്ടിരിkണം.
വാ

ി, aല്pം തണുtാല്, ൈകെകാണ്ട് െതാടാന് പാകtില് ആയാല്, eടുt് uരു ി, oരു pാsിക് േപpറില്, aല്pം e

പുര ി, aതില് വ tില്, േവണ്ട വലുptില് പരtുക. പരtുേmാള്, aല്pം e , വിരലില് െതാ ാല്, ൈകയിേലk്, മാവ്
വീണ്ടും o ിpിടിkിലല്. പരtിയി ്, aധികം േനരം വc് eടുkുേmാള്, aെതാെk മുറി

ുമുറി

ുേപാകാന് സാdയ്തയുണ്ട്.

aതുെകാണ്ട്, oറ‍റ്യ്kാണ് പാചകെമ ില്, ൈകെകാണ്ട്, കyിലി ് പരtുക. േനരി ് വറുkാനിടുക.
ചൂടായ െവളിെc യില് i ് വറുെtടുkുക. വറുkാനിടുേmാള്, e യില് നിn് െപാ ിെtറിെയാെk uണ്ടാവും.
സൂkിkുക. oരു സ്പൂണ് െകാണ്േടാ മേറ‍റ്ാ, on് aമര്tിവി ാല്, െപാllcു വരും. (ചിലേpാള്) ;)

മിനുസമായി aരയണം, aരയ്kുേmാള്. aെലല് ില്, േനര്mയായി പരtാന് കി ിലല്.
ullില് േവവും കുറവാകും. െവllുllി, uപേയാഗിkുnവര്k്, aരയ്kുേmാള് aതും േചര്kാം. aല്pം.

നിലkടലെpാടി

നിലkടല, up്, െവllുllി, മുളകുെപാടി enിവ േവണം. പു ാണിയും േവണെമ ില് ആവാം.
നിലkടല, നnായി വറുെtടുkുക. aതുകഴി
കളെ

്, on് തണുtാല്, െതാലി

ടുkുക. െതാലി കളയുേmാള് വായിേലkിടരുത്. പിെn ചട്ണിയുണ്ടാേkണ്ടിവരിലല്. aതുേപാെല, നലല്േപാെല

വറുkണം. നിലkടലയ്kു േവദനിkാെത, aതിന്െറ നിറം േപാകാെത വറുtാല് ചട്ണി കഴിേkണ്ടിവരിലല്.
െതാലിെയാെk കള

്, aതില് പാകtിന് upിടുക, മുളകുെപാടി iടുക, e ്- പt് aലല്ി, െവllുllി, െതാലി കള

് iടുക.

മിക്സിയില് i ് െപാടിെcടുkുക. തരുതരുpായി ് മതി.

ചിര്തtില് കാണുnതുേപാെല, e യുllതുേപാെല uണ്ടാവാന് iര്തയും മതി. aത് e മയtില് o ിpിടിcിരിkും. iനി
െപാടിയായി, ഊതിയാല് പറkുn രീതിയില് ആവണെമ ില്, കുറc്, പു ാണിkടല േചര്kുക.
െവllുllി, കു

ുകു

ാെണ ിേല കുേറ aലല്ികള് േചര്kാവൂ. വലിയ സവാള േപാെലയുllതാെണ ില് വളെരkുറെc ം

മതിയാവും.
ഈ ചട്ണിെpാടി, ചpാtിേയാെടാpം വളെര നnായിരിkും. aല്pം ൈതരുെമാഴിc്, ചpാtി െപാ ിc് iതുകൂ ി കഴിkുക.
ൈതരിലല്ാേതയും കഴിkാം. പു ാണി േചര്kാtതിനാണ് സ ാദ് കൂടുതല്.
മുരി

യിലെയkുറിc് വിശദമായി

േദവന്ജി eഴുതിയത് വായിkുക.

eരിേ രി
മുരി

യില, തണ്േടാെട കഴുകിയി ്, iലമാര്തമായി നുllിെയടുkുക. േവവിc പരിpില് േചര്t് േവവിkുക. up്,

ള്െpാടി, മുളകുെപാടി enിവ േചര്kണം. േത

aരcു േചര്kുക. വറവിടുക. കടുക്, കറിേവpില, മുളക്, enിവ.

iലkറികളില് കറിേവpില i ിെലല് ിലും കുഴpമിലല്. പെk iടണം. ;)

മുരി

യിലേtാരന്

െവളിെc യില്, uഴുnുപരിp്, കറിേവpില, കടുക്, മുളക്, oെkയി ്, െമാരിc്, മുരി
മുളകുെപാടി (േവണെമ ില്)െവnാല്, വാ
മുരി

ള്െpാടി,

ചിരവിയിടുക. െവllം േചര്േkണ്ട.

യില, െവllരിk, പരിp് enിവയുെട കൂെടേcര്tും കറി വയ്kാം.
യരയ്kുേmാഴും, aരിമണികള് േചര്kാറുണ്ട്. കറിk് െകാഴുpും സ ാദും കൂടും.

വറവിടുേmാഴും, േത
മുരി

ിവc് േത

യില േചര്kുക. up്, മ

യില കട്ലറ‍റ്ും, മുരി

യില ചkkുരു eരിേ രിയും uണ്ടാkാം. (ചീര വയ്kുnതുേപാെല)

ചീരkറികള്
ആേരാഗയ്tിനു നലല്െതn് eലല്ാവരും സmതിkുn iലkറികള്. ചുവn ചീരയും, പccീരയും uപേയാഗിc് പാകം െചyാവുn
കറികളാണ് ഈ േപാsില്.
ചീര eരിേ രി
ചീര കഴുകിെയടുt്, െചറുതായി aരിെ

ടുkുക. കുറc് പരിp്, കഴുകിെയടുt്, േവവിkുക. കുറc് േത

aരെcടുkുക. െവn പരിpില്, ചീരയും, upും, മ
േത

ചിരവി,

ളും, മുളകുെപാടിയും iടുക. െപെ n് േവവും. െവnു കഴി

ാല്

യരcുവcത് േചര്kുക. aധികം െവllം oഴിkാേന പാടിലല്. പരിp് കുkറില് േവവിkുnതാവും eളുpം. െചറുപയര്

പരിpും, കടലpരിpും, തുവരpരിpും iടാം. വറവിടണെമnിലല്.
iതുേപാെലതെn, േവവിc്, െവllമിലല്ാെത, േത

െവറുെത, aരയ്kാെത, ചിരവിയി ും കറി െവkാം. േതാരന് േപാെല.

ചീരേtാരന്
ചീര െചറുതായി aരിെ
െചറുതാkി aരി

ടുkുക. ആദയ്ം കഴുകുnതാണ് നലല്ത്. iല മാര്തമലല് aതിന്െറ കു

ുതണ്െടാെk eടുkാം. നnായി

ാല് മതി. uഴുnുപരിp്, െവളിc യില് i ്, ചൂടായി വരുേmാള്, കടുകും, ചുവn മുളക് െപാ ിcതും,

കറിേവpിലയും േചര്kുക. െമാരി

ാല്, aരി

iവെയാെk വളെരkുറേc േചര്kാവൂ. aരി

ുവc ചീര iടുക. up്, മ

ള്, േചര്kുക. മുളകുെപാടിയും, േവണെമ ില്.

ുെവcിരിkുn ചീര കണ്ട്, iവെയാെk ധാരാളമായി ര്പേയാഗിkരുത്. ചീര

െവnാല്, വളെരkുറേc uണ്ടാവൂ. ചീര േചര്t്, വറവും, കൂെട നnായി iളkിേയാജിpിc േശഷം aടcുവയ്kുക. തീ
വളെരkുറയ്kുക. േതാരനില് െവllം o ും oഴിkരുത്. aല്പ േനരം aടc് േവവിcതിനുേശഷം, തുറn്, onുകൂെട iളkി,
തുറnുവc് േവവിkുക. aേpാേഴkും െവnി ുണ്ടാവും. മിkവാറും. വാ

ിവc് േത

കടലpരിp് െവllമിലല്ാെത േവവിc് (െവllം േചര്kാെത േവവിc് enലല്, െവnുകഴി
നില്kണം.) േതാരനു േവവിc ചീരയില് േചര്tും eടുkാം. ചpാtിയ്k് പറ‍റ്ും.
േതാരന് വയ്kുേmാള്, സവാളയും െചറുതായി aരി

് െമാരിc്, ചീരയി ് േവവിkാം.

ചിരവിയിടുക.

ാല്, െവllമിലല്ാെത േവെറ േവെറ

ചീര- ചkkുരു eരിേ രി
ചkkുരു േവവിkുക. കുkറില് i ്. കുkറില്, േവെറ eെn ിലും േവവിkുnുണ്െട ില്, കുkറിെല െവlltില് െവറുെത
i ാല് മതി, ചkkുരു. enി ് eടുtാല് േതാല് േവഗം െപാളി

ുകി ും. കഷണ

enി ്, ചീരkറി േപാെല വയ്kുക. പരിpിനു പകരം ചkkുരു.

ളാkുക.

aടുtത്,

ചീരpുളി റി.
പരിp് േവവിc് ചീര േവവിc് േത

യരcത് േചര്kുnതിനുമുm്, aല്pം, പുളി െവlltിലി ്, െവllം പിഴി

േചര്t്, നnായി തിളcതിനുേശഷം, േത

് കറിയില്

േചര്kുക.

േനര്nkായ േമാരുകറി

േവണ്ടത്:േനര്nkായ - on്, നാലാkി, ചീnി aധികം വലുpവും, aധികം െചറുpവും aലല്ാെത കഷണ

ളാkിയത്. െതാലി കളേയണ്ട

കാരയ്മിലല്.
aധികം വലുpമിലല്ാt oരു േത

യുെട aര മുറി ചിരവിയത്.

ജീരകം, കുറc്. കാല് ടീസ്പൂണ് മുഴുവന് േവണ്ട.
(േത

യും ജീരകവും േചര്t് മിനുസമായി aരcുെവയ്kുക.)
ള്െpാടി, മുളകുെപാടി, up് ആവശയ്tിന്

നലല് പുളിയുll േമാര്, കാല് ലിറ‍റ്ര്.
വറവിടാന്, കടുകും, കറിേവpിലയും, ചുവn മുളകും.
േനര്nkായ, upും, മ

ളും മുളകുെപാടിയുമി ് േവവിkുക. െവnാല്, േമാരു േചര്t് തിളpിkുക. േത

നnായി aരc് െവcത്, aതില് േചര്kുക. aതും നnായി തിളcാല്, വാ
iളkിമറിcുവയ്kരുത്. aല്pം കഴി
മറ‍റ്ു കാരയ്

ിെവc്, വറവിടുക. വറവി uടെന

േശഷം iളkുക. eലല്ാ കറികളും.

ള്:-

മുളകുെപാടിയ്kുപകരം, പcമുളക്, േത
േത

യും ജീരകവും,

യുെട കൂെടേcര്t് aരc് േചര്kാം. കുരുമുളകുെപാടി േചര്kുകയും െചyാം.

േചര്t് നnായി െവnതിനുേശഷം, ൈതര് oഴിc് onു പതpിc് വാ

േമാരു കുറേവാ കൂടുതേലാ uപേയാഗിkാം, നി

ിെവkുകയും െചyാം.

ളുെട i ം േപാെല. പെk, െവllം aധികം േചര്kാtതാണ് നലല്ത്.

uലുവ വറുtുെപാടിc് േചര്kാം േവണെമ ില്.
ശരിkുll കാളനില് േവവാനുll െവllേമ പാടുllൂ. iത് a

െന േവണെമnിലല്. enാലും കുേറ േവണ്ട.

രാജ്മ മലയാളി
േചരുവകള്
രാജ്മ (കിഡ്നി ബീന്സ്) - oരു കp് (4-5 മണിkൂര് െവlltില് കുതിര്tത്)
തkാളിk 2 e ം
*2 വലിയ ullി െചറുതായി aരി ത്
ഗരം മസാല aര റ‍റ്ീസ്പൂണ്
*പcമുളക് 4 e ം
oരു വലിയ േത യുെട onാം പാലും രണ്ടാം പാലും
*iഞ്ചി നുറുkിയത് oരു റ‍റ്ീസ്പൂണ്
െവളിെc 3 റ‍റ്ീസ്പൂണ്
*െവളുtുllി 10 aലല്ി
*കറിേവpില 2 തണ്ട്

രാജ്മ ര്പഷര്കുkറിലി ് നേലല്ാ ം േവവിെcടുkുക
* i െതലല്ാം െവളിെc യില് മൂpിkുക, സ ര് നിറമാകുേmാള് ഗരം മസാലെpാടി േചര്t് കരിയും മുന്പ് േവവിcു വc
രാജ്മയും രണ്ടാം പാലും േചര്kാം. കുറുകി വരുേmാേഴkും തkാളിk േചര്t് േവവിkാം. പt് മിനുറ‍റ്് കഴി ്
തന്പാെലാഴിc് eടുkാം.
(upിടാന് മറkേലല്!)
െവേllptിന് നലല് കൂ ്.

ആള് ര്േനറ‍റ്ീവ് ഭkണം
ബഹുമാനെp ഭkയ് മര്nിk് സമര്pണം.
നmുെട ഭkയ് മര്nി നിര്േdശിcതു േപാെല ചിെല ആള് ര്േനറ‍റ്ീവ് ഭkണ
(eലല്ാ സൂk

ളുെട ഗുണ

ള്.

ളും a ാംഗഹൃദയtില് നിn്)

േപാkാcി തവള
േപാkാcി കഫകൃദ്ബലയ്ം പിtേമെറ വരുtിടാ.

േപാkാcിെയ െപാരിcടിcാല് ശരീരtിന് നn്.

മാംസയ്ം ധാരാളം, ൈവറ‍റ്് മീറ‍റ്്. െകാണ്ടാ ം േപാലിരിkും, ടcി
മുllന് പnി
പുളിpു മധുരം മുllന് പാകtിെലരിവായിടും

ിന് i ന് കഴിേ

യുllു ബാkിെയലല്ാം.

വാതം പിtം കഫം േപാkും ശ ാസം കാസം ശമിcിടും

പുളിc കേllാ, മധുരkേllാ നലല് പാകtില് eരുവി ുവc മുllന്പnി േചര്t് കഴിcാല് േമല് പറ
ശമിkുെമn്.. പിെn വയറും നിറയും.
പാm്
aര്ശsു വാതേദാഷ

ള് കൃമിദൂഷീ വിഷം െകടും

aസുഖ

േമധാgികൃത് സ ാദുപാകം സര്pം ക ിനു പഥുമാം

ള്

മൂര്ഖന്മാര്, വരയുേllാരും കടുപാകികളായ്വരും

ക ിേനറ‍റ്ം ഹിതം, സ ാദു, വായൂമൂര്തമല

ള് േപാം.

പാmിെന നnായി കറിവcാല് aത് മീ റി േപാെല തെn കാഴ്ചയില്, ക ിന് വളെര ഗുണം െചyുn onാകയാല്
വയ്ാജനടിkുnവര് പാm് കൂ ിയടിcാല് ക ിന് ര്പശ്നമുണ്ടാകിലല്. നാവിന്െറ രുചി വര്dിkുnു, വായൂേദാഷം തുട
സംബnമായ ര്പശ്ന ള് കുറയുnു.
eലി
സ്നിഗ്dം ബലര്പദം ശുkേമറ‍റ്ിടും മധുരം ലഘു

ിയ ദഹന

കൂടുതല് വിവരണtിന്െറ ആവശയ്മിലല്േലല്ാ?

പൂc
പൂcമാംസം സ ാദു, കഫവാതഘ്നം, സ്നിഗ്dമുഷ്ണമാം

ശ ാസം കടp് ചുമ േപാം ഗുണം കീരിേയാെടാtിടും

കീരി
കീരിമാംസം സ്നിഗ്dമാകും തടിശkികേളറ‍റ്ിടും
കുര ്
കുര ിനു ചവര്േpെറ വൃഷയ്ം തടി ബലം വരും
േപാം പാ ു കൃമി, വnീടും വി ൂര്തtടവും കഫം
േപാമാമവാതം കഫവും കഫവും ശ ാസം േമദsു വാതവും.
മാംസtിന് െചറിയ ചവര്pും, വൃkേരാഗ ളുllവര്k് നിഷിdവും enെതാഴിcാല് ബാkിെയലല്ാം െകാണ്ടും നലല്ത്.
aെpാ, രണ്ട് കുര

് മസാലയും oരു പാm് െപാരിcതും eടുkാം aേലല്?

കി tpം
aരിെpാടി-2 കp്
ശര്kര-3 e ം

േത -oരു മുറി
ഏലkായ െപാടിcത്-oരു നുll്

നലല് ജീരകം െപാടിcത്-oരു നുll്
up്-കുറc്

പാകം െചyുn വിധം
കുറc് െവllം ചൂടാkി തിളcു വരുേmാള് ശര്kര aതിലി ് uരുkി aരിെcടുkുക.oരു മുറി േത ചിരകി aല്pം െവllം
െചര്t് പാെലടുkുക.ശര്kരpാനിയും േത ാpാലും മറ‍റ്ു െചരുവകളും േചര്t് നnായി മിക്സ് െചയ്ത് i ലിമാവിന്െറ
പാകtില് െവളിെc പുര ിയ കി tിന്െറ പകുതി വെര oഴിkുക.കുkറിേലാ i ലി െചmിേലാ ആവിയില്
േവവിെcടുkുക.ചൂടാറിയതിനു േശഷം മുറിc് കഴിkാം.
(ൈലലtുല് ഖദര് കാtിരിkുn ഈ പുണയ് ദിവസ

ളില് നmുെട ര്പാര്tനകളും ആരാധനകളും പടcവന് സ ീകരിkുമാറാകെ )

താറാവു കറി
േചരുവകള്
െചറിയതായി കഷ്ണിc് താറാവ് 1 കിേലാ
സാമാനയ്ം വലിയ േത ചിരണ്ടിയത് 1
േത നുറുkിയത് 3 റ‍റ്ീസ്പൂണ്
മലല്ിെpാടി 3 റ‍റ്ീസ്പൂണ്

വറ‍റ്ല് മുളക് 5 e ം/രുചിk്
പcമുളക് 5 e ം/രുചിk്
കുരുമുളക് aര റ‍റ്ീസ്പൂണ്/രുചിk്

iറcി മസാല aര റ‍റ്ീസ്പൂണ്(മസാലെpാടിkു പകരം മസാലkൂ ുപേയാഗിcാല് നലല്താവും)

ള് േപാടി aര റ‍റ്ീസ്പൂണ്
െചറിയ ullി aര കിേലാ
െവളുtുllി 20 aലല്ി

iഞ്ചി oരിഞ്ച് നീളtില്
കറിേവpില 2 തണ്ട്
കടുക് oരു റ‍റ്ീസ്പൂണ്

uണ്ടാkുn വിധം.
കഴുകി വc iറcിയില് മ ള്െpാടി പുര ി വയ്kുക.ചുരണ്ടിയ േത യും വറ‍റ്ല് മുളകും ക ിയുll oരു ച ിയില് െചറു തീയില്
oരു റ‍റ്ീസ്പൂണ് െവളിെc െയാഴിc് വറുtു തുട ുക. നേലല്ാ ം iളkണം.േത സ ര് നിറം വി ് േബാണ്വിറ‍റ് േപാലാകും
മുന്പ് െവളുtുllിയും iഞ്ചിയും േചര്കണം. േബാണ്വിറ‍റ് േപാെല ആയാല്, തീ െകടുtുക, മസാലെpാടി, മലല്ിെpാടി, കുരുമുളകു

െപാടി, oരു തണ്ട് കറിേവpില enിവ് േചര്t് iളkുക. ച ിയുെട ക ിയനുസരിc് കൂടുതല് സമയം iളkണം. onു തണുtതിനു
േശഷം aധികം െവllെമാഴിkാെത മയtില് aരെcടുkുക.

ച ിയില് e െയാഴിc് aര്ത െചറുtാkാt ullിയും പcമുളകും വറുt് സ ര് നിറമാകുേmാള് ച ിയുെട വശേtkു നീkി
വc് ഊറി വരുn e യില് കടുക് െപാ ിkുക, oരു തണ്ട് കറിേവpിലയും, മ ള് പുര ി വcിരിkുn iറcിയും aരcു
വcിരിkുn േത യും, നുറുkി വcിരിkുn േത യും, ആവശയ്tിന് upും, oരു gാs് (ആവശയ്tിന്) െവllവും
േചര്tിളkുക. താറാവിന്െറ ര്പായമനുസരിc് േവവ് കൂടും! േചാറിേനാ കpയ്േkാ ആണ ില് aല്pം ചാറ് നിര്tാം.

oരു സിmിള് ഓണsദയ്.
െവളുtുllി രണ്ട് aലല്ി
കറിേവpില oരു തണ്ട്
മ ള് െപാടി കാല് റ‍റ്ീസ്പൂണ്
uണ്ടാkുn വിധം

പരിp്, സാmാര്, aവിയല്, േതാരന്, പcടി, പായസം..
(നാലു േപര്k് ഏmkം വിടുവാന്)
പരിp്
െചറുപയര് പരിp് oരു കp്
േത ചുരണ്ടിയത് oരു കp്

പരിp് uടയുnതു വെര േവവിkുക,െവllമധികം പാടിലല്.േത യും മറ‍റ്്േചരുവകളും േനര്mയായി aരെcടുkണം. െവn
പരിpിേലk് aരpും ആവശയ്tിന് upും േചര്tിളkിെയടുkാം. കടുകു വറുkാെതേയാ aലല്ാെതേയാ uപേയാഗിkാം.

സാmാര്
തുവരpരിp് aര കp്
ചതുര

പckറികള് oരിഞ്ച്

ളാkിയത് (െവllരിk, കുmള , േചന,െവണ്ടയ്k, മുരി യ്k. eലല്ാം 100 ര്ഗാം വീതം)പcമുളക് രണ്െട ം
* eലല്ാം േനര്mയായി aരെcടുkണം
*മലല്ി നാലു റ‍റ്ീസ്പൂണ്
പാല്kായം കാല് റ‍റ്ീസ്പൂണ് (െവlltില് aലിയിkുക)
*uണk മുളക് aഞ്െച ം
കറിേവpില രണ്ട് തണ്ട്
*uലുവ കാല് റ‍റ്ീസ്പൂണ്
വാളന്
പുളി
oരു
വലിയ െനലല്ിk െവലുപ്പ്ptില്
*കടലpരിp് oരു റ‍റ്ീസ്പൂണ്
up് ആവശയ്tിന്
*മ ള്െpാടി aര റ‍റ്ീസ്പൂണ്

തുവരpരിp് നേലല്ാ ം േവവിkുക, aരpും ബാkി േചരുവകെളലല്ാം കൂ ി േചര്t് േവവിc് കടുകു വറുെtടുkാം.

aവിയല്
േചന, കായ, പയര്, മുരി യ്k, െവllരിk. eലല്ാം 100 ര്ഗാം വീതം നീളtിലരി ത്
oെര ം/പുളിc ൈതര് oരു കp്.
*uണk മുളക് രണ്െട ം
പcമുളക് രണ്െട ം
*െചറിയ ullി നാെല ം
*േത ചുരണ്ടിയത് രണ്ട് കp്
*കറിേവpില oരു തണ്ട്
*ജീരകം കാല് റ‍റ്ീസ്പൂണ്
* eലല്ാം ചതെcടുkണം
*മ ള്െpാടി aര റ‍റ്ീസ്പൂണ്
െവളിെc oരു റ‍റ്ീസ്പൂണ്

പcമാ

പckറികള് upി ് േവവിc് െവllം വറ‍റ്ിkണം. നടുk് oരു കുഴിയുണ്ടാkി aരp് േചര്t് മൂടി തീ കുറയ്kുക. പt് മിനു ിനു
േശഷം iളkി െവളിെc െയാഴിc് eടുkാം.

േതാരന്
പയര് (ബീന്സ്,acിങ്ങ)/ കാേബജ് / പടവല
കിേലാ
പcമുളക് രണ്െട ം
െവളുtുllി നാല് aലല്ി
േത ചുരണ്ടിയത് oരു കp്
ജീരകം കാല് റ‍റ്ീസ്പൂണ്

ള് െപാടി കാല് റ‍റ്ീസ്പൂണ്
കറിേവpില oരു തണ്ട്
കടുക് aര റ‍റ്ീസ്പൂണ്
െവളിെc രണ്ട് റ‍റ്ിസ്പൂണ്
up് ആവശയ്tിന്

/ കായ കാല്

കടുക് െപാ ിc് േചരുവകെളലല്ാം േചര്t് േവവിെcടുkാം.

പcടി
െവllരിk ഈര്kില് കനtില് aരി
കറിേവpില oരു തണ്ട്
ക ി േമാര് 2 കp്
േത

ത് രണ്ട് കp്

പc മുളക് രണ്െട ം
കടുക് aര റ‍റ്ിസ്പൂണ്
േത ചുരണ്ടിയത് oരു കp്

ചുരണ്ടിയതും കടുകും േനര്mയായി aരെcടുkണം. െവllരിkയും കറിേവpിലയും aല്പം െവllെമാഴിc് േവവിkണം.
െവllം വറ‍റ്ുേmാള് aരp് േചര്kണം. വീണ്ടും െവllം വറ‍റ്ുേmാേഴkും േമാെരാഴിc് eടുkാം. കടുകു വറുkണം.

പായസം(പാലട ര്പധമന്)
aട കാല് കിേലാ
പഞ്ചസാര aര കിേലാ /രുചിk്
പാല് 4 ലിറ‍റ്ര്

കണ്ടന്സ്ഡ് പാല് 100 മിലി
കശുവണ്ടി,കിസ്മിസ്, 50 ര്ഗാം
െനy് oരു േടബിള്സ്പൂണ്

aട േവവിc് തണുt െവlltിലിടുക enി ് െവllം ഊറ‍റ്ിkളയുക. പാല് തിളpിkുക കരിയാെതയും തൂവാെതയും ര്ശdിkണം.
oെnാnര മണിkൂര് കഴിയേmാേഴkും പാലിന് oരു iളം ചുവpു നിറമാകും. aേpാള് േവവിcു വc aടയും പഞ്ചസാര
uരുkിയതും േചര്t് oരു മണിkൂേറാളം iളkുക. iതില് കണ്ടന്സ്ഡ് പാല് േചര്kണം. aവസാനമായി കശുവണ്ടിയും
കിസ്മിsും െനyില് മൂpിc് േചര്kാം.
iതിന്െറ oെk കൂെട aല്പം acാറും oരു പpടവും itിരി േമാരും കൂെട ആയാല് oരു സിmിള് ഓണsദയ് aടിkാം.

മീന് െകാടmുളി i ് വറ‍റ്ിcതു
വളെര െപെ െnാരു മീന് കറി.... ആരും eെn വnടിkരുത്...
മീന് -- കkണ ള് ആkിയതു . 1/2 കിേലാ
െചറിയ ullി -- 6 e ം െചറുതായി കീറിയതു
പcമുളകു - 3 e ം - രണ്ടായി കീറിയതു.
iഞ്ചി -- െചറുതായി aരി തു ...oരു െചറിയ കkണം.
െവളുtുllി - െചറുതായി കീറിയതു ... 4 aലല്ി
തkാളി - 1 e ം - നാലായി കീറിയതു ..
െകാടmുളി - 4 കkണം.
ആേpാ..... തുട

ഈ പറയുn സാദന

ള് oെk േവണം...

കറിേവpില .. 1 iതള്
e ---- പാചകtിനു uപേയാഗിkുnതു ..
മുളകു െപാടി - 1 ടീസ്പൂണ്
മലല്ിെപാടി - 1 ടീസ്പൂണ്
മ ള് െപാടി - 1/2 ടീസ്പൂണ്.
ജീരക േപാടി - 1/2 ടീസ്പൂണ്
uലുവാെപാടി - 1/2 ടീസ്പൂണ്

ാം..

e ചൂടാകുേmാള് iഞ്ചിയും െവളുtുllിയും i ു നnായി വഴറ‍റ്ിയതിനു േശkം പcമുളകു േചറ്t് െകാടുkുക.. aതിേലkു
aരി ുവc ullി േചറ്t്, oരു നിറം മാറുnതു വെര വഴറ‍റ്ുക.. iതിേലkു , മുളകുെപാടിയും,മലല്ിെപാടിയും,മ ള്
െപാടിയും,ജീരക,uലുവാെപാടികള് േചറ്t് നnായി വഴറ‍റ്ി, aരി ു വc തkാളി േചറ്kുക..
രണ്ട് gാസ് െവllം േചറ്t് , aതില് കറിേവpിലയും, െകാടmുളിയും upും േചറ്t് െചറിയ ചൂടില് േവവിkുക...നnായി
തിളcതിേലkു, aരി
മീന് i ്, (മീന് നിറ ് െവllം iെലല് ീള് , തിളc െവllം മാര്തം േചര്kുക) നnായി വറ‍റ്ിെചടുkുക..
iതിേലkു, e കടുകു വറുt്,( ചുവn മുളകും േചര്t്) േചര്kുക...
iതും കpയും ആണു േകാmിേനഷന് ... 50 േപാsായി നളപാചകം വിര്ശമിkരുതെലല്ാ , aതിെനാnു തുട

ി വcതാ..

നാടന് iഞ്ചിേkാഴി (ജിഞ്ചര് ചിkന്)
നാടന് iഞ്ചിേkാഴി aഥവാ ജിഞ്ചര് ചിkന്.
ജിഞ്ചര് ചിkന് oരു ൈചനീസ് വിഭവമാണ്. iതിെന ഞാെനാn്
നാടനാkാന് ര്ശമിcതിന്െറ ഫലമാണ് താെഴ െകാടുkുnത്. സംഗതി െകാllാെമn് േതാnി.

ആവശയ്മുll സാധന

ള്

േകാഴി - oരു കിേലാ . കഴുകി വൃtിയാkി iടtരം കഷണ ളാkിയത്.
വലിയ ullി - മൂെn ം (െചറുതായി aരി ത്. െചറിയ ullിയാെണ ില് oരു കp് aരി ത്)
കുരുമുളക് - onര ടീസ്പൂണ് ചതcത്
െവളുtുllി - on് (മുഴുവന്)
വിനാഗിരി - 2 ടീസ്പൂണ്
iഞ്ചി - 100 ര്ഗാം
േവpില – oരു കതിര്p്
മ ള്െപാടി - aര ടീസ്പൂണ്
up് - ആവശയ്tിനു.
കാഷ്മീരി മുളക് െപാടി - oരു ടീസ്പൂണ്
e – ആവശയ്tിനു
െചറുനാര നീര് – oരു ടീസ്പൂണ്
uണ്ടാേkണ്ട വിധം
വൃtിയാkിയ േകാഴിയില് aതയ്ാവശയ്tിനു upും കാല് ടീസ്പൂണ് മ ളും െചറുനാര നീരും േചര്t് onര മണിkുര്
ര്ഫിഡ്ജില് െവkുക. (ആവശയ്െമ ില് oരു നുll് െറഡ് കളര് െപാടിയും േചര്kാം)
േകാഴിkഷണ ള് e യില് വറുt് േകാരുക. (aധികം കരുകരുpാവരുത് . മുkാല് െവnാല് മതിയാവും.)
iഞ്ചിയും െവളുtുllിയും മിക്സിയിലി ് aരc് മാറ‍റ്ി െവkുക.
ചുവടുക ിയുll oരു പാര്തtില് കാല് കp് e oഴിc് ചൂടാവുേmാള് iഞ്ചി-െവളുtുllി aരp് േചര്tിളkുക. പc മണം
േപാകുേmാള് െചറുതായി aരി ു െവcിരിkുn വലിയ ullി േചര്tിളkുക. ullിയുെട നിറം oരു മാറി വരുേmാള് മുളക്
െപാടിയും കുരുമുളക് െപാടിയും വിനാഗിരിയും േവpിലയും േചര്tിളkുക. e െതളി ു വരുേmാള് വറുtു െവcിരിkുn
േകാഴികഷണ ള് േചര്kുക. നnായി iളkിെkാണ്ടിരിkണം. (ചാേറാടു കൂടി േവണെമ ില് aര gാസ് തിളc െവllം ഈ
സമയt് േചര്kാം.) തീ കുറc് പാര്തം മൂടി െവc് പtു മിനി ് േവവിkുക.
േചാറ് , ചpാtി enിവയുെട കൂെട കഴിkാം.
ൈര്ഡ ആkിെയടുkുകയാെണ ില് iതു oരു ടcിങ്സായും uപേയാഗിkാം.
വാല്kഷണം
സതയ്tില് നളപാചകtിെല ഈ aന്പതാം േപാs് ഞാന് തെn iടേണാ en സംശയവുമായി രണ്ടാഴ്ചയില് കൂടുതലായി. പിnീട്
ര്പശസ്തനായ oരു േbാഗേറാട് iേതkുറിc് സംസാരിcേpാള് ഏെത ിലും oരു െസലിര്ബിറ‍റ്ിെയെkാണ്ട് നമുk്
eഴുതിpിkാെമnും oരാഴ്ചയ്kുllില് സംഘടിpിcുതരാെമnും പറ ു. ഞാന് കാtിരുnു. രണ്ടാഴ്ചകഴി ു. കഴി
ദിവസം aേdഹേtാട് േചാദിcേpാള് ‘ip ശരിയാkി തരാം’ en് പറ ു.
aടുt രണ്ടു ദിവസ ളിലും iതു തെn.
aവസാനം രണ്ടും കല്pിc് ഞാന് േചാദിcു
‘നളപാചകtില് i െന oരു േപാsിടാന് താന് ര്ശമിcുെകാണ്ടിരിkുn െസലിര്ബിറ‍റ്ി ഏതാണ് ?’
uടന് വnു utരം.
’കമലഹാസന്’
‘ഓേഹാ.. enി ് പുllിെയ കി ിേയാ ?’
‘eവിെട കി ാന്.. കമലഹാസെന വിളിkുേmാള് മാമുേkായയാണ് േഫാെണടുkുnത്..’
‘aെത െന ? ‘ ‘ആ.. ആര്kറിയാം..’
‘enാല് മാമുേkായേയാെട ിലും പറയൂ oരു പാചകkുറിെpഴുതാന്....’
‘iനി വിളിcാല് തെnയും തന്െറ േbാഗും ചവി ിkൂ ി മീനിcിലാറിെലാഴുkുെമnാണ് പറ ത്..’
oരു പാചകകുറിെpഴുതിയതിന്െറ േപരില് േbാഗര്മാര്k് മനsമാധാനേtാെട ജീവിkാന് പറ‍റ്ിെലല്nു െവcാല് ഭയ ര ക ം തെn.

oരു േകാഴി കറി
eന്െറ സ ാദ് പരീkണ ള് iവിെട തുട ുnു ..ഞാന് iതുണ്ടാkി െകാടുtവര് oെk inും ജീവേനാെട iരിkുnു enതു
മാര്തം ആണു eെn iതിവിെട eഴുതാന് േര്പരിpിcത്..akര െതറ‍റ്ുകള് സ ാഭാവികം, സദയം kമിkുക.. aതു മെറ‍റ്ാnും
െകാണ്ടലല്, eനിkkരം aറിയാtതു െകാണ്ടു മാര്തം ആണു ...iതു മറ‍റ്ാെര ിലും eഴുതിയതും ആയി സാമയ്ം uണ്െട ില്
aതവര് േനരെt eഴുതിയതു െകാണ്ടാവാം....
aെpാ േചരുവകള് പറയാം .....,
ചിkന്.....(േബാണ് െലsു ആേണല് െകാllാം..) െചറിയ കkണം ആkി മുറിcതു..1 കിേലാ
iഞ്ചി.....െചറിയ കkണം ആയി മുറിcതു,....
േത ാ... െചറിയ കkണ ള് ആയി മുറിcതു .......
െവളുtുllി ... 5 aലല്ി, െചറുതായി കീറി eടുtതു...
േത ാപാല് , aെലല് ില് , ൈതര്.....1/2 gാs്
പcമുളകു ...4 , രണ്ടായി പിളര്nതു..
കറിേവpില.....2 iതള്
െചറിയ ullി --- 500 ര്ഗാം,, രണ്ടായി കീറിയതു..
പിെn മസാല കൂ ്, പ ,ര്ഗാmു തുട ിയവ oെk.
തkാളി ....oെര ം
iനി... രണ്ട് സ്പൂണ് മുളകു െപാടി, രണ്ട് സ്പൂണ് മലല്ി െപാടി, 1/2 സ്പൂണ് മ ള് െപാടി, 1 സ്പൂണ് കുരുമുളകു െപാടി ..1
സ്പൂണ് മസാല് െപാടി , eടുtു നnായി മിക്സ് ൈചയ്തു oരു േപs് uണ്ടാkുക...
aതവിെട oരു ൈസടില് വേcെര...
aെpാ തുട

ാം...

ആദയ്ം, oരു പാര്തtില് െവളിെc ചൂടായി വരുേmാള് aതില് മുറിcു വc ചിkന് i ു നnായി iളkുക, oരു െചറിയ ചൂടില്
oരു 10 മിനിറ‍റ്് iളkുക, ചിkന് നലല് െവll നിറം ആകുn വെര തുടരുക,aെpാ ചിkനു െചറിയ ക ി വരും , aെപാ aതിെന
iറkി oരു ൈസടില് വേckു.....
iനി, േവെറാരു പാര്തtില് e oഴിc് aതു ചൂടാകുേmാല് iഞ്ചിയും െവളുtുllിയും iടുക, onു നിറം മാറി വരുേmാള് ,
പc മുളകും, േത മുറിcതും, കറിേvpിലയും i ് iളkി േത യുെട നിറം മാറി വരുംേpാള് ullി aരി തു iടുക....നnായി
വഴറ‍റ്ി, നലല് െര്ബൗണ് നിറം ആകുേmാല്, കുറc് upു േചര്t് െകാllു....aതിനു േശkം , തkാളിയും, പ യും, ര്ഗാmുവും േചര്t്
iളkി aല്പ േനരം aടcു ൈവkുക... aതില് ചിkനും (നmള് നിറം മാറ‍റ്ിയ ), മസാല േപsും േചര്tു iളkി, aടcു വcു
േവവിkുക, െവllം േചര്kണ്ട...up് ആവശയ്tിനു േചര്tു െകാllു.....
ചിkന് നnായി െവnു കഴിയുേmാള് േത ാപേലാ , ൈതേരാ േചര്tു iളkുക...
കp േവവിcതും uണ്െട ില് പിെn േവേറ onും േവണ്ട....കുശാലായി കഴിkുക തെn...

പാറുവm uവാച...
നളപാചകtില് i eലല്ാ ഷാp് വിഭവ ളുെടയും കര്tാവ് ഞ ളുെട aയല്kാരിയായ ര്ശീമതി. പാറു amയാണ്. ആയ
കാലt് രണ്ട് ഷാpുകളുെട uടമs കം കുk് ആയിരുnു. iേpാഴും രണ്െട ം aടിcവെര കണ്ടാല് aനുേമാദിkുവാനും,
ഓണtിനും ര്കിസ്തുമsിനും വാവിനും oേnാ രണ്േടാ aടിkുവാനും മടി കാണിkാt oരു കൂള് വലല്യ്m!! നാ ില്
േപാകുേmാെഴാെk aവെര പിടിcിരുtി eെn ിലുെമാരു വിഭവം തരമാkും!
പാറു amയ്k് വയs് െവറും 89. വയറു വിശnാല് േദഷയ്ം െവരുെമnെതാഴിcാല് മറ‍റ്സുഖ ള് onുമിലല്...
പാറുവm uവാച...
കറുവായിട്ട ആട് കൂ ാന്
േചരുവകള്
ആ ിറcി aര കിേലാ (aര്ത വലുതലല്ാt
കഷ്ണ ളാkിയത് )
െചറിയ ullി aര കിേലാ

പc മുളക് 2 e ം
പc മ ള് 2 iഞ്ച് നീളtില്

iഞ്ചി 2 iഞ്ച് നീളtില്
െവളുtുllി 10 aലല്ി
കറിേവpില 2 തണ്ട്

കറുവ പ 2 iഞ്ച് നീളtില് 6 കഷ്ണം
പാണ്ടി മുളക് 3 e ം
കുരുമുളക് oരു റ‍റ്ീസ്പൂണ്

മാ

ജീരകം aര റ‍റ്ീസ്പൂണ്
uണ ിയത് 6-7 കഷ്ണം

െവളിെcണ്ണ 4 റ‍റ്ീസ്പൂണ്
uണ്ടാkുn വിധം
iറcി കഴുകി െവllം ഊറാന് വയ്kണം
ു വc ullിയും മുളകും ക ിയുll ച ിയില് e െയാഴിc് aടുpt് വയ്kണം. തീ കുറc് വc് കരിയാെത േനാkണം.
കറുവp യും വറ‍റ്ല് മുളകും കുരുമുളകും െചറു തരിയായി െപാടിെcടുkണം.
ullി നേലല്ാ ം െമാരി ് േബാണ്വിറ‍റ് നിറമാെകാേmാേഴkും നീളtില് aരി
മ ള്, iഞ്ചി, െവളുtുllി, കറിേവpില
enിവ േചര്kണം. iവ onു ചൂടാകുേmാേഴkും െപാടിcു വcിരിkുn കൂ ും ജീരകവും േചര്kണം. iത് കരിയാതിരിkുവാന്
ര്പേതയ്കം ര്ശdിkണം. iനി iറcിയും uണk മാ കഷ്ണ ളും, ആവശയ്tിന് upും, oരു കp് തിളയ്kുn െവllവും േചര്t്
iറcി േവകുnതു വെര േവവിkണം. വീണ്ടും െവllം േചര്kണെമnുണ്െട ില് തിളയ്kുn െവllം മാര്തം uപേയാഗിkണം.
aരി

േചാറിനും കpയ്kും നലല് കൂ ്.

upുമാവ് കഴിkൂ ആേഘാഷിkൂ...
തലകഷ്ണം.
ചില സൂചനകള്.
1. ഈ വിഭവtിന്െറ ര്പേതയ്കത iത് കഴിkുnവര്kും കഴിkാtവര്kും uണ്ടാkാം enതാണ്.
2 .aവധി ദിവസ ളില് aതിരാവിെല omതിന് eഴുേnറ‍റ്് കാലിയായ വയറുമായി aടുkളയിെലtുn (iത് aടുkള ullവര്k്
മാര്തം ബാധകം. iലല്ാtവര് iെതാnും വിധിcി ിലല്n് കരുതി സമാധാനിkുക.)വര്k് േവണ്ടി ര്പേതയ്കം ഡിൈസന് െചയ്ത
വിഭവമാണ് iത്.
3. ബാcികള്, eക്സ് ബാcികള്,െടmററീ ബാcികള് enിവര്k് പുറേമ ഭാരയ്െയ സഹായിkാനാര്ഗഹിkുn ഭര്tാkന്മാര്,
ഭാര്tാkന്മാര് കിcണില് etരുേത en് ശഠിkുn ഭാരയ്മാര്, സുഹൃtിന് പാര പണിയണം en് ആര്ഗഹിkുn
സുഹൃtുkള് a െന മലയാളിയായി പിറn eലല്ാവര്kും (aലല്ാtവര്kും പറ‍റ്ും) വളേര eളുpം പാകം െചyാവുn oരു
വിഭവമാണിത്.
നടുkഷ്ണം:
പാചക യുdtിനിറ
റവ : 2 കp്.
വലിയ ullി : 1
പcമുളക്. 2 e ം.

ും മുm് തyാറാവുക.

iഞ്ചി oരു െചറിയ കഷ്ണം.
കറിേവpില. oരു iലല്ി.
കടക്: oരു ടീസ്പൂണ്

െവളിെc /ഡാല്ഡ

oരുkം:
വലിയ ullി െചറുതായി aരിയുക. പcമുളക്, iഞ്ചി, കരിേവpില െപാടിയായി aരിയുക.
enാല് തുട ാം : സാറ‍റ്ാര് ് ... ആkന്.
oരു ചീന ച ിയില് (േമഡിന് ൈചന ആവണെമn് oരു നിര്ബnവും iലല്) കുറc് e (aലല് ില് ഡാല്ഡ aെലല് ില് ഏെത ിലും
oരു ഓയില്) നnായി ചൂടായ േശഷം കടുക് െപാ ിkുക.
േശഷം വലിയ ullി, പcമുളക്, iഞ്ചി, കറിേവpില (iവെര െപാടിയായി aരി ് െവcിരുnു കുറc് മുm്) enിവ aതിലി ്
വഴറ‍റ്ുക.
മൂn് മിനു ിന് േശഷം ചീനച ിയിേലk് നാല് കp് െവllം oഴിc്, പാകtിന് up് േചര്tാല് പിെn കുറc് സമയം മൂളിpാ ്
പാടാം. െവllം തിളc് വരുേmാള് aതില് ചാടാനായി കാtിരിkുn റവേയ കുേറെ യായി iടുക. കൂെട പതുേk iളkുക. രണ്ട്
മിനു ് കഴിയുേmാേഴkും upുമാവ് െറഡി.
iനി വീെkന്റായതിനാല് ഏെത ിലും ര്ഫന്േസാ മേറ‍റ്ാ etീ ുണ്െട ില് കുറc് കൂടി കു pനാkി eടുkാം.
aതിനായി െചറിയ േമാഡിഫിേkഷന്സ് :1. റവ വറുെtടുkുക.
2 കശുവണ്ടി പരിp്, uണk മുnിരി, ബദാം പരിp് enിവ വഴറ‍റ്ിെയടുkുnവയുെട കൂെട േചര്kുക.
3. െവlltിന്െറ മൂn് gാസ് കുറയ്kുക.
പിേn മുകളില് പറ േപാെലാെk െചയ്താല് oരു വിഭവം uണ്ടാവും. aതിന് upുമാവ് eെnാരു പഴയ േപര് uണ്ട്.
േവണെമ ില് മാറ‍റ്ിെയടുkാം.
വാല്കഷ്ണം:
upുമവ് upു പായസമായാല് ഞാന് utരവാദിയലല്.

വന് പയര് പുഴുk്
േചരുവകള്
വന് പയര് oരു കp് (oരു രാര്തി െവlltിലി ് കുതിര്tത്)
േത oരു മുറി
െചറിയ ullി 10 e ം
െവളുtിllി 10 aലല്ി
കറിേവpില 2 തണ്ട്

വറ‍റ്ല് മുളക് 4 e ം
ള് െപാടി കാല് റ‍റ്ീസ്പൂണ്
പc മുളക് 2 e ം
ജീരകം കാല് റ‍റ്ീസ്പൂണ്
up് ആവശയ്tിന്

uണ്ടാkുn വിധം
പയര് നnായി േവവിkുക (പകുതി േവവാകുേmാള് up് േചര്kണം)
ബാkി േചരുവകെളലല്ാം തരിയായി aരെcടുkണം

െവn് െവllം വറ‍റ്ിയ പയറില് oരു െചറിയ കുഴിയുണ്ടാkി aതിേലk് aരc് വc േത േചര്t് മൂടുക. തീ കുറയ്kുക.
രണ്ട് മിനു ് കഴി ് നേലല്ാ ം iളkുക. െവllം കൂടുതലുണ്െട ില് വറ‍റ്ിkണം.

ി, പു ്, കll് മുതലായവയ്k് utമ കൂ ്!

േകരള ചിkന് കറി
oരു വലിയ േകാഴി , aറുtു മുറിcു 32 കഷണമാkണം.
രണ്ടു നലല് നാളിേകരം
സവാള കാല് കിേലാ(വളെര േനര്tതായി aരിയുക).
തkാളി കാല് കിേലാ(െചറുതായി aരി ത്)
പcമുളക് 50ര്ഗാം( െചറുതായി aരിയുക).
iഞ്ചി 50ര്ഗാം (േപsാkുക).
െവളുt ullി 50 ര്ഗാം(േപsാkുക).
കറിേവpില ( oരു ബഞ്ച്).
െപരും ജീരകം oരു ടീസ്പൂണ്.
നലല് ജീരകം oരു ടീസ്പൂണ്.
uലുവ aര ടീസ്പൂണ്.

കടുക് oരു ടീ സ്പൂണ്.
ഏലkാ 15 e ം (ചതയ്kുക).
കുരുമുളക് 25 e ം.
കറുകപ 10ര്ഗാം.
കരയാmൂ 10ര്ഗാം.
മുളകുെപാടി oരു േടബിള് സ്പൂണ്
മലല്ി െപാടി onര േടബിള് സ്പൂണ്
മ ള് oരു ടീ സ്പൂണ്
െവളിെc ആവശയ്tിന് (aര കിേലാ കരുതി െവയ്kുക..)
up് ആവശയ്tിന് .

സാധാരണ േകാഴിkറിയില് നിnുമല്pം വയ്തയ്sമായതാണിത്. മുറിc േകാഴി, കഴുകിയതിന് േശഷം oരു aരിpയില് മാറ‍റ്ി
െവയ്kണം (aതിെല െവllം േതാര്nു േപാകാന്). ആദയ്ം േത ചിരവി മാറ‍റ്ി െവയ്kുക.

onാം ഘ ം.
സാമാനയ് itിരി വലുpമുll uരുളിയില് കാല് കിേലാേയാളം െവളിെc (നലല് െവളിെc യായിരിkണം, o ും കാറരുത്) െചറിയ
തീyില്..ചൂടാkി, aതില് ഏലk,കരയാmൂ,പ , കുരുമുളക്, െപരുംജീരകവും , നലല് ജീരകവും (ullതില് പകുതി മാര്തേമ
േചര്kാവൂ)കറിേവpില (പകുതി aതായത് നാലഞ്ചു aലല്ികള്) enിവ onു ചൂടാkിയതിനു േശഷം, മാറ‍റ്ിെവc േത യും
േചര്t്, നിറുtാെത iളkുക. ശരിkും സ ര് നിറമായതിന് േശഷം (െവളിെc oരു ഭാഗt് ഊറി വരും) മാറ‍റ്ുക (ര്പേതയ്കം
ര്ശdിേkണ്ടത് തീ കൂ രുത്). േത വറുtത് ചൂടാറിയതിന് േശഷം ൈര്ഗന്ററിലി ് നnായി aരയ്kുക (oരു െചറുതരി േപാലും
uണ്ടാവt വിധം).
രണ്ടാം ഘ ം
വലിയ പാര്തtില്, itിരി െവളിെc (50 ര്ഗാം) ചൂടാkുക. (െചറിയ തീyില്)
aതിേലk് േപsാkി െവc iഞ്ചി ആദയ്മിടുക, onു വാ ിയതിന് േശഷം െവളുt ullിയും, പിnീടതിേലk് uലുവ േചര്kുക..
oരല്പം iളkിയതിനു േശഷം. aതിേലk് aരി ുെവc സവാള േചര്kുക.. സവാള ശരിkും സ ര് വര് tിലായാല്
ചരുവയുെട oരു ഭാഗേtk് സവാള മാറ‍റ്ുക, മറുഭാഗt് aരി ു െവc തkാളി iെ ാnു ചൂടായതിന് േശഷം സവാളയും
തkാളിയും, മിക്സ് െചyുക. iവ ശരിkും oരു േപsായാല് aതിേലk് മ ള് െപാടിയി ു നnായി iളkുക. enതിന് േശഷം
മുളകു െപാടിയും aതുെമാnു iളkിയതിന് േശഷം, മലല്ിെപാടിയും േചര്tു നnായി േപsാkുക itിരി െവllം (aര gാസി
കൂടരുത്)േചര്t് iളkുേmാള് , മാറ‍റ്ിെവc േകാഴി ഈ മസാലയിേലkിടുക. വളെര െചറിയ തീyില് aഞ്ചു മിനുറ‍റ്് േനരം െവcാല്,
േകാഴിയിെല െവllം ഊര്െnാരു ചാറു പരുവtിലാവും, aതിേലk് ജീരകവും െപരുംജീരകവും േചര്kുക. ആവശയ്tിന് upും
േചര്kുക.(െവllം കുറവുണ്െട ില് aര gാസ് െവllം കൂടി േചര്kുക). onു തിളcു കഴി ാല് , aരcു െവc േത
േചര്tതിന് േശഷം, onു കൂടി ചൂടാkുക oരു തിള യ്k് മുന്േപ ഓഫ് െചyുക.
മൂnാംഘ ം
ൈര്ഫപാനില് കുറcു. െവളിെc ചൂടാkി aതിേലk് കടുക് i ു െപാ ിയ്kുക. enതിന് േശഷം ബാkിെവc കറിേവpിലയും
േചര്t് തൂമിc്,മാറ‍റ്ിെവc കറിയിേലk് oഴുkുക .
iതു കുറുമ പരുവtിലുll കറിയായിരിkും.

iടിയptിേനാെടാpവും മറ‍റ്ും കഴിkാം.

േചാളം കറി (ബുെ കി സബ്ജി) oരു രാജsാനി വിഭവം
േചരുവകള്
േചാളം തീെര വിളയാtത് 2 കp്.(െചറുതായി ചതയ്kണം)

**മലല്ിെpാടി 3 റ‍റ്ീസ്പൂണ്
**മുളകുെപാടി 1 റ‍റ്ീസ്പൂണ്
**മ ള് െപാടി aര റ‍റ്ീസ്പൂണ്
**കുരുമുളക് തരിയാkിയത് aര റ‍റ്ീസ്പൂണ്
**െപരുംജീരകം aര റ‍റ്ീസ്പൂണ്
**ഗരം മസാല oരു റ‍റ്ീസ്pൂണ്
**കറിേവpില രണ്ട് തണ്ട്
മലല്ിയില േപാടിയായി aരി ത് oരു റ‍റ്ീസ്പൂണ്.
െവ 4 റ‍റ്ീസ്പൂണ്

*വലിയ ullി 3 e ം
*തkാളിk 3 e ം
*iഞ്ചി oരിഞ്ച് നീളtില്
*െവളുtിllി 10 aലല്ി
*പc മുളക് 3 e ം

uണ്ടാkുn വിധം
* i സാധന ള് eലല്ാം aരc് വയ്kണം
aടിക ിയുll ച ിയില് െവ യി ് ചൂടാകുേmാള് aരc് വcെതലല്ാം i ് തീകുറc് വc് നേലല്ാ ം iളkണം.

െനy് െതളി ു വരുേmാള്, ** i സാധന ള് േചര്t് കരിയാെത േനാkണം. iതിേലk് േചാളവും, ആവശയ്tിന് upും, aല്pം
െവllവും േചര്t് കുkറില് oരു പtു മിനു ് േവവിkുക. കുkര് തുറn് വc് aര മണിkൂര് െചറിയ തീയില് േവവിkണം
aതിനു േശഷം മലല്ിയില േചര്t് eടുkാം. ചpാtിk് നലല് കൂ ്.

ഷാpിെല iറcിkറി
േചരുവകള്
മാ ിറcി 1 കിേലാ
േത ചിരണ്ടിയത് oരു മുറി
േത നുറുkിയത് 3 റ‍റ്ീസ്പൂണ്
മലല്ിെpാടി 3 റ‍റ്ീസ്പൂണ്
വറ‍റ്ല് മുളക് 5 e ം/രുചിk്
പcമുളക് 5 e ം/രുചിk്
കുരുമുളക് aര റ‍റ്ീസ്പൂണ്/രുചിk്
iറcി മസാല oരു റ‍റ്ീസ്പൂണ്

(മസാലെpാടിkു പകരം മസാലkൂ ുപേയാഗിcാല്
നലല്താവും)
മ ള് േപാടി aര റ‍റ്ീസ്പൂണ്
െചറിയ ullി കാല് കിേലാ
െവളുtുllി 10 aലല്ി
iഞ്ചി oരിഞ്ച് നീളtില്
കറിേവpില 2 തണ്ട്
കടുക് oരു റ‍റ്ീസ്പൂണ്
uണ്ടാkുn വിധം.

സാധന െളലല്ാം aടുpിc് െവc് oരു കുpിയുെട പിടലിkു പിടിkുക.
കഴുകി വc iറcിയില് മ ള്െpാടി പുര ി വയ്kുക.
ചുരണ്ടിയ േത യും വറ‍റ്ല് മുളകും ക ിയുll oരു ച ിയില് െചറു തീയില് oരു റ‍റ്ീസ്പൂണ് െവളിെc െയാഴിc് വറുtു തുട ുക.
നേലല്ാ ം iളkണം.
േത സ ര് നിറം വി ് േബാണ്വിറ‍റ് േപാലാകും മുന്പ് െവളുtുllിയും iഞ്ചിയും േചര്കണം. േബാണ്വിറ‍റ് േപാെല ആയാല്, തീ
െകടുtുക, മസാലെpാടി, മലല്ിെpാടി, കുരുമുളകു െപാടി, oരു തണ്ട് കറിേവpില enിവ് േചര്t് iളkുക. ച ിയുെട
ക ിയനുസരിc് കൂടുതല് സമയം iളkണം. onു തണുtതിനു േശഷം aധികം െവllെമാഴിkാെത മയtില് aരെcടുkുക.
കുpിയുെട കഴുtില് വീണ്ടും പിടിkുക.

ച ിയില് e െയാഴിc് aര്ത െചറുtാkാt ullിയും പcമുളകും വറുt് സ ര് നിറമാകുേmാള് ച ിയുെട വശേtkു നീkി
വc് ഊറി വരുn e യില് കടുക് െപാ ിkുക, oരു തണ്ട് കറിേവpിലയും, മ ള് പുര ി വcിരിkുn iറcിയും aരcു
വcിരിkുn േത യും നുറുkി വcിരിkുn േത യും ആവശയ്tിന് upും oരു gാs് (ആവശയ്tിന്) െവllവും
േചര്tിളkുക. ര്പഷര് കുkറില് കിടkുവാന് േയാഗമിലല്ാt iറcിയാണ ില് oരു aര മുkാല് മണിkൂറില് േവകും. േചാറിേനാ
കpയ്േkാ ആണ ില് aല്pം ചാറ് നിര്tാം. കുpിയുെട കഴുtില് നിn് വിടുവാന് uേdശയ്മിെലല് ില് െവllം നലല്േപാെല
വറ‍റ്ിെcടുkാം.

oരു ഡസന് ഐറ‍റ്ംസ് െകാണ്ട് oരു ചിkന് കറി.
1. ചിkന് : oരു കിേലാ.
2. വലിയ ullി : (iടtരം) 4 e ം.
3. െവളുtുllി : aര പണ, (aര കുടം/ നാേലാ aഞ്േചാ
iലല്ികള്)
7. മുളക് െപാടി : onര ടീസ്പൂണ് (eരിവ് കുറ താെണ ില്. aെലല്
കഴിkുnവര്.)
8. മ ള്െpാടി : aര ടീസ്പൂണ്.
9. കുരുമുളക് െപാടി : aര ടീസ്പൂണ്
10. up് : പാകtിന്.

4. iഞ്ചി െചറിയ കഷ്ണം.
5. പcമുളക് : 4 e ം.
6. തkാളി : 2 (iടtരം).
ില് onര ടീസ്പൂണ് േചര്tാല് വിവരമറിയും. ഞാനലല്,
11. പാചകtിനുപേയാഗിkുn ഏെത ിലും oരു e .
12. ഗരം മാസാല. കാല് സ്പൂണ്.

പാകം െചyാന് തുട ും മുm് iര്തയും വീ ിലുണ്ട ില് മാര്തം ipണിk് നില്kുക. iലല് ില് aടുt വീ ില് േപായി സംഘടിpിc
േശഷം മാര്തം തുട ുക.
പാചകtിേലk് eടുt് ചാടും മുm് :1. ചിkന് പീസ് പീസാkുക.
2. വലിയ ullി കനം കുറc് െവ ിെവkുക.
3. െവളുtുllി, iഞ്ചി, പcമുളക് iവ നnായി ചതkുക. (ചതkാന് െസൗകരയ്മിലല് ില് aതിന് സംവിധാനം uണ്ടാkുക.
മുകളിെല ലിsില് പറ ിലല്n കാരണtാല് ര്ശdിkാതിരുnാല് നി ള് വാ ിയ സാധന ള് ന ം.)
4. തkാളി െചറുതായി െവ ിെവkുക.
5. മ

െpാടി, മുളക് െപാടി, ഗരം മസാല enിവ ൈകെytും ദൂരt് uണ്െടn് uറp് വരുtുക.

രണ്ടും കല്pിcുll eടുt് ചാ ം :വലിയ ullി e യിലി ് ൈര്ഫ െചyാന് തുട ുക. 50% ൈര്ഫ ആയ േശഷം പcമുളക്, iഞ്ചി, െവളുtുllി iവന്മാരുേട
സംയുk യൂണിയെന aതില് േചര്t് നnായി iളkുക.
നnായി ൈര്ഫ ആയ േശഷം മുളക് െപാടി, മ
തkളിയും കൂെട upും iടുക.

െpാടി, കുരുമുളക് െപാടി iവ േചര്t് നnായി iളkി oരു രണ്ട് മിനു ിന് േശഷം

iനി കുറ
തീയില് പt് മിനു ് െവcാല് eലല്ാം കൂെട oരു േപs് പരുവമാകും. പt് മിനു ് െവcി ും ആവുnിലല് ില് ആവുn
വെര െവkുക. aലല് പിെn. ടി േപsില് (iത് കണുേmാള് ടൂt് േപsി ഓര്m വരുെn ില് aത് നി ളുെട മാര്തം െതറ‍റ്ാണ്.) ഗരം
മാസാല േചര്t് പീസ് പീസാkിയ കുkടെt മിക്സ് െചയ്ത് െചറിയ തീയില് േവവിെcടുkുക.
േവവാനാവശയ്മായ സമയം െവറുെത നില്kണ്ട... മൂളിpാ ് പാടിേkാളൂ.
iതിനിടയിെലവിെടെയ ിലും െവllം വലല്തും കഴുകാനലല്ാെത uപേയാഗിkരുത്.

വാല്കഷ്ണം:
1. iതില് ഖുbൂസ്/ചptി/പtിരി മുതലായ കൂ ി ഞം ഞം n് തിnുേmാ വലല്തും കൂടുകേയാ കുറയുകേയാ െചയ്െതn്
േതാnിയാല് aതിന്െറ utരവാദി നി ള് തെnയായിരിkും.
2. iത് കഴിc് ആര്െk ിലും െമഡിkല് ലീവ് കി ിയാല് താങ്ക്സ് പറയാെനാnും നിkണ്ട. ഞാനത് iേpാള് തെn വരവ് െവcു.
3. iത് കറിയലല്n് ആെര ിലും പറ

ാല് eനിk് പൂര്

സmതം. പേk േവെറ oരു േപര് നിര്േdശിkണം.

തkാളി െപാ ിkല്സ്
ൈകpു ം േപാsും പുലികള്kിടയില് പാവം ഞാന് ഈ തkാളി onു െപാ ിേcാേ ..
iത് ullീം മുളകും െപാ ിkുnതു േപാെല സിmിള് ആന്ഡ് ഹmിള് ആയ oരു െതാ ുകൂ ാന്!
േനേര േപായി ര്ഫിഡ്ജ് തുറkൂ.സാമാനയ്ം വലിയ oരു തkാളി eടുt് നnായി കഴുകൂ.
iനി െമയിന് ആയുധം കyിെലടുkൂ.തkാളി കുരുകുരാ നുറുkൂ.[eേnാnീ കുരുകുരാ enാേണാ-aതായത് രണ്ടിഞ്ജു
കനം,oരിഞ്ജു നീളം-aളവ് ലവേലശം മാറരുത്.aലല് പിെn!]
iനി നമുk് ആര്കമണം oരു സവാളയുെട പുറേtാ ാവാം..െതാലി കള ് aതും ക ്..കുരുകുരാ തെn.iനി േപായി രണ്ട്
പcമുളെകടുkൂ..കഴുകാന് iനി ര്പേതയ്കം പറയേണാ??!
െചറുതായരി
പcമുളകും,സവാളയും,തkാളിയും upി ് iളkൂ.
iനി ആ സ്പൂണ് a ് മാറ‍റ്ി െവc് ൈക പുറേtെkടുkാം.നnായി െഞരടി േയാജിpിkൂ.
iനി oരു സ്പൂണ് െവളിെc യും oഴിc് onു കൂടി െഞരടൂ...
asല് തkാളി െപാ ിkല്സ് െറഡി!! ക ിേയാേടാ,േചാറിേനാേടാ opം െതാ ുകൂ ാം.
കടpാട്-കുkറില് ക ിേപാലും െവkാന് aറിയാt മാനയ് പിതാര്ശീ ..പാചകതkാളിര്ശീ.
{ൈമ പിതാ ആെക uണ്ടാkുn കറി..enിരുnാലും aതിന്െറ സ ാദ് iേpാളും നാവിന് തുmില്}

വിഷുk .
വീണ്ടും oരു വിഷു വരവായി. ൈകനീ േtാെടാpം വിഷുk യും വിഷുവിന്െറ aവിഭാജയ് ഘടക

ളിെലാnാണ്.

ഓര്mയില് നിnും വിഷുk യുെട oരു പാചകവിധി കുറിkുnു. സമയവും െസൗകരയ്വുമുllവര്k് uണ്ടാkാം.
ആവശയ്മുll സാധന
1.aരി - 2 കp് (പcരി )
2.േത – ചിരകിയത് oരു കp്
3.ജീരകം - കാല് ടീസ്പൂണ് (ചൂടാkി മാറ‍റ്ിെവയ്kുക)
4.aണ്ടിpരിp് - പെt ം

ള്
5.uണk മുnിരി - പെt ം
6.െനy് - ആവശയ്tിന്
7.up് - ആവശയ്tിന്

uണ്ടാേkണ്ട വിധം
െനy് ചൂടാkി aണ്ടിpരിpും മുnിരിയും വറുtു േകാരി മാറ‍റ്ിെവkുക. aത് aവിെടയിരുn് വിര്ശമിkെ .
േത ചിരകി െവcതില് നിnും മുkാല് കെpടുt് onാം പാലും രണ്ടാം പാലും തരം തിരിc് മാറ‍റ്ി െവkുക. രണ്ടാം പാല്
രണ്ടുകp് േവണെമnത് മറkരുത്.
രണ്ടാം പാലും കഴുകി വൃtിയാkിയ aരിയും upും േചര്t് േവവിkുക. തിളcുകഴി ാല് തീ കുറc് േവവുnതുവെര കyും
െക ി നില്kുക.(e ിെവcിരിkുn aണ്ടിpരിെpടുtാല് aടികി ും) െവnുകഴി ാല് ജീരകവും onാം പാലും
മാറ‍റ്ിെവcിരിkുn േത ചിരവിയതും േചര്t് വറ‍റ്ിെcടുkുക.
oരു പരn പാര്തtില് െനy് പുര ി േവവിc കൂ ് iതില് നിരtുക.aതിനുമുകളില് aണ്ടിpരിpും മുnിരിയും വിതറുക.
ചൂടുകുറ ാല് ക കളാkി മുറിc് േവണ്ടെp വര്െkാെk വിതരണം െചyാം.

പpട uേpരി
iതു പാവം ബാcിേലഴ്സിനു മാര്തം േവണ്ടിയുllതാണ്.പാചകtില് പുലികളായ amമാരും െപ
വായിcു മൂkതു വിരല് വയ്kരുത്.i േനയും oരു കറിേയാ enു േചാദിkുകയുമരുത്.

ന്മാരും ദയവുെചയ്തു iതു

സമര്pണം : പാചകtില് eന്െറ ഗുരുവായ(പാചകം പഠിkണെമn േമാഹവുമയിെചn eേnാട് ullിയരിയാന് പറ
സഹമുറിയന്.

..)

oരു േഭദെp ഊെണnുപറയുേmാള് aതില് oരു ചാറു കറിയും,uേpരിയും(േതാരന് ) േവണെമnതാണേലാ നാ ുനടp്.കുറcു
േമാരില് കുറcു പcമുളകി ാല് ചാറു കറിയാkാം.പെk uേpരിെkാരുവഴിയും iലല്.a ിെനയിരിkുേmാഴാണു iവെനtുnത്.
ആവശയ്മായവ

പpടം : oരാള്k് 4 വീതം
മുളകുെപാടി (iടിcു െപാടിcത്.):1 കരണ്ടി
ചീനc ി :1

െവളിെc : aര gാസ്.
കtി :1
െകാടില് : 1
തyാറാkുn രീതി

1.പpടം െചറു കഷണ

ളായി മുറിkുക.(സിനിമയിെല നായിക േര്പമേലഖനം വാ ി പിcിcീnുnതുേപാെല)
2aടുp് കtിc് ചീനc ി aതില് വയ്kുക.
3.കരുതിയിരിkുn െവളിെc aതിേലെkാഴിkുക.(ചീനc ിയില് െവllമുണ്െട ില് oരു െചറിയ െവടിെk ് ഓസിനു കാണം)
4.െവളിെc യില് േപാള ള് (ബബിള്) വnുതുട ിയാല് പpടകഷണ ള് കുേറെ യായി aതിേലkിടുക..(പാടt് വിt്
വിതkുnതുേപാെല)
5.ബാkിയുll കഷണ ള് iടാന് sലമിെലല് ില് കtിയുപേയാഗിcു കുറcു sലമുണ്ടാkി aവിെടയിടുക.
6.െമാtമാെയാnിളkി eലല് കഷണ ളും െമാരി ു enുറpു വരുtുക.
7.െകാടില് െകാണ്ട് ചീനc ി eടുt് കുറcു e (2 കരണ്ടി) oഴിെക ബാkിെയലല്ാം മെറ‍റ്ാരു പാര്തtില് പകര്nു
വയ്kുക.(വളയാt സുnരിമാെര ഈ e യി ു വളkാം.െപെ nു വളയും)
8.മുളകുെപാടിെയടുtു ചീനc ിയിെല e യിേലkിടുക.
9.മുളക് െമാരി ുകഴി ാല് പpടവുമായി മിക്സ് െചyുക.
a

ിെന oരു ത ിkൂ ് uേpരി തyാര്.

amമാരും െപ ന്മാരും മുകളില് പറ
മുnറിയിpു ലംഘിcുെകാണ്ട് iതു വായിcാല് aവര്kുll ശിക്ഷ : iതില്
നടtാവുn പരീkണ െളലല്ം നടtി iെതാരു നലല് കറിയാkി ഈ േbാഗില് തെn േപാs് െചyണം

പു ും കടലkറിയും.
സാധാരണയായി പു ും കടലയും i െpടാt മലയാളികള് വളെര ചുരുkമാെണnുേവണം കരുതാന്. inു െകാളേsര്ാളും ഷുഗറും
ര്പഷറുെമാെkയായി മലയാളികള്k് പു ിേനാടുll താത്പരയ്ം കുറ ിരിkുnു. aരിkു പകരം േഗാതm് െകാണ്ടു
പു ുണ്ടാkിയാല് iതിെനാരു ര്പതിവിധിയാവുെമnു കരുതുnു. നലല് തവിടുll േഗാതm് പു ും കടലkറിയും കാലt് കഴിkുnത്
enുെകാണ്ടും ആേരാഗയ്ര്പദമാെണnുതെnയാണ് eനിk് േതാnിയി ുllത്. (uണ്ടാkാന് വളെര eളുpമാണു.)
ആവശയ്മുll സാധന

ള്

1.േഗാതm് െപാടി - oരു കp് .( തവിടുll(Extra Bran) േഗാതmാെണ ില് വളെര നnായിരിkും)
2.up് - ആവശയ്tിനു
3.കടല – aരkp് ( തേലn് െവlltില് കുതിര്tുെവkുക)
4.െവllം - ആവശയ്tിന്
5.വലിയ ullി - 2 e ം (കനം കുറc് aരി ത്)
6.െവളുtുllി - 8 aലല്ി (ചതcത് )
7.കടുക് - ആവശയ്tിന്
8.e – ആവശയ്tിനു ( സണ് വര് ഓയില് ആയാല് നലല്ത് )
9.മുളകുെപാടി - aര റ‍റ്ീസ്പൂണ് ( eരിവു കുറ ത് )
10.പcമുളക് - 2 e ം
11.മ ള്െpാടി - aര റ‍റ്ിസ്പൂണ്
12.കറിേവpില – 2 കതിര്p്
uണ്ടാേkണ്ട വിധം
പു ്
വായ് വ മുll oരു പാര്തtില് േഗാതmുെപാടിെയടുt് െവllവും ആവശയ്tിനു upുമി ് (up് നിര്ബnമിലല്) പു ിനുll
പാകtിനു കുഴയ്kുക. പതിനഞ്ചുമിനി ് െവറുെത െവkുക. aവനവിെടയിരുn് വിര്ശമിkെ . (iനി ക െക ുകയാെണ ില്
aവെനെയടുt് ൈര്ഗന്ഡറില് പtുെസkന്റ് കറkിയാല് മതി. സംഗതി കുശാലന്). iനി പു ുകുടെമടുt് പകുതിേയാളം െവllം
നിറc് aടുpt് െവയ്kുക. തിളയ്kുേmാള് oരു കതിര്p് േവpില aതിലി ് നിറcുെവcിരിkുn പു ുകുറ‍റ്ി െമെലല് കുടtില്
ഘടിpിkുക. പു ുകുറ‍റ്ിയുെട മൂടി െവkാന് മറkരുത്. ആവി കുറ‍റ്ിയുെട മുകളില് നിnും വnാല് തീകുറc് 10 മുതല് 15 മിനി ്
വെര േവവിkുക.

കടലkറി
കുkറില് ആവശയ്tിന് െവllവും കഴുകി വൃtിയാkി െവcിരിkുn കടലയും മ ള്െpാടിയും കനം
കുറcരി ുെവcിരിkുn വലിയ ullിയും േചര്t് aടുpില് െവkുക. മൂnുമുതല് നാലു വിസില് aടിkുnതു വെര
േവവിkുക. ( പാചകkാരന് വിസിലടിേkണ്ടതിലല്. കുkറ് സ യം aടിേcാളും. കുkര് വിസില് aടിcിെലല് ില്
േവണ്ടെp വെരെയാെk വിളിcറിയിkാന് മറkണ്ട.) . aഞ്ച് - ആറുമിനി ുെകാണ്ട് കടല േവവും.
oരു ചീനc ി (aേമരിkന് ച ി പറ‍റ്ിലല്. േവണെമ ില് iറാk് ച ിയാവാം) aടുpില് െവc് ആവശയ്tിനു e (ആേരാഗയ്മുllവര്
oരു ടീസ്പൂണും iലല്ാtവര് 2 ടീസ്പൂണും ) oഴിkുക. e ചൂടായാല് കടുക് െപാ ിkുക ( മുഖം കാണിcുെകാടുtാല്
aവിെടയും on് െപാ ിc് കി ും. ജാര്ഗൈത..). ചതcുെവcിരിkുn െവളുtുllിയും പcമുളകും േചര്kുക. നnായി iളkുക.
പിെn കറിേവpില േചര്tിളkുക. േവpില െപാ ിെtറിcവസാനിcാല് തീകുറc് മുളക് െപാടി േചര്kുക. മുളക് മൂtമണം
വരുേmാള് (onു തുmും) േവവിcുെവcിരിkുn കടല iതിേലk് പകരുക . ആവശയ്tിനു up് േചര്t് മൂടിെവc് aഞ്ചുമിനി ്
േവവിkുക. കടലkറി െറഡി.

സിmിള് കുmള

ാ കറി വിt് uണkര്സാവ് ൈര്ഫ.

ഭാഗം - 1
ആവശയ്മുllവ :
കുmള (iളവന്) : iടtരം 1 (iടtരം കി ിയിലല് ില് വലുത് വാ
പcമുളക് : 5
േത ചിരകിയത് : aരkp്
മ െpാടി : 1 ടീസ്പൂണ്.
ൈതര് : 100 ര്ഗാം.
മുളക് െപാടി : 1 ടിസ്പൂണ്.
കടക് : 1 സ്പൂണ്.

ി രണ്ടാkിയാലും മതി)
ചുവnമുളക് : 4 e ം.
െവളിc .
up്

മിക്സി : 1 (സിmിളായി പാകം െചyാനാണ് മിക്സി. ഈ കറി uണ്ടാkി കഴിc േശഷവും മിക്സി uപേയാഗിkാം - നി
ആയുsും ആേരാഗയ്വും ബാkിയുണ്െട ില്)

ള്k്

പാകം െചyുn വിധം :1. കുmള കാലിഞ്ച് വീതിയും aതിലും കുറ
കനവുമുll കഷ്ണ ളാkി നുറുkുക. നുറുkിയ കഷ്ണ ള്,
കുറcുെവlltില് കാല് ടീസ്പൂണ് മ െpാടിയി ് േവവിkുkാന് െവkുക.
2. aത് േവവുn സമയം െകാണ്ട് െഞ ികള
പcമുളക്(iത് eരിവിലല്ാെത iവിെട കി ുn പcമുളകാണ്.iനി eരിവ് കൂ ാേനാ
കുറkാേനാ ആര്ഗഹമുllവര് മുളകിന്െറ e tില് aഡ്ജിs്മന്റ് നടtിയാല് മതി), മ െpാടി, മുളക് െപാടി, ചിരകിയ േത
iവ മിക്സിയിലി ് നnായി aരെcടുkുക.
3. കുmള െവnേശഷം aരc േത ാമിക്സ് aതിെലാഴിkുക. പകtിന് up് േചര്kുക. aഞ്ചുമിനു ് കൂടി aടുpt്
െവkുക.
4. കടുക്/ചുവn മുളക് iവ ചൂടായ െവളിc യിലി ് കടക് െപാ ിയ േശഷം കറിയിെലാഴിkുക. പിnീട് ൈതര് നnായി iളkിയ
േശഷം കറിയിെലാഴിkുക. aടc് െവkുക.
ഭാഗം രണ്ട്:
െചറിയ കഷ്ണ ളാkിയ uണkര്സാവ്.
നടുേവ കീറിയ പcമുളക്.
െവളിെc .
െവളിെc ചൂടkി ര്സാവിന് കഷ്ണ ളും പcമുളകും aതിലി ് നnായി േവവുn വേര കാtിരിkുക. നnായി െവnേശഷം
തീയണc് e വാര്t് മെറ‍റ്ാരു പാര്തtില് eടുt് aടc് െവkുക. iനി കഴിkുേmാള് തുറkാം.
െസൗകരയ്ം േപാെല eടുt് കഴിkുക.
വാല്കഷ്ണം :
1. കുmള (iളവന്) (ഈ രണ്ടുേപരും മലpുറt് പറയുnതാണ്. iതിന് പറയുnത് iതാെണnും ഈ േപര് ഞ ളുെട നാ ിെല
aറിയെp െതറിയാെണnും പറ ് ആെര ിലും വnാല് aവര് പറയുn aവരുെട നാ ിെല േപരുകൂടി ര്ബാkറ‍റ്ില്
േചര്kുnതായിരിkും.
2. iത് െകാണ്ടുണ്ടാകുn ധനന ം, മാനന ം (uദാഹരണtിന് uണkമീന്െറ മണം െകാണ്ട് െത ടുെt ാറ‍റ്ിെല ആെര ിലും
കഴുtിന് പിടിcാല്), iനി iെതാnുമലല്ാt മെറ‍റ്െn ിലും ന ം iവ സംഭവിcാല് ഞാന് utരവാദി ആയിരിkുnതലല്.
പരാതികള് ഈ േbാഗിന്െറ sാപകന് ര്ശീകു േmേനാെന aറിയിcാല് മതി... പേk oരു കാരയ്ം പിെn akാരയ്ം നി ള് തmില്
തീര്േtാളണം... ഞാന് ഈ നാ ിലുണ്ടാവിലല്.
aേpാ ഗുഡ്ൈബ.
മംഗളം മേനാരമ ശുഭം.

മു ullിയില േചര്t് ചിkിെpാരിcത് (aധവാ, പt് മിനു ില് oരു െതാ ുകൂ ാന്)
േചരുവകള്
മു നാെല ം
ഏ oരു േടബിള്സ്പൂണ്
േത ചുരണ്ടിയത് oരു മുറി
ullിയില കാല് കിേലാ

മലല്ിയില aല്pം
കടുക് oരു ടീസ്പൂണ്
കുരുമുളക് തരി aര ടീസ്pൂണ്
മ ള് െപാടി കാല് ടീസ്പൂണ്

iഞ്ചി oരിഞ്ചു നീളം
പcമുളക് നാെല ം/ രുചിk്
കറിേവpില oരു തണ്ട്

uണ്ടാkുn വിധം
ullിയിലയും iഞ്ചിയും പcമുളകും െപാടിയായി aരി

് വയ്kുക.

ക ിയുll ചീനc ി ചൂടാകുേmാള് e െയാഴിc് കടുക് െപാ ിkുക കറിേവpില േചര്kുക.
aരി

് വcിരിkുn ullിയില, പcമുളക്, iഞ്ചി, മ

ള്െpാടി, up് േചര്t് രണ്ട് മിനു ് മൂടി വയ്kുക.

െവന്ത ullിയിലയ്kു മുകളില് ചുരണ്ടിയ േത നിരtി aതിനുമുകളില് aടിc മു oഴിkണം. തീ വളെര കുറc് കരിയാെത
നേലല്ാ ം iളkണം. eടുkാറാകുേmാള് കുരുമുളകും മലല്ിയിലയും േചര്t് eടുkാം.

ചിkന് കുറുമാനിയ
ചിkന് കുറുമാനിയ
നളപാചകtിെല oരു േകാണ്ര്ടിബയ്ൂ റായി കുറിയും കുtി iരിkാന് തുട ിയി ്, നാളിതുവേരയായി, ആളുകളുെട വായk്
രുചിയും, വയറിന് oരു ഹരവും, കഴിc് പിേറ‍റ് ദിവസം രാവിെല aേത വയറിന് തെn oരു ആശ ാസവും തരാന് uതകുn
ഏെത ിലും oരു വിഭവtിന്െറ പാചകkുറിp് ര്പിയെപ േbാേഗഴ്സിന് നല്കൂ, നല്കൂ, en് സാkാല് നളന് (േbാഗര് നളനലല്)
inെല രാര്തിയിെല ഗഹനമായ uറktിന്െറ iടയില് സ പ്നമായി വnു പറ ു.
നളപാചകtില് oരു േപാsിടൂ en് നളന് വnു പറ

ാല്, പിെn oളിcു കളിkാെത േപാsി ിെലല് ില് aതു ചളമാവിെലല്?

uv് enാെണന്െറ പkം.
“ചിkന് കുറുമാനിയ“ en േപര് േക ി ്, eന്െറ െകാkില് ജീവനുllിടേtാളം കാലം ഞാന് ഈ പാചകകുറിp് പരീkിcു
േനാkുകയിേലല്. കര്tാവാേണ, ഭര്tാവാേണ, oേട തmുരാനാേണ eെnാnും തീരുമാനിkാന് വരെ . ആദയ്ം iെതാn് വായിc്
േനാkുക. പാചകശിേരാമണികളായ വനിതകളും, പുരുഷുകളും നmുെട േbാേഗഴ്സിന്െറ iടയില് ധാരാളം uണ്ടേലല്ാ. enി ്
സമയവും, സnര്ഭവും, മേനാൈധരയ്വും ullവര് iത് പരീkിc്, aഭിര്പായം iേത േbാഗില് തെn aറിയിcാല്, aറcു
നില്kുnവര്kും, മടിcു നില്kുnവര്kും ഈ സ ാദി മായ ചിkന് - കറിെയnു വിളിkാന് പറ‍റ്ിലല്, enാ മസാലെയnു
വിളിkാേമാ? iലല് aതും പറ‍റ്ിലല്? േറാs്? േനാ േവ. വര ിയത്? iേലല്യിലല്.
പിെnnൂ ാ ാ ഈ കുnം. iതാണ് ചിkന് കുറുമാനിയ!
iത് uണ്ടാkുnത് വനിതകളാെണ ില് താെഴ പറയുnതുേപാെല uണ്ടാkിയാല് മാര്തം മതി. aതലല്ാ പുരുഷന്മാരാെണ ില്,
പാചക സമയം രസാവഹമാkാന്, aെലല് ില് ആസ ാദകരമാkുവാന്, aവനവന്െറ കpാസിറ‍റ്ിkനുസരിc് രണ്േടാ, മൂേnാ െപg്
aടിkാവുnതാണ്. aതില് കൂടരത്. കാരണം aതു കഴി ാല് കറിയുെട സ ാദ് ആസ ദിkുവാന് പറ‍റ്ിലല്!

േചരുവകള്
ചിkന് - 1 1/2 കിേലാ ( െചറിയ കഷ്ണ
മലല്ിെപാടി - 4 േടബിള്സ്പൂണ്
മുളകുെപാടി - 2 1/2 േടബിള്സ്പൂണ്
കുരുമുളക് െപാടി - 1 േടബിള്
സ്പൂണ്

ള് ആkി നുറുkിയത് - െര്ഫഷ് ചിkന് ആണ് കൂടുതല് aഭികാമയ്ം)

മ െപാടി - 1/2 ടീസ്പൂണ്
ഗരം മസാല - 1 1/2 ടീസ്പൂണ്
up് - പാകtിന്
െവളിെc - പാകtിന്‘

ജീരകെപാടി - oരു നുll്
(നിര്ബnമിലല്)

സവാള aഥവാ സേബാള - 4 e ം (വലിയത്) - വളെര കനം കുറc് aരിയുക
െചറിയ ullി - 10-15 e ം - iതും കനം കുറc് aരിയുക
നാളിേകര െകാt് - 1/2 മുറിയുേടത് (കനം കുറc്, െചറുതായി 1/2 iഞ്ച് നീളtില് െകാtിയത്)
iഞ്ചി - 1 1/2 iഞ്ച് നീളം - െപാടിയായി aരി ത് (വീതി eര്ത േവണം eെnാെnാnും ആരും േചാദിേckരുത്)
തkാളി - 2 e ം (iടtരം വലുpമുllത്) - കുരു കുരുnെന aരി ത്
െവളുtുllി - 7-8 aലല്ി aഥവാ ചുള - െപാടിയായി aരി ത്
പcമുളക് - 6 e ം, 3 e ം െനടുെക പിളര്nത് (iനിയിേpാ െനടുെക പിളര്nിലല്ാnു വcി ് oരു പുലല്ും സംഭവിkാന്
േപാകുnിലല്), 3 e ം െചറുതായി ഓേmറ‍റ്ിേലkരിയുnതുേപാെല aരിയുക.
കറിേവpില - 4 തണ്ട്
പാചകം െചyുn വിധം : ജpാന് ച ി (aതിെലല് ില്, ചീന ച ിേയാ, enിനതികം, മണ്ച ി മാര്തം മതിെയnലല്ാ, പെk
aതാെണ ില് സൂpര്) aടുpില് വc്, ചൂടായതിനുേശഷം oരു േടബിള്സ്പൂണ് െവളിc aതിേലെkാഴിc്, മുളകുെപാടിയും,
മലല്ിെപാടിയും aതിേലkി ്, െചറിയ തീയില് െര്ബൗണ് നിറം വിടുnതു വെര വറുkുക (കരിkരുത്). കഴുകി െവllം പിഴി ു
മാറ‍റ്ിയ േകാഴികഷ്ണtിേലk്, eലല്ാം സര്േvശ രാ നീെയ തുണ enു പറ ് (പറ ിെലല് ിലും യാെതാnും സംഭവിkില്ല)
വറുt മസാല േചര്kുക. aരി ു വcിരിkുnതില് നിnും, പകുതി iഞ്ചി, െവളുtുllി, െചറിയ ullി, െചറുതായി aരി
പcമുളക്, oരു തണ്ട് കറിേവpില, aര സ്പൂണ് കുരുമുളകു െപാടി enിവ േചര്kുക. ആ കൂ ിേലk് രണ്ട് സ്പൂണ്
െവളിെc യും, മുകളില് പറ ിരിkുn മ െപാടിയും, ആവശയ്tിnുpും, െകാtി വcിരിkുn േത ാ െകാtുകളും
േചര്t് നnായി തിരുmി വkുക. (eര്ത aധികം േനരം ഈ തിരുmി വcിരിkുേnാ aര്തയും, നലല്ത്, aതു കരുതി നാലു
മണിkൂറിനു േമെല വcാല്, േകാഴി വളിcു േപാകുnതിnുtരവാദി ഞാനലല്).
ചീന ച ി ചൂടായതിനു േശഷം, aതില്, മൂnു േടബിള് സ്പൂണ് e െയാഴിc് ചൂടായ േശഷം (e aവനവന്െറ
ആേരാഗയ്tിnനുസരിc്, കൂ ുകയും, കുറkുകയും െചyാം, aലല്ാെത, േഡെഷ, നിന്െറ െറസീpി ര്പകാരം കറി വcു തിnാന്
തുട ിയതിnു േശഷം eന്െറ െകാളസ്േര്ടാള് കൂടി enാരും eെn പറയരുത്), aതിേലk്, ആദയ്ം aരി ു വcിരിkുn
iഞ്ചിയും, െവളുtുllിയും േചര്kുക. aെതാnല്പം മൂtാല്, സവാളയും, കീറി വcിരിkുn പcമുളകും േചര്t നnായി
വഴറ‍റ്ുക. ആ വഴറ‍റ്ുn േചരുവയുെട നിറം മാറി കാpി െപാടി നിറം, aഥവാ, സവാള സീ ര്തൂ പരുവtിലാകുേmാള്, തkാളി േചര്t്
വീണ്ടും വഴറ‍റ്ുക. e െതളിയാന് തുട ുേmാള്, രണ്ടു തണ്ടു കറിേവpിലയും, മസാല പുര ി വcിരിkുn േകാഴികഷ്ണ ളും
േചര്kുക. നലല്തുേപാെല iളkി േചര്t്, aടെpടുt് ചീനച ി മൂടുക. തീ െചറുതാkാന് മറkരുത്.
ചൂടു ത ുേmാള് േകാഴി, സ േമദയാ aടിcി ുll െവll െളലല്ാം വാളുെവkും enതിനാല്, oരു പt് നിമിഷtിനുllില് ചീന
ച ിയില് െവllം േകാഴികഷ്ണ െള മൂടിയിരിkുn പാകtില് െവ ി തിളkുnുണ്ടായിരിkും. aടp് മാറ‍റ്ി,
aവേശഷിcിരിkുn aര സ്പൂണ് കുരുമുളകു െപാടിയും, ഗരം മസാല െപാടിയും േചര്t് വീണ്ടും iളkുക.
പt് മിനിറ‍റ്് െചറിയ തീവില് േവവിcതിനു േശഷം, ചീനച ിയുെട മൂടി തുറn്, ചീന ച ിയില് ull െവllം വറ‍റ്ിkുക. iടkിെട
iളkിെകാണ്ടിരിkണം. aെലല് ില് aടിയില് പിടിcെതേpാെഴnു േചാദിcാല് മതി. (aഥവാ a ിെന സംഭവിcാല്, aടിയില്
പിടിkുnതിnുtരവാധി ഞാന് aലല് enും ഈ aവസരtില് ഞാന് പറയാനാര്ഗഹിkുnു)
iളkി, iളkി, േകാഴിkറി oരു കറുt പരുവtിലായി തീരും (െചറുതീയിലാെണേnാര്m വkുക). ആ aവസരtില്, aല്പം
ജീരകെപാടി (i മുllവര് മാര്തം) േചര്t്. തീ െകടുtുക.
oരു െചറിയ ചീന ച ിയിേലാ, ൈര്ഫയി ് പാനിേലാ, oരു സ്പൂണ് െവളിെc ചൂടാkി, aരി ു വcിരിkുnതില് aവേശഷിc
െചറിയ ullി മൂpിkുക. ullി പകുതി മൂtതിനുേശഷം, േശഷിkുn oരു തണ്ട് കറിേവpിലയും, oരു നുll് മുളകു െപാടിയും
േചര്t് നnായിളkി, ഈ കൂ ് െവെnാരു ിയിരിkുn “ചിkന് കുറുമാനിയ“ യുെട മുകളിേലെkാഴിkുക. വീണ്ടും നnായി
iളkി, oരഞ്ചു മിനിറ‍റ്ു േനരേtkു കൂടി aടcു വയ്kുക.

“ചിkന് കുറുമാനിയ” തyാര്.
േചാറിെനാpേമാ, കുബൂസിെനാpേമാ, ചpാtിെkാpേമാ, കllിെനാpേമാ, e ിെന േവണെമ ിലും നി
കറുമാനിയ കഴിkാം.
സതയ്മായും, നി ള് iത് i െപടും eെnനിkുറpുണ്ട്.
aഭിര്പായ ള് aറിയിcാല്, റിസ്ക് ഫാkര് oഴിവായി കി ും :)
(ഈ കറിkുll െര്കഡിറ‍റ്് മുഴുവന് eന്െറ am - ര്ശീമതി aംബിക u ികൃഷ്ണന്)

ള്kീ ചിkന്

മിക്സഡ് ഓം െലറ‍റ്്
ആവശയ്മുll സാധന

ള്

1.മു - നാെല ം
2.േവവിc് മിന്സു െചയ്ത മാ ിറcി - കാല്കp്
3.e – ആവശയ്tിനു
4.സവാള നീളtില് കനം കുറcരി ത് - aരകp്
5.പcമുളക് െചറുതായി വ tിലരി ത് - oരു വലിയ
സ്പൂണ്
6.iഞ്ചി െകാtിയരി ത് - െചറിയ സ്പൂണ്
7.കാരറ‍റ്് േര്ഗറ‍റ്് െചയ്തത് - കാല്കp്
8.ബീന്സ് നീളtിലരി ് പകുതി േവവിcത് - കാല് കp്

9.കാേബജ് െചറുതായരി ത് - കാല് കp്
10.െസലറി െപാടിയായി aരി ത് - വലിയ സ്പൂണ്.
11.കുരുമുളകു െപാടി - aര സ്പൂണ്
12.േചാറ് aരcത് - aരkp്
13.up് - പാകtിന്
14.ഗരം മസാല – aര സ്പൂണ്.
15.മലല്ിയില aരി ത് – oരു വലിയ സ്പൂണ്

പാകം െചyുn വിധം
e യും മു യുെമാഴിcുll േചരുവകള് oരു പാര്തtിലാkി oരുമിcു േചര്kുക. മു ബീറ‍റ്ു െചയ്ത് iതില് േചര്kുക. eലല്ാം
മിക്സ് െചയ്ത് കാ
ചീനc ിയില് e െയാഴിc് ഓം െലറ‍റ്ാkി uണ്ടാkിെയടുkുക.

െതാ ് േസവിkുവാന്...
(2 േപര്kു െതാ ു േസവിkുവാന്)

േകാഴി 500 ര്ഗാം െചറിയ കഷ്ണ ളാkിയത്
* മലല്ിെpാടി, മുളക്െപാടി, aയേമാദകം കാല് ടീസ്പൂണ്
വീതം
* iഞ്ചി oരിഞ്ച് നീളtില്
* െവളുtുllി aഞ്ച് aലല്ി
* പc കുരുമുളക് കാല് റ‍റ്ീസ്പൂന്ണ്

(* eലല്ാം oരുമിc് aരcത് )
iറcി മസാല കാല് റ‍റ്ീസ്പൂണ്
കാnാരി മുളക് പെt ം
കറിേവpില oരു തണ്ട്
െവളിെc മൂn് റ‍റ്ീസ്പൂണ്
up് പാകtിn്

കാnാരി മുളകും കറിേവpിലയും oഴിെക ബാkിെയലല്ാം oരു േപs് രൂപtില് ആkുക..മുറിc് െവllമൂറിയ േകാഴിയിേലk്
നേലല്ാ ം പുര ുക..aര മണിkൂര് aടcുവയ്kുക..iരുm് ച ിയില് െവളിെc ചൂടാകുെmാള് തീ വളേര െചറുതാkി മസാല
പുര ിയ േകാഴി iടുക..aല്pം കഴി ് കറിേവpില, കാnാരി മുളക് േചര്kാം..iടയ്kിെട iളkുക..15-20 മിനു ില് ടcിങ്ങ്സ്
റഡി..

iറcിkറി മണ്ച ിയില്...!
േവണ്ടുn േചരുവകള്
ആ ിറcി/ മാ ിറcി - 1 കിേലാ (െചറിയ കkണ

ളാkിയത്)
െപരുംഞ്ചീരകം - 1 ടീസ്പൂണ്
മ ള്െpാടി - കാല് ടീസ്പൂണ്
കാഷ്മീരി മുളക് െപാടി - മുkാല് ടീസ്പൂണ്
മലല്ിെpാടി - 4 ടീസ്പൂണ്
കുരുമുളക് െപാടി - മുkാല് ടീസ്പൂണ്
തkാളി - 2 e ം
up്
െവllം - 2 കp്
മലല്ിെcp്

eെll - aര കp്
െവളുtുllി - 6 e ം
iഞ്ചി - oരു കkണം
സേബാള - 4 e ം
പcമുളക് - 5 e ം
േവെpല - രണ്ട് തണ്ട്
ര്ഗാmൂ - 4 e ം
പ - oരു കkണം
ഏലkായ് - 4 e ം
പാകം െചyുn വിധം

മണ്ച ിയില് e oഴിc് ചൂടായതിന് േശഷം നേn െചറുതായി െകാtിയരി
െവളുtുllിയും iഞ്ചിയും െര്ബൗണ്
നിറമാകുnത് വെര വഴറ‍റ്ുക. aതിേലk് സേബാള aരി തും പcമുളക് െനടുേക കീറിയതും േവpിലയും േചര്t് നnായി
വഴറ‍റ്ിയതിന് േശഷം iതിേലk് ര്ഗാmൂ, പ , ഏലkയ്, െപരുംഞ്ചീരകം enിവ േചര്kുക. aതിന് േശഷം iറcി േചര്t് പt്
മിനിേറ‍റ്ാളം വഴറ‍റ്ുക. പിnീട് മ ള്െpാടി, മുളകുെപാടി, മലല്ിെpാടി, കുരുമുളകുെപാടി enിവ േചര്t് 5 മിനിേറ‍റ്ാളം വഴറ‍റ്ുക.
പിnീട് തkാളി aരി ുെവcതും ആവശയ്tിന് upും േചര്t് വഴറ‍റ്ിയതിന് േശഷം രണ്ട് കp് െവllം oഴിc് മൂടിെവc് iടtരം
തീyില് േവവിkുക. കറി, താത്പരയ്tിനനുസരിc് ചാേറാേടേയാ കുറുkിെയടുkുകേയാ െചyാം. മലല്ിയില തൂവി uപേയാഗിkാം.
കുkറില് പാകം െചyാനാര്ഗഹിkുnവര്k് മണ്ച ിk് പകരം കുkര് uപേയാഗിkാം.

െവളുtുllി ചmnി
േചരുവകള്
െവളുtുllി 15 aലല്ി
വറ‍റ്ല് മുളക് 5 e ം / രുചിk്
വാളന് പുളി oരു െനലല്ിk വലുptില്

1. പുളി aര കp് െവlltില് ലയിpിkുക.
2. ചീനc ിയില് oരു സ്പൂണ് e െയാഴിc് േത
വറുkുക. സ ര് നിറമാകുേmാള്, െവളുtുllി, വറ‍റ്ല്
മുളക്, കറിേവpില േചര്kുക.
ചിര്തtില് കാണുn പരുവtില് (മുളക് മണtു
തുട ുേmാള്) eടുkുക.
3. പിഴി ു വcിരിkുn പുളിയും ആവശയ്tിന് upും
േചര്t് േനര്mയായി aരെcടുkുക.
aല്pം െവളിെc േചര്t് കഴിkാം.
i ലി, േദാശ, കp പുഴു ിയത് - iവയ്k് നലല് കൂ ്.

േത ചിരവിയത് രണ്ട് റ‍റ്ീസ്പൂണ്
കറിേവpില oരു തണ്ട്

aരമണിkൂറിനുllില് oരു പു ിംഗ്
േവഗം േവഗം
ബ ര് (െവ ) 50 ര്ഗാം
ര്ബഡ് oരു പാkറ‍റ്് (െര്ബൗെണാ ൈവേറ‍റ്ാ)
ൈപനാpിള് പകുതി (നി ള്kി മുll ര്ഫൂ ് aതിനനുസരിc് esന്സും മാറണം)
പാല് aര ലിറ‍റ്ര്
മു 10
പഞ്ചസാര 250 ര്ഗാം (ആവശയ്ം േപാെല)
ഏലkാ (10 e ം) , കരയാmൂ (5e ം), െപാടിcത്
ൈപനാpിള് esന്സ് കാല് ടീ സ്പൂണ്
aണ്ടിപരിpും uണk മുnിരിയും 25 ര്ഗാം വീതം.
onാം ഘ ം
ര്ബ ും ൈപനാpിളും െചറിയ കഷണ

ളാkി മുറിc് മിക്സ് െചyുക ( മാറ‍റ്ി െവയ്kുക)

രണ്ടാം ഘ ം
പാലില് മു യും പഞ്ചസാരയും േചര്t് മിക്സ് െചyുക aതിേലk് ഏലk കരയാmൂ െപാടിcതും iടുക aണ്ടിയും മുnിരിയും
iേpാള് iടുകേയാ eലല്ാം i തിന് േശഷം sീം െചyാന് േനരേമാ iടുക.
മുnാം ഘ ം
oരു പാര്തtില് െവ
െവയ്kണം)

ചൂടാkി പാര്തtിന്െറ eലാ ഭാഗേtkും etും വിധം ചുഴറ‍റ്ുക (uടെന െsൗവിന് മുകളില് നിn് iറkി

പാര്തtിേലk് മിക്സ് െചയ്ത് െവc ര്ബ ് iടുക aതിന് േശഷം നിരപാkുക aതിേലk് പതുെk പാല് മിര്ശിതം oഴിkുക (
മുnിരിയും aണ്ടിയും i ി ിെല ില് iേpാള് മുകളിലായി iടുക)
നാലാം ഘ ം
ര്ബ ് മിര്ശിതം i പാര്തtിേനkാള് വലിെയാരു പാര്തtില് aര ഭാഗം െവllം eടുkുക വലിയ പാര്തtിേലk് ര്ബ ്
മിര്ശിതമുll പാര്തം iറkി െവയ്kുക, മിര്ശിതമട ിയ പാര്തം oരു aലുമിനിയം േഫാള്ഡര് െകാണ്ട് മൂടിയതിന്
േശഷമായിരിkണം iറkി െവയ്േkണ്ടത് . വലിയ പാര്തവും മൂടിയതിന് േശഷം െsൗവിന് മുകളീല് sീം െചyാന് െവയ്kുക aര
മണിkൂറിന് േശഷം iറkി െവc് .. ചൂടാറിയതിന് േശഷം ര്ഫിഡ്ജില് െവc് തണുpിcതിന് േശഷം കഷ്ണിc uപേയാഗിkുക
a

െന ര്കിസ്തുമsിന് ചുളുവിെലാരു പു ിംഗ്

പനീര് പാലk്

iെതാരു utേരയ്nയ്ന് ഡിഷാണ് oരു sാര് ഡിഷ് enും പറയാം
iതുണ്ടാkാന് itിരി സമയം മിനkെടtണം
നmുkാദയ്ം പനീര് (ചീസ്) uണ്ടാkണം
രണ്ട് ലിറ‍റ്ര് പാല് നnായി തിളpിkുക , തിളkുn പാലിേലk് oരു േടബിള് സ്പൂണ് വിnാഗിരി (സുര്k) oഴിkുക

പാല് െപാ ിയാല് , iെതാരു തുണിയിലൂെട aരിെcടുkുക , നലല്ബലtില് ശരിkും പിഴിയണം oരു കിഴിരൂപtില് മുറുkി
െക ിെവയ്kണം, 12 മണിkൂെറ ിലും aതിെല aവസാന തുllി െവllവും പിഴി ് കളയാന് േവണ്ടി മാറ‍റ്ി െവയ്kണം
കിഴി aഴിcാല് iേpാള് നkുkിത് പാല്ക ിയായി കി ും
iതിെന െചറിയ കഷണ ളാkുക (കയ്ൂബ് രൂപtില്)
കഷണ ളാkിയ പാല്ക ി (പനീര് aഥവാ ചീസിെന) െപാരിെcടുkണം (ചീന ച ിയില് ഡീp് ൈര്ഫ ആയി ്) നലല് േഗാല്ഡന് െര്ബൗണ്
നിറമായാല് മാറ‍റ്ി െവയ്kുക
ചീസ് aഥവാ പനീര് തyാര്
iനി നmുk് പാലk് (Spinach) രണ്ട് െക ് തണ്ട് കള ത് നnായി കഴുകണം ( oരു വലിയ പാര്തtില് െവllെമടുt് പാലk്
aതിലി ് നnായി iളkിയാല് aതില് പറ‍റ്ിപിടിcിരിkുn aഴുkും മ ും േപാകും)
പാലk് കുറ
െവlltിലി ് േവവിkുക
േവവിc പാലk് മിക്സിയിലി ് നnായി aരെcടുkുക ( iത് ര്ഫിഡ്ജില് സൂkിc് ആവശയ്ാനുസരണം eടുt് uപേയാഗിkുകയും
െചyാം ര്പേതയ്കം ഈ കുഴm് രൂപtിലുll പാലk് ര്ഫീസറിലാണ് െവയ്േകണ്ടത് തണുt ക ിയായി aതവിെട iരിേnാളും)
iനി നmുkിതിെന e

െന നmുെട വായയിലാkാനുll വിധമാkിെയടുkാെമn് േനാkാം

സവാള രണ്ട്
ഈഞ്ചി വലുെതാn് േപsാkിയത്
െവളുtുllി വലുത് പകുതി േപsാkിയത്
പcമുളക് 10 e ം
തkാളി വലുത് on്
മുളക് െപാട് oരു േടബിള് സ്പൂണ്

മ ള് ½ ടീ സ്പൂണ്
ഗരം മസാല െപാടി oരു നുll്
up് പാകtിന്
uലുവ ½ ടീ സ്പൂണ്
e ആവശയ്tിന്

ൈര്ഫ പാന് ചൂടാkി aതിേലk് ആവശയ്tിന് e oഴിc് (തീ eേpാഴും െചറിയ രീതിയിലായിരിkണം) e ചൂടായാല് uലുവ
iടുക onിളkി aതിേലkാദയ്ം iഞ്ചി േപs് i ് onിളkിയതിന് േശഷം െവളുtുllി േപsുമി ് iവ onിളkിയതിന് േശഷം
പcമുളകും സവാളയും iടുക .. നലല് െര്ബൗണ് നിറമായാല് ആദയ്ം മ ള് െപാടി (onിളkിയതിന് േശഷം) മുളക്
െപാടി(onിളkിയതിന് േശഷം) തkാളി െചറുതാkി aരി ത് പാനിന്െറ oരു ഭാഗtി ് ചൂടായതിന് േശഷം സവാള+
മസാലയുമായി മിക്സ് െചയ്ത് കുഴm് രൂപtിലായാല് മാറ‍റ്ി െവc പനീര് iടുക പനീറും മസാലയും on് േയാജിkും വിധം നnായി
iളkുക aതിേലk് aരgാs് െവllെമാഴിkുക upും പാകtിന് iടുക aതിേനാെടാpം തെn പാലk് േപsും iടുക
(പാലkില് െവllം കൂടുതല് uണ്െട ില് aര gാs് െവllം oഴിkരുത്) iവ നnായി കുറുകുnവെര െചറിയ തീyില് േവവിc്
iറkാന് േനരം oരു നുll് ഗരം മസാല മുകളില് വിതറുക ( iെതാരു കുറുകിയ രൂപtിലുll ഡിഷാണ് ആവശയ്kാര്k്
േവണെമ ില് oരല്pം െവllം േചര്t് കുറുകലിന്െറ ക ി കുറkാം)
iനി നി ള്kിത് നലല് ചpാtിയുെട കൂെട കഴിkാം .... ര്പവാസികല് കുbൂsിന്െറ കൂെടയും

ദാല് ൈര്ഫ
േവണ്ട സാധന

ള്

പരിp് 1 കp്
വലിയ ullി - 1 e ം െചറുതായി aരി
മ ള്െപാടി - aര ടീസ്പൂണ്
െവളുtുllി - aരി ത് oരു ടീസ്പൂണ്
പc മുളക് - 8 e ം

ത്

( 4 e ം വ tിലും 4 e ം െനടുെകയും കീറിയത് )
നലല് ജീരകം - aരയ്kാല് ടീസ്പൂണ്
up് - ആവശയ്tിന്
മലല്ിയില – ആവശയ്tിന്
e – oരു ടീസ്പൂണ്

തyാറാkുn വിധം
പരിp് (സാmാര് പരിp്) ൈക െതാടാെത കഴുകി വൃtിയാkുക. oരു പാര്തtില് പരിp് മൂടിkിടkാവുn aര്തയും െവllവും
മ ള് െപാടിയും േചര്t് തിളpിkുക. തിളc് പരിp് പത ു വരുേmാള് മുകളില് വരുn പത നീkുക.പിnീട് നീളtിലരി ്
െവcിരിkുn പc മുളക് േചര്t് മൂടിെവc് േവവിkുക. മുkാല് േവവായാല് up് േചര്t് തുറn് െവc് െവllം
വറ‍റ്ിെcടുkുക.
ച ി ചൂടായാല് e െയാഴിc് നലല് ജീരകം േചര്kുക. aരി ് െവcിരിkുn െവളുtുllി iടുക. െവളുtുllിയുെട പcമണം
മാറിയാല് വലിയ ullിയും ബാkി മുളകും േചര്kുക െമാരി ുവnാല് േവവിcുെവcിരിkുn പരിp് േചര്kുക. നnായി
iളkി തീ ഓഫ് െചyുക. മുകളില് മലല്ിയിലയും വിതറാം. ദാല് ൈര്ഫ െറഡി.
കടലpരിpുെകാണ്ടും iതുണ്ടാkാം. aതിനായി കടലpരിp് കുkറില് േവവിെcടുkണെമnുമാര്തം. iത് oരു േനാര്tിnയ്ന്
വിഭവമാണ്.
കടpാട് : റിയാദിെല സുൈലമാനിയയിലുll തnൂര് െറേsാറന്ഡിെല െഷഫായ രാജ് മല്േഹാര്ത.

േത

ാേcാറ്

പുഴു ലരി-2 ഗ്ളാs്
ചുവnുllി-15 aലല്ി
uലുവ-2 സ്പൂണ്

upു-പാകtിന്
േത ാ ചിരകിയത്-1/2 േത
െവllം-8 ഗ്ളാs്

യുെട

െവllം oഴിെകയുll േചരുവകള് നnായി തിരുmി 6 ഗ്ളാസ് െവllം oഴിc് േവവിkുക.ബാkിയുll െവllം െചറിയതീയില്
ചൂടാkിയിടുക.െവllം വറ‍റ്ിയി ും aരി െവnി ിെലല് ില് ചൂടു െവllം oഴിc് േവവിkുക.
േത ാേcാര് iറcിkറിയും പpടവും acാറും കൂ ിkഴിkാം.
uണ്ടാkുnതിന് മുm് aടുtുll േഹാ ലിെല െമനു േചാദിcു െവkുക.

മുളകു േദാശയും പാേലാഴിc േകാഴിkറിയും
മുളകു േദാശ. (iത് െഗൗഡ സാരസ തരുെട oരു പാചക വിധിയാണ്)
േചരുവകള്
പcമുളക് 1/രുചിk്
കുരുമുളക് 1/2 റ‍റ്ീസ്പൂണ്
കായം 1/2 റ‍റ്ീസ്പൂണ്
കറിേവpില 2 തണ്ട്

uഴുn് 1 കp്
പcരി 2 കp്
തുവര 1/2 കp്
പുഴുkലരി 1/2 കp്
വറ‍റ്ല് മുളക് 4 /രുചിk്
uഴുn്, aരി, തുവര കുതിര്t് വയ്kുക.
ആദയ്ം uഴുn് aരc് മാറ‍റ്ുക.
ബാkി േചരുവകെളലല്ാം oരുമിc് aരെcടുkുക.
ആവശയ്tിന് up് േചര്t് പുളിkുവാന് aനുവദിkുക (1 രാര്തി)
േദാശkലല്ല്ില് െവളിെc പുര ി േദാശെയടുkുക.

പാേലാഴിc േകാഴിkറി
േചരുവകള്
േകാഴി െചറിയ കഷണ ളാkിയത് 1
കിേലാ
ൈതര് 1 കp്
പcമസാല 2 റ‍റ്ീസ്പൂണ്
േത

* ullി 1/4 കിേലാ
* iഞ്ചി 4 വിരല് നീളtില്
* െവളുtുllി 15 aലല്ി
* പcമുളക് 3

ാpാല് - aതയ്ാവശയ്ം വലിയ േത

* കറിേവpില 2 തണ്ട്
മലല്ിെpാടി 2 റ‍റ്ീസ്പൂണ്
മ ള്െpാടി 1 റ‍റ്ീസ്പൂണ്

യുെട onും രണ്ടും പാല് (െവേvേറ)

കഷ്ണിc േകാഴി, ൈതരും 1 സ്പൂണ് മസാലkൂ ും aല്പം upും േചര്tിളkി aഞ്ച് മണിkൂെറ ിലും ര്ഫിഡ്ജില് വയ്kുക.
സാധാരണ േകാഴി വറുkുേmാെല വറുെtടുkുക.
ച ിയില് e ചൂടായാല് * eലല്ാം വര ുക.
ullി സ ര് നിറമാകുേmാള്, മസാലയും മ ള്െപാടിയും, ഓെരാ റ‍റ്ീസ്പൂണ് േചര്kുക. കരി ു േപാകാെത ര്ശdിkുക.
iതിേലk് വറുെtടുt കഷണ ളും രണ്ടാം പാലും aല്pം upും േചര്t് aടcുവയ്kുക.നേലല്ാ ം വറ‍റ്ിkഴി ാല് onാം
പാല് േചര്kുക, തിളയ്kുmുന്പ് തീ െകടുtുക. ചൂട് േദാശേയാെടാpം േസവിkാം.
(ഈ കറിയില് െകാഴുp് വളെര കൂടുതലുണ്ട് -ര്ശdിc് കഴിkുക)

തീറ‍റ് eറpായി േച ന്
ഈ േbാഗിന്െറ നാഥനായ eറpായിേc െനkുറിc് iതുവെരയും ഈ േbാഗില് eഴുതാtതില് oരു ൈവkബയ്ം. പലര്kും
aറിയാവുn കാരയ് ളാണ് e ിലും aറിയാtവര്kും കൂടി..
aെത നmുെട തീറ‍റ് eറpായി േച െനkുറിcു തെn. മൂnു ബkറ‍റ്് േചാറും oരു ബkറ‍റ്് മീ റിയും 10 കിേലാ iറcിയും oറ‍റ്
iരുpില് കഴിkുn തീറ‍റ് റpായി േച ന് 750 iഡലി വെര oറ‍റ് iരുpില് തിnി ുണ്െടnത് ചരിര്തം. പല മtര ളിലും
eറpായിേc ന് തന്െറ മികവു െതളിയിcി ുണ്ട്. മാംസമtയ്ാദികേളkാള് പckറിയാദികേളാടാണ് eറpായിേc ന് താത്പരയ്ം
കൂടുതല്.
ഈ eറpായി േച ന് iര്തമാര്തം തിnാെനവിെടനിnാണിര്തയും ആസ്തി ?
ചാേkാളയുെടേയാ ഫാഷന്െറേയാ ബnുെവാnുമലല് ഈ eറpായി േച ന്.
കാലt് വീ ില് നിnും തന്െറ സnത സഹചാരിയായ കാkി സഞ്ചിയും തൂkി eറpായി േച ന് iറ ും. മിഷന്
ക ാര്േ ഴ്സിെലയും മറ‍റ്ും ൈര്പവറ‍റ്് ര്പാക്റ‍റ്ീസ് നടtുn േഡാkര്മാരുെട വീടുകളും തൃശൂര ാടിയില് കcവടം നടtുn ചില
ര്പമാണിമാരുെട വീടുകളുമാണ് ലkയ്ം. iവരുെടെയാെk െവളുtും കറുtുമുll േനാ ുകള് eലല്ാം കൃതയ്മായി e ിവാ ി
ബാ ിലും കുറിkmനികളിലും aടയ്kുകയാണ് eറpായിേc ന്െറ oരു ര്പധാന പരിപാടി. ഓേരാവീ ില് നിnും പtുമുതല്
പതിനഞ്ച് വെര iഡലിേയാ േദാശേയാ കി ും. aതാണ് eറpായി േച ന്െറ േര്ബക് ഫാs്. മറ‍റ്ു ദിവസ ളില് വാരിയര് ൈലനിെല
പ ന്മാരുെട വകയും.
വിശ sനായ eറpായിേc ന് ൈപസെയലല്ാം വളെര കൃതയ്മായി തെn eേtണ്ടിടt് etിkും. േപാലീസ് േസനയ്kും
eറpായിേc െന വളെര കാരയ്മായതുെകാണ്ട് iതുവെരയ്kും ആരും ൈപസയുെട കാരയ്tില് eറpായിേc െന പറ‍റ്ിcതായി
aറിവിലല്.
കാലെt േര്ബക്ഫാs് കഴി ് eറpായിേc ന്െറ ucയൂണ് മിkവാറും രാഗം തീyറ‍റ്റിനു പിnിെല ഭാരത് റേsാറണ്ടിലാണ്.
inും തൃ ൂര് നിവാസികള്k് ശുd പckറി ഭkണം കി ാന് ആര്ശയിേkണ്ടിവരുnത് ഭാരത് േഹാ ല് മാര്തം.പര്nണ്ട് മണിk്
iലയിടുnതിനുമുന്പ് കൃതയ്ം പതിെനാnരയ്kു തെn eറpായിേc ന് aവിെട ആഗതനാകും. പണ്െടാെk ആദയ്ം
eറpായിേc നു െകാടുtു കഴിേ
മറ‍റ്ുllവര്k് െകാടുkൂ en oരു െചറിയ നിര്ബnവും ഭാരതിനുണ്ടായിരുnു.
eറpായിേc ന് iരുn് eലല്ാ കറികളും ആദയ്െമാn് രുചിc് േനാkി െചറിയ കമന്റുകളിടും. പിെnാരു പിടുtമാണ്.
പtുമിനി ിനുllില് oരു ബkറ‍റ്് നീkും. പിെn oരു aരpാ രസവും.
പലേpാഴും ഈ ശാpാട് eനിk് േനരി ് കാണാനിടയായി ുണ്ട്.

oരു ദിവസം ഭാരത് േഹാ ലില് eറpായിേc ന് eതിരായി oരു ചായയ്k് പറ ി ് ഞാനിരുnു. ചായ വരുnതിനു മുന്പ്
െതാ pുറെt കേസരയില് ഭാരതിെല മെറ‍റ്ാരു sിരം കുറ‍റ്ിയായ രാേജ ന് en് പരിചയ്kാര് വിളിkുn ര്ശീ നവാബ് രാേജര്nന്
വnിരുnു. oരു കാവി uടുpാണ് േവഷം . വnുകഴി ാല് േനെര oരു ബീഡിk് തീ െകാളുtും പിെn കടുptിെലാരു ക നും.
anും പതിവ് െതറ‍റ്ിcിലല്.
ബീഡി, സിഗരറ‍റ്ാതികള് eറpായിേc ന് aര്ത പിടുtമിലല്. പിെn മുഷി
oരു മണവും.

വസ്ര്തtിന്െറയും മറ‍റ്ുപലതിന്െറയും മിര്ശിതമായ

‘ടാ.. െനേnാട് മുmും പറഞ്ഞ് ുllതാ ഞാന് തിnേണാട്t് വന്ന് ് ബീഡിവലിkരുെതn്..’ സഹയ്പര്vത നിരകളില് കുളം േകാരി
കു ിkലം െകാണ്ട് സാംബാറഭിേഷകം നടtുnതിനിടയില് eറpായിേc ന് പതി
സ രtില് പറ ു. aെലല് ിലും
eറpായിേc ന് aധികം ചൂടാവാറിലല്.
നവാബ് onിരുtി േനാkി. പിെn വലി തുടര്nു.
‘iതിേpാ കാജാ ബീെഡയ്ാnലല് വലിkണത്.. aത് മറ‍റ്വനാണ്....iത് i െന വലിc് േകറ‍റ്ുnതിേനkാള് eര്ത നലല്താ oരു മസാല
േദാശ വാ ി കഴിkണത്..െചyിലല്േലല്ാ....iത് വലിc് േകറ‍റ്യ്ാലാ പുtി െതളിയാnാ വിചാരം...േകാലം കണ്ടിേലല്.. oരു ചായ
തിളpിkാന് ll െവറകുെകാllീെട aര്തീലയ്...’ ബുള്േഡാസര് െമെലല് െമെലല് പര്vത നിരകെള കീഴടkിെkാണ്ടിരുn iടേവളകളില്
eറpായിേc ന് പറ ു െകാണ്ടിരുnു.
നവാബ് onും മിണ്ടുnിലല്. സാധാരണ aേdഹം ബീഡിവലിkുേmാേഴാ തന്െറ സുര്ഹുത് വലയtിലിലല്ാtവേരാേടാ aധികം
സംസാരിkാറിലല്.
eറpായിേc ന് aെതാnും കാരയ്മാkാെത തന്െറ കര്tവയ് നിര്vഹണtിലാണ്.
aവസാനം oരു േയാഗിയുെട സ രtില് eേnാട് oരു uപേദശവും..
‘നnായി േചാറ് തിnുnവരുെട ഹൃദയം നലല് വലിpമുണ്ടായിരിkും. eന്േറതു േപാെല.. ‘
െചറിെയാരു സംശയേtാെട ഞാന് eറpായിേc െന േനാkി.
നവാബ് െമെലല് eഴുേnറ‍റ്് മാറിയിരുnു.
വാല്kഷണം : eറpായിേc ന് iേpാള് പഴയ െശൗരയ്മിലല്. യാര്തകളും കുറവ്. വീ ില് തെnയാെണnാണ് aറിവ്.

ചില തyാെറടുpുകള്
ര്പവാസികള് aത് ബാcി ആയാലും aേലല്ലും .... ഭkണം പാകം െചyാന് aറി ിരിkണം aെലല് ില് കൂ ് താമസkാരില് നിn്
ചീt uറp്, ര്പേതയ്കിc് ഗള്ഫില് താമസിkുn eെതാരു മലയാളിkും, ഏെതാരു റൂമിലും ഏെത ിലും oരാള് തനി
oഴpനായിരിkും iവര് enുണ്ടാക്kിയാലും ആര്kും i മുണ്ടാകിലല് കാരണം ആtാര്tമായി ലല് ഈ oഴpന്സ് ഭkണം
പാകം െചyുക iവര്k് മെറ‍റ്ാരു ര്പേതയ്കതയുണ്ട് മേറ‍റ്താളുേടയും ഭkണെt eര്ത നnായാലും കുറ‍റ്ം പറയും െചyും വയറ് മുെ
തിnുകയും െചyും ... ഭkണം പാകം െചyുnവര് ആദയ്ം േവണ്ടത് ആtാര്tതയണ് e ിേല ഏെതാരു ഭkണtിനും രുചി
uണ്ടാവൂ iനി നmുk് ചില കാരയ് ളിേലk് കടkാം ..
ഭkണം പാകം െചyുnതിന് മുന്പുll ചില തyാെറടുpുകള്
1) ആവശയ്മുll സാധന ള് കൂ ുകള് (Ingredients) പാകം െചyുnടുt് തെn േവണം
2) oരു കറി uണ്ടാkുേmാള് aതില് enലാം േചര്kണം aതിന് en് നിറമുണ്ടായിരിkും enലാമുll oരു ധാരണ
uണ്ടായിരിkണം.
3) കൂ ുകള് േപാെല തെn ര്പധാനമാണ് പാകം െചyാനുll പാര്ത ളും
uദാഹരണtിന് സാmാറാണ് uണ്ടാkുnെത ില് ആദയ്േമ ചില തyാെറടുpുകള് േവണം ... പരിp് േവവിc് െവയ്kണം (പരിp്
കായ്കറികളിലും i ് ചിലര് സാmാര് uണ്ടാkാറുണ്ട്). പുളി ചൂടുെവlltില് i ് െവയ്kണം, കായം aടുtുണ്ടായിരിkണം,
സmാരിന് േവണ്ട eലല്ാ സാധ ളും aടുt് തെn uണ്ടായിരിkണം .
ചിലര് ഭkണം e
വിജയിkാം

െന uണ്ടാkിയാലും കുളമായിരിkും ഞാന് പറയുn നിര്േദശ

േkാഴിkറിയാണ് െവയ്kുnെത ില്

ള് പാലിcാല് oരു പരിധിവെര നി

ള്k്

onാം ഭാഗം
1) സാവാള വളെര േനര്മയായി aരിയുക, വളെര ര്പധാനമാണിത് eര്ത േനര്tതായി aരിയുnുേവാ aര്തയും േവഗtില് സവാള
േഗാള്ഡണ് െര്ബൗണായി കി ും.
2) െവളുtുllി iഞ്ചി enിവ േപs് രൂപtിലായിരിkുnത് വളെര നലല്ത്.
-െsൗവിനുമുകളില് പാകം െചyാനുll പാര്തം െവc് രണ്ട് മിനുറ‍റ്് ചൂടാkുക (പാര്തtിെല aവേശഷിc െവllം വാര്n് കി ും
പിnീട് e oഴിcാല് െപാ ിെtറി oഴിവാkാം)-ആവശയ്tിന് e oഴിc് െചറിയ തീyില് e ചൂടാkിയതിന്േശഷം മാര്തേമ aതിേലk് iഞ്ചി േപs് ആദയ്ം iടാവൂ
(ര്പേതയ്കം ര്ശdkുക വലിയ തീyില് e oരിkലും ചൂടാkരുത് a െന ചൂടാkിയാല് ഏത് കൂ ുകള് i ാലും െപെ n് കരി ു
േപാകും)
iഞ്ചി േപെsാn് ചുവnാല് െവളുtുllി േപsും iടുക (മെറ‍റ്ാരു കാരയ്ം iഞ്ചി െപെ n് aടിയില് പിടിkും aതര്ത
സാരമാേkണ്ട aത് കറിയുെട ആദയ് പകുതി etുേmാേഴkും ശരിയാകും) െവളുtുllി i ് onുവയറ‍റ്ിയതിന് േശഷം aതിേലk്
aരി ് െവc പcമുളക് iടുക .. onിളkിയതിന് േശഷമായിരിkണം േനര്മyായി aരി ുെവc സവാള iേടണ്ടത് .. സവാള
നnായി േഗാല്ഡണ് െര്ബൗണ് നിറമായാല് (ഈ സമയമര്തയും െചറിയ തീyില് തെn ആയിരിkണം െവയ്േkണ്ടത്) aതിേലkുടെന
തkാളി aരി ത് iടരുത് ... സവാള ചരുവയുെട oരു ഭാഗേtk് നീkി മറുഭാഗt് തkാളി i ് on് വയറ‍റ്ി ചൂടാkുക
(തkാളിയും വളെര േനര്t് െചറിയതായിബ് aരി ാല് uടെന േപs് രൂപtിലാവും) തkാളി ചൂടായാല് സവാളയും തkാളിയും
കൂ ി േയാജിpിkുക നnായി iളkി oരു േപs് രൂപtിലാവുേmാള് aതിേലk് aര ടീ സ്പൂണ് മ ള് െപാടിയി ് നnായി
iളkണം ( iതുവെര ഏെതാരു കറിയുേടയും aടിtറയാണ്) .
രണ്ടാം ഭാഗം
(ചിkന് കറി തുടരാം) മ ള് േപാടി aര ടീ സ്പൂണ് ആെണ ില് oരു േടബിള് സ്പൂണ് മുള്ക േപാടിയായിരിkണം രണ്ട് േടബിള്
സ്പൂണ് മലല്ി െപാടിയും , oരു സ്പൂണ് മര്ദാs് കറി െപൗഡറും േചര്t് നnായി iളkുക ഈ സമയtായിരിkണം itിരി ഗരം
മസാലയും േചര്േkണ്ടത്..... itിരി uലുവയും േചര്kാം (ചിലര് ആദയ്േമ uലുവ േചര്kും a െന േചര്tാല്
സവാളേയാെടാpം uലുവ കരിയും കയ്p് കൂടും) ജീരകം, തുട ിയവും േചര്kാം .... ഈ േപs് oരു ക യാവുn aവസരtില്
കഴുകി െവc േkാഴി i ് നnായി iളkുക aര gാs് െവllം േചര്kാം .... on് തിളkുേmാേഴkും േkാഴിയിെല െവllം
കറിയിേലk് iറ ും കറിയുെട ക ി aനുസരിc് iനി ചൂട് െവllം oഴിkണം (പcെവllം oഴിkരുത്) ചിkന് മസാലയാണ്
േവണെത ില് െവllം o ും oഴിkരുത് (മദയ്tിന്െറ കൂെടയാണ് uപേയാഗിkുnെത ില് -കുറുമാന് സ്െപഷല് -oരു േടബിള്
സ്പൂണ് മുളക് െപാടിk് പകരം onര സ്പൂണ് മുളക് െപാടി േചര്kണം aതിന് പുറെമ മലല്ി െപാടി oരു േടബിള് സ്പൂണ് ആയി
കുറkുകയും േവണം) ... േkാഴി on് തിളc് വരുേmാള് കറിേവpില മറkാെത iടണം .... തിളc് കഴി ാലുടന് തീ ഓഫ് െചyുക
മൂടി a െന തെn iരിkെ കഴിkാന് േനരം തുറnാല് മതി
സവാള േഗാള്ഡന് െര്ബൗണ് ആകുnതിന് മുന്പ് തkാളി aതിേലkി ാല് സവാള മൂരിkും പിെn സവാള oരിkലും കറിയില്
കല ിലല് മാര്തമലല് eര്ത മസാല െപാടിേചര്tാലും കറിk് ഗുണം കി ിലല് ...
നലല് കറിെവയ്kുവാന് നലല് kമാ ശീലവും uണ്ടായിരിkണം
iനി ചിkന് േത വറുt aരc കറിയാണ് uണ്ടാkുnെത ില് onാംഭാഗം വെര നmുk് േപാകാം .. aര േടബിള് സ്പൂണ്
കുരുമുളക് െപാടി രണ്ട് േടബിള് സ്പൂണ് മലല്ിെപാടി aര േടബിള് സ്പൂണ് മര്ദാസ് കറി െപൗഡര് േചര്t് onിളkിയതിന് േശഷം
ചിkന് iടുക നnായി iളkിയതിന് േശഷം കുറc് സമയം ചൂടാkുക enി തിേലk് oരു gാs് ചൂട് െവllം oഴിkുക (കൂടുതല്
േവണെമ ില് േചര്kാം) േമല് നmള് uപേയാഗിc ഗരം മസാലകളും uപേയാഗിkാം .. ചിkന് തിളc് വരുേmാള് തyാറാkി െവc
േത വരുt് aരcത് ( േത uരുളിയില് e യിലല്ാെത െചറുതീyില് വറുെtടുkുക aതില് 25 ര്ഗാം മലല്ി (െപാടിയലല്) യും 10
aലല്ി കറിേവpിലയും, കുറc് കുരുമുളക് (െപാടിയലല്) േചര്t് വറുkണം, വറുtതിന് േശഷം ആദയ്ം െവllം േചര്kാെത
മിക്സിയില് i ് െപാടിkുക .. മിക്സിയില് i ് തെn itിരി െവllം േചര്tും aരെcടുkുക ഈ േപs്) കറിയിേലkിടുക ...
oരു തിള വരുേmാള് കുറc് കൂടി കറിേവpിലയി ് തീ aണc് മൂടി െവയ്kുക .. ഈ കറിk് നലല് മണവും ഗുണവും uണ്ടായിരിkും
ഈ കറിയുെട നിറം ചുവpായിരിkിലല് ...(മെറ‍റ്ാരു കാരയ്ം itിരി പcമുളക് കൂടുതല് iടണം )
ചിkന് മ ന് കറികളില് up് കൂടിയി ുണ്െട ില് oരു uരുളkിഴ ് മുറിcി ാല് മതി
eെn ിലും സംശയ ളുണ്െട ില് കമന്റുക ....
മീന് കറിkും onാം ഭാഗം വെര ഓെk ... aത് കഴി ് മുളകി കറിയാെണ ില് ... രണ്ട് േടബിള് സ്പൂണ് മുളക് െപാടി aര
േടബിള് സ്പൂണ് മലല്ി െപാടി .... നnായി iളkി aതിേലk് പുളി കലkിയ െവllം ( കുടmുളിയാെണ ില് ചൂട് െവllം മാര്തം)
ആവശയ്tിന് oഴിkുക െവllം കൂടുതല് oഴിc് തിളpിc് കുറിkിെയടുkുക .. നnായി തിളcാല് കഴുകി മുറിc് െവc മീന് i ്
oരു തിള .. തീ aണc് ... െചറിയ ullിയും കടുകും കറി േവpിലയും i ് തൂമിc് കറിയിെലാഴിc് മൂടി െവയ്kുക) ..
iനി േത aരc മീന് കറിയാെണ ില് ... onാം ഭാഗം കഴി ് .. aതിേലk് oരു േടബിള് സ്പൂണ് മുളക് െപാടി onര േടബിള്
സ്പൂണ് മലല്ി െപാടി aര േടബിള് സ്പൂണ് മര്ദാസ് കറി െപൗഡര് േചര്t് onിളkിയതിന് േശഷം രണ്ട് gാസ് പുളി കലkിയ െവllം
(കുടmുളിയാെണ ില് ചൂട് െവllം മാര്തം) േചര്t് നnായി തിളcതിന് കഴുകി മുറിc് െവc മീന് iടുക on് തിളcതിന് േശഷം
aരc് െവc േത ( േത െപാടിയാെണ ില് ആദയ്ം മിക്സിയില് െവllം േചര്kാെത itിരി െപരുംജീരകവും മ ള് െപാടിയും
േചര്t് aരkുക കുറc് െപാടി തിന് േശഷം itിരി െവllം േചര്tും നnായി aരെcടുkുക ഈ േപs്) േചര്t് oരു തിള
വരുnതിന് മുന്പ് തീ aണc് തൂമിc് മൂടി െവയ്kുക (ര്പേതയ്കം േത i തിന് േശഷം നnായി തിളpിkരുത് ).. കറിേവpില
മറkരുത് .. up് മസാല േചര്kുേmാള് ആവശയ്tിന് േചര്kാന് മറkരുത്...
iതാന് കറിെവkലിന്െറ ഗു ന്സ്... ഓെk
മ ന് കറിയും മേറ‍റ്ത് കറിയും onാം ഭാഗം വെര കൃതയ്മായി െചyണം .. കറിെവയ്kലില് േഷാര് ് ക ും uണ്ട് േ ാ aത്
പിnീെടാരിkലാവാം

ആലുവും േഗാപിയും പിെn ബ ൂരയും
utേരnയ്kാരുെട ര്പധാന ഭkണ
nി ള്kായ് ..
onാം ഘ ം

ളിെലാnാണ് ആലു (uരുള കിഴ

്) േചര്tെതnും, iവിെട ഞാേനാരു utേരnയ്ന് ഡിഷ്...

1). uരുള കിഴ ് ¼ കിേലാ െതാലി കള ് കഴുകി വൃtിയാkി on് നാലാk് മുറിc് aതിേലാേരാnും വീണ്ടും നാലാkി
മുറിkുക . oരു uരുള കിഴ 16 കഷണമാkണം.
2) േഗാപി (ക ാളി വര്) ½ കിേലാ നടുവിെല വലിയ തണ്ട് oഴിെക െചറിയ കഷണ ളാkുക, കഴുകി മാറ‍റ്ി െവയ്kുക.
3) ¼ ലിറ‍റ്ര് oയിലില് ചീനച ിയീല് ഡീp് ൈര്ഫ ആയി uരുളകിഴ ും േഗാപിയും െപാരിെcടുkുക, ആദയ്ം uരുളകിഴ ് പിnീട്
േഗാപി.. iവ രണ്ടും േഗാള്ഡന് െര്ബൗണ് നിറമാവുnത് വെര െപാരിkണം enി ് iവ രണ്ടും മാറ‍റ്ി െവയ്kുക.
രണ്ടാം ഘ ം
1) 10 (e ം) പcമുളക് നീളtില് aരി ത്.
2) oരു െചറിയ കഷണം (ഏകേദശം 10ര്ഗാം)iഞ്ചി വളെര േനര്t് നീളtില് aരി ത്.
3) 25 ര്ഗാം iഞ്ചിയും 25 ര്ഗാം െവളുt ullിയും േപsാkിയത് ( രണ്ടും separate ആkി േപsാkണം)
4) മുളക് െപാടി oരു േടബിള് സ്പൂണ്.
5) മ ള് െപാടി oരു ടീ സ്പൂണ്.
6) oരു നുll് ഗരം മസാല.
7) രണ്ട് സവാള വളെര േനര്mയായി aരി ത്
8) up് പാകtിന്
iനി നmുkിതിെന oരു പരുവtിലാം...
ൈര്ഫപാന് ചൂടാkി കുറc് e oഴിkുക ( uരുളകിഴ െപാരിcത് ബാkിയായത്) e ചൂടായാല് ആദയ്ം iഞ്ചി േപs് iടുക
aെതാn് പcp് വി ാലുടന് െവളുtുllി േപsും േചര്kുക .. 10 മുളകില് നിnും 5 ഏ െമടുt് iതിേനാെടാpം േചര്kുക..
രണ്ട് മിനുറ‍റ്് ചൂടാkി aതിേലk് സവാള aരി തും േചര്t് തികcും െര്ബൗണ് നിറമാകുnത് വെര വയറ‍റ്ുക. െര്ബൗണ്
നിറമായാല് aതിേലk് മ ള് െപാടി iടുക onിളkിയതിന് േശഷം മുളക്െപാടിയും ആവശയ്tിന് upും േചര്kുക നnാെയാn്
വയറ‍റ്ിയതിന് േശഷം aതിേലk് മുന്പ് െപാരിc് വc uരുളകിഴ ും േഗാപിയും iടുക നലല്വ ം മിക്സ് െചയ്ത് വാ ാന് േനരം
ബാkിയുll പcമുളകും iഞ്ചിയും െചര്t് onിളkി മെറ‍റ്ാരു പാര്തtിലാkുക.നാന് (തnൂരി െറാ ി) െപാേറാ ചpാtി
enിവയുെട കൂടേയാ.. aെലല് ില് ബ ൂരയുെട കൂെടേയാ കഴിkാം...
ബ ൂര uണ്ടാkുnെത െനെയn് േനാkാം
¼ കിേലാ ൈമദ aതിേലk് oരു േകാഴിമു യും ചൂട് െവllവും (ആവശയ്tിന്) upും (ആവശയ്tിന്) േചര്t് നnായി കുഴc്
മാവാkുക , കുറc് e േതc് നന
തുണിെകാണ്ട് മൂടി ½ മണിkൂര് െവയ്kുക .. പിnീട് uരുളകളാkി പരtി (oരു വലിയ
പtിരിയുെട വലുptില് ) മുന്പ് ആലുവും േഗാപിയും െപാരിc ബാkി വn e യിലി ് െപാരിെcടുkുക ..( പൂരിk്
ആ യാെണ ില് iതിന് ൈമദയാണ് uപേയാഗികുക, പൂരിേയkാള് വലുതായി പരtുകയും േവണം)
iനി കഴിkാന് eെn കാt് നില്േkണ്ട... രണ്ടും കൂ ി കഴിേcാളൂ....

നയ്ൂ ര്

നയ്ൂ െറn പദtിെനnര്tം?

നയ്ൂ ര് en sാ ് പദtിനു െകാലല്െtയര്tം കഴmിലല്ാtത്, a ുമി ും െതാടാtത്, ര്പേതയ്കിc് വാലയ്ൂ aഡിഷന് നടtാന്
െകല്pിലല്ാtത് eെnാെk. "പരീkk് േചാദിc മൂn് eേsെയkുറിcും eനിെkാnുമറിയിലല്ായിരുnു, പിെn eതാണ്െടാെk
നയ്ൂ റടിcു വേccു േപാnു." "പുllീെട ര്പസംഗം െവറും നയ്ൂ റാടാ." "മാണി aവതരിpിcത് oരുമാതിരി നയ്ൂ റു
ബഡ്ജറ‍റ്ാണേലല്ാേട". "iടമയലാര് ര്പശ്നtില് a ന് oരു sാന്ഡ് eടുേt ചുmാ നയ്ൂ റടിkാെത.." eെnാെk വാകയ്tില്
ര്പേയാഗിkാം.
പാവെp വന്െറ നയ്ൂ റടിkല്
ഷാpിലും െകാcു േഹാ ലിലുെമാെk നmള് കയറി "മൂnു െപാേറാ ാ.." enു പറയുേmാള് വിളmുകാരന് "കൂെട കറിെയn ാ
േവണ്െട സാേറ? േകാഴിkറി, ആ ിറcി, 'ബീ' ൈര്ഫ, ലിവറ്, െകാk്, തവള..." eെnാരnമിലല്ാt ലിs് നിരtും. ഓ kീശkാര്
ഞ ള് മുഖവും സ രവും oരുേപാെല താഴ്tി മൃദുവായി പറയും.."നയ്ൂ റ് മതി"
"iyാk് മൂnു െപാേറാ ാ നയ്ൂ േറ.." enു കൂവി െപാതുജന സമkം നmെള നാറ‍റ്ി വിളmുകാരന് കയറിേpാകും. സാറന്മാരലല്ാt
െവറും iyാളുമരുെട കറി- നയ്ൂ റ്. aതിനു ര്പേതയ്കിc് ചാര്jിലല്. െപാേറാ kും ചpാtിkും കpkുെമാpം സാmാര്
വിളmാെനാkാtതുകാരണം സാധുkള്kായി ൈദവം തn oരാള് ര്േനറ‍റ്ീവ്- oേnാ രണ്േടാ െചറിയ കഷണം iറcി, കുേറ സവാള,
ദരിര്ദയിലല്െt യവാഗുവിെനkാള് നീണ്ട ചാറ്. iത് നയ്ൂ ര്.
ബാcി ജീവിതtില് നയ്ൂ റിന്െറ ര്പസkി
oഴിcു കറിയും കൂ ാനുമടkം േചാറു വയ്kാന് മൂnാലു മണിkൂര് eടുkുnു പണ്ടാരം. നയ്ൂ ര് iതിനു രണ്ടിനും uതകും. കുറc്
iറcി മതിെയnതിനാല് 'മാംസദാഹം' ullവര്k് വലിയ േദാഷം െചyാെതയും കൂടുതല് e യും വറുkലും iലല്ാെതയും ആശ
പൂര്tീകരിkാം. aടുpിന് മൂ ില് നിn് iളkിെkാണ്ടിരിkാെത കറി aടുpില് േകറ‍റ്ി വcി ് വn് േbാെഗഴുതാം. oരു റിലീസ്
രണ്ടു മൂnു ദിവസം ഓടിേkാളും. നയ്ൂ റിന്െറ വലിpം വിലയിലല്ായ്മ മാര്തമലല്!
നയ്ൂ റിന്െറ േചരുവകകള് കണ്ട കടcാണിയും െവ ിkൂ ുെമാെkയാണ്. aതിനാല് oരു പരിഷ്കരിc പതിp് uണ്ടാkാം നമുk്.
േചരുവകള്:
ചിkന് െര്ബs് െചറിയ കഷണമാkിയത് aെലല് ില്
കയ്ൂബ്സ് - 500 ര്ഗാം.
സവാള- 500 ര്ഗാം
iഞ്ചി oരു കഷണം
െവളുtുllി മൂn് aലല്ി
കറിേവpില രണ്ട് തണ്ട്

ചിkന് മസാല - 3 േടബിള് സ്പൂണ്
മുളകുെപാടി മുkാല് േട സ്പൂ
മ ള് aര േട സ്പൂ.
aര മുറി iടtരം തkാളി.
up്- ആവശയ്tിന്

പാചകം:
ചിkന് oരു sീമറിേലാ ര്ഗിലല്ിേലാ onു ചൂടാkിയാല്
മിcമുll െകാഴുpും േപായിkി ും (പനkു േചാറു തടിയില്, ചിkനു ഫാറ‍റ്് െതാലിkടിയില് en് േദവവാകയ്ം)
കുറc് oലിെവ (ൈലറ‍റ്് െവര്ജിന് ര്കഷ്) ചൂടാkി (േനാണ് sിk് പാര്തമാെണ ില് വളെര കുറcു
മതി)സവാളയിഞ്ചിെവllുllികള് aതില് വഴറ‍റ്ുക. iടk് വലല്ാെത uണ ിേpാകുെnnു േതാnിയാല് കുറcു െവllം തളിcാല്
മതി ശരിയായിേkാളും.
iത് oരു iളം േഗാള്ഡന് െര്ബൗണ് (പcമലയാള ര്പsാനkാരു kമിkേണ) നിറമാകുേmാള് െപാടികള് eലല്ാം i ് കുറc് െവllം
തൂകി വഴറ‍റ്ുക. േശഷം േകാഴിയിറcിയും േചര്t് കുറcു കൂടി വഴറ‍റ്ുക.
iനിെയലല്ാം സിmിള്. 4 gാസ് നിറേയ െവllം േചര്kുക, കറിേവpിലയും തkാളിയും iടുക. "iന്ഷാllാ ശരിയായി വരും"
eെnാരു വിശ ാസം വരുnയര്തയും upു േചര്kുക. െചറിയ തീയില് aടcു പാര്തം മൂടുക. േbാേഗാ ചാേറ‍റ്ാ enാnു വcാല്
നടtിേkാ, വീടു പൂ ി കറ ാന് iറ രുെതnു മാര്തം, കാരണം പരീkk് iന്വിജിേലറ‍റ്റു േപാകുേmാെല iടെkാെk
പാര്തെമാnു പരിേശാധിkണം.
ചിkന് കഷണ ള് െചറുതായി െപാടി ു തുട ുേmാള് സംഭവം െറഡി. കുറcു േനരം ആറാന് വയ്kുക, മസാല പിടിkാന്
േനരെമടുkും. ചpാtി, ഖുബൂസ്, പറയാtാ, േചാറ് enിലുെമാഴിkാം.
ശരിkും iതിന് രുചിയുണ്േടാ aേതാ െതരുേവാരkടകളിലും ഷാpിലും ചിലവി eന്െറ െചറുptിന്െറ ഹാേ ാവര് ആയ
നയ്ൂ റിയന് െനാവാള്ജിയ െകാണ്ട് ഞാന് തുllുnതാേണാ? പരീkിkുnവര് aവരുെട aഭിര്പായം പറ ാേല eനിkത്
aറിയാനാവൂ.
[iത് നയ്ൂ റിന്െറ oരു ലക്സ റി േവര്ഷന് ആണ്. iേkാണമി പാk് uണ്ടാkാന് ബീഫ് കഷണ ള്, ചv് തുട ിയതാണ് േചര്kാറ്
കിഴ ് ൈമദാ തുട ി തിk് േര്ഗവി സഹായികള് േചര്t് ഈ a ൂറു ര്ഗാം iറcിെയ േഹാ ലുകാര് oരു വാര്p് നയ്ൂ റാkും.
enാലേലല് ര്ഫീയാkാന് പറ‍റ്ൂ. ഈ നയ്ൂ ര് മാക്േഡാഗള് ശാസന ള്k് aനുസൃതമലല്. enാല് മീറ‍റ്് ലീനി ും േര്ഗവിയാല്
േനര്pിkലുെമാെkയായി oരു േലാ ഫാറ‍റ്് േമാരുകറിേയാളം നിര്േdാഷിയാണ്. aേമരിkന് ഹാര് ് aേsാസിേയഷന് നി യിc
പരിധികള്k് വളെര താെഴയാണ് iതിന്െറ െകാഴുpളവ്. ഓക്സിേഡറ‍റ്ീവ് സ്െര്ടsിനും വളെരെയാnും iടമിലല്. ]

ബീഫ് ഡബിള് ൈര്ഫ
േവണ്ട സാധന സാമര്ഗികള്
1.ബീഫ് - 500 ര്ഗാം ( onര iഞ്ച് കനtില് കഷണിcത്)
2.മുളകുെപാടി - 2 േടബിള് സ്പൂണ്.
3.മ ള് െപാടി - ½ േടബിള് സ്പൂണ്
4.മലല്ിെpാടി - 2 േടബിള് സ്പൂണ്.
5.ഗരം മസാല - 1 േടബിള് സ്പൂണ്.
6.മു - 2 e ം
7.േകാണ് വര് - 1 േടബിള് സ്പൂണ്
8.up് – ആവശയ്tിന്

9.വലിയ ullി - 1 (െചറുതായി aരി ത്)
10.iഞ്cി - onര iഞ്ചു കഷണം (െചറുതായി
നീളtിലരി ത്)
11.പc മുളക് - നാെല ം ( നീളനായി പിളര്nത്)
12.െവളുtുllി-iഞ്ചി േപs് - 1 േടബിള് സ്പൂണ്.
13.കുരുമുളക് - aര േടബിള് സ്പൂണ്.
14.ഫുഡ് കളര്(െറഡ്) - ആവശയ്tിന്
15.e - ആവശയ്tിന് ( െവളിെc യായാല് നnാവും)
16.േവpില - 2 കതിര്p്

uണ്ടാേkണ്ട വിധം
സ്െകയില് െവc് ബീഫ്(മാ ിറcി) onര iഞ്ച് നീളവും വീതിയുമുll കഷണ ളാkുക. കുkെറടുt് കഴുകി വൃtിയാkിയ
ബീഫും മുളകുെപാടിയും മ ള് െപാടിയും മലല്ിെpാടിയും ഗരം മസാലയും െവളുtുllി-iഞ്cി േപsും പാകtിന് upും
േചര്t് iളkി iടtരം തീയില് 25 മിനി ് േവവിkുക. തീ ഓഫ് െചയ്ത് 10 മിനി ് മാറ‍റ്ി െവയ്kുക. പിnീട് കുkറിന്െറ aടp്
മാറ‍റ്ി െവc് നലല് തീയില് ബാkിയുll െവllം വറ‍റ്ിെcടുkുക. iതിെന oരു പtുമിനി ് തണുkാന് െവkുക. aതവിെടയിരുn്
െറെsടുkെ .
2 മു oരു െബൗളില് i ് ബീറ‍റ്ു െചyുക. aതിേലk് കുരുമുളകും േകാണ് വറും പാകtിനു upും ( aധികമാവരുത് കാല് േടബിള്
സ്പൂണ് മതിയാവും ) രണ്ടു തുllി ഫുഡ് കളറും(കളര് aധികമാവരുത് iളം ചുവേp ആകാവും) േചര്t് മിക്സ് െചyുക.
iേpാള് iെതാരു iളം ചുവpുll മിര്ശിതമായി ുണ്ടാകും.
ര്ഫയിംഗ് പാന് eടുt് വറുkാന് പാകtില് e െയടുt് (ഡീപ് ൈര്ഫ) ചൂടാkുക.
മാറ‍റ്ിെവc ബീഫ് കുെറെ െയടുt് തyാറാkിെവc മിര്ശിതtില് മുkി ചൂടായ e യില് വറുt് േകാരിെയടുkുക.
aതിനുേശഷം ര്ഫയിംഗ് പാന് ചൂടാകി onര േടബിള് സ്പൂണ് െവളിെc ചൂടാkുക.aതിേലk് aരി ുെവcിരിkുn വലിയ
ullി, iഞ്ചി, പcമുളക് enിവ യഥാകൃമം േചര്tിളkി െമാരി ു വരുേmാള് േവpില േചര്kിക. iതിേലk് വറുt്
േകാരിെവcിരിkുn ബീഫും രണ്ടു നുll് ഗരം മസാലയും േചര്t് നnായി േയാജിpിkുക.
ബീഫ് ഡബിള് ൈര്ഫ െറഡി. ചാവkാട് aരമന ബാറിെല ഫാs് മൂവിങ് ഐറ‍റ്മാണിത്. iതിന്െറ പാചകവിധിയും aവരുെട തെn.
uണ്ടാkി േനാkി aഭിര്പായം പറയുമേലല്ാ.

പtിരി
നിറപറ പtിരിെpാടി- 2 gാs്
െവllം-2 gാs്
up്-ആവശയ്tിന്
uണ്ടാേkണ്ട വിധം:െവllം പാര്തtിെലാഴിc് aടുpt് െവc് തിളpിkുക.തിളcു തുട ുേmാള് upി ് തീ കുറkുക.aരിെpാടി
െവlltിേലk് i ് നലല് വ ം iളkുക.െവllം വറ‍റ്ിയാല് പാര്തം aടുpില് നിnിറkി െപാടി oരു പരn പാര്തtിേലkി ് നലല്
വ ം കുഴയ്kുക.െപാടി ചൂടാറുnതിന് മുm് കുഴയ്kണം.നലല് മയം വരുnത് വെര കുഴc് െപാടി uരുളകളാkുക.ഓേരാ
uരുളകളും പലകയിേലാ ര്പsിേലാ െവc് കനം കുറc് പരtുക.
e മയം iലല്ാt ച ി ചൂടാകുേmാള് പtിരി ച ിയിേലk് iടുക.(പരtുേmാള് മുകളിലായിരുn വശം തെn ച ിയിലിടുേmാഴും
മുകളില് വരാന് ര്ശdിയ്kുക).പtിരി െചറുതായി ചൂടാകുേmാള് മറിcിടുക.രണ്ട് നിമിഷtിനു േശഷം onു കൂടി
തിരിcിടുക.ഭാഗയ്മുണ്െട ില് കുറc് കഴിയുേmാള് പtിരിയുെട മുകള് വശം െപാnി വരും.aേpാള് ച ിയില് നിnും eടുt്
ചൂടാറാന് െവkുക.പtിരി മു kറി കൂ ി കഴിkാം.
ബാcിേലഴ്സിന്:iതു നി

ള്kു പറ

ി ുll പണിയലല്.

വിവാഹിതര്k്:ഭാരയ്മാര് iര്ത ക െp ുണ്ടാkുn പtിരികളാണ് നി

ള് നിമിഷേനരം െകാണ്ട് െവ ി വിഴു

ുnത്.

മു സുര്kയും aലല്ാഹു aഹ്ലവും
aഥിതികെള സല്kരിkുnവരില് മലബാറുkാര് oരു പടി മുന്പിലാണ് aതുെകാണ്ട് പലഹാര ളുെട നാടായാണ് മലബാറിെന
aറിയെpടുnത്.. െമാഞ്ചുll iശലുകള് മാpിളpാ ിന്െറ മേനാഹാരിതകൂ ുnേതാെടാpം പുതുമണവാളെന തീറ‍റ്ിkുn
amായിmയുെട പാ ുകളില് നൂറ‍റ്ി on് തരം പലഹാര ള് നിരtിെവc് ..പുതിയാp സല്kാരം ... പുതിയാpസല്kാരtില്
മലബാറില് ര്പേതയ്കിc് ക ൂരും േkാഴിേkാടും െപാnാനിയും ഹൃദയ്മാെയാരു ബnമുണ്ട്.. സമാനമായ സംസ്kാരവും െവc്
പുലര്tുnു.. iേpാള് വളെര കുറവാെണ ിലും iവിെട ളില് െപ ുവീ ുകളിലാണ് െചkന്െറ െപാറുതി..കലയ്ാണം കഴി ്
നാല്pത് ദിവസം . കാലt് േനരിയ aരിപtിരിയും മ ന് കുറുമയും, േkാഴി െപാരിcതും, uck് െനയ്േചാറ്, രാര്തി പtിരിം
േkാഴിയും, iടkിെട ചായയുെട കൂെട.. േkാഴിയട, amായtിന്െറട, പൂവpം, ബിസ്കറ‍റ്pം, റവേkk്, ചിറ ിമാല,
മു മാല,മു സുര്k,aലല്ാഹു aഹ്ലം, വായkട (unകായ)കിടുത, പഴം നിറcത്, ചുkpം, a െന നീളുn otിരി
പലഹാര ല് .. iനി നmുk് aര്ഗജന് uണ്ടാkിയ മു മാലയുെട തുടര്cയായ മു സുര്kയും aലല്ാഹു aഹ്ലവും
e െനയുണ്ടാkാെമn് േനാkാം..
aര്ഗജന്െറ മു മാല uണ്ടാkുn വിധം െകാllാം oരു കാരയ്ം കൂടി െചയ്തി ിെലല് ില് oരു പെk മു മാല uണ്ടാകില കുഴ മാല
uണ്ടാകൂ.... െവളുt u ിയും മ
u ിയും േവര്tിരിcതിന് േശഷം, മ
u ിെയ ആവരണം െചയ്തിരിkുn േനര്t പാട
വളെര സൂk്മതേയാെട eടുt് മാറ‍റ്ണം.. aെലല് ില് മ
u ി aടിc് മു േtാടിന്െറ െചറിയ സുഷിരtിലൂെട െചറിയ
നൂലായിവരിലല്... ഈ പാട തടsം െചyും.. പിെn മെറ‍റ്ാരു കാരയ്ം ചൂടായ സിറpില് െവc് മു നൂലായി oഴിcതിന് േശഷം വീണ്ടും
ചൂടാേkണ്ട aവശയ്ം iലല് .. സിറpിെല ചൂടില് മു മാല ശരിയാവും ..
ബാkി വരുn െവll u ി െകാണ്ട് uണ്ടാkുn പലഹാരമാണ് മു സുര്k
uണ്ടാkുn വിധം..പt് േkാഴിമു യുെട െവളുt u ിk് aഞ്ച് ര്ഗാം ഏലkായ്, രണ്ട് കരയാmൂ, amത് ര്ഗാം aണ്ടിpരിp്,
amത്ര്ഗാം uണk മുnിരി, നൂര് ര്ഗാം പഞ്ചസാര eലല്ാം iതില് മിക്സ് െചയ്ത് .. oരു െചറിയ പാര്തtില് , ഈ പാര്തം
aതിേനkാല് വലിpമുll മെറ‍റ്ാരു പാര്തtില് െവllെമടുt് aതില് കലkിയ മു oഴിc പാര്തം iറkി െവയ്kുക , ര്പേതയ്കം
ര്ശdിേkണ്െടാരു kാരയ്ം മു oഴിc പാര്തം iളകി തൂവി േപാവരുത്, മു ull പാര്തം aലുമിനിയം േഫായില് െകാണ്ട് മൂടണം,
വലിയപര്തം മെറ‍റ്ാരു പാര്തം െകാണ്ടും മൂടണം, വളെര സിmില് ആയ oരു കാരയ്മാണിത്, aരമണിkൂര് കഴി ് തുറn് തണുpിc്,
മെറ‍റ്ാരു പാര്തtിലാkി െചറിയ കഷണ ളാkി കഴിkുക, -------------മു മാല uണ്ടാkി aവേശഷിkുn പഞ്ചസാര സിറp്
uപേയാഗിc് സര്bt് uണ്ടാkുകേയാ aെലല് ില് മെറ‍റ്ാരു പലഹാരമായ, aലല്ാഹു aഹ്ലം en പലഹാരം uണ്ടാkാം.
aെത ിെന uണ്ടാkെമn് പറയാം..
േവണ്ട സാധന ള്....
േkാഴിമു പt ം
ൈമദ iരുനൂറ് ര്ഗാം
േത oെര ം
aണ്ടിpരിp് amത് ര്ഗാം.
uണk മുnിരി amത് ര്ഗാം.
െനy് നൂറ് ര്ഗാം.
ഏലkായ് പt് e ം.
ര്ഗാmു aഞ്ച്.
പഞ്ചസാര നൂറ് ര്ഗാം
up് oരല്pം.
തyാറാkുn വിധം..
പt് േkാഴിമു യില് നിn് aഞ്െച െമടുt് ൈമടയില് മിക്സ് െചyുക, െവllം േചര്kരുത് oരല്pം up് േചര്kാം, നnായി
കുറികയതിന് േശഷം വലിയ ൈര്ഫപാനില് വലിയ േദാശ uണ്ടാkി െവയ്kുക.
ചീനച ിയില് െനy് ചൂടാkി aതിേലk് േത യും പഞ്ചസാരയും aണ്ടിപരിpും മുnിരിയും ഏല,ര്ഗാmു enിവ i ്
ചൂടാkുക , ചൂടായി വരുേmാള് ബാkിയുll aഞ്ച് മു aതിേലk് oഴിkുക.. eലല്ാം നnായി മിക്സ് െചയ്ത് െചറിയ ചൂടില്
aഞ്ച് മിനു ് േനരം iളkുക.. enതിന് േശഷം വാ ി െവയ്kുക.iനി oരു േദാശെയടുt് aതില് രണ്ട് കp് േത മിക്സ് െവc്
sഫ് െചyുക, വളെര വലുpം uണ്ടാകുമിത്, iതിെന നാലായി മുറിc് aതിേലk് പഞ്ചസാര സിറp് (പാനി) oഴിkുക.. പിെn
കഴിkുക
----------------------------------------------------മു സുര്kയുെട മുകളിലാണ് മു മാല െവയ്േkണ്ടത് .. കാണാനും ഭംഗിയുണ്ടാകും തിnാനും രുചിയുണ്ടാകും ... ഈ മൂnും നലല്
മധുരമുll പലഹാര ളാണ്..

മു മാല
eന്െറ ഭാരയ്േഗഹം നിലെകാllുn െപാnാനി ഭാഗെt oരു വിശി മായ പലഹാരമാണേര്ത ‘മു മാല’
ആവശയ്ം േവണ്ടുn സാധന

ള്:

‘നnായി വിള ’ േകാഴിമു - 2 e ം
പഞ്ചസാര - aര കp്
െവllം - oരു കp്
തyാറാkുn വിധം:
മു മുകള് ഭാഗം െപാ ിc്, മ kുരു മാര്തം eടുt് നnായി aടിkുക.
oഴി
മു േtാടിനടിയില് െചറിയ oരു സുഷിരമുണ്ടാkുക.
aടുpt് ചീനc ി െവc് aതില് െവllവും പഞ്ചസാരയും േചര്t് തിളpിkുക.
പഞ്ചസാര uരുകി െചറുതായിെ ാnു കുറുകുnത് വെര തിളpിkുക (പഞ്ചസാര സീെറn് പറയും ആ പരുവtിന്).
സുഷിരം വിരലുെകാണ്ട് െപാtിpിടിc് മു േtാടിേലk് aടിcുെവcിരിkുn മ
നിറയ്kുക.
ചീനc ിയിെല പഞ്ചസാര ലായനിയിേലk്, വിരല് മാറ‍റ്ി മു യുെട മ , വ ം ചുറ‍റ്ി oഴിkുക.
െചറിയ തീയില് കുറc് േവവിcതിന് േശഷം േകാരിെയടുkാം.
ഈ വിഭവം െകാളസ്േര്ടാളിനും ഡയെബറ‍റ്ീസിനും വളെര നലല്താണ് - നലല്താn് െവcാല് രണ്ടും uണ്ടാവാന് നലല്താെണn്.
uപേയാഗമിലല്ാെത വn മു യുെട െവll േവണെമ ില് ചായയില് പാലിനു പകരം േചര്kാവുnതാണ് en് ആേരാ പറയുnത്
േക ി ുണ്ട്.

പാലട ര്പഥമന്
േവണ്ട സാധന

ള്

1.aരിെpാടി 200 ര്ഗാം
2.പാല് 3 ലിറ‍റ്ര്
3.പഞ്ചസാര ¾ gാസ് (ആവശയ്tിന്)
4.െനy് 4 ടീസ്പൂണ്
5.വാഴയില ആവശയ്tിന്
6.ഏലkാ െപാടി oരു നുll്
തyാറാkുn വിധം
aരിെpാടി oരു പാര്തtില് eടുt് 100 മിലല്ി പാലും െചറുചൂടുെവllവും കൂ ി aടയ്kുll പരുവtില് കുഴയ്kുക. വാഴയില
െചറുതായി കീറി aതില് ഈ മിര്ശിതം പരtി ആവിയില് േവവിെcടുkുക. aധികം േവവരുത്. പാര്തtില് നിnുെമടുt്
തണുtതിനുേശഷം oരു പരn വൃtിയുll പലകpുറt് ഓേരാ aടയും െവc് െചറുതായി െകാtിയരിയുക. (ൈഡമണ്ട്
ആകൃതിയീല്)
ചുവടുക ിയുll പാര്തം (െചറിയ uരുളിയുമാവാം) eടുt് aടുpില് െവc് 3 ടീസ്പൂണ് െനy് oഴിc് ചൂടാkുക. ചൂടായ
പാര്തtിേലk് aടയി ിളkുക. തീ കൂ ി aട പകുതി െമാരി
പാകtില് iറkുക.
മെറ‍റ്ാരു പാര്തtില് 21/2 ലിറ‍റ്ര് പാെലടുt് തിളpിkുക. തിളcുകഴി ാല് തീകുറc് െമെലല് iളkിെkാണ്ടിരിkുക. പഞ്ചസാര
േചര്t് aഞ്ചുമിനി ് കൂടി iടtരം തീയില് iളkുക. പിnീട് aട േചര്t് 10 മിനി ു iളkുക.aട െപാടിയാെത iളkണം.
കുറുകി വരുേmാള് ബാkി പാലും േചര്t് iളkുക. തീയില് നിnിറkി ഏലkാെപാടിയും ബാkി െനyും േചര്tിളkി
വിളmാം.
iതില് പഞ്ചസാരയുെട aളവ് aവനവന്െറ കpാസിറ‍റ്ിയനുസരിc് കൂ ുകേയാ കുറയ്kുകേയാ െചyാം.
(ഈ പാചക വിധി ര്ബhസ ം മഠtിെല േദഹ kാരനായിരുn iളയതിന്െറയാണ്. eനിkിതില് oരു പ ുമിേലല്..)

കll് ഷാp് മീന് കറി

“കll് ഷാpിെല മീന് കറി” േദണ്ടി

െന iരിkും.

െനയ്േcാര്....
ബിരിയാണി
കഴിc പലരും iേpാഴും ജീവേനാെട േശഷിkുnു eെn ൈധരയ്tില് iവിെട oരു െനയ്േcാര് നിര്mാണ ര്ശമം.
ബിരിയാണി ൈറസ് : 4 gാസ്.
വലിയ ullി : 2 (iടtരം)
ഡാള്ഡ : 3 ടീസ്പൂണ്.
aണ്ടിpരിp് : 10 e ം
മുnിരി : 15 e ം

ഏലയ്ക : 4 e ം
ര്ഗാmൂ : 6 e ം
കറുവാപ : െചറിയ കഷ്ണം.
up് : പാകtിന്

* aരി നnായി കഴുകി െവlltില് തെn i ് െവkുക.
*വലിയ ullി െചറുതായി ക ് െചyുക. േശഷം ഡല്ഡയില് നnായി വഴറ‍റ്ുക. ( െചറിയ തീയില് - കളര് ചുവpാകരുത്). aതിേലk്
aണ്ടിpരിp്, മുnിരി, ഏലയ്k, ര്ഗാmൂ, പ enിവകൂടി iടുക. നnായി വഴറ‍റ്ിയേശഷം aരിയളkാനുപേയാഗിc aേത gാsില്
ആറുgാs് െവllം eടുt് aത് സേവാളയിരിkുn പാര്തtില് oഴിkുക.(1:1.5 en േതാതിലാണ് െവllം eടുേkണ്ടത്, െവllം
കൂടിയാല് െനയ്േcാറിന് പകരം െനയ് ക ിേയാ െനയ് പായസേമാ aവാം. aതിനാല് െവllം aളkുേmാള് സൂkിkുക)
ആവശയ്tിനുll uപ്p് േചര്kുക. െവllം നnായി തിളc േശഷം aരിയിടുക. കുറc് ഭാഗം തുറnി ് മൂടിെവkുക.
െവllം ഏകേദശം 95% വറ‍റ്ിയാല് (പാര്തtിെല േചാറില് െചറിയ കുഴികള് ര്പതയ്kെpടുn സമയം...) നnായി iളkി തീ
കഴിയുnര്ത കുറkുക. മുകളില് aലൂമിനിയം േഫായില് െകാണ്േടാ മേറ‍റ്ാ നnയി മൂടി (വായു പുറt് േപാവാt വിധം) iരുപത്
മിനു ് aടുpt് െവkുക.
iരുപത് മിനു ിന് േശഷം െനയ്േcാര് െറഡി.
െവജ്/േനാണ് െവജ് കറികളുെട കൂെട ത ാം... iനി കറിയിെലല് ിലും oരു ൈക േനാkാവുnേതയുllൂ.

കllുഷാp് മീന് കറി.
oരു കllുഷാpിെല മീന് കറിയുെട പാചകവിധി താെഴെkാടുkുnു. ഓര്mയില് നിെnടുെtഴുതുnതാണ്. തൃ ൂര്, പുഴയ്kല്
പാടt് ayേnാള് വഴിയിലുള്ള കllുഷാpിെല amായിേയാട് കണ്സള് ് െചയ്ത ഓര്mയില്..
ആവശയ്മുll സാധന

ള്

1. മീന് (1/2 കിെലാ.aയില,ചാള, ദശയുll െചറിയ മീന്. കഴുകി വൃtിയായി കഷണ
2. മുളക് െപാടി ( 2 റ‍റ്ിസ്പൂണ്)
3. വറ‍റ്ല് മുളക് (4 e ം)
4. കറിേവpില ആവശയ്tിന്.
5. മ ള് െപാടി.(1/2 ടിസ്പൂണ്)

ളാkിയത് )

6. െവളിെc . (ആവശയ്tിന് / 2 or 3 Table spoon)
7. പc വാളന്പുളി (4 e ം പുഴു ി പിഴി ് ചാെറടുkുക) / 4 കഷണം കുടmുളി.
പാചക വിധി.
മണ്ച ി aടുpt് െവc് െവളിെc oഴിkുക. ച ി തുണിെകാണ്ട് പിടിc് e ച ിയുെട വശ ളിേലk് പരtുക. e
ചൂടായാല് വറ‍റ്ല് മുളക് രണ്ടായി കീറി േചര്kുക. പിnീട് േവpില.േവpില െപാ ിയാല് മ ള് െപാടി േചര്tിളkുക. പിnീട്
മുളക്െപാടി േചര്kുക. തീ കുറc് മുളക് പകുതി മൂkുnതുവെര കാkുക. aധികം മൂkരുത്.
പിnീട് വാളന്പുളിയുെട െവllേമാ കുടmുളിേയാ േചര്kുക. aതയ്ാവശയ്tിന് െവllം േചര്t് തിളkുnതു വെര കാtു
നില്kുക. തിളcാല് aതയ്ാവശയ്tിന് upും േചര്t് മീന് േചര്kുക. തീകുറc് മീന് േവവിkുക. മൂടി െവkരുത്. കുറുകിയ
aവsയില് ച ി iറkാം.
ഈ കറി രണ്ടുമൂnു ദിവസം വെര േകടാവാെത iരിkും.

മലബാര് ചിkന് ബിരിയാണി
ബിരിയാണി ൈറസ് : 1 കിേലാ.
ചിkന് : 1 കിേലാ
വലിയ ullി (സവാള) : 5 e ം (സാമാനയ്ം വലുത്)
തkാളി : iടtരം 3
പcമുളക് : 6
iഞ്ചി : െചറിയ കഷ്ണം.
െവളുtുllി : 6 aലല്ി.
കയ്രറ‍റ്് : െചറുത് on്.
acി ാ പയര് : രണ്െട ം..
മലല്ിയില : oരു െചറിയ െക ്.
പുതീന : മൂേnാ നാേലാ iലല്ി.
ഏലയ്k:നാല്
ര്ഗാmൂ ;നാല്

കറുവാപ .: െചറിയ കഷ്ണം
ഡാല്ഡ : ആവശയ്tിന്
aണ്ടിpരിp് : 25 ര്ഗാം
uണkമുnിരി : 25ര്ഗാം
വലിയ ജീരകം : aരടിസ്പൂണ്.
ഗരം മസാല : മുkല് ടീസ്പൂണ്
മ ള് െപാടി : മുkാല് ടീസ്പൂണ്.
മുളക്െപാടി : eരിവിലല്ാt സുnരനായ കശ്മീരി
ചിലല്ിയാെണ ില് രണ്ടര ടീസ്പൂണ്. aെലല് ില് on്
തെn ധാരാളമാവും.
കുരുമുളക് െപാടി : onരടീസ്പൂണ്
ൈതര് : 2 ടീസ്പൂണ്
up് :പാകtിന്

ആദയ്ം െചേyണ്ട കാരയ് ള് :
1. ബിരിയാണി ൈറസ് ആദയ്ം െവlltിലി ് കുറc് ദൂെര െവkുക. aര്തയും െചയ്താല് പിെn ഞാന് പറയുn വേര ആ
പാര്തtിേലk് േനാkാന് േപാലും പാടുllതലല്.
2. iത് വായിc് ഫുള് േകാണ്ഫിഡെസാെട വലിയ ullി കനം കുറc് ക ് െചyുക.
3. െവളുtുllി/iഞ്ചി/ പcമുളക് enിവ onിc് നnായി ചതkുക
4. തkാളി െചറുതായി നുറുkുക.
5. മുറിc് െവc് ചിkന് കു പനാെണ ില് പുllിെയ കഴുകി െറഡിയാkണം. aെലല് ില് ര്ഡെsാെk െചയ്ത് കഷ്ണം കഷ്ണമാkി
െവkുക (oരു മുഴുവന് ചിkന് കാല് രണ്ടാkിയാല് oേരാ കഷ്ണtിനും ull aര്തയും വലുptില് പീസ്പീസാkിയാല്
ബഹുt് നലല്ത്)
6. പയര് oരിഞ്ച് നീളtിലും (കൃതയ്മാനായി സ്െകയില് uപേയാഗിേkണ്ടതിലല്. iത് ഏകേദശ കണk്) കാരറ‍റ്് കനം കുറcും ക ്
െചyുക.
iനി േജാലി തുട

ാം...

aദയ്ം ൈര്ഫപാന് േപാെലയുll itിരി വലിയ പാര്തtില് (oരു കിേലാ ചിkന് കറിെവkാനുll aര്തയും വലുpം) മൂn് സ്പൂണ്
ഡാല്ഡ കുറ
ചൂടില് നnായി ചൂടാkി, ആെക ക ് െചയ്ത് െവcിരിkുn വലിയ ullിയുെട പt് ശതമാനം aതിലി ് വഴറ‍റ്ുക.
കൂെട aണ്ടിpരിp് മുnിരി iവയും േചര്kുക. നnായി ചൂടായി ullി െചമnനിറം ആവുേmാള് െനy് നnായി വാര്t്
ൈര്ഫയായ aണ്ടിpരിp്/മുnിരി iവ മെറ‍റ്ാരു പാര്തtില് സൂkിkുക. (നnായി െമാരി ് സേവാള / aണ്ടിപരിp്/ മുnിരി
enിവയട ിയ പാര്തം െത ടുt് െവkാതിരിkാന് ര്ശdിkുക, െവcാല് iടയ്ക് െകാറിkാന് േതാnും... പിെn ആവശയ്സമയt്
പാര്തം കാലിയായിരിkും).

iനി aേത പാര്തtില് ചൂടായിരിkുn ഡാല്ഡയിേലk് ക ് െചയ്ത ബാkി വലിയുllി iടുക. കുറ
തീയില് വഴറ‍റ്ുക. നnായി
െവnുകഴി ാല് (ആെക uണ്ടായിരുn വലിയുllി പt് ശതമാനമായി ചുരു ും) aതില് ചതc iഞ്ചി/പcമുളക്/െവളുtുllി
iവ േചര്t് നnായി മിക്സ് െചyുക. രണ്െടാ മൂേnാ മിനു ിന് േശഷം മ ള്െപടി/മുളക് െപാടി iവ േചര്t് on് കൂടി മിക്സ്
െചyുക. പിnീട് ക ് െചയ്ത് െവc തkാളിയും കൂെട upും േചര്t് iളkുക. ഗരം മസാല/കുരുമുളക് െപാടി enിവകൂടി
േചര്t് മൂടിെവkുക(കുറ
തീയില്).
തkാളി നnായി uട ് മസാലയുമായി േചര്nാല് ചിkന് പീസുകള് േചര്t് മിക്സ് െചയ്ത് മൂടിെവkുക. (പുllി പതുെk
െവnുേകാllും. iടയ്kിേട on് iളkി െകാടുkണം. iത് വേര ഞാന് oരു തുllിെവllം aതില് േചര്tി ിലല്. മറkരുത്.
ജാര്ഗൈത.)
iനി മെറ‍റ്ാരു പാര്തtില് aരി മൂടാnാവശയ്മായ െവlltിന്െറ iര ി െവllം തിളpിkാന് തുട ുക. െവളtില്
കാരറ‍റ്്/പയര്/വലിയജീരകം/ഏലk/ര്ഗാmൂ/കറുവാപ /up് (പാകtിന്)enിവ േചര്kുക. നnായി തിളc െവlltില് േനരെt
െവlltിലി ുെവc aരിയിടുക. (iതിനിടയില് ചിkന് പാര്തം iളkാന് മരkരുത്)
aരി 75% േവവായാല് െവllം വാര്kുക.

ചിkന് 90%വും െറഡിയായി ുണ്ടാവും. aതില് ൈതര് േചര്t് തീ ഓഫ് െചyുക.

iനി oരു പാര്തtില് വാര്t േചാറില് നിn് കുറെcടുt് പരtി aര ടിസ്പൂണ് ഡാല്ഡ് oഴിc േശഷം െറഡിയായ ചിkന്
aതില് oഴിkുക. aത് നnായി പരtി ബാkി േചാറ് aതിന് മുകളില് iടുക. േചാറിനു മുകളിള് aരടിസ്പൂണ് ഡാള്ഡ oഴിkുക.
െചറുതായി aരി
മലല്ിയില/ െപാതീന enിവയും മുേm ൈര്ഫെചയ്ത് െവc aണ്ടിപരിp് മുnിരി iവയും iടുക.
പിnീട് പാര്തtിന്െറ വായ്ഭാഗം aലൂമിനിയം േഫായിലുെകാണ്െടാ മേറ‍റ്ാ നnായി aടc് (വായു പുറt് കടkാt
രീതിയില്)പാര്തം മൂടി ഏറ‍റ്വും കുറ
തീയില് aടുpt് െവkുക. iരുപത് മിനു ിന് േശഷം തി ഓഫ് െചയ്ത് നി ള്k്
െസൗകരയ്മുll സമയt് ഫു ഡിkാം... iതാണ് മലബാരി ബിരിയാണീ.
*iവിെട പറ ് ടീസ്പൂണുകെളലല്ാം വലിയാതാണ്. െകാcുകു ികള്k് കഫ്സിറp് െകാടുkുn െകാcു സ്പൂണുമായി വn്
പാചകം െചയ്താല് നി ള് പാചകം െചyുn് ബിരിയാണി േപായി ് െവറും ആണിേപാലും ആവുnതലല്. ജാര്ഗൈത.
* iനി i ിെന പാകം െചയ്ത് ബിരിയാണി ആയിെലല് ില് eേnാട് പരാതി പറയാം. പേk ചിലേpാള് ഞാന് വാചാലമായ
െമൗനtിലായിരിkും.
oരു കുറിpുകൂടി iതില് േചര്kണം en് േതാnി : iത് eഴുതാന് തുട ിയേpാഴാണ് itരം oരു കുറിp് eഴുതാനുll വിഷമം
മനsിലാkിയത്. പിെn ഞാന് oരാള്k് പറ ് െകാടുkുn േപാെല aേ ാ ് eഴുതി. aതാണ് സതയ്tില് ഈ കുറിp്...

െവണ്ടkായ േറാs്

േചരുവകകകള്
െവണ്ടkായ 250 ര്ഗാം (കഴുകി oരിഞ്ചു നീളtില് മുറിcു കുറുേക പിളര്nു വയ്kുക)
സവാള- iടtരം- രണ്െട ം
കറിേവpില
െവളുtുllി രണ്ട് aലല്ി- െകാtിയരി ത്

iഞ്ചി oരു കഷണം- െകാtിയരി ത്
മ ള്െpാടി &മുളകുെപാടി : aര ടീസ്പൂണ് വീതം
െവജിറ‍റ്ബിള് മസാല- ഈേsണ് (aെലല് ില് മ ള് മുളക് itി കൂ ി oരു നുllു ഗരം മസാല കൂടി േചര്tാല് മതി)
up്: ആവശയ്tിന്
e : െതാ ു േപാകരുത്!
പാചകം
oരു ച ിയില് െവണ്ടkാ മൂടി നില്kുn രീതിയില് െവllം oഴിc് െവllം ഏകേദശം വറ‍റ്ുേmാള് മാറ‍റ്ി വയ്kുക.
ച ിയില് iേpാല് aതിന്െറ െകാഴുp് ബാറ‍റ്ര് ആയി നില്kും aതിനാല് e o ും ആവശയ്മിലല്. ആ ച ി ചൂടാkി ഈ
ബാറ‍റ്റിേലk് കറിേവpില, െവളുtുllി, iഞ്ചി enിവ i ് മൂpിkുക. േശഷം (വളെര കുറc്) െവllം oഴിc് aതില് സവാള
മൂpിkുക. സവാള വാടിtുട ുേmാല് മസാലകള് eലല്ാം േചര്t് നnായി മൂpിkുക (iടk് വലല്ാെര വരണ്ടു േപാകുെnn്
േതാnിയാല് കുേറെ െവllം േചര്tു െകാടുtാല് മതി.
iതിേലk് െവണ്ടkായയും േചര്t് iളkി നലല്േപാെല മൂടുn രീതിയില് െവllം oഴിc് upും േചര്t് മൂടി വc് േവവിkുk.
െവllം വറ‍റ്ി വരുേmാല് iടkിടk് iളkണം (iെലല് ില് aടിയില് പിടിcു ച ി പണ്ടാരട
പിെn കഴുകിയാലും േപാകിലല്!)
പടtില് കാണുn േചലാകുേmാള് സംഭവം െറഡി. ചpാtി, ഖുബൂസ്, േറാ ി തുട

ും,

ി enു െര്ബഡിന്െറയും കൂെട ഓടിേkാളും.

േപാഷക വിവരം:ഫാറ‍റ്്- 1% iല് താെഴ!
േഫാസ്ഫറസ് - 2 + ര്ഗാം
ൈഫബര് 3 ര്ഗാം
കാര്ബ്- 20 ര്ഗാം
വിറ‍റ്ാമിന് സി i േmാെല
െര്പാ ീന് - 6 ര്ഗാം
(പിേn eനിkു പിരാnേലല് iരുnു കണkു കൂ ാന്, aയണും വിറ‍റ്ാമിന് ആയും െചറിയ േതാതില് ബി േകാmല്ക്സും നലല്േപാെല
കാtയ്വും uണ്ട്)

െവണ്ടk ൈര്ഫ
േവണ്ട സാധന

ള്

െവണ്ടk - മൂkാtത് 250 ര്ഗാം. വൃtിയാkി കഴുകി രണ്ടു തലയും കള
(shallow fry)
uണk മുളക് - 7 e ം (െചറുതായി ചതc് െവkുക)
മ ള് െപാടി - aര റ‍റ്ീസ്പൂണ്
െവളുtുllി - 5 aലല്ി (ചതcത്)

് oരു ടീസ്പൂണ് e യില് വറുെtടുkുക.
e - ആവശയ്tിന്
up് - ആവശയ്tിന്
േവpില - oരു കതിര്

uണ്ടാേkണ്ട വിധം
e ചൂടാkി െവളുtുllി േചര്t് മൂkുnതുവെര വഴറ‍റ്ുക. പിnീട് മുളകും മ ള് െപാടിയും േചര്tിളkുക. േവpിലയി ്
െപാ ിയാലുടന് െവണ്ടk േചര്kുക.
നലല് തീയില് നnായി iളkി upും േചര്tിളkുക.രണ്ടു മിനി ിനു േശഷം iറkാം.
iതിെന െമഴുkുപുര ി enും വിളിkാം. പേk iതിന് നലല് eരിവ് ullതുെകാണ്ട് സ്മാളടിkാനും ക
നnായിരിkും.

െവണ്ടk കറി (േത

ികുടിkാനും

ാpാല് േചര്tത്)

േവണ്ട സാധന

ള്

െവണ്ടk - മൂkാtത് 250 ര്ഗാം. വൃtിയാkി കഴുകി രണ്ടു aറ‍റ്വും കള ത്
പcമുളക് - 7 e ം (െനടുെക പിളര്nത്)
മ ള് െപാടി - aര റ‍റ്ീസ്പൂണ്
േത - aര മുറി. ( aരc് onാം പാലും രണ്ടാം പാല് ( 100 മിലല്ി) മാറ‍റ്ി െവkുക

െചറിയ ullി - പെt ം (െതാലി കള ് െചറുതായി നുറുkിയത്)
െവളുtുllി - 5 aലല്ി (ചതcത്)
e – ആവശയ്tിന്
up് - ആവശയ്tിന്
കടുക് - aര റ‍റ്ീസ്പൂണ്
േവpില - oരു കതിര്
uണ്ടാേkണ്ട വിധം
e ചൂടാkി കടുക് െപാ ിkുക. െചറിയ ullിയും െവളുtുllിയും േചര്t് iളkുക. രണ്ടു മിനി ് കഴി ് പcമുളകും
േചര്kുക. iളkിെkാണ്ടിരിkുക. പിnീട് േവpിലയും േചര്kുക. eടുtു െവcിരിkുn െവണ്ടk േചര്tിളkുക.
െവണ്ടkയുെട o ുn പരുവം മാറുnതുവെര iളkുക. പിnീട് upും മ ള്െpാടിയും േചര്tിളkുക. രണ്ടാം പാല് േചര്tു
മൂടി െവkുക. aഞ്ചുമിനി ് െവcതിനുേശഷം onാം പാല് േചര്t് iളkി തീ ഓഫ് െചyുക.

oരു ‘കറി’
കര്തിkായ് (വഴുതന ) - aര കിേലാ
[പുളിേയാടുll i മനുസരിc് െചറുനാര
up് - ആവശയ്tിന്
കടുക് - oരു ടീസ്പൂണ്
കറിേവpില - രണ്ട് തണ്ട് [iലേയാടു കൂടി]
uണkമുളക് - നാെല ം

പുളി - oരു െചറുനാര വലുptില്
യുേട ൈസസ് കൂ ുകേയാ കുറയ്kുകേയാ ആവാം]
ചുവnുllി - ആെറ ം
െവളിെc - oരു േടബിള് സ്പൂണ്
െവllം - രണ്ട് കp് [പാചകം െചyാന്]
െവllം - oരു കp് [റിസര്v്]

പാകം െചyുn വിധം [കാേtാളേണ!]
ആദയ്മായി െചാvിനും േചലിനും വായില് െകാടുkാന് പറ‍റ്ിയ oരു കറിയുണ്ടാkി sാന്ണ്ട് ൈബ ആkി െവkുക [ആവശയ്ം വരും
- നൂറുതരം]
വഴുതന െഞ ് കള ് കഴുകി, oരു പാര്തtില് െവllെമടുt് aതിലി ് നലല്േപാെല േവവിkുക.
െവn വഴുതന െതാലി കള ് പാകം െചyാനുll പാര്തtിലി ് നലല് േപാെല uടെcടുkുക.
മാറ‍റ്ിെവcിരിkുn െവlltില് പുളിപിഴി ് aതിേലെkാഴിkുക.
ആവശയ്tിന് upി ് നnായി തിളcതിന് േശഷം കറി(!) iറkി െവkാം.
മാറ‍റ്ിെവcിരിkുn ചുവnുllിയും uണkമുളകും കൂെട െചറുതാെയാn് ചതെcടുkുക.
ചൂടായ ചീഞ്ച ിയില് e െയാഴിc് കടുകി ് െപാ ിയതിന് േശഷം കറിെവpിലയിടുക.
iതിേലk് ചതc് െവcിരിkുn ചുവnുllിയും uണkമുളകും േചര്kുക.
iെതലല്ാം കൂെട ‘കലkി’ െവcിരിkുn വഴുതന - പുളി മിര്ശിതtിേലk് oഴിkുക.
വായില് െവkാന് െകാllുെമnുണ്െട ില് iഡ്ഢലിയുെട കൂെട uപേയാഗിkാം.
ഡിസ്ൈkമര്:
aളവുകളില് വരുn വയ്തിയാന

ള്k് ഞാേനാ ഈ േbാേഗാ... iതിന്െറ നാഥനായ റpായിേയാ utരവാദിയായിരിkുnതലല് :)

പുനtിലിന്െറ െവllരിkാ പcടി.
കഴി

ദിവസം പുനtില് കു

bുll ൈകരളി പീpിള് ടിവിയിെല aഭിമുഖtില് പറ
െവllരിkാ പcടി.

േവണ്ട സാധന ള്
െവllരിk - െതാലിയും കുരുവും കള ് oരിഞ്ചുകനtില് aരി
പcമുളക് - 5 e ം
േത - oരു മുറി ( ചിരവിയത്)
up് - ആവശയ്tിന്.
കറിേവpില - 1 തണ്ട്

oരു പാചക വിധി േകെ ഴുതുnു.

ത് - aര കിെലാ
ൈതര് - aരkp്
കടുക് - ആവശയ്tിന്.

uണ്ടാേkണ്ട വിധം
വായ് വ മുll oരു പാര്തtില് െവllം തിളpിc് oരു തുവര്tുമുണ്ട് aതിന് മുകളില് െക ുക. aതിനു മുകളിലായി upും
േചര്tിളkിയ െവllരിk നിരtുക. െവlltില് െതാടാെത aഞ്ചു മിനി ് മൂടി െവc് ആവിയില് േവവിkുക. പിnീട്
പുറെtടുt് മെറ‍റ്ാരു തുവര്tുമുണ്ടുെകാണ്ട് െവllരിkയിെല െവllം തുടെcടുkുക. െചറിയ oരു പാര്തtില് െവllരിk
iടുക. മുളകും ൈതരും േത യും കൂടി മിക്സിയില് മൃദുവായി aരെcടുkുക. ഈ കൂ ് െവllരിkയുെട മുകളില് oഴിkുക.
e യില് കടുക് െപാ ിc് കറിേവpിലയും േചര്t് െവllരിkയുെട മുകളില് വിതറുക.
പുനtിലിന്െറ െവllരിkാ പcടി െറഡി.

കൂര്k uേpരിയും േത

ാcmnിയും

കൂര്k uേpരി
ആവശയ്മുll േചരുവകള്
കൂര്k – aര കിെലാ. നാടനായാല് നലല്ത്. െചറുത്.
മെ ലല്ാം കള ്, െതാലി കള ് കഴുകി, aരയിഞ്ച് വലിptില് കഷണ ളാkിയത്.
േവpില – 2 തണ്ട്.
uണkമുളക് - 5 e ം ചതcത്
െവളുtുllി - െചറുത് ( 10 aലല്ി ) ചതcത്
up് - ആവശയ്tിന്
ചുവnുllി - 5 e ം ചതcത്
െവളിെc – ആവശയ്tിന്
മ ള്െപാടി - aരkാല് ടീസ്പൂണ്
uണ്ടാേkണ്ട വിധം
കൂര്kയും മ ള് െപാടിയും ആവശയ്tിന് െവllവും േചര്t് േവവിkുക. പകുതി േവവാവുേmാള് ആവശയ്tിന് up്
േചര്kുക.
ചീനc ിയില് e ചൂടാkി ചുവnുllിയും െവളുtുllിയും േചര്kുക. പകുതി െമാരിയുേmാള് uണkമുളക് േചര്kുക.
കറിേവpില േചര്tിളkുക. പിnീട് കൂര്k െവllമിലല്ാെത േചര്tിളkുക. രണ്ട് മിനി ് മൂടി െവc് േവവിkുക. പിnീട് iളkി
തീ കൂ ി െവllം വറ‍റ്ിെcടുkുക.

േത

ാ ചmnി

ആവശയ്മുll േചരുവകള്
േത – oരു മുറി ( oരു േത യുെട പകുതി) ചിരവിയത്
േകാല്pുളി - 2 iഞ്ച് കഷണം (പുളിയുll മാ യായാല്
oെര ം)

uണk മുളക് - 3 e ം
up് - ആവശയ്tിനു

uണ്ടാേkണ്ട വിധം
eലല്ാ േചരുവകളും കൂടി മിക്സിയിലി ് ചതkുക. aധികം aരയ്kരുത്. uണk മുളകിന് പകരം പcമുളകു േചര്kാം.
a െനെയ ില് േകാല്pുളിk് പകരം പുളിയുll oരു മാങ്ങ േചര്kാം. amിയിലി ് aരെcടുtാല് നnായിരിkും.
നലല് െനലല്ുകുtിയ aരിയുെട ക

ിയും കൂര്k uേpരിയും േത

ാcmnിയും നലല് േകാmിേനഷനാണ്.

ചിkന് ചിലല്ി (ഫാs് ഫുഡ് രീതിയില്)
േവണ്ട സാധന ള്
മ ള് െപാടി - ½ ടീസ്പൂണ്
ചിkണ് - 500 ര്ഗാം
സ്ര്പിങ് oണിയന് - 2 e ം ( iലമാര്തം െചറുതായി
പcമുളക് - 5 e ം ( െനടുെക പിളര്n് കുരു കള ത്)
aരി ത്)
കുരുമുളക് - 1 ടീസ്പൂണ് ( ചതcത്)
up് - ആവശയ്tിന്
ചിലല്ി േസാസ് - 1 ടീസ്പൂണ്
aജിെനാ േമാെ ാ - oരു നുll്
െവllം - ആവശയ്tിന്
േസായാ േസാസ് - 2 ടീസ്പൂണ്
മലല്ിയില – ആവശയ്tിന്
േകാണ്േ ാര് - 3 ടീസ്പൂണ് െവlltില് കലkിയത്
e – ആവശയ്tിന്.
ഗാര്ലിക് േപs് - 1 ടീസ്പൂണ്
uണ്ടാേkണ്ട വിധം
കഴുകി െചറിയ കഷണ ളാkിയ ചിkണ്, മ ള് െപാടിയും upും കുറc് െവllവും േചര്t് േവവിkുക. മുkാല് ഭാഗം
േവവായാല് aടുpില് നിnുമിറkുക. കഷണ ളും ചാറും മാറ‍റ്ി െവkുക.
oരു ചീനc ി ചൂടാkി e െയാഴിc് ഗാര്ലിക് േപs് േചര്kുക. നnായി iളkിെkാണ്ടിരിkണം.പcമണം േപാകുേmാള്
േസായാേസാസും ചിലല്ിേസാസും കുരുമുളകും യഥാകൃമം േചര്kണം. e െതളിയുേmാള് േകാണ് വറും പcമുളകും കുരുമുളകും
ചിkണ് േവവിc ചാറില് നിnും 3 ടീസ്പൂണ് േചര്tിളkുക. പിnീട് മാറ‍റ്ി െവcിരിkുn ചിkണ് േചര്t് iളkി തീ കുറc്
,കുറc് സമയം മൂടി െവkുക. 3 മിനി ് കഴി ാല് തുറn് െവc് തീ കൂ ി ൈര്ഡ പരുവtിലാkി aടുpില് നിnുമിറkാം. സ്ര്പിങ്
oണിയനും aജിെനാേമാേ ായും േചര്tിളkുക. ആവശയ്െമ ില് മലല്ിയില േചര്kാം.
NOTE :
േസായാേസാസ് േചര്kുnതുെകാണ്ട് upു കുറc് േചര്tാല് മതിയാകും. aജിെനാേമാെ ായും സ്ര്പി ് oണിയനും aതയ്ാവശയ്മലല്.
ചിലര് കാപ്സിkവും േചര്kാറുണ്ട്. ഈ രീതിയില് െപ n് ചിkണ് ചിലല്ി ത yാറാkാം.

മു kറി
പcമുളക്-3
up്-ആവശയ്tിന്
e -2 േറ‍റ്ബിള് സ്പൂണ്
േത ാpാല്-1.5 കp്
കറിേവpില-5

മു -3
സേബാള-2(iടtരം)
തkാളി-1
മലല്ിെpാടി-2 റ‍റ്ീസ്പൂണ്
മുളകുെപാടി-0.5റ‍റ്ീസ്പൂണ്
മഞള്െപാടി-0.5 റ‍റ്ീസ്പൂണ്

uണ്ടാkുn വിധം:ച ി aടുpt് െവc് ചൂടാകുേmാള് e oഴിc് സേബാള aരി തും േവpിലയും i ് വഴറ‍റ്ുക.മൂt്
വരുേmാള് മലല്ിെpാടി,മുളകുെപാടി,മ ള്െപാടി enിവ i ിളkി തkാളിയും പc മുളകും aരി ത് iടുക.eലല്ാം കൂെട കുഴm്
പരുവtിലാകുേmാള് oരു gാs് െവllം oഴിc് up് േചര്kുക.
തിളc് കഴി ാല് തീ കുറc് മു കള് ഓേരാnായിെപാ ിെcാഴിkുക.oഴിkുേmാള് onിന് മുകളില് onായി oഴിkരുത്.പാര്തം മൂടി
െവc് മു േവവുnത് വെര കുറ
തീയില് േവവിkുക.aതിനു േശഷം വലിയ സ്പൂണ് െകാണ്ട് മു കള് മറിcി ് േത pാല് oഴിc്
തിളc് വരുേmാള് aടുpില് നിnും iറkുക.
േത

ാpാലിനു പകരം വരുtരc േത

uപേയാഗിcാല് കൂടുതല് സ ാദി മാകും.

ചിkണ് 360
േവണ്ട േചരുവകള്
1. േകാഴി - 1 കിെലാ (iടtരം വലിptില് മുറിcത്)
വലിയ ullി - 4 e ം വലുത് (iടtരം വലിptില്
aരി ത്)
െവളുtുllി - oരു കുടം (8 aലല്ി - ചതcത് )
പc മുളക് - 4 e ം (രണ്ടായി കീറിയത്)
കുരുമുളക് െപാടി - 1 േട.സ്പൂണ്
മുളക് െപാടി (കാശ്മീരി ചിലല്ി) - 2 േട.സ്പൂണ്
ഗരം മസാലെpാടി - aര േട.സ്പൂണ്

മലല്ിെpാടി - 2 േട.സ്പൂണ്
തkാളി - 3 e ം (െചറുതായി aരി
up് - ആവശയ്tിന്
2. െവളിെc - 3 േട.സ്പൂണ്
3. േവpില - 2 തണ്ട്
4. മലല്ിയില - ആവശയ്tിന്
തyാറാേkണ്ട വിധം

ത്)

onാമെt േചരുവകള് eലല്ാം oരു കുkറിലാkി നാലു സ്പൂണ് െവllവുമായി മിക്സ് െചyുക. oരു വിസില് വരുnതു വെര
േവവിkുക. വിസില് വnാല് പtുമിനി ് െചറിയ തീയില് േവവിcതിനുേശഷം iറkി െവkുക. പരn oരു ര്ഫയിംഗ് പാനില്
െവളിെc െയാഴിc് ചൂടാkുക. ചൂടായാല് േവpില േചര്t് iളkുക. പിnീട് കുkറിെല കറി ര്ഫയിങ് പാനിേലk് േചര്t്
മീഡിയം ചൂടില് iളkിെkാണ്ടിരിkുക. െവllം വറ‍റ്ി e െതളി ു വരുnതുവെര iളkിെkാണ്േടയിരിkണം. െവllം
വറ‍റ്ുേmാള് തീ കുറയ്kുക. ൈര്ഡ ആയി വരുേmാള് മലല്ിയിലയും േചര്tിളkിയാല് വിളmാന് െറഡി.
ഈ കറി വളെര eളുpം തyാറാkാം. e യും കുറവ്.
ഡയറ‍റ്് െചyുnവര്k് ഗരം മസാലയും മലല്ിെpാടിയും കുറkാവുnതാണ്.

eലല്ും കpയും 

 
(e മറ‍റ് വയനാടന് യാര്തകളില് പരിചയെp ത്. കടpാട് േബബിയ ിളിന്) 
േചരുവകള്:‐ 
1)കp‐1 1/2 കിേലാ 
2)ബീഫ്‐1 കിേലാ(േബാണ്െലs് േവണ്ടാ,iതിന് 
aതയ്ാവശയ്ം േബാണ്സ് േവണം) 
3)സവാള‐ 1 1/2 കിേലാ 
4)മുളകുെപാടി‐1 േടബിള് സ്പൂണ്. 
5)മലല്ിെpാടി‐1 ടീസ്പൂണ് 
6)ഗരം മസാല‐1/2 ടീസ്പൂണ് 

7)മ െpാടി‐ 1/4 ടീസ്പൂണ് 
8)iഞ്ചി ‐ 1 കഷ്ണം(നേലല്ാണം െപാടിയായി 
aരി ത്) 
9)െവളുtുllി‐3 കുടം 
10)കറിേവpില‐ 2 1/2 തണ്ട്(eലല്ാവരും 2 തണ്ട്‐
nാ eഴുതാറ്. oരു േചഞ്ചായിേkാേ ) 
11)e  ‐ ആവശയ്tിന്

 
പി.es്: oരുകാരയ്ം വി ുേപായീ: up് പാകtിന്... epഴും പറ‍റ്ണ oരു aബdാെണnു കരുതയ്ാ മതീ‐േ ാ 
uണ്ടാkുn വിധം
 
1)കp കഴുകി െവllം വാര്n േശഷം oരു കലം ഓര് ര്പഷര് കുkറില് േവവിെcടുkുക. 
2)iന് ദ മീന് ൈടം,മഹിഷേtയും േവവിെcടുkുക. പാവ ള് രണ്ടും കുറcു േനരം റs് െചയ്േതാേ . ആ 
സമയം െകാണ്ട് നമുk്: 
3)ullി,െവളുtുllി,iഞ്ചി ര്തയ െള 1 േടബിള് സ്പൂണ് e യില് വഴറ‍റ്ിെയടുkാം. 
4)സംഭവം oരു 916 േഹാള്മാര്k് ആവുേmാ ബാkിയുll മസാലകള് ത ി oരു ഐ.വി.ശശി പടtിണ്െറ‍റ് 
പരുവtിലാkുക. 
5)വഴn മസാലയിേലk് െവn് oരു പരുവമായിരിkുn മഹിഷെt ap്‐േലാഡ് 
െചyുക.aവനവിെടkിടn ്ട് ശരിk് േവവേ  oരഞ്ച് മിനി ്. 
6)െവn കpയും ap്േലാഡ് െചyുക...മടിkണ്ട,െചയ്േതാളൂ....ദാ◌ാ◌ാ...ദ െന.... iനി മൂpരും ശരിk ്ട് 
െവേnാെ .നmള് ശലയ്െpടുtാന് നിkണ്ട. 
7)സംഭവം െവn് കുഴ ് oരു െലവലാവുേmാള്,ചൂേടാെട വാ ി ശരിk ്ട് േതmുക. (േതmല് കഴി ാല് oരു 
ഏmkം 
മs്) 

uരുളkിഴ

് മുളകി ത് 

(am uണ്ടാkിtരുn പckറി ഐറ‍റ്ംസില്,ഞാന് ആസ ദിc് കഴിkുnത്. നലല് മ യരിേcാറിണ്െറ‍റ് 
opം,െയവനും,ക ൈtരും,കടുമാ  upിലി തും കൂടിയുണ്െട ില്...േഭഷ്... േഭഷ്)  
േചരുവകള്:‐  
1)uരുളkിഴ ് പുഴു ിെയടുtത്‐5 e ം (വലുത്) 
2)െവളിെc  ‐ 2 1/2 േട. സ്പൂണ് 
3)സവാള aരcത്‐ 1 1/2 േട. സ്പൂണ്
4)മുളകുെപാടി ‐3/4 േട. സ്പൂണ്  
5)up്‐പാകtിന്
uണ്ടാkുn വിധം  
1)പുഴു ിയ uരുളകിഴ ് uടെcടുkുക.(uട enു െവcാല് oരു മീഡിയം uട.aതയ്ാവശയ്ം കഷ്ന ല് േവണം. 
iെലല് ില് സംഗതിk് oരു ഗുമ്മ്ണ്ടാവിലല്യ്ാ) 
2)uടെcടുt uരുളkിഴ ില് ullി aരcതും,മുളകുെപാടിയും തിരുmുക. (േബാsിണ്െറ‍റ് മുഖtാണ് 
തിരുmുnെതn് സ ല്pിcാല് മതി,തിരുmലിെനാരു സുഖം‐ണ്ടാവും)  
3)ചീനc ി/ര്പഷര്പാന് aടുപt് െവc് ചൂടാവുേmാള് e െയാഴിc്,ullിയും,മുളകും തിരുmിയ 
uരുളkിഴ ് aതിേലk് ത ുക. 
4)പാകtിന് upും വിതറി,iളkേലാടിളkല്,iളkേലാടിളkല്. 
5)സംഭവം പാര്തtീn് വി ു വരുn oരു aവsാവിേശഷമാവുേmാള്. iറkിെവയ്kുക 
6)Serve Hot (േഹാ ിേനാെടാpവും െസര്വ് െചyാം) 
 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful