İTHALAT REJİMİ

KARARI
VE
I SAYILI LİSTE
(Tarım ürünlerine uygulanan gümrük
vergisi oranlarını göstermektedir.)

1

İTHALAT REJİMİ KARARI .................................................................3
İTHALATTA UYGULANACAK GÜMRÜK VERGİSİ
ORANLARI İLE ÖDENECEK TOPLU KONUT FONUNU
GÖSTERİR LİSTELER ..........................................................................7
(I) SAYILI LİSTE ...................................................................................................7
1. FASIL ...............................................................................................................7
2. FASIL .............................................................................................................10
4. FASIL .............................................................................................................15
5. FASIL .............................................................................................................20
6. FASIL .............................................................................................................21
7. FASIL .............................................................................................................22
8. FASIL .............................................................................................................26
9. FASIL .............................................................................................................30
10. FASIL ...........................................................................................................32
11. FASIL ...........................................................................................................34
12. FASIL ..........................................................................................................37
13. ve 15. FASILLAR ........................................................................................40
16. FASIL ...........................................................................................................45
17. FASIL ...........................................................................................................47
18., 19 ve 20. FASILLAR ..................................................................................48
21. ve 22. FASILLAR ........................................................................................58
23. FASIL ..........................................................................................................61
24. FASIL ...........................................................................................................63
35.,45., ve 53. FASILLAR .................................................................................64

2

İTHALAT REJİMİ KARARI
Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 1995
Resmi Gazete Numarası: 22510 (Mükerrer)
Karar Sayısı: 95/7606
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1- Bu Kararın amacı, ithalatın ülke ekonomisi yararına ve uluslararası
ticaretin gereklerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamaktır. İthalat, bu Karar ile bu
Karara dayanılarak çıkarılacak yönetmelik, tebliğler, ilgili kuruluşlara verilecek
talimatlar, çok taraflı veya iki taraflı anlaşmalar hükümleri çerçevesinde yürütülür.
Madde 2- Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin yönetmelik ve tebliğler
çıkarmaya, Karar metninde sözü edilen izinleri ve talimatları vermeye, ithalatın her
aşamasında gerekli görülecek değişiklikleri yapmaya ve önlemleri almaya, ithal malları
fiyatlarının gerektiğinde kontrolünü yapmaya veya yaptırmaya, özel ve zorunlu
durumları inceleyip sonuçlandırmaya Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.
Madde 3- Türkiye ile ticari ilişkilerinde ticaret ve ödemeler dengemizi bozacak
nitelikte kayıtlar koyan veya uygulama yapan, anlaşmalar ile kararlaştırılan
yükümlülüklerini yerine getirmeyen, ithalat rejimimizin genellik ilkesi ile
bağdaşmayacak şekilde ayırıcı işlemler uygulayan ülkeler, kuruluşlar ve firmalar
hakkında taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar çerçevesinde uygun görülecek
gerekli önlemler alınır.
Madde 4- Ticaret politikası önlemleri; İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
Hakkında mevzuat, İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife
Kontenjanı Hakkında mevzuat, Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve
Korunma Önlemleri Hakkında mevzuat, İkili Anlaşmalar ve Protokoller veya Diğer
Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeili Tekstil Ürünleri İthalatında
Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında mevzuat, Türkiye’nin Ticari Haklarının
Korunması Hakkında mevzuat ve Belirli Ülkeler Menşeili Malların İthalatında
Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında mevzuat Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli
Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında mevzuat hükümleri
çerçevesinde yürütülür.
Madde 5- Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve
bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali
serbesttir.
Madde 6-İthalat bedellerinin ödenmesi, kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir.
Madde 7- Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla
dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali izne tabidir.
İTHALATA AİT ESASLAR

3

Madde 8- İthalat Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ve
istisnalar haricinde, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her
gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki
mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler
ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir.
(*)

Madde 9- İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları ile ödenecek toplu konut
fonunu gösterir listeler (Liste I, II, III, IV, V, VI) kapsamı maddelere ait gümrük vergileri ve
toplu konut fonları ilgili listelerde gösterildiği şekilde belirlenmiştir.
Ancak, II sayılı liste kapsamında yer alan maddelerin, aynı zamanda V sayılı listede
yer alması durumunda, II ve V sayılı listelerde belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha
düşük olanı uygulanır.
Gelişme yolundaki ülkeler ile en az gelişmiş ülkeler ve özel teşvik
düzenlemelerinden yararlanacak ülkelere yönelik Türkiye’nin tek taraflı tercihli tarifeleri II
sayılı listenin “GTS Ülkeleri” (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Ülkeleri) bölümünde yer
alan sütunlar ile düzenlenmiş olup, bu sütunlarda belirtilen gümrük vergisi oranlarından
yararlanacak ülkeler (EK:3)’de tespit edilmiştir. (EK:3)’de yer alan genelleştirilmiş
tercihler sisteminden yararlanacak gelişme yolundaki ülkelerin karşılarında bulunan “Hariç
Sektörler” sütununda belirtilen sektörlerin kapsamına ilişkin (EK:4)'de yer alan fasıllar
ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarından yapılacak ithalatta, bu ülkeler için II sayılı
listenin "D.Ü." (Diğer Ülkeler) sütununda ve V sayılı listede belirtilen gümrük vergisi
oranlarından daha düşük olanı uygulanır.
III sayılı liste kapsamı maddelerin karşılarında (T1), (T2) işaretlerinin bulunduğu
durumlarda, işlenmiş tarım ürünlerinin bünyesinde yer aldığı kabul edilen ve Bileşim
Tablosunda (EK: 1) belirtilen; temel tarım ürünleri miktarlarının esas alınması suretiyle
tespit edilecek kod numaralarına, (EK:2)'de yer alan tabloda tekabül eden toplu konut
fonu miktarları tahsil olunur.
Madde 10- Toplu Konut Fonu ödenerek ithal edilecek maddeler gümrük
yükümlülüğünün doğduğu tarihte geçerli miktar ve oranlar kadar fona tabidir.
Ancak; Gümrük Kanununun 167 nci maddesi çerçevesinde gümrük vergilerinden
muaf olarak gerçekleştirilecek ithalat fona tabi değildir.
Fon tutarları gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte gümrük idarelerince
tahsil edilir. Bu fonların, ilgililerce süresi içinde yatırılmaması durumunda, 6183 sayılı
Kanun hükümleri uygulanır.
Bu Karar eki listelerde yer alan maddelerin karşılarında nisbi (% olarak) Toplu
Konut Fonu bulunduğu takdirde, fon, ithal edilen malın ABD Doları cinsinden
(*)

31 Aralık 2005 tarih ve 26040 (2. Mükerrer) numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan
2005/9825 sayılı karar ile değiştirilmiştir.
4

değerinin karşılığı Türk Lirası veya Yeni Türk Lirası üzerinden, maktu (EURO/100
Kg/net) bulunduğu takdirde de, EURO cinsinden hesaplanacak fon miktarının karşılığı
Türk Lirası üzerinden tahsil edilir.
Fon ödenerek ithal edilecek maddelerin belirlenmesi ile fon tutarlarının yeniden
düzenlenmesi, Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığın önerisi üzerine
Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.
Yurda geçici olarak getirilen ve gümrük vergileri teminata bağlanan maddeler ile
Gümrük Vergisi muafiyeti olan maddelerin gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte
fona tabi olanlarının Fon tutarları teminata bağlanır. Teminata bağlanan bu maddelerin
yurt dışına çıkarılmaları durumunda teminatları ilgililerine iade olunur. Kesin
ithallerinde ise, önceden teminata bağlanan fon tutarları tahsil edilir. Ayrıca, süresi
içerisinde yurt dışı edilmeyen maddelere ait teminata bağlanan fonlar, Toplu Konut
Fonuna gelir kaydolunur.
Madde 11- Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışında inşaat, tesisat, montaj,
mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi üstlendikleri işlerle ilgili
olarak satın aldıkları makine ve teçhizatın Türkiye'ye kesin ve geçici ithali ile bunlara
ilişkin süre uzatımları Müsteşarlığın iznine bağlıdır.
Söz konusu malların geçici ithalinde ise, ödenmesi gereken Gümrük Vergisi
miktarının tamamı teminata bağlanır. Geçici ithali yapılan makine ve teçhizatın kesin
ithale dönüştürülmesi halinde, teminata bağlanan Gümrük Vergisi miktarının tamamı
irad kaydedilir.
Madde 12- Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerin ithalatla ilgili
işlemlerinin düzenlenmesine ve yürütülmesine Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı
olduğu Bakan yetkilidir.
Madde 13- 31 Aralık 2001 tarih ve 24627 (Mükerrer) numaralı Resmi Gazete’de
yayımlanan İthalat Rejim Kararına Ek Karar (Karar Numarası: 2001/3479) ile
yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 14- 26.12.1994 tarihli ve 94/6341 sayılı İthalat Rejimi Kararı ve buna ek
olarak çıkarılan Kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.
Ancak, 1.5.1993 tarihli ve 93/4417 sayılı Karar, 4.5.1995 tarihli ve 95/6818
sayılı Kararın 2,3 ve 5 inci maddeleri, 95/7589 sayılı Karar ile 27.12.1989 tarihli ve
89/14910 sayılı İthalat Rejimi Kararı ve buna ek olarak çıkarılan Kararnamelerle diğer
Kararlarda değişiklik yapan ve halen yürürlükte bulunan hükümler ile 27.12.1989
tarihli ve 89/14910 sayılı Kararın geçici maddesinin son fıkrasının uygulamasına
devam olunur.
Ayrıca, uluslararası anlaşmalara, resmi dış kredi anlaşmalarına veya özel
kanunlara dayalı olarak çıkarılan gümrük muafiyeti veya indirimi içeren ve halen
yürürlükte bulunan Kararnamelerin uygulanmasına devam olunur.
Milli Savunma Bakanlığı veya adına ithalat yapacak olan kamu kuruluşları
ithalde alınan Gümrük Vergisi ve harçlardan muaftır.

5

Geçici Madde 1- 31.12.1996 tarihine kadar (31.12.1996 dahil), Liste II’de “Diğer
Ülkeler İçin Gümrük Vergisi Sütunu”nda Gümrük Vergisi bulunan maddelerin, aynı
zamanda; Liste VI’da yer alması durumunda, Gümrük Vergisi oranları muaf olarak,
Liste VII’de bulunması halinde de, Gümrük Vergisi oranları % 3 olarak uygulanır.
Geçici Madde 2- Bu Kararın yayımı tarihine kadar (yayımı tarihi dahil),
26.12.1994 tarih ve 94/6341 sayılı İthalat Rejimi Kararının 16 ncı maddesi kapsamında
gümrüğe gelmiş veya çıkış ülkesinde ihracat işlemleri tamamlanmış olan ve İthalat:
(95/9) sayılı Tebliğ kapsamından çıkarılan maddelerin ithalatına, ödenecek mali
mükellefiyetlere ilave olarak ayrıca CIF bedelin % 50’si oranında Toplu Konut Fonu
tahsil edilmesi suretiyle Gümrük İdarelerince izin verilir.
Geçici Madde 3- Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihe kadar başlamış bulunan
ithalat işlemlerine, aksine bir hüküm olmadıkça, ilgili bulundukları İthalat Rejimi
Kararı çerçevesinde devam edilir ve bu Kararın lehte olan hükümleri, başlamış olan
ithal işlemlerine de uygulanır.
Geçici Madde 4- Daha önceki İthalat Rejimi Kararları ile bu Kararların
uygulamasına ilişkin olarak çıkartılan Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine istinaden,
ithalatçı firmalar hakkında uygulanmakta olan; (süresiz veya belirli süreli) ithalat için
hiçbir tahsis yapılmaması, ithalat belgesi iptali, ithalattan ve mutemetlikten men
şeklindeki idari müeyyideler yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 5- Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihe kadar kiralama yoluyla ithal
edilen maddelere ilişkin olarak tahsil edilen Toplu Konut Fonu tutarları ilgililere iade
edilmez.
Geçici Madde 6- 15.3.1996 tarihine kadar (15.3.1996 dahil), 8.8.1995 tarihli ve
95/7230 sayılı Kararın 2 inci maddesinin uygulanmasına devam olunur. Bu tarihten
sonra, sözkonusu madde kapsamında gerçekleştirilecek ithal işlemleri bu Karara ek I
sayılı Listede belirtilen Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu oranlarına tabidir.
Geçici Madde 7-(96/7924 sayılı Karar ile eklenmiş ve 96/8435 sayılı Karar ile
hükümsüz kalmıştır.) 30/6/1996 tarihine kadar (30/6/1996 dahil);
II sayılı Liste’nin “Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi” sütununda Gümrük
Vergisi bulunan maddelerin, aynı zamanda VIII sayılı Liste kapsamında yer alması
durumunda, bu maddelerin ithalatında VIII sayılı Liste’de belirtilen Gümrük Vergisi
oranları uygulanır.
1/7/1996 tarihinden itibaren söz konusu maddeler için II sayılı Liste’de yer alan
Gümrük Vergisi oranlarının uygulanmasına devam edilir.
Madde 15- Bu Karar 1.1.1996 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 16- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

6

İTHALATTA UYGULANACAK GÜMRÜK VERGİSİ
ORANLARI İLE ÖDENECEK TOPLU KONUT FONUNU
GÖSTERİR LİSTELER
(I) SAYILI LİSTE
1. FASIL
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve
G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

EFTA

ROM.

MAK.

B-HER.

D.Ü.

0101.10.10.10.11

Damızlık aygır

0

0

0

0

0

0101.10.10.10.12

Damızlık kısrak

0

0

0

0

0

0101.10.10.10.13

Damızlık tay

0

0

0

0

0

0101.10.10.90.00

Diğerleri

0

0

0

0

0

0101.10.90.00.00

Diğerleri

0

0

0

0

0

0101.90.11.00.00

Kasaplık atlar

30

30

30

0

30

0101.90.19.00.11

Tay

30

30

30

0

30

0101.90.19.00.12

Yarış atı

30

30

30

0

30

0101.90.19.00.19

Diğerleri

30

30

30

0

30

0101.90.30.00.00

Eşekler

30

30

30

0

30

0101.90.90.00.00

Katırlar ve bardolar

30

30

30

0

30

0102.10.10.00.00

Düveler (doğurmamış dişi sığırlar)

0

0

0

0

0

0102.10.30.00.00

İnekler

0

0

0

0

0

0102.10.90.00.11

Damızlık buzağı-malak

0

0

0

0

0

0102.10.90.00.12

Damızlık dana

0

0

0

0

0

0102.10.90.00.13

Damızlık boğalar

0

0

0

0

0

0102.10.90.00.14

Damızlık mandalar (erkek)

0

0

0

0

0

0102.10.90.00.15

Damızlık mandalar (dişi)

0

0

0

0

0

0102.10.90.00.19

Diğerleri

0

0

0

0

0

0102.90.05.00.11

Buzağı-malak

135

135

135

135

135

0102.90.05.00.12

Dana

135

135

135

135

135

0102.90.05.00.13

Tosun

135

135

135

135

135

0102.90.05.00.19

Diğerleri

135

135

135

135

135

0102.90.21.00.11

Buzağı-malak

135

135

135

135

135

0102.90.21.00.12

Dana

135

135

135

135

135

0102.90.21.00.13

Tosun

135

135

135

135

135

0102.90.21.00.19

Diğerleri

135

135

135

135

135

0102.90.29.00.11

Buzağı -malak

135

135

135

135

135

0102.90.29.00.12

Dana

135

135

135

135

135

0102.90.29.00.13

Tosun

135

135

135

135

135

0102.90.29.00.19

Diğerleri

135

135

135

135

135

0102.90.41.00.11

Buzağı -malak

135

135

135

135

135

0102.90.41.00.12

Dana

135

135

135

135

135

7

0102.90.41.00.13

Tosun

135

135

135

135

135

0102.90.41.00.19

Diğerleri

135

135

135

135

135

0102.90.49.00.11

Buzağı -malak

135

135

135

135

135

0102.90.49.00.12

Dana

135

135

135

135

135

0102.90.49.00.13

Tosun

135

135

135

135

135

0102.90.49.00.19

Diğerleri

135

135

135

135

135

0102.90.51.00.00

Kasaplık olanlar

135

135

135

135

135

0102.90.59.00.00

Diğerleri

135

135

135

135

135

0102.90.61.00.00

Kasaplık olanlar

135

135

135

135

135

0102.90.69.00.00

Diğerleri

135

135

135

135

135

0102.90.71.00.00

Kasaplık olanlar

135

135

135

135

135

0102.90.79.00.00

Diğerleri

135

135

135

135

135

0102.90.90.00.00

Diğerleri

135

135

135

135

135

0103.10.00.10.00

Evcil damızlıklar

20

20

20

0

20

0103.10.00.90.00

Diğer damızlıklar

20

20

20

0

20

0103.91.10.00.00

Evcil türler

76,5

76,5

76,5

0

76,5

0103.91.90.00.00

Diğerleri

76,5

76,5

76,5

0

76,5

0103.92.11.00.00

76,5

76,5

0

76,5

0103.92.19.00.00

Ağırlığı en az 160 kg. olan ve en az bir defa doğurmuş 76,5
domuzlar
Diğerleri
76,5

76,5

76,5

0

76,5

0103.92.90.00.00

Diğerleri

76,5

76,5

76,5

0

76,5

0104.10.10.00.11

Damızlık koç

0

0

0

0

0

0104.10.10.00.12

Damızlık koyun

0

0

0

0

0

0104.10.30.00.00

Kuzular (1 yaşında veya daha küçük)

135

135

135

135

135

0104.10.80.00.11

Koç

135

135

135

135

135

0104.10.80.00.12

Koyun

135

135

135

135

135

0104.10.80.00.13

Evcil olmayan koyunlar

135

135

135

135

135

0104.10.80.00.19

Diğerleri

135

135

135

135

135

0104.20.10.00.11

Damızlık teke

0

0

0

0

0

0104.20.10.00.12

Damızlık keçi

0

0

0

0

0

0104.20.90.00.11

Teke

135

135

135

135

135

0104.20.90.00.12

Keçi

135

135

135

135

135

0104.20.90.00.13

Oğlaklar

135

135

135

135

135

0104.20.90.00.14

Evcil olmayan keçiler

135

135

135

135

135

0104.20.90.00.19

Diğerleri

135

135

135

135

135

0105.11.11.00.11

Tavuk civcivi

0

0

0

0

0

0105.11.11.00.19

Diğerleri

0

0

0

0

0

0105.11.19.00.00

Diğerleri

49

49

49

49

49

0105.11.91.00.11

Tavuk civcivi

0

0

0

0

0

0105.11.91.00.19

Diğerleri

0

0

0

0

0

0105.11.99.00.00

Diğerleri

49

49

49

49

49

0105.12.00.10.11

Hindi civcivi

0

0

0

0

0

0105.12.00.10.19

Diğerleri

0

0

0

0

0

0105.12.00.90.00

Diğerleri

49

49

49

0

49

0105.19.20.10.00

Damızlık olanlar

0

0

0

0

0

8

0105.19.20.90.00

Diğerleri

49

49

49

0

49

0105.19.90.10.11

Damızlık ördekler

0

0

0

0

0

0105.19.90.10.12

Damızlık beç tavukları

0

0

0

0

0

0105.19.90.90.11

Ördekler

49

49

49

0

49

0105.19.90.90.19

Beç tavukları

49

49

49

0

49

0105.92.00.10.00

Damızlık olanlar

0

0

0

0

0

0105.92.00.90.00

Diğerleri

49

49

49

49

49

0105.93.00.10.00

Damızlık olanlar

0

0

0

0

0

0105.93.00.90.00

Diğerleri

49

49

49

49

49

0105.99.10.10.00

Damızlık olanlar

0

0

0

0

0

0105.99.10.90.00

Diğerleri

49

49

49

0

49

0105.99.20.10.00

Damızlık olanlar

0

0

0

0

0

0105.99.20.90.00

Diğerleri

49

49

49

0

49

0105.99.30.10.00

Damızlık olanlar

0

0

0

0

0

0105.99.30.90.00

Diğerleri

49

49

49

0

49

0105.99.50.10.00

Damızlık olanlar

0

0

0

0

0

0105.99.50.90.00

Diğerleri

49

49

49

0

49

0106.11.00.00.00

Maymunlar (Primatlar)

20

20

20

0

20

0106.12.00.00.00

20

20

0

20

0106.19.10.10.00

Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea 20
takımından me
Damızlık olanlar
0

0

0

0

0

0106.19.10.90.00

Diğerleri

20

20

20

0

20

0106.19.90.10.11

Kobaylar

3

3

3

0

3

0106.19.90.10.12

Fareler

3

3

3

0

3

0106.19.90.10.13

Yabani tavşanlar

3

3

3

0

3

0106.19.90.90.11

Deve

20

20

20

0

20

0106.19.90.90.19

Diğerleri

20

20

20

0

20

0106.20.00.00.11

Süs kaplumbağası (akvaryum için)

20

20

20

0

20

0106.20.00.00.19

Diğerleri

20

20

20

0

20

0106.31.00.00.00

Yırtıcı kuşlar

20

20

20

0

20

0106.32.00.00.00

20

20

20

0

20

0106.39.10.10.00

Papağanımsılar (papağanlar, muhabbetkuşları,
makaolar ve kakadula
Damızlık olanlar

0

0

0

0

0

0106.39.10.90.00

Diğerleri

20

20

20

0

20

0106.39.90.10.11

Devekuşu

0

0

0

0

0

0106.39.90.10.19

Diğerleri

0

0

0

0

0

0106.39.90.90.11

Devekuşu

20

20

20

0

20

0106.39.90.90.19

Diğerleri

20

20

20

0

20

0106.90.00.10.11

Arılar (kovan halinde)

0

0

0

0

0

0106.90.00.10.18

Diğerleri

0

0

0

0

0

0106.90.00.90.11

Sülükler

20

20

20

0

20

0106.90.00.90.12

Arılar (kovan halinde)

5

5

5

0

5

0106.90.00.90.13

Kurbağalar

20

20

20

0

20

0106.90.00.90.14

Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler 0

0

0

0

0

0106.90.00.90.18

Diğerleri

20

20

0

20

20

9

2. FASIL
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve
G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

EFTA

ROM.

MAK.

B-HER.

D.Ü.

