You are on page 1of 14

TERHAD

KERTAS TUGASAN

SAINS KEJURUTERAAN 4 [ ELEKTRIKAL / ELEKTRONIK ]

TERHAD

Cetakan Pertama Mac 2011 Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia http ://www.jtm.gov.my/kurikulum

Hak Cipta Terpelihara. Dokumen ini diklasifikasikan sebagai TERHAD. Tidak dibenarkan mengeluar mana-mana bahagian dalam kandungan Bahan Pembelajaran Bertulis (WIM) dalam apa jua bentuk tanpa keizinan daripada Jabatan Tenaga Manusia (JTM).

Bahan Pembelajaran SEMESTER EMPAT ini dibangunkan bagi kursus sepenuh masa di Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) oleh Ahli Jawatankuasa

Pembangunan WIM dan disemak serta diluluskan oleh Jawatankuasa Pemandu Kurikulum untuk tujuan gunapakai bagi semua ILJTM yang terlibat.

Kod Pengesahan WIM Kod Pengesahan Silibus Tarikh Pengesahan WIM

: WIM/SK4021(EE)/12011/S04/P0 : SFB/SK4021(EE)/12009/P1 : 11 Mac 2011

KANDUNGAN SENARAI AHLI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN WIM ..................................... i SENARAI SINGKATAN ........................................................................................... ii KERTAS TUGASAN MODUL ............................................................................... 1
SK4021 SAINS KEJURUTERAAN 4..............................................................................1 GROUP CLUSTERING MODULE .................................................................................2 LE1 LITAR DIGITAL .........................................................................................3 LE2 LITAR ARUS ULANG ALIK .......................................................................6

SENARAI AHLI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN WIM KLUSTER SUBJEK UMUM – SAINS KEJURUTERAAN 4 (EE)

Ahli Jawatankuasa : 1. 2. 3. Pn. Ainin Nisak Bin Ahmad Asnawi (Pengerusi Kluster Subjek Umum) En. Mohamad Hisam Bin Mohd Adam (Penolong Pengerusi Kluster Subjek Umum) Azana Hafizah Binti Mohd Aman ADTEC Shah Alam ADTEC Kulim ADTEC Shah Alam

Urusetia : 1. 2. 3. 4. 5. Pn. Norpisah binti Jumin En. Norhasni bin Dakie Cik Norida binti Othman En. Ismail Bin Mohd Taha Cik Sazurani Binti Abdul Zabil BKT, Ibu Pejabat BKT, Ibu Pejabat BKT, Ibu Pejabat BKT, Ibu Pejabat BKT, Ibu Pejabat

Tarikh dibangunkan Tempat

: :

6 – 9 Julai 2010 ADTEC Taiping, Perak

i

SENARAI SINGKATAN
IS WS AS INFORMATION SHEET WORK SHEET ASSIGNMENT SHEET

KOD KURSUS SEMESTER NO. MODUL KREDIT NO. LE JENIS WIM

SK 4 02 1-LE2-AS

ii

KERTAS TUGASAN MODUL
SK4021 SAINS KEJURUTERAAN 4

GROUP CLUSTERING MODULE
SK4021-LE1 LITAR DIGITAL 1.1 Pengenalan 1.2 Get Logik 1.3 Jenis-Jenis Get Logik 1.4 Kombinasi Get Logik 1.5 Flip-Flop SK4021-LE2 LITAR ARUS ULANG-ALIK 2.1 Rintangan, Aruhan dan Kemuatan Dalam Litar Arus Ulang-Alik 2.2 Kuasa Dalam Litar Arus Ulang-Alik

SK4021-LE1-AS ( ELEKTRIKAL / ELEKTRONIK )

PINDAAN : 0

MUKASURAT 2

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN SUBJEK UMUM – SAINS KEJURUTERAAN 4 SK 4021 SAINS KEJURUTERAAN 4 LE1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 LITAR DIGITAL PENGENALAN GET LOGIK JENIS-JENIS GET LOGIK KOMBINASI GET LOGIK FLIP-FLOP

OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO)

FAHAM LITAR DIGITAL MENGGUNAKAN FORMULA PERATURAN TAMBAH-TOLAK NOMBOR PERDUAAN, PERSAMAAN BOOLEAN, RAJAH GET DAN, GET ATAU, GET TAK, GET TAK-DAN, GET TAKATAU, GET X-ATAU, GET X-TAK-ATAU, RAJAH BLOK FLIP-FLOP R-S, FLIP-FLOP J-K, FLIP-FLOP T, RAJAH LITAR LOGIK DAN JADUAL KEBENARAN SUPAYA LITAR DIGITAL DAPAT DIANALISIS DAN JAWAPAN YANG DIPEROLEHI MENEPATI SKEMA.

OBJEKTIF MEMBOLEH (EO)

DI AKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :1. MENGENALPASTI DAN MENGHITUNG NOMBOR PERDUAAN 2. MENGENALPASTI DAN MELUKIS GET-GET LOGIK 3. MENERANGKAN JADUAL KEBENARAN GET LOGIK DAN LITAR LOGIK 4. MENGENALPASTI JENIS FLIP-FLOP

SK4021-LE1-AS ( ELEKTRIKAL / ELEKTRONIK )

PINDAAN : 0

MUKASURAT 3

1.

LITAR DIGITAL Kerta Tugasan ini bertujuan untuk memantapkan pengetahuan pelajar dalam litar digital.

2.

ARAHAN Sila jawab semua soalan yang terdapat pada kertas tugasan ini.

3.

SOALAN 1. Nyatakan empat (4) jenis sistem penomboran 2. Nyatakan 2 berbezaan sistem digital dan sistem analog . 3. Lengkapkan peraturan menambah dan menolak bagi nombor binari berikut   1+1= 0–1=

4. Tukarkan nombor decimal 2210 kepada nombor binari 5. Tukarkan nombor Decimal berikut kepada nombor binary dan kemudian lakukan operasi penambahan bagi kedua-dua nombor tersebut  14710 + 7510 =

6. Berikan simbol, rangkap Boolean dan jadual benar bagi get-get logik dibawah:        Get DAN (AND gate) Get ATAU (OR gate) Get Penyongsang (Inverter gate) Get TAK DAN (NAND gate) Get TAK ATAU (NOR gate) Get Ekslusif ATAU (Exclusive OR gate) Get Ekslusif TAK ATAU (Exclusive NOR gate)

SK4021-LE1-AS ( ELEKTRIKAL / ELEKTRONIK )

PINDAAN : 0

MUKASURAT 4

7. Berikan rangkap Boolean dan jadual benar bagi lita logik dibawah

8. Permudahkan rangkap berikut dengan menggunakan hukum-hukum dan teori asas Boolean      9. Berikan jadual keadaan dan rajah keadaan bagi litar logik dibawah

4.

RUJUKAN 1. Kertas Penerangan SK4021-LE01-IS 2. Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Tingkatan 4; Dewan Bahasa Dan Pustaka

SK4021-LE1-AS ( ELEKTRIKAL / ELEKTRONIK )

PINDAAN : 0

MUKASURAT 5

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN SUBJEK UMUM – SAINS KEJURUTERAAN 4 SK 4021 SAINS KEJURUTERAAN 4 LE2 LITAR ARUS ULANG ALIK

2.1 RINTANGAN, ARUHAN DAN KEMUATAN DALAM LITAR ARUS ULANG-ALIK 2.2 KUASA DALAM LITAR ARUS ULANG-ALIK

OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO)

FAHAM LITAR ARUS ULANG-ALIK DENGAN MENGIRA RINTANGAN (R), REGANGAN BERARUHAN (XL), REGANGAN BERKEMUATAN (XC), GALANGAN (Z), KUASA REGANGAN, KUASA KETARA, KUASA NYATA, FAKTOR KUASA DAN RAJAH LITAR PERINTANG, LITAR PEARUH, LITAR PEMUAT, LITAR SIRI R-C, LITAR SIRI R-L, LITAR SIRI R-C-L, RAJAH VEKTOR DAN GRAF ARUS DAN VOLTAN SUPAYA LITAR ARUS ULANG-ALIK DAPAT DIANALISIS DAN JAWAPAN YANG DIPEROLEHI MENEPATI SKEMA.

OBJEKTIF MEMBOLEH (EO)

DI AKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :5. MENGAPLIKASIKAN FORMULA-FORMULA BERKAITAN DENGAN ARUS ULANG-ALIK 6. MEMBEZAKAN RAJAH VEKTOR BAGI LITAR R,C,L,R-C,R-L,R-C-L 7. MENGENALPASTI CIRI-CIRI LITAR SIRI 8. MENGHITUNG KUANTITI VOLTAN (V), ARUS (I), RINTANGAN (R), REGANGAN (X), GALANGAN (Z), KUASA (P)

SK4021-LE2-AS ( ELEKTRIKAL / ELEKTRONIK )

PINDAAN : 0

MUKASURAT 6

1.

LITAR ARUS ULANG-ALIK Kerta Tugasan ini bertujuan untuk memantapkan pengetahuan pelajar dalam litar litar arus ulang-alik.

2.

ARAHAN Sila jawab semua soalan yang terdapat pada kertas tugasan ini.

3.

SOALAN 1. Lukiskan dan labelkan gelombang arus ulang-alik (AU). 2. Jelaskan maksud berikut:      Voltan Puncak Voltan Puncak ke Puncak Voltan Purata Voltan Punca Min Kuasa Dua Voltan Seketika

3. Lukiskan dan labelkan liatr bagi rintangan, aruhan dan kemuatan. 4. Jelaskan KESAN berikut kepada litar AU:    Aruhan Kemuatan Rintangan

5. Berikan Takrifan bagi galangan 6. Lukis dan labelkan litar sesiri dalam litar AU 7. Nyatakan definisi bagi faktor kuasa. 8. Lukis dan labelkan rajah vektor bagi dua keadaan litar RLC. 9. Lukis dan labelkan gambar rajah litar RLC Sesiri.

SK4021-LE2-AS ( ELEKTRIKAL / ELEKTRONIK )

PINDAAN : 0

MUKASURAT 7

10. Nyatakan perhubungan antara nilai frekuensi dan nilai arus litar. Kirakan nilai Arus litar bagi dua keadaan berikut:   ƒ = 80Hz, L = 0.09Ω ƒ = 10Hz, L = 0.09Ω

11. Diberi R = 10 Ω, XL = 20Ω, XC = 35.5 Ω, V = 220V, kirakan nilai berikut:        Nilai Galangan, Z Arus Litar, I Faktor Kuasa Sudut Fasa Kuasa Ketara Kuasa Sebenar Kuasa Regangan

4.

RUJUKAN 1. Kertas Penerangan SK4021-LE02-IS 2. Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Tingkatan 4; Dewan Bahasa Dan Pustaka

SK4021-LE2-AS ( ELEKTRIKAL / ELEKTRONIK )

PINDAAN : 0

MUKASURAT 8