You are on page 1of 4

Proefbespreking  artikel  pre-­‐master  Teaching  and  Learning  in  Higher  Education  14  oktober  2011  

  Proefbespreking  artikel  ‘Teaching  is  a  co-­learning  experience’:  academics   reflecting  on  learning  and  teaching  in  an  ‘internationalized’  faculty  
In  het  artikel  'Teaching  is  a  co-­learning  experience':  academics  reflecting  on  learning  and   teaching  in  an  'internationalized'  faculty  (2007)  beschrijven  Robson  en  Turner  een   onderzoek  naar  de  discours  van  een  faculteitsteam  van  een  internationaal  georiënteerde   faculteit  in  Engeland1  over  het  thema  internationalisering  en  de  effecten  hiervan  op   leren  en  onderwijzen  én  oriëntatie-­‐  en  begeleidingsprogramma's  van  internationale   studenten.  Het  artikel  is  met  name  relevant  omdat  het  illustreert  hoe  bij  een  team   onderwijsprofessionals  door  middel  van  constructieve  dialoog  verandering  in  denken   over  bepaalde  concepten  kan  optreden,  met  als  doel  het  verbeteren  van  de  dagelijkse   onderwijspraktijk.       Holistische  benadering   De  context  van  het  artikel  is  een  herstructureringproject  binnen  de  faculteit,  waar  het   management  internationalisering  als  één  van  de  belangrijkste  mogelijkheden  tot  groei   aanwijst.  Hoewel  dergelijk  beleid  zich  met  name  richt  op  het  vergroten  van  de   (internationale-­‐)  studenteninstroom,  wordt  er  belang  gehecht  aan  het  ontwikkelen  van   een  holistische  benadering  van  internationalisering.     In  deze  benadering  wordt  de  universiteit  gezien  als  een  international  community  in   plaats  van  een  universiteit  met  veel  internationale  studenten.  De  culturele  diversiteit   van  de  studentenpopulatie  wordt  herkent  en  gezien  als  een  sterk  potentieel  voor   persoonlijke  groei  van  zowel  studenten  als  docenten.  Centraal  staat  het  intercultureel   leren,  waar  ruimte  en  bereidheid  bestaat  onder  studenten  en  docenten  om  te  praten   over  de  verschillende  concepten  van  leren  en  onderwijzen.  Deze  inzichten  moeten   uiteindelijk  leiden  tot  de  ontwikkeling  van  een  ‘geinternationaliseerde’  didactiek,  een   brede  visie  op  internationalisering.     Onderzoek  naar  ervaringen  met  internationalisering   De  auteurs  beschrijven  in  het  artikel  het  initiatief  om  academici  te  betrekken  bij  een   discours.  Er  wordt  op  verschillende  bijeenkomsten  gesproken  met  35  kernleden  van  de   faculteit,  van  managers  tot  docenten,  die  op  één  of  andere  wijze  betrokken  waren  bij  de   beleidsvoering  rondom  internationalisering  en/of  onderwijservaring  hadden  met   internationale  studenten.    De  gesprekken  betroffen  de  ervaringen  van  de  deelnemers   met  internationalisering.     Het  onderzoek  dat  de  auteurs  beschrijven  is  een  deel  van  een  breder  onderzoek  met  als   doel  het  onderzoeken  van  de  voortgang  van  de  internationalisering,  op  basis  waarvan   toekomstige  prioriteiten  gesteld  kunnen  worden  en  good  practices  kunnen  worden   uitgedragen.  De  gesprekken  met  de  deelnemers  is  gericht  op  de  ervaringen  met   internationalisering  en  het  herkennen  van  belangrijke  thema’s  en  uitdagingen  op  dit   terrein.     Uneasy  transfer   Uit  de  analyse  van  deze  gesprekken  blijkt  dat  er  van  een  brede  visie  op   internationaliserig  nog  geen  sprake  is.    Hoewel  er  door  de  betrokkenen  wel  wordt   ingezien  wat  de  mogelijke  voordelen  van  internationalisering  zijn,  naast  het  feit  dat  het   een  belangrijke  bron  van  inkomsten  is,  bestaat  er  geen  duidelijk  concept  over  wat  dit  nu   verder  betekent  voor  de  universiteit.  Volgens  de  auteurs  is  er  sprake  van  een   predominantly  underdeveloped  conceptualization  of  internationalization.  Het  proces  van   internationalisering  op  de  faculteit  wordt  beschreven  als  een  uneasy  transfer  door  de  

                                                                                                               
1  Faculty  of  humanities  and  social  sciences  at  the  University  of  Newcastle-­‐upon-­‐Tyne,  Verenigd  

Koninkrijk  
 

1  

Proefbespreking  artikel  pre-­‐master  Teaching  and  Learning  in  Higher  Education  14  oktober  2011  

 
drie  fases:  een  fase  van  onderontwikkelde  concepten  over  internationalisering,  een  fase   waarin  deze  concepten  worden  ontwikkeld  en  de  laatste  fase  waar  er  sprake  is  van  een   brede  visie.  In  de  brede  visie  is  er  sprake  van  co-­‐teaching:  een  gelijkwaardig  gesprek   tussen  studenten  en  docenten  en  waar  er  sprake  is  van  wederzijdse  acceptatie  en   aanpassing.  De  deelnemers  staan  open  voor  deze  holistische  benadering  van  het  concept   internationalisering,  waar  de  voordelen  van  de  culturele  diversiteit  van  de   studentenpopulatie,  het  delen  van  ervaringen  en  het  respecteren  van  elkaars  culturen,   tot  hun  recht  komen.     Verschillende  concepten  van  leren  en  lesgeven   Uit  de  analyse  blijkt  dat  het  belang  wordt  herkent  om  duidelijke  verwachtingen  uit  te   spreken  naar  internationale  studenten  over  concepten  van  leren  en  lesgeven  (vaak   constructivistisch  van  aard)  en  het  open  staan  voor  andere  concepten.    Met  name   oriëntatieprogramma’s  voor  internationale  studenten  worden  gezien  als  het  aanpassen   aan    ‘onze  manier  van  werken’,  en  worden  niet  aangepast  aan  de  verwachtingen  en   culturele  waarden  van  internationale  studenten.  Er  wordt  gesproken  over  het  belang   van  geleidelijk  opbouwende  oriëntatieprogramma’s  voor  internationale  studenten,   rekeninghoudend  met    de  invloed  van    cognitieve,  productieve,  affectieve  en  situationele   aspecten  van  leren  op  het  begrip  van  de  student  van  zijn  nieuwe  omgeving.     Fasering  van  concepten   Er  is  sprake  van  een  beschrijvend  onderzoek  (Babbie,  2010).  De  auteurs  initieren   discussies  met  de  deelnemers  en  beschrijven  deze.  Het  onderzoek  kent  een  verklarend   karakter  in  de  analyse  van  de  data  waar  besproken  thema’s  worden  gekoppeld  aan   bestaande  theorie  van  intercultureel  leren.  Uit  deze  analyse  zijn  een  aantal  thema’s   gedestilleerd  die  de  ervaringen  en  het  begrip  van  internationalisering,  en  de  uitdagingen   die  de  deelnemers  zagen  op  het  gebied  van  leren  en  onderwijzen  weergeven.  De  auteurs   brengen  deze  thema’s  samen  in  een  tabel  waar  een  fasering  zichtbaar  wordt  van   onontwikkeld  concept  naar  een  concept  in  ontwikkeling  naar  een  breed  gedragen  visie.   Hiermee  ontwikkelen  de  auteurs  een  instrument  waarmee  zij  bestaande  concepten  bij   collega’s  over  een  onderwijsvernieuwing  proberen  te  vangen  en  dat  vervolgens  dat   breder  zou  kunnen  worden  ingezet.  Mijn  inziens  is  dit  een  krachtig  element  in  het   onderzoek,  hoewel  kritisch  gekeken  moet  worden  naar  hoe  deze  fasering  tot  stand  is   gekomen  en  vervolgens  is  ingevuld.  De  auteurt  hebben  een  duidelijk  concept  van  wat  de   betere  visie  is:  de  holistische  benadering  van  intercultureel  leren.  Zij  bepalen  dat  de   heersende  concepten  over  internationaliseren  onderontwikkeld  zijn.  Dat  maakt  dat  het   instrument  gekleurd  is  en  de  inhoud  er  van  ter  discussie  staat.     Onderzoeksinstrument   Er  is  sprake  van  een  ongestructureerde  benadering  van  het  onderzoeksinstrument  zoals   Maxwell  (2005)  dat  omschrijft.  Het  is  een  stuk  maatwerk,  aangepast  aan  de  specifieke   condities  van  de  faculteit.  Dit  heeft  als  voordeel  dat  de  focus  duidelijk  op  het  specifieke   onderwerp  van  internationalisering  ligt.  Een  zwak  punt  in  het  artikel  is  dat  het   onderzoeksinstrument  nauwelijks  beschreven  wordt  waardoor  er  weinig  zicht  is  op  de   wijze  waarop  de  informatie  verkregen  is  van  de  deelnemers.    De  auteurs  nemen  het   initiatief  om  een  aantal  discussies  te  starten  met  deelnemers  aan  het  onderzoek.  Hoe   worden  deze  bijeenkomsten  inhoudelijk  voorbereid?  Zijn  er  vooraf  richtinggevende   gespreks-­‐  of  interviewprotocollen  ontwikkeld?  Wanneer  is  met  wie  gesproken?  In  welke   groepssamenstelling?     Sampling   Er  kunnen  ook  vragen  gesteld  worden  over  de  sampling  van  de  onderzoeksbevolking,   het  kiezen  van  de  35  deelnemers.  Er  is  sprake  van  purposeful  selection  (Maxwell,  2005).   Dit  betreft  een  strategie  die  bewust  specifieke  locaties,  personen  of  activiteiten   selecteert  dat  informatie  oplevert  die  niet  op  andere  manieren  verkregen  kan  worden  
  2  

Proefbespreking  artikel  pre-­‐master  Teaching  and  Learning  in  Higher  Education  14  oktober  2011  

 
en  daarmee  een  representatieve  situatie  creërt  van  de  te  onderzoeken  personen.  De   auteurs  kiezen  er  voor  om  35  kernleden  van  een  faculteitsteam  aan  te  wijzen.  Hoewel   zorgvuldig  gekeken  lijkt  te  zijn  naar  een  juiste  afspiegeling  van  de  faculteit,  blijft  het  een     relatief  kleine  groep  informanten  waar  mijn  inziens  ook  nog  gekozen  is  voor  een   specifieke  elite,  namelijk  ervaringsdeskundigen  op  het  gebied  van  internationalisering   en  verantwoordelijk  voor  beleid  rondom  dit  thema.  Een  aantal  van  deze  leden  zijn  de   verantwoordelijke  managers  van  de  diverse  scholen  binnen  de  faculteit.  In  hoeverre  zijn   zij  opdrachtgevers  van  het  onderzoek?  De  positie  van  de  auteurs  ten  op  zichte  van  de   collega’s  is  onduidelijk,  maar  het  is  duidelijk  dat  de  auteurs  een  onderdeel  zijn  van  de   specifieke  elite,  werkend  vanuit  een  opdracht  vanuit  het  management  en  daarmee   interferen  in  het  eigen  onderzoek.  De  vraag  is  of  de  data  een  representatief  beeld  geeft   van  de  gehele  faculteit.    Ondanks  de  bewuste  keuze  lijken  mij  de  standpunten  typisch   voor  de  geselecteerde  groep.     Afgevraagd  kan  worden  waarom  de  auteurs  niet  gekozen  hebben  voor  meerdere   onderzoeksmethoden?  Het  opstellen  van  een  vragenlijst    waardoor  betrokkenen  op   detailniveau  kunnen  aangeven  welke  concepten  zij  hanteren  over  internationalisering   en  de  invloed  hiervan  op  leren  en  onderwijzen  kan  een  gestructureerde,  neutralere   aanpak  kunnen  zijn  om  thema’s  over  internationalisering  in  kaart  te  brengen,  op  basis   waarvan  een  verdieping  kan  plaatsvinden  in  de  discussies  met  de  deelnemers.   Opvallend  is  het  ontbreken  van  de  studenten,  iets  wat  de  auteurs  ook  aangeven  als   stappen  voor  vervolgonderzoek.     Constructieve  dialoog   De  waarde  van  het  artikel  ligt  met  name  op  de  constructieve  dialoog  met  een  team   onderwijsprofessionals  waardoor  er  verandering  optreed  in  het  denken  over  concepten.   De  auteurs  vangen  deze  verandering  in  hun  fasemodel.  Uit  de  analyse  blijkt  dat  de   deelnemers  aan  de  discours  veel  waarde  hechten  aan  dergelijke  professionaliserings-­‐ bijeenkomsten.     De  auteurs  schrijven:  Studies  which  attempt  to  achieve  conceptual  change  in  teachers   indicate  that  engagement  in  longer-­term  professional  development  activity  can  encourage   participants  to  clarify  their  personal  conceptions  of  effective  learning  and  teaching,   confront  inadequacies  in  existing  conceptions  and  enhancing  awareness  of  the  need  for   change  (p.50).  De  auteurs  beschrijven  in  dit  artikel  dat  dit  is  gebeurt,  maar  hoe  dat  is   gebeurt  blijft  onduidelijk  door  een  onduidelijk  beschreven  of  uitgewerkt   onderzoeksinstrument  en  de  ‘gekleurde  invulling’  van  het  onderzoek  door  de  auteurs.     Parallellen   Ondanks  de  kritische  punten  kan  ik  de  inhoud  van  het  artikel  waarderen.  Het  artikel   beschrijft  een  werkwijze  van  discours  met  academici  om  een  bepaalde  conceptuele   verandering  tot  stand  te  brengen  binnen  de  context  van  onderwijsvernieuwing.  De   leerpunten  uit  de  discours  zijn  net  zo  relevant  voor  hoger  onderwijsinstelligen  waar   internationalisering  niet  op  de  agenda  staat.     In  dit  artikel  is  er  sprake  van  verschillen  in  concepten  over  leren  en  onderwijzen  tussen   internationale  studenten  en  de  ‘dominante’  westerse  opvatting  van  de  academici.  Als   voorbeeld  wordt  aangehaald  dat  met  name  Aziatische  studenten  moeite  hebben  met  de   constructivistische  aanpak  van  leren,  waar  een  beroep  wordt  gedaan  op  de  autonome   studievaardigheden  van  de  studenten.       Deze  situatie  is  in  een  andere  vorm  herkenbaar  in  de  overgang  van  studenten  van  het   voortgezet  onderwijs  naar  het  wetenschappelijk  onderwijs  in  Nederland.  Oolbekkink-­‐ Marchand,  van  Driel  en  Verloop  (2007)  tonen  aan  dat  er  verschil  in  opvattingen  bestaan   over  leren  en  onderwijzen  tussen  docenten  uit  het  voortgezet  onderwijs  en  hoger  
  3  

Proefbespreking  artikel  pre-­‐master  Teaching  and  Learning  in  Higher  Education  14  oktober  2011  

 
onderwijs.  In  het  wetenschappelijke  onderwijs  wordt  vaak  een  beroep  gedaan  op  de   autonome  studievaardigheden  van  de  student,  iets  waar  veel  studenten  in  het  begin  van   hun  studiecarriere  grote  moeite  mee  hebben  om  zich  daaraan  aan  te  passen.  Ik  herken   dit  ook  in  mijn  eigen  praktijk  van  de  lerarenopleiding  en  zie  daarom  parallellen  met  de   internationale  student  in  dit  artikel.     Ondanks  de  matige  kwaliteit  van  het  onderzoek,  onderstreept  het  artikel  de  noodzaak   om  goed  kennis  te  nemen  van  concepten  over  leren  en  onderwijzen  van  (internationale)   studenten  en  om  te  streven  naar  een  holistische  benadering  van  het  ontwerpen  van  de   leeromgeving.       Referenties     Babbie,  E.  (2010).  The  Practice  of  Social  Research  (12th  ed.).  Belmont,  CA:  Wadsworth,   Cengage  Learning.   Maxwell,  J.  A.  (2005).  Qualitative  Research  Design:  An  Interactive  Approach.  Applied   Social  Research  Methods  Series,  41,  Thousand  Oaks,  CA:  Sage  Publications.     Oolbekkink-­‐Marchand,  H.  W.,  Driel,  J.  van,  &  Verloop,  N.  (2007).  Een  vergelijking  van  de   perspectieven  van  docenten  in  het  voortgezet  en  wetenschappelijk  onderwijs  op   onderwijzen  en  leren  in  de  context  van  onderwijsvernieuwingen.  Pedagogische  Studien,   84,  293-­‐308.   Robson,  S.,  &  Turner,  Y.  (2007).  “Teaching  is  a  co-­‐learning  experience”:  academics   reflecting  on  learning  and  teaching  in  an  “internationalized”  faculty.  Teaching  in  Higher   Education,  12(1),  41-­‐54.            

 

4