You are on page 1of 45

Grupul de lucru: Coordonator:
Anelore SCORPAN, inspector Educaţia Permanentă–Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova

Membri ai Consiliului Consultativ al Educatiei Prahova
Marina BADEA, profesor consilier - Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Prahova Emilia RIZEA, profesor - Colegiul Tehnic “Elie Radu “ Ploieşti Mădălina TUINETE, profesor - Grupul Şcolar de Transporturi Ploieşti Viorica MINCU, profesor - Şcoala “Ion Ionescu” Valea Călugărească - Prahova Diamanta SALCEANU, profesor - Grupul Şcolar “Tase Dumitrescu “ Mizil - Prahova Nicoleta TUDORACHE, profesor - Şcoala “Regina Elisabeta” Poiana Ţapului - Prahova Luminita TUSZ, profesor - Grupul Şcolar “Şerban Vodă “ Slănic - Prahova Ozana MATEI, profesor - Colegiul Naţional “Alexandru Ioan Cuza “ Ploieşti Liliana CIUPU, profesor - Şcoala Strejnic - Prahova Mihai- Johan COZORICI, profesor - Şcoala de Arte şi Meserii „Ing. Gheorghe Pânculescu” Vălenii de Munte - Prahova

2

ARGUMENT…………………………………… ............................. .................. ..................4 ŢINTE STRATEGICE …………………………………………….....................................4 TIPURI DE EDUCAŢIE COMPLEMENTARĂ ............................ ...................................6 PLANIFICARE ANUALĂ, CLASA a V – a ..................................................... ..................7 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ- SEMESTRUL I, CLASA a V – a ............................8 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ- SEMESTRUL II,CLASA a V – a ........................ 14 PLANIFICARE ANUALĂ, CLASA a VI – a ..................................................... .............. 19 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL I, CLASA a VI – a ....................... 20 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL II,CLASA a VI – a .........................24 PLANIFICARE ANUALĂ, CLASA a VII – a .................................................. ................30 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL I, CLASA a VII – a ...................... 31 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL II,CLASA a VII – a .......................33 PLANIFICARE ANUALĂ, CLASA a VIII – a ................................................ ................ 35 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL I, CLASA a VIII – a ................... 36 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL II,CLASA a VIII– a ................. 39 METODE INTERACTIVE DE PREDARE ......................................................................42

3

ARGUMENT De-a lungul vieţii, fiecare dintre noi urcăm trepte şi traversăm etape care ne modelează dezvoltarea personală. În copilărie şi în adolescenţă, primele raportări la realitatea lumii înconjurătoare le-am primit de la familie, dar un rol important l-a avut şi şcoala, care a construit în continuare şi ne-a desăvârşit personalitatea. Formarea şi educarea unor tineri cu o puternică personalitate creativă, capabili să se adapteze rapid la o societate modernă, bazată pe eficienţă şi concurenţă, impune precizarea cu claritate a unor obiective realiste şi a mijloacelor de realizare a acestora cu o finalitate bine conturată. Realizarea obiectivelor educaţionale trebuie să asigure dotarea elevilor cu necesarul de competenţe eficiente pentru integrarea profesională şi civică rapidă, într-o societate aflată în permanentă schimbare. ŢINTE STRATEGICE ”Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalitătii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetătenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii.” – Legea Educaţiei Naţionale. Scopul activităţii educative este educarea şi formarea tinerilor având ca finalitate principală formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi aptitudini, necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, prin conştientizarea şi realizarea propriilor obiective în viaţă, conform intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei de a învăţa pe tot parcursul vieţii, integrarea socială şi participarea cetăţenească activă în societate, formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice, pe cultura naţională şi universală şi pe stimularea dialogului intercultural, educarea în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice şi a respectului pentru natura şi mediul înconjurator natural, social şi cultural. Conform art. 68. - (1) din Legea Educaţiei Naţionale, Curriculumul Naţional pentru învăţământul primar şi gimnazial se axează pe 8 domenii de competenţe-cheie care determină profilul de formare a elevului: a) competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale; b) competenţe de comunicare în limbi străine; c) competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie; d) competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere; e) competenţe sociale şi civice; f) competenţe antreprenoriale; g) competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală; h) competenţe de învăţare ( “a învăţa să înveţi”).

4

• schimburi de experienţă. • activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos (inclusiv referitoare la dependenţă de calculator.09. Lucrarea de faţă se constituie dintr-o colectie de sugestii privind activitatea dirigintelui. • vizite de studii. • activităţi de educaţie rutieră.10.). • tabere/ şcoli de creaţie sau de cercetare. educaţie ecologică. educaţie pentru dezvoltare comunitară .2011 în perioada 2-6 aprilie 2012 se desfăşoară săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare .E. al grupurilor de şcoli.2009. • activităţi sportive.Complexitatea acestor finalităţi presupune o îmbinare a orelor de dirigenţie cu activităţile extraşcolare. ca de exemplu: • ateliere de teatru. 5132/10. implicare activă în societate. fără a se limita la: • activităţi culturale. pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă şi în proiecte. PSI. de responsabilitate socială. energie alternativă etc. • competiţii organizate la nivelul şcolii.05. responsabilitate socială. • peer . care au în vedere Legea Educaţiei Naţionale (Legea 1/2011). siguranţă pe internet etc. dans. educatie pentru securitate personala. Programa Şcolară pentru aria curriculară Consiliere şi Orientare – aprobată prin OMEC nr. • proiecte comunitare. • parteneriate educaţionale şi tematice la nivel de unităţi de învăţământ. relaţii şi comunicare etc.2006 şi OMECI nr. • activităţi tehnico-ştiinţifice. 5286/09.). • activităţi de voluntariat sau de interes comunitar. pe plan intern şi internaţional.M. educaţie media şi cinematografică. Tipurile de activităţi care pot fi organizate în cadrul programului ”Şcoala altfel” pot include. • activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului (inclusiv colectare selectivă. Aceste activităţi se vor organiza sub diferite forme. educaţie pentru reacţii corecte în situaţii de urgenţă etc. Conform O. • campanii antitutun/ antialcool/ antipoluare/ de prevenire a delincvenţei juvenile/ de prevenire a traficului de persoane etc.Şcoala altfel“ având orar specific. pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat.S.C. 5 .T. caritate. • activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică. al localităţii sau al judeţului. muzică. economisirea energiei. 4292/24. educaţie inter şi multiculturală.. dezbateri. arte plastice. care trebuie să ţină cont de tipurile de educaţie complementară -educaţie pentru sănătate.). • mese rotunde. educatie pentru cetatenie democratica..education.

Educatia pentru sanatate  Educaţie fizică . Educatie pentru securitate personala  Educaţie juridică  Educaţie rutieră  Protecţia civilă  Apărarea împotriva incendiilor  Protecţia consumatorului 4. Educaţie pentru drepturile cetatenie democratica  Educaţie pentru pace  Educaţie pentru drepturile copilului  Prevenirea abandonului şcolar  Prevenirea traficului de persoane  Prevenirea exploatării prin muncă a copiilor  Prevenirea violenţei şi abuzului asupra copilului  Promovarea egalităţii de şanse 3. Educaţie inter şi multiculturală  Folclor  Artă populară  Cultura şi civilizaţie românească şi străină  Studii europene 5.TIPURI DE EDUCAŢIE COMPLEMENTARĂ DE CARE TREBUIE SĂ SE TINĂ CONT ÎN PLANIFICAREA ORELOR DE CONSILIERE SI ORIENTARE 1. Educaţie pentru dezvoltare comunitară  Parteneriat în comunitate  Voluntariat 6 .activitate şi odihnă  Igiena personală  Sănătatea mediului: omul şi mediul de viaţă  Sănătatea alimentaţiei  Sănătatea mentală  Primul ajutor  Sănătatea reproducerii 2. Educaţie ecologică  Protecţia mediului  Ecoturism  Orientare turistică  Agroturism 6.

7 .

M.2012 PROFESOR DIRIGINTE: ISA – CAPEȚAN MIHAELA TOTAL ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1 TOTAL ORE/AN ȘCOLAR: 35 Nr.2006 AN ŞCOLAR: 2011 . nr.VIZAT. Director.E. Șef comisie metodică Planificare didactică anuală UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : LICEUL TEORETIC RECAȘ ARIA CURRICULARĂ: CONSILIERE ȘI ORIENTARE DISCIPLINA: CONSILIERE ȘI ORIENTARE CLASA: a V – a A PROGRAMA ȘCOLARĂ: aprobată prin O.C.crt MODULUL Semestrul I Semestrul II Număr de ore Număr de ore 1 Autocunoaştere şi dezvoltare 3 4 personală 2 Comunicare şi abilităţi sociale 3 4 3 Managementul informaţiilor şi al 3 4 învăţării 4 Planificarea carierei 1 1 5 Calitatea stilului de viaţă 4 7 6.10. semestrul I incluzând 14 săptămâni de cursuri ! .5286/09.1 Decembrie 2011 – zi liberă legală. Săptămâna "Școala altfel" 1 Anual Număr de ore 7 7 7 2 12 1 TOTAL 14 21 36 8 NOTĂ: Joi.

09 2011 Strategii de lucru Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale.C.10. • Avantajele cooperării în grup..Eu şi colegii de cooperare în mei .2 să exerseze .5286/09.COMUNICAREA ABILITĂŢILE SOCIALE Conţinuturi ŞI 2.M. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. Director. • Solidaritate Competențe specifice Tema Nr. nr. 2. ore 1 Data 15..Vizat.E. grup 9 .2012 PROFESOR DIRIGINTE: ISA – CAPEȚAN MIHAELA Șef comisie metodică Planificare didactică semestrială Clasa a V – a SEMESTRUL I Modul 2.2 ABILITĂŢI SOCIALE • Importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului.2006 AN ŞCOLAR: 2011 . UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : LICEUL TEORETIC RECAȘ ARIA CURRICULARĂ: CONSILIERE ȘI ORIENTARE DISCIPLINA: CONSILIERE ȘI ORIENTARE CLASA: a V – a A PROGRAMA ȘCOLARĂ: aprobată prin O.Cum ne organizăm comportamente clasa? .

Rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale. 2. cum facem faţă emoţional situaţiilor dificile?.1 să analizeze rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale .09 2011 1. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.1 MANAGEMENTUL EMOŢIILOR Relaţia dintre evenimente.1 CALITATEA RELAŢIILOR SOCIALE • Apartenenţa la grup. aşteptări 1. dezvoltarea personalităţii.09 2011 2. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale.AUTOCUNOAŞTERE 1. gânduri şi emoţiile generate. 5. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. portofoliul resurselor personale. 10 ..10 2011 Discuţii de grup. ŞI DEZVOLTARE CREŞTERE.1 să exerseze exprimarea adecvată a emoţiilor “Emoţii .2 să „Cine sunt eu ?” exemplifice caracteristici specifice preadolescenţei 1 29. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. relaţiile cu colegii.Clasa la prima întâlnire cu dirigintele regulamentul şcolardrepturi şi îndatoriri.2 SCHIMBARE. PERSONALĂ DEZVOLTARE • Caracteristicile preadolescenţei: schimbările fizice. cum să-şi recunoască emoţiile şi să caute modalităţi de a le depăşi.Imaginea de sine – comportament” 1 06. Exerciţii pentru cunoaşterea de sine.5..COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE 2. 1 22.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.

să analizeze „Ce sunt tezele?” factorii favorizanţi ai învăţării eficiente 1 20. Solidaritate 2.4. orar 4. Discuţii de grup.să exerseze comportamente de cooperare în grup . echipamente. Avantajele cooperării în grup.PLANIFICAREA CARIEREI 4.1 să prezinte sarcinile şi responsabilităţi le asumate în activitatea preferată „Eroul meu preferat” 1 13.Prietenul la nevoie se cunoaşte“ 1 27.COMUNICAREA ABILITĂŢILE SOCIALE ŞI 2. Portofoliul personal pentru clasa a V a Stabilirea obiectivelor de lungă durată ale planului personal de educaţie şi carieră..1 EXPLORAREA CARIEREI Caracteristicile unei activităţi – sarcini.10 2011 3.2. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.MANAGEMENTUL 3. mediu de lucru.10 2011 Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă 2.2 ÎNVĂŢARE INFORMAŢIILOR ŞI EFICIENTĂ ÎNVĂŢĂRII • Factorii favorizanţi/ frenatori ai învăţării eficiente 3.2. Exerciţii specifice gândirii critice. responsabilităţi.10 2011 Joc de rol. 11 . ABILITĂŢI SOCIALE Importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului.2.O prietenie sinceră .

a normelor de primajutor etc.2 ÎNVAŢARE INFORMAŢIILOR ŞI EFICIENTĂ ÎNVĂŢĂRII • Factorii favorizanţi/ frenatori ai învăţării eficiente 3.11 2011 3.2. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă.11 2011 Discuţii de grup.Ştiu ce ştiu. vreau să ştiu.1 AUTOCUNOAŞTERE Stima de sine: ce este stima de sine şi în ce situaţii se manifestă.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE Alegerea alternativei optime (centura de siguranţă. Exerciţii pentru cunoaşterea de sine. respectarea regulilor de circulaţie. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”.11 2011 1 24. ce trebuie să ştiu” 1 03.MANAGEMENTUL 3. Exerciţii specifice gândirii critice. portofoliul resurselor personale.5. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.să identifice situaţii în care se manifestă stima de sine „Singur acasă -împreună la şcoală .CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 1.) 1.AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 5. a normelor de prevenire a incendiilor.11 2011 12 .să identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale. atitudinea pozitivă faţă de propria persoană 5. „Ce este important pentru mine?” 1 10.2.1.să analizeze „Cum şi până când factorii ne ajutăm colegii la favorizanţi ai învăţătură” învăţării eficiente „Disciplina pregătirii temelor” 1 17. pornind de la resursele şi interesele proprii 1.

a normelor de prevenire a incendiilor. respectarea regulilor de circulaţie.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.1 CALITATEA RELAŢIILOR SOCIALE • Apartenenţa la grup.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE • Alegerea alternativei optime (centura de siguranţă.2. 13 . Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”.12 2011 Discuţii de grup. pornind de la resursele şi interesele proprii „Sănătatea cea mai de preţ avuţie” 1 15.să identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale.5.1.12 2011 Discutii de grup. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”.să analizeze „De la învăţător la rolul grupului profesori şi în formularea diriginte” şi în realizarea opţiunilor personale 1 08. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă. Rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale. 5. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă. a 5. 5.

14 . chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. portofoliul resurselor personale.) 1.1.AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1.12 2011 Exerciţii pentru cunoaşterea de sine. Atitudinea pozitivă faţă de propria persoană 1.1 AUTOCUNOAŞTERE • Stima de sine: ce este stima de sine şi în ce situaţii se manifestă.normelor de primajutor etc.să „Bilanţ la sfârşit de identifice semestru” situaţii în care se manifestă stima de sine 1 22.

Atitudinea pozitivă faţă de propria persoană 15 . portofoliul resurselor personale.Planificare semestrială Clasa a V – a SEMESTRUL II Modul Conţinuturi Competențe speciifce 1.1AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE stima de sine: ce PERSONALĂ este stima de sine şi în ce situaţii se manifestă. 1.1. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale.AUTOCUNOAŞTERE 1. ore 1 Data Strategii de lucru Exerciţii pentru cunoaşterea de sine.să identifice situaţii în care se manifestă stima de sine Tema „Autoaprecierea ” Nr.

Exerciţii specifice gândirii critice. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. ABILITĂŢI SOCIALE Importanţa contribuţiei fiecarui membru al unui grup la activitatea grupului. • Avantajele cooperării în grup. acomodare 2.2. auditiv.2. respectarea regulilor de circulaţie. kinesteziccaracteristici. a 3. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă. Solidaritate 5.1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI INFORMAŢIILOR ÎNVĂŢĂRII • tehnici de prezentare a informaţiilor 3.2 să identifice stilul propriu de învăţare „Cum să caut eficient informaţii şi să respect drepturile copilului” „Cum învăţ ?” 1 Exerciţii specifice gândirii critice . Ce fac dacă sunt singur acasă?” 1 .COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE 5. Rolul informaţiilor în procesul de cunoaştere.1 să exerseze abilităţi de prezentare a informaţiilor 3.2 ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ • stiluri de învăţare: vizual.1 MANAGEMENTUL INFORMATIILOR Modalităţi de identificare a informaţiilor.MANAGEMENTUL 3. învăţare.să exerseze comportamente de cooperare în grup „Noi şi televizorul/ Cum şi când folosesc calculatorul în pregătirea lecţiilor” 1 1 5.2.3. Criterii de identificare a stilului propriu de învăţare 3.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă.să identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme „Strada şi capcanele ei. Exerciţii specifice gândirii critice . Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”. Discutii de grup.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE Alegerea alternativei optime (centura de siguranţă. 16 1 2.1.să analizeze rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale 2.

bătrâneţe „Eu copilul! .2 să analizeze varietatea schimbărilor specifice dezvoltării umane „Cum aleg un produs de calitate” 1 Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.) personale. Discuţii de grup. ŞI DEZVOLTARE CREŞTERE. a normelor de prim-ajutor etc. distincţii şi caracteristici criterii de alegere a unei meserii 4.Să facem cunoştinţă cu preadolescenţa” 1 2.COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 2.1 EXPLORAREA CARIEREI • muncă. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. ocupaţie şi carieră „Dicţionarul ocupaţiilor” 1 . maturitate.1 să se familiarizeze cu termenii de muncă. Portofoliul personal pentru clasa a V a Stabilirea 17 1. Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale.PLANIFICAREA CARIEREI 4. adolescenţa. Joc de rol.1 MANAGEMENTUL EMOŢIILOR • importanţa autocontrolului.2 SCHIMBARE. pornind de la resursele şi interesele proprii 1.AUTOCUNOAŞTERE 1. carieră: definiţie. Exerciţii pentru cunoaşterea de sine.1 să aplice tehnici de autocontrol „Ce înseamnă şi unde poate duce un comportament agresiv” 1 4.normelor de prevenire a incendiilor. tinereţe. PERSONALĂ DEZVOLTARE • etapele dezvoltării umane: copilărie. pubertate. ocupatie. responsabilitatea pentru consecinţele propriilor acţiuni 2. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. portofoliul resurselor personale.

pornind de la resursele şi interesele proprii „Cât şi cum îmi ajut familia” 1 2.5. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”.Micii voluntari”.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE alegerea alternativei optime „Efectele alcoolului. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii 18 .CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. Avantajele cooperării în grup. 1 1 5..să exerseze „Eu şi colegii comportamente mei.2. eu şi de cooperare în prietenii mei” grup 1 obiectivelor de lungă durată ale planului personal de educaţie şi carieră. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.COMUNICARE ŞI 2.să identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. Discutii de grup. tutunului şi drogurilor asupra sănătăţii„ . ABILITĂŢI ABILITĂŢI SOCIALE SOCIALE importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului. viaţa noastră şi a celor din jur” 2. solidaritate 5.2.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE alegerea alternativei optime 5.2.să identifice alternativa optimă de soluţionare a „Regimul zilnic al elevului” 1 Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. Discuţii de grup.2.să protejăm natura.

2. responsabilitatea pentru consecinţele propriilor acţiuni unei probleme personale. pornind de la resursele şi interesele proprii 2.AUTOCUNOAŞTERE 1.1. Proiect si joc de rol pe tema “Managementul stresului in situatii de examinare”.1. „Violenţa şi urmările ei semnal de alarmă pentru elevi.să analizeze rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor „Strada nu este loc de joacă „ 1 Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. părinti. Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale.1 CALITATEA RELAŢIILOR SOCIALE Apartenenţa la grup. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. portofoliul resurselor personale.COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 2.1 MANAGEMENTUL EMOŢIILOR • importanţa autocontrolului. cadre didactice” 1 1. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă. 5. Atitudinea pozitivă faţă de propria persoană 1.1AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE stima de sine: ce PERSONALĂ este stima de sine şi în ce situaţii se manifesta. Discuţii de grup.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. 19 . Rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale. Exerciţii pentru cunoaşterea de sine.să identifice situaţii în care se manifestă stima de sine „Eu în oglindă” 1 5.1 să aplice tehnici de autocontrol de examinare”.

adolescentă.să analizeze factorii favorizanţi ai învatării eficiente 5. tinereţe.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE alegerea alternativei optime 3. PERSONALĂ DEZVOLTARE • etapele dezvoltării umane: copilărie.pubertate. Exerciţii pentru cunoasterea de sine. Exersarea deprinderilor de invăţare eficientă.2. ŞI DEZVOLTARE CRESTERE . portofoliul resurselor personale. 20 1 1. maturitate.2 să analizeze varietatea schimbărilor specifice dezvoltării umane „Cum mă pregătescu eu acasă pentru recapitularea finală” „Cum îmi petrec vacanţa” 1 Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţa de stilul de viaţa.personale 3. bătrăneţe „Bilanţ la sfârşit de an” 1 .2. Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilitătilor personale.2 ÎNVĂŢARE INFORMAŢIILOR ŞI EFICIENTĂ ÎNVĂŢĂRII Factorii favorizanţi/ frenatori ai învaţării eficiente 5.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.AUTOCUNOASTERE 1. Discuţii de grup. pornind de la resursele şi interesele proprii 1. Exercitii specifice găndirii critice .2 SCHIMBARE . Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”.MANAGEMENTUL 3.să identifice alternativa optima de soluţionare a unei probleme personale.

. ora de consiliere şi orientare fiind inclusă in acesta.Şcoala altfel “ având orar specific. 21 .UNITATEA DE INVATĂMANT : PROFESOR DIRIGINTE: CLASA: a VI – a AN ŞCOLAR CONSILIERE ŞI ORIENTARE Planificare anuală Nr. MODULUL crt 1 Autocunoaştere şi dezvoltare personală 2 Comunicare şi abilitaţi sociale 3 Managementul informaţiilor şi al învătării 4 Planificarea carierei 5 Calitatea stilului de viată Total ore Semestrul 1 Număr de ore 3 5 4 1 8 21 Semestrul 2 Număr de ore 4 2 3 1 4 14 Anual Număr de ore 7 7 7 2 12 35 Menţionăm că în perioada 2-6 aprilie 2012 se desfăşoară săptămâna dedicată activitătilor extracurriculare şi extraşcolare .

Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc (ex. Discuţii de grup joc de rol pe tema cunoaşterii si respectării diferitelor norme.). în conformitate cu anumite norme. Exersarea comportamentelor de grup.să identifice caracteristici ale învatării proprii „Programul meu săptămânal şcolar si extraşcolar” 1 S3 22 .COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE Continuturi 2.2 Comunicarea: • comportament agresiv – neagresiv Obiective de referinta 2.2 Învaţare eficientă: INFORMAŢIILOR ŞI • Activitatea de învătare. S1 5.1 Calitatea vieţii personale: • Situaţii de decizie. de exploatare) şi/sau de criză (accidente. Raportarea la normă.semestrul I Clasa a VI – a Modulul 2. 3. ÎNVĂŢĂRII Caracteristici ale învăţarii eficiente.. cum mă vad ceilalti?” Nr. relaţii abuzive.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.1. Exersarea deprinderilor de invătare eficienta fişe de autoevaluare şi de autoobservare referitoare la propria activitate de învătare.MANAGEMENTUL 3. catastrofe naturale etc. ore 1 Sapt Strategii de lucru Exerciţii de identificare a dezavantajelor / avantajelor comportamentului neagresiv / agresiv.Cum mă vad eu. „Regulamentul nostru” 1 S2 3.Planificare semestriala.2 să identifice dezavantaje ale manifestării comportamentului agresiv 5.sa identifice rolul normelor în viaţa grupurilor de apartenenţa Tema .2.

1.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE 2. 3. carieră. carieră.PLANIFICAREA CARIEREI 4.2 Comunicarea: • comportament agresiv – neagresiv 3.1.1. ce fac mâine.2. Utilizarea dicţionarelor (bibliotecă. 4. cariera: caracteristici 4. ocupaţie. dar în viitor?” 1 S5 3. MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI ÎNVĂŢĂRII 3.1 să aplice tehnici de autocontrol „Cum pot arăta că ascult pe cineva? . 2. sa identifice caracteristici ale învatarii proprii 2.1 Explorarea carierei: • munca. Internet) pentru găsirea explicaţiilor cu privire la definirea termenilor de muncă.2 Învătare eficientă: • Activitatea de învătare. ocupatie.2. Caracteristici ale învătării eficiente 2.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE 1 S8 Exercţii de identificare a dezavantajelor / avantajelor comportamentului neagresiv/agresiv.sa utilizeze în contexte adecvate termenii de muncă. Tehnici de autocontrol.1 Managementul emoţiilor: • importanţa autocontrolului. Exersarea deprinderilor de invătăre eficienta fişe de autoevaluare şi de autoobservare referitoare la propria activitate de învătăre. prieten sau duşman?” „Interesele mele şi motivaţia pentru învăţare” „Spiritul de solidaritate. Discuţii cu privire la conţinuturile termenilor muncă. suport al increderii in mine” 1 S6 1 S7 2.arta convieţuirii” 1 S4 Exercitii de identificare a dezavantajelor / avantajelor comportamentului neagresiv / agresiv. ocupaţie.să exerseze deprinderi de selectare a informatiilor relevante pentru învaţarea eficientă 3.Managementul informaţiilor • Tehnici de selectare a informaţiilor – avantaje si limite.2 să identifice dezavantaje ale manifestării comportamentului agresiv „Computerul – stăpânul timpului meu liber. ocupaţie şi carieră „Ce fac azi. 23 .

dezvoltare: copilărie.1. tinereţe.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 1. • Calitatea relaţiilor sociale 1. crestere. 1.1 Managementul INFORMAŢIILOR ŞI informaţiilor: ÎNVĂŢĂRII • Tehnici de selectare a informaţiilor – avantaje şi limite. Vizionarea unor filme care abordeaza tema trecerii de la o etapa de vârstă la 24 .1. Cum poate fi îmbunătătita stima de sine. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1. cadre didactice” 1 S12 Joc de rol pe teme ca: „Ce îmi place (admir) în legatură cu mine/ Ce nu îmi place în legatură cu mine”.să exerseze deprinderi de selectare a informaţiilor relevante pentru învaţarea eficientă 1.Violenţa şcolarasemnal de alarmă pentru elevi. batrâneţe – caracteristici generale. • Raportarea la normă.1 Calitatea vietii personale: • Situaţii de decizie. vreau sa ştiu ce trebuie sa ştiu” 1 S9 Discuţii de grup joc de rol pe tema cunoaşterii si respectării diferitelor norme. de exploatare) şi/sau de criză (accidente.1 Autocunoastere: Stima de sine..2..să exerseze prezentarea caracteristicilor pozitive despre sine .SONALĂ 5. 3. cum mă vad ceilalti?" 1 S10 3. Discuţii în grup despre schimbările specifice pubertaţii. Exersarea comportamentelor de grup. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PER. 5.. Rezolvarea unor probleme cu potential de risc (ex. Etichetările. adolescentă.Cum mă vad eu.să observe schimbări asociate diferitelor vârste „Test de supraveţuire” 1 S11 1. maturitate.1. Exersarea deprinderilor de invatare eficienta fişe de autoevaluare si de autoobservare referitoare la propria activitate de învătare .Ştiu ce ştiu.MANAGEMENTUL 3.5. relaţii abuzive.). părinti. în conformitate cu anumite norme. Discutii în grup despre etichetari si despre consecinţele acestora. catastrofe naturale etc.să identifice rolul normelor în viata grupurilor de apartenenţa „Singur acasa -împreuna la şcoala ! . pubertate.2 Schimbare. observabile .

2 să identifice dezavantaje ale manifestării comportamentului agresiv „Tehnici de comunicare „ 1 S14 5.2 Comunicarea: ABILITĂŢILE comportament agresiv – SOCIALE neagresiv 5. Raportarea la norma. SOCIALE Tehnici de autocontrol 2. AUTOCUNOAŞTERE 1.2 să aplice tehnici de autocontrol 1 „Etapele S17 . Exercitii de identificare a dezavantajelor / avantajelor comportamentului neagresiv /agresiv. 1.1 Calitatea vieţii LUI DE VIAŢĂ personale: • Situatii de decizie.).COMUNICAREA ŞI 2.1 Managementul emoţiilor: ABILITĂŢILE imporţanta autocontrolului.1 să aplice tehnici de autocontrol „Comportamen t asertiv.COMUNICAREA ŞI 2. relaţii abuzive.Pieton. 2. Discuţii în grup despre 25 2.1 Calitatea vieţii LUI DE VIAŢĂ personale: • Situaţii de decizie. pasiv sau agresiv” 1 S16 1. Discuţii de grup joc de rol pe tema cunoaşterii şi respectării diferitelor norme. în comunitate” 1 S15 2. participant la trafic” 1 S13 alta. Exerciţii de identificare a dezavantajelor / avantajelor comportamentului neagresiv / agresiv. catastrofe naturale etc. acasa. dezvoltare: copilarie. Exersarea comportamentelor de grup. biciclist. crestere.CALITATEA STILU.1. în conformitate cu anumite norme.să identifice rolul normelor în viata grupurilor de apartenentă .să identifice rolul normelor în viata grupurilor de apartenentă „Responsabilită ţile copiilor în şcoala. în conformitate cu anumite norme.2 Schimbare.. Exersarea comportamentelor de grup.5.5.CALITATEA STILU5.1. Rezolvarea unor probleme cu potential de risc 5. Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc (ex. de exploatare) si/sau de criză (accidente. Discutii de grup joc de rol pe tema cunoasterii si respectării diferitelor norme.

semestrul al II-lea Clasa a VI – a Modulul 5.1 Calitatea vietii personale: Obiective de referinta 5. tinereţe. batrâneţe – caracteristici generale. ore 1 Sapt Strategii de lucru Discuţii de grup 26 S18 . observabile 1.2 să observe schimbări asociate diferitelor vârste dezvoltării umane” schimbările specifice pubertătii Portofoliu personal – sfărşit de semestru. Planificare semestrială . adolescenţa.ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ pubertate.CALITATEA Continuturi 5. maturitate.1.să identifice Tema „Cauzele Nr.

Etichetările. 3.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.1 să aplice tehnici de autocontrol „Tu vrei asta. Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc rolul normelor în viaţa grupurilor de apartenenţa violenţei” „Răceala şi gripa” 1 S19 1.1.să exerseze prezentarea caracteristicilor pozitive despre sine „Puncte tari – puncte slabe” 1 S20 2.să exerseze deprinderi de selectare a informaţiilor relevante pentru învătarea eficientă 5.să identifice rolul normelor în „Să continuăm povestea” 1 S22 5. Discuţii în grup despre etichetări şi despre consecinţele acestora. Exersarea deprinderilor de invăţare eficienta fişe de autoevaluare şi de autoobservare referitoare la propria activitate de învătare.STILULUI DE VIAŢĂ • Situaţii de decizie. „Ştii adevărul despre tutun?” 1 S23 . joc de rol pe tema 27 3.1. Cum poate fi îmbunătăţită stima de sine. Exerciţii de identificare a dezavantajelor / avantajelor comportamentului neagresiv / agresiv.1 Calitatea vieţii personale: • Situaţii de decizie.1 Managementul informatiilor: • Tehnici de selectare a informaţiilor – avantaje şi limite. în conformitate cu anumite norme.AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1. Tehnici de autocontrol 2.1 Autocunoastere: Stima de sine. eu vreau asta” 1 S21 joc de rol pe tema cunoaşterii şi respectării diferitelor norme. Joc de rol pe teme ca: „Ce îmi place (admir) în legatură cu mine/ Ce nu îmi place în legatură cu mine”.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE 2.MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI ÎNVĂŢĂRII 3.1.1 Managementul emoţiilor: importanţa autocontrolului. Discuţii de grup. 1. Exersarea comportamentelor de grup.etc.

să exerseze prezentarea caracteristicilor pozitive despre sine 2.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc viaţa grupurilor de apartenenţa 4. Cum poate fi îmbunătăţită stima de sine. 2. pe stradă. Discuţii cu privire la conţinuturile termenilor muncă. ocupaţie şi carieră „Vreau să ştiu mai multe despre ocupaţii” 1 S24 5. în conformitate cu anumite norme. Exerciţii de 28 2.1 Explorarea carierei: • muncă. ocupaţie. carieră.1 să aplice „Cine sunt eu?” 1 S26 cunoaşterii si respectării diferitelor norme.să utilizeze în contexte adecvate termenii de muncă. ocupaţie. în conformitate cu anumite norme.1 Autocunoaştere: Stima de sine. carieră: caracteristic 4. Discuţii de grup joc de rol pe tema cunoaşterii şi respectării diferitelor norme. Exersarea comportamentelor de grup.1 Managementul emoţiilor: 1. Utilizarea dicţionarelor (bibliotecă.COMUNICAREA ŞI „Semaforul 1 S27 .AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1. în comunitate” 1 S25 1. ocupaţie.1 Calitatea vietii personale: • Situaţii de decizie.să identifice rolul normelor în viaţa grupurilor de apartenenţă „Violenţa în familie.PLANIFICAREA CARIEREI 4.1. Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc 5.1. Joc de rol Discuţii în grup despre etichetări şi despre consecinţele acestora etc. Etichetările. carieră. Internet) pentru găsirea explicaţiilor cu privire la definirea termenilor de muncă.1. Exersarea comportamentelor de grup.

Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc 1.1.1. Discuţii de grup joc de rol pe tema cunoaşterii si respectării diferitelor norme. caracteristici ale Caracteristici ale învăţării învăţării proprii eficiente „Cum învăţ ?” 1 S28 5.să identifice rolul normelor în viata grupurilor de apartenenţă „Alcoolul.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. 5. Joc de rol Discutii în grup despre etichetari si despre consecintele acestora etc. Exersarea comportamentelor de grup. în conformitate 29 .1.1 Calitatea vieţii personale: • Situaţii de decizie. în conformitate cu anumite norme.2 Învăţare eficienta: 3.AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 5.1 Calitatea vieţii personale: • Situaţii de decizie. Exersarea deprinderilor de invăţăre eficientă fişe de autoevaluare şi de autoobservare referitoare la propria activitate de învatare. Discuţii de grup. Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc 5. Exersarea comportamentelor de grup.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 1. Cum poate fi îmbunătăţită stima de sine. să identifice • Activitatea de învăţare. drogurile şi calitatea vieţii” 1 S29 1. Tehnici de autocontrol tehnici de autocontrol conflictelor” 3.2.ABILITĂŢILE SOCIALE importanţa autocontrolului. joc de rol pe tema cunoaşterii şi respectării diferitelor norme.să identifice rolul normelor în viaţa grupurilor de apartenenţa „Despre colegul meu” 1 S30 „Responsabilit ăţi în familie” 1 S31 identificare a dezavantajelor / avantajelor comportamentului neagresiv / agresiv.MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI ÎNVĂŢĂRII 3.să exerseze prezentarea caracteristicilor pozitive despre sine 5.1 Autocunoaştere: Stima de sine. Etichetările.

sa identifice rolul normelor în viata grupurilor de apartenenta „Ce pot să fac atunci când mă simt stresat” „Cum îmi petrec vacanţa” 1 1 S33 S34 1. batrâneţe – caracteristici generale. pubertate.MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI ÎNVĂŢĂRII 3. Portofoliu personal – sfărsit de an. tinereţe. 5.2 să aplice tehnici de autocontrol „Realizări şi neîmpliniri la sfârşit de an şcolar” 1 S35 30 . dezvoltare: copilarie.să exerseze deprinderi de selectare a informaţiilor relevante pentru învăţarea eficientă „Cum îmi utilizez timpul?” 1 S32 cu anumite norme.3.1.1. creştere.2 Schimbare. Exersarea deprinderilor de invăţare eficienta fişe de autoevaluare şi de autoobservare referitoare la propria activitate de învăţare.1 Managementul informaţiilor: • Tehnici de selectare a informaţiilor – avantaje şi limite. în conformitate cu anumite norme.AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1. adolescenţă. observabile 1. Rezolvarea unor probleme cu potential de risc 5.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. Exersarea comportamentelor de grup. Discuţii de grup joc de rol pe tema cunoaşterii şi respectării diferitelor norme. 3. maturitate.1 Calitatea vietii personale: • Situatii de decizie.

UNITATEA DE INVĂŢĂMANT : PROFESOR DIRIGINTE: CLASA: a VII – a AN ŞCOLAR CONSILIERE ŞI ORIENTARE Planificare anuală Nr.crt 1 2 3 4 5 MODULUL Autocunoastere şi dezvoltare personală Comunicare şi abilităti sociale Managementul informaţiilor şi al invăţării Planificarea carierei Calitatea stilului de viată Total ore Semestrul 1 Număr de ore 4 5 4 2 3 18 Semestrul 2 Număr de ore 4 4 4 3 2 17 Anual Număr de ore 8 9 8 5 5 35 31 .

DEZVOLTARE • Etapele dezvoltarii umane: copilarie.COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI . tinerete.. postere. adolescenta. ora de consiliere şi orientare fiind inclusă in acesta.1 MANAGEMENTUL EMOTIILOR • importanta autocontrolului.2 sa analizeze varietatea schimbarilor specifice dezvoltarii umane Tema “Etichetarea şi prejudecǎţile” “De la copilǎrie la adolescenţǎ’’ “Respectul de sine şi respectul faţǎ de ceilalţi’’ “Posibilitǎţi şi limite’’ Nr.2 SCHIMBARE . batranete 2. Planificare semestrială.. ore 1 1 1 Sapt Strategii de lucru Redactarea unui certificat de competenţe :”Pentru cel/cea mai .1 să exerseze prezentarea caracteristicilo r pozitive despre sine 1.responsabilitatea pentru consecintele Obiective de referinta 1. CRESTERE . Confecţionarea unor etichete. maturitate. Imaginarea si discutarea unor situaţii care necesită autocontrol.1 AUTOCUNOAŞTERE • Stima de sine: persoanele cu stima de sine scăzuta/ ridicată.semestrul I CLASA: a VII – a Modulul Continuturi 1.Şcoala altfel “ având orar specific. consecinţele etichetarii 1. Joc de rol. Realizarea unor pliante..”. 32 S1 S2 S14 1.AUTOCUNOAŞTE RE ŞI DEZVOLTARE PERSONALA 1 S15 2. pubertate. colaje pentru prezentarea schimbărilor specifice dezvoltării umane.1 sa aplice tehnici de autocontrol “Violenţa verbalǎ şi autocontrolul “ “ Arta de a face faţǎ conflictelor” 1 2 S16 S34 2.Menţionăm că in perioada 2-6 aprilie 2012 se desfăşoară săptămâna dedicată activitătilor extracurriculare şi extraşcolare .

PLANIFICAREA CARIEREI 3.MANAGEMENTU L INFORMAŢIILOR ŞI INVĂŢĂRII 4. auditiv.2 INVAŢARE EFICIENTĂ • stiluri de invatare: vizual.SOCIALE propriilor actiuni 2. Crearea unor situaţii de comunicare asertiva. ocupatie. Comportamentul asertiv. meserii vechi” 1 1 S9 S10 5.2 să analizeze criterii simple de alegere a unei meserii “Sunt un bun ascultǎtor“ “Intre pasivitate şi agresivitate comportamentalǎ” “Stil de învǎţare ” “Autoevaluarea rezultatelor şcolare” “Surse de informare” 1 1 S17 S18 Exerciţii de autocontrol.1 EXPLORAREA CARIEREI • muncă. dezbatere panel cu privire la conţinuturile termenilor de muncă.1 să aplice metode eficiente de rezolvare a problemelor si luare a deciziilor “Igiena învǎţǎrii” “Igiena alimentaţiei” 1 1 S11 S12 . Chestionare privind stilul propriu de învăţare.1 să exerseze abilităţi de prezentare a informaţiilor 3. kinesteziccaracteristici. Brainstorming.1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR • tehnici de prezentare a informaţiilor 3. ocupaţie şi carieră 4. distincţii şi caracteristici • criterii de alegere a unei meserii 2 1 1 S78 S5 S6 Activităţi de prezentare a informaţiilor in forme diverse in grup. discuţii cu membrii comunităţii invitati la clasă cu privire la modul de alegere a meseriei. Discuţii de grup Dramatizări.1 să se familiarizeze cu termenii de muncă. carierǎ ” “Meserii noi. 33 “Muncǎ. agresiv 2. jocuri de rol si imaginarea unor situaţii de decizie.1 CALITATEA VIEŢII PERSONALE • situaţii de decizie 5. Criterii de identificare a stilului propriu de invatare 4. pasiv. 3.2 sa distinga intre comportamentul asertiv. ocupaţie. pasiv si agresiv 3. carieră: definiţie. ocupaţie şi carieră.2 COMUNICAREA • comunicarea asertiva.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.2 să identifice stilul propriu de învăţare 4.

2 să identifice sursele de stres şi modalitaţile de adaptare eficientă la stres “Decizii.• • stresul metode de adaptare eficientă la stres 5. decizii” 1 S13 Proiect individual cu tema “Cum facem faţă stresului?” 34 .

responsabilitatea pentru consecintele propriilor acţiuni 2.MANAGEMENTU L 3. agresiv Obiective de referinta 1. eseuri : Copilaria mea. colegi. valori. dar.1 AUTOCUNOAŞTERE • Stima de sine: persoanele cu stima de sine scazută/ ridicată.” “Principii..COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 2. norme “ “ Prieteni. CRESTERE . ore 1 1 1 1 Sapt Strategii de lucru Realizarea unui afiş publicitar care să conţina punctele tari ale fiecăruia Joc de rol.. Comportamentul asertiv. pubertate.1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR 3.1 să exerseze abilităti de 1 S26 Chestionare privind stilul propriu de 35 . tinereţe. Eu la maturitate etc.2 să distingă între comportamentul asertiv. asculta-mă ! “ Egalitatea de sanse “Reapitularea pentru teze şi 1 S35 3.2 SCHIMBARE .. bătraneţe 2. Compuneri. pasiv si agresiv ”Drepturile şi îndatoririle copiilor” “ Te ascult.3 să exerseze prezentarea caracteristicilor pozitive despre sine 1.1 MANAGEMENTUL EMOŢIILOR • importanţa autocontrolului. Crearea unor situaţii de comunicare asertivă. adolescenţă. Conversaţia. Imaginarea şi discutarea unor situaţii care necesită autocontrol. S19 S20 S32 S33 1. dezbaterea.Planificare semestriala.semestrul II CLASA: a VII – a Modulul Continuturi 1.AUTOCUNOAŞTE RE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ “Vorba dulce mult aduce ! “ “Consecinţe şi responsabilitaţi “ 1 1 1 S21 S22 S34 2. maturitate. consecinţe etichetării 1. amici “ Nr. Lucrul pe echipe .2 COMUNICAREA • comunicarea asertivă.. pasiv.1 să aplice tehnici de autocontrol Tema “ Eu peste 10 ani “ “Nu vreau să mă laud.4 să analizeze varietatea schimbărilor specifice dezvoltării umane 2. Lucrul pe echipe . DEZVOLTARE • Etapele dezvoltării umane: copilarie.

Criterii de identificare a stilului propriu de invăţăre 4. recapitularea etc.INFORMAŢIILOR ŞI INVĂŢĂRII tehnici de prezentare a informaţiilor 3. kinesteziccaracteristici. auditiv.1 CALITATEA VIEŢII PERSONALE • sanatatea personală • stil de viata sanatos 5. Brainstorming.2 să analizeze criterii simple de alegere a unei meserii 5.2 să identifice sursele de stres si modalitaţile de adaptare eficientă la stres “Cum mă feresc de gripă” “Reguli de igienă în colectivitate” 1 1 S30 S31 UNITATEA DE INVĂŢĂMANT : PROFESOR DIRIGINTE: 36 .PLANIFICAREA CARIEREI 4. Exersarea unor deprinderi de invăţăre eficientă: tehnici de memorare.. ocupaţie şi carieră.1 să se familiarizeze cu termenii de muncă.1 să aplice metode eficiente de rezolvare a problemelor şi luare a deciziilor 5.CALITATEA STILULUI DE VIAŢA 5. dezbatere panel cu privire la conţinuturile termenilor de muncă. ocupatie.. carieră: definiţie. distincţii si caracteristici • criterii de alegere a unei meserii • prezentare a informaţiilor 3. ocupatie si carieră 4. Discuţii cu membrii comunităţii invitaţi la clasa cu privire la modul de alegere a meseriei. tehnici de lectură rapida. Discuţii de grup 1 1 1 1 1 S24 S25 S27 S28 S29 4.2 INVATARE EFICIENTA • stiluri de invatare: vizual.” “Temele pentru acasa ” “Profesii si ocupaţii în familia mea “ “Profesii noi” “Ce voi fi ?” 1 S23 invăţare.2 să identifice stilul propriu de invăţăre extemporale” “Cum se face un referat şi cum se susţine oral (surse de informare)” “Daca aş fi profesor pentru o ora .1 EXPLORAREA CARIEREI • muncă..

Şcoala altfel“ având orar specific. Planificare semestriala..crt 1 2 3 4 5 MODULUL Autocunoaştere şi dezvoltare personală Comunicare şi abilităţi sociale Managementul informaţiilor şi al invăţării Planificarea carierei Calitatea stilului de viată Total ore Semestrul 1 Număr de ore 3 4 4 4 3 18 Semestrul 2 Număr de ore 3 2 5 5 1 16 Anual Număr de ore 6 6 9 9 4 34 Menţionăm că in perioada 2-6 aprilie 2012 se desfăşoară săptămâna dedicată activitătilor extracurriculare şi extraşcolare .CLASA: a VIII – a AN ŞCOLAR CONSILIERE ŞI ORIENTARE Planificare anuală Nr. ora de consiliere şi orientare fiind inclusă in acesta. ore Sapt Strategii de lucru 37 .semestrul I CLASA: a VIII – a Modulul Continuturi Obiective de referinta Tema Nr.

Impactul stereotipurilor de rol 2. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. portofoliul resurselor personale.2 COMUNICAREA • Respectarea diferitelor puncte de vedere. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesara asumarea responsabilităţii sociale. slabe. Monitorizarea presei: cum apar prejudecăţile şi stereotipurile în ştiri. caracteristici abilităţile personale personale • respect pentru sine. Auto1. comunitate 2.2 să manifeste respect pentru exprimarea punctelor diferite de vedere 2. slabe.1. Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. atitudini negative şi pozitive fata de sine.1 sa explice importanta responsabilitatii sociale in diferitre contexte 2. abilităţi. Dezbateri pe tema respectului de sine organizarea de campanii de promovare a valorilor şi convingerilor personale. familie.2 să demonstreze eficienţa respect de sine “Cum îmi valorific interesele” “Autoevaluarea propriilor capacitǎţi” “Aptitudinile mele” 1 S12 1 S13 1 S5 2. puncte tari.3 să anticipeze schimbarea rolurilor in familie “Drepturi si responsabilitǎţi ” 2 S12 “Discriminarea şi prejudecǎţile” 2 “Arta de a-i accepta pe ceilalţi “ S67 Exerciţii pentru cunoaşterea de sine.COMUNICARE ŞI 2.3 FAMILIA • Schimbarea rolurilor în familie pe parcursul vieţii.1AUTOCUNOAŞTERE 1. Prejudecăţi şi stereotipuri: surse de apariţie şi consecinţe 2. articole Sarcini pe grupe . scenarii cu 38 . colaje.1 să evalueze punctele tari si • autoevaluare: interese. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1.1 ABILITATI SOCIALE ABILITĂŢI SOCIALE • Responsabilitatea sociala in urmatoarele contexte: scoala. puncte interesele.

elemente obligatorii.2 PLANIFICAREA CARIEREI • Portofoliul personal pentru clasele V-VIII: desene. greşeli în redactarea unei scrisori de intenţie sau a unui CV 4. Portofoliul personal pentru clasa a VIIIa Stabilirea obiectivelor de lungă durata ale planului personal de educaţie şi carieră.1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR • Cum mă ajută calculatorul/ internetul în găsirea şcolii pe care doresc să o urmez 3. 39 . MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI INVĂŢĂRII 3.de-a lungul vieţii tema “Rolurile femeilor/ bărbatilor in viaţa privata şi în viaţa publică”. rezultate ale aplicării chestionarelor de interese şi abilităti.2 INVAŢARE EFICIENTĂ • Gândirea critică şi autocontrol asupra propriei învăţări 4. Discutii de grup.2 să demonstreze importanţa portofoliului personal pentru conturarea unui traseu educaţional şi profesional 4.PLANIFICAREA CARIEREI “Recapitularea pentru teze şi extemporale” “Scrisoarea de intenţie şi CV -ul” 2 S89 S4 1 “Planul meu de viaţǎ” 2 S14 -15 “Prioritǎţile timpului meu ” 1 S16 Joc de rol.1 MARKERTING PERSONAL • Scrisoarea de intenţie şi CV . rezultatele diferitelor concursuri. diplome şi certificate obţinute. “Cum folosesc internetul ca sursă de informare pentru viitoarea carierǎ” 2 S10 -11 Selectarea informaţiilor utile pentru decizia privind traseul educaţional.1 să argumenteze importanţa elementelor de marketing personal pentru găsirea unui loc de munca 4. Exerciţii specifice găndirii critice. structură . 3.2 să aplice tehnici ale găndirii critice 4. Scrisoare de intentie si CV pentru diferite situatii ipotetice de gasire a unui loc de munca .1 să utilizeze TIC pentru documentarea privind opţiunile pentru clasa a IXa 3. activităţi de voluntariat şi rezultate • Planul educaţional şi de carieră • Formularele de opţiune pentru clasa a IX a 3.3 să dezvolte un plan educaţional şi de carieră 4.

atitudinile şi comportamentele definitorii ale stilului de viaţa în planificarea carierei 5. 40 .2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE • Managementul stresului • Modalităti de optimizare a pregătirii pentru examene. Proiect si joc de rol pe tema “Managementul stresului in situaţii de examinare”. stresul si examenele • Managementul stresului in situaţii de examinare 5.5.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.1 CALITATEA MEDIULUI DE MUNCĂ • Convingeri. atitudini şi comportamente ale stilului de viaţa. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţa de stilul de viaţa şi carieră.2 să demonstreze abilităţi de management al stresului “Stresul examenelor” “Obiceiuri alimentare sǎnǎtoase” “Igiena învǎţǎrii ” 1 1 S17 S3 1 S18 Discutii de grup.1 să evalueze convingerile. Impactul acestora asupra planificării carierei 5.

ore 1 Sapt Strategii de lucru Exerciţii pentru cunoaşterea de sine. puncte tari. slabe. ce trebuie să fac ” 1 S19 Continuturi Tema “Afisul meu publicitar” “Puncte tari/ Puncte slabe” “Alternative în luarea unei decizii” Nr.3 să anticipeze 41 “Ce vreau. Prejudecăţi sşi stereotipuri: surse de apariţie şi consecinţe 2.3 FAMILIA 2.COMUNICARE ŞI 2.3 să evalueze punctele tari si • autoevaluare: interese. comunitate 2. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ Obiective de referinta 1. puncte interesele. abilităti.2 COMUNICAREA • Respectarea diferitelor puncte de vedere. S21 1 S22 1 S23 “Toleranţă şi discriminare” 1 S20 Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. slabe. portofoliul resurselor personale. familie.4 să demonstreze respect de sine 2.semestrul II CLASA: a VIII – a Modulul 1.2 ABILITĂTI SOCIALE ABILITĂŢI SOCIALE • Responsabilitatea socială în urmatoarele contexte: şcoală. Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. ce pot.1 să explice importanţa responsabilităţii sociale în diferite contexte 2. . Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.Planificare semestrială.1AUTOCUNOAŞTERE 1. Autoeficienţă 1. caracteristici abilităţile personale personale • respect pentru sine. atitudini negative si pozitive fată de sine.2 să manifeste respect pentru exprimarea punctelor diferite de vedere 2.

3.PLANIFICAREA CARIEREI 4. Impactul stereotipurilor de rol 3.1 să utilizeze TIC pentru documentarea privind opţiunile pentru clasa a IXa 3. Scrisoare de intenţie şi CV pentru diferite situaţii ipotetice de găsirea unui loc de muncă .2 PLANIFICAREA CARIEREI • Portofoliul personal pentru clasele V-VIII: desene. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă. rezultate ale aplicării chestionarelor de interese şi abilităţi.2 ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ • Gândirea critică şi autocontrolul asupra propriei învăţări • schimbarea rolurilor în familie de-a lungul vieţii 3. tehnici de lectură rapidă. Portofoliul personal pentru clasa a VIIIa Stabilirea obiectivelor de lungă durată ale planului personal de educaţie şi carieră.2 să aplice tehnici ale gândirii critice “Metode şi tehnici de învăţare eficientă : recapitularea.1 MARKERTING PERSONAL • Scrisoarea de intenţie şi CV . tehnici de memorare” “Recapitularea pentru teze şi extemporale” “Surse de informare pentru orientarea şcolară” “Portofoliul personal” “Strategii de alegere a traiectului şcolar” “Părinţii. structura . activităţi de voluntariat şi rezultatele lor 4.1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR • Cum mă ajuta calculatorul/ internetul în găsirea şcolii pe care doresc să o urmez 3. rezultatele diferitelor concursuri. 1 S27 1 1 2 S28 S29 S30 -31 S32 -33 Joc de rol. diplome şi certificate obţinute.MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI INVĂŢĂRII Schimbarea rolurilor în familie pe parcursul vieţii.1 să argumenteze importanţa elementelor de marketing personal pentru găsirea unui loc de muncă 4.2 să demonstreze importanta portofoliului personal pentru conturarea unui traseu educational şi profesional 4. elemente obligatorii.3 să dezvolte un 2 42 . meseriile lor şi meseriile copiilor lor” 3 S24 -26 Exerciţii specifice gândirii critice . 4. Discuţii de grup. greşeli în redactarea unei scrisori de intenţie sau a unui CV 4.

Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă şi carieră.1 CALITATEA MEDIULUI DE MUNCĂ • Convingeri. atitudinile şi comportamentele definitorii ale stilului de viaţă în planificarea carierei 5. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”. Impactul acestora asupra planificării carierei 5. 43 .CALITATEA STILULUI DE VIATĂ Planul educaţional şi de carieră • Formularele de opţiune pentru clasa a IX a 5.2 să demonstreze abilităţi de management al stresului “Stresul examenelor” “Stil de viaţă” 1 S34 Discutii de grup.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE • Managementul stresului • Modalităţi de optimizare a pregătirii pentru examene -stresul şi examenele • Managementul stresului în situaţii de examinare • plan educaţional şi de carieră 5. atitudini şi comportamente ale stilului de viată.1 să evalueze convingerile.5.

sub formă de naraţiune. întâmplări pe care elevii nu le pot cunoaşte altfel. evenimente. 4. 12. a unei situaţii din mai multe perspective. exprimarea şi afirmarea opiniilor personale. 16. Se poate aplica cu succes în abordarea temelor legate de educaţia pentru mediu şi a modalităţilor de organizare a timpului liber. POVESTIREA – este o expunere orală.prezentarea unei situaţii păstrându-se identitatea participanţilor 10. 7. impresii. PROBLEMATIZAREA – învăţarea centrată pe probleme este o direcţie relativ nouă în educaţie. masă rotundă). DEZBATEREA – este un schimb reciproc şi organizat de idei. păreri. un elev formulează trei idei. METODA 6-3-5 – elevii sunt împărţiţi în grupe de câte 6. CIORCHINELE – este o metodă de brainstorming neliniară care stimulează găsirea conexiunilor dintre idei. METODA PIRAMIDEI – îmbină activitatea individuală cu cea de grup. care vizează o contextualizare a învăţării. BRAINSTORMING – are ca scop facilitarea găsirii celei mai bune şi mai adecvate soluţii a unei probleme de rezolvat. 5. INTERVIUL GRUPULUI CREATIV – urmăreşte să stimuleze imaginaţia elevilor. critici. stimulând astfel creativitatea de grup. 8. MOZAICUL – presupune învăţarea prin cooperare la nivelul unui grup şi predarea achiziţiilor dobândite de către fiecare membru al grupului unui alt grup. ACVARIUL – scopul acestei metode este de a da posibilitatea cât mai multor membri ai grupului să participe si să discute opiniile lor faţă de un subiect dat. 13. informaţii. 3. propuneri în jurul unei teme sau chestiuni determinate în scopul examinării şi clarificării în comun a unor noţiuni şi idei. 44 . 2. CUBUL – se foloseste atunci când se doreşte explorarea unui subiect. 15. CONVERSAŢIA – este o convorbire sau un dialog între profesor şi elevi. REUNIUNEA – DISCUŢIA PANEL – este o metodă intuitivă. prin mobilizarea tuturor participanţilor la discuţie. sau descriere prin intermediul căreia sunt înfăţisate fapte. transpunând problema în formă ipotetică. 6. 14. JOCUL DE ROL – se bazează pe ideea că se poate învăta şi prin interpretarea unor personaje în cadrul unui scenariu 9. Exerciţiul începe cu fiecare elev şi se termină prin a implica toată clasa. incitând elevii la considerarea şi rezolvarea de probleme ale lumii reale. METODA FRISCO – scopul este identificarea problemelor complexe şi dificile şi rezolvarea lor pe căi simple şi eficiente. Elevii au posibilitatea de a-şi dezvolta competenţele necesare unor abordări complexe şi integratoare. care pune în valoare competenţele unui grup de elevi dintr-o clasă (panel – grup. prin care se stimulează şi se dirijează activitatea de învăţare a acestora.METODE INTERACTIVE DE PREDARE CARE POT FI FOLOSITE LA ORELE DE CONSILIERE SI ORIENTARE 1. 11. SIMULAREA. care sunt îmbunătăţite de ceilalti cinci.

METODA PROIECTELOR – identificarea şi soluţionarea problemelor într-un cadru eficient. informaţiile relevante. interviuri. 45 . informaţiile care trebuie strânse. se trece în revistă ceea ce elevii ştiu deja despre o anumită temă şi apoi se formulează întrebări la care se aşteaptă găsirea răspunsului în lecţie. ŞTIU-VREAU SĂ ŞTIU-AM ÎNVĂŢAT – cu grupuri mici sau cu întreaga clasă. Pentru a strânge date se folosesc: observări directe sau observări ale participanţilor. analiză de surse (scrise. modul de analiză a datelor. orale. artefacte). 18. protocoale. TURUL GALERIEI – presupune evaluarea interactivă şi profund formativă a produselor realizate de grupuri de elevi.17. teste. 20. cercetarea are în vedere: aspectele de studiat/ întrebările la care se caută un răspuns. 19. STUDIUL DE CAZ – Din punct de vedere metodologic.