You are on page 1of 144

İHRACAT 

MEVZUATI 
I. BÖLÜM


İHRACAT REJ İMİ KARARI ............................................................... 3 
İHRACAT YÖNETMELİĞİ ................................................................................ 7 
İhracatçı Belgesine İlişkin Tebliğ (Ekonomik Araştırmalar ve 
Değerlendirme 96/1)...........................................................................................15 
Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 
2006/3)...............................................................................................................16 
Takas veya Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ 
(Tebliğ No: İhracat 2006/4) ................................................................................19 
Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 2006/5) ................................................22 
Transit Ticarete İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/6).................................26 
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7) ...............29 
İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31) .................32 
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 
2004/12).............................................................................................................36 
Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar....................................................39 
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat 
2004/4)...............................................................................................................43 
Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin 
Tebliğ (İhracat: 2005/5)......................................................................................56 
Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracata 
İlişkin Tebliğ (İhracat 96/11)..............................................................................76 
Offset Uygulamalarına İlişkin Tebliğ (İhracat 98/27)..........................................79 
Anlaşmalar (96/1)...............................................................................................83 
Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin 
İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat 2002/12)..........................................................84 
Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin 
İhracatına İlişkin Tebliğ İhracat: (2005/11).........................................................93 
Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatının Kontrolüne İlişkin 
Tebliğ (Tebliğ No: 2003/12).............................................................................127 
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ İhracat: 
(2004/13)..........................................................................................................130 
Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetlerine İlişkin 96­32/16 SayılıTebliğ...................141


İHRACAT REJ İMİ KARARI 

Resmi Gazete Tarihi: 6 Ocak 1996 
Resmi Gazete Numarası: 22515 

Karar Sayısı: 95/7623 

Amaç 

Madde  1­  Bu  Karar’ın  amacı,  ihracatın  ülke  ekonomisi  yararına  düzenlenmesini, 
desteklenmesini ve geliştirilmesini sağlamak için ihracatta yetkili mercii ve uygulanacak 
esasları belirlemektir. 

Kapsam 

Madde 2­ İhracatla ilgili her türlü işlem, bu Karar, ihracatla ilgili sair mevzuat ile 
ikili  ve  çok  taraflı  anlaşmalar  ve  bunlara  istinaden  çıkarılacak  yönetmelik,  tebliğ  ve 
talimatlar çerçevesinde yürütülür. 

Yetki 

Madde  3­  İhracatta  yetkili  merci,  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı’nın  bağlı  olduğu 
Bakanlıktır. Bakanlık; 

a) İhracatın her aşamasında gözetim, denetim ve yönlendirilmesine ilişkin her türlü 
önlemleri  almaya,  ihracatla  ilgili  işlemleri  her  safhada  izlemeye  ve  bu  hususlarla  ilgili 
düzenlemeleri yapmaya, ihracata ilişkin bilgi ve belgeleri istemeye ve ihracatı bu Karar 
çerçevesinde yürütmeye, 

b) Piyasalarda meydana gelen olağan dışı bir gelişme, ihracata konu malda görülen 
yetersizlik,  kamu  güvenliği,  kamu  ahlakı,  insan  sağlığı,  hayvanların,  bitkilerin  veya 
çevrenin  korunması  amacına  yönelik  tedbirler,  sanatsal,  tarihi  ve  arkeolojik  değer 
taşıyan metanın korunması nedenleriyle ihracatta kısıtlama veya yasaklama getirmeye, 

c)  Gerektiğinde  ihracatı  müsaadeye  veya  kayda  bağlamaya,  ihracatta  miktar 


kısıtlaması uygulamaya, 

d)  Bağlı  muamele,  takas  ve  dolaylı  offset  gibi  karşılıklı  ticaret  uygulamalarının 
usul ve esaslarını gerektiğinde sektör ve/veya ülke bazında belirlemeye, 

e)  Transit  ticaret,  geçici  ihracat,  bedelsiz  ihracat  ve  ticari  kiralama  yolu  ile 
yapılacak  ihracat  ile  yurt  dışında  inşaat,  tesisat  ve  montaj  işi  alan  müteahhitlerin 
yapacağı ihracatı düzenlemeye, 

f) İhracat politikalarında bir bütünlük sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşların 
ihracata yönelik faaliyet ve kaynaklarını koordine etmeye, 

g)  Alıcı  ülkelerce  ihracatımızın  kısıtlanmasına  ilişkin  olarak  alınacak  tedbirlerin 


kaldırılmasına,  etkilerinin  asgariye  indirilmesine  veya  iyileştirilmesine  ilişkin


görüşmeler  yapmaya,  yaptırmaya  ve  varılan  anlaşma  hükümlerinden  doğan 
yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamaya, 

h)  İhracata  konu tarım  ürünlerinin  desteklenmesine  yönelik  hazırlıkları  yapmaya, 


destekleme stoklarının ihracat yoluyla değerlendirilmesine ilişkin esasları tespit etmeye, 
uygulamaya veya uygulanmasını sağlamaya, 

ı) Madde ve/veya ülke bazında ihracatla ilgili, yurt dışında düzenlenecek fuarlar da 
dahil,  tanıtım  ve  pazarlama  politika  ve  faaliyetlerinin  esaslarını  belirlemeye  ve  ilgili 
kuruluşlar nezdinde takip ve koordine etmeye, 

i)  Kalkınma  planları  ve  yıllık  programlardaki  ekonomik  ve  sosyal  hedeflere 
ulaşılabilmesini teminen yapılacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla; uluslararası 
kuruluşlara  olan  yükümlülükler  ile  iç  ve  dış  piyasa  şartları  ve  diğer  ülkelerin  madde 
politikalarına  ilişkin  uygulamaları  da  göz  önünde  tutularak,  ihracata  konu  ürünlere 
rekabet gücü kazandırıcı çalışmalar ve düzenlemeler yapmaya, 

j)  Genel  ihracat  politikası  hedefleri  çerçevesinde,  Türkiye  İhracat  Kredi  Bankası 
(Eximbank)  tarafından  ihracatla  ilgili  olarak  gerçekleştirilecek  programları  müştereken 
tespit etmeye, 

k)  Yayımlanacak  tebliğler  çerçevesinde  ihracatçı  şirketlere  “Dış  Ticaret  Sermaye 


Şirketi”,  “Sektörel  Dış  Ticaret  Şirketi”  veya  öngörülecek  ihracat  modellerine  uygun 
statüler vermeye, geri almaya ve bunların hak, yetki ve sorumluluklarını tespit etmeye, 

l)  24  Aralık  1997  tarih  ve  23210  numaralı  R.Gazete’de  yayımlanan  97/10308 
sayılı Karar ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

yetkilidir. 

Bu Karar kapsamında yapılacak desteklemenin kaynağını 88/l3384 sayılı Karar’ın 
l  inci  maddesi  uyarınca  oluşturulan,  Türkiye  Cumhuriyet  Merkez  Bankası  nezdindeki 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ile, ilgili diğer fon ve kaynaklar teşkil eder. 

Dış  Ticaret  Müsteşarlığı’nın  bağlı  olduğu  Bakanlık,  yukarıda  sayılan  yetkilerin 


kullanılması  sırasında,  mevzuat  hükümleri  çerçevesinde;  İhracatçı  Birlikleri,  Türkiye 
İhracatçılar Meclisi, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, uluslararası gözetim şirketleri ve 
ilgili diğer kurum ve kuruluşları görevlendirebilir. 

İhracat Serbestisi ve İhracatın Koordinasyonu 

Madde  4­  Kanun,  kararname  ve  uluslararası  anlaşmalarla  ihracı  yasaklanmış 


mallar dışında kalan bütün malların ihracı, 3 üncü maddenin (b) bendi müstesna olmak 
üzere, bu Karar çerçevesinde serbesttir. 

Kamu kurum ve kuruluşları, madde bazında miktar veya dönem itibariyle ihracatın 
kısıtlanmasına  veya  yasaklanmasına  yönelik  kanun  ve  kararnamelerin  hazırlanması 
aşamasında Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanlığın görüşünü alırlar.


İhracat faaliyetlerinin koordineli bir şekilde yürütülebilmesini teminen ilgili kurum 
ve kuruluşların kendi mevzuatları uyarınca ihracata yönelik olarak alacakları kararlar ile 
alım  ve  satımı  ilgili  mevzuatla  belirli  bir  merciin  iznine  bırakılmış  malların  ihracına 
ilişkin  esas  ve  uygulamaların  tespiti  aşamasında  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı’nın  bağlı 
olduğu Bakanlığın uygun görüşü alınır. 

İhracat  işlemlerinde,  ilgili  mevzuatla  belirlenmiş  olanlar  dışında  hiçbir  belge 


aranmaz.  Kamu  kurum  ve  kuruluşları,  ihracat  işlemlerinin  azami  ölçüde  süratle 
tamamlanmasını teminen gerekli düzenlemeleri yaparlar. 

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar 

Madde 5­ Kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış veya 
belli bir merciin ön iznine bağlanmış olan mallar grubuna, bu Karar’ın Ek’inde yer alan 
mallar ilave edilmiştir. 

Uygulanacak Müeyyideler 

Madde  6­  26  Mart  2000  tarih  ve  24001  numaralı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan 
2000/248 sayılı Karar yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürür lükten Kaldırılan Hükümler 

Madde  7­  20/01/1992  tarihli  ve  92/2644  sayılı  İhracatın  Düzenlenmesi  ve 
Desteklenmesine İlişkin Karar yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde ­ Bu Karar’ın yürürlüğe girmesinden önce başlamış işlemlere, lehte 
olması halinde önceki hükümlere göre devam edilir. 

Yürür lük 

Madde 8­ Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 9­ Bu Karar’ı Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.


EK: 

A)  KANUN,  KARARNAME  VE  ULUSLARARASI  ANLAŞMALARLA 


İHRACI  YASAKLANMIŞ  OLAN  MALLAR  GRUBUNA  İLAVE  EDİLEN 
MADDELER 

1­  11.8.1995  tarih  ve  22371  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  Doğal  Çiçek 
Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve İhracatına Ait Yönetmelik kapsamında; ihracatı yasak 
olan doğal çiçek soğanları. 

2­ Odun ve odun kömürü 

3­ Sığla ( liquidambar orientalis ) 

4­ Yalankoz ( Pterocarya carpinifolia ) 

5­ Datça hurması ( Phoenix The Ophrasti crenter ) 

B)  KANUN,  KARARNAME  VE  ULUSLARARASI  ANLAŞMALARLA 


İHRACI BELLİ BİR MERCİİN ÖN İZNİNE BAĞLI MALLAR GRUBUNA 
İLAVE EDİLEN MADDELER 

1­  11.8.1995  tarih  ve  22371  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  Doğal  Çiçek 
Soğanlarının  Sökümü,  Üretimi  ve  İhracatına  Ait  Yönetmelik  kapsamında;  ihracat 
amacıyla  doğadan  elde  edilmesi  kontenjanla  veya  başka  herhangi  bir  kayıtla 
sınırlandırılan doğal çiçek soğanları (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) 

2­ Damızlık büyük ve küçükbaş hayvan (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)


İHRACAT YÖNETMELİĞİ 

Resmi Gazete Tarihi: 6 Haziran 2006 
Resmi Gazete Numarası: 26190 

Dış Ticaret Müsteşar lığından 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde  1–  Bu  Yönetmeliğin  amacı,  İhracat  Rejimi  Kararı  çerçevesinde,  ihracatın 
ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve artırılmasını sağlamak için 
ihracatta yetkili mercii ve uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde  2–  İhracat  Rejimi  Kararı  uyarınca  yapılacak  ihracat  işlemleri,  bu 
Yönetmelik  ile  Dış  Ticaret  Müsteşarlığının  bağlı  olduğu  Bakanlık  tarafından 
yayımlanacak tebliğler ve ilgililere verilecek talimatlar çerçevesinde yürütülür. 

Dayanak 

Madde  3–  Bu  Yönetmelik,  22/12/1995  tarihli  ve  95/7623  sayılı  Bakanlar  Kurulu 
Kararıyla yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4– Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Bağlı Muamele: İkiden fazla taraf arasında yapılan takas işlemini, 

b) Başlamış İşlem: 

1)  Açılan  uluslararası  ihalelere  istinaden  yapılan  yabancı  devlet  bağlantılarında, 


alıcı  kuruluş  ile  bağlantının  yapıldığını  gösteren  yazılı  sözleşmenin  taraflarca 
imzalanmış olmasını, 

2)  Bedelsiz  ihracatta,  gümrük  mevzuatı  uyarınca  gümrük  beyannamesi 


düzenlenmesi gereken hâllerde gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olmasını, 

3) Genel  esaslar çerçevesinde, gümrük  beyannamesinin İhracatçı Birlikleri Genel 


Sekreterliğine onaylatılmış olmasını, 

4) Kayda bağlı ihracatta, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kaydın verilmiş 
olmasını,


5)  Konsinye  ihracat,  kredili  ihracat,  takas  veya  bağlı  muamele  yoluyla  ihracat, 
ticari  kiralama  yoluyla  ihracat  veya  yurt  dışı  müteahhitlik  ve  teknik  müşavirlik 
kapsamındaki ihracatta, iznin verilmiş olmasını, 

6) Müsaadeye bağlı ihracatta müsaadenin verilmiş olmasını, 

7) Offset kapsamında ihracatta offset anlaşmasının imzalanmış olmasını, 

c)  Bedelsiz  İhracat:  Bedeli  yürürlükteki  kambiyo  mevzuatı  çerçevesinde  yurda 


getirilmesi zorunlu olmaksızın yurtdışına yapılan mal çıkışlarını, 

ç) Gün: Aksi belirtilmedikçe takvim gününü, 

d) İhracat: Bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun 
şekilde  Türkiye  gümrük  bölgesi  dışına  veya  serbest  bölgelere  çıkarılmasını  veyahut 
Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri, 

e) İhracatçı: İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine 
üye  olan,  vergi  numarasına  sahip  gerçek  veya  tüzel  kişiler  ile  tüzel  kişilik  statüsüne 
sahip  olmamakla  birlikte  yürürlükteki  mevzuat  hükümlerine  istinaden  hukuki  tasarruf 
yapma yetkisi tanınan ortaklıkları, 

f)  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliği  Onayı/Kaydı:  İhracatçı  Birlikleri  Genel 


Sekreterliği  tarafından  gümrük  beyannamesi  onay/kayıt  işlemleriyle  ilgili  olarak 
verilecek onay, kayıt ve/veya elektronik onayı/kaydı, 

g)  İhraç  Müsaadesi:  Ülke  ekonomisinin  ihtiyaçları,  iç  ve  dış  piyasa  arz  ve  talep 
durumu,  satış  şekli  ile  alıcı  ülke  ve  firmaların  ülkemiz  ile  olan  ticari  ve  ekonomik 
ilişkileri gibi hususlar göz önünde tutularak Müsteşarlıkça verilen ihraç iznini, 

ğ)  Kayda  Bağlı  İhracat:  Gümrük  beyannamesinin,  ihracattan  önce  İhracatçı 


Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alındığı ihracat şeklini, 

h)  Konsinye  İhracat:  Kesin  satışı  daha  sonra  yapılmak  üzere  yurt  dışındaki 
alıcılara,  komisyonculara,  ihracatçının  yurt  dışındaki  şube  veya  temsilciliklerine  mal 
gönderilmesini, 

ı) Kredili İhracat: İkili veya çok taraflı kredi anlaşmaları dışında kalmak kaydıyla, 
ihracat  bedelinin  kambiyo  mevzuatında  öngörülen  süreleri  aşacak  şekilde  yurda 
getirilmesine imkân tanıyan ihracat şeklini, 

i) Mal: Her türlü eşya, madde, ürün veya değeri, 

j) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını, 

k)  Offset:  Kamu  kurum  ve  kuruluşları  ile  kamu  ortaklıklarının  açacakları 
uluslararası  ihaleler  çerçevesinde  yapacakları  ithalat  neticesinde  gerçekleştirecekleri 
döviz  ödemelerini  asgari  seviyeye  indirmek  amacıyla,  ihaleyi  kazanan  firma  ve/veya 
kuruluşların  taahhüdü  gereğince  Türkiye’den  yapılacak  ihracat  ile  taahhüt  gereğince


Türkiye’nin  mevcut  üretim  ve  ihracat  potansiyelinin  geliştirilmesine  yönelik  diğer 
işlemleri, 

l) Takas: İhraç veya ithal edilen mal veya hizmet bedelinin, kısmen veya tamamen 
mal, hizmet veya döviz ile karşılanması işlemini, 

m) Ticari Kiralama: Malların kira bedeli karşılığı belirli bir süre kullanılmak üzere 
geçici olarak Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını, 

n) Transit Ticaret: Yurt dışında  veya  serbest bölgede  yerleşik  bir  firmadan  ya da 


antrepodan satın alınan malın, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya 
yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılmasını, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

İhracat Şekiller i ve Esasları 

Genel esaslar 

Madde 5– İhracat işleminin başlaması için ihracatçıların, İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliğine  onaylattıkları  gümrük  beyannamesi  ile  ihracatın  yapılacağı  gümrük 
idaresine başvurmaları gerekir. 

Ön izne bağlı ihracat 

Madde  6–  İhracı  uluslararası  anlaşma,  kanun,  kararname  ve  ilgili  sair  mevzuat 
uyarınca belli bir merciin ön iznine bağlı malların ihracatında, ilgili mercilerden ön izin 
alındıktan sonra ihracat mevzuatı hükümleri uygulanır. 

Kayda bağlı ihracat 

Madde  7–  İhracı  kayda  bağlı  mallar,  Müsteşarlıkça  yayımlanacak  Tebliğ  ile 
belirlenir. 

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamındaki malların ihracından önce 
gümrük  beyannamelerinin  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliğince  kayda  alınması 
gerekir. 

İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliğince  kayda  alınmış  gümrük  beyannamesinin 


gümrük  idarelerine  sunulma  süresi,  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliğinin  onay 
tarihinden  itibaren  uzatılmamak  üzere  otuz  gündür.  Ancak,  ülkemiz  ihraç  ürünlerine 
miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan, kısıtlama kapsamındaki malın ihracına ait 
kayıt  meşruhatı  düşülerek  onaylanmış  gümrük  beyannamelerinin  gümrük  idarelerine 
sunulma  süresi,  otuz  günden  daha  kısa  veya  daha  uzun  olarak  Müsteşarlıkça 
belirlenebilir. 

Kredili ihracat


Madde  8–  Kredili  ihracat  talepleri,  alıcı  ile  satıcı  arasında  imzalanan  ve  ihraç 
edilecek  malın  cinsi,  değeri,  ödeme  planı  ve  ödeme  süresini  içeren  satış  sözleşmesinin 
aslı ve Türkçe çevirisi veyahut aracı banka tarafından onaylanmış akreditif metinlerinin 
aslı ve Türkçe çevirisi ile birlikte ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır. 

Madde  ve/veya  ülke  politikası  açısından  Müsteşarlıkça  getirilebilecek 


düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili kredili ihracat talepleri; Müsteşarlığın görüşü 
alındıktan  sonra,  bunun  dışında  kalan  mallara  ilişkin  talepler  ise  satış  sözleşmesinde 
belirtilen  esaslar  dâhilinde  doğrudan  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliğince 
sonuçlandırılır. 

Kredili ihracat izin süresi, tüketim mallarında en çok iki, yatırım mallarında en çok 
beş  yıldır.  Bu  süreleri  aşan  talepler  incelenip  sonuçlandırılmak  üzere,  ilgili  İhracatçı 
Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından, görüşü ile birlikte Müsteşarlığa intikal ettirilir. 

İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliğince  kredili  ihracat  meşruhatı  düşülerek 


onaylanmış  ihracat  işlemlerine  ilişkin  gümrük  beyannamesinin,  İhracatçı  Birlikleri 
Genel  Sekreterliğince  onay  tarihinden  itibaren  otuz  gün  içinde  gümrük  idarelerine 
sunulması gerekmektedir. 

Konsinye ihracat 

Madde  9–  Konsinye  ihracat  başvuruları  ilgili  İhracatçı  Birlikleri  Genel 


Sekreterliğine yapılır. 

Madde  ve/veya  ülke  politikası  açısından  Müsteşarlıkça  getirilebilecek 


düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri; Müsteşarlığın görüşü 
alındıktan  sonra,  bunun  dışında  kalan  mallara  ilişkin  talepler  ise  doğrudan  İhracatçı 
Birlikleri Genel Sekreterliğince sonuçlandırılır. 

İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliğince  konsinye  ihracat  meşruhatı  düşülerek 


onaylanmış  gümrük  beyannamelerinin  otuz  gün  içinde  gümrük  idarelerine  sunulması 
gerekir. 

İhracatçılar,  konsinye  olarak  gönderilen  malların  kesin  satışının  yapılmasından 


sonraki  otuz  gün  içinde  durumu,  kendileri  tarafından  düzenlenmiş  kesin  satış  faturası 
veya  örneği  ve  gerekli  diğer  belgeler  ile  birlikte  izni  veren  İhracatçı  Birlikleri  Genel 
Sekreterliğine ve aracı bankaya bildirir. 

İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliği,  verdikleri  konsinye  ihraç  izinlerine  ait 


bilgileri, malın kesin satışının kendilerine bildirilmesinden itibaren beş gün içinde aracı 
bankaya bildirir. 

Konsinye  olarak  gönderilen  malın  ihraç  tarihinden  itibaren  bir  yıl  içinde  kesin 
satışının  yapılması  gerekir.  Bu  süre,  haklı  ve  zorunlu  nedenlere  istinaden  müracaat 
edilmesi  hâlinde,  izni  veren  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliğince  iki  yıl  daha 
uzatılabilir. 

Süresi  içinde  satışı  yapılan  malın  bedelinin  kambiyo  mevzuatı,  satılamaması 


hâlinde ise malın gümrük mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekir.

10 
Yurt dışı fuar ve sergiler e katılım ve ihracat 

Madde  10–  Ülkemizi  temsilen  katılınacak  uluslararası  yurt  dışı  fuar  ve  sergiler 
Müsteşarlık tarafından belirlenir. 

Uluslararası  ticari  fuarlara  ve  sergilere,  gerek  ülkemizi  temsilen  ulusal  düzeyde 
gerekse bireysel olarak katılacak  firma  ve kuruluşlarca  yurt dışına gönderilecek bedelli 
veya bedelsiz  mallar  ile  yurt dışında düzenlenecek  bilim,  sanat, kültür veya tanıtım 
amaçlı  fuar/sergi,  konferans,  seminer  gibi  etkinliklere  kişi  veya  kuruluşlarca 
gönderilecek  bedelli  veya  bedelsiz  malların  yurt  dışına  çıkışıyla  ilgili  başvurular 
doğrudan  ilgili  gümrük  idarelerine  yapılır.  Gümrük  idareleri  söz  konusu  malların  yurt 
dışına çıkışı için yapılan talepleri ilgili mevzuat çerçevesinde inceleyip sonuçlandırır. 

Gümrük idareleri, yukarıda belirtilen amaçlarla yurt dışına çıkışına izin verdikleri 
bedelli  ve/veya  bedelsiz  mallar (bilim, sanat, kültür, tanıtım amaçlı  fuar/sergi  hariç)  ile 
ilgili  gümrük  beyannamelerinin  onaylı  bir  örneğini,  beyannamenin  kapanış  tarihinden 
itibaren,  en  geç  onbeş  gün  içinde  firmanın  beyan  ettiği  İhracatçı  Birlikleri  Genel 
Sekreterliğine gönderir. 

Uluslararası  ticari  fuar  ve  sergilerde  sergilenmek  üzere  yurt  dışına  çıkarılan 
malların  kesin  satışına  ilişkin  talepler,  geçici  çıkışa  esas  gümrük  beyannamesinin 
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylanmasını müteakip gümrük idarelerince 

sonuçlandırılır. 

Gümrük  idareleri, özel organizatör kuruluşların ülkemizi temsilen ulusal düzeyde 
katılacağı  ticari  nitelikli  fuarlarda  ve  sergilerde,  yürürlükteki  Yurt  Dışında  Fuar 
Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ hükümleri gereğince, organizatör 
kuruluşa  Müsteşarlıkça  (İhracat  Genel  Müdürlüğü)  verilmiş  olan  "Yeterlilik  Belgesi" 
veya "Geçici Yeterlilik Belgesi" (kamu ve meslek kuruluşları ile vakıflarca düzenlenen 
fuarlarda  bahse  konu  belgeler  aranmaz)  ile  birlikte  ilgili  fuarın  ulusal  katılım 
organizasyonunun  söz  konusu  kuruluşça  yapılmasının  onaylandığını  gösterir  uygunluk 
yazısını ararlar. 

Yukarıda  belirtilen  hususlar  dışında  kalan  talepler  Müsteşarlıkça  incelenip 


sonuçlandırılır. 

İthal edilmiş malın ihracı 

Madde  11–  Gümrük  mevzuatı  çerçevesinde  serbest  dolaşıma  girmiş  yeni  veya 
kullanılmış  malın  ihracı  genel  esaslar  çerçevesinde  yapılır.  Ancak,  ihracatın 
desteklenmesine yönelik mevzuat, yatırım  mevzuatı ile gümrük mevzuatının mahrecine 
iade hükümleri saklıdır. 

Serbest bölgelere yapılacak ihracat 
Madde  12–  Serbest  bölgelere  yapılacak  ihracat,  ihracat  mevzuatı  hükümlerine 
tabidir.  Ancak,  Dahilde  İşleme  Rejimi,  KDV  uygulamaları  ve  Türkiye  İhracat  Kredi 
Bankası uygulamalarına dair mevzuat hükümleri saklıdır.

11 
Diğer ihracat şekilleri 

Madde 13 –Kayda bağlı ihracat, ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat, takas ve 
bağlı muamele kapsamında yapılacak ihracat, bedelsiz ihracat, transit ticaret ile savunma 
sanayii  dışındaki  alanlarda  offset  kapsamında  yapılacak  ihracata  ilişkin  usul  ve  esaslar 
Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlıkça yayımlanan Tebliğlerle düzenlenir. 

Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik kapsamında yapılacak ihracata ilişkin 
usul ve esaslar, Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlıkça belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ortak Hükümler 

Alıcısı tarafından kabul edilmeyen mallar 

Madde  14–  İhracattan  sonra,  kambiyo  mevzuatında  öngörülen  mal  bedeli 


dövizlerin  yurda  getirilme  süresi  içinde  ve  mal  bedeli  dövizler  tahsil  edilmeden  önce 
başvurulmak kaydıyla; 

a)  Alıcısı  tarafından  kabul  edilmeyen  mallar  karşılığında  aynı  bedel  ve  şartlarla 
mal ihracına ilişkin talepler, malların geri getirilmesi veya geri getirileceğinin kambiyo 
merciine  taahhüt  edilmesi  kaydıyla,  durumu  gösterir  belgelere  istinaden  gümrük 
mevzuatı  çerçevesinde  giriş  ve  çıkışta  ayniyeti  tespit  edilmek  suretiyle  gümrük 
idarelerince, 

b)  Alıcısı tarafından kabul edilmeyen  malların  başka  bedel  ve şartlarla aynı  veya 


farklı  alıcılara  satışına  ilişkin  talepler,  durumu  gösterir  belgeler  ve  yeni  satış 
sözleşmesine  ait  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliğince  onaylı  faturanın  ibrazından 
sonra gümrük idarelerince, sonuçlandırılır. 

Gümrük  idarelerince  sonuçlandırılan  talepler,  ilgili  İhracatçı  Birlikleri  Genel 


Sekreterliğine ve aracı bankaya bildirilir. 

Birinci  fıkranın  (b)  bendi  kapsamında  yer  alan  taleplere  konu  malın  bozulabilir 
olması  hâlinde,  bu  tür  talepler  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliği  veya  daha  sonra 
İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliğine  bilgi  vermek  kaydıyla  Müsteşarlık  yurt  dışı 
teşkilatınca  sonuçlandırılır.  Müsteşarlık  yurt  dışı  teşkilatınca  sonuçlandırılan  talepler, 
ilgili gümrük idaresine ve aracı bankaya bildirilir. 

Yukarıda  belirtilen  değişiklik  taleplerinin  ihracatı  müteakip  ve  mal  bedeli 


dövizlerin tahsilinden sonra yapılması hâlinde, söz konusu talepler Müsteşarlığın görüşü 
alınmak suretiyle ilgili mercilerce sonuçlandırılır. 

Yukarıda  yer  alan  hususlar,  ihracatın  desteklenmesine  yönelik  mevzuat 


kapsamında yapılmış olması hâlinde, ait olduğu mevzuat hükümlerine tabidir. 

Alıcısına teslim edilemeyen mallar ve malların ter k edilmesi

12 
Madde  15–  Yanma,  çalınma  gibi  haklı  ve  zorunlu  nedenlerle  alıcısına  teslim 
edilemeyen  mallara  ilişkin  ihracat  talepleri,  durumu  gösteren  belgelere  dayanılarak 
Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. 

Geri  getirilmesinde  ekonomik  yarar  görülmeyen  malların  terk  edilmesine  ilişkin 


talepler,  durumu  gösteren  belgelere  dayanılarak  Müsteşarlıkça  (İhracat  Genel 
Müdürlüğü) sonuçlandırılır. 

Uygun görülerek sonuçlandırılan talepler, aracı bankaya bildirilir. 

Yukarıda  belirtilen  hususlar,  ihracatın  desteklenmesine  yönelik  mevzuat 


kapsamında yapılmış olması hâlinde, ait olduğu mevzuat hükümlerine tabidir. 

İhracatçı Birliklerince yapılacak işlemler 

Madde  16–  5/7/1993  tarihli  ve  93/4614  sayılı  İhracatçı  Birliklerinin  Kuruluşu, 
İşleyişi,  İştigal  Sahaları,  Organları,  Üyelerin  Hak  ve  Yükümlülüklerine  Dair  Bakanlar 
Kurulu  Kararına  istinaden,  nisbi  aidatın  tahsil  edilmesi  gerekir.  Bu  husus,  İhracatçı 
Birlikleri Genel Sekreterliğince gümrük beyannamesinin onaylanması sırasında aranır. 

Gümrük idarelerince yapılacak işlemler 

Madde 17– Otomasyona geçmiş gümrük idareleri, ihracat işlemlerinde tescil onayı 
yapılmadan  önce,  gümrük  beyannamesi  üzerinde  İhracatçı  Birlikleri  Genel 
Sekreterliğinin elektronik ortamda oluşturdukları "Birlik Onay Kodu"nu ararlar. "Birlik 
Onay Kodu" doğrulanmayan gümrük beyannamelerine istinaden mal çıkışı yapılmaz. 

Otomasyona  geçmemiş  gümrük  idareleri  ise,  ihracat  işlemlerinde  gümrük 


beyannamesi üzerinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin onayını/kaydını  ararlar. 
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği onayı/kaydı bulunmayan gümrük beyannamelerine 
istinaden mal çıkışı yapılmaz. 

Gümrük  idareleri,  ihracatı  müteakip  durumu  ilgili  İhracatçı  Birlikleri  Genel 


Sekreterliğine bildirir. 

Gümrük  idarelerince  tescil  edilen  gümrük  beyannameleri  üzerinde  herhangi  bir 


değişiklik  yapılması  veya  gümrük  beyannamelerinin  iptal  edilmesi  hâlinde,  bu  husus 
işlemi  yapan  gümrük  idaresi  tarafından  onayı/kaydı  veren  İhracatçı  Birlikleri  Genel 
Sekreterliğine,  aracı  bankaya,  kambiyo  müdürlüğüne  ve  Türkiye  İstatistik  Kurumuna 
bildirilir. 

İhracat bedellerinin yurda getirilmesi 

Madde  18–  İhracat  bedellerinin  yurda  getirilmesi  hususu  kambiyo  mevzuatı 


hükümlerine tabidir. 

Diğer durumlar 
Madde  19–  İhracata  ilişkin  olarak  bu  Yönetmelikte  belirlenen  konular  dışında 
kalan  hususlar  İhracat  Rejimi  Kararı  çerçevesinde  Müsteşarlıkça  (İhracat  Genel 
Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

13 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Yürür lükten kaldırılan Yönetmelik 

Madde 20– 6/1/1996 tarihli  ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan İhracat 


Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Başlamış işlemler 

Geçici  Madde  1–  Bu  Yönetmeliğin  yürürlüğe  girmesinden  önce  başlamış 


işlemlere,  lehte  olmaları  kaydıyla,  bu  Yönetmeliğin  20  nci  maddesiyle  yürürlükten 
kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Yürür lük 

Madde 21– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde  22–  Bu  Yönetmelik  hükümlerini  Dış  Ticaret  Müsteşarlığının  bağlı 


olduğu Bakan yürütür.

14 
İhracatçı Belgesine İlişkin Tebliğ (Ekonomik Araştır malar ve Değer lendirme 96/1) 

Resmi Gazete Tarihi: 6 Ocak 1996 
Resmi Gazete Numarası: 22515 

Dış Ticaret Müsteşar lığından 

Madde  1­  14  Şubat  1992  tarih  ve  21142  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan, 
İhracat  Yönetmeliği’nin  19’ncu  maddesi  uyarınca  yürürlükte  olan  İhracatçı  Belgesi 
uygulamasının 15.1.1996 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılması kararlaştırılmıştır. 

Madde  2­  Bu  Tebliğin  yürürlüğe  girdiği  tarih  itibariyle;  ihracat  faaliyetleri 
“Gümrük Beyannamesi” ve “Tek Vergi Numarası” çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 

Madde 3­ 15.1.1996 tarihinden itibaren ihracatçılara ve ihracata ait her türlü bilgi 
“Gümrük  Beyannamesi”  ve  “Tek  Vergi  Numarası”  esas  alınmak  suretiyle  takip 
edilecektir.  Bu  nedenle  İhracatçı  Belgesi  almış  olan  tüm  firma  ve  kuruluşların;  “Tek 
Vergi Numarası” ile “İhracatçı Belgesi Numarası”nı en geç 30.6.1996 tarihine kadar Dış 
Ticaret Müsteşarlığı’na bildirmeleri gerekmektedir. 

Madde  4­  14  Şubat  1992  tarih  ve  21142  mükerrer  sayılı  Resmi  Gazete’de 
yayımlanan  İhracat  92/2  sayılı  Tebliğ,  bu  Tebliğin  yürürlüğe  girdiği  tarih  itibariyle 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 5­ Bu Tebliğ 15.1.1996 tarihinde yürürlüğe girer.

15 
Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 2006/3) 

Resmi Gazete Tarihi: 6 Haziran 2006 
Resmi Gazete Numarası: 25130 

Dış Ticaret Müsteşar lığından 

Dayanak 

Madde  1–  22/12/1995  tarihli  ve  95/7623  sayılı  İhracat  Rejim  Kararı’nın  3  üncü 
maddesinin  (e)  bendine  istinaden,  ticari  kiralama  yoluyla  yapılacak  ihracatın  usul  ve 
esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

Uygulama 

Madde  2–  Ticari  kiralama  yoluyla  yapılacak  ihracat  talepleri,  kiracı  firma  veya 
kuruluşla  yapılan  sözleşme  (Türkçe  tercümesi  ile  birlikte)  ve  ekteki  ticari  kiralama 
yoluyla  yapılacak  ihracata  ilişkin  başvuru  formu  ile  üyesi  olunan  veya  bulunulan 
bölgedeki ihracatçı birliğine yapılır. 

Ticari  kiralama  sözleşmesinin;  malın  cinsi,  birim  fiyatı,  miktarı,  toplam  değeri, 
kira süresi, döviz veya YTL olarak nakdi kira bedeline dair bilgileri içermesi gereklidir. 

İhracatçı birlikleri, başvuruları bu Tebliğ hükümlerine göre değerlendirerek uygun 
görülenlerin ticari kiralama yoluyla ihracına izin verir. 

Özel haller 

Madde  3–  Hacizli,  ihtiyati  tedbirli  veya  mülkiyeti  muhafazalı  olan  malın  ticari 
kiralama yoluyla ihracına, bu kısıtlamaların kaldırıldığının tevsiki halinde izin verilir. 

Mülkiyeti birden fazla kişiye ait olan malın, ticari kiralama yoluyla ihracata konu 
olması halinde, hissedarların veya ortakların noter onaylı izni aranır. 

İzin süresi 

Madde  4–  Ticari  kiralama  yoluyla  yapılacak  ihracatta  süre,  ihracatçı  birliği 
tarafından kira sözleşmesine uygun olarak verilen süredir. Bu süre; fiili ihraç tarihinden 
itibaren toplam üç yılı aşamaz. Ancak, bu süre haklı ve zorunlu nedenlere istinaden Dış 
Ticaret Müsteşarlığı’nca (İhracat  Genel  Müdürlüğü) uzatılabilir. Bu durumda  müracaat 
mercii,  ilk  iznin  verildiği  ihracatçı  birliğidir.  Süre  uzatım  taleplerinin  iznin  bitim 
tarihinden önce yapılması esastır. Ancak, süresi içerisinde yapılamayan talepler haklı ve 
zorunlu  hallerin  tevsiki  kaydıyla  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı  (İhracat  Genel  Müdürlüğü) 
tarafından incelenip sonuçlandırılır. 

İzin bildirimi 

Madde  5–  İhracatçı  birliğince  verilen  izinler,  ilgili  çıkış  gümrüğüne,  kambiyo 
müdürlüğüne ve talep sahibi firmaya bildirilir.

16 
Malın satışı 

Madde  6–  Ticari  kiralamaya  konu  malın  yurt  dışında  satılması  halinde  satış 
bedelinin yurda getirilmesi kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir. 

Yetki 

Madde  7–  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı  (İhracat  Genel  Müdürlüğü),  bu  Tebliğ 
hükümlerine istinaden kiralama yoluyla yapılacak ihracat işlemlerinin usul ve esaslarını 
belirlemeye,  talimat  vermeye  özel  ve  zorunlu  durumları  inceleyip  sonuçlandırmaya  ve 
uygulamada ortaya çıkacak sorunları çözümlemeye yetkilidir. 

Yürür lükten kaldırılan tebliğ 

Madde  8–  6/6/2003  tarihli  ve  25130  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Ticari 
Kiralama  Yoluyla  Yapılacak  İhracata  İlişkin  Tebliğ  (İhracat  2003/4)  yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Yürür lük 

Madde 9– Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde  10–  Bu  Tebliğ  hükümlerini  Dış  Ticaret  Müsteşarlığının  bağlı  bulunduğu 
Bakan yürütür.

17 
EK 

TİCARİ KİRALAMA YOLUYLA YAPILACAK İHRACATA İLİŞKİN 
BAŞVURU FORMU 

1­ İhracatçının, 
a) Ünvanı  : 
b) Adresi  : 
c) Telefon No  : 
d) Telefaks No  : 
e) Vergi No  : 

2­ Kiracı Firmanın, 
a) Unvanı  : 
b) Adresi  : 
c) Telefon No  : 
d) Telefaks No  : 

3­ Kiralanacak Malın, 
a) Cinsi  : 
b) G.T.İ.P.  : 
c) Miktarı  : 
d) Birim Değeri  : 
e) FOB Değeri  : 
f) CIF Değeri  : 

4­ Malın Gideceği Ülke  : 

5­Kambiyo Müdürlüğü  : 

6­ İhraç Gümrüğü  : 

7­ Kira Bedeli  : 

8­ Ödeme Şekli  : 

9­ Kira Süresi  : 

10­ Ödemenin yapıldığı Para Birimi  : 

Kiralayan Firma 
(Kaşe ve İmza)

18 
Takas veya Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 
İhracat 2006/4) 

Resmi Gazete Tarihi: 6 Haziran 2006 
Resmi Gazete Numarası: 26190 

Dış Ticaret Müsteşar lığından 

Dayanak 

Madde  1–  22/12/1995  tarihli  ve  95/7623  sayılı  İhracat  Rejimi  Kararı'nın  3  üncü 
maddesinin (d) bendine istinaden, takas veya bağlı muamele yoluyla yapılacak ihracatın 
usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

Uygulama 

Madde  2–  Takas  veya  bağlı  muamele  taleplerine  ilişkin  başvurular,  ithalatçı  ile 
yapılan  sözleşmenin  aslı  ve  yeminli  tercüman  tarafından  yapılan  Türkçe  çevirisi  ve 
ekteki  "Takas  veya  Bağlı  Muamele  Başvuru  Formu"  ile  birlikte  İhracatçı  Birlikleri 
Genel Sekreterliğine yapılır. 

Takas  veya  bağlı  muamele  sözleşmesinin;  ithal  ve  ihraç  edilecek  malın  cinsi, 
Gümrük  Tarife  İstatistik  Pozisyonu  (G.T.İ.P),  miktarı,  birim  fiyatı,  toplam  değeri  ve 
sözleşme süresini içermesi gereklidir. 

Takas veya bağlı muamele yoluyla ihracat izni verilmiş ihracat işlemlerine ilişkin 
izin yazısının 30 (otuz) gün içinde gümrük idarelerine sunulması gerekmektedir. 

Uygulanan mevzuat ve vergiler 

Madde  3–  Takas  veya  bağlı  muamele  iznini  müteakiben  işlemler,  yürürlükteki 
ithalat ve ihracat rejimleri çerçevesinde yürütülür. 

İhracat  ve  ithalat  işlemleri,  ihracat  ve  ithalatta  alınan  her  türlü  gümrük,  vergi, 
resim ve harçlar ile fonlara tabi olarak yapılır. İhracatın desteklenmesine ilişkin mevzuat 
ile  takas  veya  bağlı  muamele  konusu  mal  ve  nakit  ödemelerine  ilişkin  diğer  mevzuat 
hükümleri saklıdır. 

Ödeme şekilleri ve banka işlemleri 

Madde  4–  İhraç  veya  ithal  edilen  mal  veya  hizmet  bedelinin,  kısmen  veya 
tamamen mal, hizmet veya döviz ile ödenmesi mümkündür. 

Takas  veya  bağlı  muamele  konusu  ihracat  ve  ithalat  bedellerinin  mahsup  ve 
transfer  işlemleri,  Kambiyo  Mevzuatı  çerçevesinde  işleme  aracılık  eden  bankalarca 
sonuçlandırılır.  Ancak,  takas  veya  bağlı  muameleye  konu  karşılıklı  ödeme 
yükümlülüklerinin eşit olması esastır. 

Takas  veya  bağlı  muamele  konusu  işlemlerin  tek  bir  aracı  banka  tarafından 
yapılması  esastır.  Ancak,  takas  veya  bağlı  muamele  izni  verildikten  sonra  ihracat  ve

19 
ithalat  işlemleri  başlamamış  ise,  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliğine  bildirilmek 
suretiyle aracı banka değişikliği yapılabilir. 

İzin süreleri 

Madde  5–  Takas  veya  bağlı  muamele  izinlerinin  süresi,  6  (altı)  ayı  aşmamak 
kaydıyla  firmanın  ibraz  ettiği  sözleşmede  yer alan  süre kadardır. Süre  bitiminden önce 
başvurmak kaydıyla İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından toplam 3 (üç) yıla 
kadar  ek  süre  verilebilir.  3  (üç)  yılı  aşan  süre  uzatım  talepleri,  ithalat  taahhüdünde 
noksanlık  bulunması  halinde  Gümrük  Müsteşarlığı'nın  (Gümrükler  Genel  Müdürlüğü) 
görüşü  alınarak  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı'nca  (İhracat  Genel  Müdürlüğü),  ihracat 
taahhüdünde ise Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın (İhracat Genel Müdürlüğü) görüşü alınarak 
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince sonuçlandırılır. 

Değişiklik talepleri ve yetkili mercii 

Madde  6–  Sözleşmede  yer  alan  hususlardaki  değişiklik  talepleri,  akit  tarafların 
yazılı  mutabakatı  olması  şartıyla,  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliği  tarafından 
sonuçlandırılır. 

Yetki 

Madde  7–  Yukarıda  belirtilenler  dışında  kalan  hususlar,  Dış  Ticaret 


Müsteşarlığının  (İhracat  Genel  Müdürlüğü)  uygun  görüşü  alınmak  suretiyle,  İhracatçı 
Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından sonuçlandırılır. 

Yürür lükten kaldırılan tebliğ 

Madde  8–  6/1/1996  tarihli  ve  22515  sayılı  Resmî  Gazete'de  yayımlanan  Bağlı 
Muamele veya Takas Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin (İhracat 96/3 sayılı) Tebliğ, ek 
ve  değişiklikleriyle  birlikte,  bu  Tebliğ'in  yürürlüğe  girdiği  tarih  itibariyle  yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Lehe hükümler 

Geçici  Madde  1–  Bu  Tebliğin  yürürlüğe  girmesinden  önce  başlamış  işlemlere, 
lehte olmaları kaydıyla yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürür lük 

Madde 9– Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde  10–  Bu  Tebliğ  hükümlerini  Dış  Ticaret  Müsteşarlığının  bağlı  bulunduğu 
Bakan yürütür.

20 
EK 

TAKAS VEYA BAĞLI MUAMELE BAŞVURU FORMU 

1­ İhracatçı Firmanın; 
a) Unvanı  : 
b) Adresi  : 
c) Telefon No  : 
d) Telefaks No  : 
e) Vergi No  : 

2­ İthalatçı Firmanın; 
a) Unvanı  : 
b) Adresi  : 
c) Telefon No  : 
d) Telefaks No  : 

3­ İhraç Edilecek Malın; 
a) Cinsi  : 
b) G.T.İ.P.  : 
c) Miktarı  : 
d) Birim Değeri  : 
e) FOB Değeri  : 
f) ClF Değeri  : 

4­ İthal Edilecek Malın; 
a) Cinsi  : 
b) G.T.İ.P.  : 
c) Miktarı  : 
d) Birim Değeri  : 
e) FOB Değeri  : 
f) ClF Değeri  : 

5­ İhraç ve İthal Edilecek Malın Değerlerinin Farklı Olması Halinde Aradaki Farkın Ne 
Şekilde Ödeneceği 
a) Hizmet ( ) 
b) Döviz ( ) 

6­ Sözleşme Süresi  : 

7­ Aracı Banka  : 

8­ Giriş Gümrüğü  : 

9­ Çıkış Gümrüğü  : 

10­ Kambiyo Müdürlüğü  : 

Firma 
(Kaşe ve İmza)

21 
Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 2006/5) 

Resmi Gazete Tarihi: 6 Haziran 2006 
Resmi Gazete Numarası: 26190 

Dış Ticaret Müsteşar lığından 

Dayanak ve tanım 

Madde  l–  22/12/1995  tarihli  ve  95/7623  sayılı  İhracat  Rejimi  Kararının  3’üncü 
maddesinin (e) bendine istinaden; bedeli, yürürlükteki Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde 
yurda getirilmesi gerekli olmaksızın, yurt dışına mal çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslar 
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

Uygulama 

Madde 2– Bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mallar aşağıda belirtilmiştir. 

a)  Gerçek  veya  tüzel  kişiler  tarafından  götürülen  veya  gönderilen  hediyeler, 
miktarı  ticari  teamüllere  uygun  numuneler  ile  reklam  ve  tanıtım  malları,  yeniden 
kullanıma veya geri dönüşüme konu ithal edilmiş mal ve ambalaj malzemeleri, 

b)  Daha  önce  usulüne  uygun  olarak  ihraç  edilmiş  malların  bedelsiz  gönderilmesi 
ticari  örf  ve  adetlere  uygun  parçaları,  fireleri  ile  garantili  olarak  ihraç  edilen  malların 
garanti süresi içinde yenilenmesi gereken parçaları, 

c)  Yabancı  misyon  mensuplarının,  Türkiye'de  çalışan  yabancıların,  yurt  dışına 


hane nakli suretiyle gidecek Türk vatandaşlarının, daimi veya geçici görevle yurt dışına 
giden  kamu  görevlilerinin,  bu  durumlarının  ilgili  mercilerce  belgelenmesi  şartıyla, 
beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek mal ve taşıtlar, 

ç) Yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, yabancı turistler ve yurt dışında ikamet eden 
Türk  vatandaşlarının  beraberlerinde  götürecekleri,  gönderecekleri  veya  adlarına 
gönderilecek mal ve taşıtlar, 

d)  Kamu  kurum  ve  kuruluşları,  belediyeler  ve  üniversitelerin;  görevleri  veya 
anlaşmalar gereği gönderecekleri mal ve taşıtlar, 

e)  Savaş,  deprem,  sel,  salgın  hastalık,  kıtlık  ve  benzeri  afet  durumlarında;  kamu 
kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, Kızılay ile kamu yararına çalışan dernek 
ve vakıfların gönderecekleri insani yardım malzemeleri. 

Yukarıda belirtilenler dışında kalan hususlar, Dış Ticaret Müsteşarlığının (İhracat 
Genel  Müdürlüğü)  görüşü  alınarak,  ilgili  gümrük  idaresi  veya  İhracatçı  Birliği  Genel 
Sekreterliğince sonuçlandırılır. 

İzin mercii ve uygulama usulleri 

Madde  3–  İkinci  maddenin  (a)  ve  (b)  bendlerinde  yer  alan  mallardan,  değeri 
l00.000 (yüzbin) ABD dolarına kadar olanlar ile değer ve miktarına bakılmaksızın (d) ve

22 
(e)  bendlerinde  belirtilen  malların  bedelsiz  ihracat  izni  başvuruları  doğrudan  ilgili 
gümrük idaresine yapılır. 

İkinci maddenin (a) ve (b) bendlerinde yer alan mallardan, değeri l00.000 (yüzbin) 
ABD  doları  ve  üzeri  olanların  bedelsiz  ihracat  izni  başvuruları  ise,  ekteki  Bedelsiz 
İhracat Formu doldurularak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yapılır. İhracatçı 
Birlikleri Genel Sekreterlikleri, değeri 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Dolarına kadar olan 
bedelsiz ihraç taleplerini kendileri sonuçlandırır, 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Doları ve 
üzerindeki  talepleri  görüşleriyle  birlikte  Dış  Ticaret  Müsteşarlığına  (İhracat  Genel 
Müdürlüğü) intikal ettirirler. 

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel 
Müdürlüğü), verdikleri bedelsiz ihraç izinlerinin bir örneğini talep sahibine, bir örneğini 
de ilgili gümrük idaresine intikal ettirirler. 

Bedelsiz ihraç izinlerinin geçerlilik süresi 90 gündür. 

İkinci  maddenin  (c)  ve  (ç)  bendleri  çerçevesinde  yapılacak  bedelsiz  ihracata, 
doğrudan  gümrük  idaresince  izin  verilir.  Ancak  (ç)  bendi  uyarınca  bedelsiz  ihracı 
yapılacak  malların  yolcu  beraberinde  götürülmeyip,  önce  veya  sonra  gönderilmesi 
halinde,  Türkiye'de  satın  alındığının  belgelenmesi,  taşıt  götürülmesi  halinde  ise  taşıtın 
trafik tescil kuruluşlarınca ve vergi dairelerince kayıtlarının kapatıldığının belgelenmesi 
gerekir. 

İkinci maddenin (ç) bendi kapsamında, yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, yabancı 
turistler  ve  yurt  dışında  ikamet  eden  Türk  vatandaşlarının,  Katma  Değer  Vergisi 
Kanunu'nun  11/1­b  maddesinde  düzenlenen  istisnadan  yararlanarak  yurt  dışına 
götürecekleri,  gönderecekleri  veya  adlarına  gönderilecek  mal  ve  taşıtların  bedelsiz 
ihracına,  satıcı  tarafından  verilen  satış  faturası  nüshası/veya  satıcı  onaylı  örneklerine 
istinaden, ilgili gümrük idarelerince izin verilir. 

Söz  konusu  satış  faturasının  bir  nüshası  veya  satıcı  onaylı  bir  örneği,  Türkiye 
İstatistik  Kurumuna  gönderilmesini  teminen,  ilgili  gümrük  idaresince  Gümrük 
Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. 

Yasak ve ihracı ön izne bağlı mallar 

Madde  4–  Kanun,  Kararname  ve  uluslararası  anlaşmalarla  ihracı  yasaklanmış 


malların  bedelsiz  ihracatına  izin  verilmez. İhracı  ön  izne  bağlı  malların  bedelsiz olarak 
ihraç edilmesi de, ancak ilgili merciin ön iznine istinaden mümkündür. 

İhracında fon kesintisi aranan mallar 

Madde  5–  İhracında  Destekleme  ve  Fiyat  İstikrar  Fonu'na  prim  kesintisi  yapılan 
malların  bedelsiz  olarak  ihraç  edilebilmesi  için,  söz  konusu  primin  ödendiğine  dair 
banka  dekontunun  ibrazı  gerekir.  Ancak  FOB  değeri  l.000  ABD  Dolarını  geçmeyen 
malların bedelsiz ihracı DFİF kesintisine tabi değildir. 

İhracı  Kayda  Bağlı  Mallara  İlişkin  Tebliğ  eki  listedeki  mallardan,  değeri  FOB 
l.000 ABD Dolarını geçenlerin bedelsiz olarak ihracında kayıt şartı aranır.

23 
İhracat destekleri 

Madde  6­  Bedelsiz  ihracata  konu  mal,  ihracatta  uygulanan  desteklerden 


yararlandırılmaz. 

Standart ve teknik uygulamalar 

Madde 7­ Bu Tebliğ kapsamında yapılacak bedelsiz ihracat, standartlar ve ürünlere 
ilişkin teknik mevzuat hükümlerine tabi değildir. 

İhracatçı Birliğine üyelik 

Madde 8­ İkinci  maddenin (a), (c), (ç), (d) ve (e) bendleri kapsamında  yapılacak 


bedelsiz ihracatta, İhracatçı Birliğine üye olma şartı aranmaz. 

Yürür lükten kaldırılan Tebliğ 

Madde  9–  6/1/l996  tarihli  ve  22515  sayılı  Resmî  Gazete'de  yayımlanan  Bedelsiz 
İhracata  İlişkin  Tebliğ  (İhracat  96/10),  ek  ve  değişiklikleriyle  birlikte,  bu  Tebliğin 
yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürür lük 

Madde 10– Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde  11–  Bu  Tebliğ  hükümlerini  Dış  Ticaret  Müsteşarlığının  bağlı  olduğu 
Bakan yürütür.

24 
EK 

BEDELSİZ İHRACAT FORMU 

1­ Talep Sahibinin; 
a) Adı veya Unvanı  : 
b) Adresi  : 
c) Telefon No  : 
d) Telefaks No  : 
e) Vergi No  : 
f) Bağlı Olduğu İhracatçı Birliği  : 

2­ Malın Gideceği Firma veya Kuruluşun; 
a) Adı veya Unvanı  : 
b) Adresi  : 
c) Telefon No  : 
d) Telefaks No  : 
e) Ülkesi  : 

3­ Malın; 
a) Cinsi  : 
b) G.T.İ.P.  : 
c) Tipi  : 
d) Üretim Yılı ve Menşei  : 
e) Ambalaj Şekli  : 
f) Miktarı  : 
g) Değeri  : 

4­ Malın İhraç Gümrüğü: 

Talep Sahibi 
(Kaşe ve İmza)

25 
Transit Ticar ete İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/6) 

Resmi Gazete Tarihi: 6 Haziran 2006 
Resmi Gazete Numarası: 26190 

Dış Ticaret Müsteşar lığından 

Dayanak, kapsam ve uygulama 

Madde  1–  22/12/1995  tarihli  ve  95/7623  sayılı  İhracat  Rejimi  Kararı’nın  3  üncü 
maddesinin (e) bendine istinaden, yurtdışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan 
ya da antrepodan satın alınan malların, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan 
doğruya  yurtdışında  veya  serbest  bölgede  yerleşik  bir  firmaya  ya  da  antrepoya 
satılmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

Transit ticarette alış ve satış bedelleri arasında lehte fark olması esastır. 

Ancak,  alış  ve  satış  bedelleri  arasında  aleyhte  farkın  söz  konusu  olması  halinde, 
transit ticaret formunun düzenlenmesine ilişkin talepler; 

a) Aleyhte farkın, kambiyo mevzuatında belirlenen genel terkin limitini aşmaması 
ya  da  genel  terkin  limitini  aşmakla  birlikte  kambiyo  mevzuatında  belirlenen  mücbir 
sebep hallerine dayandığının tevsiki halinde ilgili bankalarca, 

b)  Aleyhte  farkın,  genel  terkin  limitini  aşmakla  birlikte,  mücbir  sebep  halleri 
dışında  kalan  haklı  durumlara  dayanması  halinde  Dış  Ticaret  Müsteşarlığınca  (İhracat 
Genel Müdürlüğü), 

sonuçlandırılır. 

Başvuru 

Madde  2–  Transit  ticaret  talepleri,  bu  Tebliğin  ekinde  yer  alan  "Transit  Ticaret 
Formu" düzenlenmek suretiyle bankalara yapılır. 

Mütefer rik hükümler 

Madde  3–  Transit  ticarete  konu  olan  mallarla  ilgili  olarak,  ithalata  ve  ihracata 
ilişkin vergi, resim, harç ve fon tahsil edilmez. 

Gümrük  idarelerince  verilebilecek  izne  istinaden,  malların  Türkiye  Gümrük 


Bölgesi'ne gelerek işçilik görmek üzere geçici depolama yeri veya antrepolara alınması 
"ithalat" hükmünde değildir. 

İzin verilmeyen haller 

Madde  4–  Uluslararası  anlaşmalarla  ticareti  yasaklanmış  mallar  ile  Dış  Ticaret 
Müsteşarlığı'nın  madde  politikası  itibariyle  transit  ticaretinin  yapılmasını  uygun 
görmediği mallar transit ticarete konu olamaz.

26 
İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülkelerle transit ticaret yapılamaz. 

Banka uygulamalar ı 

Madde 5– Transit ticarete ilişkin bankacılık uygulamaları Dış Ticaret ve Kambiyo 
Mevzuatı  çerçevesinde  Türkiye  Cumhuriyet  Merkez  Bankasınca  belirlenecek  esaslara 
göre yapılır. 

Yetki 

Madde  6–  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı  (İhracat  Genel  Müdürlüğü)  bu  Tebliğ 
hükümlerine  istinaden transit ticaret  işlemlerinin  usul  ve  esaslarını  belirlemeye, talimat 
vermeye,  özel  ve  zorunlu  durumları  inceleyip  sonuçlandırmaya  ve  uygulamada  ortaya 
çıkacak sorunları çözümlemeye yetkilidir. 

Yürür lükten kaldırılan Tebliğ 

Madde  7–  6/1/1996  tarihli  ve  22515  sayılı  Resmî  Gazete'de  yayımlanan  İhracat 
96/8 sayılı Transit Ticarete İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürür lük 

Madde 8– Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 9– Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan 
yürütür.

27 
EK 

TRANSİT TİCARET FORMU 

1­ Talep Sahibi Firmanın; 
a) Unvanı  : 
b) Adresi  : 
c) Vergi No  : 

2­ Transit Ticarete Konu Malın; 
a) Cinsi  : 
b) G.T.İ.P.  : 
c) Değeri (CIF, CF, FOB, vb.) 
­ Alış bedeli  : 
­ Satış bedeli  : 
­ Transit ticarete yurt dışındaki 
bir bankaca aracılık edildiği 
durumlarda beyan edilen kâr  : 
d) Miktarı (Adet, kg, ton, vb.)  : 
e) Satın alındığı ülke  : 
f) Satıldığı ülke  : 
g) Satıcı firma  : 
h) Alıcı firma  : 

3­  Transit  ticaret  konusu  malın  geçici  depolama  yerlerinde  ve  antrepolarda 
ambalajlanması veya işleme tabi tutulması halinde kullanılacak olan malzemenin; 

Adı  Miktarı, (Adet, kg, vb.)  G.T.İ.P.  Birim Değeri  Toplam Değeri 

TOPLAM: 

Tarih 
Talep Sahibi Firma 
(Kaşe ve İmza) 

Yukarıda  detayları  belirtilen  ve  işlemleri  Bankamızca  yürütülecek  olan  transit  ticaret 
talebi İhracat Yönetmeliği ve Transit Ticarete İlişkin 2006/........... sayılı Tebliğ uyarınca 
uygun görülmüştür. 

Tarih 
...................... Bankası 
..................... Şubesi 
(Kaşe ve Yetkili İmzalar)

28 
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7) 

Resmi Gazete Tarihi: 6 Haziran 2006 
Resmi Gazete Numarası: 26190 

Dış Ticaret Müsteşar lığından 

Madde  1–  22/12/1995  tarihli  ve  95/7623  sayılı  İhracat  Rejimi  Kararı'nın  3  üncü 
maddesinin (c) bendine istinaden, ihracı kayda bağlı mallar, bu Tebliğin ekinde yer alan 
listede sıralanmıştır. 

Madde 2– Bu Tebliğin ekinde yer alan listede sıralanmış bulunan malların ihracı, 
İhracat Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Yürür lük 

Madde 3– Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde  4–  Bu  Tebliğ  hükümlerini  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı'nın  bağlı  bulunduğu 
Bakan yürütür.

29 
EK 
(*) 
İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİ 

1­ Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine tabi maddelerin ihracı, 

2­ Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödeme yapılan maddelerin ihracı, 

3­  Ülkemizde  kredi  karşılığı  kurulan  tesislerin  bedelinin  malla  geri  ödenmesine  ilişkin 
özel hesaplar çerçevesinde ihracat, 

4­ Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasındaki doğalgaz anlaşması çerçevesinde ihracat, 

5­  Ülkemiz  ihraç  ürünlerine  miktar  kısıtlaması  uygulayan  ülkelere  yapılan  kısıtlama 
kapsamındaki maddelerin ihracı, 

6­ Birleşmiş Milletler Kararları uyarınca ekonomik yaptırım uygulanan ülkelere ihracat, 

7­  10/6/2005  tarihli  ve  25841  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Organik  Tarımın 
Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında sertifikayı haiz mallar, 

8­ İşlem görmemiş zeytinyağı ve işlem görmüş dökme veya varilli zeytinyağı, 

9­ Meyan kökü, 

10­ Ham lületaşı ve taslak pipo, 

11­  Ozon  tabakasının  korunmasına  dair  Viyana  Sözleşmesi  ile  bu  sözleşmeye  ait 
Protokoller  ve  değişiklikler  kapsamındaki  malların  sadece  söz  konusu  düzenlemelere 
taraf ülkelere yönelik ihracatı, 

12­ Torba, çuval ve kutulu halde işlem görmemiş zeytin, 

13­ Orijinal bağırsak, 

14­ Canlı koyun, kıl keçisi, büyükbaş hayvan, 

15­ Dökme halde kapya cinsi kırmızı biber (konik biber), 

16­ Ham zeytin (fermantasyonu tamamlanmamış), 

17­ Bakır ve çinko hurda ve döküntüleri, 

18­ Beyaz Mermer (Ham ve Kabaca Yontulmuş­ 2515.11.00.00.11), Renkli ve Damarlı 
Mermer  (Ham  ve  Kabaca  Yontulmuş­  2515.11.00.00.12),  Oniks  (Ham  ve  Kabaca 
Yontulmuş­  2515.11.00.00.13),  Traverten  (Ham  ve  Kabaca  Yontulmuş­ 
2515.11.00.00.14), Diğerleri (Ham ve Kabaca Yontulmuş­2515.11.00.00.19), 

(*) 
13  Temmuz  2006  tarih  ve  26227  numaralı  Resmi  Gazete'de  yayımlanan  İhracat 
2006/10 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.

30 
19 ­ Çimento (2523.21, 2523.29, 2523.30, 2523.90), 
20 ­ Kornişonlar (0707.00.90.00.00),

31 
İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar a İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31) 

Resmi Gazete Tarihi: 19 Eylül 1996 
Resmi Gazete Numarası: 22762 

Dış Ticaret Müsteşar lığından 

Madde  1­  22.12.1995  tarih  ve  95/7623  sayılı  İhracat  Rejimi  Kararı’nın  4  üncü 
maddesi  uyarınca;  kanun,  kararname  ve  uluslararası  anlaşmalarla  ihracı  yasaklanmış 
veya belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış olan mallar, bu Tebliğ’in 
Ek’inde yer alan listede sıralanmıştır. 

Madde 2­ 6.1.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracı Yasak 
ve  Ön  İzne  Bağlı  Mallara  İlişkin  İhracat  96/2  Sayılı  Tebliğ,  bu  Tebliğin  yürürlüğe 
girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 3­ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

32 
EK:1 
(*) 
İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ 

MADDE  YASAL DAYANAK 

21.7.1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
1­ Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler) 
Varlıklarını Koruma Kanunu 
24.6.1933 tarih ve 2313 sayılı Uyuşturucu 
2­ Hint keneviri 
Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun 
9.5.1969 tarih ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün 
3­ Tütün tohumu ve fidesi 
Tekeli Kanunu 
7.6.1926 tarih ve 904 sayılı Islahı Hayvanat 
4­ Tiftik keçisi 
Kanunu 
5­ İhracı izne bağlı mallar listesinde yer alan türler 
13.4.1990 tarih ve 20491 sayılı RG.’de 
hariç bütün av ve yaban hayvanları (canlı ve 
yayımlanan8.3.1990 tarih ve 90/234 sayılı 
cansız olarak ve tanınabilir en küçük parçaları ile 
Bakanlar Kurulu Kararı 
bunlardan mamul konfeksiyon) 
6­ Ceviz, dut, kiraz, armut, erik, porsuk, dışbudak,  11.5.1974 tarih ve 14883 sayılı RG’de 
karaağaç ve ıhlamur adlı ağaç türlerinin kütük,  yayımlanan24.4.1974 tarih ve 7/8186 sayılı 
tomruk, kereste, kalas ve taslak olarak ihracı  Bakanlar Kurulu Kararı 
7­ 30.12.2004 tarih ve 25686 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/13 sayılı tebliğ ile 
yürülükten kaldırılmıştır. 
8­ İhracatı yasak olan doğal çiçek soğanları  22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi 
Kararı 
9­ Odun ve odun kömürü (Meyve kabuklarından  22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi 
üretilen mangal kömürü hariç)  Kararı 
22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi 
10­ Sığla (liquidambar orientalis) 
Kararı 
22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi 
11­ Yalankoz (pterocarya carpinifolia) 
Kararı 
22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi 
12­ Datça hurması (Phoenix the ophrasti crenter) 
Kararı 
13­ Zeytin, incir, fındık, antep fıstığı, asma  22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi 
(sultani çekirdeksiz) fidanları  Kararı 
14­ 22 Şubat 2000 tarih ve 23972 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2000/3 sayılı tebliğ 
ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat 
15­ Salep (toz, tablet ve her türlü formda) 
Rejimi Kararı 

(*) 
6 Haziran 2006 tarih ve 26190 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 2006/8 
sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.

33 
EK: 2 
(*) 
İHRACI ÖN İZNE BAĞLI MALLAR LİSTESİ 

İzni 
Ver en 
Madde  Yasal Dayanak 
Kur um 

3.1.1940 tarih ve 3763 sayılı Türkiye’de 
Milli 
1­ Harp, silah ve mühimmatı (Spor ve av  Harp Silahı ve Mühimmatı Yapan Hususi 
Savunma 
tüfekleri hariç)  Sanayi Müesseselerinin Kontrolü Hakkında 
Bakanlığı 
Kanun 
Sağlık  12.6.1933 tarih ve 2313 sayılı Uyuşturucu 
2­ Afyon ve haşhaş kellesi 
Bakanlığı  Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun 
24.6.1933 tarih ve 2313 sayılı Uyuşturucu 
3­ Uyuşturucu maddeler ve 1972 tarihli 
Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun 
Protokolle değiştirilen 1961 tarihli 
ve 1972 tarihli Protokolle değiştirilen 1961 
Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi, 
tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek 
1971 tarihli Psikotrop Maddelere İlişkin  Sağlık 
Sözleşmesi, 1971 tarihli Psikotrop 
Sözleşme ve1988 tarihli Uyuşturucu ve  Bakanlığı 
Maddelere İlişkin Sözleşme ve 1988 tarihli 
Psikotrop Maddelerin Yasadışı Trafiğinin 
Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin 
Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler 
Yasadışı Trafiğinin Önlenmesine İlişkin 
Sözleşmesi Kapsamındaki mallar 
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
15.5.1994 tarih ve 21935 sayılı RG’de 
4­ Tehlikeli Atıkların Sınırlar ötesi  yayımlanan 7.3.1994 tarih ve 94/5419 
Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne  Çevre  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
İlişkin Basel Sözleşmesi Kapsamındaki  Bakanlığı  onaylanmış Tehlikeli Atıkların Sınırlar 
mallar  ötesi Taşınımının ve Bertarafının 
Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi 
5­ Yaban domuzu, kurt, çakal, tilki, sansar, 
porsuk ile yılanlar, kaplumbağa ve  13.4.1990 tarih ve 20491 sayılı R.G.’de 
Orman 
kertenkelelerin canlı ve cansız halde ve  yayımlanan 8.3.1990 tarih ve 90/234 sayılı 
Bakanlığı 
bunların tanınabilir parçaları ile bunlardan  Bakanlar Kurulu Kararı 
mamul konfeksiyon 
13.1.1965 tarih ve 11905 sayılı R.G.’de 
Tarım ve  yayımlanan 19.12.1964 tarih ve 6/4090 
6­ Gübreler(Kimyevi gübreler hariç)  Köyişleri  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
Bakanlığı  27.12.1924 tarih ve 2/1771 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı 
Tarım ve  21.8.1963 tarih ve 308 sayılı 
7­ Tohumlar(Orman ağacı tohumları hariç)  Köyişleri  Tohumlukların Tescil, Kontrol ve 
Bakanlığı  Sertifikasyonu Hakkında Kanun 
8­ Su ürünlerinden su ürünleri vcılığını 
Tarım ve 
düzenleyen esaslar çerçevesinde avlanması  22.3.1971 tarih ve 1380 sayılı Su Ürünleri 
Köyişleri 
yasak olan cins ve nitelikteki su ürünleri  Kanunu 
Bakanlığı 
(sülükler dahil) 
Tarım ve 
7.6.1926 tarih ve 904 sayılı Islahı Hayvanat 
9­ Yarış atları  Köyişleri 
Kanunu 
Bakanlığı 
Tarım ve 
10­ Yem Kanunu kapsamınagiren yemler  Köyişleri  29.5.1973 tarih ve 1734 sayılı Yem Kanunu 
Bakanlığı 
Tarım ve 
15.5.1957 tarih ve 6968 sayılı Zirai 
11­ Zirai mücadele ilaç ve aletleri  Köyişleri 
Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu 
Bakanlığı 

(*) 
6 Haziran 2006 tarih ve 26190 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 2006/8 
sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.

34 
Tarım ve 
1262 sayılı İspençiyarı ve Tıbbi 
12­ Veteriner ilaçları  Köyişleri 
Müstahzarlar Dair 3490 sayılı Kanun 
Bakanlığı 
13­ İhracat amacıyla doğadan elde edilmesi  Tarım ve 
22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat 
kontenjanla veya başka herhangi bir kayıtla  Köyişleri 
Rejim Kararı 
sınırlandırılan doğal çiçek soğanları  Bakanlığı 
Tarım ve 
22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat 
14­ Damızlık büyük ve küçük baş hayvan  Köyişleri 
Rejim Kararı 
Bakanlığı 
15­ 18 Ocak 2005 tarih ve 25704 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2005/3 sayılı tebliğ ile 
yürürlükten kaldırılmıştır. 
16­ 22 Şubat 2000 tarih ve 23972 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2000/3 sayılı tebliğ 
ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
Tarım ve 
17­ Doğa mantarı (Sadece Avrupa Birliği  22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat 
Köyişleri 
üyesi ülkelere yönelik ihracat için)  Rejim Kararı 
Bakanlığı 
18­ 2 Aralık 2003 tarih ve 25304 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2003/12 sayılı tebliğ 
ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
19­ 21 Şubat 2003 tarih ve 25027 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan “Nesli Tehlike Altında Olan 
Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ İhracat: (2003/1)” sayılı tebliğ ile 
yürürlükten kaldırılmıştır. 
20­ Mavi yüzgeçli orkinos (Thynus  Tarım ve 
22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat 
thunnus) (canlı, taze soğutulmuş,  Köyişleri 
Rejim Kararı 
dondurulmuş veya işlenmiş)  Bakanlığı 
21­Nükleer Alanda Kullanılan Malzeme,  Türkiye  15.02.2000 tarihli ve 23965 sayılı Resmi 
Ekipman ve İlgili Teknolojinin İhracatına  Atom  Gazete'de yayımlanan Nükleer Alanda 
İzin Verilmesine ilişkin Yönetmelik  Enerjisi  Kullanılan Teknolojinin İhracatına İzin 
Kapsamındaki mallar  Kurumu  Verilmesine İlişkin Yönetmelik 
29/06/2004 tarih ve 5201 sayılı Harp Araç ve 
Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı 
Milli 
22­ Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (FTKR)  Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi 
Savunma 
kapsamındaki mallar  Hakkında Kanun ile bu kanuna dayalı olarak 
Bakanlığı 
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan 
Tebliğler

35 
Dış Ticaret Ser maye Şir ketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/12) 

Resmi Gazete Tarihi: 8 Aralık 2003 
Resmi Gazete Numarası: 25664 

Dış Ticaret Müsteşar lığından 

22/12/1995 tarihli  ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi  Kararı'nın 3 üncü  maddesinin 


(k) bendi uyarınca "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verilmesi, geri alınması ve Dış 
Ticaret Sermaye Şirketlerinin sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

Madde  1­  Ödenmiş  sermayeleri  en  az  2  milyon  YTL.  (2 trilyon  TL.) olan  ve  bir 
önceki  takvim  yılında  gümrük  beyannamesi  bazında;  en  az  (FOB)  100  milyon  ABD 
doları  veya  eş  değerdeki  fiili  ihracatı  gerçekleştiren  (transit  ve  bedelsiz  ihracat  hariç) 
anonim  şirketlere,  her  yılın Ocak ayının  son gününe kadar  başvurulması kaydıyla  "Dış 
Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verilebilir veya halihazırda Dış Ticaret Sermaye Şirketi 
Statüsünü haiz firmalar için söz konusu statü yenilenebilir. 

Bu maddenin birinci fıkrasındaki şartları haiz olan şirketlerin, Dış Ticaret Sermaye 
Şirketi  statüsü  alabilmeleri  için  ekte  yer  alan  başvuru  formunu  doldurarak,  formda 
belirtilen  belgelerle  birlikte  Dış  Ticaret  Müsteşarlığına  (İhracat  Genel  Müdürlüğü) 
müracaat etmeleri gerekmektedir. İbraz edilen bilgi ve belgeler aksi sabit oluncaya kadar 
doğru olarak kabul edilir. 

Ait  olduğu  yıl  yürürlükteki  Dış  Ticaret  Sermaye  Şirketlerine  İlişkin  Kararda  yer 
almayan  şirketlere;  talepleri  halinde,  başvuru  tarihi  itibariyle  12  ay  geriye  gitmek 
suretiyle  yapılacak  inceleme  sonucunda,  yukarıdaki  şartları  haiz  olduklarının 
belirlenmesi durumunda, yürürlükteki Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karara ek 
yapılmak suretiyle Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü verilebilir. 

Madde  2­  Dış  Ticaret  Müsteşarlığınca  (İhracat  Genel  Müdürlüğü)  yapılan 


inceleme  sonucunda  gerekli  şartları  haiz  olduğu  belirlenen  şirketlere  "Dış  Ticaret 
Sermaye Şirketi" statüsü verilerek Resmi Gazete'de yayımlanır. 

Dış  Ticaret  Sermaye  Şirketi  statüsü,  yayımlandığı  tarihten  itibaren  müteakip  yıla 
ait Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar yayımlanıncaya kadar geçerlidir. 

Madde  3­  Yanıltıcı  bilgi  ve  belge  kullanılması  suretiyle  Dış  Ticaret  Sermaye 
Şirketi  Statüsü  almış  bulunan  şirketlerin  bu  statüleri,  şartların  yerine  getirilmediğinin 
tespiti halinde, verildiği tarih itibariyle geri alınır. 

Madde  4­  Dış  Ticaret  Sermaye  Şirketlerinin,  ihraç  ürünlerimizin  tanıtılması, 


çeşitlendirilmesi, pazar paylarının artırılması ve yeni pazarlara girilmesi amacıyla Devlet 
Yardımlarından öncelikle yararlandırılmaları sağlanır. 

Madde  5­  Dış  Ticaret  Sermaye  Şirketleri,  kendi  nam  ve  hesaplarına  yurt  içinden 
bizzat satın aldıkları ve tedarik ettikleri malların ihracatında bu malların üretimi, temini 
ve ihracatı ile ilgili düzenlenen tüm belgelerden idari ve cezai yükümlülükler açısından 
sorumludurlar.

36 
Aracılı  ihracat  sözleşmesine  dayanarak  imalatçı  veya  tedarikçi  şirketlerin  Dış 
Ticaret  Sermaye  Şirketleri  üzerinden  gerçekleştirdikleri  ihracatta  ise,  aracılık 
sözleşmesinde  aksine  bir  hüküm  bulunmadığı  taktirde  malın  üretimi  veya  tedariki  ile 
ilgili tüm belgeler ve malın ihracatı ile ilgili ihracat, kambiyo, gümrük ve diğer mevzuat 
yönünden  idari  ve  cezai  yükümlülüklerden  doğrudan  ve  münhasıran  imalatçı  ve 
tedarikçi şirketler sorumludur. 

Madde 6­ Bu Tebliğin uygulamasına ilişkin her türlü düzenlemenin  yapılmasında 
ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı 
yetkilidir. 

Madde  7­  20/12/2003  tarih  ve  25322  sayılı  Resmî  Gazete'de  yayımlanan  Dış 
Ticaret Sermaye Şirketleri Statüsüne İlişkin İhracat 2003/14 sayılı Tebliğ ile 29/06/2004 
tarih  ve  25507  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanan  Dış  Ticaret  Sermaye  Şirketleri 
Statüsüne İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair İhracat 2004/8 sayılı Tebliğ, bu 
Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1­ Bu Tebliğin yürürlüğe giriş tarihten itibaren 31/12/2005 tarihine 
kadar,  Dış  Ticaret  Sermaye  Şirketi  statüsü  almak  için  başvuruda  bulunacak  anonim 
şirketler için; 

­  En  az  1,5  milyon  YTL.  (1,5  trilyon  TL)  ödenmiş  sermayeye  sahip  olması  ve 
gümrük  beyannamesi  bazında;  en  az  (FOB)  75  milyon  ABD  doları  veya  eş  değerdeki 
fiili ihracatı (transit ve bedelsiz ihracat hariç) gerçekleştirmiş olması, 

şartları aranır. 

2005  yılında  yayımlanacak  Dış  Ticaret  Sermaye  Şirketlerine  İlişkin  Kararda  yer 
almak için müracaat edecek şirketlerin; 

­01/01/2004­31/12/2004 tarihleri arasında yukarıda belirtilen ihracat performansını 
ve sermaye şartını gerçekleştirmiş olmaları, 

­31/01/2005 tarihine kadar ekte yer alan başvuru formunu doldurarak Dış Ticaret 
Müsteşarlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri, 

gerekmektedir. 

2005  yılında  yürürlüğe  girecek  Dış  Ticaret  Sermaye  Şirketlerine  İlişkin  Kararda 
yer  almayan  şirketlere;  talepleri  halinde,  başvuru  tarihi  itibariyle  12  ay  geriye  gitmek 
suretiyle  yapılacak  inceleme  sonucunda,  yukarıdaki  şartları  haiz  olduklarının 
belirlenmesi durumunda, yürürlükteki Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karara ek 
yapılmak suretiyle Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü verilebilir. 

Madde 8­ Bu Tebliğ 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde  9­  Bu  Tebliğ  hükümlerini  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı'nın  bağlı  bulunduğu 
Bakan yürütür.

37 
EK 

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ BAŞVURU FORMU 

Şirketin; 

a) Unvanı  : 

b) Adresi  : 

c) Telefon No  : 

d) Telefaks No  : 

e) Ödenmiş Sermayesi  : 

f) Vergi Dairesi Adı ve Vergi No  : 

g) Bir Önceki Takvim Yılında veya Başvuru Tarihinden 
12 Ay Geriye Doğru Toplam Fiili İhracatı (FOB $)  : 

h) Bilgi Almak Üzere Temas Kurulabilecek Yetkilileri 

Adı Soyadı  Unvanı  Tel. No. 

Şirket 
(Kaşe ve İmza) 

Ekler: 

1 ­  Ana sözleşme (İlgili Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı veya noterce, Ticaret Sicil 
Memurluğunca ya da bağlı bulunulan Odaca onaylı sureti) 

2 ­  İmza Sirküleri (Noter tasdikli) 

3 ­  En  son  veya  bir  önceki  hesap  yılına  ait  Vergi  Dairesince  veya  Yeminli  Mali 
Müşavirce onaylı bilanço 

4 ­  Varsa yurt içi ve yurt dışı bürolara ilişkin bilgiler 

5 ­  Yukarıda  sıralanan  maddelerde  yer  alan  bilgilerde  değişiklik  olması  halinde,  bu 
hususun  1  ay  içerisinde  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı'na  (İhracat  Genel  Müdürlüğü) 
bildirilmesi zorunludur.

38 
Dış Ticaret Ser maye Şir ketlerine İlişkin Karar 

Resmi Gazete Tarihi: 16 Mart 2006 
Resmi Gazete Numarası: 26109 

Dış Ticaret Müsteşar lığından 
(*) 
Madde 1­ 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3 ncü maddesinin (k) bendi 
uyarınca yürürlüğe konulan “İhracat 2004/12” sayılı Tebliğ’de belirtilen kriterler dikkate 
alınarak  “Dış  Ticaret  Sermaye  Şirketi”  statüsü  verilen  şirketler,  alfabetik  sıraya  göre 
aşağıda belirtilmiştir. 

No  Şir ketin Ünvanı  Adresi  Telefon  Faks 


Miralay Şefik Bey Sok. 
AK­PA TEKSTİL  Akhan No: 15­17 K:1­2 
1  34437 Gümüşsuyu­ 
(212) 251 92 00  (212) 292 13 66 
İHRACAT PAZ. A.Ş. 
Taksim İstanbul 
2  ARÇELİK A.Ş.  34950 Tuzla/İstanbul  (216) 585 85 85  (216) 585 80 80 
BEKO ELEKTRONİK  Beylikdüzü Mevkii 34901 
3  Büyükçekmece İstanbul 
(212) 872 13 00  (212) 872 20 13 
A.Ş. 
BİLKONT DIŞ  Keresteciler Sitesi 
Mehmet Akif Bey Cad. 
4  TİCARET VE  Camcıoğlu Sok. No:3 
(212) 637 22 50  (212) 637 05 66 
TEKSTİL SAN, A.Ş.  34010 Merter/İstanbul 
BİRGİ BİRLEŞİK  Köyaltı Mevkii Basın 
GİYİM  Ekspres Yolu Kavak Sok. 
5  No.3/2 34520 Yenibosna­ 
(212) 452 99 10  (212) 452 99 20 
İHRACATÇILARI DIŞ 
TİC. A.Ş.  Bahçelievler İstanbul 

BGS BOĞAZİÇİ  Şirinevler Mah. 
Mithatpaşa Cad. Aker 
6  GİYİM SAN. DIŞ TİC. 
Plaza No:1 K:4 
(212) 452 00 70  (212) 452 00 61 
A.Ş  Bahçelievler/İstanbul 
BORUSAN İSTİKBAL  Meclisi Mebusan Cd. 
7  N:103 34427  (212) 393 58 00  (212) 249 37 22 
TİCARET T.A.Ş.  Salıpazarı/İstanbul 
BOSCH SANAYİ VE  OSB Yeşil Cad. No: 27 
8  16372 Nilüfer/Bursa 
(224) 219 25 00  (224) 219 23 82 
TİCARET A.Ş. 
Çakmak Mah. Balkan 
BSH EV ALETLERİ 
9  Cad. No:51 34770  (216) 528 93 37  (216) 528 93 39 
SAN. VE TİC. A.Ş.  Ümraniye/İstanbul 
CAM PAZARLAMA  İstiklal Cad. No: 314 
10  34430 Beyoğlu­İstanbul 
(212) 313 47 00  (212) 313 48 04 
A.Ş. 
Kemeraltı Cad. No:24/5 
ÇOLAKOĞLU DIŞ 
11  Karaköy Ticaret Merkezi  (212) 252 01 00  (212) 249 36 68 
TİCARET A.Ş.  Karaköy İstanbul 
DSD DERİ SAN. DIŞ  Telsiz Mah. 71.S. No:22 
12  34760 Zeytinburnu  (212) 546 06 76  (212) 546 03 08 
TİC. A.Ş.  İstanbul 
DİLER DIŞ TİCARET  Tersane Cad. Diler Han 
13  No: 46­48 Kat:7 34420  (212) 253 66 30  (212) 254 01 87 
A.Ş.  Karaköy/İstanbul 

(*) 
3 Haziran 2006 tarih ve 26187 numaralı Resmi Gazete ile değiştirilmiştir.

39 
DTS DENİZLİ TEKS.  Enverpaşa Cad. No:5 Kat: 
14  3 Denizli 
(258) 265 58 16  (258) 265 52 37 
DIŞ TİC. A.Ş. 
Büyükdere Cad. Kasap Sk. 
EGE DIŞ TİCARET 
15  Santa İş Merkezi Kat:5  (212) 275 38 38  (212) 275 38 43 
A.Ş.  Esentepe­İstanbul 
EKOM ECZACIBAŞI  Büyükdere Cad. No:193 
16  34394 Levent/İstanbul 
(212) 339 93 72  (212) 324 16 42 
DIŞ TİCARET A.Ş. 
EXSA EXPORT SAN.  Atatürk Cad. Sabancı İş 
17  MAM. SATIŞ VE  Merkezi No:1 Kat:6­7  (322) 363 16 46  (322) 363 16 44 
ARAŞTIRMA A.Ş.  01060 Adana 
Evren Mah. Koçman Cad. 
EVTEKSSAN DIŞ  Polat İş Merkezi C Blok 
18  Kat:1/3 34540 
(212) 489 11 44  (212) 489 09 87 
TİCARET A.Ş. 
Güneşli/İstanbul 
EVYAP 
Ayazağa Cendere Yolu 
19  INTERNATIONAL  No:10 Levent / İstanbul 
(212) 289 23 00  (212) 289 90 31 
DIŞ TİCARET A.Ş. 
GAAT DIŞ TİCARET  Bomonti, Silahşör Cad. 
20  No:42/1 Şişli/ İstanbul 
(212) 315 48 26  (212) 315 48 99 
VE SANAYİ A.Ş. 
Yenibosna Merkez Mah. 
GİSAD DIŞ TİCARET 
21  Çınar Cad. No:6/1  (212) 454 94 00  (212)454 94 34 
A.Ş.  Bahçelievler/İstanbul 
İnönü Cad. Aydınevler 
GSD DIŞ TİCARET  Mah. Gökçe Sok. No:14 
22  GSD Binası Küçükyalı 
(216) 587 90 00  (216) 489 97 91 
A.Ş. 
İstanbul 
HABAŞ SINAİ VE  Soğanlık Fuatpaşa Sok. 
23  TIBBİ GAZLAR  No:26 Kat: 4  (216) 452 56 00  (216) 452 27 51 
İSTİHSAL END. A.Ş.  Kartal/İstanbul 
HEDEF  Yenibosna Merkez 
Mah.Çınar Cad. Gisad 
24  KONFEKSİYON VE  Plaza No:6 K:1 34197 
(212) 454 94 40  (212) 454 94 61 
TEKS. DIŞ TİC. A.Ş.  Bahçelievler/İstanbul 
HYUNDAI ASSAN  Şehit Mehmet Fatih Öngül 
25  OTOMOTİV SAN. VE  Sk. N:2 34742 Kozyatağı­  (216) 571 63 15  (216) 464 99 96 
TİC. A.Ş.  İstanbul 
İÇDAŞ ÇELİK  Mahmutbey Cad. Halkalı 
26  ENERJİ TERSANE VE  Yolu Üzeri 34540 Güneşli  (212) 550 41 04  (212) 550 20 24 
ULAŞIM SAN. A.Ş.  Bağcılar/İstanbul 
İSTANBUL GIDA DIŞ  Davutpaşa Cad. No:20 
27  Topkapı/İstanbul 
(216) 524 27 00  (216) 481 54 70 
TİCARET A.Ş. 
İZMİR DEMİR ÇELİK  Şair Eşref Bulvarı No:23 
28  35210/Izmir 
(232) 441 50 50  (232) 441 56 66 
SAN. A.Ş. 
Barbaros Bulvarı No.29 
KAPTAN METAL DIŞ 
29  Kat:4 34353 Beşiktaş  (212) 236 75 76  (212) 236 50 70 
TİC. VE NAK. A.Ş.  İstanbul 
Tersane Cad. Bakır Sok. 
KİBAR DIŞ TİCARET 
30  No:19 80000  (212) 256 49 70  (212) 255 57 38 
A.Ş.  Karaköy/İstanbul 
Yenibosna Merkez Mah. 
LGS DIŞ TİCARET 
31  Çınar Cad. Gisad Plaza  (212) 454 95 60  (212) 454 95 70 
A.Ş.  N:6 Bahçelievler­İstanbul 
Esenboğa Havalimanı 
MAN KAMYON VE 
32  Yolu 22. Km 06750  (312) 398 02 20  (312) 398 04 90
OTOBÜS TİC. A.Ş.  Ankara 

40 
MENDERES TEKSTİL  Köprübaşı Mevkii, İzmir 
33  Asfaltı Üzeri No:146  (258) 429 12 12  (258) 429 12 30 
SAN. VE TİC. A.Ş.  20300 Sarayköy/Denizli 
Davutpaşa Cad. Askeri 
MERCEDES­BENZ 
34  Fırın Yolu N: 2 34022  (212) 482 35 00  (212) 482 35 82 
TÜRK A.Ş.  Topkapı/İstanbul 
OYAK­RENAULT  Emirhan Cad. Barbaros 
35  OTOMOBİL  Plaza C Blok No:145 K:6  (212) 326 44 44  (212) 326 44 38 
FABRİKALARI A.Ş.  80700 Beşiktaş/İstanbul 
Kültür Mah.1375 Sok. 
PERGAMON­STATUS 
36  No:25 Cumhuriyet İş Hanı  (232) 464 16 16  (232) 421 71 92 
DIŞ TİCARET A.Ş.  K:5 35210 Alsancak/İzmir 
PETKİM 
P.K.12 35801 Aliağa 
37  PETROKİMYA  İzmir 
(232) 616 32 40  (232) 616 12 48 
HOLDİNG A.Ş. 
Cemal Sahir Sk. No:26­28 
PRO­EKS DIŞ 
38  80470 Mecidiyeköy  (212) 274 52 41  (212) 213 34 26 
TİCARET A.Ş.  İstanbul 
Rüzgarlıbahçe Kavacık 
RAM DIŞ TİCARET  Kavşağı Sismer Plaza 
39  Kat:2 34805 
(216) 537 01 50  (216) 537 01 90 
A.Ş. 
Beykoz/İstanbul 
SARKUYSAN 
Okçu Musa Cad. No:1 
ELEKTROLİTİK 
40  Sarkuysan İş Merkezi  (212) 252 60 00  (212) 251 23 04 
BAKIR SAN. VE TİC.  Şişhane/İstanbul 
A.Ş. 
TEMSA SANAYİ VE  Mersin Yolu Üzeri 10.Km 
41  Adana 
(322) 355 62 30  (322) 441 02 36 
TİCARET A.Ş. 
TOFAŞ TÜRK  Büyükdere Cad. No:145 
42  OTOMOBİL FAB.  Zincirlikuyu 80300  (212) 275 33 90  (212) 275 24 97 
A.Ş.  Levent/İstanbul 
TRİSAD DIŞ  Büyükdere Cad. Akabe 
Ticaret Merkezi No:78 
43  TİCARET VE  Kat:3 34394 
(212) 347 21 41  (212) 347 21 42 
PAZARLAMA A.Ş.  Mecidiyeköy/İstanbul 
Ambarlı Petrol Ofisi 
VESTEL DIŞ 
44  Dolum Tesisleri Yolu  (236) 233 01 31  (236) 233 51 47 
TİCARET A.Ş.  34840 Avcılar/İstanbul 
YEŞİM SATIŞ  Organize Sanayi Bölgesi 
45  MAĞAZALARI VE  Sarı Cad. No: 23 16159  (224) 243 23 50  (224) 243 13 68 
TEKSTİL FAB.A.Ş.  Bursa 
YÜCELBORU İHR.  Rıhtım Cad. No:44 81320 
46  Kadıköy­İstanbul 
(216) 418 10 00  (216) 338 27 70 
İTH. VE PAZ. A.Ş. 
ZORLU DIŞ TİCARET  Ambarlı Zorlu Plaza Kat:7 
47  34315 Avcılar/İstanbul 
(212) 456 20 00  (212) 422 03 33 
A.Ş. 
Büyükdere Caddesi No. 71 
EKİNCİLER DEMİR 
48  B Blok K.13 Maslak­  (212) 285 00 30  (212) 276 12 95 
VE ÇELİK SAN. A.Ş.  İstanbul 
TRAKYA TEKSTİL 
Konaklar Mah. Akasyalı 
VE GİYİM 
49  Sok. No:12 Giriş Kat  (212) 269 61 09  (212) 264 33 21 
SANAYİCİLERİ VE  80620 4.Levent/İstanbul 
DIŞ TİCARET A.Ş. 
TÜRK TRAKTÖR VE 
Güvercinlik Yolu No:111­ 
50  ZİRAAT  112 Gazi 06560 Ankara 
(312) 211 01 90  (312) 211 03 73
MAKİNELERİ A.Ş. 

41 
Madde  2­  16/3/2005  tarih  ve  25757  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  Dış 
Ticaret  Sermaye  Şirketlerine  İlişkin  Karar  ile  20/4/2005  tarih  ve  25792  sayılı  Resmi 
Gazete’de  yayımlanan  Dış  Ticaret  Sermaye  Şirketlerine  İlişkin  Karar  yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Madde 3­ Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde  4­  Bu  Karar  hükümlerini  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı’nın  bağlı  bulunduğu 
Bakan yürütür.

42 
Sektörel Dış Ticaret Şir ketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat 2004/4) 

Resmi Gazete Tarihi: 2 Temmuz 2004 
Resmi Gazete Numarası: 25510 

Dış Ticaret Müsteşar lığından 

Madde  1­  Bu  Tebliğ  ile  22/12/1995  tarih  ve  95/7623  sayılı  İhracat  Rejimi 
Kararı'nın  3'üncü  maddesinin  (k)  bendine  istinaden,  Küçük  ve  Orta  Büyüklükteki 
İşletmelerin  (KOBİ)  ihracat  sektörü  içinde  bir  organizasyon  altında  toplanarak  dünya 
pazarlarına  yönlendirilmesi  amacıyla;  ihracat  ve  ilgili  konularda  (finansman,  tedarik, 
nakliye, sigorta, gümrükleme v.b.) hizmet sağlayarak, dış ticarette uzmanlaşmalarını ve 
bu  suretle  daha  etkin  faaliyet  göstermelerini  teminen  kurulan  şirketlere,  Dış  Ticaret 
Müsteşarlığınca "Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) Statüsü" verilmesi, geri alınması ve 
sorumlulukları düzenlenmektedir. 

Madde 2­ Bu Tebliğde geçen: 

Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını (DTM), 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ): 1 (bir) ila 250 (ikiyüzelli) arasında 
çalışan istihdam ettiği bağlı olduğu meslek kuruluşunca tevsik edilen işletmeleri, 

Borsa: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasını, 

Kalkınmada Öncelikli Yöre: Kalkınmada Öncelikli Yöre kapsamındaki illeri, 

Normal Yöre: Kalkınmada Öncelikli Yöre kapsamı dışında kalan illeri, 

Üretici Derneği: Aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu 
dernekleri, 

Üretici Birliği: Aynı üretim dalında faaliyet gösteren kooperatif ve birlikleri, 

Fuar:  Yurt  dışında  düzenlenen;  ticari  nitelikteki  uluslararası  fuar  ve  sergiler  ile 
münhasıran Türk ihraç ürünlerinin sergilendiği tanıtım faaliyetlerini, 

ifade eder. 
(*) 
Madde  3­  a)  Normal  yörelerde,  Sektörel  Dış  Ticaret  Şirketlerinin;  aynı  üretim 
dalında  (Ek­1)  faaliyette  bulunan,  asgari  10  (on)  KOBİ'nin  bir  araya  gelmesiyle  en  az 
500 (beşyüz) milyar TL. sermayeli anonim şirket olarak kurulması gerekmektedir. 

b)  Kalkınmada Öncelikli Yörelerde, Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin;  aynı  veya 


ayrı üretim dalında faaliyette bulunan ve bu yörelerde yerleşik asgari 5 (beş) KOBİ’nin 
en  az  250  (ikiyüzelli)  milyar  TL.  sermayeli  anonim  şirket  olarak  kurulması 
gerekmektedir. 

(*) 
27  Kasım  2004  tarih  ve  25653  numaralı  Resmi  Gazete'de  yayımlanan  İhracat: 
2004/10 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.

43 
c)  Aynı  üretim  dalında  (Ek­1)  faaliyette  bulunan  Üretici  Dernekleri  ve  Üretici 
Birlikleri  tarafından  anonim  şirket  şeklinde  ve  en  az  500  (beşyüz)  milyar  TL.  sermaye 
ile kurulan şirketlere Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü verilebilir. 

d) Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin KOBİ niteliğindeki her bir ortağının sermaye 
payı,  toplam  şirket  sermayesinin,  Normal  Yörelerde  %10  ve  Kalkınmada  Öncelikli 
Yörelerde %20'sinden fazla olamaz. 

e)  Sektörel  Dış  Ticaret  Şirketlerinin  Sermaye  Piyasası  Kanunu  ve  ilgili  mevzuat 
çerçevesinde  hisse  senetlerinin  Borsa'da  işlem  görmesi  durumunda,  Müsteşarlığın 
önceden  izni  ve  görüşü  alınması  şartıyla  (d)  bendinde  belirtilen  ortaklık  payına  ilişkin 
sınırlamalar uygulanmaz. 

f) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması gerekmektedir. 

g) Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü için Müsteşarlığa başvuruda bulunan şirket 
ve  ortaklarıyla  ilgili  olarak  Vergi  Usul  Kanununun  359'uncu  maddesinde  belirtilen 
muhteviyatı  itibariyle  yanıltıcı  belge  düzenlenmediğinin  veya  kullanılmadığının, 
başvuru sahibi şirket ve ortakların bağlı bulundukları vergi dairesinden alınacak bir yazı 
ile belgelendirilmesi gerekmektedir. 
(*) 
Madde 4­ Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine, şirketin kurulması ve gelişmesinde 
yardımcı olmak amacıyla, ortaklık payları münferiden %10'u aşmamak üzere, aşağıdaki 
unsurlar ortak olabilir; 

a)  Normal  Yörelerde  aynı  üretim  dalında,  Kalkınmada  Öncelikli  Yörelerde  aynı 
veya  farklı  üretim  dalında  faaliyette  bulunan,  250'den  fazla  çalışan  istihdam  eden 
şirketler, 

b) Profesyonel yönetici olarak çalışmaları kaydıyla gerçek kişiler, 

c)  Sektörel  Dış  Ticaret  Şirketlerine  ve  ortaklarına  mal,  ekipman  ve  hizmet 
sağlayan şirketler, 

d) Üretici Derneği, Üretici Birliği, vakıf, mesleki federasyon v.b. kuruluşlar. 

Madde 5­ Şirketlerin Sektörel Dış Ticaret Şirketi olabilmeleri için örneği ekli (Ek­ 
2)  müracaat  formunu  doldurarak,  istenilen  belgeler  ile  birlikte  Müsteşarlığa  (İhracat 
Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Madde  6­  Yapılan  inceleme  sonucunda,  bu  Tebliğde  belirtilen  şartları  haiz  olan 
şirketlere  Sektörel  Dış  Ticaret  Şirketi  Statüsü  verilir  ve  konuya  ilişkin  Karar  Resmi 
Gazete'de yayımlanır. 

Madde  7­  a)  Sektörel  Dış  Ticaret  Şirketleri,  ortaklarının  üretimine  katkıda 
bulunmak  veya  faaliyette  bulundukları  sektörle  ilgili  işlemlerinde  kolaylık  sağlamak 

(*) 
27  Kasım  2004  tarih  ve  25653  numaralı  Resmi  Gazete'de  yayımlanan  İhracat: 
2004/10 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.

44 
amacıyla, Sektörel Dış Ticaret Şirketi yönetim kurulunca oybirliğiyle karar verilmesi ve 
Müsteşarlıktan  önceden  izin  alınması  kaydıyla,  hizmet  ve  imalat  sanayi  sektöründe 
faaliyette bulunan şirketlere ortak olabilirler veya şirket kurabilirler. 

b) Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, ortaklarının faaliyet gösterdiği üretim dalına ait 
hammadde tedarikinde imalatçı olarak değerlendirilirler. 

c)  Normal  Yörelerde  yerleşik  Sektörel  Dış  Ticaret  Şirketleri,  aynı  sektörde 
faaliyette  bulunmak  kaydıyla  ortağı  olmayan  KOBİ'lerin,  Kalkınmada  Öncelikli 
Yörelerde  yerleşik  SDŞ'ler  ise  sektör  ayrımı  olmaksızın  KOBİ'lerin  ihracatına  aracılık 
edebilirler.  Ancak,  ihracata  aracılık  etmeden  önce,  söz  konusu  KOBİ'den  Vergi  Usul 
Kanununun  359'uncu  maddesinde  belirtilen  muhteviyatı  itibariyle  yanıltıcı  belge 
düzenlenmediğinin  veya  kullanılmadığının  bağlı  bulunduğu  vergi  dairesinden  alınacak 
bir  yazı  ile  belgelendirmesini  talep  eder.  Sektörel  Dış  Ticaret  Şirketi  söz  konusu 
KOBİ'lerin ihracatına aracılık ettiği süre içinde, gerekli denetimleri gerçekleştirir. 

Madde  8­  Sektörel  Dış  Ticaret  Şirketlerinde;  ortaklıktan  ayrılmak  isteyen 


ortakların  payları,  şirket  yönetim  kurulunun  izniyle  ve  bu  Tebliğde  belirtilen  koşullara 
uymak  kaydıyla,  yeni  veya  mevcut  ortaklara  devredilebilir.  Bu  konuda  Müsteşarlığa 
bilgi verilir. 
(*) 
Madde  9­  Sektörel  Dış  Ticaret  Şirketleri,  kuruldukları  yıl  hariç,  müteakip 
takvim yılından başlamak üzere her takvim yılı içinde; 

a) Fuara katılım gerçekleştirmek, 

b)  Yurt  dışında  düzenlenen  KOBİ'ler  arası  işbirliği  organizasyonlarına  iştirak 


etmek  veya  ortaklarının  katılımıyla  yurt  dışında  KOBİ'ler  arası  işbirliği  organizasyonu 
gerçekleştirmek, 

c) Faaliyette bulunduğu sektörle ilgili yurt dışı pazar araştırması projesi yürütmek, 

d)  Münferiden  ve/veya  ortaklarıyla,  Müsteşarlığın  koordinasyonunda  organize 


edilen ticaret heyeti programlanna katılım sağlamak, 

e)  Sektörel  Dış  Ticaret  Şirketi  ve/veya  ortağı  KOBİ  yöneticilerini  ve/veya 
personelini, dış ticaret, kambiyo, gümrük, teşvik mevzuatı vb. konularda bilgilendirmek 
üzere  seminer/eğitim  programı  düzenlemek  veya  düzenlenen  seminer/eğitim 
programlarına iştirakini sağlamak, 

faaliyetlerinden en az ikisini gerçekleştirmekle, 

f) Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, kuruldukları  yıl hariç,  müteakip beş takvim  yılı 


içinde pazarlama faaliyeti yürütmek üzere yurt dışında ofis/mağaza/şube/temsilcilik vb. 
açmakla, 

yükümlüdür. 

(*) 
16 Nisan 2005 tarih ve 25788 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat: 2005/7 
sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.

45 
Madde  10­  Sektörel  Dış  Ticaret  Şirketleri,  faaliyetleriyle  ilgili  olarak,  her  yılın 
Ocak  ve  Temmuz  aylarında  geçmiş  altı  aya  ilişkin  Müsteşarlığa  (İhracat  Genel 
Müdürlüğü) ekli (Ek­3) faaliyet raporunu vermekle yükümlüdürler. 

Madde  11­  Sektörel  Dış  Ticaret  Şirketleri  ve  ortağı  KOBİ'ler,  ihracata  yönelik 
devlet  yardımlarının  hedef  grubunu  oluştururlar  ve  bu  yardımlardan  öncelikle 
yararlandırılırlar. 
(*) 
Madde  12­  a)  Sektörel  Dış  Ticaret  Şirketleri,  kendi  nam  ve  hesabına  yurt 
içinden  satın  aldıkları  malların  ihracında;  ihracat,  gümrük,  kaçakçılık  ve  ilgili  sair 
mevzuatta  öngörülen  idari  ve  cezai  yükümlülüklerden  doğrudan  ve  münhasıran 
sorumludur. 

b)  Sektörel  Dış  Ticaret  Şirketi  ile  imalatçı  arasında  bir  aracılık  sözleşmesine 
binaen  imalatçı  şirketin  bizzat  imal  ve  tedarik  ederek  Sektörel  Dış  Ticaret  Şirketi 
üzerinden  gerçekleştirdiği  ihracatta  ise  aracılık  sözleşmesinde  aksine  bir  hüküm 
bulunmadığı  sürece  ihracat, gümrük, kaçakçılık  ve  ilgili sair  mevzuatta öngörülen  idari 
ve cezai yükümlülüklerden doğrudan ve münhasıran imalatçı şirketler sorumludur. 

Madde  13­  Müsteşarlıkça,  aşağıda  belirtilen  hallerde  Sektörel  Dış  Ticaret  Şirketi 
Statüsü geri alınır. 

a)  Madde  3/a'da  tanımlanan  Sektörel  Dış  Ticaret  Şirketlerinin;  kuruldukları  yıl 
hariç,  müteakip  takvim  yılı  içinde  en  az  1  (bir)  milyon  ABD  Doları,  takip  eden  her 
takvim  yılı  içinde  de  1  (bir)  milyon  ABD  Dolarından  az  olmamak  üzere  faaliyette 
bulundukları  üretim  dalının  toplam  ihracat  miktarının  ABD  Doları  cinsinden  en  az 
%0,1'ini gerçekleştirmemeleri, 

b)  Madde  3/b'de  tanımlanan  Sektörel  Dış  Ticaret  Şirketlerinin;  kuruldukları  yıl 
hariç, müteakip takvim yılı içinde en az 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Doları, takip eden 
her  takvim  yılı  içinde  de  en  az  500.000  (beşyüzbin)  ABD  Doları  ihracat 
gerçekleştirmemeleri, 

c)  Madde  3/c'de  tanımlanan  Sektörel  Dış  Ticaret  Şirketlerinin  kuruldukları  yıl 
hariç, müteakip takvim yılı içinde en az 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Doları, takip eden 
her  takvim  yılı  içinde  de  en  az  500.000  (beşyüzbin)  ABD  Doları  ihracat 
gerçekleştirmemeleri, 

d)  Bu  Tebliğin  9'uncu  maddesinin  (a),  (b),  (c),  (d),  (e)  bentlerinde  belirtilen 
faaliyetlerden en az ikisinin gerçekleştirilmemesi, 

e) Bu Tebliğin 9'uncu maddesinin (f) bendi uyarınca, şirket kuruluşundan itibaren 
beş  takvim  yılı  içinde  ortakları  adına  pazarlama  faaliyeti  yürütmek  üzere  yurt  dışında 
ofis/mağaza/şube/temsilcilik v.b. açılmaması, 

(*) 
16 Nisan 2005 tarih ve 25788 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat: 2005/7 
sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.

46 
f)  Yapılacak  inceleme  ve  denetlemeler  neticesinde,  bu  Tebliğ  hükümleri  ile 
ortakların hak ve menfaatlerine aykırı durumların tespit edilmesi, 

g)  Sektörel  Dış  Ticaret  Şirketi  Statüsü  alındığı  tarihten  sonra,  bizzat  SDŞ 
tarafından Vergi Usul Kanununun 359'uncu maddesinde belirtilen muhteviyatı itibariyle 
yanıltıcı belge düzenlendiğinin ve/veya kullanıldığının tespit edilmesi, 

h)  İki  dönem  üst  üste  Müsteşarlığa  (İhracat  Genel  Müdürlüğü)  faaliyet  raporu 
sunulmaması. 

Madde  14­  Sektörel  Dış  Ticaret  Şirketleri  ortakları  tarafından,  Vergi  Usul 
Kanununun  359'uncu  maddesinde  belirtilen  muhteviyatı  itibariyle  yanıltıcı  belge 
düzenlendiğinin  veya  kullanıldığının  tespiti  halinde,  Sektörel  Dış  Ticaret  Şirketi  ile 
bahse  konu  ortağı  arasındaki  aracı  ihracatçı  sözleşmesi  derhal  feshedilir.  Fesh 
edilmemesi halinde Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü geri alınabilir. 

Madde 15­ İşbu Tebliğde belirlenen konular dışında kalan hususlar, Müsteşarlıkça 
İhracat Rejimi çerçevesinde sonuçlandırılır. 

Madde  16­  26/12/1996  tarihli  ve  22859  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanan 
"Sektörel  Dış  Ticaret  Şirketleri  Statüsüne  İlişkin  İhracat  96/39  sayılı  Tebliğ", 
08/07/1998  tarihli  ve  23396  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanan  "İhracat  96/39  Sayılı 
Sektörel  Dış  Ticaret  Şirketleri  Statüsüne  İlişkin  Tebliğ'de  Değişiklik  Yapılmasına  Dair 
İhracat  98/13  sayılı  Tebliğ"  ve  26/10/2000  tarihli  ve  24212  sayılı  Resmi  Gazete'de 
yayımlanan  "İhracat  96/39  Sayılı  Sektörel  Dış  Ticaret  Şirketleri  Statüsüne  İlişkin 
Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair 2000/17 sayılı Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır. 
(*) 
Geçici  Madde  1­  a)  "İhracat  96/39"  sayılı  Tebliğ  kapsamında  Sektörel  Dış 
Ticaret Şirketi Statüsü devam eden şirketlerin; 

1)  30/06/2005 tarihine kadar sermayeye ilişkin hükmü, 

2)  31/12/2009 tarihine kadar 9'uncu maddenin (f) bendindeki hükmü ve 

3)  2005 yılı dahil her takvim yılında diğer hükümleri 

gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

b)  "İhracat  96/39"  sayılı  Tebliğ  kapsamında  Sektörel  Dış  Ticaret  Şirketi  Statüsü 
devam  edenler  ile  işbu  Tebliğ  kapsamında,  31/12/2004  tarihine  kadar  "Sektörel  Dış 
Ticaret  Şirketi  Statüsü"  verilen  şirketlerin  31/12/2005  tarihine  kadar  9'uncu  maddenin 
(a), (b), (c), (d), (e) bentlerindeki faaliyetlerden birini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

Bu  koşulları  yerine  getirmeyen  şirketlerin  "Sektörel  Dış  Ticaret  Şirketi  Statüsü" 
geri alınır. 

Madde 17­ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

(*) 
16 Nisan 2005 tarih ve 25788 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat: 2005/7 
sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.

47 
Madde 18­ Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan 
yürütür.

48 
EK­1 

(Madde 3/a ve 3/c'de tanımlanan SDŞ'ler için) 

ÜRETİM DALLARI 

I. TARIM 
Hububat, 
Bakliyat, 
Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 
Yaş Meyve ve Sebze 
Meyve Sebze Mamulleri 
Kuru Meyve ve Mamulleri 
Fındık ve Mamulleri 
Zeytin ve Zeytinyağı 
Tütün 
Kesme Çiçek 
Canlı Hayvan, Su Ürünleri ve Mamulleri 
Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri 

II. SANAYİ ÜRÜNLERİ 
Tekstil ve Hammaddeleri 
Deri ve Deri Mamulleri 
Halı 
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
Hazır giyim ve Konfeksiyon 
Taşıt Araçları ve Yan Sanayi 
Elektrik­Elektronik 
Makina ve Aksamları 
Demir ve Demir Dışı Metaller 
Çimento ve Toprak Ürünleri 
Diğer Sanayi Ürünleri 
Değerli Maden ve Metaller 

III. MADENCİLİK 
Maden ve Metaller 

IV.DİĞER

49 
EK­2 

SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ BAŞVURU FORMU 

Şirket unvanı 

Adres­Telefon­Faks­E­Posta 
Adres  : 
Telefon  : 
Faks  : 
E­Posta  : 
Vergi dairesi ve vergi no  : 
Ticaret sicil no  : 

İlgili üretim dalı (Ek­1'de yer alan üretim dallarından biri yazılmalıdır.) 

Sermayesi (Taahhüt edilen sermayenin hangi süre zarfında ödeneceği belirtilmelidir.) 
Taahhüt edilen  : 
Ödenen  : 

Ortaklar ve hisse payları (Her bir ortağın unvanı ve ortaklık payı açık olarak yazılmalıdır.) 
KOBİ  : 
250'den Fazla Çalışan İstihdam Eden Şirket  : 
Gerçek Kişi  : 
Mal, Ekipman ve Hizmet Sağlayan Şirket  : 
Üretici Derneği, Üretici Birliği, Vakıf, Mesleki Federasyon v.b. Kuruluşlar  : 

Varsa ihracatınız ve ihracat yaptığınız ülkeler (Son takvim yılı itibariyle) 

Ülke  Miktar  Tutar 

Şirketin yönetim yapısı hakkında bilgi veriniz. 

Şirketin yönetim birimlerinde çalıştırılan veya çalıştırılması öngörülen eleman sayısı, öğrenim ve yabancı 
dil düzeyleri hakkında bilgi veriniz. 
İhracat  : 
Muhasebe  : 
Denetim  : 

Ortaklarınız  adına  sektörünüzde  düzenlenen  uluslararası  nitelikteki  fuarlara  veya  Türk  İhraç  Ürünleri 
Fuarlarına  katılmayı  planlıyor  musunuz?  Planlıyorsanız  yılda  kaç  fuara  katılım  sağlayacağınızı  ve 
gerekçelerini belirtiniz. 

Ortaklarınız  adına  yurt  dışında  düzenlenen  KOBİ'ler  arası  işbirliği  programlarına  katılmayı  veya 
ortaklarınızın katılımıyla bu tür bir organizasyon gerçekleştirmeyi planlıyor musunuz? 

Ortaklarınız adına yurt dışında yürüttüğünüz ve/veya yürütmeyi planladığınız pazar araştırması/pazarlama 
faaliyetleri hakkında bilgi veriniz 

Dış Ticaret Müsteşarlığınca koordine edilen Ticaret Heyeti programlarına katılmayı planlıyor musunuz? 

Şirketiniz  veya  ortağınız  şirketlerinin  personel  ve  yöneticileri  için  yurt  içinde  veya  yurt  dışında 
seminer/eğitim  programları  düzenlemeyi  veya  düzenlenen  seminer/eğitim  programlarına  katılmayı 
planlıyor  musunuz?  Planlıyorsanız  eğitim  konularını,  eğitim  vermesi  öngördüğünüz  kurum  ve/veya 
kişileri, bir yıl içinde düzenleyeceğiniz eğitim faaliyeti sayısını belirtiniz. 

Yurt  dışında  faaliyette  bulunan  ofis/mağaza/şube/temsilcilik  v.b.  var  mı?  Varsa  ülke  ve  şehir  belirtiniz. 
Yoksa  yurt  dışında  ortaklarınızın  ürünlerini  pazarlamak  üzere  ofis/mağaza/şube/temsilcilik  v.b.  açmayı 
planlıyor musunuz?

50 
Ortaklarınız adına yurt dışında markalaşma faaliyetleri yürütmeyi planlıyor musunuz? 

Şirketinizce yürütülmesi planlanan diğer pazarlama faaliyetleri hakkında bilgi veriniz. 

Şirketinizin  geleceğe  yönelik  öngörülerini,  gelişme  stratejilerini  ve  yıllar  itibariyle  ihracat  hedeflerini 
anlatınız. 

SDŞ statüsü almanın şirketinize sağlayacağı avantajları belirtiniz. 

Yararlanmayı planladığınız ihracata yönelik devlet yardımlarını sıralayınız. 

Diğer görüşlerinizi belirtiniz. 

SDŞ Yetkilisinin Adı­Soyadı­Unvanı  : 
İmza ve kaşe  : 

Bu  Forma  İlave  Edilecek  Belgeler:  (Tüm  belgelerin  asıllarının  veya  noter  onaylı  örneklerinin  intikali 
gerekmektedir.) 

1­  Şirket  kuruluşuna  ve  değişikliklere  ait  ticaret  sicil  gazeteleri.  (Şirket  ana  sözleşmesinde  imalatçı 
ibaresinin yer almamasına, her bir ortağın hisse oranının belirtilmesine dikkat edilmelidir.) 

2­  Şirketiniz  ile  ortağınız  tarafından  uygulanacak  aracı  ihracatçı  sözleşmesi.  (Müsteşarlık  gerektiğinde 
aracı ihracatçı sözleşmesinde değişiklik yapılmasını talep edebilir.) 

3­ Şirket imza sirküleri. 

4­  Bağlı  olduğunuz  vergi  dairesinden  alınan,  şirketiniz  tarafından  muhteviyatı  itibariyle  yanıltıcı  belge 
düzenlenmediğini veya kullanılmadığını belgeleyen yazı.

51 
SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ ORTAĞI BAŞVURU FORMU 

Bu form ortaklar tarafından doldurulacak ve ekte istenen belgeler ile Dış Ticaret Müsteşarlığı'na yapılacak 
başvurud kullanılmak üzere SDŞ statüsü talep eden şirkete verilecektir. 

Şirket unvanı 

Adres­Telefon­Faks­E­Posta 
Adres  : 
Telefon  : 
Faks  : 
E­Posta  : 
Vergi dairesi ve vergi no  : 
Ticaret sicil no  : 

Ortağı olduğunuz başka Sektörel Dış Ticaret Şirketi var mı? Varsa unvanını belirtiniz. 

Varsa şirketinizce son iki yılda gerçekleştirilen ihracat ve ihracat yaptığınız ülkeleri belirtiniz. 

Ülke  Miktar  Tutar 

SDŞ ortağı olmanızın şirketinize sağlayacağı faydaları belirtiniz. 

SDŞ'lerin  ortakları  adına  uluslararası  fuarlara  katılım  sağlaması,  pazar  araştırması  ve  aktif  pazarlama 
faaliyetleri yürütmesi hakkında önerilerinizi sıralayınız. 

KOBİ'lerin ihracata yönlendirilmesi hususunda önerilerinizi belirtiniz. 

Bugüne kadar ihracata yönelik devlet yardımlarından yararlandınız mı? 

Yararlandıysanız isimlerini ve destek tutarlarını belirtiniz. 

Devlet Yardımı Dönem Miktar (ABD Doları) 

Diğer görüşlerinizi belirtiniz. 

Şirket Yetkilisinin Adı­Soyadı­Unvanı  : 
İmza ve kaşe  : 
Bu Forma İlave Edilecek Belgeler  : 
(Tüm belgelerin asıllarının veya noter onaylı örneklerinin intikali gerekmektedir.) 

1. Şirket kapasite raporu veya faaliyet belgesi. (profesyonel yönetici ve kuruluşlar hariç) 

*  Kapasite  raporunun  TOBB  onaylı  olmasına  ve  geçerlilik  süresinin  geçmemesine,  faaliyet  belgesinin 
ilgili meslek kuruluşundan (TESK v.b.) onaylı olmasına dikkat edilmelidir. 

2. Şirket kuruluşuna ilişkin ticaret sicil gazeteleri. (TESK'e bağlı meslek federasyonları üyeleri için Esnaf 
ve Sanatkarlar Sicili aranır.) 

3. Üretici Derneği, Üretici Birliği, vakıf, mesleki federasyon v.b. kuruluşlar için kuruluş belgeleri. 

4. Gerçek kişi ortağın özgeçmişi. 

5. Şirket imza sirküleri 

6.  Bağlı  olduğunuz  vergi  dairesinden  alınan,  şirketiniz  tarafından  muhteviyatı  itibariyle  yanıltıcı  belge 
düzenlenmediğinin veya kullanılmadığının belgeleyen yazı.

52 
EK­3 

SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ FAALİYET FORMU 

Şirket unvanı 

Adres­Telefon­Faks­E­Posta 
Unvanı  : 
Adres  : 
Telefon  : 
Faks  : 
E­Posta  : 

Sermaye tutarı 
Taahhüt edilen  : 
Ödenen  : 

Ortak sayısı (Ortakların unvanı, vergi dairesi ve sicil numaraları ile iletişim bilgilerin içeren liste bu forma 
eklenecektir.) 
KOBİ  : 
250'den fazla çalışan istihdam eden şirket  : 
Gerçek Kişi  : 
Mal, ekipman ve hizmet sağlayan şirket  : 
Üretici Derneği, Üretici Birliği, Vakıf , Mesleki Federasyon v.b. Kuruluşlar  : 

SDŞ üzerinden aktif ihracat gerçekleştiren ortak sayısı 

6 Aylık ve yıllık ihracat tutarı 

İhracat yaptığınız ülkeleri ve toplam ihracatını içindeki oranlarını belirtiniz. 

Ortak Olduğunuz veya Kurduğunuz Şirketler 

İmalat sanayi:  Hizmet sanayi: 

Bugüne kadar ihracata yönelik devlet yardımlarından yararlandınız mı? 

Yararlandıysanız, isimlerini ve destek tutarlarını belirtiniz. 

Bu dönemde katıldığınız fuarlar hakkında bilgi veriniz. 

Bu dönemde katıldığınız, yurt dışında düzenlenen veya şirketinizce organize edilen KOBİ'ler arası 
işbirliği organizasyonları hakkında bilgi veriniz. 

Bu dönemde gerçekleştirdiğiniz yurt dışı pazar araştırması projeleri hakkında bilgi veriniz. 

Bu dönemde katıldığınız Ticaret Heyeti programları hakkında bilgi veriniz. 

Bu dönemde düzenlediğiniz veya katıldığınız seminer/eğitim programları hakkında bilgi veriniz. 

Yurt dışında açılan ofis/mağaza/şube/temsilcilik v.b. hakkında bilgi veriniz. 

Diğer faaliyetlerinizi belirtiniz. 

Gelecek 6 aylık dönem için planlanan faaliyetlerinizi ve ihracat hedefinizi belirtiniz. 

SDŞ Yetkilisinin Adı­Soyadı­Unvanı  : 
İmza ve kaşe  :

53 
(*) 
SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ LİSTESİ 

1.  GBS ­ Gaziantep Birleşik Sanayiciler Dış Ticaret A.Ş. 
Gazimuhtarpaşa Bulvarı No: 28/C GAZİANTEP 
Tel:  342 215 45 85­86 
Faks: 342 215 45 95 
İştigal Sahası: Makina halısı, halı ipliği ve dokuma 

2.  UFE ­ Birleşik Çiçek İhracatçıları Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. 
Özgürlük Bulvarı Fener Mahallesi Dikmen Apartmanı Kat: 1 D. 3 
ANTALYA 
Tel:  242 324 15 60­61 
Faks: 242 324 15 62 
İştigal Sahası: Kesme yaş çiçek 

3.  ÇİÇEKCİLER BİRLİĞİ Dış Ticaret A.Ş. 
Kızıltoprak Mh. Ali Çetinkaya Caddesi No: 127/6 Murat Apartmanı 
ANTALYA 
Tel:  242 312 26 28 
Faks: 242 312 26 30 
İştigal Sahası: Kesme çiçek 

4.  ÇORUM Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş. 
Ankara Asfaltı 4. Km. ÇORUM 
Tel:  364 235 01 63 
Faks: 364 235 01 70 
İştigal Sahası: Tarımsal ürünler 

5.  ASD Ayakkabı Sanayicileri Dış Ticaret A.Ş. 
General Ali Rıza Gürcan Cd. Metropol Center No: 32 K: 10 Merter/İSTANBUL 
Tel:  212 551 09 50 
Faks: 212 551 09 77 
İştigal Sahası: Ayakkabı sanayi. 

6.  GENESİS Dış Ticaret A.Ş. 
İnönü Caddesi No: 34/B ÇORUM 
Tel:  364 254 96 81 
Faks: 364 254 92 09 
İştigal Sahası: İnşaat ve yan sanayi. 

7.  DFT ­ Diyarbakır Dış Ticaret A.Ş. 
Aliemiri Caddesi Mina Apartmanı No: 28/2, 21100 Yenişehir/DİYARBAKIR 
Tel:  412 223 66 59 
Faks: 412 224 05 80 
İştigal  Sahası:  Mermer,  mutfak  ekipman  imalatı,  pvc  boru,  makina  halısı,  hazır 
giyim, çelik kapı, inşaat ve sanayi boyaları 

(*) 
Bu  liste  en  son  15  Nisan  2006  tarih  ve  26140  numaralı  Resmi  Gazete  ile 
güncelleştirilmiştir.

54 
8.  İSTANBUL Dış Ticaret Hizmetleri A.Ş. 
Merter Meridyen İş Merkezi  Ali Rıza Gürcan Caddesi  Çırpıcı Yolu No: 1 Kat: 5 
34010 Merter/İSTANBUL 
Tel:  212 481 68 00 
Faks: 212 481 55 54 
İştigal Sahası: Tekstil ve konfeksiyon 

9.  CENK Tekstil Dış Ticaret A.Ş. 
Sanayi Caddesi Selvi Skk No: 5 Yenibosna/İSTANBUL 
Tel:  212 653 46 11 
Faks: 212 451 33 99 
İştigal Sahası: Tekstil ve konfeksiyon 

10.  ETİK Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş. 
Bağlar İçi Caddesi No: 72 Firüzköy­Avcılar/İSTANBUL 
Tel:  212 502 31 44 
Faks: 212 502 31 45 
İştigal Sahası: Tekstil ve konfeksiyon 

11.  İleri Giyim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. 
Halkalı Caddesi 220 Sefaköy­Küçükçekmece/İSTANBUL 
Tel:  212 470 61 29 
Faks: 212 470 61 31 
İştigal Sahası: Tekstil ve konfeksiyon 

12.  Akvatürk Su Ürünleri İç ve Dış Ticaret A.Ş. 
10 Sk. No: 34 İnciraltı/İZMİR 
Tel:  232­277 35 95 
Faks: 232­279 30 35 
İştigal Sahası: Balıkçılık 

13.  Trimos Dış Ticaret A.Ş. 
Mecidiyeköy Büyükdere Cd. Akabe Ticaret Mer. No: 78 K: 3 Şişli­İSTANBUL 
Tel:  0­212­272 23 92 
Faks: 0­212­272 23 93 
İştigal Sahası: Tekstil 

14.  KİAD Dış Ticaret A.Ş. 
Alirıza Gürcan Cd. Metropol Center No: 31 Kat: 12 D­48 Merter Güngören­ 
İSTANBUL 
Tel:  0­212­481 54 53 
Faks: 0­212­481 50 65 
İştigal Sahası: Tekstil ve konfeksiyon 

15.  AB Ayakkabı Dış Ticaret A.Ş. 
M.Akif Mah. Aşık Veysel Cad. Kılavuz Sok. No:5 Kat: 2/2 İkitelli 
Küçükçekmece/İSTANBUL 
Tel:  0­212­693 53 57 
Faks: 0­212­548 96 03 
İştigal Sahası: Ayakkabı sanayi.

55 
Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değer lendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 
2005/5) 

Resmi Gazete Tarihi: 22 Şubat 2005 
Resmi Gazete Numarası: 25735 

Dış Ticaret Müsteşar lığından 

Amaç 

Madde  1­  Bu  Tebliğin  amacı,  22/12/1995  tarihli  ve  95/7623  sayılı  Bakanlar 
Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  İhracat  Rejimi  Kararının  3  üncü  maddesinin  (ı) 
bendi ve 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
İhracat Yönetmeliğinin değişik 14 üncü maddesi uyarınca, yurt dışında ticari nitelikli; 

a. Türk İhraç Ürünleri Fuarı, 

b. Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, 

c. Milli Katılım Organizasyonu, 

düzenlemelerini  gerçekleştirecek  organizatörlerin  belirlenerek  yetkilendirilmeleri, 


görevlendirilmeleri ve sözkonusu fuar faaliyetlerinin değerlendirilmesidir. 

Tanımlar 

Madde 2­ Bu Tebliğde geçen deyimlerden; 

Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını, 

Kuruluşlar: Müsteşarlığın bağlı kuruluşlarını ve İstanbul Ticaret Odasını, 

Yurt Dışı Fuar: Türk ihraç ürünlerinin yurt dışında tanıtılması, yeni iş imkanlarının 
sağlanması amacıyla yurt dışında düzenlenen; Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk 
İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım Organizasyonu faaliyetleri, 

Organizatör:  Müsteşarlık  tarafından  adlarına  Geçici  Belge  veya  Belge 


düzenlenmiş, yurt dışında Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı 
ve Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma ve kuruluşları, 

Milli Katılım: Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslararası 
fuarlara,  Türk  firmalarının  Müsteşarlık  tarafından  görevlendirilen  organizatörce 
gerçekleştirilen toplu katılımları, 

Türk  İhraç  Ürünleri  Fuarı:  Sadece  Türk  ihraç  ürünlerinin  tanıtımı  amacıyla  yurt 
dışında düzenlenen fuarları, 

Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Sadece sektörel Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı 
amacıyla yurt dışında düzenlenen fuarları,

56 
Geçici  Belge:  Müsteşarlık  tarafından  bu  Tebliğ  hükümleri  çerçevesinde 
düzenlenen ve 2 yıl süre ile geçerli olan belgeyi, 

Belge: Müsteşarlık tarafından bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde öngörülen şartları 
yerine  getiren  organizatörlere  yurt  dışında  fuar  düzenleme  yetkisi  tanıyan  C,  B  ve  A 
sınıflarından oluşan Belgeyi, 

Gözlemci:  Müsteşarlık  tarafından  organizasyon  izni  verilen  fuarlarda  denetleme 


görevini yerine getirmek üzere görevlendirilen kişileri, 

Katılımcı:  Bu  Tebliğ  kapsamındaki  yurt  dışı  fuarlara  iştirake  eden  veya 
uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara bireysel katılım sağlayan İhracatçı Birliğine üye, 
yurt  içinde  imalat  sanayi  ve  muhtelif  üretim  kollarında  faaliyette  bulunan  firmalar  ile 
bunların ürünlerinin pazarlamasını yapan Türkiye’de yerleşik firma ve kuruluşları, 

Puan:  Müsteşarlık,  gözlemci  ve  katılımcı  firma  tarafından  yapılacak, 


organizatörlerin  yurtdışı  fuardaki  yeterlilik  ve  başarı  düzeyini  belirleyen 
değerlendirmeyi, 

Takvim  yılı:  Müsteşarlık  tarafından  görevlendirilen  organizatörlerin  yurtdışı  fuar 


organizasyonlarını  gerçekleştirdikleri  her  yılın  1  Ocak­31  Aralık  tarihleri  arasındaki 
dönemi, 

Faaliyet  Yılı:  Müsteşarlık  tarafından  organizatör  adına  Geçici  Belge  düzenlenen 


tarihten başlayarak geçen bir yıllık faaliyet süresini, 

ifade eder. 

Organizatör lerin Görev ve Sorumlulukları 

Madde  3­  Müsteşarlık  tarafından  Yurt  Dışı  Fuar  düzenlemekle  yetkilendirilen 


organizatörler aşağıda belirtilen hususlarda görevli ve sorumludurlar; 

a. Ülkemizin dış ticaret hedef ve politikaları çerçevesinde gerçekleştirme talebinde 
bulundukları  yurt  dışı  fuarla  ilgili  olarak,  bu  Tebliğde  belirtilen  süreler  içinde,  talebe 
esas teşkil eden ön çalışma ile Müsteşarlığa müracaat etmek, 

b.  Türk  ihraç  ürünlerini,  yurt  dışında  en  iyi  şekilde  tanıtmak  amacıyla  Fuar 
öncesinde ve Fuar sırasında gerekli tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, 

c. Organizasyonun yapılacağı ülkenin, 

1. Dış ticaret mevzuatı, 

2. Gümrük mevzuatı, 

3. Bankacılık ve sigortacılık mevzuatı, 

4. Taşımacılık,

57 
5. Potansiyel alıcı konumundaki yerel ithalatçı ve aracı firmalar, 

6. Fuar konusu sektör veya sektörler, 

7. Dış ticaretle ilgili kurum ve kuruluşların isim ve adresleri, 

8. Yabancı sermaye mevzuatı, 

9. Anlaşmazlıkların halli mekanizmaları, 

10.Pazar potansiyeli, 

11.Diğer tamamlayıcı hususlar, 

hakkında fuar öncesi hazırlanacak bilgi dökümanlarını katılımcı firmalara vermek 
ve  fuar  başlama  tarihinden  en  geç  30  gün  önce  yukarıda  belirtilen  bilgi  ve  broşürlerin 
birer örneğini Müsteşarlığa iletmek, 

d.Katılımcı  firmalara,  ürün  tanıtımı,  sergilenmesi,  idari  aksaklıklardan 


kaynaklanan  sorunların  giderilmesi,  ikili  görüşmeler  yapılması  ve  muhatap  firma 
bulunması konularında yardımcı olmak, 

e. Fuar sonunda Ek­3/B’de belirtilen bilgi ve belgeleri Müsteşarlığa iletmek, 

f. Müsteşarlık tarafından organizasyonla ilgili verilebilecek diğer görevleri yerine 
getirmek. 

Geçici Belge Düzenlenmesi 

Madde 4­ Geçici Belge talebinde bulunan anonim veya limited şirket statüsündeki 
firmalar  Ek­1’de  yer  alan  başvuru  formuyla  birlikte,  aşağıda  belirtilen  belgelerle 
Müsteşarlığa başvuruda bulunurlar: 

a) Bağlı bulundukları vergi dairesince en son hesap yılına ait tasdikli bilanço veya 
yeminli  mali  müşavir  tarafından  düzenlenmiş  ödenmiş  sermayelerinin  en  az  200  bin 
YTL olduğunu tevsik eden belge, 

b)  90  bin  ABD  Dolarının  şirket  adına  T.C.  Ziraat  Bankası’na  yatırıldığını  tevsik 
eden belge, 

c)  “Yurt  dışında  fuar  düzenlemek”  ibaresinin  yer  aldığı  şirket  ana  sözleşmesinin 
yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter onaylı sureti, 

d)  Yurt  içinde  fuar  düzenlenmesi  konusunda  Türkiye  Odalar  ve  Borsalar  Birliği 
(TOBB) tarafından verilmiş bulunan belge, 

e) Ticaret ve/veya Sanayi Odalarına üyeliğini tevsik eden faaliyet belgesinin aslı, 

f)  En  az  beş  personelin,  yüksek  okul  mezunu  ve  fuar  organizasyonu  konusunda 
deneyimli  olması  kaydıyla,  son  faaliyet  yılı  içerisinde  Geçici  Belge  talebinde  bulunan

58 
firmada  veya  daha  önce  Müsteşarlık  tarafından  yurtdışında  fuar  düzenleme  konusunda 
yetkilendirilen  organizatörlerde  en  az  4  ay  süreyle  istihdam  edildiğini  tevsik  eden, 
Sosyal  Sigortalar  Kurumu  Müdürlüklerince  düzenlenmiş  belge  ile  Ek­2’de  yer  alan 
forma göre düzenlenmiş personel listesi, 

g)  Şirket  kurucuları,  yöneticileri  ve  çalışanları  ile  ilgili  yüz  kızartıcı  suçlardan 
hüküm giyilmediğini gösterir adli sicil belgesi. 

Müsteşarlık  tarafından  yapılan  değerlendirme  sonucunda,  uygun  görülen 


müracaatlar sonuçlandırılarak Geçici Belge düzenlenir. 

Geçici Belge Sahiplerince Gerçekleştirilebilecek Faaliyetler 

Madde  5­  Geçici  Belgeye  sahip  organizatörler  tarafından  sadece  Milli  Katılım 
Organizasyonu  gerçekleştirilir.  Sözkonusu  belgenin  geçerlilik  süresi,  Belgenin 
düzenlendiği tarihten itibaren iki faaliyet yılıdır. 

Geçici  Belge  sahibi  organizatörler  tarafından  Türk  İhraç  Ürünleri  Fuarı  ve 
Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenlenemez. 

Geçici Belgenin Belgeye Dönüştürülmesi 

Madde  6­  Organizatörler,  adlarına  Geçici  Belge  tanzim  edildiği  tarihten  itibaren 
iki faaliyet yılı içerisinde en fazla onaltı Milli Katılım Organizasyonu düzenleyebilirler. 
Ancak, Geçici Belge sahibi organizatörler iki faaliyet yılı içinde en az dört milli katılım 
organizasyonu gerçekleştirmek zorundadır. 

Geçici Belgeye sahip organizatörlerin faaliyetlerine ilişkin iki faaliyet yılı sonunda 
yapılan fuar değerlendirmesi sonucunda, her fuar için en az 60 puan almak ve ortalama 
puanı en az 65 olmak üzere; 

­ 65­ 70 arası puan alan organizatörlere C Sınıfı Belge, 

­ 71­ 100 arası puan alan organizatörlere B Sınıfı Belge, 

düzenlenir. 

Ancak, birinci faaliyet yılı sonunda en az 8 genel nitelikli uluslararası fuara Milli 
Katılım  veya  en  az  5  sektörel  nitelikli  uluslararası  fuara  Milli  Katılım  Organizasyonu 
düzenlemek  şartıyla  85’in  üzerinde  ortalama  fuar  puanı  alan  organizatörlerin  Geçici 
Belgesi iki faaliyet yılı şartını doldurması beklenmeksizin B sınıfı Belgeye dönüştürülür. 

Belgenin Kullanım Yetkisi 

Madde 7­ Belge sahibi organizatörler almış oldukları puanlara göre her takvim yılı 
sonunda  bu  Tebliğin  11  inci  maddesinde  yer  alan  puan  skalasına  göre  sınıflandırmaya 
tabi  tutulur.  Bu  sınıflandırma  sonucunda  C,  B  ve  A  Sınıfı  Belge  sahibi  organizatörler, 
aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde faaliyette bulunabilirler:

59 
a. C sınıfı  belgeye  sahip organizatörler  bir  yıl  içinde en  fazla 15  ile  sınırlı olmak 
üzere sadece Mili Katılım Organizasyonu düzenleyebilirler. 

b. B Sınıfı  Belgeye  sahip organizatörler bir  yıl  içinde en  fazla 25 Yurt Dışı  Fuar 


düzenleyebilirler. 

c.  A  Sınıfı  Belgeye  sahip  organizatörler  bir  yıl  içinde  en  fazla  35  Yurt  Dışı  fuar 
düzenleyebilirler. 

Geçici Belge ve Belge Sahibi Organizatör ler ce Asgari Fuar Düzenlenmesi 

Madde  8­  Geçici  Belgeye  sahip  organizatörler,  adlarına  Geçici  Belge  tanzim 
edildiği  tarihten  itibaren  her  faaliyet  yılında  en  az  iki,  C  Sınıfı  Belgeye  sahip 
organizatörler bir takvim yılı içerisinde en az dört Milli katılım organizasyonu, B ve A 
Sınıfı  Belgesine  sahip  organizatörler  ise  bir  takvim  yılı  içerisinde  en  az  dört  Yurt  Dışı 
Fuar düzenlemek zorundadırlar. 

Ancak,  bu  Tebliğ’in  6  ncı  maddesi  çerçevesinde  Geçici  Belgesi,  Belgeye 


dönüştürülen Organizatörler için asgari fuar düzenleme şartı, ilk geçiş yılı için aranmaz. 

Yurt Dışı Fuar Düzenlenmesi 

Madde 9­ Geçici Belge veya Belge sahibi organizatörler, bir sonraki yıl içerisinde 
organize  etmeyi  planladıkları  yurt  dışı  fuar  taleplerini  toplu  halde,  her  yıl  1  Mart­31 
Mart  tarihleri  arasında  Ek­3/A’da  yer  alan  bilgi  ve  belgelerle  birlikte  Müsteşarlığa 
bildirirler. 

Müsteşarlık  tarafından,  Ticaret  Müşavirliklerinin  ve  Türkiye  İhracatçılar  Meclisi 


(TİM) İcra Komitesinin görüşü dikkate alınarak talepler değerlendirilir ve uygun görülen 
yurt dışı fuarlar için organizatörler yetkilendirilir. 

Organizatörler  tarafından  bu  maddenin  1  inci  fıkrasında  belirtilen  toplu  yurt  dışı 
fuar  taleplerini  takiben  her  yıl  31  Mart  tarihinden  sonra  ilave  yurt  dışı  fuar  talebinde 
bulunulması durumunda; 

­ Talep edilen yurtdışı fuarın başlangıç tarihinin en az dört ay öncesinden müracaat 
edilmesi gerekmektedir, aksi takdirde müracaat değerlendirmeye alınmaz. 

­  Yurt  dışı  fuar  taleplerinde,  aynı  sektörde  ve  aynı  ülkede  üç  ay  öncesi  ve 
sonrasında  başka  bir  yurt  dışı  fuar  organizasyonuna  izin  verilmemiş  olması  kaydıyla, 
talep Müsteşarlık tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. 

Ancak; 

a) Aynı ülkedeki farklı şehirlerde düzenlenme talebinde bulunulan aynı sektördeki 
yurtdışı  fuar  organizasyonlarıyla  ilgili  olarak;  talep  edilen  ülkenin  büyüklüğü,  fuarın 
düzenleneceği  şehirlerin  özellikleri,  sözkonusu  ülkenin  dış  ticaret  potansiyeli,  sektörün 
ülkemizdeki gelişimi, ülkenin yapısı gibi istisnai koşullar,

60 
b)  Aynı  şehirde  düzenlenmesi  talebinde  bulunulan  aynı  sektördeki  yurtdışı  fuar 
organizasyonlarıyla  ilgili  olarak;  ülkenin  dış  ticaret  potansiyeli,  talep  edilen  sektör  ve 
fuarın  özelliği,  katılacak  firmaların  kompozisyonu  ile  fuarın  düzenleneceği  pazara 
yönelik ülkemizin ihracat politika ve stratejileri, 

dikkate  alınmak  suretiyle  bu  maddenin  üçüncü  fıkrasının  üçüncü  bendinde 


belirtilen  süre  şartına  bağlı  olmaksızın  birden  çok  yurt  dışı  fuar  organizasyonuna  izin 
verilebilir. 

Bir yıl içinde aynı ülkede, ikinci defa Türk İhraç Ürünleri Fuarına izin verilmez. 

Organizatörler,  fuar  öncesinde  ve  fuar  esnasında  yapılacak  duyurularda 


Müsteşarlık  Logosu  ile  birlikte  Belgenin  sınıfını  görülecek  şekilde  teşhir  etmek 
zorundadırlar. 

Müsteşarlıkça  adlarına  Geçici  Belge  veya  Belge  düzenlenmiş  organizatörler 


dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından yurt dışında fuar düzenlenmesi halinde bu 
organizasyonlara  iştirak  eden  katılımcı  firmalar  yurt  dışı  fuar  desteklerinden 
yararlandırılmaz. 

Fuarların Denetimi 

Madde 10­ Geçici Belge ve Belge sahibi organizatörler tarafından gerçekleştirilen 
tüm  yurt  dışı  fuarlar  Müsteşarlığın  denetimine  tabidir.  Müsteşarlık  her  türlü  bilgi  ve 
belgeyi organizatörlerden talep etmeye yetkilidir. 

Müsteşarlık, görevlendireceği gözlemciler vasıtasıyla denetim yetkisini kullanır. 

Yurt Dışı Fuarlar ın Değerlendirilmesi 

Madde 11­ Yurt Dışı Fuarların değerlendirilmesinde Ek­4/A, 4/B, Ek­4/C, 4/D’de 
yer alan Fuar Değerlendirme Formları esas alınır. 

Fuar gözlemcisi tarafından yurt dışı fuar sırasında katılımcı firmalara doldurulmak 
üzere dağıtılan Ek­4/A veya 4/B Fuar Değerlendirme Formu, Gözlemci tarafından fuarın 
son günü toplanarak Müsteşarlığa intikal ettirilir. 

Ayrıca Gözlemci tarafından Milli Katılım Organizasyonlarında Ek­4/C, Türk İhraç 
Ürünleri/Sektörel  Türk  İhraç  Ürünleri  Fuarlarında  ise  4/D  değerlendirme  formu 
doldurularak Müsteşarlığa sunulur. 

Müsteşarlık tarafından yapılan değerlendirmelerde;

·  Gözlemci tarafından değerlendirme formunda verilen puanın % 25’i,

·  Katılımcı  firmalar  tarafından  değerlendirme  formunda  verilen  puanların 


aritmetik ortalamasının % 50’si,

·  Müsteşarlık tarafından verilen puanın %25’i,

61 
toplanarak fuar puanı belirlenir. 

Ancak, her fuar için en az 60 puan almak ve yıllık ortalama puanı en az 65 olmak 
kaydıyla, Ortadoğu ülkeleri (Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 
Bahreyn  ve  İsrail  hariç),  Türk  Cumhuriyetleri  ve  Afrika  kıtası  ülkelerinde 
gerçekleştirilen fuarlar için belirlenen fuar puanı %15 oranında artırılarak hesaplanır. 

Belge  sahibi  organizatörün  bir  takvim  yılı  içinde,  Geçici  Belge  sahibi 
organizatörün  ise  iki  faaliyet  yılı  içinde  düzenlemiş  olduğu  tüm  fuarlardan  aldığı 
puanların  toplamının  fuar  sayısına  bölünmesi  suretiyle  organizatörün  yıllık  fuar  puanı 
belirlenir. 

Belgeler,  organizatörün  bir  takvim  yılı  sonunda  almış  olduğu  yıllık  fuar  puanına 
göre aşağıdaki şekilde sınıflandırmaya tabi tutulur; 

a. C Sınıfı Belge: 65 ­ 70 arası puan, 

b. B Sınıfı Belge: 71­ 85 arası puan, 

c. A Sınıfı Belge: 86­100 arası puan. 

Ayrıca,  organizatörlerin  bir  takvim  yılı  içerisinde  100  üzerinden  aldığı  ortalama 
fuar  puanına  göre,  ilk  üç  sırayı  alan  organizatörlerden  birincisine  5,  ikincisine  4, 
üçüncüsüne 3 puan olmak üzere artı ödül puanı verilir. 

Belge  sahibi  organizatörlerin  yıllık  fuar  puanları  bir  sonraki  yılın  Ocak  ayı 
içerisinde bildirilir. 

Geçici Belge ve Belge İptali 

Madde 12­ Geçici Belge sahibi organizatörlerden; 

a. Geçici Belgenin geçerlilik süresi içinde 8 inci maddede belirtilen asgari yurt dışı 
fuar organizasyonu şartını yerine getirmeyenlerin, 

b.Üstlendiği  yurt  dışı  fuarlardan  ikisini  haklı  veya  zorunlu  sebep  olmaksızın 
gerçekleştirmeyenlerin, 

c. 3 üncü maddede belirtilen organizasyon görevlerini yerine getirmeyenlerin, 

d. 4 üncü maddede aranılan şartlardan herhangi birini sonradan kaybedenlerin, 

e.  Müsteşarlık  tarafından  verilen  milli  katılım  organizasyonu  düzenleme 


görevlerinden herhangi birinden 60’ın altında puan alanların, 

f.  Fuar  organizasyonları  ile  bu  tür  faaliyetlerin  gerektirdiği  işler  dışındaki 
faaliyetler ile iştigal edenlerin,

62 
Geçici  Belgeleri  iptal  edilir  ve  iptal  tarihinden  itibaren  bir  yıl  içinde  yeni  Geçici 
Belge  talebinde  bulunulamaz.  Bir  yıllık  sürenin  sonunda,  4  üncü  maddede  belirtilen 
belgelerle Müsteşarlığa müracaat edilerek Geçici Belge talebinde bulunulabilir. 

Ancak, iki defa Geçici Belgesi iptal edilen organizatörün yeni Geçici Belge talebi 
değerlendirmeye alınmaz. 

Belge sahibi organizatörlerin; 

a.  Bir  yıl  içinde  düzenlediği  yurt  dışı  fuarlardan  herhangi  birinden  60’ın  altında 
puan  alması  durumunda  Belgesi,  bir  alt  sınıf  Belgeye  dönüştürülür;  Belgenin  C  sınıfı 
olması halinde ise Geçici Belgeye dönüştürülür, 

b.  Son  iki  takvim  yılı  içinde  belge  sınıfı  arka  arkaya  iki  defa  düşürülen 
organizatörün Belgesi iptal edilir ve bir yıl süreyle yeni Belge düzenlenmez. İki takvim 
yılı süresi sonunda, Geçici Belge için 4 üncü maddede belirtilen belgelerle Müsteşarlığa 
başvuruda bulunulabilir, 

c.  4  üncü  maddede  aranılan  şartlardan  herhangi  birisinin  sonradan  kaybedilmesi 


ve/veya  bir  takvim  yıl  içerisinde  organizasyonunu  üstlendiği  yurtdışı  fuarlardan 
dördünün  haklı  veya  zorunlu  nedenler  olmaksızın  gerçekleştirilmemesi  ve/veya  8  inci 
maddede  belirtilen  asgari  yurt  dışı  fuar  organizasyonu  şartının  yerine  getirilmemesi 
ve/veya  15  inci  madde  hükmü  çerçevesinde  ilave  teminat  yatırma  yükümlülüğünün 
yerine getirilmemesi halinde organizatörlerin Belgesi iptal edilir ve bir yıl süre ile belge 
düzenlenmez.  Bu  süre  sonunda,  Geçici  Belge  almak  için  4  üncü  maddede  belirtilen 
belgelerle Müsteşarlığa başvuruda bulunulabilir, 

d.  Fuar  organizasyonları  ile  bu  tür  faaliyetlerin  gerektirdiği  işler  dışındaki 
faaliyetler ile iştigal edenlerin, Belgeleri iptal edilir. 

Yaptırım 

Madde 13­ Geçici Belge ve Belge sahibi organizatörlerin 

a.  Ülkemizin  sahip  olduğu  ekonomik  potansiyeli,  teknolojik  seviyesini  ve  ihraç 
ürünlerimizin  imajını  ve  kalitesini  en  iyi  şekilde  tanıtma  amacına  uygun 
davranmadığının, 

b.Katılımcı firmalara taahhütlerini yerine getirmediğinin, 

c. Yanıltıcı ve/veya gerçeğe aykırı belge ibraz ettiğinin, 

saptanması  halinde  organizatörlerin  Belgeleri  süresiz  olarak  iptal  edilir  ve  aynı 
organizatör  firma  adına  veya  ortaklarının  kuracağı  yeni  firmalar  adına  belge 
düzenlenmez. 

Ayrıca,  Yurt  Dışı  Fuar  düzenleyen  organizatör  firmalardan  kaynaklanan 


nedenlerden  dolayı  katılımcıların  mağduriyetlerinin  gözlemci  tarafından  düzenlenecek 
rapor ile tespiti halinde, 15 inci maddede belirtilen döviz hesabında bloke edilen teminat 
tutarı sözkonusu mağduriyetin tazmininde kullanılır.

63 
Diğer Hususlar 

Madde  14­  Milli  katılım  Organizasyonlarının  10  katılımcı  firmadan  daha  az  bir 
iştirak  ile  gerçekleştirilmesi  halinde,  organizatörler  bir  sonraki  takvim  yılında  aynı 
fuarın Milli Katılım Organizasyonu için talepte bulunamazlar. 

Türk İhraç Ürünleri  Fuarlarının 1500  m 2  net alan ve 50 katılımcıdan az, Sektörel 


Türk İhraç Ürünleri  Fuarlarının  ise 750  m 2  net alan  ve 30 katılımcıdan az bir katılımla 
gerçekleştirilmesi  halinde,  organizatöre  bir  sonraki  yıl  için  aynı  ülkede  Türk  İhraç 
Ürünleri  Fuarı  ve  aynı  sektörde  Sektörel  Türk  İhraç  Ürünleri  Fuarı  düzenleme  izni 
verilmez. 

Müteakip  yıl  için  fuar  talep  izni  değerlendirilerek  yetki  verilen  organizatörlerin, 
daha  önceki  izinlere  istinaden  gerçekleştirdikleri  fuarın  bu  maddenin  ilk  iki  fıkrasında 
belirtilen  kriterlere  uymadığının  tespiti  halinde,  sonraki  yıl  için  verilmiş  bulunan  fuar 
izinleri iptal edilir. 

Müsteşarlık  tarafından  yetkilendirilen  organizatörlerce  Müsteşarlığın  izni 


alınmadan  düzenlenen  Türk  İhraç  Ürünleri  Fuarları,  Sektörel  Türk  İhraç  Ürünleri 
Fuarları, Milli Katılım organizasyonları fuar desteklerinden yararlandırılmaz. 

Döviz Hesabı 

Madde 15­ Organizatör firmalar;

·  A Belgesi sahibi olanlar 30 bin ABD Doları,

·  B Belgesi sahibi olanlar 45 bin ABD Doları,

·  C Belgesi sahibi olanlar 60 bin ABD Doları,

·  Geçici Belge sahibi olanlar 90 bin ABD Doları, 

tutarındaki  nakit  parayı  T.C.  Ziraat  Bankası’ndaki  “  Muhtelif  Borçlar­Bloke 


Paralar”  hesabına  teminat  olarak  yatırmak  zorundadırlar.  Anılan  hesap  Müsteşarlıkça 
izlenir  ve  13  üncü  maddenin  son  fıkrası  hükmü  saklı  kalmak  kaydıyla,  herhangi  bir 
nedenle  faaliyetin  sona  ermesi  halinde,  Müsteşarlığın  talimatı  üzerine  hesapta  bloke 
edilen döviz Organizatör firmaya geri ödenir. 

Organizatör firmaların bu Tebliğ’de yer alan düzenlemeler sonucu sahip oldukları 
Geçici  Belge/Belge  sınıfının  değişmesi  durumunda,  yeni  Belge/Geçici  Belge  sınıfına 
yönelik  Müsteşarlıkça  yapılan  tebligatı  takip  eden  bir  aylık  süre  zarfında  ilave  döviz 
teminatına  ilişkin  yükümlülüğünü  yerine  getirmek  zorundadırlar.  Belge  sınıfı  yükselen 
organizatörün  Müsteşarlık  tarafından  hesapta  bloke  edilen  teminatından  yeni  belge 
sınıfına tekabül eden miktar dikkate alınarak aradaki fark geri ödenir. 

Yetki

64 
Madde 16­ Müsteşarlık bu Tebliğde yer alan hususlara ilişkin talimatlar vermeye, 
özel  ve  zorunlu  durumlar  ile  ortaya  çıkacak  ihtilafları  inceleyip  sonuçlandırmaya 
yetkilidir. 

Yürür lükten Kaldırılan Mevzuat 

Madde 17­ 14/05/2003 tarih ve 25108 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003/2 
sayılı  “Yurt Dışında  Fuar Düzenlenmesine  ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ”  ile 7 
Haziran  2004  tarih  ve  25485  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  2004/7  sayılı  “Yurt 
Dışında  Fuar  Düzenlenmesine  ve  Değerlendirilmesine  İlişkin  Tebliğde  Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici  Madde  1­  Bu  Tebliğin  9  uncu  maddesinin  birinci  fıkrasında  yer  alan  yurt 
dışı fuar toplu başvuru süresiyle ilgili uygulamaya 01.01.2006 tarihi itibariyle geçilecek, 
bu tarihe kadar toplu başvuru süresi 1­30 Nisan olarak uygulanacaktır. 

Yürür lük 

Madde 18­ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 19­ Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan 
yürütür.

65 
EK­1 

MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU GEÇİCİ BELGE BAŞVURU FORMU 

Firmanın: 

1.Unvanı 

2.Adresi 

3.Telefon/Faks 

4.Ödenmiş Sermayesi 

5.İhtiyatları 

6.Faaliyet Alanları 

7.Vergi No 

8.Vergi Dairesi 

Şirket 
(Kaşe ve İmza) 
Tarih 

ODANIN ONAYI  : 

Onaylayan Oda  : 

Onay Tarihi 

Mühür 

İmza

66 
EK­2 

ŞİRKET PERSONELİ BİLGİ FORMU 

Personelin Adı­Soyadı  : 

Öğrenim Durumu  : 

Yabancı Dil Bilgisi  : 

Sektör tecrübesi  : 

Firmadaki görev süresi  :

67 
EK­3/A 

A­  YURT  DIŞI  FUAR  BAŞVURULARINDA  ORGANİZATÖRLERDEN 


İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER 

1.  Müsteşarlık  tarafından  organizatörlere  Yurt  Dışında  Fuar  düzenleme  yetkisi  veren 
Geçici Belge ve Belge 

2. Fuar İdaresi’nden yer tahsis edildiğini veya edilebileceğini gösterir belge 

3. Düzenlenecek fuar ile ilgili tahmini maliyet raporu 

­  Katılım  bedelini  oluşturan  maliyet  kalemleri  dikkate  alınarak  hazırlanacak 


Tahmini Maliyet Tablosunun aşağıda yer verilen bçimde düzenlenmesi gerekmektedir. 

TAHMİNİ MALİYET TABLOSU 
GİDER TANIMI  AÇIKLAMA  TOPLAM TUTAR 
Yer Kir ası  birim m 2 /ABD $ 
Stand Maliyeti 
(inşaat/dekar asyon)  birim m 2 /ABD $ 
Nakliye Gider leri 
(gümr ükleme, depolama, sigor ta dahil)  ABD $ 
Fuar  Tanıtım Gider ler i 
(yur tdışı tanıtım aktiviteler i)  ABD $ 
Or ganizatör  Merkez Gider leri 
­ Fuar Satış ve Pazarlama 
­ Merkez ofis ve personel  m 2 /ABD $ 
­ Organizatör hizmet bedeli 
Katalog – br oşür  basımı  ABD $ 
Diğer  Yur t dışı fuar  Giderler i 
(Personelin yurtdışı seyahati, konaklaması, harcırahlar ve 
transferleri, fuarda yerel personel istihdamı, güvenlik, 
haberleşme) 
TOPLAM GİDER  ABD $ 

FİRMALARA KİRALANACAK NET ALAN  M 2 
FUAR KATILIM BEDELİ  ABD $/M 2 

ORGANİZATÖR TANITIM DESTEĞİ TAHMİNİ MALİYET TABLOSU 
TANITIM AKTİVİTESİ TANIMI  ABD $  MALİYET TUTARI 

TOPLAM MALİYET 

4. Fuar ile ilgili olarak yapılan/yapılacak olan reklam, tanıtım, promosyon programı ile 
diğer tamamlayıcı bilgi ve belgeler 

5. Söz konusu fuar esnasında gerçekleştirilecek aktivitelere dair bilgi ve belgeler 

6. Mevcut ise, yurt dışı temsilcilik veya irtibat bürosuna ait bilgiler

68 
EK­3/B 

B­ FUARIN BİTİMİNİ MÜTEAKİP İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER 

1. Gerçekleşen Maliyet Raporu 

GERÇEKLEŞEN MALİYET TABLOSU 
GİDER TANIMI  AÇIKLAMA  TOPLAM TUTAR 
Yer Kir ası  birim m 2 /ABD $ 
Stand Maliyeti 
(inşaat/dekar asyon)  birim m 2 /ABD $ 
Nakliye Gider leri 
(gümr ükleme, depolama, sigor ta dahil)  ABD $ 
Fuar  Tanıtım Gider ler i 
(yur tdışı tanıtım aktiviteler i)  ABD $ 
Or ganizatör  Merkez Gider leri 
­ Fuar Satış ve Pazarlama 
­ Merkez ofis ve personel  M 2 /ABD $ 
­ Organizatör hizmet bedeli 
Katalog – br oşür  basımı  ABD $ 
Diğer  Yur t dışı fuar  Giderler i 
(Personelin yurtdışı seyahati, konaklaması, harcırahlar ve 
transferleri, fuarda yerel personel istihdamı, güvenlik, 
haberleşme) 
TOPLAM GİDER  ABD $ 

FİRMALARA KİRALANACAK NET ALAN  M 2 
FUAR KATILIM BEDELİ  ABD $/M 2 

2. Organizatör Tanıtım Desteği Gerçekleşen Maliyet Tablosu 

ORGANİZATÖR TANITIM DESTEĞİ GERÇEKLEŞEN MALİYET TABLOSU 
TANITIM AKTİVİTESİ TANIMI  ABD $  MALİYET TUTARI 

TOPLAM MALİYET 

3. Katılımcı firmaların listesi, katılım alanları ile teşhir edilen ürünler 

4. Fuara ilişkin genel rapor 

5. Görüş ve öneriler

69 
EK­4/A 

DTM 
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI/SEKTÖREL TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ 
FUARI DEĞERLENDİRME FORMU 

NO:

·  Fuar adı :
·  Fuar tarihi :
·  Fuar ülkesi ve şehri:
·  Firma unvanı :
·  Kiralanan stand alanı (m 2 ) :
·  Hangi ülkelerde, kaç kez fuara katıldınız:
·  Tür k Organizatör le daha önce yapılan katılım sayısı : 

AŞAĞIDAKİ  SORULARA  VE  ALT  AÇILIMLARINA  İLİŞKİN 


DEĞERLENDİRMENİZİ  “(  )”  BÖLÜMÜNE  1­10  PUAN  ARALIĞINDA 
BELİRTİNİZ. 

10­9 : Çok iyi  8­7: İyi  6­5: Orta  4­3: Kötü  1­2: Çok Kötü 

1. Fuar  öncesinde iş çevr elerine yönelik yapılan tanıtım faaliyetlerinin yeterliliği 


­  Organizatör tarafından fuarın yapıldığı ülke yazılı ve görsel basınında yeterli reklam/duyuru/haber 
verilmişmidir ? 
­  Organizatör potansiyeli iş çevrelerini fuar hakkında katalog/duyuru/duvar ilanları/e­posta 
vasıtasıyla bilgilendirmişmidir ? 
­  Organizatör tanıtım faaliyetleri iş çevrelerini bilgilendirmek suretiyle onları fuara yönlendirme 
açısından etkin biçimde planlanmışmıdır ? 
DEĞERLENDİRME NOTU ( ) 

2. Fuar  öncesinde or ganizatör ün katılımcı fir malar ı fuar  ve ticar i imkanlar  hakkında 


bilgilendir mesi 
­  Organizatör katılımcı firma yetkililerini fuar hakkında bilgilendirmişdir ? 
­  Organizatör katılımcı firma yetkililerine fuarın yapıldığı ülkenin dış ticaret, gümrük, bankacılık 
mevzuatı hakkında bilgi vermişmidir? 
­  Organizatör katılımcı firma yetkililerine fuar konusu sektör/sektörler ve pazar potansiyeli hakkında 
yeterli bilgi vermişdir? 
­  Organizatör katılımcı firma yetkililerine potansiyel firma/ziyaretçi firma bulunması konusunda 
gerekli bilgileri vermişmidir? 
DEĞERLENDİRME NOTU ( ) 

3. Organizatör ün nakliye hizmetler i çerçevesinde teşhir ür ünler ini zamanında, eksiksiz ve 


hasar sız olar ak nakliyesi ve teslimi 
(Not: Bu soruyu sadece organizatörden nakliye hizmeti alan firmalar dolduracaktır) 
DEĞERLENDİRME NOTU ( ) 

4­ Or ganizatör per sonelinin pr ofesyonelliği ve katılımcı fir malar a ver diği destek hizmetler i ( ) 


­  Organizatör tarafından görevlendirilen elemanlar yabancı dil bilgisine vakıf, fuarcılık konusunda

70 
deneyimli kişiler midir? 
­  Organizatör standında katılımcı firmaların yararlanabileceği faks, telefon ve internet hizmeti veren 
ekipman mevcut mudur ? 
­  Organizatör standı ziyaretçilere fuar konusu sektörle ilgili ülkemiz üretim ve ihracat potansiyelinin 
yansıtacak şekilde belge, broşür, cd. gibi kaynaklar dağıtmak suretiyle tanıtımımıza destek olmuş 
mudur ? 
­  Organizatör tarafından görevlendirilen elemanlar, katılımcı firma temsilcilerinin talep ve 
sorunlarına ilgi gösterme ve destek verme hususunda yeterli olmuşlar mıdır ? 
DEĞERLENDİRME NOTU ( ) 

5­ Or ganizatör tarafından sağlanan stand/dekor asyon ve malzemenin (malzeme, r af, aydınlatma, 


yönlendir me, yer  halısı vb) yeter li ve ülkemiz imajı açısından uygunluğu ( ) 
­  Fuar alanında organizatör tarafından yapılan Türkiye standları kalite/görsellik/ülke imajı açısından 
yeterli midir? 
­  Organizatör tarafındanr temin edilen stand içi malzemeler (raf, aydınlatma, yer halısı vb) kalite ve 
kullanışlılık açısından yeterlimidir? 
DEĞERLENDİRME NOTU ( ) 

6­ Fuar ın ger çekleştiği ülkenin koşullar ı dikkate alınar ak fuar  alanı olar ak seçilen ser gi 


mer kezinin konumu, ulaşım imkanları ve ülkemizi temsil açısından or ganizasyonun kalitesinin 
değer lendir ilmesi ( ) 
­  Fuar alanı olarak seçilen sergi merkezi, yapı ve sergileme olanakları açısından ülkemiz ürünlerinin 
tanıtılacağı bir organizasyon için uygun mudur? 
­  Organizasyonun düzenlendiği şehir dikkate alınarak Fuar salonu ziyaretçiler açısından bilinen, 
kolay ulaşılabilir bir merkezde midir ? 
DEĞERLENDİRME NOTU ( ) 

7­ Yabancı ülke işadamlarınca Tür k fir malarının standlar ına göster ilen ilginin değerlendir ilmesi 


( )
­  Fuar süresince yabancı iş çevrelerinden standınıza yeterli sayıda ziyaretçi geldi mi? 
­  Stdandınızı ziyarete gelenler iş yapma potansiyeline haiz ciddi firma temsilcileri miydi? 
­  Fuar ticari sonuçları açısından beklentilerinizi karşılayacak bir organizasyonmuydu? 
(Not: Bu soru hakkında değerlendirme yapılırken, firma standınızda sergilemiş olduğunuz ürünlerinizin 
kalite ve fiyat yönünden hedef iş çevrelerine uygunluğu yanında, fuar seçiminizin ürünlerinizin 
pazarlanması açısından doğru bir karar olup olmadığı gibi firma tercihlerinden kaynaklanan faktörler de 
dikkate alınmalıdır) 
DEĞERLENDİRME NOTU ( ) 

* Müsteşarlıkça yapılan nihai değerlendirmede 1, 5 ve 7 No.lu soruların ağırlıklı puanı diğer soruların 
puanı 1,5 katı olarak dikkate alınacaktır. 

Düşünce ve Öneriler : 
.............................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 

Anket Formunu Dolduran Kişinin/Adı ve Soyadı,Unvanı: 

İmzası: 

Müsteşar lık tarafından belir lenen ORTALAMA PUAN : 

Anket Formunu Doldur mayan Firmalar Fuar Teşviklerinden 
yarar lanamayacaklardır.

71 
EK­4/B 

DTM 
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU DEĞERLENDİRME FORMU 

No:

·  Fuar adı :
·  Fuar tarihi :
·  Fuar ülkesi ve şehri:
·  Firma unvanı :
·  Kiralanan stand alanı (m 2 ) :
·  Hangi ülkelerde, kaç kez fuara katıldınız:
·  Tür k Organizatör le daha önce yapılan katılım sayısı : 

AŞAĞIDAKİ  SORULARA  VE  ALT  AÇILIMLARINA  İLİŞKİN 


DEĞERLENDİRMENİZİ  “(  )”  BÖLÜMÜNE  1­10  PUAN  ARALIĞINDA 
BELİRTİNİZ. 

10­9: Çok iyi  8­7: İyi  6­5: Orta  4­3: Kötü  1­2: Çok Kötü 

1. Fuar  öncesinde iş çevr elerine yönelik yapılan tanıtım faaliyetlerinin yeterliliği 


­  Organizatör tarafından fuarın yapıldığı ülke yazılı ve görsel basınında yeterli reklam/duyuru/haber 
verilmişmidir ? 
­  Organizatör potansiyeli iş çevrelerini fuar hakkında katalog/duyuru/duvar ilanları/e­posta 
vasıtasıyla bilgilendirmişmidir ? 
­  Organizatör tanıtım faaliyetleri iş çevrelerini bilgilendirmek suretiyle onları fuara 
yönlendirme açısından etkin biçimde planlanmışmıdır ? 
DEĞERLENDİRME NOTU ( ) 

2. Fuar  öncesinde or ganizatör ün katılımcı fir malar ı fuar  ve ticar i imkanlar  hakkında 


bilgilendir mesi 
­  Organizatör katılımcı firma yetkililerini fuar hakkında bilgilendirmişdir ? 
­  Organizatör katılımcı firma yetkililerine fuarın yapıldığı ülkenin dış ticaret, gümrük, bankacılık 
mevzuatı hakkında bilgi vermişmidir? 
­  Organizatör katılımcı firma yetkililerine fuar konusu sektör/sektörler ve pazar potansiyeli hakkında 
yeterli bilgi vermişdir? 
­  Organizatör katılımcı firma yetkililerine potansiyel firma/ziyaretçi firma bulunması konusunda 
gerekli bilgileri vermişmidir? 
DEĞERLENDİRME NOTU ( ) 

3. Organizatör ün nakliye hizmetler i çerçevesinde teşhir ür ünler ini zamanında, eksiksiz ve 


hasar sız olar ak nakliyesi ve teslimi 
(Not: Bu soruyu sadece organizatörden nakliye hizmeti alan firmalar dolduracaktır) 
DEĞERLENDİRME NOTU ( ) 

4­ Or ganizatör per sonelinin pr ofesyonelliği ve katılımcı fir malar a ver diği destek hizmetler i ( ) 


­  Organizatör tarafından görevlendirilen elemanlar yabancı dil bilgisine vakıf, fuarcılık konusunda 
deneyimli kişiler midir?

72 
­  Organizatör standında katılımcı firmaların yararlanabileceği faks, telefon ve internet hizmeti veren 
ekipman mevcut mudur ? 
­  Organizatör standı ziyaretçilere fuar konusu sektörle ilgili ülkemiz üretim ve ihracat potansiyelinin 
yansıtacak şekilde belge, broşür, cd. gibi kaynaklar dağıtmak suretiyle tanıtımımıza destek olmuş 
mudur ? 
­  Organizatör tarafından görevlendirilen elemanlar, katılımcı firma temsilcilerinin talep ve 
sorunlarına ilgi gösterme ve destek verme hususunda yeterli olmuşlar mıdır ? 
DEĞERLENDİRME NOTU ( ) 

5­ Or ganizatör tarafından sağlanan stand/dekor asyon ve malzemenin (malzeme, r af, aydınlatma, 


yönlendir me, yer  halısı vb) yeter li ve ülkemiz imajı açısından uygunluğu 
­  Fuar alanında organizatör tarafından yapılan Türkiye standları diğer ülke standları ile mukayeseli 
olarak kalite/görsellik/ülke imajı açısından yeterli midir? 
­  Organizatör tarafındanr temin edilen stand içi malzemeler (raf, aydınlatma, yer halısı vb) kalite ve 
kullanışlılık açısından yeterlimidir? 
DEĞERLENDİRME NOTU ( ) 

6­ Fuar  alanında Tür k fir malar ına tahsis edilen bölümün sergi merkezi içindeki konumu ve diğer 


ülke standlar ına tahsis edilen alan ile mukayesesi 
­  Fuar alanı olarak seçilen sergi merkezi, yapı ve sergileme olanakları açısından ülkemiz ürünlerinin 
tanıtılacağı bir organizasyon için uygun mudur? 
­  Fuar alanında Tür k standlarına tahsis edilen alanın konumu ziyaretçi trafiği ve salon özellikleri 
açısından diğer ülke firmaları standlarına göre avantajlımıdır? 
DEĞERLENDİRME NOTU ( ) 

7­ Yabancı ülke işadamlarınca Tür k fir malarının standlar ına göster ilen ilginin değerlendir ilmesi 


­  Fuar süresince yabancı iş çevrelerinden standınıza yeterli sayıda ziyaretçi geldi mi? 
­  Stdandınızı ziyarete gelenler iş yapma potansiyeline haiz ciddi firma temsilcileri miydi? 
­  Fuar ticari sonuçları açısından beklentilerinizi karşılayacak bir organizasyonmuydu? 
(Not: Bu soru hakkında değerlendirme yapılırken, firma standınızda sergilemiş olduğunuz ürünlerinizin 
kalite ve fiyat yönünden hedef iş çevrelerine uygunluğu yanında, fuar seçiminizin ürünlerinizin 
pazarlanması açısından doğru bir karar olup olmadığı gibi firma tercihlerinden kaynaklanan faktörler de 
dikkate alınmalıdır) 
DEĞERLENDİRME NOTU ( ) 

*  Müsteşar lıkça  yapılan  nihai  değer lendir mede  1  ve  7  No.lu  sor ular ın  ağır lıklı  puanı  diğer 
sor ular ın iki katı olar ak dikkate alınacaktır. 

Düşünce ve Öneriler: 
.............................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 

Anket Formunu Dolduran Kişinin/Adı ve Soyadı,Unvanı: 

İmzası: 

Müsteşar lık tarafından belir lenen ORTALAMA PUAN: 

Anket Formunu Doldur mayan Firmalar Teşvikten yararlandırılmayacaklardır.

73 
EK­4/C 

DTM 
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU GÖZLEMCİ DEĞERLENDİRME 
FORMU
·  Fuar adı:
·  Fuar tarihi:
·  Fuar ülkesi ve şehri:
·  Gözlemcinin Adı­Soyadı:
·  Görev yaptığı birim: 

AŞAĞIDAKİ SORULARI 1­10 ARASINDA PUANLANDIRINIZ. 
10­9  : Çok iyi  4­3  : Kötü 
8­7  : İyi  1­2  : Çok Kötü 
6­5  : Orta 
A) Or ganizatör  Kur uluş tar afından fuar  öncesi ver ilen hizmetler 

1.Fuar öncesi yapılan tanıtım faaliyetleri (yazılı ve görsel basın, ilanlar, katalog,duyurular vb) ( ) 

2. Fuar öncesinde Organizatörün katılımcı firmalara yönelik,fuar ve ülke hakkında dış ticaret mevzuatı 
ve pazar potansiyeline ilişkin bilgilendirme çalışmalarının yeterli olup olmadığı ( ) 

3. Fuar malzemelerinin nakliyesi (zamanında, hasarsız ve eksiksiz olarak) ( ) 

B) Or ganizatör kur uluş tar afından fuar  esnasında verilen hizmetler 

4. Organizatör standının tanıtım, bilgilendirme ve hizmet yönünden yeterliliği ( ) 

5. Organizatör personelince katılımcı firmalara verilen destek hizmetleri ( ) 

6. Türk firmalarına tahsis edilen fuar alanının diğer ülkelerin standlarına göre konumu ( ) 

C) Or ganizasyonun Etkinliğinin Değerlendir ilmesi 

7. Fuarın düzenlendiği ülke ve diğer ülkelerin işadamlarınca ülkemiz standlarına gösterilen ilgi ( ) 

8.  Stand  ve  dekorasyonunun  (malzeme,raf,  aydınlatma,  yönlendirme,  stand  zemini  vb)  yeterli  ve 
ülkemiz imajı açısından uygunluğu ( ) 

* Müsteşarlıkça yapılan nihai değerlendirmede 1 ve 7 No’lu soruların ağırlıklı puanı diğer soruların iki 
katı olarak alınacaktır. 
Düşünce ve Öneriler: 
.............................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 

İmza ve tarih 

Müsteşar lık tarafından belir lenen ORTALAMA PUAN:

74 
EK­4/D 

DTM 
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 

TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI/SEKTÖREL TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ 
GÖZLEMCİ DEĞERLENDİRME FORMU 

Fuar adı: 
Fuar tarihi: 
Fuar ülkesi ve şehri: 
Gözlemcinin Adı­Soyadı: 
Görev yaptığı birim: 

AŞAĞIDAKİ SORULARI 1­10 ARASINDA PUANLANDIRINIZ. 
10­9  : Çok iyi  4­3  : Kötü 
8­7  : İyi  1­2  : Çok Kötü 
6­5  : Orta 
A) Or ganizatör  Kur uluş tar afından fuar  öncesi ver ilen hizmetler 

1. Fuar öncesi yapılan tanıtım faaliyetleri (yazılı ve görsel basın, ilanlar, katalog,duyurular vb) ( ) 

2. Fuar öncesinde Organizatörün katılımcı firmalara yönelik,fuar ve ülke hakkında dış ticaret mevzuatı 
ve pazar potansiyeline ilişkin bilgilendirme çalışmalarının yeterli olup olmadığı ( ) 

3. Fuar malzemelerinin nakliyesi (zamanında, hasarsız ve eksiksiz olarak) ( ) 

B) Or ganizatör kur uluş tar afından fuar  esnasında verilen hizmetler 

4. Organizatör standının tanıtım, bilgilendirme ve hizmet yönünden yeterliliği ( ) 

5. Katılımcı firmalara verilen destek hizmetleri ( ) 

6. Fuarın gerçekleştiği ülkenin koşulları dikkate alınarak fuar alanı olarak seçilen yerin konumu, ulaşım 
imkanları ve ülkemizi temsil açısından organizasyonun kalitesinin değerlendirilmesi ( ) 

C) Or ganizasyonun Etkinliğinin Değerlendir ilmesi 

7. Fuarın düzenlendiği ülke ve diğer ülkelerin işadamlarınca firma standlarına gösterilen ilgi ( ) 

8.  Stand  ve  dekorasyonunun  (malzeme,raf,  aydınlatma,  yönlendirme,  stand  zemini  vb)  yeterli  ve 
ülkemiz imajı açısından uygunluğu ( ) 

* Müsteşarlıkça yapılan nihai değerlendirmede 1 ve 7 No’lu soruların ağırlıklı puanı diğer soruların iki 
katı olarak alınacaktır. 
Düşünce ve Öneriler: 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.................................................................................................. 
İmza ve tarih 
Müsteşar lık tarafından belir lenen ORTALAMA PUAN:

75 
Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ 
(İhracat 96/11) 

Resmi Gazete Tarihi: 6 Ocak 1996 
Resmi Gazete Numarası: 22515 

Dış Ticaret Müsteşar lığından 

Madde  1­  22.12.1995  tarih  ve  95/7623  sayılı  İhracat  Rejimi  Kararı’nın  3  üncü 
maddesinin (e) bendine istinaden yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında yapılacak 
ihracatın usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

Madde  2­  Yurt  dışında  inşaat,  tesisat  ve  montaj  işi  alan  müteahhitlerin; 
üstlendikleri işlerle ilgili her türlü makina, teçhizat ve ekipmanın geçici ihracına ilişkin 
talepler  ile  inşaat  malzemeleri  ve  işçilerinin  ihtiyacı  olan  tüketim  maddelerinin  kesin 
ihracatına ilişkin talepler; 

a) Yurt dışında alınan işe ait sözleşme, 

b) Yurt dışında iş alındığını gösterir Dış Ticaret Müsteşarlığı yurt dışı teşkilatınca 
veya  söz  konusu  teşkilatın  bulunmadığı  ülkelerde  konsolosluklarımızca  düzenlenen 
belge, 

c) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan alınan Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi, 

ile  birlikte  ilişikteki  “Yurt  Dışı  Müteahhitlik  Hizmetleri  Kapsamında  Yapılacak 


İhracata  İlişkin  Başvuru  Formu”ndan;  inşaat  malzemeleri  ve  işçilerinin  ihtiyacı  olan 
tüketim maddelerinin kesin ihracatına ilişkin talep halinde 5 nüsha; makina, teçhizat ve 
ekipmanın  geçici  ihracına  ilişkin  talep  halinde  ise  4  nüsha  doldurulmak  suretiyle  Dış 
Ticaret Müsteşarlığı’na (Anlaşmalar Genel Müdürlüğü) yapılır. 

Madde  3­  Müsteşarlıkça,  yurt  dışı  müteahhitlik  hizmetleri  kapsamında  kesin 


ihracata ilişkin uygun görülen talepler, ilgili çıkış gümrüğüne, Kambiyo Müdürlüğü’ne, 
aracı  bankaya  ve  firmaya;  geçici  ihracata  ilişkin  uygun  görülen  talepler  ise  ilgili  çıkış 
gümrüğüne, Kambiyo Müdürlüğü’ne ve firmaya bildirilir. 

Madde 4­ Yurt dışında  iş  yapan  müteahhit  firmaların, Kambiyo  Mevzuatına göre 


kesin ihracat bedelleri dövizlerini 365 gün içinde yurda getirmesi zorunludur. 

Yurt dışında iş yapan müteahhit firmaların, üstlendikleri işlerde kullanılmak üzere 
geçici  olarak  ihraç  ettikleri  makina,  teçhizat  ve  ekipmanın  iki  yıla  kadar  yurt  dışında 
kalış süreleri Dış Ticaret Müsteşarlığınca (Anlaşmalar Genel Müdürlüğü) belirlenir. Bu 
süre bitiminden önce  başvurulmak kaydıyla  haklı ve zorunlu  nedenlerin  varlığı  halinde 
Gümrük Müsteşarlığınca uzatılabilir. 

Yurt dışında iş yapan müteahhit firmaların, üstlendikleri işlerde kullanılmak üzere 
geçici  olarak  ihraç  ettikleri  makina,  teçhizat  ve  ekipmanın  kesin  satışına  yurt  dışında 
kalış  için  verilen  izin  süresi  bitiminden  önce  başvurulması  kaydıyla  Dış  Ticaret 
Müsteşarlığı  (Anlaşmalar  Genel  Müdürlüğü)  tarafından  izin  verilebilir.  Bu  halde,  satış

76 
bedelinin  kesin  satış  faturası  tarihinden  itibaren  30  (otuz)  gün  içerisinde  yurda 
getirilmesi gerekmektedir. 

Madde  5­  Müteahhitlerin  yukarıda  belirtilen  konuda  yapacakları  ihracatta, 


İhracatçı Birliklerine üye olma şartı aranmaz. 

Madde  6­  14.2.1992  tarih  ve  21142  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  “İhracat 
92/6”  sayılı  “Müteahhitlik  Hizmetlerine  İlişkin  Tebliğ”,  3.9.1992  tarih  ve  21334  sayılı 
Resmi  Gazete’de  yayımlanan  “İhracat  92/17”  sayılı  “Müteahhitlik  Hizmetlerine  İlişkin 
Ek  Tebliğ”  ile  3.9.1992  tarih  ve  21334  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  “İhracat 
92/16”  sayılı  “Geçici  İhracata  İlişkin  Ek  Tebliğ”  bu  Tebliğ’in  yürürlüğe  girdiği  tarih 
itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici  Madde­  Bu  Tebliğin  yürürlüğe  girmesinden  önce  başlamış  bulunan 


işlemlere  yürürlükten  kaldırılan  “İhracat  92/16”  ve  “İhracat  92/17”  sayılı  Tebliğ 
hükümleri uygulanır. 

Madde 7­ Bu Tebliğ 15.1.1996 tarihinde yürürlüğe girer.

77 
YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK 
İHRACATA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU 

1­ Müteahhit Firmanın  ; 
a) Unvanı  : 
b) Adresi  : 
c) Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi  : 
d) Vergi No  : 

2­ Gönderilecek Malın  ; 
a) Cinsi  : 
b) G.T.İ.P.  : 
c) Tipi, Kalitesi ve Standardı  : 
d) Üretim Yılı ve Menşei  : 
e) Ambalaj Şekli  : 
f) Miktarı  : 

3­ Malın Gideceği Ülke  : 

4­ İhraç Gümrüğü  : 

5­ Kambiyo Müdürlüğü  : 

* 6­ Aracı Banka ve Şubesi  : 

* 7­ İhracatın Yapıldığı Para Birimi  : 

* 8­ Ödeme Şekli  : 

* 9­ Teslim Şekli  : 
FOB ( )  CF ( )  CIF ( )  DİĞER ( ) 

* 10­ Birim Satış Fiyatı  : 
a) FOB :  b) CF/CIF : 

11­ Değer Tutarı 
a) FOB :  b) CF/CIF : 

Müteahhit Firma 
(Kaşe ve İmza) 

* (Not: Sadece kesin ihracatta doldurulacaktır.)

78 
Offset Uygulamalarına İlişkin Tebliğ (İhracat 98/27) 

Resmi Gazete Tarihi: 16 Aralık 1998 
Resmi Gazete Numarası: 23555 

Dış Ticaret Müsteşar lığından 

Madde  1­  Bu  Tebliğin  amacı,  Hazine  Müsteşarlığı  ile  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı 
Teşkilat  ve  Görevleri  Hakkında  9/12/1994  tarihli  ve  4059  sayılı  Kanun'un  3  üncü 
maddesinin  (a)  bendine  istinaden,  offset  uygulamalarının  usul  ve  esaslarını 
belirlemektir. 

Madde  2­  Bu  Tebliğ,  kamu  kurum  ve  kuruluşları  ile  kamu  ortaklıklarının 
açacakları  savunma  alanına  yönelik  olmayan  ve  bedeli  en  az  5.000.000  (Beşmilyon) 
ABD Doları olan uluslararası ihalelerde, ihaleye katılan yabancı firmaların ihaleyi açan 
Türk  kamu  kurum  ve  kuruluşları  ile  kamu  ortaklıklarına  yönelik  doğrudan  ve  dolaylı 
offset taahhütlerini kapsar. 

Madde 3­ Bu Tebliğ'de geçen; 

a)  Offset:  Kamu  kurum  ve  kuruluşları  ile  kamu  ortaklıklarının  açacakları 
uluslararası  ihale  çerçevesinde  yapacakları  dışalımlar  neticesinde  gerçekleştirecekleri 
döviz  ödemelerini  telafi  etmek  amacıyla,  anlaşma  gereğince  Türkiye'den  yapılan 
ihracatı, 

b) Doğrudan Offset: İhaleyle doğrudan ve yakından ilgili alanlarda gerçekleştirilen 
ve yurt içinde üretilen sistem, alt­sistem ve parçaların Türkiye'den ihracını, 

c) Dolaylı Offset: Açılan ihale kapsamında yer almayan ve pazarlamasında zorluk 
çekilen  ihraç  ürünlerimizin  Türkiye'den,  ihaleyi  kazanan  firmanın  ülkesine  veya 
geleneksel  ihraç  pazarlarımız  dışındaki  ülkelere  ihracını  ve  bu  ürünlere  sağlanacak 
piyasa desteğini, 

d)  Uluslararası  İhale:  2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanunu  kapsamına  giren  kamu 
kurum  ve  kuruluşları  ile  kamu  ortaklıklarının  açtıkları  ihalenin  yerli  ve  yabancı 
firmalara açık olmasını, 

e)  Ana  Alım  Sözleşmesi:  Kamu  kurum  ve  kuruluşları  ile  kamu  ortaklıklarının 
ihtiyaç  duydukları  ve  yurt  içinden  uygun  koşullarda  temin  imkanı  bulunmayan  mal  ve 
hizmetlerin  ithalatı  amacıyla  açılan  ihale  sonucunda  seçilen  firmayla  imzalanan  alım 
sözleşmesini, 

f)  İhale  Tarafları:  İhaleyi  açan  kamu  kurum  ve  kuruluşları,  kamu  ortaklıkları  ile 
ihaleyi kazanan yabancı firmayı, 

g) Doğrudan ve Dolaylı Offset Anlaşması Tarafları: 

1) İhale taraflarını ve/veya

79 
2) İhaleyi açan kamu kurum/kuruluşları ile kamu ortaklıkları tarafından belirlenen 
ve  offset  taahhütlerinin  yürütülmesinden  ve  takibinden  söz  konusu  kuruluşlar  adına 
sorumlu olan Türk firmasını ve/veya 

3) İhaleyi kazanan yabancı firma adına offset taahhüdünün yerine getirilmesinden 
sorumlu  olan  ve  ihaleyi  kazanan  yabancı  firma  tarafından  belirlenerek,  ihaleyi  açan 
kamu kurum/kuruluşları ile kamu ortaklıkları tarafından onaylanan yabancı firmayı, 

h) Kredilendirme: İhaleyi kazanan  yabancı  firmanın  veya (g) bendinde belirlenen 


şartlar çerçevesinde offset taahhüdünün  yerine getirilmesinden  ihaleyi kazanan  yabancı 
firma  adına  sorumlu  olan  yabancı  firmanın,  doğrudan  ve  dolaylı  offset  kapsamında 
gerçekleştirdiği  Türk  menşeli  mal  ihracatı  değerinin  doğrudan  ve  dolaylı  offset 
taahhüdünden düşülmesini, 

i) Teminat: İhaleyi kazanan yabancı firma tarafından doğrudan veya dolaylı offset 
taahhüdünün  yerine  getirilmemesi  durumunda,  anılan  firmaya  uygulanacak  para 
cezasına esas teşkil etmek üzere, doğrudan ve dolaylı offset taahhüdüne karşılık olarak 
ana  alım  sözleşmesi  yürürlüğe  girmeden  önce  ilgili  ihaleyi  kazanan  firma  tarafından 
verilen banka teminat mektubunu veya hazine tahvil ve bonolarını, 

ifade eder. 

Madde  4­  Taraflar  arasında,  açılan  ihale  kapsamında  imzalanan  ana  alım 
sözleşmesine  istinaden,  offset  taahhütlerinin  belirlendiği  doğrudan  ve  dolaylı  offset 
anlaşmalarının  imzalanması  esastır.  Bu  kapsamda  düzenlenecek  doğrudan  ve  dolaylı 
offset anlaşmalarında asgari; 

a)  Söz  konusu  anlaşmanın  amacının  ve  3  üncü  maddenin  (f)  ve  (g)  bendlerine 
istinaden belirlenen taraflarının, 

b) Anlaşmada yer alan tanımların, 

c)  Doğrudan  ve  dolaylı  offset  çerçevesinde  taahhüt  edilen  yükümlülüklerin 


kapsamı ve süresinin, 

d) Doğrudan ve dolaylı offset taahhütlerine ilişkin olarak, ihaleyi kazanan yabancı 
firmadan alınacak banka teminatına ilişkin usul ve esasların, 

e)  Doğrudan  ve  dolaylı  offset  taahhütlerinin  değerlendirilmesi  ve 


kredilendirilmesine ilişkin esasların, 

f)  Doğrudan  ve  dolaylı  offset  kapsamındaki  faaliyetlerin  nasıl  rapor  edileceğinin 
ve zamanında rapor edilmemesi durumunda alınacak önlemlerin, 

g)  Offset  taahhütlerinin  karşılanmaması  durumunda  uygulanacak  cezai 


müeyyidelerin, 

h) Mücbir sebep hallerinin, 

ı) Anlaşmazlıklar ve tahkimle ilgili esasların,

80 
yer alması zorunludur. 

Madde  5­  Doğrudan  veya  dolaylı  offset  taahhüdü  kapsamında  gerçekleştirilen 


ihracatın  kredilendirilmesinde,  doğrudan  veya  dolaylı  offset  taahhüdünü  yerine 
getirmekten sorumlu taraf; 

a)  İhracatın  offset  anlaşması  kapsamında  yapıldığına  dair  şerh  bulunan  gümrük 
beyannamesinin aslını veya noterden tasdikli fotokopisini, 

b) İhraç konusu  malın Türk  menşeli olduğuna dair sanayi  veya ticaret odalarınca 


tasdik edilmiş Menşe Şahadetnamesi'ni, 

ibraz etmekle yükümlüdür. 

Doğrudan  veya  dolaylı  offset  anlaşması  kapsamında  ihraç  edilen  Türk  menşeli 
mallar,  ilgili  gümrük  beyannamesinde  kayıtlı  FOB  değerin,  taahhüt  edilen  offset 
miktarından düşülmesi suretiyle kredilendirilir. 

Doğrudan  veya  dolaylı  offset  anlaşması  ihraç  edilen  Türk  menşeli  malların  Türk 
bayraklı  gemilerle  taşınması  halinde  kredilendirme,  ilgili  gümrük  beyannamesinde 
kayıtlı CIF değer üzerinden yapılır. 

Madde  6­  İhaleyi  kazanan  yabancı  firma  tarafından  doğrudan  veya  dolaylı  offset 
taahhüdünün  yerine  getirilmemesi  durumunda,  anılan  firmaya  uygulanacak  para  cezası 
söz  konusu  firma  tarafından  ihaleyi  açan  kamu  kurum  ve  kuruluşları  ile  kamu 
ortaklıklarına  nakden  ödenir.  Ödemenin  zamanında  yapılmaması  durumunda, 
taahhüdüne karşılık olarak verdiği teminattan söz konusu para cezası tahsil edilir. 

Madde 7­ İhaleyi açan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıkları, ana alım 
sözleşmesine istinaden mutabakata vardıkları doğrudan ve dolaylı offset anlaşmalarının 
taslak  metinlerini,  söz  konusu  metinlerin  Tebliğ'de  yer  alan  usul  ve  esaslara 
uygunluklarının  değerlendirilmesini  teminen,  öngörülen  imza  tarihinden  asgari  30  iş 
günü önce Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İhracat Genel Müdürlüğü) gönderirler. 

Madde  8­  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı  (İhracat  Genel  Müdürlüğü),  gönderilen 


doğrudan  ve  dolaylı  offset  anlaşmalarına  ilişkin  taslak  metinler  hakkındaki 
değerlendirmesini ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıklarına bildirir. 

Madde  9­  Türk  kamu  kurum  ve  kuruluşları  ile  kamu  ortaklıkları,  Dış  Ticaret 
Müsteşarlığı'nın (İhracat Genel Müdürlüğü) değerlendirmesini müteakip, işbu Tebliğ ile 
belirlenen  usul  ve  esaslar  çerçevesinde  imzaladıkları  doğrudan  ve  dolaylı  offset 
anlaşmalarının bir örneğini, en geç 30 iş günü içinde Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İhracat 
Genel Müdürlüğü) gönderirler. 

Madde  10­  Offset  taahhütlerinin  anlaşmada  öngörülen  şartlar  içinde  yerine 


getirilip  getirilmediğinin  izlenebilmesini  teminen,  ihaleyi  kazanan  yabancı  firma,  Türk 
kamu  kurum  ve  kuruluşları  ile  kamu  ortaklıkları  aracılığıyla  faaliyet  raporlarını, 
doğrudan  ve  dolayı  offset  anlaşmalarının  yürürlüğe  girmesini  takip  eden  altı  aylık

81 
dönemler  halinde  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı'na  (İhracat  Genel  Müdürlüğü)  bildirmekle 
yükümlüdür. 

Madde  11­  Bu  Tebliğde  yer  almayan  hususlar,  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı'nın 
(İhracat Genel Müdürlüğü) görüşü alındıktan sonra taraflarca sonuçlandırılır. 

Madde 12­ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde  13­  Bu  Tebliğ  hükümleri  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı'nın  bağlı  bulunduğu 
Devlet Bakanı tarafından yürütülür.

82 
Anlaşmalar (96/1) 

Resmi Gazete Tarihi: 20 Ocak 1996 
Resmi Gazete Numarası: 22529 

Dış Ticaret Müsteşar lığından 
(*) 
Madde  1­  20.12.1995  tarihli  ve  95/7606  sayılı  İthalat  Rejimi  Kararı’nın  11/1 
maddesi çerçevesinde, Türk müteahhitlik firmalarının yurtdışında inşaat, tesisat, montaj, 
mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi üstlendikleri işlerle ilgili 
olarak satın aldıkları makine ve tesisatın kesin ve geçici ithalatına ilişkin başvurular; 

a) Yurtdışında  iş alındığını gösterir Dış Ticaret Müsteşarlığı  yurt dışı teşkilatınca 


veya  söz  konusu  teşkilatın  bulunmadığı  ülkelerde  konsolosluklarımızca  düzenlenen 
belge, 

b)  Üstlenilen  bu  işle  ilgili  olarak  kullanılan  makine  parkının,  üstlenilen  işin 
bulunduğu  ülkedeki  Ekonomi  ve  Ticaret  Müşavirliğince  veya  Müşavirliğin  olmadığı 
yerlerde Konsolosluklarca tasdik edilmiş listesi, 

c) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınan yurtdışı müteahhitlik belgesi, 

d)  Yurda  geçici  ve  kesin  ithalatı  yapılacak  makine  ve  tesisatın  model  yılı  ve 
yurtdışı süresini gösterir Ekonomi ve Ticaret Müşavirliğince veya Müşavirliğin olmadığı 
yerlerde  Konsolosluklarca  tasdik  edilmiş  listelerle  birlikte  bu  maddelere  ilişkin 
faturaların örnekleri, 

ile  birlikte  doğrudan  Dış  Ticaret  Müsteşarlığına  (Anlaşmalar  Genel  Müdürlüğü) 


başvurulur. 

Madde  2­  Yukarıdaki  madde  hükmü  çerçevesinde  geçici  ithaline  izin  verilmiş 
bulunan  mallara  ilişkin  ek süre başvuruları da Dış Ticaret Müsteşarlığınca (Anlaşmalar 
Genel Müdürlüğü) incelenerek sonuçlandırılır. 

Madde 3­ Bu Tebliğ 15.2.1996 tarihinde yürürlüğe girer. 

(*) 
5 Ekim 1996 tarih ve 22778 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan (Anlaşmalar 96/2) 
sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.

83 
Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına 
İlişkin Tebliğ (İhracat 2002/12) 

Resmi Gazete Tarihi: 7 Ocak 2003 
Resmi Gazete Numarası: 24986 

Dış Ticaret Müsteşar lığından 

Madde 1­ 4/4/1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 
29/4/1997  tarihli  ve  97/9320  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  onaylanan  Kimyasal 
Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının  ve  Kullanımının Yasaklanması 
ve  Bunların  İmhası  ile  İlgili  Sözleşme  hükümleri  uyarınca,  söz  konusu  Sözleşme  eki 
Liste­1,  Liste­2  ve  Liste­3’te  yer  alan  kimyasal  maddelerin  ihracatı  aşağıda  belirtilen 
usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenmiştir. 

Madde  2­  Liste­1  kapsamı  kimyasal  maddelerin  Sözleşmeye  taraf  olmayan 


ülkelere ihracı yasaktır. Ancak, söz konusu listede yer alan maddelerin, araştırma, tıbbi, 
farmasötik  veya  koruyucu  amaçlarla  olmak  kaydıyla.  Sözleşmeye  taraf  olan  ülkelere 
(EK:  A)  ihracı  Dış  Ticaret  Müsteşarlığının  (İhracat  Genel  Müdürlüğü)  iznine  tabidir. 
Buna  ilişkin  başvurular,  söz  konusu  amaçları  tevsik  eden  belgelerle  birlikte  İstanbul 
Maden  ve  Metaller  İhracatçı  Birliği  Genel  Sekreterliğine  yapılır  ve  Müsteşarlıkça 
sonuçlandırılır. 

Müsteşarlık  tarafından  izin  verilmesini  müteakip,  Liste­1’de  yer  alan  kimyasal 


maddelere ilişkin gümrük beyannamelerinin ilgili belgeler ile birlikte gümrük idarelerine 
tevdi süresi, temdit edilmemek üzere, izin tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür. 

Liste­1’de yer alan ve daha önce ithal edilmiş olan bu kimyasal maddelerin tekrar 
3 üncü bir ülkeye ihracı yasaktır. 

Madde  3­  Liste­2  kapsamı  kimyasal  maddelerin  Sözleşmeye  taraf  olmayan 


ülkelere ihracı yasaktır. Söz konusu liste kapsamı kimyasal maddelerin Sözleşmeye taraf 
olan ülkelere ihracı İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin 
iznine tabidir. 

Liste­3 kapsamı kimyasal maddelerin ihracı İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı 
Birlikleri  Genel  Sekreterliğinin  iznine  tabidir.  Söz  konusu  liste  kapsamı  kimyasal 
maddelerin,  Sözleşmeye  taraf  olmayan  ülkelere  yönelik  ihracatına  ilişkin  başvurular, 
İstanbul  Maden  ve  Metaller  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliği  tarafından,  ithalatçı 
firmadan alınacak Nihai Kullanım Sertifikası (EK: B) aranmak suretiyle sonuçlandırılır. 

İstanbul  Maden  ve  Metaller  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliği  tarafından  izin 
verilmesini müteakip, Liste­2 ve Liste­3’çe yer alan kimyasal maddelere ilişkin gümrük 
beyannamelerinin  ilgili  belgelerle  birlikte  gümrük  idarelerine  tevdi  süresi,  temdit 
edilmemek üzere, izin tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür. 

Madde  4­  Kimyasal  Silahlar  Sözleşmesi  ekinde  yer  alan  kimyasal  maddelere 
ilişkin  gümrük  beyannamelerinin  bir  örneği  fiili  ihracatı  müteakip  20  (yirmi)  işgünü 
içinde  firmalarca  İstanbul  Maden  ve  Metaller  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliğine 
intikal ettirilir.

84 
Madde 5­ Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak, ilgili kurum ve kuruluşların 
görüşlerini  almak  suretiyle,  uygulamaya  yönelik  her  türlü  önlemi  almaya  Dış  Ticaret 
Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir. 

Madde  6­  25/1/2002  tarihli  ve  24651  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan 
Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin 
(2002/1) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 7­ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 8­ Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan 
yürütür.

85 
Ek I Sayılı Liste 

CAS 
G.T.İ.P  Madde İsmi  Numar ası 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 
2921.19.80.00.17  HN 1 (bis (2­kloretil) etilamin)  538­07­8 
2921.19.80.00.18  HN 2 (bis (2­kloretil) metilamin)  51­75­2 
2921.19.80.00.21  HN 3 (tris (2­kloretil) amin)  555­77­1 
2930.19.70.90.17  Mustard gaz (bis (2­kloretil) sülfür)  505­60­2 
2930.19.70.90.18  Sesqimustard (1,2­bis (2­kloretiltiyo) etan)  3563­36­8 
2930.19.70.90.21  O­Mustard (bis (2­kloretiltiyoetil) eter)  63918­89­8 
2930.19.70.90.22  2­Kloretil klormetil sülfür  2625­76­5 
2930.19.70.90.24  Bis (2­kloretiltiyo) metan  63869­13­6 
2930.19.70.90.25  1,3­bis (2­kloretiltiyo)­n­propan  63905­10­2 
2930.19.70.90.26  1,4­bis (2­kloretiltiyo)­n­bütan  142868­93­7 
2930.19.70.90.45  1,5­bis (2­kloretiltiyo)­n­pentan  142868­94­8 
2930.19.70.90.46  Bis (2­kloretiltiyometil) eter  63918­90­1 
2930.19.70.90.47  O­Etil S­2­diizopropil aminoetil metil fosfonotiolat  50782­69­9 
2930.19.70.90.49  Diğerleri 
2931.00.20.00.00  Metilfosfonoil diflorür (metilfosfonik diflorür)  676­99­3 
2931.00.95.90.14  Sarin (O­isopropil metilfosfonofloridate)  107­44­08 
2931.00.95.90.15  Soman (O­pinakonil metilfosfonofloridate)  96­64­0 
2931.00.95.90.19  Diğerleri 
2931.00.95.90.21  Tabun (O­etil N,N­dimetil fosforamidosiyanat)  77­81­6 
2931.00.95.90.29  Diğerleri 
2931.00.95.90.31  Levizit 1 (2­klorvinildiklorarsin)  541­25­3 
2931.00.95.90.32  Levizit 2 (bis (2­klorvinil) klorarsin)  40334­69­8 
2931.00.95.90.33  Levizit 3 (tris (2­klorvinil) arsin)  40334­70­1 
2931.00.95.90.35  Alkil (metil, etil, n­propil veya isopropyl) fosfonil diflorürler 
2931.00.95.90.36  O­Etil­2­diisopropil aminoetil metil fosfonit  57856­11­8 
2931.00.95.90.39  Diğerleri 
2931.00.95.90.41  Klor sarin (CR) (O­isopropil metil fosfonokloridat)  1445­76­7 
2931.00.95.90.42  Klor soman (CS) (O­pinakolil metil fosfonokloridat)  7040­57­5 
3002.90.90.00.11  Saksitoksin  35523­89­8 
3002.90.90.00.12  Risin  9009­86­3 
3002.90.90.00.27  Başlıca o­alkyl (<=C10, cycloalkyl içeren) alkyl 
(methyl, ethyl n­propyl veya isopropyl) 
phosphonofluoridates içeren karışımlar 
3824.90.90.00.28  Başlıca o­alkyl (<=C10, cycloalkyl içeren) N,N­dialkyl 
(methyl, ethyl, n­propyl veya isopropyl) 
phosphoramidocyanidates içeren karışımlar 
3824.90.90.00.31  Başlıca [S­2­(dialkyl (methyl, ethyl, n­propyl veya isopropyl) 
amino) ethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n­propyl 
veya isopropyl) phosphonothioates ve bunların o­alkyl 
(<=C10, cycloalkyl içeren) esterlerini içeren karışımlar; 
başlıca bunların alkillendirilmiş veya protonlandırılmış 
tuzlarını içeren karışımlar 
3824.90.90.00.32  Başlıca alkyl (methyl, ethyl, n­propyl veya isopropyl) 
phosphonyl­difluorides içeren karışımlar 
3824.90.90.00.33  Başlıca [o­2­dialkyl (methyl, ethyl, n­propyl veya isopropyl) 
aminoethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n­propyl veya 
isopropyl) phosphonites ve bunların o­alkyl(<=C10, 
cycloalkyl içeren) esterleri içeren karışımlar; başlıca 
bunların alkilendirilmiş veya protonlandırılmış 
tuzlarını içeren karışımlar

86 
Ek II Sayılı Liste 
CAS 
G.T.İ.P  Madde İsmi  Numar ası 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 

2812.10.99.00.12  Arsenik triklorürler  7784­34­1 


2903.30.80.00.13  1,1,3,3,3,­pentaflor­2­(triflormetil) prop­1­ene  382­21­8 
2905.19.00.90.15  3,3­Dimetil bütan­2­ol (pinokonilalkol)  464­07­3 
2918.19.80.90.11  2,2­Difenil­2­hidroksi asetik asit (benzilik asit)  76­93­7 
2921.19.80.00.23  N,N­Diizopropilaminoetil­2­klorür 
2921.19.80.00.29  Diğerleri 
2922.19.80.00.17  N,N­diisopropilaminoetan­2­ol ve bunun protonlanmış tuzları 
2922.19.80.00.19  Diğerleri 
2929.90.00.00.15  N,N­Dialkyl (methyl, ethyl, n­propyl veya izopropyl) 
phosphoramidic dihalides 
2929.90.00.00.16  Dialkyl (methyl, ethyl, n­propyl veya izopropyl) 
N,N­dialkyl (methyl, ethyl, n­propyl veya izopropyl) 
phosphoramidates 
2930.90.20.00.00  Tiyodiglikol (2,2'­tiyodietanol)  111­48­8 
2930.90.70.90.32  N­N­Dialkyl (methyl, ethyl, n­propyl veya isopropyl) 
aminoethane­2­thioller ve bunların protonlanmış tuzları 
2930.90.70.90.51  o,o­Diethyl S­[2­diethyl amino) ethyl] phosphorothioate 
ve bunun alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları  78­53­5 
2930.90.70.90.61  Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n­propil veya 
izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon 
atomlu grup ihtiva etmeyen) 
2931.00.10.00.00  Dimetil metil fosfanat  756­79­6 
2931.00.30.00.00  Metilfosfonoil diklorür (metilfosfonik diklorür)  676­97­1 
2931.00.95.90.51  Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n­propil veya 
izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon 
atomlu grup ihtiva etmeyen) 
2931.00.95.90.52  Fosfonik asit etil­dietil eter  78­38­6 
2933.39.99.00.16  3­Quinüklidinil benzilat  6581­06­2 
2933.39.99.00.17  Quinüklidin­3­ol  1619­34­7 
2933.39.99.00.34  Başlıca N,N­dialkyl (methyl, ethyl, n­propyl veya 
isopropyl) phosphoramidic dihalides içeren karışımlar 
3824.90.99.90.35  Başlıca dialkyl (methyl, ethyl, n­propyl veya isopropyl) 
N,N­dialkyl (methyl, ethyl, n­propyl veya isopropyl) 
phosphoramidates içeren karışımlar 
3824.90.99.90.34  Başlıca N,N­dialkyl (methyl, ethyl, n­propyl veya 
isopropyl) 2­chloroethylamines veya bunların 
protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar 
3824.90.99.90.41  Başlıca N,N­dimethyl­2­aminoethanol veya 
N,N­diethyl­2­amino­ethanol veya bunların 
protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar 
3824.90.99.90.49  Diğerleri 
3824.90.99.90.51  Başlıca N,N­dialkyl (methyl, ethyl,n­propyl veya 
isopropyl) aminoethane­2­thiols veya bunların 
protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar 
3824.90.99.90.52  Başlıca fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n­propil 
Veya isopropil grubu ihtiva eden (fakat daha fazla 
karbon atomlu grup ihtiva etmeyen) kimyasalları 
içeren diğer karışımlar 
3824.90.99.90.53  (5­etil­2­metil­1,3,2­dioksafosforoinan­5­yl metil metil 
ester, P­oksit) ve (metilfosfonil­bis (5­etil­2­metil­2­ 
oksido­1, 3, 2­dioksafosforinan­5­yl) metil ester) den 
oluşanmetil fosfonik asit karışımı  170836­68­7

87 
Ek III Sayılı Liste 
CAS 
G.T.İ.P  Madde İsmi  Numar ası 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 

2811.19.20.00.00  Hidrojen siyanür (hidrosiyonik asit)  74­90­8 


2812.10.15.00.00  Fosfor triklorür  7719­12­2 
2812.10.16.00.00  Fosfor pentaklorür  10026­13­8 
2812.10.18.00.11  Fosfor oksiklorür  10025­87­3 
2812.10.93.00.00  Sülfür di klorür  10545­99­0 
2812.10.94.00.00  Fosgen (karbonil klorür)  75­44­5 
2812.10.95.00.00  Tionil diklorür (tionil klorür)  7719­09­7 
2812.10.99.00.11  Sülfür mono klorür  10025­67­9 
2851.00.50.00.00  Siyanojen klorür  506­77­4 
2904.90.40.00.00  Triklornitrometan (klor pikrin)  76­06­2 
2920.90.20.00.00  Dimetil fosfonat (dimetil fosfit)  868­85­9 
2920.90.30.00.00  Trimetil fosfit (trimetoksi fosfin)  121­45­9 
2920.90.40.00.00  Trietil fosfit  122­52­1 
2920.90.50.00.00  Dietil fosfonat (dietil hidrojen fosfit) (dietil fosfit)  762­04­9 
2922.13.10.00.00  Trietanolamin  102­71­6 
2922.19.10.00.00  N­Etildietanolamin  139­87­7 
2922.19.20.00.00  2,2'­Metiliminodietanol (N­metildietanolamin)  105­59­9

88 
EK A 

SÖZLEŞMEYE TARAF ÜLKELER 
1.  ABD 
2.  ALMANYA 
3.  ARJANTİN 
4.  ARNAVUTLUK 
5.  AVUSTRALYA 
6.  AVUSTURYA 
7.  AZARBEYCAN 
8.  BAHREYN 
9.  BANGLADEŞ 
10.  BELÇİKA 
11.  BENİN 
12.  BEYAZ RUSYA 
13.  BİLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 
14.  BOLİVYA 
15.  BOSNA HERSEK 
16.  BOTSVANA 
17.  BREZİLYA 
18.  BRUNEİ SULTANLIĞI 
19.  BULGARİSTAN 
20.  BURKINA FASO 
21.  BURUNDİ 
22.  BÜYÜK BRİTANYA BİLEŞİK KRALLIĞI VE KUZEY İRLANDA 
23.  CEZAYİR 
24.  COOK ADALARI 
25.  ÇEK CUMHURİYETİ 
26.  ÇİN 
27.  DANİMARKA 
28.  DOMİNİK 
29.  EKVATOR 
30.  EKVATOR GİNESİ 
31.  EL SALVADOR 
32.  ENDONEZYA 
33.  ESTONYA 
34.  ERİTRE 
35.  ETİYOPYA 
36.  FAS 
37.  FRANSA 
38.  FİJİ 
39.  FİLDİŞİ SAHİLİ 
40.  FİLİPİNLER 
41.  FİNLANDİYA 
42.  GABON 
43.  GAMBİA 
44.  GANA 
45.  GİNE 
46.  GUYANA 
47.  GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 
48.  GÜRCİSTAN 
49.  HIRVATİSTAN 
50.  HİNDİSTAN 
51.  HOLLANDA 
52.  İRAN 
53.  İRLANDA 
54.  İSPANYA 
55.  İSVEÇ 
56.  İSVİÇRE

89 
57.  İTALYA 
58.  İZLANDA 
59.  JAMEİKA 
60.  JAPONYA 
61.  KAMERUN 
62.  KANADA 
63.  KATAR 
64.  KAZAKİSTAN 
65.  KENYA 
66.  KİRİBATİ 
67.  KOLOMBİYA 
68.  KORE CUMHURİYETİ 
69.  KOSTARİKA 
70.  KÜBA 
71.  KUVEYT 
72.  LAO DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ 
73.  LESOTHO 
74.  LETONYA 
75.  LİECHTENSTEİN 
76.  LİTVANYA 
77.  LÜKSEMBURG 
78.  MACARİSTAN 
79.  MAKEDONYA 
80.  MALAVİ 
81.  MALDİVLER 
82.  MALEZYA 
83.  MALTA 
84.  MALİ 
85.  MARİTUS 
86.  MEKSİKA 
87.  MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ 
88.  MOĞOLİSTAN 
89.  MOLDOVA CUMHURİYETİ 
90.  MONAKO 
91.  MORİTANYA 
92.  MOZAMBİK 
93.  NAMİBYA 
94.  NAURU 
95.  NEPAL 
96.  NORVEÇ 
97.  NİJER 
98.  NİJERYA 
99.  NİKARAGUA 
100.  ÖZBEKİSTAN 
101.  PAKİSTAN 
102.  PANAMA 
103.  PAPUA YENİ GİNE 
104.  PARAGUAY 
105.  PERU 
106.  POLONYA 
107.  PORTEKİZ 
108.  ROMANYA 
109.  RUSYA FEDERASYONU 
110.  SAİNT LUCİA 
111.  SAMUA 
112.  SAN MARİNO 
113.  SENEGAL 
114.  ŞEYŞEL ADALARI 
115.  SİNGAPUR 
116.  SLOVAKYA

90 
117.  SLOVENYA 
118.  SRİ LANKA 
119.  ST.VINCENT VE GRENADİNLER 
120.  SUDAN 
121.  SURINAM 
122.  SUUDİ ARABİSTAN 
123.  SVAZİLAND 
124.  ŞİLİ 
125.  TACİKİSTAN 
126.  TANZANYA BİLEŞİK CUMHURİYETİ 
127.  TOGO 
128.  TRİNİDAD VE TOBAGO 
129.  TUNUS 
130.  TÜRKİYE 
131.  TÜRKMENİSTAN 
132.  UGANDA 
133.  UKRAYNA 
134.  UMMAN 
135.  URUGUAY 
136.  ÜRDÜN 
137.  VATİKAN 
138.  VENEZUELLA 
139.  VİETNAM 
140.  YEMEN 
141.  YENİ ZELANDA 
142.  YUGOSLAVYA 
143.  YUNANİSTAN 
144.  ZAMBİA 
145.  ZİMBABVE

91 
EK B 

NİHAİ KULLANIM SERTİFİKASI 
(END USE CERTIFICATE)

·  G.T.İ.P

·  Kimyasal madde ismi (Name of the Chemical)

·  Kimyasalın adı, açık formülü ve CAS numarası 
(Chemical Abstracts Service Registry Number)

·  Hangi listede yer aldığı 
(The list in which the chemical is included)

·  İhracatçı firmanın ünvanı, adresi, telefon ve faks numarası 
(Name, address, telephone and fax of the exporter company)

·  İthalatçı firmanın ünvanı, adresi, telefon ve faks numarası 
(Name, address, telephone and fax of the exporter company)

·  Nihai kullanıcının ünvanı, unvanı, adresi, telefon ve faks numarası 
(Name, address, telephone and fax of the end user)

·  Malın kullanılacağı yer (Nihai Kullanım Amacı) 
(Purpose of the end use)

·  Malın miktarı (Quantity)

·  Malın menşe ülkesi (Country of origin)

·  Malın sevk ülkesi (Country of destination) 

Son kullanıcı olarak,  ithal edilen  bu kimyasalın  yalnızca  Kimyasal Silahlar Sözleşmesi 


tahtında yasaklanmayan amaçlarla kullanılacağını ve tekrar ihraç edilmeyeceğini taahhüt 
ederiz. 

(As end­user, we guarantee that the imported chemicals will only be used for purposes 
not prohibited under Chemical Weapons Convention and will not be re­transferred.) 

İthalatçı Firma Unvanı 
Firma Yetkilisinin İmzası 
(Importer Company)

92 
Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türler inin İhracatına İlişkin 
Tebliğ İhracat: (2005/11) 

Resmi Gazete Tarihi: 18 Temmuz 2005 
Resmi Gazete Numarası: 25879 

Dış Ticaret Müsteşar lığından 

Madde 1­ 27/9/1994 tarihli  ve 4041 sayılı  Kanun  ile onaylanması uygun  bulunan 


ve  27/4/1996  tarihli  ve  96/8125  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  onaylanan  "Nesli 
Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin 
Sözleşme (CITES)" ile 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
"Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine 
İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik" hükümleri uyarınca, bu Tebliğ’in 
ekinde  yer  alan  Ek  I­A,  I­B;  Ek  II­A,  II­B  ve  Ek  III­A,  III­B  sayılı  listelerde  gümrük 
tarife  istatistik  pozisyonları  ve  isimleri  belirtilen  nesli  tehlike  altında  olan  hayvan  ve 
bitki  türlerinin  sürdürülebilir  kullanımını  sağlamak  amacıyla  türlerin  ve  türlere  ait 
örneklerin ihracatının kontrol altına alınmasını teminen; 

­ Ek I­A, II­A ve III­A sayılı listelerde yer alan bir türe ait örneğin ihracatı ve ithal 
edilmiş örneklerin ihracatı için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından, 

­ Ek I­B, II­B ve III­B sayılı listelerde yer alan bir türe ait örneğin ihracatı ve ithal 
edilmiş örneklerin ihracatı için Çevre ve Orman Bakanlığından, 

CITES belgesi alınır. 

CITES  belgesi  gümrük  beyannamelerinin  tescili  aşamasında  gümrük  idarelerince 


aranır ve bu belge gümrük beyannamesine eklenir. 

İhracata ve ithal edilmiş örneklerin ihracatına ilişkin CITES belgeleri düzenlendiği 
tarihten itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. 

Madde  2­  21/2/2003  tarihli  ve  25027  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Nesli 
Tehlike  Altında  Olan  Yabani  Hayvan  ve  Bitki  Türlerinin  İhracatına  İlişkin  Tebliğ 
(İhracat: 2003/1) yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 3­ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 4­ Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan 
yürütür.

93 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN CITES BELGESİ 
DÜZENLENECEK EK­I­A SAYILI HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN 
LİSTESİ 
POZİSYON NO  CITES TÜRLERİ 

PHYLUM=ŞUBE 
CHORDATA=KORDALILAR 
CLASSIS=SINIF 
MAMMALIA=MEMELİLER 
0106.12.00.00.00  CETACEA=BALİNALAR, YUNUSLAR 
Platanistidae=Irmak yunus balığıgiller ailesinden 
Lipotes vexillifer=Beyaz Fin Yunusu 
Platanista spp.=Bütün Ganj nehri Hint Yunusları 
Ziphiidae =Gagalıbalinagiller ailesinden 
Berardius spp.=Bütün Dev Şişe Burunlu Balina Türleri 
Hyperoodon spp.=Bütün Şişe Burunlu Balina Türleri 
Physeteridae=İspermeçet Balinasıgiller ailesinden 
Physeter catodon 
Delphinidae=Yunusbalığıgiller ailesinden 
Orcaella brevirostris 
Sotalia spp. =Bütün Amerikan Irmak Yunusları 
Sousa spp.=Bütün Kanbur Yunus türleri 
Phocoenidae=Liman yunusugiller ailesinden 
Neophocaena phocaenoides=Sırt yüzgeçsiz yunuslar 
Phocoena sinus=Kalifornia Liman yunusu 
Eschrichtiidae 
Eschrichtius robustus=Gri balina 
Balaenopteridae=Çatal kuyruklu balinagiller ailesinden 
Balaenoptera acutorostrata=Minke Balinası (Ek II Listesinde yer alan Batı Grönland populasyonu 
hariçtir.) 
Balaenoptera bonaerensis 
Balaenoptera borealis=Kuzey balinası 
Balaenoptera edeni =Bryde balinası 
Balaenoptera musculus=Mavi balinası 
Balaenoptera physalus=Fin balinası 
Megaptera novaeangliae=Kambur balinası 
Balaenidae=Gerçek Balinagiller ailesinden 
Balaena mysticetus=Balina 
Eubalaena spp. =Gerçek Atlantik Balinası 
Neobalaenidae 
Caperea marginata 
SIRENIA=Deniz inekleri 
0106.12.00.00.00  Dugongidae=Dugonggiller ailesinden 
Dugong dugon=Avustralya dugongu 
0106.12.00.00.00  Trichechidae=Manatigiller ailesinden 
Trichechus inunguis=Amozon manatı 
Trichechus manatus=Amerika manatı 
CARNIVORA=ETÇİLLER 
Otariidae=İrikulaklıgiller ailesinden 
0106.19.90.90.19  Arctocephalus townsendi=GüneyKaliforniaDeniz Arslanı 
0106.19.90.90.19  Phocidae=Fokgiller 
Monachus spp.=Bütün Monachus türü foklar 
CLASSIS=SINIF 
SARCOPTERYGII=Akciğerli balıklar 
03.01  COELACANTHIFORMES 
Latimeriidae 
Latimeria spp. 
CLASSIS=SINIF 
ACTINOPTERYGII=Balıklar 
0301.93.00.00.00  CYPRINIFORMES=Sazan takımı 
Cyprinidae=Sazangiller ailesinden 
Probarbus jullieni 
Catostomidae 
Chasmistes cujus 
0301.99.90.00.19  ACIPENSERIFORMES=Mersin balığı takımı 
Acipenseridae =Mersin balığıgiller ailesinden 
Acipenser brevirostrum 
Acipenser sturio=Kolon balığı (=Alman mersin balığı) 
0301.99.19.00.00  OSTEOGLOSSIFORMES=Kemik Dilli takımı 
0301.99.90.00.19 
Osteoglossidae=Kemikdilligiller ailesinden 
Scleropages formosus 
0301.99.90.00.19  SILURIFORMES=Yayınbalığı takımı

94 
Pangasiidae 
Pangasianodon gigas 
0301.99.90.00.19  PERCIFORMES=Levrek takımı 
Sciaenidae=Gölge balığıgiller ailesinden 
Totoaba macdonaldi 
PHYLUM=ŞUBE 
03.07  MOLLUSCA=YUMUŞAKÇALAR 
CLASSIS=SINIF 
BIVALVIA 
UNIONOIDA 
Unionidae 
Conradilla caelata 
Dromus dromas 
Epioblasma curtisi 
Epioblasma florentina 
Epioblasma sampsoni 
Epioblasma sulcata perobliqua 
Epioblasma torulosa gubernaculum 
Epioblasma torulosa torulosa 
Epioblasma turgidula 
Epioblasma walkeri 
Fusconaia cuneolus 
Fusconaia edgariana 
Lampsilis higginsii 
Lampsilis orbiculata orbiculata 
Lampsilis satur 
Lampsilis virescens 
Plethobasus cicatricosus 
Plethobasus cooperianus 
Pleurobema plenum 
Potamilus capax 
Quadrula intermedia 
Quadrula sparsa 
Toxolasma cylindrella 
Unio nickliniana 
Unio tampicoensis tecomatensis 
Villosa trabalis 
03.07  CLASSIS=SINIF 
GASTROPODA=KARINDAN AYAKLILAR 
STYLOMMATOPHORA 
Achatinellidae 
Achatinella spp. 
F L O R A 
0601.10.90.10.00  ORCHIDACEAE=Salepgiler ailesinden 
0601.20.30.00.11 
06.02  (Ek I’de yer alan bütün türler için, steril konteynırlarda taşınan katı ve sıvı ortamlarda in vitro olarak 
tohumlama veya doku kültürleri ile elde edilen türler Sözleşmeye tabii değildir.) 
Aerangis ellisii 
Dendrobium cruentum 
Laelia jongheana 
Laelia lobata 
Paphiopedilum spp. 
Peristeria elata 
Phragmipedium spp. 
Renanthera imschootiana 
06.02  AGAVACEAE 
Agave arizonica 
Agave parviflora 
Nolina interrata 
06.02  APOCYNACEAE 
Pachypodium ambongense 
Pachypodium baronii 
Pachypodium decaryi 
06.02  ARAUCARIACEAE 
Araucaria araucana 
06.02  CACTACEAE 
Ariocarpus spp. 
Astrophytum asterias 
Aztekium ritteri 
Coryphantha werdermannii 
Discocactus spp. 
Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi 
Echinocereus schmollii 
Escobaria minima 
Escobaria sneedii 
Mammillaria pectinifera

95 
Mammillaria solisioides 
Melocactus conoideus 
Melocactus deinacanthus 
Melocactus glaucescens 
Melocactus paucispinus 
Obregonia denegrii 
Pachycereus militaris 
Pediocactus bradyi 
Pediocactus knowltonii 
Pediocactus paradinei 
Pediocactus peeblesianus 
Pediocactus sileri 
Pelecyphora spp. 
Sclerocactus brevihamatus ssp. Tobuschii 
Sclerocactus erectocentrus 
Sclerocactus glaucus 
Sclerocactus mariposensis 
Sclerocactus mesae­verdae 
Sclerocactus nyensis 
Sclerocactus papyracanthus 
Sclerocactus pubispinus 
Sclerocactus wrightiae 
Strombocactus spp. 
Turbinicarpus spp. 
Uebelmannia spp. 
06.02  COMPOSITAE 
(ASTERACEAE) 
Saussurea costus 
06.02  CUPRESSACEAE 
Fitzroya cupressoides 
Pilgerodendron uviferum 
06.02  CYCADACEAE 
Cycas beddomei 
06.02  EUPHORBIACEAE 
Euphorbia ambovombensis 
Euphorbia capsaintemariensis 
Euphorbia cremersii (varyetesi rakotozafyi ve vidirifolia formu dahildir.) 
Euphorbia cylindrifolia (spp. tuberifera dahildir.) 
Euphorbia decaryi (varyeteleri ampanihyesis, robinsonii ve spirosticha dahildir.) 
Euphorbia francoisii 
Euphorbia moratii (varyeteleri antsingiensis, bemarahensis ve multiflora dahildir.) 
Euphorbia parvicyathophora 
Euphorbia quartziticola 
Euphorbia tulearensis 
06.02  FOUQUIERIACEAE 
Fouquieria fasciculata 
Fouquieria purpusii 
06.02  LEGUMINOSAE 
(FABACEAE) 
Dalbergia nigra 
06.02  LILIACEAE=Zambakgiller ailesinden 
Aloe albida 
Aloe albiflora 
Aloe alfredii 
Aloe bakeri 
Aloe bellatula 
Aloe calcairophila 
Aloe compressa (varyeteleri rugosquamosa, schistophila ve paucituberculata dahildir.) 
Aloe delphinensis 
Aloe descoingsii 
Aloe fragilis 
Aloe haworthioides (varyetesi aurantiaca dahildir.) 
Aloe helenae 
Aloe laeta (varyetesi maniaensis dahildir.) 
Aloe parallelifolia 
Aloe parvula 
Aloe pillansii 
Aloe polyphylla 
Aloe rauhii 
Aloe suzannae 
Aloe versicolor 
Aloe vossii 
06.02  NEPENTHACEAE=Suibriğigillerailesinden 
Nepenthes khasiana 
Nepenthes rajah 
06.02  PODOCARPACEAE

96 
Podocarpus parlatorei 
06.02  RUBIACEAE=Kökboyasıgiller ailesinden 
Balmea stormiae 
06.02  SARRACENIACEAE 
Sarracenia oreophila 
Sarracenia rubra ssp. alabamensis 
Sarracenia rubra ssp. jonesii 
06.02  STANGERIACEAE 
Stangeria eriopus 
06.02  ZAMIACEAE 
Ceratozamia spp. 
Chigua spp. 
Encephalartos spp. 
Microcycas calocoma 
0602.90.41.00.00  PINACEAE=Çamgiller ailesinden 
Abies guatemalensis 
PALMAE (ARECACEAE)=Palmiyeler ailesinden 
Chrysalidocarpus decipiens

97 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN CITES BELGESİ 
DÜZENLENECEK EK­1­B SAYILI HAYVAN TÜRLERİNİN LİSTESİ 
POZİSYON NO  CITES TÜRLERİ 

PHYLUM=ŞUBE 
CHORDATA=KORDALILAR 
CLASSİS=SINIF 
MAMMALIA=MEMELİLER 
ARTIODACTYLA=ÇİFT PARMAKLILAR 
Bovidae=Boynuzgiller ailesinden 
0102.90.90.00.00  Bos gaurus=Sığır (Bos frontalis olarak bilinen evcilleştirilmiş Bos gaurus formu hariçtir ve Sözleşme 
hükümlerine tabii değildir.) 
0102.90.90.00.00  Bos mutus=Yak (Bos grunniens olarak bilinen evcilleştirilmiş Bos mutus formu hariçtir ve Sözleşme 
hükümlerine tabii değildir.) 
0102.90.90.00.00  Bos sauveli=Sığır 
Bubalus depressicornis 
0102.90.90.00.00  Bubalus mindorensis=Manda 
Bubalus quarlesi=Manda 
01.03  Suidae=Domuzgiller ailesinden 
0106.19.90.90.19 
Babyrousa babyrussa=Geyik domuzu 
Sus salvanius=Pygme domuzu 
01.03  Tayassuidae=Pekarigiller ailesinden 
0106.19.90.90.19 
Catagomus wagneri 
Bovidae=Boynuzgiller ailesinden 
0104.10  Ovis ammon hodgsonii=Yaban koyunu 
0104.10  Ovis ammon nigrimontana 
0104.10  Ovis orientalis ophion=Yaban koyunu 
0104.10  Ovis vignei vignei 
0104.10  Pseudoryx nghetinhensis 
0106.19.90.90.19 
0106.11.00.00.00  PRIMATES=Maymunlar 
Lemuridae=Lemurlar ailesinden 
Lemuridae spp.=Bütün Lemurlar 
Megaladapidae= 
Megaladapidae spp. (nesli tükenmiş olabilir) 
Cheirogaleidae=Cüce Lemurlar ailesinden 
Cheirogaleidae spp.=Cücemsi Lemurlar 
Indridae=İndrigiller ailesinden 
Indridae spp.=Bütün indrigiller 
Daubentoniidae=Aye­Aye maymunları ailesinden 
Daubentonia madagascariensis=Aye­Aye maymunları 
Callithricidae=İpek tüylü maymungiller ailesinden 
Callimico goeldii=Goeldi Marmoseti 
Callithrix aurita 
Callithrix flaviceps 
Leontopithecus spp.=Arslan benzeri Tamarinler 
Saguinus bicolor=Uzun tuskedli Tamarinler 
Saguinus geoffroyi 
Saguinus leucopus=Uzun tuskedli Tamarinler 
Saguinus oedipus=Uzun tuskedli Tamarinler 
Cebidae=Yeni Dünya Maymungiller ailesinden 
Alouatta coibensis 
Alouatta palliata=Howler Maymunu 
Alouatta pigra 
Ateles geoffroyi frontatus 
Ateles geoffroyi panamensis=Panama Örümcek Maymunu 
Brachyteles arachnoides=Yünlü Örümcek Maymunu 
Cacajao spp.=Vakaris türleri 
Chiropotes albinasus=Siyah Sırtlı Saki 
Lagothrix flavicauda 
Saimiri oerstedii 
Cercopithecidae=Eski Dünya Maymungiller ailesinden 
Cercocebus galeritus galeritus=Mangabey Maymunu 
Cercopithecus diana=Diana Maymunu 
Macaca silenus=Arslan Kuyruklu Makak 
Mandrillus leucophaeus 
Mandrillus sphinx 
Nasalis concolor 
Nasalis larvatus 
Presbytis potenziani=Langur yaprak maymunu 
Procolobus pennantii kirkii

98 
Procolobus rufomitratus 
Pygathrix spp.=Kalkık:Burunlu langur türleri 
Semnopithecus entellus 
Trachypithecus gesi 
Trachpithecus pileatus 
Hylobatidae=Uzun kollu ve kuyruksuz maymungiller ailesinden 
Hylobatidae spp.=Bütün Uzun kolu maymungiller 
Hominidae= Şempanzeler, goriller, orang­utan 
Gorilla gorilla= Goril 
Pan spp.= Bütün şempanzeler 
Pongo pygmaeus= Orangutan 
ARTIODACTYLA= ÇİFT PARMAKLILAR 
Bovidae= Boynuzgiller ailesinden 
0106.19.90.90.19  Addax nasomaculatus= Addaks antilopu 
0106.19.90.90.19  Cephalophus jentinki= Duiker geyiği 
0106.19.90.90.19  Gazella dama 
0106.19.90.90.19  Hippotragus niger variani 
0106.19.90.90.19  Naemorhedus baileyi 
0106.19.90.90.19  Naemorhedus caudatus 
0106.19.90.90.19  Naemorhedus goral 
0106.19.90.90.19  Naemorhedus sumatraensis 
0106.19.90.90.19  Oryx dammah= Scimitor Oryx antilopu 
0106.19.90.90.19  Oryx leucoryx= Arap antilopu 
0106.19.90.90.19  Pantholops hodgsonii= Tibet antilopu 
0106.20.90.90.14  Capra falconeri= Markor dağkeçisi 
0106.20.90.90.14  Rupicapra pyrenaica ornata=Çengel boynuzlu dağ keçis 
DASYUROMORPHIA 
0106.19.90.90.19  Dasyuridae 
Sminthopsis longicaudata= Batı Avusturalya Keseli faresi Sminthopsis psammophila= Güney Avusturalya 
Eyre Keseli faresi 
0106.19.90.90.19  Thylacinidae 
Thylacinus cynocephalus. (nesli tükenmiş olabilir)= Tasmanya kaplanı 
PERAMELEMORPHIA 
0106.19.90.90.19  Peramelidae= Bandikotlar ailesinden 
Chaeropus ecaudatus (nesli tükenmiş olabilir)= Domuz Ayaklı Bandikot 
Macrotis lagotis= Tavşan Ayaklı Bandikot 
Macrotis leucura= Domuz Ayaklı Bandikot 
Perameles bougainville= Uzun Burunlu Bandikot 
DIPROTODONTIA= İki Ön Dişliler ailesinden 
0106.19.90.90.19  Vombatidae 
Lasiorhinus krefftii=Kıllı Burunlu, Yumuşak Tüylü Keseli Ayı 
0106.19.90.90.19  Macropodidae= Kangurugiller ailesinden 
Lagorchestes hirsutus= Tavşanımsı wallabi 
Lagostrophus fasciatus= Bantlı Tavşanımsı wallabi 
Onychogalea fraenata= Tırnak Kuyruklu wallabi 
Onychogalea lunata= Tırnak Kuyruklu wallabi 
0106.19.90.90.19  Potoroidae= Sıçanımsı kangurugiller ailesinden 
Bettongia spp.= Kısa burunlu, sıçanımsı kanguru 
Caloprymnus campestris (nesli tükenmiş olabilir)= Kısa burunlu, sıçanımsı kanguru 
0106.19.90.90.19  CHIROPTERA= Yarasalar 
Pteropodidae= Meyve yarasalarıgiller ailesinden 
Acerodon jubatus 
Acerodon lucifer (nesli tükenmiş olabilir) 
Pteropus insularis= Eski Dünya Meyva Yarasası 
Pteropus mariannus= Marian Adaları Meyva Yarasası 
Pteropus molossinus= Eski Dünya Meyva Yarasası 
Pteropus phaeocephalus= Eski Dünya Meyva Yarasası 
Pteropus pilosus= Eski Dünya Meyva Yarasası 
Pteropus samoensis= Eski Dünya Meyva Yarasası 
Pteropus tonganus= Eski Dünya Meyva Yarasası 
0106.19.90.90.19  XENARTHRA 
Dasypodidae= Armodila ailesinden 
Priodontes maximus= Dev Armodila 
0106.19.90.90.19  LAGOMORPHA 
0106.19.10.10.00 
0106.19.10.90.00 
Leporidae= Tavşangiller ailesinden 
Caprolagus hispidus= Assam Tavşanı 
Romerolagus diazi= Meksika Tavşanı 
RODENTIA= Kemiriciler 
0106.19.90.90.19  Sciuridae= Sincapgiller ailesinden 
Cynomys mexicanus= Meksika çayır köpeği 
0106.19.90.90.19  Muridae= Sıçangiller ailesinden 
Leporillus conditor= Avustralya Yapışkan Yuvalı Sıçanı 
Pseudomys praeconis= Avustralya Doğal Faresi 
Xeromys myoides= Sahte su sıçanı

99 
Zyzomys pedunculatus= İnce Kuyruklu Kaya Sıçanı 
0106.19.90.90.19  Chinchillidae= Şinşiliagiller ailesinden 
Chinchilla spp.= Bütün şinşilialar (Bu türlerin örneklerinin evcilleştirilmiş formu Sözleşme hükümlerine tabii 
değildir.) 
CARNIVORA= ETÇİLLER 
0106.19.90.90.19  Canidae= Köpekgiller ailesinden 
Canis lupus= Kurt (Sadece Butan, Hindistan, Nepal ve Pakistan populasyonları, diğer bütün populasyonları Ek II Listesinde yer 
almaktadır.) 
Speothos venaticus= Çalı köpeği 
0106.19.90.90.19  Ursidae= Ayıgiller ailesinden 
Ailuropoda melanoleuca= Dev Panda 
Ailurus fulgens 
Helarctos malayanus= Malaya güneş Ayısı 
Melursus ursinus= Tembel Ayı 
Tremarctos ornatus= Benekli Ayı 
Ursus arctos= Boz Ayı (Sadece Butan, Çin, Meksika ve Moğolistan populasyonları, diğer bütün populasyonları 
Ek II Listesinde yer almaktadır.) 
Ursus arctos isabellinus= Kahverengi Ayı 
Ursus thibetanus= Tibet Ayısı 
0106.19.90.90.19  Lutrinae= Su samurugiller ailesinden 
Aonyx congicus= Pençesiz su samuru (Sadece Kamerun ve Nijerya Populasyonları, diğer bütün populasyonları 
Ek II Listesinde yer almaktadır.) 
Enhydra lutris nereis= Deniz su samuru 
Lontra felina=Kuzey Peru su samuru 
Lontra longicaudis= Kuzey Meksika Su samuru 
Lontra provocax= Şili susamuru 
Lutra lutra= Su samuru 
Pteronura brasiliensis= Brezilya su samuru 
0106.19.90.90.19  Mustelinae= Gelincikgiller ailesinden 
Mustela nigripes= Siyah Ayaklı Gelincik 
0106.19.90.90.19  Viverridae= Misk Kedisigiller ailesinden 
Prionodon pardicolor= Benekli Lingsang 
0106.19.90.90.19  Felidae= Kedigiller ailesinden 
Acinonyx jubatus= Çita (Canlı örnekler ve av trofeleri için yıllık ihracat kotaları şu şekilde verilir: Botswana: 
5; Namibya: 150; Zimbabve: 50. Bu çeşit örneklerin ticareti Sözleşme'nin III. Maddesi'nin hükümlerine 
tabidir.) 
Caracal caracal= Step Vaşağı (Sadece Asya populasyonu, diğer bütün populasyonlar Ek II Listesinde yer 
almaktadır.) 
Catopuma temminckii 
Felis nigripes= Siyah Ayaklı Kedi 
Herpailurus yaguarondi (Sadece Orta ve Kuzey Amerika 
Populasyonları; diğer populasyonlar Ek II Listesinde yer almaktadır.) Leopardus pardalis 
Leopardus tigrinus 
Leopardus wiedii 
Lynx pardinus 
Neofelis nebulosa 
Oncifelis geoffrayı 
Oreailurus jacobita 
Panthera leo persica= Pers Arslanı 
Panthera onca= Jaguar 
Panthera pardus= Leopar 
Panthera tigris= Kaplan 
Pardofelis marmorata 
Prionailurus bengalensis bengalensis (Sadece Bangladeş, Hindistan ve Tayland populasyonları; diğer bütün 
populasyonlar Ek II Listesinde yer almaktadır.) 
Prionailurus planiceps 
Prionaihurus rubiginosus (Sadece Hindistan populasyonu; diğer bütün populasyonlar Ek II Listesinde yer 
almaktadır.) 
Puma concolor coryi 
Puma concolor costaricensis 
Puma concolor couguar 
Uncia uncia 
PROBOSCIDEA= Hortumlu memeliler 
0106.19.90.90.19  Elephantidae= Filgiller ailesinden 
Elephas maximus= Hindistan fili 
Loxodonta africana= Afrika fili (Ek II Listesinde yer alan Botsvana, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve 
populasyonları hariç) 
PERISSODACTYLA= TEK PARMAKLILAR 
01.01  Equidae= Atgiller ailesinden 
Equus africanus= Afrika eşeği (Equus asinus olarak bilinen 
evcilleştirilmiş formu hariçtir, ve Sözleşme hükümlerine tabii değildir.) 
Equus grevyi= Grevyi zebrası 
Equus hemionus hemionus= Asya yaban eşeği 
Equus onager khur 
Equus przewalskii= Yabani at 
Equus zebra zebra= Dağ zebrası

100 
0106.19.90.90.19  Tapiridae=Tapirgiller ailesinden 
Tapiridae spp.=Bütün tapir türleri (Ek II Listesinde yer alan türler hariçtir.) 
0106.19.90.90.19  Rhinocerotidae=Gergedangiller ailesinden 
Rhinocerotidae spp.=Bütün gergedan türleri (Ek II Listesinde yer alan alttürler hariçtir. 
ARTIODACTYLA=ÇİFT PARMAKLILAR 
0106.19.90.90.11  Camelidae=Devegiller ailesinden 
Vicugna vicugna (Ek II Listesinde yer alan; Arjantin'in Jujuy ve Catamarca eyaletlerindeki populasyonları, 
Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ve San­Juan yarı tutsak populasyonları, Bolivya populasyonları (tüm 
populasyon), Şili populasyonları (Birinci Bölge populasyonu) ve Peru populasyonu (tüm populasyon) hariçtir.) 
0106.19.90.90.19  Moschidae=Musk geyiğigiller ailesinden 
Moschus spp.=Bütün musk geyiği türleri (Sadece Afganistan, Butan, Hindistan, Myanmar, Nepal ve Pakistan 
populasyonları; diğer tüm populasyonlar Ek II Listesinde yer almaktadır.) 
0106.19.90.90.19  Cervidae=Geyikgiller ailesinden 
Axis calamianensis 
Axis kuhlii 
Axis porcinus annamiticus 
Blastocerus dichotomus­Bataklık geyiği 
Cervus duvaucelii=Hindistan brasingha geyiği 
Cervus elaphus hanglu=Hangu kızılgeyiği 
Cervus eldii=Kahverengi boynuzlu geyik 
Dama mesopotamica 
Hippocamelus spp. Guemals geyiği 
Megamuntiacus vuguanghensis 
Muntiacus crinifrons 
Ozotoceros bezoarticus=Pampas geyiği 
Pudu puda=Pudu geyiği 
0106.19.90.90.19  Antilocapridae=Antilopgiller ailesinden 
Antilocapra americana=Çatalboynuzlu Amerikan Antilopu (Sadece Meksika populasyonları; diğer 
populasyonları Ek Listelerde yer almamaktadır.) 
0106.20.00.00.11  CLASSİS=SINIF 
0106.20.00.00.19  REPTILIA=SÜRÜNGENLER 
TESTUDINES=Kaplumbağalar takımı 
Testudinidae=Kara kaplumbağasıgiller ailesinden 
Geochelone nigra 
Geochelone radiata 
Geochelone yniphora 
Gopherus flavomarginatus 
Psmmobates geometricus 
Pyxis arachnoides 
Pyxis planicauda 
Testudo kleinmanni 
Testudo werneri 
Emydidae=Tatlısu kaplumbağasıgiller ailesinden 
Batagur baska 
Clemmys muhlenbergi 
Geoclemys hamiltonii 
Kachuga tecta 
Melanochelys tricarinata 
Morenia ocellata 
Terrapene coahuila 
Cheloniidae=Denizkaplumbağasıgiller ailesinden 
Cheloniidae spp.=Bütün Denizkaplumbağası türleri 
Dermochelyidae 
Dermochelys coriacea 
Trionychidae=Yumuşak kaplumbağalar ailesinden 
Apalone ater 
Asperidetes gangeticus 
Asperidetes hurum 
Asperidetes nigricans 
Chelidae 
Pseudemydura umbrina 
CROCODYLIA=Timsahlar takımı 
Alligatoridae 
Alligator sinensis 
Caiman crocodilus apaporiensis 
Caiman latirostris=Bataklık kaymanı (Ek II Listesinde yer alan Arjantin populasyonu hariçtir.) Melanosuchus 
niger (Ek II Listesinde yer alan Ekvator populasyonu hariç, ve CITES Sekreteryası ve IUCN/SSC Krokodil 
Uzmanlar Grubu tarafından yıllık ihracat kotası onaylanıncaya kadar yıllık ihracat kotası "0" dır.) 
Crocodylidae=Timsahgiller ailesinden 
Crocodylus acutus (Ek II Listesinde yer alan Küba populasyonu hariçtir.) 
Crocodylus cataphractus 
Crocodylus intermedius 
Crocodylus mindorensis 
Crocodylus moreletii 
Crocodylus niloticus (Ek II Listesinde yer alan Botsvana, Etyopya, Kenya, Madagaskar, Malavya, Mozambik, 
Güney Afrika, Uganda, Tanzanya Cumhuriyeti (Büyük çiftlik hayvanlarına ait örneklere ilave olarak, av

101 
trofelerinide kapsayan 1600'den fazla yabani örneği aşmayan yıllık ihracat kotasına tabiidir.), Zambiya ve 
Zimbabve hariçtir.) 
Crocodylus palustris=Hint timsahı 
Crocodylus porosus (Ek II Listesinde yer alan Avustralya, Endonezya ve Papua 
Yeni Gine populasyonları hariçtir.) 
Crocodylus rhombifer 
Crocodylus siamensis 
Osteolaemus tetraspis 
Tomistoma schlegelii 
Gavialidae 
Gavialis gangeticus=Ganj timsahı 
RHYNCHOCEPHALIA 
Sphenodontidae=Kamandişliler ailesinden 
Sphenodon spp.=Bütün kamadişli türleri 
SAURIA 
Chamaeleonidae 
Brookesia perarmata 
Iguanidae=İguanagiller ailesinden 
Brachylophus spp. 
Cyclura spp. 
Sauromalus varius 
Lacertidae=Gerçek kertenkelegiller ailesinden 
Gallotia simonyi 
Varanidae=Dev kertenkelegiller ailesinden 
Varanus bengalensis 
Varanus flavescens 
Varanus griseus=Çöl Varanı (=Dev kertenkele) 
Varanus komodoensis=Dev varan 
Varanus nebulosus 
SERPENTES 
Pythonidae=Pitongiller ailesinden 
Python molurus molurus=kaplan pitonu 
Boidae=Boagiller ailesinden 
Acrantophis spp. 
Boa constrictor occidentalis=Boa yılanı 
Epicrates inornatus 
Epicrates monensis 
Epicrates subflavus 
Sanzinia madagascariensis 
Bolyeriidae 
Bolyeria multocarinata 
Casarea dussumieri 
Viperidae=Engerekgiller ailesinden 
Vipera ursinii=Çayır engereği (Sadece Avrupa populasyonu, daha önceden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği'ni oluşturan alan hariç; bu son populasyon Ek listelere dahil değildir.) 
CLASSİS=SINIF 
AVES=KUŞLAR 
FALCONIFORMES=Kartallar takımı 
0106.31.00.00.00  Cathartidae=Yeni dünya akbabasıgiller ailesinden 
Gymnogyps californianus 
Vultur gryphus 
0106.31.00.00.00  Accipitridae=Kartalgiller ailesinden 
Aquila adalberti 
Aquila heliaca=Şah kartal 
Chondrohieax uncinatus wilsonii 
Haliaeetus albicilla=Akkuyruklu kartal 
Harpia harpyja 
Pithecophaga jefferyi 
0106.31.00.00.00  Falconidae=Doğangiller ailesinden 
Falco araea 
Falco jugger 
Falco newtoni (Sadece Seyşeller populasyonu) 
Falco pelegrinoides 
Falco peregrinus= Gökdoğan 
Falco punctatus 
Falco rusticolus 
0106.31.00.00.00  TROGONIFORMES= Kemirgen gagalılar takımı 
0106.32.00.00.00 
0106.39.90 
Trogonidae= Kemirgen gagalıgiller ailesinden 
0106.31.00.00.00  Pharomachrus mocinno=Küesal 
0106.32.00.00.00 
0106.39.90 
0106.31.00.00.00  CORACIIFORMES= Gökkuzgunumsular takımı 
0106.32.00.00.00 
0106.39.90

102 
0106.31.00.00.00  Bucerotidae= Boynuzlu gagalıgiller ailesinden 
0106.32.00.00.00 
0106.39.90 
Aceros nipalensis 
Aceros subruficollis 
Buceros bicornis 
Buceros vigil 
0106.31.00.00.00  PICIFORMES= Ağaçkakanlar takımı 
0106.32.00.00.00 
0106.39.90 
0106.31.00.00.00  Picidae= Ağaçkakangiller ailesinden 
0106.32.00.00.00 
0106.39.90 
Campephilus imperialis 
Dryocopus javensis richardsi 
0106.31.00.00.00  PASSERIFORMES= Ötücü kuşlar takımı 
0106.32.00.00.00 
0106.39.90 
0106.31.00.00.00  Cotingidae= Kotingogiller ailesinden 
0106.32.00.00.00 
0106.39.90 
Cotinga maculata 
Xipholena atropurpurea 
0106.31.00.00.00  Pittidae 
0106.32.00.00.00 
0106.39.90 
Pitta gurneyi 
Pitta kochi 
0106.31.00.00.00  Atrichornithidae 
0106.32.00.00.00 
0106.39.90 
Atrichornis clamosus 
Hirundinidae= Kırlangıçgiller ailesinden 
0106.31.00.00.00  Pseudochelidon sirintarae 
0106.32.00.00.00 
0106.39.90 
0106.31.00.00.00  Muscicapidae= Sinekkapangiller ailesinden 
0106.32.00.00.00 
0106.39.90 
Dasyornis broadbenti litoralis. (nesli tükenmiş olabilir) 
Dasyornis longirostris 
Picathartes gymnocephalus 
Picathartes oreas 
Zosteropidae= Beyaz gözlügiller ailesinden 
0106.31.00.00.00  Zosterops albogularis 
0106.32.00.00.00 
0106.39.90 
Meliphagidae= Balcıgiller ailesinden 
0106.31.00.00.00  Lichenostomus melanops cassidix 
0106.32.00.00.00 
0106.39.90 
Icteridae= Amerika sarıasmasıgiller ailesinden 
0106.31.00.00.00  Agelais flavus 
0106.32.00.00.00 
0106.39.90 
Fringillidae= İspinozgiller ailesinden 
0106.31.00.00.00  Carduelis cucullata 
0106.32.00.00.00 
0106.39.90 
Sturnidae= Sığırcıkgiller ailesinden 
0106.31.00.00.00  Leucopsar rothschildi 
0106.32.00.00.00 
0106.39.90 
0106.39.90.10.19  APODIFORMES= Sağanlar takımı 
0106.39.90.90.19 
0106.31.00.00.00  Trochilidae= Kolibrigiller ailesinden 
0106.32.00.00.00 
0106.39.90 
Glaucis dohrnii 
0106.32.00.00.00  PSITTACIFORMES= Papağangiller takımı 
Psittacidae= Papağangiller ailesinden 
Amazona arausiaca 
Amazona barbadensis 
Amazona brasiliensis 
Amazona finschi 
Amazona guildingii

103 
Amazona imperialis 
Amazona leucocephala 
Amazona ochrocephala auropalliata 
Amazona ochrocephala belizensis 
Amazona ochrocephala caribaea 
Amazona ochrocephala oratrix 
Amazona ochrocephala parvipes 
Amazona ochrocephala tresmariae 
Amazona pretrei 
Amazona rhodocorytha 
Amazona tucumana 
Amazona versicolor 
Amazona vinacea 
Amazona viridigenalis 
Amazona vittata 
Anodorhynchus spp. 
Ara ambigua 
Ara glaucogularis (Ara canin'de olarak yanlış isimle sık sık ticareti yapılır.) 
Ara macao 
Ara militaris 
Ara rubrogenys 
Cyanopsitta spixii 
Cyanoramphus forbesi 
Cyanoramphus novaezelandiae 
Cyclopsitta diophthalma coxeni 
Eunymphicus cornutus 
Geopsittacus occidentalis (nesli tükenmiş olabilir) 
Guarouba guarouba 
Neophema chrysogaster 
Ornorhynchus icterotis 
Pezoporus wallicus 
Pionopsitta pileata 
Propyrrhura couloni 
Propyrrhura maracana 
Psephotus chrysopterygius 
Psephotus dissimilis 
Psephotus pulcherrimus (nesli tükenmiş olabilir) 
Psittacula echo 
Pyrrhura cruentata 
Rhynchopsitta spp. 
Strigops habroptilus= Baykuş papağanı 
0106.39.10  COLUMBIFORMES= Güvercinler takımı 
Columbidae= Güvercingiller ailesinden 
Caloenas nıcobarica 
Ducula mindorensis 
0106.39.90  TINAMIFORMES= Tinamular takımı 
Tinamidae= Tinamugiller ailesinden 
Tinamus solitarius 
106.39.90  SPHENISCIFORMES= Penguenler takımı 
Spheniscidae= Penguengiller ailesinden 
Spheniscus humboldti 
0106.39.90  PODICIPEDIFORMES= Loplu Dalgıçlar takımı 
Podicipedidae= Loplu dalgıçgiller ailesinden 
Podilymbus gigas 
0106.39.90  PROCELLARIIFORMES=Fırtına Kuşları Takımı 
Diomedeidae=Yelkovangiller ailesinden 
Diomedea albatrus=Albatros 
0106.39.90  PELECANIFORMES=Kürekayaklılar takımı 
Pelecanidae=Pelikangiller ailesinden 
Pelecanus crispus=Tepeli pelikan 
Sulidae=Sümsükkuşugiller ailesinden 
Papasula abbotti 
Fregatidae=Fregat kuşugiller ailesinden 
Fregata andrewsi=Fregat kuşu 
0106.39.90  CICONIIFORMES=Leyleksiler takımı 
Ciconiidae=Leylekgiller ailesinden 
Ciconia boyciana 
Jabiru mycteria 
Mycteria cinerea 
Threskiornithidae=Kaşıkçıkuşugiller ailesinden 
Geronticus eremita=Kelaynak 
Nipponia nippon 
ANSERIFORMES=Kazsılar takımı 
0106.39.90  Anatidae=Ördekgiller ailesinden 
Anas aucklandica 
Anas laysanensis

104 
Anas oustaleti 
Branta canadensis leucopareia 
Branta sandvicensis 
Cairina scutulata 
Rhodonessa caryophyllacea (nesli tükenmiş olabilir) 
0106.39.90  GALLIFORMES=Tavuksular takımı 
Megapodiidae=İri ayaklıgiller ailesinden 
Macrocephalon maleo 
Cracidae=Ağaç tavuğugiller ailesinden 
Crax blumenbachii 
Mitu mitu 
Oreophasis derbianus 
Penelope albipennis 
Pipile jacutinga 
Pipile pipile 
Phasianidae=Sülüngiller ailesinden 
Catreus wallichii 
Colinus virginianus ridgwayi=Amerika bıldırcını 
Crossoptilon crossoptilon 
Crosssoptilon harmani 
Crossoptilon mantchuricum 
Lophophorus impejanus=Parlak tavuk 
Lophophorus ıhuysii 
Loprophorus sclateri 
Lophura edwardsi 
Lophura imperialis 
Lophura swinhoii 
Polyplectron emphanum 
Rheinardia ocellata 
Syrmaticus ellioti 
Syrmaticus humiae 
Syrmaticus mikado 
Tetraogallus caspius=Urkeklik 
Tetraogallus tibetanus 
Tragopan blythii 
Tragopan caboti 
Trogopan melanocephalus 
Tympanuchus cupido attwateri=Çayır tavuğu 
0106.39.90  GRUIFORMES=Bataklık kuşları takımı 
Gruidae=Turnagiller ailesinden 
Grus americana 
Grus canadensis nesiotes 
Grus canadensis pulla 
Grus japonensis 
Grus leucogeranus 
Grus monacha 
Grus nigricollis 
Grus vipio 
Rallidae=Su tavuğugiller ailesinden 
Gallirallus sylvestris 
Rhynochetidae 
Rhynochetos jubatus 
Otididae=Toygiller ailesinden 
Ardeotis nigriceps 
Chlamydotis undulata=Yakalı toy 
Eupodotis bengalensis 
CHARADRIIFORMES=Yağmurkuşları takımı 
0106.39.90  Scolopacidae=Çullukgiller aliesinden 
Numenius borealis 
Numenius tenuirostris=Küçük kervançulluğu (=Cılız gaga) 
Tringa guttifer 
0106.39.90  Laridae=Martıgiller ailesinden 
Larus relictus 
0106.39.90  STRIGIFORMES=Baykuşlar takımı 
Tytonidae=Peçeli Baykuşgiller ailesinden 
Tyto soumagnei 
Strigidae=Baykuşgiller ailesinden 
Athene blewitti 
Mimizuku gurneyi 
Ninox novaeseelandiae undulata 
Ninox squamipila natalis 
CLASSİS=SINIF 
AMPHIBIA=İKİ YAŞAMLILAR 
ANURA=Kuyruksuz İki yaşamlılar takımı 
0106.90.00.90.13  Bufonidae=Kara kurbağasıgiller ailesinden 
Altiphrynoides spp.

105 
Atelopus zeteki 
Bufo periglenes 
Bufo superciliaris 
Nectophrynoides spp.=Bütün doğuran kurbağa türleri 
Nimbaphrynoides spp. 
Spinophryrnoides spp. 
0106.90.00.90.13  Microhylidae 
Dyscophus antongilii 
CLASSIS=AVES=KUŞLAR 
0106.39.90.90.11  STRUTHIONIFORMES 
Struthionidae=Gerçek devekuşugiller ailesinden 
Struthio camelus­Afrika devekuşu (Sadece Cezayir, Burkina Faso, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, 
Mali, Moritanya, Fas, Nijer, Nijerya, Senegal ve Sudan populasyonları; diğer tüm populasyonlar Ek Listelerde 
yer almamaktadır.) 
0106.39.90.90.11  RHEIFORMES=Amerikan devekuşları takımı 
Rheidae=Amerikan devekuşugiller ailesinden 
Rhea pennata (Ek II listesinde yer alan Rhea pennata pennata hariçtir.) 
CLASSİS=SINIF 
AMPHIBIA=İKİ YAŞAMLILAR 
CAUDATA=Kuyruklu iki yaşamlılar takımı 
Cryptobranchidae=Gizli solungaçlıgiller ailesinden 
0106.90.00.90.18  Andrias spp. 
PHYLUM=ŞUBE 
ARTHROPODA=EKLEMBACAKLILAR 
0106.90.00.90.18  CLASSİS=SINIF 
INSECTA=BÖCEKLER 
LEPIDOPTERA=Pul kanatlılar 
Papilionidae=Kuş Kanatlı Kelebekler ve Çatal 
Kuyruklu Kelebekler ailesinden 
Ornithoptera alexandrae 
Papilio chikae 
Papilio homerus 
Papilio hospiton

106 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN CITES BELGESİ 
DÜZENLENECEK EK­II­A SAYILI HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN 
LİSTESİ 
POZİSYON NO  CITES TÜRLERİ 

PHYLUM=ŞUBE 
CHORDATA=KORDALILAR 
CLASSIS=SINIF 
MAMMALIA=MEMELİLER 
0106.12.00.00.00  CETACEA=Balinalar, Yunuslar 
CETACEA spp.=Bütün Balinalar ve Yunus takımının tamamı (Ek I Listesinde yer alan türler 
hariçtir.Yaban hayatından uzaklaştırılan ve esasen ticari amaçlarla ticareti yapılan Tursiops truncatus 
Karadeniz populasyonundan canlı örnekler için yıllık ihracat kotası “0” olarak tesis edilmiştir.) 
0106.12.00.00.00  SIRENIA=Denizinekleri takımı 
Trichechidae=Manatigiller ailesinden 
Trichechus senegalensis=Afrika manatı 
CARNIVORA=ETCİLLER TAKIMI 
0106.19.90.90.19  Otariidae= İri kulaklı ayı balığıgiller ailesinden 
Arctocephalus spp.=Bütün kürklü ayı balıkları (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) 
0106.19.90.90.19  Phocidae=Fok’lar ailesinden 
Mirounga leonina=Güney fil ayıbalığı 
CLASSIS=SINIF 
AMPHIBIA=İKİ YAŞAMLILAR 
0106.90.00.90.13  ANURA 
Ranidae=Gerçek sukurbağasıgiller ailesinden 
Euphlyctis hexadactylus 
Hoplobatrachus tigerinus 
CLASSIS=SINIF 
ELAMOBRANCHII=Köpekbalıkları 
ORECTOLOBIFORMES 
Rhincodontidae=Balina köpekbalığıgiller ailesinden 
Rhincodon typus 
0301.99.90.00.19  LAMNIFORMES 
Lamnidae=Büyük Beyaz Köpekbalığı ailesinden 
Carcharadon carcharias 
Cetorhinidae 
Cetorhinus maximus 
ANNELIDA 
HIRUDINOIDEA 
ARHYNCHOBDELLAE 
Hirudinidae 
0301.93.00.00.00  Hirudo medicinalis=Tıbbi sülük 
CLASSIS=SINIF 
ACTINOPTERYGII=BALIKLAR 
0301.93.00.00.00  CYPRINIFORMES=Sazan takımı 
Cyprinidae=Sazangiller ailesinden 
Caecobarbus geertsi 
0301.99.19.00.00  OSTEOGLOSSIFORMES=Kemik dilli 
0301.99.90.00.19 
Osteoglossidae=Kemik dilligiller ailesinden 
Arapaima gigas=Arapayma 
SYNGNATHIFORMES 
Syngnathidae=Denizatlarıgiller ailesinden 
Hippocampus spp. 
CLASSIS=SINIF 
SARCOPTERYGII=AKCİĞERLİ BALIKLAR 
0301.99.19.00.00  CERATODONTIFORMES 
0301.99.90.00.19 
Ceratodontidae=Avusturalya akciğerlibalığıgiller ailesinden 
Neoceratodus forsteri=Akciğerli barnamunda 
CLASSIS=SINIF 
ACTINOPTERYGII=BALIK 
0301.99.90.00.19  ACIPENSERIFORMES=Mersin balığı takımı 
ACIPENSERIFORMES spp.=Bütün mersin balıkları (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) 
03.07  PHYLUM=ŞUBE 
MOLLUSCA=YUMUŞAKÇALAR 
03.07  CLASSIS=SINIF 
BIVALVIA=deniztarağı, midye 
VENERIDA 
Tridacnidae 
Tridacnidae spp. 
UNIONIDA 
Unionidae

107 
Cyprogenia aberti 
Epioblasma torulosa rangiana 
Pleurobema clava 
MYTILOIDA 
Mytilidae=Deniz midyeleri ailesinden 
Lithophaga lithophaga 
03.07  CLASSIS=SINIF 
GASTROPODA=KARINDAN AYAKLILAR 
STYLOMMATOPHORA 
Camaenidae=Yeşil ağaç salyangoz ailesinden 
Papustyla pulcherrima 
MESOGASTROPODA 
Strombidae 
Strombus gigas=Dev kulağı 
PHYLUM=ŞUBE 
CNIDARIA=KNİDLİLER 
03.07  CLASSIS=SINIF 
ANTHOZOA=MERCANLAR, DENİZANEMON ÇİÇEĞİ 
HELIOPORACEA=Mavi mercanlar 
Helioporidae spp. (Yalnızca Heliopora coerulea türü dahildir. Fosiller Sözleşme hükümlerine tabii 
değildir.) 
STOLONIFERA 
Tubiporidae=Organ­boru mercanlarıgiller ailesinden 
Tubiporidae spp. (Fosiller Sözleşme hükümlerine tabii değildir.) 
ANTIPATHARIA=Siyah mercanlar 
ANTIPATHARIA spp. 
SCLERACTINIA=Mercan taşı 
SCLERACTINIA spp. (Fosiller Sözleşme hükümlerine tabii değildir.) 
03.07  CLASSIS=SINIF 
HYDROZOA=HİDRALAR 
MILLEPORINA 
Milleporidae=Ateş mercanlarıgiller ailesinden 
Milleporidae spp. (Fosiller Sözleşme hükümlerine tabii değildir.) 
STYLASTERINA 
Stylasteridae=Bağcık mercanlarıgiller ailesinden 
Stylasteridae spp. (Fosiller Sözleşme hükümlerine tabii değildir.) 
F L O R A 
06.01  AMARYLLIDACEAE=Nergisgiller ailesinden 
Galanthus spp. #1=Kardelen 
Sternbergia spp. #1=Sarı çiğdem 
06.01  PRIMULACEAE=Çuhaçiçegiller ailesinden 
Cyclamen spp. 9  #1 
06.01  SARRACENIACEAE 
06.02 
Sarracenia spp. #1 (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) 
0601.10.90.10.00  ORCHIDACEAE=Salepgiller ailesinden 
0601.20.30.00.11 
06.02 
ORCHIDACEAE spp. 8  #8 (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) 
06.02  AGAVACEAE=Avizeağacıgiller ailesinden 
Agave victoriae­reginae #1 
06.02  APOCYNACEAE=Zakkumgiller ailesinden 
Hoodia spp. #9 
Pachypodium spp. #1 (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) 
Rauvolfia serpentina #2 
06.02  ARALIACEAE=Duvarsarmaşığıgillerailesinden 
Panax ginseng #3 (Yalnızca Rusya Federasyonun populasyonu; diğer populasyon Eklere dahil değildir.) 
Panax quinquefolius #3 
06.02  BERBERIDACEAE=Kadıntuzluğugiller ailesinden 
Podophyllum hexandrum #2 
06.02  BROMELIACEAE=Ananasgiller ailesinden 
Tillandsia harrisii #1 
Tillandsia kammii #1 
Tillandsia kautskyi #1 
Tillandsia mauryana #1 
Tillandsia sprengeliana #1 
Tillandsia sucrei #1 
Tillandsia xerographica #1 
06.02  CACTACEAE=Kaktüsler 
CACTACEAE spp 7 #4 (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) 
06.02  CARYOCARACEAE 
Caryocar costaricense #1 
06.02  CRASSULACEAE=Damkoruğugiller ailesinden 
Dudleya stolonifera 
Dudleya traskiae 
06.02  CYATHEACEAE

108 
Cyathea spp. #1 
06.02  CYCADACEAE=Sikaslar 
CYCADACEAE spp. #1 
06.02  DIAPENSIACEAE 
Shortia galacifolia #1 
06.02  DICKSONIACEAE 
Cibotium barometz #1 
Dicksonia spp. #1 (Yalnızca Amerika populasyonları; diğer populasyon Eklere dahil değildir.) 
06.02  DIDIEREACEAE 
DIDIEREACEAE spp. #1 
06.02  DIOSCOREACEAE=Tatlıpatatesgiller ailesinden 
0714.20 
Dioscorea deltoidea #1 
06.02  DROSERACEAE=Sinekkapangiller ailesinden 
Dionaea muscipula #1 
06.02  EUPHORBIACEAE=Sütleğengiller ailesinden 
Euphorbia spp. #1 (Sadece sucul türler Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir. Euphorbia trigona’nın 
kültür ortamında suni olarak elde edilmiş örnekleri, Euphorbia lactea’nın suni olarak yetiştirilmiş ibik, 
yelpaze şeklinde veya renkli mutant örnekleri, Euphorbia neriofolia’nın suni olarak üretilmiş kök 
nesillerine aşı yapıldığında, ve Euphorbia “Milii” kültürlerinin suni olarak üretilmiş örneklerin 100 veya 
daha fazla bitkinin denizden ticareti sırasında ve halihazırda suni olarak üretilmiş örnekler olarak kabul 
edildiğinde Sözleşme hükümlerine tabii değildir.) 
06.02  FOUQUIERIACEAE 
Fouquieria columnaris #1 
06.02  JUGLANDACEAE=Cevizgiller ailesinden 
Oreomunnea pterocarpa #1 
06.02  LEGUMINOSAE=Baklagiller ailesinden (FABACEAE) 
Pericopsis elata #5 
Platymiscium pleiostachyum #1 
Pterocarpus santalinus #7 
06.02  LILIACEAE=Zambakgiller ailesinden 
Aloe spp. #1 (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir. Aynı zamanda Eklerde yer almayan Aloe 
barbadensis olarak adlandırılan Aloe vera da dahil değildir.) 
06.02  MELIACEAE=Tesbihağacıgiller ailesinden 
Swietenia humilis #1 
Swietenia macrophylla #6 (Neotropics populasyonları) 
Swietenia mahagoni #5 
06.02  NEPENTHACEAE=Suibriğigiller ailesinden 
Nepenthes spp. #1 
06.02  OROBANCHACEAE=Canavarotugiller ailesinden 
Cistanche deserticola #1 
06.02  PALMAE=Palmiyegiller ailesinden (ARECACEAE) 
Beccariophoenix madagascariensis 
Lemurophoenix halleuxii 
Marojejya darianii 
Neodypsis decaryi #1 
Ravenea louvelii 
Ravenea rivularis 
Satranala decussilvae 
Voaniiola gerardii 
06.02  PORTULACACEAE=Semizotugiller ailesinden 
Anacampseros spp. #1 
Avonia spp. #1 
Lewisia serrata #1 
06.02  PROTEACEAE 
Orothamnus zeyheri #1 
Protea odorata #1 
06.02  RANUNCULACEAE=Düğünçiçegiller ailesinden 
Adonis vernalis #2 
Hydrastis canadensis #3 
06.02  SCROPHULARIACEAE=Sıvacıotugiller ailesinden 
Picrorhiza kurrooa #3 (Picrorhiza scrophulariiflora hariçtir.) 
STANGERIACEAE 
Bowenia spp. #1 
06.02  TAXACEAE=Porsukgiller ailesinden 
Taxus chinensis ve bu türlerin ınfraspesifik taxaları 10 #10 
Taxus cuspidata ve bu türlerin ınfraspesifik taxaları 10 #10 
Taxus fuana ve bu türlerin ınfraspesifik taxaları 10 #10 
Taxus sumatrana ve bu türlerin ınfraspesifik taxaları 10 #10 
Taxus wallichiana #10 
06.02  THYMELAEACEAE=Serçediligiller ailesinden (AQUILARIACEAE) 
Aquilaria spp. #1 
Gonystylus spp. #1 
Gyrinops spp. #1 
06.02  VALERIANACEAE=Kediotugiller ailesinden 
Nardostachys grandiflora #3

109 
WELWITSCHIACEAE 
Welwitschia mirabilis #1 
06.02  ZAMIACEAE 
ZAMIACEAE spp. #1 (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) 
06.02  ZINGIBERACEAE=Zencefrilgiller ailesinden 
Hedychium philippinense #1 
06.02  ZYGOPHYLLACEAE=Karabuğdaygiller ailesinden 
Guaiacum spp. #2 
0602.40  ROSACEAE=Gülgiller ailesinden 
Prunus africana #1

110 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN CITES BELGESİ 
DÜZENLENECEK EK­II­B SAYILI HAYVAN TÜRLERİNİN LİSTESİ 
POZİSYON NO  CITES TÜRLERİ 

PHYLUM= ŞUBE 
CHORDATA= KORDALILAR 
CLASSIS= SINIF 
MAMMALIA= MEMELİLER 
PERISSODACTYLA= Tek Parmaklılar takımı 
01.01  Equidae= Atgiller ailesinden 
Equus hemionus= Asya yaban eşeği (Ek I Listesinde yer alan alttürler hariçtir.) 
Equus kiang= Kiang 
Equus onager= Onager (Ek I Listesinde yer alan alttürler hariçtir.) 
Equus zebra hartmannae= Hartman Dağ Zebrası 
Tapiridae= Tapirgiller ailesinden 
Tapirus terrestris= Amerika tapiri 
Rhinocerotidae= Gergedangiller ailesinden 
Ceratotherium simum simum= Güney beyaz gergedanı (Sadece Güney Afrika ve Swaziland populasyonu; 
diğer populasyonlar Ek I Listesinde yer almaktadır. Uygun ve kabul edilebilir varış yerlerine canlı hayvanların 
ve av trofelerinin izin verilen uluslararası ticareti özel amacı için. Diğer bütün örnekler Ek I listesinde yer alan 
tür örnekleri olarak kabul edilecek ve ticareti ona göre düzenlenecektir.) 
0106.11.00.00.00  PRIMATES= Maymunlar takımı 
PRIMATES spp.= Bütün maymunlar dahil primates takımının tamamı (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) 
0106.19.90.90.19  MONOTREMATE= Tek Delikliler 
Tachyglossidae= Dikenli Karınca Yiyenler ailesinden 
Zaglossus spp.= Bütün uzun burunlu ekidnalar = Dikenli karınca yiyenler 
DIPROTODONTIA= İki Ön Dişliler Takımı 
0106.19.90.90.19  Phalangeridae= Uçan Sincapgiller ailesinden 
Phalanger orientalis= Gri uçan sincap (= Gri kuskus) 
Spilocuscus maculatus= (Adi benekli uçan sincap) 
0106.19.90.90.19  Macropodidae= Kangurugiller ailesinden 
Dendrolagus inustus= Boz ağaç kangurusu 
Dendrolagus ursinus= Vogelkop ağaç kangurusu 
0106.19.90.90.19  CHIROPTERA= Yarasalar takımı 
Pteropodidae= Kanat ayaklıgiller ailesinden 
Acerodon spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) 
Pteropus spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) 
0106.19.90.90.19  XENARTHRA 
Myrmecophagidae= Karıncayiyengiller ailesinden 
Myrmecophaga tridactyla= Büyük Karınca yiyen 
Bradypodidae= Tembel hayvangiller ailesinden 
Bradypus variegatus= Kahverengi gerdanlı tembel hayvan 
Dasypodidae= Kemerli hayvangiller (= Armodillar) ailesinden 
Chaetophractus nationi= Armodilla (Yıllık ihracat kotası "0" olarak belirlenmiştir. Bütün örnekler, Ek I 
Listesine dahil olan türlerin örnekleri olarak sayılabilecek ve bunların ticareti ona göre düzenlenecektir.) 
0106.19.90.90.19  PHOLIDOTA= Pullu Hayvanlar takımı 
Manidae= Pullu Karınca yiyenler (= Pangolinler) ailesinden 
Manis spp.= Manis cinsine ait bütün pangolinler (Ticari amaçlar için yabani ortamdan alınan örneklerden 
Manis crassicaudata, M.javanica ile M.pentadactyla için yıllık ihracat kotası "0" olarak belirlenmiştir.) 
0106.19.90.90.19  RODENTIA= Kemiriciler takımı 
Sciuridae= Sincapgiller ailesinden 
Ratufa spp.= Bütün dev sincaplar 
SCANDENTIA 
Tupaiidac= Ağaç shrew 
Tupaiidae spp. 
CARNIVORA= ETCİLLER TAKIMI 
0106.19.90.90.19  Canidae= Köpekgiller ailesinden 
Canis lupus= Kurt (Ek I Listesinde yer alan Butan, Hindistan, Nepal ve Pakistan populasyonları hariçtir.) 
Cerdocyon thous= Orman tilkisi 
Chrysocyon brachyurus= Yeleli kurt 
Cuon alpınus= Asya yabani köpeği 
Pseudalopex culpaeus= Colpeo tilkisi 
Pseudalopex griseus= Arjantin gri tilkisi 
Pseudalopex gymnocercus= Pampa tilkisi 
Vulpes cana= Blandford tilkisi 
Vulpes zerda= Fennek tilkisi 
0106.19.90.90.19  Ursidae= Ayıgiller ailesinden 
Ursidae spp.= Bütün ayılar (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) 
0106.19.90.90.19  Lutrinae= Su samurugiller ailesinden 
Lutrinae spp.= Bütün su samurları (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) 
0106.19.90.90.19  Mephitinae= Kokarcagiller ailesinden 
Conepatus humboldtii= Patagonya domuz burunlu kokarca 
0106.19.90.90.19  Viverridae= Misk kedisigiller ailesinden

111 
Cryptoprocta ferax= Fussa 
Cynogale bennettii= Misk 
Eupleres goudotii 
Fossa fossana= Malagasi miski 
Hemigalus derbyanus= Bantlı palmiye miski 
Prionodon linsang= Bantlı linsang 
0106.19.90.90.19  Felidae= Kedigiller ailesinden 
Felidae spp.= Bütün kedigiller (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir. 
Evcilleştirilmiş formların örnekleri Sözleşme hükümlerine tabii değildir.) 
0106.19.90.90.19  PROBOSCIDEA= Hortumlu Memeliler takımı 
Elephantidae= Filgiller ailesinden 
Loxodonta africana= Afrika fili (Sadece Botavana(1), Namibya(1), Güney Afrika(1) ve Zimbabve(2), diğer 
populasyonlar Ek I Listesinde yer almaktadır.) 
0106.19.90.90.19  ARTIODACTYLA= Çift Parmaklılar takımı 
Tayassuidae= Pekarigiller ailesinden 
Tayassuidae spp.= Bütün Pekariler (Ek I Listesinde yer alan türler ve Ek Listelerde yer almayan Meksika ve 
Amerika Birleşik Devletleri Pecari tajacu populasyonu hariçtir.) 
Hippopotamidae= Suaygırıgiller ailesinden 
Hexaprotodon liberiensis= Küçük suaygırı 
Hippopotamus amphibius= Nil aygırı 
Camelidae= Devegiller ailesinden 
Lama guanicoe= Güney Amerika Laması 
Vicugna vicugna= Vikunya (Sadece Arjantin(3) [Jujuy ve Catamarca Eyaletlerinin populasyonları ve Jujuy, 
Salta, Catamarca, La Rioja ve San Juan yarı tutsak populasyonları]; Bolivya(4) [tüm populasyonu]; Şili(5) [İlk 
Bölge Populasyonu]; Peru(6) [tüm populasyon]; diğer tüm populasyonlar Ek I Listesinde yer almaktadır.) 
Moschidae= Misk geyiğigiller ailesinden 
Moschus spp.= Bütün misk geyikleri (Ek I Listesinde yer alan Afganistan, Butan, Hindistan, Myanmar, Nepal 
ve Pakistan populasyonları hariçtir.) 
Cervidae= Geyikgiller ailesinden 
Cervus elaphus bactrianus= Kuzey Amerika vapitisi 
Pudu mephistophiles= Pudu 
Bovidae= Boynuzgiller ailesinden 
Ammotragus lervia= Berberistan koyunu 
Bison bison athabascae= Bison 
Budorcas taxicolor= Takin 
Cephalophus dorsalis 
Cephalophus monticola 
Cephalophus ogilbyi 
Cephalophus silvicultor 
Cephalophus zebra 
Damaliscus pygargus pygargus 
Kobus leche 
Ovis ammon= Yabani koyun (Ek I Listesinde yer alan alttürler hariçtir) 
Ovis canadensis=Kanada koyunu (Sadece Meksika populasyonu; diğer populasyon Ek Listelerde yer 
almamaktadır.) 
Ovis vignei= Bozkır koyunu (Ek I Listesinde yer alan alttürler hariçtir) 
Saiga tatarica= Step antilobu 
CLASSIS= SINIF 
0106.20.00.00.11  REPTILIA= SÜRÜNGENLER 
0106.20.00.00.19 
TESTUDINES= Kaplumbağalar 
Platysternidae= Büyükbaşlı kaplumbağa ailesinden 
Platysternon megacephalum 
Testudinidae= Karakaplumbağagiller ailesinden 
Testudinidae spp.= Bütün kaplumbağalar (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) 
Ticari amaçlar için yabani ortamdan alınan örneklerden Geochelone sulcata için yıllık ihracat kotası "0" olarak 
belirlenmiştir.) 
Dermatemydidae= Orta Amerika ırmak kaplumbağası ailesinden 
Dermatemys mawii 
Emydidae= Tatlısu kaplumbağasıgiller ailesinden 
Annamemys annamensis 
Callagur borneoensis 
Clemmys insculpta 
Cuora spp. 
Heosemys depressa 
Heosemys grandis 
Heosemys leytensis 
Heosemys spinosa 
Hieremys annandalii 
Kachuga spp. (Ek I Listeside yer alan türler hariçtir.) 
Leucocephalon yuwonoi 
Malayemys subtrijuga 
Mauremys mutica 
Notochelys platynota 
Orlitia borneensis 
Pyixedea mouhotii

112 
Siebenrockiella crassicollis 
Terrapene spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) 
Carettochelyidae= Domuz burunlu kaplumbağalar ailesinden 
Carrettochelys insculpta 
Trionychidae= Dudaklıkaplumbağagiller ailesinden 
Amyda cartilaginea 
Chitra spp. 
Lissemys punctata 
Pelochelys spp. 
Pelomedusidae= Çamurcul kamplumbağagiller ailesinden 
Erymnochelys madagascariensis 
Peltocephalus dumeriliana 
Podecnemis spp. 
Chelidae= Austro­Amerikan yan boyunlu kaplumbağagiller ailesinden 
Chelodina mccordi 
CROCODYLIA= Timsahlar 
CROCODYLIA spp.= Bütün timsahlar (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) 
SAURIA 
Gekkonidae= Gekogiller ailesinden 
Cyrtodactylus serpensinsula 
Phelsuma spp. 
Uroplatus spp. 
Agamidae= Agamagiller ailesinden 
Uromastyx spp. 
Chamaelonidae= Bukalemungiller ailesinden 
Bradypodion spp. 
Brookesia spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) 
Columma spp. 
Chamaeleo spp.) Bütün bukalemunlar 
Furcifer spp. 
Iguanidae= İguanagiller ailesinden 
Amblyrhynchus cristatus= Deniz iguanası 
Conolophus spp. 
Iguana spp.= Bütün iguanalar 
Phrynosoma coronatum 
Lacertidae= Gerçekkertenkelegiller ailesinden 
Podarcis lifordi 
Podarcis pityusensis 
Cordylidae 
Cordylus spp. 
Teiidae= Teyugiller ailesinden 
Crocodilurus amazenicus 
Dracaena spp. 
Tupinambis spp.= Bütün teyular 
Scincidae= Parlak kertengelegiller ailesinden 
Corucia zebrata 
Xenosauridae 
Shinisaurus crocodilurus 
Helodermatidae= Boncuklu kertenkelegiller ailesinden 
Heloderma spp.= Bütün boncuklu kertenkeleler 
Varanidae= Dev kertengelegiller ailesinden 
Varanus spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) 
SERPENTES 
Loxocemidae 
Loxocemidae spp. 
Pythonidae= Pitongiller ailesinden 
Pythonidae spp.= Bütün pitongiller (Ek I Listesinde yer alan alttürler hariçtir.) 
Boidae= Boagiller ailesinden 
Boidae spp= Bütün boagiller (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) 
Bolyeriidae 
Bolyeriidae spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) 
Tropidophiidae 
Tropidophiidae spp. 
Colubridae= Su yılanıgiller ailesinden 
Clelia clelia 
Cyclagras gigas 
Elachistodon westermanni 
Ptyas mucosus 
Elapidae= Kobragiller ailesinden 
Hoplocephalus bungaroides 
Naja atra 
Naja kaouthia 
Naja mandalayensis 
Naja naja 
Naja oxiana 
Naja philippinensis

113 
Naja sagittifera 
Naja samarensis 
Naja siamensis 
Naja sputatrix 
Naja sumatrana 
Ophiophagus hannah= Kral kobra 
Viperidae= Engerekgiller ailesinden 
Vipera wagneri= Vagner engereği 
AVES= KUŞLAR 
0106.31.00.00.00  FALCONIFORMES= Kartallar takımı 
FALCONIFORMES spp.= Bütün gündüz yırtıcı kuşları (Catharidae familyasına ait türler ve Ek I ve Ek III 
Listesinde yer alan türler hariçtir.) 
0106.31.00.00.00  CORACIIFORMES= Gökkuzgunumsular takımı 
0106.32.00.00.00 
0106.39.90 
Bucerotidae= Boynuzlu gagagiller ailesinden 
Aceros spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) 
Anorrhinus spp. 
Anthracoceros spp. 
Buceros spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) 
Penelopides spp. 
0106.31.00.00.00  PICIFORMES= Ağaçkakanlar takımı 
0106.32.00.00.00 
0106.39.90 
Ramphastidae= Ramphastidae ailesinden 
Pteroglossus aracari= Arakahi 
Pteroglossus viridis 
Ramphastos sulfuratus 
Ramphastos toco= Dev tukarı 
Ramphastos tucanus 
Ramphastos vitellinus 
0106.31.00.00.00  PASSERIFORMES= Ötücükuşlar takımı 
0106.32.00.00.00 
0106.39.90 
Cotingidae= Kotingagiller ailesinden 
Rupicola spp.= Bütün narçiçeği kotingaları 
Pittidae 
Pitta guajana 
Pitta nympha 
Pycnonotidae= Arapbülbülgiller ailesinden 
Pycnonotus zeylanicus 
Muscicapidae= Sinekkapangiller ailesinden 
Cyornis ruckii 
Garrulax conorus 
Leiothrix argentauris 
Leiothrix lutea 
Liocichla omeiensis 
Emberizidae= Kirazkuşugiller ailesinden 
Gubernatrix cristata 
Paroaria capitata 
Paroaria coronata 
Tangara fastuos 
Fringillidae= İspinozgiller ailesinden 
Carduelis yarrelii 
Estrildidae 
Amandava formosa 
Padda oryzivora 
Poephila cincta cincta 
Sturnidae= Sığırcıkgiller ailesinden 
Gracula religiosa= Mino 
Paradisaeidae= Cennetkuşugiller ailesinden 
Paradisaeidae spp. 
0106.32.00.00.00  PSITTACIFORMES= Papağanlar takımı 
PSITTACIFORMES spp.= Bütün papaganlar (Ek I ve III Listelerinde yer alan türler hariç ve Ek listelerde yer 
almayan Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus ve Nymphicus hollandicus hariçtir.) 
0106.39.90.10.19  APODIFORMES=Sağanlar takımı 
0106.39.90.90.19 
0106.31.00.00.00  Trochilidae=Kolibrigiller ailesinden 
0106.32.00.00.00 
0106.39.90 
Trochilidae spp.=Bütün kolibriler (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) 
0106.39.10.10.00  COLUMBIFORMES=Güvercinler takımı 
0106.39.10.90.00 
Columbidae=Güvercingiller ailesinden 
Gallicolumba luzonica 
Goura spp.=Bütün taçlı güvercinler

114 
RHEIFORMES=Amerika Devekuşları Takımı 
0106.39.90.90.11  Rheidae=Devekuşugiller ailesinden 
Rhea americana=Amerika devekuşu 
Rhea pennata pennata 
SPHENISCIFORMES=Penguenler Takımı 
0106.39.90.90.19  Spheniscidae=Penguengiller ailesinden 
Spheniscus demersus=Gözlüklü Penguen 
0106.39.90.90.19  CICONIIFORMES=Leyleksiler Takımı 
Balaenicipitidae 
Balaeniceps rex=Papuç gagalı 
Ciconiidae=Leylekgiller ailesinden 
Ciconia nigra=Kara leylek 
Threskiornithidae=Kaşıkçıkuşugiller ailesinden 
Eudocimus ruber=Skarlet ibis 
Geronticus calvus=Kel ibis 
Platalea leucorodia=Kaşıkçı 
Phoenicopteridae=Flamingogiller ailesinden 
Phoenicopteridae spp.=Bütün flamingogiller 
0106.39.90.90.19  ANSERIFORMES=Kazsılar Takımı 
Anatidae=Ördekgiller ailesinden 
Anas bernieri=Madagaskar çamurcunu 
Anas formosa 
Branta ruficollis=Sibirya kazı 
Coscoroba coscoroba=Koskoroba kuğusu 
Cygnus melanocorypha=Siyah boyunlu kuğu 
Dendrocygna arborea=Batı Hindistan ıslıkçı ördeği 
Oxyura leucocephala=Beyazbaş ördek 
Sarkidiornis melanotos=Komp ördeği 
0106.39.90.90.19  GALLIFORMES=Tavuksular takımı 
Phasianidae=Sülüngiller ailesinden 
Argusianus argus=Argus tavuğu 
Gallus sonneratii=Gri orman tavuğu 
Ithaginis cruentus=Akraba sülün 
Pavo muticus=Yeşil tavuk 
Polyplectron bicalcaratum=Gri tavuskuşu sülünü 
Polyplectron germaini=German'ın tavuskuşu sülünü 
Polyplectron malacense=Malay tavuskuşu sülünü 
Polyplectron schleiermacheri=Bornean tavuskuşu sülünü 
0106.39.90.90.19  GRUIFORMES=Bataklık kuşları takımı 
Gruidae=Turnagiller ailesinden 
Gruidae spp.=Bütün turnalar (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) 
Otididae=Toygiller ailesinden 
Otididae spp.=Bütün toygiller (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) 
0106.39.90.90.19  CUCULIFORMES=Gugukkuşu takımı 
0106.39.90.90.19  Musophagidae=Muzcugiller ailesinden 
Musophaga porphyreolopha=Bütün baykuşlar 
Tauraco spp. 
0106.39.90.90.19  STRIGIFORMES=Baykuşlar takımı 
STRIGIFORMES spp.=Bütün baykuşlar (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) 
CLASSİS=SINIF 
AMPHIBIA=İKİ YAŞAMLILAR 
0106.90.00.90.13  ANURA=Kuyruksuz iki yaşamlılar 
Dendrobatidae 
Dendrobates spp. 
Epipedobates spp. 
Minyobates spp. 
Phyllobates spp. 
Mantellidae (GTİP Numarası yok) 
Mantella spp. 
Microhilidae 
Scaphiophryne gottlebei 
Myobatrachidae 
Rheobatrachus spp. 
CAUDATA=Kuyruklu iki yaşamlılar 
0106.90.00.90.18  Ambystomidae 
Ambystoma dumerilii 
Ambystoma mexicanum 
PHYLUM=ŞUBE 
ARTHROPODA=EKLEMBACAKLILAR 
0106.90.00.90.18  CLASSİS=SINIF 
INSECTA=BÖCEKLER 
LEPIDOPTERA=Pul Kanatlılar 
Papillionidae=Kuş Kanatlı Kelebekler, Çatal Kuyruklu Kelebekler ailesinden 
Atrophaneura jophon 
Atrophaneura pandiyana 
Bhutanitis spp.

115 
Ornithoptera spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) 
Parnassius apollo 
Teinopalpus spp. 
Trogonoptera spp. 
Troides spp. 
0106.90.00.90.18  CLASSİS=SINIF 
ARACHNIDA=EKLEMBACAKLILARIN ÖRÜMCEK VE AKREP SINIFI 
SCORPIONES 
Scorpionidae=Akrepler ailesinden 
Pandinus dictator 
Pandimus gambiensis 
Pandinus imperator 
ARANEA 
Theraphosidae=Kırmızı dizli Tarantulalar, Tarantulalar ailesinden 
Aphonopelma albiceps 
Aphonopelma pallidum 
Brachypelma spp.

116 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN CITES BELGESİ 
DÜZENLENECEK EK­III­A SAYILI HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN 
LİSTESİ 
POZİSYON NO  CITES TÜRLERİ 

PHYLUM=ŞUBE 
CHORDATA=KORDALILAR 
CLASSIS=SINIF 
MAMMALIA=MEMELİLER 
CARNİVORA 
0106.19.90.90.19  Odobenidae 
Odobenus rosmarus=Deniz arslanı Canada 
PHYLUM=ECHINODERMATA 
CLASSIS= HOLOTHUROIDEA (DENİZ HIYARLARI) 
ASPIDOCHIROTIDA 
Stichopodidae=Deniz hıyarları ailesinden 
Isostichopus fuscus Ecuador 
F L O R A=BİTKİLER 
LEGUMINOSAE 
(FABACEAE) 
Dipteryx panamensis Costa Rica 
06.01  PAPAVERACEAE 
06.02 
Meconopsis regia #1 Nepal 
06.02  GNETACEAE 
Gnetum montanum #1 Nepal 
06.02  MAGNOLIACEAE 
Magnolia liliifera var. obovata #1 Nepal 
06.02  MELIACEAE 
0Cedrela odorata #5 Kolombiya populasyonu (Colombia) 
Peru populasyonu (Peru) 
06.02  PODOCARPACEAE 
Podocarpus neriifolius #1 Nepal 
06.02  TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE) 
Tetracentron sinense #1 Nepal

117 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN CITES BELGESİ 
DÜZENLENECEK EK­III­B SAYILI HAYVAN TÜRLERİNİN LİSTESİ 
POZİSYON NO  CITES TÜRLERİ 

PHYLUM= ŞUBE 
CHORDATA= KORDALILAR 
CLASSIS= SINIF 
MAMMALIA= MEMELİLER 
0106.19.90.90.19  CHIROPTERA= YARASALAR 
Phyllostomidae 
Platyrrhinus lineatus= Beyaz çizgili yarasa Uruguay 
0106.19.90.90.19  XENARTHRA 
Myrmecophagidae= Karıncayiyengiller ailesinden 
Tamandua mexicana Guatelama 
Megalonychidae 
Choloepus hoffmanni Costa Rica 
Dasypodidae= Kemerlihayvangiller ailesinden 
Cabassous centralis= Çıplak kuyruklu Armadilo Costa Rica 
Cabassous tatouay= Çıplak kuyruklu Armodilo Uruguay 
0106.19.90.90.19  RODENTIA= KEMİRİCİLER 
Sciuridae= Sincapgiller ailesinden 
Epixerus ebii= Afrika palmiye sincabı Ghana 
Marınota caudata= Asya marmotu India 
Marmota himalayana= Himalaya marmotu India 
Sciurus deppei= Meksika sincabı Costa Rica 
Anomaluridae= Düzensiz kuyruklugiller ailesinden 
Anomalurus beecrofti= Pullu kuyruklu uçan sincap Ghana 
Anomalurus derbianus= Pullu kuyruklu uçan sincap Ghana 
Anomalurus pelii= Pullu kuyruklu uçan sincap Ghana 
Idiurus macrotis= Pygymy pullu kuyruklu uçan sincap Ghana Hystricidae 
Hystrix cristata= Oklu kirpi Ghana 
Erethizontidae 
Sphiggurus mexicamus= Amazon oklu kirpisi Honduras 
Sphiggurus spinosus= Amazon oklu kirpisi Uruguay Agoutidae 
Agouti paca= Agoutis sıçanı Honduras Dasyproctidae 
Dasyprocta punctata= Agoutis sıçanı Honduras 
CARNIVORA= ETCILLER TAKIMI 
0106.19.90.90.19  Canidae= Köpekgiller Ailesinden 
Canis aureus= Çakal India 
Vulpes bengalensis= Bengal tilkisi India 
Vulpes vulpes griffithi= Afgan tilkisi India 
Vulpes vulpes montana= Himalaya tilkisi India 
Vulpes vulpes pusilla= Kuzeybatı Hindistan Kızıl Tilkisi India 
0106.19.90.90.19  Procyonidae 
Bassaricyon gabbii= Olingo Costa Rica 
Bassariscus sumichrasti= Olingo Costa Rica 
Nasua narıca Honduras 
Nasua nasua solitaria= Koati Uruguay 
Potos flavus= Potto Honduras 
Mellivorinae 
Mellivora capensis Botswana, Ghana 
0106.19.90.90.19  Mustelinae= Sansargiller ailesinden 
Eira barbara= Tayra sansarı Honduras 
Galictis vittata= Büyük Grisons sansarı CostaRica 
Martes flavigula= Sarı göğüslü sansar India 
Martes foina intermedia= Doğu Türkistan sansarı India 
Martes gwatkinsii India 
Mustela altaica= Alp gelinciği India 
Mustela erminea ferghanae India 
Mustela kathiah= Sarı karınlı gelincik India 
Mustela sibirica= Sibirya gelinciği India 
0106.19.90.90.19  Viverridae= Miskkedisigiller ailesinden 
Arctictis binturong= Binturong India 
Civettictis civetta Botswana 
Paguma larvata= Maskeli palmiye civeti India 
Paradoxurus hermaphroditus= Palmiye civeti India 
Paradoxurus jerdoni= Palmiye civeti India 
Viverra civettina India 
Viverra zibetha= Orientel civet India 
Viverricula indica= Orientel civet India 
0106.19.90.90.19  Herpestidae= Firavunsıçanıgiller ailesinden 
Herpestes brachyurus fuscus= Firavun sıçanı India 
Herpestes edwardsii= Firavun sıçanı India

118 
Herpestes javanicus auripunctatus= Firavun sıçanı India 
Herpestes smithii= Firavun sıçanı India 
Herpestes urva= Firavun sıçanı India 
Herpestes vitticollis= Firavun sıçanı India 
0106.19.90.90.19  Hyaenidae 
Proteles cristatus= Afrika çizgili sırtlanı Botswana 
ARTIODACTYLA= ÇİFTPARMAKLILAR TAKIMI 
0106.19.90.90.19  Tragulidae 
Hyemoschus aquaticus= Su Chevrotaini Ghana 
0106.19.90.90.19  Cervidae= Geyikgiller ailesinden 
Cervus elaphus barbarus= Kızıl geyik Tunisia 
Mazama americana cerasina= Brocket geyiği Guatemala 
Odocoileus virginianus mayensis= Katır geyiği Guatemala 
0106.19.90.90.19  Bovidae= Boynuzgiller ailesinden 
Antilope cervicapra= Siyah antilop Nepal 
Bubalus arnee= Asya su mandası Nepal (Bubalus bubalis formu olarak bilinen evcilleştirilmiş hali hariçtir.) 
Damaliscus lunatus= Topi gazeli Ghana 
Gazella cuvieri= Cuvier gazeli Tunisia 
Gazella dorcas= Gazel Tunisia 
Gazella leptoceros= Gazel Tunisia 
Tetracerus quadricornis= Gazel Nepal 
Tragelaphus eurycerus= Gazel Ghana 
Tragelaphus spekii= Gazel Ghana 
CLASSIS= SINIF 
0106.20.00.00.11  REPTILIA= SÜRÜNGENLER 
0106.20.00.00.19 
TESTUDINES= Kaplumbağalar Takımı 
Emydidae= Tatlısu kaplumbağaları ailesinden 
Chinemys megalocephala China(*) 
Chinemys nigricans China(*) 
Chinemys reevesii China(*) 
Geoemyda spengleri China(*) 
Mauremys iversoni China(*) 
Mauremys pritchardi China(*) 
Ocadia glyphistoma China(*) 
Ocadia philippeni China(*) 
Ocadia sinensis China(*) 
Sacalia bealei China(*) 
Sacalia pseudocellata China(*) 
Sacalia quadriocellata China(*) 
Trionychidae= Yumuşakdenizkabuğu kaplumbağaları, Küçüksu kaplumbağasıgiller ailesinden 
Palea steindachneri China(*) 
Pelodiscus axenaria China(*) 
Pelodiscus maackii China(*) 
Pelodiscus parviformis China(*) 
Pelodiscus sinensis China(*) 
Rafetus swinhoei China(*) 
Trionyx triunguis Ghana(*) 
Pelomedusidae= Afro­Amerikan yan boyunlu kaplumbağalar ailesinden 
Pelomedusa subrufa Ghana 
Pelusios adansonii Ghana 
Pelusios castaneus Ghana 
Pelusios gabonensis Ghana 
Pelusios niger Ghana 
SAURIA 
Gekkonidae 
Hoplodactylus spp. New Zeland 
Naultinus spp. New Zeland 
SERPENTES 
Colubridae 
Atretium schistosum India 
Cerberus rhynchops India 
Xenochrophis piscator India 
Elapidae 
Micrurus diastema Honduras 
Micrurus nigrocinctus Honduras 
Viperidae 
Crotalus durissus Honduras 
Daboia russelii India 
AVES= KUŞLAR 
0106.31.00.00.00  FALCONIFORMES= KARTALLAR TAKIMI 
Cathartidae= Yenidünya Akbabasıgiller ailesinden 
Sarcoramphus papa Honduras 
0106.31.00.00.00  CICONIIFORMES= Leyleksigiller Takımı 
0106.32.00.00.00 
0106.39

119 
Ardeidae 
Ardea goliath Ghana 
Bubulcus ibis Ghana 
Casmerodius albus Ghana 
Egretta garzetta Ghana 
Ciconiidae 
Ephipptorhychus senegalensis Ghana 
Leptoptilos crumeniferus Ghana 
Threskiornithidae 
Bostrychia hagedash Ghana 
Bostrychia rara Ghana 
Threskiornis aethiopicus Ghan 
0106.31.00.00.00  ANSERIFORMES= KAZSILAR TAKIMI 
0106.32.00.00.00 
0106.39 
Anatidae= Ördekgiller ailesinden 
Alopochen aegyptiacus Ghana 
Anas acuta Ghana 
Anas capensis Ghana 
Anas clypeata Ghana 
Anas crecca Ghana 
Anas penelope Ghana 
Anas querquedula Ghana 
Aythya nyroca Ghana 
Cairına moschata Honduras 
Dendrocygna autumnalis Honduras 
Dendrocygna bicolor Ghana, Honduras 
Dendrocygna viduata Ghana 
Nettapus auritus Ghana 
Plectropterus gambensis Ghana 
Pteronetta hartlaubii Ghana 
0106.31.00.00.00  GALLIFORMES=TAVUKSULAR 
0106.32.00.00.00 
0106.39 
Cracidae= Ağaçtavuğugiller ailesinden 
Crax alberti Colombia 
Crax daubentoni Colombia 
Crax globulosa Colombia 
Crax rubra Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras 
Ortalis vetula Guatemala, Honduras 
Pauxi pauxi Colombia 
Penelope purpurascens Honduras 
Penelopina nigra Guatemala 
Phasianidae= Sülüngiller ailesinden 
Agelastes meleagrides Ghana 
Agriocharis ocellata Guatemala 
Arborophila charltonii Malaysia 
Arborophila orientalis Malaysia 
Caloperdix oculea Malaysia 
Lophura erythrophthalma Malaysia 
Lophura ignita Malaysia 
Melanoperdix nigra Malaysia 
Polyplectron inopinatum Malaysia 
Rhizothera longirostris Malaysia 
Rollulus rouloul Malaysia 
Tragopan satyra Nepal 
0106.31.00.00.00  CHARADRIIFORMES= Yağmurkuşları takımı 
0106.32.00.00.00 
0106.39 
Burhinidae 
Burhinus bistriatus Guatemala 
0106.31.00.00.00  CUCULIFORMES= GUGUKSULAR TAKIMI 
0106.32.00.00.00 
0106.39 
Musophagidae= Muzculgiller ailesinden 
Corythaeola cristata Ghana 
Crinifer piscator Ghana 
Musophaga violacea Ghana 
0106.31.00.00.00  PICIFORMES= AĞAÇKAKANLAR TAKIMI 
0106.32.00.00.00 
0106.39 
Capitonidae 
Semnornis ramphastinus Colombia 
Ramphastidae 
Baillonius bailloni Argentina 
Pteroglossus castanotis Argentina

120 
Ramphastos dicolorus Argentina 
Selenidera maculirostris Argentina 
0106.31.00.00.00 
0106.32.00.00.00 
0106.39 
Cotingidae=Kotingagiller ailesinden 
Cephalopterus ornatus Colombia 
Cephalopterus penduliger Colombia 
Muscicapidae=Sinekkapangiller ailesinden 
Bebrornis rodericanus Mauritius 
Terpsiphone bourbonnensis Mauritius 
Fringillidae=İspinozgiller ailesinden 
Serinus canicapillus Ghana 
Serinus leucopygius Ghana 
Serinus mozambicus Ghana 
Estrildidae 
Amadina fasciata Ghana 
Amandava subflava Ghana 
Estrilda astrild Ghana 
Estrilda caerulescens Ghana 
Estrilda melpoda Ghana 
Estrilda troglodytes Ghana 
Lagonosticta rara Ghana 
Lagonosticta rubricata Ghana 
Lagonosticta rufopicta Ghana 
Lagonosticta senegala Ghana 
Lagonosticta vinacea Ghana 
Lonchura bicolor Ghana 
Lonchura cantans Ghana 
Lonchura cucullata Ghana 
Lonchura fringilloides Ghana 
Mandingoa nitidula Ghana 
Nesocharis capistrata Ghana 
Nigrita bicolor Ghana 
Nigrita canicapilla Ghana 
Nigrita fusconota Ghana 
Nigrita luteifrons Ghana 
Ortygospiza atricollis Ghana 
Parmoptila rubrifrons Ghana 
Pholidornis rushiae Ghana 
Pyrenestes ostrinus Ghana 
Pytilia hypogrammica Ghana 
Pytilia phoenicoptera Ghana 
Spermophaga haematina Ghana 
Uraeginthus bengalus Ghana 
Ploceidae 
Amblyospiza albifrons Ghana 
Anaplectes rubriceps Ghana 
Anomalospiza imberbis Ghana 
Bubalornis albirostris Ghana 
Euplectes afer Ghana 
Euplectes ardens Ghana 
Euplectes franciscanus Ghana 
Euplectes hordeaceus Ghana 
Euplectes macrourus Ghana 
Malimbus cassini Ghana 
Malimbus malimbicus Ghana 
Malimbus nitens Ghana 
Malimbus rubricollis Ghana 
Malimbus scutatus Ghana 
Pachyphantes superciliosus Ghana 
Passer griseus Ghana 
Petronia dentata Ghana 
Plocepasser superciliosus Ghana 
Ploceus albinucha Ghana 
Ploceus aurantius Ghana 
Ploceus cucullatus Ghana 
Ploceus heuglini Ghana 
Ploceus luteolus Ghana 
Ploceus melanocephalus Ghana 
Ploceus nigerrimus Ghana 
Ploceus nigricollis Ghana 
Ploceus pelzelni Ghana 
Ploceus preussi Ghana 
Ploceus tricolor Ghana 
Ploceus vitellinus Ghana

121 
Quelea erythrops Ghana 
Sporopipes frontalis Ghana 
Vidua chalybeata Ghana 
Vidua interjecta Ghana 
Vidua larvaticola Ghana 
Vidua macroura Ghana 
Vidua orientalis Ghana 
Vidua raricola Ghana 
Vidua togoensis Ghana 
Vidua wilsoni Ghana 
0106.32.00.00.00  PSITTACIFORMES=Papağanlar takımı 
Psittacidae=Papağangiller ailesinden 
Psittacula krameri Ghana 
0106.39.10.10.00  COLUMBIFORMES=Güvercinler takımı 
0106.39.10.90.00 
Columbidae=Güvercingiller ailesinden 
Columba guinea Ghana 
Columba iriditorques Ghana 
Columba livia Ghana 
Columba mayeri Ghana 
Columba unicincta Ghana 
Oena capensis Ghana 
Streptopelia decipiens Ghana 
Streptopelia roseogrisea Ghana 
Streptopelia semitorquata Ghana 
Streptopelia senegalensis Ghana 
Streptopelia turtur Ghana 
Streptopelia vinacea Ghana 
Treron calva Ghana 
Treron waalia Ghana 
Turtur abyssinicus Ghana 
Turtur afer Ghana 
Turtur brehmeri Ghana 
Turtur tympanistria Ghana 
PHYLUM=ŞUBE 
ARTHROPODA 
0106.90.00.90.18  CLASSİS=SINIF 
INSECTA=BÖCEKLER 
COLEOPTERA 
Lucanidae=Erkek geyik burunlu iri karaböcek ailesinden 
Colophon spp. South Africa

122 
EK I, II ve III 
Taraflar Konferansı tarafından kabul edilmiş olup 17 Şubat 2005 tarihinden 
itibaren geçerlidir. 

AÇIKLAM ALAR: 

1.  Bu eklere dahil edilen türler: 

a) Türlerin adıyla; ya da 

b) Daha yüksek bir taksona veya bunun belirlenmiş bölümüne dahil edilen tüm türler olarak belirtilmektedir. 

2.  "spp." Kısaltması, daha yüksek bir taksonun tüm türlerini belirtmek için kullanılmaktadır. 

3.  Türlerden  daha  yüksek  taksalara  yapılan  diğer  atıflar  sadece  bilgi  verme  ya  da  sınıflandırma  amacı  içindir.  Familyaların 
bilimsel  isimlerinden  sonra yer alan yaygın isimler yalnızca atıf içindir. Bu isimler  eklerde  yer alan ilgili  familya içindeki 
türleri göstermeyi amaçlamaktadır. Pek çok durumda bunlar familya içindeki tüm türler değildir. 

4.  Aşağıdaki kısaltmalar tür seviyesinin altındaki bitki taksaları için kullanılmaktadır: 

a) "spp." alt türleri belirtmek için kullanılmaktadır, ve 

b) "var (s)." Varyeteyi(leri) belirtmek için kullanılmaktadır. 

5.  Ek  I'de  yer  alan  FLORA'nın  hiçbir  türünün  veya  daha  yüksek  taksa  hibridlerinin  Sözleşmenin  III  üncü  Maddesi 
hükümlerine  göre  işlem  görmeyeceğine  dair  açıklama  yapılmış  olup,  bu  durumda  bu  türlerin  biri  veya  bir  kaçından  veya 
taksalarından suni olarak çoğaltılmış hibridlerinin tohumları, polenleri (polinya dahil), kesilmiş çiçekleri, tohumlukları veya 
in vitro, katı veya sıvı ortamda elde edilmiş doku kültürleri Sözleşmenin hükümlerine tabii değildir. 

6.  Ek III Listesinde türlerin karşısında yer alan Parantez içindeki ülkelerin isimleri, bu Ek Listeye dahil olması için bu türleri 
öneren taraf ülkelerin isimleridir. 

7.  Sözleşmenin I maddesi, b paragrafı ve (iii) alt paragrafı gereğince; Ek II ya da Ek III'e dahil olan bir tür veya daha yüksek 
bir  taksonun  adının  karşısına  konan  bir  numara  ile  devam  eden  (#)  işareti  Sözleşme'nin  amaçları  için  belirtilen  bölümleri 
veya türevleri göstermekte olup, aşağıdaki şekildedir: 

#1 Aşağıda belirtilenler hariç, bütün bölümleri ve türevleri gösterir: 

a) Tohumlar, sporlar ve polen (polinya dahil); 

b) In vitro, katı veya sıvı ortamlarda elde edilen, steril taşıyıcılarla nakledilen fide ve doku kültürleri; ve 

c) Suni olarak üretilen bitkilerden kesilen çiçekler 

#2 Aşağıda belirtilenler hariç, bütün bölümleri ve türevleri gösterir: 

a) Tohumlar ve polen; 

b) In vitro, katı veya sıvı ortamlarda elde edilen, steril taşıyıcılarla nakledilen fide ve doku kültürleri; 

c) Yapay olarak üretilen bitkilerden kesilen çiçekler; ve 

d) Kimyasal türevler ve tamamlanmış eczacılık ürünleri; 

#3 İmal edilmiş bölümler veya toz, hap, esans, tonik, çay ve şekerleme gibi türevler hariç, bütün ve dilimlenmiş kökler ve 
kök parçalarını gösterir, 

#4 Aşağıda belirtilenler hariç, bütün bölümleri ve türevleri gösterir: 

a) Meksika orijinli Meksika kaktüsündan olanlar hariç, tohumlar ve polen; 

b) In vitro, katı ve sıvı ortamlarda elde edilen, steril taşıyıcılarla nakledilen fide ve doku kültürleri; 

c) Suni olarak üretilen bitkilerden kesilen çiçekler; 

d) Doğal veya suni olarak üretilen bitkilerin meyveleri, bölümleri ve türevleri; ve 

e)  Doğal  veya  suni  olarak  üretilen  Opuntia  cinsi  Opuntia  alt  cinsi  bitkilerin  ayrı  gövde  boğumları  (pedler)  ve 
bölümleri ve türevleri 

#5 Tomruklar, kereste ve ağaç kaplama levhalarını gösterir; 

#6 Tomruklar, kereste, ağaç kaplama levhaları ve kontrplakları gösterir;

123 
#7 Tomruklar, yongalar ve işlenmemiş kırık materyali gösterir; 

#8 Aşağıda belirtilenler hariç, bütün bölümleri ve türevleri gösterir: 

a) Tohumlar ve polen (polinya dahil); 

b) In vitro, katı ve sıvı ortamlarda elde edilen, steril taşıyıcılarla nakledilen fide ve doku kültürleri; 

c) Suni olarak üretilen bitkilerden kesilen çiçekler; ve 

d) Suni olarak ürteilen Vanilla cinsi bitkilerin meyveleri, bölümleri ve türevleri; 

#9 "BW/NAZA xxxxxx anlaşma nosu altındaki Botswana Namibya ve Güney Afrika CITES Yönetim Otoriteleri ile işbirliği 
içerisinde üretim  ve kontrollü ürün yoluyla  elde  edilmiş Hoodia  spp.  materyalinden üretilmiştir"  şeklinde etiket taşıyanlar 
hariç, bütün bölümleri ve türevleri gösterir; ve 

#10 Aşağıda belirtilenler hariç bütün bölümleri ve türevleri gösterir: 

a) Tohumlar ve polen; ve 

b) Tamamlanmış Eczacılık ürünleri. 

1) Bostvana, Namibya ve Güney Afrika Popülasyonları (Ek­II'de listelenen): 

Şu hususlara izin veren özel amaçlar için: 

1) Ticari olmayan amaçlar için av trofelerinin ticareti; 

2) in­situ koruma programları için canlı hayvanların ticareti; 

3) postların ticareti; 

4)  Botsvana  için  ticari  olmayan  amaçlar  için  deri  eşyaların  ticareti;  Namibya  ve  Güney  Afrika  için  ticari  ya  da  ticari 
olmayan amaçlar için; 

5) Namibya için ticari ya da ticari olmayan amaçlar için tüylerin (saçların) ticareti; 

6)  Namibya  için,  ticari  amaç  güdülmeyen  mücevher  haline  getirilmiş  bireysel  olarak  işaretlenmiş  ve  sertifikalandırılmış 
örnekler. 

7)  Kayıtlı  ham  fildişi  ticareti  (Botsvana  ve  Namibya  için,  tüm  diş  ve  parçaları;  Güney  Afrika  için,  uzunluk  olarak  20  cm 
veya daha fazla, ağırlık olarak bir kilogram veya daha fazla bütün ve kesilmiş fildişi parçaları) aşağıdaki hususlara tabiidir: 

i) sadece sahibi hükümet olarak tescillenmiş stoklar, devlet orijinli olanlar (elkoyulmuş fildişi ve menşei bilinmeyen fildişi 
hariç) ve, Güney Afrika'da olması durumunda, sadece menşei Kruger Ulusal Parkı olan fildişi; 

ii)  sadece  Sekreterya  tarafından  tasdik  edilmiş  ticaret  ortaklarına,  Daimi  Komite'de  yapılan  görüşmelerde,  ithal  edilmiş 
fildişinin yeniden ihraç edilmemesini ve yerli üretim ve ticaretin Konferans Kararı 10.10 (Rev. CoP12)'nin tüm gereklerine 
uygun olarak yapılmasını sağlamak için yeterli ulusal mevzuata ve yerli ticaret kontrollerine sahip olmak; 

iii)  Sekreterya  tarafından  muhtemel  ithalatçı  ülkenin  tasdikinden  önce  olmayacak  ve  MIKE  programı  Sekreterya'ya  ana 
hatlarıyla bilgileri (fil populasyon sayıları, yasadışı öldürmelerin rastlanma sıklığı gibi) vermişm olacak; 

iv)  En  fazla  20.000  kg  (Botswana),  10.000  kg  (Namibya)  ve  30.000  kg  (Güney  Afrika)  fildişinin  ticareti  yapılabilir  ve 
Sekreterya'nın sıkı gözetimi altında tek bir parti halinde gemi ile sevkedilmiş olabilir; 

v)  ticaretin  geliri  yalnız  fil  bölgelerinde  ya  da  bu  bölgelere  yakın  bölgelerde  fillerin  korunması,  toplumun  korunması  ve 
geliştirilmesi programları için kullanılır; ve 

vi)  sadece  yukarıdaki  koşulların  karşılandığının  Daimi  Komitede  kabulünden  sonra  Sekreteryanın  talebi  üzerine  Daimi 
Komite; ihracatçı veya ithalatçı ülkeler tarafından kurallara uyulmaması  durumunda veya ticaretin diğer  fil popülasyonları 
üzerine kanıtlanmış zararlı etkilerinin olması durumunda bu ticaretin kısmen veya tamamen durdurulmasına karar verebilir. 
Diğer tüm örnekler Ek­I'de yer alan türlerin örnekleri olarak addedilecek ve bunların ticareti ona göre düzenlenecektir. 

2) Zimbabve Popülasyonu (Ek­II'de listelenen); 

Şu hususlara izin veren özel amaçlar için: 

1) ticari olmayan amaçlar için av trofelerinin ihracatı; 

2) canlı hayvanların uygun ve kabul edilebilir varış noktalarına ihracatı; 

3) postların ihracatı; ve 

4) deri eşyaların ve fildişi oymaların ticüari olmayan amaçlar için ihracatı.

124 
Diğer tüm örnekler Ek­I'de yer alan türlerin örnekleri olarak addedilecek ve bunların ticareti ona göre düzenlenecektir. Bunu 
sağlamak  üzere  a)  canlı  hayvanlar  için  varış  noktalarının  uygun  ve  kabul  edilebilir  olduğu  ve/veya  b)  ithalatın  amacının 
ticari  olmadığı  durumlarda,  ihracat  sertifikaları  ve  re­eksport  sertifikaları,  sertifikaları  yayınlayan  İdari  Otoritenin  ithalat 
ülkesinin İdari Otoritesinden bir sertifikasyon almasından sonra yani a) Sözleşmenin 3. maddesinin 3(b) paragrafına paralel 
olarak, alıkoyma tesisinin  yetkili Bilimsel Otorite tarafından  gözden  geçirildiği  ve  önerilen alıcının hayvanların  barınması 
ve bakımı için uygun şekilde donatıldığını tespit etmesi durumunda; ve/veya b) 3. maddenin 3(c) paragrafına paralel olarak, 
İdari Otoritenin örneklerin esasen ticari amaçlar için kullanılmayacağı konusunda tatmin olduğu durumlarda. 

3) Arjantin Popülasyonu (Ek­II'de listelenen); 

Canlı vicunas popülasyonlarından kırkılan yünlerin, kumaşların ve türetilerek üretilen ürünlerin ve diğer el sanatı eserlerin 
uluslararası ticaretine izin veren özel amaçlar için. Kumaşın ters tarafında "Convenio para la Convervacion y Manejo de la 
Vicuna" Sözleşmesini imzalayan ve türün yayılış ülkeleri tarafından kabul edilen logo ile kumaşın kenarlarında "VICUNA­ 
ARGENTINA"  kelimeleri  bulunmak  zorundadır.  Diğer  ürünlerde  logoyu  ve  "VICUNAARGENTINA­ARTESANİA" 
ibaresini içeren bir etiket bulunmak zorundadır. 

Diğer tüm örnekler Ek­I'de yer alan türlerin örnekleri olarak addedilecek ve bunların ticareti ona göre düzenlenecektir. 

4) Bolivya Popülasyonu (Ek­II'de listelenen); 

a)  Mauri­Desaguadero,  Ulla  Ulla  ve  Lipez­Chichas  Koruma  Birimlerinin  canlı  hayvan  populasyonlarından  kırkılarak 
türetilen  yün  ve  ürünlerin;  ve  b)  Bolivya'nın  geriye  kalan  canlı  hayvan  populasyonundan  kırkılan  yünlerden  yapılan 
ürünlerin  uluslararası  ticaretine  izin  veren  özel  amaçlar  için.  Kumaşın  ters  tarafında  "Convenio  para  la  Conservacion  y 
Manejo de la Vicuna" Sözleşmesini imzalayan türün yayılış ülkeleri tarafından kabul edilen logo ile kumaşın kenarlarında 
"VICUNA­BOLIVIA"  kelimeleri  bulunmak  zorundadır.  Diğer  ürünlerde  logoyu  ve  "VICUNA­BOLIVIA­ARTESANİA" 
ibaresini içeren bir etiket bulunmak zorundadır. 

Diğer tüm örnekler Ek­I'de yer alan türlerin örnekleri olarak addedilecek ve bunların ticareti ona göre düzenlenecektir. 

5) Şili Popülasyonu (Ek­II'de listelenen); 

Canlı  vicunas  populasyonlarından  kırkılan  yünlerin,  lüks  el  sanatları  ve  örgü  eşyalarını  kapsayan  bu  yünlerden  yapılan 
kumaş  ve  maddelerin  uluslararası  ticaretine  izin  veren  özel  amaçlar  için.  Kumaşın  ters  tarafında  "Convenio  para  la 
Conservacion  y  Manejo  de  la  Vicuna"  Sözleşmesini  imzalayan  türün  yayılış  ülkeleri  tarafından  kabul  edilen  logo  ile 
kumaşın  kenarlarında  "VICUNACHILE"  kelimeleri  bulunmak  zorundadır.  Diğer  ürünlerde  logoyu  ve  "VICUNA­ 
CHILEARTESANİA" ibaresini içeren bir etiket bulunmak zorundadır. 

Diğer tüm örnekler Ek­I'de yer alan türlerin örnekleri olarak addedilecek ve bunların ticareti ona göre düzenlenecektir. 

6) Peru Popülasyonu (Ek­II'de listelenen): 

Canlı  vicunas  populasyonlarından  kırkılan  yünlerin  ve  Taraflar  Konferansı  9.  Toplantısı  (Kasım  1994)  sırasında  hala 
mevcut  olan  3249  kg'lık  yün  stoklarının,  lüks  el  sanatları  ve  örgü  eşyalarını  kapsayan  bu  yünlerden  yapılan  kumaş  ve 
maddelerin  uluslararası  ticaretine  izin  veren  özel  amaçlar  için.  Kumaşın  ters  tarafında  "Convenio  para  la  Conservacion  y 
Manejo de la Vicuna". Sözleşmesini imzalayan türün yayılış ülkeleri tarafından kabul edilen logo ile kumaşın kenarlarında 
"VICUNA­PERU" kelimeleri bulunmak zorundadır. Diğer ürünlerde logoyu ve "VICUNA­PERU­ARTESANİA" ibaresini 
içeren bir etiket bulunmak zorundadır. 

Diğer tüm örnekler Ek­I'de yer alan türlerin örnekleri olarak addedilecek ve bunların ticareti ona göre düzenlenecektir. 

7) Aşağıdaki hibritlerin ve/veya kültürlerin suni olarak üretilmiş örnekleri Sözleşme hükümlerine tabii değildir: 

Hatiora X graeseri 

Schlumbergera X buckleyi 

Schlumbergera russelliana X Schlumbergera truncata 

Schlumbergera orssichiana X Schlumbergera truncata 

Schlumbergera opuntioides X Schlumbergera truncata 

Schlumbergera truncata (kültürleri) 

Cactaceae spp. klorofil miktarının eksik olan renk mutantları, aşağıda belirtilmiş olan aşılama stoklarıyla aşılanmış olanlar: 
harrisia "Jusbertii", Hylocereus trigonus veya Hylocereus undatus Opuntia microdasys (Kültürleri) 

8)  Cymbidium,  Dendrobium,  Phalaenopsis  ve  Vanda  cinsleri  içindeki  hibritlerin  suni  olarak  üretilmiş  örneklerinin  Sözleşme 
hükümlerine tabii olmadığı durumlar: 

1)  örneklerin  gemiye  yüklenmesinde  (kartonlar,  kutular  veya  sandıklar)  her  birinde  20  veya  daha  fazla  aynı  hibrite  ait 
bitkileri içeren bağımsız konteynırların varlığında ticareti yapılır. 

2) Her konteynır içindeki büyük ölçüde birlik (benzerlik) gösteren ve sağlıklı bitkiler  suni olarak üretilmiş örnekler olarak 
kabul edilir; ve

125 
3) Her hibritin bitki sayısını bildiren fatura gibi dökümantasyonlarla birlikte nakliye edilirler. 

Aşağıdaki hibritlerin suni olarak üretilmiş örneklerinin: 

­ Cymbidium: Cins içindeki tür arası hibritler ve cins arası hibritler 

­ Dendrobium: Bahçıvanlıkta "nobile­tipler" ve "phalaenopsis­tipleri" olarak bilinen cins içindeki tür arası hibritler 

­ Phalaenopsis: Cins içindeki tür arası hibritler ve cins arası hibritler 

­ Vanda: Cins içindeki tür arası hibritler ve cins arası hibritler 

Sözleşme hükümlerine tabii olmadığı zamanlar: 

1) Çiçeklenme durumlarında ticareti yapılır, yani refleks petalleri ile birlikte örnek başına en az bir açmış çiçeği bulunan 

2­  Ticari  amaçla  perakende  satışlar  için  profesyonelce  basılmış  etiketlerle  etiketlenmiş  ve  yine  basılmış  paketleme 
malzemeleriyle paketlenmiştir. 

3­ Çok temiz hasarsız çiçekleri, hasarsız kökleri ve bitkinin genelde hasarsız oluşu yabani kökenli bitki özellikleri gösterdiği 
için bu türler kolaylıkla suni olarak üretilmiş olarak tanımlanabilirler. 

4) Bitkiler, böcekler veya diğer hayvanlar, mantarlar veya yapraklara yapışık olarak bulunan algler veya toplama sırasında 
köklere, yapraklara veya diğer kısımlara mekanik bir hasar olduğunda, yabani orijinli karakteristikleri göstermezler. 

5)  Etiketler  veya  ambalajlar  örneğin  ticari  ismini,  suni  olarak  üretildiği  ülkeyi  belirtir  veya,  üretim  esnasında  uluslararası 
ticaret  durumunda,  örneğin  etiketlendiği  ve  ambalajlandığı  ülkeyi;  ve  etiketler  ve  ambalajlar  çiçeğin  fotoğrafını  gösterir, 
veya kolaylıkla ayırt edilebilmesini sağlayacak diğer yollar etiketler ve ambalajlar üzerinde olabilir. 

Bitkilerin istisnalar hariç vasıflandırılması açık olmadığı için uygun CITES dökümanları beraberinde bulunmalıdır. 

9)  Kültür  ortamında  suni  olarak  üretilen  Cyclamen  persicum  türü  Sözleşme  hükümlerine  tabii  değildir.  Bununla  birlikte  muafiyet 
cansız küçük yumru köklerin örneklerinin ticareti için uygulanamaz. 

10) Kaplarda veya küçük konteynırlardaki, her birinin ismi taksonu ya da taksası bir etiket ya da döküman üzerinde belirtilerek suni 
üretim olduğu ifade edilmiş belgelerle gelen tüm suni üretilmiş bitkiler Sözleşme hükümlerine tabii değildir.

126 
Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatının Kontrolüne İlişkin Tebliğ 
(Tebliğ No: 2003/12) 

Resmi Gazete Tarihi: 2 Aralık 2003 
Resmi Gazete Numarası: 25304 

Dış Ticaret Müsteşar lığından 

Madde  1­  Kitle  imha  silahlarının  geliştirilmesinde  kullanılabilecek  malzeme  ve 


teknolojinin  ihracatının  denetlenmesi  amacıyla  oluşturulmuş  ve  ülkemizin  taraf  olduğu 
uluslararası  düzenleme  ve  rejimler  kapsamında  kontrole  tabi  olan,  hem  sivil  hem  de 
askeri amaçla kullanılma özelliğine sahip çift kullanımlı  ve  hassas  maddelerin  ihracatı, 
06.01.1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracat Rejimi Kararının 
3. maddesi uyarınca aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenmiştir. 

Madde 2­ Wassenaar Düzenlemesi  Çift  Kullanımlı Malzeme  ve Teknoloji  Listesi 


ile  Avustralya  Grubu  Kimyasal  Prekürsörler  Listesi  kapsamındaki  malzeme  ve 
teknolojilerin  ihracatı  Dış  Ticaret  Müsteşarlığının  (İhracat  Genel  Müdürlüğü)  iznine 
tabidir.  Buna  ilişkin  başvurular,  ihracata  konu  malzemenin  teknik  özelliklerini  ve 
kullanım  alanlarını  açıklayan  belgelerle  ve  ithalatçı  firmadan  alınan  Nihai  Kullanım 
Sertifikası  (EK:  A)  ile  birlikte  İstanbul  Maden  ve  Metaller  İhracatçı  Birliği  Genel 
Sekreterliğine yapılır. 

Madde  3­  İstanbul  Maden  ve  Metaller  İhracatçı  Birlikleri  Genel  Sekreterliği 
tarafından  başvurulara  yönelik  ön  inceleme  yapılmasını  müteakip,  talepler  nihai 
değerlendirmenin  yapılmasını  teminen  Dış  Ticaret  Müsteşarlığına  (İhracat  Genel 
Müdürlüğü) gönderilir. 

Söz konusu taleplere yönelik, Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) 
tarafından  ilgili  kurum  ve  kuruluşların  değerlendirmeleri  de  alınmak  suretiyle 
oluşturulan nihai değerlendirme, taleplerin sonuçlandırılmasını teminen İstanbul Maden 
ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine intikal ettirilir. 

Madde  4­  İhracatına  izin  verilen  taleplere  ilişkin  gümrük  beyannamelerinin  ilgili 
belgelerle  birlikte  gümrük  idarelerine  tevdi  süresi,  temdit  edilmemek  üzere,  izin 
tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür. 

Madde 5­ İhracatçı  firma tarafından,  ihracatı  müteakip, 15 (onbeş) gün  içerisinde 


ilgili  gümrük  beyannamesinin  bir  örneğinin  İstanbul  Maden  ve  Metaller  İhracatçı 
Birlikleri Genel Sekreterliğine intikal ettirilmesi zorunludur. 

Madde 6­ Wassenaar Düzenlemesi  Çift  Kullanımlı Malzeme  ve Teknoloji  Listesi 


ile Avustralya Grubu Kimyasal Prekürsörler Listesi kapsamında yer almamakla birlikte, 
kitle  imha  silahlarının  geliştirilmesinde  kullanılabileceğinden  şüphe  duyulabilecek  çift 
kullanımlı  malzeme  ve  teknolojinin  ihracatı  da,  aşağıdaki  durumlarda  Dış  Ticaret 
Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğünün iznine tabi tutulur. 

a) Söz konusu malzeme ve teknolojinin, kitle imha silahları geliştirdiğinden şüphe 
duyulan bir son kullanıcıya ihracının söz konusu olması;

127 
b)  İhracatçı  firma  tarafından,  ihracata  konu  olan  malzemenin  tamamının  veya 
parçasının,  kitle  imha  silahlarının  geliştirilmesinde  kullanılabileceğinden  kuşku 
duyulduğu yönünde beyanda bulunulması; 

c)  Ulusal  ve  uluslararası  güvenliğin  tehlikeye  düşebileceği  ve  insan  haklarının 
ihlaline yol açabilecek durumlar. 

Madde  7­  Bu  Tebliğ  hükümleri  transit  ticarete  konu  ve  serbest  bölgelerde 
depolanmış malzemelere uygulanmaz. 

Madde 8­ Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak, ilgili kurum ve kuruluşların 
görüşlerini  almak  suretiyle,  uygulamaya  yönelik  her  türlü  önlemi  almaya  Dış  Ticaret 
Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir. 

Madde 9­ 26/06/2000 tarihli ve 24091 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişik 
İhracat  96/31  Sayılı  İhracı  Yasak  ve  Ön  İzne  Bağlı  Mallara  İlişkin  Tebliğ  ekinde  yer 
alan İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesinden 18 sıra nolu madde çıkarılmıştır. 

Madde 10­ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 11­ Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan 
yürütür.

128 
EK: A 

NİHAİ KULLANIM SERTİFİKASI 

(END USE CERTIFICATE) 

G.T.İ.P.  : 

Malzemenin ismi (Name of the Item)  : 

Hangi listede yer aldığı (The list in which 
the item is included) İhracatçı firmanın 
unvanı, adresi, telefon ve faksnumarası 
(Name, address, telephone and fax of the 
exporter company)  : 

İthalatçı firmanın ünvanı, adresi, telefon ve  : 
faks numarası (Name, address, telephone 
and fax of importer company) 

Nihai kullanıcının unvanı, ünvanı, adresi,  : 
telefon ve fax nmuarası (Name, address, 
telephone and fax of the end user) 

Malın kullanılacağı yer (Purpose of the end use)  : 

Malın miktarı (Quantity)  : 

Malın menşe ülkesi (Country of origin)  : 

Malın sevk ülkesi (Country of destination)  : 

Son  kullanıcı  olarak,  ithal  edilen  bu  malzemenin;  yukarıda  belirtilen  amaçlarla 
kullanılacağını  ve  3.  bir  ülkeye,  ihracatçı  Türk  firmasının  izni  olmadan  ihraç 
eilmeyeceğini taahhüt ederiz. 

(As  end­user,  we  guarantee  that  the  imported  item  will  only  be  used  for  the  above­ 
mentioned  purposes  and  will  not  be  re­exported  to  a  third  country  without  the 
permission of the Turkish Exporter Company.) 

İthalatçı Firma Unvanı 
Firma Yetkilisinin İmzası 
(Importer Company)

129 
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ İhracat: (2004/13) 

Resmi Gazete Tarihi: 30 Aralık 2004 
Resmi Gazete Numarası: 25686 

Dış Ticaret Müsteşar lığından 

Madde  1­  Bu  Tebliğin  amacı,  Birleşmiş  Milletler  İnsan  ve  Çevre  Konferansı 
Beyannamesi  ile  Birleşmiş  Milletler  Çevre  Programının  Dünya  Ozon  Tabakası  Eylem 
Planı  kapsamında  yürütülmekte  olan  çalışma  ve  faaliyetlerinin  sonuçlarından  biri  olan 
6/6/1990  tarihli  ve  3655,  3656  sayılı  Kanunlar  ile  onaylanmaları  uygun  bulunan  ve 
90/733  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  onaylanan  Ozon  Tabakasının  Korunmasına 
Dair  Viyana  Sözleşmesi  ve  Ozon  Tabakasını  İncelten  Maddelere  Dair  Montreal 
Protokolü,  27/9/1994  tarihli  ve  4042  sayılı  Kanun  ile  onaylanması  uygun  bulunan  ve 
94/6214  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  onaylanan  Ozon  Tabakasını  İncelten 
Maddelere  Dair  Montreal  Protokolü  Londra  Değişikliği  ve  7/7/1995  tarihli  ve  4118 
sayılı  Kanun  ile onaylanması uygun  bulunan ve 95/7184 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı 
ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag 
Değişikliği ve 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 
2003/6072  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  onaylanan  Ozon  Tabakasını  İncelten 
Maddelere  Dair  Montreal  Protokolü  Montreal  Değişikliği  ve  10/6/2003  tarihli  ve  4880 
sayılı  Kanun  ile  onaylanması  uygun  bulunan  ve  2003/6077  sayılı  Bakanlar  Kurulu 
Kararı  ile  onaylanan  Ozon  Tabakasını  İncelten  Maddelere  Dair  Montreal  Protokolü 
Pekin Değişikliği çerçevesinde, bu Tebliğ ekinde yer alan Ek I, II, III, IV, V­a ve V­b'de 
gümrük  tarife  istatistik  pozisyonları  (GTİP)  ve  isimleri  yer  alan  maddelerin  ihracatına 
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Madde 2­ a) Montreal Protokolü'nün Kopenhag Değişiklikleri uyarınca, Kopenhag 
Değişikliklerine  taraf  olmayan  (Ek  A'da  yer  almayan)  ülkelere,  Ek  I  ve  Ek  II'de 
GTİP'ları ile isimleri belirtilen maddelerin, 

b)  Montreal  Protokolü'nün  Pekin  Değişiklikleri  uyarınca,  Pekin  Değişikliklerine 


taraf olmayan (Ek B'de yer almayan) ülkelere, Ek III ve Ek IV'de GTİP'ları ile isimleri 
belirtilen maddelerin, 

ihracatı yapılamaz. 

Madde 3­ Aşağıdaki tabloda GTİP ve isimleri verilen maddelerden herhangi birini 
içeren  Ek  V­a'da  GTİP  ve  isimleri  belirtilen  ürünler  ile  aynı  tabloda  belirtilen 
maddelerden  herhangi  biri  ile  çalışan  Ek  V­b'de  GTİP  ve  isimleri  belirtilen  ürünlerin 
ihracatı yasaktır. 

GTİP  MADDE İSMİ 

2903.14.00.00.00  Karbon tetraklorür 
2903.19.10.00.00  1,1,1,­Trikloretan (metilkloroform) 
2903.41.00.00.00  Triklorflormetan (freon 11) 
2903.42.00.00.00  Diklordiflormetan (freon 12) 
2903.43.00.00.00  Triklortrifloretanlar 
2903.44.10.00.00  Diklortetrafloretanlar

130 
2903.44.90.00.00  Klorpentafloretan 
2903.46.10.00.00  Bromoklorodiflorometan 
2903.46.20.00.00  Bromotriflorometan 
2903.46.90.00.00  Dibromotetrafloroetanlar 
3824.71.00.00.11  R­502 [ R­115 (Kloropentafloroetan), 
R­22 (Klorodiflorometan)] 

Madde  4­  19/9/1996  tarihli  ve  22762  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanan  İhracat 
96/31 sayılı İhracı Yasak  ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde (Ek:1) olarak 
yer  alan  İhracı  Yasak  Mallar  Listesi'nin  7  sıra  numarasında  yer  alan  madde  anılan 
listeden çıkarılmıştır. 

Madde 5­ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 6­ Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan 
yürütür.

131 
EK I 

G.T.İ.P.  Madde İsmi 

2903.41.00.00.00  Triklorflormetan (freon 11) 
2903.42.00.00.00  Diklordiflormetan (freon 12) 
2903.43.00.00.00  Triklortrifloretanlar 
2903.44.10.00.00  Diklortetrafloretanlar 
2903.44.90.00.00  Klorpentafloretan 
2903.46.10.00.00  Bromoklorodiflorometan 
2903.46.20.00.00  Bromotriflorometan 
2903.46.90.00.00  Dibromotetrafloroetanlar

132 
EK II 

G.T.İ.P.  Madde İsmi 

2903.14.00.00.00  Karbon tetraklorür 
2903.19.10.00.00  1,1,1,­Trikloretan (metilkloroform) 
2903.45.10.00.00  Klortriflorometan 
2903.45.15.00.00  Pentaklorofloroetan 
2903.45.20.00.00  Tetraklorodifloroetanlar 
2903.45.25.00.00  Heptaklorofloropropanlar 
2903.45.30.00.00  Hekzaklorodifloropropanlar 
2903.45.35.00.00  Pentaklorotrifloropropanlar 
2903.45.40.00.00  Tetraklorotetrafloropropanlar 
2903.45.45.00.00  Trikloropentafloropropanlar 
2903.45.50.00.00  Diklorohekzafloropropanlar 
2903.45.55.00.00  Kloroheptafloropropanlar

133 
EK III 

G.T.İ.P.  Madde İsmi 

2903.30.33.00.00  Bromometan (metil bromür) 
2903.49.30.00.00  Dibromflor metan 
Bromdiflor metan 
Bromflor metan 
Tetrabromflor etan 
Tribromdiflor etan (tüm izomerleri) 
Dibromtriflor etan (tüm izomerleri) 
Bromtetraflor etan (tüm izomerleri) 
Tribromflor etan (tüm izomerleri) 
Dibromdiflor etan (tüm izomerleri) 
Bromtriflor etan (tüm izomerleri) 
Dibromflor etan (tüm izomerleri) 
Bromdiflor etan (tüm izomerleri) 
Bromflor etan (tüm izomerleri) 
Hekzabromflor propan (tüm izomerleri) 
Pentabromdiflor propan (tüm izomerleri) 
Tetrabromtriflor propan (tüm izomerleri) 
Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri) 
Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri) 
Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri) 
Pentabromflor propan (tüm izomerleri) 
Tetrabromdiflor propan (tüm izomerleri) 
Tribromtriflor propan (tüm izomerleri) 
Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri) 
Brompentaflor propan (tüm izomerleri) 
Tetrabromflor propan (tüm izomerleri) 
Tribromdiflor propan (tüm izomerleri) 
Dibromtriflor propan (tüm izomerleri) 
Bromtetraflor propan (tüm izomerleri) 
Tribromflor propan (tüm izomerleri) 
Dibromdiflor propan (tüm izomerleri) 
Bromtriflor propan (tüm izomerleri) 
Dibromflor propan (tüm izomerleri) 
Bromdiflor propan (tüm izomerleri) 
Bromflor propan (tüm izomerleri) 
3808.10.90.00.11  Esası metil bromür olanlar

134 
EK IV 

G.T.İ.P.  Madde İsmi 

2903.49.10.00.11  Flordiklor metan (HCFC­21) 
2903.49.10.00.12  Klorodiflor metan(HCFC­22) 
2903.49.10.00.13  Klorflor metan(HCFC­31) 
2903.49.10.00.14  Flortetraklor etan (tüm izomerleri) (HCFC­121) 
2903.49.10.00.15  Diflortriklor etan (tüm izomerleri) (HCFC­122) 
2903.49.10.00.16  Diklortriflor etan (tüm izomerleri) (HCFC­123) 
2903.49.10.00.17  Klortetraflor etan (tüm izomerleri) (HCFC­124) 
2903.49.10.00.18  Flortriklor etan (tüm izomerleri) (HCFC­131) 
2903.49.10.00.21  Diklordiflor etan (tüm izomerleri) (HCFC­132) 
2903.49.10.00.22  Klortriflor etan (tüm izomerleri) (HCFC­133) 
2903.49.10.00.23  Flordiklor etan (tüm izomerleri) (HCFC­141) 
2903.49.10.00.24  Klordiflor etan (tüm izomerleri) (HCFC­142) 
2903.49.10.00.25  Klorflor etan (tüm izomerleri) (HCFC­151) 
2903.49.10.00.26  Florhekzaklor propan (tüm izomerleri) (HCFC­221) 
2903.49.10.00.27  Diflorpentaklor propan (tüm izomerleri) (HCFC­222) 
2903.49.10.00.28  Triflortetraklor propan (tüm izomerleri) (HCFC­223) 
2903.49.10.00.31  Triklortetraflor propan (tüm izomerleri) (HCFC­224) 
2903.49.10.00.32  Diklorpentaflor propan (tüm izomerleri) (HCFC­225) 
2903.49.10.00.33  Klorhekzaflor propan (tüm izomerleri) (HCFC­226) 
2903.49.10.00.34  Florpentaklor propan (tüm izomerleri) (HCFC­231) 
2903.49.10.00.35  Diflortetraklor propan (tüm izomerleri) (HCFC­232) 
2903.49.10.00.36  Triklortriflor propan (tüm izomerleri) (HCFC­233) 
2903.49.10.00.37  Diklortetraflor propan (tüm izomerleri) (HCFC­234) 
2903.49.10.00.38  Klorpentaflor propan (tüm izomerleri) (HCFC­235) 
2903.49.10.00.41  Flortetraklor propan (tüm izomerleri) (HCFC­241) 
2903.49.10.00.42  Diflortriklor propan (tüm izomerleri) (HCFC­242) 
2903.49.10.00.43  Diklortriflor propan (tüm izomerleri) (HCFC­243) 
2903.49.10.00.44  Klortetraflor propan (tüm izomerleri) (HCFC­244) 
2903.49.10.00.45  Flortriklor propan (tüm izomerleri) (HCFC­251) 
2903.49.10.00.46  Diflordiklor propan (tüm izomerleri) (HCFC­252) 
2903.49.10.00.47  Klortriflor propan (tüm izomerleri) (HCFC­253) 
2903.49.10.00.48  Flordiklor propan (tüm izomerleri) (HCFC­261) 
2903.49.10.00.51  Klordiflor propan (tüm izomerleri) (HCFC­262) 
2903.49.10.00.52  Klorflor propan (tüm izomerleri) (HCFC­271) 
2903.49.10.00.59  Diğerleri 
2903.49.20.00.00  Diğerleri 
2903.49.40.00.00  Diğerleri 
2903.49.80.00.00  Diğerleri 
3824.71.00.00.12  142 B [(Klorodifloroetan), R­22 (klorodiflorometan) karışımı 
3824.79.00.00.00  Diğerleri 
3305.30.00.00.00  Saç spreyleri

135 
EK V­a 

G.T.İ.P.  Madde İsmi 

3307.10.00.90.19  Yalnız traş köpükleri ve jelleri 
3307.20.00.00.00  Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar 
3307.49.00.00.00  Yalnız sprey şeklinde olanlar 
34.05  Yalnız sprey boya ve cilalar 
38.08  Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar) 
3910.00  Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar) 
8424.10  Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın) 
(8424.10.10.00.00 hariç)

136 
EK V­b 

G.T.İ.P.  Madde İsmi 

8414.30  Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler 
84.15  Klima  cihazları  (motorlu  bir  vantilatör  ile  nem  ve  ısıyı 
değiştirmeye  mahsus  tertibatı  olanlar)  (nemin  ayrı  olarak 
ayarlanamadığı  cihazlar  dahil)  (87.01­87.05  pozisyonlarındaki 
motorlu araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç) 
84.18  Buzdolapları,  dondurucular  ve  diğer  soğutucu  ve  dondurucu 
cihazlar(elektrikli  olsun  olmasın);  ısı  pompaları  (84.15 
pozisyonundaki  klima  cihazları  hariç)  (8418.91.00.00.00; 
8418.99 hariç)

137 
EK A 

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL 
PROTOKOLÜ KOPENHAG DEĞİŞİKLİKLERİNE TARAF ÜLKELER 
LİSTESİ 
ABD  HİNDİSTAN 
AFGANİSTAN  HONDURAS 
ALMANYA  HIRVATİSTAN 
ANTİGUA VE BARBUDA  HOLLANDA 
ARJANTİN  İNGİLTERE 
AVRUPA TOPLULUĞU  İRAN İSLAM CUMHURİYETİ 
AVUSTURALYA  İRLANDA 
AVUSTURYA  İSPANYA 
AZERBAYCAN  İSRAİL 
BAHAMA ADALARI  İSVEÇ 
BAHREYN  İSVİÇRE 
BANGLADEŞ  İTALYA 
BARBADOS  İZLANDA 
BELÇİKA  JAMAİKA 
BELİZE  JAPONYA 
BENİN  KAMERUN 
BHUTAN  KANADA 
BOLİVYA  KATAR 
BOSNA HERSEK  KENYA 
BOTSVANA  KIRGIZİSTAN 
BREZİLYA  KİRİBATİ 
BULGARİSTAN  KOLOMBİYA 
BURKİNA FASO  KOMOR ADALARI 
BURUNDİ  KONGO 
CAPE VERDE  KONGO DEMOKRATİK CUM. 
CEZAYİR  KORE CUMHURİYETİ 
CİBUTİ  KORE DEMOKRATİK HALK CUM. 
COOK ADALARI  KOSTA RİKA 
ÇİN  KUVEYT 
ÇAD  KÜBA 
ÇEK CUMHURİYETİ  LETONYA 
DANİMARKA  LİBERYA 
DOMİNİK CUMHURİYETİ  LİBYA 
EKVATOR  LİHTENŞTAYN 
EL SALVADOR  LİTVANYA 
ENDONEZYA  LÜBNAN 
ESTONYA  LÜKSEMBURG 
FAS  MACARİSTAN 
FİJİ  MADAGASKAR 
FİLDİŞİ SAHİLLERİ  MAKEDONYA (ESKİ YUGOSLAVYA CUM.) 
FİLİPİNLER  MALAVİ 
FİNLANDİYA  MALTA 
FRANSA  MALEZYA 
GABON  MALİ 
GANA  MALDİV ADALARI 
GRENADA  MARSHALL ADALARI 
GUATEMALA  MAURİTİUS 
GUINEA BISSAU  MEKSİKA 
GUYANA  MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ 
GÜRCİSTAN  MISIR 
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ  MOĞOLİSTAN 
HAİTİ  SRİ LANKA 
MOLDOVA  SUDAN

138 
MONAKO  ST. KİTTS VE NEVİS 
MOZAMBİK  ST. LUCİA 
NAMİBYA  ST. VİCENT VE THE GRENADINES 
NAURU  SURİYE 
NİJER  SUUDİ ARABİSTAN 
NİJERYA  SEYŞEL ADALARI 
NİKARAGUA  ŞİLİ 
NİUE  TANZANYA BİRLEŞİK CUM. 
NORVEÇ  TAYLAND 
ÖZBEKİSTAN  TOGO 
PAKİSTAN  TONGA 
PALAU  TRİNİDAD VE TOBAGO 
PANAMA  TUNUS 
PAPUA YENİ GİNE  TUVALU 
PARAGUAY  UGANDA 
PERU  UKRAYNA 
POLONYA  UMMAN 
PORTEKİZ  URUGUAY 
ROMANYA  ÜRDÜN 
RUANDA  VANUATU 
SAO TOME AND PRINCIPE  VENEZUELLA 
SAMOA  VİETNAM 
SENEGAL  YEMEN 
SİERRA LEONE  YENİ ZELLANDA 
SİNGAPUR  YUNANİSTAN 
SLOVAKYA  ZIMBABVE 
SLOVENYA 
SOLOMON ADALARI 
SOMALİ

139 
EK B 

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL 
PROTOKOLÜ PEKİN DEĞİŞİKLİKLERİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ 

ABD  LİHTENŞTAYN 
AFGANİSTAN  LİTVANYA 
ALMANYA  LÜKSEMBURG 
AVRUPA TOPLULUĞU  MACARİSTAN 
AVUSTURYA  MADAGASKAR 
BARBADOS  MAKEDONYA (ESKİ YUGOSLAVYA CUM) 
BHUTAN  MALDİV ADALARI 
BREZİLYA  MALEZYA 
BULGARİSTAN  MALİ 
BURUNDİ  MALTA 
BURKİNA FASO  MARSHALL ADALARI 
COOK ADALARI  MAURİTİUS 
ÇEK CUMHURİYETİ  MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ 
DANİMARKA  MONAKO 
ESTONYA  NAURU 
FİNLANDİYA  NİJERYA 
FRANSA  NİUE 
GABON  NORVEÇ 
GRENADA  PALAU 
GUATEMALA  PANAMA 
GUİNEA  BİSSAU RUANDA 
HIRVATİSTAN  SAİNT LUCİA 
HİNDİSTAN  SAMOA 
HOLLANDA  SAO TOME AND PRINCIPE 
İNGİLTERE  SENEGAL 
İSPANYA  SEYŞEL ADALARI 
İSRAİL  SİERRA LEONE 
İSVEÇ  SLOVAKYA 
İSVİÇRE  SLOVENYA 
İTALYA  SOMALİ 
İZLANDA  SRİ LANKA 
JAMEİKA  SUDAN 
JAPONYA  ŞİLİ 
KANADA  TANZANYA BİRLEŞİK CUM. 
KİRİBATİ  TOGO 
KOMOR ADALARI  TONGA 
KONGO  TRİNİDAD VE TOBAGO 
KORE DEMOKRATİK HALK CUM.  TUVALU 
KORE CUMHURİYETİ  URUGUAY 
LETONYA  ÜRDÜN 
YENİ ZELANDA

140 
Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetlerine İlişkin 96­32/16 SayılıTebliğ 

Resmi Gazete Tarihi: 2 Şubat 1996 
Resmi Gazete Numarası: 22542 

Devlet Bakanlığından 

Amaç 

Madde 1­ 4059 sayılı Kanun ve 1567 sayılı Kanuna ilişkin Türk Parası Kıymetini 
Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ile Hazine Müsteşarlığına (bundan böyle Müsteşarlık 
olarak  anılacaktır)  verilmiş  bulunan  görev  ve  yetkiler  çerçevesinde  düzenlenen  bu 
Tebliğ’in  amacı,  ülkemizin  ekonomik  yararları  doğrultusunda  istihdam  imkanları 
yaratılmasını  ve  döviz  girdilerimizin  artırılmasını  teminen;  yurtdışında  inşaat,  tesisat, 
montaj,  mühendislik, proje,  müşavirlik,  işletme,  bakım  ve onarım gibi teknik  hizmetler 
yapmak  isteyen  Türkiye’de  yerleşik  gerçek  ve  tüzel  kişilerin  veya  bunların  katılımı  ile 
oluşturulan ortaklıkların bu hizmetlerinin koordinasyonunu, teşvikini ve geliştirilmesini 
sağlamaktır. 

Kapsam: 

Madde  2­  Yurtdışında  inşaat,  tesisat  işleri  ile  montaj,  mühendislik,  proje, 
müşavirlik,  işletme,  bakım  ve  onarım  gibi  teknik  hizmetler  üstlenen  yurtdışı 
müteahhitlik firmaları ile ilgili olarak; 

­ Bu  hizmetlerin  ülke  yararına  geliştirilmesi  ve  ilgili  kamu  ve  özel  kuruluşlar 
arasında koordinasyonunun sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasına, 

­ Bu hizmetlerin desteklenmesi ve teşvik edilmesine, 

­ Yabancı ülkelerdeki potansiyel  işler  ve  ihalelerle  ilgili  bilgi toplanması  ve  ilgili 


kişi ve kuruluşlara iletilmesine, 

­ Yurtdışında  kurulmuş  veya  kurulacak  şirketlere  iştirak  edilmesi,  iş  kurulması 


veya şube açılması ve bu amaçla harice ayni ve nakdi sermaye ihracı yapılmasına, 

­ Yurtdışında büro, temsilcilik ve benzeri faaliyetlerde bulunulmasına, 

­ Döviz üzerinden teminat mektubu ve kredi verilmesine, 

­ Yurtdışında üstlenilen işlerde kullanılacak makina, teçhizat ve diğer malzemenin 
geçici veya kesin olarak ihraç edilmesine ve bedellerinin yurda getirilmesine, 

­ Yurtdışından makina, teçhizat ve diğer malzemenin tedarik edilmesine, 

­ Yurtdışındaki  işlerle  ilgili  olarak  satın  alınan  ve  kullanılan  makina,  teçhizat  ve 
diğer malzemenin Türkiye’ye geçici veya kesin olarak ithal edilmesine, 

ilişkin işlemleri yürütmeye Müsteşarlık yetkilidir.

141 
Ayni ve Nakdi Sermaye İhracı 

Madde  3­  Yurtdışında  iş  üstlenen  müteahhitlik  firmalarının,  yurtdışında  bir 


ortaklığa  katılmak,  yeni  bir  iş  kurmak  veya  şube  açmak  amacıyla,  ayni  ve/veya  nakdi 
sermaye ihracı yapmaları serbesttir. 

Ayni sermaye ihraçları doğrudan gümrük idarelerince gerçekleştirilerek, durum bir 
ay içinde Müsteşarlığa bildirilir. 

Nakdi  sermaye  ihracı  bankalar  veya  özel  finans  kurumları  vasıtasıyla  yapılır. 
Nakdi  sermaye  ihracının  yapılmasını  müteakip  durum  aracı  bankalar  ve  özel  finans 
kurumları tarafından bir ay içinde müsteşarlığa bildirilir. 

Nakdi  ve  ayni  sermaye  ihracını  müteakip  ilgili  yurtdışı  müteahhitlik  firmalarınca 
durum (3) ay içinde Müsteşarlığa bildirilir. 

Döviz Üzerinden Teminat Mektubu ve Kredi Verilmesi 

Madde  4­  Yurtdışı  müteahhitlik  firmaları  lehine  yurtdışında  üstlendikleri  işlerle 


ilgili  olarak  Türkiye’deki  bankalarca  doğrudan  veya  üçüncü  ülkeler  üzerinden  teminat 
mektubu verilmesi serbesttir. 

Kambiyo  Mevzuatında  belirlenen  esaslar  çerçevesinde  müteahhitlik  firmaları 


Türkiye’deki bankalardan veya hariçten döviz kredisi temin edilebilir. 

Geçici İhracat Yapılması 

Madde  5­  Yurtdışında  üstlenilen  işlerde  kullanılmak  ve  geri  getirilmek  üzere 
yurtdışı  müteahhitlik  firmalarının  Türkiye’de  sahibi  bulundukları  veya  kiraladıkları 
makina,  teçhizat  ve  malzemenin  Müsteşarlığın  izni  alınmak  kaydıyla  yurtdışına  geçici 
olarak ihracı yapılabilir. 

Geçici  ihracına  izin  verilen  makina,  teçhizat  ve  diğer  malzemelerin  yurtdışında 
kalış süresinin belirlenmesinde taahhüt edilen projenin tamamlanma tarihi esas alınır. Bu 
süre, işin gecikmesi veya başka bir projenin üstlenilmesi halinde uzatılabilir. 

Geçici  ihracı  uygun  görülen  talepler  ilgili  çıkış  gümrüğüne,  Kambiyo 


Müdürlüğüne ve firmaya bildirilir. 

Geçici  ihracı  yapılan  makina  ve  teçhizatın  öngörülen  süreler  içinde  yurda 
getirilmemesi halinde süre bitimini izleyen 90 gün içinde bedellerinin yurda getirilmesi 
zorunludur. 

Kesin İhracat Yapılması ve Bedellerinin Yurda Getirilmesi: 

Madde  6­  Yurtdışında  üstlenilen  işlerde  kullanılmak  üzere  kesin  olarak  ihracı 
yapılacak  makina,  teçhizat  ve  diğer  malzemeler  için  Müsteşarlıktan  izin  alınması  ve 
ihracat  bedellerinin  365  gün  içinde  yurda  getirilerek  bir  banka  veya  özel  finans 
kurumuna satılması gereklidir.

142 
Yurtdışında Makina, Teçhizat ve Diğer Malzeme Temini 

Madde 7­ Yurtdışı müteahhitlik firmaları, yurtdışında üstlendikleri işlerle ilgili her 
türlü  mal,  malzeme,  teçhizat  ve  makina  bedellerini  serbest  kullanımlarına  bırakılan 
dövizlerden veya Türkiye’deki bankalardan satın alacakları dövizlerle karşılayabilirler. 

Yurtdışında  Sahip  Olunan  Makina,  Teçhizat  ve  Diğer  Malzemenin  Yurda 


Geçici İthali 

Madde 8­ Yurtdışı müteahhitlik firmalarının yurtdışında üstlendikleri işler ile ilgili 
olarak  satın  aldıkları  ve  bu  işlerde  kullandıkları  makina,  teçhizat  ve  malzemeler 
Türkiye’de  üstlendikleri  işlerde  kullanılmak  üzere,  Bayındırlık  ve  İskan  Bakanlığının 
uygun görüşü ile Müsteşarlığın izni alınmak kaydıyla yurda geçici olarak getirilebilir. 

Yurtta  kalış  süresi  iki  yıl  olup,  bu  süre  işin  devam  ettiği  müddetçe  birer  yıllık 
dönemler itibariyle uzatılabilir. 

Yurtdışında  Sahip  Olunan  Makina,  Teçhizat  ve  Diğer  Malzemenin  Yurda 


Kesin İthali 

Madde  9­  Yurtdışı  müteahhitlik  firmalarının  yurtdışındaki  işleriyle  ilgili  olarak 


yurtdışından satın aldıkları ve kullandıkları makina, teçhizat ve malzemenin yurda kesin 
olarak  ithali  Bayındırlık  ve  İskan  Bakanlığından  Teknik  Uygunluk  Belgesi  temin 
edilmek kaydıyla Müsteşarlığın iznine tabidir. 

Yurtdışı  müteahhitlik  firmalarının  bu  şekilde  yapacakları  ithalatta  alınacak  vergi 


ve fonlar, İthalat Rejimi Karar ve Yönetmeliğinde belirtilen esaslara tabidir. 

Kâr ve Gelir lerin Yurda Getirilmesi 

Madde  10­  Yurtdışı  müteahhitlik  firmalarının  yurtdışındaki  müteahhitlik 


hizmetlerinden elde ettikleri kâr ve gelirlerin yurda getirilmesi zorunlu değildir. 

Bu şekilde elde edilen dövizler firmalarca serbestçe tasarruf edilebilir. 

Bildirim 

Madde  11­  Yurtdışı  Müteahhitlik  firmaları,  yurtdışında  üstlendikleri  işlerle  ilgili 


olarak  yurtdışında  işin  alındığını  gösterir  sözleşme  ile  Bayındırlık  ve  İskan 
Bakanlığından  alınacak  Yurtdışı  Müteahhitlik  Belgesinin  birer  örneğini  Müsteşarlığa 
ibraz etmekle yükümlüdürler. 

Firmaların  yurtdışı  şantiyelerindeki  makina  ve  teçhizat  envanteri  her  yıl  Haziran 
ve Aralık ayları sonu itibariyle Müsteşarlığa gönderilir. 

Bu  Tebliğ  kapsamında  yürütülecek  işlemlerle  ilgili  olarak  yurtdışı  müteahhitlik 


firmalarınca tevdi edilmesi gereken diğer bilgi ve belgeler Müsteşarlıkça tespit edilir. 

Yetki

143 
Madde  12­  Müsteşarlık  bu  Tebliğ’in  tatbikatını  temin  etmek  ve  yurtdışı 
müteahhitlik hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla gerekli göreceği her türlü 
tedbiri  almaya,  Tebliğ’de  öngörülen  haller  dışında  kalan  özel  durumları  inceleyip 
sonuçlandırmaya,  Toplu  Konut  Fonuna  Müsteşarlığın  bağlı  bulunduğu  Bakanlıkça 
belirlenecek  oranlarda  prim  tahsili  suretiyle  istisnai  olarak  bedelsiz  ithal  izni  vermeye, 
haklı ve mücbir sebeplerin varlığı halinde döviz getirme sürelerini uzatmaya veya döviz 
getirme zorunluluğunu kısmen veya tamamen kaldırmaya yetkilidir. 

Madde  13­  Bu  Tebliğ  kapsamı  dışında  kalan  hususlarda  Türk  Parası  Kıymetini 
Koruma  Hakkında  Karar  ve  Tebliğler  ile  Dış  Ticaret  Mevzuatı,  Gümrük  Mevzuatı  ve 
diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. 

Madde 14­ Bu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

144