You are on page 1of 2

DOA BUKA MAJLIS

ِ
ِ ّ‫ احلم ُد لِل‬، ‫الرِحيم‬
ِ ‫بِس ِم‬
ِ ‫ب‬
ِ
‫ر‬
‫و‬
‫ن‬
‫ْح‬
‫الر‬
‫اهلل‬
ِّ
ْ
َّ
َّ
َ
َ ‫العالَم‬
ُ‫ َْحْ ًدا يُ َو ِاِف ن َع َمو‬، ‫ني‬
َ َ
َْ
ْ
ِ‫احلم ُد َكما ي ْنبغِي ِِلالَل‬
ِ‫وي َكاف‬
ِ
ِ
‫ك َو َع ِظي ِم‬
‫ه‬
‫ج‬
‫و‬
‫ك‬
‫ك‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ن‬
‫ب‬
‫ر‬
‫ا‬
‫ي‬
،
‫ه‬
‫يد‬
‫ز‬
‫م‬
‫ئ‬
ْ
َ
َّ
َ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ ُ َ ُ َُ
ِ‫س ْلطَان‬
‫ص ِّل َو َسلِّ ْم َوبَا ِرْك َعلَى َسيِّ ِدنَا ُُمَ َّم ٍد َو َعلَى آلِِو‬
‫م‬
‫ه‬
‫ل‬
‫ال‬
.
‫ك‬
ّ
َّ
َ
َ ُ
ُ
ِ ْ ‫وصحبِ ِو أ‬
. ‫ني‬
َ ‫َْجَع‬
ََْ
ِ ‫اجلِ ِو‬
ِ ‫ ع‬، ‫اْل ِْي ُكلِّ ِو‬
ِ َ ُ‫اللّه َّم إِنَّا نَسأَل‬
‫ َما َعلِ ْمنَا ِمْنوُ َوَما ََْل‬، ‫وآجلِ ِو‬
َ
َْْ ‫ك م َن‬
ُ
ْ
ِ ‫اجلِ ِو و‬
ِ ‫ ع‬، ‫ ونَعوذُبِك ِمن الشَِّّر ُكلِّ ِو‬، ‫نَعلَم‬
‫ َما َعلِ ْمنَا ِمْنوُ َوَما ََْل‬، ‫آجلِ ِو‬
َ َ
َ َ َُ ْ ْ
‫ك‬
ْ ‫ك‬
َ ِ‫ َونَعُوذُب‬، ‫ب إِلَْي َها ِم ْن قَ ْوٍل أ َْو َع َم ٍل‬
َ ُ‫ َونَ ْسأَل‬، ‫نَ ْعلَ ْم‬
َ ‫اِلَنَّةَ َوَما قَ َّر‬
ِ
ِ
‫اْلَِْْي َما‬
‫ر‬
‫ق‬
‫ا‬
‫م‬
‫و‬
‫ر‬
‫َّا‬
‫ن‬
‫ال‬
‫ن‬
‫م‬
ْ ‫ك ِم َن‬
َ
َّ
َ ُ‫ َونَ ْسأَل‬، ‫ب إِلَْي َها ِم ْن قَ ْوٍل أ َْو َع َم ٍل‬
َ ََ
َ
‫ َونَ ْسعَعِي ُك َك ِمَّا‬، ‫صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم‬
َ ُ‫ك َعْب ُد َك َوَر ُسول‬
َ َ‫َسأَل‬
َ ‫ك ُُمَ َّم صد‬
ِ ‫اسعَ عا َذ َك‬
‫ك‬
‫د‬
‫م‬
‫ُم‬
‫ك‬
‫ل‬
‫و‬
‫س‬
‫ر‬
‫و‬
‫ك‬
‫د‬
‫ب‬
‫ع‬
‫و‬
‫ن‬
‫م‬
ُ
َ
َّ
‫ص‬
ُ
ْ
ُ
َ ُ‫ َونَ ْسأَل‬، ‫صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم‬
َ
َ َ
َ ْ
ُ َ َ َْ ُ
. ‫ أَ ْن ََْت َع َل َعاقِبَعَوُ َر َش ًدا‬، ‫ت لَنَا ِم ْن أ َْم ٍر‬
َ َ‫َما ق‬
َ ‫ضْي‬
Ya Allah ya Tuhan kami, kami mulakan dan kami akhiri majlis kami ini dengan
nama-nama-Mu yang Maha Agung, serta kami memohon kepada-Mu agar
Engkau berkatilah dan limpahkanlah rahmat-Mu ke atas perjalanan majlis kami
ini dari permulaan hinggalah ke akhirnya.
Ya Allah, perkenankanlah, restuilah dan terimalah segala amalan baik yang
telah kami lakukan dan ampunkanlah serta maafkanlah segala kesalahan kami,
keburukan dan kekurangan dalam amalan kami jika terdapat padanya kecelaan
dan kecacatan.
Ya Allah, kami memohon kepada-Mu agar engkau bukakanlah bagi kami pintupintu rahmat, belas kasihan dan pengampunan, kesihatan dan kekuatan,
keberkatan dan keselamatan, kebijaksanaan dan kefahaman, dan bukakanlah
juga bagi kami pintu-pintu syurga dan kurniakanlah bagi kami rezeki yang
halal, kesejahteraan dan kebahagiaan untuk kehidupan kami di dunia ini dan

‫ة‬ ‫ر‬ ‫اآلخ‬ ّ ِّ َّ ُ َ ْ َ َ ِ ‫الر ِاش‬ ِ ‫وق والْعِصيا َن واجع ْلنَا‬ .kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak serta jauhkanlah kami daripada azab siksa api neraka yang amat pedih. ‫ني‬ َ ‫الْ َعالَم‬ . Ya Allah. Maha Berkuasa serta Engkaulah Tuhan yang memegang dan memiliki segala hati manusia. satukanlah hati-hati kami. jadikanlah tujuan kami berhimpun di dalam majlis ini semata-mata untuk mengharapkan keredhaan-Mu. ‫ين‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫م‬ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ‫َوالْ ُف ُس‬ ِِ‫وصلَّى اهلل علَى سيِّ ِدنَا ُُم َّم ٍد وعلَى آل‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫و‬ ْ ‫ص ْحبِ ِو َو َسلَّ َم َو‬ ِّ ‫احلَ ْم ُد لِلّ ِو َر‬ ََ َ ََ ََ َ َُ ِ . ‫ني‬ ‫اْح‬ ُ ّ َّ َ َ َ َّ ‫اهللُ يَا أ َْر َح َم‬ َ ً َ ً ً ُ ْ ِ ‫وعمالً ص‬ ‫ َوِرْزقًا َحالَالً يَيِّبًا ُمطَيِّبًا َو ِاس ًعا ِِف الدِّي ِن َوالدُّنْيَا‬، ً‫احلًا ُمعَ َقبَّال‬ َ ََ َ ِ ‫و‬ ِ ‫ َوَكِّرْه إِلَْي نَا ال ُك ْفَر‬، ‫ َوَزيِّْنوُ ِِف قُلُوبِنَا‬، ‫ب إِلَْي نَا ا ِإلميَا َن‬ ‫ب‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ال‬ . Kami memohon agar Engkau perbaikilah hatihati kami dan jadikanlah kami manusia yang baik lagi berguna yang berupaya untuk menjadi khalifah-Mu yang memakmurkan bumi ini. damaikanlah segala permusuhan di antara kami kerana Engkaulah Tuhan yang Maha Bijakasana. َّ‫ َوالَ َديْنًا إِال‬، ُ‫ َوالَ ََهًّا إِالَّ فَ َّر ْجعَو‬، ُ‫اللّ ُه َّم الَ تَ َد ْع لَنَا َذنْبًا إِالَّ َغ َف ْرتَو‬ ِ ‫ والَ حاجةً ِمن حوائِ ِج الدُّنْيا و‬، ‫قَضيعَو‬ ِ ِ َّ ‫ضْيعَ َها َويَ َّس ْرتَ َها يَا‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫إ‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫اآلخ‬ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َْ َ َ َ ِ ‫ وقَ ْلبا خ‬، ‫ك ِع ْلما نَافِعا‬ ِِ ‫الر‬ ِ َّ َ ، ‫اش ًعا‬ ‫ل‬ ‫أ‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫إ‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ال‬ .