0201.10.00.00.00

Karkas ve yarım karkas

225

225

225

225

225

0201.20.20.00.00

Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş)

225

225

225

225

225

0201.20.30.00.00

Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)

225

225

225

225

225

0201.20.50.00.00

Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)

225

225

225

225

225

0201.20.90.00.00

Diğerleri

225

225

225

225

225

0201.30.00.00.00

Kemiksiz

225

225

225

225

225

0202.10.00.00.00

Karkas ve yarım karkas

225

225

225

225

225

0202.20.10.00.00

Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş)

225

225

225

225

225

0202.20.30.00.00

Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)

225

225

225

225

225

0202.20.50.00.00

Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)

225

225

225

225

225

0202.20.90.00.00

Diğerleri

225

225

225

225

225

0202.30.10.00.00

225

225

225

225

225

0202.30.50.00.00

Karkasın ön çeyrekleri (bütün veya en fazla beş
parçaya bölünmüş, her çeyrek karkas dondurulmuş
tek bir blok halinde) ; iki blok halinde dondurulmuş,
eşit olarak bölünmüş çeyrek parçalar [ bu bloklardan
biri tam veya en fazla beş parçaya bölünmüş ön
çeyrek parçadan,diğeri tek parça halinde arka çeyrek
parçadan (fileto hariç) oluşmalıdır.]
Karkasın ön çeyreklerinin döş ve kaburga etleri

225

225

225

225

225

0202.30.90.00.00

Diğerleri

225

225

225

225

225

0203.11.10.00.00

Evcil domuz eti

225

225

225

0

225

0203.11.90.00.00

Diğerleri

225

225

225

0

225

0203.12.11.00.00

But ve but parçaları

225

225

225

0

225
225

0203.12.19.00.00

Kol ve kol parçaları

225

225

225

0

0203.12.90.00.00

Diğerleri

225

225

225

0

225

0203.19.11.00.00

Ön kısım ve bunların parçaları

225

225

225

0

225

0203.19.13.00.00

Bel kısmı ve bunların parçaları

225

225

225

0

225

0203.19.15.00.00

Karın ve karın parçaları

225

225

225

0

225

0203.19.55.00.00

Kemiksiz

225

225

225

0

225

0203.19.59.00.00

Diğerleri

225

225

225

0

225

0203.19.90.00.00

Diğerleri

225

225

225

0

225

0203.21.10.00.00

Evcil domuz eti

225

225

225

0

225

0203.21.90.00.00

Diğerleri

225

225

225

0

225

0203.22.11.00.00

But ve but parçaları

225

225

225

0

225

0203.22.19.00.00

Kol ve kol parçaları

225

225

225

0

225

0203.22.90.00.00

Diğerleri

225

225

225

0

225

0203.29.11.00.00

Ön kısım ve bunların parçaları

225

225

225

0

225

0203.29.13.00.00

Bel kısmı ve bunların parçaları

225

225

225

0

225

0203.29.15.00.00

Karın ve karın parçaları

225

225

225

0

225

0203.29.55.00.00

Kemiksiz

225

225

225

0

225

0203.29.59.00.00

Diğerleri

225

225

225

0

225

0203.29.90.00.00

Diğerleri

225

225

225

0

225

0204.10.00.00.00

225

225

225

225

225

0204.21.00.00.00

Kuzuların karkas ve yarım karkasları (taze veya
soğutulmuş)
Karkas ve yarım karkas

225

225

225

225

225

0204.22.10.00.00

Kısa ön çeyrekler

225

225

225

225

225

0204.22.30.00.00

Fileto veya sağrı (tam veya yarım)

225

225

225

225

225

0204.22.50.00.00

But veya yarım but

225

225

225

225

225

0204.22.90.00.00

Diğerleri

225

225

225

225

225

0204.23.00.00.00

Kemiksiz

225

225

225

225

225

0204.30.00.00.00

Kuzu eti (karkas ve yarım karkas) (dondurulmuş )

225

225

225

225

225

0204.41.00.00.00

Karkas ve yarım karkas

225

225

225

225

225

10

0204.42.10.00.00

Kısa ön çeyrekler

225

225

225

225

225

0204.42.30.00.00

Fileto veya sağrı (tam veya yarım)

225

225

225

225

225

0204.42.50.00.00

But veya yarım but

225

225

225

225

225

0204.42.90.00.00

Diğerleri

225

225

225

225

225

0204.43.10.00.00

Kuzu eti

225

225

225

225

225

0204.43.90.00.00

Diğerleri

225

225

225

225

225
225

0204.50.11.00.00

Karkas ve yarım karkas

225

225

225

225

0204.50.13.00.00

Kısa ön çeyrekler

225

225

225

225

225

0204.50.15.00.00

Fileto veya sağrı (tam veya yarım)

225

225

225

225

225

0204.50.19.00.00

But veya yarım but

225

225

225

225

225

0204.50.31.00.00

Kemikli parçalar

225

225

225

225

225

0204.50.39.00.00

Kemiksiz parçalar

225

225

225

225

225

0204.50.51.00.00

Karkas ve yarım karkas

225

225

225

225

225

0204.50.53.00.00

Kısa ön çeyrekler

225

225

225

225

225

0204.50.55.00.00

Fileto veya sağrı (tam veya yarım)

225

225

225

225

225

0204.50.59.00.00

But veya yarım but

225

225

225

225

225

0204.50.71.00.00

Kemikli parçalar

225

225

225

225

225

0204.50.79.00.00

Kemiksiz parçalar

225

225

225

225

225

0205.00.20.00.11

At eti

225

225

225

0

225

0205.00.20.00.19

Eşek, katır ve bardo etleri

225

225

225

0

225

0205.00.80.00.11

At eti

225

225

225

0

225

0205.00.80.00.19

Eşek, katır ve bardo etleri

225

225

225

0

225

0206.10.10.00.00

Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar

225

225

225

225

225

0206.10.91.00.00

Karaciğerler

225

225

225

225

225

0206.10.95.00.00

Kalın ve ince etek

225

225

225

225

225

0206.10.99.00.00

Diğerleri

225

225

225

225

225

0206.21.00.00.00

Diller

225

225

225

225

225

0206.22.00.00.00

Karaciğerler

225

225

225

225

225

0206.29.10.00.00

Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar

225

225

225

225

225

0206.29.91.00.00

Kalın ve ince etek

225

225

225

225

225

0206.29.99.00.00

Diğerleri

225

225

225

225

225

0206.30.00.00.00

Domuz sakatatı (taze veya soğutulmuş)

225

225

225

225

225

0206.41.00.00.00

Karaciğerler

225

225

225

225

225

0206.49.20.00.00

Evcil domuz sakatatı

225

225

225

225

225

0206.49.80.00.00

Diğerleri

225

225

225

225

225

0206.80.10.00.00

Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar

225

225

225

225

225

0206.80.91.00.00

At,eşek,katır ve bardo sakatatı

225

225

225

225

225

0206.80.99.00.11

Koyun ve keçilerin karaciğerleri

225

225

225

225

225

0206.80.99.00.12

Koyun kuyruğu

225

225

225

225

225

0206.80.99.00.19

Koyun ve keçilerin diğer sakatatı

225

225

225

225

225

0206.90.10.00.00

Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar

225

225

225

225

225

0206.90.91.00.00

At,eşek,katır ve bardo sakatatı

225

225

225

225

225

0206.90.99.00.11

Koyun ve keçilerin karaciğerleri

225

225

225

225

225

0206.90.99.00.12

Koyun kuyruğu

225

225

225

225

225

0206.90.99.00.19

Koyun ve keçilerin diğer sakatatı

225

225

225

225

225

0207.11.10.00.00

Tüyleri yolunmuş, bağırsakları çıkarılmış,başlı ve
ayaklı % 83'lük denilen tavuklar
Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları
kesilmiş, fakat boyun,yürek,karaciğer ve taşlıkları
alınmamış % 70'lik denilen tavuklar
Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve
ayakları,boynu, yüreği, karaciğeri ve taşlığı alınmış
%65'lik denilen tavuklar veya diğer şekilde
bulunanlar
Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları
kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı
alınmamış %70'lik denilen tavuklar

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

0207.11.30.00.00
0207.11.90.00.00

0207.12.10.00.00

11

65

65

65

65

65

0207.13.10.00.00

Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları
kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış
%65'lik denilen tavuklar veya diğer şekilde
bulunanlar
Kemiksiz

65

65

65

65

65

0207.13.20.00.00

Yarım veya çeyrekler

65

65

65

65

65

0207.13.30.00.00

Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)

65

65

65

65

65

0207.12.90.00.00

0207.13.40.00.00

Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları

65

65

65

65

65

0207.13.50.00.00

Göğüs ve göğüs parçaları

65

65

65

65

65

0207.13.60.00.00

But ve but parçaları

65

65

65

65

65

0207.13.70.00.00

Diğerleri

65

65

65

65

65

0207.13.91.00.00

Karaciğerler

45

45

45

45

45

0207.13.99.00.00
0207.14.10.00.00

Diğerleri
Kemiksiz

65
65

65
65

65
65

65
65

65
65

0207.14.20.00.00

Yarım veya çeyrekler

65

65

65

65

65

0207.14.30.00.00

Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)

65

65

65

65

65

0207.14.40.00.00

Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları

65

65

65

65

65

0207.14.50.00.00

Göğüs ve göğüs parçaları

65

65

65

65

65

0207.14.60.00.00

But ve but parçaları

65

65

65

65

65

0207.14.70.00.00

Diğerleri

65

65

65

65

65

0207.14.91.00.00

Karaciğerler

39

39

39

39

39

0207.14.99.00.00

Diğerleri

65

65

65

65

65

0207.24.10.00.00

65

65

65

0

65

65

65

65

0

65

65

65

65

0

65

65

65

65

0

65

0207.26.10.00.00

Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları
kesilmiş, boyun, yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış
% 80'lik denilen hindiler
Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları
kesilmiş, boyun, yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış %
73'lük denilen hindiler veya diğer şekilde bulunanlar
Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları
kesilmiş, boyun, yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış
%80'lik denilen hindiler
Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları
kesilmiş, boyun, yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış %
73'lük denilen hindiler veya diğer şekilde bulunanlar
Kemiksiz

65

65

65

0

65

0207.26.20.00.00

Yarım veya çeyrekler

65

65

65

0

65

0207.26.30.00.00

Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)

65

65

65

0

65
65

0207.24.90.00.00
0207.25.10.00.00
0207.25.90.00.00

0207.26.40.00.00

Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları

65

65

65

0

0207.26.50.00.00

Göğüs ve göğüs parçaları

65

65

65

0

65

0207.26.60.00.00

Butun alt kısmı ve parçaları

65

65

65

0

65

0207.26.70.00.00

Diğerleri

65

65

65

0

65

0207.26.80.00.00

Diğerleri

65

65

65

0

65

0207.26.91.00.00

Karaciğerler

45

45

45

0

45

0207.26.99.00.00

Diğerleri

65

65

65

0

65

0207.27.10.00.00

Kemiksiz

65

65

65

0

65

0207.27.20.00.00

Yarım veya çeyrekler

65

65

65

0

65

0207.27.30.00.00

Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)

65

65

65

0

65

0207.27.40.00.00

Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları

65

65

65

0

65

0207.27.50.00.00

Göğüs ve göğüs parçaları

65

65

65

0

65

0207.27.60.00.00

Butun alt kısmı ve parçaları

65

65

65

0

65

0207.27.70.00.00

Diğerleri

65

65

65

0

65

0207.27.80.00.00

Diğerleri

65

65

65

0

65

0207.27.91.00.00

Karaciğerler

39

39

39

0

39

0207.27.99.00.00
0207.32.11.00.00

Diğerleri
Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış,
yada bağırsakları çıkarılmamış, baş ve ayakları
kesilmemiş % 85'lik denilen ördekler
Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları
kesilmiş, boyun yürek,karaciğer ve taşlıkları
alınmamış % 70'lik denilen ördekler
Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş, ayak,
boyun, yürek, karaciğer ve taşlıkları alınmış % 63'lük
denilen ördekler ve diğer şekilde bulunanlar

65
65

65
65

65
65

0
0

65
65

65

65

65

0

65

65

65

65

0

65

0207.32.15.00.00
0207.32.19.00.00

12

0207.32.51.00.00
0207.32.59.00.00
0207.32.90.00.00
0207.33.11.00.00

Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, 65
baş ve ayakları kesilmemiş % 82'lik denilen kazlar
65
Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları
kesilmiş,yüreği ve taşlığı alınmış veya alınmamış %
75'lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar
Beç tavukları
65

65

65

0

65

65

65

0

65

65

65

0

65

65

65

65

0

65

65

65

65

0

65

65

65

65

0

65

65

65

65

0

65
65

0207.33.90.00.00

Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları
kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı
alınmamış % 70'lik denilen ördekler
Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları
kesilmiş,boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış
% 63'lük denilen ördekler ve diğer şekilde bulunanlar
Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış,
baş ve ayakları kesilmemiş % 82'lik denilen kazlar
Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları
kesilmiş,yüreği ve taşlığı alınmış veya alınmamış %
75'lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar
Beç tavukları

65

65

65

0

0207.34.10.00.00

Kaz karaciğerleri

23,4

23,4

23,4

0

23,4

0207.34.90.00.00

Ördek karaciğerleri

39

39

39

0

39

0207.35.11.00.00

Kazlara ait olanlar

65

65

65

0

65

0207.33.19.00.00
0207.33.51.00.00
0207.33.59.00.00

0207.35.15.00.00

Ördek veya beç tavuklarına ait olanlar

65

65

65

0

65

0207.35.21.00.00

Ördeklere ait olanlar

65

65

65

0

65

0207.35.23.00.00

Kazlara ait olanlar

65

65

65

0

65

0207.35.25.00.00

Beç tavuklarına ait olanlar

65

65

65

0

65

0207.35.31.00.00

Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)

65

65

65

0

65
65

0207.35.41.00.00

Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları

65

65

65

0

0207.35.51.00.00

Kazlara ait olanlar

65

65

65

0

65

0207.35.53.00.00

Ördek veya beç tavuklarına ait olanlar

65

65

65

0

65

0207.35.61.00.00

Kazlara ait olanlar

65

65

65

0

65

0207.35.63.00.00

Ördek veya beç tavuklarına ait olanlar

65

65

65

0

65

0207.35.71.00.00

Kaz ve ördeğin "palto" denilen kısımları

65

65

65

0

65

0207.35.79.00.00

Diğerleri

65

65

65

0

65

0207.35.91.00.00

45

45

45

0

45

0207.35.99.00.00

Karaciğerler (kaz ve ördeklerin yağlı karaciğerleri
hariç)
Diğerleri

65

65

65

0

65

0207.36.11.00.00

Kazlara ait olanlar

65

65

65

0

65

0207.36.15.00.00

Ördek veya beç tavuklarına ait olanlar

65

65

65

0

65

0207.36.21.00.00

Ördeklere ait olanlar

65

65

65

0

65

0207.36.23.00.00

Kazlara ait olanlar

65

65

65

0

65

0207.36.25.00.00

Beç tavuklarına ait olanlar

65

65

65

0

65

0207.36.31.00.00

Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)

65

65

65

0

65
65

0207.36.41.00.00

Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları

65

65

65

0

0207.36.51.00.00

Kazlara ait olanlar

65

65

65

0

65

0207.36.53.00.00

Ördek veya beç tavuklarına ait olanlar

65

65

65

0

65

0207.36.61.00.00

Kazlara ait olanlar

65

65

65

0

65

0207.36.63.00.00

Ördek veya beç tavuklarına ait olanlar

65

65

65

0

65

0207.36.71.00.00

Kaz ve ördeğin "palto" denilen kısımları

65

65

65

0

65

0207.36.79.00.00

Diğerleri

65

65

65

0

65

0207.36.81.00.00

Kazların yağlı karaciğerleri

23,4

23,4

23,4

0

23,4

0207.36.85.00.00

Ördeklerin yağlı karaciğerleri

39

39

39

0

39

0207.36.89.00.00

Diğerleri

39

39

39

0

39

0207.36.90.00.00

Diğerleri

65

65

65

0

65

0208.10.11.00.00

Taze veya soğutulmuş

180

180

180

0

180

0208.10.19.00.00

Dondurulmuş

180

180

180

0

180

0208.10.90.00.00

Diğerleri

180

180

180

0

180

0208.20.00.00.11

Taze veya soğutulmuş

180

180

180

0

180

0208.20.00.00.12
0208.30.00.00.00
0208.40.90.00.00
0208.50.00.00.00

Dondurulmuş
Maymunlara (primatlara) ait olanlar
Diğerleri
Sürüngenlerin etleri ve yenilen sakatatı (yılanlar ve
kaplumbağalar dahil)

180
180
180
180

180
180
180
180

180
180
180
180

0
0
0
0

180
180
180
180

13

0208.90.10.00.00

Evcil güvercinlerin etleri ve yenilen sakatatı

180

180

180

0

180

0208.90.20.00.00

Bıldırcınların etleri ve yenilen sakatatı

180

180

180

0

180

0208.90.40.00.00

Diğerleri

180

180

180

0

180

0208.90.55.00.00

Fok etleri

180

180

180

0

180

0208.90.60.00.00

Ren geyiği eti

180

180

180

0

180

0208.90.95.00.11

Deve eti

180

180

180

0

180

0208.90.95.00.19

Diğerleri

180

180

180

0

180

0209.00.11.00.00

Taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış veya
salamura edilmiş
Kurutulmuş veya tütsülenmiş

42,5

42,5

42,5

0

42,5

42,5

42,5

42,5

0

42,5

42,5

42,5

42,5

0

42,5

0209.00.90.00.00

Domuz yağı (0209.00.11.00 veya 0209.00.19.00 alt
pozisyonundakiler hariç)
Kümes hayvanlarının yağı

42,5

42,5

42,5

0

42,5

0210.11.11.00.00

But ve but parçaları

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.11.19.00.00

Kol ve kol parçaları

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.11.31.00.00

But ve but parçaları

114,3

114,3

114,3

0

114,3
114,3

0209.00.19.00.00
0209.00.30.00.00

0210.11.39.00.00

Kol ve kol parçaları

114,3

114,3

114,3

0

0210.11.90.00.00

Diğerleri

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.12.11.00.00

Tuzlanmış veya salamura edilmiş

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.12.19.00.00

Kurutulmuş veya tütsülenmiş

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.12.90.00.00

Diğerleri

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.19.10.00.00

Yarım karkas veya dörtte üç ön parça

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.19.20.00.00

Dörtte üç arka parça veya orta kısımlar

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.19.30.00.00

Ön parçalar ve ön parçaların kısımları

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.19.40.00.00

Bel kısmı ve parçaları

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.19.50.00.00

Diğerleri

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.19.60.00.00

Ön kısmı ve parçaları

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.19.70.00.00

Bel kısmı ve parçaları

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.19.81.00.00

Kemiksiz

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.19.89.00.00

Diğerleri

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.19.90.00.00

Diğerleri

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.20.10.00.00

Kemikli

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.20.90.00.00

Kemiksiz

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.91.00.00.00

Maymunlara (primatlara) ait olanlar

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.92.00.00.00

114,3

114,3

0

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.99.10.00.00

Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea 114,3
takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz
inekleri (Sirenia takımından memeliler)
Sürüngenlere (yılanlar ve kaplumbağalar dahil) ait
114,3
olanlar
At eti (tuzlanmış, salamura edilmiş veya kurutulmuş) 114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.99.21.00.00

Kemikli

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.99.29.00.00

Kemiksiz

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.93.00.00.00

0210.99.31.00.00

Ren geyiği eti

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.99.39.00.00

Diğerleri

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.99.41.00.00

Karaciğerler

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.99.49.00.00

Diğerleri

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.99.51.00.00

Kalın ve ince etek

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.99.59.00.00

Diğerleri

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.99.60.00.00

Koyun ve keçilere ait olanlar

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.99.71.10.00

Kaz karaciğeri

27

27

27

0

27

0210.99.71.20.00

Ördek karaciğeri

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.99.79.00.00

Diğerleri

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.99.80.00.00

Diğerleri

114,3

114,3

114,3

0

114,3

0210.99.90.00.00

Et veya sakatatın yenilen un ve ezmeleri

114,3

114,3

114,3

0

114,3

14

4. FASIL
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve
G.T.İ.P.
0401.10.10.00.00

MADDE İSMİ

EFTA

ROM.

MAK.

B-HER.

D.Ü.

Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda
olanlar
Diğerleri

150

150

150

0

150

150

150

150

0

150

Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda
olanlar
Diğerleri

150

150

150

0

150

150

150

150

0

150

150

150

150

0

150

0401.20.99.00.00

Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda
olanlar
Diğerleri

150

150

150

0

150

0401.30.11.00.11

Süt

150

150

150

0

150

0401.30.11.00.12

Krema

150

150

150

0

150

0401.30.19.00.11

Süt

150

150

150

0

150

0401.30.19.00.12

Krema

150

150

150

0

150

0401.30.31.00.00

Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda
olanlar
Diğerleri

150

150

150

0

150

150

150

150

0

150

Net muhteviyatı 2 lt.yi geçmeyen hazır ambalajlarda
olanlar
Diğerleri

150

150

150

0

150

150

150

150

0

150

Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda 150
olanlar
Diğerleri
150

150

150

0

150

150

150

0

150

Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda 150
olanlar
Diğerleri
150

150

150

0

150

150

150

0

150

Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda
olanlar
İçerdiği süt yağı oranı, ağırlık itibariyle, % 11 'i
geçmeyenler
İçerdiği süt yağı oranı, ağırlık itibariyle, % 11 'i geçen
fakat % 27' yi geçmeyenler
Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda
olanlar
Diğerleri

150

150

150

0

150

150

150

150

0

150

150

150

150

0

150

150

150

150

0

150

150

150

150

0

150

Süt çocukları için net muhteviyatı 500 gr.ı geçmeyen 150
hava almayacak şekilde kapatılmış kaplarda bulunan
ve ağırlık itibariyle içerdiği süt yağı oranı % 10 'u
geçen özel sütler
Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda 150
olanlar
Diğerleri
150

150

150

0

150

150

150

0

150

150

150

0

150

Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda 150
olanlar
Diğerleri
150

150

150

0

150

150

150

0

150

Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda 150
olanlar
Diğerleri
150

150

150

0

150

150

150

0

150

Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda 150
olanlar
Diğerleri
150

150

150

0

150

150

150

0

150

Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda 150
olanlar
Diğerleri
150

150

150

0

150

150

150

0

150

0401.10.90.00.00
0401.20.11.00.00
0401.20.19.00.00
0401.20.91.00.00

0401.30.39.00.00
0401.30.91.00.00
0401.30.99.00.00
0402.10.11.00.00
0402.10.19.00.00
0402.10.91.00.00
0402.10.99.00.00
0402.21.11.00.00
0402.21.17.00.00
0402.21.19.00.00
0402.21.91.00.00
0402.21.99.00.00
0402.29.11.00.00

0402.29.15.00.00
0402.29.19.00.00
0402.29.91.00.00
0402.29.99.00.00
0402.91.11.00.00
0402.91.19.00.00
0402.91.31.00.00
0402.91.39.00.00
0402.91.51.00.00
0402.91.59.00.00

15

0402.91.91.00.11

Krema

150

150

150

0

150

0402.91.91.00.12

Kaymak

150

150

150

0

150

0402.91.99.00.11

Krema

150

150

150

0

150

0402.91.99.00.12

Kaymak

150

150

150

0

150

0402.99.11.00.00

Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda 150
olanlar
Diğerleri
150

150

150

0

150

150

150

0

150

Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda 150
olanlar
Diğerleri
150

150

150

0

150

150

150

0

150

150

150

0

150

0402.99.99.00.00

Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda 150
olanlar
Diğerleri
150

150

150

0

150

0403.10.11.00.11

Yoğurt

170

170

170

0

170

0403.10.11.00.12

Ayran

170

170

170

0

170

0403.10.13.00.00

170

170

0

170

0403.10.19.00.00

İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen
170
fakat % 6'yı geçmeyenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler 170

170

170

0

170

0403.10.31.00.11

Yoğurt

170

170

170

0

170

0403.10.31.00.12

Ayran

170

170

170

0

170

0403.10.33.00.00

İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen
170
fakat % 6'yı geçmeyenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 6 'yı
170
geçenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i
170
geçmeyenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen 170
fakat % 27'yi geçmeyenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27'yi
170
geçenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i
170
geçmeyenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen 170
fakat % 27'yi geçmeyenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27'yi
170
geçenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü
170
geçmeyenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen
170
fakat % 6' yı geçmeyenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler 170
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü
170
geçmeyenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen
170
fakat % 6' yı geçmeyenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler 170

170

170

0

170

170

170

0

170

170

170

0

170

170

170

0

170

170

170

0

170

170

170

0

170

170

170

0

170

170

170

0

170

170

170

0

170

170

170

0

170

170
170

170
170

0
0

170
170

170

170

0

170

170

170

0

170

65

67

67

0

67

65

67

67

0

67

65

67

67

0

67

65

67

67

0

67

65

67

67

0

67

65

67

67

0

67

65

67

67

0

67

65

67

67

0

67

65

67

67

0

67

0402.99.19.00.00
0402.99.31.00.00
0402.99.39.00.00
0402.99.91.00.00

0403.10.39.00.00
0403.90.11.00.00
0403.90.13.00.00
0403.90.19.00.00
0403.90.31.00.00
0403.90.33.00.00
0403.90.39.00.00
0403.90.51.00.00
0403.90.53.00.00
0403.90.59.00.00
0403.90.61.00.00
0403.90.63.00.00
0403.90.69.00.00
0404.10.02.00.00
0404.10.04.00.00
0404.10.06.00.00
0404.10.12.00.00
0404.10.14.00.00
0404.10.16.00.00
0404.10.26.00.00
0404.10.28.00.00
0404.10.32.00.00

İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i
geçmeyenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen
fakat % 27'yi geçmeyenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27'yi
geçenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i
geçmeyenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen
fakat % 27'yi geçmeyenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27'yi
geçenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i
geçmeyenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen
fakat % 27'yi geçmeyenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27'yi
geçenler

16

0404.10.34.00.00

0405.10.19.00.00

İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i
geçmeyenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen
fakat % 27'yi geçmeyenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27'yi
geçenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i
geçmeyenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen
fakat % 27'yi geçmeyenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27'yi
geçenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i
geçmeyenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen
fakat % 27'yi geçmeyenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27'yi
geçenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i
geçmeyenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen
fakat % 27'yi geçmeyenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27'yi
geçenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i
geçmeyenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen
fakat % 27'yi geçmeyenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27'yi
geçenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i
geçmeyenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen
fakat % 27'yi geçmeyenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27'yi
geçenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i
geçmeyenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen
fakat % 27'yi geçmeyenler
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27'yi
geçenler
Net muhteviyatı 1 kg.'ı geçmeyen hazır ambalajlarda
olanlar
Diğerleri

0405.10.30.00.00

Rekombine tereyağı

140

140

140

0

140

0405.10.50.00.00

Peynir altı suyundan elde edilen tereyağı

140

140

140

0

140

0405.10.90.00.00

Diğerleri

140

140

140

0

140

0405.20.90.00.00

140

140

0

140

140

140

0

140

0405.90.90.00.00

İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle %75' den fazla 140
fakat %80' den az olanlar
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle %99,3 veya
140
daha fazla ve içerdiği su miktarı ağırlık itibariyle
%0,5'i geçmeyenler
Diğerleri
140

140

140

0

140

0406.10.20.00.11

Taze peynir

138

140

140

0

140

0406.10.20.00.12

Çökelek

140

140

140

0

140

0406.10.20.00.13

Lor

140

140

140

0

140

0406.10.20.00.19

Diğerleri

140

140

140

0

140

0406.10.80.00.00

Diğerleri

138

140

140

0

140

0406.20.10.00.00

Yağsız sütten yapılan ve çok ince kıyılmış bitki ilave 138
edilen Glarus otlu peyniri (Schabziger olarak bilinen)
Gravyer
43

140

140

0

140

45

45

0

45

Çester, Parmezan, Dutch (Felemenk) ve benzeri
peynirler
Diğerleri

43

45

45

0

45

138

140

140

0

140

0404.10.36.00.00
0404.10.38.00.00
0404.10.48.00.00
0404.10.52.00.00
0404.10.54.00.00
0404.10.56.00.00
0404.10.58.00.00
0404.10.62.00.00
0404.10.72.00.00
0404.10.74.00.00
0404.10.76.00.00
0404.10.78.00.00
0404.10.82.00.00
0404.10.84.00.00
0404.90.21.00.00
0404.90.23.00.00
0404.90.29.00.00
0404.90.81.00.00
0404.90.83.00.00
0404.90.89.00.00
0405.10.11.00.00

0405.90.10.00.00

0406.20.90.10.11
0406.20.90.10.12
0406.20.90.90.00

17

65

67

67

0

67

65

67

67

0

67

65

67

67

0

67

65

67

67

0

67

65

67

67

0

67

65

67

67

0

67

65

67

67

0

67

65

67

67

0

67

65

67

67

0

67

65

67

67

0

67

65

67

67

0

67

65

67

67

0

67

65

67

67

0

67

65

67

67

0

67

65

67

67

0

67

65

67

67

0

67

65

67

67

0

67

65

67

67

0

67

65

67

67

0

67

65

67

67

0

67

65

67

67

0

67

140

140

140

0

140

140

140

140

0

140

0406.40.10.00.00

Üretiminde sadece Emmentaler, Gravyer ve Appenzell 138
peynirlerinin kullanıldığı ve Glarus otlu peynirinin
(Schabziger) katkı maddesi olarak kullanılabildiği;
kuru maddedeki süt yağı oranı ağırlık itibariyle%56'yı
geçmeyen, perakende satılacak hale getirilmiş olanlar
Kuru maddedeki yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 48'i 138
geçmeyenler
Kuru maddedeki yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 48'i 138
geçenler
İçerdiği süt yağı oranı, ağırlık itibariyle, % 36' yı
138
geçenler
Rokfor
43

140

140

0

140

140

140

0

140

140

140

0

140

140

140

0

140

0406.40.50.00.00

Gorgonzola

43

45

45

0

45

45

45

0

45

0406.40.90.00.00

Diğerleri

43

45

45

0

45

0406.90.01.00.00

İşleme tabi tutulacak olanlar

138

140

140

0

140

0406.90.13.00.00

Emmentaler

138

140

140

0

140

0406.90.15.00.11

Gravyer

43

45

45

0

45

0406.90.15.00.12

Sbrinz

43

45

45

0

45

0406.90.17.00.00

Bergkaese, Appenzell

138

140

140

0

140

0406.90.18.00.00

138

140

140

0

140

138

140

140

0

140

0406.90.21.00.00

Fromage Fribourgeois (fribourg peyniri),Vacherin
Mont d'or ve téte de Moine
Yağsız sütten yapılmış olup, çok ince kıyılmış bitki
ilave edilen Glarus otlu peyniri (Schabziger olarak
bilinen)
Çedar

43

45

45

0

45

0406.90.23.00.00

Edam

138

140

140

0

140

0406.90.25.00.00

Tilsit

138

140

140

0

140

0406.90.27.00.00

Butterkaese

138

140

140

0

140

0406.90.29.00.00

Kaşkaval (kaşar peyniri)

138

140

140

0

140

0406.90.31.00.11

Tulum peyniri

138

140

140

0

140

0406.90.31.00.12

Beyaz peynir

140

140

140

0

140

0406.90.33.00.11

Tulum peyniri

138

140

140

0

140

0406.90.33.00.12

Beyaz peynir

140

140

140

0

140

0406.90.35.00.00

Kefalo -Tyri

138

140

140

0

140

0406.90.37.00.00

Finlandiya

138

140

140

0

140

0406.90.39.00.00

Jarlsberg

138

140

140

0

140

0406.90.50.00.00

138

140

140

0

140

0406.90.61.00.00

Koyun veya manda sütünden yapılan ve salamura
içeren kaplarda veya koyun veya keçi derisinden
yapılan tulumlar içerisinde bulunanlar
Grana Padano, Parmigiano Reggiano

138

140

140

0

140

0406.90.63.00.00

Fiore sardo, pecorino

138

140

140

0

140

0406.90.69.00.00

Diğerleri

138

140

140

0

140

0406.90.73.00.00

Provolone

138

140

140

0

140

0406.90.75.00.00

Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

138

140

140

0

140

0406.90.76.00.00

Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo,
Samsö
Gouda

138

140

140

0

140

138

140

140

0

140

140

140

0

140

140

140

0

140

0406.90.82.00.00

Esrom, İtalıco, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin, 138
Taleggio
Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double
138
Gloucester, Blarney, Colby, Monterey
Camembert
138

140

140

0

140

0406.90.84.00.00

Brie

138

140

140

0

140

0406.90.85.00.00

Kefalograviera,Kasseri

138

140

140

0

140

0406.30.10.00.00

0406.30.31.00.00
0406.30.39.00.00
0406.30.90.00.00

0406.90.19.00.00

0406.90.78.00.00
0406.90.79.00.00
0406.90.81.00.00

18

138

140

140

0

140

138

140

140

0

140

138

140

140

0

140

138

140

140

0

140

0406.90.99.00.11

Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık
itibariyle su oranı %47'yi geçen fakat % 52'yi
geçmeyenler
Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık
itibariyle su oranı %52'yi geçen fakat % 62 ' yi
geçmeyenler
Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık
itibariyle su oranı %62'yi geçen fakat % 72'yi
geçmeyenler
Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık
itibariyle su oranı %72'yi geçenler
Cester, Parmezan, Felemenk ve benzeri peynirler

43

45

45

0

45

0406.90.99.00.12

Dil peyniri

138

140

140

0

140

0406.90.99.00.19

Diğerleri

138

140

140

0

140

0407.00.11.10.11

Hindi yumurtası

0

0

0

0

0

0407.00.11.10.19

Diğerleri

0

0

0

0

0

0407.00.11.90.11

Hindi yumurtası

20

20

20

0

20

0407.00.11.90.19

Diğerleri

13

13

13

0

13

0407.00.19.10.11

Tavuk yumurtaları

0

0

0

0

0

0407.00.19.10.19

Diğerleri

0

0

0

0

0

0407.00.19.90.11

Tavuk yumurtaları

13

13

13

0

13

0407.00.19.90.19

Diğerleri

13

13

13

0

13

0407.00.30.00.11

Hindi veya kaz yumurtaları

76,5

76,5

76,5

0

76,5

0407.00.30.00.12

Tavuk yumurtaları

76,5

76,5

76,5

0

76,5

0407.00.30.00.19

Diğerleri

76,5

76,5

76,5

0

76,5

0407.00.90.10.11

Devekuşu yumurtaları

0

0

0

0

0

0407.00.90.10.19

Diğerleri

0

0

0

0

0

0407.00.90.20.11

Devekuşu yumurtaları

13

13

13

0

13

0407.00.90.20.19

Diğerleri

13

13

13

0

13

0407.00.90.90.00

Diğerleri

76,5

76,5

76,5

0

76,5

0408.11.20.00.00

İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar 53,1

53,1

53,1

0

53,1

0408.11.80.00.00

Diğerleri

53,1

53,1

53,1

0

53,1

0408.19.20.00.00

İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar 53,1

53,1

53,1

0

53,1

0408.19.81.00.00

Sıvı halde

53,1

53,1

53,1

0

53,1

0408.19.89.00.00

Dondurulmuş

53,1

53,1

53,1

0

53,1

0408.91.20.00.00

İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar 53,1

53,1

53,1

0

53,1

0408.91.80.00.00

Diğerleri

53,1

53,1

53,1

0

53,1

0408.99.20.00.00

İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar 53,1

53,1

53,1

0

53,1

0408.99.80.00.00

Diğerleri

53,1

53,1

53,1

0

53,1

0409.00.00.00.11

Petek bal

38,5

38,5

38,5

0

38,5

0409.00.00.00.12

Süzme bal

38,5

38,5

38,5

0

38,5

0410.00.00.00.11

Kablumbağa yumurtaları

23,1

23,1

23,1

0

23,1

0410.00.00.00.12

Salyangoz kabuğu unu

23,1

23,1

23,1

0

23,1

0410.00.00.00.13

Arı sütü

23,1

23,1

23,1

0

23,1

0410.00.00.00.19

Diğerleri

23,1

23,1

23,1

0

23,1

0406.90.86.00.00
0406.90.87.00.00
0406.90.88.00.00
0406.90.93.00.00

19

5. FASIL
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve
G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

EFTA

ROM.

MAK.

B-HER.

D.Ü.

0504.00.00.10.11 Kuru buzağı şirdeni

0

0

0

0

0

0504.00.00.10.19 Diğerleri

3,9

3,9

3,9

0

3,9

0504.00.00.90.11 Koyun türü hayvanların orjinal bağırsakları

10

10

10

0

10

0504.00.00.90.12 Keçi türü hayvanların orjinal bağırsakları

10

10

10

0

10

0504.00.00.90.13 Sığır türü hayvanların orjinal bağırsakları

10

10

10

0

10

0504.00.00.90.19 Diğer hayvanların orjinal bağırsakları

10

10

10

0

10

0504.00.00.90.21 Koyun türü hayvanların asorti bağırsakları

10

10

10

0

10

0504.00.00.90.22 Keçi türü hayvanların asorti bağırsakları

10

10

10

0

10

0504.00.00.90.23 Sığır türü hayvanların asorti bağırsakları

10

10

10

0

10

0504.00.00.90.29 Diğer asorti bağırsaklar

10

10

10

0

10

0504.00.00.90.31 Kurutulmamış şirdenler

10

10

10

0

10

0504.00.00.90.39 Diğerleri

10

10

10

0

10

0511.10.00.00.00 Sığır spermleri

0

0

0

0

0

0511.91.90.00.11 Alabalık yumurtası

0

0

0

0

0

0511.91.90.00.19 Diğerleri

0

0

0

0

0

0511.99.90.10.00 İpek böceği yumurtaları

Muaf

Muaf

Muaf

Muaf

Muaf

0511.99.90.90.11 Hayvan kanı sıvı veya kurutulmuş

20

20

20

0

20

0511.99.90.90.12 Kırmız böceği (ochenille) ve benzeri böcekler

20

20

20

0

20

0511.99.90.90.18 Diğerleri

0

0

0

0

0

20

6. FASIL

G.T.İ.P.
0601.10.10.00.00

Sümbül soğanları

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve
EFTA
ROM.
MAK. B-HER.
D.Ü.
6,3
6,3
6,3
0
6,3

0601.10.20.00.00

Nergis soğanları

6,3

6,3

6,3

0

6,3

0601.10.30.00.00

Lale soğanları

6,3

6,3

6,3

0

6,3

0601.10.40.00.00

Glayöl soğanları

6,3

6,3

6,3

0

6,3

0601.10.90.10.00

Diğer çiçek soğanları

6,3

6,3

6,3

0

6,3

0601.10.90.90.00

Diğerleri

6,3

6,3

6,3

0

6,3

0601.20.10.00.11

Hindiba bitkisi

6,3

6,3

6,3

0

6,3

0601.20.10.00.12

Hindiba kökleri

6,3

6,3

6,3

0

6,3

0601.20.30.00.11

Orkide soğanları

6,3

6,3

6,3

0

6,3

0601.20.30.00.12

Sümbül soğanları

6,3

6,3

6,3

0

6,3

0601.20.30.00.13

Nergis soğanları

6,3

6,3

6,3

0

6,3

0601.20.30.00.14

Lale soğanları

6,3

6,3

6,3

0

6,3

0601.20.90.10.11

Glayöller

6,3

6,3

6,3

0

6,3

0601.20.90.10.19

Diğerleri

6,3

6,3

6,3

0

6,3

0601.20.90.90.00

Diğerleri

6,3

6,3

6,3

0

6,3

0602.10.10.00.00

Asma çelikleri, daldırmalar

2,4

3,9

3,9

0

3,9

MADDE İSMİ

0602.10.90.00.00

Diğerleri

2,4

3,9

3,9

0

3,9

0602.20.10.00.00

Asma (aşılı veya köklendirilmiş)

2,4

3,9

3,9

0

3,9

0602.20.90.00.00

Diğerleri

2,4

3,9

3,9

0

3,9

0602.30.00.00.00

Rododendronlar ve açelyalar (aşılı veya aşısız)

2,4

3,9

3,9

0

3,9

0602.40.10.00.00

Aşısız

2,4

3,9

3,9

0

3,9

0602.40.90.00.00

Aşılı

2,4

3,9

3,9

0

3,9

0602.90.10.00.00

Mantar miselleri

2,4

3,9

3,9

0

3,9

0602.90.20.00.00

Ananas fidanı

2,4

3,9

3,9

0

3,9

0602.90.30.00.00

Sebze ve çilek fideleri

2,4

3,9

3,9

0

3,9

0602.90.41.00.00
0602.90.45.00.11
0602.90.45.00.12
0602.90.49.00.00
0602.90.51.00.00
0602.90.59.00.00
0602.90.70.00.11
0602.90.70.00.12
0602.90.91.00.00

Orman ağaçları
Çelikler
Fidanlar
Diğerleri
Çok yıllık (perenial) bitkiler
Diğerleri
Çelikler
Fidanlar
Tomurcuklu veya çiçek açmış çiçekler (kaktüsler
hariç)
Diğerleri
Güller
Karanfiller
Orkideler
Glayöller
Krizantemler
Diğerleri
Diğerleri
Ren geyiği likeni
Diğerleri
Noel ağaçları
İğne yapraklı ağaçların dalları
Şimşir dalı
Diğerleri
Sadece kurutulmuş
Diğerleri

2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
3,9
3,9
19,5

3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
19,5

3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
19,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
19,5

19,5
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8

19,5
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8

19,5
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19,5
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8

0602.90.99.00.00
0603.10.10.00.00
0603.10.20.00.00
0603.10.30.00.00
0603.10.40.00.00
0603.10.50.00.00
0603.10.80.00.00
0603.90.00.00.00
0604.10.10.00.00
0604.10.90.00.00
0604.91.20.00.00
0604.91.40.00.00
0604.91.90.00.11
0604.91.90.00.19
0604.99.10.00.00
0604.99.90.00.00

21

7. FASIL
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve
G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

EFTA

ROM.

MAK.

B-HER.

D.Ü.

0701.10.00.00.00

Tohumluk

19,3

19,3

19,3

0

19,3

0701.90.10.00.00

Nişasta imalinde kullanılanlar

19,3

19,3

19,3

0

19,3

0701.90.50.00.00

Taze (1 Ocak'tan 30 Haziran'a kadar olanlar)

19,3

19,3

19,3

0

19,3

0701.90.90.00.00

Diğerleri

19,3

19,3

19,3

0

19,3

0702.00.00.00.00

Domates (taze veya soğutulmuş)

48,6

48,6

48,6

0

48,6

0703.10.11.00.00

Arpacık soğanı

49,5

49,5

49,5

0

49,5

0703.10.19.00.11

Kuru soğan

49,5

49,5

49,5

0

49,5

0703.10.19.00.12

Taze soğan

49,5

49,5

49,5

0

49,5

0703.10.90.00.00

Şalotlar

49,5

49,5

49,5

0

49,5

0703.20.00.00.11

Taze sarımsak

49,5

49,5

49,5

0

49,5

0703.20.00.00.12

Kuru sarımsak

49,5

49,5

49,5

0

49,5

0703.90.00.00.11

Pırasa

49,5

49,5

49,5

0

49,5

0703.90.00.00.12

Soğanımsı sebzeler

49,5

49,5

49,5

0

49,5

0704.10.00.00.11

Karnabahar

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0704.10.00.00.12

Broccoli

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0704.20.00.00.00

Brüksel lahanası

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0704.90.10.00.11

Beyaz lahana

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0704.90.10.00.12

Kırmızı lahana

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0704.90.90.00.00

Diğerleri

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0705.11.00.00.00

Baş marul

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0705.19.00.00.00

Diğerleri

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0705.21.00.00.00

Başlı hindiba (Cichorium intybus var. folioeum)

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0705.29.00.00.00

Diğerleri

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0706.10.00.00.11

Havuçlar

36,9

36,9

36,9

0

36,9

0706.10.00.00.12

Şalgamlar

36,9

36,9

36,9

0

36,9

0706.90.10.00.00

Kök kerevizi

36,9

36,9

36,9

0

36,9

0706.90.30.00.00

Bayır turbu (Cochlearia armoracia)

36,9

36,9

36,9

0

36,9

0706.90.90.00.00

Diğerleri

36,9

36,9

36,9

0

36,9

0707.00.05.00.00

Hıyarlar

29,7

29,7

29,7

0

29,7

0707.00.90.00.00

Kornişonlar

29,7

29,7

29,7

0

29,7

0708.10.00.00.11

Kabuklu

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0708.10.00.00.12

Kabuksuz

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0708.20.00.00.11

Fasulye

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0708.20.00.00.12

Barbunya (kabuklu)

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0708.20.00.00.13

Barbunya (kabuksuz)

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0708.90.00.00.11

Kabuklu baklagiller

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0708.90.00.00.12

Kabuksuz baklagiller

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.10.00.00.00

Enginarlar

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.20.00.00.00

Kuşkonmazlar

19,5

19,5

19,5

0

19,5

22

0709.30.00.00.00

Patlıcanlar

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.40.00.00.00

Yaprak kerevizleri (kök kerevizleri hariç)

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.51.00.00.00

Agaricus cinsi mantarlar

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.52.00.00.00

Domalanlar

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.59.10.00.00

Cüce kız mantarı (Chanterelles)

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.59.30.00.00

Kuzu mantarları

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.59.90.00.00

Diğerleri

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.60.10.00.11

Sivri biber

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.60.10.00.12

Dolmalık biber

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.60.10.00.13

Çarliston biber

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.60.10.00.14

Kırmızı biber (paprika)

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.60.10.00.19

Diğerleri

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.60.91.00.00

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.60.95.00.00

Capsicum oleoresin boyaları ve Capsisin imalinde
kullanılan Capsicum cinsi biberler
Rezinoit veya uçucu yağların imalinde kullanılanlar

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.60.99.00.00

Diğerleri

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.70.00.00.11

Ispanak

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.70.00.00.12

Yeni Zelanda ıspanağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.70.00.00.13

Bahçe ıspanağı ( kara pazı )

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.90.10.00.00

19,5

19,5

0

19,5

0709.90.20.00.00

Salatalık sebzeler, [marul (Lactuca sativa) ve hindiba 19,5
(Cichorium spp.) hariç]
Pazı ve yaban enginarı
19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.90.31.00.00

Zeytinyağı imalinde kullanılmayanlar

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.90.39.00.00

Diğerleri

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.90.40.00.00

Kebere

5

5

5

0

5

0709.90.50.00.00

Rezene

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.90.60.00.00

Tatlı mısır

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.90.70.00.11

Dolmalık kabak

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.90.70.00.12

Bal kabağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.90.70.00.13

Su kabağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.90.70.00.14

Sakız kabağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.90.70.00.19

Diğerleri

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.90.90.00.11

Bamya

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.90.90.00.12

Semizotu

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.90.90.00.13

Maydanoz

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.90.90.00.14

Asma yaprağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.90.90.00.15

Nane

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0709.90.90.00.19

Diğerleri

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0710.10.00.00.00

Patates

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0710.21.00.00.00

Bezelye (Pisum sativum)

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0710.22.00.00.00

Fasulye (Phaseolus spp., Vigna spp.)

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0710.29.00.00.00

Diğerleri

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0710.30.00.00.00

Ispanak, Yeni Zelanda ıspanağı ve bahçe ıspanağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0710.80.10.00.00

Zeytinler

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0710.80.51.00.00

Tatlı biberler

19,5

19,5

19,5

0

19,5

23

0710.80.59.00.00

Diğerleri

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0710.80.61.00.00

Agaricus cinsi mantarlar

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0710.80.69.00.00

Diğerleri

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0710.80.70.00.00

Domatesler

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0710.80.80.00.00

Enginarlar

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0710.80.85.00.00

Kuşkonmazlar

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0710.80.95.00.11

Soğan

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0710.80.95.00.12

Havuç

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0710.80.95.00.13

Pırasa

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0710.80.95.00.14

Karnabahar

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0710.80.95.00.15

Lahana

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0710.80.95.00.19

Diğerleri

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0710.90.00.00.00

Sebze karışımları

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0711.20.10.00.00

Zeytinyağı imalinde kullanılmayanlar

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0711.20.90.00.00

Diğerleri

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0711.30.00.00.00

Kebere

5

5

5

0

5

0711.40.00.00.00

Hıyarlar ve kornişonlar

36

36

36

0

36

0711.51.00.00.00

Agaricus cinsi mantarlar

36

36

36

0

36

0711.59.00.00.00

Diğerleri

36

36

36

0

36

0711.90.10.00.00

36

36

36

0

36

0711.90.50.00.00

Capsicum ve Pimenta cinsi meyvalar (tatlı biberler
hariç)
Soğanlar

36

36

36

0

36

0711.90.80.00.00

Diğerleri

36

36

36

0

36

0711.90.90.00.00

Sebze karışımları

36

36

36

0

36

0712.20.00.00.00

Soğanlar

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0712.31.00.00.00

Agaricus cinsi mantarlar

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0712.32.00.00.00

Yahudi kulağı (Auricularia spp.)

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0712.33.00.00.00

Jöle mantarı (Tremella spp.)

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0712.39.00.00.00

Diğerleri

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0712.90.05.00.00

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0712.90.11.00.00

Patates (kesilmiş veya dilimlenmiş olsun olmasın,
fakat başka şekilde hazırlanmamış)
Tohumluk (melez)

11,7

11,7

11,7

0

11,7

0712.90.19.00.00

Diğerleri

11,7

11,7

11,7

0

11,7

0712.90.30.00.00

Domates

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0712.90.50.00.00

Havuç

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0712.90.90.00.11

Sarımsak

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0712.90.90.00.12

Pırasa

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0712.90.90.00.13

Ispanak

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0712.90.90.00.14

Kuşkonmaz

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0712.90.90.00.15

Bamya

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0712.90.90.00.16

Bezelye

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0712.90.90.00.17

Kabak

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0712.90.90.00.18

Karnabahar

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0712.90.90.00.21

Lahana

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0712.90.90.00.22

Patlıcan

19,5

19,5

19,5

0

19,5

24

0712.90.90.00.29

Diğerleri

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0713.10.10.00.11

Yem bezelyesi

0

0

0

0

0

0713.10.10.00.19

Diğerleri

0

0

0

0

0

0713.10.90.00.11

Yem bezelyesi

19,3

19,3

19,3

0

19,3

0713.10.90.00.19

Diğerleri

19,3

19,3

19,3

0

19,3

0713.20.00.00.11

Tohumluk olanlar

0

0

0

0

0

0713.20.00.00.19

Diğerleri

19,3

19,3

19,3

0

19,3

0713.31.00.00.11

Tohumluk olanlar

0

0

0

0

0

0713.31.00.00.19

Diğerleri

19,3

19,3

19,3

0

19,3

0713.32.00.00.11

Tohumluk olanlar

0

0

0

0

0

0713.32.00.00.19

Diğerleri

19,3

19,3

19,3

0

19,3

0713.33.10.00.00

Tohumluk olanlar

0

0

0

0

0

0713.33.90.00.00

Diğerleri

19,3

19,3

19,3

0

19,3

0713.39.00.00.11

Tohumluk olanlar

0

0

0

0

0

0713.39.00.00.19

Diğerleri

19,3

19,3

19,3

0

19,3

0713.40.00.00.11

Tohumluk olanlar

0

0

0

0

0

0713.40.00.00.12

Yeşil mercimek

19,3

19,3

19,3

0

19,3

0713.40.00.00.13

Kırmızı mercimek

19,3

19,3

19,3

0

19,3

0713.40.00.00.19

Diğerleri

19,3

19,3

19,3

0

19,3

0713.50.00.00.11

Tohumluk olanlar

0

0

0

0

0

0713.50.00.00.19

Diğerleri

19,3

19,3

19,3

0

19,3

0713.90.00.00.11

Tohumluk börülce

0

0

0

0

0

0713.90.00.00.12

Tohumluk barbunya

0

0

0

0

0

0713.90.00.00.13

Diğer tohumluk olanlar

0

0

0

0

0

0713.90.00.00.14

Börülce

19,3

19,3

19,3

0

19,3

0713.90.00.00.15

Barbunya

19,3

19,3

19,3

0

19,3

0713.90.00.00.19

Diğerleri

19,3

19,3

19,3

0

19,3

0714.10.10.00.00

Un ve ezmelerden elde edilen pelletler

19,3

19,3

19,3

0

19,3

0714.10.91.00.00

19,3
İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli,net
muhtevası 28 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar
(taze ve bütün halde veya kabuksuz ve dondurulmuş)
(dilimlenmiş olsun olmasın)
Diğerleri
19,3

19,3

19,3

0

19,3

19,3

19,3

0

19,3

19,3

19,3

19,3

0

19,3

0714.20.90.10.00

Taze, bütün halde (insan gıdası olarak kullanılmaya
elverişli hale getirilmiş)
Dondurulmuş

19,3

19,3

19,3

0

19,3

0714.20.90.90.00

Diğerleri

19,3

19,3

19,3

0

19,3

0714.90.11.00.11

Ararot

19,3

19,3

19,3

0

19,3

0714.90.11.00.12

Salep

19,3

19,3

19,3

0

19,3

0714.90.11.00.19

Diğerleri

19,3

19,3

19,3

0

19,3

0714.90.19.00.11

Ararot

19,3

19,3

19,3

0

19,3

0714.90.19.00.12

Salep

19,3

19,3

19,3

0

19,3

0714.90.19.00.19

Diğerleri

19,3

19,3

19,3

0

19,3

0714.90.90.10.00

Dondurulmuş

19,3

19,3

19,3

0

19,3

0714.90.90.90.00

Diğerleri

19,3

19,3

19,3

0

19,3

0714.10.99.00.00
0714.20.10.00.00

25

8. FASIL
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve
G.T.İ.P.
0801.11.00.00.00
0801.19.00.00.00
0801.21.00.00.00
0801.22.00.00.00
0801.31.00.00.00
0801.32.00.00.00
0802.11.10.00.00
0802.11.90.00.00
0802.12.10.00.00
0802.12.90.00.00
0802.21.00.00.00
0802.22.00.00.00
0802.31.00.00.00
0802.32.00.00.00
0802.40.00.00.00
0802.50.00.00.00
0802.90.20.00.00
0802.90.50.00.00
0802.90.60.00.00
0802.90.85.00.00
0803.00.11.00.00
0803.00.19.00.00
0803.00.90.00.00
0804.10.00.00.00
0804.20.10.00.00
0804.20.90.00.11
0804.20.90.00.12
0804.20.90.00.13
0804.20.90.00.14
0804.20.90.00.15
0804.20.90.00.19
0804.30.00.00.00
0804.40.00.00.00
0804.50.00.00.00
0805.10.20.00.11
0805.10.20.00.12
0805.10.20.00.13
0805.10.20.00.14
0805.10.20.00.15
0805.10.20.00.16
0805.10.20.00.17
0805.10.20.00.18
0805.10.20.00.21
0805.10.20.00.22
0805.10.20.00.23
0805.10.20.00.24
0805.10.20.00.25
0805.10.20.00.29
0805.10.80.00.00
0805.20.10.00.00
0805.20.30.00.11
0805.20.30.00.12
0805.20.50.00.00
0805.20.70.00.00
0805.20.90.00.11
0805.20.90.00.12
0805.20.90.00.13
0805.20.90.00.14
0805.20.90.00.15
0805.20.90.00.16
0805.20.90.00.17
0805.20.90.00.19
0805.40.00.00.11
0805.40.00.00.12
0805.40.00.00.13
0805.40.00.00.14
0805.40.00.00.15

MADDE İSMİ

EFTA

Kurutulmuş
Diğerleri
Kabuklu
Kabuksuz
Kabuklu
Kabuksuz
Acı bademler
Diğerleri
Acı bademler
Diğerleri
Kabuklu
Kabuksuz
Kabuklu
Kabuksuz
Kestane (Castanea Spp.)
Antep fıstığı
Arek cevizi, kola cevizi ve pekan cevizi
Çam fıstığı
Makadamya cevizi
Diğerleri
Plantain
Diğerleri
Kurutulmuş
Hurma
Taze
Ekstra kuru incir
Birinci sınıf kuru incir
İkinci sınıf kuru incir
Kuru naturel incir
Hurda incir
Diğerleri
Ananas
Avokado armudu
Guava armudu, mango ve mangost
Kan Portakalı-Yarı Kan Portakalı
Waşington (Navel)
Şamuti (Yafa)
Valencia
Tomson
Hamlin
Vernas
Ovalins
Trablus
Akçay Şekeri
Finike
Trovlins
Navelina
Diğerleri
Diğerleri
Klemantin
Monreale
Satsuma
Mandarin ve vilking
Tanjerin
King
Yerli Mandalina
Freumont
Mineola
Nova
Marisol
Okitsu
Diğerleri
Marsh Seedless
Tomson
Ruby Red
Star Ruby
Pink

30
30
30
30
30
30
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
145,8
145,8
145,8
25
45,9
45,9
45,9
45,9
45,9
45,9
45,9
58,5
45
45
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

26

ROM.
30
30
30
30
30
30
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
145,8
145,8
145,8
25
45,9
45,9
45,9
45,9
45,9
45,9
45,9
58,5
45
45
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

MAK.
30
30
30
30
30
30
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
145,8
145,8
145,8
25
45,9
45,9
45,9
45,9
45,9
45,9
45,9
58,5
45
45
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

B-HER.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D.Ü.
30
30
30
30
30
30
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
145,8
145,8
145,8
25
45,9
45,9
45,9
45,9
45,9
45,9
45,9
58,5
45
45
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

0805.40.00.00.16
0805.40.00.00.19
0805.50.10.00.11
0805.50.10.00.12
0805.50.10.00.13
0805.50.10.00.14
0805.50.10.00.15
0805.50.10.00.16
0805.50.10.00.17
0805.50.10.00.19
0805.50.90.00.00
0805.90.00.00.11
0805.90.00.00.12
0806.10.10.00.11
0806.10.10.00.12
0806.10.10.00.13
0806.10.10.00.14
0806.10.10.00.15
0806.10.10.00.16
0806.10.10.00.17
0806.10.10.00.18
0806.10.10.00.21
0806.10.10.00.22
0806.10.10.00.23
0806.10.10.00.29
0806.10.90.00.00
0806.20.10.00.00
0806.20.30.00.00
0806.20.90.00.00
0807.11.00.00.00
0807.19.00.00.00
0807.20.00.00.00
0808.10.10.00.00

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
86,4
86,4
86,4
60,3

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
86,4
86,4
86,4
60,3

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
86,4
86,4
86,4
60,3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
86,4
86,4
86,4
60,3

60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3

60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3

60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3

0808.20.50.00.00
0808.20.90.00.00
0809.10.00.00.00
0809.20.05.00.00
0809.20.95.00.00
0809.30.10.00.00
0809.30.90.00.00
0809.40.05.00.11
0809.40.05.00.12
0809.40.05.00.13
0809.40.05.00.19
0809.40.90.00.00
0810.10.00.00.00
0810.20.10.00.00

Diored
Diğerleri
Enterdonat
Lamas
Kütdikem
Yatak
Mayer
Şataf
İtalyan
Diğerleri
Tatlı limonlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
Diğer taze turunçgiller
Diğer kurutulmuş turunçgiller
Sultani çekirdeksiz üzüm
Rezaki üzümü
Tarsus beyazı üzümü
Müşküle üzümü
Kardinal üzümü
İmparator üzümü
Perlet üzümü
Süper çekirdeksiz üzümü
Antep karası üzümü
Hatun parmağı üzümü
Yalova incisi üzümü
Diğerleri
Diğerleri
Korint üzümü
Sultani üzümü
Diğerleri
Karpuzlar
Diğerleri
Papaya
Şaraplık elmalar, yığın halinde, 16 Eylül'den 15
Aralık'a kadar
Golden cinsi
Granny Smith cinsi
Starking elma
Starkrimson elma
Topred
Jonagold
Red Chief (Red Delicious)
Fuji
Breabuen
Diğerleri
Şaraplık armut,yığın halinde , 1 Ağustos'tan 31
Aralık'a kadar
Diğerleri
Ayva
Kayısı (zerdali dahil)
Vişne (Prunus cerasus)
Diğerleri
Nektarinler
Diğerleri
Can eriği
Malta eriği (yeni dünya)
Mürdüm eriği
Diğer erikler
Çakal eriği
Çilek
Ahududu

60,3
60,3
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
50
50

60,3
60,3
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
50
50

60,3
60,3
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
50
50

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

60,3
60,3
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
50
50

0810.20.90.00.00

Diğerleri

50

50

50

0

50

0810.30.10.00.00

Siyah Frenk üzümü

50

50

50

0

50

0810.30.30.00.00

Kırmızı Frenk üzümü

50

50

50

0

50

0810.30.90.00.00

Diğerleri

50

50

50

0

50

0810.40.10.00.00

Noktalı kırmızı yaban mersinleri (Vaccinium vitisidea türü meyve)
Adi yaban mersini (Vaccinium myrtillus)
İri meyvalı bataklık yaban mersini ( Vaccinium
macrocarpan) ve bataklık yaban mersini (Vaccinium
corymbosum)
Diğerleri

50

50

50

0

50

50
50

50
50

50
50

0
0

50
50

50

50

50

0

50

0808.10.80.00.11
0808.10.80.00.12
0808.10.80.00.13
0808.10.80.00.14
0808.10.80.00.15
0808.10.80.00.16
0808.10.80.00.17
0808.10.80.00.18
0808.10.80.00.21
0808.10.80.00.29
0808.20.10.00.00

0810.40.30.00.00
0810.40.50.00.00
0810.40.90.00.00

27

0810.50.00.00.00

Kivi

55,8

55,8

55,8

0

0810.60.00.00.00
0810.90.30.00.00

Durian
Demirhindi, mahun elması, "lychees", ekmek ağacı
meyvesi, sapodillo meyvesi
Çarkıfelek meyvesi, Karambola ve pitahaya
Nar
Muşmula
Kuşburnu
Diğerleri
Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler
Diğerleri
Diğerleri
Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler
Diğerleri
Ahududu
Siyah Frenk üzümü
Kırmızı Frenk üzümü
Böğürtlen, dut ve loganberrier
Diğerleri
Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler
Diğerleri
Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler
Diğerleri
Adi yaban mersini
Vaccinium myrtilloides ve Vaccinium angustifolium
türü meyvalar
Vişne (Prunus cerasus)
Diğerleri
Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler
Erik
Kayısı (zerdali dahil)
Şeftali
Elma
Üzüm
Diğerleri
Ekstra vişne
Birinci sınıf vişne
İkinci sınıf vişne
Endüstriyel vişne
Kiraz
Kayısı (zerdali dahil)
Portakal
Papaya
Adi yaban mersini

50
50

50
50

50
50

0
0

65 (1)
MIN 500
EUR/Ton
50
50

50
50
50
50
50
37
37
15,4
37
37
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
37
37
37
37
15,4
15,4

50
50
50
50
50
37
37
15,4
37
37
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
37
37
37
37
15,4
15,4

50
50
50
50
50
37
37
15,4
37
37
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
37
37
37
37
15,4
15,4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

50
50
50
50
50
37
37
15,4
37
37
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
37
37
37
37
15,4
15,4

15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4

15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4

15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4

15,4

15,4

15,4

0

15,4

0812.90.98.00.11
0812.90.98.00.12
0812.90.98.00.13
0812.90.98.00.14
0812.90.98.00.15
0812.90.98.00.16
0812.90.98.00.17
0812.90.98.00.18
0813.10.00.00.11
0813.10.00.00.12
0813.10.00.00.13
0813.10.00.00.14
0813.10.00.00.15
0813.20.00.00.11
0813.20.00.00.12
0813.20.00.00.13
0813.20.00.00.14
0813.30.00.00.11
0813.30.00.00.12

Guava, mango, mangost, demirhindi, mahun elması,
''lychees'',ekmek ağacı meyvesi, sapodillo eriği,
çarkıfelek meyvesi, Karambola, pitahaya ve sert
kabuklu tropikal meyveler
Şeftali
Erik
Elma
Turunç
Çilek
Siyah Frenk üzümü
Ahududu
Diğerleri
Ekstra kayısı
Birinci sınıf kayısı
İkinci sınıf kayısı
Endüstriyel kayısı
Zerdali
Ekstra erik
Birinci sınıf erik
İkinci sınıf erik
Endüstriyel erik
Ekstra elma
Birinci sınıf elma

15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

0813.30.00.00.13
0813.30.00.00.14

İkinci sınıf elma
Endüstriyel elma

41
41

41
41

41
41

0
0

41
41

0810.90.40.00.00
0810.90.95.00.11
0810.90.95.00.12
0810.90.95.00.13
0810.90.95.00.18
0811.10.11.00.00
0811.10.19.00.00
0811.10.90.00.00
0811.20.11.00.00
0811.20.19.00.00
0811.20.31.00.00
0811.20.39.00.00
0811.20.51.00.00
0811.20.59.00.00
0811.20.90.00.00
0811.90.11.00.00
0811.90.19.00.00
0811.90.31.00.00
0811.90.39.00.00
0811.90.50.00.00
0811.90.70.00.00
0811.90.75.00.00
0811.90.80.00.00
0811.90.85.00.00
0811.90.95.00.11
0811.90.95.00.12
0811.90.95.00.13
0811.90.95.00.14
0811.90.95.00.15
0811.90.95.00.19
0812.10.00.00.11
0812.10.00.00.12
0812.10.00.00.13
0812.10.00.00.14
0812.10.00.00.15
0812.90.10.00.00
0812.90.20.00.00
0812.90.30.00.00
0812.90.40.00.00
0812.90.70.00.00

(1)
: Dünya Ticaret Örgütü üyesi olan ülkeler için söz konusu gümrük vergisi sadece %55,8 olarak uygulanır (MIN 500 EUR/Ton
uygulanmaz).

28

0813.40.10.00.00
0813.40.30.00.00
0813.40.50.00.00
0813.40.60.00.00
0813.40.70.00.00
0813.40.95.00.11
0813.40.95.00.12
0813.40.95.00.19
0813.50.12.00.00
0813.50.15.00.00
0813.50.19.00.00
0813.50.31.10.00
0813.50.31.90.00
0813.50.39.00.00
0813.50.91.00.00
0813.50.99.10.00
0813.50.99.90.00
0814.00.00.00.00

Şeftali (nektarinler dahil)
Armut
Papaya
Demir hindi
Mahun elması,''lychees'', ekmek ağacı meyvesi,
sapadillo eriği, çarkıfelek meyvesi, Karambola ve
pitahaya
Dut
Ayva
Diğerleri
Papaya, demirhindi, mahun elması, ''lychees'', ekmek
ağacı meyvesi, sapadillo eriği, çarkıfelek meyvesi,
Karambola ve pitahaya içerenler
Diğerleri
Erikli olanlar
Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi
içerenler
Diğerleri
Diğerleri
Erik veya incir içermeyenler
Hurma, muz, ananas, Avakado armudu, mango,
mangost içerenler
Diğerleri
Turunçgillerin veya kavunların (karpuzlar dahil)
kabukları (taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya
salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu
eriyikler içinde geçici olarak konserve edilmiş)

29

15,4
15,4
15,4
15,4
15,4

15,4
15,4
15,4
15,4
15,4

15,4
15,4
15,4
15,4
15,4

0
0
0
0
0

15,4
15,4
15,4
15,4
15,4

15,4
15,4
15,4
37,8

15,4
15,4
15,4
37,8

15,4
15,4
15,4
37,8

0
0
0
0

15,4
15,4
15,4
37,8

37,8
37,8
37,8

37,8
37,8
37,8

37,8
37,8
37,8

0
0
0

37,8
37,8
37,8

37,8
37,8
37,8
37,8

37,8
37,8
37,8
37,8

37,8
37,8
37,8
37,8

0
0
0
0

37,8
37,8
37,8
37,8

37,8
15,6

37,8
15,6

37,8
15,6

0
0

37,8
15,6

9. FASIL
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve
G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

EFTA

ROM.

MAK.

B-HER.

D.Ü.

0901.11.00.00.00

Kafeini alınmamış

11

13

13

0

13 (1)

0901.12.00.00.00

Kafeini alınmış

11

13

13

0

13 (1)

0901.21.00.00.00

Kafeini alınmamış

11

13

13

0

13

0901.22.00.00.00

Kafeini alınmış

11

13

13

0

13

0901.90.10.00.00

Kahve kabuk ve kapçıkları

11

13

13

0

13

0901.90.90.10.00

Kavrulmamış

11

13

13

0

13

0901.90.90.90.00

Kavrulmuş

11

13

13

0

13

0902.10.00.00.00

Yeşil çay (fermente edilmemiş) (3 kg.ı geçmeyen
hazır ambalajlarda)
Diğer yeşil çaylar (fermente edilmemiş)

145

145

145

0

145

145

145

145

0

145

145

145

145

0

145

145

145

145

0

145

0904.11.00.00.00

Siyah çay (fermente edilmiş) ve kısmen fermente
edilmiş çay (3 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda)
Diğer siyah çaylar (fermente edilmiş) ve kısmen
fermente edilmiş diğer çaylar
Ezilmemiş, öğütülmemiş

30

30

30

0

30

0904.12.00.00.00

Ezilmiş veya öğütülmüş

30

30

30

0

30

0904.20.10.00.00

TatIı biberler

19,5

19,5

19,5

0

19,5

0904.20.30.00.11

Kırmızı biber

75

75

75

0

75

0904.20.30.00.12

Yenibahar

35

35

35

0

35

0904.20.30.00.18

Diğer biberler

75

75

75

0

75

0904.20.90.00.11

Kırmızı biber

75

75

75

0

75

0904.20.90.00.12

Yenibahar

35

35

35

0

35

0904.20.90.00.18

Diğer biberler

75

75

75

0

75

0905.00.00.00.00

Vanilya

15,6

15,6

15,6

0

15,6

0906.10.00.00.00

Ezilmemiş, öğütülmemiş

30

30

30

0

30

0906.20.00.00.00

Ezilmiş veya öğütülmüş

30

30

30

0

30

0907.00.00.00.00

Karanfil (bütün halindeki meyva, tane ve sapları)

30

30

30

0

30

0908.10.00.00.00

Küçük Hindistan cevizi

30

30

30

0

30

0908.20.00.00.00

Küçük Hindistan cevizi kabuğu

30

30

30

0

30

0908.30.00.00.00

Kakule

30

30

30

0

30

0902.20.00.00.00
0902.30.00.00.00
0902.40.00.00.00

0909.10.00.00.00

Anason ve Çin anasonu tohumları

30

30

30

0

30

0909.20.00.00.00

Kişniş tohumları

30

30

30

0

30

0909.30.00.00.11

Ezilmemiş, öğütülmemiş

30

30

30

0

30

0909.30.00.00.12

Ezilmiş veya öğütülmüş

30

30

30

0

30

0909.40.00.00.00

Karaman kimyonu tohumları

30

30

30

0

30

0909.50.00.00.11

Ezilmemiş, öğütülmemiş

30

30

30

0

30

0909.50.00.00.12

Ezilmiş veya öğütülmüş

30

30

30

0

30

0910.10.00.00.00

Zencefil

30

30

30

0

30

0910.20.10.00.00

Ezilmemiş, öğütülmemiş

30

30

30

0

30

0910.20.90.00.00

Ezilmiş veya öğütülmüş

30

30

30

0

30

0910.30.00.00.00

Zerdeçal (curcuma)

30

30

30

0

30

30

0910.40.11.00.00

Yaban kekiği (Thymus serpyllum)

30

30

30

0

30

0910.40.13.00.00

Diğerleri

30

30

30

0

30

0910.40.19.00.00

Ezilmiş veya öğütülmüş

30

30

30

0

30

0910.40.90.00.00

Defne yaprakları

30

30

30

0

30

0910.50.00.00.00

Köri

30

30

30

0

30

0910.91.10.00.00

Ezilmemiş, öğütülmemiş

30

30

30

0

30

0910.91.90.00.00

Ezilmiş veya öğütülmüş

30

30

30

0

30

0910.99.10.00.00

Çemen (boy otu tohumları)

30

30

30

0

30

0910.99.91.00.11

Mahlep

30

30

30

0

30

0910.99.91.00.12

Biberiye

30

30

30

0

30

0910.99.91.00.13

Sumak

30

30

30

0

30

0910.99.91.00.14

Çörekotu

30

30

30

0

30

0910.99.91.00.19

Diğerleri

30

30

30

0

30

0910.99.99.00.11

Mahlep

30

30

30

0

30

0910.99.99.00.12

Biberiye

30

30

30

0

30

0910.99.99.00.13

Sumak

30

30

30

0

30

0910.99.99.00.19

Diğerleri

30

30

30

0

30

(1)

: E.A.G.Ü.'ler için söz konusu gümrük vergisi %11 olarak uygulanır.

31

10. FASIL
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve
G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

EFTA

ROM.

MAK.

B-HER.

D.Ü.

1001.10.00.00.11

Tohumluk

0

0

0

0

0

1001.10.00.00.19

Diğerleri

100

100

100

0

100

1001.90.10.00.00

Tohumluk olarak kullanılan kaplıca (kızıl) buğday

0

0

0

0

0

1001.90.91.00.11

Ekmeklik buğday

0

0

0

0

0

1001.90.91.00.12

Mahlut

0

0

0

0

0

1001.90.99.00.11

Ekmeklik buğday

130

130

130

0

130

1001.90.99.00.12

Mahlut

130

130

130

0

130

1001.90.99.00.13

Kaplıca (kızıl) buğday

130

130

130

0

130

1002.00.00.00.00

Çavdar

130

130

130

0

130

1003.00.10.00.11

Beyaz arpa

0

0

0

0

0

1003.00.10.00.19

Diğerleri

0

0

0

0

0

1003.00.90.00.11

Beyaz arpa

100

100

100

0

100

1003.00.90.00.12

Maltlık arpa

100

100

100

0

100

1003.00.90.00.19

Diğerleri

100

100

100

0

100

1004.00.00.00.11

Tohumluk

0

0

0

0

0

1004.00.00.00.19

Diğerleri

60

60

60

0

60

1005.10.11.00.00

Çift melez ve ıslah edilmiş melez

0

0

0

0

0

1005.10.13.00.00

Üçlü melez

0

0

0

0

0

1005.10.15.00.00

Tek melez

0

0

0

0

0

1005.10.19.00.00

Diğerleri

0

0

0

0

0

1005.10.90.00.00

Diğer tohumluklar

0

0

0

0

0

1005.90.00.00.11

130

130

130

0

130

1005.90.00.00.19

Cin mısırı (patlamış mısır-pop corn yapımında
kullanılan mısır)
Diğerleri

130

130

130

0

130

1006.10.10.00.00

Tohumluk olanlar

10

12

12

0

12

1006.10.21.00.00

Yuvarlak taneli

34

34

34

0

34

1006.10.23.00.00

Orta taneli

34

34

34

0

34

1006.10.25.00.00

34

34

0

34

1006.10.27.00.00

Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük 34
olanlar
Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar 34

34

34

0

34

1006.10.92.00.00

Yuvarlak taneli

34

34

34

0

34

1006.10.94.00.00

Orta taneli

34

34

34

0

34

1006.10.96.00.00

34

34

0

34

1006.10.98.00.00

Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük 34
olanlar
Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar 34

34

34

0

34

1006.20.11.00.00

Yuvarlak taneli

36

36

36

0

36

1006.20.13.00.00

Orta taneli

36

36

36

0

36

1006.20.15.00.00

36

36

0

36

1006.20.17.00.00

Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük 36
olanlar
Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar 36

36

36

0

36

1006.20.92.00.00

Yuvarlak taneli

36

36

36

0

36

1006.20.94.00.00

Orta taneli

36

36

36

0

36

32

1006.20.96.00.00

36

36

0

36

1006.20.98.00.00

Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük 36
olanlar
Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar 36

36

36

0

36

1006.30.21.00.00

Yuvarlak taneli

45

45

45

0

45

1006.30.23.00.00

Orta taneli

45

45

45

0

45

1006.30.25.00.00

45

45

0

45

1006.30.27.00.00

Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük 45
olanlar
Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar 45

45

45

0

45

1006.30.42.00.00

Yuvarlak taneli

45

45

45

0

45

1006.30.44.00.00

Orta taneli

45

45

45

0

45

1006.30.46.00.00

45

45

0

45

1006.30.48.00.00

Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'tenküçük 45
olanlar
Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar 45

45

45

0

45

1006.30.61.00.00

Yuvarlak taneli

45

45

45

0

45

1006.30.63.00.00

Orta taneli

45

45

45

0

45

1006.30.65.00.00

45

45

0

45

1006.30.67.00.00

Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük 45
olanlar
Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar 45

45

45

0

45

1006.30.92.00.00

Yuvarlak taneli

45

45

45

0

45

1006.30.94.00.00

Orta taneli

45

45

45

0

45

1006.30.96.00.00

45

45

0

45

1006.30.98.00.00

Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük 45
olanlar
Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar 45

45

45

0

45

1006.40.00.00.00

Kırık pirinçler

45

45

45

0

45

1007.00.10.00.00

Tohumluk melez

0

0

0

0

0

1007.00.90.00.00

Diğerleri

130

130

130

0

130

1008.10.00.00.00

Kara buğday

40

40

40

0

40

1008.20.00.00.11

Darı

130

130

130

0

130

1008.20.00.00.12

Akdarı

130

130

130

0

130

1008.30.00.00.00

Kuş yemi

50

50

50

0

50

1008.90.10.00.00

Buğday ve çavdar melezi

40

40

40

0

40

1008.90.90.00.00

Diğerleri

40

40

40

0

40

33

11. FASIL
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve
G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

EFTA

ROM.

MAK.

B-HER.

D.Ü.

1101.00.11.00.00

Makarnalık buğday (Durum buğdayı) unu

82

82

82

0

82

1101.00.15.00.00

Ekmeklik ve kaplıca (kızıl) buğday unu

82

82

82

0

82

1101.00.90.00.00

Mahlut unu

82

82

82

0

82

1102.10.00.00.00

Çavdar unu

40,5

40,5

40,5

0

40,5

1102.20.10.00.00

Katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler

40,5

40,5

40,5

0

40,5

1102.20.90.00.00

Diğerleri

40,5

40,5

40,5

0

40,5

1102.30.00.00.00

Pirinç unu

40,5

40,5

40,5

0

40,5

1102.90.10.00.00

Arpa unu

40,5

40,5

40,5

0

40,5

1102.90.30.00.00

Yulaf unu

40,5

40,5

40,5

0

40,5

1102.90.90.00.00

Diğerleri

40,5

40,5

40,5

0

40,5

1103.11.10.00.11

Kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar

54

54

54

0

54

1103.11.10.00.12

Hububat irmiği

54

54

54

0

54

1103.11.90.00.11

Kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar

54

54

54

0

54

1103.11.90.00.12

Hububat irmiği

54

54

54

0

54

1103.13.10.00.00

Katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler

54

54

54

0

54

1103.13.90.00.00

Diğerleri

54

54

54

0

54

1103.19.10.00.11

Kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar

54

54

54

0

54

1103.19.10.00.12

Hububat irmiği

54

54

54

0

54

1103.19.30.00.11

Kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar

54

54

54

0

54

1103.19.30.00.12

Hububat irmiği

54

54

54

0

54

1103.19.40.00.11

Kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar

54

54

54

0

54

1103.19.40.00.12

Hububat irmiği

54

54

54

0

54

1103.19.50.00.11

Kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar

54

54

54

0

54

1103.19.50.00.12

Hububat irmiği

54

54

54

0

54

1103.19.90.00.11

Mahlutun kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük
parçalar
Mahluttan hububat irmiği

54

54

54

0

54

54

54

54

0

54

54

54

54

0

54

1103.19.90.00.29

Diğer hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen
küçük parçalar
Diğer hububat irmikleri

54

54

54

0

54

1103.20.10.00.00

Çavdardan

54

54

54

0

54

1103.20.20.00.00

Arpadan

54

54

54

0

54

1103.20.30.00.00

Yulaftan

54

54

54

0

54

1103.20.40.00.00

Mısırdan

54

54

54

0

54

1103.20.50.00.00

Pirinçten

54

54

54

0

54

1103.20.60.00.00

Buğdaydan

54

54

54

0

54

1103.20.90.00.00

Diğerleri

54

54

54

0

54

1104.12.10.00.00

Yassılaştırılmış taneler

45

45

45

0

45

1104.12.90.00.00

Flokon halindeki taneler

45

45

45

0

45

1104.19.10.00.11

Yassılaştırılmış taneler

45

45

45

0

45

1104.19.10.00.12

Flokon halindeki taneler

45

45

45

0

45

1103.19.90.00.12
1103.19.90.00.19

34

1104.19.30.00.11

Yassılaştırılmış taneler

45

45

45

0

45

1104.19.30.00.12

Flokon halindeki taneler

45

45

45

0

45

1104.19.50.00.11

Yassılaştırılmış taneler

45

45

45

0

45

1104.19.50.00.12

Flokon halindeki taneler

45

45

45

0

45

1104.19.61.00.00

Yassılaştırılmış taneler

45

45

45

0

45

1104.19.69.00.00

Flokon halindeki taneler

45

45

45

0

45

1104.19.91.00.00

Flokon halindeki pirinç

45

45

45

0

45

1104.19.99.00.11

Diğer hububattan yassılastırılmış taneIer

45

45

45

0

45

1104.19.99.00.12

Diğer hububattan flokon halindeki taneler

45

45

45

0

45

1104.22.20.00.00

Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış

45

45

45

0

45

1104.22.30.00.00

45

45

45

0

45

1104.22.50.00.00

Kabuğu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar
halinde ufalanmış
Yuvarlatılmış

45

45

45

0

45

1104.22.90.00.00

Sadece iri parçalar halinde ufalanmış

45

45

45

0

45

1104.22.98.00.00

Diğerleri

45

45

45

0

45

1104.23.10.00.00

45

45

0

45

1104.23.30.00.00

Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış (dilimlenmiş veya iri 45
parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın)
Yuvarlatılmış
45

45

45

0

45

1104.23.90.00.00

Sadece iri parçalar halinde ufalanmış

45

45

45

0

45

1104.23.99.00.00

Diğerleri

45

45

45

0

45

1104.29.01.00.00

Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış

45

45

45

0

45

1104.29.03.00.00

45

45

45

0

45

1104.29.05.00.00

Kabuğu çıkarılmış,dilimlenmiş veya iri parçalar
halinde ufalanmış veya kavuzu çıkarılmış
Yuvarlatılmış

45

45

45

0

45

1104.29.07.00.00

Sadece iri parçalar halinde ufalanmış

45

45

45

0

45

1104.29.09.00.00

Diğerleri

45

45

45

0

45

1104.29.11.00.00

Buğday

45

45

45

0

45

1104.29.18.00.00

Diğerleri

45

45

45

0

45

1104.29.30.00.00

Yuvarlatılmış

45

45

45

0

45

1104.29.51.00.00

Buğday

45

45

45

0

45

1104.29.55.00.00

Çavdar

45

45

45

0

45

1104.29.59.00.00

Diğerleri

45

45

45

0

45

1104.29.81.00.00

Buğdaydan

45

45

45

0

45

1104.29.85.00.00

Çavdardan

45

45

45

0

45

1104.29.89.00.00

Diğerleri

45

45

45

0

45

1104.30.10.00.00

Buğday

45

45

45

0

45

1104.30.90.00.00

Diğer hububat

45

45

45

0

45

1105.10.00.00.11

Patates unu

27

27

27

0

27

1105.10.00.00.12

Patates ezmesi ve tozları

27

27

27

0

27

1105.20.00.00.00

Patates flokonları, granülleri ve pelletleri

27

27

27

0

27

1106.10.00.00.11

Bezelye unu

23,1

23,1

23,1

0

23,1

1106.10.00.00.12

Bezelye ezmesi

23,1

23,1

23,1

0

23,1

1106.10.00.00.13

Fasulye unu

23,1

23,1

23,1

0

23,1

1106.10.00.00.14

Fasulye ezmesi

23,1

23,1

23,1

0

23,1

1106.10.00.00.15

Mercimek unu

23,1

23,1

23,1

0

23,1

1106.10.00.00.16

Mercimek ezmesi

23,1

23,1

23,1

0

23,1

35

1106.10.00.00.19

Diğer unlar

23,1

23,1

23,1

0

23,1

1106.10.00.00.29

Diğer ezmeler

23,1

23,1

23,1

0

23,1

1106.10.00.00.31

07.13 Pozisyonuna giren kuru baklagillerin tozları

23,1

23,1

23,1

0

23,1

1106.20.10.00.00

Başka maddeler katılmış (denature)

30

30

30

0

30

1106.20.90.00.11

Salep

30

30

30

0

30

1106.20.90.00.19

Diğerleri

30

30

30

0

30

1106.30.10.00.00

Muza ait olanlar

23,1

23,1

23,1

0

23,1

1106.30.90.00.11

Fındık ezmesi

23,1

23,1

23,1

0

23,1

1106.30.90.00.12

İncir ezmesi

23,1

23,1

23,1

0

23,1

1106.30.90.00.13

23,1

23,1

0

23,1

23,1

23,1

0

23,1

1106.30.90.00.19

Fındık unu (öğütülmüş fındık)(naturel kabuksuz
23,1
fındıktan mamul)
Fındık unu (öğütülmüş fındık)(beyazlatılmış kabuksuz 23,1
fındıktan mamul)
Diğerleri
23,1

23,1

23,1

0

23,1

1107.10.11.00.00

Un şeklinde olanlar

23,1

23,1

23,1

0

23,1

1107.10.19.00.00

Diğerleri

23,1

23,1

23,1

0

23,1

1107.10.91.00.11

Arpadan olanlar

10

10

10

0

10

1107.10.91.00.19

Diğerleri

23,1

23,1

23,1

0

23,1

1107.10.99.00.11

Arpadan olanlar

10

10

10

0

10

1107.10.99.00.19

Diğerleri

23,1

23,1

23,1

0

23,1

1107.20.00.00.11

Buğday

23,1

23,1

23,1

0

23,1

1107.20.00.00.12

Arpa

10

10

10

0

10

1107.20.00.00.19

Diğerleri

23,1

23,1

23,1

0

23,1

1108.11.00.10.00

Torba içinde olanlar

25

27

27

0

27

1108.11.00.90.00

Diğerleri

25

27

27

0

27

1108.12.00.10.00

Torba içinde olanlar

25

27

27

0

27

1108.12.00.90.00

Diğerleri

25

27

27

0

27

1108.13.00.10.00

Torba içinde olanlar

25

27

27

0

27

1108.13.00.90.00

Diğerleri

25

27

27

0

27

1108.14.00.10.00

Torba içinde olanlar

25

27

27

0

27

1108.14.00.90.00

Diğerleri

25

27

27

0

27

1108.19.10.10.00

Torba içinde olanlar

25

27

27

0

27

1108.19.10.90.00

Diğerleri

25

27

27

0

27

1108.19.90.10.00

Torba içinde olanlar

25

27

27

0

27

1108.19.90.90.00

Diğerleri

25

27

27

0

27

1108.20.00.00.00

İnülin

27

29

29

0

29

1109.00.00.00.00

Buğday gluteni (kurutulmuş olsun olmasın)

4

4

4

0

4

1106.30.90.00.14

36

(*)

12. FASIL
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

EFTA

ROM.

MAK.

B-HER.

D.Ü.

1201.00.10.00.00

Tohumluk olanlar

0

0

0

0

0

1201.00.90.00.00

Diğerleri

10

10

10

0

10

1202.10.10.00.00

Tohumluk olanlar

20

20

20

0

20

1202.10.90.00.00

Diğerleri

32,4

32,4

32,4

0

32,4

1202.20.00.00.00

Kabuksuz (kırılmış olsun olmasın)

32,4

32,4

32,4

0

32,4

1203.00.00.00.00

Kopra

4

4

4

0

4

1204.00.10.00.00

Tohumluk olanlar

0

0

0

0

0

1204.00.90.00.00

Diğerleri

0

0

0

0

0

1205.10.10.00.00

Tohumluk olanlar

0

0

0

0

0

1205.10.90.00.00

Diğerleri

10

10

10

0

10 (1)

1205.90.00.00.00

Diğerleri

10

10

10

0

10 (1)

1206.00.10.00.00
1206.00.91.00.11

Tohumluk olanlar
Çerezlik olanlar

0
27

0
27

0
27

0
0

0
27

1206.00.91.00.19

Diğerleri

1206.00.99.00.11

Çerezlik olanlar

27 MIN
75
EUR/Ton
27

27 MIN
75
EUR/Ton
27

27 MIN 0
75
EUR/Ton
27
0

36 (2)
MIN 100
EUR/Ton
27

1206.00.99.00.19

Diğerleri

27 MIN
75
EUR/Ton
4

27 MIN 0
75
EUR/Ton
4
0

36 (2)
MIN 100
EUR/Ton
4
4

1207.10.10.00.00

Tohumluk olanlar

27 MIN
75
EUR/Ton
4

1207.10.90.00.00

Diğerleri

4

4

4

0

1207.20.10.00.00

Tohumluk olanlar

4

4

4

0

4

1207.20.90.00.00

Diğerleri

10

10

10

0

10

1207.30.10.00.00

Tohumluk olanlar

4

4

4

0

4

1207.30.90.00.00

Diğerleri

4

4

4

0

4

1207.40.10.00.00

Tohumluk olanlar

4

4

4

0

4

1207.40.90.00.00

Diğerleri

23,4

23,4

23,4

0

23,4

1207.50.10.00.00

Tohumluk olanlar

4

4

4

0

4

1207.50.90.00.00

Diğerleri

4

4

4

0

4

1207.60.10.00.00

Tohumluk olanlar

4

4

4

0

4

1207.60.90.00.00

Diğerleri

4

4

4

0

4

1207.91.10.00.00

Tohumluk olanlar

4

4

4

0

4

1207.91.90.00.00

Diğerleri

4

4

4

0

4

1207.99.20.00.11

Kenevir (kendir) tohumu

4

4

4

0

4

1207.99.20.00.12

Çay tohumu

4

4

4

0

4

1207.99.20.00.19

Diğer tohumluk olanlar

4

4

4

0

4

1207.99.91.00.00

Kenevir (kendir) tohumu

4

4

4

0

4

1207.99.98.00.00

Diğerleri

4

4

4

0

4

1208.10.00.00.11

Soya fasulyesinin unu

23

23

23

0

23

1208.10.00.00.12

Soya fasulyesinin kaba unu

23

23

23

0

23

1208.90.00.00.11

Yağ oranı %9'dan fazla olan ayçiçeği tohumu küspesi 23

23

23

0

23

1208.90.00.00.19

Diğer yağlı tohum ve meyvaların un ve kaba unu

23

23

23

0

23

1209.10.00.00.00

Şeker pancarı tohumları

2,4

3,9

3,9

0

3,9

(1)

Yalnız kanola çeşidinde Bulgaristan için 1 Ocak'tan 31 Ağustos'a kadar söz konusu gümrük vergisinin %50'si uygulanır.

(2)

Dünya Ticaret Örgütü üyesi olan ülkeler için söz konusu gümrük vergisi %27 MIN 75 EUR/Ton olarak uygulanır.

(*)

11 Mart 2006 tarih ve 26105 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanana 2006/10128
sayılı Karar ile değiştirilmiştir.
37

1209.21.00.00.00

Yonca tohumu

17,3

19,3

19,3

0

1209.22.10.00.00

Kırmızı üçgül (Trifolium protense L.)

17,3

19,3

19,3

0

19,3
19,3

1209.22.80.00.00

Diğerleri

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.23.11.00.00

Çayır (Festuca pratensis Huds.) tohumları

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.23.15.00.00

Kırmızı çayır otu (Festuca rubra L.) tohumları

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.23.80.00.11

Koyun çayır otu (Festuca ovina L.) tohumları

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.23.80.00.19

Diğerleri

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.24.00.00.00

Kentucky mavi otu tohumu (Poa pratensis L.)

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.25.10.00.00

19,3

19,3

0

19,3

1209.25.90.00.00

İtalyan çimi (westerwold dahil) (Lolium multiflorum 17,3
Lam.)
İngiliz çimi (Lolium perenne L.)
17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.26.00.00.00

Çayır kelp kuyruğu otu tohumu

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.29.10.00.11

Vicia sativa L. türü fiğ

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.29.10.00.12

Diğer tür fiğ

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.29.10.00.13

Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.29.10.00.14

Domuz ayrığı tohumu (Dactylis glomerata L.)

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.29.10.00.15

Tavus otları (Agrosties) tohumu

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.29.50.00.00

Acı bakla tohumu

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.29.60.00.00

Hayvan yemi olarak kullanılan pancar tohumu (Beta
vulgaris var.alba)
Melez çim (Lolium X hybridum Hausskn.)

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.29.80.00.11

17,3

19,3

19,3

0

19,3

19,3
19,3

19,3
19,3

0
0

19,3
19,3

1209.29.80.00.14

Orman salkım otu (Poa nemoralis L.) tohumları
17,3
Yüksek çayır yulafı (Arrhenatherum elatius (L.)J veC 17,3
presl.)tohumları
Korunga (onobrychis sativa L.)
17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.29.80.00.15

Burçak (vicia ervilia Willd.)

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.29.80.00.16

Sorgum tohumu

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.29.80.00.12
1209.29.80.00.13

1209.29.80.00.18

Diğerleri

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.30.00.00.00

4

6

6

0

6

17,3

19,3

19,3

0

19,3

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.91.90.00.11

Genellikle çiçekleri için yetiştirilen otsu bitkilerin
tohumları
Alabaş tohumları (Brassica oleracea var.caulorapa ve
gongylodes L.)
Salata pancarı veya "kırmızı pancar" tohumu (Beta
vulgaris var.conditiva)
Kabak tohumu

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.91.90.00.12

Domates tohumu

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.91.90.00.13

Hıyar tohumu

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.91.90.00.14

Soğan tohumu

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.91.90.00.15

Havuç tohumu

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.91.90.00.16

Marul tohumu

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.91.90.00.17

Karnabahar tohumu

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.91.90.00.18

Maydanoz tohumu

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.91.10.00.00
1209.91.30.00.00

1209.91.90.00.21

Ispanak tohumu

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.91.90.00.22

Bamya tohumu

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.91.90.00.23

Baş salata tohumu

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.91.90.00.24

Biber tohumu

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.91.90.00.25

Patlıcan tohumu

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.91.90.00.26

Turp tohumu

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.91.90.00.29

Diğer sebze tohumları

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.99.10.00.00

Orman ağaçlarının tohumları

4

6

6

0

6

1209.99.91.00.00

4

6

6

0

6

1209.99.99.10.00

Genellikle çiçekleri için yetiştirilen bitkilerin
tohumları (1209.30 alt pozisyonundakiler hariç)
Meyva ağaçları tohumları

4

6

6

0

6

1209.99.99.90.11

Tütün tohumu

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.99.99.90.12

Karpuz tohumu

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.99.99.90.13

Kavun tohumu

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1209.99.99.90.19

Diğerleri

17,3

19,3

19,3

0

19,3

1210.10.00.00.00

Şerbetçi otu kozalakları (dane, toz veya pellet şekline 27
getirilmemiş)
Lüpilin
27

27

27

0

27

27

27

0

27

1210.20.10.00.11

38

1210.20.10.00.19

Diğerleri

27

27

27

0

1210.20.90.00.00

Diğerleri

27

27

27

0

27
27

1211.10.00.00.00

Meyan kökü

20

20

20

0

20

1211.20.00.00.00

Sinseng kökü

35

35

35

0

35

1211.30.00.00.00

Koka yaprağı

35

35

35

0

35

1211.40.00.00.00

Haşhaş sapı

35

35

35

0

35

1211.90.30.00.00

Tonka fasulyesi

35

35

35

0

35

1211.90.97.00.11

Vermut otu

35

35

35

0

35

1211.90.97.00.12

Likör otu

35

35

35

0

35

1211.90.97.00.13

Haşhaş kellesi

35

35

35

0

35

1211.90.97.00.14

Kına kına kabukları

35

35

35

0

35

1211.90.97.00.15

Ihlamur

35

35

35

0

35

1211.90.97.00.16

35

35

35

0

35

1211.90.97.00.17

Yabani güveyotu (Origanum vulgare) (sapları ve
yaprakları)
Adaçayı (Salvia officinalis) (yaprakları ve çiçekleri)

35

35

35

0

35

1211.90.97.00.19

Diğerleri

35

35

35

0

35

1212.10.10.00.00

Keçiboynuzu

19,3

1212.10.91.00.00

Kabukları soyulmamış, ezilmemiş veya öğütülmemiş 0

1212.10.99.00.00

Diğerleri

19,3

19,3

19,3

0

19,3

1212.30.00.00.00

19,3

19,3

0

19,3

1212.91.20.00.00

Kayısı, şeftali (nektarin dahil) ve erik çekirdekleri ve 19,3
çekirdek içleri
Kurutulmuş (öğütülmüş olsun olmasın)
19,3

19,3

19,3

0

19,3

1212.91.80.00.00

Diğerleri

19,3

19,3

19,3

0

19,3

1212.99.20.00.00

Şeker kamışı

19,3

19,3

19,3

0

19,3

19,3

19,3

0

19,3

0

0

0

0

1212.99.80.00.11

Dondurulmuş taze polen

19,3

19,3

19,3

0

19,3

1212.99.80.00.12

Kurutulmuş polen

19,3

19,3

19,3

0

19,3

1212.99.80.00.13

Tatlı sorgum (saccharatum)

19,3

19,3

19,3

0

19,3

1212.99.80.00.18

Diğerleri

19,3

19,3

19,3

0

19,3

1213.00.00.00.00

19

19

0

19

1214.10.00.00.00

Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, 19
toz haline getirilmiş, preslenmiş veya pellet şeklinde
olsun olmasın)
Yonca unu ve pelletleri
10

10

10

0

10

1214.90.10.00.00

Hayvan pancarı, İsveç şalgamı ve diğer kök yemler

10

10

10

0

10

1214.90.90.00.00

Diğerleri

10

10

10

0

10

39

13. ve 15. FASILLAR
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve
G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

EFTA

ROM.

MAK.

B-HER.

D.Ü.

1302.20.10.10.00

Pektik maddeler (pektinler)

20

25

25

0

25

1302.20.90.10.00

Pektik maddeler (pektinler)

20

25

25

0

25

1501.00.11.10.00

Kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar

4

4

4

0

4

1501.00.11.90.00

Diğerleri

4

4

4

0

4

1501.00.19.00.00

Diğerleri

4

4

4

0

4

1501.00.90.00.00

Kümes hayvanlarının yağları

4

4

4

0

4

1502.00.10.90.00

Diğerleri (a)

0

0

0

0

0

1502.00.90.00.11

Sığır yağları

4

4

4

0

4

1502.00.90.00.12

Koyun ve keçi yağları

4

4

4

0

4

1503.00.11.10.00

Lard stearini

23,4

23,4

23,4

0

23,4

1503.00.11.20.00

Oleostearin

23,4

23,4

23,4

0

23,4

1503.00.19.10.00

Lard stearini

23,4

23,4

23,4

0

23,4

1503.00.19.20.00

Oleostearin

23,4

23,4

23,4

0

23,4

1503.00.30.00.00

23,4

23,4

23,4

0

23,4

1503.00.90.10.00

Sınai amaçlar için kullanılan sıvı donyağı (insan
gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde
kullanılanlar hariç)
Sıvı lard

23,4

23,4

23,4

0

23,4

1503.00.90.90.00

Diğerleri

23,4

23,4

23,4

0

23,4

1507.10.10.00.00

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası 10
olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar
hariç) (a)
Diğerleri
31,2

10

10

0

10

31,2

31,2

0

31,2

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası 19,5
olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar
hariç) (a)
Diğerleri
31,2

19,5

19,5

0

19,5

31,2

31,2

0

31,2

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası 0
olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar
hariç) (a)
Diğerleri
5

0

0

0

0

5

5

0

5

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası 19,5
olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar
hariç) (a)
Diğerleri
23

19,5

19,5

0

19,5

23

23

0

23

Net ağırlığı 1 kg.'a kadar olan hazır ambalajlarda
olanlar
Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajlarda
olanlar
Net ağırlığı 2-5 kg. arası olan hazır ambalajlarda
olanlar
Diğerleri

31,2

31,2

31,2

0

31,2

31,2

31,2

31,2

0

31,2

31,2

31,2

31,2

0

31,2

31,2

31,2

31,2

0

31,2

Net ağırlığı 1 kg.'a kadar olan hazır ambalajlarda
olanlar
Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajlarda
olanlar
Net ağırlığı 2-5 kg. arası olan hazır ambalajlarda
olanlar
Diğerleri

31,2

31,2

31,2

0

31,2

31,2

31,2

31,2

0

31,2

31,2

31,2

31,2

0

31,2

31,2

31,2

31,2

0

31,2

31,2

31,2

31,2

0

31,2

31,2

31,2

31,2

0

31,2

1507.10.90.00.00
1507.90.10.00.00
1507.90.90.00.00
1508.10.10.00.00
1508.10.90.00.00
1508.90.10.00.00
1508.90.90.00.00
1509.10.10.00.11
1509.10.10.00.12
1509.10.10.00.13
1509.10.10.00.14
1509.10.90.00.11
1509.10.90.00.12
1509.10.90.00.13
1509.10.90.00.14
1509.90.00.00.14
1509.90.00.00.15

Net ağırlığı 1 kg.'a kadar olan hazır ambalajlarda
olanlar
Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajlarda
olanlar

40

1509.90.00.00.16

31,2

31,2

31,2

0

31,2

1509.90.00.00.18

Net ağırlığı 2-5 kg. arası olan hazır ambalajlarda
olanlar
Diğerleri

31,2

31,2

31,2

0

31,2

1510.00.10.00.00

Ham yağ

31,2

31,2

31,2

0

31,2

1510.00.90.00.11

Prina yağı

31,2

31,2

31,2

0

31,2

1510.00.90.00.19

Diğerleri

31,2

31,2

31,2

0

31,2

1511.10.10.00.00

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası 0
olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar
hariç) (a)
Diğerleri
12

0

0

0

0

12

12

0

12

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası 0
olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar
hariç) (a)
Diğerleri
31,2

0

0

0

0

31,2

31,2

0

31,2

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası 0
olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar
hariç) (a)
Diğerleri
31,2

0

0

0

0

31,2

31,2

0

31,2

12

12

0

12

1511.90.99.00.11

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası 12
olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar
hariç) (a)
Süper olein
31,2

31,2

31,2

0

31,2

1511.90.99.00.19

Diğerleri

31,2

31,2

0

31,2

1512.11.10.00.00

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası 10
olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar
hariç) (a)
36
Ayçiçeği tohumu yağı
MIN 200
EUR/Ton
Aspir yağı
12

10

10

0

10

36
MIN 200
EUR/Ton
12

36
0
MIN 200
EUR/Ton
12
0

54 (1)
MIN 300
EUR/Ton
12

22,5

22,5

0

22,5

1512.19.90.00.11

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası 22,5
olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar
hariç) (a)
Ayçiçeği tohumu yağı
50

50

50

0

50

1512.19.90.00.19

Aspir yağı

24

24

0

24

1512.21.10.00.00

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası 10
olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar
hariç) (a)
Diğerleri
31,2

10

10

0

10

31,2

31,2

0

31,2

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası 19,5
olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar
hariç) (a)
Diğerleri
31,2

19,5

19,5

0

19,5

31,2

31,2

0

31,2

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası 0
olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar
hariç) (a)
Net ağırlığı 1 kg.veya daha az olan hazır ambalajlarda 10
bulunanlar
Diğerleri
10

0

0

0

0

10

10

0

10

10

10

0

10

Net ağırlığı 1kg.veya daha az olan hazır ambalajlarda 10
bulunanlar
Diğerleri
10

10

10

0

10

10

10

0

10

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası 10
olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar
hariç)
Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda 10
bulunanlar
Diğerleri
10

10

10

0

10

10

10

0

10

10

10

0

10

1511.10.90.00.00
1511.90.11.00.11
1511.90.11.00.19
1511.90.19.00.11
1511.90.19.00.19
1511.90.91.00.00

1512.11.91.00.00

1512.11.99.00.00
1512.19.10.00.00

1512.21.90.00.00
1512.29.10.00.00
1512.29.90.00.00
1513.11.10.00.00
1513.11.91.00.00
1513.11.99.00.00
1513.19.11.00.00
1513.19.19.00.00
1513.19.30.00.00
1513.19.91.00.00
1513.19.99.00.00

31,2

24

(1)
Dünya Ticaret Örgütü üyesi olan ülkeler için söz konusu gümrük vergisi %36 MIN 200 EUR/Ton olarak
uygulanır.

41

1513.21.10.00.11

Palm çekirdeği yağı (a)

0

0

0

0

0

1513.21.10.00.19

Babassu yağı (a)

0

0

0

0

0

1513.21.30.00.00

10

10

0

10

1513.21.90.00.11

Net ağırlığı 1 kg.veya daha az olan hazır ambalajlarda 10
bulunanlar
Palm çekirdeği yağı
10

10

10

0

10

1513.21.90.00.12

Babassu yağı

10

10

0

10

1513.29.11.00.00

Net ağırlığı 1 kg.veya daha az olan hazır ambalajlarda 31,2
bulunanlar
Diğerleri
31,2

31,2

31,2

0

31,2

31,2

31,2

0

31,2

31,2

31,2

0

31,2

31,2

31,2

0

31,2

1513.29.90.00.11

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası 31,2
olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar
hariç) (a)
Net ağırlığı 1kg.veya daha az olan hazır ambalajlarda 31,2
bulunanlar
Palm çekirdeği yağı
31,2

31,2

31,2

0

31,2

1513.29.90.00.19

Babassu yağı

31,2

31,2

0

31,2

1514.11.10.00.00

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası 0
olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar
hariç) (a)
Diğerleri
31,2

0

0

0

0

31,2

31,2

0

31,2

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası 19,5
olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar
hariç) (a)
Diğerleri
31,2

19,5

19,5

0

19,5

31,2

31,2

0

31,2

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası 0
olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar
hariç) (a)
Diğerleri
31,2

0

0

0

0

31,2

31,2

0

31,2

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası 19,5
olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar
hariç) (a)
Diğerleri
31,2

19,5

19,5

0

19,5

31,2

31,2

0

31,2

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası 0
olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar
hariç) (a)
Diğerleri
20

0

0

0

0

20

20

0

20

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası 10
olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar
hariç) (a)
Diğerleri
20

10

10

0

10

20

20

0

20

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası 10
olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar
hariç) (a)
Diğerleri
31,2

10

10

0

10

31,2

31,2

0

31,2

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası 19,5
olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar
hariç) (a)
Diğerleri
31,2

19,5

19,5

0

19,5

31,2

31,2

0

31,2

0

0

0

0

1515.30.90.00.00

Dokumaya elverişli sentetik liflerin veya plastik
0
maddelerin imalinde kullanılan aminoundekanoik asit
üretimine mahsus olanlar
Diğerleri
0

0

0

0

0

1515.40.00.00.00

Çin ağacı yağı (tung yağı) ve fraksiyonları

0

0

0

0

1515.50.11.00.00

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası 10
olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar
hariç) (a)
Diğerleri
19,5

10

10

0

10

19,5

19,5

0

19,5

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası 19,5
olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar
hariç)
Diğerleri
19,5

19,5

19,5

0

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1513.29.19.00.00
1513.29.30.00.00
1513.29.50.00.00

1514.11.90.00.00
1514.19.10.00.00
1514.19.90.00.00
1514.91.10.00.00
1514.91.90.00.00
1514.99.10.00.00
1514.99.90.00.00
1515.11.00.10.00
1515.11.00.90.00
1515.19.10.00.00
1515.19.90.00.00
1515.21.10.00.00
1515.21.90.00.00
1515.29.10.00.00
1515.29.90.00.00
1515.30.10.00.00

1515.50.19.00.00
1515.50.91.00.00
1515.50.99.00.00

10

31,2

42

0

1515.90.15.90.00

19,5

19,5

0

19,5

0

0

0

0

19,5

19,5

0

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.39.00.00

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası 19,5
olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar
hariç)
Diğerleri
19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.40.00.11

Haşhaş yağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.40.00.12

Defne yağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.40.00.13

Fındık yağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.40.00.14

Kekik yağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.40.00.15

Badem yağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.40.00.16

Buğday yağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.40.00.19

Diğerleri

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.51.00.11

Haşhaş yağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.51.00.12

Defne yağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.51.00.13

Fındık yağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.51.00.14

Kekik yağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.51.00.15

Badem yağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.51.00.19

Diğerleri

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.59.00.11

Haşhaş yağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.59.00.12

Defne yağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.59.00.13

Fındık yağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.59.00.14

Kekik yağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.59.00.15

Badem yağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.59.00.19

Diğerleri

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.60.00.11

Haşhaş yağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.60.00.12

Defne yağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.60.00.13

Fındık yağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.60.00.14

Kekik yağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.60.00.15

Badem yağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.60.00.19

Diğerleri

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.91.00.11

Haşhaş yağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.91.00.12

Defne yağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.91.00.13

Fındık yağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.91.00.14

Kekik yağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.91.00.15

Badem yağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.91.00.19

Diğerleri

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.99.00.11

Haşhaş yağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.99.00.12

Defne yağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.99.00.13

Fındık yağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.99.00.14

Kekik yağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.99.00.15

Badem yağı

19,5

19,5

19,5

0

19,5

1515.90.99.00.19
1516.10.10.00.12

Diğerleri
Domuz yağından elde edilenler

19,5
14,8

19,5
14,8

19,5
14,8

0
0

19,5
14,8

1515.90.21.00.00
1515.90.29.00.00
1515.90.31.00.00

Outikika yağı; mersin ağacı mumu ve japon mumu;
19,5
bunların fraksiyonları
Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası 0
olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar
hariç) (a)
Diğerleri
19,5

43

1516.10.10.00.19
1516.10.90.90.12
1516.10.90.90.19
1516.20.91.00.11
1516.20.91.00.12
1516.20.91.00.13
1516.20.91.00.14
1516.20.91.00.15
1516.20.91.00.16
1516.20.91.00.17
1516.20.91.00.18
1516.20.91.00.21
1516.20.91.00.22
1516.20.91.00.23
1516.20.91.00.24
1516.20.91.00.25
1516.20.91.00.26
1516.20.91.00.27
1516.20.91.00.28
1516.20.91.00.29
1516.20.95.00.11
1516.20.95.00.12
1516.20.95.00.13
1516.20.95.00.14
1516.20.95.00.15
1516.20.95.00.19
1516.20.96.00.11
1516.20.96.00.12
1516.20.96.00.13
1516.20.96.00.14
1516.20.96.00.19
1516.20.98.00.11
1516.20.98.00.12
1516.20.98.00.13
1516.20.98.00.14
1516.20.98.00.15
1516.20.98.00.16
1516.20.98.00.17
1516.20.98.00.18
1516.20.98.00.21
1516.20.98.00.29
1517.10.90.00.00
1517.90.91.00.00
1517.90.99.00.00
1518.00.31.00.00
1518.00.39.00.00
1522.00.31.00.00
1522.00.39.00.00
1522.00.91.00.00
1522.00.99.00.00

Diğerleri
Domuz yağından elde edilenler
Diğerleri
Pamuk yağı
Soya yağı
Yerfıstığı yağı
Zeytinyağı
Palm yağı
Ayçiçeği tohumu yağı
Hindistan cevizi (kopra) yağı
Rep yağı
Kolza yağı
Hardal yağı
Keten tohumu yağı
Mısır yağı
Hint yağı
Susam yağı
Babassu yağı
Palm çekirdeği yağı
Diğerleri
Kolza yağı
Keten tohumu yağı
Rep tohumu yağı
Ayçiçeği tohumu yağı
Babassu yağları
Diğerleri
Yerfıstığı yağı
Pamuk tohumu yağı
Soya yağı
Ayçiçeği tohumu yağı
Diğerleri
Zeytinyağı
Palm yağı
Palm çekirdeği yağı
Hardal yağı
Mısır yağı
Hint yağı
Susam yağı
Hindistan cevizi yağı
Rep yağı
Diğerleri
Diğerleri
Sabit bitkisel sıvı yağlar (akışkan, karıştırılmış)
Diğerleri
Ham olanlar
Diğerleri
Sabun ham maddeleri
Diğerleri
Yağ tortuları ve posaları; sabun hammaddeleri
Diğerleri

(a): Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

44

14,8
14,8
14,8
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
46,8
31,2
46,8
19,5
19,5
31,2
31,2
31,2
31,2

14,8
14,8
14,8
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
46,8
31,2
46,8
19,5
19,5
31,2
31,2
31,2
31,2

14,8
14,8
14,8
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
46,8
31,2
46,8
19,5
19,5
31,2
31,2
31,2
31,2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14,8
14,8
14,8
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
46,8
31,2
46,8
19,5
19,5
31,2
31,2
31,2
31,2

16. FASIL
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve
G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

EFTA

ROM.

MAK.

B-HER.

D.Ü.

1601.00.10.00.00

Karaciğerden yapılanlar

96,3

96,3

96,3

0

96,3

1601.00.91.00.11

Hava almayan kaplarda olanlar

96,3

96,3

96,3

0

96,3

1601.00.91.00.19

Diğer hallerde olanlar

96,3

96,3

96,3

0

96,3

1601.00.99.00.11

Hava almayan kaplarda sosis

96,3

96,3

96,3

0

96,3

1601.00.99.00.12

Diğer hallerde olan sosis

96,3

96,3

96,3

0

96,3

1601.00.99.00.13

Hava almayan kaplarda salam

96,3

96,3

96,3

0

96,3

1601.00.99.00.14

Diğer hallerde olan salam

96,3

96,3

96,3

0

96,3

1601.00.99.00.15

Hava almayan kaplarda sucuk

96,3

96,3

96,3

0

96,3

1601.00.99.00.16

Diğer hallerde olan sucuk

96,3

96,3

96,3

0

96,3

1601.00.99.00.17

Hava almayan kaplarda pastırma

96,3

96,3

96,3

0

96,3

1601.00.99.00.18

Diğer hallerde olan pastırma

96,3

96,3

96,3

0

96,3

1601.00.99.00.29

Hava almayan kaplarda olanların diğerleri

96,3

96,3

96,3

0

96,3

1601.00.99.00.39

Diğer hallerde olanların diğerleri

96,3

96,3

96,3

0

96,3

1602.10.00.00.00

Homojenize müstahzarlar

121,5

121,5

121,5

0

121,5

1602.20.11.00.11

Hava almayan kaplarda olanlar

121,5

121,5

121,5

0

121,5

1602.20.11.00.19

Diğer hallerde olanlar

121,5

121,5

121,5

0

121,5

1602.20.19.00.11

Hava almayan kaplarda olanlar

121,5

121,5

121,5

0

121,5

1602.20.19.00.19

Diğer hallerde olanlar

121,5

121,5

121,5

0

121,5

1602.20.90.00.11

Hava almayan kaplarda olanlar

121,5

121,5

121,5

0

121,5

1602.20.90.00.19

Diğer hallerde olanlar

121,5

121,5

121,5

0

121,5

1602.31.11.00.11

Hava almayan kaplarda olanlar

121,5

121,5

121,5

0

121,5

1602.31.11.00.19

Diğer hallerde olanlar

121,5

121,5

121,5

0

121,5

1602.31.19.00.11

Hava almayan kaplarda olanlar

121,5

121,5

121,5

0

121,5

1602.31.19.00.19

Diğer hallerde olanlar

121,5

121,5

121,5

0

121,5

1602.31.30.00.11

Hava almayan kaplarda olanlar

121,5

121,5

121,5

0

121,5

1602.31.30.00.19

Diğer hallerde olanlar

121,5

121,5

121,5

0

121,5

1602.31.90.00.11

Hava almayan kaplarda olanlar

121,5

121,5

121,5

0

121,5

1602.31.90.00.19

Diğer hallerde olanlar

121,5

121,5

121,5

0

121,5

1602.32.11.00.11

Hava almayan kaplarda olanlar

121,5

121,5

121,5

0

121,5

1602.32.11.00.19

Diğer hallerde olanlar

121,5

121,5

121,5

0

121,5

1602.32.19.00.11

Hava almayan kaplarda olanlar

121,5

121,5

121,5

0

121,5

1602.32.19.00.19

Diğer hallerde olanlar

121,5

121,5

121,5

0

121,5

1602.32.30.00.11

Hava almayan kaplarda olanlar

121,5

121,5

121,5

0

121,5

1602.32.30.00.19

Diğer hallerde olanlar

121,5

121,5

121,5

0

121,5

1602.32.90.00.11

Hava almayan kaplarda olanlar

121,5

121,5

121,5

0

121,5

1602.32.90.00.19

Diğer hallerde olanlar

121,5

121,5

121,5

0

121,5

1602.39.21.00.11

Hava almayan kaplarda olanlar

121,5

121,5

121,5

0

121,5

1602.39.21.00.19

Diğer hallerde olanlar

121,5

121,5

121,5

0

121,5

1602.39.29.00.11

Hava almayan kaplarda olanlar

121,5

121,5

121,5

0

121,5

45

1602.39.29.00.19
1602.39.40.00.11
1602.39.40.00.19
1602.39.80.00.11
1602.39.80.00.19
1602.41.10.00.11
1602.41.10.00.19
1602.41.90.00.11
1602.41.90.00.19
1602.42.10.00.11
1602.42.10.00.19
1602.42.90.00.11
1602.42.90.00.19
1602.49.11.00.11
1602.49.11.00.19
1602.49.13.00.11
1602.49.13.00.19
1602.49.15.00.11
1602.49.15.00.19
1602.49.19.00.11
1602.49.19.00.19
1602.49.30.00.11
1602.49.30.00.19
1602.49.50.00.11
1602.49.50.00.19
1602.49.90.00.11
1602.49.90.00.19
1602.50.10.00.11
1602.50.10.00.19
1602.50.31.00.00
1602.50.39.00.00
1602.50.80.00.00
1602.90.10.00.11
1602.90.10.00.19
1602.90.31.00.11
1602.90.31.00.19
1602.90.41.00.00
1602.90.51.00.11
1602.90.51.00.19
1602.90.61.00.11
1602.90.61.00.19
1602.90.69.00.11
1602.90.69.00.19
1602.90.72.00.11
1602.90.72.00.19
1602.90.74.00.11
1602.90.74.00.19
1602.90.76.00.11
1602.90.76.00.19
1602.90.78.00.11
1602.90.78.00.19
1602.90.98.00.11
1602.90.98.00.19

Diğer hallerde olanlar
Hava almayan kaplarda olanlar
Diğer hallerde olanlar
Hava almayan kaplarda olanlar
Diğer hallerde olanlar
Hava almayan kaplarda olanlar
Diğer hallerde olanlar
Hava almayan kaplarda olanlar
Diğer hallerde olanlar
Hava almayan kaplarda olanlar
Diğer hallerde olanlar
Hava almayan kaplarda olanlar
Diğer hallerde olanlar
Hava almayan kaplarda olanlar
Diğer hallerde olanlar
Hava almayan kaplarda olanlar
Diğer hallerde olanlar
Hava almayan kaplarda olanlar
Diğer hallerde olanlar
Hava almayan kaplarda olanlar
Diğer hallerde olanlar
Hava almayan kaplarda olanlar
Diğer hallerde olanlar
Hava almayan kaplarda olanlar
Diğer hallerde olanlar
Hava almayan kaplarda olanlar
Diğer hallerde olanlar
Hava almayan kaplarda olanlar
Diğer hallerde olanlar
Salamura edilmiş sığır eti
Diğerleri
Diğerleri
Hava almayan kaplarda olanlar
Diğer hallerde olanlar
Hava almayan kaplarda olanlar
Diğer hallerde olanlar
Ren geyiğinden olanlar
Hava almayan kaplarda olanlar
Diğer hallerde olanlar
Hava almayan kaplarda olanlar
Diğer hallerde olanlar
Hava almayan kaplarda olanlar
Diğer hallerde olanlar
Hava almayan kaplarda olanlar
Diğer hallerde olanlar
Hava almayan kaplarda olanlar
Diğer hallerde olanlar
Hava almayan kaplarda olanlar
Diğer hallerde olanlar
Hava almayan kaplarda olanlar
Diğer hallerde olanlar
Hava almayan kaplarda olanlar
Diğer hallerde olanlar

121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5

46

121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5

121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5
121,5

17. FASIL
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve
G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

EFTA

ROM.

MAK.

B-HER.

D.Ü.

1701.11.10.00.00

Rafine edilecek olanlar

135

135

135

0

135

1701.11.90.00.00

Diğerleri

135

135

135

0

135

1701.12.10.00.00

Rafine edilecek olanlar

135

135

135

0

135

1701.12.90.00.00

Diğerleri

135

135

135

0

135

1701.91.00.00.00

İlave aroma veya renk verici maddeler içerenler

135

135

135

0

135

1701.99.10.00.11

Kristal şeker

135

135

135

0

135

1701.99.10.00.12

Küp ve kesme şeker

135

135

135

0

135

1701.99.10.00.13

Kimyaca saf sakkaroz (katı halde)

0

0

0

0

0

1701.99.10.00.14

Kristal şeker renk tipi kıyaslama serisi

0

0

0

0

0

1701.99.10.00.15

Pudra şekeri

135

135

135

0

135

1701.99.10.00.19

Diğerleri

135

135

135

0

135

1701.99.90.00.00

Diğerleri

135

135

135

0

135

1702.11.00.10.00

Laktoz

18,9

18,9

18,9

0

18,9
135

1702.11.00.20.00

Laktoz şurubu

135

135

135

0

1702.19.00.10.00

Laktoz

18,9

18,9

18,9

0

18,9

1702.19.00.20.00

Laktoz şurubu

135

135

135

0

135

1702.20.10.00.00

135

135

135

0

135

1702.20.90.00.00

İlave aroma veya renk verici maddeler içeren katı
haldeki akçaağaç şekeri
Diğerleri

135

135

135

0

135

1702.30.10.00.00

İzoglikoz

135

135

135

0

135

1702.30.51.00.00

Beyaz kristal toz halinde (kimyaca saf glikoz)
(aglomere edilmiş olsun olmasın)
Diğerleri

135 (1)

135 (1)

135 (1)

0

135 (1)

135 (1)

135 (1)

135 (1)

0

135 (1)

135 (1)

135 (1)

135 (1)

0

135 (1)

135 (1)

135 (1)

135 (1)

0

135 (1)
135

1702.30.59.00.00
1702.30.91.00.00
1702.30.99.00.00

Beyaz kristal toz halinde (kimyaca saf glikoz)
(aglomere edilmiş olsun olmasın)
Diğerleri

1702.40.10.00.00

İzoglikoz

135

135

135

0

1702.40.90.00.11

Glikoz

135

135

135

0

135

1702.40.90.00.12

Glikoz şurubu

135

135

135

0

135

1702.60.10.00.00

İzoglikoz

135

135

135

0

135

1702.60.80.00.00

İnülin şurubu

135

135

135

0

135

1702.60.95.00.11

Fruktoz

135

135

135

0

135

1702.60.95.00.12

Fruktoz şurubu

135

135

135

0

135

1702.90.30.00.00

İzoglikoz

135

135

135

0

135

1702.90.50.00.11

Diyet mamaları

0

0

0

0

0

1702.90.50.00.19

Diğerleri

25

25

25

0

25

1702.90.60.00.11

Diabetik olanlar

0

0

0

0

0

1702.90.60.00.19

Diğerleri

135

135

135

0

135

1702.90.71.00.00

135

135

135

0

135

1702.90.75.00.00

Kuru halde ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla
sakkaroz içerenler
Toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın)

135

135

135

0

135

1702.90.79.00.00

Diğerleri

135

135

135

0

135

1702.90.80.00.00

İnülin şurubu

135

135

135

0

135

1702.90.99.00.00

Diğerleri

135

135

135

0

135

1703.10.00.00.00

Kamış melasları

31,5

31,5

31,5

0

31,5

1703.90.00.00.00

Diğerleri

31,5

31,5

31,5

0

31,5

(1)
: 17.04 ve 18.06 gümrük tarife pozisyonlu ürünlerin imalinde kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi %50
uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

47

18., 19 ve 20. FASILLAR
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve
G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

EFTA

ROM.

MAK.

B-HER.

D.Ü.

1801.00.00.00.11

Dane kakao (ham)

0

0

0

0

0

1801.00.00.00.19

Diğerleri

0

0

0

0

0

1802.00.00.00.00

20

20

20

0

20

37

37

37

0

37

1902.20.30.10.00

Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao
döküntüleri
Ağırlık itibariyle % 20'den fazla balık, yumuşakça,
kabuklu hayvan ve diğer su omurgasızları içerenler
Et ve sakatat içerenler

37

37

37

0

37

1902.20.30.90.00

Diğerleri

37

37

37

0

37

1902.20.10.00.00

2001.10.00.00.00

Hıyarlar ve kornişonlar

39

39

39

0

39

2001.90.10.00.00

Mango çetnisi

39

0

39

0

39

2001.90.20.00.00

39

0

39

0

39

2001.90.50.00.00

Capsicum cinsi biberler (tatlı veya dolmalık biberler
hariç)
Mantarlar

39

0

39

0

39

2001.90.65.00.13

Net ağırlığı 1 kg.a kadar olan hazır ambalajda olanlar 39

0

39

0

39

2001.90.65.00.14

Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajda olanlar 39

0

39

0

39

2001.90.65.00.15

Net ağırlığı 2-5 kg.arası olan hazır ambalajda olanlar 39

0

39

0

39

2001.90.65.00.19

Diğerleri

39

0

39

0

39

2001.90.65.00.23

Net ağırlığı 1 kg.a kadar olan hazır ambalajda olanlar 39

0

39

0

39

2001.90.65.00.24

Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajda olanlar 39

0

39

0

39

2001.90.65.00.25

Net ağırlığı 2-5 kg.arası olan hazır ambalajda olanlar 39

0

39

0

39

2001.90.65.00.29

Diğerleri

39

0

39

0

39

2001.90.70.00.00

Tatlı biberler

39

0

39

0

39

2001.90.91.00.00

Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalar

39

0

39

0

39

2001.90.93.00.00

Soğanlar

39

39

39

0

39

2001.90.99.00.11

Salata pancarı (Beta vulgaris var.candiva)

39

0

39

0

39

2001.90.99.00.12

Kırmızı lahana

39

0

39

0

39

2001.90.99.00.13

Diğer meyvalar ve sert kabuklu meyvalar

39

0

39

0

39

2001.90.99.00.19

Diğer sebzeler ve yenilen diğer bitki parçaları

39

0

39

0

39

2002.10.10.00.00

Kabuğu soyulmuş domatesler

135,9

135,9

135,9

0

135,9

2002.10.90.00.00

Diğerleri

135,9

135,9

135,9

0

135,9

2002.90.11.00.00

Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar 135,9

135,9

135,9

0

135,9

2002.90.19.00.00

Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda
135,9
olanlar
Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar 135,9

135,9

135,9

0

135,9

135,9

135,9

0

135,9

Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda
135,9
olanlar
Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar 135,9

135,9

135,9

0

135,9

135,9

135,9

0

135,9

135,9

135,9

135,9

0

135,9

37

39

39

0

39

2003.10.30.00.00

Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda
olanlar
Geçici olarak konserve edilmiş, tamamen pişirilmiş
olanlar
Diğerleri

37

39

39

0

39

2003.20.00.00.00

Domalan

37

39

39

0

39

2003.90.00.00.00

Diğerleri

37

39

39

0

39

2004.10.10.00.00

Sadece pişirilmiş

19,5

19,5

19,5

0

19,5

2002.90.31.00.00
2002.90.39.00.00
2002.90.91.00.00
2002.90.99.00.00
2003.10.20.00.00

48

2004.10.99.00.00

Diğerleri

39

39

39

0

39

2004.90.30.00.11

Turşuluk lahana

39

39

39

0

39

2004.90.30.00.12

Kebereler

39

39

39

0

39

2004.90.30.00.15

Net ağırlığı 1 kg.a kadar olan hazır ambalajda olanlar 39

39

39

0

39

2004.90.30.00.16

Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajda olanlar 39

39

39

0

39

2004.90.30.00.17

Net ağırlığı 2-5 kg.arası olan hazır ambalajda olanlar 39

39

39

0

39

2004.90.30.00.19

Diğerleri

39

39

39

0

39

2004.90.30.00.25

Net ağırlığı 1 kg.a kadar olan hazır ambalajda olanlar 39

39

39

0

39

2004.90.30.00.26

Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajda olanlar 39

39

39

0

39

2004.90.30.00.27

Net ağırlığı 2-5 kg.arası olan hazır ambalajda olanlar 39

39

39

0

39

2004.90.30.00.29

Diğerleri

39

39

39

0

39

2004.90.50.00.11

Bezelye

39

39

39

0

39

2004.90.50.00.12

Taze fasulyeler

39

39

39

0

39

2004.90.91.00.00

Soğanlar (sadece pişirilmiş)

19,5

19,5

19,5

0

19,5

2004.90.98.00.11

Domates

39

39

39

0

39

2004.90.98.00.12

Mantar

39

39

39

0

39

2004.90.98.00.13

Domalan

39

39

39

0

39

2004.90.98.00.14

Kuşkonmaz

39

39

39

0

39

2004.90.98.00.15

Bamya

39

39

39

0

39

2004.90.98.00.16

Patlıcan

39

39

39

0

39

2004.90.98.00.17

Nohut

39

39

39

0

39

2004.90.98.00.18

Barbunya

39

39

39

0

39

2004.90.98.00.21

Havuç

39

39

39

0

39

2004.90.98.00.22

Pırasa

39

39

39

0

39

2004.90.98.00.23

Karnabahar

39

39

39

0

39

2004.90.98.00.24

Biber

39

39

39

0

39

2004.90.98.00.25

Sebze karışımları

39

39

39

0

39

2004.90.98.00.29

Diğerleri

39

39

39

0

39

2005.10.00.00.00

Homojenize sebzeler

39

39

39

0

39

2005.20.20.00.00

39

39

39

0

39

2005.20.80.00.00

İnce dilimler halinde, kızartılmış veya fırında
pişirilmiş (tuzlanmış olsun olmasın veya lezzet ve
çeşni verici maddeler ihtiva etsin etmesin) (hava
almayan kaplarda, hemen tüketilmeye hazır halde)
Diğerleri

39

39

39

0

39

2005.40.00.10.00

Esası bezelye unu olan müstahzarlar

39

39

39

0

39

2005.40.00.90.00

Diğerleri

39

39

39

0

39

2005.51.00.00.00

Fasulye (kabuksuz)

39

39

39

0

39

2005.59.00.10.00

Esası fasulye unu olan müstahzarlar

39

39

39

0

39

2005.59.00.90.00

Diğerleri

39

39

39

0

39

2005.60.00.00.00

Kuşkonmaz

39

39

39

0

39

2005.70.10.00.13

Net ağırlığı 1 kg.a kadar olan hazır ambalajda olanlar 39

39

39

0

39

2005.70.10.00.14

Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajda olanlar 39

39

39

0

39

2005.70.10.00.15

Net ağırlığı 2-5 kg.arası olan hazır ambalajda olanlar 39

39

39

0

39

2005.70.10.00.19

Diğerleri

39

39

39

0

39

2005.70.10.00.23

Net ağırlığı 1 kg.a kadar olan hazır ambalajda olanlar 39

39

39

0

39

2005.70.10.00.24

Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajda olanlar 39

39

39

0

39

49

2005.70.10.00.25

Net ağırlığı 2-5 kg.arası olan hazır ambalajda olanlar 39

39

39

0

39

2005.70.10.00.29

Diğerleri

39

39

39

0

39

2005.70.90.00.11

Siyah zeytin

39

39

39

0

39

2005.70.90.00.12

Yeşil zeytin

39

39

39

0

39

2005.90.10.00.00

39

39

39

0

39

2005.90.30.00.00

"Capsicum"cinsi meyvalar(tatlı biberler ve dolmalık
biber hariç)
Kebereler

39

39

39

0

39

2005.90.50.00.00

Enginarlar

39

39

39

0

39

2005.90.60.00.00

Havuçlar

39

39

39

0

39

2005.90.70.00.00

Sebze karışımları

39

39

39

0

39

2005.90.75.00.00

Turşuluk lahanalar

39

39

39

0

39

2005.90.80.00.11

Bamya

39

39

39

0

39

2005.90.80.00.12

Nohut

39

39

39

0

39

2005.90.80.00.13

Patlıcan

39

39

39

0

39

2005.90.80.00.14

Barbunya

39

39

39

0

39

2005.90.80.00.15

Biber salçası

39

39

39

0

39

2005.90.80.00.19

Diğerleri

39

39

39

0

39

2006.00.10.00.00

Zencefil

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2006.00.31.00.00

Kirazlar (vişne dahil)

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2006.00.35.00.00

Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalar

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2006.00.38.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2006.00.91.00.00

Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalar

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2006.00.99.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2007.10.10.00.00

Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2007.10.91.00.00

Tropikal meyvalar

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2007.10.99.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2007.91.10.00.11

Turunçgil reçelleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2007.91.10.00.12

Turunçgil marmelatları

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2007.91.10.00.19

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2007.91.30.00.00

58,5

58,5

0

58,5

2007.91.90.00.11

Şeker oranı ağırlık itibariyle %13'ü geçen, fakat %30'u 58,5
geçmeyenler
Diabetik olanlar
0

0

0

0

0

2007.91.90.00.19

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2007.99.10.00.00

58,5

58,5

0

58,5

2007.99.20.00.11

Sınai işlemler için net muhtevası 100 kg.ı geçen hazır 58,5
ambalajlarda erik püresi ve pastları
Kestane püresi
58,5

58,5

58,5

0

58,5

2007.99.20.00.12

Kestane pastları

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2007.99.31.00.00

Kirazdan (vişne dahil) olanlar

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2007.99.33.00.00

Çilekden olanlar

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2007.99.35.00.00

Ahudududan olanlar

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2007.99.39.00.11

Pekmezler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2007.99.39.00.19

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2007.99.55.00.00

Elma püresi (komposto dahil)

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2007.99.57.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2007.99.91.00.00
2007.99.93.00.00

Elma püresi (komposto dahil)
Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal
meyvalardan olanlar
Fındık püresi (füre) (beyazlatılmış ve kavrulmuş
fındıktan mamul)

58,5
58,5

58,5
58,5

58,5
58,5

0
0

58,5
58,5

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2007.99.98.00.11

50

58,5

2007.99.98.00.13

58,5
Fındık püresi (füre) (beyazlatılmış ve kavrulmuş
fındıktan mamul, şeker ve diğer katkı maddeleri ihtiva
eden)
Diabetik olanlar
0

0

0

0

0

2007.99.98.00.19

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.11.92.00.00

Kavrulmuş

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.11.94.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.11.96.00.00

Kavrulmuş

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.11.98.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.11.00.00

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.13.00.11

Sert kabuklu tropikal meyvalar; ağırlık itibariyle % 50 58,5
veya daha fazla tropikal meyva ve sert kabuklu
tropikal meyva içerenler
Bademler
58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.13.00.12

Antep fıstıkları

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.19.00.11

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.19.00.13

Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz
fındıktan mamul)
Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz
fındıktan mamul)
Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.19.00.14

Kavrulmuş, kabuklu fındık (tuzlu ve tuzsuz)

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.19.00.15

Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.19.00.16

Beyazlatılmış kabuksuz fındık

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.19.00.17

Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.19.00.18

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.19.00.21

Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı
ayrılmamış)
Beyazlatılmış ve kavrulmuş fındıkların çıkıntıları

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.19.00.29

Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.19.00.31

Leblebi

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.19.00.32

Fındık krokan

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.19.00.39

Diğer krokanlar

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.19.00.41

Tahin

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.19.00.49

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.91.00.00

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.93.00.11

Sert kabuklu tropikal meyvalar; ağırlık itibariyle %50 58,5
veya daha fazla tropikal meyva ve sert kabuklu
tropikal meyva içeren karışımlar
Bademler
58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.93.00.12

Antep fıstıkları

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.95.00.11

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.95.00.13

Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz
fındıktan mamul)
Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz
fındıktan mamul)
Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.95.00.14

Kavrulmuş, kabuklu fındık (tuzlu ve tuzsuz)

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.95.00.15

Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.95.00.16

Beyazlatılmış kabuksuz fındık

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.95.00.17

Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.95.00.18

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.95.00.21

Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı
ayrılmamış)
Beyazlatılmış ve kavrulmuş fındıkların çıkıntıları

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.95.00.29

Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.95.00.31

Leblebi

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.95.00.32

Fındık krokan

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2007.99.98.00.12

2008.19.19.00.12

2008.19.95.00.12

51

58,5

0

58,5

2008.19.95.00.39

Diğer krokanlar

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.95.00.41

Tahin

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.95.00.49

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.19.99.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.20.11.00.00

Şeker oranı ağırlık itibariyle % 17'yi geçenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.20.19.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.20.31.00.00

Şeker oranı ağırlık itibariyle % 19'u geçenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.20.39.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.20.51.00.00

Şeker oranı ağırlık itibariyle % 17'yi geçenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.20.59.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.20.71.00.00

Şeker oranı ağırlık itibariyle % 19'u geçenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.20.79.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.20.90.00.00

İlave şeker içermeyenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.30.11.00.00

Alkol derecesi % 11,85 'i geçmeyenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.30.19.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.30.31.00.00

Alkol derecesi % 11,85' i geçmeyenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.30.39.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.30.51.00.00

Greyfurt dilimleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.30.55.00.00

58,5

58,5

0

58,5

2008.30.59.00.00

Mandarinler (tanjerin ve satsuma dahil); klemantinler, 58,5
vilkingler ve diğer benzeri turunçgil melezleri
Diğerleri
58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.30.71.00.00

Greyfurt dilimleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.30.75.00.00

58,5

58,5

0

58,5

2008.30.79.00.00

Mandarinler (tanjerin ve satsuma dahil); klemantinler, 58,5
vilkingler ve diğer benzeri turunçgil melezleri
Diğerleri
58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.30.90.00.00

İlave şeker içermeyenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.40.11.00.00

Alkol derecesi % 11,85' i geçmeyenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.40.19.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.40.21.00.00

Alkol derecesi % 11,85' i geçmeyenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.40.29.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.40.31.00.00

Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15'i geçenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.40.39.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.40.51.00.00

Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.40.59.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.40.71.00.00

Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15'i geçenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.40.79.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.40.90.00.00

İlave şeker içermeyenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.50.11.00.00

Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.50.19.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.50.31.00.00

Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.50.39.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.50.51.00.00

Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15'i geçenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.50.59.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.50.61.00.00

Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.50.69.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

52

2008.50.71.00.00

Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15'i geçenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.50.79.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.50.92.00.00

Net muhtevası 5 kg. veya daha fazla olanlar

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.50.94.00.00

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.50.99.00.00

Net muhtevası 4,5 kg.veya daha fazla fakat 5 kg.dan
az olanlar
Net muhtevası 4,5 kg.dan az olanlar

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.60.11.00.00

Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.60.19.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.60.31.00.00

Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.60.39.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.60.50.00.00

Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.60.60.00.00

Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.60.70.00.00

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.60.90.00.00

Net muhtevası 4,5 kg. veya daha fazla ambalajlarda
olanlar
Net muhtevası 4,5 kg.dan az ambalajlarda olanlar

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.70.11.00.00

Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.70.19.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.70.31.00.00

Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.70.39.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.70.51.00.00

Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15'i geçenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.70.59.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.70.61.00.00

Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.70.69.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.70.71.00.00

Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15'i geçenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.70.79.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.70.92.00.00

Net muhtevası 5 kg. veya daha fazla olanlar

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.70.98.00.00

Net muhtevası 5 kg.dan az olanlar

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.80.11.00.00

Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.80.19.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.80.31.00.00

Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.80.39.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.80.50.00.00

İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen
ambalajlarda olanlar
İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen
ambalajlarda olanlar
İlave şeker içermeyenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

58,5

0

58,5

Tropikal meyvalardan olanlar (ağırlık itibariyle %50
veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu
tropikal meyva içeren karışımlar dahil)
Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

58,5

0

58,5

Tropikal meyvalardan olanlar (ağırlık itibariyle %50
veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu
tropikal meyva içeren karışımlar dahil)
Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

58,5

0

58,5

Tropikal meyvalardan olanlar (ağırlık itibariyle %50
veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu
tropikal meyva içeren karışımlar dahil)
Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

58,5

0

58,5

Tropikal meyvalardan olanlar (ağırlık itibariyle %50
veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu
tropikal meyva içeren karışımlar dahil)
Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.80.70.00.00
2008.80.90.00.00
2008.92.12.00.00
2008.92.14.00.00
2008.92.16.00.00
2008.92.18.00.00
2008.92.32.00.00
2008.92.34.00.00
2008.92.36.00.00
2008.92.38.00.00

53

Tropikal meyvalardan olanlar (ağırlık itibariyle %50
veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu
tropikal meyva içeren karışımlar dahil)
Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

58,5

0

58,5

Tropikal meyvalardan olanlar (ağırlık itibariyle %50
veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu
tropikal meyva içeren karışımlar dahil)
Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

58,5

0

58,5

Tropikal meyvalardan olanlar (ağırlık itibariyle %50
veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu
tropikal meyva içeren karışımlar dahil)
Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

58,5

0

58,5

Tropikal meyvalardan olanlar (ağırlık itibariyle %50
veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu
tropikal meyva içeren karışımlar dahil)
Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

58,5

0

58,5

Tropikal meyvalardan olanlar (ağırlık itibariyle %50
veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu
tropikal meyva içeren karışımlar dahil)
Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.92.98.00.00

Tropikal meyvalardan olanlar (ağırlık itibariyle %50
veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu
tropikal meyva içeren karışımlar dahil)
Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.99.11.00.00

Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.99.19.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.99.21.00.00

Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.99.23.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.99.24.00.00

Tropikal meyveler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.99.28.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.99.31.00.00

Tropikal meyveler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.99.34.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.99.36.00.00

Tropikal meyvalar

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.99.37.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.99.38.00.00

Tropikal meyvalar

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.99.40.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.99.41.00.00

Zencefil

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.99.43.00.00

Üzümler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.99.45.00.00

Erikler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.99.46.00.00

Çarkıfelek meyvası, guava armudu ve demirhindi

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.99.47.00.00

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.99.49.00.00

Mango, mangost, papaya, mahun elması, lychees,
ekmek ağacı meyvası, sapodillo eriği, karambola ve
pitahaya
Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.99.51.00.00

Zencefil

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.99.61.00.00

Çarkıfelek meyvası ve guava armudu

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.99.62.00.00

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.99.67.00.00

Mango, mangost, papaya,demirhindi, mahun elması,
lychees, ekmek ağacı meyvası, sapodillo eriği,
karambola ve pitahaya
Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.99.72.00.00

Net muhtevası 5 kg.veya daha fazla olanlar

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.99.78.00.00

Net muhtevası 5 kg.dan az olanlar

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.99.99.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2008.92.51.00.00
2008.92.59.00.00
2008.92.72.00.00
2008.92.74.00.00
2008.92.76.00.00
2008.92.78.00.00
2008.92.92.00.00
2008.92.93.00.00
2008.92.94.00.00
2008.92.96.00.00
2008.92.97.00.00

54

2009.11.11.00.00

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.11.99.00.00

Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu
58,5
geçmeyen ve ilave şeker oranı ağırlık itibariyle % 30'
u geçenler
Diğerleri
58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.12.00.00.00

Dondurulmamış, Brix değeri 20'yi geçmeyenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.19.11.00.00

Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu
geçmeyenler
Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.19.98.00.00

58,5
Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu
geçmeyen ve ilave şeker oranı ağırlık itibariyle % 30'
u geçenler
Diğerleri
58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.21.00.00.00

Brix değeri 20'yi geçmeyenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.29.11.00.00

Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu
geçmeyenler
Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.29.99.00.00

Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu
58,5
geçmeyen ve ilave şeker oranı ağırlık itibariyle % 30'
u geçenler
Diğerleri
58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.31.11.00.00

İlave şeker içerenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.31.19.00.00

İlave şeker içermeyenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.31.51.00.00

İlave şeker içerenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.31.59.00.00

İlave şeker içermeyenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.31.91.00.00

İlave şeker içerenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.31.99.00.00

İlave şeker içermeyenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.39.11.00.00

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.39.19.00.00

Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu
geçmeyenler
Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.39.31.00.00

İlave şeker içerenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.39.39.00.00

İlave şeker içermeyenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.39.51.00.00

Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.39.55.00.00

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.39.59.00.00

Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u
geçmeyenler
İlave şeker içermeyenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.39.91.00.00

Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.39.95.00.00

Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u
geçmeyenler
İlave şeker içermeyenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.41.91.00.00

Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçen
ve ilave şeker içerenler
İlave şeker içerenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.41.99.00.00

İlave şeker içermeyenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.49.11.00.00

Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu
geçmeyenler
Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

58,5

0

58,5

Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçen
ve ilave şeker içerenler
Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

58,5

0

58,5

Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u
geçmeyenler
İlave şeker içermeyenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.11.19.00.00
2009.11.91.00.00

2009.19.19.00.00
2009.19.91.00.00

2009.29.19.00.00
2009.29.91.00.00

2009.39.99.00.00
2009.41.10.00.00

2009.49.19.00.00
2009.49.30.00.00
2009.49.91.00.00
2009.49.93.00.00
2009.49.99.00.00

Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu
geçmeyenler
Diğerleri

55

2009.50.10.00.00

İlave şeker içerenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.50.90.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.61.10.00.00

Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro' yu geçenler 58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.61.90.00.00

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.69.19.00.00

Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro' yu
geçmeyenler
Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 22 Euro' yu
geçmeyenler
Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.69.51.00.00

Konsantre edilmiş

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.69.59.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.69.71.00.00

Konsantre edilmiş

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.69.79.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.69.90.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.71.10.00.00

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.71.91.00.00

Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro' yu geçen
ve ilave şeker içerenler
İlave şeker içerenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.71.99.00.00

İlave şeker içermeyenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.79.11.00.00

Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 22 Euro'yu
geçmeyenler
Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

58,5

0

58,5

Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro' yu geçen
ve ilave şeker içerenler
Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

58,5

0

58,5

Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u
geçmeyenler
İlave şeker içermeyenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.80.19.00.00

Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 22 Euro' yu
geçmeyenler
Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.80.34.00.00

Tropikal meyvaların suyu

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.80.35.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.80.36.00.00

Tropikal meyvaların suyu

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.80.38.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.80.50.00.00

Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro' yu geçenler 58,5
ve ilave şeker içerenler
Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler
58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.80.69.00.00

Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u
geçmeyenler
İlave şeker içermeyenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.80.71.00.00

Kiraz suyu

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.80.73.00.00

Tropikal meyvaların suyu

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.80.79.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.80.85.00.00

Tropikal meyvaların suyu

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.80.86.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.80.88.00.00

Tropikal meyvaların suyu

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.80.89.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.80.95.00.00

Vaccinium macrocarpon türü meyvaların suları

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.80.96.00.00

Kiraz suyu

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.80.97.00.00

Tropikal meyvaların suyu

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.80.99.00.00
2009.90.11.00.00

Diğerleri
Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 22 Euro' yu
geçmeyenler

58,5
58,5

58,5
58,5

58,5
58,5

0
0

58,5
58,5

2009.69.11.00.00

2009.79.19.00.00
2009.79.30.00.00
2009.79.91.00.00
2009.79.93.00.00
2009.79.99.00.00
2009.80.11.00.00

2009.80.61.00.00
2009.80.63.00.00

56

2009.90.19.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.90.21.00.00

Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu
geçmeyenler
Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

58,5

0

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.90.39.00.00

58,5
Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro' yu
geçmeyen ve ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30'
u geçenler
Diğerleri
58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.90.41.00.00

İlave şeker içerenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.90.49.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.90.51.00.00

İlave şeker içerenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.90.59.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.90.71.00.00

Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.90.73.00.00

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.90.79.00.00

Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u
geçmeyenler
İlave şeker içermeyenler

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.90.92.00.00

Tropikal meyva sularının karışımları

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.90.29.00.00
2009.90.31.00.00

2009.90.94.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.90.95.00.00

Tropikal meyva sularının karışımları

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.90.96.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.90.97.00.00

Tropikal meyva sularının karışımları

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2009.90.98.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

57

21. ve 22. FASILLAR
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve
G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

EFTA

ROM.

MAK.

B-HER.

D.Ü.

2106.90.30.00.00

İzoglikoz şurupları

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2106.90.51.00.00

Laktoz şurubu

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2106.90.55.00.00

Glikoz şurubu ve malto dekstrin şurubu

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2106.90.59.00.00

Diğerleri

58,5

58,5

58,5

0

58,5

2204.10.11.00.00

Şampanya

50

50

35

0

70

2204.10.19.00.11

Suni köpüklü şaraplar

50

50

35

0

70

2204.10.19.00.12

Tabii köpüklü şaraplar

50

50

35

0

70

2204.10.91.00.00

Asti köpüklü şarap

50

50

35

0

70

2204.10.99.00.11

Suni köpüklü şaraplar

50

50

35

0

70

2204.10.99.00.12

Tabii köpüklü şaraplar

50

50

35

0

70

2204.21.10.00.00

50

35

0

70

2204.21.11.00.00

50
Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş
olduğu şişeli şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler
hariç); 20 °C'deki ısıda karbondioksit basıncı en az 1
en fazla 3 bar olan, başkaca surette hazır hale
getirilmiş şaraplar
Alsace
50

50

35

0

70

2204.21.12.00.00

Bordeaux

50

50

35

0

70

2204.21.13.00.00

Bourgogne (Burgundy)

50

50

35

0

70

2204.21.17.00.00

Val de Loire (Loire valley)

50

50

35

0

70

2204.21.18.00.00

Mosel-Saar-Ruwer

50

50

35

0

70

2204.21.19.00.00

Pfalz

50

50

35

0

70

2204.21.22.00.00

Rheinhessen

50

50

35

0

70

2204.21.23.00.00

Tokay

50

50

35

0

70

2204.21.24.00.00

Lazio (Latium)

50

50

35

0

70

2204.21.26.00.00

Toscana (Tuscany)

50

50

35

0

70

2204.21.27.00.00

Trentino, Alto Adige ve Friuli

50

50

35

0

70

2204.21.28.00.00

Veneto

50

50

35

0

70

2204.21.32.00.00

Vinho Verde

50

50

35

0

70

2204.21.34.00.00

Penedés

50

50

35

0

70

2204.21.36.00.00

Rioja

50

50

35

0

70

2204.21.37.00.00

Valencia

50

50

35

0

70

2204.21.38.00.00

Diğerleri

50

50

35

0

70

2204.21.42.00.00

Bordeaux

50

50

35

0

70

2204.21.43.00.00

Bourgogne (Burgundy)

50

50

35

0

70

2204.21.44.00.00

Beaujotais

50

50

35

0

70

2204.21.46.00.00

Cotes du Rhone

50

50

35

0

70

2204.21.47.00.00

Languedoc - Roussillon

50

50

35

0

70

2204.21.48.00.00

Val de Loire (Loire Valley)

50

50

35

0

70

2204.21.62.00.00

Piemonte (Piemont)

50

50

35

0

70

2204.21.66.00.00

Toscana (Tuscany)

50

50

35

0

70

2204.21.67.00.00

Trentino ve Alto Adige

50

50

35

0

70

58

2204.21.68.00.00

Veneto

50

50

35

0

70

2204.21.69.00.00

Dao, Bairrada ve Douro

50

50

35

0

70

2204.21.71.00.00

Navarra

50

50

35

0

70

2204.21.74.00.00

Penedés

50

50

35

0

70

2204.21.76.00.00

Rioja

50

50

35

0

70

2204.21.77.00.00

Valdepenas

50

50

35

0

70

2204.21.78.00.00

Diğerleri

50

50

35

0

70

2204.21.79.00.00

Beyaz

50

50

35

0

70 (1)

2204.21.80.00.00

Diğerleri

50

50

35

0

70 (1)

2204.21.81.00.00

Tokay

50

50

35

0

70

2204.21.82.00.00

Diğerleri

50

50

35

0

70

2204.21.83.00.00

Diğerleri

50

50

35

0

70

2204.21.84.00.00

Beyaz

50

50

35

0

70 (1)

2204.21.85.00.00

Diğerleri

50

50

35

0

70 (1)

2204.21.87.00.00

Marsala

50

50

35

0

70

2204.21.88.00.00

Samos ve Muscat de Lemnos

50

50

35

0

70

2204.21.89.00.00

Port

50

50

35

0

70

2204.21.91.00.00

Madeira ve Setubal muscatel

50

50

35

0

70

2204.21.92.00.00

Sherry

50

50

35

0

70

2204.21.94.00.00

Diğerleri

50

50

35

0

70 (1)

2204.21.95.00.00

Port

50

50

35

0

70

2204.21.96.00.00

Madeira, Sherry ve Setubal muscatel

50

50

35

0

70

2204.21.98.00.00

Diğerleri

50

50

35

0

70 (1)

2204.21.99.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'yi geçenler

50

50

35

0

70 (1)

2204.29.10.00.00

50
Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş
olduğu şişeli şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler
hariç); 20 °C'deki ısıda karbondioksit basıncı en az 1
en fazla 3 bar olan, başkaca surette hazır hale
getirilmiş şaraplar

50

35

0

70

2204.29.11.00.00

Tokay

50

50

35

0

70

2204.29.12.00.00

Bordeaux

50

50

35

0

70

2204.29.13.00.00

Bourgogne (Burgundy)

50

50

35

0

70

2204.29.17.00.00

Val de Loire (Loire valley)

50

50

35

0

70

2204.29.18.00.00

Diğerleri

50

50

35

0

70

2204.29.42.00.00

Bordeaux

50

50

35

0

70

2204.29.43.00.00

Bourgogne (Burgundy)

50

50

35

0

70

2204.29.44.00.00

Beaujolais

50

50

35

0

70

2204.29.46.00.00

Cotes du Rhone

50

50

35

0

70

2204.29.47.00.00

Languedoc - Roussillon

50

50

35

0

70

2204.29.48.00.00

Val de Loire (Loire valley)

50

50

35

0

70

2204.29.58.00.00

Diğerleri

50

50

35

0

70

2204.29.62.00.00

Sicilia (Sicily)

50

50

35

0

70

50

50

35

0

70

2204.29.64.00.00

(1)

Veneto

: İsrail Devleti için yalnız kosher şaraplarında söz konusu gümrük vergisinin %71'i uygulanır.

59

2204.29.65.00.00

Diğerleri

50

50

35

0

70

2204.29.71.00.00

Puglia (Apuglia)

50

50

35

0

70

2204.29.72.00.00

Sicilia (Sicily)

50

50

35

0

70

2204.29.75.00.00

Diğerleri

50

50

35

0

70

2204.29.77.00.00

Tokay

50

50

35

0

70

2204.29.78.00.00

Diğerleri

50

50

35

0

70

2204.29.82.00.00

Diğerleri

50

50

35

0

70

2204.29.83.00.00

Beyaz

50

50

35

0

70

2204.29.84.00.00

Diğerleri

50

50

35

0

70

2204.29.87.00.00

Marsala

50

50

35

0

70

2204.29.88.00.00

Samos ve Muscat de Lemnos

50

50

35

0

70

2204.29.89.00.00

Port

50

50

35

0

70

2204.29.91.00.00

Madeira ve Setubal muscatel

50

50

35

0

70

2204.29.92.00.00

Sherry

50

50

35

0

70

2204.29.94.00.00

Diğerleri

50

50

35

0

70

2204.29.95.00.00

Port

50

50

35

0

70

2204.29.96.00.00

Madeira, Sherry ve Setubal muscatel

50

50

35

0

70

2204.29.98.00.00

Diğerleri

50

50

35

0

70

2204.29.99.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'yi geçenler 50

50

35

0

70

2204.30.10.00.00

21,3

10,6

0

21,3

2204.30.92.00.00

Fermentasyonu devam eden veya fermantasyonu 6,3
alkol ilavesinden başka şekilde durdurulmuş
olanlar
Konsantre edilmiş
6,3

21,3

10,6

0

21,3

2204.30.94.00.00

Diğerleri

6,3

21,3

10,6

0

21,3

2204.30.96.00.00

Konsantre edilmiş

6,3

21,3

10,6

0

21,3

2204.30.98.00.00

Diğerleri

6,3

21,3

10,6

0

21,3

2206.00.10.00.00

Meyva posalarından yapılanlar

50

70

70

0

70

2206.00.31.00.00

Elma şarabı ve armut şarabı

50

70

70

0

70

2206.00.39.00.00

Diğerleri

50

70

70

0

70

2206.00.51.00.00

Elma şarabı ve armut şarabı

50

70

70

0

70

2206.00.59.00.00

Diğerleri

50

70

70

0

70

2206.00.81.00.00

Elma şarabı ve armut şarabı

50

70

70

0

70

2206.00.89.00.00

Diğerleri

50

70

70

0

70

2207.10.00.10.11

Dökme etil alkol

3

3

3

0

3

2207.10.00.10.12

Ambalajlı etil alkol

3

3

3

0

3

2207.20.00.10.13

Dökme etil alkol

3

3

3

0

3

2207.20.00.10.14

Ambalajlı etil alkol

3

3

3

0

3

2207.20.00.10.15

Alkollü içkiler

3

3

3

0

3

2208.90.91.10.00

Tarım ürünlerinden elde edilenler

50

50

0

0

70

2208.90.99.10.00

Tarım ürünlerinden elde edilenler

50

50

0

0

70

2209.00.11.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar

39

39

39

0

39

2209.00.19.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar

39

39

39

0

39

2209.00.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar

39

39

39

0

39

2209.00.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar

39

39

39

0

39

60

(*)

23. FASIL
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve

G.T.İ.P.
2301.10.00.00.13
2301.10.00.00.14
2301.10.00.00.18
2302.10.10.00.11
2302.10.10.00.19
2302.10.90.00.11
2302.10.90.00.19
2302.20.10.00.11
2302.20.10.00.19
2302.20.90.00.11
2302.20.90.00.19
2302.30.10.00.11
2302.30.10.00.19
2302.30.90.00.11
2302.30.90.00.19
2302.40.10.00.11
2302.40.10.00.19
2302.40.90.00.11
2302.40.90.00.19
2302.50.00.00.11
2302.50.00.00.19
2303.10.11.00.11
2303.10.11.00.19
2303.10.19.00.11
2303.10.19.00.19
2303.10.90.00.00
2303.20.10.00.00
2303.20.90.00.00
2303.30.00.00.00
2304.00.00.00.00
2305.00.00.00.00
2306.10.00.00.00
2306.20.00.00.00
2306.30.00.00.00
2306.41.00.00.00
2306.49.00.00.00
2306.50.00.00.00
2306.60.00.00.00
2306.70.00.00.00
2306.90.11.00.11
2306.90.11.00.19
2306.90.19.00.11
2306.90.19.00.19
2306.90.90.00.00
2307.00.11.00.00
2307.00.19.00.00
2307.00.90.00.00
2308.00.11.00.00
2308.00.19.00.00
(1)

MADDE İSMİ

EFTA

Kanatlı hayvanlardan elde edilenler
Geviş getiren (ruminat) hayvanlardan elde edilenler
Diğerleri
Kepekler
Diğerleri
Kepekler
Diğerleri
Kepekler
Diğerleri
Kepekler
Diğerleri
Kepekler
Diğerleri
Kepekler
Diğerleri
Kepekler
Diğerleri
Kepekler
Diğerleri
Kepekler
Diğerleri
Mısır gluteni
Diğerleri
Mısır gluteni
Diğerleri
Diğerleri
Şeker pancarının etli kısımları
Diğerleri
Biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları
Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve
diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde
olsun olmasın)
Yer fıstığı yağı üretiminden arta kalan küspe ve diğer
katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun
olmasın)
Pamuk tohumundan
Keten tohumundan
Ayçiçeği tohumundan
Düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza
tohumundan
Diğerleri
Hindistan cevizi veya kopradan
Palm cevizi veya palm bademinden
Mısır embriyolarından
Zeytin küspesi (pirina)
Diğer artıklar
Zeytin küspesi (pirina)
Diğer artıklar
Diğerleri
Alkol derecesi %7,9'u geçmeyen ve kuru madde oranı
ağırlık itibariyle %25 veya daha fazla olanlar
Diğerleri
Ham tartr
Alkol derecesi %4,3'ü geçmeyen ve kuru madde oranı
ağırlık itibariyle %40'dan daha fazla olanlar
Diğerleri

ROM.

MAK.

B-HER.

D.Ü.

0
0
0
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
4
4
4
4
4
4
4
4
13,5 (1)

2
2
2
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
4
4
4
4
4
4
4
4
13,5

2
2
2
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
4
4
4
4
4
4
4
4
13,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
4
4
4
4
4
4
4
4
13,5

13

13

13

0

13

11,5
11,5
11,5
11,5

13,5
13,5
0
13,5

13,5
13,5
13,5
13,5

0
0
0
0

13,5
13,5
13,5
13,5

11,5
11
11
11
12
12
12
12
11
13

13,5
13
13
13
13
13
13
13
13
13

13,5
13
13
13
13
13
13
13
13
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13,5
13
13
13
13
13
13
13
13
13

13
13
4

13
13
4

13
13
4

0
0
0

13
13
4

4

4

4

0

4

: AB ülkeleri için söz konusu gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.

(*)

11 Mart 2006 tarih ve 26105 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanana 2006/10128
sayılı Karar ile değiştirilmiştir.
61

2308.00.40.00.00
2308.00.90.00.00
2309.10.11.00.00
2309.10.13.00.00
2309.10.15.00.00
2309.10.19.00.00
2309.10.31.00.00
2309.10.33.00.00
2309.10.39.00.00
2309.10.51.00.00
2309.10.53.00.00
2309.10.59.00.00
2309.10.70.00.00
2309.10.90.00.00
2309.90.20.00.00
2309.90.31.00.00
2309.90.33.00.00
2309.90.35.00.00
2309.90.39.00.00
2309.90.41.00.00
2309.90.43.00.00
2309.90.49.00.00
2309.90.51.00.00
2309.90.53.00.00
2309.90.59.00.00
2309.90.70.00.00
2309.90.91.00.00
2309.90.95.00.00

Meşe palamudu, at kestanesi, meyva posaları (üzüm 4
posası hariç)
Diğerleri
4
Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle %10'dan 8,5
az süt ürünleri içerenler
Ağırlık itibariyle %10 ve daha fazla fakat %50'den az 8,5
süt ürünleri içerenler
Ağırlık itibariyle %50 ve daha fazla fakat %75'den az 8,5
süt ürünleri içerenler
Ağırlık itibariyle %75 ve daha fazla süt ürünleri
8,5
içerenler
Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle %10'dan 8,5
az süt ürünleri içerenler
Ağırlık itibariyle %10 ve daha fazla fakat %50'den az 8,5
süt ürünleri içerenler
Ağırlık itibariyle %50 ve daha fazla süt ürünleri
8,5
içerenler
Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle %10'dan 8,5
az süt ürünleri içerenler
Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50'den az 8,5
süt ürünleri içerenler
Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri
8,5
içerenler
Nişasta, glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin,
8,5
maltodekstrin şurubu içermeyip süt ürünlerini
içerenler
Diğerleri
8,5
Bu faslın 5 Nolu Ek Notunda belirtilen ürünler
7,8
Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle %
7,8
10'dan az süt ürünleri içerenler
Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50'den az 7,8
süt ürünleri içerenler
Ağırlık itibariyle %50 ve daha fazla fakat % 75'den az 7,8
süt ürünleri içerenler
Ağırlık itibariyle % 75 ve daha fazla süt ürünleri
7,8
içerenler
Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle %10'dan 7,8
az süt ürünleri içerenler
Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat %50'den az 7,8
süt ürünleri içerenler
Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri
7,8
içerenler
Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle %
7,8
10'dan az süt ürünleri içerenler
Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat %50'den az 7,8
süt ürünleri içerenler
Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri
7,8
içerenler
Nişasta, glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin,
7,8
maltodekstrin şurubu içermeyip süt ürünlerini
içerenler
7,8
Melas ilave edilmiş şeker pancarının etli kısımları

2309.90.99.90.11
2309.90.99.90.12
2309.90.99.90.13

Ağırlık itibariyle %49 veya daha fazla organik veya
anorganik bazlı kolin klorür içerenler
Kaba yonca suyundan termik işlem yoluyla elde
edilen, yeşil renkteki yaprakların proteinli tüm
konsantreleri ve bunların türevleri
Diğer balık yemleri
İz mineral maddeler
Yem için hazırlanmış taşıyıcı-aktif madde karışımları

2309.90.99.90.19

Diğerleri

2309.90.99.10.00

62

4

4

0

4

4
8,5

4
8,5

0
0

4
8,5

8,5

8,5

0

8,5

8,5

8,5

0

8,5

8,5

8,5

0

8,5

8,5

8,5

0

8,5

8,5

8,5

0

8,5

8,5

8,5

0

8,5

8,5

8,5

0

8,5

8,5

8,5

0

8,5

8,5

8,5

0

8,5

8,5

8,5

0

8,5

8,5
7,8
7,8

8,5
7,8
7,8

0
0
0

8,5
7,8
7,8

7,8

7,8

0

7,8

7,8

7,8

0

7,8

7,8

7,8

0

7,8

7,8

7,8

0

7,8

7,8

7,8

0

7,8

7,8

7,8

0

7,8

7,8

7,8

0

7,8

7,8

7,8

0

7,8

7,8

7,8

0

7,8

7,8

7,8

0

7,8

7,8

7,8

0

7,8

7,8

7,8

7,8

0

7,8

4

4

4

0

4

7,8
0
0

7,8
0
0

7,8
0
0

0
0
0

7,8
0
0

7,8

7,8

7,8

0

7,8

24. FASIL
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve
G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

EFTA

ROM.

MAK.

B-HER.

D.Ü.

2401.10.10.00.00

Hava akımında kurutulmuş Virjinya tipi

25

25

25

0

25

2401.10.20.00.00

25

25

0

25

2401.10.30.00.00

Açık havada kurutulmuş Burley tipi (Burley hibritleri 25
dahil)
Açık havada kurutulmuş Maryland tipi
25

25

25

0

25

2401.10.41.00.00

Kentucky tipi

25

25

25

0

25

2401.10.49.00.00

Diğerleri

25

25

25

0

25

2401.10.50.00.00

Açık havada kurutulmuş tütün

25

25

25

0

25

2401.10.60.00.00

Güneşte kurutulmuş şark tipi tütün

25

25

25

0

25

2401.10.70.00.00

Karanlıkta açık havada kurutulmuş tütün

25

25

25

0

25

2401.10.80.00.00

Hava akımında kurutulmuş tütün

25

25

25

0

25

2401.10.90.00.00

Diğer tütünler

25

25

25

0

25

2401.20.10.00.00

Hava akımında kurutulmuş Virjinya tipi

25

25

25

0

25

2401.20.20.00.00

25

25

0

25

2401.20.30.00.00

Açık havada kurutulmuş Burley tipi (Burley hibritleri 25
dahil)
Açık havada kurutulmuş Maryland tipi
25

25

25

0

25

2401.20.41.00.00

Kentucky tipi

25

25

25

0

25

2401.20.49.00.00

Diğerleri

25

25

25

0

25

2401.20.50.00.00

Açık havada kurutulmuş tütün

25

25

25

0

25

2401.20.60.00.00

Güneşte kurutulmuş şark tipi tütün

25

25

25

0

25

2401.20.70.00.00

Karanlıkta açık havada kurutulmuş tütün

25

25

25

0

25

2401.20.80.00.00

Hava akımında kurutulmuş tütün

25

25

25

0

25

2401.20.90.00.00

Diğer tütünler

25

25

25

0

25

2401.30.00.00.11

Kırık (Göz büyüklüğü 8-3 mm. arasındaki elekte
kalanlar)
Diğerleri

25

25

25

0

25

25

25

25

0

25

2401.30.00.00.19

63

35.,45., ve 53. FASILLAR
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve
G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

EFTA

ROM.

MAK.

B-HER.

D.Ü.

İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan
veya elverişsiz hale getirilenler
Diğerleri

15,6

0

15,6

0

15,6 (1)

15,6

15,6

15,6

0

15,6

İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan
veya elverişsiz hale getirilenler
Diğerleri

15,6

0

15,6

0

15,6 (1)

15,6

15,6

15,6

0

15,6

0

15,6

0

15,6 (1)

3502.20.91.00.00

İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar 15,6
veya elverişsiz hale getirilenler
Kurutulmuş (yaprak, pul, flokon, ve toz halinde)
15,6

15,6

15,6

0

15,6

3502.20.99.00.00

Diğerleri

15,6

15,6

0

15,6

3502.90.20.00.00

0

15,6

0

15,6 (1)

3502.90.70.00.00

İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar 15,6
veya elverişsiz hale getirilenler
Diğerleri
15,6

0

15,6

0

15,6 (1)

3502.90.90.00.00

Albüminatlar ve diğer albümin türevleri

15,6

0

15,6

0

15,6 (1)

4501.10.00.00.00

0

1

1

0

1

4501.90.00.00.11

Tabii mantar (işlenmemiş veya basit bir şekilde
hazırlanmış)
Döküntü mantar

0

1

1

0

1

4501.90.00.00.12

Kırılmış granül veya toz haline getirilmiş mantar

0

1

1

0

1

5301.10.00.00.00

Keten (ham veya suda ıslatılmış)

Muaf

Muaf

Muaf

Muaf

Muaf

5301.21.00.00.00

Kırılmış veya kabukları çıkarılmış

Muaf

Muaf

Muaf

Muaf

Muaf

5301.29.00.00.00

Diğerleri

Muaf

Muaf

Muaf

Muaf

Muaf

5301.30.10.00.00

Kıtıklar

Muaf

Muaf

Muaf

Muaf

Muaf

5301.30.90.00.11

Ditme suretiyle elde edilenler

Muaf

Muaf

Muaf

Muaf

Muaf

5301.30.90.00.19

Diğerleri

Muaf

Muaf

Muaf

Muaf

Muaf

5302.10.00.00.00

Kendir (ham veya suda ıslatılmış)

Muaf

Muaf

Muaf

Muaf

Muaf

5302.90.00.00.11

Ditme suretiyle elde edilen döküntüler

Muaf

Muaf

Muaf

Muaf

Muaf

5302.90.00.00.19

Diğerleri

Muaf

Muaf

Muaf

Muaf

Muaf

3502.11.10.00.00
3502.11.90.00.00
3502.19.10.00.00
3502.19.90.00.00
3502.20.10.00.00

(1)

15,6

: Bulgaristan Devleti için söz konusu gümrük vergisi %0 olarak uygulanır

64

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful