1.

Objasnite pojam krize
- Pojam kriza je grčkog porekla: od reči „krizis“ – što znači preokret, obrt, nastupanje presudnog trenutka koji odlučuje o daljem pozitivnom ili negativnom razvoju neke situacije, neredovno stanje, poremećaj… U kineskom jeziku označava se simbolom WEIĐI – što znači opasnost (WEI), ali i priliku (ĐI), tj. mogućnost, prilika da se dogodi opasnost. - Termin kriza se primenjuje na situacije koje su neželjene, neočekivane, nepredvidive, i skoro nezamislive, a uzrokuju nevericu i nesigurnost. - Kriza je ozbiljna pretnja osnovnim strukturama ili fundamentalnim vrednostima i normama socijalnog sistema koja u uslovima vremenskog pritiska i veoma nesigurnih okolnosti zahteva donošenje kritičnih odluka“. - Kriza je zapravo period diskontinuiteta, nagla ili postupna promena (proces koji nema jasan početak i kraj), a ne gotovo stanje ili rezultat.

2. Karakteristike krize
1. Pretnja Kriza nastaje kada su ključne vrednosti (sigurnost, bezbednost, zdravlje integritet, pravda...) i/ili opstanak zajednice ugroženi. Pretnje su veoma različite: od ugrožavanja života, do egzistencije, države.. Neke pretnje se pokažu i kao lažne (tzv. Milenijumska bomba). 2. Hitnost Najveći deo kriza traži brzo, hitno reagovanje. Dobro je ako menadžeri imaju sposobnost da predvide krizu, pa onda, ili da preventivno reaguju, ili da brzo otklanjaju posledice, treba izgraditi sistem za lakše otkrivanje krize i brzo reagovanje. 3. Nesigurnost Kriza donosi nesigurnost u pogledu ishoda, odnosno, posledica. Često nije jasno da li je kriza završena, ili sledi nastavak (rat). To stanje se obično manifestuje pitanjima: šta se dogodilo, kako…? 4. Nedostatak resursa za reagovanjemJedino se u krizi vidi da li za reagovanje ima dovoljno resursa ili nema. 5. Preokret u razvoju događaja Nije svaka promena kriza, već ona koja bitno menja stanje i to negativno.6. Upravljivost To podrazumeva da se na krizu može uticati. 7. Posledica delovanja više činilaca Važno je identifikovati ključne činioce.8. Ambivalentnost Za jedne neželjena pojava; za druge, poželjna (raspad SFRJ). 3. Kakav je odnos pojmova: kriza, vsnredna situacija i katastrofa? Kriza se često miješa sa vanrednom (hitnom) situacijom i katastrofom, pa je stoga potrebno izvršiti razgraničenja između ovih termina i koncepata. a) Vanredna situacija - Treba razlikovati vanrednu situaciju i vanredno stanje – pod kojim se podrazumeva vladina objava kojom se suspenduje normalno funkcionisanje vlade i državne uprave, odnosno kojim se građani upozoravaju da izmene svoj uobičajeni način života ili ponašanje kako bi zaštitili živote i imovinu, dok vladine službe dobijaju nalog da deluju prema planovima za vanredne situacije, pri čemu se određene slobode i prava građana mogu ograničiti. Vanredna situacija još uvek nije kriza, mada to može da postane. Kod vanredne situacije, za razliku od krize, karakter događaja je jasniji, pa se lakše rešava predviđenim snagama i procedurama.Vanredna situacija je širi pojam od krize, jer je svaka kriza ujedno i vanredna situacija, ali svaka vanredna situacija ne mora da preraste u krizu (požar, ako se ugasi, ne postaje kriza ili katastrofa). b) KatastrofaReč „katastrofa“ potiče od grčke reči katastrefo, što znači okrenuti, obraćati, prevrnuti. Sličnosti i razlike sa krizom: sličnosti – radi se o nekom neredovnom događaju; razlike – u katastrofi dolazi do većeg broja žrtava, razaranja, nemogućnosti brzog zaustavljanja, nužnosti da se brzo donose odluke.Konceptu katastrofe se na opštem nivou pristupa iz 4 glavna ugla: - prema izvoru, odnosno poreklu (prirodne ili tehnološke) - prema posledicama (stepen gubitka i oštećenja, intenzitet i trajanje) - prema toku (intervencije različitih aktera, kapaciteta za odgovor, organizacije i zajednice) - prema stepenu rizika koji uključuje

- Katastrofa bi bila specifična vrsta krize, tj. onda kada se neki krizni proces loše završava, što obično može da se svede na veće vanredne događaje, povrede, gubitak života (bolest je - kriza, a smrtni ishod – katastrofa).

4. Navedi spoljne i unutrašnje uzroke krize
Suština krize je u tome da je normalan proces u datom socijalnom sistemu poremećen. Izvori poremećaja (krize), mogu da budu:Prirodni,Društveni,Tehničko-tehnološki,Kombinovani. Uzroci krize: spoljašni i unutrašnji. Spoljašni uzroci: nastaju u okruženju organizacije i ona na njih nema značajniji uticaj. Tu spadaju: opšte promene na tržištu, promene u branši, prirodne nesreće, globalne ekonomske krize, političke promene, promene zakonodavstva... Unutrašnji uzroci: nastaju u samoj organizaciji. To su: nesposobnost i nestručnost menadžmenta, nemoralnost menadžmenta, potcenjivanje mišljenja javnosti, neefikasno delovanje upravljačkih funkcija, nerealni ciljevi, neefikasan komunikacijski sistem, nezadovoljstvo zaposlenih, nemotivisanost zaposlenih, neuvažavanje objektivnih činilaca, kriminal, korupcija, loša organizacija, neuređeni odnosi na radnom mestu itd. 5. Hijerarhija pripremljenosti organizacije na krizu Stepen pripremljenosti organizacije na krizu može se klasifikovati u pet nivoa. Prvi nivo je najmanja pripremljenost a poslednji dobra pripremljenost. Između njih, uopšteno posmatrano, svaki naredninivo uključuje sposobnosti za upravljanje krizom sa prethodnog nivoa, ali i neku dodatnu snagu, odnosno prednost. 1. stepen – organizacije sklone krizi: nemaju sistem ranog upozoravanja koji bi imao zadatak da detektuje veće krize, planovi za ograničavanje štete retko postoje pre nego se kriza desi, a sistemi za oporavak još nisu uspostavljeni; 2. stepen – organizacije koje su svesne opasnosti, pa nešto preduzimaju: često imaju obuhvatne programe za različite vrste katastrofa uzrokovanih razlišitim prirodnim ili ljudskim faktorima, ali ne i za druge vrste kriza, pre svega spoljašnje ekonomske ili informacione napade... još uvek veoma ranjive; 3. stepen – organizacije koje ignorišu krizu: imaju razrađene i produbljene planove i procedure za ograničen broj poremećaja kao što su problemi sa funkcionisanjem računara, ozbiljne greške operatera ili veći bezbednosni propusti... 4. stepen – organizacije koje su se “opametile”, pa više pažnje posvećuju preventivi(krizno ojačane): osim planova za ograničavanje tj. sprečavanje širenja krize, mogu postojati i neki planovi za detekciju i prevenciju krize 5. stepen – organizacije pripremljene za krizu: razvile su pravila i procedure za koje eksplicitno uzimaju u obzir sve kritične sisteme koji uzrokuju i sprečavaju veće krize.6. Klasična tipologija kriza Tiplogija je otezana ali nuzna kako bismo neki problem lakse razumeli.1. KLASICNE TIPOLOGIJE-uzimaju za osnovu uzrok; prirodni faktor, ljudski faktor,socijalni faktor; ova tipologija je ograničena za neke savremene procese, na primer, globalno otopljavanje; Posle 11. septembra, novi pokušaji tipologije: namerne (abnormalne ) – podmetanje požara, teroristički akt i normalne - havarija zbog prirodnih uticaja

7. Objasnite klasičnu tipologiju kriza na osnovu predvidljivosti i mogućnosti uticaja?
Previdljivost je jedna od najznačajnijih karakteristika krize. Mogućnost uticaja na krizu je značajna za njenu funkcionalnu identifikaciju. Na osnovu kriterijuma predvidljivosti i mogućnosti uticaja na krizu, konstruisana je krizna matrica (je pokusaj konstituisanja seme kako bi se moglo sto bolje preventivno ili represivno uticati na krizu) sa četiri polja, odnosno,krize: konvencionalna kriza, neočekivana kriza, neupravljiva kriza i fundamentalna kriza 1. KONVENCIONALNE KRIZE: su predvidive i mogućnost uticaja na njih je velika. Budući da su krize poznate i da se pojavljuju izolovano, kontramere su testirane i proverene, a intervencije se mogu

politička rešenja i regulacija predstavljaju najvažnije kontramere. Primer: požar 3. možemo razlikovati četiri krizne trajektorije. te stoga nisu preduzete preventivne mere. Treće. redovno održavanje mašina. vladavinu pava i prosperitet. odnosno nemogućnosti uticaja imaju izuzetan destruktivni potencijal. stadion 4. regionalnom i međunarodnom nivou. Incident koji „postavlja agendu“ – ova grupa obuhvata incidente koji predstavljaju iskakanje iz poznatog okvira.sprovesti brzo. Oni postaju simbol za cijelu klasu do tada nepoznatih ili negiranih rizika i . uglavnom nenamjerno. Teško je boriti se protiv krize čiji je uzrok izvan datog sistema. Čak i kada se sve strane manje ili više slažu u ocjeni težišne situacije. Pod pojmom kriza „duga senka“ podrazumijevaju se događaji koji se dešavaju iznenada i postavljaju kritička pitanja znatno šireg opsega značaja. Primer: Černobil 1986 god. Zajedničko za sve neočekivane krize je da način njihovog nastanka nije bio predvidiv. porijeklo prijetnje u odnosu na sistem koji je pogođen može biti unutrašnji i spoljašnji. zato što su i nepredvidljive i neupravljive. što je važno za repertoar odluka koje su na raspolaganju menadžerima.. U drugim slučajevima. bolja kontrola. ali je stepen pripremljenosti za njih manji. odnosno četiri dinamička obrasca krize i to: brzogoreća kriza. a uticaj na njih je moguć. Objasnite kombinovanu tipologiju kriza? Tu se kao kriterijumi uzimaju : pretnja sama po sebi i odnos učesnika prema mogućnosti rešenja krize Krize se razlikuju po osnovnom objektu ugrožavanja.. Započinju iznenada. mogući gubici i cena prevencije. kidnapovanja i bombaških napada. „Pogrešno upravljan“ incident – ubrzo pošto se dogodi veća katastrofa često postaje sasvim jasno da je nivo pripremljenosti i kvalitet aktuelnog odgovora na događaj bio nedovoljan u toj mjeri da postaje tretiran kao faktor koji je doprinio krizi. Mora se raditi na unapređenju razmene informacija da bi međusobne veze i odgovornosti bile jasne pre nastanka krize.Učesnici u krizi se mogu slagati ili razmimoilaziti po svom opažanju neophodnosti odgovora na krizu. neke nove procedure.. NEOČEKIVANE KRIZE: Teško se predviđaju. zbog kombinacije nepredvidljivosti i ograničenosti. NEUPRAVLJIVE KRIZE: Mogu se predvideti. ali traju tokom dugog vremenskog perioda menjajući se pri tome. U nekim slučajevima ona se tiče osnovnih struktura institucija društvenog i političkog života. novi projekti. sporogoreća kriza i kriza „duga senka“. štrajkova. Neka od oštećenja do kojih dolazi su nepopravljiva. Pored toga. ali je stepen ugrožavanja koje sa sobom nose veći. Znatno su ređe od konvencionalnih kriza. Dinamika krize: detaljnije objasnite krizu „duga senka“? Analizirajući krizu na procesualni način.. Za prevenciju ovakvih kriza ima više mogućnosti: novi materijali. 8. „nerazmljiv incident“-velika katastrofa ili provala nezadovoljstva ili nasilja prkosi postojećem administrativnom i političkom repertoaru odgovora 2. FUNDAMENTALNE KRIZE: Najopasnije. a priprema za njih je praktično nemoguća. Drugo. domen osnovne prijetnje se može posmatrati i u geografskim terminima – u okviru određene organizacije ili zgrade. 2. na lokalnom. Ovo se odnosi prilikom demonstracija. Postoje tri podgrupe u okviru ove kategorije: 1. pokrećući političku ili institucionalnu krizu. sama prijetnja može biti pretežno prirodnog porijekla ili uzrokovana ljudskim faktorom. kvalifikovano osoblje. Primer ovih kriza su katastrofe različitog obima u tehnološkim sistemima 2. dobro su poznati verovatnoća događanja. Pošto su ovim krizama obično pogođene brojne organizacije i grupe. Mogu biti pogođeni tehnološki sistemi kao što su nuklearne elektrane. katarzična krize. masa na stadionima. On se može i širiti zbog efekta prelivanja. gomila u regionu pogođena zemljotresom. Odgovori na njih su nepoznati i nedovoljni. ali je uticaj na njih gotovo nemoguć. 9. prijetnja se prevashodno odnosi na određene ključne norme i vrijednosti: fizičko i mentalno blagostanje građana. razlike se mogu javiti u pogledu izbora odgovarajuće strategije za rešavanje krize.

S obzirom na specifičnu prirodu. Ovaj tehnoloski razvoj utice i na uzroke i karakteristike krize. Visokoriznicne tehnologije usmeravaju paznju na ppodrucje medicinske tehnologije I genetske manipulacije .velika ekonomska cena. satelitskih komunikacija i interneta uticao je na izmenu nase percepcije prostornih i vremenskih ogranicenja. . tehnoloski sistemi su postali veoma sofisticirani i kompresovani da je mali poremecaj u funkcionisanju dovoljan da poremeti ceo sistem. Sve veca zavisnost od racunarskih sistema cini socijalne i ekonomske sisteme ranjivijim.Moderna kriza je logična posledica dominantnih trendova kao što su transnacionalizacija. zahteva donosenje kritickih odluka. a repertoar odgovora na njih ne postoji. ali to ne traje predugo. U ranijim periodima u resavanju krize ucestvovali su menadzeri i operativne agencije. Npr. Priroda ove krize je složena. a danas kriza postaje politicki akt. Karakteristike budućih kriza: velike posledice/efekti.zrtvama. NJihove posledice mogu se spoznati kroz nekoliko generacija ali uticaj moze biti nepopravljiv. Kriticni trendovi: detaljnije tehnoloski razvoj? Nagli i sve brzi razvoj informaciono komunikacionie tehnologije.moze da preraste u krizu). Moderne krize: detaljnije objasnite karakteristike budućih kriza? Moderna kriza je sasvim različita od događaja koji su uobičajeno proučavani pod pojmom kriza.10. sastaje se od novih kombinacija i na nju ne deluju mehanizmi upravljanja primenjivani u klasičnim krizama. 12. Kriza nije vreme za eksperimentisanje sa novim opcijama.medijsko drustvo ( ako neki proces postane tema medija . uspesno resavanje od njih pravi drzavnike a neuspeh ih uklanja sa politicke scene. Kroz istoriju postoje ljudi koji su bili uspesni reformatori. Kriticni trendovi su jos : Trasnacionalizacija(krize se lako prenose sa lokanog na globalni nivo). Moderne krize su produženi periodi ozbiljnih prijetnji i visoke nesigurnosti koje se šire do nivoa visoke politike i rekmete širok krug socijalnih. tehnološki razvoj i osipanje autoriteta države. sto dovodi do pazljivog odabira reformskog paketa ili implemantiranja novog. odlazeceg rezima i dolazecih sukcesora. One su haotični i dinamični procesi.osipanje autoriteta drzave(ako drzava ne resava krizu. premijere. reforme indukovane krizom stvaraju velike izazove. One mogu tinjati. medijalizacija. a ne izolovani događaji uredno raspoređeni u linearnoj vremenskoj skali.dugo trajanje sa pretnjama koje se vremenom menjaju. koji su umnogome oblikovali i koji i dalje oblikuju naše društvo. Isticu se tri upozorenja: lideri treba da formulisu filozofiju upravljanja krizom koja pomaze da se uspostavi ravnoteza izmedju dilema reforma ili restauracija.javnoscu. političkih i organizacionih procesa.ekstremna nesigurnost. Istovremeno dolazi do politickog rivaliteta izmedju razlicitih aktera oko interpretacije dogadjaja koji se brzo smenjuju. Definisanje situacije terminom kriza je proizvod politickog procesa. Kriza predstvalja izazov za politicke lidere i najvise rukovodioce. da je korisnici cesto ne razumeju sto otezava otkrivanje gresaka u funkcionisanju. borba sa ovakvim događajima predstavlja veliki menadžerski iziazova pošto su problemi neistraženi.tehnoloski razvoj. a i sami informacioni sistemi su ugrozeni pretnjama hakera i sajberista.kriticni problemi u komunikaciji sa medijim. U trenutku ozbiljne krize pogled nacije usmeren je ka politickim liderima .opada joj autoritet). Tehnologija je postala veoma slozena.veliki broj aktra na sceni. Kada drustvo ili kljucne institucije zapadnu u ozbiljnu krizu oci javnosti su uprte u lidere (predsednike.ranjivosti. gradonacelnike) od kojih se ocekuje da uklone pretnju ili barem minimalizuju stetu. razbuktati se. Kriza kao politicki proces: objasnite na primeru savremene finansijske krize? Pojam krize predstavlja ozbiljnu pretnju osnovnim strukturama ili fundamentalnim vrednostima i normama socijalnog sistema koja. Kriza je uvek bila krucijalna faza tranzicije izmedju novog i starog. Krize daju odresene ruke politicarima i povecavaju njihov legitimitet. lideri ne treba da istrajavaju na reformi bez razmatranja suprotnih argumenata. 11. rusenja i rekonstrukcije. u uslovima vremenskog pritiska i veoma nesigurnih okolnosti.

13. Kasnije. politickim naukama i poslovnom sferom. ili da se njihov stetan uticaj umanji. Pod upravljanjem rizikom se podrazumeva process merenja ili procene rizika I razvoja strategija za izlazak na kraj sa rizikom. Krizni menadmeznt je vrsta primenjenog (aplikativnog ) menadzmenta. razliciti izazovi. zastita potrosaca).. reputaciju i aktivnosti na izgradnji brenda i vrednosti.pozari. spada u najstarije zabelezene ljudske aktivnosti. rizici i pretnje kojima je izlozena. Tradicionalni risk menadzment fokusiran je na one rizike koji proizilaze iz fizickih ili pravnih izvora(prirodne katastrofe. Upravljanje kontinuitetom poslovanja ima za cilj da olaksa ublazavanje vanrednih situacija. Risk menadzment-upravljanje rizicima. Upravljanje katastrofama ne obuhvata upravljanje samim dogadjajem koji je uzrok katastrofe vec minimiziranje njegovih razornih posledica tj. Objasnite krizni menadzment i slicne koncepte Krizni menadzment je potrebno razgraniciti od sa njih poveznaih koncepata kao sto su : risk menadzment. Krizni menadzment kao funkcija. Postoje brojne definicije. jednakost polova. 14. kao i odgovornosti koje ima prema okruzenju u pogledu bezbednosti presudno uticu na bezbednosni menadzment tj. smrt. pripremu. Krizni menadzment se moze primeniti u skoro svakoj oblasti ali se najcesce povezuje sa medjunarodnim odnosima. akcidenti.formiraju se posebni organi. Krizni menadzment nije jedinstvena struka vec je teorijski concept koji u istrazivackom smislu obuhvata posebnu grupu dogadjaja (krize) koje imaju odredjene zajednicke zakonitosti ali i velike medjusobne razlike. Koncept je nastao iz nastojanja privrednih korporacija da se bore sa pritiscima koje su nametali njihovi kriticari (aktivnosti za zastitu covekove okoline. Opsti ciljevi organizacije. Pored toga danas se krizni menadzment javlja i u velikim kompanijama. 15. civilna zastita i upravljanje kontinuitetom poslovanja. ne predstavlja egzaktnu nauku. o nacinima i sredstvima da se izbegnu bezbednosno nepovoljni uticaji iz okruzenja ili organizacionog sistema. sudski procesi).saniranja posledica nastalih kao rezultat prirodnih I drugih nesreca katastrofalnih razmera. Krizni menadment se moze odrediti kao skup funkcija ili procesa koji imaju za cilj da identifikuju. Bezbednosni menadzment podrazumeva odlucivanje o bezbednosnim ciljevima organizacionog sistema. Upravljanje katastrofama odnosi se na preduzimanje mera u cilju smanjenja. kriza I katastrafa u organizaciji. Issues menadzment oznacava upravljanje opasnostima u okolini tj. vec praksu rukovodjenu teorijom. Objasnite pojam kriznog menadzmenta Krizni menadzment kao naucno-teorijska disciplina i racionalno osmisljena praksa stupa na scenu tek u drugoj polovini XX veka. Krizni menadzment predstavlja sve aktivnosti usmerene na postupanje sa sistemom u stanju poremecaja: prevenciju. Poreklo termina krizni menadzment nalazi se u politickoj sferi. ali u neprofitnom sektoru u najrazlicitijim oblastima. menadzment katastrofe. krizni menadzment nastaje kao i organizacija. Obuhvata aktivnost pre. tj. izuce i predvide moguce krizne situacije i uspostave posebne nacine koji ce organizaciji omoguciti da spreci krizu ili da se sa njom izbori i da je prevazidje uz minimiziranje njenih posledica i sto brzi povratak u normalno stanje. nacin na koji ce biti donete odluke vezane za bezbednost. Ovaj koncept je process koji identifikuje potencijalne uticaje koji imaju negativne efekte po organizaciju i obezbedjuje okvir za izgradnju kapaciteta za oporavak i efektivan odgovor koji stiti interes. tj. za vreme i posle katastrofe. odnosno delatnost kriznog menadzmenta stariji su od samog termina. bezbednosni menadzment. od energetike i turizma do sporta i obrazovanja.smanjenje broja ljudskih zrtava I materijalne stete.u drustvenom okruzenju neke organizacije. ublazavanje i oporavak. Objasnite specificnosti kriznog menadzmenta . tela i agencije koje se bave upravaljanjem krizama.

organizacije I vladu koji su uzrokovani krizom.promena prirode I obima hazarda.gledanje sta rade drugi-razmena iskustva sa drugim menadzerima. odvajanje hazarda od onih koji mogu biti pogodjeni. U reaktivnom modelu odluke i planovi se donose tek kada se kriza dogodi.odgovora I oporavka. Cilj je da se identifikuju hazardi koji predstavljaju najgore pretnje i koji treba da imaju prioritet u preventivnim naporima i planovima. Pocetak reagovanja na pojavu vanredne situacije povezan je sa nestandardnim. Suprotno tome.njegova uloga je kljucna jer on motivise. povredjivanje i ranjavanje ljudi i ekonomske gubitke za pojedince. koliko je kriza .promena osnovnih karakteristika hazarda.menadžeri su stalno u pripravnosti i pravo vremeno preduzimaju mere za sprečavanje nastanka. Menadzer motivise druge da se angazuju u prevenciji i koordinaciji raspolozivih javnih I privatnih resursa. Identifikacija hazarda i analiza ranjivosti. Razlicite preventivne strategije.Aktivnosti KM vidi u 4 faze:1) Ograničavanje. Ranjivost zajednice odredjuje se kao potencijal za gubitak ljudskih zivota. 17. 16. cime se minimizira mogucnost iznenadjenja. da odrzavaju ravnotezu izmedju potrebe da znaju ono sto im je neophodno i potrebe da drze stvari pod kontrolom. Cilj prevencije je: sprecavanje stvaranja hazarda. takodje oni moraju da ocene pravu prirodu krize. Nakon toga procenjuje se ranjivost zajednice na pojedine od ovih hazarda.hazard je situacija nastala prirodnim ili ljudskim uzrocima koja moze uzrokovati ozbiljne negativne posledice za neku organizaciju. Medjutim ovo je faza u kojoj kreativno planiranje I inovacije jesu od velike pomoci.Odgovor na krizi: primer . Pojavljujuci se on sistemu rukovodjenja postavlja zadatke koji ne odgovaraju standardnom rezimu rada organizacije i njenom ranijem iskustvu. Faze kriznog menadzmenta : objasniti fazu ogranicavanje ? Ogranicavanje obuhvata sirok spektar aktivnosti izbegavanja koje ukljucuju trajnu ili stalno smanjenje verovatnoce potencijalnih gubitaka. Proaktivni model . Ove mere se dele na strateske(reorganizacija postojeceg sistema rukovodjenja) i takticke( mere koje sustinski ne menjaju uobicajene organizacione odnose) . U reaktivnom modelu kriznog menadzmenta . Reaktivni ili defanzivni krizni menadment obuhvata mere koje se preduzimaju u vidljivim akutnim fazama krize sa zadatkom da se ona suzbije ili da se umanje nene posledice. likvidativni menadzment koji se primenjuje u akutnim krizama preduzeca kada se na osnovu analiza i prognoza procenjuje da vise ne postoje sanse za opstanak preduzeca i da nije moguce uspesno savladavanje krize. upravljanje krizom i otklanjanje posledica. Krizni menadzer jos tokom inicijalne faze krize mora odluciti da li on uopste ima posla sa vec nastalom krizom ili sa signalom tek dolazece krize. . Svaka kompanije se suocava sa velikim brojem kriza pri cemu su od kljucnog znacaja dva pitanja. Mnoge od ovih aktivnosti nisu pod direktnom kontrolom kriznog menadzera ali on mora da void racuna da se preduzimaju mere iz svoje nadleznosti da se kriza izbegne. Uloga menadzera. Modeli procesa kriznog menadzmenta: objasniti reaktivni model? Organizacija moze da se pripremi za krizne dogadjaje tako sto razvija brzo i efikasno reagovanje onda kada dodje do krize. Drugi pristup je da se problem uzme u razmatranje pre nego sto se kriza dogodi.Vaznost preventivne strategije se umanjuje u korist tri faze:pripreme. vanrednim i radikalnim merama.Oporavak. Preduzimaju se pre krize.Planiranje aktivnosti. Novac nije odlucujuci faktor zbog postojanja alternativnih skupih programa.menadzeri ignorisu znake upozorenja i reaguju tek kada do krize dodje. On mora biti upoznat i upozoren sa razlicitim tipovima hazarda koji prete zajednici. zatim da se izbore sa samom organizacijom donosenja odluka u kriznim situacijama…Smatra se da je upravljanje krizom domen vladinih zvanicnika ali oni cesto ne bi izdrzali bez pomoci posrednih organizacija.spašavanje zgroženih.Specificnost kriznog menadzmenta je u tome sto problem (krizna situacija) nastaje neocekivano. Mora stalno da trazi prilike i mogucnost da smanji i eliminise posledice hazarda. izbegavanje krize. Za ovu fazu najcesce nema novca. koordinira i nadgleda. Deli se na: repulzivni krizni menadzment u kome se kriza prihvata kao realnost ali se ocenjuje kao savladiva pa je ciljh odbijanje krize. odnosno naglo.

Radnje se otvaraju. 19.komunikacije). Obezbedjivanje javne dobrobiti. uzbuna. vrši se procena štete:Brza procena. Upozorenje i obavestavanje. Faze kriznog menadzera: objasnite fazu odgovor na krizu? Odgovor na krizu je izazov po prirodi stvari.oslonac na postojeće strukture u organizaciji. Oporavak. Zastita ljudi i imovine-odnosi se pre svega na obezbedjivanje bezbednosti. Jednostavna metoda pomocu koje se izbegava greska da se malo verovatnim rizicima posveti previse paznje naziva se ocekivana vrednost. sluzbe traganja i spasavanja. Krizni plan. zastita zivota i imovine. sastoji se iz tri dela:Osnovni plan. vec i o ceni tj. mogu se koristiti i vozila javnog saobracaja opremljena zvucnicima radi davanja saveta stanovnistva ugrozenog podrucja. orkan. Postoji nekoliko nacina uzbunjivanja javnosti kao sto je molba medijima da prekinu redovno emitovanje programa. ali ono mora da bude u skladu sa planom. Imovinu treba zastiti od daljeg ostecenja sto je zadatak sluzbi koje postupaju u hitnim situacijama. Odgovor se u ovoj fazi svodi na pripravnost. angažovanje svih koji mogu da doprinesu. Crveni polumesec.definisanje jasnog i realnog cilja koji se želi dostići.sastoji se od dve glavne operacije. duboko ukorenje vrednosti. razne humanitarne organizacije itd.ukljucuje aktivnosti na popravci i uspostavljanju vitalnih sistema (snabdevanje vodom. Krizni operativni centar: objasnite postupak stavljanja u operativnu funkciju? Krizni plan se izrađuje na osnovu sledećih principa:korišćenje ranijih iskustava. obezbedjivanje javne dobrobiti.brige o ljudima tokom i neposredno nakon krize i procene stete. Javnost treba da prati informacije o uvecanju pretnje.Organizacija .korišćenje domaćih i svetskih iskustava. Da bi se oporavak valjano organizovao.neke krize(poplace.saobracaj. preduzme pripremne mere i pripravnost za konkretne korake ako ih vlasti narede. a mediji im posvecuju paznju.Dodatak o specifičnostima Krizni operativni centar (KOC) je jedna od organizacijskih formi. Preko njega se ostvaruje i informisanje javnosti. 18.gasom. skole pocinju da rade. obnova. Mas-mediji su glavno sredstvo upozoravanja. postoji nekoliko važnih radnji: Prikupljanje in formacija. Javni zvanicnici su obavezni da upozore opstu javnost i personal koji odgovara na krizu. Prilikom preduzimanja preventivnih mera mora se voditi racuna ne samo o verovatnoci i potencijalnoj steti od moguce krize. obuhvata niz kratkoročnih i dugoročnih mera. zimska oluja) razvijaju se sporo i zahvaljujuci savremenim razvijenim komunikacijama gradjani za njih saznaju brzo. dugoročni). i ojacavanje oslabljenih struktura.identifikovanje resursa sa kojima može da se računa. Funkcionalni aneksi. Policija sprecava pljacku. Uzbuna. zastite od pozara. Uobicajeni kontekst drustvenog i politickog zivota nije najpogodniji ambijent za zapocinjanje preventivnih aktivnosti. Jaka ka ljudima orijentisana korporativna kultura takodje je znacajna prevetnivna alatka.Preliminarna procena. evakuisanje stanovnistva i sklanjanje u sklonista. KOC služi služi kao elemenat KM.neke krize se desavaju tako brzo da nema vremena za upozoravanje i obavestavanje. Ovde se ukljucuju organizacije koje imaju iskustva u zbrinjavanju ljudi kao sto su Crveni krst. hitne medicinske pomoci.Detaljna. U stepenu u kome je to moguce zajednica se vraca u normalu.verovatna I koliko stete moze da donese. pet faza odgovora na krizu: upozorenje i obavestavanje. Obnova.troskovima izbegavanja rizika. Duzina svake faze zavisi od prirodne krizne situacije. konačna procena. Korporativna kultura predstavlja nacin na koji organizacija obavlja posao i podrzumeva nepisane. uklanjanje rusevina. Kljucna je briga za zivote ljudi. vatrogasna sluzba gasi pozar i sprecava njegovo sirenje itd. U oba načina oporavka (kratkotrajni. a javni saobracaj funkcionise. strujom.

sta bismo uradili drugacije?. Koliko je glasnogovornik bio efektivan?. Da li su planovi bili dobri?. njihov kapacitet i potrebe. Cilj ovih pitanja nije utvrdjivanje krivice. Ukljucivanje sitema za prenos poruka-koji minimalno treba da obezbedi precizno i detaljno snimanje svih ulaznih poruka. Sta se moglo uraditi bolje?. U tom smislu treba odgovoriti na sl. drzave i statusna tabla u koju se unose imena i lokacije operativnih sklonista. potrebno je aktivirati i proveriti komunikacionu opremu kao i druge opreme(kompjuteri. Koje su bile glavne greske?. Kada smo shvatili da imamo krizu?. belezenje preduzetih akcija i povratno obavestenje o preduzetim merama.kako on prelazi iz potpuno negativnog u potpuno operativno stanje. regiona. Sve to moze se organizovati u tabelu i posluziti buducim timovima za efikasnije odgovore na naredne krize. odrzavanje higijene i medicinske potrebe osoblja. Kad se prikupe odgovori na relevantna pitanja. Najava rasporeda brifingavazno je najaviti raspored brifinga i o tome obavestiti medije sto pre nakon aktiviranja KOC-a. Koji su bili znaci ranog upozorenja i da li smo ih (i kako) mogli ranije prepoznati?. 20. iz njih treba izvuci odgovarajuce pouke. pejdzer). Da li smo imali pripremljene planove i timove i da li smo improvizovali?. S’ obzirom na sadasnje znanje i iskustvo. usmeravanje do clanova KOC-a. s obzirom na tadasnje znanje. priprema rasporeda smena-ukoliko postoji potreba da KOC radi u duzem periodu. Oni treba da se odrzavaju u redovnim razmacima. alociranje resursa.. Kada bismo mogli da vratimo isti dogadjaj na pocetak. . Koje znake ranog upozorenja smo uzeli u obzir.Podrazumeva se postojanje redovno azuriranog spiska svih clanova sa detaljima. da li smo i kako mogli da izbegnemo krizu?. nego analiza rada kriznog tima i primera za buducnost. .ukoliko je izvesno duze funkcionisanje potrebno je obezbediti hranu. generatori) kako bi bili u funkciji kad stigne glavno osoblje. Ucenje iz kriza:navedite pitanja na koja treba odgovoriti u toku analize Nakon svake krize ucesnici treba da se sastanu i izvrse sveobuhvatnu analizu onoga sto je dobro radjeno ali i gresaka i propusta koji su ucinjeni. Ovi koraci su uglavnom standardni. .Preduzimanje korekcije. Da li su reakcije organizacije bile blagovremene i primerene situaciji?. Kljucno je da osoblje koje radi pod pritiskom ima redovne odmore. Sta je ucinjeno dobro?. zavisno od prirodne pretnje. neprohodni putevi i putevi kojima je potrebna momentalna popravka. Planom je potrebno utvrditi korake u aktiviranju KOC-a tj. Ovaj raspored treba da imaju lokalni mediji kako bi znali kad mogu da ocekuju informacije. a koje zanemarili?. kako mozemo spreciti ponavljanje iste ili slicne krize?. mape podrucja opstine. Koordinacija aktivnosti. Da li je rukovodstvo bilo dovoljno prisutno u javnosti?. koordinaciju odluka za alokaciju resursa.oporavka.Obezbedjivanje potreba osoblja.Mobilizacija resursa. pitanja. a radne smene moraju razumno trajati. Praćenje efekata. Koriscenje dnevnika. a prirodna pretnja utice na broj osoblja i funkcije koje ce biti aktivirane: Upozoravanje osoblja KOCsaglasno standardnim operativnim procedurama koje su predvidjene planom(telefon. Aktiviranje komunikacione i druge opreme-ukoliko KOC ne funkcionise na dnevnoj bazi. Evidencija preduzetih mera. osoblje mora da ima vremena za odmor. pice. mapa i statusnih tablineophodno je hronolosko belezenje dogadjaja u dnevniku ili na traci. delovi grada u kojima ne funkcionisu vitalni sistemi itd. Da li je krizni tim bio dobro sastavljen?. stoga je korisno pribaviti informacije od svakoga ko je igrao neku vaznu ulogu kao i odeksperata iz organizacije ili spolja..

Reakciju uvijek treba odmjeriti prema dimenzijama kriznog događaja. koordinaciju i saradnju. pri čemu se najčešće radi o centralizaciji odlučivanja. Krize bez obzira na njihove uzroke. pripremiti mere za njihovo otklanjanje. ali se tu može javiti prevelika količina kriznih informacija. a njihovo odsustvo im govori da vođe imaju preča posla. budući da krizne . U tom slučaju. ako učestvuje više aktera (vojska. Teškoća je. umesto velike količine planiranih pojedinosti... u tome što zaista ima dosta informacija koje se mogu obraditi i oceniti. potrebno je prikupiti sve relevantne podatke. vrsti. nemoguće je izvršiti adekvatne pripreme za sve moguće vrste kriza. na vežbama nikada nije sigurno da se proigrava buduća kriza. a i najčešće na tim vežbama ne učestvuju oni koji bi zaista trebalo da donesu odluku u slučaju krize. U poslednjoj fazi postkriznog učenja trea oceniti prethodne pretkrizne i krizne delatnosti. same ljudske prirode. čime šalju jasnu poruku da je situacija važna i da je njeno rešavanje njihov najvažniji zadatak. ali ume da predstavlja veliki problem. za vreme i posle krize. Treba učiniti sve da se dođe do što većeg broja kvalitetnih informacija. One ponekad zahtevaju posebno krizno zakonodavstvo i postaju istinsko iskušenje za demokratiju. za šta treba razviti odgovarajuće analitičke kapacitete za selekciju i obradu velikih količina informacija za kratko vreme. 23. Ljudi žele da vide svoje lidere u kriznim situacijama. policija). Objasnite teškoće u kriznom menadžmentu KM je suočava sa brojnim teškoćama. koncentracija moći u rukama centralne vlade na račun federalnih jedinica. 22. ili je već nastala. U svakoj fazi KM javljaju se specifične teškoće: Kada se kriza približava. što zahteva drugačije vođstvo. resursi. odnosno različitim oblicima krizne vlade.. otkriti greške i slabe tačke. pre. retko postoji vanredna situacija u koju nisu uključene višestruke opasnosti. zbog kompleksne prirode i neprevidivosti kriza. što proističe iz njihovog uverenja da se krize događaju drugima. Brojni primeri iz prakse su pokazali kao teškoću i zanemarivanje upozorenja i indikatora krize. Koordinacija je nužna.21. međutim. reegiona ili lokalnih zajednica i težnja ka moćnom vođstvu.. pogrešnih sistemskih rešenja.. To svakako ne znači da predsednik države ili kompanije mora biti na licu mjesta prilikom svakog kriznog događaja. a značajna teškoća je i što često krizni planovi ne odgovaraju sasvim toku krize. naročito zbog različitih organizacijskih kultura. Prisustvo lidera na mjestu događaja Vodeći ljudi treba da budu fizički prisutni na licu mjesta u slučaju velike krize. obično zahtevaju mudro vođstvo i odlučnost. Postoji ograničen interes političara i visokih zvaničnika za krizno planiranje. Sa povećanjem informacija iz otvorenih izvora iz okruženja stvara se iluzija da ima dovoljno potrebnog znanja za optimalne odluke. stručni ljudi. U toj fazi se često upozorava na teškoću koja se odnosi na nedovoljnu količinu informacija za efektivno krizno upravljanje. Najčešće nedostaju finansijska sredstva. Zbog čega bi krizne aktere trebalo učiti logici delovanja u uslovima krize i saradnji.. kraju krize. Objasnite krizno odllučivanje Krizno odlučivanje zahtijeva prilagođavanje strukture i organizacione kulture ministarstava i agencija. centralizovano odlučivanje se odnosi na tri međusobno povezana fenomena:koncentracija moći u rukama manjeg broja izvršnih službenika.

identifikovanje vrlo važnih nepredviđenih okolnosti.?“. finansijska procena sprovođenja kontingentnog plana. 24. zaštita. osim događaja koji se čine verovatnim. Takođe organizacije koje se uključuju u krizno upravljanje .policija. Ono treba da eliminiše nespretnost. organizacione i činjenične okolnosti u kojima centralizovano odlučivanje u krizi ne dolazi do izražaja. razmišljanje unapred o barem nerafiniranom mogućem odgovoru na tu vrstu događaja. vojska. Uspostavlja se piramidalna komandna struktura s jednim komandantom na čelu. indiferentnost aktera odlučivanja (belgijski ministar unutrašnjih poslova uopšte nije došao na mesto nesreće i podređene lokalne policajce je ovlastio da “urade ono što im se čini najprimerenije”). 4. U prvom koraku predmet mora biti identifikovan i određena verovatnoća njenog događanja i moguće posledice kroz postavljanje pitanja „šta ako. dok ih stres umerenog intenziteta dodatno motiviše. Na neformalnu decentralizaciju utiču dva činioca: vremenski pritisak na operativnom nivou i preopterećenost centralne vlasti. nego što bi bili bez ovakvih priprema. Iako je kontingentno planiranje prevashodno usmereno na borbu sa negativnim događajima. 2. već neka druga institucija. Ono ima nekoliko koraka. neizvesnost i vremensko odlaganje u neophodnom reagovanju na nepredviđene opasnosti. sastavljanje plana akcije za borbu sa nepredviđenim događajem. i . Predstavnička tela i sudski organi još više. 3.Paraliza.Neformalna decentralizacija. vatrogasci i zdravstvena služba – u takvim uslovima deluju više centralizovano nego inače.Strateško izbegavanje. Postoje pravne. Dakle cilj menadžmenta je da poboljša budućnost organizacije ili minimiziranjem opasnosti. ne treba ni da isključi mogućnosti za iskorišćavanje povoljnih mogućnosti. Postoje takođe primeri unapred planirane decentralizacije kriznih operacija na koje upućuje iskustvo. ocena verovatnoće svakog događaja. Nakon toga formulišu se strategije i taktički planovi za savladavanje svakog od mogućih događaja. kao i da ove reakcije učini racionalnijim. smatraju da su dužni da zaobiđu formalne postupke savetovanja i komandovanje i jednostavno postupaju na svoju ruku i improvizuju. Iako svaki konkretan slučaj uslovljava detalje plana. ili optimizacijom beneficija. često i nekritički.Formalna decentralizacija. Pri strateškom izbegavanju radi se insistiranju neke institucije da za reševanje kriznih situacije nije nadležna i odgovorna ona. formulisanje glavnih pretpostavki za podršku proceni verovatnoće. Korist od kontingentnog planiranja je i u tome što ono podstiče menadžere da obrate pažnju i na druge dimenzije u okruženju.. Koje se javlja u tri oblika što se vidi : Odluka uopšte nije doneta. O tome svedoči nekoliko primera: . U nekim primerima su određeni akteri kriznog upravljanja suočeni sa veoma akutnom situacijom. Kontingentno planiranje znači „razmišljanje o nezamislivom“ i predstavlja dopunu normalnom planiranju. Takođe veliki stres paralizuje ljude. s obzirom na to da je u nekim krizama centralna vlast prilično neučinkovitaNeodlučivanje. i postojanje poznatog sistema reagovanja. Tri glavna argumenta u prilog kontingentnog planiranja su: izbegavanje šoka kompletnog iznenađenja. civilna. odluka je doneta ali se ne poštuje. Političari i drugi akteri kriznog upravljanja su ponekad u kriznim okolnostima pod takvim vremenskim pritiskom da nisu sposobni da postupaju i stoga događaji idu svojim putem. Prevaga položaja. podupiru izvršnu vlast čime se ugrožava sprovođenje principa podele vlasti. Alati kriznog menadžmenta: objasnite kontigentno planiranje Glavna svrha kontingentnog planiranja je da menadžere postavi u bolju poziciju u borbi sa neočekivanim tokom događaja. pregled resursa koji su potrebni za sprovođenje kontingentnog plana 7. utvrđivanje metoda kojim će svaka glavna pretpostavka biti praćena tokom određenog perioda. 6. postoji jedan minimum elemenata koje bi kontingentni plan trebalo da ima: 1.okolnosti mogu da dovedu do ustavne diktature. 5.

za preduzimanja preventivnih mera sa ciljem odbrane ili ublažavanja signaliziranih opasnosti. Događaj i okidač akutne institucionalne krize su toliko drastični da je neintervencija nepojmljiva. bez čekanja da opasnosti dobiju jasne konture. Sistem ranog upozorenja: objasnite faze ? Veliki broj kriza ne nastaje odjednom. One su se pokazale kao veoma moćan alat za stvaranje svesti među učesnicima. 26. Prvi se odnosi na nepredviđeni događaj koji snažno uništava legitimitet institucionalne strukture sektora. meteorologiji. . . kao i njihod relativni prag tolerancije. u medijima.rano upozorenje – je treći stepen na kome se za definisana potencijalna krizna područja određuju indikatori krize.8. sistemi za rano upozoravanje predstavljaju specijalnu vrstu informacionih sistema. Drugi scenario po kome institucionalne krize nastaju postepeno znatno je češći. otmice i međunarodni konflikti. Dug period inkubacije.mišljenja i stanovišta organizacija i društava. zatvorske pobune. pri čemu medijska pažnja i politički uticaj služe kao katalizatori. tako da reforma izgleda kao jedino rešenje. kao što su prirodne katastrofe.rana spoznaja – odnosi se na definisanje kriznih indikatora u prethodno definisanim kriznim područjima i omogućava posmatranje direktnih i indirektnih merila. ili gravitirajućih promena poznatih varijabli.. može pomoći u širenju vidika najviših rukovodilaca. . Simulacije se koriste da ilustruju obrasce i patologiju donošenja odluka u uslovima krize.rani nagoveštaj – odnosi se na otkrivanje potencijalnih kriznih područja nezavisno od kriznih simptoma.promena pravnih propisa. 27. može se koristiti za procenu pripremljenosti organizacije.daju razumljive upozoravajuće informacije u slučaju novih događaja. Simuliranje institucionalnih kriza ima nekoliko značajnih funkcija: ona stvara svest o zaista posebnoj vrsti ranjivosti. Prilikom pokušaja da se identifikuje potencijalna kriza razlikujemo tri faze: . ekonomiji. U tu svrhu izgrađuje se i koristi sistem ranog upozorenja. biologiji.. odnosno promene poznatih varijabli. teorijska prezentacija. Uočavanje i ispravno tumačenje takvih slabih signala omogućava menadžmentu da u ranom stadijumu pripremi strateške pravce delovanja. Sistemi za rano upozorenje naročito su podesni da se: . medicini. Slabi signali se mogu ispoljavati kao.uoče i analiziraju izvesni novi događaji.širenje novih mišljenja. na primer. poluplenarna interaktivna simulacija. . čiji je zadatak da detektuje znake ranog upozorenja. tehnici itd. Objasnite simuliranje institucionalne krize ? Simulacije kriza se mogu primeniti na široku lepezu situacija. U suštini. Njihova svrha je praćenje i istraživanje okruženja organizacije u potrazi za slabim signalima. Objasnite simuliranje budućih kriza ? . . koji korisnicima daju informacije sa zadatkom da signaliziraju latentne opasnosti i rizike. socijalna očekivanja i performanse organizacije postepeno počinju da se razilaze. plenarna procena ranjivosti. . Pod institucionalnom krizom podrazumeva se stanje do koga dolazi kada institucionalna struktura organizacije ili sektor njene politike doživljavaju snažan pad legitimiteta. već im prethodi kraći ili duži period inkubacije tokom koga se javljaju najčešće slabi signali koji su prvi simptomi nadolazećeg kriznog događaja. 25. prva analiza. ideja. imenovanje osobe koja odobrava sprovođenje plana i osobe koja će ga sprovoditi. .Institucionalni krizni menadžment se odnosi na razmatranje dugoročne strategije čemu pristupa u 5 koraka: pozadinske informacije. Postoje dva scenarija koja opisuju rađanje institucionalne krize.. Primenjuje se u različitim oblastima: vojnoj.

analitičari.). a ne izolovani događaji uredno raspoređeni u linearnoj vremenskoj skali. Treće.Alati : unutrasnji atentator. Ova efikasne vježba može promijeniti stav organizacije prema krizama. kompetencija. Od malih grupa visokih i srednjih menadžera traži se da zamisle sebe u ulogu unutrašnjih atentatora ili terorista i tako. informacione krize (krađa pov.kombinovana metafora (izučavaju se iskustva drugih firmi)Organizacije se u pripremama za krizu oslanjaju na svoje zaposlene.) ima za cilj da otkrije slabosti i testiranje potencijalnih mjera. Dovođenje stručnjaka (novinari. Mnoge kompanije angažuju profesionalne hakere da testiraju njihove informacione sisteme ili bezbjednost svojih kompjuterskih mreža. Simulacije budućih kriza mogu služiti za procenu postojećih procedura. Oni su mišljenja da zaposleni imaju previše znanja o kompaniji da bi mogli da se stave u radikalno drugu ulogu ili perspektivu. iskoriste znanje o organizaciji.Razaranja izazvana prirodnim silama mogu se pojaviti na području koje se nalazi izvan nadležnosti i odgovornosti menadžmenta. na krize. simulacije budućih kriza su neprocenjiv alat za dizajniranje institucionalne fleksibilnosti. sastaje se od novih kombinacija i na nju ne deluju mehanizmi upravljanja primenjivani u klasičnim krizama. Specijalne tehnike kao što je stavljanje u ulogu zločinaca koji treba da unište organizaciju mogu im pomoći da privremeno razmišlaju kao zločinci i tako podignu nivo sigurnosti svoje organizacije. Alati za upravljanje abnormalnim krizama: objasnite ulogu ''Unutrašnjeg atentatora'' krize na: (1) prirodne nesreće. može udariti u zid informacionih patologija. ). (2) normalne nesreće. vrednosti i planova.kriza reputacije (širenje glasina. razbuktati se. povratno..Moderne krize su produženi periodi ozbiljnih prijetnji i visoke nesigurnosti koje se šire do nivoa visoke politike i rekmete širok krug socijalnih. Četvrto.Postoje 4 načina na koja simulacija može pomoći u pripremi za buduće krize. grupe rade zajedno. transnacionalnih granica i birokratske borbe. Abnormalne krize: kriminalne krize (sabotaža. ugrađuju u protokol. 29... informacija. Ova vježba pomaže menadžarima da razbiju svoje iluzije i prihvate realnost d jednog dana mogu nastati slične krize. koji se mogu pretvoriti u krizu. simuliranje budućih kriza može biti koristan alat u prevođenju generalne svesti u organizacione rutine i grupnu kulturu. 28. Logika kriminalaca je mnogo drugačija od logike običnog čovjeka da su menadžeri ponekad prinuđeni da kriminalca spolja dovedu u svoju organizaciju(banke i kazina ponekad unajmljuju ljude koji su se ranije bavili pljačkama da bi testirali njihove bezbjednosne mjere. One su haotični i dinamični procesi. procedurama i sistemu i smisle način da je smisle spolja ili iznutra. uvek koristeći kao vodič postojeći protokol. koja se onda. One mogu tinjati. ona može probuditi svest o beskrajnoj raznovrsnosti događaja. kulture. oslobođeni moralnog kodeksa i racionalnosti. kompleksnih problema. sajber kriminal. odgovornosti. Da bi rešile krizu. i sazvati plenarni sastanak na kome kroz diskusiju oni otkrivaju slabosti i dizajniraju rešenja. Alati za upravljanje abnormalnim krizama: objasnite ''Špijunske igre'' Neke kompanije dovode stručnjake van svoje organizacije da testiraju njihovu ranjivost na moguće krize. političkih i organizacionih procesa. 30. uprkos tome da se kriza može desiti uvek i svugde.. i (3) abnormalne nesreće. neistine. Drugo. Za razliku od ostalih prirodne krize su predvidive. krize.Istraživanje scenarija budućih kriza. teroristički napadi).. Specifičnosti upravljanja pojedinim vrstama kriza: objasniti postupak u slučaju prirodnih katastrofa (zemljotres).. sistematskom analizom nakon korišćenja ovog alata mogu se spriječiti mnoge buduće prijetnje tj. advokati. jer oni najbolje poznaju organizaciju i mogu da razviju scenarija potencijalnih situacija za koje se treba pripremiti.). Ove simulacije se u praksi nedovoljno koriste.spijunske igre. Priroda ove krize je složena. svaka grupa može je prekinuti. Tokom simulacije. Prvo. kidnapovanje. odgovora. na njih treba da reaguju službe za vanredne situacije menadžment organizacije takođe mora mora blagovremeno da analizira vrste rizika i obavi pripreme za moguću .

obezbjediti bezbjednu lokaciju za postrojenja i kancelarije. prepoznaje ono što je potrebno za nadgledanje područja gdje se odvija krizna situacija. Lerbinger daje 4 ključna elementa koji predstavljaju dobre smjernice za menadžere: 1. usmjeravanje troškova operacija. traži potrebne dodatne resurse. zadužen za sastavljanje tima. procjenjuje potrebna postrojenja. transportne sisteme. izvještavanje o pojedinim stavkama akcije. potrebna je dobra koordinacija svih zaposlenih oko mogućih kriza i da se izvrše svakih 6 mjeseci sastanci na kojim bi se raspravljalo o potencijalnim krizama i načinima odgovora na njih. transport i druge resurse)Oficir za planiranje(odgovoran je za stvaranje i procjenu plana akcije.Odgovor.Pripremljenost. rukovodi bankama podataka. prirodne krize mogu pogoditi telekomunikaciju. identifikovanje i potvrđivanje prioriteta i deaktiviranje ekipe za upravljanje u kriznim situacijama ) -Oficira za operacije(daje zadatke osoblju za provođenje operacija.izvještava o specijalnim aktivnostima i zbivanjima direktora. snadbijevanje pijaćom vodom. Kod proaktivnih kompanija ovaj nivo i stepen organizovanosti je mnogo razvijeniji. prikupljanje i razvijanje alternativnih strategija.smanjiti ranjivost. traži. 32. regionalnom i nacionalnom nivou u svakoj zemlji. pripremu za njihovo rešavanje. koje obuhvata predviđanje mogućih kriza. razvijanje planova operativne akcije i davanje predviđanja mogućih incidenata)Tim za upravljanje krizama treba da bude mješovit i da sva organizacija stoji iza njega. uključenosti i posvećenosti uz izvanredne sposobnosti donošenja odluka u okviru tim i u odnosu na cijelu organizaciju..sačinjavanje plana za postupanje u k. odeljenja.) Obavještajni oficir(ukazuje na bitne elemente informacija i obavještajnih podataka koji podržavaju aktivnosti odgovora i sanacije krizne situacije.cilj je da se pogođena zajednica oporavi i uspostave se osnovne funkcije.Organizacioni aspekti kriznog menadžmenta: objasnite stvaranje i razvoj tima za upravljanje krizom? Krizni menadžment kao funkcija javne vlasti ima različite organizacione oblike na lokalnom..Ublažavanje. mada informacije ponekad idu i mimo KM (tima. uspostavlja jedinice za informisanje i potreban sistem obavještavanja) -Oficir za logistiku(organizuje logistiku. KK treba da se shvati kao deo KM. Redovno uvježbavanje za procedure usljed vanrednih situacija snaži svijest o značaju sprečavanja efekata kao što su požari i eksplozije.zato menadžeri moraju upoznati zaposlene sa tim šta da rade ako dođe do krize. povjerenja. prima i obrađuje informacije od drugih obavještajnih elemenata i stavlja ih na raspolaganje osobama koje donose odluke u kriznim situacijama. raspoloživi resursi na mjestu katastrofe su značajniji od onih koji se mogu angažovati poslije izvjesnog vremena.. prepoznavanje potrebnih resursa.u slučaju fizičkih katastrofa zaposleni ostaju uz svoje porodice pa je tako smanjena uspješnost zaštite kompanije kao i mjera za oporavak.Krizno komuniciranje: objasnite strategije kriznog komuniciranja? Krizno komuniciranje je posebno područje odnosa s javnošću.obavlja potrebne procjene. njegovo aktiviranje i usmjeravanje.Stvaranje i razvoj tima za upravljanje krizama: prije nastanka krize se uspostavlja tim za upravljanje krizom sa jasnim lancem komandovanja što podrazimjeva da postoji: -Direktor(ima odgovornost za upravljanje i koordinaciju aktivnostima ekipe za upravljanje u kriznim situacijama. (zgrade moraju biti tako dizajnirane i konstruisane da izdrže predvidive prirodne katastrofe kao što je zemljotres. nadgleda sprovođenje operacija. 31. na područjima sklonim zemljotresima zgrade moraju biti specijalno ojačane).)Organizacije koriste različite . Komuniciranje u uslovima krize može da bude od ključnog značaja. materijal. snadbijevanje energijom. praćenje toka i preduzetih mera posle krize. 3. 2.krizu. Tim treba da bude jedinstven sa visokim stepenom komunikacije. 4..Oporavak. situacijama.

Kompanija može negirati odgovornost. Strategija dinamičnog odgovora na promjenu podrazumjeva predviđanja organizacije o reagovanju javnosti na krizu i planira svoje djelovanje u savladavanju krize. praviti ispravke. Prema nekim autorima efektivna strategija kriznog komuniciranja je sastavljena iz 4 elementa: -širenje informacija. a posebno ako je riječi o otkrivenim rizicima i lošim vjestima. nevladine organizacije i druge institucije) -Službe za podršku(policija. uspostavljanje odnosa sa grupama. identifikovanje zainteresovanih subjekata. vatrogasci. napad na tužioca. dobavljači. političke stranke. finansijski mediji. javna uprava. organizacija zaposlenih. investitori.započeti rad na mogućoj krizi tek kad je mogućnosti njenog nastanka poznata u javnosti. Organizacija može napasti onoga ko je optužuje. pobuđivanje sažaljenja. bez osjećaja nelagodnosti i straha onoga .Krizno komuniciranje:objasnite pripremu za krizno komuniciranje? Prvi korak u okviru priprema za krizno komuniciranje predstavlja sačinjavanje popisa kriza koje bi mogle da pogode organizaciju pri čemu se ima u vidu potencijalna težina njihovih posljedica. tok informacija. izazivati sažaljenje i simpatije. sadašnji i potencijalni poslovni partneri. izbjegavanje. preduzeća za lizing. korititi jezik koji publika ne razumije. penzioneri. Strategija reaktivnog odgovora na promjene rezultat je nespremnost organizacije da promjeni dotadašnji način djelovanja. novinarska javnost. Strategija prilagođavanja na promjenu zasniva se na otvorenosti uz jasnu svjest o bitnosti odnosa sa javnošću. pojedine grupe stručnjaka) -Uticajne javnosti(vlada i ministri. oblikovanje informacija Kumbs navodi nekoliko mogućih strategija kriznog komuniciranja: negiranje. izbjegavati odgovornost. medicinske službe) -Neplanirani kreatori javnog mnjenja 35. Šta organizacija koja je u krizi ne treba da radi: -zabiti glavu u pesak. ko može da ugrozi organizaciju. parlament. konkurencija) -Ostali kreatori javnog mnjenja(sindikalna i profesionalana udruženja.opravdanje 33. trgovci) -poslovna javnost(klijenti. ko mora da bude obavješten o događajima Kao primjer ciljnih javnosti za privrednu organizaciju mogu se navesti: -unutrašnja javnost(uprava.Pri preventivnom upravljanju krizom naglasak je na progresivnom informacijskom smjeru. Nastupanjem krize smjer informacija ide odozgo(od kriznog štaba) prema dole. davati samo pisane izjave.strategije u komuniciranju tokom krize.Krizno komuniciranje:objasnite najčešće greške u kriznom komuniciranju? Najjeftinije je učenje na tuđim greškama.U mogućoj krizi kriterijumi za prepoznavanje javnosti su:ko može da bude pogođen u mogućoj krizi. traženje oproštaja. ublažavanje. ka kriznom timu. (2) odozgo prema dole. vlasnici i njihovi organi.Krizni menadžer će se suprostaviti pojedincu ili grupi koji tvrde da kriza postoji. Važan je slobodan protok informacija prema top menadžmentu. neka naš ugled govori umjesto nas. stanovnici lokalne zajednice. aktuelni saradnici. raditi stalno iste stvari očekujući drugačije rezultate 34. i (3) kombinovano (to je najbolje). izgovor.Krizno komuniciranje:objasnite komuniciranje tokom krize? Najvažnije je da prva informacija tokom krize bude dostupna rukovodstvu organizacije i šefu službe za odnose sa javnošću. popravljnje. povjerioci. budući saradnici. kao i vjerovatnoća njihovog događanja. porodice i rodbine zaposlenih) -finansijska javnost(banke. u praksi imamo ograničenje ovog pravila: rizik.Ostali strateški izbori koji se mogu koristiti su opravdanje i prinudne akcije. Smerovi informacija mogu da budu: (1) odozdo prema gore.Tad se shvata da su odnosi sa javnošću neizbježni. tretirati medije kao neprijatelje. uspostavljanje odnosa sa masovnim medijima Kao zlatno pravilo krizno komuniciranje navodi ''kaži sve i kaži to brzo''.

krizni direktorijum. 36. hitno popunjavanje različitih dijelova kompanije.Ovaj plan uključuje informacije kao što su: procedure evakuacije. Postoje i dva tipa informacijskih mreža:Progresivna informacijska mreža i Retrogradna informacijska mreža. Objasnite osnove Plana kriznog komuniciranja? Kad se identifikuju potencijalne krize može se pristupiti izradi plana kriznog komuniciranja.30 do 15.intervju. Na konferenciji glavnu ulogu ima portparol koji izlaže glavne informacije i upućuje ključne poruke kojima želi da upozna ciljnu javnost. Za vrijeme trajanja krize ne treba plasirati nikakve informacije koje nemaju neposredno veze sa samim događajem. politika i ciljevi a onda se zaposlenima dodjeljuju različite dužnosti. upozoravaju na moguće opasnosti. U PKK treba da se navede svrha. lista povezanih Interneta URL-a. pozadinski materijal. Organizacija konferencije za štampu podrazumjeva : -telefonske aparate i spoljašnje telefonske linije. alati vozila i druga sredstva za hitne slučajeve. bezbjednosne procedure. Ovaj plan ubrzava komunikaciju sa javnosti i čini je efikasnijom. Ovaj plan upravlja krizama. lista ključnih javnosti. lista početnih simptoma. 37. Konferenciju za štampu treba organizovati u slučaju da je to moguće uraditi brzo i da se raspolaže sa potrebnim podacima.Komunikacijski alati u kriznom komuniciranju: objasnite konferenciju za štampu? Komunikacijski alati u KM : konferencija za stampu. lista upoznatih lica. 38.30. svrha i ciljevi.saslušati pitanje pre davanja odgovora 2. adekvatne bezbjednosne mjere pristupa osoba licu mjesta Treba biti oprezan kad se daju''nezvanicne informacije''. Pošto informacije o krizi dolaze posredstvom medija.telefonski pozivi. najmanje dva ulaza -veliki dijagram lica mjesta i drugi vizuelni materijal koji pomaže da shvati šta se desilo. Ove poruke mogu da sadrže detalje o samoj krizi. Komunikacijski alati u kriznom komunicuranju-intervju Intervju je pogodniji za tv od konf. lista ključnih medija . postupci evakuacije. ali i pozitivne informacije o kompaniji kao što je njen bezbjednosni dosije. određivanje portparola za medije. uništavaju glasine. Mediji mogu biti korisni jer: pomažu u osposobljavanju i pripremama prije same krize. trebao bi slediti 10 pravila1. mjesta za nabavku i iznajmljivanje robe. PKK treba da ima sledeće elemente poređane redosljedom koji najviše odgovara određenoj organizaciji i konkretnom tipu krize: Naslovna strana. uvod. Prilikom davanja int. jačaju spoljašnju pomoć Prije ili na kraju krize treba anticipirati šta to masovni mediji žele. za štampu. veoma je važno da se ostvari dobra komunikacija sa medijima. najmanje dvije fiks mašine. veb-strana. trik pitanja.saopstenje za javnost. smiruju cjelokupnu javnost. Organizaciji su potrebni mediji radi komunikacije sa javnošću. pomažu u dogovorima. Mora biti tako organizovan da svaki praktičar može brzo i lako da pronađe segment koji se odnosi na njegovo postupanje. a novinare koje traže nezvanične informacije treba pitati na šta to oni tačno misle.koristiti svakodnevni jezik a ne profi žargon . ključne poruke. formiranje tima za KK. oprema i zalihe.Najbolje vrijeme za organizaciju konferencije uzima se period od 10. Medijima su potrebne informacije iz organizacije radi interesantne priče. kao i da se pošalje jasna poruka da je svima stalo i da postoji zabrinutost. kontrolni centar za KK. datumi za probe.ko je dužan da ih saopšti. koriscenje veb sajtova. Plan kriznog komuniciranja mora biti znatno praktičniji za upotrebu i lak za razumjevanje i primjenu. obavještavanje javnosti. NJegovanje dobrih odnosa sa medijima i sa pojedinim novinarima u normalnim okolnostima umnogome može olakšati i poboljšati komunikaciju tokom krize. lista personala za hitne intervencije i lokalnih zvaničnika. banka informacija.

lokacija inc. u oči.Mogu se desiti u svakoj org i naneti veliku i dugotrajnu štetu. u stavu biti smiren ljubazan i direktan.Razlog širenja glasina je činjenica da ljudi ne veruju org.optužujuća pitanja terju vas da optužite druge.. detalji o istrazi u vezi sa uzrokom incidenta. detalji o žrtvama.ne uzbuđivati se zbog korišćenja citata izvan konteksta 4. ne imena .-report. ne pušiti Postoje trik pitanja koja je Mecler podeli na nekoliko vrstaspekulativna koja počinju sa ako.-glasine To su pozitivne ili neg.kome . komun.-namerne glasine se plasiraju da bi se postigao cilj.3. istinite.nabijena pitanja imaju za cilj emotivan dgovor. 40.Ima 6 vrsta glasina. 39.sveznajuća pitanja-reporter traći potvrdu. nisu kooperativni 6.Kompanije moraju da se bore sa štampom.prenose se brzo i uništavaju reputaciju.Mogu se pozivati na izvor koji ima određeni kredibilitet. gledati report. bezočne gl. u interpersonalnoj komunik. detalji o efektima na okolinu.istinoljubiv 4. Proizvođači kriza u kriz. obaveštavati sve zaposlene o krizi 10 stvari koje treba izbegatvati1.višedelna pitanja-cilj ja da vas zbune.LJudi veruju da su one kao vesti i imaju prema njima emotivan odnos. detalji o povređenima. kom. ne držati se slepo prve priče ako su se okolnosti izmenile 8. držati sa plana kriz. dosijeu pre inc.-kamere su kao ugašene.prijatljska pit. detalji o pogođenom području. Komunikacijski alati u kriznom komunicuranju-saopštenje za javnost je ključna kom. vladama itd.potpuno istinite. govoriti kompletnu istinu-prećutkivanje je oblik laganja 8.Mogu biti netačne.Često nastaju bez namere. prijatan i dostupan 6.ne traba imati omoljeni medij 5.naivna pitanja pokazuju da je novinar nespreman.brojevi.ako ih je više obraćati im se imenom 9.dirigovana pitanja –novinar se pravi da zna odgovor samo mu treba potvrda. alatka. Krize često počinju sa glasinama i nekada im je suština da su negativne.Treba ih davati često i brzo tokom krize. izjave viših rukovodioca koji daju podršku i izražavaju žaljenje. zlobne gl. koje se prenose od uste do usta tj. razumeti posao reportera 5. preuranjene gl.oproštajna pit.Saopštenje za javnost mora najaviti vest sledećim redosledom. se stavlja u ulogu prijatelja. detalji o akcijama prema korisnicima.lažna pitanja sadrža netačne detalje.To je zvanično objašnjenje kompanije o tome šta se događa u kom rukovodioci organizacije izražavaju svoja osećanja povodom situacije. 10. ili zato što njihovi prenosioci žele da ostave utisak dobro informisanih ljudi. ne nagađati i špekulisati 3.reportera tretirati kao partnera 7.preuranjene.priroda vrste incidenta.delimič. ne nositi naočari za sunce i žvakati gumu 10.odsustvo pitanja-njima se navodi da predstavni sve kaže. inf. ne smatrati svoje saopštenje zlatnim jer ono će biti izmenjeno 7. –ljudi reaguju –ovo mora da je istina.-da bi se konkurentima nanela šteta.ne delovati neubedljivo i zbunjeno 2. ne proricati budućnost 9. su rana verzija onoga što će postati istine. ne povlačiti reklame iz medija jer report.podsetnik o bezbedn.

moraju se uspostaviti jaki pozitivni odnosi sa javnošću 4.saznati ko ju je zašto i kako pustio 3. poslati javnosti info. npr na konf. prođu 4.Ne mogu se dati uputstva za to jer postoji mnogo varijabli. uspostaviti centar za gl. za štampu 5. već postoji trebalo bi1. ne raditi ništa-neke gl.priroda glasine. lažna . skoro istinite gl-one u koje ljudi veruju i izvode zaključke. u ome se motri na eventualne gl. se smanjuju ovako1. koja je suprotna glasini 2.različitost organizacija.javnost koja je pod njehimuticajem. treba obučiti osoblje šta preuzeti kad se dese 3.Odgovor na gl.geografska lokacija. rođendanske gl.ako smo sigurni da je gl. pre nastanka gl. treba analizirati.o organizaciji 2.Potencijalna šteta. javno pobijati gl.GL. informisati svoje zaposlene čak i kad se radi o otpuštanju Ako gl.ponavljaju se Borba protiv glasina skoro da je nemoguća. oglasi u visokotiražnimpblikacijama. mora biti karakterističan u raznim okolnostima. angađovati spoljne eksperte u oblasti predmeta glasine 6.bi to palo na pamet-. gl.

u UN-mirovne operacije. 43. međunarodne plovidbe i intelektualne svojine. menadž. Iz svog sedišta u Njujorku. i Međunarodni sud pravde. odnosno nametanja mira zaraćenim stranama (peacemaking).U pitanju može biti fraza. komun.Povelji UN kao četri glavna cilja UN navode se:održavanje međunarodnog mira i bezbednosti. Sem toga UN obavljaju ekonomske.oktobra 1945. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. koja faktički nije uradila ništa loše. U osnovnom dokumentu . razvijanje prijateljskih odnosa među narodima. s obzirom na njihove veoma široko postavljene ciljeve. menadž. Tako odlukom Saveta bezbednosti UN mogu formirati misije radi ostvarivanja. Kriz. Kada je reč o ulozi UN u upravljanju krizama u svetu. godini ukupno 192 zemlje su članice Ujedinjenih nacija. UNICEF (Unite for Children) – Ujedinjeni za decu agenicija UN posvećena zaštiti dece uopšte i u kriznim situacijama posebno. Starateljski savet Ujedinjenih nacija. U okviru UN deluje 14 specijalizovanih agencija i veliki broj posebnih kancelarija (npr. Ekonomski i socijalni savet Ujedinjenih nacija. Visokog komesara UN za izbeglice) programa i fondova (UNICEF). u UN-uloge tela UN Ujedinjene nacije (UN) su međunarodna organizacija osnovana 24. to jest borbe protiv svih mogućih prepreka za ostvarivanje boljeg sveta. Proizvođači kriza u kriz. razgovora ili nezvanično dat komentar. arbitrira i olakšava prevazilaženje ozbiljnih međudržavnih i međunarodnih problema. meteoroloških istraživanja. Organizacija je podeljena na administrativna tela od kojih su najvažnija Generalna skupština Ujedinjenih nacija. godine od strane 51 zemlje. Kriz.primer JUGO. Naime UN u svom kapacitetu uključene su u sve sfere života od smanjenja siromaštva do unapređenja telekomunikacija i kvaliteta pijaće vode i prikupljanje sredstava za zemlje u razvoju da bi se ostvarila prava izbeglica i stabilizovala finansijska tržišta. UNHCR (The UN Refugee Agency) – Agencija UN za izbeglice pomaže zbrinjavanje izbeglica budući da talasi izbeglica uvek prate različite vrste kriza WFP (World Food Programme) – Svetski program za hranu WFP ima za zadatak borbu protiv gladi u svetu.41. zemlje članice UN-a i njene specijalizovane agencije upravljaju i odlučuju o administrativnim pitanjima na redovnim sastancima koji se održavaju svake godine. Sekretarijat Ujedinjenih nacija. kao naslednica Društva naroda. civilne avijacije.neumesno poređenje. ali je u središtu njenih napora i briga za bezbednost hrane.Jedan od ovih gafova može čak i uništiti org. plavi šlemovi) predviđeno Poveljom UN u slučajevima kad je ugrožen svetski mir.-nepromišljene izjave Do krize nekad dolazi zbog lakomislenih izjava zvaničnika organizacije. i težnja da postanu centar za harmonizaciju akcija država.prekidanje tel. odnosno radi očuvanja mira (peacekeeping). uključujući praktično skoro sve međunarodno priznate nezavisne države. Krize . uključujući i političke krize i vojne sukobe. odnosno da posreduje. kao i tela koja se bave upravljanjem svim ostalim agencijama UN-a. UN u rešavanju kriza najčešće se povezuje sa njenom funkcijom da doprinese očuvanju svetskog mira i bezbednosti. 42. saradnja u rešavanju međunarodnih problema i promovisanju poštovanja ljudskih prava. ona je znatno šira i ne može se svoditi isključivo na mirovne misije. Radi ostvarenja tog cilja UN ima relativno široka ovlašćenja uključujući i formiranje i angažovanje vojnih efektiva pod zastavom UN (tzv. Onoliko koliko su UN uspešne u ostvarivanju ovih zadataka one smanjuju krizni potencijal u svetu i preventivno deluju na nastanak mogućih kriza. Među agencijama i programima UN čije su aktivnosti od značaja za upravljanje krizama posebno treba naglasiti sledeće: FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)– Organizacija UN za hranu i poljoprivredu ima za osnovni zadatak borbu protiv gladi u svetu. kulturne i humanitarne aktivnosti i koordinaciju i regulaciju međunarodnih poštanskih službi. telekomunikacija. U 2006.

network" mreža pod okriljem Ujedinjenih nacija. već je zaključila da je debakl na jugoslovenskom tlu u najvećoj meri posledica njene "beskičmene politike". pravovremenosti. u UN-USAR (urban search and rescue) ekipe 46.koordinacija USAR ekipa na mestu katastrofe. Kriz. ali su rezultati izostali velikim delom zbog dominantne uloge SAD koje su bezrezervno podražavale politiku . u UN-delovanje LEMA(local emergency management authority) 47. Kriz. koji danas okuplja više od šezdeset zemalja članica.44. Jačanje mreže medunarodnog odgovora razvijanjem tri regionalne grupe. na osnovu koje je osnovan INSARAG International Search and Rescue Advisory Group). usled čega se opredeljuje da svoje buduće autonomne akcije podupre stvaranjem uverljive vojne sile koju bi mogla da upotrebi nezavisno od NATO. 48. Krizni menadžment u EU : objasnite delovanje u jugoslovenskoj krizi Na evoluciju mirovnog projekta EU značajan uticaj imala su iskustva vezana za sukobe na tu bivše Jugoslavije. To ne znači da je EU napustila civilni i preventivni aspekt u svojoj politici rešavanja sukoba/upravljanja krizama. što znači postepenu transformaciju ekonomske-političke unije u vojni odbrambeni savez.Azija/Pacifik. njihovog domašaja. Razvijanje standarda u koordinaciji delovanja medunarodnih USAR ekipa na mestu događaja. dve vrste instrumenata.palestinskom sukobu? EU je u rešavanje izraelsko-palestinskog sukoba uložila dosta novca i uticaja. prisutno na početku krize. povećanje pripravnosti za slučaj katastrofa.Afrika/Evropa. međutim. Kriz. Krizni menadžment EU : objasnite ulogu izraelsko. menadž. menadž. postepeno se topilo da bi se na kraju krize. Mandat:razvijanje međ. nametnuo zaključak da je u rešavanju krize na tlu bivše Jugoslavije EU doživela veliki neuspeh. Na osnovu Rezolucije 1991. koji ima Sekretarijat u Ženevi. već da vojni/odbrambeni postaje prisutniji i da se pojavljuje problem uspostavljanja koherencije između ova dva toka.Ciljevi: Definisanje standarda za medunarodne USAR ekipe koje su uspostavljene INSARAG smernicama . te činjenice da ne poseduje vlastitu vojnu moć kojom bi mogla da podupre svoje političke i diplomatske korake/pritiske. menadž. Krizni menadžment EU : objasnite delovanje Euleksa? 49. INSARAG je . sposobnosti za spasavanje u katastrofama. budući da nije uspela da deluje "jednim glasom" i da je doživela političku i vojnu marginalizaciju od strane SAD i NATO.Regionalne grupe: . koje po tradiciji pružaju medunarodnu pomoć. INSARAG je organizovan:Upravni odbor..Obe Amerike. Ad hoc grupe. godine Generalna skupština UN-a uspostavila je načela jačanja saradnje u humanitarnoj pomoći u zaštiti i spašavanju od katastrofa. Iz ovog iskustva. Uverenje zvaničnika EU da će ona na primeru jugoslovenske krize pokazati puni smisao i domašaj svojih sposobnosti da reši unutrašnje sukobe i spreči izbijanje nasilja. EU nije izvukla pouke koje bi reafirmisale načela prevencije (uz preispitivanje prirode preventivnih napora i mehanizama EU. koja podstiče i razvija široku saradnju u zaštiti i spašavanju i uključuje države koje imaju povećani rizik od potresa kao i države.sistem UN za odgovor na katastrofe. medunarodna savetodavna grupa za potragu i spašavanje sa zadatkom daljeg unapredenja standarda za delovanje ekipa za potragu i spašavanje u gradovimaUSAR (Urban Search and Rescue). u UN-INSARAG(international search and rescue advisory group) INSARAG . istrajnosti i doslednosti) i doslednije primene normi međunarodnog prava. 45. stvaranje modela za razmenu informacija radi brzog reagovanja u slučaju katastrofe i dr.

52. Iako je reč o tinjajućem. s obzirom na njihov različit odnos prema stranama u sukobu.? . Imajući u vidu važnost Rusije. Prihvaćen je koncept postepenog institucionalnog podizanja kapaciteta naglašavajući značaj odgovarajuće normativne osnove i potrebe prilagođavanja postojećih umesto izgradnje novih institucija. OEBS povećava vojnu bezbednost kroz promovisanje veće otvorenosti. ekonomske integracije i političkih dijaloga nije se uvek pokazao uspešno. značajan jer je nerešen status odcepljenog dela stvorio pretpostavke za značajan porast kriminala i obimnog prekograničnog šverca koji ugrožavaju bezbednost zemalja EU. Za EU je od prioritetne važnosti povlačenje ruskih trupa i reforma postojećih mehanizama za održavanje mira. sa izuzetnim mogućnostima za saradnju.99. zbog brige pojedinih EU članica da ne dođu u koliziju sa SAD ni u okviru same Unije nije ostvareno jednoglasje. transparentnosti i saradnje. a ne dramatičnom sukobu. s jedne strane suočava sa novim bezbednosnim pretnjama i izazovima.Izraela. rešenje ovog sukoba je bitno jer je ono predstavlja izvor napetosti u odnosima između Rusije i EU. nastale u periodu između 2002-2004. upravljanju granicama. Posebna pažnja se posvećuje kontroli naoružanja. Ovim je praktično otvorena diskusija o pitanju održive bezbednosti u posthladnoratovskoj Evropi koja se.. Rad na ovom projektu nastavljen je i naredne godine na samitu u Lisabonu. Krizni menadžment u NATO: objasnite evoluciju strategija – 1949.ENP). kao uslov za regionalnu i vlastitu stabilnost. Dosada se EU ustezala da koristi kapacitete svoje Evropske bezbednosne i odbrambene politike (ESDP) u svom neposrednom okruženju zbog protivljenja Rusije. on je međutim. a. Dogovorom iz Budimpešte iz 1994 godine države članice OEBS-a su se saglasile da započnu diskusiju o modelu zasnovanom na principima i dokumentima OEBS-a za zajedničku i sveobuhvatnu bezbednost za XXI vek.. ali i na traženju sveobuhvatnog političkog rešenja ukoliko konflikti već postoje. a sastojala se od 12 ljudi. Drugi razlog je što Unija nije uspela da uspostavi konstruktivan dijalog sa Izraelom u pogledu rešenja Izraelsko-palestinskog sukoba. a u tom sklopu i o slučaju Moldavije.91. ili je zapečatila postojeće podele. reformi vojske i unapređenju kapaciteta policije. Na sastanku Saveta ministara iz decembra 1995 godine postavljene su dalje smernice za razvoj zajedničkog bezbednosnog prostora zasnovanog na zajedničkoj OEBS-ovom sveobuhvatnom i kooperativnom konceptu nedeljive bezbednosti. načela na kojima EU insistira u rešavanju ovog sukoba. EU vodi s njom pregovore o zajedničkom rešavaju regionalnih sukoba. posredstvom. pre svega. budući da Izrael gaji duboko nepoverenje prema EU i njenim političkim sudovima. s ciljem da ojača odnose EU sa novim susedima i smanji njihov potencijal za izazivanje kriza i njihovo prelivanje u EU. te postkonfliktnoj rehabilitaciji. to jest da li je prijemom doprinela budućem rešavanju višedecenijskog sukoba. U slučaju kiparske krize postavlja se pitanje da li je EU svojom politikom . s druge strane. imaće šire implikacije i za druge sporove. 50. borbi protiv terorizma. U svakom slučaju. U okviru OEBS-a postoji Centar za prevenciju konflikata. OEBS radi na sprečavanju nastanka sukoba. Sukob u Republici Moldaviji oko secesije jednog njenog dela (Transnistrije) pristupanjem susedne Rumunije Uniji postaje akutan evropski problem. Krizni menadžment u OEBS-u : objasnite smisao ''prve dimenzije''? Kao prva dimenzija OEBS-a navodi se političko-vojna i ona se odnosi na političke i vojne dimanzije bezbednosti i uključuje mehanizme sa sprečavanje i rešavanje sukoba.prihvatanjem podele i primanjem u članstvo samo grčkog dela Kipra učinila istorijski kompromis ili istorijsku grešku. pre svega na Kosovu. Jedina ESDP operacija u novim zemljama susedima je Misija vladavine prava u Gruziji pod nazivom EUJUST-Themis koja je trajala godinu dana. Zbog toga na tom prostoru nema vojnih i policijskih misija. Pored toga. Ni primena evropske politike susedstva (European Neighbourhood Policy.

. Francuska. Kao odgovor na napade 11. Ovaj deo sporazuma je prvi put iskorišćen 2001. Krivolak. Krizni menadžment u NATO : objasnite organe za upravljanje krizama? Za razumevanje načina na koji NATO upravlja krizama neophodno je poznavanje uloge nekih ključnih komiteta i osoblja. pa su formirane ZND i potšpisan Ugovor o kolektivnoj bezbednosti. god. Neposredan napad na neku od članica više se nije pominjao kao potreban uslov za oružano angažovanje.Severnoatlantski sporazum je sporazum kojim je osnovan NATO. i 3) Akcioni plan za pridruživanje. NATO je postao glavni instrument sile za „upravljanje krizama i konfliktima“ za koje se proceni da na bilo koji način ugrožavaju evroatlantski prostor. pri čemu im nije smetala komunistička prošlost lidera (Karimov. sada i PRO. Istaknuto je da snage Alijanse treba da budu sposobne ne samo da odbrane grenice Alijanse već i da „zaustave napredovanje neprijatelja koliko je moguće ispred (granica)“. . koji obuhvata: 1) Individualni akcioni plan partnerstva. na samitu NATO-a u Rimu..Pored širenja. unapređen je na samitu u Vađingtonu 24. septembra na Svetski Trgovinski Centar i Pentagon. Island.Sredinom 1994.. Danska. Potpisan je u Vašingtonu 4. god. U skladu sa novim kriterijumom doneta je odluka o prvom oružanom angažovanju snaga NATO-a izvan teritorije države članice – dejstvo po srpskim snagama u Republici Srpskoj februara 1994. SAD pojačava prisustvo kroz baze u Rumuniji i Bugraskoj. aprila 1949. UK. Norveška. SAD su formirale baze u Tadžikistanu. ustanovljen je Program PzM. . usvojen je „Novi strategijski koncept“. Prvobitnih dvanaest država koje su ga ratifikovale postale su i članice osnivači NATO: Belgija. Potrebnim i dovoljnim uslovima za angažovanje proglašena je procena da bi to (angažovanje) bilo u interesu mira i stabilnosti u Evropi.U novembaru 1991. tu je i „Bonstil“. koji je označen kao strateški koncept za 21. Kirgistanu i Uzbekistanu (otkazano gostoprimstvo). 53. Taj proces je permanentan ali ponekad dolazi do zatvorenih sednica za ograničen broj delegacija. kojim je promovisana doktrina koja dopušta Savezu angažovanje van granica njegovih članica. vladavina prava. ljudska prava. god. Luxemburg. Te sednice se organizuju kada se radi o pitanjima osetljive sadržine. Kanada. 2) Pojačani dijalog. . .. SAD. Askajev). povodom pedesetogodiđnjice Saveza. Holandija. oružano je dejstvovao i po srpskim snagama u Republici Srpskoj Krajni 1995. NATO je proglašen nadležnim za izvođenje đirokog spektra operacija u funkciji zaštite zajedničkih vrednosti njegovih članica (demokratija. aprila 1999. vek.) bez ograničenja prostora vojnog angažovanja. pod izgovorom PT borbe. zajedičke interese država članica. Osim za sopstevnu odbranu.Strateški koncept iz 1991. On u pojedinim slučajevima uključuje i Komitet za planiranje odbrane.. Portugal. Italija. Glavni deo sporazuma je Član 5 (Article V) koja obavezuje sve zemlje članice da smatraju oružani napad protiv neke država kao napad na sve države. Rusija je pokušala da nešto spasava. kada je usvojen „sveobuhvatniji pristup bezbednosti“. . Kako bi se na vreme i efikasno suočili sa krizama oni imaju četiri srodne funkcije: • centralno mesto u NATO-u prilikom razmene informacija i obaveštajnih podataka. tj. Najznačajniju ulogu ima Severno-Atlanski Savet.

upoređuju se gledišta i donosi se zajedničko gledište za konkretnu krizu. U upravljanju krizama u NATO značajni su i sledeći organi: •Grupa za koordiniranje politike – više vojnopolitičko telo zaduženo za savetovanje iz tih oblasti. koji pokriva Evropu. Kao dodatna podrška međunarodnog vojnog ljudstva stvorena je zajednička jedinica. Ovi sistemi su podržani sa dva glavna komunikaciona sistema: satelitski sistem uz pomoć NATO satelita i NATO zemaljskog transmisionog sistema. služi kao ključna tačka u NATO-u za prijem. godine da: 1. Međunarodno ljudstvo je institucionalizovano avgusta 2003. Zbog sve složenijih oblika ugrožavanja bezbednosnog okruženja NATO je bio prinuđen da stvori elemente podrške u rešavanju kriza: 1. Ima ulogu u savetovanju oko političkog razvoja. gde članice mogu da izraze svoje stavove o bitnim problemima.SNALAZITE SE SAMI . da deluje kao veza sa sličnim ustanovama zemalja članica sa glavnom NATO komandom. Mere koje treba preduzeti kako bi se odgovorilo na krizu ili kako bi se ona predvidela. Taj situacioni centar NATO-u služi kao centralno mesto za upravljanje krizama. •Politički komitet – sastavljen isključivo od političkih savetnika zemalja članica. Sastavljen je od oficira visokog ranga. • poslednju srodnu funkciju imaju u vidu foruma za harmonizaciju gledišta oko kolektivnih odluka i akcija koje treba preduzeti. Kako bi se lakše reagovalo i u hitnim situacijama formirana je Divizija za operacije. Komunikacioni sistem NATO-a služi za saobraćanje tajnih podataka. Sprovođenje vojnih operacija vrši skoro formirana Komanda za Savezničke operacije. Pošto svaka strana u vezi iste informaciju može donositi različite zaključke. godine kako bi što lakše pomoglo u prevenciji kriza. ali ovaj Komitet nije vojna komanda NATO-a. Ona čini integralni deo sa NATO-ovom organizacijom za upravljanje krizama. Opšte usvajanje ugovora i procedura 3. Druga ključna ustanova je NATO situacioni centar. gde Savet i Komitet organizuju sastanke koje članice mogu da iskoriste kako bi bile usaglašene. jedinica za krizni menadžment. 2. Međunarodno osoblje i međunarodno vojno osoblje je reorganizovano kako bi pružalo potpuniju podršku u upravljanju sve složenijim krizama i njihovoj prevenciji. mogućnosti i strategije javnog sektora za bilo koju krizu. Dolaskom IFOR-a u Bosnu 1995.• druga funkcija je da je to mesto za konsultacije. Cilj reorganizovanja je prilagođavanje štabu NATO-a u Briselu. Osnovao ga je Severno. • treću funkciju predstavljaju odluke oko kolektivne akcije. On omogućava civilnu podršku u hitnim slučajevima. razmenu informacija i prihvatanje celokupne organizacije kriznog menadžmenta. vojnih i ekonomskih podataka i informacija. •Viši komitet za planiranje u hitnim slučajevima koji je odgovoran Severno-Atlanskom Savetu ili Komitetu za planiranje odbrane. Osoblje i prostorije 2. kao i dve jedinice združenog osoblja. razmenu političkih. •Vojni komitet – glavni izvor saveta za sva vojna pitanja. obezbedi funkcionisanje i savetovanje Severno-Atlanskom Savetu. otvorenih govornih poruka. 54.Atlanski Savet 1968. Komitetu za planiranje odbrane i vojnom komitetu. godine formirana je jedinica za upravljanje krizama nazvana Bosanska jedinica. 3.

5)Koordiniranje. Planovi moraju predstavljati primerenu osnovu za integrisani krizni odgovor i biti dovoljno fleksibilni za suočavanje sa poznatim rizicima i tako biti osnova za ovladavanje sa nepredvidivim događajima. Kao glavni zadaci Agencije utvrđeni su: . • Faza preventive obuhvata mere za sprečavanje nastanka kriza ili smanjivanje njihovog intenziteta. Pored toga je dužnost brojnih organizacija da pregledaju područja svog rada. 3)Širenje opasnih materija. Krizni menadžment u Švedskoj : objasnite Nacionalnu agenciju SEMA? SEMA – Švedska nacionalna agencija za krizni menadžment. psihološke.Na svakom koordinacijskom nivou aktivno je mnogo državnih institucija čije poslove treba koordinirati kako bi se smanjila ranjivost i povećale sposobnosti kriznog menadžmenta. Ove mere sa oblikuju na osnovu detaljnih procena rizika i mogu da uključuju i strategije za smanjivanje ili preraspodelu rizika. Odsek za planiranje i koordiniranje. te mere za njihovo sprečavanje. političke i finansijske posledice krize.) lokalnih vlasti. Centralna vlada se uključuje na kasnijem stupnju. Odsek za istraživanja i analize. U planiranju mirnodobske krizne pripremljenosti i civilne odbrane treba voditi računa o povezanosti brojnih područja. Kabinet.NJenu organizacionu strukturu čine : Direktor. agencija i dobrovoljačkih organizacija. Krizni menadžment u V. a neke faze teku uporedno. • Faza uspostavljanja normalne situacije (recovery-oporavak) u koju spadaju sve aktivnosti usmerene na što brže normalizovanje situacije u pogođenoj zajednici. te da ocenjuju rizike s obzirom na pretnje i opasnosti. 4)Ekonomska bezbednost. 2)Transport.SEMA koordinira procese kriznog planranja na više područja. Planiranje ove faze mora početi već u fazi odgvora na krizu. vatrogasci. Iskustva govore da je u ovim aktivnostima potrebno uvažiti i najmanje verovatne scenarije (worst case scenarios). Administrativni odsek.55. a učinkovitost planova redovno proveravna na vežbama koje moraju rezultirati korisnim poukama. vladinih ureda iz regija. aktivnosti i odgovornosti. organizacijama i agencijama. Odgovornost za planiranje mora biti jasno određena. Ta faza zahteva prenošenje odgovornosti s jednog na drugo vodeće ministarstvo.Planovi SEMA-e obuhvataju šest koordinacijskh područja koja su posebno značaja za upravljanje kriznim događajima u društvu : 1)Tehnička infrastruktura.saradnja i informisanje. 6)Zaštita. Ocene i mere bi obuhvatale identifikaciju kriza koje mogu pogoditi organizaciju ili grupu. osposobljavanje i izvođenje vežbi. • Faza odgovora u koju spadaju odziv koji se uglavnom odvija u okviru zakonski odgovornih službi (spasioci.Britaniji : objasniti faze integralnog kriznog menadžmenta? Integralni krizni menadžment u Velikoj Britaniji čine sledeće osnovne faze: • Faza predviđanja i ocenjivanja gde spada pre svega a) ocenjivanje rizika u okviru mogućnosti za odgovor (Resilience Capability Framework) na svakih pet godina i b) kratkoročno u grupi za pregledanje horizonta (Horizon Scanning Team) iz Sekretarijata za civilni krizni menadžment. • Faze su međusobno povezane i utiču jedna na drugu. • Faza priremljenosti koja obuhvata planiranje. Vodeća ministarstva moraju biti potpuno spremna za ovu fazu koja je veoma duga i složena. Odsek za informisanje. policija idr. budući da verovatno zahteva povezivanje ili dogovaranje s drugim ministarstvima. Odsek za krizni menadžment i tehnički odsek. Te aktivnosti se odnose pre svega na fizičke. 56. pomoć i medicinske delatnosti. društvene. Planovi moraju obezbediti lako prenošenje odgovornosti između ministarstava.

međunarodnih operacija i zaključaka na simulacijskom ograma i vežbama. Zadaci SEME se mogu odrediti u trojnom smislu: SEMA podstiče oblikovanje znanja na osnovu celovite analize podataka. pravljenje procena razvoja krize u njenih mogućih posledica Komitet takođe ima mandat da osnuje stalni unutrašnji komiteti za krizni menadžment u pojedinim administrativnom strukturama sa sledećim funkcijama: . Radom Stalnog komiteta rukovodi predsedavajući. • predstavlja vladi predloge za dodeljivanje resursa i finansira institucije koje deluju na području kriznog menadžmenta. • podstiče interakcije između javnog i poslovnog sektora i obezbeđuje protok i upotrebu znanja nevladinih organizacija i verskih zajednica u aktivnostima kriznog menadžmenta. organizacija naučnih istraživaja o zaštiti stanovništva i nacionaelne ekonomije u kriznim situacijama . prikupljanje informacija o nastajućim kriznim situacijama. pokrajinske savete. • pomaže opštine. planova i mera za unapređenje pripremljenosti za sprečavanje i eliminisanje kriznih situacija i organizacija njihove implementacije . analiza ranjivosti.• analiziranje razvoja društva i međuzavisnost značajnih “operacija” u društvu. usvajanje programa. Usklađuje istraživanje razvoj u oblasti kriznog menadžmenta. Članovi obezbeđuju koordinaciju sa ministarstvima i vladinim agencijama. Širenje teorijskog i praktičnog znanja na osnovu naučnih i obaveštajnih analiza. organizacija i obuka vladinih tela. Ova podrška uključuje i poboljšanje sposobnosti za krizno komuniciranje. iniciranje istraživačkih projekata i usklaživanje istraživanja u pravcu razvoja efikasnog sistema kriznog menadžmenta . Tokom trajanja kriza predsedavajući izveštava predsednika Saveta ministara o aktueloj situaciji i merama koje se preduzimaju ili predlaže dodatne mere radi ublažavanja posledica krize. uklađivanje i ocenjivanje preduzetih mera. iskušenja aktera na terenu. • sarađuje sa srodnim agencijama u drugim državama i podstiče vladine službe u njihovom sudelovanju u kriznom menadžmentu u okviru EU i Partnerstva za mir. a od vlade je ovlaščena i za informacionu bezbednost u Švedskoj. Razvoj mogućnosti kriznog menadžmenta i usklađivanje planiranja kriznog menadžmenta i civilne odbrane . pokrajinske administrativne uprave i druge institucije u njihovima aktivnostima kriznog menadžmenta. informisanje državnih organa i stanovništva o situaciji. Kao glavne funkcije Stalnog komiteta za zaštitu stanovništva u slučaju katastrofa i akcidenata utvrđene su: • analiza spremnosti zemlje za sprečavanje i eliminisanje kriznih situacija.Komitet donosi godišnji plan svojih aktivnosti kako bi osigurao ostvarivanje svojih funkcija u zaštiti građana i nacionalne ekonomije u kriznim situacijama. organizacija i izvođenje preventivnih aktivnosti radi smanjenja štetnih posledica kriznih situacija . Članovi su ministri (zamenici) i šefovi vladinih agencija. 57. institucija i stanovništva za postupanje u kriznim situacijama . To uključuje usmeravanje. Odluke se donose prostom većinom glasova i one su obavezujuće za državne organe i firme. Krizni menadžment u Bugarskoj : objasnite Stalni komitet za zaštitu stanovništva? Članove i predsednika Stalnog komiteta za zaštitu stanovništva određuje Premijer .

Ovo je razrađeno detaljnije u Zakonu o opštenarodnoj odbrani SR Srbije iz 1984. Zakon o narodnoj odbrani 1965.? Prvo normativno uspostavljanje kriznog menadžmenta u Srbiji kao obaveze države seže u 1932 kada je Jugoslovenski ministar vojske i mornarice izdao „Opštu instrukciju za postupanje u zaštiti zemlje u slučaju vazdušnog napada“. Pored toga. Napad i okupacija od strane Nemačke prekinuli su napore za dalje razvijanje sistema kriznog menadžmenta tokom Drugog svetskog rata. Zakonom o narodnoj odbrani transformisan je pomenuti sektor u Službu civilne zaštite. Godine 1955. U decembru 1948. bio je odgovoran i za protivpožarnu zaštitu. U januaru 1940. kao i predlaganje odgovarajućih mera i traženje pomoći ukoliko je potrebna. • predlaganje godišnjeg plana i budžeta da bi se omogućilo obavljanje poslova 58. • organizacija i sprovođenje preventivnih aktivnosti za smanjenje štetnih posledica kriznih situacija. • planiranje. Ovaj zakon je razradio organizaciju i funkcionisanje civilne zaštite kao deo sistema narodne odbrane. Posebnim zakonom 1962. Na ovaj način u nadležnosti Ministarstva odbrane stavljene su oružane snage. godine poslovi civilne zaštite preneti su u nadležnost uprave za unutrašnje poslove u nadležnosti uprave za poslove narodne odbrane. a predviđeno je osnivanje jedinica civilne zaštite. proširujući joj ingerencije na «oblast» zaštite i spasavanja u prirodnim katastrofama. Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova je usvojilo Uredbu o o organizaciji i radu sektora za protivvazdušnu zaštitu koje je bilo zaduženo za jačanje vojne moći obezbeđenje podrške oružanim snagama u toku borbe i zaštitu građana i narodne ekonomije od vazdušnih napada. Donošenjem Saveznog zakona o odbrani 1994. prva medicinska i veterinarska pomoć. a oblast civilne zaštite regulisana je Uredbom. služba civilne zaštite i služba za praćenje i uzbunjivanje. Daljom zakonodavnom reformom (Zakon o narodnoj odbrani 1969. evakuacija. godine je preciznije regulisao važna pitanja iz oblasti civilne zaštite kao što su obaveze građana da učestvuju u civilnoj zaštiti.• praćenje i analiza opštih okolnosti i nivoa pripremljenosti svojih internih struktura i relevantnih pecijalizovanih firmi u smislu sprečavanja i eliminacije kriznih situacija. i mere za održavanje reda i bezbednosti. godine republički zakoni su stavljeni van snage. Krizni menadžment u Srbiji : istorijski razvoj do 1999. Vlada je ubrzo uspostavila regionalne odbore za prvu pomoć. kao i razvoja programa. godine) definisane su mere za zaštitu i spasavanje. premeštanje građana i materijalnih dobara. godine. vlada je usvojila protokol za teritorijalne komande protivvazdušne odbrane i formirala Upravu za pasivnu zaštitu. • stvaranje i održavanje kolektivnih i individualnih resursa da bi se zaposleni i opšta javnost zaštitili od kriza. planova i mera za povećanje nivoa spremnosti • organizacija naučnih istraživanja o zaštiti od kriza u oblastima za koje su naležni. uspostavljanje odgovornosti za pružanje materijalne podrške i mogućnost obrazovanja štabova civilne zaštite. evakuaciju. upravljanje i monitoring jedinica i sredstava za spasavanje i operacije hitnog oporavka po zahtevu komiteta. • organizovanje obuke sa upravljanje krizama za zaposlene • prikupljanje informacija o nastajućim kriznim situacijama u vlastitim unutrašnjim strukturama i njihova blagovremena distribucija Savetu ministara i regionalnim i opštinskim komitetima. Zakon je definisao zaštitu i mere spašavanja za ceo niz situacija: zaštitne mere u gradovima. Tokom ovog perioda Sektor za civilnu zaštitu . briga o ugroženim i povređenim građanima. operacije i odeljenja za javno informisanje. • izrada i slanje na odobrenje kriznih dokumenata u oblastima za koje su specijalizovani šefovima različitih administrativnih jedinica. organizovaje.

Stotine hiljada izbeglica iz drugih jugoslovenskih republika potražilo je skrovište u Srbiji što je bio ogroman pritisak na državne institucije u kratkom vremenskom periodu. klizište je uništilo 100 domova i manastir u selu Jovac. Zakon o odbrani iz 1994 uspostavlja Upravu za civilnu zaštitu u okviru Ministarstva odbrane SRJ koja i danas postoji u oviru Ministarstva odbrane Republike Srbije. Iako je ovaj sistem bio ideološki i pod kontrolom komunističke partije. Usled topljenja snega 240 hiljada m2 veliko klizište bilo je tako masivno da je blokiralo reku Visočicu stvarajući jezero Zavoj. poplave Save. NJegova upotrebna vrednost testirana je više puta u realnim uslovima. u prvom redu poplavama. može se reći da je isti bio efikasan i funkcionalan. posle Drugog svetskog rata u SFR Jugoslaviji bio je razvijen specifičan sistem civilne zaštite. U julu iste godine veliki zemljotres je pogodio Skoplje.980 raseljenih ljudi od kojih je 377. dve godine kasnije je zemljotres na crnogorskom primorju izazvao masovna razaranja. Velike Morave i Zapadne Morave u julu 1999 i veliki požar u tekstilnoj industriji u Priotu. Krizni menadžment u Srbiji : objasnite institucije u MUP-u i drugim vladinim i nevladinim organizacijama? U okviru Ministarstva unutrašnjih poslova je 2002 godine formiran Sektor za zaštitu i spašavanje koji je zamenio Upravu za protivpožarnu zaštitu i spašavanje. terorizma i epidemija zaraznih bolesti. a šest godina kasnije Banja Luku. Smeštena u regionu intenzivnih političkih promena i građanskih nemira. ne samo kod profesionalnih pripadnika organa i službi koji reaguju u ovim situacijama. dok je iste godine incident u rudniku odneo 90 života.731 dobilo formalni izbeglički status. Tokom vremena njegova uloga se promenila zajedno sa okruženjem koje se . šumskim požarima i zemljotresima.Kao i policija. već i kod stanovništva koje ih je preživelo. Jedno od najvećijih klizišta u novijoj srpskoj istoriji dogodilo se 26. podseća nas da značajna iskustva u odgovoru na krizu već postoje. Srbija takođe ima iskustva i sa prirodnim katastrofama. U istom periodu događale su se i prirodne katastrofe kao što su zemljotresi 1998 i 1999 u Mionici i Valjevu. Rapad SFR Jugoslavije uzrokovao je najveća pomeranja stanovništva u novijoj evropskoj istoriji. Sukobi 1990-tih spadaju u najveće krize sa kojim se ikada susreo sistem civilne zaštite u Srbiji. Takođe. februara 1963 na Staroj planini pokraj Pirota. juna 1989 uzrokovao je štetu od 3 miliona dolara. Pregled većih katastrofa sa kojima se suočavala Jugoslavija. a požar u fabrici guma u Rakovici 4. 59. s obzirom na specifičan položaj Srbije koji je čini vezom između Evrope i Azije.SNALAZITE SE SAMI 60. prisutne su i pretnje saobraćajnih incidenata. Dakle. Analiza Visokog komesara UN za izbeglice iz aprila 2001 govori o 451. koji je bio ugrađen u sistem Opštenarodne odbrane i društvene samozaštite. U martu 1977. Nasilje na Kosovu kao i NATO vazdušna intervencija koja je usledila dodatno su usložili situaciju. i kasnije posebno Srbija.prerastao je u masovnu organizaciju odgovornu za zaštitu i spašavanje građana i imovine u ratu i miru. Sektor je samostalna grana unutar MUP-a.

organizuje objekte za njihov smeštaj i snabdevanje i koordinira humanitarnu pomoć koju obezbeđuju druge agencije te da inicira međunarodne institucije da pomognu izbeglicama u Srbiji. prema Zakonu o lokalnoj samoupravi. .Epidemiološki odsek prati epidemiološku situaciju u zemlji i prikuplja na svake dve nedelje podatke o akutnim infekcijama iz bolnica širom zemlje. narušavanje javnog reda i mira u većem obimu itsl. hranu i prvu pomoć. Oni specijalni štabovi su nezavisni od Uprave za CZ.odnosi na krizni menadžment. Oslanja se na javna preduzeća kao što su vodovod i elektrodistrubucija u sprovođenju njegovih naređenja. opštine često stvaraju dodatne ad hoc krizne štabove u slučaju velikih katastrofa. Na lokalnom nivou pored kriznih štabova CZ u svakoj opštini. gašenje požara. Sektor za zaštitu i spašavanje specijalizovan je za spašavanja sa vodenih površina i u planinama. saglasno zakonu. Policija takođe ima spasilačke jedinice koje se mogu koristiti za pomoć u slučaju krize. On ima komitete u opštinama širom zemlje i predstavlja glavnog partnera u pomoći pri većim krizama. praćenje nivoa vode u rekama i njegovu regulaciju pomoću sistema brana i drugih vodoprivrednih objekata. Tipična uloga policije u krizama je da obezbedi bezbednost na lokalnom nivou. Cilj Crvenog krsta Srbije je da obezedi podršku civilima pogođenim krizama. NJegova uloga u domaćim krizama je minimalna. U slučaju kriza mora primiti zvanični zahtev za pomoć od predstavnika lokalne ili centralne vlasti. Ministarstvo zdravlja takođe ima Odsek za sanitarnu inspekciju koji je zadužen za kontolu hrane i vode kao deo odgovara na poplave. Saradnja sa policijom je dobra dok sa drugim subjektima varira. obuku i vežbe i odgovara na pozive telefona 92 i 93. Sektor na lokalnom nivou obavlja i procene rizika. mada mogu računati na saradnju i podršku u lokalu. uključujući i odnose na nivou ministarstrava. šumarstva i vodoprivrede zaduženo je za procenu rizika od poplava. posebno kao odgovor na postepeno potiskivanje u drugi plan Uprave za CZ u okviru Ministarstva odbrane. Tokom 1990-tih policija je bila odgovornaza zvanično registrovanje izbeglica i interno raseljenih lica. Čak se i članstvo može preklapati. Ima ovlašćenja da preporuči proglašavanje vanrednog stanja zbog poplave. Komesarijat za izbeglice je ustanovljen Zakonom o izbeglicama iz 1992. rizik ili opasnost koji zahtevaju evakuaciju civila i potrebu za hitnim popravkama kako bi se sprečila vanredna situacija. Radna grupa u Ministarstvu zdravlja trenutno razmatra sistem za hitan medicinski odgovor u vanrednim situacijama u okviru projketa koji finansira norveška vlada. prenelo veliki borj ovlašćenja i odgovornosti za pripremu za krizne situacije na Nacionalni isntitut za javno zdravlje u okviru koga je formiran odsek za Bioterorizam i krizni menadžment ali još uvek nije kadrovski popunjen. Ministarstvo zdravlja je. postupanje u slučaju ispuštanja opasnih materija i radioaktivnih materijala i uklanjanje eksploziva. Žandarmerija predstavlja specijalnu policijsku jedinicu koja je dodatno opremljena i obučena pa se može koristiti za talačke situacije. Ministarstvo poljoprivrede. sa izuzetkom planova za slučaj pandemije ptičijeg gripa. Tokom katastrofa aktivnosti usmerava na skloništa. antiterorizam. kao proizvod situacije uzrokovane ratovima u bivšoj Jugoslaviji sa osnovnim zadatkom da registruje izbeglice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful