IjMf¬

- ßoJyJÿh yJKl\Mr ryoJj
IJKo FxFxKx ßlu IgtJ“ V§ oNPUtr FTaá CkPrr kptJP~r pJPT mPu oNUtÇ ßlu TrJr kr TJbKoK˘r
TJP\ ßuPV pJA 1990 xJPuÇ Fr k´J~ kJY mZr kr ÊÀ y~ IJoJr \LmPjr IKm˛reL~ ßk´oTJKyjLÇ
Imvq ßxaJ ÊiM IJoJr TJPZ IKm˛reL~Ç
fUj IJKo FTaJ lJKjtYJPrr ßhJTJPj TJ\ TrfJoÇ IJoJPT k´KfKhj ßhJTJPj ßpPf yPfJ xTJu
j~aJ~Ç k´KfKhPjr oPfJ FTKhj KVP~ ßhKU fUPjJ ßhJTJj ßUJuJ y~KjÇ yJf WKzr KhPT fJKTP~ ßhKU
xJPz IJaaJ mJP\Ç mJKzPf náu TPr WKz ßhUJr TJrPe F WajJ WaPuJÇ FZJzJ k´KfKhj KbT jaJ~
ßhJTJPj ßpfJoÇ
pJPyJT, Frkr FTKa ßmPû mPx kruJo oJKuPTr IPkãJ~Ç Foj xo~ FTKa ßoP~ IJoJr xJoPj
KhP~ ßyPa pJKòuÇ fJr TJjJ~ TJjJ~ nrJ ßpRmj IJr IkNmt ßYyJrJ IJoJPT oMê TrPuJÇ FTaJ ßuJn
IJr I\JjJ nLKf IJoJPT V´ J x TrPuJÇ
pMmfLr ßkJvJT-kKròh ßhPU UMm FTaJ ijL WPrr ßoP~ mPu oPj yPuJ jJÇ IJKo VKrPmr ßZPu mPu
ijLr hM u JKuPhr KhPT ná P uS fJTJfJo jJÇ
Frkr k´KfKhj ßhJTJPj KjKhtÓ xoP~r IJPVA ßpfJoÇ ßoP~KaS SA xoP~A ßpPfJÇ
IJKo fJPT KjP~ IPjT IJTJv Tá x M o nJmuJoÇ oPj oPj fJPT nJPuJPmPx ßluuJoÇ
KTZMKhj kr nJPuJuJVJ ßoP~Kar TgJ IJoJr FT WKjÔ mºáPT muuJoÇ IJorJ hMA mºá fJr xŒPTt
ßUJ\ KjuJoÇ \JjJ ßVu ßoP~Kar jJo rJUL, \~kM r yJa xrTJKr oKyuJ TPuP\r KmF lJˆt A~JPrr ZJ©L
FmÄ fJr mJmJ mz rTPor YJTKr TPrjÇ
IJoJr oPj yPuJ, ßTJgJ~ ßvU xJKh IJr ßTJgJ~ ZJVPur uJKhÇ
FTKhj k´ Y § xJyxxy Ijqr ßvUJPjJ mMKu KjP~ fJr xJoPj yJK\r yuJo FmÄ xMAY Ij TruJoÇ rJUL
IJKo ßfJoJPT uJAT TKr, ßfJoJPT nJPuJmJKx AfqJKhÇ
ßx IJoJPT muPuJ, IJoJr nJPuJmJxJr TgJ IJkjJPT IJVJoLTJu IJKo \JjJPmJÇ OK.
fJrkr ßgPT WµJ KmPvT oyJ IJjPªA KZuJoÇ
krKhj KmPTPu IJoJPhr S~Jct ßo’JPrr TJPZ pJS~Jr ßjJKav FPuJÇ
fJr TJPZ IJKo ßpPfA FTaJ IJ˜ uJKb IJoJr KkPb nJXJ yPuJ, kJPv kPz gJTJ nJXJ ßY~JPrr kJ
KhP~ IJoJr cJj kJP~ IJWJf TrPu kJ ßnPX kJP~r yJz ßmr yP~ IJPxÇ
FrkrS KfKj muPuj, yJrJo\JhJ, IJr pKh ßTJPjJKhj rJULPT KcˆJmt TKrx fJyPu ßfJr yJK`-oJÄx
FT \J~VJ~ TrPmJÇ
IJoJr UM m TJjú J ßkuÇ KT∂á TJhPf kJruJo jJÇ nJmuJo, IJoJPT ßx muPf kJrPfJ, ßfJoJPT IJKo
kZª TKr jJ mJ IJoJr xPñ ßk´o TrJr ßpJVqfJ ßfJoJr ßjAÇ IJoJr UMm rJV yPuJÇ nJmuJo fJr
IyÄTJr IJKo YN e t TrPmJÇ
IJoJr kJ kMPrJkMKr nJPuJ yPf Kfj oJx xo~ uJVPuJÇ FA Kfj oJx ßTJPjJ TJ\ TrPf jJ kJrJ~
IJoJPhr xÄxJPrr Im˙J UM m UJrJk yP~ ßVuÇ IJoJr rJV âPoA ßmPz CbPf uJVPuJÇ
FKxc xÄV´ y TPr rJUuJo k´ J ~ kJYv KoKu FmÄ xm xo~-xM P pJV UM \ fJoÇ FTKhj ßkP~ ßVuJoÇ ßxKhj
rJUL S fJr oJ xºqJr kr mJKz KlrKZuÇ mwt J r Khj yS~J~ rJ˜J~ ßuJT\j KZu jJ muPuA YPuÇ IJKo

ßkZj ßgPT ßhRPz xJoPj KVP~ FKxc ZMzuJo rJULr oMPUÇ ßx KY“TJr TPr CbPfA TP~T\j ßhRPz
FPuJ fJr TJPZÇ IJKo fPfJãPe VJ dJTJ KhP~KZÇ KT∂á rJULr oJ IJoJPT KYPj ßlPuKZPujÇ
Fr xJ\J KyPxPm ß\u ßUPaKZ Kfj mZrÇ
ß\u ßgPT ßmr yP~ rJULr ^uxJPjJ ßYyJrJ FTmJr ßhPUKZuJoÇ rJUL mftoJj dJTJ~ mxmJx TrPZÇ
fJr KbTJjJ \JKj jJÇ FUj IJoJr xm xo~ oPj y~, UMm mz irPjr IkrJi TPr ßlPuKZÇ rJULr TgJ
oPj yPu IJoJr nLwe TJjúJ kJ~Ç pUjA fJr ^uxJPjJ ßYyJrJ IJoJr oPj ßnPx SPb fUjA IJoJr
KmPmT IJoJPT ãoJ TrPf kJPr jJÇ
\JKj jJ F ßuUJ rJULr TJPZ ßkRZJPm KT jJÇ pKh ßkRPZ fJyPu IJoJPT ãoJ TPr KhS rJUL, pKhS
IJKo ãoJr IPpJVqÇ
hJhrJ, \~kM r yJa ßgPT

mºá
- jNkrM
xo~aJ KZu jPn’r oJxÇ xJrJ Khj mJxJ~ FTJ FTJ mPx gJTJ ßmJKrÄ uJPVÇ ßxKhj KmPTPu ZJPh
yJaKZÇ ybJ“ oPj yPuJ ßT ßpj IJoJPT IjMxre TrPZÇ fJKTP~ ßhUuJo, IJoJPhr mJxJ ßgPT TP~T
yJf hNPr FTKa mJKzr \JjJuJ ßgPT FTKa ßZPu IJoJPhr ZJPhr KhPT FThOPÓ fJKTP~ IJPZÇ
fJr krPj KZu FTKa aTaPT uJu Ka vJatÇ fJA xyP\A ßYJPU kPzKZuÇ ßhPUS jJ ßhUJr nJj TPr
ßjPo kzuJoÇ ßpPyfá xo~aJ KZu vLfTJu, fJA xJrJ KhPj TP~TmJr ZJPh pJS~J yPfJÇ
kPrr Khj ßTRfëyumvf ZJPh CPb ßxKhPT fJTJuJoÇ ßhUuJo ßZPuKa KbT FTA ˙JPj, FTA TJkz,
FTA nKñPf hJKzP~ IJPZÇ
Frkr pPfJmJrA CKb fPfJmJrA ßx jJjJjnJPm IJoJr hOKÓ IJTwtPer ßYÓJ TrKZuÇ ßx AvJrJPf TgJ
muPfJ, KTZM mM^fJo, KTZM mM^fJo jJÇ
ßx k´vs~ kJ~ FA irPjr ßTJPjJ mqmyJr TrfJo jJÇ FojKT ZJPh CPb xrJxKr SKhPT fJTJfJo jJÇ
IJzPYJPU ßhUfJo fmMS ßx KTnJPm ßpj mM^Pf kJrPfJ fJPT ßhUKZÇ
ßx IoKj AvJrJ ÊÀ TrPfJÇ IJKo pPfJmJrA ZJPh CbfJo ßx jJjJj nJPm IJoJr hOKÓ IJTwte TrJr
ßYÓJ TrPfJÇ
Khj Khj IJoJr ßTRfëyu mJzPf gJTPuJÇ ßT FA ßZPu? ßTjA mJ Foj TPr? oJP^ oPiq AòJ yPfJ
fJPhr mJxJ~ KVP~ jJKuv TKrÇ IJmJr nJmfJo, ßmYJrJ y~PfJ kJVu-aJVu yPmÇ jJyPu IJoJr oPfJ
vqJomet J , mJÄuJ kJY oJTt J ßYyJrJ, KmmJKyfJ S mJóJr oJP~r xPñ ßTj Foj TPr?
FnJPm k´KfKhj ZJPh CbPu IJoJr ßYJU ÊiM fJPT ßUJP\Ç TUPjJ ßhKU rJ˜J~, TUPjJ ßhJTJPjr
xJoPj, TUPjJ \JjJuJ~, TUPjJ mJrJªJ~Ç xJrJãe fJr ßYJUèPuJ gJTPfJ IJoJPhr ZJPhr KhPTÇ
kPr ßTj \JKj fJr Skr oJ~J kPz ßVuÇ oJP^ oPiq fJPT Yz-gJ√z ßhUJfJoÇ ßx KTZMãe IKnoJj
TPr gJTPfJÇ kPr IJmJr hMÓáKo TrPfJÇ AvJrJ~ muPfJ fJPT KYKb KhPf, fJr xPñ ßmzJPf ßpPfÇ
IPjT xo~ yJat ßhUJPfJ IJoJr KhPT AvJrJ TPrÇ
FTKhj mJºmLr mJxJ~ pJKòuJoÇ ßhUuJo rJ˜J~ ßx hJKzP~ IJPZÇ ßTj \JKj oPj yPuJ ßx IJoJr
ßkZj ßkZj IJxPZÇ KrTvJ ßgPT ßjPo fJPT ßhUPf ßkuJo jJÇ mJºmLr mJxJ~ KVP~ KTZMãe V·
TruJoÇ

SUJj ßgPT ßmr yP~ ßhKU ßx rJ˜J~ FTKa VJPZr KjPY hJKzP~ IJPZÇ ßx muPuJ, IJoJPT ßhPUS ßTj
fá K o S mJKzPf dá P T kzPu?
muuJo, IJKo ßfJoJPT ßhKUKjÇ
fJrkr ßx IJoJr mJóJr KhPT IJXM u ßhKUP~ muPuJ, FaJ KT ßfJoJr mJóJ?
yqJÇ
IJorJ rJ˜Jr kJv KhP~ yJaKZuJoÇ
ßx muPuJ, ßTJgJ~ pJPm?
\JKj jJÇ
lP~x ßuPT pJPm?
IJKo xÿKfxN Y T oJgJ jJzJuJoÇ
ßx FTaJ KrTvJ ßcPT IJoJPT CbPf muPuJÇ
IJKo Tj\JrPnKan lqJKoKur ßoP~Ç TUPjJ mJmJ, nJA, ˝JoL ZJzJ mJAPrr ßTJPjJ kMÀPwr xPñ FT
KrTvJ~ mKxKjÇ fJA xÄPTJY uJVKZuÇ IJKo IJPrTaJ KrTvJ~ CbuJoÇ hM \ Pj hM A KrTvJ~Ç
ßxUJPj KVP~ fJr xPñ IPjT TgJ yPuJÇ ßx muPuJ, YJAPu IJorJ mºá yPf kJKrÇ
oPj oPj UMKvA yuJoÇ TJre, mJxJ~ xJrJ Khj FTJ FTJ mPx gJTJ nJPuJuJPV jJ, xo~ TJaPf YJ~
jJÇ
ßx muPuJ, ßfJoJPhr mJxJ IJoJPhr kJPv yS~JPf ßpPf kJKr jJÇ fáKo Ijq ßTJgJS mJxJ KjPu
ßxUJPj ßmzJPf pJPmJ ßfJoJr xPñ V· TrPmJÇ
muuJo, IJoJr ˝JoL UM m rJV TrPmÇ TJre, ßxS IJoJr mJmJr oPfJ TJPrJ xPñ TgJ muJ kZª TPr
jJÇ FojKT IJoJr TJK\jPhr xPñ IJKo TgJ mKu ßxaJS YJ~ jJÇ
ßx muPuJ, fJyPu ßfJ ßfJoJr ˝JoLr Bwt J yS~Jr \jq ßfJoJr mJxJ~ IJPrJ ßmKv ßmKv pJS~J CKYfÇ
muuJo, IJoJr xJrJ Khj mJxJ~ FTJ FTJ nJPuJuJPV jJÇ oJP^ oPiq oJgJ~ ßToj xm CØa KY∂JnJmjJ IJPxÇ FA ßp FUj ßfJoJr xPñ FUJPj YPu IJxJ, FaJS kJVuJKo j~ KT? IJoJr oPj y~
FT\j xJAKT~Jaí ˆ ßhUJPjJ k´ P ~J\jÇ
ßx muPuJ, cJÜJr uJVPm ßTj? IJKoA ßfJ IJKZ!
pJS~Jr xo~ ßx muPuJ, FT KrTvJ~ IJPxJKjÇ KT∂á FT aqJTKxPf ßpPf ßfJ xoxqJ yS~Jr TgJ j~Ç
jJ TrPf kJruJo jJÇ aqJTKxr FT ßTJeJ~ \PzJxPzJ yP~ mPx kzuJoÇ oJ^UJPj mJóJ, fJrkr ßxÇ
mJAPrr KhPT fJKTP~ KT ßpj nJmKZuJoÇ
ybJ“ IjM n m TruJo ßx IJoJr oM P U lá KhPòÇ
fJKTP~ ßhUuJo ßx yJxPZÇ
muPuJ, IJmJr TUj IJxPm?
muuJo, fá K o F irPjr IJYre jJ TrPu IJxPf kJKrÇ
xKr, IJr TUPjJ TrPmJ jJÇ fJrkr ßoJz IJxPfA ßx muPuJ, mJxJr TJPZA YPu FPxKZÇ IJKo
FUJPj ßjPo pJAÇ
muuJo, IJòJÇ IJuä J y yJPl\Ç
ßx FTKa yJf mJKzP~ KhP~ muPuJ SnJPm j~, FnJPm KmhJ~ \JjJPf y~Ç
ybJ“ IJoJr mM T aJ iT TPr CbPuJÇ KT YJ~ ßx IJoJr TJPZ? ßTj F irPjr IJYre TrPZÇ

muuJo, IJKo FnJPm KmhJ~ KhPf kJrPmJ jJÇ IJuä J y yJPl\Ç
fJrkr IJmJr ßxA ZJh, IJPVr oPfJ AvJrJ~ TgJ muJÇ xJoPj BhÇ fJPT KTZM FTaJ KhPf AòJ
TrPZÇ fJA FTKa TJct IJr ßvJKkx KjuJoÇ KT∂á FèPuJ KhA KTnJPm?
FTKhj ßx AvJrJ~ ßmzJPf pJmJr TgJ muPuJÇ
nJmuJo, pJA TJct a J KhP~ IJKxÇ
IJmJr ßxA lP~x ßuTÇ
fJPT K\KjxèPuJ KhuJoÇ
FmJr ßx KTZM a J YM k YJkÇ To TgJ mPuKZuÇ ßTj FA kKrmft j mM ^ Pf kJruJo jJÇ
ßx muPuJ, TP~T KhPjr oPiq ßoJmJAu ßjPmJÇ fJrkr ßfJoJPT jJ’Jr \JjJPu ßpJVJPpJV TPrJÇ
IJKoS IJoJr jJ’JraJ KhP~ muuJo, FA jJ’JPr ßlJj TPrJÇ
fJrkr IJmJr FTA aqJTKxPf mJxJ~ KlruJoÇ
ßx YM k YJk mPxKZuÇ ßoJz IJxPfA IJoJr mJóJPT FTKa nJK\t j KTPj KhP~ YPu ßVuÇ
TP~TKhj ßTPa ßVuÇ
FTKhj IJKo IJr IJoJr ˝JoL ZJPh mPxKZuJoÇ
ßx FTKa ßZJa ßZPur xPñ mJrJªJ~ TíPTa ßUuKZuÇ ßx yJxKZuÇ muaJ IJoJr KhPT ZMPz ßh~Jr nKñ
TrKZuÇ
IJoJr ˝JoL IjqKhPT fJKTP~ KZuÇ fJA ßhUPf kJ~KjÇ
ZJPh IJPrJ KTZM ã e gJTJr AòJ KZuÇ KT∂á kJPZ IJoJr ˝JoLr ßYJU FKhPT kPz fJA ßjPo ßVuJoÇ
ßxKhjA KZu fJr xPñ IJoJr ßvw ßhUJÇ Frkr fJPT IJr ßx mJKzPf ßhKUKjÇ
FUPjJ vf TJP\r oJP^S ßxA KhjèPuJr TgJ oPj kPzÇ ßxA lP~x ßuPTr ßmû, YJPhr ßxA
oMyëftèPuJ IJoJr ˛OKfr kJfJ~ KYrIŸJj yP~ gJTPmÇ BPhr kr fJr xPñ ßpJVJPpJPVr ßYÓJ
TPrKZuJoÇ
KT∂á ßx IJoJPT nLwenJPm IkoJj TPrPZÇ
IJoJr Ûáu TPu\ \LmPj ßTJPjJ mºá mJ mJºmL ßjAÇ fJA ÊiM mºáPfôr CP¨Pvq fJr cJPT xJzJ
KhP~KZuJoÇ UJrJk CP¨Pvq j~Ç IgY ßx IJoJPT UJrJk ßoP~ mPu IkmJh KhP~PZÇ pKh FA ßuUJ
fJr ßYJPU kPz fJyPu KjÁ~A mM^Pf kJrPm IJKo ßT?
IJKo ßfJoJPT TUPjJ vpqJxñL KyPxPm YJAKjÇ ßYP~KZuJo FT\j mºá KyPxPmÇ vpqJxñL KyPxPm ßfJ
IJoJr ˝JoL FTJA FTvÇ ßfJoJr oPfJ TJkMÀPwr KT k´P~J\j? fmMS ßfJoJ~ ijqmJh ßfJoJr xPñ
TJaJPjJ ßxA oMyëftèPuJr \jqÇ ßTj \JKj ßfJoJPT WOeJ TrPf YJAPuS kJKr jJÇ
Tá K ouä J ßgPT

Kj˥r xJVr
- IJKjxMr ryoJj
14 ßlms∆~JKr xJrJ kOKgmL \MPz pUj nJPuJmJxJr ß\J~Jr fUj IJoJr ÂhP~ TPÓr \PuJòõJxÇ fUj
TémJ\JPrr Km˜Let mJuMTJPmuJ~ mPx FT k´mu \PuJòõJPxr k´fqJvJ TKr pJ IJoJPT nJKxP~ KjP~
pJPm ßfJoJr ßYJPUr oPfJ VnLr jLu xoMPhsÇ

ßp IJKo KT jJ TPu\ \LmPj KZuJo KYrTáoJr xnJr xnJkKf, jJrL KmPÆwL V´∆Pkr k´iJj, pJr TgJr
pπeJ~ ßk´KoT mºárJ IK˙r yP~ ßpPfJ ßxA IJKoA KT jJ ßoKcTJPur ßTJKYÄ ßx≤JPrr ßYRTJPb ßyJYa
ßUP~KZuJo ßfJoJr VnLr jLu ßYJU hMPaJ ßhPUÇ x÷mf fáKoA xmPYP~ ßmKv yJxJyJKx TPrKZPu
mqJkJrKa KjP~Ç k´KfPvJi ßj~Jr oöJVf ˝nJPmr TJrPe KTÄmJ ßfJoJr VnLr jLu ßYJU hMPaJr aJPjA
y~PfJ ßfJoJr xPñ IJoJr k´ g Po TJhJ ßZJzJZM K z FmÄ kKrPvPw UJKjTaJ xUqfJ VPz SPbÇ fJA y~PfJ
mJ nKft krLãJr k´Y§ YJPkr oJP^S UJKjTaJ nJPuJuJVJ, mºáPfôr hr\J~ TzJ ßjPzKZuÇ fUPjJ
IJoJr \JjJ KZu jJ ßfJoJr kNmt kMÀwrJ KZu jLu ßYJPUr kaátKV\ mÄPvJØNf pJrJ IPjT mZr IJPV
mJKeP\qr CP¨Pvq IJ˜JjJ ßVPzKZu Y¢uJr ßZJa xoMhsmªPrÇ
pKhS dJTJr mJAPr kzJPvJjJ TrJr AòJ FTho KZu jJ fmMS cJÜJKr ßpPyfá kzPfA yPm KTÄmJ y~PfJ
Kj~Kfr IPoJW aJPjA KxPua ßoKcTJPu kzPf IJxJÇ k´go Khj ßuTYJr TîJPx dáPTA ßhUuJo ßxA
IkN m t hM P aJ ßYJU FmÄ hr\J~ ßTJeJ~ kJ ßuPV ÉzoM z TPr kPz ßVuJoÇ
KT yJKxaJA jJ fáKo ßyPxKZPuÇ
ßTC muPuJ, IJyJ ßmYJrJ! Iº yP~S cJÜJKr kzPf FPxPZÇ
ßTC muPuJ, FA mqJaJ KjÁ~A hM k JP~ mqJuJ¿ rJUPf kJPr jJ, IJPrTaJ kJ hrTJrÇ
IJPrT\j hN r ßgPT Ka√Kj TJaPuJ, ßhJ˜, IJoJr oJoJr YvoJr ßhJTJj IJPZ, ßhPmJ jJKT FTaJ?
ßTC KT \JjPfJ, jLu ßYJPUr IºTJPr IJKo yJKrP~ ßVKZ, ßYJU gJTPfS Iº yP~ ßVKZ? ßmJiy~ fáKoA
k´go ß\PjKZPuÇ fJA ßfJ oPjr I\JP∂ fáKoA yP~KZPu oPjr oJjMwÇ
IJorJ KZuJo pPfJaáTá jJ mºá fJrPYP~S ßmKv xyPpJVLÇ ßoKcTJPur hMPmtJiq kJbqr mJAPrS IJorJ
IJPuJYjJ TrfJo xoJ\, xJKyfq, rJ\jLKf FmÄ IgtjLKfr jJjJj KhT, AKfyJPxr C™Jj-kfjÇ
IJoJPhr VP·r ßTJPjJ ßvw KZu jJ, ßvw yS~Jr TgJS KZu jJÇ
oJP^ oPiq APoJvjJu yP~ fáKo muPf, FA, fáKo KT xjúqJxL jJ KT? IJoJPT ZMPfS ßfJoJr FPfJ mJPi!
IJKo mufJo, gJT jJ mqJkJraJ ˝VLt ~ , kKm©fJr mJfJPx KmÊ≠Ç
fáKo fUj ßrPV KVP~ muPf, KbT IJPZ, fáKo ˝PVt KVP~A IJoJPT ZMP~JÇ
xJoPj IJoJPhr fífL~ nqJPujaJAjx ßcÇ hM\Pj TPfJ kKrT·jJ TPrKZ, TPfJ ˝kú ßhPUKZÇ FmJPr
IJoJPhr ChpJkj yPm ßxrJ ChpJkjÇ
ybJ“ xm KTZM FPuJPoPuJ yP~ ßVuÇ rJ\QjKfT IK˙rfJr \jq TPu\ IKjKhtÓTJPur \jq mº ßWJweJ
TrJ yPuJÇ fáKo Y¢V´Jo mJxJ~ YPu ßVPu fJzJÉzJ TPrÇ pJmJr IJPV oMPUr nJwJ~ mPu ßVPu, FmJr
yqJKk nqJPujaJAjx ßc ßpj ßfJoJPhr mJxJ~ ChpJkj TKr, ßYJPUr \Pu mMK^P~ ßVPu jJ, IJxPu
IJoJr mJPrJaJ mJ\JPmÇ
mJxJ~ KVP~ fá K o KuUPu ßfJoJr \LmPjr ßvw KYKbÇ
rJ\M
...xmJA KoPu KbT TPrKZ nqJPujaJAjx ßc TJaJPmJ Kx-KmPY, TémJ\JPr, xPñ IJoJr TJK\jrJ
gJTPmÇ fáKo jJ FPu IJKo UMm FTJ Klu TrPmJÇ nLwe FTJ...Ç
AKf ßfJoJrA jLukrL

hMntJVqmvf IJKo pUj KmPY ßkRZJuJo fUj KmPTu yP~ ßVPZÇ fJrkr ÊjuJo ßxA Âh~ KZPz ßj~J
UmrÇ jLu xJVPrr IQg \Pu yJKrP~ ßVPZ IJoJr jLukrLPhr rJjLÇ KT∂á F ßp Ix÷m! ZMPa ßVuJo
xJVr kJPjÇ ßp TPrA ßyJT fJPT KZKjP~ IJjPmJÇ ßTJˆ VJctrJ ßxKhj jJ ßlrJPuA ßmJiy~ nJPuJ
KZuÇ
k´Kf mZr nqJPujaJAjx ßc FPuA ZMPa pJA TémJ\JrÇ vJhJ mJKur oJP^ yJaá ßVPz mPx jLu xJVPrr
KhPT fJTJPuA Kk´~Jr oMUòKm ßhUPf kJAÇ xJVrPT ÊiJA, ßfJoJr FPfJ jLu, fmM IJoJr Kk´ ~ foJr
jLu ßYJU hM P aJr ßfJoJr KT k´ P ~J\j KZu?
xJVr KjÀ•r gJPTÇ KmvJu jLPur kJyJzèPuJ IJZPz kPz fLPrÇ uJU uJU KmªMPf KmnÜ yP~ ZMPa
IJPx IJoJr KhPTÇ
KxPua ßgPT

vNjqfJ
- ßoJyJÿh IJvrJláöJoJj
FxFxKx kJx TPr 1991 xJPu nKft yuJo YM~JcJñJ xrTJKr TPuP\Ç TPuP\ k´go Khj dáPTA Ijq FT
rTo n~, uöJ IjMnm TruJoÇ TJre Fr IJPV ßTJPjJKhj FPfJ ßZPuPoP~r FT xPñ Kouj ßouJr
oPiq KjP\PT IJKmÏJr TKrKjÇ nKft yS~Jr KTZMKhj kr pUj KjP\r oMUo§Pur ImJKüf hJKz-ßVJl
ßvn TKr fUj KjP\PT ßmv mz mz oPj yPfJÇ
TPuP\ k´go KhPjr TîJxKa KZu IJoJr \jq FT Ijq rTo IjMnëKf FmÄ Knjú IKnùfJÇ TJre, Fr
IJPV ßTJPjJKhj FPfJ ßoP~r xPñ TîJx TrJr TgJ nJKmKjÇ pJPyJT, TîJxKa KZu oNuf kKrKYKfoNuTÇ
KT∂á F kKrKYKf Tî J PxA “KkP§r Kâ~J mº yP~ pJS~Jr oPfJ WajJKa WaPuJÇ TîJx YuJTJPu KbT oJ^
kPg, IJxPf kJKr xqJr, KoKÓ T£Ka ßvJjJ oJ©A xmJr hOKÓ IJaPT ßVu hr\Jr KhPTÇ xmJA ßpj yJ
yP~ ßVu, IJKo ßfJ ImvqAÇ
xqJr muPuj FPxJÇ
kPr \JjuJo fJr jJo ^rJÇ ßx KZu oj UJrJk TPr ßh~Jr oPfJ xMªrLÇ TJre, KTZM KTZM xMªr IJPZ
ßhUPuA oj UJrJk yP~ pJ~Ç y~PfJ mJ jJ kJS~Jr IJPãPkÇ kMPrJ TPuP\A ßx yP~ ßVu aT Il Kh
TPu\Ç WMPr KlPr ÊiM SA FTKa jJoA ÊjfJo mºáPhr oMPUÇ ßx ßp xm ßZPur WMo yJrJo TPr KhP~PZ
fJPf xPªy ßjAÇ
mºá r J ßhUfJo, jJjJj I\MyJPf fJr xPñ kKrKYf yS~Jr ßYÓJ TrPZÇ IJoJr Imvq FA irPjr ßpPY
kPz ZqJmuJPoJ ßoJPaA kZª yPfJ jJÇ ßyJT jJ ßx IJoJr WMo yJrJoTJKreLÇ IPjT ßZPur oMPU
ÊjfJo ßx jJKT TPuP\ jJ FPu fJPhr TPuP\ IJxJA mO g JÇ
ßnfPr ßnfPr IJKo ßp Ijmrf hê yKò fJ TJCPT mM^Pf KhAKjÇ oPj oPj IJKoS xMPpJV UMK\ KTnJPm
fJr xPñ kKrY~ yS~J pJ~Ç
IJoJr FT KvãT muPfj, ßTJPjJ ßoP~r xPñ xŒTt TrPf yPu IJPV fJr xPñ ßp ßTJPjJ CkJP~
^VzJ mJKiP~ ßluÇ y~ fJr VJP~ IxJmiJjfJmvf YJ ßlPu hJS IgmJ TuPor TJKu uJKVP~ hJS
KTÄmJ iJÑJ KhP~ mA UJfJ ßlPu hJSÇ ßhUPm, ßx ßfJoJPT VJKuVJuJ\ TrPZÇ ßfJoJr jJo \JjPf
YJPòÇ ßfJoJr mJKz ßTJgJ~ AfqJKh \JjPf YJPòÇ fáKoS fJr TJPZ mJr mJr ãoJ YJAPf gJPTJ FmÄ
mPuJ ßp, náu yP~ ßVPZÇ FT kptJP~ ßhUPm, ßfJoJPhr oPiq mºáfô yP~ ßVPZÇ

FA KgSKrKa IJoJr oPj ßVPg KVP~KZu FmÄ FaJA fJr Skr k´P~JV TrJr xMPpJV UM\KZuJoÇ IJmJr
KkKZP~ IJKx pKh ßx mºáfô jJ TPr xmJr xJoPj FTaJ mz irPjr IkoJj TPr mPx FA nP~Ç
WajJKa WaPuJ AÄPrK\ xqJPrr TîJPxÇ IJKo mPxKZ xmJr ßkZPjr ßmPûr IJPVr ßmPûÇ IJr ßx mPxPZ
KbT IJoJr xJoPjr ßmPûÇ IJKo fJr lvtJ KkbaJ ßhUKZuJo KTnJPm ßUJuJ YMuèPuJr lJT KhP~ CKT
KhPò KbT ßpnJPm ßoPWr lJT KhP~ YJh CKT ßh~Ç ybJ“A oJgJr oPiq mMK≠aJ ßUPu ßVuÇ FA ßfJ
xMPpJV, x∂ktPe fJr KkPbr Ckr kPz gJTJ TP~TKa ßUJuJ YMu KjP~ ßkZPjr ßyuJPjr xPñ ßmPi
KhuJoÇ TîJx ßx ßTJj KhT KhP~ ßvw yP~ KVP~PZ fJ ßar kJAKjÇ ßpA jJ xqJr CPb mJAPr ßpPf Chqf
yP~PZj xm ZJ©ZJ©L CPb hJzJPf pJPm fUjA FTaJ n~ÄTr IJftjJh S oJPVJ mPu TJCPT ßYKYP~
CbPf ÊjuJoÇ xmJr hOKÓ fUj ßkZPjr KhPTÇ FojKT xqJrS KY“TJr ÊPj KlPr FPxPZjÇ WajJr
IJTK˛TfJ~ yfmJT yP~ ßVuJoÇ
xqJr ßkZPj FPx K\ùJxJ TrPuj, KT yP~PZ?
fUPjJ fJr YMu mJiJ ßkZPjÇ fJPT KTZM muPf ÊjuJo jJ, ÊiM TJhPf ßhUuJoÇ
ßpPyfá fJr ßkZPj KZuJo, ˝JnJKmTnJPmA xmJr xPªy IJoJr Skr kzPuJÇ
IJoJPT xmJr xJoPj ßcPT xqJr KY“TJr TPr muPuj, FA ßZPu, ßfJoJr jJo KT? FA oMyëft ßgPT fáKo
TPu\ ßgPT ßmKrP~ pJS FmÄ ßfJoJPT ßpj IJr ßTJPjJKhj FA TPuP\r K©xLoJjJ~ jJ ßhKUÇ
oJgJ KjYM TPr TîJx ßgPT ßmKrP~ ßxJ\J TPuP\r mJAPr YPu FuJoÇ
TPu\ ßgPT ßmKrP~ IJxJr kr oJgJr oPiq FTaJ yJuTJ nJm IjMnm TruJoÇ oPj yKòu IPjT
KhPjr \Po gJTJ FTaJ ßmJ^J oJgJ ßgPT ßjPo ßVuÇ TPu\ ßgPT ßxJ\J mJKz YPu FuJoÇ
oJ muPuj, KT ßr, FPfJ fJzJfJKz YPu FKu?
muuJo, Tî J x yPuJ jJ, fJA YPu FuJoÇ
Frkr ßhJfuJ~ CPb Ào IJaKTP~ ÊP~ gJTuJoÇ mJAPr ßgPT cJTJcJKTPf WM o nJXPuJÇ
oJ TkJPu yJf KhP~ muPuj, vrLr UJrJk jJKT? FA IxoP~ ÊP~ IJKZxÇ
muuJo, VfTJu rJf ß\PVKZ ßfJ, fJA Tî J ∂ uJVKZuÇ
KmPTPu hM A mºá mJxJ~ FPuJÇ fJPhr TJPZ ÊjuJo ^rJ j~, IJKoA jJKT FUj aT Il Kh TPu\Ç
KjP\PT ßmv KyPrJ KyPrJ oPj yKòuÇ
kPrr Khj TPuP\ ßVuJoÇ KT∂á Tî J Px dá T uJo jJÇ uãq TruJo jJjJj C“xM T ßYJU IJoJPT uãq TrPZ
IJr TJjJWMwJ TrPZÇ ßhJfuJ~ CPb TKrPcJPrr FT ßTJeJ~ hJKzP~ IPkãJ TrPf gJTuJo KmrKfr
\jqÇ TîJx ßvPw ^rJPT ßhUuJo IJxPfÇ fJPT ßToj ßpj Kmowt oPj yKòuÇ xqJr YPu ßpPfA fJr
ßkZPj KVP~ muuJo, ^rJ ßvJPjJÇ
ßx hJKzP~ kzPuJÇ
yJf hM P aJ ß\Jz TPr muuJo, Kkä \ , ãoJ TPr hJS, IJKo IJxPu mM^Pf kJKrKj WajJKa FPfJ KxKr~Jx
yP~ pJPmÇ IJKo KT ßfJoJr xPñ FTaá TgJ muPf kJKr?
KT muPm mPuJÇ
IJKo ßfJ ßnfPr ßnfPr UMmA ImJT yP~ pJKò fJr xMªr mqmyJPrÇ fJPT IJmJrS SA TgJèPuJr
kMjrJmOK• TruJoÇ muuJo, IJxPu mM^Pf kJKrKj ßp, fáKo xPñ xPñ hJKzP~ kzPmÇ KmvõJx TPrJ,
ßfJoJPT mqgJ ßh~Jr \jq FojKa TKrKjÇ muuJo - Kkä\, xqJrPT KVP~ fáKo mPuJ ßp, IJoJPT ãoJ
TPr KhPfÇ jJ yPu mJmJr TJPj ßVPu IJoJr kzJPuUJ mº yP~ pJPmÇ

ßx muPuJ, ßfJoJr ßfJ vJK˜ yP~ KVP~PZÇ xmJr xJoPj ßfJoJPT xqJr ßpnJPm IkoJj TPr ßmr TPr
Khu ßxaJA ßfJ pPgÓÇ
fJrkr fJr xPñ xqJPrr ßY’JPr ßVuJoÇ ßx muPuJ, IJoJr pJS~J KbT yPm jJÇ IJKo mJAPr IPkãJ
TrKZ, fá K o KVP~ IJPV TgJ mPuJÇ
xqJPrr ÀPo dáPT muuJo - xqJr, IJoJPT ãoJ TPr KhjÇ nKmwqPf IJr ßTJPjJKhj FojKa yPm jJÇ
xqJr muPuj, ßfJoJr mJmJPT IJKo KYKj, ßfJoJr nJAP~rJ IJoJr ZJ© KZuÇ fJrJ ßfJ ßTJPjJKhj Foj
TPrKjÇ KbT IJPZ pJS, Fxm mJh KhP~ kzJPuUJ~ oPjJPpJVL ySÇ IJr ßTJPjJKhj pJPf F rTo jJ
ÊKjÇ
ßY’Jr ßgPT ßmKrP~ KjP\PT oPj yPuJ Kmvõ \~ TPr ßlPuKZÇ iLPr iLPr xmJAPT ßkZPj ßlPu IJKoA
fJr xmPYP~ TJPZr mºá yP~ ßVuJoÇ k´qJTKaTJu TîJPx ßx ßTPYJ ßhUPu n~ ßkPfJÇ fJA IJKoA fJr
ßTPYJaJr mMT KYPr ßkRKˆT jJuL ßmr TPr KhfJo KjUMfnJPmÇ
ßx ßfJ ßhPU oyJUM K vÇ
IJP˜ IJP˜ fJr \jq IJoJr mMPTr FT kJPv KYjKYPj mqgJ IjMnm TruJoÇ KT∂á ßTJPjJKhj fJPT
mKuKj ßp, ßfJoJPT IJoJr nJPuJ uJPVÇ pKh ßx k´ f qJUqJj TPr FA nP~Ç fJPTS ßTJPjJKhj F irPjr
TgJ muPf ÊKjKjÇ
FTKhj ybJ“ ßx muPuJ, IJ\PT ßfJPhr mJxJ~ pJPmJÇ
muuJo, ßfJoJr oJgJ UJrJk yP~ ßVu jJKT? oJ pKh KTZM oPj TPr mPxj fJyPu IJoJr rãJ ßjAÇ
fJrkrS ßx Ijz yP~ gJTPuJ ßp, ßx pJPmAÇ
muuJo, KbT IJPZ, ßpPfA pKh y~ fJyPu krÊKhj YPuJÇ
ßx muPuJ, krÊ ßTj, IJ\PT j~ ßTj?
muuJo, jJ FoKjÇ fJPT IJKo muPf kJKrKj ßp, kPrr Khj 14 ßlms∆~JKr FTKa KmPvw KhjÇ KT∂á ßx
IJ\PTA pJPmÇ
fJrkr FTaJ KrTvJ ßcPT FT WµJ nJzJ KbT TrPuJÇ
muuJo, ßfJoJr oJgJ UJrJk yP~ pJPò jJKTÇ FUJj ßgPT IJoJPhr mJKz oJ© hv KoKjPar kgÇ fáKo
WµJ KyxJPm nJzJ TrPZJ ßTjÇ
ßx muPuJ, FT WµJ ßfJoJr xPñ KrTvJ~ WM P r fJrkr ßfJoJPhr mJKz pJPmJÇ
muuJo, mJzJmJKz yP~ pJPò KT∂áÇ ol˝u vyr, FUJPj xmJA xmJAPT ßYPjÇ kPr hM\jJrA xoxqJ
yPmÇ
IJoJr TgJ~ Tet k Jf jJ TPr FT k´ T Jr ß\Jr TPrA IJoJPT KrTvJ~ fá P u KjuÇ
FA k´go ßTJPjJ ßoP~r xPñ KrTvJ~ CbuJoÇ F IJPrT I\JjJ n~Ç xÄv~ IJr Yro nJPuJ uJVJr
IkNmt xojõ~Ç k´go ßTJPjJ ßoP~r xPñ KrTvJ~ YzJr IjMnëKf k´TJPvr j~, FaJ ÊiM IjMnPmrÇ fJr
vrLPrr xPñ IJoJr vrLr pPfJmJr ¸vt yPò fPfJmJrA IJoJr KmhM q Pf vT UJS~Jr oPfJ Im˙J yPòÇ
IJKo uöJ~ \PzJxPzJ yP~ pJKòuJoÇ
ßx muPuJ, fáKo Foj vJoMPTr oPfJ ßnfPr dáPT pJò ßTj, nJPuJnJPm mPxJÇ
oPj oPj mKu, FA kg ßpj IJr ßvw jJ y~Ç

KrTvJ KjP~ IJorJ vyr ßgPT ßmv hNPr YPu KVP~KZuJoÇ Frkr fJPT KjP~ IJoJPhr mJxJr xJoPj
jJouJoÇ IJoJr ßfJ mMPTr oPiq izlz ÊÀ yP~ KVP~PZÇ jJ \JKj oJ ßTJj TJ§ TPr mPxjÇ TJre,
Fr IJPV IJoJr mz Kfj nJA ßTJPjJ mJºmL mJxJ~ KjP~ IJxJr H≠fq ßhUJjKjÇ
fJr xPñ oJP~r mqmyJr ßhPU ßfJ IJKo yfmJTÇ fJr KjJk ßxRªPptr TJPZ oJS jKf ˝LTJr TPrPZjÇ
kJPv mKxP~ KjP~ jJo, mJmJr jJo, mJxJ~ ßT ßT IJPZ AfqJKh K\ùJxJ TrPf uJVPujÇ YPu IJxJr
xo~ oJ muPuj, ßfJoJr pUj oj YJ~ fUj YPu FPxJ, ßTJPjJ xÄPTJY TPrJ jJÇ
IJKo ßnfPr ßnfPr kM u KTf yuJoÇ fJPT KrTvJ~ fá P u ßh~Jr \jq mJKz ßgPT ßmKrP~ FuJoÇ
ßx muPuJ, FTaá KjC oJPTt P a YPuJ FTaJ kJ†JKm KTjPmJÇ
muuJo, ßTj, TJr \jq?
ßx muPuJ, FPfJ k´ v ú TPrJ jJ ßfJÇ
fJr ioT IJoJr nJPuJuJPVÇ
ßx kZª TPr FTaJ kJ†JKm KTjPuJ FmÄ IJoJPT ImJT TPr KhP~ muPuJ, FaJ ßfJoJr \jqÇ IJ\
IJoJr FTaJ KmPvw KhjÇ fJA ßfJoJr xPñ xJrJ KhjaJ CkPnJV TruJoÇ IJ\ IJoJr \jìKhjÇ
KjP\PT ßxKhj UMm ßZJa oPj yKòu ßp, IJ\ kpt∂ fJr \jìKhj TPm ßxaJ K\ùJxJ TKrKj mPuÇ oPj
oPj IJKoS KbT TruJo fJPTS FTaJ KTZM ßh~J hrTJrÇ krÊKhj 14 ßlms∆~JKr FmÄ SA KhjKaPfA
CkyJr ßh~Jr \jq ojK˙r TruJoÇ fJPT SA Khj xMjLPur ZKmr ßhPv TKmfJr ßhPv mAKa CkyJr
KhuJoÇ mAKa ßkP~ UMKv yP~ Ckuãq \JjPf YJAPuJ xÄPTJPYr xPñ mPuA ßluuJo, IJ\ nJPuJmJxJ
KhmxÇ
mAKa kPz ßp fJr UM m nJPuJ ßuPVPZ ÊPj IJoJrS nJPuJ uJVPuJÇ
FnJPm Khj ßpPf ßpPf FAYFxKx krLãJ YPu FPuJÇ krLãJ ßh~Jr kr IJorJ hM\j hMKhPT KZaPT
ßVuJoÇ ßx YPu ßVu rJ\vJyLPf fJr ßmJPjr TJPZ ßgPT ßTJKYÄ TrPm mPuÇ IJKo YPu FuJo dJTJ~Ç
AKªrJ ßrJPcr FTKa oqJPY CbuJo FmÄ ßoKcTJu ßTJKYÄ ßrKajJ-Pf nKft yuJoÇ IJoJPhr oPiq KYKbr
ßh~J-ßj~J YuPf uJVPuJÇ fJr k´KfKa KYKbA KZu CkPhPv nrJÇ UJS~J-hJS~J, kzJPvJjJ KbToPfJ
TrPm, vrLPrr k´Kf pfú ßjPm AfqJKhÇ
Frkr nKft pMP≠ ImfLet yuJo FmÄ IJKo ßoKcTJPu YJ¿ ßkuJo jJÇ ßxA xPñ Ijq ßTJgJS jJÇ
ßoKcTJu ßTJKYÄ TrPu FA FT Kmz’jJÇ TJre, IÄT ßgPT hNPr gJTJ y~ mPu nJPuJ ßTJgJS YJ¿
kJS~J hM„y yP~ pJ~Ç kMPrJkMKr yfJv yP~ ßVuJo pUj dJTJ ACKjnJKxtKaPf IPkãJoJe fJKuTJ
ßgPTS cJT kzPuJ jJÇ IkrKhPT ßx AxuJoL Kmvõ K mhqJuP~ FTKa xJmP\PÖ YJ¿ ßkP~ ßVuÇ
TP~TKhj kr fJr ßuUJ FTKa KYKb ßkuJoÇ xJ∂ôjJ S CkPhPv nrJ KYKbKa kPz KTZMaJ yJuTJ yuJoÇ
IJKo IJmJr jfáj TPr kzJPvJjJ ÊÀ TruJoÇ fJr ACKjnJKxtKaPf WPa pJS~J jJjJj WajJ IJoJPT
KuPU \JjJPfJÇ Fr KTZMKhj kPrA rÜ Kyo TrJ fJr TJZ ßgPT IJoJr \LmPjr xmtPvw KYKbKa ßkuJoÇ
ßx KuPUPZ ßToj IJPZJ? nJPuJ IJPZJ KjÁ~Ç IJr xm xo~ nJPuJ gJPTJ FA TJojJ TKrÇ ßfJoJr \LmPjr xMhLWt
TµTo~ kPgr xypJ©L KyPxPm IJKo ßfJoJr kJPv gJTPf kJruJo jJ, IJoJPT fáKo ãoJ TPr KhSÇ
IJoJr KmP~ KbT yP~ KVP~PZ IJoJr KckJatPoP≤r FT KaYJPrr xPñÇ IJKo FTaJ xJiJre ßoP~ yP~
ßfJoJr xJoPjr hLWt kPgr xñL KyPxPm kJPv gJTJr FPfJaJ hM”xJyx ßhUJPf kJKrKj mPu ˝JgtkPrr
oPfJ TKbj mJ˜mfJr TJPZ KjP\r nJPuJuJVJ ˝kúèPuJPT VuJKaPk yfqJ TPr KmP~Pf rJK\ yP~KZÇ

IJoJPT náu mMP^J jJÇ fáKo IJoJPT ßTJPjJKhj jJ muPuS IJKo \JKj, fáKo IJoJPT TPfJaJ
nJPuJmJPxJÇ KT∂á mJ˜mfJ mz TKbjÇ xm KTZM náPu KVP~ jfáj TPr IJmJr ÊÀ TrÇ TJre, ßfJoJPT
IPjT mz yPf yPm, IPjT mzÇ IJKo ßfJoJr FT\j nJPuJ mºá KZuJo, IJKZ FmÄ gJTPmJÇ ßfJoJr
xMªr \Lmj TJojJ~-^rJ
KYKbKa kzPf kzPf FT xo~ ßuUJèPuJ ^JkxJ yP~ ßVuÇ oMPU pUj ßuJjJ ˝Jh ßkuJo fUj mM^uJo
IJKo TJhKZÇ mJgÀPo KVP~ IJ~jJr xJoPj hJKzP~ TPfJãe ßTPhKZ oPj ßjAÇ ùJj yP~ FA rTo
mJóJ ßZPur oPfJ ßTJPjJKhj TJKhKj, FPfJKhPjr \oJPjJ kJKj ßpj FTKhPjA xm ßmKrP~ IJxPf
YJPòÇ
IJ\ FPfJ mZr kr pUj mJÄuJPhv TíKw KmvõKmhqJu~ ßgPT kJx TPr \Lmj pMP≠ ImfLet yP~KZ fUj
ßTmuA nJKm, IJxPuA IJoJPT xJoPj FUPjJ IPjTUJKj TµTo~ kg kJKz KhPf yPmÇ fPm ^rJ
IJoJr \LmPj ßp vNjqfJ FPj KhP~PZ fJ y~PfJ ßTC ßTJPjJKhj kNre TrPf kJrPm jJÇ
ßvUkJzJ, YM ~ JcJñJ ßgPT

FT YMoMPfA
- vJyJ-oJxTJªJr
UMm ßhoJV yP~PZ, jJ? ßxA TUj ßgPT VuJ lJKaP~ cJTKZ TJPj pJ~Kj? mPuA yJPfr FPfJ mz ßZYKT
KhP~ WJPzr Skr ik TPr FT WJ mKxP~ KhuÇ
xJoPu KjPf KVP~S mJYPf kJruJo jJÇ UqJYJ“ TPr VJPur AKû UJPjT ßlPx ßVuÇ FTho jfáj ßmäc
KhP~ ßvn TrKZuJoÇ Vu Vu TPr rÜ kzPZÇ oM y ë P ft A IJoJr VJP~r vJhJ xqJP¥J ßVK†aJr TJuJr ßY†
yP~ ßVuÇ KmäKcÄ mº TrJr \jq yJPfr TJPZ KTZM jJ ßkP~ fJr xMKf KkÄT rPXr SzjJaJ VJPu ßYPk
iruJoÇ
IJoJr FA ßmyJu Im˙J~ \Ku FTho WJmPz ßVPZÇ ßx n~ ßkPu mJ ßrPV ßVPu ßfJfuJ yP~ pJ~Ç
KrKjK^Kj KoKÓ VuJ~ Sr ßfJfuJPoJ ßmv uJPVÇ fJr KhPT fJKTP~ ßhKU, oMyëPftA jJPTr Skr
K^KTKoKT mJuMTjJr oPfJ WJPor KmªM KmªM TeJ KYTKoT TrPZÇ fJr gogPo nJm ßhPU oPj yPò,
FUjA KY“TJr TPr kJ ZKzP~ TJhPf mxPmÇ
fá-fáA ßp ßvn TrKZKu fJ ßkZj ßgPT mM-mM^Pf kJKrKjÇ
fJr KhPvyJrJ nJm ßhPU yJKx kJPòÇ xJ∂ôjJr xMPr muuJo, n~ kJxPj, ßfoj KTZMA y~KjÇ mäJc Tîa
TrPu FTaá ßmaPjJPna uJKVP~ KjPuA yPmÇ pJ nJVÇ fáA ßT? ßfJPT ßfJ KYKj jJÇ FUJPj KT k´P~J\j?
\Ku KojKoj TPr muPuJ, lá k M r TJPZ yuM P hr èPzJ KjPf FPxKZuJoÇ
nJPuJ TgJÇ ßfJ IJoJr TJPZ KT? IJKo KT yuM P hr m˜J KjP~ mPx IJKZ? IJoJr FA f\tj-V\tPj
\Ku oPj y~ FmJr ßTPhA ßluPmÇ
muPuJ, fá A IJoJr xPñ Foj TrKZx ßTj? IJKo KT TPrKZ?
jJ, jJ! fáA KT KTZM TrPf kJKrx? fáA ßfJ oKyuJ ßlPrvfJÇ ßTj VfTJu xºqJr TgJ KT FrA oPiq
náPu ßVKZx? TJPr≤ KZu jJ, IJKo ZJPh CbuJoÇ ZJh ßgPT ßfJPT ßfJr WPrr xJoPj ßhUPf ßkP~ cJT
KhPfA fáA xJPk TJaJ oJjMPwr oPfJ KfKzÄ TPr uJl KhP~ WPr dáPT ßVKuÇ fáA IJoJPT m` IkoJj
TPrKZxÇ T·jJS TrPf kJrKm jJÇ

IJoJr xPñ ZJPh fUj \JlrS KZuÇ rJ\vJyL ßoKcTJPu kPzÇ ÊiM ßfJPT ßhUJr \jqA FTKhPjr ZMKa
ßkP~A YPu FPxPZÇ IJxJr kr ßgPTA ßfJr ßmRPT ßhUJ, nJmLPT ßhUJ mPu IJoJr oJgJ ßUP~
ßluKZuÇ IJr fá A TJ\aJ KT TrKu? IJKo cJT KhPfA mqJPXr oPfJ uJl ßoPr VPft dáPT kzKuÇ ßfJr
TJ§ ßhPU \Jlr ßfJ Kmms f yP~PZA IJr IJKoS yP~KZ IJyJÿTÇ
\Ku FmJr ßlJkJPf ßlJkJPf muPuJ, ßTj Foj TPrKZ fJ muPf ßfJ KhKm, fJ jJ, FT frlJ ßhJw
YJKkP~ pJKòxÇ
fáA IJr KT muKm? ßhJw ßfJ IJoJrAÇ I© CkoyJPhPvr xMªrLPhr xosJùL, IJoJr oPfJ mVJ-YVJr
cJPT ßTjA mJ xJzJ ßhPm?
\Ku FmJr vLfu VuJ~ muPuJ, fáA KTZM jJ mMP^A mJzJmJKz TrKZxÇ FmJr IJKo muPmJ, YMkYJk
ÊjKmÇ TgJ muPuA Yz UJKmÇ ßxA xºqJ~ TJPr≤ YPu pJmJr VrPo ho mº yS~Jr ßpJVJzÇ fáA ßfJ
\JKjxA, IJKo FTaá S Vro xyq TrPf kJKr jJÇ FTaá ˝K˜r IJvJ~ mJrJªJ~ UJKu VJP~ mPxKZuJoÇ
IJKo ImJT yP~ muuJo, UJKu VJP~ oJPj?
VJP~ \JoJ-TJkz KZu jJÇ ÊiM FTaJ SzjJ vrLPrr Ckr ßlPu ßrPUKZuJoÇ fáA IJiJPr ßar kJxKjÇ
KT∂á fáA pUj cJT KhP~KZKu fUj YoPT CPbKZuJoÇ KjP\r Skr ßWjúJ yKòuÇ ßTj ßp FPfJ mz
IJyJÿKT TruJo, UJKu VJP~ mJrJªJ~ mxPf ßVuJoÇ rJPV KjP\r YM u KZzPf AòJ TrKZuÇ
yJxPf yJxPf muuJo, S, FA mqJkJr! IJòJ \Ku, fá A KT oPj TKrx, ßfJr mMTaJ FTP\JzJ KyoJu~,
IJKo hMAv yJf hNPr ßgPT ßhPU ßluPmJ?
FUJPj \JKjP~ rJKU, fJPhr IJr IJoJPhr mJxJ kJvJkJKv yPuS oJ^UJPj ßmv UJKjTaJ lJTJ
\J~VJÇ ßxUJPj mz mz ßf\kJfJ IJr hJÀKYKjr VJZÇ
IJoJr mmt r nJwJ mqmyJPr \Ku IJyf xJPkr oPfJ ßlJx TPr CbPuJÇ ßfJr oM P U pJ IJPx fáA IJoJPT
fJA muKm, KT ßkP~KZx fáA?
vJ∂ nKñPfA \mJm KhuJo, IJKo IJr KT kJPmJ? fá A KT KTZM KhPf \JKjx?
IJoJr TgJ ßvw yS~Jr IJPVA \Ku KfKzÄ TPr CbPf KVP~ IJoJr Skr ÉoKz ßUP~ k´ J ~ kPz pJKòuÇ
aJu xJoPu KjP~ IJoJr yJPf SzjJ ßrPUA ßh ZMaÇ
IJ\PTS FTA xoP~ TJPr≤ YPu ßVuÇ WPrr ßnfPrr vrPfr xºqJ~ èPoJa IJmyJS~JÇ FTaá bJ§J
yJS~Jr IJvJ~ ZJPh CbuJo, ßmv uJVPZÇ xºqJaJ iLPr iLPr VJ| yP~ IJxPZÇ K^KrK^Kr mJfJxÇ
IJTJPvr KhPT fJKTP~ ßhKU YJh-fJrJ xm ßlrJKr yP~PZÇ IJTJv \MPz ßTmu kLf mPetr ßoWÇ mJfJx
nJrL yP~ IJxPZ, oPj y~ mOKÓ jJoPmÇ
ybJ“ WJPz ßT ßpj yJf rJUPuJÇ
ßkZPj jJ KlPrA ßar ßkuJo \KuÇ fJr VJP~ hJÀKYKjr KoKÓ VºÇ ßTj ßpj \KuPT IJmJr rJKVP~
KhPf AòJ yPuJ! KlxKlKxP~ muuJo, oJKo KT nJmPm? fá A FTJ IJoJr xPñ, fJS IJmJr xºqJPmuJÇ
\Kur KjÀ•Jk T£, pJ AòJ oPj TÀTPV n~ ßkPu ßfJ ßfJPT KTZM KhPf kJrPmJ jJÇ mPuA xJoPj
FPxJ oM P UJoM K U mxPuJÇ
IJoJr KjKmt T Jr k´ v ú , fá A KT KhPf FPxKZx?
\Ku VJ| ˝Pr muPuJ, fá A FPfJKhj iPr pJr \jq IPkãJ TrKZxÇ

ybJ“ \Ku jJPor KYrPYjJ ßoP~KaPT FTho IkKrKYfJ oPj yPò! vJKz krJr TJrPe ryxqo~LS
uJVPZJÇ KTPvJrL nJmaJ YJkJ kPz ßVPZÇ IJoJr KT ßpj yP~ ßVu! vrLPrr xmaá T á rÜ ZuJ“ ZuJ“ TPr
IJZPz krPf uJVPuJÇ IJKo lqJxlqJPx ˝Pr muuJo, fá A KT jJKnr KjPY vJKzr Tá K Y mJKix?
yqJ, ßTj ßhUKm? mPu IJoJr xJoPj hJzJPuJ \KuÇ
IJKo fJr ßTJoPrr mJT UJS~J UJ\aJ hMA yJPf IJTPz iPr fJr fuPkPa oMU èP\ KhuJoÇ \Kur
jJKnr YJrkJPv oPj yPuJ \JlrJPjr ßjvJ irJPjJ TzJ VºJÇ IJKo jJT cáKmP~ võJx KjKò, \Ku ßTPk
ßTPk CbPZÇ
ßx ybJ“ mPx kPz, IJoJr oJgJ \JkPa iPr IJoJr oM P U fJr IJèj Vro ßbJa kM P r KhuÇ
\LmPjr k´go YMoMÇ
\Kur ßbJPa mJfJKm ßumMr ˝JhÇ ßjvJÀr oPfJ YMPwA YPuKZÇ \KuS k´go k´JK¬r pπeJ~ Zala TrPZÇ
IJjJKz yJPf KjP\r I\JP∂A mä J CP\r ÉT UM P u ßlPuKZÇ
IJoJr yJf hMPaJ xYu yPfA \Ku IJP˜ TPr fJr ßbJa hMPaJ IJoJr ßbJPar TJrJVJr ßgPT oMÜ TPr
KjP~ yJkJPf yJkJPf muPuJ, KmP~r IJPV FaáTáA ßfJr jqJpq kJSjJ KZuÇ Fr ßmKv KTZM ßfJPT KhPu
ßfJr mhy\o yPmÇ IJr IJoJr mhjJo yPmÇ
ybJ“ KxKzPf oJP~r VuJ ßkP~ YoPT ßVuJoÇ
oJ KY“TJr TPr muPuj, \Ku KT ßfJr SUJPj? kJKbP~ ßhPfJ, fJr lá k J fJPT cJTPZÇ
FTaá xPr hJKzP~ \Ku hMA yJPf vJKz KbT TrPf TrPf muPuJ, KZ”, lákM KT jJ KT nJmPuJÇ
nJmJnJKmr KT IJPZ? IJKo KT IJoJr ymM ßmRPT YM o M S ßUPf kJrPmJ jJ?
IJoJr TgJ ÊPj \Ku, KkKó ßkJuJr vU TPfJ? mPu FTaJ ßnÄKY TJaPuJÇ
IJKo fJPT irPf ßpPfA Khu ßhRzÇ
ßx YPu ßpPfA ßTj ßp oPj yPuJ, FA ßoP~KaPT ZJzJ FT oMyëft kOKgmLPf ßmPY gJTPf kJrPmJ jJÇ \Ku
ÊiMA IJoJrÇ fJr xm KTZM ÊiM IJoJr \jqÇ
\LmPj FA k´ g o ImJT yuJo, nJPuJmJxJ~ FPfJ fí K ¬!
ßmPY gJTJr ßjvJ iPr ßVuÇ KT IJÁpt, nJPuJmJxJr ßZJ¢ FTaJ YMoM! fJPfA \Lmj mhPu ßVu!
kuä m L, dJTJ ßgPT

Kmmet
nJA ßmJPjr oPiq IJKo KZuJo ßZJaÇ fJA IJoJr IJhr KZu xmJr ßYP~ ßmKvÇ IJr IJKo KZuJo Ijq
nJAPmJjPhr ßgPT Knjú IgtJ“ UMm cJjKkPaÇ IJKo pUj ÛáPu pJS~J ßTmu ÊÀ TPrKZ fUj IJoJr mz
nJA~J IJoJPT Ûá P u ßrPU IJxPfjÇ KT∂á IKiTJÄv KhjA Ûáu ZMKar xo~ IJjPf KVP~ IJoJPT ßkPfj
jJÇ
k´go IgmJ KÆfL~ WµJ~ xqJrPhr ßYJUPT lJKT KhP~ IJoJrA oPfJ hMÓ ßZPuPoP~Phr xPñ Ûáu ßgPT
kJKuP~ ßxJ\J YPu ßpfJo VzJA jhLr fLPr mJuM KhP~ Wr mJjJPfÇ IgmJ uJ~¿ TîJm-F mzIJkMPhr
VJj FmÄ jJPYr KryJxtJu ßhUPfÇ TUj ßp hMkMr VKzP~ KmPTu FmÄ KmPTu VKzP~ xºqJ jJoPfJ fJ
ßU~JuA gJTPfJ jJÇ xºqJ WKjP~ pUj rJPfr IºTJr kOKgmLPT ßZP~ ßluPfJ fUj IPjTaJ nP~r
TJrPeA ßhRz KhfJo mJKzr KhPTÇ

ÀKaj oPfJA k´Kf xºqJ~ IJÿM FKVP~ IJxPfj uJKb KjP~Ç nJA~JrJ ßhRPz FPx ßTJPu fáPu KjPfj IJr
IJkM FKVP~ IJxPfj nJPfr gJuJ KjP~Ç xJrJ Khj ßrJPh WMPrKZÇ KT∂á UJS~J y~KjÇ fJA IJkM FmÄ
nJA~JPhr ßx KT KY∂J! nJA~Jr ßTJPu mPx IJkMr yJPf nJf ßUPf ßUPf ßhUfJo IJæM YJP~r TJPk
YMoMT KhPòj FmÄ IJÿMr KhPT fJKTP~ yJxPZjÇ IJæM oJP^ oPiqA muPfj, fáKo fJPT KjP~ ÊiMA KY∂J
TPrJ, fáKo ßhPU KjS IJoJr FA ßoP~ FTKhj UMm jJo TrPmÇ IJæM oJP^ oPiq rmLªsjJPgr ChJyreS
KhPfjÇ
xJrJ Khj pPfJA hMÓáKo TKr jJ ßTj rJPf IJÿMr TJPZ mA KjP~ mxPfA yPfJ FmÄ k´Kf krLãJPfA yfJo
lJˆt IgmJ ßxPT¥Ç
uJ~¿ TîJPm mzIJkMPhr jJY-VJj ßhUPf ßhUPf IJoJr UMm vU yPuJ IJKoS KvUPmJ jJY S VJjÇ
IJæM P T \JjJuJo IJoJr oPjr TgJÇ
IJæM muPuj, IJPrTaá mz ySÇ
IJæMr TgJ ÊPj oj UJrJk yP~ ßVuÇ KT∂á ßYÓJ YJKuP~A ßpPf gJTuJoÇ fUj IJoJPhr TPuJKjPf
IKlxJxt Tî J PmS KmPTPu ßhUfJo YJóá FmÄ IJK≤rJ VJj VJAPfjÇ uM P cJ, hJmJ, TqJro ßUuPfjÇ
IJKo ßxUJPj pJS~J ÊÀ TruJoÇ IJæM KZPuj FT\j Dit f j TotTftJ FmÄ IJoJr k´Kf IJæMr ß˚Pyr
TgJ TPuJKjr TJPrJ I\JjJ KZu jJÇ fJA mPxr ßoP~ KyPxPm IJoJPT ßTC xyP\ WJaJPfJ jJÇ
xmPãP©A KZu IJoJr ImJi KmYreÇ KT TîJPm KT IKlPxÇ VJPjr k´Kf IJoJr IJV´y ßhPU IJK≤rJ
IJoJPT VJj ßvUJPf uJVPujÇ FPT FPT IJPrJ KTZM IKlxJPrr ßZPuPoP~ ßpJV Khu IJoJr xPñÇ
FT IKlxJr YJóár ßoP~ nJPuJ jJYPfjÇ KfKj KmPTPu TîJPm IJoJPhr TP~T\jPT jJY ßvUJPf ÊÀ
TrPujÇ
K^jM K hr TJPZ jJY FmÄ IJK≤Phr TJPZ YuPf gJTPuJ IJoJr VJj ßvUJÇ VJj FmÄ jJY UMm fJzJfJKzA
r¬ TPr KjuJoÇ fJrkr IJr ßkZPj KlPr fJTJPf y~KjÇ ßTJPjJ IKlxJPrr IKnPwT IgmJ KmhJ~L
IjMÔJPj k´gPoA jJY FmÄ VJPjr \jq cJT kzPfJ IJoJrÇ fJZJzJ ÛáPur KmKY©J IjMÔJPj IJoJr VJj
FmÄ jJY gJTJ YJA-A YJAÇ FZJzJ TPuP\r jmLjmre IjMÔJPjS cJT kzPfJ IJoJrÇ
IJKo pUj k´JAoJKr ßZPz yJA ÛáPu kJ KhuJo fUj oJP^ oPiqA VJj FmÄ jJPYr xo~ uãq TrfJo,
IJoJPT CP¨vq TPr CbKf ßZPurJ láu S TJVP\r aáTPrJ ZMPz oJrPfJÇ IPjT mz Kv·L yS~Jr ˝kú
KjP~ ßTPa ßpPf gJTPuJ IJoJr ßxJjJKu KhjèPuJÇ
FT xo~ nJmPf uJVuJo, mOKÓ ^rJ mwtJ~ ßTC FT\j \JjJuJr kJPv IJoJr ßTJPu oJgJ ßrPU ÊjPm
IJoJr VJj fPmA ßfJ IJoJr VJPjr xJgt T fJÇ ß\qJ“˚J rJPfr „kJKu IJPuJ~ kJP~ jNkMr uJKVP~ IJKo
jJYPmJÇ IJPiJ IJPuJ IJPiJ ZJ~JPf ßTC FT\j ßhUPm IJoJr jJY, ß\JVJPm ßk´reJÇ fPmA ßfJ
IJoJr jJY ßvUJ xJgt T !
ßkP~S ßVuJo Foj FT\jPTÇ fJr yJf iPr IJkj\jPhr ß˚y-oofJPT Kmx\tj KhP~ Wr ZJzuJoÇ
KT∂á FKT!
ßx IJoJPT FT aJPj KjP~ FPuJ vyr ßgPT V´JPor xqJfPxPf oJKar WPr ßpUJPj KZu jJ ßTJPjJ KmhMq“,
VJKz - KZu jJ mJmMKYt, oJKu mJ TJP\r ßuJTÇ
k´JYMPptr oPiq ßmPz SbJ FA IJKo KfjPmuJ oJKar YMuJr ßiJ~J~ ßYJPU IºTJr ßhUPf uJVuJoÇ IJoJr
rKXj ˝kúèPuJ iLPr iLPr fJr rX yJrJPf uJVPuJÇ IJiMKjT ßkJvJT ßZPz IPñ \zJuJo mJPrJ yJf
vJKzÇ ÊÀ yPuJ IJoJr jfá j \LmjÇ

mJ˜m mzA TKbjÇ ßoPj KjuJoÇ FPfJ TPÓr oJP^S kzJPvJjJ YJKuP~ ßpPf gJTuJo KjP\r ßYÓJ~ hMA
FTaJ KaCvKj TPrÇ TJre, rJPf IJoJr ˝JoL IJoJPT KmZJjJ~ ßkP~ ßpoj IJjKªf yPfj, IJoJr
nrePkJwe ßpJVJPjJr mqJkJPr KZu fJr CPfiJaJÇ IJoJr võÊr-vJÊKzPT UMKv TrJr \jq IJoJr ˝JoL
IJoJPT KmjJ ßhJPw xJrJãe mTJmKT TPrÇ Fr \jq fJr oJP^ ßTJPjJ IjM P vJYjJS ßjAÇ
IKnoJPj nPr SPb mMTÇ KjP\PT ÊiM FTKa ßnJVqkeq nJmPf oj xJ~ ßh~ jJÇ KmPhsJyL yP~ SPb ojÇ
fJr cJPT IJr IJPVr oPfJ xJzJ KhPf kJKr jJÇ fJA ßfJ IJoJr Kk´~ kK©TJ pJpJKhr FT ßuKUTJr
FTKa CKÜr xPñ fJu KoKuP~ KuUPf yPò KjP\rA WPr, KjP\rA xJ\JPjJ KmZJjJ~, KjP\rA ˝JoLr
ÆJrJ iKwt f yKò KhPjr kr Khj, oJPxr kr oJx, mZPrr kr mZrÇ
kzJPvJjJr kmt ßvw yP~PZÇ FoFxFx KcKV´ KjP~ FUj IJTwt e L~ YJTKr TrKZÇ IJoJr ˝JoLr mqmxJS
FUj Khj Khj CjúKfr KhPTÇ InJm ßVPZÇ KT∂á ˝nJm pJ~Kj F mJKzr ßTJPjJ xhPxqrÇ IJoJr TÓ ßhPU
IPjPTA mºár oPfJ kJPv FPx hJzJPf ßYP~PZÇ FA jrT ßgPT C≠Jr TrPf mJKzP~ KhP~PZ
nJPuJmJxJr yJfÇ KT∂á TJPrJ yJf irPf oj YJ~Kj TUPjJÇ pJS~Jr \jq ßfJ IJKxKj F xÄxJPrÇ
IJoJr xm ˝kúPT VuJ KaPk yfqJ TPrKZ ßx ßfJ FPfJ xyP\ ßyPr pJmJr \jq j~! IJoJr \LmPjr ßvw
Khj kpt ∂ ßYÓJ TPr pJPmJ IJoJr ˝JoLr kJgr ÂhP~ lá u ßlJaJPjJrÇ
14 ßlms∆~JKr IJPx IJoJr \LmPj IPjT IJvJ KjP~ IJr YPu pJ~ FT mMT pπeJ KhP~Ç TJre, IJKo
YJTKr kJS~Jr kr Vf hMA mZr FA KhPj IJoJr ˝JoLr \jq KTPj FPjKZ FTKa TPr uJu ßVJuJkÇ
Kj\tPj pUj ßxaJ fáPu KhP~KZ fJr yJPf fUj ßx ZMPz ßlPuPZ CbJPjÇ KY“TJr TPr mPuPZ, FTaJ
lá P ur hJo kJY aJTJ? KT hrTJr KZu FaJ ßTjJr?
kJPvr Wr ßgPT krãPeA ßvJjJ pJ~ vJÊKzr VuJ, kJY aJTJr kJj KTjPu FTKhPjr UJS~J YPu, IJr
KfKj KTjPuj lá u Ç jqJTJÇ
võÊr xMr KoKuP~ mPu SPbj, TJPrP≤r Kmu KhPf yPm ßx KY∂J~ WMo ßjAÇ kJY aJTJ~ TPfJ CkTJr y~,
fJ jJ, jmJPmr ßmKa KTjPuj láu, láaJKj TPfJ!
kJY aJTJr ßvJT xJouJPf FPhr YPu pJ~ TP~TaJ KhjÇ IJoJr nJPuJmJxJr ßTJPjJ hJoA ßjA fJPhr
TJPZÇ IJoJr ˝JoLr kJgr ÂhP~ k´Kf±Kjf yP~ IJoJr nJPuJmJxJ IJmJr KlPr IJPx IJoJr TJPZÇ
IJxPZ 14 ßlms∆~JKrPf IJmJrS KTjPmJ ßVJuJkÇ fáPu ßhPmJ fJr yJPfÇ y~PfJ IJmJr WaPm IJPVr
WajJr kM j rJmO K •Ç fmM S ßhPmJÇ TJre, fJr k´Kf IJoJr IKnoJj IJPZÇ fPm IJ\S fJPT WOeJ TrPf
kJKr jJÇ IJKo ßp fJPT xKfqA UM m nJPuJmJKxÇ
ßxA KhPjr IPkãJ~ IJKZ ßpKhj ßx fJr náu mM^PmÇ IjMPvJYjJ~ TJfr yPm IJr IJKo xm IKnoJj
náPu KjP\PT C\Jz TPr ßhPmJ fJr TJPZÇ ßTjjJ FPfJ k´KfTëufJr oJP^S Kj\ VKfPf FKVP~ YPuPZ
IJoJr Kmmet nJPuJmJxJÇ
jJo S KbTJjJ k´ T JPv IKjòá T

FT\j yfnJVq ˝JoLr TgJ
krTL~J xŒTt muPf IJkjJrJ KT ßmJP^j? IKiTJÄv ßãP©A krTL~J xŒTt \JjJ\JKj yS~Jr kr
˝JoL-˘Lr oPiq ßxkJPrvj yS~Jr k´mefJ uãq TrJ pJ~Ç IJoJr m~x ßZYKuävÇ KT∂á IJ\ IJoJr
KmmJKyf \LmPjr ßx mJ˜m WajJ muPmJ fJ ßgPT k´KfKa hŒKfr KvãJ ßj~J CKYfÇ

IJKo KyªMÇ oMxuoJj kKrmJPr pUj ˝JoL fJr KmmJKyf ˘Lr krTL~J xŒPTtr TgJ \JjPf kJPr mJ ˘L
fJr ˝JoLr krTL~Jr TgJ \JjPf kJPr fUj ßp ßTJPjJ FTkã ßxkJPrvPjr \jq IJhJuPfr TJPZ
˝JoL mJ ˘Lr KmÀP≠ oJouJ hJP~r TrPf kJPrj KTÄmJ fJuJT KhPf kJPrjÇ KT∂á F rTo WajJ KyªM
hŒKfr ßmuJ~ WaPu KT yPf kJPr? jJ kJPr FT\j ˘L fJr ˝JoLPT fJuJT KhPf, jJ kJPr ˝JoL fJr
˘LPT fJuJT KhPfÇ
IKiTJÄv ßãP©A \JjJ pJ~, FT\j KyªM kKrmJPrr ˝JoL mJ ˘Lr xPñ kr kMÀw KTÄmJ jJrLr xPñ
xŒPTtr krS ˝JoL-˘L ÊiM oJjxÿJPjr KhPT ßYP~ TJCPT KTZM jJ mPu KhPjr kr Khj FTA KmZJjJ~ rJf
TJaJPòÇ KyªM KvKãf, rãevLu ßpRg kKrmJPr pKh FT\j ˝JoL fJr ˘Lr krTL~Jr WajJ \JjPf kJPr
fmMS ßx fJr ˘LPT fJuJT KhPf kJPr jJÇ
kJY mZr IJPV
kJY mZr IJPV ybJ“ FTKhj \JjPf kJruJo IJoJr ˘Lr xPñ IJoJr nJKf\Jr ‰hKyT xŒTt IJPZÇ
rJPV, ßãJPn, oJjxÿJPjr nP~ ˘L ßpj mM^Pf jJ kJPr Foj TPr rJPfr kr rJf ˘Lr xPñ TJaJPf
uJVuJo ˘LPT ßTJPjJ„k ¸vt ZJzJÇ FT\j kMÀPwr \LmPj Fr ßYP~ mz hM”PUr WajJ IJr KT yPf
kJPr?
pUj IJKo \JjPf kJruJo IJoJr Kk´ ~ ˘L IJoJr nJKf\Jr xPñ ‰hKyT xŒTt VPz fáPuPZ fUj IJoJr
oPjr Im˙J KT yPf kJPr! jJ kJrKZ IJKo nJKf\JPT èKu TPr ßoPr ßluPf, jJ kJrKZ ˘LPT, jJ IJKo
KjP\ orPfÇ TJCPT muPf kJrKZ jJ ßTJgJ~ IJoJr TÓ, ßTJgJ~ IJoJr mqgJÇ
mJKzr oJ-mJmJ, nJA-ßmJj, xmJA mJr mJr TPr muPZj, KT yP~PZ, KT yP~PZ? mJr mJr oPj yPf
uJVPuJ, ßp nJKf\JPT ßZJa ßgPT mz TruJo ßxA nJKf\J IJoJr xPñ FPfJ mz KmvõJxWJfTfJ
TrPuJ!
IJoJr nJKf\Jr m~x CKjv S ˘Lr m~x ßYRK©vÇ k´gPo IJKo xrJxKr IJoJr ˘LPT muPu ˘L kMPrJkMKr
I˝LTJr TPrÇ
FTKhj kr IJoJr ˘L fJr KjP\r ná u mM ^ Pf kJPrÇ xJrJãe TJjúJTJKa TrPf gJPTÇ KjP\r náu ˝LTJr
TPr UMm IjMf¬ y~Ç ßx FPfJ IjMf¬ ßp, fJr krTL~Jr xŒTt \JjJr krS KTZMKhj mJPh fJPT
mPuKZ, ßfJoJPT ãoJ TPr KhuJoÇ
KT∂á IJKo KjP\r TJPZ k´vú TKr, IJKo KT IJoJr ˘LPT xKfqA oj ßgPT ãoJ TPr KhuJo! jJ, F hJV
ßTJPjJKhj ßoJZJr j~Ç FTmJr nJmuJo IJ®yfqJ TrPmJÇ ßp \LmPj ˘Lr xPñ nJKf\Jr ‰hKyT xŒPTtr
TgJ \JjPf y~ ßx \Lmj jJ gJTPu IJPrJ nJPuJ y~Ç
jJ, IJKo Foj FT yfnJVq ˝JoL ßp, IJoJr YJr mZPrr ßZPu S j~ mZPrr ßoP~r oMPUr KhPT fJKTP~
IJ®yfqJS TrPf kJruJo jJÇ nJmuJo IJoJr oO f á q ßfJ xoxqJr xoJiJj TrPf kJrPm jJÇ
IJmJr nJmuJo, nJKf\JPT èKu TPr ßoPr ßluPmJÇ fJS kJruJo jJÇ KmvõJxWJfT nJKf\JPTS ßoPr
ßluPf kJruJo jJÇ IJKo ßp fJPTS nJPuJmJKxÇ
oPj oPj nJmuJo, pPfJKhj mJYPmJ, ˘LPT IJr ¸vt TrPmJ jJÇ FA WajJ kOKgmLPf Yfágt mqKÜ ßpj
muPf jJ kJPrÇ yJ\Jr yPuS IJorJ ßfJ KyªM !

mftoJj Im˙J
IJoJr oPj y~ FUj IJoJPhr \LmPj KmvõJx jJPor v»Ka IJPZÇ IJoJr ˘LPT IPjT mMK^P~ fJr náu
nJXJPjJr ßYÓJ TPrKZÇ ßxS fJr KjP\r náu mM^Pf ßkPr KjP\PT mÉ IJPV ÊiPr KjP~PZÇ
KmmJKyf \LmPj krTL~J xŒPTtr krS ßp xMUL hJŒfq \Lmj VPz ßfJuJ pJ~ fJ FUj IJoJr oPj y~
IJorJ k´goÇ hJŒfq \LmPj IJoJPhr oPfJ WajJ WaPf kJPrÇ KyªM kKrmJPr pKhS mJ F rTo WajJ
WPa fJ kK©TJr kJfJ~ ßmr y~ jJÇ
FTKxPc≤JKu ˘Lr krTL~J WajJr kPrS ßp KmmJKyf \LmPj xMUL yS~J pJ~ fJr ChJyre IJorJÇ ßp
IJKo kJY mZr IJPV kOKgmLr xmPYP~ yfnJVq ˝JoL mPu oPj TPrKZuJo ßxA IJKo mftoJPj kOKgmLr
xmPYP~ ßxRnJVqmJj ˝JoL S mJmJ KyPxPm nJmKZÇ FUj nJmKZ kJY mZr IJPV pKh rJPVr oJgJ~ FTaJ
Kx≠J∂ KjP~ KjfJo fJyPu KfjKa \Lmj jÓ yP~ ßpPfJÇ
xM K k´ ~ kJbT, IJkjJrJ IJoJPhr \jq IJvLmt J h TrPmjÇ IJKo Kmvõ J x TKr, Purity can come from
impure water, if you boil its character - hNKwf kJKj ßgPTS Ê≠fJ \jì KjPf kJPr, pKh
IJkKj fJr YKr©PT ßvJij TPr ßjjÇ
jJo-KbTJjJ KmyLj

Kj\˝ rX
- ZMKa
\LmPj ßpoj TÓ ßkP~KZ ßfoKj nJPuJmJxJS ßkP~KZ IPjTÇ IJoJr \LmPj WPa pJS~J WajJèPuJr
Kj\˝ rX IJPZÇ FTJ∂ ImxPr WajJèPuJr rXèPuJPT xJK\P~ ßhKUÇ KT ßkuJo IJr KT ßkuJo jJ fJ
KjP~ TUPjJ KyxJm TKr jJÇ fJPf yfJvJ IJPrJ ßmPz pJ~Ç
1982 xJuÇ TîJx S~JPj kJKzÇ fUj KZu vLfTJuÇ mJmJr vU oJZ irJrÇ TPuP\ IiqJkjJr
kJvJkJKv xo~ ßkPuA mJKzr kJPvr KmPu YPu pJj \Ju KjP~Ç ßpKhPjr WajJ ßxKhj mJmJr xPñ IJKo
S IJoJrA xom~xL TJP\r ßoP~ KVP~KZ oJZ irJ ßhUPfÇ ßZJa-mz kMKa, YJªJ, ßaÄrJ IJPrJ IPjT
rTo oJZ irJ kzPZ k´ K fmJrAÇ
Frkr \JPu irJ kzu KmvJu xJAP\r FT oJZÇ IJKo ßfJ oyJ UM K vÇ
IJoJr UMKv ßhPU oJPZr oMPU hKz KhP~ ßmPi IJoJr yJPf ^MKuP~ KhP~ muPuj xJmiJPj mJKz ßpPfÇ
mJmJ KxVJPra ßUPfjÇ fJr xPñ gJTJ hJKo uJAaJraJ IJoJr ßxJP~aJPrr kPTPa ßrPU muPuj, FaJS
ßpj xJmiJPj KjP~ pJAÇ
IJoJr IPfJxm ßU~Ju rAPuJ jJÇ oJZ KjP~ uJlJPf uJlJPf mJKz pJKò IJr kPg xmJA \JjPf YJAPZ
TPfJ hJo? UMm Vmt TPr xmJAPT muKZ, IJoJr mJmJ \Ju KhP~ iPrPZjÇ nJAPmJj xmJr mz IJKoÇ
mJKz ßlrJr kr ßZJa nJAPmJj, IJÿM , UJuJÿM xmJA oJZ ßhPU UM m UM K vÇ
oJZ ßTPa nJ\J yPò Foj xo~ mJmJ KlPr FPujÇ ßVJxu ßxPr FPx IJoJr TJPZ uJAaJr YJAPujÇ
kPTPa yJf KhuJo, uJAaJr ßjAÇ FaJr TgJ ßfJ náPuA KVP~KZuJoÇ ßTJgJS UMP\ kJS~J ßVu jJÇ
fUj oPj yPuJ ßp, xJrJ rJ˜J~ ßfJ oJZ KjP~A uJlJKòuJoÇ ßTJPjJ FT lJPT uJAaJraJ kPTa ßgPT
kPz ßVPZÇ
k´ Y § oJr ßUuJo mJmJr yJPfÇ FnJPm oJrPm fJ TUPjJ T·jJ TKrKjÇ ßoPrS pUj rJV ToPZ jJ fUj
iJÑJ KhP~ mJKz ßgPT ßmr TPr KhP~ hr\J mº TPr KhPuj FA mPu ßp, uJAaJr pKh IJjPf kJKr fPmA
ßpj KlPr IJKxÇ

rJPfr IºTJPr mJKzr xJoPj hJKzP~ TJhKZÇßTJgJ~ pJPmJ mM^Pf kJrKZ jJÇ ‰vvPmr ßxA xmM\
KhjaJ UMm metyLj oPj yP~KZu ßxKhjÇ
hMA WµJ kr IJÿM FPx ßYJPUr kJKj oMKZP~ KhP~ mJxJ~ KjP~ KVP~KZPujÇ
TîJx aáPf kKz fUjÇ k´KfKhjA IJÿMr TJPZ kzPf mKxÇ ßxKhj IJÿM IxM˙ gJTJ~ mJmJr TJPZ kzPf
mPxKZÇ S~Jct KoKjÄ kzKZuJoÇ mJmJ kzJPuj This - Khx, That - hqJaÇ
kzPf kzPf TUj ßpj hqJa ßgPT aqJa yP~ ßVuÇ
mJmJ ÊPj muPuj, KT kzKZx?
mM^Pf kJruJo CóJrPe náu yPòÇ pPfJA oPj TrJr ßYÓJ TKr aqJa ZJzJ Ijq KTZMA oPj kzPZ jJÇ
IJoJr mJmJ KZPuj cJTxJAPar mhPo\JK\Ç ßvwmJPrr oPfJ xJmiJj TPr KhP~ muPuj, FmJr pKh oPj
TrPf jJ kJKrx fJyPu IJ˜ rJUPmJ jJÇ
kKreJPor TgJ KY∂J TPr FmJr aqJaS ná P u ßVuJoÇ Foj ß\JPr FT uJKg oJrPuj ßp KmZJjJ ßgPT ZMPa
KVP~ hr\Jr TJPZ kzuJoÇ YJrkJPvr xm KTZMPT yuMh oPj yPuJÇ \K¥Pxr oPfJ yuMh nJPuJmJxJ
CkyJr ßkuJo mJmJr TJZ ßgPTÇ ßZJa vrLraJ~ pPfJ mqgJ ßkP~KZuJo fJrPYP~ IPjT mqgJ
ßkP~KZuJo oPjÇ
TîJx KxPé kKz fUjÇ ßyoP∂r ßTJPjJ FT TîJ∂ hMkMrÇ mJxJr xmJA WMKoP~ KZuJoÇ ybJ“ WMo ßnPX
pJS~JPf \JjJuJr TJPZ FPx hJzJuJoÇ IJoJr mºá-mJºmLrJ TP~T\j KoPu ßmR ZMA ßUuPZÇ UMm AòJ
yKòu SPhr xPñ KVP~ ßUuPfÇ KT∂á FA xo~ mJAPr ßVPuA mTJ UJPmJÇ fJA \JjJuJr VOu iPr hJKzP~
ßUuJ ßhUKZ IJr yJxKZÇ
ybJ“ v» TPr ßyPx ßluPfA kJPvr ÀPo WMKoP~ gJTJ mJmJr WMo ßnPX ßVuÇ
nJmuJo WMo nJKXP~ KhP~KZ mPu y~PfJ mTJ ÊjPf yPmÇ
KT∂á IJoJPT UM m ImJT TPr KhP~ mJmJ FTaJ frTJKr TJaJr ZMKr FPj IJoJr ßkPa ßYPk irPuj IJr
muPuj, mu FPfJãe ßTJj ßZPur xPñ IJ`J oJrKZKu? YM P ur ^á K a iPr TP~TaJ Yz oJrPujÇ
FPfJ ßmKv ImJT yP~KZuJo ßp oMU KhP~ ßTJPjJ TgJ ßmr yPuJ jJÇ
TgJ jJ muJ~ IJPrJ T~aJ Yz ßUuJoÇ
ßyoP∂r KmPTPu KjPot W IJTJPv \KzP~ gJTJ IJTJKv rPXr nJPuJmJxJèPuJ ybJ“ ZJA mPetr yP~ ßVuÇ
mJmJ jJPor oJjMPwr k´Kf IJ\ ÂhP~ ßTJPjJ vs≠J UMP\ ßkuJo jJÇ ßp mJmJ-oJ x∂JPjr xmPYP~ TJPZr
oJjM w ßxA mJmJPT IJ\ IJkj nJmPf kJruJo jJÇ oj ßgPT FTaJ hN r fô ‰fKr yP~ ßVuÇ
ßoP~Phr ßp m~xaJ KjP~ oJP~rJ UMm KYK∂f S nLf gJPTj KbT ßxA m~PxA ßk´Po kPz ßVuJo Có
KvKãf FT pMmPTrÇ FTaJ IJvs~ UM\KZuJo ßpUJPj FTaá nJPuJmJxJ ßkPf kJKrÇ TJre, mJmJr
IfqJYJr ÊiM IJKo FTJ jA, mJKzr k´KfaJ oJjM wPTA xyq TrPf yPfJÇ IJoJr k´JeKk´~ IJÿMS fJ ßgPT
ßryJA ßkPfj jJÇ
ßk´Por k´go KTZMKhj ˝Pkúr oPfJ oPj yPuS IKYPrA mM^uJo náu TPrKZ oJjMw KYjPfÇ m~Pxr Km˜r
mqmiJPjr TJrPeA y~PfJ hM\Pjr oJjKxTfJ xŒNet KnjúÇ FZJzJS IJoJr k´KfaJ Kmw~A fJr KjP\r
oPfJ TPr ßx ßkPf YJAPfJÇ fJr kZª oPfJ YuPf IJoJPT mJiq TrPfJÇ oPjr FTJTLfô hNr TrPf
IJvs~ KyPxPm pJPT ßkPf YJAuJo fJPT FUj ÊiM mJzKf TÓ oPj yPòÇ fJr pπeJr oJ©J FPfJA ßmPz
YuPuJ ßp, FT xo~ mJiq yuJo ßxA Ixo xŒTt ßvw TrPfÇ nJPuJmJxJr IPjT rPXr xPñ FmJr
TJPuJ FTaJ rX ßpJV yPuJ oPjr IJKXjJ~Ç

IJmJrS ßk´ P o kzuJoÇ fPm FmJr kKref m~PxÇ pKhS Kx≠J∂ KjP~KZuJo SkPg IJr jJ fmMS IJKoA
mM ^ Pf kJKrKj IJmJr TUj kg ná u TPr ßxA kPg YPu KVP~KZÇ
oPj yPuJ FmJr ßpj kN e t f J ßkuJoÇ IJoJr FTJTL \Lmj ßvw yPuJÇ k´KfKhj ßhUJ yPfJ IJoJPhrÇ S
xTJPu IKlx pJmJr kPg IJoJPT TPuP\ KhP~ ßpPfJ IJr yJPf fáPu KhPfJ Vf rJPfr ßuUJ
KYKbUJjJÇ TPu\ ßgPT KlPr ßlJPj TgJ yPfJ FmÄ IKlx ßvPw k´KfrJPfA FTmJr yPuS ßx IJxPfJ
IJoJPhr mJKzr xJoPjÇ
hM \ j KoPu AòJoPfJ ßmKzP~KZ IPjT \J~VJ~Ç nJPuJmJxJr jLu rXaJ ßp FPfJ xMªr fJ IJ\ CkuK…
TrPf kJruJoÇ IJoJr xo˜ TÓ, oPjr ßnfr \Po gJTJ FT xoMhs pπeJ ßx náKuP~ KhP~PZ KjPutJn
nJPuJmJxJ KhP~Ç
Sr TgJ mJKzPf \JjJ\JKj yPfA oJr ßUuJo IJmJrÇ oPjr oPiq IJmJr iJÑJ ßUuJoÇ FA m~Px oJr
ßUPf yPm FPfJaJ nJKmKjÇ IJoJr FTJTLfô ßWJYJPfA ßfJ fJPT mºá KyPxPm mre TPrKZÇ IJoJr FA
FTJTLPfôr \jq ßfJ IJoJr kKrmJr hJ~LÇ ßZPuPoP~Phr xmPYP~ KjrJkh IJvs~ xmPYP~ nJPuJ mºá
mJmJ oJ pUj YJ~ ßp x∂JPjr xPñ fJr xŒTt mºár oPfJ jJ yP~ n~-nLKf IJr TzJ vJxPjr xŒTt
‰fKr TrPf fUj fJPhr oJP^ I\JP∂A ßpJ\j ßpJ\j hNrfô ‰fKr yP~ pJ~Ç
IJoJr ßk´ o PT yJrJPf YJA jJÇ Kx≠JP∂ IJKo IjzÇ kKreKfPf FmJr ÊÀ yPuJ ßYJr ßkaJPjJr oPfJ
TPr ßkaJPjJÇ FmJr nJPuJmJxJr IJPrT rX ßhUPf ßkuJoÇ uJu rX, rPÜr uJu rXÇ
IPjT YzJA-C“zJA ßkKrP~, IPjT V†jJ xyq TPr ImPvPw Z~ mZPrr ßk´Por xoJK¬ WKaP~ IJoJPhr
KmP~ yPuJÇ IJoJr kJgr TKbj mJmJ ImPvPw KTZMaJ jojL~ yP~ KmP~Pf of KhPujÇ
jfáj TPr ˝kú ßhUJ ÊÀ yPuJÇ ˝Pkúr oJjMPwr xPñ ˝Pkúr xÄxJr VzJr ˝kúÇ fPm ˝kú ßp UMm xyP\
mJ˜m yPm jJ fJ IKYPrA mM^Pf kJruJoÇ TÓèPuJ ßpj IJoJPTA nJPuJmJPx, xñ ZJzPfA YJ~ jJÇ
KmP~r kr CkyJr ˝„k ßkuJo võ Ê rmJKzr ‰mrL kKrPmvÇ V´ J oq oJjKxTfJr I· KvKãf võJÊKzr ßYJPU
IJoJr ßTJPjJ èe irJ kzPuJ jJÇ xmA ßTmu ßhJwÇ IJoJr xm TgJ~, TJP\ náu UMP\ ßmr TrJ fJr
k´ i Jj TJ\ yP~ hJzJPuJÇ
Foj kKrK˙Kfr xPñ IJPV kKrKYf KZuJo jJÇ fJA fJu ßouJPf kJrKZuJo jJÇ
FPfJKhj uJuj TPr rJUJ ˝kúaJPT IJ\ xKfq ˝kúA oPj yPuJÇ \LmjaJPT metyLj oPj yPuJÇ vJhJ
rPXr \LmjÇ IxyjL~ kKrPmv ßgPT oM K Ü ßkPf KlPr FuJo IJPVr KbTJjJ~Ç
\LmjaJPT pUj Ik´P~J\jL~ IgtyLj oPj yPò, oJP^ oPiq Kmkh\jT KTZM TrJr Kx≠J∂ KjKò KbT
fUjA \LmPj WPa ßVu FT jfáj WajJÇ ßoP~r oJ yuJoÇ ßUJhJr TJPZ xmxo~ k´JgtjJ TrfJo IJoJr
ßpj ßoP~ y~Ç ßx FmJr IJoJPT KjrJv TPrKjÇ pUjA IJoJr ßZJ¢ ßxJjJr ßYyJrJ ßhKU, xPñ xPñ
FPfJ mZPrr xm TÓ náPu pJAÇ FPfJKhPj jfájnJPm ßmPY gJTJr TJre UMP\ ßkP~KZÇ FUj IJKo
nJPuJmJxJr jfáj IJPrT rPXr xºJj ßkP~KZÇ ßVJuJKk rPXr nJPuJmJxJÇ IJoJr ßhz mZr m~Pxr
ßVJuJKk rPXr uçLPxJjJ kro Kjnt r fJ~ Sr KmZJjJ~ WM K oP~ IJPZÇ
IJoJr \LmPj pJ KTZM WPaPZ, pPfJ TÓ mP~ ßmPzP~KZ FPfJ mZr iPr, ßfoj ßTJPjJ WajJr kMjrJmOK•
IJKo IJoJr ßoP~r \LmPj WaPf ßhPmJ jJ, KTZMPfA jJÇ
dJTJ ßgPT

TJñJu
- xMKo IJÜJr
IJKo xMKoÇ k´go nJPuJPmPxKZuJo xJyJr-PTÇ ßx KZu oJfJuÇ KhPj ßx krjJrLPf IJxÜ gJTPfJÇ
rJPf ßx IJoJr CÀr xKº ˙Pur WsJe KjPfJÇ IJKo fJPT xm KmKuP~ KhfJoÇ TJre, IJKo fJPT
nJPuJmJxfJo, IJKo fJr KmmJKyf ˘L KZuJoÇ
ßx TUPjJ YJAPfJ jJ IJoJr \rJ~M P f fJr x∂Jj ßyJTÇ fJr nJPuJmJxJ KZu ßoKTÇ
FnJPm Khj YPu pJ~Ç IJoJr ßTJPu \jì y~ FTKa ßZPu x∂JjÇ IJoJr ˝JoL S võÊr-vJÊKz FTKhj
ImM^ x∂JjPT náu SwMi UJAP~ yfqJ TPrÇ
IJKo FojA oJ, KTZMA TrPf kJKrKj IJoJr x∂JPjr \jqÇ Kj\ yJPf fJPT Tmr KhuJo mOKavPhr
oJKaPfÇ ßxUJPj KZuJo IxyJ~Ç mJÄuJPhPv FPj IJoJPT kJVu, oJjKxT ßrJVL mPu KcPntJx KhP~
ßh~Ç yJ~Pr IJoJr nJPuJmJxJÇ
ÊÀ yPuJ IJoJr KÆfL~ \LmjÇ jJo fJr
xJo-xMojÇ FA oJjMwKa KZu IJoJr ZJ~Jr oPfJÇ xMoj KZu
KmPhKvÇ mJÄuJPhPv dJTJ~ fJr KmvJu mJKzÇ mJKzr xJoPj ßx KuPUKZu vJj mJiJPjJ kJgPr, xM K o
KnuJÇ ImxPrA ßx IJoJPT Kj\ yJPf rJjúJ TPr UJS~JPfJÇ IJoJr IxM˙fJ fJPT TrPfJ KmYKufÇ
IJoJr ßxmJ-pPfú ßx KZu oVúÇ FPfJ IJjª, FPfJ nJPuJmJxJ IJKo IJr ßTJgJS kJAKjÇ IJoJr pJ
kZª fJ-A ßx KTPj IJoJPT UMKv TrPfJÇ
IJoJr k´ K f FPfJ nJPuJmJxJ, FPfJ IJhr IJoJr nJPVq ßmKv Khj xAPuJ jJÇ IJuä J y IJoJr TJZ ßgPT
fJPT KjP~ ßVuÇ
IJKo IJmJr FTJTL, Kj”xñ FT\j ßoP~Ç mºá-mJºm pJrJA mM^PfJ IJKo Kj”xñ fJrJA IJoJPT k´vú
TrPfJ FA ßpRmj KjP~ IJKo KT TPr gJKTÇ FrJ YJAPfJ fJPhr xPñ KmZJjJ~ pJAÇ IJKo fJPhr FTho
xyq TrPf kJKr jJÇ
FT mZr kr IJoJr fífL~ \Lmj oJPj IJoJr KÆfL~ KmP~ y~Ç kJ©L ßhUJr Khj pUj ßhUuJo IJoJr
vrLPr yJf KhPò fUjA ßnPmKZ ßuJTKa ßToj yPf kJPrÇ nJVqâPo fJr xPñA IJoJr \Lmj IJr÷
y~Ç ImPyuJ muPf pJ ßmJ^J~! fJr mJóJPhr ßx IJhr TPrÇ rJPf ßx ßTJPjJ ßxé IjMnm TPr jJÇ
fJA fJr ˘Lr hrTJr ßjAÇ fJr oj UMKv TrPf yPu KT TrPf yPm fJ FT\j ßlPrvfJS muPf kJrPm
jJÇ
ßx IJuJhJ KmZJjJ~ gJPTÇ nhs n JPm TgJS mPu jJÇ ßx IJoJr yJPf aJTJ-k~xJ KhPf rJK\ jJÇ IJKo
pKh hMKhj jJ ßUP~ gJKT fJyPu ßx K\ùJxJS TPr jJ, ßTj UJAKj? ßTJPjJ TJrPe cJÜJPrr TJPZ ßpPf
YJAPu ßx IJoJr xPñ pJPm jJÇ mJxJr ßTJPjJ K\Kjx KTjPf yPu ßx IJoJr TJPZ K\ùJxJS TPr jJÇ
IJoJr kZPªr UJmJrèPuJ ßx IJPj jJÇ ßTJPjJ TgJ K\ùJxJ TrPu C•r ßh~ jJÇ ßx IJoJPT xPªy
TPr jJÇ TgJ~ TgJ~ ßx IJoJPT WJr iPr ßmr TPr ßhPm mPuÇ oJrPf IJPx, ßZJaPuJPTr mJóJ mPu
VJKu ßh~Ç
IJoJr m~x FUj mK©vÇ IJoJr FTKa x∂JPjr oJ yPf APò TPrÇ ßx mJóJ YJ~ jJÇ TJre, IJPVr
WPr fJr KfjKa ßoP~ IJPZÇ ßx IJoJPT cJÜJr ßhUJPjJr KnK\aS ßhPm jJÇ IJoJr xPñ ßTJgJS
ßpPfS IJV´ y L jJÇ TgJ~ TgJ~ mPu IJoJPT YPu ßpPfÇ

IJKo ßTJgJ~ pJPmJ? ˝JoLr mJKz jJKT ßoP~Phr ßvw KbTJjJÇ ßx fJr mJóJ KjP~ KmZJjJ~ ÊP~ gJPTÇ
IJoJPT \J~VJ ßh~ jJÇ mJiq yP~ IJoJPT ßlîJPr WMoJPf y~Ç IJP˜ IJP˜ fJr k´Kf IJoJr WOeJ y~Ç
KT∂á fJPT nJPuJmJxPf YJAÇ ßTj FPfJ ImPyuJ IJoJr k´ K f?
FUj IJKo IJr TJCPT nJPuJmJxPf YJA jJÇ IJoJPT ßTC Bh, KmP~mJKwtTL, \jìKhPjr ÊPnòJ \JjJ~
jJÇ IJKo FT\j nJPuJmJxJr TJñJuÇ IJKo YJA IJoJr ˝JoLr IJhr ßxJyJVÇ KT∂á kJA jJÇ IJoJr F
\Lmj nJPuJuJPV jJÇ IJ®yfqJ TrPf APò TPrÇ
IJoJr IJ®yfqJr kr IJoJr ˝JoL ßpj IJoJr oO f Phy jJ ßhPUÇ
IJoJr oJ-mJmJ ßpj IJoJrA ßTjJ \J~VJPf Tmr ßh~Ç TmPrr ßjoPkäPa ßpj IJoJr ˝JoLr jJo jJ
ßh~J y~Ç IJoJr jJPor kr ßpj mJmJr jJo gJPTÇ TJre, IJoJr hM”PUr KhjèPuJPf fJrJA IJoJr
kJPv KZPujÇ
TJPrJ k´Kf IJoJr rJV ßjAÇ IJoJr nJPVq pJ KZu fJ-A yP~PZÇ
IJoJr ˝JoL ßoJmJAPu ßp ßoP~Kar xPñ nJPuJmJxJr TgJ mPu ßx ßpj IJoJr oOfáqr kr fJPTA KmP~
TPr xMUL y~Ç IJKo ßfJoJr FmÄ ßfJoJr ymM ßmR-Fr \jq ßhJ~J TKrÇ
kNet KbTJjJ KmyLj, dJTJ ßgPT

ÊiM ßYJPUr IJzJu
fUj Tî J x lJAPnr ZJ©L IJKoÇ
Yûu oj S kzJPvJjJ~ IoPjJPpJVL yS~J~ IJoJr k´JAPna KaCar rJUJ yP~KZu Kfj\jÇ fJrA
FT\j IJoJr xmPYP~ Kk´ ~ KaCar, IJ®L~fJr aJjJPkJzPj pJPT nJA~J mPuA cJTfJoÇ IJoJr mJmJoJP~r TJPZ KZPuj kM©fáuq FmÄ IJorJ fJr UMmA ß˚ynJ\j mPu KfKj FPT KjP\r mJxJA oPj TrPfjÇ
IjJxt kzPfjÇ ßhUPf ßmv yqJ¥xJo, jmqfJ~ CØJKxf xM P ruJ TP£ èKZP~ TgJ muPfjÇ fPm xmPYP~
IJTwteL~ S KY• KjÄzJPjJ Kmw~ KZu fJr ^T^PT hJfÇ yJxPu IJKo IJz ßYJPU uMKTP~ ßhUfJoÇ
ßuUJkzJ~ Ifq∂ ßoiJmL FmÄ KaKYÄP~r ßãP© KZPuj IJ∂KrTÇ fJr xMªr mJYjnKñ IJoJPT IJTíÓ
TrPfJ pUj-fUj FmÄ IJKo ßmv xoLy TrfJoÇ xm KTZM xoJj fJPuA YuKZuÇ
TP~TKhj ßpPf jJ ßpPfA FTKhj ßYJPU ßYJU kPz ßVuÇ ßhUuJo, KfKj IkuT IJoJr KhPT fJKTP~
IJPZjÇ k´ J ~A ßhUPf ßkfJoÇ âoJjõP~ FT ßhz WµJr ˙Pu hMA Kfj WµJ kzJPfj IgtJ“ VPz IPitT
xo~ kzJPjJr oJP^ TJaJPfjÇ KT∂á IJKo fUj AhMr, ZMPYJ S ßmPf AhMPrr AÄPrK\ kOgTnJPm jJ
\JjPuS I∂f rqJa v»aJ mM^Pf kJrfJo KmiJ~ Ifq∂ xÄPTJPY kzPf mxfJoÇ ßhUPf ßfoj lvtJ
jJ yPuS IJoJr vqJomet ßYyJrJ~ vJrLKrT Vbj y~PfJ mJ ßZPuPhr j\r TJzJr oPfJA KZuÇ TJP\A
KaCar nJA~Jr ßh~J ß˚y Cuddle to Caress Igt J “ âPoA IJhPrr kKroJeaJ mO K ≠ ßkPf gJTPuJÇ
IJoJr kzJr ÀoaJ KZu kO g TÇ xJiJref ßTCA SA ÀPo ßpPfJ jJÇ ÊiM IJoJr KkKó nJAaJ oJP^ oPiq
KfKz-KmKzÄ TrPf TrPf IJxPfJ FmÄ uœ-^œ ßoPr IJmJr ZMaÇ
IJvkJv pUj Kj”v» fUj KfKj IJoJPT TJPZ ßaPj mxJPfjÇ oJP^ oPiq IJoJr VJP~ yJf ßmJuJPfj
FmÄ IPjT xMªr TPr kzJ ßmJ^JPfjÇ yJKxoJUJ xMªr nJwPe IJoJr ojaJ pUj kJbqxNKYPf ßTKªsnëf
yPfJ fUj KfKj IJoJr TkJPur YM u èPuJ xKrP~ KhPfjÇ pUj muPfj mM^Pf ßkPrPZJ FmÄ IJKo \mJm
KhfJo K\, fUj IJhr TPr YM o M ßUPfjÇ

TîJx lJAn ßgPT Kxé ßxPnPj SbJr krS IJoJr xPñ KfKj FTA IJYre TrPfjÇ fJrkr FAPa
CbuJoÇ IJoJr mäMKoÄ F\Ç KfKj pUj IJPVr oPfJ IJoJr ¸vtTJfr ˙JPj yJf ßmJuJPfj fUj xyq
TrPf kJrfJo jJÇ UM m ‰ipt iJre TrPf yP~PZ IJoJPTÇ KT∂á TPfJKhj?
FTKhj IJKo xyq TrPf jJ ßkPr fJr yJf FT ^aTJ~ xKrP~ KhuJoÇ KfKj fUj ßZJmu ßoPr IJoJPT
mMPT \KzP~ irPujÇ IJKo mJTÀ≠ yP~ TJkPf gJKTÇ xŒTtaJ Cuddle ßgPT Hug-F kKref yP~
ßVuÇ hMoPz-oMYPz FTJTJr TPr KhPuj IJoJPTÇ IJoJr hMA ßYJU aTaPT yP~ IPaJPoKaT mº yP~
ßVuÇ ybJ“ IJoJr KkKó nJAP~r ZMPa IJxJr IJS~J\ IJoJr TJPj FPx mJ\PuJÇ ßYJU UMPu ßpPfA
ßhKU \JjJuJ ßUJuJÇ hs∆f xMbJo ßhPyr mJÉ ßgPT KjP\PT oMÜ TPr KjrJkh hNrPfô xKrP~ KjuJoÇ uöJ~
FT oMyëftS mPx gJTPf kJKrKj fJr xJoPjÇ ZMPa YPu ßVuJo KjP\r ßmcÀPoÇ
fJrkr ßgPT yP~ ßVuJo hM \ j hM \ jJr, yJ\JPrJ KY¤ FPT KhPuj IJoJr ßhy-oj-k´Je \MPzÇ fáo Kmj
K\~J TqJ~PxÇ pPfJãe IJKo fJr hMA mJÉr Inq∂Pr gJTfJo fPfJãe oPj yPfJ FaJA mMK^ kOKgmLr
xmPYP~ TuM w oM Ü KjrJkh \J~VJÇ
IJoJPhr xŒPTtr TgJ mJxJr ßTCA \JjPfJ jJÇ KT∂á oyuäJ~ KTnJPm ßpj KrCoJr ZKzP~ kzPuJ ßp,
IJKo fJr mJVh•JÇ fPm CbKf m~Pxr ßTJPjJ ßZPu IJoJPT TUPjJ KmrÜ TrJr xJyx kJ~KjÇ ßTjjJ
IJoJr KaCar KZPuj oyuä J ~ KxKj~r nJAPhr FT\jÇ IJoJr IPjT mJºmLrJ ßfJ fJPT mrJmr hMuJnJA
mPuA xP’Jij TrPfJÇ fJr mJxJ KZu IJoJPhr kJPvr mJxJr KjY fuJ~ mqJPYur TJorJ~Ç FoPjJ
ßhUJ ßVPZ, rJf KfjaJ~ mJrJªJ~ IJoJr KhPT oMU TPr KfKj hJKzP~ IJPZjÇ KbT FTA IjMnëKf KjP~
IJKoS IjM „ kÇ IgY KT TJ§, F xJãJPfr ßTJPjJ kN m t kKrT·jJ KZu jJÇ
Khj ßkKrP~ FTKhj xMPUr ˝kú mJ˜mJ~Pjr WµJ ßmP\ CbPuJ hMA k´JP∂Ç ßx fUj oJˆJxt ßvw TPr
ßmKrP~PZ FmÄ FTKa k´JAPna lJPot YJTKrrfÇ IJKo A≤JrKoKcP~a kJx TPrKZÇ IJoJr kJ© KyPxPm ßx
KZu FTv kJPxt≤ KlaÇ IgY IJoJr mJmJ-oJ rJK\ jjÇ ßTjjJ mJKyqT hOKÓPf kM©fáuq yPuS
k´TífkPã ßx KZu IJoJr IyÄTJrL oJP~r ßYJPU ßmoJjJj, V´JPor VKrm WPrr ßZPuÇ fáujJ TPrPZj
IJoJr k´ K f oJPxr UrY IJr fJr oJKxT IJP~r xPñÇ
IjqKhPT fJr mJmJ-oJ ßTJPjJ k´fqã nëKoTJ kJuj TrPf kJPrKjÇ TJre fJrJ IJKgtT KhT ßgPT
IJoJPhr xoJj jJ yPuS ßoJaJoM K a xòu KZPujÇ fPm FaJ xfq ßp, IJoJr ßoiJmL KaCaPrr ßuUJkzJr
mqJkJPr IJoJr xPYfj mJmJr kOÔPkJwTfJ KZu CPuäUPpJVqÇ xm KTZM ß\Pj ßZPukã KjP\Phr xÿJj
rãJ~ KZPuj IaáaÇ KaCarS YJjKj ITífù yPf, mJmJ-oJP~r xÿJjyJKj TPr kJKuP~ IJoJPT KjP~ Wr
mJiPfÇ KfKj YJjKj KYrKhj ImPyuJ IJr uJüjJr oJP^ cáPm gJTPfÇ oJgJ CYM TPr hJzJPmj FaJA KZu
fJr uãqÇ
IJKoS mqgt , TjnJat TrPf kJKrKj IJoJr mJmJ-oJPTÇ IJ®yjj ßTJPjJ xoJiJj j~Ç TJP\A IKnoJj
ZJzJ IJr KT TrPf kJKr! IJoJr IJV´Py mJmJr IJkK• jJ gJTPuS oJP~r TJrPeA KZPuj KjCasJuÇ
IvJK∂ IJjPf YJjKj xJ\JPjJ xÄxJPrÇ ˝P·r oJP^ xMU UMP\ ßj~Jr IKnk´J~ mqÜ TPrKZÇ FTaá
nJPuJmJxJr \jq kKrK˙Kf S mJ˜mfJ ßoJTJPmuJ~ KZuJo m≠kKrTrÇ IgY nJmPf kJKrKj, ßYJPUr
IJzJu ßgPT FTKhj oPjr IJzJu yS~Jr WµJ ÊjPf yPm IJoJPTÇ
FoKjnJPm ßmv TP~TKa nqJPujaJAjx ßc IKfâo yP~KZu IJoJPhr \LmPjÇ IJ\ FA nJPuJmJxJ
Khmx ßfJoJPT \JjJPf YJA, fáKo ßpUJPjA pJS, nJPuJ ßgPTJÇ ÊiM ß\Pj ßrPUJ, ßfJoJr ßh~J ˛OKf KY¤

Vf xJf mZr iPr FTJKiT ßmjJrKx oMÜ TPr ßrPUPZ IJoJPTÇ fJA IJ\S k´yr èeKZÇ ßxA ßp
IKnoJj TPr KjÀP¨v yP~PZJ, fJPf ßYJPUr IJzJu yP~PZJ ÊiM , oPjr IJzJu j~Ç
jJo k´ T JPv IKjòá T , pJ©JmJKz, dJTJ ßgPT

ßuaJr oJTt
S~JPyh ßyJPxj
xqJr, FTaJ IJmhJr rJUPf yPmÇ muPuJ rJ\JÇ
mPuJÇ
lJÀT S rJ\J ßTJrJx TPr VuJ ßouJPuJ, K\ xqJr, FTaJ IJmhJrÇ
mPuJA jJ! muPuj rJöJTxqJrÇ
IJPV TgJ ßhj, IJmhJr rãJ TrPmjÇ
jJ ßhPU, jJ mMP^ ßTJPjJ KvKãf oJjMw TgJ ßh~? pMKÜpMÜ yPu ßYÓJ TrPmJÇ
rJ\J muPuJ, ImvqA IPpRKÜT mJyJjJ IJorJ TrPmJ jJÇ
KmF TîJPxr mJÄuJ UJfJ ßmv TP~TKhj iPr ßhUJ YuPZÇ FTaJ UJfJ~ jJ’Jr ßpJV TrPf KVP~ lu
hJKzP~PZ IJaJ•rÇ lPu UJfJaJ KmPvw „Pk KYK¤f yP~PZÇ IJmMu ßyJPxj FT\j IiqJkTÇ
lJÀTSÇ ZJkJUJjJr oJKuT rJ\JÇ rJöJTxqJPrr mJxJ~ fJr nÜ ZJ©ZJ©LrJ IJ`J ßh~Ç muJ YPu
Kj~KofÇ FTVJhJ UJfJ pUj IJPx fUj xqJr KyoKvo UJjÇ KfKj Kk´ ~ ZJP©r huPT YJ kJPjr KjoπeS
ßhjÇ KmPTu ßgPT rJf j~aJ kpt∂ UJfJ ßhUJ YPuÇ mrÄ muJ YPu UJfJ ßhUJ S èuV√ YPu
xoJ∂rJPuÇ
Ûá u KvãT S ZJ© xŒTt ßgPT TPu\ KvãT FmÄ ZJ© xŒTt xŒNet IJuJhJÇ ÛáPu FTVJhJ mA-UJfJ
KjP~ KvãTPhr xPñ hNrfô ßrPU mxmJx TrPf y~Ç Yz, gJ√z, TJjouJ, ßmf, FrJ TUPjJ TUPjJ
IjMwñ KyPxPm TJ\ TPrÇ
KT∂á TPu\! FTKa oJ© UJfJ pJPT rJl mJ UxzJ UJfJ mPu ßxaJPT mVuhJmJ TPr TîJPx pJfJ~Jf TrJ
pJ~Ç xqJrrJ FUJPj nJmV÷Lr UMmA To yjÇ TJjouJ-jJTouJr ^áa-^JPouJ ßjAÇ kzJr \Pjq TîJx
ÊÀ yPf ßvw kpt∂ FTA TîJPx bJ~ mPx gJTPf y~ jJÇ Kmw~ yPf Kmw~J∂Pr TîJx mhPu IJPrT TîJx
ÀPo ßpPf y~Ç FUJPj ßZPuPoP~r xyKvãJ gJTJ~ FT irPjr ßrJoJ¿ TrJ pJ~Ç
rJöJTxqJr xhJuJkL KoÊTÇ fJr xPñ FTmJr ßp Kk´~ yP~ pJ~ ßx âPoA Kk´~fr yPf Kk´~fPo
FPVJPf gJPTÇ ßxA Kk´~fJr KnK•Pf UJfJ ßh~J~ ßmVJr ßh~ Kk´~ ZJ©rJÇ xqJr oiqoKer oPfJ KmYJr
KmPvä w e TPr ßhPUj k´ P ~J\j IjM p J~LÇ FPfJ UJfJ ßhUJ FT\j FéJKojJPrr kPã ßmv TÓTrÇ
FA UJfJaJ xqJrÇ FaJ IJkKj FTaá ßhUPmj FmÄ x÷m yPu oJ© hMPaJ jJ’Jr mJKzP~ ßhPmjÇ UJfJaJ
FKVP~ Khu rJ\JÇ
Kk´ ~ ZJ©rJ UJfJ ßhPU jJ’Jr ßh~JrTJPu ßkK¿Pu yJuTJ TPr jJ’Jr KuPU ßh~Ç xqJr ßxaJ~ FTaá ßYJU
mMKuP~ rJmJr KhP~ oMPZ muPkj KhP~ y~ IJPVr jJ’Jr myJu rJPUj IgmJ FTaá ßyrPlr TPr ßhjÇ
IPjTaJ ßyc TîJTt S IiLj˙ ßTrJKjTáu xŒTtÇ
ÉoÇ xqJr ho KjPujÇ muPuj, UJfJaJ IJuJhJ TPr rJPUJÇ IJKo rJPf ßhUPmJÇ
UJfJaJ IJuJhJ TPr rJUJ yPuJÇ
xqJrÇ
mPuJÇ

VfTJuPTr Kmw~aJ?
KmPvw UJfJaJr TgJ muPZJ?
K\ xqJrÇ IJ\PTS ßTJrJx TPr muPuJ rJ\J S lJÀTÇ xTPur IJmMu nJA mPu kKrKYf IiqJkT
IJ\ IJPxjKjÇ
IJoJr KT oPj yPò \JPjJ?
KT xqJr? rJ\J muPuJÇ
oPj yPò FA ZJP©r xPñ ßfJoJPhr ßpJVJPpJV IJPZJÇ
rJV TrJr TgJÇ fmM lJÀT ßyPx CbPuJÇ ßx KjP\ FT\j FéJKojJrÇ fJr TJPZS UJfJ IJPxÇ
muPuJ, TK˛jTJPuS FT\j FéJKojJr \JjPf kJPrj jJ, KYjPf xão jj xÄKväÓ ßrJu jJ’JPrr
ZJ©PTÇ k≠KfaJ FojA ßp, FT\j C•rhJfJ S FT\j krLãT TUPjJA kr¸rPT ßYPjj jJ pKh jJ
mz rTPor hMjLtKf y~Ç FA UJfJaJr mqJkJPr IJoJPhr xMkJKrv yPuJ - FT. y˜Jãr oMÜoJuJr oPfJ
xM ª r, hMA. FTaJ mJjJjS náu ßjA, Kfj. UJfJaJ KZoZJo kKrkJKa, YJr. k´Pvúr YJKyhJ oPfJ C•r k´J†u
S pgJpg FmÄ kJY. Kj\ ßpJVqfJ~ IJoJPhr oJkTJKbPf ßuaJr jJ’Jr ZMA ZMA TPrPZÇ IfFm fJPT
hMPaJ jJ’Jr hJj TrPu mJÄuJr oPfJ KmwP~ ßx FTaJ ßrTct TrPf kJrPmÇ FPf fJr \LmPjr FTaJ
ßoJzS WMPr ßpPf kJPrÇ
mÜPmqr ßvwJÄv kN r e TrPuJ rJ\JÇ IJPrJ FTaJ TgJ IJPZÇ muPuJ lJÀTÇ
mPuJÇ
ßp ZJ© mJÄuJr oPfJ KmwP~ IJaJ•r ßkPf kJPr ßx IjqJjq KmwP~S nJPuJ TrPmÇ y~PfJ ˆqJ¥ TrPmÇ
Foj FTaJ ZJ©PT FKVP~ ßh~J IJoJPhr hJK~fô S TftPmqr oPiq kPzÇ muPuJ lJÀTÇ
ßfJoJPhr hrh IJoJPTS CÆM≠ TrPZÇ KT∂á Foj jJ’Jr KhPu Kr-FéJKoj yPf kJPrÇ
ßyJTÇ muPuJ rJ\JÇ TgJPT IJPrJ FKVP~ Kju, fJrJ jJ’Jr mJzJT mJ TKoP~ KhT fJPf IJoJPhr
ßTJPjJ hJK~fô ßjAÇ
ßmv, UM K v yuJo ßfJoJPhr pM K ÜPfÇ UJfJaJ ßfJorJA jJS FmÄ nJPuJ TPr krU TPr jJ’Jr hMPaJ KhP~
hJSÇ
fJrJ hM\j UJfJaJ Kju FmÄ C•rkP© hMPaJ ˙JPj FT S FT ßoJa hMPaJ jJ’Jr ßpJV TPr KhuÇ UJfJr
k´ g o kO Ô J~ jJ’Jr lPht IJKv jJ’Jr KuPU Khu IÄPTÇ lJÀT S rJ\Jr oPj yPuJ IJa FmÄ vNjq KoPu
hM P aJ fJrJ yP~ ßVPZ pJ IJTJPv \uPZ \ô u \ô u TPrÇ
ßfJorJ UM K v?
K\Ç ImvqAÇ IJmJrS muPuJ fJrJÇ
FmJPr IJoJPT UM K v TPrJ FTaJ k´ P vú r C•r KhP~Ç
mPuj xqJrÇ muPuJ lJÀTÇ
IJKvPT ßuaJr oJTt ßTj mPu?
rJ\J IJofJ IJofJ TrPuJÇ lJÀT muPuJ, kPzKZuJo ßTJgJSÇ FUj oPj TrPf kJrKZ jJÇ
xqJr muPuj, FmJPr FTaJ IÄT TPwJÇ
muM j Ç muPuJ lJÀTÇ
IJorJ AÄPrK\ A-ßT 1 S Z-ßT 26 iKrÇ FmJPr AÄPrK\Pf ßuaJr ßuPUJÇ fJrkr fJPhr oJj mxJS
S ßpJV TPrJÇ

fJrJ fJ TrPuJÇ
L E T T E R
12 5 20 20
5 18
=
80
ßhPUJ IJKv yP~PZ ßpJVluÇ FnJPmA FaJ FTaJ kM r Ûí f jJ’JrÇ
muJ hrTJr, rJ\J S lJÀT oJoJPfJ-lákJPfJ nJAÇ ßvwmJPrr oPfJ FT xPñ muPuJ gqJÄT AC xqJr, IPjT IPjT ijqmJhÇ
K^PjhJ xrTJKr ßT.Kx TPuP\r rJöJTxqJr IJ\ IJr ßmPY ßjAÇ hLWt kPjPrJ ßwJu mZr kJPr rJ\J
nJmPZ, ßT ßxA ZJ© pJPT mJÄuJ~ IJKv jJ’Jr KhP~ nJPuJPmPxKZu Kfj\Pjr FTaJ huÇ ßxA ZJ©S
\JPj jJ FPhr Kfj\jPT pJrJ oJ© hMPaJ jJ’Jr FKVP~ KhP~ fJPT FmÄ KjP\PhrPTS ßVRrmJKjõf TrPf
VuhWot yP~KZuÇ F FT oJjKxT KjKÜr Kmw~Ç
2004 xJPur nqJPujaJAjx ßc-ßf rJ\Jr ßTj \JKj ßxA kMrPjJ Kmw~aJ oPjr ßTJPe CKT Khu pJ
WajJ, j~ ßTJPjJ T·TJKyjLÇ
ßoJyJÿhkM r , dJTJ ßgPT

láPuu Khj
- l\uMu TKro UJj
nJrf oyJxJVr IJr k´vJ∂ oyJxJVr KhP~ ßWrJ ÆLk oyJPhv Ãoe TrJr hJÀe AòJ yPuJ IJoJrÇ
KnxJS ßkP~ ßVuJo ßoJaJoMKa xyP\AÇ Z~ oJPxr aáKrˆ KnxJ KjP~ KxÄVJkMr F~JruJAP¿ rJf k´J~
mJPrJaJr xo~ dJTJ ZJzuJoÇ fUj KxÄVJkMr xo~ rJf hMAaJÇ KxÄVJkMr xo~ ßnJr Z~aJ~ KxÄVJkMr
F~JrPkJPat IJoJPhr ßkäj uqJ¥ TrPmÇ ATjKo TîJPxr KraJjt KaPTa KZu IJoJrÇ \JjJuJr kJPvA
IJoJr KxaÇ ˝K˜ ßkuJoÇ Imvq dJTJ ßgPT KaPTa ßj~Jr xo~A \JjJuJr kJPvr Kxa ßYP~
KjP~KZuJoÇ
KTZMãPer oPiqA ßmfi mJiJr KjPhtv FPuJÇ ßmfi ßmPi FTaJ AÄPrK\ oqJVJK\Pj ßYJU ßmJuJPf
uJVuJoÇ IJoJr kJPvr IgtJ“ cJjKhPT KxPa mxPuJ IPˆsKu~Jj FT xMªrLÇ nhsfJmvf fJr KhPT
nJPuJ TPr fJTJAKjÇ TJre, IkKrKYf ßTJPjJ pMmfL ßoP~r KhPT IkJPñ fJTJPf IJoJr nLwe uöJ
uJPVÇ F \jq xm \J~VJ~A ßoP~Phr Ka√Kj xyq TrPf y~Ç ßoP~Kar vrLr ßgPT ßp hJKo kJrKlCPor
Vº nárnár TPr ßmr yKòu, fJ CkPnJV TrKZuJoÇ fJr vrLPrr VPº IJKo IKnnëfÇ hM\Pj IJuJkIJPuJYjJ ÊÀ TruJo AÄPrK\PfAÇ
ßkäj ZJzJr KjPhtv yPuJÇ KmrJaTJ~ ßmJK~Ä KmoJj pUj ßaT Il TrKZu KbT fUjA FT IxfTt oMyëPft
ßoP~Ka IJoJr TJPir Skr ßyPu kPzÇ
ßx fô K rf VKfPf xPr KVP~ uJ\M T yJKx ßyPx muPuJ, FéKTC\ Ko, IJA IqJo xKrÇ
ßjJ, ßjJÇ Aax jJKgÄÇ IJA IqJo SPTÇ ßyPx muuJo IJKoÇ
KmPhKvjL oiMr yJKx ßyPx kKrY~ KhP~ muPuJ, IJA IqJo ß\KxTJÇ IPˆsKu~JjÇ KxÄVJkMr Ãoe ßvw
TPr ßhPv KlrKZÇ AC?
IJA IqJo mJÄuJPhKvÇ IPˆs K u~J ÃoPe pJKòÇ
ßnKr ècÇ IJoJr ßhPv pJPòJÇ ßfJoJPT xyPpJKVfJ TrJ IJoJr ‰jKfT hJK~fôÇ TPfJ KhPjr KnxJ
ßkP~PZJ? ßfJoJr jJoaJ muPu jJ ßfJ?
xKr, IJA IqJo l\uM Ç Z~ oJPxr KnxJ ßkP~KZÇ

ßTJj ßyJPaPu CbPm Kx≠J∂ KjP~PZJ?
KxcKj F~JrPkJPat jJKT nJPuJ ßyJPau IJPZ?
fJrPYP~ mrÄ fáKo IPkrJ yJCPxr kJPv gJPTJÇ ßxUJj ßgPT ßp ßTJPjJKhPT pJmJr \jq KmKnjú
pJjmJyj IJPZÇ SUJj ßgPT fá K o kJPm ߈a mJx, ßlKr, as J o, kJfJu ßasj, oPjJPruÇ ßpUJPj AòJ UMm
xyP\ pJS~J-IJxJ TrPf kJrPm, UrYS UM m To yPmÇ IJ∂KrT VuJ~ muPuJ ß\KxTJÇ IJPrJ muPuJ,
IJoJr cqJKc VJKz KjP~ IJxPmj IJoJPT KjP~ ßpPfÇ IJKo ßfJoJPT IPkrJ yJCPxr TJPZ ßyJPaPu
fáPu KhP~ pJPmJÇ
IPjT ijqmJh ßfJoJPTÇ gqJÄT AC lr ASr TJA¥PjxÇ muuJoÇ
Aax oJA KcCKaÇ
fUj KxÄVJkMr F~JruJAP¿r KmoJjoJuJ asKu ßbPu FT Kxa ßgPT Ijq KxPa cíÄTx xJnt TPr FKVP~
IJxKZuÇ IJoJr TJPZ FPx Kmj~L VuJ~ muPuJ, IJkjJPT KT ßhPmJ xqJr?
IJKo C•r ßh~Jr IJPVA ß\KxTJ mPu ßluPuJ, KVn Kyo Km~JrÇ IqJ¥ K\j IqJ¥ aKjT lr KoÇ
IJPhv oPfJ cí Ä Tx xJnt TPr xJoPjr KhPT FKVP~ ßVu xM ª rL KmoJjmJuJÇ
xºqJ IJaaJ~ IJoJPhr ßkä j KxcKj F~JrPkJPat uqJ¥ TrPuJÇ ß\KxTJ S IJKo KmoJj ßgPT ßjPo ßYKTÄ
kP~P≤ kJxPkJat ßhKUP~ YPu ßVuJo TjPn~Jr ßmPfir TJPZÇ uJPV\ KkT TPr YPu ßVuJo uJPV\
ßYKTÄ TJC≤JPrÇ fJrkr asKu ßbPu ßVPar mJAPr FuJoÇ ß\KxTJ-r cqJKc VJKz KjP~ IPkãJ
TrKZPujÇ
kKrY~ kmt xoJ¬ TPr ß\KxTJ fJr cqJKcPT muPuJ, l\uM P T xJrKTCuJr KnC-Fr ßyJPaPu fáPu KhP~
ßpPf yPmÇ
yJPxqJöôu cqJKc ßcKnc KlKukx kJY KoKjPar oPiq IJoJPT IJkj TPr KjPujÇ ijJdq ßcKnc
KlKukx yJKxUMKv, IKfKg krJ~e oJjMwÇ IJVJoLTJu fJr ßTJK\ KmPYr mJKzPf IJoJPT Kjoπe
rãJ TrPfA yPm FA IñLTJr TKrP~ VJKzPf CbPujÇ
VJKz csJAn TrPZ ß\KxTJÇ fUj KxcKj vyPr Khj jJ rJf ßmJ^J pJKòu jJÇ IJPuJT Cöôu ßxRªPptr
rJjL KxcKj ßpj „kxL rJ\TjqJr oPfJ yJKxr oJiMrL KoKvP~ kptaTPhr yJfZJKj KhP~ cJTKZuÇ
IJoJPT IJAKmx ßyJPau ßkRPZ KhP~ ß\KxTJ fJr mJKzr KbTJjJ S ßaKuPlJj jJ’Jrxy TJct KhP~ KmhJ~
KjuÇ mPu ßVu, TJu hvaJ~ IJxPmJÇ IJA CAu Kx AC aá o PrJ Fa ßaj FFoÇ
krKhj jJvfJ ßxPr ßcAKu IPˆs K u~J-~ ßYJU ßmJuJKòuJo IJr fUKj TKuÄPmu ßmP\ CbPuJÇ
TJo Aj muPfA hr\Jr khtJ ßbPu ÀPo dáTPuJ ß\KxTJÇ K\P¿r asJC\Jxt S Ka vJat krJ ß\KxTJ-PT
IØMf xMªr uJVKZuÇ ßx KxVJPra UJKòuÇ IJoJPT FTaJ KxVJPra IlJr TPr uJAaJr KhP~ iKrP~
KhP~ mq˜ VuJ~ muPuJ, YPuJ, IJKo VJKz KjP~ FPxKZ, hM k M P r IJoJr mJKzPf uJû TrPf yPmÇ
hM\Pj ßmKrP~ kzuJoÇ ßx hMA FT Khj kr krA KjP\r kJP\PrJ KhP~ IJoJPT KxcKj TqJjPmrJ-r xTu
Kjhtvj WMKrP~ ßhUJPuJÇ mäM oJCP≤j, kJo KmY, ßojKu KmY, FjaJ¿, m¥JA, ßTJK\ KmY, xm kJTt,
kJfJu ßasj, oPjJPasj, IKuKŒT KxKa ßyJomMx, Sfl KxcKj, kJKjr KjY KhP~ hMA KTPuJKoaJr aJPju,
yJrmJr mO\, xoMPhsr KjPY Ifu fu kpt∂ IqJTáAKr~Jo, IØMf rTPor k´PoJh frL, r~Ju ßmJaJKjTJu
VJPct j , ˆJr KxKa, KTÄx âx, KxcKj Kx ßkJat, KxcKj aJS~Jr, IPkrJ yJCPx xñLf IjMÔJjÇ IPkrJ
yJCPx jJaTS ßhPUKZÇ

fJrkr KxcKj ßgPT xJf KTPuJKoaJr hNPr IPˆsKu~Jr rJ\iJjL TqJjPmrJ-~ xÄxh nmj FmÄ xÄxh
nmPj KoKaÄS ßhPUKZ hMW µJ VqJuJKrPf mPxÇ Frkr pJA IPˆs K u~Jr xJP~¿ ToPkäPéÇ ßxUJPj pJS~Jr
CP¨vq KZu YJPhr oJKa ßhUJÇ jLu IJotˆsÄP~r IJjLf FTaJ aáTPrJ kJgr ßxUJPj mMPua k´∆l Vä J Pxr
ßnfPr rJUJ IJPZÇ ßxUJPj KmvJu FP≤jJ IPjT CYMPf ßxa TrJ IJPZÇ xo˜ kOKgmLr Umr k´Kf
ßxPTP¥ ßj~J yPò ßxUJPjÇ YJPhr oJKar ZKm fáPu FPjKZÇ TqJjPmrJ~ k´go S KÆfL~ KmvõpMP≠r
\JhM W r FmÄ xJlJKrPf YPz CjìM Ü KYKz~JUJjJ ßhPUKZ, o\J ßkP~KZÇ mPjr ßnfr, kJPTt, KYKz~JUJjJ~
TqJñJÀPhr IØM f ßhRz^JkÇ pPfJ KmKY© k´ J eL rP~PZ IPˆs K u~J~Ç
IPˆs K u~JPf IJbJPrJ mZr m~x yPu ßZPuPoP~rJ Kj\ Kj\ AòJoPfJ xÄxJr VPzÇ ß\KxTJ-r hMntJVq,
fJPT hv mZPrr ßrPU fJr oJ Ijq FT m~Pl∑P¥r yJf iPr FKcPuAPc YPu pJ~Ç ßoP~r oJ~J~ ßcKnc
KlKukx KÆfL~ KmP~ TPrjKjÇ ß\KxTJ KjC xJCg SP~ux ACKjnJKxtKaPf rJ\jLKf KjP~ KkFAYKc
TrPZÇ ßmKrP~ FPx ßx rJ\jLKfPf ßpJV ßhPmÇ IPˆsKu~Jr k´iJjoπL ymJr APò rJPU FA vÜ oPjr
ßoP~KaÇ
ßhUPf ßhUPf 14 ßlms∆~JKr nJPuJmJxJ Khmx FPx ßVuÇ 14 ßlms∆~JKr UMm ßnJPr FTv ßVJuJk láu
KhP~ ßfJzJ mJKjP~ KjP~ FPx IJoJPT CkyJr KhP~ YoPT KhuÇ muPuJ, oJA Kc~Jr ßl∑¥, aá ßc A\
nqJPujaJAjx ßcÇ
ßmKrP~ kzuJo hM \ PjÇ IPˆs K u~J~ nqJPujaJAjx ßc KjP\r ßYJPU jJ ßhUPu Kmvõ J x TrJ pJPm jJÇ FmÄ
nJwJ~ met j J TrJr nJwJS ßjAÇ xoV´ KxcKjr kPg kPg yJ\Jr m~Pl∑¥ S VJutPl∑¥Phr ßVJuJk láPur
ßfJzJ CkyJr FT IKjmtYjL~ hOvqÇ F hOvq ßhPU IJKo yfmJTÇ láPu láPu xJrJ KxcKj láPuuÇ ÊiM
pMmT-pMmfL j~, mO≠-mO≠JrJS fJPhr IJkj\jPhr ßVJuJk láPur ßfJzJ KhP~ FPTmJPr ßVJuJKk TPr
KhPòÇ rJ˜J~ rJ˜J~, kJPTt kJPTt, WPrr IJKñjJ~, VJKzPf, Kx KmPY ßTmu láu IJr láu, láPu láPu
FTJTJrÇ FPfJ lá u ßTJgJ yPf FPuJ!
VJKz csJAn TrPf TrPf KxVJPra aJjPf aJjPf IJoJPT ß\KxTJ muPuJ, nqJPujaJAjx ßc-r \jq, FA
KmuJxL \JKfr nJPuJmJxJ \JjJPjJr \jq xrTJr k´Kf mZr IjqJjq ßhv ßgPT láu IJohJKj TPrÇ
kûJv ßgPT wJa aj ßVJuJk lá u IJohJKj TPr ÊiM KxcKj vyPrr \jqÇ Ijq xJfKa k´PhPvS IJ\PTr
KhPj FTA hO P vqr ImfJreJ y~Ç
oPj oPj nJmuJo, hJKrhskLKzf ßhPvr ßuJPTrJ ßpUJPj hMPmuJ ßka nPr nJf ßgPT kJPr jJ ßxUJPj
FA xTu ijJdq KmuJxL \JKf Kk´ ~ \jPT lá u CkyJr KhPf v v cuJr UrY TPr oPjr IJjPªÇ
yJ~Pr xOKÓr ryxq! kOKgmL \MPz pM≠, yfqJ, yJA\qJT, ßmJoJ, IvJK∂, KyÄxJ-KmPÆw, yJjJyJKjr oPiqS
pKh mJÄuJPhPv I∂f Foj FTaJ lá P uu Khj ßkfJo!
jJrJ~eV† ßgPT

jJAaVJct
- jhL
\Lmj fJr IJxu jJo j~Ç SaJ KZu IJoJr ßh~J nJPuJmJxJr CkyJrÇ
Sr xPñ IJoJr kKrY~ KoxTPur oJiqPoÇ k´go Khj TumqJT TPr „| nJwJ~ mPuKZuJoÇ ßx rJV
TPrKjÇ fPm oPjr oPiq kMPv ßrPUKZuÇ fJrkr ßoPx\ kJbJPfJÇ FT xo~ fJr ßoPx\ ßpj IJoJ~
ßoJyJKmÓ TrPuJÇ FTKhj KuUuJo Will you be my friend? fá K o KT IJoJr mºá yPm?

k´ K fC•r ßkuJo, I will be your friend foreverÇ IJKo KYrTJPur \jq ßfJoJr mºá yPmJÇ
ßx y~PfJ KTZM jJ ßnPmA TgJKa KuPUKZuÇ KT∂á IJoJr ÂhP~ TgJaJ ßuUJ yP~ ßVu Ij∂ TJPur \jqÇ
fJr TJPZ pJ KZu vM i M A ßUuJ IJr IJoJr \jq yP~ hJzJu fJ ore ßUuJÇ Foj Im˙J yPuJ, ßp rJPf
ßx ßoPx\ kJbJPfJ jJ ßx rJf IJoJr KjWMto TJaPfJÇ
FT xoP~ TgJ yPuJÇ
kKrY~ \JjPf YJAPu ßx muPuJ, IJKo jJAaVJct Ç
\JKj jJ fJr TgJ~ KT \JhM KZu! IJKo nJPuJmJxJ~ kJVu yP~ ßVuJoÇ KTZM jJ ßnPmA F \LmPjr xŒNet
IÄvA fJr CP¨Pvq C“xVt TruJoÇ FA IJiMKjT pMPVS FTKa oJˆJxt kzJ ßoP~ KTnJPm FA ZJ~JyLj,
TJ~JyLj, nJPuJmJxJ~ CÿJh yP~ pJ~ fJ nJmPu KjP\S To KmK˛f yAjJÇ
âPoA Foj Im˙J yPuJ, IJoJr ˝JnJKmT \LmjpJ©JA kPh kPh mqJyf yPf gJTPuJÇ oPj yPuJ fJPT
FTmJr jJ ßhUPf ßkPu y~PfJ kJVu yPp pJPmJÇ ßhUJ TrPf YJAuJoÇ ßx rJK\ yPuJÇ
ßhUJ yPuJ hLWt uû pJ©J~Ç IJoJr \LmPjr xmt P vs Ô rJf TJaJuJo fJr xJKjú P iqÇ
ßxKhj IJKo ßpj ßToj yP~ KVP~KZuJoÇ IJoJr IPjT ˝Pkúr, IPjT T·jJr, IJoJr WMo nJXJKj
\LmjPT TJPZ ßkP~ IPjT I˝JnJKmT IJYre TrKZÇ ßx IJhPr IJhPr nKrP~ KhP~KZu IJoJr xo˜
IK˜fô Ç pKhS ßx IKf©∆o TPrKj xLoJÇ
IJKo kJY S~JÜ jJoJ\ kKzÇ kM À Pwr ¸vt A IJoJr TJPZ oPj yPfJ IoJ\t j L~ kJkÇ IgY fJr ßTJPjJ
KTZMA IJoJr TJPZ xJoJjqfo kJk oPj y~Kj, IJ\S oPj y~ jJÇ ßTj y~ jJ Fr mqJUqJS \JKj jJÇ
SA rJfaJPT IJoJr oPj yP~KZu IJoJr mJxr rJfÇ IJoJr \LmPj pKh ßTJPjJKhj mJxr rJf jJS
IJPx fJPf IJoJr ßTJPjJ hM”U ßjAÇ SA FTKa rJPfr ˛OKf mMPT KjP~A ßmPY gJTPmJ Ij∂TJuÇ
fJrkPrr TJKyjL IKf xÄPãkÇ Frkr ßgPTA ybJ“ IJoJr \Lmj mhPu ßpPf ÊÀ TrPuJÇ mhPu ßpPf
ßpPf FUj ßx k´J~ xŒNet Ijq oJjMwÇ IJKo ãfKmãf yPf yPf oOfáqr UMm TJZJTJKZ FPx hJKzP~KZÇ
oPj y~ oOfáq IJr IJKo kro mºáPf kKref yPf YPuKZÇ fJr mºárJ mPu náPu ßpPfÇ
KT∂á FPfJKhj ßp \Lmj IJoJr mMPTr IJoJr \LmPjr FT IU§ IKmPòhq IÄv yP~KZu, fJPT ßToj
TPr náPu pJPmJ? fJPT náPu pJS~J oJPj IJoJr IK˜fôPT náPu pJS~JÇ IJKo FTJ® yP~KZuJoÇ FA
nJPuJmJxJr IjMnëKf ßmJ^JPjJr ßTJPjJ nJwJ IJoJr \JjJ ßjAÇ fJr IK˜fô IJoJr rPÜr ks K fKa
TKeTJ~Ç \JKj jJ FPfJ pπeJ KjP~ TPfJKhj ßmPY gJTPmJÇ
fPm FUj FTaá xJ∂ôjJ, IJoJr \Lmj IJoJr xPñ IJmJr TgJ mPuÇ Imvq KjP\ TUPjJ ßTJPjJ ßlJj
TPr jJ, IJKo TrPu KrKxn TPrÇ FaáTá h~Jr \jq IJKo IJoJr ˝Pkúr \LmPjr TJPZ IPjT IPjT
IPjT Tí f ùÇ
UM u jJ ßgPT

˝Vt
- vJyLj IJÜJr
kJY mZPrr ßZJa KoKguJ pUj TJhPf TJhPf mPu, oJ, mJmJPT mPuJ FTaJ KaKn KTjPfÇ kJPvr mJxJ~
KaKn ßhUPf ßVPu ßTj fJrJ ßxJlJ ßgPT ßjPo ßpPf mPu? hMÓáKo TrPu ßTj KaKn mº TPr ßh~? uJujLu-ßmèKj jJaT ßhUPf ßh~ jJ?

FPfJ k´Pvúr C•r KhPf KyoKvo ßUP~ pJAÇ ßoP~PT FaJ-ßxaJ mPu mMK^P~ mKu IJr oJ© T~Khj kr
IJorJ KaKn KTjPmJÇ
ßxKhj pUj fJPhr TJP\r ßoP~aJ IJoJr ßoP~PT hJmzJPuJ fUj FTho xyq TrPf kJKrKjÇ krKhj
ßoP~PT KjP~ ßoP~r mJmJr IKlPx ßVuJoÇ IJKo \JKj, FA oMyëPft FTaJ KaKn ßTjJ IJoJr ˝JoLr kPã
FPTmJPrA Ix÷mÇ TJre, ßxJjJuL mqJÄPTr IKlxJr ˝JoL ßp ßmfj kJ~ fJPf xÄxJr YJuJPf TP~T
rJPfr WMo jÓ y~Ç
fmMS ßoP~r TgJ muPfA IJoJr yJPf ßmfPjr kMPrJ aJTJr FTaJ ßYT KhP~ muPuJ, xÄxJr YJuJPm, jJ
KaKn KTjPm ßxaJ ßfJoJr Kx≠J∂Ç
IJoJr IxLo xJyPx FTaJ KaKn KTPj ßluuJo IPitT aJTJ mJKTPfÇ IJKo \JKj, mJKT aJTJ ßvJi
TrPf IJoJr TPfJ TÓ yPmÇ KT∂á SA ßp IxLo xJyx! ßpojKa xJyx ßhKUP~KZuJo IJ\ ßgPT xJf
mZr IJPV KoKguJr mJmJPT KmP~ TPrÇ IJorJ hM\jA fUj ZJ©Ç KT TKbj xo~ fUjÇ ZJ© Im˙J~
hM\j mJmJ-oJ yP~ ßVuJoÇ kJPvr mJKzr mz nJA pUj mr y~ fUj Im˙J ßToj y~?
IJoJr võ Ê r k´ J ~ muPfj, ßfJorJ FUPjJ ZJ©, IJr TP~TKhj kr ßfJoJPhr ßoP~S ZJ©L yPmÇ
ßxxm xo~ ßTPaPZ IJoJr IPjT TPÓr oJP^Ç KT∂á FTaáS bKTKjÇ
IJ\ KjP\PT IJoJr kKrkNet oJjMw oPj y~Ç TJre, nJPuJPmPx FT\j KjPnt\Ju mºá ßkP~KZÇ KmvJu
FTaJ Âh~ \~ TPrKZ, ßkP~KZ KjKÁf FTaJ KbTJjJÇ hM hMmJr oJ yPf ßkPr láaláPa hMPaJ mJóJ ßkP~KZ
pJPhr oPj y~ \LmPjr ßvsÔ xŒhÇ nJPuJPmPx IjJKmu xMPUr xÄxJr ßkP~KZÇ FTaJjJ xJf mZr ßk´o
TPr pJPT KmP~ TPrKZ fJPT KjP~A IJoJr FPfJ xmÇ
ßk´o TPr KmP~ TrPu ßp xoxqJèPuJ y~, IJoJrS fJr ßgPT ßmKv ZJzJ To y~KjÇ IPjT C™Jj-kfj,
xJoJK\T k´KfmºTfJ, IgtQjKfT IKjÁ~fJ, kJKrmJKrT IvJK∂, IJ®L~-IjJ®LP~r mJTJ hOKÓ xm
KZuÇ FPfJxm pπeJr oJP^S IJKo KZuJo nLwe xMULÇ IJoJr xMU kJS~Jr IJP~J\j UMmA To, KT∂á
xM P Ur k´ J K¬ IPjTÇ FTaJ KaKn KTjPf ßkPr oJjMw TPfJaJ xMUL y~ fJ IJoJr x∂Jj S IJoJr ˝JoLr
oM U ßhPU CkuK… TPrKZÇ
FUj ßoP~ IJr fJr mJmJ FTA ßuPkr KjPY ÊP~ KaKn ßhPUÇ UJPar Skr CPb APòoPfJ uJlJ~Ç IJKo
pKh FTaá rJV yA fJyPu ßoP~ fJr mJmJr VuJ \KzP~ iPr mPu, mJmJ, FaJ ßfJ KjP\r KaKn, KjP\r
WPr mPx hMÓáKo TrPu, KaKn ßhUPu ßTC KT mTJ ßh~?
fJr mJmJ yJPxÇ IJKo fJKTP~ yJKx IJr oPj oPj mKu, F xMPUr ßjA ßTJPjJ xLoJjJÇ IJoJr ßZPu
ßoJKyf, hv oJx m~xÇ ßx pUj KaKnr KmùJkPjr KhPT fJKTP~ KUuKUKuP~ yJPx fUj xvP» CóJre
TKr, IJoJr F Wr ßpj ˝Vt Ç
IJoJr ßoP~ KlT TPr ßyPx KhP~ mPu, SoJ, ßfJoJr ßfJ ßrlí\JPrar ßjA, ßxJlJ ßjA, fJyPu ßfJoJr
Wr KTPxr ˝Vt ?
IJoJr oPj kPz pJ~ xfq-KogqJ ZKmr VJPjr TgJ, SoJ ßToj ßfJoJr ˝Vt, TPu kJKj jJA...Ç
VejJ TPr ßhUuJo, KmP~r IPjTaJ mZr ßkKrP~ ßVPZÇ KT∂á xÄxJr \Lmj I· KhPjrÇ fJA FTaJ oJ©
UJa KZu IJoJr mJxJ~Ç IJoJr ßoP~ xm xo~ muPfJ, IJPrTaJ UJa KTPjJ oJÇ
IJPrTaJ UJa KTjuJoÇ IgY ßvJ~Jr TÓ IJoJr IJPVr oPfJAÇ IJKo ßpUJPj WMoJA, xmJA ßxUJPjÇ
FTaJ UJa IJoJr UJKu kPz gJPTÇ YJr\j oJjMw FTaJ WJPa WMoJPf TÓ y~Ç fmMS ßTC TJCPT ßZPz
pJPm jJÇ

IJKo \JKj, IJoJPhr xoJP\ ßoP~rJ nJPuJPmPx xMUL yPf kJPr jJÇ ßTj kJPr jJ \JKj jJÇ ÊiM FaáTá
\JKj, fqJPVA k´Tíf xMUÇ
IJoJr ˝JoL IJoJPT mPu, fá K o ßfJ IJoJPhr maVJZÇ
xOKÓTftJr TJPZ ÊTKr~J IJhJ~ TKr, ßUJhJ, IJKo Fr ßmKv KTZM YJA jJÇ IJoJr pJ IJPZ IJKo fJPf
xM U L, nLwe xM U LÇ
jmLV†, yKmV† ßgPT

ßjJjJ \Pu
- ßxJPyu
ßTJPjJ FT mAPf kPzKZuJo, nJxoJj oJjMPwr xm KTZMA To gJTJ nJPuJÇ fJyPu nJxPf TÓ y~ jJÇ
\LmjPT CYM kptJP~ KjP~ pJS~Jr \jq ßxA FxFxKx kJx TrJr krA Kjr∂r ßYÓJÇ yqJ IJ\ IJKo
FT\j k´KfKÔf ßoKrj AK†Kj~JrÇ FTKhj ßp ˝kú ßhUfJo ßoKrj AK†Kj~Jr yPmJ ßxaJ IJ\ IJoJr
mJ˜mfJÇ FA nJPuJmJxJ KhmPx KuUPmJ jJ ßTJPjJ jJrL ÂhP~r k´Kf IJTíÓ ymJr TgJÇ DjK©v mZr
m~Pxr FA \LmPj IPjT ßoP~PTA mºá KyPxPm ßhPUKZ pJPhr vfTrJ KjrJjæA nJVA ˝JgtkrÇ fJA
Fxm ˝Jgt k r IJr ßuJnL ßoP~Phr KjP~ ßuUJr AòJ ßjAÇ
FT\j ßoKrjJr yS~Jr xMmJPh mÉ ßhv ßWJrJr ßxRnJVq yP~PZ IJoJrÇ fJr oPiq FTaJ yPuJ KxP~rJ
KuSjÇ 2001 xJPur \Mj oJPxr 21 fJKrU IJoJPhr \JyJ\ KjP~ lí aJCPj ßkRKZÇ IJoJr SA
\JyJ\aJ KZu kJKT˜JKj oJKuTJjJiLjÇ IJorJ YJr kJY\j ZJzJ xmJA kJKT˜JPjr KZuÇ
\JyJ\ mJgt TrJr kr FT\j S~JYoqJjPT ßcPT muuJo FUJPj ßfJ mJÄuJPhKv IJKot IJPZ fJA jJ,
x÷m yPu TJCPT ßcPT KjP~ FPxJÇ
fUj S~JYoqJj ß\Kar mJAPr ßgPT FT\j mJÄuJPhKv ßo\rPT Umr Khu FmÄ ßo\r xJPymS \JyJP\
FPujÇ fJr jJo oPj jJ gJTPuS mJKz KZu ßljLPfÇ
FoKj TPr k´ K fKhjA jfá j jfá j IJKot IKlxJrPhr xPñ kKrKYf yuJoÇ fUj UM m Vmt ßmJi TrKZuJo FA
ßnPm ßp, IJoJr ßhPvr ‰xKjTrJ FUJPj TPfJ jJ xoJhOfÇ KxP~rJ KuSj ßgPT mJÄuJPhPv ßlJj TrJ
UrY xJPkãÇ fJA FTKhj ÆJr˙ yuJo IJoJr ßxA ‰xKjTnJAPhr TJPZÇ
fJrJ IJoJPT muPuJ fJPhr ßyc IKlx ßyJPau oJKoPTJ-Pf KVP~ Im\JrPnvPj ßo\r yJÀj xJPymPT
muPfÇ
yJK\r yuJo ßxUJPjÇ fUj Imvq ßo\r yJÀj xJPym KZPuj jJÇ Ijq FT\j ßo\Prr xJyJPpq ßhPv
ßlJj TruJoÇ KT∂á KfKj ßTJPjJ k~xJA KjPuj jJÇ
ßxKhj KmPTuPmuJ ßxA ßo\r xJPym S ßo\r oKjr FmÄ Ijq FT\j TqJkPaj IJoJPhr \JyJP\
FPujÇ ßmv UJKjTaJ xo~ nJPuJA TJaPuJ fJPhr xPñÇ
fJr krKhj ßVuJo ßyxKaÄP~ ßpUJPj mJÄuJPhPvr FT jJ’Jr TqJŒ KZuÇ IJKo pUj ßxUJPj muuJo
mJÄuJPhv ßgPT FPxKZ fUj ßxUJjTJr xmJA ImJT yKòPuj FA IJlíTJr mj-\ñPu FT\j KxKnu
kJrxj! IJiJ WµJr oPiqA IJPrJ mºáfô yP~ ßVu xmJr xPñ FmÄ xmJA mq˜ yPuj IJoJ~ IJkqJ~j
TrPfÇ fUKj ßhUJ yPuJ hJChTJKªr oK\mnJAP~r xPñÇ KfKj IJoJr mJKzr kJPvr yS~J~ IJjª
IJr mJKT rAPuJ jJÇ FnJPm Kmv Khj UMm IJjPªr xPñA TJaPuJÇ KT∂á KxP~rJ KuSj-F Totrf
IJKot P hr k´ K f nJPuJmJxJ IJoJr oPjA ßVPg rAPuJÇ

Vf 25 KcPx’r 2003 fJKrPU ßmKjj-F KmoJj hMWtajJ~ Kjyf ‰xKjTPhr uJv pUj K\~J A≤JrjqJvjJu
F~JrPkJPat jJoJPjJ yKòu fUj IJr hv\Pjr oPfJ IJKoS ßYJPUr kJKj iPr rJUPf kJKrKjÇ FPfJA
TÓ uJVKZu pJ IJoJr ˝Jgt J Pjõ w L ßk´ K oTJr ßh~J mqgJr ßYP~S yJ\Jrèe ßmKvÇ fJA IJ\ FA nJPuJmJxJ
KhmPx ßxxm Kjyf ‰xKjTPhr k´Kf rAPuJ vs≠J FmÄ nJPuJmJxJÇ IJuäJy ßpj xmJAPT ßmPyvf hJj
TPrÇ
ßVRrLkM r , Tá K ouä J ßgPT

IPjõwe
nJPuJmJxJ KhmPxr KmPvw xÄUqJ~ ßnPmKZuJo FTKa xM ª r nJPuJmJxJr V· KuUPmJÇ KT∂á nJPuJmJxJyLj
F \LmPj nJPuJmJxJr nJm Ch~ yP~A T·jJr \VPf yJS~JA KobJA-Fr oPfJ KoKuP~ pJ~Ç \LmPjr „k
rx CkPnJV TrJr \jq fJr ˙JK~fô gJPT jJÇ
k´gPoA ãoJ YJKò ßxxm kJbTPhr TJPZ pJrJ FPfJãe KmKnjú nJPuJmJxJr V·, WajJ kPz IJPmV
IJkäMf yP~ ybJ“ TPr IJoJr F xñKfyLj k´~Jx ßhPU Ç TáYPT ßluPZjÇ
IPjPT muPmj, nJPuJmJxJ xÄUqJ~ IJmJr hM ” PUr xJfTJyj ßTj?
IJKo Foj FT kKrmJPrr x∂Jj ßp kKrmJPr ùJj yS~Jr kr ßgPTA ßhUKZ mJmJ-oJP~r oPiq Ixo
xŒTtÇ IJoJr mJmJ-oJ pJPhr oPiq KoPur ßYP~ IKou ßmKvÇ nJPuJmJxJr ßYP~ oJKjP~ YuJr IKnjP~r
k´PYÓJ ßmKvÇ oofJkNet xŒPTtr ßYP~ KjP\Phr IyÄPmJi k´KfÔJr k´~Jx xmtJPkãJ èÀfôkNetÇ
IJKo \JKj, IPjPT y~PfJ muPmj, mJmJ-oJP~r oPiq xŒPTtr IPjT fJrfoq gJPTÇ ßxèPuJ oJKjP~
KjP~ YuJA k´ P fqT KvKãf x∂JPjr ßYÓJ yS~J hrTJrÇ
KT∂á oJjKxT vJK∂A pKh jJ gJPT fJyPu ßx Wr KT Wr gJPTÇ ßxaJ yP~ SPb Aa-TJPbr FTKa TJbJPoJ
ßp TJbJPoJr ßnfr ÊiM KhjJKfkJf TrJ pJ~Ç
IJoJr kqJPr≤Pxr m~Pxr mqmiJj, jJKT Ijq ßTJPjJ TJrPe fJPhr hLWt xo~ oJjKxT KhT ßgPT ßpJ\j
ßpJ\j hNPr xKrP~ ßrPUPZ fJ IJKo IPjT ßUJ\Jr ßYÓJ TPrKZÇ y~PfJ IPjT \mJm ßkP~KZÇ KT∂á
ßTJPjJaJA IJoJr xoxqJr ˙J~L xoJiJj KhPf kJPrKjÇ
IJoJr mJmJ, mJmJ To, \jìhJfJ ßmKvÇ ÊPjKZ IJoJr \Pjìr kr KfKj UM K v yjKjÇ mÄvrãJr k´hLk \jì
jJ KhPf kJrJr IkrJPi IJoJr oJPT pgJx÷m oJjKxT IfqJYJPr \\tKrf TrJ pJ~ fJr ßTJPjJ TJkteq
KfKj TPrjKjÇ kr kr hMKa ßoP~r kr pUj FTKa ßZPu IJoJr oJ fJPT KhPf ßkPrKZPuj fUj KfKj
vJ∂ yjÇ
IJoJr mJmJPT xm xo~ ßhPUKZ IK˙r, rVYaJ, Foul words uttering person KyPxPmÇ KjP\PT
ZJzJ KfKj Ijq TJCPT KjP~ KmYKuf jjÇ
IJoJr jJjJmJKzr xPñ fJr xŒTt xm xo~ KmPrJikNetÇ mz \JoJA KyPxPm KfKj ßp IJhr, xÿJj IJoJr
jJjJ-jJKjr TJZ ßgPT ßkP~PZj fJ ˝LTJr TrPf y~PfJ fJr IyÄ-F mJPiÇ IJoJr oJ Foj FT roeL
KpKj IJoJr mJmJr xm ßo≤Ju aYtJr ßoPj KjP~ \LmPjr FPfJèPuJ xo~ TJKaP~ KhP~PZj FmÄ xJoPjS
ßhPmjÇ
fJPhr hM\Pjr oPiq oJjKxT mqmiJj ßp ßZPuPoP~Phr oPiq k´nJm ßluPf kJPr fJ fJrJ TUPjJ oJjPf
YJjKj FmÄ FUPjJ YJj jJÇ IJoJr oJP~r iJreJ, ßoP~rJ KjP\r kJP~ hJzJPuA ÊiM ˝JoLr TJZ yPf
xÿJj kJS~J pJ~Ç KfKj y~PfJ fJr KjP\r \Lmj ßgPT F KvãJ ßkP~PZjÇ

xm xo~ ßhPUKZ IJoJr oJ pJ muPfj, mJmJ fJr CPfiJ TrPfjÇ fJPhr F ß\Phr ßmPv IJoJPhr
kKrmJraJ FPuJPoPuJÇ
IJoJPhr Kfj nJAPmJPjr \Lmj IJPrJ xM ª r yPf kJrPfJ pJ IJoJr mJmJr \jq y~KjÇ
oJjMPwr \LmPj ßpaJr InJm fLms fJr \jqA ßx xm xo~ mqV´ gJPTÇ fJA IJorJ Kfj nJAPmJj xm xo~
nJPuJmJxJr TJXJuÇ
Every family is a school. What a man learns from this school reflects on his
practical life. IJr F Ûáu ßgPT IJorJ KvPUKZ nJPuJmJxJyLj, IJPmVyLj yP~ ßmPz SbJr KvãJÇ
Foj FTKa nJPuJmJxJyLj kKrmJPrr ßmPz SbJr lPu IJoJPhr oPiq xm IJPmV y~PfJ oPr pJPmÇ
IJorJ vJrLKrT, IgtQjKfT KhT ßgPT xmu yP~S y~PfJ oJjKxT KhT ßgPT kñM yP~ gJTPmJÇ \JKj jJ
Fr lu KT yPm! FmÄ Fr \jq hJ~LA mJ ßT yPm?
IJoJr kKrmJPrr xmJA UM m Kr~JKuKˆT mJ mJ˜mmJhLÇ y~PfJ oJ mJmJPT ßhPU IJorJ F KvãJ ßkP~KZÇ
nJPuJmJxJ KhP~ pM≠ \~ y~PfJ x÷m j~Ç KT∂á pMP≠r xOKÓr ßkZPj ßp KyÄxJ, ßÆw TJ\ TPr fJ ßfJ
ßrJi TrJ x÷m! IJoJr oJP~r iJreJ, nJPuJmJxJ oJjMwPT IKfKrÜ APoJPvJjJu TPr pJr lPu oJjMw
náu kPg hs∆f iJKmf y~Ç IJoJr oJ y~PfJ fJr hLWt \LmPj KmKnjú WajJ ßgPT F iJreJ ßkP~PZjÇ KT∂á
nJPuJmJxJ oJjM w PT \LmPjr, UqJKfr, xJlPuqr vLPwtS IJxLj TrPf kJPr fJ KfKj náPu pJjÇ y~PfJ
\LmPjr TTtv mJ˜mfJ fJPT ßk´o, oofJ, nJPuJmJxJr ˝VLt~ „k ßhUPf ßh~KjÇ
FTfrlJ oJPT ßhJw KhA jJÇ IJoJr mJmJ IJoJr oJP~r \LmPjr ßp Imu’j, nrxJ yPf kJrPfj fJ
KfKj kJv TJKaP~ ßVPZj mrJmrAÇ IJoJr oJ ßp nJPuJmJxJ kNet xŒTt mJmJr TJZ ßgPT IJvJ
TPrKZPuj fJ KfKj TUPjJA kJjKjÇ
FPfJ C™Jj-kfj, FPfJ TKbj mJ˜mfJr „| TwJWJf, FPfJ mûjJÇ fJrkrS IJoJr mJmJ-oJ ßTJPjJ
FT TîJ∂ hMkPr IfLPfr ßTJPjJ xMªr WajJ ˛OKfYJre TPr ßyPx SPbj FmÄ FPT IkPrr xPñ
UMjxMKaPf ßoPf CPbjÇ fUj IPjT mOKÓr kr rXijMr oPfJ ãe˙J~L yPuS oPj y~ xKfqA nJPuJmJxJ
IJoJPhr xÄxJPr ˝· ˙J~L yPuS FPTmJPr yJKrP~ pJ~KjÇ
nJPuJmJxJ IJoJPhr kKrmJPrr cJukJuJ ßoPu oyLÀy yP~ CbPf kJPrKj xKfqÇ KT∂á YJrJVJPZ y~PfJ
CKT^áKT oJrPZÇ ßx YJrJVJZPT kKrYptJ TPr, KmvJu mOPã kKref TPr fJr xMlu kKrmJPrr xmJr
oPiq IJoJr KkfJ-oJfJ ßkRPZ KhPf mqgt xKfqÇ fPm fJPhr ßp ßTJPjJ IJvJ KZu jJ fJ y~PfJ I˝LTJr
TrJ KbT yPm jJÇ
IJoJr kKrmJrPT IJKo nJPuJmJKxÇ F nJPuJmJxJ ˝JoL-˘Lr nJPuJmJxJr oPfJ TJojJ-mJxjJ kNet j~,
KkfJ-kMP©r nJPuJmJxJr oPfJ ˝Jgt xÄKväÓ j~, oJfJ-kMP©r xŒPTtr oPfJ IJ®PTKªsT, FTPYJUJ j~ F nJPuJmJxJ Kjot u , ˝J˙qmJj, ˝Jgt y LjÇ IJKo YJA xm kKrmJPrr oPiq F nJPuJmJxJ myoJj ßyJT pJPf
TPr IJoJr oPfJ IJr ßTC nJPuJmJxJr \jq TJXJu yP~ hM”PUr ßmJ^J jJ aJPjÇ TJre nJPuJmJxJ ZJzJ IJr IJPZ KT?
nJPuJmJxJ yPuJ Kj”võ J x F ßhPyr
Kj”võ J x ZJzJ oJjM w TUPjJ mJPY KT?
jJo KbTJjJ k´ T JPv IKjòá T

oqJÄPVJ aí-r KjPY
ßoKcTJPu ßlJgt A~JPr TqJ¿JPr (Lymphoma) IJâJ∂ yAÇ fôKrf KYKT“xJr \jq mP’-r aJaJ
yJxkJfJPu pJAÇ ßxUJPj Kfj oJx pπeJhJ~T KYKT“xJ ßvPw ßhPv KlPr IJKxÇ mºá-mJºm, IJ®L~˝\j, kJzJ-k´ K fPmvL xmJA IJxPfJ, xyJjM n ë K f k´ T Jv TrPfJÇ xTPu YPu ßVPu yJPf gJTPfJ Ilár∂
ImxrÇ ßY~Jr KjP~ mJrJªJ~ IgmJ WPrr xJoPj ßZJ¢ IJoVJPZr ZJ~J~ mPx ‰hKjT kK©TJ,
pJ~pJ~Khj, rmLªs j Jg, mM≠Phm èy Fxm KZu FTPWP~ ImxPrr KjfqxñLÇ YujvKÜ mJrJªJ aá oqJÄPVJ
aí-r oPiq xLKofÇ
ßx KZu kJPvr mJxJr ßxPnj kz ~J KTPvJrLÇ KoKÓ, vqJouJ, Yûu, xhJyJxqÇ fJPhr mJxJ~ ßUJuJ
\J~VJ jJ gJTJ~ xTJu-KmTJu IJoJr oJPb ßY~JPrr IJvkJPv ßhRzJPhRKz F KZu KjfqWajJÇ
ßhRzJPhRKzPf FT xo~ Tî J ∂ yPu IJoJr kJPv IJxPfJÇ muPfJ, cJÜJrnJA KT TPrJ?
mA mº TPr \MPz KhfJo V·Ç
oJP^ oPiq ßx mJKaPf TPr KjP~ IJxPfJ jJvfJ, frTJKrÇ muPfJ, cJÜJrnJA, xJrJ Khj mPx gJPTJ,
IJÿJ kJKbP~PZj ßfJoJr \jqÇ
ßx FPu V· TrPf nJPuJ uJVPfJÇ ßrJPVr hMKÁ∂J TPo ßpPfJÇ FrA oPiq TP~T mZr ßTPa ßVuÇ Kfu
Kfu TPr vJrLKrT Cjú K f uJn TKrÇ IJP˜ IJP˜ yJaJYuJr vKÜ KlPr kJAÇ oJP^ oPiq fJPhr mJxJ~S
pJAÇ VP·r IJxr mxPfJ fJPhr mJrJªJ~Ç VJPZr KjPY mPx kKzÇ F \jq IJoJr jJo yP~ ßVu oqJÄPVJ
aíÇ
ßhUPf ßhUPf ßx mz yP~ ßVuÇ FAa, jJAj kJx TPr FxFxKx ßhPmÇ Imxr gJTJ~ fJr kzJPvJjJr
ßUJ\Umr KjfJoÇ
k´Kf mZr FTmJr aJaJ-Pf ßYTIJk-F pJAÇ kJY mZr kr cJÜJr YNzJ∂ KjrJoP~r Kx≠J∂ KhP~ mPuj,
IJr mZr mZr ßYTIJPkr k´ P ~J\j ßjAÇ
Ilá r ∂ ImxrÇ xJrJ Khj mJxJ~ gJKT, mA kKzÇ kzJPuUJ ßfJ ßZPz KhuJoÇ ßZJaUJPaJ mqmxJr KY∂J
TKrÇ
oqJÄPVJ aí-r KjPY FTKhj mA kzKZÇ
ßx FPx K\ùJxJ TPr, cJÜJrnJA, KT kz?
mA kKzÇ
ßxA ßfJ kzPf kJPrJÇ ßfJ ßfJoJr mA kz jJ ßTj?
mKu, IJoJr mA KT?
ßTj cJÜJKr mA!
muuJo, jJ ßrÇ cJÜJKr TKbj kzJ, ßx IJr kJrPmJ jJÇ
jJÇ fá K o kJrPmÇ
YoPT CKbÇ fJA ßfJÇ ßTj kJrPmJ jJ? ßyJT jJ ßuaÇ Better late than never. ßmaJr ßua hqJj
ßjnJrÇ
cJÜJKr ßgPT IPjT hNr xPr FPxKZuJoÇ fJr F ßk´reJ~ IJmJr ßoKcTJPu kMj”nKftr IJPmhj TKrÇ
IPjT \KaufJ ßxPr Z~ mZr kr ßlJgt A~JPrr kMj”nKftr IjMoKf kJAÇ jfáj IPYjJ xykJbLPhr xPñ
Kj~Kof TîJx TKrÇ ßx ßp KT TPÓr, oJP^ oPiq TJjúJ IJxPfJÇ fmMS xykJbLPhr xPñ xy\ yS~Jr
ßYÓJ TKrÇ ImPvPw ßlJgt A~Jr lJAjJu krLãJ~ C•Let yP~ Kllg A~JPr k´PoJvj kJAÇ FmJr ßpj

IJr gJoPf AòJ yPuJ jJÇ kMPrJkMKr oPjJPpJVL yP~ Kllg A~JPr Kj~Kof TîJx TKrÇ xJoPj lJAjJu
krLãJÇ
FKhPT ßxS FxFxKx krLãJ ßhPmÇ KT∂á ßTj \JKj krLãJ~ ßlu TrPuJÇ mJxJ~ FPx UMmA
TJjú J TJKaÇ
Umr ßkP~ ßVuJoÇ oJgJ~ yJf mM K uP~ xJ∂ô j J KhuJoÇ
ßx IJoJr yJf iPr IJPrJ ßmKv TJjúJTJKa TrPf uJVPuJÇ IJmJr krLãJ ßh~Jr \jq krJovt KhuJoÇ
KT∂á fJr FT Kx≠J∂, ßx IJr kzPm jJÇ
TP~T oJx kr FTKhj fJr mJmJ Umr KhPujÇ
ßVuJoÇ
muPuj , ßhPUJ mJmJ, ßx ßfJ IJr kzJPvJjJ TrPm jJÇ IJKo mO≠ oJjMw, IJoJr ßZPurJS ßhPv ßjAÇ
fJA Kx≠J∂ KjP~KZ, fJPT KmP~ KhP~ ßhPmJÇ IJ\ ßZPur kPãr ßuJT\j ßhUPf IJxPmÇ fáKo FTaá
KmPTuPmuJ FPxJÇ
KfKj IJoJPT ßZPur oPfJ Kjnt r TrPfjÇ muuJo, KbT IJPZ IJxPmJÇ
ßVuJoÇ ßoP~ kPãr k´KfKjKi yP~ IJPuJYjJ~ IÄv KjuJoÇ ßZPu kPãr ßoP~ kZª yPuJÇ hMA oJx
kPr ßZPu u¥j ßgPT FPuJÇ ßZPu ßhUPfS ßVuJoÇ ßZPu FPxS ßoP~ kZª TPr ßVuÇ Khjãe KbT
yP~ ßVuÇ IJKo KZuJo ßoP~ kPãr Ijqfo jLKf-KjitJrTÇ
SA Khj xºqJPmuJ ybJ“ ßx IJoJPT ßlJj TrPuJÇ muPuJ - cJÜJrnJA, Khjãe ßfJ KbT yP~ ßVuÇ
\JKjÇ IJKoA ßfJ KbT TruJoÇ
fá K o KT ßmJP^J jJ?
KT?
IJKo ßp ßfJoJPT nJPuJmJKx!
mKux KT? oPj yPuJ ßpj IJTJv ßnPX kzPZÇ
IJoJr YJrKhPT kO K gmL WM r PZÇ IjM n m TruJo IJoJrS ßfJ fJPT nJPuJ uJPVÇ muPf YJAuJo, IJKoS
ßfJoJPT nJPuJmJKxÇ KT∂á mKuKjÇ TJre, fJr FmÄ IJoJr oPiq m~Pxr Km˜r lJrJTÇ fmMS IJKo FT
TqJ¿Jr ßrJVLÇ ßx FT KTPvJrL ßoP~Ç KTnJPm FaJ ßoPj ßjPmÇ fJA IJr FKhPT pJAKjÇ
oM P U muuJo, IJPV ßTj mKuxKj?
IJoJr n~ TPr, IJKo KT IJr fá K o KT?
fá A KT \JKjx IJoJr m~x?
\JKjÇ FTv mZr y~KjÇ
fá A KT \JKjx IJKo ybJ“ oPr ßpPf kJKr?
IJoJr FTKa Khj ßkPu YuPfJÇ fJZJzJ fáKo ßfJ xM˙ yP~ ßVPZJÇ
FA IjM n ë K f TPfJKhPjr?
ßZJaPmuJ ßgPT ßfJoJPT IJoJr nJPuJ uJPVÇ IJ\ YJr mZrÇ
FUj ßlJj TrKu ßTj?
IJKo \JKj jJÇ
KmP~r IJr YJr Khj mJKTÇ IJKoA TJKrVrÇ FKhPT fJr mO≠ mJmJÇ IJoJr Skr IVJi KmvõJxÇ
IJ®L~˝\j \JjJ\JKj yP~ ßVPZÇ muuJo, IJuä J yr AòJ jJ ßoPj FUj IJr CkJ~ ßjAÇ

KmP~ yP~ ßVuÇ
˝JoLr mJKz ßgPT ßlrf FPxA ßlJj TPr IJoJPT ßhUJ TrPf muPuJÇ krKhj mJAPr ßhUJ TruJoÇ
TJjú J TJKa TrPf uJVPuJÇ FS \JKjP~ Khu, ßZPuPT fJr nJPuJ uJPV jJÇ
oJx UJPjT kr ßZPu u¥j YPu ßVuÇ ßx mJmJr mJxJ~ rP~ ßVuÇ FKhPT ßlJj ßpJVJPpJV FmÄ mJAPr
ßhUJ-xJãJ“ ßmPz ßVuÇ k´Kf rJf hMA Kfj WµJ IJuJk YuPfJÇ
WKjÔfJ YN z J∂ „k KjuÇ KjP\PT IJr Kj~πe TrPf kJKrKjÇ fJPhr WPrS \JjJ\JKj yP~ ßVuÇ ˝JoLr
TJPZ kJKbP~ ßh~Jr \jq xmJA mq˜ yP~ kzPuJÇ
xM P pJV ßkPuA ßx IJoJr TJPZ YPu IJxPfJ, \KzP~ irPfJÇ IJhr-ßxJyJPV kKrkN e t TPr KhPfJÇ
FnJPm mZr, Khj YuPuJÇ ßhUuJo, fJr nJPuJmJxJr fLms f Jr TJPZ kO K gmLr xTu ßk´ o TJKyjL fá ò Ç
FTKhj muuJo, IJoJr kzJPvJjJ TrPf AòJ TPr jJÇ
ßTj?
nJPuJ uJPV jJÇ
ßx IK˙r yP~ CbPuJÇ ßaKuPlJPj WµJr kr WµJ IJoJPT CPfiJ ßmJ^JPf uJVPuJÇ vkg IJhJ~ TPr
ZJzPuJÇ muPuJ, fáKo ßTJPjJ hMKÁ∂J jJ TPr kzJPvJjJ TPrJÇ mJrJªJ~ IgmJ VJPZr KjPY ßY~JrßaKmu KjP~ xJrJ Khj kzPmÇ IJKo xrJxKr ßfJoJr xJoPj IJoJPhr mqJuTKjPf gJTPmJÇ mA ßgPT
ßYJU fá u PfA IJoJPT ßhUPf kJPmÇ
IJKo xJrJ Khj mJrJªJ~ mPx lJAjJu krLãJr k´ ˜ á K f KjfJo IJr ßx fJr mqJuTKjPf hJzJPjJ gJTPfJÇ
ßYJU fá u PuA FTKa KoKÓ yJKx KhPfJÇ
lJAjJu krLãJr lro kN r e TrPf TPuP\ pJPmJÇ ßx cJT KhuÇ muPuJ, ßfJoJr krLãJr Kl TPfJ?
j~v aJTJÇ
hJzJSÇ mPu Wr ßgPT kJYv aJTJr hMKa ßjJa yJPf iKrP~ KhP~ muPuJ, IJoJr aJTJ KhP~ krLãJr Kl
ßhPmÇ IJoJr ßhJ~J~ fáKo kJx TrPmÇ
ßTJPjJ TgJ jJ mPu aJTJaJ KjP~ krLãJr Kl KhPf ßVuJoÇ krLãJr ÀKaj ßkuJoÇ AKfoPiq ybJ“ fJr
˝JoL u¥j ßgPT ßlrf FPuJÇ fJPT võÊrmJKz KjP~ ßpPf YJAPuJÇ ßx pJPm jJÇ IJoJr krLãJr
kPjPrJ Khj mJKTÇ ßx YPu ßVPu IJoJr krLãJ UJrJk yP~ pJPm IgmJ IJKo krLãJ jJ KhPf kJKrÇ
fJA ßx jJjJj I\M y JPf ßgPT pJ~ IJoJr krLãJ kpt ∂ Ç
muJ xñf, cJÜJr yS~Jr \jq IJoJr kKrmJPrr ßTJPjJ YJk KZu jJÇ IJoJr mO≠ oJP~r TgJ, IJuäJy
yJ~Jf KhPuA yPuJÇ IJoJr cJÜJr yS~Jr hrTJr ßjAÇ
KT∂á IJ\ IJKo cJÜJrÇ ßrJVL FmÄ ßrJV KjP~ yJxkJfJPu xJrJ Khj gJKTÇ A≤JKjt TrKZÇ KT∂á
IJPãk, ßx ßhPU ßpPf kJPrKj fJr cJÜJrnJA xKfq cJÜJr yP~PZÇ ßr\Jfi yS~Jr FT x¬Jy IJPV
ßx u¥j YPu pJ~Ç YPu ßpPf mJiq y~Ç
IJ\ ImxPr oqJÄPVJ aí-r KjPY mPx mqJuTKjPf fJr ZJ~J UMK\ IJr nJKm, IJoJr F nJXJPYJrJ \LmPj
fJr UM m k´ P ~J\j KZu, ßp IJoJr xTu hM m t u fJ ß\PjS ÊiM A IJoJPT nJPuJmJxPfJÇ KfPu KfPu IjMnm
TrPfJÇ IJoJr xTu YJS~J-kJS~J mM ^ PfJÇ IJoJPT xlufJ FPj KhuÇ cJÜJPrr kKrY~ KhuÇ ßx ßp
mz ßmKv ßmKv TPr IJoJr KZuÇ Foj IJr kJPmJ TA?
jJo KbTJjJ k´ T JPv IKjòá T

ßx≤ oJKatjPx
- xJKmjJ yJxJj
nJA~Jr YJTKrr xMmJPh fUj IJorJ ßx≤ oJKatjx ÆLPk gJTfJoÇ mJmJ oJrJ pJmJr kr dJTJr mJKzaJ
ßZPz IJorJ FA ÆLPk YPu IJKxÇ ÆLkaJ ßp KT IxJiJre fJ FA ˝· kKrxPr metjJ TrJ x÷m j~Ç
IJKo IJr IJoJr ßZJa ßmJj xJrJaJ Khj kN m ÆLk WM P r ßmzJfJoÇ xmJr xPñ kKrKYf yS~JaJ KZu k´iJj
TJ\Ç hM K hPjA ÆLkmJxLrJ IJoJr mºá yP~ ßVuÇ lPu kJzJ ßmzJPjJ ˝nJPm hJzJPuJÇ
FA ÆLPkr FTaJ uãeL~ Kmw~ yPuJ, FUJPj rJf-Khj ImJPi YuJPlrJ TrJ pJ~- KZjfJATJrLr n~
ßjA, ßjA uJKüf yS~Jr x÷JmjJÇ rJf-Khj FA ÆLPk IPjT aáKrˆ IJxJ-pJS~J TPrÇ fJPhr ÆLk
xŒPTt jJjJj fgq ßh~J KZu IJoJr TJP\r oPiq FTKaÇ
IJorJ gJTfJo ßTJjJkJzJ jJPo FT ˙JPjÇ
FTKhj oxK\h KvuJ ßgPT mJxJ~ KlrKZuJoÇ kPg ßhKU FTaJ xMhvtj pMmT jJuJr xJoPj hJKzP~
KjPYr KhPT fJKTP~ I˝JnJKmTnJPm KT ßpj UM\PZÇ
FKVP~ KVP~ K\ùJxJ TruJo ßTJPjJ xoxqJ yP~PZ KT jJÇ
IJoJPT ßhPU Foj nJm TrPuj ßpj IJoJr \jq IJTá u yP~ KZPujÇ
fJr TgJ ÊPj hM ” U yPuS yJKxS kJKòu ßmvÇ
jJuJr oPiq YTYT TrPZ KT ßxaJ ßhUJr \jq ßpA jJ KjYM yPuj IoKj YvoJaJ UMPu ßxsJPf ßnPx ßVuÇ
YvoJ ZJzJ FTJ kg YuJ fJr kPã x÷m j~Ç KfKj gJTPfj ßm Il ßmñu u\ ßyJPaPuÇ fJPT
ßxUJPj ßkRPZ KhuJo FmÄ fJr mºá f ô V´ y e TruJoÇ
fJr jJo Ko\Jj, gJPTj u¥PjÇ kPjPrJ KhPjr \jq ßx≤ oJKatjx ÆLPk FPxPZjÇ Kfj Khj YPu ßVPZ,
mJKT KhjèPuJ fJPT kM P rJ ÆLPk WM P r ßhUuJo FmÄ xm ßYjJuJoÇ kM P rJ ÆLk IJoJr jUhkPet Ç
k´YMr TgJ muPf muPf yJxJ IJoJr ˝nJmÇ fJA kJTJ VJAPcr nJm irPf ßTJPjJ TÓA yPuJ jJÇ nJA~J
ÆLk xŒPTt FTaJ VPmweJoNuT mA KuPUPZj k´mJu ÆLk ßx≤ oJKatjxÇ ßxA mAaJ fJPT CkyJr KhuJo
ÆLk xŒPTt Km˜JKrf \JjJr \jqÇ
IJorJ oJP^ oPiq ßT~J mPj mPx V· TrfJoÇ ßxUJPj mxPu k´J~A IJoJr SzjJ ßT~J VJPZr TJaJ~
\KzP~ ßVPu Ko\Jj UM P u KhPfJÇ FTKhj SzjJ ZzJPf KVP~ fJr yJfaJA ßTPa ßVuÇ fUj fJr yJfaJ
mqJP¥\ TPr KhP~KZuJoÇ
xºqJr kr mJKur Skr mPx xoMPhsr V\tj ÊjPf ÊjPf YJh ßhUJ KmuJKxfJ KZuÇ FojA FTKhj fJPT
mPuKZuJo, pPfJKhj IJoJPhr IJmJr ßhUJ jJ yPòÇ fPfJKhj ÊiM YJPhr xPñ TgJ mPu FPT IjqPT
˛re TrPmJÇ
KjPoPwA mJPrJaJ Khj kJr yP~ ßVuÇ hM\jA KmwJh oPj hM\jPT KmhJ~ \JjJuJoÇ TgJ yPuJ u¥j KlPr
KVP~ Ko\JjA k´go ßpJVJPpJV TrPmÇ
FrA oJP^ ßTPa ßVu TP~T oJxÇ xm KTZM A IJmZJ k´ J ~Ç IJorJ dJTJr mJKzaJPf KlPr FuJoÇ
KmF kJPxr kr kJKrmJKrTnJPm KmP~ yP~ ßVu IJoJrÇ xÄxJPrr k´Y§ mq˜fJ~ \KzP~ ßVuJoÇ
lákMvJÊKz IxM˙ yP~ KTîKjPT nKft yPujÇ fJPT ßhUJPvJjJ TrPf k´KfKhjA IJoJPT KTîKjPT ßpPf
yPfJ, xPñ gJTPfJ Kfj mZPrr ßZJa ßoP~ xJKorJÇ nLwe hMÓáÇ uPjr láu KZPz yJf ßTPa FTJTJr TPr
ßlPuÇ

ßxKhj KTîKjT ßgPT TqJPm TPr mJxJ~ KlrKZÇ ßhKU yJPf mqJP¥\Ç
K\ùJxJ TrPfA muPuJ, IÄTá ßmPi KhP~PZÇ
krKhj KTîKjPTr TKrPcJPr dáTPfA IÄTá mPu FT\jPT \KzP~ iPr yJf ßhUJPòÇ IJKo fJPhr TJPZ
ßpPfA ßuJTKa K\ùJxJ TrPuj, IJkKj KT xJKmjJ?
xÿKf \JjJPfA KfKj muPuj, pKhS mJPrJaJ Khj UMm ßmKv Khj j~, fJrkrS ßToj TPr náPu ßVPu,
ßToj TPr TgJ KhP~ TgJ rJUPu jJ! ßTj xJKmjJ IPjqr yPuJ? FTaJ mZr fáKo IPkãJ TrPf kJrPu
jJ?
IJKo ImJT yP~ nJmKZuJo fJr TgJèPuJÇ
fJrkr KfKj kKrY~ KhPujÇ
kKrY~ ÊPj IJoJr xo˜ vrLr Imv yP~ Z~ mZr IJPVr IfLf FPx xJoPj hJzJPuJÇ
Ko\Jj IJmJr muPf ÊÀ TPuJÇ ßx u¥Pj KlPr KVP~ xo˜ TJ\ èKZP~ KjP~ mJmJPT rJK\ TKrP~ ßx≤
oJKat j Px KVP~ \JjPf kJrPuJ IJorJ dJTJr mJxJ~ YPu FPxKZÇ KbTJjJr InJPm IJr ßpJVJPpJV x÷m
yPuJ jJÇ KT∂á x÷m yP~KZu YJPhr KhPT fJKTP~ IJoJr xPñ TgJ muJÇ
hM\jA pUj IfLf ßgPT mftoJPj KlPr FTaá ˝JnJKmT yuJo fUj Ko\Jj IJoJPT K\ùJxJ TrPuJ,
ßToj IJPZJ? mr ßToj?
KT∂á ßx IJoJr C•Prr IPkãJ~ jJ ßgPT muPuJ, ßfJoJr ßxA CòufJ ßjA, ßjA TJY nJXJ yJKxÇ
fUj oPj oPj muuJo, KT TPr mM ^ Pu Kk´ ~ IJKo xM P U ßjA? k´Y§ náu ßuJTPT KmP~ TPrKZÇ kZª TPr
KmP~ TPrS xÄxJPrr k´Kf pJr FPfJaáTá oj ßjA, ˘Lr IxyJ~fôPT IJWJf TrJ pJr IJjªÇ ßTmuA
ßhJwaáTá irJ kPzÇ KT TPr ßmJ^JPmJ nJPuJmJxJyLj xÄxJPr mJx TrKZÇ TJPT ßhJw ßhPmJ! nJVq ZJzJ
IJr TJCPTA UMP\ kJA jJ ßhJw ßh~Jr \jqÇ fáKo nJPuJmJxJ ßh~Jr \jq UMP\ ßmzJPòJÇ KT hMntJVq
IJoJrÇ KjPf kJrKZ jJÇ
FUj ßgPT k´KfaJ nJPuJmJxJ KhmPx ßfJoJPT ˛re TrPmJ IJr FaáTá ßnPm xMU ßjPmJ ßp, kOKgmLPf
I∂f FT\j IJoJPT FUPjJ nJPuJmJPxÇ
KorkM r , dJTJ ßgPT

M xJPyPmr \LmPj M xJPyPmr ImhJj
- ßmVo ßoJvJrrl
oJjMw oJjMPwr \jq F TgJKa ßpoj xfqÇ ßfoKj xfq nJPuJmJxJÇ nJPuJmJxJ ßp TPfJ rTo yPf kJPr
fJr KmKnjú rTo ChJyre FA námPj IJPZÇ nJPuJmJxJ muPf ÊiM ßk´o j~Ç ßk´o muPf
jJrLkMÀPwr IJPmV \Kzf ßoJyPTA ßmJ^J~ jJÇ
IJ\ IJKo ßp ßlPrvfJ „Kk oyJj mqKÜr nJPuJmJxJ FUJPj CPuäU TrPf YJA ßxA mqKÜKa yPuj
Ko\JjMr ryoJj mJ Ko\Jj xJPymÇ KfKj ßTJPjJ FTaJ mqJÄPTr mqm˙JkT KZPujÇ
IJoJr F ßuUJ YuJTJPu KfKj vJhJ TJlj kPr aJj aJj yP~ WMKoP~ IJPZj krkJPr pJmJr ßvw
pJjmJyPjr SkrÇ yJ\JrS TgJ, TJjú J fJr TJPj pJPò jJÇ FTmJrS muPZj jJ ßfJorJ ßTPhJ jJ ‰ipt
iPrJÇ KmkPh ‰ipt yJrJPf y~ jJÇ

KbT FoKjnJPm KfKj FTKhj IJoJPhr xo˜ kKrmJPrr TJjú J gJKoP~PZjÇ SjJr nJPuJmJxJr Ee TUPjJ
kKrPvJi TrPf kJrPmJ jJÇ fJr KmPhyL IJ®Jr k´Kf VnLr vs≠J nPr ˛re TrKZ IJoJr F ßuUJr
oJiqPoÇ
IJoJr hM ” U rP~ ßVu, IJKo k´ Y § IxM˙ gJTJ~ fJr oMUUJjJ ßvwmJPrr oPfJ ßhUPf kJruJo jJÇ fJA
fJr k´ K f vs ≠ J nrJ nJPuJmJxJ rAPuJ IJ\PTr F ßuUJ~Ç
IPjT nJPuJmJxJ ßhPUKZÇ KT∂á F rTo nJPuJmJxJ I∂f FT\j YJTKr\LmLr \LmPj ˛OKf yP~ rAPm,
ßp nJPuJmJxJ ßhKUP~PZj ßoJvJrrl xJPyPmr k´ K f Ko\Jj xJPymÇ
IJoJr ˝JoL FTA IKlPxr Ijq© vJUJ~ Totrf KZPujÇ ßxUJPj IKlPxr FT hMWtajJ~ Z~ uJU aJTJ
ßUJ~J pJ~ YuKf mZPrr \M u JA oJPxÇ ßxA hM W t a jJr KvTJr yP~PZ IJoJr ˝JoL, IJoJPhr kKrmJrÇ kM P rJ
aJTJr ÆJ~nJr IJoJr ˝JoLPTA KjPf yP~PZÇ F WajJ~ IJorJ xmt˝J∂ yP~ ßVKZÇ fJrkrS IJorJ
yJKx, TgJ mKu YJTKraJ IJPZ mPuÇ
IJr FA Kmkh ßgPT C≠Jr kJS~Jr kM P rJ ImhJjA Ko\Jj xJPyPmrÇ fJ I· TgJ~ KuPU ßvw TrJ pJPm
jJÇ
IJoJPhr F oyJ k´uP~ Ko\Jj xJPym IJuäJyr kJbJPjJ hNf yP~ FPujÇ xo˜ vyr gogPo, IKlx
kM K uPvr kJyJrJ~, hJPrJVJ, FxKkxy YKuäv-kûJv\j xJÄmJKhT IKlx ßfJukJzÇ kMKuv mPx IJPZ
IJoJr ˝JoLPT ßV´ l fJr TrPmÇ
IJoJr xPñ ˝JoL ßvw TgJ muPuJ, TPm ßhUJ yPm \JKj jJÇ fáKo ßnPX kPzJ jJÇ IJuäJyPT ˛re TrÇ
IJuä J y xyJ~ gJTPu xo˜ Kmkh ßgPT ßmPY pJPmJÇ
IJoJPhr kKrmJr fUj FT TÀe kKreKfr oMPUÇ KbT ßxA oMyëPft Ko\Jj xJPym pJ TrPuj, ßp
nJPuJmJxJ ßhUJPuj ßxaJ ßTJPjJ mJmJS fJr x∂JPjr Foj KmkPh FKVP~ IJPxj mPu oPj y~ jJÇ
IJoJPhr ßYJPUr kJKj oMKZP~ oMPUr yJKx KlKrP~ KhP~PZj KfKjÇ
Ko\Jj xJPym SA oMyëPft IKlPxr Z~ uJU aJTJ \oJ KhPuj, mz xJPymPhr yJPf-kJP~ irPuj
ßaKuPlJPjÇ fJr xJiq oPfJ ßYÓJ TrPujÇ
IJuäJyr ryoPf Ko\Jj xJPyPmr ßYÓJ~ ßUP~-kPr ßmPY IJKZÇ
IgY IJoJr ˝JoLr xyToLtrJ YJYJ IJkj k´Je mJYJ mPu KjP\rJ mJYJr \jq fJPT ßbPu Khu ß\Pur
oM P UÇ
pKhS fJr aJTJaJ kPjPrJ KhPjr oPiq KhPf yP~KZu \Ko KmKâ TPrÇ TJre, aJTJaJ KZu fJr oqJPj\
TrJÇ SA oMyëPft FPfJ mz mMPTr kJaJ KjP~ FKVP~ IJxJr oPfJ oJjMw y~PfJ kOKgmLPf hMA FT\j
IJPZj FUPjJÇ fJA kOKgmLaJ FPfJ ^áKTkNet yPuS xMªrÇ aJTJ-k~xJr Ee ßvJi TrJ pJ~Ç KT∂á
nJPuJmJxJr Ee ßvJi TrJ pJ~ jJÇ
IJr ßTJPjJKhj fJr xPñ ßhUJ yPm jJÇ IJoJPhr \jq KfKj pJ TrPuj, IgY IJorJ fJr \jq, fJr
kKrmJPrr \jq KTZMA TrPf kJruJo jJÇ FaJ IJoJPhr ãofJr mJAPrÇ KfKj VfTJu xºqJ xJPz
Z~aJ~ (31 KcPx’r 2003) ÂhpPπr Kâ~J mº yP~ AP∂TJu TPrPZjÇ AjúJ......rJP\CjÇ IJuäJykJT
fJr IJ®JPT vJK∂ KhjÇ
K^jJAhy ßgPT

ßvw CkyJr
- KrKj ßYRiMrL
2002 xJPur 14 ßlms ∆ ~JKrÇ FUPjJ oPj kPz ßxKhPjr TgJÇ TgJ nJPuJmJxPfJ Kk´ f oPTÇ
k´J~ kJY mZr iPr fJPhr FA xŒTt KZuÇ fJrJ hM\Pj FT xPñ dJTJr FT FjK\S-Pf YJTKr TrPfJÇ
TgJ FoFxKx kJx TPrPZ rJ\vJyL ACKjnJKxtKa ßgPT ßmJaJKj-PfÇ Kk´fo FTaJ TPu\ ßgPT KcKV´
kJx TPrPZÇ ACKjnJKxtKaPf IJxJr xMPpJV y~KjÇ YJTKrr xMmJPh hM\Pjr kKrY~Ç Kk´fo ßhUPf u’J,
yqJ¥xJo, ßp ßTJPjJ ßoP~ ßhUPuA fJr ßk´Po kzPmÇ TgJr ßmuJS Fr mqKfâo y~KjÇ
ßoP~ kaJPjJPf Kk´fo S˜JhÇ ßxA KYrJYKrf kaJPjJ k´vÄxJ ÈfáKo UMm xMªr, vqJouJ ßoP~PhrPTA
ßhUPf ßmKv nJPuJ uJPVÇ fáKo UMm ˛Jat AfqJKhÇ' oJjMw pPfJA mMK≠oKf ßyJT jJ ßTj, KjP\r k´vÄxJ
ÊjPf ÊjPf FT xo~ xmA ßpj KmvõJx y~, xKfq oPj y~Ç TgJrS fJA yP~KZuÇ
hM\Pjr IKlPxr mJAPrS ßhUJ IgtJ“ ßca yPfJ Kj~KofÇ FKhPT mJKzPf TgJ-r KmP~r TgJmJftJ
YuKZuÇ Kk´ f oPT TgJ KmP~r TgJ muJPf Kk´ f o mPuKZu, FPfJ fJzJ ßTj, pPfJKhj FnJPm gJTJ pJ~
fPfJA IJjª, KmP~ yP~ ßVPu ßfJ IPjT irPjr hJ~hJK~fô FPx kzPm FmÄ SA \LmjA ßmKv hLWtÇ
IJorJ IJr KTZM K hj kPrA jJ y~ nJmPmJÇ
TgJ mJKzPf ßTJPjJnJPm mMK^P~ fUjTJr oPfJ gJKoP~ ßrPUKZuÇ
FTKhPjr WajJÇ TgJ fJr oJoJr mJKzPf ßmzJPf KVP~KZu xJnJPrÇ ßxUJj ßgPT fJrJ nJAPmJPjrJ
KoPu ˛OKfPxRPi ßmzJPf KVP~KZuÇ ybJ“ TPr fJrJ IJKmÏJr TrPuJ ßuPTr iJPr VJPZr IJzJPu FT
pMmT-pMmfLr VnLr IJKuñPjr hOvqÇ TgJ nJPuJ TPr ßU~Ju TrPfA ßhPU pMmTKa Kk´foÇ KT∂á Kk´ f o
TgJPT ßhPUKjÇ
SAKhj ßTJPjJ rTPo SUJj ßgPT YPu IJxJr kr rJPf TgJr IJr WMo yPuJ jJÇ VnLr TJjúJ~ ßnPX
kzPuJÇ kJPv ÊP~ KZu oJoJPfJ ßmJj KoKuÇ ßx TgJr Im˙J ßhPU fJPT IPjT xJ∂ôjJ Khu FmÄ FTaJ
mMK≠ KvKUP~ Khu Kk´foPT CKYf KvãJ ßh~Jr \jqÇ TgJ dJTJ~ KlPr FPuJÇ UMmA ˝JnJKmT nKñPf
IKlx ÊÀ TrPuJ FmÄ Kk´ f Por xPñ TgJmJft J S KZu UM m ˝JnJKmTÇ
Fr KTZMKhj kr 14 ßlms∆~JKr nqJPujaJAjx ßcÇ TgJ Kk´fPor xPñ IJPuJYjJ TPr KbT TrPuJ SrJ SA
KhjA ˛OKfPxRPi WMPr TJaJPmÇ FKhPT KoKur xPñ TgJ KbT TPr ßrPUKZu KoKu ßuPTr SA VJZ ßgPT
FTaá hNPr mPx gJTPmÇ xo~ WKjP~ FPuJÇ fJrJ hM\j KbT ßxA VJZKar TJPZ mxPuJÇ
TgJPT ßpA oJ© Kk´fo nqJPujaJAj YMoM KhPf pJPm KbT fUjA TgJ ß\JPr WMPr hJKzP~ kzPuJ FmÄ
IJYoTJ vrLPrr kM P rJ ß\Jr KhP~ TPw oJrPuJ FT YzÇ xo˜ vrLr TJkKZu FmÄ TgJ ßpj IJr TgJ
muPf kJrKZu jJÇ ÊiM mPuKZu, FaJA ßfJoJr \jq IJoJr nqJPujaJAj-Fr ßvw CkyJrÇ fJrkr yj
yj TPr yJaJ ÊÀ TrPuJ, ßpj F yJaJr IJr ßvw ßjA...Ç
o≤í I u, TJjJcJ ßgPT

ßWJPrr oPiq
- TmLr
I am sixteen, she is twenty six. But I madly love her. FTKa KajF\ mJuPTr ßTRfëyu,
Ik´ J ¬ m~Pxr ImM ^ nJPuJmJxJ, m~”xKºr k´ J gKoT kpt J P~ jJjJ YJS~J-kJS~J FmÄ YNzJ∂ k´JK¬r xoP~
ßvw kKreKf ßhUJPjJ yP~PZ FT ßZJKaKx uJn ߈JKr jJPo FTKa KyKª KxPjoJPfÇ

ßTJPjJ KTZM KbToPfJ mMP^ SbJr IJPVA FPfJaáTáS mM^Pf kJruJo fJPT UMm ßmKv nJPuJPmPx ßlPuKZÇ
xm xo~A FPfJaJ aJj IjM n m TrfJo pJ nJwJ~ k´ T Jv TrJ pJPm jJÇ IJoJr Im˙JaJ yP~KZu CkPrJÜ
KxPjoJr ßgPTS Ijq rToÇ IPjTaJ F rTo : I am twenty six, she is thirty two and
mother of two babies. But I not only madly, but also desperately love her.
IJoJr ßxA nJPuJmJxJr IJkJ S IJKo FTA IKlPx YJTKr TKrÇ VJP~r rX, vJrLKrT TJbJPoJ,
CófJ, mJYjnKñ, YuJPlrJ, xm KoKuP~ UMmA xMªrLÇ fJPT k´go ßhPUA Ijq rTo nJPuJ ßuPVKZuÇ
ÊiM IJoJr ßYJPUA j~Ç Ijq xmJr TJPZA KfKj KZPuj xmtPvsÔÇ IJoJr IKlPxr xmJr fáujJ~ IJKo
To m~xL yS~J~ UMm xyP\A fJr xPñ IJoJr YuJ-PlrJ, TgJ-mJftJ ßmKv yPfJÇ FnJPmA YuPf
gJTPuJ KhPjr kr Khj...Ç
IJKo UMmA yJKx-bJ¢J TPr gJKT xmJr xPñÇ YJTKr \LmPj k´Pmv TKr Foj xoP~ pUj IJoJr ZJ©
\Lmj ßvw y~KjÇ fJA TPuP\r IJ`JaJ fUPjJ ná P u ßpPf kJKrKjÇ IJoJPhr hM\Pjr ßxTvj IJuJhJ
yPuS k´ K fKhjA Kfj YJrmJr fJr ÀPo ßpfJoÇ KmKnjú V·, TgJ-mJftJ, yJKx-bJ¢J, hMÓáKo AfqJKhr xPñ
CkuK… TruJo, IJkJ ßmv KoÊT FmÄ IJoJr KTZM mJzKf hMÓáKo KfKj xyq TrPZj IjJ~JPxAÇ Khj
pPfJ pJPò fPfJA IJoJPhr VnLrfJ mJzPZ...Ç
oJP^ oPiq ßmv CP•\jJTr kKrK˙Kfr oPiq kPz ßpfJoÇ ßTjjJ IJoJr IjMxKº“xM ßYJU xm xo~A
fJr vJrLKrT ßxRªpt CkPnJV TrPfJÇ FoKjPfA xMªrL, fJrkPr xMVKbf vJrLKrT Im~mÇ FmÄ FPfJ
ßmKv TJZJTJKZ mPx V· TrfJo ßp, IJoJr oPfJ m~Pxr FTKa pMmT ßZPu KT TPr KjP\PT xÄpf rJPU!
FnJPmA IJP˜ IJP˜ KmKnjú FcJfi ß\JTx, FcJfi TgJmJftJ YuPf gJPT! fJPf hM\jJA ßmv ˝JnJKmT
yP~ pJKò KjP\Phr oPiqÇ
IJPrTKa TgJ jJ muPuA j~ fJ yPuJ, IJKo FTKa ßoP~PT nJPuJmJKx pJr TgJ IJkJPT xm mufJoÇ
mJKzPf KVP~ fJPT KTnJPm, ßTJgJ~ ßTJgJ~ IJhr TrfJo xm KTZMA fJPT mufJo, FojKT IJoJr
nJPuJmJxJr oJjMwKar oJPxr KmPvw KhjKa KjP~S IJkJr xPñ IJPuJYjJ TrfJoÇ FrA oJP^ fJPT
K\ùJxJ TrfJo Vf rJPf hM u JnJA TPfJmJr IJhr TPrPZj Igt J “ \JjPf YJAfJo IJPrJ IPjT KTZM Ç
KfKj uöJ~ uJu yPfj FmÄ muPfj, ßmKv lJ\uJKo yPò jJ! IJkKj jJ IJoJr ßZJa nJA, mz ßmJjPT
KT Fxm TgJ ßTC K\ùJxJ TPr!
F TgJKa KfKj k´ J ~A muPfj IJr IJKoS fUj ßgPo ßpfJoÇ
KfKj k´J~A IKlPx jJvfJ KjP~ IJxPfj FmÄ IJoJPT KjP~ FT xPñ mPx UJmJr ßUPfjÇ F xoP~
UJmJr KjPf KVP~ AòJ TPrA fJr yJfaJ ¸vt TrfJo FmÄ KTZMPfA KuPU mJ mPu IJoJr ßx xoP~r
vJrLKrT, oJjKxT CkuK…r TgJ k´ T Jv TrPf kJrPmJ jJÇ
IJP˜ IJP˜ fJr k´Kf IJoJr IJTwte IPjT ßmKv, k´Y§, k´YMr, UMm mJzPf gJPTÇ KfKj ßpPyfá KjPwi
TrPfj jJ mJ rJV TPrjKj ßxPyfá oJP^ oPiq AòJ TPrA fJr vrLPrr KmKnjú IÄPv ¸vt TrfJo FmÄ
CkPnJV TrfJo FT IJjªÇ
fJr ßkJvJT KjP~S ßmv o\Jr yJ\Jr TgJ mufJoÇ IJ\ FA ßkJvJPT IJkjJPT UMm xMªr uJVPZ mJ
IJ\ UM m ßxKé ßxKé uJVPZ F rToÇ
Vf vLPf IJkJ FTKhj vJPur KjPY uJu \P\t P ar vJKz kPr FPxPZjÇ muuJo, IJkJ, \P\ta vJKzPf
IJkjJPT hJÀe oJKjP~PZÇ KT∂á vJPur \jq IJkjJr vJrLKrT ßxRªpt ßhUPf kJKò jJÇ IJoJPT FTaá
vJuaJ UMPu ßhUJPmj IJkjJr ßdPT rJUJ ßxRªpt? KjP\A fUj ImJT yP~ ßVKZ ßp, F rTo FTKa
k´ ˜ Jm KTnJPm fJPT TruJoÇ

KT∂á IJoJPT yJ\Jrèe ßmKv ImJT TPr KhP~ KfKj CPb hJKzP~ fJr vJuKa ßoPu iPr IJoJr xJoPj
hJzJPujÇ FoKjPfA FPfJ xMªr KlVJr IJr \P\tPar vJKz vrLPr ßuP¡ ßuPV gJTJ~ fJr xMCYM
kJyJPzr oPfJ mMT IJoJr ßYJU iJKiP~ KhKòuÇ IJKo FT kuPT fJr SA ßxRªpt CkPnJV TrPf
gJTuJoÇ
KTZM ã e kr KfKj muPuj, KT, ßhUJ yP~PZ?
muuJo, K\Ç
KfKj vJu KhP~ IJmJr fJr ßxRªpt ßdPT mPx kzPujÇ
FTKhj KfKj FTKa vJhJ \JoJ kPr FPxPZjÇ ßxKhj fJr UMm TJZJTJKZ hJKzP~ IJKZÇ fUj IJoJr
ßYJU fJr \JoJr VuJr KhTaJ ßgPT IJP˜ IJP˜ KjPY ßjPo ßVu IPjT hNr kpt∂ ßar ßkuJoÇ fUj
IJr xyq TrPf kJrKZ jJÇ fJPT mPuA ßluuJo, IJkJ, F \JoJ kPr IKlPx IJxPmj jJÇ ßTjjJ
IJkjJr mM P Tr IPjTaJ IJKo ßhPU ßlPuKZÇ
KfKj UMm uöJ ßkPujÇ KT∂á IJoJPT KTZMA muPuj jJÇ IJkJr WJPzr KjPYr IÄvaáTá KZu IJoJr
xmPYP~ IJTwt e L~Ç k´ J ~A SA \J~VJKa ¸vt TrfJo FmÄ UM m kM u KTf yfJoÇ
FTKhj IJkJPT muuJo, IJkJ, IJKo FTKa YM o M KhPf kJKr FA xM ª r \J~VJKaPf?
ÊPj KfKj UMm ImJT yPujÇ KT∂á rJV TPrjKj mJ KTZMA mPujKjÇ
IJKoS IJr xyq TPr gJTPf kJruJo jJÇ fJr SA xM ª r \J~VJKaPf FTKa YM o M KhP~ ßxJ\J IJoJr ÀPo
YPu FuJoÇ
IJPrTKhj Kjf’ ¸vt TPr mPuKZuJo, IJkJ, IJkjJr FA \J~VJKa IPjT mz yP~ ßVPZÇ
AKfoPiq IKlPx ßTC ßTC TJjJTJKj TrPfJ IJoJr FmÄ IJkJr xŒTt KjP~Ç IPjPT Foj o∂mq
TrPfJ IJoJr TJPZ FPx pJ oMPU muJ x÷m j~Ç mufJo, ßhPUj, nJPuJ xŒTt oJPjA Foj j~ ßp,
mJP\ xŒTtÇ
xKfq muPf pUj Fxm TrfJo fUj UMm xfTtnJPm TrfJo pJPf ßTC-A ßar jJ kJ~, KT∂á IJoJr
VKfKmKi IJoJr IV´xPrr ßYP~ fJPhr uãèe nJmJPfJÇ fJA TPfJ irPjr TPfJ KTZM ßp ÊPjKZ!
ybJ“ TPrA KfKj UMm IxM˙ yP~ k´J~ hMA oJx ZMKaPf gJTPujÇ
ßmv TP~TmJr ßx xoP~ fJr mJxJ~ KVP~KZÇ
fJr j~ m~Pxr ßZPuKaPT FmÄ YJr m~Pxr ßoP~KaPT muPuj, ßfJoJPhr FTKa oJoJÇ
ßoP~Ka KT xMªr láaláPa yP~PZ, oJP~r ßgPTS xMªr yPm mz yPuÇ IJoJPT KT xMªr oJ~J oJUJ nJPm
muPf uJVPuJ oJoJÇ
fJPf IJoJr ojaJ nPr ßVuÇ
IJkJ fUj IJoJPT muPuj, TmLrnJA, IJkjJPT ßfJ ßZJa nJAP~r oPfJ oPj TKrÇ pKh IJoJr FTKa
TJ\ TPr KhPfj?
xJjPª TJP\r hJK~fô KjuJo FmÄ TJ\ ßvPw kPrr Khj IJmJr fJr mJxJ~ CkK˙f yuJoÇ
IJkJ fUj fJr ßoP~PT nJf UJS~JKòPujÇ IJoJPT KfKj nJf ßUPf muPujÇ
IJKo ßUPf rJK\ jJ yPu KfKj IJoJr TJPZ FPx fJr KjP\r yJPf IJoJPT UJAP~ KhPuj FmÄ muPuj,
ßZJa nJAPT ßfJ mz ßmJj FnJPmA UJmJr UJS~J~Ç
UM m A IJjPªr xPñ fJr yJPf UJmJr ßUuJo FmÄ FT kro ß˚yoJUJ nJPuJmJxJ IjM n m TruJoÇ

IJoJr fUj oPj kzPuJ, IJkJ FTKhj IKlPxS IPjPTr xJoPj IJoJPT VJPu fá P u UJAP~KZPuj FmÄ
xmJAPT muPfj, ßx ßfJ IJoJr ßZJa nJAÇ IgY IJKo....Ç
KT ßWJPrr oPiqA jJ IJKo KZuJoÇ KjP\r k´Kf KjP\r UMm WOeJ \jìJPuJÇ ßp ßmJj IJoJPT FPfJaJ ß˚y
TPrj, FPfJaJ nJPuJmJPxj, ßp IPjT IJkK•Tr TgJ muPuS, TJ\ TrPuS ßTJPjJKhj FTaáS IJoJr
Skr rJV TPrjKj, mrÄ oPj TPrPZj ßZJa nJA TPrPZÇ mPuPZj, KfKj náPu ßVPZjÇ
KTZMPfA IJoJr ßxA jÓ ojoJjKxTfJPT ãoJ TrPf kJrKZ jJÇ fJA KjP\PT ßvJirJPfA yPm FA
k´ K fùJ TruJoÇ
FrA oPiq IKlKv~Ju Kj~o IjMpJ~L Ijq IKlPx IJoJr ßxA Kk´~ IJkJKar ßkJKˆÄ yP~ ßVuÇ k´go
pUj fJr ßkJKˆÄP~r TgJ ÊjuJo fUj ojaJ FPfJ ßmKv UJrJk yP~ ßVu, mMTaJ Foj yJyJTJr TrPf
uJVPuJ ßp mPu ßmJ^JPjJ x÷m j~Ç mJr mJr oPj yKòu, yJKrP~ ßluKZ IJoJr ßxA ß˚yoJUJ
nJPuJmJxJ, yJKrP~ ßluKZ IJoJr Kk´ ~ IJkJKaPTÇ
IJkJ Ijq IKlPx YPu ßVPZjÇ
IJkJ, fá K o ßpUJPj gJPTJ, oyJj IJuäJy ßpj ßfJoJPT nJPuJ rJPUÇ ßfJoJr ßxA ß˚yoJUJ nJPuJmJxJ
kJS~Jr \jq ßfJoJr FA nJAKa xJrJKa \Lmj ßfJoJr kJPj ZMPa pJPmÇ
TqJ≤jPo≤ ßgPT

FT pMV
- xJmrLjJ ßxJPyuL xMKo
cJmu k´ P oJvPjr xM m JPh ßmKm TîJx ßgPT TîJx aá-ßf nKft yA 1992 xJPu phMjJg k´JAoJKr ÛáPuÇ ßrJu
y~ xmJr uJPˆÇ IJoJr FT kKrKYf mJºmLr oJiqPo kKrY~ y~ IJoJr TîJPxrA FT\Pjr xPñÇ jJo
ßTJKyjN r Ç
IJorJ KZuJo kJvJkJKv V´ J Por mJKxªJÇ fUj ßgPT kKrY~ S WKjÔfJÇ fJrkr pUj TîJx gO-ßf uJˆ
ßgPT lJˆt yuJo fUj ßx yPuJ gJctÇ FnJPmA YuPf uJVPuJÇ oPj IJPZ TîJx lJAPn mOK• kJmJr
IKnk´JP~ IJorJ hM\j FTA xqJPrr TJPZ k´JAPna kzPf uJVuJoÇ lPu hM\Pj WKjÔ ßgPT WKjÔfr
yuJoÇ
fUj k´KfKhj fJPhr mJKzPf ßpfJoÇ xTJPu kzJ ßvw TPr CPfiJ fJPhr mJKzPf KVP~ fJPT FPj
fJrkr hM\Pj FT xPñ ÛáPu ßpfJoÇ IJorJ FPfJ WKjÔ KZuJo ßp, fJPhr mJKzr VJPZr pKh FTKa
TJbJuS kJTPfJ fPm fJr oJ oJjM P wr oJiqPo yPuS IJoJPT Umr KhP~ KjP~ UJS~JPfjÇ
FTmJr fJr xPñ IJoJr TgJ TJaJTJKa y~ ßT ßmKv kPz fJ KjP~Ç F \jq ßx IJr IJKo VJu láKuP~
k´J~ Kfj YJr Khj TgJ mKuKjÇ KT∂á KbTA fJPhr mJKzPf KVP~ fJr xPñ TgJ jJ mPu fJPT KjP~
IJxfJo FmÄ fJzJÉPzJr \jq IJKo ßUPf mxPu ßx IJoJr YMu ßmPi KhPfJÇ IJKo ßcsx kzPf ßVPu
ßx IJoJr mqJV ßVJZJPfJÇ fJrkr IJorJ FTA rJ˜Jr hMA kJv KhP~ ßruuJAPjr oPfJ TPr ÛáPu
ßpfJoÇ fPm TgJ mufJo jJÇ
fJrkr k´ J APna xqJr ßxaJ uãq TPr yqJ¥PvT S ßTJuJTá K ur oJiqPo Kou TPr ßhjÇ

mwtJTJPu pUj k´JAPna kzPf KVP~ xºqJ WKjP~ IJxPfJ fUj fJr IJr IJoJr nJA ZJfJ KjP~
IJoJPhr IJjPf ßpPfjÇ mA-UJfJ mqJPV nPr, ßkJvJT yJaá kpt∂ CKbP~ FTA ZJfJr KjPY hM\Pj KT
o\J TPrA jJ mJKz KlrfJo!
1995-Fr kN \ Jr IJPV IJoJr aJAlP~c yP~KZuÇ kN \ Jr mºxy k´ J ~ kPjPrJ Kmv Khj KmZJjJ~ KZuJoÇ
ßx k´KfKhj hMA KfjmJr IJoJPT ßhPU ßpPfJÇ fUj fJr IJYrPe FT IhOvq oJ~Jr ZJ~J ßhUPf
ßkfJoÇ
fJrkr IJorJ FTA yJA Ûá P u nKft yuJoÇ hM \ PjA aqJPu≤kM P u mOK• ßkuJoÇ TîJx ßxPnPjr k´go KhPT
pUj IJoJr mJmJ oJrJ ßVPuj fUj ßx IJoJPT vJ∂ TrJr hJK~fô KjuÇ ßx xJrJãe IJoJr kJPv ßgPT
TPfJ ßp xJ∂ôjJr mJeL ßvJjJPfJ fJr A~•J ßjAÇ
fJrkr Tî J x FAPa hM \ jA mO K • krLãJ KhuJoÇ KT∂á hM n t J Vqmvf IJKo aqJPu≤ kM P u mOK• ßkPuS ßx ßku
jJÇ SA Khj Ûáu ßgPT KlPr xºqJr xo~ ßhRPz ßVuJo fJPhr mJKzPfÇ fJPT xJ∂ôjJ KhP~ fJrkr
KlruJoÇ
FA C™Jj-kfPjS IJoJPhr xŒPTtr FPfJaáTá lJau iPrKj, mrÄ KÆèe C“xJy S kKrvsPo IJorJ
FxFxKx pM P ≠ jJouJoÇ
ImPvPw hM\jA FxFxKx-ßf xJP~¿ V´∆k ßgPT ÈF' ßV´c ßkuJo 2001 xJPuÇ nKft yuJo hM\jA
jJVrkMr xrTJKr TPuP\Ç ßTC pKh ßTJPjJ TJrPe FTKhj TPuP\ jJ ßpfJo fPm mJKz ßgPT V∂mq ˙u
FmÄ krmfLt T JPu mJKz ßlrJ jJ kpt ∂ xTPuA K\ùJxJ TrPfJ IJPrT\j TA?
C•r KhPf KhPf oMU mqgJ yP~ ßpPfJÇ
IJorJ Foj ßp, FT\j IJPrT\Pjr mqKÜVf, kJKrmJKrT mJ xJoJK\T hMmtufJ KjP~ k´vú fáKu jJÇ
ßTC ßTJPjJ Kx≠J∂ KjPu Ijq\j fJr KmPrJKifJ TKr jJ kJPZ oPjJoJKuPjqr oJiqPo xŒTt jÓ yP~
pJ~Ç fPm hM\Pjr ßp ßTJPjJ Kx≠J∂ IJorJ IJPuJYjJr oJiqPo KjP~ gJKTÇ IJxPu IJorJ hM\j
hM \ Pjr ofJof, Kx≠J∂, IJPmV, IjM n ë K f, xPmt J kKr xm KTZM r Skr hJÀenJPm vs ≠ JvLuÇ
FA ßlms∆~JKrPf IJoJPhr mºáfô jJPor nJPuJmJxJr mJPrJ mZr oJPj FT pMV kNet yPòÇ KT KjrmKòjú
mºá f ô , fJA jJ? TUPjJ pKh fJPT k´ v ú TKr, fá A FPfJ nJPuJ ßTj?
C•Pr ßx cJ~oP¥r oPfJ yJKx KhP~ mPu, IJxPu ßfJr oj yJ\Jr oPjr ßYP~S ßvsÔ ßfJ! fJA fáA
FnJPm nJKmxÇ
fJr oM U ßgPT F TgJ ßvJjJr kr IJKo ˆqJYMr oPfJ fJr oMPUr KhPT fJKTP~ gJKTÇ oJP^ oPiq nJKm,
ßTJPjJ \jPo y~PfJ Foj ßTJPjJ kMeq TPrKZuJo pJr \jq xñL KyPxPm fJPT ßkP~KZÇ xKfqA fJPT
ßkP~ IJKo ijqÇ
pJpJKhr FA nJPuJmJxJ xÄUqJr oJiqPo fJPT \JjJA IJoJr ÂhP~ xKûf FT pMPVr KyoJu~xo
nJPuJmJxJÇ
jJVrkM r , aJÄVJAu ßgPT

nqJPujaJAjx 50
- Ko\tJ oKfCr ryoJj
TomJA¥ KoKuaJKr yxKkaJu, xÄPãPk KxFoFAY (CMH), mèzJÇ xJK\tTJu S~JPctr mJrJªJ~
ÉAuPY~JPr mPx 30 KcPx’r, mwt kKrâoJ, pJpJKh 2003 kzKZuJoÇ

pJpJKhr xPñ VJaZzJ ßmPiKZ Fr \jìuVú ßgPTAÇ k´J~ ßhz pMV IJPV ßxjJmJKyjL ßgPT Imxr KjP~KZ,
m~x x•r ZMPf YPuPZÇ ßp mqJKiPf kñM yP~ ÉAuPY~Jr iPrKZ fJPf 2003-Fr oPfJA y~PfJ ^Pr
pJPmJ Kj”PvPwÇ oPj FPuJPoPuJ KY∂Jr ^zÇ ßTj ßpj oj mJPr mJPr KlPr pJ~ orJ IfLPf, ßlPu
IJxJ ßxJjJKu KhPjr mJuM P muJ~!
1952 xJPur TgJÇ mèzJ IJKppMu yT TPu\ ß\uJr FToJ© KcKV´ TPu\Ç oKyuJ TPu\ jJ gJTJ~
ßTJFcáPTvj YJuM KZuÇ lJˆt A~Jr KmFPf kKzÇ dJTJ ÈF' KcKnvj uLPV láamu ßUKu, IqJgPuKaPé
kNmt kJKT˜Jj hPu ˙Jj ßkP~KZÇ TPu\ mäM ßkP~KZÇ kr kr hMmJr TPuP\r âLzJ xŒJhT KjmtJKYf
yP~KZÇ
FTaJ ZJ© xÄVbPjr kJKfPjfJ KyPxPm ß\uJPfS ßmv jJo yP~PZÇ xm KoKuP~ ßmv FTaJ roroJ nJmÇ
IPjTaJ KT yjMPr mJk F rTo FTaJ IJPo\Ç
vs P ≠~ kJbT, kJKbTJ nJmPZj, FA ßxPrPZ ßr, mMPzJaJ KjÁ~A ßTJPjJ roroJ ßk´o TJKyjLr ÊÀr lKª
mJ kJ~fJrJ nJ\Pf pJPòj?
oJA Kc~Jr ms J hJxt IqJ¥ KxˆJxt , xKmjP~ KjPmhj TrKZ, pKhS AòJr InJm KZu jJ fmMS IJoJPhr xo~
k´J~ xMPpJV KZu jJ muPf y~Ç kJzJPfJ ßmJj yJKxjJ, xKUjJ, \KrjJ, ßryJjJPhr KkPZ ßk´Por \jq
ßhRzJPjJ xMAxJAc ßÛJ~JPc jJo ßuUJPjJr oPfJA KrxKT KZuÇ IfFm, S kPg TJaJÇ
IJoJPhr kJY\Pjr FTaJ mºá V´ ∆ k KZu, ßvU IJmhM r ryoJj (mft o JPj u¥jmJxL), mJrL, mM u M , jMjjM IJr
FA Iio ßxA TîJx gO ßgPT ÊÀ TPr KcKV´ kpt∂ xMkJr VäM-r oPfJ ßuPVKZuJoÇ
TPuP\ dáPTA k´P\Ö yJPf KjuJo, FmJr ßk´Po kzPfA yPmÇ fUj C•o-xMKY©Jr pMV YuPZÇ ˛Jat
yS~Jr \jq KxVJPra iruJoÇ C•o dPXr ßYRK©v AKû ßdJuJ kqJ≤, C•o ˆJAPur YMu ßTJPjJ TJ\A
Khu jJÇ TJre, ßoP~èPuJ KrTvJ ßgPT ßjPoA ßxJ\J fJPhr TojÀPo dáTPfJÇ xqJPrrJ pUj pJr TîJx
gJTPfJ, ßoP~Phr ßcPT KjPfjÇ
ßoP~èPuJ nLÀ ßowvJmPTr oPfJ xqJrPhr KkZM KkZM TîJPx dáPT xqJPrr ßuTYJr cJ~Jx-F cJjKhPTr
xÄrKãf ßmPû mxPfJÇ ßuTYJr ßvPw xqJrPT IjMxre TPr TojÀo k´fqJVojÇ kJY KmzJPur nJVq
IJr KvTJ ßZPz jJÇ
IJoJPhr oPiq ryoJjaJ KZPuJ iJªJmJK\Pf K\Kj~JxÇ jJjJj rTo lKª-KlKTr Sr oJgJ~ IJxPfJÇ
ßmJct KoKaÄ mxPuJÇ xnJkKf pgJKj~Po ryoJjÇ IJPuJYq Kmw~, AjKc~Jj k´ J ~ KxPjoJ~A ßhKU TPuP\r
ßoP~èPuJ fJPhr xykJbLPhr xPñ fáA-ßfJTJKr TPr, mJhJo-YJjJYMr KYPmJ~, ßjJa ßuj-ßhj TPr,
mJVJPj IgmJ VJZfuJ~ mPx, IPjPT ßk´ P or IJhJj-k´ h Jj TPr, lá P ur ßfJzJ mJ IjqJjq KVlaS ßh~Ç
IgY nJPVqr KT Kjoto kKryJx, IJoJPhr TPuP\r ßoP~èPuJ ßTJPjJKhj KlPrS ßhPU jJÇ
xmtxÿKfâPo kJY\jPT KxPuTa TPr fJPhr jJo ßh~J yPuJÇ ßpoj vJoLo IJrJ YMoKT mxJPjJ \JoJ
krPfJ Sr jJo uMKTÄ VäJxÇ cJÜJPrr ßoP~ ßyjJ, Sr jJo yPuJ mKrT kJCcJrÇ ßrJUxJjJ ßhUPf
FTaá oM a KT, Sr jJo yPuJ jJKjÇ ZJ~J yJuTJ-kJfuJ VzPjr, Sr jJo yPuJ uKufJÇ vJKyhJ ßmJrUJ
kPr TPuP\ IJxPfJ, Sr jJo UJuJÿJÇ
TPu\ ÊÀ yS~Jr IJPVA IJorJ xJAPTu KjP~ TPuP\ ßkRPZ ßpfJoÇ xJAPTu ˆqJP¥ ßrPU IJorJ
TPu\ ßVPa hJKzP~ gJTfJoÇ pUj ßp jJK~TJr KrTvJ~ IJVoj yPfJ, fUj IJoJPhr ßh~J ßUfJKm
jJPo IJorJ KY“TJr TPr cJTfJoÇ ßTC k´KfmJh TrPfJ jJ, oJgJ KjYM TPr YPu ßpPfJÇ

xKfqA ßx pMPVr ßoP~rJ KZu ImuJ, xmtÄxyJ irKer oPfJÇ ßTJPjJKhj ßTC ToPkäj TPrKjÇ FA ßfJ
KTZMKhj IJPV UmPrr TJVP\ xmJA vJ∂JyJPrr WajJ kPzPZj KjÁ~A? Kfj FjK\S oKyuJToLt IKlx
pJmJr kPg FT pMmT ßhJTJPj mPx SA oKyuJPhr CP¨Pvq mMTaJ lJAaJ pJ~ VJj ßVP~ SPbÇ k´KfmJPh
SA oKyuJ Kfj\j ßhJTJPj k´Pmv TPr SA pMmTPT rJoPiJuJA ßh~Ç
IJ\ F mO≠ m~Px ÉAuPY~JPr mPx yJKx kJPò FA ßnPm ßp, ßxA xo~ IJorJ ßp lYPTKoèPuJ TPrKZ,
IJ\TJPur pM P V yPu hM A YJraJ xqJ¥JPur k´ y Jr IJoJPhr oJgJ~ IgmJ KkPb kzPf kJrPfJÇ
ryoJPjr KÆfL~ ßk´ x Tí k vj ßlu ymJr kr IVfqJ IJoJPhr k´fLãJ TrPf yPfJ TPm IJmJr IJoJPhr
TPu\ APuTvj yPmÇ APuTvPjr xo~ IJorJ hu ßmPi ZJ©ZJ©LPhr mJxJ~ ßpfJo ßnJa YJS~Jr \jqÇ
TzJ jJzfJo hr\JrÇ IKnnJmT hr\J UM P u KhPfj, k´ v ú TrPfj, ßfJorJ?
IJorJ xJuJo KhP~ xKmjP~ IJK\t ßkv TrfJo, YJYJK\, IJorJ FPxKZ TPu\ APuTvPjr mqJkJPr
IoMPTr xPñ FTaá TgJ muPmJÇ
ßTJPjJ ßTJPjJ IKnnJmT hr\J UMPu csK~ÄÀPo mxPf KhPfj, ßoP~PT ßcPT KhPfjÇ IJoJPhr ßnJPar
TgJ IJKo mufJoÇ
ßoP~aJ oOhM ßyPx IJòJ muPfJ, YJP~r TgJ muPfJÇ
IJorJ ßkUo ßUJuJ yJKx KhP~, hv \J~VJ~ ßpPf yPm mPu YPu IJxfJoÇ
KT∂á mqKfâoA yPfJ ßmKvr nJV ßãP©Ç TzJ jJzJr kr IKnnJmT hr\J UMPu KhPfjÇ
IJorJ IJK\t \JjJfJoÇ KfKj ßVa yPfA ßoP~PT ßcPT KhPfjÇ IJorJ ßnJPar TgJ mufJoÇ
ßoP~Ka oOhM ßyPx IJòJ muPfJÇ
IJorJ YPu IJxfJoÇ
Fxm ßãP© mJKz ßgPT KTZMhNr IJxJr krA ryoJj KjP\r mMPT YJkz ßoPr muPfJ, FA, xmJA ßvJj!
IJKo KxPuA¢J ßvU IJmhMr ryoJj, k´Ko\ TrKZ, KmFaJ kJx TrJr krA hJPrJVJr YJTKr ßjPmJ IJr
SA yJuJr kM P fPr võ Ê r mJjJPmJÇ
Sr TgJ~ IJorJ yJ yJ TPr yJxfJoÇ xJ∂ô j J KhfJoÇ mufJo, ßhJ˜, hM”U TKrx jJ, ßhmL hvtj yPuJ,
ßnJPar k´ K fvs∆ KfS ßkuJoÇ oJl TPr ßh ßfJr ymM võ Ê rPhrÇ
IJmJr xmJA KoPu ßyJ ßyJ yJ yJ yJKxÇ IJoJPhr kûkJ§Pmr nJPVq ßk´Por ßhmfJ IfjM r mrkJ© jJ
KouPuS ßk´o-KkKrKfr hMWtajJ mJ xMWajJ kûJv wJPar hvPT hMA FTaJ jJ WaPfJ Foj j~Ç
1952 xJPur oJ^JoJK^Ç IJoJPhrA FT xykJbL oMUPYJrJ ßn\J KmzJu mJhu uK\Ä gJTPfJ vyPrr
FT jJoTrJ CKTu xJPyPmr mJxJ~Ç FT xTJPu hs∆f xJrJ vyPr ZKzP~ kzPuJ ßp, ßxA CKTu
xJPyPmr ßoP~ TîJx ßaj-F kz ~J ZJ©Lr yJf iPr ßk´Por aJPj fJrJ kJKz \KoP~PZ I\JjJr C\JPjÇ
mèzJr fUjTJr FToJ© kK©TJ xJ¬JKyT KjvJj-F WajJaJ ßmv luJS TPr ßycuJAj yP~KZuÇ aáAj
aJS~Jr nJXJr kr FUj ßpoj IJPoKrTJ~ WOeJ KoKvsf xPªPyr hOKÓPf ßhUJ y~ oMxuoJjPhr, SA
WajJ~ IJoJPhr TPuP\r ZJ©PhrS ßx„k xPªPy ßhUJ yPfJÇ FojKT xo˜ mèzJ vyPr ßoP~ IJPZ
Foj mJKzPf pJrJ uK\Ä gJTPfJ, xmJAPT ßx xo~ uK\Ä yJKrP~ KmkPh kzPf yP~KZuÇ
xoP~r KmmftPj IPjT KTZMA xy\ yP~ pJ~, ˝JnJKmT yP~ pJ~Ç ßpoj IJ\ FA 2004 xJPu FT\j
xykJbL-xykJKbjLr ßouJPovJ, TgJ muJ IKf xJiJre mqJkJrÇ FT\j ßZPur xJPg FT\j ßoP~r
ßk´o mJ nJPuJmJxJS IKf xJiJre mqJkJrÇ IJoJPhr oPfJ mqJTPcPac mMPzJrJS ßk´oKkKrKfPT IKf

xJiJrenJPmA ßoPj ßjjÇ fJA y~PfJ IJ\TJu KmP~r IJPV IPjT IKnnJmT ßZPuPoP~Phr K\ùJxJ
TPr ß\Pj ßj~ ßp, fJPhr ßTJPjJ YP~x IJPZ KT jJ?
ßk´o mJ nJPuJmJxJr FA KmmftPj pJpJKh FT KjntLT ‰xKjTÇ pJpJKhA mJÄuJPhPv k´go k´mftj TPr
nJPuJmJxJ Khmx mJ nqJPujaJAjx ßc-rÇ
k´Kf mZr nJPuJmJxJ xÄUqJ yJPf FPuA pJpJKhPT ijqmJh KhA, nJPuJmJxJr hM~JPr mJÄuJPhvPT FT
TJfJPr hJz TrJPjJr \jqÇ IJr oPjr I\JP∂A ^Pr kPz hMPlJaJ Ivs∆ k´go nJPuJmJxJ xÄUqJr
ßuKUTJ k´ ~ Jf ßorLjJ kN r mL yJuhJPrr \jqÇ
jJaJAkJzJ, mèzJ ßgPT

xJfJv mZr
- KjuMlJr TKmr
KmmJKyf \LmPjr hLWt xJfJvKa mZr KTnJPm ßToj TPr ßp FT xPñ TJKaP~ KhuJo fJ nJmPfA ImJT
uJPVÇ TPfJ ßp oiMr ˛OKf ßnPx CbPZ ßYJPUr khtJ~Ç
KmP~r kr KTZMKhj oJ-mJmJr TJPZA KZuJo V´JPoÇ ßx gJTPfJ dJTJ~Ç xo~ ßkPuA aáT TPr YPu
IJxPfJ IJoJr TJPZÇ k´ K fKa ãe fJr TJPZA rJUPf YJAPfJ IJoJPTÇ TPfJ mJyJjJ KhP~ YPu IJxPf
YJAfJo xom~xL mºáPhr xPñ IJ`J KhPfÇ KT∂á ßx jJPZJzmJªJÇ KTZMPfA CbPf KhPfJ jJ fJr kJv
ßgPTÇ vJKzr IJYu ßkKYP~ iPr rJUPfJÇ fJr Fxm kJVuJKo ßhPU ßyPxA oPr ßpfJoÇ TJre, KmP~r
k´ g o k´ g o fJr k´ K f IJoJr nJPuJmJxJ FTaá S \jìJ~KjÇ
dJTJ~ YPu IJxJr xo~ fJr ßYJU Zu Zu TrPfJ IJr IJKo mM^PfA kJrfJo jJ fJr nJPuJmJxJr
VnLrfJÇ IJorJ ßp WrKaPf WMoJuJo fJr \JjJuJr kJPvA KZu FTaJ ßmKu láPur VJZÇ láPu láPu
ZKzP~ KZu kMPrJ VJZKaÇ ßrJ\ rJPf ßx IPjT IPjT láu FPj ZKzP~ KhPfJ IJoJr xJrJ VJP~
KmZJjJ~Ç xTJPu WMo nJXPuA K˚ê oj oJfJPjJ ßmKu láPur Vº IjMnm TrfJoÇ FKhT-ßxKhT WMPr
FPuA ßhUfJo fJr yJPf jJjJj rX-ßmrPXr láuÇ FèPuJ FPj IJoJr ßUJkJ~ èP\ KhPfJÇ
kOKgmL mhPu ßVPZ, mhPu ßVPZ oJjMwÇ xPñ xPñ IJoJr ˝JoLS ßpj ßToj yP~ ßVPZjÇ IJPVr oPfJ
kJVPur oPfJ nJPuJmJxJr mKy”k´TJv fJr oPiq ßhKU jJÇ mqmxJr TJP\ xm xo~ mq˜ gJPTj KfKjÇ
xÄxJPrr KY∂J, ßZPuPoP~Phr nKmwq“ Fxm KjP~ nJmPf nJmPf ßZPuoJjMKw ßTJgJ~ ßp yJKrP~ ßVuÇ
IJr TP~TKhj krA nJPuJmJxJ KhmxÇ IJoJPhr xo~ Fxm KZu jJÇ FUjTJr ßZPuPoP~rJ ˝JoL-˘LrJ
FKhjKaPT UMm ChpJkj TPrÇ FPT IkrPT láu KhP~ fJPhr nJPuJmJxJr TgJ \JjJ~Ç IJoJPhr
KmmJKyf \LmPjr k´go KhjèPuJPf pKh nJPuJmJxJ KhjKa gJTPfJ fJyPu ßx oPj y~ láPu láPu nKrP~
KhPfJ IJoJPTÇ
IJ\TJuTJr ßZPuPoP~, ßk´KoT-ßk´KoTJPhr Fxm ßhPU IJoJrS yJKrP~ ßpPf AòJ y~ ßxA xJfJv
mZr IJPVr oiMr KhjèPuJPfÇ UMm AòJ y~ KmPvw ßTJPjJ KhPj FT ßVJZJ r\jLVºJ ßx IJoJr yJPf
FPj KhTÇ ˝JoL KyPxPm fJr TJPZ F YJS~J KT UMm mz KTZM?
uJuoJKa~J, dJTJ ßgPT

ßmJrUJS~JKu
- Kk´¿
FA ßp Kox ßmJrUJS~JKu, FTaá ÊjPmj, Kkä \ !
FaJ ÊPj ßx S fJr mJºmL hJKzP~ yJPxr KcPor oPfJ ßYJU KhP~ âá≠ hOKÓPf ßYP~ rAPuJÇ
IJkjJr xPñ FTaá TgJ KZuÇ
rJVf ˝Pr ßx muPuJ, IJoJr KT ßTJPjJ jJo ßjA jJKT?
xKr, IJKo ßfJ IJxPu IJkjJr jJo \JKj jJÇ mPuA muuJo, IJKo Kk´ ¿ , IJkKj?
fJr mJºmL fJPT Klv Klv TPr muPZ, ßhUPf ßfJ Kk´P¿r oPfJA, jJPor xPñ ßYyJrJr ßmv Kou
IJPZÇ IJKo ÀjM Ç
mJºmLr KhPT fJTJuJoÇ
IJKo ^á o M r Ç IJkKj oPj y~ ßjJa TPrj, fJA jJÇ
yqJ, TKr ßfJÇ IJkjJr uJVPm jJKT?
jJ, ßjJa uJVPm jJÇ
fPm IJkKj ßp KmKnjú mA ßgPT ßjJa TPrj ßxA mAP~r ßrlJPr¿ YJKòÇ
ßjJa-Fr TgJ muJPf fJr oMPU ßp IyÄTJPrr yJKx láPa CPbKZu, ßjJa uJVPm jJ muJ~ ßxA yJKx hk
TPr KjPn ßVuÇ IKjòJ xP•ôS oMPU yJKx ßaPj muPuJ, TJuPTA ßkP~ pJPmjÇ
ijqmJh \JKjP~ KmhJ~ KjuJoÇ
krKhj Kox ÀjM FTVJhJ mA S ßuUPTr jJo KhuÇ
jJo ßhPU ßfJ KnoKr UJmJr ßpJVJzÇ FPfJ mA ßgPT ßjJa TrJ IJoJr ßVJmr oJTtJ oV\ KhP~ x÷m j~Ç
fJPT ijqmJh KhuJoÇ
Frkr ßgPT k´ K fKhj fJr xPñ TgJ yPf uJVPuJÇ IJP˜ IJP˜ WKjÔfJ mJzPf uJVPuJÇ TîJx ßvw yPu
FTaJ ßrˆáPrP≤ mxfJoÇ WµJ UJPjT mPx gJPT KrTvJ~ fáPu KhP~ mJxJ~ IJxfJoÇ fJr mJxJ KZu
YJPoKumJPVÇ
FTKhj K\ùJxJ TruJo, ßfJoJr mJxJr IJvkJPvA IPjT nJPuJ TPu\ IJPZ, FPfJ hNPr nKft yS~Jr
TJre KT?
Fr \mJPm pJ muPuJ fJ T·jJfLfÇ ßfJoJr oPfJ FT\j mºá kJPmJ mPuA nJVq IJoJPT FUJPj KjP~
FPxPZÇ
mMPTr mJo kJvaJ KYj KYj TPr CbPuJÇ
FTKhj ÀjMPT mJxJ~ KjP~ FuJoÇ mJxJ muPf IJKo FmÄ IJoJr oJoJ hMA ÀPor FTKa lîqJa KjP~
gJTfJoÇ
ÀPo dáPTA ßx yA YA uJKVP~ KhuÇ CYM VuJ~ muPf uJVPuJ, FUJPj KT oJjMw gJPT, jJ-VÀ ZJVu?
Av KT FTaJ nqJkxJ Vº!
ßyPx muuJo, jJ ßfJoJr WKjÔ\j gJPTÇ
lJ\uJPoJ yPò?
jJÇ
fPm ÀPo FTKa K\Kjx ßVJZJPjJ KZuÇ FaJ ßhPU ßx KTZMaJ jojL~ yPuJÇ
ßfJoJr xPñ IJoJr FTKa KmwP~ Kou IJPZÇ

ßxaJ KT?
ßxaJ yPuJ IJKo ßpoj kzJr ßaKmu èKZP~ rJKU ßfoKj fáKoS rJPUJÇ FA mPu ßx ßTJor ßmPi Ào
ßVJZJPf uJVPuJÇ KTZMãe krA ÀoaJr ßYyJrJ KlKrP~ IJjPuJÇ FrkPr yJuTJ jJvfJ ßvPw UJKjT
V· TPr YPu ßVuÇ
ßx FTaJ kJrKlCo KjP~ FPxKZuÇ fJr ßrv FUPjJ FTaá FTaá kJS~J pJPòÇ ÀoaJPT ßx FojnJPm
xJ\JPuJ ßp, fJ ßhPU ßmv KTZMãe fjì~ KZuJoÇ xKfq, ßoP~aJr ÀKY ßmJi Yo“TJrÇ FA ßoP~aJ Khj
Khj Âh~aJPf ßpnJPm \MPz mxPZ fJPf FPT ZJzJ YuPmJ KTnJPm?
Frkr ßgPT ßx k´J~A mJxJ~ YPu IJxPfJÇ FTKhj xTJu IJaaJ~ ßx mJxJ~ yJK\rÇ TJre, Fr
IJPVr Khj mPuKZuJo ßp, krKhj TPuP\ IJxPmJ jJÇ fJA ßx TPuP\ jJ KVP~ mJxJ~ YPu FPuJÇ
IJoJPT ßvJ~J Im˙J~ ßhPU ßo\J\aJ YPz CbPuJÇ
xTJuPmuJ YPu FuJo FUJPjÇ FPx jJvfJ TrPmJ mPuÇ IJr KfKj WMPoJPòjÇ mPu ÀoaJPT ßVJZJPf
uJVPuJÇ
ßx mJxJ~ pUjA IJxPfJ fUj k´gPo Ào ßVJZJPfJÇ FT hOPÓ ßhUPf uJVuJoÇ oPj oPj muPf
uJVuJo, ÀjM , IJKo ßp ßfJoJPT nJPuJPmPx ßlPuKZÇ
ßx IJoJr KhPT fJTJPuA WMPor nJj TPr kPz gJKTÇ
FmJr UJPar TJPZ FPx cJTJcJKT ÊÀ TrPuJÇ
FA SPbJ, SPbJ jJ, pJS yJf-oMU iMP~ FPxJÇ FT xPñ jJvfJ TrPmJÇ
CPb mJgÀPor KhPT kJ mJzJuJoÇ
Cl! KT Vro uJVPZ, mPu ÀjM ßmJrUJ UMuPf uJVPuJÇ mJgÀo ßgPT ßmr yP~ oMU oMZPf oMZPf fJr
KhPT fJKTP~ ˆqJYM yP~ ßVuJoÇ ßx ßp lvtJ fJ fJr uJmPeq aAa’Mr oMUvsL IJr KjPaJu yJf hMUJjJ
ßhPUA mMP^KZuJoÇ KT∂á FPfJaJ lvtJ rX fJr vrLPr iJre TrPm fJ T·jJ TKrKjÇ FmÄ IJ\ ßp
ßkJvJT fJr IPñ \KzP~ IJPZ fJ xKfqA oJgJ WM K rP~ ßh~Jr oPfJÇ jLu vJKz, SA rPXr oqJKYÄ mäJC\,
hMA yJf nKft jLu TJPYr YMKz, TkJPu jLu Kak, kJfuJ hMKa ßbJPa ßVJuJKk rPXr KukKˆT yJuTJnJPm
ßmJuJPjJÇ FT\j jLu krLÇ
IJoJr oJgJ WM r PZÇ
ßTj?
ßfJoJPT ßhPUÇ FaJ mPuA ÊP~ kzuJoÇ
FTaá kr IJiPvJ~J yP~ K\ùJxJ TruJo, KT mqJkJr? IJ\ FPfJ xJ\PVJ\, TJPrJ xPñ IKnxJPr
pJS~J yPò jJKT?
KT? A~JKTt yPò, jJ? mPuA muPuJ, pJr xPñ IKnxJPr pJPmJ ßnPmKZuJo fJPT ßfJ rJK\ TrJPf kJrKZ
jJÇ IJoJPT fJr ßfoj FTaJ kZª j~Ç FPfJãe yPuJ ÀPo FuJo, IgY FTKa TgJS nJPuJ TPr
mPujKjÇ
UJPa mxJ ßgPT ßx CPb hJKzP~ YuuJo mPu FT kJ FPVJPfA mJo yJf iPr fJPT KhuJo aJjÇ
S FPx mMPTr Skr ÉoKz ßUP~ kzPuJÇ k´goaJ~ FTaá YoPT ßVPuS kr oMyëPft KjKmznJPm \KzP~
irPuJ ßp, IJoJr mMTaJA ßpj FA kOKgmLPf fJr xmPYP~ KjrJkh ˙JjÇ
ßmv KTZM ã e \KzP~ iPr ÊP~ gJTJr kr muuJo, FTKa k´ v ú TrPmJÇ
KT?

FA ßp fáKo IJoJr \jq FPfJ KTZM TrPZJ IJr FUj kro oofJ~ \KzP~ iPr ÊP~ IJPZJÇ ßTJj nrxJ~
FmÄ IJKoA mJ ßfJoJr ßT?
oJgJ fáPu VnLr hOKÓ KhP~ KoKja UJPjT ßYP~ gJTJr kr muPuJ, fáKo ßp ßT fJ fáKo ßmJP^J jJ?
jJ, mMK^ jJÇ
IJP˜ IJP˜ fJr jro kJfuJ ßbJa hMKa IJoJr ßbJPar xPñ ßYPk irPuJÇ FmÄ KTZMãPer \jq Ijq
\VPfr mJKxªJ yP~ ßVuJoÇ Cl, KT ßp xM U Ç
pUj hMA ß\JzJ ßbJa IJuJhJ yPuJ fUj ßx ßyPx muPuJ, FmJr KjÁ~A mMP^PZJ fáKo IJoJr ßTÇ IJmJr
\KzP~ irPuJ ßxÇ
krmfLt k´PfqTaJ Khj KZu ˝Pkúr oPfJÇ
FTKhj YKªs o J ChqJPj yJaKZuJoÇ
IJòJ, fá K o FnJPm IJoJr xPñ \KzP~ kzJPuUJ ßVJuäJ~ KhPòJ, FaJ ßfJ KbT jJÇ fáKo mOKu~J≤ ZJ©LÇ
nJPuJ ßr\Jfi TrPu nJPuJ \m kJPm IJr Yo“TJr FT\j ˝JoL jJPor mKcVJct kJPmÇ IJoJr oPfJ
nqJVJmP¥r xPñ WMPr KjP\r \LmjaJPT jÓ TPrJ jJÇ
xPñ xPñ ßx oMPUJoMKU hJKzP~ ßYJPU ßYJU ßrPU vLfu hOKÓPf muPuJ, ßxKhPjr kr ßgPT fáKo IJoJr
rPÜr xPñ KoPv ßVPZJÇ ßfJoJPT ßkPu F \LmPj IJr KTZMA YJS~Jr ßjAÇ FmÄ jJ ßkPu F \LmPjr
xm kNetfJA IkNet ßgPT pJPmÇ fJrkr ybJ“ IJPmPV IJkäMf yP~ muPuJ, IJr ßTJPjJKhj pKh ßfJoJr
oM P U CPfiJkJfiJ KTZM ÊKj fJyPu ßfJoJr FTKhj KT IJoJr FTKhjÇ Frkr fJr hMA yJf mJKzP~ KhP~
muPuJ, ßfJoJr ßTJPjJ KmvõJx ßjAÇ FUj F oMyëPft k´Ko\ TPrJ IJr ßTJPjJKhj IJKo TÓ kJA Foj
TgJ muPm jJÇ KmjJ TJrPe IJoJPT hM ” U ßhPm jJÇ TA, yJf rJPUJ?
IJKo yJf jJ ßrPU fJr KhPT fJKTP~ fJr ßYJPUr VnLPr ßkRZJPjJr ßYÓJ TruJoÇ mM^Pf ßYÓJ TruJo
fJr Âh~Ç ßuJPT mPu, ßYJPUr ßnfr KhP~ jJKT ÂhP~r nJwJ ßmJ^J pJ~Ç jJy! pPfJaáTá mM^uJo fJr
ÂhP~r xo˜ IÄvaJPfA IJoJr Im˙JjÇ fJr jro fáufáPu yJf hMKa iruJoÇ muuJo, fáKo pJ YJS
fJA yPmÇ
IJr KTZM muJr IJPVA IJKo ßfJoJPT k´Y§ nJPuJmJKx mPuA nLwe IJPmPV IJoJPT \KzP~ irPuJÇ
TJjúJ ßn\J TP£ muPf uJVPuJ ßfJoJPT ZJzJ IJr KTZMA YJS~Jr ßjAÇ ÊiM ßfJoJPT YJA, IJr KTZMA
j~Ç
AKfoPiq poM j J~ IPjT \u VKzP~ ßVuÇ hM \ Pjr kzJPuUJrS AKf WaPuJÇ Fr oJP^ fJr KmP~r k´˜Jm
IJxPf uJVPuJÇ ßx KmKnjú I\M y JPf k´ ˜ Jm CPkãJ TrPf uJVPuJÇ KT∂á ßmKv Khj IJr CPkãJ TrPf
kJrPuJ jJÇ IJKo fUj xhq kJx TrJ ßmTJr pMmTÇ IJoJPhr ßhPvr YJTKr ßhPjS~JuJrJ xhq kJx
TrJ pMmTPhr fJPhr k´KfÔJPj KjP~JV KhPf ßmKv oJ©J~ IkJrVÇ
FTaJ oiqo oJPjr YJTKrr \jq UMm ßYÓJ YJuJuJoÇ ÀjMPT ßp IJoJr YJA-A YJAÇ rJPV, ßãJPn, hM”PU
CjìJh yS~Jr hvJÇ ÀjM YJKòu FA Im˙J~ fJPT KmP~ TPr FTaJ YqJPu† V´ye TrJr \jqÇ KT∂á xmJA
\JPjj hJKrhs pUj hM ~ JPr FPx yJjJ ßh~ nJPuJmJxJ fUj \JjJuJ KhP~ kJuJ~Ç
KjP\r kJP~ jJ hJKzP~ ßfJoJPT V´ y e TrJ x÷m j~ pUj muuJo fUj IJoJPT \KzP~ iPr ßYJPUr \u
ßluPuJ FmÄ ßTJPjJ TgJ jJ mPu YPu ßVPuJÇ
FT x¬Jy kr ßx FPuJÇ WPr dá P T IJoJr KhPT fJKTP~ FTaá YoPT CbPuJÇ yJPf KmP~r TJctÇ FUJPj
IJxJr IJPV ßp ßTPhPZ fJ VJPur Skr ÊTPjJ \Pur iJrJ ßhPUA ßmv ßmJ^J pJ~Ç KT∂á WPr dáTPuJ

yJKx oMU KjP~Ç xJf Khj kr fJr KmP~Ç Cl! ßUJhJ FA Umr ßvJjJr IJPV fáKo IJoJPT fáPu KjPu jJ
ßTjÇ
ßx YPu pJmJr \jq kJ mJzJPuJ FmÄ ßZJ¢ TPr muPuJ, TJkM À wÇ
hJzJS, VP\t CbuJo IJKoÇ mPu KT ßx? oJgJ~ rÜ CPb ßVPZÇ FT kJ FKVP~ fJr oMPUJoMKU hJKzP~
muuJo, IJKo TJkM À w?
yJKx oM U KjP~ C•r Khu, yqJÇ
AòJ yPò fJPT UMj TKrÇ IJYoTJ fJPT k´Y§ ß\JPr \KzP~ iruJoÇ TJkMÀw jJ Ijq KTZM IJ\PTA
fJr k´ o Je yP~ pJPmÇ
ßbJPa ßbJa cáKmP~ KhuJoÇ k´gPo FTaá mJiJ KhPuS kPr yJu ßZPz ßh~Ç hMA ß\JzJ ßbJa IKmrJo ßUuPf
uJVPuJÇ ßoP~oJjM w mPu TgJ! TPfJãe IJr KjP\PT Kj~πe rJUPf kJPrÇ I¸Ó VuJ~ FTaJ TgJA
ÊiM muPuJ, IJoJPT fá K o V´ y e TPrJÇ
If”kr hM \ Pjr V∂mq KmZJjJr SkrÇ Frkr yJKrP~ ßVuJo kOKgmLr xmPYP~ xMPUr xºJPj ryxq èyJr
Inq∂PrÇ èyJr Inq∂Pr xM P Ur IJ˝Jhj ßvPw KjP\PT IjqnJPm IJKmÏJr TruJoÇ
hM \ Pj ˝JnJKmT yuJoÇ
hs ∆ f ‰fKr yP~ KjuJoÇ YPuJÇ
ßTJgJ~?
TJK\ IKlPxÇ
ßTj?
mJPr, FrA oPiq náPu ßVPu! fáKo ßfJ muPu ßfJoJPT V´ye TrPfÇ FTmJr pUj V´ye TPrA ßlPuKZ
fUj KT fJPT ZJzJ pJ~Ç
k´gPoA IJoJr YJr WKjÔ mºáPT ßlJj TPr TJK\ IKlPx IJxPf muuJoÇ fJPhrPT KjP~ Ên TJ\aJ
xŒjú TPr YJ~KjP\ uJû ßxPr ÀjMPT KjP~ mJxJ~ FuJoÇ
ßx IJoJr kJP~ yJf KhP~ xJuJo TrPf ßVPu hs∆f fJPT hJz TKrP~ muuJo, ßfJoJr ˙Jj SUJPj j~,
FUJPjÇ mPu KjP\r mM P Tr KhPT AvJrJ TrJr xPñ xPñ IJoJr mM P T ^JKkP~ kzPuJÇ
jLrm, Kj˜… ßTJPjJ TgJ ßjAÇ
hM \ j hM \ jPT kro IJPmPv \KzP~ iPr IJKZÇ
mJxJ~ pJPm jJ?
mJxJ~ ßfJ IJKZÇ
jJ, oJPj ßfJoJr mJmJr mJxJ~Ç
mMK^P~-xMK\P~ IPjT TPÓ fJPT mJxJ~ kJbJuJoÇ ßx YPu pJS~Jr kr yJ\JrS KY∂J oJgJ~ KTuKmu
TrPf uJVPuJÇ TJre, ßx mPu ßVPZ IJVJoL FT x¬JPyr IJPV pKh KTZM TrPf jJ kJKr fJyPu ore
ZJzJ CkJ~ gJTPm jJÇ
Yfágt Khj rJPf hMÀ hMÀ mMPT oJoJPT xm UMPu muuJoÇ xm ÊPj YPu pJmJr xo~ FTaJ Yz KhPujÇ FmÄ
muPuj VJiJÇ
krKhj rJPf oJoJ IJoJPT fJr IKlPxr \MKj~r IKlxJr KyPxPm \P~j TrPf FmÄ pPfJ fJzJfJKz
x÷m fJPT KjP~ IJxPf muPujÇ
fJr krKhj fJr mJxJ~ KVP~ xm UM P u muuJoÇ

ßx ßp KT UM K v yP~KZu fJ fJr IJjª Ivs ∆ ßhPUA mM P ^KZuJoÇ
ßp fJr mJmJPT ßcPT IJjPuJ FmÄ xm UM P u muPuJÇ
IJoJr võ Ê r xJPym ßfJ nLwe rJPV ßlPa kzPuj FmÄ muPuj, fJPT KjP~ YPu ßpPf KYrKhPjr oPfJÇ
KfKj IJr fJr oM U ßhUPf YJj jJÇ
ßx jLrPm ßYJPUr \u ßluPf ßluPf xmJr TJZ ßgPT KmhJ~ KjP~ IJoJr xPñ YPu FPuJÇ
mJxJ~ FPx ßhKU oJoJ ßZJaUJPaJ IJP~J\j TPrPZjÇ I· KTZM TJPZr IJ®L~˝\j CkK˙fÇ fJrJA
fJPT mre TPr KjPujÇ
FT x¬Jy kr IJoJr IJæJ-IJÿJ fJPhr mJxJ~ IJjMÔJKjTnJPm k´˜Jm KjP~ ßVPujÇ k´gPo fJrJ Ijz
Im˙JPj gJTPuS krmfLt T JPu jojL~ yPf mJiq yjÇ FA CkuPã KmvJu IJP~J\j TrJ y~Ç
Fr kPrr \Lmj KZu xM U , yJKx-bJ¢J FmÄ IjJKmu IJjPª nrkM r Ç
IJ\ hv mZr kr pUj FA ßuUJ ßvw TrKZ fUj IJoJr Iit J KñjL IJoJPT \KzP~ ÊP~ IJPZÇ ßx \JPj
pJ~pJ~KhPjr nJPuJmJxJ xÄUqJr \jq IJoJPhr ßk´Por TJKyjL KuUKZÇ KT∂á KT KuUKZ fJ \JPj jJÇ
pUj FA ßuUJ k´ T Jv yPm FmÄ kzJr kr fJr ßYyJrJ ßToj yPm ßxaJ ßnPmA IJoJr oj kM u KTf yPòÇ
KbTJjJ KmyLj

nJPuJmJxJ oJPj
- Ietm rJy&oJj
IJKo pJPT nJPuJmJKx ßx kzPZ Y¢V´Jo ACKjnJKxtKaPfÇ IJKo fJr TJZ ßgPT k´J~ xJPz YJrv
KTPuJKoaJr hNPr vJy\JuJu ACKjnJKxtKaPfÇ fJr TJPZ IJoJr ACKjnJKxtKar cJ~Kr IJPZÇ IJoJrA
ßh~JÇ ßxaJ ßhPU ßx IPkãJ TPr TUj IJoJr Y¢V´Jo pJmJr xo~ yPmÇ IJKoS IPkãJ TKr TUj
FTaá mz xoP~r \jq TîJx ZMKa yPmÇ IJoJPhr TJPZ fJA nJPuJmJxJ oJPj k´fLãJÇ
kN K et o Jr YJPhr oJP^ IJKo fJr IJhu UM K \Ç fJPT cJKT kûhvLr TjqJÇ xºqJ fJrJr lJPT ßx IJoJPT
ßUJP\Ç IJoJPT KjP~ ˝kú ßhPUÇ fJr TJPZ IJKo ˝kú hs Ó JÇ hJÀe mOKÓPf pUj IJoJr Kn\Pf AòJ y~,
fUj FA FPfJ hNr ßgPTS fJPT yJfZJKj KhP~ cJKTÇ ßx xJzJ ßh~Ç k´Kf KmPTPu ß^JuJPjJ mJrJªJ~
mPx TKl ßUPf ßUPf fJr xPñ V· TrJr \jqS IJoJPT kJPv YJ~Ç fJA IJoJPhr TJPZ nJPuJmJxJ
oJPj ˝kú ßhUJÇ
ßx mJxJr mz ßoP~Ç fJrJ KkPbKkKb nJAPmJjÇ fJPhr mJmJr AòJ hs∆f ßoP~r KmP~ ßh~JÇ IJKo mJxJr
ßZJa ßZPuÇ ßxvj \Par TuqJPe kzJPuUJ ßvw TrPmJ TPm ßxaJA IKjKÁfÇ fJrkr IJmJr KjP\r
kJP~ hJzJPjJr pM ≠ Ç IJorJ hM \ PjA hM \ Pjr F xoxqJèPuJ UM m nJPuJ TPr \JKjÇ fJA hM\jPT FT TPr
˝kú rYjJ UMm hLWt TrPf kJKr jJÇ fJA IJoJPhr TJPZ nJPuJmJxJ oJPj IKjÁ~fJÇ
IJorJ ßp kr¸rPT nJPuJmJKx FaJ TUPjJA oMU láPa muPf y~KjÇ ßToj TPr ßpj IJorJ mMP^ ßVuJo
IJorJ kr¸rPT nJPuJmJKxÇ pJ~pJ~Khj kPz \JjuJo 14 ßlms∆~JKr nJPuJmJxJ KhmxÇ ßxA ßgPT SA
KhjKa IJoJPhr nJPuJmJxJr mwt k N K ft r KhjÇ
IJoJPhr hM \ Pjr oPiq IPjT Kou IJPZ, IJmJr IKouS IJPZÇ IJorJ ßxèPuJ \JKjÇ

ßoJaTgJ IJorJ hM \ Pj hM \ jPT KYKj UM m nJPuJnJPmÇ ßx \JPj IJoJr kZPªr TgJ, IJKoS \JKj ßx KT
YJ~Ç KjP\r oPiq fJr AòJr k´Kfluj TrPf, ßx YJ~ IJoJr oPjr oPfJ
yPfÇ fJA IJoJPhr TJPZ
nJPuJmJxJ oJPj ÊiM nJPuJmJxJÇ
KxPua ßgPT

lîJS~Jr aJCj
- \JKTr
nJPuJmJxJ Khmx IPjT WajJA oPj TKrP~ ßh~Ç oPj kPz pJ~ nJPuJmJxJr xlufJ~ ^uoPu IPjT
oMUÇ oj nJXJ IPjT mqgtfJr TgJ IJr IJoJr KjP\r \LmPjr IPjT IJjª, ßmhjJ nrJ ˛OKfÇ KT∂á
xmPYP~ ßmKv ßpaJ oPj IJPx fJ yPuJ ßTJghÄPj mJ lîJS~Jr aJCj-Fr TgJÇ
lî J S~Jr aJCPj k´ g o KVP~KZuJo TqJgKuT xoJ\ToLt VÄxM j C-r xPñ pJPT IJKo vJK∂Kh mPu cJKTÇ
k´ g omJr FTaJ ß˝òJPxmT TqJPŒAPjr IÄv KyPxPm pJS~JÇ fJrkr IPjTmJr pJS~J-IJxJÇ lîJS~Jr
aJCj IJoJr oPj \J~VJ TPr KjP~PZ ßxUJjTJr nJPuJmJxJ IJr IJ®fqJV nrJ oJjM w èPuJr \jqÇ
KvP·Jjú f ßhv KyPxPm FKv~Jr Ijqfo ßhv yPuS xJDg ßTJKr~J FT xo~ hKrhs ßhPvr xJKrPf KZuÇ
\JkJj-Fr vJxj IJoPu FUJPj k´ Y M r hKrhs ßuJT KZuÇ
ßfojA FT\j YA TA hÄ pJr ßkvJ KZu KnãJmOK•Ç KT∂á Ijq hv\j xJiJre KnãáPTr oPfJ xJiJre
KfKj KZPuj jJÇ FA mOP≠r oj KZu nJPuJmJxJ IJr fqJPVr oKyoJPf nrJÇ xJrJaJ Khj KnãJ TPr pJ
ßpJVJz yPfJ fJ k´gPoA fáPu KhPfj ßxA xm IxyJ~ oJjMPwr oMPU pJPhr KnãJ TrJr jNqjfo ãofJS
ßjAÇ kñM , Yu“vKÜyLj IgmJ k´ K fmºLÇ
kJyJPz YA TA hÄP~r FTaJ ßZzJ fJmM KZuÇ xo˜ Khj KnãJr xo~ Foj ßTJPjJ IxyJ~ oJjMPwr ßhUJ
ßkPuA fJPT fáPu FPj IJvs~ KhPfj fJr fJmMPfÇ xJrJ KhPjr CkJ\tj fáPu KhPfj IxyJ~Phr oMPUÇ
vLPfr fá w Jr, mwt J r du, xm xo~ YJAPfj IxyJ~Phr IJvs ~ CÌfJ KhPfÇ
FT xo~ iLPr iLPr fJr FA oy“ TJP\r xPñ FTJ® yPuj xoJP\r KTZM oy“ oJjMwÇ xmJr nJPuJmJxJ
IJr k´PYÓJ~ ßmPz CbPuJ ßxA fJmMr kKrxrÇ fJmMr ˙JPj KmKflÄ CbPuJÇ hMVto kJyJPzr oiq VPz
CbPuJ lî J S~Jr aJCj, mO ≠ YA TA hÄP~r ˝Pkú r lî J S~Jr aJCjÇ
mO≠ FUj IJr ßjAÇ KT∂á fJr oy“TPotr nJr TJPi fáPu KjP~PZ IxÄUq oy“ oJjMwÇ kJyJz ßWrJ IJaKa
mOy“ nmj FmÄ fJr hMA yJ\Jr ToLt k´KfKj~f ßxmJ S nJPuJmJxJ KhP~ YPuPZ Z~ yJ\JPrrS ßmKv hM”˙
oJjMwPTÇ lîJS~Jr aJCPj rP~PZ KbTJjJyLj mO≠, mO≠J, k´KfmºL kKrfqÜ KvÊPhr \jq IJuJhJ mJx˙Jj
FmÄ yJxkJfJuÇ k´KfKhj UJhq S KYKT“xJ FmÄ IjqJjq UJPf UrY y~ kPjPrJ ßgPT IJbJPrJv uJU
aJTJ pJr kûJv nJV IJPx xrTJr ßgPT FmÄ mJKTaJ xJiJre oJjM P wr hJjÇ
lîJS~Jr aJCPj ßdJTJr oMPU hJKzP~ IJPZ mO≠ YA TA hÄP~r oNKftÇ fJr ßkZPj FTaJ luPT ßuUJ
IJPZ, fáKo pKh hMKa aJTJ KnãJ kJS, FTKa aJTJ KhS fJPT pJr KnãJr ãofJS ßjAÇ
IJKo IJr vJK∂Kh ZM K a ßkPuA YPu pJA
lîJS~Jr aJCPjÇ TUPjJ Sfl ßyJPo xo~ TJaJA mO≠J-mO≠Phr
xPñÇ TUPjJ k´KfmºLPhr ßiJ~J TJkzèPuJ èKZP~ KhA, Wr èKZP~ KhAÇ TUPjJ KvÊPhr oMPU fáPu
UJmJr UJAP~ KhAÇ IñnKñ TPr fJPhr oMUr TPr fáKuÇ yJKxPf nPr pJ~ fJPhr TJjúJ ßn\J oMUèPuJÇ

ßlrJr xo~ pUj ßkZj ßgPT yJf ßaPj iPr fUj fJPhr KhPT fJTJPf kJKr jJÇ ÊiM IJorJ hM\jA jA,
ZM K ar KhPj IxÄUq oJjM w IJPx FUJPj fJPhr nJPuJmJxJr nJV KhPf FA IxyJ~ kKrfqÜ oJjM P wrÇ
FmJPrr nJPuJmJxJ Khmx FmÄ BhMu IJpyJ k´J~ FTA xoP~ IJxPZÇ BhMu IJpyJ fqJPVr k´fLT,
IJjPªr Khj IJr nJPuJmJxJ Khmx ÂhP~ ÂhP~ mJiJr KhjÇ fJr FT x¬Jy krA FTáPv ßlms∆~JKrÇ
nJwJr \jq nJPuJmJxJ S IJ®fqJPVr oyJj KhjÇ xJrJ ßlms∆~JKr oJxaJA ßpj nJPuJmJxJ FmÄ
IJ®fqJPV nrJÇ
IJoJPhr YJrkJPv rP~PZ IxÄUq IxyJ~ oJjMw pJPhr TJPZ Bh oJPj x∂JPjr oMPU yJKx ßlJaJPf jJ
kJrJr TÓÇ rP~PZ ßxxm KvÊr hu pJrJ \PjìA IJvs~ ßkP~PZ IJm\tjJ~Ç Kkä\, IJxMj jJ IJorJ
nJPuJmJxJr yJf mJzJAÇ FTaá fqJPVr KmKjoP~ FTaá KT yJKx ßlJaJPjJ pJ~ jJ SPhr oMPU? IJorJ KT
kJKr jJ IJoJPhr YJrkJv lá P u lá P u nPr fá u Pf? FT FTaJ lî J S~Jr aJCj VPz fá u Pf? ßyJT jJ IKf
ãáhs, ãKf KT?
xJCg ßTJKr~J ßgPT
sufi77bd@yahoo.com

Kmx\tj
- IJTJv
Kofá KZu IJoJr YJYJPfJ ßmJPjr mJºmLÇ ßxA xNP© fJr xPñ IJoJr kKrY~Ç fJZJzJ Kofá, IJKo S
IJoJr YJYJPfJ ßmJj FTA xPñ kzfJoÇ FZJzJ ßx IJoJr xŒPTt UJuJPfJ ßmJj KZuÇ ßxA xN© iPr
fJr mJKzPf IJxJ-pJS~J TrfJoÇ fJr mJmJ oJP~r ßTJPjJ ßZPu x∂Jj KZu jJÇ fJA fJrJ IJoJPT
ßZPur oPfJA ßhUPfjÇ
fJr FmÄ IJoJr mJKz TJZJTJKZ yS~J~ IKiTJÄv xo~ fJr mJKzPf TJaJfJoÇ FA
IJxJ-pJS~Jr
oJiqPo fJr xPñ IJoJr nJPuJ mºáfô VPz SPbÇ FnJPm YuPf gJPT ßmv KTZMKhjÇ FT kptJP~ hM\j
hM \ jPT kZª TPr ßlKuÇ KT∂á ßTC TgJKa IJPV muPf kJKrKjÇ
ImPvPw ßx FTKhj IJoJPT K\ùJxJ TrJPf mPu ßlKuÇ
fJrkr ßgPT IJoJPhr nJPuJmJxJ YuPf gJPTÇ If”kr FPuJ 14 ßlms∆~JKr nJPuJmJxJ KhmxÇ ßVuJo
fJPT ÊPnòJ \JjJPfÇ fJPT IJhr TrPf UM m AòJ TrKZuÇ fJA fJPT muuJo IJoJr AòJr TgJÇ
ßx IJoJPT KjrJv TrPuJ jJÇ
fJPT \KzP~ iruJoÇ fJrkr IJhr TPr KoKÓ FTaJ YM o M KhuJo fJr jro ßbJPaÇ
ßxS IJoJPT KhuÇ
FnJPm YuPuJ KTZMãeÇ FPf IJoJr vrLPr FT Kvyre \JVPuJÇ TJre, FA k´go ßTJPjJ ßoP~PT
IJhr TrJÇ Frkr ßhKU ßxS uöJ~ uJu yP~ KVP~PZÇ
FnJPmA IJoJPhr IJjªo~ \Lmj YuKZuÇ Frkr FPuJ ßxA mJi nJXJ ßdC pJ IJoJr \LmjPT fZjZ
TPr KhuÇ
Kofár mJmJ oJ fJr KmP~ KbT TPr ßluPuJÇ fUj ßx IJoJPT muPuJ KmP~ TrPfÇ KT∂á IJoJr kPã fJ
fUj x÷mkr KZu jJÇ TJre, IJKo fUj xPmoJ© FAYFxKx krLãJgLtÇ fJZJzJ FaJ kJKrmJKrTnJPm,
x÷m KZu jJÇ

fJr mJmJ-oJ S IJoJPhr kKrmJPrr ßTC IJoJPhr xŒPTtr TgJ \JjPfJ jJÇ fJrJ IJoJPT UMm
nJPuJmJxPfjÇ
fJr KmP~r Khj KbT yP~ ßVuÇ FmÄ fJr KmP~Pf IJoJPT gJTPfA yPuJ IJr ßxUJPj ßgPT IJoJr KTZM
TJ\ TrPf yPuJ ßpèPuJ jJ TrPuA j~ Foj Im˙JÇ fJA pPfJA TÓ ßyJT jJ ßTj IJoJPT ßxUJPj
gJTPf yPuJÇ
KjKhtÓ xoP~ mrpJ©L FPuJÇ mrPT xÄmitjJ \JKjP~ IJKo KjP~ ßVuJoÇ fJPhrPT UJS~JuJoÇ ImPvPw
pUj KmP~ kzJPjJ ÊÀ yPuJ fUPjJ ßxUJPjA KZuJoÇ y~PfJ mJ ßx TJrPeA ßx KTZMPfA TmMu muPf
kJrKZu jJ, TJjú J ~ ßnPX kzKZuÇ
F Im˙J ßhPU IJoJr FT mºá ßxUJj ßgPT IJoJPT KjP~ IJPxÇ FnJPm IJoJr nJPuJmJxJr TÀe
kKrxoJK¬ WPaÇ
IJoJr nJPuJmJxJPT ßxKhj IJKo iPr rJUPf kJKrKjÇ TJre, ßxKhj IJKo ˝Jmu’L KZuJo jJ FmÄ KTZM
TrPf kJKrKj kKrmJr S xoJP\r \jqÇ
\MKj~Jhy, TáKÓ~J ßgPT

IJhvt
- Fo ojxMr IJuL ßoPoJxJ
IJoJr mJmJPT ßhKUKjÇ fJA fJr ßTJPjJ ˛OKf IJoJPf ßjAÇ KT∂á mJmJ jJ gJTJr TÓ IJKo mMP^KZÇ
mJmJ oJrJ pJS~J~ IJoJr ‰vvm
ßTPaPZ hJKrPhsr aJjJPkJPzPj, IJ®L~˝\jPhr
h~JhJKãPeqr SkrÇ Ûá P u kzJr xo~ ßmfj KhPf kJrfJo jJÇ FT oJPxr ßmfj Kfj oJPx KhfJoÇ ÛáPu
mºá-mJºmPhr xJPg KovPf kJrfJo jJ IJoJr hJKrPhsr TJrPeÇ
Ûá P u KvãJ xlr KTÄmJ mjPnJ\Pj ßpPf kJKrKj TUPjJ aJTJr InJPmÇ mºárJ ßpPfJ ßTjjJ fJPhr mJmJ
IJPZ IJr fJPhr mJmJr IJPZ IPjT aJTJÇ Tî J x ÀPo fJPhr V· ÊPj IJoJr ßTPa ßpPfJ KhjÇ mºáPhr
oPiq pJPhr mJmJ KmPhPv gJPT SrJ ßvJjJPfJ fJPhr mJmJr kJbJPjJ TJkz-ßYJkz FmÄ CkyJPrr V·Ç
ßvJjJPfJ ßaKuPlJPj mJmJr xPñ TgJ muJr IjMnëKfÇ IJKo oπoMPêr oPfJ ÊjfJoÇ ßxxm KhjèPuJ
FUPjJ ßYJPU nJPxÇ
FUj FTaJ lJPot YJTKr TKrÇ yJPf IPjT aJTJÇ KT∂á APò TrPuS ßxxm KhPj KlPr ßpPf kJKr jJ
ßpUJPj IJoJr aJTJr hrTJr KZuÇ APò TrPuA KlPr ßpPf kJKr jJ ßxA IfLPf, xykJbLPhr
IJ`J~Ç fJPhr muPf kJKr jJ, IJoJr KkTKjPT ÃoPer V· KTÄmJ jfáj ßTjJ ßTJPjJ vJat IgmJ
ßoJmJAPur V·Ç
FUj IJoJr oJ, IJ®L~-˝\j, mºá-mJºmrJ fJVJhJ KhPò KmP~ TrJr \jqÇ KT∂á IJKo rJK\ yKò jJÇ
TJre, IJoJr k´ Y M r aJTJr hrTJrÇ YJA IPjT mz mqJÄT mqJuJ¿Ç IJKo YJA jJ, IJoJr ITJuoOfáqPf
IJoJr x∂JjrJ aJTJr InJm IjM n m TÀT, ÛáPur ßmfj KjP~ TÓ kJTÇ KkTKjT pJS~J KjP~ oj”ãáeú
ßyJTÇ kZPªr ßkJvJT KTjPf jJ ßkPr IJzJPu ßYJPUr kJKj ßluMTÇ IJoJr mJmJr ITJuoOfáq ßpoj
IJoJr TÓ, InJm S vU kNrPer mJiJ yP~KZu ßfoKj IJKo YJA jJ, IJoJr ITJPu I˝JnJKmT oOfáq
IJoJr x∂JjPhrS FTA kKreKfr KhPT KjP~ pJTÇ

fJA nJPuJmJxJ KhmPx IJoJr IjMPrJi, FT\j IJhvt mJmJ yS~Jr IJPV mqJÄPT IJkjJr x∂JjPhr
\jq aJTJr kJyJz Vz  j Ç mJmJ yS~J ßTJPjJ VPmtr mqJkJr j~Ç ßZPuPoP~Phr YJKyhJ FmÄ ˝Ji kNrPeA
FT\j IJhvt mJmJr Vmt Ç
Y¢V´Jo ßgPT

mäM kJxPkJat
KrTíP~vj ZMKa KjP~ V´JPor mJKz mKrvJPu pJKòuJoÇ pgJxoP~ KVP~ uPûr TqJKmPj dáTPfA ßYJU
ZJjJmzJÇ TqJKmPjr xJoPjr mJrJªJ~ Ifq∂ Iux nKñPf mPx IJPZ FTKa ßoP~Ç m~x IJjMoJKjT
ßwJu ßgPT IJbJPrJÇ CófJ oJ^JKr, YMuèPuJ uJu aJAPkr FmÄ ßTJTzJPjJÇ vrLPr SzjJ \JfL~
TJkPzr ßTJPjJ mJuJA ßjAÇ TJPj KxKc S~JToqJj ßfJuJÇ ßToj FTaJ cqJoPT~Jr nJmÇ
oPj oPj ßoP~KaPT VJKu KhuJoÇ xPñ Ifq∂ m~Û ßuJTKaPT ßhPU nJmuJo ßTJPjJ CóKmP•r Còí⁄u
ßoP~ fJr hJhJ IgmJ jJjJr xPñ V´JPor mJKz pJPò IJjª ÃoPeÇ
AKfoPiq IJoJPhr \upJjKa mM K zVñJ, vLfuçqJ kJr yP~ ßoWjJr mM P T oJgJ KhP~PZÇ
uPû V· TPr xo~ kJr TrJr oPfJ TJCPT UM P \ kJKòuJo jJÇ ßoP~Ka fPfJãPe Ijq FT nhsoKyuJr
xPñ V· \MPz KhP~PZÇ mJiq yP~ fJPhr TgJèPuJ SnJrKy~Jr TrKZuJoÇ ÊjuJo ßoP~Ka KjC A~Tt,
l∑JÄTláat, KygPrJ IJr hMmJA-Fr V· TrPZÇ
IJKo IJmJr KY∂J TruJo, y~PfJ mJ F~JryPˆx yPmÇ
FTaá kPr xJyx TPr KVP~ muuJo, oqJcJo, KTZM oPj TrPmj jJ, IJKo KT FTKa oqJVJK\j ßkPf kJKr
xo~ KTu TrJr \jq?
FUJPj CPuäUq ßp, xhrWJPar yTJrPhr TJPZ ßTC YJAPuS Kk´~ oqJVJK\j pJpJKh kJPm jJÇ ßxUJPj
IKiTJÄvA KkjIJk kPet J oqJVJK\jÇ
C•Pr ßoP~Ka KmÊ≠ AÄPrK\Pf muPuJ, xKrÇ IJKo ßZJa xo~ ßgPTA IJPoKrTJPf mxmJx TrKZ mPu
mJÄuJ ßfoj kzPf kJKr jJÇ IJkKj YJAPu IJoJr xPñ mPx V· TrPf kJPrjÇ
F ßpj ßoW jJ YJAPfA \uÇ IJorJ kr¸Prr xPñ kKrKYf yuJoÇ
fJr jJo „kJÇ gJPT IJPoKrTJr ßlîJKrcJ-~Ç mJmJ oJP~r xmPYP~ ßZJa FmÄ IJhPrrÇ mz nJA
IJPoKrTJj jJVKrTÇ ßZJa nJAKa xMAa\JruqJP¥ ßyJPau mqm˙JkjJ~ kzPZÇ xPñr m~Û ßuJTKa jJKT
fJr mJmJÇ
o\J TrJr \jq muuJo, IJoJr IjM o Jj KZu ßuJTKa ßfJoJr hJhJ IgmJ jJjJÇ
C•Pr „kJ muPuJ, IJoJr mJmJr xPñ oJP~r k´ J ~ K©v mZPrr mqmiJjÇ
FKhPT uûKa vLfuçqJ IKfâo TPr pPfJA YJhkMPrr KhPT FPVJKòu fPfJA IJoJr \LmPjr xmPYP~
hM ” xy ˛O K fèPuJ ojaJPT ãfKmãf TrKZuÇ ßYJPUr ßTJPe kJKj \oKZuÇ
„kJ IJoJr lqJKoKu xŒPTt K\ùJxJ TrPuJÇ
TPÓr xPñ muuJo, IJoJr IJr ßTC ßjAÇ
ßx KmvõJx TrPf YJAPuJ jJÇ

muuJo, \JPjJ, FA uû FmÄ jhLr xPñA IJoJr \LmPjr xmPYP~ asqJK\T ˛OKfèPuJ \KzfÇ IJKo
ßmsJPTj lqJKoKur mz ßZPuÇ FTaJ IJPoKrTJj k´KfÔJPj YJTKr TKrÇ mJmJ-oJP~r ßpRg CP•\jJr
lxu IJorJ KZuJo hM A nJAPmJjÇ IJoJr nJwJr \jq hM ” KUfÇ
\jì ßh~Jr kr IJoJPhr k´Kf fJrJ ßTJPjJ hJK~fô-Tftmq TPrjKjÇ fJrJ FUPjJ ßmPY IJPZj KT∂á KmKòjú
\Lmj pJkj TrPZjÇ IJKgtT ‰hjqfJr ßnfr KhP~ ßmJjaJPT ßuUJkzJ KvKUP~ KmP~ KhP~KZuJoÇ fJr
FTaJ xMªr kM© x∂Jj yP~KZuÇ IJhr TPr jJo ßrPUKZuJo ITtÇ TJre, fJr oJP~r jJo KZu
IjJKoTJÇ fPm nJPVqr Kjoto kKryJx IjJKoTJr ITt IJTJPv IJPuJ KmfrPer IJPVA rJÉr TrJu
V´JPx dJTJ kPz ßVPZ KYrfPrÇ
2002 xJPur 3 ßo KbT FA wJaju \J~VJKaPfA xJuJCK¨j-2 jJPo uûKa ^Pzr TmPu kPz ßoWjJr
Ifu VøPr fKuP~ pJ~Ç krmfLtTJPu IjJKoTJ FmÄ ITtPT FUJPjA FT mºár mJKzPf xoJKyf TrJ
y~Ç
CPuäUq ßp, IJoJr mJmJ KZPuj TJroJAPTu TPu\ ßgPT kJx TrJ AÄPrK\r FT\j jJoTrJ KvãTÇ
KfKj UMm xMªr TPr ZJ©ZJ©LPhr kzJPfjÇ KT∂á ßoWjJr mMPT fJr IjJKoTJ yJKrP~ pJS~Jr kr KfKj
IJr Kc jhLr mJuM Y r TKmfJKa kzJjKjÇ
IJoJr TgJèPuJ ßvJjJr kr „kJ muPuJ, ßcJ≤ S~JKrÇ IJorJ FTA ßoÀr mJKxªJÇ
muuJo, ßfJoJr ßfJ IKnPpJV gJTJr TgJ j~Ç TJre, fá K o kO K gmLr xoO ≠ FTKa ßhPvr jJVKrTÇ
„kJ muPuJ, ßfJoJr iJreJ, fáKoA kOKgmLr xm ßYP~ hM”UL oJjMwÇ k´PfqTaJ oJjMPwr KTZMaJ hM”U ßmJi
gJPTÇ ßx KjP\r TgJ ÊÀ TrPuJÇ
„kJ Km•mJj WPrr ßoP~Ç oJoJr FTJ∂ AòJr mvmfLt yP~ IJPoKrTJ~ YPu pJ~ kzJPvJjJ TrJr \jqÇ
fUj fJr m~x mJPrJÇ KT∂á Kjoto mJ˜mfJr TJPZ ßx krJK\f y~Ç oJoJr xKhòJ gJTPuS oJKor ‰mrL
IJYrPer TJrPe „kJPT ÈS' ßuPnu kJx TrJr IJPVA mJÄuJPhKv FT IQmi AKoV´JP≤r TJPZ KmP~
ßh~J y~Ç
„kJr metjJ oPf, fJr ˝JoL KZu Iux, hMÁKr©, oJfJu FmÄ ßhUPf IJhjJj xJKo-r oPfJÇ k´J~A
fJPT vJrLKrT KjptJfj TrPfJÇ TkJPur Skr FTaJ TJaJ hJV ßhKUP~ muPuJ, oPhr ßmJfPur
IJWJPfr KY¤Ç F \jq Imvq ˝JoLPT TP~TKhj vs L WPr gJTPf yP~KZuÇ
AKfoPiq „kJ S mJmMr TJojJr lxu KyPxPm \jì y~ KvÊ TjqJ kJut-FrÇ kJPutr \Pjìr kr krA
„kJr Skr IfqJYJPrr oJ©J IJPrJ mJzPf gJPTÇ „kJ WµJ~ xJf cuJPrr TJ\ TPr fJr xÄxJr
YJuJ~Ç fJr KTZMKhj kr kJut-PT KjP~ mJmM dJTJ YPu IJPxÇ
ÊÀ y~ „kJr \LmPj Yro FTJTLfôÇ rJPV, hM”PU mz nJA S oJoJr xPñ „kJ xŒTt ßZPz ßh~Ç „kJr
\LmPj ÊÀ y~ IJPrT IiqJ~Ç
„kYJh nJKj~J jJPor FT kJKT˜JKj IJPoKrTJj fJPT fJr k´KfÔJPj TJ\ ßh~Ç KmKjoP~ cuJr,
kJCP¥r ßoJy ßhKUP~ fJPT KmP~ TrPf YJ~Ç ßZPuKa nJPuJ oqJjJPrrÇ KT∂á Ijq TKoCKjKar FmÄ KnKT
jJPor FTaJ Ky¸JKjT ßoP~r xPñ fJr IJa mZPrr Kun aáPVhJr YuPZÇ lxu KyPxPm rP~PZ FTaJ
IJj S~JjPac ßmKmÇ
oPj oPj nJmuJo, yJ~Pr IJPoKrTJ... , yJ~Pr \Lmj...!
„kJr FTaJ ßo\r ajKxu IkJPrvj y~Ç nqJPTvPjr \jq dJTJ~ IJPx hv mZr krÇ TgJ k´xPñ
muPuJ, fJr FT TJK\j SPT KmP~ TrPf YJ~Ç SPT KmP~ TPr IJPoKrTJ~ ßpPf YJ~Ç

muuJo, ßnKr èc, ßfJoJr TJK\j ßpPyfá , nJPuJA yPmÇ
ßx muPuJ, ßZPuKa jJKT yJA, yqJPuJ kpt∂ muPf kJPr jJÇ V´JPor TPu\ ßgPT jTu TPr KmF kJx
TPrPZÇ fJZJzJ ßx IJoJPT nJPuJmJPx jJÇ ßx nJPuJmJPx IJPoKrTJj mä M kJxPkJat Ç
UMm TPr ßmJ^JuJo, ßZPuKa ßfJoJr TJK\jÇ fJZJzJ fJr oJ ßjA, ßmTJr mPu xòu \LmPjr IJvJ~
ßfJoJPT Imu’j TPr IJPoKrTJ~ ßpPf YJAPZÇ KjÁ~A ßx ßfJoJPT nJPuJmJPxÇ fJZJzJ ßfJoJr oJ
ßpPyfá YJAPZj, xM f rJÄ ßfJoJr IJkK• gJTJr TgJ j~Ç
ßx muPuJ, \LmjaJ IJoJrÇ xMfrJÄ Kx≠J∂aJ IJoJPTA KjPf yPmÇ mJmJ-oJP~r oj rãJ TrPf KVP~
KjP\PT IJPrTmJr ßTJrmJKj KhPf kJKr jJÇ
FnJPm V· TrPf TrPf ßnJr kJYaJ pUj yPuJ fUj uû kaá ~ JUJKu aJKot j JPu KnzPuJÇ
mJKz ßgPT ßlrJr kPg „kJr lqJKoKur xPñ kKrKYf yAÇ fJrkr dJTJ FPx oJP^ oPiq ßlJPj TgJ
y~Ç oJ^UJPj „kJ dJTJ~ IJPx lî J Aa ßvKcCu mhuJPjJr \jqÇ fUj fJr xPñ IJPrJ WKjÔ yAÇ
17 ßxP¡’r „kJr lîJAaÇ 15 fJKrPU fJr mJmJ-oJxy dJTJ~ FPx FTaJ ßyJPaPu SPbÇ
16 fJKrU xTJPu ßlJPj ècoKjtÄ \JjJPfA ßx muPuJ, nJA, ßnKr mqJcoKjtÄ FmÄ ßlJjaJ fJr oJP~r
TJPZ KhPuJ TgJ muJr \jqÇ
fJr oJ IJoJPT IjM P rJi TrPuj ßhUJ TrJr \jqÇ
ßyJPaPu KVP~ ÊKj fJr TJK\j lîJAPar KaPTa, kJxPkJat, ßxJvJu KxKTCKrKa TJct, csJAKnÄ uJAPx¿,
KTZM TqJv cuJr FmÄ IjtJPo≤xy „kJr mqJVKa KjP~ kJKuP~ KVP~PZÇ fJrkr ßlJj TPr rLKfoPfJ
ÉoKT KhPò, IJ\ KhPjr oPiq fJPT KmP~ jJ TrPu KTZMA ßlrf ßhPm jJÇ
IJKo gJjJ~ K\Kc TrPf muPu „kJ muPuJ, fJyPu fJr hLWt ßo~JhL kJKjvPo≤ yPmÇ mJÄuJPhKv
ßZPurJ F rTo ßuJnL ßTj mä M kJxPkJPat r \jq?
C•Pr muuJo, ßZPurJ mPu xmJAPT ßhJwL TPrJ jJÇ ßfJoJr TJK\j ßhJwLÇ
krmfLt T JPu „kJ IKjòJ xP•ô S rJK\ yPuJ TmM u mPu ßkkJrxèPuJ ßlrf kJmJr \jqÇ
TgJ KZu TmM u muPuA TJV\èPuJ ßlrf ßhPm FmÄ „kJ IJPoKrTJ KVP~ jfáj TPr fJr \jq ßkkJrx
‰fKr TrPmÇ KT∂á KmKi mJoÇ
16 ßxP¡’r „kJr \LmPj IJPrTKa IºTJr rJf ßjPo IJPxÇ TmMu muJr xPñ xPñA fJr TJK\jKa
˝JKoPfô r IKiTJr IJhJP~ oKr~J yP~ SPbÇ IgY „kJr xPñ mJmM r fUPjJ IJAjf ZJzJZJKz y~KjÇ
„kJr \LmPjr SA rJfKaPT IJKo mJxr rJf, jJKT... TJoMT jrKkvJPYr owteTJKofJ muPmJ KbT mMP^
CbPf kJrKZ jJÇ xm WajJ ÊPj KjmtJT yP~ ßVuJoÇ
„kJ 17 fJKrPU IJPoKrTJ pJS~Jr mhPu kaá ~ JUJKu YPu ßVuÇ FTKhj ßlJPj mPuKZu ßx pKh kJKuP~
IJoJr TJPZ IJPx fJyPu IJKo fJPT IJPoKrTJj FomJKx-Pf ßkRPZ KhPf kJrPmJ KT jJÇ
xJoJK\TfJr TgJ KY∂J TPr FKzP~ KVP~KZuJoÇ kPr ßlJj TrPu „kJr TJjúJ\Kzf T£ ZJzJ KTZMA
mM ^ Pf kJKrKjÇ
ImJT uJPV, oJjM P wr ‰jKfTfJ FPfJ jLYM y~ KT TPr! xJoJjq kJxPkJPat r \jq IPjqr ßmRPT ß\Jr TPr
fJr Skr kJvKmT Kjpt J fj YJuJ~ KT TPr? FUj ßhKU „kJr TgJA xKfq ßp, fJr TJK\j kJxPkJat K aPT
nJPuJPmPxKZu, „kJPT j~Ç
„kJPT x“ mºá KyPxPm CkPhv KhP~KZuJo ßp, mJmMr xPñ KoaoJa TrJr \jqÇ

KT∂á ßx muPuJ, ßp ˝JoL IJoJr xJoPj Ijq IJPrTKa ßoP~r xPñ xŒTt rJPU fJr xPñ KTnJPm FT
xPñ gJTJ pJ~?
SKhPT „kYJhnJKj~J-r yqJÄSnJr FUPjJ TJPaKjÇ fJr mJmJ-oJ „kJPT kZª TrPfjÇ „kJS ßxaJ
\JPjÇ
„kJ IJoJPT muPuJ, IJKo ßfJoJr oPfJ FTaJ x“ ßZPur xPñ IJoJr FA ßjJÄrJ \LmjaJPT \zJPf
YJA jJ, mrÄ fáKoA IJoJr xmPYP~ Kmvõ˜ FmÄ nJPuJ mºá KyPxPm gJPTJÇ
ImJT yKò nJPuJmJxJr k´TJv nKñ ßhPUÇ „kJr xPñ IQmi mJmM nJPuJmJxJr nJj TPrKZuÇ
IJPoKrTJ~ ˙J~L yS~Jr \jq „kJPT cuJPrr ßuJn ßhKUP~ nJKj~J nJPuJmJxPf ßYP~KZu ‰hKyTnJPm
ßnJV TrJr \jqÇ IJr fJr TJK\j ß\JrkNmtT TmMu jJPo k´yxj TPrKZu ßxsl „kJr jJVKrTfô kMK\
TPr IJPoKrTJ~ pJS~Jr \jqÇ
„kJPT IJKo nJPuJmJKx FT\j k´ T í f mºá KyPxPmÇ
yqJKk nqJPujaJAjx ßc aá „kJÇ
jJo k´ T JPv IKjòá T , dJTJ ßgPT
kamu_@yahoo.com

KvTJr
kJP~ KTPxr ßpj ¸vt ßkP~ YoPT SPb \~Ç xJk jJ ßfJ! n~ ßkP~ hJKzP~ kzPf YJ~ ßxÇ Foj xo~
AKvfJr oMPUr KhPT fJKTP~ ßhUPf kJ~ KoKaKoKa yJxPZ ßxÇ
\~ mM^Pf kJPr fJr FA jfáj ZJ©LKa ßmv xJyxLÇ \~ nJmPf gJPT fJr xJyxL ZJ©Lr FA ßUuJ~ ßTJj
nëKoTJ ßjPm ßx - rãeJ®T, jJ IJâoeJ®T? kMYPT ZJ©Lr TJPZ ßyPr pJmJr ßZPu j~ \~Ç TJP\A \~
Kx≠J∂ KjP~ Kju IJâoe nJPVA ßUuPm ßxÇ lPu kJP~ kJP~ ßmv KTZM K hj \oPuJ ßUuJÇ
FTKhj xMPpJV ßkP~ AKvfJr VJPu aáT TPr FTKa YMoM KhP~ Khu \~Ç
IJPrT VJu mJKzP~ KhP~ AKvfJ K\ùJxJ TrPuJ, FA VJPur ßhJw KT?
mA, UJfJ, Tuo kPr gJPT ßaKmPur Skr ImPyuJ~Ç fJPhr yJf-kJ IJr ßYJPUr ßUuJ YuPf gJPTÇ
\~ nJmPf gJPT KTnJPm KmZJjJ~ ßj~J pJ~ AKvfJPTÇ
AKfoPiq AKvfJr vrLPrr oJk ßj~J yP~ ßVPZÇ fJA fJr oPj yPò AKvfJ IJkK• TrPm jJÇ fPm pKh
ßx rJK\ jJ y~ fJyPu ßTRvPu TJptKxK≠ TrPf yPmÇ
FTKhj xMPpJV mMP^ AKvfJPT ßmzJPf pJS~Jr k´˜Jm Khu \~Ç AKvfJ ßpj Foj k´˜JPmr IPkãJPfA
KZuÇ xJjPª rJK\ yP~ ßVu ßxÇ \~ KbT TrPuJ ACKjnJKxtKa TqJŒJPx KjP~ IJxPm AKvfJPTÇ
IJmJKxT yPu Kxa jJ ßkP~ TqJŒJPxr TJPZA FTKa TPaP\ Kxa nJzJ KjP~ gJPT \~Ç fJr ÀoPoa
WKjÔ mºá kJrPn\Ç kJrPn\PT Km˜JKrf \JKjP~ \~ IjM P rJi TrPuJ, AKvfJ FPu kJrPn\ ßpj fJPhr
KTZMãe KjKrKmKu gJTPf ßh~Ç
kJrPn\ \~PT In~ KhP~ fJr uTJr ßgPT FTKa ßZJa TqJPorJ ßmr TPr IJjPuJÇ \P~r yJPf
TqJPorJKa KhP~ kJrPn\ muPuJ, FaJ mqmyJr TrPm ßfJ?
FaJ ZJzJ ßfJ IJoJr CP¨vq xlu yPm jJ mºá Ç C•Pr muPuJ \~Ç
jJo-KbTJjJ KmyLj
ferrywala13@yahoo.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful